Крок 2 - Стоматологія 2005 (буклет)

1 / 200
Хвора 42 років скаржиться на поганий загальний стан. Температура тіла 410С, відзначаються блювання, нудота, задуха. На о6личчі виражене почервоніння шкіри з чіткими обрисами у вигляді язиків полум’я. Піднижньощеле-пні лімфатичні вузли збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of a bad general condition. The body temperature is 410C, there is vomiting, nausea, and shortness of breath. On the face, there is pronounced redness of the skin with clear outlines in the form of tongues of flame.' i. The submandibular lymph nodes are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Бешиха Beshikha

Сибірка Anthrax

Вовчак, шкірна форма Lupus, cutaneous form

Стрептодермія Streptoderma

Флебіт лицьової вени Facial vein phlebitis

2 / 200
Хворому 49 років виготовляється бюгельний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: зубна формула 44, 43, 42, 41,31,32,33,34, комірковий відросток у беззубих ділянках різко атрофований. Як покращити стабілізацію протезу? A 49-year-old patient is being made a mandibular prosthesis. Objectively: dental formula 44, 43, 42, 41,31,32,33,34, cellular the process in the edentulous areas is sharply atrophied. How to improve the stabilization of the prosthesis?

Застосувати безперервний кламер Apply Continuous Clip

Збільшити розміри сідел Increase saddle sizes

Зменшити ширину дуги Reduce arc width

Зменшити розміри сідел Reduce saddle sizes

Збільшити ширину дуги Increase arc width

3 / 200
Хірург-стоматолог при видаленні 38 використав елеватор Леклюза. Після того, як щічка елеватора була введена між 37 та 38 та здійснена спроба вивихнути 38, виникло порушення прикусу. Яке ускладнення виникло найбільш вірогідно? The dental surgeon used a Lecluse elevator when removing 38. After the cheek of the elevator was inserted between 37 and 38 and an attempt was made to dislocate 38, a malocclusion occurred. What complication occurred most likely?

Перелом нижньої щелепи в ділянці кута Fracture of the lower jaw in the area of the corner

Перелом коміркового відростка нижньої щелепи Fracture of the cellular process of the lower jaw

Передній вивих нижньої щелепи Anterior dislocation of the lower jaw

Неповний вивих 37 Incomplete dislocation 37

Задній вивих нижньої щелепи Posterior dislocation of the lower jaw

4 / 200
Хвора 42 років скаржиться на наявність виразок у порожнині рота та біль під час прийому гарячої та гострої їжі протягом тижня. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік велика ділянка гіперемії, в якій виявляються поверхневі дефекти епітелію до 5 мм у діаметрі і 'перламутрові'папули у вигляді мережива навколо. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of ulcers in the mouth and pain when eating hot and spicy food for a week. Objectively: a large area of hyperemia on the mucous membrane of the cheeks , in which surface defects of the epithelium up to 5 mm in diameter and 'pearl' papules in the form of lace around are revealed. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай, ерозивно-виразкова форма Red lichen planus, erosive-ulcerative form

Лейкоплакія, ерозивна форма Leukoplakia, erosive form

Червоний плескатий лишай, ексудативно-гіперемічна форма Red lichen planus, exudative-hyperemic form

Вульгарна міхурниця Vulgar bladder

Червоний вовчак, ерозивна форма Lupus erythematosus, erosive form

5 / 200
Хворий 49 років скаржиться на біль у порожнині рота, утруднене приймання їжі. Страждає на іХС. Об’єктивно: задуха, набряк кінцівок. Порожнина рота не санована. На слизовій оболонці щоки з правого боку виразка з нерівними краями, вкрита сіруватобілим некротичним нальотом. Неприємний запах з рота. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient complains of pain in the oral cavity, difficulty in taking food. He suffers from ICH. Objectively: shortness of breath, swelling of the limbs. The oral cavity is not cleaned. On the mucous membrane of the cheek on the right side has an ulcer with uneven edges, covered with a grayish-white necrotic plaque. Bad breath. What is the most likely diagnosis?

Трофічна виразка Tropical ulcer

Виразково-некротичний стоматит Ulcerous-necrotic stomatitis

Травматична виразка Traumatic ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

6 / 200
Хворий 35 років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи, рухомість зубів, біль, який непокоїть переважно вночі. Пухлину помітив 2 місяці тому, тиждень тому з’явилося оніміння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щільної консистенції, слизова оболонка над нею бліда. На рентгенограмі видно ділянки ущільнення кістки з нечіткими межами та наявність кісткових голок, які розташовані перпедикулярно до поверхні щелепи. Про яке захворювання можна думати? A 35-year-old patient complained of swelling in the area of the lower jaw, tooth mobility, pain that bothers him mainly at night. He noticed the tumor 2 months ago, a week ago with 'numbness of the lower lip appeared. Objectively: the tumor is motionless, of a dense consistency, the mucous membrane above it is pale. The X-ray shows areas of bone compaction with unclear boundaries and the presence of bone needles, which are located perpendicular to the surface of the jaw. What kind of disease can you think about?

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Амелобластома Ameloblastoma

Рак нижньої щелепи Cancer of the lower jaw

Загострення хронічного остеомієліту Exacerbation of chronic osteomyelitis

7 / 200
Хворий скаржиться на наявність пухлиноподібного утворення на шкірі обличчя в ділянці підборіддя. Який вид знеболювання слід застосувати під час оперативного втручання? The patient complains of the presence of a tumor-like formation on the skin of the face in the area of the chin. What type of anesthesia should be used during surgery?

інфільтраційне infiltration

Аплікаційну анестезію Application anesthesia

Мандибулярну анестезію Mandibular anesthesia

Наркоз Narcosis

Ментальну анестезію Mental anesthesia

8 / 200
Хвора 30 років, відпочиваючи другий тиждень на морі, звернуалася зі скаргами на печіння губ, біль у роті під час прийому їжі. Протягом кількох днів відзначає біль у суглобах, у ділянці серця та нирок, висипання на шкірі. Об’єктивно: на губах, слизовій оболонці щік яскраво-червоні з обідком бляшки, поодинокі пухирці з кров’янистим вмістом, ерозії, що епітелізуються з утворенням ділянок атрофії. Виявлені LE-клітини, антитіла до нативної ДНК. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient, resting for the second week at sea, complained of burning lips, pain in the mouth while eating. For several days, she noted pain in the joints, in the region of the heart and kidneys, rash on the skin. Objectively: on the lips, the mucous membrane of the cheeks, bright red plaques with a rim, single blisters with bloody contents, erosions that epithelize with the formation of areas of atrophy. LE cells, antibodies were detected to native DNA. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Лепра Leprosy

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

9 / 200
Хворому 34 років, льотчику, проведена інфільтраційна анестезія 2% розчином ультракаїну з адреналіном - 0,5 мл у зв’язку з лікуванням 36 методом вітальної екстирпації з приводу гострого гнійного пульпіту. Під час розтину порожнини зуба пацієнт відзначив різку болісність, зблід, знепритомнів. АТ-100/50 мм рт.ст., пульс ниткоподібний, дихання 18/хв. Півроку тому була проведена аналогічна анестезія з приводу лікування карієсу 13, без побічних ефектів. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient, a pilot, underwent infiltration anesthesia with a 2% solution of ultracaine with adrenaline - 0.5 ml in connection with treatment 36 by the vital extirpation method for acute purulent pulpitis. During the dissection of the tooth cavity, the patient noted sharp pain, turned pale, fainted. Blood pressure 100/50 mm Hg, pulse filiform, breathing 18/min. Six months ago, a similar anesthesia was performed for the treatment of caries 13, without side effects effects. What is the most likely diagnosis?

Непритомність внаслідок больової реакції Fainting due to pain reaction

Медикаментозний анафілактичний шок Drug anaphylactic shock

Непритомність внаслідок стресу на проведену маніпуляцію Fainting due to the stress of the manipulation

Травматичний (больовий) шок Traumatic (painful) shock

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

10 / 200
Дитина 15 років скаржиться на болі від термічних подразників у зубі на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: 26 не змінений у кольорі, каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, порожнина зуба розкрита, глибоке зондування болісне. Який метод лікування є оптимальним? A 15-year-old child complains of pain from thermal stimuli in a tooth on the upper jaw on the left. Objectively: 26 is not changed in color, carious cavity within the peripulpal dentine, the cavity of the tooth is open, deep probing is painful. What treatment method is optimal?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

11 / 200
Юнак 19 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на відсутність зуба на верхній щелепі зліва, естетичний дефект. Об’єктивно: 23, 25 відносно паралельні, прикус ор-тогнатичний. Яку конструкцію протезу доцільно використати в цьому випадку? A 19-year-old man applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints about the absence of a tooth on the upper jaw on the left, an aesthetic defect. Objectively: 23, 25 are relatively parallel, overbite - tognathic. What construction of the prosthesis should be used in this case?

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

Штампований мостоподібний протез Stamped bridge prosthesis

Суцільнолитий мостоподібний протез One-piece bridge prosthesis

Консольний мостоподібний протез із опорою на 25 Cantilever bridge prosthesis with support on 25

Металокерамічний мостоподібний протез з опорою на 23 та 25 Metal-ceramic bridge prosthesis with support on 23 and 25

12 / 200
До ортодонтичної клініки звернулася дівчина 14 років зі скаргами на відсутність одного зуба та естетичний дефект. Під час клінічного обстеження: співвідношення щелеп ортогнатичне, відсутність 23 зуба з дефіцитом місця. Хворій був встановлений попередній діагноз: ретенція 23 зуба з дефіцитом місця в зубному ряді. Який з додаткових методів обстеження потрібно застосувати для встановлення заключного діагнозу? A 14-year-old girl applied to the orthodontic clinic with complaints about the absence of one tooth and an aesthetic defect. During the clinical examination: the ratio of the jaws is orthognathic, the absence of the 23rd tooth with a lack of space. The patient was given a preliminary diagnosis: retention of the 23rd tooth with a lack of space in the dentition. Which of the additional examination methods should be used to establish the final diagnosis?

Ортопантомографію Orthopantomography

Рентгенографію придаткових пазух носа X-ray of paranasal sinuses

Міотонометрію Myotonometry

Вимірювання діагностичних моделей Measuring diagnostic models

Телерентгенографію Telerentgenography

13 / 200
Хвора скаржиться на гострий біль 16, відчуття 'вирослого зуба'. Біль з’явився 3 дні тому. Раніше зуб не турбував. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли збільшені, безболісні під час пальпації. Перехідна складка в ділянці проекції верхівок коренів 16 зуба гіпере-мійована, болісна. Вертикальна і горизонтальна перкусія зуба різко болісна, зондування безболісне. Реакція на температурні подразники відсутня. ЕОД-150 мкА. На рентгенограмі: періодонтальна щілина без виражених патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of sharp pain at 16, the feeling of a 'growing tooth'. The pain appeared 3 days ago. The tooth did not bother him before. Objectively: the submandibular lymph nodes are enlarged , painless during palpation. The transitional fold in the area of the projection of the root tips of tooth 16 is hyperemic, painful. Vertical and horizontal percussion of the tooth is sharply painful, probing is painless. There is no reaction to temperature stimuli. EOD-150 μA. On the radiograph: periodontal fissure without pronounced pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

14 / 200
Дівчинка 12 років скаржиться на припухлість та пульсуючий біль у ділянці тіла нижньої щелепи з правої сторони, підвищення температури тіла до 390C. Об’єктивно: значна асиметрія обличчя за рахунок припухлості у ділянці тіла нижньої щелепи з правого боку та підщелепного трикутника. Відкривання рота болюче, обмежене. Коронка 46 зруйнована. Перкусія 46,45,44 болюча, зуби рухомі. Слизова оболонка н/щ з правої сторони різко гіперемо-вана; відзначається двобічна муфтопо-дібна деформація коміркового відростка, пальпація його болюча. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені та болісні при пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old girl complains of swelling and throbbing pain in the area of the lower jaw on the right side, an increase in body temperature to 390C. Objectively: significant facial asymmetry due to swelling in the area of the body of the lower jaw on the right side and in the submandibular triangle. Opening the mouth is painful, limited. Crown 46 is destroyed. Percussion 46,45,44 is painful, the teeth are mobile. The mucous membrane of the lower jaw on the right side is sharply hyperemic; bilateral muftopa is noted - lateral deformation of the cellular process, its palpation is painful. The regional lymph nodes are enlarged and painful upon palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Одонтогенна флегмона підщелепної ділянки Odontogenic phlegmon of the submaxillary area

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Гострий бактеріальний субмаксиліт Acute bacterial submaxillitis

Остеогенна саркома Osteogenic sarcoma

15 / 200
У хворого 37 років було видалено медіальний корінь 36, а дистальний корінь зуба зламався в середній третині. Який інструмент необхідно застосувати для видалення кореня? In a 37-year-old patient, the medial root 36 was removed, and the distal root of the tooth broke in the middle third. What tool should be used to remove the root?

Елеватор кутовий правий Right corner elevator

Елеватор кутовий лівий Left corner elevator

Прямий елеватор Direct elevator

Дзьобоподібні щипці, що сходяться Converging beaked forceps

Дзьобоподібні щипці, що не сходяться Non-converging beaked forceps

16 / 200
Хворий 46 років скаржиться на порушення функції жування внаслідок відсутності зубів на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: патологій твердих тканин та пародонту не виявлено. На підставі яких ознак можна встановити діагноз вторинної деформації зубних рядів? A 46-year-old patient complains of impaired chewing function due to the absence of teeth on the upper jaw on the left. Objectively: no hard tissue and periodontal pathologies were detected. On the basis of which signs can establish a diagnosis of secondary deformation of the tooth rows?

Супра- та інфраоклюзія Supra- and infraocclusion

Скупченість зубів Crowding of teeth

Неправильна форма зубної дуги Incorrect shape of dental arch

Поворот зуба навколо своєї осі Rotation of the tooth around its axis

Треми, діастема Trems, diastema

17 / 200
Хвора 45 років скаржиться на підвищення температури тіла, появу висипки в порожнині рота, на губах. Хворіє 4 роки, частіше в осінньо-весняний період. Об’єктивно: на гіперемійованій слизовій оболонці порожнини рота болючі ерозії, вкриті сірим нальотом. Геморагічні кірки на губах. На шкірі згинальних поверхонь передпліч макуло-папульозні висипання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient complains of an increase in body temperature, the appearance of a rash in the oral cavity, on the lips. She has been ill for 4 years, more often in the autumn-spring period. Objectively: on the hyperemic mucous membrane of the oral cavity, painful erosions covered with gray plaque. Hemorrhagic crusts on the lips. Maculo-papular rashes on the skin of the flexor surfaces of the forearms. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Вульгарна міхурниця Vulgar bladder

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's herpetiform dermatitis

Бульозний пемфігоїд Bullous pemphigoid

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

18 / 200
Хворий 28 років скаржиться на незручність під час вживання їжі. В анамнезі 24 зуб зруйнуваний внаслідок карієсу. Об’єктивно: ІРОПЗ- 0,9, стінки кукси щільні, перкусія безболісна. На рентгенограмі: кореневі канали запломбовані до верхівок, паралельні між собою, змін у періапікальних тканинах немає. Яку ортопедичну конструкцію слід обрати? A 28-year-old patient complains of discomfort while eating. In the anamnesis, tooth 24 has been destroyed due to caries. Objectively: IROPZ- 0.9, the walls of the stump are dense, percussion is painless. On the radiograph: the root canals are sealed to the apex, parallel to each other, there are no changes in the periapical tissues. What orthopedic construction should be chosen?

Штифтова Pin

Вкладка Tab

Штучна коронка Artificial Crown

Вінір Veneer

Напівкоронка Half-crown

19 / 200
Під час профілактичного огляду у дитини 4 років в 51 виявлено порожнину в межах емалі. Емаль крейдоподі-бного кольору, розм’якшена. Реакція на термічні подразники, зондування, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination, a 4-year-old child in 51 was found to have a cavity within the enamel. Chalk-like enamel, softened. Reaction to thermal stimuli, probing, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

20 / 200
До щелепно-лицьового відділення доставлено хворого 20 років. При огляді було встановлено діагноз: травматичний перелом нижньої щелепи в ділянці лівого кута без зміщення. Об’єктивно: зуби інтактні, прикус ортогнатичний. Який вид лікувальної допомоги потрібний у даному випадку? A 20-year-old patient was brought to the maxillofacial department. During the examination, a diagnosis was made: a traumatic fracture of the lower jaw in the area of the left corner without displacement. Objectively: the teeth are intact , orthognathic bite. What type of treatment is needed in this case?

Назубна двощелепна дротяна шина з зачіпними петлями Serrated two-jaw wire splint with hook loops

Назубна шина Васильєва Vasilyev dental splint

Назубна дротяна шина з розпірковим вигином Cogwheel toothed wire tire with spacer bend

Назубна дротяна гладенька шина-скоба Cogged wire smooth splint

Фіксація фрагментів щелепи апаратом Рудько Fixation of jaw fragments with the Rudko device

21 / 200
У хворого на червоній облямівці нижньої губи є новоутворення розміром 1х1 см, з чіткими межами, дрібногор-бистою поверхнею, червоного кольору, під час пальпації неболюче. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient has a neoplasm measuring 1x1 cm on the red border of the lower lip, with clear boundaries, a fine-pigmented surface, red in color, painless during palpation. What is the most likely diagnosis?

Бородавчастий передрак Warty precancer

Шкірний ріг Skin horn

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Папілома Papilloma

Обмежений передраковий гіперкера-тоз Limited precancerous hyperkeratosis

22 / 200
У хворого 45 років після перенесеного грипу раптово заболів 26. Коронка його зруйнована на 1/2. З’явилася припухлість прилеглих м’яких тканин та тканин піднебіння. Температура тіла підвищилася до 380С. У наступні дні вказані явища наростали. З’явилися ру- хомість зубів і гноєтеча із зубоясенних кишень 25, 26 та 27 зубів. Погіршився загальний стан. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient suddenly fell ill at 26 after suffering the flu. His crown was destroyed by 1/2. Swelling of the adjacent soft tissues and tissues of the palate appeared. Temperature body temperature rose to 380C. In the following days, the indicated phenomena increased. Tooth mobility and pus appeared from the gingival pockets of teeth 25, 26 and 27. The general condition worsened. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогений остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Гострий періостит Acute periostitis

Хронічний періодонтит у стадії загострення Chronic periodontitis in the acute stage

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Абсцес піднебіння Palate abscess

23 / 200
Хвора 26 років скаржиться на підвищення температури до 380С, болісне ковтання, запах із рота, кровоточивість ясен. Хворіє на ревматизм, приймає бутадіон, амідопірин. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини бліда, геморагії, ділянки некрозу на мигдаликах та по ясенному краю в області жувальних зубів зліва. Лімфовузли збільшені, неболючі. Які зміни в аналізі крові цієї хворої найбільш вірогідні? A 26-year-old patient complains of an increase in temperature up to 380C, painful swallowing, bad breath, bleeding gums. She suffers from rheumatism, takes butadione, amidopyrin. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is pale, hemorrhaging, areas of necrosis on the tonsils and along the gingival margin in the area of the chewing teeth on the left. The lymph nodes are enlarged, painless. What changes in the blood test of this patient are most likely?

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Збільшення кольорового показника Increasing color indicator

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лімфопенія Lymphopenia

Мієлобластоз Myeloblastosis

24 / 200
Хвора 23 років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів та приймання жорсткої їжі. Об’єктивно: маргінальна частина ясен, в основному з орального боку, набрякла, гіперемі-йована, відзначаються над’ясенні зубні відкладення. На рентгенограмі: деструкція кортикальної пластинки міжаль-веолярних перегородок, явища остео-порозу. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old patient complains of bleeding from the gums while brushing her teeth and eating hard food. Objectively: the marginal part of the gums, mainly on the oral side, is swollen, hyperemic, supragingival dental deposits are noted. On the radiograph: destruction of the cortical plate of the interalveolar septa, the phenomenon of osteoporosis. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт Generalized hypertrophic gingivitis

Генералізований катаральний гінгівіт Generalized catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит, I ст. Generalized periodontitis, 1st century.

Генералізований пародонтит, II ст. Generalized periodontitis, II century.

25 / 200
Хворий 18 років звернувся до відділення щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на значне потовщення верхньої губи у вигляді складки слизової оболонки, що чітко проявляється під час усмішки. Утворення без чітких меж, м’яке, пальпація його неболюча. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient applied to the department of maxillofacial surgery with complaints of a significant thickening of the upper lip in the form of a fold of the mucous membrane, which is clearly visible when smiling. Formations without clear borders, soft, its palpation is painless. What is the most likely diagnosis?

Подвоєння верхньої губи Upper lip doubling

Хейліт верхньої губи Upper lip cheilitis

Папілома верхньої губи Papilloma of the upper lip

Фіброма верхньої губи Upper lip fibroma

Екзофітна форма раку верхньої губи Exophytic form of upper lip cancer

26 / 200
Хвора 48 років була доставлена до лікарні зі скаргами на наявність рани щоки, а також сильний головний біль, нудоту, запаморочення. З анамнезу вияснено, що хвора отримала травму при падінні. Після обстеження був встановлений діагноз: забійно-рвана рана щоки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. До яких пошкоджень слід віднести цю травму? A 48-year-old patient was taken to the hospital with complaints of a wound on the cheek, as well as severe headache, nausea, and dizziness. From the anamnesis, it was found that the patient received an injury during falls. After the examination, a diagnosis was made: lacerated cheek wound, closed craniocerebral injury, concussion. To which injuries should this injury be classified?

Поєднані Combined

Ізольовані Isolated

Поодинокі Single

Комбіновані Combined

Множинні Multiple

27 / 200
Хворій 12 років встановлено діагноз: відкритий прикус, зубоальвеолярне видовження бічних ділянок нижньої щелепи. Вкажіть необхідну конструкцію апарата для лікування: A 12-year-old patient was diagnosed with: open bite, tooth-alveolar elongation of the lateral areas of the lower jaw. Specify the necessary design of the apparatus for treatment:

Апарат на верхню щелепу з оклюзій-ними накладками Apparatus for the upper jaw with occlusion pads

Ковзна дуга Енгля Engle's sliding arc

Зовнішня лицьова дуга Outer face arc

Апарат Гербста Herbst apparatus

Апарат на верхню щелепу з лицьовою дугою Apparatus for the upper jaw with a face bow

28 / 200
До лікаря звернувся чоловік з метою санації порожнини рота. Після огляду та проведення клінічного обстеження встановлено, що необхідно видалити 31 зуб, корінь якого оголений на 1/2, рухомість його III ступеня. Діагноз: пародонтоз 31 зуба. Оберіть щипці, якими потрібно провести видалення 31 зуба. A man turned to the doctor for the purpose of sanitation of the oral cavity. After the examination and clinical examination, it was established that it is necessary to remove 31 teeth, the root of which is exposed by 1/2, mobility its III degree. Diagnosis: periodontitis of 31 teeth. Choose the forceps with which you need to remove 31 teeth.

Дзьобоподібні зі щічками, які збігаються Beak-shaped with matching cheeks

Зігнуті по площині Flat-bent

Байонетні Bayonet

Дзьобоподібні з шипами на щічках Beak-shaped with spikes on the cheeks

Дзьобоподібні зі щічками, які не збігаються Beaks with mismatched cheeks

29 / 200
Пацієнт 67 років, звернувся зі скаргами на відсутність 46, 45, 34, 35, 36, 37 зубів. На ортопантомограмі в ділянці зубів, що залишились, резорбція коміркового відростку в межах 1/3 висоти міжзубних перетинок. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту? A 67-year-old patient complained about the absence of 46, 45, 34, 35, 36, 37 teeth. On the orthopantomogram in the area of the remaining teeth, cellular resorption process within 1/3 of the height of the interdental membranes. What construction should be offered to the patient?

Бюгельний протез з елементами шинування Bugel prosthesis with splinting elements

Ковпачкова шина Cap tire

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

Шина Ван-Тіля Van Til tire

Мостоподібні протези в ділянці жувальних зубів Bridge-like prostheses in the area of chewing teeth

30 / 200
Під час диспансерного огляду студента 20 років виявлено хронічний кан-дидоз слизової порожнини рота, гене-ралізовану лімфоаденопатію. В анамнезі на протязі року часті захворювання на простий герпес. Температура тіла постійно підвищується до 37,4-37,50С, зниження маси тіла за останній місяць на 8 кг. Про яке захворювання може свідчити даний симптомокомплекс? During the dispensary examination of a 20-year-old student, chronic candidiasis of the oral mucosa, generalized lymphadenopathy was detected. In the anamnesis, frequent herpes simplex diseases during the year. Temperature body temperature constantly rises to 37.4-37.50C, body weight has decreased by 8 kg over the last month. What disease can this symptom complex indicate?

Синдром набутого імунодефіциту [СНЩ] Acquired immunodeficiency syndrome [ATS]

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Шфекційний мононуклеоз Specific mononucleosis

31 / 200
У хворого діагностовано плоскоклі-тинний роговіючий рак слизової оболонки переднього відділу дна порожнини рота III ступеня. На рентгенограмі нижньої щелепи: резорбція коміркового відростка у фронтальному відділі 1х0,5 см. Яке лікування показане хворому? The patient was diagnosed with grade III squamous cell carcinoma of the mucous membrane of the front part of the floor of the mouth. On the X-ray of the lower jaw: resorption of the cellular process in the frontal part 1x0.5 cm What treatment is indicated for the patient?

Комбіноване Combined

Променева терапія Radiotherapy

Паліативне хіміопроменеве та симптоматичне Palliative chemoradiation and symptomatic

Хіміотерапія Chemotherapy

Хірургічне Surgical

32 / 200
Чоловік 41 року звернувся два тижні тому до пародонтолога. Встановлено діагноз: генералізований пародонтит II ступеня важкості, загострений перебіг. Після усунення травмуючих факторів та проведення протизапальної терапії ясна набули звичайного забарвлення, пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм, без виділень. Який метод усунення пародонтальних кишень слід застосувати в цьому клінічному випадку? A 41-year-old man consulted a periodontologist two weeks ago. The diagnosis was established: generalized periodontitis of the II degree of severity, aggravated course. After the removal of traumatic factors and anti-inflammatory therapy, the gums became normal color, periodontal pockets 4-5 mm deep, without secretions. What method of periodontal pocket elimination should be used in this clinical case?

Кюретаж Curetage

Гінгівектомію Gingivectomy

Глибоку склерозуючу терапію Deep sclerosing therapy

Клаптеву операцію Patch operation

Поверхневу склерозуючу терапію Superficial sclerosing therapy

33 / 200
Пацієнту 70 років з повною втра- тою зубів на верхній та нижній щелепах виготовляються повні знімні протези. Постановка зубів буде проведена по індивідуальним оклюзійним поверхням (метод Нападова та Сапожникова). З якого матеріалу слід виготовити валики для створення індивідуальних оклю-зійних поверхонь? A 70-year-old patient with complete loss of teeth on the upper and lower jaws has complete removable prostheses made. Teeth will be placed on individual occlusal surfaces (Napadov and Sapozhnikov method) What material should rollers be made of to create individual occlusal surfaces?

Віскабразив Scraped

Пластмаса Plastic

Стенс Stens

Лавакс Lavaks

Липкий віск Sticky Wax

34 / 200
Хворий 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості у правій привушно-жувальній ділянці, відчуття важкості в цій ділянці, солонуватий присмак у роті. Об’єктивно: пружно-еластична припухлість, в деяких ділянках наявні безболісні ущільнення. Рот відкривається вільно, слизова оболонка щік рожева, волога. З протоків виділяється слина з домішками слизу та гною. Який найбільш вірогідний діагноз? A 56-year-old patient turned to a dentist with complaints of swelling in the right parotid-chewing area, a feeling of heaviness in this area, a salty taste in the mouth. About' objectively: elastic-elastic swelling, in some areas there are painless seals. The mouth opens freely, the mucous membrane of the cheeks is pink, moist. Saliva with impurities of mucus and pus is secreted from the ducts. What is the most likely diagnosis?

Паренхіматозний сіалоаденіт Parenchymatous sialoadenitis

Гострий сіалодохіт Acute sialodochitis

Хвороба Микулича Mykulich disease

Синдром Іутнера-Шегрена Utner-Sjogren syndrome

Епідемічний паротит Epidemic mumps

35 / 200
Хворий 60 років звернувся до щелепно-лицьового стаціонару зі скаргами на біль, кровотечу, порушення жування. В анамнезі - травма нижньої щелепи на рівні центральних різців. Припухлість на місці перелому. Відкривання рота не обмежене. Обидві щелепи беззубі. Яка конструкція найбільш доцільна? A 60-year-old patient turned to the maxillofacial hospital with complaints of pain, bleeding, and chewing disorders. The anamnesis includes an injury to the lower jaw at the level of the central incisors. Swelling at the site fracture. The opening of the mouth is not limited. Both jaws are toothless. Which construction is the most appropriate?

Наясенна шина Порта Porta tire

Зубоясенна шина Ванкевича Vankevych toothed tire

Наясенна шина Лімберга Limberg tire

Наясенна шина Гунінга Guning's tire

Апарат Рудько Rudko device

36 / 200
Хворий 50 років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль у ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 під дією хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. На рентгенограмі: атрофія коміркової кістки, що досягає 2/3 висоти між-коміркових перетинок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of exposed tooth necks, tooth displacement, itching in the gums, pain in the area 43, 42, 41, 31, 32, 33 under by the action of chemical and temperature irritants. Objectively: the gums are dense, anemic. On the radiograph: cellular bone atrophy reaching 2/3 of the height of the intercellular membranes. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз III ст. Periodontosis of the 3rd century

Пародонтоз II ст. Periodontosis II century.

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Хронічний генералізований пародон-тит II ст. Chronic generalized periodontitis II century.

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

37 / 200
Хворий 44 років скаржиться на болісне та затруднене закривання рота, неможливість вживати їжу та різкій біль в скронево-нижньощелепному суглобі. Об’єктивно: рот напіввідкритий, нижня щелепа зміщена дистально, гілки н/щ зміщені доверху, тризм жувальних м’язів, припухлість у ділянці скронево-нижньощелепних суглобів. Визначте діагноз. A 44-year-old patient complains of painful and difficult closing of the mouth, inability to eat and sharp pain in the temporomandibular joint. Objectively: the mouth is half-open, the lower jaw is displaced distally, the branches of the spinal cord are displaced upwards, trismus of the masticatory muscles, swelling in the area of the temporomandibular joints. Determine the diagnosis.

Дистальний вивих н/щ Distal dislocation n/sh

Двобічний перелом суглобових відростків гілки н/щ Bilateral fracture of the articular processes of the branch n/sh

Двобічний перелом н/щ у ділянці кутів Bilateral fracture of the neck in the area of the corners

Двобічний анкілоз скронево-нижньощелепного суглобу Bilateral ankylosis of the temporomandibular joint

Гострий артрит скронево-нижньощелепних суглобів Acute temporomandibular arthritis

38 / 200
У пацієнта 45 років односторонній кінцевий дефект зубного ряду н/щ, що закінчується 45 зубом, планується замістити бюгельним протезом. Де слід розмістити оклюзійну накладку, щоб попередити функціональне перевантаження 45 зуба? A 45-year-old patient has a one-sided terminal defect of the frontal dentition ending in the 45th tooth, which is planned to be replaced with a brace prosthesis. Where should the occlusal plate be placed to prevent functional overload 45 teeth?

У міжзубному проміжку між 44 та 45 зубами In the interdental space between teeth 44 and 45

У медіальній фіссурі 44 зуба There are 44 teeth in the medial fissure

Не має значення Doesn't matter

У дистальній фіссурі 44 зуба There are 44 teeth in the distal fissure

У дистальній фіссурі 45 зуба There is 45 teeth in the distal fissure

39 / 200
Під час профілактичного огляду ротової порожнини у хворого 40 років виявлені зміни наступного характеру: маргінальна частина ясен валикоподібно збільшена, синюшня, при дотику стоматологічним зондом помірно кровоточить, больові відчуття відсутні. При фарбуванні ясен розчином Люго-лю слизова оболонка забарвлюється в світло-коричневий колір. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of the oral cavity of a 40-year-old patient, the following changes were detected: the marginal part of the gums is enlarged in a roller-like manner, bluish, it bleeds moderately when touched with a dental probe, there are no pain sensations When staining the gums with Lugol's solution, the mucous membrane turns light brown. What is the most likely diagnosis?

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

40 / 200
Хвора 30 років скаржиться на на- ростаючий пульсуючий біль в 26 зубі. Об’єктивно: в 26 каріозна порожнина великих розмірів, виповнена розм’якшеним дентином, порожнина зуба закрита, зондування дна безболісне, перкусія різко болюча. Рухомість зуба II ступеня. Пальпація в проекції верхівок коренів 26 зуба болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains of increasing throbbing pain in the 26th tooth. Objectively: in the 26th, there is a large carious cavity filled with softened dentin, the cavity of the tooth closed, sounding of the bottom is painless, percussion is sharply painful. Tooth mobility II degree. Palpation in the projection of the tops of the roots of tooth 26 is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

41 / 200
У хворої 38 років відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26,27 Запропоновано виготовити суцільнолитий дуговий протез. Коронки 18, 13, 23, 28 низькі, екватори не виражені. Які фіксуючі елементи доцільно використати? A 38-year-old patient is missing 14, 15, 16, 17 and 24, 25, 26, 27. It is proposed to make a one-piece arch prosthesis. Crowns 18, 13, 23, 28 are low, the equators are not pronounced. What fixing elements should be used?

Телескопічні кріплення Telescopic mounts

Утримуючі кламери Retaining Clips

Атачмени Attachmen

Балкова система фіксації Beam fixation system

Опорно-утримуючі кламери Support-holding clamps

42 / 200
Хворому 10 років встановлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 36 зуба, ускладнений гострим фокальним пері-одонтитом. Який метод лікування повинен вибрати лікарстоматолог? A 10-year-old patient was diagnosed with acute purulent pulpitis of tooth 36, complicated by acute focal peri-odontitis. What treatment method should the dentist choose?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

43 / 200
Дитина 10 років скаржиться на набряк та болісність правої щоки, загальну слабкість, підвищення температури. Об’єктивно: болючий під час пальпації набряк нижньої третини правої щоки, шкіра над припухлістю в кольорі не змінена, береться в складку. Об’єктивно: 46 на третину зруйнований карієсом, порожнина зуба відкрита, зондування неболюче, перкусія болюча. Перехідна складка в ділянці 46, 85 та 84 зубів згладжена, набрякла, флюктуація не відзначається. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old child complains of swelling and pain in the right cheek, general weakness, fever. Objectively: swelling of the lower third of the right cheek that is painful during palpation, the skin over swelling has not changed its color, it is taken into a fold. Objectively: 46 is destroyed by caries by one third, the tooth cavity is open, probing is painless, percussion is painful. The transition fold in the area of teeth 46, 85 and 84 is smoothed, swollen, no fluctuation is noted. Which is the most probable diagnosis?

Гострий серозний періостит нижньої щелепи Acute serous periostitis of the lower jaw

Гострий гнійний періостит нижньої щелепи Acute purulent periostitis of the lower jaw

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Нагноєння радикулярної кісти Suppuration of a radicular cyst

Нагноєння фолікулярної кісти Suppuration of follicular cyst

44 / 200
На прийом до хірурга-стоматолога звернулася пацієнтка 70 років для видалення центральних різців верхньої щелепи з III ступенем рухомості. Чим потрібно видалити дані зуби? A 70-year-old female patient consulted a dental surgeon for the removal of the central incisors of the upper jaw with III degree of mobility. How should these teeth be removed?

Прямі щипці Straight forceps

Прямий елеватор Direct elevator

Дзьобоподібні щипці Beaked forceps

S-подібні щипці S-shaped forceps

Байонетні щипці Bayonet forceps

45 / 200
Пацієнт 30 років скаржиться на наявність інфільтрату у правій защеле-пній ділянці, який зберігається протягом 2-3 місяців. Прийняв призначений курс антибактеріальної терапії. Покращення не настало. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок слабко-болісного інфільтрату правої защеле-пної ділянки, дерев’янистої щільності, шкіра червоносинюшньо-фіолетового відтінку. На шкірі нориці, з яких періодично виділяється гній з крупинками, щільні втягнуті рубці, відзначається безболісний тризм нижньої щелепи. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains of the presence of an infiltrate in the right graft area, which persists for 2-3 months. He took the prescribed course of antibacterial therapy. There was no improvement. About objectively: asymmetry of the face due to a weak painful infiltrate of the right occlusal area, woody density, skin of a red-bluish-purple shade. On the skin of the fistula, from which pus with grains is periodically released, dense retracted scars, painless trismus of the lower jaw is noted. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз защелепної ділянки Actinomycosis of the maxillary area

Хронічний лімфаденіт защелепної ділянки Chronic lymphadenitis of the maxillary region

Одонтогенна гранульома обличчя Odontogenic granuloma of the face

Флегмона защелепної ділянки Phlegmon of the maxillary area

Хронічний остеомієліт нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the lower jaw

46 / 200
Хворому 38 років виготовляються суцільнолиті мостоподібні протези з фарфоровим облицюванням, з опорою на 33 та 35 зуби. Пацієнт з’явився на етап перевірки металевого каркасу. При цьому на поверхні каркасу виявлено ливарні раковини розміром 0,3х0,5 мм. Яка тактика лікаря у цьому випадку? A 38-year-old patient is being made one-piece bridge-like prostheses with porcelain veneers, with a support for 33 and 35 teeth. The patient appeared for the stage of checking the metal frame. At the same time, on the surface casting shells measuring 0.3x0.5 mm were found in the frame. What are the doctor's tactics in this case?

Виготовити новий каркас протезу Make a new prosthesis frame

Ливарні раковини запаяти припоєм Solder casting shells

Ливарні раковини запаяти оловом Solder the foundry shells with tin

Зішліфовувати ливарні раковини Grind casting shells

Перейти до наступного етапу Go to next stage

47 / 200
Хвора 42 років скаржиться на вивих СНЩС, що часто повторюється. Об’є- ктивно: 18,17,28,38,48 зуби відсутні. 36, 37, 45, 46, 47 покриті штучними коронками. Діагноз: звичний вивих СНЩС. Оберіть раціональний метод лікування: A 42-year-old patient complains of frequent TMJ dislocation. Objectively: 18, 17, 28, 38, 48 teeth are missing. 36, 37 , 45, 46, 47 are covered with artificial crowns. Diagnosis: habitual TMJ dislocation. Choose a rational method of treatment:

Обмеження відкривання рота Mouth opening restriction

Повна імобілізація нижньої щелепи Complete immobilization of the lower jaw

Міогімнастика, фізіотерапевтичні процедури Myogymnastics, physiotherapeutic procedures

Фізіотерапевтичні процедури Physiotherapy procedures

Масаж, міогімнастика Massage, myogymnastics

48 / 200
Хворий 53 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. З анамнезу з’ясовано, що у хворого мі-кростомія. 48, 47, 46, 45, 42, 41, 31, 32, 35,36,37, 38 відсутні. Решта зубів стійкі, нерухомі. Яку конструкцію протезу необхідно виготовити хворому? A 53-year-old patient complains about the absence of teeth on the lower jaw. From the anamnesis, it was found that the patient has microstomia. 48, 47, 46, 45, 42 , 41, 31, 32, 35, 36, 37, 38 are missing. The rest of the teeth are stable, immovable. What structure of the prosthesis should be made for the patient?

Розбірний частковий знімний пластинковий протез Demountable partial removable plate prosthesis

Шину-протез Prosthesis tire

Частковий знімний пластинковий протез на н/щ Partial removable plate prosthesis for n/sh

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Мостоподібний протез з опорою на 43,33 та знімний протез Bridge-like prosthesis with support on 43.33 and removable prosthesis

49 / 200
Хворий 53 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на рухомість зубів у бокових ділянках, часте випадання пломб. Об’єктивно: всі моляри та премоляри на нижній щелепі мають рухомість I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати в даному випадку? A 53-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of tooth mobility in the lateral areas, frequent loss of fillings. Objectively: all molars and premolars on the lower jaw have mobility of the first degree. On the proximal-occlusal surfaces of the filling. What construction of the tire should be used in this case?

Вкладкова шина Inlay tire

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

Коронково-ковпачкова шина Crown-cap tire

Шини з екваторних коронок Tires from equatorial crowns

Інтрадентальна шина Intradental tire

50 / 200
Хворий 28 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології на етап фіксації металокерамічного мостоподі-бного протезу з опорою на 24, 26 зуби. При перевірці не було помічено ніяких недоліків, а після фіксації лікар виявив контакт зубів в/щ та н/щ лише у ділянці протезу. Яка помилка була допущена під час фіксації протезу? A 28-year-old patient applied to the clinic of orthopedic dentistry for the fixation stage of a metal-ceramic bridge-like prosthesis with support for 24, 26 teeth. During the inspection, no defects were noticed, and after fixation, the doctor found the contact of the upper and lower teeth only in the area of the prosthesis. What mistake was made during the fixation of the prosthesis?

Фіксація протезу на густий цемент Fixation of prosthesis on thick cement

Не проведена медикаментозна обробка опорних зубів Medicine treatment of abutment teeth not carried out

Неправильно відпрепаровані опорні зуби Incorrectly prepared abutment teeth

Не висушені опорні зуби та коронки Not dried supporting teeth and crowns

Фіксація протезу на рідкий цемент Fixation of prosthesis on liquid cement

51 / 200
Хворий 45 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на неможливість користуватися бюгельним протезом на в/щ, який виготовлений 1 місяць тому, внаслідок дуже близького розташування дуги до м’якого піднебіння. На якій відстані від лінії 'А'повинна бути розміщена дуга бю-гельного протезу? A 45-year-old patient turned to the clinic of orthopedic dentistry with complaints about the impossibility of using an over-the-knee prosthesis, which was made 1 month ago, due to the very close location of the arch to the m 'what kind of palate. At what distance from the 'A' line should the arch of the Bügel prosthesis be placed?

10-12 мм 10-12 mm

2-4 мм 2-4 mm

25-30 мм 25-30 mm

15-20 мм 15-20 mm

6-8 мм 6-8 mm

52 / 200
Хворий 47 років скаржиться на печіння та біль у роті. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік по лінії змикання зубів та в кутах рота численні ерозії до 1,0—1,5 см у діаметрі, полігональної форми, яскраво-червоного кольору, розміщені на гіперкератозній бляшці та мутній білуватій слизовій. Цитологічно - роговіючі клітини епітелію. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient complains of burning and pain in the mouth. Objectively: on the mucous membrane of the cheeks along the line of teeth closing and in the corners of the mouth, numerous erosions up to 1.0 —1.5 cm in diameter, polygonal in shape, bright red in color, located on a hyperkeratotic plaque and cloudy whitish mucous membrane. Cytologically, keratinized cells of the epithelium. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія, ерозивна форма Leukoplakia, erosive form

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Червоний вовчак, ерозивна форма Lupus erythematosus, erosive form

Червоний плоский лишай, ерозивна форма Red lichen planus, erosive form

53 / 200
Хворому 50 років виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: присутні 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34. Альвеолярний відросток у беззубих ділянках атрофований. Яким чином потрібно нейтралізувати транс-верзальні рухи протеза? A 50-year-old patient has a mandibular prosthesis made. Objectively: 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 are present. Alveolar process atrophied in edentulous areas. How should transversal movements of the prosthesis be neutralized?

Застосувати неперервний кламер Apply Continuous Clip

Збільшити розміри сідла Increase saddle sizes

Збільшити ширину дуги Increase arc width

Зменшити ширину дуги Reduce arc width

Зменшити розміри сідла Reduce saddle sizes

54 / 200
Дитина 5 років звернулася з метою санації порожнини рота. У 65 виявлений хронічний гранулюючий періодон-тит. Які рентгенологічні зміни слід очікувати на дентальному знімку? A 5-year-old child applied for oral cavity rehabilitation. A 65-year-old was diagnosed with chronic granulating periodontitis. What radiological changes should be expected on a dental image?

Деструкція кісткової тканини з нечіткими контурами Destruction of bone tissue with unclear contours

Деструкція кісткової тканини з чіткими контурами Destruction of bone tissue with clear contours

Остеопороз кісткової тканини Osteoporosis of bone tissue

Розширення періодонтальної щілини Expansion of the periodontal gap

Контури періодонтальної щілини деформовані Contours of the periodontal gap are deformed

55 / 200
Жінка 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий біль у ділянці нижньої щелепи з правого боку, що виникає під час вживання їжі. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні 45 визначається каріозна порожнина, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування слабкоболюче по всьому дну, перкусія безболісна. Від холодної води - швидко-минаючий біль. Який засіб слід покласти на дно порожнини цьому хворому? A 25-year-old woman consulted a dentist with complaints of sharp pain in the area of the lower jaw on the right side, which occurs during eating. Objectively: on a carious cavity filled with light-colored, softened dentin is defined on the distal chewing surface 45. Probing is mildly painful throughout the bottom, percussion is painless. Cold water causes a quick-passing pain. What remedy should be applied to the bottom of the cavity in this patient?

Кальцидонт Chalcidont

Миш’яковиста паста Arsenic paste

Фосфат-цемент з сріблом Phosphate cement with silver

Фосфат-цемент Phosphate cement

Паста, що містить кортикостероїд Corticosteroid paste

56 / 200
У хворого 45 років звичний вивих. Після вправлення вивиху для його профілактики слід обмежити відкривання рота. Який апарат доцільно застосувати в даному випадку? A 45-year-old patient has a common dislocation. After the dislocation is removed, mouth opening should be limited to prevent it. What device should be used in this case?

Апарат Петросова Petrosov apparatus

Апарат Бетельмана Betelman apparatus

Апарат Шура Shura device

Апарат Андрезена Andresen apparatus

Апарат Бруна Brun's device

57 / 200
Хворому з метою видалення 47 з приводу хронічного періодонтиту проведена блокада нижньокоміркового нерва, який входить у нижньощелепний отвір. На якій відстані від переднього краю гілки нижньої щелепи розташований вказаний отвір? In order to remove 47 due to chronic periodontitis, the patient underwent blockade of the inferior cellular nerve, which enters the mandibular foramen. At what distance from the front edge of the branch of the lower jaw is the indicated opening located?'

15 мм 15 mm

30 мм 30 mm

35 мм 35 mm

25 мм 25 mm

20 мм 20 mm

58 / 200
Хворому 38 років показане виготовлення металокерамічної коронки на 21. Який найбільш безпечний вид анестезії слід застосувати для безболісного препарування? A 38-year-old patient is shown the fabrication of a metal-ceramic crown at 21. What is the safest type of anesthesia to be used for painless dissection?

Інфільтраційну інтралігаментарну Infiltrative intraligamentary

Провідникову різцеву Guide incisor

Провідникову туберальну Conductor tubercle

Провідникову інфраорбітальну Conductor infraorbital

Аплікаційну Application

59 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на болі у 36 зубі, припухлість ясен, виділення гною. Об’єктивно: ясенні сосочки у ділянці зубів гіперемовані, набряклі, з ці-анотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. 36 та 37 зуби покриті металевими коронками, між ними па-родонтальна кишеня глибиною 6-7 мм з незначним гнійним виділенням. Коронки глибоко заходять під ясна. Горизонтальна перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограм! - резорбція міжзубної перетинки на 1/2 висоти. Кісткова тканина в інших ділянках альвеолярного відростка не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of pain in the 36th tooth, swelling of the gums, discharge of pus. Objectively: the gingival papillae in the area of the teeth are hyperemic, swollen, with tsi-anotic shade, bleeding when touched. Teeth 36 and 37 are covered with metal crowns, between them there is a periodontal pocket 6-7 mm deep with a slight purulent discharge. The crowns go deep under the gums. Horizontal percussion of tooth 36 is painful. On the radiograph! - resorption of the interdental membrane on 1/2 height. The bone tissue in other areas of the alveolar process is not changed. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

- -

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

60 / 200
Під час препарування 37 під штучну коронку лікар випадково пошкодив сепараційним диском язик пацієнта. За кілька хвилин хворий з кровотечею потрапив до хірургічного кабінету поліклініки. Об’єктивно: з порожнини рота спостерігається значна кровотеча. На правій бічній поверхні язика - глибока різана рана близько 3 см завдовжки з рівними краями, з глибини якої - кровотеча яскраво-червоною кров’ю. Якою має бути тактика лікаря у данному випадку? During the preparation of 37 for an artificial crown, the doctor accidentally damaged the patient's tongue with a separation disc. Within a few minutes, the bleeding patient was taken to the surgery room of the polyclinic. Objectively: from the cavity there is significant bleeding in the mouth. On the right lateral surface of the tongue, there is a deep cut wound about 3 cm long with smooth edges, from the depth of which bright red blood is bleeding. What should be the doctor's tactics in this case?

Глибоке глухе прошивання рани Deep deaf suturing of a wound

Зупинка кровотечі шляхом накладання затискача в рані Stop bleeding by applying a clamp in the wound

Антисептична обробка порожнини рота Antiseptic treatment of the oral cavity

Перев’язка зовнішньої сонної артерії Ligation of external carotid artery

Перев’язка язикової артерії у трикутнику Пирогова Ligation of the lingual artery in the Pirogov triangle

61 / 200
У пацієнта 47 років на внутрішній поверхні нижньої щелепи в ділянці пре-молярів округлі кісткові виступи розміром до 0,7-0,8 см. Яка подальша тактика лікаря-ортопеда? A 47-year-old patient has rounded bony protrusions up to 0.7-0.8 cm in size on the inner surface of the lower jaw in the area of the premolars. What are the further tactics of the doctor- orthopedist?

Виготовити протез із еластичною прокладкою Make a prosthesis with an elastic gasket

Виготовити базис із отворами для екзостозів Make a base with holes for exostoses

Виготовити протез з денто-альвеолярними кламерами Make a prosthesis with dento-alveolar clasps

Виготовити протез з пелотами Кеме-ні Make a prosthesis with Keme-ni pellets

Виготовити протез із металевим базисом Make a prosthesis with a metal base

62 / 200
Чоловіку 68 років 4 місяці тому було проведено односторонню резекцію верхньої щелепи. Об’єктивно: 21,22,23, 24,25, 26 інтактні, стійкі, коронки високі. Планується виготовлення резекційного протезу верхньої щелепи з кла- мерною фіксацією. Застосування яких кламерів дозволяє покращити фіксацію протезу в даному випадку? A 68-year-old man underwent unilateral resection of the upper jaw 4 months ago. Objectively: 21,22,23, 24,25, 26 intact, stable, crowns high. It is planned to manufacture a resection prosthesis of the upper jaw with staple fixation. The use of which staples allows to improve fixation of the prosthesis in this case?

Опорно-утримуючі Supporting and holding

Утримуючі одноплечі Holding shoulders

Утримуючі двоплечі Holding biceps

Ясенні Ashes

Опорні References

63 / 200
Хворий 11 років скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен. Хворіє з 3 років. Об’єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать під час інструментального дослідження. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Зуби мають рухомість II ступеню. Зубоя-сенні кишені глибиною 4-5 мм. Під час зовнішнього огляду спостерігається сухість та потовщення шкірних покривів у ділянці долонь, передньої третини передпліч, підошовних поверхонь, є тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old patient complains of tooth mobility, bleeding gums. He has been ill since 3 years. Objectively: the gums in the area of all teeth are hyperemic, swollen, and bleed during instrumental research. 1/3 of the tooth roots are exposed, covered with a whitish plaque. The teeth have mobility of the II degree. Dento-sin pockets with a depth of 4-5 mm. During the external examination, dryness and thickening of the skin in the area of the palms, the front third of the forearms, and the soles of the feet are observed , there are cracks. What is the most likely diagnosis?

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Хвороба Леттерера-Зіве Letterer-Zieve disease

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хвороба Хенде-Шулера-Крістчена Hande-Schuler-Christian disease

- -

64 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування 36 у чоловіка 52 років з приводу хронічного періодонтиту. Рентгенологічно: медіальні кореневі канали вигнуті, у ділянці верхівки медіального кореня визначається вогнище деструкції кісткової тканини з нерівними контурами розміром 0,2x0,2 см. Який з перелічених лікарських засобів оптимальний для проведення внутрішньоканального електрофорезу? The dentist treats a 52-year-old man on 36 for chronic periodontitis. X-ray: the medial root canals are curved, in the area of the apex of the medial root, a focus of bone destruction with uneven contours measuring 0.2x0.2 cm. Which of the listed medicines is optimal for conducting intracanal electrophoresis?

10% р-н йодиду калію 10% solution of potassium iodide

3% р-н сульфату міді 3% copper sulfate solution

1 % р-н новокаїну 1% of novocaine

0,1% р-н трипсину 0.1% trypsin solution

1% р-н декаметоксину 1% decametoxin solution

65 / 200
У хворої клінічно та рентгенологічно встановлено діагноз: слинно-кам’яна хвороба правої піднижньоще-лепної слинної залози з локалізацією каменя у протоці, з загостренням запального процесу (абсцес щелепно-язикового жолобка). Яке лікування показане у першу чергу? The patient was diagnosed clinically and radiologically: salivary stone disease of the right submandibular salivary gland with stone localization in the duct, with exacerbation of the inflammatory process (abscess of the jaw -lingual groove). What treatment is indicated in the first place?

Розтин абсцесу щелепно-язикового жолобка Dissection of maxillolingual groove abscess

Видалення зубного каменю Tartar removal

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Пїлокарпїн внутрїшньо Pilocarpine internally

Фїзїотерапевтичнї процедури Physiotherapy procedures

66 / 200
Хворий 40 рокїв надїйшов до клініки зі скаргами на болючість у ділянці нижньої щелепи з правого боку, утруднене відкривання рота. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлості м’яких тканин обличчя. Під час пальпації відзначаються болючість у ділянці тіла нижньої щелепи, рухомість відламків. Було проведено рентгенологічне дослідження та встановлено діагноз: двобічний ментальний перелом нижньої щелепи. Вкажіть м’язи, функції яких можуть призвести до асфіксії у даного хворого: A 40-year-old patient came to the clinic with complaints of pain in the area of the lower jaw on the right side, difficulty opening the mouth. Objectively: the face is asymmetrical due to muscle swelling' which tissues of the face. During palpation, tenderness is noted in the body area of the lower jaw, mobility of fragments. An X-ray examination was performed and a diagnosis was made: bilateral mental fracture of the lower jaw. Specify the muscles whose functions can lead to asphyxiation in this patient:

Щелепно-під’язиковий, підборідно-язиковий, двочеревцевий, підборіднопід’язиковий Maxillo-hyoid, chin-lingual, bi-ventral, chin-hyoid

Щелепно-під’язиковий, підборідно-язиковий, скроневий, двочеревцевий, зовнішній крилоподібний Maxibular-hyoid, chin-lingual, temporal, biventricular, external pterygoid

Щелепно-під’язиковий, двочеревце-вий, язиковий, щічний, круговий м’яз рота Maxillohyoid, biventricular, lingual, buccal, circular mouth muscle

Щелепно-під’язиковий, двочерев-цевий, скроневий, власне жувальний, внутрішній крилоподібний Maxibular-hyoid, biventral-temporal, masticatory proper, internal pterygoid

Щелепно-під’язиковий, підборідно-язиковий, скроневий, двочеревцевий Maxibular-hyoid, chin-lingual, temporal, bicuspid

67 / 200
Під час лікування гострого обмеженого пульпіту методом вітальної екстирпації лікар визначив, що 25 має широкий прямий канал. Який варіант пломбування кореневого каналу оптимальний у цьому випадку? During the treatment of acute limited pulpitis by the method of vital extirpation, the doctor determined that 25 has a wide straight canal. What is the optimal root canal sealing option in this case?

Пломбування каналу до фізіологічного апексу кореня Canal filling to the physiological apex of the root

Пломбування кореневого каналу до рентгенологічної верхівки кореня Root canal sealing to the x-ray apex of the root

Виведення матеріалу за рентгенологічну верхівку на 1 мм Removal of material beyond the x-ray apex by 1 mm

- -

Недопломбування каналу на 3 мм Underfilling of the canal by 3 mm

68 / 200
На етапі перевірки повних знімних протезів виявлено прогнатичне співвідношення зубних рядів, передні зуби не контактують. Яка причина даної помилки? At the stage of checking complete removable prostheses, the prognathic relationship of the tooth rows was revealed, the front teeth are not in contact. What is the reason for this error?

Фіксація переднього співвідношення щелеп Fixing the anterior ratio of the jaws

Не визначена протетична площина Prosthetic plane not defined

Заниження міжальвеолярної висоти Underestimation of interalveolar height

Фіксація бокового співвідношення щелеп Fixing the lateral ratio of the jaws

Неправильне формування протетичної площини Incorrect prosthetic plane formation

69 / 200
Жінка 32 років звернулась зі скаргами на дефект коронки 12 зуба. В анамнезі: зуб неодноразово був пломбований, але пломби випадали. Об’єктивно: дефект IV класу за Блеком у 12 зубі відновлено пломбою, яка нещільно прилягає до країв дефекту. Девіталіза-ція не проводилася, перкусія 12 безболісна. Яку конструкцію слід використати у цьому випадку? A 32-year-old woman complained of a defect in the crown of the 12th tooth. In the anamnesis: the tooth had been repeatedly filled, but the fillings fell out. Objectively: a Class IV defect according to Black tooth 12 was restored with a filling that loosely adheres to the edges of the defect. Devitalization was not performed, percussion 12 is painless. What construction should be used in this case?

Вкладка на парапульпарних штифтах Tab on parapulpary pins

Металева коронка Metal crown

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

Напівкоронка Half-crown

Фарфорова коронка Porcelain crown

70 / 200
Хворий скаржиться на постійний ниючий біль, відчуття 'вирослого зуба', що турбують протягом 3 днів. Об’єктивно: в 26 каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болючі. Зуб має рухомість II ст. Слизова оболонка в ділянці проекції верхівки кореня гіперемована, пальпація болюча. Назвіть найбільш раціональний шлях створення відтоку ексудату: The patient complains of constant aching pain, the feeling of a 'growing tooth', which bothers him for 3 days. Objectively: on the 26th, a carious cavity communicating with the tooth cavity . Vertical and horizontal percussion are sharply painful. The tooth has mobility of the II degree. The mucous membrane in the area of the projection of the root tip is hyperemic, palpation is painful. Name the most rational way of creating an outflow of exudate:

Через кореневі канали Through root canals

Через розріз по перехідній складці Through the cut along the transitional fold

Через періодонтальну щілину Due to periodontal fissure

Через комірку видаленого зуба Through the cell of the removed tooth

- -

71 / 200
Чоловікові 72 років планується виготовлення часткових знімних пластинкових протезів. Об’єктивно: на в/щ наявні 24, 25 зуби, на н/щ 32, 33, інші зуби відсутні. До якої групи дефектів за Бе-тельманом для визначення положення центральної оклюзії відноситься даний випадок? A 72-year-old man is scheduled to have partial removable plate prostheses manufactured. Objectively: there are 24, 25 teeth on the maxilla, 32, 33 on the maxilla, others teeth are absent. To which group of defects according to Bethelman for determining the position of the central occlusion does this case belong?

3 3

1 1

4 4

2 2

2 та 3 2 and 3

72 / 200
Хвора 20-ти років звернулася із скаргами на потемніння коронок 11 та 21. Близько року тому хвора отримала спортивну травму. Об’єктивно: коронки 11 та 21 зубів темно-сірого кольору, інтактні, при перкусії 6єз6олісні. Слизова оболонка коміркового відростка не змінена. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів виявляється зона деструкції кісткової тканини округлої форми, розміром 0,5 мм у діаметрі, з чіткими межами. Яке лікування слід призначити? A 20-year-old patient complained about the darkening of crowns 11 and 21. About a year ago, the patient received a sports injury. Objectively: the crowns of 11 and 21 teeth are dark - gray in color, intact, 6-6-lobed on percussion. The mucous membrane of the cellular process is not changed. On the radiograph in the area of the root tips, a zone of destruction of bone tissue of a rounded shape, measuring 0.5 mm in diameter, with clear boundaries is revealed. What treatment should be prescribed?

Пломбування кореневих каналів Root canal filling

Видалення зубів Removal of teeth

Електрофорез з антисептиками Electrophoresis with antiseptics

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Відбілювання зубів Teeth whitening

73 / 200
Хвора 52 років скаржиться на біль, періодичну появу нориці на яснах у ділянці 15. Зуб лікований 1,5 роки тому з приводу карієсу. Об’єктивно: в 15 пломба. У проекції верхівки кореня нориця, при натисканні виділяється гнійний ексудат. Перкусія зуба болісна. На рентгенограмі кореневий канал не запломбований, біля верхівки кореня вогнище деструкції з нечіткими контурами. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient complains of pain, the periodic appearance of a fistula on the gums in area 15. The tooth was treated 1.5 years ago for caries. Objectively: at 15 filling. In the projection of the apex of the root, there is a fistula, purulent exudate is released when pressed. Percussion of the tooth is painful. On the X-ray, the root canal is not sealed, near the apex of the root there is a focus of destruction with unclear contours. What is the most likely diagnosis?

Загострення гранулюючого періо-донтиту Aggravation of granulating periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Радикулярна кіста Radicular cyst

Загострення гранулематозного пері-одонтиту Aggravation of granulomatous periodontitis

74 / 200
Пацієнт 42 років хворіє близько 1 року. Об’єктивно: асиметрія обличчя внаслідок деформації верхньої щелепи. Шкірні покриви над деформацією не змінені. Оніміння шкіри в підочній ділянці, смердючі гнійно-геморагічні виділення з носу. 24, 25, 26, 27 зуби мають рухомість III ст. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені, рухомі. На Rg-грамі придаткових пазух носа відзначається затемніння верхньощелепної пазухи зліва та резорбція її зовнішньої стінки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient has been sick for about 1 year. Objectively: asymmetry of the face due to the deformation of the upper jaw. The skin over the deformation has not changed. Numbness of the skin in the undereye area, smelly purulent and hemorrhagic discharge from the nose. 24, 25, 26, 27 teeth have mobility of the III stage. Regional lymph nodes are not enlarged, they are mobile. On the Rg-gram of the paranasal sinuses, darkening of the maxillary sinus on the left and resorption of its outer wall is noted. What is the most likely diagnosis ?

Злоякісна пухлина верхньої щелепи зліва Malignant tumor of the left upper jaw

Хронічний одонтогений гайморит зліва Chronic odontogenic sinusitis on the left

Перелом верхньої щелепи зліва Fracture of upper jaw on the left

Остеобластокластома верхньої щелепи зліва Osteoblastoclastoma of the upper jaw on the left

Актиномікоз верхньої щелепи зліва Actinomycosis of the upper jaw on the left

75 / 200
У хворого 45 років внаслідок несво- єчасного лікування виник несправжній суглоб у ділянці тіла нижньої щелепи з правої сторони. Об’ективно: на н/щ наявні 48, 47, 36, 37, 38 зуби, решта зубів відсутні. Яку ортопедичну конструкцію необхідно виготовити хворому? A 45-year-old patient developed a false joint in the lower jaw on the right side of the body as a result of untimely treatment. Objectively: there are 48, 47 , 36, 37, 38 teeth, the rest of the teeth are missing. What orthopedic construction should be made for the patient?

Знімний протез з шарніром Removable prosthesis with hinge

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Повний знімний пластинковий протез Complete removable plate prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

76 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на неможливість закриття рота, утруднене приймання їжі та порушення мови. Обмеження рухів нижньої щелепи настало тиждень тому після падіння з дерева. Хворому діагностовано передній двобічний вивих нижньої щелепи. Який вид анестезії доцільно застосувати? The patient turned to the doctor with complaints about the impossibility of closing the mouth, difficulty in taking food and impaired speech. Limitation of the movements of the lower jaw occurred a week ago after falling from a tree. The patient was diagnosed with anterior bilateral dislocation of the lower jaw. What type of anesthesia should be used?

Двобічна анестезія за Дубовим Bilateral anesthesia according to Dubov

Двобічна мандибулярна анестезія Bilateral mandibular anesthesia

Анестезія за Вайсблатом Anesthesia according to Weisblatt

Двобічна анестезія за Вейсбремом Bilateral Weisbram anesthesia

Анестезія за Вейсбремом Anesthesia according to Weisbrem

77 / 200
У пораненого на полі бою виявлено наскрізну рану лівої щоки, забруднену радіоактивними речовинами. На рану накладена асептична пов’язка з індивідуального перев’язочного пакету, застосована знеболююча та антибактеріальна терапія. На якому етапі медичної евакуації слід замінити пов’язку? On the battlefield, a through wound of the left cheek contaminated with radioactive substances was found in the wounded. An aseptic bandage from an individual dressing bag was applied to the wound, an anesthetic and an antibacterial agent were applied therapy. At what stage of medical evacuation should the bandage be replaced?

Кожний етап евакуації Each stage of evacuation

Медичний пункт батальйону Battalion Medical Center

Медичний пункт полку Medical station of the regiment

Окремий медичний батальйон Separate medical battalion

Коли пов’язка у незадовільному стані When the bandage is in unsatisfactory condition

78 / 200
У дитини 2 років захворювання почалося з появи припухлості на верхній губі та підвищення температури тіла. Об’єктивно: обличчя асиметричне внаслідок набряку верхньої губи, згла-дження носогубної складки зліва. В 51 зубі каріозна порожнина. Зуб рухомий, болісний під час перкусії. Перехідна складка гіперемована, набрякла. Пальпація болюча в ділянці 51, 61, 62 зубів. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 2-year-old child, the disease began with the appearance of swelling on the upper lip and an increase in body temperature. Objectively: the face is asymmetrical due to swelling of the upper lip, smoothing of the nasolabial fold on the left. There is a carious cavity in tooth 51. The tooth is mobile, painful during percussion. The transitional fold is hyperemic, swollen. Palpation is painful in the area of teeth 51, 61, 62. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи зліва від 51 Acute purulent periostitis of the upper jaw on the left of 51

Гострий гнійний пульпіт 51 Acute purulent pulpitis 51

Гострий одонтогенний остєомієліт верхньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the upper jaw

Загострення хронічного періодонти-ту 51 Exacerbation of chronic periodontitis 51

Гострий періодонтит 51 Acute periodontitis 51

79 / 200
Пацієнту 34 років показано виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів з пластмасовим облицюванням на верхню та нижню щелепи. Які з відбиткових матеріалів найбільш повно відповідають вимогам? A 34-year-old patient is shown the manufacture of one-piece bridge-like prostheses with plastic lining on the upper and lower jaws. Which of the impression materials most fully meet the requirements?

Силіконові Silicon

Термопластичні Thermoplastic

Кристалізуючі Crystallizing

- -

Альгінатні Alginate

80 / 200
Рядовий 20 років отримав вогнепальне поранення з дефектом тіла нижньої щелепи. На якому етапі евакуації йому буде надана спеціалізована стоматологічна ортопедична допомога? A 20-year-old private received a gunshot wound with a defect in the body of the lower jaw. At what stage of the evacuation will he be provided with specialized dental orthopedic care?

У госпітальній базі In the hospital database

На полі бою On the battlefield

В ОМЗ In OMZ

На всіх етапах евакуації At all stages of evacuation

В ОМедБ In OMedB

81 / 200
Хворий 25 років скаржиться на набряк і гноєтечу в правій піднижньоще-лепній ділянці. Об’єктивно: має місце щільний дерев’янистий неболючий інфільтрат діаметром біля 2 см у правій піднижньощелепній ділянці. В центрі інфільтрату тканини м’які, є нориця, з якої виділяється крихтоподібний гній у невеликій кількості. Відкривання рота 4,5 см, неболюче. Слизова оболонка порожнини рота та зуби інтактні. Який попередній діагноз? A 25-year-old patient complains of swelling and suppuration in the right submandibular-plaster area. Objectively: there is a dense woody painless infiltrate with a diameter of about 2 cm in the right in the submandibular area. In the center of the infiltrate, the tissues are soft, there is a fistula from which a small amount of crumbly pus is released. The opening of the mouth is 4.5 cm, painless. The mucous membrane of the oral cavity and the teeth are intact. What is the previous diagnosis?

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Аденоабсцес Adenoabscess

Підшкірна гранульома обличчя Subcutaneous granuloma of the face

Первинний сифіліс Primary syphilis

Туберкульоз шкіри Tuberculosis of the skin

82 / 200
Хворий 43 років скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0 — 37, 20С. Хворому проводилася протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об’єктивно: у правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабкоболюче округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоку підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик незміне-ний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. The body temperature is up to 37.0 — 37.20C. The patient underwent anti-inflammatory therapy, but the neoplasm did not decrease. Objectively: in the right submandibular area, during palpation, a mildly painful rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin, is found. Clear saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. The sublingual ridge is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Атерома Atheroma

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

83 / 200
Хворий 32 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у 15 зубі постійного характеру. Встановлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 15. Який вид анестезії найбільш доцільний для видалення 15? A 32-year-old patient turned to a dentist with complaints of constant pain in tooth 15. The diagnosis was established: exacerbation of chronic periodontitis 15. What type of anesthesia is most appropriate for removal 15?

Інфраорбітальна, туберальна, пала-тинальна Infraorbital, tuberal, palatine

Туберальна, плексуальна анестезія Tuberal, plexus anesthesia

Плексуальна, різцева анестезія Plexual, incisal anesthesia

Інфільтраційна анестезія навколо 15 Infiltration anesthesia around 15

Туберальна, палатинальна анестезія Tuberal, palatal anesthesia

84 / 200
Чоловіку встановлений діагноз: абсцес твердого піднебіння. Яким чином правильно провести розтин абсцесу? A man has been diagnosed with an abscess of the hard palate. How to correctly perform an abscess dissection?

Трикутний розтин в ділянці твердого піднебіння Triangular dissection in the area of the hard palate

Лінійний розтин перпендикулярно до шва твердого піднебіння Linear dissection perpendicular to the hard palate suture

Лінійний розтин паралельно шву твердого піднебіння Linear dissection parallel to the hard palate suture

Провести розтин у поперечному напрямку Perform an autopsy in the transverse direction

Провести прокол абсцесу Perform abscess puncture

85 / 200
Чоловік 20 років отримав удар у ділянку підборіддя. Непритомності не було. Загальний стан задовільний. Під час огляду: набряк та гематома в ділянці нижньої щелепи з обох боків. Щелепа під час пальпації різко болюча. Відкривання рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в ділянці 44, 43 та 34, 35 зубів. Прикус порушений. Який тип асфіксії може розвинутися в цього хворого? A 20-year-old man was hit in the chin area. There was no unconsciousness. The general condition is satisfactory. During examination: swelling and hematoma in the area of the lower jaw on both sides. Jaw during palpation, it is sharply painful. Opening of the mouth is limited. Rupture of the mucous membrane of the oral cavity in the area of 44, 43 and 34, 35 teeth. The bite is disturbed. What type of asphyxia can develop in this patient?

Дислокаційна Dislocation

Обтураційна Obstructive

Стенотична Stenotic

Аспіраційна Aspirational

Клапанна Valve

86 / 200
Хворий 68 років звернувся до лікаря через 2 роки після початку користування повними знімними протезами для повторного огляду. Об’єктивно: функціональні та естетичні якості протезів добрі. Через який термін має розглядатися питання про замшу протєзів? A 68-year-old patient consulted a doctor 2 years after starting to use complete removable prostheses for a re-examination. Objectively: the functional and aesthetic qualities of the prostheses are good. After what period should the question of the suede of prostheses be considered?

3 роки 3 years

2 роки 2 years

4 роки 4 years

1 рік 1 year

5 років 5 years

87 / 200
Хворому 18 років планується виготовлення коронки з пластмаси на 21. Об’єктивно: коронка 21 сірого кольору, корінь зуба запломбовано. Яка з ниж-чеперерахованих пластмас буде використана? An 18-year-old patient is scheduled to have a 21-year-old plastic crown made. Objectively: the 21-year-old crown is gray, the root of the tooth is sealed. Which of the following plastics will be used?

Синма-М Synma-M

Етакрил Ethacryl

Акрил Acrylic

Бакрил Bacryl

Карбодент Carbodent

88 / 200
До клініки звернулася жінка 50 років зі скаргою на рухомість зубів. Об’єктивно: зубні ряди верхньої та нижньої щелеп безперервні. 42, 41, 31, 32 мають рухомість 1 ступеня, атрофія стінок комірок на 1/3 довжини кореня. У ділянці жувальних зубів виявлено патологічну стертість 1 ступеня, зуби стійкі. Прикус ортогнатичний. Який вид стабілізації 42, 41, 31, 32 зубів слід застосувати? A 50-year-old woman came to the clinic with a complaint of tooth mobility. Objectively: the tooth rows of the upper and lower jaws are continuous. 42, 41, 31, 32 have mobility 1st degree, atrophy of the cell walls on 1/3 of the root length. In the area of the chewing teeth, pathological abrasion of the 1st degree was detected, the teeth are stable. The bite is orthognathic. What type of stabilization of teeth 42, 41, 31, 32 should be used?

Фронтальна Frontal

По дузі On an arc

Сагітальна Sagittal

Парасагітальна Parasagittal

Фронтосагітальна Frontosagittal

89 / 200
Чоловік 60 років звернувся до клініки з метою протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі повна втрата зубів. Наявна значна, проте рівномірна атрофія коміркового відростка та верхньощелепних горбів, піднебіння плоске. Прикріплення вуздечки, щічних тяжів низьке. Вкажіть тип атрофії щелепи за класифікацією Оксмана: A 60-year-old man applied to the clinic for prosthetics. Objectively: complete loss of teeth on the upper jaw. There is significant, but uniform atrophy of the cellular process and maxillary humps. the palate is flat. The attachment of the frenum and buccal cords is low. Specify the type of jaw atrophy according to Oxman's classification:

3-й тип 3rd type

2-й тип 2nd type

1-й тип 1st type

5-й тип 5th type

4-й тип 4th type

90 / 200
У дівчини 20 років тиждень тому виник біль у раніше лікованому та запломбованому 22. Три дні тому біль припинився, але з’явилася нориця з гнійними виділеннями у проекції верхівки кореня 22. Рентгенографічно виявлено вогнище розрідження кісткової тканини біля верхівки кореня 22 діа- метром 0,5-0,6 см без чітких контурів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old girl developed pain in the previously treated and sealed 22 a week ago. Three days ago, the pain stopped, but a fistula with purulent discharge appeared in the projection of the apex of the root 22. Radiographically, a 0.5-0.6 cm diameter focus of rarefaction of bone tissue was detected near the apex of root 22 without clear contours. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Обмежений остеомієліт верхньої щелепи Limited osteomyelitis of the upper jaw

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Радикулярна кіста від 22, що нагноїлася Radicular cyst from 22 that suppurated

Хронічний гранулематозний періо-донтит 22 Chronic granulomatous periodontitis 22

91 / 200
Хворій 36 років показана операція резекції верхівки кореня 21. Ця операція може бути проведена під провідниковим знеболюванням, у тому числі під інфраорбітальною анестезією. Вкажіть цільовий пункт введення розчину анестетика при вказаному виді анестезії: A 36-year-old patient is shown the operation of resection of the apex of the root 21. This operation can be performed under sedation, including under infraorbital anesthesia. Specify the target point for injecting the anesthetic solution at the specified type of anesthesia:

Підочний отвір Finger hole

Горб верхньої щелепи Hump of the upper jaw

Великий піднебінний отвір Major cleft palate

Нижньощелепний отвір Mandibular foramen

Різцевий канал (отвір різцевого каналу) Incisal canal (incisal canal opening)

92 / 200
Хворий 64 років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність злегка болючої виразки на боковій поверхні язика, яка з’явилася більше 2-х місяців тому. Об’єктивно: на боковій поверхні язика виразка з припіднятими краями, навколо неї тканини інфільтровані. Визначаються збільшені, спаяні один з одним та оточуючими тканинами підщелепні лімфовузли. Який попередній діагноз? A 64-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a slightly painful ulcer on the lateral surface of the tongue, which appeared more than 2 months ago. Objectively: on the lateral surface of the tongue, there is an ulcer with raised edges, tissues are infiltrated around it. Enlarged submandibular lymph nodes fused to each other and surrounding tissues are identified. What is the preliminary diagnosis?

Рак язика Tongue cancer

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Виразково-некротичне ураження при захворюваннях крові Ulcer-necrotic lesion in blood diseases

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Сифіліс (твердий шанкр) Syphilis (hard chancre)

93 / 200
До клініки звернулися батьки з дитиною 9 років зі скаргами на біль під час прийому їжі. З анамнезу відомо, що пацієнт до 4 років смоктав пипку. Об’єктивно: скошеність підборіддя, нижня губа вивернута та на ній лежать верхні різці. Віялоподібне розташування зубів на верхній щелепі з наявністю діастеми та трем шириною від 1,5 до 3 мм. Бокові зуби у нормооклюзії. Який оптимальний метод лікування? Parents with a 9-year-old child came to the clinic with complaints of pain while eating. It is known from the anamnesis that the patient used to suck his dick until he was 4 years old. Objectively: slanted chin, lower lip everted and upper incisors lying on it. Fan-shaped arrangement of teeth on the upper jaw with the presence of a diastema and a tricuspid width of 1.5 to 3 mm. Lateral teeth in normoocclusion. What is the optimal method of treatment?

Міогімнастика та апаратурний Myogymnastics and apparatus

Міогімнастика Myogymnastics

Апаратурний Hardware

Хірургічний Surgical

Фізіотерапевтичний та апаратурний Physiotherapy and equipment

94 / 200
У дитини 8 років при огляді ротової порожнини на вестибулярній поверхні 11, 12 у пришийковій ділянці виявлено плями білого кольору з нерівними краями, поверхня гладка, зафарбовується барвником. Який найбільш вірогідний діагноз? In an 8-year-old child, when examining the oral cavity on the vestibular surface 11, 12 in the cervical area, white spots with uneven edges were found, the surface is smooth, stained with dye. Which is the most probable diagnosis?

Вогнищева демінералізація Focal demineralization

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія емалі Enamel erosion

Зуби Фурньє Fournier teeth

Поверхневий карієс Surface caries

95 / 200
Хвора 42 років звернулась зі скаргами на гострий біль в ділянці нижньої щелепи, рухомість зубів, високу температуру тіла. Хворіє 2 дні. Після клінічного обстеження лікар встановив діагноз: гострий остеомієліт нижньої щелепи. Яка тактика лікаря стосовно рухомих зубів? A 42-year-old patient complained of acute pain in the area of the lower jaw, tooth mobility, high body temperature. She has been ill for 2 days. After a clinical examination, the doctor established a diagnosis: acute osteomyelitis of the lower jaw. What are the doctor's tactics regarding mobile teeth?

Видалення тільки причинного зуба Removal of only the causative tooth

Видалення причинного зуба, трепанація та лікування всіх рухомих зубів Removal of the causative tooth, trepanation and treatment of all movable teeth

Консервативне лікування причинного зуба Conservative treatment of the causative tooth

Видалення всіх рухомих зубів Remove all movable teeth

Консервативне лікування всіх рухомих зубів Conservative treatment of all mobile teeth

96 / 200
Хворий 48 років скаржиться на дефект твердих тканин зубів у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Хворому виготовляють металокерамічні коронки на 11, 12 без проведення де-пульпування зубів. Який вид знеболен-ня слід застосувати під час препарування зубів? A 48-year-old patient complains of a defect in the hard tissues of the teeth in the frontal area of the upper jaw. The patient is made metal-ceramic crowns for 11, 12 without de-pulping the teeth. What kind of pain relief -shouldn't it be used during tooth preparation?

!нтралігаментарне !ntraligamentary

Загальне знеболення General anesthesia

Знеболення охолодженням Anesthesia with cooling

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Аудіоанальгезія Audioanalgesia

97 / 200
Хворий 25 років одержав травму в підборідковій ділянці. Рентгенологічно діагностовано двобічний ментальний перелом нижньої щелепи. Вкажіть напрямок зміщення малого відломку? A 25-year-old patient received an injury in the chin area. Radiologically, a bilateral mental fracture of the lower jaw was diagnosed. Specify the direction of displacement of the small fragment?

Донизу та назад Down and back

Не зміщується Does not shift

Догори та назад Up and back

Донизу та вперед Down and Forward

Догори та вперед Up and Onward

98 / 200
Хлопчик 11 років скарг не має. Об’єктивно: у 46 значна каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. Перкусія зуба неболюча, слизова оболонка в ділянці проекції верхівок коренів 46 без змін. Зондування устя кореневих каналів неболюче. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old boy has no complaints. Objectively: at 46, a significant carious cavity is connected to the cavity of the tooth. Percussion of the tooth is painless, the mucous membrane in the area of the projection of the root tips 46 unchanged. Probing the mouth of root canals is not painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Хронічний пульпіт Chronic pulpitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

99 / 200
У дитини 7 років під час профілактичного огляду на медіальній контактній поверхні 65 виявлено каріозну порожнину, локалізовану в межах нав-колопульпарного дентину, виповнену розм’якшеним пігментованим дентином. У результаті некротомії екскаватором виявлено сполучення між каріозною порожниною та порожниною зуба, зондування якого різко болісне, супроводжується помірною кровоточивістю. Реакція на термічні подразники болюча, тривала. Яку лікувальну пасту слід використати під час першого відвідування? During a preventive examination of a 7-year-old child, a carious cavity was found on the medial contact surface 65, localized within the na-colopulpal dentin, filled with softened pigmented dentin. as a result of necrotomy, an excavator revealed a connection between the carious cavity and the cavity of the tooth, the probing of which is sharply painful, accompanied by moderate bleeding. The reaction to thermal stimuli is painful, long-lasting. What medical paste should be used during the first visit?

Параформальдегідна Paraformaldehyde

Цинк-евгенолова Zinc eugenol

Миш’якувата Arsenic

Гідроксикальційвмісна Hydroxycalcium-containing

Тимолова Timolova

100 / 200
Батьки 2,5-річної дитини скаржаться на руйнування в неї передніх зубів верхньої щелепи протягом кількох місяців. Об’єктивно: на контактних та вестибулярних поверхнях 52, 51, 61, 62 каріозні порожнини в межах плащового дентину, виповнені розм’якшеним пігментованим дентином, який легко знімається екскаватором. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 2.5-year-old child complain about the destruction of the front teeth of the upper jaw for several months. Objectively: on the contact and vestibular surfaces 52, 51, 61, 62 carious cavities within the mantle dentin, filled with softened pigmented dentin, which is easily removed with an excavator. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

101 / 200
Хворий 42 років звернувся до клініки хірургічної стоматології для видалення зуба на верхній щелепі. Хворо- му показано видалення 25 під місцевим знеболенням. Де повинен знаходитись лікар по відношенню до хворого при видаленні данного зуба? A 42-year-old patient applied to the clinic of surgical dentistry for the removal of a tooth on the upper jaw. The patient was shown the removal of 25 under local anesthesia. Where should the doctor be in relation to the patient when removing this tooth?

Попереду та з правої сторони від хворого In front and to the right of the patient

Попереду та зліва від хворого In front and to the left of the patient

Попереду від хворого Ahead of the patient

Ззаду та зліва від хворого Behind and to the left of the patient

Ззаду та з правої сторони від хворого Behind and to the right of the patient

102 / 200
Хворому 44 років у клініці ортопедичної стоматології виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Виготовлення суцільнолитого каркасу планується на вогнетривкій моделі. З якого матеріалу потрібно виготовити модель? A 44-year-old patient is being made a mandibular prosthesis in the clinic of orthopedic dentistry. It is planned to make a one-piece frame on a fire-resistant model. What material should the model be made of?

Силамін Silamin

Маршаліт Marshalit

Силаур Silaur

Супергіпс Super Gypsum

Мармуровий гіпс Marble plaster

103 / 200
До хірурга-стоматолога звернулися батьки 3-річного хлопчика зі скаргами на наявність пухлини у надбрівній ділянці. Об’єктивно: у правій надбрівній ділянці знаходиться пухлина розміром 2х3 см м’якоеластичної консистенції, округлої форми. Шкіра над пухлиною не змінена та не зпаяна з нею. Під час пункції виявлена кашкоподібна маса білого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? The parents of a 3-year-old boy turned to a dental surgeon with complaints about the presence of a tumor in the eyebrow area. Objectively: there is a 2x3 cm tumor in the right eyebrow area 'of an elastic consistency, rounded shape. The skin over the tumor is not changed and not welded to it. During the puncture, a mushy mass of white color was found. What is the most likely diagnosis?

Дермоїдна кіста правої надбрівної ділянки Dermoid cyst of the right eyebrow area

Мозкова грижа Cerebral hernia

Епідермальна кіста правої надбрівної ділянки Epidermal cyst of the right eyebrow area

Лімфангіома правої надбрівної ділянки Lymphangioma of the right supra-brow area

Гемангіома правої надбрівної ділянки Hemangioma of the right eyebrow area

104 / 200
Призовник 18 років обстежується у медичній комісії військкомату. Об’єктивно: відсутні 36 та 46. Яка жувальна ефективність за Агаповим? An 18-year-old conscript is being examined by the military committee's medical commission. Objectively: 36 and 46 are missing. What is the chewing efficiency according to Agapov?

76% 76%

78% 78%

74% 74%

82% 82%

80% 80%

105 / 200
Чоловік 25 років звернувся до поліклініки з приводу видалення 18, коронка якого зруйнована на 1/2. Зуб раніше неодноразово лікований. Під час видалення зуба відбувся відрив горба верх- ньої щелепи. Якою має бути тактика? A 25-year-old man applied to the polyclinic for the extraction of 18, the crown of which was destroyed by 1/2. The tooth had previously been treated several times. During tooth extraction, the top of the hump was detached What should be the tactics?

Видалити відламок та ушити рану Remove the fragment and sew up the wound

Встановити відламок на попереднє місце та зафіксувати Set the fragment to the previous place and fix

Видалити відламок та затампонувати рану Remove the fragment and tampon the wound

Спробувати ввести відламок на місце Try to insert fragment into place

Видалити відламок Delete fragment

106 / 200
Хворий 17 років скаржиться на бьіль у порожнині рота, різку кровоточивість ясен, гнилісний запах з рота, загальну слабкість протягом 3-х діб. Об’єктивно: хворий блідий, регіонар-ні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації, слизова оболонка ясен на обох щелепах набрякла, гіперемована, вкрита сірим нальотом, що легко знімається, різко болюча та кровоточива. Який діагноз найбільш вірогідний? A 17-year-old patient complains of pain in the oral cavity, sharp bleeding gums, putrid smell from the mouth, general weakness for 3 days. Objectively: the patient is pale , regional lymph nodes are enlarged, painful on palpation, the mucous membrane of the gums on both jaws is swollen, hyperemic, covered with a gray plaque that is easily removed, sharply painful and bleeding. What is the most likely diagnosis?

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Меркуріальний гінгівіт Mercurial gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Іерпетичний гінгівостоматит Herpetic gingivostomatitis

107 / 200
Хворій 50 років виготовляється ін-традентальна шина на 33, 32, 31, 41, 42, 43. Під час її припасування у порожнині рота з кореневого каналу 41 виникла кровотеча. Яка найбільш вірогідна причина цього? A 50-year-old patient is made an intradental splint for 33, 32, 31, 41, 42, 43. During its fitting in the oral cavity from the root canal 41 arose bleeding. What is the most likely cause of this?

Перфорація стінки каналу кореня Perforation of the root canal wall

Пошкодження біфуркації коренів Root bifurcation damage

Травмування пульпи зуба Tooth pulp injury

Перфорація коронки зуба Perforation of tooth crown

Травмування ясенного краю Gingival margin injury

108 / 200
Дівчинка 7 років захворіла гостро 3 дні тому. Об’єктивно: температура 39, 30C. На шкірі обличчя, шиї, грудей, спини, передпліч, гомілок - червоно-багряні папульозні висипання й поодинокі пухирці діаметром до 4-5 см, наповнені серозним вмістом. У порожнині рота великі ерозії, вкриті білуватим нальотом, різко болючі при дотику. Іуби набряклі, гіперемійовані, вкриті кров’янистими кірками. Кон’юнктивіт. На шкірі повік - кров’янисті скоринки та пухирці. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old girl became acutely ill 3 days ago. Objectively: temperature 39, 30C. On the skin of the face, neck, chest, back, forearms, lower legs - red -purple papular rashes and single blisters with a diameter of up to 4-5 cm, filled with serous contents. In the oral cavity, large erosions, covered with whitish plaque, sharply painful to the touch. Swollen, hyperemic, covered with bloody crusts. Conjunctivitis. On the skin eyelids - bloody crusts and blisters. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Іострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Синдром Лайела Lyell syndrome

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

109 / 200
У дитини 11 років гострий само- чинний нападоподібний біль у зубі на нижній щелепі зліва, що з’явився 2 тижні тому. Об’єктивно: у 36 каріозна порожнина на медіальножувальній поверхні з розм’якшеним дентином на дні та стінках. Порожнина зуба закрита, зондування болісне по всьому дну, від холодної води - гострий, повільно минаючий біль. Перкусія 36 дещо болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old child has an acute, spontaneous, paroxysmal toothache on the lower jaw on the left, which appeared 2 weeks ago. Objectively: at 36, a carious cavity on the medial chewing surface with softened dentin on the bottom and walls. The tooth cavity is closed, probing is painful throughout the bottom, from cold water - a sharp, slowly passing pain. Percussion 36 is somewhat painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий загальний серозний пульпіт Acute generalized serous pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий частковий серозний пульпіт Acute partial serous pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

110 / 200
У дитини 11 років під час санації порожнини рота у 14 виявлена глибока каріозна порожнина з розм’якшеним дентином, визначається сполучення з порожниною зуба; зондування, реакція на термічні подразники та перкусія безболісна. Ясна у ділянці 14 пастозна, ціа-нотична. На Rt-грамі: у ділянці несфор-мованої верхівки кореня 14 - деструкція кортикальної пластинки альвеоли та кісткової тканини невеликих розмірів з нечітким контуром (хронічний гранулюючий періодонтит). Якою має бути тактика? In an 11-year-old child, a deep carious cavity with softened dentin was detected during the oral cavity rehabilitation at 14, the connection with the tooth cavity was determined; probing, reaction to thermal stimuli and percussion is painless. The gingiva in area 14 is pasty, cyanotic. On the Rt-gram: in the area of the unformed apex of the root 14 - destruction of the cortical plate of the alveolus and bone tissue of small sizes with an indistinct contour (chronic granulating periodontitis). What should be the tactics ?

Ендодонтична обробка, пов’язка з антисептиком Endodontic treatment, bandage with antiseptic

Параформальдегідна паста, дентинна пов’язка Paraformaldehyde paste, dentine bandage

Операція видалення зуба Tooth removal operation

Кальційвмісна паста, постійна пломба Calcium paste, permanent filling

Ендодонтична обробка, зуб відкритий Endodontic treatment, open tooth

111 / 200
Чоловік 35 років звернувся зі скаргами на нетривалий біль у ділянці 46,47, що виникає під час дії термічних подразників. Об’єктивно: жувальні поверхні 46, 47 інтактні, апроксимальні поверхні обстежити не вдалося через щільне розміщення зубів. Яке додаткове дослідження слід провести? A 35-year-old man complained of short-term pain in the area 46, 47, which occurs during the action of thermal stimuli. Objectively: chewing surfaces 46, 47 are intact , the proximal surfaces could not be examined due to the dense arrangement of the teeth. What additional examination should be performed?

Рентгенографію X-ray

Визначення електроопірності Determination of electrical resistivity

Люмінесцентне дослідження Luminescent Research

Електроодонтометрію Electroodontometry

Вітальне забарвлення Welcome Color

112 / 200
Дівчина 18 років скаржиться на наявність білих плям на різцях верхньої щелепи. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 та 21 ближче до ріжучого краю визначаються дві симетричні плями неправильної форми. Який най- більш вірогідний діагноз? An 18-year-old girl complains about the presence of white spots on the incisors of the upper jaw. Objectively: on the vestibular surface of 11 and 21, closer to the incisal edge, two symmetrical spots of an irregular shape are determined What is the most likely diagnosis?

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

113 / 200
Жінка 63 років звернулася зі скаргами на наявність каріозних порожнин на вестибулярній поверхні центральних верхніх різців. Об’єктивно: у приший-ковій ділянці 11 та 21 визначаються каріозні порожнини у межах середніх шарів дентину. Дентин на дні порожнин щільний, різко пігментований, темно-коричневого кольору. Слизова ясен дещо набрякла, застійно гіперемована. Прикус глибокий. Вкажіть протипоказання для пломбування каріозних порожнин фотокомпозитом: A 63-year-old woman complained about the presence of carious cavities on the vestibular surface of the central upper incisors. Objectively: carious cavities are identified in the precervical area 11 and 21 in within the middle layers of the dentin. The dentin at the bottom of the cavities is dense, sharply pigmented, dark brown in color. The mucous gum is somewhat swollen, congestively hyperemic. The bite is deep. Indicate the contraindications for filling carious cavities with photocomposite:

Наявність запалення ясни Presence of inflammation is clear

Наявність темного дентину на дні порожнин Presence of dark dentin at the bottom of cavities

Пришийкова локалізація порожнин Cervical localization of cavities

Наявність аномалії прикусу Presence of malocclusion

Глибина порожнини Cavity depth

114 / 200
Під час операції видалення 46 лікар не фіксував нижню щелепу лівою рукою. Вивихування зуба проводив з великим зусиллям. Під час видалення хворий відчув біль у ділянці лівого слухового проходу, щелепа змістилася вліво. Намагання закрити рот стало неможливим. Яке ускладнення виникло у хворого? During the extraction operation 46, the doctor did not fix the lower jaw with his left hand. He extracted the tooth with great effort. During the extraction, the patient felt pain in the area of the left auditory canal, the jaw shifted to the left. Trying to close the mouth became impossible. What complication did the patient have?

Однобічний вивих СНЩС Unilateral TMJ dislocation

Перелом гілки нижньої щелепи Fracture of the branch of the lower jaw

Двобічний вивих СНЩС Bilateral TMJ dislocation

Перелом суглобового відростка верхньої щелепи Fracture of the articular process of the upper jaw

Перелом кута нижньої щелепи Fracture of the angle of the lower jaw

115 / 200
До щелепно-лицевого відділення доставлено хворого зі скаргами на неможливість закриття рота. Стан виник під час відкусування яблука. Об’єктивно: обличчя хворого виражає переляк, рот широко відкритий, підборіддя зміщене вліво, відзначається витікання слини. Під час пальпації через зовнішній слуховий прохід рухи правої суглобової головки відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? A patient was brought to the maxillofacial department with complaints of inability to close the mouth. The condition occurred while biting an apple. Objectively: the patient's face expresses fear, the mouth is wide open , the chin is shifted to the left, saliva flow is noted. During palpation through the external auditory canal, there are no movements of the right articular head. What is the most likely diagnosis?

Вивих правого скронево- нижньощелепного суглобу Dislocation of the right temporomandibular joint

Дво6ічний вивих скронево-нижньощелепного суглобу Two-year dislocation of the temporomandibular joint

Перелом суглобового відростка нижньої щелепи Fracture of the articular process of the lower jaw

Больова дисфункція скронево- нижньощелепного суглобу Painful dysfunction of the temporomandibular joint

Вивих лівого скронево- нижньощелепного суглобу Dislocation of the left temporomandibular joint

116 / 200
Хворий 14 років звернувся зі скаргами на слабо виражений ниючий 6іль, без іррадіації, в нижній щелепі зліва в ділянці 37 При огляді на жувальній поверхні 37 - глибока каріозна порожнина, з’єднана з порожниною зуба, зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня, вертикальна перкусія позитивна, на рентгенограмі в ділянці 37 змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old patient complained of mild aching pain, without irradiation, in the lower jaw on the left in area 37. When examining the masticatory surface of 37 - a deep carious cavity, connected to the cavity of the tooth, probing is painless, there is no reaction to thermal stimuli, vertical percussion is positive, there are no changes on the radiograph in area 37. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

117 / 200
Хворому 22 років призначена від-новлювальна операція з приводу нижньої мікрогнатії. Яким одномомен-тним оперативним втручанням має бути доповнена остеотомія при даній патології? A 22-year-old patient is scheduled for reconstructive surgery for lower micrognathia. What one-time surgical intervention should osteotomy be supplemented with this pathology?

Кісткова пластика Bone plasty

Пересадка шкірного лоскута Skin flap transplant

Пересадка фасції Fascia transplant

Імплантація Implantation

Приживлення м’яза Muscle grafting

118 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль, який виникає під час дії холодного, кислого, солодкого в 45. Біль проходить після зняття подразника. Об’єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах плащового дентину, виповнена залишками їжі та розм’якшеним дентином, нависаючі краї емалі крейдоподібні. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of pain that occurs during the action of cold, sour, sweet at 45. The pain goes away after the stimulus is removed. Objectively: carious cavity on the chewing surface within the mantle dentin, filled with food debris and softened dentin, overhanging edges of the enamel are chalk-like. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

119 / 200
Хворий 62 років звернувся зі скаргами на невелику виразку на губі, яка з’явилася вперше близько місяця тому. Було встановлено діагноз: абразивний преканцерозний хейліт Манганотті нижньої губи. Яка лікувальна тактика? A 62-year-old patient complained of a small ulcer on the lip that appeared for the first time about a month ago. The diagnosis was established: Manganotti's abrasive precancerous cheilitis of the lower lip. What therapeutic tactics?

Консервативна терапія протягом 2 тижнів Conservative therapy for 2 weeks

Диспансерний нагляд протягом 2 тижнів Dispensary supervision for 2 weeks

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Негайне хірургічне видалення Immediate surgical removal

Променева терапія Radiotherapy

120 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на постійний гострий біль, що посилюється при дотику до зуба на нижній щелепі зліва, відчуття вирослого зуба. Раніше був самочинний гострий біль, що посилювався від холодного. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of a constant sharp pain that worsened when touching a tooth on the lower jaw on the left, a feeling of an overgrown tooth. Previously there was a spontaneous sharp pain that worsened from cold. No X-ray changes were detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

121 / 200
У хворого травматичний серединний перелом нижньої щелепи без зміщення фрагментів. 31, 32, 41, 42 зуби відсутні. Інші зуби інтактні. Яку назу-бну шину необхідно застосувати для репозиції та профілактики зміщення відламків? The patient has a traumatic median fracture of the lower jaw without displacement of fragments. 31, 32, 41, 42 teeth are missing. Other teeth are intact. What dental splint should be used for repositioning and prevention of displacement of fragments?

Гладку шину-скобу з розпірковим вигином Smooth tire clamp with spacer bend

Шину з похилою площиною Tire with an inclined plane

Стандартну шину Васильєва Vassiliev standard tire

Шину з зачіпними гачками Tire with hooks

Гладку шину-скобу Smooth tire clamp

122 / 200
Пацієнтка 42 років звернулася до стоматолога з приводу рухомості 32, 31, 41, 42. Об’єктивно: рухомість І-ІІ ст. даних зубів та алергічні реакції на стоматологічні металеві сплави та базисні пластмаси. Яку методику шинування рухомих зубів можна застосувати? A 42-year-old patient consulted a dentist about the mobility of 32, 31, 41, 42. Objectively: the mobility of the I-II ages of these teeth and allergic reactions to dental metal alloys and base plastics. What method of splinting mobile teeth can be used?

Ribbond-система Ribbond system

Самотвердіюча пластмаса 'Протакрил-М' Protacryl-M self-hardening plastic

Золоті штамповані коронки Gold Stamped Crowns

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Металопластмасові коронки Metal-plastic crowns

123 / 200
Хворий 35 років звернувся зі скаргами на періодичний біль в обох скроневонижньощелепних суглобах, під час якого підвищується температура тіла до 37,50С. Об’єктивно: тем- пература - 37, 20С, під час пальпації у ділянці скроневонижньощелепних суглобів незначний біль, відкривання рота дещо обмежене, болісне, відчувається хрускіт з обох боків, ревмопроби позитивні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old patient complained of periodic pain in both temporomandibular joints, during which the body temperature rises to 37.50C. Objectively: temperature - 37, 20C, slight pain during palpation in the temporomandibular joint area, opening of the mouth is somewhat limited, painful, crunching is felt on both sides, rheumatic tests are positive. What is the most likely diagnosis?

Хронічний ревматичний артрит Chronic Rheumatoid Arthritis

Хронічний інфекційний неспецифічний артрит Chronic infectious non-specific arthritis

Хронічний ревматоїдний артрит Chronic rheumatoid arthritis

Хронічний паротит Chronic mumps

Хронічний травматичний артрит Chronic traumatic arthritis

124 / 200
Хворий 34 років скаржиться на рухомість 14,16,17, виділення гною з лунки видаленого 15. Півтора місяці тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 15. Об’єктивно: у правій підочній ділянці - невелика припухлість м’яких тканин. Носове дихання вільне. Слизова оболонка коміркового відростка в ділянці 14, 16, 17 синюшного кольору, набрякла. По перехідній складці - нориця з вибухаючими грануляціями. З лунки видаленого 15 - гнійні виділення. Який найбільш вірогідний діагноз? A 34-year-old patient complains of mobility 14, 16, 17, discharge of pus from the hole of the removed 15. One and a half months ago, an autopsy was performed on the transitional fold, 15 was removed. Ob' objectively: in the right suborbital area - a slight swelling of soft tissues. Nasal breathing is free. The mucous membrane of the cellular process in the area of 14, 16, 17 is bluish, swollen. In the transition fold - a fistula with exploding granulations. From the hole of the removed 15 - purulent discharge What is the most likely diagnosis?

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

Загострення хронічного гаймориту Exacerbation of chronic sinusitis

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Загострення обмеженого пародонти-ту Exacerbation of limited periodontal disease

Хронічний дифузний остеомієліт Chronic diffuse osteomyelitis

125 / 200
Під час профілактичного огляду у 6-річної дитини на горбах 36 та 46, які нещодавно прорізалися, виявлені білі плями з чіткими обрисами. Транспарен-тність емалі в цих ділянках збережена, при її зондуванні поверхня гладка. Яке додаткове дослідження необхідне для уточнення діагнозу? During a preventive examination of a 6-year-old child, white spots with clear outlines were found on ridges 36 and 46, which had recently erupted. Enamel transparency in these areas preserved, its surface is smooth when probed. What additional research is necessary to clarify the diagnosis?

Фарбування метиленовим синім Methylene blue staining

Електроодонтометрія Electroodontometry

Фарбування йодовмісними розчинами Staining with iodine-containing solutions

Рентгенографія X-ray

Візіорадіографія Visioradiography

126 / 200
Батьки 8-річної дитини скаржаться на наявність у ротовій порожнині болючого утворення, що перешкоджає прийому їжі. Подібні скарги відзначаються двічі на рік. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи виявлено ерозію розміром до 0,7 см округлої форми, яка вкрита нальотом сірувато-жовтого кольору. Ерозія має гіперемо-вану облямівку, болюча при пальпації. В анамнезі - хронічний холецистохо-лангіт. Який найбільш вірогідний діа- гноз? The parents of an 8-year-old child complain of the presence of a painful mass in the oral cavity that prevents food intake. Such complaints are noted twice a year. Objectively: on the mucous membrane an erosion up to 0.7 cm in size was found on the lower lip, which was rounded and covered with a grayish-yellow plaque. The erosion has a hyperemo-ed border, which is painful on palpation. There is a history of chronic cholecystocholangitis. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Травматична ерозія Traumatic erosion

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

127 / 200
Хворий 52 років скаржиться на стирання зубів, естетичний дефект, підвищену чутливість до температурних подразників. Об’єктивно: всі зуби стерті на 1/3 довжини коронки, міжальвеоляр-на висота знижена на 5-6 мм. Всі зуби стійкі. Якими конструкціями доцільно відновити міжальвеолярну висоту? A 52-year-old patient complains of wear of teeth, an aesthetic defect, increased sensitivity to temperature stimuli. Objectively: all teeth are worn by 1/3 of the length of the crown, interalveolar- the height is reduced by 5-6 mm. All teeth are stable. What structures are appropriate to restore the interalveolar height?

Суцільнолиті коронки Solid crowns

Штамповано-паяні коронки Stamped-soldered crowns

Пластмасові коронки Plastic crowns

Напівкоронки Half crowns

Тричвертні коронки Three-quarter crowns

128 / 200
Пацієнт 57 років скаржиться на рухомість металокерамічного мосто-подібного протезу з опорою на 33, 37 Користується протезом 9 місяців. Об’єктивно: на рентгенограмі відзначається атрофія коміркового відростка у ділянці 33 на 2/3 та 37 на 1/2 довжини кореня, при огляді - патологічні кишені, ознаки гінгівіту. Яка вірогідна причина патологічної рухомості опорних зубів? A 57-year-old patient complains about the mobility of a metal-ceramic bridge-like prosthesis with support on 33, 37. He has been using the prosthesis for 9 months. Objectively: the radiograph shows atrophy of the cellular process in area 33 on 2/3 and 37 on 1/2 of the length of the root, during examination - pathological pockets, signs of gingivitis. What is the likely cause of pathological mobility of supporting teeth?

Функціональне перевантаження опорних зубів Functional overload of supporting teeth

Масивне зішліфування твердих тканин Massive grinding of hard fabrics

Травмування кругової зв’язки краями коронок Injury of the circular ligament by the edges of the crowns

Депульпування опорних зубів Depulping of supporting teeth

Моделювання гірлянди в пришийко-вій ділянці Modeling a garland in the cervical region

129 / 200
Хворий 19 років скаржиться на біль у 36 при потраплянні холодного, солодкого. Біль ниючий, але стихає одразу ж після усунення подразника. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, що містить розм’якшений світлий дентин. Зондування болюче по всьому дну. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient complains of pain in 36 when cold, sweet. The pain is aching, but subsides immediately after the stimulus is removed. Objectively: on the chewing surface 36 a deep carious cavity containing softened, light-colored dentin. Probing is painful throughout the bottom. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

130 / 200
У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 2,5 років. Під час огляду: прикус тимчасових зубів; зубні дуги у вигляді півкола; дистальні поверхні других тимчасових молярів розташовані у одній вертикальній площині (I етап фізіологічного підйому міжальвеолярної висоти). Визначте, прорізуванню якої групи тимчасових зубів відповідає цей етап? A 2.5-year-old child is in the dispensary register of an orthodontist. During examination: bite of temporary teeth; dental arches in the form of a semicircle; distal surfaces of second temporary molars are located in one vertical plane (I stage of the physiological rise of the interalveolar height). Determine the eruption of which group of temporary teeth does this stage correspond to?

Молярів Molars

Центральних різців Central incisors

Фронтальної групи зубів Frontal group of teeth

Латеральних різців Lateral incisors

!клів !klev

131 / 200
До ортодонта звернувся юнак 17 років зі скаргами на неправильне розташування ікла на верхній щелепі. Об’єктивно: прикус постійних зубів; співвідношення перших постійних молярів за Енглем - I клас; 13 розташований вестибулярно вище оклюзійної лінії; проміжок між 14 та 12 - 6,5 мм. Який період ортодонтичного лікування дозволить скоротити застосування уль-трафонофорезу із лідазою? A 17-year-old boy went to the orthodontist with complaints about the incorrect position of the canines on the upper jaw. Objectively: bite of permanent teeth; ratio of first permanent molars according to Engle - I class ; 13 is located vestibularly above the occlusal line; the gap between 14 and 12 is 6.5 mm. What period of orthodontic treatment will allow shortening the use of ultra-traphonophoresis with lidase?

Активний період Active period

Пасивний період Passive period

Ретенційний період Retention period

- -

Підготовчий період Preparatory period

132 / 200
Хвора 40 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість у порожнині рота, спрагу, які з’явились рік тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціано-тичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3-5 мм. Рухомість зубів I-II ступеня. Які обстеження необхідно провести для встановлення фонової патології? A 40-year-old patient complains of bleeding gums, tooth mobility, dry mouth, thirst, which appeared a year ago. Objectively: the gums of both jaws are swollen , hyperemic with a cyanotic shade. The roots of the teeth are unevenly exposed. Periodontal pockets of 3-5 mm. Mobility of the teeth of the I-II degree. What examinations should be performed to establish background pathology?

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Алергологічні проби Allergological tests

Імунограма Immunogram

Дослідження функції слинних залоз Study of salivary gland function

Загальний аналіз крові General blood test

133 / 200
Хлопчика 14 років непокоїть різка рухомість зубів, біль під час вживання їжі, періодичне загострення запалення ясен. З раннього дитинства страждає на запальні процеси різної локалізації, особливо хронічні лімфоаде-нопатії. Спостерігається циклічність загострень - 22 дні. Об’єктивно: ясенні сосочки набряклі, гіперемовані, ціано-тичні. Ясенні кишені - до 4 мм, індекс РМА- 100%, зуби рухомі. Рентгенологічно виявлено резорбцію міжкоміркових перетинок всіх зубів. Консультація якого фахівця необхідна у першу чергу? A 14-year-old boy is worried about sudden tooth movement, pain when eating, periodic exacerbation of inflammation of the gums. From early childhood, he suffers from inflammatory processes of various localization, especially chronic lymphadenitis nopathies. A cycle of exacerbations is observed - 22 days. Objectively: gingival papillae are swollen, hyperemic, cyanotic. Gingival pockets - up to 4 mm, PMA index - 100%, teeth are mobile. X-ray revealed resorption of intercellular membranes of all teeth. Consultation of which specialist necessary in the first place?

Гематолога Hematologist

Психоневролога Psychoneurologist

Ортодонта Orthodontist

Хірурга Surgeon

Ендокринолога Endocrinologist

134 / 200
Хворий 42 років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргою на біль у зубі на нижній щелепі зліва. Об’єктивно: 33 покритий металевою коронкою, є опорою для кламе-ра часткового знімного пластинкового протезу, інтактний. Яка причина болючості опорного зуба? A 42-year-old patient turned to the clinic of orthopedic dentistry with a complaint of pain in the tooth on the lower jaw on the left. Objectively: 33 is covered with a metal crown, is a support for clamp- ra of a partial removable lamellar prosthesis, intact. What is the cause of the soreness of the abutment tooth?

Травматичний періодонтит через механічну тягу кламера Traumatic periodontitis due to mechanical traction of the clasp

Каріозна хвороба Carious disease

Хронічний пульпіт Chronic pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий пульпіт Acute pulpitis

135 / 200
Хворий 54-х років скаржиться на печіння язика, підвищення слиновиділення, явища глосалгії. П’ять днів тому хворий був запротезований металевими мостоподібними протезами. Об’єктивно: слизова гіперемована, набрякла, у крові еритропенія, лейкоцитоз, підвищена ШЗЕ. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old patient complains of a burning tongue, increased salivation, and glossalgia. Five days ago, the patient had metal bridge prostheses. Objectively: mucosal hyperemic, edematous, erythropenia in the blood, leukocytosis, elevated ESR. What is the most likely diagnosis?

Токсико-хімічний стоматит Toxic-chemical stomatitis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Механічне подразнення зубними протезами Mechanical irritation with dentures

Синдром Шегрена Sjogren's syndrome

Синдром Костена Kosten syndrome

136 / 200
У хворого 9 років біля ріжучого краю на вестибулярній поверхні 11 виявлена пляма молочного кольору, не-болюча під час зондування та дії температурних подразників. Встановлено діагноз: місцева гіпоплазія емалі 11. Яке лікування даного захворювання? A 9-year-old patient had a milk-colored spot near the cutting edge on the vestibular surface 11, which was non-painful during probing and temperature stimuli. The diagnosis was established: local enamel hypoplasia 11. What is the treatment of this disease?

Курс ремінералізуючої терапії Course of remineralizing therapy

Зішліфовування плями Grinding Spot

Профілактична гігієна порожнини рота Prophylactic oral hygiene

Косметичне пломбування Cosmetic sealing

Герметизація ураженої ділянки Sealing of affected area

137 / 200
Батьки дитини 6 років звернулись до дитячого стоматолога з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізались 36 та 46. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно використати в перші 1,5-2 роки після прорізування вказаних зубів? Parents of a 6-year-old child went to a children's dentist for a preventive examination of the child. The oral cavity was repaired. Recently, according to the parents, the child had 36 and 46 teeth. Which of the following methods of caries prevention are most expedient to use in the first 1.5-2 years after the eruption of the specified teeth?

Герметизація фісур Fissure sealing

Сріблення фісур Fissure silvering

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

Аплікації розчином ремоденту Remodent solution applications

Полоскання фторидом натрію Sodium fluoride rinse

138 / 200
Хворому 50 років після обстеження каріозної порожнини, розміщеної на жувальнодистальній поверхні 47 встановлено діагноз: хронічний середній карієс. Який пломбувальний матеріал показаний у даному випадку? A 50-year-old patient was diagnosed with chronic medium caries after an examination of a carious cavity located on the masticatory distal surface 47. What filling material is indicated in this case?

Амальгама Amalgam

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Компомер Compomer

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

139 / 200
Чоловік 33 років скаржиться на біль у язиці з правого боку, що посилюється під час прийому їжі, розмові. Об’єктивно: на боковій поверхні язика ближче до кореня болюча виразка розміром 0,6 см у діаметрі. Дно вкрито сірим нальотом. Коронка 47 зруйнована. Який найбільш вірогідний діагноз? A 33-year-old man complains of pain in the tongue on the right side, which worsens during eating and talking. Objectively: the lateral surface of the tongue closer to the root is painful an ulcer measuring 0.6 cm in diameter. The bottom is covered with gray plaque. Crown 47 is destroyed. What is the most likely diagnosis?

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Твердий шанкр Hard chancre

Ракова виразка Cancer ulcer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

140 / 200
До клініки ортодонтії шкільним дитячим стоматологом направлений хлопчик 12 років. Скарг не висуває. Зубна формула відповідає віку. У фронтальній ділянці по всіх площинах відхилень не визначається, зворотнє перекриття зубів бічного сегменту з обох боків по трансверзалі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old boy was referred to the orthodontics clinic by the school children's dentist. He has no complaints. The dental formula corresponds to the age. In the frontal area, there are no deviations in all planes, the reverse overlap of the teeth of the lateral segment on both sides along the transversal. What is the most likely diagnosis?

Двобічний перехресний прикус Bilateral crossbite

Дистальний прикус Distal bite

Глибокий прикус Deep Bite

Відкритий прикус Open Bite

Мезіальний прикус Mesial bite

141 / 200
Пацієнт 19 років, водій, скаржиться на нездужання, підвищення температури, біль у яснах, неприємний запах з рота. Об‘єктивно: ясенні сосочки та ясенний край сіруваті, пухкі, легко видаляються з оголенням виразкової, кровоточивої та різко болючої поверхні. Слизова порожнини рота рожева. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient, a driver, complains of malaise, fever, gum pain, bad breath. Objectively: gingival papillae and gingival margin are grayish, loose, easily removed with the exposure of an ulcerated, bleeding and sharply painful surface. The mucous membrane of the oral cavity is pink. What is the most likely diagnosis?

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Гангренозний гінгівіт Gangrenous gingivitis

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

142 / 200
Пацієнтка 45 років скаржиться на наявність дефекту емалі в одному з зубів нижньої щелепи. Об‘єктивно: на жувальній поверхні 15 дефект у межах емалі, емаль не пігментована, зондування дна порожнини викликає незначний біль, ЕОД- 4 мкА, перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient complains about the presence of an enamel defect in one of the teeth of the lower jaw. Objectively: on the chewing surface 15 there is a defect within the enamel, the enamel is not pigmented, probing the bottom of the cavity causes slight pain, EOD - 4 μA, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Ендемічний флюороз Endemic fluorosis

143 / 200
Хворий 38 років скаржиться на зміну кольору коронки 23. Коронка рожевого кольору. З анамнезу виявлено, що кореневий канал цього зуба пломбований. Який пломбувальний матеріал міг викликати подібну зміну кольору? A 38-year-old patient complains about a change in the color of the crown 23. The crown is pink. From the anamnesis, it was found that the root canal of this tooth was filled. What filling material could cause such a change in color ?

Форедент Foredent

Евгедент Euhedent

Ендометазон Endomethason

Апексід Apexid

Фосфат-цемент Phosphate cement

144 / 200
Під час профілактичного огляду у хлопчика 9 років виявлена глибока каріозна порожнина у 75, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне; від холодної води повільно минаючий біль. Перкусія безболісна. Лікування проводиться методом девітальної ампутації. Яку лікувальну пасту доцільно накласти на устя кореневих каналів у даному випадку? During a preventive examination, a 9-year-old boy was found to have a deep carious cavity at 75, which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful; cold water causes slowly passing pain. Percussion is painless . The treatment is carried out by the method of devital amputation. What medical paste should be applied to the mouth of the root canals in this case?

Муміфікуюча Mummifying

Протизапальна Anti-inflammatory

Одонтотропна Odontotropic

Ферментвмісна Enzymatic

Антисептична Antiseptic

145 / 200
Мати дитини 5 років скаржиться на підвищення у нєї температури, біль під час ковтання. Об’єктивно: температура тіла 38, 20C. На мигдаликах на фоні гіперемії визначаються ерозії 1-3 мм у діаметрі, вкриті білуватим нальотом. Задня стінка ротоглотки гіперемована, набрякла. Слизова оболонка порожнини рота без змін. Підщелепні лімфовузли збільшені, дещо болючі під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? The mother of a 5-year-old child complains of an increase in her temperature, pain during swallowing. Objectively: body temperature 38, 20C. Erosions are determined on the tonsils against the background of hyperemia 1-3 mm in diameter, covered with a whitish coating. The back wall of the oropharynx is hyperemic, swollen. The mucous membrane of the oral cavity is unchanged. Submaxillary lymph nodes are enlarged, somewhat painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Герпетична ангіна Herpetic angina

Стоматит при вітряній віспі Stomatitis with chicken pox

Дифтерія Diphtheria

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

146 / 200
Хлопчик 6 років отримав травму зубів. Об’єктивно: інтактні коронки 81 та 71 коротші за сусідні, мають рухомість ІІ ступеня, реакція на перкусію болісна. На рентгенограмі: резорбція коренів 81 та 71 на 1/3, корені заглиблені у губчасту речовину. Оберіть оптимальний метод лікування у даній ситуації: A 6-year-old boy suffered a dental injury. Objectively: the intact crowns 81 and 71 are shorter than the neighboring ones, have II-degree mobility, the reaction to percussion is painful. On the X-ray: resorption of roots 81 and 71 by 1/3, the roots are buried in the spongy substance. Choose the optimal method of treatment in this situation:

Видалення 81 та 71 Removing 81 and 71

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Репозиція 81 та 71 Reposition 81 and 71

Шинування 81 та 71 Timing 81 and 71

Реплантація 81 та 71 Replantation 81 and 71

147 / 200
Чоловік 23 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чисщеня зубів та вживання твердої їжі. Об’єктивно: ясна у фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемовані, набряклі, кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота та ясна в інтттих ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі, за винятком 41 та 31 (І ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжкоміркових перетинок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old man complains of bleeding gums when brushing his teeth and eating solid food. Objectively: the gums in the frontal area of the lower jaw are hyperemic, swollen, bleed during palpation. The mucous membrane of the oral cavity and the gums in the internal areas are unchanged. The bite is deep. The teeth are stable, except for 41 and 31 (I degree of mobility). On the radiograph: resorption of the intercellular membranes in the area 42, 41, 32, 31 up to 1/3 root length. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз І ступінь Periodontosis I degree

Генералізований пародонтит, І ступінь Generalized periodontitis, I degree

148 / 200
Хвора 35 років звернулася до хірурга-стоматолога з приводу підготовки порожнини рота до протезування. Об’єктивно: багато зруйнованих зубів, які підлягають видаленню. Хвора дуже емоційна, легко збудлива. До лікаря-стоматолога не зверталася через страх болю. Який вид анестезії доцільно використати під час видалення коренів зубів? A 35-year-old patient consulted a dental surgeon regarding the preparation of the oral cavity for prosthetics. Objectively: many destroyed teeth that are subject to removal. The patient is very emotional, easily excitable. She did not consult a dentist due to fear of pain. What type of anesthesia should be used during tooth root removal?

Загальне знеболення General anesthesia

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Знеболювання за допомогою безгол-кового ін’єктора Analgesia using a needleless injector

Електрознеболювання Electrical anesthesia

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

149 / 200
Хворий 50 років звернувся до лікаря-стоматолога з метою видалення 36 за санаційними показаннями. Хворий рік тому переніс інфаркт міокарду, страждає на стенокардію напруження. Оберіть найбільш раціональний метод знеболення: A 50-year-old patient turned to a dentist for the purpose of removing 36 for rehabilitation purposes. The patient suffered a myocardial infarction a year ago, suffers from angina pectoris. Choose the most rational method of analgesia :

Провідникове потенційоване Conductor potential

Наркоз Narcosis

Провідникове Explorer

Аплікаційне Application

Інфільтраційне Infiltration

150 / 200
У хворої 33 років діагностована гнилісно-некротична флегмона дна ротової порожнини. Наростає загроза дислокаційної асфіксії. Який набільш раціональний метод знеболення дозволить проводити подальші заходи? A 33-year-old patient was diagnosed with putrefactive-necrotic phlegmon of the floor of the oral cavity. The threat of dislocation asphyxia is increasing. What is the most rational method of analgesia that will allow further measures to be taken?

Ендотрахеальний наркоз через тра-хеостому Endotracheal anesthesia through a tracheostomy

Нейролептанальгезія Neuroleptanalgesia

Провідникове потенційоване знебо-лення Conductor potentiated analgesia

Ендотрахеальний наркоз через ніс Endotracheal anesthesia through the nose

Інфільтраційне знеболення Infiltration analgesia

151 / 200
У пацієнтки 38 років перелом верхньої щелепи, що неправильно зрісся, з утворенням відкритого прикусу. Всі зуби збережені, інтактні, стійкі. Між передніми зубами верхньої та нижньої щелепи спостерігається щілина розміром по вертикалі 3 мм. Який метод лікування найбільш раціональний? A 38-year-old patient has a fracture of the upper jaw that has not fused properly, with the formation of an open bite. All teeth are preserved, intact, stable. Between the front teeth of the upper and lower jaw, there is a vertical gap of 3 mm. Which method of treatment is the most rational?

Зішліфовування артикулюючих зубів Grinding of articulating teeth

Видалення артикулюючих зубів Removing articulating teeth

Протезування коронками Prosthetics with crowns

Ортодонтичне лікування Orthodontic treatment

Виготовлення протезу з подвійним зубним рядом Manufacturing a prosthesis with a double row of teeth

152 / 200
Пацієнту 35 років за показаннями виготовляються металокерамічні мо-стоподібні протези з опорою на 47, 44, 34,37 З анамнезу відомо, що пацієнт не переносить місцевих анестетиків. Який вид знеболювання показаний у даному випадку? A 35-year-old patient is ordered to have metal-ceramic bridge-like prostheses made with abutments on 47, 44, 34, 37. It is known from the anamnesis that the patient does not tolerate local anesthetics. Which is the type of analgesia indicated in this case?

Загальне знеболювання General anesthesia

Аплікаційна анестезія Application Anesthesia

Застосування безголкового ін’єктора БІ-8 Application of BI-8 needleless injector

Фізичні методи знеболювання Physical methods of pain relief

Знеболювання охолодженням Cooling pain relief

153 / 200
У хворого визначається асиметрія обличчя за рахунок новоутворення у підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається у складку. Під час пункціїі виявлено рідину солом’яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is diagnosed with facial asymmetry due to a neoplasm in the submental area. The skin above the neoplasm has not changed in color, it gathers in a fold. During the puncture, a straw-like liquid was detected yellow with an admixture of cholesterol. What is the most likely diagnosis?

Серединна кіста Middle cyst

Лімфаденіт Lymphadenitis

Ліпома Lipoma

Лімфангіїт Lymphangitis

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

154 / 200
У хворого 18 років у ділянці кута нижньої щелепи ліворуч - фурункул. Навколишні тканини напружені. Синюшність та ущільнення у вигляді тяжа розповсюджується до кута ока. Загальний стан - незадовільний, температура тіла 38,50С. Яке ускладнення виникло? An 18-year-old patient has a boil in the area of the corner of the lower jaw on the left. The surrounding tissues are tense. Bluishness and thickening in the form of a beam spreads to the corner of the eye. The general condition is unsatisfactory, body temperature is 38.50C. What complication occurred?

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Абсцес щоки Cheek abscess

Флегмона щоки Phlegmon of the cheek

Гострий гайморит Acute sinusitis

Карбункул щоки Cheek carbuncle

155 / 200
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль у 47 Рентгенологічно: у каналах медіального та дистального кореня виявляються відламки ендодон-тичних інструментів. У ділянці верхівки кореня вогнища деструкції кістки з чіткими контурами. Оберіть найбільш доцільний метод лікування: A patient came to the doctor with complaints of pain in 47 X-ray: fragments of endodontic instruments are found in the canals of the medial and distal roots. In the area of the apex of the root, foci of bone destruction with with clear contours. Choose the most appropriate method of treatment:

Видалення зуба Tooth removal

Операція резекції верхівки кореня Root apex resection operation

Консервативне лікування Conservative treatment

Гемісекцію зуба Hemisection of a tooth

Операція реплантації зуба Tooth replantation operation

156 / 200
Дівчинка 10 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на біль у передньому відділі піднебіння під час вживання їжі. Об’єктивно: під час змикання ріжучий край нижніх різців контактує зі слизовою оболонкою піднебіння. Слизова оболонка у місці контакту злегка набрякла, гіперемована, бокові зуби змикаються по 1 класу за Енглем. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old girl turned to an orthodontist with complaints of pain in the front part of the palate while eating. Objectively: during closing, the cutting edge of the lower incisors contacts with the mucous membrane of the palate. The mucous membrane at the point of contact is slightly swollen, hyperemic, the lateral teeth close according to Engle class 1. What is the most likely diagnosis?

Глибокий прикус Deep Bite

Дистальний прикус Distal bite

Протрузія верхніх зубів Protrusion of upper teeth

Прогенія Progeny

Зубоальвеолярне видовження Dental alveolar elongation

157 / 200
У хворого 49 років діагностовано зубоальвеолярне видовження у ділянці 25, 26, 27 Виправлення оклюзії методом підвищення міжальвеолярної висоти бажаних результатів не дало. Який метод вирівнювання оклюзійної поверхні показаний у даному випадку? A 49-year-old patient was diagnosed with tooth-alveolar elongation in areas 25, 26, 27. Correction of the occlusion by the method of increasing the interalveolar height did not give the desired results. What method of leveling the occlusal surface is shown in this case?

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Зниження міжальвелярної висоти Reduction of interalveolar height

Ортодонтичний Orthodontic

Вкорочення зубів Shortening of teeth

Хірургічний Surgical

158 / 200
Хвора 22 років скаржиться на короткочасний нападоподібний біль у 26 з довготривалими періодами відсутності болю. Зуб заболів вперше. Об’єктивно: каріозна порожнина на жувальній поверхні 26, порожнина зуба не відкрита, під час зондування - біль в зоні проекції рогу пульпи, на температурні подразники різкий біль, перкусія зуба безболісна, регіональні лімфовузли не пальпуються. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of short-term paroxysmal pain at 26 with long-term pain-free periods. The tooth hurt for the first time. Objectively: carious cavity on the chewing surface of 26, tooth cavity not open, during probing - pain in the projection zone of the pulp horn, sharp pain upon temperature stimuli, tooth percussion is painless, regional lymph nodes are not palpable. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

159 / 200
Хвора 25 років скаржиться на косметичний дефект зубів. Об’єктивно: на всіх поверхнях коронок зубів численні плями коричневого кольору без дефекту емалі, з гладенькою поверхнею. Розчином метиленового синього плями не фарбуються. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complains of a cosmetic defect in her teeth. Objectively: on all surfaces of the crowns of the teeth, there are numerous brown spots without enamel defects, with a smooth surface. A solution of methylene blue spots do not stain. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Ерозія емалі Enamel erosion

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Кислотний некроз емалі Enamel acid necrosis

160 / 200
У дитини 6 місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Призначено антибіотики широкого спектру дії. Знаходиться на штучному вигодовуванні, наявні розлади травлення (диспепсія). Які групи зубів можуть зазнати патологічних змін (гіпоплазія емалі)? A 6-month-old child was diagnosed with bilateral bronchopneumonia. Broad-spectrum antibiotics were prescribed. He is on artificial feeding, has digestive disorders (dyspepsia). Which groups of teeth can undergo pathological changes (enamel hypoplasia)?

Фронтальні постійні різці Frontal permanent incisors

Другі постійні моляри Second permanent molars

Премоляри Premolars

Ікла Fangs

Зуби не будуть змінені Teeth will not be changed

161 / 200
Хвора 55 років скаржиться на біль під час відкривання рота, сухість, печіння та стягнутість губ. Хворіє на цукровий діабет протягом 20 років. Об’єктивно: червона облямівка верхньої та нижньої губи гіперемована, набрякла, вкрита тонкими сірими лусочками. У кутах рота ерозії з інфільтрованими краями, вкриті нальотом сірувато-білого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? A 55-year-old patient complains of pain when opening her mouth, dryness, burning and tightness of her lips. She has been suffering from diabetes for 20 years. Objectively: a red border of the upper and the lower lip is hyperemic, swollen, covered with thin gray scales. In the corners of the mouth, erosions with infiltrated edges, covered with grayish-white plaque. What is the most likely diagnosis?

Мікотичний хейліт Mycotic cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

162 / 200
Хворий звернувся до стоматолога з метою санації. Об’єктивно: у 37 виявлено глибоку каріозну порожнину, яка сполучається з камерою зуба. На подразники зуб не реагує. Рентгенологічно: розширення та деформація періо-донтальної щілини в апікальній ділянці. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient went to the dentist for the purpose of remediation. Objectively: in 37, a deep carious cavity was found, which communicates with the tooth chamber. The tooth does not react to stimuli. X-ray: expansion and deformation of the periodontal gap in the apical area. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

163 / 200
Пацієнту з перехресним прикусом, який виник внаслідок перелому, що неправильно зрісся, виготовлено частковий знімний пластинковий протез з подвійним зубним рядом. До якого виду лікування можна віднести дане протезування? A patient with a crossbite caused by a fracture that did not fuse correctly was given a partial removable plate prosthesis with a double row of teeth. What type of treatment can this prosthesis be classified as?'

Паліативне Palliative

Превентивне Preventive

Етіотропне Etiotropic

Патогенетичне Pathogenetic

Радикальне Radical

164 / 200
Хворий отримав травму тупим предметом у ділянці середньої зони обличчя. Об’єктивно: рухомість кісток носу, значна припухлість м’яких тканин лівої виличної ділянки, симптом 'схо-динки'по нижньому краю очної ямки з обох боків та у ділянці вилично-щелепних швів, кровотеча, відкритий прикус. Видовження середньої частини обличчя. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient was injured by a blunt object in the middle of the face. Objectively: mobility of the bones of the nose, significant swelling of the soft tissues of the left zygomatic area, the symptom of bumps' on the lower edge of the eye socket on both sides and in the area of the zygomatic-maxillary sutures, bleeding, open bite. Elongation of the middle part of the face. What is the most likely diagnosis?

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор II Le Fort II maxillary fracture

Перелом лівої виличної кістки Fracture of the left zygomatic bone

Перелом кісток носу Fracture of nasal bones

Перелом Ле-Фор III Le Fort III fracture

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор І Fracture of upper jaw of Le Fort I

165 / 200
У дівчини 24 років під час лікування періодонтиту 36 з діагностичною метою було проведено рентгенологічне обстеження. На рентгенограмі виявлено наявність гомогенної тіні округлої форми з чіткими краями, яка за своєю щільністю наближалася до щільності тканин зуба. По периферії утворення оточене зоною просвітління, товщиною до 1 мм. Який найбільш вірогідний діагноз? During the treatment of periodontitis 36, a 24-year-old girl underwent an X-ray examination for diagnostic purposes. The X-ray revealed the presence of a homogeneous shadow of a rounded shape with clear edges, which by its density approached the density of tooth tissues. On the periphery, the formation is surrounded by a luminal zone, up to 1 mm thick. What is the most likely diagnosis?

Одонтома Odontoma

Остеома Osteoma

Міксома Myxoma

Цементома Cementoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

166 / 200
Мама скаржиться на цокання язиком 2-місячної дитини при смоктанні грудей; дитина погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріпляється біля ясенного валику. Рух язика обмежений, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині? The mother complains about the 2-month-old baby's tongue clicking when sucking the breast; the baby is not gaining weight. Objectively: the lower edge of the tongue frenulum is attached to the gingival ridge. Tongue movement limited, the frenum is thin, transparent. What operation is indicated for the child?

Поперечне розсічення вуздечки язика Transverse dissection of the frenulum of the tongue

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

Висічення вуздечки язика Excision of tongue frenulum

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Language bridle plastic with triangular flaps according to Limberg

V-подібна пластика вуздечки язика V-shaped plasty of the frenulum of the tongue

167 / 200
Хворій 18 років встановлено діагноз: хронічний катаральний генералі-зований гінгівіт, легкого ступеня важкості, загострення. Має місце скупченість нижніх фронтальних зубів. П- 3,1. Який з нижчеперерахованих засобів необхідно призначити хворій для інактивації нальоту? An 18-year-old patient was diagnosed with chronic catarrhal generalized gingivitis, of mild severity, exacerbation. There is crowding of the lower front teeth. P- 3.1. Which which of the following means must be prescribed to the patient to inactivate the plaque?

Хлоргексидин Chlorhexidine

Перекис водню Hydrogen peroxide

Фурацилін Furacilin

Хімопсин Chemopsin

Альбуцид Albucid

168 / 200
Під час лікування пульпіту 31 у хворої 27 років через декілька хвилин після аплікаційного знеболювання аеро- золем 10% розчину лідокаїну з’явився значний набряк нижньої губи та слизової оболонки порожнини рота, утруднене дихання, головний 6іль. Яке ускладнення виникло у пацієнтки? During the treatment of pulpitis 31, a 27-year-old patient developed significant swelling of the lower lip and mucous membrane of the cavity a few minutes after applying anesthesia with an aerosol of 10% lidocaine solution mouth, difficulty breathing, headache. What complication did the patient experience?

Набряк Квінкє Quinquie edema

Спазм м’язів гортані патогенної природи Spasm of the muscles of the larynx of a pathogenic nature

Хімічний опік лідокаїном Chemical burn with lidocaine

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Кропив’янка Hives

169 / 200
Хворий 42 років звернувся за допомогою до хірурга-стоматолога з приводу загострення хронічного періодон-титу 26. Після огляду хірург вирішив видалити 26 зуб. Яку анестезію слід застосувати? A 42-year-old patient sought help from a dental surgeon due to an exacerbation of chronic periodontitis 26. After the examination, the surgeon decided to remove the 26th tooth. What anesthesia should be used?

Туберальна та піднебінна Tuberal and palatine

Інфільтраційна анестезія вестибулярної та піднебінної поверхонь Infiltration anesthesia of vestibular and palatal surfaces

Різцева та піднебінна Incisal and palatal

Інфраорбітальна, туберальна та піднебінна Infraorbital, tuberal and palatine

Торусальна та піднебінна Torus and palatine

170 / 200
Дитина 13 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,50С, блювання, біль у горлі. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота набрякла, гіперемована. Мигдалики гі-пертрофовані, вкриті жовто-сірим нальотом, який легко знімається. Підщелепні та шийні лімфовузли збільшені в розмірах, болючі під час пальпації. Печінка та селезінка збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old child complains of an increase in body temperature to 39.50C, vomiting, sore throat. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is swollen, hyperemic. The tonsils are -pertrophied, covered with a yellow-gray plaque that is easily removed. Submandibular and cervical lymph nodes are enlarged, painful during palpation. The liver and spleen are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlatina

Дифтерія Diphtheria

Герпетична ангіна Herpetic angina

Кір Measles

171 / 200
Батьки дитини 11 років звернулися до лікаря-ортодонта зі скаргами на неправильне прорізування зубів. Об’єктивно: широке перенісся, вузькі ніздрі, значне звуження верхньої щелепи, готичне піднебіння, сколіотична осанка. Співвідношення перших молярів по 2 класу за Енглем. Вкажіть причину цієї патології: Parents of an 11-year-old child turned to an orthodontist with complaints about improper teething. Objectively: wide nasal bridge, narrow nostrils, significant narrowing of the upper jaw, Gothic palate , scoliotic posture. Ratio of the first molars according to Engle class 2. Specify the cause of this pathology:

Утруднене носове дихання Difficult nasal breathing

Рахіт Rickets

Інфекційні захворювання Infectious diseases

Раннє видалення зубів Early teething

Шкідливі звички Harmful habits

172 / 200
У дитини 14 років під час видален- ня 16 з приводу періодонтиту виникла перфорація верхньощелепної пазухи з проникненням дистального щічного кореня у верхньощелепну пазуху. Які подальші дії лікаря? A 14-year-old child had a perforation of the maxillary sinus with penetration of the distal buccal root into the maxillary sinus during the removal of 16 due to periodontitis. What are the doctor's further actions?

Направити до стаціонару для оперативного втручання Send to hospital for surgery

Спробувати видалити корінь самостійно Try to remove root yourself

Закрити перфорацію слизово-окістним клаптем Close the perforation with a muco-osseous flap

Сформувати згусток, не повідомляти хворому Form a clot, do not inform the patient

Амбулаторно виконати гайморото-мію Perform maxillofacial surgery on an outpatient basis

173 / 200
Хворий, який проживає у місцевості з вмістом фтору 0,7 мг/л, скаржиться на чутливість від солодкого та кислого у 12, 13, 14, 23, 24. Об’єктивно: у пришийковій ділянці вказаних зубів виявлено крейдоподібні матові плями, шорсткі при зодуванні. Який з нижчеперерахованих методів обстеження найбільш точно підтвердить діагноз? A patient living in an area with a fluoride content of 0.7 mg/L complains of sensitivity to sweet and sour at 12, 13, 14, 23, 24 . Objectively: in the cervical region of the specified teeth, chalk-like matte spots were found, which are rough when palpated. Which of the examination methods listed below will most accurately confirm the diagnosis?

Вітальне зафарбовування Welcome painting

Електроодонтометрія Electroodontometry

Перкусія Percussion

Термопроба Thermal test

Рентгенографія X-ray

174 / 200
Хвора 50 років направлена онкоди-спансером на консультацію ортопеда-стоматолога з метою ортопедичного забезпечення післяопераційного періоду. Діагноз: адамантинома тіла нижньої щелепи з порушенням цілісності нижнього краю довжиною 2 см. Який вид протезу рекомендований у даній ситуації? A 50-year-old patient was referred by an oncody-sponsor to an orthopedist-dentist for orthopedic support in the postoperative period. Diagnosis: adamantinoma of the body of the lower jaw with a violation of the integrity of the lower edge 2 cm long What type of prosthesis is recommended in this situation?

Безпосередній пострезекційний протез Direct post-resection prosthesis

Знімний пластинковий протез Removable lamellar prosthesis

Однощелепна паяна шина Single jaw soldered tire

Шина-капа Tyre cap

Двощелепна шина Порта Porta double jaw tire

175 / 200
Хворий 57 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіння ясен. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. У ділянці 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиноподібні дефекти в межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болюче. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to chemical and thermal irritants, itching of the gums. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/3 of the length, the gums are dense, pale pink in color. In area 14, 13, 24, 25, 26, 34, wedge-shaped defects within the dentin. Probing of exposed tooth necks and wedge-shaped defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

176 / 200
Дівчинка 14 років скаржиться на різкий біль у ділянці правого СНЩС із іррадіацією у вухо, головний біль, обмежене відкривання рота. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок набряку в ділянці правого СНЩС Шкіра гіперемована, тризм. Пальпація суглоба викликає різкий біль. Який діагноз найбільш вірогідний? A 14-year-old girl complains of sharp pain in the area of the right TMJ with radiation to the ear, headache, limited opening of the mouth. Objectively: facial asymmetry due to swelling in in the area of the right TMJ. The skin is hyperemic, trismus. Palpation of the joint causes sharp pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий артрит правого СНЩС Acute arthritis of the right TMJ

Гострий сіалоаденіт Acute sialoadenitis

Артроз правого СНЩС Arthritis of the right TMJ

Іострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Вивих нижньої щелепи Dislocation of the lower jaw

177 / 200
Дитина 10,5 років скаржиться на біль та печіння у кутах рота, що утруднює його відкривання. Об’єктивно: по кутах рота виявлені ділянки гіперемії та мацерації шкіри, які вкриті ерозіями з сірувато-білим нальотом. В анамнезі - довготривале лікування антибіотиками з приводу двобічної пневмонії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10.5-year-old child complains of pain and burning in the corners of the mouth, which makes it difficult to open it. Objectively: areas of hyperemia and maceration of the skin are found at the corners of the mouth, which are covered with erosions with a grayish-white coating. In the anamnesis - long-term antibiotic treatment for bilateral pneumonia. What is the most likely diagnosis?

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

178 / 200
Хворий 43 років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль у 36. Під час рентгенологічного обстеження виявлено залишок ендодонтичного інструменту в дистальному корені. В ділянці верхівки кореня деструкція кісткової тканини (d- 5 мм) із чіткими контурами. Який метод лікування доцільно застосувати у даному випадку? A 43-year-old patient consulted a dentist with complaints of pain at 36. During an X-ray examination, a remnant of an endodontic instrument was found in the distal root. In the area of the apex of the root, destruction of bone tissue ( d- 5 mm) with clear contours. What treatment method should be used in this case?

Гемісекція зуба Hemisection of tooth

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Консервативне лікування Conservative treatment

Реплантація зуба Tooth replantation

Ампутація кореня Amputation of the root

179 / 200
Хворий 30 років звернувся до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект та незначну болісність 44 під час чищення зубів. Об’єктивно: виявлено каріозну порожнину V-го класу за Блеком у межах плащового дентину. Зондування стінок порожнини викликає незначну болючість, термопроба -позитивна. Який пломбувальний мате- ріал доцільно обрати для реставрації зуба? A 30-year-old patient turned to the dentist with complaints of a cosmetic defect and slight pain 44 while brushing his teeth. Objectively: a carious cavity of the V-th class according to Black was detected within the mantle dentin. Probing the cavity walls causes slight pain, the thermal test is positive. What filling material should be chosen for tooth restoration?

Компомер Compomer

Амальгама Amalgam

Кермет Kermet

Ормокер Ormoker

Композитний матеріал хімічного твердіння Chemical hardening composite material

180 / 200
Хвора звернулась до лікаря зі скаргами на наявність червоної плями на шкірі підборідної ділянки. Із анамнезу відомо, що два місяці тому була травма підборіддя. Після розсмоктування травматичного набряку на шкірі з’явилася червона точка, яка поступово збільшується у розмірі. Об’єктивно: обличчя симетричне, на шкірі підборідної ділянки є неправильної форми винного кольору пляма розміром 2х1,5 см, яка при натисненні біліє, больові відчуття при цьому відсутні. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient turned to the doctor with complaints about the presence of a red spot on the skin of the chin area. It is known from the anamnesis that there was an injury to the chin two months ago. After the resolution of the traumatic edema on the skin a red dot appeared, which gradually increases in size. Objectively: the face is symmetrical, on the skin of the chin there is an irregularly shaped, wine-colored spot measuring 2x1.5 cm, which turns white when pressed, and there is no pain. What is the most likely diagnosis ?

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

Пігментний невус Pigment nevus

Меланома Melanoma

Телеангіоектазія Teleangioectasia

Гематома Hematoma

181 / 200
У дитини 13,5 років під час профілактичного огляду в ділянці фронтальних зубів нижньої та верхньої щелеп виявлені застійна гіперемія та незначний набряк ясенного краю. Під час чищення зубів визначається періодична кровоточивість ясен, КПВ- 2. Які пасти слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота у даному випадку? In a 13.5-year-old child, during a preventive examination in the area of the front teeth of the lower and upper jaws, stagnant hyperemia and slight swelling of the gingival margin were detected. During tooth brushing, periodic bleeding gums, CPV- 2. What pastes should be recommended for individual oral hygiene in this case?

Пасти, що містять екстракти лікарських трав Pastas containing extracts of medicinal herbs

Пасти, що містять сольові добавки Pastas containing salt additives

Пасти, що містять фторид натрію Pastas containing sodium fluoride

Пасти, що містять амінофториди Aminofluoride-containing pastes

Пасти, що містять кальцій Pastas containing calcium

182 / 200
Батьки 3,5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на значне руйнування зубів. Під час огляду був встановлений діагноз: гострий множинний карієс тимчасових зубів (КП-9) та обрана ART-методика лікування. Який пломбувальний матеріал слід застосувати в даному випадку? Parents of a 3.5-year-old child turned to a dentist with complaints of significant tooth decay. During the examination, a diagnosis was made: acute multiple caries of temporary teeth (CP -9) and the selected ART method of treatment. What filling material should be used in this case?

Склоіономерний цемент Glass ionomer cement

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Силікатний цемент Silicate cement

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

183 / 200
У дитини 7,5 років на жувальній поверхні 46 та 36 виявлені каріозні порожнини з невеликим вхідним отвором. Після зняття нависаючих країв емалі розм’якшений дентин був легко видалений екскаватором. Зондування дна каріозної порожнини болюче. Реакція на холодові подразники швидко зникає після усунення їх дії. Який попередній діагноз? A 7.5-year-old child had carious cavities with a small entrance hole on the chewing surfaces 46 and 36. After removing the overhanging edges of the enamel, the softened dentin was easily removed with an excavator Probing the bottom of the carious cavity is painful. The reaction to cold stimuli quickly disappears after their action is eliminated. What is the preliminary diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

184 / 200
Дівчинці 3-х років встановлено діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 74. Необхідно провести періостотомію та видалення 74. Дитина збуджена. Виберіть оптимальний вид знеболювання: A 3-year-old girl was diagnosed with acute odontogenic periostitis of the lower jaw from 74. It is necessary to perform a periostotomy and remove 74. The child is agitated. Choose the optimal type of anesthesia:

Масковий наркоз Mask anesthesia

Мандибулярна анестезія Mandibular anesthesia

Інтубаційний наркоз Intubation anesthesia

Центральна анестезія Central anesthesia

Внутрішньовенний наркоз Intravenous anesthesia

185 / 200
У дівчинки 12-ти років у правій щічній ділянці пальпується різко болючий інфільтрат розміром 2х2 см, шкіра над ним виражено гіперемована, у центрі інфільтрату формується некротичний стрижень. Відзначається підвищення температури тіла до 38, 20С та явища інтоксикації. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 12-year-old girl, a sharply painful infiltrate measuring 2x2 cm is palpated in the right cheek area, the skin above it is markedly hyperemic, a necrotic rod is formed in the center of the infiltrate. There is an increase body temperature up to 38.20C and the phenomenon of intoxication. What is the most likely diagnosis?

Абсцедуючий фурункул правої щічної ділянки Abscessing furuncle of the right buccal region

Неодонтогенний абсцес правої щічної ділянки Nonodontogenic abscess of the right buccal area

Флегмона правої щічної ділянки Phlegmon of the right cheek area

Нагноєна атерома правої щічної ділянки Suppurative atheroma of the right buccal area

Гострий гнійний неодонтогенний лімфаденіт правої щічної ділянки Acute purulent neodontogenic lymphadenitis of the right buccal area

186 / 200
Дитина 13 років звернулася зі скаргами на зміну кольору верхнього переднього зуба. 4 роки тому була травма фронтальної ділянки верхньої щелепи. Об’єктивно: 11 інтактний, перкусія безболісна. На Яо-грамі розрідження кісткової тканини на верхівці кореня 11 розміром 1,6х2,7 см з чіткими краями округлої форми. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old child complained of discoloration of the upper front tooth. 4 years ago there was an injury to the frontal area of the upper jaw. Objectively: 11 is intact, percussion is painless. On the Yao-gram, rarefaction of bone tissue at the apex of root 11 is 1.6x2.7 cm in size with clear edges of a rounded shape. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна кіста верхньої щелепи Odontogenic cyst of the upper jaw

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Загострення гранулематозного пері-одонтиту Aggravation of granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

187 / 200
Хворий 20 років скаржиться на наявність каріозної порожнини у 44. Об’єктивно: на апроксимально-медіальній поверхні 44 визначається каріозна порожнина в межах біляпульпарного дентину, заповнена щільним пігментованим дентином, зондування каріозної порожнини та перкусія зуба неболючі, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of the presence of a carious cavity in 44. Objectively: on the proximal-medial surface of 44, a carious cavity within the peripulpal dentin, filled with dense pigmented dentin, is determined , probing the carious cavity and percussion of the tooth are painless, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

188 / 200
Пацієнт 5 років звернувся до лікаря зі скаргами на болючість та набряк губ. Страждає на дискінезію жовчних шляхів, в анамнезі - поствакциналь-на алергія. У літку спостерігалось покращення. Хворіє 1 рік. Об’єктивно: червона облямівка губ інфільтрована, вкрита дрібними лусочками, в кутах рота - тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 5-year-old patient consulted a doctor with complaints of soreness and swelling of the lips. He suffers from dyskinesia of the biliary tract, with a history of post-vaccination allergy. Improvement was observed in the summer. He has been sick for 1 year. Objectively: the red border of the lips is infiltrated, covered with small scales, there are cracks in the corners of the mouth. What is the most likely diagnosis?

Алергічний хейліт Allergic cheilitis

Травматичний хейліт Traumatic cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

189 / 200
Батьки 13-річної дитини звернулися зі скаргами на відсутність прорізування 45. Об’єктивно: потовщення нижньої щелепи з вестибулярної поверхні в ділянці відсутнього 45, поверхня утворення гладенька, неболюча при пальпації. На рентгенограмі: тінь високої інтенсивності з чіткими контурами, на фоні тіні множинні зубоподібні утворення. Який найбільш вірогідний діагноз? The parents of a 13-year-old child complained about the lack of eruption of 45. Objectively: thickening of the lower jaw from the vestibular surface in the area of the missing 45, the surface of the formation is smooth, painless upon palpation. On the radiograph: a shadow of high intensity with clear contours, against the background of the shadow are multiple tooth-like formations. What is the most likely diagnosis?

Одонтома нижньої щелепи Odontoma of the lower jaw

Одонтогенна фiброма нижньої щелепи Odontogenic fibroma of the lower jaw

Радикулярна кіста нижньої щелепи від 45 Radicular cyst of the lower jaw from 45

Фолікулярна кіста нижньої щелепи від 45 Follicular cyst of the lower jaw from 45

Амелобластома нижньої щелепи Ameloblastoma of the lower jaw

190 / 200
Хворий 43 років скаржиться на рухомість i значне оголення шийок зубів нижньої щелепи у фронтальній ділянці. Об’єктивно: ясна в ділянці 44,43, 42,41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціанотичним відтінком, без кровотечі. Зуби 42, 41, 31, 32 мають рухомістьі I-II ступеня. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відзначається оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2, 43, 33 на 1/4 довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати у даному випадку? A 43-year-old patient complains of mobility and significant exposure of the necks of the teeth of the lower jaw in the frontal area. Objectively: gums in the area 44,43, 42,41, 31 , 32, 33, 34 are pale with a cyanotic shade, without bleeding. Teeth 42, 41, 31, 32 have mobility of the I-II degree. Crowding 42, 41, 31, 32. Exposed necks 42, 41, 31, 32 on 1 /2, 43, 33 for 1/4 of the root length. What orthopedic construction should be used in this case?

Суцільнолита знімна капа One-piece removable hood

Напівкільцева шина Half ring tire

Ковпачкова шина Cap tire

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

Балкова шина за Курляндським Birth tire according to Courland

191 / 200
Чоловік 72 років з повною відсутністю зубів 15 років користується протезами. Об’єктивно: нижня третина обличчя знижена, коміркові відростки на верхній та нижній щелепах різко атрофовані, піднебіння плоске, торус різко виражений. Слизова оболонка протезного ложа тонка, атрофована, без підслизового шару. Який відбиток доцільно використовувати у даному випадку? A 72-year-old man with complete absence of teeth has been using dentures for 15 years. Objectively: the lower third of the face is reduced, the cellular processes on the upper and lower jaws are sharply atrophied, the palate is flat , the torus is sharply defined. The mucous membrane of the prosthetic bed is thin, atrophied, without a submucosal layer. What impression should be used in this case?

Функціональний декомпресійний сіеластом Functional decompression sielast

Повний анатомічний стомальгіном Complete anatomical stomalginoma

Функціональний компресійний стен-сом Functional Compression Stensome

Повний анатомічний гіпсом Full anatomical cast

Функціональний диференційований репіном Functional differentiated repinome

192 / 200
Жінка 47 років звернулася з метою протезування. Після обстеження обрана конструкція часткових знімних протезів на верхню та нижню щелепи. Під час перевірки воскових репродукцій протезів виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише праворуч, ліворуч - щілина між зубами. Яка помилка допущена під час клінічних етапів? A 47-year-old woman applied for prosthetics. After the examination, the design of partial removable prostheses was chosen for the upper and lower jaws. During the examination of the wax reproductions of the prostheses, it was found that the interdental contact in in the lateral areas, a gap between the teeth is observed only on the right, on the left. What mistake was made during the clinical stages?

Визначили бічну оклюзію Lateral occlusion detected

Отримали неточні відбитки Inaccurate prints received

Завищили міжальвеолярну висоту у бічній ділянці ліворуч Overestimated interalveolar height in the lateral area on the left

Деформували базис під час визначення центральної оклюзії The basis was deformed during the determination of the central occlusion

Визначили передню оклюзію Anterior occlusion detected

193 / 200
Хворий 30 років скаржиться на наявність виразки на язиці. Об’єктивно: на спинці язика справа виразка блюдце-подібної форми 1 см в діаметрі, з при-піднятими краями, з щільним інфільтратом навколо, під час пальпації безболісна. Лімфовузли на боці ураження збільшені, щільні, безболісні. Який діагноз найбільш вірогідний? A 30-year-old patient complains about the presence of an ulcer on the tongue. Objectively: on the back of the tongue on the right is a saucer-shaped ulcer 1 cm in diameter, with raised edges , with a dense infiltrate around, during palpation it is painless. The lymph nodes on the side of the lesion are enlarged, dense, painless. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Ракова виразка Cancer ulcer

Міліарно-виразковий туберкульоз Miliary-ulcerative tuberculosis

Афта Сеттона Afta Setton

194 / 200
Пацієнтка 66 років, що хворіє на гіпертонічну хворобу II ступеня, звернулася до хірургастоматолога для видалення 23. Під час проведення підочної анестезії внутрішньоротовим шляхом з’явилося різке збільшення лівої підочної ділянки та лівої половини обличчя. Шкіра при пальпації напружена, слаб-коболісна. Які заходи лікар має зробити негайно? A 66-year-old patient suffering from II-degree hypertensive disease turned to a dental surgeon for the removal of 23 area and the left half of the face. The skin on palpation is tense, weak-cobolic. What measures should the doctor take immediately?

Притиснути підочну ділянку та покласти холод Press the underarm area and apply cold

Ввести 5% розчин амінокапронової кислоти Enter a 5% solution of aminocaproic acid

Притиснути ліву зовнішню сонну артерію Press the left external carotid artery

Покласти хвору горизонтально Put the patient horizontally

Ввести 1,0 мл розчину вікасолу Enter 1.0 ml of Vikasol solution

195 / 200
Хворий 40 років скаржиться на гугнявість, неможливість повноцінного прийому їжі - виливання її через ніс. Об’єктивно: зуби та мостоподібні протези без ушкоджень. Прикус - орто-гнатичний. Рік тому переніс повторно операцію уранопластики. На твердому піднебінні виявлено наскрізний дефект тканин. Яку конструкцію протезу необхідно виготовити? A 40-year-old patient complains of hoarseness, the impossibility of a full meal - pouring it through the nose. Objectively: the teeth and bridge-like prostheses are undamaged. The bite is ortho-gnathic A year ago, he underwent repeated uranoplasty surgery. A through-through tissue defect was detected on the hard palate. What design of the prosthesis should be made?

Захисну піднебінну пластинку Protective palatal plate

Обтуратор Шильдського Schildsky obturator

Обтуратор Сюерсена Suersen obturator

Обтуратор Кеза Obturator Kez

Обтуратор Ільїної-Маркосян Obturator Ilyina-Markosyan

196 / 200
У хворого 35 років під час рентгенологічного обстеження комірково- го відростка верхньої щелепи виявлено перелом кореня 11 у ділянці верхівки. Зуб стійкий, канал запломбований до вєрхівки. В анамнезі - травма. Який метод лікування показаний у даному випадку? In a 35-year-old patient, during an X-ray examination of the cellular process of the upper jaw, a fracture of the root 11 in the apex was detected. The tooth is stable, the canal is sealed to the apex. In the anamnesis - trauma. What method of treatment is indicated in this case?

Резекція верхівки кореня зуба Resection of the apex of the tooth root

- -

Покриття зуба коронкою Crowning of the tooth

Видалення зуба Tooth removal

Реплантація зуба Tooth replantation

197 / 200
Хвора 20 років звернулася зі скаргами на свербіж, печіння у губах та шкірі обличчя, що з’явилися тиждень тому. Появу цих симптомів пов’язує з вживанням шоколаду. Об’єктивно: верхня та нижня губи набряклі, гіперемовані. На червоній облямівці губ та прилеглої шкіри обличчя дрібні згруповані пухирці, заповнені серозним ексудатом жовтуватого кольору, ерозії, мацерації, що мають тенденцію до поширення. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complained of itching, burning in the lips and skin of the face, which appeared a week ago. The appearance of these symptoms is associated with the consumption of chocolate. Objectively: the upper and lower lips are swollen, hyperemic. On the red border of the lips and the adjacent skin of the face, there are small grouped blisters filled with yellowish serous exudate, erosion, maceration, which have a tendency to spread. What is the most likely diagnosis?

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

198 / 200
Хвора 25 років звернулась зі скаргами на наявність каріозної порожнини в 35, на гострий спонтанний нічний біль, що виник добу тому. Після обстеження встановлено діагноз: гострий вогнищевий пульпіт 35. Після завершення лікування зуб планується покрити коронкою. Який метод лікування слід обрати? A 25-year-old patient complained about the presence of a carious cavity at 35, about acute spontaneous night pain that occurred a day ago. After the examination, the diagnosis was made: acute focal pulpitis 35 After the treatment is completed, the tooth is planned to be covered with a crown. What treatment method should be chosen?

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

199 / 200
У дитини 7 років підбборіддя виступає вперед, нижня губа перекриває верхню губу. Між нижніми різцями діа-стема та треми, нижні різці перекривають верхні на 2/3 висоти коронки. Співвідношення перших постійних молярів за 3 кл. Енгля. Сагітальна щілина 3 мм. Якою має бути тактика лікаря? In a 7-year-old child, the chin protrudes forward, the lower lip overlaps the upper lip. Between the dia-stem and three lower incisors, the lower incisors overlap the upper ones by 2/3 of the height of the crown . Ratio of the first permanent molars for 3 cl. Angle. Sagittal gap of 3 mm. What should be the doctor's tactics?

Застосувати апарат Брюкля Apply Brukl's apparatus

Застосувати ковзний апарат Енгля Apply Engle sliding apparatus

Призначити комплекс міогімнастики Prescribe a complex of myogymnastics

Застосувати капу Шварца Apply Schwartz kappa

Застосувати капу Биніна Apply Binin cap

200 / 200
У дитини 5 років виявлена відсутність всіх верхніх молярів. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Яка тактика лікаря? A 5-year-old child is found to be missing all upper molars. The lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. What are the doctor's tactics?

Виготовити знімний пластинковий протез на в/щ Make a removable lamellar prosthesis on the v/sh

Виготовити ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу Make an orthodontic device for the treatment of a deep bite

Втручання лікаря не потрібні Doctor's intervention is not required

Спостерігати 1 раз на півроку до прорізування постійних зубів Observe 1 time per six months until permanent teeth erupt

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt