Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Плоди жостеру проносного містять похідні антрацену. Якісна реакція з яким реагентом вказує на наявність цих речовин у лікарській рослинній сировині? The fruits of zoster purgative contain anthracene derivatives. A qualitative reaction with which reagent indicates the presence of these substances in medicinal plant raw materials?

Із залізоамонійним галуном With iron ammonium alum

З лугом With meadow

З реактивом Моліша With Molish reagent

З реактивом Фелінга With Fehling's reagent

Із сульфатом заліза(ІІ) With iron(II) sulfate

2 / 150
Фармацевт-аналітик проводить випробування субстанції тіаміну гідроброміду. Який розчин він використовує під час визначення домішки сульфатів? A pharmacist-analyst is testing the substance thiamine hydrobromide. What solution does he use when determining the impurity of sulfates?

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Кальцію хлориду Calcium chloride

Барію хлориду Barium chloride

Натрію нітриту Sodium nitrite

Натрію бензоату Sodium benzoate

3 / 150
Який антибактеріальний лікарський засіб найефективніший при хронічному гастриті, асоційованому з хелікобактерною інфекцією? Which antibacterial drug is most effective for chronic gastritis associated with Helicobacter infection?

Цефтріаксон Ceftriaxone

Кларитроміцин Clarithromycin

Левоміцетин Levomycetin

Лінкоміцин Lincomycin

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

4 / 150
Фармацевт-аналітик проводить кількісне визначення ніфедипіну методом цериметрії. Який індикатор він використовує в цьому методі? A pharmacist-analyst performs the quantitative determination of nifedipine by the cerimetry method. What indicator does he use in this method?

Калію хромат Potassium chromate

Метилоранж Methyl Orange

Фероїн Фероїн

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Фенолфталеїн Phenolphthalein

5 / 150
Ампульний цех підприємства випускає 5% олійний розчин токоферолу ацетату для ін’єкцій. Який метод раціонально використовувати для заповнення ампул цим розчином? The ampoule workshop of the enterprise produces a 5% oil solution of tocopherol acetate for injections. What method is rational to use to fill ampoules with this solution?

Шприцевий і вакуумний Syringe and vacuum

Пароконденсаційний Paracondensation

Вакуумний Vacuum

Шприцевий Syringe

Шприцевий і пароконденсаційний Syringe and vapor condensation

6 / 150
У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. З якою метою застосовують екстракти-концентрати? In the phytochemical workshop of the enterprise, extraction preparations are made. For what purpose are extracts-concentrates used?

Як готові лікарські засоби How are medicines prepared

Для швидкого приготування настоїв і відварів в аптечній практиці For quick preparation of infusions and decoctions in pharmacy practice

Для приготування густих екстрактів For preparation of thick extracts

Для приготування сухих екстрактів For preparation of dry extracts

Для приготування настойок For making tinctures

7 / 150
Артишок посівний є джерелом препаратів з антисклеротичною, жовчогінною та гепатопротекторною активністю. Які частини рослини заготовляють як лікарську сировину? The artichoke is a source of drugs with antisclerotic, choleretic and hepatoprotective activity. What parts of the plant are harvested as medicinal raw materials?

Листя і кошики Leaves and Baskets

Корені Roots

Насіння Seed

Траву Grass

Плоди Fruit

8 / 150
Фармацевтичний аналіз глутамінової кислоти передбачає визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою концентрованою. Аміак, що утворюється під час випробування, відганяють у колбу-приймач. Який розчин повинна містити колбаприймач під час цього випробування? Pharmaceutical analysis of glutamic acid involves the determination of nitrogen after mineralization with concentrated sulfuric acid. Ammonia formed during the test is distilled into a receiver flask. What solution should the receiver flask contain under the time of this test?

Титрований розчин хлористоводневої кислоти Titered solution of hydrochloric acid

Насичений розчин натрію хлориду Saturated sodium chloride solution

Свіжоприготовлений розчин таніну Freshly prepared tannin solution

Титрований розчин натрію едетату Titrated sodium edetate solution

Розчин калію йодиду йодований Iodized potassium iodide solution

9 / 150
Як називаються м’які желатинові капсули з «подовженою шийкою»? What are soft gelatin capsules with an 'extended neck' called?

Медули Медули

Спансули Spansuli

Ректальні капсули Rectal capsules

Тубатини Тубатини

Мікрокапсули Microcapsules

10 / 150
Як називається здатність відновлювати властивості гетерогенної системи при збовтуванні? What is the name of the ability to restore the properties of a heterogeneous system when shaken?

Гранулювання Granulation

Ресуспендування Resuspension

Емульгування Emulsification

Диспергування Dispersion

Екстрагування Extraction

11 / 150
Folia Uvae ursi є уросептичним засобом. Вкажіть допустиму домішку до цієї сировини. Folia Uvae ursi is a uroseptic agent. Specify the permissible admixture for this raw material.

Herba Bursae pastoris Shepherd's Grass

Folia Digitalis lanata Wooly Digital Leaves

Folia Vitis idaeae Leaves of the Ivy Vine

Folia Cotini coggygriae Folia Cotini coggygriae

Folia Urticae Nettle Leaves

12 / 150
Вагітна жінка у терміні вагітності 32 тижні захворіла на пневмонію. Лікар призначив засіб із групи фторхінолонів. Який негативний ефект на плід можна очікувати? A 32-week pregnant woman fell ill with pneumonia. The doctor prescribed a drug from the group of fluoroquinolones. What negative effect on the fetus can be expected?

Іепатотоксичний Hepatotoxic

Іематотоксичний Hematotoxic

Нейротоксичний Neurotoxic

Хондротоксичний Chondrotoxic

Нефротоксичний Nephrotoxic

13 / 150
Фармацевт приготував мазь на вазеліні. Яку речовину вводять в основу, розчиняючи її у напівостиглому розплаві (40-50°<7)? A pharmacist prepared an ointment on petroleum jelly. What substance is introduced into the base by dissolving it in a semi-cooled melt (40-50°<7)?

Камфору Camphor

Анестезин Anestezin

Вінілін Viniline

Кислоту бензойну Benzoin acid

Стрептоцид Streptocide

14 / 150
Який економічний показник характеризує ефективність торговофінансової та виробничої діяльності аптеки? What economic indicator characterizes the efficiency of the pharmacy's commercial, financial and production activities?

Товарообіговість Trade turnover

Товарообіг Turnover

Рентабельність Profitability

Товарні запаси Inventories

Продуктивність праці Labor productivity

15 / 150
Завідувач аптеки разом із завідувачами відділів ухвалили рішення щодо розширення асортименту аптеки за рахунок продуктів для діабетичного харчування. Як називається таке управлінське рішення? The head of the pharmacy, together with the heads of departments, made a decision to expand the range of the pharmacy with products for diabetic nutrition. What is the name of such a management decision?

Колегіальне Collegiate

- -

За розпорядженням вищої організації By order of a higher organization

Одноосібне Single

Колективне Collective

16 / 150
Фармацевтична фірма через недостатній рівень виробничих потужностей не може задовольнити попит на окремі лікарські засоби. Фірма підвищила вартість лікарських засобів та припинила рекламну діяльність. Який вид маркетингу використала фірма? A pharmaceutical company cannot meet the demand for certain drugs due to insufficient production capacity. The company raised the price of drugs and stopped advertising. What type of marketing did the company use?

Стимулювальний маркетинг Incentive Marketing

Синхромаркетинг Synchromarketing

Демаркетинг Demarketing

Ремаркетинг Remarketing

Конверсійний маркетинг Conversion Marketing

17 / 150
При аналізі обсягів реалізації лікарського препарату встановлено, що препарат випускається великими партіями, обсяги продажів зростають, але темпи росту уповільнюються, збільшується кількість конкурентів. На якому етапі життєвого циклу перебуває лікарський препарат? When analyzing the sales volumes of the medicinal product, it was established that the drug is produced in large batches, sales volumes are increasing, but the growth rate is slowing down, the number of competitors is increasing. At what stage of the life cycle is it medicine?

Зростання Growth

Впровадження Implementation

Спад Спад

Зрілість Maturity

Розробка Development

18 / 150
Який тип каналу товароруху продукції медичного призначення є найкоротшим? Which type of channel of goods movement of medical products is the shortest?

Чотирирівневий Four-level

Однорівневий One-level

Дворівневий Court-level

Нульовий Null

Трирівневий Three-level

19 / 150
Який вид маркетингу доцільно застосовувати фармацевтичній фірмі у разі спадного попиту на ліки? Which type of marketing should a pharmaceutical company use in case of declining demand for medicines?

Маркетинг, що розвивається Emerging Marketing

Ремаркетинг Remarketing

Синхромаркетинг Synchromarketing

Конверсійний маркетинг Conversion marketing

Стимулювальний маркетинг Incentive Marketing

20 / 150
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. До якої групи належить двоокис вуглецю СО2? In the production of aerosols, different groups of propellants are used. To which group does CO2 carbon dioxide belong?

Хлорованих вуглеводнів Chlorinated hydrocarbons

Вуглеводнів пропанового ряду Hydrocarbons of the propane series

Легколетких газів Light gases

Хладонів Khladoniv

Стиснутих газів Compressed gases

21 / 150
Яку речовину з перерахованих фармацевт має розчиняти в присутності натрію хлориду та гарячого розчинника? Which of the following substances should a pharmacist dissolve in the presence of sodium chloride and a hot solvent?

Уротропін Urotropin

Натрію йодид Sodium iodide

Фурацилін Furacilin

Стрептоцид Streptocide

Натрію бромід Sodium Bromide

22 / 150
Особисті якості керівника фармацевтичної фірми привабливі для підлеглих, які хочуть у всьому бути схожими на свого керівника. Яка форма влади керівника спостерігається? The personal qualities of the head of a pharmaceutical firm are attractive to subordinates who want to be like their boss in everything. What form of power is observed by the boss?

Влада, заснована на страху Power Based on Fear

Еталонна влада Reference Power

Традиційна влада Traditional power

Експертна влада Expert Government

Влада примушування Compulsion Power

23 / 150
Які з наведених показників застосовуються для визначення рентабельності? Which of the following indicators are used to determine profitability?

Собівартість продукції І ліквідність Product cost AND liquidity

Товарообіг І собівартість продукції Turnover and production cost

Товарообіг І заробітна плата Sales and turnover

Прибуток І товарообіг Profit AND turnover

Ліквідність / платоспроможність Liquidity / solvency

24 / 150
У пацієнтки, яка хворіє на діабет першого типу, після ін’єкції інсуліну спостерігаються перші ознаки гіпоглікемії. Вкажіть заходи невідкладної допомоги в цьому разі. A patient with type 1 diabetes has the first signs of hypoglycemia after an insulin injection. Specify emergency measures in this case.

Виконати ін’єкцію інсуліну Perform insulin injection

Ввести адреналін підшкірно Inject epinephrine subcutaneously

Прийняти нітрогліцерин сублінгвально Take nitroglycerin sublingually

Ввести кофеїн внутрішньом’язово Inject caffeine intramuscularly

Запропонувати випити теплого солодкого чаю Offer to drink warm sweet tea

25 / 150
Фармацевт-аналітик лабораторії з контролю якості лікарських засобів проводить випробування субстанції прокаїну гідрохлорид з тіоацетамідним реактивом. Про наявність яких домішок свідчить утворення коричневого забарвлення під час цього випробування? A pharmacist-analyst of the drug quality control laboratory is testing the substance procaine hydrochloride with a thioacetamide reagent. The presence of what impurities is indicated by the formation of a brown color during this test?

Кальцію Calcium

Важких металів Heavy metals

Магнію Magnesium

Алюмінію Aluminum

Калію Potassium

26 / 150
Фармацевт-аналітик проводить аналіз субстанції хлорамфенікол (левоміцетин) і для розрахунку кількісного вмісту використовує значення питомого показника поглинання. Який метод він застосував для кількісного визначення? A pharmacist-analyst analyzes the substance chloramphenicol (levomycetin) and uses the value of the specific absorption index to calculate the quantitative content. What method did he use for quantitative determination?

Спектрофотометрії Spectrophotometry

Поляриметрії Polarimeters

Рефрактометрії Refractometry

Фотоколориметрії Photocolorimetry

Полярографії Polarographies

27 / 150
Як називають супозиторії, якщо їх виготовляють із водних суспензій і піддають глибокому заморожуванню? What are suppositories called if they are made from aqueous suspensions and subjected to deep freezing?

Пористі Porous

Багатошарові Multilayered

Порожнисті Empty

Забарвлені Colored

Ліофілізовані Lyophilised

28 / 150
Менеджер аптечної мережі склав документ, у якому звертається до фармацевтичної фабрики з проханням надати інформацію щодо асортименту мазей, які виготовляє фабрика. Який документ було складено менеджером? The manager of the pharmacy chain drew up a document in which he turns to the pharmaceutical factory with a request to provide information about the assortment of ointments that the factory produces. What document was drawn up by the manager?

Запит Запит

Заява Statement

Договір Contract

Рекламація Advertising

Пропозиція Offer

29 / 150
Яка ймовірна причина неефективності ізосорбіду мононітрату, що виникла у пацієнта зі стенокардією напруги після двомісячного курсу перорального застосування? What is the likely cause of the ineffectiveness of isosorbide mononitrate in a patient with angina pectoris after a two-month course of oral administration?

Психічна залежність Psychological dependence

Сенсибілізація Sensitization

Кумуляція Cumulative

Фізична залежність Physical dependence

Толерантність Tolerance

30 / 150
До фармацевта звернувся відвідувач аптеки зі скаргами на стискаючий біль за грудиною з іррадіацією під ліву лопатку, що виник після фізичного навантаження і триває орієнтовно 5 хвилин. Який з наведених лікарських засобів доречно порекомендувати чоловіку для усунення больового нападу? A visitor to the pharmacy turned to the pharmacist with complaints of squeezing pain behind the sternum with radiation under the left shoulder blade, which occurred after physical exertion and lasts approximately 5 minutes. Which of the following medicinal means should it be appropriate to recommend to a man to eliminate a pain attack?

Дротаверин Drotaverin

Каптоприл Captopril

Бісопролол Bisoprolol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

31 / 150
Пацієнту віком 65 років з діагнозом ішемічна хвороба серця призначено як антиагрегант ацетилсаліцилову кислоту. Яка добова доза цього препарату чинитиме антиагрегантну Дію? A 65-year-old patient with a diagnosis of coronary heart disease is prescribed acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose of this drug will have an antiplatelet effect?

500 мг 500 мг

100 мг 100 мг

300 мг 300 мг

200 мг 200 мг

400 мг 400 мг

32 / 150
Яким методом стерилізують очні краплі з бензилпеніциліну натрієвою сіллю? What method is used to sterilize benzylpenicillin eye drops with sodium salt?

Текучою парою Liquid steam

Іарячим повітрям With hot air

Не підлягає стерилізації Not subject to sterilization

Парою під тиском Steam under pressure

УФ-випромінюванням by UV radiation

33 / 150
На фармацевтичному підприємстві виготовляють настойки методом мацерації. Протягом якого часу проводять настоювання сировини? At a pharmaceutical company, tinctures are made by the maceration method. How long does it take to infuse raw materials?

12 годин 12 hours

24 години 24 years

5 діб 5 days

7 діб 7 діб

2 доби 2 доби

34 / 150
У контрольно-аналітичній лабораторії проводять аналіз субстанції аскорбінової кислоти. Яким приладом необхідно скористатися для визначення її питомого оптичного обертання? In the control and analytical laboratory, an analysis of the substance ascorbic acid is carried out. What device should be used to determine its specific optical rotation?

Віскозиметром Viscometer

Ареометром Hydrometer

Поляриметром Polarimeter

Рефрактометром Refractometer

Спектрофотометром Spectrophotometer

35 / 150
Вживання інуліну покращує травлення та позитивно впливає на вуглеводний обмін. Яка рослина використовується як джерело інуліну? Using inulin improves digestion and has a positive effect on carbohydrate metabolism. What plant is used as a source of inulin?

Звіробій плямистий Spotted St. John's wort

Цикорій дикий Wild chicory

Гірчиця сарептська Sarept Mustard

Алтея лікарська Althea medicinal

Астрагал шерстистоквітковий Astragalus woolly flower

36 / 150
На фармацевтичному підприємстві виготовляють м’які лікарські засоби. Який м’який лікарський засіб плавиться при температурі тіла? A pharmaceutical company produces soft drugs. Which soft drug melts at body temperature?

Іель Іель

Мазь Мазь

Паста Паста

Лінімент Liniment

Крем Крем

37 / 150
Менеджер компанії аналізує ефективність використання наявних матеріальних ресурсів, виявляє і усуває відхилення в ході робіт. Який вид контролю здійснює менеджер? The manager of the company analyzes the effectiveness of the use of available material resources, identifies and eliminates deviations in the course of work. What type of control does the manager perform?

Попередній Previous

- -

Поточний Current

Фінансовий Financial

Завершальний Final

38 / 150
Іастродуоденопатії є одними з найчастіших ускладнень фармакотерапії нестероїдними протизапальними лікарськими засобами. Яка із вказаних властивостей пояснює причину їх виникнення? Gastroduodenopathy is one of the most frequent complications of pharmacotherapy with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Which of the following properties explains the cause of their occurrence?

Гальмування адгезії і агрегації тромбоцитів Inhibition of platelet adhesion and aggregation

Гальмування агрегації нейтрофілів Inhibition of neutrophil aggregation

Гальмування синтезу простагландинів у слизовій оболонці Inhibition of prostaglandin synthesis in the mucous membrane

Гальмування перекисного окислення ліпідів Inhibition of lipid peroxidation

Порушення проведення больового імпульсу Pain impulse conduction disorder

39 / 150
При проведенні макроскопічного аналізу кореневища з коренями фармацевт відзначив, що кореневища в центрі часто мають порожнину. Колір сировини зовні червонувато-коричневий, на зламі видно червонувато-коричневу кору та оранжево-червону деревину. Смак солодкуватий, потім злегка в’яжучий і гіркий. Кореневища з коренями якої лікарської рослини досліджуються? When conducting a macroscopic analysis of the rhizome with roots, the pharmacist noted that the rhizomes often have a cavity in the center. The color of the raw material is reddish-brown on the outside, the fracture shows a reddish-brown bark and orange-red wood. The taste is sweetish, then slightly astringent and bitter. The rhizomes with the roots of which medicinal plant are studied?

Марени красильної Marena dyer

Чебрецю звичайного Common thyme

Меліси лікарської Melissa

Бузини чорної Black elderberries

М’яти перцевої Peppermint

40 / 150
Гдентифікацію лікарської рослинної сировини, що містить алкалоїди, здійснюють із застосуванням свіжоприготованого розчину таніну. Який осад уворюється в результаті цієї реакції? The identification of medicinal plant materials containing alkaloids is carried out using a freshly prepared tannin solution. What precipitate is formed as a result of this reaction?

Зелений Green

Білий аморфний White amorphous

Червоно-брунатний Red-brown

Жовтий Yellow

Синій Blue

41 / 150
Після підйому вантажу у чоловіка з’явився різкий біль в попереку, який посилюється при рухах, іррадіює в ліву нижню кінцівку. У пацієнта діагностовано попереково-крижовий радикуліт. Який препарат можна порекомендувати в цьому разі? After lifting a load, a man developed a sharp pain in the lower back, which worsens with movement, radiating to the left lower limb. The patient was diagnosed with lumbosacral sciatica. What can the drug be recommended in this case?

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Бендазолу гідрохлорид Bendazole hydrochloride

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

42 / 150
Гз заробітної плати працівників аптек вираховуються обов’язкові утримання. Який розмір податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)? Compulsory deductions are deducted from the wages of pharmacy workers. What is the amount of personal income tax (PIT)?

5% 5%

15% 15%

18% 18%

0% 0%

20% 20%

43 / 150
Згідно з розрахунками відділу маркетингу фармацевтичного підприємства коефіцієнт еластичності попиту на вироби медичного призначення дорівняє 1. Який це вид еластичності попиту? According to the calculations of the marketing department of the pharmaceutical enterprise, the coefficient of elasticity of demand for medical products is equal to 1. What type of elasticity of demand is this?

Нееластичний Inelastic

Унітарний Unitary

Абсолютно еластичний Absolutely elastic

Абсолютно нееластичний Absolutely inelastic

Еластичний Elastic

44 / 150
Для визначення тотожності сировини на злам кореня Cichorium intybus L. нанесли кілька крапель спиртового розчину a-нафтолу і кислоти сульфатної концентрованої. Про наявність якої речовини свідчить поява рожево-фіолетового забарвлення у сировині? To determine the identity of the raw material, a few drops of an alcoholic solution of a-naphthol and concentrated sulfuric acid were applied to the root fracture of Cichorium intybus L. The presence of which substance is indicated by the appearance of a pink-purple color in raw materials?

Ефірної олії Essential oil

Пектину Pectin

Інуліну Inulin

Слизу Slime

Жирної олії Fat oil

45 / 150
Кореневище з коренями синюхи блакитної є джерелом отримання препаратів відхаркувальної дії. Яка група речовин обумовлює цю дію? The rhizome with the roots of blue sedum is a source of expectorant drugs. What group of substances causes this action?

Вітаміни Vitamins

Антрахінони Anthraquinones

Сапоніни Saponins

Флавоноїди Flavonoids

Дубильні речовини Tanning substances

46 / 150
Для зниження підприємницького ризику фармацевтична фірма розширює свою діяльність шляхом проникнення у нові сфери та галузі, які не пов’язаніз виробництвом ліків. Як називається цей процес? To reduce entrepreneurial risk, a pharmaceutical firm expands its activities by entering new areas and industries that are not related to the production of drugs. What is this process called?

Інтенсифікація Intensification

Конгломерація Conglomerate

Диверсифікація Diversification

Інтеграція Integration

Модернізація Upgrade

47 / 150
Яким чином розраховується рентабельність. яка є одним з економічних показників торгівельної діяльності аптеки? How is profitability calculated, which is one of the economic indicators of the pharmacy's trading activity?

Відношенням суми прибутку до суми витрат 100% The ratio of the amount of profit to the amount of expenses is 100%

Відношенням суми прибутку до суми собівартості товару -100% The ratio of the amount of profit to the amount of the cost of goods -100%

Відношенням суми прибутку до суми товарообігу 100% The ratio of the amount of profit to the amount of turnover is 100%

Відношенням суми прибутку до суми вартості основних фондів -100% The ratio of the amount of profit to the amount of the cost of fixed assets is -100%

- -

48 / 150
Фармацевт готує ректальні супозиторії на вітепсолі. Якою рідиною треба змастити супозиторну форму? The pharmacist prepares rectal suppositories on Vitepsol. What liquid should be used to lubricate the suppository form?

Водою очищеною Purified water

Спиртом етиловим Ethyl alcohol

Мильним спиртом Soapy alcohol

Персиковою олією Peach oil

Вазеліновою олією Vaseline oil

49 / 150
Який показник якості додатково контролюють при виробництві очних крапель у вигляді суспензій? What quality indicator is additionally controlled during the production of eye drops in the form of suspensions?

Методи очищення Cleaning methods

Розмір часток Partition size

Сухий залишок Dry balance

Вміст вологи Moisture content

Кислотне і перекисне числа Acid and peroxide numbers

50 / 150
Лікар призначив пацієнту амоксицилін для лікування бронхіту. Який муколітик виявляє синергізм з цим антибіотиком? The doctor prescribed amoxicillin to the patient to treat bronchitis. Which mucolytic synergizes with this antibiotic?

Амброксол Ambroxol

Еуфілін Euphilin

Ілауцин Ілауцин

Кодеїн Codeine

Декстрометорфан Dextromethorphan

51 / 150
Який із наведених препаратів є препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності? Which of the following drugs is the drug of choice for the treatment of hypertension during pregnancy?

Пропранолол Propranolol

Фуросемід Furosemide

Амлодипін Amlodipine

Каптоприл Captopril

Метилдопа Метилдопа

52 / 150
У структурі напівсинтетичних пеніцилінів (амоксициліну тригідрат, ампіцилін натрію) міститься фрагмент «-амінокислот. Який реактив дозволяє ідентифікувати цей структурний фрагмент? The structure of semi-synthetic penicillins (amoxicillin trihydrate, ampicillin sodium) contains a fragment of amino acids. What reagent allows you to identify this structural fragment?

Формальдегід Formaldehyde

Анілін Aniline

Ціанобромід Cyanobromide

Нінгідрин Ninhydrin

Дифеніламін Diphenylamine

53 / 150
Трава золототисячника звичайного підвищує апетит та входить до складу шлункових зборів. Яка діюча речовина зумовлює таку дію цієї сировини? The herb of the common golden yarrow increases appetite and is part of the gastric collections. What active substance causes this effect of this raw material?

Сапоніни Saponins

Алкалоїди Alkaloids

Іридоїди Iridoids

Прості феноли Simple phenols

Флавоноїди Flavonoids

54 / 150
Що з наведеного при складанні бухгалтерського балансу потрібно віднести до необоротних активів? Which of the following should be classified as non-current assets when preparing the balance sheet?

Лікарська рослинна сировина Medicinal plant raw materials

Товари Loads

Споруди Buildings

Грошові кошти Cash

Тара Тара

55 / 150
Фармацевт готує суспензію з гідрофобною речовиною. Який стабілізатор він використав для цієї дисперсної системи? A pharmacist prepares a suspension with a hydrophobic substance. What stabilizer did he use for this dispersion system?

Ілюкозу Ілюкозу

Натрію хлорид Sodium Chloride

Метилцелюлозу Methylcellulose

Ніпагін Nipagin

Борну кислота Boric acid

56 / 150
Листя наперстянки пурпурної використовують для отримання кардіотонічних засобів. При якій температурі потрібно сушити цю сировину? Leaves of digitalis purple are used to obtain cardiotonic agents. At what temperature should this raw material be dried?

80-90°С 80-90°С

50-60°С 50-60°С

20-25°С 20-25°С

30-40°С 30-40°С

90-100°С 90-100°С

57 / 150
В яку фазу вегетації заготовляють траву деревію звичайного? In what phase of the growing season is common yarrow grass harvested?

Під час бутонізації During budding

Під час плодоношення During fruiting

До цвітіння рослин Before the plants bloom

Під час стеблування During Stalking

Під час масового цвітіння During mass flowering

58 / 150
Адреналін містить у своїй структурі два фенольних гідроксили, що обумовлює хімічну нестійкість сполуки. Який хімічний процес може відбуватися під час неправильного зберігання речовини? Adrenaline contains two phenolic hydroxyls in its structure, which causes chemical instability of the compound. What chemical process can occur during improper storage of the substance?

Гідролізу Hydrolysis

Окиснення Oxidation

Відновлення Recovery

Вивітрювання Weathering

Полімеризації Polymerizations

59 / 150
Оптова фармацевтична фірма реалізує мазеві основи ангро виробничим аптекам. Який метод збуту характерний для вказаних товарів? A wholesale pharmaceutical company sells ointment bases wholesale to manufacturing pharmacies. What sales method is typical for the specified goods?

Інтегрований Integrated

Інтенсивний Intensive

- -

Масовий Bulk

Селективний Selective

60 / 150
Хімічну ідентифікацію трави беладони звичайної згідно з Державною Фармакопеєю України здійснюють за допомогою тонкошарової хроматографії. Яку речовину ідентифікують на хроматографічній пластинці після обробки реактивом? Chemical identification of belladonna herb according to the State Pharmacopoeia of Ukraine is carried out using thin-layer chromatography. What substance is identified on a chromatographic plate after treatment with a reagent?

Арбутин Arbutin

Вінбластин Vinblastin

Рутин Routine

Гіосциамін Hyoscyamine

Іалову кислоту Ialic acid

61 / 150
Який консервант використав фармацевт для забезпечення стабільності очних крапель? What preservative did the pharmacist use to keep the eye drops stable?

Кислоту борну Boric acid

Натрію хлорид Sodium Chloride

Спирт полівініловий Polyvinyl alcohol

Кислоту хлористоводневу Chloric acid

Метилцелюлозу Methylcellulose

62 / 150
Ефірна олія якої рослини містить хамазулен, який утворюється з матрицину під час перегонки з водяною парою? What plant's essential oil contains hamazulene, which is formed from matricin during steam distillation?

Inula helenium Inula Helenium

Chamomila recutita Chamomila recutita

Arnica montana Arnica montana

Melissa officinalis Melissa officinalis

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

63 / 150
Під час фармацевтичного аналізу лікарської субстанції провели реакцію з антипірином (феназоном) у присутності хлористоводневої кислоти розведеної. Про наявність яких сполук свідчить поява зеленого забарвлення під час цього аналізу? During the pharmaceutical analysis of the medicinal substance, a reaction was carried out with antipyrine (phenazone) in the presence of dilute hydrochloric acid. The presence of what compounds is indicated by the appearance of a green color during this analysis?

Фторидів Fluorides

Сульфатів Sulfates

Йодидів Iodides

Нітритів Nitrites

Бромідів Bromides

64 / 150
Фармацевт-аналітик проводить аналіз субстанції цефазоліну натрію. Який розчин він використовує для ідентифікації іону натрію? A pharmacist-analyst analyzes the substance cefazolin sodium. What solution does he use to identify the sodium ion?

Магнію сульфату Magnesium sulfate

Барію хлориду Barium chloride

Натрію нітриту Sodium nitrite

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Калію піроантимонату Potassium pyroantimonate

65 / 150
Фармацевт-аналітик здійснює експрес-аналіз очних крапель протизапальної дії, які містять калію йодид. Яким методом він проводить кількісне визначення діючої речовини? A pharmacist-analyst performs an express analysis of anti-inflammatory eye drops that contain potassium iodide. What method does he use to quantify the active substance?

Алкаліметрії Alkalimetry

Ацидиметрії Acidimeters

Комплексонометрії Complexonometry

Нітритометрії Nitritometry

Аргентометрії Argentometries

66 / 150
До аптеки від постачальника надійшли препарати, які включені в Національний перелік основних лікарських засобів. Який вид ціни встановлюється на ці препарати? Drugs that are included in the National List of Essential Medicines have been delivered to the pharmacy from the supplier. What kind of price is set for these drugs?

Регульована Adjustable

Фіксована Fixed

Індикативна Indicative

Вільна Free

Договірна Contractual

67 / 150
Поясніть відвідувачу аптеки, якого періодично турбує стискаючий біль за грудиною, що є протипок зом до прийому нітрогліцерину. Explain to a pharmacy visitor who is periodically bothered by tight chest pain that nitroglycerin is a contraindication.

Легеневий фіброз Pulmonary fibrosis

Серцева недостатність Heart failure

Виразкова хвороба Ulcer disease

Ниркова недостатність Kidney failure

Закритокутова глаукома Close-angle glaucoma

68 / 150
Для ідентифікації алкалоїдів у витяжці з лікарської рослинної сировини використовують загальноосадові реактиви. Вкажіть такий реактив. To identify alkaloids in the extract from medicinal plant raw materials, general precipitation reagents are used. Specify such reagent.

Ердмана Ердмана

Віталі-Морена Vitali-Morena

Фреде Фреде

Драгендорфа Dragendorf

Маркі Marks

69 / 150
Фармацевт аптеки був підвищений на посаді. Який це вид ротації кадрів? The pharmacist of the pharmacy was promoted. What kind of personnel rotation is this?

Вертикальна Vertical

- -

Іоризонтальна Horizontal

Змішана Mixed

Комбінована Combined

70 / 150
Фармацевтові потрібно відважити лікарську речовину загального списку — глюкозу. Яку мінімальну кількість глюкози можна відважити на ручних однограмових терезах? A pharmacist needs to weigh a medicinal substance of the general list - glucose. What is the minimum amount of glucose that can be weighed on manual one-gram scales?

0,05 г 0,05 г

0,03 г 0,03 г

0,02 г 0,02 г

0,04 г 0,04 г

0,01 г 0,01 г

71 / 150
Як обліковуються в аптеці речовини та їх солі, що використовуються у виробництві та очищенні наркотичних і психотропних речовин? How are substances and their salts used in the production and purification of narcotic and psychotropic substances accounted for in the pharmacy?

Отруйні речовини Poisonous substances

Психотропні речовини Psychotropic substances

Сильнодіючі речовини Potential substances

Наркотичні речовини Narcotics

Прекурсори Precursor

72 / 150
В аптеку надійшов товар від постачальника. В процесі приймання товару вповноваженою особою було виявлено невідповідність кількості лікарських засобів. Який документ потрібно оформити уповноваженій особі? The pharmacy received the goods from the supplier. In the process of receiving the goods, the authorized person found a discrepancy in the number of medicines. What document does the authorized person need to issue?

Акт про встановлену розбіжність у кількості та якості Act on established discrepancy in quantity and quality

Договір купівлі-продажу Purchase Agreement

Товарний звіт Product Report

Реєстр лікарських засобів, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності Register of medicinal products received by the subject of economic activity

Журнал обліку надходження товарів за групами Log of goods receipt by group

73 / 150
У пацієнта віком 36 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених антибактеріальних засобів має нефротоксичну дію? A 36-year-old patient developed acute pyelonephritis. Which of the following antibacterial agents has a nephrotoxic effect?

Еритроміцин Erythromycin

Гентаміцин Gentamicin

Пеніцилін Penicillin

Ампіцилін Ampicillin

Тетрациклін Tetracycline

74 / 150
Ліпофільність дуже важлива для біодоступності речовини. Як називають чисельний показник, що характеризує ліпофільність? Lipophilicity is very important for the bioavailability of a substance. What is the numerical value characterizing lipophilicity called?

Коефіцієнт поправки Coefficient of correction

Коефіцієнт поверхневого натягу Coefficient of surface tension

Стехіометричний коефіцієнт Stoichiometric coefficient

Коефіцієнт розподілу Distribution coefficient

Коефіцієнт в’язкості Viscosity factor

75 / 150
Кількісне визначення субстанції фенобарбіталу проводять методом алкаліметрії у неводному середовищі. Який реактив використовується як розчинник? Quantitative determination of the phenobarbital substance is carried out by the method of alkalimetry in a non-aqueous medium. What reagent is used as a solvent?

Оцтовий ангідрид Acetic anhydride

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Оцтова кислота льодяна Glacial acetic acid

Мурашина кислота Antic acid

Диметилформамід Dimethylformamide

76 / 150
Пацієнту з H-pylori-позитивною виразкою дванадцятипалої кишки треба призначити ерадикаційну терапію. Який антисекреторний засіб необхідно включити в схему терапії? A patient with an H-pylori-positive duodenal ulcer should be prescribed eradication therapy. Which antisecretory drug should be included in the therapy regimen?

Алмагель Almagel

Фамотидин Famotidine

Ранітидин Ranitidine

Фосфалюгель Phosfalugel

Омепразол Omeprazole

77 / 150
Фармацевт готує складний порошок. Яка лікарська речовина подрібнюється без додавання допоміжної рідини? A pharmacist prepares a complex powder. What medicinal substance is ground without adding an auxiliary liquid?

Ментол Menthol

Камфора Camphora

Цинк оксид Zinc Oxide

Стрептоцид Streptocide

Тимол Timol

78 / 150
У пацієнта діагноз: ішемічна хвороба серця з хронічною недостатністю кровообігу. Після тривалого застосування одного з наведених лікарських засобів у нього виникла гіпокаліємія, що призвело до порушення серцевого ритму та м’язової слабкості. Побічною дією якого препарату є це ускладнення? The patient has a diagnosis of coronary heart disease with chronic circulatory failure. After long-term use of one of the above drugs, he developed hypokalemia, which led to heart rhythm disturbances and ulcer weakness. The side effect of which drug is this complication?

Фуросеміду Furosemide

Спіронолактону Spironolactone

Пропранололу Propranolol

Ніфедипіну Nifedipine

Лізиноприлу Lisinopril

79 / 150
У лабораторії з контролю якості лікарських засобів здійснюють сертифікацію препаратів із групи гормонів. Який реактив використовують для визначення стероїдного циклу? The drug quality control laboratory is certifying drugs from the group of hormones. What reagent is used to determine the steroid cycle?

Розчин натрію нітриту Sodium nitrite solution

Концентровану сірчану кислоту Concentrated sulfuric acid

Розчин магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розведену азотну кислоту Dilute nitric acid

Розчин дифеніламіну Diphenylamine solution

80 / 150
Фармацевтичне підприємство у своїй діяльності може застосовувати різні види маркетингу залежно від стану попиту на лікарські засоби свого виробництва. При якому стані попиту доцільно реалізовувати демаркетинг? A pharmaceutical enterprise in its activity can apply different types of marketing depending on the state of demand for the medicinal products of its production. At what state of demand is it advisable to implement demarketing?

Негативний Negative

Задоволений Satisfied

Надмірний Excessive

Спадний Descending

Відсутній Missing

81 / 150
Який відділ аптеки здійснює індивідуальне виготовлення екстемпоральних лікарських засобів, контроль їх якості та відпуск споживачам? Which department of the pharmacy carries out individual production of extemporaneous medicines, their quality control and dispensing to consumers?

Запасів Stock

Рецептурно-виробничий Recipe-production

Готових лікарських форм Finished dosage forms

Лікувальної косметики Medicinal cosmetics

Безрецептурного продажу Over-the-counter

82 / 150
Аптека вирішила отримати ліцензію на екстемпоральне виготовлення ліків. З цією метою було придбано холодильник, сушильна шафа та інше виробниче обладнання. До якої групи господарських засобів відноситься придбане обладнання? The pharmacy decided to get a license for the extemporaneous manufacture of drugs. For this purpose, a refrigerator, a drying cabinet and other production equipment were purchased. To which group of household equipment does the purchased equipment belong?

Не обліковуються Not counted

Товар Product

Тара Тара

Необоротні матеріальні активи Non-current tangible assets

Основні засоби Fixed Assets

83 / 150
Випробування субстанції кальцію лактату пентагідрату передбачає проведення реакції з розчином тіогліколевої кислоти в присутності лимонної кислоти і розчину аміаку. Для визначення якої домішки використовується зазначена реакція? The test of the substance calcium lactate pentahydrate involves a reaction with a solution of thioglycolic acid in the presence of citric acid and an ammonia solution. To determine which impurity is the indicated reaction used?

Сульфатів Sulfates

Хлоридів Chlorides

Заліза Iron

Калію Potassium

Солей амонію Ammonium salts

84 / 150
Які з наведених методів менеджменту належать до соціальнопсихологічних? Which of the following management methods belong to socio-psychological?

Процес нарахування заробітної плати працівникам відділу збуту Process of payroll for sales department employees

- -

Процес розподілу повноважень між керівниками технічного рівня управління The process of distribution of authority between managers of the technical management level

План поліпшення умов праці на фармацевтичному підприємстві Plan for improving working conditions at a pharmaceutical enterprise

Матеріальні стимули, які базуються на використанні посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо Material incentives that are based on the use of official salaries, bonuses, allowances, bonuses, etc.

85 / 150
Лікарські рослини родини Fabaceae містять різні групи біологічно активних речовин. Який із представників цієї родини містить флавоноїди і використовується як промислове джерело рутину? Medicinal plants of the Fabaceae family contain various groups of biologically active substances. Which of the representatives of this family contains flavonoids and is used as an industrial source of rutin?

Софора японська Japanese Sophora

Солодка гола Sweet naked

Термопсис почерговоквітковий Thermopsis alternate

Вовчуг польовий Wolf wolf

Череда трироздільна The sequence is three-part

86 / 150
В аптеці необхідно приготувати 1% спиртовий розчин метиленового синього. Якої концентрації спирт необхідно використати? It is necessary to prepare a 1% alcohol solution of methylene blue in the pharmacy. What concentration of alcohol should be used?

96% 96%

40% 40%

70% 70%

60% 60%

90% 90%

87 / 150
Як називається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій (РРО) при проведенні розрахунків за продані товари або надані послуги? What is the name of the settlement document printed by the registrar of settlement operations (PRO) when making settlements for sold goods or rendered services?

Квитанція Receipt

Фіскальний касовий чек Fiscal Cash Check

Рахунок-фактура Invoice

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Товарний чек Goods receipt

88 / 150
Десятирічній дитині для лікування пневмонії був призначений антибіотик, після прийому якого мати помітила погіршення слуху у дитини. Яка група антибіотиків могла викликати таке ускладнення? A ten-year-old child was prescribed an antibiotic for the treatment of pneumonia, after taking which the mother noticed a deterioration in the child's hearing. Which group of antibiotics could cause such a complication?

Фторхінолони Fluoroquinolones

Макроліди Macrolides

Цефалоспорини Cephalosporins

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Пеніциліни Penicillins

89 / 150
Яку групу антибіотиків доцільно призначити при хламідійній інфекції? Which group of antibiotics should be prescribed for chlamydial infection?

Цефалосприни Cefalosprine

Карбапенеми Carbapenems

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Макроліди Macrolides

Пеніциліни Penicillins

90 / 150
Яку дію на організм чинять антраценпохідні, якщо -ОН-групи розташовані в обох бензольних кільцях антрахінону? What effect do anthracene derivatives have on the body if -OH groups are located in both benzene rings of anthraquinone?

Сечогінну Diuretic

Проносну Laxative

Літолітичну Litholithic

Жовчогінну Zhovchoginnu

Седативну Sedative

91 / 150
Яку технологічну операцію потрібно виконати під час виготовлення розчину протарголу? What technological operation should be performed during the production of protargol solution?

Розчинити у воді очищеній при збовтуванні Dissolve in purified water by shaking

Розчинити у невеликій кількості гліцерину Dissolve in a small amount of glycerin

Розтерти з невеликим об’ємом води очищеної Grind with a small amount of purified water

Насипати на широку поверхню води тонким шаром без перемішування Pour a thin layer on a wide surface of water without stirring

Розчинити у воді очищеній при Dissolve in purified water at

92 / 150
92. Як називаються відповідальні за смак допоміжні речовини у виробництві таблеток? 92. What are the names of auxiliary substances responsible for the taste in the production of tablets?

Наповнювачі Fillers

Антиоксиданти Antioxidants

Загусники Thickeners

Розпушувачі Flitterers

Коригенти Corrigents

93 / 150
В аптеку надійшов рецепт на приготування порошків. Яку речовину додають після стерилізації порошку? The pharmacy received a prescription for preparing powders. What substance is added after sterilizing the powder?

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Стрептоцид Streptocide

Осарсол Осарсол

Магнія оксид Magnesium oxide

Ефедрину гідрохлорид Ephedrine hydrochloride

94 / 150
До аналітично-контрольної лабораторії надійшли партії декількох жирних олій. Одним з критеріїв дослідження жирних олій є встановлення їх розчинності. Яка олія добре розчинна у спирті етиловому? The analytical and control laboratory received batches of several fatty oils. One of the criteria for the study of fatty oils is to determine their solubility. Which oil is well soluble in ethyl alcohol?

Рицинова Ricinova

Арахісова Peanut

Оливкова Olive

Соняшникова Sunflower

Лляна Llyana

95 / 150
У лабораторії з контролю якості лікарських засобів проводять сертифікацію антибіотиків. У якому з нижченаведених антибіотиків можна визначити а-амінокислотний зал шок за допомогою нінгідринової реакції? In the laboratory for quality control of medicinal products, certification of antibiotics is carried out. In which of the following antibiotics can the α-amino acid hall shock be determined using the ninhydrin reaction?

Цефазолін Cefazolin

Хлорамфенікол Chloramphenicol

Оксацилін Oxacillin

Лінкоміцин Lincomycin

Ампіцилін Ampicillin

96 / 150
Фармацевт-аналітик аналізує антиангінальний засіб гліцерину тринітрат (нітрогліцерин). Який розчин він використовує для ідентифікації нітрат-іонів, що утворюються після гідролізу? A pharmaceutical analyst is analyzing the antianginal agent glycerol trinitrate (nitroglycerin). What solution does he use to identify the nitrate ions formed after hydrolysis?

Тіосечовини Thiosureas

Хлораміну Chloramine

Дифеніламіну Diphenylamine

Лантану(ІІІ) нітрату Lanthanum(III) nitrate

Іліоксальгідроксіанілу Ilioxalhydroxyanil

97 / 150
Чим переважно визначається вибір екстрагента при отриманні індивідуальних речовин? What mainly determines the choice of extractant when obtaining individual substances?

Селективністю стосовно діючих речовин Selectivity in relation to active substances

Здатністю усувати гідроліз Ability to eliminate hydrolysis

Термостійкістю Thermal resistance

Вартістю Cost

Фармакологічною індиферентністю By pharmacological indifference

98 / 150
Який показник вимірює фармацевт-аналітик при кількісному визначенні фурациліну спектрофотометричним методом? What indicator does a pharmacist-analyst measure when quantifying furacilin by the spectrophotometric method?

Температуру плавлення Melting temperature

Кут обертання Rotation angle

Показник заломлення Refractive Index

pH розчину pH of the solution

Оптичну густину Optical density

99 / 150
Яку функцію виконує бензиловий спирт у складі розчинів для парентерального введення? What is the function of benzyl alcohol in parenteral solutions?

Антимікробного консерванта Antimicrobial preservative

Регулятора ізотонічності Isotonicity regulator

Регулятора pH PH regulator

Антиоксиданта Antioxidant

Буферного розчину Buffer solution

100 / 150
В структурі бензокаїну (анестезину) фармацевт-аналітик виявляє первинну ароматичну аміногрупу. Реакцію утворення якої сполуки він використовує для ідентифікації цього лікарського засобу? In the structure of benzocaine (anesthesia), a pharmacist-analyst discovers a primary aromatic amino group. Which compound formation reaction does he use to identify this drug?

Флуоресцеїну Fluorescence

Йодоформу Iodoform

Азобарвника Azobarvnika

Індофенолу Indophenol

Мурексиду Murexidu

101 / 150
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабілізації антиоксидантом. Вкажіть цю речовину. The pharmacist has prepared an injection solution with an easily oxidizing substance that needs to be stabilized with an antioxidant. Specify this substance.

Уротропін Urotropin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Димедрол Diphenhydramine

102 / 150
Оксазепам належить до похідних бензодіазепіну. Який метод використовують для його кількісного визначення? Oxazepam belongs to benzodiazepine derivatives. What method is used for its quantitative determination?

Алкаліметрії у водному середовищі Alkalimetry in the water environment

Прямої броматометрії Direct bromatometry

Ацидиметрії в неводному середовищі Acidimeters in a non-aqueous medium

Зворотньої комплексонометрії Inverse complexonometry

Алкаліметрії за замісником Alkalimetry by proxy

103 / 150
До якого розділу балансу належить стаття про дебіторську заборгованість за товари? To which section of the balance sheet does the article on receivables for goods belong?

Активи Активи

Довгострокові зобов’язання Long-term liabilities

Поточні зобов’язання Current liabilities

Необоротні активи Non-current assets

Власний капітал Equity

104 / 150
На фармацевтичному підприємстві виготовляють супозиторії на гідрофільних основах. Який параметр визначають під час стандартизації цих супозиторіїв? At a pharmaceutical company suppositories are made on hydrophilic bases. What parameter is determined during the standardization of these suppositories?

Ресуспендованість Resuspension

Час розчинення Dissolution time

Температуру кипіння Boiling temperature

Механічну міцність Mechanical strength

Сухий залишок Dry balance

105 / 150
Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в аптечних закладах рег люється законодавством. Який з перерахованих лікарських засобів належить до наркотичних? The order of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in pharmacies is regulated by legislation. Which of the listed drugs belongs to narcotics?

Зопіклон Zopiclone

Трамадол Трамадол

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Преднізолон Prednisone

106 / 150
На хіміко-фармацевтичному підприємстві отримують протимікробний засіб нітрофурал (фурацилін). Яку вихідну речовину використовують в його синтезі? An antimicrobial nitrofural (furacilin) ​​is produced at a chemical and pharmaceutical enterprise. What starting substance is used in its synthesis?

Анілін Aniline

Бензальдегід Benzaldehyde

Фурфурол Фурфурол

Гідроксихінолін Hydroxyquinoline

Резорцин Resorcinol

107 / 150
Директор фармацевтичної компанії займається стратегічним плануванням. Який етап цього процесу завершальний? The director of a pharmaceutical company is engaged in strategic planning. What is the final stage of this process?

Вибір стратегії Strategy selection

Оцінка стратегії Strategy Evaluation

Формулювання місії Mission formulation

Оцінка та аналіз зовнішнього середовища Assessment and analysis of the external environment

Реалізація стратегічного плану Strategic plan implementation

108 / 150
У пацієнта віком 60 років із діагнозом ішемічна хвороба серця виникла брадикардія 50/хв. Який з наведених препаратів буде протипоказаний у цьому випадку? A 60-year-old patient with a diagnosis of coronary heart disease developed bradycardia 50/min. Which of the following drugs would be contraindicated in this case?

Пропранолол Propranolol

Нітросорбід Nitrosorbide

Ніфедипін Nifedipine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Гепарин Heparin

109 / 150
У лікувальній практиці використовуються розчини захищених колоїдів. Яка речовина належить до вказаної групи? In medical practice, solutions of protected colloids are used. Which substance belongs to the specified group?

Калію йодид Potassium Iodide

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Натрію хлорид Sodium Chloride

Протаргол Протаргол

Камфора Camphora

110 / 150
Касир аптеки зобов’язаний відображати усі прибуткові і видаткові касові операції у відповідній документації. Який документ оформлюється для видачі готівки під звіт? The cashier of the pharmacy is obliged to display all revenue and expense cash transactions in the relevant documentation. What document is drawn up to issue cash for the report?

Касовий чек Cash receipt

Видаткова накладна Invoice

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Розписка про видачу грошей Receipt for disbursement of money

Прибуткова накладна Profit invoice

111 / 150
З препаратами якої фармакологічної групи заборонено поєднувати відхаркувальні засоби? With drugs of which pharmacological group is it forbidden to combine expectorants?

Муколітики Mucolytics

Протикашльові препарати Antitussives

Деконгестанти Decongestants

Полівітаміни Multivitamins

Антибактеріальні препарати Antibacterial drugs

112 / 150
Фармацевт-аналітик здійснює кількісне визначення розчину нітрофуралу 0,02% йодометричним методом. Який індикатор він використовує? A pharmacist-analyst quantifies a 0.02% nitrofural solution using the iodometric method. What indicator does he use?

Кристалічний фіолетовий Crystal Violet

Метиловий червоний Methyl Red

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Калію хромат Potassium chromate

Крохмаль Starch

113 / 150
Яка побічна дія спостерігається при тривалому застосуванні дигоксину? What side effect is observed with long-term use of digoxin?

Гіпертонія Hypertension

Закреп Zakrep

Гіпокаліємія Hypokalemia

Брадикардія Bradycardia

Гіпотонія Hypotonia

114 / 150
Фармацевту для приготування розчину атропіну сульфату для ін’єкцій потрібно додати стабілізатор. Який стабілізатор він вибере? The pharmacist needs to add a stabilizer to prepare atropine sulfate injection solution. Which stabilizer will he choose?

Кислоту аскорбінову Ascorbic acid

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислоту хлористоводневу Hydrochloric acid

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію метабісульфіт Sodium metabisulfite

115 / 150
Агар-агар використовується як детоксикаційний абсорбуючий засіб та основа поживного середовища для вирощування мікроорганізмів. До якого класу біологічно активних речовин він належить? Agar-agar is used as a detoxifying absorbent and the basis of a nutrient medium for growing microorganisms. What class of biologically active substances does it belong to?

Полісахариди Polysaccharides

Кумарини Coumarins

Іридоїди Iridoids

Вітаміни Vitamins

Флавоноїди Flavonoids

116 / 150
Що є заключною стадією процесу екстракції? What is the final stage of the extraction process?

Масообмін Mass exchange

Промивання рослинної сировини екстрагентом Washing of vegetable raw materials with an extractant

Віджим первинного соку Primary juice extraction

Мацерація Maceration

Розчинення Dissolution

117 / 150
Фармацевт контрольноаналітичної лабораторії досліджує субстанцію верапамілу гідрохлориду методом ацидиметрії в неводному середовищі. Який розчин він використовує в якості титранту в цьому дослідженні? The pharmacist of the analytical laboratory examines the substance verapamil hydrochloride by acidimetry in a non-aqueous medium. What solution does he use as a titrant in this study?

Хлорної кислоти Chloric acid

Калію бромату Potassium bromate

Натрію едетату Sodium edetate

Натрію нітриту Sodium nitrite

Цинку сульфату Zinc sulfate

118 / 150
Який з наведених розчинів для ін’єкцій необхідно стабілізувати 0,1 н розчином хлористоводневої кислоти? Which of the following injection solutions must be stabilized with a 0.1 N hydrochloric acid solution?

Новокаїну Novocaine

Кислоти аскорбінової Ascorbic acids

Кофеїну-бензоату натрію Caffeine-sodium benzoate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

Натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate

119 / 150
Що з перерахованого належить до оптового товарообігу? Which of the following belongs to wholesale turnover?

Безрецептурний відпуск населенню Over-the-counter release to the population

Відпуск ЛЗ за амбулаторними рецептами Dispense of drugs according to outpatient prescriptions

Рецептурний відпуск населенню Prescription leave for the population

Відпуск медичних виробів амбулаторним пацієнтам Dispensing medical products to outpatients

Відпуск ЛЗ аптечного виробництва за стаціонарною рецептурою Issue of pharmaceuticals manufactured by a pharmacy according to a stationary prescription

120 / 150
Спосіб приготування суспензій залежить від властивостей речовини, які входять до їх складу. Які речовини мають гідрофобні властивості? The method of preparation of suspensions depends on the properties of the substances included in their composition. What substances have hydrophobic properties?

Кислота борна, кальцію карбонат Boric acid, calcium carbonate

Біла глина, бентоніт White clay, bentonite

Камфора, ментол Camphor, menthol

Цинку оксид, тальк Zinc oxide, talc

Натрію гідрокарбонат, натрію сульфат Sodium bicarbonate, sodium sulfate

121 / 150
Кількісний вміст антигістамінного засобу «Дифенгідраміну гідрохлорид» визначають методом алкаліметрії. Який розчин використовують в якості титранту в цьому аналізі? The quantitative content of the antihistamine 'Diphenhydramine hydrochloride' is determined by the method of alkalimetry. What solution is used as a titrant in this analysis?

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

Калію бромату Potassium bromate

Калію перманганату Potassium permanganate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

122 / 150
З яких частин складається водний ланолін? What are the parts of aqueous lanolin?

90 частин ланоліну безводного та 90 parts of anhydrous lanolin and

50 частин ланоліну безводного та 50 частин води 50 parts of anhydrous lanolin and 50 parts of water

5 частин ланоліну безводного та 95 частин води 5 parts anhydrous lanolin and 95 parts water

70 частин ланоліну безводного та ЗО частин води 70 parts of anhydrous lanolin and 30 parts of water

80 частин ланоліну безводного та 20 частин води 80 parts of anhydrous lanolin and 20 parts of water

123 / 150
частин води 123. Завідувач аптеки гнучко використовує систему методів управління аптечним підприємством. Який з вказаних заходів відповідає сутності методів організаційного впливу? parts of water 123. The manager of the pharmacy flexibly uses the system of management methods of the pharmacy enterprise. Which of the specified measures corresponds to the essence of methods of organizational influence?

- -

Задоволення культурних та соціально-побутових потреб працівників Satisfaction of cultural and social needs of employees

Матеріальні стимули (доплати, надбавки, премії) Material incentives (surcharges, allowances, bonuses)

Підвищення на посаді Promotion

Чіткий розподіл завдань між виконавцями Clear distribution of tasks between performers

124 / 150
Тосилхлорамід натрію (хлорамін) виявляє дезінфікуючу дію за рахунок виділення активного хлору в кислому середовищі. Який метод використовується для його кількісного визначення? Sodium tosylchloramide (chloramine) exhibits a disinfecting effect due to the release of active chlorine in an acidic environment. What method is used for its quantitative determination?

Йодометрія Iodometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Нітритометрія Nitritometry

Йодхлорометрія Iodine Chlorometry

125 / 150
В кореневищі та коренях родовика лікарського містяться дубильні речовини. Який метод потрібно використовувати для визначення вмісту цих біологічно активних речовин згідно з Державною Фармакопеєю України? The rhizome and roots of the medicinal plant contain tannins. What method should be used to determine the content of these biologically active substances according to the State Pharmacopoeia of Ukraine?

Хроматографії Chromatographies

Перманганатометрії Permanganatometry

Нефелометрії Nephelometry

Фотоелектроколориметрії Photoelectrocolorimetry

Спектрофотометрії Spectrophotometry

126 / 150
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські засоби в тюбик-крапельницях. Який метод використовується для їх стерилізації? At a pharmaceutical company, eye medicines are manufactured in dropper tubes. What method is used to sterilize them?

Сухожарова стерилізація Dry summer sterilization

Фільтрування Filtering

Автоклавування Autoclaving

Газова стерилізація Gas sterilization

Радіаційна стерилізація Radiation sterilization

127 / 150
Фармацевт приготував настій трави горицвіту весняного. В якому середовищі pH проводять вилучення діючих речовин? The pharmacist prepared an infusion of the spring heather flower herb. In what pH environment is the extraction of active substances carried out?

У нейтральному In neutral

У слаболужному For the weak

В кислому In sour

В лужному Alkaline

У слабокислому Slightly acidic

128 / 150
Фармацевтична фірма спрямовує зусилля на відновлення ареалу лікарських рослин, що зникають і занесені до Червоної книги України. Який вид відповідальності бере на себе фірма? A pharmaceutical company directs efforts to restore the range of medicinal plants that are disappearing and listed in the Red Book of Ukraine. What kind of responsibility does the company take?

Кримінальну Criminal

Персональну Personal

Юридичну Legal

Адміністративну Administrative

Соціальну Social

129 / 150
Керівник підприємства регламентує діяльність працівників за допомогою розпоряджень, правил та інструкцій. Які методи менеджменту використовує керівник? The head of the enterprise regulates the activities of employees with the help of orders, rules and instructions. What management methods does the head use?

Перспективні Promising

Економічні Economic

Соціально-психологічні Social and psychological

Організаційні Organizational

Технологічні Technological

130 / 150
На фармацевтичному підприємстві готують смакові сиропи. Яку речовину треба видалити із сиропу, щоб запобігти желеутворенню у готовому продукті? A pharmaceutical company prepares flavored syrups. What substance should be removed from the syrup to prevent gelling in the finished product?

Глюкозу Glucose

Фруктозу Fructose

Крохмаль Starch

Сахарозу Sucrose

Пектин Пектин

131 / 150
До фармацевта звернулась відвідувачка аптеки з проханням порекомендувати антигельмінтний засіб, ефективний для усунення аскарид. Вкажіть цей препарат. A pharmacy visitor asked the pharmacist to recommend an anthelmintic agent effective in eliminating roundworms. Specify this drug.

Рибавірин Ribavirin

Кальцитонін Calcitonin

Рибофлавін Riboflavin

Піразинамід Pyrazinamide

Піперазин Piperazine

132 / 150
Яку групу біологічно активних речовин в складі квіток і плодів глоду колючого визначають спектрофоториметричним методом? Which group of biologically active substances in the composition of flowers and fruits of hawthorn is determined by the spectrophotometric method?

Ізохінолінові алкалоїди Isoquinoline alkaloids

Флавоноїди Flavonoids

Сапоніни Saponins

Ліпіди Lipids

Тропанові алкалоїди Tropane alkaloids

133 / 150
Аптека здійснює приготування лікарських засобів за індивідуальними рецептами. Яка регулярність зміни технологічного одягу персоналом аптеки? The pharmacy prepares medicines according to individual prescriptions. What is the regularity of changing technological clothing by the pharmacy staff?

Не менше двох разів на місяць At least twice a month

Не менше одного разу за зміну At least once per shift

Не менше одного разу на тиждень At least once a week

Не менше одного разу на місяць At least once a month

Не менше двох разів на тиждень At least twice a week

134 / 150
Для якого лікарського засобу характерне наповнення лише 2/3 об’єму флакону перед стерилізацією? Which medicine is characterized by filling only 2/3 of the volume of the bottle before sterilization?

Еуфіліну Euphilina

Натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate

Кальцію хлориду Calcium chloride

Іексаметилентетраміну Hexamethylenetetramine

Натрію хлориду Sodium Chloride

135 / 150
Фармацевт-аналітик ідентифікує субстанцію нікотинаміду реакцією з розчином натрію гідроксиду при кип’ятінні. Який газоподібний продукт виділяється в результаті реакції? A pharmacist-analyst identifies the substance nicotinamide by the reaction with sodium hydroxide solution at boiling. What gaseous product is released as a result of the reaction?

Карбону(ІУ) оксид Carbon(II) oxide

Гідрогенсульфід Hydrogen sulfide

Формальдегід Formaldehyde

Сульфуру(УІ) оксид Sulfur (UI) oxide

Амоніак Ammonia

136 / 150
Як називається один із ефективних шляхів збереження стабільності малостійких і термолабільних лікарських речовин? What is the name of one of the effective ways of preserving the stability of low-stable and thermolabile medicinal substances?

Кип’ятіння Boiling

Гідроліз Hydrolysis

Фільтрація Filtering

УФ-опромінення UV exposure

Ліофілізація Lyophilization

137 / 150
Яка з касових операцій повинна бути оформлена прибутковим касовим ордером? Which of the cash operations should be issued with a profitable cash order?

Виплата заробітної плати Payment of wages

Здавання виручки у банк Delivering proceeds to the bank

Виплата авансу Advance payment

Виручка аптечного пункту Revenue of pharmacy

Видача готівки під звіт Issuance of cash under report

138 / 150
Який з наведених факторів ціноутворення виробничого фармацевтичного підприємства належить до внутрішніх? Which of the following pricing factors of a manufacturing pharmaceutical enterprise is internal?

Державне регулювання цін State price regulation

Конкуренти Competitors

Учасники каналів збуту Members of sales channels

Витрати Expenses

Споживачі Consumers

139 / 150
Фірма-виробник планує реалізовувати новий лікарський засіб безпосередньо споживачам через мережу фірмових аптек. Який вид каналу розподілу вона використовує? The manufacturing company plans to sell a new drug directly to consumers through a chain of branded pharmacies. What type of distribution channel does it use?

Прямого маркетингу (нульовий) Direct Marketing (null)

Дворівневий Court-level

Трирівневий Three-level

Однорівневий One-level

Чотирьохрівневий Four-level

140 / 150
Який з відділів оптової фармацевтичної фірми аналізує попит на лікарські засоби та запроваджує заходи щодо стимулювання їх збуту? Which of the departments of the wholesale pharmaceutical company analyzes the demand for medicines and implements measures to stimulate their sales?

Транспортний Transport

Маркетингу Marketing

Автоматизованого обліку Automated Accounting

Зберігання Storage

Закупівлі Purchases

141 / 150
Траву чебрецю плазкого заготовляють в Україні. В яку фазу вегетації заготовляють вказану лікарську сировину? The creeping thyme herb is harvested in Ukraine. In what phase of vegetation is the indicated medicinal raw material harvested?

У період зрілих плодів In the period of ripe fruits

До утворення зелених плодів Before the formation of green fruits

До цвітіння Before flowering

У фазі цвітіння рослин In the flowering phase of plants

Після збирання плодів After harvesting

142 / 150
Фармацевтичне підприємство виробляє лікарські сиропи. Які речовини забезпечують мікробну стабільність цієї лікарської форми? The pharmaceutical company produces medicinal syrups. What substances ensure the microbial stability of this dosage form?

Солюбілізатори Solubilizers

Загусники Thickeners

Пектинові речовини Pectin substances

Консерванти Preservatives

Емульгатори Emulgator

143 / 150
Фармацевту необхідно приготувати тритурацію платифіліну гідротартрату (1:10). Який оптимальний наповнювач для виготовлення тритурації? A pharmacist needs to prepare a trituration of platyphyllin hydrotartrate (1:10). What is the optimal excipient for making the trituration?

Крохмаль рисовий Rice starch

Цукор молочний Milk sugar

Манніт Манніт

Крохмаль кукурудзяний Corn starch

Цукор-рафінад Refined sugar

144 / 150
Яка з перерахованих посад належить до допоміжного штату аптеки? Which of the listed positions belongs to the auxiliary staff of the pharmacy?

Фасувальник Packer

Фармацевт Pharmacist

Асистент фармацевта Assistant Pharmacist

Завідувач відділу Head of Department

Бухгалтер Accountant

145 / 150
Під час стаціонарного лікування бронхіальної астми пацієнту призначено внутрішньовенне введення еуфіліну. Який побічний ефект препарату треба контролювати першочергово? During the inpatient treatment of bronchial asthma, the patient is prescribed intravenous euphylline. What side effect of the drug should be monitored first?

Хондротоксичність Chondrotoxicity

Нефротоксичність Nephrotoxicity

Іематотоксичність Hematotoxicity

Гепатотоксичність Hepatotoxicity

Кардіотоксичність Cardiotoxicity

146 / 150
В діяльності аптеки виділяють прибуткові та витратні операції. Яка господарська операція викличе збільшення суми товарного залишку? In the activity of the pharmacy, profitable and expense operations are distinguished. Which economic operation will cause an increase in the amount of the merchandise balance?

Одержання малоцінних і швидкозношуваних предметів Obtaining low-value and perishable items

Надходження товару від постачальника Receipt of goods from supplier

Повернення підзвітною особою боргу Return of the debt by the accountable person

Надходження грошей з банку в касу Incoming money from the bank to the cash register

Видача грошей під звіт Disbursement of money for the report

147 / 150
Велике фармацевтичне підприємство випускає однорідний асортимент лікарських препаратів і реалізує їх на внутрішньому ринку. Яка модель організації маркетингової служби обрана підприємством? A large pharmaceutical company produces a homogeneous range of drugs and sells them on the domestic market. What model of marketing service organization has the company chosen?

Сегментна Segmental

Функціональна Functional

Товарна Product

Регіональна Regional

Ринкова Market

148 / 150
Корінь алтеї лікарської потребує особливих умов настоювання. Яка особливість настоювання цієї лікарської сировини? The root of medicinal altea needs special conditions for infusion. What is the peculiarity of infusion of this medicinal raw material?

Холодне настоювання Cold infusion

Присутність аскорбінової кислоти Presence of ascorbic acid

Негайне проціджування Immediate filtering

Додавання кислоти хлористоводневої Addition of hydrochloric acid

Присутність натрію гідрокарбонату Presence of sodium bicarbonate

149 / 150
Пацієнту, що тривалий час приймає варфарин, у зв’язку з підвищенням температури тіла на тлі ГРВІ рекомендовано ацетилсаліцилову кислоту. Ризик якого ускладнення ймовірний при такій комбінації лікарських засобів? Acetylsalicylic acid is recommended to a patient who has been taking warfarin for a long time due to an increase in body temperature against the background of ARVI. The risk of which complication is likely with such a combination of drugs?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Кровотечі Bleeding

Тромбоутворення Thrombosis

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

150 / 150
Який вид кредиту аптека отримує у товарній формі, а повертає переважно в грошовій? What type of credit does the pharmacy receive in the form of goods, and returns mainly in cash?

Комерційний Commercial

Пролонгований Extended

Банківський Bank

Строковий Term

Державний State
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест