Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Під час проведення епідеміологічного обстеження певних вікових груп для вивчення поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні використовується індекс: When conducting an epidemiological survey of certain age groups, the index is used to study the prevalence of signs of periodontal disease and the need for treatment:

CPITN (ВООЗ) CPITN (WHO)

IR (Рамфйорда) IR (Rumfjord)

PI (Рассела) PI (Russell)

PMA (Парма) PMA (Parma)

2 / 150
Для жінки 55 років планується виготовити знімні протези на обидві щелепи з опорою на імплантати. Вибирається вид імплантації, потрібна кількість імплантатів та їх розташування. Використання якого додаткового методу дослідження дасть можливість здійснити це найефективніше? For a 55-year-old woman, it is planned to make removable prostheses for both jaws with support on implants. The type of implantation is selected, the required number of implants and their location. The use of which additional research method will give possibility to do it most effectively?

Комп'ютерна томографія Computed tomography

Прицільна рентгенографія Sighted X-ray

Ультразвукова денситометрія Ultrasonic densitometry

Оклюзіографія Occlusiography

Вивчення діагностичних моделей Learning diagnostic models

3 / 150
Під час внутрішньоротового огляду пацієнта у лікаря стоматолога-ортопеда виникла підозра на наявність у нього сифілісу. Які подальші дії будуть правильними? During an intraoral examination of the patient, the dentist-orthopedic doctor suspected that he had syphilis. What further actions would be correct?

Закінчити огляд, направити пацієнта на відповідні аналізи Finish the examination, refer the patient to appropriate tests

Сказати хворому про свою підозру і завершити прийом Tell the patient about your suspicion and complete the appointment

Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги Refuse dental care to the patient

Продовжити огляд і почати препарування зубів Continue examination and start tooth preparation

Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей Take fingerprints to study diagnostic models

4 / 150
Жінці 68 років виготовляються повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно встановлено: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. Отримані анатомічні відбитки. Який етап протезування буде наступним для цієї пацієнтки? A 68-year-old woman has complete removable prostheses made for both jaws. Objectively established: the alveolar processes of the jaws are slightly atrophied, the mucous membrane is moderately flexible. Anatomical impressions are obtained. What stage will prosthetics be next for this patient?

Визначення центрального співвідношення щелеп Definition of central ratio of jaws

Виготовлення індивідуальних ложок Manufacturing individual spoons

Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками Making wax bases with biting rollers

Отримання функціональних відбитків Getting functional prints

Перевірка конструкції протезів Verification of prosthesis design

5 / 150
Дівчинка 14 років звернулася до стоматолога зі скаргами на збільшення розміру ясенних сосочків у ділянці фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп. Під час огляду виявлено, що ясенні сосочки гіперемовані, набряклі, перекривають коронки зубів на 1/2 висоти, кровоточать від дотику. Патологія якої системи найчастіше відіграє найбільш важливу роль в етіології цього захворювання? A 14-year-old girl turned to the dentist with complaints of an increase in the size of the gingival papillae in the area of ​​the front teeth of the upper and lower jaws. During the examination, it was found that the gingival papillae are hyperemic, swollen , overlap the crowns of the teeth by 1/2 height, bleed when touched. The pathology of which system most often plays the most important role in the etiology of this disease?

Імунної системи Immune system

Травної системи Digestive system

Центральної нервової системи Central Nervous System

Серцево-судинної системи Cardiovascular system

Ендокринної системи Endocrine system

6 / 150
Хворий чоловік 52 років скаржиться на біль і клацання в ділянці СНЩС зліва. Об'єктивно встановлено: обличчя симетричне, пальпація медіального і латерального крилоподібних м'язів болісна зліва. Відкривання рота обмежене до 1,5 см між різальними краями центральних різців. Рентгенологічно виявлено кісткові контури суглобових поверхонь гладенькі, суглобова щілина без змін. Поставте найімовірніший діагноз: A 52-year-old male patient complains of pain and clicking in the TMJ area on the left. Objectively established: the face is symmetrical, palpation of the medial and lateral pterygoid muscles is painful on the left. The opening of the mouth is limited to 1.5 cm between the cutting edges of the central incisors. X-ray revealed that the bone contours of the articular surfaces are smooth, the joint gap is unchanged. Make the most likely diagnosis:

Деформівний артроз Deformative arthrosis

Нейром'язовий синдром суглоба Neuromuscular joint syndrome

Гострий посттравматичний артрит Acute post-traumatic arthritis

Фіброзний анкілоз суглоба Fibrous ankylosis of the joint

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

7 / 150
Практично здорова дитина 7 років скаржиться на злам коронкової частини і біль у правому верхньому передньому зубі. Об'єктивно встановлено: коронкова частина 11-го зуба відсутня на 1/3, пульпа точково оголена, має червоний колір, різко болісна і кровоточить під час зондування. Перкусія зуба дещо болісна. Від моменту травми пройшло 2 години. Оберіть оптимальний у цьому разі метод лікування: A practically healthy 7-year-old child complains of a fracture of the crown part and pain in the right upper front tooth. Objectively established: the crown part of the 11th tooth is missing by 1/ 3, the pulp is point-exposed, red in color, sharply painful and bleeding during probing. Percussion of the tooth is somewhat painful. 2 hours have passed since the injury. Choose the optimal treatment method in this case:

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна ампутація Vital amputation

Біологічний метод Biological method

8 / 150
Чоловік 26 років звернувся до стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, що виникла через болісну припухлість у лівій привушній ділянці 3 дні тому. Температура тіла - 37,2оС. Два тижні тому хворий переніс ГРЗ. Об'єктивно встановлено: у лівій привушній ділянці визначається щільний округлий малорухомий помірно болісний інфільтрат розміром до 2 см. З протоки привушної слинної залози виділяється чиста, прозора слина. Поставте попередній діагноз: A 26-year-old man turned to the dentist with complaints of facial asymmetry, which arose due to painful swelling in the left parotid area 3 days ago. Body temperature - 37.2oC. Two weeks ago, the patient suffered acute respiratory failure. It was objectively established: in the left parotid area, a dense, round, immobile, moderately painful infiltrate up to 2 cm in size is detected. Clear, transparent saliva is secreted from the duct of the parotid salivary gland. Make a preliminary diagnosis:

Плеоморфна аденома привушної залози Pleomorphic adenoma of the parotid gland

Загострення хронічного паротиту Exacerbation of chronic mumps

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Хвороба Мікуліча Mikulich's disease

Паротит Герценберга Herzenberg mumps

9 / 150
Чоловік 71 року звернувся до стоматолога-ортопеда з приводу протезування. Під час огляду стоматолог виявив таку клінічну картину: слизова оболонка, яка вкриває альвеолярні відростки та піднебіння, стоншена й малопіддатлива. Для якого класу за Суппле характерна така клінічна картина? A 71-year-old man consulted an orthopedic dentist about prosthetics. During the examination, the dentist found the following clinical picture: the mucous membrane that covers the alveolar processes and the palate is thin and inflexible. What class according to Supple is characterized by such a clinical picture?

Другий Second

Перший First

Четвертий Fourth

- -

Третій Third

10 / 150
Жінка 45 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі. Об'єктивно встановлено: у фронтальній ділянці ясна нижньої щелепи гіперемовані, набряклі та кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі за винятком 41-го та 31-го (І ступінь рухомості). Рентгенологічно виявлено: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42-го, 41-го, 32-го, 31-го зубів до 1/3 довжини кореня. Який діагноз найімовірніший? A 45-year-old woman complains of bleeding gums while brushing her teeth and eating solid food. Objectively established: in the frontal area of ​​the lower jaw, the gums are hyperemic, swollen and bleed under time of palpation. The mucous membrane of the oral cavity in other areas is unchanged. The bite is deep. The teeth are stable except for the 41st and 31st (I degree of mobility). X-ray revealed: resorption of the interalveolar septa in the area of ​​the 42nd, 41st, 32nd -th, 31st teeth up to 1/3 of the root length. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, І ступінь Generalized periodontitis, I degree

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Пародонтоз, І ступінь Periodontosis, I degree

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

11 / 150
Пацієнтці 35 років виготовляється незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержано двошарові відбитки силіконовим матеріалом 'Сілофлекс'. Відбитки відправлені на знезараження. Який антисептичний розчин слід застосувати для їх оброблення? A 35-year-old patient is being made a permanent metal-ceramic bridge prosthesis. Two-layer impressions were obtained with the silicone material 'Siloflex'. The impressions were sent for disinfection. What antiseptic solution should be used for their treatment?

0,5%-й розчин гіпохлориту натрію 0.5% sodium hypochlorite solution

3%-й розчин хлораміну 3% chloramine solution

1,5%-й розчин двовуглекислої соди 1.5% solution of bicarbonate of soda

70%-й розчин спирту 70% alcohol solution

0,5%-й розчин перекису водню 0.5% hydrogen peroxide solution

12 / 150
Батьки 5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з приводу санації її ротової порожнини. Об'єктивно встановлено: на жувальних поверхнях 54го, 64-го, 74-го, 75-го і 85-го зубів виявлено каріозні порожнини в межах розм'якшеного плащового дентину. Дитина нервово збуджена, поводиться неадекватно. Оберіть найдоцільнішу в цьому разі лікувальну тактику: Parents of a 5-year-old child turned to a dentist regarding the sanitation of her oral cavity. Objectively established: on the chewing surfaces of the 54th, 64th, 74th, 75th and 85th teeth, carious cavities were found within the softened mantle dentin. The child is nervous, behaves inappropriately. Choose the most appropriate treatment tactic in this case:

ART-методика ART-methodology

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Глибоке фторування Deep fluoridation

Імпрегнаційна терапія Impregnation therapy

Інвазивна герметизація Invasive sealing

13 / 150
Чоловіку 38 років планується препарування вітального 34-го зуба для виготовлення суцільнокерамічної коронки. Пацієнт страждає на ішемічну хворобу серця. Яку анестезію доцільно використати? A 38-year-old man is scheduled to have his 34th wisdom tooth prepared for the production of an all-ceramic crown. The patient suffers from coronary heart disease. What anesthesia should be used?

Торусальну Torusalnu

Ментальну Mental

Інфільтраційну Infiltration

Інтралігаментарну Intraligamentous

Туберальну Tuberalnu

14 / 150
Чоловік 48 років звернувся в клініку з метою санації порожнини рота. В анамнезі зазначено легку форму діабету. Під час об'єктивного обстеження на тлі незміненої слизової оболонки щік симетрично, переважно в ретромолярній ділянці, виявляються білуваті папули, що трохи виступають на рівнем слизової оболонки і утворюють мереживний малюнок. На верхній щелепі два паяні мостоподібні протези, у 37-му зубі пломба з амальгами, на 36-му зубі - лита металева коронка. Поставте найімовірніший діагноз: A 48-year-old man applied to the clinic for the purpose of sanating the oral cavity. The anamnesis indicated a mild form of diabetes. During the objective examination against the background of the unchanged mucous membrane of the cheek, symmetrically, mainly in the retromolar area, there are whitish papules that slightly protrude at the level of the mucous membrane and form a lacy pattern. On the upper jaw, two soldered bridge-like prostheses, in the 37th tooth an amalgam filling, in the 36th tooth - a cast metal crown. Place the most likely diagnosis:

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Лейкоплакія Leukoplakia

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

15 / 150
Батьки дитини 6 років скаржаться на підвищення у неї температури тіла до 39оС протягом 3 днів, слабкість, погіршення апетиту, біль під час ковтання. Об'єктивно встановлено: слизова оболонка мигдаликів, піднебінних дужок, ретромолярного простору, бічної та задньої стінки глотки набрякла, вкрита брудно-сірим нальотом, який щільно спаяний з підлеглими тканинами і дуже важко знімається, оголюючи поверхню, яка кровоточить. Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Поставте найімовірніший попередній діагноз: Parents of a 6-year-old child complain of an increase in her body temperature to 39oC for 3 days, weakness, loss of appetite, pain when swallowing. Objectively established: mucosa the shell of the tonsils, palatal arches, retromolar space, lateral and posterior pharyngeal wall is swollen, covered with a dirty-gray plaque, which is tightly welded to the underlying tissues and is very difficult to remove, exposing the bleeding surface. Submandibular lymph nodes are enlarged, painful. Make the most likely preliminary diagnosis:

Дифтерія Diphtheria

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Кір Measles

Гострий псевдомембранозний кандидоз Acute pseudomembranous candidiasis

Скарлатина Scarlatina

16 / 150
Чоловік 40 років звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на кровоточивість, набряк, гіперемію ясен і відсутність бічних зубів на нижній щелепі. Планується комплексне лікування і протезування за допомогою знімних протезів. Який метод функціональної діагностики застосовується для визначення стану судин пародонта? A 40-year-old man applied to a dental clinic with complaints of bleeding, swelling, hyperemia of the gums and the absence of lateral teeth on the lower jaw. Complex treatment and prosthetics with removable prostheses are planned What method of functional diagnostics is used to determine the state of periodontal vessels?

Реопародонтографія Reoperiodontography

Гальванометрія Galvanometry

Мастікаціографія Mastication

Рентгенографія X-ray

Міографія Myography

17 / 150
Жінка 37 років звернулася до лікарястоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати? A 37-year-old woman consulted a dentist for the purpose of removing her 25th tooth. What method of analgesia should be used?

Одностороння інфраорбітальна і різцева анестезія Unilateral infraorbital and incisal anesthesia

Одностороння туберальна, інфаорбітальна, палатинальна анестезія Unilateral tuberal, infaorbital, palatal anesthesia

Двостороння центральна анестезія Bilateral central anesthesia

Одностороння інфраорбітальна і палатинальна анестезія Unilateral infraorbital and palatal anesthesia

Одностороння туберальна і палатинальна анестезія Unilateral tuberal and palatal anesthesia

18 / 150
Пацієнт 44 років звернувся до стоматологічної поліклініки з приводу протезування. Скарги на утруднене пережовування їжі, естетичний дефект. Об'єктивно встановлено: відсутні 14-й, 15-й і 22-й зуби. Укажіть втрату жувальної ефективності за Агаповим: A 44-year-old patient applied to the dental polyclinic for prosthetics. Complaints of difficulty chewing food, aesthetic defect. Objectively established: missing 14th, 15th and the 22nd teeth. Specify the loss of chewing efficiency according to Agapov:

20% 20%

9% 9%

18% 18%

16% 16%

12% 12%

19 / 150
Жінка 36 років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно встановлено: на жувальній і мезіальній поверхнях 46-го зуба каріозна порожнина, міжзубний контакт порушений. Планується виготовлення вкладки. До якого класу за класифікацією Блека належить така порожнина? A 36-year-old woman applied for dental prosthetics. It was objectively established: there is a carious cavity on the masticatory and mesial surfaces of the 46th tooth, the interdental contact is broken. It is planned to make an inlay To what class according to Black's classification does such a cavity belong?

I I

IV IV

II II

V V

III III

20 / 150
До стоматологічної поліклініки звернувся з приводу видалення 36-го зуба пацієнт, який страждає на гемофілію. Попереднє видалення зуба супроводжувалось довготривалою кровотечею. Якою повинна бути тактика лікаря? A patient suffering from hemophilia applied to the dental clinic for the removal of the 36th tooth. Previous tooth extraction was accompanied by long-term bleeding. What should be the doctor's tactics?

Провести втручання в стаціонарі з доопераційною та післяопераційною підготовкою Perform interventions in a hospital with preoperative and postoperative training

Необхідна передопераційна підготовка в умовах поліклініки Necessary pre-operative training in the clinic

Провести видалення під наглядом гематолога в поліклініці Remove under the supervision of a hematologist at the polyclinic

Провести видалення амбулаторно з подальшими рекомендаціями Remove on an outpatient basis with further recommendations

21 / 150
Клінічний тест за Ешлером-Бітнером проводився для диференціальної діагностики пацієнта з дистальним прикусом. Відзначається поліпшення форми і профілю обличчя. Яка це форма дистальної оклюзії згідно з такими результатами цього тесту? The Eschler-Bittner clinical test was performed for the differential diagnosis of a patient with a distal bite. An improvement in the shape and profile of the face is noted. What is the form of distal occlusion according to the following results of this test ?

Надмірний розвиток верхньої щелепи Excessive development of the upper jaw

Недостатній розвиток нижньої щелепи Insufficient development of the lower jaw

Надмірний розвиток нижньої щелепи Excessive development of the lower jaw

Порушення росту та розвитку обох щелеп Disruption of growth and development of both jaws

Недостатній розвиток верхньої щелепи Insufficient development of the upper jaw

22 / 150
Жінка 37 років скаржиться на наявність пухлини на нижній губі з боку порожнини рота, яка з'явилась близько 2 тижнів тому, збільшувалась, заважала під час рухів губи. Об'єктивно встановлено: у товщі нижньої губи наявне обмежене еластичне безболісне ущільнення округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою. Слизова над ущільненням прозора, навколо не змінена. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який діагноз найімовірніший? A 37-year-old woman complains about the presence of a tumor on the lower lip from the side of the oral cavity, which appeared about 2 weeks ago, increased in size, interfered with lip movements. About 'objectively established: in the thickness of the lower lip, there is a limited, elastic, painless round-shaped seal, fused to the mucous membrane. The mucous membrane above the seal is transparent, not changed around. The regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Фіброма губи Lip fibroma

Папілома губи Papilloma lip

Абсцес губи Lip abscess

Ретенційна кіста губи Retention cyst of the lip

Ліпома губи Lipoma

23 / 150
Чоловік 56 років звернувся зі скаргами на наявність болючої припухлості в правій привушній ділянці. Припухлість помітив 5-6 місяців тому. Об'єктивно встановлено: парез мімічних м'язів правої половини обличчя. Пальпаторно визначається горбиста пухлина, спаяна з навколишніми тканинами, помірно болюча. У середині пухлини - розм'якшення. Піднижньощелепні і шийні лімфовузли справа збільшені, ущільнені. Рот відкриває в повному обсязі. З протоки правої привушної слинної залози виділення слини не відзначається. Який діагноз можна припустити? A 56-year-old man complained of a painful swelling in the right parotid area. He noticed the swelling 5-6 months ago. Objectively established: paresis of facial muscles of the right half of the face. A lumpy tumor fused to the surrounding tissues is palpated, moderately painful. In the middle of the tumor there is a softening. The submandibular and cervical lymph nodes on the right are enlarged, thickened. The mouth opens fully. There is no saliva secretion from the duct of the right parotid salivary gland What diagnosis can be assumed?

Хронічний лімфаденіт правої привушної ділянки Chronic lymphadenitis of the right parotid region

Актиномікоз правої привушної слинної залози Actinomycosis of the right parotid salivary gland

Змішана пухлина правої привушної слинної залози Mixed tumor of the right parotid salivary gland

Аденокарцинома правої привушної слинної залози Adenocarcinoma of the right parotid salivary gland

Хронічний неепідемічний паротит Chronic non-epidemic mumps

24 / 150
Дитині 11 років, що перебуває на лікуванні у лікаря-ортодонта, призначений апарат комбінованої дії (функціональнонаправляючий та механічно діючий). Які із запропонованих конструктивних елементів можуть бути присутні в цьому апараті? An 11-year-old child, who is being treated by an orthodontist, is prescribed a combined action device (functionally guiding and mechanically acting). Which of the proposed structural elements can be present in this device?

Оклюзійні накладки, щічні щити Occlusal pads, cheek shields

Оклюзійні накладки, гвинт Occlusal pads, screw

Оклюзійні накладки, губні пелоти Occlusal overlays, lip pads

Похила площина, язична заслінка Inclined plane, lingual valve

Омегоподібна петля, гвинт Omega-shaped loop, screw

25 / 150
Пацієнтка віком 47 років скаржиться на відчуття свербіння в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних подразників. Об'єктивно встановлено: корені більшості зубів оголені до 1/3 їх довжини ясна блідорожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі виявлено остеосклероз кісткової тканини альвеолярного відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках міжальвеолярних перегородок. Поставлено діагноз: пародонтоз, початковий ступінь. Для місцевого лікування системної гіперестезії зубів у такому разі призначаються: A 47-year-old patient complains of itching in the gums, increased sensitivity of the teeth to thermal stimuli. Objectively established: the roots of most teeth are exposed up to 1/3 of their length the gums are pale reddish in color, there are no periodontal pockets. The radiograph revealed osteosclerosis of the bone tissue of the alveolar process, a violation of the integrity of the compact plate on the tops of the interalveolar septa. The diagnosis was made: periodontitis, initial stage. For the local treatment of systemic hyperesthesia of the teeth in this case, the following are prescribed:

Кератопластичні препарати Keratoplasty drugs

Десенситайзери Desensitizers

Анестетики Anaesthetics

Кератолітичні препарати Keratolytic drugs

Антисептики Antiseptics

26 / 150
У новонародженої дитини відзначається пряме співвідношення щелеп. Дитина народилася вчасно, здорова, перебуває на природному вигодовуванні. Який прикус можна прогнозувати в цьому разі? A newborn child has a direct ratio of jaws. The child was born on time, is healthy, is on natural feeding. What bite can be predicted in this case?

Глибокий Deep

Дистальний Distal

Мезіальний Mesial

Відкритий Open

Прямий Direct

27 / 150
Чоловік 47 років має скарги на біль, припухлість у піднижньощелепній ділянці ліворуч та біль під час вживання їжі. Об'єктивно встановлено: рот відкриває вільно у повному обсязі, слизова оболонка лівого під'язикового валика гіперемована, з вивідного протоку піднижньощелепної слинної залози виділяється каламутна слина у невеликій кількості. На рентгенограмі дна порожнини рота є тінь овальної форми до 1 см. Поставте діагноз: A 47-year-old man complains of pain, swelling in the submandibular area on the left, and pain when eating. Objectively established: mouth opens freely in full, mucous the membrane of the left hyoid ridge is hyperemic, a small amount of cloudy saliva is secreted from the excretory duct of the submandibular salivary gland. On the x-ray of the floor of the mouth, there is an oval-shaped shadow of up to 1 cm. Make a diagnosis:

Остеома нижньої щелепи Osteoma of the lower jaw

Слинокам'яна хвороба Salivary stone disease

Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки Lymphadenitis of the submandibular region

Ранула під'язикової слинної залози Ranula of the sublingual salivary gland

Ліпома піднижньощелепної ділянки Lipoma of the submandibular region

28 / 150
Чоловікові 37 років показане видалення 25-го зуба під місцевим знеболенням. Де повинен бути лікар щодо хворого під час видалення 25-го зуба? A 37-year-old man is shown the removal of the 25th tooth under local anesthesia. Where should the doctor be in relation to the patient during the removal of the 25th tooth?

Позаду та ліворуч від хворого Behind and to the left of the patient

Прямо перед хворим Right in front of sick

Попереду та ліворуч від хворого Ahead and to the left of the patient

Позаду та праворуч від хворого Behind and to the right of the patient

Попереду та праворуч від хворого Ahead and to the right of the patient

29 / 150
У чоловіка 56 років під час отримання повного анатомічного відбитку верхньої щелепи альгінатною масою виникли різка задишка, блідість шкірних покривів, підвищена пітливість, ціаноз, свистяче дихання. Який невідкладний стан розвинувся? A 56-year-old man developed shortness of breath, pallor of the skin, increased sweating, cyanosis, wheezing while taking a full anatomical impression of the upper jaw with alginate mass. What an emergency condition developed?

Пневмоторакс Pneumothorax

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Аспіраційна асфіксія Aspiration asphyxia

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Підвищений блювотний рефлекс Increased vomiting reflex

30 / 150
До клініки терапевтичної стоматології звернувся хворий зі скаргами на наявність поодиноких поперечних борозен на коронках фронтальних та бічних зубів. Борозни були виявлені одразу після прорізування зубів. У дитинстві до року відзначалися часті ГРВІ. Об'єктивно встановлено: на середині коронкової частини 16-го, 11-го, 21-го, 26-го зубів відзначається поодиноке заглиблення (перехват) у межах емалі. Борозни не забарвлюються метиленовим синім. Який діагноз найімовірніший? A patient came to the clinic of therapeutic dentistry with complaints about the presence of single transverse grooves on the crowns of the frontal and lateral teeth. The grooves were discovered immediately after teething. In childhood, up to a year, there were frequent SARS. Objectively established: in the middle of the crown part of the 16th, 11th, 21st, 26th teeth there is a single recess (interception) within the enamel. The furrows are not stained with methylene blue. What is the most likely diagnosis?

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Гіперплазія емалі Enamel hyperplasia

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

31 / 150
Пацієнт 37 років скаржиться на неприємне відчуття в яснах на нижній щелепі зліва, яке з'явилося після лікування зубів із приводу карієсу декілька місяців тому. Під час огляду в 36-му, 37-му зубах на контактних поверхнях наявні постійні пломби, край яких нависає на міжзубний ясенний сосочок. Ясна в ділянці 36-го і 37-го зубів гіперемовані, набряклі. Визначається пародонтальна кишеня глибиною до 3 мм. Яке лікування в цій ситуації буде етіологічним? A 37-year-old patient complains of an unpleasant feeling in the gums on the left lower jaw, which appeared after dental treatment for caries a few months ago. During an examination in 36 permanent fillings are present on the contact surfaces of the 36th and 37th teeth, the edge of which overhangs the interdental gingival papilla. The gingiva in the area of ​​the 36th and 37th teeth is hyperemic, swollen. A periodontal pocket up to 3 mm deep is detected. What is the treatment in this situation will be etiological?

Медикаментозне лікування Medical treatment

Якісне пломбування Quality sealing

Професійна гігієна Occupational hygiene

Ретельна індивідуальна гігієна Thorough personal hygiene

Закритий кюретаж Closed curettage

32 / 150
Чоловік 21 року звернувся зі скаргами на утруднене відкривання рота, зміну зовнішнього вигляду обличчя протягом останніх 2 років. В анамнезі вказано: травма обличчя декілька років тому. Об'єктивно вказано: сплощення правої половини обличчя, зміщення підборіддя вліво. Під час пальпації відзначається зменшення екскурсії суглобової голівки нижньої щелепи зліва. Обмеження відкривання рота до 1 см. Поставте попередній діагноз: A 21-year-old man complained of difficulty opening his mouth, a change in the appearance of his face over the past 2 years. The anamnesis indicated: a facial injury several years ago. Objectively indicated: flattening of the right half of the face, shift of the chin to the left. During palpation, a decrease in the excursion of the articular head of the lower jaw on the left is noted. Limitation of mouth opening to 1 cm. Make a preliminary diagnosis:

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

Загострення хронічного артриту СНЩС зліва Exacerbation of chronic TMJ arthritis on the left

Анкілоз лівого СНЩС Ankylosis of the left TMJ

Артроз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Передній вивих нижньої щелепи Anterior dislocation of the lower jaw

33 / 150
Жінка 48 років скаржиться на свербіння в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників. Об'єктивно встановлено: шийки зубів оголені. Ясна щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13-го, 14-го, 24-го, 25-го зубів клиноподібні дефекти. Їх зондування болісне. Поставлено попередній діагноз пародонтоз. Яка рентгенологічна картина характерна для цього захворювання? A 48-year-old woman complains of itching in the gums, increased sensitivity of the teeth to thermal and chemical irritants. Objectively established: the necks of the teeth are exposed. The gums are dense, pale, over 'gingival dental deposits in a small amount. There are wedge-shaped defects in the area of ​​the 13th, 14th, 24th, 25th teeth. Their probing is painful. A preliminary diagnosis of periodontitis was made. What X-ray picture is characteristic of this disease?

Дифузний остеопороз Diffuse osteoporosis

Горизонтальна резорбція Horizontal resorption

Утворення кісткових кишень Formation of bone pockets

Нерівномірна резорбція альвеолярної кістки Uneven alveolar bone resorption

Вертикальна резорбція Vertical resorption

34 / 150
У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зубами, прямий контакт між різцями, стертість різальних країв різців, дистальні поверхні 2 тимчасових молярів утворюють мезіальну сагітальну сходинку - симптом Цилінського. Який це період формування прикусу? All temporary teeth are present in the oral cavity of a 5-year-old child, there are gaps between the teeth, direct contact between the incisors, abrasion of the cutting edges of the incisors, the distal surfaces of 2 temporary molars form mesial sagittal step - Tsilinsky's symptom. What is the period of bite formation?

Період стабілізації тимчасового прикусу Temporary Bite Stabilization Period

Період старіння тимчасового прикусу Temporary Bite Aging Period

Ранній змінний прикус Early variable bite

Період формування тимчасового прикусу Period of formation of temporary bite

Пізній змінний прикус Late variable bite

35 / 150
Під час припасування металевого каркасу металокерамічного мостоподібного протеза встановлено, що каркас перебуває в контакті із зубамиантагоністами в положенні центральної оклюзії, доходить до уступів на опорних зубах, має товщину 0,3 мм. Якою буде тактика лікаря-стоматолога? During the fitting of the metal frame of the metal-ceramic bridge prosthesis, it was established that the frame is in contact with the opposing teeth in the position of central occlusion, reaches the ledges on the supporting teeth, has a thickness of 0, 3 mm. What will be the tactics of the dentist?

Відправити каркас на наступний лабораторний етап Send the frame to the next laboratory stage

Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза Determine areas that interfere with the application of a bridge-like prosthesis

Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубамиантагоністами Grind the metal framework in the areas of contact with antagonistic teeth

Отримати відбиток із припасованим у порожнині рота каркасом Get an impression with a frame fitted in the oral cavity

Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток Prepare abutment teeth, remove a working impression

36 / 150
У чоловіка 35 років на шкірі обличчя в ділянці крил носа з'явилися набряк і гіперемія, що поширилися на шкіру верхньої губи і щік. Під час огляду виявлено тріщину в ділянці нижньо-зовнішнього краю лівої ніздрі. Шкіра напружена, ущільнена, багряно-синюшного кольору, малюнок згладжений, місцева температура підвищена, пальпація болюча. Ділянка ураження має чіткі межі неправильної форми. Поставте попередній діагноз: In a 35-year-old man, swelling and hyperemia appeared on the skin of the face in the area of ​​the wings of the nose, which spread to the skin of the upper lip and cheeks. During the examination, a crack in in the area of ​​the lower outer edge of the left nostril. The skin is tense, compacted, purplish-bluish in color, the pattern is smoothed, the local temperature is elevated, palpation is painful. The affected area has clear borders of an irregular shape. Make a preliminary diagnosis:

Екзема Eczema

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Одонтогенна підшкірна гранульома Odontogenic subcutaneous granuloma

Бешиха Beshikha

Лімфангоїт Lymphangitis

37 / 150
Під час пресування пластмасового тіста зубний технік декілька разів відкривав та закривав кювету для контролю кількості внесеної маси. До чого можуть призвести такі дії? During the pressing of the plastic dough, the dental technician opened and closed the cuvette several times to control the amount of added mass. What can such actions lead to?

Виникнення газової пористості Emergence of gas porosity

Залишкові напруження в конструкції протеза Residual stresses in the structure of the prosthesis

Виникнення пористості стиснення Emergence of compression porosity

Розтріскування пластмаси Plastic cracking

Виникнення гранулярної пористості Emergence of granular porosity

38 / 150
У чоловіка 25 років скарги на короткочасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі, затримку їжі в каріозній порожнині. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 36-го зуба виявлена каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Дентин м'який, каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба, зондування дна болісне, перкусія 36 зуба безболісна, пальпація слизової оболонки ясен у ділянці проєкції верхівки кореня безболісна. Під час термодіагностики виникає біль, який швидко зникає після усунення подразника. Поставте імовірний діагноз: A 25-year-old man complains of short-term pain from a sweet tooth in the lower jaw, retention of food in the carious cavity. Objectively established: on the chewing surface of the 36th a carious cavity was detected within the peripulpal dentin. The dentin is soft, the carious cavity does not connect with the tooth cavity, probing the bottom is painful, percussion of tooth 36 is painless, palpation of the gingival mucosa in the area of ​​the projection of the root tip is painless. During thermodiagnostics, there is pain, which quickly disappears after the stimulus is removed. Make a probable diagnosis:

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

39 / 150
На другий день після фіксації часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння в порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. Під час огляду слизова оболонка гіперемована, спостерігається гіперсалівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими 5 років, схожих скарг не було. Яка можлива причина цього явища? On the second day after fixation of partial lamellar prostheses, the patient complains of a burning sensation in the oral cavity, an unpleasant taste when using the prostheses. During the examination, the mucous membrane is hyperemic, hypersalivation is observed. Before making new prostheses, I used the old ones for 5 years, there were no similar complaints. What is the possible reason for this phenomenon?

Порушення правил користування протезами Violation of the rules for using prostheses

Порушення гігієни порожнини рота Violation of oral hygiene

Наявність залишкового мономеру в базисі протеза Presence of residual monomer in the base of the prosthesis

Погана якість базисної пластмаси Poor quality of base plastic

Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси Allergic reaction to components of base plastic

40 / 150
Жінка 62 років скаржиться на сильний нападоподібний біль у ділянці лівої половини нижньої щелепи тривалістю 13 хв. Біль виникає під час розмови, умивання та дотику до шкіри. Під час рентгенографічного обстеження нижньої щелепи деструкції кісткової тканини не виявлено. Поставте попередній діагноз: A 62-year-old woman complains of severe paroxysmal pain in the area of ​​the left half of the lower jaw lasting 13 minutes. The pain occurs during conversation, washing and touching the skin. During radiographic Examination of the lower jaw revealed no bone destruction. Make a preliminary diagnosis:

Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва Neuritis of the 3rd branch of the trigeminal nerve

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 3rd branch of the trigeminal nerve

Гангліоніт крилопіднебінного вузла Ganglionitis of pterygopalatine node

Невралгія 2-ї гілки трійчастого нерва Neuralgia of the 2nd branch of the trigeminal nerve

41 / 150
Хворій 39 років поставлено попередній діагноз: генералізований порадонтит, І ступінь, хронічний перебіг. Рентгенологічно виявлено: нерівномірна резорбція міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно застосувати у комплексному лікуванні? A 39-year-old patient was given a preliminary diagnosis: generalized periodontitis, I degree, chronic course. X-ray revealed: uneven resorption of interdental partitions on 1/3-1/4 of the length of the roots. What surgical method should be used in complex treatment?

Закритий кюретаж Closed curettage

Відкритий кюретаж Open curettage

Гінгівотомію Gingivotomy

Клаптеву операцію Patch operation

Гінгівоостеопластику Gingivoosteoplasty

42 / 150
Під час профілактичного огляду стоматологом у пацієнта 20 років виявлені дефекти емалі у вигляді шорстких білих плям з нерівними контурами в пришийковій ділянці вестибулярної поверхні 11-го і 12-го зубів, які зафарбовуються 2%-м розчином метиленового синього. Поставте діагноз: During a preventive examination by a dentist, a 20-year-old patient was found to have enamel defects in the form of rough white spots with uneven contours in the cervical region of the vestibular surface of the 11th and 12th teeth , which are stained with a 2% solution of methylene blue. Make a diagnosis:

Гострий поверхневий карієс 11-го і 12-го зубів, V клас за Блеком Acute surface caries of the 11th and 12th teeth, V class according to Black

Гострий початковий карієс 11-го і 12-го зубів, ІІІ клас за Блеком Acute initial caries of the 11th and 12th teeth, III class according to Black

Гострий поверхневий карієс 11-го і 12-го зубів, ІІІ клас за Блеком Acute surface caries of the 11th and 12th teeth, III class according to Black

Гострий початковий карієс 11-го і 12-го зубів, V клас за Блеком Acute initial caries of the 11th and 12th teeth, V class according to Black

Вогнищева гіпоплазія емалі 11-го і 12-го зубів Focal hypoplasia of the enamel of the 11th and 12th teeth

43 / 150
3.Жінці 27 років потрібне протезування. Об'єктивно встановлено: відсутній 15-й зуб, 16-й і 14-й зуби інтактні. Якому виду протеза ви надасте перевагу? 3. A 27-year-old woman needs prosthetics. Objectively established: the 15th tooth is missing, the 16th and 14th teeth are intact. What kind of prosthesis do you would you prefer?

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

Металокерамічний мостоподібний протез Metal ceramic bridge prosthesis

Штампований мостоподібний протез Stamped bridge prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

44 / 150
У чоловіка 56 років на червоній облямівці нижньої губи між кутом рота і середньою лінією виявлена ерозія овальної форми з гладенькою поверхнею насиченого червоного кольору. На поверхні ерозія кров'яні кірочки, які важко знімаються. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії в місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи: In a 56-year-old man, on the red border of the lower lip between the corner of the mouth and the middle line, an oval-shaped erosion with a smooth surface of a rich red color was found. On the surface of the erosion, blood crusts , which are difficult to remove. After removing the crusts, there is a little bleeding. Light trauma of erosion in places where there are no crusts does not cause bleeding. Determine the type of precancer of the lower lip:

Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи Limited precancerous hyperkeratosis of the red rim of the lip

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Хвороба Боуена Bowen's disease

45 / 150
Пацієнт 40 років скаржиться на постійне розцементування металокерамічної коронки на 11-му зубі, яка була виготовлена 1 рік тому. Якою повинна бути кукса відпрепарованого зуба, щоб забезпечити функціонування цього виду коронки? A 40-year-old patient complains of permanent decementation of a metal-ceramic crown on the 11th tooth, which was made 1 year ago. What should be the stump of the prepared tooth to ensure the functioning of this what kind of crown?

Циліндрична форма, одноплощинне препарування, без уступу Cylindrical shape, one-plane preparation, without ledge

Конусоподібна форма, кут конвергенції 10-15 градусів, одноплощинне препарування, циркулярний уступ Conical shape, convergence angle 10-15 degrees, single-plane preparation, circular ledge

Циліндрична форма, двоплощинне препарування, циркулярний уступ Cylindrical shape, two-plane preparation, circular ledge

Конусоподібна форма, кут конвергенції 15-20 градусів, одноплощинне препарування, циркулярний уступ Conical shape, convergence angle 15-20 degrees, single-plane preparation, circular ledge

Конусоподібна форма, кут конвергенції 5-7 градусів, двоплощинне препарування, циркулярний уступ Conical shape, convergence angle 5-7 degrees, two-plane preparation, circular ledge

46 / 150
Хлопець 18 років скаржиться на наявність порожнини в 37-му зубі, біль під час потрапляння твердої їжі. Зуб болів рік тому, до лікаря не звертався. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 37-го зуба глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою, з якої випинається розростання грануляційної тканини, що охоплює майже всю каріозну порожнину. Зондування грануляцій спричиняє кровоточивість та незначну болючість. Перкусія безболісна. Слизова оболонка в проекції коренів 37-го зуба блідо-рожевого кольору без патологічних змін. ЕОД - 60 мкА. Поставте імовірний діагноз: An 18-year-old boy complains of a cavity in the 37th tooth, pain when eating solid food. The tooth hurt a year ago, he did not consult a doctor. Objectively established: on the chewing surface of the 37th tooth, there is a deep carious cavity connected to the pulp chamber, from which the growth of granulation tissue protrudes, covering almost the entire carious cavity. Probing the granulations causes bleeding and slight pain. Percussion is painless. Mucous membrane in the projection of the roots 37 th tooth is pale pink in color without pathological changes. EOD - 60 μA. Make a probable diagnosis:

Грануляції з ділянки біфуркації коренів Granulations from the root bifurcation area

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

47 / 150
Пацієнту 70 років з повною відсутністю зубів на обох щелепах та різко вираженою прогенією виготовляють повні знімні протези. Які штучні зуби не виставляються у протезах? A 70-year-old patient with a complete absence of teeth on both jaws and a pronounced progeny is being made complete removable dentures. Which artificial teeth are not exposed in the dentures?

На нижній щелепі - перші премоляри The first premolars are on the lower jaw

На нижній щелепі - другі моляри On the lower jaw - second molars

На верхній щелепі - другі моляри On the upper jaw - second molars

На нижній щелепі - другі премоляри On the lower jaw - second premolars

На верхній щелепі - другі премоляри On the upper jaw - second premolars

48 / 150
Жінка 54 років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 6 місяців тому. Протягом останніх 20 днів воно почало різко збільшуватися у розмірах. Об'єктивно встановлено: на червоній облямівці нижньої губи є вузол округлої форми сіро-червоного кольору, який виступає над підлеглими тканинами на 0,5 см, відмежований, з лійкоподібним вдавленням посередині, заповненим роговими масами. Під час пальпації вузлик щільний, рухомий, безболісний. Який діагноз найімовірніший? A 54-year-old woman complains about the presence of a neoplasm on the lower lip that appeared 6 months ago. Over the past 20 days, it began to increase in size. Objectively established: on the red border of the lower lip, there is a rounded nodule of gray-red color, which protrudes above the underlying tissues by 0.5 cm, is demarcated, with a funnel-shaped depression in the middle, filled with horny masses. During palpation, the nodule is dense, mobile, painless. What is the diagnosis the most likely?

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Лейкоплакія бородавчаста Leukoplakia warty

Бородавчастий передрак Warty precancer

Кератоакантома Keratoacanthoma

Папілома Papilloma

49 / 150
У дівчинки 2 років у ділянці верхньої губи виявлено утворення розміром 1х1,5 см, яскраво-червоного кольору, не виступає над рівнем слизової оболонки. Якщо натиснути, колір утворення стає блідішим. Регіональні лімфовузли буз патологічних змін. Клінічні аналізи крові і сечі відповідають віковим нормам. Поставте попередній діагноз: In a 2-year-old girl, a 1x1.5 cm mass was detected in the area of ​​the upper lip, bright red in color, not protruding above the level of the mucous membrane. If pressed, the color of the mass becomes paler. Regional lymph nodes with pathological changes. Clinical blood and urine tests correspond to age norms. Make a preliminary diagnosis:

Кавернозна лімфангіома Cavernous lymphangioma

Системний гемангіоматоз Systemic hemangiomatosis

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

Капілярна лімфінгіома Capillary lymphangioma

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

50 / 150
Пацієнт 25 років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці другого нижнього моляра справа. Зуб був лікований із приводу пульпіту день тому. Каріозна порожнина закрита тимчасовою пломбою. Об'єктивно встановлено: на рентгенограмі 47-го зуба наявна перфорація в ділянці біфуркації коренів у межах кісткової тканини, кореневі канали запломбовані, патологічних змін у периапікальних тканинах коренів не виявлено. Глибина зубоясенного зондування у ділянці біфуркації в межах норми. Оберіть оптимальний метод лікування: A 25-year-old patient complained of aching pain in the area of ​​the second lower molar on the right. The tooth was treated for pulpitis a day ago. The carious cavity is closed with a temporary filling. About' objectively established: on the radiograph of the 47th tooth, there is a perforation in the area of ​​the bifurcation of the roots within the bone tissue, the root canals are sealed, no pathological changes in the periapical tissues of the roots were detected. The depth of gingival probing in the area of ​​the bifurcation is within the normal range. Choose the optimal treatment method:

Закриття перфорації МТА MTA perforation closing

Провести подовження коронкової частини зуба Perform lengthening of the crown part of tooth

Реплантація зуба Tooth replantation

Закриття перфорації склоіномерним цементом Closure of perforation with glass ionomer cement

Видалення зуба Tooth removal

51 / 150
У чоловіка 35 років відкритий односторонній перелом тіла нижньої щелепи зліва без зміщення. Лінія перелому проходить між відсутніми 33-м і 34-м зубами. Планується іммобілізація відламків. Яку шину доцільно використати? A 35-year-old man has an open unilateral fracture of the body of the lower jaw on the left without displacement. The fracture line passes between the missing 33rd and 34th teeth. Immobilization of the fragments is planned. Which is it advisable to use the tire?

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

Шина Тігерштедта з розпірковим вигином Tigerstedt tire with spacer bend

Шина з похилою площиною Tire with an inclined plane

Шина Порта Port Bus

Двощелепна шина із зачіпними петлями Double jaw tire with hook loops

52 / 150
Хворий чоловік 47 років скаржиться на вивих щелепи, що часто повторюється. Об'єктивно встановлено: зуби збережені, моляри вкриті штучними коронками. Оберіть тактику лікування: A 47-year-old male patient complains of frequent dislocation of the jaw. It is objectively established: the teeth are preserved, the molars are covered with artificial crowns. Choose the treatment tactic:

Обмеження відкривання рота апаратом Петросова Restriction of mouth opening by Petrosov apparatus

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Міогімнастика, лікувальна фізкультура Myogymnastics, physical therapy

Обмеження відкривання рота апаратом Шредера Limitation of mouth opening by Schroeder

Іммобілізація щелепи лігатурним скріпленням зубів Immobilization of the jaw by ligature fastening of teeth

53 / 150
Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протеза на верхню щелепу. Об'єктивно встановлено: на слизовій оболонці протезного ложа значна кількість ущільнених папілом різного розміру. Визначте тактику лікаря: The patient is scheduled to have a complete removable lamellar prosthesis made for the upper jaw. It has been objectively established that there are a significant number of compacted papillomas of various sizes on the mucous membrane of the prosthetic bed. Determine the doctor's tactics:

Зменшити площу базису протеза Reduce the area of ​​the prosthesis base

Користування знімним протезом протипоказано Using a removable prosthesis is contraindicated

Виготовлення металевого базису протеза Manufacturing of the metal base of the prosthesis

Об'ємне моделювання базису протеза Volume modeling of the prosthesis base

Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еластично підкладкою After papilloma removal, make a prosthesis with a two-layer base with an elastic lining

54 / 150
Чоловік 32 років надійшов до клініка, до щелепно-лицевого відділення, з діагнозом відкритий двосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці кутів зі зміщенням уламків. Рентгенологічно виявлено: великий діастаз між фрагментами, інтерпозиція м'язів. Який основний метод лікування слід застосувати для цього пацієнта? A 32-year-old man came to the clinic, to the maxillofacial department, with a diagnosis of an open bilateral fracture of the lower jaw in the area of ​​the corners with displacement of fragments. X-ray revealed: a large diastasis between fragments, interposition of muscles. What is the main method of treatment for this patient?

Накладання гладенької шини-скоби Placing a smooth tire clamp

Двосторонній остеосинтез нижньої щелепи Bilateral osteosynthesis of the lower jaw

Виготовити шину Порта для фіксації нижньої щелепи Make Port's mandibular splint

Виготовити шину Ванкевич для фіксації нижньої щелепи Make a Vankiewicz splint for fixation of the lower jaw

Накладання шини із зачіпними петлями на нижню щелепу Applying a splint with hook loops on the lower jaw

55 / 150
Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. Під час зовнішньоротового огляду: обличчя симетричне, непропорційне через зменшення нижньої третини обличчя. У ротовій порожнині відсутні зуби 55-й, 54й, 64-й, 65-й. Визначте необхідну конструкцію для пацієнта: The child is 5 years old. Complaints about an aesthetic defect. During an external oral examination: the face is symmetrical, disproportionate due to the reduction of the lower third of the face. There are no teeth in the oral cavity 55th, 54th, 64th, 65th Determine the necessary construction for the patient:

Брюгельний протез Brügel prosthesis

Апарат Френкеля Frenkel apparatus

Частковий знімний протез на верхню щелепу Partial removable upper jaw prosthesis

Мостоподібний протез Bridge-shaped prosthesis

Апарат Андрезена-Гойпля Andresen-Goepl apparatus

56 / 150
Хворому 60 років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. З анамнезу відомо, що хворий страждає на хронічну заїду. На що потрібно звернути увагу під час виготовлення протезів? A 60-year-old patient is being made partial removable prostheses for both jaws. It is known from the anamnesis that the patient suffers from chronic occlusion. What should be paid attention to during the manufacture of prostheses?

Вибір відбиткового матеріалу Selecting impression material

Санацію порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Відновлення міжальвеолярної висоти Restoration of interalveolar height

Кінцеву обробку базисів протезів Final processing of denture bases

Вибір матеріалу для базисів протезів Selection of material for denture bases

57 / 150
Пацієнтці 31 року виготовляється металокерамічний мостоподібний протез з опорою на вітальні 33-й, 36-й, 37-й зуби. Планується препарування зубів під анестезією. Який вид анестезії буде найефективнішим у цій клінічній ситуації? A 31-year-old patient is being made a metal-ceramic bridge prosthesis with a support on the 33rd, 36th, 37th teeth. It is planned to prepare the teeth under anesthesia. What type of anesthesia will be most effective in this clinical situation?

Провідникова (туберальна і піднебінна) Conductor (tuberous and palatal)

Інтралігаментарна Intraligamentous

Інфільтраційна Infiltration

Аплікаційна Application

Провідникова (торусальна) Conductor (torusal)

58 / 150
Пацієнт 28 років звернувся до стоматолога з метою санації. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 47-го зуба є глибока каріозна порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування порожнини безболісне, на температурні подразники зуб не реагує, перкусія безболісна. ЕОД - 108 мкА. На Rtg виявлено: у кореневих каналах 47-го зуба сліди пломбувального матеріалу, періодонтальна щілина розширена й деформована в апікальній ділянці. Поставте діагноз: A 28-year-old patient consulted a dentist for the purpose of rehabilitation. It was objectively established: there is a deep carious cavity on the chewing surface of the 47th tooth, which is connected to the cavity of the tooth. Probing the cavity is painless, the tooth does not react to temperature stimuli, percussion is painless. EOD - 108 μA. X-ray revealed: traces of filling material in the root canals of the 47th tooth, the periodontal gap is widened and deformed in the apical area. Make a diagnosis:

Хронічний фіброзний періодонтит 47-го зуба Chronic fibrous periodontitis of the 47th tooth

Хронічний гангренозний пульпіт 47-го зуба Chronic gangrenous pulpitis of the 47th tooth

Хронічний гранулематозний періодонтит 47-го зуба Chronic granulomatous periodontitis of the 47th tooth

Хронічний фіброзний пульпіт 47-го зуба Chronic fibrous pulpitis of the 47th tooth

Хронічний гранулюючий періодонтит 47го зуба Chronic granulating periodontitis of the 47th tooth

59 / 150
Хворий 26 років звернувся по допомогу до стоматологічної клініки. Було встановлено діагноз: перелом альвеолярного відростка верхньої щелепи без зміщення в ділянці 14-го, 15го зубів. Безперервність зубного ряду збережена. Усі зуби стійкі. Яку шину необхідно застосувати в цьому разі? A 26-year-old patient sought help from a dental clinic. A diagnosis was made: a fracture of the alveolar process of the upper jaw without displacement in the area of ​​the 14th and 15th teeth. Continuity of the dental row preserved. All teeth are stable. Which splint should be used in this case?

Шина Васильєва Shina Vasiliev

Шина Тігерштедта з розпіркою Tigerstedt tire with spacer

Шина Тігерштедта із зачіпними петлями Tigerstedt tire with hook loops

Шина Тігерштедта з похилою площиною Tigerstedt tire with an inclined plane

Гладенька шина-скоба Smooth tire clamp

60 / 150
Жінка 60 років скаржиться на біль у суглобовій ділянці та вухах, клацання зубів під час розмови. Повні знімні протези були виготовлені 2 тижні тому. Об'єктивно встановлено: носогубні складки згладжені, жувальна група м'язів напружена. Якою буде тактика лікаря стоматолога-ортопеда? A 60-year-old woman complains of pain in the joint area and ears, teeth clicking during conversation. Complete removable prostheses were made 2 weeks ago. Objectively established: nasolabial the folds are smoothed, the masticatory muscle group is tense. What will be the tactics of the dentist-orthopedic doctor?

Виготовлення нового верхнього протеза Manufacturing a new upper prosthesis

Виготовлення нових протезів Manufacturing new prostheses

Корекція оклюзійної поверхні верхнього протеза Correction of the occlusal surface of the upper prosthesis

Корекція оклюзійних контактів обох протезів Correction of occlusal contacts of both prostheses

Корекція оклюзійної поверхні нижнього протеза Correction of the occlusal surface of the lower prosthesis

61 / 150
Дівчина 21 року скаржиться на короткочасний біль від температурних подразників у зубі на нижній щелепі зліва, що зникає після усунення причини. Під час огляду в 47-му зубі на жувальній поверхні виявлена каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, заповнена розм'якшеним світлим дентином. Зондування дна та перкусія 47-го зуба безболісні. Зондування стінок болісне. Поставте діагноз: A 21-year-old girl complains of short-term pain from temperature stimuli in a tooth on the lower jaw on the left, which disappears after the cause is eliminated. During the examination of the 47th tooth on the masticatory surface revealed a carious cavity with a narrow entrance, filled with softened light dentin. Probing the bottom and percussion of the 47th tooth are painless. Probing the walls is painful. Make a diagnosis:

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

62 / 150
Пацієнт 35 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. Об'єктивно встановлено: відсутні 36-й, 37-й, 38-й зуби, 34-й, 35-й зуби інтактні. Який метод заміщення дефекту зубного ряду показаний найбільше? A 35-year-old patient complains of missing teeth on the lower jaw. Objectively established: missing 36th, 37th, 38th teeth, 34th , the 35th teeth are intact. What method of replacing the dentition defect is shown the most?

Металокерамічний консольний протез з опорними коронками на 34-й, 35-й зуби Metal-ceramic cantilever prosthesis with supporting crowns for the 34th, 35th teeth

Частковий знімний пластинковий протез на нижню щелепу Partial removable plate prosthesis for the lower jaw

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

Бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу Bugel prosthesis with a multi-link clasp on the lower jaw

Металокерамічні коронки з опорою на імплантати в ділянці 36-го, 37-го зубів Metal-ceramic crowns with support on implants in the area of ​​the 36th, 37th teeth

63 / 150
Дитині 8 років під час обстеження встановлено діагноз тортоаномалія латеральних різців верхньої щелепи з дефіцитом місця в зубній дузі через макродентію зубів. З метою профілактики вестибулярного положення іклів проведене серійне видалення за Hots. Оберіть вірну послідовність видалення зубів: During the examination, an 8-year-old child was diagnosed with a tortoanomaly of the lateral incisors of the upper jaw with a lack of space in the dental arch due to macrodentia of the teeth. In order to prevent the vestibular position of the canines, serial removal was carried out Hots. Choose the correct sequence of tooth extraction:

Перші молочні моляри, молочні ікла, перші премоляри First milk molars, milk canines, first premolars

Молочні ікла, перші молочні моляри, перші премоляри Dummy canines, first milk molars, first premolars

Перші молочні моляри, молочні ікла, другі премоляри First milk molars, milk canines, second premolars

Перші молочні моляри перші премоляри, молочні ікла First milk molars first premolars, milk canines

Другі різці, молочні ікла та перший молочний моляр Second incisors, milk canines and first milk molar

64 / 150
Дитині 4 років поставлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 85-го зуба. Рентгенологічно виявлено: руйнування замикальної пластинки фолікула 45-го зуба, затемнення в ділянці біфуркації 85-го зуба, патологічна резорбція медіального кореня на 2/3. Якою буде тактика лікування? A 4-year-old child was diagnosed with exacerbation of chronic periodontitis of the 85th tooth. X-ray revealed: destruction of the locking plate of the follicle of the 45th tooth, darkening in the area of ​​the bifurcation of the 85th tooth, pathological resorption of the medial root by 2/3. What will be the tactics of treatment?

Виконати екстракцію 85-го зуба Perform extraction of the 85th tooth

Ендодонтична та медикаментозна обробка кореневих каналів 85-го зуба, герметична пов'язка Endodontic and medical treatment of root canals of the 85th tooth, hermetic bandage

Зняти больові та запальні явища, виконати імпрегнацію кореневих каналів і зберегти зуб відкритим до його фізіологічної зміни Remove pain and inflammation, perform root canal impregnation and keep the tooth open until its physiological change

Виконати періостотомію та гемісекцію резорбованого кореня Perform periostotomy and hemisection of resorbed root

Запломбувати кореневі канали в одне відвідування та виконати періостотомію To seal root canals in one visit and perform periostotomy

65 / 150
Чоловікові 32 років поставлений діагноз хронічний фіброзний пульпіт 27-го зуба. Планується проведення лікування методом вітальної екстирпації з використанням анестетика амідного ряду для туберальної та піднебінної анестезії. Оберіть розчин для анестезії: A 32-year-old man was diagnosed with chronic fibrous pulpitis of the 27th tooth. It is planned to carry out treatment by the method of vital extirpation using an amide series anesthetic for tuberal and palatal anesthesia. Choose a solution for anesthesia:

Лідокаїн 10%-й Lidocaine 10%

Мепівастезин 3 %-й Mepivastesin 3%

Анестезин 5%-й Anesthesia 5%

Дикаїн 2%-й Dikain 2%

Новокаїн 2%-й Novocaine 2%

66 / 150
Дівчинка 15 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, мимовільний біль, який швидко минає. Дитина соматично здорова. Об'єктивно встановлено: у 36-му зубі каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, реакція на холодовий подразник болюча, біль минає за 1-2 хв., зондування дна болісне в одній точці, перкусія безболісна. Поставте попередній діагноз: A 15-year-old girl complains about the presence of a carious cavity in her tooth, involuntary pain that quickly passes. The child is physically healthy. Objectively established: the 36th tooth has carious cavity within the peripulpal dentine, the reaction to a cold stimulus is painful, the pain goes away in 1-2 minutes, bottom probing is painful in one point, percussion is painless. Make a preliminary diagnosis:

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

67 / 150
Чоловік 45 років скаржиться на біль і рухомість передніх зубів нижньої щелепи. Об'єктивно встановлено: 42-й, 41-й, 31-й, 32-й зуби мають ІІІ ступінь рухомості. Планується видалення цих зубів і виготовленні безпосереднього протеза. Коли після видалення зубів накладають безпосередній протез? A 45-year-old man complains of pain and mobility of the front teeth of the lower jaw. Objectively established: 42nd, 41st, 31st, 32nd the teeth have the III degree of mobility. It is planned to remove these teeth and make a direct prosthesis. When is a direct prosthesis applied after teeth removal?

У день видалення зубів On the day of tooth extraction

За 14 днів після видалення зубів In 14 days after the removal of teeth

За 7 днів після видалення зубів 7 days after tooth extraction

За 3-4 дні після видалення зубів 3-4 days after tooth extraction

за 1-2 дні після видалення зубів 1-2 days after tooth extraction

68 / 150
Пацієнту 33 років проводять лікування 15-го зуба з приводу гострого середнього карієсу. Який ефективний метод знеболення є найдоцільнішим? A 33-year-old patient is being treated for the 15th tooth due to acute medium caries. What effective method of pain relief is most appropriate?

Інфільтраційна анестезія Infiltration anesthesia

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Аплікаційна анестезія Application anesthesia

Неінгаляційний наркоз Non-inhalation anesthesia

69 / 150
Дитина 2 років перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту, важкої форми. Період згасання хвороби. Якими лікарськими засобами для місцевого оброблення слизової оболонки порожнини рота слід доповнити арсенал препаратів саме в цей період? A 2-year-old child is being treated for acute herpetic stomatitis, a severe form. The period of fading of the disease. What drugs for local treatment of the oral mucosa should be added to the arsenal of drugs exactly in this period?

Антисептиками Antiseptics

Кератопластичними Keratoplastic

Противірусними Antivirus

Знеболювальними Painkillers

Протеолітичними ферментами Proteolytic enzymes

70 / 150
Пацієнту 35 років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 25-го зуба. Планується пломбування каналу методом вертикальної конденсації розігрітої гутаперчі. Який інструмент необхідний для конденсації гутаперчі? A 35-year-old patient is being treated for chronic fibrous pulpitis of the 25th tooth. It is planned to fill the canal using the method of vertical condensation of heated gutta-percha. What tool is needed for gutta-percha condensation?

Коренева голка Root needle

Спредер Spreader

Ендодонтичний зонд Endodontic probe

К-файл K-file

Плагер Plager

71 / 150
Пацієнт 62 років звернувся до стоматолога для видалення 44-го зуба. Під час огляду пацієнт раптово втратив свідомість. Дихання і пульс повільні. Голова нахилена, руки зігнуті в ліктях і зап'ястках, ноги витягнуті, щелепи стиснені. Розпочалися клонічні судоми, пінисте слиновиділення. Зіниці не реагують на світло, широкі. За 1,5 хвилини відбулося розслаблення м'язів. Свідомість сплутана. Поставте імовірний діагноз: A 62-year-old patient turned to the dentist for the removal of the 44th tooth. During the examination, the patient suddenly lost consciousness. Breathing and pulse are slow. The head is tilted, the arms are bent at the elbows and wrists, legs extended, jaws clenched. Clonic convulsions began, frothy salivation. Pupils do not react to light, wide. In 1.5 minutes, muscle relaxation occurred. Consciousness is confused. Make a probable diagnosis:

Непритомність Fainting

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Епілептичний напад Epileptic seizure

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Приступ пароксизмальної тахікардії Attack of paroxysmal tachycardia

72 / 150
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на м'язову слабкість, закрепи, сухість у роті, нездатність ковтати їжу, порушення зору. Напередодні вживав рибні консерви домашнього приготування. Об'єктивно встановлено: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, диплопія, двобічний птоз. Яке захворювання можна припустити у хворого? A patient came to the doctor with complaints of muscle weakness, constipation, dry mouth, inability to swallow food, impaired vision. The day before, he consumed home-made canned fish. About 'objectively established: pallor of the skin and visible mucous membranes, diplopia, bilateral ptosis. What disease can be assumed in the patient?

Шигельоз Shigelosis

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

Ботулізм Botulism

Харчове отруєння Food poisoning

73 / 150
Хлопчик 9 років скаржиться на спонтанний пульсуючий біль у ділянці нижніх зубів справа, що іррадіює, але трохи заспокоюється від холодного. Об'єктивно встановлено: у 46-му зубі глибока каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину з розм'якшеним дном. Зондування дна різко болісне. Перкусія зуба болісна. Поставлено діагноз: гострий гнійний пульпіт 46-го зуба. Оберіть метод лікування: A 9-year-old boy complains of spontaneous throbbing pain in the area of ​​the lower teeth on the right, which radiates, but is slightly relieved by cold. Objectively established: in the 46th tooth a deep carious cavity within the peripulpal dentin with a softened bottom. Probing the bottom is sharply painful. Percussion of the tooth is painful. The diagnosis is made: acute purulent pulpitis of the 46th tooth. Choose the method of treatment:

Вітальна ампутація пульпи Vital amputation of the pulp

Девітальна екстирпація пульпи Devital extirpation of pulp

Девітальна ампутація пульпи Devital amputation of the pulp

Біологічний метод лікування Biological method of treatment

Вітальна екстирпація пульпи Vital extirpation of the pulp

74 / 150
Жінці 43 років встановлено попередній діагноз генералізований пародонтит. Яке дослідження буде найінформативнішим для визначення важкості хвороби? A 43-year-old woman has a preliminary diagnosis of generalized periodontitis. Which study will be the most informative to determine the severity of the disease?

Визначення пародонтального індексу Definition of periodontal index

Панорамна рентгенографія Panoramic x-ray

Визначення глибини пародонтальних кишень Determining the depth of periodontal pockets

Визначення ступеня рухомості зубів Determining the degree of tooth mobility

Проба Шиллера-Писарєва Shiller-Pysarev test

75 / 150
У дитини 11 років визначається потовщення нижньої щелепи у фронтальному відділі, яке з'явилося після падіння. Після травми минув місяць. Об'єктивно встановлено: на нижній щелепі в ділянці перехідної складки є обмежена ущільнена ділянка, поверхня якої гладенька, незначно болюча під час пальпації. Зуби, які перебувають у патологічному вогнищі, є інтактними та вітальними. На рентгенограмі у фронтальному відділі нижньої щелепи спостерігається вогнище остеопорозу з потовщенням окістя. Поставте імовірний діагноз: In an 11-year-old child, a thickening of the lower jaw in the frontal section is determined, which appeared after a fall. A month has passed since the injury. Objectively established: on the lower jaw in in the area of ​​the transitional fold, there is a limited compacted area, the surface of which is smooth, slightly painful during palpation. The teeth that are in the pathological focus are intact and healthy. On the radiograph in the frontal part of the lower jaw, there is a focus of osteoporosis with thickening of the periosteum. Make a probable diagnosis:

Хронічний гранулематозний періодонтит Chronic granulomatous periodontitis

Деформівний остоз Deformative ostosis

Рарефікуючий періостит Rarifying periostitis

Хронічний остеомієліт, деструктивнопродуктивна форма Chronic osteomyelitis, destructive and productive form

Хронічний остеомієліт, деструктивна форма Chronic osteomyelitis, destructive form

76 / 150
Чоловік 60 років звернувся до лікарястоматолога за 2 дні після фіксації часткового знімного протеза зі скаргами на виникнення виразки на слизовій оболонці порожнини рота. Що є причиною ушкодження слизової оболонки біля меж базису протеза? A 60-year-old man consulted a dentist 2 days after the fixation of a partial removable prosthesis with complaints of ulcers on the mucous membrane of the oral cavity. What is the cause of damage to the mucous membrane near the borders of the prosthesis base?

Механічна травма слизової оболонки краєм базису Mechanical injury of the mucous membrane by the edge of the base

Неправильне розміщення кламерів Incorrect placement of paper clips

Уживання грубої їжі Eating raw food

Помилки у доборі штучних зубів Errors in the selection of artificial teeth

Погана фіксація протеза Poor prosthesis fixation

77 / 150
Який із наведених ортопедичних апаратів належить до групи механічної дії? Which of the following orthopedic devices belongs to the group of mechanical action?

Регулятор функції Френкеля Frenkel function regulator

Обтуратор Кеза Obturator Kez

Капа Биніна Kapa Binin

Вестибулярна пластинка Шонхера Shoncher vestibular plate

Розширювальна пластинка з пружиною Коффіна Expansion plate with Coffin spring

78 / 150
Під час підготовки до протезування у пацієнта 38 років виявлена перфорація дна пульпової камери в ділянці біфуркації коренів 46-го зуба. Об'єктивно встановлено: 46-й зуб нерухомий, пародонтальних кишень у ділянці 46-го зуба не виявлено. На рентгенограмі виявлено: канали 46-го зуба запломбовані на всю довжину, патологічних змін у периапікальній ділянці коренів немає. У ділянці біфуркації коренів 46-го зуба спостерігається деструкція верхівки міжкороневої перегородки. Який вид зубозберігальної операції показаний у цьому разі? During the preparation for prosthetics, a 38-year-old patient was found to have a perforation of the bottom of the pulp chamber in the area of ​​the bifurcation of the roots of the 46th tooth. Objectively established: the 46th tooth is immovable , no periodontal pockets were detected in the area of ​​the 46th tooth. The X-ray revealed: the canals of the 46th tooth are sealed along their entire length, there are no pathological changes in the periapical area of ​​the roots. In the area of ​​the bifurcation of the roots of the 46th tooth, destruction of the apex of the intercoronal septum is observed. What type is tooth-saving surgery indicated in this case?

Гемісекція Hemisection

Резекція Resection

Реплантація Replantation

Ампутація Amputation

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

79 / 150
Хворий чоловік 28 років отримав травму підборіддя. Рентгенологічно діагностовано двосторонній ментальний перелом нижньої щелепи. Який напрям зміщення малого уламка? A 28-year-old man suffered a chin injury. Radiologically, a bilateral mental fracture of the lower jaw was diagnosed. What is the direction of displacement of the small fragment?

Униз і вперед Down and forward

Угору і назад Up and back

Не зміщується Does not shift

Униз і назад Down and back

80 / 150
Хвора 34 років звернулася зі скаргами на біль у лівій половині нижньої щелепи. 2 місяці тому були видалені 35-й, 36-й, 37-й зуби. Об'єктивно встановлено: визначається муфтоподібне потовщення лівої половини нижньої щелепи. На рентгенограмі спостерігається наявність секвестру. Який діагноз найімовірніший? A 34-year-old patient complained of pain in the left half of the lower jaw. The 35th, 36th, 37th teeth were removed 2 months ago. About 'objectively established: a cuff-like thickening of the left half of the lower jaw is determined. The presence of sequestration is observed on the X-ray. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий серозний альеоліт Acute serous aleolith

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

Амелобластома Ameloblastoma

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

81 / 150
У хворого під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тканин лівої щоки, що швидко наростав і поширився в скроневу ділянку. Яке ускладнення, імовірно, розвинулося в цій клінічній картині? During intraoral tuberal anesthesia, the patient developed swelling of the tissues of the left cheek, which rapidly increased and spread to the temporal region. What complication probably developed in this clinical picture?

Ішемія Ischemia

Емфізема Emphysema

Набряк Квінке Quincke edema

Абсцесс Abscess

Гематома Hematoma

82 / 150
Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21-го зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться ручними ендодонтичними інструментами. Як називається ендодонтичний інструмент, виготовлений шляхом спіральної конусоподібної нарізки (виточування) сталевого дроту округлого перерізу (фрезерування)? The patient is shown endodontic treatment of the 21st tooth. Instrumental processing of the canal is carried out with manual endodontic instruments. What is the name of an endodontic instrument made by spiral conical cutting (boring) of a steel wire round section (milling)?

Н-файл H-file

Плагер Plager

К-файл K-file

Спредер Spreader

К-ример K-rimer

83 / 150
Пацієнт 45 років скаржиться на біль у ділянці верхньої щелепи. З анамнезу відомо: 2 дні тому отримав травму. Об'єктивно встановлено: порушення прикусу. Під час пальпації альвеолярний відросток верхньої щелепи рухомий. Поставте попередній діагноз: A 45-year-old patient complains of pain in the area of ​​the upper jaw. It is known from the anamnesis: he received an injury 2 days ago. Objectively established: malocclusion. During palpation, the alveolar the process of the upper jaw is mobile. Make a preliminary diagnosis:

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ІІ Fracture of the upper jaw by Le Fort II

Забій верхньої щелепи Contusion of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор ІІІ Fracture of the upper jaw according to Le Fort III

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи на Ле-Фор І Fracture of the upper jaw at Le Fort I

84 / 150
У чоловіка 69 років 7 дня після операції на черевній порожнині виникли біль і припухлість у ділянці лівої привушної слинної залози, температура тіла - 39оС, сухість порожнини рота. Під час масажування залози з протоки виділяється гнійний ексудат. Поставте попередній діагноз: 7 days after abdominal surgery, a 69-year-old man developed pain and swelling in the area of ​​the left parotid salivary gland, body temperature - 39°C, dry mouth. During massaging the gland, purulent exudate is released from the duct. Make a preliminary diagnosis:

Флегмона субмасетеріальної ділянки Phlegmon of the submasseteric area

Паротит Герценберга Herzenberg mumps

Флегмона привушно-жувальної ділянки Phlegmon of the parotid-chewing area

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

Гострий епідемічний паротит Acute epidemic mumps

85 / 150
Пацієнт 42 років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Об'єктивно встановлено: відсутній 26-й зуб. На медіальній поверхні 27-го зуба та на дистальній поверхні 25-го зуба каріозні порожнини ІІ класу за Блеком. Рекомендується виготовити суцільнолиту мостоподібну конструкцію з опорою на 27-й та 25-й зуби. Який матеріал використовують для діагностики щільності прилягання каркасу мостоподібного протеза до опорних зубів? A 42-year-old patient complains of difficulty chewing food. Objectively established: the 26th tooth is missing. On the medial surface of the 27th tooth and on the distal surface of the 25th th tooth carious cavity II class according to Black. It is recommended to make an all-cast bridge-like structure with support on the 27th and 25th teeth. What material is used to diagnose the tightness of the frame of the bridge prosthesis to the supporting teeth?

- -

Базова силіконова маса Base Silicone Mass

Моделювальний віск Modeling wax

Артикуляційний папір Articulation paper

Коригувальна силіконова маса Corrective silicone mass

86 / 150
Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного гангренозного пульпіту 47-го зуба у пацієнта 28 років. Які дані під час проведення електроодонтометрії були отримані для підтвердження діагнозу: хронічний гангренозний пульпіт? The dentist treats chronic gangrenous pulpitis of the 47th tooth in a 28-year-old patient. What data were obtained during the electroodontometry to confirm the diagnosis: chronic gangrenous pulpitis?'

ЕОД - 2-6 мкА EOD - 2-6 μA

ЕОД - 110 мкА EOD - 110 μA

ЕОД - 60 мкА EOD - 60 μA

ЕОД - 20 мкА EOD - 20 μA

ЕОД - 10-12 мкА EOD - 10-12 μA

87 / 150
Дитина 6 років звернулася зі скаргами на затримку їжі в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно встановлено: у 75-му зубі на жувальній поверхні наявна каріозна порожнина в межах плащового дентину з широким вхідним отвором. Дентин стінок і дна щільний, пігментований. Зондування каріозної порожнини безболісне. Реакція на термічні подразники відсутня, перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка в ділянці 75го зуба без патологічних змін. Дитина за стоном здоров'я належить до І групи. Поставте діагноз: A 6-year-old child complained of food retention in a tooth on the lower jaw. Objectively established: the 75th tooth on the chewing surface has a carious cavity within mantle dentin with a wide entrance hole. The dentin of the walls and bottom is dense, pigmented. Probing the carious cavity is painless. There is no reaction to thermal stimuli, percussion of the tooth is painless. The mucous membrane in the area of ​​the 75th tooth has no pathological changes. The child belongs to the first group of health Make a diagnosis:

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

88 / 150
Хлопчик 8 років скаржиться на гострий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,6оС, утруднене відкривання рота і ковтання. Об'єктивно встановлено: обличчя асиметричне через набряк у нижній третині лівої щоки та підщелепної ділянки. Спостерігається набряк слизової в ділянці 73-го, 74-го та 75-го зубів з обох боків альвеолярного відростка, зуби рухомі, перкусія позитивна, наявний симптом Венсана. Який діагноз найімовірніший? An 8-year-old boy complains of sharp pain in the area of ​​the lower jaw on the left, general weakness, an increase in body temperature to 38.6oC, difficulty opening the mouth and swallowing. Objectively established: the face is asymmetrical due to edema in the lower third of the left cheek and submandibular area. There is swelling of the mucous membrane in the area of ​​the 73rd, 74th and 75th teeth on both sides of the alveolar process, the teeth are mobile, percussion is positive, Vincent's symptom is present. What is the diagnosis the most likely?

Запальний інфільтрат лівої щоки Inflammatory infiltrate of the left cheek

Одонтогенна флегмона піднижньощелепної ділянки Odontogenic phlegmon of the submandibular area

Неодонтогенний гострий гнійний лімфаденіт Neodontogenic acute purulent lymphadenitis

Загострення хронічного періодонтиту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

89 / 150
Жінка 20 років на 22-му тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість верхніх передніх зубів до термічних подразників, яка з'явилася місяць тому. Поставлено діагноз: гострий початковий карієс 12-го, 11-го, 21-го, 22-го зубів, V клас за Блеком. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної - 1,8. Визначте оптимальну тактику лікування: A 20-year-old woman in the 22nd week of pregnancy consulted a dentist with complaints of sensitivity of the upper front teeth to thermal stimuli, which appeared a month ago. Submitted diagnosis: acute initial caries of the 12th, 11th, 21st, 22nd teeth, V class according to Black. Hygienic index of Fedorov-Volodkina - 1.8. Determine the optimal treatment tactics:

Проведення професійного чищення і пломбування 12-го, 11-го, 21-го, 22-го зубів Professional cleaning and filling of 12th, 11th, 21st, 22nd teeth

Проведення професійного чищення зубів і ремінералізуюча терапія Professional teeth cleaning and remineralizing therapy

Відкласти лікування до 30 тижня вагітності Postpone treatment until the 30th week of pregnancy

Проведення професійного чищення зубів, ремінералізуюча терапія і пломбування 12-го, 11-го, 21-го, 22-го зубів Professional teeth cleaning, remineralization therapy and filling of the 12th, 11th, 21st, 22nd teeth

Ремінералізуюча терапія і пломбування 12-го, 11-го, 21-го, 22-го зубів Remineralizing therapy and filling of the 12th, 11th, 21st, 22nd teeth

90 / 150
Чоловік 42 років скаржиться на періодичний біль у 48-му зубі. Під час огляду виявлено: 48-й зуб частково прорізався своїми дистальними горбиками, слизова оболонка блідорожева, безболісна при пальпації, відкривання рота в повному обсязі. На рентгенограмі показано: 48-й зуб має медіальне положення стосовно 47-го зуба. Виберіть хірургічний метод лікування: A 42-year-old man complains of periodic pain in the 48th tooth. During the examination, it was found: the 48th tooth has partially erupted with its distal cusps, the mucous membrane is pale pink, painless upon palpation, opening the mouth in full. The radiograph shows: the 48th tooth has a medial position in relation to the 47th tooth. Choose a surgical method of treatment:

Висічення каптура Cut cap

Типове видалення 48-го зуба Typical removal of the 48th tooth

Атипове видалення 48-го зуба Atypical extraction of the 48th tooth

Розтин каптура Dissection of hood

Коронаро-радикулярна сепарація Coronary-radicular separation

91 / 150
На прийомі у стоматолога після лікування 26-го зуба у пацієнтки 46 років раптово з'явилися пульсуючий головний біль, запаморочення, шум у вухах, тахікардія, артеріальний тиск 220/160 мм рт.ст. Поставте попередній діагноз: At the dentist's appointment after the treatment of the 26th tooth, a 46-year-old female patient suddenly developed a throbbing headache, dizziness, tinnitus, tachycardia, blood pressure 220 /160 mm Hg Make a preliminary diagnosis:

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Непритомність Fainting

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

92 / 150
Під час огляду ротової порожнини дитини 12 років у 46-му зубі на медіальній контактній поверхні виявлено каріозну порожнину в межах плащового дентину, стінки і дно якої пігментовані, щільні. Реакція на температурні подразники відсутня. Препарування 46-го зуба в ділянці емалево-дентинного з'єднання болісне. КПВ+кп=2. Оберіть оптимальний пломбувальний матеріал у цьому разі: During the examination of the oral cavity of a 12-year-old child, a carious cavity was found on the medial contact surface of the 46th tooth within the mantle dentin, the walls and bottom of which are pigmented and dense. There is no reaction to temperature stimuli. The preparation of the 46th tooth in the area of ​​the enamel-dentine junction is painful. KPV+kp=2. Choose the optimal filling material in this case:

Фотополімерний композит Photopolymer composite

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Склоіномерний цемент Glass ionomer cement

Амальгама Amalgam

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

93 / 150
Під час спілкування із батьками дитини 5 років встановлено, що останнім часом вона стала жувати на одну сторону та відмовлятися від твердої їжі. Об'єктивно встановлено: в 74-му зубі каріозна порожнина, наявність зубних нашарувань на зубах 73-му, 74-му, 75. Зондування дна каріозної порожнини в 74-му зубі викликає біль із незначною кровотечею в місці сполучення її з пульповою камерою. Поставне діагноз: During communication with the parents of a 5-year-old child, it was established that recently she began to chew on one side and refuse solid food. Objectively established: in 74- m tooth has a carious cavity, the presence of dental layers on teeth 73, 74, 75. Probing the bottom of the carious cavity in the 74th tooth causes pain with slight bleeding in the place of its connection with the pulp chamber. The definitive diagnosis:

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

94 / 150
У пацієнта 29 років під час стоматологічного втручання та проведення анестезії раптово виник щільний набряк шкіри в ділянці обличчя та шиї, без вираженого свербіння, який супроводжувався кашлем і диханням зі свистом. Який діагноз імовірний у цьому разі? A 29-year-old patient suddenly developed a dense swelling of the skin in the face and neck during dental intervention and anesthesia, without pronounced itching, which was accompanied by coughing and wheezing What is the probable diagnosis in this case?

Контактний дерматит Contact dermatitis

Кропивниця Hives

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Набряк Квінке Quincke edema

95 / 150
Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робиться зубне протезування. Пацієнтка перебуває у клініці протягом декількох годин; вона не їла та знервувалася. Під час отримання відбитків жінка раптом повелася агресивно, зблідла, вкрилася холодним потом, втратила свідомість. Що є засобом невідкладної допомоги в такій клінічній ситуації? A 50-year-old woman suffering from a compensated form of insulin-dependent diabetes is undergoing dental prosthetics. The patient has been in the clinic for several hours; she has not eaten and is nervous. During receiving prints, the woman suddenly behaved aggressively, turned pale, covered herself with cold sweat, lost consciousness. What is the first aid in such a clinical situation?

Валокордин Valokordyn

Розчин глюкози Glucose solution

Інсулін Insulin

Розчин аміаку Ammonia solution

Нітрогліцерин Nitroglycerin

96 / 150
До лікаря-стоматолога звернулася жінка 35 років зі скаргами на наявність незначної деформації тіла нижньої щелепи справа. На ортопантомограмі в ділянці тіла нижньої щелепи виявлено гомогенну тінь округлої форми з чіткими краями, яка своєю щільністю наближається до щільності тканин зуба. На периферії новоутворення оточене зоною просвітління товщиною до 1 мм. Який діагноз найімовірніший? A 35-year-old woman came to the dentist with complaints of a slight deformation of the body of the lower jaw on the right. On the orthopantomogram in the area of ​​the body of the lower jaw, a homogeneous shadow of a rounded shape with clear edges was found, which in its density is close to the density of the tissues of the tooth. On the periphery, the neoplasm is surrounded by a zone of illumination up to 1 mm thick. What is the most likely diagnosis?

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Міксома Myxoma

Остеома Osteoma

Одонтома Odontoma

Амелобластома Ameloblastoma

97 / 150
Пацієнт 47 років звернувся до лікарястоматолога з приводу протезування. Об'єктивно встановлено: 43-й, 44-й, 45-й зуби відсутні. Який це клас дефекту нижнього зубного ряду за Кеннеді? A 47-year-old patient consulted a dentist about prosthetics. It was objectively established: the 43rd, 44th, 45th teeth are missing. What class of defect is this of the lower dentition according to Kennedy?

4 4

2 2

- -

1 1

3 3

98 / 150
Чоловік 52 років скаржиться на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизовій оболонці порожнини рота. Уперше захворів понад місяць тому. Об'єктивно встановлено: на незміненій слизовій оболонці м'якого піднебіння, щік, ясен наявні ерозії яскраво-червоного кольору з уривками пухирів. Слизова оболонка легко відшаровується. Симптом Нікольського позитивний. Які препарати необхідно призначити для лікування першочергово? A 52-year-old man complains of unpleasant sensations when swallowing, the appearance of erosions on the mucous membrane of the oral cavity. He first became ill more than a month ago. Objectively established: on an unchanged mucous membrane there are bright red erosions with fragments of blisters on the soft palate, cheeks, and gums. The mucous membrane peels off easily. Nikolsky's symptom is positive. What drugs should be prescribed for treatment as a priority?

Протигрибкові засоби Antifungals

Антибіотики Antibiotics

Кортикостероїди Corticosteroids

Протеолітичні ферменти Proteolytic enzymes

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

99 / 150
У хлопчика 7 років діагностовано епідемічний паротит. Визначте найбільш імовірне ускладнення цього захворювання: A 7-year-old boy is diagnosed with epidemic mumps. Determine the most likely complication of this disease:

Пневмонія Pneumonia

Холецистит Cholecystitis

Дерматит Dermatitis

Орхіт Orchitus

Коліт Colitis

100 / 150
Хворий чоловік 38 років має скарги на наявність новоутворення розміром до 1 см на яснах у ділянці 14-го зуба. Новоутворення яскраво-червоного кольору, м'якої консистенції, округлої форми, кровоточить, якщо доторкнутися. Якому захворюванню відповідає така клінічна картина? A 38-year-old male patient complains of a neoplasm up to 1 cm in size on the gums in the area of ​​the 14th tooth. The neoplasm is bright red in color, soft in consistency, rounded shape, bleeds when touched. What disease does this clinical picture correspond to?

Фіброзний епулід Fibrous epulid

Фіброма Fibroma

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Мігруюча гранульома Migrant granuloma

Ангіоматозний епулід Angiomatous epulid

101 / 150
Чоловікові 50 років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. На етапі припасування індивідуальної ложки уточнюється межа в ділянці щелепно-під'язикової лінії. Яку пробу Гербста треба провести? A 50-year-old man is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. At the stage of fitting an individual spoon, the border in the area of ​​the maxillo-hyoid line is specified. What Herbst test should be performed?

Облизування язиком верхньої губи Licking upper lip with tongue

Висування язика в напрямку кінчика носа Tongue sticking out towards the tip of the nose

Ковтання слини Saliva swallowing

Торкання язиком почергово правої та лівої щоки Tongue touching the right and left cheek alternately

Широке відкривання рота Wide mouth opening

102 / 150
Хвора 35 років звернулася до стоматологічної клініки зі скаргами на рухомість зубів. Об'єктивно встановлено: 42-й, 41-й, 31-й, 32-й зуби мають рухомість ІІ ступеня, а 43-й, 33-й зуби - І ступеня, коронки зубів інтактні. Прикус глибокий. Рентгенологічно виявлено: резорбція міжзубних перетинок на 1/3 висоти кореня. Яку шинувальну конструкцію доцільно застосовувати як тимчасову? A 35-year-old patient came to the dental clinic with complaints of tooth mobility. Objectively established: 42nd, 41st, 31st, 32nd the teeth have mobility of the II degree, and the 43rd and 33rd teeth - the I degree, the crowns of the teeth are intact. The bite is deep. X-ray revealed: resorption of the interdental membranes on 1/3 of the root height. What splinting structure should be used as a temporary one?

З екваторних коронок From equatorial crowns

Ковпачкову Kovpachkovu

З напівкоронок From semi-crowns

Бюгельний протез Bügel prosthesis

З армованого композиту From reinforced composite

103 / 150
У дівчинки 7 років під час профілактичного огляду на вестибулярній поверхні ближче до ріжучого краю верхніх центральних різців виявлено гладенькі крейдоподібні плями, що не забарвлюються метиленовим синім. З анамнезу відомо, що у 4 роки у дитини була травма 51-го, 61-го зубів. Який діагноз найімовірніший? During a preventive examination of a 7-year-old girl, smooth chalk-like spots were found on the vestibular surface closer to the cutting edge of the upper central incisors, which do not stain with methylene blue. From the anamnesis, it is known that that at the age of 4, the child had an injury to the 51st and 61st teeth. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Карієс в стадії плями Caries in the spot stage

Гіперплазія Hyperplasia

Системна гіпоплазія Systemic hypoplasia

104 / 150
У чоловіка 40 років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимих зміщень уламків. Який ортопедичний апарат показаний? A 40-year-old man has a recent mental fracture of the lower jaw without visible displacement of fragments. What orthopedic device is indicated?

Фіксуючий Fixing

Репонуючий Responding

Спрямовуючий Directive

Формуючий Formative

Замісний Substitute

105 / 150
У хворого після травми виникли скарги на зміну положення 32-го зуба та біль, що посилюється під час відкушування їжі. Під час огляду відзначено набряк нижньої губи, гематому слизової оболонки в ділянці 32го зуба, рухомість зуба І ступеня, невелике зміщення 32-го зуба в сагітальному напрямку. На рентгенограмі виявлено: розширення періодонтальної щілини. Поставте діагноз: After the injury, the patient complained of a change in the position of the 32nd tooth and pain that worsens when biting food. During the examination, swelling of the lower lip, mucosal hematoma was noted shells in the area of ​​the 32nd tooth, tooth mobility of the 1st degree, a slight displacement of the 32nd tooth in the sagittal direction. The x-ray revealed: widening of the periodontal gap. Make a diagnosis:

Забій 32-го зуба The bruise of the 32nd tooth

Повний вивих 32-го зуба Complete dislocation of the 32nd tooth

Неповний вивих 32-го зуба Incomplete dislocation of the 32nd tooth

Перелом кореня 32-го зуба Fracture of the root of the 32nd tooth

Вбитий вивих 32-го зуба Killed dislocation of the 32nd tooth

106 / 150
Чоловік 48 років звернувся до хірургастоматолога з приводу видалення коренів 37-го зуба. Який інструментарій необхідно вибрати? A 48-year-old man consulted a dental surgeon regarding the removal of the roots of the 37th tooth. What instrument should be chosen?

Багнетоподібні Bayonete

S-подібні щипці S-shaped forceps

Дзьобоподібні щипці зі щічками, що сходяться Beak-shaped forceps with converging cheeks

Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині Beak-shaped forceps bent in a plane

107 / 150
Пацієнт скаржиться на новоутворення, що повільно збільшується у лівій половині лобної ділянки. Новоутворення рухоме, безболісне, спаяне зі шкірою, на його поверхні визначається крапкова втягнутість шкіри. Поставте попередній діагноз: The patient complains of a neoplasm that is slowly growing in the left half of the frontal area. The neoplasm is mobile, painless, fused to the skin, on its surface there is a dot indentation of the skin. Place the previous diagnosis:

Ліпома лобної ділянки Lipoma of the frontal area

Кератоакантома лобної ділянки Keratoacanthoma of the frontal area

Атерома лобної ділянки Atheroma of the frontal area

Фіброма лобної ділянки Fibroma of the frontal region

Екзофітна форма раку шкіри Exophytic form of skin cancer

108 / 150
Пацієнт 22 років звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль у порожнині рота під час вживання їжі та розмові, підвищене слиновиділення. Зазначає гострий початок захворювання після переохолодження, високу температуру тіла (39,5оС), загальну слабкість, головний біль. У анамнезі вказано хронічний тонзиліт, алергія на деякі лікарські препарати. Під час огляду шкірні покриви бліді. На тильній поверхні кистей наявні синюшно-рожеві висипання з геморагічною кіркою посередині. Червона облямівка губ набрякла, має кров'янисті кірочки. Регіонарні лімфовузли збільшені, болючі, рухливі. Поставте попередній діагноз: A 22-year-old patient went to the dentist with complaints of sharp pain in the oral cavity during eating and talking, increased salivation. He notes the acute onset of the disease after hypothermia, high temperature body temperature (39.5°C), general weakness, headache. Chronic tonsillitis, allergy to some medications is indicated in the anamnesis. During the examination, the skin is pale. On the back surface of the hands, there are bluish-pink rashes with a hemorrhagic crust in the middle. The red border of the lips is swollen , has bloody crusts. Regional lymph nodes are enlarged, painful, mobile. Make a preliminary diagnosis:

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

Акантолітична пухирчатка Acantholytic pemphigus

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

109 / 150
Хворий 30 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі зліва. Об'єктивно встановлено: у 34-му зубі глибока каріозна порожнина, яка точково сполучається з пульповою камерою. Зондування дна безболісне, перкусія зуба слабко болісна. Реакція на термічні подразники відсутня. На яснах, в проекції верхівки кореня 34-го зуба, виявлена нориця. Поставте попередній діагноз: A 30-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in a tooth on the lower jaw on the left. It was objectively established: the 34th tooth has a deep carious cavity, which connects pointwise with with a pulp camera. Probing the bottom is painless, percussion of the tooth is mildly painful. There is no reaction to thermal stimuli. A fistula was detected on the gums, in the projection of the apex of the root of the 34th tooth. Make a preliminary diagnosis:

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулюючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

110 / 150
До лікаря-стоматолога звернулася жінка 28 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі на верхній щелепі справа. Об'єктивно встановлено: на жувальній поверхні 16-го зуба каріозна порожнина з широким вхідним отвором у межах навколопульпарного дентину, заповнена щільним пігментованим дентином. Каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна та стінок каріозної порожнини, реакція на холод, перкусія безболісні ЕОД - 12 мкА. Який діагноз найімовірніший? A 28-year-old woman approached the dentist with complaints about the presence of a cavity in the tooth on the upper jaw on the right. It was objectively established: on the chewing surface of the 16th tooth, carious a cavity with a wide entrance hole within the peripulpal dentin, filled with dense pigmented dentin. The carious cavity does not communicate with the tooth cavity. Probing the bottom and walls of the carious cavity, reaction to cold, percussion painless EOD - 12 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

111 / 150
Під час планового огляду у хлопця 15 років виявлене скупченість зубів у фронтальній частині нижньої щелепи. Ясна у цій ділянці дещо набряклі та гіперемовані, із ціанотичним відтінком, ясенний край валикоподібно потовщений. На зубах наявний зубний камінь. Проба Шиллера-Писарева позитивна. Рентгенологічно у фронтальній ділянці нижньої щелепи спостерігається нечіткість контурів кортикальної пластинки на верхівках міжзубних перегородок за збереження її цілісності. Поставте діагноз: During a routine examination, a 15-year-old boy was found to have crowded teeth in the frontal part of the lower jaw. The gingiva in this area is slightly swollen and hyperemic, with a cyanotic shade, the gingival margin is ridged thickened. Tartar is present on the teeth. The Schiller-Pysarev test is positive. Radiologically, in the frontal area of ​​the lower jaw, there is a blurring of the contours of the cortical plate on the tops of the interdental septa while maintaining its integrity. Make a diagnosis:

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

Десквамативний гінгівіт Desquamative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

112 / 150
До відділення щелепно-лицевої хірургії направлено хворого чоловіка 34 років із відмороженням шкіри обличчя. Під час огляду шкіра в місці ураження набрякла, гіперемована, з ціанотичним відтінком. Некроз тканин відсутній. Установіть ступінь обмороження: A 34-year-old male patient with frostbite of the facial skin was sent to the department of maxillofacial surgery. During the examination, the skin in the affected area is swollen, hyperemic, with a cyanotic tint. Tissue necrosis absent. Set degree of frostbite:

ІV ступінь IV degree

І ступінь I degree

ІІ ступінь II degree

ІІІ ступінь III degree

113 / 150
Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11-й зуб. Планується зуб залишити вітальним. Які заходи на час лікування доцільно застосувати для профілактики виникнення в подальшому запалення пульпи цього зуба? A metal-ceramic crown is made for the patient on the 11th tooth. It is planned to leave the tooth as welcome. What measures should be taken during treatment to prevent further inflammation of the pulp of this tooth?

Призначення фторвмісних препаратів Prescription of fluorine-containing drugs

Призначення протизапальних препаратів Prescription of anti-inflammatory drugs

Призначення кальційвмісних препаратів Prescription of calcium-containing drugs

Фізіотерапевтичні заходи Physiotherapy measures

Виготовлення провізорної коронки Making temporary crown

114 / 150
Під час лікування хворого з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 26го зуба проведена іригація кореневих каналів антисептиком, що має здатність проникати в структури біоплівок, руйнувати їх і викликати розчинення органічних тканин. Який антисептик застосував лікар? During the treatment of a patient with chronic granulating periodontitis of the 26th tooth, root canal irrigation was carried out with an antiseptic that has the ability to penetrate the structures of biofilms, destroy them and cause dissolution of organic tissues. What antiseptic did the doctor use?

Фізіологічний розчин Saline solution

Розчин гіпохлориту натрію Sodium hypochlorite solution

Розчин перекису водню Hydrogen peroxide solution

Розчин хлоргексидину Chlorhexidine solution

Розчин фурациліну Furacilin solution

115 / 150
Під час профілактичного огляду у 7річної дитини в обмеженій ділянці фісури 36-го зуба виявлено каріозну порожнину з навислими краями емалі. Зонд затримується в розм'якшеному дентині. В інших ділянках емаль на краю фісур блискуча, щільна. Лікар-стоматолог планує пломбування каріозного дефекту 36-го зуба. Яку тактику доцільно використати щодо інтактних ділянок фісури? During a preventive examination of a 7-year-old child in a limited area of ​​the fissure of the 36th tooth, a carious cavity with overhanging enamel edges was found. The probe is stuck in the softened dentin. In others in the areas of the enamel on the edge of the fissures, it is shiny and dense. The dentist is planning to fill the carious defect of the 36th tooth. What tactics should be used in relation to the intact areas of the fissure?

Неінвазивна герметизація Non-invasive sealing

Аплікації фторвмісними лаками Fluorine varnish applications

Оброблення зуба антисептичним розчином Treatment of tooth with antiseptic solution

Інвазивна герметизація Invasive sealing

Аплікації кальційвмісними гелями Applications with calcium-containing gels

116 / 150
Пацієнт 48 років звернувся зі скаргами на ниючий біль в ділянці 48-го зуба, що посилюється під час накушування, погіршення самопочуття та підвищення температури тіла до 38оС. Об'єктивно встановлено: у ретромолярній ділянці спостерігаються набряк та гіперемія слизової оболонки. Дистальна стінка 48-го зуба вкрита слизовим клаптем, під час пальпації якого відзначаються різкий біль і виділення гнійного ексудату. Який діагноз найімовірніший? A 48-year-old patient complained of aching pain in the area of ​​the 48th tooth, which worsens when biting, deterioration of well-being and an increase in body temperature up to 38oC. About' objectively established: edema and hyperemia of the mucous membrane are observed in the retromolar area. The distal wall of the 48th tooth is covered with a mucous flap, during palpation of which sharp pain and the release of purulent exudate are noted. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний перикоронарит Acute purulent pericoronaritis

- -

Флегмона піднижньощелепної ділянки Phlegmon of the submandibular area

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

117 / 150
Дівчинка 16 років звернулася до лікарястоматолога зі скаргами на потемніння коронок 11-го та 12-го зубів. Близько року тому, зі слів хворої, мала місце спортивна травма. об'єктивно встановлено: коронки 11-го та 12-го зубів темно-сірого кольору, інтактні, під час перкусії безболісні. Слизова оболонка альвеолярного відростка не змінена. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 11го та 12-го зубів виявляються зони деструкції кісткової тканини округлої форми, розміром 0,3-0,4 см у діаметрі, із чіткими межами. Ваша тактика: A 16-year-old girl turned to a dentist with complaints about the darkening of the crowns of the 11th and 12th teeth. About a year ago, according to the patient, she had a sports injury. objectively established: the crowns of the 11th and 12th teeth are dark gray in color, intact, painless during percussion. The mucous membrane of the alveolar process is not changed. On the X-ray, in the region of the tops of the roots of the 11th and 12th teeth, zones of bone tissue destruction are revealed rounded shape, 0.3-0.4 cm in diameter, with clear borders. Your tactics:

Консервативне лікування 11-го, 12-го зубів Conservative treatment of the 11th, 12th teeth

Видалення 11-го, 12-го зубів Removal of 11th, 12th teeth

Консервативно-хірургічне лікування 11го, 12-го зубів Conservative-surgical treatment of the 11th, 12th teeth

Втручання не потрібне No intervention required

Спостереження за станом 11-го, 12-го зубів протягом 6 місяців Monitoring of the condition of the 11th and 12th teeth for 6 months

118 / 150
Дитині 7 років показана вестибулопластика на нижній щелепі. До якої патології найчастіше призводить мілкий присінок порожнини рота? A 7-year-old child is shown vestibuloplasty on the lower jaw. What pathology most often leads to a shallow mouth cavity?

Глибокий прикус Deep bite

Захворювання тканин пародонта Disease of periodontal tissues

Парафункція мімічних м'язів Parafunction of facial muscles

Тісне розташування фронтальних зубів Close arrangement of frontal teeth

Затримка росту щелепи Jaw growth retardation

119 / 150
Дитина 2 років отримала травму зубів. Об'єктивно встановлено: коронки 51-го і 61-го зубів коротші від сусідніх на 1/3. Слизова оболонка в ділянці 51-го і 61го зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів 51-го і 61-го зубів відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною? A 2-year-old child suffered a dental injury. Objectively established: the crowns of the 51st and 61st teeth are shorter than the neighboring ones by 1/3. The mucous membrane in the area The 51st and 61st teeth are hyperemic and swollen. On the X-ray, there is no periodontal gap in the apical part of the roots of the 51st and 61st teeth. What treatment tactics would be optimal?

Лігатурне шинування Ligature splinting

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Репозиція 51-го, 61-го зубів Reposition of the 51st, 61st teeth

Реплантація Replantation

Видалення 51-го, 61-го зубів Removal of 51st, 61st teeth

120 / 150
Пацієнту 44 років після комплексного обстеження лікар-стоматолог поставив діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг. Останнім часом хворий відзначає погіршення самопочуття, спрагу, сухість у порожнині рота, свербіння шкіри. Яке додаткове дослідження треба насамперед провести пацієнтові в першу чергу? A 44-year-old patient, after a comprehensive examination, was diagnosed by a dentist with: generalized periodontitis, II degree, acute course. Recently, the patient notes worsening of well-being, thirst, dryness in the cavity mouth, skin itching. What additional examination should be performed on the patient in the first place?

Загальний розгорнутий аналіз крові General expanded blood analysis

Визначення вмісту вітаміну С в крові Determining the content of vitamin C in the blood

Визначення вмісту цукру в крові Determination of blood sugar

Імунологічне дослідження крові Immunological examination of blood

Визначення вмісту заліза в крові Determination of iron content in blood

121 / 150
Хворого протягом 2 днів турбує самовільний нападоподібний нічний біль у 25-му зубі, що іррадіює гілками трійчастого нерву з короткими безболісними інтервалами. Об'єктивно встановлено на медіальній поверхні 25 зуба глибока каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Зондування дна порожнини болісне, перкусія болісна. Термопроба 25-го зуба провокує напад болю. Поставте імовірний діагноз: For 2 days, the patient has been bothered by spontaneous paroxysmal night pain in the 25th tooth, radiating through the branches of the trigeminal nerve with short painless intervals. Objectively located on the medial surface of the 25 the tooth has a deep carious cavity within the peripulpal dentine. Probing the bottom of the cavity is painful, percussion is painful. A thermal probe of the 25th tooth provokes an attack of pain. Make a probable diagnosis:

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Невралгія трійчастого нерву Trigeminal neuralgia

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

122 / 150
Жінка 58 років скаржиться на наявність плями червоного кольору на нижній губі, яка вперше з'явилась 4 роки тому. Об'єктивно встановлено: на червоній облямівці нижньої губи є пляма червоного кольору з оксамитовою поверхнею. Елемент ураження слизової оболонки трохи западає порівняно з навколишніми тканинами. Під час натискання пляма в кольорі не змінюється. Поставте попередній діагноз: A 58-year-old woman complains of a red spot on her lower lip that first appeared 4 years ago. Objectively established: the red border of the lower lip has a spot of red color with a velvety surface. The element of the lesion of the mucous membrane is slightly sunken compared to the surrounding tissues. When pressed, the spot does not change in color. Make a preliminary diagnosis:

Бородавчастий передрак Warty precancer

Лейкоплакія, проста форма Leukoplakia, simple form

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Хвороба Боуена Bowen's disease

Гемангіома Hemangioma

123 / 150
Дівчинка 8 років скаржиться на болючість, печіння, сухість губ. З анамнезу з'ясовано наявність у пацієнтки харчової алергії. Об'єктивно встановлено: незначний набряк, гіперемія шкіри губ. Червона облямівка губ інфільтрована, наявні тріщини, кірочки, лусочки. Поверхня губ суха. У кутах рота спостерігаються інфільтрація, мацерація, тріщини. Поставте найімовірніший діагноз: An 8-year-old girl complains of soreness, burning, dry lips. From the anamnesis, it was found out that the patient has a food allergy. Objectively established: slight swelling, hyperemia of the skin lips. The red border of the lips is infiltrated, there are cracks, crusts, scales. The surface of the lips is dry. There are infiltration, maceration, cracks in the corners of the mouth. Make the most likely diagnosis:

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Актинічний хейліт Actinic cheilite

Гландулярний хейліт Glandular cheilitis

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

124 / 150
Дитині, яка народилася з розщелиною піднебіння, показане виготовлення обтуратора. Який оптимальний вік дитини для виготовлення обтуратора у разі розщелини піднебіння? A child born with a cleft palate is shown the manufacture of an obturator. What is the optimal age of a child for the manufacture of an obturator in case of a cleft palate?

Перші дні після народження The first days after the birth of

1,5 роки 1.5 years

1 рік 1 year

3-4 роки 3-4 years

5-6 років 5-6 years

125 / 150
У жінки 63 років на бічній поверхні шиї виявлене новоутворення овальної форми гладенькою поверхнею та розмірами близько 3 см. При пальпації новоутворення має м'яку тістоподібну консистенцію, рухоме, безболісне. Який діагноз найімовірніший? In a 63-year-old woman, an oval-shaped neoplasm with a smooth surface and dimensions of about 3 cm was detected on the lateral surface of the neck. Upon palpation, the neoplasm has a soft dough-like consistency, mobile, painless What is the most likely diagnosis?

Бічна кіста шиї Lateral neck cyst

Лімфома Lymphoma

Ліпома Lipoma

Фіброма Fibroma

Аденома Adenoma

126 / 150
У пацієнта встановлені клінічні симптоми, що нагадують симптоми гострого герпетичного стоматиту. Наявність яких клітин за цитологічного метода дослідження підтвердить цей діагноз? The patient has established clinical symptoms reminiscent of symptoms of acute herpetic stomatitis. The presence of which cells by the cytological method of research will confirm this diagnosis?

Наявність атипових мононуклеарів Presence of atypical mononuclear

Наявність клітин Гоше Presence of Gaucher cells

Наявність гігантських багатоядерних клітин Presence of multinucleated giant cells

Наявність клітин Тцанка Availability of Ttsanka cells

Наявність клітин Німана-Піка Presence of Niemann-Pick cells

127 / 150
Чоловіку 65 років діагностовано двобічний неускладнений перелом нижньої щелепи в ментальних відділах. Пацієнт користується повними знімними протезами. Оберіть метод постійного шинування: A 65-year-old man was diagnosed with a bilateral uncomplicated fracture of the lower jaw in the mental departments. The patient uses complete removable prostheses. Choose the method of permanent splinting:

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Шина Васильєва Shina Vasiliev

Шина Порта Port Bus

Шина Вебера Weber tire

Протези пацієнта Patient prostheses

128 / 150
У чоловіка 54 років на шкірі підборіддя з'явилася пустула, яка швидко розвинулася до твердого різко болючого інфільтрату розміром 3х3,5 см. Шкіра над інфільтратом набула синьо-червоного кольору. Посередині - три ділянки некрозу навколо волосяних фолікулів. Пальпаторно визначаються збільшені та болючі лімфатичні вузли підборіддя. Температура тіла 38,5оС. Який попередній діагноз? A 54-year-old man developed a pustule on the skin of his chin, which quickly developed into a hard, sharply painful infiltrate measuring 3x3.5 cm. The skin above the infiltrate became blue-red in the middle - three areas of necrosis around the hair follicles. Enlarged and painful lymph nodes of the chin are palpable. Body temperature is 38.5oC. What is the previous diagnosis?

Бешиха Beshikha

Фурункул Furnish

Карбункул Carbuncle

Нагноєна атерома Suppurative atheroma

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

129 / 150
До травмпункту доставлено чоловіка з приводу виробничої травми правої половини обличчя. Травму отримав близько 3 годин тому, свідомість не втрачав. Об'єктивно встановлено: у ділянці правої щоки визначається рана 5х3 см, неправильної форми, з нерівними краями. Якщо розвести краї рани видно нерухомі зуби. З боку порожнини рота - розрив слизової оболонки щоки. Прикус не порушено. Який вид хірургічної обробки потрібно провести у цього хворого? A man was brought to the trauma center due to an occupational injury to the right half of his face. He received the injury about 3 hours ago, he did not lose consciousness. It was objectively established: in the area of ​​the right cheek, the wound is 5x3 cm, irregularly shaped, with uneven edges. If you spread the edges of the wound, you can see immovable teeth. From the side of the oral cavity, there is a tear in the mucous membrane of the cheek. The bite is not disturbed. What type of surgical treatment should be performed on this patient?

Первинна відтермінована хірургічна обробка Primary delayed surgical treatment

Первинна пізня хірургічна обробка Primary late surgical treatment

Первинна рання хірургічна обробка Primary early surgical treatment

Вторинна хірургічна обробка Secondary surgical treatment

- -

130 / 150
Дівчинка 14 років протягом 3 днів скаржиться на пульсуючий біль у зубах на верхній щелепі зліва, який у разі накушування різко посилюється. Об'єктивно встановлено: у 26-му зубі глибока каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування дна безболісне. Вертикальна та горизонтальна перкусія різко болісні. Слизова оболонка в ділянці 26го зуба гіперемована. Який попередній діагноз? A 14-year-old girl complains of a throbbing toothache on the left upper jaw for 3 days, which sharply intensifies when biting. Objectively established: on the 26th the tooth has a deep carious cavity that does not connect with the tooth cavity. Probing the bottom is painless. Vertical and horizontal percussion are sharply painful. The mucous membrane in the area of ​​the 26th tooth is hyperemic. What is the previous diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

131 / 150
Під час профілактичного огляду дівчинки 7 років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11-го, 21-го зубів. Плями мають матову, гладеньку під час зондування поверхню, зафарбовуються метиленовим синім. Оберіть доцільний в цьому разі метод лікування: During the preventive examination of a 7-year-old girl, chalk-like spots were detected on the vestibular surface of the 11th and 21st teeth. The spots have a matte, smooth surface during probing, and become stained with methylene blue. Choose the appropriate method of treatment in this case:

Диспансерне спостереження Dispensary observation

Пломбування 11-го, 21-го зубів Filling of the 11th, 21st teeth

Імпрегнаційна терапія 11-го, 21-го зубів Impregnation therapy of the 11th, 21st teeth

Зішліфовування дефектів 11-го, 21-го зубів Grinding of defects of the 11th, 21st teeth

Глибоке фторування 11-го, 21-го зубів Deep fluoridation of the 11th, 21st teeth

132 / 150
Жінка 27 років звернулася до стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії хвора поскаржилася на запаморочення, дзвін у вухах, потемніння в очах, загальну слабкість. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, укрита холодним потом. Пульс - 94/хв., слабкого наповнення і напруження, артеріальний тиск - 96/60 мм рт.ст. Спостерігалась короткочасна втрата свідомості на 30 секунд. Який невідкладний стан розвинувся у хворої? A 27-year-old woman consulted a dentist for oral hygiene. After anesthesia, the patient complained of dizziness, ringing in the ears, darkening of the eyes, and general weakness. About' objectively established: the skin is pale, covered with cold sweat. Pulse - 94/min., weak filling and tension, blood pressure - 96/60 mm Hg. Short-term loss of consciousness for 30 seconds was observed. What emergency condition developed in the patient?

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Непритомність Fainting

Колапс Collapse

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

133 / 150
Пацієнту 65 років проводиться визначання міжальвеолярної висоти анатомо-фізіологічним методом за повної відсутності зубів. Якою повинна бути різниця у відстані між точками на підборідді і біля основи носа у порівнянні зі станом фізіологічного спокою нижньої щелепи? A 65-year-old patient is having the interalveolar height determined by the anatomical-physiological method in the complete absence of teeth. What should be the difference in the distance between the points on the chin and at the base of the nose compared to state of physiological rest of the lower jaw?

На 5-6 мм меншою 5-6 mm smaller

Однакова відстань The same distance

На 5-6 мм більшою By 5-6 mm larger

На 2-3 мм більшою 2-3 mm bigger

На 2-3 мм меншою 2-3 mm smaller

134 / 150
Як провести сепарацію зубів під ортодонтичні коронки? How to separate teeth for orthodontic crowns?

Сепараційними дисками Separation disks

Алмазними головками Diamond heads

З допомогою еластиків Using elastics

Проводити не потрібно No need to run

Вулканітовими дисками Vulcanite disks

135 / 150
Укажіть, що з наведеного не належить до місцевих ускладнень, які виникають під час або одразу після проведення ін'єкції: Indicate which of the following does not belong to local complications that occur during or immediately after the injection:

Некроз слизової оболонки Necrosis of mucous membrane

Диплопія Diplopia

Параліч функції або парез мімічних м'язів Paralysis of function or paresis of facial muscles

Ішемія шкіри Skin ischemia

Поранення судин ін'єкційною голкою Injury of blood vessels with an injection needle

136 / 150
Пацієнтка 26 років, яка працює на виробництві з хімічними речовинами, звернулась до стоматолога зі скаргами на зміну кольору зубів, наявність різкої чутливості до холодного, кислого, солодкого в зубах фронтальної групи верхньої щелепи. Об'єктивно встановлено: на вестибулярній поверхні 13-го, 12-го, 11го, 21-го, 22-го, 23-го зубів на рівні екватору визначаються ділянки білого кольору, які поширюються до різальних країв. Під час зондування емаль у ділянці ураження шорстка та крихка. Вітальне забарвлення позитивне. Поставте клінічний діагноз: A 26-year-old female patient, who works in a chemical industry, turned to the dentist with complaints of a change in the color of her teeth, the presence of sharp sensitivity to cold, sour, sweet in her teeth of the frontal group of the upper jaw. It was objectively established: on the vestibular surface of the 13th, 12th, 11th, 21st, 22nd, 23rd teeth, at the level of the equator, areas of white color are determined, which extend to the incisal edges. the time of probing the enamel in the affected area is rough and fragile. The vital color is positive. Make a clinical diagnosis:

Некроз твердих тканин зубів Necrosis of hard tissues of teeth

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гіпертензія твердих тканин зубів Hypertension of hard tissues of teeth

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard tissues of teeth

137 / 150
На рентгенограмі нижньої щелепи у хлопчика 14 років було виявлено гомогенне просвітлення округлої форми з чіткими межами. Новоутворення розташовується в товщі тіла нижньої щелепи в ділянці видаленого 7 місяців тому 36-го зуба. Під час пункції утворення отримано жовтувату рідину з кристалами холестерину. Поставте попередній діагноз: On the x-ray of the lower jaw of a 14-year-old boy, a homogeneous, round-shaped light with clear boundaries was detected. The neoplasm is located in the thickness of the body of the lower jaw in the area of ​​the 36th tooth removed 7 months ago. During the puncture, a yellowish liquid with cholesterol crystals was obtained. Make a preliminary diagnosis:

Радикулярна кіста Radicular cyst

Цементома Cementoma

Резидуальна кіста Residual cyst

Парадентальна кіста Paradental cyst

Фолікулярна кіста Follicular cyst

138 / 150
Хворий 44 років скаржиться на постійний ниючий біль, що посилюється під час вживання їжі, у ділянці видаленого 2 дні тому 37-го зуба. Об'єктивно встановлено: лунка видаленого зуба вкрита сірим налітом. Слизова оболонка навколо лунки гіперемована, набрякла, болісна під час пальпації. Який діагноз найімовірніший? A 44-year-old patient complains of constant aching pain, which worsens when eating, in the area of ​​the 37th tooth that was removed 2 days ago. Objectively established: a hole the removed tooth is covered with gray plaque. The mucous membrane around the hole is hyperemic, swollen, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний альвеоліт Acute serous alveolitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Хронічний деструктивний остеомієліт Chronic destructive osteomyelitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Перикоронарит Pericoronaritis

139 / 150
Пацієнтка 27 років звернулася до стоматологічної клініки зі скаргами на естетичний дефект у ділянці верхніх центральних різців. Поставлено діагноз: хронічний глибокий карієс, ІV клас за Блеком. Планується естетична реставрація 11-го і 21-го зубів. Оберіть матеріал із найкращим поєднанням міцності і естетичних властивостей: A 27-year-old female patient applied to the dental clinic with complaints of an aesthetic defect in the area of ​​the upper central incisors. The diagnosis was made: chronic deep caries, IV class according to Black. Aesthetic restoration is planned 11th and 21st teeth. Choose the material with the best combination of strength and aesthetic properties:

Мікронаповнені композити Microfilled composites

Макронаповнені композити Macro-filled composites

Гібридні композити Hybrid Composites

Рідкі композити Liquid Composites

Компомери Compomers

140 / 150
Пацієнту виготовляється бюгельний протез із кламерною фіксацією. Часткова відсутність зубів, І клас за Кеннеді. Проведено зняття відбитків, відлито моделі, визначено та зафіксовано центральне співвідношення щелеп. Який лабораторний етап наступний? The patient is made a brace prosthesis with clasp fixation. Partial absence of teeth, I class according to Kennedy. Impressions were taken, models were cast, the central ratio of the jaws was determined and fixed. What laboratory next step?

Отримання вогнетривкої моделі Getting fireproof model

Вивчення робочої моделі в паралелометрі Study of the working model in parallelometer

Встановлення ливникової системи Installing a sprinkler system

Дублювання моделі Duplicate model

Розкреслення каркасу протеза Drawing of the prosthesis frame

141 / 150
Дитина 12 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,7оС, збільшення лімфатичних вузлів, біль у горлі, риніт, кашель. Об'єктивно встановлено: у порожнині рота спостерігається гострий катаральний стоматит, частина піднебінних мигдаликів укриті жовтувато-сірим нальотом, який легко знімається та має кришкуватий характер. Шийні, потиличні та підщелепні лімфовузли збільшені, рухомі, малоболючі. Під час лабораторного дослідження крові виявлено: лейко-, лімфо- та моноцитоз, атипові мононуклеари. Визначте збудника захворювання: A 12-year-old child complains of an increase in body temperature to 39.7oC, an increase in lymph nodes, sore throat, rhinitis, cough. Objectively established: in the oral cavity acute catarrhal stomatitis is observed, part of the palatine tonsils are covered with a yellowish-gray plaque, which is easily removed and has a scaly nature. Cervical, occipital and submandibular lymph nodes are enlarged, mobile, mildly painful. Laboratory blood tests revealed: leukocytosis, lymphocytosis, and monocytosis, atypical mononuclears. Identify the causative agent of the disease:

Вірус Епштейна-Барр Epstein-Barr virus

Гемолітичний стрептокок Hemolytic streptococcus

Вірус Коксакі Coxsackie virus

Паличка Леффлера Leffler's rod

Вірус простого герпесу Herpes simplex virus

142 / 150
У пацієнта після операції видалення зуба діагностовано кровотечу із лунки видаленого зуба. Оберіть раціональну лікувальну тактику: After tooth extraction, the patient was diagnosed with bleeding from the socket of the extracted tooth. Choose a rational treatment tactic:

Накладання швів на м'які тканини Suture on soft tissues

Внутрішньовенне введення 5-10 мл 10%-го розчину кальцію хлориду Intravenous administration of 5-10 ml of 10% calcium chloride solution

Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлі Tight tamponade of the tooth socket with a strip of iodoform gauze

Накладання тампону, змоченого 3%-м розчином перекису водню Applying a tampon moistened with a 3% solution of hydrogen peroxide

Внутрішньом'язове введення розчину вікасолу Intramuscular injection of vikasol solution

143 / 150
Батьки 14-річної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність у дитини новоутворення на язиці, яке з'явилося приблизно 1,5 роки тому і досить повільно збільшується у розмірах. Під час об'єктивного обстеження на бічній поверхні язика зліва визначається утворення, яке є рухливим, безболісним, твердим і кулеподібним, має рожевий колір, чіткі межі, широку основу та гладеньку поверхню. Поставте попередній діагноз: Parents of a 14-year-old girl turned to a dentist with complaints about the child's presence of a neoplasm on the tongue, which appeared approximately 1.5 years ago and rather slowly increases in size. During an objective examination on the lateral surface of the tongue on the left, a formation is determined, which is mobile, painless, hard and spherical, has a pink color, clear borders, a wide base and a smooth surface. Make a preliminary diagnosis:

Папілома Papilloma

Фіброма Fibroma

Атерома Atheroma

Лімфангіома Lymphangioma

Гемангіома Hemangioma

144 / 150
Чоловік 48 років, який впродовж декількох років хворіє на ентероколіт, скаржиться на болісні ураження, що час від часу виникають в різних місцях слизової оболонки ротової порожнини. Під час об'єктивного обстеження на слизовій оболонці виявлені одиничні ділянки порушення цілісності епітелію розміром до 5 мм у діаметрі, правильної овальної форми, з гіперемованою облямівкою по краях, укриті сірожовтим нальотом. Пальпація болісна. Поставте найімовірніший діагноз: A 48-year-old man, who has been suffering from enterocolitis for several years, complains of painful lesions that appear from time to time in different places of the mucous membrane of the oral cavity. During 'objective examination of the mucous membrane revealed single areas of violation of the integrity of the epithelium, up to 5 mm in diameter, of a regular oval shape, with a hyperemic border at the edges, covered with a gray-yellow coating. Palpation is painful. Make the most likely diagnosis:

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Хронічний рецидивуючий герпес Chronic recurrent herpes

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

145 / 150
Чоловік 42 років звернувся до хірургастоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення анестезії у хворого раптово з'явилися нудота, різка слабкість, відчуття тиснення за грудиною, біль у серці. Шкірні покриви бліді, вкриті холодним липким потом, з'явилося блювання. Хворий втратив свідомість, з'явилися судоми. Зіниці на світло не реагують. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Який діагноз у хворого? A 42-year-old man consulted a dental surgeon regarding oral cavity rehabilitation. After anesthesia, the patient suddenly developed nausea, sharp weakness, a feeling of pressure behind the sternum, pain in heart. The skin is pale, covered with cold sticky sweat, vomiting appeared. The patient lost consciousness, convulsions appeared. The pupils do not react to light. The pulse is threadlike, blood pressure is not determined. What is the patient's diagnosis?

Колапс Collapse

Непритомність Fainting

Епілептичний напад Epileptic attack

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Травматичний шок Traumatic shock

146 / 150
Вкажіть, що з наведеного не належить до етапів типової операції видалення зубів щипцями: Indicate which of the following does not belong to the stages of a typical tooth removal operation with forceps:

Вивихування й екстракція зуба з комірки Extraction and extraction of a tooth from a cell

Накладання кінчика щічок щипців на край альвеолярного відростка Putting the tip of the cheek forceps on the edge of the alveolar process

Змикання ручок щипців Closing the handles of tongs

Просування щічок щипців до емалевоцементної межі Advancement of forceps cheeks to enamel-cement border

Накладання щічок щипців на зуб Putting the jaws of the forceps on the tooth

147 / 150
Батьки дитини 7 років скаржаться на біль у горлі, підвищення у неї температури тіла до 38,8оС упродовж 2 днів. Об'єктивно встановлено: в ділянці ясен, щік, губ і на дні порожнини рота спостерігається катаральний стоматит. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені та болючі. На м'якому піднебінні, мигдаликах, дужках катаральне запалення яскравочервоного кольору, язик набряклий, червоного кольору, сухий. Шкіра обличчя, за винятком білого носогубного трикутника, гіперемована. Поставте попередній діагноз: Parents of a 7-year-old child complain of a sore throat, an increase in her body temperature to 38.8oC for 2 days. Objectively established: in the area of ​​the gums, cheeks , lips and the bottom of the mouth, there is catarrhal stomatitis. The submandibular lymph nodes are enlarged and painful. On the soft palate, tonsils, brackets, catarrhal inflammation is bright red, the tongue is swollen, red, dry. The skin of the face, except for the white nasolabial triangle, is hyperemic Make a preliminary diagnosis:

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Вітряна віспа Vicella

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Коклюш Whooping cough

148 / 150
Дитина 6 років направлена для видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі ІІІ ступеня. Виберіть оптимальний вид знеболення: A 6-year-old child is referred for the removal of the lower milk central incisors due to a change in bite. The teeth are mobile of the III degree. Choose the optimal type of analgesia:

Внутрішньокісткове знеболення Intraosseous anesthesia

Аплікаційне знеболення Application analgesia

Інфільтраційне знеболення Infiltration analgesia

Провідникове знеболення Conductor analgesia

Інгаляційний наркоз Inhalation anesthesia

149 / 150
Пацієнтка 48 років скаржиться на порушення жування, пов'язане із втратою зубів. Об'єктивно встановлено: 33-й, 32-й, 41-й, 42-й, 43-й зуби мають високі коронки та рухомість першого ступеня. Вирішено виготовити бюгельний протез-шину. Який вид кламерів забезпечить шинувальні властивості цієї конструкції? A 48-year-old patient complains of masticatory disorder associated with tooth loss. Objectively established: 33rd, 32nd, 41st, 42nd The 43rd and 43rd teeth have high crowns and mobility of the first degree. It was decided to make a brace prosthesis-strap. What type of clasps will ensure the splinting properties of this construction?

Багатоланковий Multithreaded

Утримуючий Holding

Зубоальвеолярний Denoalveolar

Опорний Reference

Вестибулярний Vestibular

150 / 150
Чоловік 40 років звернувся до хірургастоматолога для видалення 16-го зуба. Коронка 16-го зуба збережена. Які щипці слід вибрати для видалення 16-го зуба? A 40-year-old man consulted a dental surgeon for the extraction of the 16th tooth. The crown of the 16th tooth is preserved. What forceps should be chosen for the extraction of the 16th tooth?

S-подібні ліві S-shaped left

S-подібні праві S-shaped right

Прямі Direct

Багнетоподібні коронкові Bayonete crown

S-подібні S-shaped
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест