Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Для визначення справжності плодів софори японської до витягу додали концентровану хлористоводневу кислоту i магнієву стружку. Спостерігали рожево-червоне забарвлення, яке свідчить про присутність: To determine the authenticity of Japanese sophora fruits, concentrated hydrochloric acid and magnesium shavings were added to the extract. A pink-red color was observed, which indicates the presence of:

Дубильних речовин Tanning substances

Флавоноїдів Flavonoids

Антраценпохідних Anthracene derivatives

Сапонінів Saponins

Кумаринів Coumarins

2 / 200
З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використовував один з реактивів: In order to determine peroxides in ether for anesthesia, the pharmacist-analyst used one of the reagents:

Калію йодид Potassium iodide

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Натрію тiосульфат Sodium thiosulfate

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію перманганат Potassium permanganate

3 / 200
Вкажiть, який тип мішалок слід використати для приготування цукрового сиропу: Indicate which type of stirrer should be used to prepare sugar syrup:

Якірні Anchors

Циркуляційні Circulating

Пропелерні Propellers

Пневматичні Pneumatic

Турбінні Turbine

4 / 200
Графік залежності ”ціна-попит” представлений горизонтальною лінією. Вкажіть вид попиту: The price-demand graph is represented by a horizontal line. Specify the type of demand:

Абсолютно нееластичний Perfectly inelastic

Нееластичний Inelastic

Еластичний Elastic

Абсолютно еластичний Absolutely elastic

Унітарний Unitary

5 / 200
Провізор-технолог прийняв рецепт на мазь. Rp.: Unguentum Resorcini 1,5% -10,0 Da. Signa. Наносити на уражеш Ділянки штри Яким чином фармацевт ввів у лікарську форму суху речовину? The pharmacist-technologist accepted the prescription for the ointment. Rp.: Unguentum Resorcini 1.5% -10.0 Da. Signa. Apply to the lesion Areas of the swab How the pharmacist introduced a dry substance into the dosage form?

Розтер з частиною вазеліну Rubbed with a portion of Vaseline

Розтер з декількома краплями спирту етилового Grinded with a few drops of ethyl alcohol

Розтер з декількома краплями води Grinded with a few drops of water

Розтер з декількома краплями вазелінового масла Rubbed with a few drops of petroleum jelly

Додав до розплавленого вазеліну Added to melted Vaseline

6 / 200
Аналітик хімічної лабораторії отримав для аналізу субстанцію глюкози. Для визначення її доброякісності він виміряв кут обертання її водного розчину. Ці дослідження він проводив, користуючись таким приладом: A chemical laboratory analyst received a glucose substance for analysis. To determine its benign quality, he measured the angle of rotation of its aqueous solution. He conducted these studies using the following device:

Рефрактометр Refractometer

Потенціометр Potentiometer

Поляриметр Polarimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

Фотоелектрокалориметр Photoelectrocalorimeter

7 / 200
Вкажіть час стерилізації 250 мл 5% глюкози парою під тиском при температурі 120oC: Indicate the time of sterilization of 250 ml of 5% glucose with steam under pressure at a temperature of 120oC:

8 хвилин 8 minutes

1 година 1 year

30 хвилин 30 minutes

15 хвилин 15 minutes

12 хвилин 12 minutes

8 / 200
Фармацевт готує ректальні супозиторії на поліетиленоксидній основі. Вкажіть рідину, якою треба протерти супозиторну форму: The pharmacist prepares rectal suppositories based on polyethylene oxide. Specify the liquid with which to wipe the suppository form:

Вода очищена The water is purified

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Димексид Dimexide

Вазелінова олія Vaseline oil

Мильний спирт Soap alcohol

9 / 200
Фармацевт приготував суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть стабілізатор дисперсної системи: The pharmacist prepared a suspension with a hydrophobic substance. Specify the stabilizer of the dispersion system:

Твін-80 Twin-80

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Натрій хлорид Sodium Chloride

Есилон Esilon

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

10 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії досліджується субстанція прокаїну гідрохлориду. Який з перелічених реактивів можна використати для його ідентифікації? The substance of procaine hydrochloride is being investigated to the control and analytical laboratory. Which of the listed reagents can be used for its identification?

Кальцію оксалат Calcium oxalate

Купруму сульфат Kuprumu sulfate

Арґентуму нітрат Argentum nitrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Калію бромід Potassium bromide

11 / 200
Поясніть, чому знижується антикоагулянтний ефект синкумара при одночасному застосуванні його з фенобарбіталом: Explain why the anticoagulant effect of syncoumar decreases when it is used simultaneously with phenobarbital:

Розвивається алергія до синкумару Allergy to syncumar develops

Фенобарбітал інгі6ує мікросомальні ферменти печінки Phenobarbital inhibits microsomal liver enzymes

Проявляється антагонізм цих препаратів The antagonism of these drugs is manifested

Фенобарбітал активує мікросомаль-ні ферменти печінки Phenobarbital activates microsomal liver enzymes

Відбувається взаємна інактивація Mutual inactivation is taking place

12 / 200
Провізор приготував стабілізатор Вейбеля для стабілізації розчину глюкози. Вкажіть його склад: The pharmacist prepared a Weibel stabilizer to stabilize the glucose solution. Specify its composition:

Натрію гідрокарбонат і розчин кислоти борної Sodium bicarbonate and boric acid solution

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Натрію хлорид і розчин кислоти хлористоводневої Sodium chloride and hydrochloric acid solution

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин кислоти борної і натрію тетраборат Solution of boric acid and sodium tetraborate

13 / 200
Лікар виписав супозиторії без указання основи. Вкажіть основу для приготування супозиторіїв методом вика-тування: The doctor prescribed suppositories without specifying the basis. Specify the basis for preparing suppositories by the withdrawal method:

Масло какао Cocoa Butter

Желатин-гліцеринова Gelatin Glycerin

Ланоль Lanol

Бутирол Butyrol

Лазупол Lazupol

14 / 200
Для ідентифікації хлорид-йону в хлоридній кислоті Фармакопея пропонує проводити реакцію з наступним реактивом: To identify the chloride ion in hydrochloric acid, the Pharmacopoeia suggests conducting a reaction with the following reagent:

Діоксид марганцю Manganese dioxide

Молібдат амонію Ammonium molybdate

Перманганат калію Potassium Permanganate

Хромат калію Potassium chromate

Пірохромат калію Potassium pyrochromate

15 / 200
Представлена на аналіз ЛРС у вигляді чорних блискучих кістянок діаметром 6-8 мм, кісточка велика, дуже міцна, куляста, світло-бура, з однією насіниною, смак солодкуватий, злегка в’яжучий. Діагностувати таку ЛРС слід як плоди: Presented for LRS analysis in the form of black shiny stones with a diameter of 6-8 mm, the stone is large, very strong, spherical, light brown, with one seed, sweet taste , slightly astringent. Such LRS should be diagnosed as fruits:

Чорниці Blueberries

Черемхи Cherry trees

Горобини чорноплідної Black rowan

Жостеру Жостеру

Глоду Glodu

16 / 200
Вкажіть, що роблять з ЛРС після її заготівлі: Specify what is done with LRS after harvesting:

Проводять первинну обробку сировини Primary processing of raw materials

Доводять до стандартного стану Bring to standard state

Сушать Dry

Пакують Pack

Маркірують Marking

17 / 200
При виробництві аерозолів застосовують пропеленти. Вкажіть, яку роль відіграють пропеленти в аерозолях: In the production of aerosols, propellants are used. Specify what role propellants play in aerosols:

Створюють тиск в упаковці Create pressure in the package

Емульгатори Emulsifier

Стабілізатори Stabilizers

Розчинники для лікарських речовин Solvents for medicinal substances

Диспергатори Dispersers

18 / 200
Виберіть препарати, сировиною для виготовлення яких є наперсник вовнистий: Choose preparations, the raw material for the production of which is woolly breastplate:

Дигітоксин Digitoxin

Адонізид Adoniside

Лантозид Lantoside

Корглікон Corglycon

Еризимін Erysymin

19 / 200
В основі концепції соціально-етичного маркетингу лежить збалансування трьох факторів. Який з перерахованих факторів НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до вказаних? The basis of the concept of socio-ethical marketing is the balancing of three factors. Which of the listed factors does NOT relate to the specified ones?

- -

Покупці (задоволення потреб) Customers (needs satisfaction)

Підприємство (прибуток) Enterprise (profit)

Матеріально-технічна база Material and technical base

Суспільство (благополуччя людей) Society (well-being of people)

20 / 200
Фторафур (Phtorafurum) використовується для лікування злоякісних пухлин шлунка та інших відділів шлунково-кишкового тракту. Однією з реакцій на його тотожність є визначення фторид-іону після попередньої мінералізації. Фторид-іон можна визначити по утворенню осаду реакцією з: Phtorafurum is used to treat malignant tumors of the stomach and other parts of the gastrointestinal tract. One of the reactions to its identity is the determination of the fluoride ion after preliminary mineralization. Fluoride ion can be determined by the formation of a precipitate by the reaction with:

Кальцію хлоридом Calcium chloride

Калію нітратом Potassium nitrate

Натрію карбонатом Sodium carbonate

Амонію гідроксидом Ammonium hydroxide

Калію хлоридом Potassium Chloride

21 / 200
Готуючи настій кореня алтеї, фармацевт припустив помилку в температурі води для приготуванні даного витягу і кінцевий продукт вийшов каламутним. Якої температури потрібна вода для екстрагування даної сировини? When preparing an infusion of Althea root, the pharmacist made a mistake in the temperature of the water for preparing this extract and the final product turned out to be cloudy. What temperature is the water needed to extract this raw material?

Кімнатна Room

80 oC 80 oC

100 oC 100 oC

60 oC 60 oC

40 oC 40 oC

22 / 200
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Dimedroli 0,3 Solutionis Adrenalini hydrochloridi gtts. ХХХ Lanolini 5,0 Vaselini 10,0 M.D. S.: Мазь для носа Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepared the drug according to the prescription: Rp.: Dimedroli 0.3 Solutionis Adrenalini hydrochloridi gtts. XXX Lanolini 5.0 Vaselini 10.0 MDS: Nasal ointment Specify type of dispersed system:

Мазь комбінована Combined ointment

Мазь-розчин Ointment-Ointment

Мазь екстракційна Extraction ointment

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Мазь-суспензія Ointment-suspension

23 / 200
Які розчини для парентерального введення з перерахованих речовин піддаються спеціальній очистці за відсутності сорту ”для ін’єкцій”? Which solutions for parenteral administration from the listed substances are subject to special cleaning in the absence of the grade 'for injections'?

Магнію сульфат, кальцію хлорид, глюкоза Magnesium sulfate, calcium chloride, glucose

Натрію хлорид, новокаїн Sodium chloride, novocaine

Натрію нітрит, ерготал, кальцію хлорид Sodium nitrite, ergotal, calcium chloride

Желатин, новокаїн, натрію сульфат Gelatin, novocaine, sodium sulfate

Аскорбінова кислота, анальгін Ascorbic acid, analgin

24 / 200
В аптеку надійшов рецепт, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яка з вказаних речовин відноситься до групи обмежено набухаючих? The pharmacy received a prescription that includes a high-molecular compound. Which of the specified substances belongs to the group of limited swelling?

Танін Tannin

Желатин Gelatin

Пепсин Pepsin

Іхтіол Ichthyol

Екстракт солодки Licorice Extract

25 / 200
Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕРАЦІОНАЛЬНО призначати хворому 56- ти років з цукровим діабетом II типу, що отримує глі-бенкламід? Which of the indicated antibacterial drugs should NOT be prescribed to a 56-year-old patient with type II diabetes receiving gli-benclamide?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

Мідекаміцин Midecamycin

Доксициклін Doxycycline

Бісептол Biseptol

26 / 200
Відомо, що траву череди застосовують як діуретичний і потогінний засіб. It is known that the herb is used as a diuretic and diaphoretic.

Bidens radiata Bidens radiata

Bidens frnndosa F. Bidens orientalis Bidens frnndosa F. Bidens orientalis

Bidens tripartita Tripartite bidding

Фармакопейним видом є: The pharmacopoeial species is:

Bidens cernM Bidens cernM

27 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція глібенкламіду. У відповідності з вимогами ДФУ кількісний вміст глібенкла-міду визначають методом: The glibenclamide substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the DFU, the quantitative content of glibenclamide is determined by the method:

Броматометрії Bromatometry

Йодхлорметрії Iodochlormetry

Алкаліметрії Alkalimetry

Йодометрії Iodometry

Ацидиметрії Acidimeters

28 / 200
Фармацевту необхідно приготувати стабільний розчин для ін’єкцій, який містить речовини, що легко окиснюються. Вкажіть, який стабілізатор він додав: The pharmacist needs to prepare a stable injection solution that contains easily oxidizable substances. Specify which stabilizer he added:

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Натрію сульфіт, натрію метабісуль-фіт Sodium sulfite, sodium metabisulfite

Натрію хлорид Sodium Chloride

29 / 200
До аптеки надійшов рецепт на очну мазь, що містить цинку сульфат. Вкажіть правильний спосіб введення цинку сульфату: The pharmacy received a prescription for an eye ointment containing zinc sulfate. Specify the correct method of administering zinc sulfate:

Подрібнюють з відваженою основою Crush with bold base

Розчиняють у невеликій кількості води Dissolve in a small amount of water

Розтирають з гліцерином Rubbed with glycerin

Розтирають з часткою підплавленої основи Grind with a portion of the fused base

Подрібнюють з рідиною, яка підходить до основи Grind with liquid that matches the base

30 / 200
На зборах завідувачів аптек, що відбулися в ЦРА №8 обговорювались нові правила відпуску деяких лікарських препаратів. Комунікації між відділами і підрозділами організації - це: At the meeting of the heads of pharmacies, which took place in Central Agency No. 8, the new rules for dispensing some medicines were discussed. Communications between departments and units of the organization are:

Внутрішні горизонтальні організаційні комунікації Internal horizontal organizational communications

Неформальні організаційні комунікації Informal organizational communications

Міжрівневі комунікації Interlevel communications

Зовнішні організаційні комунікації External organizational communications

Внутрішні вертикальні організаційні комунікації Internal vertical organizational communications

31 / 200
У контрольно-аналітичній лабораторії необхідно підтвердити наявність етилендіаміну у складі еуфіліну. Яким з перелічених реактивів можна визначити етилендіамін? In the control and analytical laboratory, it is necessary to confirm the presence of ethylenediamine in the composition of euphilin. Which of the listed reagents can be used to determine ethylenediamine?

Купруму (II) сульфат Copper (II) sulfate

Барію хлорид Barium chloride

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Концентрована сульфатна кислота Concentrated sulfate acid

Арґентуму нітрат Argentum nitrate

32 / 200
Здатність порошкоподібної маси висипатися з ємкості лійки або ”текти” під силою власної ваги і забезпечувати рівномірне заповнення матричного каналу має назву: The ability of the powdered mass to pour out of the container of the funnel or 'flow' under the force of its own weight and ensure uniform filling of the matrix channel is called:

Пресованість Pressure

Гранулювання Granulation

Дражування Teasing

Плинність Turnover

Розпилення Spray

33 / 200
Співробітник фармацевтичної фірми отримав завдання провести маркетингові дослідження по вивченню регіонального ринку антиаритмічних засобів. Якому етапу досліджень він віддає перевагу в першу чергу? An employee of a pharmaceutical company received the task of conducting marketing research to study the regional market of antiarrhythmic drugs. Which stage of research does he prefer first of all?

Збір первинної інформації Collection of primary information

Підготовка звіту Report preparation

Збір і аналіз вторинної інформації Collection and analysis of secondary information

Подання звіту Report Submission

Аналіз даних первинної інформації Data analysis of primary information

34 / 200
Фармацевтична фірма ”Белладон-на” використовує послуги посередника, що працює з фірмою за певною угодою і здійснює операції за її рахунок, при цьому йому надано виняткове право збуту товарів фірми в окремих регіонах. Цей посередник: Pharmaceutical company 'Belladon-na' uses the services of an intermediary who works with the company under a certain agreement and carries out operations at its expense, while he is granted the exclusive right to sell goods firms in certain regions. This intermediary:

Оптовий агент Wholesale agent

Консигнатор Consignor

Дилер Dealer

Комісіонер Commissioner

Брокер Broker

35 / 200
У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Які фільтри використовують для фільтрування цього розчину? An alcoholic solution of boric acid is produced in a chemical workshop. What filters are used to filter this solution?

Фільтри-мішки Bag filters

Мембранні фільтри Membrane filters

Паперові фільтри Paper filters

Нутч-фільтри Nutch Filters

Друк-фільтри Print Filters

36 / 200
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати? The manufacturing company plans to sell a new drug through wholesale pharmaceutical companies. What type of distribution channel do you plan to use?

Однорівневий One-level

Прямого маркетингу Direct Marketing

- -

Трирівневий Three-level

Дворівневий Court-level

37 / 200
Який розчин може використати провізор-аналітик для підтвердження наявність у структурі лікарських речовин (левоміцетин, фурацилін, фурадонін та ін.) нітрогрупи? What solution can a pharmacist-analyst use to confirm the presence of a nitro group in the structure of medicinal substances (levomycetin, furacilin, furadonin, etc.)?

Міді сульфату Copper Sulfate

Кобальту нітрату Cobalt nitrate

Кислоти хлористоводневої Hydrochloric acids

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Пероксиду водню Hydrogen peroxide

38 / 200
При виготовленні рідких лікарських форм за об’ємом дозуються наступні рідкі інгредієнти: When making liquid dosage forms, the following liquid ingredients are dosed by volume:

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Димексид Dimexide

Пергідроль Perhydrol

Метилсаліцилат Methyl salicylate

Поліетиленгліколь-400 Polyethylene glycol-400

39 / 200
Провізор-аналітик КАЛ проводить ідентифікацію лікарської речовини. За вимогами ДФУ під час проведення ідентифікації іонів арсену використовується розчин: CAL pharmacist-analyst performs the identification of the medicinal substance. According to the requirements of the Federal Drug Administration, during the identification of arsenic ions, a solution is used:

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Калію йодовісмутату Potassium iodobismuthate

Гіпофосфіту Hypophosphite

а-нафтолу a-naphtolu

Тіоацетаміду Thioacetamide

40 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Час розпадання таблеток, не покритих оболонкою, становить не більше: A pharmaceutical company manufactures tablets. The disintegration time of uncoated tablets is no more than:

10 хвилин 10 minutes

20 хвилин 20 minutes

30 хвилин 30 minutes

5 хвилин 5 minutes

15 хвилин 15 minutes

41 / 200
Фармацевт приготував крем для масажу наступного складу: Віск бджолиний 12,0 Олія мигдалева 68,5 Спермацет 12,0 Ланолт безводний 75 Ефірної олії лавандова 3 краплі Вкажіть тип крему: The pharmacist prepared a massage cream with the following composition: Beeswax 12.0 Almond oil 68.5 Spermacet 12.0 Lanolt anhydrous 75 Lavender essential oil 3 drops Specify the type of cream :

Жировий Fat

Комбінований Combined

Безжировий Fatless

Емульсійний Emulsion

Суспензійний Suspended

42 / 200
Для ідентифікації уабаїну (строфантину G), лікарського засобу з групи серцевих глікозидів, аналітику по-трі6но довести наявність стероїдного циклу. Який реактив йому слід для цього використати? To identify ouabain (strophanthin G), a cardiac glycoside drug, the analyst needs to prove the presence of a steroid cycle. What reagent should he use for this?

Хромотропова кислота Chromotropic Acid

Щавлева кислота Oxalic acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

Лимонна кислота Citric Acid

Мурашина кислота Formic acid

43 / 200
Фармацевт готує настій кореня валеріани для відділення лікарні об’ємом 3000 мл. Вкажіть час настоювання на водній бані даної кількості витяжки: A pharmacist prepares a valerian root infusion for a hospital ward with a volume of 3000 ml. Specify the time of infusion of this amount of extract in a water bath:

15 хвилин 15 minutes

30 хвилин 30 minutes

10 хвилин 10 minutes

25 хвилин 25 minutes

45 хвилин 45 minutes

44 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція кислоти аскорбінової. У відповідності з вимогами ДФУ кількісний вміст кислоти аскорбінової визначають методом: A substance of ascorbic acid has been sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the Federal State Administration of Ukraine, the quantitative content of ascorbic acid is determined by the method:

Йодометрії Iodometry

Комплексонометрії Complexonometry

Нітритометрії Nitritometry

Ацидіметрії у неводних середовищах Acidimeters in non-aqueous environments

Ацидіметрії Acidimeters

45 / 200
Кількісний вміст кортизону ацетату ДФУ рекомендує визначати методом спектрометрії. Для цього необхідно виміряти: The quantitative content of cortisone acetate is recommended by the DFU to be determined by the spectrometry method. For this, it is necessary to measure:

Оптичну густину Optical density

Температуру плавлення Melting temperature

Показник заломлення Refractive Index

В’язкість Viscosity

Кут обертання Rotation angle

46 / 200
Медична олія є фракцією, яку одержують першим гарячим пресуванням. Для руйнування токсальбуміну рицину подрібнене насіння заздалегідь обробляють гарячою парою. З якої рослини отримують цю олію таким методом? Medicinal oil is a fraction that is obtained by first hot pressing. To destroy the toxalbumin of ricin, the crushed seeds are pre-treated with hot steam. From which plant is this oil obtained by this method?

Соя щетиниста Bristled soybean

Соняшник однорічний One-year sunflower

Гарбуз звичайний Plain pumpkin

Кукурудза звичайна Common corn

Рицина звичайна Castor oil

47 / 200
В якій концентрації готують розчин Люголя для внутрішнього застосування? In what concentration is Lugol's solution prepared for internal use?

1% 1%

10% 10%

3% 3%

5% 5%

0,5% 0,5%

48 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Амлодипін Amlodipine

Каптоприл Captopril

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Гіпотіазид Hypotiazide

49 / 200
На аналіз одержано речовину, що має хімічну назву: 2-(2-метил-5-нітро-1Н-імідазол-1іл)етанол. Якій лікарській речовині відповідає ця назва? A substance with the chemical name: 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1yl)ethanol was obtained for analysis. Which medicinal substance corresponds to this name?

Метронідазол Metronidazole

Нітрофурантоїн Nitrofurantoin

Феназон Fenazone

Клонідину гідрохлорид Clonidine hydrochloride

Тіотриазолін Thiotriazoline

50 / 200
Хворій 25-ти років для лікування нападів мігрені лікар призначив сума-триптан. Вкажіть механізм дії даного препарату: To a 25-year-old patient, the doctor prescribed suma-triptan for the treatment of migraine attacks. Specify the mechanism of action of this drug:

Селективний α-адреноблокатор Selective α-adrenoblocker

Неселективний α-адреноблокатор Nonselective α-blocker

Стимулятор β-адренорецепторів Stimulator of β-adrenoceptors

Селективний агоніст 5-HT1- серотонінових рецепторів Selective agonist of 5-HT1- serotonin receptors

Селективний антагоніст 5-HTi-серотонінових рецепторів Selective antagonist of 5-HTi-serotonin receptors

51 / 200
Листок-вкладка до препарату повинен містити коротку характеристику ЛЗ і обов’язкову дату останнього перегляду інформації. Така інформація, згідно з вимогами законодавства ВО-ОЗ, відноситься до такого рівня: The insert sheet for the drug must contain a brief description of the drug and the mandatory date of the last revision of the information. Such information, according to the requirements of the legislation of the Ministry of Health and Welfare, refers to such equal:

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

Фармакоекономічний Pharmacoeconomic

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Споживацький Consumer

Фармакологічний Pharmacological

52 / 200
Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентується наказом №360 від 19.072005 року (із змінами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний фенобарбітал в складі комбінованої лікарської форми? The rules for issuing prescriptions and requirements-orders for medicinal products and medical products are regulated by Order No. 360 dated 07/19/2005 (as amended). On which prescription form should be prescribed phenobarbital as part of the combined dosage form?

На рецептурному бланку ф-3 On prescription form f-3

На рецептурному бланку ф-1 On prescription form f-1

Відпускається без рецепта Over-the-counter

На рецептурному бланку ф-3 в двох екземплярах On prescription form f-3 in two copies

На двох рецептурних бланках ф-1 і ф-3 On two prescription forms f-1 and f-3

53 / 200
Відпустки для працівників аптек поділяють на щорічні, додаткові, творчі, соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Вкажіть загальну тривалість основної і додаткової відпусток: Vacations for pharmacy workers are divided into annual, additional, creative, social and unpaid leave. Enter the total duration of the main and additional leave:

60 календарних днів 60 calendar days

70 календарних днів 70 calendar days

90 календарних днів 90 calendar days

65 календарних днів 65 calendar days

59 календарних днів 59 calendar days

54 / 200
Представники родини Solanaceae широко використовуються в медичній практиці як алкалоїдовмісні рослини. Який із представників родини є джерелом для напівсинтетичного отримання кортикостероїдних гормональних препаратів? Representatives of the Solanaceae family are widely used in medical practice as alkaloid-containing plants. Which of the family representatives is a source for semi-synthetic production of corticosteroid hormonal preparations?

Datura Stramonium Datura Stramonium

Solanum laciniatum Solanum laciniatum

Atropa belladonna Atropa belladonna

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

Solanum tuberosum Solanum tuberosum

55 / 200
Молодий фахівець після закінчення ВНЗ влаштувався на роботу в аптеку. Через чотири місяці роботи він забажав піти у відпустку. Якої тривалості відпустку йому можна надати? After graduating from university, a young specialist got a job in a pharmacy. After four months of work, he wanted to go on vacation. How long can he be given a vacation?

24 дні 24 days

Пропорційно до відпрацьованого часу Proportional to time worked

1 тиждень 1 week

14 днів 14 days

10 днів 10 days

56 / 200
Із заробітної плати працівників аптек вираховуються обов’язкові утримання. Вкажіть ставку податку з доходів фізичних осіб (ПДФО): Mandatory deductions are deducted from the wages of pharmacy workers. Enter the personal income tax rate:

15% 15%

20% 20%

1% 1%

2% 2%

0,5% 0,5%

57 / 200
Сукупність організаційних, розпорядчих, дисциплінарних способів впливу керівника на виконавців відноситься до таких методів менеджменту: The set of organizational, administrative, disciplinary methods of the manager's influence on the performers refers to the following management methods:

Економічні Economic

Соціально-психологічні Social and psychological

Галузеві Industry

Технологічні Technological

Адміністративні Administrative

58 / 200
Лікарську форму для внутрішнього застосування у вигляді крупинок круглої або неправильної форми, що містить суміш лікарських і допоміжних речовин, що не покрита оболонкою, називають: Medicinal form for internal use in the form of round or irregular shaped granules, containing a mixture of medicinal and auxiliary substances, which is not covered with a shell, is called:

Порошки Powders

Таблетки Pills

Спансули Sponsules

Гранули Pellets

Драже Drugs

59 / 200
Дитині 4-х років з метою лікування ангіни був призначений антибактеріальний засіб. Через 2 тижні після проведеного лікування з’явилося жовте забарвлення зубів, що не знімається зубною пастою. Який антибіотик міг спричинити такий побічний ефект? A 4-year-old child was prescribed an antibacterial agent for the treatment of angina. 2 weeks after the treatment, yellow teeth appeared, which cannot be removed with toothpaste. What antibiotic could have caused such a side effect?

Азитроміцин Azithromycin

Амікацин Amikacin

Метронідазол Metronidazole

Цефтріаксон Ceftriaxone

Тетрациклін Tetracycline

60 / 200
При обліку грошових коштів в аптеці використовується касова книга. Яка з перерахованих операцій з готівковими грошовими коштами НЕ ВІДНОСИТЬСЯ до видаткових по касі: A cash book is used when accounting for cash in the pharmacy. Which of the listed transactions with cash does NOT relate to the expenses at the cash register:

Здача виручки з аптеки Return of proceeds from the pharmacy

Видача готівки підзвіт Issuance of cash subreport

Оплата закупленої у населення лікарсько-рослинної сировини Payment of medicinal plant raw materials purchased from the population

Оплата закупленого у населення аптечного посуду Payment of pharmacy utensils purchased from the public

Надходження коштів на виплату авансу і зарплати Receipt of funds for payment of advance and salary

61 / 200
Правління ВАТ ”Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” розробляє довготривалі та перспективні плани, встановлює стратегічні цілі підприємства. Представником якого рівня управління в ієрархії менеджменту є голова правління? The Board of JSC Borshchagiv Chemical-Pharmaceutical Plant develops long-term and long-term plans, sets the company's strategic goals. What level of management in the management hierarchy is the chairman of the board a representative of?

Управлінський рівень Management level

Технічний рівень Technical Level

Товарний рівень Commodity level

Збутовий рівень Sales Level

Інституційний рівень Institutional level

62 / 200
Який з наведених діуретичних лікарських засобів НЕ БАЖАНО призначати хворому зі зниженою функцією слуху? Which of the following diuretic drugs should NOT be prescribed to a patient with reduced hearing function?

Фуросемід Furosemide

Клопамід Clopamide

Індапамід Indapamide

Хлорталідон Chlorthalidone

Спіронолактон Spironolactone

63 / 200
При одночасному застосуванні ген-таміцину та ацикловіру в таблетках збільшується ризик: The simultaneous use of gentamicin and acyclovir in tablets increases the risk:

Гепатотоксичності Hepatotoxicity

Нефротоксичності Nephrotoxicity

Нейротоксичності Neurotoxicity

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Імовірності алергічних реакцій Probability of allergic reactions

64 / 200
У процесі торгово-виробничої діяльності в аптеках відбуваються господарські операції, що відображаються на бухгалтерських рахунках. Рахунки, які характеризують наявність та рух майна підприємств за його складом, а сальдо на них записується у дебеті, називаються: In the course of trade and production activity in pharmacies, economic transactions are carried out, which are reflected in accounting accounts. Accounts that characterize the presence and movement of enterprise property according to its composition, and the balance they are recorded in the debit, they are called:

Активно-пасивними Active-passive

Бухгалтерськими Accounting

Банківськими Bank

Активними Active

Пасивними Passive

65 / 200
В контрольно-аналітичну лабораторію надійшла субстанція лікарського засобу. Її ідентифікація, згідно вимог ДФУ передбачає визначення речовин, виявлюваних нінгідрином, що здійснюється методом тонкошарової хроматографії. Назвіть цей лікарський засіб: The control and analytical laboratory received a drug substance. Its identification, according to the requirements of the Federal Drug Administration, involves the determination of substances detected by ninhydrin, which is carried out by the method of thin-layer chromatography. Name this drug :

Кислота глютамінова Glutamine Acid

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Кислота бензойна Benzoin Acid

Кислота хлористоводнева Chloric Acid

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

66 / 200
В аптеку надійшов рецепт від хворого на шизофренію, що містить фенобарбітал у таблетках. На яких рецептурних бланках даний рецепт повинен бути виписаний? The pharmacy received a prescription from a schizophrenic patient containing phenobarbital in tablets. On which prescription forms should this prescription be written?

Форма № 1 в двох екземплярах Form No. 1 in duplicate

Форма № 3 в двох екземплярах Form No. 3 in two copies

Може бути відпущений без рецепту Can be dispensed without a prescription

Форма № 3 + форма № 1 в двох екземплярах Form No. 3 + Form No. 1 in duplicate

Форма № 3 + форма № 1 Form #3 + Form #1

67 / 200
Аптека планує розширити виробництво лікарських засобів. З цією метою придбано виробниче обладнання на суму 7000 грн. За якою вартістю обладнання буде зараховане на баланс аптеки? The pharmacy plans to expand the production of medicines. For this purpose, production equipment worth UAH 7,000 was purchased. At what cost will the equipment be credited to the balance of the pharmacy?

Переоцінена вартість Overestimated value

Справедлива вартість Fair Value

Ліквідаційна вартість Liquidation value

Первісна вартість Original cost

Амортизаційна вартість Depreciation cost

68 / 200
У зразку листя ортосифону тичинкового (ниркового чаю) встановлено наявність глікозидних похідних урсану. Цей зразок можна віднести до сировини, яка вміщує: The presence of ursan glycoside derivatives was found in a sample of orthosiphon stamen leaves (kidney tea). This sample can be classified as a raw material containing:

Сапоніни Saponins

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Фітостероли Phytosterols

Ціаноглікозиди Cyanoglycosides

Екдистероїди Ecdysteroids

69 / 200
Встановіть тип маркетингового контролю, якщо відповідальними за його впровадження є вище керівництво і ревізор по маркетингу, а як метод контролю використовується ревізія маркетингу: Set the type of marketing control, if senior management and the marketing auditor are responsible for its implementation, and marketing audit is used as the control method:

Контроль прибутковості Profitability Control

Контроль рентабельності Profitability control

Контроль за реалiзацiєю Implementation Control

- -

Стратегічний контроль Strategic control

70 / 200
Відділом маркетингу фірми-виробника встановлено різке зниження рівня продажів лікарських засобів за певний період часу. Вкажіть вид маркетингу та завдання щодо управління маркетингом: The marketing department of the manufacturing company has established a sharp decrease in the level of sales of medicinal products for a certain period of time. Specify the type of marketing and the task of marketing management:

Синхромаркетинг, вирівнювання попиту Synchronous marketing, demand equalization

Ремаркетинг, підвищення попиту Remarketing, increasing demand

Демаркетинг, зниження попиту Demarketing, declining demand

Протидіючий маркетинг, зниження попиту Countermarketing, demand reduction

Конверсійний маркетинг, формування попиту Conversion marketing, demand generation

71 / 200
Квітки ромашки лікарської містять ефірну олію синього кольору, основним компонентом якої є: The flowers of chamomile contain a blue essential oil, the main component of which is:

Цинеол Цинеол

Борнілізовалеріанат Bornylizovalerianate

Анетол Anethol

Арніфолін Arnifolin

Хамазулен Hamazulene

72 / 200
Трави, в основному, заготовляють у період цвітіння рослин. Виняток становить трава череди. Коли заготовляють траву череди? Herbs are generally harvested during the flowering period of plants. The exception is the grass of the herd. When is the grass of the herd harvested?

У фазі бутонізації In budding phase

Перед початком цвітіння рослини Before the plant begins to bloom

У період зрілих плодів In the period of ripe fruits

У період цвітіння рослини During the flowering period of the plant

У період появи плодів During the fruiting period

73 / 200
Фармацевтична фірма виробляє лікарські препарати, знає своїх споживачів і має можливості постачання. Для якого типу сегменту характерна дана ситуація? A pharmaceutical company produces drugs, knows its customers and has supply capabilities. What type of segment is this situation typical for?

Ринок споживача Consumer Market

Ринкове вікно Market Window

Товарний ринок Commodity market

Ринкова ніша Market Niche

Потенційний ринок Potential Market

74 / 200
В рекламному ролику, який демонструють по телебаченню, показано, як препарат проти застуди ефективно виліковує парубка, і той з радістю іде на довгоочікуване побачення. Вкажіть, на які мотиви покупки розрахований даний рекламний ролик: In a commercial shown on television, it is shown how an anti-cold drug effectively cures a young man, and he happily goes on a long-awaited date. Indicate what motives this commercial is calculated for purchases:

Економічні Economic

Раціональні Rational

Моральні Moral

Етичні Ethical

Емоційні Emotional

75 / 200
У кінці звітного періоду бухгалтер має відобразити господарські операції за основними засобами. Сума коштів, яку підприємство передбачає отримати від реалізації (ліквідації) необігових активів після закінчення терміну їх корисного використання, називається: At the end of the reporting period, the accountant must reflect economic transactions by fixed assets. The amount of funds that the company expects to receive from the sale (liquidation) of non-current assets after the end of their useful life , called:

Амортизаційна вартість Depreciation value

Ліквідаційна вартість Liquidation value

Переоцінена вартість Rated value

Справедлива вартість Fair Value

Первинна вартість Initial cost

76 / 200
Субстанція, що входить до складу лікарського препарату парацетамол (ацетамінофен), має наступну хімічну назву: The substance included in the drug paracetamol (acetaminophen) has the following chemical name:

2-( ацетокси)бензойна кислота 2-(acetoxy)benzoic acid

^(4-гідроксифеніл)ацетамід ^(4-hydroxyphenyl)acetamide

П-оксифенілсаліциламід P-Oxyphenylsalicylamide

Натрію 2-[[2,6-(дихлорфеніл)аміно]феніл]ацетат Sodium 2-[[2,6-(dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate

Натрій п-амінобензолсульфонілацетамід Sodium p-aminobenzenesulfonylacetamide

77 / 200
Фармацевт готує емульсійну мазь. Яка речовина вводиться в мазь у вигляді розчину, незалежно від концентрації? A pharmacist prepares an emulsion ointment. What substance is introduced into the ointment in the form of a solution, regardless of concentration?

Резорцин Резорцин

Калію йодид Potassium iodide

Ментол Menthol

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

Коларгол Kolargol

78 / 200
Для проведення ідентифікації лікарських субстанцій до складу яких входить нітрити, провізор-аналітик використовує: To identify medicinal substances that include nitrites, the pharmacist-analyst uses:

Реактив метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid reagent

Розчин гліоксальгідроксіанілу Glyoxalhydroxyanil solution

Хлорамін у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Chloramine in the presence of dilute hydrochloric acid

Антипірин у присутності кислоти хлористоводневої розведеної Fire retardant in the presence of dilute hydrochloric acid

Розчин тіосечовини Thiourea solution

79 / 200
Найбільш ефективним лікарським засобом для профілактики НПЗЗ-асоційованої гастропатії є: The most effective drug for the prevention of NSAID-associated gastropathy is:

Папаверин Papaverine

Цефтріаксон Ceftriaxone

Целекоксиб Celecoxib

Омепразол Omeprazole

Дротаверин Drotaverine

80 / 200
Виберіть препарат для симптоматичного лікування печії: Select a drug for the symptomatic treatment of heartburn:

Блокатори протонової помпи Proton pump blockers

Спазмолітики Spasmolytics

Антациди Antacids

Жовчогінні Cholesterol

Анальгетики Analgesics

81 / 200
Порекомендуйте пацієнту, хворому на бронхіальну астму, інгаляційний агоніст ^2адренорецепторів пролонгованої дії: Recommend an inhaled long-acting ^2adrenoceptor agonist to a patient with bronchial asthma:

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Клемастин Clemastin

Теофілін Theophylline

Сальметерол Salmeterol

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

82 / 200
Пацієнту, який відправляється у відрядження, лікар виписав рецепт на препарат в кількості, передбаченій для трьохмісячного курсу лікування. Яку позначку повинен зробити лікар на такому рецептурному бланку? To a patient who is going on a business trip, the doctor wrote a prescription for a drug in the amount provided for a three-month course of treatment. What mark should the doctor make on such a prescription form?

Проставити дві печатки лікаря Put two doctor's seals

Знак оклику Exclamation mark

Не потрібно додаткових вказівок No additional information is required

Надпис ''Хронічно хворому'' Inscription ``To the chronically ill''

Cito або Statim Soon or Immediately

83 / 200
Лікарська рослинна сировина, з якої одержують препарати гепато-протекторної дії ”Силібор” ”Легалон” ”Карсил” ”Гепабене” є плоди: Medicinal plant raw materials from which drugs with hepato-protective action 'Silibor' 'Legalon' 'Karsyl' 'Hepabene' are obtained are fruits:

Silybum marianum Silybum marianum

Aronia melanocarpa Aronia melanocarpa

Ammi majus Ammi major

Sophora japonica Sophora japonica

Coriandrum sativum Coriander

84 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють очні лікарські форми одноразового застосування - ламелі. Яку з перерахованих речовин використовують для їх приготування? At a pharmaceutical enterprise, single-use ophthalmic dosage forms - lamellas are manufactured. Which of the listed substances is used for their preparation?

Хітозан Chitosan

Агар Agar

Метилцелюлоза Methylcellulose

Желатин Gelatin

Колаген Collagen

85 / 200
Вкажіть, якому з нижче наведених лікарських засобів відповідає хімічна назва: 5,5діетилбарбітурова кислота? Indicate which of the following drugs corresponds to the chemical name: 5,5diethylbarbituric acid?

Бензонал Benzonal

Барбітал Barbital

Метилурацил Methyluracil

Фенобарбітал Phenobarbital

Гексенал Hexenal

86 / 200
Спеціалісти відділу маркетингу фармацевтичного підприємства ”Луга-фарм” на графіку відобразили валові витрати та валовий дохід при різних рівнях обсягів продажів лікарського засобу. В даному випадку використаний такий метод ціноутворення: Specialists of the marketing department of the pharmaceutical enterprise 'Luga-Pharm' graphically displayed the gross costs and gross income at different levels of sales volumes of the medicinal product. In this case, the following pricing method was used :

З орієнтацією на попит Demand oriented

Націнок Markup

Беззбитковості Breakeven

Конкурентних цін Competitive prices

Тендерного ціноутворення Tender Pricing

87 / 200
Вкажіть допоміжну речовину, що додають в масу для таблетування у кількості більше 1% згідно з ДФУ: Specify the excipient added to the mass for tableting in the amount of more than 1% according to the DFU:

Кислота стеаринова Stearic Acid

Кальцію стеарат Calcium stearate

Магнію стеарат Magnesium stearate

Твін-80 Twin-80

Аеросил Aerosil

88 / 200
Кожен відділ аптеки виконує відповідні функції. Яке основне завдання рецептурновиробничого відділу? Each department of the pharmacy performs the respective functions. What is the main task of the prescription production department?

Реалізація готових ЛЗ за рецептом лікаря Implementation of ready-made drugs according to a doctor's prescription

Реалізація та ремонт оптики Implementation and repair of optics

Прийом рецептів та виготовлення лікарських форм Acceptance of prescriptions and manufacture of dosage forms

Реалізація безрецептурних ЛЗ Implementation of non-prescription drugs

Прийом товару та його зберігання Receipt of goods and its storage

89 / 200
При випробуванні на чистоту субстанції кислоти хлористоводневої концентрованої за вимогами ДФУ використовували розчин калію йодиду в присутності крохмалю. Визначення якої домішки проводили? When testing for the purity of the substance of hydrochloric acid concentrated according to the requirements of the DFU, a solution of potassium iodide was used in the presence of starch. What impurities were determined?

Магній Magnesium

Важкі метали Heavy metals

Арсен Arsen

Кальцій Calcium

Вільний хлор Free chlorine

90 / 200
ПДВ - це частина новоствореної вартості, яка сплачується до бюджету. За рахунок чиїх коштів сплачуєтьсятПДВ (податок на додану вартість)? VAT is a part of the newly created value that is paid to the budget. At whose expense is VAT (value added tax) paid?

За рахунок коштів, одержаних від покупців Due to funds received from buyers

Суб’ єктів роздрібної торгівлі Subjects of retail trade

Виробника Manufacturer

Дистриб’ютора Distributor

Суб’єктів оптової торгівлі Subjects of wholesale trade

91 / 200
У хворого ревматоїдним артритом виявлена гіперглікемія. Лікування яким препаратом могло призвести до цього? Hyperglycemia was detected in a patient with rheumatoid arthritis. Treatment with what drug could lead to this?

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Гідроксихлорохін Hydroxychloroquine

Преднізолон Prednisone

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Кальцемін Calcemin

92 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин еуфіліну для ін’єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину: At a pharmaceutical company, eufilin solution for injections is manufactured. Specify the peculiarities of preparation of this solution:

Очищення розчину від барвних та пірогенних речовин Cleaning of the solution from colored and pyrogenic substances

Очищення методом стерильного фільтрування Cleaning by sterile filtration

Додавання стабілізатору Adding Stabilizer

Розчинення лікарської речовини при нагріванні Dissolution of medicinal substance during heating

Приготування розчину вищої концентрації Preparation of higher concentration solution

93 / 200
Які йони, відповідно до вимог Державної фармакопеї України, ідентифікують з розчином динатрію гідрофосфату у присутності розчину аміаку розведеного і розчину амонію хлориду? What ions, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, are identified with a solution of disodium hydrogen phosphate in the presence of a dilute ammonia solution and an ammonium chloride solution?

Арсену (III) Arsen (III)

Кальцію Calcium

Калію Potassium

Арґентуму Argentum

Магнію Magnesium

94 / 200
Субстанцію дибазолу аналізують на кількісний вміст діючої речовини методом ацидиметрії в неводному середовищі. Який титрант та індикатор використовують в цьому методі? The substance dibazole is analyzed for the quantitative content of the active substance by the method of acidimetry in a non-aqueous environment. What titrant and indicator are used in this method?

Розчин натрію метилату, тимоловий синій Sodium methylate solution, thymol blue

Розчин кислоти нітратної, кристалічний фіолетовий Nitric acid solution, crystal violet

Розчин натрію гідроксиду, фенолфталеїн Sodium hydroxide solution, phenolphthalein

Розчин кислоти перхлоратної, кристалічний фіолетовий Perchloric acid solution, crystal violet

Розчин кислоти сульфатної, нафтол-бензеїн Solution of sulfuric acid, naphthol-benzene

95 / 200
Згідно вимог Державної фармакопеї України, для ідентифікації калій перманганату 50 мг субстанції розчиняють у 5 мл води і додають 0,3 мл розчину натрію гідроксиду. Який аналітичний ефект цієї реакції? According to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, to identify potassium permanganate, 50 mg of the substance is dissolved in 5 ml of water and 0.3 ml of sodium hydroxide solution is added. What is the analytical effect of this reaction ?

Коричневий осад Brown sediment

Зелене забарвлення Green color

Фіолетове забарвлення Purple color

Червоний осад Red sediment

Знебарвлення розчину Solution discoloration

96 / 200
Фармацевт отримав рецепт на виготовлення розчину Люголя. Яка особливість розчинення йоду? The pharmacist received a prescription for making Lugol's solution. What is the peculiarity of dissolving iodine?

Розчинення у насиченому розчині калію йодиду Dissolution in a saturated solution of potassium iodide

Диспергування у присутності етанолу Dispersion in the presence of ethanol

Розчинення в спирті етиловому Solution in ethyl alcohol

Сплавлення речовини на водяній бані з водою Melting a substance in a water bath with water

Розтирання в ступці з гліцерином Making in a mortar with glycerin

97 / 200
Сировиною для одержання напівсинтетичної камфори є пагони ялиці сибірської, які містять ефірну олію. Який компонент ефірної олії використовують для отримання напівсинтетичної камфори? The raw material for obtaining semi-synthetic camphor is the shoots of Siberian fir, which contain essential oil. What component of essential oil is used to obtain semi-synthetic camphor?

Ментол Menthol

Цитраль Citral

Тимол Tymol

Борнеол Борнеол

Ліналоол Linaloool

98 / 200
Звичайна діяльність аптеки поділяється на операційну, інвестиційну та фінансову. До операційної діяльності відноситься: Normal activity of a pharmacy is divided into operational, investment and financial. Operational activity includes:

Дивіденди Dividends

Надходження коштів від реалізації продукції Incoming funds from product sales

Надходження коштів від фінансових інвестицій Incoming funds from financial investments

Відшкодування збитків від надзвичайних подій Indemnification from extraordinary events

Надходження коштів від облігацій Inflow of funds from bonds

99 / 200
Галеновий цех проводить виробництво соку подорожника із свіжої рослинної сировини. Консервантом для даного препарату є: The galenic workshop produces plantain juice from fresh vegetable raw materials. The preservative for this drug is:

Крезол Крезол

Резорцин Resorcinol

Натрія метабісульфіт Sodium metabisulfite

Метанол Methanol

Фенол Phenol

100 / 200
Фармацевт приготував порошки за прописом: Rp.: Acidi ascorbinici 0,1 Glucosi 0,3 Misce, fiat pulvis D. t. D. №10. Signa. По 1 капсулі 3 рази на день. Вкажіть масу одного порошку: The pharmacist prepared the powders according to the prescription: Rp.: Acidi ascorbinici 0.1 Glucosi 0.3 Misce, fiat pulvis D. t. D. #10. Signa. 1 capsule 3 times a day. Enter the weight of one powder:

0,13 0,13

0,04 0,04

0,4 0,4

5,0 5,0

0,31 0,31

101 / 200
Один з наведених лікарських засобів при нагріванні до 180°С і при ударі вибухає, внаслідок чого при його отриманні і зберіганні слід дотримуватися обережності. Це: One of the listed medicinal products explodes when heated to 180°C and upon impact, as a result of which care should be taken when obtaining and storing it. It is:

Вугілля активоване Coal activated

Кальцію хлорид Calcium chloride

Розчин нітрогліцерину Solution of nitroglycerin

Барію хлорид Barium chloride

Спиртовий розчин йоду Alcoholic solution of iodine

102 / 200
Хімічна назва 11бета,17-дигідрокси-3,2-діоксопрегн-4-єн-21-їл ацетат відповідає субстанції лікарської речовини: The chemical name of 11beta,17-dihydroxy-3,2-dioxopregn-4-en-21-yl acetate corresponds to the substance of the medicinal substance:

Гідрокортизону ацетат Hydrocortisone Acetate

Кортизону ацетат Cortisone Acetate

Дезоксикортикостерону ацетат Desoxycorticosterone acetate

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

103 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз натрію диклофенаку. Вкажіть метод кількісного його визначення згідно вимог ДФУ: A pharmacist-analyst performs an analysis of diclofenac sodium. Specify the method of its quantitative determination according to the requirements of the State Federal Drug Administration:

Алкаліметрія у спиртово-хлороформній суміші Alkalimetry in an alcohol-chloroform mixture

Ацидиметрія у безводному середовищі Acidimetry in an anhydrous environment

Алкаліметрія у водному середовищі Alkalimetry in an aqueous environment

Алкаліметрія у безводному середовищі Alkalimetry in an anhydrous environment

Ацидиметрія у водному середовищі Acidimetry in an aqueous environment

104 / 200
Яку реакцію ідентифікації можна використати для підтвердження наявності гетероциклічного атому cульфу-ру в молекулі норсульфазолу? What identification reaction can be used to confirm the presence of a heterocyclic sulfur atom in the norsulfazole molecule?

З розчином дифенілкарбазиду With diphenylcarbazide solution

Піролізу з наступним виявленням сірководню Pyrolysis followed by detection of hydrogen sulfide

З солями лужних металів With salts of alkali metals

З реактивом Маркі With Mark's reagent

З барію хлоридом With barium chloride

105 / 200
Виберіть з перелічених рослин такі, що вміщують індольні алкалоїди: Choose from the listed plants those that contain indole alkaloids:

Дурман звичайний, блекота чорна Dorman ordinary, blackness black

Раувольфія зміїна, барвінок малий Rauwolfia snake, small periwinkle

Чистотіл великий, мак снотворний The purulent is large, the poppy is soporific

Ефедра хвощова, пізцьоцвіт осінній Ephedra khvoschovya, Pizzotsvit autumn

Шоколадне дерево, чай китайський Chocolate tree, Chinese tea

106 / 200
В аптеці готують лікарський засіб, до складу якого входить обмежено набухаюча ВМС. Вкажіть цю речовину: A drug is prepared in the pharmacy, which includes a limited swelling IUD. Specify this substance:

Крохмаль Starch

! хтіол Ichthyol

Коларгол Colargol

Натрію хлорид Sodium Chloride

Пепсин Pepsin

107 / 200
Замовлена підприємством перевірка обліку первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти називається: The verification of primary documents and other information about the financial and economic activity of business entities ordered by the company in order to determine the reliability of their reporting, accounting, and its completeness is called:

Аудит Audit

Бухгалтерський облік Accounting

Інспектування Inspection

Фінансовий аналіз Financial Analysis

Експертиза Expertise

108 / 200
Узагальнюючий документ аудитора, передбачений договором між аудитором та суб’єктом господарювання, у якому у довільній формі подана інформація про результати проведення аудиту, виявлені недоліки у бухгалтерському обліку та рекомендації щодо їх усунення, називається: Summary document of the auditor, stipulated by the contract between the auditor and the economic entity, in which information on the results of the audit, identified deficiencies in accounting and recommendations is provided in an arbitrary form regarding their elimination, is called:

Бухгалтерський баланс Accounting balance

Звіт про власний капітал Equity Statement

Звіт про фунтові результати Pound Results Report

Аудиторський звіт Audit Report

Звіт про грошові кошти Cash Report

109 / 200
Вкажіть, як називається економічний показник аптеки, що характеризує обсяг продажу товарів аптечного асортименту за певний період часу: Specify the name of the economic indicator of the pharmacy, which characterizes the volume of sales of pharmacy products for a certain period of time:

Рентабельність Profitability

Витрати обігу Circulation costs

Товарообіг Turnover

Прибуток Profit

Норматив товарного запасу Stock standard

110 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено антихелікобактер-ну терапію. На 3-ю добу хворий відмітив появу стільця чорного кольору. Який лікарський засіб є причиною цього? The patient has been prescribed anti-helicobacter therapy for peptic ulcer disease. On the 3rd day, the patient noticed the appearance of black stools. What medicine is the cause of this?

Тетрациклін Tetracycline

Метронідазол Metronidazole

Омепразол Omeprazole

Тинідазол Tinidazole

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

111 / 200
При розрахунках ізотонічної концентрації розчинів для ін’єкцій використовують значення депресії плазми крові. Вкажіть її значення: When calculating the isotonic concentration of solutions for injections, the value of blood plasma depression is used. Specify its value:

0,10oC 0,10oC

0,45oC 0,45oC

0,90oC 0,90oC

0,34o C 0,34o C

0,52oC 0,52oC

112 / 200
Хворому 45-ти років з діагнозом артеріальної гіпертензії призначено в комплексній терапії еналаприл, амло-дипін, гідрохлортіазид, аторвастатин, ацетилсаліцилову кислоту. На 5 добу лікування з’явилися набряки нижніх кінцівок. Який препарат міг спричинити такий побічний ефект? A 45-year-old patient with a diagnosis of arterial hypertension was prescribed enalapril, amlo-dipine, hydrochlorothiazide, atorvastatin, acetylsalicylic acid in complex therapy. On the 5th day of treatment, swelling of the lower extremities. What drug could cause such a side effect?

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Амлодипін Amlodipine

Аторвастатин Atorvastatin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Еналаприл Enalapril

113 / 200
З метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності в аптеках проводиться інвентаризація. Вкажіть документацію, що подається комісії до початку інвентаризації: In order to ensure the reliability of accounting and reporting in pharmacies, an inventory is conducted. Specify the documentation submitted to the commission before the inventory begins:

Інвентаризаційні описи Inventory descriptions

Висновок інвентаризаційної комісії Conclusion of the inventory commission

Перелік інвентаризаційних описів List of inventory descriptions

Розписка про залишки товарно-матеріальних цінностей Receipt on the balance of goods and material values

Акт результатів інвентаризації Act of inventory results

114 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії надійшла сировина Fructus Pastinacae sativae, що містить псорален та ангеліцин. Назвіть групу біологічно активних речовин, до якої вони належать: The raw material of Fructus Pastinacae sativae, containing psoralen and angelicin, has arrived at the control and analytical laboratory. Name the group of biologically active substances to which they belong:

Дубильні речовини Tanning substances

Сапоніни Saponins

Антраценпохідні Anthracene derivatives

Флавоноїди Flavonoids

Кумарини Coumarins

115 / 200
Яка з нижченаведених сполук є вихідною речовиною для синтезу хлор-промазину гідрохлориду? Which of the following compounds is the starting material for the synthesis of chlorpromazine hydrochloride?

3- хлорфенотіазин 3-chlorophenothiazine

2-хлорфенотіазин 2-chlorophenothiazine

4- хлорфенотіазин 4-chlorophenothiazine

5- хлорфенотіазин 5-chlorophenothiazine

6- хлорфенотіазин 6-chlorophenothiazine

116 / 200
Який аналітичний ефект спостерігатиме спеціаліст ВТК при проведенні лужного гідролізу саліциламіду? What analytical effect will the VTK specialist observe during alkaline hydrolysis of salicylamide?

Утворення осаду білого кольору Formation of a white sediment

Виділення газу із специфічним запахом Emission of gas with a specific smell

Утворення червоного забарвлення Formation of red color

Утворення жовтого осаду Formation of yellow sediment

Утворення синього забарвлення Formation of blue color

117 / 200
Фармацевтична фірма провела дослідження ринку і встановила, що таблетованому препарату 'Анальгін” надають перевагу люди пенсійного віку. За яким принципом здійснено сегментацію ринку? A pharmaceutical company conducted market research and found that the tablet drug 'Analgin' is preferred by people of retirement age. What principle was used to segment the market?

Поведінковий Behavioral

Географічний Geographic

Економічний Economic

Соціально-демографічний Socio-demographic

Психографічний Psychographic

118 / 200
Для перевірки стану активів аптека періодично проводить інвентаризації. Планова інвентаризація нерухомих основних фондів проводиться: To check the state of assets, the pharmacy periodically conducts inventories. A planned inventory of immovable fixed assets is conducted:

1 раз на три роки Once every three years

Три рази в рік Three times a year

Не рідше 1 разу на рік At least once a year

Кожних півроку Every six months

Два рази в рік Twice a year

119 / 200
Основними діючими речовинами листя сени є сенозиди A, B, C, D. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? The main active substances of senna leaves are senosides A, B, C, D. To which class of biologically active substances do they belong?

! ридоїди ! ridoids

Фенольні кислоти Phenolic acids

Фенольні глікозиди Phenolic glycosides

Флавоноїди Flavonoids

Антраценпохідні Anthracene derivatives

120 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку заліза кальцію гліцерофосфату згідно ДФУ за утворенням рожевого забарвлення з розчином такої кислоти: The pharmacist-analyst determines the admixture of iron calcium glycerophosphate according to DFU by the formation of a pink color with a solution of the following acid:

Нітратна Nitrate

Тіогліколева Thioglycol

Сірчана Sulphur

Хлористоводнева Chloride Day

Борна Borna

121 / 200
Кількісний вміст фталілсульфаті-азолу (фталазолу) згідно ДФУ визначають методом алкаліметрії. Титрованим у цьому методі є розчин: The quantitative content of phthalyl sulfate-azole (phthalazole) according to DFU is determined by the method of alkalimetry. Titrated in this method is the solution:

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Натрію нітриту Sodium nitrite

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Калію бромату Potassium bromate

Срібла нітрату Silver nitrate

122 / 200
Згідно вимог ДФУ, ідентифікація ЛРС здійснюється за допомогою мікроскопічного аналізу. Для якої рослинної сировини наявність молочників є діагностичною анатомічною ознакою? According to the requirements of the DFU, the identification of LRS is carried out using microscopic analysis. For which plant material, the presence of milkweed is a diagnostic anatomical feature?

Корені кульбабки Dandelion roots

Корені солодки Licorice roots

Корені стальнику Roots of a table tree

Корені алтею Roots of altea

Корені щавелю Sorel roots

123 / 200
Для якої ЛРС наявність пігментованих вмістищ з безколірним вмістом має діагностичне значення при ідентифікації сировини: For which LRS, the presence of pigmented containers with colorless contents has a diagnostic value in the identification of raw materials:

Трава кропиви собачої Nettle grass

Трава чистотілу Clandus grass

Трава беладони Belladonium Grass

Трава звіробою St. John's wort

Трава гірчаку почечуйного Herb's Grass

124 / 200
Аптека зобов’язана надавати першу медичну допомогу. Вкажіть в якому первинному документі відображаються витрати товару на проведення такої діяльності: The pharmacy is obliged to provide first aid. Indicate in which primary document the costs of the product for such activity are reflected:

Касова книга Cash book

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

Довідка про списання товару Record of product write-off

Звіт про рух тари Tare movement report

125 / 200
Частка від ділення суми торгових накладень до товарообігу в роздрібних цінах (у відсотках) визначає: Part of the division of the amount of trade invoices by the turnover in retail prices (in percent) determines:

Рентабельність Profitability

Рівень торгових накладень Level of trade overlays

Дохід Income

Витрати Expenses

Собівартість Cost

126 / 200
У медикаментозному лікуванні хворого 63-х років, який має серцево-судинну патологію, використовується еналаприл. До якої групи належить цей препарат? Enalapril is used in the medical treatment of a 63-year-old patient with cardiovascular disease. What group does this drug belong to?

а-блокатор a-blocker

Антагоніст кальцію Calcium antagonist

Сечогінний препарат Diuretic

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

в-блокатор in-blocker

127 / 200
У хворої на варикозну хворобу нижніх кінцівок спостерігаються ознаки передозування гепарину. Який препарат доцільно використати як антидот? A patient with varicose veins of the lower extremities has signs of heparin overdose. Which drug should be used as an antidote?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Дипіридамол Dipiridamol

Пентоксифілін Pentoxifylline

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

128 / 200
Який з наведених препаратів показаний хворому на подагру з гіперури-кемією в амбулаторному періоді лікування? Which of the following drugs is indicated for a gout patient with hyperuricemia during outpatient treatment?

Дипіридамол Dipyridamole

Фуросемід Furosemide

Аскорутин Ascorutin

Алопуринол Allopurinol

Гіпотіазид Hypotiazide

129 / 200
Визначення якої фізичної константи глібенкламіду згідно вимог Державної фармакопеї України можна використати для його ідентифікації? Determining which physical constant of glibenclamide according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine can be used for its identification?

Відносної густини Relative density

Температури кипіння Boiling temperatures

Температури плавлення Melting temperatures

Показника заломлення Refractive Index

Питомого оптичного обертання Specific optical rotation

130 / 200
До аптеки надійшов рецепт: Rp.: Sulfuris praecipitati 2,0 Glycerini 5,0 Aquae purificatae 100 ml M.D.S. Втирати в шкіру голови. Вкажіть вид лікарської форми: The pharmacy received a prescription: Rp.: Sulfuris praecipitati 2.0 Glycerini 5.0 Aquae purificatae 100 ml MDS Rub into the scalp. Specify the type of dosage form:

Колоїдний розчин Colloidal solution

Розчин Solution

Розчин ВМС Solution of the Navy

Емульсія Emulsion

Суспензія Suspension

131 / 200
Прозорі рідкі водно-спиртові витяжки з висушеної або свіжої лікарської рослинної сировини, які отримують без нагрівання і видалення екстрагента, називаються: Clear liquid water-alcohol extracts from dried or fresh medicinal plant raw materials, which are obtained without heating and removing the extractant, are called:

Густі екстракти Thick extracts

Екстракти-концентрати Extracts-concentrates

Настойки Tinctures

Рідкі екстракти Liquid extracts

Олійні екстракті Oil extracts

132 / 200
Підприємство виготовляє очні краплі. З якою метою до складу очних крапель додають натрію хлорид? The company manufactures eye drops. For what purpose is sodium chloride added to the eye drops?

Запобігання росту мікроорганізмів Preventing the growth of microorganisms

Видалення пірогенів Remove pyrogens

Усунення гідролізу Elimination of hydrolysis

Запобігання вилуговуванню скла Preventing glass leaching

Створення ізотонічного розчину Creation of isotonic solution

133 / 200
В офіційній медицині використовується кілька видів роду Polygonum. Кореневища одного з них багаті на дубильні речовини і використовуються для лікування проносів. Вкажіть цей вид: In official medicine, several species of the genus Polygonum are used. The rhizomes of one of them are rich in tannins and are used to treat diarrhea. Specify this species:

Polygonum alpinum Alpine Polygon

Polygonum hydropiper Polygonum hydropiper

Polygonum bistorta Polygon bistorta

Polygonum aviculare Bird polygon

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

134 / 200
Хворий 60-ти років після перенесеної операції знаходиться на постільному режимі. Після тривалої терапії корою крушини, проносний ефект препарату зменшився. Яке явища обумовило цей процес? A 60-year-old patient is on bed rest after an operation. After long-term therapy with buckthorn bark, the laxative effect of the drug decreased. What phenomenon caused this process?

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Звикання Addiction

Індивідуальна чутливість Individual sensitivity

Синдром рикошету Rebound Syndrome

135 / 200
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати пацієнту? After hypothermia, the patient developed herpetic rashes in the area of the wings of the nose and upper lip. What drug can be recommended to the patient?

Ацикловір Acyclovir

Дексаметазон Dexamethasone

Амоксицилін Amoxicillin

Клотримазол Clotrimazole

Азитроміцин Azithromycin

136 / 200
Вкажіть основну операцію при підготовці тваринної сировини для виробництва ферментів: Indicate the main operation in the preparation of animal raw materials for the production of enzymes:

Видалення сторонніх тканин Removal of extraneous tissues

Зневоднення етанолом і ацетоном Ethanol and acetone dehydration

Негайне консервування і заморожування Immediate canning and freezing

Сушка сублімації Sublimation drying

Ополіскування сировини Rinse of raw materials

137 / 200
В технології виробництва ін’єкційних розчинів кальцію хлориду і магнію сульфату спільним є те, що вони: In the production technology of injection solutions of calcium chloride and magnesium sulfate, they have in common that:

Потребують стабілізації Require stabilization

Готуються в асептичних умовах Prepared in aseptic conditions

Не потребують стерилізації Do not require sterilization

Не потребують додаткової очистки Do not require additional cleaning

Вимагають додаткового очищення Require additional cleaning

138 / 200
На фармацевтичному підприємстві ”Вірго” контролюється надходження ЛЗ за кількістю і якістю. Визначте вид контролю: At the pharmaceutical enterprise 'Virgo' the supply of pharmaceuticals is controlled in terms of quantity and quality. Specify the type of control:

Ефективний Effective

Попередній Previous

Поточний Current

Заключний Final

Стандартний Standard

139 / 200
При заготівлі лікарської рослинної сировини можливе попадання домішок. Вкажіть, до якого виду домішкою є гадючник в’язолистий: During the harvesting of medicinal plant raw materials, it is possible to get impurities. Indicate to which species the impurity is the viper:

Arctium lappa Arctic lappa

Acorus calamus Acorus pen

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Zingiber officinale Zingiber officinale

Inula helenium Inula Helenium

140 / 200
Препарати альгігель та альгісорб застосовуються як послаблюючі і антисклеротичні засоби. Джерелом для отримання цих препаратів є: The drugs Algigel and Algisorb are used as laxatives and antisclerotic agents. The source for obtaining these drugs is:

Корені алтеї Althea roots

Листя підбілу Leaves under white

Насіння льону Flaxseed

Насіння подорожника блошиного Flea plantain seeds

Слань ламінарії Slan of kelp

141 / 200
Хворий скаржиться на набряк обличчя і шиї, осиплість голосу, нежить, утруднення дихання. За годину до цього прийняв таблетку ампіциліну. Яка побічна дія виникла? The patient complains of swelling of the face and neck, hoarseness of voice, runny nose, difficulty breathing. An hour before that, he took an ampicillin tablet. What side effect occurred?

Набряк Квінке Quincke edema

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Поліноз Pollinosis

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кропив’янка Hives

142 / 200
Хворій з дискінезією жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом призначено препарат, що стимулює жовчоутворення. Назвіть цей препарат: A patient with biliary dyskinesia of the hypokinetic type is prescribed a drug that stimulates bile production. Name this drug:

Папаверин Papaverine

Есенціале Essential

Алохол Alohol

Дротаверин Drotaverine

Мебеверин Mebeverine

143 / 200
Вкажіть, які прилади застосовуються для фасування мазей в промислових умовах: Indicate which devices are used for packing ointments in industrial conditions:

Вакуумні дозатори Vacuum dispensers

Шнекові машини Screw machines

Перколятори Percolators

Дискові дозатори Disk dispensers

Мазетерки Mazeterki

144 / 200
Провізор аптеки має II кваліфікаційну категорію. Яке навчання необхідно пройти провізору для отримання I кваліфікаційної категорії? The pharmacist of the pharmacy has the II qualification category. What training must the pharmacist undergo to obtain the I qualification category?

Спеціалізація Specialization

Стажування Internship

Інтернатура Internship

- -

Передатестаційний цикл Pre-certification cycle

145 / 200
Монографія ”Menyanthidis trifoliatae folium” у ДФУ (Доповнення 2) регламентує встановлювати специфічний числовий показний для цієї рослини, а саме: The monograph 'Menyanthidis trifoliatae folium' in DFU (Supplement 2) regulates setting a specific numerical index for this plant, namely:

Вміст жирних олій Content of fatty oils

Показний набухання Show swelling

Вміст танінів Tannin content

Показник гіркоти Bitterness Index

Вміст ефірних олій Content of essential oils

146 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. У якості ковзних речовин у виробництві таблеток використовують: Tablets are manufactured at a pharmaceutical enterprise. The following are used as lubricants in the production of tablets:

Розчини ВМС Solutions of the Navy

Стеарат кальцію Calcium stearate

Крохмальний клейстер Starch paste

Воду Water

Тартразин Tartrazine

147 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції оксазепаму. Яку реакцію він повинен провести згідно вимог ДФУ? A pharmacist-analyst performs the identification of the oxazepam substance. What reaction should he perform according to the requirements of the Federal Drug Administration?

Сульфування Sulphation

З розчином AgNO3 With AgNO3 solution

Утворення азобарвника після гідролізу Azo dye formation after hydrolysis

Ацилювання Acylation

Комплексоутворення Complex

148 / 200
При проведенні реакції ідентифікації субстанції ноотропілу (піраце-таму) шляхом нагрівання з розчином натрію гідроксиду провізор-аналітик спостерігає виділення аміаку. За допомогою чого він може підтвердити його наявність? During the identification reaction of the substance nootropil (piracetam) by heating with sodium hydroxide solution, the pharmacist-analyst observes the release of ammonia. What can he use to confirm its presence?'

Додавання розчину FeCl2 FeCl2 solution addition

Змочений лігніновий папірець Wetted lignin paper

Додавання розчину AgNO3 Addition of AgNO3 solution

Додавання розчину FeCl3 FeCl3 solution addition

Змочений лакмусовий папірець Wet litmus paper

149 / 200
В аптеку звернувся пацієнт зі скаргами, що після застосування антигіста-мінного засобу у нього виникли сонливість, втома, втрата уваги. Який лікарський засіб міг викликати такі симптоми? A patient came to the pharmacy with complaints that after using an antihistamine, he experienced drowsiness, fatigue, and loss of attention. What drug could cause such symptoms?

Клемастин Clemastine

Лоратадин Loratadine

Цитеризин Citerizine

Фексофенадин Fexofenadine

Дезлоратидин Desloratidine

150 / 200
Пацієнту з хелікобактерасоційованою пептичною виразкою призначено курс лікування. Який з наведених засобів призначено в якості етіотропної фармакотерапії? A patient with a Helicobacter-associated peptic ulcer is prescribed a course of treatment. Which of the following drugs is prescribed as etiotropic pharmacotherapy?

Ранітидин Ranitidine

Алюмінію гідроксид Aluminum hydroxide

Кларитроміцин Clarithromycin

Сукральфат Sucralphate

Фамотидин Famotidine

151 / 200
Іноземний інвестор хоче створити в Україні разом з вітчизняною фармацевтичною фірмою підприємство з іноземними інвестиціями. Мінімальна іноземна інвестиція повинна становити не менше ніж: A foreign investor wants to create an enterprise with foreign investment in Ukraine together with a domestic pharmaceutical company. The minimum foreign investment should be no less than:

10% 10%

5% 5%

25% 25%

75% 75%

50% 50%

152 / 200
Оптова фармацевтична фірма впроваджує у свою діяльність належну практику дистрибуції (GDP). Якого чинника внутрішнього середовища фірми у першу чергу стосується цей процес? A wholesale pharmaceutical firm implements Good Distribution Practice (GDP) into its operations. Which factor in the firm's internal environment is primarily affected by this process?

Технологія Technology

Ціль Target

Завдання Task

Структура Structure

Люди People

153 / 200
Компанія Санофі як Національний спонсор Всесвітнього дня боротьби з діабетом надала підтримку в поширенні матеріалів про організацію правильного харчування людей з діабетом. Така діяльність називається: The Sanofi company, as a national sponsor of the World Diabetes Day, provided support in the distribution of materials on the organization of proper nutrition for people with diabetes. This activity is called:

Консолідація Consolidation

Доброчинність Charity

Паблік рилейшнз Public Relations

Реклама фірми Company advertisement

Лобіювання інтересів фірми Lobbying the interests of the firm

154 / 200
До провізора звернулась жінка із проханням порекомендувати лікарський засіб для профілактики грипу у її дитини віком2 роки у вигляді крапель у ніс. Таким засобом є: A woman turned to the pharmacist with a request to recommend a drug for the prevention of influenza in her 2-year-old child in the form of nasal drops. This drug is:

Парацетамол Paracetamol

Оксолін Oksolin

Ремантадин Remantadine

Ацикловір Acyclovir

Інтерферон Interferon

155 / 200
На фармацевтичному підприємстві планується випуск таблеток калію броміду. Який метод одержання є оптимальним? The production of potassium bromide tablets is planned at a pharmaceutical enterprise. What method of production is optimal?

Пряме пресування Direct pressing

Пресування з попереднім вологим гранулюванням Pressing with preliminary wet granulation

Формування Formation

Пресування з попереднім сухим гранулюванням Pressing with previous dry granulation

Пряме пресування з допоміжними речовинами Direct pressing with auxiliary substances

156 / 200
Торгово-фінансова діяльність аптеки характеризується рядом показників. Якому з них відповідає визначення ”сума реалізованого товару на одного працівника середньоспискової чисельності”: The commercial and financial activity of a pharmacy is characterized by a number of indicators. Which of them corresponds to the definition of 'the amount of goods sold per one employee of the average number of employees':

Торгові накладення Trading Overlays

Продуктивність праці Labor productivity

Витрати Expenses

Товарообіг Turnover

Індекс цін Price Index

157 / 200
Назвіть лікарську рослинну сировину, густий екстракт якої входить до складу препарату алохол, який проявляє жовчогінну дію: Name the medicinal plant material, the thick extract of which is included in the preparation Alochol, which exhibits a choleretic effect:

Menthae piperitae folia Peppermint leaves

Juglandis folia Walnut leaves

Agavae folia Agavae folia

Aloes folia Aloes folia

Urticae folia Nettle leaves

158 / 200
Сировина вільхи є джерелом отримання ”Альтану” Як лікарську сировину заготовляють? Alder raw material is the source of obtaining 'Altan' How are medicinal raw materials prepared?

Кореневища та корені Rhizomes and roots

Супліддя Fruit

Пагони Shoots

Квітки Flowers

Кору Кору

159 / 200
Пацієнт, що отримує непрямий антикоагулянт варфарин, у зв’язку з підвищенням температури тіла застосував ацетилсаліцилову кислоту. Така комбінація є небезпечною, бо підвищується ризик: A patient receiving the indirect anticoagulant warfarin used acetylsalicylic acid due to an increase in body temperature. Such a combination is dangerous because the risk increases:

Остеопорозу Osteoporosis

Кровотечі Bleeding

Кардіотоксичності Cardiotoxicity

Нейротоксичності Neurotoxicity

Дизбактеріозу Dysbacteriosis

160 / 200
Лікар призначив хворій з остеопорозом у складі комплексної терапії препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Назвіть препарат: The doctor prescribed a drug that regulates the exchange of calcium and phosphorus to a patient with osteoporosis as part of complex therapy. Name the drug:

Кальцитонін Calcitonin

Ілобірон Ilobiron

Кверцетин Quercetin

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Пангамат кальцію Calcium pangamate

161 / 200
Аптека отримала лікарські засоби від постачальника. Який вид контролю проводить уповноважена особа аптеки? The pharmacy received medicines from the supplier. What kind of control is carried out by the authorized person of the pharmacy?

Візуальний Visual

Опитувальний Survey

Лабораторний Lab

Контроль при відпуску Control at release

Хімічний Chemical

162 / 200
Провізору необхідно приготувати 5,0 г тритурації етилморфіну гидрохлориду (1:100). Вкажіть кількість отруйної речовини і лактози, які необхідно взяти: The pharmacist needs to prepare 5.0 g of ethylmorphine hydrochloride trituration (1:100). Specify the amount of poisonous substance and lactose to be taken:

0,5:4,5 0,5:4,5

0,1:4,9 0,1:4,9

0,05:4,95 0,05:4,95

0,01:4,99 0,01:4,99

1,0:4,0 1,0:4,0

163 / 200
Рахунок, який відкривається для обліку позик, перерахованих на рахунки банку згідно з умовами кредитного договору, має назву: The account opened to account for loans transferred to bank accounts in accordance with the terms of the credit agreement is named:

Позиковий Loan

Акредитив Letter of credit

Бюджетний Budget

Картковий Card

Депозитний Deposit

164 / 200
Препарати якої групи використовують для зв’язування у кишечнику газів, токсинів та бактеріальних клітин? Which group of drugs are used to bind gases, toxins and bacterial cells in the intestines?

Ентеросорбенти Enterosorbents

Спазмолітики Spasmolytics

Ферментні Enzymes

Антисекреторні Antisecretory

Антибіотики Antibiotics

165 / 200
Яка побічна дія часто спостерігається у хворих на стенокардію, які приймають анаприлін? What side effect is often observed in angina patients taking anaprilin?

Закреп Pin

Здуття живота Abdominal bloating

Пронос Diarrhea

Брадикардія Bradycardia

Тахікардія Tachycardia

166 / 200
Провізор-аналітик проводить реакцію ідентифікації субстанції лікарської речовини з лужним розчином гідроксиламіну гідрохлориду та розчином заліза (III) хлориду в кислоті хлористоводневій. Поява синювато-червоного або червоного забарвлення свідчить про належність речовини до: A pharmacist-analyst conducts a reaction to identify the substance of a medicinal substance with an alkaline solution of hydroxylamine hydrochloride and a solution of iron (III) chloride in hydrochloric acid. The appearance of a bluish-red or red color indicates about the substance belonging to:

Складних ефірів (естерів) Esters

Третинних амінів Tertiary amines

Іетероциклічних сполук Heterocyclic compounds

Простих ефірів (етерів) Simple ethers (ethers)

Органічних кислот Organic acids

167 / 200
В аптеці приготували порошок з пахучою речовиною. Вкажіть цю речовину: The pharmacy prepared a powder with a fragrant substance. Specify this substance:

Ілюкоза Glucose

Крохмаль Starch

Ментол Ментол

Натрію хлорид Sodium Chloride

Цукор Sugar

168 / 200
Плоди віснаги морквоподібної (аммі зубної) використовують для виробництва спазмолітичних препаратів. Яка група речовин регламентує якість цієї сировини та обумовлює цю дію? Carrot-like visnaga (ammi tooth) fruits are used for the production of antispasmodic drugs. What group of substances regulates the quality of this raw material and causes this effect?

Вітаміни Vitamins

Фуранохромони Furanochromones

Полісахариди Polysaccharides

Флавоноїди Flavonoids

Лігнани Lignani

169 / 200
Процес стратегічного планування фармацевтичних підприємств складається з послідовних етапів. Який етап процесу стратегічного планування є першочерговим? The strategic planning process of pharmaceutical enterprises consists of successive stages. Which stage of the strategic planning process is the most important?

Вибір стратегії Strategy selection

Встановлення цілей Setting goals

Визначення місії і візії Definition of mission and vision

Аналіз внутрішніх сильних і слабких сторін організації Analysis of internal strengths and weaknesses of the organization

Оцінка й аналіз зовнішнього середовища Assessment and analysis of the external environment

170 / 200
Оберіть максимально допустиму концентрацію кальцію стеарату в таблетках згідно ДФУ: Choose the maximum allowable concentration of calcium stearate in tablets according to the State Federal Drug Administration:

13% 13%

7% 7%

10% 10%

5% 5%

1% 1%

171 / 200
В якому накопичувальному документі треба відобразити товар, відпущений лікарні №5? In which cumulative document should the goods sent to hospital #5 be displayed?

Касова книга Cash book

Зведений реєстр Summary register

Журнал о6ліку рецептури Recipe Profile Log

Звіт про рух тари Tare movement report

Товарний звіт (витратна частина) Product report (cost part)

172 / 200
Фармацевтичне підприємство здійснює маркетинговий аудит. Який фактор вивчається при аудиті макро-середовища підприємства? A pharmaceutical company conducts a marketing audit. What factor is studied during the audit of the company's macro-environment?

- -

Стан економіки в країні State of the economy in the country

Ціни конкурентів Competitor prices

Переваги споживачів Consumer Benefits

Пропозиції постачальників Supplier Offers

173 / 200
Хворий в комплексній терапії бронхіальної астми отримує сальбутамол. Які побічні ефекти можуть розвинутись на тлі прийому цього лікарського засобу? A patient in the complex therapy of bronchial asthma receives salbutamol. What side effects can develop against the background of taking this medicine?

Дизбактеріоз Dysbacteriosis

Гіпертермія Hyperthermia

Тремор Тремор

Нефротоксичність Nephrotoxicity

Гепатотоксичність Hepatotoxicity

174 / 200
Хворий 47-ми років з діагнозом: дифузний токсичний зоб, потребує ан-титиреоїдної терапії. Оберіть препарат для даного пацієнта: A 47-year-old patient with a diagnosis of diffuse toxic goiter, needs anti-thyroid therapy. Choose a drug for this patient:

Трийодтиронін Triiodothyronine

Тиротропін альфа Thyrotropin alpha

Мерказоліл Mercazolil

Левотироксин натрію Levothyroxine Sodium

Калію йодид Potassium iodide

175 / 200
Хто несе відповідальність за несвоєчасність і недодержання порядку проведення інвентаризації? Who is responsible for the lateness and non-observance of the inventory procedure?

Колектив аптеки Pharmacy Team

Інвентаризаційна комісія Inventory commission

Податкова інспекція Tax Inspection

Власник аптеки Pharmacy Master

Бухгалтер аптеки Pharmacy Accountant

176 / 200
Який із методів екстрагування є різновидом мацерації? Which of the extraction methods is a type of maceration?

Динамізація Dynamization

Перколяція Percolation

Бісмацерація Bismaceration

Протитечійне екстрагування Upstream Extraction

Реперколяція Repercolation

177 / 200
Яка особливість технології розчину кальцію глюконату? What is the feature of calcium gluconate solution technology?

Розчинення у гарячій воді Solution in hot water

Стабілізація розчином 0,1 М кислоти хлороводневої Stabilization with a solution of 0.1 M hydrochloric acid

Готують в асептичних умовах без подальшої стерилізації Prepared in aseptic conditions without further sterilization

Попередня стерилізація порошку Preliminary sterilization of powder

Заповнення флакону розчином на 2/3 об’єму Filling the vial with a solution to 2/3 volume

178 / 200
У хворого, який приймає фуросе-мід впродовж тривалого часу, спостерігається зменшення набряків, посилення діурезу, однак при цьому з’явилась слабкість у м’язах, втрата апетиту, болі в серці. Чим можна пояснити розвиток названих симптомів? A patient who has been taking furosemide for a long time has a decrease in swelling, increased diuresis, but at the same time, muscle weakness and loss of appetite have appeared , pain in the heart. What can explain the development of these symptoms?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпермагніємія Hypermagnesemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

179 / 200
З метою консолідації сил зі створення та виробництва нового лікарського засобу відбулося тимчасове об’єднання науково-виробничої фармацевтичної фірми ”Астерія” та банківської установи ”Енерго” Визначте вид такого господарського об’єднання: For the purpose of consolidating forces for the creation and production of a new medicinal product, a temporary merger of the research and production pharmaceutical firm 'Asteriya' and the banking institution 'Energo' took place. Determine the type of such economic association:

Концерн Concern

Корпорація Corporation

Асоціація Association

Консорціум Consortium

Холдинг Holding

180 / 200
Фенологлікозиди відносяться до класу глікозидів. В якій сировині містяться фенологлікозиди? Phenologlycosides belong to the class of glycosides. Which raw materials contain phenologlycosides?

Корені щавлю кінського Horse sorrel roots

Листя сени Senna leaves

Листя брусниці Leaves of lingonberry

Плоди горобини звичайної Fruits of mountain ash

Трава чабрецю Thyme Herb

181 / 200
Згідно з вимогами ДФУ при ідентифікації піридоксину гідрохлориду використовується метод тонкошарової хроматографії. Застосування при цьому в якості проявника розчину 2,6-дихлорхінонхлоріміду ґрунтується на утворенні : According to the requirements of the DFU, the thin-layer chromatography method is used for the identification of pyridoxine hydrochloride. The use of a 2,6-dichloroquinone chloride solution as a developer is based on the formation of :

Азобарвника Azobarvnik

Ауринового барвника Aurine dye

Піразолонового барвника Pyrazolone dye

Індофенолового барвника Indophenol dye

Азометинового барвника Azomethine dye

182 / 200
Оберіть гелеутворювач, що є рід-козшитим кополімером кислоти акрилової і поліфункціональних зшивальних агентів: Choose a gelling agent that is a cross-linked copolymer of acrylic acid and multifunctional crosslinking agents:

Карбопол Carbopol

Колаген Collagen

Полівінілпіролідон Polyvinylpyrrolidone

Поліетиленоксид Polyethylene oxide

Желатин Gelatin

183 / 200
В аптеці готують інфузійний 5% розчин глюкози. Вкажіть речовину, яку застосовують для забезпечення ізотонічності розчину: A 5% glucose solution for infusion is prepared in the pharmacy. Specify the substance that is used to ensure the isotonicity of the solution:

Натрію нітрат Sodium nitrate

Кислота боратна Boratic Acid

Натрію сульфат Sodium sulfate

Натрію хлорид Sodium chloride

Натрію сульфіт Sodium sulfite

184 / 200
Фінансовим посередником у розрахунках аптеки є банк. Перерахування до бюджету сум податків, утриманих із заробітної плати аптечних працівників, оформлюється таким документом: The financial intermediary in the pharmacy's calculations is the bank. The transfer to the budget of the amounts of taxes withheld from the wages of the pharmacy employees is made by the following document:

Касовий ордер Cash order

Платіжне доручення Payment order

Розрахунковий чек Rosance Check

Розрахункова квитанція Accountable receipt

Фіскальний чек Fiscal check

185 / 200
Як зв’язувальне для вологої грануляції використовують: As a binder for wet granulation is used:

Слиз Слиз

Крохмальний клейстер Starch paste

Камідь Gum

Пектин Pectin

Аеросил Aerosil

186 / 200
Який з фільтрів працює під вакуумом? Which of the filters works under vacuum?

Мембранний фільтр Membrane filter

Патронний фільтр Pattern filter

Фільтр-прес Filter-Press

Нутч-фільтр Nutch Filter

Друк-фільтр Print Filter

187 / 200
Вкажіть мінімальну кількість кислоти аскорбінової, яку можна відважити на ручних однограмових вагах: Indicate the minimum amount of ascorbic acid that can be weighed on a manual one-gram scale:

0,03 0,03

0,02 0,02

0,01 0,01

0,05 0,05

0,04 0,04

188 / 200
Фармацевт готує мазь-сплав. У якій послідовності необхідно сплавляти речовини? A pharmacist prepares an alloy ointment. In what sequence should the substances be alloyed?

Вазелін, віск, абрикосова олія Vaseline, wax, apricot oil

Віск, вазелін, абрикосова олія Wax, vaseline, apricot oil

Абрикосова олія, віск, вазелін Apricot oil, wax, vaseline

Віск, абрикосова олія, вазелін Wax, apricot oil, petroleum jelly

Послідовність не має значення Sequence doesn't matter

189 / 200
Фармацевт виготовив краплі складу: адонізиду 5 мл, настоянки валеріани, настоянки кропиви собачої, настоянки конвалії по 10 мл. Який інгредієнт необхідно додати до контейнеру першим? The pharmacist made drops of the composition: adoniside 5 ml, valerian tincture, dog nettle tincture, lily of the valley tincture 10 ml each. Which ingredient should be added to the container first?

Настоянка кропиви собачої Nettle Tincture

Адонізид Adoniside

Суміш настойок Mixture of tinctures

Настоянка конвалії Tincture of lily of the valley

Настоянка валеріани Valerian Tincture

190 / 200
У очних краплях, що приготовлені на масляній основі, додатково контролюють: In eye drops prepared on an oil basis, additionally control:

Прозорість Transparency

Мікробіологічну чистоту Microbiological purity

Кислотне і перекисне числа Acid and peroxide numbers

Стерильність Sterility

Ідентичність Identity

191 / 200
Листя дурману звичайного може викликати отруєння під час заготівлі. Який клас біологічно активних речовин спричиняє таку дію? Leaves of common dahlia can cause poisoning during harvesting. What class of biologically active substances causes this effect?

Алкалоїди Alkaloids

Ефірна олія Essential oil

Таніни Tannins

Полісахариди Polysaccharides

Сапоніни Saponins

192 / 200
В аптечній мережі регулярно перевіряється робота провізорів та фармацевтів щодо дотримання стандартів обслуговування та обговорюються проблеми, які виникають під час роботи. Якому виду контролю відповідає така діяльність? In the pharmacy network, the work of pharmacists and pharmacists is regularly checked for compliance with service standards and problems that arise during work are discussed. What type of control does this activity correspond to?

Поточний Current

Попередній Previous

- -

Фінансовий Financial

Завершальний Final

193 / 200
Кєрівник аптеки є харизматичною особистістю, його енергійність, зовнішність, освічєність та манера поведінки приваблюють підлеглих. Визначте форму влади, яка при цьому використовується: The head of the pharmacy is a charismatic personality, his energy, appearance, education and manner of behavior attract subordinates. Determine the form of power used in this case:

Влада винагороди Reward Authority

Влада примушування або страху Power of coercion or fear

Влада прикладу (еталонна) Example power (reference)

- -

Традиційна влада Traditional power

194 / 200
Паблік рилейшнз є важливим елементом комплексу маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств. До засобів паблік рилейшнз належить: Public relations is an important element of the complex of marketing communications of pharmaceutical enterprises. Public relations tools include:

Преміальні продажі Premium Sales

Знижки Discounts

Участь у роботі конференцій Participation in conference work

Розміщення ЛЗ у вітринах і на полицях Placement of medical devices in showcases and on shelves

Розміщення рекламних матеріалів в аптеці Placing advertising materials in the pharmacy

195 / 200
Вкажіть засоби стимулювання збуту, які можуть використовуватись в аптеках для споживачів: Indicate the means of sales promotion that can be used in pharmacies for consumers:

Моральні стимули Moral incentives

- -

Конкурси для фахівців Competitions for specialists

Премії, подяки Awards, thanks

Знижки Discounts

196 / 200
В аптеці здійснюється приймання товару, що надійшов з аптечного складу. Вкажіть ЛЗ, що підлягає предметно-кількісному обліку відповідно до чинного законодавства: In the pharmacy, the goods received from the pharmacy warehouse are accepted. Specify the drug that is subject to subject-quantitative accounting in accordance with the current legislation:

Індометацин Indomethacin

Диклофенак Diclofenac

Трамадол Tramadol

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Септефрил Septefril

197 / 200
В аптеку надійшов належним чином оформлений рецепт на парацетамол для дитини віком 1,5 роки. За якою вартістю можуть бути відпущені ліки? The pharmacy received a properly prepared prescription for paracetamol for a 1.5-year-old child. At what price can the medicine be dispensed?

За повну вартість For full price

З оплатою 20% вартості With payment of 20% of the cost

З оплатою 50% вартості With payment of 50% of the cost

Безоплатно Free

З оплатою 10% вартості With payment of 10% of the cost

198 / 200
Згідно із законодавством, в Україні діє чіткий розподіл ЛЗ на рецептурні та безрецептурні. Який з вказаних ЛЗ може бути відпущено з аптеки без рецепта? According to the legislation, in Ukraine there is a clear division of drugs into prescription and over-the-counter drugs. Which of the specified drugs can be dispensed from a pharmacy without a prescription?

Фенобарбітал, табл. 100 мг, №6 Phenobarbital, tab. 100 mg, #6

Кетамін р-н д/ін 5% 2 мл №10 Ketamine district d/in 5% 2 ml #10

Трамадол, капс. 0,05 №10 Tramadol, cap. 0.05 #10

Клофелін, амп. 1 мл 0,01% р-ну №10 Klofelin, amp. 1 ml 0.01% p-nu #10

Кислота аскорбінова,500 мг №30 Ascorbic acid, 500 mg #30

199 / 200
Горобина звичайна (Sorbus aucuparia) використовується для виготовлення сиропів вітамінної дії. Яку сировину горобини використовують? Rowberry (Sorbus aucuparia) is used to make syrups with a vitamin effect. What kind of rowan raw material is used?

Кору Кору

Плоди Fruits

Корені Roots

Листя Leaves

Квітки Flowers

200 / 200
Кора дуба широко використовується у фармацевтичній та медичній практиці як в’яжучий та протизапальний засіб. В яку фазу вегетації заготовляють лікарську рослинну сировину Quercus cortex? Oak bark is widely used in pharmaceutical and medical practice as an astringent and anti-inflammatory agent. In what phase of vegetation is Quercus cortex medicinal plant raw material harvested?

Під час цвітіння During flowering

Під час спокою At rest

Під час сокоруху During the juice movement

Під час плодоношення During fruiting

Під час листопаду During November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест