Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворому 20-ти років, доставленому влітку з вулиці з кровотечею з плечової артерії, в ході надання першої медичної допомоги з метою тимчасової зупинки кровотечі було накладено джгут. Вкажіть максимальну експозицію джгута: A 20-year-old patient brought in from the street in the summer with bleeding from the brachial artery, a tourniquet was applied during first aid to temporarily stop the bleeding. Specify the maximum harness exposure:

30 хвилин 30 minutes

120 хвилин 120 minutes

60 хвилин 60 minutes

180 хвилин 180 minutes

15 хвилин 15 minutes

2 / 200
У хворої 36-ти років з вираженим менін-геальним синдромом, петехіальними висипами на шкірі, остудою, температурою тіла - 39°C, запальними змінами в периферичній крові та нейтрофільним плейоци-тозом у лікворі діагностовано гнійний менінгіт. Який з наявних синдромів у хворої має вирішальне значення для постановки діагнозу менінгіту? A 36-year-old patient with pronounced meningeal syndrome, petechial rashes on the skin, cold, body temperature - 39°C, inflammatory changes in the peripheral blood and purulent meningitis was diagnosed with neutrophilic pleocytosis in the cerebrospinal fluid. Which of the patient's existing syndromes is crucial for the diagnosis of meningitis?

Менінгеальний синдром Meningeal syndrome

Підвищення температури тіла, остуда Increased body temperature, chills

Нейтрофільний плейоцитоз Neutrophil pleocytosis

Запальні зміни в периферичній крові Inflammatory changes in peripheral blood

Петехіальні висипання на шкірі Petechial rash on the skin

3 / 200
У хворого, що отримав травму з переломом ключиці, з’явився в’ялий атрофічний параліч правої руки з порушенням всіх видів чутливості в ній. Яке захворювання можна припустити? A patient who received an injury with a clavicle fracture developed flaccid atrophic paralysis of the right hand with a violation of all types of sensitivity in it. What disease can be assumed?'

Плексит плечового сплетення Brachial plexus plexitis

Поліневрит Polyneuritis

Цервікоторакалгія Cervicothoracicalgia

Шийно-грудний радикуліт Cervothoracic sciatica

Синдром кубітального каналу Cubital channel syndrome

4 / 200
У хворого внаслідок гострої лівошлу-ночкової серцевої недостатності виник набряк легень. Які інгаляції показані в даному випадку разом з оксигенотерапією? The patient developed pulmonary edema as a result of acute left-sided nocturnal heart failure. What inhalations are indicated in this case along with oxygen therapy?

Інгаляція парів спирту Inhalation of alcohol vapors

Ультразвукові інгаляції Ultrasound inhalations

Інгаляція настою ромашки Inhalation of chamomile infusion

Інгаляція настою прополісу Inhalation of propolis infusion

Інгаляція соди Soda inhalation

5 / 200
Юнак 17-ти років на призовній комісії поскаржився на шум у вухах, який підсилюється при фізичному навантаженні. АТ-150/30 мм рт.ст., вислуховувається діастолі-чний шум над аортою. На оглядовій рентгенограмі тінь серця аортальної конфігурації, збільшені дуга аорти та лівий шлуночок. Легеневий малюнок не змінений. Пульсація аорти підсилена. Який найбільш імовірний діагноз? A 17-year-old boy complained to the draft board about tinnitus, which worsens with physical exertion. BP-150/30 mm Hg, diastole is heard - noise above the aorta. On the X-ray examination, the shadow of the heart of the aortic configuration, the aortic arch and the left ventricle are enlarged. The pulmonary pattern is unchanged. The pulsation of the aorta is increased. What is the most likely diagnosis?

Аортальна недостатність Aortic insufficiency

Декстрапозиція аорти Dextraposition of the aorta

Атеросклероз аорти Aortic atherosclerosis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

6 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на рясні менструації. Родів - 2, абортів - 2. За останні 2 роки до гінеколога не зверталась. Об’єктивно: зовнішні статеві органи без патології, шийка матки циліндрична, чиста. Тіло матки збільшене до 14-15 тижнів вагітності, нерівної поверхні, рухоме, безболісне. Склепіння глибокі. Придатки не визначаються, ділянка придатків безболісна. Параметрії вільні. Виділення слизові. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old patient complains of heavy menstruation. She gave birth - 2, abortions - 2. She has not consulted a gynecologist in the last 2 years. Objectively: external genital organs without pathology, the cervix is cylindrical, clean. The body of the uterus is enlarged up to 14-15 weeks of pregnancy, the surface is uneven, mobile, painless. The vaults are deep. The appendages are not defined, the area of the appendages is painless. The parameters are free. The discharge is mucous. What is the most likely diagnosis?

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Саркома тіла матки Sarcoma of the uterine body

Вагітність 14-15 тижнів Pregnancy 14-15 weeks

Рак ендометрію Endometrial cancer

7 / 200
Хвору 62-х років госпіталізовано зі скаргами на збільшення шийних, надключичних та підпахвинних лімфовузлів, загальну слабкість, підвищенну пітливість, суб-фебрильну температуру протягом останніх 3-х місяців. В крові: лейкоцити - 64 • 109/л, у формулі - лімфоцити 72%. Який метод дослідження доцільно використати для уточнення діагнозу? A 62-year-old patient was hospitalized with complaints of an increase in cervical, supraclavicular and inguinal lymph nodes, general weakness, increased sweating, sub-febrile temperature during the last 3 months . In the blood: leukocytes - 64 • 109/l, in the formula - lymphocytes 72%. What research method should be used to clarify the diagnosis?

Лімфографія Lymphography

Лімфосцинтіграфія Lymphoscintigraphy

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

Термографія Thermography

Мієлограмма Myelogram

8 / 200
У хворої 4 доби тому з’явився висип на шкірі, що супроводжується свербінням. Турбує здуття живота, тупий біль у правому підребер’ї, закреп. За день до цього з’їла копчене м’ясо. Раніше схожі реакції з’являлися після вживання значної кількості томатів, полуниці, шоколаду. Об’єктивно: на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок уртикар-ний висип. Рівень загального IgE у нормі. Який найбільш імовірний діагноз? The patient developed a skin rash accompanied by itching 4 days ago. She is bothered by abdominal distension, dull pain in the right hypochondrium, constipation. The day before she ate smoked meat. Previously, similar reactions appeared after eating a large amount of tomatoes, strawberries, chocolate. Objectively: urticarial rash on the skin of the face, trunk, limbs. The level of total IgE is normal. What is the most likely diagnosis?

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Харчова алергія Food allergy

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Хронічна кропив’янка Chronic urticaria

Псевдоалергія Pseudoallergy

9 / 200
За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-му класі побудовано фізіологічну криву, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у вступній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має 4-зубчастий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури? According to the results of the hospital-pedagogical observation of the physical education lesson in the 9th grade, a physiological curve was constructed, characterized by a gradual increase in the pulse rate in the introductory part, an increase in the pulse rate by 80 % during the main part, the curve has a 4-toothed appearance. How can you evaluate the organization of a physical education lesson?

Тривалі проміжки між вправами Long intervals between exercises

Фізичне навантаження надмірне Excessive exercise

Фізичне навантаження достатнє Physical exercise is sufficient

Фізичне навантаження недостатнє Insufficient physical activity

Урок побудовано правильно The lesson is structured correctly

10 / 200
До ревматологічного відділення наді- йшла хвора 20-ти років з явищами поліартриту. На шкірі обличчя - почервоніння у вигляді ’’метелика” У сєчі: 6ілок - 4,8 г/л. Лікар припустив наявність у хворої системного червоного вовчаку. Який додатковий метод дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу? A 20-year-old patient with symptoms of polyarthritis came to the rheumatology department. On the skin of the face - redness in the form of a 'butterfly' In the urine: 6 cells - 4, 8 g/l. The doctor assumed that the patient has systemic lupus erythematosus. What additional research method is the most informative for verifying the diagnosis?

Загальний аналіз крові General blood test

Імунологічне дослідження крові Immunological examination of blood

Аналіз крові на антинуклеарні антитіла Blood analysis for antinuclear antibodies

Аналіз крові на ревматоїдний фактор Blood analysis for rheumatoid factor

Аналіз крові на LE-клітини Blood analysis for LE cells

11 / 200
Хвора 39-ти років впродовж 10-ти років хворіє на цукровий діабет. Останній рік зазначає схолодніння пальців ніг, біль та відчуття затерпання. Об’єктивно: шкіра нижніх кінцівок суха, стончена, холодна на дотик; пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient has been suffering from diabetes for 10 years. In the last year, she has noticed coldness of the toes, pain, and a feeling of numbness. Objectively: the skin of the lower the extremities are dry, thin, cold to the touch; pulsation on the femoral and popliteal arteries is preserved. What is the most likely diagnosis?

Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок Obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities

Діабетична макроангіопатія судин нижніх кінцівок Diabetic macroangiopathy of the vessels of the lower extremities

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Діабетична мікроангіопатія судин нижніх кінцівок Diabetic microangiopathy of the vessels of the lower extremities

Облітеруючий ендартеріїт судин нижніх кінцівок Obliterating endarteritis of the vessels of the lower extremities

12 / 200
Хвора 26-ти років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на біль внизу живота, який посилюється під час менструації, мажучі кров’янисті виділення до і після менструації. Захворювання пов’язує зі штучним абортом. В дзеркалах: на шийці матки 5 темно-червоних включень. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient turned to a women's consultation with complaints of pain in the lower abdomen that worsens during menstruation, smearing bloody discharge before and after menstruation. Disease connects with artificial abortion. In the mirrors: 5 dark red inclusions on the cervix. What is the most likely diagnosis?

Ерозія шийки матки Cervical erosion

Дисплазія шийки матки Cervical dysplasia

Зовнішній ендометріоз External endometriosis

Рак шийки матки Cervical cancer

Поліпоз шийки матки Cervical polyposis

13 / 200
Хворий страждає на виразкову хворобу шлунка більше 15-ти років, неодноразово лікувався з приводу загострень. Упродовж року зазначає відчуття важкості у шлунку, відрижку з неприємним запахом. За останні три дні декілька раз було блювання неперетравленою їжею. Який з наведених методів дослідження є найбільш інформативним для верифікації діагнозу? The patient has been suffering from gastric ulcer disease for more than 15 years, has been treated repeatedly for exacerbations. During the year, he notes a feeling of heaviness in the stomach, belching with an unpleasant smell. For the last for three days there was vomiting of undigested food several times. Which of the following research methods is the most informative for verifying the diagnosis?

Багатоетапне дуоденальне зондування Multistage duodenal sounding

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Дослідження на наявність Helicobacter pylori Helicobacter pylori test

Рентгенологічне дослідження X-ray examination

рН-метрія pH-metry

14 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргами на збільшення підщелепних лімфовузлів. Об’єктивно: збільшені підщеле- пні, пахвові та пахвинні лімфатичні вузли. На рентгенограмі органів грудної клітки -збільшені лімфовузли середостіння. У крові: ер.- 3,4 • 1012/л, Hb- 100 г/л, КП- 0,88, тр.- 190 • 109/л, лейк.- 7, 5 • 109/л, е.- 8%, п.-2%, с.- 67%, лімф.- 23%, ШОЕ- 22 мм/год. Яке дослідження показане для верифікації причини лімфаденопатії? A 24-year-old patient turned to the doctor with complaints of enlarged submandibular lymph nodes. Objectively: enlarged submandibular, axillary and inguinal lymph nodes. On an X-ray of the organs of the chest - enlarged mediastinal lymph nodes. In the blood: er.- 3.4 • 1012/l, Hb- 100 g/l, KP- 0.88, tr.- 190 • 109/l, leuk.- 7.5 • 109/l, e.- 8%, p.-2%, s.- 67%, lymph.- 23%, ESR- 22 mm/h. What research is indicated to verify the cause of lymphadenopathy?

Відкрита біопсія лімфатичних вузлів Open biopsy of lymph nodes

Томографія середостіння Tomography of the mediastinum

Стернальна пункція Sternal puncture

Пункційна біопсія лімфатичних вузлів Puncture biopsy of lymph nodes

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

15 / 200
У хворого 35-ти років на 8-му добу після хірургічної обробки гнійного осередку рана очистилася від гнійно-некротичного вмісту, з’явилися грануляції. Проте, на тлі антибактеріальної терапії температура тіла тримається на рівні 38,5-39,5oC, остуди, пітливість, ейфорія, частота пульсу -120/хв. Яке ускладнення місцевого гнійно-запального процесу можна припустити? In a 35-year-old patient, on the 8th day after surgical treatment of a purulent center, the wound was cleared of purulent-necrotic contents, granulations appeared. However, against the background of antibacterial therapy, the body temperature is kept at the level of 38.5-39.5oC, chills, sweating, euphoria, pulse rate -120/min. What complication of the local purulent-inflammatory process can be assumed?

Тромбофлебіт Thrombophlebitis

Сепсис Sepsis

Запалення легень Pneumonia

Гнійно-резорбтивна лихоманка Suppurative resorptive fever

Менінгіт Meningitis

16 / 200
Чоловік 61-го року розмовляв під час їжі (гарбузове насіння) і закашлявся. Безперервний кашель змінився через 2 години періодичним. На видиху під час кашлю на відстані вислуховується ”хлопання”Під час аускультації легеневе дихання вислуховується з обох сторін. На рентгенограмі органів грудної порожнини патологічних змін не виявлено. Де локалізується балотуюче стороннє тіло? A 61-year-old man talked while eating (pumpkin seeds) and coughed. A continuous cough changed after 2 hours to an intermittent one. On exhalation during coughing at a distance ” clapping'During auscultation, lung breathing can be heard from both sides. No pathological changes were detected on the X-ray of the chest cavity. Where is the foreign body located?

Лівий бронх Left bronchus

Шлуночки гортані Laryngeal ventricles

Трахея Trachea

Гортаноглотка Laryngopharynx

Правий бронх Right bronchus

17 / 200
Хворий скаржиться на відчуття піску в лівому оці, слизово-гнійні виділення, злипання повік, особливо вранці. Об’єктивно: в ході огляду кон’юнктивальної порожнини спостерігаються слизово-гнійні виділення, кон’юнктивальна ін’єкція. Гострота зору та інші структури ока не змінені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a feeling of sand in the left eye, mucous and purulent discharge, eyelids sticking together, especially in the morning. Objectively: during the examination of the conjunctival cavity, mucous - purulent discharge, conjunctival injection. Visual acuity and other structures of the eye are not changed. What is the most likely diagnosis?

Алергічний кон’юнктивіт Allergic conjunctivitis

Гострий гнійний кон’юнктивіт Acute purulent conjunctivitis

Поверхневі сторонні тіла кон’юнктиви Superficial foreign bodies of the conjunctiva

Хронічний дакріоцистит Chronic dacryocystitis

Аденовірусний кон’юнктивіт Adenoviral conjunctivitis

18 / 200
В інфекційне відділення госпіталізовано хворого з імовірною дизентерією (часті випорожнення з домішками крові, схожі на желе з червоної смородини). Через добу встановлено остаточний діагноз - інвагінація. Хворого переведено до спеціалізованого відділення. Які методи лікування можна використати? A patient with suspected dysentery was hospitalized in the infectious department (frequent bowel movements with blood impurities, similar to red currant jelly). A day later, the final diagnosis was established - intussusception. The patient was transferred to a specialized department. What treatment methods can be used?

Оперативна дезінвагінація Operative disinvasion

Паранефральна блокада Paranephric blockade

!нфузійна терапія зі спазмолітиками !nfusion therapy with antispasmodics

Мануальна дезінвагінація Manual disinvasion

Консервативна дезінвагінація Conservative disinvasion

19 / 200
У дівчинки 6-ти років на фоні ГРВ! з’явилися зміни в аналізі сечі: сліди білку, лейкоцити - 30-40 в п/з, еритроцити (свіжі) -10-12 в п/з. АТ- 100/60 мм рт.ст. Який з наведених діагнозів найбільш імовірний? A 6-year-old girl on the background of acute respiratory viral infections! changes in the urine analysis: traces of protein, leukocytes - 30-40 in p/z, erythrocytes ( fresh) -10-12 in p/z. Blood pressure - 100/60 mm Hg. Which of the following diagnoses is the most probable?

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Вульвовагініт Vulvovaginitis

Інфекція сечовивідної системи Urinary tract infection

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

20 / 200
Хлопчик 10-ти років тиждень тому зазнав тупої травми грудної клітки. Другу добу перебуває у кардіологічному відділенні з приводу травматичного перикардиту. На ехокардіограмі ознаки випоту в перикарді. За останню годину прогресують ознаки серцевої недостатності. Виникла загроза тампонади серця. Якою повинна бути першочергова лікарська тактика? A 10-year-old boy suffered a blunt chest injury a week ago. The next day he is in the cardiology department due to traumatic pericarditis. On the echocardiogram, there are signs of pericardial effusion. For the last signs of heart failure are progressing for an hour. There is a threat of cardiac tamponade. What should be the primary medical tactics?

Діуретики в/в IV diuretics

Серцеві глікозиди в/в Cardiac glycosides IV

Пункція перикарда Pericard puncture

Постійна оксигенотерапія Continuous oxygen therapy

Антибіотики в/в IV antibiotics

21 / 200
У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію? 616 children were born alive in the maternity hospital during the year, 1 child was born dead, 1 child died on the 5th day of life. Which indicator can be used to most accurately assess this data the situation?

Смертність немовлят Infant Mortality

Народжуваність Birth

Загальна смертність Total mortality

Природній приріст Natural growth

Перинатальна смертність Perinatal mortality

22 / 200
Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на утруднене сечовиділення, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Під час сонографічного дослідження сечового міхура біля входу в уретру виявлено овальне гіперехогенне утворення з рівними контурами розміром 2х3 см, що переміщується під час дослідження. Який висновок можна зробити? A 44-year-old patient complained of difficulty urinating, a feeling of incomplete emptying of the bladder. During sonographic examination of the bladder near the entrance to the urethra, an oval hyperechoic mass with equal contours measuring 2x3 cm, which moves during the study. What conclusion can be drawn?

Аденома передміхурової залози Adenoma of the prostate gland

Злоякісна пухлина сечового міхура Malignant bladder tumor

Пухлина початкової частини сечоводу Tumor of the initial part of the ureter

Конкремент Calculus

Поліп сечового міхура Bladder polyp

23 / 200
У дівчинки 15-ти років 2 роки тому діагностовано хронічний холецистохолангіт. Дієти не дотримувалася. Стан погіршився останні 3 місяці. Спостерігається підвищення температури тіла. Болі у животі на-падоподібного характеру після жирної, гострої їжі. Непокоїть свербіння шкіри. Язик обкладений білим нальотом. Живіт м’який, печінка +3 см, пальпація болісна, позитивні міхурні симптоми. У крові: лейк.-12 • 109/л, ШОЕ- 20 мм/год. Який препарат слід обов’язково включити до комплексу лікувальних заходів? A 15-year-old girl was diagnosed with chronic cholecystocholangitis 2 years ago. She did not follow a diet. The condition has worsened over the past 3 months. There is an increase in body temperature. Abdominal pain is of a pod-like nature after fatty, spicy food. Itchy skin is disturbing. The tongue is covered with a white coating. The abdomen is soft, the liver is +3 cm, palpation is painful, positive bladder symptoms. In the blood: leuk.-12 • 109/l, ESR- 20 mm /h. Which drug must be included in the complex of treatment measures?

Ентеросорбенти Enterosorbents

Ферменти Enzymes

Прокінетики Prokinetics

Гепатопротектори Hepatoprotectors

Антибіотики Antibiotics

24 / 200
Хлопчик 12-ти років перебуває у місцевому стаціонарі з приводу крупозної пневмонії з вираженою інтоксикацією, дихальною недостатністю. Впродовж 3-х днів отримує лінкоміцин у сполученні з бісепто-лом. На тлі терапії, що проводилася, зберігаються гектична лихоманка, короткий, болісний кашель, ослаблене дихання. Які лікувальні заходи необхідно застосувати? A 12-year-old boy is in a local hospital for croupous pneumonia with pronounced intoxication, respiratory failure. For 3 days he receives lincomycin in combination with biseptol . Against the background of the therapy carried out, hectic fever, a short, painful cough, weakened breathing persist. What medical measures should be applied?

Призначення еуфіліну Appointment of euphilin

Заміна антибактеріальної терапії Change of antibacterial therapy

Проведення лікувальної бронхоскопії Carrying out therapeutic bronchoscopy

Призначення серцевих глікозидів Prescription of cardiac glycosides

Внутрішньоплевральне введення антибіотиків Intrapleural administration of antibiotics

25 / 200
Районний центр не каналізований, нечистоти збираються у вигрібних ямах дворових вбиралень. Для знешкодження нечистот районного центра слід застосувати: The district center is not sewered, sewage collects in cesspools of yard latrines. To neutralize the sewage of the district center, you should use:

Землеробні поля зрошення Irrigated agricultural fields

Поля асенізації Sanitation fields

Поля зрошення Irrigated fields

Поля фільтрації Filter fields

Біологічні ставки Biological rates

26 / 200
Роділля вдруге 26-ти років прибула до пологового відділення у зв’язку з вагітністю 40 тижнів та початком пологової діяльності. 2 години тому відійшли навколоплідні води. Положення плоду повздовжнє, головне передлежання. ОЖ-100 см, ВДМ-42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 25 секунд. Внутрішнє акушерське обстеження: шийка матки згладжена, відкриття 4 см. Плідного міхура немає. Головка плоду притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло під час пологів? A 26-year-old woman in labor arrived at the maternity ward for the second time in connection with a 40-week pregnancy and the beginning of labor. 2 hours ago, the amniotic fluid broke. The position of the fetus is longitudinal , main presentation. OZ-100 cm, VDM-42 cm. Take after 4-5 minutes, 25 seconds each. Internal obstetric examination: the cervix is smooth, the opening is 4 cm. There is no amniotic sac. The head of the fetus is pressed against the entrance to the pelvis. What complication occurred during childbirth?

Передчасне вилиття навколоплідних вод Premature discharge of amniotic fluid

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Клінічно вузький таз Clinically narrow pelvis

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

27 / 200
У дитини з політравмою реакція на зовнішні подразники відсутня. Шкірні покриви мармурові з землистим відтінком, вкриті холодним потом. Зіниці розширені, слабо реагують на світло. Кінцівки холодні, гі-потєрмія. Ознаки дихальної недостатності. Ps132/хв., ниткоподібний. Гіпотонія. Анурія. Який стан виник у дитини? A child with polytrauma has no reaction to external stimuli. The skin is marble with an earthy hue, covered with cold sweat. Pupils are dilated, weakly responsive to light. Extremities are cold, -pothermia. Signs of respiratory failure. Ps132/min., filamentous. Hypotonia. Anuria. What condition did the child develop?

Пневмоторакс Pneumothorax

Гостра наднирникова недостатність Acute adrenal insufficiency

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Травматичний шок Traumatic shock

28 / 200
Дівчинка 13-ти років протягом 5-ти років скаржиться на біль у правому підребер’ї, що відлунює у праву лопатку, напади болю пов’язані з порушенням дієти, вони нетривалі, легко знімаються спазмолітичними засобами. Під час нападу болю пальпація живота болісна, максимально в точці проекції жовчного міхура. З найбільшою імовірністю у хворого має місце: A 13-year-old girl has been complaining of pain in the right hypochondrium for 5 years, echoing in the right scapula, pain attacks are associated with diet disorders , they are short-lived, easily removed with antispasmodic agents. During an attack of pain, palpation of the abdomen is painful, maximally at the point of projection of the gallbladder. The patient is most likely to have:

Хронічний гастродуоденіт Chronic gastroduodenitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Дискінезія жовчовивідних шляхів Biliary tract dyskinesia

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer

29 / 200
Хворий 23-х років впродовж останніх 6-ти місяців став замкненим, уникав спілкування з оточуючими, усамітнювався, розмовляв сам з собою. Під час розмови з лікаремпсихіатром спочатку приховував свої переживання, але потім розповів про особливі, нереальні голоси, що містяться в ньому самому (’’гніздяться в мозку”). Які це розлади сприйняття? The 23-year-old patient became withdrawn over the past 6 months, avoided communication with others, secluded himself, talked to himself. During the conversation with the doctor and psychiatrist, he initially hid his experiences, but then he told about special, unreal voices contained in himself ('nesting in the brain'). What are these disorders of perception?

Дереалізація Derealization

Ілюзії Illusions

Галюцинації справжні Hallucinations are real

Метаморфопсії Metamorphopsia

Псевдогалюцинації Pseudohallucinations

30 / 200
Хлопчика 3-х років виписано з відділення кардіології, де він перебував у зв’язку з частими задухо-ціанотичними нападами внаслідок тетради Фалло. Який препарат найбільш доцільно використовувати для подальшої профілактики нападів? A 3-year-old boy was discharged from the cardiology department, where he was in connection with frequent suffocation-cyanotic attacks due to the tetrad of Fallot. Which drug is most appropriate to use for further prevention of attacks?

Кордарон Cordaron

Обзідан Obzidan

Курантіл Curantyl

Дигоксин Digoxin

Реланіум Relanium

31 / 200
Робітники холодильних цехів рибних промислів працюють в умовах низьких температур оточуючого повітря від -5°C до -15°C. Які з перерахованих змін в організмі робітників є найбільш характерними і провідними за наведених впливів? Workers in refrigerating shops of fisheries work in conditions of low ambient air temperatures from -5°C to -15°C. Which of the listed changes in the body of the workers are the most characteristic and leading under the mentioned influences?

Прискорення дихання Rapid breathing

Збільшення споживання кисню Increase in oxygen consumption

Звуження судин шкіри і м’язів Narrowing of skin and muscle vessels

Зміни систолічного об’єму крові Changes in systolic blood volume

Зміни хвилинного об’єму крові Changes in minute blood volume

32 / 200
В районі розповсюдженість захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує розпо-всюдженість захворювань? In the region, the prevalence of diseases among the population was 1156 cases per 1000 population. Which of the following indicators characterizes the prevalence of diseases?

Стандартизований Standardized

Співвідношення Ratio

Наочності Visibility

Екстенсивний Extensive

Інтенсивний Intensive

33 / 200
Серед працівників промислового підприємства зареєстровано 1200 випадків непрацездатності та 12000 днів непрацездатності. Який показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності можна розрахувати за цими даними? Among the workers of the industrial enterprise, 1,200 cases of incapacity for work and 12,000 days of incapacity for work were registered. What rate of morbidity with temporary loss of capacity for work can be calculated from these data?

Відсоток осіб які тривало та часто хворіли Percentage of people who were sick for a long time and often

Відсоток робітників які жодного разу не хворіли на протязі року Percentage of workers who never got sick during the year

Число випадків непрацездатності на 100 працюючих Number of cases of incapacity for work per 100 workers

Число днів непрацездатності на 100 працюючих Number of days of incapacity for work per 100 employees

Середню тривалість одного випадку Average duration of one case

34 / 200
Хвора 43-х років скаржиться на контактні кровотечі протягом останніх 6 місяців. Бімануально: шийка матки збільшена у розмірі, обмежена у рухливості. В дзеркалах - шийка матки у вигляді ’цвітної капусти’.’ Проби Хробака та Шиллера - позитивні. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of contact bleeding for the past 6 months. Bimanually: the cervix has increased in size, limited in mobility. In the mirrors - the cervix in the form 'cauliflower'.' Worm and Schiller tests are positive. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Поліп шийки матки Cervical polyp

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Рак шийки матки Cervical cancer

Міоматозний вузол, що народжується Congenital myomatous nodule

35 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на напа-доподібне побіління кінчиків пальців, що розвивається внаслідок охолодження. При зігріванні пальці набувають спочатку синюшного, потім багряного забарвлення. Препаратом вибору для лікування даного синдрому є: A 22-year-old patient complains of napa-like whitening of the fingertips, which develops as a result of cooling. When warming, the fingers first acquire a bluish, then purple color. The drug of choice for treatment of this syndrome is:

Нітрати Nitrates

Ніфедипін Nifedipine

Дипіридамол Dipyridamole

Аспірин Aspirin

Но-шпа No-shpa

36 / 200
Хворий 39-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на ранковий головний біль, зниження апетиту, нудоту, ранкові блювання, періодичні носові кровотечі. У 15-річному віці переніс гострий гломерулонефрит. Під час обстеження виявлено підви- щення артеріального тиску до 220/130 мм рт.ст., 6лідість шкіри та слизових оболонок. Який з наведених 6іохімічних показників крові має діагностичну значущість у даному випадку? A 39-year-old patient consulted a doctor with complaints of morning headache, loss of appetite, nausea, morning vomiting, periodic nosebleeds. At the age of 15, he suffered acute glomerulonephritis. During the examination, an increase in blood pressure up to 220/130 mm Hg, iciness of the skin and mucous membranes was revealed. Which of the following 6iochemical indicators of blood has diagnostic significance in this case?

Натрій Sodium

Сечова кислота Uric acid

Креатинін Creatinine

Фібриноген Fibrinogen

Білірубін Bilirubin

37 / 200
Хворий 30-ти років, який страждає на головні болі, під час підняття важкого предмету відчув сильний головний біль схожий на удар по голові; з’явилися нудота, блювання, легке запаморочення. Через добу - об’єктивно виражений менінгеальний синдром, температура тіла - 37,6oC. Лікар припустив субарахноїдальний крововилив. Яке додаткове обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу? A patient in his 30s who suffers from headaches, while lifting a heavy object felt a severe headache similar to a blow to the head; nausea, vomiting appeared , light dizziness. A day later - objectively expressed meningeal syndrome, body temperature - 37.6oC. The doctor assumed a subarachnoid hemorrhage. What additional examination should be performed to confirm the diagnosis?

Рентгенографія черепа X-ray skull

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Люмбальна пункція з дослідженням ліквору Lumbar puncture with cerebrospinal fluid examination

Реоенцефалографія Rheoencephalography

Церебральна ангіографія Cerebral angiography

38 / 200
Дитина госпіталізована з вогнищевими змінами в складках шкіри. Під час огляду дитина неспокійна, шкіра суха, з окремими папульозними елементами і зонами ліхені-фікації з нечіткими краями. Висип на шкірі супроводжується сильним свербінням. Покращення стану дитини спостерігається в літні місяці, погіршення - взимку. Дитина з 2-х місяців на штучному вигодовуванні, перенесла ексудативний діатез. Бабуся з материного боку страждає на бронхіальну астму. Який найбільш імовірний діагноз? The child was hospitalized with focal changes in the folds of the skin. During the examination, the child is restless, the skin is dry, with separate papular elements and lichenification zones with indistinct edges. Rash on the skin is accompanied by severe itching. Improvement of the child's condition is observed in the summer months, deterioration - in the winter. The child has been on artificial feeding since 2 months, suffered exudative diathesis. The grandmother on the mother's side suffers from bronchial asthma. What is the most likely diagnosis?

Контактний дерматит Contact dermatitis

Себорейна екзема Seborrheic eczema

Строфулюс Strophulus

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Кропивниця Hives

39 / 200
В психічному статусі хворого 32-х років стійке патологічне зниження настрою. Контактний, коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті та загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприниження. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому? In the mental status of the 32-year-old patient, there is a persistent pathological decrease in mood. Contact, briefly, but essentially answers questions. Speech production is extremely laconic, at a slow pace. Movements are stiff and inhibited. Expresses ideas of self-blame and self-humiliation. What group of drugs is primarily shown to the patient?

Нейролептики Neuroleptics

Анксіолітики Anxiolytics

Нормотиміки Normothymics

Транквілізатори Tranquilizers

Антидепресанти Antidepressants

40 / 200
У жінки 40-ка років в ході пальпації щитовидної залози в лівій частці виявлено вузол, ущільнений, помірно болючий під час пальпації. При ультразвуковому обстеженні він підвищеної щільності, ”холодни-й” при сцинтиграфії з І131. Яке обстеження найбільш доцільне для уточнення діагнозу? During palpation of the thyroid gland in a 40-year-old woman, a lump was found in the left lobe, compacted, moderately painful during palpation. During ultrasound examination, it is of increased density,' cold' during scintigraphy with I131. What examination is most appropriate for clarifying the diagnosis?

Термографія Thermography

Визначення екскреції йоду з сечею Determination of urinary iodine excretion

Аспіраційна тонкоголкова біопсія Aspiration fine-needle biopsy

Визначення рівня ТТГ в крові Determination of TSH level in blood

Рефлексометрія Reflexometry

41 / 200
Хворий 62-х років скаржиться на наявність випинання в лівій пахвинній ділянці, яке поступово збільшується. Об’єктивно: в лівій пахвинній ділянці випинання розміром 5-6 см, щільне, еластичне, болюче, в черевну порожнину не вправляється, шкіра над ним не змінена, зовнішнє пахвинне кільце пропускає кінчик пальця. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old patient complains of a bulge in the left inguinal area, which is gradually increasing. Objectively: in the left inguinal area, a 5-6 cm bulge, dense, elastic, painful, does not enter the abdominal cavity, the skin above it is not changed, the external inguinal ring passes the tip of the finger. What is the most likely diagnosis?

Невправна лівобічна пахвинна грижа Incapacitated left inguinal hernia

Пахвинний лімфаденіт Inguinal lymphadenitis

Пухлинне утворення Tumor

Вправна лівобічна пахвинна грижа Left sided inguinal hernia

Лівобічна защемлена пахвинна грижа Left sided inguinal hernia

42 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на здуття кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. Впродовж останнього місяця випорожнення лише після прийому послаблюючих. Під час пальпації живота спостерігається щільне утворення у лівій здухвинній ділянці. Який найбільш імовірний діагноз? A 58-year-old patient complains of intestinal bloating, constipation, severe weakness, weight loss. During the last month, he has had bowel movements only after taking laxatives. During palpation of the abdomen, a dense mass is observed in the left iliac region. What is the most likely diagnosis?

Пухлина брижі товстої кишки Mesenteric colon tumor

Рак сигмоподібної кишки Sigmoid colon cancer

Пухлина заочеревинного простору зліва Tumor of the left retroperitoneal space

Рак лівого сечоводу Cancer of the left ureter

Рак сліпої кишки Cancer of the appendix

43 / 200
Електрозварювальник механічних майстерень виконує роботи зі зварювання і різання металу, що супроводжуються інтенсивним УФ-опроміненням на зварювальному посту, обладнаному ефективною механічною вентиляцією. Розвиток якого професійного захворювання найбільш імовірне у електрогазозварювальника? An electric welder in mechanical workshops performs welding and metal cutting work accompanied by intense UV radiation at a welding station equipped with effective mechanical ventilation. The development of which occupational disease is most likely in electric gas welding machine?

Тепловий удар Heatstroke

Пневмоконіоз Pneumoconiosis

Вегетосудинна дистонія Vegetovascular dystonia

Електроофтальмія Electrophthalmia

Хронічний перегрів Chronic overheating

44 / 200
У хворого з виразковою хворобою 12-палої кишки змінилася клінічна картина: біль постійний з іррадіацією у спину, що посилюється після їжі, погано зупиняється атропіном. Втрата ваги за півроку до 6 кг. Ендоскопічно виявлена виразка цибулини 12- палої кишки з щільними краями, деформація цибулини. Чим можна пояснити зміни клінічної картини? In a patient with duodenal ulcer, the clinical picture has changed: the pain is constant with radiation to the back, which worsens after eating, is poorly stopped by atropine. Weight loss in six months up to 6 kg. An ulcer of the bulb of the duodenum with dense edges, deformation of the bulb was found endoscopically. What can explain the changes in the clinical picture?

Дуоденоспазм Duodenospasm

Малігнізація Malignancy

Стеноз воротаря Stenosis of the goalkeeper

Перфорація Perforation

Пенетрація Penetration

45 / 200
У чоловіка 47-ми років впродовж останнього місяця з’явилися поширені набряки. 10 років тому лікувався з приводу туберкульозу легень. Об’єктивно: обличчя одутле, набряки ніг, попереку. АТ-160/100 мм рт.ст. В крови: ер.- 3,0 • 1012/л, лейк.- 4, 5 • 109/л, ШОЕ- 50 мм/год. Загальний білок - 50 г/л, альбуміни - 42%, глобуліни - 58%, загальний холестерин - 7,2 ммоль/л. У сечі: питома вага - 1020, ер.- 1-2 у п/з, лейк. - 4-5 у п/з, циліндри гіалінові - 2-4 у п/з, білок - 4,5 г/добу. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old man developed widespread edema over the past month. He was treated for pulmonary tuberculosis 10 years ago. Objectively: the face is swollen, the legs are swollen , waist. Blood pressure-160/100 mm Hg. In blood: er.- 3.0 • 1012/l, leuk.- 4.5 • 109/l, ESR- 50 mm/h. Total protein - 50 g /l, albumins - 42%, globulins - 58%, total cholesterol - 7.2 mmol/l. In urine: specific gravity - 1020, er. - 1-2 in p/z, leuk. - 4-5 in p /z, hyaline cylinders - 2-4 in p/z, protein - 4.5 g/day. What is the most likely diagnosis?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Тромбоз ниркових вен Renal vein thrombosis

Вторинний амілоїдоз Secondary amyloidosis

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

46 / 200
У хворої 27-ми років через 10 годин після вживання консервованих грибів з’явилися диплопія, двосторонній птоз, порушення ковтання, поверхневе дихання частотою 40/хв., м’язова слабкість, парез кишок. Який медичний захід необхідно провести найпершим? A 27-year-old patient developed diplopia, bilateral ptosis, dysphagia, shallow breathing at a rate of 40/min., 10 hours after eating canned mushrooms, m 'ulcer weakness, intestinal paresis. What medical measure should be performed first?

Введення протиботулінічної сироватки Introduction of anti-botulinum serum

Введення глюкокортикостероїдів Introduction of glucocorticosteroids

Внутрішньовенна дезинтоксикаційна терапія Intravenous detoxification therapy

Інтубація трахеї для проведення штучного дихання Intubation of the trachea for artificial respiration

Промивання шлунку та кишок Gastric and intestinal lavage

47 / 200
Хвора 47-ми років страждає на гіпомо-торну дискінезію товстого кишечнику. Як модернізувати харчовий раціон з метою підвищення моторики кишечнику? A 47-year-old patient suffers from hypomotor dyskinesia of the large intestine. How to modernize the diet in order to increase intestinal motility?

У редукуючій білково-овочевій дієті збільшити кількість тваринних жирів та магнію In a reducing protein-vegetable diet, increase the amount of animal fats and magnesium

У раціональній дієті збільшити кількість рослинних, кисломолочних продуктів та магнію In a rational diet, increase the number of vegetable, sour-milk products and magnesium

У гіпоенергетичній дієті збільшити кількість рослинних білків, молочних продуктів, кальцію In a hypoenergetic diet, increase the amount of vegetable proteins, dairy products, calcium

У раціональній дієті збільшити кількість рослинних білків, тваринних жирів, калію In a rational diet, increase the amount of vegetable proteins, animal fats, potassium

У раціональній дієті збільшити кількість рослинного волокна та кисломолочних продуктів In a rational diet, increase the amount of vegetable fiber and fermented milk products

48 / 200
Хвора 19-ти років скаржиться на різкий біль та почервоніння верхньої повіки. Хворіє 2 доби. Об’єктивно: температура тіла - 38,2oC. Гіперемія та набряк верхньої повіки, більше в центральній ділянці. Там же різка болючість при пальпації, флуктуація. Край повіки не змінений. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 19-year-old patient complains of sharp pain and redness of the upper eyelid. She has been ill for 2 days. Objectively: body temperature - 38.2oC. Hyperemia and swelling of the upper eyelid eyelids, more in the central area. There is also sharp pain during palpation, fluctuation. The edge of the eyelid is not changed. What is the most likely preliminary diagnosis?

Халазіон верхньої повіки Upper eyelid chalazion

Флегмона орбіти Phlegmon of the orbit

Дакріоаденіт Dacryoadenitis

Блефарит Blepharitis

Абсцес верхньої повіки Upper eyelid abscess

49 / 200
Жінка 41-го року протягом 8-ми років хворіє на хронічний холецистит. Турбують майже постійний монотонний ниючий біль або відчуття важкості у правому підребер’ї, гіркота у роті зранку, закреп. Під час пальпації живота спостерігається невелика болючість у точці проекції жовчного міхура. Об’єм міхура після жовчогінного сніданку зменшився лише на 15% (за даними УЗД). Призначення яких лікарських засобів є найбільш доцільним? A 41-year-old woman has been suffering from chronic cholecystitis for 8 years. She is bothered by almost constant monotonous aching pain or a feeling of heaviness in the right hypochondrium, bitterness in the mouth in the morning, constipation. During palpation of the abdomen, there is a slight tenderness at the point of projection of the gallbladder. The volume of the bladder after the choleretic breakfast decreased by only 15% (according to ultrasound). Which drugs are most appropriate to prescribe?

Холекінетики Cholekinetics

М -холінолітики M - cholinolytics

Холеспазмолітики Cholespasmolytics

Холеретики Choleretics

Міоспазмолітики Myospasmolytics

50 / 200
Електрик 27-ми років отримав електро-травму, доторкнувшись рукою до оголеної електричної проводки. Спостерігалася зупинка кровообігу та дихання. Реанімаційні заходи забезпечили відновлення серцевої діяльності через 5 хвилин. Яке з ускладнень найбільш можливе через кілька годин чи навіть днів після ураження електричним струмом? A 27-year-old electrician was electrocuted by touching exposed electrical wiring with his hand. Blood circulation and breathing stopped. Resuscitation measures restored cardiac activity after 5 minutes. Which of the complications is most likely a few hours or even days after an electric shock?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Зупинка дихання Stop breathing

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Зупинка кровообігу Stoppage of blood circulation

Набряк легень Pulmonary edema

51 / 200
Хлопчик 4-х років госпіталізований до стаціонару зі скаргами на задишку, швидку втомлюваність. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Перкуторно: межі серця розширені вліво та вгору. Аускульта-тивно: посилення ІІ тону над легеневою артерією, в ІІ-ІІІ міжребер’ї ліворуч від груднини вислуховується грубий систоло-діастолічний ’’машинний” шум, що проводиться в усі інші точки та на спину. Який найбільш імовірний діагноз? A 4-year-old boy was hospitalized with complaints of shortness of breath, rapid fatigue. He has a history of frequent respiratory diseases. Percussion: the borders of the heart are expanded to the left and up. Ausculta- tively: strengthening of the II sound above the pulmonary artery, in the II-III intercostal space to the left of the sternum, a coarse systolic-diastolic 'machine' noise is heard, which is carried to all other points and to the back. What is the most likely diagnosis?

Ізольований стеноз отвору легеневої артерії Isolated stenosis of the pulmonary artery opening

Клапанний стеноз аорти Valvular aortic stenosis

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

52 / 200
Жінка 34-х років скаржиться на біль у ділянці серця (”щемить, свердлить”), що виникає переважно у ранкові години в осінньо-весняний період, з іррадіацією болю в шию, спину, живіт; часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тонусу. Виникнення цього стану не пов’я- зане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшується. Соматичний, неврологічний статус та ЕКГ - без патології. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину? A 34-year-old woman complains of pain in the area of the heart ('pinching, drilling'), which occurs mainly in the morning hours in the autumn-spring period, with irradiation pain in the neck, back, abdomen; frequent heartbeat, as well as a decrease in general vitality. The occurrence of this condition is not related to physical exertion. In the evening, the condition improves. Somatic, neurological status and ECG - without pathology. What is the most likely pathology that caused such a clinical picture?

Соматизована депресія Somatized depression

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Неврозоподібна шизофренія Neurosis-like schizophrenia

Стенокардія спокою Angina at rest

!похондрична депресія !pochondriac depression

53 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на серцебиття, постійну слабкість, болі в ділянці серця, що іррадіюють у ліве плече та підсилюються при диханні, підвищення температури тіла до 38, 5oC. Об’єктивно: АТ-105/50 мм рт.ст., Ps- 120/хв. У зоні абсолютної тупості серця вислуховується двофазний шум. В легенях дихання послаблене в нижніх відділах. На ЕКГ - конкордантний підйом сегменту ST у V2-V6. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of palpitations, constant weakness, pain in the heart region radiating to the left shoulder and getting worse when breathing, an increase in body temperature to 38, 5oC. Objectively: BP-105/50 mm Hg, Ps- 120/min. In the zone of absolute dullness of the heart, a biphasic murmur is heard. In the lungs, breathing is weakened in the lower parts. On the ECG, there is a concordant elevation of the ST segment in V2- V6. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Інфаркт легень Pulmonary infarction

Гострий перикардит Acute pericarditis

Позагоспітальна пневмонія Community-acquired pneumonia

Синдром Дресслера Dressler Syndrome

54 / 200
На 4-й день після перенесеної застуди хворого госпіталізовано зі скаргами на кашель з виділенням поодиноких плювків слизового харкотиння. На 2-й день одноразово виділилося близько 250 мл гнійного харкотиння з прожилками крові. Об’єктивно: стан середньої важкості. ЧДР- 28-30/хв., Ps- 96/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. Дихання над лівою легенею везикулярне, над правою -ослаблене, різноманітні вологі хрипи над нижньою часткою та амфоричне дихання біля кута лопатки. Який найбільш імовірний діагноз? On the 4th day after a cold, the patient was hospitalized with complaints of a cough with single spits of mucous sputum. On the 2nd day, about 250 ml of purulent sputum was released once with veins of blood. Objectively: a condition of moderate severity. ChDR- 28-30/min., Ps- 96/min., BP-110/70 mm Hg. Breathing over the left lung is vesicular, over the right - weakened, various wet rales over the lower lobe and amphoric breathing near the angle of the scapula. What is the most likely diagnosis?

Гострий абсцес легені Acute lung abscess

Піопневмоторакс Pyopneumothorax

Гостра вогнищева пневмонія Acute focal pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Емпієма плеври Empyema of the pleura

55 / 200
Праця в умовах впливу електромагнітних хвиль може викликати функціональні розлади певних систем організму. Які системи є найбільш вразливими до дії електромагнітних хвиль діапазону радіочастот? Work under the influence of electromagnetic waves can cause functional disorders of certain body systems. Which systems are most vulnerable to the action of electromagnetic waves in the radio frequency range?

Серцево-судинна система і водно-сольовий обмін Cardiovascular system and water-salt exchange

Нервова система і шлунково-кишковий тракт Nervous system and gastrointestinal tract

Шлунково-кишковий тракт і дихальна система Gastrointestinal tract and respiratory system

Нервова і серцево-судинна системи Nervous and cardiovascular systems

Серцево-судинна і дихальна системи Cardiovascular and respiratory systems

56 / 200
До лікаря-терапевта звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на свербіння шкі- ри, що підсилюється ввечері. Хворіє 1,5 місяця. Об’єктивно: на шкірі міжпальце-вих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях спостерігається висип, що складається з парних папул, вкритих кров’янистими кірочками, лінійні розчухи. Які додаткові методи обстеження слід провести для уточнення діагнозу? A 30-year-old patient came to the internist with complaints of skin itching that worsens in the evening. He has been ill for 1.5 months. Objectively: on on the skin of the interdigital folds of the hands, flexing surfaces of the limbs, abdomen, thighs, buttocks, a rash is observed, consisting of paired papules covered with bloody crusts, linear scratches. What additional methods of examination should be performed to clarify the diagnosis?

Обстеження на гельмінти Examination for helminths

Дослідження зіскобу висипних елементів Study of scraping of rash elements

Визначення рівня глюкози в крові Determination of blood glucose level

Серологічне дослідження крові Serological blood test

Визначення дермографізму Definition of dermographism

57 / 200
Хвора 19-ти років протягом десяти років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулася. Через три дні з’явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалась, дивилася в одну точку, вночі не спала. Наступного дня стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалося протягом останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалася задумливою та сонною. Який психопатологічний синдром імовірно виник у хворої? A 19-year-old patient has been suffering from an epileptic disease for ten years. She went to see a doctor and did not return. Three days later, she came home broken, frozen. She behaved strangely: she did not speak, did not communicate with anyone, looked at one point, did not sleep at night. The next day, the condition normalized. The patient could not remember what had happened to her during the last four days. To those around her, she seemed thoughtful and sleepy. What a psychopathological syndrome probably occurred in the patient?

Онейроідний синдром Oneiroid syndrome

Деліріозний синдром Delirious syndrome

Сутінковий розлад свідомості Twilight disorder

Аментивний синдром Amentative syndrome

Оглушення Stun

58 / 200
Голівка новонародженого має доліхоце-фалічну форму, витягнута спереду назад. Під час огляду голівки на потиличній частині визначається пологова пухлина, розташована посередині між великим і малим тім’ячком. При якому передлежанні голівки плоду відбулися пологи? The head of a newborn has a dolichocephalic shape, elongated from front to back. During the examination of the head, a birth tumor is identified on the occipital part, located in the middle between the large and small occiput. At what presentation of the fetal head did the birth take place?

Задній вид потиличного передлежання Posterior view of occipital presentation

Лицьове передлежання Face-to-face presentation

Лобне передлежання Frontal presentation

Передньо-тім’яне передлежання Anterior-parietal presentation

Передній вид потиличного передлежання Anterior view of occipital presentation

59 / 200
На диспансерному обліку в сімейного лікаря перебувають реконвалесценти після інфекційних захворювань, часто та тривало хворіючи, особи з хронічною патологією. Хто, з наведених хворих, має бути зарахований до III групи здоров’я? Convalescent patients after infectious diseases, frequently and long-term illness, persons with chronic pathology are in the dispensary register of a family doctor. Which of the following patients should be included in III health groups?

Ті, що часто та тривало хворіють Those who get sick often and for a long time

Реконвалесценти після інфекційних захворювань та особи з хронічною патологією Convalescents after infectious diseases and persons with chronic pathology

Усі категорії хворих, що наведені в умові All categories of patients specified in the condition

Хронічна патологія та ті, що часто і тривало хворіють Chronic pathology and those who are sick often and for a long time

Особи, що страждають на хронічні захворювання Persons suffering from chronic diseases

60 / 200
Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на періодичне відходження червоподібних кров’яних згустків з сечею. У правій половині живота під час пальпації визначається горбисте, безболісне, рухливе утворення. Який з перерахованих методів обстеження необхідно застосувати у першу чергу? A 62-year-old patient complained of periodic discharge of worm-shaped blood clots in the urine. In the right half of the abdomen, during palpation, a lumpy, painless, mobile mass is determined Which of the listed examination methods should be used first?

Хромоцистоскопію Chromocystoscopy

УЗД нирок та заочеревинного простору Ultrasound of kidneys and retroperitoneal space

Екскреторну урографію Excretory urography

Комп’ютерну томографію тазу Computed tomography of the pelvis

Цистоскопію Cystoscopy

61 / 200
На 14-й день після пологів до лікаря звернулася породілля зі скаргами на біль, що з’явився раптово, гіперемію й ущільнення у молочній залозі зліва, підвищення температури до 39°C, головний біль, нездужання. Об’єктивно: тріщина у ділянці соска, збільшення в розмірі лівої молочної залози, посилення болю під час її пальпації. Яку патологію можна припустити? On the 14th day after giving birth, a woman in labor turned to the doctor with complaints of pain that appeared suddenly, hyperemia and compaction in the mammary gland on the left, temperature rise to 39°C, headache, malaise. Objectively: a crack in the nipple area, an increase in the size of the left mammary gland, increased pain during its palpation. What pathology can be assumed?

Кіста лівої молочної залози з нагноєнням Left breast cyst with suppuration

Флегмона молочної залози Phlegmon of the mammary gland

Рак молочної залози Breast cancer

Фіброаденома лівої молочної залози Left breast fibroadenoma

Лактаційний мастит Lactation mastitis

62 / 200
Жінка 42-х років скаржиться на появу синців на ногах та тривалі менструації, загальну слабкість, шум у голові. Об’єктивно: велика кількість плямистих геморагій на ногах і тулубі. Тахіпное, тахікардія, систолічний шум у всіх точках. АТ- 75/50 мм рт.ст. У крові: ер.- 1,9 • 1012/л, НЬ- 60 г/л, КП- 0,9, лейк.- 6, 5 • 109/л, тр.- 20 • 109/л, ШОЕ- 12 мм/год. Тривалість кровотечі за Дьюком - 12 хвилин. У кістковому мозку - велика кількість молодих незрілих форм мегакаріобластів без ознак відшнурування тромбоцитів. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old woman complains of bruises on her legs and prolonged menstruation, general weakness, noise in her head. Objectively: a large number of spotty hemorrhages on her legs and trunk. Tachypnea, tachycardia, systolic murmur at all points. BP - 75/50 mm Hg. In blood: ER - 1.9 • 1012/l, Hb - 60 g/l, CP - 0.9, leu .- 6, 5 • 109/l, tr.- 20 • 109/l, ESR- 12 mm/h. Duration of bleeding according to Duke - 12 minutes. In the bone marrow - a large number of young, immature forms of megakaryoblasts without signs of platelet detachment. What the most likely diagnosis?

Гемофілія В Hemophilia B

Гострий мегакаріобластний лейкоз Acute megakaryoblastic leukemia

Гемофілія А Hemophilia A

Хвороба Віллебрандта Willebrandt's disease

Ідеопатична тромбоцитопенічна пурпура Ideopathic thrombocytopenic purpura

63 / 200
Головний лікар поліклініки дав завдання лікарю загальної практики - сімейної медицини - визначити захворюваність N-ою хворобою серед дорослого населення. Який документ дасть можливість визначити патологічну ураженість населення? The head doctor of the polyclinic gave the task to the doctor of general practice - family medicine - to determine the incidence of the Nth disease among the adult population. What document will make it possible to determine the pathological lesion of the population?

Журнал профілактично оглянутих Log of preventive inspections

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів зі знаком (+) і (-) Ticket for registration of final (specified) diagnoses with a sign (+) and (-)

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів зі знаком (-) Ticket for registration of final (specified) diagnoses with a sign (-)

Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів зі знаком (+) Ticket for registration of final (specified) diagnoses with (+) sign

Медична карта амбулаторного пацієнта Medical card of an outpatient

64 / 200
Чоловік 68-ми років скаржиться на кашель з виділенням харкотиння, який тур- бує його впродовж декількох років, оси-плість голосу, загальну слабкість. Проживає поблизу заводу з переробки азбесту. Об’єктивно: в легенях справа - ослаблене дихання з подовженим видихом, сухі хрипи. На рентгенограмі: в ділянці кореня і прикореневої зони справа неоднорідне, з нечіткими контурами затемнення, підвищена повітряність легень. ЛОР - парез правої голосової зв’язки. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old man complains of a cough with expectoration, which has been bothering him for several years, a hoarse voice, general weakness. He lives near a factory with asbestos processing. Objectively: in the lungs on the right - weakened breathing with prolonged exhalation, dry wheezes. On the X-ray: in the area of the root and basal zone on the right there is a heterogeneous, with unclear contours of darkening, increased airiness of the lungs. ENT - paresis of the right vocal cord. What is the most likely diagnosis?

Хронічний пиловий бронхіт Chronic dust bronchitis

Азбестоз Asbestosis

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Центральний рак правої легені Central right lung cancer

Правобічна прикоренева пневмонія Right-sided basal pneumonia

65 / 200
Чоловік 55-ти років надійшов до клініки в зв’язку з нападом ниркової кольки, яка періодично повторюється протягом року. Об’єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглоба розташовані вузликові утворення, вкриті тонкою блискучою шкірою. Ps- 88/хв., АТ- 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацько-го з обох боків. Хворому призначено обстеження. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільне для встановлення діагнозу? A 55-year-old man came to the clinic due to an attack of renal colic, which periodically recurs during the year. Objectively: in the area of the auricles and right nodular formations covered with thin, shiny skin are located in the elbow joint. Ps- 88/min., BP- 170/100 mm Hg. Positive Pasternak sign on both sides. The patient is scheduled for an examination. Studying which laboratory indicator is most appropriate for establishing a diagnosis ?

Осад сечі Urine sediment

ШОЕ SOE

Ревматоїдний фактор Rheumatoid factor

Молочна кислота Lactic acid

Сечова кислота Uric acid

66 / 200
Жінка 20-ти років скаржиться на біль, неприємне тяжке відчуття у ділянці серця, часте серцебиття. ЕКГ - без патології. Седативні ліки зняли біль, але залишилася тривога, впевненість у важкому серцевому захворюванні, страх смерті, очікування нового нападу і страх перед ним. Який провідний психопатологічний синдром? A 20-year-old woman complains of pain, an unpleasant heavy feeling in the area of the heart, frequent heartbeat. ECG - without pathology. Sedative drugs removed the pain, but anxiety remained. confidence in a serious heart disease, fear of death, anticipation of a new attack and fear of it. What is the leading psychopathological syndrome?

Обсесивний Obsessive

Кардіофобічний Cardiophobic

Іпохондричний Hypochondriac

Депресивний Depressed

Істеричний Hysterical

67 / 200
Хворий 60-ти років надійшов до клініки зі скаргами на задишку, важкість у правому підребер’ї, збільшення живота. Явища зростали протягом року. Під час аускультації серця - пресистолічний ритм галопу. Об’єктивно: набухання шийних вен, асцит, пальпується печінка та селезінка. З яким захворюванням необхідно проводити ди- ференційну діагностику? A 60-year-old patient came to the clinic with complaints of shortness of breath, heaviness in the right hypochondrium, abdominal enlargement. The phenomena increased during the year. During auscultation of the heart - presystolic gallop rhythm. Objectively: swelling of the neck veins, ascites, palpable liver and spleen. What disease should be differentially diagnosed?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Цироз печінки Liver cirrhosis

Констриктивний перикардит Constrictive pericarditis

Хронічне легеневе серце Chronic pulmonary heart

Рак легенів з проростанням у плевру Lung cancer with proliferation in the pleura

68 / 200
Хвора 14-ти років протягом останнього року різко додала в масі 7 кг, у неї частий головний 6іль, загальна слабкість. Об’єктивно: накопичення жирової клітковини більш виражене на шиї, грудній клітці, животі. На бокових поверхнях живота смуги розтягу. Молочні залози розвинені недостатньо, менструації відсутні, спостерігається оволосіння за чоловічим типом. АТ-160/100 мм рт.ст., ЧСС- 92/хв. На рентгенограмах спостерігається виражений осте-опороз, розширене турецьке сідло. Клінічний діагноз: A 14-year-old patient has sharply gained 7 kg of weight over the past year, she has frequent headaches, general weakness. Objectively: the accumulation of adipose tissue is more pronounced on the neck, chest, abdomen. Stretch marks on the lateral surfaces of the abdomen. The mammary glands are underdeveloped, there is no menstruation, male-type hair is observed. BP-160/100 mm Hg, heart rate- 92/min. On X-rays, there is a pronounced ostia-oporosis, expanded Turkish saddle. Clinical diagnosis:

Пубертатний діспітуітаризм Pubertal Dyspituitarism

Синдром Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing syndrome

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Хвороба Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Синдром Лоренса-Муна-Барде-Бідля Lawrence-Moon-Bardet-Biedl syndrome

69 / 200
Чоловік 40-ка років хворіє на аутоі-мунний гепатит. В крові: А/Г коефіцієнт - 0,8, білірубін - 42 мкмоль/л, трансамінази: АлАТ- 2,3 ммоль/л, АсАт-1,8 ммоль/л. Що з перерахованого є найбільш ефективним в лікуванні? A 40-year-old man has autoimmune hepatitis. In the blood: A/G ratio - 0.8, bilirubin - 42 μmol/l, transaminases: AlAT - 2.3 mmol/l, AsAt - 1.8 mmol/l. Which of the following is the most effective in treatment?

Антибактеріальні засоби Antibacterial

Ілюкокортикоїди, цитостатики Ileucocorticoids, cytostatics

Іепатопротектори Hepatoprotectors

Противірусні препарати Antiviral drugs

Іемосорбція, вітамінотерапія Iemosorption, vitamin therapy

70 / 200
Хворого 43-х років госпіталізовано з приводу перфоративної виразки шлунку через 5 годин з моменту захворювання. Діагноз підтверджений наявністю ознак пневмоперитонеуму на оглядовій рентгенограмі черевної порожнини. Клінічно в хворого наростають ознаки розлитого перитоніту. Супутнє захворювання - шизофренія. Близьких, родичів не має. Від оперативного втручання категорично відмовився. Які найдоцільніші дії хірурга-куратора? A 43-year-old patient was hospitalized for a perforated stomach ulcer 5 hours after the onset of the disease. The diagnosis was confirmed by the presence of signs of pneumoperitoneum on the X-ray examination of the abdominal cavity. Clinically, the patient has increasing signs of spilled peritonitis. Concomitant disease - schizophrenia. He has no close relatives. He categorically refused surgery. What are the most appropriate actions of the supervising surgeon?

Повідомити начмеда лікарні та проводити консервативне лікування до згоди на операцію Notify the nachmed of the hospital and carry out conservative treatment until consent

Відмовитися від оперативного втручання і проводити комплексне консервативне лікування Abandon surgical intervention and carry out complex conservative treatment

Скликати консиліум з участю адміністрації лікарні та за його рішенням негайно оперувати хворого Convene a council with the participation of the hospital administration and, based on its decision, immediately operate on the patient

Проводити консервативне лікування за методикою Тейлора Carry out conservative treatment according to the Taylor method

Продовжувати вмовляти хворого, доки не отримає його згоду на операцію Continue persuading the patient until he consents to the operation

71 / 200
Швачка-мотористка 46-ти років звернулась зі скаргами на болі в ділянці серця, загальну слабкість, зниження слуху та втомлюваність. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, Ps 80/хв. Серцева діяльність ритмічна. АТ- 120/85 мм рт.ст. На аудіограмі виявлено зниження порогу слухової чутливості. Яке захворювання можливе у пацієнтки? operation 71. A 46-year-old seamstress-motorcycle driver complained of heart pain, general weakness, hearing loss, and fatigue. Objectively: pallor of the skin covers, Ps80/min. Cardiac activity is rhythmic. BP - 120/85 mm Hg. The audiogram revealed a decrease in the hearing sensitivity threshold. What disease is possible in the patient?

Неврит слухових нервів Neuritis of auditory nerves

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Вібраційна хвороба Vibration disease

Порушення кісткової провідності Disorder of bone conduction

72 / 200
Під час топографічної перкусії легенів у хворого, який отримав на підприємстві значну баротравму, було виявлено, що нижні межі легенів розташовані на одне ребро нижче норми, висота верхівок обох легенів та поля Креніга значно збільшені. Яке захворювання може припустити лікар в першу чергу? During topographic percussion of the lungs in a patient who received a significant barotrauma at the enterprise, it was found that the lower borders of the lungs are located one rib below the norm, the height of the tops of both lungs and Krenig's fields are significantly enlarged. What disease can the doctor assume in the first place?

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Емфізема легенів Pulmonary emphysema

Пневмоторакс Pneumothorax

73 / 200
У хворого 50-ти років раптово виник біль у потиличній ділянці, блювання. Об’єктивно: сопор, гіперемія шкіри обличчя, АТ- 210/120 мм рт.ст., Ps- б0/хв., напружений, температура тіла - 37,8oC. Горизонтальний ністагм. Виражені рефлекси орального автоматизму. Сухожилкові рефлекси рівномірні. Ригідність потиличних м’язів, двобічний симптом Керніга. Який попередній діагноз? A 50-year-old patient suddenly developed pain in the back of the head, vomiting. Objectively: sopor, hyperemia of the skin of the face, blood pressure - 210/120 mm Hg. Art., Ps- b0/min., tense, body temperature - 37.8oC. Horizontal nystagmus. Pronounced reflexes of oral automatism. Tendon reflexes are even. Rigidity of occipital muscles, bilateral Kernig symptom. What is the previous diagnosis?

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Субдуральна гематома Subdural hematoma

Геморагічний паренхіматозний інсульт Hemorrhagic parenchymal stroke

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

74 / 200
У доношеної дитини на 3-тю добу з’явилися геморагії на шкірі, криваве блювання, мелена. Діагностована геморагічна хвороба новонароджених. Який препарат необхідний дитині у якості невідкладної допомоги? On the 3rd day, a full-term child developed hemorrhages on the skin, bloody vomiting, melena. Diagnosed with hemorrhagic disease of newborns. What drug does the child need as an emergency aid ?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Хлористий кальцій Calcium Chloride

Етамзілат Etamzilate

75 / 200
Хворий 27-ми років на 2-й день хвороби скаржиться на нестерпний головний біль, багаторазове блювання. Об’єктивно: стан важкий. У свідомості, адинамічний. В ліжку набув вимушеного положення із закинутою головою. Шкіра без висипу. Виражені ригідність м’язів потилиці, симптоми Кер-ніга, Брудзинського. Температура - 39, 5oC, Ps120/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Чим зумовлений провідний синдром захворювання? On the 2nd day of illness, a 27-year-old patient complains of an unbearable headache, repeated vomiting. Objectively: the condition is severe. In consciousness, adynamic. In in bed, he acquired a forced position with his head thrown back. Skin without a rash. Pronounced stiffness of the muscles of the back of the head, symptoms of Kernig, Brudzinsky. Temperature - 39.5oC, Ps120/min., BP - 130/80 mm Hg. What is the cause of the leading disease syndrome?

Гіпертермія Hyperthermia

Крововиливи в надниркові залози Haemorrhages in the adrenal glands

Ураження ядер черепно-мозкових нервів Cranial nerve nuclei lesions

Лікворна гіпотензія Liquor hypotension

Лікворна гіпертензія Liquor hypertension

76 / 200
Хворий 24-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, підвищення температури до 37, 5oC, біль у горлі, набряк шиї, збільшення підщелепних лімфовузлів. Об’єктивно: слизова ротоглотки набрякла та ціанотична, мигдалики збільшені, вкриті плівками, що поширюються за їх межі, знімаються важко. Який основний механізм розвитку даного захворювання? A 24-year-old patient complains of general weakness, dizziness, an increase in temperature up to 37.5oC, sore throat, neck swelling, and an increase in submandibular lymph nodes. Objectively : the mucous membrane of the oropharynx is swollen and cyanotic, the tonsils are enlarged, covered with films that spread beyond their borders, and are difficult to remove. What is the main mechanism of the development of this disease?

Дисбіотичні зміни Dysbiotic changes

Порушення метаболізму Metabolism disorders

Алергічний компонент Allergic component

Дія бактеріального екзотоксину Effect of bacterial exotoxin

Дія бактеріального ендотоксину Effect of bacterial endotoxin

77 / 200
Хворого 40-ка років годину тому покусав невідомий собака. На лівій гомілці слід від укусу - рана розмірами 4х2х0,5 см. Яка хірургічна допомога найбільш доцільна в цьому випадку? A 40-year-old patient was bitten by an unknown dog an hour ago. There is a bite mark on the left leg - a wound measuring 4x2x0.5 cm. What surgical assistance is most appropriate in this case ?

Провізорні шви на рану Provisional sutures for the wound

Глухий шов Deaf seam

Мазьова пов’язка Ointment bandage

Туалет рани мильною водою, провізорні шви на рану Toilet wound with soapy water, provisional stitches on the wound

Асептична пов’язка Aseptic dressing

78 / 200
Батьки дитини 2-х місяців скаржаться на часте зригування, блювання після їжі неперетравленим молоком. Об’єктивно: неспокійна. Вага тіла відповідає віку. Тургор м’яких тканин задовільний. Живіт помірно здутий, м’який. Випорожнення 5 разів на добу, жовті, без слизу. Копрограма та бактеріальне дослідження випорожнень без патології. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 2-month-old child complain of frequent retching, vomiting after eating undigested milk. Objectively: restless. Body weight corresponds to age. Soft tissue turgor satisfactory. The abdomen is moderately distended, soft. Stools 5 times a day, yellow, without mucus. Coprogram and bacterial examination of stools without pathology. What is the most likely diagnosis?

Дизбактеріоз кишечника Intestinal dysbiosis

Пілоростеноз Pylorostenosis

Вада розвитку кишечника Intestinal malformation

Кишкова інфекція Intestinal infection

Пілороспазм Pilorospasm

79 / 200
У дитини 3-х років з періодичним болем у животі та піурією в ході УЗД виявлено збільшену нирку та округлої форми порожнини, сполучені з розширеною мискою. Права нирка не змінена. Який діагноз найбільш імовірний? In a 3-year-old child with periodic abdominal pain and pyuria, ultrasound revealed an enlarged kidney and a rounded cavity, connected to an enlarged bowl. The right kidney is unchanged What is the most likely diagnosis?

Ехінокок Echinococcus

Полікістоз Polycystosis

Мультикістоз Multicystosis

Гідронефроз Hydronephrosis

Коралоподібний камінь нирки Coral kidney stone

80 / 200
У 60-річного чоловіка розвинулася дисфагія, яка швидко прогресує протягом декількох тижнів. Спостерігається втрата ва- ги, анемія. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old man developed dysphagia, which rapidly progresses over several weeks. There is weight loss, anemia. What is the most likely diagnosis?

Стороннє тіло стравоходу Esophageal foreign body

Кила стравохідного отвору діафрагми Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm

Ахалазія кардії Achalasia cardia

Рак стравоходу Esophageal cancer

Дивертикул стравоходу Esophageal diverticulum

81 / 200
Дівчинку 3-х років доставлено до хірургічного відділення у важкому стані. Об’єктивно: Ps126/хв., температура тіла -40,3oC. Нижня кінцівка зігнута у коліні, дещо приведена до середини, пасивні рухи у колінному і кульшовому суглобах болісні. Пальпація нижньої третини лівого стегна також викликає різкий неспокій хворої. Гіперемії на шкірі немає. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 3-year-old girl was brought to the surgical department in critical condition. Objectively: Ps126/min., body temperature -40.3oC. The lower limb is bent in the knee is slightly bent to the middle, passive movements in the knee and hip joints are painful. Palpation of the lower third of the left thigh also causes a sharp restlessness in the patient. There is no hyperemia on the skin. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Тифозне ураження лівої стегнової кістки Typhoid lesion of the left femur

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Остеосаркома Osteosarcoma

Ревматизм Rheumatism

Туберкульоз стегнової кістки Tuberculosis of femur

82 / 200
Пацієнт 38-ми років висловлює скарги на сильний пекучий біль у ділянці кисті та передпліччя. В анамнезі: різана рана во-лярної поверхні нижньої третини передпліччя. Пошкодження якого нерва найчастіше викликає подібні болі? A 38-year-old patient complains of severe burning pain in the area of the hand and forearm. History: cut wound of the volar surface of the lower third of the forearm. Damage to which nerve most often causes such pains?

Міжкістковий Interosseous

Пахвовий Axillary

Серединний Middle

Променевий Radial

Ліктьовий Cubit

83 / 200
Хворий після аварії скаржиться на біль у кульшовому суглобі. Нога в положенні згинання, приведення та внутрішньої ротації, значно скорочена. Пружний опір при спробі пасивного приведення чи відведення кінцівки. Великий вертлюг розташований високо над лінією Розера-Нелатона. Спостерігається значний лордоз. Який попередній діагноз? After an accident, the patient complains of pain in the hip joint. The leg is in a position of flexion, adduction and internal rotation, significantly shortened. Elastic resistance when trying to passively adduct or abduct the limb. The greater rotator cuff is high above the Roser-Nelaton line. There is significant lordosis. What is the preliminary diagnosis?

Клубовий вивих стегна Club hip dislocation

Перелом кульшової западини з центральним вивихом стегна Acetabular fracture with central hip dislocation

Сідничний вивих стегна Gluteal hip dislocation

Черезвертлюговий перелом стегна Transvertebral hip fracture

Перелом шийки стегнової кістки із зміщенням Displaced femoral neck fracture

84 / 200
Через 3 тижні після перенесеної гострої ангіни у хворого залишаються слабкість, кволість, субфебрильна температура, збільшені позащелепні лімфатичні вузли. Мигдалики пухкі, спаяні з дужками, в лакунах - гнійні пробки. Який найбільш вірогідний діагноз? 3 weeks after the acute angina, the patient remains weak, frailty, low-grade fever, enlarged extramaxillary lymph nodes. Tonsils are loose, soldered with brackets, purulent in the lacunae traffic jams. What is the most likely diagnosis?

Хронічній фарингіт Chronic pharyngitis

Паратонзиліт Paratonsillitis

Гостра лакунарна ангіна Acute lacunar angina

Хронічний тонзиліт Chronic tonsillitis

Пухлина мигдаликів Tonsil tumor

85 / 200
Дитина перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострої стафілококової деструкції правої легені. Раптово з’явилися гострий біль у правій половині грудної клітки, задишка, ціаноз. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Пер-куторно справа знизу - тупість, в верхніх відділах - коробковий звук. Межі відносної серцевої тупості зміщені вліво. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло? The child is undergoing inpatient treatment for acute staphylococcal destruction of the right lung. Acute pain in the right half of the chest suddenly appeared, shortness of breath, cyanosis. The right half of the chest lags behind in the act of breathing. Dullness from the bottom right, in the upper parts - a box sound. The limits of relative cardiac dullness are shifted to the left. What complication most likely occurred?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Піопневмоторакс справа Pyopneumothorax on the right

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Абсцес правої легені Abscess of the right lung

Емпієма плеври Empyema of the pleura

86 / 200
На амбулаторний прийом до сімейного лікаря звернувся пацієнт, якому після обстеження було встановлено діагноз ГРЗ. Який обліковий документ слід заповнити лікарю, щоб зареєструвати цей випадок захворювання? A patient who, after examination, was diagnosed with acute coronary syndrome went to the family doctor for an outpatient appointment. What accounting document should the doctor fill out in order to register this case of the disease?

Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу Statistical coupon for registration of final diagnosis

Листок непрацездатності Sick leave

Медична карта амбулаторного хворого Medical card of an outpatient

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання Emergency message about an infectious disease

Талон на прийом до лікаря Coupon for an appointment with a doctor

87 / 200
Фотохронометражне дослідження прийому хворих лікарями-терапевтами поліклініки №1 у 2007 році показало, що на підготовку і ознайомлення з медичною карткою витрачається 10,6%, на опитування -15,1%, на огляд і обстеження - 35,9%, на інші елементи роботи - 38,4% загального часу прийому одного хворого. За допомогою яких діаграм можна наочно проілюструвати результати дослідження? A photo-chronometric study of the reception of patients by therapists of Polyclinic No. 1 in 2007 showed that 10.6% was spent on the preparation and familiarization with the medical card, -15% on the survey .1%, for examination and examination - 35.9%, for other elements of work - 38.4% of the total time of admission of one patient. What diagrams can be used to visually illustrate the results of the study?

Стовпчикова діаграма Bar chart

Радіальна діаграма Radial chart

Секторна діаграма Pie chart

Лінійна діаграма Line chart

Картодіаграма Map diagram

88 / 200
Хвора 68-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини у лівій молочній залозі. Під час огляду у верхньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози наявне утворення діаметром до 2,5 см, щільне, горбисте, безболісне під час пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a tumor in the left mammary gland. During the examination, a mass with a diameter of up to 2 .5 cm, dense, lumpy, painless on palpation. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Кіста Cyst

Мастопатія Mastopathy

Рак Cancer

Ліпома Lipoma

Фіброаденома Fibroadenoma

89 / 200
Госпіталізовано хвору 49-ти років з нападом бронхіальної астми, що затягнувся. В легенях ослаблене дихання, маса сухих хрипів. ЧДР- 32/хв., АТ-140/90 мм рт.ст., Ps-90/хв. Зроблена в/м ін’єкція 1 мл адреналіну. Стан не поліпшився: зберігається задишка 28/хв., у легенях зменшилася кількість сухих хрипів. Артеріальний тиск піднявся до 170/110 мм рт.ст., тахікардія 130/хв. Для надання невідкладної допомоги доцільно застосувати: A 49-year-old patient was hospitalized with a prolonged attack of bronchial asthma. She has weak breathing in the lungs, a lot of dry wheezes. ChDR- 32/min., AT-140 /90 mm Hg, Ps-90/min. An intravenous injection of 1 ml of epinephrine was made. The condition did not improve: dyspnea remained 28/min, the number of dry rales in the lungs decreased. Blood pressure rose to 170/110 mm Hg, tachycardia 130/min. To provide emergency care, it is advisable to use:

Атровент через небулайзер Atrovent via nebulizer

Кордарон внутрішньо Cordaron internally

Верапаміл в/в Verapamil IV

Коринфар розжувати Chew coriander

^-блокатори в/в ^-blockers IV

90 / 200
Під час збирання зернових у липні температура зовнішнього повітря склала 31oC, у кабіні машиніста комбайну температура - 35oC, швидкість руху повітря - 0,2 м/с, відносна вологість повітря - 55%, температура стінок і стелі - 45oC. Нормалізувати мікроклімат у кабіні можливо шляхом: During grain harvesting in July, the outside air temperature was 31oC, the temperature in the combine driver's cab was 35oC, the air velocity was 0.2 m/s, the relative humidity air - 55%, the temperature of the walls and ceiling - 45oC. It is possible to normalize the microclimate in the cabin by:

Збільшення вологості повітря Increasing air humidity

Теплоізоляції стін і стелі Thermal insulation of walls and ceiling

Охолодження повітря Air cooling

Зниження вологості повітря Decreasing air humidity

Збільшення швидкості руху повітря Increasing air speed

91 / 200
Дитині 1 доба. У пологах утруднене виведення плечиків. Маса тіла 4300 г. Права рука звисає вздовж тулуба, кисть пронова-на, рухи у руці відсутні. Позитивний симптом ”шарфа” Вкажіть найбільш імовірний діагноз: The child is 1 day old. During childbirth, it is difficult to withdraw the shoulders. Body weight is 4300 g. The right arm hangs along the body, the hand is pronova, there are no movements in the arm. A positive symptom 'scarf' Specify the most likely diagnosis:

Проксимальний тип акушерського паралічу справа Proximal type of obstetric paralysis on the right

Тетрапарез Tetraparesis

Геміпарез Hemiparesis

Дистальний тип акушерського паралічу справа Distal type of obstetric paralysis on the right

Тотальний акушерський параліч справа Total obstetric paralysis on the right

92 / 200
Хлопчик 11-ти років за останній рік п’ять разів хворів на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я повинен його зарахувати сімейний лікар? An 11-year-old boy has had acute respiratory diseases five times in the last year. To which health group should the family doctor classify him?

До четвертої групи To the fourth group

До другої групи To the second group

До третьої групи To the third group

До п’ятої групи To the fifth group

До першої групи To the first group

93 / 200
Немовля народилося від другої доношеної вагітності, других термінових пологів від матері, яка має групу крові A(II) Rh_. Група крові дитини - 0(I) Rh+. Рівень непрямого білірубіну у крові з пуповини скла- дав 45 мкмоль/л. Через 3 години був отриманий показник вмісту непрямого білірубіну у сироватці крові дитини 170 мкмоль/л. У цей момент дитині слід призначити: The baby was born from the second full-term pregnancy, the second term delivery from a mother who has blood group A(II) Rh_. The blood group of the child is 0(I) Rh+. The level of indirect bilirubin in the blood from the umbilical cord was 45 μmol/l. After 3 hours, the indicator of the content of indirect bilirubin in the blood serum of the child was 170 μmol/l. At this moment, the child should be prescribed:

Фототерапію Phototherapy

Фенобарбітал Phenobarbital

Ентеросорбенти Enterosorbents

Інфузійну терапію Infusion therapy

Замінне переливання крові Replacement blood transfusion

94 / 200
Жінка 22-х років звернулася до жіночої консультації з приводу вагітності 11-12 тижнів. Під час обстеження виявлено позитивну реакцію Вассермана. Дерматолог діагностував вторинний латентний сифіліс. Яка тактика ведення даної вагітності? A 22-year-old woman turned to a women's consultation about a pregnancy of 11-12 weeks. During the examination, a positive Wasserman reaction was found. The dermatologist diagnosed secondary latent syphilis. What tactics management of this pregnancy?

Термінове переривання вагітності Emergency termination of pregnancy

Штучне переривання вагітності після курсу протисифілітичної терапії Artificial termination of pregnancy after a course of antisyphilitic therapy

Пролонгування вагітності після першого курсу протисифілітичної терапії Prolongation of pregnancy after the first course of antisyphilitic therapy

Протисифілітичне лікування тричі протягом вагітності Antisyphilitic treatment three times during pregnancy

Штучне переривання вагітності до курсу протисифілітичної терапії Artificial termination of pregnancy before the course of antisyphilitic therapy

95 / 200
У хворої 54-х років спленомегалія без особливих суб’єктивних скарг. У крові: НЬ-142 г/л; лейкоцити - 32 • 109/л, е.- 5%, баз.-2%, мієлобласти - 6%, промієлоцити - 5%, мієлоцити - 6%, юні - 8%, паличкоядерні - 4%, с.- 46%, л.- 12%, м.- 6%; ШОЕ- 19 мм/год. Для лікування хворої доцільно використати: A 54-year-old patient has splenomegaly without any particular subjective complaints. In the blood: Hb-142 g/l; leukocytes - 32 • 109/l, e .- 5%, basal - 2%, myeloblasts - 6%, promyelocytes - 5%, myelocytes - 6%, young - 8%, rod-nuclear - 4%, s. - 46%, l. - 12%, m. - 6%; ESR - 19 mm/h. For the treatment of the patient, it is advisable to use:

Преднізолон Prednisone

Циклофосфан Cyclophosphane

Лікування не показане Treatment not shown

Схема 5+2 Scheme 5+2

Мієлосан Mielosan

96 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на задишку, біль у правому підребер’ї, сухий кашель, набряки гомілок. Хворіє 4 місяці, лікувався з приводу ревматизму - без ефекту. Дифузний ціаноз, набряки ніг, ЧД- 28/хв., температура - 36,8°C. Над нижніми відділами легенів - дрібноміхурцеві хрипи. Межі серця розширені в усі сторони. Тони серця послаблені, систолічний шум в 5-й точці. Ps- 90/хв., АТ-100/80 мм рт.ст. Печінка на 4 см нижче реберної дуги. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of shortness of breath, pain in the right hypochondrium, dry cough, swollen legs. He has been ill for 4 months, was treated for rheumatism - without effect . Diffuse cyanosis, swelling of the legs, BH - 28/min., temperature - 36.8°C. Over the lower parts of the lungs - fine vesicular rales. The borders of the heart are expanded in all directions. Heart sounds are weakened, systolic murmur at the 5th point. Ps - 90/min., BP-100/80 mm Hg. The liver is 4 cm below the costal arch. What is the previous diagnosis?

Дилатаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Гіпертрофічна кардіоміопатія Hypertrophic cardiomyopathy

Ревматична недостатність мітрального клапану Rheumatic mitral valve insufficiency

Гострий міокардит Acute myocarditis

Бактеріальний ендокардит аортального клапану Bacterial endocarditis of the aortic valve

97 / 200
У хлопчика 8-ми років упродовж 3-х тижнів спостерігаються інтермітуюча лихоманка з остудами; у фебрильні періоди наростають прояви поліартриту, з’являю- ться плямистопапульозні висипи на тулубі та обличчі. Тахікардія, тони звучні. Гепа-толієнальний синдром. Антибактеріальна терапія протягом 2-х тижнів не дала ефекту. Яка найбільш імовірна патологія зумовлює описану картину? An 8-year-old boy has had intermittent fever with chills for 3 weeks; during febrile periods, manifestations of polyarthritis increase, maculopapular rashes appear on the trunk and face. Tachycardia, sonorous tones. Hepatolienal syndrome. Antibacterial therapy for 2 weeks had no effect. What is the most likely pathology that causes the described picture?

Сепсис Sepsis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Ревматизм Rheumatism

Ювенільний ревматоїдний артрит Juvenile rheumatoid arthritis

98 / 200
Жінка 62-х років скаржиться на утруднення при сечовипусканні та дефекації, випинання зі статевої щілини пухлини, яка заважає при ходінні. Гінекологічний статус: із статевої щілини виходить пухлина, на нижньому полюсі якої видно отвір. Стінки пухлини подібні на матово-блискучу суху шкіру, видно декілька виразок. У пухлині промацується частина матки, яка повністю виходить зі статевої щілини. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old woman complains of difficulty urinating and defecating, a tumor protruding from the genital slit, which interferes with walking. Gynecological status: a tumor protrudes from the genital slit, at the lower pole of which a hole is visible. The walls of the tumor are similar to matte-shiny dry skin, several ulcers are visible. In the tumor, a part of the uterus that completely protrudes from the genital opening can be felt. What is the most likely diagnosis?

Випадіння шийки матки з пролежиною Cervical prolapse with pressure ulcer

Опущення передньої стінки піхви Lowering of the front wall of the vagina

Повне випадіння матки з декубітальною виразкою Complete uterine prolapse with decubitus ulcer

Неповне випадіння матки з виразками шийки матки Incomplete uterine prolapse with cervical ulcers

Випадіння задньої стінки піхви Prolapse of the back wall of the vagina

99 / 200
У хлопчика 14-ти років із загостренням вторинного обструктивного пієлонефриту з сечі виділена синьогнійна паличка в титрі 1000000 мікробних тіл на 1 мл. Який антибактеріальний препарат найбільш доцільно призначити в даному випадку? A 14-year-old boy with an exacerbation of secondary obstructive pyelonephritis was isolated from the urine of Pseudomonas aeruginosa with a titer of 1,000,000 microbial bodies per 1 ml. Which antibacterial drug is the most appropriate to prescribe in this case case?

Цефазолін Cefazolin

Азітроміцин Azithromycin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Левоміцетин Levomycetin

Ампіцилін Ampicillin

100 / 200
У хлопчика 14-ти років на тлі хронічного тонзиліту та гаймориту з’явилися відчуття перебоїв у ділянці серця і додаткових пульсових ударів. ЧСС- 83/хв. На ЕКГ: після кожних двох синусових скорочень регулярно виникають імпульси, в яких відсутній зубець P, QRS поширений більше 0,11 с, різко деформований, дискор-дантний зубець T, після чого реєструється повна компенсаторна пауза. Вкажіть характер порушень ритму: A 14-year-old boy, against the background of chronic tonsillitis and sinusitis, felt interruptions in the heart area and additional pulse beats. Heart rate - 83/min. On ECG : after every two sinus contractions, there are regular impulses in which there is no P wave, QRS is extended for more than 0.11 s, sharply deformed, discordant T wave, after which a complete compensatory pause is registered. Specify the nature of the rhythm disturbances:

Екстрасистолія за типом тригемінії Extrasystole according to the type of trigeminy

Часткова AV-блокада Partial AV block

Блокада лівої ніжки пучка Гіса Blockade of the left leg of the bundle of His

Повна AV-блокада Full AV block

Екстрасистолія за типом бігемінії Extrasystole by type of bigeminy

101 / 200
Працівник перебував на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності в цьому випадку? The employee was hospitalized for pneumonia for 16 days. What is the procedure for issuing a sick leave in this case?

Лікарем-куратором з дня надходження до стаціонару максимально до 10 днів By the supervising physician from the day of admission to the hospital for a maximum of 10 days

Лікарем-куратором з дня надходження до стаціонару максимально до 14 днів By the supervising physician from the day of admission to the hospital for a maximum of 14 days

За висновком лікарсько-консультативної комісії за весь період лікування According to the conclusion of the medical advisory commission for the entire period of treatment

Лікарем-куратором спільно з завідувачем відділення за весь період лікування By the supervising physician together with the head of the department for the entire period of treatment

Лікарем-куратором з дня надходження до стаціонару максимально до 5 днів By the supervising physician from the day of admission to the hospital for a maximum of 5 days

102 / 200
У дитини на 3-ю добу життя шкіра набула жовтушного кольору. Дитина народилася з вагою 3200 кг, довжина тіла 52 см. Активна. Над легенями пуерильне дихання. ЧД- 36/хв. Тони серця ритмічні. ЧСС-130/хв. Живіт м’який. Печінка виступає з-під реберної дуги на 2 см, селезінка не пальпується. Випорожнення у вигляді меконію. Який найбільш імовірний діагноз? On the 3rd day of life, the child's skin acquired a yellowish color. The child was born weighing 3200 kg, body length 52 cm. Active. Puerile breathing above the lungs. ChD - 36/min. Heart sounds are rhythmic. HR-130/min. The abdomen is soft. The liver protrudes from under the costal arch by 2 cm, the spleen is not palpable. Excretion in the form of meconium. What is the most likely diagnosis?

Атрезія жовчних шляхів Biliary atresia

Гемолітична хвороба новонароджених Hemolytic disease of newborns

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Анемія Мінковського-Шофара Minkowski-Shofar Anemia

Сепсис новонароджених Neonatal sepsis

103 / 200
До гінекологічного стаціонару звернулася жінка 36-ти років зі скаргами на значну кровотечу зі статевих шляхів та затримку місячних на місяць. Бімануальне дослідження: шийка матки бочкоподібної форми, м’якої консистенції. Матка звичайних розмірів, дещо розм’якшена. Придатки без особливостей з обох сторін. Дзеркальне дослідження: шийка матки синюшна, збільшена у розмірах, зовнішнє вічко розкрите до 0,5 см. Дослідження сечі на ХГ -позитивне. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old woman came to the gynecological hospital with complaints of significant bleeding from the genital tract and a delay of menstruation for a month. Bimanual examination: barrel-shaped cervix, m' of what consistency. The uterus is of normal size, slightly softened. Appendages without features on both sides. Endoscopy: the cervix is bluish, enlarged, the external eye is open to 0.5 cm. Urine test for hCG is positive. What is the most likely diagnosis ?

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Аборт у процесі Abortion in progress

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Маткова вагітність Uterine pregnancy

104 / 200
У дитини 5-ти років після ГРВІ погіршився загальний стан, з’явилася швидка втомлюваність. Шкіра бліда, межі серця поширені вліво, І тон на верхівці глухий, ніжний систолічний шум над верхівкою. На ЕКГ- ознаки перевантаження лівого шлуночка. Який найбільш імовірний діагноз? The general condition of a 5-year-old child after SARS worsened, rapid fatigue appeared. The skin is pale, the borders of the heart are spread to the left, and the tone at the apex is dull, tender systolic murmur over the apex. On the ECG, there are signs of left ventricular overload. What is the most likely diagnosis?

Неревматичний міокардит Non-rheumatic myocarditis

Набута вада серця Acquired heart defect

Застійна кардіоміопатія Congestive cardiomyopathy

Ревматичний кардит Rheumatic carditis

Природжений кардит Congenital Carditis

105 / 200
Під час обстеження дитини виявлено, що вона може тривало спостерігати за яскравою іграшкою, посміхається. В положенні на животі - підіймає та утримує голову. Не сидить. Вік дитини, виходячи з її психосоматичного розвитку: During the examination of the child, it was found that she can observe a bright toy for a long time, smiles. In the stomach position - raises and holds her head. Does not sit. Age of the child, based on her psychosomatic development:

5 місяців 5 months

6 місяців 6 months

7 місяців 7 months

2 місяці 2 months

4 місяці 4 months

106 / 200
Під час огляду дитини 1,5 років виявлено, що вона захворіла гостро, підвищилася температура до 39°C, відбулося блювання до 5 разів. Дослідження нервової системи виявило позитивні симптоми Керніга, Бру-дзинського. Перераховані симптоми належать до: During the examination of a 1.5-year-old child, it was found that she was acutely ill, the temperature rose to 39°C, vomiting occurred up to 5 times. The examination of the nervous system revealed positive symptoms of Kernig, Brudzinsky. The listed symptoms belong to:

Енцефалічного синдрому Encephalic syndrome

Синдрому рухових розладів Syndrome of movement disorders

Ознак інфекційного токсикозу Sign of infectious toxicosis

Синдрому дискоординації Discoordination syndrome

Менінгеальних знаків Meningeal signs

107 / 200
Хлопчик 13-ти років скаржиться на ’’голодні” нічні болі у животі, закрепи, печію. Хворіє більше двох років. Яке захворювання найбільш імовірне? A 13-year-old boy complains of 'hungry' night stomach pains, constipation, heartburn. He has been sick for more than two years. What disease is most likely?

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer disease

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Дискінезія жовчовивідних шляхів Biliary dyskinesia

Гострий гастрит Acute gastritis

108 / 200
У дитини 2,5 місяців з’явилися гіпотонія м’язів, пітливість, облисіння потилиці. Поряд з масажем і лікувальною гімнастикою призначено вітамін D. Вкажіть його дозування і кратність введення: A 2.5-month-old child developed muscle hypotonia, sweating, baldness on the back of the head. Along with massage and therapeutic gymnastics, vitamin D was prescribed. Specify its dosage and multiplicity of input:

500 МО через день 500 IU every other day

1000 МО через день 1000 IU every other day

1000 МО щоденно 1000 IU daily

3000 МО щоденно 3000 IU daily

500 МО щоденно 500 IU daily

109 / 200
Хворий 67-ми років скаржиться на задишку, біль у грудях, загальну слабкість. Хворіє 5 місяців. Об’єктивно: t°- 37, 3°C, Ps- 96/хв. Над правою легенею голосове тремтіння не визначається, перкуторний звук тупий, дихання не прослуховується. У харкотинні - домішок крові дифузно змішаної зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз? A 67-year-old patient complains of shortness of breath, chest pain, general weakness. He has been sick for 5 months. Objectively: t°- 37, 3°C, Ps- 96/min. Over the right lung, the voice tremor is not determined, the percussion sound is dull, breathing is not heard. In the sputum, there is an admixture of blood diffusely mixed with mucus. What is the most likely diagnosis?

Великовогнищева пневмонія Large focus pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Рак легенів Lung cancer

Вогнищевий туберкульоз легенів Focal pulmonary tuberculosis

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

110 / 200
Для населення, яке проживає на радіаційно забрудненій території, з метою виведення з організму радіонуклідів рекомендується включити до раціону харчування пектини. Які з наведених продуктів є основним джерелом пектинів? For the population living in a radiation-contaminated territory, in order to remove radionuclides from the body, it is recommended to include pectins in the diet. Which of the following products are the main source of pectins?

Хліб Bread

Молоко Milk

М’ясо Meat

Овочі та фрукти Vegetables and fruits

Макарони Pasta

111 / 200
Прикарпатський регіон характеризується постійною високою (більше 80%) вологістю атмосферного повітря. В холодний період року при помірно низьких температурах повітря населення цього регіону відчуває сильний холод. Це зумовлено збільшенням віддачі тепла шляхом: The Carpathian region is characterized by constant high (more than 80%) atmospheric air humidity. In the cold period of the year, with moderately low air temperatures, the population of this region feels severe cold. This is due to an increase heat return by:

Випаровування Evaporation

Випромінювання Radiation

Радіації Radiation

Кондукції Conducts

Конвекції Convections

112 / 200
Недостатньо очищені відходи промислового підприємства скидаються до річки, вода з якої використовується для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров’я людей. Така дія факторів навколишнього середовища називається: Insufficiently purified waste from an industrial enterprise is discharged into the river, the water from which is used for domestic and drinking water supply. This causes the death of some microorganisms, disruption of water self-purification processes and deterioration of its quality , which can have a negative impact on people's health. This effect of environmental factors is called:

Комплексна Comprehensive

Комбінована Combined

Непряма Indirect

Пряма Direct

Поєднана Combined

113 / 200
Дівчинці 8 місяців: народилася недоношеною. Під час огляду: спостерігаються задуха, тахікардія, гепатоспленомегалія, відставання в фізичному розвитку, ціаноз кінцівок. Визначається парастернальний серцевий горб, у II міжребер’ї зліва вислуховується систолодіастолічний шум, АТ-90/0 мм рт.ст. Яке захворювання можна припустити? 8-month-old girl: born prematurely. During the examination: suffocation, tachycardia, hepatosplenomegaly, delayed physical development, cyanosis of the limbs are observed. A parasternal cardiac hump is detected, in II a systolic diastolic murmur is heard in the intercostal space on the left, BP-90/0 mm Hg. What disease can be assumed?

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Незарощення міжшлуночкової перегородки Non-occlusion of the interventricular septum

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Стеноз аортального клапана Aortic valve stenosis

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

114 / 200
У хворого сильний біль у правому вусі, температура - 38oC, гноєтеча з вуха і зниження слуху. Хворіє 13 днів. Об’єктивно: права вушна раковина відстовбурчена, припухлість та болючість м’яких тканин соскоподібного відростка справа. В зовнішньому слуховому ході гній, гіперемія і перфорація барабанної перетинки, випинання задньо-верхньої стінки слухового ходу в кістковому відділі. Який найбільш імовірний діагноз? The patient has severe pain in the right ear, temperature - 38oC, pus from the ear and hearing loss. He has been sick for 13 days. Objectively: the right auricle is swollen, swelling and tenderness of the soft tissues of the mastoid process on the right. In the external auditory canal, there is pus, hyperemia and perforation of the tympanic membrane, protrusion of the back-upper wall of the auditory canal in the bony department. What is the most likely diagnosis?

Завушний лімфаденіт справа Right auricular lymphadenitis

Правобічний гострий дифузний зовнішній отит Right-sided acute diffuse otitis externa

Правобічний мастоїдит Right-sided mastoiditis

Правобічний гострий гнійний середній отит Right-sided acute purulent otitis media

Фурункул зовнішнього слухового ходу справа Furuncle of the external auditory meatus on the right

115 / 200
3 дні назад у хлопчика з-під нігтьової пластинки видалено стороннє тіло. Через 2 дні з’явився різкий пульсуючий біль в кінці нігтьової фаланги, особливо під час натискання, гіперемія нігтьового валика, піднялася температура тіла до 37, 5oC, змінився колір нігтьової пластинки. Який найбільш імовірний діагноз? 3 days ago, the boy had a foreign body removed from under the nail plate. 2 days later, a sharp throbbing pain appeared at the end of the nail phalanx, especially when pressing, hyperemia of the nail plate, the body temperature rose to 37.5oC, the color of the nail plate changed. What is the most likely diagnosis?

Еризіпелоїд Erysipeloid

Абсцес Abscess

Піднігтьовий панарицій Subungual panaritium

Бешиха Beshikha

Пароніхій Paronychius

116 / 200
На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38oC, пахвинні лімфатичні вузли збільшились, стали болючими, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити? On the fourth day after receiving a puncture wound on the right foot, the patient's body temperature rose to 38oC, the inguinal lymph nodes increased in size, became painful, and the skin above them turned red. What is the complication of the wound can we assume?

Правець Tetanus

Лімфаденіт Lymphadenitis

Флегмона Phlegmon

Бешиха Beshikha

Лімфангоїт Lymphangitis

117 / 200
Хворий 50-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла до 39oC, пульсуючий біль та припухлість правої кисті. Напередодні вколов кисть риб’ячою кісткою. При огляді відмічається набряк і різкий біль в долоні та в ділянці підвищення I пальця кисті. Окрім цього відзначається набряк м’яких тканин тилу кисті, почервоніння шкіри та різкий біль при рухах пальців. Яке захворювання у пацієнта? A 50-year-old patient complained of an increase in body temperature to 39oC, throbbing pain and swelling of the right hand. The day before, he pricked the hand with a fish bone. During the examination, it is noted swelling and sharp pain in the palm and in the area of the first finger of the hand. In addition, there is swelling of the soft tissues of the back of the hand, redness of the skin and sharp pain when moving the fingers. What disease does the patient have?

Бешиха кисті Beshikha brush

Сухожилковий панарицій I пальця кисті Tendinosus panaritium of the first finger

Карбункул кисті Carbuncle of the hand

Стороннє тіло кисті Foreign body of the brush

Флегмона правої кисті Phlegmon of the right hand

118 / 200
Другі термінові пологи у роділлі 30-ти років, другий період. Після однієї з потуг спостерігається поява кров’янистих виділень з піхви та погіршення стану роділлі. Матка в підвищеному тонусі, в лівому куті матки з’явилося болюче випинання. Ps-100/хв., ритмічний, АТ-160/90 мм рт.ст., серцебиття плода глухе, ритмічне, 180/хв. В ході внутрішнього дослідження: шийка матки згладжена, розкриття вічка повне. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода у вузькій частині порожнини малого тазу, стрілоподібний шов в лівому косому розмірі. Яка тактика лікаря? Second emergency delivery in a 30-year-old maternity ward, second period. After one of the efforts, the appearance of bloody discharge from the vagina and worsening of the maternity condition are observed. The uterus is in an elevated tone, a painful protrusion appeared in the left corner of the uterus. Ps-100/min., rhythmic, BP-160/90 mm Hg, the fetal heartbeat is dull, rhythmic, 180/min. During the internal examination: the cervix is smoothed , the opening of the eye is complete. The fetal bladder is absent. The fetal head is in the narrow part of the pelvic cavity, the arrow-shaped suture is in the left oblique dimension. What are the doctor's tactics?

Провести перінеотомію та використати бинт Вербова для прискорення розродження Conduct perineotomy and use Verbov's bandage to accelerate delivery

Призначити спазмолітики та препарати, що посилюють гемокоагуляцію Prescribe antispasmodics and drugs that increase hemocoagulation

Провести лікування гіпоксії плода та спостереження за станом роділлі Treat hypoxia of the fetus and observe the state of labor

Прискорити розродження операцією накладання порожнистих акушерських щипців Accelerate childbirth by applying hollow obstetric forceps

Прискорити розродження внутрішньовенним введенням окситоцину Accelerate delivery with intravenous oxytocin

119 / 200
Службовець хворіє 4 місяці, необхідно подальше лікування, хворий непрацездатний. Хто уповноважений проводити експертизу непрацездатності даного хворого? The employee has been ill for 4 months, further treatment is required, the patient is incapacitated. Who is authorized to conduct an examination of the incapacity of this patient?

Медико-соціальна експертна комісія Medical and social expert commission

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності Deputy chief physician for disability examination

Лікарсько-консультативна комісія Medical Advisory Committee

Лікар-куратор із завідувачем відділення Supervising physician with head of department

Головний лікар лікувально-профілактичного закладу Chief physician of the medical and preventive institution

120 / 200
Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який з статистичних методів може бути використано з цією метою? Over a long period of time, trends in changes in total mortality rates of various population groups living in different administrative territories have been studied. Which of the statistical methods can be used for this purpose?'

Аналіз рівнів відносних величин Analysis of levels of relative values

Кореляційно-регресивний аналіз Correlation-regression analysis

Аналіз динамічних рядів Analysis of dynamic series

Оцінка вірогідності різниці показників Estimation of the probability of the difference of indicators

Аналіз стандартизованих показників Analysis of standardized indicators

121 / 200
До стаціонару надійшла жінка, хвора на подагру. Які з продуктів харчування дозволено передавати хворим на подагру у стаціонар: A woman suffering from gout came to the hospital. Which of the food products are allowed to be given to patients with gout in the hospital:

Смажена риба Fried fish

Смажене м’ясо Fried meat

Хліб чорний Black bread

Хліб білий White bread

Кефір Kefir

122 / 200
Хворий 43-х років надійшов з клінічною картиною ішіоректального парапроктиту. На 12- ту добу лікування стан хворого різко погіршився: почав зростати рівень інтоксикації та печінкової недостатності, температура тіла гектична, АТ- 100/60 мм рт.ст. На УЗД в печінці виявлено гідрофільне утворення. У крові: лейк.- 19,6 • 109/л, ер.- 3,0 • 1012/л, НЬ98 г/л. Чим ускладнився перебіг захворювання? A 43-year-old patient was admitted with a clinical picture of ischiorectal paraproctitis. On the 12th day of treatment, the patient's condition deteriorated sharply: the level of intoxication and liver failure began to increase, body temperature hectic, blood pressure - 100/60 mm Hg. Ultrasound revealed a hydrophilic formation in the liver. In the blood: leuk. - 19.6 • 109/l, er. - 3.0 • 1012/l, Hb98 g/l. What complicated the course of the disease?

Синдром Бадда-Кіарі Budd-Chiari Syndrome

Кіста печінки Liver cyst

Абсцес печінки Liver abscess

Некроз печінки Liver necrosis

Пілефлебіт Pilephlebitis

123 / 200
Хворий 28-ми років надійшов до відділення інтенсивної терапії зі скаргами на болі в животі, блювання, двоїння в очах. Об’єктивно: дезорієнтований, зіниці розширені, реакція на світло ослаблена, шкіра суха, гіперемована, незначний ціаноз, АТ-90/60 мм рт.ст., PsІ00/хв. З анамнезу відомо, що за два дні до госпіталізації вживав алкоголь невідомого походження. Специфічна терапія полягає у внутрішньовенному введенні: A 28-year-old patient came to the intensive care unit with complaints of abdominal pain, vomiting, double vision. Objectively: disoriented, dilated pupils, reaction weak to light, the skin is dry, hyperemic, slight cyanosis, blood pressure 90/60 mmHg, PsI00/min. It is known from the anamnesis that he consumed alcohol of unknown origin two days before hospitalization. The specific therapy consists in intravenous administration:

Тіаміну Thiamine

Етанолу Ethanol

40% розчину глюкози 40% glucose solution

Есенціале Essential

Гідрокарбонату натрію Sodium bicarbonate

124 / 200
Хвора 29-ти років скаржиться на відсутність менструації протягом року, швидку втомлюваність, гіпотонію з синкопальни-ми станами зниження пам’яті, сухість шкіри. З анамнезу відомо, що 1,5 роки тому в II періоді пологів була значна кровотеча, проведено екстирпацію матки, гемотранс-фузію, знаходилася на ШВЛ 3 доби. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complains of the absence of menstruation for a year, rapid fatigue, hypotension with syncope-like conditions, memory loss, dry skin. From the anamnesis, it is known that that 1.5 years ago in the second period of labor there was significant bleeding, extirpation of the uterus, hemotransfusion was performed, she was on a ventilator for 3 days. What is the most likely diagnosis?

Синдром Аронце дель Кастілліо Aronze del Castillo syndrome

Синдром Чіарі-Фромеля Chiari-Fromel syndrome

Адреногенітальний синдром Adrenogenital syndrome

Синдром Фарбса-Олбрайта Farbs-Albright Syndrome

Синдром Шиєна Schien syndrome

125 / 200
У повної жінки 73-х років на 4-й день після пластики пупкової кили виникла клінічна картина субмасивної тромбоемболії легеневих артерій. В ході дуплексної соно-графії вен нижніх кінцівок виявлено флотуючий тромб в стегновій вені. Який оптимальний засіб профілактики рецидиву емболії? On the 4th day after plastic surgery of the umbilical hernia, a 73-year-old obese woman developed a clinical picture of submassive thromboembolism of the pulmonary arteries. During duplex sonography of the veins of the lower extremities a floating thrombus was detected in the femoral vein. What is the optimal means of preventing recurrence of embolism?

Плікація нижньої порожнистої вени Inferior vena cava plication

Імплантація кава-фільтра Implantation of coffee filter

Тромбектомія Thrombectomy

Низькомолекулярні гепарини Low molecular weight heparins

Безперервна внутрішньовенна інфузія гепарину Continuous intravenous infusion of heparin

126 / 200
У хворої 50-ти років впродовж півтора місяця спостерігається стабільне наростання жовтяниці, анемії з періодичними підвищеннями температури тіла. Під час пальпації виявлено збільшений і безболісний жовчний міхур. Розвиток якого захворювання можна припустити? In a 50-year-old patient, a stable increase in jaundice and anemia with periodic increases in body temperature has been observed for one and a half months. During palpation, an enlarged and painless gallbladder was found. The development of which can the disease be assumed?

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

Ехінококоз печінки Echinococcosis of the liver

Первинний склерозуючий холангіт Primary sclerosing cholangitis

Рак жовчного міхура Gall bladder cancer

Рак головки підшлункової залози Cancer of the head of the pancreas

127 / 200
При терміні гестації 32 тижні у вагітної почалися передчасні пологи. Перейми через 10-15 хвилин, по 15-20 сек. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 145/хв. Під час піхво- вого дослідження шийка матки вкорочена, зовнішнє вічко розкрите на 1,5 см, плідний міхур цілий, передлежить голівка, видалення слизові, температура тіла - 36, 5oC. У крові: без відхилень. У мазку з піхви 4-5 лейкоцитів у п/з. Яка акушерська тактика? At a gestational age of 32 weeks, the pregnant woman went into premature labor. Contractions after 10-15 minutes, 15-20 seconds each. The fetal heartbeat is clear, rhythmic, 145/min During the vaginal examination, the cervix is shortened, the external eye is opened by 1.5 cm, the fetal bladder is intact, the head is exposed, the mucous membrane is removed, the body temperature is 36.5oC. In the blood: no abnormalities. In the vaginal smear, 4-5 leukocytes in pregnancy. What are the obstetric tactics?

Пологи вести через природні пологові шляхи Give birth through the natural birth canal

Дати внутрішньовенний наркоз для зняття пологової діяльності Give intravenous anesthesia to relieve labor

Токоліз. Профілактика дистрес-синдрому плоду Tocolysis. Prevention of fetal distress syndrome

Спазмолітики, анальгетики Spasmolytics, analgesics

Операція кесарського розтину Caesarean section operation

128 / 200
Цеховий лікар формує для поглибленого спостереження групу осіб, що тривало хворіють. При цьому він бере до уваги тривалість етіологічно пов’язаних випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності протягом останнього року у кожного з робітників. Якою повинна бути ця тривалість, щоб працівника зарахували до вказаної групи? The shop doctor forms a group of long-term ill persons for in-depth observation. At the same time, he takes into account the duration of etiologically related cases of diseases with temporary loss of working capacity during the last year for each of the workers. What should be this duration for the worker to be included in the specified group?

40 і більше днів 40 or more days

10 і більше днів 10 or more days

20 і більше днів 20 or more days

60 і більше днів 60 or more days

30 і більше днів 30 or more days

129 / 200
Хвору 24-х років доставлено до стаціонару бригадою швидкої допомоги в зв’язку зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота, рясні, зі згустками кров’янисті виділення зі статевих шляхів, слабкість. АТ-100/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Під час огляду шийки матки в дзеркалах спостерігаються залишки ембріональної тканини. В ході бімануального дослідження: матка збільшена до 6 тижнів вагітності, безболісна, цервікальний канал пропускає палець. Який попередній діагноз? A 24-year-old patient was brought to the hospital by an ambulance team due to complaints of cramp-like pains in the lower abdomen, copious, clotted bloody discharge from the genitals tracts, weakness. BP-100/60 mm Hg, Ps- 90/min. The last normal menstruation was 2 months ago. During the examination of the cervix, the remains of embryonic tissue are observed in the mirrors. During the bimanual examination: the uterus is enlarged up to 6 weeks pregnancy, painless, the cervical canal passes a finger. What is the previous diagnosis?

Запалення придатків матки Inflammation of uterine appendages

Міома матки Uterine myoma

Неповний аборт Incomplete abortion

Порушена позаматкова вагітність Disrupted ectopic pregnancy

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

130 / 200
Лікаря швидкої допомоги викликано до постраждалого. Циркулярною пилкою зроблено відрив лівої кисті на рівні проме-невозап’ястного суглоба у робітника 25-ти років. Має місце артеріальна кровотеча. Де треба накласти джгута для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі? The emergency doctor was called to the victim. A 25-year-old worker's left hand was cut off with a circular saw at the level of the carpal joint. There is arterial bleeding. Where should a tourniquet be applied to temporarily stop arterial bleeding?

Нижня третина передпліччя Lower third of forearm

Верхня третина передпліччя Upper third of forearm

Середня третина плеча Middle third shoulder

- -

Область ліктьового суглоба Elbow joint area

131 / 200
Хворому з застійною СН II Б, систолічний варіант, III ФК, призначені дигоксин, капотен, верошпірон, предуктал. Через 3 тижні виникли втрата апетиту, нудота, запаморочення. На ЕКГ: ЧСС- 52/хв., шлуно-чкова бігеменія. PO2 - 0,26 сек. Який із застосованих медикаментів спровокував зазначений стан? A patient with congestive heart failure II B, systolic variant, III FC, was prescribed digoxin, capoten, verospiron, preductal. After 3 weeks, loss of appetite, nausea, dizziness occurred. On the ECG: heart rate - 52/min., ventricular bighemenia. PO2 - 0.26 sec. Which of the used medications provoked the specified condition?

Верошпірон Verospiron

а-токоферол α-tocopherol

Нітрогранулонг Nitrogranulolong

Капотен Kapoten

Дигоксин Digoxin

132 / 200
Хвора 18-ти років через 2 тижні після ангіни скаржиться на підвищення температури тіла, болі й припухлість у колінних суглобах, висип у вигляді червоних кілець на гомілках. Через кілька днів почав турбувати біль у гомілково-ступеневих суглобах, потім - у ліктях. Для якого захворювання характерні такі симптоми? 2 weeks after angina, an 18-year-old patient complains of an increase in body temperature, pain and swelling in the knee joints, a rash in the form of red rings on the lower legs. After a few days ago, pain in the ankle-step joints began to bother me, then in the elbows. What disease is characterized by such symptoms?

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Гостра ревматична лихоманка Acute rheumatic fever

Деформуючий остеоартроз Deforming osteoarthritis

Реактивний артрит Reactive arthritis

Токсико-алергічний дерматит Toxic-allergic dermatitis

133 / 200
Жінка 47-ми років скаржиться на біль у суглобах та слабкість у м’язах, швидку втомлюваність, пітливість, серцебиття, підвищення температури. Об’єктивно: дисфагія, висип червоного кольору навколо очей, на вилицях та над міжфалан-говими суглобами, набряк верхніх повік, тахікардія. У крові: підвищення ШОЕ та С-реактивного білку. Яке захворювання зумовлює таку картину? A 47-year-old woman complains of joint pain and muscle weakness, rapid fatigue, sweating, palpitations, fever. Objectively: dysphagia, a red rash around the eyes, on the cheeks and over the interphalangeal joints, swelling of the upper eyelids, tachycardia. In the blood: an increase in ESR and C-reactive protein. What disease causes such a picture?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Міастенія Myasthenia

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Дерматоміозит Dermatomyositis

134 / 200
Хворий 50-ти років протягом 15-ти років страждає на хронічний обструктивний бронхіт. Палить впродовж 30-ти років. В ході спірографічного дослідження встановлено: ЖЄЛ < 40% від належної, ОФВі < 40%, індекс Тіффно < 40%, МВЛ < 30%. Яка ступінь вентиляційних порушень має місце у хворого? A 50-year-old patient has been suffering from chronic obstructive bronchitis for 15 years. He has been smoking for 30 years. In the course of a spirographic examination, it was found that: VL < 40% from normal, FEV < 40%, Tiffno index < 40%, MVL < 30%. What degree of ventilation disorders does the patient have?

III III

IV IV

0 0

II II

I I

135 / 200
Хворого 29-ти років госпіталізовано на 10-й день хвороби. Початок захворювання поступовий, турбують інтенсивний головний біль, відсутність апетиту, закреп, поганий сон, підвищення температури до 39oC. Об’єктивно: стан важкий, Ps- 80/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. На шкірі живота поодинока розеольозна висипка. Живіт зду- тий, збільшені печінка, селезінка. Яке захворювання насамперед можна припустити? A 29-year-old patient was hospitalized on the 10th day of the illness. The onset of the disease is gradual, he is disturbed by an intense headache, lack of appetite, constipation, poor sleep, temperature rise to 39oC. Objectively: the condition is severe, Ps- 80/min., BP- 100/60 mm Hg. On the skin of the abdomen, there is a single roseolous rash. The abdomen is swollen, the liver and spleen are enlarged. What disease can be assumed first of all?

Ієрсиніоз Yersiniosis

Лептоспіроз Leptospirosis

Висипний тиф Typhoid

Грип Flu

Черевний тиф Typhoid

136 / 200
Жінка 60-ти років протягом останнього року стала відчувати слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. Останнім часом - задишка, парестезії. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді з іктери-чним відтінком. Сосочки язика згладжені. Печінка, селезінка у краю реберної дуги. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 1, 7 • 1012/л, кП- 1,2, макроцити. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим? A 60-year-old woman began to feel weakness, dizziness, quick fatigue over the past year. Recently, shortness of breath, paresthesias. Objectively: the skin and mucous membranes are pale with a icteric shade. The papillae of the tongue are smoothed. Liver, spleen at the edge of the costal arch. In the blood: Hb- 70 g/l, er.- 1.7 • 1012/l, kP- 1.2, macrocytes. What drug is prescribed is pathogenetically justified?

Препарати заліза Iron preparations

Вітамін B1 Vitamin B1

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вітамін В6 Vitamin B6

Вітамін B12 Vitamin B12

137 / 200
Хворому 50 років, стаж роботи зварю-вальником 18 років, скаржиться на ядуху та сухий кашель. Під час рентгенобстежен-ня ОГП: у легенях на тлі підсиленого, сітчастодеформованого легеневого малюнку визначається велика кількість дрібних, округлих чітко окреслених тіней у середніх та нижніх відділах з обох боків, симетрично. Корені легень ущільнені, розширені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 50 years old, has worked as a welder for 18 years, complains of wheezing and a dry cough. During the X-ray examination, OGP: in the lungs against the background of reinforced, mesh-deformed the lung pattern reveals a large number of small, round, clearly defined shadows in the middle and lower regions on both sides, symmetrically. The roots of the lungs are compacted, expanded. What is the most likely diagnosis?

Кардіогенний пневмосклероз Cardiogenic pneumosclerosis

Міліарний карциноматоз Miliary carcinomatosis

Саркоїдоз Sarcoidosis

Дисемінований туберкульоз легень Disseminated pulmonary tuberculosis

Пневмоконіоз Pneumoconiosis

138 / 200
Жінка 35-ти років скаржиться на слабкість, часті випорожнення з домішками крові, зменшення ваги тіла на 8 кг за 6 місяців, періодично - підвищення температури до 37,8oC. Об’єктивно: to- 37, 5oC, Ps- 86/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Шкіра бліда, пальпаторно живіт помірно болісний. У крові: НЬ- 92 г/л, ШОЕ- 35 мм/год. Коло-носкопія: слизова прямої та сигмоподібної кишки зерниста, гіперемована, набрякла, нерівномірно потовщена (псевдополіпи), кровить, на її поверхні - ерозії та виразки. Яка патологія найбільш імовірно викликала ураження кишки у хворої? A 35-year-old woman complains of weakness, frequent stools with blood impurities, a decrease in body weight by 8 kg in 6 months, periodically - an increase in temperature up to 37.8oC Objectively: to- 37, 5oC, Ps- 86/min., BP- 110/70 mm Hg. The skin is pale, on palpation the abdomen is moderately painful. In the blood: Hb- 92 g/l, ESR- 35 mm /h. Colonoscopy: the mucous membrane of the rectum and sigmoid colon is granular, hyperemic, swollen, unevenly thickened (pseudopolyps), bleeding, erosions and ulcers on its surface. What pathology most likely caused the patient's bowel damage?

Рак прямої кишки Rectal cancer

Виразковий коліт Ulcerative colitis

Поліпоз кишки Intestinal polyposis

Синдром подразненого кишківника Irritable bowel syndrome

Хвороба Крона Crohn's disease

139 / 200
Чоловік 40-ка років доставлений швидкою допомогою після дорожньо-транспортної пригоди зі скаргами на ви- ражену задишку, біль в правій половині грудної клітки та грудини, кашель з невеликою кількістю яскравої пінистої крові. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, ціаноз обличчя, виражена підшкірна емфізема грудної стінки, шиї та обличчя. Ps-110/хв., ритмічний, АТ- 90/60 мм рт.ст. Під час аускультації легень - справа дихання різко ослаблене на всьому протязі, зліва -задовільне. Який метод обстеження необхідно провести для діагностики патології у даного хворого? A 40-year-old man was brought by ambulance after a traffic accident with complaints of shortness of breath, pain in the right half of the chest and sternum, cough with a small by the amount of bright foamy blood. Objectively: the patient's condition is extremely serious, cyanosis of the face, pronounced subcutaneous emphysema of the chest wall, neck and face. Ps-110/min., rhythmic, BP- 90/60 mm Hg. During auscultation of the lungs - on the right, breathing is sharply weakened throughout, on the left - satisfactory. What method of examination should be performed to diagnose the pathology of this patient?

Електрокардіографія Electrocardiography

Ультразвукове обстеження Ultrasound examination

Комп’ютерна томографія головного мозку Computed tomography of the brain

Рентгенографія органів грудної клітки та фібробронхоскопія X-ray of chest organs and fibrobronchoscopy

Фіброезофагоскопія Fibroesophagoscopy

140 / 200
У хворої 64-х років на четвертий день перебування у терапевтичному стаціонарі з діагнозом ”ІХС: Стенокардія напруги III ФК” виникло серцебиття і різко погіршилося самопочуття. Об’єктивно: тони серця глухі, аритмічні, систолічний шум на верхівці. ЧСС94/хв., дефіциту пульсу немає. АТ- 130/85 мм рт.ст. На ЕКГ: групові, по-літопні шлуночкові екстрасистоли, епізодами алоритмія. Розвиток якої фатальної клінічної ситуації можна припустити? On the fourth day of her stay in a therapeutic hospital, a 64-year-old patient with a diagnosis of 'IHD: angina pectoris III FC' developed palpitations and her well-being deteriorated sharply. Objectively : heart sounds are dull, arrhythmic, systolic murmur at the apex. Heart rate 94/min., no pulse deficiency. BP- 130/85 mm Hg. On ECG: group, poly-lithopic ventricular extrasystoles, episodes of allorhythmia. Development of which fatal clinical situation can we assume?

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Пароксизм миготливої аритмії Atrial fibrillation paroxysm

Синоатріальна блокада Sinoatrial block

Розвиток синдрому слабкості синусового вузла Development of weak sinus node syndrome

Повна атріовентрикулярна блокада Complete atrioventricular block

141 / 200
У жінки 46-ти років, що протягом 5-ти років страждає на гіпертонічну хворобу, розвинувся гіпертонічний криз. Скарги на серцебиття, відчуття пульсації у голові, ЧСС100/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. (гіпер-кінетичний тип гемодинаміки). Якому препарату слід надати перевагу? A 46-year-old woman, who has been suffering from hypertension for 5 years, developed a hypertensive crisis. Complaints of palpitations, a feeling of pulsation in the head, heart rate 100/ min., BP - 190/100 mm Hg (hyper-kinetic type of hemodynamics). Which drug should be preferred?

Дигідропіридиновий антагоніст кальцію Dihydropyridine calcium antagonist

в-адреноблокатор v-adrenoblocker

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

Сечогінне Diuretic

а-адреноблокатор α-adrenoblocker

142 / 200
У пацієнта 54-х років м’яка первинна артеріальна гіпертензія, ІХС: стенокардія напруги II ФК, СН II ст. Супутній діагноз: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ерозивний езофагіт II стадія. Постійний прийом якого з препаратів може викликати у хворого посилення проявів гастроентерологічної патології'? A 54-year-old patient has mild primary arterial hypertension, coronary artery disease: angina pectoris of the II FC, HF of the II stage. Associated diagnosis: gastroesophageal reflux disease, erosive esophagitis II stage. The constant intake of which of the drugs can cause the patient to increase the manifestations of gastroenterological pathology'?

Ізосорбіду динітрат Isosorbide dinitrate

Омепразол Omeprazole

Еналаприлу малеат Enalapril Maleate

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Метопролол Metoprolol

143 / 200
Робітник заводу з виготовлення цементу, стаж роботи 21 рік, надійшов зі скаргами на виражене свербіння шкіри. Під час огляду на різних ділянках шкіри визначалися поліморфні висипи. Спочатку вони з’явилися на шкірі кистей і пальців рук, передпліччях, обличчі, а за останні півроку розповсюдилися й на інші ділянки. Місцями є елементи везикуляції і попрілості. Під час перебування у відпустці ці прояви зникали. Шкірна проба з хромом дала позитивний результат. Який найбільш імовірний діагноз? A worker at a cement manufacturing plant, 21 years of experience, came in with complaints of severe skin itching. During the examination, polymorphic rashes were identified on different areas of the skin. Initially, they 'appeared on the skin of the hands and fingers, forearms, face, and over the past six months have spread to other areas. In places there are elements of vesiculation and rash. While on vacation, these manifestations disappeared. A skin test with chromium gave a positive result. What is the most likely diagnosis?

Професійна кропивниця Professional Urticaria

Мікробна екзема Microbial Eczema

Професійна екзема Occupational eczema

Обмежений нейродерміт Limited neurodermatitis

Себорейна екзема Seborrheic eczema

144 / 200
Хворій 20 -ти років у зв’язку з перенесеною ангіною були призначені антибіотики, від яких вона відмовилася. Через 2 тижні з’явилися набряки обличчя, підвищився артеріальний тиск, зменшилася кількість виділеної сечі. Об’єктивно: АТ- 150/110 мм рт.ст. У сечі: питома вага - 1020; білок -6,3 г/л; еритроцити - 30-40 п/з; поодинокі гіалінові циліндри. Креатинін крові - 340 мкмоль/л, сечовина - 4,2 ммоль/л. Яке захворювання розвинулося у пацієнтки? A 20-year-old patient was prescribed antibiotics in connection with a history of angina, which she refused. After 2 weeks, facial swelling appeared, blood pressure increased , the amount of excreted urine decreased. Objectively: blood pressure - 150/110 mm Hg. In urine: specific gravity - 1020; protein - 6.3 g/l; erythrocytes - 30-40 p/z; single hyaline cylinders. Blood creatinine - 340 μmol/l, urea - 4.2 mmol/l. What disease did the patient develop?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

145 / 200
Жінка 62-х років після підняття вантажу відчула гострий біль у поперековій зоні, сідниці, задньобоковій поверхні правого стегна, зовнішній поверхні правої гомілки та тильній поверхні стопи. Об’єктивно: слабкість переднього великогомілкового м’яза, довгого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи. Знижений ахіловий рефлекс справа. Позитивний симптом Ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу дискогенної компресії L5 корінця? After lifting a load, a 62-year-old woman felt sharp pain in the lumbar region, buttock, posterior surface of the right thigh, the outer surface of the right lower leg, and the back of the foot. objectively: weakness of the tibialis anterior muscle, extensor hallucis longus, extensor toes brevis of the right foot. Decreased Achilles reflex on the right. Positive Laseg sign. What is the most informative research method to clarify the diagnosis of discogenic compression of the L5 root?

Магнітно-резонансне сканування Magnetic resonance scan

Ангіографія Angiography

Електроміографія Electromyography

Рентгенографія хребта X-ray of the spine

Люмбальна пункція Lumbar puncture

146 / 200
У хлопчика 10-ти років діагностовано стрептококове імпетиго. Які з названих препаратів найбільш прийнятні для лікування даної хвороби? A 10-year-old boy was diagnosed with streptococcal impetigo. Which of the named drugs are most suitable for the treatment of this disease?

Зовіракс Zovirax

Нізорал Nizoral

20% водно-мильна емульсія бензил-бензоата 20% water-soap emulsion benzyl benzoate

Флуцинар Flucinar

Мазь тетрациклінова Tetracycline ointment

147 / 200
На санпропускник доставлено постра-ждалого зі скаргами на болі у ділянці тазу. Дві години тому під час вибуху був притиснутий автомобілем, що перевернувся. Стогне від болю. Об’єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 115/хв. Таз деформований. Вкорочення правої нижньої кінцівки. Органи черевної порожнини без патології. Оберіть оптимальний спосіб припинення больового синдрому: A victim was brought to the hospital with complaints of pelvic pain. Two hours ago, during the explosion, he was crushed by an overturned car. He is moaning in pain. About' objectively: blood pressure - 70/40 mmHg, heart rate - 115/min. Pelvis deformed. Shortening of the right lower limb. Abdominal organs without pathology. Choose the optimal way to stop the pain syndrome:

Провідникова анестезія Guide Anesthesia

Внутрішньотазова анестезія Intrapelvic anesthesia

Внутрішньокісткова анестезія у крило клубової кістки Intraosseous anesthesia in the wing of the iliac bone

Ненаркотичний анальгетик Non-narcotic analgesic

Наркотичний анальгетик Narcotic analgesic

148 / 200
У хворої 37-ми років часті болісні сечовипускання, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Хворіє близько 15-ти років. У сечі: питома вага - 1020, білок - 0,04 г/л, лейк.- 20-25 у п/з, ер.- 3-4 у п/з. При ультрасонографії - нирки без особливостей, об’єм сечового міхура - 300 мл, його стінка потовщена до 0,5 см, трабе-кулярна у просвіті - ехозавис. Який метод додаткового дослідження необхідний цій пацієнтці у першу чергу для уточнення діагнозу? A 37-year-old patient has frequent painful urination, a feeling of incomplete emptying of the bladder. She has been sick for about 15 years. In the urine: specific gravity - 1020, protein - 0.04 g/l, leuk.- 20-25 in p/z, er.- 3-4 in p/z. During ultrasonography - kidneys without features, bladder volume - 300 ml, its wall is thickened to 0 .5 cm, trabecular in the lumen - echo suspension. What method of additional research is necessary for this patient first of all to clarify the diagnosis?

Оглядова урографія Review urography

Екскреторна урографія Excretory urography

Проба Нечипоренка Nechiporenko trial

Цистоскопія Cystoscopy

Бакпосів сечі Urine backup

149 / 200
У дитини на 6-й день життя в ділянці потилиці, шиї та сідниць з’явилися пухирці, заповнені серозно-гнійним вмістом, які щільно вкривають шкіру. Загальний стан дитини не порушений. Яке захворювання можна припустити? On the 6th day of the child's life, blisters filled with serous-purulent contents appeared in the back of the head, neck and buttocks, which tightly cover the skin. General condition the child is not affected. What disease can be assumed?

Пітниця Potnitsa

Імпетиго Impetigo

Пухирчатка новонароджених Neonatal pemphigus

Бульозний епідермоліз Epidermolysis bullosa

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

150 / 200
Хворий 22-х років скаржиться на кашель з виділенням ’’іржавого” харкотиння, епізоди потьмарення свідомості, підвищення температури тіла до 40,1oC, задишку, біль у м’язах. Об’єктивно: ЧД- 36/хв. Справа, нижче кута лопатки - тупий перкутор-ний звук, при аускультації - бронхіальне дихання. У крові: лейк.- 17,8 • 109/л, ШОЕ-39 мм/год. Який діагноз є найбільш імовірним? A 22-year-old patient complains of a cough with 'rusty' sputum, episodes of blackout, body temperature up to 40.1oC, shortness of breath, pain in the 'eyelash. Objectively: BH- 36/min. On the right, below the angle of the scapula - a dull percussion sound, during auscultation - bronchial breathing. In the blood: leuk. - 17.8 • 109/l, ESR-39 mm/ h. What diagnosis is the most likely?

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Негоспітальна пневмонія Community-acquired pneumonia

Рак легені Lung cancer

Туберкульоз легені Pulmonary tuberculosis

Гострий бронхіт Acute bronchitis

151 / 200
25-літній жінці з метою лікування гострого пієлонефриту було призначено 10-денний комплекс антибіотикотерапії. Після закінчення прийому антибіотиків з’явилися густі білі виділення з піхви сирнистого характеру, які супроводжувалися гіперемією зовнішніх статевих органів, вираженим свербінням вульви. Для описаного типу кольпіту оберіть раціональну терапію: A 25-year-old woman was prescribed a 10-day complex of antibiotic therapy for the treatment of acute pyelonephritis. After the end of taking antibiotics, thick, white, cheesy vaginal discharge appeared, which were accompanied by hyperemia of the external genitalia, pronounced itching of the vulva. For the described type of colpitis, choose a rational therapy:

Спринцювання розчином борної кислоти Dousing with boric acid solution

Протигрибкові препарати Antifungal drugs

Вагінальні свічки з сульфаніламідами Vaginal suppositories with sulfonamides

Метронідазол Metronidazole

Естрогенвмісні креми Estrogen-containing creams

152 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на безпліддя протягом трьох років, періодичні затримки менструації від 2 до 4 місяців. За останній рік вага збільшилась на 12 кг. Виражений гірсутний синдром; базальна температура монофазна. Під час бімануаль-ного дослідження: тіло матки менше норми, рухоме, безболісне, яєчники збільшені, щільні, розмірами 5х6 см, безболісні, склепіння піхви глибокі. Яка імовірна причина безплідності? A 25-year-old patient complains of infertility for three years, periodic delays in menstruation from 2 to 4 months. Over the past year, her weight has increased by 12 kg. Pronounced hirsute syndrome ; the basal temperature is monophasic. During a bimanual examination: the body of the uterus is smaller than normal, movable, painless, the ovaries are enlarged, dense, measuring 5x6 cm, painless, the vault of the vagina is deep. What is the probable cause of infertility?

Двобічний сальпінгоофорит Bilateral salpingo-oophoritis

Гранульозоклітинна пухлина яєчників Granulocellular ovarian tumor

Дисгенезія гонад Gonadal dysgenesis

Фолікулярні кісти Follicular cysts

Синдром склерокістозних яєчників Sclerocystic ovary syndrome

153 / 200
До поліклініки звернулися батьки хлопчика 2-х років зі скаргами на відсутність у дитини в калитці правого яєчка. В ході огляду виявляється гіпоплазія правої половини калитки, яєчко відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується за ходом пахвинного каналу, але в калитку не спускається. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 2-year-old boy came to the polyclinic with complaints about the child's absence of the right testicle in the scrotum. During the examination, hypoplasia of the right half of the scrotum was revealed, the testicle was absent. It reduced in size, palpable along the course of the inguinal canal, but does not descend into the portico. What is the most likely diagnosis?

Ектопія правого яєчка, лобкова форма Ectopia of the right testicle, pubic form

Лівобічний монорхізм Left-sided monorchism

Правобічний крипторхізм, пахвинна форма Right-sided cryptorchidism, inguinal form

Правобічний крипторхізм, черевна форма Right-sided cryptorchidism, abdominal form

Ретракція правого яєчка (псевдокри-пторхізм) Retraction of the right testicle (pseudocriptorchism)

154 / 200
У хворого на цукровий діабет з правобічною нижньочастковою пневмонією на 7-му добу підвищилася температура до 39,6°C з остудою, посилилася задишка. Об’єктивно: ЧД26/хв., ЧСС- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст. Нижче кута правої лопатки перкуторно тупий звук, дихання не вислуховується. Рентгенографія ОГК: справа від 6 ребра донизу - інтенсивне затемнення легеневої тканини, синус не диференціюється. Яке ускладнення розвинулося у хворого? On the 7th day, a diabetic patient with right-sided lower lobe pneumonia had a temperature of 39.6°C with a chill, and increased shortness of breath. Objectively: ЧД26 /min., heart rate - 100/min., BP-100/60 mm Hg. Below the corner of the right scapula, a dull sound is percussed, breathing is not heard. X-ray of the thoracic cavity: on the right from the 6th rib downwards - intense darkening of the lung tissue, the sinus is not differentiated What complication did the patient develop?

Пневмоторакс Pneumothorax

Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії Thromboembolism of small branches of the pulmonary artery

Ателектаз нижньої частки правої легені Atelectasis of the lower lobe of the right lung

Гідроторакс Hydrothorax

Емпієма плеври Empyema of the pleura

155 / 200
Хвора 63-х років висловлює скарги на болі в ділянці серця, задишку. З анамнезу відомо, що 2 місяці назад вона перенесла гострий інфаркт міокарда. Під час огляду грудної клітки відзначається наявність патологічної прекардиальної пульсації в IV межребер’ї ліворуч від грудини. На ЕКГ - стійкий підйом інтервалу ST і негативний зубець T у грудних відведеннях. В ході рентгенологічного дослідження - зміна конфігурації тіні серця за рахунок мішкоподібного випинання зліва. Який діагноз найбільш імовірний? A 63-year-old patient complains of heart pain, shortness of breath. It is known from the anamnesis that she suffered an acute myocardial infarction 2 months ago. During a chest examination of the cage, the presence of a pathological precardial pulsation in the IV intercostal space to the left of the sternum is noted. On the ECG, there is a steady elevation of the ST interval and a negative T wave in the chest leads. During the X-ray examination, there is a change in the configuration of the shadow of the heart due to a bag-like protrusion on the left. What is the most likely diagnosis?

Повторний гострий інфаркт міокарда Recurrent acute myocardial infarction

Недостатність мітрального клапана Mitral valve insufficiency

Стеноз аортального клапана Aortic valve stenosis

Стеноз мітрального клапана Mitral valve stenosis

Постінфарктна аневризма серця Postinfarction heart aneurysm

156 / 200
Пацієнт 60-ти років скаржиться на практично постійне відчуття важкості і переповнення в епігастрії, що посилюється після їжі, відрижку з тухлим запахом, іноді блювання з’їденою 1-2 дні тому їжею, схуднення. 12 років тому вперше виявлена виразка пілоричного каналу. Відзначав періодичні ’’голодні” болі, з приводу яких приймав ранітидин. Погіршення протягом 3-х місяців. Об’єктивно: спостерігається ”шум плескоту” в епігастрії. Про яке ускладнення йдеться? A 60-year-old patient complains of an almost constant feeling of heaviness and fullness in the epigastrium, which worsens after eating, belching with a rotten smell, sometimes vomiting eaten 1- I eat 2 days ago, weight loss. Pyloric canal ulcer was first detected 12 years ago. He noted periodic 'hungry' pains, for which he took ranitidine. Worsening over the course of 3 months. Objectively: there is a 'cluttering noise' in the epigastrium. About what complication is involved?

Стеноз пілоруса Stenosis of the pylorus

Пенетрація виразки шлунка Stomach ulcer penetration

Функціональний спазм воротаря Functional spasm of the goalkeeper

Стороннє тіло шлунка (безоар) Foreign body of the stomach (bezoar)

Малігнізація виразки шлунка Malignancy of gastric ulcer

157 / 200
Жінка 23-х років. Після перенесеного стресу з’явилися спрага, полідипсія, поліурія, схуднення, наростаюча слабкість, потім з’явилися нудота, блювота, сонливість, непритомність. Госпіталізована. Глікемія -28 ммоль/л, ацетон в сечі різко позитивний. Розпочато лікування кетоацидотичної коми. Коли доцільно розпочати профілактику гіпоглікемії шляхом введення 5% розчину глюкози? 23-year-old woman. After experiencing stress, thirst, polydipsia, polyuria, weight loss, increasing weakness appeared, then nausea, vomiting, drowsiness appeared, fainting. Hospitalized. Glycemia -28 mmol/l, acetone in urine is sharply positive. Ketoacidotic coma treatment is started. When is it advisable to start prevention of hypoglycemia by introducing 5% glucose solution?

При швидкості зниження рівня глікемії понад 5 ммоль/л за годину When the rate of lowering of the blood glucose level is more than 5 mmol/l per hour

Після зниження рівня глікемії до 13-14 ммоль/л After lowering the blood sugar level to 13-14 mmol/l

Через 2 години після початку інсуліноте-рапії In 2 hours after the start of insulin therapy

Після нормалізації рівня глікемії After normalization of blood glucose level

Після відновлення свідомості хворої After regaining consciousness of the patient

158 / 200
Хворій 52 роки, секретарка-друкарка, стаж роботи 30 років. Скаржиться на судоми в кисті правої руки під час роботи та неможливість друкування та писання. Навантаження на кисть - до 80% робочого часу. Хворіє 2 роки. Об’єктивно: кисть правої руки напружена, тонус м’язів збільшений, під час спроби письма виникають судоми. В ході обстеження патологічних проявів з боку ЦНС не знайдено. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 52 years old, secretary-typist, 30 years of work experience. She complains of cramps in the hand of the right hand during work and the inability to type and write. The load on the hand - up to 80% of working time. He has been ill for 2 years. Objectively: the right hand is tense, muscle tone is increased, cramps occur when trying to write. During the examination, no pathological manifestations of the central nervous system were found. What is the most likely diagnosis?

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Паретична форма координаторного неврозу Paretic form of coordination neurosis

Невралгічна форма координаторного неврозу Neuralgic form of coordination neurosis

Судомна форма координаторного неврозу Convulsive form of coordination neurosis

Хронічна марганцева інтоксикація Chronic manganese intoxication

159 / 200
У електрозварювальника зі стажем роботи 15 років під час медичного огляду виявлено сухі хрипи в нижніх відділах легень. На рентгенограмі спостерігаються дифузні вузлики розміром 3-4 мм в середніх і нижніх відділах легень. Яке захворювання можна припустити? During a medical examination, an electric welder with 15 years of experience was found to have dry wheezing in the lower parts of the lungs. On the radiograph, diffuse nodules of 3-4 mm in size are observed in the middle and lower lung departments. What disease can be assumed?

Металоконіоз Metaloconiosis

Карбоконіоз Carboconiosis

Бронхіт Bronchitis

Силікатоз Silicatosis

Силікоз Silicosis

160 / 200
Дівчинка 7-ми років скаржиться на болі в ділянці піхви, значні виділення гнійного характеру, які турбують протягом 5-ти днів і поступово посилюються. Під час огляду лікар виявив значний набряк зовнішніх статевих органів, почервоніння, гнійні виділення з піхви з неприємним запахом. Під час УЗД в ділянці піхви визначається ехо-позитивна тінь. Яка причина може призвести до такого стану у дітей? A 7-year-old girl complains of pain in the vagina, significant discharge of a purulent nature, which bothers her for 5 days and gradually worsens. During the examination, the doctor found significant swelling of the external genitalia, redness, purulent discharge from the vagina with an unpleasant smell. During ultrasound, an echo-positive shadow is determined in the vaginal area. What reason can lead to such a condition in children?

Гнійний кольпіт Suppurative colpitis

Наявність стороннього тіла в піхві The presence of a foreign body in the vagina

Вульвовагініт Vulvovaginitis

Пухлина шийки матки Cervical tumor

Пухлина піхви Vaginal tumor

161 / 200
Хвора 22-х років, зниженого харчування, вегетаріанка, звернулася до поліклініки зі скаргами на спотворення нюху, смаку, ”заїди” у кутах роту. Об’єктивно: виражена голубизна склер. Був встановлений діагноз: залізодефіцитна анемія. Який клінічний синдром має перевагу? A 22-year-old patient, on a reduced diet, a vegetarian, turned to the clinic with complaints of distortion of smell, taste, 'stuck' in the corners of the mouth. Objectively: pronounced bluish sclera. The diagnosis was established: iron-deficiency anemia. Which clinical syndrome is preferable?

Гемолітичний Hemolytic

Мієлодиспластичний Myelodysplastic

Гемологічний Gemology

Анемічний Anemic

Сидеропенічний Sideropenic

162 / 200
У хворого 49-ти років після значного емоційного напруження вперше в житті виник біль пекучого характеру, локалізований у ділянці серця, без іррадіації. Тривалість нападу близько 12 хвилин. Вжив 1 таблетку нітрогліцерину, яка втамувала біль. В ході огляду через 20 хвилин: підвищеного харчування, тони серця приглушені, АТ-140/90 мм рт.ст., ЧСС- 82/хв., дихання везикулярне, периферичних набряків не виявлено. ЕКГ - без патологічних ознак. Який попередній діагноз? A 49-year-old patient, after significant emotional stress, developed a burning pain for the first time in his life, localized in the heart area, without irradiation. The duration of the attack was about 12 minutes. He lived 1 tablet of nitroglycerin, which dulled the pain. During the examination after 20 minutes: increased nutrition, heart sounds muffled, blood pressure-140/90 mm Hg, heart rate- 82/min, vesicular breathing, no peripheral edema was detected. ECG - without pathological signs. What is the previous diagnosis?

Стан після неускладненого гіпертензив-ного кризу Condition after an uncomplicated hypertensive crisis

Дрібновогнищевий інфаркт міокарда Small focal myocardial infarction

Стенокардія, що виникла вперше First-time angina

Астеноневротичний синдром Asthenoneurotic syndrome

Прогресуюча стенокардія Progressive Angina

163 / 200
Хвора 67-ми років скаржиться на набряки обличчя і ніг, біль у попереку, що посилюється під час рухів, різку слабкість, іноді - носові кровотечі, підвищення температури тіла до 38,4oC. Об’єктивно: болючість під час пальпації хребта і ребер. При лабораторному обстеженні: протеїнурія -4,2 г/добу, ШОЕ- 52 мм/год. Які зміни лабораторних показників найбільш імовірні? A 67-year-old patient complains of swelling of the face and legs, lower back pain that worsens during movements, sharp weakness, sometimes nosebleeds, increased body temperature up to 38.4oC. Objectively: tenderness during palpation of the spine and ribs. During laboratory examination: proteinuria -4.2 g/day, ESR - 52 mm/h. What changes in laboratory parameters are most probable?

Загальний білок сироватки крові - 101 г/л Total serum protein - 101 g/l

Альбуміни - 65% Albumin - 65%

y-глобуліни -14% y-globulins -14%

Лейкоцити -15,3 г/л Leukocytes -15.3 g/l

Гемоглобін - 165 г/л Hemoglobin - 165 g/l

164 / 200
За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про фактичну кількість ліжко-днів і кількість хворих, що проходили лікування протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних? According to the annual report of the city hospital, data were obtained on the actual number of bed days and the number of patients treated during the year. Which of the hospital's performance indicators can be calculated on the basis of these data?

Ефективність використання ліжкового фонду Efficiency of using the bed fund

Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі Average length of stay of the patient in the hospital

Обіг ліжка Bed turnover

Середня зайнятість ліжка Average bed occupancy

Летальність Lethality

165 / 200
Чоловіка 20-ти років доставлено до лікарні з кровотечею після екстракції зуба, що триває упродовж 4-х годин. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, правий колінний суглоб деформований, рухи в ньому обмежені. У крові: ер.- 3,2 • 1012/л, Hb- 98 г/л, КП- 0,92, лейк.- 7,4-109/л, тромб.- 240-109/л, ШОЕ- 11 мм/год. Час кровотечі за Дью-ком - 3 хвилини, час згортання крові за Лі- Уайтом - 20 хвилин. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old man was brought to the hospital with bleeding after a tooth extraction lasting 4 hours. Objectively: pale skin, right knee joint deformed, movements in it are limited. Blood: er.- 3.2 • 1012/l, Hb- 98 g/l, KP- 0.92, leuk.- 7.4-109/l, thromb.- 240- 109/l, ESR - 11 mm/h. Bleeding time according to Duke - 3 minutes, blood clotting time according to Lee-White - 20 minutes. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Рандю-Ослера Randu-Osler disease

Гемофілія Hemophilia

Синдром ДВЗ DVZ syndrome

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

166 / 200
Хворий 20-ти років спостерігається у гематолога з приводу гемофілії А. Після падіння з турніка виник гострий гемартроз колінного суглоба. Об’єктивно: правий колінний суглоб різко збільшений в об’ємі, шкіра над ним гіперемована. Час кровотечі за Дьюком - 3 хвилини, час зсідання крові за Лі-Уайтом - 20 хвилин. Який препарат є найбільш ефективним? A 20-year-old patient is seen by a hematologist for hemophilia A. Acute hemarthrosis of the knee joint occurred after falling from a horizontal bar. Objectively: the right knee joint is sharply enlarged in volumes, the skin over it is hyperemic. Duke's bleeding time is 3 minutes, Lee-White's clotting time is 20 minutes. Which drug is the most effective?

Тромбоконцентрат Thromboconcentrate

Рекомбінантний VIII фактор Recombinant factor VIII

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Рекомбінантний IX фактор Recombinant factor IX

Рекомбінантний Х фактор Recombinant X factor

167 / 200
Чоловік 47-ми років хворіє на цироз печінки невстановленої етіології. Об’єктивно: живіт збільшений, встановлено наявність вільної рідини в черевній порожнині. Який сечогінний препарат обов’язково слід включити до комплексної терапії цього хворого? A 47-year-old man has cirrhosis of the liver of unknown etiology. Objectively: the abdomen is enlarged, the presence of free fluid in the abdominal cavity is established. What diuretic drug is mandatory should this patient be included in complex therapy?

Гіпотіазид Hypotiazid

Діакарб Diakarb

Верошпірон Verospiron

!ндапамід !ndapamide

Манітол Mannitol

168 / 200
У породіллі 23-х років на десяту добу після пологів загальний стан погіршився: з’явилася остуда, біль у правій молочній залозі, температура тіла підвищилася до 39oC. Об’єктивно: права молочна залоза дещо збільшена, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується болісний щільний інфільтрат розмірами 5х7 см з ділянкою розм’якшення в центрі, шкіра над ним гіпе-ремована з синюшним відтінком. Пахвові лімфатичні вузли справа збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? In a 23-year-old woman in labor, on the tenth day after giving birth, the general condition worsened: a cold appeared, pain in the right mammary gland, the body temperature rose to 39oC. objectively: the right mammary gland is slightly enlarged, in the upper-outer quadrant a painful dense infiltrate measuring 5x7 cm with a softening area in the center is palpated, the skin above it is hyperedematous with a bluish tint. The axillary lymph nodes on the right are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Рак молочної залози Breast cancer

Фіброаденома молочної залози Breast fibroadenoma

Лактостаз Lactostasis

Гнійний мастит Purulent mastitis

Серозний мастит Serous mastitis

169 / 200
Хвора 38-ми років скаржиться на ’’припливи” і відчуття жару, які повторюються до 5 разів на добу, головний біль у потиличній ділянці з підвищенням артеріального тиску, серцебиття, запаморочення, швидку втомлюваність, дратівливість, погіршення пам’яті. 6 місяців тому проведено операцію в обсязі екстирпації матки з придатками. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of hot flushes and hot flashes that recur up to 5 times a day, a headache in the back of the head with increased blood pressure, palpitations, dizziness, rapid fatigue, irritability, memory impairment. 6 months ago, an operation was performed to extirpate the uterus with appendages. What is the most likely diagnosis?

Ранній патологічний клімакс Early pathological menopause

Фізіологічна пременопауза Physiological premenopause

Вторинна психогенна аменорея Secondary psychogenic amenorrhea

Післякастраційний синдром Post-castration syndrome

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

170 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на різку загальну слабкість, болі в животі, нудоту, блювання, запаморочення, виражене схуднення. Об’єктивно: шкіра кольору інтенсивної засмаги. Ps- 100/хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ- 70/30 мм рт.ст. Цукор крові - 3,0 ммоль/л. Для лікування даного стану використовується: A 32-year-old patient complains of severe general weakness, abdominal pain, nausea, vomiting, dizziness, pronounced weight loss. Objectively: the skin is the color of an intense tan. Ps - 100/min., rhythmic, weak filling, BP - 70/30 mm Hg. Blood sugar - 3.0 mmol/l. To treat this condition, the following is used:

Внутрішньовенне введення адреналіну та інших адреноміметиків Intravenous administration of epinephrine and other adrenomimetics

Введення нітрогліцерину, сечогінних Introduction of nitroglycerin, diuretics

Введення фізіологічного розчину хлориду натрію і великих доз гідрокортизону Introduction of physiological sodium chloride solution and large doses of hydrocortisone

Введення фентоламіну або тропафену Injection of phentolamine or tropafen

Введення морфіну для зняття больового синдрому Morpine injection for pain relief

171 / 200
У хворої 28-ми років після стресу розвинулися: різка слабкість, запаморочення, потемніння в очах, нудота і втрата свідомості без судом. Об’єктивно: хвора непритомна, шкіра бліда, кінцівки холодні. Зіничні та сухожильні рефлекси збережені. АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- І02/хв., зниженого наповнення. Який найбільш імовірний діагноз? After stress, a 28-year-old patient developed: sharp weakness, dizziness, darkening of the eyes, nausea and loss of consciousness without convulsions. Objectively: the patient is unconscious, the skin is pale, the extremities are cold. Pupillary and tendon reflexes are preserved. BP - 80/50 mm Hg, Ps - 102/min, reduced filling. What is the most likely diagnosis?

Вегетативно-судинний пароксизм Vegetovascular paroxysm

!стеричний припадок !steric seizure

Минущі порушення мозкового кровообігу Transient disorders of cerebral circulation

Епілептичний синдром Epileptic syndrome

Синкопальний стан Syncopal state

172 / 200
У дворічної дитини на тлі задовільного стану періодично відзначаються помірна протеїнурія, мікрогематурія. Під час ультразвукового дослідження ліва нирка не визначається, права збільшена за розмірами, є ознаки подвоєння чашково-мискової системи. Яке дослідження насамперед необхідно провести дитині для уточнення діагнозу? In a two-year-old child, against the background of a satisfactory condition, moderate proteinuria and microhematuria are periodically noted. During an ultrasound examination, the left kidney is not identified, the right one is enlarged, there are signs of doubling of the calyx of the pelvic system. What research should be done first of all for the child to clarify the diagnosis?

Екскреторна урографія Excretory urography

Мікційна цистографія Victory cystography

Радіоізотопне сканування нирок Radioisotope kidney scan

Допплерографія ниркових судин Dopplerography of renal vessels

Ретроградна урографія Retrograde urography

173 / 200
Внаслідок вибуху цистерни з бензолом на хімічному заводі є загиблі та поранені у великій кількості (понад 50 осіб) з опіками, механічними травмами та отруєннями. Вкажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення населення в цій ситуації: As a result of the explosion of benzene tanks at a chemical plant, there are many dead and injured (more than 50 people) with burns, mechanical injuries and poisoning. Specify the main elements that provides medical and evacuation support for the population in this situation:

Сортування, надання медичної допомоги, евакуація Sort, medical assistance, evacuation

Надання медичної допомоги, евакуащя, ізоляція Providing medical aid, evacuation, isolation

Сортування, евакуація, лікування Triage, evacuation, treatment

Сортування, ввдновлення, рятування Sort, merge, rescue

Ізоляція, рятування, відновлення Isolation, Rescue, Recovery

174 / 200
Хворий 19-ти років останні півроку був млявий, байдужий до себе та оточуючих. Почав погано вчитися, не засвоює матеріал, став пропускати заняття. Спілкується мало, замкнувся у собі, емоції невиразні. Більшу частину часу проводить у ліжку, неохайний, байдужий до зовнішнього вигляду, не миється, схильний до імпульсивних дій. Який найбільш імовірний діагноз? The 19-year-old patient has been lethargic for the past six months, indifferent to himself and others. He began to study poorly, does not learn the material, began to miss classes. He does not communicate much, withdraws into himself, his emotions are vague. He spends most of his time in bed, unkempt, indifferent to his appearance, does not wash himself, prone to impulsive actions. What is the most likely diagnosis?

Проста шизофренія Simple schizophrenia

Кататонічна шизофренія Catatonic schizophrenia

Параноїдна шизофренія Paranoid schizophrenia

Гебефренічна шизофренія Hebephrenic schizophrenia

Резидуальна шизофренія Residual schizophrenia

175 / 200
У хворої 35-ти років близько року тому виникли слабкість, пітливість, субфе-брильна температура, біль та обмеження рухів у лівому колінному суглобі. 2 роки тому лікувалася з приводу дисеміновано-го туберкульозу легень. Об’єктивно: положення лівої кінцівки вимушене, колінний суглоб збільшений, болючий під час пальпації, рух в ньому обмежений. Проба Манту з 2 ТО - папула 23 мм. В легенях вогнищеві тіні посиленої інтенсивності. Який попередній діагноз? About a year ago, a 35-year-old patient developed weakness, sweating, subfebrile temperature, pain and limitation of movements in the left knee joint. 2 years ago, she was treated with cause of disseminated pulmonary tuberculosis. Objectively: the position of the left limb is forced, the knee joint is enlarged, painful during palpation, movement in it is limited. Mantoux test with 2 TO - papule 23 mm. Focal shadows of increased intensity in the lungs. What is the previous diagnosis ?

Пухлина колінного суглоба Knee joint tumor

Посттравматичний артрит Post-traumatic arthritis

Туберкульозний гоніт Tuberculosis campaign

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

176 / 200
Хвора на цукровий діабет 64-х років лікувалася метформіном. У зв’язку з підвищеним артеріальним тиском приймала сечогінні. Поступово ефективність діурети-ка знизилася, з’явилися нудота, блювання. Контакт з хворою утруднений. Шкіра суха. Запах ацетону відсутній. АТ-180/100 мм рт.ст. Тони серця глухі. Ps- 98/хв. Дихання везикулярне. Живіт болючий в епігастрії. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 48 ммоль/л, Na- 156 ммоль/л, K- 5,2 ммоль/л, сечовина -15 ммол/л. З якого фармакологічного підходу слід починати? A 64-year-old diabetic patient was treated with metformin. Due to high blood pressure, she took diuretics. Gradually, the effectiveness of the diuretic decreased, nausea appeared , vomiting. Contact with the patient is difficult. The skin is dry. The smell of acetone is absent. BP-180/100 mm Hg. Heart sounds are dull. Ps- 98/min. Vesicular breathing. Abdominal pain in the epigastrium. Liver +4 cm. Blood glucose - 48 mmol/l, Na- 156 mmol/l, K- 5.2 mmol/l, urea -15 mmol/l. Which pharmacological approach should be started?

Невідкладна гідратація хворої Urgent hydration of the patient

Призначення бікарбонату натрію Purpose of sodium bicarbonate

Корекція артеріального тиску за допомогою сульфату натрію Correction of blood pressure with sodium sulfate

Корекція вмісту Na+ у крові Correction of Na+ content in blood

Перевести хвору на лікування протамін-цинк інсуліном Transfer the patient to treatment with protamine-zinc insulin

177 / 200
Госпіталізовано дитину 7-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,8°C, млявість, помірний головний біль, блювання. Під час огляду виявлено менінгеальні симптоми. Проведено люм-бальну пункцію. Отримано рідину під підвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити - 90%), вміст глюкози - 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликане захворювання у дитини? A 7-year-old child was hospitalized with complaints of an increase in body temperature to 39.8°C, lethargy, moderate headache, vomiting. During the examination, meningeal symptoms were found . Lumbar puncture was performed. Fluid under increased pressure was obtained, transparent, cytosis of 450 cells in 1 μl (mostly lymphocytes - 90%), glucose content - 2.6 mmol/l. What pathogen can cause the disease in a child?

Менінгокок Meningococcus

Пневмокок Pneumococcus

Ентеровірус Enterovirus

Туберкульозна паличка Tuberculosis bacillus

Стафілокок Staphylococcus

178 / 200
Хвора 28-ми років під час самообсте-ження виявила пухлину у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози. Під час пальпації - безболісне, тверде, рухоме утворення в молочній залозі діаметром 2 см, периферичні лімфатичні вузли не змінені. Ультразвукове дослідження молочних залоз: у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози об’ємне утворення підвищеної ехогенності, розміром 21х18 мм. Який найбільш імовірний діагноз? During a self-examination, a 28-year-old patient discovered a tumor in the upper outer quadrant of the right mammary gland. During palpation - a painless, hard, mobile mass in the mammary gland with a diameter of 2 cm, the peripheral lymph nodes are not changed. Ultrasound examination of the mammary glands: in the upper outer quadrant of the right mammary gland there is a volumetric formation of increased echogenicity, the size of 21x18 mm. What is the most likely diagnosis?

Мастит Mastitis

Фіброаденома Fibroadenoma

Рак молочної залози Breast cancer

Дифузна мастопатія Diffuse mastopathy

Кіста молочної залози Breast gland cyst

179 / 200
Хвора 23-х років скаржиться на наявність пухлини у нижньому зовнішньому квадранті лівої молочної залози протягом 1-го року, що перед менструацією стає болісною і збільшується в розмірах. В ході пальпації: рухоме утворення, наповнене рідиною, до 3 см, з чіткими контурами, периферичні лімфатичні вузли не змінені. В результаті ультразвукового дослідження молочних залоз: у нижньому зовнішньому квадранті лівої молочної залози виявлено об’ємне утворення зниженої ехогенності, розміром 31х29 мм. Який попередній діагноз? A 23-year-old patient complains of the presence of a tumor in the lower outer quadrant of the left mammary gland during the 1st year, which becomes painful and increases in size before menstruation. during palpation: a mobile mass filled with liquid, up to 3 cm, with clear contours, peripheral lymph nodes are not changed. As a result of an ultrasound examination of the mammary glands: in the lower outer quadrant of the left mammary gland, a volume mass of reduced echogenicity, measuring 31x29 mm, was revealed. previous diagnosis?

Фіброаденома Fibroadenoma

Рак молочної залози Breast cancer

Масталгія Mastalgia

Кіста молочної залози Breast gland cyst

Фіброзна мастопатія Fibrous mastopathy

180 / 200
Дитині 3-х років у зв’язку із захворюванням на ГРВІ призначено: бісептол, па-рацетамол, назоферон. На третій день стан дитини погіршився: з’явилися біль у горлі, стоматит, кон’юнктивіт, гіперсалівація, болючі плями темно-червоного кольору на шиї, обличчі, грудях та кінцівках, потім на місці плям з’явилися пухирі. Спостерігалось ураження слизових оболонок навколо рота та ануса. Який попередній діагноз? A 3-year-old child was prescribed: biseptol, paracetamol, nasoferon in connection with SARS. On the third day, the child's condition worsened: there were sore throat, stomatitis, conjunctivitis, hypersalivation, dark red painful spots on the neck, face, chest and limbs, then blisters appeared on the spots. There was damage to the mucous membranes around the mouth and anus. What was the previous diagnosis?

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Вітряна віспа Chicken Pox

Бульозний дерматит Bullous dermatitis

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Сироваткова хвороба Serum sickness

181 / 200
Хвора 20-ти років скаржиться на відчуття нестачi повітря, тривалі ниючі болі в ділянці серця, дратівливість. Під час обстеження: загальний стан задовільний, лабільність пульсу, АТ- 130/60 мм рт.ст. ЕКГ - порушення процесів реполяризації. У пацієнтки діагностована нейроциркуляторна дистонія за кардіальним типом. Вкажіть умови, в яких хвора повинна отримувати лікування: A 20-year-old patient complains of a feeling of lack of air, long-lasting aching pains in the heart area, irritability. During the examination: the general condition is satisfactory, pulse lability, BP- 130/60 mm Hg ECG - violation of repolarization processes. The patient is diagnosed with neurocirculatory dystonia of the cardiac type. Specify the conditions under which the patient should receive treatment:

Стаціонарне лікування в психіатричному відділенні Inpatient treatment in a psychiatric ward

Амбулаторне лікування Outpatient treatment

Стаціонарне лікування в кардіологічному відділенні Inpatient treatment in the cardiology department

Стаціонарне лікування в терапевтичному відділенні Inpatient treatment in the therapeutic department

Стаціонарне лікування в кардіохірургі-чному відділенні Inpatient treatment in the cardiac surgery department

182 / 200
Жінка 22-х років скаржиться на плаксивість, депресивний настрій, агресивність, сонливість, погіршення апетиту, на-грубання молочних залоз, які спостерігаються за 4-5 днів до менструації та зникають після її початку. Менструації через 31 добу, протягом 4-5 діб, регулярні, безболісні, нерясні; статевим життям живе від 20-ти років; вагітностей - 0. Під час піхвового дослідження патології геніталій не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old woman complains of tearfulness, depressed mood, aggressiveness, sleepiness, loss of appetite, thickening of the mammary glands, which are observed 4-5 days before menstruation and disappear after it begins. Menstruation after 31 days, for 4-5 days, regular, painless, sparse; sexual life is from 20 years old; pregnancies - 0. No genital pathology was detected during vaginal examination. What is the most likely diagnosis ?

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Дисменорея Dysmenorrhea

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Психоневротичний синдром Psychoneurotic syndrome

Фіброзно-кістозна мастопатія Fibrocystic mastopathy

183 / 200
Чоловік 38-ми років працює в зоні дії іонізуючого випромінювання. Під час проходження періодичного медичного огляду скарг не висловлює. В крові: ер.- 4, 5 1012/л, Hb- 80 г/л, лейк.- 2,8 • 109/л, тромбоцити -30 • 109/л. Чи можна допустити дану особу до роботи з джерелами іонізуючих випромінювань? A 38-year-old man works in the zone of action of ionizing radiation. He does not complain during a periodic medical examination. In the blood: er.- 4, 5 1012/ l, Hb- 80 g/l, leuk.- 2.8 • 109/l, platelets -30 • 109/l. Is it possible to allow this person to work with sources of ionizing radiation?

Протипоказана робота з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань Working with radioactive substances and other sources of ionizing radiation is contraindicated

Допускається до роботи з радіоактивними речовинами Allowed to work with radioactive substances

Може працювати лише з радіоактивними речовинами низької активності Can only work with low-level radioactive substances

Допускається до роботи з радіоактивними речовинами з обмеженням часу роботи It is allowed to work with radioactive substances with a limitation of working time

Допускається до роботи після розширеного медичного обстеження Allowed to work after extended medical examination

184 / 200
Внаслідок аварії на АЕС відбулося забруднення великої території радіонукліда- ми, що призвело до підвищення радіаційного фону. Збільшення частоти яких захворювань слід очікувати у населення цих територій? As a result of the accident at the nuclear power plant, a large area was contaminated with radionuclides, which led to an increase in the radiation background. What diseases should be expected to increase in the population of these areas?

ЛОР-захворювання ENT disease

Серцево-судинні захворювання Cardiovascular diseases

Очні хвороби Eye diseases

Злоякісні новоутворення Malignant neoplasms

Захворювання шлунково-кишкового тракту Diseases of the gastrointestinal tract

185 / 200
У породіллі 24-х років післяпологовий період, 4-та доба. Пологи відбулися перші, своєчасні, без ускладнень. Загальний стан породіллі задовільний. Температура тіла - 36,6°C. Ps- 78/хв., ритмічний. Молочні залози в стані нагрубання. Дно матки на 2 см нижче пупка. Матка в нормотонусі, безболісна. Лохії кров’янисті, помірні. Випорожнення, сечовиділення в нормі. Яке лікування доцільно призначити? A 24-year-old woman in labor is in the postpartum period, the 4th day. The birth took place first, on time, without complications. The general condition of the woman in labor is satisfactory. Body temperature is 36, 6°C. Ps- 78/min., rhythmic. Mammary glands in a state of engorgement. The bottom of the uterus is 2 cm below the navel. The uterus is normotonic, painless. Lochia is bloody, moderate. Defecation, urination is normal. What treatment is appropriate to prescribe ?

Антибіотики Antibiotics

Препарати, які припиняють лактацію Drugs that stop lactation

Утеротонічні препарати Uterotonic drugs

Анальгетики Analgesics

Естрогенні гормони Estrogenic hormones

186 / 200
У жінки на 3-ю добу після інструментальної ревізії порожнини матки з приводу переривання вагітності з’явилися скарги на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 37,4°C. Бімануально: матка збільшена до 6-7 тижнів вагітності, болюча при пальпації. Спостерігаються гнійно-сукровичні виділення. Яку патологію можна припустити? On the 3rd day after the instrumental revision of the uterine cavity for termination of pregnancy, the woman complained of pain in the lower abdomen, an increase in body temperature to 37.4° C. Bimanually: the uterus is enlarged up to 6-7 weeks of pregnancy, painful on palpation. Purulent-bloody secretions are observed. What pathology can be assumed?

Післяабортний тромбофлебіт Postabortion thrombophlebitis

Післяабортний метроендометрит Postabortion metroendometritis

Післяабортний перитоніт Postabortion peritonitis

Післяабортна субінволюція матки Postabortion uterine subinvolution

Післяабортний параметрит Post-abortion parametritis

187 / 200
Хвору 47-ми років турбує пухлиноподібний утвір на передній поверхні шиї в ділянці щитоподібної залози. Відзначає прогресивне збільшення утвору. Об’єктивно: в правій частці щитоподібної залози спостерігається утвір діаметром близько 4 см з гладенькою поверхнею, рухомий, підвищеної щільності. Незначно виражені симптоми тиреотоксикозу. Який з додаткових методів обстеження є найбільш інформативним для уточнення діагнозу? A 47-year-old patient is concerned about a tumor-like formation on the front surface of the neck in the area of the thyroid gland. It notes the progressive increase of the formation. Objectively: a formation is observed in the right lobe of the thyroid gland with a diameter of about 4 cm with a smooth surface, mobile, of increased density. Mildly expressed symptoms of thyrotoxicosis. Which of the additional examination methods is the most informative for clarifying the diagnosis?

Рентгенографія шиї Neck X-ray

Визначення тиреоїдних гормонів Determination of thyroid hormones

Тонкоголкова пункційна біопсія Fine needle puncture biopsy

УЗД Ultrasound

Визначення білковозв’язаного йоду Determination of protein-bound iodine

188 / 200
У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років - 25%, питома вага осіб від 50 років і старше - 30%. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію? In the structure of the population of the region, the specific weight of people aged 0 to 14 years is 25%, the specific weight of people 50 years and older is 30%. Which concept is the most accurate characterizes this demographic situation?

Когортний тип населення Cohort population type

Стаціонарний тип вікової структури населення Stationary type of population age structure

Регресивний тип вікової структури населення Regressive type of population age structure

Імміграція населення Population immigration

Прогресивний тип вікової структури населення Progressive type of population age structure

189 / 200
Хворого 35-ти років госпiталiзовано з нападами лихоманки, які супроводжувалися потовиділенням і повторювалися кожний 4-й день. Об’єктивно: субіктери-чність склер, блідість шкіри, збільшення печінки на 2 см та її ущільнення, збільшення селезінки на 5 см. Яке дослідження дозволить верифікувати діагноз? A 35-year-old patient was hospitalized with attacks of fever, which were accompanied by sweating and recurred every 4th day. Objectively: subicterity of the sclera, paleness of the skin, an increase in the liver by 2 cm and its compaction, an increase in the spleen by 5 cm. What research will verify the diagnosis?

Дослідження активності АлАТ і АсАТ Study of the activity of ALT and AST

Визначення рівня білірубіну в сироватці крові Determining the level of bilirubin in blood serum

Серологічне дослідження крові Serological blood test

Мікроскопія товстої краплі та мазку крові на малярійний плазмодій Microscopy of thick drop and smear of blood for malaria plasmodium

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

190 / 200
До лікаря звернувся хворий 35-ти років зі скаргами на болюче утворення в ділянці задньої поверхні шиї, яке з’явилося 1,5 тижня тому та супроводжується болючістю та головним болем. Об’єктивно: на вказаній ділянці різко болючий інфільтрат яскраво-червоного кольору з набряком навколо. З отвору на поверхні інфільтрату виділяється гній. Під час пальпації спостерігається виразна болючість. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient came to the doctor with complaints of a painful formation in the back of the neck, which appeared 1.5 weeks ago and is accompanied by pain and headache pain. Objectively: a sharply painful infiltrate of a bright red color with swelling around it is on the specified area. Pus is released from the hole on the surface of the infiltrate. During palpation, there is marked soreness. What is the most likely diagnosis?

Фурункул Furnish

Токсидермія Toxidermy

Короста Scabies

Нейродерміт Neurodermatitis

Екзема Eczema

191 / 200
Хвора 64-х років впродовж 14-ти років хворіє на цукровий діабет. Близько трьох тижнів тому шкіра дистальної фаланги I пальця лівої стопи стала холодною, синюшно-чорною. Біль неінтенсив-ний. Пульс на артеріях стопи не визначається, на підколінній - збережений. Рівень глікемії - 12,4 ммоль/л. УЗ сканування -стеноз артерій гомілки, кровоплин - колатеральний компенсований. Гомілково-плечовий індекс - 0,7 На рентгенограмі стопи - деструкція дистальної фаланги I пальця. Визначить ступінь діабетичної стопи за Wagner: A 64-year-old patient has been suffering from diabetes for 14 years. About three weeks ago, the skin of the distal phalanx of the first toe of the left foot became cold, bluish-black. The pain is not intense. The pulse on the arteries of the foot is not detected, on the popliteal artery it is preserved. The level of glycemia is 12.4 mmol/l. Ultrasound scan - stenosis of the arteries of the leg, blood flow - collateral compensated. Tibiobrachial index - 0.7 On the X-ray of the foot - destruction of the distal phalanx of the first finger. Determines the degree of diabetic foot according to Wagner:

Перша First

Четверта Fourth

Друга Second

Третя Third

П’ята Five

192 / 200
Дівчинка 3-х років, не щеплена через відмову батьків від профілактичних щеплень, захворіла гостро: підвищилася температура тіла до 38oC, з’явилися слизові виділення з носа, покашлювання. Через 3 дні температура тіла знизилася до 36,6oC. Вранці дівчинка поскаржилася на біль у правій нозі, перестала ставати на ногу. В ході обстеження в стаціонарі виявлено обмеження рухів, зниження тонусу м’язів, відсутність сухожильних рефлексів на правій нозі; чутливість збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 3-year-old girl, not vaccinated due to her parents' refusal of preventive vaccinations, became acutely ill: the body temperature rose to 38oC, mucous discharge from the nose appeared, coughing . After 3 days, the body temperature decreased to 36.6oC. In the morning, the girl complained of pain in her right leg, she stopped standing. During the examination in the hospital, movement restrictions, decreased muscle tone, absence of tendon reflexes on the right leg were found; sensitivity was preserved . What is the most likely diagnosis?

Гострий інфекційний мієліт Acute infectious myelitis

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Полінейропатія при дифтерії Polyneuropathy in diphtheria

Енцефаліт Encephalitis

Поліомієліт Polio

193 / 200
У дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий садок, після 3-х днів помірної млявості з’явилася лихоманка до 39oC, плівчастий тонзилофарингіт, шийна лімфаденопатія у поєднанні з гепатоспленомегалією. Педіатр діагностував інфекційний мононуклеоз, який підтвердив серологічними дослідженнями. Які карантинні заходи проводять в дитячому садку? A 5-year-old child who attends kindergarten, after 3 days of moderate lethargy, developed fever up to 39oC, membranous tonsillopharyngitis, cervical lymphadenopathy in combination with hepatosplenomegaly. The pediatrician diagnosed infectious mononucleosis, which was confirmed by serological tests. What quarantine measures are carried out in the kindergarten?

Протиепідемічні заходи не проводять Anti-epidemic measures are not carried out

Введення контактним особам специфічного імуноглобуліну Introduction of specific immunoglobulin to contacts

Вакцинація неімунних осіб Vaccination of non-immune persons

Карантин на групу на 21 день Quarantine per group for 21 days

Призначення ацикловіру усім контактним особам Prescribing acyclovir to all contacts

194 / 200
Хворий 25-ти років надійшов до приймального відділення багатопрофільної лікарні у непритомному стані. Дихання утруднене, очі самостійно не розплющує, зіниці різко звужені, мова відсутня, тонічні згинання у відповідь на больовий подразник. На шкірі внутрішнього боку гомілки, у паху сліди від ін’єкцій. Назвіть першочерговий захід невідкладної допомоги хворому: A 25-year-old patient came to the reception department of a multidisciplinary hospital in an unconscious state. Breathing is difficult, eyes do not open on their own, pupils are sharply narrowed, speech is absent, tonic flexion in response to a painful stimulus. There are traces of injections on the skin of the inner side of the lower leg, in the groin. Name the first emergency measure for the patient:

Внутрішньом’язове введення бемегриду Intramuscular injection of bemegrid

Введення транквілізаторів Introduction of tranquilizers

Введення внутрішньом’язово нейролептиків стимулюючої дії Intramuscular introduction of neuroleptics with a stimulating effect

Введення налоксону Naloxone administration

Введення адреноміметиків Introduction of adrenomimetics

195 / 200
Хворому 32 роки, скаржиться на гострий ’’кинджальний” біль у животі, що виник раптово в епігастрії на тлі повного здоров’я. Відбулося підвищення температури тіла до 38, 7oC, застосовується комплекс медичних заходів, які виконуються професійно підготовленими фахівцями, що мають на це право згідно з законодавством. Які складові медичної допомоги повинні бути в цьому випадку? The patient is 32 years old, complains of acute 'dagger' pain in the abdomen, which arose suddenly in the epigastrium against the background of complete health. There was an increase in body temperature to 38 , 7oC, a complex of medical measures is applied, which are performed by professionally trained specialists who have the right to do so according to the law. What components of medical care should be in this case?

Госпiталiзацiя в хірургічний стаціонар та ургентна операція Hospitalization in a surgical hospital and emergency operation

Обстеження хворого, діагностика захворювання, планова госпіталізація та Examination of the patient, diagnosis of the disease, planned hospitalization and

Обстеження хворого, діагностика захворювання, ургентна госпiталiзацiя та ургентна операція Examination of the patient, diagnosis of the disease, urgent hospitalization and urgent operation

Ургентна госпiталiзацiя та медикаментозне лікування Urgent hospitalization and medical treatment

Госпiталiзацiя в хірургічний стацюнар та планова операція Hospitalization in a surgical hospital and planned operation

196 / 200
196. Мати дитини 1-го року скаржиться на постійний нав’язливий, частий малопродуктивний кашель, іноді до блювання. Під час об’єктивного дослідження у пацієнта спостерігається почащене дихання, помірне втягнення нижніх міжреберних м’язів, збільшення передньозаднього розміру грудної клітки. Під час респіраторних інфекцій з’являється бронхообструкція. У періоді новонародженості переніс меконіаль-ний ілеус. Оберіть першочергове обстеження: 196. The mother of a 1-year-old child complains of a constant intrusive, frequent low-productive cough, sometimes leading to vomiting. During an objective examination, the patient has increased breathing, moderate retraction of the lower intercostal muscles, an increase in the anteroposterior size of the chest. Bronchoobstruction appears during respiratory infections. Meconium ileus was suffered as a newborn. Choose the primary examination:

Генетичне тестування Genetic testing

КТ легень CT lung

Дослідження хлоридів поту Sweat Chloride Study

Дослідження на хламідії і мікоплазму Research on chlamydia and mycoplasma

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

197 / 200
Серед усіх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується поліклінікою міста, хворі на цукровий діабет склали 21%. Який статистичний показник наведено? Among all registered diseases of the population served by the city polyclinic, patients with diabetes accounted for 21%. What statistical indicator is given?

Інтенсивний Intensive

Екстенсивний Extensive

Наочності Visibility

Кореляції Correlations

Співвідношення Ratio

198 / 200
У хворого 35-ти років після емоційного стресу виникли різкий головний біль, серцебиття, остуда. В анамнезі: хворіє на артеріальну гіпертензію 5 років. Хворий збуджений, гіперемія обличчя, тремор кінцівок, шкіра зволожена. Ps- 100/хв., АТ-180/100 мм рт.ст. Який препарат необхідно призначити в першу чергу? A 35-year-old patient developed a sharp headache, palpitations, chills after emotional stress. History: he has been suffering from arterial hypertension for 5 years. The patient is excited, facial hyperemia , tremor of the extremities, skin is moisturized. Ps- 100/min., BP-180/100 mm Hg. What drug should be prescribed first of all?

Клофелін Clofelin

Дібазол Dibazol

Фуросемід Furosemide

Бісопролол Bisoprolol

Ніфедипін Nifedipine

199 / 200
Хвора 23-х років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більш інтенсивну справа, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вище зазначені скарги з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, Ps92/хв., температура тіла - 36,6oC, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живіт дещо напружений, незначно болючий в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабо позитивні. Гемоглобін - 98 г/л. Який попередній діагноз? A 23-year-old patient was brought urgently with complaints of pain in the lower abdomen, a more intense case, with irradiation in the rectum, dizziness. The above-mentioned complaints appeared suddenly at night. Last menstruation 2 weeks ago. Objectively: pale skin, Ps92/min., body temperature - 36.6oC, blood pressure - 100/60 mm Hg. Abdomen somewhat tense, slightly painful in the lower parts, symptoms irritation of the peritoneum is weakly positive. Hemoglobin - 98 g/l. What is the previous diagnosis?

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Порушена позаматкова вагітність Disrupted ectopic pregnancy

Гострий апендицит Acute appendicitis

Ниркова колька Renal colic

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

200 / 200
Чоловік 62-х років звернувся до уролога зі скаргами на часте сечовипускання в нічний час (5-6 разів), відчуття неповного звільнення сечового міхура, болі внизу живота, уповільнення швидкості сечовипускання. В анамнезі - гіпертонічна хвороба II стадії (максимальні цифри АТ- 160/100 мм рт.ст.). Пальпаторно передміхурова залоза збільшена до другого ступеня. PSA-2,2 нг/мл. Визначте препарат для тривалої терапії поєднаної патології у хворого: A 62-year-old man turned to a urologist with complaints of frequent urination at night (5-6 times), a feeling of incomplete emptying of the bladder, pain in the lower abdomen, slowing down of the rate of urination. In the anamnesis - hypertensive disease of the II stage (maximum numbers of BP - 160/100 mm Hg). On palpation, the prostate gland is enlarged to the second degree. PSA - 2.2 ng/ml. Determine the drug for long-term therapy of the combined pathology in the patient:

Доксазозин Doxazosin

Індапамід

Пропранолол Propranolol

Каптоприл Captopril

Амлодипін Amlodipine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест