Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У випадку, коли відвідувач аптеки забув назву препарату з плодів шипшини жовчогінної дії, провізор може запропонувати: In the event that a pharmacy visitor has forgotten the name of the drug made from rose hips with choleretic action, the pharmacist can offer:

Канефрон Canefron

Арфазетин Arfazetin

Холосас Holosas

Ліпохромін Lipochromin

Вітамінний сироп Vitamin syrup

2 / 200
Фармацевту необхідно приготувати масляну емульсію з ментолом. Вкажіть раціональний спосіб введення речовини: The pharmacist needs to prepare an oil emulsion with menthol. Specify a rational way to introduce the substance:

Диспергують з додаванням готової емульсії Dispersed with the addition of ready-made emulsion

Розчиняють у готовій емульсії при нагріванні Dissolve in the finished emulsion when heated

Розчиняють у воді, призначеній для розведення первинної емульсії Dissolve in water intended for dilution of primary emulsion

Розчиняють в олії Dissolve in oil

Вводять у готову первинну емульсію Introduced into the finished primary emulsion

3 / 200
Сировину якої рослини з відхаркувальними та заспокійливими властивостями провізор може запропонувати відвідувачу аптеки? Which plant raw materials with expectorant and soothing properties can the pharmacist offer to the pharmacy visitor?

Macleaya microcarpa Macleaya microcarpa

Polemonium coeruleum Polemonium coeruleum

Potentilla erecta Potentilla erecta

Polygonum aviculare Polygonum aviculare

Ammi visnaga Ammi visnaga

4 / 200
Фармацевт приготував настій з трави термопсису. За відсутності вказівок у рецепті його готують у співвідношенні: The pharmacist prepared an infusion of thermopsis grass. In the absence of instructions in the recipe, it is prepared in the ratio:

1:20 1:20

1:5 1:5

1:400 1:400

1:10 1:10

1:30 1:30

5 / 200
Вкажіть норму природних втрат для лікарських речовин, відпущених у масі (ангро), яку комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації: Indicate the rate of natural losses for medicinal substances released in bulk (gross), which the commission should take into account during the inventory:

3,00% 3.00%

7,6% 7.6%

0,65% 0.65%

1,9% 1.9%

Норми не зазначені Rates are not specified

6 / 200
З аптечного складу аптеці відпущені бактерійні препарати: Біфі-думбактерін пор. 5 доз фл. № 10, Лаферон пор. 100 тис. МО амп. № 10. Залишковий термін придатності даних препаратів має складати не менш: Bacterial preparations were released from the pharmacy warehouse: Bifi-dumbacterin cf. 5 doses fl. No. 10, Laferon cf. 100 thousand IU amp. No. 10. Residual the expiration date of these drugs must be at least:

80% 80%

70% 70%

60% 60%

40% 40%

50% 50%

7 / 200
Оберіть лікарську речовину, яку можна визначити методом пер-манганатометрії: Select a medicinal substance that can be determined by the per-manganatometry method:

Пероксид водню Hydrogen peroxide

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Новокаїн Novocaine

Парацетамол Paracetamol

Сульфат магнїю Magnesium sulfate

8 / 200
Вкажїть основні професійні вимоги до менеджера: Specify the main professional requirements for a manager:

Ліберальність Liberty

Дезорієнтаційність Disorientation

Комунікативність Communicativeness

Стандартність мислення Standard of thinking

Консервативність Conservatism

9 / 200
Організація активно розвивається, але витрати перевищують доходи. Вкажіть етап життєвого циклу організації: The organization is actively developing, but expenses exceed revenues. Specify the stage of the organization's life cycle:

Смерть Death

Юність Youth

Рання зрілість Early Maturity

Старіння Aging

Народження Birth

10 / 200
Аскорбінова кислота бере участь в окисно-відновних реакціях, згортанні крові та нормалізації проникності капілярів. Вкажіть лікарську рослину, яка є джерелом вітаміну С: Ascorbic acid is involved in redox reactions, blood coagulation and normalization of capillary permeability. Name the medicinal plant that is a source of vitamin C:

Chelidonium majus Chelidonium majus

Claviceps purpurea Claviceps purpurea

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Primula veris Primula veris

Taraxacum officinale Taraxacum officinale

11 / 200
При проведенні аналізу сировини виявлено плоди (вислоплідники) довгастої форми, до 10 мм довжиною, ширина до 4 мм, які легко розпадаються на половинки (мерикарпії), колір плодів зеленувато-бурий, запах сильний, ароматний, смак солодкувато-пряний. Визначте вид лікарської рослинної сировини: During the analysis of the raw material, oblong-shaped fruits (carpels) were found, up to 10 mm long, up to 4 mm wide, which easily split into halves (mericarps), the color of the fruits greenish-brown, the smell is strong, aromatic, the taste is sweetish-spicy. Determine the type of medicinal plant material:

emphFructus Sorbi emphFructus Sorbi

emphFructus Coriandri emphFructus Coriandri

emphFructus Foernculi emphFructus Foernculi

emphFructus Jurnperi emphFructus Jurnperi

emphFructus RiMs nigri emphFructus RiMs nigri

12 / 200
Назвіть групу біологічно активних речовин рослинного походження, які мають різко виражений гіркий смак, підвищують апетит та покращують травлення: Name a group of biologically active substances of plant origin that have a pronounced bitter taste, increase appetite and improve digestion:

Сапоніни Saponins

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Полісахариди Polysaccharides

Вітаміни Vitamins

Іридоїди Iridoids

13 / 200
Листя мати-й-мачухи проявляє пом’якшувальну, відхаркувальну, протизапальну дію і використовується при захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Вкажіть, в який період вегетації заготовляють дану сировину: Leaves of mother-and-stepmother have a softening, expectorant, anti-inflammatory effect and are used in diseases of the upper respiratory tract. Indicate in which growing season this raw material is harvested:

У період повного дозрівання плодів During the period of full fruit ripening

Під час цвітіння рослини During flowering of the plant

Після цвітіння рослини After the plant blooms

Під час сокоруху During the juice movement

Восени Autumn

14 / 200
Препарат глауцину гідрохло-рид має протикашлеву дію, що за силою і тривалістю перевищує дію кодеїну і не дає побічного наркотичного ефекту. Сировина якої лікарської рослини є джерелом даного препарату? The drug glaucine hydrochloride has an antitussive effect, which in terms of strength and duration exceeds the action of codeine and does not give a side narcotic effect. The raw material of which medicinal plant is the source of this drug?

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Glaucium flavum Glaucium flavum

Gentiana lutea Gentiana lutea

Centaurium erythraea Centaurium erythraea

Saponaria officinalis Saponaria officinalis

15 / 200
Який з видів товарного запасу є призначеним для запобігання та ліквідації медикосанітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру? Which of the types of stock is intended for the prevention and elimination of medical and sanitary consequences of emergencies of a natural or man-made nature?

Буферний Buffer

Мертвий Dead

Циклічний Cyclic

Сезонний Seasonal

Стратегічний Strategic

16 / 200
Вкажіть, який з перерахованих нижче каналів комунікації належить до неособистих і використовується медичним представником при зборі інформації про лікарський засіб? Indicate which of the communication channels listed below is non-personal and is used by a medical representative when collecting information about a medicinal product?

Персональний продаж Personal Sales

Спеціалізовані медичні виставки Specialized medical exhibitions

Конференції, семінари Conferences, seminars

Освітні проекти Educational projects

Кореспонденція Correspondence

17 / 200
Вкажіть тип методу спостереження при зборі первинної інформації, коли дослідник поводиться як активний учасник подій? Indicate the type of observation method when collecting primary information, when the researcher behaves as an active participant in the events?

Активне спостереження Active monitoring

Природне спостереження Natural observation

Лабораторне спостереження Laboratory observation

Приховане спостереження Hidden observation

Відкрите спостереження Open observation

18 / 200
На аптечний склад надійшла партія лікарської рослинної сировини трави чебрецю звичайного. Вміст яких діючих речовин визначають у відповідності до вимог Фармакопеї? The pharmacy warehouse received a batch of medicinal plant raw materials of common thyme grass. The content of which active substances is determined in accordance with the requirements of the Pharmacopoeia?

Дубильні речовини Tanning substances

Ефірні олії Essential oils

Флавоноїди Flavonoids

Кумарини Coumarins

Сапоніни Saponins

19 / 200
Які низькота високомолеку-лярні поліфеноли з в’яжучою дією утворюють комплекс з білками та алкалоїдами і тому можуть бути використані при отруєннях? Which low- and high-molecular polyphenols with an astringent effect form a complex with proteins and alkaloids and therefore can be used in poisoning?

Дубильні речовини Tanning substances

Ефірні олії Essential oils

Сапоніни Saponins

Фенологлікозиди Phenologlycosides

Флавоноїди Flavonoids

20 / 200
Провізор-аналітик визначає кількісний вміст лікарської речовини зворотнім йодометричним методом. Який з перерахованих титрованих розчинів він має використати? A pharmacist-analyst determines the quantitative content of a medicinal substance by the inverse iodometric method. Which of the listed titrated solutions should he use?

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Калію бромат Potassium bromate

Натрію едетат Sodium edetate

Натрію нітрит Sodium nitrite

Срібла нітрат Silver nitrate

21 / 200
Рецепт на фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими речовинами для пацієнта із хронічним захворюванням виписаний на рецептурному бланку №1 із розрахунку на 1 місяць. Фармацевтичний фахівець повинен: A prescription for phenobarbital mixed with other medicinal substances for a patient with a chronic disease is written on prescription form #1 for 1 month. The pharmacist must:

Відпустити половину дози Release half dose

Відпустити лікарський засіб Release medication

Не відпускати лікарський засіб Don't release medicine

Поставити штамп ''Рецепт не дійсний'' та повернути хворому Put the stamp ``Prescription invalid'' and return to the patient

Відпустити третину дози Release a third of the dose

22 / 200
Після завершення робочого дня фармацевт оформив Z-звiт. Як здійснюється облік даної операції? After the end of the working day, the pharmacist issued a Z-report. How is this operation recorded?

Здають головному бухгалтеру Send to the chief accountant

Вносять до журналу обліку рецептури Recipes are entered into the accounting journal

Чек підклеюють в КОРО The check is pasted in the KORO

Підклеюють в розрахункову книгу They are pasted into the account book

Вносять до квитанційної книги Entered into the receipt book

23 / 200
Ефір медичний належить до простих ефірів. Перед проведенням його ідентифікації за температурою кипіння провізор-аналітик має впевнитися у відсутності: Medical ether belongs to simple ethers. Before carrying out its identification by boiling point, the pharmacist-analyst must ensure the absence of:

Нелеткого залишку Non-volatile balance

Відновних речовин Renewable substances

Перекисних сполук Peroxide compounds

Спиртів Alcohol

Карбонових кислот Carboxylic acids

24 / 200
З метою визначення перекисів у ефірі для наркозу провізор-аналітик використовував один з реактивів: In order to determine peroxides in ether for anesthesia, the pharmacist-analyst used one of the reagents:

Калію йодид Potassium iodide

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Калію перманганат Potassium permanganate

25 / 200
Фармацевтичне підприємство виробляє екстракт-концентрат термопсису сухого, у якому склад діючих речовин перевищує норму. Вкажіть речовину, що використовується для розведення екстракту: The pharmaceutical enterprise produces a dry thermopsis extract-concentrate, in which the composition of active substances exceeds the norm. Specify the substance used to dilute the extract:

Вода очищена Water is purified

Натрію хлорид Sodium Chloride

Лактоза Lactose

Пектин Pectin

Спирт етиловий Ethyl alcohol

26 / 200
Наприкінці місяця аптека подає звітність для прийняття управлінських рішень. До якого виду звіту належить товарний звіт аптеки? At the end of the month, the pharmacy submits a report for making management decisions. What type of report does the pharmacy's product report belong to?

Фінансовий Financial

Управлінський Management

Статистичний Statistical

Бухгалтерський Accounting

Податковий Tax

27 / 200
Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніші для свого товару, його особливостей і характерних рис, що відрізняють цей товар від товарів-конкурентів, використовувала: The pharmaceutical company used:

Зміну маркетингової стратегії фірми Change in the company's marketing strategy

Сегментування ринку Market Segmentation

Рекламу товару Product advertisement

Визначення місткості ринку Determining market capacity

Позиціювання товару Product positioning

28 / 200
Цех з виробництва суспензій і емульсій опановує випуск нових препаратів. Запропонуйте механізми для їх ультразвукового отримання: The workshop for the production of suspensions and emulsions is mastering the production of new drugs. Suggest mechanisms for their ultrasonic production:

Рідинний свисток, магнітострикційний випромінювач Liquid whistle, magnetostrictive emitter

Дисмембратор, електроплазмо-лізатор імпульсний Dismembrator, pulsed electroplasmolyzer

Змішувач центробіжної дії з корпусом, що обертається Centrifugal mixer with rotating body

Роторно-пульсаційний апарат, дисмембратор Rotor-pulsation device, dismembrator

Дезінтегратор, рідинний свисток Disintegrator, liquid whistle

29 / 200
Аерозольний цех підприємства використовує у своїй роботі про-пеленти різних груп. Оберіть про-пеленти, що належать до групи стиснутих газів: The aerosol workshop of the enterprise uses pro-diapers of different groups in its work. Choose pro-diapers belonging to the group of compressed gases:

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Хладони (фреони) Refrigerants (freons)

Вініл- і метихлорид Vinyl and methyl chloride

Пропан, бутан, ізобутан Propane, butane, isobutane

Азот, закис азоту, двоокис вуглецю Nitrogen, nitrous oxide, carbon dioxide

30 / 200
При виробництві максимально очищених екстракційних препаратів використовуються специфічні методи очищення витяжки. Вкажіть метод, що належить до висолювання: In the production of the most purified extraction preparations, specific methods of hood cleaning are used. Specify the method related to salting out:

Ультразвукова обробка Ultrasonic treatment

Дія насичених розчинів сильних електролітів Effect of saturated solutions of strong electrolytes

Дія УФ-опромінення Action of UV radiation

Діаліз Dialysis

Процес дії на витяжку нагріву The process of action on the heating hood

31 / 200
З аптеки на аналіз надійшов зразок води очищеної. За допомогою якого реактиву можна виявити в ньому наявність важких металів? A sample of purified water was sent from the pharmacy for analysis. Which reagent can be used to detect the presence of heavy metals in it?

2,6-дихлорфенілінфенол 2,6-dichlorophenylenephenol

Натрію нітропрусид Sodium nitroprusside

Тіосемікарбазид Thiosemicarbazide

Тіоцетамід Thiocetamide

Нінгідрин Ninhydrin

32 / 200
Аптека здійснює приготування внутрішньоаптечних заготівель, напівфабрикатів і концентратів. Для цього аптека повинна мати ліцензію на право: The pharmacy prepares intra-pharmacy preparations, semi-finished products and concentrates. For this, the pharmacy must have a license for the right:

Виробництва та оптової реалізації лікарських засобів Production and wholesale sale of medicinal products

Оптової реалізації лікарських засобів Wholesale sale of medicines

Роздрібної торгівлі і виготовлення ліків Retail trade and manufacturing of medicines

Роздрібної та оптової реалізації лікарських засобів Retail and wholesale sales of medicinal products

- -

33 / 200
Заготовлена для виробництва вітамінних зборів ЛРС являє собою несправжні плоди овальної форми з залишком чашолистків на верхівці у формі п’ятикутника. Така ЛРС діагностується як плоди рослини: The LRS harvested for the production of vitamin collections is a false oval-shaped fruit with the remainder of the sepals at the apex in the shape of a pentagon. Such LRS is diagnosed as the fruits of the plant:

Шипшина корична Cinnamon rosehip

Обліпиха Sea Buckthorn

Шипшина собача Dog rosehip

Ілод Ilod

Горобина Rowberry

34 / 200
Біологічно активні речовини /етрИНеНсйгуБиш агепагіит посилюють секрецію шлунка та підшлункової залози, використову- ються як жовчогінний засіб. Яку групу БАР містить дана рослина? Biologically active substances /etryneNsyguBish agepagiit increase the secretion of the stomach and pancreas, are used as a choleretic agent. What group of BAR does this plant contain?

Алкалоїди Alkaloids

Флавоноїди Flavonoids

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Кумарини Coumarins

Сапоніни Saponins

35 / 200
Кількісний вміст суми алкалоїдів за ДФУ у плодах стручкового перцю визначають за вмістом такої речовини: The quantitative content of the sum of alkaloids according to DFU in capsicum fruits is determined by the content of the following substance:

Кофеїн Caffeine

Капсаїцин Capsaicin

Цитизин Cytisine

Опій Opium

Термопсин Thermopsin

36 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з названих антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити? A pregnant woman fell ill with severe pneumonia. Which of the named antibacterial drugs should be prescribed to her?

Цефотаксим Cefotaxime

Офлоксацин Ofloxacin

Гентаміцину сульфат Gentamicin sulfate

Бісептол Biseptol

Тетрацикліну гідрохлорид Tetracycline hydrochloride

37 / 200
Алкалоїд кодеїн має протикашлеву дію. Яка лікарська рослинна сировина містить цей алкалоїд? The alkaloid codeine has an antitussive effect. Which medicinal plant material contains this alkaloid?

Трава барвінку малого Small periwinkle herb

Корені барбарису Barberry roots

Коробочки маку снодійного Boxes of sleeping poppy

Трава чистотілу Clandus grass

Трава маклеї Maclea grass

38 / 200
Фармацевт приготував 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Вкажіть метод стерилізації кінцевого продукту в аптеці: The pharmacist prepared 100 ml of isotonic sodium chloride solution. Specify the method of sterilization of the final product in the pharmacy:

Повітряний Air

Газовий Gas

Механічний Mechanical

Радіаційний Radiation

Паровий Steam

39 / 200
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин натрію гідрокарбонату Вкажіть максимальний об’єм заповнення флакону: The pharmacist prepared sodium bicarbonate solution for injection. Specify the maximum volume of the vial:

80% 80%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

100% 100%

40 / 200
Ідентифікацію розчину магнію пероксиду проводять за допомогою утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється? Identification of magnesium peroxide solution is carried out using the formation of perchromic acids. What color appears in this case?

Зелене Green

Жовте Yellow

Синє Blue

Чорне Black

Червоне Red

41 / 200
Фармацевт приготував супо-зиторну масу з новокаїном і маслом какао, але вона виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхідно додати для утворення пластичної маси: The pharmacist prepared a suppository mass with novocaine and cocoa butter, but it turned out to be fragile. Specify the substance that must be added to form a plastic mass:

Вазелін Vaseline

Парафін Paraffin

Ланолін водний Aqueous Lanolin

Віск Wax

Ланолін безводний Lanolin anhydrous

42 / 200
Виберіть лікарську речовину, кількісне визначення якої за ДФУ здійснюється методом ацидиметрії в неводному середовищі: Select a medicinal substance, the quantitative determination of which according to DFU is carried out by the method of acidimetry in a non-aqueous medium:

Цефалексин Cephalexin

Натрію фторид Sodium fluoride

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Фенол Phenol

Кальцію хлорид Calcium chloride

43 / 200
Фармацевт готує порошки з платифіліну гідротартрату. Вкажіть мінімальну навіску отруйної речовини, яку можна відважити на ручних однограмових вагах: A pharmacist prepares powders from platyphyllin hydrotartrate. Specify the minimum weight of the poisonous substance that can be weighed on a manual one-gram scale:

0,03 0.03

0,02 0.02

0,05 0.05

0,15 0.15

0,1 0.1

44 / 200
При заготівлі кореневища аїру можна переплутати його з іншою рослиною і заготувати сировину з домішкою. Вкажіть можливу домішку до цієї сировини: When harvesting the rhizome of ayru, you can confuse it with another plant and prepare raw materials with an admixture. Specify a possible admixture for this raw material:

Корені оману Roots of Delusion

Корені алтею Roots of altea

Кореневище півників Rhizome of roosters

Кореневище валеріани Valerian rhizome

Корені здутоплоднику Roots of a puffball

45 / 200
Антраценпохідні групи емодину мають послаблюючий ефект. Вкажіть, яка рослинна сировина містить антраценпохідні групи емодину у великій кількості: Anthracene-derived groups of emodin have a weakening effect. Specify which plant material contains anthracene-derived groups of emodin in large quantities:

Плоди чорниці Blueberries

Плоди крушини ламкої Fruits of buckthorn brittle

Плоди бузини Elder fruits

Плоди крушини Fruits of buckthorn

Плоди чорної смородини Blackcurrant fruits

46 / 200
Завідувач аптеки складає 'Товарний звіт' за місяць. Які господарські операції він має занести до витратної частини звіту? The manager of the pharmacy prepares a 'Product Report' for a month. What business transactions should he enter in the expense part of the report?

Закупівля лікарської рослинної сировини Purchase of medicinal plant raw materials

Дооцінки по лабораторно-фасувальним роботам Additional assessments for laboratory and packaging works

Реалізація лікарських засобів Realization of medicines

Виплата заробітної плати співробітникам Payment of wages to employees

Надходження аптечного посуду Receipt of pharmacy utensils

47 / 200
Наприкінці звітного періоду було складено товарний звіт. У якому вимірі враховується весь товар, що надійшов до аптеки? A product report was compiled at the end of the reporting period. In what measure is the entire product that arrived at the pharmacy taken into account?

У натурально-кількісному вимірі In natural-quantitative dimension

У натурально-кількісному вимірі та грошовому вимірі In natural-quantitative measurement and monetary measurement

У грошовому вимірі за митною ціною In monetary terms at the customs price

У грошовому вимірі за роздрібною ціною In monetary terms at retail price

У грошовому вимірі за гуртовою та роздрібною цінами In monetary terms at wholesale and retail prices

48 / 200
Залежно від форми власності розрізняють організації, які діють на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання. Вкажіть вид організації: Depending on the form of ownership, organizations that operate on the basis of private property of citizens or business entities are distinguished. Specify the type of organization:

Змішаної форми власності Mixed ownership

Приватна Private

Державна State

Колективна Collective

Комунальна Utility

49 / 200
Документ, що містить низку узгоджених заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту, що подається до банку для отримання кредиту, називають: A document containing a series of agreed measures and actions aimed at obtaining maximum profit as a result of the implementation of an entrepreneurial project, which is submitted to the bank for obtaining a loan, is called:

Бізнес-план Business Plan

Маркетинговий план Marketing Plan

Моделювання Simulation

Блок-схема Flowchart

Бухгалтерський баланс Accounting balance

50 / 200
Лікарський препарат, термін дійсності патентного захисту якого на активну речовину закінчився, має назву: The medicinal product whose patent protection for the active substance has expired is named:

Генеричний Generic

Забракований Rejected

Безрецептурний Over-the-counter

Оригінальний Original

Незареєстрований Unregistered

51 / 200
Пацієнту потрібно приготувати ректальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу для таких супозиторіїв: The patient needs to prepare rectal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base for such suppositories:

Поліетиленоксидна Polyethylene oxide

Лазупо Lazupo

Масло какао Cocoa butter

Вітепсол Vitepsol

Бутирол Butyrol

52 / 200
Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюють скорочену тривалість робочого тижня, яка складає: For employees between the ages of 16 and 18, a reduced working week is set, which is:

12 годин 12 hours

40 годин 40 hours

18 годин 18 hours

24 години 24 hours

36 годин 36 hours

53 / 200
При заповненні 'Товарного звіту' відображено операції, які були проведені впродовж місяця. Вкажіть, яка з операцій повинна бути відображена у прибутковій частині звіту? When filling out the 'Commodity Report', operations that were carried out during the month were displayed. Specify which of the operations should be displayed in the profitable part of the report?

Списання товару Writing off goods

Списання основних засобів Depreciation of fixed assets

Вартість тарифів за індивідуальне виготовлення ліків Cost of tariffs for individual production of drugs

Списання малоцінного інвентаря Writing off low-value inventory

Реалізація товару Product sale

54 / 200
Згідно з рецептом лікаря в аптеці приготували 100 мл 0,9% розчину натрію хлориду. Який режим стерилізації цього розчину? According to the doctor's prescription, 100 ml of 0.9% sodium chloride solution was prepared in the pharmacy. What is the mode of sterilization of this solution?

120 °С - 12 хв. 120 °С - 12 min.

120 °С - 15 хв. 120 °C - 15 min.

100 °С - 15 хв. 100 °C - 15 min.

120°С - 8 хв. 120°С - 8 min.

180 °С - 30 хв. 180 °C - 30 min.

55 / 200
Який з наведених лікарських засобів кількісно можна визначити титруванням перхлоратною кислотою в ацетатній кислоті, не додаючи меркурію (II) ацетат: Which of the following drugs can be quantified by titration with perchloric acid in acetic acid without adding mercury (II) acetate:

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Тропацин Tropacin

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Промедол Promedol

Нікотинамід Nicotinamide

56 / 200
Провізор-аналітик для ідентифікації дезоксикортикостерону ацетату провів реакцію на стероїдний цикл, в результаті якої утворилося вишнево-червоне забарвлення з зеленою флюоресценці-єю. Який реактив було додано? A compound analyst for the identification of deoxycorticosterone acetate performed a steroid cycle reaction that produced a cherry-red color with green fluorescence. What reagent was added?

Розчин феруму (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

Розчин йоду Iodine solution

Розчин калію гідроксиду Potassium hydroxide solution

Концентрована сірчана кислота Concentrated sulfuric acid

Хлороформ Chloroform

57 / 200
Який лікарський засіб застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії? Which drug is used in acute myocardial infarction for the purpose of thrombolytic therapy?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Пентоксифілін Pentoxifylline

Альтеплаза Alteplase

Гепарин Heparin

Фраксипарин Fraxiparin

58 / 200
При визначенні технологічних властивостей порошків визначають сипкість. За допомогою яких приладів визначають цей показник? When determining the technological properties of powders, flowability is determined. What devices are used to determine this indicator?

Вібраційна лійка Vibrating watering can

Дисмембранатор Dismembranator

Набір сит Set of sieves

Дезінтегратор Disintegrator

Фріабілятор Friabilator

59 / 200
При складанні заявки-розрахунку для встановлення ліміту залишку готівки в касі бухгалтер підприємства повинен вказати фактичну суму касової виручки. Який період, що передує поданню заявки, слід враховувати при цьому? When drawing up an application-calculation for setting the limit of the cash balance in the cash register, the accountant of the enterprise must indicate the actual amount of cash receipts. What period preceding the submission of the application should be taken into account at the same time ?

7 днів 7 days

Рік Year

6 місяців 6 months

10 днів 10 days

3 місяці 3 months

60 / 200
Визначення ступеня ураженості сировини амбарними шкідниками обов’язково проводять в лабораторіях при прийманні рослинної сировини, а також щорічно при її зберіганні. Що перевіряють у сировині? Determining the degree of infestation of raw materials by barnyard pests must be carried out in laboratories when receiving plant raw materials, as well as annually during their storage. What is checked in raw materials?

Наявність дезинфікуючих засобів Availability of disinfectants

Наявність живих і мертвих шкідників Availability of live and dead pests

Наявність недопустимих шкідників Presence of invalid pests

Наявність акту обстеження Availability of survey report

Наявність допустимих шкідників Presence of valid pests

61 / 200
Фармацевт приготував гліцериновий розчин борної кислоти. Вкажіть правильний спосіб введення борної кислоти: The pharmacist has prepared a glycerol solution of boric acid. Specify the correct method of administering boric acid:

Розчиняють у флаконі при підігріванні Dissolve in the bottle when heated

Розчиняють у мірній колбі Dissolve in a volumetric flask

Розчиняють у ступці при розтиранні Dissolve in a mortar when crushed

Розтирають зі спиртом у ступці і змішують з гліцерином Grind with alcohol in a mortar and mixed with glycerin

Розчиняють у підставці за кімнатної температури Dissolve in a stand at room temperature

62 / 200
Який з вказаних антибактеріальних препаратів НЕРАЦІОНАЛЬНО призначати хворому 56- ти років з цукровим діабетом II типу, що отримує глібенкламід? Which of the indicated antibacterial drugs should NOT be prescribed to a 56-year-old patient with type II diabetes receiving glibenclamide?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Бісептол Biseptol

Мідекаміцин Midecamycin

Гентаміцин Gentamicin

Доксициклін Doxycycline

63 / 200
Яка з вказаних фармакологічних груп препаратів антигіпер-тензивної дії протипоказана для хворих з бронхіальною астмою? Which of the indicated pharmacological groups of antihypertensive drugs is contraindicated for patients with bronchial asthma?

Діуретики Diuretics

β-адреноблокатори β-blockers

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

Інгібітори АПФ ACE inhibitors

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

64 / 200
Який із вказаних пеніцилінів містить ізоксазольний цикл? Which of these penicillins contains the isoxazole cycle?

Оксацилін Oxacillin

Феноксіметилпеніцилін Phenoxymethylpenicillin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Карфецилін Carfecillin

Ампіцилін Ampicillin

65 / 200
Кількісне визначення якого лікарського засобу методом нітри-тометрії вимагає попереднього гідролізу? Quantitative determination of which medicinal product by nitrometry method requires preliminary hydrolysis?

Парацетамол Paracetamol

Прокаїну гідрохлорид Procaine hydrochloride

Анестезин Anesthesia

Натрію пара-аміносаліцилат Sodium para-aminosalicylate

Дикаїн Dikain

66 / 200
Фармацевтичне підприємство планує вихід на ринок нового лікарського засобу. Основною метою при ціноутворенні фірма визначає формування іміджу та швидке отримання прибутку. Яку стратегію ціноутворення використовує фірма? A pharmaceutical company is planning to enter the market of a new drug. The main goal of pricing is image formation and quick profit making. What pricing strategy does the company use?

- -

Наслідування лідера Imitating the leader

Диференціації цін Price differentiations

Проникнення Penetration

'Зняття вершків' 'Creaming'

67 / 200
Аптечна мережа проводить роботу з визначення запасів кореневищ зміївки. При цьому слід враховувати періодичність можливих заготівель сировини, яка складає: The pharmacy chain is conducting work on determining the stocks of rhizomes of the snake. At the same time, the periodicity of possible procurement of raw materials should be taken into account, which is:

1 раз на 2 роки Once every 2 years

Щорічно Annually

1 раз на 20 років 1 time in 20 years

1 раз на 5 років 1 time in 5 years

1 раз на 7 років 1 time in 7 years

68 / 200
У суб’єкта підприємницької діяльності закінчилася книга обліку розрахункових операцій. Вкажіть термін її зберігання: The subject of business activity has run out of the account book of accounting operations. Specify the term of its storage:

Один місяць One month

П’ять років Five years

Два роки Two years

Один рік One year

Три роки Three years

69 / 200
Хлорид-іони виявляють розчином аргентуму нітрату в кислому середовищі в присутності такої кислоти: Chloride ions are detected by a solution of argentum nitrate in an acidic environment in the presence of the following acid:

Сульфатна Sulphate

Нітратна Nitrate

Сульфітна Sulphite

Фосфатна Phosphate

Оцтова Vinegar

70 / 200
Наявність сульфат-йону в лікарських засобах виявляють розчином барію хлориду в присутності такої кислоти: The presence of sulfate ion in medicinal products is detected by barium chloride solution in the presence of the following acid:

Розведена фосфатна Dilute phosphate

Льодяна оцтова Ice vinegar

Розведена хлороводнева Dilute hydrogen chloride

Розведена нітратна Dilute nitrate

Концентрована нітратна Concentrated nitrate

71 / 200
При оцінці якості капсул НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ: When evaluating the quality of capsules, DO NOT DETERMINE:

Смак Taste

Швидкість розчинення Dissolution Rate

Середню масу Average mass

Швидкість розпадання Decay Rate

Однорідність дозування Dosage uniformity

72 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування мікстури: Rp.: Analgini 2,0 Natrii bromidi 3,0 Aquae Menthae 200 ml Tinct. Convallariae Tinct. Valerianae ana 5,0 M.D.S. По 1 ст.л. 3 р. в день. Вкажіть кількість води ароматної для приготування препарату: The pharmacy received a prescription for the preparation of a mixture: Rp.: Analgini 2.0 Natrii bromidi 3.0 Aquae Menthae 200 ml Tinct. Convallariae Tinct. Valerianae ana 5, 0 MDS 1 tbsp. 3 g per day. Specify the amount of aromatic water for preparation of the drug:

185 мл 185 ml

184 мл 184 ml

180 мл 180 ml

200 мл 200 ml

190 мл 190 ml

73 / 200
Лікар виписав рецепт до складу якого входить йод 0,5 г і вода очищена 10 мл. Який додатковий компонент необхідно використати для виготовлення даної лікарської форми? The doctor wrote a prescription that includes 0.5 g of iodine and 10 ml of purified water. What additional component should be used to make this dosage form?

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію бромід Sodium Bromide

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Калію йодид Potassium iodide

Калію бромід Potassium bromide

74 / 200
Аптека працює з роздрібною реалізацію лікарських засобів. Вкажіть облікову групу лікарських засобів, до якої входить атропіну сульфат: The pharmacy works with the retail sale of medicines. Specify the accounting group of medicines, which includes atropine sulfate:

Наркотичні Narcotics

Загального списку General list

Психотропні Psychotropic

Сильнодіючі Powerful

Отруйні Poisonous

75 / 200
Для визначення домішки фторидів у лікарських сполуках провізор-аналітик проводить перегонку з водяною парою і потім визначає наявність натрію фториду реакцією з реактивом: To determine the impurity of fluorides in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts distillation with steam and then determines the presence of sodium fluoride by reacting with the reagent:

Роданбромідним Rhodanbromide

Йодсірчаним Iodosulphur

Амінометилалізаринової кислоти Aminomethylalizaric acid

Тіоацетамідним Thioacetamide

Метоксифенілоцтової кислоти Methoxyphenylacetic acid

76 / 200
Сечовину в розчині гідропериту ідентифікують за допомогою біуретової реакції. Яке забарвлення при цьому з’являється? Urea in a hydroperite solution is identified using the biuret reaction. What color appears?

Фіолетове Purple

Чорне Black

Жовте Yellow

Зелене Green

Блакитне Blue

77 / 200
В аптеку надійшов рецепт на приготування дерматологічної мазі з бензилпеніциліном. Вкажіть тип приготованої мазі: The pharmacy received a prescription for the preparation of dermatological ointment with benzylpenicillin. Specify the type of prepared ointment:

Мазь-емульсія Emulsion ointment

Мазь-розчин Ointment-solution

Мазь-сплав Ointment-alloy

Мазь-суспензія Ointment-suspension

Комбінована Combined

78 / 200
В аптеку надійшов рецепт на вушні краплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Вушнї краплі Які труднощі виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу? The pharmacy received a prescription for ear drops: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1.0 Olei Vaselini 25.0 Misce. Da. Signa. Ear drops What difficulties will arise at the pharmacist during the manufacture of this medicinal product?

Коагуляція колоїдної системи Coagulation of colloidal system

Зміна забарвлення Change of color

Адсорбція лікарських речовин Adsorption of medicinal substances

Нерозчинність інгредієнтів Insolubility of ingredients

Утворення евтектичної суміші Formation of eutectic mixture

79 / 200
Процес вироблення управлінського рішення здійснюється поетапно. Що з даних тверджень належить до одного з етапів процесу вироблення управлінського рішення? The process of making a management decision is carried out in stages. Which of these statements belongs to one of the stages of the process of making a management decision?

Контролювання та регулювання Control and Regulation

Делегування повноважень Delegation of authority

Виявлення та оцінка альтернатив розв’язання проблеми Identification and assessment of problem solving alternatives

Застосування теорії очікувань Application of the theory of expectations

Управління неформальною групою Informal group management

80 / 200
Підприємство-виробник планує продавати новий лікарський засіб через оптові фармацевтичні фірми. Який вид каналу розподілу планується використати? The manufacturing company plans to sell a new drug through wholesale pharmaceutical companies. What type of distribution channel do you plan to use?

Трирівневий Three-level

Дворівневий Court-level

Однорівневий One-level

- -

Прямого маркетингу Direct Marketing

81 / 200
Під час інвентаризації в аптеці встановлено нестачу однієї ампули розчину ефедрину гідрохлори-ду 5% - 1,0. Вкажіть норму природної втрати для даної лікарської форми: During the inventory in the pharmacy, a shortage of one ampoule of ephedrine hydrochloride solution 5% - 1.0 was found. Specify the rate of natural loss for this dosage form:

1,7% 1.7%

0,95% 0.95%

2,15% 2.15%

0,65% 0.65%

Не встановлена Not set

82 / 200
Однією з хімічних реакцій ідентифікації діетиламіду нікотинової кислоти є реакція виділення діетиламіну, який має характерний запах. Аналітик проводить цю реакцію при кип’ятінні досліджуваної речовини з розчином: One of the chemical reactions for the identification of diethylamide of nicotinic acid is the reaction of the release of diethylamine, which has a characteristic smell. The analyst conducts this reaction by boiling the test substance with a solution:

Барію хлориду Barium chloride

Срібла нітрату Silver nitrate

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Фенолфталеїну Phenolphthalein

Дифеніламіну Diphenylamine

83 / 200
Три засновники створюють господарське товариство з гуртової реалізації лікарських засобів та виробів медичного призначення. Яким буде це товариство? Three founders create a business company for the wholesale sale of medicines and medical products. What will this company be?

Державне State

Індивідуальне Individual

Комунальне Utility

Корпоративне Corporate

Унітарне Unitary

84 / 200
Регулювання виробничих відносин, трудових і соціально-економічних відносин на аптечному підприємстві між керівником і трудовим колективом здійснюється на підставі: Regulation of industrial relations, labor and socio-economic relations at the pharmacy enterprise between the manager and the labor team is carried out on the basis of:

Колективної угоди Collective agreement

Контракту Contract

Статуту Statute

Трудової угоди Employment agreement

Корпоративного кодексу Corporate Code

85 / 200
Лікарські препарати з групи алкалоїдів кількісно визначаються методом неводного титрування. Титрантом виступає: Drugs from the group of alkaloids are quantitatively determined by the method of non-aqueous titration. The titrant is:

Азотнокисле срібло Silver nitrate

Сірчана кислота Sulphuric acid

Натрію тіосульфат Sodium thiosulfate

Хлорна кислота Chloric acid

Диметилформамід Dimethylformamide

86 / 200
У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки. Які показники якості НЕ ВИЗНАЧАЮТЬ для даних таблеток? The tablet shop produces triturated tablets. What quality indicators are NOT DETERMINED for these tablets?

Мікробіологічна чистота Microbiological purity

Розпадання і розчинення Disintegration and dissolution

Однорідність дозування Dosage uniformity

Стирання, стійкість до роздавлювання Abrasion, crush resistance

Однорідність вмісту Content uniformity

87 / 200
В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. До якої групи розчинів належить розчин еуфіліну для ін’єкцій? Solutions for injections are made in the ampoule workshop. To which group of solutions does Euphilin solution for injections belong?

Розчини, які легко окислюються Solutions that oxidize easily

Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації Solutions that cannot be heat sterilized

Розчини, які утворені сильними основами і слабкими кислотами Solutions formed by strong bases and weak acids

Розчини, які потребують спеціальної очистки Solutions that require special cleaning

Розчини, які утворені слабкими основами і сильними кислотами Solutions formed by weak bases and strong acids

88 / 200
Провізор-інтерн після закінчення вузу влаштувався на роботу в аптеку. Впродовж якого часу йому повинні оформити трудову книжку? The intern pharmacist got a job in a pharmacy after graduating from university. How long does it take for him to issue an employment book?

Один день One day

Один місяць One month

П ’ять днів Five days

Шість місяців Six months

Тиждень Week

89 / 200
Фармацевт готує екстракційну мазь. Вкажіть компонент, який необхідно використати для виготування мазі такого типу: A pharmacist prepares an extraction ointment. Specify the component that must be used to prepare this type of ointment:

Квіти календули Calendula flowers

Екстракт наперстянки Extract of digitalis

Сік алое Aloe Juice

Рутин Routine

Настоянка календули Calendula Tincture

90 / 200
Під час виготування супозиторіїв методом викачування після введення у масло какао хлоралгідрату супозиторна маса стала в’язкою та почала розтікатися. Яку речовину необхідно додати до супозиторної маси для відновлення щільності та пластичності? During the preparation of suppositories using the pumping method, after the introduction of chloral hydrate into cocoa butter, the suppository mass became viscous and began to spread. What substance should be added to the suppository mass to restore density and plasticity?

Димексид Dimexide

Крохмаль Starch

Гліцерин Glycerin

Вода очищена Water is purified

Віск Wax

91 / 200
Готівкові грошові кошти аптеки зобов’язані зберігати у банку на поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою виручки до банку: Cash funds of the pharmacy must be kept in the bank on a current account. Specify the document drawn up for the pharmacy to hand over the proceeds to the bank:

Платіжне доручення Payment order

Оголошення (об’ява) на внесення готівки Announcement (advertisement) for cash deposit

Грошовий чек Cash check

Видатковий касовий ордер Expenditure cash order

Розрахункова квитанція Accountable receipt

92 / 200
Яка з наведених сполук є специфічною домішкою в субстанції етаміналу-натрію? Which of the following compounds is a specific impurity in the substance ethaminal-sodium?

Ванілін Vaniline

Вільний луг Free meadow

Фенілбарбітурова кислота Phenylbarbituric acid

Етилбарбітурова кислота Ethylbarbituric acid

Семікарбазид Semicarbazid

93 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції гліцерину згідно ДФУ Для визначення неприпустимої домішки цукрів він використовує свіжоприготований розчин: The pharmacist-analyst performs the analysis of the glycerin substance according to the DFU. To determine the unacceptable admixture of sugars, he uses a freshly prepared solution:

Міді (II) сульфату Copper (II) sulfate

Заліза (II) сульфату Iron (II) sulfate

Ртуті (II) нітрату Mercury (II) nitrate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

Кобальту (II) хлориду Cobalt (II) chloride

94 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як ан-тиагреганта. Яку добову дозу у грамах слід рекомендувати для постійного прийому? A patient came to the pharmacist and was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiplatelet agent. What daily dose in grams should be recommended for continuous use?

0,1-0,3 0.1-0.3

2,0-3,0 2.0-3.0

Більше 4,0 More than 4.0

1,0-2,0 1.0-2.0

0,5-1,0 0.5-1.0

95 / 200
У хворого з артеріальною гі- пертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка; температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Цей феномен можна пояснити збільшеним утворенням: A patient with arterial hypertension and chronic bronchitis suddenly developed a dry cough, shortness of breath; body temperature did not change. It is known that the patient takes captopril. This phenomenon can be explained enlarged formation:

Ренту Annuity

Ангіотензину I Angiotensin I

Na-уретичного пептиду Na-uretic peptide

Альдостерону Aldosterone

Брадикїнїну Bradykinin

96 / 200
Фармацевт приготував олійний розчин ментолу. Вкажіть температуру розчинення діючої речовини: The pharmacist prepared an oily solution of menthol. Enter the dissolution temperature of the active ingredient:

70-80 ° C 70-80 ° C

30-40 ° C 30-40 ° C

40-50° C 40-50° C

20-30 ° C 20-30 ° C

60-70 ° C 60-70 ° C

97 / 200
Одним з важливих кроків у розвитку управлінської думки був розподіл усього процесу управління на основні функції: планування, організація, мотивація і контроль. Хто був засновником цієї теорії? One of the important steps in the development of management thought was the division of the entire management process into the main functions: planning, organization, motivation and control. Who was the founder of this theory?

А. Файоль A. Fayol

Д. Вартон D. Wharton

Е. Мейо E. Mayo

Ф. Тейлор F. Taylor

М. Фолет M. Follet

98 / 200
При заготівлі лікарської рослинної сировини можливе потрапляння домішки. До якого виду ЛРС домішкою є трава полину звичайного? During the preparation of medicinal plant raw materials, it is possible to get an impurity. To which type of LRS is common wormwood an impurity?

Herba Millefolliae Herba Millefolliae

Herba Leonuri cardiacae Herba Leonuri cardiacae

Herba Polygonii aviculare Herba Polygonii aviculare

Herba Artemisia absinthiae Herba Artemisia absinthiae

Herba Artemisia annuae Herba Artemisia annuae

99 / 200
Препарати беладонни звичайної використовують як протизапальні, спазмолітичні засоби. Офіцінальною сировиною є: Preparations of common belladonna are used as anti-inflammatory, antispasmodic agents. The official raw material is:

Квітки беладонни Belladonna flowers

Плоди беладонни Belladonna fruits

Листя i кореш беладонни Leaves and bark of belladonna

Кореневища беладонни Belladonna rhizomes

Трава беладонни Belladonna Herb

100 / 200
Препарати квітів глоду призначають як кардіотонічний засіб. Доброякісність сировини характеризується вмістом такої речовини: Hawthorn flower preparations are prescribed as a cardiotonic agent. The quality of the raw material is characterized by the content of the following substance:

Строфантидин Strophanthidin

Адонітоксин Adonitoxin

Ланатозид Lanatoside

Пурпуреаглікозид Purpureaglycoside

Гіперозид Hyperoside

101 / 200
Яку кількість основи потрібно використати, для приготування препарату за прописом: Rp.: Anaesthesini 0,1 Xeroformii 0,5 Olei Cacao 2,4 М. ut fiant suppositoria numero 10 Da. Signa. По 1 свічці на день ректа What amount of base should be used to prepare the drug according to the prescription: Rp.: Anaesthesini 0.1 Xeroformii 0.5 Olei Cacao 2.4 M. ut fiant suppositoria numero 10 Da. Signa. 1 candle per rectal day

25,0 25.0

40,0 40.0

36,0 36.0

24,0 24.0

30,0 30.0

102 / 200
Для змішування водних розчинів лікарських речовин з мазевою основою в аптечній практиці як емульгатор найчастіше використовується: For mixing aqueous solutions of medicinal substances with an ointment base in pharmacy practice, the emulsifier is most often used:

Мила лужних металiв Alkali metal soap

Ланолін безводний Lanolin anhydrous

Желатоза Gelatoza

Твіни Tweens

Спени Foams

103 / 200
Сиропи, що не містять діючих речовин, використовується у промисловому виробництві в якості: Syrups that do not contain active substances are used in industrial production as:

Емульгатори Emulsifiers

Стабілізатори Stabilizers

Солюбілізатори Solubilizers

Основи для приготування неводних лікарських форм Basics for preparing non-aqueous dosage forms

Коригуючі речовини - склеювальні та загусники Correction substances - adhesives and thickeners

104 / 200
Вкажіть спосіб застосування oriblettae-таблеток: Specify the method of using oriblettae tablets:

Сублінгвально Sublingual

Для приготування розчинів For preparing solutions

Вагінально Vaginal

Для імплантацій For implants

Перорально Orally

105 / 200
Підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. Ким здійснюється реєстрація підприємництва? Entrepreneurship without state registration is illegal. Who carries out business registration?

Органи статистики Statistical bodies

Банк Bank

Державна податкова інспекція State Tax Inspection

Виконавчий комітет міської (районної) ради народних депутатів Executive Committee of the City (District) Council of People's Deputies

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення State Service of Medicines and Medical Products

106 / 200
Фармацевту необхідно приготувати розчин йоду для зовнішнього використання. Які з властивостей йоду повинен врахувати фармацевт при розчиненні даного препарату: The pharmacist needs to prepare an iodine solution for external use. What properties of iodine should the pharmacist take into account when dissolving this drug:

Здатність підвищувати температуру розчину Ability to raise the temperature of the solution

Комплексоутворення Complex formation

Розчинення в лужному середовищі Dissolution in an alkaline medium

Взаємодія з вуглекислим газом повітря Interaction with air carbon dioxide

Розчинення в кислому середовищі Dissolution in acidic environment

107 / 200
В аптеку надійшов рецепт на приготування складних порошків до складу яких входить барвна речовина. Вкажіть, яка із ниж-ченаведених сполук, що входять до складу порошків, належить до барвних речовин: The pharmacy received a prescription for the preparation of complex powders that include a coloring substance. Specify which of the following compounds included in the composition of the powders belongs to the coloring substances:

Етакридину лактат (риванол) Ethacridine lactate (rivanol)

Камфора Camphor

Стрептоцид Streptocide

Протаргол Protargol

Вісмуту нітрат Bismuth Nitrate

108 / 200
Які допоміжні речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі? Which excipients improve the disintegration or dissolution of tablets in the body?

Наповнювачі Fillers

Ковзкі Sliding

Антифрикційні Anti-friction

Розпушуючі Floating

Коригенти Corrigents

109 / 200
На аналіз надійшла лікарська рослинна сировина: квіти в суцвіттях-кошиках діаметром до 4 см. Крайові квіти безстатеві, сині, лійкоподібні; внутрішні - двостатеві, фіолетові, трубчасті. Яка рослина має дані ознаки? Medicinal plant material was received for analysis: flowers in basket inflorescences with a diameter of up to 4 cm. Marginal flowers are asexual, blue, funnel-shaped; inner ones are bisexual, purple, tubular. Which plant has these characteristics?

Scutellaria baicalensis Scutellaria baicalensis

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Polygonum persicaria Polygonum persicaria

Solidago virgaurea Solidago virgaurea

Viola tricolor Viola tricolor

110 / 200
При нагріванні ефедрину з кристаликом калію фероціаніду з’являється запах гіркого мигдалю. Яка речовина при цьому утвориться? When ephedrine is heated with a potassium ferrocyanide crystal, the smell of bitter almonds appears. What substance will be formed?

Анілін Aniline

Бензальдегід Benzaldehyde

Нітробензен Nitrobenzene

Хлорбензен Chlorobenzene

Толуол Toluene

111 / 200
Яка з лікарських речовин з винною кислотою в присутності натрію ацетату утворює білий осад, розчинний в лугах та мінеральних кислотах? Which of the medicinal substances with tartaric acid in the presence of sodium acetate forms a white precipitate, soluble in alkalis and mineral acids?

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію хлорид Sodium Chloride

Натрію йодид Sodium iodide

Літію карбонат Lithium carbonate

Натрію бромід Sodium Bromide

112 / 200
У хворого на виразкову хворобу під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну: In a patient with peptic ulcer disease, during combined pharmacotherapy, stools acquired a black color. Name the drug that could have caused such a change:

Омепразол Omeprazole

Актовегін Actovegin

Ранітидин Ranitidine

Метронідазол Metronidazole

Вісмуту субцитрат Bismuth subcitrate

113 / 200
Хворій, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці? A patient suffering from bronchial asthma has been diagnosed with hypertension. Which hypotensive drug is contraindicated for this patient?

Амлодипін Amlodipine

Верапаміл Verapamil

Анаприлін Anaprilin

Каптоприл Captopril

Гіпотіазид Hypotiazid

114 / 200
Хвора 25-ти років протягом 7-ми днів отримувала антибіоти-котерапію, яка ускладнилася розвитком дисбактеріозу кишечника. Яку з груп лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення? A 25-year-old patient received antibiotic co-therapy for 7 days, which was complicated by the development of intestinal dysbiosis. Which group of drugs should be used to treat this complication?'

Жовчогінні Cholesterol

Спазмолітики Spasmolytics

Антациди Antacids

Пробіотики Probiotics

Адаптогени Adaptogens

115 / 200
Хворій 57-ми років встановлено діагноз ревматоїдного артриту, в анамнезі виразкова хвороба. Який препарат із групи НПЗП можна рекомендувати даній хворій ? A 57-year-old patient has been diagnosed with rheumatoid arthritis, has a history of peptic ulcer disease. Which drug from the group of NSAIDs can be recommended to this patient?

Мефенамова кислота Mefenamic acid

Аспірин Aspirin

Індометацин Indomethacin

Диклофенак Diclofenac

Целекоксиб Celecoxib

116 / 200
Яка причина нестабільності розчинів кофеїн-бензоату натрію для ін’єкцій? What is the reason for the instability of sodium caffeine benzoate solutions for injection?

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Гідроліз (сіль сильної кислоти і слабкої основи) Hydrolysis (salt of a strong acid and a weak base)

Гідроліз (сіль сильної основи і слабкої кислоти) Hydrolysis (salt of a strong base and a weak acid)

Карамелізація розчину Caramelization of solution

Легке оксидування розчину Light oxidation of the solution

117 / 200
Обладнання для подрібнення класифікується за способом подрібнення. До яких машин належить вальцева дробарка? Crushing equipment is classified according to the crushing method. What machines does a roller crusher belong to?

Ударні Percussion

Стираючі Erasing

Ріжучі Cutting

Роздавлюючі Crushing

Ударно-відцентрові Centrifugal impact

118 / 200
Який препарат показаний при передозуванні міорелаксантами деполяризуючого типу дії? Which drug is indicated for an overdose of muscle relaxants of the depolarizing type of action?

Метопролол Metoprolol

Унітіол Unithiol

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Налоксон Naloxone

Прозерин Proserin

119 / 200
На аналіз одержано субстанцію хлорпромазину гідрохлориду. Який конденсований гетероцикл лежить в основі хімічної структури цієї лікарської речовини? The substance chlorpromazine hydrochloride was obtained for analysis. What condensed heterocycle is the basis of the chemical structure of this medicinal substance?

Пурину Purina

Фенотіазину Phenothiazine

Індолу Indole

Акридину Acridine

Бензотіазину Benzothiazine

120 / 200
З метою лікування важкої форми ревматоїдного артриту пацієнту 43-х років призначено препарат для базової терапії. Вкажіть його: In order to treat a severe form of rheumatoid arthritis, a 43-year-old patient is prescribed a drug for basic therapy. Specify it:

Метилпреднізолон Methylprednisolone

Метотрексат Methotrexate

Диклофенак-натрію Diclofenac sodium

Преднізолон Prednisone

Німесулід Nimesulide

121 / 200
Листок-вкладка до препарату повинен містити коротку хара- ктеристику ЛЗ і обов’язкову дату останнього перегляду інформації. Така інформація, згідно з вимогами законодавства ВООЗ, належить до наступного рівня: The insert sheet for the drug must contain a brief description of the drug and the mandatory date of the last revision of the information. According to the requirements of WHO legislation, such information belongs to the following equal:

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Фармакологічний Pharmacological

Фармакоекономічний Pharmacoeconomic

Споживацький Consumer

122 / 200
Пацієнтку 49-ти років турбують періодичний стискаючий біль голови в потиличній ділянці, запаморочення, підвищення артеріального тиску. В анамнезі цукровий діабет II типу. Який діуретичний засіб НЕ ВПЛИВАЄ на рівень глюкози крові? A 49-year-old patient suffers from periodic squeezing pain in the back of the head, dizziness, increased blood pressure. She has a history of type II diabetes. Which diuretic does NOT affect blood glucose level?

Гіпотіазид Hypotiazid

Сечовина Urea

Етакринова кислота Ethacrynic acid

Фуросемід Furosemide

Індапамід Indapamide

123 / 200
У субстанціях Шіїи іойійит та Каїіі іойійит визначають специфічну домішку тіосульфатів додаванням розчинів крохмалю і йоду Про відсутність домішки свідчить: In the substances Shiiya ioiiit and Kaiii ioiiit, a specific admixture of thiosulfates is determined by adding solutions of starch and iodine. The absence of an admixture is evidenced by:

Поява синього забарвлення Appearance of blue color

Знебарвлення розчину Solution discoloration

Випадіння білого осаду Precipitation of white precipitate

Зникнення синього забарвлення Disappearance of blue color

Поява жовтого забарвлення Appearance of yellow color

124 / 200
При виникненні симптомів інтоксикації парацетамолом, як антидот слід використовувати: When symptoms of paracetamol intoxication occur, the antidote should be used:

Хлористий натрій Sodium Chloride

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Глюкозу Glucose

Фуросемід Furosemide

125 / 200
Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення регламентуються наказом №360 від 19.072005 (із змі- нами та доповненнями). На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний фенобарбітал у складі комбінованої лікарської форми? The rules for issuing prescriptions and requirements-orders for medicinal products and medical products are regulated by Order No. 360 dated 19.07.2005 (with changes and additions). On which prescription form should phenobarbital be prescribed as part of the combined dosage form?

Ф-1 F-1

Ф-3 F-3

На двох рецептурних бланках Ф-1 та Ф-3 On two prescription forms F-1 and F-3

Ф-3 в двох примірниках F-3 in two copies

Відпускається без рецепта Over-the-counter

126 / 200
Згідно ДФУ (Доповнення 3) в траві материнки методом газової хроматографії визначають вміст тимолу та карвакролу. До якого класу біологічно активних речовин вони належать? According to DFU (Addendum 3), the content of thymol and carvacrol in motherwort is determined by gas chromatography. To which class of biologically active substances do they belong?

Флавоноїди Flavonoids

Іридоїди Iridoids

Ефірні олії Essential oils

Алкалоїди Alkaloids

Кумарини Coumarins

127 / 200
При приготуванні дерматологічної мазі додавання якої речовини буде створювати мазьемульсію: When preparing a dermatological ointment, the addition of which substance will create an ointment emulsion:

Ментол Menthol

Протаргол Protargol

Вісмуту субнітрат Bismuth subnitrate

Стрептоцид Streptocide

Резорцин Resorcin

128 / 200
Вкажіть назву розділу бізнес-плану, в якому викладено програму заходів, які сприятимуть збуту лікарських засобів: Indicate the name of the section of the business plan, which outlines the program of activities that will promote the sale of medicinal products:

План маркетингу Marketing Plan

Вступ Introduction

Резюме Summary

Виробничий план Production Plan

Фінансовий план Financial Plan

129 / 200
Швидке нарощування обсягів збуту і визнання покупцями лікарського засобу відбувається на такому етапі його життєвого циклу: Rapid growth of sales volumes and acceptance by buyers of a medicinal product occurs at this stage of its life cycle:

Насичення Saturation

Впровадження на ринок Market launch

Зрілості Maturities

Спаду Recession

Зростання Growth

130 / 200
До складу простого цукрового сиропу входять: Simple sugar syrup includes:

45 частин цукру і 55 частин води 45 parts sugar and 55 parts water

65 частин цукру,33 частини води,2 частини 90% спирту 65 parts sugar, 33 parts water, 2 parts 90% alcohol

50 частин цукру і 50 частин води 50 parts sugar and 50 parts water

64 частини цукру і 36 частин води 64 parts sugar and 36 parts water

73 частини цукру,22 частини води,5 частин 90% спирту 73 parts sugar, 22 parts water, 5 parts 90% alcohol

131 / 200
Відповідно до чинного законодавства, на підставі медичного висновку вагітним жінкам надається допологова відпустка, яка починається за таку кількість календарних днів до пологів: According to the current legislation, on the basis of a medical opinion, pregnant women are granted prenatal leave, which begins the following number of calendar days before childbirth:

30 30

70 70

80 80

50 50

40 40

132 / 200
Як називається форма власності, при якій аптека заснована на власності відповідної територіальної громади? What is the form of ownership called, in which the pharmacy is based on the property of the relevant territorial community?

Колективна Collective

Комунальна Utility

Приватна Private

Державна State

Колективно-приватна Collective-private

133 / 200
Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурно-виробничому відділі: Natural loss rates are calculated in the pharmacy in the prescription and production department:

У період звітності аптеки During the reporting period of the pharmacy

Щомісячно Monthly

У кінці кожного поточного року At the end of each current year

Після інвентаризації при виявленні недостачі After inventory when shortage is detected

У період інвентаризації During the inventory period

134 / 200
Супліддя вільхи чорної містять дубильні речовини і використовуються як в’яжучий засіб. Оберіть аналог за фармдією за відсутності сировини: Black alder fruits contain tannins and are used as an astringent. Choose an analogue by pharmacy in the absence of raw materials:

Плоди жостеру Zostera fruits

Плоди чорниці Blueberries

Корені алтею Roots of altea

Плоди шипшини Rosehip

Насіння льону Flaxseed

135 / 200
Хворому 35-ти років з приводу тахікардії був призначений пропранолол. Яка з нижче перерахованих побічних реакцій може виникнути при вживанні /3-адреноблокатору? A 35-year-old patient was prescribed propranolol for tachycardia. Which of the following adverse reactions can occur when taking a /3-adrenoblocker?

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

Лікарська залежність Drug addiction

Закрепи Fix

Кумуляція Cumulative

Бронхоспазм Bronchospasm

136 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу в рамках комплексної терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: A patient with hypertension was prescribed a diuretic as part of complex therapy, which caused hypokalemia. Identify this drug:

Амілорид Amiloride

Спіронолактон Spironolactone

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Алопуринол Allopurinol

Тріамтерен Triamterene

137 / 200
При виробництві м’яких лікарських форм використовують різні типи основ. Яка основа з приведених нижче є гідрофільною? In the production of soft dosage forms, different types of bases are used. Which of the following bases is hydrophilic?

Петролатум Petrolatum

Гідрогенізовані жири Hydrogenated fats

Тваринний жир Animal fat

Вазелін Vaseline

Поліетиленоксид Polyethylene oxide

138 / 200
При одночасному застосуванні доксицикліну гідрохлориду та перорального контрацептиву спостерігається: With the simultaneous use of doxycycline hydrochloride and an oral contraceptive, the following is observed:

Зменшення антибактеріального ефекту доксициклшу Decreasing the antibacterial effect of doxycycline

Збільшення антибактеріального ефекту доксицикліну Increasing antibacterial effect of doxycycline

Зниження ефективності перо-ральних контрацептивів Decrease in effectiveness of oral contraceptives

Збільшення ефективності перо-ральних контрацептивів Increase in effectiveness of oral contraceptives

- -

139 / 200
При одночасному застосувань метронідазолу та перораль-них антикоагулянтів кумаринового ряду пацієнта необхідно попередити про наступний побічний ефект: When using metronidazole and oral anticoagulants of the coumarin series at the same time, the patient should be warned about the following side effect:

Зниження ефекту метронідазо-лу Decreasing effect of metronidazole

Зниження дії антикоагулянтїв Decreasing effect of anticoagulants

Посилення дії антикоагулянтів та ризик виникнення кровотечі Strengthening the effect of anticoagulants and the risk of bleeding

Посилення ефекту метронідазо-лу Strengthening the effect of metronidazole

Посилення нейротоксичності Increasing neurotoxicity

140 / 200
Згідно з законодавством, усі підприємства зобов’язані зберігати грошові кошти в банківських установах. При створенні підприємства для зарахування коштів на формування статутного капіталу відкривають такий рахунок: According to the legislation, all enterprises are obliged to keep cash in banking institutions. When creating an enterprise, the following account is opened to deposit funds for the formation of authorized capital:

Бюджетний Budget

Поточний Current

Тимчасовий Temporary

Депозитний Deposit

Акредитив Letter of credit

141 / 200
Провізор-аналітик виконує аналіз субстанції кислоти аскорбінової згідно з вимогами ДФУ Для визначення домішки кислоти щавлевої він використовує розчин: The pharmacist-analyst performs the analysis of the substance of ascorbic acid in accordance with the requirements of the DFU. To determine the admixture of oxalic acid, he uses the solution:

Кальцію хлориду Calcium chloride

Натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate

Натрію хлориду Sodium Chloride

Натрію сульфату Sodium sulfate

Натрію тіосульфату Sodium thiosulfate

142 / 200
Підприємство розширює асортимент продукції за рахунок впровадження у виробництво лі- карського засобу, на який закінчився термін дії патенту. Такий лікарський засіб називається: The company is expanding its range of products due to the introduction into production of a drug whose patent has expired. This drug is called:

Брендовий Brand

Патентований Patented

Оригінальний Original

Фальсифікований Falsified

Іенеричний Generic

143 / 200
Хворий 70-ти років зі стенокардією прийшов з претензією в аптеку, що йому відпустили засіб, який спричинив сильний розпираючий біль голови, хоча напад стенокардії був усунений. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект ? A 70-year-old patient with angina came to the pharmacy with a claim that he was given a drug that caused a severe throbbing headache, although the angina attack was resolved. For which antianginal drug is characterized by such a side effect?

Нітросорбід Nitrosorbide

Триметазидин Trimetazidine

Метопролол Metoprolol

Амлодипін Amlodipine

Ніфедипін Nifedipine

144 / 200
Під час відпуску доксици-кліну провізор порадив пацієнту утриматися від вживання молочних продуктів. Провізор дав таку рекомендацію, оскільки молочні продукти: While dispensing doxycycline, the pharmacist advised the patient to refrain from consuming dairy products. The pharmacist gave the following recommendation because dairy products:

Збільшують токсичність антибіотика Increases the toxicity of the antibiotic

Погіршують процес травлення їжі They worsen the process of food digestion

Не засвоюються при прийомі антибіотика Not assimilated when taking an antibiotic

Сповільнюють всмоктування антибіотика They slow down the absorption of the antibiotic

Збільшують ризик дисбактеріозу Increase the risk of dysbiosis

145 / 200
Які речовини можуть використовуватися у якості гелеутворю-вачів при виробництві гелів? What substances can be used as gelling agents in the production of gels?

Вазелін, ланолін Vaseline, lanolin

Поліетиленоксиди, твердий жир Polyethylene oxides, solid fat

Похідні целюлози, карбомери Cellulose derivatives, carbomer

Гліцерин, рослинні олії Glycerin, vegetable oils

Крохмаль, магнію окис Starch, magnesium oxide

146 / 200
Фармацевтичне підприємство виготовляє лікарські препарати з термолабільними речовинами. Вкажіть метод сушіння, який використовують при отриманні вказаних препаратів: The pharmaceutical company manufactures medicinal preparations with thermolabile substances. Specify the drying method used to obtain the specified preparations:

Iнфрачервоний Infrared

Радіаційний Radiation

Ультразвуковий Ultrasonic

Висушування струмом високої частоти High-frequency current drying

Сублімаційний Sublimation

147 / 200
У хворого 27-ми років при лікуванні ангіни препаратами амі-нопеніцилінів розвинулась алергічна реакція. З якої групи доцільно обрати антибіотик для лікування цього хворого, щоб зменшити імовірність розвитку алергічної реакції? A 27-year-old patient developed an allergic reaction during the treatment of angina with aminopenicillins. From which group is it advisable to choose an antibiotic for the treatment of this patient in order to reduce the likelihood of developing an allergic reaction reactions?

Захищені амінопеніциліни Protected aminopenicillins

Напівсинтетичні пеніциліни Semi-synthetic penicillins

Цефалоспорини Cephalosporins

Макроліди Macrolides

Ышенеми Yshenemy

148 / 200
У своїй роботі фармацевтичне підприємство застосовує вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на лікарські засоби, оскільки він не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих потужностей, обмеженість сировини. Який вид маркетингу застосовує підприємство? In its work, the pharmaceutical company uses a type of marketing aimed at reducing the demand for medicinal products, as it cannot be satisfied due to insufficient production capacity, limited raw materials. What What type of marketing does the company use?

Ремаркетинг Remarketing

Конверсійний Conversion

Протидіючий Anti

Стимулюючий Stimulating

Демаркетинг Demarketing

149 / 200
Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Dimedroli 0,05 Glucosi 0,3 M.f.pulv. аі^№я10 S.: По 1 порошку двiчi на день Вкажіть розважування порошку: The pharmacist prepares powders according to the prescription: Rp.: Dimedroli 0.05 Glucosi 0.3 Mfpulv. аи^№я10 S.: 1 powder twice a day Specify weighing the powder:

3,0 3.0

0,25 0.25

0,30 0.30

0,35 0.35

3,5 3.5

150 / 200
До аптеки надійшов рецепт на лікарську форму, що містить атропіну сульфат, який підлягає предметно-кількісному обліку. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці: The pharmacy received a prescription for a dosage form containing atropine sulfate, which is subject to subject-quantitative accounting. Specify the term of storage of such a prescription in the pharmacy:

5 років 5 years

1 місяць 1 month

3 роки 3 years

1 рік 1 year

Не зберігається, а повертається хворому Not stored, but returned to the patient

151 / 200
До лікарських засобів з групи алкалоїдів, похідних піролізидину, належить: Drugs from the group of alkaloids, derivatives of pyrrolizidine include:

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Стрихніну нітрат Strychnine nitrate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

152 / 200
Аптека має право виготовляти лікарські засоби за індивідуальними прописами лікарів. Передбачувана оплата роботи фармацевта при виготовленні лікарських форм - це: The pharmacy has the right to manufacture medicinal products according to the individual prescriptions of doctors. The estimated payment for the pharmacist's work in the manufacture of medicinal forms is:

Витрата товару Product consumption

Рентабельність продажу Profitability of sales

Торгова націнка Trade markup

Роздрібний товарообіг Retail turnover

Taxa laborum Taxa laborum

153 / 200
Штучно отримані, замкнуті сферичні частинки, утворені бімолекулярними ліпідними шарами, найчастіше фосфоліпідами, в порожнинах між якими міститься сфера формування, називаються: Artificially obtained, closed spherical particles formed by bimolecular lipid layers, most often phospholipids, in the cavities between which the forming sphere is located, are called:

Тубатини Tubatyny

Спансул Spansul

Капсули Capsules

Ліпосоми Liposomes

Гранули Pells

154 / 200
Траву материнки використовують для виробництва фітозасо-бів. Згідно з вимогами Державної Фармакопеї України, ідентифікація сировини передбачає хроматографічний контроль за допомогою тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують наступні речовини: Motherwort grass is used for the production of phytoremedies. According to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, the identification of raw materials involves chromatographic control using thin-layer chromatography. On a chromatographic plate after treatment with a reagent, identification the following substances:

Атропін та гіосциамін Atropine and Hyoscyamine

Апігенін та лютеолін Apigenin and luteolin

Арбутин та метиларбутин Arbutin and methylarbutin

Тимол та карвакрол Thymol and Carvacrol

Кверцетин та рутин Quercetin and Rutin

155 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію субстанції ізоніазиду у відповідності до вимог ДФУ за температурою плавлення жовтого осаду, який отримують при взаємодії з розчином: The pharmacist-analyst performs the identification of the isoniazid substance in accordance with the requirements of the DFU by the melting point of the yellow precipitate obtained when interacting with the solution:

Гідроксихіноліну Hydroxyquinoline

Калію броміду Potassium bromide

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Ваніліну Vanillin

Натрію нітропрусиду Sodium nitroprusside

156 / 200
Квіткові пуп’янки гвоздики містять ефірну олію та використовуються для виробництва фітозасобів з антисептичною дією. Згідно з вимогами ДФУ, ідентифікація сировини виконується методом тонкошарової хроматографії. На хроматографічній пластинці після обробки реактивом ідентифікують зони: The flower buds of cloves contain essential oil and are used for the production of phytoremedies with an antiseptic effect. According to the requirements of the DFU, identification of raw materials is carried out by the method of thin-layer chromatography. On the chromatographic plate after treatment with the reagent identify the zones:

Апігенину та лютеоліну Apigenin and luteolin

Скополетину та умбеліферону Scopoletina and Umbelliferon

Скополаміну та гіосциаміну Scopolamine and Hyoscyamine

Кверцетину та рутину Quercetin and rutin

Євгенолу та каріофілену Eugenol and Caryophyllene

157 / 200
Вкажіть стандартну фармакопейну рідину: Specify standard pharmacopoeial liquid:

Розчин формальдегіду 37% Formaldehyde solution 37%

Розчин кальцію хлориду 10% Calcium chloride solution 10%

Розчин фурациліну 0,02% Furacilin solution 0.02%

Розчин анальгіну 3% Analgin 3% solution

Розчин кислоти борної 2% Boric acid solution 2%

158 / 200
Пил рослинної сировини, що містить сапоніни, при переробці, сушінні та подрібненні викликає подразнення слизових оболонок, тому слід дотримуватись правил безпеки при роботі з: Dust of vegetable raw materials containing saponins during processing, drying and grinding causes irritation of the mucous membranes, so safety rules should be followed when working with:

Rhizomata Calami Rhizomata Calami

Radices Althaeae Radices Althaeae

Rhizomata Bistortae Rhizomata Bistortae

Radices Glycyrrhizae Radices Glycyrrhizae

Radices Taraxaci Radices Taraxaci

159 / 200
Фармацевтичне підприємство сформувало цілісний набір ознак, який містить: торговельну марку, раціональне й емоційне сприйняття споживачем фірмового стилю товаровиробника, товарної марки та самого товару, а також заходів з його просування на ринку. Яке поняття відповідає даному опису? The pharmaceutical company has formed a complete set of features, which includes: a trademark, the consumer's rational and emotional perception of the corporate style of the manufacturer, the trademark and the product itself, as well as measures of its promotion in the market. Which concept corresponds to this description?

Штрих-код Barcode

Бренд Brand

Етикетка Label

Упаковка Packaging

Маркування Marking

160 / 200
У фітохімічному цеху при виробництві настоянки з лікарської рослинної сировини додатково вводять 5% ефірної олії. Вкажіть сировину, з якої виготовляють настоянку: In the phytochemical workshop, during the production of tincture from medicinal plant raw materials, 5% of essential oil is additionally introduced. Specify the raw material from which the tincture is made:

Трава звіробою St. John's wort

Квіти арніки Arnica flowers

Квіти календули Calendula flowers

Листки беладонни Belladonna leaves

Листки м’яти перцевої Peppermint leaves

161 / 200
Хворому з артеріальною гіпертензією призначено інгібітори АПФ. Про який можливий побічний ефект необхідно попередити хворого? A patient with arterial hypertension is prescribed ACE inhibitors. What possible side effect should the patient be warned about?

Слинотеча Salivation

Проноси Diarrhea

Набряки нижніх кінцівок Swelling of the lower extremities

Нетримання сечі Incontinence

Кашель Cough

162 / 200
Хлопчику 8-ми років з приводу пневмонії був призначений антибіотик. Після лікування він втратив слух. Яка група антибіотиків могла викликати дане ускладнення? An 8-year-old boy was prescribed an antibiotic for pneumonia. After treatment, he lost his hearing. Which group of antibiotics could have caused this complication?

Пеніциліни напівсинтетичні Semisynthetic penicillins

Пеніциліни природні Penicillins are natural

Макроліди Macrolides

Цефалоспорини Cephalosporins

Аміноглікозиди Aminoglycosides

163 / 200
Який із наведених препаратів є антидотом при невідкладній допомозі при гострих отруєннях сполуками миш’яку, ртуті, хрому, вісмуту? Which of the following drugs is an antidote in case of acute poisoning with compounds of arsenic, mercury, chromium, bismuth?

Преднізолон Prednisone

Унітіол Unithiol

Атропін Atropine

Адреналін Adrenaline

Морфін Morphine

164 / 200
Вагітна жінка 27-ми років хворіє на цукровий діабет II типу (інсуліннезалежний). Який лікарський засіб є препаратом вибору? A 27-year-old pregnant woman suffers from type II (non-insulin-dependent) diabetes. What drug is the drug of choice?

Метформін Metformin

Ілібенкламид Ilibenclamide

Інсулін Insulin

Буформін Buformin

Лікування діабету протипоказане Diabetes treatment is contraindicated

165 / 200
Чоловік 59-ти років тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Який лікарський засіб для профілактики гіпокаліємії необхідно застосувати в даному випадку? A 59-year-old man has been using furosemide for the treatment of heart failure for a long time. What drug should be used to prevent hypokalemia in this case?

Еналаприл Enalapril

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Панангін Panangin

Тіотриазолін Thiotriazoline

Триметазидин Trimetazidine

166 / 200
Який жарознижувальний засіб можна використовувати для дитини 3-х місяців? Which antipyretic agent can be used for a 3-month-old child?

Індометацин Indomethacin

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Німесулід Nimesulide

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

167 / 200
Жінка 53-х років хворіє на ішемічну хворобу серця, стенокардію. Який лікарський засіб слід використовувати для зняття нападу стенокардії? A 53-year-old woman suffers from coronary heart disease, angina pectoris. What medicine should be used to relieve an attack of angina pectoris?

Пропранолол Propranolol

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дипіридамол Dipyridamole

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

168 / 200
Хворому призначено антацидний засіб, що містить алюмінію гідроокис. Про яку небажану реакцію, що виникає найчастіше, необхідно попередити хворого? The patient is prescribed an antacid containing aluminum hydroxide. What adverse reaction that occurs most often should the patient be warned about?

Метеоризм Meteorism

Діарея Diarrhea

Закреп Record

Нудота Nausea

Зниження апетиту Decreased appetite

169 / 200
Хворій 20 років. Після укусу оси розвинувся набряк Квінке, на тулубі з’явився висип у вигляді пухирів, папул. Невідкладну допомогу треба починати з препарату: The patient is 20 years old. After a wasp bite, Quincke's edema developed, a rash in the form of blisters, papules appeared on the body. Emergency care should be started with the drug:

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Пеніцилін Penicillin

Преднізолон Prednisone

Іемодез Iemodez

170 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування рідкої лікарської форми, до складу якої входить ре- човина, розчинна в лужному середовищі. Вкажіть цю речовину: The pharmacy received a prescription for the preparation of a liquid dosage form, which includes a substance soluble in an alkaline environment. Specify this substance:

Калію бромід Potassium bromide

Йод Iodine

Фурацилін Furacilin

Осарсол Osarsol

Протаргол Protargol

171 / 200
В аптеку надійшов рецепт для приготування відвару. З якої лікарської рослинної сировини готують відвар? The pharmacy received a recipe for making a decoction. What medicinal plant material is used to prepare the decoction?

Листя конвалії Leaves of lily of the valley

Листя подорожника Plantain leaves

Листя кропиви Nettle leaves

Кора крушини Bark of buckthorn

Листя підбілу Leaves under white

172 / 200
Вкажіть масу ректальних супозиторіїв, якщо вона не вказана у рецепті: Indicate the mass of rectal suppositories, if it is not specified in the prescription:

2,0 2.0

4,0 4.0

5,0 5.0

3,0 3.0

1,5 1.5

173 / 200
У складі очних крапель як допоміжну речовину використовують метилцелюлозу. Яке її призначення у даній лікарській формі? Methylcellulose is used as an auxiliary substance in eye drops. What is its purpose in this dosage form?

Розчинник Solvent

Коригент Corrigent

Для ізотування For isolation

Пролонгатор Prolonger

Консервант Preservative

174 / 200
Рахунок, який відкривається в установах банків для зарахування коштів з метою формування статутного капіталу і забезпечення спільної діяльності за участі іноземних інвесторів, називається: The account opened in bank institutions for depositing funds for the purpose of forming the authorized capital and ensuring joint activities with the participation of foreign investors is called:

Тимчасовий Temporary

Поточний Current

Акредитив Letter of credit

Картковий Card

Валютний Currency

175 / 200
Відповідно до законодавства заробітна плата поділяється на основну, додаткову та заохочувальну. Що з перерахованого належить до основної? According to the legislation, wages are divided into basic, additional and incentive. Which of the above belongs to the basic?

Оплата простою не з вини працівника Payment for downtime is not the fault of the employee

Посадовий оклад Salary

Матеріальна допомога Material assistance

Премії працівникам Employee bonuses

Оплата щорічних і додаткових відпусток Payment of annual and additional holidays

176 / 200
Відповідно до законодавства працівники аптеки мають право на оплачувану відпустку. Тривалість щорічної відпустки за відпрацьований рік становить: According to the law, pharmacy employees have the right to paid vacation. The duration of annual vacation for a year of work is:

63 календарних дні 63 calendar days

24 календарних дні 24 calendar days

45 календарних днів 45 calendar days

59 календарних днів 59 calendar days

30 календарних днів 30 calendar days

177 / 200
На лікарські засоби, які виробляються в аптеці серійно та підлягають реалізації, повинен бути розроблений внутрішній документ суб’єкта господарювання, а саме: Medicines that are produced in a pharmacy in series and are subject to sale, an internal document of the business entity must be developed, namely:

Аналіз лікарської форми Analysis of dosage form

Реєстр на лікарський засіб Medicine register

Технологічна інструкція Technological instruction

Сертифікат якості Quality Certificate

Нормативна документація Regulatory documentation

178 / 200
Вкажіть, яка мінімальна періодичність проведення інвентаризації будівельних споруд та іншої нерухомості аптеки? Indicate the minimum periodicity of the inventory of building structures and other real estate of the pharmacy?

2 рази на рік 2 times a year

1 раз на квартал 1 time per quarter

1 раз на 3 роки Once every 3 years

1 раз на місяць Once a month

3 рази на рік 3 times a year

179 / 200
Які товарно-матеріальні цінності інвентаризаційна комісія включає до окремого інвентаризаційного опису під час проведення переобліку в аптеці? Which commodity and material values does the inventory commission include in a separate inventory description during recalculation in the pharmacy?

Перев’язувальні матеріали Banding materials

Лікарські трави Medicinal herbs

Наркотичні та психотропні ЛЗ Narcotic and psychotropic drugs

Вироби медичного призначення Products for medical purposes

Спиртові настоянки Alcohol tinctures

180 / 200
Вкажіть норми природних втрат готових лікарських засобів, які беруться до уваги під час проведення інвентаризації? Specify the norms of natural losses of finished medicines, which are taken into account during the inventory?

0,65% 0.65%

Норми не визначені Norms not defined

0,85% 0.85%

1,7% 1.7%

1,9% 1.9%

181 / 200
Для провадження діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами отримано дозвільний документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності. Цей документ має назву: In order to carry out the activity of wholesale trade of medicinal products, a permit document of the state model was obtained, which certifies the right of the business entity to carry out the type of activity specified in it. This document is called :

- -

Статут Statute

Торговий патент Trade patent

Установчий договір Foundation contract

Ліцензія License

182 / 200
На фармацевтичному підприємстві склалася ситуація, коли працівники виконують значний обсяг роботи за низьку заробітну плату через погрози керівництва щодо звільнення. Вкажіть форму влади, яку застосовує керівництво: At a pharmaceutical company, a situation has arisen where employees perform a significant amount of work for low wages due to threats of dismissal by management. Specify the form of power exercised by management:

Влада винагороди Reward Authority

Еталонна влада Reference power

Влада, заснована на примушуванні або страху Power based on coercion or fear

Інформаційна влада Information Authority

Експертна влада Expert Authority

183 / 200
Вкажіть способи одержання настоянок: Specify ways to obtain tinctures:

Ректифікація, мацерація Rectification, maceration

Перколяція, розчинення рослинної сировини Percolation, dissolution of plant material

Розчинення екстрактів Dissolving extracts

Мацерація, перколяція, розчинення екстрактів Maceration, percolation, dissolution of extracts

Перколяція, розчинення екстрактів Percolation, dissolution of extracts

184 / 200
Вкажіть кількість сировини для одержання 100 л настоянки конвалії: Enter the amount of raw materials to produce 100 liters of lily of the valley tincture:

20 кг 20 kg

50 кг 50 kg

100 кг 100 kg

10 кг 10 kg

5 кг 5 kg

185 / 200
Вкажіть стадії методу перко-ляції: Indicate the stages of the percolation method:

Замочування, настоювання, власне перколяція Soaking, infusion, actual percolation

Замочування, настоювання Soaking, infusion

Настоювання, власне перколя-ція Insertion, proper percolation

Розчинення, екстрагування Dissolution, extraction

Розчинення, фільтрування, власне перколяція Dissolution, filtering, proper percolation

186 / 200
До якої групи допоміжних речовин належить кальцію стеарат? To which group of excipients does calcium stearate belong?

Барвники Dye

Антифрикційні Anti-friction

Пластифікатори Plasticizers

Наповнювачі Fillers

Розпушувачі Flitterers

187 / 200
На фармацевтичному підприємстві виготовляють розчин еуфіліну для ін’єкцій. Вкажіть особливості приготування даного розчину: At a pharmaceutical company, eufilin solution for injections is manufactured. Specify the peculiarities of preparation of this solution:

Додавання стабілізатору Adding Stabilizer

Очищення методом стерильного фільтрування Cleaning by sterile filtration

Розчинення лікарської речовини при нагріванні Dissolution of medicinal substance during heating

Приготування розчину вищої концентрації Preparation of higher concentration solution

Очищення розчину від барвних та пірогенних речовин Cleaning of the solution from colored and pyrogenic substances

188 / 200
На фармацевтичному підприємстві одержують м’які капсули методом пресування. У чому полягає суть даного методу? At a pharmaceutical company, soft capsules are obtained by pressing. What is the essence of this method?

Утворюється желатинова крапля з одночасним включенням лікарської речовини A gelatin drop is formed with the simultaneous inclusion of a medicinal substance

Корпус і кришечка після заповнення капсули щільно закриваються за допомогою поршня After filling the capsule, the body and lid are tightly closed with the help of a piston

Із желатинових стрічок штампують капсули з їх одночасним заповненням Capsules are stamped from gelatin tapes and filled at the same time

Формують капсули, після чого їх наповнюють та закривають Capsules are formed, then filled and closed

За допомогою поршня відбувається одночасне пресування желатину з утворенням капсули та її наповнення With the help of a piston, gelatin is pressed simultaneously with the formation of a capsule and its filling

189 / 200
Кількісний вміст заліза (II) сульфату гептагідрату в субстанції відповідно до вимог Державної фармакопеї України встановлюють методом цериметрії. Який індикатор використовують для встановлення точки еквівалентності? The quantitative content of iron (II) sulfate heptahydrate in the substance is determined by the cerimetry method in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine. What indicator is used to establish the equivalence point?

Крохмаль Starch

Протравний чорний Etch black

Фероїн Feroin

Тимоловий синій Thymol blue

Флуоресцеїн Fluorescein

190 / 200
При проведенні якісного хімічного аналізу субстанції кислоти нікотинової провели реакцію, в результаті якої з’являється синє забарвлення. Який реактив при цьому використаний? During qualitative chemical analysis of the nicotinic acid substance, a reaction was carried out resulting in a blue color. What reagent was used?

Роданбромідний реактив Rhodanbromide reagent

Розчин міді (II) сульфату Solution of copper (II) sulfate

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Реактив Неслера Nesler's Reagent

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

191 / 200
При проведенні ідентифікації нітроксоліну провели реакцію, в результаті якої з’являється чорно-зелене забарвлення. Який реактив при цьому використаний? During the identification of nitroxoline, a reaction was carried out, as a result of which a black-green color appears. What reagent was used?

Роданбромідний реактив Rhodanbromide reagent

Розчин міді (II) сульфату Solution of copper (II) sulfate

Реактив Неслера Nesler's Reagent

Розчин натрію гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

192 / 200
Які йони, відповідно до вимог Державної фармакопеї України, ідентифікують з розчином дина-трію гідрофосфату у присутності розчину аміаку розведеного і розчину амонію хлориду? What ions, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, are identified with a solution of disodium hydrogen phosphate in the presence of a dilute ammonia solution and an ammonium chloride solution?

Арсену (III) Arsenic (III)

Магнію Magnesium

Аргентуму Argentum

Кальцію Calcium

Калію Potassium

193 / 200
Оберіть катіон, який з розчином калію фероціаніду в середовищі кислоти ацетатної з наступним додаванням амонію хлориду утворює білий кристалічний осад: Choose a cation that forms a white crystalline precipitate with a solution of potassium ferrocyanide in the medium of acetic acid followed by the addition of ammonium chloride:

Цинк Zinc

Кальцій Calcium

Ферум (III) Ferrum (III)

Магній Magnesium

Ферум (II) Ferrum (II)

194 / 200
Який метод НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для кількісного визначення тіаміну гідроброміду в субстанції? Which method is NOT used to quantify thiamine hydrobromide in a substance?

Аргентометрія після нейтралізації лугом Argentometry after alkali neutralization

Алкаліметрія, пряме титрування Alkalimetry, direct titration

Броматометрія, зворотнє титрування Bromatometry, reverse titration

Гравіметрія Gravimetry

Аргентометрія за методом Фаянса Argentometry according to the Fayance method

195 / 200
Субстанцію дибазолу аналізують на кількісний вміст діючої речовини методом ацидиметрії в неводному середовищі. Який ти-трант та індикатор використовують в цьому методі? The Dibazole substance is analyzed for the quantitative content of the active substance by the method of acidimetry in a non-aqueous environment. What reagent and indicator are used in this method?

Розчин натрію гідроксиду, фенолфталеїн Sodium hydroxide solution, phenolphthalein

Розчин кислоти сульфатної, нафтолбензеїн Solution of sulfuric acid, naphtholbenzene

Розчин натрію метилату, тимоловий синій Sodium methylate solution, thymol blue

Розчин кислоти нітратної, кристалічний фіолетовий Nitric acid solution, crystal violet

Розчин кислоти перхлоратної, кристалічний фіолетовий Perchloric acid solution, crystal violet

196 / 200
На фармацевтичних підприємствах застосовуються дві форми оплати праці. Вкажіть форму оплати праці, коли розмір заробітної плати прямо залежить від кількості одиниць виготовленої продукції? Two forms of remuneration are used at pharmaceutical enterprises. Specify the form of remuneration when the amount of wages directly depends on the number of units of manufactured products?

Преміальна Premium

Погодинно-преміальна Hourly premium

Проста погодинна Simple hourly

Бригадна Brigade

Відрядна Detached

197 / 200
Для аналізу товарного асортименту фармацевтична фірма використала матрицю Бостон Консалтинг Груп. В результаті встановлено, що ринок інтенсивно зростає, а один з препаратів фірми охоплює значну частку цього ринку. Вкажіть, до якої групи товарів ( стратегічних господарських одиниць) належить даний лікарський препарат : To analyze the product range, the pharmaceutical company used the matrix of the Boston Consulting Group. As a result, it was established that the market is growing intensively, and one of the company's drugs covers a significant share of this market. Specify , to which group of goods (strategic economic units) this drug belongs:

Важкі діти Difficult children

- -

Собаки Dogs

Дійні корови Milk cows

Зірки Stars

198 / 200
Хворому з метою профілактики холестазу було призначено жовчогінний препарат 'Фламін'. Вкажіть лікарську рослинну сировину, яка є джерелом отримання цього препарату: The cholestatic drug 'Flamin' was prescribed to the patient to prevent cholestasis. Specify the medicinal plant raw material that is the source of obtaining this drug:

Трава гірчака перцевого Pepper mustard herb

Квітки цмину піскового Sandy cummin flowers

Трава звіробою продірявленого St. John's wort

Квітки волошки синьої Blue cornflower flowers

Квітки пижма звичайного Flowers of common tansy

199 / 200
Корені багаторічної трав’янистої рослини родини Araliaceae містять тритерпенові сапоніни. Препарати з сировини використовують при фізичній та розумовій втомі, зниженій працездатності, підвищують загальну опірність організму. Вкажіть дану рослину: The roots of a perennial herbaceous plant of the Araliaceae family contain triterpene saponins. Preparations from raw materials are used for physical and mental fatigue, reduced work capacity, and increase the body's general resistance. Specify this plant :

Polemonium coeruleum Polemonium coeruleum

Panaх ginseng Panakh ginseng

Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus

Orthosiphon stamineus Orthosiphon stamineus

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

200 / 200
З трави термопсису ланцетоподібного виготовляють настій, екстракт сухий, 'Таблетки від кашлю' які мають відхаркувальну дію. За вмістом якої групи БАР стандартизують дану сировину: An infusion, a dry extract, 'Cough tablets' that have an expectorant effect are made from the herb Thermopsis lanceolate. The content of which BAR group is used to standardize this raw material:

Алкалоїди Alkaloids

Сапоніни  Saponins

Флавоноїди Flavonoids

Іридоїди Iridoids

Полісахариди Polysaccharides
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200