Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У хворої 36-ти років із вираженим менінгеальним синдромом, петехіальними висипаннями на шкірі, ознобом, температурою тіла 39oC, запальними змінами в периферичній крові та нейтрофільним плейоцитозом у лікворі діагностовано гнійний менінгіт. Який із наявних синдромів у хворої має вирішальне значення для постановки діагнозу менінгіту? A 36-year-old patient with pronounced meningeal syndrome, petechial rashes on the skin, chills, body temperature of 39oC, inflammatory changes in the peripheral blood and neutrophilic pleocytosis in the cerebrospinal fluid was diagnosed purulent meningitis. Which of the patient's existing syndromes is crucial for making a diagnosis of meningitis?

Запальні зміни в периферичній крові Inflammatory changes in peripheral blood

Підвищення температури тіла, озноб Increased body temperature, chills

Петехіальні висипання на шкірі Petechial rash on the skin

Менінгеальний синдром Meningeal syndrome

Нейтрофільний плейоцитоз Neutrophil pleocytosis

2 / 200
У чоловіка 39-ти років через 2 доби після дорізу телиці, з’явилась пляма на руці, яка за добу перетворилась на пустулу з чорним дном, безболісну при дотику, з вінцем дочірніх везикул по периферії. Об’єктивно: температура 39oC, на руці та плечі безболісний набряк. Ps- 100/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., ЧД-30/хв. Який діагноз є найбільш імовірним? 2 days after slaughtering a heifer, a 39-year-old man developed a spot on his hand, which within a day turned into a pustule with a black bottom, painless to the touch , with a crown of daughter vesicles on the periphery. Objectively: temperature 39oC, painless swelling on the arm and shoulder. Ps- 100/min., BP- 95/60 mm Hg, BH-30/min. What diagnosis is the most probable?

Сибірка Anthrax

Туляремія Tularemia

Бруцельоз Brucellosis

Герпес Herpes

Чума Plague

3 / 200
В місті заплановано будівництво промислового підприємства (1А класу небезпеки), у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азоту. На якій відстані від джерела викиду даного підприємства концентрації зазначених інгредієнтів в атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК? In the city, the construction of an industrial enterprise (hazard class 1A) is planned, the emissions of which will contain sulfur dioxide and nitrogen dioxide. At what distance from the emission source of this enterprise are the concentrations of the specified of ingredients in atmospheric air must meet the MPC?

1000 м 1000 m

3000 м 3000 m

100 м 100 m

50 м 50 m

500 м 500 m

4 / 200
До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся чоловік 44-х років, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами та лаком. Скарги хворого і об’єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав 'Екстрене повідомлення': A 44-year-old man who works in the shop of a furniture factory, where furniture is painted and varnished, turned to the therapist of the district polyclinic. The patient's complaints are objective the data indicated acute occupational poisoning. The doctor temporarily dismissed the victim from work, prescribed treatment and sent an 'Emergency Message':

У медико-санітарну частину підприємства To the medical and sanitary part of the enterprise

Головному лікарю ТМО To the Chief Physician of TMO

На підприємство, де працює постраждалий To the enterprise where the victim works

У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання To a specialized clinic confirming the disease

Районної санітарно-епідеміологічної станції District sanitary-epidemiological station

5 / 200
Хвора 39-ти років скаржиться на задишку, помірний кашель з невеликою кількістю харкотиння, важкість в лівій половині грудної клітки, підвищення температури тіла до 37, 7oC. Ця симптоматика з’явилась та посилювалась впродовж тижня. Об’єктивно: ЧД26/хв. Ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Нижче кута лівої лопатки голосове тремтіння різко послаблене, перкуторно - притуплений тон, аускультативно - послаблене везикулярне дихання. Який попередній діагноз? A 39-year-old patient complains of shortness of breath, a moderate cough with a small amount of sputum, heaviness in the left half of the chest, an increase in body temperature to 37.7oC. These symptoms appeared and increased over the course of a week. Objectively: BH26/min. The left half of the chest lags behind during breathing. Below the angle of the left scapula, the voice tremor is sharply weakened, percussively - dulled tone, auscultation - weakened vesicular breathing. What is the previous diagnosis?

Лівобічна пневмонія Left sided pneumonia

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Лівобічна міжреберна невралгія Left sided intercostal neuralgia

Абсцес нижньої частки лівої легені Abscess of the lower lobe of the left lung

Лівобічний ексудативний плеврит Left-sided exudative pleurisy

6 / 200
Дівчинка 10-ти місяців хвора на гостру респіраторну інфекцію з явищами токсикозу. На шкірі живота з’явився геморагічний висип, було двічі блювання 'кавовою гущею', відмічалася макрогематурія. Які лабораторні обстеження необхідно провести для уточнення причин геморагічного синдрому? A 10-month-old girl has an acute respiratory infection with symptoms of toxicosis. A hemorrhagic rash appeared on the skin of the abdomen, she vomited 'coffee grounds' twice, macrohematuria was noted What laboratory tests should be performed to clarify the causes of hemorrhagic syndrome?

Аналіз сечі Urine analysis

Коагулограма Coagulogram

Стернальна пункція для дослідження кісткового мозку Sternal puncture for bone marrow examination

Аналіз випорожнень на приховану кров Stool analysis for occult blood

Аналіз крові на вміст імуноглобулінів Blood analysis for the content of immunoglobulins

7 / 200
Хвора 23-х років звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на біль внизу живота, який посилюється під час менструації, мажучі кров’янисті виділення до і після менструації. Захворювання пов’язує зі штучним абортом. В дзеркалах: на шийці матки 5 темно-червоних включень. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient came to a women's consultation with complaints of pain in the lower abdomen that worsens during menstruation, smearing bloody discharge before and after menstruation. Disease connects with artificial abortion. In the mirrors: 5 dark red inclusions on the cervix. What is the most likely diagnosis?

Зовнішній ендометріоз External endometriosis

Рак шийки матки Cervical cancer

Ерозія шийки матки Cervical erosion

Дисплазія шийки матки Cervical dysplasia

Поліпоз шийки матки Cervical polyposis

8 / 200
Чоловік 60-ти років, зі слів дружини, випив значну кількість алкоголю, впав у калюжу обличчям, так і залишився лежати. При дослідженні трупа збільшення і емфізема легень, асфіктичний тип кровонаповнення серця, наявність планктону у печінці та внутрішніх органах, у крові 2,91o /oo етилового спирту. Можлива причина смерті? A 60-year-old man, according to his wife, drank a significant amount of alcohol, fell face down into a puddle, and remained lying there. During the examination of the corpse, enlargement and emphysema of the lungs, asphyxic type of blood filling of the heart, the presence of plankton in the liver and internal organs, 2.91o /oo of ethyl alcohol in the blood. Possible cause of death?

Отруєння невідомою отрутою Poisoning with an unknown poison

Ішемічна хвороба серця Ischemic heart disease

Алкогольна інтоксикація Alcohol intoxication

Причину смерті визначити неможливо The cause of death cannot be determined

Утоплення у воді Drowning in water

9 / 200
У породіллі 32-х років при ручному видаленні посліду і обстеженні матки виявлено розрив шийки матки справа з переходом на нижній сегмент. Крововтрата досягає 1300 мл і продовжується. Яка тактика лікаря? In a 32-year-old woman in labor, manual removal of the litter and examination of the uterus revealed a rupture of the cervix on the right with a transition to the lower segment. Blood loss reaches 1300 ml and continues. What tactics doctor?

Тампонада матки Uterine tamponade

Надпіхвова ампутація матки Supravaginal amputation of the uterus

Тампон з ефіром в заднє склепіння Tampon with ether in the back vault

Затискачі за Бакшеєвим чи Тікінадзе Clamps according to Baksheev or Tikinadze

Екстирпація матки Uterus extirpation

10 / 200
Жінка 32-х років скаржиться на відчуття нереальності, зміненності власного тіла. Коли стоїть перед дзеркалом, впізнає себе, але її руки, ноги, обличчя здаються їй чужими, що не належать їй. Який найбільш імовірний психопатологічний розлад у хворої? A 32-year-old woman complains about the feeling of unreality, changeability of her own body. When she stands in front of the mirror, she recognizes herself, but her hands, legs, face seem alien to her, that do not belong to her. What is the most probable psychopathological disorder in the patient?

Деперсоналізація Depersonalization

Ілюзії Illusions

Дереалізація Derealization

Галюцинації Hallucinations

Сенестопатії Senestopathy

11 / 200
Дівчинка 13-ти років останні два тижні скаржиться на задишку, появу набряку в ділянці гомілок та стоп після фізичного навантаження. Після нічного сну набряки значно зменшуються. При клінічному обстеженні виявляється збільшення печінки, грубий систолічний шум над ділянкою серця. Аналізи сечі і крові не змінені. Яке найбільш імовірне походження набряків у цієї дитини? A 13-year-old girl has been complaining of shortness of breath for the past two weeks, the appearance of swelling in the lower legs and feet after physical exertion. After a night's sleep, the swelling decreases significantly. During clinical examination an enlarged liver, a rough systolic murmur over the heart area is found. Urine and blood tests are unchanged. What is the most likely origin of edema in this child?

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Цироз печінки Liver cirrhosis

Ангіоневротичний набряк Angioedema

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Серцева недостатність Heart failure

12 / 200
До лікарні ургентно потрапила хвора 24-х років з проявами перитоніту. 16 годин тому перенесла кримінальний аборт. Об’єктивно: бліда, язик сухий. Черевна стінка у диханні участі не бере, під час пальпації вона напружена, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у всіх відділах. У крові: лейк.-15•109 /л, паличкоядерних 20%. Яка лікувальна тактика? A 24-year-old patient with peritonitis was urgently admitted to the hospital. She had a criminal abortion 16 hours ago. Objectively: she is pale, her tongue is dry. The abdominal wall is breathing does not take part, during palpation it is tense, the Shtokkin-Blumberg symptom is positive in all departments. In the blood: leuk.-15•109 /l, rod-nuclear 20%. What is the treatment strategy?

Термінова лапаротомія Urgent laparotomy

Діагностична лапароскопія Diagnostic laparoscopy

Діагностичний лапароцентез Diagnostic laparocentesis

Консервативне лікування, спостереження Conservative treatment, observation

Проведення плазмаферезу Plasmapheresis

13 / 200
У дитини 10-ти років, що знаходився на вулиці у вітряну і морозну погоду, з’явилися помірні болі та поколювання у пальцях рук і ніг. Хлопчик повернувся додому, батьки виявили побілілі кінчики пальців рук і ніг, втрату чутливості. Почато відігрівання уражених ділянок, знову з’явилися болісність і поколювання у пальцях. Бліде забарвлення шкіри перейшло у багряне, поколювання зникло, з’явився легкий свербіж і невелика набряклість пальців. Визначте ступінь відмороження у дитини: A 10-year-old child, who was outside in windy and frosty weather, developed moderate pain and tingling in his fingers and toes. The boy returned home , the parents found the white tips of the fingers and toes, loss of sensitivity. Warming of the affected areas began, soreness and tingling in the fingers appeared again. The pale color of the skin turned purple, the tingling disappeared, a slight itching and slight swelling of the fingers appeared. Determine the degree frostbite in a child:

Відмороження IV ступеня IV degree frostbite

Відмороження I ступеня I degree frostbite

Обмороження Frostbite

Відмороження III ступеня Defrosting of the III degree

Відмороження II ступеня Defrosting of the II degree

14 / 200
У дитини 1-го року з бактеріальною пневмонією на 10-у добу рентгенологічно у нижній частці правої легені діагностований субкортикальний абсцес розміром до 4 см у діаметрі з перифокальною інфільтрацією. Оберіть метод лікування абсцесу легені без дренування його у бронх: In a 1-year-old child with bacterial pneumonia, on the 10th day x-ray, a subcortical abscess up to 4 cm in diameter with perifocal infiltration was diagnosed in the lower lobe of the right lung. Choose a method of treating a lung abscess without draining it into the bronchus:

Оклюзія часткового бронху Partial bronchus occlusion

Пункція і катетеризація порожнини абсцесу Puncture and catheterization of the abscess cavity

Бронхоскопічний лаваж Bronchoscopic lavage

Консервативне лікування Conservative treatment

Радикальна операція Radical operation

15 / 200
У дівчинки 15-ти років 2 роки тому діагностований хронічний холецистохолангіт. Дієти не дотримувалася. Стан погіршився останні 3 місяці. Відзначається підвищення температури тіла. Болі у животі нападопо-дібного характеру після жирної, гострої їжі. Непокоїть шкірний свербіж. Язик обкладений білим нальотом. Живіт м’який, печінка +3 см, пальпація болісна, позитивні міхурні симптоми. У крові: лейк.- 12•109 /л, ШЗЕ-20 мм/год. Який препарат слід обов’язково включити у комплекс лікувальних заходів? A 15-year-old girl was diagnosed with chronic cholecystocholangitis 2 years ago. She did not follow a diet. The condition has worsened over the past 3 months. There is an increase in body temperature. Abdominal pain attacks of a foul nature after fatty, spicy food. Disturbing skin itching. Tongue coated with white coating. Abdomen soft, liver +3 cm, painful palpation, positive cystic symptoms. In blood: leuk.- 12•109 /l, SZE-20 mm /h. Which drug should be necessarily included in the complex of medical measures?

Гепатопротектори Hepatoprotectors

Прокінетики Prokinetics

Ентеросорбенти Enterosorbents

Ферменти Enzymes

Антибіотики Antibiotics

16 / 200
Хлопчику 3 місяці. Знаходиться на природному вигодовуванні. З 4-го місяця мати буде вимушена бути відсутня 8 годин на добу. Оберіть оптимальне годування на період відсутності матері: The boy is 3 months old. He is being breastfed. From the 4th month, the mother will be absent for 8 hours a day. Choose the optimal feeding for the period of the mother's absence:

Яблучний сік Apple juice

Коров’яче молоко Cow's milk

Адаптована суміш Adapted mix

Зціджене материнське молоко Expressed breast milk

Молочна каша Milk porridge

17 / 200
Повторнонароджуюча 27-ми років прибула в пологове відділення у зв’язку з вагітністю 40 тижнів та початком пологової діяльності. 2 години тому відійшли навколоплідні води. Положення плоду повздовжнє, головне передлежання. ОЖ- 100 см, ВДМ- 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 25 секунд. При внутрішньому акушерському обстеженні: шийка матки згладжена, відкриття 4 см. Плідного міхура немає. Головка плоду притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло в пологах? A 27-year-old woman who gave birth again came to the maternity ward due to her 40-week pregnancy and the beginning of labor. 2 hours ago, the amniotic fluid broke. The position of the fetus is longitudinal, main presentation. OZ - 100 cm, VDM - 42 cm. Take after 4-5 minutes, 25 seconds each. During internal obstetric examination: the cervix is smooth, the opening is 4 cm. There is no fetal bladder. The head of the fetus is pressed against the entrance to the pelvis. What complication occurred during childbirth?

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

Передчасне вилиття навколоплідних вод Premature discharge of amniotic fluid

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Клінічно вузький таз Clinically narrow pelvis

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

18 / 200
Зі слів хворого 38-ми років він чує голоси, які звучать в його голові. Його мовою хтось керує, він іноді говорить поза своєю волею. Бачить події, які трапляються за межами кімнати, де знаходиться. Думки його течуть самі по собі, поза його бажанням, інколи навіть два потоки думок. Підозрює, що знаходиться під наглядом якоїсь наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Це може бути: From the words of a 38-year-old patient, he hears voices that sound in his head. His language is controlled by someone, he sometimes speaks against his will. He sees events that occur outside the room where he is. His thoughts flow by themselves, against his will, sometimes even two streams of thoughts. He suspects that he is under the supervision of some scientific organization that is experimenting on him. It could be:

Синдром слухового галюцинозу Syndrome of auditory hallucinosis

Параноїдний синдром Paranoid Syndrome

Парафренний синдром Paraphrenic syndrome

Синдром Кандинського-Клерамбо Kandinsky-Clerambault Syndrome

Психосенсорне порушення Psychosensory disorder

19 / 200
У хворого 50-ти рокїв гостро з’явились різкі болі в ділянці плеснофалангових з’єднань 1-2 пальців правої стопи. При огляді шкіра над ураженими суглобами багряно-синюшного кольору, суглоби на дотик гарячі, хворий не може стати на ногу через різкий біль. Для невідкладної допомоги рекомендовано призначити: A 50-year-old patient had sharp pains in the area of the metatarsophalangeal joints of 1-2 toes of the right foot. On examination, the skin over the affected joints was purple bluish in color, the joints are hot to the touch, the patient cannot stand on his leg due to sharp pain. For emergency care, it is recommended to prescribe:

Колхіцин Colchicine

Но-шпа No-shpa

Антибіотики Antibiotics

Диклофенак Diclofenac

Аплікації димексиду Dimexide Applications

20 / 200
Дівчинка 14-ти років скаржиться на відчуття стиснення в ділянці шиї, покашлювання, потовщення шиї. Об’єктивно: щитоподібна залоза дифузно збільшена, щільна під час пальпації, неболюча, поверхня гладка. При УЗД - тканина щитоподібної залози неоднорідна. Попередній діагноз: аутоімунний тиреоїдит. Для підтвердження діагнозу слід визначати в плазмі крові: A 14-year-old girl complains of a feeling of compression in the neck area, coughing, thickening of the neck. Objectively: the thyroid gland is diffusely enlarged, dense during palpation, painless , the surface is smooth. At ultrasound, the tissue of the thyroid gland is heterogeneous. Preliminary diagnosis: autoimmune thyroiditis. To confirm the diagnosis, it should be determined in the blood plasma:

Вміст кальцитоніну Calcitonin content

Вміст йоду в добовій сечі Iodine content in daily urine

Вміст гормону росту Content of growth hormone

Титр антитіл до тиреоглобуліну Titer of antibodies to thyroglobulin

Вміст паратгормону Parathormone content

21 / 200
Хвора 37-ми років хворіє більше 10-ти років. Розповідає, що її мозком вже давно заволоділи 'злочинні вчені-фізики', які випробовують на ній різні типи психотропної зброї. Відчуває на собі вплив лазерних променів, постійно чує повідомлення, які передаються їй безпосередньо в мозок. Емоційно монотонна, майже цілі дні проводить у ліжку, робить якісь записи, які нікому не показує. Свідомість ясна, формальних інтелектуально-мнестичних порушень не виявлено. Який діагноз у даної хворої? A 37-year-old patient has been sick for more than 10 years. She says that her brain has long been taken over by 'criminal physicists' who are testing various types of psychotropic weapons. Feels the effect of laser beams on herself, constantly hears messages that are transmitted directly to her brain. Emotionally monotonous, spends almost whole days in bed, makes some notes that she does not show to anyone. Consciousness is clear, no formal intellectual-mnestic disorders were detected What is the diagnosis of this patient?

Інволюційний параноїд Involutional Paranoid

Шизо-афективний психоз Schizo-affective psychosis

Реактивний параноїд Reactive Paranoid

Параноїдна шизофренія Paranoid schizophrenia

Хронічний маячний розлад Chronic delusional disorder

22 / 200
У хворої 38-ми років відмічаються задишка, серцебиття, пітливість, стомлюваність, тремор кінцівок, безсоння. За останній місяць схудла на 10 кг. На ЕКГ - миготлива аритмія, тахісистолічна форма (ЧСС-105/хв). Який механізм ушкодження серця в даному випадку? A 38-year-old patient has shortness of breath, palpitations, sweating, fatigue, tremors of the limbs, insomnia. Over the past month, she has lost 10 kg. On the ECG, there is a pulsatile arrhythmia , tachysystolic form (HR-105/min). What is the mechanism of heart damage in this case?

Запальне пошкодження міокарда Inflammatory myocardial damage

Токсична дія на міокард надлишку тиреоїдних гормонів Toxic effect on the myocardium of an excess of thyroid hormones

Пухлинний процес (міксома) у лівому передсерді Neoplastic process (myxoma) in the left atrium

Постміокардитичний кардіосклероз Postmyocardial cardiosclerosis

Атеросклеротичний кардіосклероз Atherosclerotic cardiosclerosis

23 / 200
При вивченні розкладу уроків учнів 8-го класу загальноосвітньої школи встановлено: кількість уроків протягом тижня - 30, у понеділок перший урок - математика, другий - іноземна мова, третій - фізика; всього 6 уроків. Яке порушення має місце у розкладі уроків? When studying the lesson schedule of students of the 8th grade of a comprehensive school, it was established: the number of lessons during the week is 30, on Monday the first lesson is mathematics, the second is a foreign language, the third - physics; only 6 lessons. What violation is there in the lesson schedule?

Місце уроку фізики у розкладі The place of the physics lesson in the schedule

Кількість уроків протягом доби Number of lessons during the day

Місце уроку математики у розкладі Place of the math lesson in the schedule

Кількість уроків протягом тижня Number of lessons during the week

Місце уроку іноземної мови у розкладі The place of the foreign language lesson in the schedule

24 / 200
У хлопчика 18-ти років без клінічної симптоматики при аускультації серця виявили акцент ІІ тону і систолічний шум на легеневій артерії. Тони серця звучні, ритмічні. Який найбільш імовірний діагноз? In an 18-year-old boy without clinical symptoms, an accent of the II sound and a systolic murmur on the pulmonary artery were detected during auscultation of the heart. Heart sounds are sonorous, rhythmic. What is the most likely diagnosis ?

Стеноз клапана легеневої артерії Pulmonary valve stenosis

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Недостатність клапана легеневої артерії Pulmonary valve insufficiency

Незрощення боталової протоки Nonunion of the botal duct

Функціональний шум Functional noise

25 / 200
До лікаря звернувся хворий 33-х років зі скаргами на біль у ділянці шиї. Хворіє 2 тижні. Має місто загальне нездужання. Об’єктивно: на задній поверхні шиї спостерігається щільний запальний вузол розміром з волоський горіх, з набряком прилеглих тканин, на поверхні вузла, у центрі наявні 5 некротичних стрижнів. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient came to the doctor with complaints of neck pain. He has been sick for 2 weeks. He has a general malaise. Objectively: on the back of the neck a dense inflammatory nodule the size of a walnut is observed, with swelling of adjacent tissues, on the surface of the nodule, there are 5 necrotic rods in the center. What is the most likely diagnosis?

Лейшманіоз Leishmaniasis

Фурункул Furnish

Вульгарна ектима Vulgar Ecthyma

Карбункул Carbuncle

Коліквативний туберкульоз Collective tuberculosis

26 / 200
Хвора 23-х років, вихователь дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт у епігастрії, темний колір сечі, ахолічний кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з’явились загальна слабкість, зменшення апетиту, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку мала контакт з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об’єктивно: шкіра та слизові оболонки жовтуваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient, a kindergarten teacher, complains of general weakness, decreased appetite, nausea, discomfort in the epigastrium, dark urine, acholic stools, jaundice. She became ill 7 days ago, when general weakness, decreased appetite, dull pain under the right costal arch appeared. The urine became dark, the stool became aholic. In kindergarten, she had contact with children who were sick with jaundice. Objectively: the skin and mucous membranes are yellowish, the liver is enlarged by 2-3 cm, the spleen is palpable. What is the most likely diagnosis?

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Лептоспіроз Leptospirosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Грип Flu

27 / 200
Жінка 38-ми років страждає на поліноз впродовж 7-ми років. Останні 2 роки у серпнівересні (період цвітіння амброзії) пацієнтка відмічає 2-3 напади ядухи, котрі усуваються 1 дозою сальбутамолу. Об’єктивно: температура - 36,5°C, ЧД- 18/хв., Ps- 78/хв., АТ- 1І5/70 мм рт.ст. Над легенями - везикулярне дихання. Тони серця звучні, ритм правильний. Застосування якого препарату дозволить найбільш ефективно запобігти нападам ядухи у критичний для хворої сезон? A 38-year-old woman has been suffering from hay fever for 7 years. For the last 2 years, in August and September (ambrosia flowering period), the patient has had 2-3 attacks of hay fever, which are eliminated by 1 dose of salbutamol. Objectively: temperature - 36.5°C, BH - 18/min., Ps - 78/min., BP - 1І5/70 mm Hg. Over the lungs - vesicular breathing. Heart sounds are sonorous , the rhythm is correct. The use of which drug will most effectively prevent attacks of dysentery in a critical season for the patient?

Прийом теопеку Teopek reception

Інгаляції інталу Intal inhalations

Інгаляції атровенту Atrovent inhalations

Прийом супрастину Suprastin reception

Інгаляції беротеку Inhalations of berotec

28 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на нестерпний свербіж і печіння у піхві, що посилюється у нічний час. Під час огляду виявлена різка гіперемія вульви, слизової піхви і піхвової частини шийки матки. Виділення рідкі, рясні, пінисті з зеленуватим відтінком. Під час огляду матки і додатків патології не виявлено. Про яке захворювання можна думати у даному випадку? A 36-year-old patient complains of unbearable itching and burning in the vagina, which worsens at night. During the examination, a sharp hyperemia of the vulva, mucous membrane of the vagina, and the vaginal part was revealed cervix. Discharges are liquid, abundant, foamy with a greenish tint. No pathology was detected during examination of the uterus and appendages. What disease can be thought of in this case?

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Урогенітальний кандидоз Urogenital candidiasis

Гонококова інфекція Gonococcal infection

Урогенітальний герпес Urogenital herpes

Урогенітальний трихомоніаз Urogenital trichomoniasis

29 / 200
Хворий 62-х років звернувся зі скаргами на задишку, біль у правому боці, серцебиття, що поступово наростають впродовж доби. Об’єктивно визначаються ціаноз шкіри обличчя та кистей, тахікардія, тимпаніт та послаблення дихання над правою легенею. На рентгенограмі: просвітлення правого легеневого поля зі зміщенням середостіння вліво. Яка патологія найбільш імовірна у даного хворого? A 62-year-old patient complained of shortness of breath, pain in the right side, palpitations that gradually increase during the day. Cyanosis of the skin of the face and hands is objectively determined , tachycardia, tympanitis and weakening of breathing over the right lung. On the X-ray: illumination of the right lung field with a shift of the mediastinum to the left. What pathology is most likely in this patient?

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Обтурація правого головного бронха Obstruction of the right main bronchus

Тромбоемболія правої легеної артерії Thromboembolism of the right pulmonary artery

Зовнішній клапанний пневмоторакс External valvular pneumothorax

Спонтанний гідропневмоторакс Spontaneous hydropneumothorax

30 / 200
Хвору на кір дівчинку 7-ми місяців в перший день появи висипу було госпіталізовано. Її брат, якому 4 роки, на кір не хворів і проти цієї інфекції не щеплений у зв’язку з абсолютними протипоказаннями за станом здоров’я. За допомогою якого із перерахованих заходів можна попередити захворювання на кір у цієї дитини? A 7-month-old girl with measles was hospitalized on the first day of the rash. Her brother, who is 4 years old, did not have measles and was not vaccinated against this infection in connection with absolute contraindications due to the state of health. Which of the listed measures can be used to prevent measles in this child?

Застосування хіміопрепаратів Use of chemotherapy drugs

Гама-глобулінопрофілактика Gamma globulin prophylaxis

Застосування антибіотиків Use of antibiotics

Вакцинація Vaccination

Фагопрофілактика Phagoprophylaxis

31 / 200
Дитина 8-ми років захворіла гостро з підйому температури тіла до 39,2°C, одноразового блювання. Скарги на переймоподібні болі в животі, тенезми, часті випорожнення - малокалові, з великою кількістю слизу, включенням гною та прожилок крові. Об’єктивно: ущільнена сигмоподібна кишка, болісна під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old child became acutely ill with a rise in body temperature to 39.2°C, one-time vomiting. Complaints of paroxysmal abdominal pain, tenesmus, frequent bowel movements - fecal matter, with a large amount of mucus, inclusion of pus and streaks of blood. Objectively: compacted sigmoid colon, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Ротавірусна інфекція Rotavirus infection

Холера Cholera

Гострий апендицит Acute appendicitis

Шигельоз Shigelosis

Сальмонельоз Salmonellosis

32 / 200
Чоловік 32-х років звернувся до кардіолога з приводу серцебиття, болю в ділянці серця, запаморочення. Хворіє близько 10-ти років. При обстеженні виявили блідість шкірних покровів, наявність симптомів Мюсе і Квінке, а також діастолічний шум над аортою з розповсюдженням вліво і вниз. Який інший симптом може відповідати цьому захворюванню? A 32-year-old man consulted a cardiologist about palpitations, heart pain, dizziness. He has been ill for about 10 years. During the examination, pallor of the skin, the presence of Musse and Quincke symptoms, as well as a diastolic murmur over the aorta with left and downward spread. What other symptom could be consistent with this disease?

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Підсилена пульсація сонних артерій Increased pulsation of carotid arteries

Зменшення пульсового артеріального тиску Reduction of pulse blood pressure

Гіпертрофія правого шлуночка Right ventricular hypertrophy

Малий твердий пульс Small solid pulse

33 / 200
Хворий 13-ти років скаржиться на періодично (весна, осінь) виникаючі напади задухи, кашель, спочатку сухий, а пізніше вологий. Об’єктивно: обличчя бліде, дещо набрякле, грудна клітка піднята і розширена у передньо-задньому розмірі, ЧД- 3/хв. Чути сухі хрипи. У крові: НЬ-120 г/л, лейк.-8•109 /л, п- 1, с- 52, л- 36, мон- 3, ШОЕ- 7 мм/год. Яка найбільш імовірна патологія зумовлює таку картину? A 13-year-old patient complains of periodic (spring, autumn) attacks of suffocation, cough, dry at first, and later wet. Objectively: the face is pale, slightly swollen, the chest is raised and expanded in the antero-posterior dimension, BH- 3/min. Dry wheezes are heard. In the blood: Hb-120 g/l, leuk.-8•109 /l, p- 1, p- 52 , l- 36, mon- 3, SOE- 7 mm/h. What is the most likely pathology that causes such a picture?

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Бронхіт Bronchitis

Муковісцидоз Cystic Fibrosis

Пневмонія Pneumonia

ГРВІ ARV

34 / 200
Хворий 43-х років висловлює скарги на різко виражену задишку інспіраторного характеру. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, ІХС. Об’єктивно: акроцианоз, клекочуче дихання. ЧД- 30/хв, АТ- 230/130 мм рт.ст. При аускультації серця - акцент ІІ тону над легеневою артерією. Оберіть комбінацію медикаментів для лікування: A 43-year-old patient complains of severe shortness of breath of an inspiratory nature. History: hypertension, coronary artery disease. Objectively: acrocyanosis, wheezing. ChD- 30/min, blood pressure - 230/130 mm Hg. During auscultation of the heart - accent of the II tone over the pulmonary artery. Choose a combination of medications for treatment:

Еуфілін, фуросемид Euphilin, furosemide

Сальбутамол, атропін, папаверин Salbutamol, atropine, papaverine

Строфантин, панангін, платифілін Strophantin, panangin, platyphyllin

Морфін, фуросемід, пентамін Morphine, furosemide, pentamine

Преднізолон, еуфілін Prednisolone, Eufilin

35 / 200
Хвора 28-ми років скаржиться на біль в правому підребер’ї та суглобах, жовтяничний колір шкіри, зниження маси ваги на 10 кг за рік, підвищення температури до 38°C. Захворювання розпочалося після пологів півроку тому. Об’єктивно: іктеричність шкіри та склер, на повіках - ксантоми. Печінка +4 см, щільна, болісна, край загострений. Селезінка +2 см. У крові: АсАТ- 280 ОД/л, АлАТ- 340 ОД/л, загальний білірубін - 97,6 мкмоль/л, вільний - 54,6 мкмоль/л, HbsAg-не виявлений. Назвіть основний механізм патогенезу захворювання: A 28-year-old patient complains of pain in the right hypochondrium and joints, jaundiced skin color, weight loss of 10 kg per year, temperature rise to 38 °C. The disease began after childbirth six months ago. Objectively: icterus of the skin and sclera, on the eyelids - xanthomas. Liver +4 cm, dense, painful, the edge is sharp. Spleen +2 cm. In the blood: AsAT - 280 units/l , AlAT - 340 units/l, total bilirubin - 97.6 μmol/l, free - 54.6 μmol/l, HbsAg-not detected. Name the main mechanism of disease pathogenesis:

Аутоімунний Autoimmune

Жирова дистрофія пєчінки Fatty dystrophy of the liver

Порушення відтоку жовчі Bile outflow disorder

Вірусна інфекція Viral infection

Токсичне ушкодження гепатоцитів Toxic injury of hepatocytes

36 / 200
В клініку доставлено пораненого 26-ти років із проникаючою в череп раною в ділянці правої щоки. Навколо рани багато засохлої крові, а також сірувато-чорні цятки невеликих розмірів, частина з них проникла через верхні шари шкіри. Чим спричинені ці ушкодження? A 26-year-old wounded man was brought to the clinic with a wound penetrating the skull in the area of the right cheek. There is a lot of dried blood around the wound, as well as small grayish-black specks, some of them penetrated through the upper layers of the skin. What caused these injuries?

Це ураження електричним струмом, бо рана проникаюча This is electric shock, because the wound is penetrating

Ця рана утворилася від дії гострого предмету, бо навколо неї багато крові This wound was caused by a sharp object, because there is a lot of blood around it

Рана виникла при падінні з висоти, бо найчастіше люди в таких випадках травмують голову The wound occurred when falling from a height, because most often people injure their heads in such cases

Ушкодження спричинене тупим предметом, бо це типове місце для таких травм The injury was caused by a blunt object, as this is a typical site for such injuries

Травма спричинена вогнепальною зброєю, бо є додаткові фактори пострілу The injury was caused by a firearm because there are additional factors of the shot

37 / 200
Жінка 41-го року скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, підвищення температури тіла до 38°С, висип на шкірі обличчя, біль у променевозап’ясткових та ліктьових суглобах. Хворіє 3 роки. При огляді: на щоках еритематозні висипи у вигляді метелика, променевозап’ясткові та ліктьові суглоби уражені симетрично, припухлі; над легенями шум тертя плеври. У крові: анемія, лейкопенія, лімфопенія. У сечі протеїнурія і циліндрурія. Утворення яких антитіл є найбільш імовірним у механізмі розвитку захворювання? A 41-year-old woman complains of weakness, rapid fatigue, an increase in body temperature to 38°C, a rash on the skin of the face, pain in the radiocarpal and elbow joints . He has been ill for 3 years. On examination: erythematous rashes in the form of a butterfly on the cheeks, the carpal and elbow joints are symmetrically affected, swollen; there is a pleural friction noise over the lungs. In the blood: anemia, leukopenia, lymphopenia. In the urine, proteinuria and cylinduria. The formation of which antibodies is the most likely mechanism of disease development?

До ендотеліальних клітин To endothelial cells

Ревматоїдного фактора Rheumatoid factor

До нативної ДНК To native DNA

Міозит-специфічні Myositis-specific

До міозину To myosin

38 / 200
Хвора 24-х років звернулася до гінеколога зі скаргами на появу виростів у ділянці статевих органів. Оглянувши хвору, лікар виявив на великих і малих соромітних губах сосочкоподібні розростання, що нагадують кольорову капусту, м’якої консистенції, не болючі, не ерозовані. Хвору направлено на консультацію до дерматолога. Який діагноз найбільш імовірний? A 24-year-old patient turned to a gynecologist with complaints about the appearance of growths in the genital area. After examining the patient, the doctor found papilla-like growths on the labia majora and labia minora, which resemble cauliflower, have a soft consistency, are not painful, not eroded. The patient is referred to a dermatologist for consultation. What is the most likely diagnosis?

Широкі кондиломи Broad condylomas

Папіломатоз Papillomatosis

Гострокінцеві кондиломи Condyloma acuminate

Гранульоматозний кандидоз Granulomatous candidiasis

Вегетуюча пухирчатка Vegetable pemphigus

39 / 200
У дитини 5-ти місяців, на тлі катаральних явищ, з’явилися блідість, кволість, відмова від грудей, періоральний ціаноз, напруження крил носа, глибокий вологий кашель, дрібноміхурцеві хрипи над лівою легенею, жорстке дихання з подовженим видихом. ЧД68/хв. ЧСС- 168/хв. У крові: ер.-3,6•1012/л, Ht-0,38 г/л, лейк.- 22,0•109 /л, ШЗЕ- 25 мм/год. Яке дослідження слід провести для верифікації діагнозу? A 5-month-old child, against the background of catarrhal symptoms, developed pallor, weakness, refusal to breastfeed, perioral cyanosis, tension in the wings of the nose, a deep wet cough , small alveolar rales over the left lung, hard breathing with prolonged exhalation. BH68/min. HR-168/min. In the blood: er.-3.6•1012/l, Ht-0.38 g/l, leuk.- 22 ,0•109 /l, SZE - 25 mm/h. What research should be carried out to verify the diagnosis?

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

ЕКГ ECG

Бронхоскопія Bronchoscopy

Томографія легень Lung tomography

Комп’ютерна томографія грудної клітки Computed tomography of the chest

40 / 200
Медсестра дитячого садка 27-ми років госпіталізована зі скаргами на різкі болі навколо пупка, судоми у нижніх кінцівках, багаторазове блювання з жовчю, часті рідкі випорожнення зеленого кольору з неприємним запахом у великій кількості. Одночасно захворів весь персонал садка і діти старшої групи. 2 дні тому всі вони вживали сир зі сметаною. Загальний стан хворої середньої важкості. Температура - 38,2°C. Тони серця ритмічні, приглушені. ЧСС - 95/хв. АТ -100/60 мм рт.ст. Живіт помірно здутий, болючий. Печінка +2 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old kindergarten nurse was hospitalized with complaints of sharp pains around the navel, cramps in the lower limbs, repeated vomiting with bile, frequent loose stools of green color with an unpleasant smell in large quantities. At the same time, all the staff of the kindergarten and the children of the older group fell ill. 2 days ago, they all consumed cheese with sour cream. The general condition of the patient is of medium severity. Temperature - 38.2°C. Heart sounds are rhythmic, muffled. Heart rate - 95/min Blood pressure -100/60 mm Hg. Abdomen is moderately swollen, painful. Liver +2 cm. What is the most likely diagnosis?

Сальмонельоз Salmonellosis

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Дизентерія Dysentery

Холера Cholera

41 / 200
Хвора 47-ми років страждає на гіпомоторну дискінезію товстого кишечнику. Як модернізувати харчовий раціон з метою підвищення моторики кишечнику? A 47-year-old patient suffers from hypomotor dyskinesia of the large intestine. How to modernize the diet in order to increase intestinal motility?

У раціональній дієті збільшити кількість рослинних білків, тваринних жирів, калію In a rational diet, increase the amount of vegetable proteins, animal fats, potassium

У редукуючій білково-овочевій дієті збільшити кількість тваринних жирів та магнію In a reducing protein-vegetable diet, increase the amount of animal fats and magnesium

У раціональній дієті збільшити кількість рослинного волокна та кисломолочних продуктів In a rational diet, increase the amount of vegetable fiber and fermented milk products

У гіпоенергетичній дієті збільшити кількість рослинних білків, молочних продуктів, кальцію In a hypoenergetic diet, increase the amount of vegetable proteins, dairy products, calcium

У раціональній дієті збільшити кількість рослинних, кисломолочних продуктів та магнію In a rational diet, increase the number of vegetable, sour-milk products and magnesium

42 / 200
Жінка 34-х років скаржиться на біль у ділянці серця ('щемить, свердлить'), що виникає переважно у ранкові години в осінньо-весняний період, з іррадіацією болю в шию, спину, живіт; часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тонусу. Виникнення цього стану не зв’язане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшується. Соматичний, неврологічний статус та ЕКГ -без патології. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину? A 34-year-old woman complains of pain in the area of the heart ('pinching, drilling'), which occurs mainly in the morning hours in the autumn-spring period, with irradiation pain in the neck, back, abdomen; frequent heartbeat, as well as a decrease in general vitality. The occurrence of this condition is not associated with physical exertion. In the evening, the condition improves. Somatic, neurological status and ECG - without pathology. What is the most likely pathology that caused such a clinical picture?

Неврозоподібна шизофренія Neurosis-like schizophrenia

Іпохондрична депресія Hypochondriac depression

Соматизована депресія Somatized depression

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Стенокардія спокою Angina at rest

43 / 200
Хвора 19-ти років звернулася до лікаря у зв’язку з вираженою слабкістю, лихоманкою, прогресивним схудненням, запамороченням. Об’єктивно: зріст 165 см, вага 40 кг. Шкірні покриви сухі, лущаться, шкіра різко бліда з жовтуватим відтінком. У крові: ер.-1,8•1012/л, НЬ- 85 г/л, лейк.- 500 • 109 /л, мієлобласти - 78%, нейтрофіли -15%, лімфоцити - 7%. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old patient consulted a doctor due to pronounced weakness, fever, progressive weight loss, dizziness. Objectively: height 165 cm, weight 40 kg. The skin is dry, peeling, the skin is sharply pale with a yellowish tinge. In the blood: er.-1.8•1012/l, Hb- 85 g/l, leuk.- 500 • 109 /l, myeloblasts - 78%, neutrophils - 15%, lymphocytes - 7%. What is the most likely diagnosis?

Анемія Anemia

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

Хронічний лімфобластний лейкоз Chronic lymphoblastic leukemia

Лейкемоїдна реакція Leukemoid reaction

44 / 200
До приймального покою швидкою допомогою доставлено хворого 46-ти років зі скаргами на різкий, нападоподібний біль у правій поперековій ділянці, іррадіюючий у пахвинну ділянку, та на внутрішню поверхню стегна. Біль з’явився раптово кілька годин тому. Напередодні у хворого з’явилась профузна безбольова гематурія зі згустками крові черв’якоподібної форми. Раніше нічим не хворів. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? A 46-year-old patient was brought to the hospital by ambulance with complaints of sharp, attack-like pain in the right lumbar area, radiating to the inguinal area and to the inner surface of the thigh . The pain appeared suddenly a few hours ago. The day before, the patient had profuse painless hematuria with worm-shaped blood clots. He was not sick before. What disease should be thought of first?

Некротичний папіліт Necrotic papillitis

Рак правої нирки Right kidney cancer

Сечокам’яна хвороба, камінь правої нирки Urolithiasis, right kidney stone

Пухлина сечового міхура Bladder tumor

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

45 / 200
Хворий 29-ти років захворів гостро 3 тижні тому. Різко підвищилась температура, з’явились сильні болі в лівій гомілці. На рентгенограмах цієї ділянки множинні вогнища деструкції неправильної геометричної форми з нерівними контурами. В ділянках деструкції визначаються щільні тіні секвестрів. Навколо уражених відділів кістки визначаються смужки звапнення відшарованого окістя. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient became acutely ill 3 weeks ago. The temperature rose sharply, severe pain appeared in the left lower leg. On the radiographs of this area, multiple foci of destruction of an irregular geometric shapes with uneven contours. Dense shadows of sequestrations are defined in areas of destruction. Strips of calcification of exfoliated periosteum are defined around the affected parts of the bone. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозне ураження кісток лівої гомілки Tuberculous lesion of the bones of the left leg

Саркома лівої великогомілкової кістки Sarcoma of the left tibial bone

Фіброзна остеодистрофія кісток лівої гомілки Fibrous osteodystrophy of the bones of the left tibia

Метастатичне ураження кісток лівої гомілки Metastatic lesions of the bones of the left leg

Гострий гематогенний остеомієліт кісток лівої гомілки Acute hematogenous osteomyelitis of the bones of the left tibia

46 / 200
Чоловік 50-ти років, перебуваючи вдома, отримав перелом плечової кістки і був доставлений до травмпункту поліклініки. Як оформити тимчасову непрацездатність потерпілого? A 50-year-old man suffered a humerus fracture while at home and was taken to the trauma center of the polyclinic. How to issue the victim's temporary disability?

Довідка встановленої форми на 5 днів, а з 6-го дня листок непрацездатності A certificate of the established form for 5 days, and from the 6th day a sheet of incapacity for work

Листок непрацездатності на 6 днів і довідка довільної форми Certificate of incapacity for work for 6 days and certificate of arbitrary form

Листок непрацездатності за підписом головного лікаря Disability certificate signed by the chief physician

Листок непрацездатності з 1-го дня на весь період хвороби Sickness certificate from the 1st day for the entire period of illness

Довідка довільної форми Free form help

47 / 200
Дитина 4,5 місяців перебуває на нераціональному штучному вигодовуванні коров’ячим молоком. При введенні жовтка у дитини з’явилися плямисто-папульозний висип по всьому тілу, мокнучі ділянки, екскоріації. Які симптоми найбільш характерні в клініці даного захворювання? A 4.5-month-old child is on irrational artificial feeding with cow's milk. When the yolk was injected, the child developed a spotted-papular rash all over the body, wetting areas , excoriations. What are the most characteristic symptoms in the clinic of this disease?

Підвищення рівня IgM IgM level increase

Свербіж шкіри Itchy skin

Блювання Vomiting

Фебрильна температура тіла Febrile body temperature

Затримка психомоторного розвитку Delay of psychomotor development

48 / 200
Чоловік 68-ми років скаржиться на кашель із виділенням харкотиння, який турбує його впродовж декількох років, осиплість голосу, загальну слабкість. Проживає поблизу заводу по переробці азбесту. Об’єктивно: в легенях справа - ослаблене дихання з подовженим видихом, сухі хрипи. На рентгенограмі: в області кореня і прикореневої зони справа неоднорідне, з нечіткими контурами затемнення, підвищена повітряність легень. ЛОР: парез правої голосової зв’язки. Який найбільш імовірний діагноз? A 68-year-old man complains of a cough with expectoration that has bothered him for several years, hoarseness of voice, general weakness. He lives near an asbestos processing plant. About objectively: in the lungs on the right - weakened breathing with prolonged exhalation, dry wheezes. On the X-ray: in the region of the root and basal zone on the right, there is a heterogeneous darkening with unclear contours, increased airiness of the lungs. ENT: paresis of the right vocal cord. What is the most likely diagnosis ?

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Правобічна прикоренева пневмонія Right-sided basal pneumonia

Центральний рак правої легені Central right lung cancer

Хронічний пиловий бронхіт Chronic dust bronchitis

Азбестоз Asbestosis

49 / 200
Чоловік 49-ти років скаржиться на періодичний головний біль, підвищення артеріального тиску, біль в ділянці серця ниючого характеру, біль та побіління кистей рук при зануренні у холодну воду, які зникають через 15 хвилин після звичної роботи, парестезії та оніміння верхніх кінцівок. Об’єктивно: АТ- 160/100 мм рт.ст., акцент II тону над аортою, систолічний шум на верхівці серця. Позитивний симптом 'білої плями', Паля, позитивна холодова проба. Який з діагнозів є найбільш імовірним? A 49-year-old man complains of periodic headache, increased blood pressure, aching pain in the heart area, pain and whiteness of the hands when immersed in cold water, which disappear after 15 minutes after usual work, paresthesia and numbness of the upper extremities. Objectively: BP- 160/100 mm Hg, emphasis of the II tone over the aorta, systolic murmur at the top of the heart. Positive symptom of the 'white spot', Palya , positive cold test. Which of the diagnoses is the most probable?

Ішемічна хвороба серця Ischemic heart disease

Вібраційна хвороба Vibration sickness

Остеохондроз хребта з корінцевим синдромом Osteochondrosis of the spine with radicular syndrome

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Синдром Рейно Raynaud's syndrome

50 / 200
Жінка 55-ти років скаржиться на безпричинну появу синців, слабкість, кровоточивість ясен, запаморочення. Об’єктивно: слизові оболонки та шкірні покриви бліді, з численними крововиливами різної давнини. Лімфатичні вузли не збільшені. Ps- 100/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. З боку внутрішніх органів змін не виявлено. У крові: ер.- 3,0-1012/л, НЬ- 92 г/л, КП- 0,9, анізоцитоз, пойкілоци-тоз, лейк.- 10-109 /л, е- 2%, п- 12%, с- 68%, л11%, м- 7%, ШЗЕ- 12 мм/год. Додаткове визначення якого лабораторного показника найбільш доцільне для встановлення діагнозу? A 55-year-old woman complains of unexplained bruising, weakness, bleeding gums, dizziness. Objectively: mucous membranes and skin are pale, with numerous hemorrhages of various of ancient times. Lymph nodes are not enlarged. Ps - 100/min., BP - 110/70 mm Hg. No changes were detected from the side of internal organs. In blood: ER - 3.0-1012/l, Hb - 92 g /l, CP- 0.9, anisocytosis, poikilocytosis, leuk.- 10-109 /l, e- 2%, p- 12%, c- 68%, l11%, m- 7%, SZE- 12 mm/h. Additional determination of which laboratory indicator is the most appropriate for establishing a diagnosis?

Ретикулоцити Reticulocytes

Фібриноген Fibrinogen

Осмотична резистентність еритроцитів Osmotic resistance of erythrocytes

Тромбоцити Platelets

Час згортання крові Blood clotting time

51 / 200
Чоловіка 57-ми років доставлено до неврологічного відділення зі скаргами на слабкість лівих руки і ноги, головний біль, опущення правої повіки, двоїння. Захворів поступово протягом доби після нервового перевантаження. Об’єктивно: оглушення, мова збережена, розбіжна косоокість лівого ока, птоз правої повіки, диплопія. Сила м’язів в лівих кінцівках знижена. Сухожилкові рефлекси зліва вищі. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний? A 57-year-old man was brought to the neurological department with complaints of weakness of the left arm and leg, headache, drooping of the right eyelid, diplopia. He became ill gradually during the day after a nervous overload. Objectively: deafness, speech is preserved, divergent strabismus of the left eye, ptosis of the right eyelid, diplopia. Muscle strength in the left limbs is reduced. Tendon reflexes on the left are higher. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Субарахноїдально-паренхіматозний крововилив Subarachnoid-parenchymal hemorrhage

Ботулізм Botulism

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Міастенія Myasthenia

52 / 200
В селищі міського типу, що розташоване на річці, зареєстровано спалах вірусного гепатиту А, можливо водного походження. Збільшення яких показників якості води водойми може підтвердити це припущення? An outbreak of viral hepatitis A, possibly of water origin, has been registered in an urban-type village located on a river. An increase in which water quality indicators of a reservoir can confirm this assumption?

Кількість колі-фагів Number of coliphages

Окислюваність Oxidability

Індекс кишкової палички Escherichia coli index

Наявність збудника водяної лихоманки Presence of the causative agent of water fever

Індекс фекальних колі-форм Index of fecal coliforms

53 / 200
Хворий 45-ти років, тракторист, доставлений в клініку попутним транспортом. Відомо, що 3 години тому працював на складі з отрутохімікатами. Загальний стан хворого важкий. Відмічається різке звуження зіниць, тремор, судоми м’язів всього тіла, розлад функції сфінктера. У крові відмічається зниження активності холінестерази на 40%. Який діагноз найбільш імовірний? A 45-year-old patient, a tractor driver, was brought to the clinic by a passing vehicle. It is known that 3 hours ago he worked in a warehouse with poisonous chemicals. The general condition of the patient is serious. There is a sharp narrowing of the pupils, tremors, muscle spasms of the whole body, sphincter function disorder. A 40% decrease in cholinesterase activity is noted in the blood. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння ртутьорганічними сполуками Acute poisoning with organomercury compounds

Гостре отруєння хлорорганічними сполуками Acute poisoning by organochlorine compounds

Гостре отруєння арсеновмісними сполуками Acute poisoning with arsenic compounds

Гостре отруєння фосфорорганічними сполуками Acute poisoning by organophosphorus compounds

Гостре отруєння нітрофенольними сполуками Acute poisoning by nitrophenol compounds

54 / 200
Хвора 56-ти років з надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється при ходінні, особливо по східцях, при довгому стоянні на ногах. Хворіє 5 років. Об’єктивно: колінні суглоби деформовані, набряклі, під час руху - болючі. На рентгенограмі: суглобова щілина звужена, субхондральний склероз, крайові остеофіти. Який діагноз найбільш імовірний? A 56-year-old patient with excessive body weight complains of pain in the knee joints, which worsens when walking, especially on stairs, when standing on her feet for a long time. Patient 5 years old. Objectively: the knee joints are deformed, swollen, painful during movement. On the X-ray: the joint space is narrowed, subchondral sclerosis, marginal osteophytes. What is the most likely diagnosis?

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Подагра Gout

Деформуючий остеоартроз Deforming osteoarthritis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Реактивний артрит Reactive arthritis

55 / 200
Хворий 30-ти років скаржиться на ожиріння, слабкість, сонливість, біль голови, зниження потенції, які відзначає 4 роки після перенесеної ГРВІ. Об’єктивно: зріст - 171 см, вага - 101 кг. Відкладення жиру переважно на плечах, тулубі. Шкіра суха, багряно-мармурова. АТ- 160/102 мм рт.ст. Рівень АКТГ підвищений. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient complains of obesity, weakness, sleepiness, headache, and decreased potency, which are noted 4 years after the acute respiratory viral infection. Objectively: height - 171 cm, weight - 101 kg. Fat deposits mainly on the shoulders, trunk. The skin is dry, purple-marble. Blood pressure - 160/102 mm Hg. The level of ACTH is increased. What is the most likely diagnosis?

Патологічний клімакс Pathological climax

Хвороба Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing disease

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Ожиріння аліментарне Alimentary obesity

Синдром Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing syndrome

56 / 200
У доношеної дитини віком 6 днів на різних ділянках шкіри виявляються еритема, мляві пухирі, ерозивні поверхні, тріщини, лущення епідермісу, які виглядають ніби після ошпарення окропом. Виявлено позитивний симптом Нікольського. Загальний стан дитини важкий. Виражений неспокій, гіперестезія, фебрильна температура. Який найбільш імовірний діагноз у цьому випадку? A 6-day-old full-term child has erythema, flaccid blisters, erosive surfaces, cracks, flaking of the epidermis, which look as if after being scalded with boiling water, on various areas of the skin. Positive Nikolsky's symptom. The general condition of the child is severe. Pronounced restlessness, hyperesthesia, febrile temperature. What is the most likely diagnosis in this case?

Ексфоліативний дерматит Ріттера Ritter's exfoliative dermatitis

Епідермоліз Epidermolysis

Псевдофурункульоз Фігнера Pseudofurunculosis Figner

Флегмона новонародженого Phlegmon of a newborn

Пухирчатка новонародженого Neonatal pemphigus

57 / 200
Жінка 32-х років висловлює скарги на висипання у ділянці тулуба, кінцівок, виражений свербіж шкіри. Захворювання почалося раптово після укусів комарів. Супутні захворювання: хронічний тонзиліт, хронічний гастрит, коліт. Об’єктивно: на шкірі тулуба, кінцівок розташована велика кількість набряклих папул розмірами від булавочної голівки до великих зливних вогнищ з фестончастими краями. На окремих ділянках висип регресує. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman complains of a rash on the body, limbs, pronounced itching of the skin. The disease began suddenly after mosquito bites. Associated diseases: chronic tonsillitis, chronic gastritis, colitis. Objectively: a large number of swollen papules ranging in size from the head of a pin to large confluent foci with scalloped edges are located on the skin of the trunk and limbs. The rash is regressing in some areas. What is the most likely diagnosis?

Токсикодермія Toxicoderma

Екзема справжня Eczema is real

Екзема мікробна Microbial eczema

Алергійний дерматит Allergic dermatitis

Кропив’янка Hives

58 / 200
Шихтувальник свинцевоплавильного цеху 22 роки піддавався дії свинцю в концентраціях до 1 мг/м3. Який з лабораторних показників відноситься до ранніх і вірогідних ознак хронічної свинцевої інтоксикації? The loader of the lead smelter was exposed to lead in concentrations of up to 1 mg/m3 for 22 years. Which of the laboratory parameters is an early and probable sign of chronic lead intoxication?

Анемія Anemia

Збільшення концентрації свинцю у біологічних середовищах Increasing lead concentration in biological environments

Порфіринурія Porphyrinuria

Ретикулоцитоз, базофільна зернистість еритроцитів Reticulocytosis, basophilic granularity of erythrocytes

Лейкоцитоз Leukocytosis

59 / 200
Дитина 10-ти років, що страждає протягом 3-х років на цукровий діабет, доставлена у відділення в стані гіперглікемічної коми. Первинну дозу інсуліну слід призначити із розрахунку: A 10-year-old child who has been suffering from diabetes for 3 years was brought to the department in a state of hyperglycemic coma. The initial dose of insulin should be prescribed based on:

0,2-0,3 ОД/кг маси тіла на годину 0.2-0.3 units/kg of body weight per hour

0,4-0,5 ОД/кг маси тіла на годину 0.4-0.5 units/kg of body weight per hour

0,05 ОД/кг маси тіла на годину 0.05 units/kg of body weight per hour

0,3-0,4 ОД/кг маси тіла на годину 0.3-0.4 units/kg of body weight per hour

0,1-0,2 ОД/кг маси тіла на годину 0.1-0.2 units/kg of body weight per hour

60 / 200
Під час обстеження в лікарні у дівчинки 7-ми місяців діагностовано високий дефект міжшлуночкової перегородки. Який відділ серцево-судинної системи буде перенаванажений у першу чергу? During the examination at the hospital, a 7-month-old girl was diagnosed with a high ventricular septal defect. Which part of the cardiovascular system will be overloaded first?

Правий шлуночок Right ventricle

Праве передсердя Right atrium

Велике коло кровообігу Great circle of blood circulation

Ліве передсердя Left atrium

Лівий шлуночок Left Ventricle

61 / 200
Дівчинку 11-ти років поставлено на диспансерний облік у гастроентеролога в зв’язку із виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, дискінезією жовчовивідних шляхів. З якою частотою слід проводити протирецидивні курси лікування? An 11-year-old girl was registered with a gastroenterologist in a dispensary due to duodenal ulcer disease, dyskinesia of the biliary tract. How often should anti-relapse treatment courses be carried out ?

Один раз на рік Once a year

Тричі на рік Three times a year

Кожні 3 місяці Every 3 months

Кожні 2 місяці Every 2 months

Двічі на рік Twice a year

62 / 200
Жінка 60-ти років скаржиться на загальну слабкість, почуття тягаря, тиснення, переповнення в епігастрії, нудоту, відрижку після їжі. Хворіє біля 15-ти років. Об’єктивно: температура - 36,4°C, ЧД- 20/хв, Ps- 88/хв, АТ- 115/75 мм рт.ст. Шкіра та слизові бліді. У крові: ер.-2,0-1012/л, НЬ-100 г/л. Виявлені антитіла до обкладинкових клітин шлунка. Яка найбільш імовірна причина розвитку анемічного синдрому в даної хворої? A 60-year-old woman complains of general weakness, a feeling of heaviness, pressure, fullness in the epigastrium, nausea, belching after eating. She has been ill for about 15 years. About Objectively: temperature - 36.4°C, blood pressure - 20/min, Ps - 88/min, blood pressure - 115/75 mm Hg. Skin and mucous membranes are pale. Blood: er.-2.0-1012/ l, Hb-100 g/l. Antibodies to the lining cells of the stomach were detected. What is the most likely reason for the development of anemic syndrome in this patient?

Продукція антитіл до внутрішнього фактору Production of antibodies to intrinsic factor

Підвищена витрата заліза Increased consumption of iron

Порушення синтезу еритропоетину Disruption of erythropoietin synthesis

Порушення всмоктування заліза Iron malabsorption

Порушення синтезу гемоглобіну Disruption of hemoglobin synthesis

63 / 200
Хворого 44-х років доставлено в клініку з приводу болю в лівій половині поперекової ділянки, який з’явився після падіння з висоти 2 м. Після травми, під час дворазового сечовипускання помітив наявність макрогематурії. Стан середнього ступеня важкості. Артеріальний тиск та пульс у нормі. З боку органів грудної клітки та черевної порожнини патологічних змін не знайдено. Наявна невелика болісна припухлість у лівій поперековій ділянці. Який попередній діагноз? A 44-year-old patient was brought to the clinic due to pain in the left half of the lumbar region, which appeared after falling from a height of 2 m. After the injury, during after urinating twice, he noticed the presence of macrohematuria. The condition is of medium severity. Blood pressure and pulse are normal. No pathological changes were found in the organs of the chest and abdominal cavity. There is a small painful swelling in the left lumbar region. What is the previous diagnosis?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Пухлина нирки Kidney tumor

Закрите пошкодження нирки Closed kidney damage

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

64 / 200
Пацієнтка 65-ти років звернулася зі скаргами на періодичні болі у проксимальних міжфалангових і променевозап’ясткових суглобах з періодичним набряканням і почервонінням, які непокоять її протягом 4-х років. На рентгенограмі наявні зміни у вигляді остеопорозу, звуження суглобових щілин і поодинокі узури. Який найбільш імовірний діагноз? A 65-year-old patient complained of periodic pain in the proximal interphalangeal and radiocarpal joints with periodic swelling and redness, which have been bothering her for 4 years . On the X-ray there are changes in the form of osteoporosis, narrowing of joint spaces and single patterns. What is the most likely diagnosis?

Подагра Gout

Псевдоподагра Pseudogout

Остеоартроз Osteoarthrosis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Мієломна хвороба Myeloma

65 / 200
Пацієнт 38-ми років висловлює скарги на сильний пекучий біль у ділянці кисті та передпліччя. В анамнезі: різана рана волярної поверхні нижньої третини передпліччя. Пошкодження якого нерва найчастіше викликає подібні болі? A 38-year-old patient complains of severe burning pain in the area of the hand and forearm. History: cut wound of the volar surface of the lower third of the forearm. Damage to which nerve most often causes similar pains?

Пахвовий Axillary

Променевий Radial

Ліктьовий Cubit

Міжкістковий Interosseous

Серединний Middle

66 / 200
Хвора 33-х років доставлена в клініку зі скаргами на задишку, що виникла раптово і переходить у ядуху, відчуття 'клубка у горлі', тремор кистей рук, страх смерті. Напад розвинувся вперше у зв’язку з сильним хвилюванням. Раніше ні на що не хворіла. Об’єктивно: ЧД- 28/хв., Ps- 104/хв., ритмічний, АТ- 150/85 мм рт.ст. Дихання везикулярне, почащене, поверхневе, з подовженим видихом. Межі серця перкуторно не змінені. Тони серця гучні, ритмічні. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient was brought to the clinic with complaints of shortness of breath that started suddenly and turned into shortness of breath, a feeling of a 'lump in the throat', hand tremors, fear of death. The attack developed for the first time in connection with strong excitement. Previously she was not ill with anything. Objectively: BH - 28/min., Ps - 104/min., rhythmic, BP - 150/85 mm Hg. Breathing is vesicular, frequent, shallow, with prolonged exhalation. Heart borders are not changed percussion. Heart sounds are loud, rhythmic. What is the most likely diagnosis?

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Серцева астма Cardiac Asthma

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

67 / 200
Хвора 48-ми років, яка страждає на склеродермію протягом 5-ти років, досягла стійкої ремісії після використання пеніциламіна протягом року. Який механізм дії препарату зумовлює патогенетичну дію? A 48-year-old patient, who has been suffering from scleroderma for 5 years, achieved stable remission after using penicillamine for a year. What mechanism of action of the drug determines the pathogenetic effect?

Вплив на білковий обмін Effect on protein metabolism

Пригнічення функції макрофагів Suppression of macrophage function

Зв’язування отрут Poison Binding

Вплив на Т-лімфоцити Effect on T-lymphocytes

Гальмування синтезу колагену Inhibition of collagen synthesis

68 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на біль у животі ріжучого характеру. Захворів різко 1,5 години тому, коли відчув гострий біль під грудьми. До цього нічим не хворів. Об’єктивно: шкіра бліда, хворий лежить на спині. При зміні положення тіла біль загострюється. Ps70/хв, ритмічний, АТ- 100/60 мм рт.ст. З боку серця та легень патології немає. Язик сухий, чистий. Живіт втягнутий, не бере участі в диханні, під час пальпації різко напружений та болісний у всіх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of a sharp abdominal pain. He became ill 1.5 hours ago, when he felt a sharp pain under the chest. Before that, he was not sick with anything . Objectively: the skin is pale, the patient lies on his back. When the position of the body changes, the pain worsens. Ps70/min, rhythmic, BP- 100/60 mm Hg. There is no pathology on the part of the heart and lungs. The tongue is dry, clean. Abdomen retracted, does not take part in breathing, during palpation is sharply tense and painful in all departments. The Schottkin-Blumberg symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Перфоративна виразка шлунка Perforative gastric ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

69 / 200
У хлопчика 6-ти років після встановлення діагнозу: гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим синдромом, період неповної клінико-лабораторної ремісії, без порушення функцій нирок, протягом 7-ми місяців спостерігалась мікрогематурія. Про який перебіг захворювання треба думати в цьому випадку? The boy is 6 years old after the diagnosis: acute glomerulonephritis with isolated urinary syndrome, a period of incomplete clinical and laboratory remission, without impaired kidney function, within 7 microhematuria was observed for months. What course of the disease should be considered in this case?

Рецидивуючий Recurring

Хронічний Chronic

Підгострий Subacute

Затяжний Prolonged

Гострий Acute

70 / 200
У хворого 49-ти років вперше діагностована відкритокутова глаукома. Призначте краплі: A 49-year-old patient was diagnosed with open-angle glaucoma for the first time. Prescribe drops:

Дексаметазон 1% Dexamethasone 1%

Пілокарпіну гідрохлорид 1% Pilocarpine hydrochloride 1%

Атропіну сульфат 1% Atropine sulfate 1%

Тауфон Taufon

Сульфацил-натрій 30% Sulfacyl sodium 30%

71 / 200
Роділля 23-х років, II період своєчасних пологів. Почався напад еклампсії. При внутрішньому дослідженні: голівка плоду заповнює всю крижову западину, досягаючи тазового дна, стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім’ячко звернене до лобка. Яка тактика ведення пологів на даному етапі? 23-year-old woman in labor, II period of timely delivery. An attack of eclampsia began. On internal examination: the head of the fetus fills the entire sacral cavity, reaching the pelvic floor, an arrow-shaped seam in straight size, the small crown is turned towards the pubis. What are the tactics of childbirth at this stage?

Кесарів розтин Caesarean section

Консервативне ведення пологів з посліду-ючою епізіотомією Conservative management of childbirth with subsequent episiotomy

Вакуум-екстракція плоду Vacuum fruit extraction

Накладання акушерських щипців Applying obstetric forceps

Інтенсивна терапія гестоза з продовженням консервативного ведення пологів Intensive therapy of preeclampsia with continuation of conservative management of childbirth

72 / 200
Хвора 48-ми років, яка страждає на ревматизм, комбіновану мітральну ваду серця, звернулась по медичну допомогу в зв’язку з раптовою появою після фізичного навантаження серцебиття. Об’єктивно: АТ-130/80 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв., Ps- 82/хв, ритм неправильний. На ЕКГ: Р відсутній, QRS без змін, RR = 0,98-0,54 с. У хворої виникло ускладнення: A 48-year-old patient suffering from rheumatism, combined mitral heart defect, sought medical help due to the sudden onset of palpitations after physical exertion. About Objectively: BP-130/80 mmHg, heart rate-112/min, Ps-82/min, irregular rhythm. On the ECG: P absent, QRS unchanged, RR = 0.98-0.54 s . The patient developed a complication:

Пароксизм миготіння передсердь Atrial fibrillation paroxysm

Надшлуночкова екстрасистолія Supraventricular extrasystole

Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія Paroxysmal supraventricular tachycardia

Шлуночкова екстрасистолія Ventricular extrasystole

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія Paroxysmal ventricular tachycardia

73 / 200
Викладач 59-ти років скаржиться на на-падоподібні болі за грудниною тривалістю до 20 хвилин. Стан погіршився 2 дні тому, напередодні переніс ГРЗ. Об’єктивно: тони серця приглушені, акцент II тону над аортою. АТ- 180/100 мм рт.ст., Ps- 80/хв. Живіт м’який, печінка біля краю реберної дуги. На ЕКГ у динаміці - негативний зубець T у V2 — V5. Який препарат вибору вважається обов’язковим для лікування на догоспітальному етапі? A 59-year-old teacher complains of paroxysmal chest pain lasting up to 20 minutes. The condition worsened 2 days ago, he had a heart attack the day before. Objectively: tones the hearts are muffled, the accent of the II tone over the aorta. BP - 180/100 mm Hg, Ps - 80/min. The abdomen is soft, the liver is near the edge of the costal arch. On the ECG in dynamics - a negative T wave in V2 — V5. Which drug of choice is considered mandatory for treatment at the pre-hospital stage?

Предуктал Preductal

Антагоніст кальцію ніфедипін Calcium antagonist nifedipine

Тромболітик актилізе (т РА) Actilize thrombolytic (t RA)

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Серцевий глікозид дигоксин Cardiac glycoside digoxin

74 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на рецидивуючі болі у лівому підребер’ї, які можуть бути спровоковані прийомом гострої їжі. Біль віддає у спину. Відзначається втрата ваги до 3-5 кг у період загострення. Випорожнення нестійкі: закріп змінюється кашкоподібними випорожненнями з домішкою жиру до 3-5 разів на добу. Живіт болісний в епігастрії та лівому підребер’ї. Рубець після холецистектомії. Відрізки товстої кишки під час пальпації чутливі. Амілаза сечі у день госпіталізації - 1024 ОД. Патогенетичне лікування хворого має включати: A 47-year-old patient complains of recurrent pain in the left hypochondrium, which can be provoked by eating spicy food. The pain radiates to the back. There is a weight loss of up to 3 -5 kg in the period of exacerbation. Stools are unstable: constipation is replaced by mushy stools with admixture of fat up to 3-5 times a day. Abdomen is painful in the epigastrium and left hypochondrium. Scar after cholecystectomy. Segments of the colon are sensitive during palpation. Urine amylase in day of hospitalization - 1024 units Pathogenetic treatment of the patient should include:

Антибіотики для ерадикації хелікобакте-ріозу Antibiotics for the eradication of helicobacteriosis

Протизапальні засоби (аспірин) Anti-inflammatory drugs (aspirin)

Антиферментні препарати (контрикал) Anti-enzyme drugs (contrical)

Спазмолітики (но-шпа) Spasmolytics (non-shpa)

Прокінетики (метоклопрамід-церукал) Prokinetics (metoclopramide-cerucal)

75 / 200
До жіночої консультації звернулась вагітна 25-ти років зі скаргами на ниючі болі внизу живота і у попереку. Термін вагітності 9-10 тижнів. В анамнезі 2 штучних аборти. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною 3 см, канал шийки матки закритий, матка збільшена відповідно терміну вагітності, виділення слизові, мізерні. Який діагноз найбільш імовірний? A 25-year-old pregnant woman came to the women's consultation with complaints of aching pain in the lower abdomen and lower back. The pregnancy is 9-10 weeks old. She has a history of 2 artificial abortions. During a vaginal examination: the cervix is 3 cm long, the cervical canal is closed, the uterus is enlarged according to the period of pregnancy, mucous discharge is scanty. What is the most likely diagnosis?

Аборт у ходу Abort in progress

Міхуровий занесок Bubble Drift

Самовільний викидень, що почався Spontaneous miscarriage that has started

Загроза самовільного викидня Threat of spontaneous abortion

Вагітність, що не розвивається Non-developing pregnancy

76 / 200
При вступі до дитячого дошкільного закладу лікар встановив у 20% дітей адаптацію, що затягнулася. Який з показників у цих дітей нормалізується у першу чергу? When entering a children's preschool, the doctor diagnosed 20% of children with prolonged adaptation. Which of these children's indicators normalizes first?

Апетит Appetite

Емоційний стан Emotional state

Мовна активність Language activity

Сон Sleep

Секреція імуноглобуліну Immunoglobulin secretion

77 / 200
Госпіталізована хвора 49-ти років з нападом бронхіальної астми, що затягнувся. В легенях ослаблене дихання, маса сухих хрипів. ЧДР- 32/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст., Ps-90/мин. Зроблена в/м ін’єкція 1 мл адреналіну. Стан не поліпшився: зберігається задишка 28/хв., у легенях зменшилася кількість сухих хрипів. Артеріальний тиск піднявся до 170/110 мм рт.ст., тахікардія 130/хв. Для надання невідкладної допомоги доцільно застосувати: Hospitalized 49-year-old patient with a prolonged attack of bronchial asthma. In the lungs, breathing is weakened, a lot of dry wheezes. ChDR- 32/min., BP- 140 /90 mm Hg, Ps-90/min. An intravenous injection of 1 ml of adrenaline was made. The condition did not improve: shortness of breath remained 28/min, the number of dry rales in the lungs decreased. Blood pressure rose to 170/110 mm Hg, tachycardia 130/min. To provide emergency care, it is advisable to use:

Бета-блокатори в/в Beta blockers IV

Атровент через небулайзер Atrovent via nebulizer

Кордарон внутрішньо Cordaron internally

Коринфар розжувати Chew coriander

Верапаміл в/в Verapamil IV

78 / 200
В районі проживає 70000 населення, з них у віці 0-14 років -13%, 15-49 років - 52%, 50 років та старіші - 35%. За допомогою якого виду графічного зображення найдоцільніше зобразити ці дані? 70,000 people live in the district, of which 0-14 years - 13%, 15-49 years - 52%, 50 years and older - 35% What type of graphic image is the most appropriate to display this data?

Секторна діаграма Pie chart

Стовпчикова діаграма Bar chart

Радіальна діаграма Radial chart

Лінійна діаграма Line chart

Картограма Map

79 / 200
На земельній ділянці лікарні 25% площі зайнято будівлями, 60% - зеленими насадженнями і 15% припадає на господарський двір і проїзди. В який спосіб необхідно покращити планування лікарняної ділянки? On the land plot of the hospital, 25% of the area is occupied by buildings, 60% by green spaces and 15% by the farm yard and driveways. In what way should the planning of the hospital plot be improved ?

Зменшити відсоток, що припадає на господарський двір і проїзди Reduce the percentage of farmyard and driveways

Збільшити відсоток забудови Increase building percentage

Зменшити відсоток озеленення Reduce percentage of greening

Зменшити відсоток забудови Reduce building percentage

Збільшити відсоток озеленення Increase greening percentage

80 / 200
У дівчинки 14-ти років протягом 2-х місяців відмічається періодичне підвищення температури тіла до 39°C, веретеноподібна припухлість міжфалангових суглобів та біль у верхній частині груднини та шиї, скутість зранку. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old girl for 2 months had a periodic increase in body temperature up to 39°C, spindle-shaped swelling of the interphalangeal joints, and pain in the upper part of the sternum and neck , morning stiffness. What is the most likely diagnosis?

Септичний артрит Septic arthritis

Остеоартрит Osteoarthritis

Ювенільний ревматоїдний артрит Juvenile rheumatoid arthritis

Токсичний сіновіїт Toxic synovitis

Ревматизм Rheumatism

81 / 200
Хворий 19-ти років звернувся до терапевта зі скаргами на погане самопочуття, озноби, нежить, біль у м’язах та суглобах, нудоту та пронос. Просить виписати йому побільше знеболюючих та заспокійливих (трамадол або солпадеїн, котрі краще допомагають, та діазепам). Слизова зіву блідо-рожева, чиста. В легенях - везикулярне дихання. Тахікардія. Зіниці розширені, реакція на світло в’яла. На шкірі передпліч - сліди ін’єкцій. При обстеженні тримається розв’язно, роздратовано, грубий, брехливий. Встановіть діагноз: A 19-year-old patient turned to a therapist complaining of feeling unwell, chills, runny nose, pain in muscles and joints, nausea and diarrhea. He asks to be prescribed more painkillers and sedatives (tramadol or solpadein, which help better, and diazepam). The mucous membrane of the pharynx is pale pink, clean. In the lungs - vesicular breathing. Tachycardia. The pupils are dilated, the reaction to light is weak. On the skin of the forearm - traces of etc. ections. During the examination, he behaves loosely, irritated, rude, lying. Establish a diagnosis:

Токсикоманія при зловживанні транквілізаторів Drug addiction when abusing tranquilizers

Залежність від знеболюючих Addiction to painkillers

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Гостре респіраторне захворювання Acute respiratory disease

Опійна наркоманія Opium addiction

82 / 200
Хвора 25-ти років раптово відчула інтенсивний головний біль, нудоту, біль в шиї, попереку. Об’єктивно: на тілі геморагічна висипка. Температура 39,2° C. Виражені менінгеальні симптоми. Світлова, тактильна, больова гіперестезія. У крові: лейк.- 25 • 109 /л. Який метод обстеження найбільш інформативний? A 25-year-old patient suddenly felt an intense headache, nausea, pain in the neck, lower back. Objectively: a hemorrhagic rash on the body. Temperature 39.2° C. Pronounced meningeal symptoms. Light, tactile, pain hyperesthesia. In the blood: leuk.- 25 • 109 /l. Which examination method is the most informative?

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Транскраніальна доплерографія Transcranial Doppler

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Ехоенцефалографія Echoencephalography

Електроенцефалографія Electroencephalography

83 / 200
У хворого 57-ми років під час холецистектомії почалася масивна кровотеча. Вирішено перелити кров. У хворого група крові АВ(ІУ) Rh(- ). На станції переливання крові такої групи немає. Донори якої групи можуть бути викликані для здачі крові? A 57-year-old patient started massive bleeding during cholecystectomy. It was decided to transfuse blood. The patient's blood group is AB(IU) Rh(- ). At the transfusion station there is no blood of this group. Donors of which group can be called to donate blood?

Донори резерву Reserve Donors

Донори рідкісних груп крові Donors of rare blood groups

Екстрені донори Emergency Donors

Активної групи Active group

Донори-родичі Relative donors

84 / 200
Хлопчику 5 років, щеплений з порушенням графіку вакцинації. Скарги на біль у горлі при ковтанні, головний біль, кволість, лихоманку. Об’єктивно: дитина бліда, збільшені передньошийні лімфовузли, набряк мигдаликів, їх ціанотична гіперемія, на мигдаликах наліт сіро-білий, не знімається, при насильному знятті - мигдалики кровлять. Який діагноз найбільш імовірний? The boy is 5 years old, vaccinated with a violation of the vaccination schedule. Complaints of sore throat when swallowing, headache, weakness, fever. Objectively: the child is pale, enlarged anterior cervical lymph nodes, swelling of the tonsils, their cyanotic hyperemia, gray-white plaque on the tonsils, does not come off, if forcibly removed, the tonsils bleed. What is the most likely diagnosis?

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Фолікулярна ангіна Follicular angina

Ангіна Сімановського-Венсана Simanovsky-Vincent angina

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Дифтерія ротоглотки Oropharyngeal diphtheria

85 / 200
Хворий 18-ти років доставлений до лікарні із значними набряками, які з’явились через два тижні після перенесеної ангіни. Виявлено підвищення артеріального тиску до 160/110 мм рт.ст. Запідозрений гострий гломерулонефрит. Що може виявлятися у сечовому осаді? An 18-year-old patient was brought to the hospital with significant edema, which appeared two weeks after a sore throat. An increase in blood pressure to 160/110 mm Hg was detected Art. Suspected acute glomerulonephritis. What can be detected in urine sediment?

Помірна протеїнурія, макрогематурія, гіалінова циліндрурія Moderate proteinuria, macrohematuria, hyaline cylindruria

Значна протеїнурія, еритроцитурія, циліндрурія Significant proteinuria, erythrocyturia, cylinduria

Макрогематурія, лейкоцитурія Macrohematuria, leukocyturia

Незначна протеїнурія, лейкоцитурія Slight proteinuria, leukocyturia

Мікрогематурія, кристалурія Microhematuria, crystalluria

86 / 200
У хворого 44-х років впродовж тижня кожні 48 годин з’являлись напади ознобу, які змінялися лихоманкою. Температура тіла підвищується до 40° C. Зниження температури через 3-4 години супроводжується потовиділенням. Погіршився апетит, з’явилась загальна слабкість. Шкіра бліда. Збільшені печінка та селезінка. Який найбільш ефективний метод верифікації діагнозу? A 44-year-old patient had attacks of chills every 48 hours for a week, which were replaced by fever. The body temperature rises to 40° C. The temperature drops after 3 -4 hours is accompanied by sweating. Appetite has worsened, general weakness has appeared. The skin is pale. The liver and spleen are enlarged. What is the most effective method of verifying the diagnosis?

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

Мікроскопія мазку крові та товстої краплі Microscopy of blood smear and thick drop

Бактеріологічний метод Bacteriological method

Мікроскопія висячої краплі Hanging drop microscopy

Загальний аналіз крові General blood test

87 / 200
На північній околиці населеного пункту розташований хімічний комбінат. Протягом року спостерігається така повторюваність вітрів: північний - 10%, східний - 20%, південний - 50%, західний - 20%. Назвіть оптимальне місце для розміщення земельної ділянки стаціонару медико-санітарної частини? A chemical plant is located on the northern edge of the settlement. During the year, the following frequency of winds is observed: north - 10%, east - 20%, south - 50%, west - 20%. Name the optimal place for placing the land plot of the inpatient medical unit?

На схід від хімічного комбінату East of the chemical plant

На північ від хімічного комбінату North of the chemical plant

На території хімічного комбінату On the territory of the chemical plant

На південь від хімічного комбінату South of the chemical plant

На захід від хімічного комбінату West of the chemical plant

88 / 200
У хворої 54-х років спленомегалія без особливих суб’єктивних скарг. У крові: Нb-142 г/л; лейкоцити - 32 • 109 /л, е- 5%, баз.-2%, мієлобласти - 6%, промієлоцити - 5%, мієлоцити - 6%, юні - 8%, паличкоядерні -4%, с- 46%, л-12%, м- 6%; ШЗЕ-19 мм/год. Для лікування хворої доцільно використати: A 54-year-old patient has splenomegaly without any particular subjective complaints. In the blood: Hb-142 g/l; leukocytes - 32 • 109 /l, e - 5%, basal-2%, myeloblasts - 6%, promyelocytes - 5%, myelocytes - 6%, young - 8%, rod-nuclear -4%, c- 46%, l-12%, m- 6%; SZE-19 mm/h. For the treatment of the patient, it is advisable to use:

Преднізолон Prednisone

Лікування не показане Treatment not shown

Схема 5+2 Scheme 5+2

Циклофосфан Cyclophosphane

Мієлосан Mielosan

89 / 200
На хімічному заводі відбулося гостре групове отруєння оксидами Нітрогену з летальним кінцем. Для розслідування цього випадку створена комісія. Хто має очолити комісію з розслідування? An acute group poisoning with Nitrogen oxides occurred at a chemical plant with a fatal outcome. A commission has been created to investigate this case. Who should head the investigation commission?

Представник профспілкової організації Trade union representative

Головний лікар санітарно-епідеміологічної станції Chief physician of the sanitary-epidemiological station

Представник державного нагляду з охорони праці Representative of the state labor protection supervision

Спеціаліст з профпатології органу управління охороною здоров’я Specialist in occupational pathology of the health care management body

Власник (керівник) підприємства Owner (manager) of the enterprise

90 / 200
Міська соматична лікарня на 300 ліжок складається з головного корпуса, у якому розташовані терапевтичне і хірургічне відділення. У декількох окремих будівлях розташовані пологове, дитяче і радіологічне відділення, сполучені з головним корпусом підземними і наземними критими переходами. Визначте систему забудівлі лікарні: The city somatic hospital with 300 beds consists of the main building, which houses the therapeutic and surgical department. In several separate buildings, there are maternity, children's and radiological departments, connected with the main building with underground and surface covered passages. Define the building system of the hospital:

Централізовано-блочна Centralized-block

Децентралізована Decentralized

Змішана Mixed

Централізована Centralized

Вільна Free

91 / 200
Джерелом централізованого господарчо-питного водопостачання населеного пункту є міжпластовий захищений напірний водоносний горизонт. Вода з підвищеною мінералізацією (до 1,5 г/дм3 , норма - 1,0 г/дм3 ) та вмістом хлоридів (700 мг/дм3, ГДК - 350 мг/дм3 ). Яка патологія може розвинутися у населення при споживанні цієї води? The source of the centralized economic and drinking water supply of the settlement is an interlayer protected pressure aquifer. Water with increased mineralization (up to 1.5 g/dm3, norm - 1.0 g/dm3 ) and chloride content (700 mg/dm3, MPC - 350 mg/dm3). What pathology can develop in the population when consuming this water?

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

Нефрози Nephrosis

Ентероколіти Enterocolitis

Гастрити Gastrify

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

92 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на задишку, біль у правому підребер’ї, сухий кашель, набряки гомілок. Хворіє 4 місяці, лікувався з приводу ревматизму - без ефекту. Дифузний ціаноз, набряки ніг, ЧД- 28/хв., температура - 36,8° C. Над нижніми відділами легенів - дрібноміхурцеві хрипи. Межі серця розширені в усі сторони. Тони серця послаблені, систолічний шум в 5-й точці. Ps-90/хв., АТ- 100/80 мм рт.ст. Печінка на 4 см нижче реберної дуги. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of shortness of breath, pain in the right hypochondrium, dry cough, swollen legs. He has been ill for 4 months, was treated for rheumatism - without effect Diffuse cyanosis, swelling of the legs, BH - 28/min., temperature - 36.8° C. Over the lower parts of the lungs - small vesicular rales. The borders of the heart are expanded in all directions. Heart sounds are weakened, systolic murmur in the 5th point. Ps -90/min., BP- 100/80 mm Hg. The liver is 4 cm below the costal arch. What is the previous diagnosis?

Ревматична недостатність мітрального клапану Rheumatic mitral valve insufficiency

Дилятаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Гіпертрофічна кардіоміопатія Hypertrophic cardiomyopathy

Гострий міокардит Acute myocarditis

Бактеріальний ендокардит аортального клапану Bacterial endocarditis of the aortic valve

93 / 200
Хвора 24-х років страждає на ревматизм з 15-ти років. Перенесла 2 ревматичні напади 4 роки тому. Протягом останніх 6-ти місяців виникали пароксизми миготливої аритмії 1 раз у 2-3 місяця. Який варіант антиаритмічної терапії або тактики слід запропонувати? A 24-year-old patient has been suffering from rheumatism since the age of 15. She suffered 2 rheumatic attacks 4 years ago. During the last 6 months, paroxysms of atrial fibrillation 1 once every 2-3 months. What option of antiarrhythmic therapy or tactics should be offered?

Профілактичний прийом кордарону Prophylactic administration of cordarone

Прийом лідокаїну Lidocaine intake

Негайна госпіталізація Immediate hospitalization

Дефібриляція Defibrillation

Призначення гепарину Prescription of heparin

94 / 200
У хворого 54-х років внутрішня кровотеча. Йде операція. При визначенні групи крові аглютинація наступила в першій та третій краплях двох серій стандартних гемаглютинаційних сироваток. Яка група крові у хворого? A 54-year-old patient has internal bleeding. An operation is underway. When determining the blood group, agglutination occurred in the first and third drops of two series of standard hemagglutination serums. What blood group does the the patient?

Визначення слід повторити Definition should be repeated

В (III) In (III)

А (II) A (II)

AB (IV) AB (IV)

0 (I) 0 (I)

95 / 200
Під час переливання крові при проведенні біологічної проби хворий поскаржився на озноб, вкрився холодним потом, відзначає мерехтіння 'мєтєликів' перед очима, незначний 6іль у поперековій ділянці. Що у хворого? During a blood transfusion during a biological test, the patient complained of chills, covered himself with a cold sweat, noted the flickering of 'butterflies' in front of his eyes, a slight swelling in the lumbar region. What the patient?

Цитратний шок Citrate shock

Пірогенна реакція Pyrogenic reaction

Напад ниркової кольки Attack of renal colic

Бактеріально-токсичний шок Bacterial-toxic shock

Гемотрансфузійна реакція Hemotransfusion reaction

96 / 200
У дитини 7-ми років виражений нахил голови праворуч, асиметрія лицевого черепа, правий грудинно-ключично-сосковий м’яз різко напружений, рухи голови обмежені, праве надпліччя припіднято. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old child has a pronounced tilt of the head to the right, asymmetry of the facial skull, the right sternoclavicular-mammary muscle is sharply tense, head movements are limited, the right upper arm raised. What is the most likely diagnosis?

Вроджене кривом’яззя Congenital striatum

Хвороба Кліпель-Фейна Klippel-Fein disease

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Сколіоз шийного відділу хребта Scoliosis of the cervical spine

Хвороба Грізеля Griesel's disease

97 / 200
Хворий 24-х років на другий день хвороби скаржиться на високу температуру, головний біль у ділянці чола, надбрівних дуг, при русі очними яблуками, у м’язах і суглобах. Об’єктивно: температура - 390 С. Обличчя гіперемоване, склери ін’єковані. Слизова оболонка м’якого піднебіння, задньої стінки глотки яскраво гіперемована з крапковими крововиливами. Які зміни в гемограмі типові для цього захворювання? On the second day of illness, a 24-year-old patient complains of a high temperature, a headache in the forehead, browbones, when moving the eyeballs, in the muscles and joints. Objectively: the temperature is 390 C. The face is hyperemic, the sclera is injected. The mucous membrane of the soft palate, the back wall of the pharynx is clearly hyperemic with punctate hemorrhages. What changes in the hemogram are typical for this disease?

Лейкоцитоз Leukocytosis

Прискорена ШОЕ Accelerated ESR

Лейкопенія Leukopenia

Анемія Anemia

Нейтрофільоз Neutrophilosis

98 / 200
Породілля 30-ти років. Народився живий доношений хлопчик вагою 4100 г, довжиною 54 см. Через 20 хвилин після народження плоду народився послід і виділилось 300 мл крові. Після народження посліду продовжується кровотеча. При огляді плаценти виявлено, що судини проходять через край плаценти на оболонки і там обриваються. При огляді пологових шляхів за допомогою дзеркал травми шийки матки та піхви не знайдено. Кровотеча йде з порожнини матки. Які втручання необхідно провести з метою зупинки кровотечі? 30-year-old woman in labor. A live full-term boy weighing 4100 g, 54 cm long was born. 20 minutes after the birth of the fetus, a litter was born and 300 ml of blood was released. After after the birth of the litter, bleeding continues. When examining the placenta, it was found that the vessels pass through the edge of the placenta to the membranes and break off there. When examining the birth canal with the help of mirrors, no trauma to the cervix and vagina was found. Bleeding comes from the uterine cavity. What interventions should be carried out in order to stop bleeding?

Ввести утеротоніки Enter uterotonics

Провести зовнішній масаж матки Perform external uterine massage

Провести ручну ревізію тіла матки Conduct a manual revision of the uterine body

Провести тампонаду тіла матки Perform uterine body tamponade

Накласти клеми на параметри' за методом Бакшеєва Put terminals on parameters by the Baksheev method

99 / 200
Хвора 46-ти років надійшла до клініки зі скаргами на диплопію, розлади ковтання, слабкість у правій руці, нестійкість під час ходи. Перераховані скарги виникли через 12 днів після перенесеної ангіни, що супроводжувалася підвищенням температури до 38°C, невеликими болями у горлі і набряком підшкірної клітковини шиї. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient came to the clinic with complaints of diplopia, swallowing disorders, weakness in the right arm, unsteadiness while walking. The listed complaints occurred 12 days after suffered from sore throat, which was accompanied by an increase in temperature up to 38°C, slight pain in the throat and swelling of the subcutaneous tissue of the neck. What is the most likely diagnosis?

Поліомієліт Polio

Вірусний енцефаліт Viral encephalitis

Ботулізм Botulism

Ревматичне ураження нервової системи Rheumatic lesion of the nervous system

Дифтерійний поліневрит Diphtheria polyneuritis

100 / 200
У підлітка 13-ти років скарги на пронос, слабкість, зниження маси тіла. Стан погіршується після вживання великої кількості борошняних виробів. Такі явища спостерігаються з раннього дитинства. Об’єктивно: стан задовільний, зниженого харчування, відстає у фізичному розвитку. Причиною захворювання у даному випадку є: A 13-year-old teenager complains of diarrhea, weakness, weight loss. The condition worsens after consuming a large amount of flour products. Such phenomena have been observed since early childhood. About objectively: the condition is satisfactory, undernourished, lagging behind in physical development. The cause of the disease in this case is:

Непереносимість глютену Gluten intolerance

Хронічний панкреатит, синдром мальдигестії Chronic pancreatitis, maldigestion syndrome

Дефіцит лактази Lactase deficiency

Глистяна інвазія Worm infestation

Дисбактеріоз кишечнику Intestinal dysbiosis

101 / 200
Хвора 37-ми років перенесла гепатити А і В. Доставлена у важкому стані. При надходженні блювання рідкою кров’ю і згортками повним ротом. АТ- 80/40 мм рт.ст. Ps-108/хв. Живіт збільшений, безболісний. З рота 'печінковий'запах. Визначте найбільш імовірне джерело кровотечі: A 37-year-old patient suffered from hepatitis A and B. She was delivered in critical condition. Vomiting of liquid blood and clots with a full mouth. Blood pressure - 80/40 mmHg Ps-108/min. Abdomen enlarged, painless. 'Hepatic' odor from the mouth. Determine the most likely source of bleeding:

Розрив слизової кардіального відділу шлунка Rupture of the gastric mucosa

Варикозні вени стравоходу і шлунка Varicose veins of esophagus and stomach

Легенева кровотеча Pulmonary hemorrhage

Гострі виразки 12-палої кишки Acute duodenal ulcers

Хронічна виразка шлунка Chronic stomach ulcer

102 / 200
При огляді потерпілого 32-х років внаслідок автокатастрофи черговий хірург виявив: живіт м’який, симптоми подразнення очеревини відсутні, зліва від пупка болюче пульсуюче новоутворення, аускультативно над ним систолічний шум, пульсація на артеріях нижніх кінцівок ослаблена. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 90/хв. Який попередній діагноз? When examining a 32-year-old victim of a car accident, the surgeon on duty found: the abdomen was soft, there were no symptoms of peritoneal irritation, a painful pulsating neoplasm to the left of the navel, auscultatively above it systolic murmur, pulsation on the arteries of the lower extremities is weakened. BP - 90/60 mm Hg, Ps - 90/min. What is the previous diagnosis?

Гострий тромбоз біфуркації аорти Acute thrombosis of aortic bifurcation

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Розрив товстого кишечнику Rupture of large intestine

Травматичне пошкодження лівої нирки Traumatic damage to the left kidney

Травматичний розрив селезінки Traumatic rupture of the spleen

103 / 200
У дитини 11-ти років з неревматичним кардитом періодично виникають напади, які проявляються відчуттям болю в ділянці серця, задишкою, блідістю, підвищенням артеріального тиску, різким збільшенням ЧСС до 180/хв. Який з медикаментозних засобів є найбільш ефективним у лікуванні? An 11-year-old child with non-rheumatic carditis periodically has attacks, which are manifested by a feeling of pain in the heart area, shortness of breath, pallor, an increase in blood pressure, a sharp increase in heart rate to 180/min. Which medication is the most effective in treatment?

Верапаміл Verapamil

Новокаїнамід Novocaineamide

Обзідан Obzidan

Лідокаїн Lidocaine

Аймалін Aimalin

104 / 200
У хворого 46-ти років з гострим абсцесом лівої легені при кашлі раптово виникли сильний біль у грудній клітці та задуха, посилилась тахікардія. На контрольній Ro-грамі виявлено колабовану ліву легеню, повітря в лівій плевральній порожнині з горизонтальним рівнем рідини. Який механізм виникнення даного ускладнення? A 46-year-old patient with an acute abscess of the left lung suddenly developed severe pain in the chest and shortness of breath during coughing, increased tachycardia. On the control Ro-gram, a collapsed left lung, air in the left pleural cavity with a horizontal level of fluid. What is the mechanism of this complication?

Розрив булли лівої легені Left lung bulla rupture

Ателектаз лівої легені Atelectasis of the left lung

Перехід запалення на вісцеральну плевру Transition of inflammation to the visceral pleura

Прорив гнійника в плевральну порожнину Breakthrough of an abscess into the pleural cavity

Гостра серцево-легенева недостатність Acute cardiopulmonary failure

105 / 200
До гінекологічного стаціонару звернулася жінка 38-ми років зі скаргами на значну кровотечу зі статевих шляхів та затримку місячних на місяць. При бімануальному дослідженні: шийка матки бочкоподібної форми, м’якої консистенції. Матка звичайних розмірів, дещо розм’якшена. Придатки без особливостей з обох сторін. При дзеркальному дослідженні: шийка матки синюшна, збільшена у розмірах, зовнішнє вічко розкрите до 0,5 см. Дослідження сечі на ХГ - позитивне. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old woman came to the gynecological hospital with complaints of significant bleeding from the genital tract and a delay of menstruation for a month. On bimanual examination: the cervix is barrel-shaped, soft consistency. Uterus of normal size, somewhat softened. Appendages without features on both sides. On endoscopy: the cervix is bluish, enlarged, the external eye is open up to 0.5 cm. Urine test for HCG is positive. Which is the most probable diagnosis?

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Шийкова вагітність Cervical pregnancy

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Маткова вагітність Uterine pregnancy

Аборт у ходу Abort in progress

106 / 200
У дитини 5-ти років після ГРВІ погіршився загальний стан, з’явилась швидка втомлюваність. Шкіра бліда, межі серця поширені вліво, І тон на верхівці глухий, ніжний систолічний шум над верхівкою. На ЕКГ- ознаки перевантаження лівого шлуночка. Який найбільш імовірний діагноз? The general condition of a 5-year-old child after SARS worsened, rapid fatigue appeared. The skin is pale, the borders of the heart are spread to the left, and the tone at the apex is dull, tender systolic murmur over the apex. On the ECG, there are signs of left ventricular overload. What is the most likely diagnosis?

Неревматичний міокардит Non-rheumatic myocarditis

Набута вада серця Acquired heart defect

Природжений кардит Congenital Carditis

Ревматичний кардит Rheumatic carditis

Застійна кардіоміопатія Congestive cardiomyopathy

107 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на головний біль, галюцинації. Під час огляду: 39oC, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальна висипка на тулубі, кінцівках, тахікардія, гіпотонія, гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін’єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Який попередній діагноз? A 46-year-old patient complains of headache, hallucinations. During the examination: 39oC, excited, hyperemic face, positive Govorov-Godelier symptom, petechial rash on the trunk , limbs, tachycardia, hypotension, hepatosplenomegaly. Uses alcohol, injecting drugs, lives in a basement-type room. What is the previous diagnosis?

Лептоспіроз Leptospirosis

ВІЛ-інфекція HIV infection

Грип Flu

Висипний тиф Typhoid

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

108 / 200
Хвора 48-ми років хворіє на виразковий коліт 8 років, лікувалась глюкокортикоїда-ми. Скаржиться на переймоподібний біль у навколопупковій та в лівій здухвинній ділянках, який за останні 2 тижні значно підсилився, пронос із слизом та кров’ю 4-6 разів на добу, підвищення температури тіла до 38 — 39oC, головний біль та біль у колінних суглобах. Об’єктивно: стан хворої середньої важкості, Ps- 108/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., серце і легені без особливостей, язик вологий, тонус м’язів живота значно знижений, перистальтичні шуми відсутні. Яке ускладнення розвинулось у хворої? A 48-year-old patient has been suffering from ulcerative colitis for 8 years and has been treated with glucocorticoids. She complains of cramp-like pain in the periumbilical and left iliac regions, which has been week has significantly increased, diarrhea with mucus and blood 4-6 times a day, an increase in body temperature to 38-39oC, headache and pain in the knee joints. Objectively: the patient's condition is of moderate severity, Ps- 108/min., Blood pressure - 90/60 mmHg, heart and lungs without abnormalities, tongue moist, abdominal muscle tone significantly reduced, peristaltic sounds absent. What complication developed in the patient?

Перфорація товстої кишки Perforation of the colon

Рак товстої кишки Colon cancer

Кишкова кровотеча Intestinal bleeding

Токсична дилятація товстої кишки Toxic colon dilatation

Стриктура товстої кишки Colon stricture

109 / 200
Хвора 36-ти років скаржиться на частий, болючий, утруднений сечопуск, постійні позиви до сечопуску, появу декількох крапель крові у сечі в кінці сечопуску. Захворіла раптово після переохолодження. При УЗД - в сечовому міхурі мало сечі, стінки сечового міхура набряклі, рівномірно потовщені. У сечі: лейкоцити - 30-40 в п/з, білок - 0,099 г/л, еритроцити незмінені - 5-7 в п/з. Який найбільш імовірний діагноз? A 36-year-old patient complains of frequent, painful, difficult urination, constant urges to urinate, the appearance of several drops of blood in the urine at the end of urination. She fell ill suddenly after hypothermia . With ultrasound - there is little urine in the bladder, the walls of the bladder are swollen, evenly thickened. In the urine: leukocytes - 30-40 in p/z, protein - 0.099 g/l, erythrocytes unchanged - 5-7 in p/z. What the most likely diagnosis?

Гострий сальпінгоофорит Acute salpingo-oophoritis

Гострий цистит Acute cystitis

Камінь сечового міхура Bladder stone

Пухлина сечового міхура Bladder tumor

Уретероцеле Ureterocele

110 / 200
Під час обстеження дитини виявлено, що вона може тривало спостерігати за яскравою іграшкою, усміхається. В положенні на животі - підіймає та утримує голову. Не сидить. Вік дитини, виходячи з її психосоматичного розвитку, відповідає: During the examination of the child, it was found that she can observe a bright toy for a long time, smiles. In the stomach position - raises and holds her head. Does not sit. Age of the child, based on her psychosomatic development, answers:

4 місяці 4 months

2 місяці 2 months

5 місяців 5 months

6 місяців 6 months

7 місяців 7 months

111 / 200
Хлопчик 13-ти років скаржиться на 'голодні' нічні болі у животі, закрепи, печію. Хворіє більше двох років. Яке захворювання найбільш імовірне? A 13-year-old boy complains of 'hungry' night stomach pains, constipation, heartburn. He has been ill for more than two years. What disease is most likely?

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer disease

Дискінезія жовчовивідних шляхів Biliary tract dyskinesia

Гострий гастрит Acute gastritis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Хронічний гастрит Chronic gastritis

112 / 200
Чоловік 50-ти років звернувся до травматологічного пункту з рваною раною гомілки, отриманою в результаті немотивованого нападу бродячого собаки. Які заходи екстреної профілактики сказу мають бути проведені хірургом? A 50-year-old man came to the trauma center with a lacerated leg wound as a result of an unmotivated attack by a stray dog. What emergency rabies prevention measures should the surgeon take?

Промивання рани мильним розчином, накладення пов’язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабічної вакцини Wound washing with a soap solution, application of a bandage with virucidal drugs, administration of anti-rabies vaccine

Промивання рани мильним розчином, накладення пов’язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабiчного імуноглобуліну Wound washing with a soap solution, application of a bandage with virucidal drugs, administration of anti-rabies immunoglobulin

Промивання рани мильним розчином, накладення пов’язки з вірусоцидними препаратами, вакцинацію не проводити Wound washing with a soapy solution, applying a bandage with virucidal drugs, vaccination should not be carried out

Хірургічна обробка рани, накладення пов’язки з вірусоцидними препаратами, введення антирабічного імуноглобуліну і антирабічної вакцини Surgical treatment of the wound, applying a bandage with virucidal drugs, administration of anti-rabies immunoglobulin and anti-rabies vaccine

Хірургічна обробка рани, накладення пов’язки, призначення антибіотиків з Surgical treatment of the wound, applying a bandage, prescribing antibiotics with

113 / 200
113. Дитина від юної роділлі, що палить, пологи ускладнені слабкістю пологової діяльності, були утруднення при виведенні голови і плечиків. Народилася з оцінкою за шкалою Апгар - 4 бали. Що з вказаного є фактором ризику спінальної травми? 113. A child from a young mother who smokes, the birth was complicated by the weakness of labor, there were difficulties with the removal of the head and shoulders. She was born with an Apgar score of 4 points Which of the following is a risk factor for spinal injury?

Хронічна гіпоксія Chronic hypoxia

Слабкість пологової діяльності Weak labor activity

Шкідливі звички Harmful habits

Юний вік матері Mother's young age

Утруднення при виведенні голови і плечиків Difficulty in raising the head and shoulders

114 / 200
У доношеної дитини є кефалогемато-ма. На 2-у добу з’явилась жовтяниця, на 3-ю добу - змінився неврологічний стан (ністагм, симптом Грефе). Сеча жовта, випорожнення жовтого кольору. Група крові матері A(II)Rh+, дитини A(II)Rh+. На третю добу білірубін в крові - 58 мкмоль/л за рахунок непрямої фракції. Чим пояснити жовтяницю дитини? A full-term child has a cephalohematoma. On the 2nd day, jaundice appeared, on the 3rd day - the neurological condition changed (nystagmus, Graefe's symptom) Urine is yellow, stools are yellow. The blood group of the mother is A(II)Rh+, the child is A(II)Rh+. On the third day, bilirubin in the blood is 58 μmol/l due to the indirect fraction. How to explain the child's jaundice?

Черепно-мозковий крововилив Crenial hemorrhage

Гемолітична хвороба новонароджених Hemolytic disease of the newborn

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Фетальний гепатит Fetal hepatitis

Атрезія жовчовивідних шляхів Biliary atresia

115 / 200
На деревообробному комбінаті проводиться сушка деревини за допомогою електромагнітних полів радіочастот, рівні яких перевищують ГДР З якого матеріалу необхідно виготовити захисні екрани для попередження негативного впливу електромагнітних полів на організм працівників? At a woodworking plant, wood is dried with the help of electromagnetic fields of radio frequencies, the levels of which exceed the GDR. From what material should protective screens be made to prevent the negative impact of electromagnetic fields on the body of workers?

З цегли Brick

З пластмаси Made of plastic

З дерева From tree

З скла From glass

З металу Made of metal

116 / 200
Дівчинка 10-ти років хворіє на скарлатину. Отримувала лікування: парацетамол, вітаміни. На 14-й день хвороби з’явились млявість, зниження апетиту, блідість шкіри, пастозність та набряки обличчя, олігурія. У сечі: питома вага 1030, білок 1 г/л, еритроцити 60 в п/з, гіалінові циліндри. Яке ускладнення розвинулось у дівчинки? A 10-year-old girl has scarlet fever. She was treated: paracetamol, vitamins. On the 14th day of the illness, lethargy, decreased appetite, pale skin, pastiness and swelling of the face, oliguria. In urine: specific gravity 1030, protein 1 g/l, erythrocytes 60 in p/z, hyaline cylinders. What complication developed in the girl?

Пухлина сечового міхура Bladder tumor

Пієлонефрит Pyelonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Поліпи уретри Urethra polyps

117 / 200
Хворий 34-х років скаржиться на пульсуючий біль у глибині правого вуха, який підсилюється при ковтанні, кашлі, зниження слуху, порушення самопочуття, нежить. Температура 38,5 — 39°C. Хворіє 2 день. Об’єктивно: при отоскопії видно крововиливи під епідермісом барабанної перетинки і шкіри кісткового відділу правого слухового проходу. Пальпація ділянки соскоподібного відростка безболісна. Який можливий діагноз? A 34-year-old patient complains of throbbing pain in the depth of the right ear, which intensifies when swallowing, coughing, hearing loss, feeling unwell, runny nose. Temperature 38.5 — 39°C. He has been ill for 2 days. Objectively: during otoscopy, hemorrhages are visible under the epidermis of the tympanic membrane and the skin of the bony part of the right auditory canal. Palpation of the mastoid area is painless. What is the possible diagnosis?

Гострий мастоїдит Acute mastoiditis

Гострий зовнішній дифузний отит Acute external diffuse otitis

Фурункул зовнішнього слухового проходу Furnish of external auditory canal

Гострий правобічний середній отит Acute right-sided otitis media

Загострення хронічного мезотимпаніту Exacerbation of chronic mesotympanitis

118 / 200
У новонародженого, що переніс асфіксію у пологах, на 3-тю добу життя з’явилася кровотеча з пупкової ранки. Лабораторно - гіпокоагуляція, тромбоцитопенія, гіпотромбінемія. Чим зумовлені клініко-лабораторні зміни? On the 3rd day of life, bleeding from the umbilical wound appeared in a newborn who suffered asphyxia during childbirth. Laboratory tests - hypocoagulation, thrombocytopenia, hypothrombinemia. What are the causes clinical and laboratory changes?

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

Травма пупкової судини Injury of the umbilical vessel

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

Геморагічна хвороба новонароджених Hemorrhagic disease of newborns

Вроджена ангіопатія Congenital angiopathy

119 / 200
У потерпілого 40-ка років опікова травма 15% поверхні тіла II-III ст. На 20-ту добу після травми у хворого різке підвищення температури тіла, загальна слабкість, часте везикулярне дихання, загострення рис обличчя, АТ- 90/50 мм рт.ст., Ps- 112/хв. Про яке ускладнення можна думати? The 40-year-old victim has a burn injury of 15% of the body surface of the II-III degree. On the 20th day after the injury, the patient has a sharp increase in body temperature, general weakness , frequent vesicular breathing, aggravation of facial features, blood pressure - 90/50 mm Hg, Ps - 112/min. What complications can you think about?

Гостра інтоксикація Acute intoxication

Гнійний бронхіт Purulent bronchitis

Пневмонія Pneumonia

Сепсис Sepsis

Анаеробна інфекція Anaerobic infection

120 / 200
При відвідуванні вдома дитини 2-х років лікар загальної практики встановив діагноз: кір. Дитина відвідує ясла, має сестру 5-ти років. Який документ необхідно заповнити лікареві для оперативного проведення протиепідемічних заходів на дільниці? When visiting a 2-year-old child at home, a general practitioner made a diagnosis: measles. The child attends a nursery school, has a 5-year-old sister. What document must be filled out by the doctor for prompt implementation of anti-epidemic measures at the precinct?

!сторія розвитку дитини (облікова форма № 112/о) !history of child development (registration form No. 112/o)

Листок непрацездатності по догляду за дитиною Certificate of incapacity to work for child care

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (форма № 058/о) Emergency notification of an infectious disease (form No. 058/o)

Книга запису викликів лікарів додому (форма № 031/о) Book of records of doctors' home calls (form No. 031/о)

Довідка по догляду за хворою дитиною Help for caring for a sick child

121 / 200
Службовець хворіє 4 місяці, необхідно подальше лікування, хворий непрацездатний. Хто уповноважений проводити експертизу непрацездатності даного хворого? The employee has been ill for 4 months, further treatment is required, the patient is incapacitated. Who is authorized to conduct an examination of the incapacity of this patient?

Заступник головного лікаря по експертизі непрацездатності Deputy chief physician for disability examination

Лікарсько-консультативна комісія Medical Advisory Committee

Лікуючий лікар із завідувачем відділення Treating doctor with department head

Головний лікар лікувально-профілактичного закладу Chief physician of the medical and preventive institution

Медико-соціальна експертна комісія Medical and social expert commission

122 / 200
У новонародженого 3-х діб годування майже завжди супроводжується виникненням задишки, нападоподібним кашлем, ціанозом, пінистими виділеннями з рота. Після їди при аускультації кількість вологих вели-копухирчастих хрипів у легенях збільшується. Годування через зонд не супроводжується кашлем і наростаючим ціанозом. Який найбільш імовірний діагноз? In a newborn, feeding for 3 days is almost always accompanied by shortness of breath, paroxysmal cough, cyanosis, foamy discharge from the mouth. After eating, auscultation of the number of wet, veli-bubble-like rales in the lungs increases. Tube feeding is not accompanied by cough and increasing cyanosis. What is the most likely diagnosis?

Атрезія хоан Choanic atresia

Діафрагмальна кила Diaphragmatic hernia

Стравохідно-трахеальна нориця Oesophago-tracheal fistula

Незрощення твердого піднебіння Nonunion of hard palate

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

123 / 200
Хвора 47-ми років хворіє на варикозне розширення вен правої нижньої кінцівки. Скарги на біль, гіперемію вздовж підшкірних вен, підвищення температури тіла. При огляді великої підшкірної вени на гомілці і стегні спостерігається гіперемія до середньої третини; під час пальпації болісна, тверда. Яке лікування потрібне хворій? A 47-year-old patient suffers from varicose veins of the right lower limb. Complaints of pain, hyperemia along the subcutaneous veins, increased body temperature. When examining the large subcutaneous vein on there is hyperemia up to the middle third of the lower leg and thigh; during palpation, it is painful, hard. What treatment does the patient need?

Операція Пальма Operation Palm

Склерозуюче лікування Sclerosis treatment

Операція Троянова Operation Trojanov

Операція Фельдера Operation Felder

Консервативна терапія Conservative therapy

124 / 200
У хворого 27-ми років внаслідок падіння з висоти стався перелом правої стегнової кістки в нижній третині з випинанням під шкіру дистального фрагменту. Кінцівка тепла, пальцями стопи рухає. Лікар швидкої допомоги відмовився від шини Дітеріхса і наклав іммобілізацію трьома драбинчастими шинами на зігнуту в коліні кінцівку. Яке можливе ускладнення він цим попередив? A 27-year-old patient suffered a fracture of the right femur in the lower third as a result of a fall from a height with protrusion of the distal fragment under the skin. The limb is warm, he moves his toes. Doctor the ambulance refused the Dieterichs splint and imposed immobilization with three ladder splints on the limb bent at the knee. What possible complication did he prevent by this?

Пошкодження підколінного судинно-нервового пучка Damage of the popliteal neurovascular bundle

Розвиток травматичного шоку Development of traumatic shock

Розвиток жирової емболії Development of fat embolism

Інтерпозиція м’язів та перфорація шкіри Muscle interposition and skin perforation

Вторинне зміщення кісткових фрагментів Secondary displacement of bone fragments

125 / 200
В жіночу консультацію звернулася хвора 62-х років зі скаргами на наявність водянистих виділень, деколи з домішками крові з піхви. Менопауза 7 років. Періодично у хворої з’являються незначні болі внизу живота, здуття кишківника. Матка при вагінальному огляді збільшена в розмірах до 10 тижнів вагітності, обмежено рухома, чутлива. Додатки не визначаються. Яке дослідження слід провести для уточнення діагнозу? A 62-year-old female patient came to the women's clinic with complaints of watery discharge, sometimes with admixtures of blood from the vagina. Menopause for 7 years. Periodically, the patient has minor pains in the lower abdomen, intestinal distension. The uterus during vaginal examination is enlarged in size up to 10 weeks of pregnancy, limited in mobility, sensitive. Appendices are not identified. What research should be conducted to clarify the diagnosis?

Пункція заднього склепіння Posterior vault puncture

Роздільне діагностичне вишкрібання цер-вікального каналу і порожнини матки Separate diagnostic scraping of the cervical canal and uterine cavity

УЗД Ultrasound

Контрастна рентгенографія Contrast X-ray

Цитологічне дослідження мазків Cytological examination of smears

126 / 200
У повної жінки 73-х років на 4 день після пластики пупкової кили виникла клінічна картина субмасивної тромбоемболії легеневих артерій. При дуплексній сонографії вен нижніх кінцівок виявлено флотуючий тромб в стегновій вені. Який оптимальний засіб профілактики рецидиву емболії? On the 4th day after plastic surgery of the umbilical hernia, a 73-year-old obese woman developed a clinical picture of submassive thromboembolism of the pulmonary arteries. Duplex sonography of the veins of the lower extremities revealed a floating thrombus in the femoral veins. What is the optimal means of prevention of recurrence of embolism?

Безперервна довенна інфузія гепарину Continuous intravenous infusion of heparin

Плікація нижньої порожнистої вени Inferior vena cava plication

Тромбектомія Thrombectomy

Імплантація кава-фільтра Implantation of coffee filter

Низькомолекулярні гепарини Low molecular weight heparins

127 / 200
В пологовий будинок поступила впер-шенароджуюча 19-ти років з пологовою діяльністю. Перейми через 3-4 хв., по 20-25 секунд. Голівка плоду фіксована у вході в малий таз, серцебиття плоду ясне, ритмічне, 135/хв. При піхвовому дослідженні шийка матки згладжена, розкриття зовнішнього зіву на 2,5 см, плідний міхур цілий. Який найбільш імовірний діагноз? A 19-year-old woman who gave birth for the first time was admitted to the maternity ward with labor. Take after 3-4 minutes, 20-25 seconds each. The fetal head is fixed in entrances to the small pelvis, the fetal heartbeat is clear, rhythmic, 135/min. During vaginal examination, the cervix is smooth, the external pharynx is 2.5 cm open, the amniotic sac is intact. What is the most likely diagnosis?

I період пологів, активна фаза I period of childbirth, active phase

I період пологів, латентна фаза I period of childbirth, latent phase

Первинна слабкість пологових сил Primary weakness of reproductive forces

Фізіологічний прелімінарний період Physiological preliminary period

Вторинна слабкість пологових сил Secondary weakness of labor forces

128 / 200
Вагітна 26-ти років, вагітність друга, перші пологи, термінові. Раптово під час другого періоду пологів померла. На секції встановлено емболію навколоплідними водами, гостру легенево-серцеву недостатність. Який діагноз в 'Лікарському свідоцтві про смерть' буде зареєстрований як безпосередня причина смерті? 26-year-old pregnant woman, second pregnancy, first delivery, urgent. She died suddenly during the second period of labor. An amniotic fluid embolism, acute pulmonary-cardiac insufficiency. What diagnosis in the 'Medical Death Certificate' will be registered as the immediate cause of death?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Вагітність друга, пологи перші, термінові Second pregnancy, first delivery, urgent

Гостра легенево-серцева недостатність Acute pulmonary heart failure

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Патологічна вагітність Pathological pregnancy

129 / 200
Хворий 37-ми років скаржиться на біль у лівому підребер’ї, який посилюється після приймання їжі, нагинанні тулуба. Два роки тому переніс операцію з приводу деструктивного панкреатиту. Об’єктивно: дефіцит маси тіла 15 кг. Ps- 80/хв. Живіт не здутий. У лівій підреберній ділянці пальпується утворення щільної консистенції, не рухоме, трохи болюче. Розміри 15х20 см, контури чіткі. В крові відхилень від норми немає. Запідозрена кіста підшлункової залози. Назвіть інструментальний метод обстеження, що дозволить встановити діагноз: A 37-year-old patient complains of pain in the left hypochondrium, which worsens after eating, bending the trunk. Two years ago, he underwent surgery for destructive pancreatitis. Objectively: body weight deficit of 15 kg. Ps- 80/min. The abdomen is not distended. In the left subcostal region, a mass of dense consistency is palpable, not mobile, a little painful. Size 15x20 cm, contours are clear. There are no abnormalities in the blood. Suspicious cyst of the pancreas. Name the instrumental method of examination that will make it possible to establish a diagnosis:

УЗД Ultrasound

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Оглядова рентгенографія черевної порожнини Overview x-ray of the abdominal cavity

Поєднання УЗД та КІТ Combination of ultrasound and CAT

Діагностична лапароскопія і біопсія Diagnostic laparoscopy and biopsy

130 / 200
Для характеристики стану здоров’я населення в районі розраховувалися показники народжуваності, смертності, природного приросту, поширеності хвороб і первинної захворюваності, загальної інвалідності та інвалідизації населення. До якого виду статистичних величин відносяться ці показники? In order to characterize the state of health of the population in the district, indicators of birth rate, mortality, natural increase, prevalence of diseases and primary morbidity, general disability and disability of the population were calculated. To what type statistical values to which these indicators belong?

Наочності Visibility

Стандартизований Standardized

Співвідношення Ratio

Інтенсивний Intensive

Екстенсивний Extensive

131 / 200
В лікарню доставлено хворого 69-ти років з симптомами задишки, кашлем. Виражена синюшність губ. З анамнезу: хворий їв черешні та подавився кісточкою. Який найбільш імовірний діагноз? A 69-year-old patient was brought to the hospital with symptoms of shortness of breath, cough. Pronounced bluishness of the lips. From the anamnesis: the patient ate cherries and choked on a stone. What is the most likely diagnosis?

Стороннє тіло в дихальних шляхах Foreign body in respiratory tract

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Запалення легень Pneumonia

Рак легень Lung cancer

Гострий бронхіт Acute bronchitis

132 / 200
Дівчина 16-ти років має нерегулярний менструальний цикл, опсоменорея. Менархе з 14- ти років. Скарги на рясні кров’янисті виділення протягом 4-х днів після 2-місячної затримки. Який найімовірніший діагноз? A 16-year-old girl has an irregular menstrual cycle, opsomenorrhoea. Menarche since the age of 14. Complaints of heavy bleeding for 4 days after 2 -monthly delay. What is the most likely diagnosis?

Поліп шийки матки Cervical polyp

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Злоякісне захворювання крові Malignant blood disease

Ювенільна маткова кровотеча Juvenile uterine bleeding

Субепітеліальний ендометріоз шийки матки Subepithelial endometriosis of the cervix

133 / 200
Жінка 47-ми років скаржиться на біль у суглобах та слабкість у м’язах, швидку втомлюваність, пітливість, серцебиття, підвищення температури. Об’єктивно: дисфагія, висип червоного кольору навколо очей, на вилицях та над міжфаланговими суглобами, набряк верхніх повік, тахікардія. У крові: підвищення ШЗЕ та С-реактивного білку. Яке захворювання зумовлює таку картину? A 47-year-old woman complains of joint pain and muscle weakness, rapid fatigue, sweating, palpitations, fever. Objectively: dysphagia, a red rash around the eyes, on the cheeks and over the interphalangeal joints, swelling of the upper eyelids, tachycardia. In the blood: an increase in ESR and C-reactive protein. What disease causes such a picture?

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системний червоний вівчак System red sheep

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Міастенія Myasthenia

134 / 200
Хворого 49-ти років почав турбувати стискаючий біль за грудниною, що виникає під час ходи на 700-800 м. Один раз на тиждень випиває 2 л пива. Артеріальна гіпертензія впродовж останніх 7-ми років. Об’єктивно: Ps- 74/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. При проведенні ВЕМ на навантаженні 75 Вт зареєстровано депресію сегмента ST на 2 мм нижче ізолінії у V4 — V6. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old patient began to be bothered by squeezing pain behind the sternum that occurs when walking 700-800 m. He drinks 2 liters of beer once a week. Arterial hypertension during the last 7 years. Objectively: Ps - 74/min., BP - 120/80 mm Hg. When carrying out VEM at a load of 75 W, ST segment depression was registered 2 mm below the isoline in V4 — V6. What is the most likely diagnosis?

Стенокардія напруги, ІІ функціональний клас Stress angina, II functional class

Алкогольна кардіоміопатія Alcoholic cardiomyopathy

Стенокардія напруги, IV функціональний клас Tension angina, IV functional class

Стенокардія напруги, ІІІ функціональний клас Stress angina, III functional class

Вегето-судинна дистонія за гіпертонічним типом Vegeto-vascular dystonia of the hypertensive type

135 / 200
У хворого 26-ти років за добу спостерігалось 4 генералізованих судомних напади, між якими хворий не приходив до ясної свідомості (перебуває в комі або сопорі). Визначте стан: A 26-year-old patient had 4 generalized convulsive seizures during the day, between which the patient did not regain consciousness (is in a coma or sopor). Define the condition:

Часті складні парціальні напади Frequent complex partial attacks

Часті джексоновські напади Frequent Jacksonian attacks

Істеричні напади Hysterical attacks

Епілептичний статус Status epilepticus

Часті генералізовані судомні напади Frequent generalized seizures

136 / 200
Хворий 44-х років під час сільськогосподарських робіт отримав рану в ділянці правої гомілки. Профілактичного щеплення проти правця не отримував протягом останніх 20-ти років. Яку профілактику правця слід провести? A 44-year-old patient received a wound in the right lower leg during agricultural work. He did not receive a preventive vaccination against tetanus for the past 20 years. What tetanus prevention should be done conduct?

Планова, шляхом введення правцевого анатоксину Plan, by introducing tetanus toxoid

Екстрена, неспецифічна (первинна хірургічна обробка рани), специфічна (активнопасивна імунізація) Emergency, non-specific (primary surgical treatment of the wound), specific (active-passive immunization)

Виконати первинну хірургічну обробку рани Perform initial surgical treatment of the wound

Потерпілому ввести 3000 АО протиправцевої сироватки Inject 3000 IU of anti-tetanus serum to the victim

Специфічна - активно-пасивна імунізація Specific - active-passive immunization

137 / 200
Хвора 41-го року проколола вказівний палець правої кисті рибною кісткою. Протягом 10- ти днів по медичну допомогу не зверталася, лікувалася самостійно. Скарги на пульсуючий біль, почервоніння, набряк ушкодженого пальця, гнійні виділення з рани. Загальний стан задовільний. Рентгенологічно: остеопороз та крайова деструкція нігтьової фаланги вказівного пальця з утворенням кіркових секвестрів. Який найбільш імовірний діагноз? A 41-year-old patient pierced the index finger of her right hand with a fish bone. She did not seek medical help for 10 days, she treated herself. Complaints of throbbing pain, redness , swelling of the damaged finger, purulent discharge from the wound. The general condition is satisfactory. X-ray: osteoporosis and marginal destruction of the nail phalanx of the index finger with the formation of cortical sequestrations. What is the most likely diagnosis?

Сирінгомієлітична остеопатія Syringomyelitic osteopathy

Кістковий панарицій Bone panaritium

Перелом Буша Bush Fracture

Остеогенна саркома Osteogenic sarcoma

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

138 / 200
У хворого 16-ти років при профогляді виявлено підвищення артеріального тиску до 150/90 мм рт.ст. Об’єктивно: зріст - 178 см, маса тіла - 90 кг. Розподіл жирової клітковини рівномірний. На шкірі живота, внутрішніх поверхонь стегон, плечей невелика кількість рожевих стрій. Стан внутрішніх органів без змін. Статевий розвиток відповідає вікові. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient was found to have an increase in blood pressure up to 150/90 mm Hg during professional examination. Objectively: height - 178 cm, body weight - 90 kg. The distribution of adipose tissue is uniform. There is a small amount of pink streaks on the skin of the abdomen, inner surfaces of the thighs, and shoulders. The condition of the internal organs is unchanged. Sexual development corresponds to the age. What is the most likely diagnosis?

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду Hypothalamic syndrome of puberty

Вегето-судинна дистонія за гіпертонічним типом Vegeto-vascular dystonia of the hypertensive type

Кортикостерома Corticosteroma

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Хвороба !ценка-Кушинга Cushing's disease

139 / 200
Хворому 50 років, стаж роботи зварювальником 18 років, скаржиться на ядуху та сухий кашель. При рентгенобстеженні ОГП: у легенях на фоні підсиленого, сітчастодеформованого легеневого малюнку визначається велика кількість дрібних, округлих чітко окреслених тіней у середніх та нижніх відділах з обох боків, симетрично. Корені легень ущільнені, розширені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient is 50 years old, has worked as a welder for 18 years, complains of wheezing and a dry cough. During the X-ray examination of the OGP: in the lungs against the background of an enhanced, mesh-deformed lung pattern, a large number of small, round, well-defined shadows in the middle and lower regions on both sides, symmetrically. The roots of the lungs are compacted, expanded. What is the most likely diagnosis?

Саркоїдоз Sarcoid

Пневмоконіоз Pneumoconiosis

Кардіогенний пневмосклероз Cardiogenic pneumosclerosis

Міліарний карциноматоз Miliary carcinomatosis

Дисемінований туберкульоз легень Disseminated pulmonary tuberculosis

140 / 200
Доношений новонароджений з масою тіла 4500 г народився в асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар 4-6 балів. В пологах утруднене виведення плечового поясу. У неврологічному статусі загальномозкові розлади, виявлений тотальний верхній млявий парез - рука атонічна, пронована, не викликаються рефлекси - хапальний, Бабкіна, Моро. Укажіть сегменти ураження спинного мозку: A full-term newborn with a body weight of 4500 g was born asphyxiated with an Apgar score of 4-6 points. During delivery, the removal of the shoulder girdle is difficult. In the neurological status, general brain disorders, total upper flaccid paresis was detected - the arm is atonic, pronated, reflexes are not evoked - grasping, Babkina, Moro. Specify the segments of the spinal cord lesion:

СI - СII СИ - СII

ThI - ThV ThI - ThV

ThVI - ThVII ThVI - ThVII

СV - Th1 СV - Th1

СIII - СIV CIII - CIV

141 / 200
У новонародженого від I вагітності з масою 3500 г з першої доби жовтяниця, млявість, зниження рефлексів. Об’єктивно: жовтяничність шкіри II ступеня із шафрановим відтінком, печінка +2 см, селезінка +1 см. Сеча та випорожнення жовті. У крові: НЬ-100 г/л, ер.- 3,2 • 1012/л, лейк.-18, 7 • 109 /л, кров матері 0(I) Rh(+), кров дитини A(II) Rh(-), білірубін - 170 мкмоль/л, фракція непряма. Рівень АЛТ, АСТ - у нормі. Яке захворювання імовірно у дитини? A newborn from the first pregnancy with a weight of 3500 g has jaundice, lethargy, decreased reflexes from the first day. Objectively: jaundice of the skin of the II degree with a saffron tint, liver + 2 cm, spleen +1 cm. Urine and stools are yellow. In the blood: Hb-100 g/l, er.- 3.2 • 1012/l, leuk.-18.7 • 109 /l, mother's blood 0(I ) Rh(+), the child's blood A(II) Rh(-), bilirubin - 170 μmol/l, indirect fraction. The level of ALT, AST is normal. What disease is likely in the child?

Гемолітична хвороба новонародженого, АВ0-конфлікт Hemolytic disease of the newborn, AB0-conflict

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Внутрішньоутробний гепатит Intrauterine hepatitis

Гемолітична хвороба новонародженого, Rh-конфлікт Hemolytic disease of the newborn, Rh conflict

Атрезія жовчовивідних шляхів Biliary atresia

142 / 200
Управлінню охорони здоров’я необхідно оцінити ефективність від впровадження програм з охорони материнства і дитинства в області. Рівень якого інтегрального показника найдоцільніше використати для такого аналізу? The Department of Health Care needs to assess the effectiveness of the implementation of maternity and childhood care programs in the region. Which integral indicator level is the most appropriate to use for such an analysis?

Перинатальна смертність Perinatal mortality

Інвалідність дітей Children's disability

Захворюваність дітей Incidence of children

Смертність немовлят Infant Mortality

Фізичний розвиток Physical development

143 / 200
У чоловіка 58-ми років на 5-й тиждень після перенесеного інфаркту міокарду виник гострий біль в ділянці серця, виражена задишка. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, виражений ціаноз обличчя, набухання і пульсація шийних вен, пульс на периферичних артеріях не визначається, на сонній артерії - ритмічний, 130/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. При аускультації серця - тони різко ослаблені, при перкусії - розширення меж серця в обидва боки. Яка тактика лікування даного хворого? On the 5th week after a myocardial infarction, a 58-year-old man developed acute pain in the region of the heart, pronounced shortness of breath. Objectively: the patient's condition is extremely serious , pronounced cyanosis of the face, swelling and pulsation of the neck veins, the pulse on the peripheral arteries is not determined, on the carotid artery - rhythmic, 130/min., BP - 60/20 mm Hg. On auscultation of the heart - tones are sharply weakened, on percussion - expansion of the borders of the heart in both directions. What is the treatment strategy for this patient?

Дренування плевральної порожнини Drainage of the pleural cavity

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

Пункція перикарду і негайна торакотомія Pericard puncture and immediate thoracotomy

Пункція плевральної порожнини зліва Left pleural cavity puncture

Консервативне лікування, інфузія адреноміметиків Conservative treatment, infusion of adrenomimetics

144 / 200
Дитину 12-ти років доставлено у лікарню після вжалення її бджолою. Після огляду лікар встановив у дитини анафілактичний шок. Який комплекс невідкладних заходів необхідно призначити у такому випадку? A 12-year-old child was taken to the hospital after being stung by a bee. After examination, the doctor diagnosed the child with anaphylactic shock. What set of emergency measures should be prescribed in such a case?

Негайно ввести в/м антигістамінний препарат та продовжити спостереження за станом дитини Immediately introduce intravenous antihistamine and continue observation of the child's condition

Припинити надходження отрути бджоли до організму дитини, ввести п/ш 0,1% розчин адреналіну, в/в струминно глюкокортикостероїди Stop the flow of bee venom to the child's body, inject 0.1% adrenaline solution intravenously, intravenous glucocorticosteroids

Негайно ввести в/м лазікс Immediately inject IV lasix

Негайно ввести в/в струминно глюкокортикостероїди та провести інтубацію трахеї Immediately administer intravenous glucocorticosteroids and intubate the trachea

Негайно ввести в/м антигістамінний препарат та в/в лазікс Immediately administer IV antihistamine and IV Lasix

145 / 200
Хвора 39-ти років страждає на хронічну ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру. Протягом двох тижнів скаржиться на запаморочення, різку слабкість, чорний колір калу. Об’єктивно: стан важкий, шкіра бліда, на обличчі і кінцівках багато крапкових геморагій. У крові: ер.- 1,2 • 1012/л, НЬ- 50 г/л, КП- 0,7, тромб.- 2 • 109 /л, лейк.- 3,1 • 109 /л, ШОЕ- 30 мм/год., анізоцитоз, пойкілоцитоз. Який характер анемії у хворої? A 39-year-old patient suffers from chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. For two weeks, she complains of dizziness, sharp weakness, black stool. Objectively: the condition is severe, the skin is pale, there are many dot hemorrhages on the face and limbs. In the blood: er.- 1.2 • 1012/l, Hb- 50 g/l, CP- 0.7, thromb.- 2 • 109 /l, leuk.- 3.1 • 109 /l, ESR - 30 mm/h, anisocytosis, poikilocytosis. What is the nature of the patient's anemia?

Мегалобластна Megaloblastic

Постгеморагічна Posthemorrhagic

Залізодефіцитна Iron deficiency

Гемолітична Hemolytic

Апластична Aplastic

146 / 200
У новонародженого у віці 32 неділі гестації через 2 год після пологів з’явилися прогресуючий ціаноз, задишка, роздування крил носа, втягування міжреберій, ослаблене дихання. Оцінка за шкалою Сільвермана - 4 бали. Рентгендослідження грудної клітки виявило нодозно-ретикулярний малюнок легенів, знижену пневматизацію. Який діагноз найбільш імовірний? A newborn at the age of 32 weeks of gestation, 2 hours after delivery, progressive cyanosis, shortness of breath, flaring of the wings of the nose, retraction of the intercostals, weakened breathing. Rating on a scale Silverman - 4 points. X-ray examination of the chest revealed a nodose-reticular pattern of the lungs, reduced pneumatization. What is the most likely diagnosis?

Пневмоторакс Pneumothorax

Вроджена вада серця Congenital heart defect

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Інтранатальна асфіксія Intranatal asphyxia

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

147 / 200
Хворий 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на утруднене ковтання їжі, оси-плість голосу, схуднення. Вказані симптоми турбують хворого протягом останніх 3-х місяців, поступово прогресують. Об’єктивно: хворий виснажений, наявні збільшені надключичні лімфовузли. Під час езофагоскопії патології стравоходу не виявлено. Яке з перелічених досліджень є найдоцільнішим в даному випадку? A 48-year-old patient turned to the doctor with complaints of difficulty swallowing food, hoarse voice, weight loss. The indicated symptoms have been bothering the patient for the past 3 months, are gradually progressing. Objectively: the patient is exhausted, enlarged supraclavicular lymph nodes are present. No pathology of the esophagus was detected during esophagoscopy. Which of the listed studies is the most appropriate in this case?

Ультразвукове дослідження органів середостіння Ultrasound examination of mediastinal organs

Рентгенографія легень X-ray lung

Радіоізотопне дослідження органів грудної порожнини та середостіння Radioisotope examination of the organs of the chest cavity and mediastinum

Поліпозиційна рентгеноскопія стравоходу Polyposition radiography of the esophagus

Комп’ютерна томографія органів грудної порожнини та середостіння Computer tomography of the chest cavity and mediastinum

148 / 200
Хворий 64-х років госпіталізований зі скаргами на задишку, відчуття важкості у правому підребер’ї, збільшення живота. Під час огляду лікар звернув увагу на відсутність набряків на ногах при явному асциті (ascitis praecox), набухання шийних вен, частий малий пульс. Під час аускультації серця визначається перикард-тон. ЕхоКГ: сепарація листків перикарда - 0,5 см, діаметр правого передсердя - 6 см. На рентгенограмі: серце нормальних розмірів, вздовж краю правих відділів серця визначається рентгеноконтрастний контур. Яке захворювання необхідно запідозрити в даному випадку? A 64-year-old patient was hospitalized with complaints of shortness of breath, a feeling of heaviness in the right hypochondrium, an enlarged abdomen. During the examination, the doctor noted the absence of swelling on the legs with obvious ascites (ascitis praecox), swelling of the neck veins, a frequent small pulse. During auscultation of the heart, the pericardial tone is determined. Echocardiogram: separation of the pericardial leaves - 0.5 cm, the diameter of the right atrium - 6 cm. On the radiograph: the heart is of normal size, along the edge of the right parts of the heart, a radiopaque contour is determined. What disease should be suspected in this case?

Інфаркт міокарда в стадії утворення рубця Myocardial infarction in the stage of scar formation

Дилатаційну кардіоміопатію Dilated cardiomyopathy

Недостатність мітрального клапана Mitral valve insufficiency

Констриктивний перикардит Constrictive pericarditis

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

149 / 200
Учні школи-інтернату скаржаться на виділення крові при чищенні зубів, погіршення зору у вечірній період, появу синців при незначних травмах. Недостатність яких нутрієнтів можливо припустити у цьому випадку? Students of the boarding school complain of bleeding when brushing their teeth, deterioration of vision in the evening, bruises from minor injuries. Which nutrients can be assumed to be insufficient in this case?'

Токоферол і кальціферол Tocopherol and calciferol

Аскорбінова кислота та ретинол Ascorbic acid and retinol

Селен, мідь, цинк Selenium, copper, zinc

Рибофлавін та піридоксин Riboflavin and Pyridoxine

Кальцій і фосфор Calcium and phosphorus

150 / 200
Під час операції з приводу аутоімунного тиреоїдиту в поєднанні з багатовузловим зобом виповнено видалення правої долі та субтотальна резекція лівої долі. Що необхідно назначити хворому з метою профілактики післяопераційного гіпотиреозу? During surgery for autoimmune thyroiditis in combination with multinodular goiter, removal of the right lobe and subtotal resection of the left lobe were performed. What should be prescribed to the patient in order to prevent postoperative hypothyroidism?

Препарати літію Lithium drugs

Мерказоліл Mercazolil

Йодомарин Iodomarin

Інсулін Insulin

L-тироксин L-thyroxine

151 / 200
Хворий 77-ми років близько півроку скаржиться на утруднення при проходженні їжі, різке схуднення. Останній місяць їжа проходить вільно, але з’явилася охриплість голосу, а потім потужний кашель під час приймання їжі, особливо рідкої. Підвищилась температура тіла. Госпіталізований в тяжкому стані. При рентгеноскопії грудної клітки діагностована нижньочасткова пневмонія. Який попередній діагноз? A 77-year-old patient has been complaining of difficulty in passing food for about six months, sudden weight loss. In the last month, food passes freely, but hoarseness of voice appeared, and then a powerful cough when taking food, especially liquid. Body temperature increased. Hospitalized in serious condition. Chest X-ray revealed lower lobe pneumonia. What was the previous diagnosis?

Абсцедуюча нижньочасточкова пневмонія Abscessing lower lobe pneumonia

Рак легень з метастазами у лімфовузли середостіння Lung cancer with metastases in mediastinal lymph nodes

Гіпостатична пневмонія Hypostatic pneumonia

Рак стравоходу, стравохідно-бронхіальна нориця Esophageal cancer, esophagobronchial fistula

Рак стравоходу з розповсюдженням на зворотний нерв Esophageal cancer with spread to the recurrent nerve

152 / 200
Службовець 35-ти років перебуваючи під час відпустки в іншому місті, захворів і з приводу гострого апендициту був госпіталізований до стаціонару міської лікарні. Чи буде в цьому випадку видаватися листок непрацездатності? A 35-year-old employee, while on vacation in another city, fell ill and due to acute appendicitis was hospitalized in a city hospital. Will a letter be issued in this case incapacity?

Видається довідка встановленої форми на весь термін госпіталізації A certificate of the prescribed form is issued for the entire period of hospitalization

Видається довідка довільної форми на весь термін госпіталізації A certificate of arbitrary form is issued for the entire period of hospitalization

Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря міської лікарні The certificate of incapacity for work is issued with the permission of the chief physician of the city hospital

Листок непрацездатності видається з дозволу завідувача відділення стаціонару The certificate of incapacity for work is issued with the permission of the head of the hospital department

Листок непрацездатності не видається The certificate of incapacity for work is not issued

153 / 200
У новонародженої дитини через 10 днів після народження раптово підвищилася температура до 39oC. Об’єктивно: на еритематозній шкірі в ділянці пупка, живота та грудей з’явилися множинні міхури величиною з горошину, без інфільтрації в основі, місцями визначаються яскраво-червоні вологі ерозії з обривками епідермісу по периферії. Вкажіть попередній діагноз: 10 days after birth, the temperature of a newborn child suddenly rose to 39oC. Objectively: multiple blisters appeared on the erythematous skin in the navel, abdomen, and chest area the size of a pea, without infiltration at the base, bright red wet erosions with fragments of the epidermis on the periphery are determined in places. Specify the previous diagnosis:

Стрептококове імпетиго Streptococcal impetigo

Епідемічна пухирчатка новонароджених Epidemic pemphigus of newborns

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Сифілітична пухирчатка Syphilitic pemphigus

Вульгарне імпетиго Vulgar impetigo

154 / 200
Лікар швидкої допомоги прибув на виклик до чоловіка, якого родичі витягли із зашморгу. Об’єктивно: відсутність пульсу на сонних артеріях, відсутність свідомості, самостійного дихання, корнеальних рефлексів та наявність трупних плям на спині і задній поверхні кінцівок. За якими ознаками можна констатувати настання смерті? The emergency doctor arrived on call to a man who was pulled out of a coma by relatives. Objectively: lack of pulse on the carotid arteries, lack of consciousness, independent breathing, corneal reflexes and the presence of cadaveric spots on the back and back surface of the limbs. What signs can be used to determine the onset of death?

Відсутність корнеальних рефлексів Absence of corneal reflexes

Наявність трупних плям Presence of corpse stains

Відсутність самостійного дихання Lack of spontaneous breathing

Відсутність пульсу No pulse

Відсутність свідомості Lack of consciousness

155 / 200
Через 4 доби після вогнепального кульового поранення м’яких тканин стегна стан хворого став прогресивно погіршуватися. Скарги на розпираючий біль у рані середньої третини стегна, біль наростає за останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,2°C. Ps- 102/хв. Краї рани зяють, тьмяного кольору, ще вчора життєздатні м’язи - вибухають у рану, вареного вигляду, тьмяні, з сіробрудним нальотом, при захопленні пінцетом - розпадаються. Який вид інфекції розвинувся у рані стегна? Four days after the gunshot wound to the soft tissues of the thigh, the patient's condition began to deteriorate progressively. Complaints of excruciating pain in the wound of the middle third of the thigh, the pain has been increasing over the last 12 hours. Swelling of the skin and subcutaneous tissue is rapidly increasing. Body temperature is 38.2°C. Ps- 102/min. The edges of the wound are gaping, dull in color, even yesterday viable muscles - burst into the wound, boiled in appearance, dull, with a gray-muddy coating , when grasped with tweezers - disintegrate. What kind of infection developed in the thigh wound?

Аеробна грам-негативна інфекція рани Aerobic gram-negative wound infection

Гнилісна інфекція рани Wound fungal infection

Дифтерія рани Diphtheria wound

Аеробна грам-позитивна інфекція Aerobic gram-positive infection

Анаеробна клостридіальна інфекція рани Anaerobic clostridial wound infection

156 / 200
Пацієнт 29-ти років звернувся до лікаря з приводу болю в горлі, підвищення температури до 38,2°C. Тиждень тому захворів на ангіну, лікарські призначення виконував несумлінно. Об’єктивно: вимушене положення голови, тризм жувальної мускулатури. Ліва перитонзилярна ділянка різко гіперемована, випнута. Який попередній діагноз? A 29-year-old patient consulted a doctor about a sore throat, an increase in temperature to 38.2°C. A week ago, he fell ill with tonsillitis, he was dishonestly fulfilling medical appointments . Objectively: forced position of the head, trismus of the masticatory muscles. The left peritonsillar area is sharply hyperemic, bulging. What is the preliminary diagnosis?

Лівобічний перитонзилярний абсцес Left-sided peritonsillar abscess

Менінгіт Meningitis

Дифтерія глотки Pharyngeal diphtheria

Флегмонозна ангіна Phlegmonous sore throat

Пухлина мигдалика Tonsil tumor

157 / 200
Хворий 75-ти років скаржиться на неможливість помочитися, розпираючий біль над лоном. Захворів гостро 12 годин тому. Об’єктивно: над лоном пальпується наповнений сечовий міхур. Ректально: простата збільшена, щільно-еластична, з чіткими контурами, без вузлів. Міжчасткова борозенка виражена. При ультрасонографії - об’єм простати 120 см3, вона вдається в порожнину сечового міхура, паренхіма однорідна. Простатспецифічний антиген - 5 нг/мл. Яке найбільш імовірне захворювання викликало гостру затримку сечі? A 75-year-old patient complains of the inability to urinate, throbbing pain above the pubic area. He became ill 12 hours ago. Objectively: a full bladder is palpated above the pubic area. Rectal : the prostate is enlarged, densely elastic, with clear contours, without knots. The interlobular groove is pronounced. At ultrasonography, the volume of the prostate is 120 cm3, it extends into the bladder cavity, the parenchyma is homogeneous. Prostate-specific antigen - 5 ng/ml. What is the most likely did the disease cause acute urinary retention?

Склероз простати Sclerosis of the prostate

Гострий простатит Acute prostatitis

Рак простати Prostate cancer

Гіперплазія простати Prostate hyperplasia

Туберкульоз простати Prostate tuberculosis

158 / 200
Хвора 24-х років скаржиться на ниючі болі, відчуття важкості, розпирання в епігастрії після їди, раннього насичення. Описані скарги непокоять протягом 3-х років (по декілька місяців на рік), іноді пов’язані зі стресовою ситуацією. В анамнезі вегето-судинна дистонія. На ФГДС і УЗД органів черевної порожнини органічної патології не виявлено. Провідним у патогенезі даного захворювання є: A 24-year-old patient complains of aching pains, a feeling of heaviness, distension in the epigastrium after eating, early satiety. The described complaints have been disturbing for 3 years (several months per year), sometimes associated with a stressful situation. There is a history of vegetative-vascular dystonia. No organic pathology was detected on FGD and ultrasound of the abdominal organs. The leading factor in the pathogenesis of this disease is:

Порушення моторики шлунка і 12-палої кишки Stomach and duodenal motility disorders

Аутоімунне запалення слизової оболонки шлунка Autoimmune inflammation of the gastric mucosa

Низький рівень шлункової секреції Low level of gastric secretion

Інфекційне запалення слизової оболонки шлунка Infectious inflammation of the gastric mucosa

Високий рівень шлункової секреції High level of gastric secretion

159 / 200
У хворого 43-х років на передній поверхні правого плеча 3 місяці тому з’явилося округле утворення, незначно болюче щільноеластичної консистенції, малорухоме, розміром до 8 см в діаметрі. Який найбільш імовірний діагноз? 3 months ago, a 43-year-old patient had a round, slightly painful, dense-elastic mass on the front surface of his right shoulder, immobile, up to 8 cm in diameter . What is the most likely diagnosis?

Ліпома Lipoma

Атерома Atheroma

Гідроаденіт Hydroadenitis

Фіброма Fibroma

Фібросаркома Fibrosarcoma

160 / 200
До дерматолога звернулась жінка 53-х років зі скаргами на висипку, яка супроводжується свербежем. Хворіє один тиждень. Спочатку з’явилась велика пляма на тулубі. Після миття в бані кількість висипань різко збільшилась, вони стали яскравими. Об’єктивно: на шкірі тулуба і кінцівок є множинні набряклі плями рожево-жовтого кольору, з легким лущенням в центрі, овальних контурів, які розміщені по лініях натягу шкіри. Який найбільш імовірний діагноз? A 53-year-old woman came to the dermatologist with complaints of a rash accompanied by itching. She has been ill for one week. At first, a large spot appeared on the body. After washing in bath, the number of rashes increased sharply, they became bright. Objectively: on the skin of the trunk and limbs, there are multiple swollen spots of pinkish-yellow color, with slight peeling in the center, oval contours, which are located along the lines of skin tension. What is the most likely diagnosis?

Себорейна екзема Seborrheic eczema

Різнокольоровий лишай Multicolored lichen

Вторинний свіжий сифіліс Secondary fresh syphilis

Рожевий лишай Pink lichen

Псоріаз, прогресуюча стадія Psoriasis, advanced stage

161 / 200
Жінка 32-х років скаржиться на відсутність вагітностей впродовж 5-ти років. Проведене повне клінічне обстеження: гормональна функція не порушена, урогенітальна інфекція відсутня, на гістеросальпінгографії - маткові труби заповнені контрастом з обох боків до істмічного відділу, в черевній порожнині контраст не візуалізується. Чоловік здоровий. Яка тактика найбільш доцільна? A 32-year-old woman complains about the absence of pregnancies for 5 years. A full clinical examination was carried out: hormonal function is not disturbed, there is no urogenital infection, on hysterosalpingography - uterine the tubes are filled with contrast on both sides to the isthmic department, the contrast is not visualized in the abdominal cavity. The man is healthy. What tactic is most appropriate?

Екстракорпоральне запліднення In vitro fertilization

ІКСІ в програмі екстракорпорального запліднення ICSI in the in vitro fertilization program

Гідротубація Hydrotubation

Інсемінація спермою чоловіка Insemination with male sperm

Лапароскопічна пластика труб Laparoscopic tube plastic surgery

162 / 200
Вагітна 28-ми років, термін вагітності 37 тижнів. Вагітна багато палить. Чоловік здоровий. Екстрагенітальної патології не виявлено. Об’єктивно: серцебиття плоду 126/хв., приглушене. За даними УЗД розміри плоду відповідають розмірам 34-тижневої вагітності. Яка найбільш імовірна причина невідповідності у терміні вагітності? 28-year-old pregnant woman, 37 weeks pregnant. Pregnant woman smokes a lot. Husband is healthy. No extragenital pathology was detected. Objectively: fetal heartbeat 126/min. , muted. According to ultrasound, the size of the fetus corresponds to the size of a 34-week pregnancy. What is the most likely reason for the discrepancy in the gestational age?

Вік вагітної Pregnant woman's age

Гіпоксія плоду Fetal hypoxia

Генетична патологія Genetic pathology

Гормональна недостатність Hormonal deficiency

Фетоплацентарна недостатність Fetoplacental insufficiency

163 / 200
Хвора 37-ми років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя протягом 7-ми років. Менструальний цикл двофазний. За даними гістеросальпінгографії маткові труби непрохідні в ампулярних відділах, є спайковий процес у малому тазі. Який метод лікування найбільш доцільний у даному випадку? A 37-year-old patient turned to a women's consultation with complaints of infertility for 7 years. The menstrual cycle is biphasic. According to hysterosalpingography, the fallopian tubes are obstructed in the ampullary sections, there is an adhesion process in the small pelvis. What method of treatment is most appropriate in this case?

Лапароскопія Laparoscopy

Лапаротомія Laparotomy

Гідротубація Hydrotubation

Тубектомія Tubectomy

Аднексектомія Adnexectomy

164 / 200
В холодну пору року в приймальний покій доставлений пацієнт, вилучений з відкритої водойми. Контакту дихальних шляхів з водою не було. Збуджений, блідий, скаржиться на біль, оніміння рук і ніг, холодове тремтіння. ЧД- 22/хв., АТ- 120/90 мм рт.ст., Ps- 110/хв., ректальна температура 34, 5°C. Який вид зігрівання показаний хворому? In the cold season, a patient was brought to the waiting room after being removed from an open body of water. There was no contact of the respiratory tract with water. He is agitated, pale, complains of pain, numbness of the hands and legs, cold shivering. BH - 22/min., BP - 120/90 mm Hg, Ps - 110/min., rectal temperature 34.5°C. What type of warming is shown to the patient?

Пасивне зігрівання Passive heating

Ефузія розчинів 37° C Effusion of solutions 37° C

Гемодіаліз із зігріванням крові Hemodialysis with blood warming

Тепла ванна Warm bath

Зігріваючі компреси Warming compresses

165 / 200
Хворий 63-х років тиждень тому переніс гострий інфаркт міокарда. Загальний стан погіршився. Турбує задишка у спокої, виражена слабкість. Об’єктивно: набряки нижніх кінцівок, асцит. Межі серця розширені, парадоксальна перикардіальна пульсація на 2 см латеральніше від верхівкового поштовху ліворуч. Який найбільш імовірний діагноз? A 63-year-old patient suffered an acute myocardial infarction a week ago. The general condition has worsened. He is troubled by shortness of breath at rest, pronounced weakness. Objectively: swelling of the lower extremities, ascites . The borders of the heart are expanded, paradoxical pericardial pulsation 2 cm lateral to the apical impulse to the left. What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Повторний інфаркт міокарда Recurrent myocardial infarction

Кардіосклеротична аневризма серця Cardiosclerotic aneurysm of the heart

Гостра аневризма серця Acute heart aneurysm

Гострий перикардит Acute pericarditis

166 / 200
У електрозварювальника зі стажем роботи 15 років під час медичного огляду виявлено сухі хрипи в нижніх відділах легень. На рентгенограмі спостерігаються дифузні вузлики розміром 3-4 мм в середніх і нижніх відділах легень. Яке захворювання можна запідозрити? During a medical examination, an electric welder with 15 years of experience was found to have dry wheezing in the lower parts of the lungs. On the radiograph, diffuse nodules of 3-4 mm in size are observed in the middle and lower lung departments. What disease can be suspected?

Карбоконіоз Carboconiosis

Силікоз Silicosis

Бронхіт Bronchitis

Силікатоз Silicatosis

Металоконіоз Metaloconiosis

167 / 200
Дівчинка 7-ми років скаржиться на болі в ділянці піхви, значні виділення гнійного характеру, які турбують протягом 5-ти днів і поступово посилюються. При огляді лікар виявив значний набряк зовнішніх статевих органів, почервоніння, гнійні виділення з піхви з неприємним запахом. При УЗД в ділянці піхви визначається ехо-позитивна тінь. Яка причина може призвести до такого стану у дітей? A 7-year-old girl complains of pain in the vagina, significant discharge of a purulent nature, which bothers her for 5 days and gradually increases. During the examination, the doctor found a significant swelling of the external genitalia, redness, purulent discharge from the vagina with an unpleasant smell. During ultrasound, an echo-positive shadow is determined in the vaginal area. What reason can lead to such a condition in children?

Вульвовагініт Vulvovaginitis

Наявність стороннього тіла в піхві The presence of a foreign body in the vagina

Пухлина піхви Vaginal tumor

Гнійний кольпіт Suppurative colpitis

Пухлина шийки матки Cervical tumor

168 / 200
За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про фактичну кількість ліжко-днів і кількість пролікованих протягом року хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних? According to the annual report of the city hospital, data were obtained on the actual number of bed days and the number of patients treated during the year. Which of the indicators of the hospital's work can be calculated on the basis of these data?

Ефективність використання ліжкового фонду Efficiency of using the bed fund

Середня зайнятість ліжка Average bed occupancy

Обіг ліжка Bed turnover

Летальність Lethality

Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі Average length of stay of the patient in the hospital

169 / 200
При вивченні санітарно-гігієнічних умов у 4-х ліжковій терапевтичній палаті встановлено: площа палати - 30 м2 , висота - 3,2 м, температура повітря +20°C, вологість - 55%, швидкість руху повітря - 0,1 м/с, світловий коефіцієнт - 1:5, коефіцієнт природної освітленості - 0,6%, вміст діоксиду вуглецю у повітрі - 0,1%. Який з показників не відповідає гігієнічним вимогам? When studying the sanitary and hygienic conditions in the 4-bed therapeutic ward, the following was established: ward area - 30 m2, height - 3.2 m, air temperature +20° C, humidity - 55%, air movement speed - 0.1 m/s, light ratio - 1:5, natural light ratio - 0.6%, carbon dioxide content in the air - 0.1%. Which of the indicators does not correspond hygienic requirements?

Коефіцієнт природної освітленості Coefficient of natural light

Швидкість руху повітря Air speed

Вміст діоксиду вуглецю у повітрі Content of carbon dioxide in the air

Світловий коефіцієнт Light factor

Площа палати Room area

170 / 200
Хворий 25-ти років спостерігається у гематолога з приводу гемофілії А. Після падіння з турніка виник гострий гемартроз колінного суглоба. Об’єктивно: правий колінний суглоб різко збільшений в об’ємі, шкіра над ним гіперемована. Час кровотечі за Д’юком - 3 хв., час зсідання крові за Лі-Уайтом - 20 хвилин. Який препарат найбільш ефективний для лікування даного хворого? A 25-year-old patient is seen by a hematologist for hemophilia A. Acute hemarthrosis of the knee joint occurred after falling from a horizontal bar. Objectively: the right knee joint is sharply enlarged in volumes, the skin over it is hyperemic. Bleeding time according to Duke - 3 minutes, blood clotting time according to Lee-White - 20 minutes. Which drug is the most effective for the treatment of this patient?

Тромбоконцентрат Thromboconcentrate

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Рекомбінантний VIII фактор Recombinant factor VIII

Амбен Amben

Рекомбінантний Х фактор Recombinant X factor

171 / 200
У ході поглибленого медичного обстеження школяра 10-ти років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє на гострі респіраторні захворювання. Фізичний розвиток гармонійний. Біологічний вік учня відстає від календарного за кількістю постійних зубів і щорічній прибавці у рості. Визначте, до якої групи здоров’я відноситься школяр: In the course of an in-depth medical examination of a 10-year-old schoolboy, it was found that he often (almost monthly) suffers from acute respiratory diseases. Physical development is harmonious. The student's biological age lags behind from the calendar according to the number of permanent teeth and the annual increase in growth. Determine which health group the schoolchild belongs to:

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

172 / 200
До дільничного терапевта звернувся пацієнт 45-ти років із скаргами на пєчію, відрижку кислим, прояви болю під час ковтання їжі, а також неможливість вживати тверду їжу. Хворий повідомив, що печія та відрижка кислим у нього спостерігаються протягом 8-ми років. Погіршення свого стану відзначає останні 3 місяці. Яке обстеження потрібно пройти пацієнту в першу чергу? A 45-year-old patient came to the district therapist with complaints of heartburn, sour belching, pain when swallowing food, as well as the inability to eat solid food. The patient reported , that he has had heartburn and acid belching for 8 years. He has been experiencing a worsening of his condition for the past 3 months. What examination should the patient undergo first?

Тест з інгібітором протонової помпи Proton pump inhibitor test

Фіброезофагогастродуоденоскопія Fibroesophagogastroduodenoscopy

Добовий езофаго-рН-моніторинг Daily esophageal pH monitoring

Багатогодинний езофаго-рН-моніторинг Multi-hour esophageal pH monitoring

Комп’ютерна томографія органів грудної клітки Computer tomography of chest organs

173 / 200
У породіллі 23-х років на десяту добу після пологів загальний стан погіршився: з’явився озноб, біль у правій молочній залозі, температура тіла підвищилась до 39oC. Об’єктивно: права молочна залоза дещо збільшена, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується болісний щільний інфільтрат розмірами 5х7 см з ділянкою розм’якшення в центрі, шкіра над ним гіперемована з синюшним відтінком. Пахвові лімфатичні вузли справа збільшені, болісні під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old woman in labor, on the tenth day after giving birth, the general condition worsened: chills appeared, pain in the right mammary gland, body temperature rose to 39oC. objectively: the right mammary gland is slightly enlarged, in the upper outer quadrant a painful dense infiltrate measuring 5x7 cm is palpated with a softening area in the center, the skin above it is hyperemic with a bluish tint. The axillary lymph nodes on the right are enlarged, painful during palpation. Which is the most probable diagnosis?

Рак молочної залози Breast cancer

Гнійний мастит Purulent mastitis

Серозний мастит Serous mastitis

Лактостаз Lactostasis

Фіброаденома молочної залози Breast fibroadenoma

174 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на різку загальну слабкість, болі в животі, нудоту, блювання, запаморочення, виражене схуднення. Об’єктивно: шкіра кольору інтенсивної засмаги. Ps- 100/хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ- 70/30 мм рт.ст. Цукор крові - 3,0 ммоль/л. Для лікування даного стану використовується: A 32-year-old patient complains of severe general weakness, abdominal pain, nausea, vomiting, dizziness, pronounced weight loss. Objectively: the skin is the color of an intense tan. Ps - 100/min., rhythmic, weak filling, BP - 70/30 mm Hg. Blood sugar - 3.0 mmol/l. To treat this condition, the following is used:

Введення нітрогліцерину, сечогінних Introduction of nitroglycerin, diuretics

Введення морфіну для зняття больового синдрому Injection of morphine for pain relief

Внутрішньовенне введення адреналіну та інших адреноміметиків Intravenous administration of epinephrine and other adrenomimetics

Введення фізіологічного розчину хлориду натрію і великих доз гідрокортизону Introduction of physiological sodium chloride solution and large doses of hydrocortisone

Введення фентоламіну або тропафену Injection of phentolamine or tropafen

175 / 200
У хворої 28-ми років після стресу розвинулись: різка слабкість, запаморочення, потемніння в очах, нудота і втрата свідомості без судом. Об’єктивно: хвора непритомна, шкіра бліда, кінцівки холодні. Зіничні та сухожильні рефлекси збережені. АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 102/хв., зниженого наповнення. Який найбільш імовірний діагноз? After stress, a 28-year-old patient developed: sharp weakness, dizziness, darkening of the eyes, nausea and loss of consciousness without convulsions. Objectively: the patient is unconscious, the skin is pale, the extremities are cold. Pupillary and tendon reflexes are preserved. BP - 80/50 mm Hg, Ps - 102/min, reduced filling. What is the most likely diagnosis?

Істеричний припадок Hysterical seizure

Синкопальний стан Syncopal state

Епілептичний синдром Epileptic syndrome

Вегетативно-судинний пароксизм Vegetovascular paroxysm

Минущі порушення мозкового кровообігу Transient disorders of cerebral circulation

176 / 200
Внаслідок вибуху цистерни з бензолом на хімічному заводі наявні загиблі та поранені у великій кількості (понад 50 осіб) з опіками, механічними травмами та отруєннями. Вкажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення населення в цій ситуації: As a result of the explosion of a tank with benzene at a chemical plant, there are a large number of dead and injured (over 50 people) with burns, mechanical injuries and poisoning. Specify the main elements that provides medical and evacuation support for the population in this situation:

Сортування, відновлення, рятування Sort, Restore, Rescue

Надання медичної допомоги, евакуація, ізоляція Providing medical aid, evacuation, isolation

Сортування, евакуація, лікування Triage, evacuation, treatment

Сортування, надання медичної допомоги, евакуація Sort, medical assistance, evacuation

Ізоляція, рятування, відновлення Isolation, Rescue, Recovery

177 / 200
Хвора на цукровий діабет 64-х років лікувалась метформіном. У зв’язку з підвищеним артеріальним тиском приймала сечогінні. Поступово ефективність діуретика знизилась, з’явились нудота, блювання. Контакт з хворою утруднений. Шкіра суха. Запах ацетону відсутній. АТ- 180/100 мм рт.ст. Тони серця глухі. Ps- 98/хв. Дихання везикулярне. Живіт болючий в епігастрії. Печінка +4 см. Глюкоза крові 48 ммоль/л, №156 ммоль/л, К- 5,2 ммоль/л, сечовина - 15 ммол/л. З якого фармакологічного підходу слід починати? A 64-year-old diabetic patient was treated with metformin. Due to high blood pressure, she took diuretics. Gradually, the effectiveness of the diuretic decreased, nausea, vomiting appeared Contact with the patient is difficult. The skin is dry. The smell of acetone is absent. Blood pressure - 180/100 mm Hg. Heart sounds are dull. Ps - 98/min. Vesicular breathing. Abdominal pain in the epigastrium. Liver +4 cm. Blood glucose 48 mmol /l, #156 mmol/l, K - 5.2 mmol/l, urea - 15 mmol/l. What pharmacological approach should be started?

Корекція артеріального тиску за допомогою сульфата натрію Correction of blood pressure with sodium sulfate

Призначення бікарбонату натрію Purpose of sodium bicarbonate

Невідкладна гідратація хворої Urgent hydration of the patient

Перевести хвору на лікування протамін-цинк інсуліном Transfer the patient to treatment with protamine-zinc insulin

Корекція вмісту Na+ у крові Correction of Na+ content in blood

178 / 200
До дільничного лікаря акушера-гінеколога звернулась пацієнтка 29-ти років зі скаргами на нерегулярні мізерні менструації, швидку втомлюваність, запаморочення, приріст маси тіла на 15 кг за останні півтора року після пологів. Під час вагітності мала місце прееклампсія. Який патологічний синдром у пацієнтки найбільш імовірний? A 29-year-old female patient turned to the district obstetrician-gynecologist with complaints of irregular scanty menstruation, rapid fatigue, dizziness, weight gain of 15 kg over the past one and a half a year after giving birth. Preeclampsia occurred during pregnancy. What pathological syndrome is the most likely in the patient?

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Клімактеричний синдром Climacteric syndrome

Післяпологовий нейроендокринний синдром Postpartum neuroendocrine syndrome

Нейрообмінно-ендокринний синдром, не пов’язаний з вагітністю Neurometabolic-endocrine syndrome not associated with pregnancy

Післяпологовий гіпопітуїтаризм Postpartum hypopituitarism

179 / 200
У хворого 59-ти років виник напад загруднинного болю, який тривав понад 1,5 години. Об’єктивно: пацієнт загальмований, адинамічний, шкірні покриви бліді, кінцівки холодні, пульс слабкого наповнення, ЧСС-120/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. На ЕКГ: елевація ST у відведеннях II, III, aVF. Для якого стану є характерними вказані зміни? A 59-year-old patient had an attack of chest pain that lasted more than 1.5 hours. Objectively: the patient is sluggish, adynamic, the skin is pale, the limbs cold, weak pulse, HR-120/min, BP- 70/40 mmHg. On the ECG: ST elevation in leads II, III, aVF. For which condition are the specified changes characteristic?

Проривна виразка шлунку Burst stomach ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Аритмогенний шок Arrhythmogenic shock

Гострий перикардит Acute pericarditis

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

180 / 200
Ibспiталiзовано дитину 7-ми років із скаргами на підвищення температури тіла до 39,8°C, млявість, помірний головний 6іль, блювання. При огляді виявлені менінгеальні симптоми. Проведено люмбальну пункцію. Отримано рідину під підвищеним тиском, прозору, цитоз 450 клітин в 1 мкл (переважно лімфоцити - 90%), вміст глюкози 2,6 ммоль/л. Яким збудником може бути викликано захворювання у дитини? A 7-year-old child was hospitalized with complaints of an increase in body temperature to 39.8°C, lethargy, moderate headache, vomiting. Meningeal symptoms were detected during the examination. Lumbar puncture was performed. Fluid under increased pressure was obtained, transparent, cytosis of 450 cells in 1 μl (mostly lymphocytes - 90%), glucose content 2.6 mmol/l. What pathogen can cause the disease in a child?

Туберкульозна паличка Tuberculosis bacillus

Менінгокок Meningococcus

Пневмокок Pneumococcus

Ентеровірус Enterovirus

Стафілокок Staphylococcus

181 / 200
Хвора 28-ми років під час самообстеження виявила пухлину у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози. Під час пальпації - безболісне, тверде, рухоме утворення молочної залози діаметром 2 см, периферичні лімфатичні вузли не змінені. При ультразвуковому дослідженні молочних залоз: у верхньому зовнішньому квадранті правої молочної залози об’ємне утворення підвищеної ехогенності, розміром 21х18 мм. Який найбільш імовірний діагноз? During a self-examination, a 28-year-old patient discovered a tumor in the upper outer quadrant of the right mammary gland. During palpation, there was a painless, hard, mobile mass of the mammary gland with a diameter of 2 cm , peripheral lymph nodes have not changed. During ultrasound examination of the mammary glands: in the upper outer quadrant of the right mammary gland there is a volume formation of increased echogenicity, measuring 21x18 mm. What is the most likely diagnosis?

Рак молочної залози Breast cancer

Дифузна мастопатія Diffuse mastopathy

Мастит Mastitis

Фіброаденома Fibroadenoma

Кіста молочної залози Breast gland cyst

182 / 200
У хворого 18-ти років високий швидкий пульс. АТ- 120/70 мм рт.ст. В III міжребер’ї зліва від краю груднини - систолічне тремтіння. Ліва межа серця зміщена на 1 см назовні. У IIIII міжребер’ях зліва систоло-діастолічний шум, який посилюється під час систоли, акцент II тону. Який діагноз є найбільш імовірним? An 18-year-old patient has a high, rapid pulse. BP - 120/70 mm Hg. In the III intercostal space to the left of the edge of the sternum - systolic tremor. The left border of the heart is displaced 1 cm outward. In the IIIIII intercostal space on the left, a systolic-diastolic murmur that increases during systole, the accent of the II tone. What diagnosis is most likely?

Нічого з перерахованого None of the above

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Відкрита артеріальна протока (Боталова протока) Open ductus arteriosus (Botal duct)

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

183 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на свербіж, печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, почащений сечопуск. Симптоми турбують останні 7 місяців. Менструації нерегулярні, 1 раз в 3-4 місяці. Впродовж останніх 2 років турбують припливи жару, підвищена пітливість, порушення сну. Після обстеження патологічних змін з боку внутрішніх статевих органів не виявлено. Загальні аналізи крові та сечі без патологічних змін. У мазку з піхви - лейкоцитів 20-25 в п/з, флора змішана. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of itching, burning in the area of the external genitalia, frequent urination. The symptoms have been troubling for the past 7 months. Menstruation is irregular, 1 time in 3 4 months. Over the past 2 years, hot flushes, increased sweating, and sleep disturbances have been bothering me. After the examination, pathological changes in the internal genital organs were not detected. General blood and urine tests without pathological changes. In a smear from the vagina, leukocytes 20-25 in p/ with, the flora is mixed. What is the most likely diagnosis?

Вульвіт Vulvit

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Цистит Cystitis

Трихомонадний кольпіт Trichomonad colpitis

Клімактеричний синдром Climacteric syndrome

184 / 200
У хворого 23-х років після вживання гальмівної рідини наступила анурія, яка триває 5-й день; рівень креатиніну підвищився до 0,569 ммоль/л. Яка лікувальна тактика в даному випадку? A 23-year-old patient developed anuria after drinking brake fluid, which lasted for 5 days; the creatinine level rose to 0.569 mmol/l. What are the treatment tactics in in this case?

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

Антидотна терапія Antidote therapy

Сечогінні засоби Diuretics

Гемодіаліз Hemodialysis

Плазмоферез Plasmopheresis

185 / 200
Більшість робітників телерадіостанції скаржиться на головний біль, запаморочення, втомлюваність, зниження працездатності, адинамію, порушення сну, неприємні відчуття у ділянці серця. Дія якого фактору має місце у даному випадку? Most of the workers of the television and radio station complain of headache, dizziness, fatigue, reduced work capacity, adynamia, sleep disturbances, unpleasant sensations in the heart area. What factor is involved in this case?

Шум Noise

Ультразвук Ultrasound

Інфразвук Infrasound

Електромагнітне випромінювання Electromagnetic radiation

Мікроклімат Microclimate

186 / 200
У жінки 28-ми років на 7-му добу після пологів з’явились скарги на біль у правій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39° C, озноб, погіршення загального стану. При огляді визначається інфільтрат у верхньозовнішньому квадранті молочної залози з ділянкою розм’якшення. Яка тактика лікаря? On the 7th day after giving birth, a 28-year-old woman complained of pain in the right mammary gland, an increase in body temperature to 39° C, chills , deterioration of the general condition. The examination reveals an infiltrate in the upper outer quadrant of the mammary gland with an area of softening. What are the doctor's tactics?

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

Хірургічне лікування Surgical treatment

Динамічне спостереження Dynamic Observation

Припинення лактації Stop lactation

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

187 / 200
На прийом звернулась жінка 24-х років у терміні вагітності 16 тижнів у зв’язку з репродуктивними втратами в анамнезі (мертвонародження, рання дитяча смерть). Дослідження в зв’язку з обтяженим анамнезом не проводилось. В фенотипі вагітної звертають увагу: високий зріст, розвинені молочні залози. При цитогенетичному дослідженні каріотип жінки - 45,Х/46,ХХ/47,ХХХ. При ультразвуковому дослідженні плоду виявлені маркерні ознаки хромосомної патології. Яка тактика ведення вагітної? A 24-year-old woman, 16 weeks pregnant, applied for an appointment due to a history of reproductive losses (stillbirth, early infant death). Research in there was no connection with a burdensome medical history. In the phenotype of the pregnant woman, attention is drawn: tall height, developed mammary glands. In the cytogenetic study, the woman's karyotype is 45,X/46,XX/47,XXX. In the ultrasound examination of the fetus, marker signs of chromosomal pathology were detected. What tactics of managing a pregnant woman?

Проведення молекулярно-цитогенетичного дослідження Carrying out a molecular cytogenetic study

Переривання вагітності Termination of pregnancy

Проведення цитогенетичного дослідження чоловіка Conducting a cytogenetic study of a man

Проведення інвазивних методів пренатальної діагностики (амніоцентез) Performance of invasive methods of prenatal diagnosis (amniocentesis)

Проведення ультразвукового соматогенетичного дослідження плоду з синдромологічним аналізом Ultrasonic somatogenetic examination of the fetus with syndromic analysis

188 / 200
Хворий 46-ти років висловлює скарги на інтенсивний різкий біль у правому боці, що іррадіює у праве стегно і промежину. Відзначає часті позиви до сечовипускання, сечу кольору 'м’ясних помиїв'. Подібний стан описує вперше. Позитивний симптом Пастернацького справа. Який найбільш імовірний діагноз? A 46-year-old patient complains of intense, sharp pain in the right side, radiating to the right thigh and perineum. He notes frequent urges to urinate, urine color 'clear scum'. This is the first time he describes a similar condition. A positive symptom of Pasternaksky's case. What is the most likely diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Гострий холецистит. Ниркова колька Acute cholecystitis. Renal colic

189 / 200
Пацієнтка 34-х років скаржиться на біль і збільшення правої молочної залози. Страждає на безпліддя 15 років. Права молочна залоза збільшена у розмірах, шкіра її пастозна, гіперемована, пальпується інфільтрат тістоподібної консистенції без чітких контурів; симптом 'лимонної кірки'. Який найбільш імовірний діагноз? A 34-year-old patient complains of pain and enlargement of the right mammary gland. She has suffered from infertility for 15 years. The right mammary gland is enlarged, her skin is pasty, hyperemic, palpable pasty infiltrate without clear contours; symptom of 'lemon peel'. What is the most likely diagnosis?

Інфільтративний рак Infiltrative cancer

Мастит Mastitis

Фіброаденома молочної залози Breast fibroadenoma

Абсцес молочної залози Breast abscess

Вузлова мастопатія Nodular mastopathy

190 / 200
Хворий 73-х років звернувся до лікаря зі скаргами на зростаючу слабкість, запаморочення, больові відчуття в епігастральній ділянці, відрижку. В крові: гіперхромія, помірна цитопенія. Після обстеження встановлено діагноз: B12-дефіцитна анемія. Які зміни при обстеженні шлунка з найбільшою імовірністю виявив лікар? A 73-year-old patient turned to the doctor with complaints of increasing weakness, dizziness, pain in the epigastric area, belching. In the blood: hyperchromia, moderate cytopenia. After examination established the diagnosis: B12-deficiency anemia. What changes during the examination of the stomach was most likely to be detected by the doctor?

Множинні ерозії шлунка Multiple erosions of the stomach

Гіпертрофічний гастрит Hypertrophic gastritis

Поліп антрального відділу шлунка Polyp of the antral part of the stomach

Атрофічний гастрит Atrophic gastritis

Недостатність кардії, ерозивний рефлюкс-езофагіт Cardiac failure, erosive reflux esophagitis

191 / 200
У хворого 37-ми років, лісоруба, в кінці травня з’явилися лихоманка, висока температура тіла, головний біль. На 6-й день приєднались гикавка, слабкість рук, голова опустилась на груди. У неврологічному статусі виявлено парез рук із атонією м’язів, арефлексією. Голова звисає. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient, a lumberjack, developed fever, high body temperature, and headache at the end of May. On the 6th day, hiccups and weakness joined hands, the head fell on the chest. The neurological status showed paresis of the hands with muscle atony, areflexia. The head hangs down. What is the previous diagnosis?

Плечова плексопатія Brachial plexopathy

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Пухлина спинного мозку Spinal cord tumor

Гострий поліомієліт Acute poliomyelitis

192 / 200
Хворого 58-ми років турбує сильний головний біль, запаморочення, нудота. АТ-200/110 мм рт.ст. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Менінгеальних знаків немає. Що виникло у хворого? A 58-year-old patient suffers from severe headache, dizziness, nausea. Blood pressure 200/110 mm Hg. There are no focal neurological symptoms. There are no meningeal signs. What happened to the patient?

Гостра гіпертонічна енцефалопатія Acute hypertensive encephalopathy

Симпато-адреналовий криз Sympatho-adrenal crisis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

193 / 200
Чоловік 29-ти років скаржиться на щоденну печію, що виникає після їди, при нахилах вперед, в положенні лежачи, відрижку кислим, покашлювання. Вказані скарги непокоять протягом 4-х років. Об’єктивний статус і лабораторні показники в нормі. При ФГДС виявлений катаральний езофагіт. Провідним у виникненні даного захворювання є: A 29-year-old man complains of daily heartburn that occurs after eating, when bending forward, in a lying position, belching sour, coughing. These complaints are bothersome for 4 years old. Objective status and laboratory indicators are normal. Catarrhal esophagitis was detected with FGDS. The leading cause of this disease is:

Недостатність нижнього стравохідного сфінктера Insufficiency of the lower esophageal sphincter

Хелікобактерна інфекція Helicobacter infection

Дуодено-гастральний рефлюкс Duodeno-gastric reflux

Гіпергастринемія Hypergastrinemia

Гіперсекреція хлоридної кислоти Hypersecretion of hydrochloric acid

194 / 200
Пацієнтка 22-х років звернулась до лікаря жіночої консультації зі скаргами на відсутність менструацій протягом 7-ми місяців. З анамнезу: в ранньому віці хворіла на дитячі інфекції та ангіни, менархе з 13-ти років, місячні регулярні, менструальний цикл 28 днів, менструація триває 5-6 днів, безболісна. 7 місяців тому перенесла стрес. При гінекологічному огляді змін з боку матки і додатків не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient turned to the doctor of the women's consultation with complaints about the absence of menstruation for 7 months. From the anamnesis: she suffered from childhood infections and sore throats at an early age , menarche since the age of 13, periods are regular, the menstrual cycle is 28 days, menstruation lasts 5-6 days, painless. 7 months ago, she experienced stress. During a gynecological examination, no changes were detected in the uterus and appendages. What is the most likely diagnosis?

Олігоменорея Oligomenorrhea

Несправжня аменорея False amenorrhea

Первинна аменорея Primary amenorrhea

Альгодисменорея Algodysmenorrhea

Вторинна аменорея Secondary amenorrhea

195 / 200
В гінекологічне відділення поступила жінка 46-ти років із скаргами на біль в низу живота справа, в попереку і крижах, закрепи. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно 10 тижням вагітності, з нерівною поверхнею, нерухома. В аспіраті з порожнини матки є атипові клітини. Який діагноз можна встановити? A 46-year-old woman was admitted to the gynecology department with complaints of pain in the lower abdomen on the right, in the lower back and sacrum, constipation. During a bimanual examination: the uterus is enlarged accordingly 10 weeks of pregnancy, with an uneven surface, motionless. There are atypical cells in the aspirate from the uterine cavity. What diagnosis can be made?

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Рак шийки матки Cervical cancer

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Рак товстої кишки Colon cancer

196 / 200
У породіллі 24-х років післяпологовий період, 4-а доба. Пологи відбулися перші, своєчасні, без ускладнень. Загальний стан породіллі задовільний. Температура тіла 36,6°C. Ps- 78/хв, ритмічний. Молочні залози в стані нагрубання. Дно матки на 2 см нижче пупка. Матка в нормотонусі, безболісна. Лохії кров’янисті, помірні. Випорожнення, сечовиділення в нормі. Яке лікування доцільно призначити? A 24-year-old woman in labor is in the postpartum period, the 4th day. The birth took place first, on time, without complications. The general condition of the woman in labor is satisfactory. Body temperature is 36.6 °C. Ps- 78/min, rhythmic. Mammary glands are engorged. The bottom of the uterus is 2 cm below the navel. The uterus is normotonic, painless. Lochia is bloody, moderate. Defecation, urination are normal. What treatment should be prescribed?

Антибіотики Antibiotics

Естрогенні гормони Estrogenic hormones

Препарати, які припиняють лактацію Drugs that stop lactation

Утеротонічні препарати Uterotonic drugs

Аналгетики Analgesics

197 / 200
Дівчинка 14-ти років з метою схуднути відмовлялася вживати їжу, інколи після їди викликала у себе блювання чи вживала проносне. Надмірно дратівлива, експлозивна, схильна до істеричних реакцій. Мають місце виражені шлунково-кишкові розлади, аменорея. Визначте психічний розлад: A 14-year-old girl refused to eat in order to lose weight, sometimes vomited after eating or used laxatives. She is excessively irritable, explosive, prone to hysterical reactions. Pronounced gastrointestinal disorders, amenorrhea occur. Define mental disorder:

Дисфоричний розлад Dysphoric disorder

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Психічна анорексія Anorexia nervosa

Соматизований розлад Somatized disorder

Психогенна депресія Psychogenic depression

198 / 200
Хворий 32-х років поступив до протитуберкульозного диспансеру у зв’язку з виявленими на флюорографії змінами: у S1 правої легені відмічається тінь діаметром до 1 см, слабкої інтенсивності з нечіткими контурами. На томограмі у центрі тіні визначається деструкція. У харкотинні виявлено МБТ. Хворому встановлено діагноз вогнищевого туберкульозу. Яким фазам туберкульозного процесу відповідають виявлені зміни? A 32-year-old patient was admitted to the anti-tuberculosis dispensary in connection with changes detected on fluorography: in S1 of the right lung, a shadow with a diameter of up to 1 cm, of weak intensity with with indistinct contours. Destruction is determined in the center of the shadow on the tomogram. MBT was detected in the sputum. The patient was diagnosed with focal tuberculosis. What phases of the tuberculosis process do the detected changes correspond to?

Розсмоктування і рубцювання Resorption and scarring

Розпаду і обсіменіння Decomposition and Insemination

Ущільнення і розсмоктування Consolidation and dissolution

Інфільтрації та обсіменіння Infiltrations and Inseminations

Інфільтрації та розпаду Infiltration and Decay

199 / 200
Хвору 47-ми років турбує пухлиноподібне утворення на передній поверхні шиї, відмічає прогресивне збільшення утворення. Об’єктивно: в правій частці щитоподібної залози відмічається утвір діаметром близько 4 см з гладенькою поверхнею, рухомий, підвищеної щільності. Незначно виражені симптоми тиреотоксикозу. Який із додаткових методів обстеження є найбільш інформативним для уточнення діагнозу? A 47-year-old patient is concerned about a tumor-like formation on the front surface of the neck, notes the progressive increase of the formation. Objectively: a formation with a diameter of about 4 cm is noted in the right lobe of the thyroid gland with a smooth surface, mobile, of increased density. Slightly pronounced symptoms of thyrotoxicosis. Which of the additional examination methods is the most informative for clarifying the diagnosis?

Рентгенографія шиї Neck X-ray

УЗД Ultrasound

Пункційна біопсія Puncture biopsy

Визначення тиреоїдних гормонів Determination of thyroid hormones

Визначення білковозв’язаного йоду Determination of protein-bound iodine

200 / 200
У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років - 25%, питома вага осіб від 50 років і старше - 30%. Яке поняття найбільш точно характеризує цю демографічну ситуацію? In the structure of the population of the region, the specific weight of people aged 0 to 14 years is 25%, the specific weight of people 50 years and older is 30%. Which concept is the most accurate characterizes this demographic situation?

Імміграція населення Population immigration

Стаціонарний тип вікової структури населення Stationary type of population age structure

Регресивний тип вікової структури населення Regressive type of population age structure

Когортний тип населення Cohort population type

Прогресивний тип вікової структури населення Progressive type of population age structure
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест