Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хворому 20-ти років, що доставлений влітку з вулиці з кровотечею із плечової артерії, при наданні першої медичної допомоги з метою тимчасової зупинки кровотечі було накладено джгут. Вкажіть максимальну експозицію джгута: A 20-year-old patient brought in from the street in the summer with bleeding from the brachial artery, a tourniquet was applied during first aid to temporarily stop the bleeding. Specify the maximum harness exposure:

15 хвилин 15 minutes

30 хвилин 30 minutes

120 хвилин 120 minutes

60 хвилин 60 minutes

180 хвилин 180 minutes

2 / 200
Дитина 3-х років надійшла до відділення зі скаргами на осалгії, підвищення температури до 39oC. Об’єктивно: стан дитини важкий, не може стояти з причини осалгій, виражена інтоксикація, лімфатичні вузли до 1,5 см. Печінка на 3 см та селезінка на 2 см виступають з-під краю реберної дуги. У крові: ер.- 3.0 • 1012/л, Hb- 87 г/л, КП- 0,87, тромб.-190- 104 , лейк.- 3, 2-109 /л, е.- 1%,п.-1%, с.- 0, л.- 87%, м.- 2%, ШОЕ- 36 мм/год. Яке дослідження треба зробити для визначення діагнозу? A 3-year-old child came to the department with complaints of osalgia, temperature rise to 39oC. Objectively: the child's condition is serious, he cannot stand due to osalgia, pronounced intoxication, lymph nodes up to 1.5 cm. The liver is 3 cm and the spleen is 2 cm protruding from under the edge of the costal arch. In the blood: ER - 3.0 • 1012/l, Hb - 87 g/l, CP - 0 ,87, thromb.-190-104, leuk.- 3, 2-109 /l, e.- 1%, p.-1%, p.- 0, l.- 87%, m.- 2%, ESR - 36 mm/h. What research should be done to determine the diagnosis?

Біопсія лімфовузла Lymph node biopsy

Пункція лімфовузла Lymph node puncture

Стернальна пункція Sternal puncture

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

3 / 200
Дівчина 22-х років впродовж 2-х діб скаржиться на висипку в ділянці обличчя з свербежем. Захворювання пов’язує із застосуванням косметичного крему. Об’єктивно: виражене почервоніння та набряк шкіри в ділянці щік, підборіддя, лоба; наявність дрібної папуло-везикульозної висипки. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old girl complains of an itchy rash on the face for 2 days. The disease is associated with the use of a cosmetic cream. Objectively: pronounced redness and swelling of the skin in the area of the cheeks, chin, forehead; the presence of a small papulo-vesicular rash. What is the most likely diagnosis?

Простий дерматит Simple dermatitis

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Нейродерміт Neurodermatitis

Бешиха Beshikha

Екзема Eczema

4 / 200
Народилася дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар на 1-5-й хвилинах 7-8 балів. Під час пологів спостерігалося короткочасне утруднення при виведенні плечового поясу. Після народження у дитини спостерігається порушення функції проксимального відділу та вимушене положення правої ручки. Плече повернуто досередини, лікоть розігнутий, відмічається пронація передпліччя, кисть зігнута у вигляді 'руки ляльки'. Який клінічний діагноз у даної дитини? A girl was born with an Apgar score of 7-8 points in the 1st-5th minutes. During childbirth, a short-term difficulty was observed in the removal of the shoulder girdle. After birth in the child has a violation of the function of the proximal part and a forced position of the right hand. The shoulder is turned inwards, the elbow is extended, pronation of the forearm is noted, the hand is bent in the form of a 'doll's hand'. What is the clinical diagnosis of this child?

Остеомієліт правої ручки Osteomyelitis of the right hand

Внутрішньочерепний крововилив Intracranial hemorrhage

Травма грудного відділу хребта Injury of the thoracic spine

Травма м’яких тканин правої ручки Injury of soft tissues of the right hand

Парез Дюшена-Ерба Duchen-Erb paresis

5 / 200
У дівчинки 9-ти місяців при об’єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу під час неспокою. Перкуторно: розширення меж серця в поперечному напрямку. Аускультативно: зліва від груднини у 3-4 міжребер’ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини? In a 9-month-old girl, objective examination shows: pallor of the skin, the appearance of cyanosis during restlessness. Percussion: expansion of the borders of the heart in the transverse direction. Auscultation : to the left of the sternum at the 3-4 intercostal space, a long systolic murmur is heard over the entire area of the heart and on the back. What congenital heart defect can be suspected in the child?

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

6 / 200
Хворого 27-ми років, в анамнезі у якого бронхіальна астма, вжалила бджола. З’явилися відчуття тиску в грудях, нестачі повітря, утруднення видиху, відчуття жару в верхній половині тулуба, запаморочення, виражений свербіж, судоми. Об’єктивно: дихання шумне, свистяче, АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв. Аускультативно: серцеві тони ритмічні, ослаблені; над легенями - жорстке дихання, сухі свистячі хрипи. Яку групу препаратів слід застосувати першочергово? A 27-year-old patient with a history of bronchial asthma was stung by a bee. There was a feeling of pressure in the chest, lack of air, difficulty exhaling, a feeling of heat in the in the upper half of the body, dizziness, severe itching, convulsions. Objectively: breathing is noisy, whistling, blood pressure - 90/60 mm Hg, Ps - 110/min. Auscultation: heart sounds are rhythmic, weakened; over the lungs - hard breathing , dry whistling wheezing. Which group of drugs should be used first?

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Протисудомні Anticonvulsants

Метилксантини Methylxanthines

Анальгетики Analgesics

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

7 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргами на збільшення підщелепних лімфовузлів. Об’єктивно: збільшені підщелепні, пахвові та пахвинні лімфатичні вузли. На рентгенограмі органів грудної клітки - збільшені лімфовузли середостіння. В крові: ер.-3,4 • 1012/л, нЬ- 100 г/л, КП- 0,88, тр.-190- 109 /л, лейк.- 7,5- 109 /л, е,- 8%, п,- 2%, с.- 67%, лімф.- 23%, ШОЕ- 22 мм/год. Яке дослідження показане для верифікації причини лімфаденопатії? A 24-year-old patient turned to the doctor with complaints of enlarged submandibular lymph nodes. Objectively: enlarged submandibular, axillary and inguinal lymph nodes. On chest X-ray - enlarged lymph nodes of the mediastinum. In the blood: er.-3.4 • 1012/l, nb- 100 g/l, KP- 0.88, tr.-190- 109 /l, leuk.- 7.5- 109 / l, e, - 8%, p, - 2%, s. - 67%, lymph. - 23%, SOE - 22 mm/h. What research is indicated to verify the cause of lymphadenopathy?

Томографія середостіння Tomography of the mediastinum

Пункційна біопсія лімфатичних вузлів Puncture biopsy of lymph nodes

Стернальна пункція Sternal puncture

Відкрита біопсія лімфатичних вузлів Open biopsy of lymph nodes

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини Ultrasound examination of abdominal organs

8 / 200
Хворий 32-х років звернувся зі скаргами на перебої в роботі серця, запаморочення, задишку при фізичному навантаженні. До цього часу не хворів. Об’єктивно: Ps- 74/хв., ритмічний. АТ-130/80 мм рт.ст. При аускультації: перший тон нормальної звучності, систолічний шум над аортою. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночку, ознаки порушення реполяризації в I, V5 , V6 відведеннях. ЕхоКГ: міжшлуночкова перетинка 2 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old patient complained of heart failure, dizziness, shortness of breath during physical exertion. So far he has not been sick. Objectively: Ps- 74/min., rhythmic. BP-130/80 mm Hg. On auscultation: the first tone of normal sonority, systolic murmur over the aorta. On the ECG: hypertrophy of the left ventricle, signs of repolarization disorders in leads I, V5, V6. Echocardiography: interventricular membrane 2 cm. What is the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Стеноз гирла аорти Stenosis of the mouth of the aorta

Гіпертрофічна кардіоміопатія Hypertrophic cardiomyopathy

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

9 / 200
На 21-й день після появи везикульозного висипу при вітряній віспі у дитини 7-ми років з’явились атаксія, ністагм, інтенційний тремор, м’язова гіпотонія. У лікворі невисокий лімфоцитарний плеоцитоз, незначно збільшений рівень білку. Яке ускладнення розвинулось у даної дитини? On the 21st day after the appearance of a vesicular rash with chicken pox, a 7-year-old child developed ataxia, nystagmus, intentional tremor, and muscle hypotonia. In the cerebrospinal fluid, there is a low level of lymphocytic pleocytosis, a slightly increased level of protein. What complication has developed in this child?

Енцефаліт Encephalitis

Постгерпетична невралгія Postherpetic neuralgia

Пневмоніт Pneumonitis

Гнійний менінгіт Suppurative meningitis

Гострий неврит Acute neuritis

10 / 200
Клінікою НДІ професійних хвороб встановлено у робітника, який працює на збагачувальній фабриці, професійне захворювання - хронічний пиловий бронхіт. Розслідування випадку проводить комісія у складі представників: підприємства, медикосанітарної частини, територіальної СЕС, відділення Фонду соціального страхування, профспілкової організації. Представник якого закладу повинен очолити роботу комісії згідно з чинним 'Положенням про розслідування...' ? The clinic of the Scientific Research Institute of Occupational Diseases diagnosed a worker who works at an enrichment factory with an occupational disease - chronic dust bronchitis. The investigation of the case is carried out by a commission composed of representatives of: the enterprise, the medical and sanitary department , territorial SES, branch of the Social Insurance Fund, trade union organization. The representative of which institution should head the work of the commission according to the current 'Regulations on Investigations...

Медико-санітарної частини Medical and sanitary department

Профспілкової організації Trade union organization

Територіальної СЕС Territorial SES

Підприємства Enterprises

Фонду соціального страхування Social Insurance Fund

11 / 200
За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні, за показниками санітарного числа, ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички - забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) - малозабруднений. Це свідчить про: According to the laboratory control of the sanitary condition of the soil on the territory of the hospital, according to the indicators of the sanitary number, the soil is slightly polluted, according to the titer of Escherichia coli - polluted, according to the titer of anaerobes (Cl. perfringens ) - low pollution. This indicates:

Недостатню інсоляцію та аерацію ґрунту Insufficient insolation and soil aeration

Надходження свіжого фекального забруднення Incoming fresh fecal contamination

Постійне надходження органічних білкових забруднень Constant influx of organic protein pollution

Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації у ґрунті Insufficient intensity of humification processes in the soil

Давнє фекальне забруднення Old fecal pollution

12 / 200
У хворої 28-ми років проведене вишкрібання порожнини матки внаслідок неповного аборту. Крововтрата 900 мл. Розпочата гемотрансфузія. Після введення 60 мл еритромаси з’явились біль у поперековій ділянці, лихоманка, внаслідок чого гемотрансфузія припинена. Через 20 хвилин стан різко погіршився: адинамія, різка блідість шкіри, акроціа-ноз, рясний піт, тривала лихоманка, to -38,5oC, Ps- 110/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient underwent curettage of the uterine cavity as a result of an incomplete abortion. Blood loss was 900 ml. Hemotransfusion was started. After administration of 60 ml of erythromass, pain appeared in the lumbar region , fever, as a result of which hemotransfusion was stopped. After 20 minutes, the condition worsened sharply: adynamia, sharp paleness of the skin, acrocyanosis, profuse sweat, prolonged fever, to -38.5oC, Ps- 110/min., BP- 70/40 mm What is the most likely diagnosis?

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Септичний шок Septic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гемотрансфузійний шок Hemotransfusion shock

13 / 200
У фарбувальника автозаводу встановлено діагноз гострого отруєння амідосполуками бензолу середнього ступеня важкості. Після стаціонарного лікування має місце значне покращання стану. Яке експертне рішення слід прийняти в даному випадку? A painter at a car factory has been diagnosed with acute poisoning by benzene amido compounds of moderate severity. After inpatient treatment, the condition has improved significantly. What expert decision should be made in this case?

Видати 'профбюлетень' для амбулаторного лікування Issue 'professional bulletin' for outpatient treatment

Видати листок непрацездатності для амбулаторного лікування Issue a certificate of incapacity for work for outpatient treatment

Направити на МСЕК для встановлення групи інвалідності в зв’язку з професійним Send to MSEK to establish a disability group in connection with professional

Може продовжувати роботу при дотриманні санітарно-гігієнічних норм Can continue to work in compliance with sanitary and hygienic norms

Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності Send to MSEK to determine the percentage of loss of professional capacity

14 / 200
. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію? . 616 children were born alive in the maternity hospital during the year, 1 child was born dead, 1 child died on the 5th day of life. Which indicator can be used to most accurately estimate this situation?

Перинатальна смертність Perinatal mortality

Смертшсть немовлят Infant mortality

Природній приріст Natural growth

Народжуваність Birth

Загальна смертшсть Total mortality

15 / 200
38-ми років у крові: НЬ-84 г/л, ер.- 3,5 • 1012/л, КП- 0,72, лейк.- 4,1 • 109 15. /л; ретик.- 2%, ШОЕ- 26 мм/год. Залізо сироватки крові - 9,0 ммоль/л. Було призначено лікування. На 6-й день лікування проведено дослідження периферичної крові. Які зміни показників дозволять найбільш імовірно підтвердити адекватність призначеної терапії? 38-year-old's blood: Hb-84 g/l, er.- 3.5 • 1012/l, CP- 0.72, leuk. - 4.1 • 109 15. /l; retic.- 2%, ESR - 26 mm/h. Iron in blood serum - 9.0 mmol/l. Treatment was prescribed. On the 6th day of treatment, a peripheral blood test was performed. What changes in indicators will most likely confirm the adequacy of the prescribed therapy?

Нормалізація рівня гемоглобіну Normalization of hemoglobin level

Підвищення колірного показника Increasing color index

Підвищення кількості ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

Зниження швидкості зсідання еритроцитів Decreased erythrocyte sedimentation rate

Нормалізація кількості еритроцитів Normalization of the number of erythrocytes

16 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на утруднене проходження твердої їжі по стравоходу, 'кашель під час вживання їжі'. Вважає себе хворим впродовж чотирьох місяців. Об’єктивно: у надключичних ділянках по одному щільному лімфовузлу до 0,7 см у діаметрі. Який діагноз найбільш імовірний у даному випадку? A 58-year-old patient complains of difficult passage of solid food through the esophagus, 'coughing while eating'. He considers himself ill for four months. Objectively: in the supraclavicular areas, one dense lymph node up to 0.7 cm in diameter. What diagnosis is most likely in this case?

Езофагіт Esophagitis

Трахеїт Tracheitis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Рак стравоходу Esophageal cancer

Пухлина середостіння Mediastinal tumor

17 / 200
Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на утруднене сечовиділення, відчуття неповного спорожнення сечового міхура. Під час сонографічного дослідження сечового міхура біля входу в уретру визначається овальне гіперехогенне утворення з рівними контурами розміром 2х3 см, що переміщується під час дослідження. Який висновок можна зробити? A 44-year-old patient complained of difficulty urinating, a feeling of incomplete emptying of the bladder. During sonographic examination of the bladder near the entrance to the urethra, an oval hyperechoic mass with equal contours measuring 2x3 cm, which moves during the study. What conclusion can be drawn?

Злоякісна пухлина сечового міхура Malignant bladder tumor

Пухлина початкової частини сечоводу Tumor of the initial part of the ureter

Поліп сечового міхура Bladder polyp

Конкремент Calculus

Аденома передміхурової залози Adenoma of the prostate gland

18 / 200
Бригадою швидкої допомоги доставлений хворий у непритомному стані, підібраний на вулиці взимку. Об’єктивно: блідий, дихання поверхневе, брадикардія з ЧСС- 54/хв, to - 35,0oC. АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота і грудей перитонеальних знаків немає. Запах алкоголю з рота. Який найбільш імовірний діагноз? An unconscious patient, picked up on the street in winter, was delivered by the ambulance team. Objectively: pale, shallow breathing, bradycardia with a heart rate of 54/min, to - 35.0oC. Blood pressure - 100/60 mm Hg. During palpation of the abdomen and chest, there are no peritoneal signs. The smell of alcohol from the mouth. What is the most likely diagnosis?

Клінічна смерть Clinical death

Загальне охолодження General cooling

Відмороження тулуба, кінцівок Defrosting of trunk, limbs

- -

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

19 / 200
Роділля 28-ми років при надходженні до пологового будинку скаржиться на головний біль, порушення зору, загальмованість. Об’єктивно: АТ- 200/110 мм рт.ст., виражені набряки ніг, передньої черевної стінки. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 190/хв. При внутрішньому дослідженні: відкриття шийки матки повне, головка плоду в порожнині малого тазу. Яка подальша тактика ведення пологів? A 28-year-old woman in labor, upon entering the maternity hospital, complains of a headache, impaired vision, and sluggishness. Objectively: blood pressure - 200/110 mm Hg ., pronounced swelling of the legs, anterior abdominal wall. The fetal heartbeat is clear, rhythmic - 190/min. On internal examination: the opening of the cervix is complete, the fetal head is in the pelvic cavity. What are the further tactics of childbirth?

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Операція накладання акушерських щипців Operation to apply obstetric forceps

Консервативне проведення пологів з епізіотомією Conservative delivery with episiotomy

Стимуляція пологової діяльності Stimulation of labor activity

Кесарський розтин Caesarean section

20 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на біль та ранкову скутість суглобів кистей рук та скроневонижньощелепних суглобів тривалістю більше 30 хвилин. Хворіє 2 роки. Об’єктивно: набряк проксимальних міжфалангових суглобів кистей та обмеженість руху в них. Яке дослідження необхідно провести? A 35-year-old patient complains of pain and morning stiffness in the joints of the hands and temporomandibular joints lasting more than 30 minutes. She has been ill for 2 years. Objectively: swelling of the proximal interphalangeal hand joints and limited movement in them. What research should be conducted?

Протеінограма Proteinogram

Імунограма Immunogram

Реакція Ваале-Роузе Waale-Rouse reaction

Рентгенографія кистей рук X-ray of hands

Загальний аналіз крові General blood test

21 / 200
-ми років скаржиться на підвищення температури до 38,3o 21. C, гематурію. ШОЕ- 55 мм/год. Антибактеріальна терапія не ефективна. Який діагноз можливо припустити? year-old complains of a temperature rise to 38.3o 21. C, hematuria. ESR - 55 mm/h. Antibacterial therapy is not effective. What diagnosis can be assumed ?

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Полікістоз нирок Polycystic kidney disease

Рак нирок Kidney cancer

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

22 / 200
Бактеріальне дослідження житлового приміщення в зимовий період за допомогою апарату Кротова показало, що загальна кількість мікроорганізмів в 1м3 повітря становить 7200. Яка допустима кількість мікроорганізмів характеризує якість повітря як 'чисте'? A bacterial study of a living space in the winter period using the Krotov apparatus showed that the total number of microorganisms in 1 m3 of air is 7200. What is the permissible number of microorganisms that characterizes the air quality as 'clean '?

До 2500 Up to 2500

До 7500 Up to 7500

До 3500 Up to 3500

До 5500 Up to 5500

До 4500 Up to 4500

23 / 200
У хронічного курця 52-х років під час піднімання мішка з картоплею раптово виник сильний колючий біль у лівій половині грудної клітки, кашель, сильна задишка, тахікардія, зниження артеріального тиску. На ЕКГ: ознаки перевантаження правих відділів серця. На рентгенограмі органів грудної клітки відсутній легеневий малюнок у лівій половині грудної клітки; органи середостіння зміщені вправо. Якому стану відповідає дана клінічна картина? A 52-year-old chronic smoker suddenly developed severe stabbing pain in the left half of the chest while lifting a bag of potatoes, cough, severe shortness of breath, tachycardia, decreased blood pressure pressure. On the ECG: signs of overloading of the right parts of the heart. On the radiograph of the chest organs, there is no lung pattern in the left half of the chest; the mediastinal organs are shifted to the right. What condition does this clinical picture correspond to?

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гостра лівобічна пневмонія Acute left-sided pneumonia

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

24 / 200
Хворий, що тривало харчується рафінованими продуктами, скаржиться на головний біль, втомлюваність, депресію, безсоння, дратівливість. Об’єктивно: м’язова астенія, біль і судоми у гомілкових м’язах, у ході наступає на п’ятку, потім на зовнішній край стопи. З боку серцево-судинної системи - тахікардія, гіпоксія, дистрофічні зміни серцевого м’яза. Відзначаються порушення з боку ШКТ. Який діагноз можна встановити? A patient who has been eating refined foods for a long time complains of headache, fatigue, depression, insomnia, irritability. Objectively: muscle asthenia, pain and cramps in the calf muscles, while walking, it comes on the heel, then on the outer edge of the foot. From the side of the cardiovascular system - tachycardia, hypoxia, dystrophic changes in the heart muscle. There are disorders from the gastrointestinal tract. What diagnosis can be established?

Гіповітаміноз Б6 Hypovitaminosis B6

Гіповітаміноз Б2 Hypovitaminosis B2

Гіповітаміноз Б12 Hypovitaminosis B12

Гіповітаміноз Б1 Hypovitaminosis B1

Гіповітаміноз Б15 Hypovitaminosis B15

25 / 200
Хлопчик 9-ти років з 3-річного віку хворіє на бронхоектатичну хворобу. Загострення виникають часто, 3-4 рази на рік. Після консервативної терапії - короткочасні періоди ремісії. Захворювання прогресує, дитина відстає у фізичному розвитку. Шкіра бліда, акроціаноз, нігті деформовані у вигляді 'годинникових скелець'. За даними бронхографії виявлено мішкоподібні бронхоектази нижньої частки правої легені. Якою повинна бути подальша лікувальна тактика? A 9-year-old boy has been suffering from bronchiectasis since he was 3 years old. Exacerbations occur often, 3-4 times a year. After conservative therapy, there are short periods of remission The disease is progressing, the child lags behind in physical development. The skin is pale, acrocyanosis, the nails are deformed in the form of 'hourglasses'. According to bronchography, bag-like bronchiectasis of the lower lobe of the right lung were detected. What should be the further treatment tactics?

Санаторно-курортне лікування Sanatorium-resort treatment

Продовжувати консервативну терапію Continue conservative therapy

Загартовування дитини Hardening the child

Оперативне лікування Operative treatment

Фізіотерапевтичне лікування Physiotherapy treatment

26 / 200
Хворий 46-ми років брав участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС. В даний час знаходиться на стаціонарному лікуванні. Діагноз: прогресуюча вегетативна недостатність. До якої групи ефектів іонізуючої радіації можна віднести дане захворювання? A 46-year-old patient participated in the liquidation of the consequences of an accident at a nuclear power plant. He is currently undergoing inpatient treatment. Diagnosis: progressive autonomic failure. To which group of effects of ionizing radiation can this disease be attributed to radiation?

Сомато-стохастичні Somato-stochastic

Соматичні Somatic

Гормезис Hormesis

Гетерозис Heterosis

Генетичні Genetic

27 / 200
Хлопчика 3-х років виписано з відділення кардіології, де він перебував у зв’язку із частими задухо-ціанотичними нападами внаслідок тетради Фалло. Який препарат найбільш доцільно використовувати для подальшої профілактики нападів? A 3-year-old boy was discharged from the cardiology department, where he was in connection with frequent suffocation-cyanotic attacks due to the tetrad of Fallot. Which drug is most appropriate to use for further prevention of attacks?

Кордарон Cordaron

Реланіум Relanium

Дигоксин Digoxin

Курантіл Curantyl

Обзідан Obzidan

28 / 200
роки, 5-й день хвороби. Скарги на кашель, висипку на шкірі, to - 38,2o 28. C, одутлість обличчя, світлобоязнь, кон’юнктивіт. Об’єктивно: на обличчі, шиї, верхній половині грудної клітки яскрава плямисто-папульозна, місцями зливна висипка. Зів гіперемований. З носа - серозно-гнійні виділення. У легенях - сухі хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? years, 5th day of illness. Complaints of cough, rash on the skin, to - 38.2o 28. C, swelling of the face, photophobia, conjunctivitis . Objectively: on the face, neck, upper half of the chest, a bright spotted-papular rash, in places confluent. The throat is hyperemic. From the nose - serous-purulent discharge. In the lungs - dry wheezes. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Краснуха Krasnukha

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

29 / 200
Хвору впродовж місяця турбує біль у правому підребер’ї, гіркота у роті, слабкість, зниження маси тіла на 12 кг, періодичне блювання з домішкою жовчі. Температура тіла ввечері 37,6oC. При сонографії: жовчний міхур 5,5х2,7 см, стінка його 0,4 см, загальна жовчна протока - 0,8 см у діаметрі. У передньому сегменті печінки наявне округле гіпоехогенне утворення до 5 см у діаметрі, поруч ще два подібних - по 1,5 см; стінки утворень до 0,3 см завтовшки. Який найбільш вірогідний діагноз? For a month, the patient has been bothered by pain in the right hypochondrium, bitterness in the mouth, weakness, a decrease in body weight by 12 kg, periodic vomiting with an admixture of bile. Body temperature in the evening 37.6oC. During sonography: the gallbladder is 5.5x2.7 cm, its wall is 0.4 cm, the common bile duct is 0.8 cm in diameter. In the anterior segment of the liver, there is a rounded hypoechoic mass up to 5 cm in diameter, nearby two similar - 1.5 cm each; the walls of the formations are up to 0.3 cm thick. What is the most likely diagnosis?

Альвеолярний ехінокок печінки Alveolar echinococcus of the liver

Рак печінки Liver cancer

Кістозний рак печінки Cystic liver cancer

Абсцес печінки Liver abscess

Паравезікальні абсцеси печінки Paravesical liver abscesses

30 / 200
Жінка 27-ми років висловлює скарги на нерегулярні місячні з затримками до 2-3 місяців, значне збільшення маси тіла, гірсутизм. Заміжня 5 років, вагітностей не було. Під час піхвового дослідження матка дещо менше норми, з обох боків визначаються щільні, рухливі яєчники до 4-5 см у діаметрі. Про яку патологію можна думати у даному випадку? A 27-year-old woman complains of irregular periods with delays of up to 2-3 months, a significant increase in body weight, hirsutism. She has been married for 5 years, there have been no pregnancies. During a vaginal examination, the uterus is slightly smaller than normal, dense, mobile ovaries up to 4-5 cm in diameter are detected on both sides. What pathology can be thought of in this case?

Туберкульоз придатків матки Tuberculosis of uterine appendages

Хронічний двобічний сальпінгіт Chronic bilateral salpingitis

Двобічні кісти яєчників Bilateral ovarian cysts

Синдром склерокістозних яєчників Sclerocystic ovary syndrome

Гіпоменструальний синдром Hypomenstrual syndrome

31 / 200
Хворому 46-ти років, який готується до операції з приводу раку шлунку, проводиться передопераційна інфузійна терапія. В праву ліктьову вену введено до 3,0 л розчинів. На наступну добу він відчув тягнучий біль у ділянці правого плеча. При огляді: на внутрішній поверхні плеча відмічається повздовжня смуга гіперемії, набряклість шкіри, болючий тяж. Яке ускладнення розвинулося у хворого? A 46-year-old patient, who is preparing for surgery for stomach cancer, is undergoing preoperative infusion therapy. Up to 3.0 liters of solutions are injected into the right ulnar vein. the next day, he felt a pulling pain in the area of the right shoulder. On examination: on the inner surface of the shoulder, a longitudinal strip of hyperemia, swelling of the skin, and a painful throbbing are noted. What complication developed in the patient?

Флегмона паравенозної клітковини Phlegmon of paravenous tissue

Гострий тромбофлебіт Acute thrombophlebitis

Гострий лімфангоїт Acute lymphangitis

Некроз паравенозної клітковини Necrosis of paravenous tissue

Прокол вени та набряк паравенозної клітковини Venic puncture and paravenous tissue edema

32 / 200
До дитячого табору відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено - банки мають глибокі вм’ятини, при натисканні вгинаються всередину та не одразу повертаються в початкове положення, іржі не має, банки змащені технічним жиром. Визначити бомбаж: Canned food was brought to the children's recreation camp. During the external inspection of the cans, it was noted - the cans have deep dents, when pressed they bend inward and do not immediately return to their original position, rust does not have, the cans are lubricated with technical grease. Determine bombage:

Фізичний Physical

Хімічний Chemical

Фізико-хімічний Physico-chemical

Біологічний Biological

Змішаний Mixed

33 / 200
У хворого 56-ти років, наукового працівника, виникає стискаючий біль за грудниною по декілька разів на день під час ходи на відстані 100-150 м, тривалістю до 10 хв. Біль усувається нітрогліцерином. Об’єктивно: підвищеного харчування, межі серця в нормі, тони ритмічні, Ps- 78/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. На ЕКГ: знижена амплітуда зубця T в V4-5. Про яке захворювання можна думати? A 56-year-old patient, a research worker, has a squeezing pain behind the sternum several times a day while walking at a distance of 100-150 m, lasting up to 10 min. The pain is relieved by nitroglycerin. Objectively: increased nutrition, cardiac boundaries are normal, sounds are rhythmic, Ps- 78/min., BP- 130/80 mm Hg. On the ECG: reduced amplitude of the T wave in V4-5. What disease can you think about?

Стабільна стенокардія III ФК Stable angina pectoris III FC

Нестабільна стенокардія Unstable angina

Стабільна стенокардія II ФК Stable angina pectoris II FC

Стабільна стенокардія I ФК Stable angina pectoris I FC

Стабільна стенокардія IV ФК Stable angina pectoris IV FC

34 / 200
У хворого 25-ти років восени з’явився біль у епігастрії, що виникає через 1,5-2 години після вживання їжі та вночі. Скаржиться на печію, закрепи. Біль посилюється при прийомі гострої, солоної та кислої їжі, зменшується - після застосування соди та грілки. Хворіє впродовж року. Об’єктивно: язик не обкладений, вологий. При пальпації живота - болючість у епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м’язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш імовірне? A 25-year-old patient developed epigastric pain in the fall, which occurs 1.5-2 hours after eating and at night. He complains of heartburn, constipation. The pain intensifies when eating spicy, salty and sour food, decreases - after using soda and a heating pad. Has been sick for a year. Objectively: the tongue is not coated, moist. When palpating the abdomen - soreness in the epigastrium on the right, in the same area - resistance abdominal muscles. What disease is most likely?

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer disease

Діафрагмальна грижа Diaphragmatic hernia

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

35 / 200
Чоловік 35-ти років працював 13 років бульдозеристом. Скаржиться на запаморочення, головний біль на кінець робочого дня, затерпання пальців і біль у м’язах ніг вночі. При обстеженні виявлено порушення больової та тактильної чутливості за периферичним типом, болючість литкових м’язів. Пульсація на а. dorsalis pedis збережена. Яке захворювання найбільш імовірне? A 35-year-old man worked as a bulldozer for 13 years. He complains of dizziness, headache at the end of the working day, numbness of the fingers and pain in the leg muscles at night. the examination revealed a violation of pain and tactile sensitivity of the peripheral type, tenderness of the calf muscles. Pulsation on the a. dorsalis pedis is preserved. What disease is most likely?

Вегетативний поліневрит Vegetative polyneuritis

Вібраційна хвороба Vibration sickness

Сирінгомієлія Syringomyelia

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Облітеруючий атеросклероз Obliterating atherosclerosis

36 / 200
У хворого 47-ми років з декомпенсованим стенозом пілоричного відділу шлунка виразкового генезу з’явився судомний синдром. Назвіть найбільш імовірне патогенетичне обґрунтування цього синдрому: A 47-year-old patient with decompensated stenosis of the pyloric part of the stomach of ulcer origin developed a convulsive syndrome. Name the most likely pathogenetic rationale for this syndrome:

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіповолемія Hypovolemia

Кахексія Cachexia

Гіпохлоремія Hypochloremia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

37 / 200
На 4-ту добу після ушивання перфоративної виразки шлунка в хворого, який страждає на емфізему легень, розвинувся спонтанний пневмоторакс. Найбільш вигідним місцем дренування плевральної порожнини для усунення пневмотораксу є: On the 4th day after suturing a perforated stomach ulcer, a patient suffering from pulmonary emphysema developed a spontaneous pneumothorax. The most advantageous place for draining the pleural cavity to eliminate the pneumothorax is :

Сьоме міжребер’я по передній акси-лярній лінії Seventh intercostal space along the front axillary line

П ’яте міжребер’я по середньоключи-чній лінії Fifth intercostal space along the midclavicular line

Шосте міжребер’я по передній пахвовій лінії Sixth intercostal space along the front axillary line

Друге міжребер’я по середньоклю-чичній лінії Second intercostal space along the midclavicular line

Восьме міжребер’я по задній акси-лярній лінії Eighth intercostal along the posterior axillary line

38 / 200
Чоловіка 32-х років впродовж останнього року турбують біль у крижах та кульшових суглобах, болючість та скутість при рухах в поперековому відділі хребта. ШОЕ- 56 мм/год. Рентгенологічно виявлено ознаки двобічного сакроілеїту. Хворий є носієм антигену HLA В27. Який діагноз найбільш імовірний? A 32-year-old man has been suffering from pain in the sacrum and hip joints, pain and stiffness during movements in the lumbar spine for the past year. ESR - 56 mm/h. X-ray revealed signs of bilateral sacroiliitis. The patient is a carrier of the HLA B27 antigen. What is the most likely diagnosis?

Коксартроз Coxarthrosis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Спондильоз Spondylosis

Хвороба Рейтера Reiter's disease

39 / 200
Хвора 58-ми років скаржиться на періодичний біль голови, запаморочення та шум у вухах. Впродовж 15-ти років хворіє на цукровий діабет. Об’єктивно: тони серця ритмічні, ЧСС- 76/хв., акцент II тону над аортою, АТ- 180/110 мм рт.ст. У сечі: відносна щільність -1,014. Добова втрата білку з сечею до 1,5 г. Препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії у цієї пацієнтки буде: A 58-year-old patient complains of periodic headache, dizziness, and tinnitus. She has been suffering from diabetes for 15 years. Objectively: heart sounds rhythmic, heart rate - 76/min, emphasis of the II tone over the aorta, blood pressure - 180/110 mm Hg. In urine: relative density -1.014. Daily protein loss with urine up to 1.5 g. The drug of choice for the treatment of arterial hypertension this patient will have:

Антагоніст кальцієвих каналів Antagonist of calcium channels

α-блокатор α-blocker

β-блокатор β-blocker

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

Тіазидний діуретик Thiazide diuretic

40 / 200
Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на дільниці обслуговування. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу? The therapist is assigned to conduct an analysis of the health status of the adult population at the service station. What groups of indicators will he involve in this analysis?

Демографічні, захворюваності, інвалідності Demographic, morbidity, disability

Захворюваності, смертності, фізичного розвитку Morbidity, mortality, physical development

Народжуваності, захворюваності, інвалідності Birth rates, morbidity, disability

Захворюваності, інвалідності, смертності Morbidity, disability, mortality

Демографічні, захворюваності, фізичного розвитку Demographic, morbidity, physical development

41 / 200
Діагноз 'черевний тиф' було встановлено чоловіку віком 50-ти років, який працює слюсарем і мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. В сім’ї крім нього двоє дорослих. Які заходи проводяться щодо осіб, які спілкувались з хворим? A 50-year-old man who works as a locksmith and lives in an isolated apartment with all amenities was diagnosed with typhoid fever. In addition to him, the family has two adults. What measures are taken against persons who communicated with the patient?

Бактеріологічне дослідження Bacteriological research

Вакцинація Vaccination

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Ізоляція Isolation

Антибіотикопрофілактика Antibiotic prophylaxis

42 / 200
Дитина госпіталізована з вогнищевими змінами в складках шкіри. При огляді дитина неспокійна, шкіра суха, з окремими папульозними елементами і зонами ліхеніфікації з нечіткими краями. Висипка на шкірі супроводжується сильним свербінням. Покращення стану дитини відзначається в літні місяці, погіршення - взимку. Дитина з 2-х місяців на штучному вигодовуванні, перенесла ексудативний діатез. Бабуся по материнській лінії страждає на бронхіальну астму. Який найбільш імовірний діагноз? The child is hospitalized with focal changes in the folds of the skin. On examination, the child is restless, the skin is dry, with individual papular elements and lichenification zones with indistinct edges. The rash on the skin is accompanied by a strong itching. Improvement of the child's condition is noted in the summer months, deterioration - in the winter. The child has been on artificial feeding since 2 months, suffered exudative diathesis. The maternal grandmother suffers from bronchial asthma. What is the most likely diagnosis?

Себорейна екзема Seborrheic eczema

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Строфулюс Strophulus

Кропивниця Hives

Контактний дерматит Contact dermatitis

43 / 200
В психічному статусі хворого 32-х років стійке патологічне зниження настрою. Об’єктивно: контактний, коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті та загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення та самоприниження. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому? In the mental status of a 32-year-old patient, there is a persistent pathological lowering of mood. Objectively: contact, briefly, but essentially answers questions. Speech production is extremely laconic, at a slow pace. Movements are stiff and inhibited. Expresses ideas of self-blame and self-humiliation. What group of drugs is primarily shown to the patient?

Транквілізатори Tranquilizers

Нейролептики Neuroleptics

Гіппотики Hyppotics

Нормотиміки Normothymics

Антидепресанти Antidepressants

44 / 200
У хворого 29-ти років 3 дні тому з’явилися біль пульсуючого характеру в ділянці прямої кишки, підвищення температури тіла, загальна слабкість. Об’єктивно: локальна болісність в анальній ділянці на 6 годині. При пальцевому дослідженні прямої кишки болючий інфільтрат, що досягає гребінцевої лінії. Який найбільш імовірний діагноз? 3 days ago, a 29-year-old patient developed throbbing pain in the rectum, increased body temperature, general weakness. Objectively: local pain in the anal region at 6 o'clock. On digital examination of the rectum, a painful infiltrate reaching the comb line. What is the most likely diagnosis?

Гострий простатит Acute prostatitis

Гострий геморой Acute hemorrhoids

Гостра анальна тріщина Acute anal fissure

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Пухлина прямої кишки Rectal tumor

45 / 200
Дитині 7 місяців. Маса тіла при народженні - 3450 г. Знаходиться на природньому вигодовуванні. Підгодовування введено своєчасно. Визначте добову потребу цієї дитини у білку: The child is 7 months old. The body weight at birth is 3450 g. He is on natural feeding. Supplementation is introduced in a timely manner. Determine the daily protein requirement of this child:

2,0 г/кг 2.0 g/kg

2,5 г/кг 2.5 g/kg

4,0 г/кг 4.0 g/kg

3,5 г/кг 3.5 g/kg

3,0 г/кг 3.0 g/kg

46 / 200
У хлопчика 8-ми років через 2 тижні після перенесеної ангіни з’явилися набряки на обличчі, нижніх кінцівках. Об’єктивно: стан тяжкий, АТ-120/80 мм рт.ст. Сеча бурого кольору. Олігурія. У сечі: відносна щільність - 1,015, білок - 1,2 г/л, еритроцити - вилужені, вкривають все поле зору, зернисті циліндри - 1-2 в п/з, солі - урати (велика кількість). Який найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old boy developed swelling on his face and lower limbs 2 weeks after a sore throat. Objectively: the condition is severe, AT-120/ 80 mm Hg. Urine is brown. Oliguria. In urine: relative density - 1.015, protein - 1.2 g/l, erythrocytes - leached, covering the entire field of vision, granular cylinders - 1-2 in p/z, salts - urates (a large amount). What is the most likely diagnosis?

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом, гематурією та гіпертензією Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome, hematuria and hypertension

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome

Гострий гломерулонефрит з ізольованим сечовим синдромом Acute glomerulonephritis with isolated urinary syndrome

Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephritic syndrome

Нирковокам’яна хвороба Kidney stone disease

47 / 200
Жінка 60-ти років госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Годину тому стан хворої став погіршуватися: з’явилася задишка, що наростає, сухий кашель. ЧДР- 30/хв, ЧСС- 130/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, акцент II тону на легеневій артерії. У нижніх відділах легень справа і зліва вологі середньопухирчасті хрипи. Температура - 36,4oC. Який препарат доцільно застосувати у першу чергу? A 60-year-old woman was hospitalized due to an acute transmural heart attack. An hour ago, the patient's condition began to deteriorate: increasing shortness of breath, a dry cough appeared. ChDR- 30 /min, heart rate - 130/min, blood pressure - 90/60 mm Hg. Heart sounds are dull, emphasis on the II sound on the pulmonary artery. In the lower parts of the lungs on the right and left, moist medium-bubble rales. Temperature - 36.4oC. What drug is it advisable to apply in the first place?

Допамін Dopamine

Еуфілін Euphilin

Гепарин Heparin

Промедол Promedol

Дигоксин Digoxin

48 / 200
Чоловік 52-х років скаржиться на напади задухи, біль у правому боці під час дихання. Захворів раптово. З анамнезу відомо, що останній місяць він лікувався з приводу тромбофлебіту правої нижньої кінцівки. У приймальному відділенні раптово втратив свідомість, виникла задуха і біль у боці. Об’єктивно: ЧСС- 102/хв., ЧДР- 28/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Аускультативно: акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями з правого боку під лопаткою дрібнопухирцеві хрипи, шум тертя плеври. Яке дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу? A 52-year-old man complains of suffocation attacks, pain in the right side during breathing. He fell ill suddenly. It is known from the anamnesis that he was treated for thrombophlebitis for the last month of the right lower limb. In the reception department, he suddenly lost consciousness, there was suffocation and pain in the side. Objectively: heart rate - 102/min., CHDR - 28/min., BP - 90/70 mm Hg. Auscultatively: accent II tone over the pulmonary artery, gallop rhythm, over the lungs on the right side under the scapula, small vesicular rales, pleural friction noise. Which examination is the most informative for establishing the diagnosis?

Ехокардіоскопія Echocardioscopy

Ангіографія судин легень Angiography of pulmonary vessels

Коагулограма Coagulogram

ЕКГ ECG

Вивчення функції зовнішнього дихання External breathing function study

49 / 200
Першовагітна у терміні 20 тижнів скаржиться на біль у низу живота, мажучі кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі, рухи плода відчуває. При бімануальному дослідженні: матка збільшена відповідно терміну вагітності, шийка матки скорочена до 0,5 см, зовнішнє вічко відкрите на 2 см. Виділення кров’янисті, мажучі. Який найбільш імовірний діагноз? The first-time pregnant woman at 20 weeks complains of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge from the genital tract. The uterus is in increased tone, she feels the movements of the fetus. During bimanual examination : the uterus is enlarged according to the term of pregnancy, the cervix is shortened to 0.5 cm, the external eye is open by 2 cm. The discharge is bloody, smearing. What is the most likely diagnosis?

Аборт в ходу Abort in progress

Аборт, що почався Abortion started

Завмерла вагітність Frozen pregnancy

Неповний аборт Incomplete abortion

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

50 / 200
Жінка 41-го року впродовж 8-ми років хворіє на хронічний холецистит. Турбує майже постійний монотонний ниючий біль або відчуття тяжкості у правому підребер’ї, гіркота у роті зранку, закреп. Під час пальпації живота відмічається невелика болючість у точці проекції жовчного міхура. Об’єм міхура після жовчогінного сніданку зменшився лише на 15% (за даними УЗД). Призначення яких лікарських засобiв найбільш доцільне? A 41-year-old woman has been suffering from chronic cholecystitis for 8 years. She is bothered by almost constant monotonous aching pain or a feeling of heaviness in the right hypochondrium, bitterness in the mouth in the morning, constipation. During palpation of the abdomen, a slight soreness is noted at the point of projection of the gallbladder. The volume of the bladder after the choleretic breakfast decreased by only 15% (according to ultrasound). What drugs are most appropriate to prescribe?

Периферичні М-холінолітики Peripheral M-cholinolytics

Холеретики Choleretics

Міотропні спазмолітики Myotropic antispasmodics

Холекінетики Cholekinetics

Ненаркотичні анальгетики Non-narcotic analgesics

51 / 200
Провідник потягу 39-ти років госпіталізований на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, слабкість, запаморочення, пітливість, безсоння, лихоманку. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, набрякле, кон’юнктивіт. На перехідній складці кон’юнктиви - поодинокі петехії. На шкірі тулуба, грудної клітки, живота, кінцівок рясна розеольознопетехіальна висипка. Тахікардія. АТ- 100/60 мм рт.ст. Відмічається тремор язика. Пальпуються печінка, селезінка. Випорожнення затримане. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old train conductor was hospitalized on the 4th day of illness with complaints of headache, weakness, dizziness, sweating, insomnia, fever. Objectively: the face is hyperemic, swollen, conjunctivitis. On the transition fold of the conjunctiva - single petechiae. On the skin of the trunk, chest, abdomen, limbs, a profuse roseolosispetechial rash. Tachycardia. Blood pressure - 100/60 mm Hg. Tremor of the tongue is noted. Palpated liver, spleen. Defecation is delayed. What is the most likely diagnosis?

Висипний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Менінгококцемія Meningococcemia

Черевний тиф Typhoid

Грип Flu

52 / 200
На 4-й день після перенесеної застуди хворого госпіталізовано зі скаргами на кашель з виділенням поодиноких плювків слизового харкотиння. На 2-й день одноразово виділилось близько 250 мл гнійного харкотиння з прожилками крові. Об’єктивно: стан середньої важкості. ЧДР- 28-30/хв., Ps-96/хв, АТ- 110/70 мм рт.ст. Дихання над лівою легенею везикулярне, над правою - ослаблене, вологі різнокаліберні хрипи над нижньою часткою та амфо-ричне дихання біля кута лопатки. Який найбільш імовірний діагноз? On the 4th day after a cold, the patient was hospitalized with complaints of a cough with single spits of mucous sputum. On the 2nd day, about 250 ml of purulent sputum was released once with veins of blood. Objectively: a condition of moderate severity. ChDR- 28-30/min., Ps-96/min., BP- 110/70 mm Hg. Breathing over the left lung is vesicular, over the right - weakened, wet of various calibers wheezing over the lower lobe and amphoric breathing near the angle of the scapula. What is the most likely diagnosis?

Гостра вогнищева пневмонія Acute focal pneumonia

Піопневмоторакс Pyopneumothorax

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Гострий абсцес легені Acute lung abscess

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

53 / 200
З 350 робітників металургійного заводу, які підлягали профілактичним оглядам у поточному році, оглянуто у територіальній поліклініці 325 осіб. В результаті - одного працівника тимчасово усунено від роботи, 15 пройшли подальше оздоровлення у санаторіях-профілакторіях, 10 надане дієтичне харчування. Який показник, що характеризує профілактичну роботу поліклініки, доцільно використати у даному випадку? Out of 350 workers of the metallurgical plant who were subject to preventive examinations in the current year, 325 people were examined at the regional polyclinic. As a result, one worker was temporarily removed from work, 15 passed further recovery in sanatoriums-prophylactics, 10 provided dietetic food. Which indicator characterizing the preventive work of the polyclinic should be used in this case?

Питома вага осіб, яких оздоровлено в профілакторії Specific weight of persons cured in the prophylactic

Частота виявлення захворювань під час оглядів Frequency of detection of diseases during examinations

Питома вага осіб, тимчасово усунених від роботи Specific weight of persons temporarily removed from work

Питома вага осіб, яким надано дієтичне харчування Specific weight of individuals who were given diet food

Повнота охоплення періодичними медичними оглядами Complete coverage of periodic medical examinations

54 / 200
У дівчинки 14-ти років близько року тому з’явилися дратівливість і плаксивість. Тоді ж визначилась дифузно збільшена щитоподібна залоза II ступеня. Стан був розцінений як прояви пубертатного періоду, лікування не проводилося. Дратівливість поступово змінилася повною апатією. З’явились одутлість обличчя, пастозність м’яких тканин, брадикардія, закрепи. Наросла блідість шкіри, вона набула воскоподібного відтінку. Залоза стала більш щільною. Яке захворювання слід припустити? A 14-year-old girl developed irritability and tearfulness about a year ago. At the same time, a diffusely enlarged thyroid gland of the 2nd degree was detected. The condition was considered to be a manifestation of the puberty period , treatment was not carried out. Irritability gradually changed to complete apathy. Facial puffiness, soft tissue pastiness, bradycardia, constipation appeared. Skin paleness increased, it acquired a waxy hue. The gland became denser. What disease should be assumed?

Пубертатний юнацький базофілізм Pubertal juvenile basophilism

Аутоімунний тиреоїдит Autoimmune thyroiditis

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Підгострий тиреоїдит Subacute thyroiditis

Дифузний токсичний зоб Diffuse toxic goiter

55 / 200
Голівка новонародженого має доліхоцефалічну форму, витягнута спереду назад. Під час огляду голівки на потиличній частині визначається пологова пухлина, розташована на середині між великим і малим тім’ячком. При якому передлежанні голівки плоду відбулися пологи? The head of a newborn has a dolichocephalic shape, elongated from front to back. During the examination of the head on the occipital part, a birth tumor is determined, located in the middle between the large and small parietal. to which presentation of the fetal head did the birth take place?

Передньо-тім’яне передлежання Anterior-parietal presentation

Задній вид потиличного передлежання Posterior view of occipital presentation

Лицеве передлежання Face-to-face presentation

Лобне передлежання Frontal presentation

Передній вид потиличного передлежання Anterior view of occipital presentation

56 / 200
У хворого з явищами порушеного харчування, стеатореї, через 4 години після їжі виникає біль у животі, особливо вище пупка і лівіше. Проноси можуть змінитися закрепами до 3-5 днів. Пальпаторно: помірна болісність у холедохопанкреатичній зоні. Рівень амілази у крові не підвищується. Рентгенологічно виявлені кальцинати, що розташовані вище пупка. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with symptoms of impaired nutrition, steatorrhea, 4 hours after eating, abdominal pain occurs, especially above the navel and to the left. Diarrhea can change to constipation up to 3-5 days. Palpation: moderate pain in the choledochopancreatic zone. The level of amylase in the blood does not increase. X-ray revealed calcifications located above the navel. What is the most likely diagnosis?

Синдром Цолінгер-Елісона Zollinger-Ellison syndrome

Виразка 12-палої кишки Duodenal ulcer

Хронічний гастродуоденіт Chronic gastroduodenitis

Хронічний калькульозний холецистит Chronic calculous cholecystitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

57 / 200
У хворого 56-ти років з дифузним токсичним зобом спостерігається миготлива аритмія з ЧП- 110/хв, артеріальна гіпертензія. АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке лікування поруч з мерказолілом слід рекомендувати у цьому випадку? A 56-year-old patient with diffuse toxic goiter has pulsatile arrhythmia with BP-110/min, arterial hypertension. BP-165/90 mmHg. What treatment along with Mercazolil should be recommended in this case?

Радіоактивний йод Radioactive iodine

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Коринфар Corinfar

Новокаїнамід Novocaineamide

58 / 200
У пологовому будинку у дитини на 3-й день життя з’явилася геморагічна висипка, блювання з кров’ю, випорожнення чорного кольору. Обстеження виявило анемію, подовження часу згортання крові, гіпопротромбінемію, нормальну кількість тромбоцитів. Яка оптимальна терапевтична тактика? In the maternity hospital, on the 3rd day of life, the child developed a hemorrhagic rash, vomiting blood, black stools. Examination revealed anemia, prolonged blood coagulation, hypoprothrombinemia, normal platelet count. What is the optimal therapeutic strategy?

Фібриноген Fibrinogen

Етамзилат натрію Etamsylate Sodium

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Вітамін К Vitamin K

Епсілон-амінокапронова кислота Epsilon-aminocaproic acid

59 / 200
Серед службовців закладу в поточному році не хворіло ні разу - 10%, один раз - 30%, два рази - 15%, чотири рази хворіло - 5%, всі інші - 5 та більше разів. Яка частина службовців буде віднесена до I-ї групи здоров’я? Among the employees of the institution in the current year, 10% never got sick, once - 30%, twice - 15%, four times - 5% got sick, all others - 5 or more times. What part of the employees will be assigned to the 1st health group?

60% 60%

40% 40%

55% 55%

22% 22%

10% 10%

60 / 200
До відділення з підозрою на менінгіт доставлено хворого, що працює геологом у Південно-Східній Азії. Захворювання почалося дуже гостро, розвивалося бурхливо і супроводжувалось гіпертермією, головним болем, блюванням. Об’єктивно: справа у пахвинній ділянці виявлений збільшений до 3х5 см, дуже болісний, з нечіткими контурами, бубон. Шкіра над ним багряного кольору, блищить. Менінгеальні знаки негативні. Який найбільш імовірний діагноз? A patient working as a geologist in Southeast Asia was brought to the department with suspicion of meningitis. The disease began very acutely, developed violently and was accompanied by hyperthermia, headache, vomiting . Objectively: on the right side of the inguinal area, a tumor enlarged to 3x5 cm, very painful, with unclear contours, was found. The skin above it is purple in color, shiny. Meningeal signs are negative. What is the most likely diagnosis?

Чума Plague

Іострий лейкоз Acute leukemia

Сибірська виразка Anthrax

Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз) Benign lymphoreticulosis (felinosis)

Туляремія Tularemia

61 / 200
Юнак 16-ти років госпіталізований зі скаргами на некуповану кровотечу з носа і нестерпний біль у правому ліктьовому суглобі. Об’єктивно: уражений суглоб збільшений у розмірах, дефігурований, гіперемія шкіри над ним. Мають місце прояви артропатії інших суглобів. Ps- 90/хв. У крові: ер.-3,9 • 1012/л, НЬ- 130 г/л, КП- 1,0, лейк.-5, 6 • 109 /л, тр.- 220• 109 /л, ШОЕ- 6 мм/год. Час зсідання крові за Лі-Уайтом: початок - 24 хвилини, кінець - 27 хвилин 10 секунд. Який препарат найбільш ефективний у лікуванні даного хворого? A 16-year-old boy was hospitalized with complaints of uncontrollable nosebleeds and unbearable pain in the right elbow joint. Objectively: the affected joint is enlarged, deformed, hyperemia of the skin above it. There are manifestations of arthropathy of other joints. Ps- 90/min. In the blood: er.-3.9 • 1012/l, Hb- 130 g/l, KP- 1.0, leuk.-5, 6 • 109 /l, tr. - 220 • 109 /l, ESR - 6 mm/h Blood clotting time according to Lee-White: beginning - 24 minutes, end - 27 minutes 10 seconds. Which drug is the most effective in the treatment of this patient ?

Вікасол Vikasol

Кріопреципітат Cryoprecipitate

Хлористий кальцій Calcium Chloride

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Еритромаса Erythromass

62 / 200
Жінка 42-х років скаржиться на появу синців на ногах та тривалі менструації, загальну слабкість, шум у голові. Об’єктивно: велика кількість плямистих геморагій на ногах і тулубі. Тахіпное, тахікардія, систолічний шум у всіх точках. АТ- 75/50 мм рт.ст. У крові: ер.- 1,9 • 1012/л, НЬ- 60 г/л, КП- 0,9, лейк.- 6, 5 • 109 /л, тр.- 20 • 109 /л, ШОЕ-12 мм/год. Тривалість кровотечі за Дуке -12 хвилин. У кістковому мозку - велика кількість молодих незрілих форм мегакаріобластів без ознак відшнурування тромбоцитів. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old woman complains of bruises on her legs and prolonged menstruation, general weakness, noise in her head. Objectively: a large number of spotty hemorrhages on her legs and trunk. Tachypnea, tachycardia, systolic murmur at all points. BP - 75/50 mm Hg. In blood: ER - 1.9 • 1012/l, Hb - 60 g/l, CP - 0.9, leu .- 6, 5 • 109 /l, tr.- 20 • 109 /l, ESR-12 mm/h. Duration of bleeding according to Duque - 12 minutes. In the bone marrow - a large number of young immature forms of megakaryoblasts without signs of platelet detachment. What the most likely diagnosis?

Хвороба Віллебранта Willebrand's disease

Справжня тромбоцитопенічна пурпура True thrombocytopenic purpura

Гострий мегакаріобластний лейкоз Acute megakaryoblastic leukemia

Гемофілія В Hemophilia B

Гемофілія А Hemophilia A

63 / 200
Чоловік 43-х років, який має контакт із етильованим бензином, надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, погіршення пам’яті, сонливість вдень та безсоння вночі, відчуття 'волосся' в роті, кольковий біль у правому підребер’ї. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old man with contact with leaded gasoline came to the clinic with complaints of general weakness, dizziness, memory impairment, daytime sleepiness and insomnia at night, a feeling of 'hair' in the mouth, colicky pain in the right hypochondrium. What is the most likely diagnosis?

Хронічна інтоксикація ртуттю Chronic mercury intoxication

Хрошчна штоксикащя свинцем Khroshchna shtokashka with lead

Хрошчна штоксикащя марганцем Khroshchna shtoksikascha with manganese

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Хронічна інтоксикація тетраетил-свинцем Chronic tetraethyl lead intoxication

64 / 200
У жінки 30-ти років, що занедужала грипом, виявлена глікемія натщесерце - 11,3 ммоль/л, глюкозурія - 25 г/л. Зріст 168 см, вага 67 кг. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу? In a 30-year-old woman who was ill with the flu, fasting glycemia was detected - 11.3 mmol/l, glucosuria - 25 g/l. Height 168 cm, weight 67 kg. Which study is the most informative for clarifying the diagnosis?

Глікемія через годину після їжі Glucemia one hour after eating

Добові коливання глюкозурії Diurnal fluctuations of glycosuria

Інсулінемія натщесерце Fasting insulinemia

Добові коливання глікемії Diurnal fluctuations of glycemia

Тест толерантності до глюкози Glucose tolerance test

65 / 200
Чоловік 52-х років впродовж 18-ти років хворіє на цукровий діабет. Рік тому переніс цистіт. Приймає манініл 0,005 -3 рази на добу. Об’єктивно: зріст - 176 см, вага - 82 кг. Коливання глікемії натще -10,3-12,4 ммоль/л. Виявлена протеїнурія - 0,033 г/л. Для профілактики прогресування діабетичної нефропатії найбільш доцільно: A 52-year-old man has been suffering from diabetes for 18 years. He had cystitis a year ago. He takes maninil 0.005 -3 times a day. Objectively: height - 176 cm, weight - 82 kg. Fluctuations in fasting blood glucose - 10.3-12.4 mmol/l. Detected proteinuria - 0.033 g/l. To prevent the progression of diabetic nephropathy, it is most advisable:

Замінити манініл на інсулін Replace maninil with insulin

Призначити антибактеріальну терапію Prescribe antibacterial therapy

Підвищити дозу манінілу Increase maninil dose

Доповнити терапію інсуліном Add insulin therapy

Знизити добовий калораж їжі Reduce daily calorie intake

66 / 200
Жінка 34-х років скаржиться на слабкість, зниження ваги на 12 кг за півроку, пітливість, серцебиття, дратівливість. Об’єктивно: щитоподібна залоза III ступеню, еластична, на фоні дифузного збільшення в правій частці вузол. Шийні лімфатичні вузли не збільшені. Яка лікувальна тактика найбільш обґрунтована? A 34-year-old woman complains of weakness, weight loss of 12 kg in six months, sweating, palpitations, irritability. Objectively: thyroid gland III degree, elastic , on the background of a diffuse increase in the right lobe of the nodes. The cervical lymph nodes are not enlarged. What treatment tactics are the most justified?

Операція після антитиреоїдної терапії Surgery after antithyroid therapy

Негайна телегаматерапія Immediate telegamotherapy

Консервативна антитиреоїдна терапія Conservative antithyroid therapy

Призначення радіоактивного йоду Purpose of radioactive iodine

Негайне хірургічне втручання Immediate surgery

67 / 200
У жінки 46-ти років через добу після початку грипу посилився головний біль, з’явилося запаморочення, нудота. Об’єктивно: свідомість збережена, психомоторне збудження, загальна гіперестезія, помірний менінгеальний синдром, ністагм. Сухожилкові рефлекси справа вище, понижена сила м’язів у правих кінцівках, справа патологічний рефлекс Бабінського. Ліквор: прозорий, тиск 220 мм вод.ст., помірний ци-тоз - 46, 3 • 106 /л, переважно лімфоцити. Який із діагнозів найбільш імовірний? A 46-year-old woman developed a headache, dizziness, and nausea a day after the onset of the flu. Objectively: consciousness is preserved, psychomotor agitation, general hyperesthesia, moderate meningeal syndrome, nystagmus. Tendon reflexes on the right above, decreased muscle strength in the right limbs, pathological Babinski reflex on the right. CSF: clear, pressure 220 mm Hg, moderate cytosis - 46.3 • 106 / l, mainly lymphocytes. Which of the diagnoses is the most probable?

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Паренхіматозно-субарахноїдальний крововилив Parenchymatous-subarachnoid hemorrhage

Грипозний менінгоенцефаліт Influenza meningoencephalitis

Бактеріальний менінгоенцефаліт Bacterial meningoencephalitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

68 / 200
Жінка 19-ти років скаржиться на біль у животі та суглобах, вимагає все нові уколи знеболюючих та снодійних ліків. Обстеження не виявило патології гінекологічної та урологічної сфер. Об’єктивно: вздовж поверхневих вен кінцівок сліди старих проколів, походження яких не пояснює. Сухожилкові рефлекси верхніх та нижніх кінцівок однакові, жваві. Фотореакція зіниць слабка. Язик обкладений сірим нальотом. В бесіді - афективно неврівноважена. Відзначається пронос без патологічних включень. Яка подальша тактика щодо хворої? A 19-year-old woman complains of pain in the abdomen and joints, requires more and more injections of painkillers and sleeping pills. The examination did not reveal any pathology in the gynecological and urological spheres. About' objectively: traces of old punctures along the superficial veins of the limbs, the origin of which is not explained. Tendon reflexes of the upper and lower limbs are the same, lively. The photoreaction of the pupils is weak. The tongue is coated with a gray coating. In the conversation - affectively unbalanced. There is diarrhea without pathological inclusions. What are the further tactics in relation to sick?

Консультація лікаря-нарколога Consultation of a narcologist

Призначити ліки, які вимагає пацієнт Prescribe the medicine that the patient requires

Призначити антибіотикотерапію Prescribe antibiotic therapy

Додаткова консультація хірурга Additional consultation of the surgeon

Консультація лікаря-інфекціоніста Consultation of an infectious disease doctor

69 / 200
При обстеженні хворої 46-ти років встановлено діагноз: рак лівої молочної залози T2N2M0, кл. гр. ІІ-а. Який план лікування цієї хворої? During the examination of a 46-year-old patient, a diagnosis was established: cancer of the left breast gland T2N2M0, class II-a. What is the treatment plan for this patient?

Тільки операція Operation only

Тільки променева терапія Radiotherapy only

Тільки хіміотерапія Chemotherapy only

Променева терапія + операція + хіміотерапія Radiation therapy + surgery + chemotherapy

Операція + променева терапія Operation + radiotherapy

70 / 200
Чоловіка 34-х років доставлено до неврологічного відділення зі скаргами на інтенсивний головний біль, двоїння в очах при погляді прямо, нестерпність світла та шуму. Захворів гостро, напад стався під час підняття вантажу. Об’єктивно: оглушення, помірна розбіжна косоокість, диплопія. Симптоми Керніга з обох боків. Парезів немає. Ліквор кров’янистий. Який препарат треба призначити в першу чергу? A 34-year-old man was brought to the neurological department with complaints of intense headache, double vision when looking straight ahead, intolerance to light and noise. He became acutely ill, an attack occurred while lifting a load. Objectively: stupor, moderate divergent strabismus, diplopia. Kernig symptoms on both sides. No paresis. Cerebrospinal fluid is bloody. What drug should be prescribed first?

Глютамінова кислота Glutamic acid

Епсілон-амінокапронова кислота Epsilon-aminocaproic acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Гепарин Heparin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

71 / 200
Мати скаржиться на задишку та кашель у дитини 2-х років. В періоді новонародженості у дівчинки встановлено грубий систолічний шум в серці. Об’єктивно: шкіра бліда, зрушення меж серця у лівий бік та вгору, грубий систоло-діастолічний шум у II міжребер’ї з лівого боку, який проводиться до верхівки серця, на шийні судини, аорту, міжлопатковий простір, посилення II тону на легеневій артерії. Над легенями жорстке дихання, різнокаліберні вологі хрипи. Печінка +3 см. Який попередній діагноз? The mother complains of shortness of breath and cough in a 2-year-old child. A rough systolic heart murmur was detected in the newborn girl. Objectively: pale skin, displacement border of the heart to the left side and up, a rough systolic-diastolic murmur in the II intercostal space on the left side, which is carried to the top of the heart, to the neck vessels, aorta, interscapular space, strengthening of the II sound on the pulmonary artery. Over the lungs, hard breathing, various calibers moist rales. Liver +3 cm. What is the previous diagnosis?

Двобічна бронхопневмонія Bilateral bronchopneumonia

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Легенева гіпертензія Pulmonary hypertension

72 / 200
Хворому з посттравматичним гострим болем після введення морфіну стало значно легше. Який з перелічених механізмів дії забезпечив протишоковий ефект морфіну в цього хворого? A patient with post-traumatic acute pain became significantly better after the administration of morphine. Which of the listed mechanisms of action ensured the anti-shock effect of morphine in this patient?

Стимуляція опіатних рецепторів Stimulation of opiate receptors

Підсилення ГАМК-ергічних реакцій Strengthening of GABA-ergic reactions

Пригнічення дофамінової медіації Suppression of dopamine mediation

Збудження бензодіазепінових рецепторів Excitation of benzodiazepine receptors

Блокада центральних холінорецепторів Blockade of central cholinergic receptors

73 / 200
Розвиток хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок залежить від функціонального стану так званої 'м’язововенозної помпи'. Відносно якої групи м’язів застосовується цей термін? The development of chronic venous insufficiency of the lower extremities depends on the functional state of the so-called 'musculovenous pump'. What group of muscles is this term used for?

Стегна Thighs

Стопи Feet

Сідничної ділянки Buttock area

Черевної стінки Abdominal wall

Гомілки Shins

74 / 200
До травмпункту звернувся фермер, який під час роботи в полі поранив праву ступню. Коли був щепленим, не пам’ятає, в армії не служив. При огляді правої ступні виявлено забруднену рану довжиною 5-6 см з нерівним краями. Яка подальша тактика лікаря? A farmer who injured his right foot while working in the field came to the emergency department. He does not remember when he was vaccinated, he did not serve in the army. When examining his right foot a contaminated wound 5-6 cm long with uneven edges was detected. What is the doctor's further tactics?

Ввести правцевий анатоксин Enter tetanus toxoid

Ввести правцевий анатоксин і протиправцеву сироватку Enter tetanus toxoid and anti-tetanus serum

Призначити антибіотик Prescribe antibiotic

Ввести протиправцеву сироватку Enter tetanus serum

Тільки хірургічна обробка рани Only surgical wound treatment

75 / 200
У жінки 38-ми років після переохолодження з’явилися біль у м’язах, підвищення температури до 39oC, головний біль, дизурія, позитивний симптом Пастернацького. У сечі: лейкоцитурія, бактеріурія. У крові: зниження гемоглобіну до 103 г/л, лейкоцитоз із зсувом вліво, прискорення ШОЕ до 32 мм/год. Сечовина крові - 6,0 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old woman developed muscle pain after hypothermia, an increase in temperature to 39oC, headache, dysuria, and a positive Pasternacki symptom. In the urine : leukocyturia, bacteriuria. In the blood: decrease in hemoglobin to 103 g/l, leukocytosis with a shift to the left, acceleration of ESR to 32 mm/h. Blood urea - 6.0 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий цистит Acute cystitis

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

76 / 200
Хворий на виразкову хворобу 12-палої кишки звернувся зі скаргами на слабкість, задишку при незначному фізичному навантаженні, бажання їсти крейду. Об’єктивно: блідий, трофічні зміни шкіри. В крові: Hb- 90 г/л, ер.-3,6 • 1012/л, КП- 0,75, ретик.- 2%, залізо крові - 5,6 мкмоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого? A patient with peptic ulcer disease of the duodenum complained of weakness, shortness of breath with slight physical exertion, a desire to eat chalk. Objectively: pale, trophic skin changes In the blood: Hb - 90 g/l, er.-3.6 • 1012/l, KP - 0.75, retic. - 2%, blood iron - 5.6 μmol/l. What complication developed in the patient?

Еритремія Erythremia

Апластична анемія Aplastic anemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

B12-фолієводефіцитна анемія B12-folate deficiency anemia

77 / 200
Хвора 50-ти років протягом року скаржиться на напади болю в правому підребер’ї, які виникають переважно після вживання жирної їжі. Останній тиждень напади повторювалися щодня, стали більш болісними. На 3-й день перебування в стаціонарі з’явились жов-тяничність склер і шкірних покривів, випорожнення знебарвилися, сеча набула темного кольору. У крові: нейтрофільний лейкоцитоз -13,1 • 109 /л, ШОЕ-28 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient has been complaining of attacks of pain in the right hypochondrium for a year, which occur mainly after eating fatty food. In the last week, the attacks have been repeated every day, they have become more painful. On the 3rd day of hospital stay, sclera and skin became jaundiced, stools became discolored, urine took on a dark color. In the blood: neutrophilic leukocytosis -13.1 • 109 /l, ESR - 28 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Хронічний холангіт в стадії загострення Chronic cholangitis in the stage of exacerbation

Хронічний калькульозний холецистит Chronic calculous cholecystitis

Жирова дистрофія пєчінки Fatty dystrophy of the liver

Гіпертонічна дискінезія жовчного міхура Hypertensive dyskinesia of the gallbladder

Хронічний панкреатит, рецидивна форма Chronic pancreatitis, recurrent form

78 / 200
Вагітна 30-ти років при вагітності 32 тижні звернулася до жіночої консультації зі скаргами на появу кров’янистих виділень з піхви яскравого кольору. З підозрою на передлежання плаценти її госпіталізовано до стаціонару. В яких умовах доцільно провести внутрішнє дослідження для встановлення діагнозу? A 30-year-old pregnant woman at 32 weeks of pregnancy turned to a women's consultation with complaints about the appearance of bright-colored bloody discharge from the vagina. She was hospitalized with suspicion of placenta previa to a hospital. Under what conditions is it appropriate to conduct an internal examination to establish a diagnosis?

Не проводити через небезпеку появи профузної кровотечі Do not perform due to the risk of profuse bleeding

В оглядовій жіночої консультації At the women's consultation

В пологовій залі з дотриманням всіх правил асептики In the delivery room with compliance with all the rules of asepsis

В приймальному відділенні пологового будинку In the reception department of the maternity hospital

В операційній при її готовності до операції In the operating room when it is ready for surgery

79 / 200
Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навкруги трофічної виразки, де шкіра почервоніла та набрякла, місцями наявні мокнуття, поодинокі жовтуваті кірочки. Межі вогнища ураження чіткі. Який діагноз найбільш вірогідний? A 72-year-old patient complains of itching of the skin of the left lower leg, especially around the trophic ulcer, where the skin is reddened and swollen, wetness is present in places, isolated yellowish crusts. Boundaries of the focus the lesions are clear. What is the most likely diagnosis?

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Стрептодермія Streptoderma

Себорейна екзема Seborrheic eczema

Туберкульоз шкіри Tuberculosis of the skin

Мікробна екзема Microbial Eczema

80 / 200
Хворий 36-ти років скаржиться на висипку на шкірі, яка з’явилася тиждень тому і суб’єктивно не турбує. Об’єктивно: на шкірі долоней та підошв - множинні лентикулярні дисеміновані папули, які не підвищуються над рівнем шкіри, застійно-червоного кольору, покриті скупченням рогових лусочок, під час пальпації щільні. Який попередній діагноз? A 36-year-old patient complains of a skin rash that appeared a week ago and subjectively does not bother him. Objectively: on the skin of the palms and soles - multiple lenticular disseminated papules that do not rise above the level of the skin, are stagnant-red in color, covered with a cluster of horny scales, dense during palpation. What is the previous diagnosis?

Руброфітія долоней та підошв Rubrophytia of palms and soles

Долонно-підошвовий псоріаз Psoriasis palmar-plantar

Множинні бородавки Multiple warts

Омозолілості долоней та підошв Calosis of palms and soles

Сифіліс вторинний Secondary syphilis

81 / 200
30-ти років підвищилася температура тіла до 38,5o 81. C, виник біль у дрібних суглобах, а також набряки і еритема обличчя. У крові: ер.-2,6 • 1012/л; Hb- 98 г/л; лейк.- 2 • 109 /л; ШОЕ- 58 мм/год. У сечі: білок - 3,1 г/л; ер.- 10-15 у п/з. Про яке захворювання можна думати у даному випадку? At the age of 30, the body temperature rose to 38.5o 81.C, there was pain in small joints, as well as swelling and erythema of the face. In the blood: er. -2.6 • 1012/l; Hb- 98 g/l; leuk.- 2 • 109 /l; ESR- 58 mm/h. In urine: protein - 3.1 g/l; er.- 10-15 in p/z. What disease can be thought of in this case?

Сепсис Sepsis

Системний червоний вівчак System red sheep

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

82 / 200
Учень 5-го класу звернувся з приводу розповсюдженої висипки на шкірі, що супроводжується сильним свербежем, особливо у нічний час. Об’єктивно: у ділянці міжпальцевих складок обох кистей, згинальної поверхні променевозап’ясткових суглобів, на шкірі живота і сідниць та на внутрішній поверхні стегон виявлені дрібні червоні папули, що мають тенденцію до по-парного розташування. У центрі окремих папул видно міхурці або серозно-геморагічні кірки. Відзначаються множинні екскоріації. Який найбільш імовірний діагноз? A 5th-grade student applied for a widespread rash on the skin, accompanied by severe itching, especially at night. Objectively: in the area of the interdigital folds of both hands , the flexion surface of the radiocarpal joints, on the skin of the abdomen and buttocks, and on the inner surface of the thighs, small red papules, which tend to be located in pairs, are found. In the center of individual papules, vesicles or serous-hemorrhagic crusts are visible. Multiple excoriations are noted. Which is the most probable diagnosis?

Токсикодермія Toxicoderma

Дерматит Dermatitis

Мікоз гладенької шкіри Mycosis of smooth skin

Екзема Eczema

Короста Scabies

83 / 200
У дитини 2-х років відмічаються часті, тривалі респіраторні захворювання та панкреатогенна форма мальабсорбції. Було запідозрено муковісцидоз. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження цього діагнозу? A 2-year-old child has frequent, long-lasting respiratory diseases and a pancreatogenic form of malabsorption. Cystic fibrosis was suspected. What research should be done to confirm this diagnosis?

Вміст хлоридів у потовій рідині Chloride content in sweat fluid

Рентгенограма органів грудної клітки Rentgenogram of chest organs

Імунограма Immunogram

Каріотипування Karyotyping

Бронхоскопія Bronchoscopy

84 / 200
Дівчинка 8-ми років госпіталізована до кардіологічного відділення. Об’єктивно: відзначається ураження шкіри над розгинальними поверхнями суглобів з атрофічними рубчиками, депігментація, симетричне ураження скелетних м’язів (слабкість, біль, набряки, гіпотрофія). Для якого захворювання найбільш характерні вказані зміни? An 8-year-old girl was hospitalized in the cardiology department. Objectively: skin damage over the extensor surfaces of the joints with atrophic scars, depigmentation, symmetrical skeletal muscle damage is noted (weakness, pain, swelling, hypotrophy). For which disease are the indicated changes most characteristic?

Хвороба Рейтера Reiter's disease

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системний червоний вiвчак Systemic lupus erythematosus

85 / 200
Для клінічно здорової дитини 5-ти місяців, що знаходиться на природньому вигодовуванні, потрібно призначити перше підгодовування. Яку страву найбільш доцільно рекомендувати у цьому випадку? For a clinically healthy 5-month-old child who is on natural feeding, it is necessary to appoint the first complementary feeding. What food is the most appropriate to recommend in this case?

Печиво Cookies

5% манна каша 5% semolina

Терте яблуко Grated apple

Ячнєва каша Barley porridge

Овочеве пюре Vegetable puree

86 / 200
Хвора 43-х років скаржиться на висип на шкірі правої ноги, біль, слабкість, підвищення температури до 38oC. Захворіла гостро. Об’єктивно: на шкірі правої ноги в ділянці ступні набряк, різко окреслена яскраво-червоного кольору пляма, гаряча на дотик, контур неправильної форми, у вигляді язиків полум’я. В осередку є поодинокі пухирці. Який попередній діагноз? A 43-year-old patient complains of a rash on the skin of her right leg, pain, weakness, temperature rise to 38oC. She became acutely ill. Objectively: on the skin of her right leg in the area of the foot, there is swelling, a sharply defined bright red spot, hot to the touch, the contour of an irregular shape, in the form of tongues of flame. There are single blisters in the cell. What is the preliminary diagnosis?

Васкуліт геморагічний Hemorrhagic vasculitis

Контактний дерматит Contact dermatitis

Токсикодермія Toxicoderma

Мікробна екзема Microbial Eczema

Бешиха Beshikha

87 / 200
До хірургічного відділення через 4 години після травми надійшов потерпілий 37-ми років з великою розчавленою раною лівого стегна. Яка головна умова успішної профілактики газової гангрени у потерпілого? 4 hours after the injury, a 37-year-old victim came to the surgical department with a large crushed wound of the left thigh. What is the main condition for the successful prevention of gas gangrene in the victim?

Введення специфічної сироватки 3 000 ОД Introduction of specific serum 3,000 units

Промивання рани розчином перекису водню 6% Wound washing with 6% hydrogen peroxide solution

Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани Removal of nonviable tissues and timely surgical treatment of the wound

Інфільтрація м’яких тканин навкруги рани розчином антибіотиків Infiltration of soft tissues around the wound with antibiotic solution

Введення специфічної сироватки 30 000 ОД Introduction of specific serum 30,000 units

88 / 200
Хворий 35-ти років вперше надійшов до психіатричного стаціонару. Встановлено діагноз: шизофренія, параноїдна форма. Який метод лікування доцільно застосувати? A 35-year-old patient was admitted to a psychiatric hospital for the first time. The diagnosis was established: schizophrenia, paranoid form. What treatment method should be used?

Фізіотерапія Physiotherapy

Вітамінотерапія Vitamin therapy

Психотерапія Psychotherapy

Рефлексотерапія Reflexotherapy

Нейролептична терапія Neuroleptic therapy

89 / 200
У хворого гострий крупновогнищевий інфаркт міокарда ускладнився кардіогенним шоком. Останній протікає при низькому загальному периферійному опорі та зниженому серцевому викиді. Який антигіпотензивний лікарський засіб слід ввести хворому в першу чергу? The patient's acute myocardial infarction was complicated by cardiogenic shock. The latter occurs with low overall peripheral resistance and reduced cardiac output. Which antihypertensive drug should be administered to the patient in the first place?'

Дофамін Dopamine

Норадреналін Noradrenaline

Адреналін Adrenaline

Преднізолон Prednisone

Мезатон Mesaton

90 / 200
У дитини 3-х місяців з ознаками рахіту мають місце симптоми Хвостека, Труссо, Маслова. Добу тому батьки спостерігали напад ціанозу, витрішкуватість, дитина не дихала, вкрилась липким потом. Через одну хвилину настав гучний вдих, після чого стан нормалізувався. Яка основа виникнення вищезазначених симптомів? A 3-month-old child with signs of rickets has symptoms of Khvostek, Trousseau, Maslov. A day ago, the parents observed an attack of cyanosis, lethargy, the child was not breathing, covered with sticky sweat. After one minute, there was a loud inhalation, after which the condition normalized. What is the basis of the above-mentioned symptoms?

Підвищення рівня кальцію крові Increased blood calcium level

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Зниження рівня кальцію крові Decreased blood calcium level

Підвищення рівня фосфору крові Increased blood phosphorus level

Зниження рівня фосфору крові Decrease in blood phosphorus

91 / 200
До травмпункту звернувся пацієнт з травмою склом нижньої третини волярної поверхні передпліччя. Об’єктивно: порушено згинання IV та V пальців, знижена чутливість внутрішньої тильної та долонної поверхні кисті та IV пальця. Який нерв травмовано? A patient came to the trauma center with a glass injury to the lower third of the volar surface of the forearm. Objectively: the flexion of the IV and V fingers is impaired, the sensitivity of the inner dorsal and palmar surfaces of the hand is reduced and IV finger. Which nerve is injured?

Пахвовий Axillary

Променевий Radial

Ліктьовий Eleven

М’язово-кістковий Musculoskeletal

Серединний Middle

92 / 200
До приймального відділення лікарні доставлено хворого через 40 хвилин після незначної травми зі скаргами на біль у ділянці грудного відділу хребта. В анамнезі: туберкульоз легенів. При рентгенографії: підозра на компресійний перелом VIII та ІХ грудних хребців. Який патологічний процес в хребті міг сприяти патологічному перелому тіл хребців? A patient was brought to the reception department of the hospital 40 minutes after a minor injury with complaints of pain in the thoracic region of the spine. History: pulmonary tuberculosis. X-ray: suspicion of compression fracture of the VIII and IX thoracic vertebrae. What pathological process in the spine could contribute to the pathological fracture of the vertebral bodies?

Туберкульозний спондиліт Tuberculous spondylitis

Сифіліс Syphilis

Травматичний перелом Traumatic fracture

Остєомієліт Osteomyelitis

Метастаз злоякісної пухлини Malignant tumor metastasis

93 / 200
У хворої 44-х років після езофагоскопії та біопсії на наступний день з’явилась емфізема обох надключичних ділянок, біль під час ковтання та за грудниною, ціаноз. Температура 39oC. У крові: лейк.-16 • 109 /л, зсув лейкоцитарної формули вліво. На рентгенограмі визначається обмежене затемнення заднього середостіння на рівні біфуркації трахеї. Поставлено діагноз: розрив стравоходу. Яку тактику лікування найбільш доцільно обрати? A 44-year-old patient developed emphysema of both supraclavicular areas the next day after esophagoscopy and biopsy, pain during swallowing and behind the sternum, cyanosis. Temperature 39oC . In the blood: leuk.-16 • 109 /l, a shift of the leukocyte formula to the left. The radiograph shows limited darkening of the posterior mediastinum at the level of the bifurcation of the trachea. The diagnosis was made: rupture of the esophagus. What treatment tactics are most appropriate to choose?

Спостереження Observations

Оперативне: дренування середостіння, накладання гастростоми Operative: mediastinal drainage, gastrostomy placement

Консервативне антибактеріальне лікування Conservative antibacterial treatment

Оперативне: накладання гастростоми Operative: placing a gastrostomy

Оперативне радикальне з зашиванням рани стравоходу Operative radical with suturing of the esophageal wound

94 / 200
Жінка 30-ти років, яка довго страждає на хронічний пієлонефрит, скаржиться на значну слабкість, сонливість, зниження діурезу до 100 мл/добу. АТ-200/120 мм рт.ст. В крові: креатинін -0,62 ммоль/л, гіпопротеїнемія, альбуміни - 32 г/л, калій - 6,8 ммоль/л, гіпохромна анемія, підвищена ШОЕ. Що є першочерговим у лікуванні хворої? A 30-year-old woman who has suffered from chronic pyelonephritis for a long time complains of significant weakness, drowsiness, decreased urine output to 100 ml/day. AT-200/120 mm Hg. In the blood: creatinine -0.62 mmol/l, hypoproteinemia, albumins - 32 g/l, potassium - 6.8 mmol/l, hypochromic anemia, elevated ESR. What is the first priority in the treatment of the patient?

Переливання крові Blood transfusion

Гемосорбція Hemosorption

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Гемодіаліз Hemodialysis

Ентеросорбція Enterosorption

95 / 200
Дівчинка 10-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на спрагу, часте сечовипускання, схуднення. Вважає себе хворою близько місяця. Об’єктивно: патології внутрішніх органів не виявлено. Яке лабораторне обстеження треба провести у першу чергу? A 10-year-old girl went to the doctor with complaints of thirst, frequent urination, weight loss. She considers herself sick for about a month. Objectively: no pathology of internal organs was detected . What laboratory examination should be carried out in the first place?

Аналіз сечі на ацетон Urine analysis for acetone

Аналіз крові на цукор натще Fasting blood sugar analysis

Глюкозурічний профіль Glucose year profile

Аналіз сечі на цукор з добового діурезу Urine analysis for sugar from daily diuresis

Проба на толерантність до глюкози Glucose tolerance test

96 / 200
місяців. Скарги на to -39,6oC, рідкі випорожнення. На 5-й день: to - 38,7o 96. C, млява, бліда. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені. Живіт помірно здутий, урчання у ділянці пупка, відрізки тонкого і товстого кишечнику чутливі під час пальпації. Випорожнення рідкі, 8 разів, темно-зеленого кольору, смердючий, с домішкою слизу. Який попередній діагноз? months. Complaints to -39.6oC, loose stools. On the 5th day: to - 38.7o 96. C, lethargic, pale. Tongue moist, coated with a white plaque. Heart sounds are muffled. Abdomen is moderately distended, rumbling in the umbilical region, segments of the small and large intestines are tender during palpation. Stools are loose, 8 times, dark green, foul-smelling, with admixture of mucus. What is the previous diagnosis?

Дизентерія Dysentery

Сальмонельоз Salmonellosis

Ротавірусна інфекція Rotavirus infection

Ешеріхіоз Escherichia

Ієрсиніоз Yersiniosis

97 / 200
Хворий 19-ти років скаржиться на висипку на шкірі, яка з’явилася 2 дні тому назад після вживання копченої риби. Висипка зникає через 4-6 годин, але потім з’являється знову. Супроводжується свербежем. Об’єктивно: на тулубі та верхніх кінцівках наявні багаточисельні пухирі розмірами від горошини до квасолі, рожевого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient complains of a skin rash that appeared 2 days ago after eating smoked fish. The rash disappears after 4-6 hours, but then it appears again. Accompanied by itching. Objectively: on the trunk and upper limbs there are numerous blisters, the size of a pea to a bean, pink in color. What is the most likely diagnosis?

Набряк Квінке Quincke edema

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Гостра кропив’янка Acute urticaria

Свербець Itching

Токсикодермія Toxicoderma

98 / 200
Хвора 68-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність пухлини у лівій молочній залозі. Об’єктивно: у верхньому внутрішньому квадранті лівої молочної залози наявне утворення діаметром до 2,5 см, щільне, горбисте, безболісне під час пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Який імовірний діагноз? A 68-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a tumor in the left mammary gland. Objectively: in the upper inner quadrant of the left mammary gland, there is a formation with a diameter of 2.5 cm, dense, lumpy, painless during palpation. Regional lymph nodes are not enlarged. What is the likely diagnosis?

Кіста Cyst

Фіброаденома Fibroadenoma

Ліпома Lipoma

Рак Cancer

Мастопатія Mastopathy

99 / 200
Хвора 40-ка років протягом року відмічає рясні менструації, які супроводжуються переймоподібним болем внизу живота. При бімануальному дослідженні під час менструації: в каналі шийки матки визначається утвір діаметром до 5 см, щільної консистенції. Матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, звичайної консистенції, рухома, болюча. Придатки не визначаються. Виділення кров’янисті, рясні. Який діагноз можна припустити? A 40-year-old patient notices profuse menstruation during the year, which is accompanied by cramp-like pain in the lower abdomen. During bimanual examination during menstruation: a mass with a diameter of up to 5 cm, dense consistency. The uterus is enlarged up to 5-6 weeks of pregnancy, normal consistency, movable, painful. The appendages are not defined. The discharge is bloody, abundant. What diagnosis can be assumed?

Міома шийки матки Cervical myoma

Рак шийки матки Cervical cancer

Альгодисменорея Algodysmenorrhea

Субмукозний фіброматозний вузол, що народжується Submucosal fibromatous nodule at birth

Аборт в ходу Abort in progress

100 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на 6іль у поперековому відділі хребта, помірну дизурію. Хворіє близько півроку. Об’єм простати - 45 см3 (наявні гіпоехогенні вузли в обох частках, інвазія капсули). Простат-специфічний антиген - 60 нг/мл. За даними біопсії простати - аденокарцинома. Який з додаткових методів дослідження дозволить встановити стадію пухлинного процесу у цього хворого? A 65-year-old patient complains of a lump in the lumbar spine, moderate dysuria. He has been ill for about six months. The volume of the prostate is 45 cm3 (hypoechoic nodes are present in both particles, invasion of the capsule). Prostate-specific antigen - 60 ng/ml. According to prostate biopsy data - adenocarcinoma. Which of the additional research methods will allow establishing the stage of the tumor process in this patient?

Рентгенографія органів грудної клітки X-ray of chest organs

Скеннування кісток Bone scan

Екскреторна урографія Excretory urography

Рентгенографія поперекового відділу хребта X-ray of the lumbar spine

Комп’ютерна томографія органів малого тазу Computed tomography of the pelvic organs

101 / 200
Хвора 30-ти років, що страждає на безпліддя протягом 10-ти років висловлює скарги на рясні, тривалі менструації, що супроводжуються переймоподібним болем. При бімануальному дослідженні: матка збільшена відповідно 8 тижням вагітності, додатки не визначаються. При зондуванні порожнини матки визначається її деформація. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient suffering from infertility for 10 years complains of heavy, prolonged menstruation accompanied by cramp-like pain. On bimanual examination: uterus increased according to 8 weeks of pregnancy, appendages are not determined. When probing the uterine cavity, its deformation is determined. What is the most likely diagnosis?

Альгодисменорея Algodysmenorrhea

Субмукозна міома матки Submucosal myoma of the uterus

Метрорагія Metrorrhagia

Маткова вагітність Uterine pregnancy

Хронічний ендометрит Chronic endometritis

102 / 200
У робітника 44-х років, який працює більше 16-ти років на виробництві коксу, концентрація пилу на робочому місці перевищує ГДК у 5-10 разів. При рентгенологічному дослідженні легень виявлені зміни, що характерні для пневмоконіозу. Який вид пневмоконіозу найбільш вірогідний у даному випадку? A 44-year-old worker who has been working for more than 16 years in coke production has a concentration of dust at the workplace that exceeds the maximum permissible limit by 5-10 times. When X-ray examination of the lungs revealed changes characteristic of pneumoconiosis. What type of pneumoconiosis is most likely in this case?

Антракоз Anthracosis

Силікатоз Silicatosis

Сидероз Siderosis

Антракосилікоз Anthracosilicosis

Азбестоз Asbestosis

103 / 200
При вивченні захворюваності у місті N було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який із статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності? When studying morbidity in city N, it was established that the population of different administrative districts differs in its age composition. Which of the statistical methods allows you to exclude the influence of this factor on morbidity rates?

Обчислення середніх величин Calculation of average values

Кореляційно-реґресивний аналіз Correlation-regression analysis

Т-критерій Вілкоксона Wilcoxon t-test

Аналіз динамічних рядів Analysis of dynamic series

Стандартизація Standardization

104 / 200
Водій ремонтував машину у закритому гаражу, після чого звернувся зі скаргами на головний біль, запаморочення, нудоту, м’язову слабкість, сонливість. Об’єктивно: почастішання пульсу, дихання, збудження, гіпертензія, манія переслідування. Який найбільш імовірний діагноз? The driver was repairing the car in a closed garage, after which he complained of headache, dizziness, nausea, muscle weakness, drowsiness. Objectively: increased pulse , breathing, agitation, hypertension, persecutory mania. What is the most likely diagnosis?

Астено-вегетативний синдром Astheno-vegetative syndrome

Післятравматична енцефалопатія Post-traumatic encephalopathy

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Інтоксикація етильованим бензином Intoxication with leaded gasoline

Інтоксикація оксидом вуглецю Carbon monoxide poisoning

105 / 200
Працівникові, який знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу виразкової хвороби 12-палої кишки, на підприємстві виділили пільгову путівку для санаторнокурортного лікування на 24 дні. Тривалість щорічної основної відпустки працівника складає 24 календарних дні, на проїзд до санаторію і назад необхідно витратити 4 дні. Який порядок оформлення тимчасової непрацездатності в цьому випадку? The employee, who is under observation at the dispensary for duodenal ulcer, was allocated a discounted ticket for sanatorium treatment for 24 days at the enterprise. The duration of the employee's annual basic leave is 24 calendar days, it is necessary to spend 4 days traveling to the sanatorium and back. What is the procedure for registering temporary disability in this case?

Лікуючий лікар видає листок непрацездатності на 4 дні The attending physician issues a sick leave for 4 days

Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 4 дні A sick leave for 4 days is issued through the LKK

Через ЛКК видається довідка на 4 дні A certificate for 4 days is issued through LKK

Через ЛКК оформляється листок непрацездатності на 28 днів A sick leave for 28 days is issued through the LKK

Лікуючий лікар видає довідку і 'Санаторно-курортну карту' на 28 днів The attending physician issues a certificate and a 'Sanatorium-resort card' for 28 days

106 / 200
Чоловік 59-ти років скаржиться на біль у ділянці серця, кашель, підвищення температури до 38oC. Переніс інфаркт міокарда 3 тижні тому. Об’єктивно: Ps- 86/хв, ритмічний, АТ110/70 мм рт.ст. Аускультативно: шум тертя перикарду, вологі хрипи під лопаткою. Рентгенологічно патології немає. У крові: лейк.- 10 • 109 /л, ШОЕ- 35 мм/год. ЕКГ - динаміки немає. Призначення препаратів якої фармакологічної групи буде найбільш обґрунтованим? A 59-year-old man complains of heart pain, cough, temperature rise to 38oC. He had a myocardial infarction 3 weeks ago. Objectively: Ps-86 /min, rhythmic, BP 110/70 mm Hg. Auscultation: pericardial friction noise, wet rales under the scapula. Radiologically, there is no pathology. In the blood: leuk. - 10 • 109 /l, ESR - 35 mm/h. ECG - dynamics no. The prescription of drugs of which pharmacological group will be the most justified?

Антибіотики Antibiotics

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Прямі антикоагулянти Direct anticoagulants

Нітрати і нітрити Nitrates and nitrites

Фібринолітики Fibrinolytics

107 / 200
палати терапевтичного відділення становить 28 м2 107. . На яку максимальну кількість ліжок розрахована ця палата? the ward of the therapeutic department is 28 m2 107. . What is the maximum number of beds for this ward?

4 4

3 3

2 2

1 1

5 5

108 / 200
Дитина 9-ти років впродовж 4-х років лікується з приводу хронічного гломерулонефриту. Перебуває на диспансерному обліку. Яке обстеження необхідно провести для вивчення клубочкової фільтрації? A 9-year-old child has been treated for chronic glomerulonephritis for 4 years. He is on medical records. What examination should be performed to study glomerular filtration?

Рівень залишкового азоту та сечовини в крові Level of residual nitrogen and urea in the blood

Добова протеїнурія Daily proteinuria

Проба Зимницького Zymnytskyi test

Кліренс ендогенного креатиніну Endogenous creatinine clearance

Загальний аналіз сечі General urinalysis

109 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на підвищення температури, загальну слабкість, розлитий тупий біль у животі, який посилюється перед дефекацією та стихає після неї. Випорожнення до 10 разів на добу, містять кров. Хворіє впродовж 2-х місяців. Об’єктивно: шкіра бліда, суха. Пальпація товстої кишки болюча. Сліпа кишка пальпується у вигляді тяжу. Яке обстеження найбільш інформативне для встановлення діагнозу? A 47-year-old patient complains of fever, general weakness, diffuse dull pain in the abdomen, which intensifies before defecation and subsides after it. Defecation up to 10 times per day, contain blood. He has been sick for 2 months. Objectively: the skin is pale, dry. Palpation of the colon is painful. The cecum is palpated as a mass. What examination is most informative for establishing a diagnosis?

Ректороманоскопія Rectoromanoscopy

Колоноскопія Colonoscopy

Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини Rentoscopy of abdominal organs

Іригоскопія Irigoscopy

Фіброгастроскопія Fibrogastroscopy

110 / 200
У хворого 2 дні тому з’явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка та головний біль. Об’єктивно: зліва в 45 міжребер’ї на еритематозному фоні множинні згруповані пухирці, наповнені прозорим вмістом, 2-4 мм у розмірі. Для якого захворювання характерна вказана вище симптоматика? 2 days ago, the patient developed a sharp pain in the left side of the chest, general weakness, fever and headache. Objectively: on the left in the 45th intercostal space' on an erythematous background, multiple grouped blisters filled with transparent contents, 2-4 mm in size. What disease is characterized by the above symptoms?

Герпетиформний дерматоз Дюрінга Dühring's herpetiform dermatosis

Простий герпес Herpes simplex

Оперізуючий герпес Herpes zoster

Стрептококове імпетиго Streptococcal impetigo

Пухирчатка Vebulosis

111 / 200
Військовослужбовець 27-ми років надійшов до МПП через 1,5 години після поранення в живіт уламком авіабомби. Об’єктивно: стан тяжкий, блідий, Ps- 132/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. В ділянці підребер’я накладена пов’язка з ІПП, яка просякнута кров’ю. Живіт напружений. Перкуторно: визначається тупість у відлогих місцях, що переміщується при зміні положення тіла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому підрозділі повинна бути надана допомога на МПП? A 27-year-old military man came to the hospital 1.5 hours after being wounded in the stomach by a fragment of an aerial bomb. Objectively: the condition is serious, pale, Ps-132/ min., blood pressure - 80/60 mm Hg. In the area of the hypochondrium, a bandage with PPI is applied, which is soaked in blood. The abdomen is tense. Percussion: dullness is determined in the cold places, which moves when the body position is changed. They are determined symptoms of irritation of the peritoneum. In which unit should assistance be provided at the MEP?

Шляхом самодопомоги By self-help

В евакуаційній In the evacuation room

В приймально-сортувальній палатці In the receiving and sorting tent

В ізоляторі In isolation

В перев’язочній In bandage

112 / 200
Сержант отримав поранення осколком снаряда в ділянку лівого підребер’я. На полі бою, в порядку взаємодопомоги, йому була накладена пов’язка індивідуальним пакетом. Доставлений до МПП. Скаржиться на запаморочення, слабкість, спрагу, біль у животі. Загальний стан важкий, блідий, Ps-120/хв. Живіт м’який, болючий під час пальпації. Пов’язка добре фіксована, але трохи просякнута кров’ю. Яким видом транспорту та в яку чергу потрібно евакуювати потерпілого до ОмедБ? The sergeant was wounded by a fragment of a projectile in the area of the left hypochondrium. On the battlefield, in the order of mutual aid, he was bandaged with an individual package. He was taken to the MPP. Complains of dizziness, weakness, thirst, abdominal pain. General condition is heavy, pale, Ps-120/min. Abdomen is soft, painful on palpation. Bandage is well fixed, but slightly soaked in blood. What mode of transportation and in what order should the victim be evacuated to OmedB?

Попутним автотранспортом в 1-шу чергу By passing vehicle in the 1st turn

Санітарним автотранспортом в 1-шу чергу By ambulance in the 1st line

Попутним автотранспортом в 2-гу чергу By passing vehicle in the 2nd turn

Попутним автотранспортом в 3-тю чергу By passing vehicle in the 3rd turn

Санітарним автотранспортом в 2-гу чергу By ambulance in the 2nd turn

113 / 200
У породіллі 24-х років, на 5-ту добу після пологів раптово підвищилась температура тіла. Скаржиться на слабкість, головний біль, біль внизу живота, дратівливість. Об’єктивно: АТ120/70 мм рт.ст., Ps- 92/хв., to - 38,7oC. Бімануально: матка збільшена до 12 тижнів вагітності, щільна, дещо болюча при пальпації, цервікальний канал пропускає 2 поперечні пальці, виділення помірні, мутні, з неприємним запахом. У крові: лейкоцитоз із зсувом вліво, лімфопенія, ШОЕ- 30 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old woman in labor, on the 5th day after giving birth, had a sudden rise in body temperature. She complains of weakness, headache, pain in the lower abdomen, irritability. About objectively: BP 120/70 mm Hg, Ps- 92/min., to - 38.7oC. Bimanually: the uterus is enlarged up to 12 weeks of pregnancy, dense, somewhat painful on palpation, the cervical canal passes 2 transverse fingers, discharge is moderate , cloudy, with an unpleasant smell. In the blood: leukocytosis with a shift to the left, lymphopenia, ESR - 30 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Параметрит Parameter

Пельвіоперитоніт Pelvioperitonitis

Ендометрит Endometritis

Метрофлебіт Metrophlebitis

Лохіометра Lochiometer

114 / 200
Дівчинка 11-ти років захворіла гостро: з’явились біль у поперековій ділянці, нудота, блювання, часте сечовипускання, температура 39oC. Об’єктивно: живіт м’який, болючий під час пальпації в ділянці попереку. В загальному аналізі сечі значна лейкоцитурія, бактеріурія. Із сечі висіяна кишкова паличка. Який найбільш імовірний діагноз? An 11-year-old girl became acutely ill: there was pain in the lumbar region, nausea, vomiting, frequent urination, temperature 39oC. Objectively: my stomach which is painful during palpation in the lumbar region. In the general analysis of urine, significant leukocyturia, bacteriuria. Escherichia coli was cultured from the urine. What is the most likely diagnosis?

Гострий вульвовагініт Acute vulvovaginitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

115 / 200
Хворий активний, рухливий, метушливий. Протидіє обстеженню. Розмовляє швидко, голосно, висловлювання спонтанні, непослідовні. Визначити психопатологічний стан: The patient is active, mobile, fussy. Resists examination. Speaks quickly, loudly, utterances are spontaneous, incoherent. Determine the psychopathological state:

Параноїдний синдром Paranoid syndrome

Делірій Delirium

Поведінковий розлад Behavior disorder

Психомоторне збудження Psychomotor excitement

Кататонічне збудження Catatonic excitement

116 / 200
У хворої 18-ти років через 2 тижні після ГРЗ з’явилися біль і припухлість в гомілковоступневих суглобах та дифузний біль у животі, який посилюється після вживання їжі, періодичний рідкий геморагічний пронос, папульозно-геморагічна висипка на нижніх кінцівках. У крові: ер.- 3,0 • 1012/л, Hb- 95 г/л, ШОЕ- 40 мм/год, тромбоцити в нормі. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient developed pain and swelling in the ankle joints and diffuse abdominal pain, which worsens after eating, periodic liquid hemorrhagic diarrhea, papular-hemorrhagic rash on the lower extremities. In the blood: ER - 3.0 • 1012/l, Hb - 95 g/l, ESR - 40 mm/h, platelets are normal. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Системний червоний вівчак System red sheep

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Інфекційний ендокардит Infective endocarditis

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

117 / 200
Хірургом оглянутий хворий 42-х років. Діагноз: фурункул правого передпліччя, гнійнонекротична стадія. Проведено розтин фурункула. Пов’язку з яким препаратом треба покласти в фазі гідратації? A 42-year-old patient was examined by a surgeon. Diagnosis: furuncle of the right forearm, purulent-necrotic stage. An autopsy of the furuncle was performed. Which drug should be applied during the hydration phase?

Мазь Вишневського Mazy Vishnevsky

Хлорамін Chloramine

Димексид Dimexide

Іхтіолова мазь Ichthyol ointment

Гіпертонічний розчин Hypertonic solution

118 / 200
Хворий 37-ми років доставлений до відділення у непритомному стані. Отримав закриту травму в ділянку живота. Підозрюється внутрішньочеревна кровотеча, пошкодження внутрішніх органів. Готуються до термінового оперативного втручання. Лікар визначив за допомогою стандартних сироваток групу крові та отримав такий результат: 0(1) - відсутність аглютинації, A(II) - відсутність аглютинації, В (III) - відсутність аглютинації. Яка група крові у постраждалого? A 37-year-old patient was brought to the department in an unconscious state. He received a closed injury in the abdomen. Intra-abdominal bleeding, damage to internal organs is suspected. They are preparing for urgent surgical intervention. The doctor determined the blood group with the help of standard serums and received the following result: 0(1) - absence of agglutination, A(II) - absence of agglutination, B (III) - absence of agglutination. What is the victim's blood group?

A(II) A(II)

0(І) 0(And)

ЛВ(1 V) LV(1 V)

В (III) In (III)

- -

119 / 200
Хворий 36-ти років час тому госпіталізований до хірургічного відділення після ДТП. Стан прогресивно погіршується: наростає дихальна недостатність, відмічаються порушення серцевої діяльності. На основі клініко-рентгенологічних даних виявлено зміщення органів середостіння. Який процес викликав це ускладнення? 36 years ago, the patient was hospitalized in the surgical department after a traffic accident. The condition is progressively worsening: respiratory failure is increasing, cardiac abnormalities are noted. Based on clinical and radiological data displacement of mediastinal organs was detected. What process caused this complication?

Клапанний пневмоторакс Valvular pneumothorax

Відкритий пневмоторакс Open pneumothorax

Медіастиніт Mediastinitis

Підшкірна емфізема Subcutaneous emphysema

Закритий пневмоторакс Closed pneumothorax

120 / 200
Першовагітна 18-ти років у 27-28 тижнів вагітності прооперована з приводу гострого флегмонозного апендициту. Профілактику яких ускладнень треба проводити у післяопераційному періоді? An 18-year-old first-time pregnant woman at 27-28 weeks of pregnancy was operated on for acute phlegmonous appendicitis. What complications should be prevented in the postoperative period?

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

Пізній гестоз Late gestosis

Гіпотрофія плода Fetal hypotrophy

Передчасне відшарування плаценти Premature placental abruption

Невиношування вагітності Miscarriage

121 / 200
У хворого 30-ти років раптова непритомність, тоніко-клонічні судоми, АТ- 150/100 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Перед нападом відчував запаморочення, почуття нереальності дійсності, непояснене почуття страху, про напад судом не пам’ятає. Який діагноз найбільш імовірний? A 30-year-old patient has sudden fainting, tonic-clonic convulsions, blood pressure - 150/100 mm Hg, heart rate - 100/min. Before the attack felt dizzy, a sense of unreality of reality, an unexplained feeling of fear, does not remember the seizure. What is the most likely diagnosis?

Вестибулярне зомління Vestibular palsy

Синдром Морганьї-Адамса-Стокса Morganhi-Adams-Stokes syndrome

Гіпервентиляційна ішемічна атака Hyperventilatory ischemic attack

Транзиторна ішемічна атака Transient ischemic attack

Епілепсія Epilepsy

122 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на колючий біль при диханні, кашель, задишку. Об’єктивно: to -37,3oC, ЧДР-19/хв., ЧСС = Ps - 92/хв.; АТ- 120/80 мм рт.ст. Дихання везикулярне. Зліва у нижньолатеральних відділах грудної клітки у фазі вдиху та видиху вислуховується шум, який посилюється при натисканні фонендоскопом та зберігається після кашлю. ЕКГ - без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old man complains of stabbing pain when breathing, cough, shortness of breath. Objectively: to -37.3oC, ChDR-19/min., Heart rate = Ps - 92/min.; BP - 120/80 mm Hg. Vesicular breathing. On the left, in the lower lateral parts of the chest during inhalation and exhalation, a noise is heard, which intensifies when pressed with a phonendoscope and persists after coughing. ECG - without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Підшкірна емфізема Subcutaneous emphysema

Гострий плеврит Acute pleurisy

Сухий перикардит Dry pericarditis

Міжреберна невралгія Intercostal neuralgia

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

123 / 200
До яких клітин крові вірус імунодефіциту людини має найбільшу тропність? To which blood cells does the human immunodeficiency virus have the greatest tropism?

Т-кілери T-killers

Т-хелпери T-helpers

Еритроцити Erythrocytes

Тромбоцити Platelets

Т-супресори T-suppressors

124 / 200
Хворий 55-ти років, курець, скаржиться на кашель, виділення харкотиння (іноді з прожилками крові), задишку під час фізичного навантаження. Об’єктивно: відставання у диханні правої половини грудної клітки, надключична ямка втягнута. Дихання справа послаблене, рідкі сухі хрипи. Рентгенологічно - зниження пневматизації верхньої частки, ущільнення, пов’язане з коренем легенів. Для верифікації діагнозу в першу чергу слід провести: A 55-year-old patient, a smoker, complains of cough, expectoration (sometimes with streaks of blood), shortness of breath during physical exertion. Objectively: lag in breathing of the right half of the chest, the supraclavicular fossa is retracted. Breathing on the right is weakened, rare dry wheezes. X-ray - a decrease in pneumatization of the upper lobe, compaction associated with the root of the lungs. To verify the diagnosis, first of all, you should conduct:

Одноразове виявлення мікобактерій One time detection of mycobacteria

Сканування легень з радіоізотопом Lung scan with radioisotope

Пробне лікування туберкульозу Trial Tuberculosis Treatment

Комп’ютерну томографію Computed tomography

Трансторакальну біопсію Transthoracic biopsy

125 / 200
Раціон дорослої людини містить у перерахунку на мегакалорію (1000 ккал = 4184 кДж) - 30 г білків, 37 г жирів, 137 г вуглеводів, 15 мг вітаміну C, 0,6 мг тіаміну (вітаміну Б). Раціон НЕ СБАЛАНСОВАНИЙ за вмістом: The diet of an adult contains, in terms of megacalories (1000 kcal = 4184 kJ) - 30 g of proteins, 37 g of fats, 137 g of carbohydrates, 15 mg of vitamin C, 0.6 mg of thiamine (vitamin B). The diet is NOT BALANCED in terms of content:

Білків Proteins

Тіаміну Thiamine

Вітаміну C Vitamin C

Жирів Fat

Вуглеводів Carbs

126 / 200
Хворий 22-х років офісний робітник. Працює весь день у кондиціонованому приміщенні. Влітку гостро захворів: висока температура, задишка, сухий кашель, плевральний біль, міалгії, артралгії. Об’єктивно: справа вологі хрипи, шум тертя плеври. Рентгенологічно тривало зберігається інфільтрація нижньої частки. В крові: лейк.-11 • 109 /л, п.- 6%, c.- 70%, лімф.- 8%, ШОЕ- 42 мм/год. Який етіологічний фактор пневмонії? Sick 22-year-old office worker. He works all day in an air-conditioned room. In the summer he became acutely ill: high fever, shortness of breath, dry cough, pleural pain, myalgias, arthralgias . Objectively: moist rales on the right, pleural friction noise. Radiologically, the infiltration of the lower lobe persists for a long time. In the blood: leuk.-11 • 109 /l, p.- 6%, c.- 70%, lymph.- 8%, ESR - 42 mm/h. What is the etiological factor of pneumonia?

Стафілокок Staphylococcus

Мікоплазма Mycoplasma

Стрептокок Streptococcus

Пневмокок Pneumococcus

Легіонела Legionella

127 / 200
Жінка 53-х років скаржиться на біль та перебої в роботі серця. Хворіє з дитинства, батько її страждав на аритмії серця. Об’єктивно: стан важкий, Ps- 220/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС- 215/хв., розширення і деформація комплексу QRS з наявністю атріовентрикулярної дисоціації; зубець P - позитивний. В подальшому частота серцевих скорочень знизилася до 45/хв., повне роз’єднання зубця P і комплексу QRST. Що з перерахованого є найбільш ефективним в лікуванні хворої? A 53-year-old woman complains of pain and interruptions in the work of the heart. She has been sick since childhood, her father suffered from heart arrhythmia. Objectively: the condition is serious, Ps - 220/min., BP- 80/60 mm Hg. ECG: heart rate- 215/min, expansion and deformation of the QRS complex with the presence of atrioventricular dissociation; P wave - positive. Subsequently, the heart rate decreased to 45/min ., complete separation of the P wave and the QRST complex. Which of the following is the most effective in the treatment of the patient?

Імплантація штучного водія ритму Implantation of an artificial pacemaker

Холінолітики Cholinolytics

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

β-адреноблокатори β-blockers

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

128 / 200
Хвора 47-ми років скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння, біль у нижній частині лівої половини грудної клітки, періодичне підвищення температури тіла. Хворіє близько 10-ти років. Об’єктивно: дистальні фаланги пальців у вигляді 'барабанних паличок'. Яке обстеження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? A 47-year-old patient complains of a cough with purulent sputum, pain in the lower part of the left half of the chest, periodic increase in body temperature. She has been sick for about 10 years . Objectively: the distal phalanges of the fingers in the form of 'drumsticks'. Which examination will be the most informative for making a diagnosis?

Бронхографія Bronchography

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Оглядова рентгенограма легенів Overview x-ray of the lungs

Бронхоскопія Bronchoscopy

Бактеріологічне дослідження харкотиння Bacteriological examination of sputum

129 / 200
У туманні похмурі грудневі дні в районі розташування ТЕЦ, що працювала на твердому паливі, зросла кількість захворювань з ураженням дихальних шляхів та ознаками загальної інтоксикації. Мали місце смертельні випадки серед мешканців старшого віку. Який найбільш вірогідний фактор спровокував токсичний ефект? On foggy, gloomy December days, the number of diseases with damage to the respiratory tract and signs of general intoxication increased in the area of the thermal power plant operating on solid fuel. There were deaths among elderly residents. What is the most likely factor that triggered the toxic effect?

Знижена температура повітря Decreased air temperature

Висока вологість повітря High air humidity

Завислі речовини Suspended substances

Температурний градієнт Temperature gradient

Штиль Quiet

130 / 200
Жінка 32-х років звернулася до лікаря із скаргами на ураження шкіри тулуба, обличчя та кінцівок після перорального прийому бісептолу. Встановлено діагноз медикаментозної токсикодермії. Які методи лікування найбільш ефективні для пацієнтки? A 32-year-old woman consulted a doctor with complaints of damage to the skin of the trunk, face and limbs after oral intake of Biseptol. A diagnosis of drug-induced toxicoderma was established. What treatment methods are most effective for the patient?

Імунотерапія Immunotherapy

Антигістамінна терапія Antihistamine therapy

Екстракорпоральна терапія Extracorporeal therapy

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Дезінтоксикаційна терапія Detoxification therapy

131 / 200
У жінки 42-х років впродовж останніх 10-ти років менструації протікали по типу гіперполіменореї та прогресуючої альгодисменореї. Гінекологічне дослідження: шийка не змінена, виділення помірні, 'шоколадного' кольору, матка трохи збільшена, болюча, додатки не пальпуються, склепіння глибокі, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз? For the past 10 years, a 42-year-old woman has had periods of hyperpolymenorrhea and progressive algodysmenorrhea. Gynecological examination: the cervix has not changed, the discharge is moderate, 'chocolate 'color, the uterus is slightly enlarged, painful, the appendages are not palpable, the vaults are deep, painless. What is the most likely diagnosis?

Ендоміометрит Endomyometritis

Субсерозна фіброміома матки Subserous uterine fibroid

Ендометріоз придатків Endometriosis of appendages

Ендометріоз матки Uterine endometriosis

Рак матки Uterine cancer

132 / 200
Хвора 20-ти років на десяту добу після виписки з пологового відділення звернулася зі скаргами на підвищення температури тіла до 39oC, біль у правій молочній залозі. Об’єктивно: молочна залоза збільшена, у верхньому зовнішньому квадранті відмічається ділянка гіперемії, там же пальпується ущільнення з нечіткими контурами, лактостаз, флюктуація відсутня. Лімфатичні вузли в правій пахвовій ямці збільшені, болючі. Який найбільш імовірний діагноз? On the tenth day after discharge from the maternity ward, a 20-year-old patient complained of an increase in body temperature to 39oC, pain in the right mammary gland. Objectively: the mammary gland is enlarged, an area of hyperemia is noted in the upper outer quadrant, there is palpable induration with unclear contours, lactostasis, fluctuation is absent. Lymph nodes in the right axillary fossa are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Абсцес Abscess

Бешиха Beshikha

Лактаційний мастит Lactation mastitis

Дерматит Dermatitis

Пухлина Tumor

133 / 200
Хворий 47-ми років отримав опік полум’ям верхніх кінцівок та тулуба. Під час госпіталізації стан важкий, свідомість затьмарена, лихоманка, АТ-80/50 мм рт.ст., Ps118/хв. Місцево констатовано опіки III Б ступеня площею 20%. Які лікувальні дії слід здійснити? A 47-year-old patient received flame burns on his upper limbs and trunk. During hospitalization, his condition was severe, his consciousness was clouded, he had a fever, BP-80/50 mm Hg .st., Ps118/min. III B degree burns with an area of 20% were locally ascertained. What medical measures should be taken?

Ввести наркотичні анальгетики та протишокові кровозамінники Introduce narcotic analgesics and anti-shock blood substitutes

Провести первинну хірургічну обробку опікової рани Perform primary surgical treatment of a burn wound

Призначити дезінтоксикаційні кровозамінники Prescribe detoxifying blood substitutes

Антибактеріальна та дезінтоксикаційна терапія Antibacterial and detoxification therapy

Некротомія опікової поверхні, гемотрансфузія Necrotomy of the burn surface, hemotransfusion

134 / 200
Хвора 54-х років госпіталізована до стаціонару з вираженим акроці-анозом, набухлими шийними венами, збільшеною печінкою, асцитом. Межі серця розширені. Тони серця не вислуховуються, верхівковий поштовх не визначається. АТ- 100/50 мм рт.ст. На рентгенограмі органів грудної клітки виявлена збільшена тінь серця у вигляді трапеції. Яким патологічним станом можна пояснити вказані симптоми у хворої? A 54-year-old patient was hospitalized with pronounced acrocy-anosis, swollen neck veins, an enlarged liver, ascites. The borders of the heart are enlarged. Heart sounds are not heard, apical the impulse is not determined. Blood pressure - 100/50 mm Hg. An enlarged shadow of the heart in the form of a trapezoid was detected on the X-ray of the chest organs. What pathological condition can explain the indicated symptoms in the patient?

Тампонада серця Cardiac tamponade

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Комбінована вада серця Combined heart defect

Грижа стравохідного отвору діафрагми Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm

135 / 200
Хвора 16-ти років оперована 12 років тому з приводу дифузного токсичного зобу iIl-IV ступеня. На цей час у хворої виник рецидив тиреотоксикозу. Хворій запропоновано оперативне втручання, але перед цим треба з’ясувати, де знаходиться функціонуюча тканина залози. Який саме метод дослідження потрібно використати? A 16-year-old patient was operated on 12 years ago for a diffuse toxic goiter of the IIL-IV degree. At that time, the patient had a recurrence of thyrotoxicosis. The patient was offered surgical intervention, but before that, it is necessary to find out where the functioning tissue of the gland is located. What research method should be used?

Сканування залози Gland scan

Рентгенологічне дослідження стравоходу X-ray examination of esophagus

Ультразвукове дослідження залози Ultrasound examination of the gland

Рентгенологічне дослідження шиї X-ray examination of the neck

Пункційна аспіраційна біопсія залози Puncture aspiration biopsy of the gland

136 / 200
Жінка 26-ти років скаржиться на кров’янисті виділення із статевих шляхів протягом останніх 14-ти днів, біль внизу живота, загальну втому, слабкість, схуднення, підвищення температури тіла, біль у грудях, утруднене дихання. 5 тижнів тому перенесла операцію штучного переривання вагітності у терміні 6-7 тижнів. Об’єктивно: бліда, млява. При бімануальному дослідженні: матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. У крові: Hb- 72 г/л. Дослідження сечі на ХГ різко позитивне. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old woman complains of vaginal bleeding for the past 14 days, pain in the lower abdomen, general fatigue, weakness, weight loss, increased body temperature, chest pain, shortness of breath. 5 weeks ago, she underwent an artificial termination of pregnancy at 6-7 weeks. Objectively: pale, lethargic. On bimanual examination: the uterus is enlarged to 8-9 weeks of pregnancy. In the blood: Hb - 72 g/l. The urine test for hCG is sharply positive. What is the most likely diagnosis?

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Метроендометрит Metroendometritis

Перфорація матки Uterine perforation

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

137 / 200
Хворий 49-ти років оперується з приводу раку щитоподібної залози. При ревізії пухлини і проведенні експрес-діагностики встановлено: ступінь поширення процесу - T3NaM0, морфологічно - папілярна форма карциноми. Яким повинен бути обсяг радикального оперативного втручання? A 49-year-old patient is operated on for thyroid cancer. During the revision of the tumor and the express diagnosis, it was established: the degree of spread of the process - T3NaM0, morphologically - a papillary form of carcinoma What should be the volume of radical surgical intervention?

Тиреоїдектомія Thyroidectomy

Субтотальна резекція залози Subtotal gland resection

Резекція ураженої частки з перешийком Resection of the affected lobe with isthmus

Резекція ураженої частки Resection of the affected lobe

Енуклеація пухлини Enucleation of tumor

138 / 200
,5 років захворіла гостро: підвищилася температура до 39o 138. C, з’явилося блювання до 5 разів. Дослідження нервової системи виявило позитивні симптоми Керніга, Брудзинського. Перераховані симптоми відносяться до: 5 years old she became acutely ill: the temperature rose to 39o 138. C, vomiting appeared up to 5 times. Examination of the nervous system revealed positive symptoms of Kernig, Brudzinsky. Listed symptoms include:

Менінгеальних знаків Meningeal signs

Ознак інфекційного токсикозу Sign of infectious toxicosis

Енцефалічного синдрому Encephalic syndrome

Синдрому дискоординації Discoordination syndrome

Синдрому рухових розладів Syndrome of movement disorders

139 / 200
Після бесіди з матір’ю сьомимісячного хлопчика, який знаходиться на природному вигодовуванні, педіатр з’ясував, що годують дитину 7 разів на добу. Яка кількість годувань установлена для дитини даного віку? After talking with the mother of a seven-month-old boy who is breastfed, the pediatrician found out that the child is fed 7 times a day. What is the number of feedings set for of a child of this age?

6 разів 6 times

3 рази 3 times

5 разів 5 times

4 рази 4 times

7 разів 7 times

140 / 200
У хворого 26-ти років, з лівобічною нижньочастковою пневмонією, під час кашлю з’явився різкий біль у грудній клітці зліва. Об’єктивно: дифузний ціаноз, розширення лівої половини грудної клітки. Перкуторно - високий тимпаніт. Аускультативно - відсутність дихальних шумів над лівою половиною грудної клітки. Зміщення правої межі серця до середньоключичної лінії. Яке обстеження буде найбільш інформативним? A 26-year-old patient with left-sided lower lobe pneumonia developed sharp pain in the chest on the left during coughing. Objectively: diffuse cyanosis, expansion of the left half of the chest. Percussion - high tympanitis. Auscultation - absence of breath sounds over the left half of the chest. Displacement of the right border of the heart to the midclavicular line. Which examination will be the most informative?

Бронхографія Bronchography

Бронхоскопія Bronchoscopy

Рентгенографія X-ray

Спірографія Spirography

Пневмотахометрія Pneumotachometry

141 / 200
Хворий 19-ти років добу тому отримав травму внаслідок падіння з висоти 1,5 метра - 'сів верхи' на дерев’яний брус. Сечовиведення різко утруднене, макрогематурія, уретрорагія. На промежині та мошонці - гематома. Під час уретрографії виявлено затікання контрастної речовини у мембранозному відділі уретри. Якою повинна бути лікувальна тактика? A 19-year-old patient suffered an injury a day ago as a result of a fall from a height of 1.5 meters - he 'sat astride' on a wooden beam. Urination is sharply difficult, macrohematuria , urethrorrhagia. There is a hematoma on the perineum and scrotum. During urethrography, infiltration of the contrast material in the membranous part of the urethra was detected. What should be the treatment tactics?

Операція епіцистостомія Operation epicystostomy

Катетеризація сечового міхура з метою виведення сечі Catheterization of the urinary bladder to remove urine

Виконання первинного шва уретри Performance of primary urethral suture

Бужування уретри Urethra bulging

Холод на промежину, гемостатична терапія Cold on the perineum, hemostatic therapy

142 / 200
Хворий 40-ка років був прооперований з приводу флегмони поперекової ділянки. У нього знову різко підвищилась температура тіла до 38oC, з’явились явища інтоксикації, зросла кількість лейкоцитів у крові. В рані, яка майже очистилась від некротичних тканин і заповнилася грануляціями, з’явились гнилісні виділення, грануляції стали блідими. Яке ускладнення виникло у даного хворого? A 40-year-old patient was operated on for phlegmon of the lumbar region. His body temperature again rose sharply to 38oC, intoxication symptoms appeared, the number of leukocytes in the of blood. In the wound, which was almost cleared of necrotic tissues and filled with granulations, purulent secretions appeared, the granulations became pale. What complication occurred in this patient?

Алергічна реакція Allergic reaction

Гнилісна флегмона Potential phlegmon

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Сепсис Sepsis

Ерізіпелоїд Erysipeloid

143 / 200
Дитина 10-ти місяців потрапила до лікарні в тяжкому стані з експіраторною задишкою та сухим кашлем. Хворіє тиждень - був нежить, температура 38oC. Об’єктивно: над легенями перкуторно тимпаніт, аускультативно - багато сухих свистячих та поодиноких вологих хрипів з обох боків. Який найбільш імовірний діагноз? A 10-month-old child was admitted to the hospital in serious condition with expiratory shortness of breath and a dry cough. He has been sick for a week - he had a runny nose, temperature 38oC. Objectively: above the lungs percussion tympanitis, auscultation - many dry whistling and isolated wet rales on both sides. What is the most likely diagnosis?

Кашлюк Whooping cough

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Пневмонія Pneumonia

144 / 200
Дитині 5 місяців, народилася доношеною, але в перші дні з’явилися симптоми гемолітичної хвороби новонароджених. В пологовому будинку ніяких щеплень не отримала. Якою вакциною її треба імунізувати в першу чергу? The child is 5 months old, was born full-term, but in the first days symptoms of hemolytic disease of newborns appeared. She did not receive any vaccinations in the maternity hospital. Which vaccine should she be immunized with in first of all?

БЦЖ BCG

АДП-М АДП-М

Корева Koreva

АКДП AKDP

АДП ADP

145 / 200
Хвора 40-ка років хворіє на ревматизм. Скаржиться на сильний біль у лівому оці, особливо вночі, погіршення зору, світлобоязнь, сльозотечу. Захворювання ні з чим не пов’язує. Об’єктивно: слабка перикорнеальна ін’єкція, згладженість рельєфу радужки, зміна її кольору. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old patient suffers from rheumatism. She complains of severe pain in the left eye, especially at night, visual impairment, photophobia, lacrimation. The disease is unrelated 'it hurts. Objectively: weak pericorneal injection, smoothing of the relief of the iris, change in its color. What is the most likely diagnosis?

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Ірит Irit

Іридоцикліт Iridocyclite

Хоріоїдит Choroiditis

Кератит Keratitis

146 / 200
Три дні тому у хлопчика з-під нігтьової пластинки видалено стороннє тіло. Через 2 дні з’явився різкий пульсуючий біль у кінці нігтьової фаланги, особливо при натисканні, гіперемія нігтьового валика, підвищилася температура тіла до 37,5oC, змінився колір нігтьової пластинки. Який найбільш імовірний діагноз? Three days ago, the boy had a foreign body removed from under the nail plate. 2 days later, a sharp throbbing pain appeared at the end of the nail phalanx, especially when pressed, hyperemia of the nail plate, the body temperature rose to 37.5oC, the color of the nail plate changed. What is the most likely diagnosis?

Піднігтьовий панарицій Subungual panaritium

Ерізіпелоїд Erysipeloid

Абсцес Abscess

Бешиха Beshikha

Пароніхія Paronychia

147 / 200
Чоловік 38-ми років під час падіння з висоти двох метрів ударився головою об металевий предмет, короткочасно знепритомнів. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, виділення крапель світлої рідини з правого носового ходу. Об’єктивно: симптом 'окулярів', ретроградна амнезія. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Яка найбільш імовірна причина назальної ліквореї? A 38-year-old man hit his head on a metal object during a fall from a height of two meters, briefly fainted. He complains of headache, nausea, dizziness, discharge of drops of light fluid from the right nasal passage. Objectively: the symptom of 'glasses', retrograde amnesia. There are no focal neurological symptoms. What is the most likely cause of nasal liquorrhoea?

Порушення відтоку ліквору Disruption of cerebrospinal fluid outflow

Запалення слизової оболонки носа Inflammation of the nasal mucosa

Забій головного мозку Brain stroke

Перелом основи черепу Skull base fracture

Лікворна гіпертензія Liquor hypertension

148 / 200
Серед пацієнтів загальної лікарської практики за останні роки відбувається неухильне збільшення кількості осіб похилого та старечого віку. Переважання якого типу патології необхідно чекати в структурі захворюваності населення, яке обслуговується? Among the patients of general medical practice, there has been a steady increase in the number of elderly and senile people in recent years. What type of pathology should be expected to predominate in the morbidity structure of the population being served?

Хронічна патологія Chronic pathology

Неепідемічна патологія Non-epidemic pathology

Виробнича патологія Production pathology

Інфекційна патологія Infectious pathology

Гостра патологія Acute pathology

149 / 200
Хвора 30-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність менструації впродовж 2-х років після пологів, випадіння волосся, втрату ваги тіла. Пологи ускладнилися кровотечею з приводу гіпотонії матки. Об’єктивно: хвора астенічна, зовнішні статеві органи гіпопластичні, тіло матки малих розмірів, безболісне. Додатки матки не визначаються. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient turned to the doctor with complaints about the absence of menstruation for 2 years after childbirth, hair loss, weight loss. Childbirth was complicated by bleeding due to hypotonia of the uterus. Objectively: the patient is asthenic, the external genitalia are hypoplastic, the body of the uterus is small, painless. The appendages of the uterus are not identified. What is the most likely diagnosis?

Синдром галактореї-аменореї Syndrome of galactorrhea-amenorrhea

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром виснаження яєчників Ovarian depletion syndrome

Яєчникова аменорея Ovarian amenorrhea

150 / 200
Пацієнт 25-ти років висловлює скарги на різь і біль під час сечовипускання, гнійні виділення з уретри, що з’явилися 2 дні тому. Об’єктивно: губки уретри набряклі, гіперемовані, з уретри рясні гнійні виділення. Попередній діагноз: свіжий гострий гонорейний уретрит. Які додаткові дані клінічних обстежень допоможуть уточнити діагноз? A 25-year-old patient complains of burning and pain during urination, purulent discharge from the urethra that appeared 2 days ago. Objectively: sponges the urethras are swollen, hyperemic, there is abundant purulent discharge from the urethra. Preliminary diagnosis: fresh acute gonorrheal urethritis. What additional data from clinical examinations will help clarify the diagnosis?

Мікроскопія виділень з уретри Microscopy of discharge from the urethra

Серологічне дослідження крові Serological blood test

Виявлення кокових клітин під час мікроскопії виділень Detection of coccal cells during discharge microscopy

Виявлення дріжджових клітин під час мікроскопії виділень Detection of yeast cells during secretion microscopy

Загальний аналіз крові General blood test

151 / 200
Хвора 28-ми років через три доби після випадкового статевого акту доставлена до гінекологічного відділення. Непокоїть біль внизу живота та під час сечовипускання, значні гнійні виділення з піхви, підвищення температури тіла до 37,8oC. Встановлено діагноз: гострий дво6ічний аднексит. При додатковому обстеженні виявлено: 4 ступінь чистоти піхвового вмісту, лейкоцити вкривають все поле зору, бактерії диплококи, розташовані внутрішньо- та позаклітинно. Яка етіологія гострого аднекситу в хворої? Three days after accidental sexual intercourse, a 28-year-old patient was taken to the gynecological department. She is worried about pain in the lower abdomen and during urination, significant purulent discharge from the vagina, increased body temperature up to 37.8oC. The diagnosis was established: acute two-year adnexitis. Additional examination revealed: 4th grade purity of vaginal contents, leukocytes cover the entire field of vision, diplococci bacteria, located intracellularly and extracellularly. What is the etiology of acute adnexitis in the patient?

Стафілококова Staph

Трихомонадна Trichomonad

Колі-бацилярна Coli-bacillary

Гонорейна Honorary

Хламідійна Chlamydia

152 / 200
Хлопчику 8 років. Стан фізичного розвитку відповідає віку. З народження над серцем вислуховується шум. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові звичайного кольору. АТ- 100/70 мм рт.ст. Над легеневою артерією вислуховується систоло-діастолічний шум та акцент II тону. На ЕКГ - ознаки перевантаження лівих відділів серця. При рентгеноскопії відмічається посилення легеневого малюнку, затемнення серця звичайної форми. Який найбільш імовірний діагноз? The boy is 8 years old. The state of physical development corresponds to the age. From birth, a murmur is heard over the heart. Objectively: the skin and visible mucous membranes are of normal color. AT- 100/70 mm Hg. A systolic-diastolic murmur and an accent of the II tone are heard above the pulmonary artery. On the ECG, there are signs of overload of the left heart. X-ray examination shows an increase in the pulmonary pattern, darkening of the heart of a normal form. What is the most likely diagnosis?

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

153 / 200
Впродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій у змінах показників загальної смертності різних груп населення, які проживають на різних адміністративних територіях. Який із статистичних методів може бути використано з цією метою? Over a long period of time, trends in changes in total mortality rates of different population groups living in different administrative territories have been studied. Which of the statistical methods can be used for this purpose?'

Аналіз стандартизованих показників Analysis of standardized indicators

Аналіз рівнів відносних величин Analysis of levels of relative values

Аналіз динамічних рядів Analysis of dynamic series

Кореляційно-регресивний аналіз Correlation-regression analysis

Оцінка вірогідності різниці показників Estimation of the probability of the difference of indicators

154 / 200
У хворого 45-ти років, який хворіє на сечокам’яну хворобу, виник напад ниркової кольки. Який механізм виникнення нападу? A 45-year-old patient with urolithiasis had an attack of renal colic. What is the mechanism of the attack?

Порушення відтоку сечі з нирки Disruption of urine outflow from the kidney

Пошкодження ниркових клубочків Damage of renal glomeruli

Перегини сечоводу Ureteral bends

Спазм ниркової артерії Renal artery spasm

Підвищення відносної густини сечі Increase in relative density of urine

155 / 200
При обстеженні жінки 25-ти років, яка звернулася до жіночої консультації з приводу відсутності вагітності впродовж 3-х років регулярного статевого життя, виявлено: підвищена маса тіла, ріст волосся на лобку за чоловічим типом, підвищене оволосіння стегон, яєчники щільні, збільшені, базальна температура монофазна. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination of a 25-year-old woman who turned to a women's consultation regarding the absence of pregnancy during 3 years of regular sexual life, it was found: increased body weight, height male-type pubic hair, increased thigh hair, dense, enlarged ovaries, monophasic basal temperature. What is the most likely diagnosis?

Склерокістоз яєчників Ovarian sclerocystis

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Адреногенітальний синдром Adrenogenital syndrome

Запалення додатків матки Inflammation of uterine appendages

Дисгенезія гонад Gonadal dysgenesis

156 / 200
У хворого 65-ти років, який тривалий час хворіє на тромбофлебіт глибоких вен нижніх кінцівок, раптово з’явилися задишка, кашель з виділенням харкотиння і домішками крові, біль за грудниною з іррадіацією в правий бік. Ps- 100/хв, АТ- 90/50 мм рт.ст., ЦВТ- 300 мм вод.ст. Яке ускладнення виникло у хворого? A 65-year-old patient, who has been suffering from thrombophlebitis of the deep veins of the lower extremities for a long time, suddenly developed shortness of breath, cough with sputum and blood impurities, pain behind the sternum with irradiation to the right side. Ps - 100/min, BP - 90/50 mm Hg, CVT - 300 mm Hg. What complication did the patient experience?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Гострий перикардит Acute pericarditis

Гостра серцево-судинна недостатність Acute cardiovascular failure

Гостра пневмонія Acute pneumonia

157 / 200
Вагітна 32-х років скаржиться на епізоди втрати свідомості, спонтанні непритомності, що швидко зникають при зміні положення тіла. Непритомність може супроводжуватися брадикардією, що швидко минає. У всьому іншому вагітність протікає без ускладнень. Назвіть найбільш можливу причину подібного стану: A 32-year-old pregnant woman complains of episodes of loss of consciousness, spontaneous fainting, which quickly disappear when the body position is changed. Fainting may be accompanied by bradycardia, which quickly passes. In all another has an uncomplicated pregnancy. Name the most possible reason for such a condition:

Вегето-судинна дистонія за кардіаль-ним типом Vegetovascular dystonia of cardiac type

Підвищення тиску у венах верхніх кінцівок Increased pressure in the veins of the upper limbs

Стискання нижньої порожнистої вени вагітною маткою Compression of the inferior vena cava by the pregnant uterus

Зменшення тиску у венах нижніх кінцівок Decreased pressure in the veins of the lower extremities

Психо-соматичні порушення Psycho-somatic disorders

158 / 200
Жінка 49-ти років скаржиться на головний біль, 'припливи жару' до голови, шиї, підвищену пітливість, серцебиття, підвищення артеріального тиску до 170/100 мм рт.ст., дратівливість, безсоння, плаксивість, послаблення пам’яті, рідкі мізерні менструації, збільшення маси тіла на 5 кг впродовж останніх півроку. Який найбільш імовірний діагноз? A 49-year-old woman complains of a headache, 'hot flushes' to the head, neck, increased sweating, palpitations, an increase in blood pressure up to 170/100 mm Hg age, irritability, insomnia, tearfulness, memory loss, infrequent, scanty menstruation, weight gain of 5 kg over the past six months. What is the most likely diagnosis?

Артерiальна гіпєртєнзія Arterial hypertension

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Посткастраційний синдром Post-castration syndrome

Вегетосудинна дистонія Vegetovascular dystonia

Клімактеричний синдром Climacteric syndrome

159 / 200
Робітник, що перебуває під диспансерним наглядом з приводу виразкової хвороби шлунка, звернувся в поточному році з загостренням даного захворювання в лютому, травні та вересні. Як статистично зареєструвати цей випадок? A worker who is under dispensary supervision due to gastric ulcer, applied in the current year with an exacerbation of this disease in February, May and September. How to statistically register this case ?

Три талони амбулаторного пацієнта з кодом 2 Three coupons of an outpatient with code 2

Один талон амбулаторного пацієнта з кодом 2 і два талони із кодом 3 One outpatient coupon with code 2 and two coupons with code 3

Один статталон при першому зверненні зі знаком (+) і два статталони із знаком (-) One stattalon at the first application with a sign (+) and two stattalons with a sign (-)

Один статталон із знаком (-) при першому звертанні в поточному році One state coupon with a sign (-) at the first application in the current year

Три статталони при кожному звертанні із знаком (-) Three statalons for each access with a sign (-)

160 / 200
У робітниць, що працюють у фарбувальних цехах текстильних фабрик, вивчався зв’язок між стажем роботи і вмістом еозинофілів крові. За допомогою якого показника найбільш доцільно провести аналіз цих даних? In women workers working in dyeing shops of textile factories, the relationship between length of service and the content of eosinophils in the blood was studied. Which indicator is the most appropriate to analyze these data? ?

Стандартизований показник Standardized indicator

Коефіцієнт кореляції Correlation coefficient

Показник знаків Sign Index

Критерій Ст’юдента Student Criterion

Критерій відповідності Eligibility criteria

161 / 200
Хворий 38-ми років скаржиться на кволість, субфебрилітет, збільшення лімфатичних вузлів, носові кровотечі, біль у кістках. Об’єктивно: блідість шкіри та слизових, пальпуються збільшені безболісні лімфовузли, стерналгія, печінка +2 см, селезінка +5 см, безболісна. У крові: ер.- 2, 7 • 1012/л, Hb-84 г/л, лейк.- 58 • 109 /л, е.- 1%, п.- 2%, с.- 12%, лімфоц.- 83%, лімфобл.- 2%, клітини Боткіна-Іумпрехта; ШОЕ- 57 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient complains of frailty, low-grade fever, enlarged lymph nodes, nosebleeds, bone pain. Objectively: pallor of the skin and mucous membranes, palpable enlarged painless lymph nodes, sternalgia, liver +2 cm, spleen +5 cm, painless. In the blood: er.- 2, 7 • 1012/l, Hb-84 g/l, leuk.- 58 • 109 /l, e.- 1%, p.- 2%, p.- 12%, lymphoc.- 83%, lymphobl.- 2%, Botkin-Iumprecht cells; ESR- 57 mm/h. What is the most probable diagnosis?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий мієлолейкоз Acute myelogenous leukemia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

162 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на відчуття оніміння, різкого збліднення II-IV пальців кистей, відчуття скутості в м’язах, перебої в роботі серця. Крім того виявлені поліартралгія, прояви дисфагії, закрепи. Обличчя хворого 'маскоподібне', щільний набряк кистей. Розміри серця збільшені, в легенях вислуховуються сухі хрипи. В крові: ШОЕ- 20 мм/год, загальний білок -85 г/л, y-глобуліни - 25%. Який діагноз найбільш імовірний в даному випадку? A 58-year-old patient complains of a feeling of numbness, sharp paleness of the II-IV fingers of the hands, a feeling of stiffness in the muscles, interruptions in the work of the heart. In addition, polyarthralgia, manifestations of dysphagia, constipation. The patient's face is 'mask-like', dense swelling of the hands. The heart is enlarged, dry rales are heard in the lungs. In the blood: ESR - 20 mm/h, total protein - 85 g/l, y-globulins - 25 %. What is the most likely diagnosis in this case?

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Дерматоміозит Dermatomyositis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Системний червоний вівчак System red sheep

Системна склеродермія Systemic scleroderma

163 / 200
Хвора 34-х років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, набряк обличчя та кистей, швидку втому при ходьбі, утруднення при ковтанні, перебої в роботі серця. Дані симптоми з’явились через 11 днів після відпочинку на морі. Об’єктивно: еритема обличчя, набряк м’язів гомілки. Тони серця приглушені, АТ- 100/70 мм рт.ст. В крові: активність АсАТ- 0,95 ммоль/год-л, АлАТ- 1,3 ммоль/год-л, альдолази - 9,2 ммоль/год-л, креатинфосфокінази сироватки - 2,5 ммоль Р/год-л. Який метод обстеження є найбільш специфічним? A 34-year-old patient complained of general weakness, swelling of the face and hands, rapid fatigue when walking, difficulty swallowing, heart failure. These symptoms appeared 11 days after rest at sea. Objectively: facial erythema, leg muscle swelling. Heart sounds are muffled, blood pressure - 100/70 mm Hg. Blood: activity of AsAT - 0.95 mmol/h -l, AlAT - 1.3 mmol/h-l, aldolase - 9.2 mmol/h-l, serum creatine phosphokinase - 2.5 mmol P/h-l. Which examination method is the most specific?

Електроміографія Electromyography

Ехо-КГ Echo-CG

ЕКГ ECG

Біопсія м’язів Muscle biopsy

Визначення рівня кортизолу в крові та сечі Determination of cortisol level in blood and urine

164 / 200
33-х років гостра крововтрата (ер.- 2, 2 • 1012 164. /л, Hb- 55 г/л), група крові A(II)Rh+. Йому помилково проведено трансфузію донорської еритромаси AB (IV)Rh+. Через годину з’явилися відчуття тривоги, біль у попереку, животі. Ps- 134/хв., АТ- 100/65 мм рт.ст., температура тіла - 38,6oC. При катетеризації сечового міхура отримано 12 мл/год сечі темно-коричневого кольору. Яке ускладнення виникло у хворого? 33-year-old acute blood loss (er.- 2, 2 • 1012 164. /l, Hb- 55 g/l), blood group A(II )Rh+. He was mistakenly transfused with donor erythromass AB (IV)Rh+. An hour later, feelings of anxiety, pain in the lower back, abdomen appeared. Ps- 134/min., BP- 100/65 mm Hg, body temperature - 38.6oC. During bladder catheterization, 12 ml/h of dark brown urine was obtained. What complication did the patient experience?

Цитратна інтоксикація Citrate intoxication

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Кардіальний шок Cardiac shock

Алергічна реакція на донорську еритромасу Allergic reaction to donor erythromass

165 / 200
У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів з’явилася підвищена активність, став багатомовним, ейфорійним, мало спав, заявляв, що може 'врятувати людство', здатен вирішити проблему рака та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Який найбільш вірогідний діагноз? In the last two weeks, a 45-year-old man became hyperactive, became multilingual, euphoric, slept little, claimed that he could 'save humanity', able to solve the problem of cancer and AIDS, gave money to strangers. What is the most likely diagnosis?

Шизоафективний розлад Schizoaffective disorder

Панічний розлад Panic Disorder

Маніакальний напад Manic attack

Кататонічне збудження Catatonic excitement

Ажитована депресія Alive Depression

166 / 200
У жінки 67-ми років, що страждає на гіпертонічну хворобу, вночі раптово з’явилися головний біль, задишка, що швидко перейшла в ядуху. Об’єктивно: бліда, на лобі краплі поту, АТ- 210/140 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв., над легенями поодинокі сухі хрипи, в нижніх відділах - вологі хрипи. Гомілки пастозні. Яка невідкладна допомога найбільш доцільна у даному випадку? A 67-year-old woman suffering from hypertension suddenly developed a headache and shortness of breath during the night, which quickly turned into dyspnea. Objectively: pale, drops of sweat on the forehead, blood pressure - 210/140 mm Hg, heart rate - 120/min, single dry rales over the lungs, wet rales in the lower parts. Legs are pasty. What emergency aid is most appropriate in this case?

Лабеталол та фуросемід в/в Labetalol and Furosemide IV

Дігоксин та нітрогліцерин в/в Digoxin and IV nitroglycerin

Нітрогліцерин та фуросемід в/в Nitroglycerin and Furosemide IV

Еналаприл та фуросемід в/в Enalapril and Furosemide IV

Нітрогліцерин в/в та капотен всередину Nitroglycerin intravenously and capoten internally

167 / 200
Хворий на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу впродовж 5-ти років періодично, за рекомендацією фармацевта, приймає препарат 'що знижує кислотність'. Виникли наступні побічні ефекти: остеопороз, м’язова слабкість, нездужання. Який препарат має такий побічний ефект? A patient with gastroesophageal reflux disease has been periodically taking an acid-reducing drug for 5 years, on the recommendation of a pharmacist. The following side effects have occurred: osteoporosis, m' ulcer weakness, malaise. What drug has such a side effect?

Алюмінійвміщуючий антацид Aluminium-containing antacid

Інгібітор протонної помпи Proton pump inhibitor

β2-блокатор β2-blocker

Гастроцепін Gastrotsepin

168 / 200
Хворий 26-ти років скаржиться на різку м’язову слабкість, запаморочення, розлитий біль у животі, нудоту, блювання, яке не покращує стан хворого. Захворювання почалося поступово 6 місяців тому. Посилювалася загальна слабкість, потемніла шкіра. Стан різко погіршився після ГРЗ; виникли біль у животі та часте блювання. Об’єктивно: шкіра суха, дифузно пігментована. Тони серця різко послаблені, ЧСС- 60/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Живіт дещо болючий в епігастральній ділянці. У крові: лейк.- 8,1 * 109 /л, глюкоза - 3,0 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-year-old patient complains of sharp muscle weakness, dizziness, diffuse abdominal pain, nausea, vomiting, which does not improve the patient's condition. The disease began gradually 6 months ago. The general weakness increased, the skin darkened. The condition worsened sharply after acute coronary syndrome; abdominal pain and frequent vomiting appeared. Objectively: the skin is dry, diffusely pigmented. Heart tones are sharply weakened, heart rate - 60/min., BP - 80 /40 mm Hg. The abdomen is somewhat painful in the epigastric area. In the blood: leuk. - 8.1 * 109 /l, glucose - 3.0 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Хронічна надниркова недостатність. Аддісонічний криз Chronic adrenal insufficiency. Addisonian crisis

Інфекційно-токсичний шок Infectious-toxic shock

Гостре харчове отруєння Acute food poisoning

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

169 / 200
Породілля 25-ти років, друга доба післяпологового періоду. Пологи перші, термінові, пройшли без ускладнень. Який має бути характер лохій? 25-year-old woman in labor, the second day of the postpartum period. The first delivery, urgent, passed without complications. What should be the nature of lochia?

Слизові Slimes

Гнійні Suppurative

Серозні Serous

Кров’яно-серозні Blood-serous

Кров’яні Blood

170 / 200
Пацієнтка 32-х років звернулась до лікаря зі скаргами на відсутність вагітності впродовж 4-х років. 5 років тому перша вагітність закінчилась штучним абортом. За даними вагінального дослідження та УЗД встановлено діагноз: ендометріоїдна кіста правого яєчника. Який оптимальний метод лікування? A 32-year-old patient turned to the doctor with complaints about the absence of pregnancy for 4 years. 5 years ago, the first pregnancy ended with an artificial abortion. According to the vaginal examination and Ultrasound diagnosis was established: endometrioid cyst of the right ovary. What is the optimal method of treatment?

Гормональна терапія чоловічими статевими гормонами Hormonal therapy with male sex hormones

Протизапальна терапія Anti-inflammatory therapy

Оперативна лапароскопія Operative laparoscopy

Санаторно-курортне лікування Sanatorium-resort treatment

Консервативна терапія естроген-гестагенними препаратами Conservative therapy with estrogen-gestagen drugs

171 / 200
Юнак 20-ти років звернувся до лікарні зі скаргою на біль, який виникає в нижній третині стегнової кістки під час навантаження та у спокої. Травму заперечує. Об’єктивно: шкіра звичайного кольору, пастозність і біль під час глибокої пальпації, зменшення рухів у колінному суглобі. На рентгенограмі дистального метаепіфізу стегна - зона деструкції та спікули. У крові: незрілі форми клітин, ознаки запалення відсутні. Який найбільш імовірний діагноз? A young man in his 20s went to the hospital complaining of pain in the lower third of the femur during exercise and at rest. He denies the injury. Objectively : normal-colored skin, pastiness and pain during deep palpation, decreased movements in the knee joint. On the X-ray of the distal metaepiphysis of the thigh, there is a zone of destruction and spicules. In the blood: immature forms of cells, signs of inflammation are absent. What is the most likely diagnosis?

Мармурова хвороба Marble disease

Остеогенна саркома Osteogenic sarcoma

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Мієломна хвороба Myeloma

Гіперпаратиреоїдна дистрофія Hyperparathyroid dystrophy

172 / 200
Хворий скаржиться на сильний тиснучий біль у горлі, більше справа, неможливість ковтання навіть рідкої їжі. Хворіє 5 днів. Об’єктивно: стан важкий, to - 38,9oC, мова утруднена, голос здавлений, рот відкриває насилу. Підщелепні лімфовузли справа болючі, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a strong pressing pain in the throat, more on the right, the inability to swallow even liquid food. He has been ill for 5 days. Objectively: the condition is severe, to - 38, 9oC, speech is difficult, voice is suppressed, mouth opens with difficulty. Submandibular lymph nodes on the right are painful, enlarged. What is the most likely diagnosis?

Паратонзилярний абсцес Paratonsillar abscess

Ангіна Симановського-Венсана Symanovsky-Vincent angina

Флегмонозна ангіна Phlegmonous sore throat

Дифтерія Diphtheria

Пухлина глотки Pharyngeal tumor

173 / 200
Дівчина 10-ти років потрапила до лiкарнi з проявами кардиту. В анамнезі: два тижні тому було загострення хронічного тонзиліту. Який найбільш імовірний етіологічний фактор у цьому випадку? A 10-year-old girl was admitted to the hospital with symptoms of carditis. In the anamnesis: there was an exacerbation of chronic tonsillitis two weeks ago. What is the most likely etiological factor in this case?

Протей Proteus

Стрептокок Streptococcus

Пневмокок Pneumococcus

Стафілокок Staphylococcus

Клебсієла Klebsiella

174 / 200
Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарямиординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою? The head of the hospital's department wants to conduct an expert evaluation of the fulfillment of medical and technological standards of patient care by resident doctors. What documentation should he check for this purpose?

Медичні карти стаціонарних хворих Medical charts of inpatients

Карти лікарських призначень Maps of medical appointments

Журнал обліку оперативних втручань Operational interventions accounting log

Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару Statistical charts of patients discharged from the hospital

Річний звіт лікувально-профілактичного закладу Annual report of the medical and preventive institution

175 / 200
Працівники лабораторії з виготовлення вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металічний присмак у роті, стоматит, диспептичні явища, порушення сну, хитку ходьбу, різке зниження серцевої діяльності. Отруєння якою речовиною викликало зазначені прояви? Employees of the laboratory for the manufacture of measuring devices (manometers, thermometers, etc.) complain of a metallic taste in the mouth, stomatitis, dyspeptic phenomena, sleep disturbances, shaky walking, a sharp decrease in heart rate activity. Poisoning by what substance caused the indicated manifestations?

Свинець Lead

Толуол Toluene

Марганець Manganese

Ртуть Mercury

Тетраетилсвинець Tetraethyllead

176 / 200
Оцінюючи стан здоров’я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар установив у одного із учнів гіпертрофію мигдаликів III ступеня, хронічний риніт та вегетосудинну дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров’я цей учень належить до: Assessing the state of health of secondary school graduates, the doctor diagnosed hypertrophy of the tonsils of the III degree, chronic rhinitis and vegetative-vascular dystonia in one of the students. The functional capabilities of the body are reduced. in terms of health, this student belongs to:

V групи Group V

II групи II groups

IV групи IV groups

III групи Group III

I групи Group I

177 / 200
У доношеного новонародженого спостерігається: ЧДР- 26/хв., ЧСС-90/хв., шкіра синя, м’язовий тонус низький, на відсмоктування катетером із носа та рота слизу та навколоплідних вод дитина реагує гримасою. Рефлекси знижені. Аускультативно: над легенями ослаблене везикулярне дихання. Тони серця звучні. Через 5 хвилин - дихання ритмічне, 38/хв., ЧСС- 120/хв. Який найбільш імовірний діагноз? A full-term newborn has the following: heart rate - 26/min., heart rate - 90/min., skin is blue, muscle tone is low, on suction with a catheter from the nose and the mouth of mucus and amniotic fluid, the child reacts with a grimace. Reflexes are reduced. Auscultation: weakened vesicular breathing over the lungs. Heart sounds are sonorous. After 5 minutes - rhythmic breathing, 38/min., heart rate - 120/min. What is the most likely diagnosis?

Синдром дихальних розладів Syndrome of respiratory disorders

Пологова травма Birth trauma

Асфіксія Asphyxia

Вроджена пневмонія Congenital pneumonia

Бронхолегенева дисплазія Bronchopulmonary dysplasia

178 / 200
При огляді плаценти знайдено дефект. Проведено ручне обстеження порожнини матки, масаж матки на кулаці. Як провести профілактику ендометриту в післяпологовому періоді? During the examination of the placenta, a defect was found. A manual examination of the uterine cavity was performed, a massage of the uterus on the fist. How to prevent endometritis in the postpartum period?

!нструментальна ревізія порожнини матки !nstrumental revision of the uterine cavity

Внутрішньоматкова інстиляція діо-ксидину Intrauterine instillation of dioxidine

Антибактеріальна терапія Antibacterial therapy

Гемостатична терапія Hemostatic therapy

Скорочуючі засоби Shortening means

179 / 200
Чоловік 35-ти років захворів вперше. Скаржиться на інтенсивний біль у попереку, що іррадіює до пахвинної ділянки, зовнішні статеві органи, стегно, почащене сечовипускання, озноб, нудоту, блювання. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. У сечі: еритроцити і лейкоцити вкривають усе поле зору, підвищений вміст білку. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину? A 35-year-old man became ill for the first time. He complains of intense pain in the lower back radiating to the groin, external genitalia, thigh, frequent urination, chills, nausea , vomiting. Objectively: a positive Pasternacki symptom. In the urine: erythrocytes and leukocytes cover the entire field of vision, increased protein content. What is the most likely pathology that caused such a clinical picture?

Інфаркт нирки Kidney infarction

Сечокам’яна хвороба, ниркова колька Urolithiasis, renal colic

Жовчнокам’яна хвороба, жовчна колька Cholelithiasis, biliary colic

Остеохондроз, гострий корінцевий синдром Osteochondrosis, acute radicular syndrome

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

180 / 200
У 1-місячного хлопчика з симптомами збудження окружність голови складає 37 см, розміри великого тім’ячка 2x2 см. Дитина зригує після годування малими порціями молока; випорожнення нормальні за складом та об’ємом. М’язовий тонус у нормі. Який дiагноз найбільш імовірний? A 1-month-old boy with symptoms of agitation has a head circumference of 37 cm, the size of the big head is 2x2 cm. The child vomits after feeding small portions of milk; bowel movements are normal according to composition and volume. Muscle tone is normal. What is the most likely diagnosis?

Пілоростеноз Pylorostenosis

Мікроцефалія Microcephaly

Пілороспазм Pilorospasm

Менінгіт Meningitis

Краніостеноз Craniostenosis

181 / 200
До венеролога звернувся хворий зі скаргами на болісне сечовипускання, почервоніння зовнішнього отвору уретри, рясні гнійні виділення із сечівника. Вважає себе хворим 3 дні. Захворювання зв’язує з випадковим половим контактом, приблизно тиждень тому. Якщо попередній діагноз гострого гонорейного уретриту підтвердиться, то при бактеріоскопічному дослідженні у виділеннях з уретри будуть виявлені: A patient turned to a venereologist with complaints of painful urination, redness of the external opening of the urethra, abundant purulent discharge from the urethra. He considers himself sick for 3 days. He associates the disease with an accidental sexual contact, about a week ago. If the preliminary diagnosis of acute gonorrheal urethritis is confirmed, then bacterioscopic examination of the secretions from the urethra will reveal:

Спірохета Spirochete

Вульгарний протей Vulgar Proteus

Грамнегативні диплококи Gram-negative diplococci

Мікоплазма Mycoplasma

Грампозитивні диплококи Gram-positive diplococci

182 / 200
Жінка 62-х років після підняття вантажу відчула гострий біль у поперековій зоні, сідниці, задньобоковій поверхні правого стегна, зовнішній поверхні правої гомілки та тильній поверхні стопи. Об’єктивно: слабкість переднього великогомілкового м’яза, довгого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальців правої стопи. Знижений ахіллів рефлекс справа. Позитивний симптом Ласега. Який найбільш інформативний метод дослідження для уточнення діагнозу дискогенної компресії L5 корінця? After lifting a load, a 62-year-old woman felt sharp pain in the lumbar region, buttock, posterior surface of the right thigh, the outer surface of the right lower leg, and the back of the foot. objectively: weakness of the anterior tibialis muscle, extensor hallucis longus, extensor toes brevis of the right foot. Decreased Achilles reflex on the right. Positive Laseg sign. What is the most informative research method to clarify the diagnosis of discogenic compression of the L5 root?

Магнітно-резонансне сканування Magnetic resonance scan

Електроміографія Electromyography

Ангіографія Angiography

Рентгенографія хребта X-ray of the spine

Люмбальна пункція Lumbar puncture

183 / 200
До приймального відділення лікарні надійшов хворий з хриплим диханням (більш затруднений вдих), ціанозом шкіри, тахікардією та артеріальною гіпертензією. В анамнезі - бронхіальна астма. Годину тому робив інгаляцію сальбутамолу та забув зняти ковпачок, який аспірував при глибокому вдиху. Які дії лікаря? A patient with hoarse breathing (more difficult breathing), cyanosis of the skin, tachycardia and arterial hypertension was admitted to the hospital's admissions department. He has a history of bronchial asthma. An hour ago he inhaled salbutamol and forgot to remove the cap, which aspirated during a deep breath. What actions did the doctor take?

Виконати прийом Геймліха Perform Heimlich maneuver

Ввести підшкірно дексаметазон Inject dexamethasone subcutaneously

Зразу виконати конікотомію Perform conicotomy immediately

Викликати анестезіолога та чекати на його появу Call an anesthesiologist and wait for his appearance

Зробити інгаляцію β2 - адреноміметика Inhale β2 - adrenomimetics

184 / 200
Чоловік 55-ти років, хворий на рак шлунка, був прооперований 1,5 роки тому, проведена хіміотерапія. Впродовж 4-х місяців відмічає важкість у правому підребер’ї, нудоту, гіркий присмак у роті, іноді блювання з домішками жовчі, субфібрилітет ввечері. При УЗД виявлені множинні об’ємні утворення в печінці. Жовчний міхур та підшлункова залоза не змінені. Попередній діагноз: метастатичне ураження печінки. Визначення якої речовини радіоімунологічним аналізом може підтвердити цей діагноз? A 55-year-old man with stomach cancer was operated on 1.5 years ago, chemotherapy was carried out. For 4 months, he has noticed heaviness in the right hypochondrium' eating, nausea, bitter taste in the mouth, sometimes vomiting with bilious impurities, subfibrillation in the evening. Ultrasound revealed multiple volumetric formations in the liver. Gallbladder and pancreas were not changed. Preliminary diagnosis: metastatic liver damage. Determination of which substance by radioimmunoassay can confirm this diagnosis?

β2 мікроглобулін β2 microglobulin

Гастрин Gastrin

Пролактин Prolactin

СА-19-9 СА-19-9

Інсулін Insulin

185 / 200
Хворий 28-ми років доставлений бригадою швидкої допомоги до приймального відділення у непритомному стані з генералізованими епілептичними нападами, що повторюються через 15-20 хвилин. Під час транспортування хворому двічі вводились сибазон, сірчанокисла магнезія, однак рівень свідомості не відновився. У якому відділенні необхідно надавати невідкладну допомогу? A 28-year-old patient was brought by an ambulance to the reception department in an unconscious state with generalized epileptic seizures that recur after 15-20 minutes. During transportation, the patient twice sibazone, magnesium sulfate were administered, but the level of consciousness did not recover. In which department should emergency care be provided?

Реанімаційне Resuscitation

Психіатричне Psychiatric

Хірургічне Surgical

Неврологічне Neurological

Терапевтичне Therapeutic

186 / 200
У хлопчика 2-х років на другий день після профілактичного щеплення з’явилися підвищення температури до 38oC та біль у животі без певної локалізації. На 3-й день у дитини виникла червона папульозно-геморагічна висипка на розгинальних поверхнях кінцівок і навколо суглобів. Відмічається набряклість та незначна болючість колінних суглобів. З боку інших органів та систем - без патологічних змін. Який найбільш вірогідний діагноз? On the second day after prophylactic vaccination, a 2-year-old boy developed a temperature rise to 38oC and abdominal pain without specific localization. On the 3rd day in the child developed a red papular-hemorrhagic rash on the extensor surfaces of the limbs and around the joints. Swelling and minor pain in the knee joints are noted. There are no pathological changes in other organs and systems. What is the most likely diagnosis?

ДВЗ -синдром DVZ syndrome

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Кропив’янка Hives

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

Мєнінгококцємія Meningococcemia

187 / 200
У дитини на 6-й день життя в ділянці потилиці, шиї та сідниць з’явилися пухирці, заповнені серозно-гнійним вмістом, які щільно вкривають шкіру. Загальний стан дитини не порушений. Про яке захворювання слід думати? On the 6th day of the child's life, blisters filled with serous-purulent contents appeared in the back of the head, neck and buttocks, which tightly cover the skin. General condition the child is not affected. What disease should we think about?

Пухирчатка новонароджених Neonatal pemphigus

Імпетиго Impetigo

Бульозний епідермоліз Epidermolysis bullosa

Пітниця Potnitsa

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

188 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на задуху, серцебиття, швидку втомлюваність. Впродовж 8-ми років хворіє на гіпертонічну хворобу. Об’єктивно: ліва межа серця зміщена на 2 см. вліво від середньоключичної лінії, тони серця ритмічні, ослаблені; над аортою -акцент II тону. АТ-170/100 мм рт.ст. Печінка +2 см, пастозність гомілок. На ЕКГ: відхилення вісі серця вліво, гіпертрофія лівого шлуночка. ФВ- 63%. Який варіант серцевої недостатності спостерігається в даному випадку? A 60-year-old patient complains of shortness of breath, palpitations, rapid fatigue. He has been suffering from hypertension for 8 years. Objectively: the left border of the heart is shifted to 2 cm to the left of the midclavicular line, heart sounds are rhythmic, weakened; over the aorta - an accent of the II tone. Blood pressure - 170/100 mm Hg. Liver +2 cm, leg patency. On the ECG: deviation of the heart axis to the left, hypertrophy of the left ventricle . FV- 63%. What variant of heart failure is observed in this case?

Невизначений Undefined

Діастолічний Diastolic

Змішаний Mixed

Систолічний Systolic

Норма Norm

189 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкритого перелому плечової кістки. Об’єктивно: стан хворого задовільний, в ділянці операційної рани є нориця з незначним гнійним виділенням, почервоніння, флюктуація. На рентгенограмі - деструкція плечової кістки з секвестрами. Яке ускладнення виникло у хворого в післяопераційному періоді? A 30-year-old patient turned to a family doctor 2 months after surgery for an open fracture of the humerus. Objectively: the patient's condition is satisfactory, in the area of the surgical wound there is a fistula with slight purulent discharge, redness, fluctuation. On the X-ray, there is destruction of the humerus with sequestrations. What complications did the patient experience in the postoperative period?

Лігатурна нориця Ligatary fistula

Післятравматична флегмона Post-traumatic phlegmon

Нагноєння рани Wound suppuration

Гематогенний остеомієліт Hematogenous osteomyelitis

Післятравматичний остеомієліт Post-traumatic osteomyelitis

190 / 200
Для оцінки стану здоров’я населення складено та проаналізовано звіт про захворювання, що зареєстровані у населення району обслуговування (ф. 12). Який показник розраховують на основі цього звіту? To assess the state of health of the population, a report on diseases registered in the population of the service area (f. 12) was compiled and analyzed. What indicator is calculated on the basis of this report ?

Показник госпіталізованої захворюваності Indicator of hospitalized morbidity

Показник патологічної ураженості Indicator of pathological damage

Показник основної неепідемічної захворюваності Indicator of the main non-epidemic morbidity

Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності Incidence rate with temporary disability

Показник загальної захворюваності Indicator of total morbidity

191 / 200
Хвора 49-ти років знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу фіброміоми матки. За останній рік пухлина матки збільшилася до 20 тижнів вагітності. Який раціональний метод лікування? A 49-year-old patient is under observation at the dispensary for uterine fibroids. Over the past year, the uterine tumor has increased to 20 weeks of pregnancy. What is the rational method of treatment?

Гормональне лікування Hormonal treatment

Подальше спостереження Follow-up

Лікування інгібіторами простагландинів Treatment with prostaglandin inhibitors

Оперативне лікування Operative treatment

Емболізація маткових артерій Uterine artery embolization

192 / 200
Хворий готується до операції з приводу варикозно розширених вен нижніх кінцівок. При огляді на підошвах виявлене мукоподібне лущення по ходу шкірних складок. Всі нігті стоп сірувато-жовтого кольору, потовщені і частково зруйновані. Про який дерматоз слід думати в даному випадку? The patient is being prepared for surgery for varicose veins of the lower extremities. On examination of the soles, mucoid peeling along the skin folds was detected. All toenails are grayish-yellow in color, thickened and partially destroyed. What dermatosis should be considered in this case?

Мікроспорія Microsporia

Кандидоз Candida

Висівковий лишай Ban lichen

Мікробна екзема Microbial Eczema

Рубромікоз Rubromycosis

193 / 200
Пацієнтці 46-ти років виданий листок непрацездатності на 10 днів з приводу загострення хронічного холециститу. Загальний стан хворої поліпшився, але клінічні прояви хвороби ще мають місце. Хто має право продовжити лікарняний лист? A 46-year-old patient was issued a sick leave for 10 days due to an exacerbation of chronic cholecystitis. The general condition of the patient has improved, but the clinical manifestations of the disease still occur. Who has the right extend the sick leave?

Головний лікар Chief physician

Заступник головного лікаря з лікувальної роботи Deputy chief physician for medical work

ЛКК ЛКК

Заступник головного лікаря з питань трудової експертизи Deputy Chief Physician for Labor Examination

Сімейний лікар Family doctor

194 / 200
Хвора 43-х років госпіталізована в тяжкому стані. Хворіє на хворобу Аддісона. Постійно приймала преднізолон. Протягом тижня припинила прийом. Об’єктивно: сопорозний стан, шкіра та видимі слизові пігментовані, тургор шкіри та м’язів знижений. Тони серця приглушені, почащені, АТ- 60/40 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. У крові: Na- 120 ммоль/л, K-5,8 ммоль/л. Дефіцит якого гормону грає провідну роль у розвитку зазначеного ускладнення? A 43-year-old patient was hospitalized in serious condition. She suffers from Addison's disease. She was constantly taking prednisone. She stopped taking it within a week. Objectively: soporose condition, skin and visible mucous membranes are pigmented, skin and muscle turgor is reduced. Heart sounds are muffled, increased, blood pressure - 60/40 mm Hg, heart rate - 96/min. In blood: Na - 120 mmol/l, K - 5.8 mmol/l. The deficiency of which hormone plays a leading role in the development of the specified complication?

Адреналін Adrenaline

Кортикотропін (АКТГ) Corticotropin (ACTH)

Кортизол Cortisol

Андростендіон Androstenedione

Норадреналін Noradrenaline

195 / 200
Під час судово-медичного дослідження трупа новонародженого виявлено: маса 3500 г, довжина тіла 50 см, пуповина гладенька, волога, блискуча, без ознак висихання. Плавальні легеневі проби позитивні. Про що свідчать результати плавальних проб у даному випадку? During the forensic examination of the corpse of a newborn, it was found: weight 3500 g, body length 50 cm, umbilical cord smooth, moist, shiny, without signs of drying. Swimming lung tests positive. What do the results of the swimming tests indicate in this case?

Дитина народилася живою The child was born alive

Вторинний ателектаз Secondary atelectasis

Первинний ателектаз Primary atelectasis

Хвороба гіалінових мембран Disease of hyaline membranes

Дитина народилася мертвою The child was stillborn

196 / 200
До пологового будинку надійшла першонароджуюча зі скаргами на нерегулярні, болісні перейми, які продовжуються 36 годин. Втомлена, ніч не спала. Об’єктивно: положення плоду поздовжнє, головне передлежання. Серцебиття плоду ясне, ритмічне - 145/хв. Піхвове дослідження: шийка матки довжиною до 3 см, щільна, розташована дозаду, зовнішнє вічко закрите. Виділення слизові. Який найбільш імовірний діагноз? A primiparous woman came to the maternity hospital with complaints of irregular, painful contractions that last 36 hours. She is tired, she did not sleep at night. Objectively: the position of the fetus is longitudinal, the main presentation. The fetal heartbeat is clear, rhythmic - 145/min. Vaginal examination: the cervix is up to 3 cm long, dense, located backwards, the external eye is closed. Mucous discharge. What is the most likely diagnosis?

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

Дистоція шийки матки Cervical dystocia

Фізіологічний прелімінарний період Physiological preliminary period

197 / 200
Хвора 52-х років, секретарка-друкарка, стаж роботи 30 років. Скаржиться на судоми в кисті правої руки під час роботи та неможливість друкування та писання. Навантаження на кисть - до 80% робочого часу. Хворіє 2 роки. Об’єктивно: кисть правої руки напружена, тонус м’язів збільшений, при спробі написання виникають судоми. При обстеженні патологічних проявів з боку ЦНС не знайдено. Який найбільш імовірний діагноз? 52-year-old patient, secretary-typist, 30 years of experience. She complains of cramps in her right hand during work and the inability to type and write. The load on hand - up to 80% of the working time. He has been sick for 2 years. Objectively: the hand of the right hand is tense, muscle tone is increased, cramps occur when trying to write. No pathological manifestations from the central nervous system were found during the examination. What is the most likely diagnosis?

Паретична форма координаторного неврозу Paretic form of coordination neurosis

Хронічна марганцева інтоксикація Chronic manganese intoxication

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Невралгічна форма координаторного неврозу Neuralgic form of coordination neurosis

Судомна форма координаторного неврозу Convulsive form of coordination neurosis

198 / 200
У підлітка 15-ти років при обстеженні у військкоматі виявлено інтервальний систолічний шум на верхівці серця, акцент II тону над легеневою артерією, тахікардію. Який із додаткових методів обстеження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу? In a 15-year-old teenager, an interval systolic murmur at the apex of the heart, an accent of the II tone over the pulmonary artery, tachycardia was detected during the examination at the Military Commissariat. Which of the additional examination methods is most informative for establishing a diagnosis?

Ехокардіографія Echocardiography

Фонокардіографія Phonocardiography

Електрокардіографія Electrocardiography

Реографія Rheography

Рентгенографія X-ray

199 / 200
Хвора 67-ми років скаржиться на набряки обличчя і ніг, біль у попереку, що посилюється під час рухів, різку слабкість, іноді - носові кровотечі, підвищення температури тіла до 38,4oC. Об’єктивно: болючість при пальпації хребта і ребер. При лабораторному обстеженні: протеїнурія - 4,2 г/добу, ШОЕ- 52 мм/год. Які зміни лабораторних показників найбільш очікувані? A 67-year-old patient complains of swelling of the face and legs, lower back pain that worsens during movements, sharp weakness, sometimes nosebleeds, increased body temperature up to 38.4oC. Objectively: tenderness during palpation of the spine and ribs. During laboratory examination: proteinuria - 4.2 g/day, ESR - 52 mm/h. What changes in laboratory parameters are most expected?

Альбуміни - 65% Albumin - 65%

γ-глобуліни -14% γ-globulins -14%

Загальний білок сироватки крові -101 г/л Total serum protein -101 g/l

Гемоглобін -165 г/л Hemoglobin -165 g/l

Лейкоцити -15, 3 • 109/л Leukocytes -15, 3 • 109/l

200 / 200
Хворий 24-х років 'ін’єкційний' наркоман, впродовж 4-х місяців хворіє на інфекційний ендокардит, знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні. Пацієнту тричі проводилась антибіотикотерапія за різними схемами. В даний час пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5oC, спостерігаються ознаки лівошлуночкової недостатності. При клінічному обстеженні виявлена недостатність аортального клапана III ступеня. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика? A 24-year-old patient, an 'injection' drug addict, has been suffering from infectious endocarditis for 4 months, is undergoing inpatient treatment in the cardiology department. The patient underwent three antibiotic therapy according to various schemes. Currently, the patient complains of an increase in body temperature up to 37.5oC, signs of left ventricular failure are observed. A clinical examination revealed aortic valve insufficiency of the III degree. What is the most appropriate treatment tactic?

Введення в схему лікування пробіотиків Introducing probiotics into the regimen

Наступна заміна антибіотика Next change of antibiotic

Хірургічне лікування (протезування аортального клапана) Surgical treatment (aortic valve replacement)

Терапія імуномодуляторами Therapy with immunomodulators

Лікування нестероїдними протизапальними препаратами Treatment with nonsteroidal anti-inflammatory drugs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест