Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Хвора 45-ти років скаржиться на біль від температурних подразників, самочинний біль у 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пульпіту. Об’єктивно: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурний подразник - біль, який повільно підсилюється, тривалий. На рентгенограмі - піднебінний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не прослідко-вується. Що із перерахованого є вірогідною причиною даного ускладнення? A 45-year-old patient complains of pain from temperature stimuli, spontaneous pain in tooth 26. A week ago, the tooth was treated for pulpitis. Objectively: 26 under filling , percussion is sensitive, the reaction to a temperature stimulus is pain that slowly intensifies and is long-lasting. On the radiograph, the palatal canal is sealed by 2/3, the material is not observed in the buccal canals. Which of the following is a probable cause of this complication?

Неповна екстирпація пульпи Incomplete pulp extirpation

Травма тканини періодонта Periodontal tissue injury

Розвиток запалення в періодонті Development of inflammation in the periodontium

Неадекватне пломбування каналів Inadequate sealing of channels

Розвиток інфекції Development of infection

2 / 200
Під час профілактичного огляду школярів молодших класів у хлопчика 7-ми років на слизовій оболонці щоки по лінії змикання зубів виявлені нашарування сіро-білого кольору, які не знімаються. Слизова злегка гіперемо-вана, безболісна під час пальпації. Хлопчик емоційно неврівноважений, закушує щоки. Який діагноз найбільш імовірний? During the preventive examination of elementary school students, a 7-year-old boy had gray-white layering on the mucous membrane of the cheek along the line of teeth closure, which did not come off. Mucosal slightly hyperemotional, painless during palpation. The boy is emotionally unbalanced, bites his cheeks. What is the most likely diagnosis?

Червоний плоский лишай Lichen planus

Хронічний кандидозний стоматит Chronic candidal stomatitis

М’яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

3 / 200
Чоловік 48-ми років скаржиться на відчуття свербежу в яснах. Об’єктивно: ясна щільні, звичайного кольору, короткочасний біль у зубах від холодної води. На рентгенограмі визначається остеосклероз міжальвеолярних перегородок - дрібнокомірковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок і цілісність компактної пластинки на їх верхівках збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old man complains of itching in his gums. Objectively: gums are dense, normal color, short-term toothache from cold water. X-ray shows osteosclerosis of the interalveolar septa - the fine cellular pattern of the bone, the height of the interalveolar septa and the integrity of the compact plate on their tops is preserved. What is the most likely diagnosis?

Пародонтит початкового ступеня Primary periodontitis

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз I ст Periodontosis of the 1st century

Пародонтит I ст Periodontitis of the 1st century

Пародонтоз початкового ступеня Primary periodontitis

4 / 200
У клініці ортопедичної стоматології хворій 26-ти років під час підготовки у 35 порожнини п’ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло бути найімовірнішою причиною ускладнення? In the clinic of orthopedic dentistry, a 26-year-old patient accidentally exposed the pulp during the preparation of 35 cavities of the fifth class under the tab. What could be the most likely cause of the complication?

Створення конвергуючих стінок Creating converging walls

Створення дивергуючих стінок Creating diverging walls

Відсутність додаткової порожнини No additional cavity

Формування плоского дна Formation of a flat bottom

Створення фальца Creating a fold

5 / 200
Батьки хлопчика 9-ти років звернулися зі скаргами на постійно відкритий рот. Під час зовнішнього огляду: нижня частина обличчя подовжена, губи не змикаються. У порожнині рота: ранній змінний прикус. Співвідношення перших постійних молярів нейтральне, вертикальна щілина 5 мм. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 9-year-old boy complained of a constantly open mouth. During the external examination: the lower part of the face is elongated, the lips do not close. In the oral cavity: early variable bite. The ratio of the first permanent molars is neutral, the vertical gap is 5 mm. What is the most likely diagnosis?

Мезіальний прикус Mesial bite

Глибокий прикус Deep Bite

Відкритий прикус Open Bite

Перехресний прикус Cross bite

Дистальний прикус Distal bite

6 / 200
Під час профілактичного огляду у пацієнта 18-ти років після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 22 та 41 виявили крейдоподібні плями у пришийковій ділянці, безболісні під час зондування. Тест емалевої резистентності 7 балів. Які морфологічні зміни характерні для даного захворювання? During a preventive examination of an 18-year-old patient after removal of dental deposits on the vestibular surface 22 and 41, chalk-like spots were found in the cervical area, painless during probing. Test enamel resistance 7 points. What morphological changes are characteristic of this disease?

Пошкодження дентиноемалевого сполучення Damage of the dentino-enamel connection

Підповерхнева демінералізація емалі Subsurface enamel demineralization

Дегенеративні зміни одонтобластів Degenerative changes of odontoblasts

Поверхнева демінералізація емалі Surface enamel demineralization

Зміни у плащовому дентині Changes in mantle dentin

7 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищенні зубів. Із анамнезу з’ясовано, що хворій 2 тижні тому виготовлена металева штампована коронка. Об’єктивно: на 27 металева штампована коронка, що заходить під ясеневий край на 1-1,5 мм, при доторкуванні кровоточить. Перкусія трохи болісна. Яка тактика лікаря у даному випадку? A 32-year-old patient complains of bleeding gums when eating and brushing her teeth. From the anamnesis, it was found that the patient had a metal stamped crown made 2 weeks ago. Objectively: at 27, there is a metal stamped crown that goes under the gum edge by 1-1.5 mm, it bleeds when touched. Percussion is a little painful. What are the doctor's tactics in this case?

Зняти коронку і провести лікування крайового пародонту Remove the crown and treat marginal periodontal disease

Зняти коронку і виготовити нову Remove the crown and make a new one

Провести полоскання Ротоканом Rinse with Rotokan

Дати можливість хворій звикнути до протезу Give the patient the opportunity to get used to the prosthesis

Розкрити коронку через жувальну поверхню Open crown through chewing surface

8 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 46, 47 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить високі, відносно паралельні між собою. Межова лінія має типовий напрямок проходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгель-ному протєзі з опорою на 35, 44? A 50-year-old patient complains about the absence of 37, 36, 45, 46, 47 35, 38, 44, 48 intact, stable, anatomically shaped crowns, quite high, relatively parallel to each other. The boundary line has a typical direction of passage along 35, 44 supporting teeth. What fixing element should be used in a brace prosthesis with support at 35, 44?

Кламер Джексона Jackson Clamer

Гнутий дротяний кламер Bent Wire Clip

Кламер Аккера Clamer Acker

Телескопічну фіксацію Telescopic fixation

Кламер Роуча Clamer Roach

9 / 200
Хворий 25-ти років звернувся зі скаргами на косметичний дефект верхньої щелепи у фронтальному відділі ліворуч. Об’єктивно: 23 депульпова-ний. Пломба відновлює вестибулярно-апроксимальну поверхню коронки на 1/3, щільно прилягає до стінок порожнини, стійка, не відповідає кольору зуба, зуб змінений в кольорі, перкусія безболісна. Яка оптимальна констру-кдія показана хворому? A 25-year-old patient complained of a cosmetic defect of the upper jaw in the frontal part on the left. Objectively: 23 depulped. The filling restores the vestibular-proximal surface the crown is 1/3, it fits tightly to the walls of the cavity, it is stable, it does not match the color of the tooth, the color of the tooth has changed, percussion is painless. What optimal construction is shown to the patient?

Пластмасова коронка Plastic crown

Напівкоронка Half-crown

Металева штампована коронка Metal stamped crown

Вкладка Tab

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

10 / 200
Хворий 12-ти років скаржиться на кровоточивість ясен, рухливість зубів. Хворіє з 4-х років. Об’єктивно: ясна у ділянді усіх зубів гіперемовані, набряклі, кровлять під час інструментального обстеження. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Рухливість зубів 2-го ступеня. Зубоясеневі кишені глибиною 4-5 мм. Під час зовнішнього огляду виявлені сухість і потовщення поверхневого шару шкірних покривів у ділянці долонь та підошов; мають місде тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old patient complains of bleeding gums, tooth mobility. He has been ill since the age of 4. Objectively: the gums in the region of all teeth are hyperemic, swollen, bleeding during the instrumental examination. 1/3 of the tooth roots are exposed, covered with whitish plaque. 2nd degree tooth mobility. 4-5 mm deep alveolar pockets. During the external examination, dryness and thickening of the surface layer of the skin in the area of the palms and soles were detected ; have cracks everywhere. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Леттерера-Зіве Letterer-Zieve disease

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хвороба Хенда-Шулера-Крістчена Hand-Schuler-Christian disease

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

11 / 200
Хворому 39-ти років потрібно виготовити бюгельний протез на нижню щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрібно користуватись при заміні воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою чергу приведе до підвищення прикусу? A 39-year-old patient needs to make a lower jaw prosthesis with porcelain teeth. What method should be used when replacing wax with plastic to avoid the burr that is in turn will lead to an increase in bite?

У воді під тиском In pressurized water

Зворотний метод компресійного пресування Reverse method of compression pressing

Прямий метод компресійного пресування Direct method of compression pressing

Комбінований метод компресійного пресування Combined method of compression pressing

Метод ливарного пресування Foundry pressing method

12 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на мимовільний короткочасний локалізований біль в 26 впродовж однієї доби. Об’єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина першого класу за Блеком, дентин стінок і дна непігментований, розм’якшений, каріозна порожнина не з’єднується з порожниною зуба. Зондування різко болісне в одній точці, реакція на холод болісна, тривала. Який метод лікування найбільш доцільний у цьому випадку? A 20-year-old patient complains of involuntary short-term localized pain at 26 for one day. Objectively: at 26, a deep carious cavity of the first class according to Black, dentin of the walls and the bottom is unpigmented, softened, the carious cavity does not connect with the cavity of the tooth. Probing is sharply painful in one point, the reaction to cold is painful, long-lasting. What method of treatment is most appropriate in this case?

Біологічний метод Biological method

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

13 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на різкий біль у ділянці лівого СНЩС з іррадіацією у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування і обмежене відкривання рота. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці лівого СНЩС. Шкіра в цій ділянці гіперемована. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає сильний біль. Відкривання рота обмежене до 15-20 мм. Який діагноз найбільш імовірний? A 42-year-old patient complains of sharp pain in the area of the left TMJ with radiation to the ear, headache, deterioration of the general condition, inability to chew and limited opening of the mouth. Face asymmetrical due to edema in the area of the left TMJ. The skin in this area is hyperemic. The pain increases with minimal movements of the lower jaw. Palpation of the joint causes severe pain. Mouth opening is limited to 15-20 mm. What is the most likely diagnosis?

Міогенний остеоартроз Myogenic osteoarthritis

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Гострий гнійний паротит Acute purulent mumps

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

14 / 200
Хворий 42-х років скаржиться на біль у підщелепній ділянці та під язиком, який посилюється під час приймання їжі, підвищення температури тіла до 37,6oC. Хворіє два місяці. Об’єктивно: по ходу правого під’язикового валика інфільтрація, гіперемія, набряк м’яких тканин, різкий біль під час пальпації. З протоки правої піднижньоще-лепної слинної залози виділяється каламутна слина з домішками гною. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the submandibular area and under the tongue, which worsens when eating, body temperature rises to 37.6oC. He has been ill for two months . Objectively: along the course of the right hyoid ridge, infiltration, hyperemia, swelling of soft tissues, sharp pain during palpation. From the duct of the right submandibular salivary gland, cloudy saliva with impurities of pus is released. What is the most likely diagnosis?

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Загострення слинокам’яної хвороби Aggravation of salivary stone disease

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

Гострий гнійний лімфаденіт підщелепної ділянки Acute purulent submandibular lymphadenitis

Аденофлегмона підщелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular area

15 / 200
У 4-річної дівчинки спостерігається підвищення температури тіла, погіршення загального стану. Хворіє 3 доби. Об’єктивно: загальний стан тяжкий, температура тіла 38,6oC, дівчинка збуджена, бліда. Неприємний запах з рота. Гіперемія і набряк слизової оболонки ясен в ділянці 83, 84, 85 з обох сторін альвеолярного відростка. Вказані зуби рухливі, перкусія їх різко болюча; 84 під пломбою. Який діагноз найбільш імовірний? A 4-year-old girl has an increase in body temperature, deterioration of her general condition. She has been sick for 3 days. Objectively: her general condition is severe, her body temperature is 38.6oC, the girl excited, pale. Bad breath. Hyperemia and swelling of the mucous membrane of the gums in the area of 83, 84, 85 on both sides of the alveolar process. The indicated teeth are mobile, their percussion is sharply painful; 84 is under a filling. What is the most likely diagnosis?

Гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи від 84 Acute odontogenic periostitis of the lower jaw from 84

Нагноєння навколокореневої кісти нижньої щелепи від 84 Suppuration of periradicular cyst of the lower jaw from 84

Гострий сіалоаденіт піднижньощеле-пної слинної залози Acute sialoadenitis of the submandibular salivary gland

Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 84 Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw from 84

Загострення хронічного періодонти-ту 84 Exacerbation of chronic periodontitis 84

16 / 200
Хвора 38-ми років звернулася до лікарні зі скаргами на наявність рани у ділянці лівої щоки. Травму отримала 16-18 годин тому, не непритомніла. Об’єктивно: у ділянці щоки з лівого боку визначається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м’яза довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хворій? A 38-year-old patient went to the hospital complaining of a wound in the area of her left cheek. She received the injury 16-18 hours ago, she did not faint. Objectively: in the area of the cheek on the left side, a violation of the integrity of the skin, subcutaneous fat and muscle of about 3 cm in length is determined. Bleeding from the wound.

Рання ПХО рани Early PHO wounds

ПХО з пластикою PHO with plastic

Вторинна хірургічна обробка рани Secondary surgical wound treatment

Відстрочена ПХО рани Delayed PHO of wounds

- -

17 / 200
Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на оголення шийок зубів верхньої та нижньої щелеп. Об’єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зубів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркове пришлі-фування. Який метод слід застосувати для його контролю? A 47-year-old patient complained of exposure of the necks of the teeth of the upper and lower jaws. Objectively: the dentition is intact, the necks of the teeth are exposed. Premature contact of the teeth was detected . Selective grinding is being carried out. What method should be used to control it?

Рентгенографія X-ray

Жувальна проба Chewing sample

Оклюзіографія Occlusiography

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Мастикаціографія Mastication

18 / 200
Під час видалення 47 трапився перелом дистального кореня зуба на рівні 1/2 його довжини. Який інструмент треба обрати для вилучення залишку кореня? During the removal of 47, a fracture of the distal root of the tooth occurred at the level of 1/2 of its length. What tool should be chosen to remove the rest of the root?

Дзьобоподібні щипці зі щічками, які не збігаються Beak-shaped forceps with mismatched cheeks

Прямий елеватор Direct elevator

Дзьобоподібні щипці зі щічками, які збігаються Beak-shaped forceps with matching cheeks

Лівий кутовий елеватор Left corner elevator

Правий кутовий елеватор Right corner elevator

19 / 200
Жінка 31-го року звернулася до стоматолога з метою санації зубів. Об’єктивно: у пришийковій ділянці 13 та 23 виявлені дефекти твердих тканин неправильної форми у межах глибоких шарів емалі. Дно дефектів шорстке, краї крейдоподібно змінені. Яка тактика лікаря по відношенню до цих дефектів? A 31-year-old woman went to the dentist to have her teeth repaired. Objectively: in the cervical area 13 and 23, hard tissue defects of irregular shape were detected within the deep layers enamels. The bottom of the defects is rough, the edges are chalk-like. What are the doctor's tactics in relation to these defects?

Пломбування композитом без препарування Composite filling without preparation

Препарування і пломбування Preparation and sealing

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Сріблення дефектів Silvering defects

Зішліфовування дефектів Sanding defects

20 / 200
Жінка 51-го року звернулася зі скаргами на застрягання їжі у зубі на нижній щелепі з правого боку. Об’єктивно: на дистально-жувальній поверхні 45 визначається глибока каріозна порожнина, виповнена щільним пігментованим дентином; не сполучається з порожниною зуба. Було встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс. На підставі якого дослідження лікарем було виключено хронічний періодонтит? A 51-year-old woman complained of food stuck in a tooth on the lower jaw on the right side. Objectively: a deep carious lesion is detected on the distal chewing surface of 45 a cavity filled with dense pigmented dentine; does not connect with the tooth cavity. The diagnosis was established: chronic deep caries. On the basis of which study did the doctor rule out chronic periodontitis?

Пальпація проекції верхівки кореня Palpation of the root apex projection

Холодова проба Cold test

Перкусія Percussion

Зондування Probing

Електроодонтометрія Electroodontometry

21 / 200
Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтанні. При огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, рухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові моно-нуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з нижче перерахованого є провідним у розвитку захворювання? An 18-year-old patient complained of an increase in body temperature, weakness, pain during eating and swallowing. When examining the mucous membrane of the oral cavity, on the background of erythema , numerous petechiae are determined. The pharynx is hyperemic. Regional lymph nodes are enlarged, mobile, painless. In the blood: leukocytosis, monocytosis, atypical mononuclear cells, ESR - 30 mm/h. Which of the following is the leading factor in the development of the disease?

Алергічна реакція уповільненого типу Delayed allergic reaction

Аутоімунні порушення Autoimmune disorders

Бактерiальна шфекщя Bacterial infection

Вірусна інфекція Viral infection

Алергічна реакція негайного типу Allergic reaction of immediate type

22 / 200
Хвора звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неможливість закрити рот, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напіввід-крита, з неї тече слина, центральна лінія зміщена в правий бік. Перед козел-ком вуха - западина, а під виличною дугою - випинання за рахунок голівки нижньої щелепи в підскроневу ямку. Який найбільш імовірний діагноз? The patient turned to the dentist with complaints about the inability to close the mouth, difficulty speaking. Objectively: the oral cavity is half-open, saliva flows from it, the central line shifted to the right side. There is a depression in front of the auricle, and under the zygomatic arch - a protrusion due to the head of the lower jaw into the subtemporal fossa. What is the most likely diagnosis?

Однобічний задній вивих нижньої щелепи з правого боку Unilateral posterior dislocation of the lower jaw on the right side

Однобічний передній вивих нижньої щелепи з лівого боку Unilateral anterior dislocation of the lower jaw on the left side

Однобічний передній вивих нижньої щелепи з правого боку Unilateral anterior dislocation of the lower jaw on the right side

Однобічний задній вивих нижньої щелепи з лівого боку Unilateral posterior dislocation of the lower jaw on the left side

Двобічний передній вивих Bilateral anterior dislocation

23 / 200
У хлопчика 10-ти років при вивченні моделей щелеп встановлено, що оклю-зійна площина фронтальних зубів на верхній щелепі має увігнуту форму, в бокових ділянках вона випукла. Деформацію зубних дуг повторює і форма альвеолярного паростка. Верхня щелепа має сідлоподібну форму з різким звуженням в ділянці премолярів. Який прикус формується у дитини? In a 10-year-old boy, when studying models of the jaws, it was established that the occlusal plane of the front teeth on the upper jaw has a concave shape, in the lateral areas it is convex. Deformation the shape of the alveolar bud also repeats the dental arches. The upper jaw has a saddle-like shape with a sharp narrowing in the area of the premolars. What kind of bite is formed in a child?

Глибокий Deep

Перехресний Cross

Мезіальний Mesial

Дистальний Distal

Відкритий Open

24 / 200
Хворий 50-ти років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в ділянці 43, 42, 4І, 31,32, 33 при дії хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. На рентгенограмі: атрофія альвеолярної кістки, що досягає 2/3 висоти між-альвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of exposed tooth necks, tooth displacement, itching in the gums, pain in the area 43, 42, 4I, 31,32, 33 under the influence of chemical and temperature stimuli. Objectively: the gums are dense, anemic. On the X-ray: atrophy of the alveolar bone reaching 2/3 of the height of the inter-alveolar septa. What is the most likely diagnosis?

Пародонтоз III ступеня Periodontosis of the III degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the second degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Хронічний генералізований пародон-тит II ступеня Chronic generalized periodontitis II degree

Хронічний генералізований пародон-тит III ступеня Chronic generalized periodontitis III degree

25 / 200
Хворий 32-х років скаржиться на наявність нориці в підщелепній ділянці. Об’єктивно: припухлість щоки в ділянці нижньої щелепи зліва, під час пальпації - ущільнення м’яких тканин. В проекції 35, 36 на яснах - нориця з гнійним вмістом і грануляціями; слизова гіперемована, 35,36 рухомі. На рентгенограмі - деструкція кістки, наявність секвестру. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of the presence of a fistula in the submandibular area. Objectively: swelling of the cheek in the area of the lower jaw on the left, during palpation - compaction of the soft tissues. In projection 35, 36 on the gums - a fistula with purulent contents and granulations; hyperemic mucous membrane, 35, 36 mobile. On the radiograph - bone destruction, presence of sequestration. What is the most likely diagnosis?

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Саркома Sarcoma

Сифіліс Syphilis

Остеома Osteoma

Актиномікоз Actinomycosis

26 / 200
Хвора 23-х років скаржиться на наявність виразочки на червоній облямівці нижньої губи, яка не піддається самолікуванню впродовж двох тижнів. Об’єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи - виразка круглої форми діаметром 2 мм з піднятими, рівними краями, дно її - м’ясо-червоного кольору, щільне, лискуче, з 'сальним нальотом'; під час пальпації язва безболісна, з хрящоподібним інфільтратом. Регіонарний лімфовузол збільшений, щільно-еластичної консистенції, безболісний, рухомий. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of the presence of an ulcer on the red border of the lower lip, which does not respond to self-healing for two weeks. Objectively: on the unchanged red border of the lower lip - a round ulcer with a diameter of 2 mm with raised, smooth edges, its bottom is flesh-red, dense, shiny, with a 'sebaceous coating'; during palpation, the ulcer is painless, with a cartilage-like infiltrate. The regional lymph node is enlarged, densely elastic consistency, painless, mobile. What is the most likely diagnosis?

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Декубітальна виразка Decubital ulcer

Первинний сифіліс Primary syphilis

Червоний вівчак Red Sheepdog

Ракова виразка Cancer ulcer

27 / 200
На рентгенограмі в проекції верхівки кореня 27 спостерігається деструкція кісткової тканини круглої форми з чіткими рівними краями розміром 0,7х0,7 см. Який найбільш імовірний діагноз? On the X-ray in the projection of the apex of the root 27, there is destruction of bone tissue of a round shape with clear even edges measuring 0.7x0.7 cm. What is the most likely diagnosis?

Кіста Cyst

Кістогранульома Cystogranuloma

Одонтома Odontoma

Гранульома Granuloma

Остеома Osteoma

28 / 200
Хворий 29-ти років скаржиться на появу гострого нападоподібного болю в ділянці верхньої щелепи зліва, лівих верхньощелепової пазухи, ока, скроні. Біль тривалий (2-3 години), підсилюються вночі. Нещодавно переніс гостре респіраторне захворювання. Об’єктивно: в 26 - каріозна порожнина, зондування дна болісне, реакція на температурні подразники - тривалий біль, реакція на перкусію - незначний біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 29-year-old patient complains of the onset of acute, paroxysmal pain in the area of the upper jaw on the left, left maxillary sinus, eye, temple. The pain is long-lasting (2-3 hours) , intensify at night. He recently suffered an acute respiratory disease. Objectively: at 26 - a carious cavity, bottom probing is painful, reaction to temperature stimuli - long-lasting pain, reaction to percussion - slight pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий верхівковий періодонтит Acute apical periodontitis

Запалення верхньощелепової пазухи Inflammation of the maxillary sinus

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

29 / 200
Хворий 45-ти років скаржиться на біль у нижній щелепі, який виник після видалення 36. Об’єктивно: комірка вкрита кров’яним згустком. На рентгенограмі: видно не видалений дистальний корінь 36. Які інструменти необхідні для видалення цього кореня? A 45-year-old patient complains of pain in the lower jaw, which occurred after the removal of 36. Objectively: the cell is covered with a blood clot. On the radiograph: it is visible the distal root is not removed 36. What tools are needed to remove this root?

Елеватор під кутом, лівий Elevator at an angle, left

S-подібні щипці S-shaped forceps

Байонетні щипці Bayonet forceps

Елеватор під кутом, правий Elevator at an angle, right

Елеватор прямий The elevator is straight

30 / 200
Хвора звернулася зі скаргами на біль та припухлість в правій підщелепній ділянці. Впродовж тижня лікувала 45. Об’єктивно: температура тіла 38oC. В правій підщелепній ділянці болісний, напружений інфільтрат. Шкіра не береться в складку, гіперемована, блищить. Рот відкривається на 3 см. Ковтання безболісне. Якому захворюванню відповідає зазначена вище клінічна картина? The patient complained of pain and swelling in the right submandibular area. She treated 45 during the week. Objectively: body temperature 38oC. In the right submandibular area painful, tense infiltrate. The skin is not wrinkled, hyperemic, shiny. The mouth opens 3 cm. Swallowing is painless. What disease corresponds to the above-mentioned clinical picture?

Флегмона крилощелепного простору Phlegmon of the pterygoid space

Одонтогенна флегмона правої підщелепної ділянки Odontogenic phlegmon of the right submandibular area

Аденофлегмона правої підщелепної ділянки Adenophlegmon of the right submandibular area

Гострий гнійний сіалоаденіт Acute purulent sialoadenitis

Абсцес правого щелепного-язикового жолоба Abscess of the right maxillolingual groove

31 / 200
У хлопчика 5-ти років підвищення температури тіла до 39, 2oC, біль у горлі, головний біль, нудота. Об’єктивно: слизова оболонка м’якого піднебіння та піднебінних дужок яскраво гіпере-мована, чітко відмежована від оточуючих тканин. Язик сухий, набряклий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибоподібні сосо- чки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блідого носогубного трикутника, гіперемована, вкрита дрі-бною плямистою висипкою. Підщелепні лімфатичні вузли болісні під час пальпації. Визначте збудника даного захворювання: A 5-year-old boy has an increase in body temperature to 39.2oC, sore throat, headache, nausea. Objectively: mucous membrane of the soft palate and palatal brackets are brightly hyperemic, clearly separated from the surrounding tissues. The tongue is dry, swollen, its lateral surfaces are free of plaque, red, mushroom-like papillae are noticeably enlarged in size. The skin of the face, except for the pale nasolabial triangle, is hyperemic, covered with dry with a spotted rash. The submandibular lymph nodes are painful during palpation. Determine the causative agent of this disease:

Гемолітичний стрептокок Hemolytic streptococcus

Паличка Борде-Жанду Bordeaux Jean

Вірус Коксакі Coxsackie virus

Вірус герпесу Herpes virus

Паличка Леффлера Leffler's wand

32 / 200
Під час профілактичного огляду дитини 4,5 років виявлено передчасну відсутність усіх верхніх молярів. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Визначте тактику лікаря: During a preventive examination of a 4.5-year-old child, the premature absence of all upper molars was detected. The lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. Determine the doctor's tactics:

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis

Спостерігати 1 раз в півроку до прорізування постійних зубів Observe 1 time in six months until permanent teeth erupt

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Виготовити ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу Make an orthodontic device for the treatment of a deep bite

Втручання лікаря не потрібні Doctor's intervention is not required

33 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини у зубі на правій верхній щелепі. Об’єктивно: у 16 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування у розкритій точці безболісне, перкусія 16 слабко болісна. На ясні у ділянці проекції верхівки кореня 16 виявлена нориця. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in a tooth on the right upper jaw. Objectively: at 16, a deep carious cavity connected to the tooth cavity, probing at the opened point is painless, percussion 16 is mildly painful. A fistula was detected on the gingiva in the area of the projection of the tip of the root 16. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

34 / 200
Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичний дефект у ділянці верхніх фронтальних зубів у вигляді білих плям, які виявлені давно і з часом не змінюються. Об’єктивно: білі плями на вестибулярних поверхнях 11, 12, 21, 22 у ріжучого краю та на вестибулярних поверхнях 16, 26, 36, 46 ближче до жувальної поверхні. Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна; реакція на холодовий подразник безболісна. Плями не забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old patient complains of a cosmetic defect in the area of the upper front teeth in the form of white spots that have been detected for a long time and do not change over time. Objectively: white spots on the vestibular surfaces 11, 12, 21, 22 at the cutting edge and on the vestibular surfaces 16, 26, 36, 46 closer to the chewing surface. During probing, the surface of the spots is smooth, painless; the reaction to a cold stimulus is painless. The spots do not stain 2% methylene blue solution. What is the most likely diagnosis?

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Флюороз, плямиста форма Fluorosis, spotted form

Системна гіперплазія емалі Systemic enamel hyperplasia

Ерозія твердих тканин зубів Erosion of hard dental tissues

Гострий початковий карієс Acute initial caries

35 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, болю від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Під час обстеження у 36 виявлена глибока каріозна порожнина, що виповнена світлим розм’якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, швидко минуща. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of a cavity in the tooth on the left lower jaw, pain from sweet, sour and solid food. During the examination at 36 a deep carious cavity filled with light, softened dentin was detected. Probing is painful at the bottom of the carious cavity, the reaction to cold is painful, quickly passing. What is the most likely diagnosis?

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

36 / 200
Чоловік 31-го року скаржиться на сухість, печіння спинки язика, що виникли близько тижня тому та посилюються під час прийому подразнюючої їжі. Напередодні переніс пневмонію. Два тижні тому знаходився у стаціонарі, приймав антибіотики. Зараз ліків не приймає. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, суха, лискуча. На спинці язика і піднебінні сіро-білі плівки, що легко знімаються. Слина тягнеться нитками за шпателем. Який найбільш імовірний діагноз? A 31-year-old man complains of a dry, burning back of the tongue that started about a week ago and worsens when he eats an irritating food. He had pneumonia the day before. Two weeks ago was in a hospital, took antibiotics. Now he does not take drugs. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, dry, shiny. On the back of the tongue and the palate, gray-white films that are easily removed. Saliva is drawn in threads behind the spatula. What is the most likely diagnosis ?

Гострий атрофічний кандидоз Acute atrophic candidiasis

Гострий псевдомембранозний канди-доз Acute pseudomembranous candidiasis

Хронічний гіперпластичний кандидоз Chronic hyperplastic candidiasis

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

Хронічний атрофічний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

37 / 200
Хворий 53-х років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливість зубів у бічних ділянках, часте випадіння пломб. Об’єктивно: усі моляри і премоляри на нижній щелепі мають рухливість I ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцію шини доцільно застосувати у даному випадку? A 53-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic with complaints of mobility of teeth in the lateral areas, frequent loss of fillings. Objectively: all molars and premolars on the lower the jaws have mobility of the first degree. On the proximal-occlusal surfaces of the filling. What construction of the splint should be used in this case?

Коронко-ковпачкова шина Crown-cap tire

Шини з екваторних коронок Tires from equatorial crowns

Вкладкова шина Inlay tire

Незнімна коронкова шина-протез Fixed crown splint-prosthesis

Інтрадентальна шина Intradental tire

38 / 200
Хворий 28-ми років звернувся до клініки з метою протезування. Об’єктивно: коронка 13 зруйнована на 2/3 висоти, кукса виступає над рівнем ясни на 2 мм. На рентгенограмі кореневий канал запломбований до верхівки. Яку конструкцію доцільно виготовити хворому? A 28-year-old patient applied to the clinic for prosthetics. Objectively: crown 13 is destroyed by 2/3 of its height, the stump protrudes above the level of the gums by 2 mm . On the radiograph, the root canal is sealed up to the tip. What structure should be made for the patient?

Штифтовий зуб Pin tooth

Коронку Crown

Вкладку Tab

Відновити фотополімером Restore with photopolymer

Екваторну коронку Equatorial Crown

39 / 200
Хворий 65-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об’єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Прийняте рішення виготовити бюгель-ний протез з обтуруючою частиною. На якій частині бюгельного протеза бажано розмістити обтуруючу частину? A 65-year-old patient complains of a partial absence of teeth on the upper jaw, difficulty in chewing, hoarseness. Objectively: missing 18, 16, 15, 11, 23 , 28, 35, 38, 48, 47, post-operative median defect of the hard palate. You have decided to make an obturator prosthesis with an obturating part. On which part of the obturator prosthesis is it desirable to place the obturator part?

На дузі On an arc

На сітці On the grid

На кламерах On paper clips

На базисі Based

На штучних зубах On artificial teeth

40 / 200
Хлопчик 10-ти років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль в піднебінні під час їжі. Об’єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, відкривання рота в повному обсязі. При змиканні зубів ріжучий край нижніх різців контактує з слизовою оболонкою піднебіння. Слизова оболонка в місці контакту гі-перемована, трохи набрякла. Бокові зуби змикаються за 1 кл. Енгля. Визначте раціональний план лікування відносно нижньої щелепи в даного хворого: A 10-year-old boy went to the dentist with complaints of pain in the palate while eating. Objectively: the lower third of the face is shortened, the mouth is fully open. When closing the teeth, the cutting edge of the lower incisors comes into contact with the mucous membrane of the palate. The mucous membrane at the point of contact is swollen, slightly swollen. The lateral teeth close in 1 angle. Determine a rational treatment plan for the lower jaw in this patient:

'Вколотити' бокові ділянки 'Prick' the side sections

'Вколотити' фронтальну ділянку 'Prick' the frontal area

Подовжити у фронтальній ділянці Extend in the frontal section

Подовжити бокові ділянки Extend side sections

Розширити нижню щелепу Expand mandible

41 / 200
До хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль у ділянці верхньої щелепи зліва, що з’явилися 3 дні тому. Після огляду лікар встановив діагноз: загострення хронічного періодонтиту 17 Показане видалення 17 Які нерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 17? A patient came to the surgery room of the dental polyclinic with complaints of pain in the area of the upper jaw on the left, which appeared 3 days ago. After the examination, the doctor made a diagnosis: exacerbation of chronic periodontitis 17 Indicated removal 17 Which nerves must be blocked to ensure painless removal 17?

Передні коміркові нерви і різцевий нерв Anterior cellular nerves and incisor nerve

Задні коміркові нерви і великий піднебінний нерв Posterior cellular nerves and great palatine nerve

Середні коміркові нерви і великий піднебінний нерв Medium cellular nerves and great palatine nerve

Носопіднебінний нерв Nasopalatine nerve

Великий піднебінний нерв Greater palatine nerve

42 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на часте випадіння пломби з зуба. Об’єктивно: у 46 каріозна порожнина (1 клас за Блеком). Вирішено відновити анатомічну форму зуба металевою вкладкою. Яка особливість препарування порожнини під вкладку у даного хворого? A 40-year-old patient complains of frequent loss of filling from a tooth. Objectively: 46 has a carious cavity (class 1 according to Black). It was decided to restore the anatomical shape of the tooth metal tab. What is the peculiarity of preparing the cavity for the tab in this patient?

Розширення дна порожнини Expansion of the bottom of the cavity

Створення фальца Create fold

Заглиблення порожнини Cavity deepening

Створення додаткового уступу Create additional ledge

Препарування під парапульпарні штифти Preparation for parapulpary pins

43 / 200
Дитина 10-ти років скаржиться на гострий, самочинний, нападоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: на дистальній контактній поверхні 26 виявлена каріозна порожнина, заповнена світлим розм’якшеним дентином, локалізована в межах навколопульпарного дентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає тривалий напад болю. В анамнезі у дитини алергія на лі-докаїн. Виберіть оптимальну пасту для використання в перше відвідування: A 10-year-old child complains of a sharp, spontaneous, attack-like toothache on the left upper jaw. Objectively: a carious cavity was found on the distal contact surface 26, filled with light, softened dentin, localized within the peripulpal dentin. Probing the bottom of the carious cavity is sharply painful, percussion of the tooth is painless. A prolonged attack of pain occurs from the cold. The child has a history of allergy to lidocaine. Choose the optimal paste to use at the first visit:

Цинк-євгенолова Zinc eugenol

Йодоформна Iodoform

Тимолова Timolova

Параформальдегідна Paraformaldehyde

Формакрезолова Formakresolova

44 / 200
Хворий 35-ти років скаржиться на свербіж, печіння, набряк губ. Хворіє впродовж тижня. Об’єктивно: почервоніння червоної облямівки губ, шкіри, особливо в ділянці кутів рота, а також наявність пухирців, кірочок, дрібних тріщин, які розташовані на тлі еритематозного ураження червоної облямівки губ. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of itching, burning, swelling of the lips. He has been sick for a week. Objectively: redness of the red border of the lips, skin, especially in the corners mouth, as well as the presence of blisters, crusts, small cracks, which are located on the background of the erythematous lesion of the red border of the lips. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний хейліт Acute herpetic cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Гострий екзематозний хейліт Acute eczematous cheilitis

Ексудативна форма ексфоліативного хейліта Exudative form of exfoliative cheilitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

45 / 200
При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років виявлено матові крей-доподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубів, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб’єктивні скарги у дитини відсутні. Який найбільш імовірний діагноз? During a preventive examination of an 8-year-old boy, matte crayon-like spots were found on the vestibular surface of teeth 11 and 21, which are localized in the cervical region. Subjective complaints in children are missing. What is the most likely diagnosis?

Плямиста форма флюорозу Spotted form of fluorosis

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

46 / 200
Хвора 27-ми років скаржиться на гострий біль в ділянці 34, що посилюється при накушуванні. Рентгенографічно в періапікальній ділянці кореня 34 спостерігається зона деструкції кісткової тканини з нерівними краями. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of sharp pain in area 34, which intensifies when biting. Radiographically, a zone of bone tissue destruction with uneven edges is observed in the periapical area of root 34. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного гранулема-тозного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту Exacerbation of chronic granulating periodontitis

Гострий гнійний пульпіт, ускладнений періодонтитом Acute purulent pulpitis complicated by periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

47 / 200
Хворому проводиться ортопедичне лікування включених дефектів зубного ряду верхньої щелепи незнімними су-цільнолитими зубними протезами. Під час другого візиту необхідно перевірити відповідність внутрішньої поверхні металевого каркасу майбутнього металокерамічного мостоподібного протеза поверхні препарованих зубів. Яким чином це можна здійснити? The patient is undergoing orthopedic treatment of included defects of the dentition of the upper jaw with non-removable integral dentures. During the second visit, it is necessary to check the conformity of the inner surface of the metal frame of the future metal-ceramic bridge prosthesis with the surface prepared teeth. How can this be done?

У порожнині рота за допомогою копіювального паперу In the mouth using carbon paper

У порожнині рота стоматоскопічним методом In the oral cavity by stomatoscopic method

У порожнині рота за допомогою силіконових матеріалів In the oral cavity using silicone materials

У порожнині рота за допомогою пластинки воску In the oral cavity using a wax plate

Візуально на моделях в артикуляторі Visual on models in the articulator

48 / 200
Жінка 18-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об’єктивно: 21 зуб має темно-сірий колір, депуль-пований. Ортогнатичний прикус. Пла- нується покриття зуба пластмасовою коронкою. Виберіть пластмасу для виготовлення даної коронки: An 18-year-old woman applied for dental prosthetics. Objectively: tooth 21 is dark gray in color, depulped. Orthognathic bite. Planned covering the tooth with a plastic crown. Choose the plastic for making this crown:

Етакрил Ethacryl

Синма Synma

Фторакс Ftorax

Акрел Acrel

Бакрил Bakryl

49 / 200
Хворий 47-ми років скаржиться на постійний 6іль у 27 зубу що посилюється під час накушування. Об’єктивно: обличчя симетричне, шкірні покриви звичайного кольору, рот відкривається у повному обсязі, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 зуба набрякла, гіперемована. У 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучається з пульповою камерою. Перкусія 27 зуба різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of a constant pain in the 27th tooth that intensifies during biting. Objectively: the face is symmetrical, the skin is normal in color, the mouth opens in to the full extent, the mucous membrane of the alveolar process at the level of tooth 27 is swollen, hyperemic. Tooth 27 has a deep carious cavity that communicates with the pulp chamber. Percussion of tooth 27 is sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий загальний гнійний пульпіт 27 Acute general purulent pulpitis 27

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 27 Acute purulent periostitis of the upper jaw from 27

Загострення хронічного періодонти-ту 27 Exacerbation of chronic periodontitis on 27

Хронічний періодонтит 27 Chronic periodontitis 27

Хронічний одонтогенний гайморит зліва Chronic odontogenic sinusitis on the left

50 / 200
В очікуванні своєї черги біля кабінету стоматолога-ортопеда сиділа хвора 64-ти років. Раптово вона впала, з’явилось хрипле дихання, судомне посмикування рук та ніг, обличчя та шия набули ціанотичного відтінку, зіниці розширились, реакція на світло відсутня. Артеріальний тиск і пульс не визначаються. Тони серця не прослуховуються. Відзначено мимовільне сечовиділення. Який стан характеризується вказаними симптомами? Waiting for her turn, a 64-year-old patient was sitting near the dentist-orthopedic dentist's office. Suddenly, she fell, wheezing, convulsive twitching of arms and legs, face and the neck acquired a cyanotic shade, the pupils dilated, there is no reaction to light. Blood pressure and pulse are not determined. Heart tones are not heard. Involuntary urination is noted. What condition is characterized by the indicated symptoms?

Кома Comma

Клінічна смерть Clinical death

Шок Shock

Епілепсія Epilepsy

Колапс Collapse

51 / 200
Дитина 3-х років скаржиться на наявність порожнини в зубі на нижній щелепі. Об’єктивно: у 84 на жувальній поверхні каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дентин розм’якшений, зондування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 3-year-old child complains about the presence of a cavity in a tooth on the lower jaw. Objectively: 84 has a carious cavity on the chewing surface within the mantle dentin. Dentin size 'small, probing the walls of the cavity is painful, percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

52 / 200
Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0 — 37, 2oC. Хворому проводилася протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об’єктивно: у правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабко болісне округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під’язиковий валик незміне-ний. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of a neoplasm in the right submandibular area, which appeared a month ago after a sore throat. Body temperature up to 37.0 — 37.2oC. The patient anti-inflammatory therapy was carried out, but the neoplasm did not decrease. Objectively: in the right submandibular area, during palpation, a mildly painful rounded neoplasm of a dense-elastic consistency with even contours, not fused to the skin, is found in the right submandibular area. Clear saliva is secreted from the duct of the submandibular salivary gland. Sublingual the roller is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Слинокам’яна хвороба Salivary stone disease

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

Хронічний сіалоаденіт Chronic sialoadenitis

Атерома Atheroma

Аденома слинної залози Salivary gland adenoma

53 / 200
Хворому 38-ми років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу. На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі. Яку масу можна застосувати для дублювання? A 38-year-old patient is being made a brace prosthesis for the upper jaw. At the manufacturing stage, the creation of a fire-resistant model is expected. What mass can be used for duplicating?

Стомапласт Stomaplast

Дентафоль Dentafoll

Ортокор Ortokor

Гелін Helin

Стомальгин Stomalgyn

54 / 200
Хворому 35-ти років виготовляється металева вкладка на 37 Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина. Яка особливість препарування? A 35-year-old patient has a metal insert made on 37 Objectively: a carious cavity on the chewing surface 37. What is the peculiarity of the preparation?

Розширення дна порожнини Expansion of the bottom of the cavity

Створення фальца Create fold

Створення плаского дна Creating a flat bottom

Створення допоміжної порожнини Create auxiliary cavity

Створення допоміжного уступу Create auxiliary ledge

55 / 200
Хворий 64-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність дещо болісної виразки на бічній поверхні язика, яка з’явилася більше 2-х місяців тому. Об’єктивно: на бічній поверхні язика виразка з припіднятими краями, навколо неї тканини інфільтровані. Визначаються збільшені, спаяні один з одним і з навколишніми тканинами підщелепні лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз? A 64-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a somewhat painful ulcer on the lateral surface of the tongue, which appeared more than 2 months ago. About' objectively: on the lateral surface of the tongue, there is an ulcer with raised edges, tissues are infiltrated around it. Enlarged submandibular lymph nodes fused to each other and to the surrounding tissues are identified. What is the most likely diagnosis?

Виразково-некротичне ураження при захворюваннях крові Ulcer-necrotic lesion in blood diseases

Декубітальна виразка Decubital ulcer

Рак язика Tongue cancer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

Сифіліс (твердий шанкер) Syphilis (hard chancre)

56 / 200
Хворий 56-ти років звернувся до клініки зі скаргами на відсутність бічних зубів на нижній щелепі з обох боків. Об’єктивно: у хворого відсутні 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old patient came to the clinic with complaints about the absence of lateral teeth on the lower jaw on both sides. Objectively: the patient is missing 48, 47, 46 , 45, 35, 36, 37, 38. What is the most likely diagnosis?

Дефект зубного ряду II кл за Бетель-маном Defect of dentition of class II according to Betel-Man

Дефект зубного ряду III кл за Кенне-ді Defect of the dentition of the III class according to Kennedy

Дефект зубного ряду II кл за Кеннеді Defect of dentition of second class according to Kennedy

Дефект зубного ряду I кл за Кеннеді Kennedy 1st dentition defect

Дефект зубного ряду IV кл за Кеннеді Kennedy IV cl dentition defect

57 / 200
Дитина 4-х років дві години тому отримала травму обличчя. Черговим лікаремстоматологом встановлено діагноз: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна тактика? A 4-year-old child suffered a facial injury two hours ago. The dentist on duty diagnosed the intrusive dislocation of 61 teeth. What is the treatment strategy?

Спостереження Observations

Шинування 61 зуба Blinding 61 teeth

Репозиція 61 зуба Reposition of 61 teeth

Депульпування 61 зуба Depulping of 61 teeth

Видалення 61 зуба Removal of 61 teeth

58 / 200
Студент 18-ти років звернувся зі скаргами на шорсткість, сухість слизової оболонки порожнини рота. Постійно скушує, не контролюючи себе, слизову по лінії змикання зубів. Страждає на хронічний холецистит, палить. П-2,3. Об’єктивно: слизова по лінії змикання зубів пухка, набрякла, має білувате забарвлення. Що з нижче перерахованого є провідним у виникненні цього захворювання? An 18-year-old student complained of roughness and dryness of the mucous membrane of the oral cavity. He constantly bites the mucous membrane along the line of the teeth, without controlling himself. He suffers from chronic cholecystitis, burning. P-2,3. Objectively: the mucous membrane along the line of closure of the teeth is loose, swollen, has a whitish color. Which of the following is the leading cause of this disease?

Незадовільна гігієна порожнини рота Unsatisfactory oral hygiene

Соматична патологія Somatic pathology

Звичне кусання слизової оболонки порожнини рота Habitual biting of the mucous membrane of the oral cavity

Паління Smoking

Ксеростомія Xerostomia

59 / 200
Хвора 57-ми років скаржиться на сухість та відчуття печіння на боковій поверхні язика, яке зникає під час прийому їжі. Подібні відчуття виникли три місяці тому. В анамнезі: гастрит зі зниженою секреторною функцією. Об’єктивно: слизова оболонка язика та порожнини рота без особливостей. Спинка язика вкрита незначною кількістю білого нальоту. Регіонарні лімфовузли під час пальпації не визначаються. Порожнина рота санована. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old patient complains of dryness and a burning sensation on the lateral surface of the tongue, which disappears during eating. Similar sensations appeared three months ago. In the anamnesis: gastritis with reduced secretory function. Objectively: the mucous membrane of the tongue and oral cavity without features. The back of the tongue is covered with a small amount of white plaque. Regional lymph nodes are not detected during palpation. The oral cavity is cleaned. What is the most likely diagnosis?

Глосодинія Glossodynia

Глосит Іунтера-Міллера Iunter-Miller Glossit

Кандидоз Candida

Неврит язикового нерва Lingual nerve neuritis

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

60 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 15, яку помітив рік тому. При огляді на апро-ксимальній поверхні глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба, виповнена щільним пігментованим дентином. Зондування, реакція на холод та перкусія - безболісні. ЕОД- 10 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains about the presence of a carious cavity at 15, which he noticed a year ago. When examining the approximal surface, a deep carious cavity that does not communicate with cavity of the tooth, filled with dense pigmented dentin. Probing, response to cold and percussion - painless. EOD- 10 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

61 / 200
Дитина 7-ми років скаржиться на самочинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жувальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм’якшеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. Зондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростка у проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентгенологічних змін у цій ділянці не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old child complains of self-inflicted pain in the upper right canine teeth. A carious cavity filled with softened light dentine was found on the medial contact and chewing surfaces of tooth 55 , localized within the peripulpal dentin. Probing the bottom is sharply painful, percussion of the tooth is somewhat painful. The mucous membrane of the alveolar process in the projection of the roots of tooth 55 is not damaged, no radiological changes were detected in this area. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

62 / 200
Хворий 55-ти років з’явився на повторний прийом до лікаря-стоматолога. Йому виготовляються повні знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. Під час попереднього відвідування у хворого були отримані повні анатомічні відбитки з обох щелеп і передані зубному техніку. Які маніпуляції повинен провести лікар під час наступного клінічного етапу? A 55-year-old patient came for a follow-up appointment with a dentist. Complete removable plate prostheses for the upper and lower jaws are made to him. During the previous visit to full anatomical impressions of both jaws were obtained from the patient and given to the dental technician. What manipulations should the doctor perform during the next clinical stage?

Визначити і зафіксувати центральну оклюзію Define and fix central occlusion

Провести корекцію протезів та дати настанови хворому Correct prostheses and give instructions to the patient

Провести перевірку конструкції протезів у порожнині рота Check the structure of prostheses in the oral cavity

Виготовити прикусні валики Make biting rollers

Припасувати індивідуальні ложки Supply individual spoons

63 / 200
Хвора 33-х років скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,8oC. Об’єктивно: ясна яскраво гіпе-ремовані, набряклі, легко кровоточать, пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. На ортопантомо-грамі дифузний остеопороз альвеолярного відростка, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient complains of pain, bleeding gums, bad breath, an increase in body temperature to 37.8oC. Objectively: the gums are clearly hypo- inflamed, swollen, easily bleeding, periodontal pockets 3-4 mm deep with purulent exudate. On the orthopantomogram, diffuse osteoporosis of the alveolar process, resorption of interdental septa up to 1/3 of their height. What is the most likely diagnosis?

Хронічний генералізований пародон-тит II ст Chronic generalized periodontitis II century

Загострення хронічного генералізо-ваного пародонтиту II ст Exacerbation of chronic generalized periodontitis II century

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Загострення хронічного генералізо-ваного пародонтиту I ст Exacerbation of chronic generalized periodontitis of the 1st century

Хронічний генералізований періо-донтит I ст Chronic generalized periodontitis of the 1st century

64 / 200
Хлопчик 8-ми років скаржиться на гострий короткочасний біль у 11 від холодного і солодкого. Об’єктивно: в 11 каріозна порожнина на медіо-контактній поверхні в межах емалево-дентинного сполучення, виповнена розм’якшеним вологим дентином, який легко знімається пластами. Краї емалі білого кольору, підриті, крихкі. Поверхневе зондування безболісне, термометрія позитивна, перкусія негативна. Виберіть пломбувальний матеріал: An 8-year-old boy complains of acute short-term pain at 11 from cold and sweet. Objectively: at 11, a carious cavity on the medial contact surface within the enamel -dentin connection, filled with softened moist dentin, which is easily removed in layers. The edges of the enamel are white, eroded, fragile. Surface probing is painless, thermometry is positive, percussion is negative. Choose a filling material:

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Силікатний цемент Silicate cement

Силіко-фосфатний цемент Silico-phosphate cement

Срібна амальгама Silver Amalgam

Композитний матеріал Composite Material

65 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на підвищення температури тіла до 38oC, наявність інфільтрату округлої форми на верхній губі. Об’єктивно: у ділянці верхньої губи зліва інфільтрат округлої форми, шкіра над інфільтратом бурякового кольору, спаяна з навколишніми тканинами, з некротичним стрижнем в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який діагноз можна встановити? A 40-year-old patient complains of an increase in body temperature to 38oC, the presence of a round-shaped infiltrate on the upper lip. Objectively: in the area of the upper lip on the left, a rounded-shaped infiltrate , the skin over the infiltrate is beet-colored, fused with the surrounding tissues, with a necrotic core in the center. The upper lip is hyperemic, swollen. What diagnosis can be established?

Карбункул верхньої губи Carbuncle of upper lip

Фурункул верхньої губи Upper lip furuncle

Ретенційна кіста Retention cyst

Гострий періостит верхньої губи Acute periostitis of the upper lip

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

66 / 200
Хвора скаржиться на біль від кислого та солодкого в 11. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийко-вій ділянці 11, на фоні крейдоподібно зміненої емалі, має місце дефект у межах емалево-дентинної межі зі світлим дном. Зондування болісне, перкусія і холодова проба безболісні. Який діагноз найбільш імовірний? The patient complains of pain from sour and sweet in 11. Objectively: on the vestibular surface in the cervical region of 11, against the background of chalky altered enamel, there is a defect within the enamel-dentine border with a light bottom. Probing is painful, percussion and cold test are painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Флюороз Fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

67 / 200
Хворий 69-ти років звернувся для видалення 12,11. Діагностований паро-донтит, генералізована форма; 12, 11 другого ступеня рухливості. Оберіть інструментарій для видалення: A 69-year-old patient applied for the removal of 12, 11. Diagnosed periodontitis, generalized form; 12, 11 of the second degree of mobility. Choose the tools for removal:

S-подібні щипці S-shaped forceps

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

Прямі щипці Straight forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

68 / 200
У дитини 8-ми років спостерігається набряк в піднижньощелепній ділянці, рот відкривається на 1,5 см, подальше відкривання утруднене, температура тіла 37,6oC, перехідна складка згладжена вестибулярно, набрякла, гіперемована. В 84, 85 пломби, перкусія їх безболісна. 84 - рухомість 1 ступеня. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old child has swelling in the submandibular area, the mouth opens 1.5 cm, further opening is difficult, body temperature is 37.6oC, the transitional fold is smoothed vestibular, swollen, hyperemic. In 84, 85 there are fillings, their percussion is painless. 84 - mobility of the 1st degree. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Хронічний одонтогенний періостит Chronic odontogenic periostitis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

69 / 200
У хворого 25-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відламків. Усі зуби на щелепі збережені. Яку із зазначених дротяних шин доцільно застосувати у даному випадку? A 25-year-old patient has a fresh median fracture of the lower jaw without visible displacement of fragments. All teeth on the jaw are preserved. Which of the specified wire splints should be used in this case?'

Гладку шину-скобу Smooth tire clamp

Шину з крючками Tire with hooks

Шину з похилою площиною Tyre with an inclined plane

Гладеньку шину з розпіркою Smooth tire with spacer

Шину за Померанцевою-Урбанською Shynu by Pomerantseva-Urbanska

70 / 200
Хворий 19-ти років скаржиться на 6іль у підборідному відділі нижньої щелепи. Напередодні отримав травму. Об’єктивно: незначна припухлість тканин у ділянці підборіддя. Рот відкривається достатньо. Зуби інтактні. Слизова оболонка у ділянці центральних різців набрякла, злегка кровить. Тут визначається рухомість фрагментів нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слід надати допомогу хворому? A 19-year-old patient complains of pain in the chin area of the lower jaw. He was injured the day before. Objectively: slight tissue swelling in the chin area. The mouth opens sufficiently. The teeth are intact. The mucous membrane in the area of the central incisors is swollen, bleeding slightly. The mobility of the fragments of the lower jaw is determined here. The bite is not disturbed. How should the patient be helped?

Шиною із розпірковим вигином Tyre with spacer bend

Лігатурним зв’язуванням 31, 32, 42, 41 за Айві By ligature binding 31, 32, 42, 41 according to Ivy

Шиною із похилою площиною Tire with an inclined plane

Гладенькою шиною-скобою Smooth tire clamp

Шинами із зачіпними петлями та міжщелепною фіксацією Blinds with hook loops and intermaxillary fixation

71 / 200
Чоловік 25-ти років скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри у щічній ділянці, загальну слабкість, кволість. Початок захворювання пов’язує з травмування шкіри під час гоління. Об’єктивно: температура 39,0oC. У щічній області ділянка шкіри гіперемо-вана, межі чіткі. На гіперемованій поверхні наявні пухирі із серозною рідиною. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old man complains of itching and redness of the skin in the cheek area, general weakness, weakness. The onset of the disease is associated with trauma to the skin during shaving. About Objectively: the temperature is 39.0oC. In the buccal area, the area of the skin is hyperemoized, the borders are clear. There are blisters with serous fluid on the hyperemostatic surface. What is the most likely diagnosis?

Фурункул Furnish

Стрептодермія Streptoderma

Бешихове запалення обличчя Beshikov inflammation of the face

Флегмона щічної ділянки Buccal phlegmon

Сибірка Anthrax

72 / 200
Хворий 30-ти років, саксофоніст, скаржиться на стирання оклюзійної поверхні передніх зубів з утворенням щілини (вторинний відкритий прикус) без зміни висоти нижньої третини обличчя. Яким методом ліквідувати дану деформацію? A 30-year-old patient, a saxophonist, complains of abrasion of the occlusal surface of the front teeth with the formation of a gap (secondary open bite) without changing the height of the lower third of the face. What method to eliminate this deformation?

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Підвищення міжальвеолярної висоти Increase in interalveolar height

Ортодонтичний Orthodontic

Вкорочення зубів Shortening of teeth

Протетичний Prosthetic

73 / 200
Жінка 32-х років скаржиться на біль у роті, підвищення температури тіла до 38,5oC, нездужання. Подібний стан виникає періодично впродовж кількох років після застуди. Об’єктивно: губи вкриті кров’янистими кірками, на гіпе- ремованій слизовій оболонці губ і щік -ерозії, покриті фібринозними плівками. Гіперсалівація. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old woman complains of a pain in her mouth, an increase in body temperature to 38.5oC, malaise. A similar condition occurs periodically for several years after a cold. About' objectively: the lips are covered with bloody crusts, on the hyper-removed mucous membrane of the lips and cheeks - erosion, covered with fibrinous films. Hypersalivation. What is the most likely diagnosis?

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Рецидивний герпес Recurrent herpes

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

74 / 200
У хворого під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми у підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається у складку. В пунктаті - рідина солом’яно-жовтого кольору з домішкою холестерину. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination, the patient was diagnosed with a round neoplasm in the submental area. The color of the skin above the neoplasm has not changed, it gathers in a fold. In the punctate - a straw-like liquid yellow with an admixture of cholesterol. What is the most likely diagnosis?

Природжена серединна кіста Congenital median cyst

Ретенційна кіста під’язикової слинної залози Retention cyst of the sublingual salivary gland

Дермоїдна кіста Dermoid cyst

Лімфаденіт Lymphadenitis

Ліпома Lipoma

75 / 200
У дівчинки 13-ти років скарги на часте випадання пломби в 21. З анамнезу: 2 роки тому лікувалася з приводу травми зуба. Об’єктивно: у 21 дефект 1/3 коронки в поперековому напрямку. Перкусія безболісна. Зуб у кольорі не змінений. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований на 1 мм від верхівки, пломбувальний матеріал щільно прилягає до стінок кореневого каналу. Яка тактика лікаря? A 13-year-old girl complains of frequent loss of a filling at 21. From the anamnesis: she was treated for a tooth injury 2 years ago. Objectively: at 21 there is a defect 1/3 of the crown in the lumbar direction. Percussion is painless. The color of the tooth has not changed. On the radiograph: the root canal is sealed 1 mm from the apex, the filling material adheres tightly to the walls of the root canal. What are the doctor's tactics?

Вкрити зуб штучною коронкою Cover the tooth with an artificial crown

Перепломбувати кореневий канал Reseal root canal

Провести операцію видалення зуба Perform tooth extraction

Провести резекцію верхівки кореня Perform root apex resection

Відновити дефект фотополімером Restore defect with photopolymer

76 / 200
Хворому 35-ти років поставлено діагноз: хронічний середній карієс 36. Порожнина II класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування? A 35-year-old patient was diagnosed with: chronic medium caries 36. Class II cavity according to Black with damage to the masticatory surface. What material is better to use for filling?

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації Composite microhybrid light polymerization material

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Мікрофільований композит світлової полімеризації Microfilament composite of light polymerization

Текучий композит світлової полімеризації Liquid Light Polymerization Composite

77 / 200
Хвора 79-ти років звернулася до лікаря з метою заміни протеза. В анамнезі - перенесений інсульт. Об’єктивно: різка нерівномірна атрофія альвеолярних відростків верхньої і нижньої щелеп, слизова оболонка порожнини рота суха, малорухома. Попередні протези не фіксуються. Яка конструкція протеза найбільш доцільна? A 79-year-old patient consulted a doctor for the purpose of replacing a prosthesis. She has a history of stroke. Objectively: sharp uneven atrophy of the alveolar processes of the upper and lower jaws, the mucous membrane of the oral cavity is dry, immobile. Previous prostheses are not fixed. What design of the prosthesis is most appropriate?

Протез із металевими базисами Prosthesis with metal bases

Протези з еластичною підкладкою Prostheses with an elastic lining

Протези з вкороченими межами Prostheses with shortened borders

Протези на імплантатах Prostheses on implants

Протези з розширеними межами Prostheses with extended limits

78 / 200
Хворий 48-ми років, вчитель, звернувся зі скаргами на значну рухомість 42, 41, 31, 32. Об’єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, патологічна рухомість III ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид протеза доцільно використати для проведення безпосереднього протезування? A 48-year-old patient, a teacher, complained of significant mobility 42, 41, 31, 32. Objectively: necks 42, 41, 31, 32 are exposed on 2/3, pathological mobility of the III degree. Removal of 42, 41, 31, 32 is indicated. What type of prosthesis should be used for direct prosthetics?

Частковий знімний пластинковий Partial removable plate

Бюгельний Bugelny

Штамповано-паяний мостоподібний Stamped-soldered bridge

Адгезивний Adhesive

Металокерамічний мостоподібний Metal ceramic bridge

79 / 200
Після обстеження 13-річному пацієнту був встановлений остаточний діагноз: вестибулярне положення 13 та 23 з повним дефіцитом місця, звуження верхнього зубного ряду, поворот 12 і 22 навколо осі. Для усунення даної патології запропоновано розширити зубний ряд та видалити зуби. Які зуби підлягають видаленню за ортодонтичними показаннями? After an examination, a 13-year-old patient was given a final diagnosis: vestibular position 13 and 23 with a complete lack of space, narrowing of the upper dentition, rotation of 12 and 22 around the axis. To eliminate this pathology, it is proposed to expand the dentition and remove the teeth. Which teeth should be removed according to orthodontic indications?

Перші моляри First molars

Другі різці Second incisors

Перші премоляри First premolars

Другі премоляри Second premolars

Ікла Fangs

80 / 200
Батьки 2-х річної дитини скаржаться на наявність нориць з гнійними виділеннями у ділянці передніх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкові частини 51, 52, 61 і 62 зубів значно зруйновані, зондування вустів кореневих каналів слабко болісне, супроводжується значною кровоточивістю. Перкусія зубів безболісна. На тлі пастозної ціанотичної слизової оболонки альвеолярного паростка у цій ділянці визначаються рубці та нориці. Визначте найбільш імовірний діагноз: The parents of a 2-year-old child complain of the presence of fistulas with purulent discharge in the area of the front teeth of the upper jaw. Objectively: crown parts 51, 52, 61 and 62 the teeth are significantly destroyed, probing the mouths of the root canals is mildly painful, accompanied by significant bleeding. Percussion of the teeth is painless. Against the background of the pasty cyanotic mucous membrane of the alveolar bud, scars and fistulas are determined in this area. Determine the most likely diagnosis:

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

- -

Загострення хронічного гранулема-тозного періодонтиту Exacerbation of chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Загострення хронічного фіброзного періодонтиту Exacerbation of chronic fibrous periodontitis

81 / 200
Пацієнт звернувся через місяць після цементування металокерамічної коронки на 23 зуб зі скаргами на її роз-цементування. Об’єктивно: кукса зуба достатньої висоти, стінки кукси кон-вергують до вертикальної осі зуба під кутом приблизно 30 градусів. Під яким кутом треба було створити конвергенцію стінок кукси зуба по відношенню до осі зуба? A month after the cementation of the metal-ceramic crown on the 23rd tooth, the patient complained about its loosening. Objectively: the stump of the tooth is of sufficient height, the walls of the stump converge to the vertical axis of the tooth at an angle of approximately 30 degrees. At what angle was it necessary to create the convergence of the walls of the stump of the tooth in relation to the axis of the tooth?

15-18 градусів 15-18 degrees

12-15 градусів 12-15 degrees

10-12 градусів 10-12 degrees

22-25 градусів 22-25 degrees

До 8 градусів Up to 8 degrees

82 / 200
Під час бокових рухів нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення різцевої точки із центрального положення в сторону вимірюється величиною кута в 100 — 110°. Що характеризує така величина зміщення різцевої точки? During the lateral movements of the lower jaw, the front teeth shift to the side. The movement of the incisal point from the central position to the side is measured by an angle of 100 — 110°. What characterizes such a shift cutting point?

Боковий різцевий шлях Lateral incisal path

Кут Бенета Benet's Angle

Боковий суглобовий шлях Lateral articular path

Сагітальний різцевий шлях Sagittal incisal path

Сагітальний суглобовий шлях Sagittal joint path

83 / 200
Батьки дитини 1,5 років звернулися до клініки зі скаргами на збільшення язика, порушення прийому їжі. Страждає з народження. Об’єктивно: загальний стан без особливостей. Язик збільшений в розмірі (макроглосія). Слизова оболонка його має зернисті міхуроподібні вирости. Язик щільний, безболісний під час пальпації. Який діагноз найбільш імовірний? Parents of a 1.5-year-old child came to the clinic with complaints of tongue enlargement, eating disorders. Suffers from birth. Objectively: general condition without features. Tongue increased in size (macroglossia). Its mucous membrane has granular cyst-like outgrowths. The tongue is dense, painless during palpation. What is the most likely diagnosis?

Кіста язика Tongue cyst

Лімфангіома язика Tongue lymphangioma

Фіброма язика Tongue fibroma

Рак язика Tongue cancer

Гемангіома язика Hemangioma of the tongue

84 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на значне стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об’єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у фронтальних ділянках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для роз’єднання прикусу i перебудови міо-татичних рефлексів слід застосувати у даному випадку? A 52-year-old patient complains of significant wear of teeth on the upper and lower jaws. Objectively: wear of teeth in the lateral areas of the lower jaw at the level of the gums and on 1 /3 in the frontal areas. The treatment is carried out in two stages. What design of prostheses to disconnect the bite and rebuild myo-tatic reflexes should be used in this case?

Пластмасова капа на весь зубний ряд Plastic cap for the entire dentition

Пластмасова капа у фронтальній ділянці Plastic hood in the frontal area

Капа з еластичної пластмаси Elastic plastic cap

Зубо-ясенева шина у бічних ділянках Tooth-gingival splint in lateral areas

Коронкова шина у бічних ділянках Crown tire in lateral areas

85 / 200
Дівчинці 1 рік 6 місяців. На вестибулярній поверхні 52, 51, 61, 62 розлогі каріозні порожнини в межах емалі. Зондування трохи болісне, перкусія 52, 51, 61, 62 безболісна. Яка тактика лікування найбільш доцільна? The girl is 1 year 6 months old. On the vestibular surface 52, 51, 61, 62 extensive carious cavities within the enamel. Probing is a little painful, percussion 52, 51, 61 , 62 is painless. What treatment tactics are the most appropriate?

Пломбування амальгамою Amalgam filling

Пломбування фосфат-цементом Filling with phosphate cement

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

Покриття фтор-лаком Covering with fluorine varnish

Імпрегнація сріблом Silver impregnation

86 / 200
Хворий 53-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об’єктивно: наявні 13, 24 і всі зуби на нижній щелепі. Нижня третина обличчя вкорочена, коронки 13, 24 - стерті на 2/3. Який конструкційний елемент забезпечить оптимальну фіксацію часткового знімного протезу на верхній щелепі? A 53-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for the purpose of prosthetics. Objectively: 13, 24 and all teeth on the lower jaw are present. The lower third of the face is shortened , crowns 13, 24 - erased by 2/3. Which structural element will ensure optimal fixation of a partial removable prosthesis on the upper jaw?

Опорно-підтримуючі кламери Supporting clamps

Дентоальвеолярні кламери Dentoalveolar clamps

Штанги Bars

Підтримуючі кламери Supporting Clips

Телескопічні коронки Telescopic crowns

87 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого стоматолога з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізались 36 та 46. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно використати в перші 1,5-2 роки після прорізування вказаних зубів? Parents of a 6-year-old child went to a pediatric dentist for a preventive examination of the child. The oral cavity was repaired. Recently, according to the parents, the child had 36 and 46 teeth. Which of the caries prevention methods is the most appropriate to use in the first 1.5-2 years after the eruption of the specified teeth?

Герметизація фісур Fissure sealing

Полоскання фторидом натрію Sodium fluoride rinse

Аплікації розчином ремоденту Remodent solution applications

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

Сріблення фісур Fissure silvering

88 / 200
У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безболісні. Після видалення розм’якшеного дентину виникло сполучення з поро- жниною зуба. Глибоке зондування безболісне. На рентгенограмі 85 зуба вогнище деструкції кісткової тканини в ділянці біфуркації, кортикальна пластинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуації найбільш доцільно використати: During the examination, a 6-year-old girl was found to have a deep carious cavity in the 85th tooth. Percussion and probing are painless. After removal of the softened dentin, a connection with the poro- with a tooth cavity. Deep probing is painless. On the radiograph of tooth 85, there is a focus of bone tissue destruction in the bifurcation area, cortical plate 35 without pathological changes. For a root filling in the given situation, it is most appropriate to use:

Фосфат-цемент Phosphate cement

Резорцин-формалінова паста Resorcin-formalin paste

Кальцієвмісна паста Calcium paste

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Цинк-євгенолова паста Zinc eugenol paste

89 / 200
У чоловіка 48-ми років на шкірі підборіддя з’явилася пустула, яка швидко розвинулася до щільного, різко болісного інфільтрату розміром 3х5 см. Шкіра над ним синьо-червоного кольору. У центрі три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшені, болісні. Який найбільш імовірний діагноз? A 48-year-old man developed a pustule on the skin of his chin, which quickly developed into a dense, sharply painful infiltrate measuring 3x5 cm. The skin above it is blue-red color. In the center, there are three zones of necrosis around the hair follicles. The lymph nodes of the chin are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Карбункул підборіддя Carbuncle of chin

Бешихове запалення підборіддя Beshich inflammation of the chin

Фурункул підборіддя Chin furuncle

Актиномікоз шкіри підборіддя Actinomycosis of chin skin

Атерома, яка нагноїлася Atheroma that suppurated

90 / 200
Хворий звернувся до щелепно-лицевого відділення зі скаргами на біль, набрякання у правій підочній ділянці та правій виличній ділянці, оніміння шкіри в ділянці правої половини верхньої губи, кровотечі з носа. Дані симптоми з’явились після травми. Яке захворювання слід запідозрити? The patient turned to the maxillofacial department with complaints of pain, swelling in the right suborbital area and right zygomatic area, numbness of the skin in the area of the right half of the upper lip, bleeding from nose. These symptoms appeared after an injury. What disease should be suspected?

Перелом верхньої щелепи за Le For II Fracture of the upper jaw by Le For II

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Le For III Le For III maxillary fracture

Перелом верхньої щелепи за Le For I Fracture of the upper jaw by Le For I

91 / 200
У хворої 56-ти років ерозія червоної облямівки нижньої губи овальної форми з гладенькою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхні ерозії кров’яні кірочки, які знімаються з утрудненням. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозії у місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визначте вид передраку нижньої губи: A 56-year-old patient has erosion of the red border of the lower lip of an oval shape with a smooth surface, rich red color. On the surface of the erosion, there are blood crusts that are removed with difficulty . After removing the crusts, there is a little bleeding. Light trauma of erosion in places where there are no crusts does not cause bleeding. Determine the type of precancer of the lower lip:

Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті Abrasive precancerous cheilitis Manganotti

Еритроплазiя Erythroplasia

Обмежений передраковий гіперкера-тоз Limited precancerous hyperkeratosis

Хвороба Боуена Bowen's disease

Бородавчастий передрак червоної облямівки губи Warty precancer of the red border of the lip

92 / 200
Дитина 12-ти років скаржиться на кровоточивість із зуба під час прийому їжі та чищєнні зу6ів. Зуб раніше 6олів. Об’єктивно: у 36 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба, виповнена розростаннями червоного кольору. Під час зондування визначається болісність і легка кровоточивість, перкусія безболісна, незначний біль від температурних подразників. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child complains of bleeding from the tooth during eating and brushing. The tooth previously erupted. Objectively: at 36, a deep cavity communicating with the cavity of the tooth filled with red growths. Pain and light bleeding are detected during probing, percussion is painless, slight pain from temperature stimuli. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Ясеневий поліп Ash polyp

Хронічний простий пульпіт Chronic simple pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний папіліт Chronic papillitis

93 / 200
Чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і прийомі твердої їжі. Об’єктивно: ясна у фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемована, набрякла, кровоточить під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота і ясна в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі за винятком 41 та 31 (I ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old man complains of bleeding gums when brushing his teeth and eating solid food. Objectively: the gums in the frontal area of the lower jaw are hyperemic, swollen, bleeding during palpation. The mucous membrane of the oral cavity and gums in other areas are unchanged. The bite is deep. The teeth are stable except for 41 and 31 (I degree of mobility). On the radiograph: resorption of the interalveolar partitions in the area 42, 41, 32, 31 to 1/ 3 root lengths. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз I ступінь Periodontosis I degree

Генералізований пародонтит, I ступінь Generalized periodontitis, I degree

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

94 / 200
Пацієнт 13-ти років скаржиться на біль і кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: ясна у ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, РМА=46%, гігієнічний індекс за Грином-Вермільйоном 2,5 бали. Попередній діагноз: загострення хронічного генералізованого катарального гінгівіту. З яким активним компонентом слід рекомендувати пасту даному пацієнту? A 13-year-old patient complains of pain and bleeding gums while brushing his teeth. Objectively: the gums in the area of all teeth are hyperemic, swollen, PMA=46% , hygienic index according to Green-Vermillion 2.5 points. Previous diagnosis: exacerbation of chronic generalized catarrhal gingivitis. With which active component should the paste be recommended for this patient?

Гліцерофосфат кальцію Calcium glycerophosphate

Хлоргексидин Chlorhexidine

Вітаміни А, D, Е Vitamins A, D, E

Монофторфосфат Monofluorophosphate

Комплекс мікроелементів Complex of trace elements

95 / 200
У чоловіка 30-ти років на шкірі крил носа з’явилися набряк і гіперемія, які поширилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньозовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоно-синюшного кольору, малюнок згладжений, підвищення місцевої температури. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильну форму. Який найбільш імовірний діагноз? In a 30-year-old man, swelling and hyperemia appeared on the skin of the wings of the nose, which spread to the skin of the upper lip and cheek. During the examination, a crack was found on the lower outer the edges of the left nostril. The skin is tense, dense, red-bluish in color, the pattern is smoothed, local temperature increases. The affected area has clear borders, an irregular shape. What is the most likely diagnosis?

Тромбофлебіт лицевої вени Thrombophlebitis of the facial vein

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Туберкульоз шкіри Skin tuberculosis

Рак шкіри Skin cancer

96 / 200
Жінка 35-ти років на другу добу після видалення зубу звернулася до щелепно-лицевого відділення зі скаргами на біль у білявушно-жувальній ділянці, відчуття, що немає контакту між зубами верхньої та нижньої щелеп праворуч. Під час огляду: підборіддя зсунуте ліворуч, рот напіввідкритий, губи зімкнуті, прикус порушений. Обмеження бічних рухів нижньої щелепи. Попереду від козелка правого вуха западання м’яких тканин. Яке дослідження найбільш інформативне при даному порушенні? On the second day after tooth extraction, a 35-year-old woman turned to the maxillofacial department with complaints of pain in the near-ear-chewing area, the feeling that there is no contact between by the teeth of the upper and lower jaws to the right. During the examination: the chin is shifted to the left, the mouth is half-open, the lips are closed, the bite is disturbed. Limitation of lateral movements of the lower jaw. Soft tissue subsidence in front of the right ear tubercle. What examination is most informative for this disorder?

Бімануальне дослідження СНЩС Bimanual examination of TMJ

Рентгенографія нижньої щелепи X-ray of the lower jaw

Рентгенографія СНЩС Roentgenography of TMJ

Ультразвукове дослідження СНЩС Ultrasound examination of TMJ

Симптом навантаження Load symptom

97 / 200
Хворому 50-ти років для заміщення дефекту нижнього зубного ряду планується виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплантати. На рентгенограмі: висота масиву кісткової тканини від проекції нижньощелепного каналу до верхівки альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Який вид імплантату найбільш показаний? A 50-year-old patient is scheduled to make a bridge-like prosthesis with implant support to replace a defect in the lower dentition. On the radiograph: the height of the bone mass from the projection of the mandibular canal to the apex of the alveolar ridge equals 2 cm. What type of implant is most indicated?

Ендодонто-ендоосальний Endodonto-endoosseous

Листоподібний Leaf

Підокісний Subsequent

Гвинтовий Screw

Конусоподібний Conical

98 / 200
Під час санації порожнини рота у ди- тини 10-ти років на вестибулярній поверхні в пришийковій ділянці 21, 12 ви-явлєні крейдяні плями. Поверхня емалі матова, гладенька, больова реакція на температурні подразники відсутня. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз? During the rehabilitation of the oral cavity of a 10-year-old child, 21, 12 chalk spots were detected on the vestibular surface in the cervical area. The enamel surface is matte and smooth , there is no pain reaction to temperature stimuli. What additional examination method will confirm the diagnosis?

Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі Stomatoscopy in ultraviolet light

Ортопантомографія Orthopantomography

Внутрішньоротова рентгенографія Intraoral X-ray

ЕОД EOD

Вітальне зафарбовування Welcome painting

99 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на біль та кровоточивість в ділянці 36 при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на медіально-жувальній поверхні 36 велика каріозна порожнина, виповнена м’ясистим пухлиноподібним утворенням, під час зондування виникає кровотеча та болючість в ділянці сполучення каріозної порожнини з пульповою камерою. Перкусія безболісна. ЕОД- 40 мкА. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of pain and bleeding in area 36 when eating solid food. Objectively: on the medial-chewing surface of 36, there is a large carious cavity, filled a fleshy tumor-like formation, during probing there is bleeding and tenderness in the area where the carious cavity connects with the pulp chamber. Percussion is painless. EOD - 40 μA. No radiological changes were detected. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Епуліс Epulis

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

100 / 200
Дитина народилася доношеною з вагою 3200 г, зріст 53 см. Пологи перші фізіологічні. Яке положення нижньої щелепи у дитини спостерігається після народження? The child was born full-term with a weight of 3200 g, a height of 53 cm. The first birth is physiological. What is the position of the lower jaw of the child after birth?

Фізіологічна ретрогенія Physiological retrogeny

Глибоке перекриття Deep overlap

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

Пряме співвідношення Direct correlation

Відкритий прикус Open Bite

101 / 200
Дитині 14-ти років показане видалення 14 за ортодонтичними показаннями. Які щипці необхідно використати при видаленні 14? A 14-year-old child is shown removal of 14 for orthodontic indications. What forceps should be used for removal of 14?

Щипці, вигнуті по площині Pliers curved in a plane

S-подібні щипці S-shaped forceps

Штикоподібні щипці Bayonet forceps

Дзьобоподібні щипці Beaked forceps

S-подібні з шипом S-shaped with spike

102 / 200
У дитини 14-ти років під час видалення 16 з приводу хронічного періо-донтиту відбулася перфорація верхньощелепної пазухи з проникненням дистального щічного кореня у верхньощелепну пазуху. Які подальші дії ліка- ря? A 14-year-old child had a perforation of the maxillary sinus with penetration of the distal buccal root into the maxillary sinus during removal of 16 due to chronic periodontitis. What are the further effects of the drug - rya?

Амбулаторно виконати гайморото-мію Perform maxillofacial surgery on an outpatient basis

Направити до стаціонару для оперативного втручання Send to hospital for surgery

Закрити перфорацію слизово-окісним клаптем Close the perforation with a muco-oxidic flap

Сформувати згусток, не повідомляти хворому Form a clot, do not inform the patient

Намагатися видалити корінь самостійно Try to remove root yourself

103 / 200
Дитина 2-х місяців неспокійна, погано спить, відмовляється від їжі, температура тіла - субфебрильна. Об’єктивно: на гіперемованій слизовій оболонці язика, губ, щік, піднебіння спостерігається сироподібний наліт, який легко знімається тампоном. Регіональні лімфатичні вузли дещо збільшені і болісні під час пальпації. Якому захворюванню відповідає зазначена симптоматика? A 2-month-old child is restless, sleeps poorly, refuses to eat, body temperature is subfebrile. Objectively: on the hyperemic mucous membrane of the tongue, lips, cheeks, there is a cheesy plaque on the palate, which is easily removed with a tampon. The regional lymph nodes are slightly enlarged and painful during palpation. What disease does the indicated symptomatology correspond to?

Хронічний атрофічний кандидозний стоматит Chronic atrophic candidal stomatitis

Стоматит під час кору Stomatitis during measles

Дифтерія Diphtheria

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Гострий псевдомембранозний канди-дозний стоматит Acute pseudomembranous candidal stomatitis

104 / 200
Хвора 35-ти років скаржиться на наростаючий пульсуючий біль 26. Об’єктивно: у 26 каріозна порожнина, що виповнена розм’якшеним дентином, порожнина зуба - закрита, зондування дна - безболісне, перкусія - різко болісна. Відзначається рухомість зуба I ступеня. Рентгенологічно змін не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? A 35-year-old patient complains of increasing throbbing pain 26. Objectively: 26 has a carious cavity filled with softened dentin, the tooth cavity is closed, bottom probing is painless, percussion is sharply painful. Tooth mobility of the 1st degree is noted. X-ray changes are not detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

105 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на печіння, свербіж та збільшення нижньої губи впродовж тривалого часу. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок згладженості носогубної складки. Нижня губа набрякла, в кольорі не змінена, під час пальпації безболісна. Складчастий язик. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complained of burning, itching and enlargement of the lower lip for a long time. Objectively: the face is asymmetrical due to the flattening of the nasolabial fold. The lower lip is swollen, in the color has not changed, it is painless during palpation. Folded tongue. What is the most likely diagnosis?

Лімфангіома Lymphangioma

Гранульоматозний хейліт Мішера Mischer's granulomatous cheilitis

Набряк Квінке Quincke edema

Гемангіома Hemangioma

Синдром Мелькерсона-Розенталя Melkersson-Rosenthal syndrome

106 / 200
Хворий 30-ти років, звернувся до стоматолога зі скаргами на косметичний дефект та незначну болючість 44 під час чищення зу6ів. Об’єктивно: виявлено каріозну порожнину V-го класу за Блеком в межах плащового дентину. Зондування стінок порожнини викликає незначну болючість, термопроба -позитивна. Який пломбувальний матеріал доцільно обрати для реставрації даної порожнини? A 30-year-old patient turned to the dentist with complaints of a cosmetic defect and slight pain 44 while brushing his teeth. Objectively: a carious cavity of the Vth class according to Black within the mantle dentin. Probing the cavity walls causes slight pain, the thermal test is positive. What filling material should be chosen for the restoration of this cavity?

Компомер Compomer

Амальгама Amalgam

Композитний матеріал хімічного твердіння Chemical hardening composite material

Полікарбоксилатний цемент Polycarboxylate cement

Кермет Kermet

107 / 200
Хворий 18-ти років скаржиться на короткочасний біль у 37 від солодкого і холодного. Об’єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожнина в межах плащового дентину, заповнена розм’якшеним дентином, зондування стінок каріозної порожнини болісне в області емалево-дентинної ділянки, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of short-term pain in 37 from sweet and cold. Objectively: on the chewing surface of 37, a carious cavity within the mantle dentin, filled with 'with thickened dentin, probing the walls of the carious cavity is painful in the area of the enamel-dentine area, EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

Гострий середній карієс Acute medium caries

108 / 200
У бійця 24-х років, пораненого осколком снаряду, діагностований перелом нижньої щелепи з дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний? A 24-year-old soldier, wounded by a shell fragment, was diagnosed with a fracture of the lower jaw with a bone defect in the chin area of more than 2 cm. What method of fixation of fragments of the lower jaw is indicated?

Шина Гунінга-Порта Guning-Port tire

Фіксація відламків апаратом Рудька Fixation of fragments with Rudka's apparatus

Міжщелепне лігатурне зв’язування за Айві Intermaxillary Ivy ligature

Прямий остеосинтез Direct osteosynthesis

Шини Тигерштедта Tigerstedt tires

109 / 200
Хвора 35-ти років звернулася до стоматолога з приводу новоутворення в ділянці 11, 12 зубів, яке безболісне, росте повільно. Під час обстеження: пухлина сплощеної форми, прилягає до зубів, має ніжку, забарвлення блідо-рожеве, розмір до 1,5 см, поверхня гладенька, консистенція щільна. Діагноз: епулід у ділянці 11, 12 зубів. Для якої форми епуліда характерна вказана картина? A 35-year-old patient consulted a dentist about a neoplasm in the area of 11, 12 teeth, which is painless and grows slowly. During the examination: the tumor is flattened, adjacent to the teeth, has a leg, color is pale pink, size up to 1.5 cm, surface is smooth, consistency is dense. Diagnosis: epulid in the area of 11, 12 teeth. What form of epulid is this picture typical for?

- -

Фіброзний Fibrous

Ангіоматозний Angiomatous

Гігантоклітинний Giant cell

Епулід вагітних Epulid of pregnant women

110 / 200
Жінка 49-ти років звернулася до хірургічного кабінету стоматологічної поліклініки зі скаргами на постійний сильний, ниючий біль в ділянці верхньої щелепи справа. З анамнезу відомо, що 17 неодноразово, але безуспішно лікувався терапевтомстоматологом з приводу загострення хронічного періо-донтиту. Який вид анестезії слід застосувати при видаленні 17? A 49-year-old woman applied to the surgery room of the dental polyclinic with complaints of constant severe, aching pain in the area of the upper jaw on the right. From the anamnesis, it is known that 17 times, but was unsuccessfully treated by a dentist for an exacerbation of chronic periodontitis. What type of anesthesia should be used when removing 17?

Різцева та палатинальна Incisal and palatal

Туберальна, різцева та палатинальна Tuberal, incisor and palatal

Торусальна Torusalna

Туберальна та різцева Tuberal and incisor

Туберальна та палатинальна Tuberal and palatal

111 / 200
При стоматологічному обстежені дитини виявлено аномальну форму центральних різців: бочкоподібна форма, напівмісяцева виїмка по ріжучому краю. З анамнезу відомо, що під час вагітності мати дитини хворіла на сифіліс. Крім аномалії зубів у дитини мають місце глухота і паренхіматозний кератит. Як називається описана вище аномалія розвитку зубів? During the child's dental examination, an abnormal shape of the central incisors was revealed: a barrel-shaped shape, a half-moon notch along the cutting edge. It is known from the anamnesis that the child's mother suffered from syphilis during pregnancy. In addition to the abnormality of the teeth, the child has deafness and parenchymal keratitis. What is the name of the above-described abnormality of teeth development?

Ерозія твердих тканин Hard tissue erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Флюороз (деструктивна форма) Fluorosis (destructive form)

Зуби Пфлюгера Pfluger's Teeth

Зуби Гетчінсона Hutchinson's Teeth

112 / 200
Пацієнту виготовляються часткові знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомічні відбитки еластичним альгінатним матеріалом. Визначте найдоцільніші дії лікаря: Partial removable plate prostheses are made for the patient on the upper and lower jaws. Anatomic impressions are taken from both jaws with elastic alginate material. Determine the most appropriate actions of the doctor:

Підсушити відбитки на відкритому повітрі Dry prints outdoors

Негайно передати відбитки до лабораторії Send the prints to the lab immediately

Зберігати відбитки 90 хвилин в мі-кротеновому пакеті Save prints for 90 minutes in micro-croten package

Передати відбитки для знезараження Submit fingerprints for disinfection

Запросити зубного техніка для сумісної оцінки відбитків Invite dental technician for joint evaluation of impressions

113 / 200
Хвора 12-ти років скаржиться на естетичний недолік. Об’єктивно: зменшена нижня третина обличчя, фронтальні зуби верхньої щелепи перекривають нижні на 3/3 висоти, нахилені орально, у бічних відділах на всьому протязі однойменно-горбиковий контакт антагонiстiв, змикання перших постійних молярів за 2 класом Енгля. У яких площинах мають місце порушення змикання зубів у даному випадку? A 12-year-old patient complains of an aesthetic defect. Objectively: the lower third of the face is reduced, the front teeth of the upper jaw overlap the lower ones by 3/3 of the height, they are tilted orally , in the lateral sections along the entire length of the eponymous-cuspid contact of the antagonists, closure of the first permanent molars according to Engle class 2. In which planes do teeth closure disorders occur in this case?

У трансверзальній In transversal

У сагітальній і вертикальній In sagittal and vertical

У трансверзальній і вертикальній In transversal and vertical

У вертикальній In vertical

У сагітальній In sagittal

114 / 200
Хворий 65-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології з приводу виготовлення ектопротезу орбіти, втраченої внаслідок травми. За допомогою чого здійснюється фіксація протезу орбіти? A 65-year-old patient applied to the orthopedic dentistry clinic for the manufacture of an ectoprosthesis of the orbit lost as a result of an injury. What is the fixation of the orbital prosthesis?

Затискачі Clamps

Окулярна оправа Eyeglass frame

Годинникова пружина Clockspring

Магніти Magnets

Шарнірні пристрої Hinged devices

115 / 200
Хворому 56-ти років виготовляється частковий знімний пластинковий протез. Об’єктивно: у ротовій порожнині на верхній щелепі відсутні 17, 16, 15,14, 25, 26, 27, 28. На які зуби повинні спиратися плечі кламерів, щоб забезпечити трансверзальну кламерну лінію? A 56-year-old patient is being made a partial removable plate prosthesis. Objectively: 17, 16, 15, 14, 25, 26 are missing in the oral cavity on the upper jaw , 27, 28. On which teeth should the arms of the staplers rest to ensure a transverse staple line?

13 та 18 13 and 18

- -

24,13 та 18 24,13 and 18

13 та 24 13 and 24

24 та 18 24 and 18

116 / 200
До клініки ортопедичної стоматології звернулась жінка 56-ти років зі скаргами на біль під дугою бюгельно-го протезу. З анамнезу з’ясовано, що бюгель було накладено тиждень тому в іншому місті. Має місце механічна травма слизової оболонки піднебінного склепіння дугою бюгельного протезу. На якій відстані від піднебіння повинна знаходитись дуга бюгельного протезу, щоб запобігти цьому ускладненню? A 56-year-old woman came to the Orthopedic Dentistry Clinic with complaints of pain under the arch of the brace prosthesis. From the anamnesis, it was found that the brace was applied a week ago in another city. There is a mechanical injury of the mucous membrane of the palatine arch by the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the arch of the sky?

2-3 мм 2-3 mm

5-6 мм 5-6 mm

0,5 мм 0.5 mm

0,2 - 0,3 мм 0.2 - 0.3 mm

1,5 - 2,0 мм 1.5 - 2.0 mm

117 / 200
Пацієнтка 47-ми років скаржиться на обмежену рухливість нижньої щелепи вранці, періодичний тупий біль в правому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС) і скутість у суглобах. Зі слів пацієнтки, скутість зникає впродовж дня після 'розробки'суглобів. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене до 2,5 см, відзначається хрускіт у суглобах. Середня лінія зміщується праворуч на 3-4 мм, пальпація правої суглобової голівки болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient complains of limited mobility of the lower jaw in the morning, periodic dull pain in the right temporomandibular joint (TMJ) and stiffness in the joints. According to the patient , the stiffness disappears during the day after the 'development' of the joints. Objectively: the face is symmetrical, the opening of the mouth is limited to 2.5 cm, there is a crunch in the joints. The midline shifts to the right by 3-4 mm, palpation of the right articular head is painful. What is the most probable diagnosis?

Гострий серозний артрит правого СНЩС Acute serous arthritis of the right TMJ

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

Артроз правого СНЩС Arthritis of the right TMJ

Перелом правого виростка нижньої щелепи Fracture of the right condyle of the lower jaw

Хронічний артрит правого СНЩС Chronic arthritis of the right TMJ

118 / 200
У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна гіперемо-вані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каменю. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубів - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини кореня. Який найбільш імовірний діагноз? A 50-year-old patient complains of difficulty chewing food, tooth mobility, bad breath, bleeding gums. Objectively: the gums are hyperemic with cyanotic shade, the presence of calculus. Periodontal pockets within the molars of the upper jaw are 8 mm, in the rest of the teeth - 6 mm. On the radiograph, bone tissue resorption for 2/3-1/2 of the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the first stage, chronic course

Генералізований пародонтит III ст, загострений перебіг Generalized periodontitis of the 3rd century, acute course

Генералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the III stage, chronic course

Генералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Генералізований пародонтит II ст, загострений перебіг Generalized periodontitis II century, acute course

119 / 200
Хвора 18-ти років скаржиться на розростання ясен, біль та кровоточивість при прийомі твердої їжі. Об’єктивно: гіперемія, набряк ясен, гіпертрофія ясеневого краю біля 12,13,14 до 1/2 висоти коронок. Формалінова проба безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old patient complains of gum growth, pain and bleeding when eating solid food. Objectively: hyperemia, swelling of the gums, hypertrophy of the gingival margin around 12, 13.14 to 1/2 crown height. Formalin test is painless. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит I ступеню, загострений перебіг Generalized periodontitis of the first degree, acute course

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит II ступеню, хронічний перебіг Generalized periodontitis II degree, chronic course

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

120 / 200
У хворого 34-х років внаслідок травми (падіння) з’явилася рухомість альвеолярного відростка з зубами всієї верхньої щелепи, прикус змінений. На рентгенограмі визначається щілина перелому, що проходить від грушоподібного отвору по дну гайморової пазухи по обидва боки. Який найбільш імовірний діагноз? In a 34-year-old patient, as a result of an injury (a fall), the mobility of the alveolar process with the teeth of the entire upper jaw appeared, the bite has changed. The radiograph shows a fracture gap that passes from the piriform foramen along the bottom of the maxillary sinus on both sides. What is the most likely diagnosis?

Однобічний перелом верхньої щелепи Unilateral fracture of the upper jaw

Частковий перелом альвеолярного відростка Partial fracture of the alveolar process

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II Le Fort II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III Le Fort III fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I Le Fort I fracture of the upper jaw

121 / 200
У хлопчика віком 1 місяць у медіального краю нижньої повіки з правого боку рана з гнійним виділенням. Захворів раптово, температура тіла до 40oC. Загальний стан важкий. На другий день захворювання з’явився інфільтрат у внутрішнього краю очниці і щоки з правого боку. Шкіра над ним гі-перемована, флюктуація не визначається. Очна щілина звужена. З правого носового ходу виділяється гній. На вестибулярній поверхні альвеолярного відростка і на піднебінні праворуч має місце інфільтрат. Слизова оболонка по перехідній складці над ним гіперемо-вана, визначається флюктуація. Який найбільш імовірний діагноз? A 1-month-old boy has a wound with purulent discharge in the medial edge of the lower eyelid on the right side. He fell ill suddenly, body temperature up to 40oC. The general condition is serious. On the second day disease, an infiltrate appeared in the inner edge of the eye socket and cheek on the right side. The skin above it is hy-permeated, the fluctuation is not determined. The eye slit is narrowed. Pus is released from the right nasal passage. There is an infiltrate on the vestibular surface of the alveolar process and on the palate on the right. The mucous membrane along the transitional fold above it is hyperemo-vated, fluctuation is determined. What is the most likely diagnosis?

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Гострий дакріоцистит Acute dacryocystitis

Флегмона очниці з правого боку Phlegmon of the eye socket on the right side

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

Гострий правобічний гайморит Acute right-sided sinusitis

122 / 200
Поранено солдата 20-ти років. Об’єктивно: повністю відсутні підборіддя і нижня щелепа до 34 і 45 зубів. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зуби стійкі. На якому етапі медичної евакуації пораненому буде надана спеціалізована медична допомога? Wounded 20-year-old soldier. Objectively: completely missing chin and lower jaw up to 34 and 45 teeth. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 teeth are stable. At what stage of the medical evacuation will the wounded be provided with specialized medical assistance?

ОМО OMO

ОмедБ OmedB

МПБ MPB

СВПХШ СВХШШ

МПП MPP

123 / 200
Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на утворення на нижній губі, яке швидко збільшується у розмірах. Під час обстеження на червоній облямівці нижньої губи виявлений сірувато-червоний вузлик з заглибленням у центрі, заповнений роговими масами, які легко знімаються. Вузлик безболісний, рухливий. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient complained of a growth on the lower lip, which is rapidly increasing in size. During the examination, a grayish-red nodule was found on the red border of the lower lip with a depression in the center, filled with horny masses that are easily removed. The nodule is painless, mobile. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперкера-тоз червоної облямівки Limited precancerous hyperkeratosis of the red border

Вузликовий бородавчастий передрак червоної облямівки Nodular warty precancer of the red border

Базаліома Basal tumor

Кератоакантома Keratoacanthoma

Папілома Papilloma

124 / 200
Пацієнт 60-ти років санує порожнину рота перед оперативним втручанням з приводу катаракти. Після обстеження було встановлено діагноз: хронічний середній карієс 22 (V клас за Блеком). Який пломбувальний матеріал не слід застосовувати у цього хворого? A 60-year-old patient cleans the oral cavity before cataract surgery. After the examination, a diagnosis was made: chronic medium caries 22 (Class V according to Black). What the filling material should not be used in this patient?

Силікатний цемент Silicate cement

Мікрогібридний матеріал хімічного твердіння Microhybrid chemical hardening material

Мікрогібрідний матеріал світлового твердіння Microhybrid Light Curing Material

Макронаповнений композит хімічного твердіння Macro-filled chemical hardening composite

Склоіономірний цемент хімічного твердіння Glass ionomer cement of chemical hardening

125 / 200
Хворий 23-х років скаржиться на періодичний біль у ділянці 11, випинання альвеолярного відростка. 4 роки тому була травма. Об’єктивно: коронка 11 темного кольору, перкусія зуба безболісна. На рентгенограмі розрідження кісткової тканини округлої форми діаметром 2,0 см з чіткими контурами у верхівки кореня 11. Пункція: рідина жовтуватого кольору з кристалами холестерину. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old patient complains of periodic pain in area 11, protrusion of the alveolar process. There was an injury 4 years ago. Objectively: crown 11 is dark, percussion the tooth is painless. On the X-ray, there is a 2.0 cm diameter thinning of the bone tissue with a rounded shape with clear contours at the tip of the root 11. Puncture: a yellowish liquid with cholesterol crystals. What is the most likely diagnosis?

Амелобластома верхньої щелепи Ameloblastoma of the upper jaw

Остеобластокластома верхньої щелепи Osteoblastoclastoma of the upper jaw

Хронічний остеомієліт верхньої щелепи Chronic osteomyelitis of the upper jaw

М ’яка одонтома верхньої щелепи Soft odontoma of the upper jaw

Радикулярна кіста верхньої щелепи Radicular cyst of the upper jaw

126 / 200
Хвора 45-ти років звернулася з метою протезування. Працює диктором на телебаченні. Об’єктивно: зубний ряд нижньої щелепи безперервний, на верхній щелепі кінцевий та включений дефекти в бічних ділянках. Зуби, що за- лишилися 18, 17,13, 12,11, 21, 22, 23, 24 стійкі. Які фіксуючі елементи бюгель-ного протезу слід застосувати з косметичною метою? A 45-year-old patient applied for prosthetics. She works as an announcer on television. Objectively: the dentition of the lower jaw is continuous, on the upper jaw it is terminal and includes defects in in the lateral areas. The remaining teeth 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 are stable. What fixing elements of the Bügel prosthesis should be used for cosmetic purposes?

Дентоальвеолярні кламери Dentoalveolar clamps

Атачмени і балкову систему Attachmen and beam system

Кламери системи Нея Ney system staples

Телескопічні коронки Telescopic crowns

Кламери Джексона і Боніхарта Jackson and Bonehart Clamers

127 / 200
В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 34-х років зі скаргами на біль та хрускіт в кінцевій фазі відкривання рота. В анамнезі 'вивих'. Амплітуда максимального відкривання рота - 58 мм. До якої величини слід обмежити відкривання рота? A 34-year-old patient came to the clinic of orthopedic dentistry with complaints of pain and crunching in the final phase of mouth opening. He has a history of 'dislocation'. Amplitude of maximum mouth opening - 58 mm. To what value should the opening of the mouth be limited?

До 25-30 мм Up to 25-30 mm

До 90-100 мм Up to 90-100 mm

До 40-50 мм Up to 40-50 mm

До 10-15 мм Up to 10-15 mm

До 50-60 мм Up to 50-60 mm

128 / 200
У 12-річного хлопчика неправильне розташування ікла на верхній щелепі. 13 розташований вестибулярно, вище оклюзійної площини; проміжок між 14 та 12 - 6,5 мм. Оберіть раціональний метод лікування: A 12-year-old boy has an incorrect canine position on the upper jaw. 13 is located vestibular, above the occlusal plane; the gap between 14 and 12 is 6.5 mm. Choose a rational method of treatment:

Апаратурний та міогімнастика Apparatus and myogymnastics

Хірургічний та міогімнастика Surgical and myogymnastics

Хірургічний та апаратурний Surgical and hardware

Апаратурний Hardware

Хірургічний та фізіотерапевтичний Surgical and physiotherapeutic

129 / 200
В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишились невикористані стоматологічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення стерильності цього стоматологічного інструментарію? In the dental office after the work shift, unused dental instruments remained on the sterile table. What measures should be taken to ensure the sterility of this dental instrument?

Передстерилізаційне очищення, стерилізація Pre-sterilization cleaning, sterilization

Тільки дезинфекція Disinfection only

Стерилізація без попередньої обробки Sterilization without pretreatment

Дезинфекція, стерилізація Disinfection, sterilization

Дезинфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація Disinfection, pre-sterilization cleaning, sterilization

130 / 200
Хвора 42-х років скаржиться на біль у яснах, посилення їх кровоточивості, збільшення рухомості зубів, неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна яскраво гіперемовані, різко набряклі, легко кровлять під час пальпації. Корені зубів оголені, пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм із гнійним ексуда- том, над’ясенний і під’ясенний зубний камінь. Рухомість зубів II-III ст. На ор-топантомограмі - резорбція міжзубних перегородок до1/2 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of pain in the gums, increased bleeding, increased tooth mobility, bad breath. Objectively: the gums are hyperemic, sharp swollen, easily bleed during palpation. Tooth roots are exposed, periodontal pockets 4-6 mm deep with purulent exudate, supragingival and subgingival calculus. II-III century tooth mobility. On orthopantomogram - resorption of interdental septa to 1/2 their height. What is the most likely diagnosis?

Загострення генералізованого паро-донтиту II ст Aggravation of generalized periodontitis II century

Загострення генералізованого паро-донтиту III ст Aggravation of generalized periodontitis III century

Іенералізований пародонтит III ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis III stage, chronic course

Іенералізований пародонтит II ст, хронічний перебіг Generalized periodontitis of the II century, chronic course

Загострення генералізованого паро-донтиту I ст Aggravation of generalized periodontitis of the 1st century

131 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на утруднене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи після неліко-ваного перелому. Об’єктивно: відсутні 35, 36, 38, 45, 46. Решта зубів інтактні. 43, 44, 47, 48 поза контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням до 1 см. Яка оптимальна конструкція протеза для нижньої щелепи показана? A 60-year-old patient complains of difficulty chewing food due to displacement of the lower jaw after an untreated fracture. Objectively: missing 35, 36, 38, 45, 46. The rest of the teeth are intact. 43, 44, 47, 48 are out of contact with the upper laterals and with an oral deviation of up to 1 cm. What optimal design of the prosthesis for the lower jaw is shown?

Суцільнолитий мостоподібний протез One-piece bridge prosthesis

Адгезивний протез Adhesive prosthesis

Протез із подвійним зубним рядом Denture with double row of teeth

Шина Ванкевич Shyna Vankevich

Дуговий протез Arch prosthesis

132 / 200
Хворий скаржиться на косметичний дефект 23. Об’єктивно: коронкова частина 23 зруйнована на 80%, корінь стійкий, канал запломбовано до верхівки. Після обстеження прийняте рішення про відновлення зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою. На яку оптимальну глибину слід розширити канал 23? The patient complains about cosmetic defect 23. Objectively: the crown part of 23 is destroyed by 80%, the root is stable, the canal is sealed to the top. After the examination, a decision was made to restore of the destroyed tooth with a cast stump-root tab. To what optimal depth should canal 23 be expanded?

На 1/2 довжини каналу On 1/2 channel length

На 1/3 довжини каналу On 1/3 channel length

На 1/4 довжини каналу On 1/4 channel length

На всю довжину каналу For the entire length of the channel

На 2/3 довжини каналу On 2/3 of the length of the channel

133 / 200
На сортувальний пост медичного пункту полку (МПП) доставлено пораненого у щелепнолицеву ділянку, в якого під час дозиметричного контролю зафіксовано ураження радіоактивними речовинами. У який функціональний підрозділ МПП необхідно скерувати потерпілого? A person wounded in the maxillofacial area was brought to the triage post of the regimental medical center (MPP), in which damage by radioactive substances was recorded during dosimetric control. To which functional unit of the MPP should be directed the victim?

Евакуаційна палатка Evacuation tent

Приймально-сортувальна палатка Reception-sorting tent

Площадка спеціальної обробки Special processing site

Перев’язочна палатка Bandage Tent

Ізолятор Isolator

134 / 200
Хвора 46-ти років звернулася зі скаргами на 6іль у привушно-жувальній ділянці злiва, порушення рухів нижньої щелепи. Об’єктивно: почервоніння шкіри над лівим скроневонижньощелепним суглобом (СНЩС) і набряк тканин довкола. Порушення функції лівого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний? A 46-year-old patient complained of pain in the parotid-chewing area on the left, impaired movement of the lower jaw. Objectively: redness of the skin over the left temporomandibular joint ( TMJ) and swelling of surrounding tissues. Dysfunction of the left TMJ. What is the most likely diagnosis?

Артроз лівого СНЩС Arthrosis of the left TMJ

Анкілоз лівого СНЩС Ankylosis of the left TMJ

Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС Acute serous left-sided TMJ arthritis

Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС Acute purulent left-sided TMJ arthritis

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

135 / 200
Хвора скаржиться на обмежене відкривання рота. З анамнезу встановлено наявність внутрішньосугло-бових розладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічне дослідження: субхон-дральний склероз суглобових площадок, рівномірне звуження суглобової щілини, обмеження екскурсії виросткового відростка лівого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний? The patient complains of limited opening of the mouth. From the anamnesis, the presence of intra-articular disorders in the left temporomandibular joint (TMJ) was established. X-ray examination: subchondral sclerotic joint pads, uniform narrowing of the joint space, limitation of excursion of the condylar process of the left TMJ. What is the most likely diagnosis?

Артроз лівого СНЩС Arthritis of the left TMJ

Анкілоз лівого СНЩС Ankylosis of the left TMJ

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

Гострий серозний лівобічний артрит СНЩС Acute serous left-sided TMJ arthritis

Гострий гнійний лівобічний артрит СНЩС Acute purulent left-sided TMJ arthritis

136 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на утруднене відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу встановлено: 2-3 місяці тому впродовж декількох днів був нетривалий, неінтенсивний, двобічний біль у привушно-жувальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження та дискомфорту в ділянках лівого і правого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний? A 46-year-old patient complains of difficulty opening her mouth, increased body temperature, swelling of the tissues around both temporomandibular joints (TMJs). From the anamnesis, it was established: 2- 3 months ago, for several days, there was short-term, non-intense, bilateral pain in the parotid-chewing areas, restriction of opening the mouth, a feeling of tension and discomfort in the areas of the left and right TMJ. What is the most likely diagnosis?

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Артроз Arthritis

Фіброзний анкілоз Fibrous ankylosis

Інфекційний артрит Infectious arthritis

137 / 200
Хлопчику 10 років. Обличчя симетричне, пропорційне. Дихання ротове. В порожнині рота: форма зубних дуг сідлоподібна, високе піднебіння. Ключ оклюзії збережений. Який найбільш імовірний діагноз? The boy is 10 years old. The face is symmetrical, proportional. Mouth breathing. In the oral cavity: the shape of the dental arches is saddle-like, the palate is high. The key of occlusion is preserved. What is the most likely diagnosis?

Дистальний прикус Distal bite

Видовження зубних рядів Elongation of tooth rows

Розширення зубних рядів Expansion of dental rows

Звуження зубних рядів Narrowing of tooth rows

Мезіальний прикус Mesial bite

138 / 200
Жінка 56-ти років звернулася зі скаргами на безболісне новоутворення на альвеолярному гребні верхньої щелепи зліва. Під час огляду: на ясні в ділянці премолярів яскравочервона пухлина, що розташована по обидва боки альвеолярного гребня. Пухлина на широкій основі, щільно-еластичної консистенції, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 56-year-old woman complained of a painless neoplasm on the alveolar ridge of the upper jaw on the left. During examination: a bright red tumor located on the gingiva in the area of the premolars both sides of the alveolar ridge. A tumor on a broad base, with a dense-elastic consistency, painless. What is the most likely diagnosis?

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

Центральна форма остеобластокла-стоми Central form of osteoblastoclastoma

Периферійна форма остеобласто-кластоми Peripheral form of osteoblastoma-clastoma

Папілома Papilloma

Фіброзний епулід Fibrous epulid

139 / 200
До відділення щелепно-лицевої хірургії надійшла жінка 37-ми років зі скаргами на біль у щоці, що посилюється під час дотику. З анамнезу відомо що 5 днів тому впала з драбини та 'за-била'щоку. Об’єктивно: в товщі щоки виявлено обмежений інфільтрат, шкіра щоки гіперемована, важко береться у складку, симптом флюктуації. Слизова оболонка набрякла, з відбитками зубів. Який найбільш імовірний діагноз? A 37-year-old woman came to the department of maxillofacial surgery with complaints of pain in the cheek that worsens when touched. It is known from the anamnesis that she fell 5 days ago from a ladder and a 'bruise' of the cheek. Objectively: a limited infiltrate was found in the thickness of the cheek, the skin of the cheek is hyperemic, it is difficult to take the fold, a symptom of fluctuation. The mucous membrane is swollen, with imprints of teeth. What is the most likely diagnosis?

Нагноєна гематома щоки Suppurative cheek hematoma

Травматичний остеомієліт нижньої щелепи Traumatic osteomyelitis of the lower jaw

Гематома щоки Cheek hematoma

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Флегмона щоки Phlegmon of the cheeks

140 / 200
Жінка 40-ка років хворіє на хронічний генералізований пародонтит. Об’єктивно: зубні ряди безперервні, 42, 41, 31, 32 мають рухомість 1 ступеню. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів? A 40-year-old woman suffers from chronic generalized periodontitis. Objectively: the tooth rows are continuous, 42, 41, 31, 32 have mobility of the 1st degree. What tire the most aesthetic for this group of teeth?

Ковпачкова шина Cap tire

Капова шина Cap tire

Шина зі спаяних комбінованих коронок Tyre from soldered combined crowns

Шинування на основі Glass Span та фотополімерів Glass Span and photopolymer splinting

Кільцева шина Ring tire

141 / 200
Під час ремонту стоматологічного кабінету вирішено освітлювати його люмінесцентними лампами. Яким має бути рівень освітленості кабінету в люксах? During the renovation of the dental office, it was decided to illuminate it with fluorescent lamps. What should be the level of illumination of the office in suites?

400 лк 400 lx

500 лк 500 lx

200 лк 200 lx

100 лк 100 lx

300 лк 300 lx

142 / 200
Пацієнт скаржиться на косметичний дефект. При огляді виявлено відсутність 21 зуба, коронки 11 та 22 зубів інтактні, мають високу коронкову частину, відносно паралельні. Препарувати зуби, робити імплантацію та користуватись знімним протезом пацієнт відмовився. Яку ортопедичну конструкцію потрібно виготовити? The patient complains of a cosmetic defect. The examination revealed the absence of 21 teeth, the crowns of 11 and 22 teeth are intact, have a high crown part, and are relatively parallel. Prepare the teeth, make an implant and the patient refused to use a removable prosthesis. What orthopedic construction should be made?

Імедіат-протез Immediate prosthesis

Пластинковий протез Plate prosthesis

Адгезивний протез Adhesive prosthesis

Протез із поліпропілену Polypropylene prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

143 / 200
Хворий 47-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність пухлини на шкірі у правій щічній ділянці, яка свербить та значно збільшилась за останній час. При огляді виявлена пухлина неправильної форми, розміром до 1,5 см, чорного кольору, блискуча. Який найбільш імовірний діагноз? A 47-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a tumor on the skin in the right cheek area, which itches and has increased significantly recently. During the examination, a tumor was found irregular shape, up to 1.5 cm in size, black, shiny. What is the most likely diagnosis?

Шкірний ріг Skin horn

Рак шкіри Skin cancer

Базаліома шкіри Basalioma of the skin

Меланома шкіри Skin Melanoma

Пігментний невус Pigment nevus

144 / 200
Пацієнтка 38-ми років звернулася до лікаря-ортопеда зі скаргами на металевий присмак, сухість у роті та печію язика. Об’єктивно: на нижній щелепі дефекти зубних рядів заміщені паяними мостоподібними протезами із нержавіючої сталі. Який метод обстеження доцільно використати? A 38-year-old female patient turned to an orthopedic doctor with complaints of a metallic taste, dry mouth and burning tongue. Objectively: defects of the dentition in the lower jaw replaced by soldered bridge-like prostheses made of stainless steel. What method of examination should be used?

Міографія Myography

Гальванометрія Galvanometry

Електроодонтометрія Electroodontometry

Мастікаціографія Mastication

Оклюзіографія Occlusiography

145 / 200
Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюються вночі та під час вживання холодного. Об’єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child complains of self-inflicted toothache on the right upper jaw, which worsens at night and when eating cold food. Objectively: at 65, a deep cavity , which communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes pain that slowly passes. What is the most likely diagnosis?

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний пульпіт Acute serous pulpitis

146 / 200
Хворий 28-ми років скаржиться на косметичний дефект у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 11 зруйнована нижче рівня ясен. Корінь стійкий, перкусія безболісна. Планується протезування куксовою вкладкою з подальшим покриттям її металокерамічною коронкою. Який додатковий метод діагностики треба використати в цій клінічній ситуації? A 28-year-old patient complains of a cosmetic defect in the frontal area of the upper jaw. Objectively: the crown part of 11 is destroyed below the level of the gums. The root is stable, percussion is painless. Prosthetics with a stump insert are planned, followed by its covering with a metal-ceramic crown. What additional diagnostic method should be used in this clinical situation?

Мастикаціографія Mastication

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

Електроміографія Electromyography

Рентгенодіагностика X-ray diagnostics

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

147 / 200
Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у підни-жньощелепній ділянці зліва, підвищення температури до 37,5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м’яко-еластичної консистенції, рухливий, розміром 2х2,5 см, пальпація злегка болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів гіперемова-ний. Який найбільш імовірний діагноз? Parents of a 6-year-old child complained of pain in the child's upper-mandibular area on the left, an increase in temperature to 37.5oC. Objectively: the face is asymmetrical due to the infiltrate of the submandibular area on the left. The infiltrate is of a soft-elastic consistency, mobile, 2x2.5 cm in size, palpation is slightly painful, the skin is not changed. The teeth are intact. The pharynx is hyperemic. What is the most likely diagnosis?

Гострий серозний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute serous neodontogenic submandibular lymphadenitis

Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки Adenophlegmon of the submandibular area

Гострий гнійний неодонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт Acute purulent neodontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий серозний одонтогенний під-нижньощелепний лімфаденіт Acute serous odontogenic submandibular lymphadenitis

Гострий гнійний одонтогенний підни-жньощелепний лімфаденіт Acute purulent odontogenic submandibular lymphadenitis

148 / 200
Пацієнт скаржиться на нападоподі-бний біль у зубі на верхній щелепі зліва, що підсилюється вночі та від дії різних подразників, іррадіює у ліву скроню та око. Подібні напади були три місяці тому, лікування не проводилося. Об’єктивно: в 25 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування в точці сполучення різко болісне, вертикальна перкусія слабко болісна, горизонтальна - безболісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 25 без змін, пальпація безболісна. Термодіагностика різко болісна, напад болю довготривалий. ЕОД- 60 мкА. Рентгенодіагностика -незначне розширення періодонтальної щілини біля верхівки кореня 25. Який найбільш імовірний The patient complains of an attack-like pain in the tooth on the upper jaw on the left, which intensifies at night and from the action of various stimuli, radiating to the left temple and eye. Similar attacks were three months ago, the treatment was not carried out. Objectively: in 25 a deep carious cavity connecting with the cavity of the tooth. Probing at the point of connection is sharply painful, vertical percussion is mildly painful, horizontal - painless. The mucous membrane in the projection of the apex of the root 25 is unchanged, palpation is painless. Thermodiagnosis is sharply painful, the pain attack is long-lasting. EOD - 60 μA. X-ray diagnosis - slight expansion of the periodontal gap near the apex of the root 25. Which is the most probable

Гострий загальний пульпіт Acute general pulpitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

149 / 200
Молодий чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота. Об’єктивно: ясеневі сосочки помірно набряклі, застійно гіперемова-ні, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,5. Яку пасту Ви запропонуєте цьому хворому для чищення зубів, проводячи комплексну терапію захворювання? A 23-year-old young man complains of bleeding gums while brushing his teeth, abundant plaque formation, despite careful oral hygiene care. Objectively: the gingival papillae are moderately swollen, congested, hyperemic, and bleed when touched. Hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.5. What toothpaste would you recommend to this patient for brushing his teeth while conducting complex therapy of the disease?

Паста, що містить мінералізуючи компоненти Pasta containing mineralizing components

Паста, що містить протигрибкові препарати Pasta containing antifungal drugs

Гелева зубна паста, що містить мікроелементи Gel toothpaste containing trace elements

Фторвмісна паста Fluorine paste

Паста, що містить сольові додатки Pasta containing salt additives

150 / 200
Вагітна жінка 24-х років звернулася зі скаргами на появу за останній час декількох каріозних порожнин, випадіння раніше встановлених пломб. Під час об’єктивного обстеження встановлено: індекс КПУ=16, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,3 бали. Оберіть оптимальний матеріал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку: A 24-year-old pregnant woman complained about the recent appearance of several carious cavities, the loss of previously installed fillings. During an objective examination, the following was found: the KPU index =16, hygienic index according to Fedorov-Volodkina - 3.3 points. Choose the optimal material for filling carious cavities in this case:

Композит світлового твердіння Light Curing Composite

Композит хімічного твердіння Chemical Hardening Composite

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Срібна амальгама Silver Amalgam

151 / 200
Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники? A group of specialists conducts an epidemiological survey of certain age groups to study the prevalence of signs of periodontal disease and the need for treatment. What index is used to study these indicators?

PMA (Парма) PMA (Parma)

OHJ-S (Гріна-Вермільона) OHJ-S (Green-Vermilion)

CPITN (ВООЗ) CPITN (WHO)

PDJ (Рамф’єрда) PDJ (Rumfjörður)

PJ (Рассела) PJ (Russell)

152 / 200
У пацієнта 60-ти років після нескладного видалення 37 зуба спостерігається рясна коміркова кровотеча. З анамнезу встановлено, що хворий страждає на гіпертонічну хворобу впродовж останніх 6-ти років. В даний час АТ- 180/110 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу має надати лікар? A 60-year-old patient has profuse cellular bleeding after a simple extraction of tooth 37. From the anamnesis, it was established that the patient has been suffering from hypertension for the past 6 years. Currently, blood pressure is 180/110 mm Hg. What emergency care should the doctor provide?

Ввести гемостатичні препарати Enter hemostatic drugs

Ввести гіпотензивні препарати і провести тугу тампонаду комірки Introduce antihypertensive drugs and perform tight cell tamponade

Провести тугу тампонаду комірки йодоформним тампоном Perform tight cell tamponade with an iodoform swab

Провести тампонаду комірки гемостатичною губкою Perform cell tamponade with hemostatic sponge

Ушити комірку видаленого зуба Sew the cell of the removed tooth

153 / 200
Хвора 48-ми років скаржиться на біль постійного характеру в ділянці 28. Хворіє 3 дні. Коронка 28 повністю зруйнована. За допомогою яких щипців можна видалити корені 28? A 48-year-old patient complains of constant pain in area 28. She has been ill for 3 days. Crown 28 is completely destroyed. What forceps can be used to remove roots 28?

S-подібні ліві S-shaped left

S-подібні з щічками, що не сходяться S-shaped with non-converging cheeks

Прямі кореневі Direct roots

S-подібні зі щічками, що сходяться S-shaped with converging cheeks

Байонетні Bayonet

154 / 200
У період проведення бойових дій військ розпорядженням начальника ВМУ фронту розгорнутий стоматологічний загін у районі ГБФ, до якого надійшов хворий з осколковим поранен- ням обличчя. Який вид допомоги може бути наданий у стоматологічному загоні? During military operations, by order of the head of the Front Military Military Academy, a dental unit was deployed in the GBF area, to which a patient with a shrapnel wound to the face arrived. What kind of help can be provided provided in the dental ward?

Спецiалiзована допомога Specialized help

Консультативна допомога Advisory help

Зубопротезна допомога Prosthetic assistance

Квалiфiкована допомога Qualified assistance

Стоматологічна допомога Dental care

155 / 200
У хворого 62-х років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухливість відламків незначна, зміщення немає. На рентгенограмі: дефект кістки 0,8 см. Застосування якого протезу найбільш показано? A 62-year-old patient has a median fracture of the lower jaw with the formation of a false joint. Objectively: dental formula: 33, 34, 35, 36, 37, 47 , 46, 45, 44, 43. The teeth are intact, stable, the crowns are high. The mobility of the fragments is insignificant, there is no displacement. On the radiograph: a bone defect of 0.8 cm. The use of which prosthesis is most indicated?

Пластинковий протез із шарніром Вайнштейна Plate prosthesis with a Weinstein hinge

Мостоподібний протез із шарніром Hinged bridge prosthesis

Пластинковий протез із шарніром Гаврилова Plate prosthesis with a Gavrilov hinge

Пластинковий протез із шарніром Оксмана Plate prosthesis with Oxman hinge

Пластинковий протез без шарніра Plate prosthesis without hinge

156 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на біль в ділянці піднебіння під час користування повним знімним протезом, який виготовлено три місяці тому. Об’єктивно: різко виражений піднебінний торус, слизова оболонка в його ділянці гіперемована, набрякла. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення? A 68-year-old patient complains of pain in the area of the palate while using a complete removable prosthesis, which was made three months ago. Objectively: sharply defined palatal torus, the mucous membrane in its area is hyperemic, swollen. What is the most likely cause of this complication?

Проведена анатомічна постановка зубів Anatomical placement of teeth

Базис протеза виготовлений з акрилової пластмаси The base of the prosthesis is made of acrylic plastic

Попередній відбиток отриманий гіпсом Preliminary impression obtained by plaster

Не проведена ізоляція торусу Torus isolation not performed

Функціональний відбиток отриманий за допомогою жорсткої індивідуальної ложки Functional impression obtained using rigid individual spoon

157 / 200
Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на наявність припухлості у ділянці нижньої щелепи з правого боку. Об’єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок потовщення тіла нижньої щелепи справа. Прилеглі м’які тканини у кольорі не змінені, нормальної консистенції. Рот відкривається у повному об’ємі. Слизова оболонка порожнини рота без змін. В зубному ряду нижньої щелепи справа відсутній 45. На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи у боковій проекції визначається вогнище просвітлення кісткової тканини тіла овальної форми 2х3 см з чіткими рівними контурами. В порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова частина горизонтально розташованого ретенованого 45. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of swelling in the area of the lower jaw on the right side. Objectively: the face is somewhat asymmetric due to the thickening of the body of the lower jaw on the right Adjacent soft tissues are not changed in color, of normal consistency. The mouth opens to its full volume. The mucous membrane of the oral cavity is unchanged. The tooth row of the lower jaw on the right is missing 45. On the radiograph of the right half of the lower jaw in the lateral projection, a focus of illumination is determined of the bone tissue of the body, oval in shape 2x3 cm with clear even contours. The coronal part of the horizontally located retained 45 is turned into the cavity of the focus of illumination. What is the most likely diagnosis?

Фолікулярна кіста нижньої щелепи Follicular cyst of the lower jaw

Саркома нижньої щелепи Sarcoma of the lower jaw

Остеобластокластома нижньої щелепи Osteoblastoclastoma of the lower jaw

Адамантинома нижньої щелепи Adamantinoma of the lower jaw

Одонтома нижньої щелепи Odontoma of the lower jaw

158 / 200
Хворий 52-х років звернувся зі скаргами на наявність виразки на нижній губі, що тривало не загоюється. Палить. До лікаря не звертався. У ділянці червоної облямівки нижньої губи зліва виразка округлої форми діаметром до 2 см. Краї виразки дещо при-підняті у вигляді валика білуватого кольору, ущільнені. У лівій піднижньоще-лепній ділянці пальпуються збільшені безболісні щільні лімфовузли обмеженої рухливості. Який найбільш імовірний діагноз? A 52-year-old patient complained of an ulcer on the lower lip that has not healed for a long time. He smokes. He did not consult a doctor. In the area of the red border of the lower lip on the left, a rounded ulcer with a diameter of up to 2 cm. The edges of the ulcer are slightly raised in the form of a whitish ridge, compacted. In the left submandibular area, enlarged painless dense lymph nodes with limited mobility are palpated. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія, верукозно-виразкова форма Leukoplakia, verrucous-ulcerative form

Кератоакантома Keratoacanthoma

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Фіброма нижньої губи Fibroma of the lower lip

Рак нижньої губи Lower lip cancer

159 / 200
Хворий 25-ти років скаржиться на різкий біль у роті, головний біль, біль у суглобах, підвищення температури тіла до 38,6oC. На червоній облямівці губ геморагічні кірки, на слизовій порожнини рота великі ерозії та виразки, вкриті сіруватим нальотом. Кон’юнктивіт. На шкірі кистей рук еритемато-зні плями 1-1,5 см у діаметрі з міхурцем у центрі. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old patient complains of a sharp pain in the mouth, headache, pain in the joints, an increase in body temperature to 38.6oC. Hemorrhagic crusts on the red border of the lips , on the mucous membrane of the oral cavity there are large erosions and ulcers covered with grayish plaque. Conjunctivitis. On the skin of the hands, erythematous spots 1-1.5 cm in diameter with a blister in the center. What is the most likely diagnosis?

Синдром Стивенса-Джонсона Stevens-Johnson Syndrome

Синдром Лайла Lyle Syndrome

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Медикаментозний стоматит Medical stomatitis

160 / 200
Хлопчик 14-ти років скаржиться на гострий самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває три доби, посилюється вночі, носить пульсуючий характер, віддає у скроню. Об’єктивно: у 15 каріозна порожнина у межах навколопульпарного дентину. Дентин розм’якшений, брудно-сірого кольору. Зондування болісне по всьому дну порожнини, перкусія 15 болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 14-year-old boy complains of acute spontaneous pain in a tooth on the right upper jaw. The pain lasts three days, worsens at night, has a pulsating character, and radiates to the temple. Objectively: 15 has a carious cavity within the peripulpal dentin. The dentin is softened, dirty gray in color. Probing is painful throughout the bottom of the cavity, percussion 15 is painful. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

Гострий вогнищевий пульпіт Acute focal pulpitis

161 / 200
У дитини 3-х місяців вроджений дефект тканин у порожнині рота. Об’єктивно: губа ціла, у порожнині рота щілеподібний дефект м’якого піднебіння і середнього відділу твердого піднебіння. Встановлено діагноз: вроджене повне незрощення м’якого піднебіння, частково твердого. Визначте групу диспансеризації за Колесовим: A 3-month-old child has a congenital tissue defect in the oral cavity. Objectively: the lip is intact, in the oral cavity there is a gap-like defect of the soft palate and the middle part of the hard palate. The diagnosis was established: congenital complete non-union of the soft palate, partially hard. Determine the dispensation group according to Kolesov:

Перша First

П’ята Five

Друга Second

Третя Third

Четверта Fourth

162 / 200
Лікар-стоматолог проводить лікування 26 зуба з приводу гострого глибокого карієсу у пацієнтки 22-х років. У якості лікувальної прокладки обраний кальційсаліцилатний цемент 'Lb fe'. Чим доцільно ізолювати лікувальну прокладку в цьому випадку? The dentist is treating tooth 26 due to acute deep caries in a 22-year-old female patient. Calcium salicylate cement 'Lb fe' is chosen as the therapeutic filling. What is appropriate Isolate the medical pad in this case?

Адгезивна система композиту Composite adhesive system

Цинк-фосфатний цемент Zinc phosphate cement

Цинк-євгенольний цемент Zinc eugenol cement

Ізолюючий лак Insulating varnish

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

163 / 200
Чоловік 62-х років скаржиться на наявність безболісного утворення на язиці, яке з’явилося декілька місяців тому. Об’єктивно: велика кількість каріозних і повністю зруйнованих зубів, на бічній поверхні язика - безболісне утворення, розміром 10х5 мм, білуватого кольору, з нерівною поверхнею у вигляді бородавок. Гістологічно: потовщення рогового шару епітелію з переміжним типом зроговіння. Який найбільш імовірний діагноз? A 62-year-old man complains of a painless lump on his tongue that appeared a few months ago. Objectively: a large number of carious and completely destroyed teeth, on the lateral surface of the tongue - a painless formation, 10x5 mm in size, whitish in color, with an uneven surface in the form of warts. Histologically: thickening of the stratum corneum of the epithelium with an intermediate type of keratinization. What is the most likely diagnosis?

Гіперпластична форма кандидозу Hyperplastic form of candidiasis

Кератоакантома Keratoacanthoma

Гіперкератотична форма червоного плескатого лишаю Hyperkeratotic form of lichen planus

Верукозна форма лейкоплакії Verrucous form of leukoplakia

Бородавчастий передрак Warty precancer

164 / 200
Для пломбування каріозної порожнини середньої глибини в 37 (ІІ клас за Блеком) у чоловіка 35-ти років лікар обрав техніку пошарової реставрації. Яким з композитів у даному випадку слід вкрити дно і стінки каріозної порожнини для створення початкового су-перадаптивного шару? To fill a carious cavity of medium depth at 37 (II class according to Black) in a 35-year-old man, the doctor chose the technique of layer-by-layer restoration. Which of the composites should be used in this case to cover the bottom and walls of the carious cavity to create an initial super-adaptive layer?

Мікрогібридний Microhybrid

Макронаповнений Macro-filled

Конденсуємий Condensable

Текучий Current

Мікронаповнений Microfilled

165 / 200
У хлопчика 9-ти років асиметрія обличчя за рахунок зміщення підборіддя вліво. Під час проведення третьої проби за Ільїною-Маркосян асиметрія обличчя зникає. Яка найбільш імовірна клінічна форма даної аномалії прикусу? A 9-year-old boy has facial asymmetry due to a shift of the chin to the left. During the third test according to Ilyina-Markosyan, the facial asymmetry disappears. What is the most likely clinical form of this bite anomalies?

Звичне зміщення нижньої щелепи Habitual displacement of the lower jaw

Однобічне недорозвинення нижньої щелепи Unilateral underdevelopment of the lower jaw

Двобічне звуження верхнього зубного ряду Bilateral narrowing of the upper dentition

Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба Ankylosis of the temporomandibular joint

Однобічне звуження верхнього зубного ряду Unilateral narrowing of the upper dentition

166 / 200
Хворому 70-ти років з повною відсутністю зубів виготовляються повні знімні протези. Проводиться постановка штучних зубів за сферичною поверхнею. Яка середня величина радіусу сферичної поверхні забезпечить щільний контакт зубів під час рухів нижньої щелепи? A 70-year-old patient with a complete absence of teeth is being made complete removable dentures. Artificial teeth are being placed on a spherical surface. What is the average value of the radius of the spherical surface that will ensure close contact of the teeth under time of lower jaw movements?

9 см 9 cm

18 см 18 cm

12 см 12 cm

7 см 7 cm

5 см 5 cm

167 / 200
Хворий 40-ка років звернувся до стоматолога-ортопеда зі скаргами на рухомість зубів на верхній щелепі після проведеного терапевтичного лікування. Об’єктивно: 13,12,11, 21,22 депуль-повані, мають ІІ ступінь рухливості, в кольорі незмінені. Виберіть конструкцію протеза: A 40-year-old patient turned to an orthopedic dentist with complaints about the mobility of teeth on the upper jaw after therapeutic treatment. Objectively: 13,12,11, 21,22 are depulped, have the II degree of mobility, the color is unchanged. Choose the design of the prosthesis:

Коронкова паяна шина Crown soldered tire

Балкова шина Beam tire

Шина Мамлока Mamlock Tire

Шина з пластмасових коронок Tire made of plastic crowns

Стрічкова шина Strip tire

168 / 200
Дитину 5-ти років 2 доби тому вкусив собака. Діагноз - укушена рана щоки. Батьки своєчасно по допомогу не звернулися. В рані має місце гнійно- запальний процес. Який вид хірургічної обробки потрі6но виконати? A 5-year-old child was bitten by a dog 2 days ago. The diagnosis is a bite wound on the cheek. The parents did not seek help in time. There is a purulent-inflammatory process in the wound. What type of surgical treatment should be performed?

Первинна рання Primary Early

Первинна відстрочена Primary deferred

Вторинна Secondary

Первинна пізня Primary late

Хірургічнє втручання не потрі6нє Surgery is not required

169 / 200
Підліток 16-ти років скаржиться на неприємний запах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,6oC. Симптоми з’явилися два дні тому, нещодавно перехворів на ангіну. Об’єктивно: стан гігієни порожнини рота незадовільний, зуби вкриті шаром м’якого зубного нальоту. Ясна гіпере-мовані, ясеневі сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз? A 16-year-old boy complains of bad breath, general weakness, body temperature rising to 37.6oC. Symptoms appeared two days ago, he recently fell ill for angina. Objectively: the state of oral hygiene is unsatisfactory, the teeth are covered with a layer of soft plaque. The gums are hyperemic, the gingival papillae are covered with dirty gray plaque. What is the most likely diagnosis?

Десквамативний гінгівіт Desquamative gingivitis

Виразково-некротичний гінгівіт Ulcerous-necrotic gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

170 / 200
У пацієнта, який знаходиться на лікуванні у стоматолога, виникли тахікардія, серцебиття, пітливість, тремтіння, нудота, відчуття голоду. Свідомість збережена. Пацієнт страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Яку допомогу повинен надати стоматолог пацієнту? The patient, who is being treated by a dentist, developed tachycardia, palpitations, sweating, tremors, nausea, hunger. Consciousness is preserved. The patient suffers from insulin-dependent diabetes What help should the dentist provide to the patient?

Дати пацієнту нітрогліцерин у спреї або таблетку сублінгвально Give the patient nitroglycerin in a spray or tablet sublingually

Вкласти пацієнта на пласку поверхню і опустити головний кінець, відчинити вікна Put the patient on a flat surface and lower the head end, open the windows

Ввести внутрішньовенно кортикостероїди Inject intravenous corticosteroids

Ввести внутрішньом’язево адреналін у дозі 0,5-1,0 мг Inject adrenaline intramuscularly in a dose of 0.5-1.0 mg

Припинити процедуру, дати цукор у будь-якій формі per os Stop procedure, give sugar in any form per os

171 / 200
Хворому під час протезування повними знімними протезами проводиться вивірення оклюзійних співвідношень при різних рухах нижньою щелепою. Функція якого м’язу обумовлює транс-верзальні рухи нижньої щелепи? During prosthetics with complete removable prostheses, the occlusal ratios are checked for different movements of the lower jaw. Which muscle's function causes transversal movements of the lower jaw?

Скроневий м’яз Temporal muscle

Зовнішній (латеральний) крилоподібний м’яз External (lateral) pterygoid muscle

Двочеревцевий м’яз Biabdominal muscle

Внутрішній (медіальний) крилоподібний м’яз Internal (medial) pterygoid muscle

Жувальний м’яз Masticatory muscle

172 / 200
Хворий 50-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці лівого СН-ЩС під час відкривання рота. Зубна формула: 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується зигзагоподібно у бік хворого суглоба. Для якого патологічного стану ці симптоми найбільш характерні? A 50-year-old patient complained of pain in the area of the left CH-ShS when opening the mouth. Dental formula: 14, 13, 12, 11, 21 , 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. When opening the mouth, the lower jaw shifts in a zigzag fashion toward the diseased joint. For which pathological condition are these symptoms most characteristic?

Деформуючий артроз СНЩС Deforming arthrosis of TMJ

Склерозуючий артроз СНЩС Sclerosing arthrosis of TMJ

М’язово-суглобова дисфункція Musculo-articular dysfunction

Звичний вивих СНЩС Common TMJ dislocation

Хронічний артрит СНЩС Chronic TMJ arthritis

173 / 200
На прийомі у лікаря пацієнт 35-ти років поводить себе занепокоєно, постійно висловлює скарги на страх перед стоматологом, неохоче дозволяє себе оглядати. Препарати якої групи бажано дати пацієнту перед стоматологічною маніпуляцією? At the doctor's appointment, a 35-year-old patient behaves anxiously, constantly complains of fear of the dentist, reluctantly allows himself to be examined. What group of drugs should be given to the patient before dental manipulation?

Седативні Sedatives

Десенсибілізуючі Desensitizing

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Анальгетики Analgesics

Гіпотензивні Hypotensive

174 / 200
У хворого 76-ти років на шкірі у ділянці правої носогубної борозни визначається виразка круглої форми. Дно виразки щільне, нерівне, вкрите жовтувато-сірими кірками і має вигляд воронки. Краї виразки щільні, кратеро-подібні. Виразка росте як по периферії, так і вглиб. Який найбільш імовірний діагноз? A 76-year-old patient has a round-shaped ulcer on the skin in the area of the right nasolabial fold. The bottom of the ulcer is dense, uneven, covered with yellowish-gray crusts and has the appearance of a funnel The edges of the ulcer are dense, crater-like. The ulcer grows both peripherally and deeply. What is the most likely diagnosis?

Базаліома Basal tumor

Сифілітична виразка Syphilitic ulcer

Актиномікотична виразка Actinomycotic ulcer

Плоскоклітинний рак шкіри Squamous cell skin cancer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

175 / 200
Хворий 40-ка років скаржиться на тривало існуючу тріщину у центральному відділі червоної облямівки нижньої губи. Тютюнопаління з 16-ти років. Об’єктивно: по середній лінії червоної облямівки нижньої губи має місце глибока тріщина довжиною 1,0 см, краї тріщини валикоподібно потовщені. Характерною ознакою її є спонтанне загоєння, але після епітелізації рецидивує знову. Було встановлено діагноз - хронічна тріщина нижньої губи. Консервативні методи лікування неефективні. Оберіть правильний метод лікування у даній ситуації: A 40-year-old patient complains of a long-standing crack in the central part of the red border of the lower lip. He has been smoking since the age of 16. Objectively: along the middle line of the red border of the lower lip, there is a deep crack 1.0 cm long, the edges of the crack are thickened in a roller-like manner. Its characteristic feature is spontaneous healing, but after epithelization, it recurs again. The diagnosis was established - chronic crack of the lower lip. Conservative treatment methods are ineffective. Choose the right treatment method in given situation:

Кріодеструкція Cryodestruction

Близькофокусна рентгенотерапія Close-focus X-ray therapy

Висічення у межах видимо здорових тканин Excision within apparently healthy tissues

Дiатермокоагуляцiя Diathermocoagulation

Висічення, відступивши на 0,5 см від меж утворення Excision, retreating 0.5 cm from the borders of the formation

176 / 200
У хворого планується розтин абсцесу твердого піднебіння (знаходиться в межах 23, 24, 25) та видалення 24 -'причинного зуба', що призвів до виникнення абсцесу. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання? The patient is scheduled for an autopsy of an abscess of the hard palate (located within 23, 24, 25) and removal of the 24th 'causal tooth' that led to the abscess. Which is the type of anesthesia indicated for this intervention?

Туберальна та різцева Tuberal and incisor

!нфраорбітальна, палатинальна та різцева !nfraorbital, palatal and incisor

Туберальна, інфраорбітальна та па-латинальна Tuberal, infraorbital and palatal

Туберальна та палатинальна Tuberal and palatal

Туберальна, інфраорбітальна та різцева Tuberal, infraorbital and incisor

177 / 200
Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на постійний біль у зубах верхньої щелепи, підвищення температури тіла. Лікар виявив, що 26 неодноразово був лікований, решта зубів інтактні. Після рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: гострий гайморит. Вкажіть найбільш ефективний метод лікування: A 36-year-old patient complained of constant pain in the teeth of the upper jaw, a rise in body temperature. The doctor found that 26 had been treated more than once, the rest of the teeth were intact. After an x-ray examination, a diagnosis was made: acute sinusitis. Specify the most effective method of treatment:

Видалення причинного зуба і медикаментозна терапія Removal of the causative tooth and drug therapy

Іайморотомія за Колдуел-Люком Iaimorotomy according to Caldwell-Luke

Пункція гайморової порожнини і медикаментозна терапія Puncture of the maxillary cavity and drug therapy

Медикаментозна терапія Drug therapy

Медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування Drug and physiotherapy treatment

178 / 200
Хвора 44-х років скаржиться на відчуття оскоми в різцях верхньої щелепи, яке з’явилось 1,5 роки тому. Об’єктивно: на найбільш випуклій частині вестибулярних поверхонь коронок 12,11, 21, 22 зубів виявляються круглої форми дефекти з гладенькою, блискучою, щільною поверхнею, що в глибину сягають дентину. Ілибина дефектів поступово зменшується від центру до периферії. Який найбільш імовірний діагноз? A 44-year-old patient complains of a feeling of oscoma in the incisors of the upper jaw, which appeared 1.5 years ago. Objectively: on the most convex part of the vestibular on the surfaces of the crowns of teeth 12, 11, 21, 22, there are round defects with a smooth, shiny, dense surface that reach deep into the dentin. The number of defects gradually decreases from the center to the periphery. What is the most likely diagnosis?

Гіпоплазія системна Systemic hypoplasia

Флюороз, деструктивна форма Fluorosis, destructive form

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Ерозія емалі Enamel erosion

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

179 / 200
У хлопчика 6-ти років виявлено збільшені лімфовузли у обох підщелепних та шийних ділянках. Об’єктивно: 75, 84, 85 зруйновані, є прояви кандідо-зного хейліту. Зі слів матері, в останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному зусиллі, скаржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте план дообстеження дитини: In a 6-year-old boy, enlarged lymph nodes were found in both submaxillary and cervical regions. Objectively: 75, 84, 85 are destroyed, there are manifestations of candidal cheilitis . According to the mother, in the last 2-3 months, the boy gets tired quickly, sweats with the slightest physical effort, complains of weakness, has left classes in the sports section. Determine the plan for further examination of the child:

Біохімічний аналіз крові, консультація ендокринолога Biochemical blood analysis, endocrinologist consultation

Розгорнутий аналіз крові, консультація гематолога Expanded blood analysis, hematologist consultation

Пункційна біопсія, консультація онколога Puncture biopsy, oncologist consultation

Рентгенографія легенів, консультація пульмонолога X-ray of the lungs, consultation of a pulmonologist

МРТ, консультація імунолога MRI, immunologist consultation

180 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на біль і припухлість у ділянці нижньої щелепи і щоки зліва. Хворіє впродовж двох днів. Об’єктивно: загальний стан задовільний. Температура тіла 37,5oC. Набряк м’яких тканин щічної ділянки зліва. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, болісні під час пальпації. Коронка 37 частково зруйнована, зуб нерухомий, перкусія слабко болісна. Перехідна складка у ділянці 37 набрякла, гіперемована, згладжена, пальпація різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A 32-year-old patient complains of pain and swelling in the area of the lower jaw and left cheek. She has been ill for two days. Objectively: the general condition is satisfactory. Body temperature 37.5oC. Swelling of the soft tissues of the buccal area on the left. Submandibular lymph nodes are enlarged on both sides, painful during palpation. Crown 37 is partially destroyed, the tooth is immobile, percussion is slightly painful. The transitional fold in area 37 is swollen, hyperemic, smoothed, palpation sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва Abscess of maxillolingual groove on the left

Хронічний продуктивний періостит нижньої щелепи від 37 Chronic productive periostitis of the lower jaw from 37

Іострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи Acute odontogenic osteomyelitis of the lower jaw

Іострий гнійний періостит нижньої щелепи від 37 Acute purulent periostitis of the lower jaw from 37

181 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на набряклість, почервоніння губ, відчуття свербежу. Хворіє на бронхіальну астму. Подібний стан спостерігається у дитини впродовж 3-х років у зимовий період. Об’єктивно: на червоній облямівці губ і прилеглій шкірі еритема з чіткими межами і набряклість, дрібні тріщинки; мають місце ознаки ліхеніза-ції губ. Спостерігаються сліди розчухувань на шкірі губ, щік і лоба у вигляді подряпин і кірочок. Слизова порожнини рота без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of swelling, redness of the lips, a feeling of itching. She has bronchial asthma. A similar condition has been observed in the child for 3 years in the winter Objectively: on the red border of the lips and the adjacent skin, erythema with clear boundaries and swelling, small cracks; there are signs of lichenization of the lips. There are traces of scratching on the skin of the lips, cheeks and forehead in the form of scratches and crusts. The mucous membrane of the oral cavity without pathological changes. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Мікробний хейліт Microbial cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

182 / 200
Батьки 5-річної дитини звернули увагу на нерівномірну забарвленість спинки язика і звернулися до дитячого стоматолога. Об’єктивно: порожнина рота санована, КП=4, на спинці та бокових поверхнях язика - ділянки десквамації епітелію, що межують із зонами гіпертрофії та підвищеного ороговіння ниткоподібних сосочків. В анамнезі - алергія на деякі харчові продукти. Який клінічний діагноз? The parents of a 5-year-old child drew attention to the uneven color of the back of the tongue and consulted a pediatric dentist. Objectively: the oral cavity is clean, KP=4, on the back and on the lateral surfaces of the tongue - areas of desquamation of the epithelium bordering the zones of hypertrophy and increased keratinization of filiform papillae. In the anamnesis - allergy to some food products. What is the clinical diagnosis?

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Гострий катаральний глосит Acute catarrhal glossitis

Іерпетичне ураження язика Herpetic lesion of the tongue

Кандидозний глосит Candida glossitis

Туберкульозний глосит Tuberculous glossitis

183 / 200
Дівчинку 4-х років вкусив собака за ділянку верхньої губи. Яким із перерахованих розчинів, в першу чергу, необхідно обробити рану? A 4-year-old girl was bitten by a dog on the upper lip. Which of the listed solutions should be used to treat the wound first?

3% розчином соди 3% soda solution

0,002% розчином хлоргексидину 0.002% chlorhexidine solution

1% розчином перекису водню 1% hydrogen peroxide solution

1 : 5000 розчином KMnO4 1 : 5000 KMnO4 solution

10% розчином господарського мила 10% solution of household soap

184 / 200
Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний, інтенсивний пульсуючий біль у зубі, що посилюється при накушуванні. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок колатерального набряку м’яких тканин, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації. В 26 - глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Реакції на термічні подразники та зондування безболісні, перкусія різко болісна, зуб рухомий. На рентгенограмі 26: змін у періодонті немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy complains of a constant, intense throbbing pain in a tooth that worsens when biting. Objectively: the face is asymmetrical due to collateral swelling of the soft tissues, the submandibular lymph nodes are enlarged, painful during palpation. In 26 - a deep carious cavity that does not communicate with the cavity of the tooth. Reactions to thermal stimuli and probing are painless, percussion is sharply painful, the tooth is mobile. On radiograph 26: There are no changes in the periodontium. the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Пульпіт, ускладнений періодонтитом Pulpitis complicated by periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

185 / 200
Дівчинка 6-ти років з’явилася до лікаря-стоматолога з метою завершення лікування 75 з приводу загострення хронічного гранулюючого періодонти-ту. Скарги відсутні. Об’єктивно: герметична пов’язка в 75 збережена, перку- сія зуба безболісна, слизова оболонка в ділянці 75 без патологічних змін, безболісна під час пальпації. Який матеріал доцільно використати для пломбування кореневих каналів у даному випадку? A 6-year-old girl came to the dentist for the purpose of completing treatment 75 for an exacerbation of chronic granulating periodontitis. There are no complaints. Objectively: hermetic bandage in 75 is preserved, percussion of the tooth is painless, the mucous membrane in the area of 75 has no pathological changes, is painless during palpation. What material should be used for sealing root canals in this case?

Сілер із гутаперчевим штифтом Sealer with gutta-percha pin

Склоіономірний цемент Glass ionomer cement

Цинк-євгенолова паста Zinc eugenol paste

Йодоформна паста Iodoform paste

Кальційвмісна паста Calcium paste

186 / 200
Дитина 4-х років захворіла гостро: to- 39oC, головний біль, нудота, біль під час ковтання. Об’єктивно: слизова оболонка м’якого піднебіння і мигдалики різко гіперемовані. Язик у перший день захворювання був обкладений сіруватим нальотом, на другу добу відбулося самоочищення язика. На третю добу язик має гладеньку поверхню, малинове забарвлення, грибоподібні сосочки гіперемовані. Який можливий діагноз? A 4-year-old child became acutely ill: to- 39oC, headache, nausea, pain during swallowing. Objectively: mucous membrane of the soft palate and the tonsils are sharply hyperemic. On the first day of the disease, the tongue was coated with a grayish coating, on the second day, the tongue self-cleaned. On the third day, the tongue has a smooth surface, crimson color, and the mushroom-like papillae are hyperemic. What is the possible diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Герпетична ангіна Herpetic angina

Вітряна віспа Chicken Pox

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

187 / 200
У дитини 15-ти років припухлість у ділянці гілки нижньої щелепи, збільшені щільні малоболісні лімфовузли, спаяні з навколишніми тканинами у 'пакети'. На рентгенограмі нижньої щелепи у ділянці гілки резорбція кістки з чіткими межами, що містить дрібні секвестри. Проба Манту 12 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A 15-year-old child has swelling in the area of the branch of the lower jaw, enlarged dense, painless lymph nodes, fused with the surrounding tissues in 'packages'. On the radiograph of the lower jaw in the area branches well-defined bone resorption containing small sequestrations. Mantoux test 12 mm. What is the most likely diagnosis?

Хронічний остеомієліт гілки нижньої щелепи Chronic osteomyelitis of the branch of the lower jaw

Актиномікоз нижньої щелепи Actinomycosis of the lower jaw

Туберкульоз гілки нижньої щелепи Tuberculosis of the branch of the lower jaw

Саркома Юінга Ewing's sarcoma

Гострий остеомієліт нижньої щелепи Acute osteomyelitis of the lower jaw

188 / 200
У дитини 11-ти років скарги на відсутність коронкової частини 12 внаслідок травми. Корінь зуба добре пролікований. Яка конструкція протеза показана для усунення даного дефекту? An 11-year-old child complains about the absence of the crown part 12 due to an injury. The root of the tooth is well treated. What design of the prosthesis is shown to eliminate this defect?

Штифтовий зуб за Ільїною-Маркосян Pin tooth according to Ilyina-Markosyan

Консольний протез із опорою на 13 Cantilever prosthesis with support on 13

Частковий знімний заміщуючий протез Partial removable replacement prosthesis

Консольний протез із опорою на 11 Cantilever prosthesis with support on 11

Мостоподібний протез із опорою на 13 та 11 Bridge-like prosthesis with support on 13 and 11

189 / 200
Хвора 34-х років, якій показано видалення 38 з приводу хронічного фіброзного періодонтиту, звернулася у стоматологічну поліклініку. Хірург-стоматолог провів торусальну анестезію. Якими нервами припинилася передача больової інформації при цій анестезії? A 34-year-old patient, who was shown removal of 38 due to chronic fibrous periodontitis, turned to the dental polyclinic. The dental surgeon performed torus anesthesia. Which nerves stopped the transmission of pain information during this anesthesia?

Нижньокомірковий, язиковий Inferior cellular, lingual

Нижньокомірковий, щічний Inferior cellular, buccal

Нижньокомірковий, язиковий, щічний Inferior cellular, lingual, buccal

Язиковий, щічний Tongue, cheek

Язиковий, щічний, підборідний Lingual, buccal, chin

190 / 200
Хворий після отримання травми скаржиться на обмежене відкривання рота, кровотечу з носа, оніміння шкіри підочної ділянки і нижньої повіки. Об’єктивно: спостерігається деформація обличчя за рахунок западіння м’яких тканин виличної ділянки зліва, наявність симптому 'сходинки'у середній частині лівого нижнього краю очниці та в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Який метод дослідження найбільш доцільний для діагностики захворювання? After receiving an injury, the patient complains of limited opening of the mouth, bleeding from the nose, numbness of the skin of the hypothalamus and lower eyelid. Objectively: there is a deformation of the face due to the depression of the 'what tissues of the zygomatic area on the left, the presence of the symptom of a 'step' in the middle part of the left lower edge of the eye socket and in the area of the zygomatic-alveolar ridge. What research method is most appropriate for diagnosing the disease?

Ортопантомограма Orthopantomogram

Рентгенографія лицьового черепа в боковій проекції X-ray of the facial skull in the lateral projection

Рентгенографія лицьового черепа та придаткових пазух носа X-ray of the facial skull and paranasal sinuses

Рентгенографія лицьового черепа в прямій проекції Rentgenography of the facial skull in direct projection

Рентгенографія лицьового черепа в аксіальній проекції X-ray of the facial skull in axial projection

191 / 200
Пацієнтка 22-х років боїться болю під час проведення провідникового зне-болення. Лікар вирішив, що перед проведенням анестезії необхідно застосувати аплікаційне знеболення слизової оболонки в місці уколу. Який препарат використовується для цього? A 22-year-old female patient is afraid of pain during conduction anesthesia. The doctor decided that before anesthesia it is necessary to apply application anesthesia of the mucous membrane at the injection site. What is the drug used for this?

Оксацилінова мазь 5% Oxacillin ointment 5%

Синтоміцинова мазь 1 % Synthomycin ointment 1%

Дексациклінова мазь 3% Dexacycline ointment 3%

Синафланова мазь 3% Sinaflanate ointment 3%

Лідокаїнова мазь 5 % Lidocaine ointment 5%

192 / 200
Дівчинка 12-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46, який іррадіює по ходу гілок трійчастого нерва. Об’єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час пальпації, тканини навколо комірки набряклі, гіперемо-вані. Стінки комірки вкриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl complains of severe pain in the area of cell 46, which was removed 3 days ago, radiating along the branches of the trigeminal nerve. Objectively: enlarged lymph nodes and painful during palpation, the tissues around the cell are swollen, hyperemic. The walls of the cell are covered with a grayish-green plaque with a putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Періостит Periostitis

Альвеоліт Alveolitis

Остит Ostitis

Перикоронарит Pericoronaritis

Остеомієліт Osteomyelitis

193 / 200
Хвора 42-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на інтенсивний ріжучий нападоподібний біль з відчуттям проходження електроструму в ділянці верхньої губи справа. Больові напади виникають спонтанно і тривають 3-5 хв. Кількість нападів 2-3 рази на добу. Причини виникнення захворювання хвора визначити не може. При огляді ротової порожнини патологічних змін не виявлено. Санована. На контрольній ортопантонограмі виявлено зверхком-плектний ретинований 13 зуб. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old female patient turned to the dentist with complaints of intense cutting paroxysmal pain with a feeling of electric current passing in the area of the upper lip on the right. Painful attacks occur spontaneously and last 3- 5 min. The number of attacks 2-3 times a day. The patient cannot determine the cause of the disease. No pathological changes were detected during the examination of the oral cavity. Healed. On the control orthopantonogram, a supercomplex retinoid 13 tooth was detected. What is the most likely diagnosis?

Гангліоніт крилопіднебінного вузла Ganglionitis of the pterygopalatine node

Пульпіт зуба на верхній щелепі справа Pulpitis of the tooth on the upper jaw on the right

Невралгія II-ої гілки трійчастого нерва центрального походження Neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve of central origin

Неврит II-ої гілки трійчастого нерва Neuritis of the II branch of the trigeminal nerve

Периферична невралгія II-ої гілки трійчастого нерва Peripheral neuralgia of the II branch of the trigeminal nerve

194 / 200
Хвора 23-х років доставлена до травмпункту з забрудненою колото-різаною раною правої ступні. Проведена первинна хірургічна обробка рани, введена протиправцева сироватка. Через деякий час стан хворої погіршився: з’явилися різка слабкість, запаморочення, серцебиття. Об’єктивно: відзначається блідість шкірних покривів, холодний піт, частий пульс слабкого наповнення до 100/хв, АТ- 90/40 мм рт.ст. Що стало причиною різкого погіршення стану хворої? A 23-year-old female patient was brought to the trauma center with a contaminated stab wound on the right foot. Primary surgical treatment of the wound was performed, anti-tetanus serum was administered. After some time, the patient's condition worsened : sudden weakness, dizziness, palpitations appeared. Objectively: pallor of the skin, cold sweat, frequent weak pulse up to 100/min, blood pressure 90/40 mm Hg. What caused the sharp deterioration of the patient's condition?

Больовий шок Pain shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Лікарська (сироваткова) хвороба Medicine (serum) disease

!нфекційно-токсичний шок !nfectious-toxic shock

195 / 200
Чоловік підібраний на вулиці у непритомному стані і доставлений до санпропускника. З невеликими інтервалами у нього спостерігаються повторні напади тонічних і клонічних судом рук і ніг. Об’єктивно: без свідомості, зіниці широкі, не реагують на світло. На язиці - сліди прикушування. Було мимовільне сечовиділення. Ознак вогнищевого ураження головного мозку не виявлено. АТ- 140/90 мм рт.ст. Голова хворого може бути вільно приведена до грудей. Визначте найбільш імовірну патологію: A man was picked up on the street in an unconscious state and taken to the sanatorium. At short intervals, he has repeated attacks of tonic and clonic convulsions of the arms and legs. Objectively: without consciousness, the pupils are wide, do not react to light. There are bite marks on the tongue. There was involuntary urination. No signs of focal brain damage were detected. Blood pressure - 140/90 mm Hg. The patient's head can be freely brought to the chest. Determine the most likely pathology:

Інфаркт мозку Cerebral infarction

Епілєпсія, епілептичний статус Epilepsy, status epilepticus

Паренхіматозний крововилив Parenchymal hemorrhage

Правець Tetanus

Гострий менінгоенцефаліт Acute meningoencephalitis

196 / 200
Хвору було знайдено в непритомному стані в квартирі, яка опалювалась дровами, комин в печі був закритий, в кімнаті відчувався запах диму. Об’єктивно: хвора непритомна, шкіра та слизові вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують, корнеальні і сухожильні рефлекси відсутні, тонус м’язів знижений. Ps- 96/хв, слабкого наповнення. Тони серця глухі, поодинокі екстрасистоли, АТ- 90/60 мм рт.ст. В нижніх відділах легенів поодинокі дрі-бнопухирчасті хрипи, ЧДР- 28/хв. Який найвірогідніший діагноз? The patient was found unconscious in the apartment, which was heated with wood, the chimney in the stove was closed, the room smelled of smoke. Objectively: the patient is unconscious, the skin and mucous membranes are cherry-colored. Pupils do not react to light, corneal and tendon reflexes are absent, muscle tone is reduced. Ps- 96/min, weak filling. Heart sounds are dull, single extrasystoles, BP- 90/60 mm Hg. B in the lower parts of the lungs, isolated small-vesicular rales, CHDR - 28/min. What is the most likely diagnosis?

Гостре отруєння хлором Acute chlorine poisoning

Гостре отруєння сірчистим газом Acute sulfur gas poisoning

Гостре отруєння оксидом вуглецю Acute carbon monoxide poisoning

Гостре отруєння метаном Acute methane poisoning

Гостре отруєння бензолом Acute benzene poisoning

197 / 200
Під час транспортування хворого 60-ти років лікар швидкої допомоги помітив погіршення його загального стану, відсутність пульсу, дихальних рухів грудної клітки, розширення зіниць. До приймального відділення 5 хвилин їзди. Що є першочерговою дією по відношенню до даного хворого? During the transportation of a 60-year-old patient, the emergency doctor noticed the deterioration of his general condition, the absence of a pulse, respiratory movements of the chest, dilated pupils. 5 minutes to the reception department driving. What is the primary action in relation to this patient?

Розпочати серцево-легеневу реанімацію Start CPR

Внутрішньосерцево ввести адреналін Intracardially inject epinephrine

Налагодити інгаляцію кисню Set up oxygen inhalation

Внутрішньовенно ввести поліглюкін Inject polyglucin intravenously

Якнайшвидше довезти хворого до лікарні Take the patient to the hospital as soon as possible

198 / 200
Жінка 18-ти років впродовж 5-ти років хворіє на цукровий діабет. Отримує 36 ОД інсуліну на добу. Під час пневмонії стан різко погіршився: значно посилилась спрага, з’явився біль у животі, нудота, блювання, сонливість. Хвора відмовилась ввечері від їжі, не отримала чергову вечірню дозу інсуліну, а вранці знепритомніла. Об’єктивно: без свідомості, шкіра суха, тургор знижений. Язик сухий. Дихання шумне та глибоке, різкий запах ацетону з рота. Температура тіла - 36,6oC, Ps- і0о/хв, малий, АТ- 90/50 мм рт.ст. В сечі різко позитивна реакція на ацетон. Глюкоза крові - 33 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? An 18-year-old woman has been suffering from diabetes for 5 years. She receives 36 units of insulin per day. During pneumonia, the condition worsened dramatically: thirst increased significantly, abdominal pain, nausea, vomiting, drowsiness appeared. The patient refused to eat in the evening, did not receive the next evening dose of insulin, and in the morning fainted. Objectively: unconscious, skin is dry, turgor is reduced. Tongue is dry. Breathing is noisy and deep , a sharp smell of acetone from the mouth. Body temperature - 36.6oC, Ps - 10o/min, small, BP - 90/50 mm Hg. A sharp positive reaction to acetone in the urine. Blood glucose - 33 mmol/l. Which is the most probable diagnosis?

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Лактацидемічна кома Lactacidemic coma

Церебральна кома Cerebral coma

Печінкова кома Hepatic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic coma

199 / 200
В оранжереї ботанічного саду чоловік 28-ми років після того, як понюхав орхідею, зблід, знепритомнів. Об’єктивно: ЧСС- 1і5/хв, АТ- 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу? In the greenhouse of the botanical garden, a 28-year-old man turned pale and fainted after smelling an orchid. Objectively: heart rate - 1.5/min, BP - 50 /0 mm Hg. Which drug should be administered to the patient first of all?

Димедрол Diphenhydramine

Мезатон Mesaton

Преднізолон Prednisone

Строфантин Strophantin

Кордіамін Cordiamine

200 / 200
Хворий 68-ми років близько року приймав диклофенак з приводу болю у колінних суглобах. Напередодні ввечері після ситної вечері несподівано з’явилися рідкі випорожнення чорного кольору, різка слабкість, одноразове блювання, після якої він знепритомнів. Бригадою швидкої допомоги доставлений до клініки. Об’єктивно: хворий у свідомості, дещо загальмований, блідий, дихання 20/хв, Ps- 102/хв, АТ-110/70 мм рт.ст. Живіт м’який, чутливий в епі-гастрії. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: A 68-year-old patient has been taking diclofenac for about a year for pain in the knee joints. The night before, after a hearty dinner, black loose stools suddenly appeared, sharp weakness, one-time vomiting, after which he fainted. He was taken to the clinic by the ambulance team. Objectively: the patient is conscious, somewhat inhibited, pale, breathing 20/min, Ps- 102/min, BP-110/70 mm Hg. Abdomen soft, tender in the epigastrium. State the most likely diagnosis:

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

Тромбоз мезентеріальних артерій Mesenteric artery thrombosis

Харчове отруєння Food poisoning

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест