Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Кількість народжень життєздатних плодів на 1000 жінок від 15-ти до 44-х років у популяції визначає: The number of live births per 1,000 women aged 15 to 44 in the population determines:

Акушерський рівень Obstetric level

Репродуктивний рівень Reproductive level

Показник дітородності Fertility rate

Перинатальний рівень Perinatal level

Рівень народжуваності Fertility Rate

2 / 200
Хворий госпіталізований до хірургічного відділення з місця ДТП із закритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У хворого діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції: The patient was hospitalized to the surgical department from the scene of the accident with a closed chest injury and a rib fracture on the right side. The patient was diagnosed with a right-sided pneumothorax. The patient was urgently shown drainage of the pleural cavity. Specify the place of pleural puncture:

В 6-му міжребер’ї по задньопахвовій лінії In the 6th intercostal space along the posterior axillary line

В місці найбільшої тупості, визначеної під час перкусії In the place of the greatest dullness determined during percussion

В 2-му міжребер’ї по середньоключичній лінії In the 2nd intercostal space along the midclavicular line

В 7-му міжребер’ї по лопатковій лінії In the 7th intercostal space along the scapular line

В проекції плеврального синуса In the pleural sinus projection

3 / 200
У чоловіка 65-ти років гостро виникли біль, парестезії, блідість лівої нижньої кінцівки. Об’єктивно: пульс на а. dorsalis pedis з лівого боку відсутній. Відзначається похолодання шкіри та блідість, які поступово поширюються вверх по кінцівці. Ці симптоми з найбільшим ступенем вірогідності свідчать про: A 65-year-old man had acute pain, paresthesias, pallor of the left lower limb. Objectively: there is no pulse on the a. dorsalis pedis on the left side. It is noted coldness of the skin and pallor, which gradually spreads up the limb. These symptoms most likely indicate:

Грижа поперекового хребтового диска Herniated lumbar disc

Артеріальна оклюзія Arterial occlusion

- -

Тромбофлебіт глибоких вен Thrombophlebitis of deep veins

Тромбофлебіт поверхневих вен Thrombophlebitis of superficial veins

4 / 200
Жінка 23-х років, що страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, доставлена до відділення невідкладної терапії зі сплутаною свідомістю, неадекватною метушливою поведінкою, пітливістю, підвищеним слиновиділенням, тахікардією. Яке дослідження, у першу чергу, необхідно провести? A 23-year-old woman with insulin-dependent diabetes presented to the emergency department with confusion, inappropriate fussy behavior, sweating, increased salivation, and tachycardia. What research, first of all, should be conducted?

Газовий склад артеріальної крові Gas composition of arterial blood

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Електроліти плазми Plasma electrolytes

Сечовина та креатинін крові Blood urea and creatinine

Загальний аналіз крові General blood test

5 / 200
Про діагноз гепатиту у вагітної жінки можна думати при підвищенні рівня: One can think about the diagnosis of hepatitis in a pregnant woman when the level increases:

АЛТ ALT

Азот сечовини Urea nitrogen

Лужна фосфатаза Alkaline phosphatase

Лейкоцити крові Blood leukocytes

ШЗЕ ШЭ

6 / 200
Хворому 20-ти років, що доставлений з вулиці у зимовий період з кровотечею із плечової артерії, при наданні першої медичної допомоги, з метою тимчасової зупинки кровотечі, був накладений джгут. Вкажіть максимальну експозицію джгута: A 20-year-old patient brought in from the street in the winter with bleeding from the brachial artery, during first aid, in order to temporarily stop the bleeding, was imposed harness Specify maximum harness exposure:

15 хвилин 15 minutes

120 хвилин 120 minutes

180 хвилин 180 minutes

60 хвилин 60 minutes

30 хвилин 30 minutes

7 / 200
Виникнення передеклампсії у терміні 16 тижнів вагітності може бути зумовленим: The occurrence of preeclampsia at 16 weeks of pregnancy may be due to:

Наявністю міжшлуночкового дефекту у плода The presence of an interventricular defect in the fetus

Захворюванням нирок у матері Mother's kidney disease

Двійнею Double

Гідатідним занеском Guided drift

Аненцефалією Anencephaly

8 / 200
Аденокарцинома ендометрія, що проросла в серозну оболонку сечового міхура має бути класифікована як: Endometrial adenocarcinoma that has grown into the serous membrane of the urinary bladder should be classified as:

IVAB IVAB

IIIA IIIA

IC IC

IIB IIB

IIA IIA

9 / 200
На огляді у педіатра дівчинка 9-ти років з інтермітуючими свистячими хрипами в анамнезі. Останнім часом препаратів не приймала. Об’єктивно: неспокій і періоральний ціаноз. Відзначається розширення міжреберних проміжків. При аускультації: дихання послаблене, сухі розсіяні хрипи, які чути на відстані. Дитина госпіталізована. Що з перерахованого НЕ ПОКАЗАНЕ для надання невідкладної допомоги дитині? A 9-year-old girl with a history of intermittent wheezing in the anamnesis is being examined by a pediatrician. She has not taken any medications recently. Objectively: restlessness and perioral cyanosis. An expansion is noted intercostal spaces. On auscultation: breathing is weakened, dry scattered wheezes that can be heard at a distance. The child is hospitalized. Which of the following is NOT INDICATED for providing emergency care to a child?

Кортикостероїди в/в Corticosteroids IV

Еуфілін в/в Euphilin IV

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Інгаляції кромоліну Cromolyn Inhalations

Інгаляції сальбутамола Salbutamol inhalation

10 / 200
Під час профілактичного огляду дитини, що страждає на бронхіальну астму, виявлене підвищення артеріального тиску до 140/90 мм рт.ст. Яка можлива причина артеріальної гіпертензії у дитини? During the preventive examination of a child suffering from bronchial asthma, an increase in blood pressure up to 140/90 mm Hg was detected. What is the possible cause of arterial hypertension in a child?

Хронїчне захворювання легень Chronic lung disease

Ожирїння Obesity

Захворювання нирок Kidney disease

Коарктацїя аорти Coarctation of the aorta

Передозування теофіліну Theophylline overdose

11 / 200
Дитина 6-ти тижнів була доставлена до лікарні з приводу задишки. Пологи пройшли без ускладнень, хоча на 3-й день у дитини розвинувся кон’юнктивіт, який тривав 2 тижні. Під час огляду виявлені задишка, двобічні крепітуючі хрипи у легенях і поодинокі сухі хрипи. Рентгенологічно підтверджена двобічна пневмонія. Температура тіла нормальна і раніше її підвищення не відзначалося. У крові: лейк.- 15•109 /л, е.-28%. Чим зумовлений симптомоком-плекс, що виник? A 6-week-old baby was brought to the hospital for shortness of breath. The delivery was uneventful, although on the 3rd day the baby developed conjunctivitis, which continued 2 weeks. During the examination, shortness of breath, bilateral crepitus in the lungs and isolated dry wheezes were detected. X-ray confirmed bilateral pneumonia. The body temperature was normal and its increase was not noted before. In the blood: leuk.- 15•109 /l, e.-28 %. What is the cause of the symptom complex that has arisen?

Mycoplasma pneumoniae Mycoplasma pneumoniae

Pneumocystis carinii Pneumocystis carinii

Паразитарна mea3in Parasitic mea3in

Втряна вкпа Applied income

Clamydia trachomatis Chlamydia trachomatis

12 / 200
У дитини з тетрадою Фалло має місце: A child with tetrad of Fallot has:

Нормальний градієнт тиску на легеневому клапані Normal pressure gradient on the pulmonary valve

Підвищення пульсового тиску Pulse pressure increase

Нормальне насичення киснем (РаO2) у лівому шлуночку Normal oxygen saturation (PaO2) in the left ventricle

Посилення кровообігу у малому колі кровообігу Increased blood circulation in the small circle of blood circulation

Підвищення тиску у правому шлуночку Increased pressure in the right ventricle

13 / 200
При якому з нижче перерахованих порушень ритму доцільно використання АТФ для відновлення синусового ритму? In which of the following rhythm disorders is it appropriate to use ATP to restore sinus rhythm?

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія Paroxysmal ventricular tachycardia

Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія Paroxysmal supraventricular tachycardia

Тріпотіння передсердь Atrial flutter

Фібриляція шлуночків Ventricular fibrillation

Фібриляція передсердь Atrial fibrillation

14 / 200
Чоловік 48-ми років висловлює скарги на слабкість і задишку. При дослідженні крові - Ht32%, Hb- 103 г/л, у мазку визначаються макроцити. Рівень вітаміну B12 у плазмі крові - 90 pg (норма - 170-940), рівень фолієвої кислоти у сироватці - 6 ннгр/мл (норма - 2-14). Можливими причинами розвитку цих змін можуть бути усі перераховані, КРІМ: A 48-year-old man complains of weakness and shortness of breath. During the blood test - Ht32%, Hb - 103 g/l, macrocytes are detected in the smear. Vitamin level B12 in the blood plasma - 90 pg (normal - 170-940), the level of folic acid in the serum - 6 ngr/ml (normal - 2-14). Possible reasons for the development of these changes can be all of the above EXCEPT:

Дивертикульоз товстого кишечнику Diverticulosis of the large intestine

Панкреатит Pancreatitis

Глистна інвазія Worm infestation

Вегетаріанство Vegetarianism

Регіонарний ентерит Regional enteritis

15 / 200
Чоловік 56-ти років висловлює скарги на слабкість, задишку під час фізичного навантаження, серцебиття. З дитинства вислуховується серцевий шум. Об’єктивно: розширення правої межі серця, розщеплення II тону, систолічний шум у II-III міжребір’ї зліва від краю груднини і короткий систолічний шум над мечоподібним відростком. На рентгенограмі: збільшення правого шлуночка і дуги легеневої артерії. На ЕКГ: фібриляція передсердь і блокада правої ніжки пучка Гіса. Який найбільш вірогідний діагноз? A 56-year-old man complains of weakness, shortness of breath during physical exertion, palpitations. A heart murmur has been heard since childhood. Objectively: expansion of the right border of the heart, splitting of the II tone, a systolic murmur in the II-III intercostal space to the left of the edge of the sternum and a short systolic murmur over the xiphoid process. On the radiograph: enlargement of the right ventricle and the arch of the pulmonary artery. On the ECG: atrial fibrillation and blockade of the right leg of the bundle of His. Which is the most probable diagnosis?

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

16 / 200
Зниження вольтажу комплексу QRS в усіх відведеннях може бути викликане усіма перерахованими причинами, КРІМ: A decrease in the voltage of the QRS complex in all leads can be caused by all of the listed reasons EXCEPT:

Наявність рідини у порожнині перикарду Presence of fluid in the pericardial cavity

Відторгнення кардіотрансплантанту Heart transplant rejection

Амілоїдоз Amyloidosis

Гіпертиреоз Hyperthyroidism

IXC IXC

17 / 200
Через 5 днів після трансплантації кульшового суглоба у жінки 72-х років раптово розвинувся напад ядухи, гіпотензія, пітливість. Відзначається підвищене наповнення і пульсація вен шиї. Під час аускультації і перкусії легень змін не виявлено. Тони серця нормальні. На ЕКГ: синусова тахікардія, блокада правої ніжки пучка Гіса, що вперше виникла, неспецифічні зміни інтервалу S — T та зубця T. Який найбільш вірогідний діагноз? 5 days after hip joint transplantation, a 72-year-old woman suddenly developed an attack of dysentery, hypotension, sweating. There is increased filling and pulsation of the neck veins. During auscultation and percussion of the lungs revealed no changes. Heart sounds are normal. On the ECG: sinus tachycardia, right bundle branch block that occurred for the first time, nonspecific changes in the S — T interval and the T wave. What is the most likely diagnosis?

Аспірація Aspiration

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Перикардит Pericarditis

18 / 200
Яка з перерахованих причин гострої ниркової недостатності відноситься до післяренальних? Which of the listed causes of acute renal failure is post-renal?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Серцева недостатність Heart failure

Рабдоміоліз Rhabdomyolysis

Септицемія Septicemia

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

19 / 200
Що з перерахованого НЕ ХАРАКТЕРНО для хвороби Адісона? Which of the following is NOT characteristic of Addison's disease?

Підвищення гематокриту Hematocrit increase

Гіпернатріємія Hypernatremia

Низька осмолярність сечі Low osmolarity of urine

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Підвищення рівня азоту сечовини Increased level of urea nitrogen

20 / 200
У чоловіка 38-ми років, раніше здорового, раптово розвинувся напад гострого абдомінального болю з іррадіацією у ліву поперекову і пахвинні ділянки, що супроводжується нудотою, пітливістю і частим сечовипусканням. Хворий занепокоєний, метушиться по ліжку. Під час огляду патологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 38-year-old man, previously healthy, suddenly developed an attack of acute abdominal pain with radiation to the left lumbar and inguinal areas, accompanied by nausea, sweating and frequent urination . The patient is worried, fidgeting on the bed. No pathological changes were detected during the examination. What is the most likely diagnosis?

Лівобічна ниркова колька Left renal colic

Дивертикуліт сигмоподібної кишки Sigmoid diverticulitis

Ретроперітонеальний крововилив Retroperitoneal hemorrhage

Herpes zoster Herpes zoster

Перекрут лівого яєчка Left testicular torsion

21 / 200
У жінки 40-ка років має місце щільне утворення в ділянці молочної залози. Який з перерахованих діагностичних методів буде найбільш інформативним у встановленні діагнозу? A 40-year-old woman has a dense mass in the area of the mammary gland. Which of the listed diagnostic methods will be the most informative in establishing the diagnosis?

Аспіраційна біопсія з цитологією Aspiration biopsy with cytology

Гістологічне дослідження біоптату Histological study of biopsy

Мамографія Mammography

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Термографія Thermography

22 / 200
У пацієнта, який після серйозної травми знаходився на парентеральному харчуванні, розвинулися діарея, депресія, алопеція і дерматит навколо рота і очей. Введення якого з перерахованих елементів необхідно для корекції змін, що виникли? The patient, who was on parenteral nutrition after a serious injury, developed diarrhea, depression, alopecia, and dermatitis around the mouth and eyes. Which of the listed elements is necessary for correction of the changes that have occurred?

Мідь Copper

Цинк Zinc

Кремній Silicon

Селен Selenium

Йод Iodine

23 / 200
Чоловік 40-ка років зловживає алкоголем. Висловлює скарги на постійний біль у епігастральній ділянці. У процесі обстеження виявлені зміни протоки підшлункової залози - множинні ділянки звуження з послідуючим розширенням. Яка з перерахованих операцій найбільш показана пацієнту? A 40-year-old man abuses alcohol. He complains of constant pain in the epigastric region. During the examination, changes in the pancreatic duct were detected - multiple areas of narrowing followed by expansion. Which of the listed operations is most indicated for the patient?

Дистальна панкреатектомія Distal pancreatectomy

Сфінктеротомія Sphincterotomy

Латеральна панкреатоеюностомія Lateral pancreatojejunostomy

Дистальна панкреатоеюностомія Distal pancreaticojejunostomy

Тотальна панкреатектомія Total pancreatectomy

24 / 200
Лікуванням вибору при дуоденальній обструкції, зумовленій вторинною дуоденальною гематомою, яка розвинулася через кілька днів після тупої травми живота, є: The treatment of choice for duodenal obstruction due to secondary duodenal hematoma that developed several days after blunt abdominal trauma is:

Формування дуоденостоми Formation of duodenostomy

Негайна ревізія Immediate revision

Назогастральна декомпресія і парентеральне харчування Nasogastric decompression and parenteral nutrition

Дуоденоеюностомія Duodenojejunostomy

Ретрокишкова гастроеюностомія Retrointestinal gastrojejunostomy

25 / 200
У чоловіка 25-ти років раптово виник гострий біль у правій половині грудної клітки і задишка. Об’єктивно: трахея відхилена вліво. Усе перераховане може мати місце, КРІМ: A 25-year-old man suddenly developed acute pain in the right half of the chest and shortness of breath. Objectively: the trachea is deviated to the left. All of the above can occur EXCEPT :

Підвищене голосове тремтіння з правого боку Increased vocal tremor on the right side

Шум тертя плеври зліва Left pleural friction noise

Дистанційні сухі хрипи Distant dry rales

Відсутність сухих хрипів No dry rales

Відсутність вологих хрипів No moist rales

26 / 200
Хворий скаржиться на різку задишку, яка посилюється при фізичному навантаженні. Скарги виникли раптово 2 години тому на роботі: різкий біль зліва у грудній клітці, кашель. З часом біль зменшувався, але зростала задишка, запаморочення, блідість, холодний піт, ціаноз. Відсутнє везикулярне дихання. Рентгенологічно - затемнення з лівого боку. Яку патологію можна запідозрити? The patient complains of sudden shortness of breath, which worsens with physical exertion. Complaints appeared suddenly 2 hours ago at work: sharp pain on the left side of the chest, cough. Over time, the pain decreased, but shortness of breath, dizziness, pallor, cold sweat, cyanosis increased. There is no vesicular breathing. X-ray - darkness on the left side. What pathology can be suspected?

Лівобічна пнєвмонія Left-sided pneumonia

Плеврит Pleuriitis

Абсцес легені Lung abscess

Спонтанний лівобічний пневмоторакс Spontaneous left-sided pneumothorax

Інфаркт легені Pulmonary infarction

27 / 200
Чоловік 35-ти років збуджений, весь час намагається зазирнути за двері та в сусіднє приміщення, бо переконаний, що там знаходяться його приятелі. Стверджує, що чує розмову друзів та сторонніх людей, хоча в цей час нікого поблизу немає. Намагається переконати лікаря, що за стіною відбувається суперечка з приводу 'його покарання', голосно повторює фрази, які нібито почув з-за стіни. Визначте стан хворого: A 35-year-old man is agitated, constantly trying to look outside the door and into the next room, because he is convinced that his friends are there. He claims that he can hear his friends talking and outsiders, although at this time there is no one nearby. Tries to convince the doctor that there is an argument behind the wall about 'his punishment', loudly repeats the phrases he allegedly heard from behind the wall. Determine the patient's condition:

Гострий галюциноз Acute hallucinosis

Вербальні ілюзії Verbal illusions

Маячіння Delirium

Нав’язливі ідеї Obsessions

Конфабуляції Confabulations

28 / 200
У хворого 62-х років, що палить і часто хворіє на 'пневмонії', при оглядовій рентгенографії грудей в правій легені знайдено трикутної форми затемнення з вершиною, спрямованою до кореня легені, а також зсув тіні серця та середостіння в бік ураження. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 62-year-old patient who smokes and often suffers from 'pneumonia', a triangular-shaped darkening with an apex directed towards the root of the lung, as well as a shift of the shadow of the heart and mediastinum in the direction of the lesion. What is the most likely diagnosis?

Центральний рак легені Central lung cancer

Кіста легені Lung cyst

Периферичний рак легені Peripheral lung cancer

Абсцес легені Lung abscess

Ателектаз легені Atelectasis of the lung

29 / 200
Хворий 68-ми років впродовж 35-ти років хворіє на хронічний панкреатит. В останні 5 років відзначає зменшення больового синдрому, здуття живота, часті випорожнення (сіруватого кольору, блискучі, з домішками неперетравленої їжі) до 3-4 разів на добу, прогресуючу втрату маси тіла. Зміна симптоматики у хворого обумовлена приєднанням: A 68-year-old patient has been suffering from chronic pancreatitis for 35 years. In the last 5 years, he notes a decrease in pain syndrome, abdominal distension, frequent bowel movements (grey, shiny, with impurities of undigested food) up to 3-4 times a day, progressive loss of body weight. The change in the patient's symptoms is due to the addition of:

Хронічного ентероколіту Chronic enterocolitis

Внутрішньосекреторної недостатності підшлункової залози Endocrine insufficiency of the pancreas

Зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози Pancreatic exocrine insufficiency

Синдрому подразненого кишечнику Irritable bowel syndrome

Синдрому лактазної недостатності Syndrome of lactase deficiency

30 / 200
Хворий скаржиться на відчуття важкості за грудниною та періодичне відчуття зупинки їжі, дисфагію. Під час рентгенологічного обстеження барієвий контраст виявляє поодиноке мішкоподібне випинання правої передньої стінки стравоходу з рівними контурами та чітко окресленою шийкою. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of a feeling of heaviness behind the sternum and a periodic feeling of stopping food, dysphagia. During X-ray examination, barium contrast reveals a single sac-like protrusion of the right anterior wall of the esophagus with smooth contours and clearly defined neck. What is the most likely diagnosis?

Грижа стравохідного отвору діафрагми Hernia of the esophageal orifice of the diaphragm

Рак стравоходу Esophageal cancer

Варикозне розширення вен стравоходу Esophageal varicose veins

Поліп стравоходу Esophageal polyp

Дивертикул стравоходу Esophageal diverticulum

31 / 200
Жінка 60-ти років близько 15-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію. Після повторного інсульту скаржиться на немотивоване зниження настрою, важкість зосередження уваги, забуває зачиняти вхідні двері, не пам’ятає події минулого дня. На КТ- ділянки постінфарктних змін в коркових задньолобових ділянках. Який діагноз найбільш вірогідний у хворої? A 60-year-old woman has been suffering from hypertension for about 15 years. After a repeated stroke, she complains of unmotivated depression, difficulty concentrating, forgets to close the front door, does not remember the events of the previous day. On the CT scan, there are areas of post-infarction changes in the cortical posterior frontal areas. What is the most likely diagnosis for the patient?

Хвороба Піка Pick's disease

Дисоціативна амнезія Dissociative amnesia

Судинна деменція Vascular dementia

Хвороба Гентінгтона Huntington's disease

Хвороба Альцгеймера Alzheimer

32 / 200
До лікаря-гінеколога звернулася мати з дівчинкою 6-ти років зі скаргами на появу у дівчинки білей гнійного характеру, що подразнюють шкіру статевих органів і стегон. Під час огляду: зовнішні статеві органи гіперемовані, набряклі. Виражена гіперемія присінку піхви і дівочої пліви. Виділення зі статевої щілини рясні, слизово-гнійні. Про яке захворювання можна думати? A mother with a 6-year-old girl came to the gynecologist with complaints about the appearance of white, purulent lesions that irritate the skin of the genitals and thighs. During the examination : the external genital organs are hyperemic, swollen. Pronounced hyperemia of the vagina and hymen. The discharge from the genital opening is abundant, muco-purulent. What disease can you think of?

Цукровий діабет Diabetes

Дифтерія піхви Vaginal diphtheria

Цистит Cystitis

Трихомонадний кольпіт Trichomonad colpitis

Вульвовагініт Vulvovaginitis

33 / 200
-ми років скаржиться на головний біль, блювання. Хворіє 1 день. Об’єктивно: t0 33. - 39,30 С, шкіра чиста, зів гіперемований, язик обкладений, кон’юнктивіт, склерит. Слабко виражена ригідність м’язів потилиці. Позитивний симптом Керніга з правого боку. Ліквор: цитоз - 340, лімф.- 87%, нейтроф.-13%, білок -140 мг/л. Який найбільш вірогідний діагноз? years-old complains of headache, vomiting. Sick for 1 day. Objectively: t0 33. - 39.30 C, skin clean, throat hyperemic, coated tongue, conjunctivitis, scleritis. Weakly pronounced rigidity of the muscles of the back of the head. Positive Kernig sign on the right side. CSF: cytosis - 340, lymph - 87%, neutrophil - 13%, protein - 140 mg/l. What the most likely diagnosis?

Пухлина мозку Brain tumor

Нейротоксикоз Neurotoxicosis

Гнійний мєнінгіт Suppurative meningitis

Серозний менінгіт Serous meningitis

Арахноїдит Arachnoiditis

34 / 200
У хворої на черевний тиф на 14-й день захворювання раптово виник біль у животі. Хвора притомна. Біль гострий. Живіт бере участь в акті дихання, не здутий. Пальпаторно: помірне напруження м’язів передньої черевної стінки, більше у правій клубовій ділянці. Печінкова тупість не визначається. Перистальтика вислуховується, в’яла. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Температура тіла 38,90 C. Ps-104/хв. Який найбільш вірогідний діагноз? On the 14th day of the illness, a patient with typhoid suddenly developed abdominal pain. The patient is unconscious. The pain is sharp. The abdomen participates in the act of breathing, is not distended. Palpation: moderate tension of the muscles of the anterior abdominal wall, more in the right iliac region. Hepatic dullness is not determined. Peristalsis is heard, weak. The Shttkin-Blumberg symptom is positive. Body temperature 38.90 C. Ps-104/min. What is the most likely diagnosis?

Гострий перфоративний апендицит Acute perforating appendicitis

Спайкова кишкова непрохідність Adhesive intestinal obstruction

Перфорація черевнотифозної виразки Perforation of typhoid ulcer

Перфорація гострої виразки шлунка Perforation of an acute stomach ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

35 / 200
До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення больової та тактильної чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців, що виникає після роботи. На підприємстві він працює з механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в цьому випадку? A patient came to the hospital with complaints of impaired pain and tactile sensitivity, pain in the end phalanges of the fingers, which occurs after work. He works with mechanical devices at the company. What pathology should be suspected in this case?

Вібраційна хвороба Vibration sickness

Ознаки перевтоми Symptoms of overtiredness

Гіповітаміноз вітаміну Б1 Vitamin B1 hypovitaminosis

Шумова хвороба Noise sickness

Кесонна хвороба caisson disease

36 / 200
Хвора 25-ти років скаржиться на слабкість, запаморочення, геморагічні висипи на шкірі. Хворіє протягом місяця. У крові: ер.- 1,0•1012/л, Hb- 37 г/л, КП- 0,9, лейк.- 1,2•109 /л, тр.- 42•109 /л. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для встановлення діагнозу? A 25-year-old patient complains of weakness, dizziness, hemorrhagic rashes on the skin. She has been ill for a month. In the blood: er.- 1.0•1012/l , Hb- 37 g/l, KP- 0.9, leuk.- 1.2•109 /l, tr.- 42•109 /l. Which research method will be the most informative for establishing a diagnosis?

Стернальна пункція Sternal puncture

Біопсія печінки Liver biopsy

Біопсія селезінки Spleen biopsy

Коагулограма Coagulogram

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

37 / 200
У жінки 28-ми років при других пологах народилася дівчинка масою 3 400 г, довжиною 52 см з проявами анемії та наростаючої жовтяниці. Група крові у жінки Б (III) Rh-, у батька новонародженої - A (III) Rh+, у новонародженої - Б (III) Rh+. Яка причина анемії? A 28-year-old woman gave birth to a girl weighing 3,400 g, length 52 cm with manifestations of anemia and increasing jaundice during her second delivery. The woman's blood group is B (III ) Rh-, the newborn's father has A (III) Rh+, the newborn has B (III) Rh+. What is the cause of anemia?

Конфлікт по антигену В Conflict on antigen B

Конфлікт по антигену АВ Conflict on antigen AB

Конфлікт по антигену А Conflict on antigen A

Резус-конфлікт Rhesus conflict

Внутрішньоутробне інфікування Intrauterine infection

38 / 200
Хворий 68-ми років, службовець. Близько двох років тому почалися порушення пам’яті: став забудькуватим в роботі і побуті, не справлявся із службовими обов’язками. Поступово став забувати імена рідних, назви предметів, став безпорадним, порушилася мова. Втратив навички письма, читання, догляду за собою. При комп’ютернотомографічному дослідженні: атрофія кори великих півкуль мозку. Який діагноз є найбільш вірогідним? The patient is 68 years old, an employee. About two years ago, memory disorders began: he became forgetful at work and in everyday life, could not cope with official duties. He gradually began to forget the names of relatives, the names of objects, became helpless, his speech was impaired. He lost the skills of writing, reading, and self-care. Computed tomographic examination: atrophy of the cortex of the large hemispheres of the brain. What diagnosis is the most likely?

Сенільна деменція Senile dementia

Атеросклеротична деменція Atherosclerotic dementia

Хвороба Альцгеймера Alzheimer's disease

Прогресивний параліч Progressive paralysis

Хвороба Піка Pick's disease

39 / 200
Санітарним показником чистоти повітря в навчальній кімнаті виступає гранично допустима концентрація діоксиду вуглецю в повітрі. Яка концентрація діоксиду вуглецю в повітрі (в %) прийнята в якості гранично допустимої? The maximum allowable concentration of carbon dioxide in the air is a sanitary indicator of air cleanliness in the classroom. What concentration of carbon dioxide in the air (in %) is accepted as the maximum allowable?

0,2% 0.2%

0,15% 0.15%

0,1% 0.1%

0,05% 0.05%

0,3% 0.3%

40 / 200
У хворого 64-х років 2 години тому з’явився стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, виражена слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps- 108/хв., АТ70/50 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м’який, безболісний. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. На ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС-100/хв., різкий підйом сегмента ST над ізолінією у відведеннях II, III, aVF. Яка патологія виникла в хворого? У хворого 64-х років 2 години тому з’явився стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, виражена слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps- 108/хв., АТ70/50 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м’який, безболісний. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. На ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС-100/хв., різкий підйом сегмента ST над ізолінією у відведеннях II, III, aVF. Яка патологія виникла в хворого?

Серцева астма Серцева астма

Кардіогенний шок Кардіогенний шок

Тампонада серця Тампонада серця

Розшаровуюча аневризма аорти Розшаровуюча аневризма аорти

Тромбоемболія легеневої артерії Тромбоемболія легеневої артерії

41 / 200
При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків - 16%, жирів - 25%, вуглеводнів - 59%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводнів їх рекомендованим часткам в енергоцінності раціону: При вивченні фактичного харчування дорослої людини встановлено: частка енергоцінності добового раціону за рахунок білків - 16%, жирів - 25%, вуглеводнів - 59%. Оцініть відповідність вмісту білків, жирів, вуглеводнів їх рекомендованим часткам в енергоцінності раціону:

Частка вуглеводнів у раціоні надмірна Частка вуглеводнів у раціоні надмірна

Частка жирів у раціоні недостатня Частка жирів у раціоні недостатня

Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності Вміст нутрієнтів відповідає рекомендованим часткам енергоцінності

Частка вуглеводнів у раціоні недостатня Частка вуглеводнів у раціоні недостатня

Частка вуглеводнів у раціоні недостатня, надлишок білків Частка вуглеводнів у раціоні недостатня, надлишок білків

42 / 200
У робітника хімічного комбінату під час періодичного медичного обстеження виявлено злоякісне новоутворення сечового міхура. Контакт з якою промисловою отрутою, найбільш вірогідно, призвів до виникнення цього професійного захворювання? A chemical plant worker was diagnosed with a malignant neoplasm of the urinary bladder during a periodic medical examination. Contact with which industrial poison most likely led to the occurrence of this occupational disease?

Миш’як Arsenic

Азбест Asbestos

Бензидин Benzidine

Вінілхлорид Vinyl Chloride

Карбоніл нікелю Nickel Carbonyl

43 / 200
Хвора 52-х років надійшла до стаціонару зі скаргами на підвищену кровоточивість слизових оболонок, значні крововиливи в шкіру у вигляді екхімозів, плям, носові та шлункові кровотечі. Після клінічних обстежень було встановлено діагноз: тромбоцитопенічна пурпура. Яка найбільш вірогідна причина виникнення даного захворювання? Хвора 52-х років надійшла до стаціонару зі скаргами на підвищену кровоточивість слизових оболонок, значні крововиливи в шкіру у вигляді екхімозів, плям, носові та шлункові кровотечі. Після клінічних обстежень було встановлено діагноз: тромбоцитопенічна пурпура. Яка найбільш вірогідна причина виникнення даного захворювання?

Дефіцит VIII фактору згортання крові Дефіцит VIII фактору згортання крові

Дефіцит заліза в сироватці крові, кістковому мозку та депо Дефіцит заліза в сироватці крові, кістковому мозку та депо

Порушення гемостазу Порушення гемостазу

Утворення антитромбоцитарних аутоантитіл Утворення антитромбоцитарних аутоантитіл

Спадкова недостатність плазмових факторів згортання крові Спадкова недостатність плазмових факторів згортання крові

44 / 200
До приймального відділення лікарні доставлений на другу добу хвороби чоловік у важкому стані. Під час огляду температура тіла 36,10 C, риси обличчя загострені, шкіра суха, збирається в складку, афонія, судомні посмикування окремих груп м’язів. Акроціаноз. Тони серця глухі, Ps- 102/хв, АТ- 50/20 мм рт.ст. Живіт м’який, втягнутий, безболісний. Анурія. Рідкі випорожнення у вигляді 'рисового відвару'. Який найбільш вірогідний діагноз? On the second day of the illness, a man was brought to the hospital's reception department in serious condition. During the examination, the body temperature is 36.10 C, the facial features are sharp, the skin is dry, it is going to absorb fold, aphonia, convulsive twitching of certain muscle groups. Acrocyanosis. Heart sounds are dull, Ps- 102/min, BP- 50/20 mm Hg. Abdomen is soft, drawn in, painless. Anuria. Liquid stools in the form of of rice broth'. What is the most likely diagnosis?

Кишковий амебіаз Intestinal amoebiasis

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

Ешеріхіоз Escherichia

Гостра дизентерія Acute dysentery

45 / 200
У доношеної дитини 3-ї доби життя на різних ділянках шкіри виявляються еритема, ерозивні поверхні, тріщини, лущення епідермісу. Немовля виглядає ніби ошпарене окропом. Виявлено позитивний симптом Нікольського. Загальний стан дитини важкий. Виражений неспокій, гіперестезія, фебрильна температура. Який найбільш вірогідний діагноз? Erythema, erosive surfaces, cracks, flaking of the epidermis are found in a full-term child of the 3rd day of life on various areas of the skin. The baby looks as if scalded with boiling water. Positive Nikolsky's symptom is detected . The general condition of the child is serious. Expressed restlessness, hyperesthesia, febrile temperature. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний дерматит Exfoliative dermatitis

Псевдофурункульоз Фігнера Pseudofurunculosis Figner

Мікотична еритема Mycotic erythema

Флегмона новонародженого Phlegmon of a newborn

Пухирчатка новонародженого Neonatal pemphigus

46 / 200
Протягом року в поліклініці було зареєстровано 11600 захворювань. Серед них: грип та ГРЗ - 5800, захворювання системи кровообігу - 3480, захворювання органів травлення - 1300, інші захворювання - 1020. Який відносний показник можна розрахувати за цими даними? During the year, 11,600 diseases were registered in the polyclinic. Among them: flu and acute respiratory syndrome - 5,800, circulatory system diseases - 3,480, digestive system diseases - 1,300, other diseases - 1020. What relative indicator can be calculated from these data?

Співвідношення Ratio

Інтенсивний Intensive

Наочності Visibility

Екстенсивний Extensive

- -

47 / 200
В районі N поширеність захворювань серед населення становила 1156 випадків на 1000 населення. Який з приведених нижче показників характеризує поширеність захворювань? In district N, the prevalence of diseases among the population was 1156 cases per 1000 population. Which of the following indicators characterizes the prevalence of diseases?

Інтенсивний Інтенсивний

Екстенсивний Екстенсивний

Співвідношення Співвідношення

Стандартизований Стандартизований

Наочності Наочності

48 / 200
У хворої з нижньочастковою пневмонією лівої легені з’явилися скарги на біль у лівій половині грудної клітки. Об’єктивно: визначається широка зона притуплення на лівій половині грудної клітки (лінія Соколова-Елісон-Дамуазо). З якого метода дослідження легень доцільно розпочати обстеження з метою уточнення діагнозу? У хворої з нижньочастковою пневмонією лівої легені з’явилися скарги на біль у лівій половині грудної клітки. Об’єктивно: визначається широка зона притуплення на лівій половині грудної клітки (лінія Соколова-Елісон-Дамуазо). З якого метода дослідження легень доцільно розпочати обстеження з метою уточнення діагнозу?

Бронхоскопія з біопсією Бронхоскопія з біопсією

Торакоскопія Thoracoscopy

Бронхографія Bronchography

Спірографія Спірографія

Рентгенографія X-ray

49 / 200
До лікаря звернулась жінка 35-ти років з ураженням шкіри кистей і нижньої третини передпліччя у вигляді значного набряку, гіперемії, везикуляції, мокнуття. Захворювання розвилося після використання для прання білизни прального порошку, яким хвора користується протягом місяця. Раніше дерматологічних захворювань не було. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman came to the doctor with lesions on the skin of the hands and the lower third of the forearm in the form of significant swelling, hyperemia, vesiculation, wetting. The disease developed after being used for washing laundry detergent, which the patient has been using for a month. There were no previous dermatological diseases. What is the most likely diagnosis?

Токсикоалергічний дерматит Toxicoallergic dermatitis

Простий дерматит Simple dermatitis

Обмежений нейродерміт Limited neurodermatitis

Мікробна екзема Microbial Eczema

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

50 / 200
Хвора 64-х років скаржиться на постійний тупий біль у правій здухвинній ділянці, схуднення на 20 кг за 6 місяців, стійкі закрепи, відсутність апетиту. Об’єктивно: шкіра землистого кольору, тургор її знижений. В правій здухвинній ділянці пальпується інфільтрат 6х8 см, щільний, мало рухливий, неболючий. Вільна рідина в черевній порожнині не визначається. При аускультації - посилення кишкових шумів. В крові: Hb-80 г/л. Реакція Грегерсена - позитивна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 64-year-old patient complains of constant dull pain in the right iliac region, weight loss of 20 kg in 6 months, persistent constipation, lack of appetite. Objectively: the skin is earthy in color, its turgor is reduced. A 6x8 cm infiltrate is palpable in the right pubic area, dense, not very mobile, painless. Free fluid in the abdominal cavity is not determined. Upon auscultation, there is an increase in bowel sounds. In the blood: Hb-80 g/l. Reaction Gregersen's test is positive. What is the most likely diagnosis?

Заочеревинна пухлина Retroperitoneal tumor

Злоякісна пухлина тонкої кишки Malignant tumor of the small intestine

Рак сліпої кишки Cancer of the appendix

Рак правої нирки Right kidney cancer

Апендикулярний інфільтрат Appendicular infiltrate

51 / 200
Чоловік 32-х років скаржиться на печію та ниючий біль в надчерев’ї через 2-3 години після прийому їжі. Загострення - весною та восени. Харчова непереносимість яєць та риби. Об’єктивно: при пальпації живота - болісність у гастродуоденальній ділянці. ЕФГДС: виразка 5 мм на передній стінці дванадцятипалої кишки. Позитивний уреазний тест. Який найбільш вірогідний провідний механізм розвитку захворювання? A 32-year-old man complains of heartburn and aching pain in the epigastrium 2-3 hours after eating. Exacerbations - in spring and autumn. Food intolerance to eggs and fish. Objectively: when palpating the abdomen, there is pain in the gastroduodenal region. EFGDS: a 5 mm ulcer on the anterior wall of the duodenum. A positive urease test. What is the most likely leading mechanism of the disease?

Хелікобактерна інфекція Helicobacter infection

Продукція аутоантитіл Production of autoantibodies

Харчова алергія Food allergy

Зниження синтезу простагландинів Decreased synthesis of prostaglandins

Порушення моторики шлунка Stomach motility disorder

52 / 200
Жінка 48-ми років скаржиться на слабкість, схуднення, зниження апетиту, головний біль. В юності перенесла гострий гломерулонефрит. З 25-ти років хворіє на артеріальну гіпертензією. Систематично не лікувалася, до лікаря зверталася рідко. Після проведеного дослідження виявлені ознаки хронічної ниркової недостатності I ст. (креатинін - 0,43 ммоль/л). Які рекомендації щодо харчування найбільш виправдані для даної хворої? A 48-year-old woman complains of weakness, weight loss, decreased appetite, headache. She suffered from acute glomerulonephritis in her youth. She has been suffering from arterial hypertension since she was 25 years old. She was not treated systematically, she rarely consulted a doctor. After the examination, signs of chronic kidney failure of the 1st stage were found (creatinine - 0.43 mmol/l). What nutritional recommendations are most justified for this patient?

Збільшення обсягу рідини Increase in liquid volume

Обмеження вуглеводнів Hydrocarbon limitations

Обмеження білку Protein restriction

Вживання їжі з підвищеним вмістом 'лужних' страв Eating food with a high content of 'alkaline' dishes

Обмеження жирів Fat restriction

53 / 200
Хвора 50-ти років скаржиться на тупий біль у ділянці серця, ядуху, підвищення температури до 38 C. Тиждень тому перенесла грип. Об’єктивно: Ps - 100/хв, зникає на вдиху. АТ - 100/70 мм рт.ст., тони серця глухі. ЕКГ: знижений вольтаж, сегмент ST піднятий над ізолінією у всіх відведеннях. На рентгенограмі: тінь серця розширена у всі боки. Пульсація серця малої амплітуди. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of a dull pain in the heart area, nausea, and a temperature rise to 38 C. She had the flu a week ago. Objectively: Ps - 100/min, disappears on inspiration. Blood pressure - 100/70 mm Hg, heart sounds are dull. ECG: reduced voltage, the ST segment is elevated above the isoline in all leads. On the X-ray: the shadow of the heart is expanded in all directions. Pulsation of the heart of small amplitude. What is the most likely diagnosis?

Міокардит Myocarditis

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

Дилятаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Стенокардія Angina

54 / 200
При огляді дитини віком 4-х місяців на волосистій частині голови виявлені лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Який найбільш вірогідний діагноз? When examining a 4-month-old child, lemon-yellow scales with fatty crusts were found on the scalp. What is the most likely diagnosis?

Строфулюс Strophulus

Дитяча екзема Children's eczema

Гнейс Gneiss

Псевдофурункульоз Pseudofurunculosis

Молочний струп Milk scab

55 / 200
Хворий 39-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на ранковий головний біль, зниження апетиту, нудоту, ранкові блювання, періодичні носові кровотечі. У 15-ти річному віці переніс гострий гломерулонефрит. При обстеженні відмічено підвищення артеріального тиску до 220/130 мм рт.ст., геморагії на шкірі рук і ніг, блідість шкіри та слизових оболонок. Який із наведених біохімічних показників має діагностичну значимість у даному випадку? A 39-year-old patient consulted a doctor with complaints of morning headache, loss of appetite, nausea, morning vomiting, periodic nosebleeds. At the age of 15 suffered acute glomerulonephritis. During the examination, an increase in blood pressure up to 220/130 mm Hg, hemorrhages on the skin of the hands and feet, pallor of the skin and mucous membranes was noted. Which of the following biochemical indicators has diagnostic significance in this case?

Натрій крові Blood sodium

Білірубін крові Blood bilirubin

Фібриноген Fibrinogen

Креатинін крові Blood creatinine

Сечова кислота Uric acid

56 / 200
У хворого 42-х років протягом тижня, кожні 48 годин, з’являються напади лихоманки, що змінюються жаром. Температура тіла підвищується до 40 С. Зниження температури через 3-4 години супроводжується надмірним потовиділенням. Погіршився апетит, з’явилася загальна слабкість. Шкірні покриви бліді, з землистим відтінком. Збільшені печінка і селезінка, при пальпації - щільні. Який найбільш ефективний метод верифікації діагнозу? A 42-year-old patient has attacks of fever every 48 hours for a week. The body temperature rises to 40 C. The drop in temperature after 3-4 hours is accompanied by excessive sweating. The appetite worsened, general weakness appeared. The skin is pale, with an earthy hue. The liver and spleen are enlarged, upon palpation - dense. What is the most effective method of verifying the diagnosis?

Бактеріологічний метод Bacteriological method

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

Мікроскопія висячої краплі крові Microscopy of a hanging drop of blood

Мікроскопія мазка крові і товстої краплі Microscopy of blood smear and thick drop

Загальний аналіз крові General blood test

57 / 200
Хвора 21-го року, без постійного місця проживання, скаржиться на рідкі випорожнення протягом 2-х місяців, втрату ваги на 13 кг, слабкість, постійну субфебрильну температуру, рецидивний герпес. Об’єктивно: на губах герпетичні висипання, генералізована лімфаденопатія, збільшення печінки до 2 см. У крові: ер.- 4,4•1012/л, Hb-115 г/л, ШЗЕ- 15 мм/год, лейк.- 10,0•109 /л, е.-2%, п.- 6%, с.- 61%, л.- 17%, м.- 3%. Атипові мононуклеари - 6%. Який найбільш вірогідний діагноз? Хвора 21-го року, без постійного місця проживання, скаржиться на рідкі випорожнення протягом 2-х місяців, втрату ваги на 13 кг, слабкість, постійну субфебрильну температуру, рецидивний герпес. Об’єктивно: на губах герпетичні висипання, генералізована лімфаденопатія, збільшення печінки до 2 см. У крові: ер.- 4,4•1012/л, Hb-115 г/л, ШЗЕ- 15 мм/год, лейк.- 10,0•109 /л, е.-2%, п.- 6%, с.- 61%, л.- 17%, м.- 3%. Атипові мононуклеари - 6%. Який найбільш вірогідний діагноз?

Амебіаз Amebiasis

Затяжна дизентерія Затяжна дизентерія

СНІД СНІД

Інфекційний мононуклеоз Інфекційний мононуклеоз

Лімфогранулематоз Лімфогранулематоз

58 / 200
Хворий 58-ми років скаржиться на слабкість, набряки ніг, задишку, анорексію. Протягом багатьох років хворіє на хронічний бронхіт. Останні 5 років відзначає посилення виділення харкотиння, часто гнійного характеру. Об’єктивно: ЧСС- 80/хв, АТ-120/80 ммрт.ст., розповсюджені набряки, шкіра бліда, суха, тургор знижений. У сечі: значна протеїнурія, циліндрурія. Вкажіть найбільш вірогідний патологічний процес у нирках: A 58-year-old patient complains of weakness, swelling of the legs, shortness of breath, anorexia. He has been suffering from chronic bronchitis for many years. In the last 5 years, he has noted an increase in sputum, often of a purulent nature. Objectively: heart rate - 80/min, blood pressure - 120/80 mmHg, widespread edema, pale, dry skin, reduced turgor. In the urine: significant proteinuria, cylindruria. Indicate the most likely pathological process in the kidneys:

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Інтерстиціальний нефрит Interstitial jade

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

59 / 200
Чоловік 23-х років скаржиться на наявність набряків на обличчі, головний біль, запаморочення, зменшення виділення сечі, зміну кольору сечі (темно-червона). Наведені скарги з’явились після перенесеного фарингіту. Об’єктивно: набряки на обличчі, шкірні покриви бліді, температура - 37,40 C; ЧСС- 86/хв, АТ-170/110 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Який етіологічний фактор можливий при такому захворюванні? A 23-year-old man complains of facial swelling, headache, dizziness, decreased urine output, change in urine color (dark red). The following complaints are 'appeared after pharyngitis. Objectively: swelling on the face, pale skin, temperature - 37.40 C, heart rate - 86/min, blood pressure - 170/110 mm Hg. Heart sounds are muffled, accent of the II tone over the aorta . What etiological factor is possible for this disease?

Золотистий стафілокок Golden Staphylococcus

Зеленячий стрептокок Green Streptococcus

Гноєтворний стрептокок Suppurative streptococcus

β-гемолітичний стрептокок β-hemolytic streptococcus

Сапрофітний стафілокок Saprophytic Staphylococcus

60 / 200
У дитини 3-х місяців після декількох днів занепокоєння, анорексії, субфебрилітету з’явилися жовтяниця, гепатоспленомегалія; сеча темно-жовтого кольору, знебарвлення калу. У віці 1 місяць були гемотрансфузії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-month-old child developed jaundice, hepatosplenomegaly, dark yellow urine, stool discoloration after several days of anxiety, anorexia, and low fever. At the age of 1 had blood transfusions for a month. What is the most likely diagnosis?

Кон’югаційна жовтяниця Conjugate Jaundice

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Вірусний гепатит В Viral hepatitis B

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Атрезія біліарних шляхів Atresia of the biliary tract

61 / 200
Хлопчик 4-х років госпіталізований до стаціонару зі скаргами на задишку, швидку втомлюваність. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Перкуторно: межі серця розширені в лівий бік та вгору. Аускультативно: посилення ІІ тону над легеневою артерією, в ІІ-ІІІ міжребір’ї ліворуч від груднини вислуховується грубий систолодіастолічний 'машинний'шум, що проводиться в усі інші точки та на спину. АТ-100/20 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? Хлопчик 4-х років госпіталізований до стаціонару зі скаргами на задишку, швидку втомлюваність. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Перкуторно: межі серця розширені в лівий бік та вгору. Аускультативно: посилення ІІ тону над легеневою артерією, в ІІ-ІІІ міжребір’ї ліворуч від груднини вислуховується грубий систолодіастолічний 'машинний'шум, що проводиться в усі інші точки та на спину. АТ-100/20 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Клапанний стеноз аорти Клапанний стеноз аорти

Ізольований стеноз отвору легеневої артерії Ізольований стеноз отвору легеневої артерії

Дефект міжшлуночкової перегородки Дефект міжшлуночкової перегородки

Дефект міжпередсердної перегородки Дефект міжпередсердної перегородки

62 / 200
Жінка 22-х років госпіталізована до гінекологічного відділення зі скаргами на біль в низу живота, підвищення температури до 39,5 С. Об’єктивно: ЧСС-108/хв, АТ- 120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий в гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткіна позитивний у гіпогастральній ділянці. Піхвове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, заднє склепіння піхви нависає, різко болюче. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old woman was admitted to the gynecology department with complaints of pain in the lower abdomen, temperature rising to 39.50 C. Objectively: heart rate-108/min, blood pressure-120/80 mm Hg, abdomen moderately distended, sharply painful in the hypogastric region. Shttkin's symptom positive in the hypogastric area. Vaginal examination: the uterus and appendages are not palpable due to the tension of the anterior abdominal wall, the posterior vault of the vagina overhangs, sharply painful. What is the most likely diagnosis?

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Пельвіоперитоніт Pelvioperitonitis

Гострий аднексит Acute adnexitis

Гострий ендометрит Acute endometritis

63 / 200
Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику - 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити вірогідність розбіжностей в порівнювальних групах? It was found that for 100 births in women with risk factors, 30 were premature, and in women without risk factors - 5 premature. What method statistical data processing optimally used by the doctor to assess the probability of differences in comparison groups?

Метод стандартизації Standardization method

Розрахунок критерію Стьюдента Student's criterion calculation

Кореляційний аналіз Correlation Analysis

Розрахунок середніх величин Calculation of average values

Розрахунок відносних величин Calculation of relative values

64 / 200
Дівчина 12-ти років скаржиться на різку слабкість, нудоту, запаморочення, порушення зору. Напередодні їла в’ялену рибу, яловичину домашнього виготовлення. При огляді: блідість шкіри, подряпина лівого коліна, сухість слизових оболонок ротоглотки, двобічний птоз, зіниці розширені, не в змозі читати простий текст ('сітка', 'туман' перед очима). Яка терапія буде найбільш адекватною в даному випадку? A 12-year-old girl complains of sudden weakness, nausea, dizziness, impaired vision. The day before, she ate dried fish, homemade beef. On examination: pale skin , left knee scratch, dryness of oropharyngeal mucous membranes, bilateral ptosis, dilated pupils, unable to read simple text ('grid', 'fog' in front of eyes). What therapy would be most adequate in this case?

Парентеральне введення протиправцевої сироватки Parenteral administration of anti-tetanus serum

Промивання шлунка Gastric lavage

Парентеральна дезинтоксикація Parenteral detoxification

Парентеральне введення антибіотиків Parenteral administration of antibiotics

Парентеральне введення полівалентної протиботулінічної сироватки Parenteral administration of polyvalent antibotulinum serum

65 / 200
Хвора 32-х років була збита автомобілем. Скарги на біль унизу живота над лобком з іррадіацією у промежину, пряму кишку, часте, утруднене та болісне сечовипускання малими порціями, домішок крові в сечі. Об’єктивно: визначається напруження над лобком, перкуторно - притуплення, що поширюється на здухвинну ділянку. Який найбільш вірогідний діагноз? A 32-year-old patient was hit by a car. Complaints of pain in the lower abdomen above the pubis with radiation to the perineum, rectum, frequent, difficult and painful urination in small portions, an admixture of blood in the urine. Objectively: tension over the pubis is determined, percussion - dullness extending to the pubic region. What is the most likely diagnosis?

Розрив нирки Kidney rupture

Забій нирки Kidney bruise

Розрив сечоводу Rupture of the ureter

Розрив уретри Rupture of the urethra

Позаочеревинний розрив сечового міхура Extraperitoneal bladder rupture

66 / 200
Жінку 26-ти років, що народжувала 7 місяців тому, протягом останніх двох тижнів непокоїть нудота, блювання вранці, сонливість. Годує грудьми, менструації не було. Від вагітності не застережувалася. Який з методів доцільно застосувати для уточнення діагнозу? A 26-year-old woman who gave birth 7 months ago has been troubled by nausea, vomiting in the morning, sleepiness for the past two weeks. She is breastfeeding, there was no menstruation. Since pregnancy She did not give a warning. Which of the methods should be used to clarify the diagnosis?

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Дворучне піхвове дослідження Bimanual vaginal examination

Ro-графія органів малого тазу Ro-graphy of pelvic organs

Дослідження за допомогою дзеркал Research using mirrors

Пальпація молочних залоз і видавлювання молока Palpation of mammary glands and milk ejection

67 / 200
Робочий 25-ти років опинився у зоні самозаймання вугілля в бункерах, з виділенням великих концентрацій чадного газу. Доставлений у непритомному стані. Контакту недоступний. На укол голки не реагує. Шкірні покриви рожевого кольору. Ps- 110/хв, АТ110/60 мм рт.ст. Реєструється правобічна пірамідна недостатність. Яке лікування найбільш доцільне? A 25-year-old worker found himself in the zone of self-ignition of coal in bunkers, with the release of large concentrations of carbon monoxide. He was delivered in an unconscious state. Contact is unavailable. He does not respond to a needle prick . The skin is pink in color. Ps- 110/min, BP 110/60 mmHg. Right-sided pyramidal insufficiency is registered. What treatment is most appropriate?

Гемосорбція Hemosorption

Гормонотерапія Hormone therapy

Переливання крові Blood transfusion

Люмбальна пункція Lumbar puncture

Гіпербарична оксигенація Hyperbaric oxygenation

68 / 200
У дівчинки 2-х років в анамнезі повторні пневмонії, що протікають з явищами обструкції. У легенях вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, дихання ослаблене. З утрудненням відхаркується в’язкий секрет. Відзначено наявність 'барабанних паличок', відставання у фізичному розвитку. Який найбільш вірогідний діагноз у цієї дитини? A 2-year-old girl has a history of repeated pneumonias with obstruction phenomena. Wet and dry rales of various caliber are heard in the lungs, breathing is weakened. She coughs up with difficulty in 'a viscous secretion. The presence of 'drumsticks' and a delay in physical development were noted. What is the most likely diagnosis for this child?

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Вроджений полікістоз легень Congenital polycystic lung

Рецидивний бронхіт Recurrent bronchitis

Муковісцедоз, легенева форма Cystic fibrosis, pulmonary form

69 / 200
До кардіологічного відділення госпі- талізована хвора зі скаргами на ниючий біль у передсердній ділянці, помірну задишку, набряки ніг, мерзлякуватість. На ЕКГ: негативні зубці T V2 — V6 (до 34 мм). Об’єктивно: шкіра суха, голос охриплий, обличчя одутлувате, з жовтяничним відтінком, тони серця глухі, Ps- 60/хв, АТ- 160/90 мм рт.ст., нижні кінцівки набряклі, під час натискання на шкіру гомілок ямка утворюється з утрудненням. У крові: Нb- 76 г/л, ШЗЕ-17 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? До кардіологічного відділення госпі- талізована хвора зі скаргами на ниючий біль у передсердній ділянці, помірну задишку, набряки ніг, мерзлякуватість. На ЕКГ: негативні зубці T V2 — V6 (до 34 мм). Об’єктивно: шкіра суха, голос охриплий, обличчя одутлувате, з жовтяничним відтінком, тони серця глухі, Ps- 60/хв, АТ- 160/90 мм рт.ст., нижні кінцівки набряклі, під час натискання на шкіру гомілок ямка утворюється з утрудненням. У крові: Нb- 76 г/л, ШЗЕ-17 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз?

Гіпотиреоз, міокардіодистрофія Гіпотиреоз, міокардіодистрофія

ІХС: дрібновогнищевий інфаркт міокарда, СН II А ст ІХС: дрібновогнищевий інфаркт міокарда, СН II А ст

Хронічний гломерулонефрит, ХНН Хронічний гломерулонефрит, ХНН

Гіпертонічна хвороба II ст., СН II А ст Гіпертонічна хвороба II ст., СН II А ст

B12-дефіцитна анемія B12-дефіцитна анемія

70 / 200
Дитині 16-ти днів, через гіпогалактію матері, необхідно призначення до-корму. Яку суміш слід призначити дитині? Дитині 16-ти днів, через гіпогалактію матері, необхідно призначення до-корму. Яку суміш слід призначити дитині?

'Малятко' 'Малятко'

Цільне коров’яче молоко Цільне коров’яче молоко

Ацидофільне молоко Ацидофільне молоко

Кефір Кефір

'Малюк' 'Малюк'

71 / 200
Хвора 46-ти років скаржиться на нападоподібний біль у правій поперековій ділянці, що іррадіює в низ живота, нудоту. Раніше подібний біль не спостерігався. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини патологічних тіней не визначається. На ультразвуковій сонограмі, у збільшеній правій нирковій мисці, визначається гіперехогенне утворення діаметром близько 1,5 см, від якого відходить 'ультразвукова доріжка'. Який найбільш вірогідний діагноз? A 46-year-old patient complains of an attack-like pain in the right lumbar region, radiating to the lower abdomen, nausea. Such pain was not observed before. On an X-ray examination of the abdominal organs the cavity of pathological shadows is not determined. On the ultrasound sonogram, in the enlarged right renal pelvis, a hyperechoic formation with a diameter of about 1.5 cm is determined, from which the 'ultrasound track' departs. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз нирки Kidney tuberculosis

Пухлина нирки доброякісна Kidney tumor is benign

Кіста у нирці Kidney cyst

Камінь у нирці Kidney stone

Пухлина нирки злоякісна Kidney tumor is malignant

72 / 200
У доярки на правій кисті має місце виразка 3х3 см, вкрита чорним щільним струпом. Кисть різко набрякла, безболісна. Колір шкіри у ділянці набряку не змінений. Збільшений пахвовий лімфовузол з правого боку. Пальпація лімфовузла безболісна. Симптоми інтоксикації виражені помірно. Який найбільш вірогідний діагноз? A milkmaid has a 3x3 cm ulcer on her right hand, covered with a black dense scab. The hand is sharply swollen, painless. The color of the skin in the area of swelling has not changed. An enlarged axillary lymph node on the right side. Palpation of the lymph node is painless. Symptoms of intoxication are mild. What is the most likely diagnosis?

Виразково-бубонна форма туляремії Ulcer-bubonic form of tularemia

Банальний карбункул Tranical carbuncle

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Шкірна форма сибірки Cutaneous form of anthrax

Шкірно-бубонна форма чуми Cutaneous-bubonic form of plague

73 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей, парестезії в кінчиках пальців, слабкість, утруднення під час ковтання. Хворіє протягом 13-ти років. Об’єктивно: амімічність обличчя, вкорочення нігтьових фаланг. Ущільнення шкіри у ділянці плечового поясу. У легенях рентгенологічно базальний пневмосклероз. При ФГСзвуження стравоходу в кардіальному відділі. У крові: лейк.- 9,8•109 /л, ШЗЕ- 22 мм/год, yглобулін - 22%. Який діагноз найбільш вірогідний? Хвора 32-х років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей, парестезії в кінчиках пальців, слабкість, утруднення під час ковтання. Хворіє протягом 13-ти років. Об’єктивно: амімічність обличчя, вкорочення нігтьових фаланг. Ущільнення шкіри у ділянці плечового поясу. У легенях рентгенологічно базальний пневмосклероз. При ФГСзвуження стравоходу в кардіальному відділі. У крові: лейк.- 9,8•109 /л, ШЗЕ- 22 мм/год, yглобулін - 22%. Який діагноз найбільш вірогідний?

Дерматоміозит Дерматоміозит

Системний червоний вівчак Системний червоний вівчак

Мікседема Мікседема

Ревматоїдний артрит Ревматоїдний артрит

Системна склеродермія Системна склеродермія

74 / 200
!нформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні слугувати йому джерелом інформації? !нформаційно-аналітичний відділ ЦРЛ повинен проаналізувати демографічну ситуацію на території району. Між працівниками відділу були розподілені відповідні завдання. Зокрема одному із них було доручено вивчити народжуваність населення. Які облікові документи повинні слугувати йому джерелом інформації?

Історія розвитку новонародженого Історія розвитку новонародженого

Медичне свідоцтво про народження Медичне свідоцтво про народження

Свідоцтво про народження Свідоцтво про народження

Обмінна карта: відомості про новонародженого Обмінна карта: відомості про новонародженого

Історія пологів Історія пологів

75 / 200
У жінки 30-ти років, хворої на грип, виникла задишка при помірному фізичному навантаженні, серцебиття, ниючий біль в ділянці серця. Об’єктивно: Ps- 96/хв, АТ- 100/60 мм рт.ст. Над верхівкою I тон ослаблений, м’який систолічний шум. Про появу якого ускладнення свідчить дана клінічна картина? A 30-year-old woman with flu developed shortness of breath during moderate physical exertion, palpitations, aching pain in the heart area. Objectively: Ps-96 /min, blood pressure - 100/60 mm Hg. Over the apex of I, the tone is weakened, a soft systolic murmur. What complication does this clinical picture indicate?

Міокардіопатія Myocardiopathy

Ідіопатичний міокардит Idiopathic myocarditis

Гострий вірусний міокардит Acute viral myocarditis

Нейроциркуляторна дистонія Neurocirculatory dystonia

Гострий інфекційно-алергічний міокардит Acute infectious-allergic myocarditis

76 / 200
У 6-ти місячної дитини з народження наростає жовтяниця з зеленуватим відтінком. Спостерігаються явища геморагічного діатезу та сверблячки. Яка найбільш вірогідна патологія у дитини? У 6-ти місячної дитини з народження наростає жовтяниця з зеленуватим відтінком. Спостерігаються явища геморагічного діатезу та сверблячки. Яка найбільш вірогідна патологія у дитини?

Синдром Дабіна-Джонсона Синдром Дабіна-Джонсона

Атрезія жовчовивідних шляхів Атрезія жовчовивідних шляхів

Синдром Жільбера Синдром Жільбера

Синдром Криглера-Найяра Синдром Криглера-Найяра

Еритробластоз Еритробластоз

77 / 200
Хлопчик 5-ти місяців народився недоношеним, в періоді новонароджено-сті та в подальшому не хворів. При огляді в поліклініці відзначається блідість шкірних покровів, сонливість. В крові: Hb- 95 г/л, ер.- 3,5•1012/л, ретик.-90/00, КП- 0,7, осмотична стійкість еритроцитів - 0,44-0,33%, сироваткове залізо - 4,9 мкмоль/л. Яка причина анемії найбільш вірогідна? A 5-month-old boy was born prematurely, during the newborn period and later he was not sick. During the examination in the polyclinic, pallor of the skin, drowsiness is noted. In the blood: Hb- 95 g/l, er.- 3.5•1012/l, retic.-90/00, CP- 0.7, osmotic resistance of erythrocytes - 0.44-0.33%, serum iron - 4.9 μmol/l. What is the most likely cause of anemia?

Дефіцит заліза Iron deficiency

Інфекційний процес Infectious process

Дефіцит вітаміну B12 Vitamin B12 deficiency

Незрілість кровотворення Immaturity of blood formation

Гемоліз еритроцитів Hemolysis of erythrocytes

78 / 200
Роділля 28-ми років знаходиться у пологовому відділенні. Пологова діяльність активна. Розміри тазу 26-29-3120 см. Положення плоду поздовжнє, змішане сідничне передлежання. Відійшли навколоплідні води з меконієм, серцебиття плоду глухе, 100/хв. Піхвове дослідження: відкриття шийки матки повне, сідниці у порожнині малого тазу. Яка тактика ведення пологів? Роділля 28-ми років знаходиться у пологовому відділенні. Пологова діяльність активна. Розміри тазу 26-29-3120 см. Положення плоду поздовжнє, змішане сідничне передлежання. Відійшли навколоплідні води з меконієм, серцебиття плоду глухе, 100/хв. Піхвове дослідження: відкриття шийки матки повне, сідниці у порожнині малого тазу. Яка тактика ведення пологів?

Консервативно-лікувальна Консервативно-лікувальна

Пологостимуляція окситоцином Пологостимуляція окситоцином

Екстракція плоду за тазовий кінець Екстракція плоду за тазовий кінець

Введення партусистену та спазмолітиків Введення партусистену та спазмолітиків

Кесарів розтин Кесарів розтин

79 / 200
-ми років скаржиться на біль у суглобах, підвищення температури тіла до 380 79. C, задишку. Об’єктивно: ліва межа серця зміщена вліво на 2,5 см, тахікардія, систолічний шум на верхівці і в V точці. У крові: лейк.- 20,0•109 /л, ШЗЕ- 18 мм/год. Яка ознака в найбільшій мірі обгрунтовує діагноз ревматизму? years-old complains of pain in the joints, an increase in body temperature to 380 79. C, shortness of breath. Objectively: the left border of the heart is shifted to the left by 2.5 cm, tachycardia, systolic murmur at the apex and at the V point. In the blood: leuk.- 20.0•109 /l, SZE- 18 mm/h. Which sign most justifies the diagnosis of rheumatism?

Гарячка Fever

Лейкоцитоз Leukocytosis

Прискорена ШЗЕ Accelerated SZE

Кардит Cardite

Артралгії Arthralgias

80 / 200
Вагітна 26-ти років переведена з нефрологічного відділення до пологового будинку з діагнозом: вагітність 24-25 тижнів, хронічний гломерулонефрит, змішана набряковогіпертонічна форма. Яка тактика акушера-гінеколога? Вагітна 26-ти років переведена з нефрологічного відділення до пологового будинку з діагнозом: вагітність 24-25 тижнів, хронічний гломерулонефрит, змішана набряковогіпертонічна форма. Яка тактика акушера-гінеколога?

Лікування гломерулонефриту Лікування гломерулонефриту

Доношування вагітності до 40 тижнів Доношування вагітності до 40 тижнів

Припинення вагітності в 24-25 тижнів Припинення вагітності в 24-25 тижнів

Лікування гломерулонефриту і доношування вагітності до 38 тижнів Лікування гломерулонефриту і доношування вагітності до 38 тижнів

Доношування вагітності до 28 тижнів і припинення її Доношування вагітності до 28 тижнів і припинення її

81 / 200
Хвора 18-ти років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на ниючий біль внизу живота. Остання менструація 2 місяці тому. При бімануальному дослідженні шийка матки довжиною до 2 см, ціанотична, зовнішнє вічко закрито. Тіло матки кулястої форми, м’якуватої консистенції, збільшено відповідно 7-8 тижням вагітності. Який діагноз найбільш вірогідний? An 18-year-old patient came to the gynecology department with complaints of aching pain in the lower abdomen. The last menstruation was 2 months ago. During bimanual examination, the cervix was up to 2 cm long, cyanotic, the outer eye is closed. The body of the uterus is spherical in shape, soft in consistency, enlarged according to 7-8 weeks of pregnancy. What is the most likely diagnosis?

Аборт у ходу Abort in progress

Фіброміома тіла матки Uterine fibroid

Неповний аборт Incomplete abortion

Загрозливий аборт Threatened abortion

Аборт, що розпочався Abortion started

82 / 200
Чоловік 37-ми років, фермер, скаржиться на загальну слабкість, спастичний біль у нижніх відділах живота, переважно у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення до 18 разів на добу з домішками слизу та крові. Захворювання почалося гостро, три дні тому з ознобу, відчуття жару, головного болю. Загальний стан середньої важкості, температура 37,8°С. Сигмоподібна кишка спазмована і болюча. Який діагноз найбільш вірогідний? A 37-year-old man, a farmer, complains of general weakness, spastic pain in the lower abdomen, mainly in the left iliac region, frequent liquid stools up to 18 times per day with impurities of mucus and blood. The disease began acutely, three days ago with chills, a feeling of heat, headache. The general condition is of medium severity, temperature 37.8°C. The sigmoid colon is spasmodic and painful. What is the most likely diagnosis?

Амебіаз Amebiasis

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Дизентерія Dysentery

Ієрсиніоз Yersiniosis

Сальмонельоз Salmonellosis

83 / 200
У дворічної дівчинки підвищена температура тіла до 37,2°С та висип на шкірі. Загальний стан дитини задовільний. На шкірі спини, розгинальних поверхнях кінцівок - макульозний висип рожевого кольору. Слизова піднебінних дужок дрібноплямиста, помірно гіперемована. Незначне слизове виділення з носу. Збільшені потиличні та задньошийні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз? A two-year-old girl has an elevated body temperature up to 37.2°C and a rash on the skin. The general condition of the child is satisfactory. On the skin of the back, the extensor surfaces of the limbs - a macular rash of pink color. The mucous membrane of the palatal arches is small, moderately hyperemic. Slight mucous discharge from the nose. Enlarged occipital and posterior cervical lymph nodes. What is the most likely diagnosis?

Кір Measles

Краснуха Krasnukha

Скарлатина Scarlatina

Вітряна віспа Chicken Pox

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

84 / 200
У дитини 2-х місяців, народженої з вагою 5100 г, визначаються жовтяниця, хриплий крик, пупкова грижа, відставання у фізичному розвитку. Печінка +2 см, селезінка не збільшена. Кал та сеча звичайного кольору. В анамнезі -затримка відпадання пуповинного залишку. У крові: Hb-120 г/л, ер.- 4,5•1012/л, ШЗЕ- 3 мм/год. Білірубін сироватки загальний - 28 мкмоль/л, непрямий - 20 мкмоль/л, прямий - 8 мкмоль/л. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? A 2-month-old child born with a weight of 5100 g is diagnosed with jaundice, a hoarse cry, umbilical hernia, a delay in physical development. Liver +2 cm, spleen not increased. Feces and urine of normal color. In the anamnesis - delayed shedding of the umbilical cord remnant. In the blood: Hb-120 g/l, ER - 4.5•1012/l, SZE - 3 mm/h. Total serum bilirubin - 28 μmol/l, indirect - 20 μmol/l, direct - 8 μmol/l. Which disease should be thought of first of all?

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Природжений гепатит Congenital hepatitis

Природжений гіпотиреоз Congenital hypothyroidism

Кон’югаційна жовтяниця Conjugate Jaundice

85 / 200
Жінка 40-ка років з мітральним стенозом скаржиться на задишку, кволість, які поступово прогресують. На сьогодні може виконувати лише легку домашню роботу. Яка найбільш адекватна терапія для цієї хворої? A 40-year-old woman with mitral stenosis complains of shortness of breath, weakness, which is gradually progressing. Today, she can only do light housework. What is the most adequate therapy for this sick?

Біцилінотерапія Bicilinotherapy

Діуретики Diuretics

Вазодилятатори Vasodilators

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Хірургічне втручання Surgery

86 / 200
Хворий 40-ка років, лісник, викликав бригаду ШМД. Скарги на сильний головний біль, температуру тіла до 39,5°C, тремтіння кінцівок. Із анамнезу відомо, що сильно порізав руку під час розтину вбитої лисиці. Настрій у хворого пригнічений. Просить не вмикати світло, не відчиняти двері. На стук реагує різким руховим збудженням. Коли хворий побачив графин з водою, у нього виникли судомні спазми в горлі. Яка тактика лікаря ШМД? A 40-year-old patient, a forester, called the emergency department. Complaints of a severe headache, body temperature up to 39.5°C, trembling of the limbs. It is known from the anamnesis , who badly cut his hand during the dissection of a killed fox. The patient's mood is depressed. He asks not to turn on the light, not to open the door. He reacts to a knock with sharp motor excitement. When the patient saw a decanter with water, he had convulsive spasms in his throat. What is the doctor's tactic ShMD?

Госпіталізація до неврологічного відділення Hospitalization to the neurological department

Госпіталізація до психіатричного стаціонару Hospitalization to a psychiatric hospital

Госпіталізація до реанімаційного відділення Hospitalization to intensive care unit

Залишити вдома з подальшою консультацією психіатра Leave at home with further consultation of a psychiatrist

Госпіталізація до інфекційного стаціонару Hospitalization to an infectious disease hospital

87 / 200
Дитина 3-х років захворіла гостро, підвищилася температура тіла до 39,5°C, стала млявою, повторне блювання, головний біль. При огляді виявлені позитивні менінгеальні симптоми, проведена люмбальна пункція. Спинномозкова рідина каламутна, витікає під тиском, вміст білка -1,8 г/л; реакція Панді +++, цукор - 2,2 ммоль/л, хлориди -123 ммоль/л, цитоз - 2350*106 (80% нейтрофілів, 20% лімфоцитів). Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child became acutely ill, his body temperature rose to 39.5°C, he became lethargic, repeated vomiting, headache. During the examination, positive meningeal symptoms were found , a lumbar puncture was performed. Cerebrospinal fluid is cloudy, flows out under pressure, protein content -1.8 g/l, Pandey reaction +++, sugar - 2.2 mmol/l, chlorides -123 mmol/l, cytosis - 2350*106 (80% neutrophils, 20% lymphocytes). What is the most likely diagnosis?

Серозний менінгіт туберкульозний Tuberculous serous meningitis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Гнійний менінгіт Suppurative meningitis

Пухлина мозку Brain tumor

Серозний менінгіт вірусний Serous meningitis viral

88 / 200
Дівчинка 13-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до фебрильних цифр протягом місяця, біль у суглобах, періодичний висип на шкірі. При обстеженні в крові встановлено стійке підвищення ШЗЕ, LE-клітини. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old girl complains of an increase in body temperature to febrile figures for a month, pain in the joints, periodic rash on the skin. During the examination, a persistent increase in SZE was found in the blood , LE cells. What is the most likely diagnosis?

Ювенільний ревматоїдний артрит Juvenile rheumatoid arthritis

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Ревматизм Rheumatism

Системний червоний вівчак System red sheep

89 / 200
Протягом 8-ми років хворого турбує кашель зранку з відходженням невеликої кількості харкотиння, задишка. Палить більше 10-ти років. Об’єктивно: ціаноз, збільшення тривалості видиху, сухі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз? For 8 years, the patient has been bothered by a morning cough with a small amount of sputum, shortness of breath. He has been smoking for more than 10 years. Objectively: cyanosis, increased exhalation duration , dry wheezing. What is the most likely diagnosis?

Хронічний необструктивний бронхіт Chronic non-obstructive bronchitis

Хронічний обструктивний бронхіт Chronic obstructive bronchitis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт Idiopathic fibrosing alveolitis

90 / 200
Дівчинка 10-ти років надійшла до стаціонару для чергового обстеження і лікування. Хворіє протягом двох років. Тиждень тому після ГРВІ з’явилась слабкість, головний біль, набряки на ногах і в ділянці попереку, на обличчі, t°- 37,6°C, АТ- 105/65 мм рт.ст., ЧСС-86/хв. Втрата білка за добу - 6 г, ШЗЕ-44 мм/год, загальний білок - 45 г/л, а2 -глобуліни - 27%. Який основний патогенетичний механізм захворювання? A 10-year-old girl came to the hospital for another examination and treatment. She has been sick for two years. A week ago, after SARS, weakness, headache, swelling on legs and in the lumbar area, on the face, temperature - 37.6°C, blood pressure - 105/65 mm Hg, heart rate - 86/min. Protein loss per day - 6 g, SHE - 44 mm/h, total protein - 45 g/l, a2-globulins - 27%. What is the main pathogenetic mechanism of the disease?

Антибіотики Antibiotics

Антикоагулянти Anticoagulants

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Діурєтики Diuretics

91 / 200
Хворий 70-ти років скаржиться на слабкість, запаморочення, короткочасні періоди непритомності, біль у ділянці серця. Об’єктивно: ЧСС- 40/хв, тони ритмічні, I-й тон глухий, періодично значно посилений. АТ- 180/90 мм рт.ст. Яка найбільш вірогідна причина гемодинамічних порушень? A 70-year-old patient complains of weakness, dizziness, short-term periods of unconsciousness, pain in the heart area. Objectively: heart rate - 40/min, rhythmic tones, The 1st tone is deaf, periodically significantly increased. Blood pressure - 180/90 mm Hg. What is the most likely cause of hemodynamic disturbances?

Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса Complete blockade of the left leg of the bundle of His

Брадисистолічна форма миготливої аритмії Bradysystolic form of atrial fibrillation

AV-блокада III ступеня III-degree AV block

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

AV-блокада I ступеня AV blockade of the first degree

92 / 200
У хворого 39-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово виникли інтенсивний головний біль в потилиці, нудота і повторне блювання, що тривають п’яту годину. Об’єктивно: Ps-88/хв, АТ- 205/100 мм рт.ст., болючість окципітальних точок, ригідність потиличних м’язів. Симптом Керніга позитивний з обох боків. Є підозра на субарахноїдальний крововилив. Який з нижче наведених методів дослідження має вирішальне значення для підтвердження попереднього діагнозу? A 39-year-old patient with hypertension suddenly developed an intense headache in the back of the head, nausea and repeated vomiting lasting five hours. Objectively: Ps-88/min, BP- 205/100 mm Hg, tenderness of occipital points, stiffness of occipital muscles. Kernig's sign is positive on both sides. Subarachnoid hemorrhage is suspected. Which of the following research methods is crucial to confirm the previous diagnosis?

Ультразвукова доплерографія Ultrasound dopplerography

ЕЕГ EEG

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Дослідження очного дна Fundus examination

Поперековий прокол Lumbar puncture

93 / 200
Чоловік 40-ка років хворіє на аутоімунний гепатит. В крові: А/Г коефіцієнт - 0,8, білірубін - 42 мкмоль/л, трансамінази - АЛТ- 2,3 ммольг/л, АСТ- 1,8 ммольг/л. Що із перерахованого є найбільш ефективним в лікуванні? A 40-year-old man has autoimmune hepatitis. In the blood: A/G ratio - 0.8, bilirubin - 42 μmol/l, transaminases - ALT- 2.3 mmol/l, AST - 1.8 mmol/l. Which of the following is the most effective in treatment?

Гемосорбція, вітамінотерапія Hemosorption, vitamin therapy

Гепатопротектори Hepatoprotectors

Антибактеріальні засоби Antibacterial

Глюкокортикоїди, цитостатики Glucocorticoids, cytostatics

Противірусні препарати Antiviral drugs

94 / 200
Дівчинка 10-ти років скаржиться на біль у животі, який виникає і посилюються після вживання грубої або гострої їжі, відрижку кислим, печію, часті закрепи, головний біль, дратівливість. Хворіє 12 місяців. Харчування нерегулярне, 'в сухом’ятку'. Об’єктивно: дівчинка задовільного живлення. Язик вологий з білим нальотом біля кореня. Живіт м’який, болісний в епігастрії. Який з методів дослідження найбільш вірогідно допоможе діагностувати захворювання? A 10-year-old girl complains of abdominal pain that occurs and worsens after eating coarse or spicy food, acid belching, heartburn, frequent constipation, headache, irritability. She has been ill for 12 months. Eating is irregular, 'in dry pulp'. Objectively: the girl is satisfactorily nourished. The tongue is moist with a white coating near the root. The abdomen is soft, painful in the epigastrium. Which of the research methods is most likely to help diagnose the disease ?

Інтрагастральна рН-метрія Intragastric pH-metry

Фракційне дослідження шлункового соку Fractional study of gastric juice

Біохімічний аналіз крові Biochemical blood analysis

Контрастна рентгеноскопія Contrast radiography

Езофагогастродуоденофіброскопія Esophagogastroduodenofibroscopy

95 / 200
Хворий 35-ти років надійшов до стаціонару зі скаргами на біль в лівому грудниноключичному та колінному суглобах, попереку. Захворів гостро, з підвищенням температури до 38°С. Об’єктивно: лівий груднино-ключичний та колінний суглоби набряклі, болісні під час пальпації. У крові: лейк.- 9,5•109 /л, ШЗЕ- 40 мм/год, СрБ-1,5 мм, фібриноген - 4,8 г/л, сечова кислота - 0,28 ммоль/л. У зіскобі з уретри - хламідії. Який діагноз найбільш вірогідний? A 35-year-old patient came to the hospital with complaints of pain in the left sternoclavicular and knee joints, lower back. He became acutely ill, with an increase in temperature to 38°C. Objectively: the left sternoclavicular and knee joints are swollen, painful during palpation. In the blood: leuk. - 9.5•109 /l, SZE - 40 mm/h, SrB - 1.5 mm, fibrinogen - 4.8 g/l, uric acid - 0.28 mmol/l. In the scraping from the urethra - chlamydia. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Бєхтєрева Bekhterev's disease

Синдром Рейтера Reiter syndrome

Подагра Подагра

Ревматичний артрит Rheumatic arthritis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

96 / 200
Хвора 60-ти років скаржиться на слабкість, запаморочення, важкість у верхній частині живота, парестезії пальців рук та ніг. Об’єктивно: жовтяничність шкіри, язик малинового кольору, гладенький. Іепатомегалія. У крові: Hb- 90 г/л, ер.- 2,3•1012/л, ретикулоцити - 0,2%; КП- 1,2, макроцитоз; тільця Жоллі, кільця Кебота. Який препарат для лікування найбільш доцільний? Хвора 60-ти років скаржиться на слабкість, запаморочення, важкість у верхній частині живота, парестезії пальців рук та ніг. Об’єктивно: жовтяничність шкіри, язик малинового кольору, гладенький. Іепатомегалія. У крові: Hb- 90 г/л, ер.- 2,3•1012/л, ретикулоцити - 0,2%; КП- 1,2, макроцитоз; тільця Жоллі, кільця Кебота. Який препарат для лікування найбільш доцільний?

Вітамін B12 Вітамін B12

Преднізолон Преднізолон

Еритроцитарна маса Еритроцитарна маса

Фероплекс Фероплекс

Дисферол Дисферол

97 / 200
До стаціонару госпіталізовано дитину з масивними набряками на обличчі, тулубі, кінцівках, асцитом. АТ- 90/50 мм рт.ст. В сечі: білок - 3,1 г/л, лейк.- 2-3 в п/з, ер.- 5-7 в п/з. Що дозволить найбільш вірогідно оцінити функцію нирок? До стаціонару госпіталізовано дитину з масивними набряками на обличчі, тулубі, кінцівках, асцитом. АТ- 90/50 мм рт.ст. В сечі: білок - 3,1 г/л, лейк.- 2-3 в п/з, ер.- 5-7 в п/з. Що дозволить найбільш вірогідно оцінити функцію нирок?

Кліренс ендогенного креатиніну Кліренс ендогенного креатиніну

Загальний аналіз сечі Загальний аналіз сечі

Добова протєїнурія Добова протєїнурія

Протеїнограма Протеїнограма

Аналіз сечі за Нечипоренко Аналіз сечі за Нечипоренко

98 / 200
Хворий 53-х років звернувся до невропатолога зі скаргами на біль у попереку. З приводу радикуліту проведено курс фізіотерапевтичного лікування, однак стан хворого не покращився. Хворому проведено R-графію хребта і кісток таза, знайдено остеопороз та значні кісткові 'пробоїни'. В крові - помірна нормохромна анемія, в сечі - протеїнурія. Загальний білок крові -10,7 г/л. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? A 53-year-old patient turned to a neurologist with complaints of lower back pain. He underwent a course of physiotherapy treatment for radiculitis, but the patient's condition did not improve. The patient underwent R- graphy of the spine and pelvic bones, osteoporosis and significant bone 'holes' were found. In the blood - moderate normochromic anemia, in the urine - proteinuria. Total blood protein - 10.7 g/l. What disease should be thought of first of all?

Метастази у кістки Bone metastases

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий радикуліт Acute sciatica

Мієломна хвороба Myeloma

99 / 200
Забійник вугільної шахти 34-х років, з професійним стажем 10 років, виписаний з клініки професійних захворювань після обстеження і лікування з діагнозом: антракосилікоз, 1 стадія, перибронхіт, ДН 0 ст. Яке експертне рішення слід прийняти щодо його працездатності? 34-year-old coal mine worker, with 10 years of professional experience, discharged from the clinic of occupational diseases after examination and treatment with the diagnosis: anthracosilicosis, stage 1, peribronchitis, DN 0, art. What expert decision should be taken regarding its workability?

Видати профбюлетень для закріплення результатів лікування Issue a professional bulletin to confirm the results of treatment

Може продовжувати роботу в своїй професії при дотриманні санітарно-гігієнічних умов праці Can continue working in his profession while observing sanitary and hygienic working conditions

Видати листок непрацездатності для продовження амбулаторного лікування Issue a certificate of incapacity for work to continue outpatient treatment

Направити на МСЕК для визначення групи інвалідності на період перекваліфікації Send to MSEK to determine the disability group for the requalification period

Направити на МСЕК для визначення відсотка втрати професійної працездатності Send to MSEK to determine the percentage of loss of professional capacity

100 / 200
Жінка 52-х років скаржиться на перекіс обличчя. Захворіла 2 дні тому після переохолодження. Об’єктивно: температура 38,2°C. Відмічається асиметрія обличчя. Лобні складки з лівого боку згладжені. Ліве око ширше правого і не закривається. Згладжена ліва носогубна складка, опущений кут рота. Іншої патології не виявлено. В крові: лейк.- 10•109 /л, ШЗЕ- 20 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old woman complains of facial distortion. She fell ill 2 days ago after hypothermia. Objectively: temperature 38.2°C. Facial asymmetry is noted. Frontal the folds on the left side are smoothed. The left eye is wider than the right and does not close. The left nasolabial fold is smoothed, the corner of the mouth is lowered. No other pathology was detected. In the blood: leuk. - 10•109 /l, SZE - 20 mm/h. Which is the most likely diagnosis?

Пухлина мозку Brain tumor

Неврит лицевого нерва Facial neuritis

Гемікранія (мігрень) Hemicrania (migraine)

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

101 / 200
Хвора 43-х років скаржиться на періодичні напади болю у ділянці правої половини обличчя. Під час нападу спостерігається спазм мімічної мускулатури правої половини обличчя, шкірні покриви на цьому боці обличчя червоніють. У крові - без патології. Було діагностовано невралгію трійчастого нерва з правого боку. Який препарат найбільш доцільно призначити? A 43-year-old patient complains of periodic attacks of pain in the area of the right half of the face. During the attack, there is a spasm of the mimic muscles of the right half of the face, the skin on this side of the face they turn red. There is no pathology in the blood. Trigeminal neuralgia on the right side was diagnosed. What drug is the most appropriate to prescribe?

Індометацин Indomethacin

Анальгін Analgin

Преднізолон Prednisone

Актовегін Actovegin

Фінлепсин Finlepsin

102 / 200
Хворий звернувся до лікарні зі скаргами на загальну слабкість, лихоманку, болючу висипку на шкірі тулуба. Хворіє 3 дні. Об’єктивно: на боковій поверхні тулуба з лівого боку, на фоні гіперемії та набряку, відмічаються згруповані міхурці з серозно-каламутним та геморагічним вмістом. Який діагноз найбільш вірогідний? Хворий звернувся до лікарні зі скаргами на загальну слабкість, лихоманку, болючу висипку на шкірі тулуба. Хворіє 3 дні. Об’єктивно: на боковій поверхні тулуба з лівого боку, на фоні гіперемії та набряку, відмічаються згруповані міхурці з серозно-каламутним та геморагічним вмістом. Який діагноз найбільш вірогідний?

Герпес оперізуючий Герпес оперізуючий

Дерматит контактний алергічний Дерматит контактний алергічний

Герпетиформний дерматоз Дюрінга Герпетиформний дерматоз Дюрінга

Дерматит простий контактний Дерматит простий контактний

Мікробна екзема Мікробна екзема

103 / 200
Під час внутрішнього акушерського дослідження роділлі крижова западина повністю заповнена голівкою плода, сідничні ості не визначаються. Стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім’ячко звернене до симфізу. У якій площині малого тазу знаходиться передлегла частина плода? Під час внутрішнього акушерського дослідження роділлі крижова западина повністю заповнена голівкою плода, сідничні ості не визначаються. Стрілоподібний шов у прямому розмірі, мале тім’ячко звернене до симфізу. У якій площині малого тазу знаходиться передлегла частина плода?

Площина входу у малий таз Площина входу у малий таз

Площина виходу з малого тазу Площина виходу з малого тазу

Площина вузької частини порожнини малого тазу Площина вузької частини порожнини малого тазу

Площина широкої частини порожнини малого тазу Площина широкої частини порожнини малого тазу

Над входом у малий таз Над входом у малий таз

104 / 200
Хворий 56-ти років скаржиться на біль стискаючого характеру, який з’являється вночі в один і той же час. Біль іррадіює у ліву лопатку, не проходить після прийому нітрогліцерину. На ЕКГ під час нападу: ST вище ізолінії на 5 мм у V5, V6; після нападу - повертається до ізолінії. Яка найбільш вірогідна патологія зумовлює таку картину? A 56-year-old patient complains of a squeezing pain that appears at the same time at night. The pain radiates to the left shoulder blade, does not go away after taking nitroglycerin. On the ECG during the attack: ST is 5 mm above the isoline in V5, V6; after the attack - it returns to the isoline. What is the most likely pathology that causes this pattern?

Варіантна стенокардія Variant Angina

Сухий перикардит Dry pericarditis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Стенокардія спокою Angina at rest

Остеохондроз шийного відділу Cervical osteochondrosis

105 / 200
Чоловіку 75-ти років з діагнозом - ІХС: дифузний кардіосклероз, миготлива аритмія, СН 2 Б стадії, хронічний пієлонефрит - призначено дигоксин. Перші 6 днів доза дигоксину дорівнювала 0,25 мг двічі на день, завдяки чому зменшилися задишка, набряки, ціаноз. Однак на 7-му добу у хворого з’явилися нудота, брадикардія. Яка найбільш вірогідна причина інтоксикації дигокси-ном? A 75-year-old man with a diagnosis of CHD: diffuse cardiosclerosis, atrial fibrillation, CH 2B stage, chronic pyelonephritis - was prescribed digoxin. The first 6 days, the dose of digoxin was equal to 0.25 mg twice a day, due to which shortness of breath, edema, and cyanosis decreased. However, on the 7th day, the patient developed nausea and bradycardia. What is the most likely cause of digoxin intoxication?

Порушення метаболізму дигоксину в печінці Disruption of digoxin metabolism in the liver

Порушення елімінації препарату нирками Disruption of drug elimination by kidneys

Перевищення добової насичуючої дози Exceeding the daily saturating dose

Занадто довгий прийом насичуючої дози Too long intake of loading dose

У комплексі лікування відсутній унітіол There is no unitiol in the treatment complex

106 / 200
Чоловік 30-ти років за характером завжди був замкнений. У психіатрів ніколи не лікувався. Скаржиться на головний біль, відчуття, 'наче під шкірою голови щось лопається, рухається, закипає'. Об’єктивно: патології не виявлено. Який найбільш вірогідний психопатологічний симптом у цьому випадку? A 30-year-old man has always been withdrawn by nature. He has never been treated by psychiatrists. He complains of a headache, a feeling as if something is bursting under the scalp, moving , boils'. Objectively: no pathology was detected. What is the most likely psychopathological symptom in this case?

Дисморфопсія Dysmorphopsia

Галюцинація Hallucination

Гіперестезія Hyperesthesia

Сенестопатія Senestopathy

Парестезія Paraesthesia

107 / 200
Чоловік 45-ти років скаржиться на інтенсивний біль в епігастрії через 1,5-2 години після вживання їжі. Протягом 11-ти років страждає на виразкову хворобу. Об’єктивно: t°- 36,5°С, ЧДР-16/хв, Ps- 70/хв, АТ- 120/80 мм рт.ст. Пальпаторно: локальна болісність у правій епігастральній ділянці. Які показники внутрішньошлункової рН-метрії в ділянці тіла шлунка будуть найхарактернішими для захворювання цього пацієнта? A 45-year-old man complains of intense epigastric pain 1.5-2 hours after eating. He has been suffering from peptic ulcer disease for 11 years. About Objectively: t°- 36.5°C, ChDR-16/min, Ps- 70/min, BP- 120/80 mm Hg. Palpatory: local soreness in the right epigastric region. What are the indicators of intragastric pH-metry in the part of the body of the stomach will be the most characteristic for this patient's disease?

рН = 4,0 - 5,0 pH = 4.0 - 5.0

рН = 3,0 - 4,0 pH = 3.0 - 4.0

рН = 6,0 - 7,0 pH = 6.0 - 7.0

рН = 5,0 - 6,0 pH = 5.0 - 6.0

рН = 1,0-2,0 pH = 1.0-2.0

108 / 200
Пацієнт 20-ти років скаржиться на почервоніння очей, сльозотечу, помірні гнійні виділення з кон’юнктивальної порожнини, відчуття стороннього тіла в очах. Об’єктивно: гіперемія кон’юнктиви повік. На очних яблуках кон’юнктивальна ін’єкція. Рогівка прозора. Зіниця 3 мм в діаметрі, на світло реагує жваво. Кришталик та склисте тіло прозорі. Очне дно в нормі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of eye redness, lacrimation, moderate purulent discharge from the conjunctival cavity, feeling of a foreign body in the eyes. Objectively: conjunctival hyperemia conjunctiva of the eyelids. Conjunctival injection on the eyeballs. The cornea is transparent. The pupil is 3 mm in diameter, reacts briskly to light. The lens and vitreous body are transparent. The fundus is normal. What is the most likely diagnosis?

Гострий іридоцикліт Acute iridocyclitis

Гострий бактеріальний кон’юнктивіт Acute bacterial conjunctivitis

Алергічний кон’юнктивіт Allergic conjunctivitis

Аденовірусний кератокон’юнктивіт Adenoviral keratoconjunctivitis

Гонобленорея Honoblenorrhea

109 / 200
Хворий 24-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, підвищення температури до 37,5°С, біль у горлі, набряк шиї, збільшення підщелепних лімфовузлів. Об’єктивно: слизова ротоглотки набрякла та ціанотична, мигдалики збільшені, вкриті плівками, що поширюються за їх межі, знімаються важко. Який основний механізм розвитку даного захворювання? A 24-year-old patient complains of general weakness, dizziness, temperature rise to 37.5°C, sore throat, neck swelling, and enlarged submandibular lymph nodes. Objectively: the mucous membrane of the oropharynx is swollen and cyanotic, the tonsils are enlarged, covered with films that spread beyond their borders, and are difficult to remove. What is the main mechanism of the development of this disease?

Бактеріємія Bacteremia

Дія бактеріального ендотоксину Effect of bacterial endotoxin

Дія бактеріального екзотоксину Effect of bacterial exotoxin

Алергічний Allergic

Накопичення недоокиснених продуктів Accumulation of unoxidized products

110 / 200
Підліток 13-ти років, який страждає на гемофілію А, після бійки у школі потрапив до лікарні. Діагностовано правобічний гемартроз колінного суглоба, позаочеревинна гематома. Що слід призначити хворому в першу чергу? A 13-year-old teenager suffering from hemophilia A was hospitalized after a fight at school. Right-sided hemarthrosis of the knee joint, extraperitoneal hematoma were diagnosed. What should be prescribed to the patient first of all?

Суха плазма Dry plasma

Відмиті тромбоцити Washed platelets

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Свіжозаморожена плазма Fresh-frozen plasma

Альбумін плацентарний Placental albumin

111 / 200
Дівчина 27-ми років хворіє на ревматоїдний артрит протягом 7-ми місяців. Об’єктивно: набряклість ліктьових, променевозап’ясних, колінних та гомілковостопних суглобів, ревматоїдні вузлики в ділянці ліктьових суглобів. В крові: ШЗЕ- 56 мм/год, С-реактивний протеїн (+++). На рентгенограмах суглобів виявляється виражений остеопороз. Яка базисна терапія в даній ситуації? A 27-year-old girl has been suffering from rheumatoid arthritis for 7 months. Objectively: swelling of elbow, lumbar, knee and ankle joints, rheumatoid nodules in the area of the elbow joints. In the blood: ESR - 56 mm/h, C-reactive protein (+++). X-rays of the joints reveal pronounced osteoporosis. What is the basic therapy in this situation?

Мелоксікам Meloxicam

Діклофенак натрію Diclofenac sodium

Індометацин Indomethacin

Метотрексат Methotrexate

Преднізолон Prednisone

112 / 200
Чоловік 38-ми років скаржиться на неінтенсивний 6іль та наростаючу останнi 3 тижні слабкість в м’язах плечового і тазового поясу, спини, значні труднощі при вставанні з ліжка, голінні, пересуванні сходами. Запідозрений дерматоміозит. В крові: Hb- 114 г/л, лейк.- 10,8•109 /л, еозин.- 9%, ШЗЕ-22 мм/год, С-реактивний протеїн (++). Зміни якого лабораторного показника матимуть вирішальне діагностичне значення? A 38-year-old man complains of non-intense pain and increasing weakness in the muscles of the shoulder and pelvic girdle, back, and significant difficulty in getting out of bed over the last 3 weeks. shaving, climbing stairs. Suspected dermatomyositis. In the blood: Hb- 114 g/l, leuk.- 10.8•109 /l, eosin.- 9%, SZE-22 mm/h, C-reactive protein (++) . Changes in which laboratory indicator will have a decisive diagnostic value?

Креатинфосфокіназа Creatine phosphokinase

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Антитіла до нДНК Antibodies to nDNA

Сіалові кислоти Sialic acids

у-глобуліни y-globulins

113 / 200
Хворого 30-ти років госпіталізовано з діагнозом кишкової непрохідності. Під час операції з’ясувалося, що непрохідність тонкої кишки викликана клубком глистів. Які це глисти? A 30-year-old patient was hospitalized with a diagnosis of intestinal obstruction. During the operation, it was found that the obstruction of the small intestine was caused by a ball of worms. What are these worms?

Гострики Spikes

Філярії Filaria

Аскариди Ascarids

Цистицерки Cysticerci

Рішта Rishta

114 / 200
Мати новонародженої дитини страждає на хронічний пієлонефрит. Перед пологами перенесла ГРВІ. Пологи термінові, тривалий безводний період. На 2-й день у дитини з’явилося еритематозне висипання, у подальшому - пухирі розміром близько 1 см, наповнені серозно-гнійним вмістом. Симптом Нікольського - позитивний. Після розтинання пухирів з’являються ерозії. Дитина млява, температура тіла субфебрильна. Який найбільш вірогідний діагноз? The mother of a newborn child suffers from chronic pyelonephritis. She had SARS before giving birth. The delivery was urgent, there was a long dry period. On the 2nd day, the child developed an erythematous rash, in the future - blisters about 1 cm in size, filled with serous-purulent contents. Nikolsky's symptom is positive. After opening the blisters, erosions appear. The child is lethargic, the body temperature is subfebrile. What is the most likely diagnosis?

Пухирчатка новонародженого Neonatal pemphigus

Дерматит Ріттера Ritter's dermatitis

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

Псевдофурункульоз Pseudofurunculosis

Сепсис Sepsis

115 / 200
Хлопчик 9-ти років хворіє на цукровий діабет перший рік. Одержує інсулін (хумулін R, NPH) з розрахунку 0,4 од/кг ваги на добу. Інсулін вводиться під шкіру плеча шприцручкою. Які міри слід вжити для профілактики ліподистрофії? A 9-year-old boy has been suffering from diabetes for the first year. He receives insulin (humulin R, NPH) at the rate of 0.4 units/kg of body weight per day. Insulin injected under the skin of the shoulder with a syringe pen. What measures should be taken to prevent lipodystrophy?

Періодично переходити на інший вид інсуліну Periodically switch to another type of insulin

Міняти місце введення інсуліну Change place of insulin injection

Обмежити жири в дієті дитини Limit fats in the child's diet

Зменшити дозу інсуліну Reduce insulin dose

Призначити антиоксиданти Prescribe antioxidants

116 / 200
Лікар-педіатр 25-ти років захворів тиждень тому: підвищилася температура до 37,6°C, з’явилася припухлість на шиї. Визначено діагноз: ГРЗ, шийний лімфаденіт. Призначено лікування: еритроміцин, зігріваючий компрес на шию. На фоні лікування підвищилася температура тіла до 39°C, з’явився головний біль, багаторазове блювання, менінгеальний синдром. Які дослідження слід провести для визначення остаточного діагнозу? A 25-year-old pediatrician fell ill a week ago: the temperature rose to 37.6°C, swelling appeared on the neck. The diagnosis was determined: acute respiratory syndrome, cervical lymphadenitis. Treatment was prescribed: erythromycin, a warming compress on the neck. Against the background of treatment, the body temperature rose to 39°C, headache, repeated vomiting, meningeal syndrome appeared. What studies should be conducted to determine the final diagnosis?

Харкотиння на вторинну флору Sneezing on secondary flora

Спинномозкова пункція Spinal puncture

Загальний аналіз крові General blood test

Пункція шийного лімфовузла Cervical lymph node puncture

Рентгенологічне дослідження легень X-ray examination of lungs

117 / 200
Хворій 65-ти років, яка знаходиться у палаті інтенсивної терапії пульмонологічного відділення з приводу астматичного стану, розпочата постійна оксигенація через лицеву маску. Однак через 4,5 хвилин у хворої настало 'кисневе апное'. Для виведення з цього стану краще за все здійснити: A 65-year-old patient, who is in the intensive care unit of the pulmonology department due to asthma, was started on continuous oxygenation through a face mask. However, after 4.5 minutes in the patient has developed 'oxygen apnea'. To get out of this state, it is best to carry out:

Інфузія лужних розчинів Infusion of alkaline solutions

Внутрішньовенне введення аналептиків Intravenous administration of analeptics

Додаткова інгаляція CO2 Additional CO2 inhalation

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Припинення інгаляції кисню Stop oxygen inhalation

118 / 200
Жінка 34-х років захворіла гостро після ГРВІ, коли з’явився біль в міжфалангових суглобах, а потім через 2 тижні в колінних суглобах, ранкова скутість, підвищилася температура тіла до 38°C. Об’єктивно: міжфалангові, п’ястно-фалангові та колінні суглоби припухлі, набряклі, гарячі на дотик, рухи в них обмежені. У крові: ШЗЕ- 45 мм/год, СРБ +++, реакція Ваалер-Роузе 1:128. Про який механізм захворювання можна думати? A 34-year-old woman became acutely ill after SARS, when pain appeared in the interphalangeal joints, and then after 2 weeks in the knee joints, morning stiffness, increased temperature body temperature up to 38°C. Objectively: interphalangeal, carpo-phalangeal and knee joints are swollen, swollen, hot to the touch, their movements are limited. In the blood: SZE- 45 mm/h, CRP +++, Waaler reaction -Rose 1:128. What mechanism of disease can be thought of?

Алергічний Allergic

Дистрофічний Dystrophic

Дегенеративний Degenerative

Аутоімунний Autoimmune

Обмінний Exchange

119 / 200
У хворого на фоні цирозу печінки після вживання алкоголю з’явилися головний біль, блювання, відраза до їжі, безсоння, жовтяниця, 'печінковий' запах з рота, здуття живота. Про яке ускладнення цирозу печінки можна подумати? A patient with cirrhosis of the liver developed headache, vomiting, food aversion, insomnia, jaundice, 'livery' breath odor, bloating after drinking alcohol stomach. What complication of cirrhosis of the liver can you think of?

Тромбоз мезентеріальних судин Thrombosis of mesenteric vessels

Гостра виразка шлунка Acute stomach ulcer

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Печінково-клітинна недостатність Hepatocellular failure

Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу Bleeding from varicose veins of the esophagus

120 / 200
У хворої 60-ти років, на 4-ту добу після ін’єкції, в лівій сідниці з’явилися біль та ущільнення тканин. Об’єктивно: в верхньо-зовнішньому квадранті лівої сідниці шкіра червоного кольору, гаряча на дотик, під час пальпації визначається інфільтрат 6х6 см, болісний, у центрі розм’якшення. Температура тіла - 37,9°C. Що слід зробити для визначення наявності абсцесу? A 60-year-old patient, on the 4th day after the injection, developed pain and tissue compaction in the left buttock. Objectively: in in the upper-outer quadrant of the left buttock, the skin is red, hot to the touch, during palpation, an infiltrate of 6x6 cm is detected, painful, in the center of softening. The body temperature is 37.9°C. What should be done to determine the presence of an abscess?

Рентгенографія X-ray

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Біопсія Biopsy

Пункція Puncture

Загальний аналіз крові General blood test

121 / 200
Через 3 тижні після перенесеної гострої ангіни у хворого залишаються слабкість, кволість, субфебрильна температура, збільшені позащелепні лімфатичні вузли. Мигдалики пухкі, спаяні з дужками, в лакунах - гнійні пробки. Який найбільш вірогідний діагноз? Через 3 тижні після перенесеної гострої ангіни у хворого залишаються слабкість, кволість, субфебрильна температура, збільшені позащелепні лімфатичні вузли. Мигдалики пухкі, спаяні з дужками, в лакунах - гнійні пробки. Який найбільш вірогідний діагноз?

Пухлина мигдаликів Пухлина мигдаликів

Паратонзиліт Паратонзиліт

Хронічній фарингіт Хронічній фарингіт

Хронічний тонзиліт Хронічний тонзиліт

Гостра лакунарна ангіна Гостра лакунарна ангіна

122 / 200
Хворий 40-ка років захворів місяць тому з підвищення температури, появи явищ інтоксикації, до яких потім приєдналися задишка, кашель з відходженням харкотиння. При рентгенологічному обстеженні в верхніх відділах легень виявлені вогнища різноманітної величини, що місцями зливаються. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old patient fell ill a month ago with an increase in temperature, signs of intoxication, which were later joined by shortness of breath, cough with expectoration. During X-ray examination of the upper parts foci of various sizes were detected in the lungs, merging in places. What is the most likely diagnosis?

Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт Idiopathic fibrosing alveolitis

Двобічна вогнищева пневмонія Bilateral focal pneumonia

Карциноматоз легенів Lung carcinoma

Застійна легеня Congestive lung

Дисемінований туберкульоз легенів Disseminated pulmonary tuberculosis

123 / 200
У хлопчика 1 року виникло защемлення пахвинної грижі. Об’єктивно: гіперемія та пастозність тканин грижового випину. Який метод лікування оптимальний? A 1-year-old boy had an inguinal hernia entrapment. Objectively: hyperemia and pastusity of the tissues of the hernial protrusion. What treatment method is optimal?

Негайне оперативне втручання Immediate operative intervention

Ручне вправлення грижі Manual hernia repair

Комплекс консервативних заходів, розрахованих на самовправлення грижі Complex of conservative measures designed for self-management of hernia

Призначення барбітуратів Prescription of barbiturates

Негайне вправлення грижі під короткочасним наркозом Immediate hernia repair under short-term anesthesia

124 / 200
У хворої варикозне розширення вен нижньої кінцівки ускладнилося гострим тромбофлебітом. Інфільтрат збільшився в об’ємі, набув різкої болючості, шкіра гіперемована. Температура гектичного характеру. В лікарні за місцем проживання лікувалась за звичайною схемою. За 2 доби до госпіталізації утворився другий інфільтрат під пупартовою зв’язкою. З’явився озноб. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient's varicose veins of the lower extremity were complicated by acute thrombophlebitis. The infiltrate increased in volume, acquired sharp pain, the skin was hyperemic. The temperature was hectic. In the local hospital accommodation was treated according to the usual scheme. 2 days before hospitalization, a second infiltrate formed under Pupart's ligament. Chills appeared. What is the most likely diagnosis?

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Висхідний тромбофлебіт поверхневих вен Ascending thrombophlebitis of superficial veins

Післятромбофлебітичний синдром Postthrombophlebitic syndrome

Хвороба Бюргера Burger's disease

Гострий тромбоз глибоких вен Acute deep vein thrombosis

125 / 200
Хворий 43-х років переніс 3 роки тому тромбоз глибоких вен здухвинно-стегнового сегменту з правого боку. На сьогоднішній день турбують важкість, набряк правої нижньої кінцівки. Об’єктивно: помірний набряк гомілки, бура індурація шкіри у нижній третині гомілки, варикозно розширені поверхневі вени гомілки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient suffered a deep vein thrombosis of the iliofemoral segment on the right side 3 years ago. To date, he is concerned about heaviness and swelling of the right lower limb. About' objectively: moderate swelling of the lower leg, brown induration of the skin in the lower third of the lower leg, varicose veins of the lower leg. What is the most likely diagnosis?

Гострий тромбофлебіт поверхневих вен Acute thrombophlebitis of superficial veins

Синдром Паркс-Вебера Parks-Weber Syndrome

Лімфедема правої нижньої кінцівки Lymphedema of the right lower limb

Післятромбофлебітичний синдром, варикозна форма Postthrombophlebitic syndrome, varicose form

Гострий тромбоз вен з правого боку Acute venous thrombosis on the right side

126 / 200
Хвора 23-х років захворіла 3 тижні тому, коли з’явилося затвердіння у пахвовій впадині, дуже болюче. Через 4-5 днів воно вскрилось з виділенням великої кількості гною. Потім навколо з’явились нові інфільтрати. До цього випадку шкірними хворобами не хворіла. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old patient became ill 3 weeks ago, when induration appeared in the armpit, very painful. After 4-5 days, it opened with a large amount of discharge pus. Then new infiltrates appeared around. Before this case, she did not suffer from skin diseases. What is the most likely diagnosis?

Фурункул Furnish

Мікоз Mycosis

Гідраденіт Hydradenitis

Оперізуючий герпес Herpes zoster

Стрептодермія Streptoderma

127 / 200
Хворий 39-ти років скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, набряки на гомілках, серцебиття, перебої в роботі серця. Об’єктивно: ЧСС-150/хв, миготлива аритмія. Межі серця розширені в обидва боки. Тони серця приглушені. Печінка на 6 см нижче краю реберної дуги. ЕхоКГ- дилатація камер серця (КДР лівого шлуночка 6,8 см) ФВ- 29%, клапанний апарат без змін. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old patient complains of shortness of breath during physical exertion, swelling of the lower legs, palpitations, heart failure. Objectively: HR-150/min, atrial fibrillation. The borders of the heart are expanded to both sides. The heart sounds are muffled. The liver is 6 cm below the edge of the costal arch. Echocardiogram - dilatation of the chambers of the heart (LVD 6.8 cm) FV- 29%, the valvular apparatus is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічна кардіоміопатія Hypertrophic cardiomyopathy

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

Дилатаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Тиреотоксична кардіоміопатія Thyrotoxic cardiomyopathy

Рестриктивна кардіоміопатія Restrictive cardiomyopathy

128 / 200
Вагітна 25-ти років з терміном вагітності 40 тижнів. Розміри тазу 26-26-31-18 см. ОЖ- 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плоду подовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду приглушене - 160/хв. Перейми, які почалися 6 годин тому, болісні, рясні. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка та косо розташоване. Яке ускладнення виникло в пологах? Pregnant 25-year-old woman with a gestation period of 40 weeks. Pelvic dimensions 26-26-31-18 cm. OD - 100 cm. WDM - 42 cm. Position the fetus is elongated, the head is pressed against the entrance to the small pelvis. The fetal heartbeat is muffled - 160/min. The contractions that started 6 hours ago are painful, abundant. The amniotic fluid has left. The contraction ring is at the level of the navel and is obliquely located. What complication occurred during childbirth ?

Повний розрив матки Complete uterine rupture

Кінець I періоду пологів End of I period of childbirth

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Загроза розриву матки Threat of uterine rupture

Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти Premature detachment of a normally located placenta

129 / 200
Дитина народилася добу тому. У пологах утруднене виведення плечиків. Маса тіла 4300,0. Об’єктивно: права рука звисає вздовж тулуба, кисть пронована, рухи у руці відсутні. Позитивний симптом шарфа. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: The child was born a day ago. During childbirth, it was difficult to withdraw the shoulders. Body weight 4300.0. Objectively: the right arm hangs along the body, the hand is pronated, movements in the hand absent. Positive scarf symptom. Specify the most likely diagnosis:

Дистальний тип правобічного акушерського паралічу Distal type of right-sided obstetric paralysis

Геміпарез Hemiparesis

Тотальний правобічний акушерський параліч Total right-sided obstetric paralysis

Тетрапарез Tetraparesis

Проксимальний тип правобічного акушерського паралічу Proximal type of right-sided obstetric paralysis

130 / 200
У селищі міського типу зареєстровано спалах харчового отруєння. Діагноз ботулізму встановлено на підставі клінічної картини захворювання. Які з перелічених продуктів необхідно, у першу чергу, відібрати на аналіз для підтвердження діагнозу? An outbreak of food poisoning was registered in an urban-type settlement. The diagnosis of botulism was established on the basis of the clinical picture of the disease. Which of the listed products should, first of all, be selected for analysis to confirm diagnosis?

Консерви Cans

Картопля Potato

Капуста Cabbage

Молоко пастеризоване Milk pasteurized

М’ясо відварне Boiled meat

131 / 200
Слюсар 42-х років на протязі п’яти років працює в цеху біля токарного верстата по виготовленню важких великогабаритних деталей, використовуючи ручні та педальні важелі, що потребують значного фізичного зусилля. Які заходи профілактики остеоартрозу слід рекомендувати? For five years, a 42-year-old locksmith has been working in a shop next to a lathe on the production of heavy, large-sized parts, using manual and pedal levers that require significant physical efforts. What preventive measures for osteoarthritis should be recommended?

Обмежити важку фізичну працю Limit hard physical work

Оздоровлення на чорноморському узбережжі Recovery on the Black Sea coast

Заняття важкою атлетикою Weightlifting

Білково-вуглеводна дієта Protein-carbohydrate diet

Білково-вітамінна дієта Protein-vitamin diet

132 / 200
До приймального відділення доставлений хворий після падіння з висоти, з клінічними ознаками множинних переломів обох нижніх кінцівок. Об’єктивно: стан хворого тяжкий, свідомість збережена, але психічно загальмований, шкіра блідо-сірого кольору, на лобі холодний піт. Дихання поверхневе, до 30/хв, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення має місце у постраждало-го? A patient was brought to the reception department after a fall from a height, with clinical signs of multiple fractures of both lower limbs. Objectively: the patient's condition is serious, consciousness is preserved, but he is mentally retarded , the skin is pale gray, cold sweat on the forehead. Breathing is shallow, up to 30/min, blood pressure - 80/60 mm Hg, Ps - 120/min, weak filling. What complication is there in the victim?

Травматичний шок 1 ст Traumatic shock 1 st

Непритомність Fainting

Травматичний шок 2 ст Traumatic shock of the 2nd century

Травматичний шок 3 ст Traumatic shock of the 3rd century

Травматичний шок 4 ст Traumatic shock 4th century

133 / 200
У хворого 20-ти років на шкірі розгинальної поверхні кінцівок, спини та волосистої частини голови спостерігається розсіяна папульозна висипка яскраво-червоного кольору, розміром від просяного зерна до сочевиці, поверхня елементів якої в центрі вкрита білуватими лусочками. Застосовуючи метод зішкрібування, можна виявити симптом 'стеаринової плями', 'термінальної плівки'та 'кров’яної роси'. Про яке захворювання слід думати? A 20-year-old patient has a scattered papular rash of a bright red color, the size of a millet grain to a lentil, on the skin of the extensor surface of the limbs, back and scalp. the surface of the elements of which is covered with whitish scales in the center. Using the scraping method, the symptom of 'stearin stain', 'terminal film' and 'blood dew' can be detected. What disease should be considered?

Папульозно-некротичний туберкульоз шкіри Papular-necrotic tuberculosis of the skin

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Псоріаз Psoriasis

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

134 / 200
Матір, що перебуває у частково сплачуваній відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, захворіла і була госпіталізована. Який документ буде видано в цьому випадку працюючому батькові, який доглядатиме дитину під час хвороби матері? The mother, who is on partially paid leave to care for a child up to 3 years old, fell ill and was hospitalized. What document will be issued in this case to a working father, who will take care of the child during the mother's illness?

Листок непрацездатності Sick leave

Довідка про необхідність догляду за дитиною Certificate on the need to care for a child

Довідка довільної форми Free form help

Витяг з медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого Extract from the medical card of an outpatient or inpatient

Довідка про хворобу матері Certificate of mother's illness

135 / 200
У хворої 56-ти років, під час холецистектомії, почалася масивна кровотеча. Вирішено перелити кров. У хворої група крові AB (IV) Rh-. На станції переливання крові такої групи немає. Донори якої групи можуть бути викликані для здачі крові? A 56-year-old patient started massive bleeding during cholecystectomy. It was decided to transfuse blood. The patient's blood group is AB (IV) Rh-. At the transfusion station there is no blood of this group. Donors of which group can be called to donate blood?

Донори резерву Reserve Donors

Активної групи Active group

Екстрені донори Emergency donors

Донори рідкісних груп крові Donors of rare blood groups

Донори-родичі Relative donors

136 / 200
Хвора 30-ти років знаходиться у відділенні з приводу хвороби Верльгофа. Об’єктивно: бліда, має петехіальні крововиливи на розгинальних поверхнях передпліч. Ps- 92/хв, АТ100/60 мм рт.ст. Нижній край селезінки на рівні пупка. В крові: ер.- 2,8•1012/л, Hb- 90 г/л, Ht- 0,38, тромб.- 30•109 /л. Хвора готується до операції спленектомії. Яке трансфузійне середовище слід обрати в першу чергу для передопераційної підготовки? A 30-year-old patient is in the department for Werlhoff's disease. Objectively: she is pale, has petechial hemorrhages on the extensor surfaces of the forearms. Ps- 92/min, Blood pressure 100/60 mm Hg. The lower edge of the spleen at the level of the navel. In the blood: er.- 2.8•1012/l, Hb- 90 g/l, Ht- 0.38, thromb.- 30•109/l . The patient is preparing for a splenectomy operation. What transfusion medium should be chosen first of all for preoperative preparation?

Консервована кров Canned blood

Тромбоцитарна маса Platelet mass

Еритроцитарна завись Erythrocyte suspension

Відмиті еритроцити Washed erythrocytes

Нативна еритроцитарна маса Native erythrocyte mass

137 / 200
Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використано для оцінки вірогідності результатів? A clinical and statistical study of the effect of a new pharmacological drug on patients with coronary heart disease was conducted. What parametric criterion (coefficient) can be used to estimate the probability of the results?

Коефіцієнт Ст’юдента (t) Coefficient of Student (t)

T-критерій Вілкоксона Wilcoxon t-test

Критерій Колмогорова-Смирнова Kolmogorov-Smirnov criterion

Коефіцієнт відповідності Correspondence factor

Критерій знаків Signs criterion

138 / 200
Хворий 45-ти років, моряк, госпіталізований на 2-й день захворювання. Тиждень тому повернувся з Індії. Скарги на температуру 41°C, сильний головний біль, задишку, кашель з виділенням пінистого іржавого харкотиння. Об’єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧДР24/хв, тахікардія. В легенях дихання ослаблене, вислуховуються вологі хрипі над обома легенями, крепітація. Який найбільш вірогідний діагноз? Sick 45-year-old sailor, hospitalized on the 2nd day of illness. Returned from India a week ago. Complaints of a temperature of 41°C, severe headache, shortness of breath, cough with the release of foamy rusty sputum. Objectively: pale, cyanosis of the mucous membranes, ChDR24/min, tachycardia. Breathing is weakened in the lungs, moist rales are heard over both lungs, crepitus. What is the most likely diagnosis?

Міліарний туберкульоз Miliary tuberculosis

Чума, легенева форма Plague, pneumonic form

Орнітоз Ornithosis

Сепсис Sepsis

Грип Flu

139 / 200
Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, які передаються повітрянокрапельним шляхом, в інфекційному відділенні плануються повні бокси. Вони складаються з тамбура, палати, шлюзу. Яка ще структурна частина повинна входити до складу повного боксу? For the prevention of intra-hospital infections that are transmitted by airborne droplets, full boxes are planned in the infectious department. They consist of a vestibule, a ward, a gateway. What other structural part should be included in composition of full boxing?

Маніпуляційна Manipulative

Санвузол Bathroom

Оглядова Overview

Кабінет лікаря Doctor's office

Медсестринський пост Nursing Post

140 / 200
Хвора 39-ти років скаржиться на наявність пухлини на передній поверхні шиї. Захворіла 2 роки тому. Пухлина малорухома, збільшилася в розмірах, змінився тембр голосу, з’явилось відчуття тиску. Об’єктивно: в лівій частці щитоподібної залози пальпується вузол 3 см в діаметрі, підвищеної щільності, горбкуватий, неболючий. Збільшені лімфатичні вузли шиї. Функціональний стан щитоподібної залози не змінений. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old patient complains of the presence of a tumor on the front surface of the neck. She became ill 2 years ago. The tumor is sedentary, increased in size, voice timbre has changed, appeared feeling of pressure. Objectively: in the left lobe of the thyroid gland, a node 3 cm in diameter, increased density, lumpy, painless is palpated. Enlarged lymph nodes of the neck. The functional state of the thyroid gland has not changed. What is the most likely diagnosis?

Хронічний лімфатозний тиреоїдит Хашимото Hashimoto's chronic lymphocytic thyroiditis

Рак щитоподібної залози Thyroid cancer

Вузловий гіпертиреоїдний зоб Nodular hyperthyroid goiter

Вузловий еутиреоїдний зоб Nodular euthyroid goiter

Хронічний фіброзний тиреоїдит Ріделя Riedel's chronic fibrosing thyroiditis

141 / 200
Хворий 40-ка років з травмою обох стегон доставлений до приймального відділення з місця аварії супутнім транспортним засобом. Об’єктивно: ціаноз, пурпура в нижній половині шиї, тахіпное, АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps-120/хв. У легенях - вологі хрипи. Діурез 20 мл/год. В крові: НЬ- і0о г/л, ер.-3,6•1012/л. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old patient with an injury to both hips was brought to the hospital from the accident site by an accompanying vehicle. Objectively: cyanosis, purpura in the lower half of the neck, tachypnea , BP - 60/40 mm Hg, Ps - 120/min. In the lungs - moist wheezing. Diuresis 20 ml/h. In the blood: Hb - i0o g/l, ER - 3.6•1012/l What is the most likely diagnosis?

Тромбоемболія Thromboembolism

Жирова емболія Fat embolism

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

Больовий шок Pain shock

Травматичний шок Traumatic shock

142 / 200
Хвора скаржиться на сильний головний біль у лобовій ділянці, гнійну нежить, закладеність носа, зниження нюху. Хворіє тиждень, після перенесеної ГРВІ. Об’єктивно: загальний стан задовільний, шкіра чиста, t°- 37,5°С. Пальпація точок виходу першої гілки трійчастого нерва болісна, дихання через ніс помірно утруднене, після закапування у ніс 0,1% р-ну нафтизину висякає багато слизу та гною, після чого дихання покращується. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of a severe headache in the frontal area, purulent runny nose, nasal congestion, reduced sense of smell. She has been sick for a week, after suffering from SARS. Objectively: the general condition is satisfactory , the skin is clean, t°- 37.5° C. Palpation of the exit points of the first branch of the trigeminal nerve is painful, breathing through the nose is moderately difficult, after instillation in the nose of 0.1% Naphthyzinum, a lot of mucus and pus is removed, after which breathing improves What is the most likely diagnosis?

ГРВі, ускладнена невралгією трійчастого нерва ARV complicated by trigeminal neuralgia

Хронічний риніт у стадії загострення Chronic rhinitis in the stage of exacerbation

Гострий гнійний синуїт Acute purulent sinusitis

Гостра вірусна інфекція Acute viral infection

Хронічний гнійний синуїт у стадії загострення Chronic purulent sinusitis in the exacerbation stage

143 / 200
У хлопчика 10-ти років встановлений діагноз цукровий діабет. Під час огляду відмічається запах ацетону з рота. В крові: цукор - 20,5 ммоль/л. В сечі: цукор - 20 г/л, ацетон - (+++). Чим можна пояснити появу ацетону у видихаємому повітрі та сечі? A 10-year-old boy is diagnosed with diabetes mellitus. During the examination, the smell of acetone from the mouth is noted. In the blood: sugar - 20.5 mmol/l. In urine: sugar - 20 g/l, acetone - (+++). What can explain the appearance of acetone in exhaled air and urine?

Послаблення процесів гліколізу Weakening of glycolysis processes

Порушення водно-електролітного балансу Violation of water and electrolyte balance

Порушення процесів фосфорилювання глюкози Disturbance of glucose phosphorylation

Посилений розпад кетогенних амінокислот та ліпідів Enhanced breakdown of ketogenic amino acids and lipids

Порушення кислотно-лужного балансу Violation of acid-alkaline balance

144 / 200
У новонародженого з пупкової ранки гнійні виділення, шкіра навколо пупка припухла. Об’єктивно: шкіра бліда, з жовто-сірим відтінком, генералізована геморагічна висипка. Температура тіла носить гектичний характер. Який діагноз найбільш вірогідний? A newborn has purulent discharge from the umbilical wound, the skin around the navel is swollen. Objectively: the skin is pale, with a yellow-gray tint, a generalized hemorrhagic rash. The body temperature is hectic character. What is the most likely diagnosis?

Гемолітична хвороба новонароджених Hemolytic disease of the newborn

Геморагічна хвороба новонароджених Hemorrhagic disease of newborns

Сепсис Sepsis

Тромбоцитопатія Thrombocytopathy

Омфаліт Omphalitis

145 / 200
У хворого 55-ти років під час профогляду виявлено цукровий діабет. Не лікувався. Об’єктивно: зріст - 170 см, маса тіла - 106 кг, шкіра звичайної вологості. Ps- 76/хв., ритмічний, ліва межа відносної тупості серця зміщена на 1 см ліворуч від середньоключичної лінії, тони серця послаблені, АТ- 140/80 мм рт.ст. Глікемія натщесерце - 6,9 ммоль/л. Вміст глюкози в добовій сечі - 0,5% при діурезі 2,5 л. Яка першочергова тактика лікування? A 55-year-old patient was diagnosed with diabetes during a professional examination. He was not treated. Objectively: height - 170 cm, body weight - 106 kg, normal skin humidity. Ps- 76/min., rhythmic, the left border of relative dullness of the heart is shifted 1 cm to the left of the midclavicular line, heart sounds are weakened, BP- 140/80 mm Hg. Fasting blood glucose - 6.9 mmol/l. Contents glucose in daily urine - 0.5% with a diuresis of 2.5 l. What is the primary treatment tactic?

Призначити глібенкламід Prescribe glibenclamide

Призначити репаглінід Prescribe repaglinide

Призначити метформін Prescribe metformin

Призначити хворому лише дієтотерапію Prescribe only diet therapy to the patient

Призначити інсулін Prescribe insulin

146 / 200
За результатами п’ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров’я населення. Який статистичний метод треба обрати для цього? According to the results of five-year monitoring, the degree of influence of environmental factors on population health indicators was assessed. What statistical method should be chosen for this?

Обчислення коефіцієнту регресії Calculation of regression coefficient

Обчислення коефіцієнту відповідності Calculation of matching factor

Обчислення показників динамічного ряду Calculation of dynamic series indicators

Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей Calculation of the coefficient of probability of differences

Обчислення коефіцієнту кореляції Calculation of correlation coefficient

147 / 200
Для підвищення загартованості організму учнів школи-інтернату лікар розробив програму. В основу вказаної програми покладено наступні принципи: поступовість, послідовність, індивідуальність, комплексність. Який з основних принципів загартовування не врахований? To increase the hardening of the body of boarding school students, the doctor developed a program. The following principles are the basis of this program: gradualism, consistency, individuality, comprehensiveness. Which of the main principles of hardening not taken into account?

Нарощування інтенсивності дії Intensity of action

Підвищення резистентності Increasing resistance

Підвищення стійкості Increasing stability

Нарощування сили дії Strengthening

Систематичність Systematic

148 / 200
Хворий скаржиться на печію та постійний біль за грудниною. Після вживання їжі, при нахилі тулуба, виникає зригування. При рентгенологічному дослідженні виявлено: ковзька кардіофункціональна кила стравохідного отвору діафрагми, з розміщенням кар-дії на дні шлунка на 8 см вище діафрагми. При езофагоскопії є ознаки рефлюкс-езофагиту. Яка тактика лікування цього хворого? The patient complains of heartburn and constant pain behind the sternum. After eating, when the body is tilted, vomiting occurs. X-ray examination revealed: sliding cardiofunctional hernia of the esophageal opening of the diaphragm, with the placement of the card at the bottom of the stomach 8 cm above the diaphragm. During esophagoscopy, there are signs of reflux esophagitis. What is the treatment strategy for this patient?

Санаторно-курортне лікування Sanatorium-resort treatment

Консервативне лікування в терапевтичному стаціонарі Conservative treatment in a therapeutic hospital

Консервативне лікування в поліклініці Conservative treatment in the polyclinic

Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі Conservative treatment in a surgical hospital

Операція в хірургічному стаціонарі Operation in a surgical hospital

149 / 200
Хвора скаржиться на біль в низу живота, який посилюється під час місячних і статевих контактів, та іррадіює в піхву. З анамнезу: 2 роки тому була підозра на ендометріоз. Під час піхвового дослідження - ззаду від матки виявляються щільні, вузлуваті, болючі утворення. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of pain in the lower abdomen, which worsens during menstruation and sexual contact, and radiates into the vagina. From the anamnesis: 2 years ago, endometriosis was suspected. During a vaginal examination, dense, nodular, painful formations are found behind the uterus. What is the most likely diagnosis?

Параметрит Parameter

Ретроцервікальний ендометріоз Retrocervical endometriosis

Периметрит Perimetrit

Аденоміоз Adenomyosis

Хронічне запалення придатків матки Chronic inflammation of the uterine appendages

150 / 200
У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат слід використати для надання дитині невідкладної допомоги? In a 4-month-old boy, 15 minutes after the second vaccination with the AKDP vaccine, signs of Quincke's edema were recorded. What drug should be used to provide emergency care to the child?

Адреналін Adrenaline

Гепарин Heparin

Седуксен Seduxen

Фуросемід Furosemide

Преднізолон Prednisone

151 / 200
У хворого 54-х років, який протягом 10-ти років хворіє на виразкову хворобу 12-ти палої кишки, після прийому їжі, виник гострий 'кинджальний'біль в епігастрії. Об’єктивно: блідий, брадикардія, 'доскоподібний живіт', різко позитивний симптом ЩоткінаБлюмберга. Яку патологію запідозрить лікар швидкої допомоги? A 54-year-old patient, who has been suffering from duodenal ulcer disease for 10 years, developed acute 'stabbing' pain after eating in the epigastrium. Objectively: pale, bradycardia, 'board-like stomach', sharply positive Shttkin-Blumberg symptom. What pathology would the emergency physician suspect?

Защемлена кила Strangulated hernia

Проривна виразка 12-ти палої кишки Burst duodenal ulcer

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Тромбоз кишечнику Intestinal thrombosis

152 / 200
Жінка 40-ка років протягом 3-х діб відзначає поступово наростаючий біль у правій здухвинній ділянці, що починався з епігастральної ділянки. Температура до 37,5 — 37,8°С. Під час огляду: язик вологий, Ps- 80/хв, живіт при пальпації м’який, помірно болючий в правій здухвинній ділянці, де нечітко пальпується невеликий утвір. У крові: лейк.-12•109 /л. Про яку патологію слід думати? A 40-year-old woman for 3 days notes a gradually increasing pain in the right iliac region, starting from the epigastric region. The temperature is up to 37.5 — 37, 8°С. During the examination: the tongue is moist, Ps-80/min, the abdomen is soft on palpation, moderately painful in the right pubic area, where a small mass is vaguely palpated. In the blood: leuk.-12•109 /l. About what pathology should be considered?

Пухлина сліпої кишки Tumor of the cecum

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Перекручена кіста яєчника Twisted ovarian cyst

Апендикулярний інфільтрат Appendicular infiltrate

Апендикулярний абсцес Appendicular abscess

153 / 200
На момент огляду хворий непритомний, шкіра суха, гаряча, гіперемія обличчя. Дихання Кусмауля, запах ацетону в повітрі. Позитивні симптоми подразнення очеревини. Цукор крові - 33 ммоль/л. Який невідкладний захід потрібно зробити в першу чергу? At the time of examination, the patient is unconscious, the skin is dry, hot, facial hyperemia. Kussmaul breathing, the smell of acetone in the air. Positive symptoms of peritoneal irritation. Blood sugar - 33 mmol/ l. What urgent action should be taken first of all?

В/в інфузія неогемодезу з глютаміновою кислотою IV infusion of neohemodesis with glutamic acid

В/в інфузія глюкози разом з інсуліном IV infusion of glucose together with insulin

В/в інфузія інсуліну короткої дії IV infusion of short-acting insulin

В/в інфузія фізіологічного розчину натрію хлориду IV infusion of saline sodium chloride

Введення інсуліну пролонгованої дії Introduction of long-acting insulin

154 / 200
Дитині 8 місяців. Фізичний і нервово-психічний розвиток відповідає віку. До цього часу не хворіла. Яка вірогідна кількість молочних зубів може бути у дитини? The child is 8 months old. The physical and neuropsychological development corresponds to the age. She has not been sick until now. What is the probable number of milk teeth a child can have?

4 4

3 3

1 1

2 2

5 5

155 / 200
Студент 18-ти років протягом 7-ми днів скаржиться на слабкість, температуру тіла до 37,8°С, слизові виділення з носа, біль у горлі під час ковтання, відчуття 'піску' в очах. Об’єктивно: збільшення задньошийних, кутовощелепних лімфовузлів, набряк та ін’єкція судин кон’юнктив, гіперемія слизової оболонки ротоглотки, гіпертрофія мигдаликів, нальоту немає. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old student complains of weakness, body temperature up to 37.8°C, mucous discharge from the nose, sore throat during 7 days swallowing, a feeling of 'sand' in the eyes. Objectively: an increase in the posterior cervical and maxillary lymph nodes, swelling and injection of conjunctival vessels, hyperemia of the mucous membrane of the oropharynx, hypertrophy of the tonsils, no plaque. What is the most likely diagnosis?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Парагрип Paraflu

Риновірусна інфекція Rhinovirus infection

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Грип Flu

156 / 200
Хворому 23-х років 4 дні тому виконана первинна хірургічна обробка вогнепальної рани нижньої третини правої гомілки. Стан хворого відносно задовільний. На рану після обробки шви не накладались. Під час перев’язки виявлено, що рана з нерясними кров’янисто-гнійними виділеннями, набряк тканин навколо помірно виражений. При дотику до рани тампоном з’являється посмикування м’язів біля рани. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old patient underwent initial surgical treatment of a gunshot wound in the lower third of the right leg 4 days ago. The patient's condition is relatively satisfactory. The wound was not sutured after treatment. Under during the dressing, it was found that the wound had indistinct bloody and purulent discharge, the swelling of the surrounding tissues was moderately pronounced. When touching the wound with a tampon, muscle twitching appeared near the wound. The regional lymph nodes were not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Сибірка Anthrax

Гнильна інфекція Put infection

Стафілококова інфекція Staphylococcal infection

Правець Tetanus

Газова гангрена Gas gangrene

157 / 200
Хворий 35-ти років надійшов до районної лікарні через тиждень після ДТП з клінікою згорненого гемотораксу. Яка доцільна лікувальна тактика в плані профілактики розвитку гострої емпієми плеври в хворого? A 35-year-old patient was admitted to the district hospital a week after a road accident with a collapsed hemothorax. What is the appropriate treatment strategy in terms of preventing the development of acute empyema of the pleura in the patient?

Лікування плевральними пункціями Treatment with pleural punctures

Дренування плевральної порожнини пасивним дренажем Drainage of the pleural cavity by passive drainage

Хірургічне усунення згорненого гемотораксу Surgical removal of collapsed hemothorax

Комплексна консервативна терапія Complex conservative therapy

Дренування плевральної порожнини активним дренажем Drainage of the pleural cavity by active drainage

158 / 200
З метою вивчення впливу мікроклімату на організм людини необхідно організувати систематичне спостереження за температурою повітря протягом 3-х діб. Оберіть прилад, який дозволить найбільш точно зареєструвати температуру: In order to study the influence of the microclimate on the human body, it is necessary to organize a systematic observation of the air temperature for 3 days. Choose the device that will allow you to register the temperature most accurately:

Термограф Thermograph

Психрометр Ассмана Assmann Psychrometer

Спиртовий термометр Alcohol thermometer

Психрометр Августа Augustus Psychrometer

Ртутний термометр Mercury thermometer

159 / 200
У дитини віком 3 місяці з’явилося облисіння потилиці, неспокійний сон, підвищена пітливість. Про яку хворобу можна думати? A 3-month-old child has baldness on the back of the head, restless sleep, increased sweating. What disease can you think about?

Спазмофілія Spasmophilia

Рахіт Rickets

Анемія Anemia

Хондродистрофія Chondrodystrophy

Фосфат-діабет Phosphate-Diabetes

160 / 200
Робочий оформлюється на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд. Визнаний придатним до роботи в умовах даного виробництва. Який вид медичного профілактичного огляду пройшов робочий? The worker is registered for work, has passed a preventive medical examination. Recognized as fit for work in the conditions of this production. What type of preventive medical examination has the worker passed?

Комплексний Comprehensive

Попередній Previous

Цільовий Target

Плановий Planned

Періодичний Periodic

161 / 200
У 7-ми річного хлопчика протягом дня відмічаються 'відключення' на 10-15 секунд, під час яких він застигає в одній позі, не реагує на запитання, не відгукається на своє ім’я. Про напади потім нічого не пам’ятає. Неврологічне дослідження не виявило ніяких змін. Який метод дослідження найдоцільніше використати для уточнення діагнозу? A 7-year-old boy has 'blackouts' for 10-15 seconds during the day, during which he freezes in one position, does not respond to questions, does not responds to his name. He does not remember anything about the attacks afterwards. The neurological examination did not reveal any changes. What research method is the most appropriate to use to clarify the diagnosis?

Ехоенцефалоскопія Echoencephaloscopy

Електроенцефалографія Electroencephalography

Рентгенограма черепа X-ray skull

Комп’ютерна томограма Computer tomography

Дослідження викликаних потенціалів Investigation of evoked potentials

162 / 200
Недостатньо очищені відходи промислового підприємства скидаються у річку, вода з якої використовується для господарсько-питного водопостачання. Це спричиняє загибель деяких мікроорганізмів, порушення процесів самоочищення води та погіршення її якості, що може мати негативний вплив на стан здоров’я людей. Як називається така дія факторів навколишнього середовища? Insufficiently purified waste from an industrial enterprise is discharged into a river, the water from which is used for domestic and drinking water supply. This causes the death of some microorganisms, disruption of water self-purification processes and deterioration of its quality , which can have a negative impact on people's health. What is this effect of environmental factors called?

Комбінована Combined

Непряма Indirect

Комплексна Comprehensive

Поєднана Combined

Пряма Direct

163 / 200
Холодний період року характеризувався низькою температурою повітря, постійною хмарністю, снігопадами. У зв’язку з цим перебування дітєй дошкільної установи на відкритому повітрі було обмежено. При медичному огляді діти скаржились на сонливість, кволість, поганий апетит, спостерігалась низька активність на заняттях з фізичного виховання. При лабораторному дослідженні крові виявлено порушення фосфорнокальцієвого обміну. Причиною такого стану дітей може бути: The cold period of the year was characterized by low air temperature, constant cloudiness, and snowfalls. In this regard, the children of the preschool institution were limited in the open air. During the medical examination, the children complained of sleepiness, frailty, poor appetite, low activity in physical education classes was observed. A laboratory blood test revealed a violation of phosphorus-calcium metabolism. The reason for this condition of children can be:

Надмірне фізичне навантаження Excessive physical activity

Дискомфортний мікроклімат в приміщені Uncomfortable microclimate in the room

Ультрафіолетова недостатність Ultraviolet deficiency

Охолоджуючий мікроклімат в приміщені Cooling microclimate in the room

Нагріваючий мікроклімат в приміщені Heating microclimate in the room

164 / 200
Хвора 22-х років скаржиться на ниючий біль у правій здухвинній ділянці протягом тижня, ранкову нудоту, зміну смаку. Затримка менструації 3 тижні. Об’єктивно: АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps-78/хв, t°- 37,0°С. Бімануально: матка дещо збільшена, м’яка, рухома, безболісна. Пальпація придатків: з правого боку болюче утворення 3х4 см, щільно-еластичної консистенції, помірно рухоме. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of aching pain in the right pubic area for a week, morning sickness, change in taste. Delayed menstruation for 3 weeks. Objectively: AT- 110/70 mm Hg, Ps-78/min, t°- 37.0°С. Bimanually: the uterus is slightly enlarged, soft, mobile, painless. Palpation of the appendages: on the right side, a painful mass of 3x4 cm, dense - elastic consistency, moderately mobile. What is the most likely diagnosis?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Трубна вагітність, що перервалася Aborted tubal pregnancy

Маткова вагітність Uterine pregnancy

Кіста правого яєчника Right ovarian cyst

Прогресуюча трубна вагітність Progressing tubal pregnancy

165 / 200
Хвора 46-ти років звернулася до ЖК зі скаргами на помірні кров’янисті виділення з піхви, які з’явилися після затримки чергової менструації на 1,5 місяця. При піхвовому дослідженні: шийка матки чиста, матка не збільшена, рухома, неболюча, придатки не змінені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 46-year-old patient turned to the hospital with complaints of moderate vaginal bleeding that appeared after the next menstruation was delayed for 1.5 months. During a vaginal examination: the cervix is clean, the uterus is not enlarged, mobile, painless, the appendages have not changed. What is the most likely diagnosis?

Аденоміоз Adenomyosis

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Рак тіла матки Cancer of the uterine body

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

Підслизова міома матки Submucosal myoma of the uterus

166 / 200
Хвора 52-х років скаржиться на біль у правій половині грудної клітини, задишку, кашель з великою кількістю пінистого харкотиння у вигляді 'м’ясних помиїв', з неприємним запахом. Об’єктивно: стан тяжкий, ціаноз, ЧДР-31/хв, при перкусії вкорочений перкуторний звук над правою легенею, аускультативно - різнокаліберні вологі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient complains of pain in the right half of the chest, shortness of breath, cough with a lot of foamy sputum in the form of 'meat slops', with unpleasant by smell. Objectively: the condition is severe, cyanosis, CHDR-31/min, on percussion a shortened percussion sound over the right lung, auscultation - moist rales of various calibers. What is the most likely diagnosis?

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Хронічна пневмонія Chronic pneumonia

Абсцес легені Lung abscess

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Гангрена легені Gangrene of the lungs

167 / 200
Хворого 15-ти років турбує головний біль, носові кровотечі, відчуття похолодання нижніх кінцівок. Об’єктивно: м’язи плечового поясу добре розвинуті, нижні кінцівки гіпотрофовані. Пульсація на артеріях ступні та стегновій артерії різко ослаблена. АТ150/90 мм рт.ст. - на руках, 90/60 мм рт.ст. - на ногах. Над сонними артеріями - систолічний шум. Який найбільш вірогідний діагноз? A 15-year-old patient is bothered by a headache, nosebleeds, a feeling of coldness in the lower extremities. Objectively: the muscles of the shoulder girdle are well developed, the lower extremities are hypotrophied. Pulsation on the arteries of the foot and femoral artery is sharply weakened. BP150/90 mm Hg - on the arms, 90/60 mm Hg - on the legs. Over the carotid arteries - systolic murmur. What is the most likely diagnosis?

Коарктація легеневої артерії Coarctation of the pulmonary artery

Аортальна недостатність Aortic insufficiency

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Аортальний стеноз Aortic stenosis

Аневризма аорти Aortic aneurysm

168 / 200
Хвора 15-ти років звернулася зі скаргами на періодичний біль в низу живота, більше праворуч. Менструальна функція не порушена. Статевим життям не живе. Ректоабдомінальне дослідження: матка не змінена, з лівого боку додатки не визначаються, з правого боку пальпується утворення овоїдної форми, розміром 10х11см з гладенькою поверхнею, тугоеластичної консистенції, рухоме, безболісне. Який найбільш вірогідний діагноз? A 15-year-old patient complained of periodic pain in the lower abdomen, more to the right. Menstrual function is not disturbed. She does not live a sexual life. Rectoabdominal examination: the uterus is not changed, on the left side the appendages are not defined, on the right side an ovoid formation, 10x11 cm in size with a smooth surface, tight-elastic consistency, mobile, painless, is palpable. What is the most likely diagnosis?

Апендицит Appendicitis

Пухлина лівого яєчника Left ovarian tumor

Хронічний сальпінгоофорит Chronic salpingo-oophoritis

Піовар зліва Piovar on the left

Рак яєчників Ovarian cancer

169 / 200
Роділля 30-ти років доставлена до пологового будинку зі скаргами на різко болючі, регулярні перейми по 25-30 секунд, кожні 1,5-2 хвилини. Пологова діяльність розпочалася 6 годин тому. Матка в підвищеному тонусі. Голівка плоду - над входом в малий таз. Серцебиття плоду - 136/хв. PV: відкриття шийки матки 4 см, маткове вічко спазмується на висоті переймів. Голівка у площині входу в малий таз, відштовхується. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old woman in labor was brought to the maternity hospital with complaints of sharply painful, regular contractions lasting 25-30 seconds, every 1.5-2 minutes. Obstetric activity started 6 hours ago. Uterus in increased tone. Fetal head - above the entrance to the small pelvis. Fetal heart rate - 136/min. PV: opening of the cervix 4 cm, the uterine eye spasms at the height of contractions. The head is in the plane of the entrance to the small pelvis, pushing away What is the most likely diagnosis?

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Нормальна пологова діяльність Normal labor activity

Дискоординована пологова діяльність Discoordinated birth activity

170 / 200
З відмороженням обох ступнів хворий доставлений до приймального відділення. Що необхідно зробити? With frostbite of both feet, the patient was taken to the reception department. What should be done?

Накласти пов’язку, ввести судинорозширюючі препарати Apply a bandage, introduce vasodilator drugs

Призначити серцеві препарати Prescribe cardiac drugs

Помістити ноги в гарячу воду Put your feet in hot water

Накласти спиртовий компрес Apply an alcohol compress

Розтерти снігом ступні Snow feet

171 / 200
На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати? On the fourth day after receiving a puncture wound on the right foot, the patient's body temperature rose to 38°C, the inguinal lymph nodes increased in size, became painful, and the skin above them turned red. About what complication of the wound can you think of?

Лімфаденіт Lymphadenitis

Лімфангоїт Lymphangitis

Флегмона Phlegmon

Правець Tetanus

Бешиха Beshikha

172 / 200
До жіночої консультації звернулася жінка 22-х років на 15-ту добу після кесаревого розтину зі скаргами на біль у правій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39,00C, озноб. Об’єктивно: молочна залоза збільшена, гіперемована, ущільнена, болісна під час пальпації. Дитину годує груддю з 8-ої доби, молоко зціджує нерегулярно. Яка профілактика цього стану? A 22-year-old woman turned to the women's consultation on the 15th day after cesarean section with complaints of pain in the right mammary gland, an increase in body temperature to 39.00C , chills. Objectively: the mammary gland is enlarged, hyperemic, compacted, painful during palpation. The child has been breastfed since the 8th day, milk is expressed irregularly. What is the prevention of this condition?

Регулярні профогляди, використання ВМС Regular professional examinations, use of IUD

Зціджування обох молочних залоз після кожного годування Expressing both mammary glands after each feeding

Проведення профоглядів Professional reviews

Регуляція менструального циклу Regulation of the menstrual cycle

Регулярне зціджування молочних залоз після годування, допологова підготовка сосків та молочних залоз Regular pumping of mammary glands after feeding, prenatal preparation of nipples and mammary glands

173 / 200
У хворої 29-ти років, яка скаржиться на безпліддя та порушення менструального циклу за типом олігоменореї, при обстеженні виявлено: зріст 160 см, маса тіла 91 кг; відзначається ріст волосся на обличчі, стегнах. При бімануальному дослідженні з обох боків виявлені збільшені, щільної консистенції яєчники, розмірами 5x6 см. Ці ж дані підтверджені при УЗД. Яка причина скарг жінки? In a 29-year-old patient, who complains of infertility and irregular menstrual cycle by the type of oligomenorrhea, the examination revealed: height 160 cm, body weight 91 kg; noted growth of hair on the face, thighs. During a bimanual examination on both sides, enlarged, dense ovaries, 5x6 cm in size, were found. The same data were confirmed by ultrasound. What is the reason for the woman's complaints?

Хронічний двобічний аднексит Chronic bilateral adnexitis

Андробластома яєчників Androblastoma of the ovaries

Адреногенітальний синдром Adrenogenital syndrome

Передменструальний синдром Передменструальний синдром

Синдром склерокістозних яєчників (Штейна-Левенталя) Syndrome of sclerocystic ovaries (Stein-Leventhal)

174 / 200
Хворий 52-х років скаржиться на головний біль, слабкість лівої верхньої кінцівки. При фізичному навантажені лівої кінцівки збільшуються неврологічні симптоми. Пульсація на артеріях лівої кінцівки різко ослаблена, на сонних артеріях - збережена. Який найбільш вірогідний діагноз? Хворий 52-х років скаржиться на головний біль, слабкість лівої верхньої кінцівки. При фізичному навантажені лівої кінцівки збільшуються неврологічні симптоми. Пульсація на артеріях лівої кінцівки різко ослаблена, на сонних артеріях - збережена. Який найбільш вірогідний діагноз?

Оклюзія лівої підключичної артерії, синдром 'обкрадання' Оклюзія лівої підключичної артерії, синдром 'обкрадання'

Синдром торакального виходу Синдром торакального виходу

Хвороба Такаясу Хвороба Такаясу

Синдром Рейно Синдром Рейно

Оклюзія брахіоцефального стовбура Оклюзія брахіоцефального стовбура

175 / 200
Хворий 57-ми років раптово втратив зір на одне око. При обстеженні: зір становить 0,02 ексцентрично, на очному дні крововиливи різної величини і форми (симптом 'розчавленого помідора'). Диск зорового нерва набряклий, гіперемований. В анамнезі: загальна судинна патологія. Терміново були призначені антикоагулянти прямої дії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient suddenly lost vision in one eye. During the examination: vision is 0.02 eccentrically, on the fundus of the eye there are hemorrhages of various sizes and shapes (symptom ' of a crushed tomato'). The optic nerve disc is swollen, hyperemic. History: general vascular pathology. Direct-acting anticoagulants were urgently prescribed. What is the most likely diagnosis?

Гіпертонічна ангіопатія Hypertensive angiopathy

Діабетична ретинопатія Diabetic retinopathy

Гіпертонічна ангіонейропатія Hypertensive angioneuropathy

Тромбоз центральної вени сітківки Central retinal vein thrombosis

Емболія центральної артерії сітківки Central retinal artery embolism

176 / 200
Хвора 28-ми років звернулася зі скаргами на збільшення проміжку між менструаціями до 2-х місяців, гірсутизм. Під час гінекологічного дослідження виявлено: яєчники збільшені в розмірах, безболісні, щільної консистенції, матка без особливостей. УЗД органів малого тазу: яєчники розміром 4-5 см в діаметрі, з множинними збільшеними фолікулами по периферії. Рентгенографія основи черепа: ділянка турецького сідла розширена. Який найбільш вірогідний діагноз? Хвора 28-ми років звернулася зі скаргами на збільшення проміжку між менструаціями до 2-х місяців, гірсутизм. Під час гінекологічного дослідження виявлено: яєчники збільшені в розмірах, безболісні, щільної консистенції, матка без особливостей. УЗД органів малого тазу: яєчники розміром 4-5 см в діаметрі, з множинними збільшеними фолікулами по периферії. Рентгенографія основи черепа: ділянка турецького сідла розширена. Який найбільш вірогідний діагноз?

Синдром Штейна-Левенталя Синдром Штейна-Левенталя

Передменструальний синдром Передменструальний синдром

Синдром Шихана Синдром Шихана

Синдром Морган’ї-Стюарта Синдром Морган’ї-Стюарта

Альгодисменорея Альгодисменорея

177 / 200
До гінеколога на 20-у добу післяпологового періоду звернулася жінка зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, гнійні виділення з соска. Об’єктивно: Ps- 120/хв., температура тіла 39°C. Ліва молочна залоза болісна, більша за праву, шкіра її гіперемована; у верхньому квадранті - інфільтрат 10хІ5 см із розм’якшенням всередині. В крові: ШЗЕ-50 мм/год, лейк.- 15,0•109 /л. Якою буде тактика лікаря? On the 20th day of the postpartum period, a woman came to the gynecologist with complaints of pain in the left mammary gland, purulent discharge from the nipple. Objectively: Ps- 120/ min., body temperature 39°C. The left mammary gland is painful, larger than the right, its skin is hyperemic; in the upper quadrant there is an infiltrate of 10x15 cm with softening inside. In the blood: SZE-50 mm/h, leuk.- 15, 0•109 /l. What will be the doctor's tactics?

Направити у післяпологове відділення Send to the postpartum ward

Направити до хірурга поліклініки для консервативного лікування Send to the polyclinic surgeon for conservative treatment

Розітнути абсцес молочної залози в жіночій консультації Dissecting breast abscess in women's consultation

Госпіталізувати до хірургічного відділення для оперативного лікування Hospitalize to the surgical department for operative treatment

Направити до гінекологічного відділення Send to gynecology department

178 / 200
До терапевта звернулася жінка зі скаргами на втомлюваність, значне схуднення, слабкість, втрату апетиту. Аменорея 8 місяців. Рік тому народила живу доношену дитину. Крововтрата в пологах до 2 л. Переливалася кров і кровозамінники. Який найбільш вірогідний діагноз? A woman came to the therapist with complaints of fatigue, significant weight loss, weakness, loss of appetite. Amenorrhea for 8 months. A year ago she gave birth to a live full-term child. Blood loss during childbirth up to 2 l. Blood and blood substitutes were transfused. What is the most likely diagnosis?

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Синдром гомологічної крові Syndrome of homologous blood

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

179 / 200
Хворий 68-ми років скаржиться на різкий біль у правій стопі, набряк пальців та потемніння шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє 15 років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло в хворого? A 68-year-old patient complains of sharp pain in the right foot, swelling of the fingers, and darkening of the skin of the IV finger. He has been suffering from diabetes for 15 years, treated irregularly. What a complication did the patient develop diabetes?

Панарицій Panaricius

Бешиха Beshikha

Гангрена IV пальця правої стопи Gangrene of the IV toe of the right foot

Перелом IV пальця правої стопи Fracture of the fourth toe of the right foot

Гематома Hematoma

180 / 200
У хлопчика 11-ти років під час профілактичного медичного огляду визначався вид постави. Встановлено, що у дитини плечі похилені і зведені вперед, голова нахилена вперед, грудна клітина сплощена, живіт випуклий. В хребті спостерігається збільшення глибини шийного та поперекового викривлень. Який вид постави виявлений у дитини? The posture of an 11-year-old boy was determined during a preventive medical examination. It was established that the child's shoulders are bent and bent forward, the head is tilted forward, the chest is flattened , the stomach is bulging. There is an increase in the depth of cervical and lumbar curvatures in the spine. What type of posture is found in the child?

Нормальна Normal

Кіфоз Kyphosis

Виправлена Fixed

Сутулувата Shunted

Лордоз Lordoz

181 / 200
При гігієнічному обстеженні лікарні встановлено, що площа на одне ліжко в палатах на два ліжка і більше становить: в інфекційному відділенні для дітей - 7 м2 , в інфекційному відділенні для дорослих - 8 м2 , в опікових палатах - 9 м2 , в радіологічному відділенні - 10 м 2 , в палатах інтенсивної терапії -13 м2 . В яких палатах площа на одне ліжко не відповідає гігієнічним вимогам? During a hygienic examination of the hospital, it was established that the area per bed in wards with two beds or more is: in the infectious department for children - 7 m2, in the infectious department for adults - 8 m2, in burn wards - 9 m2, in the radiology department - 10 m2, in intensive care wards - 13 m2. In which wards does the area per bed not meet hygienic requirements?

В палатах інтенсивної терапії In intensive care units

В інфекційних для дітей In infectious for children

В інфекційних для дорослих In infectious for adults

В опікових In burns

В радіологічних In radiological

182 / 200
Дитина 2-х років протягом року хворіла на ГРВІ верхніх дихальних шляхів у лютому, квітні та в жовтні. Минулого року такий самий діагноз виставлявся їй у вересні та в грудні. Як зареєструвати вказані випадки захворювань в даному році? Дитина 2-х років протягом року хворіла на ГРВІ верхніх дихальних шляхів у лютому, квітні та в жовтні. Минулого року такий самий діагноз виставлявся їй у вересні та в грудні. Як зареєструвати вказані випадки захворювань в даному році?

Заповнити три статталони зі знаком (+) Заповнити три статталони зі знаком (+)

Заповнити один статталон зі знаком (+) і два зі знаком (-) Заповнити один статталон зі знаком (+) і два зі знаком (-)

Заповнити три статталони зі знаком (-) Заповнити три статталони зі знаком (-)

Заповнити один статталон із знаком (+) Заповнити один статталон із знаком (+)

Заповнити один статталон із знаком (-) Заповнити один статталон із знаком (-)

183 / 200
Вивчався рівень захворюваності на грип та ГРВІ за останні 5 років. Який вид графічного зображення найбільш доцільно використати для наочного відображення цих даних? Incidence rate of flu and SARS over the past 5 years was studied. What type of graphic image is the most appropriate to use for visual display of this data?

Лінійна діаграма Line chart

Секторна діаграма Pie Chart

Стовпчикова діаграма Bar chart

Радіальна діаграма Radial chart

Гістограма Histogram

184 / 200
Водій таксі 46-ти років переніс інсульт, після якого залишився правобічний геміпарез. Водія визнано інвалідом I групи. Визначте, до якої групи здоров’я належить вказана особа? A 46-year-old taxi driver suffered a stroke, which left him with right-sided hemiparesis. The driver was recognized as a disabled person of the I group. Determine which health group this person belongs to?'

4 4

5 5

2 2

3 3

1 1

185 / 200
У коридорі лікарні хворому 55-ти років раптово стало погано, негайно оглянутий лікарем. При огляді: шкірні покриви бліді, самостійне дихання відсутнє, пульсу на сонних артеріях немає, зіниці не розширені. З якого заходу необхідно почати реанімацію, щоб відновити серцеву діяльність? In the corridor of the hospital, a 55-year-old patient suddenly felt ill, he was immediately examined by a doctor. On examination: the skin is pale, there is no independent breathing, there is no pulse on the carotid arteries, Pupils are not dilated. Which measure should be used to start resuscitation to restore cardiac activity?

Дихання 'рот до роту' Mouth to mouth breathing

Дефібриляція Defibrillation

Налагодження прохідності дихальних шляхів Adjustment of airway patency

Зовнішній масаж серця External heart massage

Прекардіальний удар Precardiac attack

186 / 200
Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на відсутність менструацій протягом 7-ми місяців після психічної травми, в зв’язку зі смертю батька. З анамнезу відомо, що місячні розпочалися з 13-ти років, регулярні, через 28 днів, по 5-6 днів, безболісні. При гінекологічному огляді змін зі сторони матки і придатків не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 27-year-old patient complained about the absence of menstruation for 7 months after a mental trauma, in connection with the death of her father. It is known from the anamnesis that menstruation began at the age of 13, regular, after 28 days, 5-6 days at a time, painless. Gynecological examination revealed no changes in the uterus and appendages. What is the most likely diagnosis?

Альгодисменорея Algodysmenorrhea

Вторинна аменорея Secondary amenorrhea

Олігоменорея Oligomenorrhea

Первинна аменорея Primary amenorrhea

Несправжня аменорея False amenorrhea

187 / 200
На установці по стерилізації матеріалів (радіоактивне закрите джерело кобальту-60), внаслідок грубого порушення правил експлуатації, відбулося зовнішнє гостре іонізуюче опромінення двох операторів. Потерпілі доставлені до стаціонару через 3 години після аварії. Які потрібні першочергові заходи у стаціонарі? On the equipment for sterilization of materials (radioactive closed source of cobalt-60), as a result of a gross violation of the rules of operation, external acute ionizing radiation occurred to two operators. The victims were taken to the hospital through 3 hours after the accident. What are the primary measures required in the hospital?

Симптоматична терапія Symptomatic therapy

Іемотрансфузія Hemotransfusion

Дезактивація Deactivation

Антидотна терапія Antidote therapy

Йодна профілактика One prevention

188 / 200
Хвора 24-х років звернулася зі скаргами на збільшення маси тіла, підвищений апетит. Об’єктивно: гіперсте-нічної тілобудови, індекс маси тіла 33,2 кг/м2 , окружність талії 100 см. Співвідношення окружності талії до окружності стегон - 0,95. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old patient complained of weight gain, increased appetite. Objectively: hypersthenic physique, body mass index 33.2 kg/ m2, waist circumference 100 cm. The ratio of waist circumference to hip circumference is 0.95. What is the most likely diagnosis?

Аліментарно-конституційне ожиріння, III ст., геноїдний тип Alimentary-constitutional obesity, III century, genoid type

Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, II ст., геноїдний тип Hypothalamic obesity according to Itsenko-Cushing type, II century, genoid type

Аліментарно-конституційне ожиріння, II ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, II century, abdominal type

Аліментарно-конституційне ожиріння, І ст., абдомінальний тип Alimentary and constitutional obesity, 1st century, abdominal type

Гіпоталамічне ожиріння за типом Іценко-Кушинга, I ст., абдомінальний тип Hypothalamic obesity according to Itsenko-Cushing type, 1st century, abdominal type

189 / 200
Породілля 27-ми років, пологи II, термінові, нормальні. 3-я доба післяпологового періоду. Температура тіла 36,8°C, Ps- 72/хв, Ат- 120/80 мм рт.ст. Молочні залози помірно нагрублі, соски чисті. Живіт м’який, безболісний. Дно матки на 3 поперечні пальця нижче пупка. Лохії кров’янисті, помірні. Який найбільш вірогідний діагноз? 27-year-old woman in labor, labor II, urgent, normal. 3rd day of the postpartum period. Body temperature 36.8°C, Ps- 72/min , At- 120/80 mm Hg. The mammary glands are moderately thickened, the nipples are clean. The abdomen is soft, painless. The bottom of the uterus is 3 transverse fingers below the navel. Lochia is bloody, moderate. What is the most likely diagnosis?

Лактостаз Lactostasis

Субінволюція матки Subinvolution of uterus

Фізіологічний перебіг післяпологового періоду Physiological course of the postpartum period

Залишки плацентарної тканини після пологів Remains of placental tissue after childbirth

Післяпологовий метроендометрит Postpartum metroendometritis

190 / 200
У хворого 19-ти років, після поверхневого ушкодження шкіри на долонній поверхні нігтьової фаланги II пальця, з’явився незначний біль та пухир, заповнений гноєм. На тильній поверхні кисті ознаки лімфангіту. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient, after superficial damage to the skin on the palmar surface of the nail phalanx of the II finger, developed minor pain and a blister filled with pus. On the back surface brush signs of lymphangitis. What is the most likely diagnosis?

Лімфангіт Lymphangitis

Кістковий панарицій Bone panaritium

Шкірний панарицій Skin panaritium

Бешиха Beshikha

Фурункул Furnish

191 / 200
У хворої 46-ти років діарея з виділенням великої кількості кашкопо-ді6ного калу неприємного запаху, без домішки крові й без тенезмів, здуття живота, втрата ваги тіла. При об’єктивному обстеженні - помірна болісність у мезогастрії та лівому флангу живота. В копрологічному дослідженні - стеа-торея за рахунок нейтрального жиру, креаторея. В цьому випадку найбільш раціонально призначити: A 46-year-old patient has diarrhea with the release of a large amount of mushy, unpleasant-smelling feces, without admixture of blood and without tenesmus, abdominal distension, loss of body weight. objective examination - moderate pain in the mesogastric and left flank of the abdomen. In the coprological examination - steatorrhea due to neutral fat, creatorrhoea. In this case, it is most rational to prescribe:

Холінолітики Cholinolytics

Антациди та спазмолітики Antacids and antispasmodics

Поліферментні препарати Polyenzyme drugs

Метронідазол та лоперамід Metronidazole and loperamide

Холінолітики та антибактеріальні препарати Cholinolytics and antibacterial drugs

192 / 200
У хворої 72-х років з важкою супутньою патологією, під час ургентної фіброезофагогастроскопії, було пошкоджено стінку стравоходу. Почали прогресивно наростати явища гострої дихальної недостатності та виник колапс лівої легені. Яку допомогу необхідно надати хворій? In a 72-year-old patient with severe concomitant pathology, the wall of the esophagus was damaged during an urgent fibroesophagogastroscopy. Symptoms of acute respiratory failure began to progressively increase and the left lung collapsed What help should be given to the patient?

Дренування плевральної порожнини за Бюллау, антибактеріальна терапія Drainage of the pleural cavity according to Büllau, antibacterial therapy

Дренування плевральної порожнини за Бюллау, дренування середостіння, антибактеріальна терапія Büllau pleural cavity drainage, mediastinal drainage, antibacterial therapy

Ендоскопічне ушивання рани стравоходу, дренування Endoscopic suturing of esophageal wound, drainage

Лівобічна торакотомія з ушиванням рани стравоходу Left-sided thoracotomy with suturing of the esophageal wound

Лівобічна торакотомія, ушивання рани середостіння і стравоходу Left-sided thoracotomy, suturing of mediastinal and esophageal wounds

193 / 200
У жінки 46-ти років, що протягом 5-ти років страждає на гіпертонічну хворобу, розвинувся гіпертонічний криз. Скарги на серцебиття, відчуття пульсації у голові, ЧСС100/хв, АТ-190/100 мм рт.ст. Якому препарату слід надати перевагу? A 46-year-old woman, who has been suffering from hypertension for 5 years, developed a hypertensive crisis. Complaints of palpitations, a feeling of pulsation in the head, heart rate 100/ min, BP-190/100 mm Hg. Which drug should be preferred?

Інгібітор АПФ ACE inhibitor

β-адреноблокатор β-blocker

Дигідропіридиновий антагоніст кальцію Dihydropyridine calcium antagonist

Сечогінне Diuretic

α-адреноблокатор α-adrenoblocker

194 / 200
Хвора 32-х років скаржиться на 'душевний біль', поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Зазначені симптоми з’явилися поступово протягом 3-х місяців, без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи повільні, фон настрою знижений, емоційно пригнічена, темп мислення уповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері й погіршується рано вранці. До якого спеціаліста необхідно направити хвору? A 32-year-old patient complains of 'mental pain', bad mood, lack of appetite, insomnia. These symptoms appeared gradually over the course of 3 months, without of an apparent cause. In the mental status: questions are answered in a low voice, the face is sad, facial expressions are sad, movements are slow, the background of the mood is lowered, emotionally depressed, the pace of thinking is slowed down. The patient's condition improves in the evening and worsens early in the morning. To which specialist should the patient be referred?

Ендокринолог Endocrinologist

Медичний психолог Medical psychologist

Невролог Neurologist

Гастроентеролог Gastroenterologist

Психіатр Psychiatrist

195 / 200
Пацієнтка 30-ти років скаржиться на відсутність вагітності протягом 3-х років після заміжжя. Об’єктивно: підвищеного харчування, по середній лінії живота, на внутрішній поверхні стегон і у навколососковій ділянці відзначається ріст волосся. Менструації з 16- ти років, рідкі і нерясні. УЗД: матка звичайних розмірів, яєчники 4х5х5 см, з великою кількістю кістозних включень. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old patient complains about the absence of pregnancy for 3 years after marriage. Objectively: increased nutrition, along the midline of the abdomen, on the inner surface of the thighs and there is hair growth in the area around the nipple. Menstruation since the age of 16, rare and scanty. Ultrasound: uterus of normal size, ovaries 4x5x5 cm, with a large number of cystic inclusions. What is the most likely diagnosis?

Хронічний оофорит Chronic oophoritis

Полікістоз яєчників Polycystic ovary

Двобічні пухлини яєчників Bilateral ovarian tumors

Кістома яєчників Ovarian Cystoma

Порушення менструального циклу Menstrual cycle disorder

196 / 200
Дитина 4-х місяців госпіталізована до хірургічного відділення через 8 годин з нападами неспокою протягом 2-3 хвилин, з інтервалами 10 хвилин. Відмічалося одноразове блювання. Об’єктивно: стан дитини важкий. Під час пальпації живіт м’який, в правій клубовій ділянці визначається пухлиноподібне утворення. При ректальному огляді - на пальці кров. Який найбільш вірогідний діагноз? A 4-month-old child was hospitalized in the surgical department after 8 hours with anxiety attacks for 2-3 minutes, with intervals of 10 minutes. One time vomiting was noted. Objectively : the child's condition is serious. During palpation, the abdomen is soft, a tumor-like formation is detected in the right iliac region. During a rectal examination, there is blood on the finger. What is the most likely diagnosis?

Шлунково-кишкова кровотеча Gastrointestinal bleeding

Ілеоцекальна інвагінація Ileocecal intussusception

Пухлина Вільмса Wilms tumor

Ілистна інвазія Mud invasion

Пілоростеноз Pylorostenosis

197 / 200
При профогляді пацієнт 16-ти років скарг не висловлює. Об’єктивно: зниженого харчування, астенік, АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps- 80/хв, межі серця в нормі, при аускультації над верхівкою серця вислуховується три тони, шуми відсутні. ЕКГ- патологічних змін не виявлено. ФКГ- над верхівкою визначається третій тон через 0,15 сек. після ІІ-го тону. Як можна трактувати вказані зміни? During professional examination, a 16-year-old patient does not express any complaints. Objectively: malnourished, asthenic, BP- 110/70 mm Hg, Ps- 80/min, the limits of the heart are normal, three tones are heard over the apex of the heart during auscultation, there are no murmurs. ECG - pathological changes are not detected. FKG - the third tone is determined over the apex 0.15 seconds after the second tone. How can it be interpreted specified changes?

IV-й фізіологічний тон IV physiological tone

Пресистолічний ритм 'галопу' Presystolic rhythm 'gallop'

III-й фізіологічний тон III physiological tone

Ритм 'перепілки' Quail rhythm

Протодіастолічний ритм 'галопу' Protodiastolic 'gallop' rhythm

198 / 200
Чоловік 45-ти років, вантажник, скаржиться на біль у попереку та правій нозі. Ця симптоматика утримується 2 місяці та після курсу консервативної терапії не зменшилася. Об’єктивно: динаміка хребта у поперековому відділі обмежена, симптом Ласега позитивний праворуч. Колінні рефлекси D = S, жваві. Ахіллові: S > D, праворуч різко знижений. Яке обстеження треба виконати хворому для уточнення діагнозу? A 45-year-old man, a porter, complains of pain in the lower back and right leg. These symptoms persisted for 2 months and did not decrease after a course of conservative therapy. Objectively : the dynamics of the spine in the lumbar region is limited, Lasegh's symptom is positive on the right. Knee reflexes D = S, lively. Achilles: S > D, on the right sharply reduced. What examination should be performed on the patient to clarify the diagnosis?

Магнітно-резонансна томографія Magnetic resonance imaging

Реовазографія ніг Rheovasography of legs

Рентгенографія хребта X-ray of the spine

Електроміографія м’язів ніг Electromyography of leg muscles

- -

199 / 200
Хворий 28-ми років, через 2 години після вживання невідомих грибів, відчув зниження рухливості та зосередженості, що пізніше змінилося на збудженість та агресію. Під час огляду: порушення орієнтації, незрозуміла мова. Через 4 години печінковий запах з рота, непритомність. Який синдром спостерігається в хворого? A 28-year-old patient, 2 hours after consuming unknown mushrooms, experienced a decrease in mobility and concentration, which later changed to agitation and aggression. During the examination: disturbances orientation, slurred speech. After 4 hours, liver odor from the mouth, fainting. What syndrome is observed in the patient?

Гепатолієнальний синдром Hepatolein syndrome

Холестатичний синдром Cholestatic syndrome

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Іктеричний синдром Icteric syndrome

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

200 / 200
У 52-х річної хворої з поширеним остеохондрозом хребта, після підняття важкості, з’явився біль у попереку та по ходу лівого сідничного нерва. Об’єктивно: з лівого боку позитивний симптом Ласега і знижений ахілов рефлекс. Призначення якого препарату патогенетично найбільш виправдане? A 52-year-old patient with widespread osteochondrosis of the spine, after lifting weights, developed pain in the lower back and along the course of the left sciatic nerve. Objectively: with on the left side, a positive Laseg symptom and a reduced Achilles reflex. The prescription of which drug is pathogenetically the most justified?

Диклофенак Diclofenac

Спазмалгон Spazmalgon

Аспірин Aspirin

Новокаїн Novocaine

Анальгін Analgin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест