Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
При проведенні місцевої анестезії до розчину новокаїну додається розчин адреналіну гідрохлориду. З якою метою це проводиться? During local anesthesia, a solution of adrenaline hydrochloride is added to the novocaine solution. What is the purpose of this?

Для зменшення больової чутливості To reduce pain sensitivity

Для зниження тонусу гладенької мускулатури To reduce smooth muscle tone

Для звуження судин For vasoconstriction

Для підвищення тонусу гладенької мускулатури To increase the tone of smooth muscles

Для розширення судин For vasodilation

2 / 200
Фармацевт приготував настій коріння алтеї. У якому співвідношенні він узяв кількість лікарської рослинної сировини та екстрагенту? The pharmacist prepared an infusion of althea roots. In what ratio did he take the amount of medicinal plant raw materials and the extractant?

1:20 1:20

1:10 1:10

1:30 1:30

1:400 1:400

1:100 1:100

3 / 200
Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути підтверджена провізором-аналітиком аптеки за допомогою розчину: The presence of the iron (II) cation in the dosage form can be confirmed by the pharmacist-analyst of the pharmacy using the solution:

Натрію хлориду Sodium Chloride

Калію броміду Potassium bromide

Амонію сульфіду Ammonium sulfide

Натрію фосфату Sodium Phosphate

Магнію сульфату Magnesium sulfate

4 / 200
Після ізолювання металевих отрут методом мінералізації проводять денітрацію. Назвіть найпоширеніший та швидкий метод денітрації в хіміко-токсикологічному аналізі: After isolating metal poisons by the mineralization method, denitration is carried out. Name the most common and fastest method of denitration in chemical and toxicological analysis:

З сульфатом натрію With sodium sulfate

З формаліном With formalin

Дистиляційний Distillation

З сечовиною With urea

Гідролізний Hydrolysis

5 / 200
Контроль якості виготовлених таблеток на фармацевтичному підприємстві включає визначення вмісту допоміжних речовин: тальку та аеросилу. Яким методом проводять таке визначення? Quality control of manufactured tablets at a pharmaceutical enterprise includes determination of the content of auxiliary substances: talc and aerosol. What method is used to determine this?

Гравіметричний Gravimetric

Фотоколориметричний Photocolorimetric

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Титриметричний Titrimetric

Хроматографічний Chromatographic

6 / 200
На фармацевтичних підприємствах при виробництві цинкової мазі проводиться технологічна стадія гомогеніза- ції. Яку апаратуру використовують для проведення цієї стадії? At pharmaceutical enterprises, the technological stage of homogenization is carried out during the production of zinc ointment. What equipment is used to carry out this stage?

Котли з паровими обігрівниками Boilers with steam heaters

Барабанні млинки Drum grinders

Двох- та трьохвальцеві мазетерки, РПА Two- and three-cylinder maseters, RPA

Електрокотли різних марок Electric boilers of different brands

Змішувачі з якірними мішалками Mixers with anchor stirrers

7 / 200
М-холіноблокатори мають вельми широке застосування в сучасній практичній медицині. У якому випадку М-холіноблокатори протипоказані? M-cholinergic blockers are very widely used in modern practical medicine. In what case are M-cholinergic blockers contraindicated?

Атонія кишечнику Intestinal atony

Печінкова колька Hepatic colic

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Ниркова колька Renal colic

Виразка шлунку Gastric ulcer

8 / 200
Провізор-аналітик проводить ідентифікацію кислоти глутамінової методом тонкошарової хроматографії. З метою виявлення плям на хроматограмі він повинен обробити її розчином наступної речовини: The pharmacist-analyst identifies glutamic acid by thin-layer chromatography. In order to detect spots on the chromatogram, he must treat it with a solution of the following substance:

Піридин Pyridin

Анілін Aniline

Бензальдегід Benzaldehyde

Нінгідрин Ninhydrin

Дифеніламін Diphenylamine

9 / 200
Провізор-аналітик здійснює аналіз 10% розчину глюкози. Для кількісного визначення він використовує один з фізико-хімічних методів, вимірюючи кут обертання розчину за допомогою: A pharmacist-analyst analyzes a 10% glucose solution. For quantitative determination, he uses one of the physico-chemical methods, measuring the angle of rotation of the solution using:

Газового хроматографу Gas Chromatograph

Поляриметру Polarimeter

Потенціометру Potentiometer

Рефрактометру Refractometer

УФ-спектрофотометру UV Spectrophotometer

10 / 200
Провізор під час мікроаналізу рослинної сировини встановив наступні ознаки: корок багаторядний, паренхім-ні клітини заповнені інуліном, чітка лінія камбію, схізогенні вмістища з ефірною олією, великі судини, тому можна зробити висновок, що це: During the microanalysis of the plant material, the pharmacist established the following signs: multi-rowed bark, parenchyma cells filled with inulin, a clear cambium line, schizogenic receptacles with essential oil, large vessels, therefore, it can be concluded that it is:

Radices Taraxaci Roots Taraxac

Radices Ononidis Roots Ononidis

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata and roots of Rubia

Rhizomata cum radicibus Valerianae Rhizomata with valerian roots

Rhizomata et radices Inulae Rhizomata and roots of Inula

11 / 200
Проконсультуйте медичну сестру, що тільки розпочинає професійну діяльність, який шлях введення НЕ є ха- рактерним для бензилпеніциліну натрієвої солі: Advise the new nurse which route of administration is NOT typical for benzylpenicillin sodium:

У спинномозковий канал Spinal Canal

Внутрішньовенний Intravenous

Пероральний Oral

Внутрішньом’язовий Intramuscular

У зовнішній слуховий прохід Into the external auditory canal

12 / 200
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин з легко окислювальною речовиною, яка потребує стабілізації антиоксидантом. Вкажіть дану речовину: The pharmacist has prepared an injection solution with an easily oxidizing substance that needs to be stabilized with an antioxidant. Specify this substance:

Димедрол Diphenhydramine

Кальцію глюконат Calcium gluconate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Уротропін Urotropin

13 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення одного з нижченаве-дених препаратів методом нітритоме-трії. Вкажіть цей лікарський засіб: A pharmacist-analyst conducts a quantitative determination of one of the following drugs by the nitritometry method. Specify this drug:

Хлорамін Chloramine

Норсульфазол Norsulfazole

Фтивазид Фтивазид

Антипірин Antipyrine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

14 / 200
Однією з технологічних стадій при виробництві ферментних препаратів є сушка. Вкажіть найбільш раціональний метод сушки: One of the technological stages in the production of enzyme preparations is drying. Specify the most rational method of drying:

Терморадіаційна Thermoradiation

Ліофільна Lyophilic

Ультразвукова Ultrasonic

Сорбційна Sorptive

У псевдозрідженому шарі In a fluidized bed

15 / 200
Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безрецептурного відпуску в засобах масової інформації: на телебаченні, на радіо та ін. Використовується також реклама в газетах, на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує в даному випадку фірма? A pharmaceutical company actively advertises an over-the-counter drug in the mass media: on television, on the radio, etc. Advertising in newspapers, at the point of sale, as a souvenir is also used. Which strategy is used by the firm in this case?

Стратегія приваблювання Attraction Strategy

Стратегія недиференційованого маркетингу Strategy of undifferentiated marketing

Стратегія диференційованого маркетингу Strategy of differentiated marketing

Концентрований маркетинг Concentrated Marketing

Стратегія проштовхування Push Strategy

16 / 200
Дубильні речовини виявляють в’язку дію та використовуються для лікування колітів, ентероколітів, діареї. Яку рослинну сировину може запропонувати провізор у даному випадку? Tanning substances have a viscous effect and are used to treat colitis, enterocolitis, diarrhea. What herbal raw materials can the pharmacist suggest in this case?

Fructus Frangulae Frangula fruit

Fructus Myrtilli Blueberry

Fructus Ribes nigri Black currant fruit

Fructus Rhamni catharticae Cathartic fruits of Rhamni

Fructus Sambusci nigri Black Sambuschi fruit

17 / 200
Інвентаризація готівки в касі аптеки проводиться щомісячно. Позалімітні залишки готівки в касі відносяться на збільшення наступного показника: The inventory of cash in the cash register of the pharmacy is carried out monthly. Extra-limit cash balances in the cash register are attributed to the increase of the following indicator:

Резервний капітал Reserve capital

Кредиторська заборгованість Payables

Фінансовий результат Financial result

Статутний капітал Authorized capital

Зарплата касиру Cashier Salary

18 / 200
Фармацевт приготував суспензійний лінімент Вишневського. Вкажіть спосіб введення ксероформу: The pharmacist prepared Vishnevsky's suspension liniment. Specify the method of xeroform administration:

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з половинною кількістю дьогтю Grinded dry, mixed with half the amount of tar

Подрібнив зі спиртом Crushed with alcohol

Подрібнив, змішав з олією Grinded, mixed with oil

Подрібнив у сухому вигляді, змішав з повною кількістю дьогтю Grinded in dry form, mixed with full amount of tar

Розчинив у повній кількості олії Dissolved in full amount of oil

19 / 200
Протягом місяця аптека багаторазово отримувала товар від різних постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого аптекою товару? During the month, the pharmacy received goods from different suppliers multiple times. Which of the cumulative documents is used to register the goods received by the pharmacy?

Реєстр вимог накладних Register of invoice requirements

Товарний звіт Product Report

Прибутково-видаткова накладна Profit and expense invoice

Журнал обліку рецептури Recipe accounting journal

Реєстрація роздрібних оборотів Registration of retail turnover

20 / 200
Наприкінці місяця в аптеці розраховується сума реалізованої торгової націнки. Вкажіть показник, який НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ при цьому розрахунку: At the end of the month, the pharmacy calculates the amount of the realized trade margin. Specify the indicator that is NOT USED in this calculation:

Сума реалізації товару Amount of product sales

Сума грошової готівки в касі аптеки Amount of cash in the cash register of the pharmacy

Сума надходження товару в роздрібних та оптових цінах Amount of product receipts at retail and wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в оптових цінах Balance of goods at the beginning of the month at wholesale prices

Залишок товару на початок місяця в роздрібних цінах Balance of goods at the beginning of the month at retail prices

21 / 200
Фармацевтичною фірмою проведений поділ споживачів на групи в залежності від статі, віку і розміру сім’ї. Який принцип сегментування ринку лікарських засобів полягає в основі такого поділу? The pharmaceutical company divided consumers into groups depending on gender, age and family size. What principle of drug market segmentation is the basis of this division?

- -

Соціально-економічний Socio-economic

Демографічний Demographic

Поведінковий Behavioral

Географічний Geographic

22 / 200
Фармацевт приготував розчин протарголу. Вкажіть особливість введення протарголу: The pharmacist prepared a solution of protargol. Specify the peculiarity of protargol administration:

Розчиняють у підкисленій воді Dissolve in acidified water

Насипають тонким шаром на поверхню води і залишають до повного розчинення Spread a thin layer on the water surface and leave until completely dissolved

Розчиняють при збовтуванні в темному флаконі Dissolve by shaking in a dark bottle

Розчиняють у попередньо підігрітій воді Dissolve in preheated water

Диспергують з водою кімнатної температури Disperse with water at room temperature

23 / 200
В аптеці приготована суспензія методом диспергування. Вкажіть стадію технології, яка була ВЩСУТНЯ в процесі приготування даної лікарської форми: A suspension is prepared in the pharmacy by the dispersion method. Specify the stage of technology that was ALWAYS present in the process of preparing this dosage form:

Змішування Mixing

Оформлення Designation

Упаковка Packaging

Подрібнення Shredding

Проціджування Filtering

24 / 200
Хворому виписаний рецепт на таблетки 'Кодтерпін'. Яку гранично допустиму кількість таблеток можна відпустити за рецептом? The patient has been given a prescription for 'Kodterpin' tablets. What is the maximum permissible number of tablets that can be dispensed according to the prescription?

30 30

15 15

20 20

12 12

50 50

25 / 200
Провізор-аналітик визначає наявність вісмут-іону згідно АНД. Який з приведених реактивів він використовує? The pharmacist-analyst determines the presence of bismuth ion according to the AED. Which of the following reagents does he use?

Розчин крохмалю Starch solution

Розчин калію йодиду Potassium iodide solution

Розчин фенолфталеїну Solution of phenolphthalein

Розчин диметилгліоксиму Dimethylglyoxime solution

Розчин діетилдитіокарбамінату Diethyldithiocarbamate solution

26 / 200
Визначаючи одну з можливих домішок в субстанції 'Калію йодид', провізор-аналітик до нейтрального розчину досліджуваної речовини додав розчин кислоти хлористоводневої та розчин барію хлориду. Який домішок виявляється при цьому? Determining one of the possible impurities in the substance 'Potassium iodide', the pharmacist-analyst added a solution of hydrochloric acid and a solution of barium chloride to a neutral solution of the substance under investigation. Which impurity is detected when this?

Солі важких металів Salts of heavy metals

Сульфати Sulfates

Солі заліза (II) та (III) Iron (II) and (III) salts

Хлориди Chlorides

Солі амонію та амоніак Ammonium salts and ammonia

27 / 200
Цукровий сироп фільтрують у гарячому стані з метою: Sugar syrup is filtered while hot to:

Прискорення процесу фільтрації Acceleration of the filtering process

Попередження викристалізації цукру Sugar crystallization warning

Видалення надлишку вологи Removing excess moisture

Підвищення в’язкості сиропу Increasing syrup viscosity

Попередження мікробної контамінації Microbial contamination warning

28 / 200
У фітохімічному цеху отримана настоянка з завищеним вмістом діючих речовин. Для приведення настоянки до стандарту необхідно: In the phytochemical workshop, a tincture with an inflated content of active substances was obtained. To bring the tincture up to standard, it is necessary:

Вважати невиправним браком Consider irreparable defect

Фільтрувати через сорбенти Filter through sorbents

Залишити без змін Leave unchanged

Розбавити екстрагентом до стандарту Dilute with extractant to standard

Осадити надлишок діючих речовин Precipitate excess active substances

29 / 200
При виготовленні рідких екстрактів, у відповідності до вимог фармакопеї, сировину і екстрагент необхідно брати у співвідношенні: When making liquid extracts, in accordance with the requirements of the pharmacopoeia, raw materials and extractant must be taken in the ratio:

1:3 1:3

1:1 1:1

1:5 1:5

1:4 1:4

1:10 1:10

30 / 200
У хіміко-токсикологічному аналізі металевих отрут використовують реакцію Марша. За допомогою цієї реакції в мінералізаті можна виявити: In the chemical and toxicological analysis of metal poisons, the Marsh reaction is used. With the help of this reaction in the mineralization, it is possible to detect:

Арсен та стибій Arsenic and Stibium

Вісмут та свинець Bismuth and lead

Барій та марганець Barium and Manganese

Арсен та кадмій Arsenic and cadmium

Олово та стибій Tin and Stibium

31 / 200
Відбулося отруєння леткою отрутою. Ураження якою леткою отрутою призводить до забарвлення сечі в оливково-чорний колір? Poisoning with a volatile poison has occurred. Exposure to which volatile poison causes the urine to turn olive-black?

Формальдегід Formaldehyde

Фенол Фенол

Ацетон Acetone

Метанол Methanol

Етанол Ethanol

32 / 200
Метод газорідинної хроматографії використовується для ідентифікації речовин. Ідентифікація речовин у мето- ді газорідинної хроматографії проводиться за: The method of gas-liquid chromatography is used to identify substances. The identification of substances in the method of gas-liquid chromatography is carried out by:

Шириною піка на половині його висоти The width of the peak at half its height

Висотою піка By peak height

Параметрами утримування By retention parameters

Площею піка. Peak area.

Характером нульової лінії The character of the zero line

33 / 200
У результаті торгівельно-господарської діяльності, аптекою за звітній період отриманий прибуток. Вкажіть процент його оподаткування: As a result of commercial and economic activity, the pharmacy made a profit during the reporting period. Specify the percentage of its taxation:

20% 20%

25% 25%

0% 0%

10% 10%

15% 15%

34 / 200
Аптека готує екстемпоральні лікарські форми. Вкажіть, ким встановлюються роздрібні ціни та тарифи на виготовлені лікарські засоби? The pharmacy prepares extemporaneous dosage forms. Specify who sets the retail prices and tariffs for the manufactured drugs?

Інспекцією по контролю якості ліків Inspection for quality control of medicines

Облдержадміністрацією Regional State Administration

Міністерством охорони здоров’я By the Ministry of Health

! нспекцією по цінах ! price inspection

Аптекою самостійно A pharmacy by yourself

35 / 200
Аерозольний цех підприємства засвоює випуск нового препарату. Оберіть спосіб наповнення балона пропе-лентом (хладоном): The aerosol workshop of the enterprise is learning the release of a new drug. Choose the method of filling the cylinder with propellant (coolant):

Під тиском Under pressure

При підвищеній температурі At elevated temperature

Під вакуумом Under vacuum

При зниженій температурі At low temperature

При атмосферному тиску At atmospheric pressure

36 / 200
Визначте показник рентабельності аптеки за умов: товарообіг - 100 тис. грн, сума реалізованих торгівельних накладень - 25 тис. грн, сума витрат - 10 тис. грн: Determine the profitability indicator of the pharmacy under the conditions: turnover - 100 thousand UAH, the amount of realized sales orders - 25 thousand UAH, the amount of expenses - 10 thousand UAH:

25% 25%

20% 20%

15% 15%

10% 10%

22% 22%

37 / 200
На аналіз надійшла субстанція магнію карбонату основного. При підкисленні цієї лікарської речовини хлористоводневою кислотою виділяється: A basic magnesium carbonate substance was received for analysis. When this medicinal substance is acidified with hydrochloric acid, the following is released:

Кисень Oxygen

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Аміак Ammonia

Арсин Arsine

Сірководень Sulfur

38 / 200
Провізор-аналітик проводить експрес-аналіз очних крапель, що містять адреналіну гідротартрат. Після додавання розчину хлориду заліза (III) з’явилося смарагдово-зелене забарвлення, що свідчить про наявність у молекулі адреналіну: A pharmacist-analyst conducts an express analysis of eye drops containing adrenaline hydrotartrate. After adding a solution of iron (III) chloride, an emerald-green color appeared, which indicates about the presence of an adrenaline molecule:

Альдегідних груп Aldehydic groups

Складноефірних груп Ether groups

Ароматичних аміногруп Aromatic amino groups

Карбоксильних груп Carboxyl groups

Фенольних гідроксильних груп Phenolic hydroxyl groups

39 / 200
Хворому прописано розчин за таким прописом: Rp.: АсіШ hydrochloriti 2%-100 ml Pepsrni 2,0 Da Sіgna. По ст.л. 3 рази на день до приймання їжі. Як потрібно розчинити пепсин? The patient is prescribed a solution according to the following prescription: Rp.: AsiSh hydrochloriti 2%-100 ml Pepsrni 2.0 Da Signa. Tablespoon 3 times a day before eating. How should pepsin be dissolved?

У воді очищеній, при перемішуванні In purified water, with stirring

У концентрованому розчині кислоти хлоридної In a concentrated solution of hydrochloric acid

У 98 мл води очищеної In 98 ml of purified water

У10 мл води очищеної In 10 ml of purified water

У попередньо приготованому розчині кислоти хлоридної In a pre-prepared solution of hydrochloric acid

40 / 200
Для визначення тотожності препаратів, похідних тропану, використовують реакцію Віталі-Морена. Для цього препарати після розкладання азотною кислотою обробляють спиртовим розчином гідроксиду калію та ацетону. При цьому відбувається: To determine the identity of drugs derived from tropane, the Vitali-Moren reaction is used. For this, the drugs are treated with an alcoholic solution of potassium hydroxide and acetone after decomposition with nitric acid. At the same time, the following occurs:

Випадання чорного осаду Black precipitate

Забарвлення розчину в зелений колір The color of the solution is green

Виділення бульбашок газу Emission of gas bubbles

Випадання білого осаду Precipitation of white precipitate

Забарвлення розчину в фіолетовий колір The color of the solution is purple

41 / 200
Відпускаючи з аптеки препарат заліза для приймання всередину - феро-плекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, оскільки при цьому: When dispensing an oral iron preparation from the pharmacy - Fero-plex, the patient should be warned that this preparation cannot be taken with milk and dairy products should not be consumed together with it, because with:

Підсилюється активнiсть препарату The activity of the drug is increasing

Швидше всмоктується препарат The drug is absorbed faster

Пролонгується дія препаратів залiза The effect of iron preparations is prolonged

Утворюються поганорозчинні хела-тні комплекси Poorly soluble chelate complexes are formed

Прискорюється виведення препарату Drug elimination is accelerating

42 / 200
У хворої 36-ти років виявлено атипову позагоспітальну пневмонію, яка викликана хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний засіб доцільно рекомендувати в даному випадку? A 36-year-old patient was diagnosed with atypical community-acquired pneumonia caused by chlamydial infection. What antibacterial agent should be recommended in this case?

Пеніцилін Penicillin

Ванкоміцин Vancomycin

Рокситроміцин Roxithromycin

Цефуроксим Cefuroxime

Ампіцилін Ampicillin

43 / 200
У хворого похилого віку діагностовано госпітальну пневмонію. Лікується гентаміцином. Яка побічна дія найбільш часто зустрічається при використанні антибіотиків цієї групи? An elderly patient is diagnosed with hospital-acquired pneumonia. He is treated with gentamicin. What is the most common side effect when using antibiotics of this group?

Тромбофлебіт Thrombophlebitis

Ураження печінки Liver damage

Іематотоксична дія Hematotoxic action

Ототоксична дія Ototoxic action

Псевдомембранозний коліт Pseudomembranous colitis

44 / 200
В аптеку звернувся хворий із сильним сухим кашлем. Який лікарський засіб Ви порекомендуєте вжити хворому з метою пригнічення непродуктивного кашльового рефлексу? A patient came to the pharmacy with a severe dry cough. What medicine would you recommend the patient take to suppress the unproductive cough reflex?

Калію йодид Potassium iodide

Трипсин Trypsin

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Лібексин Libexin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

45 / 200
Відповідно до діючого законодавства, в Україні на деякі лікарські засоби та вироби медичного призначення введено державне регулювання цін. Яка гранична торгівельна надбавка (націнка) встановлена для ліків, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти? According to the current legislation, state price regulation has been introduced for some drugs and medical products in Ukraine. What is the maximum trade mark-up (mark-up) set for purchased drugs by state and communal health care institutions for budget funds?

Не вище 10% оптової ціни виробника Not higher than 10% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 35% оптової ціни виробника Not higher than 35% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 15% оптової ціни виробника Not higher than 15% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 25% оптової ціни виробника Not higher than 25% of the manufacturer's wholesale price

Не вище 30% оптової ціни виробника Not higher than 30% of the manufacturer's wholesale price

46 / 200
Фітохімічний цех фармацевтичного підприємства виробляє настоянку валеріани із свіжої сировини. Вкажіть технологічні особливості виготовлення даного препарату: The phytochemical workshop of the pharmaceutical enterprise produces valerian tincture from fresh raw materials. Specify the technological features of the production of this drug:

Готується на 90% етанолі у співвідношенні 1:10 Prepared with 90% ethanol in a ratio of 1:10

Готується на 70% етанолі у співвідношенні 1:10 Prepared with 70% ethanol in a ratio of 1:10

Готується на 70% етанолі у співвідношенні 1:5 Prepared with 70% ethanol in a ratio of 1:5

Готується на 90% етанолі у співвідношенні 1:5 Prepared with 90% ethanol in a ratio of 1:5

Готується на 95% етанолі у співвідношенні 1:10 Prepared with 95% ethanol in a ratio of 1:10

47 / 200
Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертен-зивний препарат, який раптово припинив вживати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія? A hypertensive patient took an antihypertensive drug for a long time, which he suddenly stopped using. After that, the patient's condition worsened, a hypertensive crisis developed. To which category does this side effect belong action?

Кумуляція Cumulative

Залежність Dependency

Сенсибілізація Sensitization

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Толерантність Tolerance

48 / 200
Фітохімічний цех виробляє густі та сухі екстракти. З якою метою використовують прилади під вакуумом для згущення витяжок? The phytochemical workshop produces thick and dry extracts. What is the purpose of using vacuum devices to thicken extracts?

З метою виключення дії атмосферного тиску In order to exclude the effect of atmospheric pressure

Для скорочення терміну сушки To shorten the drying time

З метою збереження діючих речовин In order to preserve active ingredients

Для часткового виведення екстрагента For partial removal of the extractant

З метою підвищити потужність приладу In order to increase the power of the device

49 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність гліцерину у відповідності до вимог ДФУ За допомогою рефрактометра він виміряв: A pharmacist-analyst examines the good quality of glycerin in accordance with the requirements of the State Federal Drug Administration. With the help of a refractometer, he measured:

В’язкість Viscosity

Температуру плавлення Melting temperature

Густину Gustin

Кут обертання Rotation angle

Показник заломлення Refractive Index

50 / 200
Провізор-аналітик визначає в лікарській речовині домішок солей амонію за методом The pharmacist-analyst determines the admixture of ammonium salts in the medicinal substance according to the method

Наявність домішку він встановлює за появою сірого забарвлення: It determines the presence of an admixture by the appearance of a gray color:

Куркумового паперу Turmeric Paper

Свинцево-ацетатного паперу Lead Acetate Paper

Срібно-марганцевого паперу Silver-manganese paper

Ртутно-бромідного паперу F. Йодкрохмального паперу Mercury bromide paper F. Iodostarch paper

51 / 200
У весняний період багато хворих скаржаться на явища авітамінозу. Яку рослинну сировину може рекомендувати провізор у цьому випадку? In the spring period, many patients complain of vitamin deficiency. What plant raw materials can the pharmacist recommend in this case?

Folium Farfarae Farfara Leaf

Folium Urticae Nettle Leaf

Folium Menthae Mint Leaf

Folium Salviae Sage Leaf

Folium Althaeae Althaea Leaf

52 / 200
Для профілактики грипу слід рекомендувати лікарську рослинну сировину, багату на аскорбінову кислоту. Вкажіть, яку рослинну сировину може рекомендувати провізор у такому випадку: For the prevention of influenza, medicinal plant materials rich in ascorbic acid should be recommended. Specify which plant material the pharmacist can recommend in such a case:

Fructus Crataegi Fruits of Nettle

Fructus Aroniae Aronia fruit

Fructus Myrtilli Blueberry

Fructus Ribes nigri Black currant fruit

Fructus Rhamni catharticae Cathartic fruits of Rhamni

53 / 200
Маркетологу оптово-роздрібної фармацевтичної фірми необхідно визначити, яким чином зміниться обсяг попиту при зростанні ціни на 10%, якщо відомо що коефіцієнт еластичності дорівнює 1? The marketer of a wholesale and retail pharmaceutical company needs to determine how the volume of demand will change when the price increases by 10%, if it is known that the elasticity coefficient is equal to 1?

Знизиться на 1% Decrease 1%

Не зміниться Will not change

Зросте на 1% Grow 1%

Зросте на 10% Grow 10%

Знизиться на 10% Will decrease by 10%

54 / 200
З метою підвищення ефективності роботи завідуючий аптекою проводить аналіз торгових накладень. Вкажіть, який показник впливає на суму реалізованих торгових накладень: In order to improve work efficiency, the manager of the pharmacy conducts an analysis of sales invoices. Specify which indicator affects the amount of realized sales invoices:

Сума витрат за період, що аналізується Amount of expenses for the analyzed period

Об’єм товарообігу за період, що аналізується Volume of turnover for the analyzed period

Сума податку на додану вартість Value Added Tax Amount

Розмір податкових відрахувань Amount of tax deductions

Величина середнього товарного запасу Value of the average inventory

55 / 200
До завідуючого аптекою звернувся студент-практикант з проханням пояснити структуру роздрібної ціни ліків індивідуального приготування. Така ціна складається з: A student intern asked the manager of the pharmacy to explain the structure of the retail price of individually prepared drugs. This price consists of:

Вартості інгредієнтів і прибутку Ingredient Costs and Profit

Вартості упаковки і тарифу Costs of packaging and tariff

Вартості інгредієнтів і упаковки Costs of ingredients and packaging

Вартості інгредієнтів і торгової націнки Costs of ingredients and trade markup

Вартості інгредієнтів, упаковки та тарифу Costs of ingredients, packaging and tariff

56 / 200
Під час хіміко-токсикологічного аналізу сечі був виявлений екгонін. Про отруєння якою речовиною це свідчить? During the chemical and toxicological analysis of urine, ecgonin was detected. What kind of substance does this indicate?

Фенол Фенол

Кофеїн Caffeine

Кокаїн Cocaine

Фенацетин Phenacetin

Іашиш Іашиш

57 / 200
Яка речовина буде заважати при проведенні реакції йодоформної проби для виявлення етилового спирту в біологічному матеріалі? Which substance will interfere with the iodoform test reaction to detect ethyl alcohol in biological material?

Метанол Methanol

Фенол Фенол

Ізоаміловий спирт Isoamyl alcohol

Формальдегід Formaldehyde

Ацетон Ацетон

58 / 200
Для лікування верхніх дихальних шляхів використовують рослинну сировину, яка містить слиз. Джерелом цього класу сполук є: For the treatment of the upper respiratory tract, plant raw materials containing mucus are used. The source of this class of compounds is:

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Radix Inulae Radix Inulae

Radix Ipecacuanhae Radix Ipecacuanhae

Radix Althaeae Radix Althaeae

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

59 / 200
У хворого 30-ти років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених препаратів має нефротоксичну дію? A 30-year-old patient developed acute pyelonephritis. Which of the following drugs has a nephrotoxic effect?

Пеніцилін Penicillin

Еритроміцин Erythromycin

Роваміцин Rovamycin

Іентаміцин Ientamycin

Ампіцилін Ampicillin

60 / 200
Для приготування лікарських засобів використовують розчини високомо-лекулярних сполук. Яку технологічну операцію слід попередньо провести для приготування розчинів обмежено набухаючих речовин? Solutions of high-molecular compounds are used to prepare medicinal products. What technological operation should be carried out beforehand to prepare solutions of limited swelling substances?

Розчинити у воді очищеній, профільтрованій Dissolve in purified, filtered water

Залити оптимальною кількістю води очищеної для набухання Pour with the optimal amount of purified water for swelling

Розтерти з невеликим об’ємом води очищеної Grind with a small amount of purified water

Розчинити у воді очищеній при нагріванні Dissolve in purified water when heated

Розчинити в невеликому о6’ємі кислоти хлоридної Dissolve in a small volume of hydrochloric acid

61 / 200
При виробництві аерозолів застосовують різні групи пропелентів. Які з пропелентів відносяться до легко летких органічних розчинників? In the production of aerosols, different groups of propellants are used. Which propellants belong to volatile organic solvents?

Діоксид вуглецю Carbon dioxide

Метиленхлорид, етиленхлорид Methylene chloride, ethylene chloride

Пропан, бутан Propane, butane

Хладони (фреони) Freoni

Азот Nitrogen

62 / 200
Провізор-аналітик виконує ідентифікацію сульфаніламідних препаратів. Який із наведених лікарських засобів можна ідентифікувати за фталевою кислотою, що утворюється після гідролізу? A pharmacist-analyst performs the identification of sulfonamide drugs. Which of the following drugs can be identified by the phthalic acid formed after hydrolysis?

Сульфадимезин Sulfadimezin

Норсульфазол Norsulfazole

Фталазол Фталазол

Етазол Етазол

Сульгін Sulgin

63 / 200
На аналіз надійшла субстанція анальгіну. Оберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний вміст анальгіну: Analgin substance has been received for analysis. Choose a method by which you can determine the quantitative content of analgin:

Йодометрія Iodometry

Ацидиметрія Acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

64 / 200
Виявленню іонів цинку в мінералі-заті заважають іони деяких інших металів. Тому цинк відділяють від мінера-лізату переведенням його в: Ions of some other metals interfere with the detection of zinc ions in the mineral lysate. Therefore, zinc is separated from the mineral lysate by transferring it to:

Сульфід Sulfide

Діетилдитіокарбамат Diethyldithiocarbamate

Дитизон Дитизон

Тетрародонамеркуроат Tetrarhodonamercuroate

Іексаціаноферат (II) Hexacyanoferrate (II)

65 / 200
Лікарську рослинну сировину горицвіту весняного використовують для лікування захворювань серця. Що є сировиною цієї рослини? Medicinal plant raw materials of spring heather are used to treat heart diseases. What is the raw material of this plant?

Листки Leaves

Квітки Flowers

Суцвіття Inflorescence

Корені Roots

Трава Трава

66 / 200
Вкажіть, яку технологію застосував фармацевт для приготування розчину крохмалю: Indicate what technology the pharmacist used to prepare the starch solution:

Змішав з гарячою водою, вилив у холодну воду Mixed with hot water, poured into cold water

Розчинив у флаконі для відпуску в свіжоперегнаній, відфільтрованій воді очищеній Dissolved in a dispensing bottle in freshly distilled, filtered purified water

Розчинив у холодній воді, потім нагрів Dissolved in cold water, then heated

Змішав з холодною водою, вилив у кип’ячу воду та прокип’ятив протягом 1-2-х хвилин Mixed with cold water, poured into boiling water and boiled for 1-2 minutes

Розчинив у киплячій воді Dissolved in boiling water

67 / 200
У першій фазі біотрансформації ксенобіотики можуть окислюватися, відновлюватися, гідролізуватися, де-залкілюватися, дезамінуватися, десуль-фуватися. Яким чином в організмі відбувається перетворення кодеїну в морфін? In the first phase of biotransformation, xenobiotics can be oxidized, reduced, hydrolyzed, de-alkylated, deaminated, desulfated. How does the transformation of codeine into morphine occur in the body?

O-дезалкілювання O-Dealkylation

Дезамінування Demining

S-дезалкілювання S-dealkylation

N-дезалкілювання N-dealkylation

Десульфування Desulfation

68 / 200
До аптеки надійшов рецепт на таблетки алнагону. Яка норма відпуску цього препарату? The pharmacy received a prescription for Alnagon tablets. What is the dispensing rate for this drug?

10 таблеток 10 pills

25 таблеток 25 pills

20 таблеток 20 pills

12 таблеток 12 pills

50 таблеток 50 pills

69 / 200
Завідуючий рецептурно-виробничим відділом аптеки має отримати товар на аптечному складі. Йому була виписана довіреність. Який термін дії довіреності на отримання ТМЦ? The head of the prescription and production department of the pharmacy must receive the goods from the pharmacy warehouse. He was issued a power of attorney. What is the validity period of the power of attorney to receive goods?

10 днів 10 days

5 днів 5 days

30 днів 30 days

15 днів 15 days

20 днів 20 days

70 / 200
При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній, відзначається: When taking antacids containing aluminum for a long time, it is noted:

Ураження кісткової тканини Bone tissue damage

Слинотеча Salivation

Гіпєрхолєстєринємія Hypercholesterolemia

Поліурія Polyuria

Зниження слуху Hearing loss

71 / 200
Хворий придбав в аптеці нітрогліцерин. Про який найбільш поширений побічний ефект даного препарату повинен попередити провізор хворого? The patient bought nitroglycerin at the pharmacy. What is the most common side effect of this drug should the patient's pharmacist warn about?

Головний біль Headache

Гіперглікемія Hyperglycemia

Сухість у роті Dry mouth

Дизурія Dysuria

Гіпертензія Hypertension

72 / 200
До аптеки надійшов план заготівлі ЛРС трави деревію звичайного. Який вид цієї рослини допускається до застосування в медицині? The pharmacy has received a plan for the preparation of LRS of the common yarrow grass. What type of this plant is allowed for use in medicine?

Achillea millefolium L Achillea millefolium L

Achillea nobilis L Achillea nobilis L

Achillea micranta L Achillea migranta L

Achillea setacea Waldst. et Kit Achillea setacea Waldst. et Kit

Achillea pannonica L Achillea pannonica L

73 / 200
Виготовляються краплі для внутрішнього застосування зі складом: адонізиду 5 мл, настоянки конвалії та валеріани порівну по 10 мл, ментолу 0,1 г, калію броміду 2,0 г. Калію бромід раціонально розчинити: Drops for internal use are produced with the composition: adoniside 5 ml, tinctures of lily of the valley and valerian 10 ml each, menthol 0.1 g, potassium bromide 2.0 g Potassium bromide should be rationally dissolved:

У настоянці конвалії In tincture of lily of the valley

У настоянці валеріани In valerian tincture

У суміші настоянок In a mixture of tinctures

Ввести у флакон для відпуску в останню чергу Enter into vial for last release

У адонізиді In Adonisida

74 / 200
Провізор виявив несумісність у мікстурі наступного складу: Rp.: Dimedroli 0,3 Barbitali natrii 2,0 Aquae purificatae 150 ml M.D.S. По 1 ст. ложці на ніч. Вкажіть, якими повинні бути дії провізора? The pharmacist found incompatibility in the mixture of the following composition: Rp.: Dimedroli 0.3 Barbitali natrii 2.0 Aquae purificatae 150 ml MDS 1 tablespoon at night. Specify what the pharmacist's actions should be?

Окремий відпуск одного з компонентів Separate release of one of the components

Роздільне розчинення з наступним об’єднанням Separate dissolution followed by merging

Лікарський препарат відпуску не підлягає The drug is not subject to release

Заміна реакційно-здатного компонента на фармакологічний аналог Replacement of a reactive component with a pharmacological analog

Введення в пропис допоміжних речовин Introduction of excipients

75 / 200
Похідні алізарину здатні розчиня- ти оксалатні та фосфатні солі каменів, що утворилися в нирках. Джерелом для одержання нефролітичних препаратів являється: Alizarin derivatives are able to dissolve oxalate and phosphate salts of stones formed in the kidneys. The source for receiving nephrolytic drugs is:

Radix Rhodiolae Radix Rhodiolae

Rhizomata et radices Sanguisorbae Rhizomata and roots of Sanguisorba

Rhizomata et radices Rubiae Rhizomata et radices Rubia

Rhizomata cum radicibus V alerianae Rhizomata with roots V aleriana

Radix Belladonnae Radix Belladonnae

76 / 200
Кореневища та корені родіоли рожевої використовуються для отримання препаратів тонізуючої та стимулюючої дії. Стандартизація сировини проводиться за вмістом: The rhizomes and roots of Rhodiola rosea are used to obtain preparations with tonic and stimulating action. Standardization of raw materials is carried out according to the content:

Гіперозиду Hyperoside

Ізофлавоноїдів Isoflavonoids

Арбутину Arbutin

Родіолозиду Rhodiolozid

Аралозидів Aralozide

77 / 200
Дитина вилила на себе концентровану сульфатну кислоту. Сорочечку надіслано на дослідження. Яким методом треба ізолювати цю речовину? The child spilled concentrated sulfuric acid on himself. The shirt was sent for research. What method should be used to isolate this substance?

Екстракції органічними розчинниками Extractions with organic solvents

Мінералізації Mineralization

Перегонки з водяною парою Steam distillation

Екстракції бензолом Benzene extractions

Настоювання з водою Infusion with water

78 / 200
З метою ідентифікації кислоти ацетилсаліцилатної проводять її гідроліз. Який із реактивів використовується для ідентифікації продуктів гідролізу? In order to identify acetylsalicylic acid, its hydrolysis is carried out. Which of the reagents is used to identify the hydrolysis products?

Хлорид заліза (III) Iron (III) chloride

Фосфат калію Potassium phosphate

Молібдат амонію Ammonium molybdate

Нітрат натрію Sodium nitrate

Сульфат магнію Magnesium Sulfate

79 / 200
Фармацевт готує вагінальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу, яку він може використати: A pharmacist prepares vaginal suppositories by pouring method. Specify the hydrophilic base that he can use:

Твердий жир Solid Fat

Вітепсол Vitepsol

Поліетиленоксидна Polyethylene oxide

Масло какао Cocoa Butter

Бутирол Butyrol

80 / 200
Хворому на гіпертонічну хворобу було призначено лізиноприл. Вкажіть механізм гіпотензивної дії цього препарату: A patient with hypertension was prescribed lisinopril. State the mechanism of hypotensive action of this drug:

Інгібування ангіотензинперетворю-ючого ферменту Inhibition of angiotensin-converting enzyme

Збудження β2-адренорецепторів ЦНС Stimulation of β2-adrenoceptors of the central nervous system

Блокування β-адренорецепторів Blocking of β-adrenoceptors

Блокада кальцієвих каналiв Blockade of calcium channels

Пряма міотропна дія Direct myotropic action

81 / 200
Хвора доставлена до стаціонару із гіпертензивним кризом. Який препарат слід їй призначити для його усунення? The patient was brought to the hospital with a hypertensive crisis. What drug should she be prescribed to eliminate it?

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Спіронолактон Spironolactone

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дігоксин Digoxin

Промедол Promedol

82 / 200
Фармацевт приготував 10,0 тритура-ції атропіну сульфату (1:100). Вкажіть, яку кількість атропіну сульфату та наповнювачу він взяв: The pharmacist prepared 10.0 trituration of atropine sulfate (1:100). Specify the amount of atropine sulfate and excipient he took:

0,1 та 9,9 0,1 та 9,9

1,0 та 9,0 1,0 та 9,0

0,01 та 9,99 0,01 та 9,99

0,1 та 99,9 0,1 та 99,9

0,01 та 0,9 0,01 та 0,9

83 / 200
Фармацевт приготував розчин ета-кридину лактату. Яку особливість розчинення цієї речовини він використав? A pharmacist prepared a solution of eta-cridine lactate. What feature of dissolving this substance did he use?

Розчинив у свіжоперегнаній воді Dissolved in freshly distilled water

Розчинив у гарячій воді Dissolved in hot water

Додав стабілізатор Added stabilizer

Розчинив у холодній воді Dissolved in cold water

Розчинив при розтиранні Dissolved by rubbing

84 / 200
Фармацевт приготував 2% розчин коларголу. Яку технологію він обрав? The pharmacist prepared a 2% solution of cholargol. What technology did he choose?

Розчинив при розтиранні зі спиртом у ступці Dissolved by grinding with alcohol in a mortar

Розчинив у флаконі для відпуску в воді очищеній Dissolved in a bottle for dispensing in purified water

Насипав на поверхню води і залишив до повного розчинення Poured on the water surface and left until completely dissolved

Розчинив у гарячій воді в підставці Dissolved in hot water in a stand

Розчинив при розтиранні з водою в ступці Dissolved by grinding with water in a mortar

85 / 200
На фоні прийому алкоголю в хворого, який отримує аміназин для лікування психозу, виникло різке пригнічення центральної нервової системи. З чим це може бути пов’язане? A sharp suppression of the central nervous system occurred against the background of alcohol intake in a patient who receives amazine for the treatment of psychosis. What could this be related to?

Тератогенна дія Teratogenic effect

Потенціювання ефектів Effect Potentiation

Звикання Addiction

Алергія Allergy

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

86 / 200
У процесі управління організацією слід враховувати вплив зовнішнього середовища. Який фактор зовнішнього середовища є фактором непрямого впливу на організацію? In the process of managing the organization, the influence of the external environment should be taken into account. What factor of the external environment is a factor of indirect influence on the organization?

Стан економіки State of the economy

Споживачі Consumers

Конкуренти Competitors

Законодавство та державні органи Legislation and State Bodies

Постачальники Suppliers

87 / 200
Перевірка однорідності змішування лікарської форми є складовою частиною внутрішньоаптечного контролю: Checking the uniformity of mixing the dosage form is a component of internal pharmacy control:

Опитового Opital

Якісного хімічного High-quality chemical

Повного хімічного Full chemical

Фізичного Physical

Органолептичного Organoleptic

88 / 200
Перевірка правильності всіх ваговимірювальних приладів та дотримання термінів їх таврування до початку інвентаризації входить в обов’язки: Checking the correctness of all weighing devices and compliance with the terms of their branding before the beginning of the inventory is part of the duties:

Провізора-аналітика Pharmacist analyst

Матеріально-відповідальних осіб Materially responsible persons

Інвентаризаційної комісії Inventory Commission

Власника підприємства Enterprise owner

Завідувача аптеки The head of the pharmacy

89 / 200
В аптеку надійшов рецепт на розчин для ін’єкцій. Вкажіть, яку із перелічених лікарських речовин не можна піддавати тепловій стерилізації: The pharmacy received a prescription for a solution for injections. Specify which of the listed medicinal substances cannot be subjected to heat sterilization:

Дибазол Дибазол

Глюкоза Glucose

Гексаметилентетрамін Hexamethylenetetramine

Новокаїн Novocaine

Кальцію хлорид Calcium chloride

90 / 200
Під час відпуску антигістамінного препарату дипразину, який призначений хворому з метою симптоматичного лікування алергії, провізор повинен попередити пацієнта, що під час застосування вказаного препарату не можна вживати алкоголь, тому що: During the dispensing of the antihistamine drug diprazine, which is prescribed to a patient for the symptomatic treatment of allergies, the pharmacist must warn the patient that alcohol cannot be consumed during the use of this drug, therefore what:

Потенціюється пригнічуюча дія на ЦНС The depressant action on the central nervous system is potentiated

Потенціюється подразлива дія препарату на слизову шлунка The irritating effect of the drug on the gastric mucosa is potentiated

Можливе посилення симптомів алергії Possible increase in allergy symptoms

Можливий розвиток гепатотокси-чного ефекту Possible development of hepatotoxic effect

Можливе різке підвищення артеріального тиску A sharp increase in blood pressure is possible

91 / 200
Хворому 56-ти років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ та калійзберігаючий діуре-тик. Така комбінація: A 56-year-old patient is prescribed an ACE inhibitor and a potassium-sparing diuretic for the treatment of hypertension. This combination:

Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії Rational, as the risk of developing hypokalemia decreases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу Irrational, as the risk of orthostatic collapse increases

Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія іАПФ Rational, as the hypotensive action of ACE inhibitors is potentiated

Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія іАПФ Irrational, as the hypotensive action of ACE inhibitors decreases

Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії Irrational, as the risk of hyperkalemia increases

92 / 200
'Сірий синдром' новонароджених (падіння температури нижче нормальної, ацидоз, дихальні розлади, сіре забарвлення шкіри, колапс) розвивається при застосуванні антибіотика: 'Grey syndrome' of newborns (drop in temperature below normal, acidosis, respiratory disorders, gray color of the skin, collapse) develops when using an antibiotic:

Левоміцетин Levomycetin

Іентаміцин Ientamycin

Еритроміцин Erythromycin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Тетрациклін Tetracycline

93 / 200
Для лікування гіпертонічної хвороби призначають діуретики. Який діуре-тик не вимагає сполучення з препаратами калію? Diuretics are prescribed for the treatment of hypertension. Which diuretic does not require combination with potassium preparations?

Триамтерен Triamterene

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Фуросемід Furosemide

Етакринова кислота Etacrinic Acid

Клопамід Clopamide

94 / 200
З кореня вовчуга отримують настоянку, яка використовується для лікування гемороїдальних кровотеч. Ідентифікацію ізофлавоноїдів у сировині проводять за допомогою: A tincture is obtained from lupine root, which is used to treat hemorrhoidal bleeding. Identification of isoflavonoids in raw materials is carried out using:

Іемолітичного індексу Hemolytic Index

Ціанідової проби Cyanide test

Хроматографічного методу Chromatographic method

Біологічної стандартизації Biological standardization

Пінного числа First day

95 / 200
Квітки глоду використовуються для виробництва кардіотонічних засобів. При заготівлі цієї сировини можливе потрапляння домішок у вигляді квіток: Hawthorn flowers are used for the production of cardiotonic agents. When harvesting this raw material, it is possible to get impurities in the form of flowers:

Бузини Elders

Черемшини Cheremshiny

Терну Терну

Шипшини Roseberries

Жостеру Joster

96 / 200
Листя сіни використовуються як проносний засіб. Фільтрувати настої та відвари цієї сировини слід у холодному вигляді, щоб запобігти потраплянню наступних подразнюючих речовин: Hay leaves are used as a laxative. Infusions and decoctions of this raw material should be filtered cold to prevent the following irritants from entering:

Вітамінів Vitamins

Гірких Bitter

Фенольних сполук Phenolic compounds

Дубильних Tanners

Смолистих I pitched

97 / 200
Під час проведення інструктажу по заготівлі та сушінню квіток ромашки аптечної слід вказати на особливості сушіння цієї сировини, які полягають у тому, що сировину сушать при температурі: During the instruction on harvesting and drying chamomile flowers, the features of drying this raw material should be pointed out, which are that the raw materials are dried at the following temperature:

50 - 600C 50 - 600C

10 - 150C 10 - 150C

80 - 850C 80 - 850C

25 - 350C 25 - 350C

70 - 750C 70 - 750C

98 / 200
Ви - співробітник аптечного складу. При внесенні в комп’ютер діуретичних препаратів, що надійшли, вкажіть, до якої групи відноситься препарат гідро-хлортіазид? You are an employee of a pharmacy warehouse. When entering the received diuretic drugs into the computer, indicate to which group the drug hydrochlorothiazide belongs?

Осмотичні Osmotic

Тіазидні Thiazide

Інгібітори карбоангідрази Carbonic anhydrase inhibitors

Калійзберігаючі Polyses

Петльові Loop

99 / 200
Провізор-аналітик досліджує доброякісність оксиду магнію легкого у відповідності до вимог ДФУ За допомогою якого реактиву він визначив наявність у ньому домішки солей кальцію? A pharmacist-analyst examines the benignity of light magnesium oxide in accordance with the requirements of the DFU. With which reagent did he determine the presence of calcium salt impurities in it?

Срібла нітрат Silver nitrate

Калію фероціанід Potassium ferrocyanide

Барію сульфат Barium sulfate

Натрію сульфід Sodium sulfide

Амоній оксалат Ammonium oxalate

100 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії на аналіз надійшла субстанція натрію тетраборату. У відповідності до вимог ДФУ кількісний вміст натрію тетраборату можна визначити таким методом: The substance of sodium tetraborate was sent to the control and analytical laboratory for analysis. In accordance with the requirements of the Federal State of Ukraine, the quantitative content of sodium tetraborate can be determined by the following method:

Алкаліметрія Alkalimetry

Броматометрія Bromatometry

Йодометрія Iodometry

Нітритометрія Nitritometry

Йодхлорометрія Iodine Chlorometry

101 / 200
На аналіз до контрольно- аналітичної лабораторії надійшла субстанція натрію цитрату. За допомогою якого реактиву ДФУ рекомендує визначати катіон натрію в досліджуваній речовині? The sodium citrate substance was sent to the control and analytical laboratory for analysis. Which reagent does the DFU recommend for determining the sodium cation in the substance being tested?

Калій хлорид Potassium chloride

Калій тетрайодомеркурат Potassium tetraiodomercurate

Калій нітрат Potassium nitrate

Калій гідроксид Potassium hydroxide

Калій піроантимонат Potassium pyroantimonate

102 / 200
Провізор-аналітик визначає доброякісність тіаміну гідроброміду згідно вимог ДФУ. Який допоміжний реактив він використовує під час визначення домішки сульфатів у цьому препараті? A pharmacist-analyst determines the benignity of thiamine hydrobromide according to the requirements of the Federal Drug Administration. What auxiliary reagent does he use when determining the sulfate admixture in this drug?

Азотна кислота Nitric Acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

Сірчана кислота Sulphuric acid

Бензойна кислота Benzoic Acid

Оцтова кислота Acetic acid

103 / 200
Вид підприємницької діяльності, що вивчається, характеризується тим, що визначальну роль у ньому відіграють торгівельно-обмінні, товарно-грошові операції, угоди з продажу. До якого напрямку підприємницької діяльності відноситься цей вид діяльності? The type of entrepreneurial activity being studied is characterized by the fact that the determining role in it is played by trade and exchange, commodity and monetary transactions, sales agreements. To what direction of entrepreneurial activity does this type of activity belong to?

Виробнича Production

Консалтингова Consulting

Комерційна Commercial

Фінансова Financial

Лізингова Leasing

104 / 200
Фармацевтична фірма планує випуск нової лікарської речовини. Який метод ціноутворення дозволить визначити мінімально допустиму ціну і об’єм виробництва, необхідний для отримання прибутку? A pharmaceutical company is planning to release a new medicinal substance. What pricing method will allow you to determine the minimum acceptable price and production volume necessary to make a profit?

Визначення ціни з орієнтацією на попит Demand-based pricing

Метод беззбитковості Break-even method

Метод запечатаного конверту Sealed Envelope Method

Визначення ціни з орієнтацією на конкурентів Competitor-oriented pricing

Витратний метод Expense Method

105 / 200
Підприємець створює структурний підрозділ аптеки - аптечний кіоск на території ЗАТ 'Чумак'. Яку площу необхідно орендувати підприємцю? An entrepreneur creates a structural subdivision of a pharmacy - a pharmacy kiosk on the territory of Chumak CJSC. What area does the entrepreneur need to rent?

Не менше 22 м2 At least 22 m2

Не менше 8 м2 At least 8 m2

Площа не обмежується The area is not limited

Не менше 18 м2 At least 18 m2

- -

106 / 200
Фармацевту необхідно приготувати розчин глюкози для ін’єкцій. Який стабілізатор потрібно використати? The pharmacist needs to prepare a glucose solution for injections. What stabilizer should be used?

Розчин натрію хлориду Sodium chloride solution

Стабілізатор Вейбеля Weibel Stabilizer

Розчин натрію сульфату Sodium sulfate solution

Розчин кислоти хлористоводневої Hydrochloric acid solution

Розчин натрію нітрату Sodium nitrate solution

107 / 200
При приготуванні крапель з ментолом та фенілсаліцилатом у вазеліновій олії, фармацевт отримав небажану евтектичну суміш. Який технологічний прийом повинен був зробити фармацевт? When preparing drops with menthol and phenylsalicylate in petroleum jelly, the pharmacist got an unwanted eutectic mixture. What technological technique should the pharmacist have done?

Додати стабілізатор Add stabilizer

Відмовитись від виготовлення ліків Abandon medicine production

Суміш підігріти Heat the mixture

Розчинити їх по черзі Dissolve them one by one

Замінити один з інгредієнтів Replace one of the ingredients

108 / 200
При виготовленні цієї лікарської форми фармацевт повинен розчинити лікарську речовину в половинній кількості води очищеної, профільтрувати через попередньо промиті фільтр та ватний тампон у флакон для відпуску, додати решту води через фільтр. Вкажіть, для якої лікарської форми ця технологія є раціональною: When preparing this dosage form, the pharmacist must dissolve the medicinal substance in half the amount of purified water, filter through a pre-washed filter and a cotton swab into a bottle for dispensing, add the rest of the water through filter. Indicate for which dosage form this technology is rational:

Емульсії Emulsions

Мікстури Potions

Сиропи Syrupy

Суспензії Suspensions

Очні краплі Eye drops

109 / 200
Фармацевт готує препарат за прописом: Rp.: Nairn hydrocarbonatis 2,0 T-rae Valerianae 6 ml Aquae purficatae 10 ml M.D.S. По 1ст. ложці 3 рази на день. Вкажіть тип дисперсної системи: The pharmacist prepares the drug according to the prescription: Rp.: Nairn hydrocarbonatis 2.0 T-rae Valerianae 6 ml Aquae purficatae 10 ml MDS 1 tablespoon 3 times a day Specify the type of dispersed system:

Опалесцентна мікстура Opalescent potion

Колоїдний розчин Colloidal solution

Емульсія Emulsion

Розчин ВМС Solution of Navy

Справжній розчин True solution

110 / 200
Який реактив, згідно вимог Державної фармакопеї України, використовується при визначенні домішки альдегідів у субстанції гліцерину? Which reagent, according to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine, is used to determine the admixture of aldehydes in the glycerin substance?

Розчин сечовини Urea solution

Розчин крохмалю Starch solution

Розчин амонію оксалату Ammonium oxalate solution

Розчин пара-розаніліну Para-rosaniline solution

Розчин кислоти сульфанілової Sulphanilic acid solution

111 / 200
На лікарський препарат закінчився термін дії патентного захисту, i тому він не є винятковою власністю фармацевтичної компанії-розробника, і може вироблятися будьякою фармацевтичною фірмою. Такий препарат називається: The drug has expired patent protection, so it is not the exclusive property of the pharmaceutical company-developer, and can be produced by any pharmaceutical company. Such a drug is called:

Синтетичний Synthetic

Унікальний Unique

Генерик Generic

Фальсифікований Falsified

Оригінальний Original

112 / 200
У лікаря-стоматолога виникла потреба у зменшенні салівації в хворого під час операції. Препарат якої фармакологічної групи він використав для цього? The dentist needed to reduce salivation in the patient during surgery. What pharmacological group did he use for this?

Адреноміметики Adrenomimetics

М-холіноміметики M-cholinomimetics

М,Н-холіноміметики M,H-cholinomimetics

Адреноблокатори Adrenoblockers

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

113 / 200
Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Який препарат для цього використовується в клініці? To examine the fundus, it is necessary to dilate the pupil. What drug is used for this in the clinic?

Анаприлін Anaprilin

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Прозерин Prozerin

Пірензепін Pirenzepine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

114 / 200
Товарний асортимент - це сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує підприємство. Показник, який відображає кількість позицій у кожній асортиментній групі, називається: Product assortment is a set of assortment groups of goods offered by the company. The indicator that reflects the number of items in each assortment group is called:

Глибина товарного асортименту Depth of product range

Насиченість товарного асортименту Saturation of product range

Ширина товарного асортименту Width of product range

Зіставленість товарного асортименту Comparison of product range

Асортимент товару Product range

115 / 200
Лікарська рослинна сировина, отримана від постачальника згідно з рахункамифактурами, обліковується в аптеці як товар. За якими цінами здійснюється її відпуск? Medicinal plant raw materials received from the supplier according to the invoices are accounted for in the pharmacy as goods. At what prices is it sold?

Оптові Wholesale

Заготівельні Procurement

Регульовані Adjustable

Ціни виробника Producer prices

Роздрібні Retail

116 / 200
Фармацевт приготував 180 мл настою трави конвалії. Вкажіть кількість сировини, що необхідна для приготування цього лікарського препарату: The pharmacist prepared 180 ml of lily of the valley herb infusion. Enter the amount of raw materials needed to prepare this medicine:

9,0 9,0

6,0 6,0

18,0 18,0

10,0 10,0

0,5 0,5

117 / 200
Фармацевт приготував розчин 100 мл 1% розчину амоніаку. Вкажіть, яку кількість 10% розчину амоніаку та води він використав? The pharmacist prepared a solution of 100 ml of 1% ammonia solution. Tell me how much of the 10% ammonia solution and water he used?

5 мл та 100 мл 5 ml and 100 ml

20 мл та 80 мл 20 ml and 80 ml

5 мл та 95 мл 5 ml and 95 ml

15 мл та 85 мл 15 ml and 85 ml

10 мл та 90 мл 10 ml and 90 ml

118 / 200
Вкажіть методи контролю на механічні включення розчинів для парентерального введення: Specify methods of control for mechanical inclusions of solutions for parenteral administration:

Амперометричні методи Amperometric methods

Гравітаційні методи Gravity methods

Візуально-оптичні Visual-Optical

ЯМР- та УФ-спектроскопія NMR and UV Spectroscopy

Лінулюс-тест Linulus test

119 / 200
Вкажіть, яка з наведених нижче речовин є плівкоутворювачем для покриття таблеток оболонками: Indicate which of the following substances is a film former for coating tablets with shells:

Касторова олія Castor oil

Тальк Talc

Метилцелюлоза Methylcellulose

Поліетиленоксиди Polyethylene oxides

Аеросил Aerosil

120 / 200
Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки в I триместрі є: The drug of choice for the treatment of acute pyelonephritis in a pregnant woman in the 1st trimester is:

Амоксицилін Amoxicillin

Хлорамфенікол Chloramphenicol

Гентаміцин Gentamicin

Бісептол Biseptol

Норфлоксацин Norfloxacin

121 / 200
Який найбільш раціональний препарат можна порекомендувати для лікування риніту при ГРВ! дитини у віці 7-ми місяців? What is the most rational drug that can be recommended for the treatment of rhinitis in a 7-month-old child?

0,9% розчин повареної солі в теплій воді 0.9% solution of table salt in warm water

Нафтизин Napthyzine

Піносол Піносол

Мазь 'Бороментол' Boromenthol Ointment

Галазолін Galazolin

122 / 200
Який з перерахованих антибактеріальних препаратів нераціонально призначати хворому 56- ти років з цукровим діабетом II типу, який отримує глі-бенкламід? Which of the listed antibacterial drugs is irrational to prescribe to a 56-year-old patient with type II diabetes who receives gli-benclamide?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Бісептол Бісептол

Мідекаміцин Midecamycin

Доксициклін Doxycycline

Іентаміцин Ientamycin

123 / 200
Для проведення податкової перевірки торгівельно-господарської діяльності аптеки необхідно надати дозволяючий документ на право роздрібної реалізації медикаментів. Назвіть даний документ: In order to carry out a tax audit of the commercial and economic activity of a pharmacy, it is necessary to provide a document authorizing the right to retail sale of medicines. Name this document:

Патент Patent

Пільговий патент Preferential patent

Ліцензія License

Паспорт аптеки Pharmacy Passport

Сертифікат акредитації Certificate of Accreditation

124 / 200
До аптеки від постачальника надійшов протипухлинний лікарський засіб циклофосфан. До якого виду цін належить роздрібна ціна, встановлена на цей препарат аптекою? The anticancer drug cyclophosphane was delivered to the pharmacy from the supplier. To what type of prices does the retail price set for this drug by the pharmacy belong?

Індикативна Indicative

Регульована Adjustable

Фіксована Fixed

Договірна Contract

Вільна Free

125 / 200
За відсутністю в аптеці тонізуючих препаратів з коренів женьшеню їх можна замінити препаратами з: Due to the lack of tonic drugs from ginseng roots in the pharmacy, they can be replaced with drugs from:

Orthosiphon stamineus Orthosiphon stamineus

Glycyrrhiza glabra Glycyrrhiza glabra

Polygala senega Polygala senega

Eleutherococcus senticosus Eleutherococcus senticosus

Astragalus dasyanthus Astragalus dasyanthus

126 / 200
У КАЛ аналізується лікарська форма, що містить натрію бензоат. Який з перелічених реактивів утворює з досліджуваним препаратом жовто-рожевий осад? A dosage form containing sodium benzoate is analyzed in KAL. Which of the listed reagents forms a yellow-pink precipitate with the drug under study?

Розчин заліза (III) хлориду Solution of iron (III) chloride

Розчин калію перманганату Potassium permanganate solution

Розчин натрію нітрату Sodium nitrate solution

Розчин магнію сульфату Magnesium sulfate solution

Розчин натрію гідрокарбонату Sodium bicarbonate solution

127 / 200
При проведенні кількісного визначення калію хлориду аргентометри-чним методом ( зворотне титрування) згідно ДФУ у якості індикатора використовується : When carrying out the quantitative determination of potassium chloride by the argentometric method (back titration) according to the DFU, the following is used as an indicator:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Заліза (III) амонію сульфат Iron (III) ammonium sulfate

Натрію еозинат Sodium eosinate

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Калію хромат Potassium chromate

128 / 200
Провізор-аналітик визначає домішок хлоридів у натрію броміді згідно ДФУ методом: The pharmacist-analyst determines the impurity of chlorides in sodium bromide according to the DFU method:

Аргентометрії Argentometries

Броматометрії Bromatometry

Йодометрії Iodometry

Алкаліметрії Alkalimetry

Нітритометрії Nitritometry

129 / 200
Кількісний вміст натрію йодиду згідно ДФУ визначають методом: The quantitative content of sodium iodide according to DFU is determined by the method:

Перманганатометрії Permanganatometry

Нітритометрії Nitritometry

Броматометрії Bromatometry

Йодатометрії Iodatometry

Аргентометрії Argentometries

130 / 200
У якості основного реактиву під час випробовування на граничний вміст домішку алюмінію хімік-аналітик використовує розчин: The analytical chemist uses the solution as the main reagent during testing for the limit content of an admixture of aluminum:

Піридину Pyridin

Гідроксихіноліну Hydroxyquinoline

Формальдегіду Formaldehyde

Резорцину Resorcinol

Бензальдегіду Benzaldehyde

131 / 200
В анотації на магнію сульфат вказано, що цей препарат призначають як протисудомний засіб. Який шлях введення необхідно обрати для отримання даного фармакологічного ефекту? In the annotation on magnesium sulfate, it is indicated that this drug is prescribed as an anticonvulsant. What route of administration should be chosen to obtain this pharmacological effect?

Сублінгвальний Sublingual

Ректальний Rectal

Пероральний Oral

^галяційний ^halation

Внутрішньом’язевий Intramuscular

132 / 200
Для усунення нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях вве- дення цього препарату? To eliminate an attack of angina, the patient uses nitroglycerin in capsules. What is the rational route of administration of this drug?

Пероральний Oral

Сублінгвальний Sublingual

Ректальний Rectal

Підшкірний Subcutaneous

Інгаляційний Inhalation

133 / 200
Провізор порадив хворому проти-виразковий препарат, який блокує гі-стамiновi рецептори слизової шлунка. Назвіть цей препарат: The pharmacist advised the patient to take an anti-ulcer drug that blocks histamine receptors of the gastric mucosa. Name this drug:

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Фамотидин Фамотидин

Пірензепін Pirenzepine

134 / 200
У пацієнта після переохолодження на нижній губі з’явилися герпетичні висипання. Який препарат можна порекомендувати? The patient developed herpetic rashes on the lower lip after hypothermia. What drug can be recommended?

Ацикловір Acyclovir

Азидотимідин Azidothymidine

Амоксицилін Amoxicillin

Ітраконазол Itraconazole

Преднізолон Prednisone

135 / 200
Хворий на бронхіальну астму приймає препарат з групи /3-адреноміметиків. Назвіть цей препарат: A patient with bronchial asthma takes a drug from the group of /3-adrenomimetics. Name this drug:

Ацеклідин Aceclidine

Метопролол Metoprolol

Сальбутамол Salbutamol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Доксозазин Doxosazine

136 / 200
Під час відпуску лікарських засобів в аптеці провізор звернув увагу хворого на недоцільність одночасного застосування ціанокобаламіну та тіаміну хлориду. Як називають тип взаємодії цих ліків? During the dispensing of medicines in the pharmacy, the pharmacist drew the patient's attention to the impracticality of simultaneous use of cyanocobalamin and thiamine chloride. What is the type of interaction of these medicines called?

Фармакодинамічний Pharmacodynamic

Фармацевтичний Pharmaceutical

Фармакокінетичний Pharmacokinetic

Антагонізм Antagonism

Синергізм Synergism

137 / 200
Яка марка скла повинна використовуватися для виготовлення ампул для розчину ціанокобаламіну 0,01%? What brand of glass should be used to make ampoules for 0.01% cyanocobalamin solution?

Безборне (АБ-1) Bezborne (AB-1)

Нейтральне (НС-2) Neutral (NS-2)

Нейтральне (НС-1) Neutral (NS-1)

Світлозахисне нейтральне (СНС-1) Light-protective neutral (SNS-1)

Нейтральне (НС-2А) Neutral (NS-2A)

138 / 200
Відомо, що листя барбарису виявляє кровоспинну дію при гіпотонії матки. Яка лікарська рослина має аналогічний ефект? Barberry leaves are known to have a hemostatic effect in uterine hypotonia. What medicinal plant has a similar effect?

Квітки пижма Tansim flowers

Квітки цмину Flowers of cumin

Корені кульбаби Dandelion roots

Трава чистотілу Grassroot grass

Трава гірчака перцевого Pepper mustard herb

139 / 200
В управлінні фармацевтичною фірмою використовуються американський та японський підходи. Оберіть характерну ознаку американської моделі управління: American and Japanese approaches are used in the management of a pharmaceutical company. Choose a characteristic feature of the American management model:

Підвищена увага до 'людського фактора' Increased attention to the 'human factor'

Повільне просування на посаді Slow promotion

Групові форми контролю Group forms of control

Швидка оцінка і просування на посаді Quick assessment and promotion

Колективна відповідальність Collective responsibility

140 / 200
При отруєнні фосфорорганічними сполуками було застосовано атропіну сульфат. Яке явище лежить в основі ан-тидотної дії? Atropine sulfate was used in poisoning with organophosphorus compounds. What phenomenon is the basis of the antidote effect?

Хімічна несумісність Chemical incompatibility

Антагонізм Antagonism

Потенціювання Potentialization

Синергізм Synergism

Звикання Addiction

141 / 200
Хворому на ревматоїдний артрит лікар призначив препарат, при застосуванні якого можливі наступні побічні ефекти: розвиток 'стероїдного діабету', набряки, остеопороз, артеріальна гіпертензія. Назвіть цей препарат: A patient with rheumatoid arthritis was prescribed a drug by the doctor, when using which the following side effects are possible: the development of 'steroid diabetes', edema, osteoporosis, arterial hypertension. Name this drug:

Строфантин Strophanthin

Мезатон Mezaton

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Бутадіон Butadione

Преднізолон Prednisone

142 / 200
До аптеки надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних закладах: Medicines from the pharmacy warehouse have arrived at the pharmacy. Select a medication subject to subject-quantitative accounting in pharmacies:

Корвалол Corvalol

Аміналон Aminalon

Кофеїн Caffeine

Кодеїн Codeine

Бутадіон Butadione

143 / 200
Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До якої форми організації міжнародного маркетингу це відноситься: A Ukrainian pharmaceutical company organized a subsidiary abroad. What form of international marketing organization does this refer to:

Прямий експорт Direct export

Ліцензування Licensing

Виробництво лікарських засобiв за контрактом Production of medicinal products under contract

Сумісне підприємництво Joint Venture

Пряме володіння Direct ownership

144 / 200
Порадьте медичній сестру який з наведених препаратів можна застосовувати для лікування алергії? Advise the nurse which of the following drugs can be used to treat allergies?

Аскорутин Ascorutin

Лоратадин Loratadine

Нафтизин Naftizine

Левамізол Levamizole

Ілібенкламід Ilibenclamide

145 / 200
Дитині 10-ти років з респіраторним захворюванням призначили парацетамол для зменшення лихоманки. До якого виду фармакотерапії слід віднести таке лікування? A 10-year-old child with a respiratory disease was prescribed paracetamol to reduce fever. To what type of pharmacotherapy should this treatment be classified?

Етіотропна Etiotropic

Симптоматична Symptomatic

Адаптаційна Adaptive

Патогенетична Pathogenic

Замісна Substitute

146 / 200
До провізора звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагре-ганта. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому? A patient came to the pharmacist and was recommended to take acetylsalicylic acid as an antiaggregant. What daily dose should be recommended for constant intake?

0,5-1,0 г 0.5-1.0 г

2,0-3,0 г 2,0-3,0 г

Більше 4,0 г More than 4.0 g

0,1-0,3 г 0,1-0,3 г

1,0-2,0 г 1,0-2,0 г

147 / 200
У жінки 50-ти років симптоматична гіпертензія та супутнє хронічне обструктивне захворювання легенів. Приймання якої групи лікарських засобів у хворої буде обмежено? A 50-year-old woman has symptomatic hypertension and concomitant chronic obstructive pulmonary disease. Which group of medications will be restricted for the patient?

Інгібітори ангіотензинперетворюю-чого ферменту Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Блокатори ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor blockers

β-адреноблокатори β-blockers

Діуретики Diuretics

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

148 / 200
Фармацевт готує суспензію, до складу якої входить 2 г камфори. Вкажіть кількість желатози для стабілізації суспензії: A pharmacist prepares a suspension containing 2 g of camphor. Enter the amount of gelatose to stabilize the suspension:

6,0 6,0

4,0 4,0

3,0 3,0

2,0 2,0

1,0 1,0

149 / 200
Щорічна основна відпустка надається провізору аптеки тривалістю не менше: Annual basic leave is granted to the pharmacist of the pharmacy with a duration of at least:

31- го календарного дня 31st calendar day

38- ми календарних днів 38 calendar days

27- ми календарних днів 27 calendar days

21- го календарного дня 21st calendar day

24-х календарних днів 24 calendar days

150 / 200
Аптека №5 одержала антибіотики від постачальника. Протягом якого періоду повинні зберігатися в аптеці документи, що засвідчують факт купівлі? Pharmacy No. 5 received antibiotics from the supplier. During what period should the pharmacy keep documents certifying the fact of purchase?

Не менше 3 років At least 3 years

Не зберігаються Not stored

Не менше 1 року At least 1 year

Не менше 5 років At least 5 years

Не менше 1 місяця At least 1 month

151 / 200
Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто є відповідальним за організацію роботи асептичного блоку та виготовлення стерильних лікарських засобів? The pharmacy has a license to manufacture sterile medicinal products. Who is responsible for organizing the operation of the aseptic block and manufacturing sterile medicinal products?

Провізор по прийому рецептів та відпуску лікарських засобів Prescription and dispensing pharmacist

Провізор-аналітик Pharmacist-analyst

Уповноважена особа Authorized person

Завідуючий аптекою Pharmacy manager

Фармацевт Pharmacist

152 / 200
Бухгалтерія аптеки проводить обов’язкові відрахування з фонду заробітної плати за місяць. Який відсоток відраховують аптечні підприємства до пенсійного фонду? The accounting department of the pharmacy makes mandatory deductions from the salary fund for a month. What percentage do pharmacy enterprises deduct to the pension fund?

50% від фактичних витрат на оплату праці 50% of actual labor costs

33,2% від фактичних витрат на оплату праці 33.2% of actual labor costs

1% від фактичних витрат на оплату праці 1% of actual labor costs

5% від фактичних витрат на оплату праці 5% of actual labor costs

0,5% від фактичних витрат на оплату праці 0.5% of actual labor costs

153 / 200
Для визначення домішки алюмінію в лікарських сполуках провізор-аналітик проводе реакцією з розчином: To determine the aluminum admixture in medicinal compounds, the pharmacist-analyst conducts a reaction with the solution:

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Амоніаку Ammonia

Натрію сульфіду Sodium sulfide

Натрію дигідрофосфату Sodium dihydrogen phosphate

Гідроксихіноліну Hydroxyquinoline

154 / 200
Провізор-аналітик проводить кількісне визначення парацетамола методом цериметрії. Вкажіть, який індикатор рекомендує ДФ України використовувати для зазначеного методу: A pharmacist-analyst performs the quantitative determination of paracetamol by the cerimetry method. Specify which indicator the DF of Ukraine recommends to use for the specified method:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Фероїн Фероїн

Тропеолін ОО Tropeoline OO

Калію хромат Potassium chromate

Метиловий помаранчевий Methyl Orange

155 / 200
З якою метою хворому, що страждає на бронхіальну астму, призначається інтал ( кромолін-натрій)? For what purpose is intal (cromolyn sodium) prescribed to a patient suffering from bronchial asthma?

Для придушення кашлю To suppress a cough

Для поліпшення відходження харкотиння To improve expectoration

Для усунення астматичного статусу To eliminate asthmatic status

Для усунення нападу бронхіальної астми To eliminate an attack of bronchial asthma

Для попередження розвитку нападу бронхіальної астми To prevent the development of an asthma attack

156 / 200
Для лікування пацієнта з пептичною виразкою шлунка показане застосування препарату з гастроцитопротекторною активністю. Оберіть цей препарат: A drug with gastrocytoprotective activity is indicated for the treatment of a patient with peptic ulcer. Select this drug:

Метоклопрамід Metoclopramide

Ранітидин Ranitidine

Сукральфат Sucralphate

Альмагель Almagel

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

157 / 200
Для продовження і посилення мі-сцевоанестезуючої активності новокаїну, а також для зменшення вірогідності кровотечі під час проведення операції видалення зуба, лікарстоматолог застосував препарат з групи адреноміме-тиків. Назвіть цей препарат: To prolong and strengthen the local anesthetic activity of novocaine, as well as to reduce the probability of bleeding during tooth extraction, the dentist used a drug from the group of adrenomimetics. Name this drug:

Прозерин Prozerin

Сальбутамол Salbutamol

Ьадрин badrin

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Анаприлін Anaprilin

158 / 200
У хворого безсоння, яке викликане емоційними розладами. Лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Яке снодійне було призначено пацієнту? The patient has insomnia, which is caused by emotional disorders. The doctor prescribed a drug that induces sleep due to a tranquilizing effect. What sleeping pill was prescribed to the patient?

Нітразепам Nitrazepam

Фенобарбітал Phenobarbital

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Бромізовал Bromisoval

Етамінал-натрій Ethaminal sodium

159 / 200
Після екстракції зуба в хворого розвинулася гостра серцева недостатність. Який з нижченаведених препаратів доцільно ввести хворому? After tooth extraction, the patient developed acute heart failure. Which of the following drugs should be administered to the patient?

Пірацетам Piracetam

Етімізол Etymizol

Кавінтон Cavinton

Корглікон Корглікон

Бемегрід Bemegrid

160 / 200
Ялівець звичайний застосовується в якості сечогінного, протизапального та жовчогінного засобу. Лікарською сировиною даної рослини є: The common juniper is used as a diuretic, anti-inflammatory and choleretic agent. The medicinal raw material of this plant is:

Плоди Плоди

Насіння Seed

Пагони Shoots

Корені Roots

Листя Leaves

161 / 200
Під час обробки хроматограми екстракту листа красавки реактивом Драгендорфа на жовтому фоні проявляються помаранчеві або помаранчево-червоні плями. Про наявність яких речовин це свідчить? During the processing of the chromatogram of the extract of the beauty tree leaf with the Dragendorff reagent, orange or orange-red spots appear on a yellow background. What substances does this indicate?

Алкалоїди Alkaloids

Сапоніни Saponins

Фенологлікозиди Phenologlycosides

Дубильні речовини Tanning substances

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

162 / 200
При діагностиці сировини виявлено: слабкозвивисті клітини епідермісу; волоски 'Тподібні', що складаються з 2-4-х клітин, розташованих у ряд, до яких прикріплена серединою довга стрічкоподібна клітина з вузькими кінцями; ефіроолійні залозки характерні для сімейства складноцвітні. Це є діагностичними ознаками сировини: During the diagnosis of the raw material, the following were found: weakly convoluted cells of the epidermis; 'T-like' hairs, consisting of 2-4 cells, arranged in a row, to which a long a ribbon-like cell with narrow ends; essential oil glands are characteristic of the Compositae family. These are diagnostic features of the raw material:

Folium Menthae Mint Leaf

Folium Urticae Nettle Leaf

Folium Absinthii Absinthe Leaf

Folium Salviae Sage Leaf

Folium Vitis idaeae Leaf of the Ivy Vine

163 / 200
Яким методом на фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки нітрогліцерину? By what method are nitroglycerin tablets manufactured at a pharmaceutical enterprise?

Пряме пресування, без допоміжних речовин Direct pressing, without additives

Пресування з попередим вологим гранулюванням Pressing with previous wet granulation

Пряме пресування з додаванням допоміжних речовин Direct pressing with the addition of auxiliary substances

Пресування з попередим сухим гранулюванням Pressing with previous dry granulation

Формування Formation

164 / 200
За допомогою якого приладу визначають залишковi напруги в ампульному склі? What device is used to determine the residual voltage in ampoule glass?

Полярископ-поляриметр Polariscope Polarimeter

Адсорбційний мас-спектрограф Adsorption mass spectrograph

Фотоелектроколориметр Photoelectric Colorimeter

Спектрофотометр Spectrophotometer

Лазерний генератор Laser Generator

165 / 200
У практичній діяльності аптеки мають місцє різні рівні управління. Якому рівню управління відповідає функція безпосереднього контролю діяльності працівників, які виконують конкретні операції? In the practical activity of pharmacies, there are different levels of management. Which level of management corresponds to the function of direct control of the activities of employees who perform specific operations?

Технічний Technical

Бюрократичний Bureaucratic

Інституційний Institutional

Адміністративний Administrative

Управлінський Management

166 / 200
В аптеках під час реалізації товару використовуються реєстратори розрахункових операцій (РРО), на які заводиться відповідна книга обліку (КОРО). Де її необхідно зареєструвати? In pharmacies, during the sale of goods, settlement transaction recorders (PRO) are used, for which a corresponding accounting book (KORO) is established. Where should it be registered?

В Управлінні торгівлі In the Department of Trade

В Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення In the State Service of Medicines and Medical Products

В державній податковій інспекції In the State Tax Inspectorate

В районній державній адміністрації In the district state administration

В обласній державній адміністрації In the regional state administration

167 / 200
Хворому, який страждає на напади стенокардії, показано застосування нітратів тривалої дії. Вкажіть цей препарат серед перелічених: A long-acting nitrate is indicated for a patient suffering from angina pectoris. Specify this drug among the following:

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Прозерин Prozerin

Леводопа Levodopa

Ізосорбіду мононітрат Isosorbide mononitrate

168 / 200
Ментол, який є основним компонентом м’ятної олії, входить в велику кількість комбінованих препаратів. Яким методом одержують ментол з ефірної олії? Menthol, which is the main component of peppermint oil, is included in a large number of combined preparations. What method is used to obtain menthol from essential oil?

Екстракція органічними розчинниками Extraction with organic solvents

Виморожування Freeze

Екстракція жирною олією Fat oil extraction

Метод анфлеражу Enfleurage Method

Пресування Pressing

169 / 200
Аптека заготовила траву материнки звичайної. Який режим сушіння необхідно використати для одержання якісної сировини? The pharmacy has prepared the herb of motherwort. What drying mode should be used to obtain high-quality raw materials?

60 - 700C 60 - 700C

35 - 400С 35 - 400С

80 - 900C 80 - 900C

50 - 600C 50 - 600C

70 - 800C 70 - 800C

170 / 200
Під час відпуску в аптеці антибактеріальних препаратів для лікування позашпитальної пневмонії, дайте додаткові рекомендації хворому з приводу профілактики у нього можливого кишкового дисбактеріозу: When dispensing antibacterial drugs for the treatment of community-acquired pneumonia in the pharmacy, give additional recommendations to the patient regarding the prevention of possible intestinal dysbiosis:

Лінекс Linux

Амброксол Ambroxol

Тавегіл Tavegil

Карсіл Carsil

Ко-тримоксазол Co-trimoxazole

171 / 200
Хворий 74-х років тривалий час застосовує для лікування серцевої недостатності дигоксин. З’явилися скарги на нудоту, блювання, пронос, погіршення зору. Лікар подумав про можливу інтоксикацію препаратом. Який антидот слід рекомендувати для призначення? A 74-year-old patient has been using digoxin for the treatment of heart failure for a long time. He complained of nausea, vomiting, diarrhea, and impaired vision. The doctor thought about possible intoxication drug. What antidote should be recommended for prescribing?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Кальцію хлорид Calcium chloride

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Прозерин Prozerin

Унітіол Unithiol

172 / 200
Фармацевт готує розчин глюкози для ін’єкцій, який потребує стабілізації. З яких компонентів складається стабілізатор Вейбеля? A pharmacist prepares a glucose solution for injections that needs stabilization. What components does a Weibel stabilizer consist of?

Кислота хлористоводнева, натрію бромід, вода Hydrochloric acid, sodium bromide, water

Вода, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид Water, hydrochloric acid, sodium hydroxide

Вода, кислота хлористоводнева, кальцію хлорид Water, hydrochloric acid, calcium chloride

Кислота хлористоводнева, натрію хлорид, вода Hydrochloric acid, sodium chloride, water

Кислота хлористоводнева, вода, глюкоза, натрію нітрит Hydrochloric acid, water, glucose, sodium nitrite

173 / 200
Чому дорівнює разова доза анальгіну в препараті, виготовленому за на- ступним рецептом: Rp.: Analgini 3,0 Kalii bromidi 4,0 Aquae puruficatae ad 150 ml Da.Signa. По 1 ст.л. 2 рази на день? What is the single dose of analgin in the drug prepared according to the following recipe: Rp.: Analgini 3.0 Kalii bromidi 4.0 Aquae puruficatae ad 150 ml Da .Signa. 1 tablespoon 2 times a day?

3,0 3,0

0,3 0,3

6,0 6,0

0,9 0,9

0,6 0,6

174 / 200
Яка з наведених високомолекуляр-них сполук є речовиною, що обмежено набухає в гарячій воді та необмежено -в холодній? Which of the following high-molecular compounds is a substance that swells to a limited extent in hot water and indefinitely in cold water?

Крохмаль Starch

Метилцелюлоза Methylcellulose

Пепсин Pepsin

Желатин Gelatin

Густий екстракт красавки Beauty Thick Extract

175 / 200
Для приготування суспензії якої лікарської речовини необхідне додавання 5% розчину метилцелюлози в якості стабілізатора? For the preparation of a suspension of which medicinal substance, the addition of a 5% methylcellulose solution as a stabilizer is necessary?

Магнію оксид Magnesium oxide

Цинку оксид Zinc oxide

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Терпінгідрат Terpin hydrate

Крохмаль Starch

176 / 200
До контрольно-аналітичної лабораторії для аналізу надійшли ампули тестостерону пропіонату. Кількісне визначення відповідно до вимог АНД провізор-аналітик повинен проводити наступним методом: Testosterone propionate ampoules have been sent to the control and analytical laboratory for analysis. The pharmacist-analyst should perform the quantitative determination in accordance with the requirements of the AND by the following method:

Комплексонометричний Complexometric

УФ-спектрофотометричний UV Spectrophotometric

Поляриметричний Polarimetric

Гравіметричний Gravimetric

Аргентометричний Argentometric

177 / 200
Провізор-аналітик визначає домішку іонів заліза у препараті відповідно до вимог ДФУ за допомогою цитратної та тіогліколевої кислот. Поява якого забарвлення свідчить про наявність цієї домішки? The pharmacist-analyst determines the impurity of iron ions in the drug in accordance with the requirements of the DFU with the help of citric and thioglycolic acids. The appearance of which color indicates the presence of this impurity?

Чорне Black

Жовте Yellow

Зелене Green

Синє Blue

Рожеве Pink

178 / 200
Сполуки ртуті є токсичними речовинами. Токсичність хімічних сполук залежить від хімічної будови речовин. З наведених сполук найбільш токсичною буде: Mercury compounds are toxic substances. The toxicity of chemical compounds depends on the chemical structure of the substances. The most toxic of the following compounds will be:

HgO HgO

Hg Hg

C2H5HgCl C2H5HgCl

Hg2Cl2 Hg2Cl2

HgCl2 HgCl2

179 / 200
Під час проведення експертизи було виявлено наявність формальдегіду в діалізаті. При біотрансформації якої речовини міг утворитися даний альдегід? During the examination, the presence of formaldehyde in the dialysate was detected. During the biotransformation of which substance could this aldehyde be formed?

Метанол Метанол

Аміназин Aminazine

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Хлороформ Chloroform

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

180 / 200
Отрутохімікати, що застосовуються для опадання листя, які вперше були використані Сполученими Штатами Америки у війні з В’єтнамом під назвою 'agent ога^е'для знищення великих площ лісів та сільськогосподарських культур, називаються: Defoliant pesticides first used by the United States of America in the Vietnam War under the name 'agent oga^e' to destroy large areas forests and agricultural crops, are called:

Дефоліанти Defoliants

Фунгіциди Fungicides

Акарициди Acaricidi

Десиканти Desicanti

Репеленти Repellents

181 / 200
У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. З якою метою застосовують екстракти-концентрати? In the phytochemical workshop of the enterprise, extraction preparations are made. For what purpose are extracts-concentrates used?

Для приготування настойок For making tinctures

Для приготування сухих екстрактів For preparation of dry extracts

Як готові лікарські засоби How are medicines prepared

Для швидкого приготування настоїв та відварів в аптечній практиці For quick preparation of infusions and decoctions in pharmacy practice

Для приготування густих екстрактів For preparation of thick extracts

182 / 200
Хворий надійшов до приймального відділення в коматозному стані. Рівень цукру в крові 25 ммоль/л. Який лікарський засіб є препаратом вибору при наданні невідкладної допомоги? The patient came to the reception department in a comatose state. The blood sugar level is 25 mmol/l. Which drug is the drug of choice in emergency care?

10% розчин глюкози 10% glucose solution

Хумулін ультраленте Humulin Ultra Ribbon

40% розчин глюкози 40% glucose solution

Інсулін Insulin

Розчин Рінгера Ringer's solution

183 / 200
У хворої 67-ми років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Який засіб міг зумови- ти такі симптоми? A 67-year-old patient, who is being treated for bronchial asthma, developed tremors of the limbs, headache, insomnia, extrasystole. What drug could have caused such symptoms ?

Теофілін Theophylline

Тавегіл Tavegil

Преднізолон Prednisone

! нтал ! нтал

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

184 / 200
В аптеку звернулася жінка похилого віку з проханням відпустити їй лікарський засіб для зняття болю в суглобах, в анамнезі - пептична виразка шлунка. Який з наведених засобів найбільш безпечний у даному випадку? An elderly woman came to the pharmacy with a request to release her a medicine to relieve pain in the joints, she has a history of peptic ulcer of the stomach. Which of the following remedies is the safest in this case?

! ндометацин ! ndomethacin

Піроксикам Piroxicam

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Целекоксиб Целекоксиб

185 / 200
В аптеці передбачається скорочення штату. Які працівники при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації мають шанси залишитися на роботі? The pharmacy is expected to reduce staff. Which employees, under equal conditions of labor productivity and qualifications, have a chance to stay at work?

Працівники з державними нагородами Employees with state awards

- -

Працівники з науковим ступенем Employees with a scientific degree

Працівники, які працюють за сумісництвом в іншій аптеці Employees working part-time in another pharmacy

Сімейні, при наявності двох та більше утриманців Family, with two or more dependents

186 / 200
Спеціалісти з маркетингу при вивченні фармацевтичного ринку використовують 'кабінетні' та 'польові' методи дослідження. Які 'кабінетні' методи дослідження ринку можуть використовуватися спеціалістами з маркетингу? Marketing specialists use 'office' and 'field' research methods when studying the pharmaceutical market. What 'office' market research methods can marketing specialists use?

Вибіркове спостереження Sample observation

Проведення експериментальної реалізації препарату Conducting experimental implementation of the drug

Аналіз звітів попередніх досліджень Analysis of previous research reports

Телефонне опитування Telephone survey

Суцільне спостереження Continuous observation

187 / 200
До аптеки надійшов рецепт на виготовлення спиртового розчину. Вкажіть, спирт етиловий якої концентрації необхідно використати фармацевтові при відсутності вказівки у рецепті: The pharmacy received a prescription for the production of an alcohol solution. Specify the ethyl alcohol of which concentration should be used by the pharmacist if there is no indication in the prescription:

70% 70%

60% 60%

45% 45%

90% 90%

30% 30%

188 / 200
У лікувальній практиці використовуються розчини захищених колоїдів. Вкажіть речовину, яка відноситься до вказаної групи: In medical practice, solutions of protected colloids are used. Specify the substance that belongs to the specified group:

Калію йодид Potassium iodide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Протаргол Protargol

Вісмуту нітрат основний Bismuth nitrate basic

Камфора Camphora

189 / 200
Обіг наркотичних засобів у закладах охорони здоров’я регулюється відповідними нормативними актами. Який норматив їх зберігання затверджено на постах (кабінетах) лікувальних закладів у вихідні дні? Circulation of narcotic drugs in health care institutions is regulated by the relevant normative acts. What is the standard for their storage approved at posts (offices) of medical institutions on weekends?

П’ятидобовий резерв Five 5 bonuses

Однодобова потреба Single Requirement

Двотижнева потреба Two-week demand

Дводобова потреба Two-day demand

Тридобова потреба Three-hour demand

190 / 200
В Україні зареєстровано цілий ряд комбінованих лікарських засобів з малою кількістю контрольованих речовин. Вкажіть лікарський засіб, який вміщує фенобарбітал: A number of combined medicinal products with a small amount of controlled substances are registered in Ukraine. Specify the medicinal product containing phenobarbital:

Номігрен таблетки Nomigren Tablets

Грипколд таблетки Fripcold Pills

Ефералган-кодеїн таблетки Eferalgan codeine tablets

Корвалол краплі Corvalol drops

Солпадеїн капсули Solpadein Capsules

191 / 200
Обіг товару в аптеках здійснюється в роздрібних цінах. На якому бухгалтерському рахунку обліковується різниця між вартістю продажу та купівельною вартістю товару? The circulation of goods in pharmacies is carried out at retail prices. In which accounting account is the difference between the selling price and the purchase price of the goods recorded?

Торгова націнка Trade Markup

Інші надзвичайні доходи Other extraordinary income

Дохід від реалізації товарів Income from the sale of goods

Інші доходи від операційної діяльності Other operating income

Товар Product

192 / 200
Ключовими термінами в обліку фінансових результатів є наступні: дохід, витрати, прибуток. Який правильний взаємозв’язок між цими поняттями? The key terms in accounting for financial results are the following: income, expenses, profit. What is the correct relationship between these concepts?

Прибуток = Дохід + Витрати Profit = Income + Expenses

Дохід = Витрати - Прибуток Income = Expenses - Profit

Прибуток = Дохід - Витрати Profit = Income - Expenses

Витрати = Дохід + Прибуток Expenses = Revenue + Profit

Дохід = Прибуток - Витрати Income = Profit - Expenses

193 / 200
Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються синтетичні рахунки, перелік яких наводиться у Плані рахунків. Для заповнення якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах рахунків? Synthetic accounts are used to record the business operations carried out in the pharmacy, the list of which is given in the Chart of Accounts. To fill out which document, balances on the first, second and third classes of accounts are used?

Для заповнення звіту про фішкові результати підприємства To fill out a report on chip results of the enterprise

Для заповнення пасиву балансу To fill the liabilities of the balance

Для заповнення активу балансу To fill the balance asset

Для заповнення четвертого розділу пасиву балансу To fill in the fourth section of the liability balance sheet

Для заповнення першого розділу пасиву балансу To fill in the first section of the liability balance

194 / 200
У новоствореній ринковій структурі органом управління є збори власників; пайовий внесок може бути як фінансовий, так і матеріальний, а відповідальність здійснюється в межах вкладеного внеску. Яку назву має дана структура? In the newly created market structure, the governing body is the meeting of owners; the share contribution can be both financial and material, and responsibility is carried out within the limits of the invested contribution. What is the name of this structure?

Акціонерне товариство закритого типу Closed joint-stock company

Товариство з необмеженою відповідальністю Unlimited liability company

Товариство з обмеженою відповідальністю Limited Liability Company

Акціонерне товариство відкритого типу Open joint-stock company

Командитне товариство Limited partnership

195 / 200
Снують різні організаційні структури управління маркетингом. Яка організаційна структура управління маркетингом оптимальна для фармацевтичного підприємства, що орієнтується на різні ринкові сегменти, споживачі котрих суттєво відрізняються купівельною поведінкою? There are different organizational structures of marketing management. What organizational structure of marketing management is optimal for a pharmaceutical company that focuses on different market segments, consumers of which significantly differ in purchasing behavior?

Функціональна Functional

Регіональна Regional

Продуктова Product

Сегментна Segmented

Змішана Mixed

196 / 200
Для лікування виразкової хвороби шлунка хворому призначено фамоти-дин. Вкажіть механізм дії препарату: For the treatment of peptic ulcer disease, the patient is prescribed famotidine. Specify the mechanism of action of the drug:

Блокує Н2-гістамінові рецептори Blocks H2-histamine receptors

Блокує β-адренорецептори Blocks β-adrenoceptors

Стимулює Н2-гістамінові рецептори Stimulates H2-histamine receptors

Стимулює М-холінорецептори Stimulates M-cholinergic receptors

Стимулює α-адренорецептори Stimulates α-adrenoceptors

197 / 200
До токсикологічного відділення доставлено хворого з отруєнням ртуттю. Який препарат слід призначити в даній ситуації як антидот? A patient with mercury poisoning was brought to the toxicology department. What drug should be prescribed in this situation as an antidote?

Налоксон Naloxone

Активоване вугілля Activated carbon

Ентеросорбент СКН Enterosorbent SKN

Ізонітрозин Isonitrosine

Унітіол Unithiol

198 / 200
Хворому, який тривалий час приймає фенобарбітал, лікар призначив диклофенак натрію. Однак протизапальний ефект диклофенаку виявився слабшим від очікуваного внаслідок фармакокінетичної взаємодії цих препаратів. Результатом яких процесів могла бути така взаємодія препаратів? The doctor prescribed diclofenac sodium to a patient who has been taking phenobarbital for a long time. However, the anti-inflammatory effect of diclofenac turned out to be weaker than expected due to the pharmacokinetic interaction of these drugs. The result of which processes could be the following interaction of drugs?

Збільшення швидкості метаболізму препарату в печінці Increasing the rate of drug metabolism in the liver

Збільшення дози лікарських засобів Medication dose increase

Зниження швидкості метаболізму препарату в печінці Decreased rate of drug metabolism in the liver

Зниження концентрації білку в плазмі Decreased protein concentration in plasma

Зміни чутливості рецептора Changes in receptor sensitivity

199 / 200
Хворий на гострий інфаркт міокарда в складі комплексної терапії отримував препаратантикоагулянт. Через деякий час з’явилась гематурія. Для усунення цього ускладнення призначили протаміну сульфат. Який антикоагулянт отримував хворий? A patient with an acute myocardial infarction received an anticoagulant as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. To eliminate this complication, protamine sulfate was prescribed. What anticoagulant did the patient receive?'

Тромбін Thrombin

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Вікасол Vikasol

Гепарин Heparin

Фібриноген Fibrinogen

200 / 200
Хворий звернувся в аптеку з проханням порадити, які препарати йому необхідно приймати для попередження побічної дії фуросеміду: The patient turned to the pharmacy for advice on which drugs he needs to take to prevent the side effects of furosemide:

Магнію Magnesium

Калію Potassium

Натрію Sodium

Заліза Iron

Кальцію Calcium
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест