Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Пацієнтка 23 років скаржиться на наявність на жувальних поверхнях зубів плям білуватого кольору, на відчуття оскомини, яке виникає під час приймання кислої їжі. Плями з’явилися близько 3 місяців тому. Об’єктивно: на жувальних поверхнях 46,36,27 крейдо-подібні плями, добре забарвлюються 2% метиленовим синім; під час зондування визначається шорсткість. Емаль зубів без дефектів. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old female patient complains of the presence of whitish spots on the chewing surfaces of her teeth, a burning sensation that occurs when eating acidic food. The spots appeared about 3 months ago Therefore. Objectively: there are chalk-like spots on the chewing surfaces 46, 36, 27, which stain well with 2% methylene blue; roughness is determined during probing. Tooth enamel is free of defects. What is the most likely diagnosis?

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

2 / 200
Де знаходяться вимірювальні пункти по Pont на молярах верхньої щелепи? Where are the Pont measuring points on the molars of the upper jaw?

Вершина дистально-щічного бугра першого моляра Top of the distal buccal tubercle of the first molar

Заднє заглиблення міжбугоркової фісури Posterior depression of the intertuberous fissure

Вершина мезіально-щічного бугра першого моляру Top of the mesial-buccal cusp of the first molar

Контактні пункти між першим та другим моляром Contact points between first and second molar

Переднє заглиблення міжбугоркової фісури першого моляра Anterior depression of the intercuspatory fissure of the first molar

3 / 200
Хворому 75 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об’єктивно: альвеолярний відросток незначно атрофований. Припасування індивідуальної ложки проводиться за допомогою проб Іербста. При витягуванні губ уперед ложка скидається. У якій ділянці необхідно вкоротити край ложки? A 75-year-old patient is being made a complete removable prosthesis for the lower jaw. Objectively: the alveolar process is slightly atrophied. The fitting of an individual spoon is carried out with the help of Ierbst tests. When pulling the lips forward the spoon is dropped. In what area should the edge of the spoon be shortened?

У ділянці премолярів з язикового боку In the area of premolars on the lingual side

Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під’язикової лінії From the place behind the mucous tubercle to the maxillohyoid line

Від ікла до ікла з вестибулярного боку From canine to canine on the vestibular side

Від ікла до ікла з язикового боку From canine to canine on the lingual side

Уздовж щелепно-під’язикової лінії Along the maxillohyoid line

4 / 200
Дитина 5 років з’явилася на операцію з приводу короткої вуздечки язика. Зовні ознак передопераційного страху немає. Після ін’єкції 0,5мл у дитини з’явився руховий неспокій, поклики на блювоту, біль у животі. Об’єктивно: свідомість збережена, шкіра обличчя та шиї гіперемована, дихання прискорене, пульс частий. Який найбільш імовірний діагноз? A 5-year-old child appeared for surgery due to a short frenulum of the tongue. There are no external signs of preoperative fear. After an injection of 0.5 ml, the child developed motor restlessness, calls for vomiting, abdominal pain. Objectively: consciousness is preserved, the skin of the face and neck is hyperemic, breathing is accelerated, the pulse is frequent. What is the most likely diagnosis?

Передозування анестетика Anesthetic overdose

Алергічна реакція на новокаїн Allergic reaction to Novocaine

Запаморочення Dizziness

Серцево-судинний колапс Cardiovascular collapse

Больовий шок Pain shock

5 / 200
У хворого з гострим пульпітом відзначаються болісність зуба та набряк нижньої половини обличчя на стороні хворого зуба. Який механізм розвитку набряку є провідним при даному захворюванні? A patient with acute pulpitis has tooth pain and swelling of the lower half of the face on the side of the affected tooth. What is the leading mechanism of swelling in this disease?

Підвищення продукції альдостерону Increased production of aldosterone

Порушення мікроциркуляції в осередку ураження Disruption of microcirculation in the lesion

Порушення трофічної функції нервової системи Disturbance of the trophic function of the nervous system

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Порушення нервової регуляції водного обміну Disruption of nervous regulation of water exchange

6 / 200
Хворий скаржиться на біль та припухлість у піднижньощелепній ділянці зліва, біль під час вживання їжі. Під час огляду: рот відкриває вільно у повному об’ємі, слизова оболонка під’язикового валика зліва гіперемована, з видільної протоки піднижньощелепної слинної залози виділяється гній. На рентгенограмі: зліва в піднижньощелепній ділянці зліва виявляється тінь овальної форми. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of pain and swelling in the submandibular area on the left, pain during eating. During the examination: the mouth opens freely in full volume, the mucous membrane under 'the ridge of the tongue on the left is hyperemic, pus is secreted from the excretory duct of the submandibular salivary gland. On the X-ray: on the left, an oval-shaped shadow is found in the submandibular area on the left. What is the most likely diagnosis?

Калькульозний сіалоаденіт Calculous sialoadenitis

Хронічний інтерстиціальний паротит Chronic interstitial parotitis

Остеома нижньої щелепи Osteoma of the lower jaw

Гострий піднижньощелепний сіалоаденіт Acute submandibular sialoadenitis

Пухлина піднижньощелепної залози Submandibular gland tumor

7 / 200
Хворий 67 років скаржиться на неможливість користування повними знімними протезами. Протези виготовлені 2 місяці тому. Об’єктивно: згладже-ність носо-губних та підборідних складок, під час розмовної проби чути 'по-стукування'зубів, відсутній проміжок між зубами в стані фізіологічного спокою. На якому етапі виготовлення протезів була допущена помилка? A 67-year-old patient complains about the impossibility of using complete removable prostheses. The prostheses were made 2 months ago. Objectively: smoothing of nasolabial and chin folds, during in the speaking test, you can hear the 'knock' of the teeth, there is no gap between the teeth in a state of physiological rest. At what stage of the manufacture of prostheses was a mistake made?

Перевірки воскової композиції протезів Checks of the wax composition of prostheses

Отримання функціональних відбитків Getting functional prints

Визначення центральної оклюзії Definition of central occlusion

Накладання протезів Applying prostheses

Постановки штучних зубів Propositions of artificial teeth

8 / 200
Пацієнту 46 років за показаннями планується виготовлення металокерамічних коронок на 11,12 зуби. В анам-нєзі: захворювання печінки. Зуби не депульповані. Хворий нервує, боїться препарування. До якого виду знеболювання слід вдатися? A 46-year-old patient is scheduled to make metal-ceramic crowns for 11, 12 teeth according to indications. In the anamnesis: liver disease. The teeth have not been depulped. The patient is nervous, afraid of preparation. What type of anesthesia should be used?

Аплікаційної анестезії Application anesthesia

Загального знеболювання General anesthesia

Премедикації, ін’єкційної анестезії Premedication, injection anesthesia

Знеболювання охолодженням Cooling pain relief

Аудіоаналгезії Audioanalgesia

9 / 200
Хворому тиждень тому було видалено 37 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Хворий скаржиться на пульсуючий біль, що іррадіює у вухо, неприємний запах з рота, підвищену температуру тіла. Слизова оболонка ясен та у ділянці лунки видаленого зуба набрякла, гіперемована, лунка виповнена вмістом сірого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? The patient had 37 removed a week ago due to an exacerbation of chronic periodontitis. The patient complains of throbbing pain radiating to the ear, bad breath, elevated body temperature. Mucosal the gingival membrane and in the area of the socket of the extracted tooth is swollen, hyperemic, the socket is filled with gray matter. What is the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт 36 або 38 Acute pulpitis 36 or 38

Луночковий остеомієліт Founcular osteomyelitis

Залишки коренів Remains of roots

Альвеоліт Alveolitis

Неврит луночкового нерву Foular nerve neuritis

10 / 200
У клініці ортопедичної стоматології хворій 26 років під час підготовки в 35 зубі порожнини п’ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло найімовірніше стати причиною ускладнення? In the clinic of orthopedic dentistry, a 26-year-old patient accidentally exposed the pulp under the tab during the preparation of the 35th tooth of the fifth-class cavity. What could most likely cause the complication?

Створення конвергуючих стінок Creating converging walls

Створення «фальцу» Creating 'false'

Відсутність додаткової порожнини No additional cavity

Формування плоского дна Formation of a flat bottom

Створення дивергуючих стінок Creating diverging walls

11 / 200
Стоматолог-ортопед планує виготовити металокерамічну коронку на 23 зуб, усунувши аномалію його розміщення в зубній дузі литою куксовою штифтовою вкладкою. На яку максимальну величину (в градусах) допускають відхилення куксової частини по відношенню до осі зуба? The orthopedic dentist plans to make a metal-ceramic crown for the 23rd tooth, eliminating the anomaly of its placement in the dental arch with a cast stump pin insert. What is the maximum amount (in degrees) of deviations allowed stump part in relation to the axis of the tooth?

15 15

20-25 20-25

6-8 6-8

4 4

10 10

12 / 200
Хворий 34 років потрапив у ДТП. Непритомності не було. Скаржиться на головний біль, запаморочення, за- гальну слабкість, нудоту. Через 12 годин після травми з’явився 'симптом окулярів', який не виходить за межі колового м’яза ока. Для якого перелому характерний такий симптом? A 34-year-old patient was involved in a road accident. There was no fainting. He complains of headache, dizziness, general weakness, nausea. 12 hours after the injury, he appeared 'glasses symptom' that does not extend beyond the orbicularis oculi muscle. Which fracture is characterized by this symptom?

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Перелом верхньої щелепи Ле-Фор II Le Fort II maxillary fracture

Двобічний перелом виличних кісток Bilateral fracture of zygomatic bones

Перелом лобних кісток Fracture of frontal bones

Перелом кісток основи черепа Fracture of the base of the skull

13 / 200
Хвора 59 років скаржиться на естетичний недолік, порушення слуху, головний біль. Два тижні тому хворій були виготовлені повні знімні протези. Об’єктивно: у стані фізіологічного спокою між зубними рядами є щілина 6 мм, нижній відділ обличчя вкорочений, губи западають, носо-губні та підборідні складки різко виражені, кути рота опущені, у кутах рота - мацерація шкіри. Яку помилку допустив лікар під час виготовлення повних знімних протезів? A 59-year-old patient complains of an aesthetic defect, hearing impairment, headache. Two weeks ago, the patient had complete removable prostheses made. Objectively: in a state of physiological rest between there is a gap of 6 mm in the teeth, the lower part of the face is shortened, the lips are sunken, the nasolabial and chin folds are sharply defined, the corners of the mouth are lowered, there is skin maceration in the corners of the mouth. What mistake did the doctor make during the manufacture of complete removable prostheses?

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Неправильна фіксація центрального співвідношення щелеп Incorrect fixation of central ratio of jaws

Занижена міжальвеолярна висота Underestimated interalveolar height

Завищена міжальвеолярна висота Overestimated interalveolar height

Неправильно проведена постановка штучних зубів Incorrect placement of artificial teeth

14 / 200
Хворий 52 років звернувся зі скаргами на металевий присмак у роті та печію язика. Об’єктивно: дефекти зубних рядів обох щелеп заміщено паяними мостоподібними протезами із неіржа-віючої сталі. Яке обстеження доцільно провести? A 52-year-old patient complained of a metallic taste in the mouth and burning of the tongue. Objectively: the defects of the tooth rows of both jaws were replaced with brazed bridge-like prostheses made of stainless steel What kind of examination should be conducted?

Гнатодинамометрію Gnath dynamometry

Гальванометрію Galvanometry

Оклюзіографію Occlusiography

Мастикаціографію Mastication

Електроміографію Electromyography

15 / 200
Хворий 50 років звернувся зі скаргами на металевий смак у роті та відчуття кислоти. Об’єктивно: дефекти зубних рядів обох щелеп заміщені паяними мостоподібними протезами із не-іржавіючої сталі. Бокові поверхні та кінчик язика гіперемовані, язик трохи набряклий. Який патологічний стан найбільш вірогідний? A 50-year-old patient complained of a metallic taste in the mouth and a feeling of acid. Objectively: the defects of the dentition of both jaws were replaced by soldered bridge-like prostheses made of non-rusting steel . The lateral surfaces and tip of the tongue are hyperemic, the tongue is slightly swollen. What pathological condition is most likely?

Гальваноз Galvanization

Токсичний хімічний протезний стоматит Toxic chemical prosthetic stomatitis

Алергічна реакція Allergic reaction

Токсичний бактерiальний протезний стоматит Toxic bacterial prosthetic stomatitis

Травматичний протезний стоматит Traumatic prosthetic stomatitis

16 / 200
Мама дитини 6,5 років звернулася з метою контролю результатів герметизації фісур 16,26,36,46, яка була проведена 6 місяців тому. Герметик зберігся в 36, 46, а в 16 та 26 не зберігся. Якою буде подальша тактика лікаря? The mother of a 6.5-year-old child applied to check the results of the sealing of fissures 16,26,36,46, which was carried out 6 months ago. The sealant remained at 36, 46, and it was not preserved in 16 and 26. What will be the doctor's further tactics?

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

Електрофорез 1% розчином фтористого натрію Electrophoresis with 1% sodium fluoride solution

Профілактичне пломбування Preventive sealing

Аплікації розчином ремоденту Remodent solution applications

Повторити герметизацію фісур Repeat fissure sealing

17 / 200
Хвора 22 років звернулася до клініки зі скаргами на зміну кольору коронки 11. Рік тому зуб лікувався з приводу хронічного глибокого карієсу. Зразу після лікування турбували незначні больові відчуття. До лікаря не зверталася. На рентгенограмі: розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня 11. Перкусія безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient came to the clinic with complaints about a change in the color of crown 11. A year ago, the tooth was treated for chronic deep caries. Immediately after the treatment, she was bothered by slight pain. Before did not consult a doctor. On the X-ray: expansion of the periodontal gap in the area of the apex of the root 11. Percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

18 / 200
Дитина 15 років скаржиться на біль від термічних подразників у зубі на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: 26 не змінений у кольорі, каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, порожнина зуба розкрита, глибоке зондування болісне. Який метод лікування найбільш оптимальний? A 15-year-old child complains of pain from thermal stimuli in a tooth on the upper jaw on the left. Objectively: 26 is not changed in color, carious cavity within the peripulpal dentin, the cavity of the tooth is open, deep probing is painful. What is the most optimal method of treatment?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Біологічний метод Biological method

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

Девітальна ампутація Devital amputation

19 / 200
Під час профілактичного огляду в пацієнта 18 років після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 22 та 41 зубів виявлені крейдоподібні плями в пришийковій ділянці, безболісні під час зондування. Тест емалевої резистентності - 7 балів. Які морфологічні зміни характерні для цього захворювання? During a preventive examination of an 18-year-old patient after removal of dental deposits on the vestibular surface of 22 and 41 teeth, chalk-like spots were found in the cervical region, painless during probing. Enamel test resistance - 7 points. What morphological changes are characteristic of this disease?

Ушкодження дентино-емалевого з’єднання Damage of the dentin-enamel connection

Дегенеративні зміни одонтобластів Degenerative changes of odontoblasts

Підповерхнева демінералізація емалі Subsurface enamel demineralization

Поверхнева демінералізація емалі Surface enamel demineralization

Зміни в плащовому дентині Changes in mantle dentin

20 / 200
Хворому 57 років виготовляється знімний пластинковий протез для верхньої щелепи. На клінічних та лабораторних етапах його виготовлення використовують зуботехнічний віск. До якої групи належить даний матеріал? A 57-year-old patient is being made a removable lamellar prosthesis for the upper jaw. At the clinical and laboratory stages of its manufacture, dental wax is used. To which group does this material belong?

Полірувальний Polishing

Формувальний Formative

Ізолюючий Isolating

Моделювальний Simulation

Відбитковий Imprint

21 / 200
У хворої 24 років при лікуванні середнього карієсу 35 (V клас за Блеком) випадково відкрито порожнину зуба. Якою повинна бути тактика лікаря? A 24-year-old patient accidentally opened a tooth cavity during the treatment of medium caries 35 (V class according to Black). What should be the doctor's tactics?

Накласти одонтотропну пасту Apply odontotropic paste

Провести вітальну ампутацію пульпи Perform congratulatory pulp amputation

Провести девітальну екстирпацію пульпи Perform devital pulp extirpation

Провести вітальну екстирпацію пульпи Perform congratulatory pulp extirpation

Накласти муміфікуючу пасту Apply mummifying paste

22 / 200
У хворого 58 років для виготовлення ектопротеза орбіти отримують маску обличчя. У якому напрямку потрібно зняти маску? A 58-year-old patient receives a face mask for the manufacture of orbital ectoprosthesis. In which direction should the mask be removed?

Вперед і вгору Onwards and upwards

Вперед і вліво Forward and left

Вперед і донизу Forward and Down

Вперед і вправо Forward and right

Вперед Forward

23 / 200
У хворої 67 років відчуття печіння під повним знімним протезом для верхньої щелепи, який виготовлено з пластмаси 3 дні тому. Виявлені гіперемія та набряк слизової оболонки відповідно до меж протезного ложа. Яка найбільш імовірна причина цієї патології? A 67-year-old patient has a burning sensation under a complete removable prosthesis for the upper jaw, which was made of plastic 3 days ago. Hyperemia and swelling of the mucous membrane according to the limits of the prosthetic bed were detected What is the most likely cause of this pathology?

Дисбактеріоз порожнини рота Dysbacteriosis of the oral cavity

Парестезія слизової оболонки порожнини рота Paraesthesia of the mucous membrane of the oral cavity

Сенсибілізація до пластмаси Sensitization to plastic

Явища гальванізму в порожнині рота Galvanism phenomena in the oral cavity

Надлишок мономеру в пластмасі Excess monomer in plastic

24 / 200
Хворий 47 років скаржиться на біль у ротовій порожнині, який посилюється під час приймання їжі та розмові. Об’єктивно: у ретромолярній ділянці з обох боків овальні ерозії, болісні при пальпації, на незміненій слизовій оболонці. Симптом Нікольського позитивний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old patient complains of pain in the oral cavity, which worsens when eating and talking. Objectively: in the retromolar area on both sides, oval erosions, painful upon palpation, on an unchanged mucous membrane. Nikolsky's symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Бульозна форма червоного плескатого лишаю Bullous form of red lichen planus

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

25 / 200
Хворому 70 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Постановка штучних зубів проводиться за методом Васильєва. Які зуби у верхньому протезі не повинні торкатися скла? For a 70-year-old patient, complete removable prostheses for the upper and lower jaws are made. Artificial teeth are placed according to Vasiliev's method. Which teeth in the upper prosthesis should not touch the glass?

Перші та другі премоляри First and second premolars

Ікла та перші моляри Canines and first molars

Центральні різці та перші моляри Central incisors and first molars

Латеральні різці та другі моляри Lateral incisors and second molars

Другі премоляри та перші моляри Second premolars and first molars

26 / 200
Хвора 45 років скаржиться на відчуття стягнутості слизової оболонки щік, шершавість, неприємне відчуття. Об’єктивно: на слизовій щік білувато-сірі ділянки, що ледь підвищуються над її рівнем та схильні до злиття у вигляді мереживного малюнка, локалізуються у задніх відділах ротової порожнини. Поверхня ділянки не зішкрябається. Для якого захворювання характерна така клінічна картина? A 45-year-old patient complains of a feeling of tightness of the mucous membrane of the cheeks, roughness, unpleasant feeling. Objectively: on the mucous membrane of the cheeks there are whitish-gray areas that barely rise above her level and tend to merge in the form of a lacy pattern, are localized in the back parts of the oral cavity. The surface of the area is not scraped. What disease is characterized by such a clinical picture?

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Червоний плескатий лишай Red lichen

Хронічний гіперпластичний канди-доз Chronic hyperplastic candidiasis

Верукозна лейкоплакія Verrucous leukoplakia

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

27 / 200
У 10-річної дитини під час профілактичного огляду на горбах 44 зуба виявлені блискучі плями білувато-жовтого кольору із чіткими обрисами. Під час зондування емалі шорсткість не визначається. В анамнезі: передчасне видалення 84 зуба з приводу ускладненого карієсу. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 10-year-old child, during a preventive examination, shiny spots of whitish-yellow color with clear outlines were found on the ridges of 44 teeth. During probing of the enamel, roughness was not detected. In medical history: premature extraction of tooth 84 due to complicated caries. What is the most likely diagnosis?

Флюороз зубів Dental fluorosis

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

Системна гіпоплазія емалі Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

28 / 200
Хворий 35 років звернувся до стоматолога для лікування зубів. При обстеженні порожнини рота в ділянці щік на яснах виявлено невеликі плями темно-коричневого кольору без ознак запалення, що не підвищені над рівнем слизової оболонки. Шкіра бронзового кольору. Патологія якої системи має місце в хворого? A 35-year-old patient went to the dentist for dental treatment. During the examination of the oral cavity in the area of the cheeks, small dark brown spots were found on the gums without signs of inflammation, which were not elevated above the level of the mucous membrane. The skin is bronze in color. What system pathology does the patient have?

Ендокринної Endocrine

Травної Travnoi

Нервової Nervous

Серцево-судинної Cardiovascular

Кровотворної Hematopoietic

29 / 200
У дитини 10 років внаслідок неадекватного лікування періоститу від 46 зуба розвинулася піднижньощелепна флегмона. При хірургічному лікуванні для розкриття піднижньощелепно-го трикутника необхідно проводити розріз паралельно краю нижньої щелепи, відступивши на 1,5 см, щоб не пошкодити: A 10-year-old child developed submandibular phlegmon as a result of inadequate treatment of periostitis from tooth 46. During surgical treatment to open the submandibular triangle, an incision must be made parallel to the edge of the lower jaw, stepping back by 1.5 cm, so as not to damage:

Язикоглотковий нерв Lingopharyngeal nerve

Нижньощелепний нерв Mandibular nerve

Сонну артерію Carotid artery

Лицьову артерію Facial artery

Яремну вену Jugular vein

30 / 200
У хворої 83 років на етапі перевірки конструкції протезів та постановки зубів у ротовій порожнині спостерігаються горбковий контакт у бічних ділянках та сагітальна щілина у вестибулярній ділянці. При використанні якої проби для встановлення нижньої щелепи в мезіодистальному положенні була допущена помилка і який вид оклюзії зафіксований? In an 83-year-old patient, at the stage of checking the design of the prostheses and setting the teeth in the oral cavity, a tuberous contact in the lateral areas and a sagittal gap in the vestibular area are observed. When using which test for was a mistake made when setting the lower jaw in the mesiodistal position and what type of occlusion was recorded?

Проба за Кантаровичем, задня оклюзія Test according to Kantarovich, posterior occlusion

Кулькова проба, бічна оклюзія Ball test, lateral occlusion

Пальцева проба, передня оклюзія Finger test, anterior occlusion

Проба з воском, центральна оклюзія Wax sample, central occlusion

Ковтальна проба, права оклюзія Swallow test, right occlusion

31 / 200
Хворий 46 років скаржиться на порушення функції жування внаслідок відсутності зубів на верхній щелепі зліва. Об’єктивно: патології твердих тканин та пародонту не виявлено. На підставі яких ознак можна встановити ді- агноз вторинної деформації зубних рядів? A 46-year-old patient complains of a violation of chewing function due to the absence of teeth on the upper jaw on the left. Objectively: pathology of hard tissues and periodontium was not detected. Based on what signs can establish a diagnosis of secondary deformation of the tooth rows?

Поворот зуба навколо своєї осі Rotation of the tooth around its axis

Неправильна форма зубної дуги Incorrect shape of dental arch

Скупченість зу6ів Overcrowding

Треми, дiастема Trems, diastema

Супра- та iнфраоклюзiя Supra- and infraocclusion

32 / 200
Хворий 28 років має включений дефект зубного ряду нижньої щелепи, 35 відсутній, 36, 34 інтактні, стійкі, відносно паралельні, анатомічної форми. Яку ортопедичну конструкцію найдоцільніше використати в цьому випадку? A 28-year-old patient has an included defect in the dentition of the lower jaw, 35 is missing, 36, 34 are intact, stable, relatively parallel, anatomically shaped. What orthopedic construction is the most appropriate to use in in this case?

Частковий знімний протез Partial removable prosthesis

!медіат-протез !mediat-prosthesis

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Незнімний мостоподібний протез Fixed bridge prosthesis

Адгезивний мостоподібний протез Adhesive bridge prosthesis

33 / 200
Хворий 52 років звернувся до щелепно-лицьового стаціонару зі скаргами на біль в щелепі, кровотечу, порушення жування. В анамнезі: травма нижньої щелепи на рівні іклів зліва. Припухлість на місці перелому, утруднене відкривання рота. Обидві щелепі беззубі. Яку конструкцію слід запропонувати хворому? A 52-year-old patient applied to the maxillofacial hospital with complaints of pain in the jaw, bleeding, chewing disorders. History: injury of the lower jaw at the level of the canines on the left. Swelling at the fracture site, difficulty opening the mouth. Both jaws are toothless. What construction should be offered to the patient?

Наясенну шину Іунінга Iuning's shadow tire

Наясенну шину Лімберга Limberg's shadow tire

Наясенну шину Порта Port's Shadow Bus

Апарат Рудька Rudka's device

Зубоясенну шину Ванкевич Zubyashennu shinu Vankevych

34 / 200
Хвора 60 років скаржиться на біль в жувальних м’язах і скронево-нижньощелепному суглобі. Протези виготовлені 1 місяць тому. Об’єктивно: конфігурація обличчя порушена, нижня третина обличчя подовжена, губи змикаються з напруженням, дикція порушена. При усмішці оголюється базис повного знімного протеза. Які помилки допущені на етапах виготовлення повних знімних протезів на верхню щелепу? A 60-year-old patient complains of pain in the masticatory muscles and temporomandibular joint. Prostheses were made 1 month ago. Objectively: the facial configuration is disturbed, the lower third the face is elongated, the lips close with tension, the diction is impaired. When smiling, the base of the complete removable prosthesis is exposed. What mistakes are made at the stages of manufacturing complete removable prostheses for the upper jaw?

Неправильно поставлено зуби на верхній щелепі Incorrect placement of upper jaw teeth

Занижено висоту прикусу Underbite height

Визначено задню оклюзію Posterior occlusion detected

Завищено висоту прикусу Overbite height

Визначено передню оклюзію Anterior occlusion detected

35 / 200
У дитини 9 років у пунктаті шийних лімфовузлів виявлено клітини Пирогова-Ланхганса. Який із перера- хованих діагнозів підтверджується клітинним складом пунктату? In a 9-year-old child, Pirogov-Lanhgans cells were detected in the punctate of cervical lymph nodes. Which of the listed diagnoses is confirmed by the cellular composition of the punctate?

Лімфолейкоз Lympholeukosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Актиномікоз лімфовузлів Actinomycosis of lymph nodes

36 / 200
Хворій 47 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі перевірки їх конструкції спостерігається випинання верхньої губи. На якому етапі була допущена помилка? A 47-year-old patient is being made complete removable prostheses for the upper and lower jaws. At the stage of checking their design, a protrusion of the upper lip is observed. At what stage was an error made?

Визначення висоти нижньої третини обличчя Determining the height of the lower third of the face

Формування оклюзійної площини Formation of the occlusal plane

Фіксація центральної оклюзії Fixing central occlusion

Формування вестибулярної поверхні прикусного валика Formation of the vestibular surface of the bite roller

Визначення висоти верхнього прику-сного валика Determining the height of the upper biting roller

37 / 200
Жінка 25 років скаржиться на зміну кольору зуба, естетичний недолік. В анамнезі: лікування цього зуба з приводу ускладненого карієсу, алергія на пластмасу. Об’єктивно: 13 зуб має темно-сірий колір, дефект відновлений пломбою. На рентгенограмі: канал кореня запломбований до верхівки. Прикус прямий. Яка з перерахованих штучних коронок показана цій хворій? A 25-year-old woman complains of tooth discoloration, an aesthetic defect. History: treatment of this tooth for complicated caries, plastic allergy. Objectively: tooth 13 has a dark gray color, the defect has been restored with a filling. On the radiograph: the root canal is sealed to the apex. The bite is straight. Which of the listed artificial crowns is shown to this patient?

Пластмасова Plastic

Металопластмасова Metal-plastic

Лита Lita

Металокерамічна Ceramic

Штампована Stamped

38 / 200
Жінка 40 років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 11, 21 зубах, наявність косметичного дефекту. Під час огляду: в 11, 21 на випуклій частині вестибулярної поверхні коронки зуба дефекти емалі овальної форми, з гладеньким, блискучим, щільним дном. В анамнезі: тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old woman complained of cold, sweet pain in 11, 21 teeth, the presence of a cosmetic defect. During the examination: in 11, 21 on the convex part on the vestibular surface of the tooth crown, oval-shaped enamel defects, with a smooth, shiny, dense bottom. History: thyrotoxicosis. What is the most likely diagnosis?

Некроз емалі Enamel necrosis

Ерозія твердих тканин зуба Erosion of hard tooth tissues

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

Недосконалий амелогенез Amelogenesis imperfecta

Поверхневий карієс Surface caries

39 / 200
Дитина 7 років скаржиться на косметичний дефект передніх зубів верхньої щелепи, які прорізалися ураженими. Об’єктивно: на ріжучих краях 11,21 та на горбах 16, 26, 36, 46 білі блискучі плями. Під час їх зондування шорсткість не визначається. Яке додаткове дослідження можна провести? A 7-year-old child complains of a cosmetic defect in the front teeth of the upper jaw, which have erupted and are affected. Objectively: on the cutting edges 11, 21 and on the ridges 16, 26, 36, 46 white shiny spots. During their probing, roughness is not determined. What additional research can be done?

Забарвлювання розчином Люголя Staining with Lugol's solution

Забарвлювання розчином Шилле-ра-Писарева Staining with Schille-ra-Pysarev solution

Рентгенографію X-ray

Забарвлювання метиленовим синім Methylene blue staining

Електроодонтометрію Electroodontometry

40 / 200
Хворий 37 років госпіталізований до щелепно-лицьового відділення з приводу хронічного одонтогенного остеомієліту нижньої щелепи в ділянці 48, 47, 46 зубів. Хворіє близько 2 місяців. Об’єктивно: під час зондування нориці визначається оголена шорстка ділянка кістки, що зміщується при натискуванні. На рентгенограмі нижньої щелепи: осередок деструкції, у центрі якого розміщений секвестр 1,0х1,5 см, повністю відокремлений від здорової кісткової тканини. Визначте метод лікування хворого: A 37-year-old patient is hospitalized in the maxillofacial department due to chronic odontogenic osteomyelitis of the lower jaw in the area of 48, 47, 46 teeth. He has been ill for about 2 months. Objectively : during probing of the fistula, an exposed rough area of the bone is identified, which shifts when pressed. On the X-ray of the lower jaw: the focus of destruction, in the center of which is a 1.0x1.5 cm sequester, is completely separated from healthy bone tissue. Determine the method of treating the patient:

Секвестректомія з видаленням 47 Sequestrectomy with removal of 47

Стимулююча терапія Stimulating therapy

Антибіотикотерапія Antibiotic therapy

Санація порожнини рота Sanitization of the oral cavity

Секвестректомія Sequestrectomy

41 / 200
У хворого на червоній облямівці нижньої губи є новоутворення розміром 1х1 см, з чіткими межами, дрібногор-бистою поверхнею, червоного кольору, під час пальпації безболісне. Який найбільш імовірний діагноз? The patient has a neoplasm measuring 1x1 cm on the red border of the lower lip, with clear borders, a fine, rough surface, red color, painless during palpation. What is the most likely diagnosis?

Обмежений передраковий гіперке-ратоз Limited precancerous hyperkeratosis

Папілома Papilloma

Бородавчастий передрак Warty precancer

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Шкірний ріг Skin horn

42 / 200
Для хворого 28 років виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно: зуби високі, стійкі. Альвеолярні відростки помірно атрофовані. Який відбитковий матеріал необхідно використати в цьому випадку? For a 28-year-old patient, a mandibular prosthesis is made for the lower jaw. Objectively: the teeth are high, stable. The alveolar processes are moderately atrophied. What impression material should be used in this case ?

Стомафлекс Stomaflex

Дентол-с Dentol-s

Сіеласт-69 Cielast-69

Іпін Ipin

Репін Repin

43 / 200
Хвора 24 років звернулася зі скаргами на дефект твердих тканин 21 зу- ба. Об’єктивно: 21 зруйнований на 1/3 по ріжучому краю, змінений у кольорі. На рентгенограмі: кореневий канал запломбований до верхівки. Прийнято рішення виготовити пластмасову коронку. Де повинен знаходитися край коронки по відношенню до ясенного краю? A 24-year-old patient complained of a defect in the hard tissues of 21 teeth. Objectively: 21 was destroyed by 1/3 along the cutting edge, changed in color. On the radiograph: the root canal is sealed to the top. The decision was made to make a plastic crown. Where should the edge of the crown be located in relation to the gingival margin?

Під ясною на 0,5 мм Under clear by 0.5 mm

Під ясною на 1,0 мм Under clear by 1.0 mm

Не доходити до ясни на 1,0 мм Don't reach 1.0 mm clear

Не доходити до ясни на 0,5 мм Do not reach the clear by 0.5 mm

На рівні ясни At the clear level

44 / 200
Хворий 30 років направлений терапевтом-стоматологом для виготовлення вкладки. Об’єктивно: на жувальній поверхні 47 зуба широка каріозна порожнина. З якого матеріалу доцільно виготовити вкладку цьому хворому з тим, щоб запобігти стиранню зубів-антагоністів? A 30-year-old patient was referred by a dental therapist for the manufacture of an inlay. Objectively: there is a wide carious cavity on the chewing surface of tooth 47. From what material is it advisable to make an inlay for this patient with in order to prevent abrasion of antagonistic teeth?

Хромо-кобальтову Chrome-cobalt

Фарфорову Porforov

Пластмасову Plastic

Срібно-паладієву Silver-palladium

Зі сплаву золота From an alloy of gold

45 / 200
Хворому 65 років виготовили повний знімний протез на верхню щелепу. Під час огляду протеза лікар виявив білуваті крейдяні смуги та білі плями на зовнішній поверхні протеза. Яка причина появи таких недоліків? A 65-year-old patient had a complete removable upper jaw prosthesis made. During the examination of the prosthesis, the doctor found whitish chalky streaks and white spots on the outer surface of the prosthesis. What is the cause of such defects ?

Різке охолодження кювети з протезом Abrupt cooling of the cuvette with the prosthesis

Полімеризація пластмаси з різким нагрівом води Polymerization of plastic with rapid heating of water

Пакування пластмаси в стадії ниток, що тягнуться Plastic packaging in the stage of stretching threads

Недостатня кількість мономеру Insufficient monomer

Недостатній тиск при формуванні пластмаси Insufficient pressure during plastic molding

46 / 200
У хворої по перехідній складці в ділянці 45 наявна безболісна деформація альвеолярного відростка. Пальпатор-но визначається симптом Дюпюїтре-на. Коронка 45 зруйнована на 1/3. На рентгенограмі альвеолярного відростка верхньої щелепи визначається ділянка розрідження кісткової тканини округлої форми з чіткими межами, діаметром до 1,5 см, в ділянці верхівки кореня 45. При пункції утворення отримана рідина світло-жовтого кольору. Який діагноз найбільш вірогідний? The patient has a painless deformation of the alveolar process along the transitional fold in area 45. Dupuytre's symptom is detected by palpation. Crown 45 is destroyed by 1/3. On the X-ray of the alveolar process of the upper jaw, an area of rarefaction of the bone tissue of a rounded shape with clear boundaries, up to 1.5 cm in diameter, is determined in the area of the apex of the root 45. When puncturing the formation, a light yellow liquid was obtained. What is the most likely diagnosis?

Адамантинома Adamantinoma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Радикулярна кіста Radicular cyst

Хронічний остєомієліт Chronic osteomyelitis

Злоякісне новоутворення Malignant neoplasm

47 / 200
На другий день після фiксацiї часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння в порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. Під час огляду: слизова оболонка гіперемована. Гіпер-салівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими 5 років. Подібних скарг не було. Яка можлива причина цього явища? On the second day after fixation of partial lamellar prostheses, the patient complains of burning in the oral cavity, an unpleasant taste when using the prostheses. During the examination: the mucous membrane is hyperemic. Hyper- salivation. Before making new prostheses, I used the old ones for 5 years. There were no such complaints. What is the possible reason for this phenomenon?

Погана якість базисної пластмаси Poor quality of base plastic

Порушення гігієни порожнини рота Violation of oral hygiene

Порушення правил користування протезами Violation of the rules for using prostheses

Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси Allergic reaction to base plastic components

Наявність залишкового мономеру в базисі протеза Presence of residual monomer in the base of the prosthesis

48 / 200
Жінка 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий біль у ділянці нижньої щелепи справа, який виникає під час приймання їжі. Об’єктивно: на апроксимально-дистальній поверхні 45 визначається каріозна порожнина, виповнена світлим м’яким дентином. Зондування слабоболісне по всьому дну, перкусія безболісна. Від холодної води спостерігається біль, який швидко минає. Який найбільш імовірний діагноз? A 25-year-old woman turned to a dentist with complaints of sharp pain in the area of the lower jaw on the right, which occurs during eating. Objectively: on the approximate- a carious cavity filled with light, soft dentin is defined on the distal surface of 45. Probing is mildly painful throughout the entire bottom, percussion is painless. Pain is observed from cold water, which quickly disappears. What is the most likely diagnosis?

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

49 / 200
Хворий 42 років скаржиться на різкий біль у ділянці лівого СНЩС, який іррадіює у вухо, головний біль, погіршення загального стану, неможливість жування та обмежене відкривання рота. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в ділянці лівого СНЩС. Шкіра в цій ділянці гіперемована. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальпація суглоба викликає сильний біль. Відкривання рота обмежене до 15-20 мм. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient complains of sharp pain in the area of the left TMJ, which radiates to the ear, headache, deterioration of the general condition, inability to chew and limited opening of the mouth. The face is asymmetrical due to swelling in the area of the left TMJ. The skin in this area is hyperemic. The pain increases with minimal movements of the lower jaw. Palpation of the joint causes severe pain. Mouth opening is limited to 15-20 mm. What is the most likely diagnosis?

Підвивих нижньої щелепи Subluxation of the lower jaw

Деформуючий артроз лівого СНЩС Deforming arthrosis of the left TMJ

Гострий артрит лівого СНЩС Acute arthritis of the left TMJ

Гострий гнійний паротит Acute purulent parotitis

Міогенний остеоартроз Myogenic osteoarthritis

50 / 200
Хвора 23 років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів та приймання жорсткої їжі. Об’єктивно: маргінальна частина ясен, в основному з орального боку, набрякла, гіперемована, відзначаються надясенні зубні відкладення. На рентгенограмі: деструкція кортикальної пластинки між-альвеолярних перетинок, явища остео-порозу. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old patient complains of bleeding from the gums while brushing her teeth and eating hard food. Objectively: the marginal part of the gums, mainly on the oral side, is swollen, hyperemic, supragingival dental deposits are noted. On the X-ray: destruction of the cortical plate of the inter-alveolar membranes, the phenomenon of osteo-porosis. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Генералізований пародонтит, II ст Generalized periodontitis, II century

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт Generalized hypertrophic gingivitis

Генералізований пародонтит, I ст Generalized periodontitis, 1st century

Генералізований катаральний гінгівіт Generalized catarrhal gingivitis

51 / 200
Жінка 24 років скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури до 380С, нездужання. Подібний стан періодично виникає протягом кількох років після застуди. Об’єктивно: губи вкриті кров’янистими кірками, на різко гіперемованій та набряклій слизовій оболонці губ та щік - ерозії з залишками оболонок пухирів, вкриті фібринозним нальотом. Гіперсалівація. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old woman complains of severe pain in her mouth, a temperature rise to 380C, malaise. A similar condition occurs periodically for several years after a cold. Objectively: the lips are covered bloody crusts, on the sharply hyperemic and swollen mucous membrane of the lips and cheeks - erosions with remnants of blister membranes, covered with a fibrinous plaque. Hypersalivation. What is the most likely diagnosis?

Пухирчатка Пашкова Puhirchatka Pashkov

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's herpetiform dermatitis

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

Рецидивний герпес Recurrent herpes

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

52 / 200
Жінка 51 року скаржиться на відчуття печії та поколювання спинки і бокових поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, порушення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з’явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчуття посилюються. Страждає анацидним гастритом, цукровим діабетом, погано спить. Який найбільш вірогідний діагноз? A 51-year-old woman complains of heartburn and tingling in the back and sides of the tongue, which disappears during meals but worsens in the evening, dry mouth, impaired taste sensations. For the first time, such feelings appeared a year ago after a mental trauma, with the passage of time, the feelings intensify. Suffers from anacid gastritis, diabetes, sleeps poorly. What is the most likely diagnosis?

Глосодинія Glossodynia

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Глосит Гентера-Міллера Henter-Miller Glossit

Гангліоніт під’язикових гангліїв Ganglionitis of sublingual ganglia

Кандидозний глосит Candida glossitis

53 / 200
Хворому 36 років встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт. Проведено препарування, екстирпацію пульпи, інструментальну та медикаментозну обробку каналів. Як необхідно провести пломбування каналів? A 36-year-old patient was diagnosed with chronic fibrous pulpitis. Dissection, extirpation of the pulp, instrumental and drug treatment of the canals were performed. How should the canals be sealed?

До фізіологічної верхівки To the physiological peak

Не доходячи 0,5 см до верхівки Not reaching 0.5 cm to the top

До рентгенологічної верхівки To the x-ray apex

За верхівку For the top

До анатомічної верхівки To the anatomical apex

54 / 200
Хворий 18 років звернувся до відділення щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на значне потовщення верхньої губи у вигляді складки слизової оболонки, що чітко проявляється під час усмішки. Утворення без чітких меж, м’яке, пальпація його безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient applied to the department of maxillofacial surgery with complaints of a significant thickening of the upper lip in the form of a fold of the mucous membrane, which is clearly visible when smiling. Formations without clear borders, soft, its palpation is painless. What is the most likely diagnosis?

Хейліт верхньої губи Upper lip cheilitis

Папілома верхньої губи Papilloma of the upper lip

Екзофітна форма раку верхньої губи Exophytic form of upper lip cancer

Подвоєння верхньої губи Upper lip doubling

Фіброма верхньої губи Upper lip fibroma

55 / 200
Дитині 13 років два дні тому в черговому кабінеті видалили 46. Лунка не перестає боліти. На рентгенограмі виявлено відламок верхівки дистального кореня. Яким інструментом слід видалити відламок кореня? A 13-year-old child had 46 removed two days ago in the office on duty. The hole does not stop hurting. The x-ray showed a fragment of the tip of the distal root. What instrument should be used to remove the fragment of the root?

Байонетами By bayonets

Прямим елеватором By direct elevator

Кутовим елеватором до себе By the corner elevator to yourself

Кутовим елеватором від себе A corner elevator away from you

Распатором Rasper

56 / 200
У дитини 12 років на медіальній поверхні 12 зуба каріозна порожнина в межах плащового дентину зі світлим розм’якшеним дентином на дні та стінках. Зондування в ділянці емалево-дентинної межі болісне. Болісна реакція на термічні подразники короткочасна. Вертикальна перкусія болісна, горизонтальна злегка болісна. Ясенний сосочок між 12 та 13 зубами набряклий, гіперемований, кровоточить під час доторкування. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old child has a carious cavity on the medial surface of the 12th tooth within the mantle dentin with light softened dentin on the bottom and walls. Probing in the area of the enamel-dentin border painful. The painful reaction to thermal stimuli is short-lived. Vertical percussion is painful, horizontal is slightly painful. The gingival papilla between the 12th and 13th teeth is swollen, hyperemic, and bleeds when touched. What is the most likely diagnosis?

Гострий частковий пульпіт, папіліт Acute partial pulpitis, papillitis

Гострий середній карієс, папіліт Acute medium caries, papillitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий глибокий карієс, папіліт Acute deep caries, papillitis

57 / 200
Хворій 12 років встановлено діагноз: відкритий прикус, зубоальвео-лярне видовження бічних ділянок нижньої щелепи. Яка необхідна конструкція апарата для лікування? A 12-year-old patient was diagnosed with: open bite, tooth-alveolar elongation of the lateral areas of the lower jaw. What is the necessary design of the apparatus for treatment?

Ковзаюча дуга Енгля Engle's sliding arc

Зовнішня лицьова дуга Outer face arc

Апарат на верхню щелепу з оклю-зійними накладками Apparatus for the upper jaw with occlusion pads

Апарат на верхню щелепу з лицьовою дугою Apparatus for the upper jaw with a face bow

Апарат Іербста Ierbst apparatus

58 / 200
Хворому 57 років виготовляється частковий знімний протез для нижньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому товщина базису? A 57-year-old patient is being made a partial removable prosthesis for the lower jaw with a plastic base. What should be the average thickness of the base?

1,5-3,0 мм 1.5-3.0 mm

3,0-3,5 мм 3.0-3.5 mm

1,0-1,5 мм 1.0-1.5 mm

0,5-1,0 мм 0.5-1.0 mm

2,0-2,5 мм 2.0-2.5 mm

59 / 200
У хворого 62 років серединний перелом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33 34 35 36 27 47 46 45 44 43, зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухомість відламків незначна, зміщення немає. Застосування якого протеза найбільш показане? A 62-year-old patient has a median fracture of the lower jaw with the formation of a false joint. Objectively: dental formula 33 34 35 36 27 47 46 45 44 43, teeth intact, stable, the crowns are high. The mobility of the fragments is insignificant, there is no displacement. Which prosthesis is most indicated for use?

Пластинкового із шарніром Гаврило-ва Gavrylo's plate hinge

Мостоподібного із шарніром Hinged Bridge

Пластинкового із шарніром Оксмана Oxman hinge plate

Пластинкового із шарніром Вайн-штена Weinstein hinged plate

Пластинкового без шарніра Plate without hinge

60 / 200
Під час виготовлення мостопо-дібних протезів зі сплавів золота та срібно-паладієвого сплаву як припій використовується сплав золота 750-ї проби. Який компонент вводиться до цього сплаву для зниження температури плавлення? During the manufacture of bridge prostheses from alloys of gold and silver-palladium alloy, a gold alloy of 750 proof is used as a solder. What component is introduced into this alloy to reduce melting point?

Цинк Zinc

Кадмій Cadmium

Платина Platinum

Срібло Silver

Мідь Copper

61 / 200
Жінка 35 років скаржиться на відчуття печії у ротовій порожнині, біль під час їжі. 1,5 тижні назад було назначено курс антибіотиків. Об’єктивно: на СОПР відмічається утворення плівок, нальоту молочного кольору, які легко знімаються ватним тампоном. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complains of a feeling of heartburn in the oral cavity, pain while eating. A course of antibiotics was prescribed 1.5 weeks ago. Objectively: it is noted on the SOPR the formation of films, a milky plaque that is easily removed with a cotton swab. What is the most likely diagnosis?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Алергічний стоматит Allergic stomatitis

Лейкоплакія, м’яка форма Leukoplakia, mild form

Гострий псевдомембрамозний кандідоз Acute pseudomembranous candidiasis

Хронічний атрофїчний кандидоз Chronic atrophic candidiasis

62 / 200
Хвора 22 років скаржиться на сухість губ, інколи печію, появу лусочок, які вона скушує. Об’єктивно: губи сухі, вкриті лусочками, краї лусочок припі-дняті. Після зняття лусочок ерозій немає, наявна лише гіперемія. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of dry lips, sometimes burning, the appearance of scales that she bites. Objectively: the lips are dry, covered with scales, the edges of the scales are raised After removing the scales, there are no erosions, only hyperemia is present. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Екзематозний хейліт Eczematous cheilitis

63 / 200
Жінка 42 років скаржиться на підвищення температури до 38,70С, лихоманку, головний біль, загальну слабкість, висипання на шкірі та слизовій оболонці ротової порожнини. Відчуття болю по ходу лицевого нерва. Об’єктивно: на набряклій, гіперемованій слизовій оболонці та шкірі правого боку обличчя - везикульозні висипання 1-6 мм у діаметрі та поодинокі кірки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old woman complains of an increase in temperature up to 38.70C, fever, headache, general weakness, rashes on the skin and mucous membrane of the oral cavity. Feeling pain while walking of the facial nerve. Objectively: on the swollen, hyperemic mucous membrane and skin of the right side of the face - vesicular rashes 1-6 mm in diameter and single crusts. What is the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Вульгарна міхурниця Vulgar bladder

Оперізуючий герпес Herpes zoster

Бульозний пемфігоїд Bullous pemphigoid

64 / 200
Пацієнт 67 років, звернувся зі скаргами на відсутність 46, 45, 34, 35, 36, 37 зубів. На ортопантомограмі в ділянці зубів, що залишилися, резорбція коміркового відростку в межах 1/3 висоти міжзубних перетинок. Яку конструкцію доцільно запропонувати пацієнту? A 67-year-old patient complained about the absence of 46, 45, 34, 35, 36, 37 teeth. On the orthopantomogram in the area of the remaining teeth, cellular resorption process within 1/3 of the height of the interdental membranes. What construction should be offered to the patient?

Ковпачкова шина Cap tire

Шина Ван-Тіля Van Til tire

Мостоподібні протези в ділянці жувальних зубів Bridge-like prostheses in the area of chewing teeth

Частковий знімний пластинковий протез Partial removable plate prosthesis

Бюгельний протез з елементами шинування Bugel prosthesis with splinting elements

65 / 200
Жінка 35 років скаржиться на пері- одичне виникнення виразок у ротовій порожнині. Хворіє протягом 5 років, рецидиви 4-5 разів на рік. Виразки гояться протягом 10 днів. Об’єктивно: на слизовій оболонці нижньої губи елемент ураження округлої форми, розміром 0,5 см, вкритий білим нальотом, оточений вінцем гіперемії, різко болючий при дотику. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complains of periodic ulcers in the oral cavity. She has been ill for 5 years, relapses 4-5 times a year. Ulcers heal within 10 days. Objectively: on the mucous membrane of the lower lip, there is a lesion of a rounded shape, 0.5 cm in size, covered with a white plaque, surrounded by a crown of hyperemia, sharply painful to the touch. What is the most likely diagnosis?

Вторинний сифіліс Secondary syphilis

Травматична ерозія Traumatic erosion

Рецидивний герпес Recurrent herpes

Герпетиформний дерматит Дюрінга Dühring's dermatitis herpetiformis

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

66 / 200
Жінка 27 років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль від холодного в 35, який швидко минає після усунення подразника. Об’єктивно: у при-шийковій ділянці 35 дефект твердих тканин у межах емалі. Краї дефекту крихкі, білого кольору. ЕОД- 5 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old woman went to the dentist with complaints of cold pain at 35, which quickly disappears after the stimulus is removed. Objectively: in the cervical area 35 there is a defect of hard tissues within the enamel. The edges of the defect are fragile, white in color. EOD - 5 μA. What is the most likely diagnosis?

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Місцева гіпоплазія емалі Local enamel hypoplasia

Некроз емалі Enamel necrosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Ерозія емалі Enamel erosion

67 / 200
До лікаря-стоматолога з метою санації порожнини рота звернулася жінка 39 років. Об’єктивно: в ділянці сліпої ямки 37 виявлена широка каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину. Дентин на дні та стінках порожнини щільний, пігментований. Каріозна порожнина не сполучається з порожниною зуба. Зондування та перкусія безболісні. Реакція на холодовий подразник безболісна. ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old woman consulted a dentist for oral cavity rehabilitation. Objectively: a wide carious cavity was found in the area of the blind fossa 37 within the peripulpal dentin. Dentin on the bottom and walls of the cavity is dense, pigmented. The carious cavity does not connect with the cavity of the tooth. Probing and percussion are painless. The reaction to a cold stimulus is painless. EOD - 6 μA. What is the most likely diagnosis?

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

68 / 200
Жінка 22 років, вагітна, скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, які з’явилися на 4-му місяці вагітності. Під час огляду: на вестибулярній поверхні у при-шийковій ділянці 13, 12, 1І, 21, 22, 23 крейдоподібні плями. Емаль втратила блиск, шорстка. Від хімічних подразників виникає короткочасний біль. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old woman, pregnant, complains of the appearance of white spots on the front teeth of the upper jaw, which appeared in the 4th month of pregnancy. During the examination: on vestibular surface in the near-cervical area 13, 12, 1I, 21, 22, 23 chalk-like spots. The enamel has lost its luster, is rough. Short-term pain occurs from chemical irritants. What is the most likely diagnosis?

Флюороз зубів Dental fluorosis

Гострий поверхневий карієс Acute surface caries

Системна гіпоплазія емалi Systemic enamel hypoplasia

Гострий початковий карієс Acute initial caries

Хронічний початковий карієс Chronic initial caries

69 / 200
У хворого діагностовано плоскоклі-тинний роговіючий рак слизової оболонки переднього відділу дна порожнини рота III ступеня. На рентгенограмі нижньої щелепи: резорбція альвеолярного відростка у фронтальному відділі 1х0,5 см. Яке лікування показане хворому? The patient was diagnosed with grade III squamous cell carcinoma of the mucous membrane of the front part of the floor of the mouth. On the radiograph of the lower jaw: resorption of the alveolar process in the frontal part 1x0.5 cm What treatment is indicated for the patient?

Паліативне хіміопроменеве та симптоматичне Palliative chemoradiation and symptomatic

Хіміотерапія Chemotherapy

Променева терапія Radiotherapy

Комбіноване Combined

Хірургічне Surgical

70 / 200
Чоловік 41 року звернувся два тижні тому до пародонтолога. Встановлено діагноз: генералізований паро-донтит II ступеня важкості, загострений перебіг. Після усунення травмуючих факторів та проведення протизапальної терапії ясна набули звичайного забарвлення, пародонтальні кишені глибиною 4-5 мм, без виділень. Який метод усунення пародонтальних кишень слід застосувати в цьому клінічному випадку? A 41-year-old man consulted a periodontist two weeks ago. The diagnosis was established: generalized periodontitis of the II degree of severity, acute course. After eliminating traumatic factors and carrying out anti-inflammatory therapy of the gums acquired a normal color, periodontal pockets with a depth of 4-5 mm, without secretions. What method of elimination of periodontal pockets should be used in this clinical case?

Гінгівектомію Gingivectomy

Клаптеву операцію Patch operation

Глибоку склерозуючу терапію Deep sclerosing therapy

Кюретаж Curetage

Поверхневу склерозуючу терапію Superficial sclerosing therapy

71 / 200
Хворому 47 років проведено паро-тидектомію з приводу мукоепідермої-дної пухлини привушної слинної залози. В післяопераційний період спостерігається відсутність змикання повік на стороні оперативного втручання. Яку гілку лицевого нерва пошкоджено? A 47-year-old patient underwent a parotidectomy due to a mucoepidermoid tumor of the parotid salivary gland. In the postoperative period, there is no eyelid closure on the side of the surgical intervention. Which branch of the facial nerve damaged?

Крайову Krayovu

Скроневу Skronevu

Щічну Cheek

Виличну Vylichna

Шийну Neck

72 / 200
У хворого діагностовано одонто-генний періостит верхньої щелепи. Відмічається припухлість м’яких тканин, губ та крила носа. Яке знеболювання треба застосувати для розтину окісного абсцесу? The patient is diagnosed with odontogenic periostitis of the upper jaw. Swelling of soft tissues, lips, and wing of the nose is noted. What kind of anesthesia should be used for dissection of an occipital abscess?

Плексуальну та інфільтративну піднебінну анестезію Plexual and infiltrative palatal anesthesia

!нфраорбітальну анестезію позаро-товим методом, двобічну та різцеву !nfraorbital anesthesia by extraoral method, bilateral and incisal

З лівого боку - інфраорбітальну анестезію внутрішньоротовим методом, з правого - позаротовим методом On the left side - infraorbital anesthesia by the intraoral method, on the right - by the extraoral method

З правого боку - інфраорбітальну позаротовим методом, з лівого - інфраорбітальну та різцеву On the right side - infraorbital by extraoral method, on the left - infraorbital and incisor

Загальне знеболення General anesthesia

73 / 200
Хворий 20 років отримав травму верхньої щелепи. Звернувся до стоматолога зі скаргами на рухомість передніх верхніх зубів, біль під час накушування, змикання зубів. Об’єктивно: 11, 21- рухомість (II-III ступеня). Коронки зубів інтактні, проте розташовані орально. Повне змикання зубів неможливе через розташування зубів поза дугою. На рентгенограмі: розширення періодонтальної щілини в 11 до 0,5-2 мм. Корені не ушкоджені. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient suffered an upper jaw injury. He went to the dentist with complaints of mobility of the upper front teeth, pain when biting, clenching of the teeth. Objectively: 11, 21- mobility (II-III degrees). The crowns of the teeth are intact, but they are located orally. Complete closure of the teeth is impossible due to the location of the teeth outside the arch. On the radiograph: the periodontal gap in 11 has widened to 0.5-2 mm. The roots are not damaged. Which is the most probable diagnosis?

Травматичний періодонтит Traumatic periodontitis

Травматичний неповний вивих 11,21 Traumatic incomplete dislocation 11.21

Травматичний повний вивих 11, 21 Traumatic complete dislocation 11, 21

Перелом альвеолярного відростка в ділянці 11,21 Fracture of alveolar process in area 11,21

Травматична екстирпація 11, 21 Traumatic extirpation 11, 21

74 / 200
Хвора 39 років звернулася до хірурга-стоматолога зі скаргами на нездужання, загальну слабкість, закла-деність правої половини носа, біль у зубах верхньої щелепи, який іррадіює в скроню, підочноямкову ділянку, підвищення температури до 37,80С. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлості м’яких тканин у правій підочноямковій ділянці. Шкіра в кольорі не змінена. Відкривання рота вільне. Слизова оболонка блідо-рожева. У 15,16,17 на жувальній поверхні пломби. Перкусія зубів болісна. Під час пальпації у м’яких тканинах інфільтрат не визначається, перехідна складка у 15, 16, 17 згладжена, інфільтрована. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old patient turned to a dental surgeon with complaints of malaise, general weakness, congestion of the right half of the nose, pain in the teeth of the upper jaw, which radiates to the temple , the infraorbital area, the temperature rises to 37.80C. Objectively: the face is asymmetric due to slight swelling of soft tissues in the right infraorbital area. The color of the skin has not changed. The mouth can be opened freely. The mucous membrane is pale pink. At 15,16 ,17 on the masticatory surface of the filling. Percussion of the teeth is painful. During palpation, the infiltrate is not detected in the soft tissues, the transitional fold in 15, 16, 17 is smoothed, infiltrated. What is the most likely diagnosis?

Невралгія трійчастого нерва Trigeminal neuralgia

Нагнійна радикулярна кіста верхньої щелепи Suppurative radicular cyst of the upper jaw

Гострий одонтогенний гайморит Acute odontogenic sinusitis

Гострий гнійний періостит верхньої щелепи Acute purulent periostitis of the upper jaw

Злоякісна пухлина верхньої щелепи Malignant tumor of the upper jaw

75 / 200
На МПП надійшов поранений із діагнозом вогнепальний перелом тіла нижньої щелепи. Який вид іммобілізації слід застосувати на даному етапі? A wounded person with a diagnosis of gunshot fracture of the body of the lower jaw arrived at the emergency department. What type of immobilization should be applied at this stage?

Остеосинтез нижньої щелепи Osteosynthesis of the lower jaw

Накладання гладкої шини-скоби Placing a smooth tire clamp

Накладання позаротового апарата для фіксації відламків Applying an extraoral device for fixation of fragments

Накладання двощелепних шин Overlaying double jaw tires

Тимчасова іммобілізація Temporary immobilization

76 / 200
Хворий 60 років звернувся до щелепно-лицьового стаціонару зі скаргами на біль, кровотечу, порушення жування. В анамнезі: травма нижньої щелепи на рівні центральних різців. Припухлість на місці перелому. Відкривання рота не обмежене. Обидві щелепи беззубі. Яка конструкція найбільш доцільна? A 60-year-old patient turned to the maxillofacial hospital with complaints of pain, bleeding, chewing disorders. History: injury of the lower jaw at the level of the central incisors. Swelling in the area fracture. The opening of the mouth is not limited. Both jaws are toothless. Which construction is the most appropriate?

Наясенна шина Порта Porta tire

Апарат Рудька Rudka's device

Наясенна шина Іунінга Iuning tire

Наясенна шина Лімберга Limberg tire

Зубоясенна шина Ванкевич Vankiewicz toothed tire

77 / 200
Хвора 45 років звернулася з метою протезування. Об’єктивно: дефект зубного ряду III клас I підклас за Кенеді, відсутні 46, 45, 44, 34, 35, 36. Прикус фіксований. Коронки 47, 43, 33, 37 високі, з добре вираженою анатомічною формою, інтактні. Хворій виготовляється бюгельний протез. Яка система фіксації бюгельного протеза найбільш доцільна в цьому випадку? A 45-year-old patient applied for prosthetics. Objectively: defect of the dentition III class I subclass according to Kennedy, missing 46, 45, 44, 34, 35, 36. The bite is fixed. Crowns 47, 43, 33, 37 are high, with a well-defined anatomical shape, intact. The patient is made a fixed prosthesis. What system of fixation of the fixed prosthesis is most appropriate in this case?

Телескопічна система фіксації Telescopic fixation system

Атачмени Attachmen

Неперервний кламер Continuous Clipper

Кламер Роуча Clamer Roach

Балочна система Румпеля Triller Beam System

78 / 200
Хворий 38 років скаржиться на гострий біль у роті, горлі, що утруднює приймання їжі, підвищення температури до 38,60С, що виникли після переохолодження. Хворіє протягом доби, ввечері повинен вийти на зміну. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів гіперемовані, набряклі, визначається некроз ясенного краю і збільшення мигдаликів. Бактеріоскопія: фузоспірилярний симбіоз. Аналіз крові: ер.- 4,5 * 1012/л; л.- 7,2 * 109/л; ШЗЕ- 18 мм/год. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога? A 38-year-old patient complains of acute pain in the mouth and throat, which makes it difficult to eat, an increase in temperature to 38.60C, which occurred after hypothermia. He has been ill for a day, should change in the evening. Objectively: the gums in the area of the lower front teeth are hyperemic, swollen, necrosis of the gingival margin and enlarged tonsils are determined. Bacterioscopy: fusospirillar symbiosis. Blood analysis: er.- 4.5 * 1012/l; l.- 7.2 * 109/l; SZE - 18 mm/h. What are the further tactics of the dentist?

Призначити лікування і направити на зміну Prescribe treatment and transfer

Направити на консультацію до ЛОР-спеціаліста Send for consultation to an ENT specialist

Направити на госпіталізацію у щелепно-лицевий стаціонар Send for hospitalization in the maxillofacial hospital

Направити на консультацію до лікаря-інфекціоніста Send for consultation to an infectious disease doctor

Призначити лікування і видати лікарняний лист Prescribe treatment and issue sick leave

79 / 200
Чоловіку 34 років діагностовано гострий гнійний пульпіт 36. Для проведення вітальної екстирпації зроблено інфільтраційну анестезію 2% розчину ультракаїну з адреналіном - 0,5 мл. При розкритті зубної порожнини пацієнт відмітив різку болісність, зблід, втратив свідомість. АТ- 100/50 ммрт.ст., пульс ниткоподібний, ЧДР- 18/хв. Півроку тому було проведено аналогічну анестезію під час лікування карієсу 13 без побічних ефектів. Яке знеболення раціонально провести для продовження лікування пульпіту? A 34-year-old man was diagnosed with acute purulent pulpitis 36. An infiltration anesthesia of a 2% solution of ultracaine with adrenaline - 0.5 ml was performed to perform a vital extirpation. When the dental cavity was opened, the patient noticed sharp pain, turned pale, lost consciousness. Blood pressure - 100/50 mmHg, pulse filiform, CHDR - 18/min. Six months ago, a similar anesthesia was performed during the treatment of caries 13 without side effects. What kind of anesthesia is rational to carry out to continue the treatment pulpitis?

Внутрішньопульпарну анестезію Intrapulpal anesthesia

Провідникову анестезію Guide anesthesia

Загальне знеболення General anesthesia

Повторну інфільтраційну анестезію Repeated infiltration anesthesia

Електрознеболення Electric anesthesia

80 / 200
Хворий 22 років скаржиться на появу болісної припухлості в ділянці правої привушної слинної залози. За тиждень до цього у хворого було садно на шкірі щоки, яке гоїлося під гнійним струпом. За останні два дні відзначає посилення болю та підвищення температури тіла до 38,60С. Об’єктивно: набряк м’яких тканин правої привушної ділянки, шкіра незначно напружена, не змінена в кольорі. !нфільтрат розміром 2,5х3,5 см, щільний, болісний, шкіра над ним обмежено рухома. Рот відкриває в повному об’ємі, слизова оболонка навколо устя слинної протоки не змінена, слина прозора. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of the appearance of a painful swelling in the area of the right parotid salivary gland. A week before, the patient had a sore on the skin of the cheek, which healed under a purulent scab. Over the past two days, he notes an increase in pain and a rise in body temperature to 38.60C. Objectively: swelling of the soft tissues of the right parotid area, the skin is slightly tense, the color has not changed. The infiltrate is 2.5x3.5 cm in size, dense, painful, the skin above it is limited in mobility. The mouth opens fully, the mucous membrane around the mouth of the salivary duct is not changed, the saliva is transparent. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного паротиту Exacerbation of chronic mumps

Абсцес привушно-жувальної ділянки Abscess of parotid-masticatory area

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Гострий неепідемічний паротит Acute non-epidemic mumps

81 / 200
Хворий 50 років скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, біль у ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 під дією хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, ане- мічні. На рентгенограмі: атрофія коміркової кістки, що досягає 2/3 висоти міжкоміркових перетинок. Який найбільш вірогідний діагноз? A 50-year-old patient complains of increased sensitivity of exposed tooth necks, tooth displacement, itching in the gums, pain in the area 43, 42, 41, 31, 32, 33 under by the action of chemical and temperature irritants. Objectively: the gums are dense, anemic. On the radiograph: cellular bone atrophy reaching 2/3 of the height of the intercellular membranes. What is the most likely diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз III ст Periodontosis of the III century

Хронічний генералізований пародон-тит II ст Chronic generalized periodontitis II century

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Пародонтоз II ст Periodontosis of the II century

82 / 200
Під час огляду хлопчика 7 років індекс гігієни Грін-Верміллона становив 0,4. Якому стану гігієни порожнини рота відповідають дані показники? During the examination of a 7-year-old boy, the Green-Vermilion hygiene index was 0.4. What state of oral hygiene do these indicators correspond to?

Незадовільному Unsatisfactory

Дуже поганому Very bad

Поганому Bad

Хорошому Good

Задовільному Satisfactory

83 / 200
Під час профілактичного огляду ротової порожнини у хворого 40 років виявлені зміни наступного характеру: маргінальна частина ясен валикоподібно збільшена, синюшна, при дотику стоматологічним зондом помірно кровоточить, больові відчуття відсутні. При фарбуванні ясен розчином Люго-лю слизова оболонка забарвлюється в світло-коричневий колір. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination of the oral cavity of a 40-year-old patient, the following changes were detected: the marginal part of the gums is enlarged in a roller-like manner, bluish, it bleeds moderately when touched with a dental probe, there are no pain sensations When staining the gums with Lugol's solution, the mucous membrane turns light brown. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Загострення хронічного катарального гінгівіту Exacerbation of chronic catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Хронічний гіпертрофічний гінгівіт Chronic hypertrophic gingivitis

84 / 200
При огляді хворого виявлено деформацію альвеолярного відростка верхньої щелепи в межах 22,24. Відсутній 23. Перехідна складка в ділянці цих зубів згладжена, слизова оболонка блідо-рожевого кольору, при пальпації щільної консистенції, безболісна. На рентгенограмі 22, 24 відмічається деструкція кісткової тканини округлої форми з чіткими рівними межами. В проекції цієї деструкції знаходиться коронка зуба. Який найбільш вірогідний діагноз? When examining the patient, a deformation of the alveolar process of the upper jaw was revealed within 22, 24. There is no 23. The transitional fold in the area of these teeth is smoothed, the mucous membrane is pale pink, upon palpation of a dense consistency, painless. On radiographs 22, 24, the destruction of bone tissue of a rounded shape with clear, even borders is noted. In the projection of this destruction is the crown of the tooth. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста Radicular cyst

Глобуломаксилярна кіста Globulomaxillary cyst

Носо-піднебінна кіста Nasopalate cyst

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Одонтома Odontoma

85 / 200
Батьки дитини 8 років звернулися до лікаря-стоматолога з метою санації ротової порожнини дитини. Під час обстеження виявлена висока інтенсивність каріозного процесу (кп + КПВ = 7), індекс Федорова-Володкіної становив 3,0 бали. Якій оцінці відповідає гігієнічний стан порожнини рота дитини? Parents of an 8-year-old child consulted a dentist for the purpose of sanitizing the child's oral cavity. During the examination, a high intensity of the carious process was detected (kp + kpv = 7), index Fedorov-Volodkina was 3.0 points. What rating corresponds to the hygienic condition of the child's oral cavity?

Задовільний стан Satisfactory

Незадовільний стан Unsatisfactory status

Поганий стан Poor condition

Хороший стан Good condition

Дуже поганий стан Very bad condition

86 / 200
Дівчинка 10 років звернулася зі скаргами на гострий нападоподібний біль в ділянці верхніх бокових зубів з правого боку. Зуб болів протягом ночі. При об’єктивному обстеженні виявлена каріозна порожнина на жувальній поверхні 16 в межах біляпульпарного дентину. Зондування різко болісне по всьому дну каріозної порожнини. Реакція на холодну воду - різко позитивна, перкусія - слабко болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 10-year-old girl complained of acute, paroxysmal pain in the area of the upper lateral teeth on the right side. The tooth hurt during the night. An objective examination revealed a carious cavity on chewing surface 16 within the limits of the near-pulpal dentin. Probing is sharply painful throughout the bottom of the carious cavity. The reaction to cold water is sharply positive, percussion is mildly painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

87 / 200
Батьки хлопчика 6 років звернулися зі скаргами на підвищення в дитини температури до 380С та болісну припухлість у лівих привушній та завушній ділянках. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок болісного тістуватого набряку тканин у привушній та завушній ділянках. Визначаються особливо болісні точки в ділянках трагуса, вирізки нижньої щелепи та соскоподібного відростка. Шкіра береться в складку. З протоки привушної слинної залози виділяється незначна кількість прозорої слини. Яким є найбільш вірогідний діагноз? The parents of a 6-year-old boy complained about the child's temperature rising to 380C and painful swelling in the left parotid and behind the ear. Objectively: the face is asymmetrical due to the painful pasty swelling of tissues in the parotid and behind the ears. Particularly painful points are identified in the areas of the tragus, the notch of the lower jaw and the mastoid process. The skin is folded. A small amount of clear saliva is released from the duct of the parotid salivary gland. What is the most likely diagnosis?

Гострий епідемічний паротит Acute epidemic mumps

Гострий бактеріальний паротит Acute bacterial mumps

Гострий неодонтогенний лімфаденіт лівої привушної ділянки Acute neodontogenic lymphadenitis of the left parotid region

Несправжній паротит Герценберга Herzenberg's false mumps

Загострений хронічний паротит Acute chronic mumps

88 / 200
Хворий 45 років скаржиться на наявність болісної припухлості м’яких тканин лівої привушної ділянки, температуру тіла 37,80С. Біль виник 3 дні тому. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок інфільтрату, шкіра в кольорі не змінена, береться в складку. Пальпація лівої привушної слинної залози різко болісна. Відкривання рота вільнє, слизова оболонка порожнини рота блідо-рожевого кольору, без видимих змін. Устя протоки лівої привушної слинної залози гіперемоване, набрякле. Під час пальпації лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old patient complains of painful swelling of the soft tissues of the left parotid area, body temperature 37.80C. The pain occurred 3 days ago. Objectively: asymmetry face due to the infiltrate, the skin color is not changed, it is taken in a fold. Palpation of the left parotid salivary gland is sharply painful. Mouth opening is free, the mucous membrane of the oral cavity is pale pink in color, without visible changes. The mouth of the duct of the left parotid salivary gland is hyperemic, swollen. During palpation of the left parotid salivary gland, saliva is not secreted. What is the most likely diagnosis?

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Хронічний паротит Chronic mumps

Гострий серозний лімфаденіт Acute serous lymphadenitis

Гострий серозний паротит Acute serous parotitis

Хронічний лімфаденіт Chronic lymphadenitis

89 / 200
Які нервові закінчення блокуються при знечуленні верхніх молярів? Which nerve endings are blocked during anesthesia of the upper molars?

Гілочки носопіднебінного нерва Branch of nasopalatine nerve

Середні верхньо-альвеолярні гілочки Middle upper alveolar branches

Гілочки малого піднебінного нерва Branches of the small palatine nerve

Задні верхньо-альвеолярні гілочки Posterior superior alveolar branches

Гілочки великого піднебінного нерва Branches of the great palatine nerve

90 / 200
Під час ендодонтичного лікування періодонтиту 46 стався злам інструмента в середній третині медіального кореня. Який метод лікування буде найбільш оптимальним? During the endodontic treatment of periodontitis 46, the instrument broke in the middle third of the medial root. What treatment method would be the most optimal?

Видалення зуба Tooth removal

Гемісекція медіального кореня Hemisection of medial root

Короно-радикулярна сепарація Corono-radicular separation

Резекція верхівки медіального кореня Resection of the apex of the medial root

Ампутація медіального кореня Amputation of the medial root

91 / 200
Дитина 14 років звернулася зі скаргами на біль в ділянці нижньої щелепи зліва, який посилюється під час жування, порушення при змиканні зубів. В анамнезі: отримала травму 2 дні тому. На підставі клінічних та рентгенологічних даних встановлено діагноз: відкритий перелом нижньої щелепи між 34 і 45 зубами. Визначте метод лікувальної іммобілізації щелепи: A 14-year-old child complained of pain in the area of the lower jaw on the left, which worsens during chewing, disturbances in closing the teeth. History: received an injury 2 days ago . On the basis of clinical and X-ray data, a diagnosis was established: an open fracture of the lower jaw between teeth 34 and 45. Determine the method of medical immobilization of the jaw:

Шина Порта Port Bus

Назубне шинування Dental splinting

Тимчасова іммобілізація Temporary immobilization

Ясенна пластинка Gingival plate

Апарат Рудька Rudka's device

92 / 200
Яку анестезію необхідно виконати для видалення коренів 27? What kind of anesthesia is required to remove the roots of 27?

!нфільтраційну, інфраорбітальну !nfiltration, infraorbital

Палатинальну, інфільтраційну Palatine, infiltration

Туберальну, палатинальну Tuberal, palatine

Туберальну, інфільтраційну Tuberal, infiltration

Центральну Central

93 / 200
Яку анестезію необхідно виконати для видалення 36? What kind of anesthesia is required to remove 36?

Торусальну, інфільтраційну Torusal, infiltration

Ментальну, інфільтраційну Mental, infiltration

Анестезію за Берше-Дубовим Anesthesia according to Bershe-Dubov

^фільтраційну ^filter

Мандибулярну, щічну Mandibular, buccal

94 / 200
Хворий 20 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на верхній щелепі праворуч. Об’єктивно: в 16 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування в розкритій точці безболісне, перкусія слабо болісна. На яснах, в ділянці проекції верхівки кореня 16, знайдена нориця. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of the presence of a carious cavity in the tooth on the upper jaw on the right. Objectively: at 16, a deep carious cavity communicating with the tooth cavity, probing in the opened point is painless, percussion is slightly painful. A fistula was found on the gums, in the area of the projection of the apex of root 16. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний фіброзний періодонтит Chronic fibrous periodontitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний гранулематозний періо-донтит Chronic granulomatous periodontitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

95 / 200
Хворий 53 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. З анамнезу з’ясовано, що у хворого мі-кростомія. 48, 47, 46, 45, 42, 41, 31, 32, 35, 36, 37, 38 відсутні. Решта зубів стійкі, нерухомі. Яку конструкцію протезу необхідно виготовити хворому? A 53-year-old patient complains about the absence of teeth on the lower jaw. From the anamnesis, it was found that the patient has microstomia. 48, 47, 46, 45, 42 , 41, 31, 32, 35, 36, 37, 38 are missing. The rest of the teeth are stable, immovable. What kind of prosthesis should be made for the patient?

Бюгельний протез Bügel prosthesis

Розбірний частковий знімний пластинковий протез Demountable partial removable plate prosthesis

Шину-протез Prosthesis tire

Мостоподібний протез з опорою на 43,33 та знімний протез Bridge-like prosthesis with support on 43.33 and removable prosthesis

Частковий знімний пластинковий протез на н/щ Partial removable plate prosthesis for n/sh

96 / 200
При пломбуванні каріозних порожнин II класу за Блеком в 36, було вирішено скористатися методикою відкритого варіанту 'сендвіч-техніки'. Який із склоіономірних цементів потрібно застосувати для заміщення дентину? When filling carious cavities of class II according to Black in 36, it was decided to use the technique of the open version of the 'sandwich technique'. Which of the glass ionomer cements should be used to replace dentine?

Vitrebond (3M) Vitrebond (3M)

Vitremer TC (3M) Vitremer TC (3M)

BaseLine (Dentsply) BaseLine (Dentsply)

Aqua-Cem (Dentsply) Aqua-Cem (Dentsply)

Aqua-Jonobond (VOCO) Aqua-Jonobond (VOCO)

97 / 200
Після ДТП до стаціонару надійшов хворий 42 років. Під час огляду: рухомість кісток носа, симптом сходинки по нижньому краю орбіти з обох боків, рухомість альвеолярного відростка верхньої щелепи. Який найбільш імовірний діагноз? After a road accident, a 42-year-old patient was admitted to the hospital. During the examination: mobility of the bones of the nose, a symptom of a step on the lower edge of the orbit on both sides, mobility of the alveolar process of the upper jaw. What is the most likely diagnosis?

Лефор 1 Lefort 1

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

Лефор 2 Lefort 2

Лефор 3 Lefort 3

98 / 200
На уроці фізкультури 10-річна дівчинка впала обличчям униз з перекладини. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот відкритий, закривання його неможливе. Нижня щелепа змістилася вліво. Пальпаторно: права суглобова голівка не визначається в суглобовій ямці. Який найбільш вірогідний діагноз? During a physical education lesson, a 10-year-old girl fell face down from the crossbar. Objectively: the face is symmetrical, the mouth is open, it is impossible to close it. The lower jaw has shifted to the left. Palpation : the right articular head is not defined in the articular fossa. What is the most likely diagnosis?

Перелом нижньої щелепи в ділянці правого кута Fracture of the lower jaw in the area of the right corner

Удар м’яких тканин в ділянці нижньої щелепи Impact of soft tissues in the area of the lower jaw

Перелом лівого суглобового відростка Fracture of the left articular process

Перелом правого вінцевого відростка Fracture of the right coronal process

Правобічний передній вивих нижньої щелепи Right-sided anterior dislocation of the lower jaw

99 / 200
Хворий 28 років скаржиться на біль в підочноямковій та привушній ділянках зліва. Під час огляду: крововилив у нижню повіку та кон’юнктиву лівого ока, відзначаються симптоми крепітації та сходинки по нижньому краю очної ямки. Рот відкривається на 1 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient complains of pain in the infraorbital and parotid areas on the left. During the examination: hemorrhage in the lower eyelid and conjunctiva of the left eye, symptoms of crepitation and steps are noted along the lower edge of the eye socket. The mouth opens 1 cm. What is the most likely diagnosis?

Гематома підочноямкової ділянки Infraorbital hematoma

Перелом суглобового відростка зліва Fracture of the articular process on the left

Перелом виличної дуги Fracture of the zygomatic arch

Травматичний артрит СНЩС Traumatic TMJ arthritis

Перелом виличної кістки Fracture of zygomatic bone

100 / 200
Дитина 6 років звернулася до стоматолога-педіатра з метою профілактичного обстеження. Об’єктивно: ротова порожнина санована. 16, 26, 36, 46 зуби інтактні, прорізалися 3 місяці тому. Який з відомих методів попере- дження карієсу доцільно використати? A 6-year-old child consulted a pediatric dentist for a preventive examination. Objectively: the oral cavity is clean. 16, 26, 36, 46 teeth are intact, 3 have erupted months ago. Which of the known methods of caries prevention should be used?

Аплікації 10% розчином глюконату кальцію Applications of 10% calcium gluconate solution

Приймання препарату 'Вітафтор' Taking the drug 'Vitaftor'

Герметизація фісур зубів Sealing of dental fissures

Покриття фтористим лаком Covering with fluoride varnish

Іонофорез 1% розчином NaF Iontophoresis with 1% NaF solution

101 / 200
Хворий 65 років скаржиться на наявність виразки на червоній облямівці нижньої губи, що періодично покривається сухою кіркою або зникає зовсім. Виразка існує протягом року. До лікаря не звертався. Об’єктивно: на червоній облямівці нижньої губи зліва гладенька ерозія овальної форми, яскраво-червоного кольору, безболісна. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який метод обстеження необхідний для уточнення діагнозу? A 65-year-old patient complains of the presence of an ulcer on the red border of the lower lip, which is periodically covered with a dry crust or disappears completely. The ulcer has existed for a year. He did not consult a doctor. About 'objectively: on the red border of the lower lip on the left is a smooth, oval-shaped erosion, bright red in color, painless. The regional lymph nodes are not enlarged. What examination method is necessary to clarify the diagnosis?

Цитологічний Cytological

Бактеріологічний Bacteriological

Імунологічний Immunological

Люмінесцентний Fluorescent

Серологічний Serological

102 / 200
Дитина 3 місяців хворіє протягом двох днів, неспокійна, відмовляється від їжі, температура тіла у нормі. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини гіперемована, набрякла. На спинці язика та слизовій оболонці щік визначається сироподібний плівчастий наліт білого кольору. Після його видалення залишається яскраво гіперемована поверхня з точковими крововиливами. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-month-old child has been sick for two days, restless, refuses to eat, body temperature is normal. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is hyperemic, swollen. On the back on the tongue and mucous membrane of the cheeks, a white, cheesy filmy coating is determined. After its removal, a brightly hyperemic surface with point hemorrhages remains. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

М ’яка форма лейкоплакії Mild form of leukoplakia

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Герпетична ангіна Herpetic angina

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

103 / 200
Батьки 8-річної дитини скаржаться на наявність у ротовій порожнині болісного утворення, що перешкоджає прийому їжі. Подібні скарги вперше відзначені 2 роки тому. На боковій поверхні язика на тлі набряклої і гіпе-ремованої слизової оболонки виявлено ерозію розміром до 0,7 см овальної форми, що вкрита нальотом сірувато-жовтого кольору. Ерозія має гіперемо-вану облямівку, болісна при пальпації. В анамнезі - хронічний холецистохо-лангіт і дискінезія жовчовивідних шляхів. Який найбільш вірогідний діагноз? The parents of an 8-year-old child complain about the presence of a painful mass in the oral cavity that prevents food intake. Similar complaints were first noted 2 years ago. On the lateral surface of the tongue against the background Erosion of up to 0.7 cm of oval shape, covered with a grayish-yellow plaque, was found on the swollen and hyperedematous mucous membrane. The erosion has a hyperedematous border, which is painful on palpation. In the anamnesis - chronic cholecystocholangitis and dyskinesia of the biliary tract. the most likely diagnosis?

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Синдром Стівенса-Джонсона Stevens-Johnson syndrome

Синдром Бехчета Behcet syndrome

Хронічний рецидивний афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Травматична єрозія Traumatic erosion

104 / 200
Дитина 6,5 років скаржиться на 6іль та пєчію у кутах рота, що утруднює його відкривання. Об’єктивно: у кутах рота виявлено ерозії з інфільтрованими краями, вкриті нальотом сірувато-білого кольору. У цих ділянках відзначається також гіперемія та мацерація шкіри. Прикус глибокий. У анамнезі - дисбактеріоз кишечнику. Який найбільш вірогідний діагноз? A 6.5-year-old child complains of swelling and burning in the corners of the mouth, which makes it difficult to open it. Objectively: erosions with infiltrated edges, covered a grayish-white plaque. Hyperemia and maceration of the skin are also noted in these areas. The bite is deep. There is a history of intestinal dysbacteriosis. What is the most likely diagnosis?

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Макрохейліт Macrocheilitis

Атопічний хейліт Atopic cheilitis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

105 / 200
Дитина 1,5 років хворіє протягом 3 днів, відмовляється від їжі, млява, слабка. Відзначається підвищення температури тіла до 39,0оС, блювання, болісні 'виразки'у ротовій порожнині. Об’єктивно: на слизовій оболонці губ, щік та піднебіння виявлено численні ерозії колоподібної форми з гіперемованою облямівкою, розміром 0,2-0,5 мм, вкриті фібринозним нальотом. У деяких ділянках ерозії зливаються. Відзначається гострий катаральний гінгівіт. Ре-гіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 1.5-year-old child has been sick for 3 days, refuses to eat, is lethargic, weak. There is an increase in body temperature to 39.0oC, vomiting, painful 'ulcers' in the oral cavity. Objectively: on the mucous membrane of the lips, cheeks and palate, numerous erosions of a circular shape with a hyperemic border, 0.2-0.5 mm in size, covered with a fibrinous plaque, were found. In some areas, the erosions merge. Acute catarrhal gingivitis is noted . The regional lymph nodes are enlarged, painful during palpation. What is the most likely diagnosis?

Гострий герпетичний стоматит Acute herpetic stomatitis

Багатоформна ексудативна еритема Multiform exudative erythema

Гострий кандидозний стоматит Acute candidal stomatitis

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит Chronic recurrent aphthous stomatitis

Герпетична ангіна Herpetic sore throat

106 / 200
Дитина 15 років скаржиться на підвищення температури до 39,5 - 40,0оС, блювання, головний біль та біль у горлі, особливо при ковтанні. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини набрякла, гіперемована. Визначений гострий катаральний гінгівіт. Мигдалики гіпертрофовані, вкриті нальотом жовто-сірого кольору, який не розповсюджується за межі лімфоїдної тканини та легко знімається. Підщелепні, шийні, потиличні лімфовузли значно збільшені у розмірі з перших днів захворювання, болісні при пальпації. Печінка та селезінка збільшені. Який най- більш вірогідний діагноз? A 15-year-old child complains of an increase in temperature to 39.5 - 40.0°C, vomiting, headache and sore throat, especially when swallowing. Objectively: the mucous membrane of the oral cavity is swollen, hyperemic. Acute catarrhal gingivitis is identified. The tonsils are hypertrophied, covered with a yellow-gray plaque that does not spread beyond the lymphoid tissue and is easily removed. The submandibular, cervical, occipital lymph nodes have significantly increased in size since the first days of the disease, painful upon palpation. The liver and spleen are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Герпетична ангіна Herpetic sore throat

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

107 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль у 36 зубі, припухлість ясен, виділення гною. Об’єктивно: ясенні сосочки в ділянці зубів гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при доторкуванні кровоточать. 36 та 37 зуби покриті металевими коронками, між ними пародонтальна кишеня глибиною 6-7 мм з незначним гнійним виділенням. Коронки глибоко заходять під ясна. Горизонтальна перкусія 36 зуба болісна. На рентгенограмі - резорбція міжзубної перетинки на 1/2 висоти. Кісткова тканина в інших ділянках альвеолярного відростка не змінена. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of pain in the 36th tooth, swelling of the gums, discharge of pus. Objectively: the gingival papillae in the area of the teeth are hyperemic, swollen, with a cyanotic tint, they bleed when touched. Teeth 36 and 37 are covered with metal crowns, between them there is a periodontal pocket 6-7 mm deep with a slight purulent discharge. The crowns go deep under the gums. Horizontal percussion of tooth 36 is painful. On the X-ray, there is resorption of the interdental membrane for 1/2 height. The bone tissue in other areas of the alveolar process is not changed. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Іенералізований пародонтит Generalized periodontitis

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

- -

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

108 / 200
Батьки дитини 6 років звернулися до стоматолога-педіатра з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізалися 36 та 46 зуби. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно застосувати в перші 1,5-2 роки після прорізування вказаних зубів? The parents of a 6-year-old child turned to a pediatric dentist for the purpose of a preventive examination of the child. The oral cavity has been repaired. Recently, according to the parents, the child had 36 and 46 teeth. Which of the caries prevention methods is most appropriate to apply in the first 1.5-2 years after the eruption of the specified teeth?

Сріблення фісур Fissure silvering

Герметизацію фісур Fissure sealing

Покриття зубів фторлаком Coating teeth with fluoride varnish

Полоскання фторидом натрію Sodium fluoride rinse

Аплікації розчином ремоденту Remodent solution applications

109 / 200
Дівчинці 2 роки. В ділянці верхньої губи виявлено утворення розмірами 1х1,5 см, яскравочервоного кольору, що не виступає над рівнем слизової оболонки. При натисканні утворення блідніє. Регіональні лімфовузли без патологічних змін. Клінічні аналізи крові та сечі відповідають віковим нормам. Який найбільш вірогідний діагноз? The girl is 2 years old. In the area of the upper lip, a mass of 1x1.5 cm, bright red in color, which does not protrude above the level of the mucous membrane, was detected. When pressed, the mass turns pale. Regional lymph nodes without pathological changes. Clinical tests of blood and urine correspond to age norms. What is the most likely diagnosis?

Кавернозна лімфангіома Cavernous lymphangioma

Капілярна лімфангіома Capillary lymphangioma

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

Системний гемангіоматоз Systemic hemangiomatosis

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

110 / 200
Дитина народилася з масою 3200 г, зріст 53 см, 9 балів за шкалою Апгар, від першої вагiтностi. Пологи пєрші, фізіологічні. В якому положенні має бути нижня щелепа в дитини? The child was born with a weight of 3200 g, a height of 53 cm, 9 points on the Apgar scale, from the first pregnancy. Childbirth is the first, physiological. In what position should the lower jaw be in a child?

Пряме співвідношення Direct correlation

Фізіологічна прогенія Physiological progeny

Фізіологічна ретрогенія Physiological retrogeny

Дистальний прикус Distal bite

Центральна оклюзія Central Occlusion

111 / 200
Чоловік 25 років звернувся зі скаргами на періодичний біль в ділянці 38 зуба протягом 2 років. Об’єктивно: підщелепні лімфовузли зліва збільшені, болісні. Слизова оболонка в ділянці 38, який частково прорізався, гіперемова-на. Під час зондування підясенної кишені зуба з’являється крапля гною з кров’ю. Вкажіть причину такого стану хворого: A 25-year-old man complained of intermittent pain in the area of tooth 38 for 2 years. Objectively: the submandibular lymph nodes on the left are enlarged, painful. Mucous membrane in area 38 , which has partially erupted, is hyperemic. During probing of the subgingival pocket of the tooth, a drop of pus with blood appears. State the cause of this condition of the patient:

Запалення в періапікальних тканинах зубів Inflammation in the periapical tissues of the teeth

Гостра травма слизової оболонки Acute mucosal injury

Стоматит Stomatitis

Запалення підщелепних лімфатичних вузлів Inflammation of submandibular lymph nodes

Утруднене прорізування зуба Difficult teething

112 / 200
У дівчинки 4 років скарги на гострий спонтанний біль у зубі на верхній щелепі праворуч, що посилюється під час приймання їжі. Біль з’явився 2 дні тому. Об’єктивно: в 55 глибока каріозна порожнина з розм’якшеним дентином. Порожнина зуба не розкрита. Зондування дна каріозної порожнини незначно болісне. Перкусія болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 4-year-old girl complains of acute spontaneous pain in the tooth on the upper jaw on the right, which worsens when eating. The pain appeared 2 days ago. Ob' objectively: at 55, a deep carious cavity with softened dentine. The tooth cavity is not opened. Probing the bottom of the carious cavity is slightly painful. Percussion is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий пульпіт, ускладнений періо-донтитом Acute pulpitis complicated by periodontitis

Гострий загальний (серозний) пульпіт Acute general (serous) pulpitis

Загострення хронічного гангренозного пульпіту Exacerbation of chronic gangrenous pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

113 / 200
Хворий 11 років скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен. Хворіє з 3 років. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів гіперемовані, набряклі, кровоточать під час інструментального дослідження. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Зуби мають рухомість II ступеня. Зубоя-сенні кишені глибиною 4-5 мм. Під час зовнішнього огляду спостерігається сухість та потовщення шкірних покривів у ділянці долонь, передньої третини пе- редпліч, підошовних поверхонь, є тріщини. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old patient complains of tooth mobility, bleeding gums. He has been ill since 3 years. Objectively: the gums in the area of all teeth are hyperemic, swollen, and bleed during instrumental research. The roots of the teeth are exposed on 1/3, covered with a whitish coating. The teeth have mobility of the II degree. Tooth-sens pockets with a depth of 4-5 mm. During the external examination, there is dryness and thickening of the skin in the area of the palms, the front third of the forearms, sole surfaces, there are cracks. What is the most likely diagnosis?

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Синдром Папійона-Лефевра Papiyon-Lefebvre syndrome

Хвороба Хенде-Шулера-Крістчена Hande-Schuler-Christian disease

Хвороба Леттерера-Зіве Letterer-Zieve disease

- -

114 / 200
Хворий 20 років звернувся з метою санації. Об’єктивно: на вестибулярній поверхні 11 і 12 кілька крейдоподібних плям діаметром 2х3 мм, напівовальної форми, поверхня шорстка під час зондування. Який тест буде найінформа-тивнішим у проведенні диференційної діагностики даної патології? A 20-year-old patient applied for rehabilitation. Objectively: on the vestibular surface of 11 and 12, there are several chalk-like spots with a diameter of 2x3 mm, semi-oval in shape, the surface is rough during probing . Which test will be the most informative in differential diagnosis of this pathology?

Зондування Probing

Термодіагностика Thermodiagnostics

ЕОД EOD

Вітальне забарвлення Welcoming color

ТЕР- тест TER-test

115 / 200
Батьки у дитини 3-х років відмічають постійний біль у передніх зубах верхньої щелепи. Об’єктивно: коронкова частина 61 має сірий колір, зруйнована. Зондування устя кореневого каналу болісне, супроводжується кровотечею. Перкусія зуба різко болісна. На гіперемованій, набряклій, болісній при пальпації слизовій оболонці в ділянці 61, 62 визначається нориця. Який найбільш вірогідний діагноз? The parents of a 3-year-old child note constant pain in the front teeth of the upper jaw. Objectively: the crown part of 61 is gray in color, destroyed. Root canal mouth probing painful, accompanied by bleeding. Percussion of the tooth is sharply painful. A fistula is detected on the hyperemic, swollen, painful mucous membrane in area 61, 62. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Хронічний гранулюючий періодон-тит Chronic granulating periodontitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

116 / 200
Чоловік 26 років звернувся зі скаргою на часте випадання пломби в зубі на нижній щелепі зліва. Об’єктивно: в 26 на жувально-апроксимальній поверхні дефект твердих тканин коронкової частини на 1/3. Зуб у кольорі не змінений, перкусія безболісна, реакція на холод позитивна, швидко минає після усунення дії подразника. Яка конструкція протеза показана? A 26-year-old man complained of frequent loss of filling in a tooth on the lower jaw on the left. Objectively: at 26, a defect of the hard tissues of the crown part on the chewing-proximal surface by 1/3. The color of the tooth has not changed, percussion is painless, the reaction to cold is positive, it quickly disappears after the stimulus is removed. What design of the prosthesis is shown?

Металокерамічна коронка Ceramic metal crown

3/4 коронка 3/4 crown

Вкладка Tab

Пластмасова коронка Plastic crown

Напівкоронка Half-crown

117 / 200
У дитини 13 років в пунктаті шийних лімфовузлів виявлено гігантські клітини Березовського-Штернберга. Який із перелічених діагнозів підтверджується клітинним складом пункта-ту? A 13-year-old child was found to have Berezovsky-Sternberg giant cells in the punctate of cervical lymph nodes. Which of the listed diagnoses is confirmed by the cellular composition of the punctate?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Актиномікоз лімфовузлів Actinomycosis of lymph nodes

Лімфолейкоз Lympholeukosis

Туберкульозний лімфаденіт Tuberculous lymphadenitis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

118 / 200
Хвора 52 років скаржиться на біль, періодичну появу нориці на яснах в ділянці 15. Зуб лікований 1,5 роки тому з приводу карієсу. Об’єктивно: в 15 пломба. В проекції верхівки кореня нориця, при натисканні виділяється гнійний ексудат. Перкусія зуба болісна. На рентгенограмі кореневий канал не запломбований, біля верхівки кореня осередок деструкції з нечіткими контурами. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient complains of pain, the periodic appearance of a fistula on the gums in area 15. The tooth was treated 1.5 years ago for caries. Objectively: at 15 filling. Fistula in the projection of the apex of the root, purulent exudate is released when pressed. Percussion of the tooth is painful. On the X-ray, the root canal is not sealed, near the apex of the root there is a focus of destruction with indistinct contours. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Хронічний гранулючий періодонтит Chronic granulating periodontitis

Радикулярна кіста Radicular cyst

Загострення гранулематозного пері-одонтиту Aggravation of granulomatous periodontitis

Загострення гранулюючого періо-донтиту Aggravation of granulating periodontitis

119 / 200
У хворої 63 років перелом нижньої щелепи зліва в ділянці ментального отвору. Об’єктивно: повна відсутність зубів. До отримання травми користувалася повними знімними протезами. Яку шину можна використати для іммобілізації відламків? A 63-year-old patient has a fracture of the lower jaw on the left in the area of the mental foramen. Objectively: complete absence of teeth. Before the injury, she used complete removable prostheses. What splint can be used for immobilization of fragments?

Шину Вебера Weber tire

Шину Порта Port Bus

Шину Ванкевич Shynu Vankevich

Шину Васильєва Shynu Vasiliev

Апарат Шура Shura device

120 / 200
Під час профілактичного огляду в дитини 5 років визначено: напіввідкри-тий рот, губи стуляє з напруженням. Прикус тимчасових зубів. Сагітальна щілина 4 мм, однойменне співвідношення іклів та других тимчасових молярів. Верхня зубна дуга V-подібна, нижня - трапецієподібна. Якою повинна бути форма верхньої та нижньої зубної дуг у тимчасовому прикусі? During a preventive examination in a 5-year-old child, it was determined: half-open mouth, lips pursed with tension. Bite of temporary teeth. Sagittal gap of 4 mm, eponymous ratio of canines and second temporary molars. The upper dental arch is V-shaped, the lower - trapezoidal. What should be the shape of the upper and lower dental arches in the temporary bite?

Парабола Parabola

Чотирикутна Quadrangle

Напівеліпс Half-ellipse

Трикутна Triangular

У вигляді напівкола In the form of a semicircle

121 / 200
У чоловіка 48 років на шкірі підборіддя з’явилася пустула, яка швидко розвинулася до щільного, різко болісного інфільтрату розміром 3х5 см. Шкіра над ним синьо-червоного кольору. У центрі три зони некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підпідборіддя збільшені, болісні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 48-year-old man developed a pustule on the skin of his chin, which quickly developed into a dense, sharply painful infiltrate measuring 3x5 cm. The skin above it is blue-red in color. In the center, there are three zones of necrosis around the hair follicles. The lymph nodes under the chin are enlarged, painful. What is the most likely diagnosis?

Нагнійна атерома Suppurative atheroma

Карбункул підборіддя Carbuncle of chin

Бешихове запалення підборіддя Beshich's inflammation of the chin

Фурункул підборіддя Chin furuncle

Актиномікоз шкіри підборіддя Actinomycosis of chin skin

122 / 200
Чоловік 20 років отримав удар в ділянку підборіддя. Непритомності не було. Загальний стан задовільний. Під час огляду: набряк та гематома в ділянці нижньої щелепи з обох боків. Щелепа під час пальпації різко болісна. Відкривання рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в ділянці 44, 43 та 34, 35 зубів. Прикус порушений. Який тип асфіксії може розвинутися в цього хворого? A 20-year-old man was hit in the chin area. There was no unconsciousness. The general condition is satisfactory. During examination: swelling and hematoma in the area of the lower jaw on both sides. Jaw during palpation, it is sharply painful. Opening of the mouth is limited. Rupture of the mucous membrane of the oral cavity in the area of 44, 43 and 34, 35 teeth. The bite is disturbed. What type of asphyxia can develop in this patient?

Обтураційна Obstructive

Аспіраційна Aspirational

Клапанна Valve

Стенотична Stenotic

Дислокаційна Dislocation

123 / 200
Військовослужбовець 50 років звернувся з метою протезування. Об’єктивно: обидві щелепи беззубі, проге-нічне співвідношення щелеп. Який метод постановки слід застосувати в даному випадку? A 50-year-old military man applied for prosthetics. Objectively: both jaws are toothless, the jaws are in a progenic ratio. What staging method should be used in this case?

Скорочення зубної дуги на 2 премо-ляри на нижній щелепі Reduction of the dental arch by 2 premolars on the lower jaw

Висування фронтальних зубів у прогенічному співвідношенні Protrusion of front teeth in progenic ratio

Перехресна заміна жувальних зубів з правого на лівий бік верхньої та нижньої щелеп Cross replacement of chewing teeth from the right to the left side of the upper and lower jaws

Скорочення зубної дуги на 2 премо-ляри на верхній щелепі Reduction of the dental arch by 2 premolars on the upper jaw

У звичайному ортогнатичному прикусі In a normal orthognathic bite

124 / 200
До клініки звернулася жінка 50 років зі скаргою на рухомість зубів. Об’єктивно: зубні ряди верхньої та нижньої щелеп безперервні. 42,41, 31,32 мають рухомість 1 ступеня, атрофiя стінок комірок на 1/3 довжини кореня. У ділянці жувальних зубів виявлено патологічну стертість 1 ступеня, зуби стійкі. Прикус ортогнатичний. Який вид стабілізації 42,41, 31,32 зубів слід застосувати? A 50-year-old woman came to the clinic with a complaint of tooth mobility. Objectively: the tooth rows of the upper and lower jaws are continuous. 42,41, 31,32 have mobility 1st degree, atrophy of the cell walls on 1/3 of the root length. In the area of the chewing teeth, pathological abrasion of the 1st degree was detected, the teeth are stable. The bite is orthognathic. What type of stabilization of teeth 42,41, 31,32 should be used?

Сагітальна Sagittal

Фронтосагітальна Frontosagittal

Парасагітальна Parasagittal

По дузі On an arc

Фронтальна Frontal

125 / 200
Чоловік 40 років звернувся до клініки з метою протезування. Об’єктивно: на верхній щелепі повна втрата зубів. Наявна значна, проте рівномірна атрофія альвеолярного відростка та верхньощелепних горбів, піднебіння плоске. Прикріплення вуздечки, щічних тяжів низьке. Вкажіть тип атрофії щелепи за класифікацією Оксмана: A 40-year-old man applied to the clinic for prosthetics. Objectively: complete loss of teeth on the upper jaw. There is significant, but uniform atrophy of the alveolar process and maxillary humps. the palate is flat. The attachment of the frenum and buccal cords is low. Specify the type of jaw atrophy according to Oxman's classification:

3-й тип 3rd type

4-й тип 4th type

5-й тип 5th type

1-й тип 1st type

2-й тип 2nd type

126 / 200
Хворий 19 років звернувся до травмпункту зі скаргами на асиметрію обличчя, парестезію верхньої губи праворуч, кровотечу з носа. Об’єктивно: виражена асиметрія обличчя за рахунок набряку та гематоми правої нижньої повіки та підочноямко-вої ділянки. Відкривання рота обмежене незначно. Прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом сходинки в ділянці правого вилично-верхньощелепного шва, деформація в ділянці зовнішнього краю правої орбіти та вилично-альвеолярного гребеня, газова крепітація в правій підочноям-ковій ділянці; перкуторно - симптом 'луснутого горіха'. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient came to the trauma center with complaints of facial asymmetry, paresthesia of the upper lip on the right, bleeding from the nose. Objectively: severe facial asymmetry due to edema and hematoma of the right lower eyelid and infraorbital area. Opening of the mouth is slightly limited. The bite is not disturbed. The symptom of a step in the area of the right zygomatic-maxillary suture is palpated, deformation in the area of the outer edge of the right orbit and zygomatic-alveolar ridge, gas crepitation in the right infraorbital area; percussive - a symptom of a 'shelled nut'. What is the most likely diagnosis?

Перелом правої виличної кістки Fracture of the right zygomatic bone

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II Le Faure II fracture of the upper jaw

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній) Fracture of the upper jaw according to Le Fort I (lower)

Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній) Le Faure III maxillary fracture (upper)

Перелом кісток носа Fracture of nasal bones

127 / 200
Хворій 28 років поставлено діагноз: перелом нижньої щелепи в ділянці кута праворуч за межами зубного ряду зі зміщенням. Яким буде план лі- кування? A 28-year-old patient was diagnosed with a fracture of the lower jaw in the area of the corner on the right outside the tooth row with displacement. What will be the treatment plan?

Застосування апарата Рудька Using Rudka's device

Застосування шини Вебера Apply Weber tire

Остеосинтез нижньої щелепи Osteosynthesis of the lower jaw

Накладання шин Тігерштедта із зачіпними петлями Tigerstedt tire overlay with hook loops

Застосування шини Ванкевич Application of Vankiewicz bus

128 / 200
Хворий 64 років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність трохи болючої виразки на боковій поверхні язика, яка з’явилася більше 2-х місяців тому. Об’єктивно: на боковій поверхні язика виразка з припіднятими краями, навколо неї тканини інфільтровані. Визначаються збільшені, спаяні один з одним та оточуючими тканинами підщелепні лімфовузли. Який найбільш вірогідний діагноз? A 64-year-old patient turned to the doctor with complaints about the presence of a slightly painful ulcer on the lateral surface of the tongue, which appeared more than 2 months ago. Objectively: on the lateral surface of the tongue, there is an ulcer with raised edges, tissues are infiltrated around it. Enlarged submandibular lymph nodes fused to each other and surrounding tissues are identified. What is the most likely diagnosis?

Виразково-некротичне ураження при захворюваннях крові Ulcer-necrotic lesion in blood diseases

Сифіліс (твердий шанкр) Syphilis (hard chancre)

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Рак язика Tongue cancer

Туберкульозна виразка Tuberculous ulcer

129 / 200
Хворий 62 років скаржиться на наявність виразок на губі, що утворилися 2 тижні тому і не викликають особливих больових відчуттів. Раніше двічі відмічав утворення подібних елементів, які поступово заживали без лікування. Об’єктивно: на червоній облямівці губи між середньою лінією та кутом рота, на незміненому фоні, дві ерозії діаметром біля 0,5 і 0,3 см, трохи болючі, м’які при пальпації, чисті. Який діагноз найбільш вірогідний? A 62-year-old patient complains of the presence of ulcers on the lip that formed 2 weeks ago and do not cause any particular pain. Previously, he twice noted the formation of similar elements, which gradually healed without treatment. Objectively: on the red border of the lips between the midline and the corner of the mouth, on an unchanged background, two erosions with a diameter of about 0.5 and 0.3 cm, slightly painful, soft on palpation, clean. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті Manganotti abrasive precancerous cheilitis

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

Хронічний рецидивний герпес Chronic recurrent herpes

Вульгарна пухирчатка Vulgar pemphigus

130 / 200
Чоловік 45 років звернувся зі скаргами на новоутворення на нижній щелепі. У стаціонарі виконана операція. Отримано такий гістологічний опис: строма складається з сполучної тканини, паренхіма - з епітеліальних тяжів із циліндричними та зірчастими клітинами. Для якого утворення характерна така мікроскопічна картина? A 45-year-old man complained of a neoplasm on the lower jaw. An operation was performed in the hospital. The following histological description was obtained: the stroma consists of connective tissue, the parenchyma - of epithelial cords with cylindrical and stellate cells. What formation is characterized by such a microscopic picture?

Остеобластокластоми Osteoblastoclastomas

Остеодистрофії нижньої щелепи Osteodystrophies of the lower jaw

Амелобластоми нижньої щелепи Ameloblastomas of the lower jaw

Еозинофільної гранульоми Eosinophilic granuloma

Фіброзної дисплазії нижньої щелепи Fibrous dysplasia of the lower jaw

131 / 200
Після розгортання спеціалізованого шпиталю у період бойових дій виникла необхідність у поповненні витратних зуботехнічних матеріалів. У який комплект їх слід вкласти? After the deployment of a specialized hospital during hostilities, it became necessary to replenish consumable dental materials. In which kit should they be put?

УЧ UT

ЗТ-3 ЗТ-3

ЗВ ZV

ЗТ-1 ЗТ-1

ЗТ-2 ЗТ-2

132 / 200
Хвора 36 років звернулася зі скаргами на гострий постійний біль у зубах верхньої щелепи, підвищену температуру тіла. 26 зуб неодноразово лікувався, решта зубів інтактні. Після рентгенологічного обстеження встановлено діагноз: гострий одонтогенний гайморит. Визначте найбільш ефективний метод лікування: A 36-year-old patient complained of acute constant pain in the teeth of the upper jaw, elevated body temperature. The 26th tooth was treated several times, the rest of the teeth are intact. After an X-ray examination, the diagnosis was established : acute odontogenic sinusitis. Determine the most effective method of treatment:

Видалення причинного зуба та медикаментозна терапія Removal of the causative tooth and drug therapy

Медикаментозна терапія Drug therapy

Пункція гайморової порожнини та медикаментозна терапія Puncture of the maxillary cavity and drug therapy

Гайморотомія за Колдуел-Люком Chimmorotomy according to Caldwell-Luke

Медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування Drug and physiotherapy treatment

133 / 200
Хворий 62 років звернувся зі скаргами на біль в жувальних м’язах, утруднене пережовування їжі, які пов’язує з носінням повних знімних протезів, виготовлених місяць тому. Об’єктивно: змикання губ дещо утруднене, вираз обличчя напружений, носо-губні борозни згладжені, під час змикання штучні зуби 'постукують'. Яка помилка найбільш вірогідно допущена під час визначення нейтрального співвідношення щелеп? A 62-year-old patient complained of pain in the masticatory muscles, difficulty in chewing food, which he associated with wearing complete removable prostheses made a month ago. About 'objectively: the closing of the lips is somewhat difficult, the facial expression is tense, the nasolabial furrows are smoothed, the artificial teeth 'knock' when closing. What mistake is most likely made when determining the neutral ratio of the jaws?

Визначена передня оклюзія Defined anterior occlusion

Збільшення міжальвеолярної висоти Increase in interalveolar height

Неправильно визначена протетична площина Incorrectly defined prosthetic plane

Визначена бічна оклюзія Defined lateral occlusion

Зменшення міжальвеолярної висоти Reduction of interalveolar height

134 / 200
У дівчини 17 років на вестибулярній поверхні різців нижньої та верхньої щелеп, молярів виявлені численні плями молочного кольору, симетрично розташовані, безболісні під час зонду- вання. Який найбільш імовірний діагноз? In a 17-year-old girl, numerous milk-colored spots were found on the vestibular surface of the incisors of the lower and upper jaws, molars, symmetrically located, painless during probing. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Гіпоплазія емалі Enamel hypoplasia

Ерозія емалі Enamel erosion

Початковий карієс Initial caries

Некроз емалі Enamel necrosis

135 / 200
Дівчинка 6 років. Скарги на неправильне розташування нижніх зубів. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне. В порожнині рота: всі різці на верхній та нижній щелепі постійні, перші постійні моляри прорізалися, ключ оклюзії збережений, 12 і 22 повернуті навколо осі та розташовані вестибулярно. Яка можлива причина даної деформації? 6-year-old girl. Complaints about the incorrect location of the lower teeth. Objectively: the face is symmetrical, proportional. In the oral cavity: all incisors on the upper and lower jaw are permanent, the first permanent molars have erupted, the key of occlusion is preserved, 12 and 22 are rotated around the axis and located vestibularly. What is the possible cause of this deformity?

Шкідливі звички: смоктання пальців, закушування нижньої губи Harmful habits: sucking fingers, biting the lower lip

Раннє прорізування постійних зубів Early eruption of permanent teeth

Затримка резорбції коренів молочних зубів Delayed root resorption of primary teeth

Затримка прорізування постійних зубів Delay of eruption of permanent teeth

Звуження зубного ряду верхньої щелепи Narrowing of the tooth row of the upper jaw

136 / 200
До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами на неправильне розміщення в дитини верхнього переднього зуба. Об’єктивно: 21 знаходиться в вестибулярному положенні, місця для нього в зубній дузі достатньо. На ортопантомограмі: перешкод для переміщення 21 орально не виявлено. Які з перелічених орто-донтичних апаратів необхідно використати для лікування даної аномалії? The parents of a 10-year-old boy turned to the orthodontist with complaints about the incorrect placement of the child's upper front tooth. Objectively: 21 is in the vestibular position, places for it is sufficient in the dental arch. On the orthopantomogram: no obstacles to the movement of 21 orally were detected. Which of the listed orthodontic devices should be used to treat this anomaly?

Апарат Василенка Vasylenko's device

Апарат Курляндського Apparatus of Kurlyandsky

Капу Шварца Schwartz Kapu

Піднебінну пластинку з вестибулярною дугою Palate plate with vestibular arch

Пружинячу дугу Енгля Engle spring arc

137 / 200
Яка кратність проведення проти-рецидивних заходів у дітей при хронічному паренхіматозному паротиті в умовах диспансерного забезпечення? What is the frequency of anti-recurrence measures in children with chronic parenchymal parotitis in dispensary care?

Раз на рік Once a year

Щомісяця Monthly

Раз на два місяці Once every two months

Два рази на рік Twice a year

Після загострення After exacerbation

138 / 200
У пацієнта 25 років виявлені вогнища некрозу впродовж ясеневого краю на обох щелепах. Веде безладний образ життя, вживає наркотики. Протягом останнього місяця вїдзначає слабкїсть, постійне підвищення температури тіла до 37,3 - 37,50С, проноси, зниження ваги на 15 кг. Шкіра обличчя із землистим відтінком. Виглядає старшим за свої роки. Підщелепні, підбо-рідочні, шийні та пахвові лімфовузли збільшені, безболісні, рухливі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient had foci of necrosis along the gum line on both jaws. He leads a disordered lifestyle, uses drugs. During the last month, he has been experiencing weakness, a constant rise in body temperature to 37.3 - 37.50C, diarrhea, weight loss of 15 kg. The skin of the face has an earthy hue. He looks older than his years. The submandibular, submental, cervical and axillary lymph nodes are enlarged, painless, mobile. What is the most likely diagnosis?

СНЩ TLS

Гінгівіт Венсана Vincent's gingivitis

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Гострий лейкоз Acute leukemia

139 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на біль у 26, що виникає під час приймання гарячої їжі, неприємний запах з рота. В анамнезі: періодично виникає спонтанний біль. Об‘єктивно: в 26 глибока каріозна порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Перкусія чутлива, зондування та термодіагностика безболісні. ЕОД - 70 мкА. Який з методів лікування буде оптимальним в даному випадку? The patient complained of pain at 26, which occurs when eating hot food, bad breath. History: periodic spontaneous pain. Objectively : in 26, a deep carious cavity communicating with the cavity of the tooth. Percussion is sensitive, probing and thermodiagnostics are painless. EOD - 70 μA. Which of the treatment methods would be optimal in this case?

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Девітальна ампутація Devital amputation

Консервативний Conservative

Вітальна ампутація Vital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

140 / 200
Хвора 45 років скаржиться на печію та сухість в роті. Печія посилюється під час їжі. Об’єктивно: набряк язика, спинка язика вкрита білим нальотом, який частково знімається шпателем. Біля 10 років хворіє на цукровий діабет. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: A 45-year-old patient complains of heartburn and dry mouth. The heartburn worsens when eating. Objectively: swelling of the tongue, the back of the tongue is covered with a white plaque that is partially removed with a spatula. He has been suffering from diabetes for about 10 years. Indicate the most likely diagnosis:

Ілосодинія Ilosodynia

Десквамативний глосит Desquamative glossitis

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Лейкоплакія Leukoplakia

Хронічний кандидоз Chronic candidiasis

141 / 200
Хворий 40 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 22 зубі. Об’єктивно: на медіальній поверхні 22 зуба - глибока каріозна порожнина IV класу; при зондуванні незначний біль. Який матеріал доцільно використати для пломбування 22 зуба? A 40-year-old patient complains about the presence of a carious cavity in tooth 22. Objectively: on the medial surface of tooth 22 there is a deep carious cavity of class IV; slight pain during probing. What material should be used for filling the 22nd tooth?

Склоіономерний цемент хімічного тверднення Glass ionomer cement of chemical hardening

Алюмосилікатний цемент Aluminosilicate cement

Силікатно-фосфатний цемент Silicate-phosphate cement

Склоіономерний цемент світлового тверднення Light-curing glass ionomer cement

Композиційний матеріал світлового тверднення Light Curing Composite Material

142 / 200
Хворий 40 років звернувся з метою видалення 25. Який метод знеболення треба застосувати? A 40-year-old patient applied to remove 25. What method of analgesia should be used?

Одностороння центральна анестезія Unilateral central anesthesia

Одностороння туберальна, інфраор-бітальна та палатинальна анестезія Unilateral tuberal, infraorbital and palatal anesthesia

Одностороння туберальна та палатинальна анестезія Unilateral tuberal and palatal anesthesia

Одностороння інфраорбітальна та різцева анестезія Unilateral infraorbital and incisal anesthesia

Одностороння інфраорбітальна та палатинальна анестезія Unilateral infraorbital and palatal anesthesia

143 / 200
Хворий 45 років звернувся з метою хірургічної санації ротової порожнини. Повністю зруйнований 36. Яку анестезію краще провести для знеболення при видаленні 36? A 45-year-old patient applied for surgical rehabilitation of the oral cavity. Completely destroyed 36. What kind of anesthesia is best for pain relief when removing 36?

Торусальну Torusalnu

За Берше-Дубовим By Bershe-Dubov

Інфільтраційну Infiltration

Мандибулярну Mandibular

Ментальну Mental

144 / 200
Хворий 48 років з’явився для видалення 35 з приводу загострення хронічного періодонтиту. Вкажіть кращий метод периферійної провідникової анестезії: A 48-year-old patient presented for extraction of 35 due to exacerbation of chronic periodontitis. Specify the best method of peripheral conduction anesthesia:

Ментальна Mental

Плексуальна Plexual

Позаротова мандибулярна Extraoral mandibular

Інфільтраційна Infiltration

Торусальна Torusalna

145 / 200
Хворому 45 років показана операція видалення 38. Рот відкривається на 1см. Яке знеболення повинен провести хірург-стоматолог? A 45-year-old patient is shown an operation to remove 38. The mouth opens 1 cm. What kind of anesthesia should the dental surgeon perform?

Підскуловий метод за Берше-Дубовим Inframental method according to Bershe-Dubov

Торусальна Torusalna

Центральна підскуло-криловидним методом Central subzygomatic-pterygoid method

Мандибулярна внутрішьоротовим методом Mandibular by intraoral method

Мандибулярна позаротовим методом Mandibular extraoral method

146 / 200
Хворому показане видалення 46. Коронка зуба збережена, відкривання рота вільне. Виберіть оптимальний метод провідникового знеболення та інструментарій: The patient is shown the removal of 46. The crown of the tooth is preserved, the mouth can be opened freely. Choose the optimal method of conductive analgesia and instrumentation:

Торусальна анестезія, клювоподібні щипці з шипиками на щічках Torusal anesthesia, beak-like forceps with spikes on the cheeks

Мандибулярна анестезія, прямий та кутовий елеватор; клювоподібні щипці з щічками, що сходяться Mandibular anesthesia, straight and angular elevator; beak forceps with converging cheeks

Торусальна анестезія; прямий та кутовий елеватор; клювоподібні щипці з щічками, Torusal anesthesia; straight and angular elevator; beak forceps with cheeks,

Анестезія за Берше-Дубовим, кутовий та прямий елеватор Anesthesia according to Bershe-Dubov, angular and straight elevator

Мандибулярна та щічна анестезія; прямий елеватор, зігнуті по площині клювоподібні щипці Mandibular and buccal anesthesia; straight elevator, plane-bent beak forceps

147 / 200
147. Жінка 56 років звернулася до хірурга-стоматолога для видалення 17 Який інструментарій для видалення Ви оберете? 147. A 56-year-old woman turned to a dental surgeon for the removal of 17. Which toolkit would you choose for removal?

Прямі щипці Straight Pliers

S-подібні щипці S-shaped forceps

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

148 / 200
Хлопчик 6 років направлений терапевтом-стоматологом для видалення 51 зуба з приводу фізіологічної рухливості. Які інструменти необхідно використати в цьому випадку? A 6-year-old boy is referred by a dental therapist for extraction of 51 teeth due to physiological mobility. What tools should be used in this case?

Прямі щипці Straight forceps

Кутовий елеватор Corner elevator

Щипці, зігнуті по площині Pliers bent in a plane

Прямий елеватор Direct elevator

Клювоподібні щипці з щічками, що не сходяться Beak-shaped forceps with non-converging cheeks

149 / 200
Чоловік 28 років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 38. Який інструментарій треба вибрати для видалення? A 28-year-old man turned to a dental surgeon for the removal of 38. What instrument should be chosen for removal?

Клювоподібні щипці, зігнуті по площині Beak-shaped forceps bent in a plane

Клювоподібні щипці з шипами Beak-shaped forceps with spikes

Байонети кореневі Root Bayonets

Клювоподібні щипці з щічками, що не сходяться Beak-shaped forceps with non-converging cheeks

Клювоподібні щипці з щічками, що сходяться Beak-shaped forceps with converging cheeks

150 / 200
Хворий 35 років звернувся для видалення 14 з приводу загострення хронічного періодонтиту після безуспішного терапевтичного лікування. Який Ваш вибір інструментарію для видалення? A 35-year-old patient applied for extraction of 14 due to exacerbation of chronic periodontitis after unsuccessful therapeutic treatment. What is your choice of instrumentation for extraction?

S-подібні праві щипці S-shaped right forceps

Штикоподібні коронкові щипці Bayone-shaped crown forceps

Штикоподібні кореневі щипці Bayonet root forceps

Прямі щипці Straight Pliers

S- подібні щипці S-shaped forceps

151 / 200
Хворий 48 років скаржиться на біль постійного характеру в ділянці 28. Хворіє 3 доби. Коронка 28 зруйнована. За допомогою яких щипців можна видалити корені 28? A 48-year-old patient complains of constant pain in area 28. He has been sick for 3 days. Crown 28 is destroyed. What forceps can be used to remove roots 28?

Клювовидні щипці Beakoid forceps

S-подібні коронкові S-shaped crown

Прямі щипці Straight Pliers

Щипці для восьмих верхніх зубів Pliers for the eighth upper teeth

Байонетні щипці Bayonet forceps

152 / 200
Хворій 25 років з хронічним глибоким карієсом 46 зуба було поставлено пломбу зі срібної амальгами, що мала на дні прокладку з фосфат-цементу товщиною 0,5 мм. Через добу з’явився короткочасний біль від термічних подразників. Які негативні якості амальгами спричинили появу болю? A 25-year-old patient with chronic deep caries of 46 teeth had a filling made of silver amalgam, which had a 0.5 mm phosphate-cement pad at the bottom. A day later short-term pain from thermal stimuli appeared. What negative qualities of amalgam caused the pain to appear?

Висока теплопровідність High thermal conductivity

Відсутність адгезії Lack of adhesion

Токсична дія ртуті Toxic action of mercury

Токсична дія окисів Toxic action of oxides

Тривале твердіння пломби Long hardening of the seal

153 / 200
Хлопчик 11 років скарг не має. Об’єктивно: у 46 значна каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. Перкусія зуба безболісна, слизова оболонка в ділянці проекції верхівок коренів 46 без змін. Зондування устя кореневих каналів безболісне. Який найбільш вірогідний діагноз? An 11-year-old boy has no complaints. Objectively: at 46, a significant carious cavity is connected to the cavity of the tooth. Percussion of the tooth is painless, the mucous membrane in the area of the projection of the root tips 46 unchanged. Probing the mouth of root canals is painless. What is the most likely diagnosis?

Хронічний пульпіт Chronic pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

Хронічний періодонтит Chronic periodontitis

Гострий періодонтит Acute periodontitis

154 / 200
У дитини 8 років спостерігається набряк у піднижньощелепній ділянці, рот відкривається на 1,5 см, подальше відкривання утруднене, температура тіла 37,60С, перехідна складка згладжена вестибулярно, набрякла, гіпере-мована. У 84, 85 зубах пломби, перкусія безболісна. 84 - рухомість I ступеня. Яким є найбільш вірогідний діагноз? An 8-year-old child has swelling in the submandibular area, the mouth opens 1.5 cm, further opening is difficult, body temperature is 37.60C, the transitional fold is smoothed vestibularly, swollen, hypere-moved. There are fillings in teeth 84, 85, percussion is painless. 84 - mobility of the 1st degree. What is the most likely diagnosis?

Хронічний одонтогенний періостит Chronic odontogenic periostitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий одонтогенний періостит Acute odontogenic periostitis

Хронічний одонтогенний остеомієліт Chronic odontogenic osteomyelitis

155 / 200
Хворому 65 років виготовляється знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначена центральна оклю-зія. Який клінічний етап протезування має бути наступним? A 65-year-old patient is being made a removable partial prosthesis for the upper jaw. Central occlusion is determined. What clinical stage of prosthetics should be next?

Перевірка воскової композиції протеза Checking the wax composition of the prosthesis

Корекція протеза Prosthesis correction

Зняття відбитків Removal of fingerprints

Здача протеза Delivery of prosthesis

Виготовлення гіпсових моделей Making plaster models

156 / 200
Хворий 50 років звернувся з приводу протезування зубів. Об’єктивно: зубна формула 44 43 42 41,31 32 33 34. Зуби інтактні, коронки високі, рухомість II ступеня. Яку конструкцію зубного протеза краще застосувати? A 50-year-old patient applied for dental prosthetics. Objectively: dental formula 44 43 42 41.31 32 33 34. Teeth intact, crowns high, mobility II degree. What construction of a dental prosthesis is better to use?

Пластинковий протез із утримуючими кламерами Plate prosthesis with retaining clips

Пластинковий протез із опорними кламерами Plate prosthesis with support clamps

Знімний мостоподібний протез Removable bridge prosthesis

Бюгельний протез із шинуючими елементами Bugel prosthesis with splinting elements

Пластинковий протез із опорно-утримуючими кламерами Plate prosthesis with supporting and holding clasps

157 / 200
Хворий 20 років 3 години тому отримав ножове поранення в ділянку лівої щоки. Спостерігалася кровотеча, яка припинилася на момент огляду. Об’єктивно: у ділянці лівої щоки виповнена згустком рана з рівними краями, розміром 4х1 см, яка не проникає в ротову порожнину. Накладання яких швів показане цьому хворому? A 20-year-old patient was stabbed 3 hours ago in the area of the left cheek. Bleeding was observed, which stopped at the time of examination. Objectively: the area of the left cheek is filled with a clot a wound with smooth edges, 4x1 cm in size, which does not penetrate into the oral cavity. What sutures are indicated for this patient?

Ранні вторинні Early Secondary

Первинні розвантажуючі Primary unloaders

Первинні зближуючі Primary convergents

Первинні глухі Primary Deaf

Первинні спрямовуючі Primary referrers

158 / 200
Чоловіку 30 років планується виготовлення штифтової куксової вкладки на 36 із наступним покриттям коронкою. Об’єктивно: коронка 36 зруйнована до рівня ясен, перкусія безболісна. На рентгенограмі: канали запломбовані до верхівки. Зміни в переапікаль-них тканинах відсутні. Яку оптимальну кількість штифтів слід виготовити цьо- му пацієнту? A 30-year-old man is scheduled to make a 36-pin stump insert followed by a crown. Objectively: the 36 crown is destroyed to the level of the gums, percussion is painless. On the radiograph: canals sealed to the apex. There are no changes in the periapical tissues. What is the optimal number of pins to be made for this patient?

Чотири Four

Три Three

Один One

П’ять Five

Два Two

159 / 200
Хворому 25 років встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс 43. Об’єктивно: каріозна порожнина знаходиться на вестибулярній поверхні 43 в пришийковій ділянці, нижче рівня ясен. Визначте оптимальний постійний пломбувальний матеріал: A 25-year-old patient was diagnosed with chronic deep caries 43. Objectively: the carious cavity is located on the vestibular surface 43 in the cervical area, below the level of the gums. Determine the optimal permanent filling material:

Композит хімічної полімеризації Chemical polymerization composite

Композит світлової полімеризації Light polymerization composite

Силікофосфатний цемент Silica phosphate cement

Амальгама Amalgam

Компомер Compomer

160 / 200
Хворий скаржиться на тривалі больові напади в зубах нижньої щелепи зліва. Біль іррадіює у вухо, потилицю і посилюється під час приймання холодної та гарячої їжі. Об’єктивно: у 36 на апроксимально-медіальній поверхні глибока каріозна порожнина. Зондування болісне по всьому дну і викликає напад болю. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of long-lasting pain attacks in the teeth of the lower jaw on the left. The pain radiates to the ear, the back of the head and intensifies when taking cold and hot food. Objectively: in 36 a deep carious cavity on the proximal-medial surface. Probing is painful throughout the bottom and causes an attack of pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

161 / 200
Пацієнту проводиться примірка металевого каркасу металокерамічного мостоподібного протеза. Якою повинна бути мінімальна товщина металевого ковпачка із КХС при виготовленні опорної металокерамічної коронки? The patient is being tried on the metal frame of a metal-ceramic bridge prosthesis. What should be the minimum thickness of the metal cap from KHS when making a supporting metal-ceramic crown?

0,1 мм 0.1 mm

0,5 мм 0.5 mm

0,8 мм 0.8 mm

0,3 мм 0.3 mm

0,4 мм 0.4 mm

162 / 200
Чоловік 37 років скаржиться на естетичний дефект у верхніх фронтальних зубах. Об’єктивно: на вестибулярних поверхнях 11,12,21,22 неглибокі чашоподібні дефекти емалі овальної форми. Дно щільне, світле. Зондування та холодова проба безболісні. Який метод лікування є найбільш оптимальним? A 37-year-old man complains of an aesthetic defect in the upper front teeth. Objectively: on the vestibular surfaces 11, 12, 21, 22 there are shallow cup-shaped enamel defects of an oval shape. The bottom is dense, light. Probing and a cold test are painless. What method of treatment is the most optimal?

Пломбування Sealing

Зішліфовування Sanding

Лікування не потрібне No treatment required

Протезування Prosthetics

Ремінералізуюча терапія Remineralizing therapy

163 / 200
Чоловік 25 років скаржиться на свербіж та почервоніння шкіри в щічній області. Початок захворювання пов’язує з травмування шкіри під час гоління. Об’єктивно: загальна слабкість, кволість, температура 39,0°С*. У щічній області ділянка шкіри гіпере-мована, межі чіткі. На гіперемованій поверхні наявні пухирі із серозною рідиною. Яким є найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old man complains of itching and redness of the skin in the cheek area. The onset of the disease is associated with trauma to the skin during shaving. Objectively: general weakness, frailty , temperature 39.0°С*. In the buccal area, the skin area is hyperemic, the boundaries are clear. There are blisters with serous fluid on the hyperemic surface. What is the most likely diagnosis?

Бешихове запалення обличчя Beshikov inflammation of the face

Стрептодермія Streptoderma

Фурункул Furnish

Флегмона щічної області Buccal phlegmon

Сибірка Anthrax

164 / 200
Хворий 65 років скаржиться на незадовільну фіксацію повного знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Протез було виготовлено вперше 6 років тому. Об’єктивно: балансування і погана фіксація знімного протеза. Що спричинило такий стан? A 65-year-old patient complains of unsatisfactory fixation of a complete removable plate prosthesis on the upper jaw. The prosthesis was made for the first time 6 years ago. Objectively: balancing and poor fixation of the removable prosthesis What caused this condition?

Зміна кольору базисної пластмаси Changing the color of the base plastic

Затирання штучних зубів Grinding artificial teeth

Втрата окремих зубів-антагоністів Loss of individual antagonistic teeth

Атрофія кісткової основи тканин протезного ложа Atrophy of the bone base of the tissues of the prosthetic bed

Поганий гігієнічний стан знімного протеза Poor hygienic condition of the removable prosthesis

165 / 200
Хворому 45 років після препарування зубів під металокерамічні коронки потрібно зняти відбитки. Який від-битковий матеріал потрібний? A 45-year-old patient needs impressions to be removed after tooth preparation for metal-ceramic crowns. What impression material is needed?

Еластик Elastic

Репін Repin

Сіеласт Sielast

Стенс Stens

Стомальгін Stomalgin

166 / 200
Пацієнт 6 років. Загальний стан середньої важкості, температура тіла 38,5° C. Об’єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухлості правої щоки в нижній третині та правій підщелепній ділянці. Відкривання рота вільне, деформація альвеолярного відростка в ділянці 83,84,85 з обох боків. Зазначені зуби рухомі, перкусія різко позитивна. Яким є найбільш вірогідний діагноз? Patient 6 years old. General condition of average severity, body temperature 38.5° C. Objectively: facial asymmetry due to swelling of the right cheek in the lower third and right in the submandibular area. Mouth opening is free, deformation of the alveolar process in area 83,84,85 on both sides. The indicated teeth are mobile, percussion is sharply positive. What is the most likely diagnosis?

Гематогенний остеомієліт Hematogenous osteomyelitis

Гострий одонтогенний остеомієліт Acute odontogenic osteomyelitis

Флегмона підщелепного трикутника Phlegmon of the submandibular triangle

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Гострий гнійний періостит Acute purulent periostitis

167 / 200
Батьки 2,5-річної дитини скаржаться на руйнування в неї передніх зубів верхньої щелепи протягом кількох місяців. Об’єктивно: на контактних і вестибулярних поверхнях 52,51,61,62 каріозні порожнини в межах плащового дентину, виповнені розм’якшеним пігментованим дентином, який легко знімається екскаватором. Який найбільш імовірний діагноз? The parents of a 2.5-year-old child complain about the destruction of the front teeth of the upper jaw for several months. Objectively: on the contact and vestibular surfaces 52,51, 61,62 carious cavities within mantle dentin, filled with softened pigmented dentin, which is easily removed with an excavator. What is the most likely diagnosis?

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Гострий середній карієс Acute medium caries

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний поверхневий карієс Chronic surface caries

Хронічний середній карієс Chronic middle caries

168 / 200
Хворий 43 років скаржиться на рухомість 34, 36, 37, виділення гною з ямки видаленого 35. 1,5 місяця тому зроблено розріз по перехідній складці та видалено 35. Об’єктивно: у лівій щічній ділянці щільна припухлість м’яких тканин, лімфовузли лівої підщелепної ділянки збільшені, слабоболісні. Слизова альвеолярного відростка в ділянці 34, 36, 37 набрякла, синюшного кольору. По перехідній складці нориця з грануляціями, які виступають. У ямці видаленого 35 гнійні грануляції. Яким є найбільш вірогідний діагноз? A 43-year-old patient complains of the mobility of 34, 36, 37, discharge of pus from the pit of the removed 35. 1.5 months ago, an incision was made along the transition fold and 35 was removed. Objectively: in the left buccal area there is a dense swelling of the soft tissues, the lymph nodes of the left submandibular area are enlarged, slightly painful. The mucous membrane of the alveolar process in the area 34, 36, 37 is swollen, bluish in color. Along the transition fold, a fistula with protruding granulations. In the fossa removed 35 purulent granulations. What is the most likely diagnosis?

Хронічний рецидивний періостит Chronic recurrent periostitis

Хронічний дифузний остеомієліт Chronic diffuse osteomyelitis

Хронічний альвеоліт Chronic alveolitis

Загострення обмеженого пародонти-ту Exacerbation of limited periodontal disease

Хронічний обмежений остеомієліт Chronic limited osteomyelitis

169 / 200
Чоловік 25 років звернувся до клініки на 4-й день після травми обличчя зі скаргами на біль у нижній щелепі з обох боків, утруднене ковтання і дихання. Об’єктивно: незначна припухлість в ділянці підборіддя, зубні ряди цілі, але фрагмент 44 43 42 41 31 32 33 34 зміщений вниз та назад. Одномомен-тна репозиція відламка не дає бажаного результату. Який апарат необхідно застосувати для репозиції відламка? A 25-year-old man came to the clinic on the 4th day after a facial injury with complaints of pain in the lower jaw on both sides, difficulty swallowing and breathing. Objectively : slight swelling in the area of the chin, the tooth rows are intact, but the fragment 44 43 42 41 31 32 33 34 is displaced downward and backward. One-time repositioning of the fragment does not give the desired result. What device should be used for repositioning the fragment?

Апарат Бетельмана Betelman apparatus

Апарат Вебера Weber apparatus

Однощелепну капову шину з важелями за Курляндським Single-jaw cap tire with levers according to Courland

Апарат Шура Shura device

Апарат Поста Post's device

170 / 200
Хворий 49 рокїв скаржиться на прогресуюче утруднене відкривання рота, болїсне ковтання злїва, рїзке погіршення загального стану, підвищення температури до 39,30 С. Виникненню такого стану передував гострий бїль в зруйнованому 38. Об’єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфовузли зліва збільшені, болісні під час пальпації. Пальпація під лівим кутом нижньої щелепи та в лівій позадуще-лепній ділянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво значно обмежені. Спостерігаються гіперемія та інфільтрація лівої крило-щелепної складки. Яким є найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient complains of progressively difficult opening of the mouth, painful swallowing of water, sharp deterioration of the general condition, temperature rise to 39.30 C. The occurrence of this condition was preceded by acute pain in the destroyed 38. Objectively: the face is symmetrical, the submandibular lymph nodes on the left are enlarged, painful during palpation. Palpation under the left corner of the lower jaw and in the left postorbital area causes sharp pain. Opening the mouth and lateral movements to the left are significantly limited. There is hyperemia and infiltration of the left pterygoid fold. What is the most likely diagnosis?

Флегмона навкологлоткового простору Phlegmon of the peripharyngeal space

Флегмона піднижньощелепного простору Phlegmon of the submandibular space

Абсцес щелепно-язикового жолобка Abscess of the maxillolingual groove

Флегмона позадущелепної ділянки Phlegmon of the extramaxillary area

Флегмона крило-щелепного простору Phlegmon of the pterygo-maxillary space

171 / 200
Хворій 50 років виготовляється ін-традентальна шина на 33, 32, 31, 41, 42, 43. Під час її припасування у порожнині рота з кореневого каналу 41 виникла кровотеча. Яка найбільш вірогідна причина цього? A 50-year-old patient is made an intradental splint for 33, 32, 31, 41, 42, 43. During its fitting in the oral cavity from the root canal 41 arose bleeding. What is the most likely cause of this?

Перфорація коронки зуба Perforation of tooth crown

Пошкодження біфуркації коренів Root bifurcation damage

Перфорація стінки каналу кореня Perforation of the root canal wall

Травмування ясенного краю Gingival margin injury

Травмування пульпи зуба Tooth pulp injury

172 / 200
Хворий 13 років скаржиться на спонтанний короткочасний гострий біль нападоподібного характеру в ділянці 36, що виник напередодні і посилюється під час приймання їжі. Об’єктивно: в 36 глибока каріозна порожнина на жувальній поверхні. Порожнина зуба закрита, зондування дна болісне в одній точці. Від холодового подразника виникає біль, що проходить повільно. Реакція на перкусію безболісна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old patient complains of spontaneous, short-term acute pain of an attack-like nature in area 36, which occurred the day before and worsens when eating. Objectively: in 36, deep carious a cavity on the chewing surface. The cavity of the tooth is closed, probing the bottom is painful at one point. A cold stimulus causes pain that passes slowly. The reaction to percussion is painless. What is the most likely diagnosis?

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

Гострий обмежений пульпіт Acute limited pulpitis

Гострий глибокий карієс Acute deep caries

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гіперемія пульпи Pulp hyperemia

173 / 200
Хворий 14 років звернувся зі скаргами на слабко виражений, ниючий біль, без іррадіації, в нижній щелепі зліва в ділянці 37 При огляді на жувальній поверхні 37 - глибока каріозна порожнина, з’єднана з пульповою камерою. Зондування безболісне, реакція на термічні подразники відсутня, вертикальна перкусія позитивна. На рентгенограмі в ділянці 37 змін немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 14-year-old patient complained of mild, aching pain, without radiation, in the lower jaw on the left in area 37. When examining the chewing surface, 37 is a deep carious cavity , connected to the pulp chamber. Probing is painless, there is no reaction to thermal stimuli, vertical percussion is positive. There are no changes in the radiograph in the 37th area. What is the most likely diagnosis?

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий серозний періостит Acute serous periostitis

174 / 200
Хворому 22 років призначена від-новлювальна операція з приводу нижньої мікрогнатії. Яким одномомен-тним оперативним втручанням має бути доповнена остеотомія при даній патології? A 22-year-old patient is scheduled for reconstructive surgery for lower micrognathia. What one-time surgical intervention should osteotomy be supplemented with this pathology?

Приживлення м’яза Muscle grafting

Імплантація Implantation

Кісткова пластика Bone plasty

Пересадка шкірного лоскута Skin flap transplant

Пересадка фасції Fascia transplant

175 / 200
Хворий звернувся зі скаргами на постійний гострий біль, що посилюється при дотику до зуба на нижній щелепі зліва, відчуття вирослого зуба. Раніше був самочинний гострий біль, що посилювався від холодного. Рентгенологічних змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complained of a constant sharp pain that worsened when touching a tooth on the lower jaw on the left, a feeling of an overgrown tooth. Previously there was a spontaneous sharp pain that worsened from cold. No X-ray changes were detected. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний періодонтит Acute purulent periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

176 / 200
Пацієнтка 42 років звернулася до стоматолога з приводу рухомості 32, 31, 41, 42. Об’єктивно: рухомість І-ІІ ступеня вказаних зубів. З анамнезу: алергічні реакції на стоматологічні металеві сплави та базисні пластмаси. Яку методику шинування рухомих зубів можна застосувати? A 42-year-old patient consulted a dentist about the mobility of 32, 31, 41, 42. Objectively: mobility of the I-II degrees of the indicated teeth. From the anamnesis: allergic reactions to dental metal alloys and base plastics. What method of splinting mobile teeth can be used?

Самотвердіюча пластмаса 'Протакрил-М' Protacryl-M self-hardening plastic

Золоті штампованi коронки Gold Stamped Crowns

Ribbond-система Ribbond system

Металокерамічні коронки Metal-ceramic crowns

Металопластмасовi коронки Metal-plastic crowns

177 / 200
Хворий 52 років скаржиться на стирання зубів, естетичний дефект, підвищену чутливість до температурних подразників. Об’єктивно: всі зуби стерті на 1/3 довжини коронки, міжальвео-лярна висота знижена на 5-6 мм. Всі зуби стійкі. Якими конструкціями доцільно відновити міжальвеолярну висоту? A 52-year-old patient complains of wear of teeth, an aesthetic defect, increased sensitivity to temperature stimuli. Objectively: all teeth are worn by 1/3 of the length of the crown, interalveo- the alveolar height is reduced by 5-6 mm. All teeth are stable. What structures are appropriate to restore the interalveolar height?

Пластмасові коронки Plastic crowns

Штамповано-паяні коронки Stamped-soldered crowns

Тричвертні коронки Three-quarter crowns

Напівкоронки Half crowns

Суцільнолиті коронки Solid crowns

178 / 200
У хворого впродовж останньої ночі відмічалися напади болю в правій половині обличчя. Біль пульсуючий, різкий, нестерпний, майже постійний, не вщухав, лише дещо зменшувалася його інтенсивність. Від теплого полоскання біль різко посилюється. Об’єктивно: в 17 в пришийковій ділянці пломба з композита. На холодну воду біль заспокоюється. Перкусія 17 болісна. Який найбільш вірогідний діагноз? During the last night, the patient had attacks of pain in the right half of the face. The pain was throbbing, sharp, unbearable, almost constant, did not subside, only slightly decreased in intensity. From after warm rinsing, the pain increases sharply. Objectively: at 17, there is a composite filling in the cervical region. Cold water relieves the pain. Percussion at 17 is painful. What is the most likely diagnosis?

Гострий правосторонній гайморит Acute right-sided sinusitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

179 / 200
До ортодонта звернувся юнак віком 17 років зі скаргами на неправильне розташування ікла на верхній щелепі. Під час обстеження: прикус постійних зубів; верхні різці перекривають нижні до 1/3; співвідношення перших постійних молярів за I класом Енгля. 13 розташований вестибулярно, вище оклюзійної лінії; проміжок між 14 та 12 - 6,5 мм. Яке втручання дозволить скоротити період активного ортодон-тичного лікування у даного пацієнта? A 17-year-old boy came to the orthodontist with complaints about the incorrect location of the canines on the upper jaw. During the examination: bite of permanent teeth; upper incisors cover the lower ones up to 1/3 ; the ratio of the first permanent molars according to Engel's I class. 13 is located vestibular, above the occlusal line; the gap between 14 and 12 is 6.5 mm. What intervention will shorten the period of active orthodontic treatment in this patient?

Флюктуючі струми з новокаїном Fluctuating currents with novocaine

Ультрафонофорез із лідазою Ultraphonophoresis with lidase

Гідромасаж ясен Hydromassage of gums

Електрофорез із розчином гліцерофосфату кальцію Electrophoresis with calcium glycerophosphate solution

Пальцевий масаж Finger massage

180 / 200
Хворий 52 років скаржиться на значне стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об’єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у фронтальних ділянках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для роз’єднання прикусу і перебудови міо-татичних рефлексів слід застосувати у даному випадку? A 52-year-old patient complains of significant wear of teeth on the upper and lower jaws. Objectively: wear of teeth in the lateral areas of the lower jaw at the level of the gums and 1/3 in the frontal areas. The treatment is carried out in two stages. What design of prostheses to disconnect the bite and rebuild myo-tatic reflexes should be used in this case?

Коронкову шину у бічних ділянках Crown tire in lateral areas

Зубо-ясенну шину у бічних ділянках Too-gum splint in lateral areas

Пластмасову капу у фронтальній ділянці Plastic mouthguard in the frontal area

Пластмасову капу на весь зубний ряд Plastic mouthguard for the entire set of teeth

Капу з еластичної пластмаси Elastic plastic cap

181 / 200
Хвора 40 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість у порожнині рота, спрагу, які з’явились рік тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціано-тичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні кишені 3-5 мм. Рухомість зубів I-II ступеня. Які обстеження необхідно провести для встановлення фонової патології? A 40-year-old patient complains of bleeding gums, tooth mobility, dry mouth, thirst, which appeared a year ago. Objectively: the gums of both jaws are swollen , hyperemic with a cyanotic shade. The roots of the teeth are unevenly exposed. Periodontal pockets of 3-5 mm. Mobility of the teeth of the I-II degree. What examinations should be performed to establish background pathology?

Алергологічні проби Allergological tests

!мунограма !monogram

Дослідження функції слинних залоз Study of salivary gland function

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Загальний аналіз крові General blood test

182 / 200
Хлопчика 14 років непокоїть різка рухомість зубів, біль під час вживання їжі, періодичне загострення запалення ясен. З раннього дитинства страждає на запальні процеси різної локалізації, особливо хронічні лім-фоаденопатії. Спостерігається циклічність загострень - 22 дні. Об’єктивно: ясенні сосочки набряклі, гіперемо-вані, ціанотичні. Ясенні кишені - до 4 мм, індекс РМА- 100%, зуби рухомі. Рентгенологічно виявлено резорбцію міжкоміркових перетинок всіх зубів. Консультація якого фахівця необхідна в першу чергу? A 14-year-old boy is worried about sudden tooth movement, pain while eating, periodic exacerbation of inflammation of the gums. Since early childhood, he has suffered from inflammatory processes of various localization, especially chronic lim- foadenopathy. A cycle of exacerbations is observed - 22 days. Objectively: gingival papillae are swollen, hyperemic, cyanotic. Gingival pockets - up to 4 mm, PMA index - 100%, teeth are mobile. X-ray revealed resorption of intercellular membranes of all teeth. Consultation of which specialist necessary in the first place?

Ендокринолога Endocrinologist

Гематолога Hematologist

Ортодонта Orthodontist

Хірурга Surgeon

Психоневролога Psychoneurologist

183 / 200
Пацієнт 19 років, водій, скаржиться на нездужання, підвищення температури, біль у яснах, неприємний запах з рота. Об’єктивно: ясенні сосочки та ясенний край сіруваті, пухкі, легко видаляються з оголенням виразкової, кровоточивої та різко болючої поверхні. Слизова порожнини рота рожева. Який найбільш вірогідний діагноз? A 19-year-old patient, a driver, complains of malaise, fever, gum pain, bad breath. Objectively: gingival papillae and gingival margin are grayish, loose, easily removed with the exposure of an ulcerated, bleeding and sharply painful surface. The mucous membrane of the oral cavity is pink. What is the most likely diagnosis?

Свинцевий гінгівіт Lead gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Гангренозний гінгівіт Gangrenous gingivitis

Хронічний виразковий гінгівіт Chronic ulcerative gingivitis

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

184 / 200
Дитина 5 років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі з правого боку, що посилюється вночі та при прийомі холодного. Подібний біль в зубі був півроку тому. В 65 глибока порожнина, яка сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає повільно минаючий біль. Який найбільш вірогідний діагноз? A 5-year-old child complains of spontaneous toothache on the upper jaw on the right side, which worsens at night and when taking cold food. A similar toothache occurred six months ago. In 65 deep cavity that communicates with the cavity of the tooth. Probing is painful, percussion is painless. Cold water causes slowly passing pain. What is the most likely diagnosis?

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

Гострий серозний періодонтит Acute serous periodontitis

Загострення хронічного періодонти-ту Exacerbation of chronic periodontitis

Загострення хронічного пульпіту Exacerbation of chronic pulpitis

Гострий дифузний пульпіт Acute diffuse pulpitis

185 / 200
Чоловік 23 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання твердої їжі. Об’єктивно: ясна в фронтальній ділянці нижньої щелепи гіперемовані, набряклі, кровоточать під час пальпації. Слизова оболонка порожнини рота та ясна в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі, за винятком 41 та 31 (I ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжкоміркових перетинок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? A 23-year-old man complains of bleeding gums when brushing his teeth and eating solid food. Objectively: the gums in the frontal area of the lower jaw are hyperemic, swollen, bleed during palpation. The mucous membrane of the oral cavity and gums in other areas are unchanged. The bite is deep. The teeth are stable, except for 41 and 31 (I degree of mobility). On the radiograph: resorption of the intercellular membranes in the area 42, 41, 32, 31 up to 1/3 root length. What is the most likely diagnosis?

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Пародонтоз I ступінь Periodontosis I degree

Генералізований пародонтит, початковий ступінь Generalized periodontitis, initial degree

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Генералізований пародонтит, I ступінь Generalized periodontitis, I degree

186 / 200
У хворого 49 років діагностовано зубоальвеолярне видовження в ділянці 25, 26, 27 Виправлення оклюзії методом підвищення міжальвеолярної висоти бажаних результатів не дало. Який метод вирівнювання оклюзійної поверхні показаний у даному випадку? A 49-year-old patient was diagnosed with tooth-alveolar elongation in areas 25, 26, 27. Correction of the occlusion by increasing the interalveolar height did not give the desired results. What method of leveling the occlusal surface is shown in this case?

Вкорочення зубів Shortening of teeth

Ортодонтичний Orthodontic

Хірургічний Surgical

Апаратурно-хірургічний Hardware-surgical

Зниження міжальвелярної висоти Reduction of interalveolar height

187 / 200
Дівчинка 13 років скаржиться на напади болю в 36, які провокуються гарячою їжею. З анамнезу: рік тому 36 турбував інтенсивними нічними больовими нападами, раніше не лікований. Об’єктивно: на жувальній поверхні 36 глибока каріозна порожнина, сполучена з порожниною зуба. При глибокому зондуванні - різкий біль, гнилісний запах. Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old girl complains of pain attacks at 36, which are provoked by hot food. From the anamnesis: a year ago, 36 was bothered by intense nocturnal pain attacks, previously untreated. Ob' objectively: on the chewing surface of 36, there is a deep carious cavity connected to the cavity of the tooth. On deep probing - sharp pain, putrid smell. What is the most likely diagnosis?

Хронічний конкрементозний пульпіт Chronic calcifying pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

188 / 200
Мама скаржиться на цокання язиком 2-місячної дитини при смоктанні грудей; дитина погано набирає вагу. Об’єктивно: нижній край вуздечки язика прикріпляється біля ясенного валику. Рух язика обмежений, вуздечка тонка, прозора. Яка операція показана дитині? The mother complains about the 2-month-old baby's tongue clicking when sucking the breast; the baby is not gaining weight. Objectively: the lower edge of the tongue frenulum is attached to the gingival ridge. Tongue movement limited, the frenum is thin, transparent. What operation is indicated for the child?

Висічення вуздечки язика Excision of tongue frenulum

V-подібна пластика вуздечки язика V-shaped plasty of the frenulum of the tongue

Пластика вуздечки язика трикутними клаптями за Лімбергом Language bridle plastic with triangular flaps according to Limberg

Кріодеструкція вуздечки язика Cryodestruction of tongue frenulum

Поперечне розсічення вуздечки язика Transverse dissection of the frenulum of the tongue

189 / 200
Хворий 24 років звернувся зі скаргами на косметичний дефект, утруднене приймання їжі. При огляді виявлено порушення прикусу - доторкалися один до одного лише моляри, а між передніми зубами та частково боковими була щілина до 0,6 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient complained of a cosmetic defect, difficulty in eating. Examination revealed a malocclusion - only the molars touched each other, and between the front teeth and partially the lateral ones had a gap of up to 0.6 cm. What is the most likely diagnosis?

Мікрогенія Microgenia

Прогенія Progeny

Прогнатія Prognathia

Мікрогнатія Micrognathia

Відкритий прикус Open Bite

190 / 200
Хворій 18 років встановлено діагноз: хронічний катаральний генералі-зований гінгівіт, легкого ступеня важкості, загострення. Має місце скупченість нижніх фронтальних зубів. ГІ-3,1. Який з нижче перерахованих засобів необхідно призначити хворій для інактивації нашарувань? An 18-year-old patient was diagnosed with: chronic catarrhal generalized gingivitis, of mild severity, exacerbation. There is crowding of the lower front teeth. GI-3.1. What from the means listed below should be prescribed to the patient to inactivate the layers?

Фурацилін Furacilin

Хлоргексидин Chlorhexidine

Альбуцид Albucid

Перекис водню Hydrogen peroxide

Хімопсин Chemopsin

191 / 200
Хвора 25 років скаржиться на ниючий 6іль у зуби При огляді в 26 глибока каріозна порожнина, заповнена грануляційною тканиною. Остання легко кровоточить при дотику. Перкусія безболісна. ЕОД - 60 мкА. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complains of aching teeth. During examination at 26, a deep carious cavity filled with granulation tissue. The latter bleeds easily when touched. Percussion is painless. EOD - 60 μA. What is the most likely diagnosis?

Епуліс Epulis

Грануляції з ділянки біфуркації Granulations from the bifurcation area

Гіпертрофічний папіліт Hypertrophic papillitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

192 / 200
Хворий 23 років скаржиться на вкорочення верхньої губи, незмикан-ня губів, наявність щілини між фронтальними верхніми та нижніми зубами. Об’єктивно: верхня щелепа виступає вперед внаслідок її надмірного розвитку. Вкорочення верхньої губи. Між верхніми і нижніми фронтальними зубами є щілина у сагітальному напрямку. Який вид деформації має місце? A 23-year-old patient complains of shortening of the upper lip, non-closing of the lips, the presence of a gap between the upper and lower front teeth. Objectively: the upper jaw protrudes forward due to its excessive development. Shortening of the upper lip. Between the upper and lower front teeth there is a gap in the sagittal direction. What kind of deformation is taking place?

Ретрогнатія Retrognatia

Прогнатія Prognathia

Прогенія Progeny

Мікрогенія Microgenia

Мікрогнатія Micrognathia

193 / 200
Хворий 57 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних подразників, свербіння ясен. Об’єктивно: корені зубів оголені до 1/3 довжини, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. У ділянці 14, 13, 24, 25, 26, 34 клиноподібні дефекти в межах дентину. Зондування оголених шийок зубів та клиноподібних дефектів болюче. Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient complains of increased sensitivity of the teeth to chemical and thermal irritants, itching of the gums. Objectively: the roots of the teeth are exposed up to 1/3 of the length, the gums are dense, pale pink in color. In area 14, 13, 24, 25, 26, 34, wedge-shaped defects within the dentin. Probing of exposed tooth necks and wedge-shaped defects is painful. What is the most likely diagnosis?

Локалізований пародонтит Localized periodontitis

Пародонтоз I ступеня Periodontosis of the first degree

Пародонтоз II ступеня Periodontosis of the II degree

Атрофічний гінгівіт Atrophic gingivitis

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

194 / 200
У дитини 13,5 років під час профілактичного огляду в ділянці фронтальних зубів нижньої та верхньої щелеп виявлені застійна гіперемія та незначний набряк ясенного краю. Під час чищення зубів визначається періоди- чна кровоточивість ясен, КПВ- 2. Які пасти слід рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини рота у даному випадку? In a 13.5-year-old child, during a preventive examination in the area of the front teeth of the lower and upper jaws, stagnant hyperemia and slight swelling of the gingival margin were detected. Periods are determined during tooth brushing - chronic bleeding gums, CPV- 2. What pastes should be recommended for individual oral hygiene in this case?

З вмістом фториду натрію Contains sodium fluoride

З вмістом кальцію With calcium content

З вмістом амінофторидів With the content of amino fluorides

З вмістом екстракту лікарських трав Contains herbal extract

З вмістом сольових добавок With the content of salt additives

195 / 200
На прийом до ортодонта направлена дівчинка 5 років з перехресним прикусом. Об’єктивно: між фронтальними зубами треми, діастеми, горби ікол без ознак фізіологічного стирання. Центральна лінія між різцями не співпадає. Яка тактика лікаря? A 5-year-old girl with a crossbite was referred to an orthodontist. Objectively: there are three frontal teeth, diastemas, canine ridges without signs of physiological wear. The central line between the incisors do not match. What are the doctor's tactics?

Роз’єднати прикус Unbite

Очікувати саморегуляції Expect self-regulation

Призначити масаж щелеп Prescribe jaw massage

Виготовити пластинку з гвинтом для верхньої щелепи Make a plate with a screw for the upper jaw

Зішліфувати нестерті горби ікол Sand off unerased spike bumps

196 / 200
Пацієнт 12 років звернувся зі скаргами на біль у зубі на верхній щелепі, що посилюється при накушуванні. Із анамнезу - 3 дні тому закінчено лікування 21 з приводу гострого пульпіту. Канал запломбований фосфат-цементом. Об’єктивно: пломба з композиційного матеріалу, реакція зуба на температурні подразники негативна, перкусія позитивна. На Ro-грамі незначний надлишок пломбувального матеріалу за верхівкою кореня. Якою буде тактика лікаря-стоматолога? A 12-year-old patient complained of a toothache on the upper jaw that worsens when biting. From the anamnesis, the treatment of 21 for acute pulpitis was completed 3 days ago. The canal is sealed with phosphate cement. Objectively: the filling is made of composite material, the reaction of the tooth to temperature stimuli is negative, percussion is positive. On the Ro-gram, there is a slight excess of filling material behind the apex of the root. What will the dentist's tactics be?

Резекція верхівки кореня Resection of root apex

Розпломбування каналу Unsealing the channel

Спостереження за хворим Monitoring the patient

Призначення фізіотерапевтичного лікування Physiotherapeutic treatment appointment

Призначення медикаментозного лікування Prescription of medical treatment

197 / 200
Хворий 43 років скаржиться на рухомість та значне оголення шийок зубів нижньої щелепи в фронтальній ділянці. Об’єктивно: ясна в ділянці 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 бліді з ціаноти-чним відтінком, без кровотечі. Зуби 42, 41, 31, 32 мають рухомість І-ІІ ступеня. Скупченість 42, 41, 31, 32. Відзначається оголення шийок 42, 41, 31, 32 на 1/2, 43, 33 на 1/4 довжини кореня. Яку ортопедичну конструкцію доцільно застосувати в даному випадку? A 43-year-old patient complains of mobility and significant exposure of the necks of the teeth of the lower jaw in the frontal area. Objectively: gums in the area 44, 43, 42, 41, 31 , 32, 33, 34 are pale with a cyanotic shade, without bleeding. Teeth 42, 41, 31, 32 have mobility of the I-II degree. Crowding 42, 41, 31, 32. Exposed necks 42, 41, 31, 32 are noted. for 1/2, 43, 33 for 1/4 of the root length. What orthopedic construction should be used in this case?

Напівкільцева шина Half ring tire

Балкова шина за Курляндським Birth tire according to Courland

Ковпачкова шина Cap tire

Суцільнолита знімна капа One-piece removable hood

Напівкоронкова шина Semi-crown tire

198 / 200
Хвора звернулася до лікаря з приводу пухлиноподібного новоутворення розміром 3х4 см в привушній ділянці з правого боку, темно-червоного кольору. При пальпації новоутворення м’якої еластичної консистенції, безболісне, виступає над шкірою, при нахиленні голови збільшується в розмірах, симптом наповнення позитивний. Який діагноз найбільш імовірний? The patient consulted a doctor about a tumor-like neoplasm measuring 3x4 cm in the parotid area on the right side, dark red in color. Upon palpation, the neoplasm has a soft, elastic consistency, is painless , protrudes above the skin, increases in size when the head is tilted, the filling symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Кіста привушної слинної залози Cyst of parotid salivary gland

Змішана пухлина привушної залози Mixed tumor of the parotid gland

Капілярна гемангіома привушної ділянки Capillary hemangioma of parotid area

Кавернозна гемангіома привушної ділянки Cavernous hemangioma of parotid region

Гілчаста гемангіома привушної ділянки Branch hemangioma of the parotid area

199 / 200
Хвора 25 років звернулася зі скаргами на наявність каріозної порожнини в 35 та гострий спонтанний нічний біль, що виник добу тому. Після обстеження встановлено діагноз: гострий вогнищевий пульпіт 35. По закінченню лікування передбачається накриття зуба штучною коронкою. Який метод лікування слід обрати? A 25-year-old patient complained about the presence of a carious cavity at 35 and acute spontaneous night pain that occurred a day ago. After the examination, the diagnosis was established: acute focal pulpitis at 35. At the end of the treatment, the tooth will be covered with an artificial crown. What treatment method should be chosen?

Біологічний метод Biological method

Девітальна ампутація Devital amputation

Вітальна екстирпація Vital extirpation

Девітальна екстирпація Devital extirpation

Вітальна ампутація Vital amputation

200 / 200
У дитини 5 років виявлена відсутність всіх верхніх молярів. Нижні різці контактують зі слизовою оболонкою піднебіння. Яка тактика лікаря? A 5-year-old child is found to be missing all upper molars. The lower incisors are in contact with the mucous membrane of the palate. What are the doctor's tactics?

Виготовити ортодонтичний апарат для лікування глибокого прикусу Make an orthodontic device for the treatment of a deep bite

Втручання лікаря не потрібні Doctor's intervention is not required

Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів Observe 1 time a year until permanent teeth erupt

Спостерігати 1 раз на півроку до прорізування постійних зубів Observe 1 time per six months until permanent teeth erupt

Виготовити знімний пластинковий протез Make a removable lamellar prosthesis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200