Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Жінка 47 років скаржиться на на-падоподібний головний біль протягом останніх 5 років. Біль має односторонній характер, інтенсивний, локалізується у лобовій ділянці, супроводжується нудотою та дискомфортом у животі, починається раптово. Перед нападами відзначається зутуманеність зору. В анамнезі - епізоди підвищення артеріального тиску, однак на даний момент постійно ніяких медикаментів не приймає. Між нападами головного болю -стан задовільний. Об’єктивно: підвищеного харчування (індекс маси тіла - 29), АТ- 170/95 мм рт.ст. Неврологічний статус без особливостей. Який найбільш вірогідний діагноз? A 47-year-old woman complains of paroxysmal headache for the past 5 years. The pain is unilateral, intense, localized in the frontal area, accompanied by nausea and abdominal discomfort , begins suddenly. Blurred vision is noted before the attacks. There is a history of episodes of increased blood pressure, but at the moment he does not constantly take any medications. Between headache attacks, the condition is satisfactory. Objectively: increased nutrition (body mass index - 29), Blood pressure - 170/95 mm Hg. Neurological status without features. What is the most likely diagnosis?

Хронічна субдуральна гематома Chronic subdural hematoma

Гіпертензивна енцефалопатія Hypertensive encephalopathy

Мігрень Migraine

Епілепсія Epilepsy

Доброякісна інтракраніальна гіпертензія Benign intracranial hypertension

2 / 200
У хлопчика 7 років раптово з’явився біль та набряк правого коліна. Напередодні в школі брав участь у кросі по пересіченій місцевості. У сімейному анамнезі даних за гемофілію та підвищену кровоточивість немає. Об’єктивно: температура тіла - 37,50С. Коліно болісне при доторканні, гаряче на дотик, набрякле з локальним напруженням тканин над ним. У крові: НЬ- 123 г/л, лейк.- 5, 6 * 109/л, тромб.- 354 * 109/л, протромбіновий час - 12 сек (норма -10-15 сек), частково активований тром-бопластиновий час - 72 сек (норма - 3545 сек). Час кровотечі нормальний, фактор VlII:C - 5% від норми. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old boy suddenly developed pain and swelling in his right knee. The day before, he participated in cross-country at school. Hemophilia and increased there is no bleeding. Objectively: body temperature - 37.50C. The knee is painful to the touch, hot to the touch, swollen with local tension of the tissues above it. In the blood: Hb - 123 g/l, leuk. - 5.6 * 109/ l, blood clot - 354 * 109/l, prothrombin time - 12 sec (normal -10-15 sec), partially activated thromboplastin time - 72 sec (normal - 3545 sec). Bleeding time is normal, factor VlII:C - 5% of the norm. What is the most likely diagnosis?

Гемофілія В Hemophilia B

Нестача вітаміну К Vitamin K deficiency

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Гемофілія А Hemophilia A

Хвороба Шенлейна-Іеноха Schönlein-Enoch disease

3 / 200
Чоловік 54 років доставлений до лі- карні зі скаргами на гострий раптовий біль у грудній клітці, який з’явився під час підняття важкого вантажу. Біль ло- калізований у центральній частині гру- дної клітки без іррадіації, не посилюється при зміні положення тіла, супро- воджується нудотою, без блювання. Респіраторних симптомів немає. В анамнезі гіпертонічна хвороба, приймає інгібітори АПФ. Об’єктивно: шкіра бліда, волога. Ps- 115/хв, ЧДР- 20/хв. З боку внутрішніх органів значущих змін не виявлено. На ЕКГсинусова тахікардія. На рентгенограмі органів грудної клітки - затемнення у верхній лівій та правій нижній зонах. Рівень серцевих ензимів у нормі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old man was taken to the hospital with complaints of sudden sharp pain in the chest, which appeared while lifting a heavy load. The pain was localized in in the central part of the chest without irradiation, does not increase when the body position is changed, is accompanied by nausea, without vomiting. There are no respiratory symptoms. Hypertensive disease in the anamnesis, takes ACE inhibitors. Objectively: the skin is pale, moist. Ps- 115/ min, ChDR - 20/min. No significant changes were detected on the part of the internal organs. Sinus tachycardia on the ECG. On the X-ray of the chest organs - darkening in the upper left and lower right zones. The level of cardiac enzymes is normal. What is the most likely diagnosis?

Гострий інфаркт міокарда Acute myocardial infarction

Міокардит Myocarditis

Гострий перикардит Acute pericarditis

Защемлена грижа стравохідного отвору Strangulated hernia of the esophageal opening

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

4 / 200
Чоловік 55 років на 3 день після гострого переднього інфаркту міокарда скаржиться на тупий біль за грудниною, що зменшується при нахилах вперед, задишку. Об’єктивно: АТ140/80 мм рт.ст., тони серця глухі. На ЕКГ: фібриляція передсердь з частотою скорочень шлуночків 110/хв, патологічний зубець Q та підйом сегмента S-T у правих грудних відведеннях. Від тромболі-зісу відмовився. Який найбільш вірогідний діагноз? On the 3rd day after an acute anterior myocardial infarction, a 55-year-old man complains of dull pain behind the sternum, which decreases when bending forward, shortness of breath. Objectively: АТ140/80 mm Hg, heart sounds are dull. On the ECG: atrial fibrillation with a ventricular rate of 110/min, pathological Q wave and ST segment elevation in the right chest leads. Thrombolysis was refused. What is the most likely diagnosis?

Гострий перикардит Acute pericarditis

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Синдром Дреслера Dresler Syndrome

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Синдром Тітце Tietze syndrome

5 / 200
Чоловік 54 років надійшов до лікарні зі скаргами на раптовий сильний головний біль у потиличній ділянці та блювання. В анамнезі помірна артеріальна гіпертензія, приймає гіпотіазид. Три дні тому звертався до терапевта з приводу сильного головного болю, який був купіруваний прийманням анальге-тика. Об’єктивно: свідомість сплутана, ліва зіниця розширена. Виражена фотофобія та напруження м’язів шиї. Лівобічний геміпарез з підвищеними м’язовим тонусом та рефлексами. Температура знижена, висипу немає. АТ-230/130 мм рт.ст., Ps- 50/хв, ЧДР- 12/хв. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old man came to the hospital with complaints of a sudden severe headache in the occipital region and vomiting. He has a history of moderate arterial hypertension, takes hypothiazide. Three days ago he referred to therapist for severe headache, which was relieved by taking an analgesic. Objectively: consciousness confused, left pupil dilated. Pronounced photophobia and neck muscle tension. Left-sided hemiparesis with increased muscle tone and reflexes. Temperature lowered, rash no. BP-230/130 mmHg, Ps- 50/min, ChDR- 12/min. What is the most likely diagnosis?

Мігрень Migraine

Гострий бактеріальний менінгіт Acute bacterial meningitis

Міастенія Myasthenia

Розсіяний склероз Multiple sclerosis

Гостра субдуральна гематома Acute subdural hematoma

6 / 200
Жінка 78 років скаржиться на спонтанний біль у поперековій ділянці. Біль посилюється під час рухів та зменшується у спокої, не іррадіює. Температура у нормі, маса тіла не змінювалася. Об’єктивно: периферичні суглоби без особливостей, помірне ожиріння, обме- ження рухливості в поперековому відділі хребта. Локальне напруження м’яких тканин над 2 поперековим хребцем. У крові: НЬ- 147 г/л, лейк.- 8,8 * 109/л, тромб.- 222* 109/л, ШЗЕ- 5 мм/год, Na+-140 ммоль/л, К+- 4,2 ммоль/л, Са2+- 2,35 ммоль/л. Який найбільш вірогідний діагноз? A 78-year-old woman complains of spontaneous pain in the lumbar region. The pain increases during movement and decreases at rest, does not radiate. Temperature is normal, body weight has not changed. Objectively: peripheral joints without features, moderate obesity, limitation of mobility in the lumbar spine. Local tension of soft tissues above the 2nd lumbar vertebra. Blood: Hb- 147 g/l, leuk.- 8.8 * 109 /l, thromb.- 222* 109/l, SZE- 5 mm/h, Na+-140 mmol/l, K+- 4.2 mmol/l, Ca2+- 2.35 mmol/l. What is the most likely diagnosis?

Вторинний гіперпаратиреоідизм Secondary hyperparathyroidism

Амілоїдоз Amyloidosis

Остеопороз з патологічним переломом Osteoporosis with pathological fracture

Мієломна хвороба Myeloma

Ішіалгія Sciatica

7 / 200
Чоловік 58 років, що зловживає алкоголем та тютюнопалінням, надійшов до лікарні зі скаргами на постійний кашель, задишку. За останній час схуд. Об’єктивно: шийні лімфатичні вузли збільшені, щільні, тканини над ними не напружені. На рентгенограмі органів грудної клітки - фіброз верхньої частки легені, лівобічний плеврит. Плевральна порожнина солом’яного кольору з вмістом білку 52 г/л та великою кількістю лімфоцитів. Злоякісні клітини не виявлені. При посіві плевральної рідини через тиждень - росту немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 58-year-old man who abuses alcohol and smokes came to the hospital with complaints of constant cough, shortness of breath. He has lost weight recently. Objectively: cervical lymph nodes enlarged, dense, the tissues above them are not tense. On the X-ray of the chest organs - fibrosis of the upper lobe of the lung, left-sided pleurisy. The pleural cavity is straw-colored with a protein content of 52 g/l and a large number of lymphocytes. No malignant cells were detected. When pleural culture liquid after a week - no growth. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Саркоїдоз Sarcoid

Атипова пневмонія Atypical pneumonia

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

8 / 200
Чоловік 35 років скаржиться на біль у грудній клітці протягом декількох місяців, єпізодично наявний гіркий присмак у роті. Біль локалізований за грудниною, виникає у спокої та іноді іррадіює в шию, не посилюється при фізичному навантаженні, може посилюватися після прийому алкоголю та великої кількості їжі. Стан погіршується вночі. Ковтання не порушене, маса тіла підвищена. Під час огляду змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old man complains of chest pain for several months, episodic bitter taste in the mouth. The pain is localized behind the sternum, occurs at rest and sometimes radiates to the neck , is not aggravated by physical exertion, may be aggravated after taking alcohol and a large amount of food. The condition worsens at night. Swallowing is not disturbed, body weight is increased. During the examination, no changes were found. What is the most likely diagnosis?

Діафрагмальна грижа Diaphragmatic hernia

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Globus hystericus Globus hystericus

Гастро-езофагальна рефлюксна хвороба Gastroesophageal reflux disease

Пухлина стравоходу Esophageal tumor

9 / 200
Чоловік 76 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці з періодичним блюванням протягом останніх 2 місяців. Дисфагії та блювання 'кавовою гущею'не відзначалося. За цей період схуд на 5 кг, апетит знижений. Не палить, алкоголем не зловживає. Раніше у зв’язку з шлунковою диспепсією приймав антациди та інгібітори протонної помпи, в останній час ці препарати полегшення не приносять. Об’єктивно: зниженого харчування, у лівій надключичній ямці пальпується лімфатичний вузол. Печінка не збільшена. Який найбільш вірогідний діагноз? A 76-year-old man complains of pain in the epigastric region with periodic vomiting for the past 2 months. Dysphagia and vomiting of 'coffee grounds' were not noted. During this period, he lost weight by 5 kg, appetite is reduced. He does not smoke, does not abuse alcohol. He used to take antacids and proton pump inhibitors in connection with gastric dyspepsia, recently these drugs do not bring relief. Objectively: reduced nutrition, a lymph node is palpated in the left supraclavicular fossa . The liver is not enlarged. What is the most likely diagnosis?

Діафрагмальна грижа Diaphragmatic hernia

Пухлина стравоходу Esophageal tumor

Виразка шлунка Gastric ulcer

Карцинома шлунка Stomach carcinoma

Пілоростеноз Pylorostenosis

10 / 200
Жінка 76 років скаржиться на прогресуюче порушення ковтання, переважно твердої їжі, протягом останніх 6 тижнів. Іноді відзначає зригування твердими масами. Болю під час ковтання не відзначає. Схудла на 6 кг. 10 років тому перенесла інфаркт міокарда, постійно приймає аспірин та пролонговані нітрати. Алкоголь вживає помірно, палить. Об’єктивно: шкіра іктерична, шия без особливостей, лімфатичні вузли не збільшені. Грудна клітка не змінена; з боку серцево-судинної системи виражених змін немає. Печінка +3 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 76-year-old woman complains of progressive difficulty in swallowing, mainly solid food, during the last 6 weeks. Sometimes she vomits solid masses. She does not experience pain during swallowing. She has lost weight on 6 kg. Suffered a myocardial infarction 10 years ago, constantly takes aspirin and prolonged nitrates. Drinks alcohol moderately, smokes. Objectively: the skin is icteric, the neck is without features, the lymph nodes are not enlarged. The chest is unchanged; from the side of the cardiovascular system there are no pronounced changes. Liver +3 cm. What is the most likely diagnosis?

Дифузне звуження стравоходу Diffuse esophageal stricture

Діафрагмальна грижа Diaphragmatic hernia

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Міастенія Myasthenia

Рак стравоходу Esophageal cancer

11 / 200
Чоловік 38 років скаржиться на періодичне утруднення ковтання як твердої, так і рідкої їжі протягом багатьох місяців. Іноді виникає сильний біль за грудниною, особливо після гарячого пиття. Відзначаються напади задухи в нічний час. Вагу не втрачав. Об’єктивно: загальний стан задовільний, шкірні покриви звичайного забарвлення. З боку шлунковокишкового тракту змін під час огляду не виявлено. На рентгенограмі органів грудної клітки - розширення стравоходу з рівнем рідини в ньому. Який найбільш вірогідний діагноз? A 38-year-old man complains of intermittent difficulty in swallowing both solid and liquid food for many months. Sometimes there is severe pain behind the sternum, especially after hot drinks. There are attacks suffocation at night. He did not lose weight. Objectively: the general condition is satisfactory, the skin has a normal color. No changes were detected in the gastrointestinal tract during the examination. On the chest X-ray, there is an expansion of the esophagus with a level of fluid in it. Which is the most likely diagnosis?

Міастенія Myasthenia

Ахалазія стравоходу Esophageal achalasia

Рак стравоходу Cancer to the Strawwalker

Кандидоз стравоходу Stravohod Candidiasis

Гастро-езофагальна рефлюксна хвороба Gastroesophageal reflux disease

12 / 200
Жінка 45 років скаржиться на про- гресуючу слабкість, протягом останніх 6 тижнів, дискомфорт та здуття живота. Вагу не втрачала, але стала апатичною. Постійно вживає алкоголь. Об’єктивно: живіт збільшений у розмірах, напружений. Дефекація не порушена. УЗД органів черевної порожнини - невелика кількість асцитичної рідини; печінка, нирки, селезінка без змін, у лівому яєчнику декілька кіст, правий не візуалізується через утворення, пов’язане з сальником. У сечі - норма. Який найбільш вірогідний діагноз? A 45-year-old woman complains of progressive weakness for the past 6 weeks, discomfort and abdominal distension. She has not lost weight, but has become apathetic. She constantly drinks alcohol. About Objectively: the abdomen is enlarged, tense. Defecation is not disturbed. Ultrasound of the abdominal organs - a small amount of ascitic fluid; the liver, kidneys, spleen are unchanged, there are several cysts in the left ovary, the right one is not visualized due to a formation related to the omentum. The urine is normal. What is the most likely diagnosis?

Лімфома товстого кишечнику Lymphoma of the colon

Алкогольна хвороба печінки Alcoholic liver disease

Хвороба Крона Crohn's disease

Карцинома яєчника Ovarian carcinoma

Рак сигмоподібної кишки Sigmoid colon cancer

13 / 200
Жінка 35 років звернулася зі скаргами на періодичний біль у навколопу-пковій та лівій клубовій ділянках, що зменшується після дефекації або відхо-дження газів. Випорожнення до 6 разів на день, неоформлені, з домішками слизу. Апетит нормальний, вагу не втрачала. Схожі симптоми відзначає протягом 1,5 років, але за даними колоноскопії органічних змін не виявлено. Об’єктивно: живіт м’який, дещо болісний під час пальпації в лівій клубовій ділянці. У крові та сечі - норма. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complained of periodic pain in the peri-umbilical and left iliac regions, which decreases after defecation or passing gases. Bowels up to 6 times per day, unformed, with impurities of mucus. Appetite is normal, she has not lost weight. She has noted similar symptoms for 1.5 years, but according to colonoscopy, no organic changes were detected. Objectively: the abdomen is soft, somewhat painful during palpation in the left iliac site. Blood and urine are normal. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Крона Crohn's disease

Целіакія Celiac

Синдром подразненого кишечнику Irritable bowel syndrome

Диспанкреатизм Dyspancreatism

Псевдомембранозний коліт Pseudomembranous colitis

14 / 200
Жінка 46 років прокинулася о 3 годині ранку від різкого болю в правому підребер’ї з іррадіацією в праве плече. Неспокійна, двічі було блювання, відзначає жар та пітливість. Температура 39,0оС. Об’єктивно: напруження м’язів живота в правому підребер’ї. Який найбільш вірогідний діагноз? A 46-year-old woman woke up at 3 o'clock in the morning from a sharp pain in the right hypochondrium with radiation to the right shoulder. She was restless, vomited twice, noted fever and sweating. The temperature is 39.0°C. Objectively: tension of the abdominal muscles in the right hypochondrium. What is the most likely diagnosis?

Виразкова хвороба Ulcer disease

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

Доброякісна стриктура загальної жовчної протоки Benign stricture of the common bile duct

Нестабільна стенокардія Unstable angina

Гострий холецистит Acute cholecystitis

15 / 200
Жінка 76 років скаржиться на безсоння вночі та раннє пробудження вранці, зниження пам’яті. Непокоїться через можливий розвиток недоумкуватості; відчуває непотрібність своїй ро- дині. На КТ головного мозку змін не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? A 76-year-old woman complains of insomnia at night and waking up early in the morning, memory loss. She worries about the possible development of dementia; she feels useless to her family. On a CT scan of the head no changes were detected in the brain. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Альцгеймера Alzheimer's Sickness

Вікове порушення пам’яті Age-related memory impairment

Депресія Depression

Деменція у зв’язку з ураженням лобної частки Dementia due to frontal lobe damage

Судинна деменція Vascular dementia

16 / 200
Чоловік 58 років скаржиться на появу пухлини в пахвинній ділянці, що збільшується під час натужування та кашлю. Об’єктивно відзначається пульсуюче пухлиноподібне утворення нижче та латеральніше пупарто-вої зв’язки, що не зменшується під час пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? A 58-year-old man complains of the appearance of a tumor in the inguinal region, which increases during exertion and coughing. Objectively, a pulsating tumor-like formation is noted below and lateral to the Pupart's ligament 'ligament that does not decrease during palpation. What is the most likely diagnosis?

Ектопічне яєчко Ectopic testicle

Пахвинна грижа Groin Care

Невринома стегнового нерва Steg Neuroma

Аневризма стегнової артерії Femoral artery aneurysm

Стегнова грижа Femoral hernia

17 / 200
Чоловік 60 років скаржиться на відчуття важкості в ділянці мошонки. Об’єктивно: набряк мошонки зліва. Яєчко нормальних розмірів, але над ним пальпується м’який набряк, обмежений мошонкою, що піддається стисненню та зникає, коли пацієнт лягає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 60-year-old man complains of a feeling of heaviness in the scrotum. Objectively: swelling of the scrotum on the left. The testicle is of normal size, but a soft swelling is palpated above it, limited a scrotum that is compressible and disappears when the patient lies down. What is the most likely diagnosis?

Пахвинна лімфаденопатія Inguinal lymphadenopathy

Ектопічне яєчко Ectopic testicle

Варикоцеле Varicocele

Варикоз підшкірних вен Varicose veins

Пахвинна грижа Groin Care

18 / 200
У дівчинки 8 років вранці виникли скарги на загальну слабкість та біль під час ковтання. Вдень батьки викликали лікаря тому, що у дівчинки прогресувала слабкість та розвинулася двобічна припухлість дещо нижче та попереду вух. Який найбільш вірогідний діагноз? In the morning, an 8-year-old girl complained of general weakness and pain when swallowing. In the afternoon, the parents called the doctor because the girl's weakness progressed and bilateral swelling developed slightly below and in front of the ears. What is the most likely diagnosis?

Пухлина каротидного тіла Carotid body tumor

Лімфоаденопатія Lymphoadenopathy

Паротит Паротит

Дермоїдні кісти Dermoid cysts

Пухлина слинних залоз Salivary gland tumor

19 / 200
Жінка 35 років скаржиться на прогресуючий протягом 4 місяців біль у лівій руці, що посилюється після фізичного навантаження на цю кінцівку. Також відзначає відчуття холоду та 'поколювання голками'у руці. Біль дещо зменшується вночі при положенні руки звішеною вниз з ліжка. Крім того відзначає погіршання зору, схудла на 4 кг. Не палить. Об’єктивно: зниженого харчування, на лівій руці пульс не визначається. На лівій сонній артерії пульсації немає, над правою сонною артерією вислуховується шум. Який найбільш вірогідний діагноз? A 35-year-old woman complains of pain in her left arm that has been progressing for 4 months and worsens after physical exertion on this limb. She also notes a feeling of coldness and 'pins and needles' hand. The pain slightly decreases at night when the arm is hanging down from the bed. In addition, he notes the deterioration of vision, he has lost 4 kg. He does not smoke. Objectively: reduced nutrition, the pulse is not detected on the left hand. There is no pulsation on the left carotid artery, over a murmur is heard in the right carotid artery. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Облітеруючий аортоартеріїт Aortoarteritis obliterans

Дерматоміозит Dermatomyositis

Артеріальний тромбоз лівої верхньої кінцівки Arterial thrombosis of the left upper limb

Неврологічна аміотрофія Neurological amyotrophy

20 / 200
Чоловік 25 років скаржиться на слабкість, прогресуючу задишку та набряки гомілок. До цього був здоровий, однак останнім часом приймав ібупро-фен з приводу розтягнення зв’язок го-мілковоступневого суглоба. Об’єктивно: Ps- 90/хв, АТ- 180/100 мм рт.ст. Тони серця звучні. У легенях - притуплення перкуторного звуку в нижньому відділі праворуч. Печінка +3 см. У крові: НЬ- 103 г/л, лейк.- 6, 7 * 109/л, тромб.-236 * 109/л, сечовина - 24,6 ммоль/л, креатинін - 0,254 мкмоль/л, Na+- 135 ммоль/л, K+- 5,6 ммоль/л, альбумін -27 г/л. На рентгенографії ОГК - правобічний плеврит, серце у нормі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old man complains of weakness, progressive shortness of breath, and swelling of the lower legs. Before that he was healthy, but recently he has been taking ibuprofen for sprained hamstrings. of the ankle joint. Objectively: Ps- 90/min, BP- 180/100 mm Hg. Heart sounds are sonorous. In the lungs - a dull percussion sound in the lower part on the right. Liver +3 cm. In the blood: НБ- 103 g /l, leuk.- 6.7 * 109/l, thrombo.-236 * 109/l, urea - 24.6 mmol/l, creatinine - 0.254 μmol/l, Na+- 135 mmol/l, K+- 5, 6 mmol/l, albumin -27 g/l. X-ray of OGK shows right-sided pleurisy, heart is normal. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Нефритичний синдром Jade Syndrome

Нефротичний синдром Nephrotic Syndrome

21 / 200
До лабораторії для проведення дослідження надійшла проба молока. Установлені такі дані: колір - білуватий, запах - без особливостей, смак - характерний для молока, густина - 1,038, кислотність - 350 Тернера, жирність -3,2%. Який ступінь якості молока? A milk sample was sent to the laboratory for research. The following data were established: color - whitish, odor - without features, taste - characteristic of milk, density - 1.038, acidity - 350 Turner, fat content -3.2%. What is the degree of milk quality?

Молоко зниженої якості Low quality milk

Молоко фальсифіковане Milk is falsified

Молоко недоброякісне Milk is of poor quality

Молоко доброякісне Good quality milk

Молоко умовно придатне Milk is conditionally suitable

22 / 200
Пацієнт 74 років протягом останніх 5 років страждає на доброякісну гіперплазію простати. 4 доби тому, після вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На до-госпітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. Під час огляду: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий; є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати? A 74-year-old patient has been suffering from benign prostatic hyperplasia for the past 5 years. 4 days ago, after drinking alcohol, there was an acute urinary retention. At the pre-hospital stage, twice on the urinary bladder was catheterized for a day with a metal catheter. During the examination: the right epididymis is enlarged, compacted, painful; there is purulent discharge from the urethra. What type of emergency care should be chosen?

Мікрохвильова термотерапія простати Microwave thermotherapy of the prostate

Встановлення інтрапростатичного стента Installation of an intraprostatic stent

Трансуретральна резекція або про-статектомія Transurethral resection or prostatectomy

Встановлення постійного уретрального катетера Indwelling urethral catheter

Троакарна або відкрита епіцистосто-мія Trocar or open epicystostomy

23 / 200
Чоловік 28 років захворів гостро, коли з’явилися озноб, відчуття жару, підвищення температури до 38,50С, на-падоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення у вигляді кров’янисто-слизової маси. Під час пальпації живота відзначається болісність у його лівій половині, сигмоподібна кишка спазмована. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old man became acutely ill when he developed chills, a feeling of heat, an increase in temperature up to 38.50C, epileptic-like pain in the left iliac region, frequent rare defecation in the form of a bloody-mucous mass. During palpation of the abdomen, pain is noted in its left half, the sigmoid colon is spasmed. What is the most likely diagnosis?

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Злоякісні пухлини товстої кишки Malignant colon tumors

Амебіаз Амебіаз

Гостра дизентерія Acute dysentery

Ешерихіоз Escherichia

24 / 200
Чоловік 30 років скаржиться на сильний біль, почервоніння шкіри, набряк в області гомілковостопного суглоба, підвищення температури до 390С. Захворів раптово. В минулому були подібні напади тривалістю до 56 днів без залишкових змін у суглобі. Шкіра над суглобом гіперемована, без чітких контурів та інфільтративного валу на периферії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old man complains of severe pain, reddening of the skin, swelling in the area of the ankle joint, temperature rising to 390C. He fell ill suddenly. In the past, there were similar attacks lasting up to 56 days without residual changes in the joint. The skin over the joint is hyperemic, without clear contours and an infiltrative shaft on the periphery. What is the most likely diagnosis?

Подагра Gout

Остеоартроз Osteoarthrosis

Інфекційний артрит Infectious arthritis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Бешихове запалення Beshikov inflammation

25 / 200
Хворий 27 років, близько року відмічає втому, пітливість, важкість у лівому підребер’ї, особливо після приймання їжі. Об’єктивно: збільшення селезінки, печінки. У крові: ер.- 3, 2 * 1012/л, Hb-100 г/л, КП- 0,87, лейк.- 100 * 109/л, б.-7%, е.- 5%, м.- 15%, ю.- 16%, п.- 10%, с.- 45%, лімф.- 2%, мон.- 0%, ретикул.-0,3%, тромб.- 400 * 109/л, ШЗЕ- 25 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is 27 years old, for about a year he notes fatigue, sweating, heaviness in the left hypochondrium, especially after eating. Objectively: enlargement of the spleen, liver. In blood: er.- 3.2 * 1012/l, Hb-100 g/l, CP- 0.87, leuk.- 100 * 109/l, b.-7%, e.- 5%, m.- 15%, yu.- 16%, p.- 10%, s.- 45%, lymph.- 2%, mon.- 0%, reticul.-0.3%, thromb.- 400 * 109/l, SZE - 25 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Цироз печінки Liver cirrhosis

Еритремія Erythremia

26 / 200
До хірургічного відділення надійшов хлопчик у першу добу після народження з пінистими виділеннями з носа та рота, нападами ціанозу. Рентгенологічно: сліпий кінець стравоходу на рівні II грудного хребця, газовий міхур шлунка під лівим куполом діафрагми. Який найбільш вірогідний діагноз? A boy was admitted to the surgical department on the first day after birth with foamy discharge from the nose and mouth, attacks of cyanosis. X-ray: the blind end of the esophagus at the level of the II thoracic vertebra, gas stomach bubble under the left dome of the diaphragm. What is the most likely diagnosis?

Атрезія стравоходу тотальна Esophageal atresia total

Атрезія стравоходу без нориці Esophageal atresia without fistula

Атрезія стравоходу, трахео-стравохідна нориця Esophageal atresia, tracheoesophageal fistula

Параезофагеальна грижа стравохідного отвору діафрагми Paraesophageal hernia of the esophageal opening of the diaphragm

Бронхо-стравохідна нориця Broncho-esophageal fistula

27 / 200
Під час вивчення захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя та шкідливі звички хворих. Який з указаних методів дозволяє оцінити міру впливу цих чинників на захворюваність туберкульозом? During the study of the incidence of pulmonary tuberculosis, data were obtained on the socio-economic living conditions and bad habits of the patients. Which of the following methods allows you to assess the degree of influence of these factors on the incidence tuberculosis?

Обчислення стандартизованих показників Calculation of standardized indicators

Обчислення коефіцієнта достовірності Calculation of reliability coefficient

Обчислення коефіцієнта кореляції Calculation of correlation coefficient

Обчислення коефіцієнта регресії Calculation of regression coefficient

Обчислення показника відповідності Calculation of compliance indicator

28 / 200
Протягом 2-х годин після народження плода стан роділлі добрий: матка щільна, куляста, дно її на рівні пупка, кровотечі немає. Затискач, накладений на відтинок пуповини, знаходиться на попередньому рівні, при глибокому вдиху та при натискуванні ребром долоні над симфізом пуповина втягується в піхву. Кров’янистих виділень зі статевих шляхів немає. Якою буде подальша тактика лікаря? Within 2 hours after the birth of the fetus, the condition of the woman in labor is good: the uterus is dense, spherical, its bottom is at the level of the navel, there is no bleeding. A clamp placed on the umbilical cord, is at the previous level, when taking a deep breath and pressing with the edge of the palm over the symphysis, the umbilical cord is drawn into the vagina. There are no bloody discharges from the genital tract. What will be the doctor's further tactics?

Застосувати спосіб Абуладзе Apply the Abuladze method

Провести кюретаж порожнини матки Perform uterine cavity curettage

Провести ручне відокремлення плаценти Manual separation of the placenta

Внутрішньовенно ввести окситоцин Inject oxytocin intravenously

Застосувати спосіб Креде-Лазаревича Apply Krede-Lazarevich method

29 / 200
Хворий 34 років протягом 7 років страждає на туберкульоз легень; скар- житься на м’язову слабкість, схуднення, проноси, почащене сечовипускання. Об’єктивно: гіперпігментація шкіри, ясен, внутрішніх поверхонь щік. АТ-90/58 мм рт.ст. У крові: ер.- 3,1 * 1012/л, Hb- 95 г/л, КП- 0,92; лейк.- 9,4 * 109/л, е.- 7, с.- 45, п.- 1, л.- 40, м.- 7, Na+- 115 ммоль/л, К+- 7,3 ммоль/л. Який попередній діагноз? A 34-year-old patient has been suffering from pulmonary tuberculosis for 7 years; he complains of muscle weakness, weight loss, diarrhea, frequent urination. Objectively: hyperpigmentation of the skin , gums, internal surfaces of the cheeks, blood pressure - 90/58 mm Hg. In the blood: er. - 3.1 * 1012/l, Hb - 95 g/l, KP - 0.92, leuk. - 9.4 * 109/l, e.- 7, p.- 45, p.- 1, l.- 40, m.- 7, Na+- 115 mmol/l, K+- 7.3 mmol/l. What is the previous diagnosis ?

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Первинна недостатність кори на-днирників Primary adrenal insufficiency

Первинний гіперальдостеронізм Primary hyperaldosteronism

Вроджена гіперплазія кори наднир-ників Congenital hyperplasia of the adrenal cortex

Феохромоцитома Pheochromocytoma

30 / 200
Дитина народилася з оцінкою за шкалою Апгар 8-9 балів. Коли її слід прикласти до грудей? A baby was born with an Apgar score of 8-9. When should it be put to the breast?

Після обробки пуповини After umbilical cord processing

Через 2 години після народження 2 hours after birth

Через 30 хвилин після народження 30 minutes after birth

Відразу після народження Immediately after birth

Після обробки пуповини та проведення профілактики гонобленореї After treatment of the umbilical cord and prevention of gonoblenorrhea

31 / 200
У хворого після операції з приводу проривної виразки шлунка, термінальної фази розлитого перитоніту та ендотоксичного шоку, в післяопераційному періоді проводиться штучна вентиляція легень з інгаляцією 60% киснем. Гази крові: Ра02- 70-78 мм рт.ст., гіпоксемія не зменшується, ЦВТ- 150-180 мм вод.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. (на фоні застосування великих доз дофаміну). На R-грамі - дифузна інфільтрація легень. Яка причина стійкої артеріальної гіпоксемії? After surgery for a perforated stomach ulcer, the terminal phase of spilled peritonitis and endotoxic shock, the patient undergoes artificial lung ventilation with inhalation of 60% oxygen in the postoperative period. Blood gases : Pa02 - 70-78 mm Hg, hypoxemia does not decrease, CVT - 150-180 mm Hg, BP - 90/60 mm Hg (against the use of large doses of dopamine). On the R-gram - diffuse lung infiltration. What is the cause of persistent arterial hypoxemia?

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Синдром Мендельсона Mendelssohn Syndrome

Набряк легень Pulmonary edema

Двостороння пневмонія Bilateral pneumonia

Пневмоторакс Pneumothorax

32 / 200
За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-ому класі побудована фізіологічна крива, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у ввідній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини; крива має 4-х зубчатий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури? According to the results of the hospital-pedagogical observation of the physical education lesson in the 9th grade, a physiological curve was constructed, characterized by a gradual increase in the pulse rate in the introductory part, an increase in the pulse rate by 80 % during the main part; the curve has a 4-tooth shape. How can you evaluate the organization of a physical education lesson?

Фізичне навантаження достатнє Physical exercise is sufficient

Тривалі проміжки між вправами Long intervals between exercises

Фізичнє навантаження надмірне Physical load is excessive

Фізичне навантаження недостатнє Insufficient physical activity

Урок побудований правильно The lesson is structured correctly

33 / 200
Хворий 16 років. Протягом останнього року поступово змінилася поведінка: став усамітнюватися, втратив інтерес до друзів, навчання. Став байдужим до рідних, був безпричинно грубим, сам до себе говорив або сміявся. На питання відповідає формально правильно, малослівно. Вважає себе цілком здоровим, але дещо втомленим, каже, що обмірковує написання книги “Проекція людства на площину Всесвіту' носить при собі зошит, сторінки якого заповнені безліччю однакових хрестиків. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is 16 years old. Over the past year, his behavior gradually changed: he became withdrawn, lost interest in friends, studies. He became indifferent to his relatives, was rude for no reason, to himself spoke or laughed. He answers questions formally correctly, with few words. He considers himself quite healthy, but somewhat tired, says that he is considering writing the book 'The Projection of Humanity on the Plane of the Universe' carries a notebook with him, the pages of which are filled with many identical crosses. What is the most likely diagnosis ?

Аутичний розлад особистості Autistic personality disorder

Хвороба Піка Pick's disease

Шизофренія Schizophrenia

Депресивний розлад Depressive disorder

Шизоїдний розлад особистості Schizoid personality disorder

34 / 200
Працівник внаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікар-куратор видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів та продовжив його до 10 днів. Хто може продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові? The employee was temporarily unable to work due to illness for 16 days. He was treated on an outpatient basis. The supervising physician issued a certificate of incapacity for work initially for 5 days and extended it to 10 days. Who can extend next is the sick leave for this employee?

Завідувач відділенням Department manager

Лікар-куратор спільно із завідувачем відділення Doctor-curator together with the head of the department

Лікар-куратор з дозволу головного лікаря Supervising physician with the permission of the chief physician

Лікарсько-консультативна комісія Medical Advisory Commission

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності Deputy chief physician for disability examination

35 / 200
Доношена дитина перенесла анте-та інтранатальну гіпоксію, народилася в асфіксії (оцінка за шкалою Апгар 2-5 балів). Після народження у дитини прогресує збудження, відзначаються блювання, ністагм, судоми, косоокість, спонтанні рефлекси Моро та Бабинського. Яка локалізація внутрішньочерепного крововиливу найбільш вірогідна? The full-term child suffered ante- and intranatal hypoxia, was born asphyxiated (Apgar score 2-5 points). After birth, the child develops agitation, vomiting, nystagmus, convulsions, strabismus, spontaneous Moreau and Babinsky reflexes. What localization of intracranial hemorrhage is most likely?

Перивентрикулярні крововиливи Periventricular hemorrhage

Крововиливи в шлуночки мозку Hemorrhages in the ventricles of the brain

Дрібні крововиливи в тканину мозку Minor hemorrhages in brain tissue

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Субдуральний крововилив Subdural hemorrhage

36 / 200
У першовагітної 37 років пологова діяльність триває протягом 10 годин. Перейми по 20-25 сек. через 6-7 хв. Положення плоду повздовжнє, передле-жить голівка, притиснута до входу в малий таз. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 1 см, пропускає 2 поперечні пальці. Плідний міхур відсутній. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old primiparous woman goes into labor for 10 hours. Takes for 20-25 seconds after 6-7 minutes. The position of the fetus is longitudinal, the head is forward, pressed against the entrance to the small pelvis. During vaginal examination: the cervix is up to 1 cm long, passes 2 transverse fingers. The amniotic sac is absent. What is the most likely diagnosis?

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

Нормальна пологова діяльність Normal labor activity

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Дискоординація пологової діяльності Discoordination of labor

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

37 / 200
На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38, 20С, наявність набряку в області верхньої губи. Об’єктивно: верхня губа різко набрякла, в центрі набряку - конусоподібне здуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз: фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису водню та наклав пов’язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба рекомендувати хворому? At the appointment, the patient complains of an increase in temperature to 38.20C, the presence of swelling in the area of the upper lip. Objectively: the upper lip is sharply swollen, in the center of the swelling - a cone-shaped swelling. The skin and mucous membrane above it are dark red in color. Diagnosis: a boil on the upper lip. The surgeon dissected the boil, treated the wound with a hydrogen peroxide solution and applied a bandage with a hypertonic solution. What treatment regimen should be recommended to the patient?

- -

Лікування амбулаторне Outpatient treatment

Лікування амбулаторне, потім - стаціонарне Treatment is outpatient, then inpatient

Лікування стаціонарне з загальним режимом Treatment is inpatient with a general regimen

Лікування стаціонарне з ліжковим режимом Inpatient treatment with bed rest

38 / 200
Хлопчик 15 років двічі переніс напад бджіл, наслідком чого - був важкий анафілактичний шок. Що з перерахованого є найбільш ефективним методом профілактики? A 15-year-old boy was twice attacked by bees, resulting in severe anaphylactic shock. Which of the following is the most effective prevention method?

Тривале профілактичне лікування антигістамінними препаратами Long-term preventive treatment with antihistamines

Десенсибілізація екстрактом бджолиної отрути Desensitization by bee venom extract

Обмеження знаходження поза приміщенням протягом літніх місяців Restrictions on staying outside during the summer months

Призначення кортикостероїдів протягом літа Prescription of corticosteroids during the summer

Захисний одяг Protective clothing

39 / 200
У здорової жінки 75 років, що веде помірно активний спосіб життя, при профілактичному огляді виявлена сироваткова концентрація загального хо- лестерину на рівні 5,1 ммоль/л (208 мг/дл) та холестерину ЛПВЩ- 70 мг/дл. ЕКГ без патології. Яка з перерахованих дієтичних рекомендацш найбільш прийнятна? In a healthy 75-year-old woman, who leads a moderately active lifestyle, a preventive examination revealed a serum concentration of total cholesterol at the level of 5.1 mmol/l (208 mg/dL) and HDL cholesterol - 70 mg/dL. ECG without pathology. Which of the listed dietary recommendations is the most acceptable?

Зменшення прийому холестерину Cholesterol reduction

Ніяких змін у дієті No change in diet

Збільшення вживання клітковини Increasing fiber intake

Зменшення прийому простих вуглеводів Decreasing intake of simple carbohydrates

Зменшення прийому насичених жирів Decreasing saturated fat intake

40 / 200
Хворий 6 років скаржиться на значну слабкість. Захворів гостро з підвищенням температури тіла, нездужанням, болем у суглобах та за ходом м’язів ніг. Об’єктивно: фіолетово-синюшна еритема навколо очей та над колінними суглобами. ЧСС- 120/хв., тони серця ослаблені. У крові: лейк.-12 * 109/л, ШЗЕ- 40 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 6-year-old patient complains of significant weakness. He became acutely ill with an increase in body temperature, malaise, pain in the joints and movement of the muscles of the legs. Objectively: purple - blue erythema around the eyes and over the knee joints. Heart rate - 120/min., heart sounds are weakened. In the blood: leuk.-12 * 109/l, SZE- 40 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Дерматоміозит Dermatomyositis

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

Реактивний поліартрит Reactive polyarthritis

41 / 200
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувальнопрофілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план? The district doctor was instructed to prepare a plan for carrying out a complex of medical and preventive measures among the population in the subordinate territory. What measures for the secondary prevention of diseases should he include in this plan?

Покращення умов життя населення Improving living conditions of the population

Попередження виникнення захворювань Disease prevention

Попередження ускладнень захворювань Prevention of complications of diseases

Проведення реабілітаційних заходів Carrying out rehabilitation measures

Усунення чинників виникнення захворювань Elimination of factors causing diseases

42 / 200
Хворий 20 років надійшов до клініки на 7-й день хвороби із скаргами на жов-тяничність шкіри та склер, темну сечу, одноразове блювання, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 380С протягом 2-х днів. Три тижні тому на рибалці користувався одним посудом з друзями. Об’єктивно: млявий, t0-36,80С, шкіра та склери жовтяничні, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, чутлива під час пальпації; селезінка пальпаторно не визначається. Сеча темна, кал частково ахолічний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient came to the clinic on the 7th day of illness with complaints of jaundice of the skin and sclera, dark urine, one-time vomiting, decreased appetite, increased temperature body up to 380C for 2 days. Three weeks ago, I used the same dish with friends while fishing. Objectively: lethargic, t0-36.80C, skin and sclera are jaundiced, the liver protrudes from under the edge of the costal arch by 3 cm, sensitive during palpation; the spleen is not palpable. The urine is dark, the stool is partially acholic. What is the most likely diagnosis?

Лептоспіроз Leptospirosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Кишковий ієрсиніоз Intestinal yersiniosis

43 / 200
Хлопчик 7 років захворів 2 тижні тому, коли з’явився нежить. Приймав краплі в ніс. Звернувся до ЛОР-лікаря з приводу гнійно-кров’янистих виділень з носа, мацерації крил носа та верхньої губи. При риноскопії: на носовій перетинці білувато-сірі острівці. Слизова ротоглотки не змінена. Яке захворювання найбільш вірогідне? A 7-year-old boy fell ill 2 weeks ago, when a runny nose appeared. He took drops in his nose. He consulted an ENT doctor about purulent-bloody discharge from of the nose, maceration of the wings of the nose and the upper lip. During rhinoscopy: whitish-gray islands on the nasal membrane. The mucous membrane of the oropharynx is not changed. What disease is most likely?

Алергічний риніт Allergic rhinitis

Гайморит Sinusitis

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Дифтерія носа Nasal diphtheria

Риновірусна інфекція Rhinovirus infection

44 / 200
У доношеної новонародженої дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених за резус-фактором. Показники вмісту білірубіну критичні. Група крові дитини - В(ІІІ), матері -А(ІІ). Показано замінне переливання крові. Який добір донорської крові необхідний для цього? A full-term newborn child was diagnosed with hemolytic disease of the newborn according to the Rhesus factor. The bilirubin content indicators are critical. The child's blood group is B(III), the mother's is A(II) . Replacement blood transfusion is indicated. What selection of donor blood is necessary for this?

Група крові В(ІІІ), Rh (-) Blood group B(III), Rh (-)

Група крові О(І), Rh (-) Blood group O(I), Rh (-)

Група крові А(ІІ), Rh (+) Blood group A(II), Rh (+)

Група крові В(ІІІ), Rh (+) Blood group B(III), Rh (+)

Група крові а(іі), Rh (-) Blood group a(ii), Rh (-)

45 / 200
Хворий 33 років, з вперше виявленим цукровим діабетом, за допомогою дієти підтримує глікемію після вживання їжі менше 10,0 ммоль/л. Від інсуліно-терапії утримується. Яке дослідження найбільш важливо провести для диференціації 1-го (інсулінозалежний) та 2- го (інсулінонезалежний) типів діабету? A 33-year-old patient, with newly diagnosed diabetes, maintains postprandial glycemia below 10.0 mmol/l with the help of a diet. He refrains from insulin therapy. What is it most important to carry out the research for the differentiation of the 1st (insulin-dependent) and 2nd (non-insulin-dependent) types of diabetes?

Дослідження глікемії натщесерце Fasting blood glucose study

Визначення антитіл до острівцевих клітин Determination of antibodies to islet cells

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові Determination of glycosylated hemoglobin of blood

Визначення фруктозаміну в крові Determination of fructosamine in blood

Глюкозотолерантний тест Glucose Tolerance Test

46 / 200
Чоловік 55 років скаржиться на загальну слабкість, зменшення виведення рідини, біль в ділянці серця ниючого характеру. Протягом 15 років страждає на хронічний пієлонефрит, лікувався в стаціонарах. Об’єктивно: шкірні покрови сухі, з жовтуватим відтінком. Ps-80/хв, ритмічний, АТ- 100/70 мм рт.ст. Під час аускультації серця - тони глухі, шум тертя перикарду. Після додаткл-вих досліджень: креатинін -1,1 ммоль/л, клубочкова фільтрація 5 мл/хв. Яке лікування показано хворому? A 55-year-old man complains of general weakness, decreased fluid excretion, aching pain in the area of the heart. He has been suffering from chronic pyelonephritis for 15 years and was treated in hospitals. About' objectively: the skin is dry, with a yellowish tinge. Ps-80/min, rhythmic, BP- 100/70 mm Hg. During auscultation of the heart - dull tones, pericardial friction noise. After additional studies: creatinine -1, 1 mmol/l, glomerular filtration rate 5 ml/min. What treatment is indicated for the patient?

Ксиліт, сорбіт Xylitol, sorbitol

Реополіглюкін Rheopoliglyukin

Гемодіаліз Hemodialysis

Антибіотики Antibiotics

Сечогінні Diuretics

47 / 200
Хвора 37 років протягом останніх 6 років відзначає часті носові кровотечі, виражені метрорагії, періодичне утворення синців на шкірі. 10 днів тому, після значної носової кровотечі, підсилилася слабкість, з’явилися запаморочення та серцебиття. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, на передній поверхні тулуба, ніг та рук поширені петехіальні геморагії та поодинокі екхімози. У крові: НЬ- 80 г/л, ер.- 4,0 * 1012/л, КП- 0,7; лейк.- 5, 3* 109/л; п- 2%, с- 65%, е- 2%, л-24%, м- 5%, тромб.- 10 * 109/л, ШЗЕ-15 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old patient for the past 6 years has noted frequent nosebleeds, severe metrorrhagia, periodic bruising on the skin. 10 days ago, after a significant nosebleed, weakness increased, dizziness and palpitations appeared. Objectively: the skin is pale, petechial hemorrhages and single ecchymoses are common on the front surface of the trunk, legs, and arms. In the blood: Hb - 80 g/l, ER - 4.0 * 1012/l . l, SZE-15 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Гемофілія Hemophilia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Апластична анемія Aplastic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

48 / 200
Хлопчик 7 років перебуває на лікуванні протягом місяця. При госпіталізації спостерігалися виражені набряки, протеїнурія - 7,1 г/л, білок у добовій сечі - 4,2 г. У біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеїнемія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з вказаних варіантів гломерулонефриту, найвірогідніше, має місце в хворого? A 7-year-old boy has been receiving treatment for a month. During hospitalization, pronounced edema was observed, proteinuria - 7.1 g/l, protein in daily urine - 4.2 g . The biochemical blood analysis revealed hypoproteinemia (43.2 g/l), hypercholesterolemia (9.2 mmol/l). Which of the specified variants of glomerulonephritis is most likely to occur in the patient?

Нефритичний Jade

Ізольований сечовий Isolated urinary

Нефротичний Nephrotic

Гематуричний Hematuric

Змішаний Mixed

49 / 200
У хворого 32 років, який переніс апендектомію з приводу гангренозного апендициту, на 6 добу після операції виявлена клініка тазового абсцесу. Вкажіть оптимальний спосіб розкриття тазового абсцесу в цього хворого: A 32-year-old patient who underwent an appendectomy due to gangrenous appendicitis was diagnosed with a pelvic abscess six days after the operation. Specify the optimal way to open a pelvic abscess in this patient:

Через пряму кишку Through the rectum

Через післяопераційну рану Due to postoperative wound

Через затульний отвір Through the backdoor

Сакральним доступом Sacred Access

Через передню черевну стінку Through the anterior abdominal wall

50 / 200
Хворій 58 років в ургентному порядку виконана холецистектомія, дренування черевної порожнини. У післяопераційному періоді призначався гепарин, відзначався геморагічний синдром. Який препарат треба застосувати для усунення побічної дії гепарину? A 58-year-old patient urgently underwent cholecystectomy and drainage of the abdominal cavity. In the postoperative period, heparin was prescribed, hemorrhagic syndrome was noted. What drug should be used to eliminate the side effects of heparin?'

1 % розчин хлориду кальцію 1% calcium chloride solution

5% розчин амінокапронової кислоти 5% solution of aminocaproic acid

1 % розчин вікасолу 1% vikasol solution

1 % розчин протаміну сульфату 1% protamine sulfate solution

10% розчин хлориду кальцію 10% calcium chloride solution

51 / 200
У дівчинки 3-х років протягом 2-х діб спостерігається підвищення температури тіла до 380С, нежить, сухий поверхневий кашель, кволість, зниження апетиту. Пальпаторних змін над легенями не виявлено. Перкуторний звук з коробковим відтінком, аускультативно - пуерильне дихання, хрипів немає. У крові - лейкопенія, лімфоцитоз, прискорена ШЗЕ. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old girl has an increase in body temperature to 380C for 2 days, a runny nose, a dry superficial cough, weakness, decreased appetite. Palpatory changes over the lungs not detected. Percussion sound with a box tone, auscultation - puerile breathing, no wheezing. In the blood - leukopenia, lymphocytosis, accelerated ESR. What is the most likely diagnosis?

Двобічна дрібновогнищева пневмонія Bilateral small foci pneumonia

Гострий простий бронхіт Acute simple bronchitis

Рецидивний бронхіт, фаза загострення Recurrent bronchitis, exacerbation phase

Гострий простий трахеїт Acute simple tracheitis

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

52 / 200
У 12-річної дівчинки після прийому двох таблеток аспірину через 4 години температура тіла підвищилася до 39 — 400С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям та пухирів на шкірі. Об’єктивно: ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеня, місцями з ерозуванням поверхні або відшаровуванням епідермісу. Симптом Ніколь-ського - позитивний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 12-year-old girl, after taking two aspirin tablets, after 4 hours, the body temperature rose to 39-40C. She complains of general malaise, dizziness, sudden appearance of red spots and blisters on the skin. Objectively: lesions on the skin resemble second-degree burns, in places with erosion of the surface or peeling of the epidermis. Nikolsky's symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Гострий епідермальний некроліз Acute epidermal necrolysis

Герпетиформний дерматит Дюринга Duhring's dermatitis herpetiformis

Бульозний дерматит Bullous Dermatitis

Пухирчатка вульгарна Vulgarna bubble

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

53 / 200
Новонародженому з підозрою на внутрішньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцію. Було отримано кров’янистий ліквор. Який крововилив має місце в цьому випад- ку? A newborn with suspected intracranial birth trauma underwent a lumbar puncture. A bloody cerebrospinal fluid was obtained. What kind of hemorrhage occurs in this case?

Кефалогематома Cephalohematoma

Епідуральний Epidural

Субарахноїдальний Subarachnoid

Супратенторїальний Supratentorial

Субтенторїальний Subtentorial

54 / 200
Хвора 54 рокїв хворїє на остеоміє-лїт стегнової кістки понад 20 рокїв. За останній місяць з’явилися та поступово наростали набряки нижніх кінцівок. У сечі: протеїнурія - 6,6 г/л. У крові: дис-протеїнемія у вигляді гіпоальбумінемії, підвищення а2- та у-глобулінів, ШЗЕ-50 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 54-year-old patient has been suffering from osteomyelitis of the femur for over 20 years. In the last month, swelling of the lower extremities appeared and gradually increased. In the urine: proteinuria - 6 .6 g/l. In the blood: dys-proteinemia in the form of hypoalbuminemia, an increase in a2- and y-globulins, ESR-50 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Мієломна хвороба Myeloma

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Вторинний амілоїдоз нирок Secondary renal amyloidosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

55 / 200
Шахтний колодязь знаходиться на території присадибної ділянки на відстані 20 м від житлового будинку, 10 м-від вбиральні, 15 м - від будинку сусіда. Яка найменша відстань, згідно санітарних норм, повинна бути між колодязем та джерелом можливого забруднення води? The mine well is located on the territory of the homestead at a distance of 20 m from the residential building, 10 m from the toilet, 15 m from the neighbor's house. What is the smallest distance, according to sanitary standards, should be between the well and the source of possible water pollution?

20 м 20 m

25 м 25 м

30 м 30 м

10 м 10 м

15 м 15 m

56 / 200
У хворої на 4 добу після оперативного втручання з приводу кістоми правого яєчника раптово з’явився біль у правій половині грудної клітки з від-ходженням харкотиння рожевого кольору, підвищення температури тіла до 37,70С. Під час обстеження легень виявлено притуплення легеневого звуку та поодинокі вологі хрипи в нижніх відділах з правого боку. Яке ускладнення найбільш вірогідне? On the 4th day after surgery for a cyst of the right ovary, the patient suddenly developed pain in the right half of the chest with pink sputum discharge, increased temperature body up to 37.70C. During the examination of the lungs, dulling of lung sounds and isolated wet rales in the lower parts on the right side were found. What complication is most likely?

Пневмоторакс Pneumothorax

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Абсцес легені Lung abscess

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Пневмонія Pneumonia

57 / 200
У жінки 40 років під час пальпації щитоподібної залози у лівій частці виявлено вузол, ущільнений, помірно болючий. При ультразвуковому обстеженні він підвищеної щільності, 'холо-дний'при сцинтіграфії з 131І. Яке обсте- ження найбільш доцільне для уточнення діагнозу? In a 40-year-old woman, during palpation of the thyroid gland, a dense, moderately painful nodule was found in the left lobe. On ultrasound examination, it is dense, 'cold' scintigraphy with 131I. What examination is most appropriate for clarifying the diagnosis?

Аспіраційна тонкоголкова біопсія Aspiration fine-needle biopsy

Визначення рівня ТТГ у крові Determination of TSH level in blood

Визначення екскреції йоду з сечею Determination of urinary iodine excretion

Термографія Thermography

Рефлексометрія Reflexometry

58 / 200
У дитини 14 років, що страждає на вегето-судинну дистонію пубертатного періоду, розвинулася симпато-адреналова криза. Який з препаратів показаний для купірування кризи? A 14-year-old child suffering from vegetative-vascular dystonia of puberty developed a sympatho-adrenal crisis. Which of the drugs is indicated for stopping the crisis?

Обзидан Обзидан

Амізил Амізил

Еуфілін Euphilin

Корглікон Corglycon

Но-шпа No-shpa

59 / 200
Підліток 16 років скаржиться на слабкість, запаморочення, відчуття важкості в лівому підребер’ї. Об’єктивно: шкіра та видимі слизові жовтяничні. Вежовий череп. Печінка +2 см, нижній полюс селезінки на рівні пупка. У крові: ер.- 2, 7 * 1012/л, Hb- 88 г/л, лейк.-5,6 * 109/л, ШЗЕ- 15 мм/год. Вкажіть найбільш вірогідну зміну рівня білірубіну в цього хворого: A 16-year-old boy complains of weakness, dizziness, a feeling of heaviness in the left hypochondrium. Objectively: skin and visible mucous membranes are jaundiced. Tower skull. Liver +2 cm, the lower pole of the spleen at the level of the navel. In the blood: er.- 2.7 * 1012/l, Hb- 88 g/l, leuk.-5.6 * 109/l, SZE- 15 mm/h. Specify the most probable change in the level of bilirubin in this patient:

Підвищення вільного та зв’язаного білірубінів Increased free and bound bilirubin

Зниження вільного білірубіну Decreased free bilirubin

Підвищення вільного білірубіну Increased free bilirubin

Зниження зв’язаного білірубіну Decreased bound bilirubin

Підвищення зв’язаного білірубіну Increased bound bilirubin

60 / 200
Жінка 28 років звернулася до лікаря зі скаргами на набряклість обличчя, помірні набряки ніг, періодично відзначає сечу кольору 'м’ясних помиїв'. У підлітковому віці часто хворіла на ангіни. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, t0-36,80С, Ps- 68/хв, ритмічний. АТ-170/110 мм рт.ст. Які зміни у сечі найбільш вірогідні? A 28-year-old woman consulted a doctor with complaints of facial swelling, moderate swelling of the legs, periodically notes urine the color of 'meat slops'. In her teenage years, she often suffered from angina. Objectively: the skin is pale, t0-36.80С, Ps- 68/min, rhythmic. BP-170/110 mm Hg. What changes in urine are most likely?

Протеїнурія, гематурія, циліндрурія Proteinuria, hematuria, cylindruria

Зниження відносної густини, протеїнурія, міоглобінурія Decreased relative density, proteinuria, myoglobinuria

Зниження відносної густини, протеїнурія, незначний сечовий осад Decreased relative density, proteinuria, small urine sediment

Еритроцитурія та уринозурія Erythrocyturia and urinosuria

Підвищення відносної густини, гематурія, бактеріурія Increased relative density, hematuria, bacteriuria

61 / 200
У жінки 58 років виникла рясна кровотеча з розірваного варикозно розширеного вузла на лівій гомілці. Надайте першу допомогу: A 58-year-old woman developed profuse bleeding from a ruptured varicose node on her left leg. Provide first aid:

Підвищене положення кінцівки, стискаюча стерильна пов’язка Elevated limb position, compressive sterile dressing

Накладання джгута проксимальніше джерела кровотечі Applying a tourniquet proximal to the bleeding source

Накладання джгута дистальніше джерела кровотечі Applying a tourniquet distal to the source of bleeding

Z-подібний шов на розірваний варикозний вузол Z-shaped suture on a ruptured varicose node

Операція Троянова-Тренделенбурга Troyanov-Trendelenburg operation

62 / 200
Хворий знаходиться на лікарняному 4 місяці безперервно з приводу травми. Лікування ще буде тривати 1-2 місяці. Хто має право продовжити листок непрацездатності цьому хворому? The patient has been on sick leave for 4 months continuously due to an injury. The treatment will continue for another 1-2 months. Who has the right to extend the sick leave for this patient?

Дільничий лікар після узгодження з завідувачем відділення District doctor after coordination with the head of the department

Головний лікар медичного закладу Chief physician of the medical institution

Лікарська консультативна комісія після рішення МСЕК Medical Advisory Commission after the decision of the MSEK

Лікарська консультативна комісія після лікування хворого в стаціонарі Medical advisory commission after treatment of a patient in a hospital

Медико-соціальна експертна комісія Medical and social expert commission

63 / 200
Чоловік 39 років знаходився на лікуванні в хірургічному відділенні з приводу гострого холециститу. Переведений до терапевтичного відділення у зв’язку з підвищенням артеріального тиску до 180/120 мм рт.ст., появою білка в сечі, стійкою лихоманкою. Стійкий субфе-брилітет був резистентний до антибі-отикотерапії. Через 10 днів після лікування в хворого виник приступ ядухи з утрудненим видихом; згодом з’явилися артралгії та еритематозне ураження шкіри. У крові: еозинофіли - 18%. Яке захворювання виникло у хворого? A 39-year-old man was treated in the surgical department for acute cholecystitis. He was transferred to the therapeutic department due to an increase in blood pressure to 180/120 mm Hg. century, the appearance of protein in the urine, persistent fever. Persistent subfebrility was resistant to antibiotic therapy. 10 days after treatment, the patient developed an attack of dyspnea with difficulty exhaling; later, arthralgias and erythematous skin lesions appeared. In the blood: eosinophils - 18%. What disease did the patient have?

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Неспецифічний аортоартеріїт Nonspecific aortoarteritis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Вузликовий периартеріїт Nodular periarteritis

64 / 200
Електрик 27 років отримав електро-травму, доторкнувшись рукою до оголеної електричної проводки, після чого спостерігалися зупинка кровообігу та дихання. Реанімаційні заходи забезпечили відновлення серцевої діяльності через 5 хв. Яке з ускладнень можливе через кілька годин чи навіть днів після ураження електричним струмом? A 27-year-old electrician was electrocuted by touching exposed electrical wiring with his hand, after which blood circulation and breathing stopped. Resuscitation measures ensured the recovery of cardiac activity after 5 minutes. What complications are possible a few hours or even days after an electric shock?

Набряк легень Pulmonary edema

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Зупинка кровообігу Stoppage of blood circulation

Зупинка дихання Stop breathing

65 / 200
Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, - 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити вірогідність розбіжностей в порівнювальних групах? It was found that for 100 births in women with risk factors, 30 were premature, and in women without risk factors - 5 premature. What the method of statistical data processing optimally used by the doctor to assess the probability of differences in comparison groups?

Метод стандартизації Standardization method

Кореляційний аналіз Correlation Analysis

Розрахунок критерію Стьюдента Student's criterion calculation

Розрахунок середніх величин Calculation of average values

Розрахунок відносних величин Calculation of relative values

66 / 200
Хвора госпіталізована зі скаргами на періодичний біль внизу живота, який посилюються під час менструацій, слабкість, нездужання, нервозність, мажучі темні кров’яні виділення з піхви напередодні та після менструації. При бімануальному дослідженні: тіло матки збільшене, придатки не визначаються, у задньому склепінні - бугриста поверхня. При лапароскопії: на яєчниках, очеревині матково-прямокишкового поглиблення та параректальній клітковині - 'синюшні вічка'. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient was hospitalized with complaints of periodic pain in the lower abdomen, which worsens during menstruation, weakness, malaise, nervousness, smearing dark bloody discharge from the vagina the day before and after menstruation. During bimanual examination: the body of the uterus is enlarged, the appendages are not defined, in the posterior vault - a bumpy surface. During laparoscopy: on the ovaries, peritoneum of the uterorectal cavity and pararectal tissue - 'blue eyes'. What is the most likely diagnosis?

Хронічний сальпінгіт Chronic salpingitis

Полікистоз яєчників Polycystic ovary

Поширена форма ендометріозу Common form of endometriosis

Кистома яєчників Ovarian cystoma

Туберкульоз статевих органів Tuberculosis of genital organs

67 / 200
Вагітна в терміні 7 тижнів направлена для штучного аборту. Під час операції, при розширенні каналу шийки матки розширювачем Гегара №8, лікар запідозрив перфорацію матки. Яка першочергова тактика лікаря для підтвердження діагнозу? A 7-week pregnant woman is referred for an artificial abortion. During the operation, during the expansion of the cervical canal with a Hegar expander #8, the doctor suspected a perforation of the uterus. What is the doctor's primary tactic to confirm the diagnosis?

Метросальпінгографія Metrosalpingography

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Бімануальне дослідження Bimanual study

Лапароскопія Laparoscopy

Зондування порожнини матки Probing of the uterine cavity

68 / 200
Хворий 18 років скаржиться на біль у колінних та гомілковоступневих суглобах, підвищення температури тіла до 39,50C. За півтора тижні до того переніс респіраторне захворювання. Об’єктивно: температура тіла 38,50C, припухлість колінних та гомілкових суглобів. Ps- 106/хв, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Межі серця не змінені, тони послаблені, м’який систолічний шум на верхівці. Який показник найбільш пов’язаний з можливою етіологією про- цесу? An 18-year-old patient complains of pain in the knee and ankle joints, an increase in body temperature to 39.50C. One and a half weeks before that, he had a respiratory illness. Objectively: body temperature 38.50C, swelling of the knee and ankle joints. Ps- 106/min, rhythmic. BP- 90/60 mm Hg. Heart borders are not changed, tones are weakened, soft systolic murmur at the apex. Which indicator is the most 'related to the possible etiology of the process?

Серумокоїд Serumokoid

1-антитрипсин 1-antitrypsin

Ревматоїдний фактор Rheumatoid factor

Антистрептолізин-0 Antistreptolysin-0

Креатинкіназа Creatine Kinase

69 / 200
Жінка 26 років доставлена до приймального відділєння зі скаргами на раптовий 6іль в нижній частині живота, слабкість, втрату свідомості. Попередньої менструації не було. Об’єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст., болісність та симптоми подразнення очеревини внизу з правого боку. У крові: Hb- 106 г/л. Який діагноз найбільш вірогідний? A 26-year-old woman was brought to the reception department with complaints of sudden pain in the lower abdomen, weakness, loss of consciousness. There was no previous menstruation. Objectively: Ps- 120/min., blood pressure - 80/50 mm Hg, pain and symptoms of irritation of the peritoneum below on the right side. In the blood: Hb - 106 g/l. What is the most likely diagnosis?

Порушена трубна вагітність Disrupted tubal pregnancy

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Правосторонній гострий аднексит Right-sided acute adnexitis

Перекрут ніжки яєчника Ovarian pedicle torsion

Гострий апендицит Acute appendicitis

70 / 200
У хворого 28 років без постійного місця проживання, госпіталізованого з попереднім діагнозом “грип' на 5 день хвороби з’явився розеольозно-петехіальний висип на тулубі та внутрішніх поверхнях кінцівок. Температура - 410С, ейфорія, гіперемія обличчя, почервоніння склер, тремор язика, тахікардія, спленомегалія, збудження. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient without a permanent place of residence, hospitalized with a preliminary diagnosis of 'flu', on the 5th day of the illness, a roseolous-petechial rash appeared on the trunk and inner surfaces of the limbs Temperature - 410C, euphoria, hyperemia of the face, redness of the sclera, tremor of the tongue, tachycardia, splenomegaly, excitement. What is the most likely diagnosis?

Алкогольний делірій Alcoholic delirium

Висипний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Кір Кір

Черевний тиф Typhoid

71 / 200
У чоловіка 45 років з нормальною масою тіла вперше виявлений цукровий діабет. Коригувати глюкозу крові за допомогою дієти не вдалося, глікемія протягом доби від 10 до 15 ммоль/л. Який препарат оптимальний у цьому випадку? A 45-year-old man with a normal body weight was diagnosed with diabetes for the first time. It was not possible to correct blood glucose with the help of a diet, glycemia during the day is from 10 to 15 mmol/l. What drug is optimal in this case?

Сульфаніламідні цукровознижуючі препарати Sulfonamide hypoglycemic drugs

Інсулін Insulin

Бігуаніди Biguanides

Інсулін у поєднанні з сульфаніламідними цукровознижуючими препаратами Insulin in combination with sulfonamide hypoglycemic drugs

Бігуаніди у поєднанні з сульфаніламідними цукровознижуючими препаратами Biguanides in combination with sulfonamide hypoglycemic drugs

72 / 200
Пацієнт 28 років скаржиться на біль у ногах під час ходи, мерзлякуватість ступнів, пальців. Хворіє протягом року. Об’єктивно: шкіра ніг бліда, прохолодна; тургор знижений, гіпотрихоз. Пульсація на стегнових та підколінних артеріях ослаблена, на артеріях ступнів пальпується після нітрогліцеринової проби. Реографічний індекс <1. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient complains of pain in the legs while walking, frostbite of the feet and fingers. He has been ill for a year. Objectively: the skin of the legs is pale, cool; turgor is reduced , hypotrichosis. Pulsation on the femoral and popliteal arteries is weakened, on the arteries of the feet it is palpable after a nitroglycerin test. Rheographic index <1. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Бюргера Burger's disease

Хронічний тромбофлебіт Chronic thrombophlebitis

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Облітеруючий атеросклероз Obliterating atherosclerosis

Хвороба Рейно Raynaud's disease

73 / 200
У дитини дошкільного віку встановлено гармонійний фізичний розвиток та відповідність біологічного віку календарному. Хронічних захворювань немає. Протягом року 5 разів хворів на гострі захворювання. До якої групи здоров’я слід віднести цю дитину? The child of preschool age has harmonious physical development and the correspondence of the biological age to the calendar. There are no chronic diseases. During the year he was ill with acute diseases 5 times. To which health group should this child be taken?

II II

IV IV

І І

III III

V V

74 / 200
Під час медичного огляду населення виявлялися та реєструвалися хронічні захворювання, різні патологічні стани, відхилення. Який вид захворюваності вивчався в даному випадку? During the medical examination of the population, chronic diseases, various pathological conditions, abnormalities were detected and recorded. What type of morbidity was studied in this case?

Первинна захворюваність Primary morbidity

Поширеність Prevalence

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності Morbidity with temporary disability

Патологічна ураженість Pathological lesion

Загальна захворюваність Total morbidity

75 / 200
Дівчинка 2 місяців переводиться на штучне вигодовування. Народилася з масою тіла 3500 г. У теперішній час маса тіла - 3900 г. Який добовий об’єм харчування для цієї дитини? A 2-month-old girl is being fed artificially. She was born with a body weight of 3500 g. Currently, her body weight is 3900 g. What is the daily amount of food for this child ?

750 мл 750 мл

600 мл 600 ml

690 мл 690 мл

730 мл 730 мл

650 мл 650 мл

76 / 200
У квітні, під час медичного огляду груп населення, 27% осіб скаржилися на зниження працездатності та підвищену втомлюваність. Під час огляду були виявлені набряклі пухкі ясна, виражена кровоточивість під час натискання на них; на шкірі - фолікулярний гіперкератоз, на фоні нормальної вологості шкіри. З якою патологією, най- більш вірогідно, пов’язані такі прояви? In April, during a medical examination of population groups, 27% of people complained of reduced work capacity and increased fatigue. During the examination, swollen loose gums, pronounced bleeding under the time of pressing on them; on the skin - follicular hyperkeratosis, against the background of normal skin moisture. What pathology are these manifestations most likely associated with?

Парадонтоз Periodontosis

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Гіповітаміноз В і Hypovitaminosis B

Гіповітаміноз А Hypovitaminosis A

Полігіповітаміноз Polyhypovitaminosis

77 / 200
Пологи у строк завершилися народженням живої доношеної дівчинки, без асфіксії. Об’єктивно: дитина млява, шкіра бліда, з жовтяничним відтінком, набряків немає. Живіт м’який, печінка та селезінка збільшені. Дослідження показали, що у матері група крові - A(II)Rh-, у дитини - А(II)Rh+. Який найбільш вірогідний діагноз? Delivery at term ended with the birth of a full-term baby girl, without asphyxia. Objectively: the child is lethargic, the skin is pale, with a jaundiced tinge, there is no swelling. The abdomen is soft , the liver and spleen are enlarged. Research has shown that the mother's blood group is A(II)Rh-, the child's is A(II)Rh+. What is the most likely diagnosis?

Гемолітична хвороба новонародженого Hemolytic disease of the newborn

Аномалія розвитку паренхіматозних органів Anomaly of development of parenchymal organs

Внутрішньочерепна пологова травма Intracranial birth injury

Фізіологічна жовтяниця Physiological jaundice

Порушення мозкового кровообігу Disruption of cerebral circulation

78 / 200
До лікаря звернулася породілля на 14-й день після пологів зі скаргами на біль, що з’явився раптово, гіперемію та ущільнення у лівій молочній залозі, підвищення температури до 390С, головний біль, нездужання. Об’єктивно: тріщина у ділянці соска, збільшення в об’ємі лівої молочної залози, посилення болю під час її пальпації. Про яку патологію слід думати в цьому випадку? A woman in labor turned to the doctor on the 14th day after giving birth with complaints of pain that appeared suddenly, hyperemia and compaction in the left mammary gland, an increase in temperature to 390С, headache, malaise. Objectively: a crack in the area of the nipple, an increase in the volume of the left mammary gland, increased pain during its palpation. What pathology should be considered in this case?

Фіброаденома лівої молочної залози Left breast fibroadenoma

Флегмона молочної залози Phlegmon of the mammary gland

Рак молочної залози Breast cancer

Кіста лівої молочної залози з нагноєнням Left breast cyst with suppuration

Лактаційний мастит Lactation mastitis

79 / 200
Для проведення періодичного медичного огляду робітників хімічного заводу з виробництва хром- та нікельвмі-сних мінеральних сполук створена лікарська комісія в складі: терапевт, дерматолог, травматолог, окуліст, невропатолог, імунолог, хірург, отоларинголог, гематолог. Визначте мінімальний склад лікарської комісії з урахуванням особливостей продукції, що випускається заводом: For periodic medical examination of the workers of the chemical plant for the production of chromium- and nickel-containing mineral compounds, a medical commission was created, consisting of: a therapist, a dermatologist, a traumatologist, an ophthalmologist, a neurologist , immunologist, surgeon, otolaryngologist, hematologist. Determine the minimum composition of the medical commission taking into account the features of the products produced by the plant:

Терапевт, окуліст, невропатолог Therapist, ophthalmologist, neurologist

Терапевт, імунолог, хірург Therapist, immunologist, surgeon

Отоларинголог, терапевт, дерматолог Otolaryngologist, Physician, Dermatologist

Терапевт, дерматолог, травматолог Therapist, dermatologist, traumatologist

Терапевт, гематолог, окуліст Therapist, hematologist, ophthalmologist

80 / 200
Жінка 60 років скаржиться на нестерпний біль у правому підребер’ї. В анамнезі - гострий панкреатит. Температура - 38,20С. Об’єктивно: жовтяни-чність склер. Симптомів подразнення очеревини немає. Позитивні симптоми Ортнера, Губергриця-Скульського. Діастаза сечі - 320 г/год. Який діагноз найбільш вірогідний? A 60-year-old woman complains of unbearable pain in the right hypochondrium. She has acute pancreatitis in the anamnesis. The temperature is 38.20C. Objectively: jaundice of the sclera . There are no symptoms of peritoneal irritation. Positive symptoms of Ortner, Gubergryts-Skulskyi. Urine diastasis - 320 g/h. What is the most likely diagnosis?

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Рак підшлункової залози Pancreatic cancer

Гострий холецистит Hostry Cholecystitis

Гострий холангіт Acute cholangitis

81 / 200
Жінка 37 років скаржиться на задуху, стискуючий біль за грудниною. Тиждень тому перенесла грип. Об’єктивно: акроціаноз, ЧСС- 98/хв, АТ- 90/75 мм рт.ст., ЧДР- 26/хв. Межі серця зміщені вліво та вправо на 3 см. Тони серця глухі, над верхівкою протодіастолічний ритм галопу, систолічний шум. Hb- 100 г/л, ШЗЕ- 25 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? A 37-year-old woman complains of suffocation, squeezing pain behind the sternum. She had the flu a week ago. Objectively: acrocyanosis, heart rate - 98/min, BP - 90/ 75 mmHg, CHDR - 26/min. The borders of the heart are shifted to the left and right by 3 cm. Heart sounds are dull, over the top there is a gallop protodiastolic rhythm, systolic murmur. Hb - 100 g/l, SZE - 25 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Інфекційно-алергічний міокардит Infectious-allergic myocarditis

Міокардіодистрофія Myocardiodystrophy

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

ІХС, стенокардія CHD, angina pectoris

Дилятаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

82 / 200
Жінка 36 років скаржиться на біль в надчеревній ділянці, що виникає після вживання їжі, нудоту, відрижку, послаблення випорожнень. Хвороба поступово прогресує біля 2 років. Об’єктивно: блідість та сухість шкіри, язик обкладений, вологий, з відбитками зубів по краях. Під час пальпації живота - розповсюджений біль у надчеревній ділянці. Який найбільш інформативний метод дослідження слід застосувати? A 36-year-old woman complains of pain in the epigastric area, which occurs after eating, nausea, belching, loose stools. The disease has been gradually progressing for about 2 years. Objectively : paleness and dryness of the skin, the tongue is coated, wet, with imprints of teeth on the edges. During palpation of the abdomen - widespread pain in the epigastric region. What is the most informative research method to be used?

Фіброгастроскопія з біопсією слизової шлунка Fibrogastroscopy with gastric mucosa biopsy

Розгорнутий клінічний аналіз крові Expanded clinical blood analysis

Фракційне дослідження шлункової секреції Fractional study of gastric secretion

Рентгенологічне дослідження шлунка та кишечнику X-ray examination of the stomach and intestines

Комп’ютерна томографія черевної порожнини Computed tomography of the abdominal cavity

83 / 200
Хвора 63 років оперована з приво- ду багатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмірів. З технічними труднощами вимушено виконана субтотальна резекція обох часток щитоподі6ної залози. На 4-й день після операції з’явилися судоми м’язів обличчя та верхніх кінцівок, біль у животі. Позитивні симптоми Хвостека та Труссо. Чим, найвірогідніше, зумовлений такий стан хворої? A 63-year-old patient underwent surgery for a large multinodular euthyroid goiter. With technical difficulties, a subtotal resection of both lobes of the thyroid gland was forced. On the 4th day after the operation spasms of the muscles of the face and upper limbs appeared, pain in the abdomen. Positive symptoms of Khvostek and Trousseau. What, most likely, is the cause of this condition of the patient?

Пошкодження зворотнього нерва Injury of the recurrent nerve

Трахеомаляція Tracheomalacia

Недостатність паращитоподібних залоз Parathyroid insufficiency

Тиреотоксичний криз Thyrotoxic crisis

Післяопераційний гіпотиреоз Postoperative hypothyroidism

84 / 200
Хворий 70 років, 3 дні тому травмував око гілкою дерева. Скаржиться на біль, сльозотечу, зниження гостроти зору правого ока. Об’єктивно: очна щілина звужена, світлобоязнь, змішана ін’єкція. На рогівці помутніння з нечіткими контурами, прогресуючим краєм та дефектом епітелію. Чутливість рогівки в нормі. Гіпопіон. Хронічний дакріоцистит. Який найбільш вірогідний діагноз? A 70-year-old patient injured his eye with a tree branch 3 days ago. He complains of pain, lacrimation, decreased visual acuity in the right eye. Objectively: narrowed slit, photophobia , mixed injection. Corneal opacity with indistinct contours, progressive edge and epithelial defect. Corneal sensitivity is normal. Hypopyon. Chronic dacryocystitis. What is the most likely diagnosis?

Вірусний кератит Viral keratitis

Повзуча виразка рогівки Creeping corneal ulcer

Гострий іридоцикліт Acute iridocyclitis

Проникаюче поранення рогівки правого ока Penetrating injury to the cornea of the right eye

Гострий кон’юнктивіт Acute conjunctivitis

85 / 200
Хворий 48 років другу добу знаходиться у реанімаційному відділенні з приводу гострого передньоперетинкового інфаркту міокарда. Під час огляду раптово 'захропів'. Відзначалося одноразове тонічне скорочення скелетних м’язів; зіниці розширилися. Пульс на a.carotis відсутній. Яка першочергова тактика? A 48-year-old patient has been in the intensive care unit for the second day due to an acute anterior septal myocardial infarction. During the examination, he suddenly 'snored'. A one-time tonic contraction of the skeletal muscles was noted; the pupils are dilated. There is no pulse on the a.carotis. What is the primary tactic?

Прекардіальний удар Precardiac attack

Запис ЕКГ ECG Record

Електрична дефібриляція Electrical defibrillation

Введення адреналіну з атропіном внутрішньосерцево Introduction of epinephrine with atropine intracardiacally

'Потрійний прийом' за Сафаром 'Triple Reception' by Safar

86 / 200
Жінка 31 року протягом 3-х років скаржиться на біль та підпухлість променево-зап’ясних та п’ясно-фалангових суглобів, ранкову скутість до 1,5 годин. Два тижні тому з’явився біль, підпухлість та почервоніння колінних суглобів, підвищення температури тіла до 37,50С. При обстеженні внутрішніх органів патологічних змін не знайдено. Встановлено діагноз - ревматоїдний артрит. Які зміни на рентгенограмах суглобів найбільш вірогідні? A 31-year-old woman has been complaining of pain and swelling of the radiocarpal and metatarsophalangeal joints for 3 years, morning stiffness up to 1.5 hours . Two weeks ago, pain, swelling and redness of the knee joints appeared, the body temperature increased to 37.50C. No pathological changes were found during the examination of the internal organs. The diagnosis was established - rheumatoid arthritis. What changes on the radiographs of the joints are most likely?

Кісти в субхондральній кістці Cysts in the subchondral bone

Остеоліз епіфізів Osteolysis of epiphyses

Звуження суглобової щілини, узури Narrowing of the joint space, patterns

Звуження суглобової щілини, субхон-дральний остеосклероз Narrowing of the joint space, subchondral osteosclerosis

Множинні краєві остеофіти Multiple marginal osteophytes

87 / 200
Жінка 51 року протягом 2 років відзначає тупий, періодично гострий біль у правому підребер’ї, пов’язаний з вживанням жирної їжі, гіркоту в роті вранці, закрепи, метеоризм. Об’єктивно: надмірного харчування, t0- 36,90С, язик обкладений біля кореня, живіт помірно здутий, болючий у точці проекції жовчного міхура. Яке дослідження найбільш доцільно провести для встановлення діагнозу? A 51-year-old woman for 2 years notes dull, periodically sharp pain in the right hypochondrium associated with the consumption of fatty food, bitterness in the mouth in the morning, constipation, flatulence. Objectively: excessive nutrition, t0- 36.90C, the tongue is coated near the root, the abdomen is moderately swollen, painful at the point of projection of the gallbladder. What research is most appropriate to conduct to establish a diagnosis?

Холецистографія Cholecystography

Сканування печінки Liver scan

Дуоденальне зондування Duodenal sounding

Дуоденоскопія Duodenoscopy

УЗД УЗД

88 / 200
До відділення, через 8 годин після ДТП, доставлено потерпілого із закритою черепномозковою травмою, непритомного. Об’єктивно: анізокорія, рана у тім’яній ділянці - 3,0х1,0 см, ригідність м’язів шиї, Ps- 58/хв, напружений. Судомний синдром. Що є найголовнішим показником до негайного оперативного втручання? 8 hours after the road accident, a victim with a closed craniocerebral injury, unconscious, was brought to the department. Objectively: anisocoria, a wound in the parietal area - 3, 0x1.0 cm, stiffness of the neck muscles, Ps- 58/min, tense. Convulsive syndrome. What is the most important indicator for immediate surgical intervention?

Анізокорія Anisocoria

Непритомність Fainting

Наявність ран Presence of wounds

Внутрішньочерепна кровотеча Intracranial bleeding

Наростання судом Seizure increase

89 / 200
У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб у віці від 0 до 14 років склала 31%, а питома вага осіб у віці 50 років та старше склала 20%. Який склад населення найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію? In the structure of the population of the N region, the specific weight of persons aged 0 to 14 was 31%, and the specific weight of persons aged 50 and older was 20 %. What composition of the population most aptly characterizes this demographic situation?

Стаціонарний склад населення Stationary composition of the population

Регресивний склад населення Regressive composition of the population

Прогресивний склад населення Progressive composition of the population

Еміграція населення Population emigration

Міграція населення Population migration

90 / 200
До шкільного лікаря звернулася дівчина 13 років. Вперше з’явилися помірні кров’янисті виділення із статевих шляхів 2 доби тому. Вторинні статеві ознаки розвинеш. Яка найбільш вірогідна причина кров’янистих виділень? A 13-year-old girl approached the school doctor. For the first time, moderate bloody discharge from the genital tract appeared 2 days ago. You will develop secondary sexual characteristics. What is the most likely cause bloody secretions?

Менархе Менархе

Ювенільна кровотеча Juvenile bleeding

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Гемофілія Hemophilia

Рак ендометрію Endometrial cancer

91 / 200
Вагітна стала на облік у жіночій консультації в терміні вагітності 11 тижнів та знаходилася під наглядом протягом всього строку при нормальному перебігу вагітності. Який документ обов’язково повинен видати лікар вагітній для госпіталізації до пологового будинку? A pregnant woman registered at a women's consultation at 11 weeks of pregnancy and was under supervision during the entire period with a normal course of pregnancy. What document must a doctor issue to a pregnant woman for hospitalization in the maternity hospital?

Індивідуальна карта вагітної Individual card of a pregnant woman

Направлення на госпіталізацію Referral to hospitalization

Обмінна карта Exchange Card

Довідка із санепідстанції Help from sanitary substation

Листок непрацездатності Sick leave

92 / 200
Внаслідок ДТП потерпілий отримав множинні переломи кінцівок та кісток таза. В анамнезі: гемофілія А. Об’єктивно: на ушкоджених ділянках виникають гематоми. Стан погіршується. АТ- 90/50 мм рт.ст. Яка найбільш доцільна комбінація інфузійних засобів для лікування пацієнта після застосування поліглюкіну та сольових розчинів? As a result of the road accident, the victim suffered multiple fractures of the limbs and pelvic bones. History: hemophilia A. Objectively: hematomas appear on the damaged areas. The condition is worsening. AT- 90 /50 mm Hg. What is the most appropriate combination of infusion agents for the treatment of a patient after the use of polyglucin and saline solutions?

Кріопреципітат, глюкоза Cryoprecipitate, glucose

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Еритроцитарна маса, свіжозаморо-жена плазма Erythrocyte mass, fresh frozen plasma

Кріопреципітат, еритроцитарна маса Cryoprecipitate, erythrocyte mass

Свіжозаморожена плазма, альбумін Fresh-frozen plasma, albumin

93 / 200
Під час обстеження гігієнічних умов навчання в технічному ВНЗ, постала необхідність оцінити зоровий режим студентів, які навчаються з 9.00 до 15.00. Який показник природнього освітлення буде найбільш інформативним? During the examination of the hygienic conditions of study at a technical university, it became necessary to assess the visual condition of students who study from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. What indicator of natural lighting will be the most informative?

Коефіцієнт природнього освітлення Coefficient of natural lighting

Глибина закладення навчальної кімнати Deepth of laying the study room

Світовий коефіцієнт World Coefficient

Час інсоляції кімнати Room insolation time

Наявність сумісного (верхньо-бокового) освітлення Availability of compatible (top-side) lighting

94 / 200
Чоловік 70 років хворіє на ішемічну хворобу серця. Настрій помітно знижений, тривожний. На фоні тривалого безсоння з’явилися страхи, небажання жити, думки покінчити з собою. Три- валий час сидить, не змінюючи пози, відповідає не одразу, тихо, монотонним голосом. На обличчі вираз страждання, болю, страху. Який провідний психопатологічний синдром? A 70-year-old man suffers from coronary heart disease. His mood is markedly depressed, anxious. Against the background of prolonged insomnia, fears, unwillingness to live, thoughts of suicide appeared. Three - sits most of the time without changing posture, does not answer immediately, quietly, in a monotonous voice. On the face is an expression of suffering, pain, fear. What is the leading psychopathological syndrome?

Обсесивний синдром Obsessive syndrome

Астенічний синдром Asthenic syndrome

Депресивний синдром Depressive syndrome

Фобічний синдром Phobic syndrome

Параноїдний синдром Paranoid Syndrome

95 / 200
Чоловік 20 років під час гри в футбол, різко присів на праву ногу з поворотом вліво, при цьому з’явився гострий біль у правому колінному суглобі. Постраждалого доставлено до травмпункту. Об’єктивно: об’єм рухів у правому колінному суглобі 100 — 1500, бокової рухливості немає. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old man, while playing football, suddenly squatted on his right leg with a turn to the left, while acute pain appeared in the right knee joint. The victim was taken to trauma center. Objectively: the range of motion in the right knee joint is 100 — 1500, there is no lateral mobility. What is the most likely diagnosis?

Пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки Damage of the anterior cruciate ligament

Підвивих надколінка, можливо звичний Patella subluxation, possibly common

Пошкодження внутрішньої бокової зв’язки Internal collateral ligament damage

Пошкодження внутрішнього меніску Inner meniscus damage

Напружений гемартроз колінного суглоба Tense hemarthrosis of the knee joint

96 / 200
У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалася величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв’язку між вказаними ознаками? In 200 hypertensive patients, the value of blood pressure and the patient's age were studied. What statistical value should be used to measure the strength of the relationship between the specified signs?

Сигмальне відхилення Sigma Deviation

Коефіцієнт кореляції Correlation coefficient

Помилка репрезентативності Representativeness error

Коефіцієнт варіації Coefficient of variation

Коефіцієнт Ст’юдента Student Ratio

97 / 200
Жінка 24 років звернулася зі скаргами на довготривалу лихоманку, нічну пітливість. За останні три місяці схудла на 7 кг. Мала безладні статеві стосунки. Об’єктивно: збільшення всіх груп лімфатичних вузлів, гепатолієнальний синдром. У крові: лейк.- 2, 2 * 109/л. Яке захворювання можна запідозрити? A 24-year-old woman complained of long-term fever, night sweats. Over the past three months, she lost 7 kg. She had promiscuous sexual relations. Objectively: an increase in all groups of lymph nodes, hepatoileal syndrome. In the blood: leuk. - 2.2 * 109/l. What disease can be suspected?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульоз Tuberculosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Хроніосепсис Chroniosepsis

ВІЛ-інфекція HIV infection

98 / 200
У хворої на ревматизм визначається діастолічне тремтіння грудної стінки ('котяче муркотіння'), посилений І тон на верхівці, діастолічний шум з преси-столічним посиленням, тон відкриття стулок мітрального клапана, акцент II тону над легеневою артерією. Яка вада серця в хворої? In a patient with rheumatism, a diastolic tremor of the chest wall ('cat's purr'), an increased first sound at the apex, a diastolic murmur with presso-systolic increase, a valve opening tone is determined of the mitral valve, the accent of the II tone over the pulmonary artery. What heart defect does the patient have?

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору Stenosis of the left atrioventricular opening

Стеноз легеневої артерії Pulmonary artery stenosis

Відкрита артеріальна протока Open ductus arteriosus

Недостатність мітрального клапана Mitral valve insufficiency

Недостатність клапанів аорти Aortic valve insufficiency

99 / 200
У дитини 3 років з’явилися кашель та нежить. Двоє інших членів сім’ї мали такі ж симптоми. На третю добу від початку захворювання кашель посилився, став сухим, нав’язливим; підвищилася температура до 37,80С. Об’єктивно: дихання за участю допоміжних м’язів; при перкусії - з обох боків легеневий звук з коробковим відтінком. Дихання жорстке, видих подовжений, розсіяні середньо- та великопухирчасті вологі і місцями сухі свистячі хрипи. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child developed a cough and a runny nose. Two other family members had the same symptoms. On the third day after the onset of the disease, the cough intensified and became dry , obsessive; the temperature rose to 37.80C. Objectively: breathing with the participation of auxiliary muscles; on percussion - a lung sound with a box tone on both sides. Breathing is hard, exhalation is prolonged, scattered medium and large bubbling moist and in places dry whistling rales. What is the most likely diagnosis?

Стенозуючий ларинготрахеїт Stenotic laryngotracheitis

Гострий бронхіоліт Acute bronchiolitis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

Двобічна бронхопневмонія Bilateral bronchopneumonia

100 / 200
Хлопчик 13 років скаржиться на сухий кашель, задишку. Хворіє протягом року. Напади ядухи короткочасні -1-2 рази на місяць. Об’єктивно: дитина неспокійна, шкіра бліда, ціаноз носогу-бного трикутника, задишка експіраторного типу. ЧДР- 48/хв. Перкуторно: над легенями звук з коробковим відтінком; аускультативно - дихання послаблене, сухі свистячі хрипи з обох боків. Об’єм форсованого видиху - 80% від належного. Який з препаратів найбільш доцільно призначити хворому? A 13-year-old boy complains of a dry cough, shortness of breath. He has been ill for a year. The attacks of hay fever are short-lived - 1-2 times a month. Objectively: the child is restless, the skin pale, cyanosis of the nasolabial triangle, expiratory type dyspnea. ChDR - 48/min. Percussion: over the lungs a sound with a box tone; auscultation - breathing is weakened, dry whistling rales on both sides. Forced expiratory volume - 80% of the appropriate one. Which of the drugs is the most appropriate to prescribe to the patient?

Сальбутамол Salbutamol

Індометацин Indomethacin

Еуфілін Euphilin

Супрастин Suprastin

Преднізолон Prednisone

101 / 200
Хвора 31 року протягом 14 років страждає на системну склеродермію. Неодноразово лікувалася в стаціонарах. Скаржиться на періодичний тупий біль у ділянці серця, серцебиття, задишку, головний біль, набряки повік, схуднення, біль та деформацію суглобів кінцівок. Ураження якого органа погіршує прогноз захворювання? A 31-year-old patient has been suffering from systemic scleroderma for 14 years. She was repeatedly treated in hospitals. She complains of periodic dull pain in the heart area, palpitations, shortness of breath, headache, swelling eyelids, weight loss, pain and deformation of the joints of the limbs. Damage to which organ worsens the prognosis of the disease?

Серце Heart

Легені Lungs

Нирки Нирки

Шкіра та суглоби Skin and joints

Шлунково-кишковий тракт Gastrointestinal tract

102 / 200
У дитини 2-х місяців, народженої з вагою 5100 г, визначаються жовтяниця, хриплий крик, пупкова грижа, відставання у фізичному розвитку. Печінка +2 см, селезінка не збільшена. В анамнезі - затримка відпадання пупо-винного залишку. У крові: Hb- 120 г/л, ер.- 4, 5 * 1012/л, ШЗЕ- 3 мм/год. Білірубін сироватки загальний - 28 мкмоль/л, непрямий - 20 мкмоль/л, прямий - 8 мкмоль/л. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? A 2-month-old child born with a weight of 5100 g is diagnosed with jaundice, a hoarse cry, umbilical hernia, a delay in physical development. Liver +2 cm, spleen not increased. In the anamnesis - delayed shedding of the umbilical cord remnant. In the blood: Hb - 120 g/l, ER - 4.5 * 1012/l, SZE - 3 mm/h. Total serum bilirubin - 28 μmol/l, indirect - 20 μmol/l, direct - 8 μmol/l. Which disease should be thought of first of all?

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Природжений гепатит Natural hepatitis

Природжений гіпотиреоз Congenital hypothyroidism

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

Кон’югаційна жовтяниця Conjugate Jaundice

103 / 200
У жінки 40 років, на 40-му тижні 6-ї патологічної вагітності (загроза зриву, гестоз І типу II половини), від 3-х пологів народився хлопчик в асфіксії. Стан дитини важкий, вага 2 кг, ознаки недозрілості, синдром гідроцефалії. Шкіра бліда, з жовтяничним відтінком, акроціаноз. Тони серця глухі, грубий систолічний шум в усіх точках аускультації. Живіт збільшений, печінка +3 см. Сеча насичена, кал світлий. Окулістом виявлено хоріоретиніт. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old woman, on the 40th week of the 6th pathological pregnancy (threat of miscarriage, gestosis I type II half), a boy was born from 3 deliveries in asphyxia. The child's condition is serious, weight 2 kg, signs of immaturity, hydrocephalus syndrome. The skin is pale, with a jaundiced tinge, acrocyanosis. Heart sounds are dull, coarse systolic murmur at all points of auscultation. The abdomen is enlarged, the liver is +3 cm. Urine is saturated, feces light. Chorioretinitis was detected by an ophthalmologist. What is the most likely diagnosis?

Сепсис Sepsis

Гемолітична хвороба новонародженого Hemolytic disease of the newborn

Вроджений токсоплазмоз Congenital toxoplasmosis

Вроджений гепатит Congenital hepatitis

Вроджена вада серця Congenital heart defect

104 / 200
Дівчинка 13 років скаржиться на підвищення температури тіла до фе-брильних цифр протягом місяця, біль у суглобах, періодичний висип на шкірі. При обстеженні в крові встановлено стійке підвищення ШЗЕ, LE-клітини Який найбільш вірогідний діагноз? A 13-year-old girl complains of an increase in body temperature to febrile figures for a month, pain in the joints, periodic rash on the skin. During the examination, a persistent increase in SZE was found in the blood , LE-cells What is the most likely diagnosis?

Системна склеродермія Systemic Scleroderma

Ювенільний ревматоїдний артрит Juvenile rheumatoid arthritis

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Ревматизм Rheumatism

105 / 200
Хлопчику в пологовому будинку встановлено діагноз природженої вади серця (дефект міжшлуночкової перетинки). У 2-х місячному віці з’явилися скарги на задишку. Об’єктивно: ЧДР до 60/хв, тахікардія до 170/хв, печінка на 3 см нижче краю реберної дуги. Які препарати необхідно призначити дитині першочергово? The boy was diagnosed with a congenital heart defect (a defect of the interventricular membrane) in the maternity hospital. Complaints of shortness of breath appeared at the age of 2 months. Objectively: ChDR up to 60/min, tachycardia up to 170/min, liver 3 cm below the edge of the costal arch. What drugs should be prescribed to the child first?

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

в-адреноблокатори v-adrenergic blockers

Серцеві глікозиди Cardiac glycosides

Нестероїдні протизапальні Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Препарати калію Potassium drugs

106 / 200
Жінці 50 років, яка страждає на хронічний пієлонефрит, в період загострення було призначено комбінацію антибактеріальних засобів - гентамі-цин (80 мг 3 рази на добу) та бісептол (960 мг 2 рази на добу). До яких наслідків може призвести призначення такої комбінації антибіотиків? A 50-year-old woman suffering from chronic pyelonephritis was prescribed a combination of antibacterial agents - gentamicin (80 mg 3 times a day) and biseptol ( 960 mg 2 times a day). What consequences can the appointment of such a combination of antibiotics lead to?

Іломерулосклероз Ilomerulosclerosis

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Іостра ниркова недостатність Acute renal failure

Комбінація антибіотиків оптимальна та цілком безпечна The combination of antibiotics is optimal and completely safe

Гостра надниркова недостатність Acute adrenal insufficiency

107 / 200
У хворого 60 років протягом місяця відмічалося короткочасне зниження сили у лівих кінцівках. Пізніше вранці після сну з’явилася стійка слабкість у кінцівках. Об’єктивно: АТ140/90 мм рт.ст., притомний, центральний парез VII та XII пар черепних нервів зліва, з того ж боку центральний геміпарез і гемігіперестезія. Які препарати вибору при диференційованому лікуванні даного хворого? A 60-year-old patient had a short-term decrease in strength in the left limbs for a month. Later in the morning after sleep, persistent weakness in the limbs appeared. Objectively: АТ140/90 mm Hg, unconscious, central paresis of VII and XII pairs of cranial nerves on the left, central hemiparesis and hemihyperesthesia on the same side. What are the drugs of choice in the differential treatment of this patient?

Іемостатики Iemostatics

Кортикостероїди Corticosteroids

Антикоагулянти Anticoagulants

Гіпотензивні Hypotensive

Діуретики Diuretics

108 / 200
Хворий 52 років скаржиться на напади стискаючого загруднинного болю з іррадіацією в ліву руку, що виникають рідко, при значному фізичному навантаженні. Хворіє 1 рік. Об’єктивно: розміри серця розширені вліво, тони приглушені. Ps- 76/хв, ритмічний, АТ155/80 мм рт.ст. На ЕКГ: відхилення електричної вісі серця вліво, решта показників без особливостей. Яке додаткове дослідження необхідне для підтвердження діагнозу? A 52-year-old patient complains of attacks of squeezing chest pain radiating to the left arm, which rarely occur with significant physical exertion. He has been ill for 1 year. Objectively: dimensions the heart is dilated to the left, the sounds are muffled. Ps- 76/min, rhythmic, BP 155/80 mm Hg. On the ECG: deviation of the electrical axis of the heart to the left, the rest of the indicators are without features. What additional research is necessary to confirm the diagnosis?

Трансамінази крові Blood transaminases

Ехокардіоскопія Echocardioscopy

Визначення ліпопротеїдів крові Determination of blood lipoproteins

Велоергометрична проба Cycle ergometric test

Загальний аналіз крові General blood test

109 / 200
Хворий 70 років скаржиться на слабкість, запаморочення, короткочасні періоди непритомності, біль у ділянці серця. Об’єктивно: ЧСС- 40/хв, тони ритмічні, I-й тон глухий, періодично значно посилений. АТ- 180/90 мм рт.ст. Яка найбільш вірогідна причина гемодинамічних порушень? A 70-year-old patient complains of weakness, dizziness, short-term periods of unconsciousness, pain in the heart area. Objectively: heart rate - 40/min, rhythmic tones, I- and the tone is dull, periodically significantly increased. Blood pressure - 180/90 mm Hg. What is the most likely cause of hemodynamic disturbances?

АВ блокада I ступеня 1st stage AV block

АВ блокада III ступеня AV block III degree

Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса Complete blockade of the left leg of the bundle of His

Брадисистолічна форма миготливої аритмії Bradysystolic form of atrial fibrillation

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

110 / 200
Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням рожевого харкотиння, яке піниться, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об’єктивно: ор-топноє, шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в ни-жньозадніх відділах з обох боків - вологі дрібно- та середньопухирчасті хрипи. ЧДР- 40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця - ритм галопу. Який найбільш вірогідний діагноз? A 65-year-old patient complains of dyspnea, cough with pink sputum that foams, feeling of lack of air, fear of death. Objectively: shortness of breath, pale skin

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Астматичний статус Status Asthma

!нфаркт-пневмонія !nfarct-pneumonia

Набряк легенів Pulmonary edema

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

111 / 200
У хворого 32 років, який лікувався в стаціонарі з приводу гострого абсцесу правої легені, після кашлю раптово з’явилися важке дихання, ціаноз, біль у правій половині грудної клітки. Яке ускладнення, найбільш вірогідно, виникло у хворого? A 32-year-old patient, who was treated in a hospital for an acute abscess of the right lung, suddenly developed shortness of breath, cyanosis, and pain in the right half of the chest after coughing What complication most likely occurred in the patient?

Піопневмоторакс Pyopneumothorax

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

!нфаркт міокарда !myocardial infarction

Перфорація стравоходу Esophageal perforation

!нфаркт-пневмонія !nfarct-pneumonia

112 / 200
Під час флюорографічного обстеження у 45-річного чоловіка вперше на верхівці правої легені виявлені нечисленні вогнища малої інтенсивності з нечіткими контурами. Самопочуття хворого не порушене. Палить багато років. Об’єктивно: над легенями перкуторно - легеневий звук, дихання везикулярне, хрипи не прослуховуються. Аналіз крові без змін. Який найбільш вірогідний діагноз? During a fluoroscopy examination of a 45-year-old man, for the first time, a few foci of low intensity with indistinct contours were detected at the top of the right lung. The patient's well-being is not impaired. He has been smoking for many years. About 'objectively: percussion over the lungs - lung sound, breathing is vesicular, wheezing is not heard. Blood analysis is unchanged. What is the most likely diagnosis?

Вогнищевий туберкульоз легень Focal pulmonary tuberculosis

Бронхопневмонія Bronchopneumonia

Периферичний рак легені Peripheral lung cancer

Еозинофільна пневмонія Eosinophilic pneumonia

Дисемінований туберкульоз легень Disseminated pulmonary tuberculosis

113 / 200
Хворий 18 років надійшов до гематологічного відділення зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури тіла до 390С, появу припухлості на шиї. Об’єктивно: t0- 380С, шкіра та слизові оболонки різко бліді, пакети лімфовузлів на шиї по обидва боки розміром до 1 см, неболючі. Печінка +1 см, неболюча, селезінка +0,5 см. У крові: НЬ- 98 г/л, ер.- 2,9 * 1012/л, лейк.- 32 * 109/л, п- 0%, с- 28%, м2%, л- 39%, бласт- 31%, рет,- 31%, тромб.-120 * 109/л, ШЗЕ- 36мм/год. Яка форма лейкозу в хворого? An 18-year-old patient came to the hematology department with complaints of a headache, general weakness, lack of appetite, an increase in body temperature up to 390C, swelling on the neck. Objectively : t0- 380С, the skin and mucous membranes are sharply pale, lymph node packets on the neck on both sides up to 1 cm in size, painless. Liver +1 cm, painless, spleen +0.5 cm. In the blood: НБ- 98 g/l, er.- 2.9 * 1012/l, leuk.- 32 * 109/l, p- 0%, s- 28%, m2%, l- 39%, blast- 31%, ret,- 31%, thrombus .-120 * 109/l, SZE- 36 mm/h. What form of leukemia does the patient have?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Недиференційований лейкоз Undifferentiated leukemia

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

114 / 200
Мати дівчинки 5 років звернулася зі скаргами на нічне нетримання сечі у дитини, нічні страхи, порушений сон, відставання у прирості маси тіла. Об’єктивно: дівчинка зниженого харчування, інтелектуально добре розвинена, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації. Шкіра бліда, печінка збільшена. Мати хворіє на жовчокам’яну хворобу. Який тип діатезу, найбільш вірогідний, у дитини? The mother of a 5-year-old girl complained of nocturnal urinary incontinence in the child, night terrors, disturbed sleep, lag in body weight gain. Objectively: the girl is undernourished , is intellectually well developed, can read, explains life situations in an adult manner. The skin is pale, the liver is enlarged. The mother suffers from cholelithiasis. What type of diathesis is most likely in the child?

Алергічний Allergic

Сечокислий Uric acid

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

Нервово-артритичний Nervous-arthritic

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

115 / 200
Після ручної репозиції та накладання гіпсової лонгети, у хворого з переломами кісток передпліччя виник набряк кисті та пальців, біль, порушення чутливості. Якою має бути тактика лікаря? After manual repositioning and application of a plaster splint, a patient with fractures of the bones of the forearm developed swelling of the hand and fingers, pain, impaired sensitivity. What should be the doctor's tactics?

Розрізати бинт, яким фіксовано лонгету Cut the bandage that fixed the longe

Повторити репозицію Repeat reposition

Призначити анальгетики та сечогінні Prescribe analgesics and diuretics

Це закономірне явище, набряк самостійно зменшиться через добу This is a natural phenomenon, the swelling will decrease on its own after a day

Зняти гіпсову пов’язку Remove plaster cast

116 / 200
У хворого 35 років, який у зв’язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки знаходиться на гемодіалізі, з’явилися перебої в діяльності серця, гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. На ЕКГ: брадікардія, атріовентри-кулярна блокада I ст., високі загострені зубці Т Напередодні - грубе порушення питного та дієтичного режимів. Які біохімічні зміни є найбільш вірогідною причиною вищевказаної клінічної картини? A 35-year-old patient, who has been on hemodialysis for the last 3 years due to chronic glomerulonephritis, had heart failure, hypotension, increasing weakness, shortness of breath. On the ECG: bradycardia, atrioventricular block of the 1st degree, high pointed T waves The day before - a gross violation of drinking and dietary regimes. What biochemical changes are the most likely cause of the above-mentioned clinical picture?

Гіпергідратація Hyperhydration

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

117 / 200
Хвора 60 років скаржиться на біль у міжфалангових суглобах кистей, яка посилюється при роботі. Об’єктивно: дистальні та проксимальні суглоби II-IV пальців дефігуровані, з вузлами Ге-бердена, Бушара, болючі, з обмеженою рухомістю. Рентгенограма суглобів: суглобові щілини звужені, краєві остеофіти, субхондральний склероз. Який діагноз найбільш вірогідний? A 60-year-old patient complains of pain in the interphalangeal joints of the hands, which worsens during work. Objectively: the distal and proximal joints of the II-IV fingers are deformed, with He nodes - Burden's, Bouchard's, painful, with limited mobility. X-ray of the joints: narrowed joint spaces, marginal osteophytes, subchondral sclerosis. What is the most likely diagnosis?

Псоріатичний артрит Psoriatic arthritis

Ревматичний артрит Rheumatoid arthritis

Хвороба Бєхтєрєва Bekhterev's disease

Хвороба Рейтера Reiter's disease

Деформуючий остеоартроз, вузлова форма Deforming osteoarthritis, nodular form

118 / 200
У чоловіка 42 років, що протягом 20 років хворіє на виразку дванадцятипалої кишки, з’явилося постійне відчуття важкості в шлунку після їжі, відрижка тухлим, блювання вжитою напередодні їжею, схуднення. Об’єктивно: стан відносно задовільний, тургор тканин знижений. Живіт під час пальпації м’який, симптомів подразнення очеревини немає, 'шум плеску'в епі-гастрії. Випорожнення 1 раз на 3 дні. Яке ускладнення найбільш відповідає стану хворого та зазначеній клініці? A 42-year-old man, who has been suffering from a duodenal ulcer for 20 years, has a constant feeling of heaviness in the stomach after eating, belching rotten food, vomiting food taken the day before , weight loss. Objectively: the condition is relatively satisfactory, the turgor of tissues is reduced. The abdomen is soft during palpation, there are no symptoms of peritoneal irritation, there is a 'slap noise' in the epigastrium. Bowel once every 3 days. Which complication best corresponds to the patient's condition and the specified clinic?

Прикрита перфорація виразки Covered ulcer perforation

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Виразковий стеноз вихідного відділу шлунка Ulcerous stenosis of the gastric outlet

Пенетрація виразки Ulcer penetration

Рак шлунка Stomach cancer

119 / 200
Хворий 46 років скаржиться на свербіж шкіри, пітливість, особливо вночі, підвищення температури до 38,60С. Об’єктивно: на шкірі грудей сліди розчухів, надключичні лімфовузли величиною з голубине яйце, з шкірою не спаяні. Який метод дослідження є найбільш доцільним? A 46-year-old patient complains of itching of the skin, sweating, especially at night, an increase in temperature to 38.60C. Objectively: there are scratches on the skin of the chest, supraclavicular lymph nodes of from a pigeon egg, not soldered to the skin. Which research method is the most appropriate?

Імунограма Immunogram

Загальний білок та білкові фракції Total protein and protein fractions

Загальний аналіз крові General blood test

Пункція збільшеного лімфовузла Puncture of an enlarged lymph node

Оглядова рентгенографія грудної клітки Comprehensive chest X-ray

120 / 200
Хворий 32 років проживає в районі ендемічному на ехінококоз. Останні 6 місяців його турбує біль у правому підребер’ї, підвищення температури. Запідозрене ехінококове ураження печінки. Який вид дослідження найбільш інформативний у такому випадку? A 32-year-old patient lives in an area endemic for echinococcosis. For the past 6 months, he has been troubled by pain in the right hypochondrium, fever. Suspected echinococcal liver damage. What kind of research most informative in this case?

Ангіографія Angiography

Сканування печінки Liver scan

Біохімічне лабораторне дослідження Biochemical laboratory study

Ультразвукове дослідження Ultrasound examination

Оглядова рентгенографія черевної порожнини Overview x-ray of the abdominal cavity

121 / 200
У роділлі 30 років, що народжує вперше, почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хвилини, тривалістю 50 секунд. Наступає прорізування голівки плоду. Промежина, висота якої 4 см, зблідла. Що треба здійснити у даній ситуації? In a 30-year-old woman giving birth for the first time, intensive efforts began with an interval of 1-2 minutes, lasting 50 seconds. The fetal head is erupting. The perineum, the height of which is 4 cm, turned pale. What should be done in this situation?

Захист промежини Crotch protection

Дотримуватися вичікувальної тактики Follow wait-and-see tactics

Епізіотомія Episiotomy

Вакуум-екстракція плоду Vacuum fruit extraction

Перінеотомія Perineotomy

122 / 200
Хворого 28 років госпіталізовано на 9-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 390С, головний біль, загальну слабкість, запор, порушення сну. Об’єктивно: на шкірі живота - поодинокі розеоли, Ps- 78/хв, печінка збільшена на 2 см. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient was hospitalized on the 9th day of illness with complaints of a temperature rise to 390C, headache, general weakness, constipation, sleep disturbances. Objectively: on the skin of the abdomen - isolated roseolae, Ps - 78/min, the liver is enlarged by 2 cm. What is the most likely diagnosis?

Висипний тиф Whispering Typhus

Сепсис Sepsis

Бруцельоз Brucellosis

Черевний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

123 / 200
Хворий 50 років надійшов зі скаргами на наявність крові в сечі. Болю та порушення сечовипускання не спостерігалося; гематурія продовжується протягом 3-х днів. Об’єктивно: нирки не пальпуються, надлобкова ділянка без особливостей, зовнішні статеві органи без патології. Під час ректального дослідження - передміхурова залоза не збільшена. При цистоскопії змін не виявлено. Про яке захворювання слід думати в першу чергу? A 50-year-old patient came in with complaints of the presence of blood in the urine. Pain and urination disorders were not observed; hematuria continues for 3 days. Objectively: the kidneys are not are palpable, the suprapubic area is without features, the external genitalia are without pathology. During the rectal examination, the prostate gland is not enlarged. During cystoscopy, no changes are detected. What disease should be thought of first of all?

Варикоцеле Varicocele

Рак нирки Kidney cancer

Дистопія нирки Kidney dystopia

Туберкульоз сечового міхура Tuberculosis of the urinary bladder

Некротичний папіліт Necrotic papillitis

124 / 200
До лікаря звернувся хворий 48 років, при дослідженні крові якого реакція Васермана та осадові реакції тричі були позитивними. Дослідження крові на РІБТ дало також позитивний результат. При обстеженні хворого клінічних проявів сифілісу ані з боку шкіри, ані з боку внутрішніх органів та нервової системи не виявлено. Який діагноз найбільш вірогідний? A 48-year-old patient came to the doctor, and during the blood test, the Wasserman reaction and sedimentary reactions were positive three times. The blood test for RIBT also gave a positive result. During the examination of the patient, clinical manifestations of syphilis were not detected either on the skin, or on the internal organs and nervous system. What is the most likely diagnosis?

Сифіліс прихований рецидивний Hidden recurrent syphilis

Сифіліс прихований ранній Syphilis hidden early

Вторинний рецидивний сифіліс Secondary recurrent syphilis

Первинний серопозитивний сифіліс Primary seropositive syphilis

Третинний сифіліс Tertiary syphilis

125 / 200
У хворої 35 років після сильного нервового напруження на тильній поверхні кистей з’явилися ділянки почервоніння та набряку з подальшим утворенням на цьому фоні невеликих запальних вузликів, міхурців, а потім ерозій із значним виділенням серозної рідини. Процес супроводжується сильним свербежем. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 35-year-old patient, after severe nervous tension, areas of redness and swelling appeared on the back of the hands, followed by the formation of small inflammatory nodules, vesicles, and then erosion with a significant release of serous fluid. The process is accompanied by severe itching. What is the most likely diagnosis?

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

Токсикодермія Toxicoderma

Мікробна екзема Microbial Eczema

Справжня екзема True Eczema

Простий контактний дерматит Simple contact dermatitis

126 / 200
Хворий скаржиться на болючість, почервоніння шкіри на правій литці. Об’єктивно: температура тіла 38,50С, збільшені та болючі пахвинні лімфати- чні вузли з правого боку. Шкіра кінцівки набрякла, гіперемована, з елементами висипу у вигляді пухирців з темною рідиною всередині; пальпація її болюча. Видна чітка межа між почервонінням та здоровою шкірою. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of soreness, redness of the skin on the right calf. Objectively: body temperature 38.50C, enlarged and painful inguinal lymph nodes on the right side. The skin of the limb is swollen, hyperemic, with elements of a rash in the form of blisters with a dark liquid inside; palpation is painful. A clear border between redness and healthy skin is visible. What is the most likely diagnosis?

Флегмона гомілки Phlegmon of the shin

Бешиха, геморагічна форма Hemorrhagic, hemorrhagic form

Сибірка, шкірна форма Anthrax, cutaneous form

Вітряна віспа Chicken Pox

Іерпетична інфекція Herpetic infection

127 / 200
У робітниці свиноферми, на фоні повного здоров’я, з’явилися різкий озноб, підвищення температури тіла до 39,90С, інтенсивний головний біль, нудота. На наступний день відзначалися біль у м’язах нижніх кінцівок, носова кровотеча. Об’єктивно: на 3-й день хвороби стан важкий, обличчя гіпере-моване, склерит, субіктеричність склер. Печінка +3 см. Добовий діурез 700 мл. Який найбільш вірогідний діагноз? A pig farm worker, against the background of complete health, developed a sharp chill, an increase in body temperature to 39.90C, an intense headache, nausea. On the next pain in the muscles of the lower extremities, nosebleeds were noted on the day. Objectively: on the 3rd day of the illness, the condition was severe, the face was hyperemic, scleritis, subicteric sclera. Liver +3 cm. Daily diuresis 700 ml. What is the most likely diagnosis ?

Лептоспіроз Leptospirosis

Ієрсиніоз Yersiniosis

Грип Грип

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Геморагічна лихоманка з нирковим синдромом Hemorrhagic fever with renal syndrome

128 / 200
Дитина 1,5 років захворіла гостро: озноб, підвищення температури тіла до 40,10С, згодом швидке зниження до 36,20С, на шкірі рясний геморагічний висип, багряно-ціанотичні плями. Кінцівки холодні, риси обличчя загострені. Діагноз: менінгококова інфекція, блискавична форма, інфекційно-токсичний шок. Який антибактеріальний препарат слід використати на дого-спітальному етапі? A 1.5-year-old child became acutely ill: chills, an increase in body temperature to 40.10C, then a rapid decrease to 36.20C, a profuse hemorrhagic rash on the skin, purple -cyanotic spots. The extremities are cold, facial features are sharpened. Diagnosis: meningococcal infection, fulminant form, infectious-toxic shock. What antibacterial drug should be used at the pre-hospital stage?

Сульфамонометоксин Sulfamomethoxin

Пеніцилін Penicillin

Левоміцетину сукцинат розчинний Levomycetin succinate soluble

Іентаміцин Ientamycin

Лінкоміцин Lincomycin

129 / 200
Хворий 41 року після підняття важкого предмету відзначив різкий біль у правій половині грудної клітки, різко посилилася задишка. Стан хворого важкий: ціаноз губ та слизових, ЧДР-28/хв, Ps- 122/хв. Над правою половиною грудної клітки перкуторно - тим-паніт, аускультативно - різко ослаблене дихання; акцент II тону над легеневою артерією. АТ80/40 мм рт.ст. Який основний невідкладний захід на дого- спітальному етапі? A 41-year-old patient, after lifting a heavy object, noted a sharp pain in the right half of the chest, shortness of breath increased sharply. The patient's condition is severe: cyanosis of the lips and mucous membranes, ChDR-28/ min, Ps- 122/min. Percussion over the right half of the chest - tim-panitis, auscultation - sharply weakened breathing; emphasis of the II tone over the pulmonary artery. BP80/40 mm Hg. What is the main emergency measure at the pre-hospital stage?

Введення еуфіліну Introducing Euphilin

Викликати кардіологічну бригаду Call the cardiology team

Аспірація повітря з плевральної порожнини Aspiration of air from the pleural cavity

Інгаляція кисню Oxygen inhalation

Введення адреналіну Injection of adrenaline

130 / 200
У жінки 38 років відзначаються епізоди нападоподібного підвищення артеріального тиску до 240/120 мм рт.ст., що супроводжуються нудотою, блюванням, тахікардією, підвищеним потовиділенням. У крові під час нападу - гіперглікемія. Після нападу рясне сечовиділення. При сонографії нирок виявлене додаткове утворення, що прилягає до верхнього полюсу правої нирки, що можливо відноситься до наднирни-ка. Який лабораторний тест допоможе уточнити діагноз? A 38-year-old woman has episodes of seizure-like increase in blood pressure up to 240/120 mm Hg, accompanied by nausea, vomiting, tachycardia, increased sweating. In the blood during the attack - hyperglycemia. After the attack, profuse urination. Sonography of the kidneys revealed an additional mass adjacent to the upper pole of the right kidney, possibly related to the adrenal gland. What laboratory test will help clarify the diagnosis?

Визначення екскреції катехоламінів та ванілілмигдалевої кислоти з сечею Determination of excretion of catecholamines and vanillylmandelic acid with urine

Визначення швидкості клубочкової фільтрації за ендогенним креатиніном Determination of glomerular filtration rate by endogenous creatinine

Визначення інсуліну та С-пептиду в крові Determination of insulin and C-peptide in blood

Визначення рівня реніну в крові Determining the level of renin in the blood

Визначення тироксину та тиреотро-пного гормону в крові Determination of thyroxine and thyrotropin hormone in blood

131 / 200
Хворий 28 років проходить курс лікування з приводу туберкульозу легень. Скарги на гострий біль у правій половині грудної клітки, що виник раптово, задишку. Перкуторно над правою легенею визначається коробковий звук, дихання не прослуховується. Рентгенографічно: права легеня кола-бована до кореня на 1/2 об’єму, серце та органи середостіння зміщені вліво. Яке ускладнення виникло в хворого? A 28-year-old patient is undergoing treatment for pulmonary tuberculosis. Complaints of sharp pain in the right half of the chest that occurred suddenly, shortness of breath. Percussion over the right lung is determined by a box sound, breathing is not heard. X-ray: the right lung is collapsed to the root by 1/2 volume, the heart and mediastinal organs are shifted to the left. What complication did the patient have?

Сухий плеврит Dry pleurisy

Спонтанний пневмоторакс Spontaneous pneumothorax

Інфаркт легені Pulmonary infarction

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

132 / 200
До клініки госпіталізовано фермера 48 років зі скаргами на головний біль, нудоту, вологий кашель, утруднене дихання, погіршення зору, пітливість, слинотечу. Працював у бригаді по обробці саду фосфорорганічними пестицидами. У крові: ер.- 4,1 * 1012/л, НЬ-136 г/л, КП- 0,9, лейк.-13,0* 109/л, ШЗЕ-17 мм/год. Встановлено діагноз: гостра інтоксикація фосфорорганічними пестицидами. Який найбільш важливий діагностичний критерій для цієї патології? A 48-year-old farmer was admitted to the clinic with complaints of headache, nausea, wet cough, difficulty breathing, impaired vision, sweating, drooling. He worked in the gardening team with organophosphorus pesticides. In the blood: er.- 4.1 * 1012/l, Hb-136 g/l, KP- 0.9, leuk.-13.0* 109/l, SZE-17 mm/h. The diagnosis was established : acute intoxication with organophosphate pesticides. What is the most important diagnostic criterion for this pathology?

Ретикулоцитоз Reticulocytosis

Зниження рівня холінестерази Decrease in cholinesterase

Анемія Anemia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лейкоцитоз Leukocytosis

133 / 200
Хвора 74 років скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. Страждає на ішемічну хворобу серця, постінфарктний та атеросклеротичний кардіосклероз. Об’єктивно: стан важкий, живіт здутий, черевна стінка слабко бере участь в акті дихання. Під час лапароскопії: у черевній порожнині невелика кількість каламутного випоту, одна з петель тонкої кишки темно-синюшнього кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? A 74-year-old patient complains of pain and abdominal distension, nausea. She suffers from coronary heart disease, post-infarction and atherosclerotic cardiosclerosis. Objectively: the condition is severe, the abdomen is distended, the abdominal wall is weakly involved in the act of breathing. During laparoscopy: there is a small amount of cloudy exudate in the abdominal cavity, one of the loops of the small intestine is dark bluish in color. What is the most likely diagnosis?

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Тромбоз мезентеріальних судин Thrombosis of mesenteric vessels

Заворот кишечнику Intestinal twist

Гостра кишкова непрохідність Acute intestinal obstruction

Ішемічний абдомінальний синдром Ischemic abdominal syndrome

134 / 200
У дитини 10 років, що знаходиться в олігоануричній стадії гострої ниркової недостатності, з’явилися відчуття поколювання в слизовій оболонці порожнини рота, язика, оніміння кінцівок, зниження рефлексів, розлад дихання, аритмія. Чим зумовлена вказана симптоматика? A 10-year-old child, who is in the oligoanuric stage of acute renal failure, had tingling sensations in the mucous membrane of the oral cavity, tongue, numbness of the limbs, decreased reflexes, respiratory disorder, arrhythmia. What is the cause of the indicated symptomatology?

Гіпонатріємія Hyponatremia

Ацидоз Acidosis

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Алкалоз Alkalosis

Гіперазотемія Hyperazotemia

135 / 200
У жінки 30 років повторні пологи, що тривають 14 годин. Серцебиття плоду приглушене, аритмічне, 100/хв. Вагі-нальне дослідження: відкриття шийки матки повне, голівка плоду в площині виходу з малого тазу. Сагітальний шов у прямому розмірі, мале тім’ячко біля лона. Яка подальша тактика ведення пологів? A 30-year-old woman has repeated labor lasting 14 hours. The fetal heartbeat is muffled, arrhythmic, 100/min. Vaginal examination: the opening of the cervix is complete, the head of the fetus in the plane of exit from the small pelvis. The sagittal suture is straight, the small crown near the womb. What are the further tactics of childbirth?

Шкірно-головні щипці за Івановим Skin-scalp forceps according to Ivanov

Використання порожнинних акушерських щипців Using cavity obstetric forceps

Стимуляція пологової діяльності окситоцином Stimulation of labor with oxytocin

Використання вихідних акушерських щипців Using output obstetric forceps

Кесарський розтин Caesarean section

136 / 200
Працівник, що брав участь у лі- квідації пожежі в приміщенні, де зберігалося 2 кг металевої ртуті, доставлений до клініки зі скаргами на емоційну нестриманість, серцебиття, пітливість, тремтіння тіла, біль у ділянці серця. Погіршення стану сталося протягом доби. Об’єктивно: шкіра бліда, волога. У хворого стан депресії, стійкий червоний дермографізм, еретизм, нестійкий рівень артеріального тиску. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку? The worker who took part in extinguishing the fire in the room where 2 kg of metallic mercury was stored was taken to the clinic with complaints of emotional intemperance, palpitations, sweating, body tremors, pain in the heart area. The condition worsened during the day. Objectively: the skin is pale, moist. The patient has a state of depression, persistent red dermographism, erethism, unstable blood pressure level. Which of the drugs is the antidote in this case?

Тетацин кальцію Thetacin Calcium

Діпіроксам Dipiroxam

Унітіол Unithiol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Амілнітрит Amyl nitrite

137 / 200
Жінка 63 років скаржиться на немотивовану слабкість, швидку втомлюваність, зниження апетиту, відразу до м’ясних продуктів. Два тижні тому -шлункова кровотеча. Об’єктивно: t0-37,50С, ЧДР- 20/хв, Ps- 96/хв, АТ-110/75 мм рт.ст. Під час пальпації в епігастрії -біль та напруження м’язів. У крові: НЬ-82 г/л, ШЗЕ- 35 мм/год. Яке дослідження найбільш достовірно надасть змогу встановити діагноз? A 63-year-old woman complains of unmotivated weakness, rapid fatigue, decreased appetite, an aversion to meat products. Two weeks ago - gastric bleeding. Objectively: t0 -37.50С, CHDR- 20/min, Ps- 96/min, BP-110/75 mmHg During palpation in the epigastrium - pain and muscle tension. In the blood: НБ-82 g/l, SZE - 35 mm/h. Which study will most reliably make it possible to establish a diagnosis?

Дослідження шлункового вмісту Study of stomach contents

Копрологічне дослідження Coprological research

Рентгенологічне X-ray

Ендоскопічне Endoscopic

Цитологічне Cytological

138 / 200
У хворого 32 років після переохолодження з’явилися загальна слабкість, пітливість; підвищилася температура, з’явився кашель. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості, шкіра волога, ціаноз губ. Грудна клітка симетрично бере участь у диханні, з правого боку під лопаткою незначне притуплення перкуторного звуку, послаблене везикулярне дихання, вологі звучні дрі-бнопухирчасті хрипи. Над рештою поверхні легенів - жорстке дихання, розсіяні сухі хрипи. Тони серця підсилені, акцент II тону над легеневою артерією. У крові: лейк.- 8, 2 * 109/л, шЗе- 21 мм/год. Який діагноз найбільш вірогідний? A 32-year-old patient developed general weakness and sweating after hypothermia; the temperature rose, a cough appeared. Objectively: the general condition is of medium severity, the skin is moist , cyanosis of the lips. The chest symmetrically participates in breathing, on the right side under the scapula, a slight dulling of the percussion sound, weakened vesicular breathing, moist sounding small-vesicular rales. Over the rest of the surface of the lungs - hard breathing, scattered dry rales. Heart tones are strengthened, accent II tone above the pulmonary artery. In the blood: leuk.- 8.2 * 109/l, shZe- 21 mm/h. What diagnosis is most likely?

Хронічний необструктивний бронхіт в стадії загострення Chronic non-obstructive bronchitis in the exacerbation stage

Правобічна вогнищева пневмонія Right-sided focal pneumonia

Рак легені Lung cancer

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Туберкульоз Tuberculosis

139 / 200
Жінка 42 років страждає на мікро- нодулярний криптогенний цироз печінки. Протягом останнього тижня стан погіршився: з’явилися судоми, затьмарення свідомості, посилилася жовтяниця. Виконання якого дослідження може пояснити причину погіршення стану? A 42-year-old woman suffers from micronodular cryptogenic cirrhosis of the liver. During the last week, the condition worsened: convulsions, blackout of consciousness appeared, and jaundice increased. Which study can explain the reason for the worsening condition?

Визначення вмісту а-фетопротеїну Determination of a-fetoprotein content

Визначення ефірів холестерину Determination of cholesterol esters

Визначення аміаку сироватки Serum ammonia determination

Визначення рівня лужної фосфатази Alkaline phosphatase level determination

Визначення АлАТ та АсАТ Definition of AlAT and AsAT

140 / 200
Мати новонародженої дитини страждає на хронічний пієлонефрит, перед пологами перенесла ГРВІ. Пологи у строк, тривалий безводний період. На 2-й день у дитини з’явилася еритема-тозна висипка, у подальшому - пухирі розміром близько 1 см, наповнені серозно-гнійним вмістом; при розтині їх утворюються ерозії. Симптом Нікольського позитивний. Дитина млява, температура тіла субфебрильна. Який найбільш вірогідний діагноз? The mother of a newborn child suffers from chronic pyelonephritis, before giving birth she had SARS. She gave birth on time, a long dry period. On the 2nd day, the child developed erythema- a rash, later - blisters about 1 cm in size, filled with serous-purulent contents; erosions are formed when they are dissected. Nikolsky's symptom is positive. The child is lethargic, the body temperature is subfebrile. What is the most likely diagnosis?

Сепсис Sepsis

Пухирчатка новонародженого Neonatal pemphigus

Псевдофурункульоз Pseudofurunculosis

Дерматит Ріттера Ritter's Dermatitis

Везикулопустульоз Vesiculopustulosis

141 / 200
У дитини спостерігається раптове припинення дихання, посиніння шкірних покривів, зникнення пульсу на магістральних судинах, звуження зіниць. Які першочергові заходи? The child has a sudden cessation of breathing, bluing of the skin, disappearance of the pulse on the main vessels, narrowing of the pupils. What are the primary measures?

Оксигенотерапія Oxygenotherapy

Промивання шлунка Gastric lavage

Внутрішньосерцеве введення адреналіну Intracardiac administration of epinephrine

Внутрішньовенне введення еуфіліну Intravenous Euphilin

ШВЛ, закритий масаж серця Ventilator, closed cardiac massage

142 / 200
У хворого 44 років, що страждає на гіпертонічну хворобу, з’явилися головний біль, серцебиття, страх. Об’єктивно: Ps- 100/хв, АТ- 200/100 мм рт.ст. Ліва межа серцевої тупості зміщена вліво на 1,5 см, дихання везикулярне. На ЕКГ: синусова тахікардія, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Який препарат необхідно призначити для надання невідкладної допомоги? A 44-year-old patient suffering from hypertension developed headache, palpitations, fear. Objectively: Ps- 100/min, BP- 200/100 mm Hg. The left border of cardiac dullness is shifted to the left by 1.5 cm, breathing is vesicular. On the ECG: sinus tachycardia, signs of left ventricular hypertrophy. What drug should be prescribed for emergency care?

Дібазол Dibazol

Обзідан Обзідан

Резерпін Backup

Фуросемід Furosemide

Сульфат магнію Magnesium sulfate

143 / 200
Дитина народилася з масою 3250 г та довжиною тіла 52 см. У віці 1,5 місяців фактична маса достатня (4350 г), психофізичний розвиток відповідає вікові. Дитина знаходиться на природному вигодовуванні, періодично відзначаються зригування. Чим зумовлені зригування у дитини? The child was born with a weight of 3250 g and a body length of 52 cm. At the age of 1.5 months, the actual weight is sufficient (4350 g), the psychophysical development corresponds to the age. The child is on natural feeding, regurgitation is noted periodically. What causes regurgitation in a child?

Гострий гастроентерит Acute gastroenteritis

Пілоростеноз Pylorostenosis

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

Аерофагія Aerophagia

Пілороспазм Pilorospasm

144 / 200
До клініки госпіталізовано хворого з діагнозом: анаеробна газова гангрена стегна. Який антисептик обов’язково повинен бути використаний під час обробки інструментів після перев’язки? A patient with a diagnosis of anaerobic gas gangrene of the thigh was admitted to the clinic. What antiseptic must be used when handling instruments after ligation?

Розчин фурациліну Furacilin solution

0,1% розчин марганцевокислого калію 0.1% potassium permanganate solution

0,02% розчин декаметоксину 0.02% decamethoxin solution

5% розчин йоду 5% iodine solution

6% розчин перекису водню 6% hydrogen peroxide solution

145 / 200
В технікумі, де навчаються переважно дівчата та юнаки у віці 14 років, необхідно зробити плановий профілактичний огляд на туберкульоз. Який з нижченаведених методів повинен бути використаний? In a technical school where mostly girls and boys aged 14 study, it is necessary to do a routine preventive examination for tuberculosis. Which of the following methods should be used?

Загальний аналіз крові General blood test

Флюорографія Fluorography

Фізикальне обстеження Physical examination

Проба Манту з 2 ТО Mantoux test with 2 TO

Дослідження харкотиння на МБТ Research on sputum at the MBT

146 / 200
Жінку 32 років протягом 5 місяців турбує біль в поперековій ділянці, суб-фебрилітет, часте сечовиділення. У сечі: помірна протеїнурія, лейкоцити на все поле зору, бактеріурія. У крові: лейкоцитоз, збільшення ШЗЕ. Який діагноз найбільш вірогідний? A 32-year-old woman has been suffering from pain in the lumbar region for 5 months, sub-febrility, frequent urination. In the urine: moderate proteinuria, leukocytes in the entire field of vision, bacteriuria. In the blood: leukocytosis, increased ESR. What is the most likely diagnosis?

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

147 / 200
У жінки 30 років після емоційного потрясіння з’явилися тонічні судоми, які змінилися клонічними; супроводжувалися знепритомнінням, виділенням піни з рота, мимовільним сечовиділенням. Вогнищевої симптоматики не виявлено. АТ- 120/60 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old woman developed tonic convulsions, which changed to clonic ones, after an emotional shock; they were accompanied by fainting, foaming at the mouth, involuntary urination. No focal symptoms were detected. Blood pressure - 120/60 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Епілепсія Epilepsy

Еклампсія Eclampsia

Інсульт Stroke

Синкопе Syncope

Неврастенія Neurasthenia

148 / 200
Хлопчика 2 років госпіталізовано зі скаргами на зменшення маси тіла, нестійкі випорожнення, анорексію, які з’явилися після введення в раціон манної каші (з 5 місяців). Дитина адинамічна, млява, шкіра бліда, суха, підшкірно-жировий шар значно стоншений. Живіт здутий, напружений, під час перкусії у верхній частині живота тимпаніт, шум плеску; випорожнення пінисті, світлого кольору, смердючі. Копроцитограма: нейтральний жир - багато. Яка найбільш вірогідна причина захворювання? A 2-year-old boy was hospitalized with complaints of weight loss, unstable stools, anorexia, which appeared after the introduction of semolina into the diet (from 5 months). Child adynamic, lethargic, the skin is pale, dry, the subcutaneous fat layer is significantly thinned. The abdomen is distended, tense, during percussion in the upper part of the abdomen, tympanitis, splashing noise; stools are foamy, light-colored, smelly. Coprocytogram: neutral fat - a lot. Which is the most probable cause of the disease?

Целіакія Celiac

Дисбактеріоз кишечнику Intestinal dysbiosis

Муковісцидоз Cystic Fibrosis

Дисахаридазна недостатність Disaccharidase deficiency

Хронічний ентерит Chronic enteritis

149 / 200
У дитини з хронічним кардитом, НК ІІА, яка знаходиться на лікуванні дигоксином, з’явилися наростання бра-дікардії, нудота, блювання, запаморочення, порушення сну. На ЕКГ- екстрасистолія, PQ- 0,18. Яка найбільш вірогідна причина даного стану? A child with chronic carditis, NC IIA, who is being treated with digoxin, developed increased bradycardia, nausea, vomiting, dizziness, sleep disturbances. ECG - extrasystole, PQ - 0.18. What is the most likely cause of this condition?

Атріовентрикулярна блокада І ступеня Atrioventricular blockade of the 1st degree

Передозування або непереносимість серцевих глікозидів Overdose or intolerance of cardiac glycosides

Набряк легень Pulmonary edema

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гостра кишкова інфекція Acute intestinal infection

150 / 200
Під час огляду трупа людини, яка померла внаслідок повішення, виявлено: трупні плями при натискуванні зникають, відновлюються через 50 сек, трупне заклякання помірно виражене тільки в жувальних м’язах, в м’язах шиї та пальців кисті. Температура тіла 31,0оС. Визначте час настання смерті? During examination of the corpse of a person who died as a result of hanging, it was found: corpse stains disappear when pressed, recover after 50 seconds, corpse curse is moderately pronounced only in the chewing muscles' joints, in the muscles of the neck and fingers of the hand. The body temperature is 31.0oC. Determine the time of death?

1-2 години 1-2 years

8-10 годин 8-10 hours

16-24 години 16-24 years

10-18 годин 10-18 hours

6-7 годин 6-7 годин

151 / 200
Під час грижосічення у пацієнта 12 років виявили знаходження яєчка в грижовому мішку. Яка грижа в хворого? During a hernia operation, a 12-year-old patient was found to have a testicle in the hernia sac. What kind of hernia does the patient have?

Пряма пахвинна грижа Direct inguinal hernia

Стегнова грижа Femoral hernia

Набута коса пахвинна грижа Pushed hair groin care

Вроджена коса пахвинна грижа Congenital oblique inguinal hernia

Затульна грижа Storage hernia

152 / 200
До стаціонару бригадою швидкої допомоги доставлено хворого з діагнозом ГРВІ. Захворів гостро з підвищення температури тіла до 39,9оС. Скарги на головний біль у лобноскроневих ділянках, біль в очних яблуках, ломоту у всьому тілі, закладеність носа, дряпання у горлі, сухий кашель. Вдома двічі була носова кровотеча. Який вид ГРВІ у хворого? A patient with a diagnosis of ARVI was brought to the hospital by the ambulance team. He became acutely ill with an increase in body temperature to 39.9oC. Complaints of headache in the frontotemporal areas, pain in the eyes apples, aches in the whole body, nasal congestion, scratchy throat, dry cough. At home, he had a nosebleed twice. What type of ARVI does the patient have?

РС-інфекція MS infection

Грип Грип

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Парагрип Paraflu

153 / 200
Повторнонароджуюча 25 років надійшла в першому періоді пологів з переймами середньої сили. Дана вагітність третя. В анамнезі - кесарів розтин з приводу клінічно вузького таза та 1 штучний аборт. Раптом у роділлі з’явилися сильний біль у животі, слабкість; атреріальний тиск знизився до 90/50 мм рт.ст. З піхви з’явилися помірні кров’янисті виділення. Серцебиття плоду не прослуховується. Пологова діяльність припинилася. Найбільш вірогідний діагноз: A 25-year-old woman who gave birth again came in the first period of labor with moderate cramps. This is her third pregnancy. She has a history of cesarean section due to a clinically narrow pelvis and 1 artificial abortion. Suddenly the woman in labor developed severe abdominal pain, weakness; atrial pressure decreased to 90/50 mm Hg. Moderate bloody discharge appeared from the vagina. The fetal heartbeat was not heard. Labor stopped. The most likely diagnosis:

Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти Premature detachment of a normally located placenta

Передлежання плаценти Placenta previa

Емболія навколоплідними водами Amniotic fluid embolism

Синдром нижньої порожнистої вени Inferior vena cava syndrome

Розрив матки Rupture of uterus

154 / 200
Хворий 52 років надійшов зі скаргами на задишку при помірному фізичному навантаженні, кашель з харкотинням, що важко відділяється. Хворіє протягом 12 років. Об’єктивно: ЧДР-26/хв. Перкуторно - легеневий тон з коробковим відтінком; послаблене везикулярне дихання з подовженим видихом, розсіяні сухі хрипи. Раніше лікувався лише теопеком, або еуфіліном в/в. Призначте базисну терапію після ліквідації загострення: A 52-year-old patient came in with complaints of shortness of breath during moderate physical exertion, cough with sputum that is difficult to separate. He has been ill for 12 years. Objectively: ChDR-26 /min. Percussion - lung tone with a box tone; weakened vesicular breathing with prolonged exhalation, scattered dry wheezes. Previously treated only with teopec or euphilin IV. Prescribe basic therapy after elimination of exacerbation:

Атровент Атровент

Інгакорт Ingacourt

Амінофілін Aminophylline

Алупент Alupent

Тайлед Thyled

155 / 200
При оглядовій рентгенографії черевної порожнини в хворого визначається декілька ділянок просвітлення напівсферичної форми, розміщених над чіткими горизонтальними рівнями. Чим зумовлена така рентгенологічна картина? During an X-ray examination of the patient's abdomen, several areas of hemispherical illumination located above clear horizontal levels are determined. What is the cause of such an X-ray picture?

Рак товстого кишечнику Colon Cancer

Перфоративна виразка Perforating ulcer

Хвороба Прайса Price's disease

Метеоризм Flat

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

156 / 200
У результаті справжнього уто-плення в морській воді, у хворого констатована клінічна смерть. Вкажіть правильну послідовність реанімаційних заходів: As a result of real drowning in sea water, the patient was diagnosed with clinical death. Specify the correct sequence of resuscitation measures:

Непрямий масаж серця, ШВЛ Indirect heart massage, ventilator

- -

ШВЛ, непрямий масаж серця, відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів Ventilation, indirect heart massage, restoration of patency of the upper respiratory tract

Відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, ШВЛ, непрямий масаж серця Restoration of patency of the upper respiratory tract, mechanical ventilation, indirect heart massage

Непрямий масаж серця, ШВЛ, відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів Indirect heart massage, ventilator, restoration of patency of the upper respiratory tract

157 / 200
Хворий 28 років, що 2 дні тому поранив дистальну фалангу вказівного пальця правої руки голкою, скаржиться на різкий біль пульсуючого характеру та набряк у ділянці цієї фаланги, виражене порушення рухомості пальця. Через біль, останньої ночі заснути не зміг. Об’єктивно: вказівний палець дещо зігнутий, дистальна фаланга його гіперемована, значно збільшена в об’ємі. Зондом чітко визначається точка максимальної болючості. Температура тіла 36,90С. Яким повинно бути місцеве лікування? A 28-year-old patient who injured the distal phalanx of the index finger of the right hand with a needle 2 days ago, complains of sharp throbbing pain and swelling in the area of this phalanx, severe mobility impairment finger. Because of the pain, he could not sleep last night. Objectively: the index finger is slightly bent, its distal phalanx is hyperemic, significantly increased in volume. The probe clearly determines the point of maximum tenderness. Body temperature 36.90C. What should be the local treatment ?

Обколювання ураженої ділянки антибіотиками з новокаїном Surrounding the affected area with antibiotics with novocaine

Розтин та дренування гнійного процесу пальця після анестезії за ОберстомЛукашевичем Dissection and drainage of the purulent process of the finger after anesthesia according to Oberst Lukashevich

Резекція дистальної фаланги пальця Resection of the distal phalanx of the finger

Застосування напівспиртових компресів Application of semi-alcohol compresses

Розтин та дренування гнійника після місцевої інфільтративної анестезії Dissection and drainage of an abscess after local infiltrative anesthesia

158 / 200
Каретою швидкої допомоги доставлений хворий після падіння з висоти, з клінічними ознаками множинних переломів обох нижніх кінцівок. Об’єктивно: стан хворого тяжкий, свідомість збережена, але психічно загальмований, шкіра блідо-сірого кольору, на лобі холодний піт. Дихання поверхневе, до 30/хв, АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення має місце у постраждало-го? A patient was brought by ambulance after a fall from a height, with clinical signs of multiple fractures of both lower limbs. Objectively: the patient's condition is serious, consciousness is preserved, but mentally inhibited , the skin is pale gray, cold sweat on the forehead. Breathing is shallow, up to 30/min, blood pressure - 80/60 mm Hg, Ps - 120/min, weak filling. What complication is there in the victim?

Непритомність Fainting

Травматичний шок 1 ст Traumatic shock 1 st

Травматичний шок 3 ст Traumatic shock of the 3rd century

Травматичний шок 4 ст Traumatic shock 4th century

Травматичний шок 2 ст Traumatic shock of the 2nd century

159 / 200
У хворого з аневризмою мозкової судини при фізичному навантаженні раптово виникли сильний головний біль, нетривала непритомність, блювання. Об’єктивно: хворий збуджений, хоче кудись бігти, Ps- 62/хв, ритмічний, АТ- 140/90 мм рт.ст., t0- 37,50С. Виявляються ригідність потиличних м’язів, симптом Керніга. Вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Визначте попередній діагноз: A patient with an aneurysm of a cerebral vessel during physical exertion suddenly developed a severe headache, short-term fainting, vomiting. Objectively: the patient is excited, wants to run somewhere, Ps- 62/min, rhythmic, BP- 140/90 mm Hg, t0- 37.50С. Rigidity of the occipital muscles, Kernig's sign are detected. There are no focal neurological symptoms. Determine the previous diagnosis:

Гіпертонічний криз Hypertensive crisis

Крововилив у мозок Brain Bleeding

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Менінгіт Meningitis

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

160 / 200
У чоловіка 39 років раптово на шкірі тулуба з’явилася висипка, що складається з дрібних сверблячих протягом дня висипань червоного кольору. Елементи висипки розкидані по шкірі неупорядковано та переважно фокусно. Появу висипки хворий пов’язує з відвідуванням спортивно-оздоровчого центру та сауни за кілька днів до цього. Подібні симптоми відзначаються і у товариша, що був тоді з ним. Який діагноз найбільш вірогідний? A 39-year-old man suddenly developed a rash on the skin of his body, consisting of small itchy red rashes during the day. The elements of the rash are scattered over the skin in an irregular and mostly focal manner . The patient associates the appearance of the rash with a visit to a sports and health center and a sauna a few days before. Similar symptoms are noted in a friend who was with him at the time. What is the most likely diagnosis?

Контактний дерматит Contact dermatitis

Екзема Eczema

Короста Scabies

Вошивість Lice

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

161 / 200
У хворого гостро виникли озноб, головний біль, блювання, підвищення температури тіла до 38,50C. Надвечір з’явилися ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга. На слизових губ та носа відмічаються герпетичні пухирці. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient acutely developed chills, headache, vomiting, and an increase in body temperature to 38.50C. In the evening, stiffness of the muscles of the back of the neck, Kernig's symptom, appeared. herpetic blisters are noted on the mucous membranes of the lips and nose. No focal neurological symptoms were detected. What is the most likely diagnosis?

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Іерпетичний енцефаліт Herpetic encephalitis

Субарахноїдальний крововилив Subarachnoid hemorrhage

Крововилив у мозок Bleeding in the brain

Абсцес мозку Brain abscess

162 / 200
У хворого в соматичному стаціонарі на фоні високої температури розвинулося психомоторне збудження: намагався бігати по відділенню; вважав, що по стінах тече вода, а по підлозі бігають пацюки, таргани. Заявляв, що знаходиться у гуртожитку, 'впізна-вав'знайомих. Після введення седативних ліків заснув. На ранок пам’ятав про перенесений стан. Визначте психопатологічний синдром: A patient in a somatic hospital developed psychomotor agitation against the background of a high temperature: he tried to run around the ward; he thought that water was flowing on the walls, and rats and cockroaches were running on the floor . Claimed that he was in the dormitory, 'recognized' acquaintances. After the administration of sedative drugs, he fell asleep. In the morning, he remembered the transferred condition. Define the psychopathological syndrome:

Присмерковий розлад свідомості Haunting disorder of consciousness

Деліріозний синдром Delirious syndrome

Онейроїдний синдром Oneiric Syndrome

Галюцинаторно-параноїдний синдром Hallucinatory-paranoid syndrome

Маніакальний синдром Manic syndrome

163 / 200
До стаціонару надійшов хворий 33 років із зупиненою повторною виразковою кровотечею. Під час огляду виснажений, блідий. У крові: НЬ- 77 г/л, Ht- 0,25. У зв’язку з наявністю анемії двічі була спроба переливання одно-групної A(II)Rh+ крові. Обидва рази переливання було зупинено у зв’язку з розвитком анафілактичної реакції. Переливання якого трансфузійного середовища бажано у даному випадку? A 33-year-old patient with stopped recurrent ulcer bleeding was admitted to the hospital. During the examination, he was exhausted, pale. In the blood: Hb- 77 g/l, Ht- 0, 25. In connection with the presence of anemia, there was an attempt to transfuse single-group A(II)Rh+ blood twice. Both times the transfusion was stopped due to the development of an anaphylactic reaction. Transfusion of which transfusion medium is desirable in this case?

Еритроцитарна маса, яка бідна на лейкоцити та тромбоцити Erythrocyte mass, which is poor in leukocytes and platelets

Еритроцитарна маса (нативна) Erythrocyte mass (native)

Відмиті еритроцити Washed erythrocytes

Еритроцитарна суміш Erythrocyte mixture

Свіжоцитратна кров Fresh Citrate Blood

164 / 200
До хірургічного стаціонару надійшов хлопець 19 років, який отримав закриту травму живота. Під час операції виявлені множинні розриви селезінки та тонкої кишки. Артеріальний тиск прогресивно знижується. Виникла необхідність у гемотрансфузії. Хто може виконати визначення групи крові та резус-належності у потерпілого? A 19-year-old boy was admitted to the surgical hospital with a closed abdominal injury. During the operation, multiple ruptures of the spleen and small intestine were found. Blood pressure is progressively decreasing. It became necessary to hemotransfusions. Who can determine the victim's blood group and Rh identity?

Лікар-травматолог Traumatologist

Хірург Surgeon

Лікар-анестезіолог Doctor anesthesiologist

Лікар-лаборант Laboratory physician

Лікар будь-якої спеціальності Doctor of any specialty

165 / 200
Хвора 20 років скаржиться на аменорею. Об’єктивно: гірсутизм, ожиріння з переважним розподілом жирової тканини на обличчі, шиї, верхній части- ні тулуба. На обличчі - acne vulgaris, на шкірі - смуги розтягнення. АТ- 170/100 мм рт.ст. Психічний розвиток та інтелект не порушені. Гінекологічний статус: волосистість на зовнішніх статевих органах помірна, гостра гіпоплазія піхви та матки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 20-year-old patient complains of amenorrhea. Objectively: hirsutism, obesity with a predominant distribution of adipose tissue on the face, neck, upper body. On the face - acne vulgaris, stretch marks on the skin. Blood pressure - 170/100 mmHg. Mental development and intelligence are not impaired. Gynecological status: hairiness on the external genitalia is moderate, acute hypoplasia of the vagina and uterus. What is the most likely diagnosis?

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Пехранца-Бабінського-Фреліха Pehrantz-Babinsky-Froelich syndrome

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal Syndrome

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

Синдром Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing syndrome

166 / 200
Жінка 22 років звернулася до жіночої консультації з приводу вагітності 1112 тижнів. Під час обстеження виявлено позитивну реакцію Васермана. Дерматолог діагностував вторинний латентний сифіліс. Яка тактика ведення даної вагітності? A 22-year-old woman turned to a women's consultation regarding a 1112-week pregnancy. During the examination, a positive Wasserman reaction was detected. A dermatologist diagnosed secondary latent syphilis. What are the tactics of managing this pregnancy?'

Штучне переривання вагітності після встановлення діагнозу Artificial termination of pregnancy after diagnosis

Протисифілітичне лікування тричі протягом вагітності Antisyphilitic treatment three times during pregnancy

Штучне переривання вагітності після нормалізації реакції Васермана Artificial termination of pregnancy after normalization of the Wasserman reaction

Пролонгування вагітності після курсу протисифілітичної терапії Prolongation of pregnancy after a course of antisyphilitic therapy

Штучне переривання вагітності після курсу протисифілітичної терапії Artificial termination of pregnancy after a course of antisyphilitic therapy

167 / 200
Хворий 18 років надійшов до стаціонару на 7-й день хвороби зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, підвищення температури тіла, біль у горлі. Об’єктивно: збільшення всіх груп лімфовузлів до 1-3 см в діаметрі. Під час пальпації: лімфовузли щільнуваті, еластичні, малоболісні, не спаяні між собою. На збільшених мигдаликах - гнійні нашарування. Печінка +3 см. У крові: лейкоцитоз, відносний лімфомоноцитоз, віроцити -15%. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient came to the hospital on the 7th day of illness with complaints of headache, general weakness, increased body temperature, sore throat. Objectively: increase of all groups of lymph nodes up to 1-3 cm in diameter. During palpation: lymph nodes are dense, elastic, painless, not fused together. On the enlarged tonsils - purulent layers. Liver +3 cm. In the blood: leukocytosis, relative lymphomonocytosis, virocytes - 15%. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Ангіна Angina

168 / 200
Для освітлення учбових приміщень використовують різноманітну освітлювальну арматуру. Який вид освітлювальної арматури створює найбільш прийнятне, з гігієнічної точки зору, освітлення? Various lighting fittings are used to illuminate educational premises. Which type of lighting fittings creates the most acceptable, from a hygienic point of view, lighting?

Арматура розсіяного світла Diffuse light fixture

Арматура відбитого світла Reflected light fixture

Арматура прямого світла Direct light fixture

Арматура комбінованого світла Fixture of combined light

Арматура напіввідбитого світла Semi-reflected light fitting

169 / 200
Госпіталізована жінка 72 років з носовою кровотечею. Останні 6 років артеріальний тиск підвищувався до 180/100 ммрт.ст. Об’єктивно: шкіра бліда, тони серця досить звучні, акцент II тону над аортою, чутно систолічний шум. АТ- 150/80 мм рт.ст. У крові: НЬ-92 г/л, ер.- 2, 7 * 1012/л. У сечі: пит.вага -1022, лейк.- 3-7 у п/з, ер.- 0-2 у п/з. Яка найбільш вірогідна причина гіпертензії? Hospitalized 72-year-old woman with nosebleeds. Over the past 6 years, blood pressure has risen to 180/100 mmHg. Objectively: the skin is pale, heart sounds are quite loud , emphasis of the II tone over the aorta, systolic murmur is audible. BP- 150/80 mm Hg. In blood: НЭ-92 g/l, ER- 2.7 * 1012/l. In urine: py.v. -1022 , leuk.- 3-7 in p/z, er.- 0-2 in p/z. What is the most likely cause of hypertension?

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Атеросклероз аорти Aortic atherosclerosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

170 / 200
На підприємстві з шкідливими умовами праці проводять комплекс заходів з метою зниження рівня захворюваності. Для досягнення більш високого ефекту цеховий лікар виділяє групу тривало та часто хворіючих. При якому виді захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих? At an enterprise with harmful working conditions, a set of measures is carried out with the aim of reducing the level of morbidity. To achieve a higher effect, the shop doctor singles out a group of long-term and frequent patients. What type of morbidity the group of long-term and often sick patients is defined?

Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання Incidence of the most important non-epidemic diseases

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності Morbidity with temporary disability

Гостра інфекційна захворюваність Acute infectious disease

Загальна захворюваність Total morbidity

Госпіталізована захворюваність Hospitalized morbidity

171 / 200
Дівчинка 5 років випадково була замкнена на кілька хвилин в темній кімнаті. Коли двері було відчинено, дитина стояла нерухомо посеред кімнати, погляд був фіксований в одній точці, на обличчі застигла гримаса жаху, на подразники не реагувала. Через 40 хвилин стан дівчинки змінився на плач. Наступного дня нічого не пам’ятала про вчорашній випадок. Який найбільш вірогідний механізм даної реакції? A 5-year-old girl was accidentally locked for a few minutes in a dark room. When the door was opened, the child stood motionless in the middle of the room, her gaze was fixed on one point, on her face a grimace of horror froze, she did not react to stimuli. After 40 minutes, the girl's condition changed to crying. The next day, she did not remember anything about yesterday's incident. What is the most likely mechanism of this reaction?

Психогенний Psychogenic

Ендогенно-органічний Endogenous-organic

Ендогенний Endogenous

Екзогенно-органічний Exogenous-organic

Умовно-рефлекторний Conditionally reflexive

172 / 200
До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом календарного року (у березні та в листопаді) звертався пацієнт. В обох випадках йому було поставлено однаковий діагноз - ГРВІ. Як заповнити статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів з метою обліку цих випадків захворювань? A patient approached the doctor of the rural outpatient clinic twice during the calendar year (in March and in November). In both cases, he was given the same diagnosis - SARS. How to fill out the statistical vouchers for registration of final (specified) diagnoses for the purpose of recording these cases of diseases?

На перший випадок - з позначкою (+), на другий - з позначкою (-) For the first case - with a mark (+), for the second - with a mark (-)

На кожен випадок окремо з позначкою (+) For each case separately with (+)

Не заповнюється на жодний з випадків Does not fill in any case

На перший випадок з позначкою (+), на другий - не заповнюється For the first case with a mark (+), for the second - it is not filled in

На кожен випадок окремо з позначкою (-) For each case separately with a (-)

173 / 200
Хворий 42 років надійшов через 3 години після травми з вираженою підшкірною емфіземою верхньої половини тулуба, задишкою, тахікардією 120/хв. Рентгенологічно пневмотораксу не виявлено, значне розширення середостіння в обидва боки. Яка невідкладна допомога? A 42-year-old patient arrived 3 hours after the injury with pronounced subcutaneous emphysema of the upper half of the body, shortness of breath, tachycardia 120/min. X-ray showed no pneumothorax, significant expansion of the mediastinum in both sides. What is the emergency?

Торакоскопія Thoracoscopy

Торакотомія Thoracotomy

Дренування переднього середостіння Drainage of the anterior mediastinum

Пункція плевральної порожнини Puncture of the pleural cavity

Дренування плевральної порожнини Drainage of the pleural cavity

174 / 200
У хворого 60 років, що знаходиться в стаціонарі з приводу лівостороннього ексудативного плевриту, відмічається швидке накопичення ексудату після кожної його евакуації. Якому захворюванню відповідає така динаміка? A 60-year-old patient hospitalized for left-sided exudative pleurisy has a rapid accumulation of exudate after each evacuation. What disease does this dynamic correspond to?

Травматичний плеврит Traumatic pleurisy

Бластоматозний процес Blastomatous process

Постпневмонічний плеврит Post-pneumonic pleurisy

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Синдром Дресслера Dressler Syndrome

175 / 200
Хворий 54 років, що 4 роки тому переніс вірусний гепатит В та зловживає алкоголем, останні два місяці відзначає печію, пекучий біль за грудниною. Вранці після прийняття їжі та підняття важкості з’явилося блювання свіжою темною кров’ю. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, вологі, Ps- 92/хв, АТ- 90/60 мм рт.ст. Склери жовтяничні, живіт збільшений у розмірі за рахунок асциту, гепатоспленомегалія. Назвіть найбільш вірогідну причину кровотечі: A 54-year-old patient who suffered from viral hepatitis B 4 years ago and abuses alcohol has been complaining of heartburn and burning pain behind the sternum for the past two months. In the morning after eating and standing up vomiting of fresh dark blood appeared.Objectively: the skin is pale, moist, Ps- 92/min, BP- 90/60 mm Hg. Scleres are jaundiced, the abdomen is enlarged due to ascites, hepatosplenomegaly. Name the most likely cause of bleeding:

Виразкова хвороба 12-ти палої кишки Duodenal ulcer disease

Синдром Бадда-Кiарi Budd-Chiari Syndrome

Синдром Малорі-Вейса Malory-Weiss Syndrome

Ахалазiя стравоходу Esophageal achalasia

Розрив варикозних вен стравоходу Rupture of esophageal varices

176 / 200
Хлопчик 8 років, рік тому перехворів на гепатит В. Останні два місяці скаржиться на підвищену втомлюваність, порушення сну, погіршення апетиту, нудоту, особливо зранку. Шкірні покриви не жовтяничні, печінка та селезінка пальпуються на 1 см нижче реберних країв, безболісні. Активність АлАТ- 2,2 мкмоль/л. Як можна розцінити даний стан? An 8-year-old boy contracted hepatitis B a year ago. For the past two months, he has been complaining of increased fatigue, sleep disturbances, loss of appetite, nausea, especially in the morning. The skin is not jaundiced, the liver and spleen are palpable 1 cm below the costal edges, painless. AlAT activity - 2.2 μmol/l. How can this condition be evaluated?

Дискінезія жовчних ходів Biliary dyskinesia

Розвиток цирозу печінки Development of liver cirrhosis

Залишкові явища перенесеного гепатиту В Residual symptoms of transferred hepatitis B

Рецидив вірусного гепатиту В Recurrence of viral hepatitis B

Розвиток хронічного гепатиту Development of chronic hepatitis

177 / 200
У дитини 2,5 місяців з’явилися гіпотонія м’язів, пітливість, облисіння потилиці. Поряд з масажем та лікувальною гімнастикою призначений вітамін Вкажіть його дозування та кратність прийому: A 2.5-month-old child developed muscle hypotonia, sweating, baldness on the back of the head. Along with massage and therapeutic gymnastics, a vitamin was prescribed. Specify its dosage and frequency of administration :

3000 МО щоденно 3000 IU daily

500 МО щоденно 500 IU daily

1000 МО щоденно 1000 IU daily

1000 МО через день 1000 MO in a day

500 МО через день 500 MO every other day

178 / 200
Хвора 25 років скаржиться на підвищення температури тіла до 370С, біль внизу живота та виділення із піхви. Три дні тому, в 10 тижнів вагітності, було проведено штучний аборт. Об’єктивно: шийка матки чиста, матка дещо збільшена в розмірах, болісна. Придатки матки не визначаються. Склепіння глибокі, безболісні. Виділення із піхви гнійнокров’янисті. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old patient complains of an increase in body temperature to 370C, pain in the lower abdomen and discharge from the vagina. Three days ago, at 10 weeks of pregnancy, an artificial abortion was performed. Objectively: the cervix is clean, the uterus is somewhat enlarged, painful. The appendages of the uterus are not identified. The vaults are deep, painless. Vaginal discharge is purulent-bloody. What is the most likely diagnosis?

Пельвіоперитоніт Pelvioperitonitis

Післяабортний метроендометрит Postabortion metroendometritis

Перфорація матки після аборту Uterine perforation after abortion

Гематометра Hematometer

Параметрит Parameter

179 / 200
Хворий 67 років скаржиться на задишку, біль у грудях, загальну слабкість. Хворіє 5 місяців. Об’єктивно: t0-37, 30С, Ps- 96/хв. Над правою легенею голосове тремтіння не визначається, перкуторний звук тупий, дихання не прослуховується. У харкотинні - домішок крові дифузно змішаної зі слизом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 67-year-old patient complains of shortness of breath, chest pain, general weakness. He has been ill for 5 months. Objectively: t0-37, 30С, Ps- 96/min Over the right lung, the voice tremor is not determined, the percussion sound is dull, breathing is not heard. In the sputum, there is an admixture of blood diffusely mixed with mucus. What is the most likely diagnosis?

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Великовогнищева пневмонія Large focus pneumonia

Вогнищевий туберкульоз легень Focal pulmonary tuberculosis

Ексудативний плеврит Exudative pleurisy

Рак легень Lung cancer

180 / 200
Для населення, яке проживає на радіаційно-забрудненій території, з метою виведення з організму радіонуклідів рекомендується включити в раціон харчування пектини. Які з наведених продуктів є основним джерелом пектинів? For the population living in a radiation-contaminated territory, in order to remove radionuclides from the body, it is recommended to include pectins in the diet. Which of the following products are the main source of pectins?

Овочі та фрукти Vegetables and fruits

Хліб Bread

М’ясо M'yaso

Макарони Pasta

Молоко Milk

181 / 200
Вагітна 25 років у терміні 34 тижнів госпіталізована до пологового будинку в тяжкому стані. Скаржиться на головний біль, порушення зору, нудоту. Об’єктивно: суцільні набряки, АТ- 170/130 мм рт.ст. Раптом у вагітної з’явилися фібрилярні посмикування м’язів обличчя, тонічні та клонічні судоми, припинилося дихання. Через 1,5 хв. дихання відновилося, з рота з’явилася піна, забарвлена кров’ю. У сечі: білок- 3,5 г/л. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old pregnant woman at 34 weeks was admitted to the maternity ward in a serious condition. She complains of headache, visual disturbances, nausea. Objectively: solid edema, blood pressure - 170/130 mm Hg. Suddenly, the pregnant woman developed fibrillar twitching of the facial muscles, tonic and clonic convulsions, breathing stopped. After 1.5 minutes, breathing resumed, foam stained with blood appeared from the mouth . In the urine: protein - 3.5 g/l. What is the most likely diagnosis?

Набряк головного мозку Cerebral edema

Виразка шлунка Gastric ulcer

Еклампсія Eclampsia

Епілепсія Epilepsy

Крововилив у мозок Bleeding in the brain

182 / 200
Для Прикарпатського регіону притаманно постійно висока (більше 80%) вологість атмосферного повітря. В холодний період року, при помірно низьких температурах повітря, населення цього регіону відчуває сильний холод. Який шлях тепловіддачі збільшується при цьому? The Carpathian region is characterized by constantly high (more than 80%) atmospheric humidity. In the cold period of the year, with moderately low air temperatures, the population of this region feels very cold. What path of heat transfer increases at the same time?

Випаровування Evaporation

Конвекція Convection

Випромінювання Radiation

Радіація Radiation

Кондукція Conduct

183 / 200
У хворої 51 року затримки менструації на 2,5 місяці. Скаржиться на значні кров’янисті виділення із піхви протягом 15 діб, підвищену дратівливість, порушення сну. В анамнезі - порушення менструальної функції протягом року. На УЗД: матка відповідає віковим нормам, придатки без особливостей, товщина ендометрія 14 мм. Яка тактика лікаря? A 51-year-old patient has delayed menstruation for 2.5 months. She complains of significant vaginal bleeding for 15 days, increased irritability, sleep disturbances. History - violation of menstrual function during the year. On ultrasound: the uterus corresponds to age norms, the appendages are normal, the thickness of the endometrium is 14 mm. What are the doctor's tactics?

Консервативне лікування кровотєчі Conservative treatment of bleeding

Обстеження на TORCH-інфекцію Examination for TORCH infection

Гістєрєктомія Hysterectomy

Дiагностичне вишкрiбання стінок порожнини матки Diagnostic scraping of the walls of the uterine cavity

Надпіхвова ампутація матки без додатків Supravaginal amputation of the uterus without attachments

184 / 200
Хвора 18 років скаржиться на болючість та нагрубання молочних залоз, головний біль, дратівливість, набряклість нижніх кінцівок. Вказані симптоми турбують з початку менархе, з’являються за 3-4 дні до початку чергової менструації. Під час гінекологічного огляду патології не виявлено. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient complains of soreness and engorgement of the mammary glands, headache, irritability, swelling of the lower extremities. The indicated symptoms have been disturbing since the beginning of menarche, appear after 3- 4 days before the start of the next menstruation. No pathology was detected during the gynecological examination. What is the most likely diagnosis?

Мастопатія Mastopathy

Неврастенія Neurasthenia

Захворювання нирок Kidney disease

Захворювання серцево-судинної системи Diseases of the cardiovascular system

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

185 / 200
Хвора 22 років скаржиться на ниючий біль у правій здухвинній ділянці протягом тижня, ранкову нудоту, зміну смаку. Затримка менструації 3 тижні. Об’єктивно: АТ- 110/70 мм рт.ст., Ps- 78/хв, t0- 37,00С. Бімануально: матка дещо збільшена, м’яка, рухома, безболісна. Пальпація придатків: з правого боку болюче утворення 3х4 см, щільноеластичної консистенції, помірно рухоме. Який найбільш вірогідний діагноз? A 22-year-old patient complains of aching pain in the right pubic area for a week, morning sickness, change in taste. Delayed menstruation for 3 weeks. Objectively: AT-110/ 70 mm Hg, Ps- 78/min, t0- 37.00 C. Bimanually: the uterus is slightly enlarged, soft, mobile, painless. Palpation of the appendages: on the right side, a painful mass of 3x4 cm, dense elastic consistency, moderately mobile. What is the most likely diagnosis?

Трубна вагітність, що перервалася Aborted tubal pregnancy

Маткова вагітність Uterine pregnancy

Кіста правого яєчника Right ovarian cyst

Гострий апендицит Acute appendicitis

Прогресуюча трубна вагітність Progressing tubal pregnancy

186 / 200
Хвора 29 років впродовж 2 місяців скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки, кашель, задишку, підвищення температури тіла до 39,60С. Об’єктивно: ліва половина грудної клітини відстає в акті дихання, ослаблення везикулярного дихання та укорочення перкуторного звуку зліва. Рентгенологічно визначається округла тінь у нижній частці лівої легені. Який попередній діагноз? A 29-year-old patient has been complaining of pain in the left half of the chest for 2 months, cough, shortness of breath, an increase in body temperature up to 39.60C. Objectively: the left half chest lags behind in the act of breathing, weakening of vesicular breathing and shortening of the percussion sound on the left. X-ray is determined by a rounded shadow in the lower lobe of the left lung. What is the preliminary diagnosis?

Емпієма плеври Empyema of the pleura

Рак легені Lung cancer

Абсцес легені Lung abscess

Гнійний плеврит Suppurative pleurisy

Хронічна пневмонія Chronic pneumonia

187 / 200
У породіллі на п’яту добу після термінових пологів з’явилися підвищення температури тіла до 38,80С, біль у животі, загальна слабкість. Об’єктивно: АТ-120/80 мм рт.ст., Ps100/хв. Молочні залози помірно нагрубілі. Живіт м’який, бере участь в акті дихання. Дно матки на три пальці нижче пупка. При ва-гінальному дослідженні: шийка матки пропускає палець, матка м’якої консистенції, збільшена до 13 тижнів вагітності, болісна. Виділення зі статевих шляхів гнійно-серозні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз? On the fifth day after the emergency delivery, the woman in labor developed an increase in body temperature to 38.80C, abdominal pain, general weakness. Objectively: BP -120/80 mm Hg, Ps100/min. The mammary glands are moderately thickened. The abdomen is soft, participates in the act of breathing. The bottom of the uterus is three fingers below the navel. During vaginal examination: the cervix passes a finger, the uterus soft consistency, increased to 13 weeks of pregnancy, painful. Discharges from the genital tract are purulent-serous, with an unpleasant odor. What is the most likely diagnosis?

Лактостаз Lactic Stasis

Субінволюція матки Subinvolution of uterus

Післяпологовий гнійний метроендо-метрит Postpartum purulent metroendometritis

Септичний шок Septic shock

Післяпологовий ендометрит Postpartum endometritis

188 / 200
Хворий 15 років відстає у фізичному розвитку, періодично відзначається пожовтіння шкіри. Об’єктивно: селезінка 16х12х10 см, холецистолітіаз, виразка шкіри нижньої третини лівої гомілки. У крові: ер.- 3,0 * 1012/л, Hb-90 г/л, КП- 1,0, мікросфероцитоз, ретикулоцитоз. Білірубін сироватки загальний - 56 мкмоль/л, непрямий - 38 мкмоль/л. Який метод лікування найбільш доцільний? The patient is 15 years behind in physical development, periodically yellowing of the skin is noted. Objectively: spleen 16x12x10 cm, cholecystolithiasis, skin ulcer of the lower third of the left leg. In the blood: er.- 3.0 * 1012/l, Hb-90 g/l, KP- 1.0, microspherocytosis, reticulocytosis. Total serum bilirubin - 56 μmol/l, indirect - 38 μmol/l. What method of treatment is most appropriate?

Оментоспленопексія Omentosplenopexy

Пересадження селезінки Spleen transplant

Портокавальний анастомоз Portocaval anastomosis

Спленектомія Splenectomy

Оментогепатопексія Omentohepatopexy

189 / 200
У роділлі 38 років III пологи, 5 штучних абортів в анамнезі. Через 5 хвилин після народження дитини розпочалася кровотеча із статевих шляхів (350 мл). Стан жінки задовільний, Ps- 92/хв, АТ-100/60 мм рт.ст. Ознаки відділення плаценти відсутні. Проведено ручне її відділення: плацента відшарувалася з деякими труднощами в окремих ділянках. Який найбільш вірогідний діагноз? The maternity ward is 38 years old, III childbirth, 5 artificial abortions in the anamnesis. 5 minutes after the birth of the child, bleeding from the genital tract (350 ml) began. The woman's condition is satisfactory, Ps- 92/min, BP-100/60 mmHg. There are no signs of separation of the placenta. It was manually separated: the placenta detached with some difficulties in some areas. What is the most likely diagnosis?

Прирощення плаценти Placental accretion

Тотальне щільнє прикріплення плаценти Total dense attachment of the placenta

Защемлення плаценти, що відділилася Strangulation of separated placenta

Гіпотонічна кровотеча Hypotonic bleeding

Часткове щільне прикріплення плаценти Partial dense attachment of the placenta

190 / 200
Хвора 17 років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на рясні кров’янисті виділення зі статевих шляхів, переймоподібний біль внизу живота. Остання менструація 10 тижнів тому. Об’єктивно: АТ- 100/60 мм рт.ст, Ps- 90/хв. При піхвовому дослідженні: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 6 тижнів вагітності, безболісна. Придатки не визначаються, склепіння вільні. Який найбільш вірогідний діагноз? A 17-year-old patient came to the gynecology department with complaints of profuse bleeding from the genital tract, spasm-like pain in the lower abdomen. The last menstruation was 10 weeks ago. Objectively : BP- 100/60 mm Hg, Ps- 90/min. During vaginal examination: the external eye of the cervix passes a finger. The uterus is enlarged up to 6 weeks of pregnancy, painless. The appendages are not defined, the vaults are free. What is the most likely diagnosis?

Повний аборт Full abortion

Загроза аборту Threat of abortion

Аборт, що почався Abortion started

Неповний аборт Incomplete abortion

Відмерла вагітність Deceased pregnancy

191 / 200
У дитини 3-х років спостерігається утруднене дихання, відмова від їжі, t0-400С, гугнявість голосу. Впродовж 10 днів були явища риніту. Об’єктивно: м’яке піднебіння симетричне, гіперемія та вибухання сферичної форми задньої стінки глотки, більше праворуч. По передньому краю грудниноключичносо-скоподібного м’яза, за кутом нижньої щелепи, припухлість, болісна під час пальпації. Дихання утруднене, помірний стридор. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old child has difficulty breathing, refusal to eat, t0-400С, hoarseness of the voice. For 10 days there were symptoms of rhinitis. Objectively: m which palate is symmetrical, hyperemia and swelling of the spherical shape of the back wall of the pharynx, more on the right. On the front edge of the sternocleidomastoid muscle, at the angle of the lower jaw, swelling, painful during palpation. Difficulty breathing, moderate stridor. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія ротоглотки Oropharyngeal diphtheria

Заглотковий абсцес Pharyngeal abscess

Правосторонній паратонзиліт Right-sided paratonsillitis

Правостороння аденофлегмона шиї Right-sided neck adenophlegmon

Правосторонній паратонзилярний абсцес Right-sided paratonsillar abscess

192 / 200
У хворого в стані клінічної смерті проводиться штучна вентиляція легень методом 'з рота до рота'та непрямий масаж серця. Лікар звернув увагу на те, що повітря не надходить до дихальних шляхів хворого, а його голова та тулуб знаходяться в одній площині. Яка причина неефективності штучного дихання в цьому випадку? A patient in a state of clinical death is undergoing artificial lung ventilation by the mouth-to-mouth method and indirect heart massage. The doctor drew attention to the fact that air is not entering the the patient's airways, and his head and trunk are in the same plane. What is the reason for the ineffectiveness of artificial respiration in this case?

Малий об’єм повітря, що вдихається Small volume of inhaled air

Западіння язика Tongue decay

Проведення непрямого масажу серця Indirect heart massage

Відсутність зонду в шлунку Absence of the probe in the stomach

Маленький рот у хворого The patient has a small mouth

193 / 200
Чоловік 42 років звернувся зі скаргами на відчуття тяжкості внизу живота, часте та болюче сечовипускання, забарвлення сечі кров’ю наприкінці сечовипускання. Захворів після переохолодження. При пальцьовому ректальному дослідженні передміхурової залози змін не визначається. У сечі: білок - 0,99 г/л, лейкоцити - 30-40 у п/з, еритроцити - на все п/з, велика кількість бактерій. Про яке захворювання слід думати? A 42-year-old man complained of a feeling of heaviness in the lower abdomen, frequent and painful urination, blood in the urine at the end of urination. He fell ill after hypothermia. During a digital rectal examination no changes are detected in the prostate gland. In the urine: protein - 0.99 g/l, leukocytes - 30-40 in p/z, erythrocytes - all p/z, a large number of bacteria. What disease should we think about?

Рак сечового міхура Bladder cancer

Туберкульоз сечового міхура Tuberculosis of the urinary bladder

Рак передміхурової залози Prostate cancer

Гострий цистит Acute cystitis

Гострий простатит Hostry Prostatitis

194 / 200
До медпункту заводу звернувся робітник з проникаючим пораненням правого ока уламком металу. Половина уламку знаходиться в передній камері ока, друга половина - зовні. Лікар видалив уламок, наклав бінокулярну пов’язку, ввів протиправцеву сироватку та терміново направив хворого до стаціонару. Яку помилку допустив лікар під час надання першої допомоги? A worker came to the plant's medical center with a penetrating injury to his right eye with a metal fragment. Half of the fragment is in the anterior chamber of the eye, the other half is outside. The doctor removed the fragment, put on a binocular pov 'the patient, administered anti-tetanus serum and urgently sent the patient to the hospital. What mistake did the doctor make while providing first aid?

Не закрапав мідріатик Mydriatic did not drip

Ввів протиправцеву сироватку Injected anti-tetanus serum

Не направив пацієнта на рентгенівський знімок очниці Did not refer the patient for an X-ray of the eye socket

Видалив уламок металу Removed the metal fragment

Наклав бінокулярну пов’язку Put on a binocular blindfold

195 / 200
У місті з населенням 400000 чоловік за рік зареєстровано 5600 випадків смерті, у тому числі 3300 випадків від хвороб системи кровообігу, 730 - від новоутворень. Який показник дозволить охарактеризувати смертність від хвороб системи кровообігу в місті? In a city with a population of 400,000 people, 5,600 deaths were registered per year, including 3,300 cases from diseases of the circulatory system, 730 - from neoplasms. What indicator will characterize mortality from diseases of the circulatory system in the city?

Показник наочності Visibility indicator

Екстенсивний показник Extensive Indicator

Інтенсивний показник Intensive Indicator

Показник відносної інтенсивності Indicator of relative intensity

Показник співвідношення Ratio Indicator

196 / 200
У вагітної 12 тижнів, без видимої причини, з’явився біль внизу живота та незначні кров’янисті виділення. Під час піхвового дослідження: шийка матки сформована, зовнішнє вічко закрите. Тіло матки збільшено відповідно вка- заного терміну вагітності. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз: A 12-week pregnant woman developed pain in the lower abdomen and slight bleeding for no apparent reason. During a vaginal examination: the cervix is formed, the external eye closed. The body of the uterus is enlarged in accordance with the indicated period of pregnancy. Specify the most probable diagnosis:

Аборт, що почався Abortion started

Аборт у ходу Abortion on the move

Загрозливий аборт Threatened abortion

Неповний аборт Incomplete abortion

Вагітність, що не розвивається Non-developing pregnancy

197 / 200
Під час медичного огляду машиніст портового крана скаржився на запаморочення, нудоту, відчуття тиску на барабанні перетинки, тремор, задуху, кашель. Роботи виконуються на висоті, пов’язані з нервово-емоційною напругою. Крім того, на робочих діють вібрація (загальна та локальна), шум, інфразвук, мікроклімат, нагріваючий влітку та охолоджуючий взимку. З дією якого фактора можна пов’язати скарги робочого? During the medical examination, the driver of the harbor crane complained of dizziness, nausea, feeling of pressure on the eardrums, tremors, suffocation, cough. The work is performed at height, related with neuro-emotional tension. In addition, workers are affected by vibration (general and local), noise, infrasound, microclimate, heating in summer and cooling in winter. With the action of which factor can the worker's complaints be associated?

Роботи на висоті Work at height

Вібрація Vibration

Інфразвук Infrasound

Шум Noise

Напруженість праці Work intensity

198 / 200
Проводиться аналіз стаціонарної допомоги населенню району. Який з наведених показників доцільно використовувати під час вирішення питання про скорочення наявної кількості лікарняних ліжок? An analysis of inpatient care for the population of the district is being carried out. Which of the following indicators is appropriate to use when solving the issue of reducing the available number of hospital beds?

Середньорічна зайнятість ліжка Average bed occupancy

Обіг ліжка Bed turnover

Рівень летальності Lethality rate

Середня тривалість перебування в стаціонарі Average duration of hospital stay

Середня тривалість лікування Average duration of treatment

199 / 200
Хвора 53 років скаржиться на ниючий біль у низу живота, значне його збільшення за останні 5 місяців, схуднення, слабкість. Об’єктивно: шийка матки чиста, матка не збільшена, безболісна, малорухома. З обох боків визначаються пухлини розміром 10х13 см, з нерівною поверхнею, щільної консистенції, нерухомі. При перкусії живота визначається флуктуація. Який найбільш вірогідний діагноз? A 53-year-old patient complains of aching pain in the lower abdomen, its significant increase over the past 5 months, weight loss, weakness. Objectively: the cervix is clean, the uterus is not enlarged, painless, immobile. On both sides, tumors measuring 10x13 cm, with an uneven surface, dense consistency, are immobile. Fluctuation is detected when percussion of the abdomen. What is the most likely diagnosis?

Тубооваріальна пухлина Tuboovarian tumor

Фіброміома матки

Ендометріоз Endometriosis

Рак яєчників Ovarian cancer

Блукаюча нирка Wandering kidney

200 / 200
Жінка 33 років у минулому перенесла дві операції з приводу позаматкової вагітності, обидві маткові труби видалені. Звернулася з питанням про можливість мати дитину. Що слід рекомендувати для настання вагітності в цьому випадку? A 33-year-old woman in the past underwent two operations for ectopic pregnancy, both fallopian tubes were removed. She asked about the possibility of having a child. What should be recommended for pregnancy in in this case?

Екстракорпоральне запліднення In vitro fertilization

Сурогатне материнство Surrogacy

Штучне запліднення спермою донора Artificial insemination with donor sperm

Індукція овуляції Ovulation induction

Інсемінація спермою чоловіка Insemination with male sperm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест