Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У жінки 34 років діагностовано спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію (хвороба Мінковського-Шоффара). Який механізм спричинив гемоліз еритроцитів у хворої? A 34-year-old woman was diagnosed with hereditary microspherocytic hemolytic anemia (Minkovsky-Shoffar disease). What mechanism caused hemolysis of erythrocytes in the patient?

Аутоімунне ураження Autoimmune lesion

Гемоглобінопатія Hemoglobinopathy

Ензимопатія Enzymopathy

Мембранопатія Membranopathy

Гіпоплазія кісткового мозку Bone marrow hypoplasia

2 / 200
Хворий 27 років, близько року відмічає втому, пітливість, важкість в лівому підребер’ї, особливо після їди. Об'єктивно: збільшення селезінки, печінки. Загальний аналіз крові: ер.- 3,2*10^12/л; Hb - 100 г/л. КП – 0,87; лейк.- 100*10^9/л; баз. - 7%; еоз. - 5%; мієлоц. - 15%; юн. - 16%; пал. - 10%; сег. - 45%; лімф. - 2%; мон. - 0%, ретикулоц. - 0,3%; тромбоц. - 400*10^9/л. ШЗЕ - 25 мм/год. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient is 27 years old, for about a year he notes fatigue, sweating, heaviness in the left hypochondrium, especially after eating. Objectively: enlargement of the spleen, liver. General analysis blood: erythrocytes - 3.2*10^12/l, Hb - 100 g/l, CP - 0.87, leukocytes - 100*10^9/l, base - 7%, eoz. - 5% ; myelocytic - 15%; juvenile - 16%; palsy - 10%; seg - 45%; lymphatic - 2%; mon. - 0%, reticulocyte - 0.3%; thrombocytic - 400* 10^9/l. SZE - 25 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гострий лейкоз Acute leukemia

Цироз печінки Liver cirrhosis

Еритремія Erythremia

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

3 / 200
Хворий 18 років одержав травму черепа, був у стані коми кілька годин. Після виходу з коматозного стану швидко стомлюється, у розмові непродуктивний – з початку бесіди відповідає на 2-3 питання, але потім стомлюється і не може зрозуміти суті питання. Які психотропні препарати повинен одержувати хворий для профілактики психоорганічного синдрому? The 18-year-old patient received a skull injury, was in a coma for several hours. After coming out of the coma, he quickly tires, is unproductive in conversation - from the beginning of the conversation, he answers 2- 3 questions, but then he gets tired and cannot understand the essence of the question. What psychotropic drugs should the patient receive for the prevention of psychoorganic syndrome?

Антидепресанти Antidepressants

Нейролептики Neuroleptics

Транквілізатори Tranquilizers

Ноотропи Nootropics

Стимулятори Stimulants

4 / 200
У хворого 18 років розвинулася жовтяниця. Після обстеження діагностовано синдром Жільбера-Мейленграхта. З чим пов'язаний механізм розвитку жовтяниці у хворого? An 18-year-old patient developed jaundice. After an examination, Gilbert-Meilengracht syndrome was diagnosed. What is the mechanism of the development of jaundice in the patient?

Обтурацією загальної жовчної протоки Obstruction of the common bile duct

Недостатністю глютаматтрансферази Insufficiency of glutamate transferase

Внутрішньосудинним гемолізом Intravascular hemolysis

Недостатністю тирозинсульфотрансферази Tyrosine sulfotransferase deficiency

Недостатністю глюкуронілтрансферази Glucuronyltransferase deficiency

5 / 200
Чоловік 30 років скаржиться на сильний біль, почервоніння шкіри, набряк в області гомілковостопного суглоба, підвищення температури до 39^0С. Захворів раптово. В минулому були подібні напади тривалістю до 5-6 днів без залишкових змін у суглобі. Шкіра над суглобом гіперемована без чітких контурів та інфільтративного валу на периферії. Який найбільш вірогідний діагноз? A 30-year-old man complains of severe pain, reddening of the skin, swelling in the area of the ankle joint, temperature rising to 39^0C. He fell ill suddenly. In the past, there were similar attacks lasting up to 5-6 days without residual changes in the joint. The skin over the joint is hyperemic without clear contours and an infiltrative mass on the periphery. What is the most likely diagnosis?

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Інфекційний артрит Infectious arthritis

Остеоартроз Osteoarthrosis

Подагра Gout

6 / 200
Хворий 66 років скаржиться на серцебиття, загальну слабкість, парестезії, зниження чутливості в ногах, порушення смаку, нюху. В крові: ер. - 2,1*10^12/л, Нt - 84 г/л, КП - 1,2, макроцитоз, полісегментація ядер нейтрофілів. Що відіграє провідну роль у патогенезі цього стану? A 66-year-old patient complains of palpitations, general weakness, paresthesias, decreased sensitivity in the legs, impaired taste, smell. In the blood: er. - 2.1*10 ^12/l, Ht - 84 g/l, CP - 1.2, macrocytosis, polysegmentation of neutrophil nuclei. What plays a leading role in the pathogenesis of this condition?

Дизеритропоез через порушення утилізації заліза на рівні кісткового мозку Dyserythropoiesis due to impaired utilization of iron at the bone marrow level

Підвищене руйнування еритроцитів Increased destruction of erythrocytes

Порушення синтезу ДНК, мегалобластичний тип кровотворення Disruption of DNA synthesis, megaloblastic type of hematopoiesis

Порушення синтезу гемоглобіну через хронічний дефіцит заліза Disruption of hemoglobin synthesis due to chronic iron deficiency

Ушкодження кісткового мозку токсичними факторами Bone marrow damage by toxic factors

7 / 200
Жінка 30 років скаржиться на запаморочення, слабкість, підвищену ламкість нігтів, випадання волосся, порушення смаку. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps - 98/хв., АТ - 100/60 мм рт.ст. В крові: Hb - 80 г/л, ер. - 3,4*10^12/л, КП - 0,7, ШЗЕ - 20 мм/год. Сироваткове залізо - 7,2 мкмоль/л . Який препарат доцільно призначити хворій? A 30-year-old woman complains of dizziness, weakness, increased brittleness of nails, hair loss, impaired taste. Objectively: pale skin, Ps - 98/min., BP - 100/60 mm Hg Blood: Hb - 80 g/l, ER - 3.4*10^12/l, CP - 0.7, SZE - 20 mm/h Serum iron - 7 .2 μmol/l. What drug should be prescribed to the patient?

Цільна кров в/в Whole blood IV

Вітаміни внутрішньом’язово Vitamins intramuscularly

Залізо рег os Iron reg os

Еритроцитарна маса в/в Erythrocyte mass IV

Залізо парентерально Iron parenterally

8 / 200
Хворий госпіталізований зі скаргами на виражену слабкість, підвищення температури до 39,2^0С, болі в горлі при ковтанні, геморагічне висипання на шкірі тулуба. При обстеженні в аналізі крові анемія, тромбоцитопенія, бласти – 14%, ШЗЕ - 40 мм/год. Яке обстеження необхідне для уточнення діагноза? The patient was hospitalized with complaints of pronounced weakness, temperature rise to 39.2^0С, pain in the throat when swallowing, hemorrhagic rash on the skin of the trunk. During the examination in the analysis blood anemia, thrombocytopenia, blasts - 14%, erythrocyte sedimentation rate - 40 mm/h. What examination is necessary to clarify the diagnosis?

Розгорнутий аналіз крові Expanded blood analysis

Коагулограма Coagulogram

Стернальна пункція Sternal puncture

Рентгенографія кісток черепа X-ray of skull bones

Посів із мигдаликів Sowing from almonds

9 / 200
Хвора 62 років, підвищеної вгодованості, скаржиться на головний біль, запаморочення, давлячі болі в області серця, тривалістю до 25-30 хвилин, свербіння. Об'єктивно: обличчя і долоні червоні, АТ - 170/104 мм рт.ст. Акцент другого тону над аортою. Печінка +3 см, селезінка +2 см . Аналіз крові: Нb - 186 г/л, ер. - 6,2*10^12/л, лейк. - 11,2 г/л, ШЗЕ - 3 мм/год. На ЕКГ – сплощення зубця Т у відведеннях V1-V4. Який попередній діагноз в даному випадку? A 62-year-old patient, overweight, complains of headache, dizziness, pressing pains in the heart area, lasting up to 25-30 minutes, itching. Objectively: the face and palms are red, blood pressure - 170/104 mm Hg. Accent of the second tone over the aorta. Liver +3 cm, spleen +2 cm. Blood analysis: Hb - 186 g/l, ER - 6.2*10^ 12/l, leukemia - 11.2 g/l, SZE - 3 mm/h. On the ECG - flattening of the T wave in leads V1-V4. What is the preliminary diagnosis in this case?

Еритремія Erythremia

Гіпертонічна хвороба II ступеня Hypertensive disease II degree

Цироз печінки зі спленомегалією Liver cirrhosis with splenomegaly

Вторинний еритроцитоз на фоні ожиріння Secondary erythrocytosis on the background of obesity

Хвороба Іценко-Кушинга Itsenko-Cushing disease

10 / 200
У чоловіка 38 років, бухгалтера за фахом, під час гострого інфекційно-алергічного міокардита з'явилась повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. Після лікування та 2 місяців спостереження стан здоров'я хворого задовільний, скарг, об’єктивних та лабораторних проявів хвороби нема, але зберігаються зміни на ЕКГ. Яка тактика лікаря відносно цього пацієнта? A 38-year-old man, an accountant by profession, developed a complete blockade of the left leg of the bundle of His during acute infectious-allergic myocarditis. After treatment and 2 months of observation, the condition the patient's health is satisfactory, there are no complaints, objective and laboratory manifestations of the disease, but there are changes on the ECG. What are the doctor's tactics regarding this patient?

Повторна госпіталізація Re-hospitalization

Електрофізіологічне обстеження Electrophysiological examination

Встановлення кардіостимулятора Installing a pacemaker

Направлення на МСЕК Direction to MSEK

Спостереження у терапевта Observation at the therapist

11 / 200
Юнак 17 років скаржиться на серцебиття, що раптово виникло 10 хвилин тому. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору. Межі серця не змінені, ЧСС=Ps=200/хв., ритм правильний. АТ - 135/75 мм рт.ст. Тони серця посилені. На ЕКГ: QRS = 0,09 сек. Які дії слід виконати на першому етапі допомоги? A 17-year-old boy complains of heart palpitations that suddenly appeared 10 minutes ago. Objectively: the skin is normal in color. Heart boundaries are not changed, HR=Ps=200/ min., the rhythm is correct. Blood pressure - 135/75 mm Hg. Heart sounds are increased. On the ECG: QRS = 0.09 sec. What actions should be performed at the first stage of assistance?

Утриматись від лікування Withhold treatment

Дати анаприлін per os Give Anaprilin per os

Виконати вагусні проби Perform vagus tests

Провести кардіоверсію Perform cardioversion

Ввести новокаїнамід в/в Enter IV novocaine

12 / 200
У хворого 49 років з діагнозом стабільної стенокардії ІІ ФК, раптово виникли типові стенокардіатичні болі, які не знялися нітрогліцерином. Об'єктивно: АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps - 104/хв., поодинокі екстрасистоли. На ЕКГ: ЧСС - 104/хв., рідкі лівошлуночкові екстрасистоли, депресія сегмента S-T у І, аVL та високі, гострокінцеві зубці Т у V2, V3, V4 відведеннях. Який найбільш вірогідний діагноз? A 49-year-old patient with a diagnosis of stable II FC angina suddenly developed typical angina pains that were not relieved by nitroglycerin. Objectively: BP- 120/80 mm Hg .st., Ps - 104/min., single extrasystoles. On ECG: heart rate - 104/min., rare left ventricular extrasystoles, depression of the ST segment in I, aVL and high, sharp T waves in V2, V3, V4 leads. What the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Стабільна стенокардія, ІІ ФК Stable angina, II FC

Стенокардія варіантна Variant angina

Стабільна стенокардія, ІV ФК Stable angina, IV FC

Нестабільна стенокардія Unstable angina

13 / 200
У хворої 45 років через 2 тижні після перенесеної пневмонії з'явилися задишка при ходьбі, постійні ниючі болі в прекардіальній ділянці, набряки на гомілках. Об'єктивно: t^0=37,2^0С, межі серця не змінені, I тон на верхівці послаблений. ЕКГ: АВ-блокада I ступеня, зниження амплітуди зубця Т в V2-V6. В крові: Hb - 124 г/л, лейк. - 5,68*10^9/л, ШЗЕ - 18 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 45-year-old patient developed shortness of breath when walking, constant aching pains in the precardial region, swelling on the lower legs, 2 weeks after suffering pneumonia. Objectively: t ^0=37.2^0С, heart boundaries are not changed, the I tone at the apex is weakened. ECG: AV-blockade of the 1st degree, decrease in the amplitude of the T wave in V2-V6. In the blood: Hb - 124 g/l, leukemia - 5.68*10^9/l, SZE - 18 mm/h. What is the most probable diagnosis?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Інфекційний ендокардит Infective endocarditis

Гострий міокардит Acute myocarditis

ІХС, нестабільна стенокардія IHD, unstable angina

Метаболічна кардіопатія Metabolic cardiopathy

14 / 200
25-річна хвора госпіталізована у зв’язку з випотним перикардитом. Скаржиться на задишку, слабкість, стислість у грудях. Вважає, що захворіла 2 тижні тому, після простуди. Яка із особливостей, виявлених при обстеженні, буде вказувати на хронічний характер ураження перикарда? A 25-year-old patient was hospitalized due to effusion pericarditis. She complains of shortness of breath, weakness, tightness in the chest. She believes that she got sick 2 weeks ago, after a cold . Which of the features revealed during the examination will indicate the chronic nature of the pericardial lesion?

Приглушення тонів серця Mute heart sounds

Значне розширення серцевої тканини, ослаблення пульсації Significant expansion of heart tissue, weakening of pulsation

Ознаки кальцифікації перикарда Signs of pericardial calcification

Зменшення вольтажу електрокардіограми Reduction of electrocardiogram voltage

Ознаки застою по великому колу Signs of stagnation in the great circle

15 / 200
Хвора 27 років звернулася зі скаргами на задишку при значному фізичному навантаженні, періодичні напади серцебиття. Об'єктивно: акроціаноз, Ps - 98/хв., ритмічний, АТ - 105/70 мм рт.ст; перший тон на верхівці посилений, вислуховується тричленний ритм, акцент другого тону над легеневою артерією, пресистолічний шум над верхівкою та в п’ятій точці. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complained of shortness of breath during significant physical exertion, periodic attacks of palpitations. Objectively: acrocyanosis, Ps - 98/min., rhythmic, BP - 105/70 mm Hg; the first tone at the apex is increased, a three-part rhythm is heard, the accent of the second tone over the pulmonary artery, a presystolic murmur over the apex and at the fifth point. What is the most likely diagnosis?

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Недостатність мітрального клапана Mitral valve insufficiency

Недостатність клапана аорти Aortic valve insufficiency

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору Stenosis of the left atrioventricular opening

Пролапс мітрального клапана Mitral valve prolapse

16 / 200
Чоловік 24 років звернувся до лікаря в зв’язку з вираженим нападоподібним болем в лівій поперековій ділянці. В анамнезі ревматизм. Вже місяць відчуває слабкість, пітливість, підвищену температуру, подекуди до 39-40^0С, з лихоманкою. Об’єктивно: шкіра бліда з помірним жовтяничним відтінком, є синці, тахікардія, над аортою систолічний і діастолічний шуми, зі зміненою інтенсивністю. Збільшені печінка і селезінка. Який найбільш вірогідний попередній діагноз? A 24-year-old man consulted a doctor in connection with pronounced attack-like pain in the left lumbar region. He has a history of rheumatism. He has been feeling weak, sweating, and has a high temperature for a month. sometimes up to 39-40°C, with fever. Objectively: the skin is pale with a moderate jaundiced tint, there are bruises, tachycardia, systolic and diastolic murmurs above the aorta, with varying intensity. The liver and spleen are enlarged. What is the most likely preliminary diagnosis?

Ревматична атака Rheumatic attack

Абсцес нирки Kidney abscess

Лівобічна нижньочасткова пневмонія Left-sided lower lobe pneumonia

Інфекційний ендокардит Infectious endocarditis

Інфаркт селезінки Splenic infarction

17 / 200
Хворому 50 років, 15 років хворіє на гіпертонічну хворобу, не лікується. АТ - 220/140 мм рт. ст., Ps - 80/хв., ритмічний. Перкуторно ліва межа серця на 2 см назовні від лівої серединноключичної лінії. І тон помірно послаблений. Акцент ІІ тону над легеневою артерією. Які зміни будуть характерні при ультразвуковому дослідженні серця? The patient is 50 years old, has been suffering from hypertension for 15 years, is not being treated. BP - 220/140 mm Hg, Ps - 80/min., rhythmic Percussion, the left border of the heart is 2 cm outward from the left midclavicular line. The first sound is moderately weakened. The accent of the second sound is over the pulmonary artery. What changes will be characteristic during an ultrasound examination of the heart?

Гіпертрофія і дилятація лівого шлуночка Hypertrophy and dilatation of the left ventricle

Дилятація лівого передсердя Left atrial dilatation

Дилятація і гіпертрофія правого шлуночка Dilatation and hypertrophy of the right ventricle

Регургітація крові через мітральний клапан Blood regurgitation through the mitral valve

Регургітація крові через аортальний клапан Blood regurgitation through the aortic valve

18 / 200
Хворий 56 років скаржиться на задишку з утрудненням видиху, виділення харкотиння вранці протягом 22 років. Викурює 1 пачку цигарок вдень з 18-річного віку. Під час проведення проби на ФЗД оборотність обструкції становить 10%. Які препарати слід призначити на початку лікування? A 56-year-old patient complains of shortness of breath with difficulty exhaling, sputum production in the morning for 22 years. Smokes 1 pack of cigarettes during the day since the age of 18. During the test on FZD reversibility of obstruction is 10%. What drugs should be prescribed at the beginning of treatment?

Антибіотики Antibiotics

Інгаляційні симпатоміметики (беротек) Inhalation sympathomimetics (berotek)

Інгаляційні глюкокортикостероїди Inhaled glucocorticosteroids

Інгаляційні холінолітики (атровент) Inhalation cholinolytics (atrovent)

Мембраностабілізатори (інтал, тайлед) Membrane stabilizers (intal, tiled)

19 / 200
Жінка 40 років надійшла до лікарні у важкому стані. Положення вимушене, ортопное. Відзначаються виражена задишка, поверхневе дихання. Шийні вени набухлі, шкіра блідо-сіра, волога. Грудна клітка бочкоподібна, міжреберні проміжки згладжені. Ps - 140/хв. АТ - 90/60 мм рт.ст. Тони серця глухі. Над легенями не прослуховуються дихальні шуми. Який найбільш імовірний діагноз? A 40-year-old woman was admitted to the hospital in serious condition. The position is forced, orthopneic. Marked shortness of breath, shallow breathing are noted. The neck veins are swollen, the skin is pale gray, moist. The chest is barrel-shaped, the intercostal spaces are smoothed. Ps - 140/min. BP - 90/60 mm Hg. Heart sounds are dull. Breath sounds are not heard over the lungs. What is the most likely diagnosis?

Набряк легень Pulmonary edema

Напад бронхіальної астми Bronchial asthma attack

Серцева астма Cardiac Asthma

Астматичний статус Asthmatic status

Трахеобронхіальна дисфункція Tracheobronchial dysfunction

20 / 200
У хворого 24 років після прийому диклофенака з приводу головного болю виник напад ядухи з малопродуктивним кашлем і свербіння шкіри. В анамнезі кропивниця. Об'єктивно: набряклість обличчя, здуття шийних вен, сидить, спираючись руками на стілець, чутно стридорозне дихання. Який найбільш вірогідний діагноз? A 24-year-old patient, after taking diclofenac for a headache, developed a whooping cough with a non-productive cough and skin itching. He has a history of urticaria. Objectively: facial swelling, swelling neck veins, sits, resting his hands on a chair, stridorous breathing is heard. What is the most likely diagnosis?

Серцева астма Cardiac Asthma

Істерична астма Hysterical asthma

Аспірація таблетки диклофенаку Diclofenac tablet aspiration

Набряк Квінке Quincke edema

Бронхіальна астма Bronchial asthma

21 / 200
Хворий 64 років скаржиться на кашель з відходженням харкотиння, іноді кровохаркання. Палить 30 років. Схуднув на 8 кг за останні 3 місяці. Рентгенологічно в середній частці правої легені порожнинне утворення, внутрішній контур нерівний, містить незначну кількість рідини, справа збільшені прикореневі лімфовузли. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагноза? A 64-year-old patient complains of a cough with expectoration, sometimes hemoptysis. He has been smoking for 30 years. He has lost 8 kg in the last 3 months. Radiologically, a cavity in the middle lobe of the right lung the formation, the internal contour is uneven, contains a small amount of fluid, the basal lymph nodes are enlarged on the right. What study is the most informative for clarifying the diagnosis?

Аналіз харкотиння Sputum Analysis

Бронхоскопія з біопсією Bronchoscopy with biopsy

Бронхографія Bronchography

Спірографія Spirography

Томографія легень Lung tomography

22 / 200
Хворий 35 років скаржиться на часту печію, відрижку повітрям і кислим, пекучі, стискаючі болі за грудниною, по ходу стравохода, що виникають після їди, при нахилах тулуба вперед. Не обстежувався, самостійно приймає альмагель, після якого відмічає покращення самопочуття. Який попередній діагноз? A 35-year-old patient complains of frequent heartburn, belching of air and acid, burning, squeezing pains behind the sternum, along the esophagus, which occur after eating, when bending the body forward . He was not examined, he takes Almagel on his own, after which he notes an improvement in his well-being. What is the previous diagnosis?

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба Gastroesophageal reflux disease

Виразкова хвороба 12-палої кишки Duodenal ulcer

Функціональна диспепсія Functional dyspepsia

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Кардіоспазм Cardio spasm

23 / 200
Хворий 25 років з виразковою хворобою пройшов курс лікування у гастроентерологічному відділенні. Через 2 тижні у пацієнта з’явився постійний біль, який наростав і не купірувався лікарськими засобами. Живіт болісний у епігастрії, помірний дефанс у пілородуоденальній ділянці. Розвитком якого ускладнення зумовлене погіршення стану хворого? A 25-year-old patient with peptic ulcer underwent a course of treatment in the gastroenterology department. After 2 weeks, the patient developed constant pain that grew and was not relieved by drugs. Abdomen painful in the epigastrium, moderate defense in the pyloroduodenal area. The development of which complication caused the worsening of the patient's condition?

Малігнізація Malignancy

Стеноз Stenosis

Перфорація Perforation

Пенетрація Penetration

Кровотеча Bleeding

24 / 200
Жінка 43 років протягом 5 років страждає на хворобу Крона. За останні 6 місяців відзначає появу вираженої слабкості, швидкої стомлюваності, задишки під час ходьби, зниження маси тіла, зберігаються проноси. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, на гомілках м'які набряки. Аналіз крові: Нb - 86 г/л, загальний білірубін - 20 ммоль/л, загальний білок - 50 г/л. Розвиток якого синдрому можна запідозрити в даному випадку? A 43-year-old woman has been suffering from Crohn's disease for 5 years. Over the past 6 months, she has noted the appearance of pronounced weakness, rapid fatigue, shortness of breath while walking, weight loss, persistent diarrhea. Objectively: the skin is dry, pale, mild swelling on the lower legs. Blood analysis: Hb - 86 g/l, total bilirubin - 20 mmol/l, total protein - 50 g/l. The development of which syndrome can be suspected in in this case?

Паранеопластичного синдрому Paraneoplastic syndrome

Реактивного панкреатиту Reactive pancreatitis

Синдрому печінково-клітинної недостатності Hepatocellular failure syndrome

Синдрому мальабсорбції Malabsorption syndrome

Синдрому подразненої товстої кишки Irritable colon syndrome

25 / 200
Хворий 54 років скаржиться на постійний тупий біль у мезогастральній області, втрату ваги, домішки темної крові в калі, закрепи. Протягом року втрата ваги до 10 кг. В крові: ер. - 3,5*10^12/л, Hb - 87 г\л, лейк. – 12,6*10^9/л, п-яд. зсув, ШЗЕ – 43 мм/год. Який найбільш вірогідний попередній діагноз? A 54-year-old patient complains of constant dull pain in the mesogastric region, weight loss, dark blood impurities in the stool, constipation. During the year, weight loss of up to 10 kg. In the blood : er - 3.5*10^12/l, Hb - 87 g\l, leuc - 12.6*10^9/l, nuclear shift, SZE - 43 mm/h. Which is the most likely previous diagnosis?

Виразкова хвороба шлунка Gastric ulcer disease

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

Хронічний коліт Chronic Colitis

Рак шлунка Stomach cancer

Рак поперечно-ободової кишки Cancer of the transverse colon

26 / 200
Жінка 60 років скаржиться на нестерпні болі в правому підребер'ї. В анамнезі - гострий панкреатит. Температура - 38,2^0С. Об'єктивно: жовтяничність склер. Симптомів подразнення очеревини немає. Позитивні симптоми Ортнера, Губергриця-Скульского. Діастаз сечі - 320 г/год. Який діагноз найбільш вірогідний? A 60-year-old woman complains of excruciating pain in the right hypochondrium. She has a history of acute pancreatitis. The temperature is 38.2°C. Objectively: jaundice of the sclera . There are no symptoms of peritoneal irritation. Positive symptoms of Ortner, Gubergryts-Skulsky. Urine diastasis - 320 g/h. What is the most likely diagnosis?

Гострий холангіт Acute cholangitis

Рак підшлункової залози Pancreatic cancer

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

27 / 200
У хворого 36 років визначається асцит, спленомегалія, розміри печінки за Курловим 11х9х8 см, варикозне розширення вен стравоходу. В анамнезі травма живота, шлункова кровотеча. АСТ – 0,46 ммоль/г*л; АЛТ – 0,68 ммоль/г*л; білірубін загальний – 21 мкмоль/л, вільний – 17,1 мкмоль/л. Яким буде попередній діагноз? A 36-year-old patient is diagnosed with ascites, splenomegaly, liver size according to Kurlov 11x9x8 cm, varicose veins of the esophagus. History of abdominal trauma, gastric bleeding. AST - 0, 46 mmol/g*l; ALT – 0.68 mmol/g*l; total bilirubin – 21 μmol/l, free – 17.1 μmol/l. What will be the preliminary diagnosis?

Пухлина очеревини (мезотеліома) Peritoneal tumor (mesothelioma)

Конструктивний перикардит Constructive pericarditis

Тромбоз нижньої порожнистої вени Thrombosis of the inferior vena cava

Тромбоз печінкової вени Hepatic vein thrombosis

Тромбоз ворітної вени Portal vein thrombosis

28 / 200
Хворий 81 року скаржиться на постійне виділення сечі краплями, відчуття розпирання внизу живота. Об'єктивно: над лобком кулеподібне випинання, над яким перкуторно визначається притуплення, позитивний надлобковий поштовх. Який симптом спостерігається у хворого? An 81-year-old patient complains of constant urination in drops, a feeling of distension in the lower abdomen. Objectively: a ball-like protrusion above the pubis, over which dullness is determined by percussion, a positive suprapubic impulse What symptom is observed in the patient?

Енурез Enuresis

Нетримання сечі Incontinence

Полакіурія Polakiuria

Парадоксальна ішурія Paradoxical Ischuria

Дизурія Dysuria

29 / 200
Хворий 38 років, що переніс 10 років тому гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки обличчя, ніг, головний біль, ниючий біль в попереку. АТ - 220/130 мм рт.ст. В сечі: білок - 9,9 г/л, лейк. - 3-4 в п/з, еритр. - 10-12 в п/з, циліндри гіалінові - 3-4 в п/з, воскоподібні - 2-3 в п/з. Креатинін - 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигіпертензивних препаратів доцільно призначити хворому? A 38-year-old patient who suffered acute glomerulonephritis 10 years ago complains of swelling of the face, legs, headache, aching pain in the lower back. BP - 220/130 mm Hg in urine: protein - 9.9 g/l, leukocytes - 3-4 in p/z, erythritol - 10-12 in p/z, hyaline cylinders - 3-4 in p/z, waxy - 2-3 in p/z. Creatinine - 102 μmol/l. Which of the listed antihypertensive drugs should be prescribed to the patient?

Клофелін Clofelin

Каптоприл Captopril

Допегіт Dopegit

Анаприлін Anaprilin

Празозин Prazozin

30 / 200
Хвора 42 років скаржиться на ниючий біль в попереку, більше справа, інколи підвищення температури тіла до субфебрильної, головний біль. 10 років тому під час вагітності у пацієнтки був напад болю в правій половині попереку, який супроводжувався різким підвищенням температури. 5 років тому відзначено підвищення АТ до 200/110 мм рт.ст. У сечі: білок - 0,99 г/л, лейк. - 10–15 в п/з, ер. - 2-4 в п/з, циліндри гіалінові - 1–2 в п/з, креатинін - 102 мкмоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 42-year-old patient complains of aching pain in the lower back, more on the right side, sometimes a rise in body temperature to subfebrile, headache. 10 years ago, during pregnancy, the patient had an attack pain in the right half of the lower back, which was accompanied by a sharp increase in temperature. 5 years ago, an increase in blood pressure to 200/110 mm Hg was noted. In the urine: protein - 0.99 g/l, leukocytes - 10–15 in p/z, ER - 2-4 in p/z, hyaline cylinders - 1-2 in p/z, creatinine - 102 μmol/l. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Туберкульоз нирок Kidney tuberculosis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

31 / 200
Хворий 37 років доставлений в реанімаційне відділення. Загальний стан дуже важкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ - 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений. Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Який попередній діагноз? A 37-year-old patient was taken to the intensive care unit. The general condition is very serious. Sopor. The skin is gray, moist. Turgor is reduced. The pulse is frequent, tense. Blood pressure - 160/ 110 mm Hg. Increased muscle tone. Hyperreflexia. Smell of ammonia in the air. What is the previous diagnosis?

Уремічна кома Uremic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Алкогольна кома Alcoholic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Мозкова кома Cerebral Coma

32 / 200
Хвора 64 років скаржиться на біль у колінних суглобах, який виникає через 2–3 години після ходьби. Під час огляду виявляються деформація колінних суглобів, обмеження рухомості в них унаслідок болісності, хрускіт під час руху, на обох кистях наявні вузлики Гебердена. В анамнезі: виразкова хвороба. Який з перелічених препаратів доцільно призначити хворій? A 64-year-old patient complains of pain in the knee joints, which occurs 2-3 hours after walking. During the examination, deformation of the knee joints, limitation of mobility in them due to pain, crunching during movement, Heberden's nodules are present on both hands. History: peptic ulcer disease. Which of the listed drugs should be prescribed to the patient?

Німесулід Nimesulide

Піроксикам Piroxicam

Ортофен Ortofen

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

33 / 200
У хворої 36 років після відпочинку в Криму з'явились сильні болі в ліктьових суглобах, задишка і слабкість. Температура тіла 37,6^0С, блідість шкіри, на щоках і переніссі - еритема, виразкування слизової губи. Суглоби зовнішньо не змінені, рухи в правому ліктьовому - обмежені. Ps - 114/хв. АТ - 100/60 мм рт.ст. Тони серця глухі, тахікардія, ритм галопу. В легенях справа нижче кута лопатки - шум тертя плеври. Який найбільш вірогідний діагноз? A 36-year-old patient developed severe pain in the elbow joints, shortness of breath and weakness after vacationing in the Crimea. Body temperature 37.6°C, pale skin, on the cheeks and bridge of the nose - erythema, ulceration of the mucous lip. The joints are not externally changed, movements in the right elbow are limited. Ps - 114/min. BP - 100/60 mm Hg. Heart sounds are dull, tachycardia, gallop rhythm. In the lungs on the right below the angle of the scapula - pleural friction noise. What is the most likely diagnosis?

Ревматизм Rheumatism

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Інфекційно-алергічний міокардит Infectious-allergic myocarditis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Сухий плеврит Dry pleurisy

34 / 200
Хворий 25 років госпіталізований в терапевтичне відділення зі скаргами на головний біль, запаморочення, тупі болі в попереку. В анамнезі часті переохолодження. При фізикальному обстеженні: блідість шкірних покривів. Слабкопозитивний симптом Пастернацького. Загальний аналіз крові: ер. – 3,1*10^12/л; Нb – 78 г/л; КП – 0,7; лейк. – 9,2*10^9/л; ШЗЕ – 21 мм/год. Аналіз сечі: білок – 0,66 г/л; лейк. – 10-18 в п/з. Лікування анемічного синдрому препаратами заліза не дало результату. З якої причини? A 25-year-old patient is hospitalized in the therapeutic department with complaints of headache, dizziness, dull pain in the lower back. He has a history of frequent hypothermia. Physical examination: pallor of the skin. Weakly positive Pasternatsky's symptom. General blood analysis: erythritol - 3.1*10^12/l, Hb - 78 g/l, CP - 0.7, leukocyte count - 9.2*10^9/l, SZE - 21 mm/h. Urine analysis: protein - 0.66 g/l; leuk. - 10-18 in p/z. Treatment of anemic syndrome with iron preparations did not give results. For what reason?

Не лікувалося основне захворювання The main disease was not treated

Не призначались переливання еритроцитарної маси Red blood cell transfusions were not prescribed

Не призначалася відповідна дієта A suitable diet was not prescribed

Не визначалося сироваткове залізо крові The blood serum iron was not determined

Добова доза препаратів заліза виявилась недостатньою The daily dose of iron preparations was insufficient

35 / 200
Діагноз холера був встановлений жінці 26 років, яка за 3 дні до цього повернулася з туристичної поїздки до Індії. Хвора госпіталізована, в осередку проведена заключна дезінфекція. Сім'я, до складу якої входять чоловік і двоє дітей, мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. Які протиепідемічні заходи проводяться щодо членів сім'ї? A 26-year-old woman was diagnosed with cholera, who had returned from a tourist trip to India 3 days earlier. The patient was hospitalized, and final disinfection was carried out in the cell. Family , which includes a husband and two children, lives in an isolated apartment with all amenities. What anti-epidemic measures are being carried out for family members?

Ізоляція Isolation

Імунопрофілактика Immunoprophylaxis

Фагопрофілактика Phagoprophylaxis

Диспансерний нагляд Dispensary supervision

Дезінфекція Disinfection

36 / 200
Хворий 35 років, що зловживає алкоголем та не дотримується дієти, скаржиться на болі в епігастральному відділі, що виникають через 1-1,5 годин після їди. Фіброгастродуоденоскопія: в антральному відділі шлунку визначається виражена гіперемія, дрібні дефекти, підвищена вразливість слизової оболонки. Яка найбільш вірогідна причина виявленої патології? A 35-year-old patient who abuses alcohol and does not follow a diet, complains of pain in the epigastric region that occurs 1-1.5 hours after eating. Fibrogastroduodenoscopy: pronounced hyperemia, small defects, increased vulnerability of the mucous membrane are determined in the antral part of the stomach. What is the most likely cause of the detected pathology?

Токсична дія алкоголю Toxic effect of alcohol

Аліментарний чинник Alimony factor

Нервове перенапруження Nervous overstrain

Наявність антитіл до парієтальних кліток Presence of antibodies to parietal cells

Інфікування Helicobacter pуlori Helicobacter pulori infection

37 / 200
Чоловік 28 років захворів гостро, коли з'явилися озноб, відчуття жару, підвищення температури до 38,5^0С, нападоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення у вигляді кров'янисто-слизової маси. Під час пальпації живота відзначається болісність у його лівій половині, сигмоподібна кишка спазмована. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old man became acutely ill when he developed chills, a feeling of heat, an increase in temperature up to 38.5^0C, paroxysmal pain in the left iliac region, frequent rare defecation in the form of a bloody-mucous mass. During palpation of the abdomen, pain is noted in its left half, the sigmoid colon is spasmed. What is the most likely diagnosis?

Злоякісні пухлини товстої кишки Malignant colon tumors

Гостра дизентерія Acute dysentery

Ешерихіоз Escherichia

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Амебіаз Amebiasis

38 / 200
Хворий 24 років госпіталізований на 10-й день хвороби зі скаргами на слабкість, головний біль, поганий апетит, покашлювання. Об'єктивно: t^0 - 39,5^0С, шкіра бліда. Адинамія. На шкірі передньої стінки живота, грудей – одиничні розеоли. Печінка та селезінка збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? A 24-year-old patient was hospitalized on the 10th day of illness with complaints of weakness, headache, poor appetite, cough. Objectively: t^0 - 39, 5^0С, the skin is pale. Adynamia. On the skin of the front wall of the abdomen, chest - single roseolae. The liver and spleen are enlarged. What is the most likely diagnosis?

Висипний тиф Typhoid

Черевний тиф Typhoid

Пневмонія Pneumonia

Бруцельоз Brucellosis

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

39 / 200
В санпропускник швидкою допомогою доставлено на другу добу хвороби чоловіка в важкому стані. При огляді температура 36,1^0С, риси обличчя загострені, шкіра суха, збирається в складку, афонія, судомні посмикування окремих груп м'язів. Акроціаноз. PS - 102/хв., АТ - 50/20 мм рт.ст.Тони серця глухі. Живіт м'який, втягнутий, безболісний. Анурія. На прийомі - рідкі випорожнення у вигляді рисового відвару. Який найбільш вірогідний діагноз? On the second day of the illness, a man was brought to the sanatorium by ambulance in a serious condition. On examination, the temperature is 36.1^0C, the facial features are sharp, the skin is dry, folds , aphonia, convulsive twitching of certain muscle groups. Acrocyanosis. PS - 102/min., BP - 50/20 mm Hg. Heart sounds are dull. Abdomen is soft, retracted, painless. Anuria. On admission - loose stools in the form of rice broth. What is the most likely diagnosis?

Ешерихіоз Escherichia

Гостра дизентерія Acute dysentery

Холера Cholera

Сальмонельоз Salmonellosis

Кишковий амебіаз Intestinal amoebiasis

40 / 200
Жінка 65 років захворіла гостро, через 12 годин після вживання консервованих грибів домашнього виготовлення та яєчні, смаженої на салі. З'явились різка слабкість, нудота, дворазове блювання, „туман” перед очима, розлади ковтання. При огляді: t^0 - 36,2^0С, птоз, мідріаз, анізокорія, інспіраторна задишка. Яке захворювання найбільш імовірно у жінки? A 65-year-old woman became acutely ill 12 hours after eating home-made canned mushrooms and scrambled eggs fried in lard. Sudden weakness, nausea, vomiting appeared twice, 'fog' before the eyes, swallowing disorders. On examination: t^0 - 36.2^0C, ptosis, mydriasis, anisocoria, inspiratory shortness of breath. What disease is most likely in a woman?

Отруєння грибами Mushroom poisoning

Ботулізм Botulism

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Загострення хронічного холециститу Exacerbation of chronic cholecystitis

Сальмонельоз Salmonellosis

41 / 200
Хвора 16 років скаржиться на головний біль переважно в лобовій та скроневих ділянках, надбрівних дугах, виникнення блювання на висоті болю, біль при рухах очних яблук, в суглобах. Об’єктивно: збуджена, t^0 - 39^0С, Ps - 110/хв. Тонічні і клонічні судоми. Сумнівні менінгеальні ознаки. Який найбільш вірогідний діагноз? A 16-year-old patient complains of a headache mainly in the frontal and temporal areas, superbrow arches, vomiting occurs at the height of the pain, pain when moving the eyeballs, in the joints. About objectively: excited, t^0 - 39^0С, Ps - 110/min. Tonic and clonic convulsions. Doubtful meningeal signs. What is the most likely diagnosis?

Грип з явищами набряку мозку Influenza with cerebral edema

Парагрип Paraflu

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Грип, типовий перебіг Flu, typical course

42 / 200
Хворий 32 років без постійного місця проживання звернувся до лікаря на 5-й день хвороби зі скаргами на лихоманку, різкий головний біль, безсоння. Об'єктивно: t^0=40^0С, Ps - 110/хв. Хворий збуджений, балакучий. Обличчя гіперемоване. Склерит. На тулубі значна розеольозно-петехіальна висипка. Позитивний симптом Говорова–Годельє. Пальпуються збільшені печінка та селезінка. Який факт потрібно з'ясувати в епіданамнезі? A 32-year-old patient without permanent residence consulted a doctor on the 5th day of illness with complaints of fever, sharp headache, insomnia. Objectively: t^ 0=40^0С, Ps - 110/min. The patient is excited, talkative. The face is hyperemic. Scleritis. There is a significant roseolous-petechial rash on the trunk. Positive Govorov-Godelier symptom. An enlarged liver and spleen are palpated. What fact should be found out in the epidemiologic history ?

Вживання недоброякісної їжі Consumption of poor-quality food

Купання в стоячій водоймі Bathing in stagnant water

Контакт з гризунами Contact with rodents

Наявність вошей Presence of lice

Наявність парентеральних втручань Presence of parenteral interventions

43 / 200
Жінка 23 років скаржиться на періодичні озноби з підвищенням температури тіла до 40^0С, відчуття жару, яке змінюється проливним потом. Протягом останніх трьох місяців мешкала в одній з країн тропічної Африки. Хвора вже перенесла 3 таких напади, вони виникали через день, продовжувались 12 годин, супроводжувались болем у голові, попереку та м'язах. Обличчя бліде з жовтизною. Губи ціанотичні. Печінка, селезінка — збільшені. В крові: ер. — 2,5*10^12/л. Який діагноз найбільш вірогідний? A 23-year-old woman complains of periodic chills with an increase in body temperature up to 40^0С, a feeling of heat, which is replaced by profuse sweat. During the last three months, she lived in one of the countries of tropical Africa. The patient has already experienced 3 such attacks, they occurred every other day, lasted 12 hours, were accompanied by pain in the head, lower back and muscles. The face is pale with yellowness. The lips are cyanotic. The liver, spleen - enlarged. In the blood: er. - 2.5*10^12/l. What is the most likely diagnosis?

Сепсис Sepsis

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Висипний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Малярія Malaria

44 / 200
Чоловік 30 років, ін’єкційний наркоман. Скаржиться на слабкість, помірну жовтяницю, важкість у правому підребер’ї. Стан погіршувався поступово. Біохімічні показники: загальний білірубін - 48,2 мкмоль/л; АЛТ - 3,0 млмоль/л*год. АСТ - 1,8 ммоль/л*год. Яке дослідження підтвердить діагноз? 30-year-old man, an injection drug addict. He complains of weakness, moderate jaundice, heaviness in the right hypochondrium. The condition worsened gradually. Biochemical indicators: total bilirubin - 48.2 μmol/l; ALT - 3.0 mmol/l*h. AST - 1.8 mmol/l*h. What research will confirm the diagnosis?

Визначення НВ антигену Definition of HB antigen

УЗД печінки Ultrasound of the liver

Визначення АлАТ у динаміці AlAT definition in dynamics

Комп’ютерна томографія Computed tomography

Полімеразна ланцюгова реакція (HCY – РНК) Polymerase chain reaction (HCY - RNA)

45 / 200
Робітник-акумуляторник у кінці робочого дня скаржиться на інтенсивний біль в епігастріїї, діарею, субфебрілітет. АТ - 170/110 мм рт. ст., шкіра та склери жовті. В обід випив 250 мл горілки. Який найбільш імовірний діагноз? A battery worker at the end of the working day complains of intense pain in the epigastrium, diarrhea, low-grade fever. BP - 170/110 mm Hg, skin and sclera are yellow 'Drank 250 ml of vodka at lunch. What is the most likely diagnosis?

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Жирова дистрофія печінки Fatty dystrophy of the liver

Гострий гемоліз Acute hemolysis

Гостре отруєння свинцем Acute lead poisoning

Гостре алкогольне отруєння Acute alcohol poisoning

46 / 200
Чоловік 57 років скаржиться на задишку, набряки на гомілках, 'перебої' в роботі серця, біль в лівій половині грудної клітки з іррадіацією в ліву лопатку. Лікування малоефективне. Об'єктивно: тони серця глухі, м'який систолічний шум на верхівці, Ps – 100/хв., аритмічний, АТ – 115/75 мм рт.ст. Печінка +2 см, болюча. Рентгеноскопія: тінь серця розширена в усі боки, пульсація в'яла. ЕКГ: лівошлуночкова екстрасистолія, знижений вольтаж. Який метод дослідження необхідний для визначення діагнозу? A 57-year-old man complains of shortness of breath, swelling of the lower legs, 'interruptions' in the work of the heart, pain in the left half of the chest with radiation to the left shoulder blade. The treatment is ineffective. Objectively: heart sounds are dull, soft systolic murmur at the apex, Ps - 100/min., arrhythmic, BP - 115/75 mm Hg. Liver +2 cm, painful. X-ray: the shadow of the heart is expanded in all directions , pulsation is weak. ECG: left ventricular extrasystole, reduced voltage. What research method is necessary to determine the diagnosis?

Коронарографія Coronarography

ЕКГ в динаміці ECG in dynamics

Ехокардіографія Echocardiography

Велоергометрія Cycle ergometry

Рентгенокімографія X-ray imaging

47 / 200
Хворий 65 років скаржиться на ядуху, кашель з виділенням червоного пінистиго харкотиння, відчуття нестачі повітря, страх смерті. Об'єктивно: ортопное. Шкіра бліда, акроціаноз, холодний липкий піт. Дихання жорстке, в нижньо-задніх відділах з обох сторін – вологі дрібно- та середньопухирчаті хрипи. ЧД - 40/хв. Тони серця різко приглушені. На верхівці серця – ритм галопу. Який найбільш імовірний попередній діагноз? A 65-year-old patient complains of dyspnea, cough with red frothy sputum, feeling of lack of air, fear of death. Objectively: orthopnea. Pale skin, acrocyanosis, cold sticky sweat. Breathing is hard, in the lower-back areas on both sides - wet small and medium-bubble rales. BH - 40/min. Heart sounds are sharply muffled. At the top of the heart - a gallop rhythm. What is the most likely preliminary diagnosis?

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Астматичний статус Asthmatic status

Інфаркт-пневмонія Pneumonia heart attack

Набряк легень Pulmonary edema

48 / 200
Юнак 20 років мешкає в осередку туберкульозної інфекції. Під час обстеження проведена туберкулінова проба Манту з 2ТО. Проба визначена як гіперергічна. Яке значення визначає гіперергічну пробу у юнака? A 20-year-old young man lives in a center of tuberculosis infection. During the examination, a tuberculin Mantoux test with 2TO was performed. The test was determined to be hyperergic. What is the meaning of a hyperergic test in a young man?

Папула 4 мм Papule 4 mm

Папула 6 мм, некроз Papule 6 mm, necrosis

Папула 20 мм Papule 20 mm

Гіперемія 12 мм Hyperemia 12 mm

Гіперемія 24 мм Hyperemia 24 mm

49 / 200
Хворий 55 років скаржиться на здуття та бурчання в животі, підвищене відходження газів, рідкі випорожнення пінистого характеру з кислим запахом, що з'являються після вживання страв на молоці. Який симптомокомплекс спостерігається? A 55-year-old patient complains of bloating and rumbling in the stomach, increased gas excretion, and liquid stools of a foamy nature with a sour smell, which appear after eating meals with milk. What symptom complex is observed?

Синдром гнилісної диспепсії Syndrome of putrid dyspepsia

Синдром дискінезії Dyskinesia syndrome

Синдром бродильної диспепсії Fermentative dyspepsia syndrome

Синдром жирової диспепсії Syndrome of fatty dyspepsia

Синдром мальабсорбції Malabsorption syndrome

50 / 200
У хворого 35 років, який у зв'язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки знаходиться на гемодіалізі, з'явились перебої в діяльності серця, гіпотонія, зростаюча слабкість, задишка. На ЕКГ: брадікардія, атріовентрикулярна блокада І ст., високі загострені зубці Т. Напередодні - грубе порушення питного та дієтичного режимів. Які біохімічні зміни є найбільш вірогідною причиною вищевказаної клінічної картини? A 35-year-old patient who, due to chronic glomerulonephritis, has been on hemodialysis for the last 3 years, had heart failure, hypotension, increasing weakness, shortness of breath. On the ECG: bradycardia, atrioventricular blockade of the 1st degree, high pointed T waves. The day before - a gross violation of drinking and dietary regimes. What biochemical changes are the most likely cause of the above-mentioned clinical picture?

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпергідратація Hyperhydration

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

51 / 200
Хвора 23 років скаржиться на збільшення щитовидної залози. Вагітність 10 тижнів. Об’єктивно: Ps – 72/хв., АТ – 110/70 мм рт.ст. Щитовидна залоза збільшена за рахунок всіх відділів, не болюча, рухома. Які дослідження необхідно провести для оцінки функції щитовидної залози? A 23-year-old patient complains of an enlarged thyroid gland. She is 10 weeks pregnant. Objectively: Ps - 72/min., BP - 110/70 mm Hg . The thyroid gland is enlarged at the expense of all departments, it is not painful, it is mobile. What studies should be conducted to evaluate the function of the thyroid gland?

Визначення вмісту Т4 в крові Determination of T4 content in blood

Ультразвукове дослідження щитовидної залози Ultrasound examination of the thyroid gland

Визначення вмісту ТТГ в крові Determination of TSH content in blood

Поглинання I-131 щитовидною залозою Uptake of I-131 by the thyroid gland

Сцинтиграфія щитовидної залози Thyroid scintigraphy

52 / 200
Хворий 40 років хворіє біля 8 років. Скаржиться на біль в поперековому відділі хребта при фізичному навантаженні, в шийному і грудному відділі (особливо під час кашлю), біль в кульшовому і колінному суглобах праворуч. Об'єктивно: тулуб фіксований в положенні нахилу вперед з опущеною донизу головою, атрофія сідничних м‘язів. Рентгенографія хребта: остеопороз хребців, закостеніння поздовжніх зв‘язок. Який діагноз є найбільш вірогідним? A 40-year-old patient has been ill for about 8 years. He complains of pain in the lumbar spine during physical exertion, in the neck and chest (especially during coughing), pain in hip and knee joints on the right. Objectively: the trunk is fixed in a position leaning forward with the head down, atrophy of the gluteal muscles. X-ray of the spine: osteoporosis of the vertebrae, ossification of the longitudinal ligaments. What diagnosis is most likely?

Спондилоартропатія на фоні хвороби Рейтера Spondyloarthropathy on the background of Reiter's disease

Псоріатична спондилоартропатія Psoriatic spondyloarthropathy

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Поширений остеохондроз хребта Common osteochondrosis of the spine

Туберкульозний спондиліт Tuberculous spondylitis

53 / 200
Чоловік 55 років потрапив в клініку у зв'язку з нападом ниркової коліки, яка періодично повторюється протягом року. Об'єктивно: в ділянці вушних раковин та правого ліктьового суглоба знаходяться вузликові утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Ps - 88/хв. АТ - 170/100 мм рт.ст. Позитивний симптом Пастернацького з обох сторін. Вивчення якого лабораторного показника найбільш доцільно для встановлення діагноза? A 55-year-old man was admitted to the clinic due to an attack of renal colic, which periodically recurs during the year. Objectively: in the area of the auricles and the right elbow joint there are nodular formations covered with a thin shiny skin. Ps - 88/min. BP - 170/100 mm Hg. Positive Pasternacki's symptom on both sides. Studying which laboratory indicator is most appropriate for establishing a diagnosis?

Сечової кислоти Uric acid

ШЗЕ ШЭ

Ревматоїдного фактора Rheumatoid factor

Осаду сечі Urine sediment

Молочної кислоти Lactic acid

54 / 200
Хворий 33 років з вперше виявленим цукровим діабетом за допомогою дієти підтримує глікемію після їди менше 10,0 ммоль/л. Від інсулінотерапії утримується. Яке дослідження найбільш важливо провести для диференціації 1-го (інсулінозалежний) і 2-го (інсулінонезалежний) типів діабету? A 33-year-old patient with newly diagnosed diabetes maintains postprandial glycemia below 10.0 mmol/L with the help of a diet. He refrains from insulin therapy. What research is most important to conduct for differentiation of the 1st (insulin-dependent) and 2nd (non-insulin-dependent) types of diabetes?

Визначення антитіл до острівцевих клітин Determination of antibodies to islet cells

Глюкозотолерантний тест Glucose tolerance test

Визначення глікозильованого гемоглобіну крові Determination of glycosylated hemoglobin of blood

Дослідження глікемії натщесерце Fasting blood glucose study

Визначення фруктозаміну в крові Determination of fructosamine in blood

55 / 200
Чоловік 35 років прооперований з приводу виразкової хвороби шлунка. Дефіцит маси тіла 10 кг. Після операції рівень глюкози в цільній капілярній крові натщесерце 6,7 ммоль/л. При повторному обстеженні - 11 ,1ммоль/л (після їди), рівень глікозильованого гемоглобіну 10%. Як можна трактувати представлені дані? A 35-year-old man was operated on for gastric ulcer disease. Body weight deficit is 10 kg. After the operation, the glucose level in whole capillary blood on an empty stomach is 6.7 mmol/l. re-examination - 11.1 mmol/l (after a meal), the level of glycosylated hemoglobin is 10%. How can the presented data be interpreted?

Норма Norm

Цукровий діабет Diabetes

Порушена толерантність до глюкози Impaired glucose tolerance

Група ризику за цукровим діабетом Diabetes risk group

Післяопераційна гіпоінсулінемія Postoperative hypoinsulinemia

56 / 200
Хворий 34 років протягом 7 років страждає на туберкульоз легень; скаржиться на м'язову слабкість, схуднення, проноси, почащене сечовипускання. Об'єктивно: гіперпігментація шкіри, ясен, внутрішніх поверхонь щік. АТ - 90/58 мм рт. ст. В аналізі крові: ер.- 3,1*10^12/л, Hb - 95 г/л, КП – 0,92; лейк. - 9,4*10^ 9/л, е. - 7, с. - 45, п. - 1, л. - 40, м. - 7, Na+ - 115 ммоль/л, К+ - 7,3 ммоль/л. Який попередній діагноз? A 34-year-old patient has been suffering from pulmonary tuberculosis for 7 years; he complains of muscle weakness, weight loss, diarrhea, frequent urination. Objectively: hyperpigmentation of the skin, gums , internal surfaces of the cheeks. Blood pressure - 90/58 mm Hg. In the blood analysis: er. - 3.1*10^12/l, Hb - 95 g/l, CP - 0.92, leuk. - 9, 4*10^ 9/l, e. - 7, p. - 45, p. - 1, l. - 40, m. - 7, Na+ - 115 mmol/l, K+ - 7.3 mmol/l. What is the previous diagnosis?

Первинна недостатність кори наднирників Primary adrenal insufficiency

Вроджена гіперплазія кори наднирників Congenital hyperplasia of the adrenal cortex

Первинний гіперальдостеронізм Primary hyperaldosteronism

Феохромоцитома Pheochromocytoma

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

57 / 200
Хворий 20 років на 2-й день хвороби з раптовим початком, скаржиться на сильний головний біль у скронях та ділянці орбіт, ломоту в тілі, сухий болісний кашель. t^0 - 39^0С. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки 'палаюча', в легенях хрипи не вислуховуються. Який діагноз є найбільш ймовірним? A 20-year-old patient on the 2nd day of the illness with a sudden onset, complains of a severe headache in the temples and the area of the orbits, body aches, dry painful cough. t ^0 - 39^0C. Adynamic, the mucous membrane of the oropharynx is 'burning', no wheezing can be heard in the lungs. What diagnosis is the most likely?

Пневмонія Pneumonia

Парагрип Paraflu

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Респіраторний мікоплазмоз Respiratory mycoplasmosis

Грип Flu

58 / 200
Хворий 65 років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури. Хворіє 3 дні, захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: в області правої половини шкіри чола - запальна гіперемія, набряк. На місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краям вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка найбільш вірогідна патологія? A 65-year-old patient complains of pain in the right side of the face, headache, fever. He has been ill for 3 days, the disease is associated with hypothermia. Objectively: in in the area of the right half of the skin of the forehead - inflammatory hyperemia, swelling. At the places of blisters - erosion with necrotic plaque. At the edges of the focus - blisters with inflammatory hyperemia. What is the most likely pathology?

Червоний плескатий лишай Red lichen planus

Дерматит Dermatitis

Оперізуючий лишай Zingles

Екзема Eczema

Бешиха Beshikha

59 / 200
Хворий 36 років надійшов до лікарні зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, головний біль, нудоту, блювання, біль у животі, слинотечу, зниження зору. За 2 години до цього працював на городі, обробленому карбофосом. Який препарат необхідно ввести хворому в першу чергу? A 36-year-old patient came to the hospital with complaints of sudden weakness, dizziness, headache, nausea, vomiting, abdominal pain, drooling, decreased vision. In 2 hours before that, he worked in a garden treated with karbofos. Which drug should be administered to the patient first of all?

Унітіол Unithiol

Атропін Atropine

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Сукцимер Succimer

Тетацин кальцію Thetacin Calcium

60 / 200
Жінка 64 років, з нестабільною стенокардією, під час ходьби раптово впала. Об'єктивно: констатована відсутність свідомості, пульсації на a. carotis та тонів серця; вузькі зіниці та нечасте, поверхневе дихання. З чого у даному випадку необхідно починати реанімаційні заходи? A 64-year-old woman with unstable angina suddenly fell while walking. Objectively: lack of consciousness, pulsation on a. carotid artery and heart sounds; narrow pupils and infrequent, shallow breathing. What should resuscitation measures be started in this case?

З проведення черезстравохідної кардиостимуляції From transesophageal cardiac stimulation

З в/в введення адреналіну With intravenous adrenaline

З удару кулаком по груднині From a punch to the sternum

З в/в введення атропіну With intravenous atropine

З інтубації та проведення ШВЛ From intubation and ventilation

61 / 200
Робітник 38 років, який працює на виробництві шиферу протягом 15 років, скаржиться на задишку експіраторного характеру при фізичному навантаженні, сухий кашель. Об'єктивно: притуплення перкуторного звуку в міжлопатковій ділянці, жорстке дихання, сухі розсіяні хрипи. На шкірі пальців рук – бородавки сіруватого кольору. Цеховий лікар запідозрив азбестоз. Який метод є найбільш інформативним для підтвердження діагноза? A 38-year-old worker who has been working in slate production for 15 years complains of expiratory shortness of breath during physical exertion, dry cough. Objectively: dulling of percussion sound in in the interscapular area, hard breathing, dry scattered wheezes. Grayish warts on the skin of the fingers. The shop doctor suspected asbestosis. Which method is the most informative to confirm the diagnosis?

Бронхоальвеолярний лаваж Bronchoalveolar lavage

Дослідження газів крові Blood gas study

Рентгенографія ОГК Roentgenography of OGK

Спірографія Spirography

Бронхоскопія Bronchoscopy

62 / 200
У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину через 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39-40^0С. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів або відшаровуванням епідермісу, з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадували опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old girl, after taking two aspirin tablets, after 4-5 hours, the body temperature rose to 39-40^0C. She complains of general malaise, dizziness, unexpected the appearance of red spots on the skin with the formation of blisters or peeling of the epidermis, with erosion of the surface. Skin lesions resembled second-degree burns. Nikolsky's symptom is positive. What is the most likely diagnosis?

Герпетиформний дерматит Дюринга Dühring's herpetiform dermatitis

Бульозний дерматит Bullous dermatitis

Пухирчатка вульгарна Vulgar vulgaris

Гострий епідермальний некроліз Acute epidermal necrolysis

Поліморфна ексудативна еритема Polymorphic exudative erythema

63 / 200
В технікумі, де навчаються переважно дівчата та юнаки в віці 14 років, необхідно зробити плановий профілактичний огляд на туберкульоз. Який з наведених нижче методів повинен бути використаний? In a technical school where mostly girls and boys aged 14 study, it is necessary to do a routine preventive examination for tuberculosis. Which of the following methods should be used?

Фізикальне обстеження Physical examination

Флюорографічний Fluorographic

Дослідження харкотиння на МБТ Research on sputum at the MBT

Загальний аналіз крові General blood test

Проба Манту з 2 ТО Mantoux test with 2 TO

64 / 200
Які обов'язкові дії лікаря при виявленні у дитини або підлітка на рентгенограмі вперше внутрішньогрудних лімфовузлів з бічною кальцинацією? What are the mandatory actions of a doctor when detecting intrathoracic lymph nodes with lateral calcification for the first time in a child or teenager on an X-ray?

Призначити хіміопрофілактику двома препаратами Prescribe chemoprophylaxis with two drugs

Взяти на диспансерне спостереження Take for dispensary observation

Призначити хіміопрофілактику одним препаратом Prescribe chemoprophylaxis with one drug

- -

Взяти на диспансерний облік і призначити лікування Enroll at the dispensary and prescribe treatment

65 / 200
У хворого 64 років 2 години тому з'явилися стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, виражена слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps - 108/ хв., АТ - 70/50 мм рт.ст. Тони серця глухі. Дихання везикулярне. Живіт м'який, безболісний. Варикозне розширення вен на лівій гомілці. ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС - 100/хв., різкий підйом сегмента ST над ізолінією у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF. Яка патологія виникла у хворого? 2 hours ago, a 64-year-old patient developed squeezing pain behind the sternum with radiation to the left shoulder, marked weakness. Objectively: pale skin, cold sweat. Ps - 108/min., BP - 70/50 mm Hg. Heart sounds are dull. Breathing is vesicular. Abdomen is soft, painless. Varicose veins on the left leg. ECG: sinus rhythm, heart rate - 100/min., a sharp elevation of the ST segment above the isoline in leads II, III, aVF. What pathology did the patient develop?

Серцева астма Cardiac Asthma

Розшаровуюча аневризма аорти Dissecting aortic aneurysm

Тампонада серця Cardiac tamponade

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

66 / 200
У хворого важкий напад бронхіальної астми триває більше 1 години незважаючи на застосування \beta-адреноміметиків інгаляційно та внутрішньовенно, еуфіліну та антихолінергічних засобів. Якими медикаментами необхідно доповнити невідкладну терапію? The patient has a severe attack of bronchial asthma lasting more than 1 hour despite the use of \beta-adrenomimetics by inhalation and intravenously, euphylin and anticholinergics. What medications should be used to supplement emergency therapy?'

Антигістамінні засоби Antihistamines

Нестероїдні протизапальні препарати Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Кортикостероїди внутрішньовенно Intravenous corticosteroids

Кортикостероїди інгаляційно Inhaled corticosteroids

beta-адреноблокатори внутрішньовенно beta-blockers intravenously

67 / 200
Хворий 30 рокiв доставлений в приймальне вiддiлення пiсля автомобiльної аварiї зi скаргами на задишку, бiль у лiвому боцi. Рентгенологічно: обширне просвiтлення лiвого легеневого поля з вiдсутнiстю легеневого малюнка, змiщення органiв середостiння вправо. Лiва легеня пiдтиснута до лiвого кореня, дiафрагма змiщена на одне мiжребер’я донизу, синуси контуруються чiтко. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old patient was brought to the emergency department after a car accident with complaints of shortness of breath, pain in the left side. X-ray: extensive illumination of the left lung field with no lung pattern, displacement organs of the mediastinum to the right. The left lung is pressed against the left root, the diaphragm is shifted one intercostal space down, the sinuses are clearly contoured. What is the most likely diagnosis?

Пневмогемоторакс Pneumothorax

Ушкодження дiафрагм Damage of diaphragms

Гемоторакс Hemothorax

Забій легенi Lung contusion

Пневмоторакс Pneumothorax

68 / 200
Чоловік 28 років, оператор системи енергозабезпечення, під час аварії на АЕС перебував на своєму робочому місці. В результаті пароповітряного вибуху в атмосферу було викинуто біля 30 кг радіоактивного йоду (І_131). Який з радіопротекторів доцільно використати в даному випадку? A 28-year-old man, an energy supply system operator, was at his workplace during the accident at the NPP. As a result of the steam-air explosion, about 30 kg of radioactive iodine was released into the atmosphere ( I_131). Which of the radio protectors should be used in this case?

Тіосечовина Thiourea

Лейцин Leucine

Валін Valin

Йодид калію Potassium iodide

Цистамін Cystamine

69 / 200
\Жінка 35 років близько 10 років хворіє на туберкульоз легень. Перебуваючи у фтизіатричній клініці почала дивно себе поводити: яскраво нафарбувалася, збирала навколо себе хворих, танцювала, співала з ними. Була підвищено збуджена, весь час проводила в товаристві чоловіків, кокетувала, фліртувала, заводила розмови на сексуальні теми. Всю ніч була відсутня у відділенні ('була на побаченні'). Який провідний синдром психічних розладів у хворої? \A 35-year-old woman has been suffering from pulmonary tuberculosis for about 10 years. While in the phthisiatric clinic, she began to behave strangely: she put on bright makeup, gathered sick people around her, danced, sang with them. She was highly excited, spent all the time in the company of men, flirted, flirted, started conversations on sexual topics. She was absent from the department all night ('was on a date'). What is the leading syndrome of mental disorders in the patient?

Гебефренічний Hebephrenic

Психопатоподібний Psychopath

Ксенофобний Xenophobic

Маніакальний Manic

Моріоподібний Sea-like

70 / 200
Хвора скаржиться на неприємні відчуття, що виникають в різних частинах тіла та внутрішніх органах, а іноді “дуже обтяжливі відчуття стягування, скручення, перевертання”. Неодноразово зверталась до лікарів, проходила обстеження в терапевтичній клініці, після чого направлена до психіатра. Який психопатологічний розлад найбільш імовірний? The patient complains of unpleasant sensations arising in various parts of the body and internal organs, and sometimes 'very aggravating sensations of tightening, twisting, turning over'. She repeatedly consulted doctors , underwent an examination in a therapeutic clinic, after which she was referred to a psychiatrist. What psychopathological disorder is the most probable?

Деперсоналізація Depersonalization

Іпохондрія Hypochondria

Синестезії Synesthesia

Парастезії Paraesthesia

Сенестопатії Senestopathy

71 / 200
Хвора 30 років знаходиться в психіатричному відділенні. Демонстративна, вередлива, балакуча, постійно привертає увагу оточуючих. Скаржиться на болі у всьому тілі. Побачивши лікаря стогне, хапається за голову, голосить, демонструє неможливість ходити, тримається за оточуючі предмети. Наодинці вільно ходить по палаті, співає, накладає макіяж. Який найбільш вірогідний стан хворої? A 30-year-old patient is in a psychiatric ward. She is demonstrative, cranky, talkative, constantly attracts the attention of others. She complains of pain in her whole body. She moans when she sees the doctor, grabs her head , wails, demonstrates the inability to walk, holds on to surrounding objects. Walks freely around the ward alone, sings, applies make-up. What is the most likely condition of the patient?

Шизофренія Schizophrenia

Іпохондричний розвиток особистості Hypochondriac personality development

Істеричний невроз Hysterical neurosis

Невроз нав'язливих станів Compulsive neurosis

Маніакально-депресивний психоз Manic-depressive psychosis

72 / 200
Жінка 20 років відзначає після куріння своєрідне сп'яніння з відчуттям припливу сил, піднесення настрою, відчуттям нереальності та змін довколишнього: світ наповнюється яскравими кольорами, предмети збільшуються в розмірах, обличчя людей набувають карикатурного вигляду, втрачається відчуття часу та простору. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old woman notes a kind of intoxication after smoking, with a feeling of a surge of strength, an uplifted mood, a feeling of unreality and changes in the environment: the world is filled with bright colors, objects increase in size , people's faces become caricatured, the sense of time and space is lost. What is the most likely diagnosis?

Барбітуроманія Barbituromania

Морфінізм Morphinism

Гашишоманія Hashimania

Кокаїноманія Cocainemania

Нікотиноманія Nicotomania

73 / 200
Хворий 16 років. Протягом останнього року поступово змінилась поведінка: став усамітнюватись, втратив інтерес до друзів, навчання. Став байдужим до рідних, був безпричинно грубим, сам до себе говорив або сміявся. На питання відповідає формально правильно, малослівно. Вважає себе цілком здоровим, але дещо втомленим, каже, що обмірковує написання книги “Проекція людства на площину Всесвіту”, носить при собі зошит, сторінки якого заповнені безліччю однакових хрестиків. Який найбільш ймовірний діагноз? The patient is 16 years old. During the last year, his behavior has gradually changed: he became withdrawn, lost interest in friends, studies. He became indifferent to his relatives, was rude for no reason, to himself spoke or laughed. Answers questions formally correctly, sparingly. Considers himself quite healthy, but somewhat tired, says that he is considering writing the book 'The Projection of Humanity on the Plane of the Universe', carries a notebook with him, the pages of which are filled with many identical crosses. Which is the most likely diagnosis?

Аутичний розлад особистості Autistic personality disorder

Депресивний розлад Depressive disorder

Хвороба Піка Pick's disease

Шизофренія Schizophrenia

Шизоїдний розлад особистості Schizoid personality disorder

74 / 200
Хвора скаржиться на періодичну появу протягом року висипки в ділянці ліктьових та колінних суглобів. Вперше висипка з’явилась після стресу. Зараз вона складається з багатьох бляшок, поверхня центральної частини яких вкрита сріблястою лускою. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of the periodic appearance during the year of a rash in the area of the elbow and knee joints. The rash first appeared after stress. Now it consists of many plaques, the surface of the central part which is covered with silver scales. What is the most likely diagnosis?

Еритематоз Erythematosis

Дерматит Dermatitis

Червоний плоский лишай Red lichen planus

Псоріаз Psoriasis

Екзема Eczema

75 / 200
До інфекційної лікарні доставлений хворий 25 років з підозрою на сказ, стадія збудження. Чотири тижні тому на полюванні за руку вкусила лисиця. Який провідний симптом підтвердить діагноз? A 25-year-old patient was brought to the infectious disease hospital with suspicion of rabies, stage of excitement. Four weeks ago, a fox bit his hand while hunting. What leading symptom will confirm the diagnosis?

Гідрофобія Hydrophobia

Клоніко-тонічні судоми Clonic-tonic seizures

Сухість у роті та горлі Dry mouth and throat

Мляві паралічі кінцівок Flexible limb paralysis

Парастезії Paraesthesia

76 / 200
У хворого 22 років спостерігалося порушення зору на ліве око. Через рік з’явилася слабкість правої ступні. Об’єктивно: горизонтальний ністагм, збліднення скроневої половини диска лівого зорового нерва, відсутність черевних рефлексів, гіперрефлексія на кінцівках, клонус правої ступні, симптоми Бабінського з обох боків. Який найбільш імовірний діагноз? A 22-year-old patient had visual impairment in his left eye. A year later, weakness of the right foot appeared. Objectively: horizontal nystagmus, pallor of the temporal half of the left optic disc nerve, absence of abdominal reflexes, hyperreflexia on the limbs, clonus of the right foot, Babinski symptoms on both sides. What is the most likely diagnosis?

Ретробульбарний неврит зорового нерва Retrobulbar optic neuritis

Розсіяний склероз Multiple sclerosis

Невропатія правого малогомілкового нерва Neuropathy of the right fibular nerve

Поліомієліт Polio

Мієліт Myelitis

77 / 200
Яким групам пацієнтів протипоказані радіонуклідні дослідження, що супроводжуються введенням радіофармпрепаратів в організм пацієнта? Which groups of patients are contraindicated for radionuclide studies accompanied by the introduction of radiopharmaceuticals into the patient's body?

Пацієнтам з гіперфункцією щитовидної залози Patients with hyperthyroidism

Жінкам під час профілактичного огляду To women during preventive examination

Дітям до року, вагітним і жінкам в період лактації For children under one year, pregnant and lactating women

Пацієнтам з захворюванням нирок Patients with kidney disease

Пацієнтам з захворюванням серцево-судинної системи Patients with cardiovascular disease

78 / 200
У хворого 62 років хронічна серцева недостатність ІІ А ступеня, супроводжується постійною тахікардіальною формою миготіння передсердь. Який препарат слід призначити для лікування складного порушення серцевого ритму? A 62-year-old patient has chronic heart failure of the II A degree, accompanied by a constant tachycardia form of atrial fibrillation. What drug should be prescribed for the treatment of a complex heart rhythm disorder?

Кофеїн Caffeine

Рибоксин Riboxin

Дигоксин Digoxin

Ізоптин Isoptin

Капотен Kapoten

79 / 200
У літніх людей підвищується частота виникнення пухлин. Одна з основних причин цього: The incidence of tumors increases in the elderly. One of the main reasons for this is:

Підвищення активності клітинного імунітету Increasing the activity of cellular immunity

Підвищення інтенсивності утворення антитіл Increasing intensity of antibody formation

Зростання порушень мітозів Increasing mitotic disorders

Зниженння інтенсивності утворення антитіл Decreasing intensity of antibody formation

Зниженння активності клітинного імунітету Decreased activity of cellular immunity

80 / 200
Хлопець 15 років з дитинства страждає на атопічний дерматит з алергією на м’ясо ракоподібних. Останні 3 місяці, після покупки акваріумних рибок, з’явилися риніт, кон’юнктивіт, свербіння у носі. Рівень якого імунологічного показника треба визначити у хворого? A 15-year-old boy has suffered from atopic dermatitis since childhood with an allergy to crustacean meat. In the last 3 months, after buying aquarium fish, rhinitis, con' conjunctivitis, itching in the nose. The level of which immunological indicator should be determined in the patient?

IgE IgE

IgA IgA

Циркулюючі імунні комплекси Circulating immune complexes

IgM IgM

IgJ IgJ

81 / 200
До приймального відділення лікарні потрапив хворий з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із перелічених препаратів необхідно використати для невідкладної допомоги? A patient with severe poisoning by an unknown substance in a state of acute vascular insufficiency was admitted to the reception department of the hospital. Which of the listed drugs should be used for emergency care?

Мезатон Mesaton

Теофедрин Theophedrine

Ізадрин Izadrin

Анаприлін Anaprilin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

82 / 200
Потерпілого 44 років оперують з приводу внутрішньочеревної кровотечі внаслідок автомобільної катастрофи. В яких випадках можна використовувати кров пацієнта з черевної порожнини з метою аутотрансфузії? A 44-year-old victim is operated on for intra-abdominal bleeding as a result of a car accident. In what cases can the patient's blood from the abdominal cavity be used for autotransfusion?

Розрив печінки Liver rupture

Розрив сечового міхура Bladder rupture

Розрив тонкого кишечника Rupture of the small intestine

Розрив шлунка Stomach rupture

Розрив селезінки Rupture of the spleen

83 / 200
Пацієнт 28 років скаржиться на болі в ногах при ходьбі, мерзлякуватість ступнів, пальців. Хворіє протягом року. Об’єктивно: шкіра ніг бліда, прохолодна, тургор знижений, гіпотрихоз. Пульсація на стегнових і підколінних артеріях ослаблена, на артеріях ступнів пальпується після нітрогліцеринової проби. Реографічний індекс <1. Який найбільш імовірний діагноз? A 28-year-old patient complains of pain in the legs when walking, frostbite of the feet and fingers. He has been sick for a year. Objectively: the skin of the legs is pale, cool, turgor is reduced, hypotrichosis. Pulsation on the femoral and popliteal arteries is weakened, on the arteries of the feet it is palpable after a nitroglycerin test. Rheographic index <1. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Рейно Raynaud's disease

Облітеруючий ендартеріїт Endarteritis obliterans

Хронічний тромбофлебіт Chronic thrombophlebitis

Облітеруючий атеросклероз Obliterating atherosclerosis

Хвороба Бюргера Burger's disease

84 / 200
У хворої два роки тому на внутрішній поверхні нижньої третини правої гомілки з’явилась виразка. При огляді виразка округлої форми, діаметром до 5 см, з відлогими краями. На внутрішній поверхні цієї гомілки розширені вени. Яке ускладнення виникло у хворої? Two years ago, the patient developed an ulcer on the inner surface of the lower third of her right lower leg. On examination, the ulcer was round in shape, up to 5 cm in diameter, with serrated edges. veins are enlarged on the inner surface of this leg. What complication did the patient have?

Варикозне розширення вен, ускладнене трофічною виразкою Varicose veins complicated by trophic ulcer

Тромбоз підколінної артерії Thrombosis of popliteal artery

Слоновість Ivory

Бешихове запалення Beshikov inflammation

Тромбоз глибоких вен Deep vein thrombosis

85 / 200
Хвора 40 років протягом двох тижнів лікується в зв’язку з гострим абсцесом верхньої частки правої легені. Проводилось лікування: антибіотики, сульфаніламідні препарати, вітамінотерапія, хлорид кальцію, інфузійна терапія. Однак зберігається висока лихоманка, кашель з періодичним відходженням великої кількості гнійного харкотиння. Який метод лікування може ефективно доповнити санацію абсцесу? A 40-year-old patient was treated for two weeks in connection with an acute abscess of the upper lobe of the right lung. Treatment was carried out: antibiotics, sulfonamide drugs, vitamin therapy, calcium chloride, infusion therapy. However, high fever persists, cough with periodic release of a large amount of purulent sputum. What method of treatment can effectively complement the remediation of the abscess?

Лікувальна бронхоскопія Treatment bronchoscopy

Трахеостомія Tracheostomy

Постуральний дренаж Postural drainage

Мікротрахеостомія Microtracheostomy

Дренаж плевральної порожнин Drainage of pleural cavities

86 / 200
Хворий 70 років рік тому помітив в обох пахвинних ділянках випинання розміром 5х5 см, які зникають у горизонтальному положенні. Сім'яні канальці розташовані дозовні від випинань. Зовнішні пахвинні кільця круглі, діаметром 1,5 см. Який найбільш імовірний діагноз? One year ago, a 70-year-old patient noticed protrusions measuring 5x5 cm in both inguinal areas, which disappear in a horizontal position. The seminiferous tubules are located outside of the protrusions. External inguinal rings round, with a diameter of 1.5 cm. What is the most likely diagnosis?

Метастази пухлини черевної порожнини Abdominal tumor metastases

Двобічний пахвинний лімфаденіт Bilateral inguinal lymphadenitis

Двобічні прямі пахвинні грижі Bilateral direct inguinal hernias

Двобічні косі пахвинні грижі Bilateral oblique inguinal hernias

Двобічні ліпоми пахвинних ділянок Bilateral inguinal lipomas

87 / 200
Хворий 39 років скаржиться на різкий біль в промежині пульсуючого характеру, який посилюється під час ходьби, акту дефекації, підвищення температури тіла, загальну слабкість. Хронічний геморой та тріщина прямої кишки впродовж 5 років, часті закрепи. Захворів гостро 3 дні тому, коли з'явився біль зліва від анального отвору, пізніше підвищилася t^0 до 38,7^0С. Який найбільш імовірний діагноз? A 39-year-old patient complains of a sharp pain in the crotch of a pulsating nature, which intensifies during walking, the act of defecation, an increase in body temperature, general weakness. Chronic hemorrhoids and rectal fissure bowels for 5 years, frequent constipation. He became acutely ill 3 days ago, when pain appeared on the left side of the anus, later t^0 increased to 38.7^0C. What is the most likely diagnosis?

Аноректальний тромбоз Anorectal thrombosis

Гострий парапроктит Acute paraproctitis

Гострий простатит Acute prostatitis

Гострий проктит Acute proctitis

Защемлений геморой Pinched Hemorrhoid

88 / 200
Хворий оперований два роки тому з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, проведено ушивання виразки. За останні два місяці схуд на 12 кг, що пов'язує з боязню приймати тверду їжу через біль та виснажливу нудоту, що з'являються після їди. Почав самостійно викликати блювання, останнє приносить полегшення. Який попередній діагноз? The patient was operated on two years ago for a perforated duodenal ulcer, the ulcer was sutured. Over the past two months, he has lost 12 kg, which he associates with the fear of taking solid food due to pain and debilitating nausea that appears after eating. Began to self-induce vomiting, the latter brings relief. What is the previous diagnosis?

Рубцевий пілородуоденальний стеноз Cicatricial pyloroduodenal stenosis

Пілороспазм Pilorospasm

Хронічний післяопераційний панкреатит Chronic postoperative pancreatitis

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, загострення Duodenal ulcer, exacerbation

Пенетруюча виразка дванадцятипалої кишки Penetrating duodenal ulcer

89 / 200
Дитина 6 місяців потрапила в хірургічну клініку через 16 годин з моменту захворювання, яке розпочалося раптово. Стала неспокійною, терла ніжками, відмовлялася від їжі. Напад неспокою був короткочасним. Хлопчик заспокоївся і заснув. Прокинувся через 20–25 хв., з’явилися блювання і повторний різкий неспокій. Дитина бліда, адинамічна. Пелюшка вимащена темно–червоним виділенням. Який попередній діагноз? A 6-month-old child was admitted to the surgical clinic 16 hours after the illness started suddenly. She became restless, rubbed her legs, refused to eat. The anxiety attack was short-lived. The boy calmed down and fell asleep. He woke up after 20-25 minutes, vomiting and repeated sharp restlessness appeared. The child is pale, adynamic. The diaper is smeared with dark red discharge. What is the preliminary diagnosis?

Ентероколіт Enterocolitis

Пухлина черевної порожнини Abdominal tumor

Глистна кишкова непрохідність Intestinal helminthic obstruction

Інвагінація кишечника Intussusception

Дивертикуліт Меккеля Meckel's diverticulitis

90 / 200
Хворий скаржиться на наявність патологічного утворення, що з'являється в правій паховій ділянці при фізичному навантаженні. Утвір округлої форми, діаметром близько 4 см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції, розташовується біля медіальної частини пупартової зв'язки. Утвір розташований досередини від сім'яного канатика. Який попередній діагноз? The patient complains about the presence of a pathological formation that appears in the right inguinal area during physical exertion. The formation is round in shape, with a diameter of about 4 cm, when palpated it is soft - of an elastic consistency, located near the medial part of Pupart's ligament. The formation is located medially from the spermatic cord. What is the preliminary diagnosis?

Варикозне розширення вен правого стегна Varicose veins of the right thigh

Правостороння коса пахова грижа Right-sided oblique inguinal hernia

Ліпома правої пахової ділянки Lipoma of the right inguinal region

Правостороння стегнова грижа Right-sided femoral hernia

Правостороння пряма пахова грижа Right-sided direct inguinal hernia

91 / 200
Хвору 49 рокiв прооперовано з приводу гострого катарального апендициту. Через 8 дiб у хворої з'явилось блювання, перестали вiдходити гази та кал. Об'єктивно: живiт роздутий, позитивнi симптоми Склярова, Валя. Лейкоцитоз. Пiдозрюється гостра кишкова непрохiднiсть. Якi додатковi методи обстеження найбiльш iнформативнi для дiагностики ускладнення? A 49-year-old patient was operated on for acute catarrhal appendicitis. After 8 days, the patient started vomiting, gases and feces stopped coming out. Objectively: the abdomen is distended, positive symptoms Sklyarova, Valya. Leukocytosis. Acute intestinal obstruction is suspected. What additional examination methods are the most informative for diagnosing complications?

Лапароскопiя Laparoscopy

УЗД органів черевної порожнини Ultrasound of abdominal organs

Оглядова рентгенографiя черевної області Overview x-ray of the abdominal area

Колоноскопiя Colonoscopy

Гастродуоденоскопiя Gastroduodenoscopy

92 / 200
Хворий 42 років госпіталізований до хірургічного відділення зі скаргами на гострий, оперізуючий біль під грудьми, багаторазове блювання. Захворів гостро 6 годин тому після вживання алкоголю та жирної їжі. Шкіра бліда, пульс ритмічний, 92/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт бере участь у акті дихання, при пальпації м’який, болючий у правому та лівому підребер’ях. Позитивні симптоми Мейо-Робсона та Воскресенського. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Який найбільш вірогідний діагноз? A 42-year-old patient was hospitalized in the surgical department with complaints of sharp, throbbing pain under the chest, repeated vomiting. He became acutely ill 6 hours ago after drinking alcohol and fatty food. Skin pale, rhythmic pulse, 92/min., blood pressure - 120/80 mm Hg. Tongue is dry, covered with a white coating. Abdomen participates in the act of breathing, soft on palpation, painful in the right and left hypochondriums. Positive symptoms of Mayo-Robson and Voskresensky. Symptom of Shotkin-Blumberg is negative. What is the most likely diagnosis?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки Perforating duodenal ulcer

Гострий холецистит Acute cholecystitis

Виразка дванадцятипалої кишки з пенетрацією в підшлункову залозу Duodenal ulcer with penetration into the pancreas

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

93 / 200
У хірургічне відділення госпіталізовано хворого 75 років з перфоративною виразкою шлунка. За 2 тижні до цього хворий переніс інфаркт міокарда, в анамнезі - гостре порушення мозкового кровообігу. Від операції хворий та його родичі категорично відмовляються. Яка тактика лікаря у такій ситуації? A 75-year-old patient with a perforated stomach ulcer was hospitalized in the surgical department. 2 weeks before, the patient had a myocardial infarction, and had a history of acute cerebrovascular accident. Since the operation, the patient and his relatives categorically refuse. What are the doctor's tactics in such a situation?

Метод форсованого діурезу Method of forced diuresis

Антибактеріальне лікування Antibacterial treatment

Метод Тейлора Taylor method

Інфузійна терапія Infusion therapy

Метод гіпербаричної оксигенації Method of hyperbaric oxygenation

94 / 200
В приймальне відділення доставлена хвора зі скаргами на біль і наявність ущільнення в лівій сідниці, високу температуру тіла, які виникли через 8 діб після внутрішньом’язової ін’єкції. Який найбільш вірогідний діагноз? A patient was brought to the reception department with complaints of pain and tightness in the left buttock, high body temperature, which occurred 8 days after the intramuscular injection. What is the most likely diagnosis?

Гематома Hematoma

Карбункул Carbuncle

Фурункул Furnish

Бешиха Beshikha

Післяін’єкційний абсцес Post-injection abscess

95 / 200
На прийомі хворий скаржиться на підвищення температури до 38,2^0С, наявність набряку в області верхньої губи. При огляді: верхня губа різко набрякла, у центрі набряку – конусовидне здуття. Шкіра та слизова оболонка над ним темно-червоного кольору. Діагноз: фурункул верхньої губи. Хірург зробив розтин фурункула, обробив рану розчином перекису водню і наклав пов’язку з гіпертонічним розчином. Який лікувальний режим треба рекомендувати хворому? At the appointment, the patient complains of an increase in temperature to 38.2^0С, the presence of swelling in the area of the upper lip. On examination: the upper lip is sharply swollen, in the center of the swelling - cone-shaped swelling. The skin and mucous membrane above it are dark red in color. Diagnosis: a boil on the upper lip. The surgeon dissected the boil, treated the wound with a hydrogen peroxide solution and applied a bandage with a hypertonic solution. What treatment regimen should be recommended to the patient?

Лікування амбулаторне Outpatient treatment

Лікування стаціонарне з ліжковим режимом Inpatient treatment with bed rest

Лікування амбулаторне, потім – стаціонарне Treatment is outpatient, then inpatient

- -

Лікування стаціонарне з загальним режимом Treatment is inpatient with a general regimen

96 / 200
Хворий 58 років взимку був на риболовлі. Прийшовши додому через деякий час відчув біль в ступнях. Звернувся до лікаря. При огляді ступнів шкіра була бліда, а після зігрівання стала червоною, теплою на дотик. Набряк – незначний, обмежуеться пальцями. Всі види чутливості збережені. Пухирів немає. Який ступінь відмороження? A 58-year-old patient was fishing in the winter. After coming home after a while, he felt pain in his feet. He consulted a doctor. When examining the feet, the skin was pale, and after warming up red, warm to the touch. The swelling is insignificant, limited to the fingers. All types of sensitivity are preserved. There are no blisters. What is the degree of frostbite?

IV ступінь IV degree

V ступінь V degree

III ступінь III degree

I ступінь I degree

II ступінь II degree

97 / 200
Хворий 25 років скаржиться на біль в I пальці правої кисті. Об’єктивно: палець рівномірно набряклий, знаходиться в зігнутому положенні. При спробі розігнути палець біль посилюється. Різкий біль з’являється і при доторкуванні зондом в проекції сухожилка. Яке захворювання пальця найбільш імовірне? A 25-year-old patient complains of pain in the first finger of the right hand. Objectively: the finger is uniformly swollen, in a bent position. When trying to straighten the finger, the pain intensifies. Sharp pain also appears when the probe is touched in the projection of the tendon. What is the most likely disease of the finger?

Пароніхія Paronychia

Кістковий панарицій Bone panaritium

Сухожилковий панарицій Tendino Panaritium

Суглобовий панарицій Articular panaritium

Підшкірний панарицій Subcutaneous panaritium

98 / 200
Внаслідок ДТП потерпілий отримав числені переломи кінцівок та кісток таза. В анамнезі: гемофілія А. Під час обстеження формуються гематоми на ушкоджених ділянках. Стан погіршується. АТ - 90/50 мм рт.ст. Яка найбільш доцільна комбінація інфузійних засобів для лікування пацієнта після застосування поліглюкіну та сольових розчинів? As a result of the road accident, the victim suffered multiple fractures of the limbs and pelvic bones. History: hemophilia A. During the examination, hematomas form on the damaged areas. The condition is worsening. Blood pressure - 90/ 50 mm Hg. What is the most appropriate combination of infusion agents for the treatment of a patient after the use of polyglucin and saline solutions?

Еритроцитарна маса Erythrocyte mass

Кріопреципітат, глюкоза Cryoprecipitate, glucose

Кріопреципітат, еритроцитарна маса Cryoprecipitate, erythrocyte mass

Свіжозаморожена плазма, альбумін Fresh-frozen plasma, albumin

Еритроцитарна маса, свіжозаморожена плазма Erythrocyte mass, fresh frozen plasma

99 / 200
При обстеженні хворого 49 років встановлено рак правої легені ІІА стадії. Яка комбінація TNM відповідає цій стадії? During the examination of a 49-year-old patient, stage IIA right lung cancer was diagnosed. What TNM combination corresponds to this stage?

T1N2M0 T1N2M0

T2NXM0 T2NXM0

T2N2M0 T2N2M0

Т1N1M0 Т1N1M0

T2N0M0 T2N0M0

100 / 200
Хвора 67 років протягом 6 місяців скаржиться на слабкість, зниження апетиту, періодичні болі в правій половині живота, більше в здухвинній області, схуднення, чергування проносів та закрепів. В аналізі крові анемія. В аналізі калу виявлена прихована кров. При іригоскопії: дефект наповнення сліпої кишки 2х3 см з нерівними горбистими контурами. Який найбільш вірогідний діагноз? A 67-year-old patient complains of weakness, decreased appetite, periodic pains in the right half of the abdomen, more in the iliac region, weight loss, alternating diarrhea and constipation for 6 months. anemia in the blood test. Occult blood was detected in the stool test. During irigoscopy: cecal filling defect 2x3 cm with uneven hilly contours. What is the most likely diagnosis?

Апендикулярний інфільтрат Appendicular infiltrate

Пухлина сліпої кишки Tumor of the cecum

Поліп сліпої кишки Cecum polyp

Дивертикул сліпої кишки Cecal diverticulum

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

101 / 200
Хвора 43 років скаржиться на наявність новоутворення, болі в правій грудній залозі, підвищення температури до 37,2^0C протягом останніх 3 місяців. Самопочуття погіршується перед місячними. Об'єктивно: права грудна залоза набрякла, гіперемійована, сосок втягнутий. У нижніх квадрантах пальпується нечіткий болісний інфільтрат. Який найбільш імовірний діагноз? A 43-year-old patient complains of the presence of a neoplasm, pain in the right breast gland, an increase in temperature to 37.2^0C during the past 3 months. Her health worsens before menstruation. About 'objectively: the right mammary gland is swollen, hyperemic, the nipple is retracted. A vague painful infiltrate is palpated in the lower quadrants. What is the most likely diagnosis?

Хронічний мастит справа Chronic mastitis on the right

Туберкульоз правої грудної залози Tuberculosis of the right breast

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Рак правої грудної залози Right breast cancer

Правобічний гострий мастит Right-sided acute mastitis

102 / 200
Хвора 55 років скаржиться на постійний біль в епігастральній ділянці, що виникає через 30 хвилин після їди, блювання, схуднення за півроку на 10 кг, анорексію. В анамнезі виразкова хвороба шлунка протягом 5 років. Клінічний аналіз крові: Нb - 56 г/л, ШЗЕ - 27 мм/год. Який набільш вірогідний діагноз? A 55-year-old patient complains of constant pain in the epigastric area, which occurs 30 minutes after eating, vomiting, weight loss of 10 kg in six months, anorexia. She has a history of ulcer stomach disease for 5 years. Clinical blood analysis: Hb - 56 g/l, SZE - 27 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Висока кишкова непрохідність High intestinal obstruction

Виразкова хвороба шлунка, фаза загострення Gastric ulcer, exacerbation phase

Рак шлунка Stomach cancer

Перфоративна виразка шлунка Perforative gastric ulcer

Хронічний панкреатит Chronic pancreatitis

103 / 200
Під час огляду дитини у пологовому залі встановили, що дитина вагою 2800 г, живіт здутий в епігастральній ділянці, під час зондування шлунка отримано 30 мл вмісту жовтуватого кольору. Меконій не відходив. На оглядовій рентгенограмі: на фоні відсутності пневматизації кишечника виявлено два рівні газу та рідину в епігастрії. Яка вада розвитку спостерігається у дитини? During the examination of the child in the delivery room, it was found that the child weighs 2800 g, the stomach is distended in the epigastric area, during probing of the stomach, 30 ml of yellowish contents were obtained. Meconium did not go away. On the examination X-ray: against the background of the absence of intestinal pneumatization, two levels of gas and liquid were found in the epigastrium. What malformation is observed in the child?

Атрезія товстої кишки Colon atresia

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

Атрезія прямої кишки Rectal atresia

Aтрезія 12-палої кишки Duodenal atresia

Атрезія здухвинної кишки Atresia of the ileum

104 / 200
Пацієнт 74 років страждає на доброякісну гіперплазію простати протягом останніх 5 років. Після вживання алкоголю виникла гостра затримка сечовипускання 4 доби тому. На догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. При огляді: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати? A 74-year-old patient has been suffering from benign prostatic hyperplasia for the past 5 years. Acute urinary retention occurred 4 days ago after drinking alcohol. At the pre-hospital stage, the bladder was catheterized twice a day with a metal catheter. On examination: the right epididymis is enlarged, compacted, painful, there is purulent discharge from the urethra. What type of emergency care should be chosen?

Троакарна або відкрита епіцистостомія Trocar or open epicystostomy

Мікрохвильова термотерапія простати Microwave thermotherapy of the prostate

Встановлення постійного уретрального катетера Indwelling urethral catheter

Встановлення інтрапростатичного стента Installation of an intraprostatic stent

Трансуретральна резекція або простатектомія Transurethral resection or prostatectomy

105 / 200
Хворий 52 років впав з висоти 3 м на рівну поверхню землі правою поперековою ділянкою. Скаржиться на біль в поперековій ділянці праворуч. У сечі: мікрогематурія. Екскреторна урографія: функція нирок задовільна. Який найбільш вірогідний діагноз? A 52-year-old patient fell from a height of 3 m onto a flat ground in the right lumbar region. He complains of pain in the lumbar region on the right. In the urine: microhematuria. Excretory urography: function the kidney is satisfactory. What is the most likely diagnosis?

Паранефральна гематома Paranephric hematoma

Забій нирки Kidney bruise

Відрив нирки Kidney rupture

Множинні розриви нирки Multiple kidney ruptures

Субкапсулярний розрив нирки Subcapsular rupture of the kidney

106 / 200
При огляді потерпілого з підозрою на перелом кісток таза лікар обома руками тисне на крила клубових кісток у зустрічному напрямку. Чим обумовленний больовий синдром, що виник при цьому у потерпілого? When examining a victim with a suspected fracture of the pelvic bones, the doctor presses the wings of the iliac bones with both hands in the opposite direction. What is the cause of the pain syndrome that occurred in the victim?'

Порушенням безперервності тазового кільця Discontinuity of the pelvic ring

Травматичним пошкодженням внутрішньотазових органів Traumatic damage to intrapelvic organs

Заочеревинною гематомою Retroperitoneal hematoma

Переломом крижів Sacrum fracture

Переломом сідничних кісток Fracture of gluteal bones

107 / 200
В клініку потрапив чоловік з травматичним відривом обох нижніх кінцівок на рівні колінних суглобів. Хворий різко загальмований, млявий, різко блідий, Ps - 140/хв., ниткоподібний, АД - 50/0 мм рт.ст. На обох нижніх кінцівках накладені джгути. Кровотечі на момент доставлення немає. За словами лікаря швидкої допомоги, хворий втратив на місті пригоди біля 3 літрів крові. Яка патологія спостерігається у хворого? A man was admitted to the clinic with a traumatic separation of both lower limbs at the level of the knee joints. The patient is sharply inhibited, lethargic, sharply pale, Ps - 140/min., filamentous, Blood pressure - 50/0 mm Hg. Tourniquets are applied to both lower extremities. There is no bleeding at the time of delivery. According to the emergency doctor, the patient lost about 3 liters of blood during an accident in the city. What pathology is observed in the patient?

Травматичний шок Traumatic shock

Компенсований геморагічний шок Compensated hemorrhagic shock

Декомпенсований геморагічний шок Decompensated hemorrhagic shock

Незворотній геморагічний шок Irreversible hemorrhagic shock

Синдром малого викиду Small emission syndrome

108 / 200
У хворого 32 років діагноз: політравма. ЗЧМТ. Закрита травма грудної клітки. Закритий перелом правого стегна. АТ - 100/60 мм рт.ст., Рs - 124/хв., ЧД - 28/хв. Через 2 години після проведення скелетного витягування під місцевою анестезією лідокаїном спостерігалося різке погіршення стану: виник ціаноз обличчя і шиї, АТ - 60/40 мм рт.ст., ЧСС - 160/хв., ЧД - 44/хв. Яке ускладнення найбільш імовірно збільшило важкість політравми? A 32-year-old patient has a diagnosis of polytrauma. TBI. Closed chest injury. Closed fracture of the right hip. Blood pressure - 100/60 mm Hg, Ps - 124/min., BH - 28/min. 2 hours after skeletal traction under local lidocaine anesthesia, a sharp deterioration of the condition was observed: cyanosis of the face and neck occurred, blood pressure - 60/40 mm Hg, heart rate - 160/min. , BH - 44/min. Which complication most likely increased the severity of polytrauma?

Больовий шок Pain shock

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Жирова емболія легеневої артерії Fat embolism of the pulmonary artery

Інфаркт міокарда, кардіогенний шок Myocardial infarction, cardiogenic shock

Гостра анемія Acute anemia

109 / 200
У хворого після операції з приводу проривної виразки шлунка, термінальної фази розлитого перитоніту, ендотоксичного шоку в післяопераційному періоді проводиться штучна вентиляція легень з інгаляцією 60% киснем. Гази крові: РаО_2 = 70-78 мм рт.ст., гіпоксемія не зменшується, ЦВТ - 150-180 мм вод.ст., АТ- 90/60 мм рт.ст. (на фоні застосування великих доз дофаміну). На R-грамі дифузна інфільтрація легень. Яка причина стійкої артеріальної гіпоксемії? After surgery for a perforated stomach ulcer, the terminal phase of spilled peritonitis, endotoxic shock, the patient undergoes artificial lung ventilation with inhalation of 60% oxygen in the postoperative period. Blood gases: PaO_2 = 70-78 mm Hg, hypoxemia does not decrease, CVT - 150-180 mm Hg, BP - 90/60 mm Hg (against the use of large doses of dopamine). On the R-gram, diffuse pulmonary infiltration. What is the cause of persistent arterial hypoxemia?

Набряк легень Pulmonary edema

Респіраторний дистрес-синдром Respiratory distress syndrome

Двостороння пневмонія Bilateral pneumonia

Синдром Мендельсона Mendelssohn syndrome

Пневмоторакс Pneumothorax

110 / 200
\Молоду дівчину витягнули з озера через 3 хвилини після утоплення. Непритомна. Дихання відсутнє, з рота виділяється сіра піна. Шкіра фіолетово-ціанотичного кольору. Пульсація над сонною артерією не визначається. Який порядок надання реанімаційної допомоги? \A young girl was pulled from the lake 3 minutes after drowning. She is unconscious. She is not breathing, gray foam is coming out of her mouth. The skin is purple-cyanotic in color. Pulsation over the carotid artery not determined. What is the procedure for providing resuscitation assistance?

Звільнити дихальні шляхи від води, натиснувши коліном в ділянці епігастрію, проводити ШВЛ по Сільвестру, електричну дефібриляцію серця Free the respiratory tract from water by pressing the epigastrium with the knee, perform mechanical ventilation according to Sylvester, electrical defibrillation of the heart

Негайно викликати бригаду швидкої медичної допомоги, до її приїзду – проводити ШВЛ по Сільвестру та закритий масаж серця Immediately call the emergency medical team, before its arrival - carry out ventilation on Sylvester and closed heart massage

Очистити порожнину рота та горла пальцем, проводити ШВЛ «з рота в рот», закритий масаж серця Clean the mouth and throat cavity with a finger, perform mouth-to-mouth ventilation, closed heart massage

Негайно здійснити прекардіальний удар, проводити ШВЛ «з рота в рот» та закритий масаж серця Immediately perform precardiac shock, conduct mouth-to-mouth ventilation and closed cardiac massage

Звільнити дихальні шляхи від води, повернувши потерпілу головою вниз і натиснувши на грудну клітку, проводити ШВЛ «з рота в рот» та закритий масаж серця Free the airway from water by turning the victim head down and pressing on the chest, perform mouth-to-mouth ventilation and closed cardiac massage

111 / 200
Хвора 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, значні водянисті виділення з порожнини носа, порушення нюху, чхання, сльозотечу. Хворіє протягом трьох років. Скарги з’являються під час цвітіння трав і дерев. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини носа набрякла з ціанотичним відтінком, на її поверхні місцями білуваті плями. Пальпація приносових порожнин безболісна. Інші ЛОР-органи без патології. Який найбільш вірогідний діагноз? A 28-year-old patient complains of worsening nasal breathing, significant watery secretions from the nasal cavity, impaired sense of smell, sneezing, lacrimation. She has been ill for three years. Complaints appear under the time of flowering of grasses and trees. Objectively: the mucous membrane of the nasal cavity is swollen with a cyanotic shade, on its surface there are whitish spots in places. Palpation of the sacral cavities is painless. Other ENT organs without pathology. What is the most likely diagnosis?

Алергічний сезонний риніт Allergic seasonal rhinitis

Хронічний катаральний риніт Chronic catarrhal rhinitis

Гострий риніт Acute rhinitis

Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма Vasomotor rhinitis, neurovegetative form

Хронічний гіпертрофічний риніт Chronic hypertrophic rhinitis

112 / 200
Хворий скаржиться на сильний тиснучий біль у горлі, більше справа, неможливість ковтання навіть рідкої їжі. Хворіє 5 днів. Стан важкий. Температура 38,9^0C, мовлення утруднене, голос здавлений, рот відкриває важко. Підщелепні лімфовузли справа болісні, збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? The patient complains of a strong pressing pain in the throat, more on the right side, the inability to swallow even liquid food. He has been sick for 5 days. The condition is serious. The temperature is 38.9^0C, speech difficult, the voice is suppressed, the mouth opens with difficulty. The submandibular lymph nodes on the right are painful, enlarged. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Перитонзилярний абсцес Peritonsillar abscess

Флегмонозна ангіна Phlegmonous sore throat

Пухлина глотки Pharyngeal tumor

Ангіна Симановського–Венсана Symanovsky–Vincent angina

113 / 200
Хворий 70 років скаржиться на біль, сльозотечу, зниження гостроти зору правого ока. Захворів 3 дні тому після удару ока гілкою. Об'єктивно: очна щілина звужена, світлобоязнь, змішана ін'єкція. На рогівці помутніння з нечіткими контурами, прогресуючим краєм та дефектом епітелію. Чутливість рогівки в нормі. Гіпопіон. Хронічний дакріоцистит. Який найбільш імовірний діагноз? A 70-year-old patient complains of pain, lacrimation, decreased visual acuity in the right eye. He became ill 3 days ago after being hit by a branch in the eye. Objectively: narrowed eye slit, photophobia , mixed injection. Corneal opacities with indistinct contours, progressive margin, and epithelial defect. Corneal sensitivity is normal. Hypopyon. Chronic dacryocystitis. What is the most likely diagnosis?

Проникаюче поранення рогівки правого ока Penetrating injury to the cornea of the right eye

Гострий іридоцикліт Acute iridocyclitis

Гострий кон'юнктивіт Acute conjunctivitis

Повзуча виразка рогівки Creeping corneal ulcer

Вірусний кератит Viral keratitis

114 / 200
Хворий 60 років скаржиться на виражені болі в правому оці, світлобоязнь, сльозотечу, зниження зору на це око, біль в правій половині голови. Болі з'явились 2 дні тому. Об'єктивно: Vis OD - 0,03, застійна ін'єкція очного яблука, різкий набряк рогівки, передня камера глибока, зіниця вузька, райдужка атрофічна, на очному дні глаукоматозна екскавація зорового нерва. ВОТ - 38 мм рт.ст. Vis OS - 0,8, не коректується. Око спокійне, здорове. ВОТ - 22 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз? A 60-year-old patient complains of severe pain in the right eye, photophobia, lacrimation, decreased vision in this eye, pain in the right half of the head. The pain appeared for 2 days Objectively: Vis OD - 0.03, congestive injection of the eyeball, sharp swelling of the cornea, deep anterior chamber, narrow pupil, atrophic iris, glaucomatous excavation of the optic nerve on the fundus. IOP - 38 mmHg. Vis OS - 0.8, not corrected. The eye is calm, healthy. IOP - 22 mm Hg. What is the most likely diagnosis?

Увеїт правого ока Uveitis of the right eye

Макулодистрофія Maculodystrophy

Гострий напад глаукоми Acute attack of glaucoma

Кератит правого ока Keratitis of the right eye

Неврит зорового нерва Optic neuritis

115 / 200
У дитини 1,5 місяців у тім’яно-скроневій ділянці справа з народження відзначається пухлиноподібне утворення темно-бурякового кольору, яке вивищується над поверхнею шкіри, не зникає при натискуванні, розмірами 2–3 см. Який найбільш імовірний діагноз? A 1.5-month-old child has a tumor-like formation of dark beet color in the right parietal-temporal area since birth, which rises above the surface of the skin, does not disappear when pressing, 2–3 cm in size. What is the most likely diagnosis?

Лімфангіома Lymphangioma

Вроджена судинна пляма Congenital vascular spot

Ангіофіброма Angiofibroma

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

Пігментна пляма Pigment spot

116 / 200
До хірургічного відділення надійшов хлопчик у першу добу після народження з пінистими виділеннями з носа та рота, нападами ціанозу. Рентгенологічно: сліпий кінець стравоходу на рівні II грудного хребця, газовий міхур шлунка під лівим куполом діафрагми. Який найбільш імовірний діагноз? A boy was admitted to the surgical department on the first day after birth with foamy discharge from the nose and mouth, attacks of cyanosis. X-ray: the blind end of the esophagus at the level of the II thoracic vertebra, gas gastric bubble under the left dome of the diaphragm. What is the most likely diagnosis?

Атрезія стравоходу тотальна Esophageal atresia total

Атрезія стравоходу без нориці Esophageal atresia without fistula

Бронхо-стравохідна нориця Broncho-esophageal fistula

Параезофагеальна грижа стравоходного отвору діафрагми Paraesophageal hernia of the esophageal opening of the diaphragm

Атрезія стравоходу, трахео-стравохідна нориця Esophageal atresia, tracheoesophageal fistula

117 / 200
У пологовому будинку народився хлопчик з масою тіла 3700 г. Загальний стан дитини задовільний. У центрі живота виявляється утворення діаметром біля 12 см. Утворення покрите гладенькими оболонками, крізь які просвічують петлі кишок і печінка. Який найбільш вірогідний діагноз? A boy with a body weight of 3700 g was born in the maternity hospital. The general condition of the child is satisfactory. In the center of the abdomen, a mass with a diameter of about 12 cm is found. The mass is covered with smooth membranes, through which the loops of intestines and liver are transparent. What is the most likely diagnosis?

Неускладнена грижа пупкового канатика Uncomplicated hernia of the umbilical cord

Вентральна грижа Ventral hernia

Ускладнена грижа пупкового канатика Complicated hernia of the umbilical cord

Гастрошизис Gastroschisis

Пупкова грижа Umbilical hernia

118 / 200
У дитини 26 днів з діагнозом пупковий сепсис відзначаються набряк правого плеча, відсутність активних рухів у плечовому суглобі, звисання правої кисті. Стан погіршився за останню добу, що виявилося у відмові від грудей, неспокої, плачі при повиванні, підвищенні температури до 38,8^0C. Який найбільш імовірний діагноз? A 26-day-old child with a diagnosis of umbilical sepsis has swelling of the right shoulder, lack of active movements in the shoulder joint, hanging of the right hand. The condition has worsened over the last day, which was revealed in rejection of the breast, restlessness, crying during swaddling, an increase in temperature to 38.8°C. What is the most likely diagnosis?

Флегмона плеча Phlegmon of the shoulder

Травматичний брахіоплексит Traumatic brachioplexitis

Перелом плечової кістки Fracture of humerus

Перелом ключиці clavicle fracture

Епіфізарний остеомієліт плечової кістки Epiphyseal osteomyelitis of humerus

119 / 200
Двомісячна дитина госпіталізована у хірургічне відділення з температурою 38,5^0С, набряком, гіперемією і відсутністю рухів у ділянці лівого плечового суглоба. В анамнезі – омфаліт, псевдофурункульоз. Який найбільш імовірний діагноз? A two-month-old child was hospitalized in the surgical department with a temperature of 38.5°C, swelling, hyperemia and lack of movement in the area of the left shoulder joint. In the anamnesis - omphalitis, pseudofurunculosis. What is the most likely diagnosis?

Пошкодження плеча Shoulder injury

Параліч Ерба Erb's Palsy

Метаепіфізарний остеомієліт Metaepiphyseal osteomyelitis

Флегмона новонародженого Phlegmon of a newborn

Плексит Plexit

120 / 200
Хвора у непритомному стані, з ушкодженнями голови у вигляді перелому кісток склепіння, АТ - 60/40 мм рт.ст., з патологічною неврологічною симптоматикою. На якій підставі можна розцінювати дані ушкодження як важкі? The patient is in an unconscious state, with head injuries in the form of a fracture of the bones of the vault, blood pressure - 60/40 mm Hg, with pathological neurological symptoms. On what basis can these injuries be considered severe?

Характер рани Nature of wound

Симптоми, небезпечні для життя Life-threatening symptoms

Неврологічні патологічні симптоми Neurological pathological symptoms

Терміни розладу стану здоров'я Terms of health disorder

Стійка втрата працездатності Persistent disability

121 / 200
При профілактичному огляді у хлопчика 14 років астенічної будови з тонкою грудною стінкою в горизонтальному положенні аускультативно був виявлений трьохчленний ритм “галопу”. Межі серця не розширені. Який найбільш вірогідний діагноз? During a preventive examination, a 14-year-old boy with an asthenic build and a thin chest wall in a horizontal position was found to have a three-part 'gallop' rhythm by auscultation. The borders of the heart are not expanded. What is the most likely diagnosis?

Здоровий Healthy

Дилятаційна кардіоміопатія Dilated cardiomyopathy

Дифузний міокардит Diffuse myocarditis

Пролапс мітрального клапана Mitral valve prolapse

Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору Stenosis of the left atrioventricular opening

122 / 200
Дільничний педіатр оглядає здорову доношену дитину місячного віку, що знаходиться на грудному вигодовуванні. Профілактику якого захворювання порекомендує лікар в першу чергу? The district pediatrician examines a healthy, full-term, one-month-old child who is breastfed. What disease prevention will the doctor recommend in the first place?

Анемія Anemia

Рахіт Rickets

Спазмофілія Spasmophilia

Паратрофія Paratrophy

Гіпотрофія Hypotrophy

123 / 200
У 2-місячного хлопчика після проведення профілактичного щеплення спостерігалася тривала кровотеча з місця ін'єкції, після чого утворилася внутрішньом'язова гематома. При обстеженні дитини виявлено значне підвищення споживання протромбіну та виражене подовження активованого часткового тромбопластинового часу. Який найбільш імовірний діагноз? A 2-month-old boy had prolonged bleeding from the injection site after a prophylactic vaccination, after which an intramuscular hematoma formed. The child's examination revealed a significant increase in consumption prothrombin and marked prolongation of activated partial thromboplastin time. What is the most likely diagnosis?

Хвороба Шенлейн-Геноха Schönlein-Henoch disease

Гемофілія Hemophilia

Геморагічна хвороба новонароджених Hemorrhagic disease of newborns

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Вроджена афібриногенемія Congenital afibrinogenemia

124 / 200
У дитини 2 рокiв, яка хворiє на ГРВI, вночi несподiвано з'явилася задишка із затрудненим вдихом. Об'єктивно: шкiра блiда, периоральний цiаноз, легкий акроцiаноз. Дихання гучне, ЧДР - 32/хв. При диханнi вiдмiчається втягування яремної, над- та пiдключичних ямок. При аускультацiї дихання жорстке. Тони серця яснi, звучнi, ЧСС - 120/хв. Яка причина ускладнення перебiгу ГРВI? A 2-year-old child suffering from ARVI suddenly developed shortness of breath with difficulty breathing at night. Objectively: pale skin, perioral cyanosis, mild acrocyanosis. Breathing is loud, heart rate - 32/min. Retraction of the jugular, supraclavicular and subclavian fossae is noted during breathing. Breathing is harsh during auscultation. Heart sounds are clear, sonorous, heart rate - 120/min. What is the cause of the complication of the course of ARVI?

Обструктивний бронхiт Obstructive bronchitis

Стороннє тiло дихальних шляхiв Foreign body of respiratory tract

Бронхiальна астма Bronchial asthma

Бронхiолiт Bronchiolitis

Стенозуючий ларинготрахеїт ІІ ст. Stenotic laryngotracheitis II degree.

125 / 200
На ЕКГ у 14-річної дитини з серцевою недостатністю, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, були виявлені зміни у вигляді коритоподібного зміщення сегмента ST нижче ізолінії та часті шлуночкові екстрасистоли. Яка найбільш вірогідна причина таких змін? On the ECG of a 14-year-old child with heart failure, who is undergoing inpatient treatment, changes in the form of trough-like displacement of the ST segment below the isoline and frequent ventricular extrasystoles were detected. What is the most likely reason for such changes?

Міокардіосклероз Myocardiosclerosis

Передозування серцевих глікозидів Overdose of cardiac glycosides

Міокардіодистрофія Myocardiodystrophy

Передозування перепаратів калію Potassium overdose

Кардит Cardite

126 / 200
У 13-річного хлопчика раптово різко погіршився стан, з'явилися задишка, блідість шкіри із ціанозом. АТ - 80/55 мм рт.ст, Ps - 128/хв, тони серця послаблені. На ЕКГ: дифузні м'язові зміни, політопна екстрасистолія. На рентгенограмі: різке розширення меж серця у всі боки. Два тижні тому спостерігалася медикаментозна реакція на введення аналгіну. Який найбільш імовірний діагноз? A 13-year-old boy's condition suddenly worsened, shortness of breath, pale skin with cyanosis appeared. Blood pressure - 80/55 mm Hg, Ps - 128 /min, the heart sounds are weakened. On the ECG: diffuse muscle changes, polytopic extrasystole. On the X-ray: a sharp expansion of the borders of the heart in all directions. Two weeks ago, a drug reaction to the introduction of analgin was observed. What is the most likely diagnosis?

Ендокардіальний фіброеластоз Endocardial fibroelastosis

Ексудативний перикардит Exudative pericarditis

Ревматичний міокардит Rheumatic myocarditis

Гіпертрофічна кардіоміопатія Hypertrophic cardiomyopathy

Ідіопатичний міокардит Абрамова–Фідлера Idiopathic Abramov-Fiedler myocarditis

127 / 200
Дитині 8 місяців після обстеження встановлено діагноз атипової позалікарняної пневмонії хламідійної етіології. Який оптимальний варіант антибіотикотерапії в даному випадку? 8 months after the examination, the child was diagnosed with atypical community-acquired pneumonia of chlamydial etiology. What is the best option for antibiotic therapy in this case?

Цефалоспорин II-го покоління II generation cephalosporin

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Амінопеніцилін Aminopenicillin

Макролід I-го покоління Macrolide of the 1st generation

Макролід II-го покоління Second generation macrolide

128 / 200
Дитина впродовж 3 років хворіє на бронхіальну астму. На фоні ГРВІ у дитини розвинувся напад задишки. Які медикаменти в першу чергу слід призначити для зняття нападу? The child has been suffering from bronchial asthma for 3 years. Against the background of SARS, the child developed an attack of shortness of breath. What medications should be prescribed first of all to relieve the attack?

Антигістамінні Antihistamines

Антибіотики Antibiotics

beta-2 агоністи beta-2 agonists

Кортикостероїди Corticosteroids

Муколітики Mucolytics

129 / 200
У дівчинки 3-х років спостерігаються підвищення температури тіла до 38^0С, що триває другу добу, нежить, сухий поверхневий кашель, кволість, зниження апетиту. Пальпаторних змін над легенями не виявлено. Перкуторний звук з коробковим відтінком, аускультативно - пуерильне дихання, хрипів немає. В крові - лейкопенія, лімфоцитоз, прискорене ШЗЕ. Який найбільш вірогідний діагноз? A 3-year-old girl has an increase in body temperature up to 38^0С, which lasts for the second day, runny nose, dry superficial cough, weakness, decreased appetite. Palpatory changes over the lungs was not detected. Percussion sound with a boxy tone, auscultation - puerile breathing, no wheezing. In the blood - leukopenia, lymphocytosis, accelerated SZE. What is the most likely diagnosis?

Гострий простий трахеїт Acute simple tracheitis

Гострий простий бронхіт Acute simple bronchitis

Гострий обструктивний бронхіт Acute obstructive bronchitis

Рецидивуючий бронхіт, фаза загострення Recurrent bronchitis, exacerbation phase

Двобічна дрібновогнищева пневмонія Bilateral small foci pneumonia

130 / 200
У дитини 2 років з синдромом мальабсорбції на ЕКГ були виявлені зміни у вигляді депресії сегмента ST, інверсія T та високий U. Чим обумовлені такі зміни? In a 2-year-old child with malabsorption syndrome, changes in the form of depression of the ST segment, inversion of T and high U were detected on the ECG. What are the reasons for such changes?

Гіпокальцігістією Hypocalcigestia

Гіперкалігістією Hypercaligistia

Гіперкальцігістією Hypercalcihistia

Гіпокалігістією Hypokaligistia

Гіпомагніємією Hypomagnesium

131 / 200
Хлопчик 12 років у стаціонарі скаржиться на біль в епігастрії зранку натщесерце, нудоту. Два роки тому отримував лікування з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Який етіологічний фактор найбільш імовірний? A 12-year-old boy in a hospital complains of pain in the epigastrium in the morning on an empty stomach, nausea. Two years ago he was treated for duodenal ulcer. What is the most likely etiological factor?'

Стресові ситуації Stressful situations

Харчова алергія Food allergy

Глистна інвазія Worm infestation

Хелікобактер пілорі Helicobacter pylori

Аліментарний фактор Alimony factor

132 / 200
У дитини 7 років з'явились набряки на обличчі, нижніх кінцівках, підвищення температури тіла до 37,5^0С, потім приєднались головний біль, блювання, болі в животі. Протягом 2-х тижнів на шкірі елементи стрептодермії. АТ - 130/80 мм рт.ст. Загальний білок крові – 62,4 г/л, холестерин крові – 4,3 ммоль/л. Загальний аналіз сечі: колір «м'ясних помиїв», білок - 2,0 г/л, лейк. – 4-6 в п/з, ер. – змінені і незмінені все п/з. Який попередній діагноз? A 7-year-old child developed swelling on the face and lower limbs, an increase in body temperature to 37.5°C, then headache, vomiting, and pain in abdomen. For 2 weeks, elements of streptoderma on the skin. Blood pressure - 130/80 mm Hg. Total blood protein - 62.4 g/l, blood cholesterol - 4.3 mmol/l. General analysis of urine: color 'm 'clear scum', protein - 2.0 g/l, leuk. - 4-6 in p/z, er. - changed and unchanged, all p/z. What is the previous diagnosis?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом і гематурією Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome and hematuria

Гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephrotic syndrome

Гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом Acute glomerulonephritis with nephritic syndrome

Тубулоінтерстиціальний нефрит Tubulointerstitial nephritis

133 / 200
Хлопчик 7 років перебуває на лікуванні протягом місяця. При госпіталізації спостерігалися виражені набряки, протеїнурія - 7,1 г/л, білок в добовій сечі - 4,2 г. В біохімічному аналізі крові утримується гіпопротеїнемія (43,2 г/л), гіперхолестеринемія (9,2 ммоль/л). Який з вказаних варіантів гломерулонефриту найвірогідніше має місце у хворого? A 7-year-old boy has been receiving treatment for a month. During hospitalization, pronounced edema was observed, proteinuria - 7.1 g/l, protein in daily urine - 4.2 g . In the biochemical analysis of blood, hypoproteinemia (43.2 g/l), hypercholesterolemia (9.2 mmol/l) is found. Which of the specified variants of glomerulonephritis is most likely to occur in the patient?

Нефротичний Nephrotic

Змішаний Mixed

Нефритичний Nephritic

Гематуричний Hematuric

Ізольований сечовий Isolated urinary

134 / 200
Пацієнт 13 років перебував на лікуванні в дерматологічному стаціонарі з приводу загострення атопічного дерматиту. Виписаний у стані клінічної ремісії. Які рекомендації повинен дати лікар пацієнту щодо догляду за шкірою з метою запобігання новим загостренням? A 13-year-old patient was treated in a dermatological hospital for an exacerbation of atopic dermatitis. He was discharged in a state of clinical remission. What recommendations should the doctor give to the patient regarding skin care in order to prevention of new exacerbations?

Систематична обробка шкіри дезінфікуючими засобами Systematic skin treatment with disinfectants

Запобігання сонячному опроміненню шкіри Preventing sun exposure of the skin

Використання індиферентних кремів із захисною метою Use of indifferent creams with a protective purpose

Систематичне використання місцевих кортикостероїдів Systematic use of topical corticosteroids

Часте миття шкіри з миючими засобами Frequent washing of skin with detergents

135 / 200
У дитини 6 років відмічаються ділянки «облисіння» на волосистій частині голови. При огляді: одиничні великі осередки, в яких волосся обламане на одному рівні - 6-8 мм від поверхні шкіри. Який попередній діагноз? A 6-year-old child has areas of 'baldness' on the scalp. On examination: single large cells in which the hair is broken off at one level - 6-8 mm from the surface of the skin. What is the previous diagnosis?

Мікроспорія Microsporia

Інфільтративно-нагнійна трихофітія Infiltrative-purulent ringworm

Круговидне облисіння Circular baldness

Поверхнева трихофітія Surface ringworm

Себорея Seborrhea

136 / 200
Хворий 6 років скаржиться на значну слабкість. Захворів гостро з підвищенням температури тіла, нездужанням, болем у суглобах і за ходом м’язів ніг. Об’єктивно: фіолетово-синюшна еритема навколо очей і над колінними суглобами. ЧСС - 120/хв., тони серця ослаблені. В крові: лейк. - 12*10^9/л, ШЗЕ - 40 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old patient complains of significant weakness. He became acutely ill with an increase in body temperature, malaise, pain in the joints and in the movement of the muscles of the legs. Objectively: purple - blue erythema around the eyes and above the knee joints. Heart rate - 120/min., heart sounds are weakened. In the blood: leuk. - 12*10^9/l, SZE - 40 mm/h. What is the most likely diagnosis?

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Поліміозит Polymyositis

Реактивний поліартрит Reactive polyarthritis

Атопічний дерматит Atopic dermatitis

137 / 200
Хлопчик 10 років лікувався у відділенні кардіології з приводу ревматичної лихоманки. Захворювання виникло вперше. Виписаний у задовільному стані. Який препарат найбільш доцільно призначити для профілактики вторинного ревматизму? A 10-year-old boy was treated in the cardiology department for rheumatic fever. The disease occurred for the first time. He was discharged in a satisfactory condition. What drug is most appropriate to prescribe for the prevention of secondary rheumatism?

Ампіцилін Ampicillin

Еритроміцин Erythromycin

Біцилін–1 Bicilin-1

Біцилін–5 Bicillin-5

Оксацилін Oxacillin

138 / 200
Дівчинка 14 років скаржиться на порушення сну, зниження маси тіла, серцебиття, кардіалгії, стомлюваність. Відзначено гіперплазію щитовидної залози ІІ ст., екзофтальм. Які порушення рівнів гормонів найбільш характерні для цього захворювання? A 14-year-old girl complains of sleep disturbances, weight loss, palpitations, cardiac pain, fatigue. Hyperplasia of the thyroid gland of the II stage, exophthalmos is noted. What are the most common hormone disorders characteristic of this disease?

Зниження рівня тироксину Low thyroxine

Підвищення рівня тироксину і трийодтироніну Increase in the level of thyroxine and triiodothyronine

Підвищення рівня тиреотропного гормона Increase in the level of thyroid-stimulating hormone

Підвищення рівня йоду, зв’язаного з білком Increased protein-bound iodine

Зниження рівня трийодтироніну Decrease in triiodothyronine

139 / 200
Батько хлопчика 6 років скаржиться педіатру на малу масу та низький зpiст дитини, 'заїди' в куточках pота, наявнiсть гнiйничкових захвоpювань на шкipi, часте сечовипускання. Об'єктивно: рум'янець на щоках, сухість слизових та шкіри, зниження тургору та гнійничкове ураження шкіри. Яке дослідження буде найбільш доцільним у даному випадку? The father of a 6-year-old boy complains to the pediatrician about the child's small weight and low weight, 'stuck' in the corners of the sweat, the presence of pustular lesions on the spine, frequent urination. Objectively : blush on the cheeks, dryness of the mucous membranes and skin, decreased turgor, and pustular skin lesions. What research would be most appropriate in this case?

Аналіз крові на цукор Blood sugar analysis

Загальний аналіз сечі General urinalysis

Визначення вмісту в крові загального Т3 та Т4 Determining the content of total T3 and T4 in the blood

УЗД наднирників Ultrasound of adrenal glands

УЗД підшлункової залози Ultrasound of the pancreas

140 / 200
У хлопчика 10 років хронічний вірусний гепатит В з вираженою активністю процесу. Загальний білірубін - 70 мкмоль/л. непрямий - 26 мкмоль/л, прямий - 44 мкмоль/л, АСТ - 6,2 ммоль/год*л, АЛТ - 4,8 ммоль/год*л. Який механізм лежить в основі підвищення рівня трансаміназ у цього хворого? A 10-year-old boy has chronic viral hepatitis B with pronounced activity of the process. Total bilirubin - 70 μmol/l. indirect - 26 μmol/l, direct - 44 μmol/ l, AST - 6.2 mmol/h*l, ALT - 4.8 mmol/h*l. What mechanism underlies the increase in the level of transaminases in this patient?

Внутрішньопечінковий холестаз Intrahepatic cholestasis

Порушення кон'югації білірубіну Bilirubin conjugation disorder

Цитоліз гепатоцитів Cytolysis of hepatocytes

Гіперспленізм Hypersplenism

Порушення синтетичної функції печінки Disruption of the synthetic function of the liver

141 / 200
У дитини 1 року спостерігаються t^0=39,8^0С, рідкі випорожнення. Протягом 5 днів лихоманила з періодами підвищення температури до високих значень. Змарніла, бліда. Тургор тканин знижений. Тони серця приглушені. Живіт здутий, бурчання в ділянці пупка, болісність під час пальпації. Печінка +3,5 см. Випорожнення рідкі, 10 разів на добу, зеленого кольору, зі слизом. Який найбільш імовірний діагноз? A 1-year-old child has t^0=39.8^0С, loose stools. For 5 days, fever with periods of temperature rise to high values. Wasted, pale . Tissue turgor is reduced. Heart tones are muffled. Abdomen is distended, grumbling in the navel area, soreness during palpation. Liver +3.5 cm. Loose stools, 10 times a day, green in color, with mucus. What is the most likely diagnosis?

Ешерихіоз Escherichia

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Сальмонельоз Salmonellosis

Ротавірусна інфекція Rotavirus infection

Дизентерія Dysentery

142 / 200
Дитина 4 років хворіє 5-й день. Скарги на кашель, висип на шкірі, t^0 - 38,2^0С, одутлість обличчя, світлобоязнь, кон'юнктивіт. На обличчі, шиї, верхній половині грудної клітки яскравий плямисто-папульозний висип, що місцями зливається. Зів гіперемований. З носа – серозно-гнійне виділення. В легенях - сухі хрипи. Який найбільш вірогідний попередній діагноз? A 4-year-old child is ill on the 5th day. Complaints of cough, rash on the skin, t^0 - 38.2^0С, puffiness of the face, photophobia, con conjunctivitis. On the face, neck, upper half of the chest, a bright spot-papular rash that merges in places. The throat is hyperemic. From the nose - serous-purulent discharge. In the lungs - dry rales. What is the most likely preliminary diagnosis?

Скарлатина Scarlatina

Краснуха Krasnukha

Кір Measles

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Ентеровірусна екзантема Enterovirus exanthema

143 / 200
У дівчинки 2-х років у анамнезі повторні пневмонії, що проходять з явищами обструкції. У легенях вислуховуються різнокаліберні вологі та сухі хрипи, дихання послаблене. Важко відхаркується густий в'язкий секрет. Відзначена наявність 'барабанних паличок', відставання у фізичному розвитку. Який попередній діагноз? A 2-year-old girl has a history of repeated pneumonias, which progress with obstruction phenomena. Different caliber wet and dry rales are heard in the lungs, breathing is weakened. It is difficult to expectorate thick 'viscous secretion. The presence of 'drumsticks', a delay in physical development is noted. What is the previous diagnosis?

Вроджений полікістоз легень Congenital polycystic lung

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Туберкульоз легень Pulmonary tuberculosis

Рецидивуючий бронхіт Recurrent bronchitis

Муковісцидоз, легенева форма Cystic fibrosis, pulmonary form

144 / 200
У дитини 5 років на 8 день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла, везикульозним висипом, переважно на шкірі тулуба та волосистої частини голови, з'явився сильний головний біль, блювання, атаксія, загальмованість, дискоординація рухів, тремор кінцівок. Другою хвилею гарячки діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого захворювання може бути енцефаліт у цієї дитини? A 5-year-old child developed a severe headache on the 8th day of the illness, which was accompanied by an increase in body temperature, a vesicular rash, mainly on the skin of the trunk and scalp , vomiting, ataxia, retardation, dyscoordination of movements, tremor of the limbs. Encephalitis was diagnosed with the second wave of fever. What complication of the disease could be encephalitis in this child?

Ентеровірусна інфекція Enterovirus infection

Кір Measles

Герпетична інфекція Herpes infection

Вітряна віспа Chicken Pox

Краснуха Krasnukha

145 / 200
Дитина народилася з оцінкою за шкалою Апгар 8–9 балів. Коли її слід прикласти до грудей? A baby was born with an Apgar score of 8-9. When should it be put to the breast?

Після обробки пуповини та проведення профілактики гонобленореї After treatment of the umbilical cord and prevention of gonoblenorrhea

Через 2 години після народження 2 hours after birth

Після обробки пуповини After umbilical cord processing

Відразу після народження Immediately after birth

Через 30 хвилин після народження 30 minutes after birth

146 / 200
У доношеної новонародженої дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонароджених за резус-фактором. Значення вмісту білірубіну критичні. Група крові дитини В(III), матері - А (II). Показано замінне переливання крові. Який добір донорської крові необхідний для цього? A full-term newborn child was diagnosed with hemolytic disease of the newborn according to the Rhesus factor. The bilirubin content values are critical. The child's blood group is B(III), the mother's is A (II). Replacement blood transfusion is indicated. What type of donor blood is necessary for this?

Група крові О(I), Rh (-) Blood group O(I), Rh (-)

Група крові А(II), Rh (-) Blood group A(II), Rh (-)

Група крові В(III), Rh (+) Blood group B(III), Rh (+)

Група крові А(II), Rh (+) Blood group A(II), Rh (+)

Група крові В(III), Rh (-) Blood group B(III), Rh (-)

147 / 200
Доношена дитини перенесла анте- та інтранатальну гіпоксію, народилася в асфіксії (оцінка за шкалою Апгар 2-5 балів). Після народження у дитини прогресує збудження, відмічається блювання, ністагм, судоми, косоокість, спонтанні рефлекси Моро і Бабинського. Яка найбільш вірогідна локалізація внутрішньо-черепного крововиливу в даному випадку? The full-term child suffered ante- and intranatal hypoxia, was born asphyxiated (Apgar score 2-5 points). After birth, the child's agitation progresses, vomiting is noted, nystagmus, convulsions, strabismus, spontaneous Moreau and Babinsky reflexes. What is the most likely localization of intracranial hemorrhage in this case?

Субдуральні крововиливи Subdural hemorrhages

Перивентрикулярні крововиливи Periventricular hemorrhage

Субарахноїдальні крововиливи Subarachnoid hemorrhage

Дрібні крововиливи в тканину мозку Minor hemorrhages in brain tissue

Крововиливи в шлуночки мозку Bleeding in the ventricles of the brain

148 / 200
У 5-річної дитини гостро виник напад серцебиття, що супроводжувався нудотою, запамороченням, загальною слабкістю. На ЕКГ зафіксована тахікардія з ЧЧС - 220/хв. Шлуночкові комплекси деформовані і розширені. Зубець Р відсутній. Який першочерговий препарат призначити для надання невідкладної допомоги? A 5-year-old child had an acute attack of palpitations, which was accompanied by nausea, dizziness, general weakness. Tachycardia with HRV - 220/min was recorded on the ECG. The ventricular complexes were deformed and dilated. The P wave is absent. What is the first priority drug to prescribe for emergency care?

Седуксен Seduxen

Лідокаїн Lidocaine

Строфантин Strophantin

Ізоптин Isoptin

Новокаїнамід Novocaineamide

149 / 200
Хлопчик народився на 32-му тижні гестації. Через 2 години після народження з'явились дихальні розлади. Важкість СДР за шкалою Сільвермана - 5 балів. В динаміці дихальні розлади зростають, дихальна недостатність не ліквідується при проведенні СДППТ за Мартином-Буйєром. На рентгенограмі: в легенях відзначається ретикулярно-нодозна сітка, повітряна бронхограма. Чим зумовлений синдром дихальних розладів? A boy was born at the 32nd week of gestation. Respiratory disorders appeared 2 hours after birth. The severity of SDR according to the Silverman scale is 5 points. In dynamics, respiratory disorders are growing, respiratory insufficiency is not eliminated when performing SDPPT according to Martin-Buyer. On the radiograph: a reticular-nodose network is noted in the lungs, an air bronchogram. What is the cause of the syndrome of respiratory disorders?

Природженою емфіземою легень Congenital pulmonary emphysema

Сегментарними ателектазами By segmental atelectasis

Бронхолегеневою дисплазією Bronchopulmonary dysplasia

Хворобою гіалінових мембран Disease of hyaline membranes

Набряково-геморагічним синдромом Oedema-hemorrhagic syndrome

150 / 200
Хлопчик 9 років скаржиться на болі в епігастрії (частіше в нічний час), нудоту, блювання, печію, головний біль. Під час клініко-параклінічного обстеження діагностовано виразку шлунка. Яку дієту за Певзнером та на який термін слід призначити, розпочинаючи лікувальне харчування даного хворого? A 9-year-old boy complains of pain in the epigastrium (more often at night), nausea, vomiting, heartburn, headache. During a clinical and paraclinical examination, a stomach ulcer was diagnosed What Pevzner diet and for what period should be prescribed when starting medical nutrition for this patient?

1в - протягом 1,5 тижнів 1 in - within 1.5 weeks

1а - протягом тижня 1a - within a week

1в - протягом 2 тижнів 1 in - within 2 weeks

1в - протягом 3 тижнів 1 in - within 3 weeks

1а - протягом місяця 1a - within a month

151 / 200
Хвора скаржиться на нестерпне свербіння та печіння в піхві, що посилюється вночі. При огляді виявлена різка гіперемія вульви, слизової піхви та піхвової частини шийки матки. Виділення рідкі, значні, пінисті з зеленкуватим відтінком. При огляді матки і придатків патології не виявлено. Про яке захворювання можна думати в даному випадку? The patient complains of unbearable itching and burning in the vagina, which worsens at night. During the examination, sharp hyperemia of the vulva, mucous membrane of the vagina, and the vaginal part of the cervix was found. The discharge is thin, significant , foamy with a greenish tint. No pathology was detected during examination of the uterus and appendages. What disease can be thought of in this case?

Бактеріальний вагіноз Bacterial vaginosis

Урогенітальний кандидоз Urogenital candidiasis

Урогенітальний герпес Urogenital herpes

Урогенітальний трихомоніаз Urogenital trichomoniasis

Гонококова інфекція Gonococcal infection

152 / 200
Вагітна в терміні 30 тижнів перенесла вдома напад еклампсії. При госпіталізації в пологове відділення АТ - 150/100 мм рт.ст. Передбачувана маса плода - 1500 г. Пастозність обличчя і гомілок. Білок в сечі – 0,66 ^0/_00. Пологові шляхи до пологів не готові. Розпочато інтенсивну комплексну терапію. Яка правильна тактика ведення даного випадку? A 30-week pregnant woman suffered an attack of eclampsia at home. When hospitalized in the maternity ward, blood pressure was 150/100 mm Hg. The expected weight of the fetus was 1500 g. Pastus face and leg. Protein in urine - 0.66 ^0/_00. The birth canal is not ready for delivery. Intensive comprehensive therapy has been started. What is the correct management tactic for this case?

На фоні лікування пролонгувати вагітність на 3-4 тижні Prolong pregnancy for 3-4 weeks against the background of treatment

Почати родозбудження шляхом внутрішньовенного введення окситоцину або простагландинів Initiate induction of labor with intravenous oxytocin or prostaglandins

На фоні лікування пролонгувати вагітність на 1-2 тижні Prolong pregnancy for 1-2 weeks against the background of treatment

Лікувати гестоз і пологи вести консервативно Treat preeclampsia and conduct childbirth conservatively

Розродити шляхом операції кесарського розтину Deliver by caesarean section

153 / 200
Першовагітна жінка 40 років з безпліддям в анамнезі в терміні вагітності 42-43 тижні. Пологова діяльність слабка. Поздовжнє положення плода, І позиція, передній вид. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода 140/хв., ритмічне, приглушене. Відкриття шийки матки 4 см. Дані амніоскопії: зеленуватий колір вод і плодових оболонок. Кістки черепа щільні, шви і мале тім’ячко зменшені в розмірах. Якою буде тактика лікаря? Prima-pregnant woman, 40 years old, with a history of infertility at 42-43 weeks of pregnancy. Labor activity is weak. Longitudinal position of the fetus, I position, front view. The fetal head is pressed to the entrance to the small pelvis. Fetal heartbeat 140/min, rhythmic, muffled. Opening of the cervix 4 cm. Amnioscopy data: greenish color of the waters and amniotic membranes. The bones of the skull are dense, the seams and the small crown are reduced in size. What will be the tactics doctor?

Медикаментозний сон, амніотомія, пологостимуляція Medicated sleep, amniotomy, birth stimulation

Кесарський розтин Caesarean section

Амніотомія, пологостимуляція, лікування гіпоксії плода Amniotomy, birth stimulation, treatment of fetal hypoxia

Лікування гіпоксії плода, у ІІ періоді – акушерські щипці Treatment of fetal hypoxia, in the II period - obstetric forceps

Лікування гіпоксії плода, пологи вести консервативно Treatment of fetal hypoxia, conservative delivery

154 / 200
Роділля 30 років доставлена до пологового будинку в терміні 35–36 тижнів з послабленою пологовою діяльністю. Рухів плода не відчуває. Під час УЗД: серцебиття плода не визначається. Під час піхвового обстеження: відкриття шийки матки 6 см, відійшли зелені навколоплідні води, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Яка подальша тактика ведення пологів? A 30-year-old woman in labor was brought to the maternity hospital at 35-36 weeks with weakened labor. She does not feel the movements of the fetus. During ultrasound: the heartbeat of the fetus is not detected. Under during a vaginal examination: the cervix is 6 cm dilated, the green amniotic fluid is gone, the head is pressed against the plane of the entrance to the small pelvis. What are the further tactics of childbirth?

Зробити поворот плода за Брекстоном–Гіксом Turn the fetus according to Braxton-Hicks

Пологи вести консервативно, плід народиться сам Give birth conservatively, the fetus will be born by itself

Накласти акушерські щипці Apply obstetric forceps

Вакуум-екстракція плода Vacuum fetal extraction

Зробити краніотомію Do craniotomy

155 / 200
На черговий прийом до лікаря жіночої консультації 05.03.2002 р. прийшла першовагітна. Тиждень тому відзначає появу ворушіння плода. Остання менструація почалася 10.01.2002 р. Коли необхідно надати вагітній декретну відпустку? On 03/05/2002, a first-time pregnant woman came to the doctor's regular appointment for a women's consultation. A week ago, she noted the appearance of fetal movements. The last menstruation began on 01/10/2002. When is it necessary to provide maternity leave for a pregnant woman?

22 серпня August 22

25 липня July 25

11 липня July 11

8 серпня August 8

5 вересня September 5

156 / 200
\Протягом 2-х годин після народження плода стан роділлі добрий: матка щільна, куляста, дно її на рівні пупка, кровотечі немає. Затискач, накладений на відтинок пуповини, знаходиться на попередньому рівні, при глибокому вдиху і при натискуванні ребром долоні над симфізом пуповина втягується в піхву. Кров'янистих виділень зі статевих шляхів немає. Якою буде подальша тактика лікаря? \Within 2 hours after the birth of the fetus, the condition of the woman in labor is good: the uterus is dense, spherical, its bottom is at the level of the navel, there is no bleeding. A clamp applied to the umbilical cord , is at the previous level, when taking a deep breath and pressing with the edge of the palm above the symphysis, the umbilical cord is drawn into the vagina. There are no bloody discharges from the genital tract. What will be the doctor's further tactics?

Провести ручне відокремлення плаценти Manual separation of the placenta

Застосувати способ Креде-Лазаревича Apply Krede-Lazarevich method

Застосувати способ Абуладзе Apply the Abuladze method

Провести кюретаж порожнини матки Perform uterine cavity curettage

Внутрішньовенно ввести окситоцин Inject oxytocin intravenously

157 / 200
Дані функціонального стану дитини при народженні: серцебиття ясне, 136/хв., дихання самостійне, але без першого крику, шкіра обличчя і тіла рожева, кінцівок – синя, рухи активні, при подразненні підошов дитина відсмикнула ніжку, з'явилася гримаса на обличчі, дитина почала голосно кричати. Який стан новонародженого за шкалою Апгар? Data on the functional state of the child at birth: heartbeat is clear, 136/min., breathing is independent, but without the first cry, the skin of the face and body is pink, the limbs are blue, the movements are active, when irritated, the child pulled away the leg, a grimace appeared on the face, the child began to scream loudly. What is the condition of the newborn according to the Apgar scale?

9 балів 9 points

5 балів 5 points

8 балів 8 points

6 балів 6 points

10 балів 10 points

158 / 200
У першовагітної 37 років пологова діяльність триває протягом 10 годин. Перейми по 20-25 с через 6-7 хв. Положення плоду повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. При піхвовому дослідженні: шийка матки довжиною до 1 см, пропускає 2 поперечні пальці. Плідний міхур відсутній. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 37-year-old primiparous woman, labor lasts for 10 hours. Labors last for 20-25 seconds after 6-7 minutes. The position of the fetus is longitudinal, the head is presented, pressed against the entrance in the small pelvis. During vaginal examination: the cervix is up to 1 cm long, passes 2 transverse fingers. The amniotic sac is absent. What is the most likely diagnosis?

Нормальна пологова діяльність Normal labor activity

Вторинна слабкість пологової діяльності Secondary weakness of labor activity

Патологічний прелімінарний період Pathological preliminary period

Дискоординація пологової діяльності Discoordination of labor

Первинна слабкість пологової діяльності Primary weakness of labor activity

159 / 200
У жінки 30 років при других пологах народилась дитина з анемічно-жовтяничною формою гемолітичної хвороби. Група крові у жінки А(ІІ) Rh-, група крові у новонародженого В(ІІІ) Rh+, у батька новонародженого також В(ІІІ) Rh+. Яка найбільш вірогідна причина імуноконфлікту? A 30-year-old woman gave birth to a child with an anemic-jaundic form of hemolytic disease during her second delivery. The woman's blood group is A(II) Rh-, the newborn's blood group is B (ІІІ) Rh+, the father of the newborn also has B(ІІІ) Rh+. What is the most likely cause of immunoconflict?

Конфлікт по антигену В Conflict on antigen B

Резус конфлікт Rhesus conflict

Конфлікт по антигену А Conflict on antigen A

Конфлікт по АВО Conflict on AVO

Конфлікт по антигену АВ Conflict on antigen AB

160 / 200
Вагiтна в термiнi 35 тижнiв, стан тяжкий. Скаржиться на головний бiль, порушення зору, миготiння “мушок” перед очима. При оглядi: анасарка, АТ - 180/120 мм рт. ст. Раптово з’явилися фібрилярнi посмикування м’язiв обличчя, тонiчнi судоми. Дихання припинилося. Через 1 хвилину дихання поновилося. З рота значна кiлькiсть пiни. Амнезiя. У клiнічному аналiзi сечi: бiлок 7 г/л. Який найбільш вірогідний дiагноз? She is 35 weeks pregnant, her condition is serious. She complains of a headache, impaired vision, flickering of 'flies' in front of her eyes. On examination: anasarka, blood pressure - 180/ 120 mm Hg. Fibrillary twitching of facial muscles, tonic convulsions suddenly appeared. Breathing stopped. Breathing resumed after 1 minute. A significant amount of foam from the mouth. Amnesia. In the clinical analysis of urine: protein 7 g/l. Which is the most probable diagnosis?

Еклампсiя Eclampsia

Гiпертонiчний криз Hypertensive crisis

Передеклампсiя важкого ступеня Severe preeclampsia

Епiлепсiя Epilepsy

Черепно-мозкова травма Traumatic brain injury

161 / 200
У роділлі при вагінальному обстеженні відкриття маткового вічка до 2 см, плодовий міхур цілий. Крижова западина вільна, до мису крижа можна підійти тільки зігнутим пальцем, внутрішня поверхня зчленування доступна обстеженню. Передлежить голівка плода. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі, мале тім’ячко зліва, збоку. Який період пологів? In childbirth during a vaginal examination, the opening of the uterine cavity is up to 2 cm, the fetal bladder is intact. The sacral cavity is free, the sacral cape can only be reached with a bent finger, the inner surface of the joint is accessible for examination. The head of the fetus is presented. Arrow-shaped suture in the transverse dimension, a small crown on the left, on the side. What is the period of childbirth?

Період розкриття шийки матки Cervical opening period

Період вигнання плода Period of fetal expulsion

Послідовий період Consecutive period

Прелімінарний період Preliminary period

Передвісники пологів Forerunners of childbirth

162 / 200
У новонародженої дівчинки на 4 добу спостерігається набухання молочних залоз із виділенням секрету, набухання вульви, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Яка найбільш вірогідна причина даного стану? On the 4th day, a newborn girl has swelling of the mammary glands with discharge, swelling of the vulva, bloody discharge from the genital tract. What is the most likely cause of this condition?

Прийом матір'ю гормонів під час вагітності Mother's intake of hormones during pregnancy

Тестикулярна фемінізація Testicular feminization

Перехід естрогенів матері до плоду Transition of estrogens from the mother to the fetus

Гранульозоклітинна пухлина Granulocellular tumor

Підвищення рівня тиреотропного гормону у новонародженої Increase in the level of thyroid-stimulating hormone in a newborn

163 / 200
До шкільного лікаря звернулась дівчина 13 років, у якої 2 доби тому вперше з'явились помірні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Вторинні статеві ознаки розвинені. Яка найбільш вірогідна причина кров'янистих виділень? A 13-year-old girl turned to the school doctor, who 2 days ago had moderate bloody discharge from the genital tract for the first time. Secondary sexual characteristics are developed. Which is the most probable cause of bloody secretions?

Гемофілія Hemophilia

Хвороба Верльгофа Werlhof's disease

Рак ендометрія Endometrial cancer

Ювенільна кровотеча Juvenile bleeding

Менархе Menarche

164 / 200
Хвора 64 років госпіталізована з матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку з'явились серозно-водянисті виділення з піхви, потім серозно-кров’янисті, типу 'м’ясних помиїв', з’явились болі внизу живота. Яка патологія найбільш вірогідна? A 64-year-old patient was hospitalized with uterine bleeding and anemia. After a 12-year absence of menstruation, 7-8 months ago, serous-watery vaginal discharge first appeared, then serous and bloody, like 'meat slops', pains appeared in the lower abdomen. What pathology is most likely?

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Внутрішній генітальний ендометріоз Internal genital endometriosis

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Міхуровий занос Bubble drift

Рак матки Uterine cancer

165 / 200
Жінка 26 років доставлена у приймальне відділення зі скаргами на раптовий біль в нижній частині живота, слабкість, втрату свідомості вдома. Попередньої менструації не було. Hb - 106 г/л, Ps - 120/хв., АТ - 80/50 мм рт.ст. Болісність та симптоми подразнення очеревини внизу справа. Який діагноз найбільш імовірний? A 26-year-old woman was brought to the reception department with complaints of sudden pain in the lower abdomen, weakness, loss of consciousness at home. There was no previous menstruation. Hb - 106 g/ l, Ps - 120/min., BP - 80/50 mm Hg. Pain and symptoms of peritoneal irritation in the lower right. What is the most likely diagnosis?

Порушена трубна вагітність Disrupted tubal pregnancy

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Перекрут ніжки яєчника Ovarian pedicle torsion

Гострий апендицит Acute appendicitis

Правосторонній гострий аднексит Right-sided acute adnexitis

166 / 200
У роділлі 33 років другі пологи. Розміри таза: 25, 28, 31, 20. Окружність живота - 100 см, висота дна матки 40 см. Перейми різко болючі через 1-2 хв. по 1 хв. Нижній сегмент також болючий, з'явились потуги при притиснутій голівці, набряк зовнішніх статевих органів, контракційне кільце на рівні пупка. Симптом Генкель-Вастена позитивний. Яка найдоцільніша тактика лікаря? A 33-year-old woman in labor is giving birth for the second time. Pelvic dimensions: 25, 28, 31, 20. Abdominal circumference - 100 cm, height of the uterine fundus 40 cm. Painful contractions after 1-2 min. for 1 min. The lower segment is also painful, there are efforts when the head is pressed, swelling of the external genitalia, a contraction ring at the level of the navel. Henkel-Wasten's symptom is positive. What is the most appropriate tactic of the doctor?

Виконати терміново кесарський розтин Perform urgent caesarean section

Створити медикаментозний сон-відпочинок Create medicated rest sleep

Продовжувати спостереження Continue monitoring

Проводити профілактику гіпоксії плода Prophylaxis of fetal hypoxia

Ввести спазмолітики Enter antispasmodics

167 / 200
Хвора 33 років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені скарги з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкіра бліда, Ps - 92/хв, t^0 - 36,6^0C, АТ - 100/60 мм рт.ст. Живіт дещо напружений, незначно болісний в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. У крові: Hb - 98 г/л. Який найбільш імовірний діагноз? A 33-year-old patient was brought urgently with complaints of pain in the lower abdomen, more on the right side, with radiation to the rectum, dizziness. The above-mentioned complaints appeared suddenly at night. Last menstruation 2 weeks ago. Objectively: the skin is pale, Ps - 92/min, t^0 - 36.6^0C, BP - 100/60 mm Hg. The abdomen is somewhat tense, slightly painful in the lower parts, symptoms of peritoneal irritation weakly positive. In the blood: Hb - 98 g/l. What is the most likely diagnosis?

Гострий апендицит Acute appendicitis

Ниркова коліка Renal colic

Позаматкова вагітність Ectopic pregnancy

Апоплексія яєчника Ovarian apoplexy

Кишкова непрохідність Intestinal obstruction

168 / 200
Породілля 22 років поступила до пологового будинку з активною пологовою діяльністю. Розміри таза: 23-26-29-18 см. Індекс Соловйова – 15 см. Діагональна кон’югата – 12 см. Ознака Генкель-Вастена негативна. Якою буде акушерська характеристика таза жінки? A 22-year-old woman in labor entered the maternity hospital with active labor. Pelvic dimensions: 23-26-29-18 cm. Solovyov's index - 15 cm. Diagonal con' yugata - 12 cm. Henkel-Vasten's sign is negative. What will be the obstetric characteristics of a woman's pelvis?

Поперечнозвужений Transverse tapered

Простий плаский I ступеня Simple flat I degree

Нормальний Normal

Загальнорівномірнозвужений I ступеня General uniformly narrowed I degree

Плоскорахітичний II ступеня Plascorachitic grade II

169 / 200
Роділля, 25 років, ІІ період пологів. Під час внутрішнього акушерського дослідження розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Передлежить голівка, яка повністю виповнює крижову впадину. Сідничні ості не визначаються. Під час потуг промежина вип'ячується. Де знаходиться голівка плода? Mother, 25 years old, 2nd stage of labor. During the internal obstetric examination, the cervix is fully dilated. The amniotic sac is absent. The head is presented, which completely fills the sacral cavity. bones are not defined. During contractions, the perineum protrudes. Where is the head of the fetus?

В площині вузької частини малого таза In the plane of the narrow part of the pelvis

В площині виходу з малого таза In the plane of exit from the pelvis

Великим сегментом у площині входу в малий таз By a large segment in the plane of the entrance to the small pelvis

В площині широкої частини малого таза In the plane of the wide part of the small pelvis

Малим сегментом у площині входу в малий таз By a small segment in the plane of the entrance to the small pelvis

170 / 200
Першовагітна у терміні 20 тижнів скаржиться на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Матка в підвищеному тонусі. Рухомість плода відчуває. Під час бімануального дослідження: матка збільшена відповідно терміну вагітності, шийка матки скорочена до 0,5 см, зовнішнє вічко відкрите на 2 см. Виділення кров'янисті, мажучі. Який найбільш вірогідний діагноз? The first-time pregnant woman at 20 weeks complains of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge from the genital tract. The uterus is in increased tone. She feels the mobility of the fetus. During a bimanual examination : the uterus is enlarged according to the term of pregnancy, the cervix is shortened to 0.5 cm, the external eye is open by 2 cm. The discharge is bloody, smearing. What is the most likely diagnosis?

Аборт в ходу Abort in progress

Загроза переривання вагітності Threat of abortion

Аборт, що почався Abortion started

Неповний аборт Incomplete abortion

Завмерла вагітність Frozen pregnancy

171 / 200
Хвора 29 років потрапила у гінекологічне відділення зі скаргами на болі внизу живота, мажучі кров'янисті виділення до та після менструації протягом 5 днів. Захворювання пов'язує з перенесеним абортом 2 роки тому. Протизапальне лікування ефекту не дало. Бімануальне дослідження: матка більша норми, щільна, болюча, гладенька. Гістероскопія: в ділянці дна матки видно темно-червоні отвори, з яких виділяється темна кров. Який діагноз відповідає даній клінічній картині? A 29-year-old patient was admitted to the gynecology department with complaints of pain in the lower abdomen, smearing bloody discharge before and after menstruation for 5 days. The disease is associated with the transferred abortion 2 years ago. Anti-inflammatory treatment had no effect. Bimanual examination: the uterus is larger than normal, dense, painful, smooth. Hysteroscopy: dark red holes are visible in the bottom of the uterus, from which dark blood is emitted. What diagnosis corresponds to this clinical picture?

Внутрішній ендометріоз Internal endometriosis

Поліменорея Polymenorrhea

Субмукозний фіброматозний вузол Submucosal fibromatous nodule

Дисфункціональна маткова кровотеча Dysfunctional uterine bleeding

Гіперменорея Hypermenorrhea

172 / 200
Хвора 20 років скаржиться на аменорею. Об'єктивно: гірсутизм, ожиріння з переважним розподілом жирової тканини на обличчі, шиї, верхній частині тулуба. На обличчі – acne vulgaris, на шкірі – смуги розтягнення. АТ - 170/100 мм рт.ст. Психічний розвиток та інтелект не порушені. Гінекологічний статус: волосистість на зовнішніх статевих органах помірна, гостра гіпоплазія піхви та матки. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complains of amenorrhea. Objectively: hirsutism, obesity with a predominant distribution of adipose tissue on the face, neck, upper body. On the face - acne vulgaris , on the skin - stretch marks. Blood pressure - 170/100 mm Hg. Mental development and intelligence are not impaired. Gynecological status: hair on the external genitalia is moderate, acute hypoplasia of the vagina and uterus. What is the most likely diagnosis?

Синдром Штейна-Левенталя Stein-Leventhal syndrome

Синдром Пехранца-Бабінського-Фреліха Pehrantz-Babinsky-Froelich syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing syndrome

Синдром Шихана Sheehan Syndrome

173 / 200
До гінеколога звернулась жінка 27 років зі скаргами на висипання ерозивного характеру, свербіння та пекучі болі під час сечовипускання. Після обстеження встановлено остаточний діагноз: статевий герпес. Який з вказаних препаратів для зовнішнього застосування можна призначити для лікування цієї хворої? A 27-year-old woman turned to a gynecologist with complaints of an erosive rash, itching and burning pain during urination. After the examination, the final diagnosis was made: genital herpes. Which of the following drugs for external use can be prescribed for the treatment of this patient?

Дермовейт Dermoweight

Тримістин Trimistin

Флуцинар Flucinar

Міфунгар Mifungar

Ацикловір Acyclovir

174 / 200
Першовагітна, термін вагітності 41-42 тижні. Поздовжнє положення плода, головне передлежання. Розміри таза 23-26-29-18, обхват живота - 102 см, ВДМ - 40 см. І період пологів триває 8 годин. Серцебиття плода - 140/хв., чітке, ритмічне. Контракційне кільце косе, на рівні пупка, ознака Вастена позитивна. Піхвове дослідження: повне відкриття, головка притиснута до входу у малий таз, навколоплідний міхур відсутній, мале тім’ячко зліва у лона. Яка тактика лікаря? Pregnant woman, gestation period 41-42 weeks. Longitudinal position of the fetus, main presentation. Pelvis dimensions 23-26-29-18, abdominal girth - 102 cm, VDM - 40 cm. And the labor period lasts 8 hours. Fetal heartbeat - 140/min, clear, rhythmic. The contraction ring is oblique, at the level of the navel, Wasten's sign is positive. Vaginal examination: full opening, the head is pressed against the entrance to the pelvis, perinatal there is no bladder, a small crown on the left side of the womb. What are the doctor's tactics?

Посилення пологової діяльності Intensification of reproductive activity

Ведення пологів через природні пологові шляхи Giving birth through the natural birth canal

Акушерські щипці Obstetric forceps

Плодоруйнівна операція Fruit destruction operation

Кесарський розтин Caesarean section

175 / 200
Під час огляду хворої в області промежини виявлені нарости у вигляді кондилом на широкій основі. Якою повинна бути тактика лікаря ? During the examination of the patient, growths in the form of condylomas on a wide base were found in the perineum. What should be the doctor's tactics?

Кріодеструкція кондилом Cryodestruction of condyloma

Направити жінку у шкірно-венерологічний диспансер Send the woman to the skin and venereological dispensary

Противірусне лікування Antiviral treatment

Лікування хімічним коагулятором Chemical coagulator treatment

Хірургічне видалення кондилом Surgical removal of condylomas

176 / 200
У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб у віці від 0 до 14 років склала 31%, а питома вага осіб у віці 50 років та старше склала 20%. Який склад населення найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію? In the structure of the population of the N region, the specific weight of persons aged 0 to 14 was 31%, and the specific weight of persons aged 50 and older was 20 %. What composition of the population most aptly characterizes this demographic situation?

Міграція населення Population migration

Прогресивний склад населення Progressive composition of the population

Регресивний склад населення Regressive composition of the population

Еміграція населення Population emigration

Стаціонарний склад населення Stationary composition of the population

177 / 200
У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалась величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками? In 200 hypertensive patients, the value of blood pressure and the patient's age were studied. What statistical value should be used to measure the strength of the relationship between the specified signs?

Помилкою репрезентативності Representativeness error

Коефіцієнтом кореляції Correlation coefficient

Сигмальним відхиленням By sigmal deviation

Коефіцієнтом Стьюдента Student coefficient

Коефіцієнтом варіації Coefficient of variation

178 / 200
Атмосферне повітря промислового міста інтенсивно забруднюється викидами кількох промислових підприємств. Аналіз захворюваності міського населення показав, що найбільш часте захворювання – хронічна пневмонія, особливо у дітей. Промисловим викидом в атмосферу яких речовин найбільш вірогідно зумовлена така картина захворюваності? The atmospheric air of an industrial city is intensively polluted by emissions from several industrial enterprises. An analysis of the morbidity of the urban population showed that the most common disease is chronic pneumonia, especially in children. Industrial emissions into the atmosphere What substances are most likely responsible for such a pattern of morbidity?

Сполук миш'яку Arsenic compound

Сполук свинцю Lead compound

Оксидів сірки Sulfur oxides

Сполук кадмію Cadmium compound

Метилртуті Methylmercury

179 / 200
Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Яке з цих досліджень проводять фізіометричним методом? Anthropometric studies are widely used to study the physical development of children and adolescents. Which of these studies is conducted using the physiometric method?

Визначення форми хребта Definition of spine shape

Визначення форми грудної клітки Determining the shape of the chest

Визначення маси тіла Determination of body weight

Вимірювання зросту Height measurement

Визначення життєвої ємкості легень Determining the vital capacity of the lungs

180 / 200
У 9-річного хлопчика отримані наступні дані: довжина тіла – 127 см (-0,36), маса тіла – 28,2 кг (+0,96), окружність грудної клітки - 64,9 см (+0,66), ЖМЛ – 1520 мл (-0,16). Якою буде комплексна оцінка фізичного розвитку дитини? The following data were obtained from a 9-year-old boy: body length - 127 cm (-0.36), body weight - 28.2 kg (+0.96 ), chest circumference - 64.9 cm (+0.66), LML - 1520 ml (-0.16). What will be the comprehensive assessment of the child's physical development?

Різко дисгармонічний Strongly discordant

Нижче середнього Below Average

Гармонічний Harmonic

Надмірний Excessive

Дисгармонічний Disharmonic

181 / 200
Показники рівня біологічного розвитку учнів середнього і старшого шкільного віку такі: довжина тіла, річні прирости зросту, осифікація кисті, кількість постійних зубів. Які ще показники розвитку в ці вікові періоди набувають особливого значення? Indicators of the level of biological development of middle and high school students are as follows: body length, annual growth increments, ossification of the hand, number of permanent teeth. What are the other indicators of development at this age periods acquire special significance?

Окружність грудної клітки Chest Circumference

ЖМЛ ЖМЛ

Розвиток вторинних статевих ознак Development of secondary sexual characteristics

Маса тіла Body weight

М’язова сила кисті Hand muscle strength

182 / 200
На прийомі у лікаря жінка 55 років скаржилася на задишку при ходьбі. Зріст пацієнтки - 159 см, маса тіла - 77 кг. Робота сидяча, спосіб життя малорухомий, без фізичних навантажень. Харчується регулярно: на сніданок каші, чай або кава з бутербродами; обід в їдальні завжди складається з трьох страв; вечеря вдома включає гарячу страву і чай з печивом. Любить солодке. Який режим харчування повинен рекомендувати лікар пацієнтці у такому віці? At a doctor's appointment, a 55-year-old woman complained of shortness of breath when walking. The patient's height is 159 cm, body weight is 77 kg. She works sedentary, has a sedentary lifestyle, without physical activity. Eats regularly: porridge, tea or coffee with sandwiches for breakfast; lunch in the dining room always consists of three dishes; dinner at home includes a hot meal and tea with cookies. Loves sweets. What kind of diet should a doctor recommend to a patient at this age?

Чотириразовий: сніданок - 25%, другий сніданок - 15%, обід - 35%, вечеря - 25%, співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:0,8:3,5 Four meals: breakfast - 25%, second breakfast - 15%, lunch - 35%, dinner - 25%, ratio of proteins, fats and carbohydrates 1:0, 8:3.5

Чотириразовий: сніданок - 25%, другий сніданок - 15%, обід - 45%, вечеря - 15%, співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:1:4 Four meals: breakfast - 25%, second breakfast - 15%, lunch - 45%, dinner - 15%, ratio of proteins, fats and carbohydrates 1:1: 4

Чотириразовий: сніданок - 30%, другий сніданок - 10%, обід - 35%, вечеря - 25%, співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:0,8:3,5 Four meals: breakfast - 30%, second breakfast - 10%, lunch - 35%, dinner - 25%, ratio of proteins, fats and carbohydrates 1:0, 8:3.5

Чотириразовий: сніданок - 25%, другий сніданок - 15%, обід - 35%, вечеря - 25%, співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:1:4 Four meals: breakfast - 25%, second breakfast - 15%, lunch - 35%, dinner - 25%, ratio of proteins, fats and carbohydrates 1:1: 4

Чотириразовий: сніданок - 25%, другий сніданок - 10%, обід - 40%, вечеря - 25%, співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:0,8:3,5 Four meals: breakfast - 25%, second breakfast - 10%, lunch - 40%, dinner - 25%, ratio of proteins, fats and carbohydrates 1:0, 8:3.5

183 / 200
В лабораторію для проведення дослідження надійшла проба молока. Установлені такі дані: колір – білуватий, запах – без особливостей, смак – характерний для молока, густина – 1,038, кислотність – 35^0 Тернера, жирність – 3,2%. Який ступінь якості молока? A milk sample was sent to the laboratory for research. The following data were established: color - whitish, odor - without features, taste - characteristic of milk, density - 1.038, acidity - 35^0 Turner, fat content - 3.2%. What is the degree of milk quality?

Молоко фальсифіковане Milk is falsified

Молоко недоброякісне Milk is of poor quality

Молоко зниженої якості Low quality milk

Молоко доброякісне Good quality milk

Молоко умовно придатне Milk is conditionally suitable

184 / 200
В результаті аварії на АЕС, яка супроводжувалась викидом радіаційного палива в атмосферу, відбулося забруднення великої території радіонуклідами, що призвело до підвищення фону іонізуючого випромінювання. Збільшення частоти виникнення яких захворювань у населення цих територій слід очікувати у майбутньому? As a result of the accident at the nuclear power plant, which was accompanied by the release of radioactive fuel into the atmosphere, a large area was contaminated with radionuclides, which led to an increase in the background of ionizing radiation. An increase in the frequency of occurrence of which diseases the population of these territories should be expected in the future?

Серцево–судинні захворювання Cardiovascular diseases

Очні хвороби Eye diseases

ЛОР–захворювання ENT disease

Захворювання шлунково–кишкового тракту Diseases of the gastrointestinal tract

Новоутворення злоякісні New growths are malignant

185 / 200
В ході обстеження санітарного стану харчоблоку лікар СЕС заборонив реалізацію деяких страв, мотивуючи це високою імовірністю виникнення харчового отруєння. Які з перелічених нижче страв заборонено реалізовувати в організованих колективах? During the inspection of the sanitary condition of the food block, the SES doctor prohibited the sale of some dishes, citing the high probability of food poisoning. Which of the dishes listed below are forbidden to sell in organized groups?

М’ясні та рибні консерви Canned meat and fish

Копчені ковбаси Smoked sausages

Борщі та супи на м’ясному бульйоні Borschis and soups on meat broth

Холодці та заливні страви Cold and filling dishes

Каші молочні Milk porridge

186 / 200
За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-ому класі побудована фізіологічна крива, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у ввідній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має 4-зубчатий вигляд. Як можна оцінити організацію урока фізкультури? According to the results of the hospital-pedagogical observation of the physical education lesson in the 9th grade, a physiological curve was constructed, characterized by a gradual increase in the pulse rate in the introductory part, an increase in the pulse rate by 80 % during the main part, the curve has a 4-toothed appearance. How can you evaluate the organization of a physical education lesson?

Тривалі проміжки між вправами Long intervals between exercises

Фізичне навантаження надмірне Excessive exercise

Урок побудований правильно The lesson is structured correctly

Фізичне навантаження достатнє Physical exercise is sufficient

Фізичне навантаження недостатнє Insufficient physical activity

187 / 200
Військовий підрозділ після тривалого маршу зупинився на 3 доби для відпочинку поряд з населеним пунктом. За даними санітарно-епідеміологічної розвідки виявлено декілька джерел води. Необхідно вибрати джерело, яке найбільше відповідало б гігієнічним вимогам до питної води в польових умовах. After a long march, the military unit stopped for 3 days to rest near the settlement. According to sanitary and epidemiological intelligence, several sources of water were found. It is necessary to choose the source that is the largest would meet the hygienic requirements for drinking water in the field.

Дощова вода Rainwater

Тала вода Melt water

Вода річкова River water

Вода джерельна Spring water

Вода артезіанських свердловин Water of artesian wells

188 / 200
В радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують гамма-установки променевої терапії типу 'Агат' та інші закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перелічених заходів треба проводити з метою захисту персоналу при роботі з радіоактивними джерелами такого типу? In the radiology department of the hospital, gamma radiation therapy units of the Agat type and other closed sources of ionizing radiation are used for the treatment of malignant neoplasms. Which of the listed measures should be carried out in order to personnel protection when working with radioactive sources of this type?

Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання Source shielding and use of personal respiratory protection

Герметизація установок та організація вентиляції приміщення Pressurization of installations and organization of room ventilation

Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи Systematic cleaning of surfaces from radioactive contamination and reduction of work time

Збільшення відстані до джерела та виконання правил індивідуальної гігієни Increasing the distance to the source and following the rules of individual hygiene

Скорочення часу роботи та екранування джерела Reducing runtime and source shielding

189 / 200
Робітник хімічного комбінату скаржиться на зниження працездатності, безсоння, головний біль. Працює на виробництві амальгам. Об'єктивно: тремор, асиметрія рефлексів, лабільність пульсу, стійкий червоний дермографізм. Явища екскреторного гінгівіту. Що є причиною захворювання? A worker at a chemical plant complains of reduced work capacity, insomnia, headache. He works in the production of amalgams. Objectively: tremor, asymmetry of reflexes, pulse lability, persistent red dermographism . Phenomena of excretory gingivitis. What is the cause of the disease?

Хронічне отруєння ртуттю Chronic mercury poisoning

Хронічне отруєння кадмієм Chronic cadmium poisoning

Хронічне отруєння аніліном Chronic aniline poisoning

Хронічне отруєння бензином Chronic gasoline poisoning

Хронічне отруєння свинцем Chronic lead poisoning

190 / 200
У лікувально-профілактичних закладах, незалежно від організаційно-правової форми власності, повинні дотримуватись права пацієнтів. Яке з цих прав є найбільш значущим? In medical and preventive institutions, regardless of the organizational and legal form of ownership, the rights of patients must be observed. Which of these rights is the most significant?

Право на захист своїх інтересів The right to protect one's interests

Право бути почутим The right to be heard

Право на захист від некомпетентності Right to protection against incompetence

Право на інформацію Right to information

Право свободи вибору The right to freedom of choice

191 / 200
Лікар–гінеколог на прохання 18-річної жінки, після попереднього амбулаторного обстеження, при 18-тижневому терміні вагітності в лікувальній установі провів аборт. За якою ознакою аборт може бути кваліфікований як кримінальний? A gynecologist performed an abortion at the request of an 18-year-old woman, after a preliminary outpatient examination, at 18 weeks of pregnancy in a medical institution. What are the signs that an abortion can be qualified as criminal?

Вік жінки Woman's age

Термін вагітності Term of pregnancy

Наявність сильних больових відчуттів Presence of severe pain

Виконання аборту під час нічного чергування Performing an abortion during the night shift

Відсутність письмової згоди чоловіка Lack of husband's written consent

192 / 200
При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Який з указаних методів дозволяє оцінити міру впливу цих чинників на захворюваність туберкульозом? When studying the incidence of pulmonary tuberculosis, data were obtained on the socio-economic living conditions and bad habits of patients. Which of the following methods allows you to assess the degree of influence of these factors on the incidence of tuberculosis ?

Обчислення коефіцієнта кореляції Calculation of correlation coefficient

Обчислення показника відповідності Calculation of compliance indicator

Обчислення коефіцієнта регресії Calculation of regression coefficient

Обчислення коефіцієнта достовірності Calculation of reliability coefficient

Обчислення стандартизованих показників Calculation of standardized indicators

193 / 200
Протягом трьох років хворий перебуває на диспансерному обліку в поліклініці з діагнозом хронічний бронхіт. В даному році він тричі звертався за медичною допомогою з приводу загострення цієї хвороби. Як статистично облікувати це захворювання? For three years, the patient has been in the dispensary register at the polyclinic with a diagnosis of chronic bronchitis. In this year, he sought medical help three times due to an exacerbation of this disease. How to statistically treat is this a disease?

На всі три звертання заповнюються статалони зі знаком (-) Statalons with a (-) sign are filled in for all three appeals

Заповнюється один статалон з (+) на первинне звертання One statalon with (+) is filled in for the initial request

Заповнюється один статталон з (-) на первинне звертання One stat coupon with (-) is filled in for the initial request

Заповнюється статталон з (+) на первинне і з (-) на повторні звертання Statalon is filled with (+) for primary and with (-) for repeated appeals

На всі три звертання заповнюються статалони зі знаком (+) Statalons with a (+) sign are filled in for all three appeals

194 / 200
Працівник приватної фірми захворів на ГРВІ. Звернувся до дільничного лікаря, і той констатував факт тимчасової втрати працездатності, однак відмовився видавати листок непрацездатності, мотивуючи своє рішення тим, що пацієнт працює в приватній, а не в державній установі. Чи видається листок непрацездатності працівникам таких установ? An employee of a private company fell ill with SARS. He turned to the district doctor, and he stated the fact of temporary loss of working capacity, but refused to issue a certificate of incapacity for work, motivating his decision by the fact that the patient works in a private, not in a state institution. Is a certificate of incapacity for work issued to employees of such institutions?

Видається довідка довільної форми An arbitrary form of help is issued

Видається незалежно від форми власності підприємства Issued regardless of the form of ownership of the enterprise

Видається за умови гарантії оплати його власником фірми Issued subject to a guarantee of payment by the owner of the firm

Видається довідка встановленої форми The help of the established form is issued

Видається тільки працівникам державних установ Issued only to employees of state institutions

195 / 200
Працівник унаслідок захворювання був тимчасово непрацездатним протягом 16 днів. Лікувався амбулаторно. Лікар-куратор видав листок непрацездатності спочатку на 5 днів і продовжив його до 10 днів. Хто може продовжити далі листок непрацездатності цьому працівникові? The employee was temporarily unable to work for 16 days due to an illness. He was treated on an outpatient basis. The supervising physician issued a certificate of incapacity for work initially for 5 days and extended it to 10 days. Who can extend next is the sick leave for this employee?

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності Deputy chief physician for disability examination

Лікар-куратор з дозволу головного лікаря Supervising physician with the permission of the chief physician

Завідувач відділення Department Head

Лікарсько-консультативна комісія Medical Advisory Committee

Лікар-куратор спільно із завідувачем відділення Doctor-curator together with the head of the department

196 / 200
На автотранспортному підприємстві за останні п'ять років захворюваність на попереково-крижовий радикуліт зросла з 5,3 до 6,8 випадків на кожні 100 робітників. Одночасно на 1,2 дні зросла й середня тривалість випадку захворювання. Яка група факторів у даному разі найбільш ймовірно зумовила ці негативні тенденції? Over the last five years, the incidence of lumbosacral sciatica has increased from 5.3 to 6.8 cases per 100 workers at the trucking company. At the same time, by 1 , the average duration of a case of the disease also increased by 2 days. Which group of factors in this case most likely caused these negative trends?

Характер відпочинку Nature of rest

Рівень побуту Level of living

Спадковість Inheritance

Умови життя Living conditions

Умови праці Working conditions

197 / 200
Дільничому педіатру доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження у вивченні немовлячої смертності? The district pediatrician is assigned to conduct an analysis of infant mortality. What should he take as the unit of observation in the study of infant mortality?

Дитину, що померла під час пологів To a child who died during childbirth

Дитину, що померла у перші 6 днів життя A child who died in the first 6 days of life

Дитину, що померла у віці до 1 року To a child who died under the age of 1

Дитину, що померла після 28 днів життя A child who died after 28 days of life

Дитину, що померла на першому місяці життя To a child who died in the first month of life

198 / 200
Здоров’я населення характеризує група показників. Які з нижче наведених показників відносяться до демографічних? Population health is characterized by a group of indicators. Which of the following indicators are demographic?

Захворюваності Diseases

Фізичного розвитку Physical development

Інвалідності Disabilities

Загальної смертності Total mortality

Летальності Lethalities

199 / 200
Дільничному лікарю доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. Який вид захворюваності визначає групу тих, хто довго і часто хворіє? The district doctor is instructed to conduct an analysis of morbidity in the subordinate district. What type of morbidity defines the group of those who are sick for a long time and often?

З найважливішими неепідемічними хворобами With the most important non-epidemic diseases

Гостра інфекційна Acute infectious

Госпіталізована Hospitalized

Загальна General

З тимчасовою втратою працездатності With temporary disability

200 / 200
Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплекса лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести у цей план? The district doctor was instructed to prepare a plan for carrying out a complex of medical and preventive measures among the population in the subordinate territory. What measures for the secondary prevention of diseases should he include in this plan?

Попередження ускладнень захворювань Prevention of complications of diseases

Усунення чинників виникнення захворювань Elimination of factors causing diseases

Покращення умов життя населення Improving living conditions of the population

Попередження виникнення захворювань Disease prevention

Проведення реабілітаційних заходів Carrying out rehabilitation measures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест