Крок 1 - Медицина 2023 (буклет)

1 / 150
У пацієнта травма кульшового суглоба. Рентгенологічно чітко виявлено внутрішньосуглобовий крововилив. Яка звʼязка розірвана? The patient has a hip joint injury. Radiologically, intra-articular hemorrhage is clearly detected. Which ligament is torn?

Lig. capitis femoris Lig. capitis femoris

Lig. iliofemorale Lig. iliofemorale

Lig. ischiofemorale Lig. ischiofemorale

Lig. transversum acetabuli Lig. transversum acetabuli

Zona orbicularis Zona orbicularis

2 / 150
Виникнення нижченаведених захворювань повʼязують із генетичними факторами. Укажіть патологію зі спадковою схильністю. The occurrence of the following diseases is associated with genetic factors. Specify the pathology with a hereditary predisposition.

Цукровий діабет Diabetes

Хорея Гантінгтона Huntington Chorea

Дальтонізм Daltonism

Фенілкетонурія Phenylketonuria

3 / 150
За 5-8 днів після застосування значної кількості лікувальної сироватки у пацієнта виявлено шкірний висип, свербіж, набряклість, біль у суглобах, підвищення температури тіла. У сечі зʼявився білок. Пацієнту встановлено діагноз: сироваткова хвороба. Який важливий фактор патогенезу цього захворювання? 5-8 days after using a significant amount of therapeutic serum, the patient developed a skin rash, itching, swelling, pain in the joints, increased body temperature. Protein appeared in the urine The patient was diagnosed with serum sickness. What is an important factor in the pathogenesis of this disease?

Накопичення в крові циркулюючих імунних комплексів Accumulation of circulating immune complexes in the blood

Цитоліз клітин крові Cytolysis of blood cells

Дегрануляція тканинних базофілів Degranulation of tissue basophils

Активація макрофагів Macrophage activation

Активація Т-кілерів Activation of T-killers

4 / 150
Під час обстеження пацієнта віком 70 років виявлено порушення рухових функцій. Лікар повʼязує це із віковими змінами в гіаліновому хрящі. Які зміни викликали обмеження рухів у суглобах? During the examination of a 70-year-old patient, impaired motor functions were detected. The doctor associates this with age-related changes in hyaline cartilage. What changes caused the limitation of joint movements?

Відкладання солей кальцію в міжклітинній речовині Deposition of calcium salts in the intercellular substance

3більшення гідрофільності основної речовини 3increase in hydrophilicity of the main substance

Збільшення кількості хрящових клітин Increase in the number of cartilage cells

Збільшення кількості ізогенних груп Increase in the number of isogenic groups

5 / 150
У дитячому садку в більшості дітей раптово з'явилися симптоми гастроентериту. Виявлено, що симптоми виникли за кілька годин після вживання молочної каші. У ході бактеріологічного дослідження блювотних мас та залишків каші, виділено золотистий стафілокок. Яке дослідження потрібно провести для уточнення джерела інфекції? In kindergarten, most children suddenly developed symptoms of gastroenteritis. It was found that the symptoms appeared a few hours after eating milk porridge. During the bacteriological examination of vomitus and remains of porridge, staphylococcus aureus was isolated. What research should be conducted to clarify the source of infection?

Виконати фаготипування виділених штамів Perform phagotyping of selected strains

Виконати дослідження обладнання харчоблоку Perform research on the equipment of the food block

Визначити наявність антитіл у хворих дітей Determine the presence of antibodies in sick children

Визначити здатність штамів до токсиноутворення Determine the ability of strains to produce toxins

6 / 150
У пацієнта з розладом мозкового кровотоку спостерігаються порушення акту ковтання під час вживання рідкої їжі. Який відділ мозку пошкоджено? A patient with a disorder of cerebral blood flow has disturbances in the act of swallowing while consuming liquid food. Which part of the brain is damaged?

Довгастий мозок Olongate brain

Шийний відділ спинного мозку Cervical spinal cord

Проміжний мозок Midbrain

Середній мозок Average brain

Мозочок Cerebellum

7 / 150
Нітрогліцерин використовується для розширення коронарних судин та зменшення болю в серці. В організмі людини він розпадається з утворенням нітроген оксиду (NO). Активність якого ферменту підвищується в цьому разі? Nitroglycerin is used to dilate coronary vessels and reduce pain in the heart. In the human body, it breaks down to form nitric oxide (NO). The activity of which enzyme increases in this case?

Гуанілатциклази Guanylate cyclases

Циклооксигенази Cyclooxygenases

Ліпооксигенази Lipoxygenases

Фосфоліпази С Phospholipase C

8 / 150
У пацієнта діагностовано мегалобластичну анемію на фоні атрофічного гастриту. Який препарат, введений лише парентерально, буде профілактикою цієї патології? The patient was diagnosed with megaloblastic anemia on the background of atrophic gastritis. What drug, administered only parenterally, will be a prevention of this pathology?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Преднізолон Prednisone

Прозерин Prozerin

Целекоксиб Celecoxib

9 / 150
У звʼязку зі спалахом дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення. Який препарат потрібно використати для створення штучного активного імунітету? In connection with the outbreak of diphtheria, it became necessary to carry out preventive vaccinations. What drug should be used to create artificial active immunity?

Дифтерійний анатоксин Diphtheria toxoid

Вакцину з вбитих бактерій Vaccine from killed bacteria

Вакцину АКДП AKDP vaccine

Антидифтерійну сироватку Anti-diphtheria serum

Специфічний імуноглобулін Specific immunoglobulin

10 / 150
У результаті травмування хребта у пацієнта відсутня пропріоцептивна чутливість нижньої половини тіла та нижніх кінцівок. Пошкодження якого провідного шляху може бути причиною цього? As a result of a spinal injury, the patient lacks proprioceptive sensitivity of the lower half of the body and lower limbs. Damage to which conduction path could be the cause of this?

Fasciculus gracilis (Голля) Fasciculus gracilis (Holla)

Тr. spino-cerebellaris ventralis (Говерса) Tr. spino-cerebellaris ventralis (Hovers)

Fasciculus cuneatus (Бурдаха) Fasciculus cuneatus (Burdakh)

Tr. spino-thalamicus anterior Tr. spino-thalamicus anterior

11 / 150
Під час дослідження залишкового азоту виявлено, що азот сечовини значно знижений. Для захворювання якого органа це характерно? During the research of residual nitrogen, it was found that urea nitrogen is significantly reduced. Which organ disease is this characteristic of?

Печінки Livers

Серця Hearts

Кишечника Intestine

Шлунка Stomach

12 / 150
Під час лабораторної діагностики гепатиту В, у крові пацієнта визначають наявність вірусної ДНК. За допомогою якої з нижчезазначених реакцій це встановлюють? During the laboratory diagnosis of hepatitis B, the presence of viral DNA is determined in the patient's blood. Which of the following reactions is used to determine this?

Полімеразної ланцюгової реакції Polymerase chain reaction

Реакції гальмування гемаглютинації Hemagglutination inhibition reactions

Імуноферментного аналізу Enzyme immunoassay

Реакції непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination reactions

13 / 150
Пацієнту з діагнозом: глаукома, лікар призначив препарат, що знижує внутрішньоочний тиск. Укажіть цей лікарський засіб. A patient with a diagnosis of glaucoma, the doctor prescribed a drug that lowers intraocular pressure. Specify this drug.

Прозерин Proserin

Анальгін Analgin

Феназепам Phenazepam

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Анаприлін Anaprilin

14 / 150
Чому під час першого вдиху новонародженого обсяг повітря, яке видихається, є у 2-3 рази меншим, ніж обсяг, який вдихається? Why, during the first breath of a newborn, the volume of air that is exhaled is 2-3 times smaller than the volume that is inhaled?

Формується функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity is formed

Формується загальна ємність легень Total lung capacity is formed

Формується резерв вдиху Inhalation reserve is formed

Формується дихальний обʼєм Respiratory volume is formed

15 / 150
Після порушення кровопостачання головного мозку пацієнт утратив здатність до написання літер і цифр. В якій частині мозку виникла патологія? After disruption of blood supply to the brain, the patient lost the ability to write letters and numbers. In which part of the brain did the pathology occur?

Lobus frontalls Lobus frontalls

Lobus parietalls Lobus parietals

Lobus occipitalis Lobus occipitalis

Insula Insula

16 / 150
Під час профілактичного огляду пацієнта виявлено потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс - 110/хв. Уміст яких гормонів доцільно визначити у крові? During the preventive examination of the patient, thickening of the neck, exophthalmos, increased body temperature, pulse - 110/min. What hormones should be determined in the blood?

Тироксину Tyroxin

Статевих гормонів Sex hormones

Інсуліну Insulin

Катехоламінів Catecholamines

17 / 150
У новонародженої дитини підвищена чутливість до інфекцій. Який імуноглобулін проникає крізь плацентарний бар'єр і забезпечує гуморальний імунітет немовлят? A newborn child has increased sensitivity to infections. What immunoglobulin penetrates the placental barrier and provides humoral immunity to infants?

IgG IgG

IgA IgA

IgD IgD

IgM IgM

IgE IgE

18 / 150
Пацієнту віком 40 років, який хворіє на туберкульоз легень, призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого прийому цього препарату? A 40-year-old patient with pulmonary tuberculosis is prescribed isoniazid. Which vitamin deficiency can develop as a result of long-term use of this drug?

Піридоксину Pyridoxine

Біотину Biotin

Фолієвої кислоти Folic acid

Тіаміну Thiamine

Кобаламіну Cobalamin

19 / 150
У ході біохімічного аналізу крові пацієнта виявлено: натрій 115 ммоль/л, хлориди 85 ммоль/л, глюкоза 6 ммоль/л, загальний білок 65 г/л. Зменшення якого показника стане наслідком цих змін? During the biochemical analysis of the patient's blood, it was found: sodium 115 mmol/l, chlorides 85 mmol/l, glucose 6 mmol/l, total protein 65 g/l. The reduction of which indicator will be a consequence of these changes?

Осмотичного тиску крові Blood osmotic pressure

Онкотичного тиску крові Oncotic blood pressure

Обʼєму циркулюючої крові Circulating blood volume

pH крові blood pH

Швидкості осідання еритроцитів Erythrocyte sedimentation rates

20 / 150
Після введення великої дози антитіл до базальної мембрани клубочків нирок, у піддослідної тварини розвинувся гострий гломерулонефрит. Який вид алергічної реакції за класифікацією Кумбса і Джелла лежить в основі цієї патології? After the introduction of a large dose of antibodies to the basal membrane of the kidney glomeruli, the experimental animal developed acute glomerulonephritis. What type of allergic reaction according to the Coombs and Gell classification is the basis of this pathology?

Цитотоксичний Cytotoxic

Імунокомплексний Immunocomplex

Стимулювальний Incentive

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

21 / 150
У пацієнта на шкірі обличчя поступово виникла бляшка з некрозом і виразкою в центрі. Під час проведення патогістологічного дослідження біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин із великою кількістю патологічних мітозів. Для якого захворювання характерні такі прояви? The patient's facial skin gradually developed a plaque with necrosis and an ulcer in the center. During the pathohistological examination of the biopsy, the growth of atypical epithelial cells with a large number of pathological mitoses was revealed. For What disease are these manifestations characteristic of?

Рак шкіри Skin cancer

Трофічна виразка Tropical ulcer

Фіброма Fibroma

Папілома Papilloma

Саркома Sarcoma

22 / 150
Пацієнта віком 45 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на температуру, біль під час дихання, задуху та кашель. Після лабораторної та рентгенодіагностики вставлено діагноз: плеврит. Для евакуації ексудату призначено плевральну пункцію. В якому місці плевральної порожнини знаходиться найбільша кількість ексудату? A 45-year-old patient was admitted to the hospital with complaints of temperature, pain during breathing, suffocation, and cough. After laboratory and X-ray diagnostics, the diagnosis was inserted: pleurisy. To evacuate the exudate a pleural puncture is prescribed. In which part of the pleural cavity is the largest amount of exudate?

Реберно-діафрагмальний синус Cost-phrenic sinus

Під куполом плеври Under the dome of the pleura

Реберно-медіастинальний синус Cost-mediastinal sinus

Під коренем легенів Under the root of the lungs

23 / 150
Пацієнт із діагнозом: гіпертонічна хвороба приймає еналаприл. Який механізм дії цього гіпотензивного препарату? A patient diagnosed with hypertension is taking enalapril. What is the mechanism of action of this hypotensive drug?

Інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту Angiotensin-converting enzyme inhibitor

Інгібітор фосфодієстерази Phosphodiesterase inhibitor

Інгібітор циклооксигенази Cyclooxygenase inhibitor

Блокатор Ca2+-каналів Ca2+ channel blocker

Антагоніст ангіотензинових рецепторів Angiotensin receptor antagonist

24 / 150
Під час фіброгастродуоденоскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок дванадцятипалої кишки. Яке анатомічне утворення може бути орієнтиром для його виявлення? During fibrogastroduodenoscopy, the doctor needs to examine the large papilla of the duodenum. What anatomical formation can be a reference point for its detection?

Поздовжня складка дванадцятипалої кишки Longitudinal fold of the duodenum

Циркулярні складки дванадцятипалої кишки Circular duodenal folds

Дуоденальні залози Duodenal glands

Цибулина дванадцятипалої кишки Duodenal bulb

25 / 150
У чоловіка, який надійшов до неврологічного відділення, діагностовано крововиливи у стовбур мозку. Цей стан супроводжувався порушенням дрібної моторики кистей рук, амімією обличчя та збільшенням тонусу соматичних мʼязів. Ураження якої з перерахованих структур стовбуру мозку могло викликати цей стан? A man who was admitted to the neurological department was diagnosed with brain stem hemorrhage. This condition was accompanied by impaired fine motility of the hands, facial amymia, and increased somatic muscle tone. Lesions which of the listed structures of the brain stem could cause this condition?

Чорної субстанції Black substance

Вестибулярного медіального ядра Швальбе Vestibular medial nucleus of Schwalbe

Ядра третьої пари черепно-мозкових нервів Nuclei of the third pair of cranial nerves

Вестибулярного латерального ядра Дейтерса Vestibular lateral nucleus of Deiters

26 / 150
У пацієнта, який хворіє на цукровий діабет другого типу, але гіперглікемічна кома (рівень глюкози крові - 56 ммоль/л). Яке патологічне явище в цьому разі лежить в основі порушення функцій клітин мозку пацієнта? In a patient with type 2 diabetes, but hyperglycemic coma (blood glucose level - 56 mmol/l). What pathological phenomenon in this case lies in on the basis of impaired functions of the patient's brain cells?

Гіпогідратація клітин мозку Hypohydration of brain cells

Токсичне ураження Toxic damage

Гіпергідратація клітин мозку (набухання) Hyperhydration of brain cells (swelling)

Іонний дисбаланс Ion imbalance

Енергодефіцит Energy deficit

27 / 150
У пацієнта діагностовано пелагру. В якому типі реакцій важливу роль відіграє вітамін РР? The patient is diagnosed with pellagra. In what type of reactions does vitamin PP play an important role?

Дегідрування Dehydrogenation

Гідроксилювання Hydroxylation

Трансамінування Transamination

Дезамінування Demining

Декарбоксилювання Decarboxylation

28 / 150
У пацієнта віком 60 років, який хворіє на артеріальну гіпертензію, цукровий діабет і гіперліпідемією, раптово розвинулася слабкість у правій половині тіла. На час прибуття екстреної (швидкої) медичної допомоги, йому вже було важко говорити. За 2 години після виникнення цього ускладнення пацієнт помер. Макроскопічне дослідження лівої півкулі мозку виявило набряк головного мозку, розширення звивин та нечіткі межі між білою та сірою речовиною. Яка патологія стала ймовірною причиною смерті пацієнта? A 60-year-old patient with hypertension, diabetes and hyperlipidemia suddenly developed weakness in the right half of the body. By the time the emergency (ambulance) medical team arrived help, it was already difficult for him to speak. 2 hours after the onset of this complication, the patient died. Macroscopic examination of the left hemisphere of the brain revealed swelling of the brain, enlargement of the gyri, and blurred boundaries between white and gray matter. What pathology was the probable cause of the patient's death?

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Абсцес Abscess

Kicтa Kicta

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Пухлина Tumor

29 / 150
У немовляти після народження в судинній системі відбуваються зміни, повʼязані із переходом від плацентарного кровообігу до легеневого. Яка з кровоносних судин у ході цього перетворюється на круглу звʼязку печінки? After birth, the vascular system of an infant undergoes changes associated with the transition from placental circulation to pulmonary circulation. During this process, which of the blood vessels turns into the round ligament of the liver?

V. umbilicalis V. umbilicalis

A. umbilicalis dextra A. umbilicalis dextra

Ductus arteriosus Ductus arteriosus

Ductus venosus Ductus venosus

30 / 150
У пацієнта віком 40 років після щелепно-лицевої травми порушилася функція підʼязичної та підщелепної залоз зліва. У цих залозах відзначається гіпосалівація. Функція якої пари нерв порушена? In a 40-year-old patient, after a maxillofacial injury, the function of the hypoglossal and submandibular glands on the left was impaired. Hyposalivation is noted in these glands. The function of which pair of nerves is impaired?

VII пари VII pairs

Х пари X pairs

VI пари VI pairs

XII пари XII pairs

31 / 150
У пацієнта віком 27 років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі крові спостерігається різке зниження вмісту міді, а в сечі її підвищення. Встановлено діагноз: хвороба Вільсона. Активність якого ферменту необхідно дослідити в сироватці крові для підтвердження діагнозу? A 27-year-old patient was diagnosed with pathological changes in the liver and brain. There is a sharp decrease in copper content in the blood plasma, and an increase in it in the urine. The diagnosis was made: Wilson's disease The activity of which enzyme should be investigated in blood serum to confirm the diagnosis?

Церулоплазміну Ceruloplasmin

Лейцинамінопептидази Leucinaminopeptidases

Ксантиноксидази Xanthine oxidases

Алкогольдегідрогенази Alcohol dehydrogenase

Карбоангідрази Carbonic anhydrases

32 / 150
Із розвитком медичної генетики зʼявилася можливість одужання за допомогою дієтотерапії при деяких спадкових хворобах, які раніше вважалися невиліковними. Яке з нижченаведених захворювань можна вилікувати за допомогою дієтотерапії? With the development of medical genetics, it became possible to recover with the help of diet therapy for some hereditary diseases that were previously considered incurable. Which of the following diseases can be cured with the help of diet therapy?

Фенілкетонурію Phenylketonuria

Ахондроплазію Achondroplasia

Хворобу Тея-Сакса Tay-Sachs disease

Дальтонізм Daltonism

33 / 150
Арахідонова кислота, як незамінний компонент їжі, є попередником біологічно активних речовин. Які сполуки синтезуються з цієї кислоти? Arachidonic acid, as an indispensable component of food, is a precursor of biologically active substances. What compounds are synthesized from this acid?

Тромбоксани Thromboxanes

Холін Cholin

Адреналін Adrenaline

Етаноламін Ethanolamine

Трийодтиронін Triiodothyronine

34 / 150
У пацієнта перебіг геморагічного шоку ускладнився розвитком гострої ниркової недостатності. Укажіть провідну ланку в механізмі розвитку цього ускладненя? The patient's course of hemorrhagic shock was complicated by the development of acute renal failure. Specify the leading link in the mechanism of development of this complication?

Централізація кровообігу із виникненням ішемії нирок Centralization of blood circulation with the occurrence of renal ischemia

Підвищення проникності стінки капілярів Increasing capillary wall permeability

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

Викид у кров вазопресину Vasopressin release into the blood

Розвиток ДВ3-синдрому Development of DV3 syndrome

35 / 150
У пацієнта сироватка крові має молочний вигляд. Під час біохімічного дослідження виявлено високий рівень триацилгліцеролів і хіломікронів. Спадковий дефект якого ферменту викликає цей стан? The patient's blood serum has a milky appearance. During the biochemical examination, a high level of triacylglycerols and chylomicrons was found. What enzyme's hereditary defect causes this condition?

Ліпопротеїнлінази Lipoprotein linases

Тканинної гормончутливої ліпази Tissue hormone-sensitive lipase

Фосфодіестерази Phosphodiesterases

Фосфоліпази Phospholipases

Панкреатичної ліпази Pancreatic lipase

36 / 150
У пацієнта віком 50 років після резекції шлунка посилилися процеси гниття білків у кишечнику. Підвищення якого показника в сечі вказує на цей стан? In a 50-year-old patient, after gastric resection, the processes of protein decay in the intestine increased. An increase in which indicator in the urine indicates this condition?

Тваринного індикану Animal Indican

Креатиніну Creatinine

Сечової кислоти Uric acid

Оксипроліну Oxyproline

Стеркобіліногену Stercobilinogen

37 / 150
Пацієнту з діагнозом: гіпертензивна хвороба, у комплексній терапії призначено гідрохлортіазид. Який механізм дії цього препарату сприяє зниженню артеріального тиску? A patient with a diagnosis of hypertensive disease is prescribed hydrochlorothiazide in complex therapy. What is the mechanism of action of this drug to lower blood pressure?

Збільшення виділення іонів натрію та води Increased release of sodium ions and water

Блокада ферменту карбоангідрази Carbonic anhydrase enzyme blockade

Збільшення утворення ангіотензину II Increased formation of angiotensin II

Зменшення виділення іонів натрію та води Decreased excretion of sodium ions and water

38 / 150
Відомо, що селезінка є «кладовищем еритроцитів». Що відбувається з еритроцитами червоної пульпи, які гинуть? It is known that the spleen is the 'graveyard of erythrocytes'. What happens to the erythrocytes of the red pulp that die?

Поглинаються макрофагами Ingested by macrophages

Відбувається лізис ферментами гігантських клітин сторонніх тіл Lysis by enzymes of giant cells of foreign bodies

Накопичуються в червоній пульпі Accumulate in red pulp

Потрапляють у кровотік Get into the bloodstream

39 / 150
У пацієнта розгладжена права носогубна складка, розширена права очноямкова щілина (її не вдається замружити, тому що повіки не змикаються), виникають труднощі під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щокою і зубами). Який нерв уражено? The patient has a smoothed right nasolabial fold, widened right orbital fissure (it cannot be closed because the eyelids do not close), there are difficulties when talking and eating ( food gets stuck between the cheek and the teeth). What nerve is affected?

N. facialis dexter N. facialis dexter

N. glossopharyngeus sinister N. glossopharyngeus sinister

N. trigeminus dexter N. trigeminus dexter

N. abduceus dexter N. abduceus dexter

40 / 150
У синтезі та виділенні медіаторів запалення беруть участь ряд клітин крові та сполучної тканини. Укажіть клітини, в яких синтезується інтерлейкіи-1. A number of blood and connective tissue cells participate in the synthesis and release of inflammatory mediators. Specify the cells in which interleukin-1 is synthesized.

Макрофаги Macrophages

Лімфоцити Lymphocytes

Тканинні базофіли Tissue basophils

Еозинофільні гранулоцити Eosinophilic granulocytes

41 / 150
Пацієнта віком 57 років шпиталізували у важкому стані. За показниками біохімічного аналізу крові виявлено рН - 7,33, рСО2 артеріальної крові – 36 мм.рт.ст., SB-17 ммоль/л, ВЕ становить +6 ммоль/л. Який тип порушення кислотно-лужного балансу спостерігається у цьому разі? A 57-year-old patient was hospitalized in serious condition. According to the indicators of a biochemical blood analysis, the pH was 7.33, pCO2 of arterial blood was 36 mmHg. SB-17 mmol/l, VE is +6 mmol/l. What type of acid-base balance violation is observed in this case?

Декомпенсований негазовий ацидоз Decompensated non-gaseous acidosis

Декомпенсований негазовий алкалоз Decompensated non-gas alkalosis

Компенсований негазовий алкалоз Compensated non-gas alkalosis

Компенсований газовий алкалоз Compensated gas alkalosis

Компенсований негазовий ацидоз Compensated non-gas acidosis

42 / 150
У пацієнта дефіцит вітаміну D. Всмоктування якого мікроелементу порушиться? The patient has a deficiency of vitamin D. The absorption of which trace element will be disturbed?

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

Заліза Iron

Води Water

43 / 150
Першим етапом діагностування хвороб, які зумовлені порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують точніші методи дослідження ферментів і амінокислот. Яку назву має цей метод? The first stage of diagnosing diseases caused by metabolic disorders is a screening method, after which more precise methods of researching enzymes and amino acids are used. What is the name of this method?

Біохімічний Biochemical

Імунологічний Immunological

Цитогенетичний Cytogenetic

Гібридизація соматичних клітин Somatic cell hybridization

44 / 150
У палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення лікар відзначає у пацієнта з менінгококовим менінгітом періоди тахіпное, які змінюються тривалими періодами апное. Який це тип патологічного дихання? In the intensive care unit of the infectious disease department, the doctor notes periods of tachypnea in a patient with meningococcal meningitis, which alternate with long periods of apnea. What type of pathological breathing is this?

Дихання Біота Biot's Breath

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Апнейстичне лихання Apneic tremor

Дихання Грокко Grocco's Breath

45 / 150
Якщо концентрація Na+ у плазмі крові знижується, у нирках посилюється його реабсорбція. Який основний механізм регуляції стимулює цей процес? If the concentration of Na+ in the blood plasma decreases, its reabsorption increases in the kidneys. What is the main regulatory mechanism that stimulates this process?

Альдостерон Aldosterone

Ренін Renin

Симпатичні рефлекси Sympathetic reflexes

Натрійуретичний гормон Natriuretic hormone

46 / 150
Пацієнту встановлено попередній діагноз: токсоплазмоз. Який біологічний матеріал використано для діагностики цього захворювання? The patient has a preliminary diagnosis: toxoplasmosis. What biological material was used to diagnose this disease?

Кров Blood

Дуоденальний вміст Duodenal content

Харкотиння Snoring

Сечу Urine

47 / 150
За два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Яке протозойне захворювання може припустити лікар в цій ситуації? Two weeks after the blood transfusion, the recipient developed a fever. What protozoan disease can the doctor assume in this situation?

Малярію Malaria

Амебіаз Amebiasis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Трипаносомоз Trypanosomosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

48 / 150
Надмолекулярний мультиферментний комплекс, інтегрований у ліпідний шар внутрішньої мембрани мітохондрій, що створює умови для перебігу окисно-відновних реакцій. Укажіть із нижченаведеного. A supramolecular multienzyme complex integrated into the lipid layer of the inner membrane of mitochondria, which creates conditions for redox reactions. Specify from the following.

Дихальний ланцюг Respiratory chain

Карбоксипептидаза Carboxypeptidase

Піруваткіназа Pyruvate Kinase

Гексокіназа Hexokinase

49 / 150
Гальмування ноцицептивної інформації відбувається за участі багатьох медіаторів. Що з нижченаведеного до цього не відноситься? Inhibition of nociceptive information occurs with the participation of many mediators. Which of the following does not apply to this?

Глутамат Glutamate

Ендорфін Endorphin

ГАМК GABA

Серотонін Serotonin

50 / 150
Пацієнтці встановлено діагноз: первинний сифіліс. Який із нижченаведених препаратів треба їй призначити? The patient has been diagnosed with primary syphilis. Which of the following drugs should she be prescribed?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Тетрациклін Tetracycline

Левоміцетин Levomycetin

Цефамезин Cefamezin

51 / 150
Під час розтину тіла чоловіка віком 50 років виявлено такі зміни: права легеня помірно щільна в усіх відділах, на розрізі тканина безповітряна, дрібнозерниста, сухувата. Вісцеральна плевра має нашарування фібрину сіро-коричневого кольору. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни? During the autopsy of the body of a 50-year-old man, the following changes were found: the right lung is moderately dense in all sections, the tissue is airless, fine-grained, dry on cross-section. The visceral pleura has layering gray-brown fibrin. What disease is characterized by such pathological changes?

Крупозної пневмонії Croupous pneumonia

Бронхопневмонії Bronchopneumonia

Туберкульозу Tuberculosis

Інтерстиціальної пневмонії Interstitial pneumonia

52 / 150
Потерпілому після ДТП ампутовано нижню кінцівку. Упродовж тривалого часу він відчував нестерпний біль в ампутованій кінцівці. Який вид болю виник у пацієнта? The victim had his lower limb amputated after a traffic accident. For a long time he felt unbearable pain in the amputated limb. What kind of pain did the patient experience?

Фантомний Phantom

Рефлекторний Reflex

Відбитий Reflected

Каузалгічний Causal

53 / 150
Дитина віком 6 років померла від дихальної недостатності внаслідок паралічу дихальної мускулатури. Під час гістологічного дослідження грудного відділу спинного мозку виявлено повнокрівʼя, стертий малюнок сірої речовини, крапельні крововиливи, дрібні ділянки розм'якшення тканини мозку, що западають, а також запалення з проліферацією нейроглії навколо загиблих нейронів. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни? A 6-year-old child died of respiratory failure as a result of paralysis of the respiratory muscles. During histological examination of the thoracic spinal cord, full blood, an erased pattern of gray matter, droplet hemorrhages, small areas of softening of the brain tissue that sink, as well as inflammation with the proliferation of neuroglia around the dead neurons. What disease is characterized by such pathological changes?

Поліомієліту Polio

Цитомегалії Cytomegaly

Токсоплазмозу Toxoplasmosis

Менінгококової інфекції Meningococcal infection

54 / 150
Пацієнт не розуміє зверненої до нього мови. Після обстеження лікар встановив діагноз: сенсорна афазія. Яка ділянка нервової системи уражена? The patient does not understand the language addressed to him. After the examination, the doctor made a diagnosis: sensory aphasia. Which part of the nervous system is affected?

Верхня скронева звивина Superior temporal gyrus

Верхня лобова звивина Superior frontal gyrus

Середня лобова звивина Middle frontal gyrus

Середня скронева звивина Middle temporal gyrus

55 / 150
У пацієнтки віком 36 років спостерігається місяцеподібне обличчя, ожиріння верхньої частини тулуба, стриї на передній черевній стінці, гірсутизм, гіперглікемія та глюкозурія. Для якої патології характерні такі ознаки? A 36-year-old female patient has a moon-shaped face, upper body obesity, striae on the anterior abdominal wall, hirsutism, hyperglycemia, and glucosuria. Which pathology is characterized by these symptoms?

Синдрому Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing syndrome

Вторинного гіперальдостеронізму Secondary hyperaldosteronism

Первинного гіперальдостеронізму Primary hyperaldosteronism

Феохромоцитоми Pheochromocytoma

56 / 150
У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення у крові якого метаболіту викликає відразу до алкоголю? Teturam, which is an aldehyde dehydrogenase inhibitor, is widely used in medical practice to prevent alcoholism. An increase in the blood of which metabolite causes an aversion to alcohol?

Ацетальдегіду Acetaldehyde

Пропіонового альдегіду Propionic aldehyde

Малонового альдегіду Malonaldehyde

Метанолу Methanol

57 / 150
Пацієнт скаржиться на різке збільшення діурезу (до 5-7 л сечі за добу). Обстеження виявило, що у нього зменшена секреція вазопресину. Які клітини мають недостатню секреторну активність? The patient complains of a sharp increase in diuresis (up to 5-7 liters of urine per day). The examination revealed that he has decreased vasopressin secretion. Which cells have insufficient secretory activity ?

Нейросекреторні клітини гіпоталамуса Neurosecretory cells of the hypothalamus

Ендокриноцити передньої частки гіпофіза Endocrinocytes of the anterior lobe of the pituitary gland

Ендокриноцити проміжної частки гіпофіза Endocrinocytes of the intermediate lobe of the pituitary gland

Клітини туберальної частини гіпофіза Cells of the tuberous part of the pituitary gland

58 / 150
Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на ущільнення у верхньо-бічній ділянці правої молочної залози. Які лімфатичні вузли повинен перевірити лікар, щоб переконатися в нерозповсюдженні патологічного процесу? The patient turned to the doctor with complaints of a lump in the upper-lateral part of the right mammary gland. Which lymph nodes should the doctor check to make sure that the pathological process has not spread?

Пахвові Axillary

Міжреберні Intercostals

Білягрудинні White chest

Передні середостінні Anterior mediastinum

59 / 150
Надмірне утворення вільних радикалів спричиняє пошкодження клітин. Укажіть неферментативний фактор антиоксидантної системи захисту клітини. Excessive formation of free radicals causes cell damage. Specify the non-enzymatic factor of the antioxidant defense system of the cell.

Вітамін E Vitamin E

Глутатіонредуктаза Glutathione reductase

Супероксиддисмутаза Superoxide dismutase

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

60 / 150
Під час розтину тіла плода від другої вагітності Rh-негативної матері, який помер внутрішньоутробно на сьомому місяці вагітності, виявлено поширені набряки підшкірної клітковини та головного мозку, асцит, збільшену печінку та селезінку, атрофію тимуса та гіпертрофію міокарда. Мікроскопічно спостерігається: осередки екстрамедулярного кровотворення, дистрофічні та некробіотичні зміни у внутрішніх органах. Для якого During the autopsy of the fetus from the second pregnancy of an Rh-negative mother, who died in utero in the seventh month of pregnancy, widespread edema of the subcutaneous tissue and brain, ascites, enlarged liver and spleen, thymus atrophy and myocardial hypertrophy. Microscopically observed: extramedullary hematopoietic cells, dystrophic and necrobiotic changes in internal organs. For which

Набрякової форми гемолітичної хвороби Oedematous form of hemolytic disease

Вродженої жовтяничної форма гемолітичної хвороби Congenital icteric form of hemolytic disease

Анемічної форми гемолітичної хвороби Anemic form of hemolytic disease

Післяпологової жовтяничної форми гемолітичної хвороби Postpartum jaundice form of hemolytic disease

61 / 150
Під час емоційного перевантаження у пацієнтки віком 30 років частота серцевих скорочень сягнула 112/хв. Яка структура провідної системи серця спричинила цей стан? During emotional overload in a 30-year-old female patient, the heart rate reached 112/min. What structure of the conduction system of the heart caused this condition?

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Пучок Гса Hsa bundle

Внутрішньошлуночковий вузол Intraventricular node

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Гілки пучка Гіса His bundle branches

62 / 150
Під час субмікроскопічного дослідження клітини виявлено, що її цитоплазма містить багато лізосом, фагосом, піноцитозних міхурців. Інші органели розвинені помірно. Яку функцію може виконувати така клітина? During submicroscopic examination of the cell, it was found that its cytoplasm contains many lysosomes, phagosomes, and pinocytotic vesicles. Other organelles are moderately developed. What function can such a cell perform?

Фагоцитоз Phagocytosis

Депонування іонів кальцію Deposition of calcium ions

Реабсорбція іонів натрію Reabsorption of sodium ions

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

63 / 150
Пацієнту віком 57 років після обстеження встановлено діагноз: В12-дефіцитна анемія. За 3 доби після призначеного лікування зроблено контрольний аналіз крові. Який критерій укаже на підвищення еритропоезу? After the examination, a 57-year-old patient was diagnosed with B12-deficiency anemia. A blood test was performed 3 days after the prescribed treatment. What criterion would indicate an increase in erythropoiesis?

Підвищення кількості ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

Підвищення рівня гемоглобіну Hemoglobin level increase

Зниження кольорового показника Decreasing color index

Підвищення кількості лейкоцитів Increase in the number of white blood cells

64 / 150
Пацієнт із бронхіальною астмою тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії цього препарату? A patient with bronchial asthma has been taking prednisolone for a long time. What is the mechanism of action of this drug?

Гальмування активності фосфоліпази А Inhibition of phospholipase A activity

Пригнічення активності дигідрофолатредуктази Dihydrofolate reductase activity inhibition

Блокада гістамінових рецепторів Blockade of histamine receptors

Блокада лейкотрієнових рецепторів Blockade of leukotriene receptors

65 / 150
Швидкість окиснення субстратів клітинного палива і транспорту електронів до кисню дихальним ланцюгом регулюється за допомогою дихального контролю. Від чого він залежить? The rate of oxidation of cellular fuel substrates and transport of electrons to oxygen by the respiratory chain is regulated by respiratory control. What does it depend on?

Від концентрації АДФ From ADP concentration

Від співвідношення АТФ/(АДФ+АМФ) From the ratio of ATP/(ADP+AMP)

Від концентрації АМФ From AMP concentration

Від співвідношення АТФ/АМ From ATP/AM ratio

66 / 150
На які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення у перфузійний розчин надлишкової кількості хлориду кальцію? What changes can be expected in the isolated heart of a frog after the introduction of an excess amount of calcium chloride into the perfusion solution?

Збільшення частоти і сили скорочень Increasing the frequency and force of contractions

Зменшення сили скорочень Decreasing the force of abbreviations

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

Зупинка серця в діастолі Cardiac arrest in diastole

67 / 150
У пацієнта під час огляду спостерігаються кальциноз шкіри, синдром Рейно, порушення моторики стравоходу, склеродактилія та телеангіоектазії. Ці зміни називаються «синдром CREST». Для якого захворювання характерні такі симптоми? During examination, the patient has calcification of the skin, Raynaud's syndrome, esophageal motility disorders, sclerodactyly, and telangiectasia. These changes are called `CREST syndrome`. Which disease is characterized by the following symptoms?

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Дерматоміозит Dermatomyositis

Подагричний артрит Gouty arthritis

68 / 150
У пацієнта добовий діурез становить 7 літрів. Рівень глюкози крові в нормі. Порушення секреції якого гормону є причиною цього стану? The patient's daily urine output is 7 liters. The blood glucose level is normal. What hormone secretion disorder is the cause of this condition?

Вазопресину Vasopressin

Інсуліну Insulin

Глюкагону Glucagon

Тироксину Thyroxine

69 / 150
Пацієнту з неоперабельним раком легені, що супроводжується болем, який важко терпіти, лікар призначив знеболювальний засіб. За кілька днів після приймання цього препарату у пацієнта виникли явища непрохідності кишечника. Який знеболювальний препарат міг спричинити таке ускладнення? A patient with inoperable lung cancer with excruciating pain was prescribed a pain reliever. A few days after taking this medication, the patient developed intestinal obstruction. What painkiller could have caused such a complication?

Морфін Morphine

Фентаніл Fentanyl

Анальгін Analgin

Омнопон Omnopon

70 / 150
Коли чужорідний агент потрапляє в організм, синтез двох класів імуноглобулінів починається майже паралельно, але в одного з них зростання і паління кількості концентрації відбувається швидше. Які це два класи імуноглобулінів? When a foreign agent enters the body, the synthesis of two classes of immunoglobulins begins almost in parallel, but in one of them the growth and burning of the amount of concentration occurs faster. What are these two classes of immunoglobulins ?

IgM i IgG IgM and IgG

IgG i lgD IgG and lgD

IgA i lgD IgA and lgD

IgM i lgD IgM and lgD

IgA i IgG IgA and IgG

71 / 150
Лімфоцит уражено ретровірусом ВІЛ (СНІД). Який напрямок течії інформації у клітині в цьому разі? The lymphocyte is affected by the retrovirus HIV (AIDS). What is the direction of the flow of information in the cell in this case?

РНК > ДНК > іРНК > поліпептид RNA > DNA > mRNA > polypeptide

ДНК > поліпептид > іРНК DNA > polypeptide > mRNA

іРНК > поліпептид > ДНК iRNA > polypeptide > DNA

ДНК > іРНК > поліпептид > ДНК DNA > mRNA > polypeptide > DNA

72 / 150
У пацієнта із порушенням серцевого ритму під час проведення ЕКГ спостерігається наступне: ЧСС - 60/хв, інтервал РО подовжений, періодичне випадіння комплексу QRS. Яке порушення серцевого ритму виявлено у пацієнта? In a patient with a heart rhythm disorder, the following is observed during an ECG: heart rate - 60/min, the PO interval is prolonged, periodic loss of the QRS complex. What heart rhythm disorder was detected in the patient?

Неповна AV-блокада II ступеня Incomplete AV block II degree

Блокада правої ніжки пучка Гіса Blockade of the right bundle branch

Повна AV-блокада Full AV block

Синдром слабкості синусового вузла Weak sinus syndrome

73 / 150
Під час оперативного втручання із застосуванням інгаляційного наркозу та міорелаксантів, лікар-анестезіолог помітив у пацієнта швидке підвищення температури тіла (до 43°С). Яка патологія розвинулася у пацієнта? During surgery with the use of inhalation anesthesia and muscle relaxants, the anesthesiologist noticed a rapid increase in body temperature (up to 43°C) in the patient. What pathology developed in the patient ?

Гіпертермічний синдром Hyperthermic syndrome

Фізична гіпертермія Physical hyperthermia

Перегрівання Overheating

Інфекційна гарячка Infectious fever

74 / 150
Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на безпліддя, порушення менструального циклу, хронічну ановуляцію та полікістоз яєчників. Під час бімануального обстеження з обох сторін виявлено збільшені яєчники щільної консистенції, розмірами 5х6 см. Ці ж дані підтверджено при УЗД. Під час гістологічного дослідження виявлено потовщену фіброзну капсулу яєчника, що вкриває незліченні кістозні фолікули, вистелені гранульозними клітинами з гіперпластичною лютеїновою внутрішньою оболонкою (текою). Жовтих тіл немає. Що спричинило цей стан у пацієнтки? A 32-year-old patient complains of infertility, irregular menstrual cycle, chronic anovulation and polycystic ovaries. During a bimanual examination, enlarged ovaries of a dense consistency, 5x6 in size, were found on both sides see. The same data were confirmed by ultrasound. Histological examination revealed a thickened fibrous capsule of the ovary covering countless cystic follicles lined by granulosa cells with a hyperplastic luteal inner membrane (theca). There are no corpora lutea. What caused this condition in the patient?

Синдром полікістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя) Polycystic ovary syndrome (Stein-Leventhal syndrome)

Хронічний двосторонній аднексит Chronic bilateral adnexitis

Передменструальний синдром Premenstrual syndrome

Андробластома яєчників Androblastoma of the ovaries

75 / 150
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі, що посилюється вночі. Під час огляду на шкірі виявлено тоненькі смужки сірого кольору та дрібний висип. Який імовірний збудник цього захворювання? A patient came to the doctor complaining of itching between the fingers and on the stomach, which worsens at night. During the examination, thin gray stripes and a small rash were found on the skin. What is the likely causative agent of this disease?

Sarcoptes scabiei Sarcoptes scabiei

Ornitodorus papillipes Ornitodorus papillipes

Ixodes persulcatus Ixodes persulcatus

Ixodes ricinus Ixodes ricinus

76 / 150
На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється решта клітин ектодерми? In the third week of embryogenesis, the central part of the cells of the epiblast (ectoderm) bends and the process of neurulation begins. In what direction does the rest of the cells of the ectoderm differentiate?

Шкіра Skin

Кишки Intestines

Соміти Somites

Хорда Horde

77 / 150
У пацієнтки під час обстеження клітин слизової оболонки щоки не знайдено статевого хроматину. Визначте ймовірне захворювання у пацієнтки. No sex chromatin was found in the patient during the examination of the cells of the mucous membrane of the cheek. Determine the probable disease in the patient.

Хвороба Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner disease

Трисомія X Trisomy X

Хвороба Вільсона-Коновалова Wilson-Konovalov disease

Синдром Дауна Down Syndrome

78 / 150
Пацієнтці віком 30 років, яка перебуває на 32 тижні вагітності, у складі комплексної терапії виразкової хвороби шлунка лікар призначив антибіотик. Який із наведених нижче препаратів можна рекомендувати у разі виникнення такого ускладнення? A 30-year-old patient who is 32 weeks pregnant was prescribed an antibiotic as part of complex therapy for gastric ulcer disease. Which of the following drugs can be recommended in case of such a complication?

Азитроміцин Azithromycin

Тетрациклін Tetracycline

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Левоміцетин Levomycetin

79 / 150
Під час експерименту на клітину подіяли тетраетиламонієм, який блокує калієві іоноселективні канали. Як це позначиться на мембранному потенціалі? During the experiment, the cell was exposed to tetraethylammonium, which blocks potassium ion-selective channels. How will this affect the membrane potential?

Потенціал спокою зникне Rest potential will disappear

Потенціал дії не виникне Action potential will not occur

Потенціал спокою не зміниться Resting potential will not change

Потенціал спокою збільшиться Rest potential will increase

80 / 150
Пацієнт віком 60 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Для якого захворювання характерні ці симптоми? A 60-year-old patient consulted a doctor with complaints of joint pain. An increase in the concentration of C-reactive protein and oxyproline was detected in the patient's blood serum. Which disease is characterized by these symptoms?

Ревматизм Rheumatism

Цукровий діабет Diabetes

Подагра Gout

Гепатит Hepatitis

81 / 150
У пацієнта з ознаками недостатності мітрального клапана в анамнезі відзначалися напади ревматизму, які супроводжувалися запальними явищами в суглобах. Яке з патологічних явищ у цього пацієнта належить до категорії патологічний стан? A patient with signs of mitral valve insufficiency had a history of attacks of rheumatism, which were accompanied by inflammatory phenomena in the joints. Which of the pathological phenomena in this patient belongs to the category of pathological condition?

Недостатність мітрального клапана Mitral valve insufficiency

Ревмокардит Rheumacarditis

Запалення суглобів Inflammation of joints

Ревматизм Rheumatism

Артрит Arthritis

82 / 150
Пацієнт упродовж 15 років хворіє на бронхіальну астму. Які зміни лейкоцитарної формули у пацієнта може спричинити це захворювання? The patient has been suffering from bronchial asthma for 15 years. What changes in the patient's leukocyte formula can cause this disease?

Еозинофілію Eosinophilia

Зсув лейкоцитарної формули вліво Leukocyte formula shift to the left

Лейкоцитоз Leukocytosis

Лейкопенію Leukopenia

83 / 150
Відомо, що ацетилсаліцилова кислота та глюкокортикоїди мають виражену протизапальну дію. Укажіть на синтез яких біологічно активних речовин не впливає ацетилсаліцилова кислота на відміну від глюкокортикоїдів. It is known that acetylsalicylic acid and glucocorticoids have a pronounced anti-inflammatory effect. Indicate the synthesis of which biologically active substances are not affected by acetylsalicylic acid, unlike glucocorticoids.

Лейкотрієнів Leukotrienes

Простациклінів Prostacyclins

Тромбоксанів Thromboxanes

Простагландинів F Prostaglandins F

84 / 150
Потенціал спокою був підвищений відповідно до активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини. Які канали активовані? The resting potential was increased according to the activation of the ion channels of the outer membrane of the excitable cell. Which channels are activated?

Калієві Potassium

Кальцієві Calcium

Натрієві Sodium

Хлорні Chlorni

85 / 150
У пацієнтки віком 49 років після тривалого стояння набрякли ноги. Яка ймовірна причина виникнення набряків? A 49-year-old female patient has swollen legs after standing for a long time. What is the likely cause of swelling?

Підвищення гідростатичного тиску крові у венах Increased hydrostatic pressure of blood in the veins

Зменшення гідростатичного тиску крові у венах Reduction of hydrostatic blood pressure in veins

Збільшення онкотичного тиску плазми крові Increased blood plasma oncotic pressure

3меншення гідростатичного тиску крові в артеріях 3decrease in hydrostatic blood pressure in arteries

86 / 150
Під час гематологічного дослідження крові пацієнта, отримано такі результати: еритроцити - 2,8*10^12/л, НЬ - 80 г/л, КП - 0,85, ретикулоцити - 0,1%, тромбоцити - 160 тис. в мкл, лейкоцити - 60 • 10^9, базофіли - 2%, еозинофіли - 8%, промієлоцити - 5%, мієлоцити-5%, юні - 16%, паличкоядерні – 20% , сегментоядерні - 34%, лімфоцити - 5%, моноцити - 5%. Про яку форму патології крові свідчать ці результати дослідження? During the hematological examination of the patient's blood, the following results were obtained: erythrocytes - 2.8*10^12/l, Hb - 80 g/l, CP - 0 .85, reticulocytes - 0.1%, platelets - 160 thousand in μl, leukocytes - 60 • 10^9, basophils - 2%, eosinophils - 8%, promyelocytes - 5%, myelocytes - 5%, young - 16% , rod nuclear - 20%, segmentonuclear - 34%, lymphocytes - 5%, monocytes - 5%. What form of blood pathology do these research results indicate?

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Гіпопластична анемія Hypoplastic anemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Недиференційований лейкоз Undifferentiated leukemia

Гострий мієлолейкоз Acute myelogenous leukemia

87 / 150
На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можливо визначити в кожного з вищенаведених типів клітин? The histological preparation shows three neurons: pseudounipolar, bipolar and multipolar. How many axons can be determined in each of the above cell types?

Один One

Чотири Four

Два Two

Жодного None

88 / 150
Під час хірургічного лікування стегнової грижі лікар виділяє поверхневий отвір стегнового каналу. Яка анатомічна структура його утворює? During the surgical treatment of a femoral hernia, the doctor selects the surface opening of the femoral canal. What anatomical structure forms it?

Hiatus saphenus Hiatus saphenus

Fossa femoralis Fossa femoralis

Arcus iliopectineus Arcus iliopectineus

Fascia pectinea Fascia pectinea

89 / 150
За клінічними показниками пацієнту призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат? According to clinical indicators, the patient was prescribed pyridoxal phosphate. For the correction of which processes is this drug recommended?

Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот Transamination and decarboxylation of amino acids

Окисного декарбоксилювання кетокислот Oxidative decarboxylation of ketoacids

Дезамінування пуринових нуклеотидів Deamination of purine nucleotides

Синтезу білка Protein synthesis

Синтезу пуринових і піримідинових основ Synthesis of purine and pyrimidine bases

90 / 150
У пацієнта відбувся напад бронхоспазму. Які мембранні циторецептори гладеньких мʼязів бронхів треба стимулювати для покращення стану пацієнта? The patient had an attack of bronchospasm. Which membrane cytoreceptors of bronchial smooth muscles should be stimulated to improve the patient's condition?

бета-адренорецентори beta-adrenoreceptors

Н2-гістамінові репентори H2-histamine repentors

альфа-адренорецентори alpha-adrenoreceptors

Н-холінорецентори H-cholinergic receptors

91 / 150
Під час падіння із висоти пацієнт отримав перелом стегнової кістки. Який препарат треба призначити для зняття больового синдрому? During a fall from a height, the patient suffered a femur fracture. What drug should be prescribed to relieve pain?

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Димедрол Diphenhydramine

Ацетилсаліцилову кислоту Acetylsalicylic acid

Пентамін Pentamine

92 / 150
Молекула зрілої інформаційної РНК має меншу довжину, ніж відповідний ген молекули ДНК. Неінформативна послідовність нуклеотидів про-іРНК видаляється під час процесингу. Укажіть назву цих ділянок. The mature messenger RNA molecule has a shorter length than the corresponding gene of the DNA molecule. The non-informative pro-mRNA nucleotide sequence is removed during processing. Specify the name of these regions.

Інтрони Introns

Транскриптони Transcriptons

Мутони Mutons

Екзони Exons

Кластери Clusters

93 / 150
Під час адаптації до перебування в горах, в еритроцитах зростає синтез 2,3-дифосфогліцерату. Що стимулює ця речовина в організмі людини? During adaptation to being in the mountains, the synthesis of 2,3-diphosphoglycerate increases in erythrocytes. What does this substance stimulate in the human body?

Дисоціацію оксигемоглобіну Dissociation of oxyhemoglobin

Утворення оксигемоглобіну Formation of oxyhemoglobin

Тканинне дихання Tissue respiration

Окисне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

94 / 150
У пацієнтки віком 45 років, якій діагностовано пієлонефрит, лікар виявив стійку артеріальну гіпертензію. Який механізм виникнення цього стану? In a 45-year-old patient diagnosed with pyelonephritis, the doctor found persistent arterial hypertension. What is the mechanism of this condition?

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Активація процесів ацидогенезу і амоніогенезу в нирках Activation of acidogenesis and ammonogenesis processes in the kidneys

Активізація синтезу ангіотензинази в тканинах нирки Activation of angiotensinase synthesis in kidney tissues

Активація центральних холінергічних механізмів Activation of central cholinergic mechanisms

95 / 150
До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка віком 22 роки зі скаргами на гнійне висипання на обличчі та спині. Із анамнезу відомо, що у неї виявлено Н.pylori. Враховуючи таку супутню патологію, лікар призначив антибактеріальний препарат, який буде діяти як на збудників інфекцій мʼяких тканин, так і на H. pylori. Який антибактеріальний препарат призначив лікар? A 22-year-old patient turned to a dermatologist with complaints of a purulent rash on her face and back. From the anamnesis, it is known that she had N. pylori. Given that accompanying pathology, the doctor prescribed an antibacterial drug that will act both on pathogens of soft tissue infections and on H. pylori. What antibacterial drug did the doctor prescribe?

Кларитроміцин Clarithromycin

Озельтамівір Oseltamivir

Флуконазол Fluconazole

Ізоніазид Isoniazid

96 / 150
Пацієнту із цукровим діабетом другого типу лікар призначив пероральний препарат, який разом із гіпоглікемічним ефектом також має гіпохолестеринемічну дію. Препарат відноситься до похідних сульфонілсечовини. Укажіть цей препарат. The doctor prescribed an oral drug to a patient with type 2 diabetes, which, along with a hypoglycemic effect, also has a hypocholesterolemic effect. The drug belongs to sulfonylurea derivatives. Specify this drug.

Глібенкламід Glibenclamide

Новокаїнамід Novocaineamide

Акарбоза Acarbose

Інсулін Insulin

Преднізолон Prednisone

97 / 150
У пацієнта, який довгий час незбалансовано харчувався, уживав малу кількість білка, розвинулася жирова інфільтрація печінки. Відсутність якої речовини в їжі призвела до цього стану? A patient who had an unbalanced diet for a long time, consumed a small amount of protein, developed fatty infiltration of the liver. The lack of which substance in the food led to this condition?

Метіонін Methionine

Оцтова кислота Acetic acid

Біотин Biotin

Холестерин Cholesterol

Аланін Alanine

98 / 150
Під час аутопсії тіла пацієнта з діагнозом: мієломна хвороба, який помер з явищами серцевої недостатності, виявлено збільшене в розмірах серце з розширеними порожнинами. Міокард блідий, має щільну консистенцію і воскоподібний блиск. Мікроскопічно під час забарвлення конго-рот визначається позитивна реакція. Для якої патології серця характерні такі результати дослідження? During the autopsy of the body of a patient with a diagnosis of myeloma, who died with symptoms of heart failure, an enlarged heart with enlarged cavities was found. The myocardium is pale, has a dense consistency and a waxy sheen. Microscopically, a positive reaction is determined when staining the congo-mouth. For what pathology of the heart are these research results characteristic?

Сальне серце Fat heart

Ожиріння серця Obesity of the heart

Гіпертензивне серце Hypertensive heart

99 / 150
Пацієнту встановлено діагноз: виразкова хвороба шлунка із підвищеною кислотністю. Під час ендоскопічного та бактеріологічного досліджень виділено бактерії роду Helicobacter. Завдяки якій своїй властивості ці мікроорганізми не гинуть у кислому середовищі шлунка? The patient was diagnosed with peptic ulcer disease with increased acidity. During endoscopic and bacteriological examinations, bacteria of the genus Helicobacter were isolated. Due to which properties these microorganisms do not die in an acidic environment stomach?

Уреазній активності Urea activity

Здатності утворювати капсулу Capsule forming abilities

Стійкості до ванкоміцину Vancomycin resistance

Оксидазній активності Oxidase activity

100 / 150
Група дослідників, що вивчають фізіологію серця, виявили, що надмірне розтягнення передсердь серця веде до зниження реабсорбції натрію в дистальному звивистому канальці та підвищення швидкості клубочкової фільтрації. Що із перерахованого є ймовірною причиною фізіологічних змін, виявлених дослідниками? A group of researchers studying cardiac physiology found that overdistension of the heart's atria leads to a decrease in sodium reabsorption in the distal convoluted tubule and an increase in the glomerular filtration rate. Which of the following is the likely cause of the physiological changes identified by the researchers?

Натрійуретичний гормон Natriuretic hormone

Ренін Renin

Ангіотензин Angiotensin

Вазопресин Vasopressin

101 / 150
Під час дослідження біоптату виявлено гранульому, що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів із пінистою цитоплазмою (клітини Мікуліча) та великої кількості галінових куль. Для якого захворювання характерні такі показники? During the examination of the biopsy, a granuloma consisting of lymphocytes, plasma cells, macrophages with foamy cytoplasm (Mikulich cells) and a large number of branchial spheres was found. Which diseases are characteristic such indicators?

Риносклероми Rhinoscleromas

Сифілісу Syphilis

Туберкульозу Tuberculosis

Актиномікозу Actinomycosis

102 / 150
До приймального відділення шпиталізовано пацієнта в непритомному стані. Обʼєктивно спостерігається: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання ускладнене, відзначається періодичність дихання за типом Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Встановлено діагноз: отруєння морфіном. Який препарат треба застосувати в якості антагоніста? An unconscious patient was hospitalized in the receiving department. Objectively observed: the skin is cold, the pupils are narrowed, breathing is difficult, the periodicity of breathing according to the Cheyne-Stokes type is noted, blood pressure is reduced , the bladder is full. The diagnosis is established: morphine poisoning. What drug should be used as an antagonist?

Налоксон Naloxone

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Унітіол Unithiol

Бемегрид Bemegrid

103 / 150
Лікар вимірює зовнішні розміри таза та визначає відстань між великими вертлюгами стегнових кісток. Який розмір визначив лікар? The doctor measures the external dimensions of the pelvis and determines the distance between the greater trochanters of the femurs. What size did the doctor determine?

Distantia intertrochanterica Distantia intertrochanterica

Distantia intercristalis Distantia intercristalis

Conjugata externa Conjugata externa

Diameter oblique Diameter oblique

104 / 150
Пацієнт віком 34 роки звернувся до лікаря-стоматолога із приводу зубного болю. Після видалення декількох зубів почалася кровотеча, що тривала понад 15 хвилин. Із анамнезу відомо: у пацієнта хронічний гепатит С. Яка ймовірна причина продовження кровотечі? A 34-year-old patient consulted a dentist about a toothache. After the extraction of several teeth, bleeding began, which lasted for more than 15 minutes. It is known from the anamnesis: the patient has chronic hepatitis C. What is the likely cause of continued bleeding?

Зниження вмісту фібриногену в крові Decreased fibrinogen content in the blood

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

- -

105 / 150
До інфекційного відділення шпиталізовано пацієнта із попереднім діагнозом: черевний тиф. Хворіє впродовж трьох днів. Температура - 39°С. Який метод лабораторної діагностики треба застосувати для підтвердження діагнозу? A patient with a preliminary diagnosis of typhoid fever was hospitalized in the infectious department. He has been sick for three days. The temperature is 39°C. What method of laboratory diagnostics should be used to confirm the diagnosis?

Виділення гемокультури Isolation of blood culture

Виділення уринокультури Urine culture selection

Серологічний метод Serological method

Виділення копрокультури Isolation of coproculture

106 / 150
У пацієнта, який отримав множинні травми під час ДТП, розвинувся шок із гострою нирковою недостатністю, у результаті чого він помер. Під час розтину тіла виявлено: обидві нирки збільшені в розмірах та набряклі; корковий шар блідо-сірий, мозковий - темно-червоний. Який патологічний процес спричинив ниркову недостатність A patient who sustained multiple injuries in a car accident developed shock with acute renal failure and died. Autopsy revealed: both kidneys enlarged in size and swollen; the cortical layer is pale gray, the brain is dark red. What pathological process caused the renal failure

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гідронефроз Hydronephrosis

Амілоїдоз Amyloidosis

107 / 150
Для зменшення суглобового болю пацієнтка прийняла одночасно по таблетці парацетамолу та диклофенаку натрію. Який вид взаємодії ліків використала пацієнтка для самолікування? To reduce joint pain, the patient took a tablet of paracetamol and diclofenac sodium at the same time. What type of drug interaction did the patient use for self-medication?

Адитивний синергізм Additive Synergism

Антагонізм неконкурентний Antagonism is non-competitive

Синергоантагонізм Synergoantagonism

Антагонізм конкурентний Antagonism is competitive

108 / 150
Пацієнт екстрено звернувся до лікаря із приводу численних укусів, отриманих від собаки. Який матеріал треба направити до мікробіологічної лабораторії для дослідження та встановлення діагнозу: сказ? The patient urgently consulted a doctor about multiple bites received from a dog. What material should be sent to the microbiology laboratory for examination and diagnosis: rabies?

Мозок тварини, яка покусала пацієнта Brain of the animal that bit the patient

Спинномозкову рідину пацієнта Patient's cerebrospinal fluid

Парні сироватки пацієнта Pair patient sera

Мазок-відбиток з рогівки ока пацієнта Smear-imprint from the cornea of ​​the patient's eye

109 / 150
Цукровий діабет матері призвів до народження дитини з вродженими вадами опорнорухової, серцево-судинної та нервової систем. Вплив яких факторів спричинив розвиток діабетичної ембріопатії? The mother's diabetes led to the birth of a child with congenital defects of the locomotor, cardiovascular and nervous systems. What factors caused the development of diabetic embryopathy?

Тератогенних Teratogenic

Екзогенних Exogenous

Антропогенних Anthropogenic

Канцерогенних Carcinogenic

Мутагенних Mutagenic

110 / 150
Пацієнт із діагнозом: ревматоїдний артрит, декілька тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, а потім раптово припинив їх приймати. Яке ускладнення може виникнути в цьому разі? A patient with a diagnosis of rheumatoid arthritis took glucocorticosteroid drugs for several weeks and then suddenly stopped taking them. What complications can occur in this case?

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Загострення хронічних інфекційних процесів Aggravation of chronic infectious processes

Виразкування слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки Ulceration of the mucosa of the stomach and duodenum

Гіперглікемія Hyperglycemia

111 / 150
Під час дослідження фаз клітинного циклу, на одній із стадій мітозу клітина майже завершила поділ, а хромосоми, навколо яких починають формуватися ядра, деспіралізуються. Укажіть фазу клітинного циклу. During the study of the phases of the cell cycle, at one of the stages of mitosis, the cell has almost completed division, and the chromosomes, around which the nuclei begin to form, are spiraling. Specify the phase of the cell cycle.

Телофаза Telophase

- -

Профаза Prophase

Анафаза Anaphase

112 / 150
Яка сполука є кінцевим продуктом катаболізму пуринових нуклеотидів у людини? What compound is the final product of catabolism of purine nucleotides in humans?

Сечова кислота Uric acid

Пурин Purine

Алантоїн Allantoin

Ксантин Xanthine

Гіпоксантин Hypoxanthine

113 / 150
Під час розтину тіла померлого чоловіка виявлено, що речовина головного мозку та лімфатичних вузлів має темно-сірий колір, а печінка та селезінка значно збільшені. Гістологічно в них спостерігаються гемомеланоз і гемосидероз. Із анамнезу відомо про періодичні напади гарячки. Для якого захворования характерні такі патогістологічні зміни? During the autopsy of the dead man, it was found that the substance of the brain and lymph nodes has a dark gray color, and the liver and spleen are significantly enlarged. Histologically, hemomelanosis is observed in them and hemosiderosis. Periodic attacks of fever are known from the anamnesis. What disease is characterized by such pathohistological changes?

Малярія Malaria

Септицемія Septicemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Аддісонова хвороба Addison's disease

114 / 150
Під час розтину тіла пацієнта, який помер після абдомінальної операції, виявлено численні тромби у венах малого таза. Клінічно зафіксовано тромбоемболічний синдром. Де потрібно шукати тромбоемболи? During the autopsy of a patient who died after abdominal surgery, numerous thrombi were found in the veins of the small pelvis. Thromboembolic syndrome was clinically recorded. Where should one look for thromboemboli?

У легеневих артеріях In pulmonary arteries

У венах нижніх кінцівок In the veins of the lower limbs

У портальній вені In portal vein

У лівому шлуночку серця In the left ventricle of the heart

115 / 150
Під час аварії на виробництві пацієнт зазнав токсичного впливу калію ціаніду, що спричинило блокаду цитохромоксидази. До якого патологічного процесу це призвело? During an industrial accident, the patient was exposed to toxic effects of potassium cyanide, which caused blockade of cytochrome oxidase. What pathological process did this lead to?

Тканинної гіпоксії Tissue hypoxia

Дихальної гіпоксії Respiratory hypoxia

Гемічної гіпоксії Hemic hypoxia

Гіпоксичної гіпоксіяї Hypoxic hypoxia

Циркуляторної гіпоксії Circulatory hypoxia

116 / 150
Пацієнта госпіталізували до лікарні в коматозному стані. Із анамнезу відомо, що він хворіє на цукровий діабет другого типу впродовж 5 років. Обʼєктивно спостерігається: дихання шумне, глибоке, із рота відчувається запах ацетону. Уміст глюкози у крові становить 15,2 ммоль/л, кетонових тіл = 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі симптоми? The patient was admitted to the hospital in a comatose state. It is known from the anamnesis that he has been suffering from type 2 diabetes for 5 years. Objectively observed: breathing is noisy, deep, with the mouth smells of acetone. The blood glucose content is 15.2 mmol/l, ketone bodies = 100 μmol/l. Which complication of diabetes is characterized by such symptoms?

Кетоацидотичної коми Ketoacidotic coma

Гіперглікемічної коми Hyperglycemic coma

Гіперосмолярної коми Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічної коми Hypoglycemic coma

117 / 150
Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини - гормони. Із якого з нижченаведених білків у гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфін? The products of hydrolysis and modification of some proteins are biologically active substances - hormones. Lipotropin, corticotropin, melanotropin and endorphin are formed from which of the following proteins in the pituitary gland?

Проопіомеланокортин (ПОМК) Proopiomelanocortin (POMK)

Тиреоглобулін Thyroglobulin

Нейроглобулін Neuroglobulin

Нейростромін Neurostromin

118 / 150
Гострий герпетичний гінгівостоматит є найпоширенішою первинною інфекцією, яку спричиняє вірус простого герпесу першого типу. Який матеріал треба взяти лікарю-стоматологу для лабораторного підтвердження діагнозу? Acute herpetic gingivostomatitis is the most common primary infection caused by the herpes simplex virus type 1. What material should the dentist take for laboratory confirmation of the diagnosis?

Рідину з везикул Fluid from vesicles

Мокротиння Sputum

Слину Saliva

Сечу Urine

119 / 150
Унаслідок хронічних захворювань при розростанні сполучної тканини у паренхімі печінки (фіброз) спостерігається порушення циркуляції крові у класичних часточках. Який напрямок руху крові в таких часточках? As a result of chronic diseases, with the growth of connective tissue in the liver parenchyma (fibrosis), there is a violation of blood circulation in classical lobules. What is the direction of blood movement in such lobules?

Від периферії до центру From periphery to center

Від центру до периферії From center to periphery

Від основи до вершини From base to top

Від вершини до основи Top to base

120 / 150
У пацієнта під час огляду встановлено наявність атетозу та хореї. Яка структура ЦНС імовірно уражена? During the examination, the patient was diagnosed with athetosis and chorea. What structure of the central nervous system is likely to be affected?

Смугасте тіло Striped body

Довгастий мозок Olongate brain

Мозочок Cerebellum

Лімбічна система Limbic system

121 / 150
В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. У наслідок руйнування однієї зі структур головного мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру зруйновано? In an experiment on a dog, the structure of the central parts of the auditory sensory system was studied. As a result of the destruction of one of the structures of the brain, the dog lost its orientation reflex to sound signals. Which structure was destroyed?

Нижні горбки чотиригорбкового тіла Inferior tubercles of the quadrituberous body

Верхні горбки чотиригорбкового тіла Upper tubercles of quadrituberous body

Медіальні колінчасті тіла Medial geniculate bodies

Латеральні колінчасті тіла Lateral geniculate bodies

122 / 150
У дитини віком 12 років за 5 днів після захворювання на грип з'явився сильний головний біль, нудота, запаморочення та менінгеальні прояви. Дитина померла за добу після появи набряку мозку, що наростав. Під час розтину порожнини черепа виявлено: мʼякі мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору, звивини і борозни згладжені. Яке ускладнення грипу можна припустити в цьому разі? A 12-year-old child developed a severe headache, nausea, dizziness, and meningeal symptoms 5 days after contracting the flu. The child died a day after the onset of edema of the growing brain. During the dissection of the cranial cavity, the soft meninges were found to be swollen, full of blood, diffusely soaked with a bright red liquid, the gyri and furrows were smoothed. What complications of influenza can be assumed in this case?

Геморагічний менінгіт Hemorrhagic meningitis

Серозний менінгіт Serous meningitis

Крововилив у мозок Brain hemorrhage

Гнійний лептоменінгіт Suppurative leptomeningitis

123 / 150
На розтині легенева тканина має комірчастий вигляд через мішковидні та циліндричні розширення бронхів. Мікроскопічно у стінці цих бронхів спостерігається лейкоцитарна інфільтрація із переважанням нейтрофілів. Еластичні мʼязові волокна та хрящові пластини частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина має осередки запалення, поля фіброзу та склерозу судин і ознаки емфіземи. У серці On autopsy, the lung tissue has a cellular appearance due to bag-like and cylindrical expansions of the bronchi. Microscopically, leukocyte infiltration with a predominance of neutrophils is observed in the wall of these bronchi. Elastic muscle fibers and cartilage plates are partially destroyed and replaced by connective tissue. Adjacent lung tissue has foci of inflammation, fields of fibrosis and sclerosis of vessels and signs of emphysema. In the heart

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Пневмофіброз Pneumofibrosis

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

124 / 150
У дитини із хворобою Гірке спостерігаються сповільнений ріст і збільшення печінки та нирок. У крові знижений вміст глюкози та підвищений вміст жирів і сечової кислоти. Відсутність якого ферменту викликає цей вид глікогенозу? A child with Gierke's disease has slow growth and enlarged liver and kidneys. Blood glucose is low and fat and uric acid are high. Absence of which enzyme causes this condition glycogenosis?

Глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Фосфофруктокінази Phosphofructokinase

Глікогенсинтетази Glycogen synthetases

Печінкової фосфорилази Hepatic phosphorylase

125 / 150
У пацієнта віком 30 років, який шпиталізований із діагнозом: гострий гломерулонефрит, спостерігалася протеїнурія. Яке порушення спричинило це явище? A 30-year-old patient hospitalized with a diagnosis of acute glomerulonephritis had proteinuria. What disorder caused this phenomenon?

Підвищення проникності клубочкової мембрани Increased glomerular membrane permeability

Зниження кількості нефронів, що функціонують Decreasing number of functioning nephrons

Затримка виведення продуктів азотистого обміну Delayed excretion of products of nitrogen metabolism

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

126 / 150
Пацієнту, який займається мисливством, на підставі анамнезу та наявних клінічних симптомів, лікар встановив попередній діагноз: бубонна чума. Який механізм зараження при цій клінічній формі захворювання? On the basis of the anamnesis and the existing clinical symptoms, the doctor made a preliminary diagnosis of bubonic plague to a patient who is engaged in hunting. What is the mechanism of infection in this clinical form of the disease?

Трансмісивний Transmissive

Повітряно-крапельний Airdrop

Фекально-оральний Fecal-oral

Аліментарний Alimony

127 / 150
У пацієнта виявлено сліпоту кіркового походження. Тромбоз якої артерії в нього розвинувся? The patient was diagnosed with blindness of cortical origin. In which artery did he develop thrombosis?

Задньої мозкової Hindbrain

Задньої сполучної Back connector

Середньої мозкової Medium brain

Передньої ворсинчастої Front villous

128 / 150
У пацієнта віком 30 років, на електрокардіограмі виявлено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ? In a 30-year-old patient, an electrocardiogram showed a decrease in the amplitude of the R wave. What does this wave mean on the ECG?

Деполяризацію шлуночків Depolarization of the ventricles

Реполяризацію шлуночків Repolarization of the ventricles

Поширення збудження від передсердь до шлуночків Propagation of excitation from atria to ventricles

Електричну діастолу серця Electric heart diastole

129 / 150
Під час виконання оперативного втручання на колінному суглобі лікар повинен памʼятати про артерію, що віддає найбільшу кількість гілок для утворення артеріальної суглобової сітки. Укажіть цю артерію. When performing surgery on the knee joint, the doctor should remember the artery that gives the largest number of branches for the formation of the arterial articular network. Specify this artery.

A. poplitea A. poplitea

A. tibialis posterior A. tibialis posterior

A. femoralis A. femoralis

A. tibialis anterior A. tibialis anterior

130 / 150
У чотирирічної дитини спостерігаються гепатомегалія та гіпоглікемія. Біохімічним методом виявлено дефіцит глюкозо-6-фосфатази. Яке захворювання ймовірно у пацієнта? A four-year-old child has hepatomegaly and hypoglycemia. Glucose-6-phosphatase deficiency was detected by a biochemical method. What disease is the patient likely to have?

Хвороба Гірке Bitter disease

Хвороба Помпе Pompe's disease

Хвороба Тея-Сакса Tay-Sachs disease

Алкаптонурія Alkaptonuria

131 / 150
У пацієнта зупинилося дихання внаслідок травми в ділянці потилиці. Що могло стати причиною апное? The patient stopped breathing due to an injury in the back of the head. What could have caused the apnea?

Ушкодження довгастого мозку Damage of medulla oblongata

Розрив спинного мозку нижче п'ятого шийного сегмента Spinal cord rupture below the fifth cervical segment

Ушкодження мозочка Cerebellar damage

Розрив між середнім і довгастим мозком Gift between midbrain and medulla oblongata

132 / 150
Пацієнту з діагнозом: гострий інфаркт міокарда, призначено антикоагулянтну терапію. Вимірювання якого показника системи згортання крові потрібне в разі приймання гепарину, щоб попередити можливі ускладнення через його передозування? A patient with a diagnosis of acute myocardial infarction is prescribed anticoagulant therapy. Which index of the blood coagulation system should be measured when taking heparin to prevent possible complications due to its overdose?

Активованого часткового тромбопластинового часу Activated partial thromboplastin time

Концентрації фібриногену Fibrinogen concentrations

Міжнародного нормалізованого відношення International Normalized Ratio

ШОЕ SOE

Протромбінового часу Prothrombin time

133 / 150
У пацієнта виявлено змішану глистну інвазію: аскаридоз кишечника та трематодоз печінки. Який протигельмінтний препарат доцільно призначити у цьому разі? The patient has a mixed helminthic infestation: intestinal ascariasis and liver trematodes. What anthelmintic drug should be prescribed in this case?

Мебендазол Mebendazole

Хлоксил Chloxyl

Піперазину адипінат Piperazine adipinate

Пірантел Pyrantel

134 / 150
У пацієнта, який пройшов тривалий курс лікування глюкокортикоїдами, виявлено виразки у шлунку. Укажіть провідний механізм розвитку цієї патології. In a patient who underwent a long course of treatment with glucocorticoids, stomach ulcers were detected. Specify the leading mechanism of the development of this pathology.

Збільшення секреції та кислотності шлункового соку Increased secretion and acidity of gastric juice

Зниження гістаміну в слизовій оболонці шлунка Reduction of histamine in the gastric mucosa

Збільшення продукції простагландинів El, E2 Increased production of prostaglandins El, E2

Зниження тонусу парасимпатичної нервової системи Decreased tone of the parasympathetic nervous system

135 / 150
Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватися лише в клітинах, що вже інфіковані одним із нижченаведених вірусів. Укажіть цей вірус. Hepatitis D (delta agent) is a defective virus that can only replicate in cells already infected with one of the following viruses. Specify this virus.

Гепатиту В Hepatitis B

Етштейна-Барр Etstein-Barr

Гепатиту E Hepatitis E

Гепатиту А Hepatitis A

Імунодефіциту людини Human immunodeficiency

136 / 150
Пацієнту встановлено діагноз: водянка яєчка (гідроцеле). Яка оболонка яєчка утворює порожнину, усередині якої накопичується рідина? The patient is diagnosed with dropsy of the testicle (hydrocele). Which shell of the testicle forms a cavity inside which fluid accumulates?

Tunica vaginalis testis Tunica vaginalis testis

Fascia spermatica interna Fascia spermatica interna

Tunica albuginea Tunica albuginea

Tunica dartos Tunica dartos

137 / 150
Пацієнт віком 55 років прооперований із приводу гострого апендициту. 3а 5 днів після підняття з ліжка відчув нестачу повітря. У нього розвинувся різкий ціаноз обличчя. Пацієнт втратив свідомість. Після безрезультатної реанімації була констатовано смерть. На розтині виявлено тромбоемболію легеневого стовбура. Яке ймовірне джерело тромбоемболії? A 55-year-old patient was operated on for acute appendicitis. 3-5 days after getting out of bed, he felt a lack of air. He developed a sharp cyanosis of the face. The patient lost consciousness. After after fruitless resuscitation, death was declared. At autopsy, thromboembolism of the pulmonary trunk was revealed. What is the likely source of thromboembolism?

Тромбоз вен нижніх кінцівок Thrombosis of the veins of the lower extremities

Тромбоз брижових артерій Thrombosis of mesenteric arteries

Тромбоз у лівому шлуночку серця Thrombosis in the left ventricle of the heart

Тромбоз ворітної вени Portal vein thrombosis

138 / 150
Генний апарат людини містить близько 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл? The human genetic apparatus contains about 30,000 genes, and the number of antibody variants reaches millions. What mechanism is used for the formation of new genes responsible for the synthesis of so many antibodies?

Рекомбінація генів Gene recombination

Реплікація ДНК DNA Replication

Ампліфікація генів Gene Amplification

Репарація ДНК DNA Repair

139 / 150
Біотерорист надіслав у поштовому конверті порошок, що імовірно містить збудника сибірки. Яка властивість збудника сибірки робить його небезпечним упродовж тривалого часу? A bioterrorist sent a powder in a postal envelope that allegedly contains the anthrax pathogen. What property of the anthrax pathogen makes it dangerous for a long time?

Утворює спори Forms spores

Утворює протеїнову капсулу Forms a protein capsule

Утворює джгутики Forms flagella

Утворює полісахаридну капсулу Forms polysaccharide capsule

140 / 150
У пацієнта з ослабленим імунітетом, віком 36 років, діагностовано простий герпес слизової оболонки губ. Як компонент комплексної терапії лікар призначив йому препарат місцевого застосування, що має противірусну активність. Укажіть цей лікарський засіб. A 36-year-old immunocompromised patient was diagnosed with herpes simplex of the mucous membrane of the lips. As a component of complex therapy, the doctor prescribed him a topical drug with antiviral activity. Specify this medicine.

Ацикловір Acyclovir

Інтерферон Interferon

Тималін Tymalin

Ремантадин Remantadine

141 / 150
Під час розтину тіла чоловіка віком 67 років, виявлено ознаки фібринозного запалення в товстому кишечнику. Для якого захворювання характерні такі патологічні зміни? During the autopsy of the body of a 67-year-old man, signs of fibrinous inflammation were found in the large intestine. What disease is characterized by such pathological changes?

Дизентерїї Dysentery

Черевного тифу Typhoid

Холери Cholera

Амебіазу Amebiasis

Балантидіазу Balantidiasis

142 / 150
До інфекційної лабораторії надійшли випорожнення пацієнта з діагнозом холера. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно застосувати, щоб підтвердити чи спростувати цей діагноз? Stools from a patient with a diagnosis of cholera were received at the infectious disease laboratory. What method of microbiological diagnosis should be used to confirm or refute this diagnosis?

Бактеріологічний Bacteriological

Вірусологічний Virus

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

143 / 150
Аміак особливо токсичний для ЦНС людини. Укажіть головний шлях його знешкодження в нервовій тканині. Ammonia is especially toxic to the human central nervous system. Specify the main way of its neutralization in nervous tissue.

Синтез глутаміну Glutamine synthesis

Утворення парних сполук Formation of paired compounds

Синтез сечовини Urea synthesis

Трансамінування Transamination

Синтез солей амонію Synthesis of ammonium salts

144 / 150
Синдром Верніке-Корсакова зазвичай спостерігається у хронічних алкоголіків, харчовий раціон яких містить мало вітамінів, що спричиняє зниження активності транскетолази. Дефіцит якого вітаміну до цього призводить? Wernicke-Korsakoff syndrome is usually observed in chronic alcoholics whose diet contains few vitamins, which causes a decrease in transketolase activity. Which vitamin deficiency leads to this?

Тіаміну Thiamine

Кобаламіну Cobalamin

Ретинолу Retinol

Рибофлавіну Riboflavin

- -

145 / 150
Під час дослідження стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної речовини та кісткового мозку, а також утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються такі зміни? During the examination of the femur, chronic purulent inflammation of the compact substance and bone marrow, as well as the formation of sequestrations, were detected. In which disease do such changes develop?

Остеомієліт Osteomyelitis

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Ретикулосаркома Reticulosarcoma

Періостит Periostitis

- -

146 / 150
Стан вагітної жінки ускладнився токсикозом. Під час лабораторного обстеження виявлено кетонурію. Яка речовина зʼявилася в сечі пацієнтки? The pregnant woman's condition was complicated by toxicosis. During the laboratory examination, ketonuria was detected. What substance appeared in the patient's urine?

Ацетоацетат Acetoacetate

Лактат Lactate

Урати Urat

Креатинін Creatinine

147 / 150
Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба (АТ - 200/110 мм рт. ст.) серед препаратів комплексної терапії лікар призначив анаприлін (пропранолол). За 2 тижні після початку приймання цього лікарського засобу, пацієнт почав скаржитися на відчуття задухи та ускладнене дихання. Що є можливою причиною ускладнень і яку тактику потрібно вибрати в цій ситуації? The doctor prescribed anaprilin (propranolol) to a patient with a diagnosis of hypertension (blood pressure - 200/110 mm Hg) among the drugs of complex therapy. 2 weeks after after the start of taking this medicine, the patient began to complain of a feeling of suffocation and difficulty breathing. What is the possible cause of the complications and what tactics should be chosen in this situation?

Блокада бета2-адренореценторів. Призначити селективний бета1-адреноблокатор Blockade of beta2-adrenergic receptors. Prescribe a selective beta1-adrenoblocker

Блокада бета1-адренорецепторів. Призначити селективний бета2-адреноблокатор Blockade of beta1-adrenergic receptors. Prescribe a selective beta2-adrenergic blocker

Збудження М-холінорецепторів. Призначити атропін Stimulation of M-cholinergic receptors. Prescribe atropine

Міотропна бронхоспастична дія. Призначити еуфілін Myotropic bronchospastic action. Prescribe eufilin

Алергічна реакція. Приймання препарату відмінити, призначити антигістамінні засоби Allergic reaction. Stop taking the drug, prescribe antihistamines

148 / 150
За результатами аналізу ЕКГ треба визначити водія ритму серця. На підставі якого показника це можна зробити? According to the results of the ECG analysis, it is necessary to determine the driver of the heart rhythm. On the basis of which indicator can this be done?

Напрямок зубця Р P wave direction

Амплітуду зубця R R wave amplitude

Напрямок зубця R R wave direction

Напрямок зубця О O wave direction

Амплітуду зубця Р Amplitude of wave P

149 / 150
Пацієнту, якому діагностовано гастрит із підвищеною секрецією, лікар призначив блокатор протонної помпи. Яке фізіологічне обґрунтування цього призначення лікаря? The doctor prescribed a proton pump blocker to a patient diagnosed with gastritis with increased secretion. What is the physiological rationale for this doctor's prescription?

Знижується надходженя іонів Н+ у порожнину шлунка Inflow of H+ ions into the stomach cavity decreases

Блокується робота К+/Na+ помпи K+/Na+ pump is blocked

Знижується надходження іонів Н+ у парієтальні клітини Inflow of H+ ions into parietal cells decreases

Знижується метаболізм парієтальних клітин The metabolism of parietal cells decreases

- -

150 / 150
Пацієнтці з діагнозом: ішемічна хвороба серця, призначено ацетилсаліцилову кислоту. Синтез якої ендогенної речовини зумовлює антиагрегантну дію цього препарату? A patient diagnosed with coronary heart disease was prescribed acetylsalicylic acid. The synthesis of which endogenous substance determines the antiplatelet effect of this drug?

Тромбоксану А2 Tromboxane A2

Простагландину E1 Prostaglandin E1

Простагландину E2 Prostaglandin E2

Лейкотрієнів Leukotrienes

Простагландину I2 (простацикліну) Prostaglandin I2 (prostacyclin)