Крок 1 - Стоматологія 2022 (буклет)

1 / 150
Який метод мікробіологічної діагностики треба використати, щоб підтвердити або спростувати діагноз: холера? Which method of microbiological diagnosis should be used to confirm or refute the diagnosis: cholera?

Бактеріологічний Bacteriological

Вірусологічний Virus

Біологічний Biological

Бактеріоскопічннй Bacterioscopy

Алергічний Allergic

2 / 150
У десятирічної дитини виявлено гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі крові будуть спостерігатися у цьому разі? A ten-year-old child was diagnosed with helminthiasis. What changes in the leukocyte blood formula will be observed in this case?

Зросте кількість еозинофілів The number of eosinophils will increase

Зросте кількість тромбоцитів The number of platelets will increase

Зросте кількість еритроцитів The number of erythrocytes will increase

Зросте кылькысть сегментоядерних нейтрофілів The number of segmented neutrophils will increase

Зросте кількість базофілів The number of basophils will increase

3 / 150
Жінка з групою крові AB(O) Rh(-) вагітна вдруге рсзус-позитивним плодом. Після перших пологів резус-позитивним плодом імунопрофілактика не проводилася. Яке ускладнення може виникнути під час другої вагітності? A woman with AB(O) Rh(-) blood group is pregnant for the second time with an Rh-positive fetus. After the first delivery of an Rh-positive fetus, immunoprophylaxis was not carried out. What complications can occur during the second pregnancy?

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів плода Intravascular hemolysis of fetal erythrocytes

Маткова кровотеча Uterine bleeding

Передчасні пологи Premature birth

Внутрішньосуднний гемоліз еритроцитів матері Intravascular hemolysis of mother's erythrocytes

4 / 150
У підтриманні певної пози задіяні повільні скелетні м’язи, які мають значні резерви кисню. Яка речовина із нижченаведених бере участь в запасанні кисню у цих м'язах? Slow-twitch skeletal muscles that have significant reserves of oxygen are involved in maintaining a certain posture. Which of the following substances is involved in storing oxygen in these muscles?

Міоглобін Myoglobin

Гемоглобін Hemoglobin

Кальмодулін Calmodulin

Цитохром Cytochrome

Креатинфосфат Creatine Phosphate

5 / 150
В умовному експерименті дія токсичної речовини порушує механізм передавання нервового імпульсу. Яка структура забезпечує виконання цієї функції? In a conditional experiment, the action of a toxic substance disrupts the mechanism of nerve impulse transmission. What structure ensures the performance of this function?

Синапс Synapse

Нейролема Neurolema

Субстанція Ніссля Nissl substance

Нейрофібрили Neurofibrils

Мітохондрія Mitochondria

6 / 150
Пацієнту встановлено діагноз; гострий риногенний гайморит (запалення верхньощелепної пазухи). Як інфекція моїла проникнути в гайморову пазуху? The patient is diagnosed with acute rhinogenic sinusitis (inflammation of the maxillary sinus). How did the infection get into the maxillary sinus?

Крізь середній носовий хід Through the middle nasal passage

Крізь нижній носовий хід Through the lower nasal passage

Крізь передню черепну ямку Through the anterior cranial fossa

Крізь верхній носовий хід Through the upper nasal passage

Крізь середню черепну ямку Through the middle cranial fossa

7 / 150
У чоловіка спостерігаються збільшені і болючі суглоби, у сироватці крові виявлено підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений у пацієента? A man has enlarged and painful joints, an increased content of urates was detected in the blood serum. What substance metabolism is disturbed in the patient?

Пуринів Purynov

Холестерину Cholesterol

Фенілаланіну Phenylalanine

Глюкози Glucose

8 / 150
Пацієнту проведено хімічний аналіз слини з метою оцінювання її антибактеріальної активності. Який компонент слини відповідає за ці властивості? The patient underwent a chemical analysis of saliva to assess its antibacterial activity. What component of saliva is responsible for these properties?

Лізоцим Lysozyme

Амілаза Amylase

Холестерол Cholesterol

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Паротин Parotyn

9 / 150
У жінки з ендокринною патологією виявлено підвищення основного обміну на 15%. Збільшення продукування якого гормону може обумовлювати цей патологічний етап? In a woman with endocrine pathology, a 15% increase in basic metabolism was detected. An increase in the production of which hormone can cause this pathological stage?

Трийодтироніну Triiodothyronine

Соматостатину Somatostatin

Альдостерону Aldosterone

Глюкагону Glucagon

Тиреокальцитоніну Thyrocalcitonin

10 / 150
Під час розтину тіла чоловіка віком 76 років, який номер від серцево-судинної недостатності, у інтимі аорти виявлені об'ємні біло-жовті бляшки з дрібнозернистими аморфними масами в центрі, які заглиблюються в товщину стінки. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі патологічні зміни стінки аорти? During the autopsy of the body of a 76-year-old man, what is the number from cardiovascular insufficiency, voluminous white-yellow plaques with fine-grained amorphous masses were found in the intima of the aorta centers that go deep into the thickness of the wall. What stage of atherosclerosis is characterized by such pathological changes in the wall of the aorta?

Атероматозу Atheromatosis

Ліпосклерозу Liposclerosis

Атерокальцинозу Atherocalcinosis

Звиразкування Expression

Ліпоїдозу Lipoidosis

11 / 150
Пацієнту з діагнозом: ішемічна хвороба серця, для профілакіики тромбоутворення був при призначений лікарський засіб із фармакотерапевтичної групи нестероїдних протизапальних препаратів. Вкажіть цей лікарський іасіб. A patient with a diagnosis of coronary heart disease was prescribed a drug from the pharmacotherapeutic group of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the prevention of blood clots. Specify this drug and its name.

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Індометацнн Indometatsnn

Кислота мефенамова Mefenamic acid

Піроксикам Piroxicam

Ібупрофен Ibuprofen

12 / 150
Піддослідному собаці через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До підсилення секреції якого гормону це призведе? A weak solution of hydrochloric acid was injected into the duodenum of a test dog through a probe. This will lead to increased secretion of which hormone?

Секретину Secretin

Гастрину Gastrina

Гістаміну Histamine

Нейротензину Neurotensin

Холсцистокініну Cholecystokinin

13 / 150
Який полісахарид природного походження використовують як антикоагулянт? Which polysaccharide of natural origin is used as an anticoagulant?

Гепарин Heparin

Дерматансульфат Dermatan sulfate

Декстран Dextran

Хондроітинсульфат Chondroitin sulfate

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

14 / 150
У пацієнта виявили збільшення активності G-клітин шлунку. Які зміни травлення у шлунку при цьому виникають? In the patient, an increase in the activity of G-cells of the stomach was detected. What changes in digestion occur in the stomach?

Підвищення секреції гастрину Increased secretion of gastrin

Пригнічення моторики шлункау Inhibition of gastric motility

Утворення великої кількості слизу Making a lot of mucus

Зменшення кислотності Decreasing acidity

Зниження активності ферментів Decreased enzyme activity

15 / 150
Чоловік віком 35 років скаржиться на біль у ділянці печінки. З’ясовано, що хворий захоплюється риболовлею і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У фекаліях виявлені дуже маленькі яйця гельмінту, темного кольору, з кришечкою овальної форми Який вид гельмінтозу найімовірнипийу цьому разі? A 35-year-old man complains of pain in the area of ​​the liver. It was found that the patient is fond of fishing and often eats undercooked fish. Very small eggs were found in the feces helminth, dark in color, with an oval cap What type of helminthosis is most likely in this case?

Опісторхоз Opistorchosis

Парагонімоз Paragonimosis

Шистосомоз Schistosomiasis

Фасціольоз Fasciolosis

Дикроцеліоз Dicroceliosis

16 / 150
Кровотечу, що виникла у дитини після видалення зуба, не вдавалося зупинити упродовж 6 годин. Під час дослідження системи гемостазу виявлено різке зменшення вмісту VIII фактору зсідання крові. За яким типом успадковується це захворювання? Bleeding that occurred in a child after tooth extraction could not be stopped for 6 hours. During the examination of the hemostasis system, a sharp decrease in the content of blood clotting factor VIII was revealed. According to type is this disease inherited?

Зчеплене зі статевою хромосомою Linked to sex chromosome

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Полігонний Polygon

Неповне домінування Incomplete dominance

17 / 150
До комплексної терапії хворого на бронхопневмонію, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лікар включив муколітичний препарат, який деполімеризує мукопротеїди. Укажіть цей препарат. To the complex therapy of a patient with bronchopneumonia accompanied by a debilitating dry cough, the doctor included a mucolytic drug that depolymerizes mucoproteins. Specify this drug.

Ацетилцистсін Acetylcysteine

Кодеїн Codeine

Неодикумарин Neodicoumarin

Атенолол Atenolol

Строфантин Strophantin

18 / 150
У жінки виникла загроза передчасного переривання вагітності. З недостатністю якого гормону це пов’язано? A woman is at risk of premature termination of pregnancy. What hormone deficiency is this associated with?

Прогестерону Progesterone

Тестостерону Testosterone

Альдостерону Aldosterone

Окситоцину Oxytocin

Естрадіолу Estradiol

19 / 150
Пацієнтка, яка хворіє на бронхіальну астму, для лікування захворювання щоденно 3 рази на день приймала таблетки під язик. Через деякий час вона поскаржилася на тахікардію, біль у ділянці серця, запаморочення, зниження артеріального тиску, швидку втомлюваність. Який лікарський засіб приймала жінка? A patient suffering from bronchial asthma took tablets under the tongue 3 times a day to treat the disease. After some time, she complained of tachycardia, pain in the heart area , dizziness, low blood pressure, rapid fatigue. What medicine did the woman take?

Ізадрин Izadrin

Анаприлін Anaprilin

Адреналін Adrenaline

Дигітоксин Digitoxin

20 / 150
Під час тренувань спортсмени-підводники на тривалий час затримують дихання. З якою метою це робиться? During training, diver athletes hold their breath for a long time. What is the purpose of this?

Зниження чутливості нейронів дихального центру до СО2 Decreased sensitivity of respiratory center neurons to CO2

Зниження чутливості рецепторів розтягу легень Decreased sensitivity of lung stretch receptors

Підвищення чутливості нейронів дихального центру до О2 Increased sensitivity of respiratory center neurons to O2

Зниження чутливості нейронів дихального центру до О2 Decreased sensitivity of respiratory center neurons to O2

Підвищення чутливості нейронів дихального центру до СО2 Increased sensitivity of respiratory center neurons to CO2

21 / 150
У жінки віком 45 років через кілька років після переїзду до Закарпаття з’явилися слабкість, сонливість, апатія, зниження пам’яті, набряки. Після обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Нестача якого мікроелементу у воді та їжі може бути причиною цього захворювання? A 45-year-old woman developed weakness, drowsiness, apathy, memory loss, and edema several years after moving to Zakarpattia. After the examination, the diagnosis was made: endemic goiter. The lack of which trace element in water and food can be the cause of this disease?

Йоду Jodu

Кальцію Calcium

Фтору Fluorine

Заліза Iron

Магнію Magnesium

22 / 150
Водій віком ЗО років під час ДТП отримав черепно-мозкову травму. Він став скаржитися на спрагу та збільшення добової кількості сечі. Який відділ головного мозку в нього уражений? A 33-year-old driver suffered a brain injury during a traffic accident. He began to complain of thirst and an increase in the daily amount of urine. What part of his brain is affected?

Гіпоталамус Hypothalamus

Тім'яна частка мозку Parietal lobe of the brain

Мозочок Cerebellum

Ретикулярна формація Reticular Formation

Передня центральна звивина Anterior central gyrus

23 / 150
Розчин хлораміну Б широко застосовують у медичній практиці. Укажіть, яка фармакологічна дія відсутня у цього засобу. Chloramine B solution is widely used in medical practice. Specify which pharmacological action is absent from this agent.

Протиалергічна Anti-allergic

Сперматоцидна Spermatocidal

Дезодоруюча Deodorant

Знебарвлювальна Decolorizing

Антисептична Antiseptic

24 / 150
Вкажіть, який серцевий глікозид швидкої дії застосовують під час гострої серцевої недостатності. Indicate which fast-acting cardiac glycoside is used during acute heart failure.

Строфантин Strophantin

Валідол Validol

Кордіамін Cordiamine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Аміодарон Amiodarone

25 / 150
Для профілактики та лікування якого захворювання використовуються антитоксичної сироватки? For the prevention and treatment of which disease are antitoxic serums used?

Дифтерії Diphtheria

Туберкульозу Tuberculosis

Дизентерії Dysentery

Кашлюка Measles

Гонореї Gonorrhea

26 / 150
У людини спостерігається дефіцит вітаміну D, що призводить до недостатнього всмоктування: A person has a deficiency of vitamin D, which leads to insufficient absorption:

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

Заліза Iron

Води Water

Хлору Chlorine

27 / 150
У пацієнтки, яка хворіє на вторинний сифіліс, з’явилися вогнища депігментації шкіри у верхніх відділах спини. Яка патологія шкіри розвинулася у жінки? A patient suffering from secondary syphilis developed foci of skin depigmentation in the upper back. What skin pathology has developed in the woman?

Лейкодерма Leukoderma

Лейкоплакія Leukoplakia

Параксратоз Paraxratosis

Метаплазія Metaplasia

Дисплазія Dysplasia

28 / 150
Пацієнт скаржиться на біль під час жування, особливо, коли висуває нижню щелепу вперед і зміщує її у бік. Функція яких м’язів порушена? The patient complains of pain during chewing, especially when he pushes the lower jaw forward and moves it to the side. Which muscles are impaired?

Латеральних крилоподібних Lateral pterygoids

Жувальних Chewing

Щелепно-під'язикових Maxillohyoid

Медіальних крилоподібних Medial pterygoids

Скроневих Temples

29 / 150
На рибосомі відбувається трансляція. Рибосома дійшла до кодону УАА. Цей кодон у процесі біосинтезу поліпептиду не розпізнається жодною т-РНК, тому синтез поліпептидного ланцюга закінчився. Сигналом якого процесу є кодон УАА? Translation is taking place on the ribosome. The ribosome has reached the UAA codon. This codon in the process of polypeptide biosynthesis is not recognized by any t-RNA, so the synthesis of the polypeptide chain has ended. The signal of which process is there a UAA codon?

Термінації Terminations

Ініціації Initiations

Посттрансляційної модифікації Post-translational modification

Елонгації Elongations

30 / 150
Пацієнту віком 25 років для уточнення діагнозу треба зробити сіалографію привушної залози. Де розташований отвір, через який буде введена рентгеноконтрастна маса? A 25-year-old patient needs a sialography of the parotid gland to clarify the diagnosis. Where is the opening through which the radiopaque material will be injected?

На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd upper large canine tooth

На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd lower large canine tooth

На plica sublingualis On the plica sublingualis

На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd upper small canine tooth

На caruncula sublingualis On caruncula sublingualis

31 / 150
У пацієнта хронічний неврит трійчастого нерва. Який із травних процесів буде порушено найбільше у цьому разі? The patient has chronic neuritis of the trigeminal nerve. Which of the digestive processes will be most affected in this case?

Жування Chewing

Слиноутворення Salivation

Слиновиділення Salivation

Формування смакових відчуттів Formation of taste sensations

Ковтання Ingestion

32 / 150
Під час операції на щитоподібній залозі через захворювання на Базедову хворобу помилково були видалені паращитоподібні залози. У пацієнтки виникли судоми та тетанія. Обмін якого біоелементу було порушено? During thyroid surgery due to Basedov's disease, the parathyroid glands were mistakenly removed. The patient developed convulsions and tetany. The exchange of which bioelement was disturbed?

Кальцію Calcium

Калію Potassium

Магнію Magnesium

Заліза Iron

Натрію Sodium

33 / 150
Під час огляду порожнини рота у жінки віком 52 роки спостерігаються гіперемія, набряк та кровоточивість ясен нижньої щелепи. Різці нижньої щелепи мають рухомість ІІ ступеня, наявні зубо-ясенні кишені, під час натискування з-під слизової ясен виділяється жовто- зелений ексудат. Для якого захворювання характерні ці симптоми? During the examination of the oral cavity of a 52-year-old woman, hyperemia, swelling and bleeding of the gums of the lower jaw are observed. The incisors of the lower jaw have mobility of the II degree, dento-gingival pockets are present , when pressed, a yellow-green exudate is released from under the mucous membrane of the gums. For which disease are these symptoms characteristic?

Пародонтит Periodontitis

Періостит Periostitis

Остеомієліт Osteomyelitis

Стоматит Stomatitis

Періодонтит Periodontitis

34 / 150
Пацієнту зі злоякісною пухлиною для усунення нестерпного болю призначили наркотичний анальгетик. Який механізм знеболюючої дії цього лікарського засобу? A narcotic analgesic was prescribed to a patient with a malignant tumor to eliminate unbearable pain. What is the mechanism of pain-relieving action of this drug?

Активація опіатних рецепторів Activation of opiate receptors

Гальмування холінергічних рецепторів Inhibition of cholinergic receptors

Гальмувапня серотонінергічних рецепторів Inhibition of serotonergic receptors

Гальмування гістамінергічних рецепторів Inhibition of histaminergic receptors

Активація В2-дофамінових рецепторів Activation of B2-dopamine receptors

35 / 150
Звуження великої судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка серця. Яка судина зазнала патологічних змін? Narrowing of a large vessel caused deterioration of blood flow from the left ventricle of the heart. Which vessel underwent pathological changes?

Аорта Aorta

Нижня порожниста вена Inferior vena cava

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Легенева вена Pulmonary vein

Легеневий стовбур Pulmonary trunk

36 / 150
Після видалення зуба у чоловіка віком 40 років відбулася активна регенерація ранової поверхні. Враховуючи функції органсл клітини, визначте, які з них найперші забезпечили процес регенерації. After the removal of a tooth in a 40-year-old man, active regeneration of the wound surface took place. Considering the functions of organelles, determine which of them were the first to ensure the regeneration process.

Рибосоми Ribosomes

Пероксисоми Peroxisomes

Лізосоми Lysosomes

Мітохондрії Mitochondria

37 / 150
Дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, часто розчухує ділянку анального отвору. Під час лабораторного досліджепня у зішкрібах із периаиальних складок дитини були виявлені гельмінти довжиною до 1 см, білого кольору. Який гельмінт спричинив такі симптоми у дитини? The child sleeps restlessly, grinds his teeth in his sleep, often scratches the area of ​​the anus. During a laboratory examination, helminths up to 1 cm long were found in scrapings from the child's periaal folds, white in color. What helminth caused such symptoms in the child?

Гострик Hostrik

Аскарида людська Human roundworm

Трихінела Trichinella

Ціп'як карликовий Dwarf creeper

Вугриця кишкова Intestinal acne

38 / 150
У препараті сполучної тканини, забарвленому гематоксиліном-еозином, спостерігаються ізогенні групи клітин, оточені базофільною міжклітинною речовиною. Волокнисті структури не виявлені. Яка це сполучна тканина? In the preparation of connective tissue stained with hematoxylin-eosin, isogenic groups of cells surrounded by basophilic intercellular substance are observed. Fibrous structures are not detected. What kind of connective tissue is this?

Гіалінова хрящова Hyaline cartilage

Пухка волокниста Fluffy fibrous

Еластична хрящова Elastic cartilage

Щільна волокниста Dense fibrous

Пластинчаста кісткова Squamous bone

39 / 150
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, під час якого збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед нижченаведених ті захворювання, за яких спостерігаються такі патологічні процеси. Quite often, the cause of acquired immunodeficiencies is an infectious lesion of the body, during which pathogens multiply directly in the cells of the immune system and destroy them. Choose from the following diseases that are observed such pathological processes.

Інфекційний мононуклеоз, СНІД Infectious mononucleosis, AIDS

Поліомієліт, гепатит А Polio, hepatitis A

Ку-гарячка, висипний тиф Ku fever, typhus

Туберкульоз, мікобактеріоз Tuberculosis, mycobacteriosis

Дизентерія, холера Dysentery, cholera

40 / 150
Пацієнт упродовж тривалого часу вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликало зниження апетиту, нудоту, пронос з гнилісним запахом випорожнень, схуднення. Яка побічна дія антибіотиків виникла у процесі лікування? The patient used broad-spectrum antibiotics for a long time, which caused a decrease in appetite, nausea, diarrhea with a putrid smell of feces, weight loss. What side effects of antibiotics occurred during the treatment ?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Алергічна реакція Allergic reaction

Гепатотоксична дія Hepatotoxic action

Нсфротоксична дія Nsfrotoxic action

Пряма подразнювальна дія Direct irritating action

41 / 150
На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері та плода виникає фізіологічний зв’язок. Який провізорний орган виконує цю функцію? At a certain stage of human ontogenesis, a physiological connection occurs between the circulatory systems of the mother and the fetus. What provisional organ performs this function?

Плацента Placenta

Жовтковий мішок Yolk Sac

Амніон Amnion

Алантоїс Allantois

Серозна оболонка Serous membrane

42 / 150
Під час обстеження порожнини рота у пацієнтки спостерігається гіперемія слизової оболонки щік, дна порожнини рота, м’якого та твердого піднебіння. Слизова оболонка тьмяна, з великою кількістю дрібних виразок, вкрита непрозорим слизом. Який імовірний діагноз? During the examination of the oral cavity, the patient has hyperemia of the mucous membrane of the cheeks, floor of the mouth, soft and hard palate. The mucous membrane is dull, with a large number of small ulcers , covered with opaque mucus. What is the likely diagnosis?

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Гнійний стоматит Purulent stomatitis

Гангренозний стоматит Gangrenous stomatitis

Катаральний стоматит Catarrhal stomatitis

Хронічний рсцидивуючий афтозний стоматит Chronic relapsing aphthous stomatitis

43 / 150
Під час аналізу крові лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що вона належить людині жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дають змогу зробити такий висновок? During the blood analysis, the laboratory doctor made an additional conclusion that it belongs to a female person. The peculiarities of the structure of which uniform elements make it possible to draw such a conclusion?

Нейтрофільних лейкоцитів Neutrophil leukocytes

Лімфоцитів Lymphocytes

Еритроцитів Erythrocytes

Базофільпих лейкоцитів Basophilic leukocytes

Моноцитів Monocytes

44 / 150
Під час розтину тіла шестимісячної дитини, яка померла внаслідок тривалого інфекційного захворювання, виявлено зменшення маси та розмірів тимусу. Під час мікроскопічного дослідження в тимусі виявлено атрофію часточок, значне зменшення кількості лімфоцитів, інверсію шарів, збільшення кількості тимічних тілець Який патологічний процес найімовірніше розвинувся в тимусі? During the autopsy of the body of a six-month-old child who died as a result of a long-term infectious disease, a decrease in the mass and size of the thymus was found. During a microscopic examination, lobular atrophy was found in the thymus, a significant decrease number of lymphocytes, inversion of layers, increase in the number of thymic bodies What pathological process most likely developed in the thymus?

Акцидентальна трансформація Accidental transformation

Агенезія тимусу Agenesis of the thymus

Тимома Timoma

Вікова інволюція Age involution

45 / 150
У якому внутрішньому органі відбувається біотрансформація (метаболічні перетворення) більшості лікарських речовин під час їх надходження в організм людини? In which internal organ does the biotransformation (metabolic transformation) of most medicinal substances take place during their entry into the human body?

Печінка Liver

Легені Lungs

Кишечник Intestine

Шкіра Skin

Нирки Kidneys

46 / 150
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунку в межах слизової оболонки. Укажіть, яким типом епітелію в нормі вистелена зсередини стінка шлунку. During the endoscopic examination, the doctor discovered a violation of the integrity of the stomach wall within the mucous membrane. Specify what type of epithelium normally lines the stomach wall from the inside.

Одношаровим призматичним залозистим Single-layer prismatic gland

Багатошаровим плоским незроговілим Multilayer flat non-keratinized

Псевдобагатошаровим Pseudomultilayered

Багатошаровим плоским зроговілим Multilayer flat keratinized

Перехідним Transient

47 / 150
На мікропрспараті серця представлені клітини прямокутної форми з центрально розташованим ядром та розвиненими міофібрилами, зв'язані між собою вставними дисками. Яка функція серця пов’язана з цими клітинами? On the heart microsection, there are rectangular cells with a centrally located nucleus and developed myofibrils, connected to each other by intercalated discs. What function of the heart is associated with these cells?

Скорочення серця Shortening of the heart

Ендокринна Endocrine

Захисна Protective

Регенераторна Regenerative

Проведення імпульсу Pulse conduction

48 / 150
Яка речовина в складі слини синтезується в слинних залозах та поза ними і надає слині густий слизовий характер? What substance in the composition of saliva is synthesized in the salivary glands and outside them and gives saliva a thick mucous character?

Муцин Mucin

Сульфати Sulfates

Амілаза Amylase

Мальтаза Maltase

Фосфати Phosphates

49 / 150
Для вправлення вивиху нижньої щелепи треба відвести її донизу. Наявність якої анатомічної структури обумовлює таку дію? In order to correct the dislocation of the lower jaw, it must be moved downwards. The presence of which anatomical structure causes this action?

Суглобового горбка скроневої кістки Articular tubercle of the temporal bone

Виросткового відростка нижньої щелепи Condylar process of the lower jaw

Нижньощелепної ямки скроневої кістки Mandibular fossa of the temporal bone

Вирізки нижньої щелепи Cuts of the lower jaw

50 / 150
У потерпілого після ДТП гематома спинного мозку супроводжується загрудинним болем, тахікардією і підвищенням артеріального тиску. Ураження яких сегментів спинного мозку є причиною такого стану пацієнта? After a traffic accident, the victim has a hematoma of the spinal cord accompanied by chest pain, tachycardia and increased blood pressure. Damage to which segments of the spinal cord is the cause of this condition of the patient?

Th1-Th5 Th1-Th5

L1-L3 L1-L3

C6-C8 C6-C8

S1-S3 S1-S3

51 / 150
Жінці, якій встановлено діагноз сифіліс, треба призначити лікування. З анамнезу пацієнтки відомо, що вона має алергію на препарати пеніцилінового ряду. Який антибіотик треба призначити у цьому разі? A woman diagnosed with syphilis should be prescribed treatment. It is known from the patient's history that she is allergic to penicillin drugs. What antibiotic should be prescribed in this case?'

Цефтріаксон Ceftriaxone

Ампіокс Ampiox

Аугментин Augmentin

Ампіцилін Ampicillin

Амоксицилін Amoxicillin

52 / 150
Для полоскання ротової порожнини пацієнту призначили лікарський засіб із групи інтрофуранів у таблетках для зовнішнього застосування. Який із нижченаведеннх препаратів був призначений хворому? The patient was prescribed a drug from the group of introfurans in tablets for external use to rinse the mouth. Which of the following drugs was prescribed to the patient?

Фурацилів Furaciliv

Фурагін Furagin

Фуроссмід Furossmid

Фурадонін Furadonin

Фуразолідон Furazolidone

53 / 150
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну під час інфільтраційної анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект? Adrenaline is used to prolong the action of novocaine during infiltration anesthesia. What action of adrenaline is associated with this effect?

Звуження судин Vascular narrowing

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників Suppression of functions of nerve endings and conductors

Пригнічення тканинних естераз Inhibition of tissue esterases

Розширення судин Vascular expansion

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС Potentiation of the action of novocaine at the level of the central nervous system

54 / 150
До клініки госпіталізовано пацієнта, який має сильний головний біль, ригідність м’язів потилиці, повторне блювання, біль під час перкусії черепа, підвищену чутливість до світлових подразників. Установлено попередній діагноз: менінгіт. Для підтвердження діагнозу призначено проведення спинномозкової пункції. Визначте анатомічне місце її проведення. A patient was admitted to the clinic with a severe headache, stiffness of the muscles of the back of the head, repeated vomiting, pain during skull percussion, increased sensitivity to light stimuli. Established preliminary diagnosis: meningitis. To confirm the diagnosis, a spinal tap is prescribed. Determine the anatomical place of its performance.

Між 3 і 4 поперековими хребцями Between the 3rd and 4th lumbar vertebrae

Між 12 грудним і 1 поперековим хребцями Between 12 thoracic and 1 lumbar vertebrae

Між 1 і 2 поперековими хребцями Between 1 and 2 lumbar vertebrae

Між 11 і 12 грудними хребцями Between the 11th and 12th thoracic vertebrae

Між 5 поперековим хребцем і основою крижів Between the 5th lumbar vertebra and the base of the sacrum

55 / 150
Пацієнтка, якій діагностовано ішемічну хворобу серця, отримувала антиангінальний препарат. Він має такі властивості: розширює вінцеві артерії та периферичні судини (артеріальні й венозні), зменшує погребу міокарда в кисні, поліпшує ендокардіальний кровообіг. Укажіть цей лікарський засіб. A patient diagnosed with coronary heart disease received an anti-anginal drug. It has the following properties: expands coronary arteries and peripheral vessels (arterial and venous), reduces myocardial oxygen, improves endocardial blood circulation. Specify this drug.

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Еуфілін Euphilin

Дибазол Dibazol

Папаверин Papaverine

Валідол Validol

56 / 150
Під час розтину трупа чоловіка віком 46 років, який тривалий час хворів на хронічний бронхіт, виявлено, що легені збільшені в об’ємі, не спадаються, підвищеної повітряності, бліді, тістоподібної консистеніцї, ріжуться з хрускотом. Під час мікроскопічного дослідження встановлено, що на всіх ділянках легень проксимальні відділи ацинусів різко розширені, стінки альвеол стоншені, капіляри в них недокрівні. Якій клініко-морфологічній формі емфіземи відповідає така морфологічна картина? During the autopsy of a 46-year-old man who had been suffering from chronic bronchitis for a long time, it was found that the lungs were enlarged in volume, did not collapse, had increased airiness, pale, dough-like consistency, cut with a crunch. During a microscopic examination, it was established that in all parts of the lungs, the proximal parts of the acini are sharply expanded, the walls of the alveoli are thinned, and the capillaries in them are insufficient. What clinical and morphological form of emphysema corresponds to this morphological picture?

Хронічній дифузній обструктивній Chronic diffuse obstructive

Старечій Old

Хронічній вогнищевій Chronic foci

Ідіопатичній Idiopathic

Вікарній Vicar

57 / 150
Під час операції на головному мозку подразнення кори великих півкуль викликало у пацієнта тактильні та температурні відчуття. Яку звивину подразнювали? During brain surgery, stimulation of the cortex of the large hemispheres caused tactile and temperature sensations in the patient. Which gyrus was stimulated?

Постцентральну Postcentral

Прецентральну Precentral

Парагіпокампальну Parahippocampal

Верхню латеральну Upper lateral

Поясну I'll explain

58 / 150
Під час обстеження головного мозку на комп'ютерному томографі лікар виявив пухлину, що локалізується на ділянці нижнього слиновидільного ядра. Який це відділ головного мозку? During the examination of the brain on a computer tomography, the doctor found a tumor localized in the area of ​​the lower salivary nucleus. What part of the brain is this?

Довгастий мозок Olongate brain

Проміжний мозок Midbrain

Мозочок Cerebellum

Середній мозок Average brain

Міст Bridge

59 / 150
У травмованого чоловіка рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою витікає кров. Яка судина пошкоджена? The injured man has a wound in the temporal area, from which blood flows in a bright red stream. Which vessel is damaged?

А. temporalis superficialis A. temporalis superficialis

A. auricularis posterior A. auricularis posterior

A. occipitalis A. occipitalis

A. maxillaris A. maxillaris

А. facialis A. facialis

60 / 150
Яка кислота - проміжний продукт циклу трикарбонових кислот — бере участь у зв’язуванні іонів кальцію? Which acid - an intermediate product of the tricarboxylic acid cycle - is involved in the binding of calcium ions?

Лимонна Lemon

Янтарна Amber

Яблучна Apple

Оцтова Vinegar

61 / 150
Пацієнт з діагнозом: цукровий діабет після введення інсуліну втратив свідомість, виникли судоми. Який імовірний результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру у цьому разі? A patient with a diagnosis of diabetes after the administration of insulin lost consciousness, had convulsions. What is the likely result of a biochemical blood test for sugar content in this case?

1.5 ммоль/л 1.5 mmol/l

8 ммоль/л 8 mmol/l

33 ммоль/л 33 mmol/l

10 ммоль/л 10 mmol/l

5.5 ммоль/л 5.5 mmol/l

62 / 150
У пацієнта об’єктивно спостерігається: права носогубна складка розгладжена, права очноямкова щілина розширена (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають утруднення під час розмови та вживання їжі (їжа застрягає між щокою і зубами). Який нерв уражено? The patient is objectively observed: the right nasolabial fold is smoothed, the right orbital fissure is widened (it cannot be closed during squinting, because the eyelids do not close), there are difficulty speaking and eating (food gets stuck between the cheek and teeth). Which nerve is affected?

N. facialis dexter N. facialis dexter

N. glossopharyngeus sinister N. glossopharyngeus sinister

N. trigeminus dexter N. trigeminus dexter

N. vagus dexter N. vagus dexter

N. abducens dexter N. abducens dexter

63 / 150
У чоловіка, якому діагностовано: глосит, на язиці спостерігається зникнення сосочків, почервоніння та печіння. Під час лабораторного аналізу крові виявлено: еритроцити — 2,2 1012/л, гемоглобін — 103 г/л, колірний показник — 1,4. Який вид анемії спостерігається у пацієнта? In a man diagnosed with: glossitis, there is a disappearance of papillae, redness and burning on the tongue. During a laboratory blood test, it was found: erythrocytes - 2.2 1012/l , hemoglobin — 103 g/l, color indicator — 1.4. What type of anemia is observed in the patient?

В12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

Залізодефіцитна Iron deficiency

Залізорефрактерна Iron refractory

α-таласемія α-thalassemia

β-таласемія β-thalassemia

64 / 150
За ЗО хвилин після лікування у лікаря-стоматолога на шкірі обличчя і слизовій рота пацієнта з’явилися червоні плями, що сверблять. Установлений діагноз: кропивниця. Яка з біологічно активних речовин, що викликають розширення судин та появу свербежу, виділяється при цьому типі алергічної реакції? Three itchy red spots appeared on the skin of the patient's face and oral mucosa 30 minutes after treatment by the dentist. The diagnosis was established: urticaria. Which biologically of active substances that cause dilation of blood vessels and the appearance of itching, is released in this type of allergic reaction?

Гістамін Histamine

Простагландин Е2 Prostaglandin E2

Брадикінін Bradykinin

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

Лсйкотрієн В4 Lsycotriene B4

65 / 150
Чоловік хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 12 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дає можливість ретроспективно (за попередні 4-8 тижнів до обстеження) оцінити рівень глікемії у пацієнта? A man has diabetes mellitus accompanied by fasting hyperglycemia over 12 mmol/l. The level of which blood plasma protein makes it possible retrospectively (for the previous 4-8 weeks before the examination ) assess the patient's glycemic level?

Глікозильованого гемоглобіну Glycosylated hemoglobin

Альбуміну Albumin

Цсрулоплазміну Csruloplasmin

С-реактивного білка C-reactive protein

Фібриногену Fibrinogen

66 / 150
У видаленій матці жінки віком 55 ро-ків патологоанатом у товщі міометрію виявив щільний вузол діаметром 5 см із чіткими межами. На розрізі тканина вузла волокниста, сіро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучків волокон. Мікроскопічно пухлина складається з гладком’язових клітин, що утворюють пучки різної товщини, які йдуть у різних напрямках, і прошарків місцями гіалінізованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулася у жінки? In the removed uterus of a 55-year-old woman, the pathologist found a dense nodule with a diameter of 5 cm with clear borders in the thickness of the myometrium. On the section, the tissue of the nodule is fibrous, gray-pink in color , with a chaotic arrangement of bundles of fibers. Microscopically, the tumor consists of smooth muscle cells that form bundles of different thickness, which go in different directions, and layers of hyalinized connective tissue in places. What kind of tumor developed in a woman?

Фіброміома Fibroid

Фіброма Fibroma

Міосаркома Myosarcoma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Рабдоміома Rhabdomyoma

67 / 150
Чоловік має високий зріст, великі кінцівки, відвислу нижню губу та великий ніс. Визначте, підвищення секреції якої залози у цього пацієнта. The man has a tall stature, large limbs, a drooping lower lip and a large nose. Determine the increased secretion of which gland in this patient.

Передньої частки гіпофіза Anterior lobe of the pituitary gland

Прищитоподібної Pythroid

Епіфіза Pinephysis

Щитоподібної Thyroid

68 / 150
Під час аналізу крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові тоді порушується у цьому разі? During a blood test, a reduced hemoglobin content was detected. What function of the blood is then disturbed in this case?

Транспорт газів Transport of gases

Транспорт поживних речовин Nutrient transport

Транспорт гормонів Transport of hormones

Зсідання Declination

Забезпечення імунітету Provide immunity

69 / 150
Який представник типу Членистоногі є переносником збудників бубонної чуми? Which member of the Arthropod type is a carrier of bubonic plague pathogens?

Блоха Flea

Клоп Bug

Комар Mosquito

Воша Lice

Москіт Mosquito

70 / 150
Який представник типу Членистоногі є переносником збудників бубонної чуми? Which member of the Arthropod type is a carrier of bubonic plague pathogens?

Блоха Flea

Клоп Bug

Воша Lice

Москіт Mosquito

Комар Mosquito

71 / 150
Під час бактсріоскопічного дослідження мазків спинномозкової рідини, забарвлених за Романовським-Гімзою, виявлено найпростіших у формі півмісяця з загостреними кінцями, блакитною цитоплазмою та рубіново-червовим ядром. Для збудника якого захворювання характерні ці ознаки? During bacterioscopic examination of smears of cerebrospinal fluid stained according to Romanovsky-Giemsa, protozoa in the shape of a crescent with pointed ends, blue cytoplasm and a ruby-worm nucleus were found. For the causative agent What disease are these symptoms characteristic of?

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Трипаносомоз Trypanosomosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

Амебіаз Amebiasis

Малярія Malaria

72 / 150
На зрізі лімфатичного вузла в мозкових тяжах виявлено велику кількість клітин із такою морфологією: розміри від 7 до 15 мкм, базофільна цитоплазма, ядро розташоване ексцентрично, з малюнком хроматину, що нагадує спиці в колесі. Відомо, що ці клітини - продуценти антитіл. Які клітини мають структуру? A large number of cells with the following morphology were found on a section of a lymph node in the brain cords: sizes from 7 to 15 μm, basophilic cytoplasm, nucleus located eccentrically, with a chromatin pattern, which resembles spokes in a wheel. These cells are known to be antibody producers. Which cells have a structure?

Плазмоцити Plasmocytes

Фібробласти Fibroblasts

Адипоцити (жирові клітини) Adipocytes (fat cells)

Тучні клітини Mast cells

Макрофаги Macrophages

73 / 150
Унаслідок пухлини гіпофіза під час рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому уражена? As a result of a tumor of the pituitary gland, destruction and enlargement of the fossa of the sella turcica were revealed during radiography. Which bone cavity is affected?

Пазуха клиноподібної кістки Sinus of sphenoid bone

Барабанна порожнина Drum cavity

Зоровий канал Visual Channel

Сонний канал Sleepy Channel

Лицевий канал Face Channel

74 / 150
До кардіологічного відділення лікарні госпіталізовано чоловіка віком 49 років з інфарктом міокарда. Які зміни клітинного складу периферичної крові індуковапі некротичними змінами в міокарді? A 49-year-old man with a myocardial infarction was admitted to the cardiology department of the hospital. What changes in the cellular composition of the peripheral blood were induced by necrotic changes in the myocardium?

Нейтрофільний лейкоцитоз Neutrophil leukocytosis

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лімфопенія Lymphopenia

Моноцитоз Monocytosis

Еозинофільний лейкоцитоз Eosinophilic leukocytosis

75 / 150
У людини під час емоційного збудження спостерігається прискорення та посилення частоти серцевих скорочень, підвищення тиску, розширення зіниць, збільшення вентиляції легень. Який гормон є причиною такого стану людини? In a person, during emotional excitement, there is an acceleration and strengthening of the heart rate, an increase in pressure, dilation of the pupils, and an increase in lung ventilation. What hormone is the cause of this state of a person?

Адреналін Adrenaline

Інсулін Insulin

Паратгормон Parathyroid hormone

Тестостерон Testosterone

Альдостерон Aldosterone

76 / 150
Під час аускультації серця було встановлено роздвоєння І тону в V міжреберному просторі по ссрсдньоключичній лінії. Патологію якого клапана аускультував лікар? During auscultation of the heart, bifurcation of the first sound was found in the V intercostal space along the ssrdnoclavicular line. Which valve pathology did the doctor auscultate?

Двостулкового Two-armed

Клапана аорти Aortic valve

Клапана верхньої порожнистої вени Valve of superior vena cava

Тристулкового Three-legged

Клапана легеневого стовбура Pulmonary valve

77 / 150
Пацієнту з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, його колір змінився і на 11-ту добу розпочалася реакція відторгнення. Які клітини беруть участь у цьому процесі? A donor skin transplant was performed on a patient with severe burns. But on the 8th day, the graft swelled, its color changed, and on the 11th day, a rejection reaction began. What cells participate in this process?

Т-лімфоцити T-lymphocytes

В-лімфоцити B-lymphocytes

Базофіли Basophils

Еризроцити Erysrocytes

Еозинофіли Eosinophils

78 / 150
У чоловіка виявлено твердий шанкр на статевих органах. Попередній діагноз — сифіліс. Яка форма інфекції у цього пацієнта? A man was diagnosed with a hard chancre on his genitals. The preliminary diagnosis is syphilis. What form of infection does this patient have?

Первинна інфекція Primary infection

Суперіпфекція Superifection

Вторинна інфекція Secondary infection

Змішана інфекція Mixed infection

Рецидив Relapse

79 / 150
У процесі диференціації зародкової ектодерми утворюються: нервова трубка, нервові гребені, плакоди, шкірна ектодерма та прехордальна пластинка. Як називається процес формування нервової трубки? During the differentiation of the embryonic ectoderm, the following are formed: neural tube, neural crests, placodes, dermal ectoderm and prechordal plate. What is the name of the neural tube formation process?

Нейруляція Neuralization

Гаструляція Gastrulation

Гістогенез Histogenesis

Органогенез Organogenesis

Сомітогенез Somitogenesis

80 / 150
До лікаря звернулася пацієнтка віком 38 років зі скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона не відчуває дотику їжі, а також болю та температури на передній частині (2/3) язика (обпекла язик гарячим часм). Визначте, яка з гілок якого нерва була уражена. A 38-year-old patient came to the doctor with complaints that after suffering an acute viral respiratory disease, she does not feel the touch of food, as well as pain and temperature in the front (2/3) tongue (burned the tongue with hot water). Determine which of the branches of which nerve was affected.

Язиковий нерв нижньощелепного нерва трійчастого нерва Lingual nerve mandibular nerve trigeminal nerve

Язикові гілки під'язикового нерва Lingual branches of the hypoglossal nerve

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва Upper laryngeal nerve of the vagus nerve

Язикові гілки язикоглоткового нерва Lingual branches of the glossopharyngeal nerve

Барабанна струна лицевого нерва Facial Nerve Drum String

81 / 150
Визначення якого ферменту в крові є найбільш інформативним у перші години після виникнення інфаркту міокарда? The determination of which enzyme in the blood is the most informative in the first hours after the onset of a myocardial infarction?

Креатинфосфокінази Creatine phosphokinase

Аспартатамінотрансферази Aspartate aminotransferases

Глутаматдегідрогенази Glutamate dehydrogenase

Аланінамінотрансфсрази Alanine aminotransferase

Лактатдегідрогенази Lactate dehydrogenase

82 / 150
Скільки сегментів у шийному відділі спинного мозку? How many segments are there in the cervical spinal cord?

8 8

2 2

12 12

7 7

5 5

83 / 150
Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі: Experimental study of membrane ion currents in the dynamics of action potential development showed that an avalanche-like entry of sodium ions into the cell is observed in the phase:

Деполяризації Depolarizations

Реполяризації Repolarizations

Деполяризаційного слідового потенціалу Depolarizing trace potential

Гіперполяризаційного слідового потенціалу Hyperpolarizing trace potential

Реверсполяризації Reverse polarizations

84 / 150
До кардіологічного відділення госпіталізована жінка, якій діагностовано ішемічну хворобу серця. Який лікарський засіб треба ввести хворій для припинення нападу миготливої аритмії? A woman diagnosed with coronary heart disease was admitted to the cardiology department. What drug should be administered to the patient to stop an attack of atrial fibrillation?

Дигоксин Digoxin

Кислота аскорбінова Ascorbic acid

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Біцилін-5 Bicillin-5

Левоміцетин Levomycetin

85 / 150
Під час захворювань дихальної системи та розладів кровообігу порушується транспорт кисню, що супроводжується гіпоксією. За таких умов енергетичний обмін здійснюється шляхом анаеробного гліколізу. Який продукт у цьому разі утворюється та накопичується у крові? During diseases of the respiratory system and circulatory disorders, oxygen transport is disrupted, accompanied by hypoxia. Under such conditions, energy exchange is carried out by anaerobic glycolysis. What product is formed in this case and accumulates in the blood?

Молочна кислота Lactic acid

Піровиноградна кислота Pyrutaric acid

Глутамінова кислота Glutamic acid

Лимонна кислота Citric acid

Фумарова кислота Fumaric acid

86 / 150
У пацієнта, який отримав радіаційне ураження, з'явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього захворювання? A patient who received a radiation injury showed signs of hemorrhagic syndrome. What mechanism is most important in the pathogenesis of this disease?

Еозинопенія Eosinopenia

Еритропенія Erythropenia

Лімфопенія Lymphopenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Нейтропенія Neutropenia

87 / 150
Пацієнта з опіками тіла оглянув лікар і встановив, що ураження шкіри є неглибокими. Укажіть, за допомогою клітин якого шару буде відбуватися регенерація ураженого епідермісу. A patient with body burns was examined by a doctor and found that the skin lesions are shallow. Specify the cells of which layer will be used to regenerate the affected epidermis.

Базального Basal

Блискучого Brilliant

Рогового Rogovoi

Зернистого Grain

88 / 150
Під час повного (з водою) аліментарного голодування у людини розвиваються генералізовані набряки. Який із патогенетичних факторів у цьому разі є провідним? During complete (with water) alimentary starvation, a person develops generalized edema. Which of the pathogenetic factors is the leading factor in this case?

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини Increased osmotic pressure of intercellular fluid

Зниження осмотичного тиску плазми крові Decrease in blood plasma osmotic pressure

Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини Increased oncotic pressure of tissue fluid

Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини Reduction of intercellular fluid hydrostatic pressure

89 / 150
Під час вивчення розвитку зубів у людини в ембріональний і постембріональний період було встановлено, що вони є похідними: During the study of the development of human teeth in the embryonic and post-embryonic period, it was established that they are derived:

Ектодерми і мезодерми Ectoderm and mesoderm

Ектодерми і ентодерми Ectoderms and endoderms

Ентодерми і мезодерми Entoderm and mesoderm

Ектодерми Ectoderms

Мезодерми Mesoderm

90 / 150
Під час мікроскопічного дослідження бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика, у чоловіка із зубними протезами виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами папакератозу, гіперкератозу та акантозу. У сполучній тканині виявлені дрібні круглоклітинні інфільтрати. Діагностуйте це захворювання. During the microscopic examination of a plaque-like formation removed from the lateral surface of the tongue, in a man with dentures, a significant thickening of the epithelial layer with phenomena of papakeratosis, hyperkeratosis, and acanthosis was found. In the connecting small round cell infiltrates are detected in the tissue. Diagnose this disease.

Лейкоплакія Leukoplakia

Хронічний глосит Chronic glossitis

Іхтіоз Ichthyosis

Хронічний стоматит Chronic stomatitis

Гунтерівський глосит Gunter's Glossit

91 / 150
Під час видалення верхнього лівого третього моляра у пацієнта виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії спричинило кровотечу? During the removal of the upper left third molar, the patient experienced significant bleeding. Which artery was affected and caused the bleeding?

А. alveolaris superior posterior A. alveolaris superior posterior

А. facialis A. facialis

А. infraobitalis A. infraorbitalis

А. alveolaris inferior A. alveolaris inferior

Aa.alveolares superiores anteriores Aa.alveolares superiores anteriores

92 / 150
Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці пацієнту для зниження секреції слинних залоз увели атропіну сульфат. У нього виникла тахікардія, спостерігається сухість і гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст треба використати у цьому разі? During maxillofacial surgery, atropine sulfate was administered to the patient to reduce the secretion of the salivary glands. He developed tachycardia, dryness and hyperemia of the skin, paralysis of accommodation and increased intraocular pressure. What antagonist should be used in this case?

Прозерін Proserin

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Дипіридамол Dipyridamole

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Атенолол Atenolol

93 / 150
У пацієнта з діагнозом: ниркова недостатність, виявлено різке зниження вмісту натрію в сироватці крові. Спостерігаються бліді пухкі набряки обличчя, які з'являються зранку. Визначте речовину, що входить до міжклітинного матриксу сполучної тканини та зв’язує іони натрію, які надходять із кровоносного русла. A patient with a diagnosis of kidney failure has a sharp decrease in sodium in the blood serum. There are pale puffy swellings of the face that appear in the morning. Identify the substance that enters the intercellular matrix of connective tissue and binds sodium ions coming from the bloodstream.

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

Фібронектин Fibronectin

Проколаген Procollagen

Колаген Collagen

Еластин Elastin

94 / 150
На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Який процес відбуватиметься з клітиною у цьому разі? The cell was exposed to a substance that caused a violation of the integrity of the lysosome membranes. What process will happen to the cell in this case?

Автоліз Autolysis

Трансформація Transformation

Диференціація Differentiation

Дегенерація Degeneration

Спеціалізація Specialization

95 / 150
Лікар-стоматолог-хірург видалив у пацієнта кісту нижньої щелепи в ділянці другого премоляра. Кіста була сформована в альвеолярному краю щелепи, стінка її тонка, у порожнині розташований рудиментарний зуб. Мікроскопічно порожнину кісти вистилає плоский багатошаровий епітелій. Яке захворювання розвинулося у пацієнта? The dentist-surgeon removed the cyst of the lower jaw from the patient in the area of ​​the second premolar. The cyst was formed in the alveolar edge of the jaw, its wall is thin, a rudimentary tooth is located in the cavity Microscopically, the cyst cavity is lined by a flat multilayered epithelium. What disease did the patient develop?

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Кістогранульома Cystogranuloma

Парадентальна кіста Paradental cyst

Радикулярна кіста Radicular cyst

Резидуальна кіста Residual cyst

96 / 150
Чоловік віком ЗО років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°(7, слабкість, біль у горлі. Під час обстеження з'ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту? A 33-year-old man consulted a doctor with complaints of an increase in body temperature to 38°(7), weakness, sore throat. During the examination, it was found that the patient's tongue is covered with a white plaque. What histological structures of the tongue are involved in the formation of this plaque?

Епітелій ниткоподібішх сосочків Epithelium of filiform papillae

Епітелій жолобкуватих сосочків Epithelium of grooved papillae

Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика Connective tissue base of all tongue papillae

Епітелій грибоподібних сосочків Epithelium of mushroom-shaped papillae

Епітелій листоподібних сосочків Epithelium of leaf-shaped papillae

97 / 150
Яка амінокислота із нижченаведених кодується одним триплетом? Which of the following amino acids is encoded by one triplet?

Метіонін Methionine

Аланін Alanine

Серин Serine

Лейцин Leucine

Лізин Lysine

98 / 150
У пацієнта порушена парасимпатична іннервація привушної слинної залози. З боку якого вузла можлива патологія? The patient has a disturbed parasympathetic innervation of the parotid salivary gland. From which node is the pathology possible?

Ganglion oticum Ganglion oticum

Ganglion trigeminale Ganglion trigeminale

Ganglion submandibular? Ganglion submandibular?

Ganglion geniculi Ganglion geniculi

Ganglion ptcrygopalatiniun Ganglion ptcrygopalatiniun

99 / 150
У чоловіка, який переніс інсульт та перебуває у нерухомому положенні спостерігається недостатність кровообігу, шкіра та м’які тканини над крижами почорніли і набрякли. Після відторгнення епідермісу в чорних тканинах з'явилися виразки. Який процес розвинувся у пацієнта? In a man who suffered a stroke and is in a stationary position, there is a lack of blood circulation, the skin and soft tissues above the sacrum are blackened and swollen. After the rejection of the epidermis in the black tissues ulcers appeared. What process developed in the patient?

Пролежні Decubitus ulcers

Суха гангрена Dry gangrene

Абсцес Abscess

Флегмона Phlegmon

Інфаркт Heart attack

100 / 150
За 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар припустив, що збудником правця став контамінований шовний матеріал, який відправили до бактеріологічної лабораторії для проведення мікробіологічного дослідження. Яке живильне середовище треба використати для первинного посіву шовного матеріалу? 8 days after surgery, the patient developed tetanus. The doctor assumed that the causative agent of tetanus was contaminated suture material, which was sent to the bacteriological laboratory for microbiological examination. What should the nutrient medium be used for primary sowing of suture material?

Кітта-Тароцці Kitta-Tarozzi

Ендо Endo

Гіса His

Сабуро Saburo

ЖСА ЖСА

101 / 150
Під час морфологічного дослідження скелетних м’язів мишей, які тривалий час плавали у басейні, виявлено збільшення кількості мітохопдрій із багатьма кристами і просвітленим матриксом. Яка функція клітини перебуває у надзвичайно напруженому стані? During the morphological study of the skeletal muscles of mice that swam in the pool for a long time, an increase in the number of mitohopdria with many cristae and a lighted matrix was found. What is the function of the cell in in an extremely tense state?

Енергетична Energetic

Секреторна Secretary

Синтетична Synthetic

Захисна Protective

Транспортна Transport

102 / 150
Через декілька годин після травми зуба в пульпі спостерігаються гіперемія судин та виражений набряк тканини з поодинокими нейтрофілами та лімфоцитами. У нервових волокнах незначні дистрофічні зміни. Який найбільш імовірний діагноз? Several hours after a tooth injury, hyperemia of blood vessels and pronounced swelling of the tissue with single neutrophils and lymphocytes are observed in the pulp. There are slight dystrophic changes in the nerve fibers. What is the most likely diagnosis?

Серозний пульпіт Serous pulpitis

Гнійний пульпіт Purulent pulpitis

Фіброзний пульпіт Fibrous pulpitis

Гангренозний пульпіт Gangrenous pulpitis

Гранулюючий пульпіт Granulating pulpitis

103 / 150
Під час дослідження кровотоку в судинах головного мозку лікар встановлює датчик над артерією, що проходить у поперечних отворах шийних хребців. Яку артерію обстежує лікар? During the study of blood flow in the vessels of the brain, the doctor places a sensor over the artery passing through the transverse openings of the cervical vertebrae. Which artery is the doctor examining?

A. vеrtebralis A. vertebralis

A. carotis interna A. carotis interna

A. basilarіs A. basilaris

A. cerebri anterior A. cerebri anterior

A. carotis externa A. carotis externa

104 / 150
У пацієнтки віком 18 років фолікулярна ангіна супроводжується болем у горлі, ознаками інтоксикації, слабкістю, гіпертермією. Який жарознижувальний препарат варто призначити у цьому разі? In an 18-year-old patient, follicular angina is accompanied by a sore throat, signs of intoxication, weakness, and hyperthermia. What antipyretic drug should be prescribed in this case?

Парацетамол Paracetamol

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Окситоцин Oxytocin

Лоратадин Loratadine

105 / 150
Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю сполуку. Among the organic substances of the cell, a polymer was found, which consists of tens, hundreds, and thousands of monomers. The molecule is capable of self-reproduction and being a carrier of information. Using X-ray structural analysis, it was found that the molecule consists of two spirally twisted filaments. Specify this compound.

ДНК DNA

РНК RNA

ГЬрмон Hrmon

Целюлоза Cellulose

Вуглевод Carbohydrate

106 / 150
У нормі при цистоскопії слизова оболонка сечового міхура утворює складки. Винятком є одна ділянка трикутної форми, де слизова оболонка гладенька. В якій частині сечового міхура розташований цей трикутник? Normally, during cystoscopy, the mucous membrane of the urinary bladder forms folds. The exception is one area of ​​a triangular shape, where the mucous membrane is smooth. In which part of the bladder is this triangle located?

Дно міхура Bottom of the bubble

Тіло міхура Bubble body

Верхівка міхура Top of bubble

Перешийок міхура Bubble Isthmus

Шийка міхура Neck of a bubble

107 / 150
Чоловік віком 70 років скаржиться на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані та болючі. Під час лабораторного дослідження виявлено підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Порушення обміну яких речовин характеризують ці показники? A 70-year-old man complains of pain in the small joints of his hands and feet. The joints are deformed and painful. During a laboratory examination, an elevated level of uric acid salts in the blood and urine was found . Violations of the metabolism of which substances are characterized by these indicators?

Нуклеопротеїдів Nucleoproteins

Кальцію Calcium

Калію Potassium

Хромопротеідів Chromoproteins

Ліпопротеїдів Lipoproteins

108 / 150
Для патогенетичного лікування невралгій, серед інших і альвеолярних нервів, використовують ненарко тичні анальгетики. Визначте найбільш імовірний механізм їх дії. Non-narcotic analgesics are used for the pathogenetic treatment of neuralgia, among others, and alveolar nerves. Determine the most likely mechanism of their action.

Інактивація циклооксигенази та припинення синтезу просагландинів Inactivation of cyclooxygenase and cessation of synthesis of prosaglandins

Взаємодія з опіатними рецепторами Interaction with opiate receptors

Антибрадикінінова активність Antibradykinin activity

Інактивація ліпоксигснази та пригнічення синтезу лейкотриєнів Inactivation of lipoxygenase and inhibition of leukotriene synthesis

109 / 150
Під час забарвлення методом Ціля-Нільссна бакпрепаратів, виготовлених із мокротиння, було виявлено наявність яскраво-червоних тонких паличок, які розміщуються поодиноко або групами та нечутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з’являються на 10-15 добу. До якої родини відносяться ці бактерії? During Ziel-Nielsen staining of sputum smears, the presence of bright red thin rods was found, which are located singly or in groups and are insensitive to acids. On nutrient media, the first signs of growth appear on 10-15 days. What family do these bacteria belong to?

Micobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis

Histoplasma dubrosii Histoplasma dubrosii

Klebsiella rhinoscleromatis Klebsiella rhinoscleromatis

Coxiella burneitii Coxiella burneitii

Yersinia pseudotuberculosis Yersinia pseudotuberculosis

110 / 150
Під час обстеження пацієнта виявлено підвищення вмісту в сироватці крові ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання у цього пацієнта? During the examination of the patient, an increase in the content of low-density lipoproteins in the blood serum was detected. What disease does this patient have?

Атеросклероз Atherosclerosis

Панкреатит Pancreatitis

Гаст рит Hast rit

Запалення легень Pneumonia

Анемія Anemia

111 / 150
До основних способів підвищення резистентності емалі відноситься фторування. З якими процесами пов'язаний механізм протикаріссної дії фтору? The main methods of increasing enamel resistance include fluoridation. What processes is the mechanism of fluoride's anti-caries effect associated with?

Синтезом фторапатиту Synthesis of fluorapatite

Синтезом гідроксиапатиту Synthesis of hydroxyapatite

Синтезом органічного матриксу зуба Synthesis of the organic matrix of the tooth

Демінералізацією зуба By tooth demineralization

Синтезу хлорапатиту Synthesis of Chlorapatite

112 / 150
За 5 днів після екстракції зуба пацієнту в клініці хірургічної стоамтаології розкрили гнійний абсцес. Після цього у нього піднялася висока температура, а при посіві крові був виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма поширення мікробів в організмі. 5 days after the tooth extraction, the patient was diagnosed with a purulent abscess in the clinic of surgical stomatology. After that, he had a high temperature, and pathogenic staphylococcus was isolated during a blood culture. How this form of spread of microbes in the body is called.

Септицемія Septicemia

Токсинемія Toxinemia

Антигенемія Antigenemia

Паразитемія Parasitemia

Вірусемія Virusemia

113 / 150
У чоловіка діагностували анацидний гастрит. Для поліпшення роботи шлунку йому призначили таблетки ацидин-пепсину. Який вид лікування призначений пацієнту? A man was diagnosed with anacid gastritis. He was prescribed acidin-pepsin tablets to improve the functioning of his stomach. What type of treatment is prescribed for the patient?

Замісна терапія Substitution therapy

Етіотроппа терапія Etiotropic therapy

Профілактичне застосування Prophylactic use

Психотерапія Psychotherapy

Симптоматична терапія Symptomatic therapy

114 / 150
Вади розвитку плода можуть бути наслідками таких хвороб матері як краснуха, сифіліс, токсоплазмоз, цитомегалія, герпес, хламідіоз. До якої форми мінливості відносяться такі вади розвитку? Fetal malformations can be the consequences of such maternal diseases as rubella, syphilis, toxoplasmosis, cytomegaly, herpes, chlamydia. What form of variability do such malformations belong to?

Модифікаційна Modifying

Епімутаційна Epimutational

Комбінативна Combinative

Мутаційна Mutational

Геномного імприптингу Genome imprinting

115 / 150
Під час обстеження дитини лікар-педіатр виявив набряк та гіперемію лімфоїдної тканини на ділянці мигдаликової ямки. Який із мигдаликів розташований у нормі в цьому місці? During the child's examination, the pediatrician found swelling and hyperemia of lymphoid tissue in the area of ​​the tonsil fossa. Which of the tonsils is normally located in this place?

Tonsilla palatina Tonsilla palatina

Tonsilla lingualis Tonsilla lingualis

Tonsilla tubaria Tonsilla tubaria

Tonsilla pharyngealis Tonsilla pharyngealis

116 / 150
Психологічне дослідження встановило, що людина має добру здатність швидко пристосовуватися до нових умов, гарну пам’ять, емоційну стійкість, високу працездатність. Визначте ймовірний тип темпераменту цієї людини. Psychological research has established that a person has a good ability to quickly adapt to new conditions, a good memory, emotional stability, high work capacity. Determine the probable type of temperament of this person.

Сангвінік Sanguine

Холерик Choleric

Меланхолік Melancholic

Флегматик з елементами меланхоліка Phlegmatic with elements of melancholic

Флегматик Phlegmatic

117 / 150
Відторгнення трансплантату відбувається через його антигенну відмінність від комплексу антигенів реципієнта. За якого виду трансплантації ця проблема відсутня? Rejection of the transplant occurs due to its antigenic difference from the complex of antigens of the recipient. What type of transplantation does not have this problem?

Аутотрансплантація Autotransplantation

Алотрансплантація Allotransplantation

Гомотрансплантація Homotransplantation

Ксенотрансплантація Xenotransplantation

Гетеротрансплантація Heterotransplantation

118 / 150
Під час огляду плода виявлено розщеплення твердого піднебіння. Встановіть імовірний діагноз вродженої вади обличчя. During the examination of the fetus, a cleft of the hard palate was detected. Make a probable diagnosis of congenital facial malformation.

Палатосхізис Palatoschisis

Мікрогнатія Micrognathia

Хейлосхізис Heiloschisis

Макростомія Macrostomia

Гіпертелоризм Hypertelorism

119 / 150
Пацієнтка віком ЗО років скаржиться на сильну спрагу та сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового напруження. Під час лабораторного обстеження виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози спостерігається у жінки? A 30-year-old patient complains of severe thirst and dry mouth, which appeared after severe nervous tension. During a laboratory examination, an increase in blood sugar up to 10 mmol/l. Which endocrine gland disease is observed in a woman?

Підшлункової Pancreatic

Щитоподібної Thyroid

Статевої Gender

Наднирників Adrenals

Епіфіза Pinephysis

120 / 150
У чоловіка 50 років, який хворіє на фіброз легень, спостерігається недостатність дихання. Який механізм є основною причиною цього явища? A 50-year-old man with pulmonary fibrosis has respiratory failure. What mechanism is the main cause of this phenomenon?

Рестриктивна недостатність Restrictive Insufficiency

Зменшення загального току крові в легенях Decreased total blood flow in the lungs

Обструктивна недостатність Obstructive insufficiency

Порушення дифузії газів у легенях Diffusion of gases in the lungs

Порушення функції дихального центру Disruption of the function of the respiratory center

121 / 150
На місці механічного пошкодження шкіри завдяки процесам регенерації формується пухка волокниста сполучна тканина. Які клітини продукують білки (колаген, еластин) та компоненти міжклітинної речовини? Due to regeneration processes, a loose fibrous connective tissue is formed at the site of mechanical damage to the skin. Which cells produce proteins (collagen, elastin) and components of the intercellular substance?

Фібробласти Fibroblasts

Плазмоцити Plasmocytes

Тканинні базофіли Tissue basophils

Адипоцити Adipocytes

Макрофаги Macrophages

122 / 150
У пацієнта за 2 доби після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння систолічного АТ до 60 мм рт.ст. з тахікардією 140/хв., задишкою та непритомністю. Який механізм має вирішальне значення у патогенезі шоку, що розвинувся? 2 days after the development of a myocardial infarction, the patient had a sharp drop in systolic blood pressure to 60 mm Hg with tachycardia 140/min, shortness of breath and fainting. What is the mechanism of decisive importance in the pathogenesis of the shock that has developed?

Зменшення хвилинного об'єму крові Decrease in minute blood volume

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Розвиток анафілактичної реакції на міокардіальні білки Development of anaphylactic reaction to myocardial proteins

Розвиток пароксизмальної тахікардії Development of paroxysmal tachycardia

Підвищення збудливості міокарда продуктами некротичного розпаду Increased myocardial excitability by products of necrotic decay

123 / 150
Під час огляду семирічної дитини, яка проживає в районі із вмістом фтору в питній воді понад 2 мг на літр води, лікар-стоматолог виявив на ділянці різців верхньої та нижньої щелеп поодинокі пігментовані, фарфороподібні та крейдонодібні плями і смужки, що вкривають близько половини поверхні коронок зубів. Ураження локалізоване лише в емалі і не зачіпає дентин. Яке захворювання розвинулося у дитини? During the examination of a seven-year-old child who lives in an area with a fluoride content in drinking water of more than 2 mg per liter of water, the dentist found in the area of ​​the upper and lower incisors jaw single pigmented, porcelain-like and chalk-like spots and stripes covering about half of the surface of the crowns of the teeth. The lesion is localized only in the enamel and does not affect the dentin. What disease has the child developed?

Флюороз Fluorosis

Рахіт Rickets

Поверхневий карієс Surface caries

Місцева гіпоплазія Local hypoplasia

124 / 150
Пацієнт отримав травму зовнішньої поверхні обличчя і скроневої ділянки. Установлено попередній діагноз: перелом виличної дуги. Відростки яких кісток черепа пошкоджені у цьому разі? The patient suffered an injury to the outer surface of the face and the temporal area. A preliminary diagnosis was established: a fracture of the zygomatic arch. Which bone processes of the skull were damaged in this case?

Скроневий відросток виличної кістки та виличний відросток скроневої кістки Temporal process of the zygomatic bone and zygomatic process of the temporal bone

Виличний відросток верхньої щелепи та виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the upper jaw and the zygomatic process of the temporal bone

Виличний відросток верхньої щелепи та виличний відросток лобової кістки Village of maxilla and zygoma of frontal bone

Скроневий відросток виличної кістки та виличний відросгок лобової кістки Temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of frontal bone

Виличний відросток лобової кістки та виличний відросток скроневої кістки The zygomatic process of the frontal bone and the zygomatic process of the temporal bone

125 / 150
У пацієнта запалення верхньощелепного нерва. Через який отвір черепа проходить цей нерв? The patient has inflammation of the maxillary nerve. Through which hole in the skull does this nerve pass?

Круглий Round

Остистий Cold

Яремний Jaw

Овальний Oval

126 / 150
Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну? Hydroxyproline is an important amino acid in collagen. What vitamin is involved in the formation of this amino acid by hydroxylation of proline?

C C

B1 B1

B6 B6

B2 B2

D D

127 / 150
У пацієента з діагнозом: атеросклероз, під час ультразвукового обстеження виявлено стеноз ниркових артерій. Укажіть, яка біологічно активна речовина є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у цьому разі In a patient diagnosed with atherosclerosis, renal artery stenosis was detected during an ultrasound examination. Specify which biologically active substance is the key link in the pathogenesis of arterial hypertension in this case

Ренін Renin

Вазопресин Vasopressin

Адреналін Adrenaline

Кортизол Cortisol

Тироксин Thyroxine

128 / 150
З віком у людини втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом характерний для цього захворювання? With age, a person loses the elasticity of the lens. What is the main symptom characteristic of this disease?

Віддалення найближчої точки чіткого бачення Distance of the nearest point of clear vision

Порушення сутінкового зору Twilight vision disorder

Порушення кольорового зору Color vision impairment

Погіршення кровопостачання сітківки Retinal blood supply deterioration

Астигматизм Astigmatism

129 / 150
Під час експерименту тварині провели оперативне втручання - перев'язування загальної жовчної протоки, що супроводжувалося холестазом та виникненням жовтяниці. Який вид жовтяниці та механізмом виникнення розвинувся в експериментальної тварини? During the experiment, the animal underwent surgical intervention - ligation of the common bile duct, which was accompanied by cholestasis and the occurrence of jaundice. What type of jaundice and the mechanism of occurrence developed in the experimental animal?'

Механічна Mechanical

Печінкова Hepatic

Гемолнична Hemolnychna

Кон'югаційна Conjugative

130 / 150
Під час обстеження пацієнта у відділенні щелепно-лицевої хірургії лікар вивчає контрфорси верхньої щелепи. Скільки основних контрфорсів вона мас? During the examination of a patient in the department of maxillofacial surgery, the doctor examines the buttresses of the upper jaw. How many main buttresses does it have?

4 4

6 6

5 5

2 2

З From

131 / 150
У організмі людини лімфоцитами та інтими клітинами синтезуються універсальні противірусні агенти у відповідь на надходження вірусів. Вкажіть групу білків, що маюгь потужну противірусну активність. In the human body, lymphocytes and intimate cells synthesize universal antiviral agents in response to the arrival of viruses. Specify a group of proteins that have powerful antiviral activity.

Інтреферони Interferons

Цитокіни Cytokines

Інтерлейкін-2 Interleukin-2

Інтрелейкін-4 Interleukin-4

132 / 150
Який матеріал найчастіше використовують для дослідження каріотипу методом винчения статевого хроматину? What material is most often used for karyotype research by the method of sex chromatin extraction?

Епітелій ротової порожнини Epithelium of the oral cavity

Еритроцити Erythrocytes

Нервові клітини Nerve cells

Статеві клііини Gender Cliiins

Епідерміс шкіри Skin Epidermis

133 / 150
Під час розтину тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова трахеї і бронхів укрити біло-сірою плівкою, яка слабко з'єднана з підлеглими тканинами і легко знімається пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів заповнений пухкими масами сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату виявлено під час розгину? During the autopsy of the body of the girl who died of asphyxiation, it was found that the mucous membrane of the trachea and bronchi was covered with a white-gray film, which was weakly connected to the underlying tissues and it is easily removed with tweezers. The lumen of the segmental bronchi is filled with gray-white loose masses. What type of tracheobronchitis is revealed by the nature of the exudate during distension?

Крупозний True

Гнійний Suppurative

Дифтеритичний Diphtheritic

Катаральний Catarrhal

134 / 150
Чоловік отримав поранення та втратив 25% об’єму циркулюючої крові. Вкажіть терміновий механізм компенсації крововтрати. A man was injured and lost 25% of the volume of circulating blood. Specify an urgent mechanism to compensate for blood loss.

Надходження міжтканинної рідини до судини Inflow of interstitial fluid to the vessel

Активація еритропоезу Activation of erythropoiesis

Відновлення білкового складу крові Recovery of blood protein composition

Збільшення числа ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

Відновлення числа еритроцитів Red blood cell count recovery

135 / 150
У пацієнта діагностовано хронічну недостатність кіркової речовини надниркових залоз (Аддісонона або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону спостерігається при цьому патологічному процесі? The patient is diagnosed with chronic insufficiency of the cortical substance of the adrenal glands (Addison's disease or bronze disease). Insufficiency of which hormone is observed in this pathological process?

Альдостерону Aldosterone

Інсуліну Insulin

Адреналіну Adrenaline

Вазопресину Vasopressin

Тироксину Thyroxine

136 / 150
У маленької п'ятирічної дівчинки лікар-сгоматолог видалив зуб. який мав дна корені. Який це зуб? A stomatologist removed a tooth from a little five-year-old girl. It had deep roots. What kind of tooth is it?

Великий кутній нижньої щелепи Major angle of the lower jaw

Малий кутній нижньої щелепи Small angular mandible

Малий кутній верхньої щелепи Small maxillary angular

Ікло верхньої щелепи Canine of the upper jaw

Великий кутній верхньої щелепи Major maxilla

137 / 150
У пацієнта виявлено руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка зі стінок зруйнована? The patient has a ruptured wall of the tympanic cavity with spread of pus to the posterior cranial fossa. Which of the walls is destroyed?

Paries mastoideus Paries mastoideus

Paries jugularіs Paries jugularis

Paries membranaceus Paries membranaceus

Paries labyrirahicus Paries labyrirachicus

Paries tegmentalis Paries tegmentalis

138 / 150
У пацієнта виявлено руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка зі стінок зруйнована? The patient has a ruptured wall of the tympanic cavity with spread of pus to the posterior cranial fossa. Which of the walls is destroyed?

Paries mastoideus Paries mastoideus

Paries labyrirahicus Paries labyrirachicus

Paries membranaceus Paries membranaceus

Paries tegmentalis Paries tegmentalis

Paries jugularіs Paries jugularis

139 / 150
Який показник є ознакою гострої ниркової недостатності? Which indicator is a sign of acute kidney failure?

Гіперазотемія Hyperazotemia

Гематурія Hematuria

Глюкозурія Glucosuria

Гіперглікемія Hyperglycemia

Протеїнурія Proteinuria

140 / 150
Під час сходження в гори у альпініста розвинулися головний біль, запаморочення, ейфорія, серцебиття, задишка, яка чергувалася з апное. Яке порушення кислотно-основного стану розвинулося у альпініста? While climbing the mountains, the climber developed a headache, dizziness, euphoria, palpitations, shortness of breath alternating with apnea. What acid-base disorder did the climber develop ?

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

141 / 150
Під час вивчення екзаменаційного гістологічного препарату декальцинованого каріозного зуба здобувач відзначив поперечні тріщини дентину та розширені дентинні канальці темно-синього кольору з потовщеннями, що зливаються в порожнини (каверни). Для якої зони каріозного дентину характерні ці морфологічні зміни? During the study of the examination histological preparation of a decalcified carious tooth, the examiner noted transverse dentin cracks and expanded dentin tubules of dark blue color with thickenings merging into cavities (caverns). For which zone of carious dentin are these morphological changes typical?

Зона розм'якшення Softening Zone

Зона прозорого дентину Zone of clear dentin

Зона вторинного дентину Zone of secondary dentin

Зона заміспого дентину Zone of replacement dentin

142 / 150
У пацієнта, який упродовж тривалого часу вживає препарати, що блокують вироблення ангіотензину II, виникли брадикардія та порушення серцевого ритму. Яка клінічна проблема є причиною цих розладів? A patient on long-term use of drugs that block the production of angiotensin II developed bradycardia and heart rhythm disturbances. What clinical problem is the cause of these disorders?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіперпатріємія Hyperpatriemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

143 / 150
Під час абсолютного голодування єдиним джерелом води для організму є процес окислення органічних сполук. Яка з нижченаведених речовин за цих умов є основним джерелом води? During absolute starvation, the only source of water for the body is the process of oxidation of organic compounds. Which of the following substances is the main source of water under these conditions?

Жири Fats

Глікопротеїни Glycoproteins

Білки Proteins

Ліпопротеїни Lipoproteins

Вуглеводи Carbohydrates

144 / 150
У здорового подружжя народилася дитина з розщепленнями губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47, 18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу? A healthy couple had a child with cleft lip and palate, thumb abnormalities, and microcephaly. The child's karyotype is 47, 18+. What type of mutation caused this hereditary disease ?

Трисомія за аутосомою Trisomy by autosome

Моносомія за Х-хромосомою Monosomy on the X-chromosome

Нулісомія Nullisomy

Поліплоїдія Polyploidy

Моносомія за аутосомою Monosomy by autosome

145 / 150
Пацієнта віком 38 років госпіталізовано з ознаками гіпоксії, що розвилася після отруєння чадним газом. Стан середньої тяжкості, тахікардія, задишка, АТ — 160/100 мм рт.ст. Який механізм токсичної дії окису вуглецю на організм людини? A 38-year-old patient was hospitalized with signs of hypoxia that developed after carbon monoxide poisoning. The condition is moderate, tachycardia, shortness of breath, BP — 160/100 mm Hg What is the mechanism of the toxic effect of carbon monoxide on the human body?

Утворення карбоксигемоглобіну Formation of carboxyhemoglobin

Утворення карбгемоглобіну Formation of carbhemoglobin

Блокада кальцієвих каналів еритроцитів Blockade of calcium channels of erythrocytes

Утворення метгемоглобіну Formation of methemoglobin

Порушення дисоціації оксигемоглобіну Oxyhemoglobin dissociation disorder

146 / 150
У пацієнтки віком 35 років діагностовано дифтерію зіву. Жінка померла через гостру серцеву недостатність. Посмертний розтин тіла показав, що порожнини серця розширені в поперечнику, м’яз серця тьмяним, в'ялий, строкатий на розрізі, з жовтуватими ділянками під ендокардом. Який вид дистрофії виявлено у кардіоміоцитах? A 35-year-old female patient was diagnosed with diphtheria of the pharynx. The woman died due to acute heart failure. Postmortem examination of the body showed that the heart cavities were dilated in cross section, the heart muscle was dull , flaccid, variegated on the section, with yellowish areas under the endocardium. What type of dystrophy is found in cardiomyocytes?

Жирова Fat

Вуглеводна Hydrocarbon

Балонна Balloon

Гідрапічна Hydrapic

Гіаліново-крапельна Hyaline-drip

147 / 150
У гістопрепараті представлено кровоносну судину. Її внутрішня оболонка складається з ендотелію, субендотелію і внутрішньої еластичної мембрани. У середній оболонці переважають гладенькі міоцити. Зовнішня оболонка складається з пухкої волокнистої сполучної тканини. Визначте, для якої судини характерні ці морфологічні ознаки. A blood vessel is represented in the histopreparation. Its inner shell consists of endothelium, subendothelium and internal elastic membrane. The middle shell is dominated by smooth myocytes. The outer shell consists of loose fibrous connective tissues. Determine for which vessel these morphological features are characteristic.

Артерії м'язового типу Arteries of the muscular type

Артерії еластичного типу Arteries of elastic type

Вени м'язового типу Muscular veins

Вени безм'язового типу Veins of muscleless type

Артерії змішаного типу Arteries of mixed type

148 / 150
У чоловіка, який хворіє на туберкульоз та перебуває на лікуванні, погіршився слух. Який препарат міг викликати таку побічну дію? A man who has tuberculosis and is being treated has hearing loss. What drug could cause such a side effect?

Стрептоміцин Streptomycin

Ізоніазид Isoniazid

Етіонамід Ethionamide

Рифампіцин Rifampicin

Канаміцииу сульфат Canamic sulfate

149 / 150
Під час визначення групової належності крові за системою АВ(0) аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки першої та другої груп і не викликала сироватка третьої групи. До якої групи відноситься досліджувана кров? During determination of blood group affiliation according to the AB(0) system, agglutination of erythrocytes of the studied blood was caused by standard sera of the first and second groups and not by the serum of the third group. To which group does the tested blood belong to?

В(III) α B(III) α

АВ(IV) AB(IV)

0(1) α, β 0(1) α, β

А(II) 0 β А(II) 0 β

150 / 150
У гістологічному препараті розвитку зуба в одній із тканин, пронизаній канальцями, в міжклітинній речовині видно колагенові волокна, які мають радіальний і тангенціальний напрямок. Визначте, для гістогенезу якої тканини це характерно. In a histological preparation of tooth development in one of the tissues permeated by tubules, collagen fibers are visible in the intercellular substance, which have a radial and tangential direction. Determine for the histogenesis of which tissue this is typical.

Дентину Dentin

Пульпи Pulps

Щільної оформленої сполучної тканини Dense decorated connective tissue

Емалі Enamels

Цементу Cement