Крок 1 - Медицина 2022 1 день (буклет)

1 / 150
Під час визначення основного обміну у пацієнта виявлено, що його величина менша за належну на 7%. Яка інтенсивність процесів енергетичного метаболізму у пацієнта? During the determination of the patient's basic metabolism, it was found that its value is 7% lower than it should be. What is the intensity of the patient's energy metabolism processes?

Нормальна Normal

Суттєво підвищена Significantly increased

Помірно підвищена Moderately increased

Суттєво знижена Significantly reduced

Помірно знижена Moderately reduced

2 / 150
Під час розтину тіла померлого чоловіка з діагнозом: гіпертонічна хвороба, у лівій гемісфері мозку виявлено порожнину округлої форми 4х5 см із іржавою стінкою, яка заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Який патологічний процес розвинувся у головному мозку чоловіка? During the autopsy of a dead man diagnosed with hypertension, a 4x5 cm round cavity with a rusty wall filled with a yellowish transparent liquid was found in the left hemisphere of the brain. a pathological process developed in the man's brain?

Кіста Cyst

Гематома Hematoma

Ішемічний інфаркт Ischemic heart attack

Абсцес Abscess

Геморагічний інфаркт Hemorrhagic heart attack

3 / 150
Унаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який метаболічний процес поновлює вміст глюкози в кровi? As a result of prolonged starvation in the human body, reserves of carbohydrates quickly disappear. What metabolic process restores the glucose content in the blood?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Глікогеноліз Glycogenolysis

4 / 150
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані перебуває людина, якщо її енерговитрати виявилися менші за основний обмін? A person's energy expenditure was determined. What state is a person in, if his energy expenditure was less than the basic metabolism?

Спить Sleeping

Перебуває в стані спокою Is at rest

Відпочиває Resting

Відчуває нервове напруження Feels nervous tension

Виконує легку роботу Does light work

5 / 150
Пацієнту призначили антибіотик левоміцитин (хлорамфенікол), який пригнічує синтез білка мікроорганізмів шляхом гальмування процесу: The patient was prescribed the antibiotic chloramphenicol, which suppresses the protein synthesis of microorganisms by inhibiting the process:

Елонгації трансляції Broadcast Elongations

Утворення полірибосом Formation of polyribosomes

Процесингу Processing

Транскрипції Transcriptions

Ампліфікації генів Gene Amplifications

6 / 150
Пацієнтка віком 37 років померла під час нападу експіраторної задухи, що був спричинений контактом із екзогенним алергеном (пилок амброзії). Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів спостерігаються скупчення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), більшість із яких у стані дегрануляції, багато еозинофілів. До патогенезу якого типу реакцій гіперчутливості можна віднести описані зміни? A 37-year-old patient died during an attack of expiratory suffocation, which was caused by contact with an exogenous allergen (ragweed pollen). During histological examination, accumulations of mucus are observed in the lumen of the bronchi , in the bronchial wall there are many mast cells (labrocytes), most of which are in a state of degranulation, there are many eosinophils. The described changes can be attributed to the pathogenesis of which type of hypersensitivity reactions?

І типу (анафілактична) Type I (anaphylactic)

ІІІ типу (імунокомплексна) Type III (immunocomplex)

II типу (антитілозалежна) Type II (antibody dependent)

V типу (гранулематоз) Type V (granulomatosis)

IV типу (клітинна цитотоксичність) Type IV (cellular cytotoxicity)

7 / 150
До інфекційного відділення госпіталізовано семирічну дитину госпіталізовано, яка скаржиться на різкий біль у горлі під час ковтання. Об'єктивно спостерігається: підвищення температури тіла до 39°С, набряк шиї, мигдалики збільшені, їх слизова оболонка гіперемічна, вкрита великою кількістю плівок білувато-жовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. Під час спроби зняти плівку залишається глибокий дефект тканини, який кровоточить. Який вид запалення у дитини? A seven-year-old child was hospitalized in the infectious department, complaining of a sharp pain in the throat when swallowing. Objectively observed: an increase in body temperature up to 39°C, edema neck, tonsils are enlarged, their mucous membrane is hyperemic, covered with a large number of films of whitish-yellow color, which tightly adhere to the mucous membrane. When trying to remove the film, a deep tissue defect remains, which bleeds. What kind of inflammation does the child have?

=Дифтеритичне =Diphtheritic

Геморагічне Hemorrhagic

Серозне Serious

Гнійне Suppurative

Крупозне True

8 / 150
Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар'єру є тришарова базальна мембрана, середній електронно-щільний шар якої має сітчасту будову. Де розташована ця базальна мембрана? An important component of the renal filtration barrier is the three-layer basement membrane, the middle electron-dense layer of which has a mesh structure. Where is this basement membrane located?

У нирковому тільці In the renal corpuscle

У дистальних звивистих канальцях In distal convoluted tubules

У проксимальних канальцях In proximal tubules

У дистальних прямих канальцях In distal straight tubules

У тонких канальцях In thin tubules

9 / 150
Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою цього захворювання є накопичення в організмі деяких органічних кислот. Укажіть кислоту, яка накопичуватиметься в організмі у цьому разі. One form of congenital pathology is accompanied by inhibition of the conversion of phenylalanine to tyrosine. The biochemical sign of this disease is the accumulation of certain organic acids in the body. Specify the acid that will accumulate in the body in this case.

Фенілпіровиноградна Phenylpyruvate

Піровиноградна Pyrovyngradna

Молочна Dairy

Глутамінова Glutamine

Лимонна Lemon

10 / 150
Реакції міжмолекулярного транспорту одновуглецевих радикалів є обов'якзовими для синтезу білків та нуклеїнових кислот. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів у цьому синтезі? Reactions of intermolecular transport of one-carbon radicals are essential for the synthesis of proteins and nucleic acids. The coenzyme form of which vitamin is the carrier of one-carbon fragments in this synthesis?

Фолієвої кислоти Folic acid

Рибофлавіну Riboflavin

Аскорбінової кислоти Ascorbic acid

Пантотенової кислоти Pantothenic acid

Tiaмiнy Tiaminy

11 / 150
У пацієнта з діагнозом: гемолітична анемія, виявлено дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Яка причина розвитку гемолізу еритроцитів за цих умов? In a patient diagnosed with hemolytic anemia, pyruvate kinase deficiency was detected in erythrocytes. What is the cause of hemolysis of erythrocytes under these conditions?

Зменшення активності Na+, К+-АТФ-ази Decreased activity of Na+, K+-ATPase

Надлишок к в еритроцитах Excess k in erythrocytes

Дефіцит спектрину Spectrin deficiency

Генетичні дефекти глікофорину А Glycophorin A genetic defects

Нестача Na в еритроцитах Na deficiency in erythrocytes

12 / 150
Симптоми захворювання виявилися у пацієнта за 24 години після вживання рибних консервів. Він відчуває нудоту, слабкість, сухість у роті, двоїння в очах, афагію, утруднення дихання. Що зумовлює таку симптоматику при ботулізмі? Symptoms of the disease appeared in the patient 24 hours after eating canned fish. He feels nausea, weakness, dry mouth, double vision, aphagia, difficulty breathing. What causes such symptoms in case of botulism?

Вплив нейротоксину Neurotoxin exposure

Вплив ендотоксину Effect of endotoxin

Активація цАМФ Activation of cAMP

Розмноження збудника у ШКТ Multiplication of the pathogen in the gastrointestinal tract

Вплив ентеротоксину Enterotoxin exposure

13 / 150
На гістологічному препараті легень видно структуру діаметром близько 0,5 мм, слизова оболонка якої вкрита одношаровим кубічним війковим епітелієм, у якому зустрічаються секреторні клітини Клара, війчасті клітини, мікроворсинчасті. Вкажіть структуру: A structure with a diameter of about 0.5 mm is visible on the histological preparation of the lungs, the mucous membrane of which is covered with a single-layer cubic ciliated epithelium, in which there are secretory Clara cells, ciliated cells, microvilli . Specify the structure:

Термінальна бронхіола Terminal bronchiole

Малий бронх Small bronchus

Альвеола Alveola

Альвеолярний хід Alveolar course

Середній бронх Medium bronchus

14 / 150
Від виснажливої силової роботи у робітника значно зменшилася буферна ємність крові. Накопичення у крові якого метаболіту може спричинити зміну цього показника? The buffer capacity of the worker's blood has significantly decreased due to exhausting physical work. The accumulation of which metabolite in the blood can cause a change in this indicator?

Лактату Lactate

Пірувату Pyruvate

Альфа-кетоглутарату Alpha-ketoglutarate

3-фосфогліцерату 3-phosphoglycerate

1,3-бісфосфогліцерату 1,3-bisphosphoglycerate

15 / 150
До ендокринолога звернулася пацієнтка віком 45 років, у якої спостерігаються: підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, збільшення діурезу. Під час обстеження вперше виявлено інсулінозалежний діабет. Який лікарський засіб треба призначити жінці? A 45-year-old female patient consulted an endocrinologist with: increased appetite, dryness of the mucous membranes of the oral cavity, increased diuresis. During the examination, insulin-dependent diabetes was detected for the first time. What should the medicine be prescribed to a woman?

Інсулін Insulin

Вазопресин Vasopressin

Глібенкламід Glibenclamide

Окситоцин Oxytocin

Адіурекрин Adiurecrin

16 / 150
Під час обстеження жінки віком 56 років з діагнозом: цукровий діабет 1-го типу, виявлено порушення білкового обміну, що під час лабораторного дослідження крові проявляється аміноацидемією, зменшенням синтезу антитіл, а клінічно уповільненням загоєння ран. Який механізм розвитку аміноацидемії? During the examination of a 56-year-old woman with a diagnosis of type 1 diabetes, a violation of protein metabolism was detected, which during a laboratory blood test was manifested by aminoacidemia, a decrease in synthesis antibodies, and clinically by slowing down wound healing. What is the mechanism of development of aminoacidemia?

Підвищення протеолізу Proteolysis increase

Збільшення ліпопротеїдів висо High lipoprotein increase density

ої щільності Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові Increase of oncotic pressure in blood plasma

Зменшення концентрації амінокислот у крові Decreased concentration of amino acids in blood

Гіперпротеїнемія Hyperproteinemia

17 / 150
Під час оперативного втручання на головному мозку виявлено, що подразнення певних зон кори великих півкуль спричинило у пацієнта тактильні та температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники? During an operation on the brain, it was found that stimulation of certain areas of the cortex of the large hemispheres caused tactile and temperature sensations in the patient. Which gyrus did the stimuli affect?

Постцентральну Postcentral

Поясну I'll explain

Верхню латеральну Upper lateral

Прецентральну Precentral

Парагіпокампову Parahippocampus

18 / 150
У пацієнта, який тривалий час приймав глюкокортикоїди, унаслідок відміни препарату виникло загострення існую чого захворювання, спостерігається зниження артеріального тиску та слабкість. З розвитком якого патологічного стану можна пов'язати ці явища? A patient who has been taking glucocorticoids for a long time, as a result of withdrawal of the drug, there was an exacerbation of the existing disease, there is a decrease in blood pressure and weakness. With the development of which pathological condition can be associated explain these phenomena?

Недостатністю наднирників Adrenal insufficiency

Гіперпродукцію АКТГ Hyperproduction of ACTH

Кумуляцією Cumulative

Звиканням до лікарського засобу Drug addiction

Сенсибілізацією Sensitization

19 / 150
У чоловіка віком 25 років унаслідок перелому основи черепа виділяється велика кількість сечі з низькою відносною щільністю. Порушення синтезу якого гормону є причиною змін у регулюванні процесу сечоутворення? Соматотропного гормону A 25-year-old man has a large amount of urine with a low relative density as a result of a fracture of the base of the skull. Violation of the synthesis of which hormone is the cause of changes in the regulation of the process of urine formation?

Вазопресину Vasopressin

Тиреотропного гормону Thyrotropic hormone

Окситоцину Oxytocin

Адренокортикотропого гормону Adrenocorticotropic hormone

20 / 150
Як називається об'єм повітря, що залишається в легенях після спокійного видиху? What is the volume of air that remains in the lungs after a calm exhalation called?

Функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity

Резервний об'єм видиху Exhalation reserve volume

Залишковий об'єм Remaining Volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Дихальний об'єм Respiratory volume

21 / 150
Під час мікроскопічного дослідження виявлено паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клубочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органа представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте цей орган. During a microscopic examination, a parenchymal organ was discovered in which epithelial strands form glomerular, bundle and reticular zones. The central part of the organ is represented by clusters of chromaffin cells. Define this organ.

Надниркова залоза Adrenal gland

Гіпофіз Pituitary

Eпіфіз Pineal gland

Печінка Liver

Щитоподібна залоза Thyroid

22 / 150
До лікаря звернулася жінка віком 32 роки зі скаргами на відсутність у неї лактації після народження дитини. Дефіцит якого гормону найвірогідніше спричинив це порушення? A 32-year-old woman came to the doctor complaining of lack of lactation after giving birth to a child. What hormone deficiency most likely caused this disorder?

Пролактину Prolactin

Тиреокальцитоніну Thyrocalcitonin

Соматотропіну Somatotropin

Вазопресину Vasopressin

Глюкагону Glucagon

23 / 150
У клітині, у якій відбувається мітотичний поділ, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. Визначте стадію мітозу. In a cell undergoing mitotic division, daughter chromatids move to the poles of the cell. Define the stage of mitosis.

Анафаза Anaphase

Інтерфаза Interphase

Телофаза Telophase

Профаза Prophase

Метафаза Metaphase

24 / 150
Прокаріотичні та еукаріотичні клітини характеризуються здатністю до поділу. Поділ прокаріотичних клітин відрізняється від поділу еукаріотичних, але існує молекулярний процес, що лежить в основі обох поділів. Назвіть цей процес. Prokaryotic and eukaryotic cells are characterized by the ability to divide. Prokaryotic cell division differs from eukaryotic cell division, but there is a molecular process that underlies both divisions. Name this process.

Реплікація ДНК DNA Replication

Трансляція Broadcast

Транскрипція Transcription

Ампліфікація генів Gene amplification

Репарація Reparation

25 / 150
Для забезпечення анальгезії наркоємний анальгетик застосували разом з препаратом бензодіазепінового ряду. Який лікарський засіб треба використати для потенціювання анальгезії? To provide analgesia, a narcotic analgesic was used together with a benzodiazepine drug. Which drug should be used to potentiate analgesia?

Діазепам Diazepam

Карбамазепін Carbamazepine

Хлорпротиксен Chlorprothixene

Трифтазин Triftazine

Імізин Imisin

26 / 150
У жінки, яка тривалий час приймала антибіотики, розвинулось ускладнення на слизовій оболонці порожнини рота: запальний процес з білим нальотом. Під час бактеріологічного дослідження нальоту виявлено дріжджеподібні грибки Candida albicans. Який лікарський засіб треба використати для лікування цього ускладнення? A woman who took antibiotics for a long time developed a complication on the mucous membrane of the oral cavity: an inflammatory process with a white plaque. During a bacteriological examination of the plaque, yeast-like fungi Candida albicans were found . What medicine should be used to treat this complication?

Флуконазол Fluconazole

Бісептол Biseptol

Тетрациклін Tetracycline

Фуразолідон Furazolidone

Поліміксин Polymixin

27 / 150
У чоловіка спостерігається пухлина черевної порожнини, що здавлює нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові? A man has an abdominal tumor compressing the inferior vena cava. Which cava-caval anastomosis on the anterior abdominal wall will ensure the outflow of venous blood?

Між верхньою і нижньою надчеревними венами Between the superior and inferior epigastric veins

Між пупковою і верхньою надчеевною венами Between the umbilical and superior suprafacial veins

Між непарною і напівнепарною венами Between odd and semi-odd veins

Між хребетними і пупковими венами Between the vertebral and umbilical veins

Між верхніми і нижніми прямокишковими венами Between the superior and inferior rectal veins

28 / 150
Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції `трансплантат проти хазяїна`. Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції? A liquidator of the consequences of the accident at the Chernobyl NPP, who received a large dose of radiation, underwent a bone marrow transplant. Some time after the operation, the patient was diagnosed with the development of a `graft-versus-host' reaction `. What antigens became the trigger for this reaction?

Антигени системи HLA-клітин організму ліквідатора Antigens of the system of HLA cells of the liquidator's body

Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора Rh system antigens of liquidator erythrocytes

Антигени HBs, HBc, Hbe Antigens HBs, HBc, Hbe

Антигенами системи AB0 еритроцитів ліквідатора Antigens of the AB0 system of erythrocytes of the liquidator

Антигени системи HLA-клітин організму донора Antigens of the HLA cell system of the donor's body

29 / 150
У пацієнта з діагнозом: хронічний дифузний гломерулонефрит, розвинулася хронічна ниркова недостатність. На термінальній стадії ХНН розвивається оліго- та анурія, що спричиняється: A patient with a diagnosis of chronic diffuse glomerulonephritis developed chronic renal failure. At the terminal stage of CKD, oligo- and anuria develops, which is caused by:

Зниженням кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

Дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові Disseminated intravascular coagulation

Ішемією коркової речовини нирок унаслідок спазму судин Ischemia of the cortical substance of the kidneys due to spasm of blood vessels

Збільшенням реабсорбції води в дистальних канальцях Increased water reabsorption in distal tubules

Зменшенням фільтраційного тиску та фільтрації Decreasing filtration pressure and filtration

30 / 150
Тривале перебування в умовах спеки викликало у людини спрагу. Збудження яких рецепторів, перш за все, сприяло розвитку такої реакції? Prolonged stay in hot conditions made a person thirsty. Excitation of which receptors primarily contributed to the development of such a reaction?

Осморецепторів гіпоталамусу Osmoreceptors of the hypothalamus

Механорецепторів вестибулярного апарата Mechanoreceptors of the vestibular apparatus

Глюкорецепторів гіпоталамусу Hypothalamus glucoreceptors

Хеморецепторів дуги аорти Aortic arch chemoreceptors

Барорецепторів дуги аорти Baroreceptors of the aortic arch

31 / 150
Цикл Кребса виконує важливу роль у реалізації глюкопластичного ефекту амінокислот. Це зумовлено обов'язковим перетворенням безазотистого залишку амінокислот у: The Krebs cycle plays an important role in the implementation of the glucoplastic effect of amino acids. This is due to the mandatory conversion of the nitrogen-free residue of amino acids into:

Оксалоацетат Oxaloacetate

Фумарат Fumarate

Цитрат Citrate

Малат Malat

Сукцинат Succinate

32 / 150
Пацієнту з діагнозом: гострий інфаркт міокарда, у комплексній терапії призначено гепарин. За деякий час після введення лікарського засобу у пацієнта з'явилася гематурія. Який антагоніст гепарину треба ввести пацієнту для усунення цього ускладнення? A patient with a diagnosis of acute myocardial infarction was prescribed heparin in complex therapy. Some time after the administration of the drug, hematuria appeared in the patient. Which heparin antagonist should be administered to the patient to eliminate this complication?

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Неодикумарин Neodicoumarin

Вікасол Vikasol

Фібриноген Fibrinogen

Амінокапронову кислоту Aminocaproic acid

33 / 150
Щоденно в організмі людини 0,5% Усього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що місти ться в еритроцитах, каталізує реакцію відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну? Every day in the human body, 0.5% of all hemoglobin is converted into methemoglobin. What enzyme, contained in erythrocytes, catalyzes the reaction of the restoration of methemoglobin to hemoglobin?

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

Глюкуронілтрансфераза Glucuronyl transferase

Гемоксигеназа Hemoxygenase

Метгемоглобінтрансфераза Methemoglobintransferase

Білівердинредуктаза Biliverdin reductase

34 / 150
У хворого 20-ти років з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати? In a 20-year-old patient with jaundice, it was established: an increase in the content of total bilirubin in the blood plasma due to indirect (free), high content of stercobilin in feces and urine, the level of direct (conjugated) bilirubin in the blood plasma is within the normal range. What kind of jaundice can you think about?

Гемолітична Hemolytic

Паренхіматозна (печінкова) Parenchymatous (hepatic)

Механічна Mechanical

Жовтяниця немовлят Infant Jaundice

Хвороба Жильбера Gilbert's disease

35 / 150
У п'ятимісячної дівчинки спостерігаються застійні явища у легенях. Під час обстеження виявлено зв'язок між висхідною аортою та легеневою артерією, що в нормі спостерігається у деяких земноводних і плазунів. Назвіть цю вроджену ваду розвитку: A five-month-old girl has congestion in the lungs. During the examination, a connection between the ascending aorta and the pulmonary artery was found, which is normally observed in some amphibians and reptiles. Name this congenital malformation:

Незарощення боталової протоки Non-fouling of the botal duct

Дефект міжшлуночкової перегородки Ventricular septal defect

Транспозиція магістральних судин Transposition of trunk vessels

Дефект міжпередсердної перегородки Atrial septal defect

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

36 / 150
Уведення тварині екстракту тканини передсердя посилює виділення натрію із сечею. Дія якої біологічно активної речовини є причиною такого стану? The administration of an extract of atrial tissue to an animal increases the excretion of sodium from the urine. What biologically active substance is the cause of this condition?

Натрійуретичного гормону Natriuretic hormone

Адреналіну Adrenaline

Калікреїну Kallikrein

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

Серотоніну Serotonin

37 / 150
Під час бактеріологічного дослідження калу та блювотних у мас пацієнта виявлено культуру холерного вібріону. Проведення якої реакції дасть змогу визначити вид мікроба, що спричинив це захворювання? During the bacteriological examination of feces and vomitus, a cholera vibrio culture was found in the patient's mass. Which reaction will allow you to determine the type of microbe that caused this disease?

Аглютинації з сироватками, що містять О-антитіла Agglutinations with sera containing O-antibodies

Пасивної гемаглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом Passive hemagglutination with erythrocyte antigen diagnostics

Преципітації Precipitation

Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла Agglutinations with sera containing H-antibodies

Аглютинації Відаля Vidal agglutination

38 / 150
Чоловік віком 25 років вживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує його енергетичні потреби. Який метаболічний процес буде активуватися в організмі чоловіка у цьому разі? A 25-year-old man consumes an excessive amount of carbohydrates (600 g per day), which exceeds his energy needs. What metabolic process will be activated in the man's body in this case?

Ліпогенез Lipogenesis

Гліколіз Glycolysis

Ліполіз Lipolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Окиснення жирних кислот Oxidation of fatty acids

39 / 150
У фібробластах шкіри дитини з діагнозом хвороба Дауна, виявлено 47 хромосом. Визначте тип аномалії. In fibroblasts of the skin of a child diagnosed with Down's disease, 47 chromosomes were detected. Determine the type of anomaly.

Трисомія 21 Trisomy 21

Полісомія Ү Polysomy Ү

Трисомія 13 Trisomy 13

Трисомія Х Trisomy X

Трисомія 18 Trisomy 18

40 / 150
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки віком 30 років встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, у цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Який ймовірно вид клапанного ендокардиту в пацієнтки? During a histological examination of the leaflets of the mitral valve of the heart of a 30-year-old woman, it was established that the endothelial cells are focally desquamated, in these areas there are small thrombotic layers on the surface of the leaflet, connective tissue leaflets with phenomena of mucoid swelling with areas of sclerosis and vascularization. What type of valvular endocarditis is likely in the patient?

Поворотньо-бородавчастий Rotary-warty

Фібропластичний Fibroplastic

Поліпозно-виразковий Polypo-ulcerative

Дифузний Diffuse

Гострий бородавчастий Sharp warty

41 / 150
Безпосередніми «виконавцями» апоптозу в клітині є особливі ферменти каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Яка його функція в нормальній клітині? Direct `executors` of apoptosis in the cell are special caspase enzymes. Cytochrome C is involved in the formation of one of them. What is its function in a normal cell?

Фермент дихального ланцюга переносу електронів Enzyme of the respiratory chain of electron transfer

Фермент бета-окислювання жирних кислот Enzyme beta-oxidation of fatty acids

Фермент ЦТК CTC Enzyme

Компонент Н+ -АТФ-азної системи Component of H+-ATPase system

Компонент піруватдегідрогеназної системи Component of pyruvate dehydrogenase system

42 / 150
Пацієнт віком 65 років тривалий час скаржиться на симптоми, характерні для хронічного гастриту. Під час лабораторного аналізу в крові виявлено мегалоцити, у кістковому мозку виявлений мегалобластичний еритропоез. Який діагноз є найімовірнішим у цьому разі? A 65-year-old patient has been complaining of symptoms typical of chronic gastritis for a long time. During the laboratory analysis, megalocytes were detected in the blood, and megaloblastic erythropoiesis was detected in the bone marrow. What is the diagnosis is the most likely in this case?

В12-фолієводефіцитна анемія B12-folate deficiency anemia

Апластична анемія Aplastic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Гіпопластична анемія Hypoplastic anemia

43 / 150
До лікарні госпіталізовано потерпілого під час ДТП з артеріальним тиском 70/40 мм рт. ст. Пацієнт без свідомості. Добовий діурез близько 550 мл. Яке порушення функції нирок розвинулося у чоловіка? A victim of a traffic accident with a blood pressure of 70/40 mm Hg was admitted to the hospital. The patient is unconscious. The daily urine output is about 550 ml. What kidney function disorder has developed husband's?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Тубулопатія Tubulopathy

Гострий дифузний гломерулонефрит Acute diffuse glomerulonephritis

Пієлонефрит Pyelonephritis

44 / 150
На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу клітин це зумовить? The outer surface of the membrane of the excitable tissue is affected by an electric pulse of the cathodic direction, the amplitude of which is equal to 70% of the threshold. What changes in the membrane potential of the cells will this cause?

Часткову деполяризацію Partial depolarization

Гіперполяризацію Hyperpolarization

- -

Потенціал дії Action potential

Змін не буде There will be no changes

45 / 150
Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев'язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев'язав лікар? The surgeon ligated the superior thyroid artery during thyroid surgery. Which branch of the vessel did the doctor ligate?

A carotis externa A carotis externa

A. carotis interna A. carotis interna

A. facialis A. facialis

A. lingualis A. lingualis

A. pharyngea ascendens A. pharyngea ascendens

46 / 150
Хворій жінці із захворюванням нирок, що супроводжується вираженими набряками, призначили діуретичний препарат, що пригнічує реабсорбцію в нирках іонів Na+ і води, посилює виведення нирками іонів K+ і Mg++, викликає гіперурикемію, зумовлює потужний діуретичний ефект. Назвіть цей препарат: A sick woman with kidney disease, accompanied by severe edema, was prescribed a diuretic drug that inhibits the reabsorption of Na+ ions and water in the kidneys, increases the excretion of K+ and Mg++ ions by the kidneys, causes hyperuricemia, causes a powerful diuretic effect. Name this drug:

Фуросемід Furosemide

Тріамтерен Triamterene

Спіронолактон Spironolactone

Діакарб Diakarb

Аллопуринол Allopurinol

47 / 150
У пацієнта із синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені в організмі пацієнта? A patient with Itsenko-Cushing syndrome has persistent hyperglycemia and glucosuria. Which hormone synthesis and secretion are increased in the patient's body?

Кортизолу Cortisol

Глюкагону Glucagon

Адреналіну Adrenaline

Тироксину Thyroxine

Альдостерону Aldosterone

48 / 150
У пацієнта спостерігається ожиріння, гірсутизм, 'місяцеподібне обличчя', рубці багряного кольору на шкірі стегон. Артеріальний тиск 180/110 мм рт.ст., глюкоза крові 17,2 ммоль/л. Під час якої зміни продукції гормонів наднирників можливі такі симптоми? The patient has obesity, hirsutism, a 'moon-shaped face', purple scars on the skin of the thighs. Blood pressure 180/110 mm Hg, blood glucose 17 .2 mmol/l. During which changes in the production of adrenal hormones are these symptoms possible?

Гіперпродукції глюкокортикоїдів Hyperproduction of glucocorticoids

Гіпопродукції глюкокортикоїдів Hypoproduction of glucocorticoids

Гіпопродукції мінералокортикоїдів Hypoproduction of mineralocorticoids

Гіпопродукції адреналіну Hypoproduction of adrenaline

Гіперпродукції мінералокортикоїдів Hyperproduction of mineralocorticoids

49 / 150
У пацієнта похилого віку спостерігається хронічний закреп через гіпотонію товстого кишечника. Який лікарський засіб треба йому призначити? An elderly patient has chronic constipation due to hypotonia of the large intestine. What medicine should he be prescribed?

Бісакодил Bisacodyl

Касторову олію Castor oil

Натрію сульфат Sodium sulfate

Прозерин Prozerin

Ацеклідин Aceclidine

50 / 150
При розтині чоловіка, померлого від опікової хвороби, знайдено набряк головного мозку, збільшення печінки, а також нирок, кірковий шар яких широкий, блідо-сірий, мозковий – повнокровний. Мікроскопічно: некроз канальців головних відділів з деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитарною інфільтрацією та крововиливами. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? At the autopsy of a man who died of a burn disease, swelling of the brain, enlargement of the liver, and kidneys were found, the cortical layer of which is wide, pale gray, and the brain is full of blood Microscopically: necrosis of the tubules of the main sections with destruction of the basement membranes, interstitial edema with leukocyte infiltration and hemorrhages. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

Тубулоінтерстиціальний нефрит Tubulointerstitial nephritis

Пієлонефрит Pyelonephritis

Подагрична нирка Gouty kidney

Мієломна нирка Myeloma kidney

51 / 150
В експерименті на спинному мозку під час збудження альфа-мотонейронів м'язів-згиначів спостерігається гальмування альфа-мотонейронів м'язів-розгиначів. Який вид гальмування є причиною цього явища? In an experiment on the spinal cord, during the excitation of the alpha motoneurons of the flexor muscles, inhibition of the alpha motoneurons of the extensor muscles is observed. What type of inhibition is the cause of this phenomena?

Реципрокне Reciprocal

Деполяризаційне Depolarizing

Зворотне Reverse

Латеральне Lateral

Пресинаптичне Presynaptic

52 / 150
Пацієнту встановлено діагноз: аскаридоз. Який лікарський засіб треба йому призначити? The patient has been diagnosed with ascariasis. What medicine should he be prescribed?

Мебендазол Mebendazole

Піперазин Piperazine

Фуразолідон Furazolidone

Гентаміцин Gentamicin

Фенасал Fenasal

53 / 150
У доношеної новонародженої дитини спостерігається жовте забарвлення шкіри та слизових оболонок. Тимчасова недостатність якого ферменту може бути імовірною причиною такого стану дитини? A full-term newborn baby has a yellow coloration of the skin and mucous membranes. A temporary deficiency of which enzyme can be the probable cause of this condition of the child?

УДФ-глюкуронілтрансферази UDF-glucuronyltransferases

Білівердинредуктази Biliverdin reductases

Гемсинтетази Hemesynthetases

Гемоксигенази Hemoxygenases

Уридилтрансферази Uridyltransferases

54 / 150
У тварини за 2 тижні після експериментального моделювання стенозу ниркової артерії спостерігається підвищення артеріального тиску. З посиленням дії якого чинника гуморальної регуляції на судини це пов'язано? 2 weeks after the experimental simulation of renal artery stenosis, an increase in blood pressure is observed in the animal. What factor of humoral regulation on the blood vessels is this due to an increase in action?

Ангіотензину II Angiotensin II

Дофаміну Dopamine

Альдостерону Aldosterone

Кортизолу Cortisol

Вазопресину Vasopressin

55 / 150
Пацієнт з діагнозом: ішемічна хвороба серця, не повідомив сімейному лікарю, що в нього бувають напади бронхоспазму. Лікар призначив засіб, після прийому якого напади стенокардії трапляються рідше, але напади бронхоспазму почастішали. Який ймовірно лікарський засіб було призначено? A patient with a diagnosis of coronary heart disease did not inform the family doctor that he had bronchospasm attacks. The doctor prescribed a drug, after taking which angina attacks occur less often, but attacks of bronchospasm became more frequent. What drug was probably prescribed?

Анаприлін Anaprilin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Нітросорбід Nitrosorbide

Дилтіазем Diltiazem

Верапаміл Verapamil

56 / 150
У новонародженої дитини отвір крайньої плоті статевого члена за величою не перевищує діаметр сечовивідного каналу і перешкоджає вільному виходу голівки статевого члена. Як називається цей патологічний стан у дитини? In a newborn child, the opening of the foreskin of the penis does not exceed the diameter of the urethra and prevents the free exit of the head of the penis. What is the name of this pathological condition in a child?

Фімоз Phimosis

Епіспадія Epispadia

Гіпоспадія Hypospadia

Парафімоз Paraphimosis

Гермафродитизм Hermaphroditism

57 / 150
У чоловіка віком 43 роки, який помер у хірургічному відділенні від дифузного гнійного перитоніту, під час розтину тіла виявили пейєрові бляшки у дистальному відділі стінки тонкого кишечника. Поверхня деяких із них укрита струпом коричнево-зеленуватого кольору, у центрі деяких бляшок наявні глибокі дефекти, що досягають серозного шару. Для якого захворювання характерні наведені зміни у тонкому кишечнику чоловіка? In a 43-year-old man who died in the surgical department from diffuse purulent peritonitis, during autopsy, Peyer's patches were found in the distal part of the wall of the small intestine. The surface of some of they are covered with a brownish-greenish scab, in the center of some plaques there are deep defects that reach the serous layer. What disease is characterized by the changes in the small intestine of a man?

Черевний тиф Typhoid

Хвороба Крона Crohn's disease

Стафілококовий ентерит Staphylococcal enteritis

Туберкульоз кишечника Intestinal tuberculosis

Дизентерія Dysentery

58 / 150
Швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/с. Який з наведених чинників, перш за все, забезпечує таку швидкість? The speed of conduction of excitation by nerve fibers is 120 m/s. Which of the following factors primarily ensures this speed?

Наявність мієлінової оболонки Presence of myelin sheath

Великий потенціал спокою Great rest potential

Велика амплітуда потенціалу дії Large action potential amplitude

Малий поріг деполяризації Small depolarization threshold

Великий фактор надійності Large reliability factor

59 / 150
Для діагностики черевного тифу проводять серологічну реакцію, під час якої до різних розведень сироватки крові пацієнта додають діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат реакції оцінюють за наявністю осаду у вигляді білих пластівців. Як називається така реакція? Реакція Борде-Жангу To diagnose typhoid, a serological reaction is carried out, during which diagnostics of three types of microorganisms are added to various dilutions of the patient's blood serum, and the result of the reaction is evaluated by the presence of a precipitate in the form of white flakes What is this reaction called? Bordet-Jangu reaction

Реакція Відаля Vidal reaction

Реакція Вассермана Wasserman reaction

Реакція Райта Wright Reaction

Реакція Асколі Ascoli reaction

60 / 150
Пацієнт через падіння не може відвести верхню кінцівку вище, ніж горизонтальний рівень. Який м'яз було травмовано? The patient, due to a fall, cannot move the upper limb higher than the horizontal level. What muscle was injured?

Дельтоподібний Delta

Підостьовий Sub-postal

Найширший м'яз спини Latisus dorsi

Великий круглий Big Round

Малий круглий Small round

61 / 150
До лікарні госпіталізовано футболіста з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Чим утворена передня стінка пахвинного каналу? A football player was hospitalized with an injury to the superficial inguinal ring and a rupture of the two legs that limit it. What is the front wall of the inguinal canal?

Апоневроз зовнішнього косого м'яза живота Aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen

Апоневроз внутрішнього косого м'яза живота Aponeurosis of the internal oblique muscle of the abdomen

Апоневроз поперечного м'яза живота Aponeurosis of the transverse abdominal muscle

Власна фасція живота Own abdominal fascia

Міжніжкові волокна Interstitial fibers

62 / 150
Хлопчика віком 12 років госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: харчова токсикоінфекція. Під час посіву фекалій дитини на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна виключити з-поміж можливих збудників захворювання? A 12-year-old boy was admitted to the hospital with a preliminary diagnosis of food poisoning. During the culture of the child's feces on Endo medium, a large number of colorless colonies grew. Which microorganism can be excluded from -among the possible causative agents of the disease?

Escherichia coli Escherichia coli

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Yersinia enterocolitica Yersinia enterocolitica

63 / 150
У родині, де батьки глухонімі, глухота у дружини пов'язана з аутосомно-рецесивним геном, а у чоловіка виникла внаслідок тривалого прийому антибіотиків у дитинстві. Яка ймовірність народження глухої дитини в цій родині, якщо батько гомозиготний за алелем нормального слуху? In a family where the parents are deaf and mute, the wife's deafness is associated with an autosomal recessive gene, and the husband's deafness occurred as a result of prolonged intake of antibiotics in childhood. What is the probability of birth of a deaf child in this family, if the father is homozygous for the allele of normal hearing?

0% 0%

25% 25%

10% 10%

75% 75%

100% 100%

64 / 150
Серед гіполіпідемічних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є ловастатин. Який механізм дії цього лікарського засобу? Among the hypolipidemic drugs used for the prevention and treatment of atherosclerosis is lovastatin. What is the mechanism of action of this drug?

Гальмування біосинтезу холестерину Cholesterol biosynthesis inhibition

Пригнічення всмоктування холестерину в кишківнику Inhibition of cholesterol absorption in the intestine

Стимулювання екскреції холестерину з організму Stimulation of cholesterol excretion from the body

Усіма наведеними шляхами All given paths

Активація метаболізму холестерину Activation of cholesterol metabolism

65 / 150
До травматологічного відділення госпіталізовано пацієнта, у якого спостерігається пошкодження м'язів нижніх кінцівок. Які клітини мають здатність до репаративної регенерації м'язових волокон і відновлення функції м'язів? A patient was admitted to the trauma department with damage to the muscles of the lower extremities. Which cells have the ability to reparatively regenerate muscle fibers and restore muscle function ?

Міосателітоцити Myosatellitocytes

Фібробласти Fibroblasts

Ендотеліоцити Endotheliocytes

Плазмоцити Plasmocytes

Адипоцити Adipocytes

66 / 150
До лікарні госпіталізовано пацієнта зі скаргами на слабкість, болі в кишечнику. Під час лабораторного дослідження фекалій виявлено кулясті цисти з чотирма ядрами. Для якого виду найпростіших характерні такі цисти? A patient was admitted to the hospital with complaints of weakness, pain in the intestines. During the laboratory examination of feces, spherical cysts with four nuclei were found. What type of protozoa is characterized by such cysts?

Амеби дизентерійної Dysenteric amoeba

Кишкової трихомонади Intestinal trichomonas

Амеби кишкової Intestinal amoebae

Балантидію Balantidia

Амеби ротової Oral amoebas

67 / 150
Пацієнту діагностовано хронічний бронхіт та призначено муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який лікарський засіб було використано для лікування пацієнта? The patient was diagnosed with chronic bronchitis and prescribed a mucolytic drug that increases the synthesis of surfactant. What drug was used to treat the patient?

Амброксол Ambroxol

Кодеїн Codeine

Лібексин Libexin

Мукалтин Mukaltin

Фенотерол Fenoterol

68 / 150
У регуляції фізіологічних функцій беруть участь іони металів. Один із них отримав назву «король месенджерів». Таким біоелементом-посередником є: Metal ions are involved in the regulation of physiological functions. One of them was called the 'king of messengers'. Such a mediator bioelement is:

Ca++ Ca++

Fe+++ Fe+++

Na+ Na+

Zn++ Zn++

K+ K+

69 / 150
У пацієнта з діагнозом: пневмонія, спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього симптому захворювання? A patient diagnosed with pneumonia has an increase in body temperature. What biologically active substance plays a leading role in the occurrence of this symptom of the disease?

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

Лейкотрієни Leukotrienes

Гістамін Histamine

Брадикінін Bradykinin

Серотонін Serotonin

70 / 150
У пацієнтки під час лікування гіпертонічної хвороби на тлі прийому антигіпертензивного препарату виник сухий кашель. Для якого лікарського засобу характерна така побічна дія? During the treatment of hypertension, the patient developed a dry cough against the background of taking an antihypertensive drug. Which drug is characterized by such a side effect?

Лізиноприл Lisinopril

Но-шпа No-shpa

Гідрохлортіазил Hydrochlorothiazile

Дротаверин Drotaverin

Резерпін Reserpin

71 / 150
Пацієнт віком 75 років був оперований із приводу рака передміхурової залози. Помер раптово на 4-ту добу після оперативного втручання. Під час розтину тіла чоловіка у просвітах головного стовбура і біфуркаці легеневої артерії були виявлені та легко видалені крихкі маси темно-червоного кольору з тьмяною поверхнею. Такі ж маси були у порожнині правого шлуночка серця. Яке порушення кровообігу спричинило раптову смерть пацієнта? Тромбоз легеневої артерії A 75-year-old patient was operated on for prostate cancer. He died suddenly on the 4th day after surgery. During the autopsy of the man's body in the lumen of the main trunk and at the bifurcation of the pulmonary artery, dark red friable masses with a dull surface were found and easily removed. The same masses were in the cavity of the right ventricle of the heart. What circulatory disorder caused the patient's sudden death? Pulmonary artery thrombosis

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Тканинна емболія Tissue embolism

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Парадоксальна емболія Paradoxical embolism

72 / 150
Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що поєднує речовини різного механізму дії. Який протитуберкульозний препарат пригнічує транскрипцію ДНК в РНК мікобактерій? Tuberculosis treatment is carried out with the help of combined chemotherapy, which combines substances with different mechanisms of action. Which antituberculosis drug suppresses the transcription of DNA into RNA of mycobacteria?

Рифампіцин Rifampicin

ПАСК PASK

Стрептоміцин Streptomycin

Етіонамід Ethionamide

Ізоніазид Isoniazid

73 / 150
У потерпілого спостерігається перелом у ділянці бічної поверхні променево-зап'ясткового суглоба. У якому місці найімовірніше відбувся перелом? The victim has a fracture in the area of ​​the lateral surface of the radiocarpal joint. In what place did the fracture most likely occur?

Шилоподібний відросток променевої кістки Spinal process of the radius

Нижня третина плечової кістки Lower third of humerus

Головчаста кістка Scapula

Гачкувата кістка Hookbone

Шилоподібний відросток ліктьової кістки Spinal process of the ulna

74 / 150
Пацієнту діагностовано флегмону передпліччя. Під час мікробіологічного аналізу ексудату із зони запалення виявлено стрептококи. Які клітини будуть переважати в ексудаті? The patient was diagnosed with phlegmon of the forearm. During the microbiological analysis of the exudate from the inflammatory zone, streptococci were found. Which cells will predominate in the exudate?

Нейтрофільні гранулоцити Neutrophil granulocytes

Базофільні гранулоцити Basophilic granulocytes

Моноцити Monocytes

Еозинофільні гранулоцити Eosinophilic granulocytes

Лімфоцити Lymphocytes

75 / 150
У дитячому відділенні інфекційної лікарні хлопчику встановлено діагноз: дифтерія. Який препарат треба ввести пацієнту насамперед: In the children's ward of the infectious disease hospital, the boy was diagnosed with diphtheria. What drug should be administered to the patient first:

Протидифтерійну антитоксичну сироватку Anti-diphtheria anti-toxic serum

Дифтерійний анатоксин Diphtheria toxoid

АКДП AKDP

TABte TABte

АДП ADP

76 / 150
Восьмирічній дитині рекомендовано проведення тонзилектомії. Лабораторний аналіз крові виявив, що час згортання крові збільшено до 7 хвилин. Який лікарський засіб треба призначити дитині для зменшення крововтрати під час операції? An eight-year-old child is recommended for a tonsillectomy. Laboratory blood analysis revealed that the blood clotting time has increased to 7 minutes. What drug should be prescribed to the child to reduce blood loss during the operation?

Вікасол Vikasol

Дицинон Dizinon

Фібриноген Fibrinogen

Кальцію хлорид Calcium chloride

Амінокапронову кислоту Aminocaproic acid

77 / 150
У пацієнта, який тривалий час хворів на переміжну кульгавість, об'єктивно спостерігається: шкіра пальців стопи суха, чорного кольору, нагадує тканину мумії. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червоний колір прилягає до майже незмінених тканин, а біло-жовтий колір до змінених тканин). Який вид некрозу розвинувся у пацієнта? In a patient who suffered from intermittent lameness for a long time, it is objectively observed: the skin of the toes is dry, black in color, resembling the tissue of a mummy. At a short distance from the blackened a two-color line is located in the area (the red color is adjacent to almost unchanged tissues, and the white-yellow color is to the changed tissues). What type of necrosis has developed in the patient?

Гангрена Gangrene

Інфаркт Heart attack

Секвестр Sequestration

Пролежень Decubitus bedsores

- -

78 / 150
У пацієнта діагностована перфоративна виразка передньої стінки шлунку. До якого простору черевної порожнини потраплятиме вміст шлунку? The patient is diagnosed with a perforated ulcer of the front wall of the stomach. Into which space of the abdominal cavity will the contents of the stomach enter?

Передшлункова сумка Pregastric pouch

Печінкова сумка Liver bag

Лівий брижовий синус Left mesenteric sinus

Чепцева сумка Cap Bag

Правий брижовий синус Right mesenteric sinus

79 / 150
Вітамін А у комплексі зі специфічними циторецепторами проникає через ядерні мембрани, індукує процеси транскрипції, що стимулює ріст та диференціацію клітин. Якою формою вітаміну А реалізується ця біологічна функція? Vitamin A in complex with specific cytoreceptors penetrates through nuclear membranes, induces transcription processes, which stimulates cell growth and differentiation. What form of vitamin A implements this biological function?

Трансретиноєва кислота Transretinoic acid

Ретинол Retinol

Цис-ретиналь Cys-retinal

Каротин Carotene

Транс-ретиналь Trans-retinal

80 / 150
У разі нестачі вітаміну С виникає порушення структури колагенових волокон. Яка стадія їх синтезу порушується? In case of lack of vitamin C, the structure of collagen fibers is disturbed. What stage of their synthesis is disturbed?

Утворення гідроксипроліну і гідроксилізину Formation of hydroxyproline and hydroxylysine

Утворення гама-карбоксиглутамату Formation of gamma-carboxyglutamate

Відщеплення сигнальних олігопептидів Separation of signal oligopeptides

Агрегація тропоколагену і утворення фібрил Tropocollagen aggregation and fibril formation

Приєднання глюкозних і галактозних залишків Addition of glucose and galactose residues

81 / 150
У чоловіка після гострої крововтрати виникло відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного параметра викликала це відчуття організму? A man felt thirsty after acute blood loss. The change in which homeostatic parameter caused this sensation in the body?

Зменшення об'єму позаклітинної рідини Decreasing the volume of extracellular fluid

Підвищення онкотичного тиску рідин Increased oncotic pressure of liquids

Підвищення осмотичного тиску рідин організму Increased osmotic pressure of body fluids

Зниження осмотичного тиску рідин організму Decrease in osmotic pressure of body fluids

Зниження онкотичного тиску рідин організму Reduction of oncotic pressure of body fluids

82 / 150
У студента перед іспитом збільшилася ЧСС. Які зміни на ЕКГ характерні для тахікардії? The student's heart rate increased before the exam. What changes on the ECG are characteristic of tachycardia?

Укорочення інтервалу R-R Shortening RR interval

Подовження інтервалу R-R RR interval extension

Розширення комплексу QRS QRS complex widening

Подовження інтервалу P-Q PQ interval extension

Подовження сегменту Q-T Prolongation of the QT segment

83 / 150
Під час експерименту дослідники подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів. Який вид м'язового скорочення виникне, якщо кожний наступний імпульс потрапляє на період поодинокого м'язового скорочення? In an experiment, researchers stimulate a skeletal muscle with a series of electrical impulses. What type of muscle contraction will occur if each subsequent impulse falls within a period of a single muscle contraction ?

Суцільний тетанус Solid tetanus

Контрактура м'яза Muscle contracture

Серія поодиноких скорочень Series of single abbreviations

Асинхронний тетанус Asynchronous tetanus

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

84 / 150
У пацієнта з діагнозом: серцева недостатність, розвинулися набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку? A patient with a diagnosis of heart failure developed swelling on the lower extremities. What is the mechanism of heart swelling?

Підвищення гідростатичного тиску в венулах Increased hydrostatic pressure in venules

Зниження осмотичного тиску плазми крові Decrease in blood plasma osmotic pressure

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах Increased hydrostatic pressure in arterioles

Підвищення онкотичного тиску плазми крові Increased blood plasma oncotic pressure

85 / 150
Під час мікроскопічного дослідження біоптату шкіри спостерігаються гранульоми, що складаються з епітеліоїдних клітин, які оточені в основному Т- лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. У центрі гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні такі гранульоми? During the microscopic examination of a skin biopsy, granulomas consisting of epithelioid cells, which are surrounded mainly by T lymphocytes, are observed. Single giant multinucleated Pirogov cells are located among the epithelioid cells Langhans. Areas of caseous necrosis are found in the center of the granuloma. There are no blood vessels. For which disease are such granulomas characteristic?

Туберкульозу Tuberculosis

Риносклероми Rhinoscleromas

Сифілісу Syphilis

Лепри Leprosy

Бруцельозу Brucellosis

86 / 150
У бактеріологічній лабораторії досліджують матеріал (промивні води, в'ялена риба домашнього приготування), який взяли у пацієнта із симптомами ботулізму. На яке поживне середовище треба посіяти матеріал для виявлення чистої культури? In the bacteriological laboratory, the material (washing water, dried fish cooked at home) taken from a patient with symptoms of botulism is examined. On which nutrient medium should the material be inoculated for detection of pure culture?

Середовище Кітта-Тароцці Kitta-Tarozzi Environment

Цукровий м'ясо-пептонний бульйон Sugar meat-peptone broth

Цукровий м'ясо-пептонний агар Sugar meat-peptone agar

Сироватковий агар Serum Agar

Цукрово-кров'яний агар Sugar-blood agar

87 / 150
У пацієнта з діагнозом: жовчнокам'яна хвороба, спостерігаються симптоми холемічного синдрому. Який симптом зумовлений відсутністю надходження жовчі у кишечник? A patient with a diagnosis of gallstone disease has symptoms of cholemic syndrome. Which symptom is caused by the lack of bile entering the intestines?

Стеаторея Steatorrhoea

Гіпотонія Hypotonia

Шкірний свербіж Itchy skin

Астенія Asthenia

Брадикардія Bradycardia

88 / 150
Під час пошкодження клітини іонізуючим випромінюванням вмикаються механізми захисту і адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується у цьому разі? When the cell is damaged by ionizing radiation, protection and adaptation mechanisms are activated. What mechanism of restoration of the disturbed intracellular homeostasis is implemented in this case?

Активація антиоксидантної системи Activation of the antioxidant system

Пригнічення аденілатциклази Inhibition of adenylate cyclase

Активація Са-опосередкованих клітинних функцій Activation of Ca-mediated cellular functions

Накопичення Na+ у клітинах Na+ accumulation in cells

Гіпертрофія мітохондрій Mitochondrial hypertrophy

89 / 150
Пацієнту з діагнозом: туберкульоз легень, для лікування призначено протитуберкульозний препарат першого ряду, що спричинив розвиток невриту лицьового нерва та порушення рівноваги. Визначте цей лікарський засіб. A patient with a diagnosis of pulmonary tuberculosis was prescribed a first-line antituberculosis drug for treatment, which caused the development of facial nerve neuritis and impaired balance. Identify this drug.

Ізоніазид Isoniazid

Цефазолін Cefazolin

Левоміцетин Levomycetin

Бісептол Biseptol

Фуразолідон Furazolidone

90 / 150
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму? On suspicion of tuberculosis, a sick child was given a Mantoux test. After 24 hours, swelling, hyperemia, and pain appeared at the site of allergen injection. What are the main components that determine this reaction of the body?

Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни Mononuclear cells, T-lymphocytes and lymphokines

Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG Granulocytes, T-lymphocytes and IgG

Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни Plasma cells, T-lymphocytes and lymphokines

В-лімфоцити, IgM B-lymphocytes, IgM

Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити Macrophages, B-lymphocytes and monocytes

91 / 150
Пацієнту перед оперативним втручанням уведено дитилін (суксаметоній) і проведено інтубацію трахеї. Дефіцит якого ферменту в організмі пацієнта продовжує дію міорелаксанту? Before surgery, the patient was administered dithyline (suxamethonium) and tracheal intubation was performed. The deficiency of which enzyme in the patient's body prolongs the action of the muscle relaxant?

Псевдохолінестерази Pseudocholinesterases

N-ацетилтрансферази N-acetyltransferases

K-Na-ATФ-ази K-Na-ATPases

Карбоангідрази Carbonic anhydrases

Сукцинатдегідрогенази Succinate dehydrogenases

92 / 150
У гістологічному препараті тканини бронха пацієнта, який зловживає тютюнопалінням, у потовщеній слизовій оболонці виявлено хронічний обструктивний бронхіт із ознаками трансформації одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Для якого патологічного процесу характерна така перебудова епітелію? In the histological preparation of the bronchus tissue of a patient who abuses tobacco, chronic obstructive bronchitis with signs of transformation of a single-layered ciliated epithelium into a multilayered squamous epithelium was found in the thickened mucous membrane. For which pathological is this transformation of the epithelium characteristic of the process?

Метаплазії Metaplasia

Гіперплазії Hyperplasias

Гіпертрофії Hypertrophies

Гетероплазії Heteroplasias

Лейкоплакії Leukoplakia

93 / 150
Під час розтину тіла померлого чоловіка віком 48 років у ділянці 1-го сегмента правої легені виявлено кругле утворення діаметром 5 см із чіткими контурами, оточене тонким прошарком сполучної тканини, заповнене білими крихкими масами. Для якої форми вторинного туберкульозу характерні такі ознаки? During the autopsy of the body of a deceased 48-year-old man, a round formation with a diameter of 5 cm with clear contours, surrounded by a thin layer of connective tissue, was found in the area of ​​the 1st segment of the right lung. filled with white fragile masses. What form of secondary tuberculosis is characterized by such signs?

Туберкульома Tuberculoma

Гострий кавернозний туберкульоз Acute cavernous tuberculosis

Гострий вогнищевий туберкульоз Acute focal tuberculosis

Казеозна пневмонія Case pneumonia

Фіброзно-кавернозний туберкульоз Fibro-cavernous tuberculosis

94 / 150
Під час розтину тіла чоловіка віком 48 років виявлено, що кістковий мозок плоских кісток, діафізів та епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-червоний або сіро-жовтий гноєподібний (піоїдний кістковий мозок). Селезінка масою 7 кг, на розрізі темно-червоного кольору, з ішемічними інфарктами. Усі лімфатичні вузли збільшені, м'які, сіро-червоного кольору. У гепатоцитах печінки жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати. Який найбільш імовірний діагноз? During the autopsy of the body of a 48-year-old man, it was found that the bone marrow of flat bones, diaphyses and epiphyses of tubular bones is juicy, gray-red or gray-yellow purulent (pioid bone marrow). Spleen weighing 7 kg, dark red on section, with ischemic infarcts. All lymph nodes are enlarged, soft, gray-red in color. Fatty dystrophy and leukemic infiltrates in liver hepatocytes. What is the most likely diagnosis?

Хронічний мієлоїдний лейкоз Chronic myeloid leukemia

Гострий мієлоїдний лейкоз Acute myeloid leukemia

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий лімфоїдний лейкоз Acute lymphoid leukemia

Мієломна хвороба Myeloma

95 / 150
Під час зниження активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окиснення ліпідів клітинних мембран. Нестача якого мікроелемента сприяє зниженню активності глутатіонпероксидази? When the activity of antioxidant defense enzymes decreases, the processes of peroxidation of cell membrane lipids increase. The lack of which trace element contributes to a decrease in the activity of glutathione peroxidase?

Селену Selena

Кобальту Cobalt

Молібдену Molybdenum

Марганцю Manganese

Міді Copper

96 / 150
Унаслідок руйнування деяких структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси, що виникають у відповідь на зорові та слухові подразнення. Які структури було зруйновано? Due to the destruction of some structures of the brain stem, the animal lost orientation reflexes that arise in response to visual and auditory stimuli. What structures were destroyed?

Ядра покрівлі середнього мозку Nucleus of the roof of the midbrain

Чорну речовину Black substance

Вестибулярні ядра Vestibular nuclei

Медіальні ядра ретикулярної формації Medial nuclei of the reticular formation

Червоні ядра Red kernels

97 / 150
Під час лабораторного дослідження крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це вплине на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному судинному руслі? During the laboratory examination of the patient's blood, it was found that the protein content in the plasma is 40 g/l. How will this affect the transcapillary exchange of water in the microcirculatory vascular bed?

Збільшиться фільтрація, зменшиться реабсорбція Filtration will increase, reabsorption will decrease

Зменшиться і фільтрація, і реабсорбція Both filtration and reabsorption will decrease

Збільшиться і фільтрація, і реабсорбція Both filtration and reabsorption will increase

Обмін не зміниться The exchange will not change

Зменшиться фільтрація, збільшиться реабсорбція Filtration will decrease, reabsorption will increase

98 / 150
Унаслідок перелому нижньої щелепи у постраждалого спостерігається втрата чутливості шкіри у ділянці підборіддя і нижньої губи. Який нерв найімовірніше було травмовано? Due to a fracture of the lower jaw, the victim has a loss of skin sensitivity in the area of ​​the chin and lower lip. Which nerve was most likely injured?

Mentalis Mentalis

Maxillaris Maxillaris

Infraorbitalis Infraorbitalis

Buccalis Buccalis

Facialis Facialis

99 / 150
Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації та дихальної недостатності. Під час розтину тіла виявлено: тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні та базофільні включення. Яке захворювання розвинулося у пацієнта? A 42-year-old man died due to symptoms of severe intoxication and respiratory failure. During the autopsy of the body, it was found: the lung tissue in all departments is variegated, with multiple small focal hemorrhages and foci of emphysema During a histological examination of the lungs, it was revealed: hemorrhagic bronchopneumonia with abscessation, eosinophilic and basophilic inclusions in the cytoplasm of bronchial epithelial cells. What disease did the patient develop?

Грип Flu

Стафілококова бронхопневмонія Staphylococcal bronchopneumonia

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Плевропневмонія Pleuropneumonia

Часткова пневмонія Partial pneumonia

100 / 150
У дитини на слизовій оболонці щік та язика спостерігаються білуваті плями. У виготовлених препаратах-мазках виявлено грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини. Визначте ці збудники. The child has whitish spots on the mucous membrane of the cheeks and tongue. Gram-positive oval yeast-like cells were found in the prepared swabs. Identify these pathogens.

Гриби роду Кандіда Fungi of the genus Candida

Фузобактерії Fusobacteria

Стафілококи Staphylococci

Актиноміцети Actinomycetes

Дифтерійна паличка Diphtheria bacillus

101 / 150
Пацієнту виконано субтотальну субфасціальну резекцію щитоподібної залози. У післяопераційний період у нього тривалий час зберігається осиплість голосу. Який нерв було пошкоджено під час операції? The patient underwent a subtotal subfascial resection of the thyroid gland. In the postoperative period, hoarseness persists for a long time. What nerve was damaged during the operation?

Зворотній гортанний Reverse laryngeal

Язиковий Language

Під'язиковий Sublingual

Верхній гортанний Upper laryngeal

Нижньощелепний Mandibular

102 / 150
У пацієнта спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча темна, кал темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде виявлено в сироватці крові у цьому разі? The patient has a yellow skin color, dark urine, dark yellow feces. An increase in the concentration of which substance will be detected in the blood serum in this case?

Вільного білірубіну Free bilirubin

Білівердину Biliverdin

Мезобілірубіну Mesobilirubin

Стеркобіліногену Stercobilinogen

Кон'югованого білірубіну Conjugated bilirubin

103 / 150
У чоловіка під дією мутагенного фактору з'явилася велика кількість мутантних клітин. Проте більшість із них були розпізнані і знищені. Які клітини відповідають за розпізнання та знищення мутантних клітин? A large number of mutant cells appeared in a man under the influence of a mutagenic factor. However, most of them were recognized and destroyed. What cells are responsible for recognizing and destroying mutant cells?

Т-лімфоцити-кілери Killer T-lymphocytes

Плазмобласти Plasmoblasts

Т-лімфоцити-хелпери Helper T lymphocytes

В-лімфоцити B-lymphocytes

Т-лімфоцити-супресори Suppressor T lymphocytes

104 / 150
У жінки віком 52 роки артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона кори головного мозку є ймовірно найбільш ураженою? In a 52-year-old woman, arterial hypertension was complicated by right-sided hemiplegia and loss of speech. Which area of ​​the cerebral cortex is probably most affected?

Ліва передня звивина і ліва скронева частка Left frontal gyrus and left temporal lobe

Ліва передня звивина Left anterior gyrus

Ліва скронева частка Left temporal lobe

Права передня звивина Right anterior gyrus

Потилична частка Occipital lobe

105 / 150
До відділення реанімації госпіталізовано пацієнта із діагнозом: інфаркт міокарда. Який лікарський засіб треба ввести пацієнту для купірування больового синдрому? A patient was admitted to the intensive care unit with a diagnosis of myocardial infarction. What drug should be administered to the patient to relieve pain?

Промедол Promedol

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

Налоксон Naloxone

Целекоксиб Celecoxib

106 / 150
Кухар на робочому місці під час приготування їжі отримав опік руки парою. Підвищення концентрації якої речовини викликало почервоніння, набряк та біль ураженої ділянки шкіри? A cook got a steam burn on his hand while cooking. An increase in the concentration of which substance caused redness, swelling, and pain in the affected area of ​​the skin?

Гістаміну Histamine

Тіаміну Thiamine

Галактозаміну Galactosamine

Лізину Lysin

Глутаміну Glutamine

107 / 150
Пацієнтка віком 57 років для лікування гіпертонічної хвороби тривалий час приймала анаприлін. Через виникнення побічних ефектів пацієнтка відмовилася від прийому лікарського засобу, що спричинило розвиток гіпертонічної кризи та нападу стенокардії. Як називається ускладнення, що виникло в пацієнтки? A 57-year-old patient took anaprilin for the treatment of hypertension for a long time. Due to the occurrence of side effects, the patient refused to take the drug, which caused the development of a hypertensive crisis and an attack of angina pectoris. What is the name of the complication that occurred in the patient?

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Звикання Addiction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Лікарська залежність Drug addiction

Сенсибілізація Sensitization

108 / 150
На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. на основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О552 ? The stool of a sick infant was sent to the bacteriological laboratory for examination, from which a culture of enteropathogenic E. coli О55К59 was isolated. On the basis of what criteria was the isolated culture assigned to EPKP О552?

Антигенних Antigenic

Біохімічних Biochemical

- -

Культуральних Cultural

Морфологічних Morphological

109 / 150
Юнаку віком 18 років встановлено діагноз: хвороба Марфана. Під час клініко-лабораторного дослідження виявлено порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Який варіант взаємодії генів різних алельних пар сприяє розвитку цього захворювання? An 18-year-old young man was diagnosed with Marfan's disease. During a clinical and laboratory examination, disorders of the development of connective tissue, the structure of the lens of the eye, abnormalities of the cardiovascular system, and arachnodactyly were found What variant of the interaction of genes of different allelic pairs contributes to the development of this disease?

Плейотропія Pleiotropy

Комплементарність Complementarity

Кодомінування Codominance

Множинний алелізм Multiple allelism

Неповне домінування Incomplete dominance

110 / 150
Пацієнту, якому діагностовано ревматоїдний артрит, упродовж тривалого часу вводили гідрокортизон. У пацієнта з'явилися гіперглікемія, поліурія, глюкозурія, відчуття спраги. Наслідком активації якого процесу є поява цих симптомів? A patient diagnosed with rheumatoid arthritis was administered hydrocortisone for a long time. The patient developed hyperglycemia, polyuria, glucosuria, thirst. The result of the activation of which process is the appearance these symptoms?

Глюконеогенезу Gluconeogenesis

Глікогенолізу Glycogenolysis

Гліколізу Glycolysis

Ліполізу Lipolysis

Глікогенезу Glycogenesis

111 / 150
Унаслідок ДТП жінка отримала сильний удар в епігастральну ділянку, через що у неї сталася зупинка серця. Яка ймовірна причина зупинки серцевої діяльності? As a result of a road accident, a woman received a strong blow to the epigastric area, due to which she had a cardiac arrest. What is the probable cause of cardiac arrest?

Підвищення тонусу блукаючого нерва Increasing the tone of the vagus nerve

Збільшене виділення альдостерону Increased release of aldosterone

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи Increasing the tone of the sympathetic nervous system

Збільшене виділення кортизолу Increased secretion of cortisol

Збільшене виділення адреналіну Increased release of adrenaline

112 / 150
Дитину госпіталізовано до лікарні в стані асфіксії. Під час огляду гортані виявлено білуваті плівки, що обтурують просвіт дихальних шляхів та легко видаляються. Для якого виду запалення гортані характерні такі ознаки? The child was admitted to the hospital in a state of asphyxiation. During the examination of the larynx, whitish films were found that obstruct the lumen of the respiratory tract and are easily removed. What type of inflammation of the larynx is characterized by the following symptoms ?

Крупозне True

Катаральне Catarrhal

Дифтеритичне Diphtheritic

Гнійне Purulent

Серозне Serious

113 / 150
Пацієнта віком 12 років госпіталізовано до лікарні з гемартрозом колінного суглоба. Він із раннього дитинства хворіє на підвищену кровоточивість. Який діагноз у хлопчика? A 12-year-old patient was admitted to the hospital with hemarthrosis of the knee joint. He has suffered from increased bleeding since early childhood. What is the boy's diagnosis?

Гемофілія Hemophilia

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

В12 фолієво-дефіцитна анемія B12 folate deficiency anemia

114 / 150
Під час розтину тіла померлого чоловіка віком 43 роки було виявлено набряк легень. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на ІХС із розвитком інфаркту міокарда. Яка ймовірна причина набряку легень? During the autopsy of the body of a deceased 43-year-old man, pulmonary edema was found. From the anamnesis, it is known that the patient suffered from coronary heart disease with the development of a myocardial infarction. What is the probable cause of pulmonary edema ?

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Гостре загальне малокрів'я Acute general anemia

Стаз крові Blood stasis

Ішемія малого кола Small circle ischemia

Гостра правошлуночкова недостатність Acute right ventricular failure

115 / 150
У трирічної дитини спостерігається підвищення температури, збільшені лімфовузли. Під час лабораторного дослідження загального аналізу крові виявлено лімфоцитоз. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Яке захворювання найімовірніше розвинулося у дитини? A three-year-old child has a fever, enlarged lymph nodes. Lymphocytosis was detected during a laboratory examination of a general blood test. Epstein-Barr virus antigen was detected by ELISA. Which disease most likely developed does the child have?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Герпетична аденопатія Herpetic adenopathy

Лімфома Беркета Burkett's lymphoma

Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster Generalized infection caused by herpes-zoster

Цитомегаловірусна інфекція Cytomegalovirus infection

116 / 150
У дитини, якій діагностовано пілоростеноз, об'єктивно спостерігається часте блювання та ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотно-основного стану може розвинутися у цьому разі? A child diagnosed with pylorostenosis objectively has frequent vomiting and signs of dehydration. What form of acid-base disturbance can develop in this case?

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

117 / 150
У пацієнтки виявлено рак шийки матки. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе розповсюдження метастазів? The patient was diagnosed with cervical cancer. In which regional lymph nodes is it possible to spread metastases?

Пахвинні та здухвинні Inguinal and iliac

Верхні та нижні брижові Upper and lower mesentery

- -

Поперекові та ниркові Lumbar and renal

Навколоміхурові та поперекові Periodural and Lumbar

118 / 150
У чоловіка внаслідок патологічного процесу збільшена товщина гематоальвеолярного бар'єра. Найімовірнішим наслідком цього буде зменшення: Due to a pathological process, the thickness of the hematoalveolar barrier has increased in the man. The most likely consequence of this will be a decrease:

Дифузійної здатності легень Diffusing capacity of lungs

Хвилинного об'єму дихання Minute respiratory volume

Альвеолярної вентиляції легень Alveolar lung ventilation

Кисневої ємності крові Blood oxygen capacity

Резервного об'єму видиху Exhalation reserve volume

119 / 150
У пацієнта спостерігається тремор рук, пов'язаний із хворобою Паркінсона. Дефіцит якого медіатора в стріопалідарній системі спричиняє такий симптом? A patient has hand tremors associated with Parkinson's disease. What mediator deficiency in the striopallidal system causes this symptom?

Дофаміну Dopamine

Норадреналіну Noradrenaline

Серотоніну Serotonin

Субстанції Р Substances P

ГАМК GABA

120 / 150
За якої умови можливо виконати пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не займаючи очеревину? Under what condition is it possible to perform a bladder puncture through the anterior abdominal wall without occupying the peritoneum?

У разі наповненого сечового міхура In case of full bladder

Тільки у чоловіків Only in men

Тільки у жінок Only in women

У разі спустошеного сечового міхура In case of an empty bladder

Тільки у дітей Only in children

121 / 150
У судово-медичній експертизі використовується метод дактилоскопії, який базується на тому, що сосочковий шар дерми визначає індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми? Forensics uses a fingerprinting method based on the fact that the papilla layer of the dermis determines an individual pattern on the surface of the skin. What tissue forms this layer of the dermis?

Пухка волокниста неоформлена сполучна тканина Loose fibrous unformed connective tissue

Ретикулярна тканина Reticular tissue

Жирова тканина Adipose tissue

Щільна оформлена сполучна тканина Dense designed connective tissue

Щільна неоформлена сполучна тканина Dense unformed connective tissue

122 / 150
У жінки впродовж року прогресувала ниркова недостатність, що призвело до смерті. Під час розтину тіла померлої виявлено великі строкаті нирки з червоними дрібними краплями в жовто-сірому кірковому шарі. Під час гістологічного дослідження в клубочках спостерігаються «півмісяці» з проліферуючого нефротелія. Для якого захворювання характерні такі результати дослідження? The woman's kidney failure progressed over the course of a year, which led to her death. During the autopsy of the deceased, large variegated kidneys with red small drops in the yellow-gray cortical layer were found. During a histological examination, 'crescents' from proliferating nephrothelium are observed in the glomeruli. For which disease are these research results characteristic?

Швидкопрогресуючого гломерулонефриту Rapidly progressive glomerulonephritis

Раку нирки Kidney cancer

Амілоїдозу Amyloidosis

Гнійного нефриту Fume Jade

Крововиливу в нирки Kidney hemorrhage

123 / 150
У пацієнта спостерігається напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів треба заблокувати, щоб припинити напад? The patient has a tachycardia attack. Which membrane cytoreceptors of cardiomyocytes should be blocked to stop the attack?

Бета-адренорецептори Beta-adrenoceptors

Н-холінорецептори H-cholinergic receptors

M- та Н-холінорецептори M- and H-cholinergic receptors

M-холінорецептори M-cholinergic receptors

Альфа-адренорецептори Alpha-adrenoceptors

124 / 150
В альпініста, який піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною розвитку цього патологічного стану? A mountaineer who climbed to a height of 5200 m developed gas alkalosis. What is the cause of the development of this pathological condition?

Гіпервентиляція легенів Hyperventilation of the lungs

Гіперканнія Hypercannia

Гіповентиляція легенів Hypoventilation of the lungs

Гіпоксемія Hypoxemia

Зниження температури навколишнього середовища Decreasing ambient temperature

125 / 150
У пацієнта з тимомою (пухлиною вилочкової залози) об'єктивно спостерігається: ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки, набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур стиснений пухлиною? A patient with a thymoma (tumor of the thymus gland) objectively observes: cyanosis, expansion of the subcutaneous venous network, swelling of the soft tissues of the face, neck, upper half of the body and upper limbs. Which venous trunk is compressed by the tumor?

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Підключична вена Subclavian vein

Зовнішня яремна вена External jugular vein

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

Передня яремна вена Anterior jugular vein

126 / 150
У пацієнта, який має важку форму порушення водно-сольового обміну, сталася зупинка серця у діастолі. Який найімовірніший механізм цього патологічного стану? A patient with a severe form of impaired water-salt metabolism has had cardiac arrest in diastole. What is the most likely mechanism of this pathological condition?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпонатріємія Hyponatremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпомагніємія Hypomagnesium

127 / 150
У жінки віком 52 роки під час проведення загального аналізу крові виявлено зниження кількості еритроцитів та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія), КП - 0,85. Який вид анемії спостерігається у пацієнтки? In a 52-year-old woman, a general blood test showed a decrease in the number of erythrocytes and an increase in the level of free hemoglobin in the blood plasma (hemoglobinemia), CP - 0.85. What type of anemia is observed in the patient?

Набута гемолітична Acquired hemolytic

Анемія внаслідок порушення еритропоезу Anemia due to impaired erythropoiesis

Спадкова гемолітична Hereditary hemolytic

Гостра постгеморагічна Acute posthemorrhagic

Хронічна постгеморагічна Chronic posthemorrhagic

128 / 150
Пацієнту віком 50 років встановлено діагноз: гіпертонічна хвороба. Під час фізичного навантаження у нього з'явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, ціаноз слизової оболонки губ та шкіри обличчя. Аускультативно виявлено вологі хрипи в нижніх відділах легень. Який механізм є причиною виникнення такого синдрому? A 50-year-old patient was diagnosed with hypertension. During physical exertion, he developed a feeling of weakness, lack of air, cyanosis of the mucous membrane of the lips and facial skin. Auscultation revealed moist rales in the lower parts of the lungs. What mechanism is the cause of such a syndrome?

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Хронічна правошлуночкова недостатність Chronic right ventricular failure

Колапс Collapse

Хронічна лівошлуночкова недостатність Chronic left ventricular failure

Тампонада серця Cardiac tamponade

129 / 150
Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон’югації з: The disposal of xenobiotics (drugs, epoxides, arenoxides, aldehydes, nitroderivatives, etc.) and endogenous metabolites (estradiol, prostaglandins, leukotrienes) occurs in the liver through their conjugation with:

Глутатіоном Glutathione

Аспарагіновою кислотою Aspartic acid

Гліцином Glycinema

S-Аденозилметіоніном S-Adenosylmethionine

Фосфоаденозином Phosphoadenosine

130 / 150
Під час ендоскопічного дослідження у пацієнта, якому діагностовано хронічний ентероколіт, спостерігається відсутність специфічних структур слизової оболонки тонкого кишечника. Які компоненти характеризують особливості рельєфу слизової оболонки цього органа? During an endoscopic examination of a patient diagnosed with chronic enterocolitis, the absence of specific structures of the mucous membrane of the small intestine is observed. What components characterize the peculiarities of the relief of the mucous membrane of this organ?

Циркулярні складки, ворсинки та крипти Circular folds, villi and crypts

Поля, складки, ямки Fields, folds, dimples

Гаустри, ворсинки, крипти Houstras, villi, crypts

Поля, ворсинки Fields, hairs

Косо-спіральні складки Oblique spiral folds

131 / 150
У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (I), А (II), В (III). Досліджувана кров належить до групи: The blood group of a 30-year-old man was determined before the operation. The blood is Rh-positive. The erythrocyte agglutination reaction did not occur with standard sera of groups 0 (I), A ( II), B (III). The studied blood belongs to the group:

0 (I) 0 (I)

А (II) A (II)

В (III) In (III)

АВ (IV) AB (IV)

Неможливо визначити Unable to determine

132 / 150
Пацієнту, який відчуває біль у суглобах, постійно призначають аспірин. Який фермент інгібує дія цього лікарського заcобу: A patient with joint pain is constantly prescribed aspirin. Which enzyme inhibits the action of this drug:

Циклооксигеназу Cyclooxygenase

Ліпооксигеназу Lipooxygenase

Фосфоліпазу С Phospholipase C

Фосфоліпазу Д Phospholipase D

Фосфоліпазу А2 Phospholipase A2

133 / 150
Під час проведення ЕКГ-дослідження виявлено, що тривалість інтервалу RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень 40/хв. Що є водієм ритму серця у цьому разі? During the ECG study, it was found that the duration of the RR interval is 1.5 s, the heart rate is 40/min. What is the driver of the heart rhythm in this case ?

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синусовий вузол Sine Node

Ліва ніжка Гіса His Left Leg

Права ніжка Гіса His Right Leg

Пучок Гіса His Bundle

134 / 150
На гістологічному препараті представлено орган, що вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину відходять трабекули. В органі спостерігається кіркова речовина, де містяться лімфатичні вузлики та мозкова речовина, представлена тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на гістопрепараті? The histological specimen shows an organ covered by a connective tissue capsule, from which trabeculae extend inside. The organ shows a cortical substance containing lymph nodes and a medullary substance represented by cords lymphoid cells. What organ is represented on the histopreparation?

Лімфатичний вузол Lymph node

Селезінка Spleen

Мигдалики Tonsils

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Тимус Thymus

135 / 150
У пацієнта віком 45 років під час проведення ЕКГ виявлено: ритм синусовий, кількість передсердних комплексів більша ніж шлуночкових; прогресуюче подовження інтервалу Р-Q від комплексу до комплексу; випадіння окремих шлуночкових комплексів; зубці Р та комплекси QRST без змін. Визначте тип порушення серцевого ритму. In a 45-year-old patient during an ECG, the following was detected: sinus rhythm, the number of atrial complexes is greater than ventricular ones; progressive lengthening of the P-Q interval from complex to complex; individual ventricular complexes; P waves and QRST complexes are unchanged. Determine the type of heart rhythm disorder.

Атріовентрикулярна блокада II ступеня Atrioventricular block I degree

Повна атріовентрикулярна блокада Complete atrioventricular block

Внутрішньопередсердна блокада Intra-atrial block

Атріовентрикулярна блокада I ступеня Atrioventricular block I degree

Синоатріальна блокада Sinoatrial block

136 / 150
Чоловіку віком 40 років проведено лімфографію органів грудної порожнини. Виявлено пухлину, що вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Визначте цей орган: A 40-year-old man underwent lymphography of the organs of the chest cavity. A tumor was found that affected the organ, from the lymphatic vessels of which lymph passes directly into the thoracic duct. Identify this organ:

Стравохід Esophagus

Осердя Hearts

Трахея Trachea

Серце Heart

Лівий головний бронх Left main bronchus

137 / 150
Для усунення марення і галюцинацій у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, використовують аміназин. Який механізм антипсихотичної дії цього лікарського засобу? Aminazine is used to eliminate delusions and hallucinations in patients diagnosed with schizophrenia. What is the mechanism of antipsychotic action of this drug?

Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС Blockade of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування зворотнього нейронального захоплення МАО Inhibition of the reverse neuronal uptake of MAO

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

Блокада холінергічних процесів у ЦНС Blockade of cholinergic processes in the central nervous system

138 / 150
У пацієнта спостерігаються головний біль, підвищення температури тіла, озноб, кашель. Під час бактеріологічного дослідження мокротиння виявлено палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, грамнегативні, у мазку з бульйонної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюються колонії R-форми. Для збудника якого захворювання характерні такі показники? The patient has a headache, increased body temperature, chills, cough. Bacteriological examination of sputum revealed ovoid-shaped rods with bipolar color, gram-negative, in a broth smear cultures are located in chains, R-form colonies are formed on agar. For which pathogen are these indicators characteristic?

Чуми Plagues

Стрептококової ангіни Streptococcal angina

Дифтерії Diphtheria

Туберкульозу Tuberculosis

Менінгококового назофарингіту Meningococcal nasopharyngitis

139 / 150
У пацієнта спостерігається запалення медіального надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучено у запальний процес? The patient has inflammation of the medial epicondyle of the humerus (epicondylitis). Which nerve is involved in the inflammatory process?

N. ulnaris N. ulnaris

N. medianus N. medianus

N. musculocutaneus N. musculocutaneus

N. radialis N. radialis

N. axillaris N. axillaris

140 / 150
Пацієнт після перенесеного ішемічного інсульту не може здійснювати довільні рухи правими кінцівками, спостерігається гіперрефлексія. Під час пальпації визначається підвищений тонус м'язів кінцівок. Яка форма порушення рухової функції спостерігається у пацієнта? After an ischemic stroke, the patient cannot make voluntary movements of the right limbs, hyperreflexia is observed. During palpation, an increased tone of the muscles of the limbs is determined. What form of motor function impairment is observed in the patient?

Центральний параліч Central paralysis

Тетанія Tetany

Периферичний параліч Peripheral paralysis

Периферичний парез Peripheral paresis

Мозочкова атаксія Cerebellar ataxia

141 / 150
У чоловіка віком 43 роки з'явилися симптоми сезонної алергії. Який лікарський засіб, що не має снодійного ефекту, треба йому призначити? A 43-year-old man has symptoms of seasonal allergies. What non-hypnotic drug should he be prescribed?

Лоратадин Loratadine

Ванкоміцин Vancomycin

Мікосептин Mycoseptin

Супрастин Suprastin

Дипразин Diprazine

142 / 150
У пацієнта спостерігається хронічний запальний процес мигдаликів. Для реалізації механізму фагоцитозу у вогнищі запалення потрібен НАДФН. Унаслідок якого біохімічного процесу у вогнищі запалення підтримується потрібна концентрація НАДФН? The patient has a chronic inflammatory process of the tonsils. NADPH is required for the implementation of the phagocytosis mechanism in the inflammation site. As a result of which biochemical process, the necessary concentration of NADPH is maintained in the inflammation site?

Пентозо-фосфатного шляху Pentose phosphate pathway

Циклу Корі Cory Cycle

Гліколізу Glycolysis

Циклу Кребса Krebs Cycle

Орнітинового циклу Ornithine cycle

143 / 150
До лікарні звернулася мати з дитиною. На голові у дитини спостерігається гангренозна рана. Під час огляду у рані виявлено білі червоподібні личинки відкласти? Яка комаха найімовірніше могла їх відкласти? A mother and a child went to the hospital. The child has a gangrenous wound on the head. During the examination, white worm-like larvae were found in the wound to lay? What insect most likely could have laid them?

Вольфартова муха Wolfarth fly

Блохи Fleas

Муха-жигалка Lightning fly

Комарі Mosquitoes

Москіти Mosquitoes

144 / 150
Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри виявлено гранульоми, які складаються з макрофагальних вузликів із наявністю лімфоцитів та плазматичних клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з жировими вакуолями, які містять збудників захворювання, запакованих у вигляді куль (клітини Вірхова). Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для якого захворювання характерна описана гранульома? During the histological examination of a skin biopsy, granulomas were found, which consist of macrophage nodules with the presence of lymphocytes and plasma cells. In addition, there are large macrophages with fat vacuoles that contain causative agents of the disease, packed in the form of balls (Virchow cells). The granulation tissue is well vascularized. For which disease is the described granuloma typical?

Лепри Leprosy

Риносклероми Rhinoscleromas

Сифілісу Syphilis

Туберкульозу Tuberculosis

Бруцельозу Brucellosis

145 / 150
Жінка віком 52 роки з діагнозом: рак грудної залози, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який механізм ушкодження клітини найімовірніше обумовлює ефективність променевої терапії? A 52-year-old woman diagnosed with breast cancer underwent radiation therapy. The size of the tumor decreased. What mechanism of cell damage is most likely responsible for the effectiveness of radiation therapy?

Утворення вільних радикалів Formation of free radicals

Тромбоз судин Vascular thrombosis

Лізис NK-клітинами Lysis by NK cells

Гіпертермія Hyperthermia

Мутагенез Mutagenesis

146 / 150
У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник 'гарячого' цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. Частота серцевих скорочень - 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації? At the end of the working day, a worker in a 'hot' workshop was taken to the hospital, complaining of headache, dizziness, nausea, general weakness. Objectively: consciousness is preserved, skin the integuments are hyperemic, dry, hot to the touch. Heart rate - 130/min. Breathing is frequent, shallow. What violation of thermoregulation processes most likely occurred in a person in this situation?

Зниження тепловіддачі Reduction of heat transfer

Посилення тепловіддачі і зниження теплопродукції Increasing heat transfer and decreasing heat production

Посилення тепловіддачі і теплопродукції Increasing heat transfer and heat production

Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі Increased heat production without changes in heat output

Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі Reduction of heat production without changes in heat output

147 / 150
Між бактеріями під час процесу кон'югації утворюється цитоплазматичний місток. По цьому містку із клітини-донора до клітини-реципієнта надходять плазміди і фрагменти молекули ДНК. Яка біологічна роль цього процесу? A cytoplasmic bridge is formed between bacteria during the conjugation process. Through this bridge, plasmids and DNA molecule fragments arrive from the donor cell to the recipient cell. What is the biological role of this process?

Забезпечення обміну генетичного матеріалу Ensure exchange of genetic material

Сприяння активізації мутаційного процесу Promoting activation of the mutation process

Підвищення гетерозиготності Increasing heterozygosity

Ліквідація небажаних мутацій Elimination of unwanted mutations

Забезпечення обміну речовинами між клітинами Provision of metabolism between cells

148 / 150
У пацієнта внаслідок хронічного захворювання органів дихання, що супроводжується задишкою, тахікардією і ціанозом, під час дослідження газового складу крові виявлено розвиток гіпоксемії і гіперкапнії. Яке порушення зовнішнього дихання спричинило зміни в газовому складі крові? In the patient due to a chronic disease of the respiratory organs, accompanied by shortness of breath, tachycardia and cyanosis, the development of hypoxemia and hypercapnia was detected during the study of the gas composition of the blood. What disturbance of external breathing caused changes in the gas composition of the blood?

Гіповентиляція Hypoventilation

Гіперперфузія Hyperperfusion

Гіпердифузія Hyperdiffusion

Гіпервентиляція Hyperventilation

Гіпоперфузія Hypoperfusion

149 / 150
Пацієнту встановлено діагноз: інфаркт задньої частини міжшлуночкової перетинки. У ділянці якої кровоносної судини виникло порушення кровообігу? The patient was diagnosed with: a heart attack of the posterior part of the interventricular membrane. In which area of the blood vessel did the circulatory disorder occur?

R. interventricularis posterior R. interventricularis posterior

R. circumflexus R. circumflexus

R. marginalis sinister R. marginalis sinister

R. marginalis dexter R. marginalis dexter

R. atrialis intermedius R. atrialis intermedius

150 / 150
Чоловік віком 36 років за тиждень після тривалого перебування у весняному лісі раптово захворів. Спостерігається гарячка, головний біль, порушення свідомості, епілептиформні напади. Смерть настала на 3-й день захворювання. Під час розтину тіла виявлено набряк головного мозку та множинні точкові геморагії. Під час мікроскопічного дослідження виявлено периваскулярний та перицелюлярний набряк, множинні периваскулярні, переважно лімфоцитарні, інфільтрати. Яке захворювання розвинулося у чоловіка? A 36-year-old man suddenly fell ill a week after a long stay in the spring forest. Fever, headache, loss of consciousness, epileptiform seizures are observed. Death occurred on the 3 day of the disease. During the autopsy, cerebral edema and multiple point hemorrhages were revealed. During the microscopic examination, perivascular and pericellular edema, multiple perivascular, mainly lymphocytic, infiltrates were revealed. What disease did the man develop?

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Церебро-васкулярна хвороба Cerebrovascular disease

Поліомієліт Polio

Цитомегаловірусний енцефаліт Cytomegalovirus encephalitis