Крок 1 Фармація - 2021 заочна форма (буклет)

1 / 150
Укажіть метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції: Specify the method of quantitative analysis based on measuring the amount of electricity spent on an electrochemical reaction:

Потенціометрія Potentiometry

Кулонометрія Coulometry

Кондуктометрія Conductometry

Полярографія Polarography

Амперометрія Amperometry

2 / 150
Яке числове значення має набути n, щоб виконувалось правило Хюккеля (4n+2) для нафталіну? What numerical value should n acquire in order for Hückel's rule (4n+2) to be fulfilled for naphthalene?

N=2 N=2

N=1 N=1

N=4 N=4

N=0 N=0

N=8 N=8

3 / 150
У відділенні гастроентерології пацієнту з гострим панкреатитом треба гальмувати екскреторну активність підшлункової залози. Виберіть препарат з такою дією: In the department of gastroenterology, a patient with acute pancreatitis needs to inhibit the excretory activity of the pancreas. Choose a drug with the following effect:

Метоклопрамід Metoclopramide

Інсулін Insulin

Бісакодил Bisacodyl

Контрикал Contrical

Тіотриазолін Thiotriazoline

4 / 150
Знешкодження ліків відбувається під час процесів мікросомального окиснення. Органом, у клітинах якого ці процеси відбуваються найінтенсивніше, є: Drugs are neutralized during microsomal oxidation processes. The organ in whose cells these processes occur most intensively is:

Печінка Liver

Легені Lungs

Нирки Kidneys

Серце Heart

Селезінка Spleen

5 / 150
Суспензії як лікарську форму доволі часто використовують у педіатричній практиці. Для визначення розміру частинок під час осідання дисперсної фази суспензій застосовують: Suspensions as a medicinal form are quite often used in pediatric practice. To determine the size of particles during the settling of the dispersed phase of suspensions:

Седиментаційний аналіз Sedimentation analysis

Об’ємний аналіз Volume analysis

Фізико-хімічний аналіз Physico-chemical analysis

Термічний аналіз Thermal Analysis

Гравіметричний аналіз Gravimetric Analysis

6 / 150
Запропонуйте відвідувачу аптеки, водієві таксі, вітамінний препарат, який поліпшує сутінковий зір: Offer a pharmacy visitor, a taxi driver, a vitamin preparation that improves twilight vision:

Буформін Buformin

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Даназол Danazol

Ергокальциферол Ergocalciferol

7 / 150
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Укажіть, які хімічні зв’язки вони розщеплюють: GIT proteolytic enzymes catalyze the hydrolysis of proteins. Specify which chemical bonds they split:

Водневі Hydrogen

Ефірні Ethereal

Глікозидні Glycosides

Фосфодіестерні Phosphodiesters

Пептидні Peptides

8 / 150
Визначення загальної твердості води в аналітичних лабораторіях проводять методом: Determining the total hardness of water in analytical laboratories is carried out by the method:

Комплексонометрії Complexonometry

Ацидиметрії Acidimeters

Дихроматометрії Dichromatometry

Йодометрії Iodometry

Меркурометрії Mercurometry

9 / 150
Щитоподібна залоза виробляє гормон, який регулює рівень Ca2+ у крові, що сприяє мінералізації кісткової тканини. Який гормон має цю дію? The thyroid gland produces a hormone that regulates the level of Ca2+ in the blood, which promotes bone mineralization. Which hormone has this effect?

Адреналін Adrenaline

Тироксин Thyroxine

Тиреокальцитонін Thyrocalcitonin

Дофамін Dopamine

Трийодтиронін Triiodothyronine

10 / 150
У разі гіповітамінозу B6 може спостерігатися підвищена збудливість нервової системи. З недостатнім утворенням якого біогенного аміну це може бути пов’язано? In the case of hypovitaminosis B6, increased excitability of the nervous system may be observed. This may be associated with insufficient formation of which biogenic amine?

Гамма-аміномасляна кислота Gamma-aminobutyric acid

Триптамін Tryptamine

Гістамін Histamine

Ацетилхолін Acetylcholine

Адреналін Adrenaline

11 / 150
В структурі сульфаніламідного препарату норсульфазолу міститься гетероцикл: The structure of the sulfonamide drug norsulfazole contains a heterocycle:

Тіофен Thiophene

Тіазол Thiasol

Піразол Pyrazole

Імідазол Imidazole

Оксазол Oxazole

12 / 150
Виберіть індикатор, який застосовують у броматометрії: Select the indicator used in bromatometry:

Крохмаль Starch

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Мурексид Murexide

Метиленовий синій Methylene blue

Метиловий оранжевий Methyl Orange

13 / 150
Фармакопейною реакцією на арсеніт-іони є дія сульфідів. За яким аналітичним ефектом цієї реакції можна ідентифікувати арсеніт-іони? A pharmacopoeial reaction to arsenite ions is the action of sulfides. By what analytical effect of this reaction can arsenite ions be identified?

Осад червоного кольору Red sediment

Осад зеленого кольору Green sediment

Осад білого кольору White sediment

Осад жовтого кольору Yellow sediment

Осад синього кольору Blue sediment

14 / 150
Чоловіку, хворому на ревматоїдний поліартрит, призначено лікарський засіб, який має протизапальну, протиалергічну, імунодепресивну та протишокову дію. Укажіть цей лікарський засіб: A man with rheumatoid arthritis is prescribed a drug that has anti-inflammatory, anti-allergic, immunosuppressive and anti-shock effects. Specify this drug:

Преднізолон Prednisolone

Мелоксикам Meloxicam

Індометацин Indomethacin

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

15 / 150
Якого аналітичного ефекту слід чекати внаслідок дії калію гексаціаноферату (ІІ) па катіони Са2+? What analytical effect should be expected as a result of the action of potassium hexacyanoferrate (II) on Ca2+ cations?

Утворення білого дрібнокристалічного осаду Formation of white fine crystalline sediment

Утворення білого драглистого осаду Formation of white gelatinous sediment

Утворення комплексної сполуки синього кольору Formation of a blue complex compound

Утворення жовто-зелених кристалів Formation of yellow-green crystals

Коричневе забарвлення розчину Brown color of the solution

16 / 150
Укажіть електронні ефекти карбоксильної групи (-СООН) в молекулі бензойної кислоти: Indicate the electronic effects of the carboxyl group (-СООН) in the benzoic acid molecule:

-І, +М -I, +M

+1 +1

-1, -М* -1, -M*

-I -I

+І.-М +I.-M

17 / 150
Під час ідентифікації плодів роду Datura виявлено, що це: During the identification of the fruits of the genus Datura, it was found to be:

Шипувата чотиристулкова коробочка Spiky four-leaf box

Блискуча чорна ягода Shiny Black Berry

Ягода в оранжевій чашечці A berry in an orange cup

Глечикоподібна коробочка з кришечкою Jug-shaped box with a lid

Соковитий шароподібний цинародій Succulent Spherical Cinnarodium

18 / 150
Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є: The structural unit of a colloidal solution of a medicinal substance is:

Атом Atom

Гранула Pell

Іон Ion

Кристал Crystal

Міцела Micel

19 / 150
У лабораторній практиці широко застосовують фільтри Зейтца. Укажіть мету застосування цих фільтрів: Seitz filters are widely used in laboratory practice. Specify the purpose of using these filters:

Стерилізація фільтруванням Sterilization by filtering

Для вирощування бактеріофагів For growing bacteriophages

Для знищення вірусів To destroy viruses

Дезінфекція розчинів Disinfection of solutions

Визначення забруднення води Determination of water pollution

20 / 150
Реакцію «срібного дзеркала» використовують для ідентифікації: The silver mirror reaction is used to identify:

Карбонових кислот Carboxylic acids

Естерів Esteriv

Альдегідів Aldehydes

Кетонів Ketones

21 / 150
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла? The high therapeutic properties of activated carbon are due to its large specific surface. What is the name of the phenomenon of absorption of gases only by the surface of a solid body?

Адгезія Adhesion

Когезія Cohesion

Десорбція Desorption

Рекуперація Recovery

Адсорбція Adsorption

22 / 150
Виживанню мікробів в об’єктах навколишнього середовища сприяє спороутворення. Мікроорганізми якого роду з наведених є спороутворювачами? Spore formation contributes to the survival of microbes in environmental objects. Which of the following microorganisms are spore formers?

Bacteroides Bacteroides

Staphylococcus Staphylococcus

Peptostreptococcus Peptostreptococcus

Clostridium Clostridium

Peptococcus Peptococcus

23 / 150
Фармакопейною реакцією на іони натрію є дія метоксифенілоцтової кислоти, внаслідок якої утворюється: The pharmacopoeial reaction to sodium ions is the action of methoxyphenylacetic acid, resulting in the formation of:

Осад білого кольору White sediment

Осад червоного кольору Red sediment

Осад синього кольору Blue sediment

Осад чорного кольору Black sediment

Осад жовтого кольору Yellow sediment

24 / 150
З метою вегетативного розмноження культури м’яти перцевої були використані: For the purpose of vegetative reproduction, peppermint cultures were used:

Бульби Potatoes

Корені Roots

Кореневища Rhizomes

Вуса Whiskers

Батоги Whips

25 / 150
Під час епідемії грипу у пацієнта з важким перебігом захворювання з’явилися важкий кашель, білі, у грудній клітці. На рентгенограмі спостерігається ознаки вогнищевої пневмонії. Під час мікроскопічного дослідження харкотиння виявлено значну кількість пневмококів. Яка форма інфекції має місце? During the influenza epidemic, a patient with a severe course of the disease developed a severe cough, white, in the chest. On the radiograph, there are signs of focal pneumonia. During the microscopic examination sputum revealed a significant number of pneumococci. What form of infection is taking place?

Суперінфекція Superinfection

Абортивна Abortive

Рецидив Relapse

Вторинна Secondary

Реінфекція Reinfection

26 / 150
Дитині було введено протидифтерійну сироватку. Який вид резистентності сформувався у неї? The child was injected with anti-diphtheria serum. What kind of resistance did she develop?

Первинний Primary

Активний Active

Фізіологічний Physiological

Пасивний Passive

Патологічний Pathological

27 / 150
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт. ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в цьому разі? After conducting a long analytical study (psycho-emotional stress), the pharmacist's blood pressure increased (160/110 mm Hg). What changes in neurohumoral regulation can be the reason for the increase in blood pressure in this case?

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Активація утворення і виділення альдостерону Activation of formation and release of aldosterone

Гальмування симпатоадреналової системи Inhibition of the sympathoadrenal system

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

28 / 150
Рослина-напівпаразит омела біла (Viscum album) має корені, які заглиблюються в тканини стебла рослини-господаря. Яка це видозміна коренів? The semi-parasitic plant white mistletoe (Viscum album) has roots that penetrate into the tissues of the stem of the host plant. What is this variation of roots?

Контрактильні корені Contractile roots

Коренеплоди Roots

Коренебульби Roots

Пневматофори Pneumatophores

Гаусторії Haustories

29 / 150
Під час проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю МnО2 відбувається явище: During the passage of a directed beam of light through a solution of MnO2 sol, a phenomenon occurs:

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Інтерференція світла Light interference

Відбиття світла Reflection of light

Заломлення світла Refraction of light

Світлорозсіювання Light scattering

30 / 150
У чоловіка подагричний артрит. Йому призначено препарат, який пригнічує синтез сечової кислоти. Назвіть його: A man has gouty arthritis. He is prescribed a drug that suppresses the synthesis of uric acid. Name it:

Уролесан Urolesan

Уродан Urodan

Урсохол Ursochol

Етамід Ethamide

Алопуринол Allopurinol

31 / 150
Ацетилсаліцилову кислоту використовують для лікування ревматизму. На які біохімічні ланки впливає ацетилсаліцилова кислота? Acetylsalicylic acid is used to treat rheumatism. What biochemical links does acetylsalicylic acid affect?

Стимулює синтез холестеролу Stimulates cholesterol synthesis

Стимулює синтез простагландинів Stimulates synthesis of prostaglandins

Інгібує гліколіз Inhibits glycolysis

Стимулює глюконеогенез Stimulates gluconeogenesis

Гальмує синтез простагландинів Inhibits the synthesis of prostaglandins

32 / 150
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. Для цього вимірюють: The concentration of ethyl alcohol in some dosage forms and tinctures is determined refractometrically. To do this, measure:

Показник заломлення розчину Refractive index of solution

Кут падіння променя світла Incident angle of the light beam

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

Кут заломлення променя світла Refraction angle of the light beam

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла Angle of total internal reflection of the light beam

33 / 150
У водних і болотяних рослин основна паренхіма мас великі міжклітинники, які забезпечують їх клітини повітрям. Це: In aquatic and swamp plants, the main parenchyma of masses is large intercellular spaces that provide their cells with air. This is:

Стовпчаста хлоренхіма Chlorenchyma columnar

Аеренхіма Aerenchyma

Водонакопичувальна паренхіма Water-storing parenchyma

Запасальна паренхіма Reserve parenchyma

Складчаста хлоренхіма Folded chlorenchyma

34 / 150
Організм людини заселений величезною кількістю нормальної мікрофлори. Де відсутність мікрофлори є нормою? The human body is inhabited by a huge amount of normal microflora. Where is the absence of microflora the norm?

На слизових оболонках On mucous membranes

У тонкому кишечнику In the small intestine

У товстому кишечнику In the large intestine

У крові In blood

На шкірі On skin

35 / 150
Яка з наведених формул відповідає саліциловій кислоті? Which of the following formulas corresponds to salicylic acid?

36 / 150
У хворого водія виявлено алергічну кропив’янку. Який препарат показаний? The sick driver was diagnosed with allergic urticaria. What drug is indicated?

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Адреналін Adrenaline

Еуфілін Euphilin

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

37 / 150
Серед дерев родини Бобові визначений ранньоквітучий медонос із перисто-складними листками, прилистниками у вигляді колючок і пониклими китицями білих ароматних квіток. Це: Among the trees of the Bean family, an early-flowering honeybush with pinnately compound leaves, stipules in the form of thorns and drooping tassels of white fragrant flowers is identified. This is:

Armeniaca vulgaris Armeniaca vulgaris

Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia

Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum

Quercus robur Quercus robur

Aronia melanocarpa Aronia melanocarpa

38 / 150
Під час профілактичного обстеження у пацієнтки встановлено збільшення розмірів щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити? During the preventive examination, the patient was diagnosed with an increase in the size of the thyroid gland, exophthalmos, an increase in body temperature, and an increase in heart rate. Which hormone should be checked for blood?

Тироксину Thyroxine

Катехоламінів Catecholamines

Статевих Sex

Кортизону Cortisone

Інсуліну Insulin

39 / 150
Гальмування синтезу жовчних кислот із холестеролу в гепатоцитах експериментальної тварини призвело до порушення процесу перетравлювання ліпідів. Яку роль відіграють жовчні кислоти у травленні? Inhibition of the synthesis of bile acids from cholesterol in the hepatocytes of an experimental animal led to a violation of the lipid digestion process. What role do bile acids play in digestion?

Емульгують харчові ліпіди Emulsify food lipids

Підтримують лужне середовище в кишечнику Maintain an alkaline environment in the intestines

Беруть участь у синтезі ліпідів Participate in lipid synthesis

Входять до складу ЛПНЩ They are part of LDL

Активують утворення індикану Activate indican formation

40 / 150
Під час вивчення квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це дає змогу визначити гінецей як: During the study of the flower, it was established: the pistil is one, formed by one free carpel. This makes it possible to define the gynoecium as:

Лізикарпний Lysicarpny

Апокарпний Apocarpic

Паракарпний Paracarp

Монокарпний Monocarpous

Синкарпний Syncarpny

41 / 150
Дівчина 19 років перебуває на лікуванні в гематологічному відділенні. Об’єктивно спостерігається: шкіра та склери жовтого кольору. Під час лабораторного обстеження виявлено зменшення кількості гемоглобіну і еритроцитів, збільшення вмісту непрямого білірубіну в крові. Назвіть порушення в системі червоної крові: A 19-year-old girl is being treated in the hematology department. Objectively observed: the skin and sclera are yellow. During the laboratory examination, a decrease in the amount of hemoglobin and erythrocytes, an increase the content of indirect bilirubin in the blood. Name the disorder in the red blood system:

В12-дефіцитна анемія B12 deficiency anemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Еритремія Erythremia

Залізорефрактерна анемія Iron refractory anemia

42 / 150
У розвитку інфекційного захворювання виділяють декілька періодів. Як називається період, для якого характерна поява предвісників (загальних симптомів) хвороби? Several periods are distinguished in the development of an infectious disease. What is the name of the period characterized by the appearance of precursors (general symptoms) of the disease?

Інкубаційний Incubation

Реконвалесценція Convalescence

Продромальний Prodromal

Бактеріоносійство Bacteria carrying

Розпал Incendiary

43 / 150
Яка з наведених кислот є ненасиченою? Which of the following acids is unsaturated?

44 / 150
Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є: The end product of starch hydrolysis is:

Альфа-D-галактоза Alpha-D-galactose

Альфа-D-глюкоза Alpha-D-glucose

Альфа-D-фруктоза Alpha-D-Fructose

Мальтоза Maltose

Сахароза Sucrose

45 / 150
У чоловіка із тромбоемболією внаслідок передозування гепарину виникла кровотеча. Який специфічний антидот треба ввести для зупинки кровотечі? A man with thromboembolism is bleeding due to an overdose of heparin. What specific antidote should be administered to stop the bleeding?

Тромбін Thrombin

Кальцію хлорид Calcium chloride

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Фібриноген Fibrinogen

Менадіон Menadione

46 / 150
Як називається здатність ліків накопичуватися в організмі людини? What is the name of the ability of drugs to accumulate in the human body?

Алергія Allergy

Звикання Addiction

Синергізм Synergism

Антагонізм Antagonism

Кумуляція Cumulation

47 / 150
У чоловіка після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору: A man developed anaphylactic shock after vaccination. Name the drug of choice:

Адреналіну гідрохлорид Adrenalin hydrochloride

Дитилін Ditylin

Сальбутамол Salbutamol

Нафтизин Naphthyzin

Анаприлін Anaprilin

48 / 150
Унаслідок взаємодії бромної води з аніліном утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася? As a result of the interaction of bromine water with aniline, a white precipitate is formed. What substance was formed?

49 / 150
Дівчина звернулася до клініки зі скаргами па те, що в холодну погоду у неї виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об’єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у дівчини? The girl turned to the clinic with complaints that in cold weather she has attacks of pain and a feeling of numbness in her fingers. During the attacks, there is objectively a sharp paleness of the skin of the fingers and hands, a decrease in local temperature, a violation of skin sensitivity. What violation of local blood circulation is observed in the girl?

Обтураційна ішемія Obstructive ischemia

Компресійна ішемія Compression ischemia

Артеріальна ішемія Arterial ischemia

Венозна ішемія Venous ischemia

Ангіоспастична ішемія Angiospastic ischemia

50 / 150
Є підозра, що тварина загинула від сибірки. Яка серологічна реакція може це підтвердити? It is suspected that the animal died of anthrax. What serological reaction can confirm this?

Реакція термокільцепреципітації Асколі Ascoli thermoring precipitation reaction

Реакція Вассермана Wasserman reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція Кумбса Coombs reaction

51 / 150
Існують певні закономірності хімічних і біологічних процесів, які відбуваються з препаратом в організмі. Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: There are certain patterns of chemical and biological processes that occur with the drug in the body. Decreased absorption of drugs from the tetracycline group when they are used simultaneously with antacids is an example:

Синергізму препаратів Synergism of drugs

Фармакодинамічної несумісності Pharmacodynamic incompatibility

Фармакокінетичної несумісності Pharmacokinetic incompatibility

Фармацевтичної несумісності Pharmaceutical incompatibility

Функціонального антагонізму Functional antagonism

52 / 150
До фармацевта звернувся чоловік 54 років за порадою щодо призначення ліків. З’ясувалося, що в його анамнезі протягом 4 років спостерігається хронічний гломерулонефрит, та упродовж 2 років – стійке підвищення артеріального тиску. Яка речовина, синтезована нирками, відіграє важливу роль у формуванні артеріальної гіпертензії? A 54-year-old man turned to a pharmacist for advice on prescribing medication. It turned out that he had chronic glomerulonephritis for 4 years, and persistent glomerulonephritis for 2 years increased blood pressure. What substance synthesized by the kidneys plays an important role in the formation of arterial hypertension?

Оксид азоту Nitrogen oxide

Альдостерон Aldosterone

Ренін Renin

Катехоламіни Catecholamines

Гістамін Histamine

53 / 150
Процес, під час якого відбувається взаємодія між адсорбатом і адсорбентом, називається: The process during which the interaction between adsorbate and adsorbent takes place is called:

Седиментація Sedimentation

Абсорбція Absorption

Хемосорбція Chemosorption

Сольватація Solvation

Десорбція Desorption

54 / 150
Коагуляція гідрофобних золів відбувається у разі додавання певної кількості електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину? Coagulation of hydrophobic sols occurs when a certain amount of electrolyte is added. What is the name of the minimum electrolyte concentration that causes coagulation of the colloidal solution?

Конденсаційна концентрація Condensation concentration

Нейтралізаційна концентрація Neutralization concentration

Концентраційна концентрація Concentration Concentration

Поріг коагуляції Coagulation Threshold

Коагулювальна здатність Coagulability

55 / 150
Серед наведених сполук укажіть піридин: Among the given compounds, specify pyridine:

56 / 150
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти вже утворені тромби в організмі людини. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність? Fibrinolytic drugs are able to dissolve already formed thrombi in the human body. Which pharmaceutical drug has fibrinolytic activity?

Фенобарбітал Phenobarbital

Стрептокіназа Streptokinase

Ізоніазид Isoniazid

Рибофлавін Riboflavin

Менадіон Menadione

57 / 150
Для аналізу надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один із фізико-хімічних методів аналізу, а саме: Potassium dichromate solution was received for analysis. One of the physico-chemical methods of analysis was used for its quantitative determination, namely:

Турбідиметрія Turbidimetry

Спектрофотометрія Spectrophotometry

Флуориметрія Fluorimetry

Кулонометрія Coulometry

Поляриметрія Polarimetry

58 / 150
До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів деполяризувального типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? The interhospital pharmacy received an order from the surgical department to receive a drug from the group of depolarizing muscle relaxants for surgical interventions. What drug was ordered?

Метацин Metacin

Дитилін Dithyline

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Нікотин Nicotine

Гігроній Hygronium

59 / 150
У пацієнта діагностовано цироз печінки. Однією з ознак синдрому портальної гіпертензії є «голова медузи» на передній черевній стінці. Який патогенетичний механізм призводить до виникнення «голови медузи»? The patient is diagnosed with cirrhosis of the liver. One of the signs of portal hypertension syndrome is a 'jellyfish head' on the anterior abdominal wall. What pathogenetic mechanism leads to the appearance of a 'jellyfish head'?

Формування колатерального кровообігу Formation of collateral circulation

Тромбоз глибоких вен черевної стінки Thrombosis of the deep veins of the abdominal wall

Розширення глибоких вен черевної стінки Dilatation of the deep veins of the abdominal wall

Звуження глибоких вен черевної стінки Narrowing of the deep veins of the abdominal wall

Звуження поверхневих вен черевної стінки Narrowing of the superficial veins of the abdominal wall

60 / 150
Колоїдний захист має велике значення в біології та фармації. Яка речовина захищає золь від коагуляції? Colloid protection is of great importance in biology and pharmacy. What substance protects the sol from coagulation?

Желатин Gelatin

- -

Сечовина Urea

Парафін Paraffin

Сахароза Sucrose

61 / 150
Яка з наведених формул відповідає формулі хіноліну? Which of the following formulas corresponds to the quinoline formula?

62 / 150
Кількісне визначення йодидів за методом Фаянса проводять з адсорбційними індикаторами. В якості такого індикатора можна застосовувати: Quantitative determination of iodides according to the Fayance method is carried out with adsorption indicators. As such an indicator, you can use:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Дифеніламін Diphenylamine

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Мурексид Murexide

Еозин Eosin

63 / 150
У препарованому суцвітті цибулі виявлено: головна вісь дуже вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини виходять ніби з однієї точки. Як називається це суцвіття? In the prepared onion inflorescence, it was found: the main axis is very shortened, the peduncles of approximately the same length appear as if from one point. What is the name of this inflorescence?

Щиток Shield

Головка Head

Кошик Cart

Зонтик Umbrella

Китиця Tassel

64 / 150
Важливою характеристикою білка, на підставі якої можна вибрати оптимальні умови для його виділення та очищення з мстою отримання певних лікарських форм, є: An important characteristic of the protein, on the basis of which it is possible to choose the optimal conditions for its isolation and purification in order to obtain certain dosage forms, is:

Евтектична точка Eutectic point

Сингулярна точка Singular Point

Точка еквівалентності Equivalence point

Потрійна точка Triple dot

Ізоелектрична точка Isoelectric point

65 / 150
До підкисленого розчину, що аналізується, додали хлороформ і розчин натрію нітриту. Хлороформний шар забарвився у червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність у розчині: Chloroform and sodium nitrite solution were added to the acidified solution being analyzed. The chloroform layer turned red-purple. This indicates the presence in the solution:

Фторид-іонів Fluoride ions

Сульфат-іонів Sulfate ions

Карбонат-іонів Carbonate ions

Хлорид-іонів Chloride ions

Йодид-іонів Iodide ions

66 / 150
Підприємство фармацевтичної промисловості випускає напівсинтетичний аналог тетрацикліну. Контроль якості препарату передбачає визначення його мінімальної інгібувальної і пригнічувальної концентрації (МІК і МПК). Що характеризує цей показник? The enterprise of the pharmaceutical industry produces a semi-synthetic analogue of tetracycline. The quality control of the drug involves determining its minimum inhibitory and inhibitory concentration (MIC and MPC). What characterizes this indicator?

Максимальну дозу, нешкідливу для організму Maximum dose harmless to the body

Мінімальну кількість препарату, що пригнічує ріст бактерій у певному обсязі The minimum amount of the drug that suppresses the growth of bacteria in a certain amount

Час напіврозпаду антибіотика в організмі Half-life of an antibiotic in the body

Механізм дії на мікробну клітину Mechanism of action on a microbial cell

Перелік мікроорганізмів, на які діє антибіотик List of microorganisms on which the antibiotic acts

67 / 150
У рослин родини Гречкові с розтруб, який охоплює стебло – це видозміна: In plants of the Grechkova family, the horn covering the stem is a modification:

Прилистків Stipules

Примордіїв Primordial

Сім’ядолей зародка Cotyledon embryo

Черешка Stalk

Основи листкової пластинки Fundamentals of leaf plate

68 / 150
Пацієнти з подагрою мають у крові підвищений рівень кислоти, хімічна формула якої надана нижче. Також підвищення концентрації цієї кислоти сприяє утворенню каменів у нирках та призводить до низки патологічних станів. Яка речовина є попередником описаної кислоти? Patients with gout have an increased level of acid in their blood, the chemical formula of which is given below. Also, an increase in the concentration of this acid contributes to the formation of kidney stones and leads to a number of pathological conditions. What substance is the precursor of the described acid?

Піразол Pyrazole

Піридин Pyridin

Індол Indol

Пурин Purine

Піразин Pyrazine

69 / 150
Який індикатор використовують у методі Фольгарда? Which indicator is used in the Folgard method?

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

Залізоамонійні галуни Ferroammonium alums

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

Дитизон Dithyzon

70 / 150
До лабораторії надійшло для дослідження мокротиння пацієнта, у якого лікар припускає туберкульоз легенів. Для виявлення збудника бактеріолог застосував спеціальний метод забарвлення. Вкажіть його: The sputum of a patient in whom the doctor suspects pulmonary tuberculosis was sent to the laboratory for examination. To identify the causative agent, the bacteriologist used a special staining method. Specify it:

Ціля-Нільсена Nielsen Target

Ожешко Ozheshko

Здродовського Zdrodovsky

Буррі-Гінса Burri-Guinsa

71 / 150
Чоловіку, хворому на гіпертонічну хворобу, з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату? A man with hypertension was prescribed metoprolol to lower blood pressure. What is the mechanism of action of this drug?

Блокування бета-адренорецепторів Blocking of beta-adrenergic receptors

Блокування альфа-адренорецепторів Blocking of alpha-adrenergic receptors

Блокування ангіотензинових рецепторів Blocking of angiotensin receptors

Непряма адреноміметична дія Indirect adrenomimetic action

Спазмолітична дія Spasmolytic effect

72 / 150
Більшість хімічних та фармацевтичних виробництв використовують каталітичні процеси. Як називають каталіз, за якого каталізатор і реагенти утворюють одну фазу? Most chemical and pharmaceutical industries use catalytic processes. What is catalysis called, in which the catalyst and reactants form one phase?

Ферментативний Fermentative

Гетерогенний Heterogeneous

Специфічний кислотно-основний Specific acid-base

Загальний кислотно-основний Total acid-base

Гомогенний Homogeneous

73 / 150
За морфологічними ознаками встановлено, що оман високий належить до родини: On the basis of morphological features, it was established that the high delusion belongs to the family:

Sambucaceae Sambucaceae

Rosaceae Rosaceae

Lamiaceae Lamiaceae

Poaceae Poaceae

Asteraceae Asteraceae

74 / 150
Правильне застосування каталізаторів підвищує ефективність промислового виробництва лікарських препаратів. Речовини, які не мають каталітичних властивостей, проте посилюють дію каталізаторів, називаються: The correct use of catalysts increases the efficiency of the industrial production of medicines. Substances that do not have catalytic properties, but enhance the effect of catalysts, are called:

Каталітичні отрути Catalytic poisons

Ферменти Enzymes

Промотори Promoters

Ензими Enzymes

Інгібітори Inhibitors

75 / 150
Для ранньої діагностики м’язових дистрофій найінформативнішим є визначення в плазмі крові активності ферменту: For early diagnosis of muscular dystrophies, the most informative is determination of enzyme activity in blood plasma:

Аспартатамінотрансферази Aspartate aminotransferases

Аланін амінотрансферази Alanine aminotransferase

Гексокінази Hexokinases

Креатинкінази Creatine kinases

Лактатдегідрогенази Lactate dehydrogenase

76 / 150
У процесі мікробіологічного дослідження лікарського збору на живильному середовищі виросла чиста культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. Під час мікроскопії в мазках виявлено несептовані нитки міцелію з кулястими потовщеннями на кінцях. До якого роду належать ці мікроорганізми? During the microbiological study of the medicinal collection, a pure culture in the form of a black fluffy coating grew on the nutrient medium. During microscopy, unseptated mycelial threads with spherical thickenings at the ends were found in the smears. What genus do these microorganisms belong to?

Пеніцил Penicil

Аспергіл Aspergillus

Кандида Candida

Актиноміцети Actinomycetes

Мукор Mukor

77 / 150
Чоловіку з бронхопневмонією для усунення сухого кашлю лікар призначив препарат мачка жовтого – глауцину гідрохлорид. Для якого стану цей препарат протипоказаний? To a man with bronchopneumonia, the doctor prescribed a drug of yellow cat - glaucine hydrochloride to eliminate a dry cough. For which condition is this drug contraindicated?

У разі підвищеного артеріального тиску In case of high blood pressure

У разі зниженого артеріального тиску In case of low blood pressure

У разі підвищеного рівня глюкози в сечі In case of high level of glucose in urine

У разі закрепів In case of constipation

У разі задишки In case of shortness of breath

78 / 150
Якісною реакцією на алкени є реакція окислення розчином KMnO4. Укажіть, що можна спостерігати, якщо крізь розчин KMnO4 пропускають етен: A qualitative reaction for alkenes is the oxidation reaction with a KMnO4 solution. State what can be observed if ethene is passed through a KMnO4 solution:

Візуально нічого не спостерігається Nothing visually observed

Виділення бурого газу Emission of brown gas

Розігрівання речовини Heating the substance

Випадання жовтого осаду Yellow precipitate

Знебарвлення розчину Solution discoloration

79 / 150
Укажіть реакцію, яка дає змогу виявити фенол: Specify the reaction that allows you to detect phenol:

80 / 150
Назвіть препарат із групи тетрациклінів, який призначили пацієнту для лікування бронхіту: Name the drug from the tetracycline group that was prescribed to the patient for the treatment of bronchitis:

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Ізоніазид Isoniazid

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Хінгамін Hingamine

Ацикловір Acyclovir

81 / 150
Унаслідок оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону: As a result of oxidase reactions, hydrogen peroxide is formed, which is a toxic substance for the body. Glutathione plays an important role in its restoration. Name the amino acids that are part of glutathione:

Ізолейцин, гістидин, аланін Isoleucine, histidine, alanine

Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин Glutamic acid, cysteine, glycine

Лізин, метіонін, триптофан Lysine, methionine, tryptophan

Фенілаланін, лізин, тирозин Phenylalanine, lysine, tyrosine

Аспарагінова кислота, валін, серин Aspartic acid, valine, serine

82 / 150
Азобарвники утворюються в наслідок реакції: Azo dyes are formed as a result of the reaction:

Нітрозування Nitrification

Азосполучення Azo compound

Нітрування Nitration

Діазотування Diatrogenation

Амінування Amination

83 / 150
Пацієнтові із атріовентрикулярною блокадою введено атропіну сульфат. До якої фармакологічної групи належить препарат? Atropine sulfate was administered to a patient with atrioventricular block. To which pharmacological group does the drug belong?

Н-холіноблокатори H-cholinergic blockers

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

84 / 150
Виберіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити фенол і метилфеніловий етер: Select a reagent that can distinguish between phenol and methyl phenyl ether:

I2 I2

HCl HCl

FeCl3 FeCl3

Cu(OH)2 Cu(OH)2

HNO3 HNO3

85 / 150
Для серодіагностики сифілісу використовують реакцію Вассермана (РЗК). Що потрібно додати до першої системи, щоб врахувати результати цієї реакції? For serodiagnosis of syphilis, the Wasserman reaction (RZK) is used. What should be added to the first system to take into account the results of this reaction?

Гемолітичну сироватку і еритроцити барана Hemolytic serum and erythrocytes of ram

Гемолітичну сироватку Hemolytic serum

Нормальну сироватку Normal Serum

Комплемент Complement

Еритроцити людини Human erythrocytes

86 / 150
У пацієнта на системний червоний вовчак виникло дифузне ураження нирок, що супроводжується протеїнурією, гіпопротеїнемією, масивними набряками. Який механізм розвитку протеїнурії має місце в цьому разі? A patient with systemic lupus erythematosus developed diffuse kidney damage, accompanied by proteinuria, hypoproteinemia, and massive edema. What is the mechanism of proteinuria development in this case?

Запальне ураження канальців нефронів Inflammatory lesion of nephron tubules

Ураження сечовивідних шляхів Urinary tract lesions

Аутоімунне ураження клубочків нефронів Autoimmune glomerular nephron

Ішемічне ураження канальців Ischemic tubule damage

Збільшення рівня протеїнів у крові Increased protein level in blood

87 / 150
Деякі види бактерій можуть виробляти речовини, які згубно діють на інші мікроорганізми. Як називається такий вид взаємодії між організмами? Some types of bacteria can produce substances that have a harmful effect on other microorganisms. What is this type of interaction between organisms called?

Синергізм Synergism

Метабіоз Metabiosis

Сателізм Satellism

Симбіоз Symbiosis

Антагонізм Antagonism

88 / 150
Який тип провідного пучка характерний для первинної анатомічної будови кореня? What type of conducting bundle is characteristic of the primary anatomical structure of the root?

Концентричний Concentric

Колатеральний відкритий Collateral open

Біколатеральний Bilateral

Радіальний Radial

Колатеральний закритий Collateral closed

89 / 150
У чоловіка 38 років виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить? A 38-year-old man was diagnosed with achlorhydria. What enzyme does this lead to a decrease in activity?

Хімотрипсину Chymotrypsin

Еластази Elastases

Трипсину Trypsin

Пепсину Pepsin

Амінопептидази Aminopeptidases

90 / 150
Укажіть фармакопейний метод визначення молекулярної маси ВМС: Specify the pharmacopoeial method for determining the molecular weight of IVM:

Ебуліоскопічний Ebulioscopic

Спектроскопічний Spectroscopic

Осмометричний Osmometric

Кріометричний Cryometric

Віскозиметричний Viscosimetric

91 / 150
У пацієнта виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Укажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику: The patient has diarrhea, flatulence after consuming protein food, impaired digestion of proteins and increased decay of proteins. Specify which substance is the product of protein decay in the intestines:

Кетонові тіла Ketone bodies

Сечовина Urea

Індол Indol

Сечова кислота Uric acid

Молочна кислота Lactic acid

92 / 150
До інфекційного відділення надійшов хворий 23 років зі скаргами на здуття живота та проноси. Діагностовано лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний для цього захворювання? A 23-year-old patient was admitted to the infectious disease department with complaints of abdominal distension and diarrhea. Giardiasis was diagnosed. What type of leukocytosis is characteristic of this disease?

Еозинофільний Eosinophilic

Нейтрофільний Neutrophilic

Базофільний Basophilic

Моноцитарний Monocyte

Лімфоцитарний Lymphocyte

93 / 150
Для підтвердження діагнозу багатьох захворювань у біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі цього методу? To confirm the diagnosis of many diseases, biochemical laboratories analyze protein fractions using the electrophoretic method. What property of proteins is the basis of this method?

Висока в’язкість High viscosity

Наявність заряду Availability of charge

Здатність до набухання Swellability

Оптична активність Optical activity

Погана розчинність Poor solubility

94 / 150
Пацієнтові, який страждає на ревматоїдний артрит і супутню виразку дванадцятипалої кишки, слід призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат найбільше підходить у цьому разі? A patient suffering from rheumatoid arthritis and concomitant duodenal ulcer should be prescribed a non-steroidal anti-inflammatory drug. What drug is most suitable in this case?

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак-натрію Diclofenac sodium

Целекоксиб Celecoxib

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Метамізол Metamisole

95 / 150
Трав’яниста сріблясто-опушена рослина з плодами-калачиками, підземні органи якої використовуються як відхаркувальний засіб – це: A herbaceous, silvery pubescent plant with stipitate fruits whose underground organs are used as an expectorant is:

Tussilago farfara Tussilago farfara

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Datura stramonium Datura stramonium

Thymus serpyllum Thymus serpyllum

Althaea officinalis Althaea officinalis

96 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв’язаній з білками формі. У кажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the eukaryote body, DNA is in a protein-bound form. Name the proteins that are connected to the DNA molecule and stabilize it:

Альбуміни Albumin

Інтерферони Interferons

Глобуліни Globulins

Гістони Histones

Глютеліни Glutelins

97 / 150
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають: The line on the state diagram above which no solid phase can exist is called:

Ліквідує Limits

Медіана Median

Конода Konoda

Солідус Solidus

Евтектика Eutectic

98 / 150
Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких розташована ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок називається: Fern rhizomes are characterized by conducting bundles, in the center of which is xylem, and phloem surrounds it on all sides. Such a bundle is called:

Концентричний центроксилемний Concentric centroxylem

Радіальний Radial

Концентричний центрофлоемний Concentric centrophloem

Колатеральний Collateral

Біколатеральний Bilateral

99 / 150
Ефективним методом руйнування емульсій є злиття крапель дисперсної фази під час їх зіткнення, яке називається: An effective method of breaking emulsions is the coalescence of droplets of the dispersed phase during their collision, which is called:

Термопреципітацією Thermoprecipitation

Злипанням Stuck

Коалесценцією Coalescence

Фотофорезом Photophoresis

Термофорезом Thermophoresis

100 / 150
Яка з наведених кислот належить до ароматичних? Which of the following acids is aromatic?

101 / 150
Виберіть спільний реагент, яким можна виявити NO2- і NO3-: Choose a common reagent that can detect NO2- and NO3-:

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Резорцин Resorcin

Калій хлорид Potassium chloride

Антипірин Antipyrine

Калій йодид Potassium iodide

102 / 150
У пацієнтки 45 років, яка протягом двох тижнів приймає неодикумарин із приводу тромбофлебіту, під час чергового обстеження в крові виявлено зниження протромбіну, у сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб потрібно застосувати як антагоніст неодикумарину? A 45-year-old female patient, who has been taking neodicumarin for two weeks for thrombophlebitis, during another examination revealed a decrease in prothrombin in the blood, microhematuria was observed in the urine. What drug should be used as an antagonist of neodicumarin?

Гепарин Heparin

Кислота амінокапронова Aminocaproic acid

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Менадіон Menadione

Натрію цитрат Sodium Citrate

103 / 150
Унаслідок додавання до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить? As a result of adding to an unknown mixture of sodium hydroxide solution and hydrogen peroxide solution, a precipitate appeared, which disappeared after adding an excess of these substances. This indicates the presence of cations of which analytical group ?

IV IV

III III

V V

II II

VI VI

104 / 150
Дикоросла трав’яниста ліана, супліддя якої використовують як заспокійливий засіб у фармації – це: A wild herbaceous liana, the fruit of which is used as a sedative in pharmacy is:

Humulus lupulus Humulus lupulus

Quercus robur Quercus robur

Althaea officinalis Althaea officinalis

Viburnum opulus Viburnum opulus

Linum usitatissimum Linum usitatissimum

105 / 150
До яких лікарських форм згідно з фармакопейними вимогами висувають вимогу стерильності? For which dosage forms according to the pharmacopoeial requirements, sterility is required?

Таблетки Pills

Супозиторії Suppositories

Мазі Mazi

Розчини для інфузій Infusion solutions

Мікстури Potions

106 / 150
У чоловіка 40 років, у якого діагностували виразку шлунка, після тривалого стану спокою знову виникли ознаки хвороби. Як слід кваліфікувати такий перебіг хвороби? A 40-year-old man who was diagnosed with a stomach ulcer, after a long period of rest, showed signs of the disease again. How should such a course of the disease be classified?

Латентний період Latent period

Рецидив Relapse

Ремісія Remission

Продромальний період Prodromal period

Одужання Recovery

107 / 150
Для дослідження взяли розчин, в якому містяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду в суміші? A solution containing potassium chloride and magnesium chloride was taken for research. What titrimetric method can be used to determine the amount of magnesium chloride in the mixture?

Методом перманганатометрії Method of permanganatometry

Методом комплексонометрії Complexonometry method

Методом аргентометрії Argentometric method

Методом йодометрії Iodometry method

Методом меркурометрії Method of mercurometry

108 / 150
Унаслідок передозування наркозу у пацієнта виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчать збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд./хв. і тахіпное. Яка гіпоксія має місце в цьому разі? As a result of an overdose of anesthesia, the patient developed signs of acute hypoxia, as evidenced by an increase in heart rate up to 124 beats/min and tachypnea. What hypoxia occurs in this if so?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Змішана Mixed

Дихальна Respiratory

Гіпоксична Hypoxic

109 / 150
У дитини 12 років після перенесеної травми голови спостерігається порушена координація рухів. На томограмі виявлено ознаки травматичного ураження мозочка. Як називається симптом, виявлений у дитини? A 12-year-old child has impaired coordination of movements after a head injury. The tomogram revealed signs of traumatic damage to the cerebellum. What is the name of the symptom found in the child?

Асинергія Asynergy

Астенія Asthenia

Абазія Abaziya

Атаксія Ataxia

Дисметрія Dysmetria

110 / 150
Пацієнту з отруєнням сполуками ртуті введено антидот, який швидко вступає в реакцію з отрутою, запобігаючи її зв’язуванню з тіоловими групами ферментних білків. Який це антидот? A patient with mercury poisoning was administered an antidote that quickly reacts with the poison, preventing it from binding to the thiol groups of enzyme proteins. What is this antidote?

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Унітіол Unithiol

Налоксон Naloxone

Дефероксамін Deferoxamine

111 / 150
Методи аналізу поділяються на хімічні та інструментальні. Який із наведених методів належить до інструментальних? Analysis methods are divided into chemical and instrumental. Which of the following methods belongs to instrumental?

Гравіметрія Gravimetry

Титриметрія Titrimetry

Реакції осадження Precipitation Reactions

Реакції ідентифікації Identification reactions

Спектрофотометрія Spectrophotometry

112 / 150
Унаслідок якої реакції утвориться етиловий спирт? Which reaction will produce ethyl alcohol?

113 / 150
Судоми і психоз характерні для хвороби бері-бері. Який гіповітаміноз наявний у цьому разі? Convulsions and psychosis are characteristic of beriberi disease. What hypovitaminosis is present in this case?

В9 B9

В2 B2

В1 B1

В6 B6

В2 B2

114 / 150
У пацієнта 42 років спостерігається блідість шкірних покривів, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. У периферичній крові виявлені: лейкоцитоз, відсутність перехідних форм лейкоцитів («лейкемічний провал»), прискорена ШОЕ. Розвиток якого захворювання має припустити лікар? A 42-year-old patient has pallor of the skin, weakness, and enlarged lymph nodes. In the peripheral blood, leukocytosis, absence of transitional forms of leukocytes ('leukemic failure'), accelerated ESR. The development of which disease should the doctor assume?

Лейкемоїдна реакція Leukemoid reaction

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Нейтрофільний лейкоцитоз Neutrophil leukocytosis

Еритромієлоз Erythromyelosis

Гострий лейкоз Acute leukemia

115 / 150
Дайте відповідь на запитання свого колегипровізора, який механізм дії НПЗЗ целекоксибу: Answer your fellow pharmacist's question about the mechanism of action of the NSAID celecoxib:

Блокада АПФ APF blockade

Стимуляція α2-адренорецепторів Stimulation of α2-adrenoceptors

Стимуляція М-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Селективне інгібування ЦОГ-2 Selective inhibition of COX-2

Блокада Н2-гістамінових рецепторів Blockade of H2-histamine receptors

116 / 150
Уведення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес у зв’язку з цим активується? The introduction of adrenaline into the body leads to an increase in the level of glucose in the blood. What process is activated in this connection?

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Спиртове бродіння Alcoholic fermentation

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Синтез жирних кислот Synthesis of fatty acids

117 / 150
На поверхні Fe(ОН)3 піддаються вибірковій адсорбції з розчину: On the surface of Fe(ОН)3 are subjected to selective adsorption from the solution:

Na+ Na+

Cl- Cl-

Fe3+ Fe3+

NO3- NO3-

H2O H2O

118 / 150
Пацієнт на хронічну лівошлуночкову недостатність скаржиться на задишку, тахікардію, ціаноз губ. Який тин гіпоксії розвинувся у пацієнта? A patient with chronic left ventricular failure complains of shortness of breath, tachycardia, cyanosis of the lips. What type of hypoxia has developed in the patient?

Гіпоксична Hypoxic

Церебральна Cerebral

Циркуляторна Circulator

Гемічна Chemical

Тканинна Fabric

119 / 150
Для мікроскопічного підтвердження діагнозу первинний сифіліс у пацієнта взято виділення з виразки. Який вид мікроскопії застосовується для виявлення збудника? For microscopic confirmation of the diagnosis of primary syphilis, a discharge from the patient's ulcer is taken. What type of microscopy is used to identify the causative agent?

Світлова Light

Темнопольна Temnopolna

Аноптральна Anoptral

Електронна Electronic

Люмінесцентна Fluorescent

120 / 150
Яка з наведених сполук є ароматичною? Which of the following compounds is aromatic?

121 / 150
Фермент переносить структурний фрагмент від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього ферменту An enzyme transfers a structural fragment from one substrate to another. Name the class of this enzyme

Лігази Ligases

Оксидоредуктази Oxidoreductases

Трансферази Transferases

Ізомерази Isomerase

Гідролази Hydrolases

122 / 150
Для визначення концентрації забарвленого розчину застосовують фотометричним метод аналізу, який потребує використання: To determine the concentration of the colored solution, a photometric method of analysis is used, which requires the use of:

Кондуктометра Conductometer

Поляриметра Polarimeters

Рефрактометра Refractometer

Фотоелектроколориметра Photoelectrocolorimeter

Полярографа Polarograph

123 / 150
Пацієнтові з тяжкою травмою провели хірургічну обробку і ввели протиправцеву сироватку. Який вид імунітету сформується в результаті введення цього препарату? A patient with a severe injury underwent surgery and was administered anti-tetanus serum. What type of immunity will be formed as a result of the administration of this drug?

Набутий активний Acquired active

Природний активний Natural active

Видовий спадковий Species hereditary

Природний пасивний Natural Passive

Набутий пасивний Acquired passive

124 / 150
Здатність сфагнуму швидко всмоктувати і утримувати велику кількість води обумовлена: The ability of sphagnum to quickly absorb and retain a large amount of water is due to:

Наявністю коренів Having roots

Існуванням у водоймах Existence in reservoirs

Наявністю спеціальних гіалінових клітин The presence of special hyaline cells

Відсутністю транспірації Lack of transpiration

Щільним шаром кутикули на поверхні листків Dense layer of cuticle on the surface of the leaves

125 / 150
Пов’язка, накладена на рану пацієнта, за деякий час набула синьо-зеленого кольору. Лікар стверджує, що це наслідок розвитку в рані певного мікроорганізму, який виробляє пігмент піоціанін, що і було підтверджено лабораторними дослідженнями. До якого роду належить цей збудник? The bandage applied to the patient's wound has acquired a blue-green color after some time. The doctor claims that this is the result of the development of a certain microorganism in the wound that produces a pigment pyocyanin, which was confirmed by laboratory studies. What genus does this pathogen belong to?

Протей Proteus

Вібріони Vibrios

Клебсієли Klebsiels

Псевдомонади Pseudomonads

Стафілококи Staphylococci

126 / 150
Набухання є першим етапом розчинення: Swelling is the first stage of dissolution:

Низькомолекулярних сполук Low molecular compounds

Нічого із наведеного None of the above

Високомолекулярних сполук High molecular compounds

Органічних сполук Organic compounds

Неорганічних сполук Inorganic compounds

127 / 150
В алкаліметричному титруванні використовують як титрант: Used as titrant in alkalimetric titration:

Ce(SO4)2 Ce(SO4)2

KMnO4 KMnO4

KNO2 KNO2

NaOH NaOH

Na2S2O3 Na2S2O3

128 / 150
Пацієнту для лікування бронхіальної астми, лікар призначив препарат із групи бетаадреноміметиків. Укажіть цей препарат: For the treatment of bronchial asthma, the doctor prescribed a drug from the group of beta-adrenomimetics. Specify this drug:

Сальбутамол Salbutamol

Дигоксин Digoxin

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Діазепам Diazepam

129 / 150
Укажіть формулу нафталіну: Specify the formula of naphthalene:

130 / 150
Гідрозоль холестерину отримують, додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем має назву: Cholesterol hydrosol is obtained by adding small portions of its alcoholic solution to water. This method of obtaining dispersed systems is called:

Заміна розчинника Solvent replacement

Диспергація Dispersion

Хімічна конденсація Chemical condensation

Пептизація Peptization

Конденсація з пари Condensation from steam

131 / 150
У чоловіка виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію, ацидоз, глюкозурію, поліурію. Для якої патологи зазначені порушення є типовими ? Hyperglycemia, hyperketonemia, acidosis, glucosuria, polyuria were detected in a man. For which pathologists are these disorders typical?

Цукровий діабет Diabetes

Ателектаз Atelectasis

Емфізема Emphysema

Отруєння барбітуратами Barbiturate poisoning

Отруєння морфіном Morphine poisoning

132 / 150
Кількісне визначення розчину йоду проводять у присутності: Quantitative determination of iodine solution is carried out in the presence of:

Лакмусу Litmus

Крохмалю Starch

Мурексиду Murexidu

Фероїну Feroina

Фенолфталеїну Phenolphthalein

133 / 150
Який титрант потрібно брати для йодометричного визначення аскорбінової кислоти? Which titrant should be taken for the iodometric determination of ascorbic acid?

Na2SO4 Na2SO4

I2 в КІ I2 in CI

К2СО3 К2СО3

КСІ КСИ

H2SO4 H2SO4

134 / 150
Жіночі сережки Betula pendula після дозрівання розсипаються, вивільняючи плоди-горішки з: The female earrings of Betula pendula fall apart after ripening, releasing fruit-nuts from:

Парою повітряних міхурців A pair of air bubbles

Одним великим крилом One big wing

Щетинистими причіпками With bristle hooks

Парою плівчастих крил A pair of membranous wings

Волосистим чубчиком Hairy bangs

135 / 150
Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3-4 л, концентрація глюкози в крові перебуває в межах норми. Нестача якого гормону може призводити до вказаних змін в організмі? The patient complains of a constant feeling of thirst. The daily urine output is 3-4 liters, the concentration of glucose in the blood is within the normal range. The lack of which hormone can lead to the specified changes in organism?

Вазопресину Vasopressin

Адреналіну Adrenaline

Глюкагону Glucagon

Тироксину Thyroxine

Інсуліну Insulin

136 / 150
Укажіть структурну формулу бензойної кислоти: Enter the structural formula of benzoic acid:

137 / 150
Під час польової практики студенти виявили голонасінну рослину з темно-синіми, укритими восковим нальотом шишкоягодами. Це: During field practice, students discovered a gymnosperm plant with dark blue, waxy pine cones. It is:

Taxus baccata Taxus baccata

Abies sibirica Abies sibirica

Juniperus communis Juniperus communis

Cedrus libani Cedrus libani

Thuja occidentalis Thuja occidentalis

138 / 150
У дитини, хворої па квашіоркор, виявлені набряки на обличчі. Що може бути причиною цього? A child with kwashiorkor has facial swelling. What could be the cause of this?

Аліментарна нестача білків Alimentary shortage of proteins

Надлишок білків у їжі Excess proteins in food

Надлишок жирів у їжі Excess fats in food

Дефіцит вітамінів групи В B vitamin deficiency

Дефіцит вітаміну С Vitamin C deficiency

139 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано? A person is immune to rinderpest and canine plague. What type of immunity is this associated with?

Природний активний Natural active

Природний пасивний Natural Passive

Спадковий видовий* Hereditary species*

Штучний пасивний Artificial passive

Штучний активний Artificial Active

140 / 150
Гормони регулюють численні процеси обміну речовин. Укажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену: Hormones regulate numerous metabolic processes. Specify which of the following hormones activates glycogen synthesis:

Адреналін Adrenaline

Окситоцин Oxytocin

Вазопресин Vasopressin

Тироксин Thyroxine

Інсулін Insulin

141 / 150
Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який із наведених нижче препаратів доцільно призначити в цьому разі? A 55-year-old man complains of insomnia, irritability, general weakness. Which of the following drugs should be prescribed in this case?

Амітриптилін Amitriptyline

Трифтазин Triftazine

Дроперидол Droperidol

Аміназин Aminazine

Нітразепам Nitrazepam

142 / 150
Яка із наведених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Which of the given reactions for the determination of ammonium cations is specific?

Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (ІІ) у лужному середовищі Reaction with potassium tetraiodohydrargyrate (II) in an alkaline medium

Реакція з калію гексагідроксостибатом Reaction with potassium hexahydroxystibate

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (ІІІ) у кислому середовищі Reaction with sodium hexanitrocobalt (III) in an acidic environment

Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні Reaction with alkali metal hydroxides when heated

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (ІІІ) Reaction with sodium hexanitrocobalt (III)

143 / 150
Укажіть формулу бутанолу-1: Specify the formula of butanol-1:

144 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов’язкового застосування? The factory of bacterial preparations manufactures several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Протичумна Antiplague

Протикорова Protykorova

Антирабічна Antirabies

Черевнотифозна Typhoid

145 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Укажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Окисно-відновне титрування Redox titration

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Метод перманганатометрії Method of permanganatometry

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

146 / 150
Пацієнт із цукровим діабетом 2 типу, який перебуває в комі, лікар увів інсулін. У пацієнта почалися рясне потовиділення, м’язове тремтіння, потім клонічні судоми, наростала артеріальна гіпотензія. Охарактеризуйте патологічний стан у пацієнта після введення інсуліну: A patient with type 2 diabetes who is in a coma, the doctor injected insulin. The patient started profuse sweating, muscle tremors, then clonic convulsions, increased arterial Hypotension. Describe the pathological condition in the patient after the introduction of insulin:

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Епілептичний напад Epileptic attack

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

147 / 150
У чоловіка виявлено злоякісне новоутворення в шлунку. Які особливості цієї пухлини дають змогу віднести її до злоякісних? A malignant neoplasm was detected in a man's stomach. What features of this tumor make it possible to classify it as malignant?

Анаплазія Anaplasia

Експансивний ріст Expansive growth

Збільшення кількості мітотичних клітин Increase in the number of mitotic cells

Позитивний ефект Пастера Positive Pasteur effect

Інфільтративний ріст Infiltrative growth

148 / 150
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження водопровідної води виявлено мікроорганізми, наявність яких свідчить про свіже фекальне забруднення води. Які мікроорганізми було виявлено? During the sanitary-microbiological examination of tap water, microorganisms were detected, the presence of which indicates fresh fecal contamination of the water. What microorganisms were detected?

Neisseria sicca Neisseria sicca

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae Streptococcus agalactiae

Escherichia coli Escherichia coli

Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae

149 / 150
До провізора звернувся чоловік із незначним порізом долоні. Який антисептик доцільно застосувати? A man with a slight cut on his palm turned to the pharmacist. What antiseptic should be used?

Флемоксин (амоксицилін) Flemoxin (Amoxicillin)

Перекис водню Hydrogen peroxide

Лідокаїну гідрохлорид Lidocaine hydrochloride

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Кетоконазол Ketoconazole

150 / 150
Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР і BMC, які є: To increase stability, surfactants and BMC are added to concentrated emulsions, which are:

Емульгаторами Emulsifiers

Активаторами Activators

Каталізаторами Catalysts

Розчинниками Solvents

Поглиначами Absorbers