Крок 1 - Фармація 2021 заочна форма (буклет)

1 / 150
Укажіть метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції: Specify the method of quantitative analysis based on measuring the amount of electricity spent on an electrochemical reaction:

Кулонометрія Coulometry

Кондуктометрія Conductometry

Амперометрія Amperometry

Потенціометрія Potentiometry

Полярографія Polarography

2 / 150
Яке числове значення має набути n, щоб виконувалось правило Хюккеля (4n+2) для нафталіну? What numerical value should n acquire in order for Hückel's rule (4n+2) to be fulfilled for naphthalene?

N=2 N=2

N=0 N=0

N=8 N=8

N=4 N=4

N=1 N=1

3 / 150
У відділенні гастроентерології пацієнту з гострим панкреатитом треба гальмувати екскреторну активність підшлункової залози. Виберіть препарат з такою дією: In the department of gastroenterology, a patient with acute pancreatitis needs to inhibit the excretory activity of the pancreas. Choose a drug with the following effect:

Контрикал Contrical

Інсулін Insulin

Тіотриазолін Thiotriazoline

Метоклопрамід Metoclopramide

Бісакодил Bisacodyl

4 / 150
Знешкодження ліків відбувається під час процесів мікросомального окиснення. Органом, у клітинах якого ці процеси відбуваються найінтенсивніше, є: Drugs are neutralized during microsomal oxidation processes. The organ in whose cells these processes occur most intensively is:

Печінка Liver

Селезінка Spleen

Нирки Kidneys

Легені Lungs

Серце Heart

5 / 150
Суспензії як лікарську форму доволі часто використовують у педіатричній практиці. Для визначення розміру частинок під час осідання дисперсної фази суспензій застосовують: Suspensions as a medicinal form are quite often used in pediatric practice. To determine the size of particles during the settling of the dispersed phase of suspensions:

Седиментаційний аналіз Sedimentation analysis

Об’ємний аналіз Volume analysis

Гравіметричний аналіз Gravimetric Analysis

Фізико-хімічний аналіз Physico-chemical analysis

Термічний аналіз Thermal Analysis

6 / 150
Запропонуйте відвідувачу аптеки, водієві таксі, вітамінний препарат, який поліпшує сутінковий зір: Offer a pharmacy visitor, a taxi driver, a vitamin preparation that improves twilight vision:

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Ергокальциферол Ergocalciferol

Даназол Danazol

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Буформін Buformin

7 / 150
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Укажіть, які хімічні зв’язки вони розщеплюють: GIT proteolytic enzymes catalyze the hydrolysis of proteins. Specify which chemical bonds they split:

Пептидні Peptides

Водневі Hydrogen

Фосфодіестерні Phosphodiesters

Глікозидні Glycosides

Ефірні Ethereal

8 / 150
Визначення загальної твердості води в аналітичних лабораторіях проводять методом: Determining the total hardness of water in analytical laboratories is carried out by the method:

Комплексонометрії Complexonometry

Меркурометрії Mercurometry

Ацидиметрії Acidimeters

Дихроматометрії Dichromatometry

Йодометрії Iodometry

9 / 150
Щитоподібна залоза виробляє гормон, який регулює рівень Ca2+ у крові, що сприяє мінералізації кісткової тканини. Який гормон має цю дію? The thyroid gland produces a hormone that regulates the level of Ca2+ in the blood, which promotes bone mineralization. Which hormone has this effect?

Тиреокальцитонін Thyrocalcitonin

Трийодтиронін Triiodothyronine

Адреналін Adrenaline

Дофамін Dopamine

Тироксин Thyroxine

10 / 150
У разі гіповітамінозу B6 може спостерігатися підвищена збудливість нервової системи. З недостатнім утворенням якого біогенного аміну це може бути пов’язано? In the case of hypovitaminosis B6, increased excitability of the nervous system may be observed. This may be associated with insufficient formation of which biogenic amine?

Гамма-аміномасляна кислота Gamma-aminobutyric acid

Адреналін Adrenaline

Триптамін Tryptamine

Гістамін Histamine

Ацетилхолін Acetylcholine

11 / 150
В структурі сульфаніламідного препарату норсульфазолу міститься гетероцикл: The structure of the sulfonamide drug norsulfazole contains a heterocycle:

Тіазол Thiasol

Імідазол Imidazole

Оксазол Oxazole

Тіофен Thiophene

Піразол Pyrazole

12 / 150
Виберіть індикатор, який застосовують у броматометрії: Select the indicator used in bromatometry:

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Крохмаль Starch

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Метиленовий синій Methylene blue

Мурексид Murexide

13 / 150
Фармакопейною реакцією на арсеніт-іони є дія сульфідів. За яким аналітичним ефектом цієї реакції можна ідентифікувати арсеніт-іони? A pharmacopoeial reaction to arsenite ions is the action of sulfides. By what analytical effect of this reaction can arsenite ions be identified?

Осад жовтого кольору Yellow sediment

Осад синього кольору Blue sediment

Осад червоного кольору Red sediment

Осад зеленого кольору Green sediment

Осад білого кольору White sediment

14 / 150
Чоловіку, хворому на ревматоїдний поліартрит, призначено лікарський засіб, який має протизапальну, протиалергічну, імунодепресивну та протишокову дію. Укажіть цей лікарський засіб: A man with rheumatoid arthritis is prescribed a drug that has anti-inflammatory, anti-allergic, immunosuppressive and anti-shock effects. Specify this drug:

Преднізолон Prednisolone

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

Індометацин Indomethacin

Мелоксикам Meloxicam

15 / 150
Якого аналітичного ефекту слід чекати внаслідок дії калію гексаціаноферату (ІІ) па катіони Са2+? What analytical effect should be expected as a result of the action of potassium hexacyanoferrate (II) on Ca2+ cations?

Утворення білого дрібнокристалічного осаду Formation of white fine crystalline sediment

Утворення білого драглистого осаду Formation of white gelatinous sediment

Утворення жовто-зелених кристалів Formation of yellow-green crystals

Коричневе забарвлення розчину Brown color of the solution

Утворення комплексної сполуки синього кольору Formation of a blue complex compound

16 / 150
Укажіть електронні ефекти карбоксильної групи (-СООН) в молекулі бензойної кислоти: Indicate the electronic effects of the carboxyl group (-СООН) in the benzoic acid molecule:

-1, -М* -1, -M*

+1 +1

+І.-М +I.-M

-I -I

-І, +М -I, +M

17 / 150
Під час ідентифікації плодів роду Datura виявлено, що це: During the identification of the fruits of the genus Datura, it was found to be:

Шипувата чотиристулкова коробочка Spiky four-leaf box

Глечикоподібна коробочка з кришечкою Jug-shaped box with a lid

Ягода в оранжевій чашечці A berry in an orange cup

Блискуча чорна ягода Shiny Black Berry

Соковитий шароподібний цинародій Succulent Spherical Cinnarodium

18 / 150
Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є: The structural unit of a colloidal solution of a medicinal substance is:

Міцела Micel

Атом Atom

Гранула Pell

Іон Ion

Кристал Crystal

19 / 150
У лабораторній практиці широко застосовують фільтри Зейтца. Укажіть мету застосування цих фільтрів: Seitz filters are widely used in laboratory practice. Specify the purpose of using these filters:

Стерилізація фільтруванням Sterilization by filtering

Дезінфекція розчинів Disinfection of solutions

Для знищення вірусів To destroy viruses

Визначення забруднення води Determination of water pollution

Для вирощування бактеріофагів For growing bacteriophages

20 / 150
Реакцію «срібного дзеркала» використовують для ідентифікації: The silver mirror reaction is used to identify:

Альдегідів Aldehydes

Естерів Esteriv

Карбонових кислот Carboxylic acids

Кетонів Ketones

21 / 150
Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів лише поверхнею твердого тіла? The high therapeutic properties of activated carbon are due to its large specific surface. What is the name of the phenomenon of absorption of gases only by the surface of a solid body?

Адсорбція Adsorption

Десорбція Desorption

Адгезія Adhesion

Когезія Cohesion

Рекуперація Recovery

22 / 150
Виживанню мікробів в об’єктах навколишнього середовища сприяє спороутворення. Мікроорганізми якого роду з наведених є спороутворювачами? Spore formation contributes to the survival of microbes in environmental objects. Which of the following microorganisms are spore formers?

Clostridium Clostridium

Staphylococcus Staphylococcus

Peptococcus Peptococcus

Peptostreptococcus Peptostreptococcus

Bacteroides Bacteroides

23 / 150
Фармакопейною реакцією на іони натрію є дія метоксифенілоцтової кислоти, внаслідок якої утворюється: The pharmacopoeial reaction to sodium ions is the action of methoxyphenylacetic acid, resulting in the formation of:

Осад білого кольору White sediment

Осад синього кольору Blue sediment

Осад чорного кольору Black sediment

Осад жовтого кольору Yellow sediment

Осад червоного кольору Red sediment

24 / 150
З метою вегетативного розмноження культури м’яти перцевої були використані: For the purpose of vegetative reproduction, peppermint cultures were used:

Кореневища Rhizomes

Бульби Potatoes

Батоги Whips

Вуса Whiskers

Корені Roots

25 / 150
Під час епідемії грипу у пацієнта з важким перебігом захворювання з’явилися важкий кашель, білі, у грудній клітці. На рентгенограмі спостерігається ознаки вогнищевої пневмонії. Під час мікроскопічного дослідження харкотиння виявлено значну кількість пневмококів. Яка форма інфекції має місце? During the influenza epidemic, a patient with a severe course of the disease developed a severe cough, white, in the chest. On the radiograph, there are signs of focal pneumonia. During the microscopic examination sputum revealed a significant number of pneumococci. What form of infection is taking place?

Вторинна Secondary

Рецидив Relapse

Реінфекція Reinfection

Абортивна Abortive

Суперінфекція Superinfection

26 / 150
Дитині було введено протидифтерійну сироватку. Який вид резистентності сформувався у неї? The child was injected with anti-diphtheria serum. What kind of resistance did she develop?

Пасивний Passive

Патологічний Pathological

Первинний Primary

Активний Active

Фізіологічний Physiological

27 / 150
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт. ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в цьому разі? After conducting a long analytical study (psycho-emotional stress), the pharmacist's blood pressure increased (160/110 mm Hg). What changes in neurohumoral regulation can be the reason for the increase in blood pressure in this case?

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

Гальмування симпатоадреналової системи Inhibition of the sympathoadrenal system

Активація утворення і виділення альдостерону Activation of formation and release of aldosterone

28 / 150
Рослина-напівпаразит омела біла (Viscum album) має корені, які заглиблюються в тканини стебла рослини-господаря. Яка це видозміна коренів? The semi-parasitic plant white mistletoe (Viscum album) has roots that penetrate into the tissues of the stem of the host plant. What is this variation of roots?

Гаусторії Haustories

Коренеплоди Roots

Контрактильні корені Contractile roots

Пневматофори Pneumatophores

Коренебульби Roots

29 / 150
Під час проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю МnО2 відбувається явище: During the passage of a directed beam of light through a solution of MnO2 sol, a phenomenon occurs:

Світлорозсіювання Light scattering

Відбиття світла Reflection of light

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Заломлення світла Refraction of light

Інтерференція світла Light interference

30 / 150
У чоловіка подагричний артрит. Йому призначено препарат, який пригнічує синтез сечової кислоти. Назвіть його: A man has gouty arthritis. He is prescribed a drug that suppresses the synthesis of uric acid. Name it:

Алопуринол Allopurinol

Уролесан Urolesan

Етамід Ethamide

Урсохол Ursochol

Уродан Urodan

31 / 150
Ацетилсаліцилову кислоту використовують для лікування ревматизму. На які біохімічні ланки впливає ацетилсаліцилова кислота? Acetylsalicylic acid is used to treat rheumatism. What biochemical links does acetylsalicylic acid affect?

Гальмує синтез простагландинів Inhibits the synthesis of prostaglandins

Стимулює синтез простагландинів Stimulates synthesis of prostaglandins

Інгібує гліколіз Inhibits glycolysis

Стимулює глюконеогенез Stimulates gluconeogenesis

Стимулює синтез холестеролу Stimulates cholesterol synthesis

32 / 150
Концентрацію етилового спирту в деяких лікарських формах і настоянках визначають рефрактометрично. Для цього вимірюють: The concentration of ethyl alcohol in some dosage forms and tinctures is determined refractometrically. To do this, measure:

Показник заломлення розчину Refractive index of solution

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

Кут повного внутрішнього відбиття променя світла Angle of total internal reflection of the light beam

Кут заломлення променя світла Refraction angle of the light beam

Кут падіння променя світла Incident angle of the light beam

33 / 150
У водних і болотяних рослин основна паренхіма мас великі міжклітинники, які забезпечують їх клітини повітрям. Це: In aquatic and swamp plants, the main parenchyma of masses is large intercellular spaces that provide their cells with air. This is:

Аеренхіма Aerenchyma

Запасальна паренхіма Reserve parenchyma

Складчаста хлоренхіма Folded chlorenchyma

Водонакопичувальна паренхіма Water-storing parenchyma

Стовпчаста хлоренхіма Chlorenchyma columnar

34 / 150
Організм людини заселений величезною кількістю нормальної мікрофлори. Де відсутність мікрофлори є нормою? The human body is inhabited by a huge amount of normal microflora. Where is the absence of microflora the norm?

У крові In blood

У тонкому кишечнику In the small intestine

У товстому кишечнику In the large intestine

На слизових оболонках On mucous membranes

На шкірі On skin

35 / 150
Яка з наведених формул відповідає саліциловій кислоті? Which of the following formulas corresponds to salicylic acid?

36 / 150
У хворого водія виявлено алергічну кропив’янку. Який препарат показаний? The sick driver was diagnosed with allergic urticaria. What drug is indicated?

Лоратадин Loratadine

Адреналін Adrenaline

Димедрол Diphenhydramine

Еуфілін Euphilin

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

37 / 150
Серед дерев родини Бобові визначений ранньоквітучий медонос із перисто-складними листками, прилистниками у вигляді колючок і пониклими китицями білих ароматних квіток. Це: Among the trees of the Bean family, an early-flowering honeybush with pinnately compound leaves, stipules in the form of thorns and drooping tassels of white fragrant flowers is identified. This is:

Robinia pseudoacacia Robinia pseudoacacia

Armeniaca vulgaris Armeniaca vulgaris

Aesculus hippocastanum Aesculus hippocastanum

Aronia melanocarpa Aronia melanocarpa

Quercus robur Quercus robur

38 / 150
Під час профілактичного обстеження у пацієнтки встановлено збільшення розмірів щитоподібної залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити? During the preventive examination, the patient was diagnosed with an increase in the size of the thyroid gland, exophthalmos, an increase in body temperature, and an increase in heart rate. Which hormone should be checked for blood?

Тироксину Thyroxine

Катехоламінів Catecholamines

Кортизону Cortisone

Статевих Sex

Інсуліну Insulin

39 / 150
Гальмування синтезу жовчних кислот із холестеролу в гепатоцитах експериментальної тварини призвело до порушення процесу перетравлювання ліпідів. Яку роль відіграють жовчні кислоти у травленні? Inhibition of the synthesis of bile acids from cholesterol in the hepatocytes of an experimental animal led to a violation of the lipid digestion process. What role do bile acids play in digestion?

Емульгують харчові ліпіди Emulsify food lipids

Входять до складу ЛПНЩ They are part of LDL

Беруть участь у синтезі ліпідів Participate in lipid synthesis

Активують утворення індикану Activate indican formation

Підтримують лужне середовище в кишечнику Maintain an alkaline environment in the intestines

40 / 150
Під час вивчення квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистком. Це дає змогу визначити гінецей як: During the study of the flower, it was established: the pistil is one, formed by one free carpel. This makes it possible to define the gynoecium as:

Монокарпний Monocarpous

Лізикарпний Lysicarpny

Апокарпний Apocarpic

Паракарпний Paracarp

Синкарпний Syncarpny

41 / 150
Дівчина 19 років перебуває на лікуванні в гематологічному відділенні. Об’єктивно спостерігається: шкіра та склери жовтого кольору. Під час лабораторного обстеження виявлено зменшення кількості гемоглобіну і еритроцитів, збільшення вмісту непрямого білірубіну в крові. Назвіть порушення в системі червоної крові: A 19-year-old girl is being treated in the hematology department. Objectively observed: the skin and sclera are yellow. During the laboratory examination, a decrease in the amount of hemoglobin and erythrocytes, an increase the content of indirect bilirubin in the blood. Name the disorder in the red blood system:

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Залізорефрактерна анемія Iron refractory anemia

Еритремія Erythremia

В12-дефіцитна анемія B12 deficiency anemia

42 / 150
У розвитку інфекційного захворювання виділяють декілька періодів. Як називається період, для якого характерна поява предвісників (загальних симптомів) хвороби? Several periods are distinguished in the development of an infectious disease. What is the name of the period characterized by the appearance of precursors (general symptoms) of the disease?

Продромальний Prodromal

Інкубаційний Incubation

Розпал Incendiary

Реконвалесценція Convalescence

Бактеріоносійство Bacteria carrying

43 / 150
Яка з наведених кислот є ненасиченою? Which of the following acids is unsaturated?

44 / 150
Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є: The end product of starch hydrolysis is:

Альфа-D-глюкоза Alpha-D-glucose

Сахароза Sucrose

Мальтоза Maltose

Альфа-D-галактоза Alpha-D-galactose

Альфа-D-фруктоза Alpha-D-Fructose

45 / 150
У чоловіка із тромбоемболією внаслідок передозування гепарину виникла кровотеча. Який специфічний антидот треба ввести для зупинки кровотечі? A man with thromboembolism is bleeding due to an overdose of heparin. What specific antidote should be administered to stop the bleeding?

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Менадіон Menadione

Тромбін Thrombin

Кальцію хлорид Calcium chloride

Фібриноген Fibrinogen

46 / 150
Як називається здатність ліків накопичуватися в організмі людини? What is the name of the ability of drugs to accumulate in the human body?

Кумуляція Cumulation

Синергізм Synergism

Алергія Allergy

Звикання Addiction

Антагонізм Antagonism

47 / 150
У чоловіка після вакцинації розвинувся анафілактичний шок. Назвіть препарат вибору: A man developed anaphylactic shock after vaccination. Name the drug of choice:

Адреналіну гідрохлорид Adrenalin hydrochloride

Дитилін Ditylin

Сальбутамол Salbutamol

Анаприлін Anaprilin

Нафтизин Naphthyzin

48 / 150
Унаслідок взаємодії бромної води з аніліном утворюється осад білого кольору. Яка речовина утворилася? As a result of the interaction of bromine water with aniline, a white precipitate is formed. What substance was formed?

49 / 150
Дівчина звернулася до клініки зі скаргами па те, що в холодну погоду у неї виникають напади болю і відчуття оніміння в пальцях рук. Під час нападів об’єктивно спостерігається різке збліднення шкіри пальців і кистей, зниження місцевої температури, порушення шкірної чутливості. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у дівчини? The girl turned to the clinic with complaints that in cold weather she has attacks of pain and a feeling of numbness in her fingers. During the attacks, there is objectively a sharp paleness of the skin of the fingers and hands, a decrease in local temperature, a violation of skin sensitivity. What violation of local blood circulation is observed in the girl?

Ангіоспастична ішемія Angiospastic ischemia

Артеріальна ішемія Arterial ischemia

Венозна ішемія Venous ischemia

Обтураційна ішемія Obstructive ischemia

Компресійна ішемія Compression ischemia

50 / 150
Є підозра, що тварина загинула від сибірки. Яка серологічна реакція може це підтвердити? It is suspected that the animal died of anthrax. What serological reaction can confirm this?

Реакція термокільцепреципітації Асколі Ascoli thermoring precipitation reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Реакція Кумбса Coombs reaction

Реакція Вассермана Wasserman reaction

51 / 150
Існують певні закономірності хімічних і біологічних процесів, які відбуваються з препаратом в організмі. Зменшення всмоктування препаратів групи тетрацикліну при їх одночасному застосуванні з антацидними засобами є прикладом: There are certain patterns of chemical and biological processes that occur with the drug in the body. Decreased absorption of drugs from the tetracycline group when they are used simultaneously with antacids is an example:

Фармакокінетичної несумісності Pharmacokinetic incompatibility

Синергізму препаратів Synergism of drugs

Фармакодинамічної несумісності Pharmacodynamic incompatibility

Фармацевтичної несумісності Pharmaceutical incompatibility

Функціонального антагонізму Functional antagonism

52 / 150
До фармацевта звернувся чоловік 54 років за порадою щодо призначення ліків. З’ясувалося, що в його анамнезі протягом 4 років спостерігається хронічний гломерулонефрит, та упродовж 2 років – стійке підвищення артеріального тиску. Яка речовина, синтезована нирками, відіграє важливу роль у формуванні артеріальної гіпертензії? A 54-year-old man turned to a pharmacist for advice on prescribing medication. It turned out that he had chronic glomerulonephritis for 4 years, and persistent glomerulonephritis for 2 years increased blood pressure. What substance synthesized by the kidneys plays an important role in the formation of arterial hypertension?

Ренін Renin

Гістамін Histamine

Альдостерон Aldosterone

Катехоламіни Catecholamines

Оксид азоту Nitrogen oxide

53 / 150
Процес, під час якого відбувається взаємодія між адсорбатом і адсорбентом, називається: The process during which the interaction between adsorbate and adsorbent takes place is called:

Абсорбція Absorption

Хемосорбція Chemosorption

Седиментація Sedimentation

Сольватація Solvation

Десорбція Desorption

54 / 150
Коагуляція гідрофобних золів відбувається у разі додавання певної кількості електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину? Coagulation of hydrophobic sols occurs when a certain amount of electrolyte is added. What is the name of the minimum electrolyte concentration that causes coagulation of the colloidal solution?

Поріг коагуляції Coagulation Threshold

Коагулювальна здатність Coagulability

Конденсаційна концентрація Condensation concentration

Концентраційна концентрація Concentration Concentration

Нейтралізаційна концентрація Neutralization concentration

55 / 150
Серед наведених сполук укажіть піридин: Among the given compounds, specify pyridine:

56 / 150
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти вже утворені тромби в організмі людини. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність? Fibrinolytic drugs are able to dissolve already formed thrombi in the human body. Which pharmaceutical drug has fibrinolytic activity?

Стрептокіназа Streptokinase

Рибофлавін Riboflavin

Ізоніазид Isoniazid

Фенобарбітал Phenobarbital

Менадіон Menadione

57 / 150
Для аналізу надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один із фізико-хімічних методів аналізу, а саме: Potassium dichromate solution was received for analysis. One of the physico-chemical methods of analysis was used for its quantitative determination, namely:

Спектрофотометрія Spectrophotometry

Флуориметрія Fluorimetry

Поляриметрія Polarimetry

Кулонометрія Coulometry

Турбідиметрія Turbidimetry

58 / 150
До міжлікарняної аптеки надійшло замовлення від хірургічного відділення на отримання препарату з групи міорелаксантів деполяризувального типу дії для проведення хірургічних втручань. Який препарат було замовлено? The interhospital pharmacy received an order from the surgical department to receive a drug from the group of depolarizing muscle relaxants for surgical interventions. What drug was ordered?

Дитилін Dithyline

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Гігроній Hygronium

Метацин Metacin

Нікотин Nicotine

59 / 150
У пацієнта діагностовано цироз печінки. Однією з ознак синдрому портальної гіпертензії є «голова медузи» на передній черевній стінці. Який патогенетичний механізм призводить до виникнення «голови медузи»? The patient is diagnosed with cirrhosis of the liver. One of the signs of portal hypertension syndrome is a 'jellyfish head' on the anterior abdominal wall. What pathogenetic mechanism leads to the appearance of a 'jellyfish head'?

Формування колатерального кровообігу Formation of collateral circulation

Звуження глибоких вен черевної стінки Narrowing of the deep veins of the abdominal wall

Розширення глибоких вен черевної стінки Dilatation of the deep veins of the abdominal wall

Звуження поверхневих вен черевної стінки Narrowing of the superficial veins of the abdominal wall

Тромбоз глибоких вен черевної стінки Thrombosis of the deep veins of the abdominal wall

60 / 150
Колоїдний захист має велике значення в біології та фармації. Яка речовина захищає золь від коагуляції? Colloid protection is of great importance in biology and pharmacy. What substance protects the sol from coagulation?

Желатин Gelatin

Парафін Paraffin

Сечовина Urea

Сахароза Sucrose

- -

61 / 150
Яка з наведених формул відповідає формулі хіноліну? Which of the following formulas corresponds to the quinoline formula?

62 / 150
Кількісне визначення йодидів за методом Фаянса проводять з адсорбційними індикаторами. В якості такого індикатора можна застосовувати: Quantitative determination of iodides according to the Fayance method is carried out with adsorption indicators. As such an indicator, you can use:

Еозин Eosin

Мурексид Murexide

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Метиловий оранжевий Methyl Orange

Дифеніламін Diphenylamine

63 / 150
У препарованому суцвітті цибулі виявлено: головна вісь дуже вкорочена, квітконіжки приблизно однакової довжини виходять ніби з однієї точки. Як називається це суцвіття? In the prepared onion inflorescence, it was found: the main axis is very shortened, the peduncles of approximately the same length appear as if from one point. What is the name of this inflorescence?

Зонтик Umbrella

Китиця Tassel

Щиток Shield

Головка Head

Кошик Cart

64 / 150
Важливою характеристикою білка, на підставі якої можна вибрати оптимальні умови для його виділення та очищення з мстою отримання певних лікарських форм, є: An important characteristic of the protein, on the basis of which it is possible to choose the optimal conditions for its isolation and purification in order to obtain certain dosage forms, is:

Ізоелектрична точка Isoelectric point

Евтектична точка Eutectic point

Точка еквівалентності Equivalence point

Потрійна точка Triple dot

Сингулярна точка Singular Point

65 / 150
До підкисленого розчину, що аналізується, додали хлороформ і розчин натрію нітриту. Хлороформний шар забарвився у червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність у розчині: Chloroform and sodium nitrite solution were added to the acidified solution being analyzed. The chloroform layer turned red-purple. This indicates the presence in the solution:

Йодид-іонів Iodide ions

Фторид-іонів Fluoride ions

Карбонат-іонів Carbonate ions

Сульфат-іонів Sulfate ions

Хлорид-іонів Chloride ions

66 / 150
Підприємство фармацевтичної промисловості випускає напівсинтетичний аналог тетрацикліну. Контроль якості препарату передбачає визначення його мінімальної інгібувальної і пригнічувальної концентрації (МІК і МПК). Що характеризує цей показник? The enterprise of the pharmaceutical industry produces a semi-synthetic analogue of tetracycline. The quality control of the drug involves determining its minimum inhibitory and inhibitory concentration (MIC and MPC). What characterizes this indicator?

Мінімальну кількість препарату, що пригнічує ріст бактерій у певному обсязі The minimum amount of the drug that suppresses the growth of bacteria in a certain amount

Перелік мікроорганізмів, на які діє антибіотик List of microorganisms on which the antibiotic acts

Механізм дії на мікробну клітину Mechanism of action on a microbial cell

Максимальну дозу, нешкідливу для організму Maximum dose harmless to the body

Час напіврозпаду антибіотика в організмі Half-life of an antibiotic in the body

67 / 150
У рослин родини Гречкові с розтруб, який охоплює стебло – це видозміна: In plants of the Grechkova family, the horn covering the stem is a modification:

Прилистків Stipules

Примордіїв Primordial

Черешка Stalk

Основи листкової пластинки Fundamentals of leaf plate

Сім’ядолей зародка Cotyledon embryo

68 / 150
Пацієнти з подагрою мають у крові підвищений рівень кислоти, хімічна формула якої надана нижче. Також підвищення концентрації цієї кислоти сприяє утворенню каменів у нирках та призводить до низки патологічних станів. Яка речовина є попередником описаної кислоти? Patients with gout have an increased level of acid in their blood, the chemical formula of which is given below. Also, an increase in the concentration of this acid contributes to the formation of kidney stones and leads to a number of pathological conditions. What substance is the precursor of the described acid?

Пурин Purine

Піразин Pyrazine

Піридин Pyridin

Індол Indol

Піразол Pyrazole

69 / 150
Який індикатор використовують у методі Фольгарда? Which indicator is used in the Folgard method?

Залізоамонійні галуни Ferroammonium alums

Дитизон Dithyzon

Кальконкарбонова кислота Calconic acid

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Ксиленоловий оранжевий Xylenol Orange

70 / 150
До лабораторії надійшло для дослідження мокротиння пацієнта, у якого лікар припускає туберкульоз легенів. Для виявлення збудника бактеріолог застосував спеціальний метод забарвлення. Вкажіть його: The sputum of a patient in whom the doctor suspects pulmonary tuberculosis was sent to the laboratory for examination. To identify the causative agent, the bacteriologist used a special staining method. Specify it:

Ціля-Нільсена Nielsen Target

Буррі-Гінса Burri-Guinsa

Ожешко Ozheshko

Здродовського Zdrodovsky

71 / 150
Чоловіку, хворому на гіпертонічну хворобу, з метою зниження артеріального тиску було призначено метопролол. Який механізм дії цього препарату? A man with hypertension was prescribed metoprolol to lower blood pressure. What is the mechanism of action of this drug?

Блокування бета-адренорецепторів Blocking of beta-adrenergic receptors

Блокування альфа-адренорецепторів Blocking of alpha-adrenergic receptors

Спазмолітична дія Spasmolytic effect

Блокування ангіотензинових рецепторів Blocking of angiotensin receptors

Непряма адреноміметична дія Indirect adrenomimetic action

72 / 150
Більшість хімічних та фармацевтичних виробництв використовують каталітичні процеси. Як називають каталіз, за якого каталізатор і реагенти утворюють одну фазу? Most chemical and pharmaceutical industries use catalytic processes. What is catalysis called, in which the catalyst and reactants form one phase?

Гомогенний Homogeneous

Загальний кислотно-основний Total acid-base

Ферментативний Fermentative

Гетерогенний Heterogeneous

Специфічний кислотно-основний Specific acid-base

73 / 150
За морфологічними ознаками встановлено, що оман високий належить до родини: On the basis of morphological features, it was established that the high delusion belongs to the family:

Asteraceae Asteraceae

Poaceae Poaceae

Sambucaceae Sambucaceae

Lamiaceae Lamiaceae

Rosaceae Rosaceae

74 / 150
Правильне застосування каталізаторів підвищує ефективність промислового виробництва лікарських препаратів. Речовини, які не мають каталітичних властивостей, проте посилюють дію каталізаторів, називаються: The correct use of catalysts increases the efficiency of the industrial production of medicines. Substances that do not have catalytic properties, but enhance the effect of catalysts, are called:

Промотори Promoters

Інгібітори Inhibitors

Каталітичні отрути Catalytic poisons

Ферменти Enzymes

Ензими Enzymes

75 / 150
Для ранньої діагностики м’язових дистрофій найінформативнішим є визначення в плазмі крові активності ферменту: For early diagnosis of muscular dystrophies, the most informative is determination of enzyme activity in blood plasma:

Креатинкінази Creatine kinases

Аланін амінотрансферази Alanine aminotransferase

Лактатдегідрогенази Lactate dehydrogenase

Аспартатамінотрансферази Aspartate aminotransferases

Гексокінази Hexokinases

76 / 150
У процесі мікробіологічного дослідження лікарського збору на живильному середовищі виросла чиста культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. Під час мікроскопії в мазках виявлено несептовані нитки міцелію з кулястими потовщеннями на кінцях. До якого роду належать ці мікроорганізми? During the microbiological study of the medicinal collection, a pure culture in the form of a black fluffy coating grew on the nutrient medium. During microscopy, unseptated mycelial threads with spherical thickenings at the ends were found in the smears. What genus do these microorganisms belong to?

Мукор Mukor

Кандида Candida

Актиноміцети Actinomycetes

Аспергіл Aspergillus

Пеніцил Penicil

77 / 150
Чоловіку з бронхопневмонією для усунення сухого кашлю лікар призначив препарат мачка жовтого – глауцину гідрохлорид. Для якого стану цей препарат протипоказаний? To a man with bronchopneumonia, the doctor prescribed a drug of yellow cat - glaucine hydrochloride to eliminate a dry cough. For which condition is this drug contraindicated?

У разі зниженого артеріального тиску In case of low blood pressure

У разі закрепів In case of constipation

У разі підвищеного артеріального тиску In case of high blood pressure

У разі задишки In case of shortness of breath

У разі підвищеного рівня глюкози в сечі In case of high level of glucose in urine

78 / 150
Якісною реакцією на алкени є реакція окислення розчином KMnO4. Укажіть, що можна спостерігати, якщо крізь розчин KMnO4 пропускають етен: A qualitative reaction for alkenes is the oxidation reaction with a KMnO4 solution. State what can be observed if ethene is passed through a KMnO4 solution:

Знебарвлення розчину Solution discoloration

Виділення бурого газу Emission of brown gas

Візуально нічого не спостерігається Nothing visually observed

Розігрівання речовини Heating the substance

Випадання жовтого осаду Yellow precipitate

79 / 150
Укажіть реакцію, яка дає змогу виявити фенол: Specify the reaction that allows you to detect phenol:

80 / 150
Назвіть препарат із групи тетрациклінів, який призначили пацієнту для лікування бронхіту: Name the drug from the tetracycline group that was prescribed to the patient for the treatment of bronchitis:

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Ацикловір Acyclovir

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Хінгамін Hingamine

Ізоніазид Isoniazid

81 / 150
Унаслідок оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токсичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глутатіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону: As a result of oxidase reactions, hydrogen peroxide is formed, which is a toxic substance for the body. Glutathione plays an important role in its restoration. Name the amino acids that are part of glutathione:

Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин Glutamic acid, cysteine, glycine

Ізолейцин, гістидин, аланін Isoleucine, histidine, alanine

Фенілаланін, лізин, тирозин Phenylalanine, lysine, tyrosine

Лізин, метіонін, триптофан Lysine, methionine, tryptophan

Аспарагінова кислота, валін, серин Aspartic acid, valine, serine

82 / 150
Азобарвники утворюються в наслідок реакції: Azo dyes are formed as a result of the reaction:

Азосполучення Azo compound

Нітрування Nitration

Нітрозування Nitrification

Амінування Amination

Діазотування Diatrogenation

83 / 150
Пацієнтові із атріовентрикулярною блокадою введено атропіну сульфат. До якої фармакологічної групи належить препарат? Atropine sulfate was administered to a patient with atrioventricular block. To which pharmacological group does the drug belong?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Н-холіноблокатори H-cholinergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

84 / 150
Виберіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити фенол і метилфеніловий етер: Select a reagent that can distinguish between phenol and methyl phenyl ether:

FeCl3 FeCl3

HNO3 HNO3

Cu(OH)2 Cu(OH)2

HCl HCl

I2 I2

85 / 150
Для серодіагностики сифілісу використовують реакцію Вассермана (РЗК). Що потрібно додати до першої системи, щоб врахувати результати цієї реакції? For serodiagnosis of syphilis, the Wasserman reaction (RZK) is used. What should be added to the first system to take into account the results of this reaction?

Гемолітичну сироватку і еритроцити барана Hemolytic serum and erythrocytes of ram

Нормальну сироватку Normal Serum

Еритроцити людини Human erythrocytes

Гемолітичну сироватку Hemolytic serum

Комплемент Complement

86 / 150
У пацієнта на системний червоний вовчак виникло дифузне ураження нирок, що супроводжується протеїнурією, гіпопротеїнемією, масивними набряками. Який механізм розвитку протеїнурії має місце в цьому разі? A patient with systemic lupus erythematosus developed diffuse kidney damage, accompanied by proteinuria, hypoproteinemia, and massive edema. What is the mechanism of proteinuria development in this case?

Аутоімунне ураження клубочків нефронів Autoimmune glomerular nephron

Збільшення рівня протеїнів у крові Increased protein level in blood

Ішемічне ураження канальців Ischemic tubule damage

Ураження сечовивідних шляхів Urinary tract lesions

Запальне ураження канальців нефронів Inflammatory lesion of nephron tubules

87 / 150
Деякі види бактерій можуть виробляти речовини, які згубно діють на інші мікроорганізми. Як називається такий вид взаємодії між організмами? Some types of bacteria can produce substances that have a harmful effect on other microorganisms. What is this type of interaction between organisms called?

Антагонізм Antagonism

Метабіоз Metabiosis

Сателізм Satellism

Симбіоз Symbiosis

Синергізм Synergism

88 / 150
Який тип провідного пучка характерний для первинної анатомічної будови кореня? What type of conducting bundle is characteristic of the primary anatomical structure of the root?

Радіальний Radial

Біколатеральний Bilateral

Колатеральний відкритий Collateral open

Концентричний Concentric

Колатеральний закритий Collateral closed

89 / 150
У чоловіка 38 років виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферменту це призводить? A 38-year-old man was diagnosed with achlorhydria. What enzyme does this lead to a decrease in activity?

Пепсину Pepsin

Трипсину Trypsin

Амінопептидази Aminopeptidases

Еластази Elastases

Хімотрипсину Chymotrypsin

90 / 150
Укажіть фармакопейний метод визначення молекулярної маси ВМС: Specify the pharmacopoeial method for determining the molecular weight of IVM:

Віскозиметричний Viscosimetric

Ебуліоскопічний Ebulioscopic

Кріометричний Cryometric

Осмометричний Osmometric

Спектроскопічний Spectroscopic

91 / 150
У пацієнта виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, порушення травлення білків та посилення їх гниття. Укажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишечнику: The patient has diarrhea, flatulence after consuming protein food, impaired digestion of proteins and increased decay of proteins. Specify which substance is the product of protein decay in the intestines:

Індол Indol

Сечова кислота Uric acid

Сечовина Urea

Кетонові тіла Ketone bodies

Молочна кислота Lactic acid

92 / 150
До інфекційного відділення надійшов хворий 23 років зі скаргами на здуття живота та проноси. Діагностовано лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний для цього захворювання? A 23-year-old patient was admitted to the infectious disease department with complaints of abdominal distension and diarrhea. Giardiasis was diagnosed. What type of leukocytosis is characteristic of this disease?

Еозинофільний Eosinophilic

Нейтрофільний Neutrophilic

Лімфоцитарний Lymphocyte

Базофільний Basophilic

Моноцитарний Monocyte

93 / 150
Для підтвердження діагнозу багатьох захворювань у біохімічних лабораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного методу. Яка властивість білків лежить в основі цього методу? To confirm the diagnosis of many diseases, biochemical laboratories analyze protein fractions using the electrophoretic method. What property of proteins is the basis of this method?

Наявність заряду Availability of charge

Здатність до набухання Swellability

Оптична активність Optical activity

Погана розчинність Poor solubility

Висока в’язкість High viscosity

94 / 150
Пацієнтові, який страждає на ревматоїдний артрит і супутню виразку дванадцятипалої кишки, слід призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат найбільше підходить у цьому разі? A patient suffering from rheumatoid arthritis and concomitant duodenal ulcer should be prescribed a non-steroidal anti-inflammatory drug. What drug is most suitable in this case?

Целекоксиб Celecoxib

Диклофенак-натрію Diclofenac sodium

Парацетамол Paracetamol

Метамізол Metamisole

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

95 / 150
Трав’яниста сріблясто-опушена рослина з плодами-калачиками, підземні органи якої використовуються як відхаркувальний засіб – це: A herbaceous, silvery pubescent plant with stipitate fruits whose underground organs are used as an expectorant is:

Althaea officinalis Althaea officinalis

Tussilago farfara Tussilago farfara

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Thymus serpyllum Thymus serpyllum

Datura stramonium Datura stramonium

96 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв’язаній з білками формі. У кажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the eukaryote body, DNA is in a protein-bound form. Name the proteins that are connected to the DNA molecule and stabilize it:

Гістони Histones

Глютеліни Glutelins

Альбуміни Albumin

Інтерферони Interferons

Глобуліни Globulins

97 / 150
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають: The line on the state diagram above which no solid phase can exist is called:

Солідус Solidus

Евтектика Eutectic

Конода Konoda

Медіана Median

Ліквідує Limits

98 / 150
Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких розташована ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок називається: Fern rhizomes are characterized by conducting bundles, in the center of which is xylem, and phloem surrounds it on all sides. Such a bundle is called:

Концентричний центроксилемний Concentric centroxylem

Концентричний центрофлоемний Concentric centrophloem

Колатеральний Collateral

Радіальний Radial

Біколатеральний Bilateral

99 / 150
Ефективним методом руйнування емульсій є злиття крапель дисперсної фази під час їх зіткнення, яке називається: An effective method of breaking emulsions is the coalescence of droplets of the dispersed phase during their collision, which is called:

Коалесценцією Coalescence

Фотофорезом Photophoresis

Злипанням Stuck

Термопреципітацією Thermoprecipitation

Термофорезом Thermophoresis

100 / 150
Яка з наведених кислот належить до ароматичних? Which of the following acids is aromatic?

101 / 150
Виберіть спільний реагент, яким можна виявити NO2- і NO3-: Choose a common reagent that can detect NO2- and NO3-:

Антипірин Antipyrine

Калій хлорид Potassium chloride

Резорцин Resorcin

Калій йодид Potassium iodide

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

102 / 150
У пацієнтки 45 років, яка протягом двох тижнів приймає неодикумарин із приводу тромбофлебіту, під час чергового обстеження в крові виявлено зниження протромбіну, у сечі спостерігається мікрогематурія. Який лікарській засіб потрібно застосувати як антагоніст неодикумарину? A 45-year-old female patient, who has been taking neodicumarin for two weeks for thrombophlebitis, during another examination revealed a decrease in prothrombin in the blood, microhematuria was observed in the urine. What drug should be used as an antagonist of neodicumarin?

Менадіон Menadione

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Натрію цитрат Sodium Citrate

Кислота амінокапронова Aminocaproic acid

Гепарин Heparin

103 / 150
Унаслідок додавання до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить? As a result of adding to an unknown mixture of sodium hydroxide solution and hydrogen peroxide solution, a precipitate appeared, which disappeared after adding an excess of these substances. This indicates the presence of cations of which analytical group ?

IV IV

VI VI

V V

II II

III III

104 / 150
Дикоросла трав’яниста ліана, супліддя якої використовують як заспокійливий засіб у фармації – це: A wild herbaceous liana, the fruit of which is used as a sedative in pharmacy is:

Humulus lupulus Humulus lupulus

Quercus robur Quercus robur

Linum usitatissimum Linum usitatissimum

Althaea officinalis Althaea officinalis

Viburnum opulus Viburnum opulus

105 / 150
До яких лікарських форм згідно з фармакопейними вимогами висувають вимогу стерильності? For which dosage forms according to the pharmacopoeial requirements, sterility is required?

Розчини для інфузій Infusion solutions

Мікстури Potions

Таблетки Pills

Мазі Mazi

Супозиторії Suppositories

106 / 150
У чоловіка 40 років, у якого діагностували виразку шлунка, після тривалого стану спокою знову виникли ознаки хвороби. Як слід кваліфікувати такий перебіг хвороби? A 40-year-old man who was diagnosed with a stomach ulcer, after a long period of rest, showed signs of the disease again. How should such a course of the disease be classified?

Рецидив Relapse

Ремісія Remission

Продромальний період Prodromal period

Одужання Recovery

Латентний період Latent period

107 / 150
Для дослідження взяли розчин, в якому містяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду в суміші? A solution containing potassium chloride and magnesium chloride was taken for research. What titrimetric method can be used to determine the amount of magnesium chloride in the mixture?

Методом комплексонометрії Complexonometry method

Методом йодометрії Iodometry method

Методом меркурометрії Method of mercurometry

Методом аргентометрії Argentometric method

Методом перманганатометрії Method of permanganatometry

108 / 150
Унаслідок передозування наркозу у пацієнта виникли ознаки гострої гіпоксії, про що свідчать збільшення частоти серцевих скорочень до 124 уд./хв. і тахіпное. Яка гіпоксія має місце в цьому разі? As a result of an overdose of anesthesia, the patient developed signs of acute hypoxia, as evidenced by an increase in heart rate up to 124 beats/min and tachypnea. What hypoxia occurs in this if so?

Дихальна Respiratory

Тканинна Fabric

Змішана Mixed

Гіпоксична Hypoxic

Циркуляторна Circulator

109 / 150
У дитини 12 років після перенесеної травми голови спостерігається порушена координація рухів. На томограмі виявлено ознаки травматичного ураження мозочка. Як називається симптом, виявлений у дитини? A 12-year-old child has impaired coordination of movements after a head injury. The tomogram revealed signs of traumatic damage to the cerebellum. What is the name of the symptom found in the child?

Атаксія Ataxia

Астенія Asthenia

Абазія Abaziya

Дисметрія Dysmetria

Асинергія Asynergy

110 / 150
Пацієнту з отруєнням сполуками ртуті введено антидот, який швидко вступає в реакцію з отрутою, запобігаючи її зв’язуванню з тіоловими групами ферментних білків. Який це антидот? A patient with mercury poisoning was administered an antidote that quickly reacts with the poison, preventing it from binding to the thiol groups of enzyme proteins. What is this antidote?

Унітіол Unithiol

Тетацин-кальцій Thetacin-calcium

Дефероксамін Deferoxamine

Налоксон Naloxone

111 / 150
Методи аналізу поділяються на хімічні та інструментальні. Який із наведених методів належить до інструментальних? Analysis methods are divided into chemical and instrumental. Which of the following methods belongs to instrumental?

Спектрофотометрія Spectrophotometry

Реакції ідентифікації Identification reactions

Реакції осадження Precipitation Reactions

Титриметрія Titrimetry

Гравіметрія Gravimetry

112 / 150
Унаслідок якої реакції утвориться етиловий спирт? Which reaction will produce ethyl alcohol?

113 / 150
Судоми і психоз характерні для хвороби бері-бері. Який гіповітаміноз наявний у цьому разі? Convulsions and psychosis are characteristic of beriberi disease. What hypovitaminosis is present in this case?

В1 B1

В2 B2

В6 B6

В2 B2

В9 B9

114 / 150
У пацієнта 42 років спостерігається блідість шкірних покривів, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. У периферичній крові виявлені: лейкоцитоз, відсутність перехідних форм лейкоцитів («лейкемічний провал»), прискорена ШОЕ. Розвиток якого захворювання має припустити лікар? A 42-year-old patient has pallor of the skin, weakness, and enlarged lymph nodes. In the peripheral blood, leukocytosis, absence of transitional forms of leukocytes ('leukemic failure'), accelerated ESR. The development of which disease should the doctor assume?

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Еритромієлоз Erythromyelosis

Лейкемоїдна реакція Leukemoid reaction

Нейтрофільний лейкоцитоз Neutrophil leukocytosis

115 / 150
Дайте відповідь на запитання свого колегипровізора, який механізм дії НПЗЗ целекоксибу: Answer your fellow pharmacist's question about the mechanism of action of the NSAID celecoxib:

Селективне інгібування ЦОГ-2 Selective inhibition of COX-2

Блокада АПФ APF blockade

Блокада Н2-гістамінових рецепторів Blockade of H2-histamine receptors

Стимуляція М-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Стимуляція α2-адренорецепторів Stimulation of α2-adrenoceptors

116 / 150
Уведення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес у зв’язку з цим активується? The introduction of adrenaline into the body leads to an increase in the level of glucose in the blood. What process is activated in this connection?

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Синтез жирних кислот Synthesis of fatty acids

Спиртове бродіння Alcoholic fermentation

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

117 / 150
На поверхні Fe(ОН)3 піддаються вибірковій адсорбції з розчину: On the surface of Fe(ОН)3 are subjected to selective adsorption from the solution:

Fe3+ Fe3+

Cl- Cl-

Na+ Na+

NO3- NO3-

H2O H2O

118 / 150
Пацієнт на хронічну лівошлуночкову недостатність скаржиться на задишку, тахікардію, ціаноз губ. Який тин гіпоксії розвинувся у пацієнта? A patient with chronic left ventricular failure complains of shortness of breath, tachycardia, cyanosis of the lips. What type of hypoxia has developed in the patient?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Гемічна Chemical

Гіпоксична Hypoxic

Церебральна Cerebral

119 / 150
Для мікроскопічного підтвердження діагнозу первинний сифіліс у пацієнта взято виділення з виразки. Який вид мікроскопії застосовується для виявлення збудника? For microscopic confirmation of the diagnosis of primary syphilis, a discharge from the patient's ulcer is taken. What type of microscopy is used to identify the causative agent?

Темнопольна Temnopolna

Аноптральна Anoptral

Світлова Light

Люмінесцентна Fluorescent

Електронна Electronic

120 / 150
Яка з наведених сполук є ароматичною? Which of the following compounds is aromatic?

121 / 150
Фермент переносить структурний фрагмент від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього ферменту An enzyme transfers a structural fragment from one substrate to another. Name the class of this enzyme

Трансферази Transferases

Оксидоредуктази Oxidoreductases

Лігази Ligases

Ізомерази Isomerase

Гідролази Hydrolases

122 / 150
Для визначення концентрації забарвленого розчину застосовують фотометричним метод аналізу, який потребує використання: To determine the concentration of the colored solution, a photometric method of analysis is used, which requires the use of:

Фотоелектроколориметра Photoelectrocolorimeter

Поляриметра Polarimeters

Рефрактометра Refractometer

Кондуктометра Conductometer

Полярографа Polarograph

123 / 150
Пацієнтові з тяжкою травмою провели хірургічну обробку і ввели протиправцеву сироватку. Який вид імунітету сформується в результаті введення цього препарату? A patient with a severe injury underwent surgery and was administered anti-tetanus serum. What type of immunity will be formed as a result of the administration of this drug?

Набутий пасивний Acquired passive

Набутий активний Acquired active

Природний пасивний Natural Passive

Видовий спадковий Species hereditary

Природний активний Natural active

124 / 150
Здатність сфагнуму швидко всмоктувати і утримувати велику кількість води обумовлена: The ability of sphagnum to quickly absorb and retain a large amount of water is due to:

Наявністю спеціальних гіалінових клітин The presence of special hyaline cells

Відсутністю транспірації Lack of transpiration

Наявністю коренів Having roots

Щільним шаром кутикули на поверхні листків Dense layer of cuticle on the surface of the leaves

Існуванням у водоймах Existence in reservoirs

125 / 150
Пов’язка, накладена на рану пацієнта, за деякий час набула синьо-зеленого кольору. Лікар стверджує, що це наслідок розвитку в рані певного мікроорганізму, який виробляє пігмент піоціанін, що і було підтверджено лабораторними дослідженнями. До якого роду належить цей збудник? The bandage applied to the patient's wound has acquired a blue-green color after some time. The doctor claims that this is the result of the development of a certain microorganism in the wound that produces a pigment pyocyanin, which was confirmed by laboratory studies. What genus does this pathogen belong to?

Псевдомонади Pseudomonads

Клебсієли Klebsiels

Протей Proteus

Стафілококи Staphylococci

Вібріони Vibrios

126 / 150
Набухання є першим етапом розчинення: Swelling is the first stage of dissolution:

Високомолекулярних сполук High molecular compounds

Нічого із наведеного None of the above

Неорганічних сполук Inorganic compounds

Органічних сполук Organic compounds

Низькомолекулярних сполук Low molecular compounds

127 / 150
В алкаліметричному титруванні використовують як титрант: Used as titrant in alkalimetric titration:

NaOH NaOH

KMnO4 KMnO4

KNO2 KNO2

Na2S2O3 Na2S2O3

Ce(SO4)2 Ce(SO4)2

128 / 150
Пацієнту для лікування бронхіальної астми, лікар призначив препарат із групи бетаадреноміметиків. Укажіть цей препарат: For the treatment of bronchial asthma, the doctor prescribed a drug from the group of beta-adrenomimetics. Specify this drug:

Сальбутамол Salbutamol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Дигоксин Digoxin

Діазепам Diazepam

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

129 / 150
Укажіть формулу нафталіну: Specify the formula of naphthalene:

130 / 150
Гідрозоль холестерину отримують, додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем має назву: Cholesterol hydrosol is obtained by adding small portions of its alcoholic solution to water. This method of obtaining dispersed systems is called:

Заміна розчинника Solvent replacement

Пептизація Peptization

Хімічна конденсація Chemical condensation

Конденсація з пари Condensation from steam

Диспергація Dispersion

131 / 150
У чоловіка виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію, ацидоз, глюкозурію, поліурію. Для якої патологи зазначені порушення є типовими ? Hyperglycemia, hyperketonemia, acidosis, glucosuria, polyuria were detected in a man. For which pathologists are these disorders typical?

Цукровий діабет Diabetes

Ателектаз Atelectasis

Отруєння барбітуратами Barbiturate poisoning

Отруєння морфіном Morphine poisoning

Емфізема Emphysema

132 / 150
Кількісне визначення розчину йоду проводять у присутності: Quantitative determination of iodine solution is carried out in the presence of:

Крохмалю Starch

Лакмусу Litmus

Фенолфталеїну Phenolphthalein

Мурексиду Murexidu

Фероїну Feroina

133 / 150
Який титрант потрібно брати для йодометричного визначення аскорбінової кислоти? Which titrant should be taken for the iodometric determination of ascorbic acid?

I2 в КІ I2 in CI

H2SO4 H2SO4

КСІ КСИ

Na2SO4 Na2SO4

К2СО3 К2СО3

134 / 150
Жіночі сережки Betula pendula після дозрівання розсипаються, вивільняючи плоди-горішки з: The female earrings of Betula pendula fall apart after ripening, releasing fruit-nuts from:

Парою плівчастих крил A pair of membranous wings

Парою повітряних міхурців A pair of air bubbles

Одним великим крилом One big wing

Волосистим чубчиком Hairy bangs

Щетинистими причіпками With bristle hooks

135 / 150
Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез становить 3-4 л, концентрація глюкози в крові перебуває в межах норми. Нестача якого гормону може призводити до вказаних змін в організмі? The patient complains of a constant feeling of thirst. The daily urine output is 3-4 liters, the concentration of glucose in the blood is within the normal range. The lack of which hormone can lead to the specified changes in organism?

Вазопресину Vasopressin

Інсуліну Insulin

Адреналіну Adrenaline

Тироксину Thyroxine

Глюкагону Glucagon

136 / 150
Укажіть структурну формулу бензойної кислоти: Enter the structural formula of benzoic acid:

137 / 150
Під час польової практики студенти виявили голонасінну рослину з темно-синіми, укритими восковим нальотом шишкоягодами. Це: During field practice, students discovered a gymnosperm plant with dark blue, waxy pine cones. It is:

Juniperus communis Juniperus communis

Abies sibirica Abies sibirica

Cedrus libani Cedrus libani

Thuja occidentalis Thuja occidentalis

Taxus baccata Taxus baccata

138 / 150
У дитини, хворої па квашіоркор, виявлені набряки на обличчі. Що може бути причиною цього? A child with kwashiorkor has facial swelling. What could be the cause of this?

Аліментарна нестача білків Alimentary shortage of proteins

Дефіцит вітамінів групи В B vitamin deficiency

Надлишок білків у їжі Excess proteins in food

Надлишок жирів у їжі Excess fats in food

Дефіцит вітаміну С Vitamin C deficiency

139 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано? A person is immune to rinderpest and canine plague. What type of immunity is this associated with?

Спадковий видовий* Hereditary species*

Штучний пасивний Artificial passive

Природний пасивний Natural Passive

Штучний активний Artificial Active

Природний активний Natural active

140 / 150
Гормони регулюють численні процеси обміну речовин. Укажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену: Hormones regulate numerous metabolic processes. Specify which of the following hormones activates glycogen synthesis:

Інсулін Insulin

Окситоцин Oxytocin

Вазопресин Vasopressin

Тироксин Thyroxine

Адреналін Adrenaline

141 / 150
Чоловік 55 років скаржиться на безсоння, дратівливість, загальну слабкість. Який із наведених нижче препаратів доцільно призначити в цьому разі? A 55-year-old man complains of insomnia, irritability, general weakness. Which of the following drugs should be prescribed in this case?

Нітразепам Nitrazepam

Амітриптилін Amitriptyline

Аміназин Aminazine

Трифтазин Triftazine

Дроперидол Droperidol

142 / 150
Яка із наведених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Which of the given reactions for the determination of ammonium cations is specific?

Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні Reaction with alkali metal hydroxides when heated

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (ІІІ) Reaction with sodium hexanitrocobalt (III)

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (ІІІ) у кислому середовищі Reaction with sodium hexanitrocobalt (III) in an acidic environment

Реакція з калію гексагідроксостибатом Reaction with potassium hexahydroxystibate

Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (ІІ) у лужному середовищі Reaction with potassium tetraiodohydrargyrate (II) in an alkaline medium

143 / 150
Укажіть формулу бутанолу-1: Specify the formula of butanol-1:

144 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов’язкового застосування? The factory of bacterial preparations manufactures several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Протикорова Protykorova

Протичумна Antiplague

Антирабічна Antirabies

Черевнотифозна Typhoid

145 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Укажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Метод перманганатометрії Method of permanganatometry

Окисно-відновне титрування Redox titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

146 / 150
Пацієнт із цукровим діабетом 2 типу, який перебуває в комі, лікар увів інсулін. У пацієнта почалися рясне потовиділення, м’язове тремтіння, потім клонічні судоми, наростала артеріальна гіпотензія. Охарактеризуйте патологічний стан у пацієнта після введення інсуліну: A patient with type 2 diabetes who is in a coma, the doctor injected insulin. The patient started profuse sweating, muscle tremors, then clonic convulsions, increased arterial Hypotension. Describe the pathological condition in the patient after the introduction of insulin:

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Епілептичний напад Epileptic attack

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

147 / 150
У чоловіка виявлено злоякісне новоутворення в шлунку. Які особливості цієї пухлини дають змогу віднести її до злоякісних? A malignant neoplasm was detected in a man's stomach. What features of this tumor make it possible to classify it as malignant?

Інфільтративний ріст Infiltrative growth

Позитивний ефект Пастера Positive Pasteur effect

Анаплазія Anaplasia

Збільшення кількості мітотичних клітин Increase in the number of mitotic cells

Експансивний ріст Expansive growth

148 / 150
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження водопровідної води виявлено мікроорганізми, наявність яких свідчить про свіже фекальне забруднення води. Які мікроорганізми було виявлено? During the sanitary-microbiological examination of tap water, microorganisms were detected, the presence of which indicates fresh fecal contamination of the water. What microorganisms were detected?

Escherichia coli Escherichia coli

Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae

Streptococcus agalactiae Streptococcus agalactiae

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Neisseria sicca Neisseria sicca

149 / 150
До провізора звернувся чоловік із незначним порізом долоні. Який антисептик доцільно застосувати? A man with a slight cut on his palm turned to the pharmacist. What antiseptic should be used?

Перекис водню Hydrogen peroxide

Флемоксин (амоксицилін) Flemoxin (Amoxicillin)

Лідокаїну гідрохлорид Lidocaine hydrochloride

Кетоконазол Ketoconazole

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

150 / 150
Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР і BMC, які є: To increase stability, surfactants and BMC are added to concentrated emulsions, which are:

Емульгаторами Emulsifiers

Розчинниками Solvents

Каталізаторами Catalysts

Активаторами Activators

Поглиначами Absorbers