Крок 1 - Медицина 2021 1 день (буклет)

1 / 180
Під час макро- та мікроскопічних досліджень ділянки великогомілкової кістки та м'яких тканин довкола виявлено дифузне гнійне запалення, що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та периост, осередки некрозу. Яке захворювання можна припустити? During macro- and microscopic studies of the area of the tibia and surrounding soft tissues, diffuse purulent inflammation involving the bone marrow, Haversian canals and periosteum, necrosis centers were found What disease can be assumed?

Остеонекроз Osteonecrosis

Гострий гематогений остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Хронічний гематогений остеомієліт Chronic hematogenous osteomyelitis

Хвороба Педжета Paget's disease

2 / 180
Під час аналізу крові виявлено фізіологічний лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що перед дослідженням людина: During a blood test, physiological leukocytosis was detected. The reason for this may be that before the examination a person:

Палила тютюн Smoked tobacco

Не снідала Didn't have breakfast

Поснідала Had breakfast

Випила води Drank water

Запальний процес Inflammatory process

3 / 180
У дитини 14-ти років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може може бути причиною цього? A 14-year-old child was found to have a positive nitrogen balance. Which of the following could be the reason for this?

Значні фізичні навантаження Significant physical exertion

Ріст організму Body growth

Голодування Starvation

Емоційне напруження Emotional stress

Зниження вмісту білка у їжі Decreasing protein content in food

4 / 180
До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу: A 4-year-old child came to the clinic with signs of prolonged protein starvation: growth retardation, anemia, edema, mental retardation. The reason for the development of edema in this child is a decrease in synthesis :

Глікопротеїнів Glycoproteins

Глобулінів Globulins

Альбумінів Albumin

Ліпопротеїнів Lipoproteins

Гемоглобіну Hemoglobin

5 / 180
У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. Збільшення якого з наведених показників біохімічного аналізу крові найхарактерніше для цього стану: A 58-year-old man has signs of atherosclerotic damage to the cardiovascular system. An increase in which of the following indicators of a biochemical blood test is most characteristic of this condition:

Рівня ЛПВЩ HDL level

Хіломікронів Chylomicrons

Рівня ЛПНЩ LDL level

Активності сукципатдегідрогенази Succipate dehydrogenase activities

Активності аланінамінотрансферази Alanine aminotransferase activities

6 / 180
Чоловік 38 років поступив у терапевтичне відділення з діагнозом: правосторонній ексудативний плеврит. Відкачана з плевральної порожнини грудної клітки рідина прозора, має відносну щільність 1.020; містить 55 г\л, білка альбуміно-глобуліновий коефіцієнт-1.6; загальна кількість клітин-2.8. в 1 мкл; pH-6.5.Який тип ексудату має місце у хворого? A 38-year-old man was admitted to the therapeutic department with a diagnosis of right-sided exudative pleurisy. The liquid pumped from the pleural cavity of the chest is transparent, has a relative density of 1.020, contains 55 g\l , protein albumin-globulin ratio - 1.6; total number of cells - 2.8. in 1 μl; pH - 6.5. What type of exudate does the patient have?

Геморагічний Hemorrhagic

Фібринозний Fibrinous

Гнилісний Rotten

Гнійний Suppurative

Серозний Serous

7 / 180
Новонароджений, який з’явився на світ у домашніх умовах без кваліфікованої медичної допомоги і маги якого не ііроходила у період вагітності відповідних обстежень, на другу добу доставлений до лікарні з гострим гнійним кон’юнктивітом. Під час мікроскопії виділень з очей дитини виявлені грамнегативні диплококи, розташовані всередині лейкоцитів та поза клітинами. Який мікроорганізм є найімовірнішим збудником захворювання? A newborn, who was born at home without qualified medical care and who did not undergo appropriate examinations during pregnancy, was taken to the hospital on the second day with acute purulent conjunctivitis. Gram-negative diplococci were found inside the leukocytes and outside the cells during the microscopy of discharge from the child's eyes. What microorganism is the most likely causative agent of the disease?

Corynebacterium diphtheriae Corynebacterium diphtheriae

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Neisseria gonorrhoae Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis

8 / 180
Під час мікроскопічного дослідження легені недоношеної дитини виявлено спадання стінок альвеол через відсутність сурфактанту. Укажіть, з порушенням розвитку яких клітин стінки альвеоли це пов’язано: During the microscopic examination of the lung of a premature child, the collapse of the alveolar walls due to the lack of surfactant was detected. Specify which cells of the alveolar wall this is related to:

Альвеолоцитів II типу Type II alveolocytes

Альвеолярних макрофагів Alveolar macrophages

Секреторних клітин Secretory cells

Фібробластів Fibroblasts

Альвеолоцитів І типу Type I alveolocytes

9 / 180
У потерпілого колото-різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м’язи пошкоджено? The victim has a stab wound in the lower part of the back wall of the axilla. What muscles are damaged?

Підостний м’яз Subspinatus

Триголовий м’яз плеча Triceps

Дельтоподібний м’яз Deltoid

Найширший м’яз спини Latisus dorsi

Великий грудний м’яз Pectoralis major

10 / 180
42-річний чоловік захворів гостро після переохолодження. Захворювання супроводжувалось серцево-дихальною недостатністю, від якої він помер. Під час розтину виявлено, що уся права легеня збільшена, гепатизована, на плеврі значні фібринозні накладення. На розрізі легеня сірого кольору, зерниста, з поверхні стікає каламутна рідина. Гістологічне дослідження виявило гостре запалення з наявністю у просвітах альвеол гнійно-фібринозного ексудату. Який із наведених діагнозів найімовірніший? A 42-year-old man became acutely ill after hypothermia. The illness was accompanied by cardiorespiratory failure, from which he died. During the autopsy, it was found that the entire right lung was enlarged, hepatized , there are significant fibrinous overlays on the pleura. On the cross-section of the lung, it is gray in color, grainy, and a cloudy liquid flows from the surface. Histological examination revealed acute inflammation with the presence of purulent-fibrinous exudate in the lumens of the alveoli. Which of the following diagnoses is the most likely?

Інтерстиційна міжальвеолярна пневмонія Interstitial interalveolar pneumonia

Стафілококова пневмонія Staphylococcal pneumonia

Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт Idiopathic fibrosing alveolitis

Осередкова пневмонія Focus pneumonia

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

11 / 180
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а потім відновило їх із частотою у 2 рази меншою ніж вихідна? On an isolated heart, the functioning of individual structures is stopped by cooling. Which structure was cooled, if the heart first stopped contracting as a result, and then resumed them with a frequency 2 times less than day off?

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Пучок Гіса His Bundle

12 / 180
Жінці проведена операція з приводу позаматкової (трубної) вагітності. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції? A woman underwent an operation for an ectopic (tubal) pregnancy. Which branches of the arteries should the surgeon ligate during the operation?

Нижньої міхурової і яєчникової Inferior bladder and ovary

Маткової і яєчникової Uterine and ovarian

Маткової і верхньої міхурової Uterine and upper bladder

Верхньої міхурової і яєчникової Upper bladder and ovary

Маткової і нижньої міхурової Uterine and lower bladder

13 / 180
У крові резус-негативної жінки під час вагітності виявлені специфічні білки, здатні руйнувати резус-позитивні еритроцити плода. Як називається цей захисний компонент організму матері? Specific proteins capable of destroying Rh-positive erythrocytes of the fetus were detected in the blood of a Rh-negative woman during pregnancy. What is the name of this protective component of the mother's body?

Сироватка Serum

Гормон Hormone

Антитіло Antibody

Резус-фактор Rhesus Factor

Фактор некрозу пухлини Tumor necrosis factor

14 / 180
Жінка 26 років через рік після важких пологів з кровотечею скаржиться на загальну слабкість, втрату маси тіла на 18 кг, відсутність менструацій. Об'єктивно: гіпоплазія молочних залоз. Діагностовано хвороба Сіммондса. Що являється основним механізмом втрати ваги у жінки? A 26-year-old woman complains of general weakness, weight loss of 18 kg, absence of menstruation. Objectively: hypoplasia of mammary glands. Diagnosed with Simmonds disease, what is the main mechanism of weight loss in women?

Зниження функції статевих залоз Decreased gonadal function

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Зниження продукції гормонів аденогіпофізу Decreased production of adenohypophysis hormones

Зниження функції кіркового шару наднирників Decreased function of the adrenal cortex

Гіпотиреоз Hypothyroidism

15 / 180
Останніми роками застосовується метод геноіндикації збудників, що дає можливість виявити в досліджуваних зразках фрагменти нуклеїнових кислот патогенів. Виберіть із наведених реакцій ту, яка підходить для цього: In recent years, the method of genoindication of pathogens has been used, which makes it possible to detect fragments of nucleic acids of pathogens in the studied samples. Choose from the following reactions the one that is suitable for this:

Полімеразна ланцюгова реакція Polymerase chain reaction

Реакція преципітації Precipitation reaction

Реакція наростання титру фага Phage titer growth reaction

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

Радіоімунний аналіз Radioimmune analysis

16 / 180
Під час експерименту на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак піл час розтягнення скелетного м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу? During the experiment, the myotatic reflex was studied on a frog. However, half the time the skeletal muscle was stretched, its reflex contraction did not occur. What receptors should be paid attention to when the function is impaired?

Суглобових Articular

Сухожильних органів Гольджі Golgi tendon organs

Тактильних Tactile

М’язових веретен Muscle spindles

Больових Bolovy

17 / 180
У чоловіка, хворого на цукровий діабет, виникли значна спрага, дисфагія та порушення психічної діяльності. Який тип розладів водно-електроліпюго балансу характеризує поява цих ознак? A man with diabetes developed significant thirst, dysphagia, and impaired mental activity. What type of water-electrolyte balance disorders characterizes the appearance of these symptoms?

Гідратація гіпоосмотична Hyposmotic hydration

Дегідратація ізоосмотична Dehydration isosmotic

Дегідратація гіперосмотична Hyperosmotic dehydration

Дегідратація гіпоосмотична Hyposmotic dehydration

Гідратація ізоосмотична Hydration isosmotic

18 / 180
Пацієнту після видалення щитоподібної залози призначили препарат замісної терапії. Виберіть із наведених цей медикаментозний засіб: After removal of the thyroid gland, the patient was prescribed a drug for replacement therapy. Choose this medication from the following:

Протирелш Wiring

Кортикотропін Corticotropin

L-тироксин L-thyroxine

Калію йодид Potassium iodide

Мерказоліл Mercazolil

19 / 180
На розтині чоловіка, який тривалий час хворів на пресенільне недоумство, виявлено атрофію кори головного мозку, стоншення переважно лобових, скроневих та потиличних часток. Мікроскопічно спостерігається: в корі атрофованих часток мозку виявляють старечі бляшки, пошкоджені нейрони, тільця Хірано. Який діагноз найімовірніший? At the autopsy of a man who suffered from presenile dementia for a long time, atrophy of the cerebral cortex, thinning mainly of the frontal, temporal and occipital lobes was found. Microscopically, it is observed: in the cortex of atrophied brain lobes reveal senile plaques, damaged neurons, Hirano bodies. What is the most likely diagnosis?

Розсіяний склероз Multiple sclerosis

Церебральний атеросклероз Cerebral atherosclerosis

Хвороба Кройцфельда-Якоба Creutzfeldt-Jakob disease

Хвороба Паркінсона Parkinson's disease

Хвороба Альцгеймера Alzheimer's disease

20 / 180
Під час копрологічного дослідження встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення: During the coprological examination, it was found that the stool is discolored, drops of neutral fat were found in it. The most likely reason for this is a violation:

Секреції підшлункового соку Secretions of pancreatic juice

Процесів всмоктування в кишечнику Intestinal absorption processes

Кислотності шлункового соку Acidity of gastric juice

Надходження жовчі в кишечник Inflow of bile into the intestines

Секреції кишкового соку Secretions of intestinal juice

21 / 180
Унаслідок гострої ниркової недостатності у чоловіка виникла олігурія. Яка добова кількість сечі відповідає симптому? As a result of acute kidney failure, a man developed oliguria. What daily amount of urine corresponds to the symptom?

100-500 мл 100-500 ml

1500-2000 мл 1500-2000 ml

50-100 мл 50-100 ml

1000-1500 мл 1000-1500 ml

500-1000 мл 500-1000 ml

22 / 180
На аутопсії хворого, померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у хворого? At the autopsy of a patient who died of ethylene glycol poisoning, the kidneys are somewhat enlarged, swollen, their capsule is removed very easily, the cortical substance is wide, pale gray, the medulla - dark red. What kidney pathology has developed in the patient?

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит Acute tubulointerstitial nephritis

Ліпоїдний нефроз Lipoid nephrosis

23 / 180
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі. Іемпература повітря 14°С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом організм людини віддає найбільше тепла у таких умовах? A person is standing in a room in light clothes. The air temperature is 14°С. The windows and doors are closed. In which way does the human body give off the most heat in such conditions?

Теплопроведення Heat conduction

Теплорадіація Thermal radiation

Перспірація Perspiration

Конвекція Convection

Випаровування Evaporation

24 / 180
В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію та мають моноцитарний генез. Які цс клітини? In the epidermis there are cells that perform a protective function and have a monocytic origin. What are these cells?

Кератиноцити остистого шару Keratinocytes of the spinous layer

Клітини Лангерганса Langerhans cells

Кератиноцити зернистого шару Keratinocytes of the granular layer

Кератиноцити базального шару Keratinocytes of the basal layer

Меланоцита Melanocyte

25 / 180
Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат - структурний аналог фолієвої кислота, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез: Methotrexate is prescribed for the treatment of malignant tumors - a structural analogue of folic acid, which is a competitive inhibitor of dihydrofolate reductase and therefore inhibits synthesis:

Нуклеотидів ДНК DNA Nucleotides

Глікогену Glycogen

Гііцсрофосфатидів Hyssophosphatides

Моносахаридів Monosaccharides

Жирних кислот Fatty acids

26 / 180
На заняттях із лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитися назад і дістати долонями підлогу. Яка зв’язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа? During a physical therapy class, a physical therapist asked the young men to lean back and touch the floor with their palms. What ligament prevents excessive extension of the spine?

Жовта Yellow

Міжпоперечпа Intersection

Передня поздовжня Front longitudinal

Надостьова Nadostova

Задня поздовжня Back Longitudinal

27 / 180
Під час дослідження біоптату виявлена гранульома, що складається з лімфоцитів, плазматичних клітин, макрофагів із пінистою цитоплазмою (клітинами Мікуліча), багато гіалінових куль. Яке захворювання можна припустити? During the examination of the biopsy, a granuloma consisting of lymphocytes, plasma cells, macrophages with foamy cytoplasm (Mikulich cells), many hyaline spheres was found. What disease can be assumed?

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

Лепра Leprosy

Риносклерома Rhinoscleroma

Актиномікоз Actinomycosis

28 / 180
Жінці під час пологів перелили кров донора, який прибув із Анголи. За два тижні у рецишєнтки виникла пропасниця. Було запідозрено малярію. Яке лабораторне дослідження потрібно провести для підтвердження діагнозу? During childbirth, a woman received a blood transfusion from a donor who arrived from Angola. Two weeks later, the recipient developed a placenta. Malaria was suspected. What laboratory test should be performed to confirm the diagnosis ?

Вивчення лейкоцитарної формули Study of leukocyte formula

Вивчення пунктату лімфатичних вузлів Study of punctate lymph nodes

Вивчення мазка і товстої краплі крові для виявлення еритроцитарних стадій збудника Study of a smear and a thick drop of blood to detect erythrocyte stages of the pathogen

Визначення збудника методом посіву крові на живильне середовище Determining the causative agent by the method of sowing blood on nutrient medium

Проведення серологічних досліджень Conducting serological tests

29 / 180
В умовах гострого експерименту кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Унаслідок цього у тварини значно зріс рівень артеріального тиску, ще є результатом збільшення секреції. Under the conditions of an acute experiment, a rabbit had a renal artery ligation. As a result, the animal's blood pressure level increased significantly, which is also a result of increased secretion.

Норадреналіну Noradrenaline

Натріиуретичного гормону Natriuretic hormone

Адреналіну Adrenaline

Реніну Renin

Вазопресину Vasopressin

30 / 180
Жінка 40 років звернулася зі скаргами на неможливість розігнути стопу і пальці, що створює труднощі під час ходіння. Об'єктивно спостерігається: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці її зігнуті («кінська стопа»), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки та тильній поверхні стопи. Який нерв уражений? A 40-year-old woman complained of the inability to extend her foot and toes, which creates difficulties while walking. Objectively observed: the foot hangs down, slightly turned inwards, the toes it is bent ('horse's foot'), sensation is lost on the outer surface of the leg and the back of the foot. What nerve is affected?

Спільний малогомілковий Common fibula

Сідничний Gluteal

Стегновий Femoral

Підшкірний Subcutaneous

Великогомілковий Great Tibia

31 / 180
Під час повторної постановки реакції аглютинації Відаля виявлено наростання титрів антитіл до О-антигенів S. typhi в сироватці пацієнта з 1:100 до 1:400. Як можна тлумачити отримані результати? During repeated staging of Vidal's agglutination reaction, an increase in titers of antibodies to O-antigens of S. typhi was detected in the patient's serum from 1:100 to 1:400. How can it be interpreted received results?

Хворіє па черевний тиф Sick of typhoid fever

Раніше перехворів на черевний тиф Previously fell ill with typhoid

Є хронічним посієм черевнотифозних мікробів There is a chronic seeding of typhoid germs

Раніше був щеплений проти черевного тифу Previously vaccinated against typhoid

Є гострим носієм черевнотифозних мікробів Is an acute carrier of typhoid germs

32 / 180
Аналіз сироватки крові пацієнта з гострим гепатитом показує підвищений рівень аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні призвести до таких показників? Analysis of blood serum of a patient with acute hepatitis shows an elevated level of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). What changes at the cellular level lead to such indicators?

Пошкодження генетичного апарату клітин Damage to the genetic apparatus of cells

Порушення енергопостачання клітин Disruption of energy supply to cells

Порушення клітинних ферментних систем Disruption of cellular enzyme systems

Порушення міжклітинних взаємодій Violation of intercellular interactions

Руйнування клітин Destruction of cells

33 / 180
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб установлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану? A patient with bronchial asthma was diagnosed with poplar down allergen sensitization using skin allergy tests. What factor of the immune system plays a decisive role in the development of this immunopathological condition?

IgE IgE

IgD IgD

IgG IgG

IgM IgM

Сенсибілізовані Т-лімфоцити Sensitized T-lymphocytes

34 / 180
Під час планового обстеження у вагітної взята кров з вени для постановки реакції Вассермана. Реакція виявилася позитивною. Позашлюбні статеві зв’язки вагітна та її чоловік заперечують. Що потрібно зробити, щоб підтвердити або спростувати діагностування сифілісу? During a routine examination of a pregnant woman, blood was taken from a vein for the Wasserman reaction. The reaction turned out to be positive. The pregnant woman and her husband deny sexual relations outside of marriage. What should be done to confirm or deny the diagnosis of syphilis?

Зробити мазок з уретри Make a smear from the urethra

Поставити реакцію зв’язування комплементу Put complement binding reaction

Поставити осадові реакції Put precipitation reactions

Поставити реакцію іммобілізації блідих трепонем Set reaction of immobilization of pale treponems

Повторити реакщю Вассермана Repeat the Wasserman reaction

35 / 180
У разі травматичного пошкодження верхніх кінцівок можливий розвиток дегенерації нервових волокон, яка супроводжується розпадом осьових циліндрів і мієліну. За допомогою яких нервових структур відбувається відновлення мієліну в процесі регенерації? In the case of traumatic damage to the upper limbs, the development of degeneration of nerve fibers is possible, which is accompanied by the disintegration of axial cylinders and myelin. With the help of which nerve structures is the restoration of myelin in the regeneration process?

Астроцитів Astrocytes

Псриневриту Psryneuritis

Нейролемоцитів (Шваннівських клітин) Neurolemocytes (Schwann cells)

Ендоневриту Endoneuritis

Лізаксону Lizaxone

36 / 180
У чоловіка колаптоїдний стан через зниження тонусу периферичних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації? A man has a colaptoid condition due to a decrease in the tone of peripheral vessels. What drug is the most effective in this situation?

Клофелін Clofelin

Прозерин Prozerin

Мезатон Mesaton

Празозин Prazozin

Ізадрин Izadrin

37 / 180
Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові можна виявити у неї? A person constantly lives high in the mountains. What changes in blood parameters can be detected in him?

Еритроцитоз Erythrocytosis

Зниження Кількості рстикулоцитів Decrease in the Number of Rsticulocytes

Зменшення колірного показника Decreasing color index

Появу в крові еритробластів The appearance of erythroblasts in the blood

Зниження показників вмісту гемоглобіну Decrease in hemoglobin

38 / 180
Людині, у якої напад бронхоспазму, треба зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього? A person having an attack of bronchospasm should reduce the influence of the vagus nerve on the smooth muscle of the bronchi. Which membrane cytoreceptors should be blocked for this?

М-холінорецептори M-cholinergic receptors

Н-холінорецептори H-cholinergic receptors

α-адренорецептори α-adrenoceptors

α- та β-адренорецептори α- and β-adrenoceptors

β-адренорецептори β-adrenoceptors

39 / 180
Чоловік 35 років звернувся до лікарні зі скаргою на носові кровотечі. Лікар призначив пацієнту препарат, який є коагулянтом непрямого типу дії. Визначте цей препарат: A 35-year-old man came to the hospital with a complaint of nosebleeds. The doctor prescribed the patient a drug that is a coagulant of an indirect type of action. Identify this drug:

Вікасол Vikasol

Кислота амінокапронова Aminocaproic acid

Фраксипарин Fraxiparin

Заліза сульфат Iron sulfate

Тромбін Thrombin

40 / 180
У чоловіка під час профілактичного обстеження на медіальній стінці лівої пахвової западини виявлено збільшений лімфовузол метастатичного походження. Укажіть найімовірнішу локалізацію первинної пухлини: In a man, during a preventive examination, an enlarged lymph node of metastatic origin was found on the medial wall of the left axilla. Specify the most likely location of the primary tumor:

Щитоподібна залоза Thyroid

Піднижньощелепна слинна залоза Submandibular salivary gland

Шлунок Stomach

Молочна залоза Mammary gland

Легеня Lung

41 / 180
Чоловік 55 років прооперований із приводу гострого апендициту. На 5-ту добу, піднявшись із ліжка, відчув брак повітря. У нього розвинувся різкий ціаноз обличчя. Пацієнт втратив свідомість. Після безрезультатної реанімації констатована смерть. На розтині виявлена тромбоемболія легеневого стовбура. Що могло бути найімовірнішим джерелом тромбоемболії? A 55-year-old man was operated on for acute appendicitis. On the 5th day, after getting out of bed, he felt a lack of air. He developed a sharp cyanosis of the face. The patient lost consciousness . After fruitless resuscitation, death was declared. At autopsy, thromboembolism of the pulmonary trunk was found. What could be the most likely source of thromboembolism?

Тромбоз ворітної вени Portal vein thrombosis

Тромбоз вен нижніх кінцівок Thrombosis of the veins of the lower extremities

Кулястий тромб передсердя Spherical atrial thrombus

Тромбоз брижових артерій Thrombosis of mesenteric arteries

Тромбоз у лівому шлуночку серця Thrombosis in the left ventricle of the heart

42 / 180
У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (зниженим вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція: Demineralization of bones (reduced content of calcium ions) is often observed in elderly people. The reason for this may be reduced secretion:

Альдостерону Aldosterone

Паратгормону Parathyroid hormone

Тироксину Thyroxine

Тиреокальцитоніну Thyrocalcitonin

Інсуліну Insulin

43 / 180
У жінки після операції видалення ракової пухлини молочної залози та регіонарних лімфовузлів розвинувся набряк руки, який був пов'язаний із лімфатичною недостатністю. Який це вид лімфатичної недостатності за механізмом виникнення? After surgery to remove a cancerous tumor of the breast and regional lymph nodes, a woman developed swelling of the hand, which was associated with lymphatic insufficiency. What type of lymphatic insufficiency is this by the mechanism of occurrence ?

Акінетична Akinetic

Динамічна Dynamic

Механічна Mechanical

Резорбційна Resorbable

Спастична Spastic

44 / 180
Дитина 3 років померла від гострої пневмонії на глі хронічної серцевої недостатності. Під час аутопсії виявлено: дефект міжпілуночкової перегородки, стеноз гирла легеневої артерії, гіпертрофія правого шлуночка серця, декстрапозиція аорти. Яка вада серця у дитини була встановлена під час аутопсії? A 3-year-old child died of acute pneumonia due to chronic heart failure. During the autopsy, the following were found: a defect of the interventricular septum, stenosis of the mouth of the pulmonary artery, hypertrophy of the right ventricle of the heart, dextraposition aorta. What heart defect was found in the child during the autopsy?

Синдром Патау Patau syndrome

Тетрада Фалло Tetrad of Fallot

Синдром Марфана Marfan syndrome

Пентада Фалло Pentade Fallo

- -

45 / 180
Чоловікові для введення лікувальної дози протиправцевої сироватки було зроблено пробу на чутливість, яка виявилась позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію хворому найправильніше провести введенням: The man was tested for sensitivity for the administration of a therapeutic dose of anti-tetanus serum, which turned out to be positive. It is best to perform specific hyposensitization of the patient by administering:

Антигістамінних препаратів Antihistamines

Дозволеної дози протиправцевої сироватки Permitted dose of anti-tetanus serum

Імунодепресантів Immunosuppressants

Малих доз протиправцевої сироватки Small doses of anti-tetanus serum

Глюкокортикоїдів Glucocorticoids

46 / 180
Артеріальна гіпертензія у жінки 44 років обумовлена наявністю феохромоцитоми - пухлини мозкового шару наднирників. Антигіпсртензивні засоби якої групи найдоцільніше буде призначити? Hypertension in a 44-year-old woman is due to the presence of a pheochromocytoma - a tumor of the medulla of the adrenal glands. What group of antihypertensive drugs would be the most appropriate to prescribe?

Симпатолітики Sympatholytics

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

Гангліоблокатори Ganglioblockers

Бета-адреноблокатори Beta blockers

Альфа-адреноблокатори Alpha-adrenoblockers

47 / 180
На ЕЕГ у потиличних відведеннях зареєстровано альфа-ритм. Яким є стан досліджуваного? An alpha rhythm was registered on the EEG in the occipital leads. What is the subject's condition?

Стан наркозу State of anesthesia

Спокій із заплющеними очима Calm with closed eyes

Стрес Stress

Глибокий сон Deep Sleep

Спокій із розплющеними очима Calm with eyes open

48 / 180
44.Фермент оксидаза D-амінокислоі каталізує дезамінування лише D-амінокислот. Яка властивість ферментів тоді виявляється? 44. The D-amino acid oxidase enzyme catalyzes the deamination of only D-amino acids. What property of enzymes is then revealed?

Відносна специфічність Relative specificity

Залежність від pH Dependence on pH

Стереохімічна специфічність Stereochemical specificity

Абсолютна специфічність Absolute Specificity

Термолабільність Thermal stability

49 / 180
Чоловікові, у якого є підозра на прогресуючу м’язову дистрофію, було зроблено аналіз сечі. Яка сполука в сечі підтверджує діагноз цього пацієнта? A man suspected of having progressive muscular dystrophy underwent urinalysis. Which compound in the urine confirms the diagnosis of this patient?

Міоглобін Myoglobin

Креатин Creatine

Порфирін Porphyrin

Колаген Collagen

Креатинін Creatinine

50 / 180
У чоловіка 50 років за місяць після перенесеного інфаркту міокарда розвинулася серцева недостатність. Невідповідність між навантаженням на серце та його здатністю виконувати роботу пов’язана в цьому разі з: A 50-year-old man developed heart failure one month after a myocardial infarction. In this case, the discrepancy between the load on the heart and its ability to perform work is associated with:

Ушкодженням міокарда Myocardial damage

Підвищеним опором вигнанню крові в легеневому стовбурі Increased resistance to the expulsion of blood in the pulmonary trunk

Підвищеним опором вигнанню крові в аорті Increased resistance to expulsion of blood in the aorta

Змішаною формою серцевої недостатності Mixed heart failure

Перевантаженням серця Heart overload

51 / 180
Пацієнтці, у якої наявні ротеїнурія гематурія, набряки і артеріальна гіпертензія, поставлено діагноз: гострий гломерулонефрит. Назвіть алергічні реакції за Кумбсом і Джеллом, які у 80% випадків є причиною гломерулонефриту A patient with roteinuria, hematuria, edema, and hypertension was diagnosed with acute glomerulonephritis. Name the allergic reactions according to Coombs and Gell, which in 80% of cases are the cause of glomerulonephritis

Імунокомплексні Immune complex

Цитотоксичні Cytotoxic

Гіперчутливості сповільненого типу Delayed Hypersensitivity

Стимулювального типу Incentive type

Анафілактивні Anaphylactic

52 / 180
Хворому на активну форму туберкульозу призначили ізоніазид. Який вітамінний препарат необхідно застосовувати для профілактики побічної дії ізоніазиду? The patient was prescribed isoniazid for an active form of tuberculosis. What vitamin preparation should be used to prevent side effects of isoniazid?

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Рутин Routine

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

53 / 180
Під час розтину тіла дівчинки 9 років у верхівці правої легені субплеврально було виявлено вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли збільшені, містять дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу Мікроскопічно спостерігається: у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас розташовані спітсліоїдиі клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання: During the autopsy of the body of a 9-year-old girl, a 15 mm diameter caseous necrosis center was found subpleurally in the apex of the right lung, the bifurcation lymph nodes were enlarged, containing small coagulation-type necrosis centers Microscopically it is observed: in the pulmonary focus and in the lymph nodes around the necrotic masses there are spitslioid cells, lymphocytes and single multinucleated giant cells. Diagnose the disease:

Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз Secondary fibro-focal tuberculosis

Вторинний вогнищевий туберкульоз Secondary focal tuberculosis

Первинний туберкульоз Primary tuberculosis

Гематогенний генералізований туберкульоз Hematogenous generalized tuberculosis

Гематогенний туберкульоз із переважним ураженням легень Hematogenous tuberculosis with predominant lung damage

54 / 180
Під час запальних процесів в органіці починається синтез білків «гостро. фази». Які речовини є стимуляторами їх синтезу? During inflammatory processes in the body, the synthesis of 'acute phase' proteins begins. What substances are stimulators of their synthesis?

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

Імуноглобуліни Immunoglobulins

Інтерферони Interferons

Біогенні аміни Biogenic amines

Ангіотензини Angiotensins

55 / 180
У хворого внаслідок зловживання алкоголем розвинулась жирова дистрофія печінки. Порушення якої ланки обміну ліпідів має місце в даному випадку? The patient developed fatty dystrophy of the liver as a result of alcohol abuse. Which link of lipid metabolism is impaired in this case?

Всмоктування жирів Lip suction

Транспортування жирів Transportation of fats

Бета - окислення ліпідів Beta - lipid oxidation

Проміжного обміну ліпідів Intermediate lipid metabolism

Обмін жирів у жировій клітковині Fat metabolism in adipose tissue

56 / 180
У людини виявлено протозойне захворювання, унаслідок якого вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові знайдено одноклітинні півмісяцевоі форми із загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є: A protozoan disease was detected in a person, as a result of which the brain was affected and vision loss was observed. One-celled crescent-shaped cells with a pointed end were found in the blood. The causative agent of this disease is:

Токсоплазма Toxoplasma

Лямблія Lamblia

Лейшманія Leishmania

Амеба Amoeba

Трихомонада Trichomonad

57 / 180
У новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш ймовірна причина даної патології? Polydactyly, microcephaly, non-union of the upper lip and upper palate, as well as hypertrophy of parenchymal organs were detected in a newborn boy. These defects correspond to Patau syndrome. What is the most likely cause of this pathology ?

Трисомія 18-ої хромосоми Trisomy of the 18th chromosome

Трисомія 21-ої хромосоми Trisomy of the 21st chromosome

Нерозходження статевих хромосом Non-separation of sex chromosomes

Трисомія 13-ої хромосоми Trisomy of the 13th chromosome

Часткова моносомія Partial monosomy

58 / 180
Під час глікогенозу (хвороби Гірке) порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання? During glycogenosis (Ghirke's disease), the conversion of glucose-6-phosphate to glucose is disturbed, which leads to the accumulation of glycogen in the liver and kidneys. Deficiency of which enzyme is the cause of the disease ?

Гексокіназа Hexokinase

Глікогенсинтетаза Glycogen synthetase

Фосфорилаза Phosphorylase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Альдолаза Aldolase

59 / 180
Жінка 40 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові виявлено підвищений вміст уратів. Причиною є порушення обміну: A 40-year-old woman consulted a doctor with complaints of pain in the small joints of her legs and hands. The joints are enlarged and have the appearance of thickened nodes. An increased content of urates was detected in the blood serum. The reason is a violation of exchange:

Ліпідів Lipids

Вуглеводів Carbs

Амінокислот Amino acid

Пуринів Purynov

Піримідинів Pyrimidines

60 / 180
Розділ фармакології, що вивчає всмоктування, розподіл та елімінацію ліків в організмі людини, називається: The branch of pharmacology that studies the absorption, distribution, and elimination of drugs in the human body is called:

Фармакодинаміка Pharmacodynamics

Фармакогенетика Pharmacogenetics

Фармакокінетика Pharmacokinetics

Токсикологія Toxicology

Імунофармакологія Immunopharmacology

61 / 180
3 хімічного виробництва до токсико логічного відділешія доставлено чоловіка з отруєнням ртуттю. Який препарат слід використати у цій ситуації? A man with mercury poisoning was brought to the toxicological department of 3 chemical production. What drug should be used in this situation?

Ізонітрозин Isonitrosine

Активоване вугілля Activated carbon

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

Ентсросорбснт СКН Entsrosorbsnt SKN

62 / 180
У чоловіка, хворого на гіпертонічну хворобу, спіронолактон викликав виражений терапевтичний ефект. Його терапевтична активність обумовлена ослабленням дії: In a man suffering from hypertension, spironolactone caused a pronounced therapeutic effect. Its therapeutic activity is due to the weakening of the action:

Ангіотензину II Angiotensin II

Брадикініну Bradykinin

Альдостерону Aldosterone

Ангіотензинперетворювального ферменту Angiotensin converting enzyme

Реніну Renin

63 / 180
Фенілкетонурія успадковується як аутосомно-рецесивна ознака. У здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків? Phenylketonuria is inherited as an autosomal recessive trait. A child with phenylketonuria was born to healthy parents. What are the parents' genotypes?

Аа х Аа Ah x Ah

аа х аа aa x aa

Аа х аа Aah x aah

АА х Аа АА х Аа

АА х АА AA x AA

64 / 180
Хворого з явищами енцефалопатії госпіталізували до неврологічного стаціонару і виявили кореляцію між наростанням енцефалопатії і речовинами, що надходять із кишечнику до загального кровотоку. Які з'єднання, що утворюються в кишечнику, можуть викликати ендотоксемію? A patient with symptoms of encephalopathy was hospitalized in a neurological hospital and a correlation was found between the growth of encephalopathy and substances entering the general bloodstream from the intestines. What compounds are formed in intestines, can cause endotoxemia?

Індол Indol

Орнітин Ornithine

Ацетоацетат Acetoacetate

Біотин Biotin

Бутират Butyrate

65 / 180
В організмі людини визначене порушення обміну мелатоніну. Це може бути пов’язано з нестачею амінокислоти, з якої мелатонін синтезується. Яка це амінокислота? Melatonin metabolism disorder has been identified in the human body. This may be due to a lack of the amino acid from which melatonin is synthesized. What is this amino acid?

Глутамат Glutamate

Аланін Alanine

Триптофан Tryptophan

Гістидин Histidine

ДОФА DOFA

66 / 180
Чоловіку 57 років, після обстеження був поставлений діагноз - В12 дефіцитна анемія, назначене лікування. Через 3 доби був зроблений контрольний аналіз крові. Що буде найбільш адекватним критерієм підвищення еритропоезу? A 57-year-old man, after the examination was diagnosed with B12 deficiency anemia, treatment was prescribed. After 3 days, a control blood test was done. What would be the most adequate criterion for increasing erythropoiesis ?

Підвищення кількості тромбоцитів Increased platelet count

Підвищення рівня гемоглобіну Hemoglobin level increase

Зниження кольорового показника Decreasing color index

Підвищення кількості лейкоцитів Increase in the number of white blood cells

Підвищення кількості ретикулоцитів Increase in the number of reticulocytes

67 / 180
У разі зниження концентрації Na+ у плазмі крові в нирках посилюється його реабсорбція. Який основний механізм регуляції стимулює цей процес? In the event of a decrease in the concentration of Na+ in the blood plasma in the kidneys, its reabsorption increases. What is the main mechanism of regulation that stimulates this process?

Симпатичні рефлекси Sympathetic reflexes

Альдостерон Aldosterone

Натрійуретичний гормон Natriuretic hormone

Ренін Renin

Парасимпатичні рефлекси Parasympathetic reflexes

68 / 180
Хірург виявив у чоловіка болючість у правій пахвинній ділянці. Захворювання яких органів має місце? The surgeon found pain in the man's right inguinal region. Which organs are affected?

Апендикс, сліпа кишка Appendix, cecum

Дуоденум, тонка кишка Duodenum, small intestine

Підшлункова залоза і дуоденум Pancreas and duodenum

Висхідна ободова кишка, права нирка Ascending colon, right kidney

Пряма кишка і сліпа кишка Rectum and cecum

69 / 180
У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу? The ophthalmologist suspected blenorrhoea (gonorrheal conjunctivitis) in a sick child with symptoms of purulent keratoconjunctivitis. What methods of laboratory diagnosis should be used to confirm the diagnosis?

Серологічним та алергічним Serological and allergic

Біологічним та алергічним Biological and allergic

Мікроскопічним та бактеріологічним Microscopic and bacteriological

Біологічним та методом фагодіагностики Biological and phagodiagnostics

Мікроскопічним та серологічним Microscopically and serologically

70 / 180
При вимірюванні артеріального тиску у чоловіка віком 56 років встановлено зростання діастолічного артеріального тиску до 100 мм рт. ст. Від якого із наведених факторів в основному залежить величина діастолічного артеріального тиску? When measuring blood pressure in a 56-year-old man, an increase in diastolic blood pressure up to 100 mm Hg was found. Diastolic blood pressure mainly depends on which of the following factors ?

Периферичного опору судин Peripheral vascular resistance

Величини ударного об'єму лівого шлуночка Left ventricular stroke volume values

Швидкості кровотоку Blood flow rates

Величини кінцево-діастолічного об'єму лівого шлуночка Values of the end-diastolic volume of the left ventricle

Об'єму циркулюючої крові Circulating blood volume

71 / 180
У чоловіка з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. На основі даних аналізу можна зробити висновок, що у пацієнта наявне зниження кількості: A man with clinical signs of immunodeficiency underwent immunological tests. A significant decrease in the number of cells forming rosettes with ram erythrocytes was revealed. Based on the analysis data, it can be concluded that in the patient has a decrease in the number:

Натуральних кілерів (NK-клітини) Natural killers (NK cells)

Клітин-ефекторів гуморального імунітету Effector cells of humoral immunity

В-лімфоцитів B-lymphocytes

Т-лімфоцитів T-lymphocytes

Компонентів системи комплементу Complement System Components

72 / 180
При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в центрі яких знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний процес, що найбільш повно відповідає зазначеним змінам: During a microscopic examination of a kidney biopsy, foci were found, in the center of which there are granular eosinophilic masses surrounded by an infiltrate of lymphocytes, epithelioid cells and single Pirogov-Langhans cells. Select a pathological process , which most fully corresponds to the specified changes:

Проліферація та диференціювання макрофагів Proliferation and differentiation of macrophages

Коагуляційний некроз Coagulation necrosis

Гранулематозне запалення Granulomatous inflammation

Альтеративне запалення Alterative inflammation

Казеозний некроз Caseous necrosis

73 / 180
Чоловік 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може здійснювати столярні роботи, які потребують точності виконання, тому що права рука робить багато нецілеспрямованих рухів. Під час дослідження виявлено, що у хворого пошкоджена: A 63-year-old man turned to a neurologist with a complaint that for three months he could not perform carpentry work that requires precision, because his right hand makes many non-targeted movements. During the examination, it was found that the patient had damaged:

Gyrus angularis . Gyrus angularis.

Gyrus postcentralis Gyrus postcentralis

Gyrus supramarginalis Gyrus supramarginalis

Gyrus precentralis Gyrus precentralis

Gyrus temporalis superior Gyrus temporalis superior

74 / 180
У пацієнта під час обстеження зліва в V міжребірї на 1-2 см латеральншіе від середньоключичної Ліни під час аускультації краще прослуховується І іон, ніж П. Закриттям якого клапана цс обумовлено? In the patient during the examination on the left in the V intercostal space 1-2 cm lateral from the middle clavicle during auscultation, the I ion is heard better than the P. By closing which valve of the cs conditioned?

Лівим двостулковим клапаном Left two-leaf valve

Півмісяцсвим клапаном аорти Semilunar aortic valve

Двостулковим та тристулковим клапанами Two-valve and three-valve valves

Півмісяцсвим клапаном легеневого стовбура By the semilunar valve of the pulmonary trunk

Правим трьохстулковим клапаном Right three-leaf valve

75 / 180
На рентгенограмі газу видно всі три частини тазової кістки, відокремлені широкими проміжками, що відповідають невидимому на рентгенограмах хрящу. Про який вік суб'єкта можна говорити? On the gas X-ray, all three parts of the pelvic bone are visible, separated by wide gaps, which correspond to the cartilage invisible on X-rays. What age can we talk about the subject?

До 50 років Up to 50 years

До 36 років Up to 36 years

До 46 років Up to 46 years

До 16 років Up to 16 years

До 40 років Up to 40 years

76 / 180
Подразнення слизової оболонки бронхів викликає кашльовий рефлекс. Де замикається рефлекторна дуга цього рефлексу? Irritation of the bronchial mucosa causes a cough reflex. Where does the reflex arc of this reflex close?

Середній мозок Average brain

Довгастий мозок Olongate brain

Уставні нейрони на рівні спинного мозку Arbitrary neurons at the level of the spinal cord

Передні роги спинного мозку Anterior horns of the spinal cord

Бічні роги спинного мозку Lateral horns of the spinal cord

77 / 180
Чоловіку, який страждає на гіпертонічну хворобу (AT - 200/110 мм pт. ст.), з-поміж препаратів комплексної терапії лікар призначив апаприлін (пропранолол). За 2 тижні після початку приймання цього препарату пацієнт став скаржитися на відчуття задухи, утруднення дихання. Поясніть можливу причину ускладнень і оберіть вашу тактику в цій ситуації: A man suffering from hypertension (AT - 200/110 mm Hg), the doctor prescribed apaprilin (propranolol) from among the drugs of complex therapy. 2 weeks after the start of taking this drug, the patient began to complain of a feeling of suffocation, difficulty breathing. Explain the possible cause of the complications and choose your tactics in this situation:

Збудження М-холінорецспторів. Ппи- зїіачити атропіп Excitation of M-cholinergic receptors. Atropine-stimulated

Блокада бета-2-адренорецепторів. Призначити селективний бста-1-адрсно- блокатор Blockade of beta-2-adrenoceptors. Prescribe a selective bsta-1-adrenoblocker

Алергічна реакція. Препарат скасувати, призначити антигістамінні засоби Allergic reaction. Cancel the drug, prescribe antihistamines

Міотропна бпонхоспастична дія Призначити еуфілін Myotropic bponchospastic action Prescribe euphilin

Блокада бета-1-адренорецепторів. Призначити селективний бета-2-адрено- блокатор Blockade of beta-1-adrenoceptors. Prescribe a selective beta-2-adrenoblocker

78 / 180
Відповідно до сучасної концепції атерогенезу «Response to injury», атеросклероз є проявом хроні’пюго запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язане формування фіброзних бляшок у разі атеросклерозу? According to the modern concept of atherogenesis 'Response to injury', atherosclerosis is a manifestation of chronic inflammation in the intima of arteries. What stage of inflammation is associated with the formation of fibrous plaques in in case of atherosclerosis?

Проліферація Proliferation

Вторинна альтерація Secondary alteration

Трансформація Transformation

Первинна альтерація Primary alteration

Ексудація Exudation

79 / 180
У людини трапляються хвороби, пов’язані із порушенням розщеплення і накопичення у клітинах глікогену, ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних ферментів у: A person has diseases associated with a violation of the breakdown and accumulation of glycogen, lipids, etc. in the cells. The reason for the occurrence of these hereditary diseases is the absence of the appropriate enzymes in:

Лізосомах Lysosomes

Мікротрубочках Microtubules

Мітохондріях Mitochondria

Ендоплазматичній сітці Endoplasmic reticulum

Ядрі Cores

80 / 180
Для комплексної терапії туберкульозу було призначено препарат, що є антагоністом вітаміну Вб. Назвіть цей препарат: A drug that is an antagonist of vitamin Bb was prescribed for complex therapy of tuberculosis. Name this drug:

Етамбутол Etambutol

Стрептоміцин Streptomycin

Ізоніазид Isoniazid

ПАСК PASK

Левофлоксацип Levofloxacin

81 / 180
79.На одній зі стадій клітинного циклу хромосоми досягають полюсів клітини, Дссиіралізуються, навколо них формуються ядерні оболонки, відновлюється ядерце. У якій фазі мітозу перебуває клітина? 79. At one of the stages of the cell cycle, chromosomes reach the poles of the cell, become spiralized, nuclear envelopes form around them, and the nucleolus is restored. What phase of mitosis is the cell in?

Прометафаза Prometaphase

Телофаза Telophase

- -

Профаза Prophase

Метафаза Metaphase

82 / 180
Під час мікроскопії мазка, приготованого з досліджуваного матеріалу від хворої дитини з підозрою на дифтерію і забарвленого за Неиссером, виявлено палички снітло-коричневого кольору з темно-синіми включеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини виявлено? During the microscopy of a smear prepared from the researched material from a sick child with suspicion of diphtheria and stained according to Neisser, light brown rods with dark blue inclusions on ends. What structural element of a microbial cell was discovered?

Капсула Capsule

Джгутики Flags

Зерна волютину Volume grains

Ядерна субстанція Nuclear substance

Спори Disputes

83 / 180
81. Судово-медичний експерт під час розтину тіла 20-річноі дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу, найімовірніше, було причиною смерті дівчини? 81. During the autopsy of the body of a 20-year-old girl, the forensic medical expert established that death was caused by cyanide poisoning. Violation of which process was most likely the cause of the girl's death ?

Синтезу гемоглобіну Hemoglobin synthesis

Транспорту кисню гемоглобіном Oxygen transport by hemoglobin

Тканинного дихання Tissue breathing

Синтезу сечовини Urea synthesis

Транспор ту водню за допомогою малат-аспартатного механізму Hydrogen transport using the malate-aspartate mechanism

84 / 180
Під час перетворення глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка із цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот? During the transformation of glucose in the pentose cycle, phosphates of various monosaccharides are formed. Which of these substances can be used for the synthesis of nucleic acids?

Еритрозо-4-фосфат Erythrose-4-phosphate

Рибулозо-5-фосфат Ribulose-5-phosphate

Пентозо-5-фосфат Pentose-5-phosphate

Седогептулозо-7-фосфат Sedoheptulose-7-phosphate

Рибозо-5-фосфат Ribose-5-phosphate

85 / 180
На розтині виявлено зменшені в розмірах нирки, вага 50,0 г, їх поверхня дрібнозерниста, кора рівномірно стоншена. Під час мікроскопічного дослі дження спостерігається: стінки артеріол значно потовщені внаслідок відкладен ня в них гомогенних безструктурних рожевого кольору мас, просвіт їх різко звужений, клубочки зменшені, склсрозовані, канальці атрофічні. Для якого захворювання характерні описані зміни? At autopsy, kidneys were found to be reduced in size, weight 50.0 g, their surface is fine-grained, the cortex is uniformly thinned. During microscopic examination, it is observed: the walls of arterioles are significantly thickened as a result of the deposition of homogeneous, structureless, pink-colored masses in them, their lumen is sharply narrowed, glomeruli are reduced, sclerosed, tubules are atrophic. What disease is characterized by the described changes?

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий некротичний нефроз Acute necrotic nephrosis

Пієлонефрит зі зморщуванням нирок Pyelonephritis with kidney shrinkage

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

86 / 180
Чоловіку з гострим гастроентероколітом після проведених бактеріологічних досліджень установлено діагноз холера. Який антибіотик є засобом вибору у разі цього захворювання? A man with acute gastroenterocolitis was diagnosed with cholera after bacteriological tests. Which antibiotic is the drug of choice in this disease?

Ампіцилін Ampicillin

Доксициклін Doxycycline

Пеніцилін Penicillin

Оксацилін Oxacillin

Цефалексин Cephalexin

87 / 180
До дермато-венерологічного диспансера надійшла жінка ЗО років із діагнозом: первишшй сифіліс. Який засіб найдоцільніше їй призначити? A 30-year-old woman came to the dermatovenerological dispensary with a diagnosis of primary syphilis. What remedy is most appropriate to prescribe?

Тетрациклін Tetracycline

Левоміцетин Levomycetin

Цефамізин Cefamycin

Феноксимстилпеніцилін Phenoxymstilpenicillin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

88 / 180
У дитячому садку планується проведення вакцинації проти кашлюку. Який із наведених нижче препаратів слід використати для цього? The kindergarten is planning to have a whooping cough vaccination. Which of the following drugs should be used for this?

Нормальний гамма-глобуліп Normal gamma globulin

Вакцина БЦЖ BCG vaccine

Типоспецифічна сироватка Type-specific serum

Вакцина АКДП AKDP vaccine

АДП анатоксин ADP toxoid

89 / 180
У дитини 3 років, яка страждає на квашіоркор, спостерігається порушення зроговіння епідермісу та збільшення його злущення, є жирова інфільтрація печінки. Який тип голодування спостерігається у цьому разі? A 3-year-old child suffering from kwashiorkor has a violation of the keratinization of the epidermis and an increase in its peeling, there is fatty infiltration of the liver. What type of starvation is observed in this case?

Енергетичне Energy

Мінеральне Mineral

Вуглеводне Carbohydrate

Жирове Fat

Білкове Protein

90 / 180
Під час огляду пацієнта лікар припустив синдром Іценка-Кушинга. Визначення якої речовини в крові пацієнта підтвердить припущення лікаря During the examination of the patient, the doctor assumed Itsenko-Cushing syndrome. Determination of which substance in the patient's blood will confirm the doctor's assumption

Альдостерону Aldosterone

Токоферолу Tocopherol

17-кетостсроідш 17-ketostsroidsh

Адреналіну Adrenaline

Кортизону Cortisone

91 / 180
У крові пацієнта виявлено підвищення активності ЛДГ4, ЛДГ5, АлАТ, карбамоїлорнітинтрансферази. В якому органі можна передбачити розвиток патологічного процесу? An increase in the activity of LDH4, LDH5, ALT, carbamoylornithine transferase was detected in the patient's blood. In which organ can the development of the pathological process be predicted?

У сполучній тканині In connective tissue

У нирках In the kidneys

У печінці (можливий гепатит) In the liver (possible hepatitis)

У серцевому м’язі (можливий інфаркт міокарда) In the heart muscle (possible myocardial infarction)

У скелетних м’язах In skeletal muscles

92 / 180
У чоловіка, який хворіє на верхній тип ожиріння, клінічно тривало спостерігалися артеріальна гіпертонія, гіперглікемія, глюкозурія. Смерть настала через крововилив у головний мозок. Під час патоморфологічного дослідження виявлені базофільна аденома гіпофіза і гіперплазія кори наднирникових залоз. Який діагноз є найправильнішим? In a man suffering from the upper type of obesity, arterial hypertension, hyperglycemia, and glucosuria were clinically observed for a long time. Death occurred due to a cerebral hemorrhage. During the pathomorphological examination, basophilic adenoma of the pituitary gland and hyperplasia of the adrenal cortex. Which diagnosis is the most correct?

Акромегалія Acromegaly

Цукровий діабет Diabetes

Адипозогенітальна дистрофія Adiposogenital dystrophy

Хвороба Іценка-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Гіпофізарний нанізм Pituitary dwarfism

93 / 180
Учням 1-го класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Мапту була негативною. Що треба зробити дітям із негативною пробою Манту? Students of the 1st grade were given a Mantoux test. Out of 35 students, 15 had a negative Maptoux test. What should be done to children with a negative Mantoux test?

Увести антитоксичну сироватку Inject anti-toxic serum

Зробити повторну пробу Retry

Увести вакцину БЦЖ Inject BCG vaccine

Увести антирабічну вакцину Inject rabies vaccine

Дослідити сироватку крові Examine blood serum

94 / 180
В ядрі клітини з молекули незрілої і-РНК утворилася молекула зрілої і-РНК. яка має менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність етанів цього перетворення має назву: In the nucleus of the cell, a molecule of mature i-RNA was formed from a molecule of immature i-RNA, which is smaller in size than immature i-RNA. The set of ethanes of this transformation is called :

Процесинг Processing

Реплікація Replication

Термінація Termination

Рекогніція Recognition

Трансляція Broadcast

95 / 180
У медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам’ятати лікар у разі їх застосування? In medical practice, curare-like substances (myorelaxants) have become widely used. What side effect should a doctor remember when using them?

Напади судом Seizures

Розслаблення дихальних м’язів Respiratory muscle relaxation

Розлади мозкового кровообігу Disorders of cerebral circulation

Зупинка серця Cardiac arrest

Тромбоутворення Thrombosis

96 / 180
Цитохімічне дослідження виявило високий вміст гідролітичних ферментів у цитоплазмі. Про активність яких органел із наведених свідчить цей факт? A cytochemical study revealed a high content of hydrolytic enzymes in the cytoplasm. Which of the following organelles does this fact indicate?

Лізосом Lysosome

Ендоплазматичної сітки Endoplasmic reticulum

Мітохондрій Mitochondrion

Клітинного центру Cell Center

Полісоми Polysomes

97 / 180
Під час фіброгастродуодсноскопії лікарю необхідно оглянути великий сосочок 12-палої кишки. Який анатомічний утвір може бути орієнтиром для його виявлення? During fibrogastroduodesnoscopy, the doctor needs to examine the large papilla of the duodenum. What anatomical structure can be a reference for its detection?

Дуоденальні залози Duodenal glands

Цибулина 12-палої кишки Duodenal bulb

Поздовжня складка 12-палої кишки Longitudinal fold of the duodenum

Циркулярні складки 12-палої кишки Circular folds of the duodenum

Печінково-дуоденальна зв’язка Hepatoduodenal connection

98 / 180
У чоловіка під час обстеження в клініці виявлено різке зниження показників гемоглобіну. Яка функція крові порушується? During the examination in the clinic, a sharp decrease in hemoglobin was detected in a man. What function of the blood is disturbed?

Імморальна Immoral

Трофічна Trophic

Гомеостатична Homeostatic

Захисна Protective

Дихальна Respiratory

99 / 180
У жінки 32 років після перенесеного міокардиту виявлено під час електрокардіографічного дослідження порушення серцевого ритму (ритм не синусовий). Функції яких кардіоміоцитів порушені? In a 32-year-old woman, after a history of myocarditis, an electrocardiographic examination revealed a heart rhythm disorder (not sinus rhythm). Which cardiomyocyte functions are impaired?

Скоротливих кардіоміоцитів Contractible cardiomyocytes

Провідних кардіоміоцитів пучка Гіса Conducting cardiomyocytes of the bundle of His

Пейсмекерних клітин Pacemaker cells

Перехідних провідних кардіоміоцитів Transient conducting cardiomyocytes

Провідних кардіоміоцитів ніжок пучка Гіса Conducting cardiomyocytes of the legs of the bundle of His

100 / 180
У дитини 7-ми років підвищилась температура тіла до 39oC, з’явилися нежить, кон’юнктивіт, кашель. На шкірі відзначались великоплямисті висипання, під час огляду порожнини рота - білуваті висипання на слизовій оболонці щік. Раптово з’явилось важке дихання і настала смерть при явищах асфіксії. Який найбільш імовірний діагноз? A 7-year-old child's body temperature rose to 39oC, a runny nose, conjunctivitis, and cough appeared. There were large spotted rashes on the skin, during the examination of the cavity mouth - whitish rashes on the mucous membrane of the cheeks. Suddenly, heavy breathing appeared and death occurred due to asphyxiation. What is the most likely diagnosis?

Грип Flu

Менінгококовий назофарингіт Meningococcal nasopharyngitis

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Дифтерія Diphtheria

101 / 180
Під час аналізу крові виявлено фізіологічний лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що перед дослідженням людина: During a blood test, physiological leukocytosis was detected. The reason for this may be that before the examination a person:

Не снідала Didn't have breakfast

Поснідала Had breakfast

Палила тютюн Smoked tobacco

Випила води Drank water

Запальний процес Inflammatory process

102 / 180
У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ? In a 30-year-old patient, a decrease in the amplitude of the R wave was noted on the electrocardiogram. What does this wave mean on the ECG?

Деполяризацію передсердь Atrial Depolarization

Реполяризацію шлуночків Repolarization of ventricles

Деполяризацію шлуночків Depolarization of the ventricles

Електричну діастолу серця Electric heart diastole

Поширення збудження від передсердь до шлуночків Propagation of excitation from atria to ventricles

103 / 180
У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади больової чутливості справа. Зліва паралічі відсутні, але порушена больова і температурна чутливість. Яка причина такого явища? After the injury, the patient developed paralysis, disorders of pain sensitivity on the right. There is no paralysis on the left, but pain and temperature sensitivity is impaired. What is the cause of this phenomenon?

Одностороннє ураження спинного мозку з правої сторони Unilateral spinal cord injury on the right side

Пошкодження стовбура мозку Brain stem damage

Одностороннє ураження спинного мозку з лівої сторони Unilateral lesion of the spinal cord on the left side

Пошкодження мозочка Cerebellar damage

Пошкодження рухової зони кори головного мозку Damage of the motor cortex of the brain

104 / 180
У чоловіка, у якого яскраво виражена жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок, сеча має колір темного пива, кал ахолічний. У крові виявлено підвищений вміст прямого білірубіну. У сечі - білірубін. Який тип жовтяниці у пацієнта? In a man with pronounced yellowing of the skin, sclera and mucous membranes, the urine is the color of dark beer, the feces are acholic. An elevated level of direct bilirubin was found in the blood. urine - bilirubin. What type of jaundice does the patient have?

Паренхіматозна Parenchymatous

Обтураційна Obstructive

Кон'югаційна Conjugative

Гемолітична Hemolytic

Екскреційна Excretory

105 / 180
Показники аналізу крові 35-річного чоловіка: НЬ — 58 г/л, еритроцити — 1,3 • 10,2/л, колірний показник - 1,3, лейкоцити - 2,8 • 109/л, тромбоцити - 1,1* 109/л, ретикулоцити - 2%, ШОЕ - 35 мм/год. Визначаються полісегментовані нейтрофіли, а також тільця Жоллі, кільця Кебота. мегалоцити. Яка це анемія? Blood analysis parameters of a 35-year-old man: Hb — 58 g/l, erythrocytes — 1.3 • 10.2/l, color index — 1.3 , leukocytes - 2.8 • 109/l, platelets - 1.1* 109/l, reticulocytes - 2%, ESR - 35 mm/h. Polysegmented neutrophils are determined, as well as Jolly bodies, Cabot rings. Megalocytes. What kind of anemia is this? ?

В12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

Залізодефіцитна Iron deficiency

Гіпопластична Hypoplastic

Постгеморагічна Posthemorrhagic

Гемолітична Hemolytic

106 / 180
Для лікування стрептодермії лікар призначив хворому мазь, що містить антибіотик групи тетрацикліну, і рекомендував обмежити перебування на сонці. Чим небезпечна інсоляція? To treat streptoderma, the doctor prescribed an ointment containing an antibiotic of the tetracycline group to the patient, and recommended limiting exposure to the sun. What is the danger of insolation?

Генералізацією процесу Process generalization

Розвитком фотосенсибілізації Development of photosensitization

Розвитком стійкості збудника до антибіотика The development of resistance of the pathogen to the antibiotic

Зниженням активності тетрацикліну Decreased activity of tetracycline

Підвищенням токсичності тетрацикліну Increasing tetracycline toxicity

107 / 180
У чоловіка гострий гломерулонефрит. Поява якої речовини в сечі свідчить про ушкодження базальної мембрани капілярів клубочків нирок у разі цієї патології? A man has acute glomerulonephritis. The appearance of what substance in the urine indicates damage to the basal membrane of the glomerular capillaries in the case of this pathology?

17-кетостероїдів 17-ketosteroids

Лейкоцитів Leukocytes

Креатину Creatine

Ппокозн Ppokozn

Білку Squirrel

108 / 180
У дитини, яка страждає на геморагічний синдром, діагностована гемофілія. Вона зумовлена дефіцитом фактора: A child suffering from hemorrhagic syndrome is diagnosed with hemophilia. It is caused by a factor deficiency:

XI (протромбопластину) XI (prothromboplastin)

IX (Крістмаса) IX (Christmas)

VІІІ (антигемофільного глобуліну) VIII (antihemophilic globulin)

II (протромбіну) II (prothrombin)

XII (Хагемана) XII (Hageman)

109 / 180
Унітіол є антидотом і застосовується, зокрема, у разі отруєнь солями важких металів. Як називається такий тин взаємодії лікарських речовин? Unithiol is an antidote and is used, in particular, in case of poisoning by salts of heavy metals. What is the name of this type of interaction of medicinal substances?

Синергоантагонізм Synergoantagonism

Фізичний антагонізм Physical Antagonism

Хімічний антагонізм Chemical antagonism

Фізіологічний антагонізм Physiological antagonism

Неконкурентний антагонізм Non-competitive antagonism

110 / 180
Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним у цьому разі? After administration of a local anesthetic, the patient developed anaphylactic shock. What mechanism of circulatory disturbance is leading in this case?

Зниження скоротливої функції серця Decreased contractile function of the heart

Підвищення тонусу сулин Increasing the tone of the muscles

Зниження тонусу судин Decreased vascular tone

Гіперволемія Hypervolemia

Активація симнато-адреналової системи Activation of the simnato-adrenal system

111 / 180
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить карштин. Який процес найбільше активується карнітином? To improve the results, the athlete was recommended to use a drug that contains karstin. What process is most activated by carnitine?

Синтез кетонових тіл Synthesis of ketone bodies

Синтез стероїдних гормонів Synthesis of steroid hormones

Транспорт жирних кислот у мітохондрії Transport of fatty acids in mitochondria

Тканинне дихання Tissue respiration

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

112 / 180
Розтин тіла показує, що м’які мозкові оболонки померлої людини є повноцінними, потовщеннями, непрозорими та мають жовто-зелений колір. Який тип ексудативного запалення може характеризуватися такими змінами в м’яких мозкових оболонках? An autopsy shows that the soft meninges of a deceased person are full, thickened, opaque, and have a yellow-green color. What type of exudative inflammation can be characterized by such changes in soft meninges?

Катаральне Catarrhal

Гнійне Purulent

Геморагічне Hemorrhagic

Фібринозне Fibrinous

Серозне Serious

113 / 180
До клініки надійшла дитина 4 роківз ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини: A 4-year-old child came to the clinic with signs of prolonged protein starvation: growth retardation, anemia, edema, mental retardation. Choose the reason for the development of edema in the child:

Зниження синтезу глобулінів Decreased globulin synthesis

Зниження синтезу глікопротеїнів Decreased synthesis of glycoproteins

Зниження синтезу ліпопротеїиів Decreased synthesis of lipoproteins

Зниження синтезу гемоглобіну Decreased hemoglobin synthesis

Зниження синтезу альбумінів Decreased albumin synthesis

114 / 180
товщі шкіри макроскопічно виявлено рухливу пухлину. Мікроскопічно спостерігаються хаотично розташовані пучки колагенових волокон із невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Яка пухлина виявлена? a mobile tumor was detected macroscopically in the thickness of the skin. Microscopically, chaotically arranged bundles of collagen fibers with a small number of spindle-shaped cells were observed. What kind of tumor was detected?

Гломус-ангіома Glomus angioma

Лейоміома Leiomyoma

Фіброма Fibroma

Ліпома Lipoma

Меланома Melanoma

115 / 180
113. Під час обстеження у чоловіка похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку? 113. Motor aphasia was detected in an elderly man during the examination. Where is the brain damage localized?

Центр Брока Broca Center

Кутова звивина Angular gyrus

Постцентральна звивина Postcentral gyrus

Звивина Гешля Heschl's gyrus

Прецентральна звивина Precentral gyrus

116 / 180
Чоловіку, після інфаркту міокарда, призначено ацетилсаліцилову кислоту, 75 мт щоденно. З якою метою призначено препарат? A man, after a myocardial infarction, was prescribed acetylsalicylic acid, 75 mt daily. For what purpose was the drug prescribed?

Розширсшія коронарних судин Dilation of coronary vessels

Зменшення агрегації тромбоцитів Decreased platelet aggregation

Зниження температури Decreasing temperature

Зменшення запалення Decreasing inflammation

Зменшення болю Pain Reduction

117 / 180
Чоловік 25 років звернувся до приймального покою зі скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановили діагноз: фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобової пазухи? A 25-year-old man came to the hospital with complaints of a runny nose and headache for 4 days. After an examination, he was diagnosed with frontitis. Through which nasal passage did the infection get to frontal sinus?

Середній Average

Носоглотковий Nasopharyngeal

Верхній Upper

Нижній Lower

Загальний General

118 / 180
Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну? Malignant hyperchromic anemia - Birmer's disease - occurs as a result of a lack of vitamin B12. What bioelement is part of this vitamin?

Молібден Molybdenum

Магній Magnesium

Цинк Zinc

Залізо Iron

Кобальт Cobalt

119 / 180
Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої? A 13-year-old patient is undergoing inpatient treatment in the hematology department of the regional children's hospital with a diagnosis of iron deficiency anemia. What type of hypoxia does this patient have?

Дихальна Respiratory

Гемічна Chemical

Циркуляторна Circulator

Змішана Mixed

Тканинна Fabric

120 / 180
При макро-мікроскопічному дослідженні ділянки великогомілкової кістки та м’яких тканин довкола виявлено дифузне гнійне запалення; що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост осередки некрозу Про яке захворювання слід думати? Diffuse purulent inflammation was detected during a macro-microscopic examination of the area of the tibia and the soft tissues around it; involving the bone marrow, Haversian canals and the periosteum of necrosis centers About what disease should think?

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Гострий гематогений остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Остеонекроз Osteonecrosis

Хвороба Педжета Paget's disease

Хронічний гематогений остеомієліт Chronic hematogenous osteomyelitis

121 / 180
Жінка 62 років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення? A 62-year-old woman complains of frequent chest and spine pain, rib fractures. The doctor suspected myeloma (plasmocytoma). Which of the following laboratory indicators will she have the greatest diagnostic value?

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Гіпогло6улінємія Hypoglobulinemia

Протєїнурія Proteinuria

Парапротеїнемiя Paraproteinemia

Гiперальбумiнемiя Hyperalbuminemia

122 / 180
Чоловік, хворий на бронхіальну астму, тривалий час приймає преднізолон. Який механізм дії препарату? A man with bronchial asthma has been taking prednisone for a long time. What is the mechanism of action of the drug?

Пригнічення активності дигідрофолатредуктази Inhibition of dihydrofolate reductase activity

Гальмування активності фосфоліпази А2 Inhibition of phospholipase A2 activity

Блокада лсйкотрієнових рецепторів Lisocotriene receptor blockade

Блокада натрієвих каналів Blockade of sodium channels

Блокада гістамінових рецепторів Blockade of histamine receptors

123 / 180
Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в результаті зниження активності фермента: Long-term use of large doses of aspirin causes inhibition of prostaglandin synthesis as a result of a decrease in enzyme activity:

Пероксидази Peroxidases

Циклооксигенази Cyclooxygenases

Фосфодіестерази Phosphodiesterases

Фосфоліпази А2 Phospholipase A2

5-ліпоксигенази 5-lipoxygenases

124 / 180
У дитини, що одужує після кору, развинулася пневмонія, викликана умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш імовірна форма цієї інфекції? A child recovering from measles developed pneumonia caused by opportunistic bacteria. What is the most likely form of this infection?

Персистуюча інфекція Persistent infection

Реінфекція Reinfection

Суперінфекція Superinfection

Госпітальна інфекція Hospital infection

Вторинна інфекція Secondary infection

125 / 180
Клінічне обстеження чоловіка дало можливість установити попередній діагноз: рак шлунка. У шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах? Clinical examination of the man made it possible to establish a preliminary diagnosis: stomach cancer. Lactic acid was detected in gastric juice. What type of glucose catabolism takes place in cancer cells?

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Глюкозо-аланіновий цикл Glucose-alanine cycle

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

126 / 180
Чоловік 62 роки помер від хронічної ниркової недостатності. На секції виявлено: нирки зменшені, щільної консистенції, фіброзна капсула знімається важко, поверхня зерниста, коркова речовина витончена. Гістологічно - в частині клубочків проліферація ендотеліальних та мезангіальних клітин, потовщення мембран капілярів клубочків, деякі клубочки слерозовані та гіалізовані. В стромі нечисленні лімфоїдні інфільтрати. Який імовірний діагноз? A 62-year-old man died of chronic kidney failure. The autopsy revealed: the kidneys were reduced, of a dense consistency, the fibrous capsule was difficult to remove, the surface was granular, the cortical substance was thin. Histologically - in the part of the glomeruli, proliferation of endothelial and mesangial cells, thickening of the membranes of glomerular capillaries, some glomeruli are sclerotized and hyalized. There are few lymphoid infiltrates in the stroma. What is the probable diagnosis?

Пієлонефрит Pyelonephritis

Артеріолосклеротичний нефросклероз (первинно зморщена нирка) Arteriolosclerotic nephrosclerosis (primary shrunken kidney)

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит Acute extracapillary exudative glomerulonephritis

Атеросклеротично зморщена нирка Atherosclerotic shrunken kidney

127 / 180
126. Чоловік не може розігнути коліно, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Який із наведених нервів є ураженим? 126. A man cannot bend his knee, he has no skin sensitivity on the front surface of the thigh. A neurological examination revealed a nerve injury. Which of the following nerves is affected?

Статево-стегнового Periofemoral

Стегнового Femoral

Заратульного Zaratulnogo

Верхнього сідничного Upper gluteal

Сідничного Gluteal

128 / 180
Із сироватки крові людини виділили п'ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми того самого ферменту? Five isoenzyme forms of lactate dehydrogenase were isolated from human blood serum and their properties were studied. What property proves that the isolated isoenzyme forms of the same enzyme?

Каталізують ту саму реакцію Catalyze the same reaction

Однакова тканинна локалізація Same tissue localization

Однакова молекулярна маса Same molecular weight

Однакові фізико-хімі’нгі властивості Identical physical and chemical properties

Однакова електрофоретична рухливість Same electrophoretic mobility

129 / 180
Пацієнту, у якого закритий перелом плечової кістки, накладено гіпсову пов’язку. Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодніння кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки? A plaster cast was applied to a patient with a closed fracture of the humerus. The next day, swelling, cyanosis, and coldness of the hand of the injured hand appeared. What disorder of the peripheral these signs indicate blood circulation?

Артеріальна гіперемія Arterial hyperemia

Емболія Embolism

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Тромбоз Thrombosis

Ішемія Ischemia

130 / 180
У пацієнта спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску? The patient has an increased tone of arterioles with normal indicators of the heart. How will this affect the value of blood pressure?

Зменшиться переважно діастолічний Predominantly diastolic will decrease

Зменшиться переважно систолічний Mainly systolic will decrease

Тиск не зміниться The pressure will not change

Зросте переважно систолічний Will increase mainly systolic

Зросте переважно діастолічний Increase mainly diastolic

131 / 180
130. У дитини, яка часто хворіє на ангіни та фарингіти, спостерігається збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю та блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові виявлено лімфоцитоз. Як називаєгься такий вид діатезу? 130. A child who often suffers from sore throats and pharyngitis has enlarged lymph nodes and spleen. The appearance is characterized by pastiness and paleness, the muscle tissue is poorly developed. Lymphocytosis was detected in the blood. What is the name of this type of diathesis?

Геморагічний Hemorrhagic

Нервово-аріритичний Nervous-arrhythmic

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

Астенічний Asthenic

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

132 / 180
Під час експерименту треба оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину: During the experiment, it is necessary to estimate the level of excitability of the tissue. For this, it is advisable to determine the value:

Порогу деполяризації Depolarization Threshold

- -

Потенціалу спокою Rest Potential

Амплітуди потенціалу дії Action potential amplitudes

Тривалості потенціалу дії Action potential durations

133 / 180
132. Під час мікроскопії нирки патоло- тЗанатом виявив, що приблизно у 80% клубочків спостерігається розмноження епітелію зовнішнього листка капсули Шумлянського, що формує «півмісяці». Він дійшов висновку що така картина відповідає: 132. During kidney microscopy, the pathologist found that in approximately 80% of the glomeruli, the proliferation of the epithelium of the outer leaf of the Shumlyansky capsule, forming 'crescents', was observed. He reached conclusion that such a picture corresponds to:

Інтракапілярному проліферативному гломерулонефриту Intracapillary proliferative glomerulonephritis

Екстракапілярному проліферативному (швидкопрогресуючому) гломерулонефриту Extracapillary proliferative (rapidly progressive) glomerulonephritis

Фібропластичному гломерулонефриту Fibroplastic glomerulonephritis

Екстракапілярному ексудативному гломерулонефриту Extracapillary exudative glomerulonephritis

Інтракапілярному ексудативному гломерулонефриту Intracapillary exudative glomerulonephritis

134 / 180
Лікар-діетолог радить пацієнту під час лікування перніциозної анемії включити до раціону напівсиру печінку. Наявність якого вітаміну у цьому продукті стимулює процес кровотворення? A nutritionist advises a patient during the treatment of pernicious anemia to include semi-raw liver in the diet. The presence of which vitamin in this product stimulates the process of hematopoiesis?

В1 B1

В12 B12

В2 B2

C C

Н H

135 / 180
Під час обстеження у пацієнта спостерігається гіперглікемія, кетонурія, поліурія, гіперстенурія та глюкозурія. Яка форма порушення кислотно-лужної рівноваги спостерігається в цій ситуації? During monitoring, the patient has hyperglycemia, ketonuria, polyuria, hyperstenuria, and glucosuria. What form of acid-base imbalance is observed in this situation?

Змішаний алкалоз Mixed alkalosis

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

136 / 180
У чоловіка, хворого на тимому (пухлину тимусу), спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м яких тканин обличчя ши верхньої половини тулуба і верхніх кініцнок. Який венозний стовбур непеснено пухлиною? A man with a thymus (tumor of the thymus) has cyanosis, expansion of the subcutaneous venous network, and swelling of some tissues of the face, upper half of the body, and upper extremities. What is the venous trunk not filled with tumor?

Підключична вена Subclavian vein

Передня яремна вена Anterior jugular vein

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Внутрішня яремна вена_ Internal jugular vein_

Зовнішня яремна вена External jugular vein

137 / 180
У гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать синусоїдні капіляри. що радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний орган має таку морфологічну будову? In the histological preparation, the parenchyma of the organ is represented by particles that have the shape of hexagonal prisms and consist of anastomosing plates, between which sinusoidal capillaries lie. radially converging to the central vein. Which does the anatomical organ have such a morphological structure?

Лімфатичний вузол Lymph node

Печінка Liver

Тймус Thymus

Селезінка Spleen

Підшлункова залоза Pancreas

138 / 180
У клітину проник вірус грипу. Трансляція під час біосинтезу вірусного білка в клітині буде здійснюватися: Influenza virus entered the cell. Translation during the biosynthesis of the viral protein in the cell will be carried out:

У ядрі In core

На каналах гладенької ендоплазматичної сітки On the channels of the smooth endoplasmic reticulum

На полірибосомах On polyribosomes

У лізосомах In lysosomes

У клітинному центрі In the cell center

139 / 180
У чоловіка на 2-3-й де нь після операції ушивання кровоточивої виразки шлунка виявились ознаки атонії кишечника та затримка сечовиділення. Виберіть препарат для усунення ускладнення: A man on the 2nd-3rd day after surgery to suture a bleeding stomach ulcer showed signs of intestinal atony and urinary retention. Choose a drug to eliminate the complication:

Гістамін Histamine

Прозерин Proserin

Пілокарпін Pilocarpine

Атропін Atropine

Папаверин Papaverine

140 / 180
Юнак 17 років страждає на фурункульоз, викликаний умовно-патогенним Staphylococcus epidermidis. Яке дослідження найдоцільніше провести, щоб правильно вибрати препарат для лікування цього хворого? A 17-year-old boy suffers from furunculosis caused by opportunistic Staphylococcus epidermidis. What research is most appropriate to conduct in order to choose the right drug for the treatment of this patient?

Визначити антигенні властивості Determine antigenic properties

Виявити фактори патогенності Identify pathogenicity factors

Дослідити біохімічні властивості Explore biochemical properties

Скласти антибіотикограму Make an antibiotic chart

Визначити фаговар Define Phagovar

141 / 180
У 30-ти річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне захворювання та загинув при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину знайдено фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? In a 30-year-old man who had an acute respiratory disease and died due to acute pulmonary heart failure, during the autopsy, fibrinous and hemorrhagic inflammation was found in the mucosa membranes of the larynx and trachea, destructive panbronchitis, enlarged lungs, which have a mottled appearance due to abscesses, hemorrhages, necrosis. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Кір Measles

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Грип Flu

Парагрип Paraflu

142 / 180
У пацієнта 18 років при лабораторному обстеженні виявлено наявність глюкози в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найвірогіднішою причиною цього є порушення: In an 18-year-old patient, a laboratory examination revealed the presence of glucose in the urine with a normal concentration of glucose in the blood plasma. The most likely cause of this is a violation:

Канальцсвої реабсорбції Canal reabsorption

Канальцсвої секреції Canal secretions

Секреції інсуліну Insulin Secretions

Клубочкової фільтрації Globular filtering

Секреції глюкокортикоїдів Secretions of glucocorticoids

143 / 180
Чоловік, хворий на ішемічну хворобу серця, не повідомив лікаря, що у нього трапляються напади бронхоспазму. Лікар призначив препарат, після приймання якого напади стенокардії порідшали, але почастішали напади бронхоспазму. У кажіть, який препарат був призначений: A man suffering from coronary heart disease did not inform the doctor that he had bronchospasm attacks. The doctor prescribed a drug, after taking which the angina attacks decreased, but the attacks increased bronchospasm. Tell me what drug was prescribed:

Дилтіазем Diltiazem

Анаприлін Anaprilin

Нітротросорбід Nitrotrosorbide

Верапаміл Verapamil

Атенолол Atenolol

144 / 180
Під час мікроскопічного дослідження прямої кишки виявлено великі вогнища некрозу слизової оболонки, некротичні маси просякнуті фібрином, що утворює плівку. Слизова і підслизова оболонки на периферії ділянок некрозу повнокровні, набряклі, з крововиливами і лейкоцитарною інфільтрацією. Яке захворювання можна припустити? During the microscopic examination of the rectum, large foci of necrosis of the mucous membrane were found, the necrotic masses were impregnated with fibrin, which forms a film. The mucous and submucosal membranes on the periphery of the areas of necrosis are full of blood, swollen , with hemorrhages and leukocyte infiltration. What disease can be assumed?

Черевний тиф Typhoid

Сальмонельоз Salmonellosis

Дизентерія Dysentery

Холера Cholera

Амебіаз Amebiasis

145 / 180
Молекула зрілої інформаційної РНК має меншу довжину, ніж відповідний ген молекули ДНК. Неінформативні послідовності нуклеотидів про-іРНК видаляються під час нроцесингу. Яку назву мають ці ділянки? The mature messenger RNA molecule is shorter than the corresponding gene in the DNA molecule. Non-informative pro-mRNA nucleotide sequences are removed during nuclear processing. What are these regions called?

Екзони Exons

Трапскриптони Trapscriptons

Кластери Clusters

Мутони Mutons

Інтрони Introns

146 / 180
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися? As a result of a brain injury, a person has turned off thoracic breathing with preservation of diaphragmatic breathing. In the case of which localization of the injury can this occur?

Між шийними та грудними сегментами спинного мозку Between the cervical and thoracic segments of the spinal cord

На рівні 8-го ірудного сегмента спинного мозку At the level of the 8th iraud segment of the spinal cord

На рівні ретикулярної формації стовбура At the level of the reticular formation of the trunk

На рівні варолієвого моста At the level of the Varolium bridge

На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку At the level of the 1st cervical segment of the spinal cord

147 / 180
Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps - 96/хв., АТ - 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу? A 25-year-old woman complains of constant pain in the heart area, shortness of breath during movements, general weakness. Objectively: the skin is pale and cold, acrocyanosis. Ps - 96/min., blood pressure - 105/70 mm Hg. The border of the heart is shifted 2 cm to the left. The first tone over the apex of the heart is weakened, the systolic murmur over the apex. Insufficiency of the mitral valve of the heart is diagnosed. What is the cause of the circulatory disturbance?

Зниженням об’єму крові, що циркулює Decreased volume of circulating blood

Пошкодженням міокарда Myocardial damage

Перевантаженням міокарда збільшеним об’ємом крові Myocardium overload with increased blood volume

Збільшенням об'єму судинного русла By increasing the volume of the vascular bed

Перевантаженням міокарда підвищеним опором відтоку крові Overload of the myocardium with increased resistance to blood outflow

148 / 180
У жінки 28 років виявлена позаматкова вагітність, яка ускладнилася розривом маткової труби. У який простір очеревини можливе попадання крові? A 28-year-old woman was diagnosed with an ectopic pregnancy, which was complicated by a rupture of the fallopian tube. Into which space of the peritoneum is it possible for blood to enter?

Міжсигмоподібний синус Intersigmoid sine

Прямокишково-матковий Rectal-Uterine

Лівий брижовий синус Left mesenteric sinus

Міхурово-матковий Birth-uterine

Правий брижовий синус Right mesenteric sinus

149 / 180
Потерпілий обробляв рослини розчином речовини з інсектицидною дією без індивідуальних засобів захисту. За деякий час у нього почалося сильне виділення слини, поту, сліз, біль у животі, пронос. Під час огляду виявлено міоз. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи: The victim treated the plants with a solution of a substance with an insecticidal effect without personal protective equipment. After some time, he began to produce a lot of saliva, sweat, tears, stomach pain, diarrhea. Myosis was detected during the examination. The substance that caused the poisoning belongs to the group:

Органішіі сполуки хлору Organic chlorine compounds

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

Нітрати Nitrates

Солі міді Copper salts

150 / 180
У жінки 45 років, яка тривалий час хворіє на бронхіальну астму, виник напад задухи. Який патогенетичний механізм має це явище? A 45-year-old woman who has been suffering from bronchial asthma for a long time had a suffocation attack. What pathogenetic mechanism does this phenomenon have?

Спазм дрібних бронхів Spasm of small bronchi

Зниження чутливості дихального центру Decreased sensitivity of the respiratory center

Втрата еластичності легеневої тканини Loss of lung tissue elasticity

Порушення перфузїї легеневої тканини Disruption of lung tissue perfusion

Порушення рухомості грудної клітки Thoracic mobility disorder

151 / 180
A patient has arterial hypertension. What long-acting drug from the group of calcium channel blockers should be prescribed? У хворого артеріальна гіпертензія. Який препарат пролонгованої дії з групи блокаторів кальцієвих каналів слід призначити?

Amlodipine Амлодипін

Octadine Октадин

Reserpine Резерпін

Atenolol Атенолол

Pyrroxanum Пірроксан

152 / 180
A drycleaner's worker has been found to have hepatic steatosis. This pathology can be caused by the disruption of synthesis of the following substance: У працівника хімчистки виявлено стеатоз печінки. Ця патологія може бути викликана порушенням синтезу наступної речовини:

Cholic acid Холева кислота

Phosphatidic acid Фосфатидна кислота

Urea Сечовина

Phosphatidylcholine Фосфатидилхолін

Tristearin Тристеарин

153 / 180
What condition may develop 15 30 minutes after re-administration of the antigen as a result of the increased level of antibodies, mainly IgE, that are adsorbed on the surface of target cells, namely tissue basophils (mast cells) and blood basophils? Який стан може розвинутися через 15 30 хвилин після повторного введення антигену в результаті підвищення рівня антитіл, головним чином IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней, а саме тканинних базофілів (тучних клітин) і базофілів крові?

Serum sickness Сироваткова хвороба

Delayed-type hypersensitivity Гіперчутливість уповільненого типу

Anaphylaxis Анафілаксія

Immune complex hyperresponsiveness Гіперреактивність імунного комплексу

Antibody-dependent cytotoxicity Антитілозалежна цитотоксичність

154 / 180
A patient underwent a course of treatment for atherosclerosis. Laboratory tests revealed an increase in the anti atherogenic lipoprotein fraction in the blood plasma. The treatment efficacy increase in: confirmed by the Хворий проходив курс лікування атеросклерозу. Лабораторні дослідження виявили підвищення антиатерогенної фракції ліпопротеїдів у плазмі крові. Підвищення ефективності лікування: підтверджено по

LDL LDL

IDL IDL

VLDL VLDL

HDL HDL

Chylomicrons Хіломікрони

155 / 180
A patient has been found to have a marked dilatation of saphenous veins in the region of anterior abdominal wall around the navel. This is a symptom of pressure increase in the following vessel: У пацієнта виявлено виражене розширення підшкірних вен в області передньої черевної стінки навколо пупка. Це є симптомом підвищення тиску в наступне судно:

V. portae hepatis V. portae hepatis

V. cava inferior V. cava inferior

V. cava superior V. cava superior

V. mesenterica superior V. mesenterica superior

V. mesenterica inferior V. mesenterica inferior

156 / 180
An electron micrograph shows a cell-to-cell adhesion consisting, in each cell, of an attachment plaque The intercellular space is filled with electron-dense substance including transmembrane fibrillar Specify this adhesion: structures. Електронна мікрофотографія показує міжклітинну адгезію, що складається в кожній клітині з прикріплюючої бляшки. Міжклітинний простір заповнений електронно-щільною речовиною, включаючи трансмембрану фібрилярна Вкажіть цю спайку: структури.

Nexus Nexus

Adherens junction З'єднання Adherens

Desmosome Десмосома

Tight junction Тісний перехід

Synapse Синапс

157 / 180
A person with the fourth blood group (genotype IAIB) has in erythrocytes both antigen A controlled by allele IA and antigen В controlled by allele IB. This phenomenon is an example of the following gene interation: У людини з четвертою групою крові (генотип IAIB) в еритроцитах є як антиген А, контрольований алелем IA, так і антиген В, контрольований алелем IB. Це явище приклад наступної взаємодії генів:

Complementarity Взаємодоповнюваність

Epistasls Епісталі

Codominance Кодомінування

Semidominance Напівдомінування

Polymery Полімер

158 / 180
A specimen shows an organ covered with the connective tissue capsule with trabeculae radiating inward the organ. There is also cortex containing some lymph nodules, and medullary cords made of lymphoid cells. What organ is under study? Зразок показує орган, вкритий сполучнотканинною капсулою з трабекулами, що розходяться всередину органу. Також є кора, що містить деякі лімфатичні вузлики, і медулярні тяжі з лімфоїдних клітини Який орган досліджується?

Tonsils Мигдалини

Red bone marrow Червоний кістковий мозок

Lymph node Лімфатичний вузол

Spleen Сплін

Thymus Тимус

159 / 180
One of the factors that cause obesity is the inhibition of fatty acids oxidation due to: Одним із факторів, що викликають ожиріння, є пригнічення окислення жирних кислот через:

Lack of carbohydrates in the diet Нестача вуглеводів у раціоні

Choline deficiency Дефіцит холіну

Excessive consumption of fatty foods Надмірне споживання жирної їжі

Low level of carnitine Низький рівень карнітину

Impaired phospholipid synthesis Порушений синтез фосфоліпідів

160 / 180
The resuscitation unit has admitted a patient in grave condition. It is known that he had mistakenly taken sodium fluoride which blocks cytochrome oxidase. What type of hypoxia developed in the patient? В реанімацію поступив пацієнт у важкому стані. Відомо, що він помилково прийняв натрію фторид, який блокує цитохромоксидазу. Який тип гіпоксії розвинувся у пацієнт?

Hemic Hemic

Cardiovascular Серцево-судинна система

Hypoxic Гіпоксичний

Respiratory Респіраторний

Tissue Тканина

161 / 180
A 30-yearold patient has dyspnea fits, mostly at night. He has been diagnosed with bronchial asthma. What type of aller reaction according to the Gell-Coombs classification is most likely in this case? У хворого 30 років виникають напади задишки, переважно вночі. Діагностована бронхіальна астма. Який тип алергічної реакції за класифікацією Гелл-Кумбса найбільш ймовірно в цьому випадку?

Anaphylactic Анафілактичний

Cytotoxic Цитотоксичний

Stimulating Стимулюючий

Delayed-type hypersensitivity Гіперчутливість уповільненого типу

Immune complex Імунний комплекс

162 / 180
Hepatitis В is diagnosed through laboratory tests that determine the presence of HBA-DNA in blood serum of the patient. What reference method is applied for this purpose? Гепатит В діагностується за допомогою лабораторних досліджень, які визначають наявність HBA-ДНК у сироватці крові пацієнта. Який референс-метод використовується для цього?

Hybridization method Метод гібридизації

ELISA diagnostic method Метод діагностики ІФА

Polymerase chain reaction Полімеразна ланцюгова реакція

Ligase chain reaction method Метод лігазної ланцюгової реакції

Hybridization signal amplification method Метод посилення сигналу гібридизації

163 / 180
A 37-year-old female patient complains of headache, vertigo, troubled sleep, numbness of limbs. For the last 6 years she has been working at the gas-discharge lamp producing factory in the lead processing shop. Blood test findings: low hemoglobin and RBC level, serum iron concentration exceeds the norm by several times. Specify the type of anemia: Minkowsky-Shauffard disease Хвора 37 років скаржиться на головний біль, запаморочення, порушення сну, оніміння кінцівок. Останні 6 років працює на газ. -завод по виробництву газорозрядної лампи в цеху переробки свинцю Дані аналізу крові: гемоглобін і еритроцити знижені, концентрація заліза в сироватці крові перевищує норму в кілька разів Вкажіть вид анемії: Хвороба Мінковського-Шоффарда

Correct answer Правильна відповідь

Metaplastic anemia Метапластична анемія

Iron refractory anemia Залізорефрактерна анемія

Iron-deficiency anemia Залізодефіцитна анемія

Hypoplastic anemia Гіпопластична анемія

164 / 180
A patient complains that at the bare mention of the tragic events that once occurred in his life he experiences tachycardia, dyspnea and an abrupt rise of blood pressure. What structures of the CNS are responsible for these cardiorespiratory reactions in this patient? Пацієнт скаржиться, що при одній згадці про трагічні події, які колись сталися в його житті, у нього виникає тахікардія, задишка і різке підвищення артеріального тиску. Які структури ЦНС відповідальні за ці кардіореспіраторні реакції у цього пацієнта?

Lateral hypothalamic nuclei Бічні ядра гіпоталамуса

Cerebral cortex Кора головного мозку

Cerebellum Мозочок

Quadrigemina of mesencephalon Квадригеміна середнього мозку

Specific thalamic nuclei Специфічні ядра таламуса

165 / 180
A 49-year-old man complains of pain in his metatarsophalangeal joints and joint deformation. In blood hyperuricemy can be observed. X ray has revealed metatarsophalangeal joint space narrowing, erosion, periarticular calcification of the both joints, osteoporosis. Microscopy has revealed inflammatory granulomatous reaction surrounding necrotizing masses in the area of the first metatarsophalangeal joint. Choose the most likely diagnosis: Чоловік 49 років скаржиться на біль у плюснефалангових суглобах та деформацію суглобів. У крові спостерігається гіперурикемія. Рентгенологічно виявлено звуження плюснефалангових суглобових щілин. , ерозія, навколосуглобовий кальцифікат обох суглобів, остеопороз При мікроскопії виявлена запальна гранулематозна реакція навколо некротизуючих утворень в ділянці І плюснефалангового суглоба Виберіть найбільш ймовірний діагноз:

Hyperparathyroidism Гіперпаратиреоз

Pyrophosphate arthropathy Пірофосфатна артропатія

Rheumatoid arthritis Ревматоїдний артрит

Gout (podagra) Подагра (подагра)

Urolithiasis Сечокам'яна хвороба

166 / 180
A young woman suddenly developed fever up to 39°C accompanied by a strong headache. Examination revealed marked nuchal rigidity. Spinal puncture was performed. Gram-stained of cerebrospinal fluid smear contained many neutrophils and Gram-positive diplococci. What bacteria could be the cause of this disease? У молодої жінки раптово піднялася температура до 39°C, що супроводжується сильним головним болем. При огляді виявлено виражену ригідність потилиці. Виконано спинномозкову пункцію. Цереброспінальний за Грамом в мазку міститься багато нейтрофілів і грампозитивних диплококів. Які бактерії можуть бути причиною цього захворювання?

Haemophilus influenza Haemophilus influenza

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumonia Streptococcus pneumonia

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa Синьогнійна паличка

167 / 180
During ventricular systole, the cardiac muscle does not respond to additional stimulation because it is in the phase of: Під час систоли шлуночків серцевий м'яз не реагує на додаткову стимуляцію, оскільки він знаходиться у фазі:

Absolute refractoriness Абсолютна вогнетривкість

There is no correct answer Немає правильної відповіді

Relational refractoriness Реляційна стійкість

Hyperexcitability Гіперзбудливість

Subnormal excitability Субнормальна збудливість

168 / 180
Histologic specimen of a kidney demonstrates cells closely adjoined to the renal corpuscle in the distal convoluted tubule. Their basement membrane is extremely thin and has no folds. These cells sense the changes in sodium content of urine and influence renin secretion occurring in juxtaglomerular cells. Name these cells: Гістологічний препарат нирки демонструє клітини, які тісно прилягають до ниркового тільця в дистальному звивистому канальці. Їх базальна мембрана надзвичайно тонка і не має складок. Ці клітини відчувають зміна вмісту натрію в сечі та вплив на секрецію реніну, що відбувається в юкстагломерулярних клітинах. Назвіть ці клітини:

Podocytes Подоцити

Macula densa cells Клітини щільної плями

Mesangial cells Мезангіальні клітини

Juxtaglomerular cells Клітини прилеглого клубочка

Glomerular capillary endothelial cells Гломерулярні капілярні ендотеліальні клітини

169 / 180
As a result of a continuous chronic encephalopathy, a patient has developed spontaneous motions and a disorder of torso muscle tone. These are the symptoms of the disorder of the following conduction tract: Внаслідок тривалої хронічної енцефалопатії у пацієнта виникли спонтанні рухи та розлад тонусу м'язів тулуба. Це симптоми розладу наступних провідний тракт:

Tractus rubrospinalis Tractus rubrospinalis

Tractus tectospinalis Tractus tectospinalis

Tractus corticospinalis Corticospinalis

Tractus spinothalamicus Tractus spinothalamicus

Tractus corticonuclearrs Tractus corticonuclearrs

170 / 180
Work in a mine is known to cause inhalation of large amounts of coal dust. Inhaled coal dust can be detected in the following pulmonary cells: Відомо, що робота в шахті спричиняє вдихання великої кількості вугільного пилу. Вдихнутий вугільний пил можна виявити в таких легеневих клітинах:

Respiratory epithelial cells Респіраторні епітеліальні клітини

Capillary endothelial cells Капілярні ендотеліальні клітини

Secretory epithelial cells Секреторні епітеліальні клітини

Pericapillary cells Перикапілярні клітини

Alveolar macrophages Альвеолярні макрофаги

171 / 180
Inherited diseases, such as mucopolysaccharidoses, are manifested in metabolic disorders of connective tissue, bone and joint pathologies. The sign of this disease is the excessive urinary excretion of the following substance: Спадкові захворювання, такі як мукополісахаридози, проявляються в порушенні обміну речовин сполучної тканини, патології кісток і суглобів. Ознакою цього захворювання є надмірне виділення з сечею наступна речовина:

Urea Сечовина

Amino acids Амінокислоти

Lipids Ліпіди

Glycosaminoglycans Глікозаміноглікани

Glucose Глюкоза

172 / 180
A patient consulted a physician about chest pain, cough, fever. Roentgenography of lungs revealed eosinophilic infiltrates that were found to contain larvae What kind of helminthiasis are these presentations typical of? Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на біль у грудній клітці, кашель, підвищення температури тіла. На рентгенограмі легенів виявлені еозинофільні інфільтрати, які містять личинки. Для якого виду гельмінтозу характерні ці прояви з?

Trichinosis Трихінельоз

Ascariasts Аскаріасти

Fascioliasis Фасциолез

Cysticercosis Цистицеркоз

Echinococcosis Ехінококоз

173 / 180
A patient underwent surgical removal of a cavitary liver lesion 2 cm in diameter. It was revealed that the cavity wall was formed by dense fibrous connective tissue; the cavity contained muddy, thick, yellowish greenish fluid with an unpleasant odor Microscopically, the fluid consisted mainly of polymorphonuclear leukocytes. What pathological process are these morphological changes typical for? Хворому проведено хірургічне видалення порожнинного вогнища печінки діаметром 2 см. Виявлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, порожнина містить каламутна, густа, жовтувато-зеленувата рідина з неприємним запахом. Мікроскопічно рідина складалася переважно з поліморфно-ядерних лейкоцитів. Для якого патологічного процесу характерні ці морфологічні зміни?

Empyema Емпієма

Chronic abscess Хронічний абсцес

Acute abscess Гострий абсцес

Phlegmon Флегмона

- -

174 / 180
Due to the use of poor-quality measles vaccine for preventive vaccination, ej 1-year-old child developed an autoimmune renal injury. The urine was found to contain macromolecular proteins. What process of urine formation was disturbed? Внаслідок використання неякісної вакцини проти кору для профілактичного щеплення у дитини 1 року виникло аутоімунне ураження нирок. У сечі виявлено: високомолекулярні білки Який процес сечоутворення був порушений?

Reabsorption and secretion Реабсорбція та секреція

Secretion and filtration Секреція та фільтрація

Secretion Секреція

Filtration Фільтрація

Reabsorption Реабсорбція

175 / 180
A 41-year-old male patient has a history of recurrent attacks of heartbeats (paroxysms), profuse sweating, headaches. Examination revealed hypertension, hyperglycemia, increased basal metabolic rate, and tachycardia. These clinical presentations are typical for the following adrenal pathology: У чоловіка 41 року в анамнезі спостерігаються напади серцебиття (пароксизми), профузна пітливість, головні болі. При обстеженні виявлено артеріальну гіпертензію, гіперглікемію, підвищення базального метаболізм, тахікардія.Ці клінічні прояви характерні для наступної патології надниркових залоз:

Hypofunction of the medulla Гіпофункція довгастого мозку

Hyperfunction of the medulla Гіперфункція довгастого мозку

Hypofunction of the adrenal cortex Гіпофункція кори надниркових залоз

Primary aldosteronism Первинний альдостеронізм

Hyperfunction of the adrenal cortex Гіперфункція кори надниркових залоз

176 / 180
A 12-yearold child has a viral infection complicated by obstructive bronchitis. Bronchospasm can be eliminated by inhalations of a drug from the following pharmacological group: У дитини 12 років вірусна інфекція, ускладнена обструктивним бронхітом. Бронхоспазм можна усунути інгаляціями препарату наступної фармакологічної групи:

M-anticholinergics М-холінергічні засоби

N - c cholinomimetics N - c холіноміметики

B2-agonists В2-агоністи

Analeptics Аналептики

b2-adrenergic blockers b2-адреноблокатори

177 / 180
Prolonged treatment of hypothyroidism has caused general dystrophy, dental caries, tachycardia, tremor of extremities. What drug is the cause of these side effects? Тривале лікування гіпотиреозу спричинило загальну дистрофію, карієс зубів, тахікардію, тремор кінцівок. Який препарат є причиною цих побічних ефектів?

L-thyroxin L-тироксин

Thyrocalcitonin Тирокальцитонін

Humulin (Human insulin) Хумулін (людський інсулін)

Parathyreoidinum Паратіреоїдин

Prednisolone Преднізолон

178 / 180
During pathomorphological kidney investigation of a patient, who for a long time had been suffering from osteomyelitis and died from progressing renal failure, the following was revealed: deposits of homogeneous eosinophilic masses in glomerular mesangium, arterial and arteriolar walls, and stroma, which became red when stained with Congo red. What pathological process is this? Під час патоморфологічного дослідження нирок у хворого, який тривалий час хворів на остеомієліт і помер від прогресуючої ниркової недостатності, виявлено: відкладення гомог. еозинофільні утворення в мезангіумі клубочків, стінках артерій і артеріол, стромі, які при фарбуванні конго червоним набули червоного кольору. Що це за патологічний процес?

Mucoid swelling Мукоїдний набряк

Carbohydrate degeneration Вуглеводна дегенерація

Calcinosis Кальциноз

Hyalinosis Гіаліноз

Amyloidosis Амілоїдоз

179 / 180
During cell division, DNA replication occurs by a signal from the cytoplasm, and a certain portion of the DNA helix unwinds and splits into two individual strains. What enzyme facilitates this process? Під час поділу клітини реплікація ДНК відбувається за сигналом із цитоплазми, і певна частина спіралі ДНК розкручується та розпадається на два окремих штами. Який фермент сприяє цей процес?

Restrictase Рестриктаза

Ligase Лігаза

Helicase Helicase

DNA polymerase ДНК-полімераза

RNA polymerase РНК-полімераза

180 / 180
During appendectomy a patient had the a. appendicularis figated. This vessel branches from the following artery: Під час апендектомії у пацієнта була фіксована a. appendicularis. Ця судина відгалужується від такої артерії:

A. sigmoidea A. sigmoidea

A. mesenterica inferior A. mesenterica inferior

A. ileocolica A. ileocolica

A. colica dextra A. colica dextra

A. colica media A. colica media