Крок 1 - Фармація 2020 заочна форма (буклет)

1 / 150
У жінки 45-ти років була діагностована фіброміома, внаслідок рясних геморагій розвинулася гіпохромна мікроцитарна анемія. Яка це анемія за механізмом розвитку? A 45-year-old woman was diagnosed with fibromyoma, hypochromic microcytic anemia developed as a result of abundant hemorrhages. What is the mechanism of this anemia?

Залізодефіцитна Iron deficiency

Фолієводефіцитна Folate deficient

Апластична Aplastic

Метапластична Metaplastic

Білково-дефіцитна Protein-deficient

2 / 150
При взаємодії ацетилену з водою утворюється: The reaction of acetylene with water produces:

Оцтовий альдегід Acetaldehyde

Бензиловий спирт Benzyl alcohol

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Етиленгліколь Ethylene glycol

Щавлева кислота Oxalic acid

3 / 150
Препаратом вибору для лікування трихомонадної інфекції є: The drug of choice for the treatment of trichomonas infection is:

Метронідазол Metronidazole

Тетрациклін Tetracycline

Амоксицилін Amoxicillin

Гентаміцин Gentamicin

Норфлоксацин Norfloxacin

4 / 150
Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним? One of the methods of treatment for methanol poisoning is the introduction into the body (per os or intravenously) of ethanol in quantities that cause intoxication in a healthy person. Why is this method of treatment effective?

Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази Ethanol competes with methanol for the active site of alcohol dehydrogenase

Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол Ethanol breaks down faster than methanol

Етанол пригнічує дифузію метанолу Ethanol inhibits methanol diffusion

Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази Ethanol blocks alcohol dehydrogenase coenzyme

Етанол інактивує алкогольдегідрогеназу Ethanol inactivates alcohol dehydrogenase

5 / 150
Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин: To determine the mass-volume fraction of ammonia in the solution, use the solution:

Хлороводневої кислоти Hydrochloric acid

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

Перманганату калію Potassium permanganate

Йоду Jodu

Сірчаної кислоти Sulphuric acid

6 / 150
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів: Help the doctor choose a narcotic analgesic that can be used for labor pain relief:

Промедол Promedol

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Анальгін (метамізол натрію) Analgin (metamizole sodium)

7 / 150
Які два методи одержання дисперсних систем належать до фізичної конденсації? What two methods of obtaining dispersed systems belong to physical condensation?

Конденсація з пари і заміна розчинника Condensation from steam and solvent replacement

Диспергація і пептизація Dispersion and peptization

Ультрафільтрація і конденсація з пари Ultrafiltration and condensation from steam

Хімічна конденсація і пептизація Chemical condensation and peptization

Ультрафільтрація і пептизація Ultrafiltration and peptization

8 / 150
При дії на кінчик кореня розчином Люголя в клітинах кореневого чохлика виявили: When acting on the tip of the root with Lugol's solution, the cells of the root cap found:

Оберігальний крохмаль Protective Starch

Інулін Inulin

Жирні масла Fatty oils

Складні білки Complex proteins

Глікоген Glycogen

9 / 150
У хворого після перенесеної операції спостерігався сильний больовий синдром. Яку найбільш імовірну зміну гормонального статусу можна очікувати у даному випадку? The patient had a severe pain syndrome after the surgery. What is the most likely change in hormonal status to be expected in this case?

Підвищення продукції катехоламінів Increased production of catecholamines

Зниження вироблення глюкокортикоїдів Decreased production of glucocorticoids

Гіперсекреція інсуліну Hypersecretion of insulin

Зниження вироблення мінералокортикоїдів Decreased production of mineralocorticoids

Зниження вироблення АКТГ Decreased ACTH production

10 / 150
У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові становить 180 г/л. Збільшення синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку: A permanent inhabitant of the highlands has a hemoglobin content of 180 g/l. The increase in hemoglobin synthesis under conditions of chronic hypoxia is due to stimulation of the bone marrow:

Еритропоетином Erythropoietin

Норадреналіном Noradrenaline

Тироксином Thyroxin

Вазопресином Vasopressin

Адреналіном Adrenaline

11 / 150
Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності? Powders containing belladonna extract and activated charcoal have reduced therapeutic activity. What superficial phenomenon affects the reduction of their activity?

Адсорбція Adsorption

Розтікання Spread

Адгезія Adhesion

Десорбція Desorption

Когезія Cohesion

12 / 150
Пацієнтці 34-х років, яка хворіє на бронхіт та має сухий непродуктивний нав’язливий кашель, лікар призначив певний препарат. Який це препарат? A 34-year-old patient who has bronchitis and has a dry unproductive persistent cough, the doctor prescribed a certain drug. What is this drug?

Глауцин Glaucin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Амброксол Ambroxol

Мукалтин F. Бромгексин Mukaltin F. Bromhexine

13 / 150
Вкажіть реагенти, що дозволять підтвердити наявність первинної аміногрупи в молекулі памінобензойної кислоти за допомогою ізонітрильної проби: Specify the reagents that will allow you to confirm the presence of the primary amino group in the paminobenzoic acid molecule using the isonitrile test:

CHCl3, NaOH CHCl3, NaOH

Br2, H2O Br2, H2O

KMnO4 KMnO4

NaHCO3 NaHCO3

I2, NaOH I2, NaOH

14 / 150
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю? It is known that most of the species of the division Gymnosperms have needle-like leaves. Which of the following species has leaves long-petiolate, leathery, with a single fan-shaped leaf plate, dichotomous venation and one or with several notches along the upper edge?

Ginkgo biloba Ginkgo biloba

Cedrus libani Cedrus libani

Juniperus communis Juniperus communis

Abies Sibirica Abies Sibirica

Picea abies Picea abies

15 / 150
Інсулін – гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою? Insulin is a hormone of the pancreas with a hypoglycemic effect. What is its chemical nature?

Поліпептид Polypeptide

Стероїд Steroid

Нуклеотид Nucleotide

Вуглевод Carbohydrate

Ліпід Lipid

16 / 150
При мікроскопії мазка з матеріалу хворого були виявлені великі палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулястої форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне дане явище? During microscopy of a smear from the patient's material, large rods with cut off ends, located in the form of a chain, were found. After cultivation of the pathogen in a nutrient medium with the addition of penicillin, they acquired a spherical shape and began to resemble a pearl necklace. For which causative agent of the disease is this phenomenon characteristic?

Сибірки Sibirky

Холери Cholera

Кандидозу Candidiasis

Чуми Plagues

Туляремії Tularemia

17 / 150
Серед наведених сполук виберіть формулу хіноліну: Choose the quinoline formula from the following compounds:

18 / 150
При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до: During the analysis of parts of the plant, pieces of rhizomes were found, during their microscopic analysis, centroxylem conducting bundles were found on the section, the presence of which may indicate that the samples belong to:

Папоротей Fern

Дводольних Two-armed

Однодольних Monocotyledons

Водоростей Algae

Голонасінних Nylon

19 / 150
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізиноприл. Який механізм дії має цей препарат? A patient suffering from hypertension was prescribed lisinopril by the doctor. What is the mechanism of action of this drug?

Пригнічує АПФ Suppresses ACE

Блокує М-холінорецептори Blocks M-cholinergic receptors

Стимулює β-адренорецептори Stimulates β-adrenoceptors

Блокує α-адренорецептори Blocks α-adrenoceptors

Блокує β-адренорецептори Blocks β-adrenoceptors

20 / 150
γ-Бутиролактон утворюється при нагріванні γ-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук: γ-Butyrolactone is formed when γ-hydroxybutyric acid is heated. Mark it among the following compounds:

21 / 150
У жінки 45-ти років в період цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому? A 45-year-old woman developed an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract and eyes during the flowering period of herbs: hyperemia, edema, mucous secretions. What type of leukocytosis will be the most characteristic at the same time?

Еозинофілія Eosinophilia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Нейтрофілія Neutrophilia

Моноцитоз Monocytosis

Базофілія Basophilia

22 / 150
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію: The patient was diagnosed with a decrease in the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of the vitamins has an anti-anemic effect:

Кобаламін Cobalamin

Ретинол Retinol

Токоферол Tocopherol

Тіамін Thiamine

Нікотинова кислота Nicotinic acid

23 / 150
До органічних сполук рослинної клітини невуглеводної природи відносять: Organic compounds of plant cells of a non-carbohydrate nature include:

Воски Wax

Клітковину Fiber

Слиз Slime

Пектини Pectins

Інулін Inulin

24 / 150
У хворого досліджували секреторну функцію шлунку. У шлунковому соку не виявлена хлористоводнева кислота і ферменти. Як називається такий стан? The secretory function of the stomach was studied in the patient. Hydrochloric acid and enzymes were not detected in the gastric juice. What is this condition called?

Ахілія Achilia

Гіпоацидітас Hypoacidity

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіперхлоргідрія Hyperchlorhydria

25 / 150
Який з катіонів IV аналітичної групи можна виявити крапельним методом з алізарином з використанням аналітичного маскування? Which of the IV cations of the analytical group can be detected by the drop method with alizarin using analytical masking?

Al3+ Al3+

Zn2+ Zn2+

Sn (IV) Sn (IV)

Cr3+ Cr3+

Sn2+ Sn2+

26 / 150
Вкажіть формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби: Indicate the formula of salicylic acid, the derivatives of which are widely used in medicine as medicinal products:

27 / 150
В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину? A colloidal solution of a medicinal substance was obtained in the laboratory. For what purpose is a high-molecular substance added to it?

Для підвищення його стійкості To increase its stability

Для коалесценції колоїдного розчину For coalescence of colloidal solution

Для зниження його стійкості To reduce its stability

Для седиментації колоїдного розчину For sedimentation of colloidal solution

Для коагуляції колоїдного розчину For coagulation of colloidal solution

28 / 150
Похідні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат? Vitamin derivatives act as coenzymes. The coenzyme form of which vitamin is thiamine pyrophosphate?

Вітамін B1 Vitamin B1

Вітамін B5 Vitamin B5

Вітамін B6 Vitamin B6

Вітамін B2 Vitamin B2

Вітамін B3 Vitamin B3

29 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано? A person is immune to rinderpest and canine plague. What type of immunity is this associated with?

Спадковий видовий Hereditary species

Природний пасивний Natural Passive

Штучний пасивний Artificial Passive

Штучний активний Artificial Active

Природний активний Natural active

30 / 150
У закритому гаражі водій був у машині з включеним двигуном. Через деякий час він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану? In a closed garage, the driver was in the car with the engine running. After a while, he felt a headache, vomiting began. The formation of which compound leads to such a condition?

Карбоксигемоглобіну Carboxyhemoglobin

Дезоксигемоглобіну Deoxyhemoglobin

Оксигемоглобіну Oxyhemoglobin

Ціанметгемоглобіну Cyanmethemoglobin

Міоглобіну Myoglobin

31 / 150
Окорковіння клітинних оболонок пов’язане з накопиченням в них: Corking of cell membranes is associated with accumulation in them:

Суберину Suberin

Кутину Kutina

Целюлози Cellulose

Лігніну Lignin

Мінеральних солей Mineral salts

32 / 150
Аналітик провів реакцію на тіосульфат-іони з мінеральними кислотами. Вкажіть аналітичний ефект реакції: The analyst performed a reaction for thiosulfate ions with mineral acids. Specify the analytical effect of the reaction:

Помутніння розчину і виділення газу з характерним запахом Cloudiness of the solution and release of gas with a characteristic smell

Утворення зеленого осаду Formation of green sediment

Утворення червоного осаду Formation of red sediment

Утворення синього осаду Formation of blue sediment

Утворення чорного осаду Formation of black sediment

33 / 150
У хворого на крупозну пневмонію температура тіла підвищилася до 40°С. До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення? The body temperature of a patient with croup pneumonia has risen to 40°C. To what type can this temperature in a person be classified by the degree of its increase?

Високо фебрильна High febrile

Помірно фебрильна Moderately febrile

Гіперпіретична Hyperpyretic

Субфебрильна Subfebrile

- -

34 / 150
Перехід C2H4(алкен)→C2H6(алкан) відбувається при проведенні реакції: The transition C2H4(alkene)→C2H6(alkane) occurs during the reaction:

Гідрування Hydration

Дегідрування Dehydrogenation

Димеризацїї Dimerization

Дегідратації Dehydration

Гідратації Hydrations

35 / 150
В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод: In laboratories of various profiles, the method is used to determine the total hardness of drinking water:

Комплексонометрії Complexonometry

Осадження Precipitation

Оксидиметрії Oxidimetry

Ацидиметрії Acidimeters

Алкаліметрії Alkalimetry

36 / 150
Седиментація це: Sedimentation is:

Процес осадження частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією сил тяжіння The process of deposition of dispersed phase particles in a liquid or gaseous environment under the influence of gravity

Процес злипання частинок дисперсної фази в рідкому середовищі з утворенням агрегатів The process of clumping of dispersed phase particles in a liquid medium with the formation of aggregates

Довільний процес роздроблення частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією електричного струму Arbitrary process of fragmentation of dispersed phase particles in a liquid or gaseous medium under the action of an electric current

Укрупнення частинок у рідкому середовищі Agglomeration of particles in a liquid medium

Процес злипання частинок дисперсної фази під дією розчинів електролітів The process of clumping of dispersed phase particles under the action of electrolyte solutions

37 / 150
У дитини 9-ти років після підвищення температури тіла до 38,5°С, що зберігалася впродовж тижня у зв’язку з гострим бронхітом, відзначалося зниження температури до 37,0°C. Який з перерахованих механізмів є провідним у 3-й стадії гарячки? In a 9-year-old child, after an increase in body temperature to 38.5°С, which persisted for a week in connection with acute bronchitis, a decrease in temperature to 37.0°C. Which of the listed mechanisms is leading in the 3rd stage of fever?

Розширення периферичних судин Dilation of peripheral vessels

Збільшення діурезу Increasing diuresis

Збільшення частоти дихання Increased breathing rate

Посилення теплопродукції Intensification of heat production

Розвиток ознобу Development of chills

38 / 150
Хвора звернулась зі скаргами на підвищене серцебиття, м’язову слабкість, підвищення апетиту. Об’єктивно відзначається збільшення розмірів щитоподібної залози. Гіперсекреція якого гормону має місце? The patient complained of increased heartbeat, muscle weakness, increased appetite. Objectively, an increase in the size of the thyroid gland is noted. Hypersecretion of which hormone is taking place?

Тироксину Thyroxine

Кальцитоніну Calcitonin

Альдостерону Aldosterone

Глюкагону Glucagon

Кортизолу Cortisol

39 / 150
При вивченні мазків, приготованих зі спинномозкової рідини хворої дитини, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані всередині лейкоцитів. Вкажіть імовірного збудника: When examining smears prepared from the cerebrospinal fluid of a sick child, gram-negative bean-shaped diplococci were found, located inside leukocytes. Specify the probable causative agent:

Менінгокок Meningococcus

Стрептокок Streptococcus

Рикетсії Rickettsia

Гонокок Racing

Стафілокок Staphylococcus

40 / 150
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Перманганатометрія Permanganatometry

Ацидиметрія Acidimetry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

41 / 150
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею? What type of fruit is characterized by juicy fertilization, multi-seeded, indehiscent, formed from coenocarpous gynoecium?

Гесперидій Hesperidium

Стручок Pod

Суничина Strawberry

Цинародій Tsynarody

Ценобій Tsenobij

42 / 150
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately to eliminate this condition?

Адреналіну гідрохлорид (епінефрин) Adrenalin hydrochloride (epinephrine)

Натрію хлорид Sodium Chloride

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Анаприлін (пропранолол) Anaprilin (propranolol)

43 / 150
Наявні ефірно-олійні залозки, плід – сім’янка, суцвіття – кошик. Це – характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands are present, the fruit is an achene, the inflorescence is a basket. These are characteristic diagnostic features of the family:

Asteraceae Asteraceae

Rosaceae Rosaceae

Solanaceae Solanaceae

Scrophulariaceae Scrophulariaceae

Lamiaceae Lamiaceae

44 / 150
Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію: The photoelectrocolorimetric method of analysis allows you to determine the concentration:

Забарвленого розчину Stained solution

Каламутного розчину Curdy solution

Оптично-активної речовини Optically active substances

Будь-якого розчину Any solution

Безбарвного розчину Colorless solution

45 / 150
При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для яких цілей використовують метод Грама? In the bacterioscopic method of laboratory diagnosis of infections, different methods of staining microscopic preparations are used. For what purposes is the Gram method used?

Диференціації бактерій Bacterial differentiations

Забарвлення спор Spore color

Виявлення плазмід Detection of plasmids

Виявлення капсул Detection of capsules

Виявлення джгутиків Detection of flagella

46 / 150
При якому числовому значенні n виконується правило Хюккеля (4n+2) для нафталіну? At what numerical value of n does Hückel's rule (4n+2) for naphthalene hold?

N=2 N=2

N=4 N=4

N=0 N=0

N=1 N=1

N-8 N-8

47 / 150
У стаціонар надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба шлунку у фазі загострення. Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади H2рецепторів: A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer disease in the acute phase. Consult an intern doctor, which drug will reduce the function of the gastric glands due to blockade of H2 receptors:

Фамотидин Famotidine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Екстракт беладони сухий Belladonna dry extract

Метацин Metacin

48 / 150
Родина Asteraceae є найбільшою за численністю серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до «Червоної книги України» і потребують охорони. Вкажіть один такий вид: The Asteraceae family is the largest in number among all the families of the Magnoliophyta department. Certain species of this family, which are used medicinally, are listed in the 'Red Book of Ukraine' and require protection Specify one such type:

Arnica montana Arnica montana

Helianthus annuus Helianthus annuus

Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris

Taraxacum officinale Taraxacum officinale

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

49 / 150
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів: Among the presented compounds, identify the one that belongs to alicyclic hydrocarbons:

Циклогексен Cyclohexene

Бензен Benzene

Нафтален Naphthalene

Антрацен Anthracene

Фенантрен Phenanthrene

50 / 150
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з’явилася гематурія. Який препарат показаний у якості антидоту? A patient with an acute myocardial infarction received heparin as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. What drug is indicated as an antidote?

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Вікасол (Менадіон) Vikasol (Menadion)

Фібриноген Fibrinogen

Етамзилат Etamsylate

51 / 150
Яка сполука утвориться при окисленні 3метилпіридину? What compound is formed when 3-methylpyridine is oxidized?

Нікотинова кислота Nicotinic acid

2-Гідроксипіридин 2-Hydroxypyridine

3-Гідроксипіридин 3-Hydroxypyridine

Піколінова кислота Picolinic acid

Ізонікотинова кислота Isonicotinic acid

52 / 150
В ході розщеплення глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат в першій реакції: During the breakdown of glucose during glycolysis, a number of transformations occur. Indicate what compound glucose-6-phosphate is transformed into in the first reactions:

Фруктозо-6-фосфат Fructose-6-phosphate

Манозо-1-фосфат Mannose-1-phosphate

Ацетил-КоА Acetyl-CoA

Фруктозо-1-фосфат Fructose-1-phosphate

Ійлактозо-1-фосфат Iylactose-1-phosphate

53 / 150
У хворого, який скаржився на набряки, при обстеженні виявлено протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром? In a patient who complained of swelling, the examination revealed proteinuria, arterial hypertension, hypoproteinemia, and retention hyperlipidemia. What is the name of this syndrome?

Нефротичний Nephrotic

Сечовий Urinary

Анемічний Anemic

Гіпертензивний Hypertensive

Уратний Uratny

54 / 150
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині: An excess of 6M sodium hydroxide solution and 3% hydrogen peroxide solution was added to the solution under study. The solution turned yellow when heated. This indicates the presence in the solution:

Катіонів хрому (ІІІ) Chromium (III) cations

Катіонів алюмінію Aluminum cations

Катіонів свинцю Lead cations

Катіонів олова (ІІ) Tin (II) cations

55 / 150
На заливних луках заготовлено трав’янистий багаторічник родини Polygonaceae, що має потовщене, горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Назвіть заготовлену рослину: A herbaceous perennial of the Polygonaceae family, which has a thickened, horizontal, snake-like rhizome and apical spike-shaped inflorescences of small pink flowers, was harvested from the flood meadows. Name the harvested plant:

Polygonum bistorta Polygonum bistorta

Polygonum persicaria Polygonum persicaria

Rumex acetosa Rumex acetosa

Polygonum aviculare Polygonum aviculare

Polygonum hydropiper Polygonum hydropiper

56 / 150
Скляний електрод часто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять? The glass electrode is often used in pharmaceutical analysis. What type of electrodes does it belong to?

Іон-селективні Ion-selective

Окислювально-відновні складні Redox compounds

Першого роду First kind

Окислювально-відновні прості Redox Simple

Другого роду Second kind

57 / 150
До II аналітичної групи катіонів за кислотноосновною класифікацією належать такі катіони: The II analytical group of cations according to the acid-base classification includes the following cations:

Аргентуму, плюмбуму, ртуті (І) Argentum, plumbum, mercury (I)

Калію, барію, бісмуту Potassium, barium, bismuth

Цинку, алюмінію, хрому Zinc, aluminum, chromium

Кальцію, стронцію, барію Calcium, strontium, barium

Алюмінію, магнію, цинку Aluminum, magnesium, zinc

58 / 150
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Які метаболічні реакції підтримують при цьому вміст глюкози в крові? As a result of long-term starvation in the human body, reserves of carbohydrates quickly disappear. What metabolic reactions support the glucose content in the blood?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

- -

59 / 150
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водноспиртової суміші заснований на експериментальному визначенні: The pharmacopoeial ebulioscopic method of quantitative determination of alcohol in a water-alcohol mixture is based on experimental determination:

Температур кипіння Boiling temperature

Осмотичного тиску Osmotic pressure

Температур розчинення Dissolution temperature

Опору Resistance

Температур кристалізації Crystallization temperature

60 / 150
В клініку потрапив чоловік з гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сироватці крові хворого значно підвищений, в сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до даної патології? A man was admitted to the clinic with an acute attack of gout. The content of uric acid in the patient's blood serum is significantly increased, the daily amount of this compound in the urine is increased. A change in the activity of which enzyme leads to of this pathology?

Ксантиноксидаза Xanthine oxidase

Аланінамінотрансфераза Alanine aminotransferase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Глікогенсинтаза Glycogen synthase

61 / 150
Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує β-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті? To reproduce diabetes in rabbits, alloxan is used, which selectively damages the β-cells of the islets of Langerhans of the pancreas. What kind of technique is used in this experiment?

Методика виключення Exclusion method

Методика подразнення Provocation method

Методика введення ферментів, гормонів Methodology of introduction of enzymes, hormones

Методика ізольованих органів Methodology of isolated organs

Методика стимуляції Method of stimulation

62 / 150
За значенням рКа наведених карбонових кислот виберіть найслабшу: According to the pKa value of the given carboxylic acids, choose the weakest one:

Пропіонова (рКа=4,9) Propionova (pKa=4.9)

Мурашина (рКа=3,7) Ant (pKa=3.7)

Масляна (рКа=4,82) Maslyana (pKa=4.82)

Оцтова (рКа=4,7) Acetate (pKa=4.7)

Молочна (рКа=3,9) Milk (pKa=3.9)

63 / 150
Виявлення в сироватці крові хворого антитіл до збудника інфекційної хвороби дозволяє встановити діагноз. Як називається цей метод дослідження? The detection of antibodies to the causative agent of an infectious disease in the patient's blood serum allows to establish a diagnosis. What is the name of this research method?

Серологічний Serological

Алергічний Allergic

Мікробіологічний Microbiological

Біологічний Biological

Мікроскопічний Microscopic

64 / 150
Для визначення типу ботулінового токсину на мишах проводять реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Як називається цей метод дослідження? To determine the type of botulinum toxin, a reaction of neutralizing the toxin with an antitoxin is carried out on mice. What is the name of this research method?

Біологічний Biological

Мікроскопічний Microscopic

Мікробіологічний Microbiological

Алергічний Allergic

- -

65 / 150
В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38-ми років з матковою кровотечею. Які найімовірніші зміни з боку крові відбуваються у роділлі? A 38-year-old woman with uterine bleeding was brought to the reception-diagnostic department. What are the most likely blood changes in childbirth?

Зменшення гематокритного числа Reduction of hematocrit number

Лейкопенія Leukopenia

Моноцитоз Monocytosis

Еритроцитоз Erythrocytosis

Збільшення гематокритного числа Hematocrit increase

66 / 150
Однією з важливих діагностичних ознак шавлії лікарської та собачої кропиви є така форма віночка у квітці: One of the important diagnostic features of sage and dog nettle is the shape of the corolla in the flower:

Двогубий Biliped

Язичковий Language

Лійкоподібний Funnel

Наперсткоподібний Fingerial

Несправжньо-язичковий False-lingual

67 / 150
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: Due to the weakness of labor, the doctor prescribed a hormonal drug to stimulate labor. Name the drug:

Окситоцин Oxytocin

Глібенкламід Glibenclamide

Інсулін Insulin

L-тироксин L-thyroxine

Преднізолон Prednisone

68 / 150
Яка з наведених сполук є гетерофункціональною ? Which of the following compounds is heterofunctional?

69 / 150
Серед наведених реакцій виберіть реакцію азосполучення: Among the given reactions, choose the azo compound reaction:

70 / 150
В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ? What method of analysis is based on the phenomenon of refraction of light at the boundary between two transparent media?

Рефрактометрія Refractometry

Кулонометрія Coulometry

Турбідиметрія Turbidimetry

Поляриметрія Polarimetry

Кондуктометрія Conductometry

71 / 150
При практичному застосуванні лі-кувальних антитоксичних сироваток хворому завжди вводять точно визначені дози. Якими одиницями визначається активність цих сироваток? During the practical use of therapeutic antitoxic serums, the patient is always given exactly defined doses. What units are used to determine the activity of these serums?

Міжнародними International

Флокуляційними Flocculating

Бактеріостатичними Bacteriostatic

Гемолітичними Hemolytic

Летальними Lethal

72 / 150
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: It is known that some carbohydrates are not digested in the gastrointestinal tract of the human body. Select the following carbohydrate:

Целюлоза Cellulose

Крохмаль Starch

Глікоген Glycogen

Лактоза Lactose

Сахароза Sucrose

73 / 150
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? The doctor prescribed Proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Антихолінестеразний засіб зворотної дії Anticholinesterase reversal agent

Альфа-адреноміметик Alpha-adrenomimetic

Бета-адреноблокатор Beta blocker

М-холіноблокатор M-cholinergic blocker

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

74 / 150
Здатність BMC перешкоджати випадінню в осад ліофобних золів та відкладенню на стінках судин холестеринових бляшок має назву: The ability of BMC to prevent the precipitation of lyophobic sols and the deposition of cholesterol plaques on the walls of vessels is called:

Колоїдний захист Colloid protection

Коацервація Coacervation

Тиксотропія Thixotropy

Коагуляція Coagulation

Седиментація Sedimentation

75 / 150
Хвора 20-ти років із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові – 1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина, імовірно, призвела до розвитку даного стану? A 20-year-old patient with diabetes was admitted to the hospital in an unconscious state. During the examination, the blood plasma glucose level was 1.8 mmol/l. A hypoglycemic coma was diagnosed. What reason probably led to the development of this condition?

Передозування інсуліну Insulin overdose

Несвоєчасне введення інсуліну Untimely administration of insulin

Введення препаратів сульфонілсечовини Introduction of sulfonylurea drugs

Порушення режиму сну Sleep violation

Введення бігуанідів Introduction of Biguanides

76 / 150
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою? Immune sera are used for seroprophylaxis and serotherapy of infectious diseases. What kind of immunity is formed with their help?

Штучний пасивний Artificial Passive

Видовий спадковий Species hereditary

Природний активний Natural Active

Природний пасивний Natural Passive

Штучний активний Artificial active

77 / 150
Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів тощо. До якої родини належить ця рослина? Folk medicine uses white nettle flowers (Lamium album) in diseases of the spleen, catarrh of the respiratory tract, etc. To which family does this plant belong?

Губоцвіті Hobflowers

Ранникові Morning

Айстрові Asters

Бобові Beans

Пасльонові Solanaceous

78 / 150
Яка із зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Which of the indicated reactions for the determination of ammonium cations is specific?

Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні Reaction with alkali metal hydroxides when heated

Реакція з натрію гексанітрокобальтатом (III) в кислому середовищі Reaction with sodium hexanitrocobaltate (III) in an acidic medium

Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (II) в лужному середовищі Reaction with potassium tetraiodohydrargyrate (II) in an alkaline medium

Реакція з калію гексагідроксостибіатом Reaction with potassium hexahydroxostibiat

Реакція з натрію гексанітрокобальтатом (III) Reaction with sodium hexanitrocobaltate (III)

79 / 150
У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння. Яким методом доцільніше забарвлювати приготовані мазки? In a patient with suspected pulmonary tuberculosis, the material for examination is sputum. What method is more appropriate to color the prepared smears?

Методом Ціля-Нільсена Tiel-Nielsen method

Методом Мейера Meyer's method

Методом Грама Gram's method

Методом Леффлера Leffler method

Методом Нейссера Neisser method

80 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов’язкового застосування? The factory of bacterial preparations manufactures several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Протикорова* Protykorova*

Чумна Plague

Протигрипозна Anti-influenza

Черевнотифозна Typhoid

Антирабічна Antirabies

81 / 150
Хворій на паркінсонізм для усунення м’язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат: A patient with parkinsonism was prescribed a drug that is a precursor of dopamine to eliminate muscle stiffness. Name this drug:

Леводопа Levodopa

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Аміназин Aminazine

Парацетамол Paracetamol

82 / 150
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення? The man eats mostly fatty food. What enzyme should be prescribed to the patient to normalize digestive processes?

Ліпазу Lipaz

Гіалуронідазу Hyaluronidase

Каталазу Catalase

ДНКазу DNKase

Мальтазу Maltazu

83 / 150
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками? During surgery with the muscle relaxant tubocurarine, the patient developed a respiratory disorder, which was eliminated after the administration of proserin. What term corresponds to the specified interaction between drugs?

Антагонізм Antagonism

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Синергізм Synergism

Несумісність Incompatibility

Кумуляція Cumulative

84 / 150
При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить? When adding to an unknown mixture of sodium hydroxide solution and hydrogen peroxide solution, a precipitate appeared, which disappeared after adding an excess of these substances. This indicates the presence of cations of which analytical group ?

IV IV

V V

ІІІ ІІІ

VI VI

II II

85 / 150
Виберіть відповідний метод титрування, якщо визначувана речовина летка: Select the appropriate titration method if the substance to be determined is volatile:

Спосіб зворотного титрування Back titration method

Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності Titration with instrumental fixation of equivalence point

Титрування за замісником Substitute titration

Спосіб прямого титрування Direct titration method

Метод окремих наважок Method of individual measurements

86 / 150
Серед наведених реакцій вкажіть реакцію Канніццаро (диспропорціонування альдегідів): Among the given reactions, specify the Cannizzaro reaction (disproportionation of aldehydes):

87 / 150
Жінка скаржиться на свербіння губ, почервоніння, появу кірочок та лусочок після двох тижнів використання губної помади. Алергічні реакції якого типу зумовлюють дані порушення? A woman complains of itchy lips, redness, the appearance of crusts and scales after two weeks of using lipstick. What type of allergic reactions cause these disorders?

Сповільнений Delayed

Цитотоксичний Cytotoxic

Анафілактичний Anaphylactic

Імунокомплексний Immunocomplex

Стимулюючий Stimulating

88 / 150
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, які хімічні зв’язки вони розщеплюють: GIT proteolytic enzymes catalyze protein hydrolysis. Specify which chemical bonds they split:

Пептидні Peptides

Водневі Hydrogen

Глікозидні Glycosides

Фосфодіефірні Phosphodiester

Ефірні Ethereal

89 / 150
Аскорутин застосовують при кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Які вітаміни входять до складу цього препарату? Ascorutin is used for bleeding gums and spot hemorrhages. What vitamins are included in this drug?

C, P C, P

D, PP D, PP

Е, C E, C

A, E A, E

К, А K, A

90 / 150
Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція «золотого дощу») – це реакція: The reaction of the formation of a golden-yellow precipitate ('golden rain' reaction) is the reaction:

Утворення осаду PbI2 Formation of PbI2 precipitate

Утворення осаду Hg2I2 Formation of precipitate Hg2I2

Утворення осаду PbCl2 Formation of PbCl2 precipitate

Утворення осаду HgI2 Formation of HgI2 precipitate

Утворення осаду AgI Formation of AgI sediment

91 / 150
На лужному пептонному середовищі через шість годин після посіву випорожнень хворого відзначено зростання збудника у вигляді блакитнуватої плівки. В мазку виявлені палички зігнутої форми. Вкажіть імовірного збудника: On an alkaline peptone medium, six hours after inoculation of the patient's feces, the growth of the pathogen in the form of a bluish film was noted. In the smear, rods of a bent shape were found. Specify the probable pathogen:

Холерний вібріон Cholera vibrio

Черевнотифозна паличка Typhoid bacillus

Кишкова паличка Escherichia coli

Синьогнійна паличка Blue pus bacillus

Туберкульозна паличка Tuberculosis bacillus

92 / 150
Яка з наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора? Which of the following compounds is formed as a result of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 as a catalyst?

93 / 150
Існують певні вимоги щодо бактеріального стану води, на якій готують певні лікарські форми. Який показник використовують для оцінки загального забруднення води? There are certain requirements regarding the bacterial state of the water in which certain dosage forms are prepared. What indicator is used to assess the general water pollution?

Кількість бактерій в 1 мл води Number of bacteria in 1 ml of water

Кількість бактерій в 1 л води Number of bacteria in 1 liter of water

Наявність кишкових паличок Presence of E. coli

Наявність анаеробних бацил Presence of anaerobic bacilli

Наявність ентерококів Presence of enterococci

94 / 150
Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина: Cortisol has been prescribed to the patient for a long time for medical purposes. Indicate the derivative of which compound this substance is:

Холестерин Cholesterol

Альбумін Albumin

Гліцерин Glycerin

Сфінгозин Sphingosine

Глюкоза Glucose

95 / 150
При лікуванні фуросемідом пацієнта з хронічним набряковим синдромом виникли порушення катіонного складу плазми крови. Який засіб необхідно застосувати? When treating a patient with chronic edema syndrome with furosemide, there were disturbances in the cationic composition of the blood plasma. What remedy should be used?

Калію хлорид Potassium chloride

Магне B6 Magne B6

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Аскорутин Ascoroutine

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) Aspirin (acetylsalicylic acid)

96 / 150
В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярної сполуки (ВМС) для збільшення стійкості золів. Здатність BMC захищати золь від коагуляції визначають: In colloidal preparations of argentum (protargol, kolargol) a high molecular weight compound (BMC) is added to increase the stability of the sol. The ability of BMC to protect the sol from coagulation is determined by:

Захисним числом Protective number

Електрофоретичною рухливістю Electrophoretic mobility

Порогом коагуляції Coagulation threshold

Величиною електрокінетичного потенціалу By the magnitude of the electrokinetic potential

Величиною електро-термодинамічного потенціалу The magnitude of the electro-thermodynamic potential

97 / 150
Оберіть назву радикалу, структурна формула якого: Choose the name of the radical whose structural formula is:

Ізобутил Isobutyl

Бутил Butyl

Третбутил Tretbutyl

Н-бутил N-Butyl

Вторбутил Terbutyl

98 / 150
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат: For the treatment of thrombosis, the doctor prescribed the patient a drug from the group of direct anticoagulants. Name this drug:

Гепарин Heparin

Фенілін (Феніндіон) Phenilin (Phenindione)

Синкумар (Аценокумарол) Syncoumar (Acenocoumarol)

Варфарин Warfarin

Вікасол (Менадіон) Vikasol (Menadion)

99 / 150
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об’єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)? What common property of compounds of cations Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ unites them in IV analytical group (acid-base classification)?

Амфотерність гідроксидів Amphotericity of hydroxides

Нерозчинність солей у воді Insolubility of salts in water

Розчинність гідроксидів в кислотах Solubility of hydroxides in acids

Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку Solubility of hydroxides in an excess of ammonia solution

Добра розчинність деяких солей Good solubility of some salts

100 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Осаджувальне титрування Precipitation Titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Метод перманганатометрії Method of permanganatometry

Окисно-відновне титрування Redox titration

101 / 150
Відомо, що азотфіксуючі та целюлозоруйнівні бактерії не здатні існувати нарізно. Як називається такий вид взаємодії організмів? It is known that nitrogen-fixing and cellulose-destroying bacteria cannot exist separately. What is this type of interaction of organisms called?

Симбіоз Symbiosis

Сателізм Satellism

Антагонізм Antagonism

Метабіоз Metabiosis

Синергізм Synergism

102 / 150
Які лікарські засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму? What drugs should be used to eliminate bronchospasm?

Бета-адреноміметики Beta-adrenomimetics

Бета-адреноблокатори Beta blockers

Альфа-адреноміметики Alpha-adrenomimetics

Інгібітори холінестерази Cholinesterase inhibitors

М-холіноміметики M-cholinomimetics

103 / 150
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психоемоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт. ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку? After conducting a long analytical study (psycho-emotional stress), the pharmacist's blood pressure increased (160/110 mm Hg). What changes in neurohumoral regulation can be the reason for the increase blood pressure in this case?

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Активація утворення і виділення альдостерону Activation of formation and release of aldosterone

Гальмування симпатоадреналової системи Inhibition of the sympathoadrenal system

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

104 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв’язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the eukaryotic body, DNA is in a protein-bound form. Specify the proteins that are connected to the DNA molecule and stabilize it:

Гістони Histones

Альбуміни Albumins

Інтерферони Interferons

Глютеліни Glutelins

Глобуліни Globulins

105 / 150
Для визначення в’язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти відносну в’язкість рідини, яка характеризується: To determine the viscosity of sputum containing IUD, it is enough to measure the relative viscosity of the liquid, which is characterized by:

Відношенням абсолютної в’язкості розчину до в’язкості розчинника The ratio of the absolute viscosity of the solution to the viscosity of the solvent

Відношенням відносної в’язкості розчину до масової концентрації розчину The ratio of the relative viscosity of the solution to the mass concentration of the solution

Різницею в’язкостей розчину та розчинника The difference between the viscosities of the solution and the solvent

Відношенням відносної в’язкості розчину до масової частки розчину The ratio of the relative viscosity of the solution to the mass fraction of the solution

Граничним значенням приведеної в’язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля The limiting value of the reduced viscosity of the solution at a concentration that goes to zero

106 / 150
Дибазол (бендазол) – гіпотензивний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю блокувати активність фермента фосфодіестерази IV типу В структурі препарату дибазол міститься гетероцикл: Dibazol (bendazole) is a hypotensive, antispasmodic agent. The mechanism of its action is related to the ability to block the activity of the phosphodiesterase type IV enzyme. The structure of the Dibazol preparation contains a heterocycle:

Бензімідазол Benzimidazole

Піридин Pyridin

Піримідин Pyrimidine

Бензен Benzene

Тіазол Thiasol

107 / 150
Наявність кишкової палички у воді є показником фекального забруднення. Що прийнято вважати колі-титром? The presence of Escherichia coli in water is an indicator of fecal contamination. What is considered a coli titer?

Найменшу кількість води, в якій виявлена присутність кишкової палички The smallest amount of water in which the presence of E. coli was detected

Кількість кишкових паличок в 1 л води Number of Escherichia coli in 1 liter of water

Загальну кількість бактерій в 1 л води Total number of bacteria in 1 liter of water

Кількість кишкових паличок в 1 мл води Number of Escherichia coli in 1 ml of water

Загальну кількість бактерій в 1 мл води Total number of bacteria in 1 ml of water

108 / 150
Виберіть правильну назву для даної сполуки: Choose the correct name for this compound:

6-амінопурин 6-aminopurine

6-нітропурин 6-nitropurine

8-амінопурин 8-aminopurine

2-амінопурин 2-aminopurine

4-амінопурин 4-aminopurine

109 / 150
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються в організмі людини. Серед них: A quality diet for patients should include, first of all, substances that cannot be synthesized in the human body. Among them:

Лінолева кислота Linoleic acid

Глутамінова кислота Glutamic acid

Аспарагінова кислота Aspartic acid

Пальмітинова кислота Palmitic acid

Піровиноградна кислота Pyrutaric acid

110 / 150
У літнього хворого розвинулася післяопераційна атонія кишечника. Який антихолінестеразний препарат йому показаний? An elderly patient developed postoperative intestinal atony. What anticholinesterase drug is indicated for him?

Прозерин Proserin

Метопролол Metoprolol

Дитилін (Сукцинілхолін) Dithyline (Succinylcholine)

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

111 / 150
Поясніть лікарю-інтерну, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується: Explain to the intern doctor how to correctly name the phenomenon when, with long-term use of the drug, its effectiveness decreases:

Звикання Addiction

Сенсибілізація Sensitization

Кумуляція Cumulative

Залежність Dependency

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

112 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату? To relieve delirium and hallucinations in a schizophrenic patient, the doctor used aminazine. What is the mechanism of the drug's antipsychotic effect?

Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС Inhibition of dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування холінергічних процесів в ЦНС Inhibition of cholinergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

Інгібування адренергічних процесів в ЦНС Inhibition of adrenergic processes in the central nervous system

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

113 / 150
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує: To accurately calculate the rate constant based on the activation energy, a steric factor is used that takes into account:

Взаємну орієнтацію молекул, що реагують Mutual orientation of reacting molecules

Температуру реакційної суміші Temperature of the reaction mixture

Будову молекул сполук, що взаємодіють Structure of molecules of interacting compounds

Концентрацію речовин, що реагують Concentration of reactants

Хімічні властивості сполук, що взаємодіють Chemical properties of interacting compounds

114 / 150
Дайте відповідь на питання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози? Answer the nurse's question: hypoglycemic effect of which drug is caused by stimulation of pancreatic beta cells?

Глібенкламід Glibenclamide

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин) Adrenaline hydrochloride (Epinephrine)

Преднізолон Prednisone

Ретаболіл (Нандролон) Retabolil (Nandrolone)

Гепарин Heparin

115 / 150
Визначення аніонів І аналітичної групи проводять при дії: Determination of anions of the I analytical group is carried out under the action:

Розчину BaCl2 в нейтральному або слабколужному середовищі BaCl2 solution in a neutral or slightly alkaline environment

Розчину BaCl2 в кислому середовищі BaCl2 solution in acidic medium

Розчину AgNO3 в кислому середовищі AgNO3 solution in an acidic medium

Розчину мінеральної кислоти Mineral acid solution

Розчину лугу Solution of alkali

116 / 150
У багаторічної рослини родини Айстрові навесні утворюються квітконосні пагони з золотавожовтими квітками, а після відцвітання – великі листки. Отже це: The perennial plant of the Aster family produces flower-bearing shoots with golden-yellow flowers in the spring, and after flowering - large leaves. So it's:

Tussilago farfara Tussilago farfara

Petroselinum crispum Petroselinum crispum

Potentilla erecta Potentilla erecta

Hypericum perforatum Hypericum perforatum

Datura stramonium Datura stramonium

117 / 150
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти: Cholesterol derivatives produced in the liver are necessary for the digestion of lipids. Name these products:

Жовчні кислоти Bile acids

Кортикостероїди Corticosteroids

Ацетил-КоА Acetyl-CoA

Кальцифероли Calciferols

Катехоламіни Catecholamines

118 / 150
У пацієнта зі скаргами на біль у правій нозі при огляді стопи виявлено збліднення, зменшення об’єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого? In a patient with complaints of pain in the right leg, pallor, a decrease in volume, and a local decrease in temperature were detected during the foot examination. What kind of local blood circulation disturbance is observed in the patient?

Ішемія Ischemia

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Метаболічна артеріальна гіперемія Metabolic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

119 / 150
У представників Lamiaceae пари листків двох сусідніх вузлів розташовані у взаємно протилежних площинах, тобто: In representatives of Lamiaceae, pairs of leaves of two adjacent nodes are located in mutually opposite planes, that is:

Навхрест-супротивно Cross-opposite

Мутовчасто Whirling

Дворядно-супротивно Opposite

Скупчено Crowded

Спірально Spiral

120 / 150
Колаген, желатин, кератин, міозин – білки, що утворені за рахунок пептидних зв’язків, та являють собою витягнуті нитки. Такі білки називаються: Collagen, gelatin, keratin, myosin are proteins formed due to peptide bonds and are elongated threads. Such proteins are called:

Фібрилярними Fibrillar

Глобулярними Globular

Ланцюговими Chains

Структурованими Structured

- -

121 / 150
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають: The line on the state diagram above which no solid phase can exist is called:

Солідус Solidus

Евтектика Eutectic

Ліквідує Limits

Конода Konoda

Медіана Median

122 / 150
Серед зібраних рослин є Capsella bursapastoris, для якої характерно наступне: Among the collected plants is Capsella bursapastoris, which is characterized by the following:

Однорічник, прикореневі листки перисторозсічені або розділені, плоди – трикутносерцеподібні стручечки Annual, basal leaves pinnate or divided, fruits - triangular heart-shaped pods

Багаторічник, прикореневі листки суцільні, плоди – циліндричні стручки Perennial, basal leaves are solid, fruits are cylindrical pods

Однорічник, прикореневі листки складні, плоди – членисті стручки Annual plant, basal leaves are compound, fruits are jointed pods

Дворічник, прикореневі листки перистолопатеві, плоди – округлі стручечки The annual plant, the basal leaves are pinnately lobed, the fruits are rounded pods

Дворічник, прикореневі листки плівчасті, плоди – крилаті серцеподібні стручечки The annual, the basal leaves are membranous, the fruits are winged heart-shaped pods

123 / 150
На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізико-хімічних методів аналізу: Potassium dichromate solution was received for analysis. One of the physico-chemical methods of analysis was used for its quantitative determination:

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Поляриметричний Polarimetric

Турбідиметричний Turbidimetric

Кулонометричний Coulometric

Флуориметричний Fluorimetric

124 / 150
Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні? What should be the vapor pressure of a liquid at boiling?

Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі Equal to saturated vapor pressure at room temperature

Мінімальним Minimal

Рівним атмосферному Equal to atmospheric

Максимальним Maximum

Рівним тиску насиченої пари при 273 K Equal to saturated vapor pressure at 273 K

125 / 150
Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат? To treat glaucoma, the doctor decided to prescribe a cholinomimetic agent of direct action to the patient. What is this drug?

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

Цинку сульфат Zinc sulfate

126 / 150
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення? Which ion is contained in the solution, if a blue color is observed when diphenylamine acts on it in the presence of concentrated sulfuric acid?

Нітрат Nitrate

Сульфат Sulfate

Фосфат Phosphate

Ацетат Acetate

Сульфід Sulfide

127 / 150
Для одержання бутану CH3–CH2–CH2–CH3 з хлоретану CH3–CH2–Cl використовують: To obtain butane CH3–CH2–CH2–CH3 from chloroethane CH3–CH2–Cl use:

Реакцію Вюрца Wurtz reaction

Реакцію Коновалова Konovalov reaction

Реакцію Зініна Zinin's reaction

Реакцію Фінкельштейна Finkelstein reaction

Реакцію Кучерова Kucherov reaction

128 / 150
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? The doctor prescribed diazepam to a patient suffering from neurosis with symptoms of anxiety and fear. What pharmacological effect of the drug allows it to be used for the treatment of this disease?

Анксіолітичний Anxiolytic

Антиангінальний Antianginal

Гіпотензивний Hypotensive

Протизапальний Anti-inflammatory

Протиаритмічний Antiarrhythmic

129 / 150
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище: When a directed beam of light passes through a MnO2 sol solution, a phenomenon occurs:

Світлорозсіювання Light scattering

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Відбиття світла Light reflection

Заломлення світла Refraction of light

Інтерференція світла Light interference

130 / 150
Концентрацію калію перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу. Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють: The concentration of potassium permanganate in the solution is determined by the photometric method of analysis. Specify the value that is measured:

Оптичну густину Optical density

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

Потенціал індикаторного електроду Indicator electrode potential

Кут обертання площини поляризованого променя Angle of rotation of the polarized beam plane

Показник заломлення Refractive Index

131 / 150
До реанімаційного відділення надійшов хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану? An unconscious patient was admitted to the intensive care unit. Diabetic ketoacidotic coma was diagnosed. What pathological type of breathing is characteristic of this condition?

Дихання Куссмауля Kussmaul breathing

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Дихання Біота Biot's Breath

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

Апнейстичне дихання Apneic breathing

132 / 150
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних: Some medicinal plants must be collected with great care, as there are poisonous ones among them. A representative of the umbrella family belongs to such plants:

Cicuta virosa Cicuta virosa

Viburnum opulus Viburnum opulus

Arctium lappa Arctium lappa

Plantago major Plantago major

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

133 / 150
У хворого виражені блідість, «гусяча шкіра» озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pronounced pallor, 'goosebumps' and chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Підвищення температури Temperature rise

Компенсації Compensations

Латентної Latent

Зниження температури Decreasing temperature

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

134 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слабко-лужного pH. У якому відділі IIIKT формуються дані умови? Digestion of lipids requires the presence of lipases, emulsifiers and a slightly alkaline pH. In which department of IIIKT are these conditions formed?

Дванадцятипала кишка Duodenum

Товстий кишечник Large intestine

Стравохід Esophagus

Ротова порожнина Oral cavity

Шлунок Stomach

135 / 150
Термолабільний лікарський препарат для екстемпорального використання піддали нагріванню до 65°C тричі з інтервалом в 1 день. До якого методу стерилізації вдалися у даному випадку? The heat-labile drug for extemporaneous use was heated to 65°C three times with an interval of 1 day. What method of sterilization was used in this case?

Тиндалізація Tyndalization

Пастеризація Pasteurization

Прожарювання Roasting

Фільтрування Filtering

Кохірування Coordination

136 / 150
Вкажіть продукти гідролізу сечовини: Specify urea hydrolysis products:

CO2+2NH3* CO2+2NH3*

CO2+N2+3Н2 CO2+N2+3Н2

CO+N2+3Н2 CO+N2+3Н2

CO2+N2+3H2O CO2+N2+3H2O

CO2+H2O+2NH3 CO2+H2O+2NH3

137 / 150
Яка з наведених сполук належить до нітропохідних вуглеводнів? Which of the following compounds belongs to nitro-derived hydrocarbons?

C6H5–NO2 C6H5–NO2

C2H5–NO C2H5–NO

C2H5–NH2 C2H5–NH2

C6H5–N=N–C6H5 C6H5–N=N–C6H5

C3H7–O–NO2 C3H7–O–NO2

138 / 150
В якості джерела збудників інфекційних захворювань можуть бути як хворі люди, так і тварини. Як називаються інфекції, на які хворіють тварини і від яких заражується людина? As a source of pathogens of infectious diseases, there can be both sick people and animals. What are the infections that animals get sick from and from which humans get infected?

Зооантропонози Zooanthroponosis

Сапронози Sapronoses

Зоонози Zoonosis

Антропонози Anthroponosis

Змішані Mixed

139 / 150
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до: Calculating the temperature of phase transformations at different pressures is of important practical importance for modern pharmaceutical production and is carried out according to:

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса Clapeyron-Clausius equation

Правила фаз Гіббса Gibbs phase rules

Правила Трутона Truton Rules

Рівняння Менделєєва-Клапейрона Mendeleev-Clapeyron equation

Законів Коновалова Konovalov Laws

140 / 150
Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором ЦОГ-2 і не пошкоджує шлунок: Help the doctor choose a drug from the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is a COX-2 inhibitor and does not harm the stomach:

Целекоксиб Celecoxib

Індометацин Indomethacin

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

141 / 150
При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині: When the analyzed solution is treated with alkali during heating, gas is released, which changes the color of red wet litmus paper to blue. This indicates the presence in the solution:

Іонів амонію Ammonium ions

Іонів свинцю Lead ions

Іонів вісмуту Bismuth ions

Хлорид-іонів Chloride ions

Карбонат-іонів Carbonate ions

142 / 150
При взаємодії фенолу з водним розчином брому утворюється: The reaction of phenol with an aqueous solution of bromine produces:

2,4,6-трибромфенол 2,4,6-tribromophenol

М-бромфенол M-bromophenol

3,5-дибромфенол 3,5-dibromophenol

2,4,5-трибромфенол 2,4,5-tribromophenol

2,5-дибромфенол 2,5-dibromophenol

143 / 150
У хворого після фізичного навантаження розвинувся напад стенокардії внаслідок ішемії міокарда. Яке з формулювань найточніше відображає визначення ішемії? The patient developed an angina attack due to myocardial ischemia after physical exertion. Which of the formulations most accurately reflects the definition of ischemia?

Невідповідність між припливом крові до тканин і потребою в ній Disparity between blood flow to tissues and the need for it

Дефіцит кисню в системі кровообігу Oxygen deficiency in the circulatory system

Розширення артеріол Dilation of arterioles

Зменшення кількості еритроцитів в крові Decreasing the number of erythrocytes in the blood

Збільшення доставки кисню до тканин Increasing oxygen delivery to tissues

144 / 150
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином? The introduction of adrenaline into the body leads to an increase in the level of glucose in the blood. What process is mainly activated?

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Синтез жирних кислот Synthesis of fatty acids

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Спиртове бродіння Alcoholic fermentation

145 / 150
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію входять люди різних спеціальностей, зокрема медичні робітники. Вкажіть найімовірніший механізм їх зараження: Professional risk groups for HIV infection include people of various specialties, including medical workers. Specify the most likely mechanism of their infection:

Парентеральний Parenteral

Повітряно-пиловий Air-Dust

Трансмісивний Transmissive

Повітряно-крапельний Airdrop

Фекально-оральний Fecal-oral

146 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M HCl solution was added to the investigated solution. A white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Hg2+ Hg2+

Ag+ Ag+

Mg2+ Mg2+

Ba2+ Ba2+

Pb2+ Pb2+

147 / 150
Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно з яким кристали добудовуються: Adsorption of electrolytes is carried out according to the Panet-Fayance rule, according to which the crystals are completed:

Лише тими іонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними Only by those ions or atoms that are part of them or are isomorphic with them

Лише тими іонами, які не входять до їх складу Only those ions that are not included in their composition

Лише катіонами Only by cations

Лише аніонами Only by anions

Будь-якими іонами з розчину Any ions from solution

148 / 150
Вкажіть метод кількісного аналізу, заснований на утворенні комплексних сполук галогенід-іонів з солями Hg2+: Specify the quantitative analysis method based on the formation of complex compounds of halide ions with Hg2+ salts:

Меркуриметрія Mercurimetry

Ацидиметрія Acidimetry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

149 / 150
Старий коренеплід редису є менш соковитим, запасальна ксилема стає пористою і твердне в результаті значного розростання і здерев’яніння: The old radish root is less juicy, the reserve xylem becomes porous and hardens as a result of significant growth and lignification:

Судин Vessel

Клітин-супутниць Satellite cells

Ситоподібних трубок Sieve tubes

Паренхіми Parenchyma

Луб’яних волокон Bran fibers

150 / 150
Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39°С впродовж чотирьох тижнів. Як називається цей препарат? To prevent tetanus, a toxin neutralized with formalin (0.4%) is used at a temperature of 39°C for four weeks. What is the name of this drug?

Анатоксин Anatoxin

Антитоксична сироватка Antitoxic Serum

Ад’ювант Adjuvant

Вбита вакцина Vaccine killed

Імуноглобулін Immunoglobulin