Крок 1 Стоматологія - 2019 (буклет)

1 / 150
В популяцiях людини у деяких осiб впродовж життя спостерiгається не двi, а три генерацiї зубiв. Це прояв такого закону:

A. Хардi-Вайнберга

B. Бiогенетичний

C. Гомологiчних рядiв спадкової мiнливостi

D. Ембрiональної iндукцiї

E. Незалежного успадкування

2 / 150
У хворого, що страждає впродовж тижня на пневмонiю, при мiкроскопуваннi харкотиння виявлено личинки гельмiнта. В кровi - еозинофiлiя. Про який дiагноз можна думати в цьому випадку?

A. Тенiоз

B. Ехiнококоз

C. Парагонiмоз

D. Аскаридоз

E. Фасцiольоз

3 / 150
На клiтину подiяли речовиною, яка спричинила порушення цiлiсностi мембран лiзосом. Що вiдбудеться з клiтиною внаслiдок цього?

A. Дегенерацiя

B. Диференцiацiя

C. Автолiз

D. Спецiалiзацiя

E. Трансформацiя

4 / 150
До гастроентеролога звернулась мама з дитиною 12-ти рокiв зi скаргами на зниження апетиту в дитини, метеоризм. При ендоскопiчному обстеженнi дiагностовано дискiнезiю жовчних проток, а у дуоденальному вмiстi виявлено найпростiшi грушоподiбної форми з двома ядрами та багатьма джгутиками. Яке захворювання найбiльш iмовiрно у дитини?

A. Лямблiоз

B. Трихомоноз

C. Токсоплазмоз

D. Балантидiаз

E. Амебiаз

5 / 150
Бiохiмiчний аналiз амiнокислотного складу щойно синтезованих полiпептидiв показав, що в процесi трансляцiї перша амiнокислота в кожному бiлку одна i та ж. Назвiть її:

A. Метiонiн

B. Серин

C. Гiстидин

D. Iзолейцин

E. Фенiлаланiн

6 / 150
У хворого скарги на гострий бiль в животi переймоподiбного характеру, частi позиви на дефекацiю, рiдкi кров’янистi випорожнення iз слизом. Лабораторним дослiдженням мазкiв фекалiй виявлено органiзми непостiйної форми, що мiстять еритроцити. Яке найбiльш iмовiрне захворювання?

A. Шистосомоз

B. Кишковий трихомоноз

C. Лямблiоз

D. Амебiаз

E. Балантидiаз

7 / 150
Рiст у людини контролюють кiлька неалельних домiнантних генiв. Встановлено, що при збiльшеннi кiлькостi цих генiв рiст збiльшується. Який тип взаємодiї мiж цими генами?

A. Плейотропiя

B. Полiмерiя

C. Епiстаз

D. Кодомiнування

E. Комплементарнiсть

8 / 150
У медико-генетичну консультацiю звернулась мати 2-рiчної дитини з вiдставанням у фiзичному i розумовому розвитку. Який метод дослiдження дозволить виключити хромосомну патологiю?

A. Генеалогiчний

B. Бiохiмiчний

C. Популяцiйно-статистичний

D. Цитологiчний

E. Цитогенетичний

9 / 150
На заняттях з молекулярної бiологiї йде розгляд мутацiй, якi призводять до утворення аномального гемоглобiну. Яка замiна амiнокислот вiдбувається при утвореннi S-гемоглобiну, що спричиняє виникнення серпоподiбноклiтинної анемiї?

A. Лiзин глутамiном

B. Глiцин аспарагiном

C. Глутамiнова кислота валiном

D. Треонiн лiзином

E. Гiстидiн аргiнiном

10 / 150
Людям, що мешкають в умовах арктичного клiмату, незалежно вiд їхньої раси, притаманний ряд пристосувань до умов iснування. Для представникiв арктичного адаптивного типу порiвняно з корiнними жителями Центральної Африки характерним є:

A. Бiльша довжина нiг, нiж рук

B. Пiдвищення потовидiлення

C. Худорляве тiло

D. Пiдвищений шар пiдшкiрного жиру

E. Менша потреба в жирах

11 / 150
Зародок ланцетника перебуває на однiй iз стадiй розвитку, пiд час якої кiлькiсть його клiтин збiльшується, але загальний об’єм зародка практично не змiнюється. На якiй стадiї розвитку знаходиться зародок?

A. Органогенезу

B. Гiстогенезу

C. Дроблення

D. Гаструляцiї

E. Нейруляцiї

12 / 150
Турист, який перебував в однiй з країн Далекого Сходу, госпiталiзований у терапевтичне вiддiлення з пiдозрою на запалення легень. Пiд час дослiдження харкотиння та фекалiй виявлено яйця легеневого сисуна. Внаслiдок вживання яких продуктiв збудник цiєї хвороби мiг потрапити до органiзму хворого?

A. Недостатньо термiчно оброблена свинина

B. Сирi овочi i фрукти 

C. Недостатньо термiчно обробленi яйця

D. Термiчно необробленi прiсноводнi краби

E. Недостатньо термiчно оброблена яловичина

13 / 150
до хiрурга з варикозним розширенням вен лiвої ноги. Вузли вен розташованi на заднiй поверхнi шкiри гомiлки, на заднiй та переднiй поверхнях шкiри стегна. Якi поверхневi вени нижньої кiнцiвки пошкодженi у хворого?

A. Задня великогомiлкова вена, велика пiдшкiрна вена

B. Мала пiдшкiрна вена, глибока вена стегна

C. Пiдколiнна, поверхнева пiдшкiрна вени

D. Стегнова вена, велика та мала пiдшкiрнi вени

E. Велика та мала пiдшкiрнi вени

14 / 150
У пацiєнта аспермiя. Який орган не працює?

A. Сiм’янi мiхурцi

B. Передмiхурова залоза

C. Яєчко

D. Простата

E. Придаток яєчка

15 / 150
Хворiй дитинi 10 днiв вiд народження провели операцiю з приводу розщеплення верхньої губи (”заяча губа”). Розщеплення верхньої губи є наслiдком незрощення:

A. Другої зябрової дуги

B. Верхньо- i нижньощелепних вiдросткiв I-ої зябрової дуги

C. Пiднебiнних валикiв верхньощелепних вiдросткiв I-ої зябрової дуги

D. Лобового i верхньощелепних вiдросткiв I-ої зябрової дуги

E. Третьої зябрової дуги

16 / 150
У хворого пiсля застудного захворювання з’явилося порушення больової i температурної чутливостi переднiх 2/3 язика. Який iз нервiв при цьому постраждав?

A. Пiд’язиковий

B. Дiафрагмальний

C. Барабанна струна

D. Трiйчастий

E. Блукаючий

17 / 150
Чоловiк 42-х рокiв звернувся до медпункту з приводу рiзаної рани нижньої частини передньої поверхнi плеча. Об’єктивно: утруднене згинання передплiччя. Якi з наведених м’язiв ймовiрно ушкодженi у хворого?

A. M. coracobrachialis, m. supraspinatus

B. M. biceps brachii, m. anconeus

C. M. deltoideus, m. infraspinatus

D. M. brachialis, m. biceps brachii

E. M. deltoideus, m. biceps brachii

18 / 150
При операцiї на шлунку хiрург пересiк лiву шлункову артерiю, перев’язав її, але кров продовжує витiкати з протилежного кiнця артерiї. Яка артерiя анастомозує з нею?

A. Лiва шлунково-чепцева

B. Верхня пiдшлунково-дванадцятипала

C. Права шлунково-чепцева

D. Права шлункова

E. Селезiнкова

19 / 150
Хвору прооперовано з приводу стегнової кили. Де проектується вихiдний отвiр цiєї кили?

A. Пахвинна дiлянка

B. Сiднична дiлянка

C. Стегновий трикутник

D. -

E. Лобкова дiлянка

20 / 150
На прийом до лiкаря прийшов хворий високого росту, з вiдвислою нижньою губою i великим носом, та з великими кiнцiвками. Пiдвищення секрецiї якої залози можна запiдозрити у цього хворого?

A. -

B. Передня частка гiпофiза

C. Щитоподiбна

D. Епiфiз

E. Прищитоподiбнi

21 / 150
При операцiї на шиї з правого боку порушилася екскурсiя правого склепiння дiафрагми. Це сталося в результатi пошкодження такого нерва:

A. Надключичний нерв

B. Правий дiафрагмальний

C. Лiвий поперечний нерв шиї

D. Правий поперечний нерв шиї

E. Лiвий дiафрагмальний

22 / 150
У хворого при оглядi порожнини рота встановлено рiзке почервонiння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес:

A. Пiднебiнна завiска

B. Язиковий мигдалик

C. Глотковий мигдалик

D. Пiднебiнний мигдалик

E. Трубний мигдалик

23 / 150
При обстеженнi у хворої виявлений заглотковий абсцес. В який простiр шиї повинен проникнути хiрург при розтинi абсцесу?

A. Передвiсцеральний

B. Мiждрабинчастий

C. Переддрабинчастий

D. Надгруднинний

E. Позавiсцеральний

24 / 150
У хворого флегмона у дiлянцi крилопiднебiнної ямки з ураженням однойменного вегетативного вузла. Функцiя якої залози буде порушена у першу чергу?

A. -

B. Пiд’язикова

C. Слiзна

D. Пiднижньощелепна

E. Навколовушна

25 / 150
У хворого травма у дiлянцi передньої поверхнi переднього драбинчастого м’яза. Функцiя якого нерва може бути порушена?

A. Зворотнiй гортанний

B. Дiафрагмальний

C. Додатковий

D. Плечового сплетення

E. Блукаючий

26 / 150
При оглядi ротової порожнини хворого виявлено карiєс коронки зуба, яка звернена до власне ротової порожнини. Яка поверхня уражена?

A. Facies contactus

B. Facies mesialis

C. Facies distalis

D. Facies vestibularis

E. Facies lingualis

27 / 150
У хворого дiагностовано пошкодження мiжхребцевого диска в поперековому вiддiлi хребта. До якого виду сполучення кiсток належить це з’єднання?

A. Гемiартроз

B. Синхондроз

C. Дiартроз

D. Синостоз

E. Синдесмоз

28 / 150
Хворий скаржиться на сильний нежить та втрату вiдчуття запахiв. Де в носовiй порожнинi пошкодженi рецептори нюхового аналiзатору?

A. Верхнiй носовий хiд

B. Загальний носовий хiд

C. Нижнiй носовий хiд

D. Хоани

E. Середнiй носовий хiд

29 / 150
Студент перкуторно визначає межу серця, яка проектується на передню грудну клiтку на рiвнi хрящiв третього ребра. Яку межу серця визначив студент?

A. Лiва

B. Права

C. Нижня

D. Верхiвка

E. Верхня

30 / 150
У чоловiка гнiйна рана у дiлянцi соскоподiбного вiдростка черепа, внаслiдок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла iнфекцiя в порожнину черепа?

A. V. auricularis

B. V. emissariae mastoidea

C. V. facialis

D. V.v. labirinthi

E. V.v. tympanicae

31 / 150
У постраждалого пошкоджена кам’яниста частина скроневої кiстки. Лiнiя перелому пройшла позаду вiд внутрiшнього слухового отвору. Який канал скроневої кiстки був пошкоджений?

A. М’язово-трубний

B. Лицевий

C. Каналець барабанної струни

D. Сонний

E. Барабанний

32 / 150
Рентгенологiчно встановлено скупчення гною у клиноподiбнiй пазусi. В який носовий хiд видiляється гнiй?

A. Правий середнiй

B. Правий нижнiй

C. Лiвий середнiй

D. Правий та лiвий верхнi

E. Лiвий нижнiй

33 / 150
Результати обстеження хворого з порушенням слиновидiлення привушною залозою вказують на можливiсть ушкодження вушного вузла. Який нерв утворює цей вузол?

A. N. vagus

B. N. petrosus major

C. N. auricularis magnus

D. N. hypoglossus

E. N. petrosus minor

34 / 150
Чоловiку видалили зуб. Коронка зуба долотоподiбна, широка, край вузький. Корiнь конусоподiбний, стиснутий з бокiв. Який зуб видалили?

A. Нижнiй рiзець

B. Нижнiй премоляр

C. Верхнiй рiзець

D. Нижнє iкло

E. Верхнiй премоляр

35 / 150
Хворий не може пiдняти опущену нижню щелепу. Якi м’язи голови НЕ МОЖУТЬ виконати свою функцiю?

A. Великi виличнi

B. Верхнi вушнi м’язи

C. Щiчнi

D. Малi виличнi

E. Жувальнi

36 / 150
мазку червоного кiсткового мозку людини серед клiтин мiєлоїдного ряду та адипоцитiв зустрiчаються клiтини зiрчастої форми з оксифiльною цитоплазмою, якi контактують своїми вiдростками. Якi це клiтини?

A. Фiбробласти

B. Остеоцити

C. Дендритнi клiтини

D. Макрофаги

E. Ретикулярнi

37 / 150
На мiкропрепаратi з контурами бобоподiбного органу спостерiгається кiркова та мозкова речовина. Кiркова речовина представлена окремими кулястими вузликами дiаметром 0,5-1 мм, а мозкова - мозковими тяжами. З якого органа зроблено гiстологiчний зрiз?

A. Лiмфатичний вузол

B. Селезiнка

C. Наднирник

D. Тимус

E. Нирки

38 / 150
Сполучна тканина побудована з паралельно розташованих колагенових волокон, розмежованих фiбробластами. Цей тип сполучної тканини називається:

A. Слизова

B. Щiльна неоформлена

C. Ретикулярна

D. Щiльна оформлена

E. Пухка

39 / 150
На мiкропрепаратi серця розрiзняємо клiтини прямокутної форми з центрально розташованим ядром, розвиненими мiофiбрилами, зв’язанi мiж собою вставними дисками. З цими клiтинами пов’язана така функцiя серця:

A. Ендокринна

B. Регенераторна

C. Скорочення

D. Проведення iмпульсу

E. Захисна

40 / 150
У хворої набряки. У сечi велика кiлькiсть бiлка. Про порушення функцiї якого вiддiлу нефрону це свiдчить?

A. Дистальний звивистий каналець

B. Висхiдна частина петлi Генле

C. Низхiдна частина петлi Генле

D. Ниркове тiльце

E. Проксимальний звивистий каналець

41 / 150
У юнака 17-ти рокiв взяли катетером сечу з сечового мiхура для дослiдження. Клiтини якого епiтелiю, що вистеляє сечовий мiхур, можуть бути виявленi при мiкроскопiї осаду сечi?

A. Перехiдний

B. Одношаровий кубiчний

C. Багатошаровий незроговiлий

D. Одношаровий призматичний

E. Багатошаровий зроговiлий

42 / 150
У препаратi щитоподiбної залози при обробцi солями срiбла видно великi аргiрофiльнi клiтини, якi розташованi в стiнцi фолiкулiв. Який гормон синтезується даними клiтинам?

A. Адреналiн

B. Кальцитонiн

C. Альдостерон

D. Тироксин

E. Паратирин

43 / 150
На гiстологiчному препаратi представленi три нейрони: псевдоунiполярний, бiполярний та мультиполярний. Скiльки аксонiв можливо визначити у кожного з перерахованих типiв клiтин?

A. Багато

B. Жодного

C. Три

D. Два

E. Один

44 / 150
Дослiджено ембрiональний орган, в якому формуються першi форменi елементи кровi як тканини. Назвiть цей орган:

A. Червоний кiстковий мозок

B. Жовтковий мiшок

C. Селезiнка

D. Печiнка

E. Тимус

45 / 150
При вивченнi гiстологiчного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговiлий епiтелiй iнфiльтрований лiмфоцитами. Слизова оболонка якої дiлянки ротової порожнини найбiльш iмовiрно представлена на препаратi?

A. Мигдалик

B. Щока

C. Ясна

D. Губа

E. Тверде пiднебiння

46 / 150
Вiдомо, що фiброзно-хрящова оболонка трахеї складається з незамкнених на заднiй стiнцi кiлець гiалiнового хряща. Яка тканина з’єднує їх вiльнi кiнцi?

A. Гладка м’язова

B. Посмугована м’язова

C. Щiльна неоформлена волокниста сполучна

D. Пухка волокниста сполучна

E. Жирова сполучна

47 / 150
На мiсцi механiчного пошкодження шкiри завдяки процесам регенерацiї формується пухка волокниста сполучна тканина. Якi клiтини продукують бiлки (колаген, еластин) та компоненти мiжклiтинної речовини?

A. Адипоцити

B. Плазмоцити

C. Фiбробласти

D. Макрофаги

E. Тканиннi базофiли

48 / 150
На гiстологiчному препаратi виявлено клiтини, якi утворюють iзогеннi групи, у мiжклiтиннiй речовинi виявлено глiкопротеїни, протеоглiкани та колагеновi волокна. Яку тканину виявлено?

A. Хрящова

B. Бура жирова

C. Слизова

D. Кiсткова

E. Бiла жирова

49 / 150
У хворого на хронiчний гепатит в аналiзi кровi на бiлковi фракцiї виявили зниження загальної кiлькостi бiлка. Це означає, що у клiтинах печiнки порушена функцiя таких органел:

A. Лiзосоми

B. Мiтохондрiї

C. Комплекс Гольджi

D. Гранулярна ендоплазматична сiтка

E. Цитоскелет

50 / 150
На гiстологiчному препаратi слизової оболонки органу визначається багатошаровий епiтелiй, що складається з 20-25 клiтинних шарiв, поверхневi клiтини мають плоску форму. Який це орган?

A. Товста кишка

B. Дванадцятипала кишка 

C. Тонка кишка

D. Дно шлунка

E. Стравохiд

51 / 150
на стартi перед змаганнями вiдмiчається пiдвищення артерiального тиску i частоти серцевих скорочень. Впливом яких вiддiлiв ЦНС можливо пояснити вказанi змiни?

A. Середнiй мозок

B. Промiжний мозок

C. Гiпоталамус

D. Довгастий мозок

E. Кора великих пiвкуль

52 / 150
У пацiєнта вiдмiчена висока концентрацiя вазопресину (АДГ) у кровi. До яких змiн дiурезу це призведе?

A. Глюкозурiя

B. Олiгоурiя

C. Анурiя

D. Натрiйурiя

E. Полiурiя

53 / 150
Хворий скаржиться на тривалу кровотечу навiть при незначному травматичному пошкодженi. Лабораторний аналiз показав порушення складу кровi, а саме зменшення кiлькостi таких формених елементiв:

A. Нейтрофiли

B. Моноцити

C. Тромбоцити

D. Лiмфоцити

E. Еритроцити

54 / 150
В експериментi у тварини подразнювали периферiйний вiдрiзок симпатичного нерва, що iннервує пiд’язикову слинну залозу. При цьому залоза видiляє:

A. Слина не видiляється

B. Багато рiдкої слини

C. Мало в’язкої слини

D. Мало рiдкої слини

E. Багато в’язкої слини

55 / 150
У спортсмена пiсля перевантаження пiд час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає гнучкiсть та поступово стає твердим, бо не має можливостi розслабитися. Вкажiть iмовiрну причину контрактури:

A. Пiдвищення молочної кислоти у кровi

B. Зниження Ca++ у кровi

C. Недостатнiсть АТФ

D. Змiни у структурi тропомiозину

E. Збiльшення K+ у кровi

56 / 150
У потерпiлого з травмою грудної клiтки рiзко погiршується стан: наростає задуха, зблiднення обличчя, тахiкардiя. Що може бути причиною вказаних розладiв?

A. Забiй грудної клiтки

B. Пневмоторакс

C. Переляк

D. Перелом ребер

E. Реакцiя на больовий подразник

57 / 150
В експериментi при вивченнi процесiв всмоктування продуктiв гiдролiзу їжi i води було встановлено, що основним вiддiлом шлунково-кишкового тракту, де вiдбуваються цi процеси, є:

A. Шлунок

B. Тонка кишка

C. Товста кишка

D. Ротова порожнина

E. Пряма кишка

58 / 150
Вимушенi пози, яких набуває людина при захворюваннях внутрiшнiх органiв (наприклад, згинання i приведення нижнiх кiнцiвок до живота), формуються внаслiдок реалiзацiї таких рефлексiв:

A. Вiсцеродермальнi

B. Вiсцеровiсцеральнi

C. Дерматовiсцеральнi

D. Вiсцеромоторнi

E. Моторновiсцеральнi

59 / 150
У жiнки 30-ти рокiв з’явилися ознаки вiрилiзму (рiст волосся на тiлi, облисiння скронь, порушення менструального циклу). Гiперпродукцiя якого гормону може спричинити такий стан?

A. Естрiол

B. Тестостерон

C. Релаксин

D. Окситоцин

E. Пролактин

60 / 150
У значної кiлькостi пацiєнтiв перед вiдвiдуванням стоматолога виникає тривожнiсть, страх, пригнiчений настрiй. Посилення секрецiї якого медiатора центральної нервової системи може зменшити цi змiни психо-емоцiйного стану у людини?

A. Норадреналiн

B. ГАМК

C. Ацетилхолiн

D. Серотонiн

E. Дофамiн

61 / 150
Пiд час роботи лiкарю-стоматологу доводиться довго стояти на ногах, що може призвести до застою кровi у венах нижнiх кiнцiвок i до їх варикозного розширення. Провiдним механiзмом формування застою у даному випадку є зменшення:

A. Скорочення скелетних м’язiв нижнiх кiнцiвок

B. Залишкової рушiйної сила серця

C. Градiєнта тиску кровi у венозних судинах

D. Присмоктувально-насосного ефекту дiафрагми на органи черевної порожнини

E. Присмоктувального ефекту грудної клiтки

62 / 150
У потерпiлого в автомобiльнiй катастрофi гематома спинного мозку супроводжується загруднинними болями, тахiкардiєю i пiдвищенням артерiального тиску. Ураження яких сегментiв спинного мозку є причиною стану хворого?

A. Th1-Th5

B. L1-L3

C. S1-S3

D. C6-C8

E. -

63 / 150
В експериментi при електричному подразненнi блукаючого нерва збiльшується вихiд в синаптичну щiлину ацетилхолiну, що зменшує ЧСС через наступний механiзм:

A. Деполяризацiя мембрани кардiомiоцитiв

B. Гiперполяризацiя мембрани кардiомiоцитiв

C. Збiльшення швидкостi проведення збудження в АВ-вузлi

D. Збiльшення тривалостi потенцiалу дiї

E. Зменшення тривалостi потенцiалу дiї

64 / 150
В медичнiй практицi широкого застосування набули курареподiбнi речовини (мiорелаксанти). Про яку побiчну дiю повинен пам’ятати лiкар при їх застосуваннi?

A. Розслаблення дихальних м’язiв

B. Напади судом

C. Тромбоутворення

D. Розлади мозкового кровообiгу

E. Зупинка серця

65 / 150
Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливостi пиття, що спричинило виражене вiдчуття спраги. Змiна якого гомеостатичного показника кровi стала першопричиною цього?

A. Онкотичний тиск плазми

B. Осмотичний тиск плазми

C. рН

D. Гемактокрит

E. Рiвень глюкози

66 / 150
У людини виявлена пухлина одного з вiддiлiв головного мозку, внаслiдок чого в неї порушена здатнiсть пiдтримувати нормальну температуру тiла. Яка структура головного мозку пошкоджена?

A. Чорна субстанцiя

B. Стрiатум

C. Гiпоталамус

D. Мозочок

E. Таламус

67 / 150
Обмеження споживання води призвело до зневоднення органiзму. Який механiзм активується за цих умов для збереження води в органiзмi?

A. Зменшення секрецiї альдостерону

B. Збiльшення секрецiї соматостатину

C. Збiльшення секрецiї вазопресину

D. Збiльшення секрецiї альдостерону

E. Зменшення секрецiї вазопресину

68 / 150
Пiд час операцiї для знерухомлення пацiєнта використовують курареподiбнi фармакологiчнi препарати. Механiзм їх дiї полягає у блокуваннi:

A. М-холiнорецепторiв гладких м’язiв

B. Н-холiнорецепторiв скелетних м’язiв

C. Видiлення норадреналiну у синаптичну щiлину

D. Проведення збудження нервовими волокнами

E. Видiлення ацетилхолiну у синаптичну щiлину

69 / 150
антикоагулянтiв використовують рiзноманiтнi речовини, в тому числi полiсахарид природного походження, а саме:

A. Хондроiтинсульфат

B. Дерматансульфат

C. Декстран

D. Гепарин

E. Гiалуронова кислота

70 / 150
У хворого спостерiгається остеопороз кiсток, в кровi - гiперкальцiємiя, гiпофосфатемiя. Яка причина такого стану?

A. Посилена секрецiя паратгормону

B. Посилена секрецiя тироксину

C. Пригнiчення секрецiї кортикостероїдiв

D. Посилена секрецiя кортикостероїдiв

E. Пригнiчення секрецiї паратгормону

71 / 150
Окисне декарбоксилювання пiровиноградної кислоти каталiзується складним полiферментним комплексом з участю кiлькох функцiонально зв’язаних коферментiв. Вкажiть цей комплекс:

A. ФАД, ТГФК, ПАЛФ, ТДФ, холiн

B. КоА-SН, ФАД, ПАЛФ, ТГФК, карнiтин

C. НАД, ПАЛФ, ТДФ, метилкобаламiн, бiотин

D. Лiпоєва кислота, ТГФК, ПАЛФ, метилкобаламiн

E. ТДФ, ФАД, КоА-SН, НАД, лiпоєва кислота

72 / 150
Вiдомо, що в метаболiзмi катехоламiнових медiаторiв особлива роль належить ферменту моноамiноксидазi (МАО). Яким шляхом цей фермент iнактивує медiатори (норадреналiн, адреналiн, дофамiн)?

A. Приєднання амiногрупи

B. Карбоксилювання

C. Окисне дезамiнування

D. Гiдролiз

E. Видалення метильної групи

73 / 150
Хворому на туберкульоз легень призначено рифампiцин, який пригнiчує фермент РНК-полiмеразу на стадiї iнiцiацiї такого процесу:

A. Транскрипцiя

B. Трансляцiя

C. Реплiкацiя

D. Елонгацiя

E. Термiнацiя

74 / 150
При дослiдженнi на лабораторних щурах властивостей одного з вiтамiнiв при його дефiцитi спостерiгалося одночасне порушення репродуктивної функцiї та дистрофiя скелетних м’язiв. Про який вiтамiн йдеться?

A. K

B. A

C. B2

D. D

E. E

75 / 150
У кровi хворого виявили С-реактивний бiлок, який за хiмiчною природою є глiкопротеїном. Про яку патологiю це свiдчить?

A. Порфiрiя

B. Анемiя

C. Тромбоцитопенiя

D. Лейкопенiя

E. Ревматизм

76 / 150
У 8-ми мiсячної дитини спостерiгаються частi та сильнi пiдшкiрнi крововиливи. Призначення синтетичного аналога вiтамiну K (вiкасолу) дало позитивний ефект. Цей вiтамiн бере участь у γкарбоксилуваннi глутамiнової кислоти такого бiлка зсiдання кровi:

A. Фактор Розенталя

B. Протромбiн

C. Проконвертин

D. Фiбриноген

E. Фактор Хагемана

77 / 150
У дитини спостерiгається гепатомегалiя, гiпоглiкемiя, судоми, особливо натщесерце та при стресових ситуацiях. Дiагноз: хвороба Гiрке. Генетичний дефект якого фермента має мiсце при данiй хворобi?

A. Глюкокiназа

B. Фосфоглюкомутаза

C. Глiкогенфосфорилаза

D. Глюкозо-6-фосфатаза

E. Амiло-1,6-глiкозидаза

78 / 150
Формування великої кiлькостi iмуноглобулiнiв з рiзною антигенною специфiчнiстю з невеликої кiлькостi генiв вiдбувається внаслiдок:

A. Транскрипцiї

B. Реплiкацiї

C. Делецiї

D. Транслокацiї

E. Рекомбiнацiї генiв

79 / 150
Який фермент має демiнералiзуючу дiю - посилює розщеплення мiнеральних компонентiв тканин зуба?

A. Кисла фосфатаза

B. Фосфотрансфераза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Лужна фосфатаза

E. Глiкогенфосфорилаза

80 / 150
Для визначення функцiонального стану печiнки у хворого дослiджували екскрецiю тваринного iндикану у сечi, який утворюється при детоксикацiї продуктiв гниття амiнокислоти в товстiй кишцi. Назвiть цю амiнокислоту:

A. Серин

B. Глiцин

C. Цистеїн

D. Валiн

E. Триптофан

81 / 150
Синтез глюкози з невуглеводних компонентiв є важливим бiохiмiчним процесом. Глюконеогенез з амiнокислот найбiльш активно вiдбувається за умов бiлкового харчування. Яка амiнокислота з наведених є найбiльш глюкогенною?

A. Лiзин

B. Iзолейцин

C. Валiн

D. Лейцин

E. Аланiн

82 / 150
У дiвчинки 6-ти рокiв вираженi ознаки гемолiтичної анемiї. При бiохiмiчному аналiзi еритроцитiв встановлено дефiцит ферменту глюкозо-6фосфатдегiдрогенази. Порушення якого метаболiчного процесу вiдiграє головну роль у розвитку цiєї патологiї?

A. Окисне фосфорилювання

B. Тканинне дихання

C. Анаеробний глiколiз

D. Пентозофосфатний шлях

E. Глюконеогенез

83 / 150
Лiкар встановив у хворого наявнiсть генетичного дефекту лiпопротеїнлiпази. Що буде характерно для бiохiмiчного аналiзу кровi даного пацiєнта?

A. Гiпоглiкемiя

B. Гiперглiкемiя

C. Гiпохiломiкронемiя

D. Гiпотриацилглiцеролемiя

E. Гiпертриацилглiцеролемiя

84 / 150
У хворого з синдромом Iценко-Кушинга спостерiгається стiйка гiперглiкемiя та глюкозурiя. Синтез та секрецiя якого гормону збiльшенi у цього хворого?

A. Кортизол

B. Тироксин

C. Глюкагон

D. Альдостерон

E. Адреналiн

85 / 150
Юнак 25-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на загальну слабкiсть, швидку втомлюванiсть, дратiвливiсть, зниження працездатностi, кровоточивiсть ясен. Недостатнiсть якого вiтамiну може мати мiсце у даному випадку?

A. Аскорбiнова кислота

B. Рибофлавiн

C. Фолiєва кислота

D. Ретинол

E. Тiамiн

86 / 150
У жiнки 37-ми рокiв було виявлено фруктоземiю, фруктозурiю. Вмiст глюкози у кровi - 2,1 ммоль/л. Дiагностовано непереносимiсть фруктози. Природжена недостатнiсть якого ферменту є молекулярною основою цього захворювання?

A. Фосфофруктокiназа

B. Гексокiназа

C. Трiозофосфатiзомераза

D. Фосфоглюкомутаза

E. Фруктозо-1-фосфатальдолаза

87 / 150
50-ти рокiв, який лiкувався вiд виразкової хвороби шлунка, нормалiзувалося травлення, зникли болi, полiпшився настрiй. Але через кiлька тижнiв знову з’явились болi в епiгастрiї, печiя, вiдрижка кислим. Як можна характеризувати такий перебiг хвороби?

A. Латентний перiод

B. Продромальний перiод

C. Рецидив хвороби

D. Термiнальний стан

E. Перiод ремiсiї

88 / 150
Пiсля тотальної резекцiї шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефiцитна анемiя з порушенням кровотворення i появою в кровi змiнених еритроцитiв. Свiдченням її була наявнiсть в кровi:

A. Мiкроцитiв

B. Анулоцитiв

C. Мегалоцитiв

D. Овалоцитiв

E. Нормоцитiв

89 / 150
У хворого, що страждає на гiпертонiчну хворобу, виявленi добовi коливання загального периферичного опору судин току кровi. Якi судини беруть у цьому найбiльшу участь?

A. Аорта

B. Артерiоло-венулярнi анастомози

C. Артерiоли

D. Капiляри

E. Вени

90 / 150
При клiнiчному обстеженнi в жiнки встановлено: пiдвищення потовидiлення, тахiкардiя, схуднення, тремор. Яка ендокринна патологiя може це спричинити?

A. Гiпоальдостеронiзм

B. Гiпотиреоз

C. Гiпертиреоз

D. Гiпергонадизм

E. Гiпогонадизм

91 / 150
У хворого виявлено порушення прохiдностi дихальних шляхiв на рiвнi дрiбних i середнiх бронхiв. Якi змiни кислотноосновної рiвноваги можуть розвинутись у пацiєнта?

A. КОР не змiниться

B. Метаболiчний алкалоз

C. Респiраторний алкалоз

D. Респiраторний ацидоз

E. Метаболiчний ацидоз

92 / 150
У хворого 49-ти рокiв виявлено: набряк обличчя, значна протеїнурiя, гiпопротеїнемiя, диспротеїнемiя, гiперлiпiдемiя. Який попереднiй дiагноз?

A. Нефротичний синдром

B. Сечокам’яна хвороба

C. Цистит

D. Пiєлонефрит

E. Простатит

93 / 150
У хворого наприкiнцi весни i на початку лiта при екскурсiї поза мiсто, а iнодi i в мiстi спостерiгаються ринiт i кон’юнктивiт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витiкання рiдкого слизу з носа i сльозотечею. Який тип алергiчних реакцiй спостерiгається у даному випадку?

A. III тип iмунокомплексний

B. -

C. I тип анафiлактичний

D. IV тип ГУТ

E. II тип цитотоксичний

94 / 150
У хворого з варикозним розширенням вен, пiд час огляду нижнiх кiнцiвок вiдзначається: цiаноз, пастознiсть, зниження температури шкiри, поодинокi петехiї. Який розлад гемодинамiки наявний у хворого?

A. Компресiйна iшемiя

B. Обтурацiйна iшемiя

C. Венозна гiперемiя

D. Артерiальна гiперемiя

E. Тромбоемболiя

95 / 150
Пiсля механiчної травми хворому наклали джгут на руку, щоб зупинити кровотечу. Нижче джгута рука зблiдла, з’явилося вiдчуття онiмiння. Цей стан є наслiдком:

A. Обтурацiйної iшемiї

B. Компресiйної iшемiї

C. Ангiоспастичної iшемiї

D. Венозного застою

E. Тромбозу

96 / 150
У чоловiка 36-ти рокiв, який прибув на вiдпочинок в гори (висота бiльше 2000 м над рiвнем моря) спостерiгались збiльшення частоти дихання, тахiкардiя, незначне запаморочення. Зазначенi симптоми зникли через двi доби. Цей процес називається:

A. Адаптацiя

B. Регенерацiя

C. Гальмування

D. Пролiферацiя

E. Компенсацiя

97 / 150
У потерпiлого внаслiдок ДТП лiкар констатував вiдсутнiсть дихання i серцевої дiяльностi протягом 1 хвилини. Якому термiнальному стану вiдповiдає ця картина?

A. Преагонiя

B. Травматичний шок, еректильна фаза

C. Агонiя

D. Травматичний шок, торпiдна фаза

E. Клiнiчна смерть

98 / 150
У чоловiка 50-ти рокiв, який декiлька рокiв страждав на хронiчну печiнкову недостатнiсть, виник асцит. Який механiзм є головним у виникненнi цього порушення?

A. Пiдвищення онкотичного тиску в кровi

B. Пiдвищення тиску в системi воротної вени

C. Поява в кровi нейротоксичних речовин

D. Зменшення синтезу альбумiнiв i глобулiнiв в печiнцi

E. Збiльшення вмiсту в кровi ЛПНЩ та ЛПДНЩ

99 / 150
Хворий 33-х рокiв, що страждає на iнсулiнозалежний цукровий дiабет, на фонi iн’єкцiї iнсулiну втамував спрагу великою кiлькiстю води, що призвело до розвитку гiпоглiкемiчної коми. Який вид порушення водно-сольового обмiну супроводжує даний стан?

A. Iзоосмолярная гiпергiдратацiя

B. Гiперосмолярна гiпогiдратацiя

C. Гiпоосмолярна гiпергiдратацiя

D. Гiперосмолярна гiпергiдратацiя

E. Гiпоосмолярна гiпогiдратацiя

100 / 150
Чоловiк 56-ти рокiв з вадою серця скаржиться на набряки нижнiх кiнцiвок, що з’явилися останнiм часом. Мiсцевим патогенетичним фактором набряку є:

A. Зниження гiдродинамiчного тиску кровi

B. Пiдвищення гiдродинамiчного тиску кровi

C. Пiдвищення тканинного тиску

D. Зниження проникливостi стiнки судини

E. Пiдвищення онкотичного тиску кровi

101 / 150
У хворої дiагностували виразку шлунка. З анамнезу вiдомо, що вона тривалий час хворiє на ревматоїдний артрит. Прийом яких препаратiв найбiльш iмовiрно призвiв до розвитку даного захворювання?

A. Антибiотики

B. Антигiстамiннi препарати

C. Антигiпертензивнi препарати

D. Блокатори Н2-рецепторiв

E. Глюкокортикоїди

102 / 150
Хворий 67-ми рокiв був доставлений в кардiологiчне вiддiлення зi скаргами на перiодичнi болi у серцi, задишку при незначному фiзичному навантаженнi, цiаноз та набряки. При ЕКГ-обстеженнi виявленi позачерговi збудження шлуночкiв серця. Як називається таке порушення ритму?

A. Фiбриляцiя

B. Трiпотiння

C. Тахiкардiя

D. Брадикардiя

E. Екстрасистолiя

103 / 150
Пiд час аварiї на атомному пiдводному човнi солдат строкової служби одержав дозу опромiнення 5 Гр. Скаржиться на головний бiль, нудоту, запаморочення. Якi змiни в кiлькостi лейкоцитiв можна очiкувати у хворого пiсля опромiнення?

A. Лейкопенiя

B. Еозинофiлiя

C. Нейтрофiльний лейкоцитоз

D. Лiмфоцитоз

E. Агранулоцитоз

104 / 150
Хворий доставлений у лiкарню iз рваною раною щелепно-лицевої дiлянки, що супроводжувалася сильною кровотечею, яку довго не могли зупинити. Яке порушення загального об’єму кровi виникне протягом першої години пiсля крововтрати?

A. Гiповолемiя полiцитемiчна

B. Гiповолемiя нормоцитемiчна

C. Гiповолемiя олiгоцитемiчна

D. Гiперволемiя

E. Порушень об’єму кровi не буде

105 / 150
двох автомобiлiв у одного з водiїв вiдзначається деформацiя у середнiй третинi лiвої гомiлки, сильний бiль, особливо при спробi рухати лiвою гомiлкою. З рани виступають кiнцi кiстки тригранного сiчення, при рухах посилюється кровотеча. Яка кiстка може бути пошкоджена?

A. Стегнова

B. Надп’яткова

C. Малогомiлкова

D. Великогомiлкова

E. Наколiнок

106 / 150
При якому захворюваннi iнфекцiйноалергiчної або невстановленої природи розвивається двостороннє дифузне або вогнищеве негнiйне запалення клубочкового апарату нирок з характерними нирковими i позанирковими симптомами?

A. Нефролiтiаз

B. Полiкiстоз нирок

C. Гломерулонефрит

D. Пiєлонефрит

E. Нефросклероз

107 / 150
Хворий захворiв гостро: висока температура, збiльшена, болiсна селезiнка. На 10-й день на шкiрi живота з’явилася розеольозно-папульозна висипка. На 21-й день настала смерть вiд перитонiту. При патологоанатомiчному дослiдженнi трупа у здухвиннiй кишцi виявленi глибокi виразки у дiлянцi некротизованих групових лiмфоїдних фолiкулiв (пейєрових бляшок). Одна з виразок перфорувала, наявний фiбринозно-гнiйний розлитий перитонiт. Про яке захворювання можна подумати у даному випадку?

A. Амебiаз кишечника

B. Дизентерiя

C. Сальмонельоз

D. Черевний тиф

E. Холера

108 / 150
У померлої жiнки 86-ти рокiв, яка страждала на атеросклероз судин головного мозку, на розтинi виявлена атрофiя кори головного мозку. Як називається ця атрофiя вiдносно причини?

A. Нейротична

B. Вiд дiї фiзичних та хiмiчних факторiв

C. Дисфункцiональна

D. Вiд тиску

E. Вiд недостатнього кровопостачання

109 / 150
На розтинi тiла хворого 42-х рокiв, що страждав на хронiчний дифузний бронхiт i помер вiд легенево-серцевої недостатностi, виявленi великi, пiдвищеної повiтряностi легенi, що своїми краями прикривають середостiння, не спадаються, блiдосiрого кольору, рiжуться з хрустом, при натискуваннi пальцем на поверхнi легень залишається ямка. З просвiту бронхiв видiляється слизово-гнiйний ексудат. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчна дифузна обструктивна емфiзема

B. Вiкарна компенсаторна емфiзема

C. Iнтерстицiйна, промiжна емфiзема

D. Хронiчна вогнищева емфiзема

E. Первинна iдiопатична емфiзема

110 / 150
Пiд час огляду вагiтної на слизовiй оболонцi порожнини рота стоматолог виявив 3 округлi утворення, якi з’явилися 3 днi тому, з червоним обiдком, поверхня їх бiлосiрого кольору до 1 см у дiаметрi. Стоматолог дiагностував таке захворювання:

A. Виразково-некротичний стоматит

B. Лейкоплакiя

C. Афтозний стоматит

D. Гангренозний стоматит

E. Катаральний стоматит

111 / 150
У видаленiй матцi жiнки 55-ти рокiв патологоанатом у товщi мiометрiю виявив щiльний вузол дiаметром 5 см з чiткими межами, на розрiзi тканина вузла волокниста, сiро-рожевого кольору, з хаотичним розташуванням пучкiв волокон. Мiкроскопiчно пухлина складається з гладком’язевих клiтин, що утворюють пучки рiзної товщини, що йдуть у рiзних напрямках, i прошаркiв мiсцями гiалiнiзованої сполучної тканини. Яка пухлина розвинулась у хворої?

A. Фiброма

B. Фiбромiома

C. Мiосаркома

D. Фiбросаркома

E. Рабдомiома

112 / 150
У хворого 28-ми рокiв вiдзначалися пiдвищення артерiального тиску, гематурiя i набряки на обличчi. Незважаючи на лiкування, почали наростати явища ниркової недостатностi. Через 6 мiсяцiв хворий помер вiд уремiї. Мiкроскопiчно при дослiдженнi нирок в клубочках виявлена пролiферацiя нефротелiю капсули, подоцитiв з утворенням ”напiвмiсяцiв”, склероз i гiалiноз клубочкiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний гломерулонефрит

B. Гострий пiєлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Нефротичний синдром

E. Пiдгострий гломерулонефрит

113 / 150
У чоловiка 23-х рокiв виникла перфорацiя твердого пiднебiння, в областi якого виявлене щiльне утворення iз чiткими межами. Пiсля операцiї при мiкроскопiчному дослiдженнi цього утворення було виявлено: значне вогнище казеозного некрозу, оточене грануляцiйною тканиною з ендоваскулiтом, клiтинним iнфiльтратом, що складається з лiмфоцитiв, епiтелiоїдних клiтин, з переважанням плазмоцитiв. Яке найбiльш iмовiрне захворювання у хворого?

A. Туберкульоз

B. Склерома

C. Саркома

D. Лепра

E. Сифiлiс

114 / 150
Жiнка 53-х рокiв скаржиться на болiсну припухлiсть у лiвiй привушнiй дiлянцi, яка з’явилась 5 днiв тому. Об’єктивно: в цiй дiлянцi шкiра слабко гiперемована, болiсна. Iз вивiдної протоки слинної залози у малiй кiлькостi видiляється мутна, тягуча жовтувато-зеленувата рiдина. При цьому мiкроскопiчно визначається дифузна iнфiльтрацiя залози сегментоядерними нейтрофiлами. Встановiть дiагноз:

A. Епiдемiчний паротит

B. Гострий серозний паротит

C. Сухий синдром Шегрена

D. Гострий гнiйний паротит

E. Аденома залози

115 / 150
Чоловiк 65-ти рокiв захворiв на гострий остеомiєлiт нижньої щелепи. Через 3 днi з’явилися рiзко виражений набряк шкiри та пiдщелепних м’яких тканин шиї. В них мiкроскопiчно виявляється дифузна iнфiльтрацiя нейтрофiлами. Яке ускладнення основного захворювання розвинулось у шкiрi хворого?

A. Флегмона

B. Карбункул

C. Фурункул

D. Актиномiкоз

E. Абсцес

116 / 150
Через декiлька годин пiсля травми зуба у пульпi спостерiгається гiперемiя судин, виражений набряк тканини з поодинокими нейтрофiлами, лiмфоцитами, у нервових волокнах - незначнi дистрофiчнi змiни. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Серозний пульпiт

B. Гангренозний пульпiт

C. Гранулюючий пульпiт

D. Фiброзний пульпiт

E. Гнiйний пульпiт

117 / 150
На розтинi тiла чоловiка 46-ти рокiв, що не лiкувався вiд гострої кишкової iнфекцiї i помер вiд сепсису, виявленi: флегмона параректальної клiтковини, множиннi виразки прямої i сигмоподiбної кишок, окремi з перфорацiєю, слизова цих вiддiлiв кишечника потовщена, вкрита сiруватого кольору плiвками, що важко знiмаються. Про яке захворювання можна думати?

A. Амебiаз

B. Черевний тиф

C. Дизентерiя

D. Туберкульоз

E. Холера

118 / 150
Мама дитини 4-х рокiв звернулася по медичну допомогу зi скаргами на пiдвищення температури тiла, тенезми, розвиток дiареї, на переймоподiбнi болi в животi у дитини. Дитина вiдвiдує дитячий колектив. Пiд час дослiдження у калових масах: слиз, домiшка кровi. Як називаються змiни у ШКТ при дизентерiї?

A. Ентероколiт

B. Ентерит

C. Колiт

D. Гастроентерит

E. Гастрит

119 / 150
На автопсiї у померлого 72-х рокiв з повторним трансмуральним iнфарктом мiокарда оболонки епiкарду та перикарду набухлi, потовщенi, кострубатi, неначе вкритi волосяним покровом. Назвiть вид запалення у оболонках серця:

A. Гнiйне

B. Крупозне

C. Катаральне

D. Серозне

E. Дифтеритичне

120 / 150
У хворого 35-ти рокiв, який тривалий час страждав на бронхiальну астму, розвинувся астматичний статус з летальним наслiдком. При дослiдженнi секцiйного матерiалу в легенях виявлено спазм бронхiол, в їх стiнках - виражену клiтинну iнфiльтрацiю з переважанням еозинофiльних лейкоцитiв та лiмфоцитiв, лаброцити з явищами дегрануляцiї. Який механiзм гiперчутливостi обумовив зазначенi змiни?

A. Iмунокомплексна

B. -

C. Клiтинна цитотоксичнiсть

D. Реагiнова реакцiя

E. Антитiлозалежна

121 / 150
На розтинi тiла чоловiка, що помер вiд серцевої декомпенсацiї, виявлено рiзко збiльшене серце масою 960 г, (”бичаче серце”), у порожнинi перикарду 90 мл солом’яного кольору рiдини. Порожнини серця рiзко розширенi, мiокард в’ялий, товщина стiнки лiвого шлуночка - 2 , 3 см. Нирки зменшенi у розмiрах, масою по 70 г, поверхня їх дрiбнозерниста. Пiд час мiкроскопiчного дослiдження внутрiшнiх органiв виявлений гiалiноз артерiол i гiпертрофiя м’язового шару бiльш крупних артерiй. Назвiть основне захворювання:

A. Кардiомiопатiя

B. Ревматизм

C. Атеросклероз

D. Iшемiчна хвороба серця

E. Гiпертонiчна хвороба

122 / 150
Пiд час огляду зуба у його коронцi виявлена велика порожнина, дном якої є вузький шар розм’якшеного дентину, що вiддiляє цю порожнину вiд пульпи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Поверхневий карiєс

B. Перiодонтит 

C. Глибокий карiєс

D. Середнiй карiєс

E. Пульпiт

123 / 150
До лiкарнi надiйшла дитина з дiагнозом дифтерiя. Якими препаратами для специфiчної терапiї Ви скористуєтесь?

A. Вакцина ”Кодивак”, сульфанiламiди

B. Дифтерiйний бактерiофаг

C. Протидифтерiйна антитоксична сироватка, антибiотики

D. Дифтерiйнi вакцини: АКДП, АДП, АД

E. Дифтерiйний анатоксин, антибiотики

124 / 150
В iнфекцiйне вiддiлення лiкарнi госпiталiзовано хворого зi скаргами на нудоту, рiдкi випорожнення зi слизом i прожилками кровi, пiдвищення температури, слабкiсть. Лiкар запiдозрив дизентерiю. Який метод лабораторної дiагностики найдоцiльнiше призначити для пiдтвердження дiагнозу?

A. -

B. Мiкологiчний

C. Мiкроскопiчний

D. Бактерiологiчний

E. Серологiчний

125 / 150
В хiрургiчний кабiнет звернулась людина, яку покусав невiдомий собака. Широкi рванi рани локалiзованi на обличчi. Яку лiкувально-профiлактичну допомогу потрiбно надати для профiлактики сказу?

A. Госпiталiзувати хворого i тримати пiд наглядом лiкаря

B. Призначити комбiновану антибiотикотерапiю

C. Розпочати iмунiзацiю антирабiчною вакциною

D. Термiново ввести нормальний γ-глобулiн

E. Термiново ввести вакцину АКДП

126 / 150
У бактерiологiчнiй лабораторiї проводиться дослiдження якостi питної води. Її мiкробне число виявилося близько 100. Якi мiкроорганiзми враховувалися при цьому?

A. Умовно-патогеннi мiкроорганiзми

B. Всi бактерiї, що виросли на живильному середовищi

C. Ентеропатогеннi бактерiї та вiруси

D. Бактерiї групи кишкової палички

E. Бактерiї, патогеннi для людей та тварин

127 / 150
При пiдозрi на туберкульоз хворiй дитинi зробили пробу Манту. Через 24 години у мiсцi введення алергену з’явилися припухлiсть, гiперемiя i болiснiсть. Якi основнi компоненти визначають цю реакцiю органiзму?

A. Макрофаги, В-лiмфоцити i моноцити

B. Плазматичнi клiтини, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

C. Гранулоцити, Т-лiмфоцити i Ig G

D. Мононуклеари, Т-лiмфоцити i лiмфокiни

E. В-лiмфоцити, Ig М

128 / 150
У трирiчної дiвчинки краснуха. Її десятирiчна сестричка не заразилась цiєю iнфекцiйною хворобою, хоча весь час контактувала з нею. Педiатр з’ясував, що вона хворiла на краснуху п’ять рокiв тому. Який вид iмунiтету лежить в основi захисту старшої сестри?

A. Штучний пасивний

B. Видовий

C. Природний пасивний

D. Штучний активний

E. Природний активний

129 / 150
Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на перiодичнi висипання герпетичних пухирцiв на лiнiї губ i на крилах носа. Такий стан спостерiгається впродовж 10-ти рокiв, кожний раз пiсля зниження захисних сил органiзму. Лiкар встановив дiагноз: лабiальний герпес. Як називається така форма iнфекцiї?

A. Екзогенна

B. Затяжна

C. Латентна

D. Персистенцiя

E. Гостра

130 / 150
При iдентифiкацiї чистої культури мiкроорганiзмiв найважливiшою є серологiчна iдентифiкацiя i для цього використовують реакцiю аглютинацiї. Виберiть, якi компоненти необхiднi для постановки цiєї реакцiї:

A. Невiдомi антитiла, неспецифiчний антиген

B. Невiдома культура бактерiй, специфiчнi антитiла

C. Специфiчний антиген, сироватка хворого

D. Специфiчний антиген, вiдоме антитiло, бактерiї

E. Термоекстракт, специфiчна сироватка

131 / 150
При проведеннi лабораторної дiагностики гепатиту С визначають наявнiсть антитiл до вiрусу гепатиту С у сироватцi кровi хворого. Яке дослiдження при цьому слiд провести?

A. IФА

B. Метод гiбридизацiї нуклеїнових кислот

C. Метод лiгазної ланцюгової реакцiї

D. Метод гiбридизацiї нуклеїнових кислот з посиленням сигналу

E. Метод нуклеїнових зондiв

132 / 150
Лiкарi-стоматологи мають великий ризик захворiти на гепатит В, тому пiдлягають обов’язковiй iмунiзацiї. За допомогою якої вакцини це може бути зроблено?

A. Анатоксин

B. Iнактивована

C. Рекомбiнантна

D. Жива

E. Хiмiчна

133 / 150
У хворого пiсля екстракцiї зуба розвинулася гостра серцева недостатнiсть. Який препарат доцiльно призначити?

A. Дигiтоксин

B. Кордiгiт

C. Настойку конвалiї

D. Строфантин

E. Адонiзид

134 / 150
Хворому призначено комплексне лiкування пародонтозу з використанням антибiотика лiнкомiцина. Позитивного ефекту не було. Призначте iнший антибiотик, здатний накопичуватись в кiстках, зубах i сполучнiй тканинi:

A. Тетрациклiн

B. Еритромiцин

C. Оксацилiн

D. Левомiцетин

E. Нiстатин

135 / 150
Хворому для лiкування iшемiчної хвороби серця (IХС) був призначений βадреноблокатор, через деякий час у нього з’явився кашель, бронхоспазм. У якого з перелiчених засобiв є така побiчна дiя?

A. Атенолол

B. Анаприлiн

C. Талiнол

D. Фенiгiдин

E. Метопролол

136 / 150
При пародонтозi хворому призначили жиророзчинний вiтамiнний препарат, що бере активну участь в окисно-вiдновних процесах в органiзмi. Антиоксидант є фактором росту, антиксерофтальмiчним, забезпечує нормальний зiр. В стоматологiчнiй практицi використовується для прискорення епiтелiзацiї при захворюваннях слизових оболонок при пародонтозi. Визначте цей препарат:

A. Вiкасол

B. Ретинолу ацетат

C. Цiанокобаламiн

D. Токоферолу ацетат

E. Ергокальциферол

137 / 150
Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засiб диклофенак-натрiй. Через загострення супутнього захворювання диклофенакнатрiй вiдмiнили. Яке захворювання є протипоказом до його призначення?

A. Бронхiт

B. Виразкова хвороба шлунка

C. Цукровий дiабет

D. Гiпертонiчна хвороба

E. Стенокардiя

138 / 150
Хворому з явищами тривоги, страху, невпевненостi, психiчної напруги, призначено дiазепам. Який можливий механiзм його транквiлiзуючої дiї?

A. Взаємодiя з серотонiновими рецепторами

B. Взаємодiя з дофамiновими рецепторами

C. Взаємодiя з бензодiазепiновими рецепторами

D. Взаємодiя з холiнорецепторами

E. Взаємодiя з адренорецепторами

139 / 150
Пацiєнту з гiпохромною анемiєю призначено залiзовмiсний препарат, який вводять тiльки внутрiшньовенно. Який це засiб?

A. Манiт

B. Ферковен

C. Дихлотiазид

D. Фуросемiд

E. Кислота етакринова

140 / 150
У дитини спостерiгається сухий кашель. Який протикашльовий засiб ненаркотичної дiї полегшить стан хворого?

A. Кодеїну фосфат

B. Калiю йодид

C. Коренi алтеї лiкарської

D. Глауцину гiдрохлорид

E. Морфiну гiдрохлорид

141 / 150
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначено препарат в основi дiї якого є блокада H2-гiстамiнових рецепторiв. Який це препарат?

A. Фамотидин

B. Бiсакодил

C. Дитилiн

D. Атропiну сульфат

E. Омепразол

142 / 150
Хворому з кардiогенним шоком треба ввести неглiкозидний кардiотонiк. Вкажiть препарат вибору у данiй ситуацiї:

A. Етiмiзол

B. Добутамiн

C. Кофеїн

D. Кордiамiн

E. Амрiнон

143 / 150
Для дегiдратацiйної терапiї у випадку набряку мозку та легень призначають препарат з потужною натрiйуретичною дiєю. Вкажiть цей препарат:

A. Манiт

B. Кислота етакринова

C. Фуросемiд

D. Спiронолактон

E. Теофiлiн

144 / 150
Хворому зi злоякiсною пухлиною для усунення нестерпного болю призначили наркотичний анальгетик. Який механiзм розвитку протибольової дiї цього засобу?

A. Гальмування гiстамiнергiчних рецепторiв

B. Гальмування холiнергiчних рецепторiв

C. Активацiя опiатних рецепторiв

D. Гальмування серотонiнергiчних рецепторiв

E. Активацiя Д2-дофамiнових рецепторiв

145 / 150
Хворому на стрептококову пневмонiю призначено протимiкробний засiб, що порушує побудову мiкробної оболонки. Який це препарат?

A. Гентамiцину сульфат

B. Еритромiцин

C. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

D. Доксициклiну гiдрохлорид

E. Азитромiцин

146 / 150
У пацiєнтки 26-ти рокiв висипання на шкiрi, свербiж пiсля вживання цитрусових. Призначте лiкарський засiб з групи блокаторiв Н1-гiстамiнорецепторiв:

A. Димедрол

B. Парацетамол

C. Анальгiн

D. Вiкасол

E. Кислота ацетилсалiцилова

147 / 150
Хворий на мегалобластну анемiю приймав препарат з групи водорозчинних вiтамiнних засобiв. Визначте цей препарат:

A. Цiанокобаламiн

B. Пiридоксин

C. Аскорбiнова кислота

D. Токоферолу ацетат

E. Тiамiну хлорид

148 / 150
До комплексної терапiї хворого на бронхопневмонiю, що супроводжується виснажливим сухим кашлем, лiкар включив муколiтичний препарат, який деполiмеризує мукопротеїди. Вкажiть цей препарат:

A. Ацетилцистеїн

B. Атенолол

C. Строфантин

D. Неодикумарин

E. Кодеїн

149 / 150
Перед проведенням екстракцiї зуба з використанням мiсцевої анестезiї хворому було проведено пробу на чутливiсть до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який препарат можна використати для анестезiї у даному випадку?

A. Анальгiн

B. Кислота ацетилсалiцилова

C. Натрiю вальпроат

D. Новокаїнамiд

E. Лiдокаїн

150 / 150
З метою усунення нападу бронхiальної астми, який розвинувся при екстракцiї зуба, пацiєнту призначили сальбутамол. До якої фармакологiчної групи вiдноситься цей препарат?

A. β2- адреномiметики

B. Наркотичнi анальгетики

C. Адаптогени

D. М-холiномiметики

E. Аналептики