Крок 1 - Фармація 2019 заочна форма (буклет)

1 / 150
Частина сечовини в кишечнику гідролізується ферментом бактерій до вільного аміаку. Який фермент бактерій гідролізує сечовину? Part of the urea in the intestine is hydrolyzed by a bacterial enzyme to free ammonia. What bacterial enzyme hydrolyzes urea?

Амілаза Amylase

Аргіназа Arginase

Уреаза Urease

Уриказа Urikase

Урокіназа Urokinase

2 / 150
Хворому з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату? A patient with peptic ulcer is prescribed ranitidine. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of this drug?

Блокада Н1-гістаміновнх рецепторів H1-histamine receptor blockade

Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв Blockade of H-cholinergic receptors of autonomic ganglia

Блокада М-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Пригнічення активності H+, К+-АТФ-ази Inhibition of H+, K+-ATP-ase activity

Блокада Н2-гістамінових рецепторів Blockade of H2-histamine receptors

3 / 150
При вивченні квітки встановлено: маточка одна, утворена одним вільним плодолистиком. Це дозволяє визначити гінецей, як: When studying the flower, it was established: one pistil, formed by one free carpel. This allows you to determine the gynoecium as:

Паракарпний Paracarp

Лізикарпний Lysycarpous

Синкарпний Syncarpous

Апокарпний Apocarpic

Монокарпний Monocarpous

4 / 150
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд: The coagulant ion will be the particle that has the charge:

Однаковий із зарядом ядра Same as core charge

Однаковий з потенціал-визначальними іонами Same as potential-determining ions

Однаковий з зарядом гранули Same as pellet charge

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару Opposite to the counterions of the adsorption layer

Протилежний до заряду гранули Opposite to pellet charge

5 / 150
Із сечі хворого на пієлонефрит виділений мікроорганізм, що утворює на МПА колонії жовтозеленого кольору і мають характерний запах. Який це мікроорганізм? A microorganism was isolated from the urine of a patient with pyelonephritis, which forms yellow-green colonies on MPA and has a characteristic smell. What is this microorganism?

Псевдомонада Pseudomonad

Протей Proteus

Стафілокок Staphylococcus

Клебсієла Klebsiella

Ешерихія Escherichia

6 / 150
Вкажіть сполуку, яка виявляє найсильніші кислотні властивості: Specify the compound that exhibits the strongest acidic properties:

CCl3–COOH CCl3–COOH

C6H5–OH C6H5–OH

C2H5–OH C2H5–OH

C2H5–COOH C2H5–COOH

CH3–COOH CH3–COOH

7 / 150
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал: Among the given intermediate active particles, choose a radical:

8 / 150
Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази? It is known that the determination of LDH isoenzymes is used in the differential diagnosis of pathological conditions. By what property are lactate dehydrogenase isoforms separated?

Гідрофобність Hydrophobicity

Електрофоретична рухомість Electrophoretic mobility

Розчинність Solubility

Гідрофільність Hydrophilicity

Небілкові компоненти Non-protein components

9 / 150
Хворій після перенесеного ішемічного інсульту призначено лікарський засіб для поліпшення розумової діяльності та пам’яті. Який препарат слід відпустити з аптеки? After an ischemic stroke, the patient was prescribed a medicine to improve mental activity and memory. Which drug should be released from the pharmacy?

Дифенін Difenin

- -

Табекс Tabex

Метоклопрамід Metoclopramide

Пірацетам Piracetam

10 / 150
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті? The patient came to the clinic with complaints of general weakness, headache, pain in the lumbar region of the body, swelling of the face and limbs. In the analysis of urine: proteinuria, hematuria, cylindruria. What is the leading pathogenetic mechanism of edema in glomerulonephritis?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of oncotic blood pressure

Підвищення гідродинамічного тиску крові Increased hydrodynamic blood pressure

Порушення гормонального балансу Hormonal imbalance

Порушення лімфовідтоку Disturbance of lymphatic drainage

Підвищення судинної проникності Increased vascular permeability

11 / 150
При дослідженні п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одне з них відноситься до сімейства Brassicaceae, а саме: When examining five herbarium specimens of medicinal plants, it was determined that one of them belongs to the Brassicaceae family, namely:

Rosa canina Rosa canina

Arctostaphylos uva-ursi Arctostaphylos uva-ursi

Erysimum canescens Erysimum canescens

Urtica dioica Urtica dioica

Polygonatum aviculare Polygonatum aviculare

12 / 150
Наведена схема отримання нітроалканів називається реакцією: СH3-СH3+HNО3(розв.)=CH3–CH2–NO2+H2O The given scheme for obtaining nitroalkanes is called the reaction: СH3-СH3+HНО3(dissolved)=CH3–CH2–NO2+H2O

Кучерова Kucherova

Чичибабіна Chichibabina

Тищенко Tishchenko

Коновалова* Konovalova*

Зініна Zinina

13 / 150
Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають: The interaction between the dispersed phase and the dispersion medium is not manifested to the same extent for different systems. If the dispersed phase interacts weakly with the environment, the system is called:

Ліофобна lyophobic

Ліофільна Lyophilic

Гідрофільна Hydrophilic

Вільно-дисперсна Freely dispersed

Зв’язано-дисперсна Linked-dispersed

14 / 150
Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ba2+ та Ag+. Аніони першої аналітичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами: The classification of anions is based on the different solubility of their salts with Ba2+ and Ag+ ions. Anions of the first analytical group form poorly water-soluble salts with ions:

Ba2+ (лужне або нейтральне середовище) Ba2+ (alkaline or neutral environment)

Ag+ (лужне середовище) Ag+ (alkaline environment)

Ag+ (кисле середовище) Ag+ (acidic environment)

Ag+ (нейтральне середовище) Ag+ (neutral environment)

Ag+ (середовище аміачного буферу) Ag+ (ammonia buffer medium)

15 / 150
Хворому на гіпертонічну хворобу у комплексній терапії було призначено діуретичний засіб, що викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: A patient with hypertension was prescribed a diuretic in complex therapy, which caused hypokalemia. Identify this drug:

Спіронолактон Spironolactone

Алопуринол Allopurinol

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Індапамід Indapamide

Триамтерен Triamterene

16 / 150
Яка з реакцій свідчить про кислотні властивості піролу? Which of the reactions indicates the acidic properties of pyrrole?

17 / 150
Хворому на епілепсію призначений діуретичний препарат. Визначте цей препарат: A patient with epilepsy is prescribed a diuretic drug. Identify this drug:

Маніт (Mannitol) Mannitol

Гіпотіазид (Hydrochlorothiazide) Hypotiazide (Hydrochlorothiazide)

Верошпірон (Spironolactone) Spironolactone

Фуросемід (Furosemide) Furosemide

Діакарб (Acetazolamide) Diacarb (Acetazolamide)

18 / 150
Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково-кишковому тракті та ефективний при кандидомікозі кишечника: Which of the antifungal antibiotics is poorly absorbed in the gastrointestinal tract and is effective for intestinal candidomycosis:

Ністатин Nystatin

Кетоконазол Ketoconazole

Тербінафін Terbinafine

Гризеофульвін Griseofulvin

Флуконазол Fluconazole

19 / 150
У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи – втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну B1. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми? Patients with alcoholism often experience disorders of the central nervous system - memory loss, psychosis. Vitamin B1 deficiency causes these symptoms in the body. Violation of the formation of which coenzyme can cause these symptoms?

НАДФ NADF

Піридоксальфосфат Pyridoxal phosphate

Тіамінпірофосфат Thiamine pyrophosphate

ФАД FAD

Коензим А Coenzyme A

20 / 150
Кількісний вміст оксалатної кислоти визначають методом перманґанатометричного титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі? The quantitative content of oxalic acid is determined by the method of permanganatometric titration. How is the equivalence point established in this method?

За допомогою рН-індикатора Using a pH indicator

За допомогою адсорбційного індикатора Using an adsorption indicator

За допомогою редокс-індикатора дифеніламіну Using the diphenylamine redox indicator

За допомогою специфічного індикатора Using a specific indicator

За зміною забарвлення титрувального розчину під час додавання зайвої краплі робочого розчину By changing the color of the titration solution when adding an extra drop of the working solution

21 / 150
При досліджені п’яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них належать до родини Fabaceae, а саме: When examining five herbarium specimens of medicinal plants, it was determined that one of them belongs to the Fabaceae family, namely:

Datura stramonium Datura stramonium

Ononis arvensis Ononis arvensis

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

Atropa belladonna Atropa belladonna

Solanum dulcamara Solanum dulcamara

22 / 150
Вітамін B6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ? Vitamin B6 is part of the coenzyme pyridoxal phosphate (PALF). What reactions take place with the participation of PALF?

Синтез нуклеїнових кислот і фосфоліпідів Synthesis of nucleic acids and phospholipids

Декарбоксилювання і трансамінування амінокислот Decarboxylation and transamination of amino acids

Синтез кетонових тіл і жовчних кислот Synthesis of ketone bodies and bile acids

Синтез жовчних кислот і холестеролу Synthesis of bile acids and cholesterol

Синтез стероїдних гормонів і холестеролу Synthesis of steroid hormones and cholesterol

23 / 150
Лікар-бактеріолог приготував з досліджуваного матеріалу мазки, зафарбував за Нейсером, посіяв його на кров’яний телуритовий агар, виділив чисту культуру мікроорганізмів та перевірив її на токсигенність. На мікробіологічну діагностику якого захворювання направлені ці дослідження? A bacteriologist prepared swabs from the researched material, stained it according to Neisser, sowed it on blood tellurite agar, isolated a pure culture of microorganisms and tested it for toxigenicity. What disease are these studies aimed at microbiological diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Туберкульоз Tuberculosis

Ботулізм Botulism

Лептоспіроз Leptospirosis

Холера Cholera

24 / 150
Хворий похилого віку страждає на закреп, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечника. Який препарат слід призначити хворому? An elderly patient suffers from constipation, the basis of which is hypotonia of the large intestine. What drug should be prescribed to the patient?

Новокаїнамід Novocaineamide

Натрію сульфат Sodium sulfate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Касторову олію Castor oil

Бісакодил Bisacodyl

25 / 150
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF? Sodium fluoride is part of the drugs used in the treatment of dental caries. With which of the following compounds does NaF react?

H2SO4 H2SO4

NaCl NaCl

CH3COOH CH3COOH

KI KI

CO2 CO2

26 / 150
Багато хімічних процесів відбувається за сталих температури і тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах? Many chemical processes occur at constant temperature and pressure. What thermodynamic function should be chosen as a criterion for the spontaneous process in these conditions?

Енергія Гельмгольца Helmholtz Energy

Ентальпія Enthalpy

Внутрішня енергія Internal energy

Ентропія Entropy

Енергія Гіббса Gibbs Energy

27 / 150
Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка рухається до аноду? Isoelectric point of protein is 5.7. At what pH value does the protein macroion move to the anode?

4,0 4.0

5,7 5.7

5,0 5.0

4,7 4.7

7,0 7.0

28 / 150
Хворий 62-х років госпіталізований у кардіологічне відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта? A 62-year-old patient was hospitalized in the cardiology department in serious condition with a diagnosis of acute myocardial infarction in the area of ​​the back wall of the left ventricle and septum, pulmonary edema. What is the primary mechanism that causes the development of pulmonary edema in a patient?

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню Decreased alveolar-capillary oxygen diffusion

Легенева венозна гіпертензія Pulmonary venous hypertension

Гіпоксемія Hypoxemia

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Легенева артеріальна гіпертензія Pulmonary arterial hypertension

29 / 150
В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується, додали розчин: The analyzed solution contains calcium chloride and sodium bromide. To identify the calcium ion, a solution was added to the solution being analyzed:

Амонію ацетату Ammonium acetate

Амонію оксалату Ammonium oxalate

Натрію хлориду Sodium chloride

Барію хлориду Barium chloride

Калію йодиду Potassium iodide

30 / 150
Мікроскопія епідерми листа однодольної рослини показала, що продиховий комплекс мають чотири побічні клітини. Отже, тип продихового апарату: Microscopy of the epidermis of a leaf of a monocot plant showed that the stomatal complex has four secondary cells. So, the type of respiratory apparatus:

Тетрацитний Tetracite

Анізоцитний Anisocytic

Аномоцитний Anomocytic

Парацитний Parasite

Діацитний Diacitic

31 / 150
До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до патогенетичної терапії? A patient was brought to the reception department with complaints of difficulty breathing, drooling, spastic abdominal pain, diarrhea, dizziness, decreased visual acuity. The diagnosis was established: poisoning by organophosphorus compounds. What drugs should be included in pathogenetic therapy?

Налорфіну гідрохлорид та бемегрид Nalorphine hydrochloride and bemegrid

Тетацин-кальцій та унітіол Thetacin-calcium and unitiol

Глюкоза та бемегрид Glucose and bemegrid

Тіосульфат натрію та бемегрид Sodium thiosulfate and bemegrid

Атропіну сульфат та дипіроксим Atropine sulfate and dipiroxime

32 / 150
Тривало у ґрунті можуть зберігатися спороутворюючі бактерії: клостридії правця, ботулізму, газової анаеробної інфекції. Вкажіть шлях потрапляння вказаних мікроорганізмів у ґрунт: Spore-forming bacteria can persist in the soil for a long time: tetanus clostridia, botulism, gas anaerobic infection. Indicate the path of entry of the specified microorganisms into the soil:

З водою With water

З харкотинням With snoring

З фекаліями With feces

З сечею With urine

З промисловими водами With industrial waters

33 / 150
У лабораторній та заводській практиці виділяють та очищують ефірні олії, алкалоїди, антибіотики та інші лікарські речовини за допомогою селективних розчинників. Цей процес називається: In laboratory and factory practice, essential oils, alkaloids, antibiotics and other medicinal substances are isolated and purified using selective solvents. This process is called:

Флотація Flotation

Флокуляція Flocculation

Екстракція Extraction

Седиментація Sedimentation

Коагуляція Coagulation

34 / 150
У хворого будь-які пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, у крові виявлений дефіцит VIII фактора системи згортання крові. Яке захворювання у хворого? In the patient, any vascular damage is accompanied by prolonged bleeding, a deficiency of factor VIII of the blood coagulation system was detected in the blood. What disease does the patient have?

Тромбоцитопенічна пурпура Thrombocytopenic purpura

Гемофілія Hemophilia

Анемія Anemia

Променева хвороба Radiation sickness

Геморагічний васкуліт Hemorrhagic vasculitis

35 / 150
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-ДОФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина? L-DOPA and its derivatives are used to treat Parkinson's disease. From which amino acid is this substance formed?

Аргінін Arginine

Глутамат Glutamate

Тирозин Tyrosine

Триптофан Tryptophan

Аспарагін Asparagine

36 / 150
Багато слизових оболонок у людини продукують фермент, що викликає лізис бактерій. Його виявляють в очах, слині і слизу кишечнику. Як він називається? Many mucous membranes in humans produce an enzyme that causes bacterial lysis. It is detected in the eyes, saliva and intestinal mucus. What is his name?

Комплемент Complement

Лізоцим Lysozyme

Фібринолізин Fibrinolysin

Опсоніни Opsonins

Гіалуронідаза Hyaluronidase

37 / 150
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули? During the microbiological control of medicinal raw materials, capsular bacteria were detected. What staining method was used to identify the capsule?

Грама Gram

Ціля-Нільсена Nielsen Target

Ожешко Ozheshko

Буррі-Гінса Burri-Guinsa

Нейссера Neissera

38 / 150
Під час огляду хворого невропатологом встановлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні даному порушенню нервової системи: During the examination of the patient, a neuropathologist found the presence of ataxia. Identify the signs that are inherent in this disorder of the nervous system:

Відсутність рухів верхніх кінцівок Lack of upper limb movements

Відсутність рухів однієї половини тулуба Lack of movement of one half of the body

Надмірність рухів Excessive movements

Порушення часової та просторової орієнтації рухів Disruption of temporal and spatial orientation of movements

Порушення ініціації та планування рухів Violation of movement initiation and planning

39 / 150
При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1M H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині? When carrying out a systematic course of analysis, the solution was treated with the group reagent 1M H2SO4 in the presence of ethyl alcohol, and a white precipitate formed. What group of cations are present in the solution?

І And

IV IV

III III

VI VI

II II

40 / 150
До невропатолога звернулась жінка зі скаргами на поганий сон, відчуття страху, тривоги. Який засіб необхідно призначити пацієнтці? A woman turned to a neurologist with complaints of bad sleep, feelings of fear, anxiety. What remedy should be prescribed to the patient?

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Леводопа Levodopa

Окситоцин Oxytocin

Діазепам Diazepam

Лізиноприл Lisinopril

41 / 150
Андроцей квітки Brassica оlеrасеа має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею? The androecium of a Brassica oleracea flower has six stamens, four of which in the inner circle are longer than the two in the outer circle. What is this type of androecium called?

Багатобратній Multi-sibling

Двосильний Double

Чотирисильний Quotes

Однобратній Single

Двобратній Double

42 / 150
Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію: Specify the drug that has an analeptic and psychostimulant effect:

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine-sodium benzoate

Прозерин Prozerin

Діазепам Diazepam

Лоратадин Loratadine

43 / 150
Синтез ейкозаноїдів починається зі звільнення полієнових кислот від фосфоліпідів мембрани за участю специфічної фосфоліпази. Вкажіть цей фермент: The synthesis of eicosanoids begins with the release of polyenic acids from membrane phospholipids with the participation of a specific phospholipase. Specify this enzyme:

Фосфоліпаза C Phospholipase C

Протеїнкіназа Protein kinase

Циклооксигеназа Cyclooxygenase

Аргіназа Arginase

Фосфоліпаза А2 Phospholipase A2

44 / 150
У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого? A 47-year-old man was diagnosed with cancer of the right lung and was prescribed surgical treatment. After the operation (right-sided pulmonectomy), the patient developed severe shortness of breath. What form of respiratory failure has developed in the patient?

Легенева обструктивна Pulmonary obstructive

Легенева рестриктивна Pulmonary restrictive

Периферична Peripheral

Центральна Central

Торако-діафрагмальна Thoraco-diaphragmatic

45 / 150
Пацієнт, хворий на рак шлунка, пройшов декілька курсів радіотерапії. Функція якої системи в першу чергу порушується після дії на організм іонізуючого випромінювання? A patient with stomach cancer underwent several courses of radiotherapy. The function of which system is primarily disturbed after the action of ionizing radiation on the body?

Сечовидільна Urinary

Крові Blood

Дихальна Respiratory

Травна Travana

Нервова Nervous

46 / 150
При порівняльному аналізі листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них: During the comparative analysis of the leaves of plants of the Polygonaceae family, it was found that the common feature is the presence of:

Листової піхви Sheath

Колючок Thorn

Розтруба Beat

Вусиків Vusykov

Філодіїв Philodiev

47 / 150
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Вкажіть одну з них: Vitamins and vitamin-like compounds are required for the activation and transport of IHC across the mitochondrial membrane. Specify one of them:

Убіхінон Ubiquinone

Карнітин Carnitine

Рибофлавін Riboflavin

Тіамін Thiamine

Біотин Biotin

48 / 150
Хворому на бронхіт з метою усунення сухого кашлю призначили препарат, який є алкалоїдом мачку жовтого. Назвіть цей засіб: To eliminate a dry cough, a patient with bronchitis was prescribed a drug that is an alkaloid of yellow maca. Name this tool:

Окселадин Oxeladin

Кодеїну фосфат Codeine phosphate

Кодтерпін Codeterpin

Лібексин Libexin

Глауцину гідрохлорид Glaucine hydrochloride

49 / 150
Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат? The product of which reaction will be sodium nicotinate?

50 / 150
У товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину? In the colon, some amino acids are decarboxylated with the formation of toxic substances. What compound is formed from ornithine?

Фенол Phenol

Лізин Lysine

Аргінін Arginine

Індол Indol

Путресцин Putrescine

51 / 150
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки? In a 46-year-old patient, on the 2nd day after acute inflammation of the knee joint, an increase in the size of the joint, swelling of the skin was noted. At what stage of development of inflammation are these signs observed?

Регенерація Regeneration

Проліферація Proliferation

Ексудація Exudation

Альтерація Alteration

Склероз Sclerosis

52 / 150
При дії на досліджувану суміш катіонів розчином KOH випав білий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дії розчину К4[Fе(СN)6] утворився білий осад. Який катіон присутній у розчині? When the tested mixture of cations was treated with a KOH solution, a white precipitate was formed, which was dissolved in an excess of the reagent. A white precipitate was formed under the action of K4[Fe(СN)6] solution. What cation is present in the solution?

Ba2+ Ba2+

Ca2+ Ca2+

Fe3+ Fe3+

Cr3+ Cr3+

Zn2+ Zn2+

53 / 150
Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка? The coagulating ability of electrolytes in relation to some sols decreases in the following sequence: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. What sign of charge does a colloidal particle have?

Від’ємний Negative

Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним Initially has no charge, then becomes negative

Не має заряду No charge

Позитивний Positive

Електро-нейтральний Electro-neutral

54 / 150
Вкажіть, яка з перерахованих речовин відноситься до колоїдних поверхнево-активних речовин? Indicate which of the listed substances belongs to colloidal surfactants?

Желатина Gelatin

Олеат калію Potassium oleate

Хлорид натрію Sodium Chloride

Поліетилен Polyethylene

Йод Iodine

55 / 150
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO3- та NO2-, -іонів з: The same analytical effect is observed in the interaction of NO3- and NO2-, -ions with:

Розчином KMnO4 KMnO4 solution

Дифеніламіном і концентрованою H2SO4 Diphenylamine and concentrated H2SO4

Розчином AgNO3 AgNO3 solution

Розчином BaCl2 BaCl2 solution

Розчином I2 у KI Solution of I2 in KI

56 / 150
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту? What cations of the IV group are in the solution, if a colored precipitate is formed under the action of sodium hydroxide solution, soluble in an excess of the reagent?

Манган Manganese

Вісмут Bismuth

Хром Chrome

Свинець Lead

Цинк Zinc

57 / 150
Виберіть реакцію, яка вказує на кислотні властивості фенолу: Choose the reaction that indicates the acidic properties of phenol:

58 / 150
Листя Quercus robur за формою і ступенем вирізаності листової пластинки бувають: Quercus robur leaves are:

Пальчастолопатеві Toenails

Пальчастороздільні Finger

Трійчастороздільні Tripartite

Перистороздільні Pen-separated

Перистолопатеві Peristolopate

59 / 150
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора: The method of direct titration according to Folgard is used to determine the mass fraction of argentum nitrate in the medicinal product. Titration is carried out in the presence of a solution of the indicator:

Амонію заліза (III) сульфату Ammonium iron (III) sulfate

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

Флуоресцеїну Fluorescein

Калію хромату Potassium chromate

Еозину Eosin

60 / 150
Яким реагентом в систематичному ході аналізу можна розділити хлориди арґентуму та меркурію (І) і водночас виявити катіони меркурію (І)? What reagent can be used in a systematic analysis to separate argentum and mercury (I) chlorides and at the same time detect mercury (I) cations?

Надлишок концентрованої хлоридної кислоти Excess concentrated hydrochloric acid

Розчин аміаку Ammonia solution

Розчин нітратної кислоти Nitric acid solution

Гаряча вода Hot water

Розчин лугу Alkali solution

61 / 150
Вкажіть вірний продукт реакції: Indicate the correct reaction product:

62 / 150
У чоловіка 25-ти років на прийомі у лікарястоматолога через декілька хвилин після промивання рота розчином фурациліну виник значний набряк губ. Який тип алергічної реакції спостерігався в даному випадку? At a 25-year-old man's appointment with a dentist, a few minutes after rinsing his mouth with furacilin solution, significant lip swelling occurred. What type of allergic reaction was observed in this case?

Імунокомплексний Immunocomplex

Стимульований Incentivized

Анафілактичний Anaphylactic

Цитолітичний Cytolytic

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

63 / 150
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою: Nitrite ions in the presence of nitrate ions can be detected using:

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl Crystalline retardant in the presence of diluted HCl

Кристалічного натрію тіосульфату Crystalline sodium thiosulfate

Диметилгліоксиму Dimethylglyoxime

Кристалічного феруму (III) сульфату Crystalline ferrum (III) sulfate

64 / 150
При таких хворобах як тиреотоксикоз, туберкульоз та ін. посилюється катаболізм власних білків організму. Посиленим синтезом в печінці та екскрецією з сечею якої сполуки супроводжується цей процес? In such diseases as thyrotoxicosis, tuberculosis, etc. the catabolism of the body's own proteins increases. This process is accompanied by enhanced synthesis in the liver and excretion with urine of which compound?

Ацетонові тіла Acetone bodies

Глюкоза Glucose

Жирні кислоти Fatty acids

Нуклеотиди Nucleotides

Сечовина Urea

65 / 150
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається: The calculation of thermal effects of chemical reactions in pharmaceutical production is based on Hess's law, which states that the thermal effect of a reaction is determined by:

Кількістю проміжних стадій By the number of intermediate stages

Способом перебігу реакції By the course of the reaction

Початковим і кінцевим станами системи The initial and final states of the system

Шляхом перебігу реакції By the course of the reaction

Тривалістю процесу Duration of the process

66 / 150
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? What qualitative reaction confirms the unsaturation of linoleic acid?

Реакція «срібного дзеркала» [Ag(NH3)2]OH Silver mirror reaction [Ag(NH3)2]OH

Гідрогалогенування (HCl) Hydrohalogenation (HCl)

Знебарвлення бромної води (Br2, H2O) Decolorization of bromine water (Br2, H2O)

Декарбоксилювання Decarboxylation

Реакція з FeCl3 Reaction with FeCl3

67 / 150
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинамисупутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для рослин: During microscopy of the stem of a flowering plant, a complex of the following histological elements was found in the phloem: sieve-like tubes with satellite cells, bast fibers, bast parenchyma, which is characteristic of plants:

Хвощеподібні Leaves

Плауноподібні Plaun-like

Покритонасінні Angiosperms

Папоротеподібні Fern-like

Голонасінні Gymnasium

68 / 150
При обстеженні чоловіка 45-ти років, який тривало перебуває на вегетаріанській рослинній дієті, виявлений негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього? During the examination of a 45-year-old man who has been on a vegetarian plant-based diet for a long time, a negative nitrogen balance was found. What feature of the diet caused this?

Надлишкова кількість вуглеводів Excess amount of carbohydrates

Недостатня кількість жирів Insufficient fat

Недостатня кількість вітамінів Insufficient amount of vitamins

Надлишкова кількість води Excess amount of water

Недостатня кількість білків Not enough proteins

69 / 150
Каломельний електрод внесений до ДФ України як допоміжний електрод для вимірю-вання рН. До якого типу електродів відноситься каломельний електрод? The calomel electrode is included in the DF of Ukraine as an auxiliary electrode for measuring pH. What type of electrodes does the calomel electrode belong to?

Газовий Gas

Іон-селективний Ion-selective

Окисно-відновний Redox

Другого роду Second kind

Першого роду First kind

70 / 150
При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають: During the bacterioscopic examination of material from a solid chancre, mobile, thin, long, winding microorganisms with uniform 8-12 curls were found. The specified properties have:

Борелії Borrelia

Лептоспіри Leptospira

Вібріони Vibrios

Трепонеми Treponemes

Кампілобактери Campylobacter

71 / 150
У методі хроматографії розділення речовин засноване: In the chromatography method, the separation of substances is based on:

На здатності розподілятися між двома рухомими фазами On the ability to divide between two mobile phases

На здатності розподілятися між двома нерухомими фазами On the ability to divide between two stationary phases

На здатності осаджуватися On the ability to settle

На здатності розчинятися On the ability to dissolve

На здатності розподілятися між рухомою і нерухомою фазами On the ability to divide between mobile and stationary phases

72 / 150
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду? Bacteria become resistant to antibacterial agents over time. What causes the resistance of gram-positive bacteria to penicillin antibiotics?

Продукція β-лактамаз Production of β-lactamase

Проникливість клітинної стінки Cell wall permeability

Синтез білків Protein synthesis

Активний транспорт антибіотика Active transport of antibiotic

Активний синтез пептидоглікану Active synthesis of peptidoglycan

73 / 150
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а періодично – пронос. Спостерігається відставання в рості, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатність якого ферменту викликає вказану патологію? The examined child has a bad appetite, nausea. Taking milk causes vomiting, and periodically - diarrhea. Growth retardation, weight loss, delay in mental development are observed. Insufficiency of which enzyme causes the specified pathology?

Ксантиноксидаза Xanthine oxidase

Глюкокіназа Glucokinase

Тирозиназа Tyrosinase

Каталаза Catalase

Галактозо-1-фосфатуридилтрансфераза Galactose-1-phosphaturidyltransferase

74 / 150
Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією Вюрца: Indicate which of the following reactions is called the Wurtz reaction:

C2H5Cl+NaOH(спирт.)=CH2=CH2+H2O+NaCl C2H5Cl+NaOH(alcohol)=CH2=CH2+H2O+NaCl

C2H6+Cl2=C2H2Cl+HCl C2H6+Cl2=C2H2Cl+HCl

C2H5OH+HCl=C2H5Cl+H2O C2H5OH+HCl=C2H5Cl+H2O

2C2H5Cl+2Na=C2H5-C2H5+2NaCl 2C2H5Cl+2Na=C2H5-C2H5+2NaCl

C2H5Cl+NaOH(водн.)=CH2=CH2+H2O+NaCl C2H5Cl+NaOH(aq)=CH2=CH2+H2O+NaCl

75 / 150
Оберіть індикатор та метод титриметричного аналізу для визначення гідроґенкарбонат-іонів в фармпрепараті: Choose an indicator and method of titrimetric analysis for the determination of hydrogen carbonate ions in a pharmaceutical preparation:

Фенолфталеїн, ацидиметрія Phenolphthalein, acidimetry

Фенолфталеїн, алкаліметрія Phenolphthalein, alkalimetry

Метилоранж, алкаліметрія Methyl orange, alkalimetry

Мурексид, ацидиметрія Murexide, acidimetry

Метилоранж, ацидиметрія Methyl orange, acidimetry

76 / 150
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? With which reagent does p-aminobenzoic acid react on the amino group?

KCN KCN

HCl HCl

NH4OH NH4OH

NaOH NaOH

CH3COONa CH3COONa

77 / 150
Для лікування набряку мозку необхідно призначити сечогінний засіб. Який препарат необхідно ввести хворому? A diuretic should be prescribed to treat cerebral edema. What drug should be administered to the patient?

Діакарб (Acetazolamide) Diacarb (Acetazolamide)

Фуросемід Furosemide

Спіронолактон Spironolactone

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

78 / 150
До якого електроду буде рухатися частинка білка при електрофорезі, якщо його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН становить 5,0? To which electrode will a protein particle move during electrophoresis if its isoelectric point is 4.0 and the pH is 5.0?

До платинового To Platinum

До аноду To anode

До каломельного To calomel

До катоду To cathode

До хлорсрібного To silver chloride

79 / 150
У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцеподібнострілоподібне, плід – тригранний горіх. Ця рослина: The studied food plant from the Polygonaceae family has a reddish stem, heart-shaped and arrow-shaped leaves, and a three-sided nut. This plant:

Гречка посівна Buckwheat sowing

Гірчак зміїний Snake fever

Гірчак пташиний, або спориш Bird's thrush, or ringworm

Гірчак перцевий Pepper bitters

Щавель кінський Horse sorrel

80 / 150
Назвіть провідний механізм протиатеросклеротичної дії клофібрату (фенофібрату): Name the leading mechanism of antiatherosclerotic action of clofibrate (fenofibrate):

Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці Bounds bile acids in the small intestine

Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини Suppresses the release of free fatty acids from adipose tissue

Знижує рівень тригліцеридів Reduces triglycerides

Має антиоксидантну дію Has an antioxidant effect

Пригнічує всмоктування холестерину Suppresses absorption of cholesterol

81 / 150
У хворого з гломерулонефритом відмічається підвищення артеріального тиску до 200/110 мм рт. ст. Активація якого механізму є провідною ланкою в розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку? A patient with glomerulonephritis has an increase in blood pressure up to 200/110 mm Hg. Art. Activation of which mechanism is the leading link in the development of arterial hypertension in this case?

Симпато-адреналова Sympathoadrenal

Симпатична нервова система Sympathetic nervous system

Парасимпатична нервова система Parasympathetic nervous system

Ренін-ангіотензин-альдостеронова Renin-angiotensin-aldosterone

Калікреїн-кінінова Kallikrein-kinin

82 / 150
Барбітурова кислота є похідним: Barbituric acid is a derivative of:

Птеридину Pteridine

Піридазину Pyridazine

Піридину Pyridin

Піразину Pyrazine

Піримідину Pyrimidine

83 / 150
При мікроскопічному дослідженні рослини виявлена тканина, що складається з прозорих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина: During microscopic examination of the plant, a tissue consisting of transparent cells with thickened outer cutinized cell walls, stomata, and trichomes was found. This fabric:

Перидерма Periderm

Ризодерма Rhizoderma

Епідерма Epiderm

Веламен Velamen

Кірка Kirka

84 / 150
Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей: Specify a compound that exhibits amphoteric properties, that is, it reacts with both acids and bases to form the corresponding salts:

85 / 150
Яка з зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Which of the indicated reactions for the determination of ammonium cations is specific?

З калію тетрайодогідраргіратом (II) у лужному середовищі With potassium tetraiodohydrargyrate (II) in an alkaline environment

З гідроксидами лужних металів при нагріванні With alkali metal hydroxides when heated

З натрію гексанітрокобальтатом (III) From sodium hexanitrocobaltate (III)

З натрію гексанітрокобальтатом (III) в кислому середовищі From sodium hexanitrocobaltate (III) in an acidic medium

З калію гексагідроксостибіатом With potassium hexahydroxostibiate

86 / 150
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5? What product is formed when propionic aldehyde interacts with PCl5?

87 / 150
Для якої лікарського виду родини Ericaceae характерні наступні ознаки листя: чергові, короткочерешкові, шкірясті, еліптичні або зворотнояйцеподібні з виїмчастою верхів-кою, з загнутими донизу краями, зверху темно-зелені, знизу – світліші, з темними точковими залозками? Which medicinal species of the Ericaceae family is characterized by the following leaves: alternate, short-petioled, leathery, elliptic or inverted-ovate with a notched top, with curved downward edges, dark on top -green, lighter from below, with dark dot glands?

Arctostaphylos uva-ursi Arctostaphylos uva-ursi

Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus

Vaccinium oxycoccus Vaccinium oxycoccus

Vaccinium vitis-idaea Vaccinium vitis-idaea

Ledum palustre Ledum palustre

88 / 150
Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують метод Mopa. Титрування проводять у присутності розчину індикатора: The Mopa method is used to determine the mass fraction of sodium chloride in an isotonic solution. Titration is carried out in the presence of a solution of the indicator:

Флуоресцеїн Fluorescein

Калію хромат Potassium chromate

Амонію заліза (III) сульфат Ammonium iron (III) sulfate

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Фероїн Feroin

89 / 150
Визначте продукт нижченаведеної реакції: ? + N2 + H2SO4 Determine the product of the following reaction: ? + N2 + H2SO4

90 / 150
У змиві з рук кухара дитячого садка виявлено кишкову паличку, актиноміцети, стафілококи, бацили, плісняві гриби. Наявність яких мікробів свідчить про фекальне забруднення рук? Escherichia coli, actinomycetes, staphylococci, bacilli, mold fungi were found in the wash from the hands of the kindergarten cook. The presence of which microbes indicates fecal contamination of hands?

Бацили Bacilli

Плісняві гриби Mold fungi

Актиноміцети Actinomycetes

Кишкова паличка Escherichia coli

Стафілококи Staphylococci

91 / 150
В аптеку звернувся студент з проханням порадити лікарський засіб для усунення проявів алергічного риніту, який виникає у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати? A student turned to the pharmacy with a request to recommend a medicine to eliminate the manifestations of allergic rhinitis, which occurs during the flowering of the linden tree. What remedy can be applied?

Амброксол Ambroxol

Адреналін (Epinephrine) Adrenaline (Epinephrine)

Лоратадин Loratadine

Лозартан Losartan

Анаприлін (Propranolol) Anaprilin (Propranolol)

92 / 150
Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерію, що належать до цього роду: Many diseases of medicinal plants are caused by bacteria of the genus Pseudomonas. Choose among the following bacteria belonging to this genus:

Кишкова паличка Escherichia coli

Мікрококи Micrococci

Синьогнійна паличка Blue pus bacillus

Мікоплазма Mycoplasma

Протей Proteus

93 / 150
Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть: The products of the toluene nitration reaction will mainly be:

94 / 150
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів? A 54-year-old patient, who complains of pain, pallor and a feeling of coldness in the lower extremities, was diagnosed with obliterating endarteritis by the doctor. What disturbance of peripheral blood circulation is the main cause of these symptoms?

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

Обтураційна ішемія Obstructive ischemia

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Венозний стаз Venous stasis

95 / 150
При нападі калькульозного холециститу в хворого з’явилися омилений кал, стеаторея. Про порушення якого етапу жирового обміну свідчать дані зміни? During an attack of calculous cholecystitis, the patient had loose stools and steatorrhea. These changes indicate a violation of which stage of fat metabolism?

Перетравлення, всмоктування і виділення жиру Digestion, absorption and excretion of fat

Обмін жирів у жировій тканині Fat exchange in adipose tissue

Всмоктування жиру Lip suction

Порушення депонування Deposit violation

Проміжний обмін жирів Intermediate fat metabolism

96 / 150
Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина? A live attenuated vaccine is used to prevent which of the listed diseases?

Дифтерія Diphtheria

Туберкульоз Tuberculosis

Ботулізм Botulism

Правець Tetanus

Коклюш Pertussis

97 / 150
Порекомендуйте хворому на глаукому засіб із групи М-холіноміметиків: Recommend a product from the M-cholinomimetics group to a glaucoma patient:

Левоміцетин (Chloramphenicol) Levomycetin (Chloramphenicol)

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Ефедрину гідрохлорид Ephedrine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Сульфацил натрій Sulfacyl sodium

98 / 150
В перидермі стебла багаторічної рослини виявлені сочевички, які утворюються завдяки діяльності: In the periderm of the stem of a perennial plant, lentils were found, which are formed due to the activity:

Прокамбію Procambia

Фелодерми Pheloderms

Фелогену Felogenu

Камбію Cambiu

Корової паренхіми Coral parenchyma

99 / 150
При дослідженні лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлені несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть ці мікроорганізми: During the study of the medicinal collection, a culture in the form of a black fluffy coating grew on the nutrient medium. Unseptated mycelial threads with globular thickenings at the ends were found in smear preparations. Name these microorganisms:

Аспергил Aspergillus

Пеніцил Penicil

Актиноміцети Actinomycetes

Кандіда Candida

Мукор Mukor

100 / 150
Одним з факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі його синтезу, є зниження енергії активації реакції. Цьому сприяє: One of the factors affecting the increase in the yield of a medicinal substance in the process of its synthesis is the decrease in the activation energy of the reaction. This is facilitated by:

Додавання каталізатора Adding catalyst

Підвищення температури Increasing temperature

Зменшення концентрації Decreasing concentration

Зниження температури Decreasing temperature

Збільшення концентрації Increasing concentration

101 / 150
У 1915 році японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше викликали в експерименті пухлину, змащуючи шкіру вуха кролів кам’яновугільною смолою. Який метод експериментального відтворення пухлин був застосований? In 1915, Japanese scientists Ishikawa and Yamagiwa first caused a tumor in an experiment by smearing the skin of the ears of rabbits with coal tar. What method of experimental reproduction of tumors was used?

Індукції безклітинним фільтратом Inductions with cell-free filtrate

Індукції радіоактивними ізотопами Inductions by radioactive isotopes

Індукції хімічними речовинами Inductions by chemical substances

Експлантації Explants

Трансплантації Transplants

102 / 150
Із вказаних рослин плід коробочку з світлокоричневим, сплюснутим блискучим гладеньким насінням, яке при зволоженні ослизнюється, має: Of the specified plants, the fruit is a capsule with light brown, flattened, shiny, smooth seeds, which become slimy when moistened, has:

Digitalis purpurea Digitalis purpurea

Ledum palustre Ledum palustre

Linaria vulgaris Linaria vulgaris

Hypericum perforatum Hypericum perforatum

Linum usitatissimum Linum usitatissimum

103 / 150
Хворий 52-х років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, імовірно, є у хворого? A 52-year-old patient complains of acid belching, heartburn, nausea, epigastric pain and constipation. What disorder of gastric secretion does the patient probably have?

Гіпосекреція Hyposecretion

Ахілія Achillia

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіперсекреція та гіперхлоргідрія Hypersecretion and hyperchlorhydria

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

104 / 150
Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окремих органів є специфічні. Для клітин головного мозку характерним шляхом знешкодження аміаку є утворення такої речовини: There are several ways of neutralizing ammonia in the human body, but they are specific for individual organs. For brain cells, a characteristic way of neutralizing ammonia is the formation of the following substance:

Глутамін Glutamine

Креатин Creatine

Лактат Lactate

Білірубін Bilirubin

Гліцин Glycine

105 / 150
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші? The studied mixture contains cations Mg2+, Ni2+, Co2+. Which reagent can be used to detect Ni2+ cations in this mixture?

Амоніак Ammonia

Магнезон-1 Magnezone-1

Диметилгліоксим Dimethylglyoxime

Алізарин Alizarin

1-нітрозо-2-нафтол 1-nitroso-2-naphthol

106 / 150
Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набряклий матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад такого виду набрякання: Synthetic high molecular compounds of contact lenses swell in the moist environment of the eyes. Swollen lens material has a certain amount of water. This is an example of this type of swelling:

Синтетичне Synthetic

Кінетичне Kinetic

Адгезійне Adhesive

Необмежене Unlimited

Обмежене Limited

107 / 150
При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря аптек враховують загальну кількість мікроорганізмів, яка є в певному об’ємі, а також якісний склад мікрофлори повітря. Які мікроорганізми з перерахованих є санітарнопоказниковими для повітря закритих приміщень? When studying the bacterial air pollution of pharmacies, the total number of microorganisms present in a certain volume, as well as the qualitative composition of the microflora of the air, are taken into account. Which of the listed microorganisms are sanitary indicators for the air of closed premises?

Пігментні бактерії Pigment bacteria

Стафілокок і стрептокок Staphylococcus and streptococcus

Сарцини Sartsyn

Гриби та дріжджі Fungi and yeast

Кишкова паличка Escherichia coli

108 / 150
У сталеварному цеху працівник в кінці робочої зміни відчув запаморочення, температура тіла підвищилася до 38,5°С. Який стан спостерігається в даного працівника? At the end of the work shift, the worker felt dizzy at the steel plant, his body temperature rose to 38.5°C. What condition is observed in this employee?

Гарячка Fever

Гіпертермія Hyperthermia

Декомпресія Decompression

Гіпертензія Hypertension

Гіпотермія Hypothermia

109 / 150
До вірусологічної лабораторії надійшли змиви з носоглотки хворого. Що можна ви-користати для виділення вірусу грипу зі змивів хворого? The virological laboratory received washings from the patient's nasopharynx. What can you use to isolate the flu virus from the patient's washings?

Середовище Левенштейна-Йєнсена Lewenstein-Jensen environment

М’ясопептонний агар Meat peptone agar

М’ясопептонний бульйон Meat peptone broth

Курячі ембріони Chicken embryos

Середовище Ендо Environment Endo

110 / 150
Кров являє собою складну ліофілізовану дисперсну систему, в якій роль дисперсійного середовища відіграє плазма, а розміри частинок дисперсної фази лежать в інтервалі 2-13 мкм. Цю фракцію крові можна охарактеризувати як: Blood is a complex lyophilized dispersed system, in which the role of the dispersion medium is played by plasma, and the particle sizes of the dispersed phase lie in the range of 2-13 microns. This blood fraction can be characterized as:

Низькодисперсна Low dispersion

Високодисперсна High dispersion

Мікрогетерогенна Microheterogeneous

Грубодисперсна Coarsely dispersed

Ультрамікрогетерогенна Ultramicroheterogeneous

111 / 150
Пацієнтці з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхідно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку? A patient with rheumatoid arthritis and concomitant duodenal ulcer should be prescribed a nonsteroidal anti-inflammatory drug. Which drug is the drug of choice in this case?

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Целекоксиб Celecoxib

112 / 150
Вторинна анатомічна будова кореня у двосім’ядольних рослин знаходиться в зоні: The secondary anatomical structure of the root in dicotyledonous plants is in the zone:

Поділу Division

Всисання Suction

Розтягування і диференціації Stretching and differentiation

Укріплення Fortification

Кореневого чохлика Root cover

113 / 150
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований? After preparing the nutrient medium containing carbohydrate solutions, the laboratory technician sterilized it. What method of sterilization was used?

Текучою парою дрібно Liquid steam fine

Сухим гарячим повітрям Dry hot air

Паром під тиском Pressurized steam

Кип’ятінням одноразовим One-time boiling

Ультрафіолетовим опроміненням Ultraviolet irradiation

114 / 150
Окуліст виявив у хворого збільшення часу звикання ока до темряви. Нестача якого вітаміну може бути причиною такого симптому? The ophthalmologist found an increase in the time it takes the eye to get used to the dark. Lack of which vitamin can be the cause of such a symptom?

C C

K K

B6 B6

A A

B1 B1

115 / 150
Які препарати відносяться до гепатопротекторів? Which drugs are hepatoprotectors?

Фестал, панзинорм Festal, panzinorm

Оксафенамід, нікодин Oxaphenamide, Nicodin

Алохол, холензим Alohol, cholenzyme

Но-шпа, папаверину гідрохлорид No-shpa, papaverine hydrochloride

Есенціале, тіотриазолін Essentially, thiotriazoline

116 / 150
Реакція дегідратації відображена схемою: The dehydration reaction is shown by the diagram:

CH3COOC2H5→C2H5OH+CH3COOH CH3COOC2H5→C2H5OH+CH3COOH

C2H6→C2H4 C2H6→C2H4

C2H4→C2H5OH C2H4→C2H5OH

2C2H5OH→C2H5OC2H5+H2O 2C2H5OH→C2H5OC2H5+H2O

C2H2→C2H4 C2H2→C2H4

117 / 150
Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином: The pharmacopoeial reaction for the determination of benzoate ions is the interaction with the solution:

Ферум (III) хлориду Ferrum (III) chloride

Оцтового ангідриду Acetic anhydride

Резорцину Resorcin

Дифеніламіну Diphenylamine

Калій хлориду Potassium chloride

118 / 150
У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм рт. ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення? The patient developed anuria. Blood pressure is 50/20 mm Hg. Art. What violation of the process of urine formation caused a sharp decrease in urination?

- -

Клубочкова фільтрація Globular filtering

Облігатна реабсорбція Mandatory reabsorption

Канальцева секреція Tunal secretion

Факультативна реабсорбція Optional reabsorption

119 / 150
Яка із наведених речовин реагує з Cu(OH)2? Which of the following substances reacts with Cu(OH)2?

120 / 150
Згідно до фармакопейних вимог в нестерильних лікарських препаратах допускають наявність мікроорганізмів. Але певні мікроорганізми НЕ ПОВИННІ бути присутніми в них. Які саме? According to pharmacopoeial requirements, the presence of microorganisms is allowed in non-sterile medicinal products. But certain microorganisms MUST NOT be present in them. Which exactly?

Ентеробактерії Enterobacteriaceae

Дріжджові гриби Yeast fungi

Цвілеві гриби Molds

Сарцини Sartsyn

Мікрококи Micrococci

121 / 150
Уявні ступені дисоціації наведених нижче електролітів у 0,01M водному розчині однакові. Вкажіть речовину, розчин якої має найвищу температуру кипіння: The apparent degrees of dissociation of the following electrolytes in a 0.01M aqueous solution are the same. Specify the substance whose solution has the highest boiling point:

Na3PO4 Na3PO4

KCl KCl

K3PO4 K3PO4

Cu(NO3)2 Cu(NO3)2

Al2(SO4)3 Al2(SO4)3

122 / 150
До клініки поступив потерпілий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клітки. Діагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатності виникає в такому випадку? A victim who suffered a penetrating bullet wound to the chest was admitted to the clinic. Pneumothorax was diagnosed. What type of respiratory failure occurs in this case?

Рестриктивна вентиляційна Restrictive ventilation

Обструктивна вентиляційна Obstructive ventilation

Перфузійна Perfusion

Дисрегуляторна вентиляційна Dysregulator ventilation

Дифузійна Diffuse

123 / 150
Дурман звичайний має сухі багатонасінні плоди, що утворені з ценокарпного гінецею, які розкриваються обламуванням стулок. Це: Dorman common has dry multi-seeded fruits formed from a coenocarpous gynoecium, which open by breaking off the leaflets. It:

Гесперидій Hesperidium

Багатолистянка Perifoliate

Стручок Pod

Ценобій Tsenobij

Коробочка Box

124 / 150
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях? A patient with tuberculosis was prescribed the antibiotic oligomycin. What process does this drug inhibit in the mitochondria?

Пероксидне окиснення ліпідів Lipid peroxidation

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Окислювальне декарбоксилювання Oxidative decarboxylation

Субстратне фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Окислювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

125 / 150
Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піридазину: Indicate the number of electrons involved in the formation of a closed conjugated system in a pyridazine molecule:

2 2

4 4

10 10

6 6

8 8

126 / 150
Пацієнту 55-ти років було встановлено діагноз стенокардія. Для лікування було призначено препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів. Визначте цей препарат: A 55-year-old patient was diagnosed with angina pectoris. A drug from the group of calcium channel blockers was prescribed for treatment. Identify this drug:

Резерпін Reserpin

Атенолол Atenolol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Амлодипін Amlodipine

Лабеталол Labetalol

127 / 150
Багато з органічних сполук розщеплюються в клітині до простих продуктів. Визначте клас сполук, які руйнуються в організмі людини до аміаку, вуглекислого газу та води: Many of the organic compounds are broken down in the cell to simple products. Define the class of compounds that break down in the human body to ammonia, carbon dioxide and water:

Жирні кислоти Fatty acids

Кетокислоти Keto acids

Амінокислоти Amino acids

Одноатомні спирти Monohydric alcohols

Моносахариди Monosaccharides

128 / 150
В методі тіоціанатометрії використовують вторинний стандартний розчин калію тіоціанату, який стандартизують за стандартним розчином: In the method of thiocyanatometry, a secondary standard solution of potassium thiocyanate is used, which is standardized according to the standard solution:

Ферум (II) сульфату Ferrum (II) sulfate

Арґентум нітрату Argentum nitrate

Кислоти хлоридної Chloric acids

Купрум (II) нітрату Copper (II) nitrate

Кислоти сульфатної Sulphate acids

129 / 150
Для кількісного визначення хлоридної та боратної кислот в їх суміші методом потенціометричного титрування застосовують такий індикаторний електрод: For the quantitative determination of hydrochloric and boric acids in their mixture by the method of potentiometric titration, the following indicator electrode is used:

Платиновий Platinum

Срібний Silver

Хлорсрібний Silver chloride

Каломельний Calomel

Скляний Glass

130 / 150
При обстеженні хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія? During the examination of the patient, a diagnosis of alkaptonuria was established. Deficiency of which enzyme causes this pathology?

Тирозиназа Tyrosinase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Тирозингідроксилаза Tyrosine hydroxylase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

131 / 150
При отриманні імунних сироваток тварин імунізують декілька разів, так як при вторинній імунній відповіді значно зростає швидкість утворення і кількість антитіл. Чим це можна пояснити? When receiving immune sera, animals are immunized several times, since the rate of formation and number of antibodies increases significantly during the secondary immune response. How can this be explained?

Посилення фагоцитозу Increasing phagocytosis

Наявність T- і В-клітин пам’яті Availability of T- and B-cells of memory

Зниження активності NK Decreasing NK activity

Збільшення числа макрофагів Increase in the number of macrophages

Зменшення Т-супресорів Decreasing T-suppressors

132 / 150
Хвора звернулася зі скаргами на тахікардію, безсоння, зниження ваги, дратівливість, пітливість. Об’єктивно: відзначається зоб і невеликий екзофтальм. Яке порушення функції і якої залози має місце у хворої? The patient complained of tachycardia, insomnia, weight loss, irritability, sweating. Objectively: a goiter and a small exophthalmos are noted. What kind of dysfunction and which gland does the patient have?

Гіпофункція паращитоподібних залоз Hypofunction of parathyroid glands

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіперфункція мозкової речовини наднирників Hyperfunction of the adrenal medulla

Гіперфункція щитоподібної залози Hyperfunction of the thyroid gland

Гіперфункція паращитоподібних залоз Hyperfunction of parathyroid glands

133 / 150
Під час санітарно-мікробіологічного дослідження питної води виявили коліфаги. Який висновок слід зробити про санітарно-гігієнічний стан цієї води? During the sanitary and microbiological examination of drinking water, coliphages were found. What conclusion should be drawn about the sanitary and hygienic condition of this water?

Вода придатна до вживання після кип’ятіння The water is suitable for consumption after boiling

Вода для господарських робіт Water for domestic work

Фекальне забруднення води Fecal water pollution

Вода придатна до вживання The water is suitable for drinking

Артезіанська вода Artesian water

134 / 150
Пацієнту, який довгий час приймав препарат диклофенак-натрій, сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату? The family doctor prescribed celecoxib instead to a patient who had been taking diclofenac sodium for a long time. What disease was the reason for changing the drug?

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Пептична виразка шлунка Peptic stomach ulcer

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

135 / 150
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додали до золю, дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву: If the amount of high-molecular substance added to the sol is very small, its stability may not increase, but decrease. This phenomenon was named:

Сенсибілізація Sensitization

Взаємна коагуляція Mutual coagulation

Солюбілізація Solubilization

Звикання золів Zol addiction

Колоїдний захист Colloid protection

136 / 150
Кумарини – антивітаміни вітаміну K перешкоджають процесам згортання крові. Утворення якого білку вони блокують? Coumarins - anti-vitamins of vitamin K interfere with blood clotting processes. The formation of which protein do they block?

γ-глобулін γ-globulin

Трансферин Transferin

Альбумін Albumin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Протромбін Prothrombin

137 / 150
У потрійній точці на діаграмі стану води: At the triple point on the water status diagram:

Ф=3; n=1 F=3; n=1

C=0 C=0

Ф=3; C=1 F=3; C=1

C=1 C=1

С=2 C=2

138 / 150
Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричного аналізу його можна визначити? It is necessary to carry out a quantitative determination of sodium bicarbonate in the preparation. Which of the methods of titrimetric analysis can be used to determine it?

Осаджувальне титрування Precipitation Titration

Неводне титрування Non-aqueous titration

Окислювально-відновне титрування Redox titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

139 / 150
При проведенні титриметричного визначення речовин методом меркурометричного титрування в якості індикатора можна використовувати: When carrying out titrimetric determination of substances by the method of mercurometric titration, the following can be used as an indicator:

Хромат калію Potassium chromate

Тропеолін 00 Tropeolin 00

Еріохром чорний T Eriochrome Black T

Дифенілкарбазид* Diphenylcarbazide*

Крохмаль Starch

140 / 150
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття? The inflorescence of the large plantain grows at the top, the main axis is long, and the flowers are sessile. What is the name of such an inflorescence?

Тирс Tirs

Колос Kolos

Початок Start

Голівка Head

Волоть Volot

141 / 150
Для якої речовини ентальпія утворення дорівнює нулю? For which substance the enthalpy of formation is zero?

H2SO4 H2SO4

H2O2 H2O2

O2 O2

CO2 CO2

CaCO3 CaCO3

142 / 150
Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою? Which compound does not contain a carboxyl group, but is called an acid?

Винна кислота Tartaric acid

Молочна кислота Lactic acid

Пікринова кислота Picrinic acid

Валеріанова кислота Valeric acid

Яблучна кислота Malic acid

143 / 150
Хворому 37 років з метою комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує H+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Відноситься до проліків. Назвіть препарат: A 37-year-old patient was prescribed a drug that reduces the acidity of gastric juice, inhibits H+, K+-ATP-ase, reduces volume' gastric secretion and pepsinogen release. Refers to prodrugs. Name the drug:

Гастроцепін Gastrocepin

Фамотидин Famotidine

Фосфалюгель Phosfalugel

Омепразол Omeprazole

Ранітидин Ranitidine

144 / 150
У хворих з важкими станами депресії знижується рівень серотоніну у мозку та спинномозковій рідині. Яка амінокислота є попередником серотоніну? Serotonin levels in the brain and cerebrospinal fluid decrease in patients with severe depression. Which amino acid is a precursor of serotonin?

Треонін Threonine

Тирозин Tyrosine

Аспарагінова кислота Aspartic acid

Триптофан Tryptophan

Глутамінова кислота Glutamic acid

145 / 150
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином: Choose the correct name of the product of the reaction of acetaldehyde with hydrazine:

Семікарбазон оцтового альдегіду Acetaldehyde semicarbazone

Фенілгідразин оцтового альдегіду Acetaldehyde phenylhydrazine

Ацетальдимін Acetaldimine

Оксим оцтового альдегіду Acetaldehyde oxime

Гідразон оцтового альдегіду Acetaldehyde hydrazone

146 / 150
У хворого гостре отруєння морфіном. Який препарат слід ввести в якості антидоту? The patient has acute morphine poisoning. What drug should be administered as an antidote?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Бемегрид Bemegrid

Налоксон Naloxone

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Унітіол Unithiol

147 / 150
Порадьте хворій засіб для лікування нападів тахіаритмії: Advise the patient a remedy for tachyarrhythmia attacks:

Адреналін Adrenaline

Анаприлін Anaprilin

Кофеїн-натрію бензоат Caffeine sodium benzoate

Добутамін Dobutamine

Атропін Atropine

148 / 150
У хворого під час огляду карбункула лікар відзначив: у центрі чорний струп, набряк підшкірної клітковини, при дотику – безболісність. При мікроскопії виявлені грампозитивні стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажіть найбільш імовірне захворювання: During the patient's examination of the carbuncle, the doctor noted: a black scab in the center, edema of the subcutaneous tissue, painlessness to the touch. Microscopy revealed gram-positive streptobacilli forming a capsule. Specify the most probable disease:

Холера Cholera

Сибірка Sibirka

Чума Plague

Сифіліс Syphilis

Правець Tetanus

149 / 150
Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил CH3–C=N: Choose a compound from which acetonitrile CH3–C=N can be synthesized in one step:

C5H5–Cl C5H5–Cl

CH3–OH CH3–OH

CH4 CH4

CH3–I CH3–I

C2H5–Cl C2H5–Cl

150 / 150
Амід нікотинової кислоти відіграє важливу роль у обміні речовин. Яке захворювання виникає при його дефіциті в організмі? Nicotinic acid amide plays an important role in metabolism. What disease occurs with its deficiency in the body?

Ксерофтальмія Xerophthalmia

Бері-Бері Beri-Beri

Рахіт Rickets

Анемія Anemia

Пелагра Pellagra