Крок 1 Фармація - 2019 (буклет)

1 / 150
Фотоелектроколориметричний метод аналiзу дозволяє визначити концентрацiю:

A. Каламутного розчину

B. Оптично-активної речовини

C. Забарвленого розчину

D. Будь-якого розчину

E. Безбарвного розчину

2 / 150
В розчинi присутнi катiони кальцiю, барiю, алюмiнiю, калiю, натрiю. До розчину додали невелику кiлькiсть гiдроксиду амонiю i розчин алiзарину. Утворився червоний осад. Який iон виявили цiєю реакцiєю?

A. Алюмiнiю

B. Калiю

C. Кальцiю

D. Натрiю

E. Барiю

3 / 150
Для стандартизацiї титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A. Натрiю хлориду

B. Оксалатної кислоти

C. Цинку сульфату

D. Натрiю тетраборату

E. Калiю дихромату

4 / 150
Виберiть iндикатор для арґентометричного визначення хлорид-iонiв методом Мора:

A. Метиловий червоний

B. Еозин

C. Дифенiлкарбазон

D. Флюоресцеїн

E. Калiю хромат

5 / 150
Кiлькiсне визначення фотометричним методом солей мiдi проводять за градуювальним графiком, який будують у координатах:

A. Оптична густина - довжина хвилi

B. Оптична густина - концентрацiя

C. Оптична густина - товщина шару рiдини

D. Оптична густина - температура

E. Iнтенсивнiсть свiтлопоглинання - довжина хвилi

6 / 150
До дослiджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився бiлий осад, який при обробцi розчином амiаку почорнiв. Який катiон присутнiй у розчинi?

A. Ag+

B.

C. Ba2+

D. Pb2+

E. Mg2+

7 / 150
При кiлькiсному визначеннi глюкози поляриметричним методом вимiрюють:

A. Ступiнь поглинання поляризованого променю свiтла розчином

B. Дисперсiю променю свiтла розчином

C. Коефiцiєнт заломлення свiтла

D. Кут обертання поляризованого променю свiтла

E. Оптичну густину розчину

8 / 150
Концентрацiю етилового спирту у деяких лiкарських формах i настоянках визначають рефрактометрично. Для цiєї мети вимiрюють:

A. Кут падiння променя свiтла

B. Кут повного внутрiшнього вiдбиття променя свiтла

C. Показник заломлення розчину

D. Кут заломлення променя свiтла

E. Кут обертання площини поляризованого свiтла

9 / 150
До дослiджуваного розчину додали розчин амонiю тiоцiанату. Розчин забарвився в червоний колiр. На присутнiсть якого катiону вказує цей аналiтичний ефект?

A. Арґентуму

B. Меркурiю ( II )

C. Плюмбуму ( II )

D. Меркурiю ( I )

E. Феруму ( III )

10 / 150
Для потенцiометричного визначення у розчинi, що мiстить амiак i натрiю гiдроксид, слiд використати iндикаторний електрод:

A. Платиновий

B. Скляний

C. Срiбний

D. Цинковий

E. Хлорсрiбний

11 / 150
При додаваннi до розчину, що аналiзується, розчину барiю хлориду утворився бiлий осад, нерозчинний у кислотах i лугах. Це свiдчить про присутнiсть у розчинi, що аналiзується:

A. Перманґанат-iонiв

B. Хлорид-iонiв

C. Iонiв залiза ( II )

D. Нiтрат-iонiв

E. Сульфат-iонiв

12 / 150
Пiдберiть посуд, що використовується в титриметричних методах аналiзу для вимiрювання точного об’єму титранту:

A. Бюретка

B. Мiрний цилiндр

C. Мiрна колба

D. Пiпетка

E. Мензурка

13 / 150
В лабораторiях рiзного профiлю для визначення загальної твердостi питної води використовують метод:

A. Осадження

B. Алкалiметрiї

C. Ацидиметрiї

D. Оксидиметрiї

E. Комплексонометрiї

14 / 150
Реакцiя утворення золотисто-жовтого осаду (реакцiя ”золотого дощу”) - це реакцiя:

A. PbI2

B. AgI

C. Hg2I2

D. HgI2

E. PbCl2

15 / 150
Для вiдокремлення катiонiв 6 аналiтичної групи вiд катiонiв 5 аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) використовують:

A. Надлишок розчину сiрчаної кислоти

B. Розчин оцтової кислоти

C. Надлишок розчину гiдроксиду натрiю

D. Розчин срiбла нiтрату

E. Надлишок розчину амiаку

16 / 150
Для визначення масово-об’ємної частки амiаку в розчинi використовують розчин:

A. Хлороводневої кислоти

B. Гiдроксиду натрiю

C. Сiрчаної кислоти

D. Перманґанату калiю

E. Йоду

17 / 150
Вкажiть електрод порiвняння, який можна застосувати у потенцiометричному дослiдженнi лiкарської субстанцiї:

A. Скляний

B. Хiнгiдронний

C. Цинковий

D. Хлорсрiбний

E. Сурм’яний

18 / 150
Чому катiони I аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) не мають групового реагенту?

A. Мають близькi iоннi радiуси

B. Мають великi iоннi радiуси

C. Мають здатнiсть утворювати розчиннi основи

D. Бiльшiсть їх солей розчиннi у водi

E. Належать до бiологiчно важливих елементiв

19 / 150
Якi робочi розчини (титранти) використовують у методi Фольгарда (осаджувального титрування)?

A. Na2S2O3 i K[I3]

B. KMnO4 i KBrO3

C. AgNO3 i NH4SCN

D. H2SO4 i NaOH

E. HClO 4 i KOH

20 / 150
В ходi аналiзу катiонiв VI аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) при дiї групового реагенту можна не тiльки вiдокремити групу, але i iдентифiкувати iони:

A. Co (II)

B. E. Cd (II)

C. Ni (II)

D. Hg (II)

E. Cu (II)

21 / 150
Яку сполуку додають при визначеннi катiонiв кальцiю с iндикатором мурексидом для створення рН>12?

A. Амiачний буфер

B. Ацетатний буфер

C. Натрiю гiдроксид

D. Амонiю гiдроксид

E. Уротропiн

22 / 150
Вкажiть сполуку, яка вiдноситься до конденсованих аренiв:

A.

B.

C.

D.

E.

23 / 150
Вкажiть реакцiю Вюрца:

A.

B.

C.

D.

E.

24 / 150
При повному вiдновленнi пiролу одержують:

A.

B.

C.

D.

E.

25 / 150
Солi та естери щавлевої кислоти називають:

A. Сукцинатами

B. Оксалатами

C. Адипiнатами

D. Уратами

E. Малонатами

26 / 150
Для якiсного виявлення сечової кислоти та iнших сполук, що мiстять пуринове ядро використовується:

A. Реакцiя ”мiдного дзеркала”

B. Реакцiя ”срiбного дзеркала”

C. Мурексидна реакцiя

D. Реактив Фелiнга

E. Реактив Лукаса

27 / 150
Серед наведених нижче сполук вкажiть сполуку, що мiстить пiрольний та пiридиновий атоми азоту:

A.

B.

E.

C.

D.

28 / 150
Барбiтурова кислота
є найважливiшим похiдним:

A. Птеридину

B. Пiридину

C. Пiримiдину

D. Пiразину

E. Пiридазину

29 / 150
За допомогою якого реагенту можна вiдрiзнити мальтозу (вiдновний дисахарид) вiд сахарози (невiдновний дисахарид)?

A. Реактив Толленса

B. FeCl3

C. Br2

D. K4[Fe(CN6)]

E. NaOH

30 / 150
Вкажiть назву наведеного алкену за замiсниковою номенклатурою IUPAC:
CH3
|
CH − C2H5
|
CH
||
C − CH3
|
CH3

A. 4-етил-2-метилпентен-3

B. 2,4-диметилгексен-2

C. 4-етил-2-метилпентен-2

D. 2-етил-4-метилпентен-3

E. 3,5-диметилгексен-4

31 / 150
При гiдролiзi целюлози утворюється дисахарид:

A. Целобiоза

B. Мальтоза

C. Сахароза

D. Лактоза

E. Глюкоза

32 / 150
Серед наведених сполук вкажiть один з найпоширенiших полiмерiв - полiпропiлен:

A.

B.

C.

D.

E.

33 / 150
Кiнцевим продуктом при нагрiваннi брометану з водним розчином калiй гiдроксиду є: H3C − CH2 − Br + KOH −−(H2O)−→ ?

A. Етанова кислота

B. Дiетиловий етер

C. Етанол

D. Етан

E. Етен

34 / 150
Який продукт буде утворюватися при гiдролiзi крохмалю?

A. Фруктоза

B. Рибоза

C. Галактоза

D. Глюкоза

E. Маноза

35 / 150
Яка iз наведених формул вiдповiдає салiциловiй кислотi?

A.

B.

C.

D.

E.

36 / 150
Яка з наведених сполук є гетерофункцiональною?

A.

B.

A. HOOC − CH2 − COOH

B. HO − CH2 − CH(OH) − CH2 − OH

C. H2N − CH2 − CH2 − CH3

37 / 150
Який iз перелiчених моносахаридiв вiдноситься до кетоз?

A. Фруктоза

B. Галактоза

C. Рибоза

D. Маноза

E. Глюкоза

38 / 150
Яка з наведених сполук є ароматичною?

A.

B.

C.

D.

E.

39 / 150
Дибазол - гiпотензивний, спазмолiтичний засiб. Механiзм його дiї пов’язаний зi здатнiстю блокувати активнiсть фермента фосфодiестерази IV типу. В структурi препарату дибазол (бендазол)
мiститься гетероцикл:

A. Бензiмiдазол

B. Пiримiдин

C. Бензен

D. Тiазол

E. Пiридин

40 / 150
Фруктоза - це моносахарид, iзомер глюкози. Використовується в медицинi при ураженнях печiнки, дiєтичному харчуваннi тощо. Яка з наведених формул вiдповiдає D-фруктозi :

A.

B.

C.

D.

E.

41 / 150
Яка з наведених формул вiдповiдає β-D-глюкопiранозi?

A.

B.

C.

D.

E.

42 / 150
Для ароматичних вуглеводнiв найбiльш характерними є реакцiї:

A. Електрофільного заміщення

B. Електрофільного приєднання

C. Нуклеофільного заміщення

D. Радикального заміщення

E. Елімінування

43 / 150
фазових перетворень при рiзних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва i здiйснюється вiдповiдно до:

A. Правило фаз Гiббса

B. Рiвняння Менделєєва-Клапейрона

C. Закони Коновалова

D. Правило Трутона

E. Рiвняння Клапейрона-Клаузiуса

44 / 150
Ступiнь впливу стороннiх iонiв на потенцiал iоноселективного електроду визначається величиною:

A. Коефiцiєнт електропровiдностi

B. Осмотичний коефiцiєнт

C. Коефiцiєнт селективностi

D. Коефiцiєнт дифузiї

E. Коефiцiєнт активностi

45 / 150
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

A. Рiвноважний

B. Iзохорний

C. Iзобарний

D. Циклiчний

E. Iзотермiчний

46 / 150
Для розрахункiв теплових ефектiв реакцiй синтезу лiкарських препаратiв при пiдвищених температурах слiд використовувати:

A. Рiвняння Больцмана

B. Рiвняння iзотерми

C. Рiвняння Кiрхгофа

D. Рiвняння iзобари

E. Рiвняння iзохори

47 / 150
Вкажiть порядок реакцiї розкладання ацетону: CH3COCH3 = C2H4 + H2 + CO

A. Нульовий

B. Перший

C. Третiй

D. Дробний

E. Другий

48 / 150
Якi два методи одержання дисперсних систем вiдносяться до фiзичної конденсацiї?

A. Диспергацiя i пептизацiя

B. Ультрафiльтрацiя i конденсацiя з пари

C. Хiмiчна конденсацiя i пептизацiя

D. Ультрафiльтрацiя i пептизацiя

E. Конденсацiя з пари i замiна розчинника

49 / 150
Якщо при молекулярнiй адсорбцiї розчинена речовина адсорбується сильнiше за розчинник, то вiдбувається:

A. Вибiркова адсорбцiя

B. Позитивна адсорбцiя

C. Негативна адсорбцiя

D. Адсорбцiя йонiв

E. Адсорбцiя вiдсутня

50 / 150
Як називається прилад, за допомогою якого можна вимiряти поверхневий натяг рiдини?

A. Сталагмометр

B. Вiскозиметр

C. Калориметр

D. Ареометр

E. Нефелометр

51 / 150
Для якої з цих систем характерна седиментацiя?

A. Розчинiв електролiтiв

B. Розчинiв ВМС

C. Пiн

D. Суспензiй

E. Розчинiв неелектролiтiв

52 / 150
Розчини ВМР за певних умов втрачають свою текучiсть, тобто виникають зв’язки мiж макромолекулами та з’являється просторова сiтка. Цей процес має назву:

A. Пептизацiя

B. Конденсацiя

C. Коацервацiя

D. Коагуляцiя

E. Драглювання

53 / 150
Колаген, желатин, кератин, мiозин бiлки, що утворенi за рахунок пептидних зв’язкiв, та являють собою витягнутi нитки. Такi бiлки називаються:

A. Ланцюговими

B. Глобулярними

C. Фiбрилярними

D. -

E. Структурованими

54 / 150
Здатнiсть ВМС перешкоджати випадiнню в осад лiофобних золiв та вiдкладенню в стiнках судин холестеринових бляшок має назву:

A. Коацервацiя

B. Коагуляцiя

C. Колоїдний захист

D. Седиментацiя

E. Тиксотропiя

55 / 150
Фiзiологiчний розчин 0,9% NaCl по вiдношенню до сироватки кровi є:

A. Гiпотонiчним

B. -

C. Колоїдним

D. Iзотонiчним

E. Гiпертонiчним

56 / 150
Енергiя Гельмгольця - критерiй напрямку самовiльного процесу при постiйностi:

A. Температури i об’єму

B. Внутрiшньої енергiї i об’єму

C. Температури i тиску

D. Ентропiї i тиску

E. Ентропiї i об’єму

57 / 150
Як називається процес вилучення одного або декiлькох речовин з складних систем селективним розчинником?

A. Випарювання

B. Конденсацiя

C. Кристалiзацiя

D. Диспергування

E. Екстракцiя

58 / 150
Яким має бути значення молярних концентрацiй реактантiв, щоб константа швидкостi чисельно дорiвнювала швидкостi реакцiї?

A. 2

B. 3

C. 0

D. 4

E. 1

59 / 150
У медицинi та фармацiї спостерiгаються явища: адсорбцiї, змочування, адгезiї тощо. Вони мають назву:

A. Фiзико-хiмiчнi явища 

B. Молекулярно-кiнетичнi явища

C. Оптичнi явища

D. Електрокiнетичнi явища

E. Поверхневi явища

60 / 150
I.Мечников, вивчаючи запальний процес, описав певну закономiрнiсть емiграцiї лейкоцитiв в осередок запалення. Клiтини емiгрують у такiй послiдовностi:

A. Нейтрофiльнi гранулоцити, моноцити, лiмфоцити

B. Нейтрофiльнi гранулоцити, лiмфоцити, моноцити

C. Моноцити, нейтрофiльнi гранулоцити, лiмфоцити

D. Моноцити, лiмфоцити, нейтрофiльнi гранулоцити

E. Лiмфоцити, моноцити, нейтрофiльнi гранулоцити

61 / 150
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червонiє, його кровонаповнення збiльшується. Артерiальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?

A. Робоча

B. Нейропаралiтична

C. Метаболiчна

D. Нейротонiчна

E. Реактивна

62 / 150
При розкриттi абсцесу в ротовiй порожнинi з’явилися видiлення жовтозеленого кольору. Якi клiтини завжди представленi i переважають в гнiйному ексудатi?

A. Нейтрофiли

B. Базофiли

C. Еозинофiли

D. Еритроцити

E. Лiмфоцити

63 / 150
Люди, що знаходяться у примiщеннi при пожежi, страждають вiд отруєння чадним газом. Який вид гiпоксiї при цьому спостерiгається?

A. Циркулярна

B. Гiпоксична

C. Тканинна

D. Гемiчна

E. Дихальна

64 / 150
У хворого 42-х рокiв вiдзначається блiдiсть шкiрних покривiв, слабкiсть, збiльшення лiмфатичних вузлiв. У периферичнiй кровi виявленi: лейкоцитоз, вiдсутнiсть перехiдних форм лейкоцитiв (”лейкемiчний провал”), прискорена ШОЕ. Розвиток якого захворювання слiд запiдозрити лiкарю?

A. Еритромiєлоз

B. Лейкемоїдна реакцiя

C. Нейтрофiльний лейкоцитоз

D. Хронiчний лейкоз

E. Гострий лейкоз

65 / 150
Для вiдтворення карциноми Ерлiха кролю щоденно наносилась певна кiлькiсть бензпiрену (полiциклiчний ароматичний вуглеводень) на депiльовану дiлянку шкiри. Який метод використовується для моделювання пухлини?

A. Метод iндукцiї

B. Метод дiї iонiзуючого випромiнювання

C. Метод введення гормонiв

D. Метод експлантацiї

E. Метод трансплатацiї

66 / 150
У хворого пiсля перенесеної операцiї спостерiгався сильний больовий синдром. Яку найбiльш iмовiрну змiну гормонального статусу можна очiкувати у даному випадку?

A. Зниження вироблення АКТГ

B. Пiдвищення продукцiї катехоламiнiв

C. Зниження вироблення мiнералокортикоїдiв

D. Гiперсекрецiя iнсулiну

E. Зниження вироблення глюкокортикоїдiв

67 / 150
У дитини 9-ти рокiв, пiсля пiдвищення температури тiла до 38,5°C, що зберiгалася впродовж тижня, у зв’язку з гострим бронхiтом, вiдзначалося зниження температури до 37,0°C. Який з перерахованих механiзмiв є провiдним у 3 стадiї гарячки?

A. Посилення теплопродукцiї

B. Збiльшення частоти дихання

C. Розвиток ознобу

D. Збiльшення дiурезу

E. Розширення периферичних судин

68 / 150
У дитини через 1 годину пiсля вживання полiвiтамiнiв у виглядi сиропу з’явилась висипка по всьому тiлу за типом кропив’янки з вираженим вiдчуттям свербiння. До якого типу алергiчної реакцiї вiдносяться данi прояви?

A. Гiперчутливiсть сповiльненого типу

B. Анафiлактичний

C. Аутоалергiчний

D. Цитотоксичний

E. Iмунокомплексний

69 / 150
У хворого виникають тривалi кровотечi, крововиливи у м’язи i суглоби при будь-яких мiкротравмах. У кровi дефiцит VIII плазменного фактора згортання кровi. Яке захворювання системи кровi у даного хворого?

A. Тромбоцитопенiчна пурпура

B. Гемофiлiя А

C. Хвороба Вакеза

D. Залiзодефiцитна анемiя

E. B12-фолiєводефiцитна анемiя

70 / 150
У хворого вираженi блiдiсть, ”гусяча шкiра”, озноб. Для якої стадiї гарячки характернi такi прояви?

A. Збереження сталої температури тiла на високому рiвнi

B. Пiдвищення температури

C. Компенсацiї

D. Латентної

E. Зниження температури

71 / 150
У хворої дитини виявленi аскариди. Якi змiни в лейкоцитарнiй формулi кровi будуть найбiльш характернi для глистяної iнвазiї?

A. Лiмфоцитоз

B. Нейтрофiльоз

C. Базофiлiя

D. Моноцитоз

E. Еозинофiлiя

72 / 150
У хворої при обстеженнi виявлено збiльшення щитоподiбної залози, витрiшкуватiсть, пiдвищення основного обмiну i теплопродукцiї, тахiкардiя, плаксивiсть, знервованiсть. Для якого захворювання характерна така картина?

A. Тиреотоксикоз

B. Хвороба Iценко-Кушiнга

C. Хвороба Аддiсона

D. Цукровий дiабет

E. Гiпотиреоз

73 / 150
Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки для злоякiсних пухлин?

A. Низький ступiнь диференцiювання клiтин

B. Експансивний рiст

C. Не метастазують

D. Не рецидивують

E. Мають лише мiсцевий вплив

74 / 150
В iнфекцiйне вiддiлення надiйшов хворий 23-х рокiв зi скаргами на здуття живота та проноси. Дiагностовано лямблiоз. Який вид лейкоцитозу характерний для даного захворювання?

A. Моноцитарний

B. Нейтрофiльний

C. Еозинофiльний

D. Лiмфоцитарний

E. Базофiльний

75 / 150
У чому полягає механiзм непрямого впливу iонiзуючого випромiнювання на клiтини?

A. Ушкодження цитоплазматичної мембрани клiтин

B. Утворення великої кiлькостi вiльних радикалiв

C. Активацiя бiосинтезу бiлка

D. Набряк органел клiтини

E. Розрив хромосом

76 / 150
Подружжя звернулось у медикогенетичну консультацiю для обстеження їх новонародженої дитини. Пiд час дослiдження карiотипу виявлено додаткову хромосому в 21-й парi хромосом. Який дiагноз можна поставити?

A. Синдром Патау

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Дауна

D. Синдром Шерешевського-Тернера

E. Синдром Едвардса

77 / 150
Пiсля фiзичного навантаження у людини спостерiгаються позачерговi (передчаснi) скорочення серцевого м’яза. Який це вид аритмiї?

A. Синусова брадикардiя

B. Екстрасистолiя

C. Пароксизмальна тахiкардiя

D. Фiбриляцiя шлуночкiв

E. Синусова тахiкардiя

78 / 150
У хворого проноси, дерматит, деменцiя. З нестачею якого вiтамiну це найбiльш ймовiрно пов’язано?

A. Вiтамiн K

B. Токоферол

C. Ретинол

D. Вiтамiн D

E. Нiкотинова кислоти

79 / 150
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплюють:

A. Водневий

B. Складноефiрний

C. Глiкозидний

D. Амiдний

E. Пептидний

80 / 150
У реанiмацiйне вiддiлення доставили хворого без свiдомостi. Вiдмiчаються запах ацетону з рота, рiзка гiперглiкемiя та кетонемiя. Яке з ускладнень цукрового дiабету має мiсце в даному випадку?

A. Гостре отруєння ацетоном

B. Гiпоглiкемiчна кома

C. Дiабетична кома

D. Катаракта

E. Нефрит

81 / 150
Одним iз показникiв обмiну речовин в органiзмi є рiвень загального бiлку у сироватцi кровi. Яка реакцiя зазвичай використовується у клiнiчних лабораторiях для визначення його вмiсту?

A. Бiуретова

B. Нiтропрусидна

C. Нiнгiдринова

D. Ксантопротеїнова

E. Фоля

82 / 150
Щитоподiбна залоза виробляє гормон, який регулює рiвень Ca2+ у кровi, що сприяє мiнералiзацiї кiсткової тканини. Який гормон має цю дiю?

A. Тироксин

B. Адреналiн

C. Дофамiн

D. Трийодтиронiн

E. Тиреокальцитонiн

83 / 150
У хворого дiагностовано гострий панкреатит. Визначення активностi якого ферменту в кровi необхiдно провести з дiагностичною метою?

A. Пепсин

B. Альдолаза

C. Амiлаза

D. Креатинкiназа

E. ЛДГ

84 / 150
Хворому тривалий час з лiкувальною метою призначали кортизол. Вкажiть, похiдним якої сполуки є ця речовина:

A. Сфiнгозин

B. Альбумiн

C. Глюкоза

D. Холестерин

E. Глiцерин

85 / 150
Частина сечовини в кишечнику гiдролiзується ферментом бактерiй до вiльного амiаку. Який фермент бактерiй гiдролiзує сечовину?

A. Амiлаза

B. Аргiназа

C. Уреаза

D. Урокiназа

E. Уриказа

86 / 150
Кокарбоксилаза використовується в медицинi як фармацевтичний засiб для лiкування дистрофiй мiокарда, уражень м’язiв та периферичної i ЦНС. Який вiтамiн є компонентом цього препарату?

A. C

B. B2

C. B1

D. B6

E. B12

87 / 150
У хворого скарги на полiурiю. При аналiзi сечi не виявлено патологiчних компонентiв, але її щiльнiсть нижча за норму. Порушення секрецiї якого гормону може бути у цього хворого?

A. Кортизол

B. Вазопресин

C. Соматотропiн

D. Тиреотропiн

E. Iнсулiн

88 / 150
Аскорутин застосовують при кровоточивостi ясен та точкових крововиливах. Який вiтамiн входить до складу цього препарату?

A. E

B. A

C. D

D. K

E. C

89 / 150
У чоловiка внаслiдок посиленого гемолiзу еритроцитiв пiдвищився вмiст Феруму в плазмi кровi. Який бiлок плазми забезпечує його транспорт?

A. Гiстон

B. Альбумiн

C. Церулоплазмiн

D. Трансферин

E. Iнтерферон

90 / 150
При гiповiтамiнозi одного з вiтамiнiв визначають порушення пролiферацiї епiтелiальної i сполучної тканин. У пацiєнтiв з цим гiповiтамiнозом спостерiгається порушення зору та орiєнтацiї у просторi. Назвiть цей вiтамiн:

A. Рибофлавiн

B. Пiридоксин

C. Холекальциферол

D. Токоферол

E. Ретинол

91 / 150
Антигiстамiннi препарати застосовують при лiкуваннi алергiчних реакцiй органiзму, тому що гiстамiн виконує функцiю медiатора алергiчної реакцiї. Назвiть амiнокислоту, з якої вiн утворюється:

A. Аланiн

B. Тирозин

C. Глiцин

D. Аспарагiн

E. Гiстидин

92 / 150
Iнгiбiтори синтезу холестеролу застосовуються як антиатеросклеротичнi препарати. Вкажiть такий препарат:

A. Левомiцетин (Chloramphenicol)

B. Ловастатин (Lovastatine)

C. Пенiцилiн (Benzylpenicillin)

D. Стрептоцид (Sulfanilamide)

E. Мезим (Pancreatin)

93 / 150
Аспартам застосовується як пiдсолоджувач та препарат для лiкування цукрового дiабету. Яка амiнокислота входить до його складу?

A. Аспарагiнова кислота

B. Лейцин

C. Метiонiн

D. Глутамiнова кислота

E. Валiн

94 / 150
В клiнiку потрапив чоловiк з гострим нападом подагри. Вмiст сечової кислоти в сироватцi кровi хворого значно пiдвищений, в сечi пiдвищена добова кiлькiсть цiєї сполуки. Змiна активностi якого ферменту призводить до даної патологiї?

A. Ксантиноксидаза

B. Глiкогенсинтаза

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Лактатдегiдрогеназа

E. Аланiнамiнотрансфераза

95 / 150
Перетравлювання лiпiдiв потребує наявностi лiпаз, емульгаторiв та слабколужного рН. У якому вiддiлi ШКТ формуються данi умови?

A. Шлунок

B. Ротова порожнина

C. Товстий кишечник

D. Дванадцятипала кишка

E. Стравохiд

96 / 150
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

A. Гiалоплазма

B. Ендоплазматична сiтка

C. Тонопласт

D. Плазмалема

E. Ядерна оболонка

97 / 150
Рослини, якi зростають в умовах середнього зволоження, вiднесено до такої екологiчної групи, як:

A. Сукуленти

B. Гiгрофiти

C. Ксерофiти

D. Мезофiти

E. Гiдрофiти

98 / 150
Серед дерев родини Бобовi визначений ранньоквiтучий медонос з перистоскладними листками, прилистниками у виглядi колючок i пониклими китицями бiлих ароматних квiток. Це:

A. Quercus robur

B. Aesculus hippocastanum

C. Armeniaca vulgaris

D. Robinia pseudoacacia

E. Aronia melanocarpa

99 / 150
Виберiть рослину iз родини Brassicaceae, що мiстить у своєму складi глiкозиди, що близькi за дiєю до наперстянки:

A. Polygonum aviculare

B. Urtica dioica

C. Erysimum canescens

D. Arctostaphylos uva-ursi

E. Primula officinalis

100 / 150
Серед зiбраних рослин наявний Capsella bursa-pastoris, для якої характерно:

A. Дворiчник, прикореневi листя плiвчастi, плоди - крилатi серцеподiбнi стручечки

B. Однорiчник, прикореневi листя складнi, плоди - членистi стручки

C. Дворiчник, прикореневi листя перистолопатевi, плоди - округлi стручечки

D. Багаторiчник, прикореневi листя суцiльнi, плоди - цилiндричнi стручки

E. Однорiчник, прикореневi листя перисторозсiченi або роздiленi, плоди трикутно-серцеподiбнi стручечки

101 / 150
В барбарису звичайного утворюються колючки, якi є видозмiнами:

A. Черешкiв

B. Прилисткiв

C. Рахiсiв

D. Стебел

E. Листкiв

102 / 150
У однодольних рослин кiнцевi продукти метаболiзму часто представленi багатьма голчастими кристалами оксалату кальцiю, зiбраними у пачки, це:

A. Кристалiчний пiсок

B. Стилоїди

C. Рафiди

D. Друзи

E. Двiйниковi кристали

103 / 150
У квiткових рослин чоловiчим гаметофiтом є:

A. Плодолисток

B. Пилкове зерно

C. Насiнний зачаток

D. Зародковий мiшок

E. Нуцеллус

104 / 150
З дослiджених гербарних зразкiв лiкарських рослин до родини Rosaceae вiдносяться:

A. Crataegus sanguinea

B. Melilotus officinalis

C. Polygonum persicaria

D. Conium maculatum

E. Capsella bursa-pastoris

105 / 150
В шлунковому зборi присутнi овальнi коричневi здерев’янiлi ”шишечки” до 1 , 5 см довжиною, якi є:

A. Шишками кипариса

B. Суплiддями вiльхи

C. Шишками модрини

D. Шишками туї схiдної

E. Шишкоягодами ялiвцю

106 / 150
Однiєю з важливих дiагностичних ознак для визначення видiв сосни є кiлькiсть хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

A. Багато

B. 8

C. 5

D. 3

E. 2

107 / 150
Промисловим джерелом рутину i кверцетину є квiтки рослини з родини Fabaceae:

A. Карагана дерев’яниста

B. Акацiя срiбляста

C. Софора японська

D. Астрагал густогалузистий

E. Робiнiя псевдоакацiя

108 / 150
В грудному зборi виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення солодкого на смак. При визначенi встановлено, що це коренi:

A. Алтеї лiкарської

B. Родовика лiкарського

C. Валерiани лiкарської

D. Солодки голої

E. Аїру

109 / 150
До горiховидних плодiв вiдносять однонасiнний плiд, який при дозрiваннi не розтрiскується, при основi облямований чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осi, на якiй була розташована квiтка. Це:

A. Жолудь

B. Горiшок

C. Зернiвка

D. Крилатка

E. Горiх

110 / 150
Багаторiчна трав’яниста рослина сiмейства Asteraceae з дрiбними жовтими язичковими квiтками, зiбраними в кошики. Цвiте рано навеснi до появи великих округлих серцеподiбних виїмчастозубчастих листкiв, що зверху темнозеленi, голi, знизу сильно опушенi. Назвiть цю рослину:

A. Potentilla erecta

B. Tussilago farfara

C. Нiреriсum perforatum

D. Petroselinum crispum

E. Datura stramonium

111 / 150
Плоди селерових мiстять ефiрноолiйнi канальцi i можуть розпадатися на два напiвплодики. Цей плiд:

A. Коробочка

B. Стручечок 

C. Горiх

D. Двомерикарпiй

E. Гесперидiй

112 / 150
отримання бактерiальних екзотоксинiв мiкроорганiзми культивують у рiдкому живильному середовищi, в яке i видiляються токсини. За допомогою якого методу можна очистити середовище вiд мiкроорганiзмiв та отримати при цьому чистi екзотоксини?

A. Автоклавування

B. Ультрафiолетове опромiнення

C. Кип’ятiння

D. Фiльтрування через бактерiальнi фiльтри

E. Внесення дезiнфiкуючих речовин (хлорамiн)

113 / 150
При бактерiологiчному дослiдженнi випорожнень хворого з дiареєю була видiлена чиста культура паличкоподiбних, дещо зiгнутих мiкроорганiзмiв, якi у мiкропрепаратi нагадували зграйки риб. При культивуваннi на лужних середовищах (лужна пептонна вода) через шiсть годин утворювали плiвку з блакитним вiдтiнком. Для якого збудника притаманнi такi властивостi?

A. Холернi вiбрiони

B. Сальмонели

C. Кишковi палички

D. Спiрохети

E. Мiкобактерiї

114 / 150
Через добу пiсля вживання в їжу у столовiй котлет декiлька учнiв звернулися в медпункт зi скаргами на бiль у шлунку, блювання, пiдвищену температуру, дiарею. Одного з учнiв у важкому станi було госпiталiзовано. Якi мiкроорганiзми могли викликати цю харчову токсикоiнфекцiю?

A. Шигели

B. Стрептококи

C. Сальмонели

D. Менiнгококи

E. Клостридiї

115 / 150
Для профiлактики правця використовують токсин, знешкоджений формалiном (0,4%) при температурi 39°C впродовж чотирьох тижнiв. Як називається цей препарат?

A. Iмуноглобулiн

B. Антитоксична сироватка

C. Ад’ювант

D. Вбита вакцина

E. Анатоксин

116 / 150
Пiсля обстеження хворого лiкар встановив дiагноз: клiщовий енцефалiт. Назвiть механiзм передачi даного захворювання:

A. Фекально-оральний

B. Трансмiсивний

C. Вертикальний

D. Повiтряно-крапельний

E. Парентеральний

117 / 150
До груп професiйного ризику зараження на ВIЛ-iнфекцiю вiдносяться люди рiзних спецiальностей, у тому числi медичнi робiтники. Вкажiть найбiльш iмовiрний механiзм їх зараження:

A. Трансмiсивний

B. Повiтряно-пиловий

C. Фекально-оральний

D. Повiтряно-крапельний

E. Парентеральний

118 / 150
Вiдомо, що при ВIЛ-iнфекцiї вiдбуваються важкi iмунологiчнi порушення в органiзмi, що призводять до СНIДу (синдрому набутого iмунодефiциту). Вкажiть клiтини органiзму людини, найбiльш чутливi до iнфiкування ВIЛ:

A. Ендотелiоцити

B. Т-хелпери

C. Гепатоцити

D. В-лiмфоцити

E. Т-супресори

119 / 150
При виробництвi лiкарських препаратiв необхiдно дотримуватися комплексу заходiв, спрямованих на попередження їхньої мiкробної контамiнацiї. Як називається цей комплекс заходiв?

A. Асептика

B. Антисептика

C. Дератизацiя

D. Дезiнфекцiя

E. Стерилiзацiя

120 / 150
Лiкар-бактерiолог приготував з дослiджуваного матерiалу мазки, зафарбував за Нейссером, посiяв його на кров’яний телуритовий агар, видiлив чисту культуру мiкробiв i перевiрив її на токсигеннiсть. На мiкробiологiчну дiагностику якого захворювання направленi цi дослiдження?

A. Ботулiзм

B. Туберкульоз

C. Дифтерiя

D. Лептоспiроз

E. Холера

121 / 150
Для створення штучного активного iмунiтету тримiсячнiй дитинi перорально ввели живу культуральну вакцину з штамiв Себiна. Для профiлактики якого захворювання використовували цю вакцину?

A. Кiр

B. Краснуха

C. Паротит

D. Туберкульоз

E. Полiомiєлiт

122 / 150
Як називається група iнфекцiйних та iнвазивних хвороб загальних для тварин та людей?

A. Змiшанi

B. Зооантропонози

C. Зоонози

D. Антропонози

E. Сапронози

123 / 150
Пiсля огляду хворої дитини лiкар встановив дiагноз: скарлатина. Який мiкроорганiзм є збудником цього захворювання?

A. Стрептокок

B. Клебсiєла

C. Менiнгокок

D. Актиномiцети

E. Стафiлокок

124 / 150
У лабораторнiй практицi широко застосовують фiльтри Зейтца. Вкажiть мету застосування цих фiльтрiв:

A. Дезiнфекцiя розчинiв

B. Для знищення вiрусiв

C. Визначення забруднення води

D. Стерилiзацiя фiльтруванням

E. Для вирощування бактерiофагiв

125 / 150
Термолабiльний лiкарський препарат для екстемпорального використання пiддали нагрiванню до 65°C тричi з iнтервалом в 1 день. До якого методу стерилiзацiї вдалися у даному випадку?

A. Прожарювання

B. Фiльтрування

C. Пастеризацiя

D. Кохiрування

E. Тиндалiзацiя

126 / 150
Постановка багатьох серологiчних реакцiй вимагає суворого дотримання асептичних умов. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше використовувати для знезараження лабораторного посуду?

A. Пастеризацiя

B. Фiльтрування

C. Тиндалiзацiя

D. Сухим жаром

E. Прокалювання

127 / 150
Iз сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на МПА колонiї жовто-зеленого кольору i мають характерний запах. Який це мiкроорганiзм?

A. Клебсiєла

B. Ешерихiя

C. Псевдомонада

D. Стафiлокок

E. Протей

128 / 150
При мiкроскопiї мазка, виготовленого з харкотиння хворого i пофарбованого методом Цiля-Нiльсена, лiкар-лаборант виявив наявнiсть яскраво-червоних паличок, якi розмiщувалися поодиноко або групами, не чутливi до дiї кислот. Якi мiкроорганiзми були виявленi?

A. Bordetella pertussis

B. Bacillus anthracis

C. Staphylococcus aureus

D. Salmonella typhi

E. Micobacterium tuberculosis

129 / 150
При санiтарно-мiкробiологiчному дослiдженнi водопровiдної води мiською СЕС було виявлено мiкроорганiзми, наявнiсть яких свiдчить про свiже фекальне забруднення води. Якi мiкроорганiзми було виявлено?

A. Escherichia coli

B. Neisseria sicca

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Streptococcus agalactiae

130 / 150
Хворому з виразковою хворобою призначено ранiтидин. Кислотнiсть шлункового соку значно знизилась. Який механiзм лежить в основi дiї даного препарату?

A. Блокада М-холiнорецепторiв

B. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв

C. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв

D. Пригнiчення активностi H+/K+АТФази

E. Блокада Н-холiнорецепторiв вегетативних ганглiїв

131 / 150
Для зняття марення i галюцинацiй у хворої на шизофренiю лiкар використав амiназин. Який механiзм антипсихотичної дiї препарату?

A. Iнгiбування дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

B. Iнгiбування адренергiчних процесiв в ЦНС

C. Iнгiбування холiнергiчних процесiв в ЦНС

D. Стимуляцiя холiнергiчних процесiв в ЦНС

E. Стимуляцiя адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

132 / 150
При проведеннi оперативного втручання в якостi мiорелаксанту було застосовано тубокурарину хлорид. Який засiбантагонiст слiд ввести хворому для вiдновлення у нього самостiйного дихання?

A. Етимiзол

B. Цитiтон

C. Дитилiн

D. Бензогексонiй

E. Прозерин

133 / 150
В аптеку звернувcя хворий, який протягом мiсяця приймав феназепам. Хворий наполягав на придбаннi ще двох упаковок цього препарату, пояснюючи тим, що вiн без феназепаму погано себе почуває. Що лежить в основi побiчної дiї препарату, що розвинулася у хворого?

A. Толерантнiсть

B. Кумуляцiя

C. Синдром пiслядiї

D. Iдiосинкразiя

E. Лiкарська залежнiсть

134 / 150
У хворого на гiпертонiчну хворобу пiдвищений рiвень ренiну в плазмi кровi. Якiй з перерахованих фармакологiчних груп треба вiддати перевагу для лiкування даного хворого?

A. Антагонiсти iонiв кальцiю

B. Дiуретики

C. Iнгiбiтори АПФ

D. α- адреноблокатори

E. Симпатолiтики

135 / 150
Допоможiть студенту медичного вузу обрати адренергiчний препарат для лiкування анафiлактичного шоку:

A. Фенотерол

B. Адреналiну гiдрохлорид

C. Галазолiн

D. Клофелiн

E. Iзадрин

136 / 150
Який з перерахованих препаратiв при сублiнгвальному застосуваннi швидко купiрує напад стенокардiї?

A. Корглiкон

B. Амiодарон

C. Нiтроглiцерин

D. Дигоксин

E. Лiзиноприл

137 / 150
Хворому з глаукомою лiкар призначив прозерин у виглядi очних крапель. До якої фармакологiчної групи вiдноситься цей препарат?

A. β- адреноблокатор

B. Н-холiномiметик

C. М-холiноблокатор

D. Антихолiнестеразний зворотної дiї

E. α- адреномiметик

138 / 150
Ви працюєте в аптецi, яка розташована на територiї шкiрно-венерологiчного диспансеру. Проконсультуйте лiкаряiнтерна, який антибiотик є препаратом вибору для лiкування сифiлiсу?

A. Лiнкомiцину гiдрохлорид

B. Стрептомiцину сульфат

C. Полiмiксину М сульфат

D. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

E. Леворину натрiєва сiль

139 / 150
Якi лiкарськi засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму?

A. β- адреномiметики

B. М-холiномiметики

C. β- адреноблокатори

D. α- адреномiметики

E. Iнгiбiтори холiнестерази

140 / 150
Найбiльш частим побiчним ефектом при застосуваннi iнгаляцiйних кортикостероїдiв є:

A. Збiльшення маси тiла

B. Субкапсулярна катаракта

C. Розвиток ротоглоткового кандидозу

D. Розвиток остеопорозу

E. Артерiальна гiпертензiя

141 / 150
При лiкуваннi натрiю бромiдом у хворого виникло явище бромiзму: нежить, кашель, кон’юнктивiт, висипи на шкiрi. Що потрiбно призначити для усунення даного явища?

A. Натрiю йодид

B. Кальцiю хлорид

C. Калiю хлорид

D. Натрiю хлорид

E. Натрiю сульфат

142 / 150
Хворому з алергiчним ринiтом був призначений лоратадин. До якої групи антиалергiчних засобiв належить цей препарат?

A. Антагонiсти лейкотрiєнових рецепторiв

B. Блокатори гiстамiнових рецепторiв 1-го типу

C. Мембраностабiлiзувальнi засоби

D. Глюкокортикостероїди

E. Блокатори гiстамiнових рецепторiв 2-го типу

143 / 150
У хворого сильний кашель з в’язким харкотинням. Який препарат сприяє розрiдженню i виведення харкотиння?

A. Глаувент (Glaucine)

B. Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)

C. Синекод (Butamirat)

D. Лiбексин (Prenoxdiazine)

E. Кодеїну фосфат (Codeini)

144 / 150
Хворий на гострий iнфаркт мiокарда у складi комплексної терапiї отримував гепарин. Через деякий час з’явилася гематурiя. Який препарат показаний у якостi антидоту?

A. Неодикумарин

B. Фiбриноген

C. Протамiну сульфат

D. Вiкасол

E. Амiнокапронова кислота

145 / 150
Хворому на трахеїт призначили протикашльовий засiб центральної дiї, який не пригнiчує дихання, не викликає медикаментозну залежнiсть, знижує артерiальний тиск. Який це препарат?

A. Лiбексин (Prenoxdiazine)

B. Глауцину гiдрохлорид (Glaucine)

C. Морфiну гiдрохлорид (Morphini)

D. Кодеїну фосфат (Codeini)

E. Ацетилцистеїн (Acetylcysteini)

146 / 150
Вкажiть препарат, який застосовується для лiкування отруєння фосфорорганiчними сполуками:

A. Iзонiазид (Izoniazid)

B. Атропiну сульфат (Atropini)

C. Платифiлiн (Platyphyline)

D. Метронiдазол (Metronidazole)

E. Ацикловiр (Aciclovir)

147 / 150
Оберiть препарат, активний вiдносно вiрусу герпесу, який застосовується для профiлактики та лiкування герпетичних уражень шкiри та слизових оболонок:

A. Рифампiцин (Rifampicin)

B. Ранiтидин (Ranitidin)

C. Нiстатин (Nistatin)

D. Ацикловiр (Aciclovir)

E. Атропiн (Atropini)

148 / 150
Хворому з гострим медикаментозним отруєнням слiд провести форсований дiурез. Який препарат необхiдно застосувати?

A. Строфантин (Strophantin)

B. Бiсакодил (Bisacodil)

C. Димедрол (Diphenhydramine)

D. Прогестерон (Progesterone)

E. Фуросемiд (Furosemide)

149 / 150
Одним з алкалоїдiв чаю та кави є кофеїн. Що є протипоказанням для використання кофеїну?

A. Пригнiчення нервової дiяльностi

B. Гiпертонiчна хвороба

C. Гiпотензiя

D. Втома

E. Мiгрень

150 / 150
Для купiрування гострого психозу хворому був призначений психотропний препарат швидкої i короткої дiї. Який це препарат?

A. Валерiани екстракт (Valeriana)

B. Пiрацетам (Piracetam)

C. Кофеїн бензоат натрiю (Coffeine and sodium benzoate)

D. Амiтриптилiн (Amitriptyline)

E. Дроперидол (Droperidol)