Крок 1 - Стоматологія 2018 (буклет)

1 / 200
Педіатр, оглядаючи порожнину рота дитини, виявив 8 зубів. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини: The pediatrician, examining the child's oral cavity, found 8 teeth. The child is developing normally. Determine the child's age:

10-12 місяців 10-12 months

6-8 місяців 6-8 months

8-9 місяців 8-9 months

12-15 місяців 12-15 months

15-20 місяців 15-20 months

2 / 200
Відомо, що ротенон викликає інгібування дихального ланцюгу. Який комплекс дихального ланцюга мітохондрій інгібується цією речовиною? Rotenone is known to inhibit the respiratory chain. What complex of the mitochondrial respiratory chain is inhibited by this substance?

НАДН-коензим Q-редуктаза NADH coenzyme Q-reductase

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Коензим Q-цитохром с-редуктаза Coenzyme Q-cytochrome c-reductase

Сукцинат-коензим Q-редуктаза Succinate coenzyme Q-reductase

АТФ -синтетаза ATP synthetase

3 / 200
За даними ВООЗ, щорічно на Землі на малярію хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду: According to the WHO, approximately 250 million people fall ill with malaria every year on Earth. This disease is found mainly in tropical and subtropical regions. The limits of its distribution coincide with the habitats of mosquitoes genus:

Анофелес Anopheles

Кулекс Culex

Аедес Aedes

Мансоніа Mansonia

Кулізета Kuliseta

4 / 200
Мисливець напився сирої води із ставка. Яким трематодозом він міг заразитися? The hunter drank raw water from the pond. What trematodosis could he have contracted?

Фасціольоз Fasciolosis

Опісторхоз Opistorchosis

Парагонімоз Paragonimosis

Клонорхоз Clonorchosis

Дикроцеліоз Dicroceliosis

5 / 200
На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього? The cell was exposed to a substance that disrupted the integrity of the lysosomal membranes. What will happen to the cell as a result?

Автоліз Autolysis

Диференціація Differentiation

Дегенерація Degeneration

Трансформація Transformation

Спеціалізація Specialization

6 / 200
Пацієнт скаржиться на виділення сечі під час статевого акту. Який орган уражений? The patient complains of urine discharge during sexual intercourse. Which organ is affected?

Передміхурова залоза Prostate

Яєчко Testicle

Сім’яні міхурці Seminal vesicles

Придаток яєчка Appendix

Сечовий міхур Bladder

7 / 200
У хворого зареєстрували ЕКГ За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями? The patient's ECG was recorded. By what element of it can the doctor assess the processes of spreading depolarization through the atria?

Зубець P Prong P

Зубець R R tooth

Зубець Q Prong Q

Зубець T Teeth T

Зубець S S tooth

8 / 200
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у клиноподібній пазусі. В який носовий хід виділяється гній? An accumulation of pus in the sphenoid sinus was X-ray determined. In which nasal passage is the pus released?

Правий та лівий верхні Top right and left

Лівий середній Left Middle

Правий нижній Lower Right

Лівий нижній Lower Left

Правий середній Right Middle

9 / 200
У пацієнта при рентгенологічному обстеженні виявлено грижу міжхребцевого диска грудного відділу хребта. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін? During an X-ray examination, the patient was diagnosed with a herniated disc of the thoracic spine. What kind of connection between the vertebrae underwent pathological changes?

Синхондроз Synchondrosis

Синдесмоз Syndesmosis

Діартроз Diarthrosis

І^міартроз I^miarthrosis

Синостоз Synostosis

10 / 200
До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію обличчя. Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, повіка вужча, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів уражена? A patient came to the dentist with complaints of facial asymmetry. The doctor saw that on the left side of the face the eyebrow is lower, there are no folds on the forehead, the eyelid is narrower, the eyeball protrudes forward. The function of which pair of cranial nerves is affected?

VII VII

I I

V V

VI VI

IV IV

11 / 200
Хворий скаржиться на болі під час жування, особливо при висуненні нижньої щелепи вперед і зміщенні її вбік. Функція яких м’язів порушена? The patient complains of pain during chewing, especially when extending the lower jaw forward and moving it to the side. What muscles function is impaired?

Латеральні крилоподібні Lateral Pterosaurs

Медіальні крилоподібні Medial pterygium

Жувальні Chewing

Щелепно-під’язикові Maxillohyoid

Скроневі Temporal

12 / 200
Лікарі-стоматологи мають великий ризик захворіти на гепатит В, тому підлягають обов’язковій імунізації. За допомогою якої вакцини це може бути зроблено? Dentists have a high risk of contracting hepatitis B, so they are subject to mandatory immunization. With which vaccine can this be done?

Рекомбінантна Recombinant

Хімічна Chemical

Інактивована Inactivated

Анатоксин Anatoxin

Жива Alive

13 / 200
Після травми м’яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з наведених нервів знаходиться в зоні ушкодження? After a soft tissue injury in the region of the back surface of the medial condyle of the shoulder, the victim developed a tingling sensation in the skin of the medial surface of the forearm. Which of the following nerves is located in the area of damage?

N. ulnaris N. ulnaris

N. musculocutaneus N. musculocutaneus

N. dorsalis scapularis N. dorsalis scapularis

N. subscapularis N. subscapularis

N. radialis N. radialis

14 / 200
Диференціювання В-лімфоцитів в плазматичні клітини призводить до вироблення імуноглобулінів, які відповідають за специфічну імунну відповідь організму. У якому органі імунної системи відбувається диференціювання В-лімфоцитів? The differentiation of B-lymphocytes into plasma cells leads to the production of immunoglobulins, which are responsible for the body's specific immune response. In which organ of the immune system does the differentiation of B-lymphocytes take place?

Мигдалики Tonsils

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Печінка Liver

Тимус Thymus

Щитоподібна залоза Thyroid

15 / 200
На шліфі зуба в області верхівки кореня визначається тканина, що складається з клітин відростчатої форми, які оточені мінералізованою міжклітинною речовиною. Назвіть дану тканину: On the section of the tooth in the region of the apex of the root, a tissue consisting of process-shaped cells surrounded by mineralized intercellular substance is determined. Name this tissue:

Клітинний цемент Cell cement

Ретикулофіброзна кісткова тканина Reticulofibrous bone tissue

Дентин плащовий Dentin mantle

Емаль Enamel

Періодонт Periodont

16 / 200
При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров. Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунка. Які канальці представлені у мікроскопічному препараті? Electron microscopy of the kidney revealed tubules lined with cuboidal epithelium. Light and dark cells are distinguished in the epithelium. There are few organelles in light cells. Cytoplasm forms folds. These cells provide reabsorption of water from the primary urine into the blood. The dark cells in structure and function resemble the parietal cells of the stomach. What tubules are represented in the microscopic preparation?

Збірні ниркові трубочки Collecting renal tubules

Проксимальні канальці Proximal tubules

Дистальні канальці Distal tubules

Висхідні канальці петлі Генле Ascending tubules of the loop of Henle

Низхідні канальці петлі Генле Descending tubules of the loop of Henle

17 / 200
При гістохімічному дослідженні лейкоцитів мазку крові визначаються кліти- ни, у цитоплазмі яких знаходяться гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини? During the histochemical examination of leukocytes of a blood smear, cells are identified in the cytoplasm of which there are granules containing histamine and heparin. What are these cells?

Базофіли Basophils

Нейтрофіли Neutrophils

Еозинофіли Eosinophils

Моноцити Monocytes

Еритроцити Erythrocytes

18 / 200
Хірург пошкодив нерв, що іннервує щелепно-під’язиковий м’яз. Назвіть пошкоджений нерв: The surgeon damaged the nerve innervating the maxillohyoid muscle. Name the damaged nerve:

N. trigeminus N. trigeminus

N. facialis N. facialis

N. glossopharyngeus N. glossopharyngeus

N. hypoglossus N. hypoglossus

N. accessorius N. accessorius

19 / 200
В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення? In the enamel at the border with the dentin, there are non-calcified areas that often become a place for infection to enter the tooth. What are these formations called?

Емалеві пучки Enamel bundles

Емалеві призми Enamel prisms

Енамелобласти Enameloblasts

Дентинобласти Dentinoblasts

Волокна Томса Toms Fibers

20 / 200
На мікропрепараті яєчника представлено округле утворення, залозисті клітини якого містять ліпідні краплі. Визначте цю структуру: On the microsection of the ovary, there is a rounded formation, the glandular cells of which contain lipid droplets. Identify this structure:

Жовте тіло Yellow body

Примордіальний фолікул Primordial follicle

Первинний фолікул Primary follicle

Зрілий фолікул Mature follicle

Атретичне тіло Atretic body

21 / 200
Імплантація зародка у слизову оболонку матки складається з двох фаз - адгезії та інвазії. Перша фаза супроводжується: The implantation of the embryo in the mucous membrane of the uterus consists of two phases - adhesion and invasion. The first phase is accompanied by:

Прикріпленням бластоцисти до поверхні ендометрію Attachment of the blastocyst to the surface of the endometrium

Руйнуванням сполучної тканини ендометрію Destruction of endometrial connective tissue

Руйнуванням епітеліоцитів слизової оболонки (ендометрію) матки Destruction of epitheliocytes of the mucous membrane (endometrium) of the uterus

Активізацією секреції маткових залоз Activation of secretion of uterine glands

Пригніченням секреції маткових залоз Suppression of secretion of uterine glands

22 / 200
На поверхні коронки другого великого кутнього зуба, яка контактує з щокою, лікар виявив каріозну порожнину. Як називається вражена поверхня коронки? On the surface of the crown of the second large canine tooth, which is in contact with the cheek, the doctor found a carious cavity. What is the affected surface of the crown called?

Facies vestibularis Facies vestibularis

Facies lingualis Facies lingualis

Facies mesialis Facies mesialis

Facies distalis Facies distalis

Facies occlusalis Facies occlusalis

23 / 200
На розтині тіла чоловіка 46-ти років, що не лікувався від гострої кишкової інфекції і помер від сепсису, виявлені: флегмона параректальної клітковини, множинні виразки прямої і сигмоподібної кишок, окремі з перфорацією, слизова цих відділів кишечника потовщена, вкрита сіруватого кольору плівками, що важко знімаються. Про яке захворювання можна думати? At the autopsy of the body of a 46-year-old man who was not treated for an acute intestinal infection and died of sepsis, the following were found: phlegmon of pararectal tissue, multiple ulcers of the rectum and sigmoid colon , separate with perforation, the mucous membrane of these intestinal sections is thickened, covered with grayish-colored films that are difficult to remove. What disease can you think of?

Дизентерія Dysentery

Черевний тиф Typhoid

Амебіаз Amebiasis

Холера Cholera

Туберкульоз Tuberculosis

24 / 200
У хворої набряки. У сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить? The patient has edema. There is a large amount of protein in the urine. Which part of the nephron does this indicate?

Ниркове тільце Renal corpuscle

Проксимальний звивистий каналець Proximal convoluted tubule

Дистальний звивистий каналець Distal convoluted tubule

Низхідна частина петлі Генле Descending part of the loop of Henle

Висхідна частина петлі Генле The ascending part of the loop of Henle

25 / 200
Мати помітила темну сечу у її 5-річної дитини. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце? A mother noticed dark urine in her 5-year-old child. Bile pigments were not detected in the urine. The diagnosis was made: alkaptonuria. Which enzyme is deficient?

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Тирозиназа Tyrosinase

Оксидаза оксифенілпірувату Oxyphenylpyruvate oxidase

Декарбоксилаза фенілпірувату Phenylpyruvate decarboxylase

26 / 200
Ціанистий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій: Potassium cyanide is a poison, the death of an organism occurs instantly. Name which enzymes in mitochondria are affected by potassium cyanide:

Цитохромоксидаза [аа3] Cytochrome oxidase [aa3]

Флавінові ферменти Flavin enzymes

Цитохром В5 Cytochrome B5

НАД+ - залежні дегідрогенази NAD+ - dependent dehydrogenases

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

27 / 200
У хворого, що проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується, головним чином, за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти у печінці людини при цьому найбільш активно синтезується глюкоза? In a patient undergoing a course of medical fasting, the normal level of glucose in the blood is maintained mainly due to gluconeogenesis. Which amino acid is the most active in the human liver at the same time is glucose synthesized?

Аланін Alanine

Лізин Lysine

Валін Valin

Глутамінова кислота Glutamic acid

Лейцин Leucine

28 / 200
На розтині тіла померлого чоловіка 52-х років виявлені зміни в легенях у вигляді сегментарної ділянки казеозного некрозу, які зливаються та займають верхню частину правої легені. Легеня збільшена, щільна, на розрізі - жовтуватого кольору, на плеврі - фібринозні плівки. Назвіть форму туберкульозу: At the autopsy of the body of a deceased 52-year-old man, changes were found in the lungs in the form of a segmental area of caseous necrosis, which merge and occupy the upper part of the right lung. The lung is enlarged, dense , on the section - yellowish, on the pleura - fibrinous films. Name the form of tuberculosis:

Казеозна пневмонія Case pneumonia

Туберкульома Tuberculoma

Інфільтративний туберкульоз Infiltrative tuberculosis

Циротичний туберкульоз Cirrhotic tuberculosis

Гострий кавернозний туберкульоз Acute cavernous tuberculosis

29 / 200
У дитини 3-х років впродовж 6-ти місяців розвинулась деформація обличчя у результаті симетричного збільшення об’єму кутів нижньої щелепи. Мікроскопічно: між кістковими балками розташована сполучна тканина з великою кількістю судин і примітивними кістковими балочками. Яке захворювання найбільш імовірне? A 3-year-old child developed a facial deformity over the course of 6 months as a result of a symmetrical increase in the volume of the corners of the lower jaw. Microscopically: connective tissue is located between the bone beams with a large number of vessels and primitive bone beams. What disease is most likely?

Херувізм Cherubism

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Фіброма Fibroma

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Остеосаркома Osteosarcoma

30 / 200
На автопсії у померлого 72-х років з повторним трансмуральним інфарктом міокарда оболонки епікарду та перикарду набухлі, потовщені, кострубаті, неначе вкриті волосяним покровом. Назвіть вид запалення у оболонках серця: At the autopsy of a 72-year-old deceased with a repeated transmural myocardial infarction, the membranes of the epicardium and pericardium were swollen, thickened, scaly, as if covered with hair. Name the type of inflammation in the membranes hearts:

Крупозне True

Дифтеритичне Diphtheritic

Серозне Serious

Гнійне Purulent

Катаральне Catarrhal

31 / 200
На розтині хворого, що помер від серцево-судинної недостатності, темний колір ступні правої нижньої кінцівки. В судинах стегна згустки сірувато-червоного кольору, що частково перекривають просвіти. Також на стінках відмічаються ділянки жовто-сірого кольору та фіброзні бляшки, деякі з яких кам’яної щільності. Ускладнення якої клініко- анатомічної форми атеросклерозу було у хворого? On the autopsy of a patient who died of cardiovascular failure, the foot of the right lower limb is dark. There are grayish-red clots in the vessels of the thigh that partially cover the lumens. Yellow-gray areas and fibrous plaques are also noted on the walls, some of which have the density of stones. What complication of the clinical and anatomical form of atherosclerosis did the patient have?

Атеросклероз артерій нижніх кінцівок Atherosclerosis of the arteries of the lower extremities

Атеросклероз артерій головного мозку Atherosclerosis of cerebral arteries

Атеросклероз аорти Aortic atherosclerosis

Атеросклероз артерій кишечника Atherosclerosis of intestinal arteries

Атеросклероз ниркових артерій Atherosclerosis of renal arteries

32 / 200
У хворого на слизовій оболонці піднебіння з’явилася безболісна виразка з щільними краями і сальним червоним дном. Мікроскопічно відзначається лімфо-плазмоцитарна інфільтрація, гігантські клітини типу Пирогова-Лангханса і виражений продуктивний васкуліт. Визначте вид гранульоми: The patient developed a painless ulcer on the mucous membrane of the palate with dense edges and a greasy red bottom. Microscopically, lympho-plasmacytic infiltration, giant cells of the Pirogov-Langhans type and pronounced productive vasculitis. Determine the type of granuloma:

Сифілітична Syphilitic

Туберкульозна Tuberculosis

Ревматична Rheumatic

Лепрозна Leprosy

Склеромна Scleroma

33 / 200
При розтині тіла 7-річної дитини, що померла внаслідок декомпенсації вродженої вади серця, виявлено збільшення маси та об’єму тимусу. Мікроскопічним дослідженням виявлено нормальну будову тимусу. Який патологічний процес має місце в тимусі? At the autopsy of a 7-year-old child who died as a result of decompensation of a congenital heart defect, an increase in the mass and volume of the thymus was found. Microscopic examination revealed a normal structure of the thymus. What does the pathological process take place in the thymus?

Вроджена тимомегалія Congenital thymomegaly

Тимома Timoma

Агенезія тимусу Agenesis of the thymus

Акцидентальна інволюція Accidental Involution

Дисплазія тимусу Thymic dysplasia

34 / 200
При запальних процесах в організмі починається синтез білків 'гострої фази'. Які речовини є стимуляторами їх синтезу? During inflammatory processes in the body, the synthesis of 'acute phase' proteins begins. What substances are stimulators of their synthesis?

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

Імуноглобуліни Immunoglobulins

Інтерферони Interferons

Біогенні аміни Biogenic amines

Ангіотензини Angiotensins

35 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра має жовтий колір. У крові: збільшена кількість прямого білірубіну, жовчні кислоти. Кал ахолічний. Для якого стану характерні ці зміни? The patient turned to the doctor with complaints of general weakness, sleep disturbances. Objectively: the skin has a yellow color. In the blood: an increased amount of direct bilirubin, bile acids. Acholic stool. For what condition are these changes characteristic?

Механічна жовтяниця Mechanical jaundice

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymal jaundice

Синдром Жильбера Gilbert Syndrome

Хронічний холецистит Chronic cholecystitis

36 / 200
При розтині тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки, що збереглася. Про який різновид коліту можна думати? During the autopsy of the deceased, defects of the mucous membrane of an irregular shape with uneven contours are visible in the rectum and sigmoid colon, they merge with each other, leaving small islands of the preserved mucosa. What type of colitis can you think of?

Виразковий Ulcerous

Фібринозний Fibrinous

Гнійний Suppurative

Фолікулярний Follicular

Катаральний Catarrhal

37 / 200
На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться? The section revealed: multiple hemorrhagic lung infarcts, in some lung vessels brownish-colored dense masses that are not attached to the vessel wall, varicose veins of the lower extremities, in which blood clots are present. What pathological process is involved?

Тромбоемболія легеневої артерії Thromboembolism of the pulmonary artery

Жирова емболія легеневої артерії Fat embolism of the pulmonary artery

Тканинна емболія легеневої артерії Tissue embolism of the pulmonary artery

Застійний тромбоз легеневої артерії Congestive pulmonary artery thrombosis

Геморагічна бронхопневмонія Hemorrhagic bronchopneumonia

38 / 200
Водолаз, який занурився на глибину 75 метрів, відчув симптоми порушення функцій ЦНС - збудження, послаблення уваги, ейфорія, професійні помилки. Токсичною дією на нейрони якої речовини зумовлені ці симптоми? The diver, who dived to a depth of 75 meters, experienced symptoms of CNS dysfunction - excitement, reduced attention, euphoria, professional errors. The toxic effect on the neurons of which substance caused these symptoms?

Азот Nitrogen

Аміак Ammonia

Вуглекислий газ Carbon dioxide

Кисень Oxygen

Лактат Lactate

39 / 200
Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу? A significant drawback of the microscopic method of diagnosing infections is its lack of informativeness in connection with the morphological similarity of many types of microorganisms. What immunological reaction allows you to significantly increase the informativeness of this method?

Реакція імунофлюоресценції Immunofluorescence reaction

Реакція Кумбса Coombs reaction

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

Реакція опсонізації Opsonization reaction

Радіоімунний аналіз Radioimmune analysis

40 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду пацієнта побачив 'білі зони' демінералізації зубів. Який мікроорганізм міг спричинити такі зміни емалі? The dentist saw 'white areas' of tooth demineralization during the examination of the patient. What microorganism could have caused such enamel changes?

Streptococcus mutans Streptococcus mutans

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

41 / 200
У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39°C, з’явилися нежить, кашель, світлобоязнь. Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш імовірний? A 10-year-old child's temperature suddenly rose to 39°C, a runny nose, cough, and photophobia appeared. During the examination, spots were found on the mucous membrane of the oral cavity Filatova-Koplika. Which of the diagnoses is the most probable?

Кір Measles

Вітряна віспа Chicken Pox

Мононуклеоз Mononucleosis

Краснуха Krasnukha

Скарлатина Scarlatina

42 / 200
В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, щоб обґрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою? In a closed team, it became necessary to check the state of immunity against diphtheria in order to substantiate the need for vaccination. What research should be conducted for this purpose?

Встановити титр антитоксинів в РНГА Set antitoxin titer in RNHA

Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії Check team members for diphtheria bacillus

Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички Set the level of antibodies against the diphtheria bacillus

Перевірити медичну документацію щодо вакцинації Check vaccination medical records

Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички Check immunity against diphtheria

43 / 200
Для ремінералізуючої терапії початкового карієсу зубів була призначена сіль лужного металу. Визначте препарат: Alkali metal salt was prescribed for remineralization therapy of initial dental caries. Specify the drug:

Натрію фторид Sodium fluoride

Натрію бромід Sodium bromide

Натрію хлорид Sodium Chloride

Калію хлорид Potassium chloride

Калію бромід Potassium bromide

44 / 200
У хворого із вивихом щелепи лікар застосував засіб для короткочасного розслаблення м’язів з групи міорелаксантів. Виберіть цей засіб: In a patient with a dislocation of the jaw, the doctor applied a short-term muscle relaxant from the group of muscle relaxants. Select this tool:

Дитилін Ditylin

Новокаїн Novocaine

Цититон Cititon

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Піридостигміну гідробромід Pyridostigmine hydrobromide

45 / 200
Хворій для терапії остеомієліту було призначено антибіотик, який здатен добре проникати в кісткову тканину. Назвіть цей препарат: The patient was prescribed an antibiotic for the treatment of osteomyelitis, which is able to penetrate well into bone tissue. Name this drug:

Лінкоміцину гідрохлорид Lincomycin hydrochloride

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Цефазолін Cefazolin

Поліміксин В Polymyxin B

Амфотерицин В Amphotericin B

46 / 200
Стоматологічному хворому для пригнічення страху перед болем призначили психоседативний засіб. Який препарат найбільш ефективний в цьому випадку? A psychosedative was prescribed to a dental patient to suppress his fear of pain. Which drug is the most effective in this case?

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Літію карбонат Lithium carbonate

Настоянка валеріани Valerian Tincture

Натрію бромід Sodium Bromide

47 / 200
Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект? After instilling drops into the eye, a glaucoma patient developed miosis and myopia. The intraocular pressure decreased. What group of drugs can cause such an effect?

М-холіноміметики M-cholinomimetics

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

α-адреноміметики α-adrenomimetics

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

Гангліоблокатори Ganglioblockers

48 / 200
У лікарню було привезено хворого з опіками шкіри. Для очищення ран від мертвих тканин та слизу лікар для локального лікування призначив ферментний препарат. Назвіть цей препарат: A patient with skin burns was brought to the hospital. To clean the wounds from dead tissue and mucus, the doctor prescribed an enzyme preparation for local treatment. Name this preparation:

Трипсин Trypsin

Панзинорм Panzynorm

Аспарагіназа Asparaginase

Пепсин Pepsin

Стрептокіназа Streptokinase

49 / 200
Під час стану емоційного напруження у людини з’явились поперечні зморшки на лобі посередині. Скорочення якого м’яза відбулося? During a state of emotional stress, transverse wrinkles appeared on the forehead in the middle of a person. What muscle contraction occurred?

M. occipitofrontalis M. occipitofrontalis

M. procerus M. procerus

M. corrugator supercilii M. corrugator supercilii

M. temporoparietalis M. temporoparietalis

M. auricularis anterior M. auricularis anterior

50 / 200
Новонароджений не зробив перший вдих. Під час патологоанатомічного розтину тіла встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного могло бути причиною цього? The newborn did not take his first breath. During the post-mortem examination of the body, it was established that the lungs did not expand with free airways. Which of the following could be the reason for this?

Відсутність сурфактанту Lack of surfactant

Звуження бронхів Bronchi narrowing

Розрив бронхів Rupture of bronchi

Потовщення плеври Pleural thickening

Збільшення розміру альвеол Increase in alveolar size

51 / 200
При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини страждають при цьому? With acute inflammation of the parotid salivary gland, there is damage to the cells of the secretory departments. Which cells are affected?

Серозні, міоепітеліальні Serous, myoepithelial

Білкові, серозні, слизові Protein, serous, mucous

Серозні, клітини з базальною посмугованістю, зірчасті Serous, cells with basal striations, stellate

Білково-слизові Protein-mucous

Облямовані епітеліоцити, клітини з базальною посмугованістю Bordered epitheliocytes, cells with basal striations

52 / 200
При пародонтозі хворому призначили жиророзчинний вітамінний препарат, що бере активну участь в окисно-відновних процесах в організмі. Антиоксидант є фактором росту, антиксерофтальмічним, забезпечує нормальний зір. В стоматологічній практиці використовується для прискорення епітелізації при захворюваннях слизових оболонок при пародонтозі. Визначте цей препарат: For periodontal disease, the patient was prescribed a fat-soluble vitamin preparation that takes an active part in redox processes in the body. The antioxidant is a growth factor, antixerophthalmic, provides normal vision. In the dental clinic in practice, it is used to accelerate epithelization in diseases of the mucous membranes in periodontitis. Identify this drug:

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Ергокальциферол Ergocalciferol

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Вікасол Vikasol

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

53 / 200
Дитина 5-ти років поступила в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом: гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалось з запалення носоглотки. Через який канал (каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину? A 5-year-old child was admitted to the ENT department of a clinical hospital with a diagnosis of purulent inflammation of the middle ear. The disease began with inflammation of the nasopharynx. Through which canal (tubule) of the temporal bones, did the infection get into the tympanic cavity?

М’язовотрубний Musulotubular

Барабанний Drum

Сонний Sleepy

Барабанної струни Drum String

Сонно-барабанні Sleep-drumming

54 / 200
У хворого - глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах - соковита грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани: The patient has a deep lacerated wound with uneven edges, covered with pus. In the marginal areas, there is juicy granulation tissue that does not rise above the level of the wound. Name the type of wound healing:

Загоювання вторинним натягом Healing by secondary tension

Загоювання первинним натягом Healing by primary tension

Загоювання під струпом Healing under the scab

Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини Direct closure of epithelial tissue defect

Організація рани Wound Organization

55 / 200
При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)? During duodenal probing, the probe does not pass from the stomach into the duodenum. In which part of the stomach is there an obstruction (tumor)?

Воротар Goalkeeper

Кардіальний відділ Cardiac Department

Дно Bottom

Тіло Body

Мала кривизна Small curvature

56 / 200
До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. Зі слів супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги? A 56-year-old patient was brought to the admissions department in an unconscious state with marked suppression of breathing and cardiac activity, decreased tendon reflexes. According to his accompanying wife, recently he suffered from insomnia and took sleeping pills at night. What drug should be administered to the patient for emergency care?

Бемегрид Bemegrid

Унітіол Unithiol

Дипіроксим Dipiroxime

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Протаміну сульфат Protamine sulfate

57 / 200
Хвора 30-ти років скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з’явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої? A 30-year-old patient complains of severe thirst, dry mouth, which appeared after a severe nervous breakdown. Laboratory examination revealed an increase in blood sugar up to 10 mmol/l. Which endocrine gland disease does the patient have?

Підшлункова Pancreatic

Щитоподібна Thyroid

Статеві Gender

Наднирники Adrenal glands

Епіфіз Pineal gland

58 / 200
В клініку звернувся чоловік 45-ти років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена? A 45-year-old man came to the clinic with complaints of loss of sensation in the back 1/3 of the tongue. The function of which pair of cranial nerves is impaired?

IX IX

Х X

VIII VIII

V V

XII XII

59 / 200
У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції? In kindergarten, a few hours after eating cottage cheese, almost all children suddenly developed symptoms of gastroenteritis. Bacteriological examination of vomitus and remnants of cottage cheese revealed golden Staphylococcus. How appropriate should we continue the research to clarify the source of the infection?

Провести фаготипування виділених штамів Perform phagotyping of selected strains

Визначити здатність штамів до токсиноутворення Determine the ability of strains to produce toxins

Провести дослідження обладнання харчоблоку Conduct a survey of the equipment of the food block

Вивчити наявність антитіл у хворих дітей To study the presence of antibodies in sick children

Поставити алергічну пробу Send allergy test

60 / 200
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних і середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги можуть розвинутись у пацієнта? The patient has a violation of the patency of the respiratory tract at the level of small and medium bronchi. What changes in the acid-base balance can develop in the patient?

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

Респіраторний алкалоз Respiratory alkalosis

Метаболiчний ацидоз Metabolic acidosis

Метаболiчний алкалоз Metabolic alkalosis

КОР не зміниться COR will not change

61 / 200
Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену) в цьому випадку у дітей проявиться закон: Children in one family are analyzed. One of the parents is homozygous for the dominant polydactyly gene, and the other is healthy (homozygous for the recessive gene), in this case the children will have law:

Одноманітності гібридів першого покоління Uniformities of first generation hybrids

Розщеплення гібридів Split hybrids

Незалежного спадкування Independent inheritance

Чистоти гамет Gamete purity

Зчеплене успадкування Linked Inheritance

62 / 200
У пацієнта відмічена висока концентрація вазопресину (АДГ) у крові. До яких змін діурезу це призведе? The patient has a high concentration of vasopressin (ADH) in the blood. What changes in diuresis will this lead to?

Олігоурія Oligouria

Поліурія Polyuria

Анурія Anuria

Глюкозурія Glucosuria

Натрійурія Natriuria

63 / 200
Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками? Which drug should be prescribed for the treatment of a 54-year-old patient with chronic heart failure accompanied by tachyarrhythmia and edema?

Дигоксин Digoxin

Анаприлін Anaprilin

Аміодарон Amiodarone

Метопролол Metoprolol

Спіронолактон Spironolactone

64 / 200
У дівчинки спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об’єктивно: набряк м’якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш імовірне? The girl has a high temperature and a sore throat. Objectively: swelling of the soft palate, gray films on the tonsils that are difficult to separate, leaving deep bleeding defects tissues. What disease is most likely?

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Ангіна Симановського-Венсана Symanovsky-Vincent angina

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Некротична ангіна Necrotic sore throat

65 / 200
У хворого спостерігається остеопороз кісток, в крові - гіперкальціємія, гіпофосфатемія. Яка причина такого стану? The patient has bone osteoporosis, hypercalcemia, hypophosphatemia in the blood. What is the cause of this condition?

Посилена секреція паратгормону Increased parathyroid hormone secretion

Посилена секреція тироксину Increased secretion of thyroxine

Пригнічення секреції паратгормону Suppression of parathyroid hormone secretion

Посилена секреція кортикостероїдів Increased secretion of corticosteroids

Пригнічення секреції кортикостероїдів Inhibition of corticosteroid secretion

66 / 200
Під час експедиції до Середньої Азії студенти виявили членистоногу тварину завдовжки 7 см. Тіло поділяється на головогруди з 4 парами ходильних ніг і сегментоване черевце, в останньому сегменті якого є дві отруйні залози, що відкриваються отворами на кінці гачкоподібного жала. Було встановлено, що ця тварина є нічним хижаком і отруйною для людини. Учасники експедиції віднесли її до ряду: During an expedition to Central Asia, students discovered an arthropod animal 7 cm long. The body is divided into a cephalothorax with 4 pairs of walking legs and a segmented abdomen, in the last segment of which there are two poisonous glands that open through holes at the end of the hook-shaped sting. It was established that this animal is a nocturnal predator and poisonous to humans. The members of the expedition assigned it to the series:

Scorpiones Scorpions

Aranei Aranei

Acarina Acarina

Solpugae Solpugae

Aphaniptera Aphaniptera

67 / 200
У пацієнта, який тривалий час знаходився на незбалансованому харчуванні з маленькою кількістю білка, розвинулась жирова інфільтрація печінки. Назвіть речовину, відсутність якої у їжі могла бути причиною цього стану: A patient who had been on an unbalanced diet with a small amount of protein for a long time developed fatty infiltration of the liver. Name the substance whose lack in the diet could have caused this condition:

Метіонін Methionine

Аланін Alanine

Холестерин Cholesterol

Арахідонова кислота Arachidonic acid

Біотин Biotin

68 / 200
У хворого необхідно зменшити насосну функцію серця. Які мембранні циторецептори доцільно для цього заблокувати? The patient needs to reduce the pumping function of the heart. Which membrane cytoreceptors should be blocked for this purpose?

β-адренорецептори β-adrenoceptors

α-адренорецептори α-adrenoceptors

α- та βадренорецептори α- and βadrenoceptors

М-холінорецептори M-cholinergic receptors

Н-холінорецептори H-cholinergic receptors

69 / 200
Окисне декарбоксилювання піровиноградної кислоти каталізується складним поліферментним комплексом з участю кількох функціонально зв’язаних коферментів. Вкажіть цей комплекс: Oxidative decarboxylation of pyruvic acid is catalyzed by a complex polyenzyme complex involving several functionally linked coenzymes. Specify this complex:

ТДФ, ФАД, КоА-SH, НАД, ліпоєва кислота TDF, FAD, CoA-SH, NAD, lipoic acid

ФАД, ТГФК, ПАЛФ, ТДФ, холін FAD, TGFC, PALF, TDF, choline

НАД, ПАЛФ, ТДФ, метилкобаламін, біотин NAD, PALF, TDF, methylcobalamin, biotin

КоА-SH, ФАД, ПАЛФ, ТГФК, карні-тин CoA-SH, FAD, PALF, THFK, carnitine

Ліпоєва кислота, ТГФК, ПАЛФ, метилкобаламін Lipoic acid, THFK, PALF, methylcobalamin

70 / 200
Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок? To take cerebrospinal fluid for research, the doctor must make a puncture of the subarachnoid space of the spinal cord. Between which vertebrae should the needle be inserted so as not to damage the spinal cord?

III і IV поперекові III and IV lumbar

XI і XII грудні December XI and XII

XII грудний і I поперековий XII thoracic and I lumbar

I і II поперекові I and II lumbar

IV і V грудні December IV and V

71 / 200
До відділення реанімації поступив хворий з гострим отруєнням невідомим лікарським засобом. Для швидкого виведення отрути з організму провели форсований діурез. Який з перерахованих засобів використали для цієї процедури? A patient with acute poisoning by an unknown drug was admitted to the intensive care unit. Forced diuresis was performed to quickly remove the poison from the body. Which of the listed means was used for this procedure?

Фуросемід Furosemide

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Омепразол Omeprazole

Спіронолактон Spironolactone

Дитилін Dithylin

72 / 200
Відомо, що в метаболізмі катехо-ламінових медіаторів особлива роль належить ферменту моноаміноксидазі (МАО). Яким шляхом цей фермент ін-активує медіатори (норадреналін, адреналін, дофамін)? It is known that the enzyme monoamine oxidase (MAO) plays a special role in the metabolism of catecholamine mediators. How does this enzyme inactivate mediators (norepinephrine, adrenaline, dopamine) ?

Окисне дезамінування Oxidative deamination

Приєднання аміногрупи Addition of amino group

Видалення метильної групи Methyl group removal

Карбоксилювання Carboxylation

Гідроліз Hydrolysis

73 / 200
У хворого на гострий панкреатит у сечі суттєво підвищено вміст діастази. Який засіб з групи інгібіторів протеолізу необхідно включити до складу комплексної терапії цього хворого? A patient with acute pancreatitis has a significantly increased diastase content in the urine. Which drug from the group of proteolysis inhibitors should be included in the complex therapy of this patient?

Контрикал Contrical

Фестал Festal

Панкреатин Pancreatin

Дигестал Digestal

Мезим форте Mezim Forte

74 / 200
В бактеріологічну лабораторію з вогнища харчового отруєння доставлена в’ялена риба, при дослідженні якої на середовищі Кітта-Тароцці бактеріолог виявив мікроорганізми, подібні до 'тенісної ракетки'. Збудником якої хвороби вони могли бути? Dried fish was delivered to the bacteriological laboratory from the outbreak of food poisoning, and during the examination of it, the bacteriologist found microorganisms similar to a 'tennis racket' on the Kitta-Tarozzi medium. The causative agent what disease could they be?

Ботулізм Botulism

Сальмонельоз Salmonellosis

Дизентерія Dysentery

Дифтерія Diphtheria

Черевний тиф Typhoid

75 / 200
Дитині віком 6-ти років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено? A 6-year-old child, who is suspected of having active tuberculosis, underwent a Mantoux diagnostic test. What immunobiological drug was administered?

Туберкулін Tuberculin

Вакцина БЦЖ BCG vaccine

Вакцина АКДП AKDP vaccine

Тулярін Tularine

Вакцина АДП ADP vaccine

76 / 200
В клініку потрапив хворий з ознаками спазматичної кишкової непрохідності. При наданні медичної допомоги з кишечника хворого виділено гельмінтів, які належать до класу круглих червів, розмірами 25-40 см. Визначте вид гельмінту: A patient with symptoms of spasmodic intestinal obstruction was admitted to the clinic. During medical care, helminths belonging to the class of roundworms, 25-40 cm in size, were isolated from the patient's intestines. Determine the type of helminth:

Аскарида людська Human roundworm

Кривоголовка дванадцятипала Curvihead of the duodenum

Волосоголовець людський Human head of hair

Вугриця кишкова Intestinal acne

Гострик Hostrik

77 / 200
Хворому на гострий бронхіт з утрудненим відхаркуванням, призначили ацетилцистеїн. Яка дія засобу забезпечить лікувальний ефект? A patient with acute bronchitis with difficult expectoration was prescribed acetylcysteine. What action of the drug will provide a therapeutic effect?

Деполімеризація мукопротеїдів Depolymerization of mucoproteins

Активація миготливого епітелію бронхів Activation of the ciliated bronchial epithelium

Рефлекторна стимуляція перистальтики бронхіол Reflex stimulation of peristalsis of bronchioles

Олужнювання харкотиння Sputum softening

Подразнення бронхіальних залоз Irritation of bronchial glands

78 / 200
У хворого на ішемічну хворобу серця визначено підвищений вміст в плазмі крові тригліцеридів і ліпопротеїнів дуже низької щільності. Який препарат слід призначити? In a patient with coronary heart disease, an increased content of triglycerides and very low-density lipoproteins in the blood plasma was determined. What drug should be prescribed?

Фенофібрат Fenofibrate

Фамотидин Famotidine

Аміодарон Amiodarone

Лізиноприл Lisinopril

Добутамін Dobutamine

79 / 200
Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю сполуку: Among the organic substances of the cell, a polymer was found, which consists of tens, hundreds, and thousands of monomers. The molecule is capable of self-reproduction and being a carrier of information. Using X-ray structural analysis, it was found that the molecule consists of two spirally twisted strands. Specify this compound:

ДНК DNA

РНК RNA

Целюлоза Cellulose

Вуглевод Carbohydrate

Гормон Hormone

80 / 200
Харчовий раціон жінки 30-ти років, яка годує груддю, містить 1000 мг кальцію, 1300 мг фосфору та 20 мг заліза на добу. Яким чином слід відкоригувати вміст мінеральних речовин у цьому харчовому раціоні? The diet of a 30-year-old woman who is breastfeeding contains 1000 mg of calcium, 1300 mg of phosphorus and 20 mg of iron per day. How should the mineral content be adjusted substances in this diet?

Збільшити вміст фосфору Increase phosphorus content

Збільшити вміст кальцію Increase calcium

Зменшити вміст фтору Reduce fluoride

Збільшити вміст заліза Increase iron content

Зменшити вміст заліза Reduce iron

81 / 200
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено? The patient has damage to the fibers of the ninth pair of cranial nerves (glossopharyngeal). The formation of which sensation will be disturbed?

Гірке Bitter

Солодке Sweet

Солоне Salty

Кисле Sour

Усіх смакових відчуттів All tastes

82 / 200
У дитини, хворої на серпоподібно-клітинну анемію спостерігається кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, враження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок множинної дії одного гена? A child with sickle cell anemia has several pathological signs: anemia, an enlarged spleen, impressions of the skin, heart, kidneys, and brain. What is this case of multiple actions of one gene?

Плейотропія Pleiotropy

Полімерія Polymeria

Комплементарність Complementarity

Кодомінування Codominance

Епістаз Epistasis

83 / 200
У дівчинки 15-ти років виявлено блідість шкірних покровів, глосит, гінгівіт. У крові: еритроцити - 3,3 • 1012/л, гемоглобін - 70 г/л, кольоровий показник -0,5. У мазку крові: гіпохромія, мікроцитоз, пойкілоцитоз. Яка анемія спостерігається у хворої? A 15-year-old girl was diagnosed with pallor of the skin, glossitis, gingivitis. In the blood: erythrocytes - 3.3 • 1012/l, hemoglobin - 70 g/ l, color indicator -0.5. In the blood smear: hypochromia, microcytosis, poikilocytosis. What anemia is observed in the patient?

Залізодефіцитна Iron deficiency

Б12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

Серпоподібно-клітинна Sickle cell

Гемолітична Hemolytic

Таласемія Thalassemia

84 / 200
У хворого 49-ти років виявлено: набряк обличчя, значна протеїнурія, гіпо-протеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Який попередній діагноз? A 49-year-old patient was diagnosed with facial swelling, significant proteinuria, hypoproteinemia, dysproteinemia, hyperlipidemia. What was the previous diagnosis?

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Простатит Prostatitis

Пієлонефрит Pyelonephritis

Цистит Cystitis

85 / 200
У жінки, що знаходиться на лікуванні з приводу тиреотоксикозу, спостерігається підвищення температури тіла. Що лежить в основі цього явища? A woman being treated for thyrotoxicosis has an increase in body temperature. What is the basis of this phenomenon?

Роз’єднання окисного фосфорилюван-ня Uncoupling oxidative phosphorylation

Зниження утилізації глюкози тканинами Decreased utilization of glucose by tissues

Зниження окислення жирів у печінці Decreased oxidation of fats in the liver

Порушення дезамінування амінокислот Violation of deamination of amino acids

Порушення синтезу глікогену Glycogen synthesis disorder

86 / 200
Лікар-стоматолог призначив пацієнту з артритом щелепно-лицевого суглоба диклофенак- натрій. Який механізм дії цього препарату? The dentist prescribed diclofenac sodium to a patient with maxillofacial arthritis. What is the mechanism of action of this drug?

Пригнічення циклооксигенази-2 Inhibition of cyclooxygenase-2

Пригнічення каталази Catalase inhibition

Активація опіатних рецепторів Activation of opiate receptors

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

Активація фосфодіестерази Activation of phosphodiesterase

87 / 200
Хірургу необхідно провести видалення частини травмованої ступні по лінії Лісфранкова суглоба. Яку зв’язку необхідно перетнути? The surgeon needs to remove part of the injured foot along the line of the Lisfranc joint. Which ligament needs to be crossed?

Медіальна міжкісткова заплесно-плеснова Medial interosseous metatarsal-metatarsal

П ’ятково-човноподібна Heel-boat

Роздвоєна Forked

Таранно-човноподібна Ram-boat-shaped

Таранно-п’яткова Taran-heel

88 / 200
При мікроскопічному дослідженні бляшкоподібного утвору, видаленого з бокової поверхні язика у чоловіка із зубними протезами, виявлено значне потовщення епітеліального шару з явищами паракератозу, гіперкератозу та акантозу, у сполучній тканині - дрібні кругло- клітинні інфільтрати. Діагностуйте патологічний стан: When microscopically examining a plaque-like formation removed from the lateral surface of the tongue in a man with dentures, a significant thickening of the epithelial layer with phenomena of parakeratosis, hyperkeratosis and acanthosis in the connective tissue was revealed - small round cell infiltrates. Diagnose the pathological condition:

Лейкоплакія Leukoplakia

Іхтіоз Ichthyosis

Хронічний стоматит Chronic stomatitis

Хронічний глосит Chronic glossitis

Гунтерівський глосит Gunter's Glossit

89 / 200
Хворий обстежується за клінічними показаннями. Проведені дослідження по діагностиці вірусних гепатитів. У сироватці крові виявлені тільки антитіла до HbsAg. Такий результат свідчить про: The patient is examined according to clinical indications. Viral hepatitis diagnosis tests were conducted. Only HbsAg antibodies were detected in the blood serum. This result indicates:

Перенесений гепатит В Transferred hepatitis B

Гострий гепатит В Acute hepatitis B

Гострий гепатит С Acute hepatitis C

Гепатит А Hepatitis A

Хронічний гепатит С Chronic hepatitis C

90 / 200
Для лікування туберкульозу призначений антибіотик, який забарвлює сечу в червоний колір. Вкажіть цей антибіотик: An antibiotic that turns urine red is prescribed to treat tuberculosis. Specify this antibiotic:

Рифампіцин Rifampicin

Еритроміцин Erythromycin

Амоксицилін Amoxicillin

Нітроксолін Nitroxoline

Цефотаксим Cefotaxime

91 / 200
Відомо, що сальні залози мають голокриновий тип секреції. За рахунок яких структурних компонентів поновлюються клітини цієї залози? It is known that the sebaceous glands have a holocrine type of secretion. Due to which structural components are the cells of this gland renewed?

Клітини гермінативного шару Cells of the germ layer

Клітини-себоцити Sebocytes

Міоепітеліальні клітини Myoepithelial cells

Багатошаровий плоский епітелій вивідної протоки Multilayered squamous epithelium of the excretory duct

Одношаровий кубічний епітелій вивідної протоки Single-layer cubic epithelium of the excretory duct

92 / 200
В експерименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту, де відбуваються ці процеси, є: In the experiment, when studying the processes of absorption of food and water hydrolysis products, it was established that the main part of the gastrointestinal tract, where these processes take place, is:

Тонка кишка Small intestine

Шлунок Stomach

Товста кишка Colon

Пряма кишка Rectum

Ротова порожнина Oral cavity

93 / 200
Детоксикація білірубіну відбувається в мембранах ендоплазматичного ретикулума гепатоцитів. Основна частина білірубіну секретується гепатоцитами в жовч у формі: Bilirubin detoxification occurs in the membranes of the endoplasmic reticulum of hepatocytes. The main part of bilirubin is secreted by hepatocytes into bile in the form:

Диглюкуроніда Diglucuronide

Вільного Free

Моноглюкуроніда Monoglucuronide

Непрямого Indirect

Некон’югованого Unconjugated

94 / 200
У пацієнта в ділянці нижньої щелепи виник болючий вузлик червоного кольору. Гістологічно: скупчення гнійного ексудату в декількох волосяних фолікулах. Яка клініко- морфологічна форма запалення має місце? The patient developed a painful red nodule in the area of the lower jaw. Histologically: accumulation of purulent exudate in several hair follicles. What clinical and morphological form of inflammation is there?

Карбункул Carbuncle

Флегмона Phlegmon

Фурункул Furnish

Абсцес Abscess

Натічник Payroll

95 / 200
У чоловіка, що загинув раптово при явищах гострого порушення мозкового кровообігу, на розтині виявлений розрив аневризми середньої мозкової артерії і округла порожнина діаметром 4 см, заповнена кров’ю, у лобній частці головного мозку. Як називається такий вид крововиливу? In a man who died suddenly due to acute cerebrovascular accident, an autopsy revealed a rupture of an aneurysm of the middle cerebral artery and a round cavity with a diameter of 4 cm, filled with blood, in the frontal lobe of the brain. What is this type of hemorrhage called?

Гематома Hematoma

Петехії Petechiae

Геморагічна інфільтрація Hemorrhagic infiltration

Кровопідтік Bleeding

- -

96 / 200
Солдати, які отримали поранення у розпал битви, можуть не відчувати болю до її завершення. Які гормони опіатної антиноціцептивної системи зменшують відчуття болю? Soldiers wounded in the middle of battle may not feel pain until after the battle is over. What hormones of the opiate antinociceptive system reduce the sensation of pain?

Ендорфіни Endorphins

Серотоніни Serotonins

Вазопресин Vasopressin

Альдостерон Aldosterone

Окситоцин Oxytocin

97 / 200
У хворого у пародонтальних кишенях виявлена патогенна мікрофлора. Лікар-стоматолог призначив хіміотерапевтичний засіб - похідне імідазолу. Який це препарат? Pathogenic microflora was detected in the patient's periodontal pockets. The dentist prescribed a chemotherapeutic agent - an imidazole derivative. What is this drug?

Метронідазол Metronidazole

Фуразолідон Furazolidone

Метилурацил Methyluracil

Флюконазол Fluconazole

Ацикловір Acyclovir

98 / 200
Після введення в експлуатацію системи подачі води у новий мікрорайон міста працівники санепідслужби визначили загальне мікробне число води. Яке значення цього показника є гранично допустимим для питної води? After putting the water supply system into operation in a new microdistrict of the city, employees of the sanitary service determined the total microbial count of the water. What value of this indicator is the maximum permissible for drinking water?

100 100

10 10

400 400

500 500

1000 1000

99 / 200
При дослідженні каріотипу п’ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ої пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми з 21-ої пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика: When studying the karyotype of a five-year-old boy, 46 chromosomes were found. One of the chromosomes of the 15th pair is longer than usual, because a section of the chromosome from the 21st is attached to it pairs. Indicate the type of mutation this boy has:

Транслокація Translocation

Дуплікація Duplication

Делеція Deletion

Інверсія Inversion

Поліплоїдія Polyploidy

100 / 200
Розщеплення цАМФ та цГМФ до звичайних, нециклічних нуклеозидмоно-фосфатів каталізується таким ферментом: The cleavage of cAMP and cGMP to normal, non-cyclic nucleoside mono-phosphates is catalyzed by the following enzyme:

Фосфодіестераза Phosphodiesterase

Глікогенфосфорилаза Glycogen phosphorylase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Протеїнкіназа Protein kinase

Аденілатциклаза Adenylate cyclase

101 / 200
В експерименті на тварині після пе-рерізки блукаючих нервів спостерігають постійну тахікардію. Який вплив парасимпатичної нервової системи на роботу серця демонструє цей експеримент? In an experiment on an animal, after transection of the vagus nerves, a constant tachycardia is observed. What influence of the parasympathetic nervous system on the work of the heart does this experiment demonstrate?

Гальмівний Braking

Збуджувальний Exciting

Сумація збуджень Summation of excitations

Парадоксальний Paradoxical

Змішаний вплив Mixed impact

102 / 200
До лікаря-травматолога звернувся хворий, у якого після травми стало утрудненим активне розгинання руки в ліктьовому суглобі. Який м’яз імовірно ушкоджений? A patient turned to a traumatologist who, after an injury, had difficulty actively extending his arm in the elbow joint. What muscle is probably damaged?

M. triceps brachii M. triceps brachii

M. pectoralis minor M. pectoralis minor

M. deltoideus M. deltoideus

M. coracobrachialis M. coracobrachialis

M. latissimus dorsi M. latissimus dorsi

103 / 200
У жінки 42-х років має місце цукровий діабет із підвищеною концентрацією глюкози в крові натще (11,5 ммоль/л). Яке з перелічених порушень буде характерне для цього захворювання? A 42-year-old woman has diabetes with an increased fasting blood glucose concentration (11.5 mmol/l). Which of the listed disorders will be characteristic of of this disease?

Глюкозурія Glucosuria

Аміноацидурія Aminoaciduria

Гіперкапнія Hypercapnia

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

104 / 200
У хворого скарги на гострий біль в животі переймоподібного характеру, часті позиви на дефекацію, рідкі кров’янисті випорожнення із слизом. Лабораторним дослідженням мазків фекалій виявлено організми непостійної форми, що містять еритроцити. Яке можливе захворювання? The patient complains of acute abdominal pain of a cramp-like nature, frequent urges to defecate, rare bloody stools with mucus. Laboratory examination of fecal smears revealed organisms of irregular shape, containing erythrocytes. What is the possible disease?

Амебіаз Amebiasis

Шистосомоз Schistosomiasis

Кишковий трихомоноз Intestinal trichomoniasis

Балантидіаз Balantidiasis

Лямбліоз Giardiasis

105 / 200
Пасажири автобуса у спекотну погоду попросили відкрити люки. Який шлях тепловіддачі при цьому активується? Bus passengers in hot weather asked to open the hatches. Which heat transfer path is activated?

Конвекція Convection

Теплопроведення Heat conduction

Випромінювання Radiation

Випромінювання та теплопроведення Radiation and heat conduction

Випаровування поту Evaporation of sweat

106 / 200
Наприкінці зими студент, який останнім часом відзначав нервове перенапруження, після переохолодження захворів на гостре респіраторне захворювання. Що є причиною захворювання? At the end of winter, a student who had recently been experiencing nervous tension became ill with an acute respiratory illness after hypothermia. What is the cause of the illness?

Патогенний збудник Pathogen

Нервове перенапруження Nervous overstrain

Переохолодження Hypercooling

Нераціональне харчування Irrational nutrition

Гіповітаміноз Hypovitaminosis

107 / 200
У жінки 38-ми років розвинувся напад бронхіальної астми. Який з перерахованих бронхолітиків, ефективний для надання невідкладної допомоги, належить до групи β - 2 адреноміметиків? A 38-year-old woman developed an attack of bronchial asthma. Which of the listed bronchodilators, effective for providing emergency care, belongs to the group β - 2 adrenomimetics?

Сальбутамол Salbutamol

Адреналін Adrenaline

Іпратропію бромід Ipratropium bromide

Платифілін Platyphilin

Атропін Atropine

108 / 200
В шліфі зуба виявляється структура, в якій розрізняють чергування світлих і темних смуг, розташованих перпендикулярно до її поверхні, а також тонкі паралельні лінії росту. Яка це структура? A structure is revealed in the tooth slide, in which alternating light and dark stripes located perpendicular to its surface, as well as thin parallel growth lines can be distinguished. What is this structure?

Емаль Enamel

Дентин Dentin

Клітинний цемент Cell cement

Безклітинний цемент Acellular cement

Пульпа Pulp

109 / 200
Під час огляду хворого при проведенні аускультації лікар оцінює роботу мітрального клапана. Де вислуховують тон цього клапану? During the examination of the patient during auscultation, the doctor assesses the operation of the mitral valve. Where is the tone of this valve heard?

На верхівці серця At the top of the heart

У края груднини справа напроти хряща 5 ребра At the edge of the sternum on the right opposite the cartilage are 5 ribs

У края груднини в другому міжребер’ї справа At the edge of the sternum in the second intercostal space on the right

У края груднини в другому міжребер’ї зліва At the edge of the sternum in the second intercostal space on the left

У края груднини зліва напроти хряща 5 ребра There are 5 ribs at the edge of the sternum on the left opposite the cartilage

110 / 200
У хворого встановлено діагноз - синдром Клайнфельтера. Каріотип при цьому захворюванні буде - (47, XXY). В цьому наборі буде така кількість статевих хромосом: The patient has been diagnosed with Klinefelter syndrome. The karyotype for this disease will be (47, XXY). This set will have the following number of sex chromosomes:

Три Three

Нуль Nil

Одна One

Дві Two

Сорок чотири Forty four

111 / 200
У хворого при огляді порожнини рота встановлено різкє почервоніння слизової оболонки кореня язика. Визначте, яке утворення залучене в запальний процес: During oral examination of the patient, sharp reddening of the mucous membrane of the root of the tongue was found. Determine which formation is involved in the inflammatory process:

Язиковий мигдалик Lingual tonsil

Піднебінний мигдалик Palatine tonsil

Трубний мигдалик Tubular tonsil

Піднебінна завіска Palate curtain

Глотковий мигдалик Pharyngeal tonsil

112 / 200
У травмованого рана скроневої ділянки, з якої яскраво-червоною цівкою втікає кров. Яка судина пошкоджена? The injured person has a temporal wound, from which blood flows in a bright red stream. Which vessel is damaged?

A. temporalis superficialis A. temporalis superficialis

A. facialis A. facialis

A. occipitalis A. occipitalis

A. auricularis posterior A. auricularis posterior

A. maxillaris A. maxillaris

113 / 200
При гістологічному дослідженні біоптату печінки жінки, що тривало страждає на вірусний гепатит В, виявлено: дифузний фіброз тканини печінки з утворенням фіброзних порто-портальних і порто-центральних септ і порушення часточкової будови печінки (поява несправжніх часточок). Для якого процесу характерні описані морфологічні зміни? The histological examination of a liver biopsy of a woman suffering from viral hepatitis B for a long time revealed: diffuse fibrosis of the liver tissue with the formation of fibrous porto-portal and porto-central septa and violation of the lobular structure of the liver (the appearance of false lobules). What process is characterized by the described morphological changes?

Цироз печінки Liver cirrhosis

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Кпатоцелюлярний рак Squamous cell carcinoma

Гострий гепатит Acute hepatitis

Холестаз Cholestasis

114 / 200
При вивченні гістологічного препарату слизової оболонки ротової порожнини було виявлено, що багатошаровий плоский незроговілий епітелій інфільтрований лімфоцитами. Слизова оболонка якої ділянки ротової порожнини найбільш імовірно представлена на препараті? When examining a histological preparation of the oral mucosa, it was found that the multilayered flat nonkeratinized epithelium is infiltrated by lymphocytes. The mucous membrane of which part of the oral cavity is most likely represented on the preparation?

Мигдалик Amygdalik

Губа Lip

Щока Cheek

Тверде піднебіння Hard palate

Ясна Clear

115 / 200
До лікаря-стоматолога звернувся хворий зі скаргами на сухість в ротовій порожнині, як в стані спокою, так і під час прийому їжі. При обстеженні встановлено порушення секреторної діяльності під’язикової і підщелепної слинних залоз. В якому випадку може бути таке явище? The patient came to the dentist with complaints of dryness in the oral cavity, both at rest and during eating. During the examination, a violation of the secretory activity under 'Lingual and submandibular salivary glands. In what case can this phenomenon occur?

Пошкодження вегетативних волокон барабанної струни лицевого нерва Damage to autonomic fibers of the tympanic cord of the facial nerve

Пошкодження язикоглоткового нерва Damage of the glossopharyngeal nerve

Пошкодження піднижньощелепного нерва Injury of the submandibular nerve

Пошкодження блокового нерва Block nerve damage

Пошкодження окорухового нерва Damage of the oculomotor nerve

116 / 200
Під час обстеження лікар-невролог при ударі неврологічним молоточком по сухожилку нижче колінної чашечки оцінює рефлекторне розгинання в колінному суглобі. З подразненням яких рецепторів пов’язане виникнення цього рефлексу? During the examination, the neurologist evaluates the reflex extension in the knee joint when hitting the tendon below the patella with a neurological hammer. The occurrence of this reflex is associated with irritation of which receptors?'

М’язові веретена Muscle spindles

Сухожилкові рецептори Іольджі Iolji tendon receptors

Суглобові рецептори Joint receptors

Тактильні рецептори Tactile receptors

Ноцицептивні рецептори Nociceptive receptors

117 / 200
В експерименті вивчалися головні показники гемодинаміки. Який з нижче перерахованих показників гемодинаміки є однаковим для великого й малого кіл кровообігу? In the experiment, the main indicators of hemodynamics were studied. Which of the following indicators of hemodynamics is the same for the large and small circles of blood circulation?

Об’ємна швидкість кровотоку Volume velocity of blood flow

Середній артеріальний тиск Average blood pressure

Опір кровотоку Blood flow resistance

Лінійна швидкість кровотоку Linear velocity of blood flow

Діастолічний артеріальний тиск Diastolic blood pressure

118 / 200
Чоловік 50-ти років на прийомі у стоматолога відмовився від знеболення. Після сильного болю у нього виникла анурія внаслідок різкого збільшення продукції: A 50-year-old man refused pain relief at the dentist's appointment. After severe pain, he developed anuria due to a sharp increase in production:

Адреналіну Adrenaline

Реніну Renin

Тимозину Thymosin

Тироксину Thyroxine

Ілюкагону Ilyukagonu

119 / 200
Із щелепної кістки пацієнта 45-ти років оперативно видалено порожнисте утворення діаметром - 2,5 см, заповнене жовтуватою рідиною з кристалами холестерину, яке було розташоване у верхівці кореня каріозного зуба. При мікроскопічному дослідженні внутрішня поверхня порожнини вкрита багатошаровим плоским епітелієм з акантозом, без кератинізації. Стінка порожнини фіброзна, з кристалами холестерину, інфільтрована лімфоцитами, плазмоцитами, макрофагами, що резорбують жири. Який діагноз найбільш імовірний? From the jaw bone of a 45-year-old patient, a hollow formation with a diameter of 2.5 cm, filled with a yellowish liquid with cholesterol crystals, which was located at the apex of the carious root, was surgically removed tooth. Upon microscopic examination, the inner surface of the cavity is covered with a multi-layered flat epithelium with acanthosis, without keratinization. The cavity wall is fibrous, with cholesterol crystals, infiltrated by lymphocytes, plasma cells, macrophages that resorb fats. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста Radicular cyst

Амелобластома Ameloblastoma

Остеобластокластома Osteoblastoclastoma

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Кератокіста Keratocyst

120 / 200
У пацієнта через 30 хвилин після лікування у стоматолога з’явилися червоні плями на шкірі обличчя і слизовій рота, що сверблять. Був встановлений діагноз: кропивниця. Яка з біологічно активних речовин, що викликають розширення судин, появу свербежу, виділяється при цьому типі алергічної реакції'? 30 minutes after treatment at the dentist, the patient developed red, itchy spots on the skin of the face and the mucous membrane of the mouth. The diagnosis was made: urticaria. Which biologically of active substances that cause dilation of blood vessels, the appearance of itching, is released in this type of allergic reaction'?

Гістамін Histamine

Простагландин Е2 Prostaglandin E2

Лейкотрієн В4 Leukotriene B4

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

Брадикінін Bradykinin

121 / 200
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з групи блокаторів Н1-гістамінорецепторів: A 26-year-old patient has a skin rash, itching after eating citrus fruits. Prescribe a drug from the group of H1-histamine receptor blockers:

Димедрол Diphenhydramine

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Вікасол Vikasol

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

122 / 200
Хворому на акне призначений до-ксицикліну гідрохлорид. Які застереження повинен дати лікар хворому при застосуванні цього препарату? A patient with acne is prescribed doxycycline hydrochloride. What precautions should the doctor give the patient when using this drug?

Уникати тривалого перебування на сонці Avoid prolonged exposure to the sun

Запивати великою кількістю рідини, бажано молоком Drink plenty of liquid, preferably milk

Приймати перед їжею Take before meals

Курс лікування не повинен перевищувати 1 день The course of treatment should not exceed 1 day

Не приймати разом з вітамінними препаратами Do not take together with vitamin preparations

123 / 200
Хворий на мегалобластну анемію приймав препарат з групи водорозчинних вітамінних засобів. Визначте цей препарат: A patient with megaloblastic anemia took a drug from the group of water-soluble vitamin preparations. Identify this drug:

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Піридоксин Pyridoxine

124 / 200
В матеріалі, взятому від хворої людини, знайдено декілька видів мікроорганізмів (стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як називається такий вид інфекції? In the material taken from a sick person, several types of microorganisms (staphylococci and streptococci of various species) were found that caused the disease. What is this type of infection called?

Змішана інфекція Mixed infection

Суперінфекція Superinfection

Реінфекція Reinfection

Вторинна інфекція Secondary infection

Коінфекція Coinfection

125 / 200
У хворого після травми хребта спостерігається відсутність довільних рухів, сухожилкових рефлексів, чутливості тільки нижніх кінцівок. Який механізм порушень та у якому відділі хребта була травма? After a spinal injury, the patient has a lack of voluntary movements, tendon reflexes, sensitivity only of the lower extremities. What is the mechanism of the disorders and in which part of the spine was the injury?

Спінальний шок, грудний відділ Spinal shock, thoracic

Спінальний шок, шийний відділ Spinal shock, cervical

Периферичний параліч, шийний відділ Peripheral paralysis, cervical

Центральний параліч, куприковий відділ Central paralysis, coccyx

- -

126 / 200
У потерпілого від електротравми в ділянці шиї сформувався патологічний фіксований нахил голови у бік пошкодження у поєднанні з поворотом обличчя в протилежний бік. Який м’яз шиї піддався рубцевим змінам? A pathological fixed tilt of the head in the direction of the damage was formed in the victim of an electric injury in the neck area in combination with a turn of the face in the opposite direction. What muscle of the neck underwent cicatricial changes?'

Груднино-ключично-соскоподібний Sternal-clavicular-mastoid

Передній драбинчастий Front Ladder

Трапецієподібний Trapezoid

Під’язиково-лопатковий Hypolingual-scapular

Двочеревцевий Bigastric

127 / 200
Велику частину коронки, шийки і кореня зуба складає дентин, товщина якого з віком може збільшуватися, можливе також його часткове відновлення після пошкодження. Які структури забезпечують ці процеси? A large part of the crown, neck and root of the tooth is made up of dentin, the thickness of which can increase with age, and its partial recovery after damage is also possible. What structures provide these processes?

Одонтобласти Odontoblasts

Дентинні канальці Dentin tubules

Перитубулярний дентин Peritubular dentine

Амелобласти Ameloblasts

Цементобласти Cement areas

128 / 200
Хронічне запалення тканин ясен завершилося надмірним розростанням волокон сполучної тканини. Які клітинні елементи відіграли в цьому процесі провідну роль? Chronic inflammation of the gum tissue ended with excessive growth of connective tissue fibers. What cellular elements played a leading role in this process?

Фібробласти Fibroblasts

Остеобласти Osteoblasts

Фіброцити Fibrocytes

Макрофаги Macrophages

Остеокласти Osteoclasts

129 / 200
Хвора 20-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на загальне схуднення, зниження апетиту, слабкість, появу незвичайного кольору шкіри, що нагадує південну 'бронзову засмагу'. При обстеженні у клініці, окрім гіперпігментації, виявлений двобічний туберкульоз наднирників. Надлишкове накопичення якої речовини зумовило гіперпігментацію шкіри? A 20-year-old patient turned to the doctor with complaints of general weight loss, decreased appetite, weakness, the appearance of an unusual skin color, reminiscent of a southern 'bronze tan'. examination in the clinic, in addition to hyperpigmentation, revealed bilateral tuberculosis of the adrenal glands. Excess accumulation of which substance caused skin hyperpigmentation?

Меланін Melanin

Білірубін Bilirubin

Кмомеланін Chmomelanin

Ліпофусцин Lipofuscin

Адренохром Adrenochrome

130 / 200
Хворий скаржиться, що при згадуванні про минулі трагічні події в його житті, у нього виникають тахікардія, задишка і різкий підйом артеріального тиску. Які структури ЦНС забезпечують зазначені кардіореспіраторні реакції у даного хворого? The patient complains that when remembering past tragic events in his life, he has tachycardia, shortness of breath, and a sharp rise in blood pressure. What structures of the central nervous system provide the specified cardiorespiratory reactions in this patient?

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

Мозочок Cerebellum

Латеральні ядра гіпоталамуса Lateral nuclei of the hypothalamus

Специфічні ядра таламуса Specific nuclei of the thalamus

Чотиригорбкове тіло середнього мозку Quadriform body of the midbrain

131 / 200
Хворий звернувся з відчуттям серцебиття після стресу. ЧСС- 104/хв., тривалість інтервалу P — Q - 0,12 сек., QRS -без змін. Який тип аритмії у хворого? The patient complained of palpitations after stress. Heart rate - 104/min., duration of the P — Q interval - 0.12 sec., QRS - no changes. What type of arrhythmia in the patient?

Синусова тахікардія Sinus tachycardia

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

Синусова аритмія Sinus arrhythmia

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Екстрасистолія Extrasystole

132 / 200
Під час дослідження клітин було встановлено в їх цитоплазмі високий вміст ферменту аміноацил-тРНК-синтетаза. Він забезпечує в клітині такий процес: During the study of the cells, a high content of the aminoacyl-tRNA synthetase enzyme was found in their cytoplasm. It ensures the following process in the cell:

Активація амінокислот Activation of amino acids

Репарація Reparation

Елонгація Elongation

Транскрипція Transcription

Реплікація Replication

133 / 200
Який фермент має демінералізуючу дію - посилює розщеплення мінеральних компонентів тканин зуба? Which enzyme has a demineralizing effect - increases the breakdown of mineral components of tooth tissues?

Кисла фосфатаза Acid phosphatase

Лужна фосфатаза Alkaline phosphatase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Глікогенфосфорилаза Glycogen phosphorylase

Фосфотрансфераза Phosphotransferase

134 / 200
У гістологічному препараті кіркової речовини нирок можна бачити ниркові тільця та канальці нефронів. Відомо, що в канальцях нефрону відбувається реабсорбція речовин. Яка тканина нефрону бере участь у цьому процесі? In the histological preparation of the cortical substance of the kidneys, you can see renal corpuscles and tubules of nephrons. It is known that substances are reabsorbed in the tubules of the nephron. Which tissue of the nephron is involved in this process?

Епітеліальна Epithelial

Власне сполучна Own conjunction

Ретикулярна Reticular

Слизова Mucous

Хрящова Khryaschova

135 / 200
Хворий 45-ти років, що переніс лівосторонню крупозну пневмонію, загинув від множинних травм в результаті автотранспортної катастрофи. На розтині нижня частка лівої легені в області задньо-бокової стінки зрощена із грудною стінкою фіброзними спайками. Об’єм частки зменшений, вона щільна, на розрізі м’ясистого вигляду, сірувато- рожевого кольору, її шматочки тонуть у воді. При гістологічному дослідженні в цих ділянках відмічається дифузне розростання волокнистої сполучної тканини. Ускладнення крупозної пневмонії: A 45-year-old patient with left-sided croup pneumonia died from multiple injuries as a result of a motor vehicle accident. At autopsy, the lower lobe of the left lung in the region of the posterior-lateral wall joined to the chest wall by fibrous adhesions. The volume of the lobe is reduced, it is dense, fleshy in section, grayish-pink in color, its pieces sink in water. During histological examination, diffuse growth of fibrous connective tissue is noted in these areas. Complication of croup pneumonia :

Карніфікація Carnification

Емфізема Emphysema

Гангрена Gangrene

Ателектаз Atelectasis

Абсцес Abscess

136 / 200
У дівчинки 16-ти років, яка тривалий час намагалась знизити масу свого тіла голодуванням, виник набряк. Яка головна причина цього явища? A 16-year-old girl who tried to reduce her body weight by fasting for a long time developed edema. What is the main cause of this phenomenon?

Гіпопротеїнемія, зумовлена порушенням синтезу білків Hypoproteinemia caused by a violation of protein synthesis

Гіпоглікемія, зумовлена порушенням синтезу глікогену Hypoglycemia caused by impaired glycogen synthesis

Венозний застій і підвищення венозного тиску Venous stasis and increased venous pressure

Зменшення швидкості клубочкової фільтрації Decreased glomerular filtration rate

Зменшення вироблення вазопресину в гіпоталамусі Decreased production of vasopressin in the hypothalamus

137 / 200
У постраждалого з ножовим пораненням шиї кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, яка розташована вздовж латерального краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину: A victim with a stab wound to the neck is bleeding. During the initial treatment of the wound, it was established that the vessel, which is located along the lateral edge of the sternoclavicular-mammoid muscle, is damaged. Determine this vessel:

V. jugularis externa V. jugularis externa

V. jugularis anterior V. jugularis anterior

A. carotis externa A. carotis externa

A. carotis interna A. carotis interna

V. jugularis interna V. jugularis interna

138 / 200
В еритроцитах пацієнта, хворого на гемолітичну анемію, була значно знижена активність піруваткінази. Який метаболічний процес порушений за цих умов? The activity of pyruvate kinase was significantly reduced in the erythrocytes of a patient with hemolytic anemia. What metabolic process is disturbed under these conditions?

Гліколіз Glycolysis

Глікогеноліз Glycogenolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Пентозофосфатний шлях окислення глюкози Pentose phosphate pathway of glucose oxidation

Синтез глікогену Glycogen synthesis

139 / 200
У плазмі крові пацієнта підвищилась активність ізоферментів ЛДГ1 і ЛДГ2. Про патологію якого органа це свідчить? The activity of LDH1 and LDH2 isozymes increased in the patient's blood plasma. Which organ pathology does this indicate?

Міокард Myocardium

Печінка Liver

Нирки Kidneys

Мозок Brain

Скелетні м’язи Skeletal muscles

140 / 200
Для визначення функціонального стану печінки у хворого досліджували екскрецію тваринного індикану у сечі, який утворюється при детоксикації продуктів гниття амінокислоти в товстій кишці. Назвіть цю амінокислоту: To determine the functional state of the patient's liver, the excretion of animal indican in the urine, which is formed during the detoxification of amino acid decay products in the colon, was studied. Name this amino acid:

Триптофан Tryptophan

Валін Valin

Гліцин Glycine

Серин Serine

Цистеїн Cysteine

141 / 200
При вивченні порівняльної радіочутливості тканин була виявлена неоднакова їх чутливість до дії іонізуючого випромінювання. Яка з перерахованих тканин є найбільш радіочутливою? When studying the comparative radiosensitivity of tissues, their unequal sensitivity to the action of ionizing radiation was revealed. Which of the listed tissues is the most radiosensitive?

Кровотворна Hematopoietic

Хрящова Khryaschova

Кісткова Bone

М’язова Muscular

Нервова Nervous

142 / 200
Під час огляду порожнини рота на губній і язиковій поверхні зубів виявлені темно-жовті і коричневі плями і смуги, що займають більше половини поверхні зубів; емаль і дентин зруйновані. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of the oral cavity on the labial and lingual surface of the teeth, dark yellow and brown spots and stripes were found, occupying more than half of the surface of the teeth; enamel and dentin were destroyed. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Fluorosis

Метастатичне звапнування Metastatic calcification

Зубний камінь Dental tartar

Клиноподібні дефекти зубів Wedge-shaped teeth defects

Дистрофічне звапнування Dystrophic calcification

143 / 200
На поздовжньому шліфі зуба видно тканину, що утворює основу зуба і складається з колагенових волокон, мінералізованого матриксу і трубочок, в яких проходять відростки дентинобластів. З чого розвивається представлена тканина? On the longitudinal section of the tooth, you can see the tissue that forms the base of the tooth and consists of collagen fibers, a mineralized matrix, and tubules in which the processes of dentinoblasts pass. From what the presented tissue develops ?

Периферійна частина зубного сосочка Peripheral part of dental papilla

Зовнішні клітини емалевого органа External cells of the enamel organ

Внутрішні клітини емалевого органа Internal cells of the enamel organ

Зубний мішечок Dental pouch

Проміжні клітини емалевого органа Intermediate cells of the enamel organ

144 / 200
В експерименті необхідно вивчити процес збудження у м’язі. З цією метою необхідно зареєструвати: In the experiment, it is necessary to study the process of excitation in the muscle. For this purpose, it is necessary to register:

Електроміограму Electromyogram

Механоміограму Mechanomyogram

Силу скорочення Reduction force

Тривалість скорочення Duration of reduction

Концентрацію іонів Ion concentration

145 / 200
При видаленні верхнього лівого третього моляра виникла значна кровотеча. Ураження якої артерії призвело до кровотечі? When the upper left third molar was removed, significant bleeding occurred. Damage to which artery led to the bleeding?

A. alveolaris superioris posterioris A. alveolaris superioris posterioris

A. infraobitalis A. infraorbitalis

A. alveolaris inferior A. alveolaris inferior

A. alveolaris superioris anterioris A. alveolaris superioris anterioris

A. facialis A. facialis

146 / 200
У пацієнта після операції з застосуванням апарату штучного кровообігу з’явилася гемоглобінурія, причиною якої може бути: The patient developed hemoglobinuria after surgery with the use of an artificial blood circulation device, the cause of which may be:

Механічний гемоліз Mechanical hemolysis

Біологічний гемоліз Biological hemolysis

Хімічний гемоліз Chemical hemolysis

Імунний гемоліз Immune hemolysis

Термічний гемоліз Thermal hemolysis

147 / 200
При збільшенні частоти стимуляції ізольованого серця кроля відмічається неповне розслаблення шлуночків серця внаслідок: Increasing the frequency of stimulation of the isolated rabbit heart, incomplete relaxation of the heart ventricles is noted due to:

Накопичення кальцію у кардіоміоци-тах Calcium accumulation in cardiomyocytes

Збільшення вмісту натрію у кардіоміо-цитах Increased sodium content in cardiomyocytes

Пригнічення K — Na насосу Inhibition of K — Na pump

Збільшення вмісту калію у кардіоміо-цитах Increase in potassium content in cardiomyocytes

Збільшення вмісту калію в інтерстиції Increased potassium content in the interstitium

148 / 200
Через декілька годин після травми зуба у пульпі спостерігається гіперемія судин, виражений набряк тканини з поодинокими нейтрофілами, лімфоцитами, у нервових волокнах - незначні дистрофічні зміни. Який найбільш імовірний діагноз? Several hours after a tooth injury, there is hyperemia of blood vessels in the pulp, pronounced swelling of tissue with single neutrophils, lymphocytes, minor dystrophic changes in nerve fibers. What is the most likely diagnosis ?

Серозний пульпіт Serous pulpitis

Гнійний пульпіт Purulent pulpitis

Гангренозний пульпіт Gangrenous pulpitis

Гранулюючий пульпіт Granulating pulpitis

Фіброзний пульпіт Fibrous pulpitis

149 / 200
Вади розвитку плоду можуть спричинити такі хвороби матері як краснуха, сифіліс, токсоплазмоз, цитомегалія, герпес, хламідіоз. До якої форми мінливості відносять такі вади розвитку? Fetal malformations can cause maternal diseases such as rubella, syphilis, toxoplasmosis, cytomegaly, herpes, chlamydia. To what form of variability are such malformations classified?

Модифікаційна Modifying

Мутаційна Mutational

Комбінативна Combinative

Геномного імпринтингу Genomic imprinting

Епімутаційна Epimutational

150 / 200
Захворювання Бері-Бері - це класична форма недостатності вітаміну тіаміну. Активна форма його синтезується за допомогою ферменту з класу: Beri-Beri disease is a classic form of vitamin thiamine deficiency. Its active form is synthesized using an enzyme from the class:

Трансфераз Transferase

Оксидоредуктаз Oxidoreductase

Гідролаз Hydrolas

Ліаз Liaz

Ізомераз Isomerase

151 / 200
У чоловіка 25-ти років після ушкодження периферичних нервів втратились всі види чутливості. Як називається цей вид порушення? A 25-year-old man lost all types of sensitivity after peripheral nerve damage. What is the name of this type of disorder?

Анестезія Anesthesia

Атаксія Ataxia

Гіпостезія Hypoesthesia

Гіперстезія Hyperesthesia

- -

152 / 200
У жінки 60-ти років з цирозом печінки виник геморагічний синдром. Який механізм це зумовив? A 60-year-old woman with liver cirrhosis developed a hemorrhagic syndrome. What mechanism caused this?

Зменшення синтезу протромбіну і фібриногену Decreased synthesis of prothrombin and fibrinogen

Підвищення тиску в системі ворітної вени Increased pressure in the portal vein system

Зниження онкотичного тиску в крові Reduction of oncotic pressure in the blood

Зменшення запасів глікогену в печінці Reduction of glycogen reserves in the liver

Поява у крові нейротоксичних речовин The appearance of neurotoxic substances in the blood

153 / 200
Сироватка крові хворого має молочний вигляд. При біохімічному дослідженні виявлено високий рівень триа-цилгліцеролів і хіломікронів. Спадковий дефект якого ферменту викликає цей стан? The patient's blood serum has a milky appearance. Biochemical examination revealed a high level of triacylglycerols and chylomicrons. What enzyme's hereditary defect causes this condition?

Ліпопротеїнліпаза Lipoprotein lipase

Фосфоліпаза Phospholipase

Панкреатична ліпаза Pancreatic lipase

Тканинна гормон-чутлива ліпаза Tissue hormone-sensitive lipase

Фосфодіестераза Phosphodiesterase

154 / 200
Для лікування хвороби Паркінсо-на застосовують попередник дофаміну - ДОФА. З якої амінокислоти утворюється ця активна речовина? The precursor of dopamine - DOPA is used to treat Parkinson's disease. From which amino acid is this active substance formed?

Тирозин Tyrosine

Аланін Alanine

Цистеїн Cysteine

Гістидин Histidine

Триптофан Tryptophan

155 / 200
У чоловіка гнійна рана у ділянці соскоподібного відростка черепа, внаслідок чого розвинулося запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом проникла інфекція в порожнину черепа? The man has a purulent wound in the area of the mastoid process of the skull, as a result of which inflammation of the meninges developed. How did the infection enter the cavity of the skull?

V emissariae mastoidea V emissariae mastoidea

V auricularis V auricularis

Vv tympanicae Vv tympanicae

V facialis V facialis

Vv labirinthi Vv labirinthi

156 / 200
При лабораторному обстеженні крові людини, яку вкусила змія, виявлено гемоліз еритроцитів, гемоглобінурію. Дія зміїної отрути зумовлена наявністю в ній ферменту: During a laboratory examination of the blood of a person bitten by a snake, hemolysis of erythrocytes, hemoglobinuria was detected. The effect of snake venom is due to the presence of an enzyme in it:

Фосфоліпаза А2 Phospholipase A2

Фосфоліпаза А1 Phospholipase A1

Фосфоліпаза С Phospholipase C

Фосфоліпаза Д Phospholipase D

Сфінгомієліназа Sphingomyelinase

157 / 200
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена? A person has a tumor in one of the brain departments, as a result of which his ability to maintain normal body temperature is impaired. What brain structure is damaged?

Гіпоталамус Hypothalamus

Таламус Thalamus

Мозочок Cerebellum

Стріатум Striatum

Чорна субстанція Black substance

158 / 200
В експерименті досліджували поріг подразнення тактильних рецепторів різними подразниками. Для якого з наведених подразників поріг буде найменшим? In the experiment, the threshold of stimulation of tactile receptors by various stimuli was studied. For which of the following stimuli will the threshold be the smallest?

Механічний Mechanical

Хімічний Chemical

Світловий Light

Холодовий Cold

Тепловий Thermal

159 / 200
У обстежуваного в II міжребер’ї по парастернальній лінії справа при аускультації краще прослуховується II тон, ніж I. Закриттям якого клапану зумовлено формування II тону? In the examined person, in the second intercostal space along the parasternal line on the right, during auscultation, the second tone is heard better than the first. Closing which valve causes the formation of the second tone?

Півмісяцевий клапан аорти Aortic semilunar valve

Півмісяцевий клапан легеневого стовбура Pulmonary semilunar valve

Лівий двостулковий клапан Left bicuspid valve

Правий трьохстулковий клапан Right three-leaf valve

Двостулковий та трьохстулковий клапани Two-valve and three-valve valves

160 / 200
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутись при цьому? The work of miners in the slaughterhouse often causes anthracosis. What type of respiratory failure can develop in this case?

Рестриктивний Restrictive

Обструктивний Obstructive

Дисрегуляторний Disregulatory

Торакальний Thoracic

Діафрагмальний Aperture

161 / 200
Зародок ланцетника перебуває на одній із стадій розвитку, під час якої кількість його клітин збільшується, але загальний об’єм зародка практично не змінюється. На якій стадії розвитку знаходиться зародок? The lancelet embryo is at one of the stages of development, during which the number of its cells increases, but the total volume of the embryo practically does not change. At what stage of development is the embryo ?

Дроблення Crush

Нейруляції Neurulations

Органогенезу Organogenesis

Гістогенезу Histogenesis

Гаструляції Gastrulations

162 / 200
В гістологічному препараті ендометрію видно окремі епітеліальні клітини, в яких хромосоми формують ’’пластинку” що розташована в екваторіальній площині. В якому періоді клітинного циклу перебувають такі клітини? In the histological preparation of the endometrium, individual epithelial cells are visible, in which the chromosomes form a 'plate' located in the equatorial plane. In what period of the cell cycle are such cells?

Метафаза Metaphase

Інтерфаза Interphase

Профаза Prophase

Анафаза Anaphase

Телофаза Telophase

163 / 200
У пацієнта з атеросклерозом під час ультразвукового обстеження діагностовано двобічний стеноз ниркових артерій. Вкажіть, яка біологічно активна речовина є ключовою ланкою патогенезу артеріальної гіпертензії у даному випадку: A patient with atherosclerosis was diagnosed with bilateral renal artery stenosis during an ultrasound examination. Indicate which biologically active substance is the key link in the pathogenesis of arterial hypertension in this case:

Ренін Renin

Адреналін Adrenaline

Вазопресин Vasopressin

Кортизол Cortisol

Тироксин Thyroxine

164 / 200
У 72-річного хворого з цирозом печінки розвинулась печінкова кома. Її розвиток зумовлений надходженням у загальний кровотік через портокавальні анастомози речовин, що знешкоджуються в печінці (синдром портальної гіпертензії) та некрозом гепатоцитів. Для якого виду печінкової коми це характерно? A 72-year-old patient with cirrhosis of the liver developed a hepatic coma. Its development is due to the entry into the general blood stream through portocaval anastomoses of substances neutralized in the liver (portal hypertension syndrome) and necrosis of hepatocytes. What type of hepatic coma is this typical for?

Змішана Mixed

Паренхіматозна Parenchymatous

Шунтова Shunt

Печінково-клітинна Hepatocellular

Кетоацидотична Ketoacidotic

165 / 200
Чоловік в результаті ДТП втратив багато крові, свідомість затьмарена, низький кров’яний тиск. При цьому у нього компенсаторно активується ренін-ангіотензинова система, що призводить до: The man lost a lot of blood as a result of the road accident, his consciousness is clouded, his blood pressure is low. At the same time, he has a compensatory activation of the renin-angiotensin system, which leads to:

Гіперпродукції альдостерону Hyperproduction of aldosterone

Підвищення згортання крові Increased blood coagulation

Посилення еритропоезу Enhanced erythropoiesis

Гіперпродукції вазопресину Vasopressin hyperproduction

Посилення серцевих скорочень Increasing heart rate

166 / 200
При лабораторному обстеженні у пацієнта виявлено дефіцит УДФ- глюкуронілтрансферази. Які показники крові є підтвердженням даної ензимопатії? During the laboratory examination, the patient was found to have a deficiency of UDP-glucuronyltransferase. What blood parameters confirm this enzymopathy?

Гіпербілірубінемія Hyperbilirubinemia

Індиканурія Indicanuria

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Кетоацидоз Ketoacidosis

Уремія Uremia

167 / 200
При обстеженні хворого виявлено зниження секреторної функції залоз носової порожнини. Який нерв забезпечує парасимпатичну іннервацію даних залоз? When examining the patient, a decrease in the secretory function of the glands of the nasal cavity was found. Which nerve provides parasympathetic innervation of these glands?

N. petrosus major N. petrosus major

N. petrosus profundus N. petrosus profundus

N. petrosus minor N. petrosus minor

N. maxillaris N. maxillaris

N. chorda tympani N. chorda tympani

168 / 200
Хворий 67-ми років був доставлений в кардіологічне відділення зі скаргами на періодичні болі у серці, задишку при незначному фізичному навантаженні, ціаноз та набряки. При ЕКГ-обстеженні виявлені позачергові збудження шлуночків серця. Як називається таке порушення ритму? A 67-year-old patient was brought to the cardiology department with complaints of periodic pain in the heart, shortness of breath with minor physical exertion, cyanosis, and edema. ECG examination revealed abnormal excitation of the ventricles of the heart. What is this rhythm disturbance called?

Екстрасистолія Extrasystole

Брадикардія Bradycardia

Тахікардія Tachycardia

Тріпотіння Flitter

Фібриляція Fibrillation

169 / 200
Хвора 40-ка років знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні. В температурному листі хворої відмічаються цикли підвищення температури, які чергуються з періодами її нормалізації, що тривають кілька діб. До якого із типів температурних кривих відносяться дані показники? A 40-year-old patient is being treated in the therapeutic department. The patient's temperature chart shows cycles of temperature rise alternating with periods of normalization lasting several days. To which of the types of temperature curves do these indicators belong?

Febris recurrens Febris recurrentens

Febris intermittent Febris intermittent

Febris remittens Febris remittens

Febris continua Febris continua

- -

170 / 200
В приймальне відділення доставили хворого з тепловим ударом. Які з наведених захисно- компенсаторних реакцій розвиваються при цьому? A patient with heat stroke was brought to the reception department. Which of the following protective and compensatory reactions develop?

Розширення периферійних судин Dilation of peripheral vessels

Звуження периферійних судин Narrowing of peripheral vessels

Підвищення ЧСС Increasing heart rate

Спазм вінцевих судин Spasm of coronary vessels

Стійка гіперглікемія Persistent hyperglycemia

171 / 200
Клітини чутливих спинномозкових нервових вузлів входять до складу рефлекторних дуг. До якого типу нейронів вони відносяться? Cells of sensitive spinal nerve nodes are part of reflex arcs. What type of neurons do they belong to?

Псевдоуніполярні Pseudo-unipolar

Мультиполярні Multipolar

Біполярні Bipolar

Уніполярні Unipolar

- -

172 / 200
У хворого мисливця через 2 дні після розділки тушки ховраха підвищилась температура тіла до 39°C, збільшились лімфовузли. У подальшому у нього розвинулася пневмонія з серозно-геморагічним ексудатом, у якому виявлені овоїдної форми мікроорганізми з біполярним забарвленням. Який діагноз можна припустити у даного хворого? 2 days after cutting a gopher carcass, the sick hunter's body temperature rose to 39°C, his lymph nodes increased. Later, he developed pneumonia with serous-hemorrhagic exudate, in which ovoid-shaped microorganisms with bipolar staining were found. What diagnosis can be assumed in this patient?

Чума Plague

Правець Tetanus

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Бруцельоз Brucellosis

Сибірка Anthrax

173 / 200
У піддослідної тварини досліджували види скорочення м’язів травного тракту та виявили різну їх функціональну спрямованість. Було встановлено, що лише один тип рухової активності здійснюється циркуляторним та повздовжніми м’язами. Назвіть його: In the experimental animal, the types of contraction of the muscles of the digestive tract were studied and their different functional direction was found. It was established that only one type of motor activity is carried out by the circulatory and longitudinal muscles' yazami. Name him:

Перистальтика Peristaltics

Жування Chewing

Ритмічна сегментація Rhythmic segmentation

Маятникоподібне скорочення Pendulum reduction

Тонічне скорочення сфінктерів Tonic contraction of sphincters

174 / 200
У дитини рана позаду соскоподібного відростка черепа. З рани витікає яскраво-червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені? The child has a wound behind the mastoid process of the skull. Bright red blood flows from the wound. Which artery branches are damaged?

A. occipitalis A. occipitalis

A. temporalis superior A. temporalis superior

A. maxillaris A. maxillaris

A. carotis externa A. carotis externa

A. carotis interna A. carotis interna

175 / 200
An 84-year-old patient suffers from parkmsomsm. One of the pathogenetic development elements of tMs disease is defidency of a certam mediator іп some of the bram structures. Name tMs mediator: Хворий 84-х років страждає парксомсом. Одним із патогенетичних елементів розвитку хвороби ТМ є дефіцит медіатора сертаму в деяких структурах Брама. Назвіть посередника:

Dopamine Допамін

Adrenaline Адреналін

Noradrenaline Норадреналін

Histamine Гістамін

Acetylcholine Ацетилхолін

176 / 200
Several patients whh smtiar complati nts came to the doctor. They all presented whh weakness, pam іп the abdomen, mdti gestion. Stool ana^s revealed the need for urgent hosphahzation of the patient, who had microbialcysts whh four nuclei detected іn his samples. Such cysts are characteristic of the followmg protozoon: Декілька пацієнтів зі скаргами на слабкість звернулися до лікаря. Усі вони скаржилися на слабкість, біль у животі, зсув. Аналізи калу показали необхідність термінова госпіталізація хворого, у якого виявлено мікробні цисти, в зразках яких виявлено чотири ядра. Такі цисти характерні для наступних найпростіших:

Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica

Balantidium coli Balantidium coli

Entamoeba coli Entamoeba coli

Trichomonas hominis Trichomonas hominis

Lamblia giardia Lamblia giardia

177 / 200
After farial trauma the patient developed a buccal hematoma. What sativatory gland has hs outflow blocked by the hematoma? Після фаріальної травми у пацієнта розвинулася буккальна гематома. Відтік якої сативаторної залози заблокований гематомою?

Parotid Привушна залоза

Sublingual Сублінгвальний

Submandibular Підщелепний

Lingual Lingual

Buccal Щічний

178 / 200
A woman complains of painful chewing, especially when she moves her lower jaw backwards. What muscles are affected? Жінка скаржиться на біль при жуванні, особливо коли вона рухає нижньою щелепою назад. Які м'язи уражені?

Posterior bundles of the temporal muscles Задні пучки скроневих м'язів

Anterior bundles of the temporal muscles Передні пучки скроневих м'язів

Medial pterygoid muscles Медіальний крилоподібний м'яз

Lateral pterygoid muscles Бічні крилоподібні м'язи

Masseter muscles Жувальні м'язи

179 / 200
Due to sustained trauma the patient presents with unevenly dilated pupils (ani-socoria). What muscle is blocked? Через тривалу травму у пацієнта нерівномірно розширені зіниці (анісокорія). Який м'яз заблоковано?

Musculus sphincter pupillae Musculus sphincter pupillae

Musculus ciliaris Musculus ciliaris

Musculus dilatator pupillae Musculus dilatator pupillae

Musculus rectus superior Верхній прямий м'яз

Musculus rectus inferior Нижній прямий м'яз

180 / 200
Microphotogram made with electron microscope shows alveolar cells that form blood-air barrier. Name this cells: Мікрофотограма, зроблена за допомогою електронного мікроскопа, показує альвеолярні клітини, які утворюють кровоповітряний бар'єр. Назвіть ці клітини:

Alveolar respiratory epithelial cells Альвеолярні респіраторні епітеліальні клітини

Alveolar secretory epithelial cells Альвеолярні секреторні епітеліальні клітини

Alveolar macrophages Альвеолярні макрофаги

Clara cells (club cells) Клітини Клара (клубні клітини)

Villous epithelial cells Ворсинчасті епітеліальні клітини

181 / 200
During an experiment, a myotome was destroyed in a rabbit fetus. This manipulation will result in malformation of the following structure: Під час експерименту міотом був зруйнований у плода кролика. Ця маніпуляція призведе до порушення такої структури:

Skeletal muscles Скелетні м'язи

Axial skeleton Осьовий скелет

Dermal connective tissue Дермальна сполучна тканина

Smooth muscles Гладкі м'язи

Serous membranes Серозні оболонки

182 / 200
The specimen shows a tissue with cells that are located separately and in isogroups; no fibrous structures can be detected within its intercellular substance. What tissue is presented by this specimen? Зразок показує тканину з клітинами, розташованими окремо та ізогрупами; у міжклітинній речовині не виявлено волокнистих структур. Яка тканина представлена цим зразком ?

Hyaline cartilaginous tissue Гіалінова хрящова тканина

Smooth muscular tissue Гладка м'язова тканина

Epithelial tissue Епітеліальна тканина

Fibrous cartilaginous tissue Фіброзна хрящова тканина

Bone tissue Кісткова тканина

183 / 200
After inhalation of dust a person develops cough, which results from stumulation of: Після вдихання пилу у людини виникає кашель, який є наслідком стимуляції:

Irritant receptors Рецептори подразнення

Juxtacapillary receptors Юкстакапілярні рецептори

Pulmonary chemoreceptors Легеневі хеморецептори

Pulmonary thermoreceptors Легеневі терморецептори

Nociceptors Ноцицептори

184 / 200
An experimental animal, a dog, received a weak solution of hydrochloric acid through a tube inserted into the duodenum. Primarily it will result in increased secretion of the following hormone: Піддослідній тварині, собаці, через трубку, введену в дванадцятипалу кишку, ввели слабкий розчин соляної кислоти. В першу чергу це призведе до збільшення секреції наступного гормону :

Secretin Секретин

Gastrin Гастрин

Histamine Гістамін

Cholecystokinin Холецистокінін

Neurotensin Нейротензин

185 / 200
A patient suffers from diabetes melli-tus with fasting hyperglycemia over 7.2 mmol/L. What blood plasma protein would allow to assess the patient’s glycemia level retrospectively (4-l2 weeks prior to examination)? Пацієнт страждає на цукровий діабет з гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Який білок плазми крові дозволить ретроспективно оцінити рівень глікемії пацієнта (4- за 2 тижні до обстеження)?

Glycated hemoglobin Глікований гемоглобін

Albumin Альбумін

Fibrinogen Фібриноген

C-reactive protein С-реактивний білок

Ceruloplasmin Церулоплазмін

186 / 200
The patient exhausted by starvation presents with intensification of the following process in the liver and kidneys: У хворого, виснаженого голодуванням, спостерігається посилення наступного процесу в печінці та нирках:

Gluconeogenesis Глюконеогенез

Urea synthesis Синтез сечовини

Bilirubin synthesis Синтез білірубіну

Hippuric acid synthesis Синтез гіпурової кислоти

Uric acid synthesis Синтез сечової кислоти

187 / 200
A diabetus mellitus patient developed unconsciousness and convulsions after administration of insulin. What result of blood glucose analysis is the most likely in this case? У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну виникла непритомність і судоми. Який результат аналізу глюкози в крові найбільш імовірний у цьому випадку?

1.5 mmol/L 1,5 ммоль/л

3.3 mmol/L 3,3 ммоль/л

8 mmol/L 8 ммоль/л

10 mmol/L 10 ммоль/л

5.5 mmol/L 5,5 ммоль/л

188 / 200
In the process of an experiment, a rabbit received guinea pig antikidney serum. What renal disease was modeled in this experiment? У процесі експерименту кролик отримав антиниркову сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок було змодельовано в цьому експерименті?

Acute diffuse glomerulonephritis Гострий дифузний гломерулонефрит

Nephrotic syndrome Нефротичний синдром

Acute pyelonephritis Гострий пієлонефрит

Chronic renal failure Хронічна ниркова недостатність

Chronic pyelonephritis Хронічний пієлонефрит

189 / 200
A 13-year-old girl is an in-patient at the hematology department of the regi- onal children’s hospital. She was diagnosed with iron-deficiency anemia. What type of hypoxia does this patient have? Дівчинка 13 років перебуває на стаціонарному лікуванні гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. У неї діагностована залізодефіцитна анемія. Який вид гіпоксії у даного хворого?

Hemic Hemic

Circulatory Кровообіг

Tissue Тканина

Respiratory Респіраторний

Mixed Змішаний

190 / 200
A 55-year-old man was diagnosed with acute glomerulonephritis. Name the main mechanism of anemia development in this case: У чоловіка 55 років діагностовано гострий гломерулонефрит. Назвіть основний механізм розвитку анемії в даному випадку:

Decreased erythropoietin synthesis Знижений синтез еритропоетину

Decreased glomerular filtration Знижена клубочкова фільтрація

Decreased synthesis of renal prostaglandins Знижений синтез ниркових простагландинів

Renal azotemia Ниркова азотемія

Decreased tubular reabsorption Зменшення канальцевої реабсорбції

191 / 200
A man, who for a long time has been suffering from chronic mandibular osteomyelitis, died of chronic kidney disease. Autopsy revealed large lardaceous kidneys. What process had occurred in the kidneys? Чоловік, який тривалий час страждав на хронічний остеомієліт нижньої щелепи, помер від хронічної хвороби нирок. На розтині виявлено великі лярдові нирки. Який процес відбувався в нирки?

Renal amyloidosis Амілоїдоз нирок

Arterial nephrosclerosis Артеріальний нефросклероз

Glomerulonephritis Гломерулонефрит

Necrotic nephrosis Некротичний нефроз

Contracted kidney Звужена нирка

192 / 200
On autopsy of a 69-year-old woman, who for a long time had been suffering from hypertension, the pathologist determined that both of her kidneys are dense, markedly diminished, with fine- grained surface. These changes are indicative of: На розтині 69-річної жінки, яка тривалий час страждала на гіпертонічну хворобу, патологоанатомом встановлено, що обидві нирки щільні, помітно зменшений, з дрібнозернистою поверхнею Ці зміни свідчать про:

Atrophy due to inadequate blood supply Атрофія внаслідок недостатнього кровопостачання

Compression atrophy Компресійна атрофія

Senile renal atrophy Стареча атрофія нирок

Dysfunctional atrophy Дисфункціональна атрофія

Hypoplasia Гіпоплазія

193 / 200
What drugs are used for specific treatment of diphtheria? Які препарати використовуються для специфічного лікування дифтерії?

Antitoxic serum Антитоксична сироватка

Placental gamma globulin Плацентарний гамма-глобулін

Native plasma Рідна плазма

Antibiotics Антибіотики

Anatoxin Анатоксин

194 / 200
An ophthalmologist suspects blennorrhea (gonococcal conjunctivitis) in a child with signs of suppurative keratoconjunctivitis. What laboratory diagnostics should be conducted to confirm the diagnosis? Лікар-офтальмолог запідозрив у дитини бленорею (гонококовий кон'юнктивіт) з ознаками гнійного кератокон'юнктивіту. Яку лабораторну діагностику необхідно провести для підтвердження діагнозу?

Microscopy and bacteriological analysis Мікроскопія та бактеріологічний аналіз

Serum diagnostics and allergy test Діагностика сироватки та тест на алергію

Biological analysis and phagodiagnostics Біологічний аналіз і фагодиагностика

Biological analysis and allergy test Біологічний аналіз і тест на алергію

Microscopy and serum diagnostics Мікроскопія та діагностика сироватки

195 / 200
For two weeks a woman has been taking the mixture for neurasthenia, which was prescribed by a neurologist. Her general state slightly improved but shortly she started complaining of rhinitis, conjunctivitis, skin rashes, fatigue, and memory impairment. What group of drugs can have such a side effect? Жінка два тижні приймала суміш від неврастенії, яку призначив невропатолог. Загальний стан трохи покращився, але незабаром почалися скарги на риніт, кон'юнктивіт, шкірні висипання, втомлюваність, погіршення пам'яті.Яка група препаратів може мати такий побічний ефект?

Bromine salts Солі брому

Valerian preparations Препарати валеріани

Motherwort preparations Приготування пустирника

Adaptogens Адаптогени

Hop preparations Приготування хмелю

196 / 200
A patient developed burning sensation in the oral cavity and white fuzzy coating on the tongue. Oral thrush is diagnosed. What drug of those listed below should be used? У пацієнта з'явилося відчуття печіння в ротовій порожнині та білого нечіткого нальоту на язиці. Діагностовано молочницю ротової порожнини. Який із наведених нижче препаратів слід застосувати?

Nystatin Ністатин

Amphotericin Амфотерицин

Griseofulvin Грізеофульвін

Tetracycline Тетрациклін

Gentamicin Гентаміцин

197 / 200
A patient suffering from ciliary arrhythmia with anamnesis of bronchial asthma should be prescribed an antiarrhythmic drug. What antiarrhythmic drug is CONTRAINDICATED in this case? Хворому на миготливу аритмію з бронхіальною астмою в анамнезі слід призначити антиаритмічний препарат. Який антиаритмічний препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ у даному випадку?

Anaprilin (Propranolol) Анаприлін (пропранолол)

Ajmaline Аймалін

Verapamil Верапаміл

Nifedipine Ніфедипін

Novocainamide (Procainamide) Новокаїнамід (прокаїнамід)

198 / 200
In the process of an experiment, a specimen of neuromuscular tissue of a frog had been processed with a curariform agent, which resulted in disappearance of muscle contractions in response to electrical stimulation of the nerve. What function of the muscle cell membrane is disturbed by curariform agents? У процесі експерименту зразок нервово-м'язової тканини жаби був оброблений курареподібним агентом, що призвело до зникнення м'язових скорочень у відповідь на електростимуляція нерва Яку функцію мембрани м'язової клітини порушують курароподібні агенти?

Mediator reception in the neuromuscular junction Рецепція медіатора в нервово-м'язовому з'єднанні

Maintenance of the barrier between the cellular environment and interstitial fluid Підтримка бар'єру між клітинним середовищем і інтерстиціальною рідиною

Maintenance of the cell’s internal structure, its cytoskeleton Підтримка внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

Different permeability to different substances Різна проникність для різних речовин

Maintenance of electric potentials on the both sides of the membrane Підтримка електричних потенціалів по обидва боки мембрани

199 / 200
A patient was diagnosed with a monogenic hereditary disease. Name this disease: У пацієнта виявлено моногенне спадкове захворювання. Назвіть це захворювання:

Hemophilia Гемофілія

Hypertension Гіпертонія

Peptic ulcer disease of the stomach Виразкова хвороба шлунка

Poliomyelitis Поліомієліт

Hymenolepiasis Гіменолепіоз

200 / 200
A patient is diagnosed with frontitis. He also has a history of maxillary sinusitis. What structure of the nasal cavity is the most likely pathway through which the infection penetrated into the frontal sinus? У пацієнта діагностовано фронтит. В анамнезі також гайморит. Через яку структуру порожнини носа найбільш ймовірний шлях проникнення інфекції в лобової пазухи?

Middle nasal meatus Середній носовий хід

Superior nasal meatus Верхній носовий хід

Inferior nasal meatus Нижній носовий хід

Vestibule of the nose Переддень носа

Ethmoid and sphenoid sinus Решітчаста та клиноподібна пазухи