Крок 1 Фармація - 2018 (буклет)

1 / 200
В якому iз титриметричних методiв аналiзу використовують зовнiшнi i внутрiшнi iндикатори?

A. Алкалiметрiя

B. Арґентометрiя

C. Нiтритометрiя

D. Перманґанатометрiя

E. Комплексонометрiя

2 / 200
Фотоелектроколориметричний метод аналiзу дозволяє визначити концентрацiю:

A. Каламутного розчину

B. Безбарвного розчину

C. Будь-якого розчину

D. Забарвленого розчину

E. Оптично-активної речовини

3 / 200
У пацiєнта має мiсце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою вiдсталiстю, низьким зростом, короткопалiстю рук i нiг, монголоїдним розрiзом очей. Вивчення карiотипу показало наявнiсть трисомiї за 21-ою парою хромосом. До якого типу захворювань вiдноситься зазначена патологiя?

A. Хромосомна хвороба

B. Бластопатiя

C. Гаметопатiя

D. Фетопатiя

E. Молекулярно-генна хвороба

4 / 200
Обчислення температури фазових перетворень при рiзних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва i здiйснюється вiдповiдно до:

A. Правила Трутона

B. Законiв Коновалова

C. Рiвняння Менделєєва-Клапейрона

D. Правила фаз Гiббса

E. Рiвняння Клапейрона-Клаузiуса

5 / 200
Вода у потрiйнiй точцi на дiаграмi стану є системою:

A. Моноварiантною

B. Триварiантною

C. Iнварiантною

D. Чотирьохварiантною

E. Бiварiантною

6 / 200
На бiодоступнiсть порошку впливає ступiнь подрiбненостi речовини, мiрою якого є:

A. Концентрацiя речовини

B. Дисперснiсть системи

C. Маса часток

D. Щiльнiсть розчину

E. Об’єм часток

7 / 200
Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний iнгiбiтор ксантиноксидази, термiнального ферменту розпаду:

A. Фосфолiпiдiв

B. Вищих жирних кислот

C. Гетерополiсахаридiв

D. Глiкопротеїнiв

E. Пуринових нуклеотидiв

8 / 200
Приготування багатьох лiкарських засобiв вимагає суворого дотримання асептичних умов. Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами при цьому може бути лабораторний посуд. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше використовувати для його стерилiзацiї?

A. Сухим жаром

B. Пастеризацiя

C. Прокалювання

D. Кип’ятiння

E. Тиндалiзацiя

9 / 200
Для визначення якiсного складу препарату на зразок дослiджуваного розчину подiяли 2М розчином HCl. Випав бiлий осад, розчинний в водному розчинi амiаку. На наявнiсть яких катiонiв вказує цей аналiтичний ефект:

A. Стануму ( II )

B. Меркурiю ( II )

C. Меркурiю ( I )

D. Арґентуму ( I )

E. Плюмбуму ( II )

10 / 200
До провiзора звернувся хворий з незначним порiзом долонi. Який антисептик доцiльно застосувати?

A. Лiдокаїну гiдрохлорид

B. Кетоконазол

C. Перекис водню

D. Флемоксин ( Амоксицилiн )

E. Доксициклiну гiдрохлорид

11 / 200
Спадковi генетичнi дефекти призводять до порушення синтезу деяких ферментiв в органiзмi людини. Вкажiть, недостатнiсть якого ферменту призводить до порушення розщеплення лактози:

A. Мальтаза

B. Лiпаза

C. Сахараза

D. Пептидаза

E. Лактаза

12 / 200
У хворих при лiкуваннi гнiйних ран використовують пов’язки з iммобiлiзованим на них ферментом. Вкажiть цей фермент:

A. Аргiназа

B. Трипсин

C. Лужна фосфатаза

D. Каталаза

E. Кисла фосфатаза

13 / 200
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

A. Гiалоплазма

B. Плазмалема

C. Ендоплазматична сiтка

D. Тонопласт

E. Ядерна оболонка

14 / 200
У хворого з дiагнозом менiнгiт взяли на дослiдження лiквор. З метою видiлення збудника посiв зробили на поживне середовище, до якого попередньо додати сироватку. Який збудник очiкують видiлити?

A. Менiнгокок

B. Рикетсiї

C. Мiкобактерiї

D. Вiруси

E. Стафiлокок

15 / 200
Гормони регулюють багаточисельнi процеси обмiну речовин. Вкажiть, який з наведених гормонiв активує синтез глiкогену:

A. Тироксин

B. Адреналiн

C. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Iнсулiн

16 / 200
В якостi антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вiтамiну PP (нiкотинова кислота). Вкажiть його:

A. Тетрациклiн

B. Аспiрин

C. Рибофлавiн

D. Стрептоцид

E. Iзонiазид

17 / 200
У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцеподiбно-стрiлоподiбне, плiд тригранний горiх. Ця рослина:

A. Гiрчак змiїний

B. Гречка посiвна

C. Гiрчак пташиний, або спориш

D. Щавель кiнський

E. Гiрчак перцевий

18 / 200
Пiд час мiкроскопiї пiдземних органiв рослини з родини Аsteraceae виявленi членистi молочники з анастомозами, заповненi бiлим латексом, що характерно для:

A. Achillea millefolium

B. Helianthus annuus

C. Bidens tripartitа

D. Taraxacum officinale

E. Artemisia absinthium

19 / 200
При деяких iнфекцiях у механiзмах захисту важлива роль належить iнтерферону. При яких iнфекцiях доцiльно застосувати препарати iнтерферону?

A. Протозойних

B. Грибкових

C. Мiкобактерiозах

D. Вiрусних

E. Гельмiнтозних

20 / 200
В аптеку звернулась мати дитини 10ти рокiв щодо придбання препарату для профiлактики респiраторних вiрусних iнфекцiй. Який препарат порекомендував провiзор?

A. Карведiлол

B. Бензотеф

C. Тетрациклiн

D. Iнтерферон

E. Доксорубiцин

21 / 200
У хлопчика 12-ти рокiв спостерiгається малий зрiст, проте розумово вiн не вiдрiзняється вiд своїх однолiткiв. Вкажiть, недостатнiсть якого гормону найiмовiрнiше призводить до цiєї патологiї:

A. Окситоцин

B. Адреналiн

C. Соматотропiн

D. Iнсулiн

E. Вазопресин

22 / 200
Хворий звернувся в аптеку з метою придбання засобу для усунення дiареї. Який засiб йому порекомендував провiзор?

A. Дикаїн

B. Пiколакт

C. Ранiтидин

D. Лоперамiд

E. Анестезин

23 / 200
Яку вакцину треба використати для профiлактики вiрусної iнфекцiї, що може спричинити вродженi вади плода у випадку захворювання вагiтної?

A. Антирабiчну

B. Протипаротитну

C. Протиполiомiєлiтну

D. Протигрипозну

E. Проти краснухи

24 / 200
Хворий звернувся до аптеки з метою придбання препарату, який мiстить ферменти пiдшлункової залози та застосовується при хронiчному панкреатитi. Який препарат запропонував провiзор?

A. Пiрензепiн

B. Гордокс (Апротинiн)

C. Омепразол

D. Трiамцинолон

E. Панкреатин

25 / 200
Кумарини - антивiтамiни вiтамiну K перешкоджають процесам згортання кровi. Утворення якого бiлку вони блокують?

A. Альбумiн

B. γ-глобулiн

C. Церулоплазмiн

D. Протромбiн

E. Трансферин

26 / 200
До груп професiйного ризику зараження на ВIЛ-iнфекцiю вiдносяться люди рiзних спецiальностей, у тому числi медичнi робiтники. Вкажiть найбiльш iмовiрний механiзм їх зараження:

A. Трансмiсивний

B. Повiтряно-пиловий

C. Фекально-оральний

D. Повiтряно-крапельний

E. Парентеральний

27 / 200
Кiнцевим продуктом розпаду бiлкiв в органiзмi людини є сечовина. До якого класу органiчних сполук вона вiдноситься?

A. Амiди

B. Складнi ефiри

C. Ангiдриди

D. Амiнокислоти

E. Кетони

28 / 200
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

A. Iзобарний

B. Циклiчний

C. Рiвноважний

D. Iзохорний

E. Iзотермiчний

29 / 200
Фермент здiйснює перенос структурного фрагменту вiд одного субстрату до iншого. Назвiть клас цього ферменту:

A. Гiдролази

B. Лiгази

C. Трансферази

D. Iзомерази

E. Оксидоредуктази

30 / 200
Пацiєнту 28-ми рокiв з виразкою шлунка призначили лiкарський засiб, який пригнiчує секрецiю шлункового соку. Вкажiть препарат:

A. Кислота етакринова

B. Омепразол

C. Дуфалак

D. Лiдокаїн

E. Фенофiбрат

31 / 200
В деревинi сосни ефiрнi олiї накопичуються в ходах, якi зсередини висланi шаром секреторних клiтин. Такi структури:

A. Лiзигеннi вмiстища

B. Членистi молочники

C. Залозки

D. Нечленистi молочники

E. Схiзогеннi вмiстища

32 / 200
Машинiст потягу скаржиться на прояви сезонної алергiї. Який препарат без седативної дiї доцiльно йому призначити?

A. Анальгiн

B. Новокаїн

C. Атенолол

D. Фенофiбрат

E. Лоратадин

33 / 200
У хворого будь-якi пошкодження судин супроводжуються тривалою кровотечею, у кровi виявлений дефiцит VIII фактора системи згортання кровi. Яке захворювання у хворого?

A. Гемофiлiя

B. Геморагiчний васкулiт

C. Анемiя

D. Променева хвороба

E. Тромбоцитопенiчна пурпура

34 / 200
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

A. Рибофлавiн

B. Карнiтин

C. Бiотин

D. Тiамiн

E. Убiхiнон

35 / 200
Зазначте формулу салiцилової кислоти, похiднi якої широко використовуються в медицинi як лiкарськi засоби:

A.

B.

C.

D.

E.

36 / 200
Для вiдтворення цукрового дiабету у кроля використовується алоксан, який вибiрково пошкоджує β-клiтини острiвцiв Лангерганса пiдшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експериментi?

A. Методика подразнення

B. Методика виключення

C. Методика введення ферментiв, гормонiв

D. Методика стимуляцiї

E. Методика iзольованих органiв

37 / 200
Одним з факторiв, що впливають на збiльшення виходу лiкарської речовини у процесi його синтезу, є зниження енергiї активацiї реакцiї. Цьому сприяє:

A. Додавання каталiзатора

B. Збiльшення концентрацiї

C. Пiдвищення температури

D. Зниження температури

E. Зменшення концентрацiї

38 / 200
Дослiджуваний розчин мiстить катiони амонiю i натрiю. Вкажiть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчинi катiони натрiю:

A. Калiю тетрайодомеркурат (II)

B. Калiю бензоат

C. Калiю гiдротартрат

D. Калiю оксалат

E. Цинкуранiлацетат

39 / 200
При самочинному наближеннi iзольованої системи до стану рiвноваги, величина її ентропiї:

A. Досягає максимуму

B. Прямує до безмежностi

C. Прямує до нуля

D. Досягає мiнiмуму

E. Лiнiйно зростає

40 / 200
В аптецi виготовлено партiю флаконiв з фiзiологiчним розчином для iн’єкцiйного введення. Який спосiб слiд застосувати для їх стерилiзацiї?

A. В автоклавi пiд тиском

B. Рентгенiвським опромiненням

C. В сухожаровiй шафi

D. Ультрафiолетовим опромiненням

E. В автоклавi текучою парою

41 / 200
При виробництвi лiкарських препаратiв необхiдно дотримувати комплексу заходiв, спрямованих на попередження їхньої мiкробної контамiнацiї. Як називається цей комплекс заходiв?

A. Дератизацiя

B. Антисептика

C. Асептика

D. Дезiнфекцiя

E. Стерилiзацiя

42 / 200
За один цикл β-окиснення жирних кислот у мiтохондрiях утворюються 1 ФАДН2 i 1 НАДН(Н). Цi коферменти передають атоми водню на дихальний ланцюг, де утворюється така кiлькiсть молекул АТФ:

A. 3

B. 10

C. 8

D. 15

E. 5

43 / 200
В лабораторiях рiзного профiлю для визначення загальної твердостi питної води використовують метод:

A. Алкалiметрiї

B. Комплексонометрiї

C. Осадження

D. Оксидиметрiї

E. Ацидиметрiї

44 / 200
Реакцiя утворення золотистожовтого осаду (реакцiя ”золотого дощу”) - це реакцiя:

A. Утворення осаду PbCl2

B. Утворення осаду Hg2I2

C. Утворення осаду HgI2

D. Утворення осаду PbI2

E. Утворення осаду AgI

45 / 200
На узлiссях можна зустрiти дводомний кущ з колючками на пагонах i кулястими чорними ценокарпними 3-4насiнними кiстянками (пiренарiями) - це:

A. Crataegus sanguinea

B. Rosa canina

C. Sambucus nigra

D. Hippophae rhamnoides

E. Rhamnus cathartica

46 / 200
При алкiлуваннi ароматичних вуглеводнiв за Фрiделем-Крафтсом як каталiзатор використовують:

A. Cr2O3

B. NaOH (сп. р-н.)

C. PCl5

D. Pt

E. Безводний AlCl3

47 / 200
Вкажiть сполуку, яка вiдноситься до конденсованих аренiв:

A.

B.

C.

D.

E.

48 / 200
Як iз пiдвищенням температури змiнюється фiзична адсорбцiя речовин?

A. Збiльшується

B. Переходить у хемосорбцiю

C. Зменшується

D. Збiльшується у гомогенних системах

E. Зменшується у гетерогенних системах

49 / 200
В якому з наведених розчинникiв желатин набрякатиме найкраще?

A. Етиловий спирт

B. Бензен

C. Вода

D. Дiетиловий етер

E. Розчин ацетатної кислоти

50 / 200
Азобарвники утворюються в результатi реакцiї:

A. Нiтрозування

B. Дiазотування

C. Азосполучення

D. Нiтрування

E. Амiнування

51 / 200
У результатi якої з наведених реакцiй утворюється фталевий ангiдрид?

A.

B.

C.

D.

E.

52 / 200
За значенням рКа наведених карбонових кислот виберiть найслабшу:

A. Молочна (рКа = 3 , 9)

B. Мурашина (рКа = 3 , 7)

C. Оцтова (рКа = 4 , 7)

D. Масляна (рКа = 4,82)

E. Пропiонова (рКа = 4 , 9)

53 / 200
При окисненнi глюкози сильними окисниками (конц. HNO3) утворюються:

A. D-галактарова кислота

B. D-глюкарова кислота

C. D-глюконова кислота

D. D-арабiнарова кислота

E. D-глюкуронова кислота

54 / 200
Який з наведених амiнiв є первинним?

A. C6H5NHCH3

B. C6H5CH2NHCH3

C. C6H5CH2NH2

D. C6H5CH2N(CH3)2

E. C6H5N(CH3)2

55 / 200
У пацiєнта, що проживає на специфiчнiй геохiмiчнiй територiї, поставлено дiагноз ендемiчний зоб. Недостатнiсть якого мiкроелементу призводить до виникнення даної патологiї?

A. I

B. Br

C. Na

D. Cl

E. F

56 / 200
В методi визначення термiну придатностi лiкарського препарату припускають, що реакцiя розкладання лiкарської речовини є реакцiєю такого порядку:

A. Дробний

B. Нульовий

C. Другий

D. Третiй

E. Перший

57 / 200
У пацiєнта при обстеженнi виявлена жовтушнiсть склер, слизової оболонки рота. Збiльшення вмiсту якого бiохiмiчного показника кровi можна очiкувати?

A. Глюкоза

B. Амiлаза

C. Альбумiн

D. Бiлiрубiн

E. Холестерин

58 / 200
Хворому тривалий час з лiкувальною метою призначали кортизол. Вкажiть, похiдним якої сполуки є ця речовина:

A. Холестерин

B. Глюкоза

C. Глiцерин

D. Сфiнгозин

E. Альбумiн

59 / 200
Високi терапевтичнi властивостi активованого вугiлля обумовленi його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газiв тiльки поверхнею твердого тiла?

A. Когезiя

B. Адгезiя

C. Десорбцiя

D. Адсорбцiя

E. Рекуперацiя

60 / 200
В медицинi для лiкування шкiрних хвороб застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належать пасти?

A. Суспензiї

B. Порошки

C. Емульсiї

D. Пiни

E. Аерозолi

61 / 200
У фотометричному методi аналiзу серiя з 6-8 стандартних розчинiв готується для:

A. Вибору кювет

B. Спрощення методики роботи

C. Побудови калiбрувального графiку

D. Вибору свiтлофiльтра

E. Оцiнки методики визначення

62 / 200
Залiзо-амонiйнi галуни у якостi iндикатора використовують:

A. В ацидиметрiї

B. В комплексонометрiї

C. В арґентометрiї, метод Мора

D. В арґентометрiї, метод Фольгарда

E. В алкалiметрiї

63 / 200
Кiлькiсне визначення йоду здiйснюють методом:

A. Комплексонометрiї

B. Ацидиметрiї

C. Осаджувального титрування

D. Алкалiметрiї

E. Окисно-вiдновного титрування

64 / 200
У методi хроматографiї роздiлення речовин засноване:

A. На здатностi розподiлятися мiж рухомою i нерухомою фазами

B. На здатностi розподiлятися мiж двома рухомими фазами

C. На здатностi розчинятися

D. На здатностi осаджуватися

E. На здатностi розподiлятися мiж двома нерухомими фазами

65 / 200
При повному вiдновленнi пiролу одержують:

A.

B.

C.

D.

E.

66 / 200
Кiлькiсний вмiст оксалатної кислоти визначають методом перманґанатометричного титрування. Як встановлюється точка еквiвалентностi в цьому методi?

A. За допомогою адсорбцiйного iндикатору

B. За допомогою рН-iндикатора

C. За допомогою редокс-iндикатора дифенiламiну

D. За допомогою специфiчного iндикатора

E. За змiною забарвлення титруємого розчину пiд час додавання зайвої краплi робочого розчину

67 / 200
Для збiльшення стiйкостi в концентрованi емульсiї додають ПАР та ВМС, котрi є:

A. Емульгаторами

B. Активаторами

C. Поглиначами

D. Розчинниками

E. Каталiзаторами

68 / 200
Дiти iз дитячого садка були госпiталiзованi з дiагнозом ”полiомiєлiт”. Назвiть механiзм iнфiкування дiтей:

A. Контактний

B. Повiтряно-пиловий

C. Алiментарний

D. Трансмiсивний

E. Фекально-оральний

69 / 200
У чоловiка 25-ти рокiв на прийомi у лiкаря-стоматолога через декiлька хвилин пiсля промивання рота розчином фурацилiну виник значний набряк губ. Який тип алергiчної реакцiї спостерiгався в даному випадку?

A. Цитолiтичний

B. Iмунокомплексний

C. Стимульований

D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу

E. Анафiлактичний

70 / 200
Пацiєнт, хворий на рак шлунка, пройшов декiлька курсiв радiотерапiї. Функцiя якої системи в першу чергу порушується пiсля дiї на органiзм iонiзуючого випромiнювання?

A. Дихальна

B. Травна

C. Нервова

D. Кровi

E. Сечовидiльна

71 / 200
Лiкар-бактерiолог приготував з дослiджуваного матерiалу мазки, зафарбував за Нейсером, посiяв його на кров’яний телуритовий агар, видiлив чисту культуру мiкробiв i перевiрив її на токсигеннiсть. На мiкробiологiчну дiагностику якого захворювання направленi цi дослiдження?

A. Туберкульоз

B. Ботулiзм

C. Лептоспiроз

D. Холера

E. Дифтерiя

72 / 200
Для лiкування екземи лiкар виписав пацiєнту лiкарський засiб, який слiд використати трансдермально. Яка максимальна кiлькiсть мiкробних тiл допустима у 1 г цього засобу у вiдповiдностi з вимогами ВООЗ i Фармакопеї?

A. 100 бактерiй i грибiв сумарно

B. 1000 бактерiй i грибiв

C. 100 бактерiй i 50 грибiв

D. 500 бактерiй i грибiв

E. 100 бактерiй i 100 грибiв

73 / 200
У хворого на гострий iнфаркт мiокарда проводилась антикоагулянтна терапiя. Оберiть сполуку з антикоагулянтною дiєю:

A. Хондроїтинсульфат

B. Кератансульфат

C. Гiалуронова кислота

D. Гепарин

E. Дерматансульфат

74 / 200
До лiкарнi швидкої допомоги доставлений хворий з серцевою недостатнiстю за лiвошлуночковим типом i ознаками набряку легень, що розвивається. Який первинний патогенетичний механiзм набряку, що розвинувся?

A. Мембраногенний

B. Колоїдно-осмотичний

C. Токсичний

D. Гiдродинамiчний

E. Лiмфогенний

75 / 200
Вкажiть, у якому методi окисновiдновного титрування використовують для фiксування кiнцевої точки титрування специфiчний iндикатор крохмаль:

A. Нiтритометрiя

B. Церiметрiя

C. Перманґанатометрiя

D. Йодометрiя

E. Броматометрiя

76 / 200
В якостi джерела збудникiв iнфекцiйних захворювань можуть бути як хворi люди, так i тварини. Як називаються iнфекцiї, на якi хворiють тварини i вiд яких заражується людина?

A. Зооантропонози

B. Сапронози

C. Антропонози

D. Змiшанi

E. Зоонози

77 / 200
Який iон пiдвищує осмотичний тиск у вогнищi запалення?

A. Хлор

B. Фтор

C. Калiй

D. Кальцiй

E. Магнiй

78 / 200
Плодове дерево родини Rosaceae має вкороченi колючi пагони, плiд яблуко характерної форми з кам’янистими клiтинами у м’якотi. Це:

A. Яблуня лiсна

B. Вишня садова

C. Слива колюча

D. Абрикос звичайний

E. Груша звичайна

79 / 200
Розчином якої речовини можна визначити наявнiсть хлорид-iонiв в питнiй водi?

A. Бромату калiю

B. Йоду

C. Амiаку

D. Срiбла нiтрату

E. Натрiю гiдроксиду

80 / 200
Регуляцiя видiлення iнсулiну з βклiтин вiдбувається за участю багатьох речовин. Змiна концентрацiї якої речовини є основним сигналом для синтезу секрецiї iнсулiну?

A. Глюкоза

B. Дiоксид вуглецю

C. Сечовина

D. Гепарин

E. Гемоглобiн

81 / 200
У перманганатометрiї як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквiвалентностi цiєї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищi?

A. 1/4

B. 1/2

C. 1/5

D. 1

E. 1/3

82 / 200
За морфологiчними ознаками дослiджувана трав’яниста рослина вiдповiдає конвалiї звичайнiй. Для додаткового пiдтвердження цього була проведена мiкроскопiя листка i здiйснювали пошук кристалiчних включень:

A. Друзiв

B. Кристалiчного пiску

C. Рафiдiв

D. Поодиноких кристалiв

E. Стилоїдiв

83 / 200
Яким має бути значення молярних концентрацiй реактантiв, щоб константа швидкостi чисельно дорiвнювала швидкостi реакцiї?

A. 0

B. 3

C. 2

D. 4

E. 1

84 / 200
Для календули лiкарської - представника родини айстрових, характерне суцвiття:

A. Парасолька

B. Голiвка

C. Сережки

D. Кошик

E. Щиток

85 / 200
У вiцi 5-ти мiсяцiв у кровi дитини були присутнi протикоревi антитiла. У вiцi 1-го року цi антитiла вiдсутнi. Чим була зумовлена наявнiсть антитiл у кровi дитини?

A. Набутим природним активним iмунiтетом

B. Штучним iмунiтетом

C. Набутим природним пасивним iмунiтетом

D. Вродженим iмунiтетом

E. Неспецифiчною резистентнiстю

86 / 200
У мазку, забарвленому за Грамом, виявлено великi овальнi клiтини фiолетового кольору, якi утворюють псевдомiцелiй. Що це за мiкроорганiзми?

A. Гриби роду Candida

B. Гриби роду Mucor

C. Актиномiцети

D. Гриби роду Penicillium

E. Малярiйний плазмодiй

87 / 200
З дослiджених гербарних зразкiв лiкарських рослин до родини Rosaceae вiдносяться:

A. Crataegus sanguinea

B. Conium maculatum

C. Capsella bursa-pastoris

D. Melilotus officinalis

E. Polygonum persicaria

88 / 200
При роботi на присадибнiй дiлянцi чоловiк поранив руку. Рану не обробив. Згодом на мiсцi поранення розвинулось запалення з накопиченням ексудату, що мiстив велику кiлькiсть життєздатних та зруйнованих нейтрофiлiв. Який вид ексудату виник?

A. Катаральний

B. Гнiйний

C. Фiбринозний

D. Серозний

E. Геморагiчний

89 / 200
У хворого тривало тримається температура, причому рiзниця мiж ранковою i вечiрньою температурою не перевищує 1oC. Визначте, до якого типу температурних кривих вiдноситься лихоманка у даного хворого:

A. Гектична

B. Послаблююча

C. Постiйна

D. Поворотна

E. Перемiжна

90 / 200
Яку назву носять сироватки, що отриманi з донорської кровi, кровi волонтерiв або реконвалесцентiв?

A. Гомологiчнi

B. Аутоiмуннi

C. Атенуйованi

D. Гетерологiчнi

E. Корпускулярнi

91 / 200
На практичному заняттi з мiкробiологiї студент проводив посiв мiкроорганiзмiв на щiльне поживне середовище для отримання iзольованих колонiй. Який спосiб стерилiзацiї бактерiологiчної петлi ви оберете?

A. Прожарювання в полум’ї пальника

B. Кип’ятiння при 60oC 5 разiв

C. Стерилiзацiя сухим жаром при 160oC 120-150 хвилин

D. Обробка парами формальдегiду

E. Замочування в 1% розчинi хлорамiна В

92 / 200
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс листка), а отже називаються:

A. Пальчастоскладнi

B. Перисторозсiченi

C. Перистоскладнi

D. Пальчасторозсiченi

E. Пальчастолопатевi

93 / 200
В клiнiку потрапив чоловiк з гострим нападом подагри. Вмiст сечової кислоти в сироватцi кровi хворого значно пiдвищений, в сечi пiдвищена добова кiлькiсть цiєї сполуки. Змiна активностi якого ферменту призводить до даної патологiї?

A. Глiкогенсинтаза

B. Лактатдегiдрогеназа

C. Ксантиноксидаза

D. Аланiнамiнотрансфераза

E. Глюкозо-6-фосфатаза

94 / 200
На гiрських луках Карпат знайдено трав’янисту рослину з оранжевими кошиками, прямостоячим стеблом i прикореневою розеткою листкiв. Що це за рослина?

A. Calendula officinalis

B. Arnica montana

C. Echinacea purpurea

D. Centaurea cyanus

E. Cychorium intybus

95 / 200
Яку сполуку додають при визначеннi катiонiв кальцiю з iндикатором мурексидом для створення рН>12?

A. Амiачний буфер

B. Уротропiн

C. Ацетатний буфер

D. Амонiю гiдроксид

E. Натрiю гiдроксид

96 / 200
У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних фiзiопроцедур. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної дiї ультрафiолетових променiв на органiзм?

A. Активацiя синтезу вiтамiну D

B. Зменшення синтезу меланiну в шкiрi

C. Активацiя перекисного окислення лiпiдiв

D. Посилення подiлу клiтин

E. Активацiя дiї лiкiв

97 / 200
Частина сечовини в кишечнику гiдролiзується ферментом бактерiй до вiльного амiаку. Який фермент бактерiй гiдролiзує сечовину?

A. Аргiназа

B. Уриказа

C. Урокiназа

D. Амiлаза

E. Уреаза

98 / 200
Вкажiть анальгетичний засiб, який взаємодiє з опiатними рецепторами, викликає толерантнiсть та залежнiсть:

A. Галоперидол

B. Морфiн

C. Фенобарбiтал

D. Вольтарен

E. Медазепам

99 / 200
Яким реагентом в систематичному ходi аналiзу можна роздiлити хлориди арґентуму та меркурiю (I) i водночас виявити катiони меркурiю ( I)?

A. Розчин амiаку

B. Розчин нiтратної кислоти

C. Надлишок концентрованої хлоридної кислоти

D. Гаряча вода

E. Розчин лугу

100 / 200
Органiзм людини засвоює жири тiльки у виглядi емульсiй. Рослиннi масла й твариннi жири, що мiстяться в їжi пiд дiєю жовчi (емульгатора) емульгуються. Як при цьому змiнюється мiжфазний поверхневий натяг?

A. Не змiнюється

B. Пiдвищується

C. Знижується

D. Спочатку знижується, потiм пiдвищується

E. Спочатку пiдвищується, потiм знижується

101 / 200
У пацiєнта камiнь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчi до кишечника. Порушення якого процесу травлення при цьому спостерiгається?

A. Перетравлювання бiлкiв

B. Всмоктування вуглеводiв

C. Всмоктування бiлкiв

D. Перетравлювання жирiв

E. Перетравлювання вуглеводiв

102 / 200
При лiкуваннi пацiєнта з хронiчним набряковим синдромом фуросемiдом виникли порушення катiонного складу плазми крови. Який засiб необхiдно застосувати?

A. Аспiрин

B. Аскорутин

C. Тiамiну бромiд

D. Магне B6

E. Калiю хлорид

103 / 200
У хворого вираженi блiдiсть, ”гусяча шкiра”, озноб. Для якої стадiї гарячки характернi такi прояви?

A. Збереження сталої температури тiла на високому рiвнi

B. Компенсацiї

C. Зниження температури

D. Латентної

E. Пiдвищення температури

104 / 200
У хворої дитини виявленi аскариди. Якi змiни в лейкоцитарнiй формулi кровi будуть найбiльш характернi для глистяної iнвазiї?

A. Моноцитоз

B. Нейтрофiльоз

C. Еозинофiлiя

D. Лiмфоцитоз

E. Базофiлiя

105 / 200
До приймального вiддiлення був доставлений хворий зi скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичнi болi у животi, дiарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений дiагноз: отруєння фосфорорганiчними сполуками. Якi препарати доцiльно включити до патогенетичної терапiї?

A. Тетацин-кальцiй та унiтiол

B. Тiосульфат натрiю та бемегрид

C. Атропiну сульфат та дипiроксим

D. Налорфiну гiдрохлорид та бемегрид

E. Глюкоза та бемегрид

106 / 200
Для зняття марення i галюцинацiй у хворого на шизофренiю лiкар використав амiназин. Який механiзм антипсихотичної дiї препарату?

A. Стимуляцiя холiнергiчних процесiв в ЦНС

B. Iнгiбування холiнергiчних процесiв в ЦНС

C. Iнгiбування адренергiчних процесiв в ЦНС

D. Iнгiбування дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

E. Стимуляцiя адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

107 / 200
З якою групою дiуретикiв НЕ МОЖНА одночасно призначати гiпотензивнi засоби, що вiдносяться до групи iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

A. Тiазиднi

B. Ксантини

C. Петльовi

D. Калiйзберiгаючi

E. Осмотичнi

108 / 200
В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лiкар призначив фамотидин. Пояснiть, який механiзм лежить в основi дiї даного препарату:

A. Пригнiчення активностi H+ +АТФази

B. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв

C. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв

D. Блокада холiнорецепторiв симпатичних ганглiїв

E. Блокада М-холiнорецепторiв

109 / 200
Що вiдображає такий фармакокiнетичний параметр лiкарських засобiв, як перiод напiввиведення ( Т1/2)?

A. Час повного виведення препарату з органiзму

B. Промiжок часу, за який концентрацiя препарату в плазмi кровi зменшується на 50 %

C. Швидкiсть виведення препарату через нирки

D. Спiввiдношення мiж швидкiстю виведення препарату та його концентрацiєю у плазмi кровi

E. Об’єм плазми кровi, який звiльняється вiд препарату за одиницю часу

110 / 200
У пацiєнтки 21-го року при обстеженнi в окулiста встановили порушення зору: гемералопiю (”куряча слiпота”). Який препарат треба вживати хворiй, щоб вiдновити зiр?

A. Супрастин (Хлоропiрамiн)

B. Холекальциферол

C. Ергокальциферол

D. Ретинолу ацетат

E. Сустак форте (Нiтроглiцерин)

111 / 200
Який основний механiзм дiї лежить в основi бактерицидного впливу бензилпенiцилiну на кокову флору?

A. Порушення синтезу стiнки мiкробної клiтини

B. Пошкодження проникностi цитоплазматичної мембрани

C. Пригнiчення синтезу бiлка

D. Пiдвищення фагоцитарної активностi лейкоцитiв

E. Активацiя iмунної системи макроорганiзму

112 / 200
Порадьте хворому з гострим бронхiтом муколiтичний препарат, що полегшує вiдхаркування:

A. Ацетилцистеїн

B. Глауцин

C. Либексин

D. Кодеїн

E. Гiдрокодон

113 / 200
Хворий, що страждає на алергiчний дерматит, звернувся в лiкарню. Який препарат з метою протизапальної та протиалергiчної дiї необхiдно призначити?

A. Ретаболiл

B. Окситоцин

C. Преднiзолон

D. Iнсулiн

E. Етамiд

114 / 200
Хворому на бронхiальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основi механiзму дiї якого лежить стимулювання переважно β2адренорецепторiв. Назвiть препарат:

A. Клофелiн

B. Адреналiну гiдрохлорид

C. Дроперидол

D. Iзадрiн

E. Сальбутамол

115 / 200
Хворому з глаукомою лiкар призначив прозерин у виглядi очних крапель. До якої фармакологiчної групи вiдноситься цей препарат?

A. β- адреноблокатор

B. α- адреномiметик

C. Н-холiномiметик

D. М-холiноблокатор

E. Антихолiнестеразний засiб зворотної дiї

116 / 200
Серед вказаних видiв плiд стручок має:

A. Oxycoccus palustris

B. Polygonum aviculare

C. Taraxacum officinale

D. Erysimum canescens

E. Papaver somniferum

117 / 200
Назвiть провiдний механiзм протиатеросклеротичної дiї клофiбрату (фенофiбрату):

A. Пригнiчує всмоктування холестерину

B. Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини

C. Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi

D. Має антиоксидантну дiю

E. Знижує рiвень триглiцеридiв

118 / 200
Для стимуляцiї пологової дiяльностi використовують гормон нейрогiпофiза. Вкажiть цей гормон:

A. Тироксин

B. Окситоцин

C. Тестостерон

D. Iнсулiн

E. Глюкагон

119 / 200
Пiд час санiтарно-мiкробiологiчного дослiдження питної води виявили колiфаги. Який висновок слiд зробити про санiтарно-гiгiєнiчний стан цiєї води?

A. Вода придатна до вживання пiсля кип’ятiння

B. Вода придатна до вживання

C. Артезiанська вода

D. Вода для господарських робiт

E. Фекальне забруднення води

120 / 200
Явища осiдання дисперсних структур клiтин призводять до порушення функцiонування органiзму. Вкажiть величину, яка є мiрою кiнетичної стiйкостi золiв:

A. Величина, зворотна константi коагуляцiї

B. Константа седиментацiї

C. Константа коагуляцiї

D. Константа дисоцiацiї

E. Константа асоцiацiї

121 / 200
У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:

A. Емергенцi

B. Простi волоски

C. Залозки

D. Канальцi

E. Сочевички

122 / 200
У водiя пiсля ДТП вiдзначається пiдвищення рiвня глюкози у кровi. З чим пов’язана гiперглiкемiя у даному випадку?

A. Зменшення тонусу парасимпатичної нервової системи

B. Збiльшення продукцiї СТГ

C. Зниження продукцiї глюкагону

D. Зменшення вироблення iнсулiну

E. Активацiя симпатоадреналової системи

123 / 200
Кiлькiсне визначення йодидiв за методом Фаянса проводять з адсорбцiйними iндикаторами. В якостi такого iндикатора можна застосовувати:

A. Еозин

B. Мурексид

C. Дифенiламiн

D. Метиловий оранжевий

E. Фенолфталеїн

124 / 200
При проведеннi фармакопейної реакцiї на катiони цинку з гексацiанофератом (II) калiю утворюється:

A. Жовтий осад

B. Бiлий осад

C. Червоний осад

D. Чорний осад

E. Фiолетовий осад

125 / 200
При проведеннi експрес-аналiзу на бензоат-iони реакцiєю з феруму (III) хлоридом (фармакопейна реакцiя) утворюється:

A. Рожево-жовтий осад

B. Зелений осад

C. Чорний осад

D. Червоний осад

E. Синiй осад

126 / 200
Для визначення об’єму титранту при проведеннi титриметричного аналiзу використовують:

A. Мензурки

B. Мiрнi колби

C. Мiрнi стакани

D. Цилiндри

E. Бюретки

127 / 200
Серед наведених сполук вкажiть один з найпоширенiших полiмерiв - полiпропiлен:

A.

B.

C.

D.

E.

128 / 200
При вивченнi квiтки встановлено: маточка одна, утворена одним вiльним плодолистком. Це дозволяє визначити гiнецей, як:

A. Паракарпний

B. Синкарпний

C. Апокарпний

D. Лiзикарпний

E. Монокарпний

129 / 200
При обстеженнi чоловiка 45-ти рокiв, який тривало перебуває на вегетарiанськiй рослиннiй дiєтi, виявлений негативний азотистий баланс. Яка особливiсть рацiону стала причиною цього?

A. Недостатня кiлькiсть вiтамiнiв

B. Недостатня кiлькiсть бiлкiв

C. Недостатня кiлькiсть жирiв

D. Надлишкова кiлькiсть вуглеводiв

E. Надлишкова кiлькiсть води

130 / 200
У хворого 53-х рокiв пiсля тяжкого психоемоцiйного навантаження раптово з’явився гострий бiль у дiлянцi серця з iррадiацiєю у лiву руку, шию, пiд лiву лопатку. Вiдзначалося онiмiння лiвої кистi. Обличчя стало блiдим, вкрилося холодним потом. Нiтроглiцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Яке захворювання найбiльш iмовiрно виникло у хворого?

A. Iнфаркт мiокарда

B. Стенокардiя

C. Вегето-судинна дистонiя

D. Iнсульт

E. Емболiя легеневої артерiї

131 / 200
Фармакопейним методом визначення молекулярної маси ВМР є:

A. Потенцiометрiя

B. Осмометрiя

C. Нефелометрiя

D. Крiометрiя

E. Вiскозиметрiя

132 / 200
При коагуляцiї сумiшами електролiтiв спостерiгається, що вони нiби протидiють один одному. Як називається такий ефект?

A. Синергiзм

B. Взаємна коагуляцiя

C. Адитивнiсть

D. Седиментацiя

E. Антагонiзм

133 / 200
Однiєю iз важливих дiагностичних ознак шавлiї лiкарської та собачої кропиви є така форма вiночка у квiтцi:

A. Несправжньоязичковий

B. Лiйкоподiбний

C. Двогубий

D. Язичковий

E. Наперсткоподiбний

134 / 200
При дослiдженнi бактерiальної забрудненостi повiтря аптек враховують загальну кiлькiсть мiкроорганiзмiв, яка є в певному об’ємi, а також якiсний склад мiкрофлори повiтря. Якi мiкроорганiзми з перерахованих є санiтарнопоказниковими для повiтря закритих примiщень?

A. Пiгментнi бактерiї

B. Сарцини

C. Гриби та дрiжджi

D. Стафiлокок i стрептокок

E. Кишкова паличка

135 / 200
Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинулась серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?

A. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур

B. Перевантаження серця опором

C. Iнфекцiя

D. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту

E. Ушкодження мiокарда

136 / 200
Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:

A. Кореневого чохлика

B. Всмоктування

C. Подiлу

D. Укрiплення

E. Розтягування i диференцiацiї

137 / 200
У хiрургiчному стацiонарi в операцiйнiй було проведено попереднє знезараження повiтря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше при цьому використовувати?

A. Парами формалiну

B. Текучою парою

C. Радiацiйна стерилiзацiя

D. Стерилiзацiя ультрафiолетовим опромiненням

E. Струмами високої частоти

138 / 200
При нагрiваннi феноляту натрiю в тоцi CO2 утворюється карбонова кислота. Назвiть цю сполуку:

A. Фенiлсалiцилат

B. Етилсалiцилат

C. Салiцилова кислота

D. Бензойна кислота

E. Амiнофенол

139 / 200
Якi препарати вiдносяться до гепатопротекторiв?

A. Оксафенамiд, нiкодин

B. Но-шпа, папаверину гiдрохлорид

C. Фестал, панзинорм

D. Алохол, холензим

E. Ессенцiале, тiотриазолiн

140 / 200
У сталеварному цеху працiвник в кiнцi робочої змiни вiдчув запаморочення, температура тiла пiдвищилася до 38,5oC. Який стан спостерiгається в даного працiвника?

A. Декомпресiя

B. Гiпотермiя

C. Гарячка

D. Гiпертермiя

E. Гiпертензiя

141 / 200
Аналiз сухої речовини завжди починають з попереднiх випробувань. Дослiджуваний зразок бiлого кольору, що дозволяє зробити висновок про вiдсутнiсть у зразку сполуки:

A. Магнiю ( II )

B. Алюмiнiю ( III )

C. Барiю ( II )

D. Хрому ( III )

E. Цинку ( II )

142 / 200
У багаторiчної рослини родини Айстровi, навеснi утворюються квiтконоснi пагони з золотаво-жовтими квiтками, а пiсля вiдцвiтання великi листки. Отже це:

A. Petroselinum crispum

B. Datura stramonium

C. Нiреriсum perforatum

D. Potentilla erecta

E. Tussilago farfara

143 / 200
У хворого вiдсутнi активнi рухи в нижнiх кiнцiвках. Тонус м’язiв високий. Колiннi i ахiлловi рефлекси пiдвищенi. Наявнi патологiчнi рефлекси Бабiнського. Втраченi всi види чутливостi донизу вiд пахвинних складок. Вiдзначається затримка сечi i випорожнення. Яке порушення рухових функцiй є у хворого?

A. Центральний паралiч

B. -

C. Периферiйний паралiч

D. Центральний парез

E. Периферiйний парез

144 / 200
В науковiй лабораторiї в експериментi на тваринах вивчається нешкiдливiсть нового антибiотика. При цьому визначається спiввiдношення мiнiмальної дiючої i максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

A. Серiйне розведення

B. Титр

C. Мiкробне число

D. Хiмiотерапевтичний iндекс

E. Концентрацiя, що пригнiчує

145 / 200
Для визначення радiусу частинок дисперсної фази застосовують метод ультрамiкроскопiї. Для проведення розрахункiв в цьому методi вимiрюють:

A. Кiлькiсть частинок в певному об’ємi

B. Iнтенсивнiсть розсiяного свiтла

C. Iнтенсивнiсть свiтла, що проходить

D. Час проходження мiченими частинками певної вiдстанi

E. Довжину пробiгу мiчених частинок

146 / 200
Який з наведених алкадiєнiв належить до дiєнiв з кумульованими подвiйними зв’язками?

A. CH2 = C = CH2

B. CH2 = CH − CH2 − CH = CH2

C. CH3 − CH = CH − CH2 − CH = CH2

D. CH2 = CH −CH2−CH2−CH = CH2

E. CH2 = CH − CH = CH2

147 / 200
Перманґанатометрiя використовується для визначення бiльшої кiлькостi сполук неорганiчної та органiчної природи. Вкажiть основнi переваги перед iншими оксидиметричними методами:

A. Достатньо високий окисно-вiдновний потенцiал та можливiсть безiндикаторної фiксацiї точки кiнця титрування

B. Можливiсть використання рiзних типiв iндикаторiв та необхiднiсть в декiлькох випадках використання каталiзаторiв для прискорення реакцiї визначення сполук

C. Достатньо висока стiйкiсть перманґанату калiю та його розчинiв

D. Висока селективнiсть та чутливiсть визначення сполук

E. Легка можливiсть отримання перманґанту калiю в чистому виглядi та доступнiсть

148 / 200
Багато з органiчних сполук розщеплюються в клiтинi до простих продуктiв. Визначте клас сполук, якi руйнуються в органiзмi людини до амiаку, вуглекислого газу та води:

A. Моносахариди

B. Одноатомнi спирти

C. Жирнi кислоти

D. Амiнокислоти

E. Кетокислоти

149 / 200
Iз вказаних рослин плiд коробочку з свiтло-коричневим, сплюснутим, блискучим, гладеньким насiнням, яке при зволоженнi ослизнюється має:

A. Hypericum perforatum

B. Digitalis purpurea

C. Linum usitatissimum

D. Ledum palustre

E. Linaria vulgaris

150 / 200
У хворого на артерiальну гiпертензiю при обстеженнi виявлено розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi необхiдно розцiнювати як:

A. Механiзми декомпенсацiї

B. Компенсаторно-пристосувальнi

C. Патологiчнi

D. Ознаки пошкодження

E. Функцiональнi порушення

151 / 200
Яка з речовин при розчиненнi у водi утворює колоїдний розчин?

A. Натрiю сульфат

B. Калiю глюконат

C. Коларгол

D. Сахароза

E. Арґентуму нiтрат

152 / 200
Парацетамол володiє жарознижувальною та знеболювальною дiєю. В органiзмi людини вiн знешкоджується в такому органi:

A. Серце

B. Печiнка

C. Селезiнка

D. Легенi

E. Кишкiвник

153 / 200
До розчину, що мiстить анiони першої аналiтичної групи, додали розчин арґентум нiтрату. Утворився жовтий осад. Це свiдчить про присутнiсть у розчинi:

A. Йодид-iонiв

B. Арсенiт-iонiв

C. Сульфат-iонiв

D. Бромiд-iонiв

E. Арсенат-iонiв

154 / 200
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є у хворого?

A. Ахлоргiдрiя

B. Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя

C. Гiпохлоргiдрiя

D. Гiпосекрецiя

E. Ахiлiя

155 / 200
Серед представникiв лiкарських рослин зустрiчаються отруйнi. Це:

A. Digitalis purpurea

B. Salvia officinalis

C. Thymus serpilum

D. Origaum vulgare

E. Thymus vulgaris

156 / 200
Солi якого катiону забарвлюють полум’я у фiолетовий колiр?

A. Натрiю

B. Калiю

C. Барiю

D. Кальцiю

E. Стронцiю

157 / 200
У пацiєнта отруєння морфiном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

A. Магнiю сульфат

B. Натрiю хлорид

C. Унiтiол

D. Фурацилiн

E. Калiю перманганат

158 / 200
У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

A. МПА

B. Кiтта-Тароццi

C. ТЦБС

D. Ендо

E. Леффлера

159 / 200
Яка iз наведених сполук утворюється в результатi хлорування толуолу в присутностi FeCl3 як каталiзатора?

A.

B.

C.

D.

E.

160 / 200
Серед наведених сполук вкажiть пiридин:

A.

B.

C.

D.

E.

161 / 200
Вкажiть продукти гiдролiзу сечовини:

A. CO + N2 +3H2

B. CO2 + N2 +3H2

C. CO2 +2NH3

D. CO +2NH3

E. CO2 + N2 +3H2O

162 / 200
Виберiть продукти, якi утворюються при нагрiваннi мурашиної кислоти iз концентрованою сульфатною кислотою:

A. CO + H2O

B. CO + CO2 + H2O

C. CO2 + H2

D. CO2 + H2O

E. CO + H2

163 / 200
Укажiть тип таутомерiї, характерний для 2-нiтропропану:

A. Амiно-iмiнна таутомерiя

B. Лактим-лактамна таутомерiя

C. Аци-нiтро-таутомерiя

D. Кето-енольна таутомерiя

E. Азольна (прототропна) таутомерiя

164 / 200
α-амiнокислоти R − CH(NH2) − COOH вiдносно легко декарбоксилюються до:

A. Нiтрозамiнiв

B. Гiдроксикислот

C. Амiнiв

D. Спиртiв

E. Оксокислот

165 / 200
Перехiд C2H4 (алкен) −→ C2H6 (алкан) вiдбувається при проведеннi реакцiї:

A. Гiдрування

B. Гiдратацiї

C. Дегiдрування

D. Дегiдратацiї

E. Димеризацiї

166 / 200
Реакцiя дегiдратацiї вiдображена схемою:

A.

B. C2H4 −→ C2H5OH

C. CH3COOC2H5 −→ C2H5OH + CH COOH

D. C 2H2 −→ C2H4

E. 2C2H5OH −→ C2H5OC2H5 + H2O

167 / 200
В реакцiю гiдролiзу НЕ ВСТУПАЄ:

A. Целюлоза

B. Глiцерол

C. Бiлок

D. Жир

E. Крохмаль

168 / 200
α-Мальтоза це є:

A. α-D-глюкопiранозидо-βDфруктофуранозид

B. 4-О-(β-D-глюкопiранозидо)-βDглюкопiраноза

C. 4-О-(α-D-глюкопiранозидо)-βDглюкопiраноза

D. 4-О-(β-D-глюкопiранозидо)-αDглюкопiраноза

E. 4-О-(α-D-глюкопiранозидо)-αDглюкопiраноза

169 / 200
Вiдповiдно до правила Хюккеля критерiєм ароматичностi органiчної сполуки є:

A. Наявнiсть циклогексанового кiльця

B. Наявнiсть у структурi плоского циклу, який мiстить замкнену кон’юговану систему, що включає (4n+2) пi-електронiв, де n = 0,1,2,3, i т.д.

C. Органiчнi сполуки, молекули яких складаються тiльки з атомiв Карбону та Гiдрогену та утворюють незамкнений вуглецевий ланцюг

D. Наявнiсть конденсованих ядер в молекулi

E. Наявнiсть в молекулi тiльки одного замiсника

170 / 200
Аптека отримала партiю препаратiв, що використовують для лiкування хворих на вiруснi респiраторнi захворювання. Який iз перелiчених препаратiв застосовують для лiкування грипу?

A. Керацид

B. Метисазон

C. Ремантадин

D. Левомiзол

E. Доксициклiн

171 / 200
Жiнка скаржиться на свербiж губ, почервонiння, появу кiрочок та лусочок пiсля двох тижнiв використання губної помади. Алергiйнi реакцiї якого типу зумовлюють данi порушення?

A. Цитотоксичний

B. Анафiлактичний

C. Сповiльнений

D. Iмунокомплексний

E. Стимулюючий

172 / 200
Виберiть сильний дiуретик швидкої дiї для форсованого дiурезу:

A. Спiронолактон

B. Фуросемiд

C. Трiамтерен

D. Гiдрохлортiазид

E. Ацетазоламiд

173 / 200
Хворiй пiсля перенесеного iшемiчного iнсульту призначено лiкарський засiб для полiпшення розумової дiяльностi та пам’ятi. Який препарат слiд вiдпустити з аптеки?

A. Метоклопрамiд

B. Дифенiн

C. Табекс

D. Пiрацетам

E. -

174 / 200
Name the psychostimulant with analeptical action, which is a purine derivative:

A. Tramadol

B. Sodium bromide

C. Medazepam

D. Caffeine and sodium benzoate

E. Sulpiride

175 / 200
Name the process of spontaneous adhesion of drops in an emulsion to each other:

A. Flotation

B. Sedimentation

C. Coalescence

D. Flocculation

E. Coagulation

176 / 200
It is known that in plants the synthesis of secondary reserve starch occurs in:

A. Chromoplasts

B. Elaioplasts

C. Chloroplasts

D. Proteinoplasts

E. Amyloplasts

177 / 200
A 10-year-old child has cm and body mass of 67 kg. These presentations are caused by the functional disturbance of the:

A. Pituitary gland

B. Adrenal glands

C. Parathyroid glands

D. Gonads

E. Thyroid gland

178 / 200
Quantitative content of hydrogen peroxide can be determined by means of the following self-indicator method:

A. Nitritometry

B. Bromatometry

C. Iodometry

D. Argentometry

E. Permanganatometry

179 / 200
A patient with high risk of hemorrhages is recommended to take vicasol (menadione) by his physician. This drug is the structural analog of:

A. Vitamin B6

B. Vitamin B5

C. Vitamin A

D. Vitamin B12

E. Vitamin K

180 / 200
When tongue of an experimental rabbit is smeared with turpentine, the affected area reddens and its blood supply increases. What type of arterial hyperemia occurs in this case?

A. Neuroparalytic

B. Neurotonic

C. Reactive

D. Working

E. Metabolic

181 / 200
Name the structural unit of a colloidal solution of a medicinal substance:

A. Micelle

B. Ion

C. Molecule

D. Zwitterion

E. Atom

182 / 200
A patient presents with persistent tachycardia, exophthalmos, high excitability, increased basal metabolic rate. What disorder can lead to the development of this syndrome?

A. Hypoparathyroidism

B. Hypothyroidism

C. Adrenal hypofunction

D. Hyperparathyroidism

E. Hyperthyroidism

183 / 200
After the pus sample taken from the urethra had been inoculated on ascitic agar, it resulted in growth of round transparent colonies. Microscopy of the colonies shows gram-negative kidney beanshaped diplococci. What causative agent is it?

A. Meningococcus

B. Micrococcus

C. Streptococcus

D. Pneumococcus

E. Gonococcus

184 / 200
Name the reactions and reagents that under certain conditions allow determination of certain ions in the presence of other ions:

A. Characteristic

B. Group

C. Specific

D. Selective

E. General

185 / 200
What drug is produced as the result of reaction between salicylic acid and acetic anhydride?

A. Sodium salicylate

B. Phenyl salicylate

C. Aspirin

D. Benzyl salicylate

E. Salicylamide

186 / 200
There are certain requirements to the bacteriological status of the water used in preparation of some dosage forms. What indicator is used to determine general water pollution?

A. Bacterial count per 1 milliliter of water sample

B. Presence of coli bacilli

C. -

D. Presence of enterococci

E. Presence of anaerobic bacilli

187 / 200
It can be safely assumed that the infants born from the mothers with the history of measles will not be affected by the measles outbreak during their stay in the maternity ward. What classes of antibodies provide the infants with the resistance to this disease?

A. IgE

B. IgD

C. IgA

D. IgG

E. IgM

188 / 200
What reagent is used in the reaction given below?

A. Tollens reagent

B. Grignard reagent

C. Marquis reagent

D. Lucas reagent

E. Chugaev reagent

189 / 200
During regular check-up a patient presents with enlarged thyroid gland, exophthalmos, increased body temperature, heart rate up to 110/min. What hormone should be measured in the patient’s blood in this case?

A. Thyroxin

B. Insulin

C. Cortisol

D. Glucagon

E. Testosterone

190 / 200
What type of conducting bundle is characteristic of primary anatomical structure of a root?

A. Closed collateral

B. Open collateral

C. Radial

D. Concentric

E. Bicollateral

191 / 200
A specialist of the analytical laboratory performs direct iodometric determination of ascorbic acid. What indicator is used in this case?

A. Starch

B. Diphenylamine

C. Phenolphthalein

D. Methyl orange

E. Methyl red

192 / 200
Gastric juice analysis is of great diagnostic value in cases of gastric diseases. What compound is used as a secretion stimulator in clinical examinations?

A. Histamine

B. Tyramine

C. Dioxyphenylalanine

D. Dopamine

E. GABA

193 / 200
How according to the Pharmacopoeia is pH determined?

A. Spectrophotometry

B. Polarography

C. Conductometry

D. Potentiometry

E. Indicator

194 / 200
A doctor needs to prescribe the patient a drug for replacement therapy after thyreoidectomy. What drug would you recommend?

A. L-thyroxine

B. Prednisolone

C. Thiamazole

D. Parathyroidin

E. Insulin

195 / 200
What medicines are used to stop a bronchospasm?

A. Muscarinic agonists

B. Cholinesterase inhibitors

C. β-adrenergic antagonists

D. β-adrenergic agonists

E. α-adrenergic agonists

196 / 200
A dissected flower has numerous stamens that are united by the stamen filaments into several bundles. What is this type of androecium?

A. Polyadelphous

B. Didynamous

C. Monadelphous

D. Diadelphous

E. Tetradynamous

197 / 200
A patient was prescribed losartan for treatment of arterial hypertension. What mechanism of action does this drug have?

A. Calcium channel blockade

B. Angiotensin-receptor blockade

C. Inhibition of phosphodiesterase

D. Activation of central α- adrenoceptors

E. Inhibition of angiotensin-converting enzyme

198 / 200
Ammoniacal buffer and 8oxyquinoline solution were added into the solution containing cations of the V analytical group, which resulted in production of a green-yellow precipitate. What cations were in the solution?

A. Magnesium

B. Calcium

C. Manganese

D. Ammonium

E. Iron(II)

199 / 200
A laboratory received ethanol and methanol. What reaction can be used to distinguish between these two substances?

A. Oxidation (CrO3, H2SO4)

B. Iodoform test (I2 + NaOH)

C. Formation of a chelate complex with copper hydroxide

D. Beilstein test

E. Reaction with halogen anhydrides of inorganic acids

200 / 200
Select ketose from the monosaccharides listed below:

A. Ribose

B. Mannose

C. Glucose

D. Fructose

E. Arabinose