Крок 1 Фармація - 2017 (буклет)

1 / 200
Дослiджувана рослина має кореневище, великi перисторозсiченi листки, на нижнiй сторонi яких розташованi спорангiї, що зiбранi у соруси. Це дає пiдставу вiднести рослину до вiддiлу:

A. Equisetophyta

B. Pinophyta

C. Magnoliophyta

D. Lycopodiophyta

E. Polypodiophyta

2 / 200
У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дiя препарату пов’язана iз зменшенням активностi такого ферменту:

A. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

B. Циклооксигеназа-2 ( ЦОГ -2)

C. Простациклiнсинтетаза

D. Тромбоксансинтетаза

E. Лiпооксигеназа (ЛОГ)

3 / 200
Сеча пацiєнтки при стояннi набула червоного забарвлення. Бiохiмiчне дослiдження сечi встановило пiдвищену екскрецiю протопорфiринiв, що вказує на порушення синтезу:

A. Амiнокислот

B. Пуринових нуклеотидiв

C. Гему

D. Сечовини

E. Фосфолiпiдiв

4 / 200
Перед початком приготування лiкiв, якi застосовуються для внутрiшнього введення, в асептичному боксi було проведено попереднє знезараження повiтря та робочих поверхонь обладнання. Який метод стерилiзацiї доцiльнiше при цьому використовувати?

A. Ультрафiолетовим опромiненням

B. Радiацiйна стерилiзацiя

C. Струмами високої частоти

D. Парами формалiну

E. Текучою парою

5 / 200
Для визначення масової частки натрiю хлориду в фiзiологiчному розчинi хiмiканалiтик застосував метод Мора, титрантом якого є:

A. Натрiю тетраборат

B. Арґентуму нiтрат

C. Меркурiю (I) нiтрат

D. Меркурiю (II) нiтрат

E. Амонiю тiоцiонат

6 / 200
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

A. Тонопласт

B. Плазмалема

C. Ядерна оболонка

D. Ендоплазматична сiтка

E. Гiалоплазма

7 / 200
При мiкробiологiчному контролi лiкарської рослинної сировини було зроблено посiв на рiзнi диференцiальнодiагностичнi середовища. Якi мiкроорганiзми, що викликають хвороби рослин, НЕ МОЖУТЬ бути визначенi таким дослiдженням?

A. Бактерiї

B. Гриби

C. Вiруси

D. Мiкоплазми

E. Актиномiцети

8 / 200
У пацiєнта з пiєлонефритом iз сечi видiлено синьогнiйну паличку, яка виявилась чутливою до гентамiцину при концентрацiї його в сечi 2 мкг/мл. Який метод дослiдження дозволив встановити мiнiмальну пригнiчуючу рiст мiкроба концентрацiю (МПК) антибiотика?

A. Серiйних розведень сечi

B. Паперових дискiв, змочених сечею

C. Серiйних розведень поживного середовища

D. Серiйних розведень антибiотика

E. Паперових дискiв, змочених антибiотиками

9 / 200
При виявленнi анiонiв у розчинi дробним методом провели реакцiю з антипiрином - з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який анiон обумовив цей аналiтичний ефект?

A. Хромат-iон

B. Бромiд-iон

C. Нiтрит-iон

D. Йодид-iон

E. Нiтрат-iон

10 / 200
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплюють:

A. Пептидний

B. Водневий

C. Глiкозидний

D. Складноефiрний

E. Амiдний

11 / 200
Для стандартизацiї титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A. Цинку сульфату

B. Оксалатної кислоти

C. Натрiю тетраборату

D. Калiю дихромату

E. Натрiю хлориду

12 / 200
Для iдентифiкацiї лiкарського препарату застосували рефрактометричний метод аналiзу, в основi якого лежить залежнiсть мiж:

A. Показником заломлення та концентрацiєю речовини у розчинi

B. Концентрацiєю у розчинi речовини та його оптичною густиною

C. Iнтенсивнiстю свiтлопоглинання розчином та його концентрацiєю

D. Електричною провiднiстю розчину та його концентрацiєю

E. Концентрацiєю у розчинi речовини та його кутом обертання

13 / 200
При мiкроскопiчному дослiдженнi листа на поверхнi епiдерми виявлений товстий шар жироподiбної речовини:

A. Кутину

B. Суберину

C. Кремнезему

D. Хiтину

E. Лiгнiну

14 / 200
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

A. Iзотермiчний

B. Iзобарний

C. Iзохорний

D. Циклiчний

E. Рiвноважний

15 / 200
Iзотонiчнiсть - це обов’язкова вимога, яку ставлять до iнфузiйних розчинiв. Вкажiть значення, НЕМОЖЛИВЕ для iзотонiчного коефiцiєнта:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4,5

E. 4

16 / 200
В деревинi сосни ефiрнi олiї накопичуються в ходах, якi зсередини висланi шаром секреторних клiтин. Такi структури:

A. Лiзигеннi вмiстища

B. Схiзогеннi вмiстища

C. Членистi молочники

D. Нечленистi молочники

E. Залозки

17 / 200
Пагони хмелю обвиваються навколо опори i пiднiмаються вгору, тобто вони:

A. Повзучi

B. Лежачi

C. Виткi

D. Прямостоячi

E. Чiпкi

18 / 200
При визначеннi хлоридiв у питнiй водi застосовують метод меркуриметрiї. Як титрант використали розчин:

A. HgCl2

B. Hg(NO3)2

C. Hg2(NO3)2

D. Hg2Cl2

E. HgSO4

19 / 200
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червонiє, його кровонаповнення збiльшується. Артерiальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?

A. Нейропаралiтична

B. Реактивна

C. Метаболiчна

D. Робоча

E. Нейротонiчна

20 / 200
Вiд хворого з пiдозрою на холеру як матерiал для дослiдження, були взятi випорожнення. На яке рiдке середовище рекомендується сiяти матерiал для видiлення холерного вiбрiона?

A. 1% лужну пептонну воду

B. 10% сироватковий бульйон

C. 1% глюкозний бульйон

D. 10% жовчний бульйон

E. М’ясо-пептонний бульйон

21 / 200
Хворому на стенокардiю призначили метопролол. Який фармакологiчний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лiкування стенокардiї?

A. Бронхолiтичний

B. Антиаритмiчний

C. Антиангiнальний

D. Антиагрегантний

E. Гiпотензивний

22 / 200
Якому лiкарському виду родини Вересковi належать листя з наступними морфологiчними ознаками: короткочерешковi, довгасто-лiнiйнi, з завернутими донизу краями, зверху - шкiрястi, блискучi, буровато-зеленi, знизу - рудоповстянi?

A. Мучниця звичайна

B. Багно звичайне

C. Брусниця звичайна

D. Журавлина болотна

E. Чорниця звичайна

23 / 200
В розчинi, що аналiзується, мiститься кальцiю хлорид i натрiю бромiд. Для iдентифiкацiї iону кальцiю до розчину, що аналiзується, додали розчин:

A. Калiю йодиду

B. Амонiю оксалату

C. Барiю хлориду

D. Натрiю хлориду

E. Амонiю ацетату

24 / 200
Одним iз методiв редоксиметрiї є йодометрiя. В якостi титранту методу йодометрiї використовують розчин:

A. Натрiю нiтриту

B. Натрiю тiосульфату

C. Калiю перманганату

D. Церiю сульфату

E. Натрiю гiдроксиду

25 / 200
При арґентометричному визначеннi лiкарського препарату, що мiстить KBr, за методом Мора у якостi iндикатора використовують:

A. Калiю хромат

B. Мурексид

C. Феруму (III) тiоцiанат

D. Тропеолiн 00

E. Флуоресцеїн

26 / 200
У дитини при споживаннi молока виникають блювання та пронос, спостерiгається вiдставання у розумовому розвитку, помутнiння кришталика, а в кровi виявлено глюкозо-1-фосфат, знижена концентрацiя глюкози та значно збiльшений вмiст редукуючих цукрiв. У сечi знайдена галактоза. Вказанi симптоми пов’язанi з дефiцитом:

A. Галактокiнази

B. Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

C. Лактази

D. Альдолази

E. Гексокiнази

27 / 200
На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова. Це означає, що зрiз зроблено в зонi:

A. Всмоктування

B. Клiтинного подiлу

C. Росту та розтягнення

D. Укрiплення та проведення

E. Кореневого чохлику

28 / 200
Одним з факторiв, що впливають на збiльшення виходу лiкарської речовини у процесi його синтезу, є зниження енергiї активацiї реакцiї. Цьому сприяє:

A. Зниження температури

B. Пiдвищення температури

C. Збiльшення концентрацiї

D. Зменшення концентрацiї

E. Додавання каталiзатора

29 / 200
Для розрахункiв теплових ефектiв реакцiй синтезу лiкарських препаратiв при пiдвищених температурах слiд використовувати:

A. Рiвняння iзотерми

B. Рiвняння iзобари

C. Рiвняння Кiрхгоффа

D. Рiвняння iзохори

E. Рiвняння Больцмана

30 / 200
При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлена тканина, що складається з прозорих клiтин з потовщеними зовнiшнiми кутинiзованими клiтинними стiнками, продихами, трихомами. Ця тканина:

A. Веламен

B. Епiдерма

C. Перидерма

D. Кiрка

E. Ризодерма

31 / 200
Дослiджуваний розчин мiстить катiони амонiю i натрiю. Вкажiть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчинi катiони натрiю:

A. Калiю гiдротартрат

B. Цинкуранiлацетат

C. Калiю оксалат

D. Калiю тетрайодомеркурат ( II )

E. Калiю бензоат

32 / 200
При виробництвi лiкарських препаратiв необхiдно дотримувати комплексу заходiв, спрямованих на попередження їхньої мiкробної контамiнацiї. Як називається цей комплекс заходiв?

A. Дератизацiя

B. Дезiнфекцiя

C. Асептика

D. Антисептика

E. Стерилiзацiя

33 / 200
Пацiєнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркiнсона. Механiзм дiї цього засобу пов’язаний з тим, що вiн є:

A. Попередником ацетилхолiну

B. Симпатолiтиком

C. Попередником стероїдних гормонiв

D. Попередником дофамiну

E. Блокатором деградацiї дофамiну

34 / 200
Яка сполука утворюється в результатi реакцiї бромування нафталiну?

A.

B.

C.

D.

E.

35 / 200
Укажiть тип хiмiчної реакцiї при титруваннi тiосульфату натрiю розчином йоду:

A. Комплексоутворення

B. Осадження

C. Окиснення-вiдновлення

D. Нуклеофiльного замiщення

E. Кислотно-основний

36 / 200
Потенцiометричний метод визначення рН як найбiльш унiверсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродiв можна визначити рН?

A. Каломельний-хлорсрiбний

B. Скляний-водневий

C. Скляний-хiнгiдронний

D. Скляний-каломельний

E. Водневий-хiнгiдронний

37 / 200
Який з наведених моносахаридiв НЕ є iзомером глюкози?

A.

B.

C.

D.

E.

38 / 200
Молярна концентрацiя розчинiв складає 0,1 М. Який з розчинiв характеризується найбiльшим осмотичним тиском?

A. Хлориду калiю

B. Хлориду кальцiю

C. Фенолу

D. Хлориду лiтiю

E. Етанолу

39 / 200
Зростання видiлення iнсулiну пiдшлунковою залозою вiдбувається пiсля вживання вуглеводної їжi. Активнiсть якого ферменту регулює iнсулiн?

A. Альдолаза

B. Глюкокiназа

C. Лактатдегiдрогеназа

D. Пiруваткiназа

E. Енолаза

40 / 200
У результатi якої з наведених реакцiй утворюється ацетон?

A.

B.

C.

D.

E.

41 / 200
Iснують певнi вимоги щодо бактерiального стану води, на якiй готують певнi лiкарськi форми. Який показник використовують для оцiнки загального забруднення води?

A. Наявнiсть анаеробних бацил

B. Кiлькiсть бактерiй в 1 мл води

C. Наявнiсть кишкових паличок

D. Кiлькiсть бактерiй в 1 л води

E. Наявнiсть ентерококiв

42 / 200
У хворого пiсля вживання м’ясних консервiв домашнього виготовлення з’явилися симптоми: порушення зору, утруднення акту ковтання. Збудник якого захворювання мiг послужити причиною цих симптомiв?

A. Ботулiзм

B. Сальмонельоз

C. Холера

D. Ешерихiоз

E. Дизентерiя

43 / 200
У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику - безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

A. Сибiрка

B. Чума

C. Правець

D. Холера

E. Сифiлiс

44 / 200
Серед перерахованих реагентiв оберiть нуклеофiльний:

A. CH3 − Cl

B. k. H2SO4(SO3)

C. k. HNO3 + k. H2SO4

D. NH3

E.

45 / 200
У хворого 46-ти рокiв на 2-гу добу пiсля гострого запалення колiнного суглоба було вiдзначено збiльшення суглоба у розмiрах, набряклiсть шкiри. На якiй стадiї розвитку запалення спостерiгаються данi ознаки?

A. Склероз

B. Регенерацiя

C. Ексудацiя

D. Альтерацiя

E. Пролiферацiя

46 / 200
При дослiдженнi п’яти гербарних зразкiв лiкарських рослин було визначено, що одне з них вiдноситься до сiмейства Brassicaceae, а саме:

A. Urtica dioica

B. Arctostaphylos uva-ursi

C. Rosa canina

D. Polygonatum aviculare

E. Erysimum canescens

47 / 200
Який катiон III аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) знаходиться у розчинi, якщо при нагрiвання з гiпсовою водою через деякий час розчин мутнiє?

A. Магнiю

B. Гiдрарґiруму ( III )

C. Стронцiю

D. Плюмбуму

E. Кальцiю

48 / 200
У хворого 54-х рокiв, який скаржиться на бiль, блiдiсть та вiдчуття похолодання нижнiх кiнцiвок, лiкар дiагностував облiтеруючий ендартерiїт. Яке порушення периферичного кровообiгу є головною причиною зазначених симптомiв?

A. Венозна гiперемiя

B. Нейропаралiтична артерiальна гiперемiя

C. Нейротонiчна артерiальна гiперемiя

D. Обтурацiйна iшемiя

E. Венозний стаз

49 / 200
Одним iз найсучаснiших методiв очищення кровi вiд токсичних речовин є гемосорбцiя. Яке фiзичне явище лежить в основi цього методу?

A. Коагуляцiя

B. Адсорбцiя

C. Електропровiднiсть

D. Адгезiя

E. Осмос

50 / 200
При яких умовах обмежене набухання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

A. При рН середовища, яке вiдповiдає iзоелектричнiй точцi

B. В присутностi iонiв

C. В присутностi iонiв Cl−

D. При нагрiваннi

E. При охолодженнi

51 / 200
Хворому тривалий час з лiкувальною метою призначали кортизол. Вкажiть, похiдним якої сполуки є ця речовина:

A. Глюкоза

B. Сфiнгозин

C. Глiцерин

D. Альбумiн

E. Холестерин

52 / 200
Синтез бiлка здiйснюється на рибосомах. Вкажiть, яка амiнокислота є першою в синтезi бiлка у прокарiотiв:

A. Валiн

B. Серин

C. Цистеїн

D. Глiцин

E. Формiлметiонiн

53 / 200
Пiд час мiкробiологiчного контролю лiкарської сировини виявленi капсульнi бактерiї. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?

A. Нейсера

B. Грама

C. Цiля-Нiльсена

D. Ожешко

E. Бурi-Гiнса

54 / 200
Кiлькiсне визначення карбонатiв i гiдрокарбонатiв проводять таким методом:

A. Пряма ацидиметрiя

B. Комплексонометрiя

C. Зворотня алкалiметрiя

D. Зворотня ацидиметрiя

E. Пряма алкалiметрiя

55 / 200
При повному вiдновленнi пiролу одержують:

A.

B.

C.

D.

E.

56 / 200
Iзопентан i неопентан є:

A. Енантiомерами

B. Iзомерами

C. Гомологами

D. Таутомерами

E. Конформерами

57 / 200
Яка з реакцiй свiдчить про кислотнi властивостi пiролу?

A.

B.

C.

D.

E.

58 / 200
З наведених сполук оберiть ту, яка вiдноситься до гетерофункцiональних карбонових кислот:
С. HOOC − CH2 − CH2 − COOH

A.

B.

C.

D.

E.

59 / 200
Iз запропонованих реакцiй оберiть ту, яка буде перебiгати по карбоксильнiй групi:

A.

B.

C.

D.

E.

60 / 200
Лiкар-бактерiолог приготував з дослiджуваного матерiалу мазки, зафарбував за Нейсером, посiяв його на кров’яний телуритовий агар, видiлив чисту культуру мiкробiв i перевiрив її на токсигеннiсть. На мiкробiологiчну дiагностику якого захворювання направленi цi дослiдження?

A. Холера

B. Туберкульоз

C. Дифтерiя

D. Ботулiзм

E. Лептоспiроз

61 / 200
До лiкарнi швидкої допомоги доставлений хворий з серцевою недостатнiстю за лiвошлуночковим типом i ознаками набряку легень, що розвивається. Який первинний патогенетичний механiзм набряку, що розвинувся?

A. Лiмфогенний

B. Мембраногенний

C. Токсичний

D. Колоїдно-осмотичний

E. Гiдродинамiчний

62 / 200
В експериментi тваринi був введений флоридзин, пiсля чого у сечi виявлена глюкоза. При цьому вмiст глюкози у кровi в межах норми. Який найбiльш iмовiрний механiзм розвитку глюкозурiї у даному випадку?

A. Пошкодження клiтин пiдшлункової залози

B. Утворення антитiл до iнсулiну

C. Посилення фiльтрацiї глюкози у клубочках нирок

D. Блокада переносника глюкози у ниркових канальцях

E. Пiдвищення активностi iнсулiнази

63 / 200
Вкажiть структурну формулу фенiлацетату:

A.

B.

C.

D.

E.

64 / 200
У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних фiзiопроцедур. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної дiї ультрафiолетових променiв на органiзм?

A. Активацiя перекисного окислення лiпiдiв

B. Активацiя синтезу вiтамiну D

C. Посилення подiлу клiтин

D. Активацiя дiї лiкiв

E. Зниження синтезу меланiну у шкiрi

65 / 200
При отриманнi iмунних сироваток тварин iмунiзують декiлька разiв, так як при вториннiй iмуннiй вiдповiдi значно зростає швидкiсть утворення i кiлькiсть антитiл. Чим це можна пояснити?

A. Збiльшення числа макрофагiв

B. Зниження активностi NK

C. Зменшення Т-супресорiв

D. Наявнiсть Т- i В-клiтин пам’ятi

E. Посилення фагоцитозу

66 / 200
Крiм бiлкових факторiв, у процесi зсiдання кровi беруть участь катiони. Вкажiть, який iз катiонiв вiдiграє провiдну роль у цьому процесi:

A. Ca2+

B. Mn2+

C.

D. Mg2+

67 / 200
Вкажiть речовину, що утворюється при здiйсненнi даної реакцiї:

A. Пропанон

B. Ацетатна кислота

C. Пропаналь

D. Етаналь

E. Етанол

68 / 200
У перманганатометрiї як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквiвалентностi цiєї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищi?

A. 1 / 3

B. 1 / 5

C. 1

D. 1 / 4

E. 1 / 2

69 / 200
Пiдприємство мiкробiологiчної промисловостi випускає препарат, який являє собою живi лiофiльно висушенi клiтини E. coli. Яке найбiльш iмовiрне використання даного препарату?

A. Визначення колi-iндексу

B. Постановка шкiрної алергiчної проби

C. Iмунiзацiя

D. Корекцiя дисбактерiозу

E. Серодiагностика колi-ентеритiв

70 / 200
Завод бiопрепаратiв виробляє вiтамiни групи B, продуцентом яких є дрiжджовi грибки. Повiтря виробничих примiщень необхiдно дослiдити на вмiст продуценту. Яке поживне середовище одразу слiд використати для цього?

A. Гiса

B. Тинсдаля

C. Ендо

D. Левенштейна-Йенсена

E. Сабуро

71 / 200
В фармакопейному аналiзi для iдентифiкацiї iонiв натрiю використовують реакцiю з:

A. Дiацетилдiоксимом

B. Дифенiламiном

C. 8-оксихiнолiном

D. Тетрафенiлборатом

E. 2-метоксi-2-фенiлоцтовою кислотою

72 / 200
Фармацевтичне пiдприємство випускає хiмiотерапевтичний препарат, дiя якого заснована на блокуваннi синтезу вiрусної ДНК у людських клiтинах. Проти якої з вiрусних iнфекцiй буде ефективний даний препарат?

A. Грип

B. Кiр

C. Герпес

D. Гепатит А

E. Клiщовий енцефалiт

73 / 200
Вiдомо, що визначення iзоферментiв ЛДГ використовують в диференцiальнiй дiагностицi патологiчних станiв. За якою властивiстю роздiляють iзоформи лактатдегiдрогенази?

A. Електрофоретична рухомiсть

B. Гiдрофобнiсть

C. Гiдрофiльнiсть

D. Небiлковi компоненти

E. Розчиннiсть

74 / 200
Хворому, у якого дiагностовано тромбоз нижнiх кiнцiвок, лiкар призначив синкумар, що є антивiтамiном K. Який процес гальмується пiд дiєю цього препарату?

A. Метилювання радикалiв амiнокислот

B. Фосфорилювання залишкiв серину

C. Гiдроксилювання лiзину

D. Карбоксилювання залишкiв глутамату

E. Гiдроксилювання пролiну

75 / 200
В хiмiко-аналiтичнiй лабораторiї спецiалiст дослiджував розчини, що мiстять сумiшi катiонiв. В якому з розчинiв мiстяться лише катiони II аналiтичної групи?

A.

B.

C.

D. Na+, Pb2+, Ni2+

E. Pb2+, Ag+, 2+

76 / 200
Якi анiони можна визначити за методом Мора?

A. Нiтрат та ацетат

B. Хромат та манґанат

C. Хлорид та бромiд

D. Формiат та нiтрит

E. Йодид та тiоцiанат

77 / 200
У дитини 5-ти рокiв при вживаннi молока часто вiдзначається здуття живота, спастичний бiль та пронос. Цi симптоми виникають через 1-4 години пiсля вживання всього однiєї дози молока. Вказана симптоматика зумовлена дефiцитом ферментiв, що розщеплюють:

A. Фруктозу

B. Лактозу

C. Глюкозу

D. Сахарозу

E. Мальтозу

78 / 200
Частина сечовини в кишечнику гiдролiзується ферментом бактерiй до вiльного амiаку. Який фермент бактерiй гiдролiзує сечовину?

A. Уриказа

B. Уреаза

C. Амiлаза

D. Урокiназа

E. Аргiназа

79 / 200
Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї шлункового соку при клiнiчних дослiдженнях?

A. Дофамiн

B. ГАМК

C. Тирамiн

D. Гiстамiн

E. Диоксифенiлаланiн

80 / 200
У хворого дiагностовано посилене гниття бiлкiв у кишечнику. За кiлькiстю якої речовини в сечi оцiнюють iнтенсивнiсть цього процесу i швидкiсть реакцiї знешкодження токсичних продуктiв у печiнцi?

A. Сечова кислота

B. Креатин

C. Iндикан

D. Молочна кислота

E. Ацетон

81 / 200
Гiперлiпемiя спостерiгається через 23 години пiсля вживання жирної їжi. Через 9 годин вмiст лiпiдiв повертається до норми. Як охарактеризувати даний стан?

A. Алiментарна гiперлiпемiя

B. Транспортна гiперлiпемiя

C. Гiпертрофiчне ожирiння

D. Гiперпластичне ожирiння

E. Ретенцiйна гiперлiпемiя

82 / 200
Взаємодiя мiж дисперсною фазою та дисперсiйним середовищем для рiзних систем проявляється не в однаковiй мiрi. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодiє з середовищем, то систему називають:

A. Зв’язанодисперсна

B. Лiофiльна

C. Вiльно-дисперсна

D. Лiофобна

E. Гiдрофiльна

83 / 200
У хворого пiсля отруєння грибами з’явилось жовте забарвлення шкiри та склер, темний колiр сечi. Дiагностовано гемолiтичну жовтяницю. Який пiгмент спричинює забарвлення сечi у хворого?

A. Прямий бiлiрубiн

B. Стеркобiлiн

C. Бiлiвердин

D. Непрямий бiлiрубiн

E. Вердоглобiн

84 / 200
Яким реагентом в систематичному ходi аналiзу можна роздiлити хлориди арґентуму та меркурiю (I) i водночас виявити катiони меркурiю (I)?

A. Розчин нiтратної кислоти

B. Надлишок концентрованої хлоридної кислоти

C. Розчин амiаку

D. Гаряча вода

E. Розчин лугу

85 / 200
Збудники кишкових iєрсинiозiв здатнi розмножуватись при температурi холодильника, що може спровокувати iнфiкування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать цi мiкроорганiзми?

A. Психрофiли

B. Некрофiли

C. Мезофiли

D. Термофiли

E. Антропофiли

86 / 200
Для лiкування епiлепсiї призначено глутамiнову кислоту. Яка сполука, що утворюється з глутамату, здатна коригувати прояви епiлепсiї?

A. Дофамiн

B. Серотонiн

C. Гiстамiн

D. Гамма-амiномасляна кислота

E. Аспарагiн

87 / 200
У хворих на алкоголiзм часто спостерiгаються розлади функцiї центральної нервової системи - втрата пам’ятi, психози. Викликає вказанi симптоми в органiзмi недостатнiсть вiтамiну B1. Порушення утворення якого коферменту може спричинити цi симптоми?

A. Коензим А

B. НАДФ

C. Пiридоксальфосфат

D. Тiамiнпiрофосфат

E. ФАД

88 / 200
Яка з наведених величин є функцiєю стану, тобто її змiна НЕ ЗАЛЕЖИТЬ вiд шляху процесу?

A. Ентальпiя

B. Об’єм

C. Робота

D. Теплота

E. Тиск

89 / 200
У хворого на бронхiальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, частота дихання - 24-26/хв., вдихи змiнюються подовженими видихами за участю експiраторних м’язiв. Яка форма порушення дихання у хворого?

A. Iнспiраторна задишка

B. Експiраторна задишка

C. Бiота

D. Апнейстичне дихання

E. Чейна-Стокса

90 / 200
У яких одиницях вимiрюють адсорбцiю на твердiй поверхнi?

A. моль/кг

B. моль/л

C. моль/дм 3

D. моль/м3

E. моль/м 2

91 / 200
До органiчних сполук рослинної клiтини невуглеводної природи вiдносять:

A. Пектини

B. Воски

C. Iнулiн

D. Слиз

E. Клiтковину

92 / 200
Багато слизових оболонок у людини продукують фермент, що викликає лiзис бактерiй. Його виявляють в очах, слинi i слизу кишечнику. Як вiн називається?

A. Комплемент

B. Опсонiни

C. Гiалуронiдаза

D. Лiзоцим

E. Фiбринолiзин

93 / 200
Пiд час яких фазових перетворень має мiсце збiльшення ентропiї?

A. Кристалiзацiя i конденсацiя

B. Плавлення i випаровування

C. Плавлення i кристалiзацiя

D. Кипiння i конденсацiя

E. Сублiмацiя i кристалiзацiя

94 / 200
До приймального вiддiлення був доставлений хворий зi скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичнi болi у животi, дiарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений дiагноз: отруєння фосфорорганiчними сполуками. Якi препарати доцiльно включити до патогенетичної терапiї?

A. Налорфiну гiдрохлорид та бемегрид

B. Атропiну сульфат та дипiроксим

C. Тетацин-кальцiй та унiтiол

D. Глюкоза та бемегрид

E. Тiосульфат натрiю та бемегрид

95 / 200
Хворому з виразковою хворобою призначено ранiтидин. Кислотнiсть шлункового соку значно знизилась. Який механiзм лежить в основi дiї даного препарату?

A. Блокада М-холiнорецепторiв

B. Пригнiчення активностi H+, K+-АТФази

C. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв

D. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв

E. Блокада Н-холiнорецепторiв вегетативних ганглiїв

96 / 200
Для зняття марення i галюцинацiй у хворої на шизофренiю лiкар використав амiназин. Який механiзм антипсихотичної дiї препарату?

A. Стимуляцiя адренергiчних i дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

B. Стимуляцiя холiнергiчних процесiв в ЦНС

C. Iнгiбування дофамiнергiчних процесiв в ЦНС

D. Iнгiбування адренергiчних процесiв в ЦНС

E. Iнгiбування холiнергiчних процесiв в ЦНС

97 / 200
У наркоманiв пiсля закiнчення дiї наркотику виникають тяжкi психiчнi, неврологiчнi i соматичнi порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

A. Тахiфiлаксiя

B. Кумуляцiя

C. Толерантнiсть

D. Абстинентний синдром

E. Сенсибiлiзацiя

98 / 200
З якою групою дiуретикiв НЕ МОЖНА одночасно призначати гiпотензивнi засоби, що вiдносяться до групи iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

A. Ксантини

B. Тiазиднi

C. Петльовi

D. Осмотичнi

E. Калiйзберiгаючi

99 / 200
При вiдсутностi в аптецi фенотеролу в iнгаляцiях яким препаратом iз групи бронхоселективних бета-2адреномiметикiв можна його замiнити?

A. Ефедрин

B. Еуфiлiн

C. Метацин

D. Сальбутамол

E. Iзадрин

100 / 200
У хворого на гiпертонiчну хворобу пiдвищений рiвень ренiну в плазмi кровi. Якiй з перерахованих фармакологiчних груп треба вiддати перевагу для лiкування даного хворого?

A. Дiуретики

B. Iнгiбiтори АПФ

C. Симпатолiтики

D. Альфа-адреноблокатори

E. Антагонiсти iонiв кальцiю

101 / 200
Який з антисептиних препаратiв свою бактерицидну дiю проявляє за рахунок утворення атомарного кисню?

A. Калiю перманганат

B. Хлорамiн

C. Фурацилiн

D. Арґентуму нiтрат

E. Етонiй

102 / 200
Хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засiб. Який це препарат?

A. Аскорбiнова кислота

B. Фенофiбрат

C. Бутадiон

D. Пiрацетам

E. Дексаметазон

103 / 200
Хворому при гострому отруєннi для форсованого дiурезу призначили петлевий дiуретик. Який це препарат?

A. Трiамтерен

B. Спiронолактон

C. Фуросемiд

D. Маннiт

E. Гiдрохлортiазид

104 / 200
Як називають явище, коли один препарат пiдсилює дiю iншого?

A. Сенсибiлiзацiя

B. Тахiфiлаксiя

C. Потенцiювання

D. Абстиненцiя

E. Антагонiзм

105 / 200
У хворого гостре отруєння морфiном. Який препарат слiд ввести в якостi антидоту?

A. Унiтiол

B. Лобелiну гiдрохлорид

C. Атропiну сульфат

D. Бемегрид

E. Налоксон

106 / 200
Пацiєнту з iшемiчною хворобою серця для швидкого зняття приступу стенокардiї лiкар призначив лiкарський препарат, який необхiдно вживати пiд язик. Вкажiть цей препарат:

A. Лiзиноприл

B. Нiтроглiцерин

C. Iзосорбiду мононiтрат

D. Корглiкон

E. Амiодарон

107 / 200
Як називається явище, коли один препарат послаблює дiю iншого?

A. Сенсибiлiзацiя

B. Потенцiювання

C. Тахiфiлаксiя

D. Антагонiзм

E. Звикання

108 / 200
Хворому з глаукомою лiкар призначив прозерин у виглядi очних крапель. До якої фармакологiчної групи вiдноситься цей препарат?

A. Н-холiномiметик

B. Антихолiнестеразний зворотної дiї

C. М-холiноблокатор

D. Альфа-адреномiметик

E. Бета-адреноблокатор

109 / 200
Хворiй для лiкування алергiчного дерматиту пiсля укусiв бджiл призначено лоратадин. Який механiзм протиалергiчної дiї препарату?

A. Блокада D4-лейкотрiєнових рецепторiв

B. Пригнiчення Н1-гiстамiнових рецепторiв

C. Антисеротонiнова активнiсть

D. Пригнiчення Н2-гiстамiнових рецепторiв

E. Зменшення вивiльнення лейкотрiєну

110 / 200
Який засiб необхiдно призначити хворому iз пiсляоперацiйною атонiєю кишечнику?

Сальбутамол

Парацетамол

Фуросемiд

Прозерин

Хiнгамiн

111 / 200
В аптеку звернулася жiнка зi скаргами на змiну забарвлення сечi на червону. Який протитуберкульозний препарат спричинив таку дiю?

A. Рифампiцин

B. Хiнгамiн

C. Стрептомiцин

D. Iзонiазид

E. Доксициклiну гiдрохлорид

112 / 200
Хворому з гострою серцевою недостатнiстю був призначений засiб з групи адреномiметикiв. Який препарат призначив лiкар?

A. Сальбутамол

B. Метопролол

C. Добутамiн

D. Дигоксин

E. Корглiкон

113 / 200
Назвiть фармакологiчнi ефекти метопрололу:

A. Проносний, судинорозширювальний

B. Антиагрегантний, жарознижувальний

C. Антиангiнальний, гiпотензивний

D. Протиалергiчний, протизапальний

E. Кардiотонiчний, снодiйний

114 / 200
Якi лiкарськi засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму?

A. Бета-адреномiметики

B. Бета-адреноблокатори

C. М-холiномiметики

D. Альфа-адреномiметики

E. Iнгiбiтори холiнестерази

115 / 200
Хворому на гiпертонiчну хворобу у комплекснiй терапiї було призначено дiуретичний засiб, що викликав гiпокалiємiю. Визначте цей препарат:

A. Триамтерен

B. Спiронолактон

C. Алопуринол

D. Амiлорид

E. Гiдрохлортiазид

116 / 200
Для лiкування кропив’янки з метою усунення висипки на шкiрi, що свербить, хворому призначено димедрол. Який механiзм забезпечує його дiю?

A. Конкурентна блокада Н1-рецепторiв

B. Прискорення руйнування гiстамiну

C. Неконкурентний антагонiзм з гiстамiном

D. Прискорення вивiльнення гiстамiну

E. Пригнiчення синтезу гiстамiну

117 / 200
Кумуляцiї лiкiв сприяють захворювання:

A. Дихальних шляхiв

B. Сполучної тканини

C. Опорно-рухового апарату

D. Печiнки i нирок

E. ЦНС

118 / 200
Хворому для купiрування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодiазепiну. Назвiть цей препарат:

A. Леводопа

B. Суксаметонiй хлорид

C. Дiазепам

D. Кофеїн бензоат натрiю

E. Налоксон

119 / 200
Для визначення вмiсту магнiю застосували гравiметричний метод осадження. Виберiть осаджувальну i гравiметричну форми:

A. Mg(OH)2, Mg2P2O7

B. MgNH4PO4, Mg2P2O7

C. MgNH4PO4, MgO

D. Mg(OH)2, MgO

E. MgNH4PO4, Mg(OH)2

120 / 200
Якi з перерахованих плодiв НЕ НАЛЕЖАТЬ до ценокарпних?

A. Стручок

B. Бiб

C. Гесперидiй

D. Ягода

E. Яблуко

121 / 200
Хлопчик 15-ти рокiв страждає на iнсулiнозалежний цукровий дiабет, який виник внаслiдок панкреатичної недостатностi iнсулiну. Чим зумовлено виникнення даної патологiї?

A. Прискоренням руйнування iнсулiну D. Зниженням чутливостi рецепторiв iнсулiнозалежних клiтин

B. Зниженням продукцiї iнсулiну

C. Пiдвищенням вмiсту контрiнсулярних гормонiв

D. Пiдвищенням зв’язку iнсулiну з бiлками

122 / 200
Явища осiдання дисперсних структур клiтин призводять до порушення функцiонування органiзму. Вкажiть величину, яка є мiрою кiнетичної стiйкостi золiв: B.Константа асоцiацiї

A. Константа седиментацiї

B. Величина, зворотна константi коагуляцiї

C. E. Константа дисоцiацiї

D. Константа коагуляцiї

123 / 200
У хворої при обстеженнi виявлено збiльшення щитоподiбної залози, витрiшкуватiсть, пiдвищення основного обмiну i теплопродукцiї, тахiкардiя, плаксивiсть, знервованiсть. Для якого захворювання характерна така картина?

A. Гiпотиреоз

B. Тиреотоксикоз

C. Хвороба Аддiсона

D. Хвороба Iценко-Кушiнга

E. Цукровий дiабет

124 / 200
Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки для злоякiсних пухлин?

A. Низький ступiнь диференцiювання

клiтин

B. Не рецидивують

C. Не метастазують

D. Експансивний рiст

E. Мають лише мiсцевий вплив

125 / 200
Альпiнiст-початкiвець швидко пiднявся на висоту 5000 м, пiсля чого у нього розвинулися гiпервентиляцiя легень, яка потiм змiнилася гiповентиляцiєю i зупинкою дихання. Який вид гiпоксiї розвинувся у альпiнiста?

A. Тканинна

B. Кров’яна

C. Дихальна

D. Циркуляторна

E. Гiпоксична

126 / 200
У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:

A. Сочевички

B. Канальцi

C. Емергенцi

D. Простi волоски

E. Залозки

127 / 200
До протизапальних засобiв належить аспiрин. Вкажiть механiзм дiї цього препарату:

A. Гальмує кетогенез

B. Активує бета-окиснення жирних кислот

C. Блокує аргiназу

D. Гальмує утворення простагландинiв

E. Активує синтез глюкози

128 / 200
У кардiологiчному вiддiленнi знаходиться хворий 64-х рокiв з дiагнозом: атеросклероз, IХС, стенокардiя спокою. При лабораторному дослiдженнi у плазмi кровi виявлений високий рiвень лiпопротеїдiв. Збiльшення яких лiпопротеїдiв у плазмi кровi вiдiграє провiдну роль у патогенезi атеросклерозу?

A. Лiпопротеїди низької щiльностi

B. Комплекси жирних кислот з альбумiнами

C. Хiломiкрони

D. Лiпопротеїди високої щiльностi

E. Альфа-лiпопротеїди

129 / 200
Харчовi волокна, якi є компонентами рослинної їжi, вiдiграють важливу роль у профiлактицi захворювань органiв шлунково-кишкового тракту. Який основний полiсахарид входить до складу клiтинних стiнок рослин?

A. Хондроїтинсульфат

B. Целюлоза

C. Глiкоген

D. Хiтин

E. Крохмаль

130 / 200
Залежно вiд клiтинної локалiзацiї рецептора гормони, подiляють на двi групи. Який гормон потрапляє безпосередньо до ядра, спричиняючи фiзiологiчнi ефекти?

A. Кальцитонiн

B. Естрадiол

C. Iнсулiн

D. Гормон росту

E. Дофамiн

131 / 200
При визначеннi масової частки сульфат-йонiв в магнiю сульфатi за допомогою гравiметричного методу осадження проводять за допомогою:

A. CuBr2

B. AgNO3

C. ZnCl2

D. BaCl2

E. HCl

132 / 200
Вкажiть, для яких йонiв спостерiгається адитивнiсть дiї при коагуляцiї сумiшами електролiтiв:

A. Na+, Al3+

B. Li+, Ca2+

C. K+, Na+

D.

E.

133 / 200
Титрантами методу нейтралiзацiї є стандартнi розчини кислот i лугiв, якi є вторинними стандартними розчинами. Виберiть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:

A. Na2CO3

B. CaCO3

C. Na2S2O3

D. HNO3

E. H2C2O4

134 / 200
Який з катiонiв IV аналiтичної групи можна вiдкрити крапельним методом з алiзарином з використанням аналiтичного маскування?

A. Al3+

B. Cr3+

C. Zn2+

D. Sn 2+

E. Sn[IV]

135 / 200
Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:

A. Всисання

B. Кореневого чохлика

C. Розтягування i диференцiацiї

D. Укрiплення

E. Подiлу

136 / 200
Бiльшiсть нiтритометричних визначень ґрунтується на реакцiях дiазотування:

A. Альдегiдiв

B. Первинних ароматичних амiнiв

C. Спиртiв

D. Карбонових кислот

E. Кетонiв

137 / 200
Для швидкої дiагностики багатьох бактерiальних, вiрусних, протозойних i грибкових захворювань, виявлення збудникiв хвороб у довкiллi, харчових продуктах i водi з успiхом використовується реакцiя, принцип якої полягає в багатократному копiюваннi специфiчної дiлянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полiмерази. Назвiть цю реакцiю:

A. Полiмеразна ланцюгова реакцiя

B. Реакцiя iмунофлуоресценцiї

C. Реакцiя ензиммiчених антитiл

D. Радiоiмунний аналiз

E. Iмуноферментний аналiз

138 / 200
Бiльшiсть антидепресантiв є неселективними iнгiбiторами моноамiнооксидаз (МАО) - флавiнвмiсних ферментiв, якi каталiзують окисне дезамiнування моноамiнiв в мiтохондрiях нейронiв головного мозку. Коферментом МАО є:

A. Флавiнаденiндинуклеотид

B. Пiридоксальфосфат

C. Тiамiнпiрофосфат

D. Кофермент А

E. Ниiкотинамiдаденiндинуклеотид

139 / 200
При дiї на дослiджувану сумiш катiонiв розчином KOH випав бiлий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дiї розчину K4[Fe(CN)6] утворився бiлий осад. Який катiон присутнiй у розчинi?

A. Ca2+

B. Cr3+

C. Ba2+

D. Fe3+

E. Zn2+

140 / 200
Аналiз сухої речовини завжди починають з попереднiх випробувань. Дослiджуваний зразок бiлого кольору, що дозволяє зробити висновок про вiдсутнiсть у зразку сполуки:

A. Цинку (II)

B. Алюмiнiю (III)

C. Барiю ( II )

D. Хрому (III)

E. Магнiю (II)

141 / 200
У хворого вiдсутнi активнi рухи в нижнiх кiнцiвках. Тонус м’язiв високий. Колiннi i ахiлловi рефлекси пiдвищенi. Наявнi патологiчнi рефлекси Бабiнського. Втраченi всi види чутливостi донизу вiд пахвинних складок. Вiдзначається затримка сечi i випорожнення. Яке порушення рухових функцiй є у хворого?

A. -

B. Периферiйний парез

C. Периферiйний паралiч

D. Центральний паралiч

E. Центральний парез

142 / 200
У хворого з гломерулонефритом вiдмiчається пiдвищення артерiального тиску до 200/110 мм рт.ст. Активацiя якого механiзму є провiдною ланкою в розвитку артерiальної гiпертензiї в даному випадку?

A. Симпатична нервова система

B. Парасимпатична нервова система

C. Симпато-адреналова

D. Калiкреїн-кiнiнова

E. Ренiн-ангiотензин-альдостеронова

143 / 200
В лабораторнiй дiагностицi холери основним методом є бактерiологiчний. При iдентифiкацiї збудника враховують його морфологiчнi особливостi. Збудник має форму зiгнутої палички та один полярно розташований джгутик. До якої групи бактерiй вiдноситься збудник холери за кiлькiстю i локалiзацiєю джгутикiв?

A. Перитрих

B. -

C. Амфiтрих

D. Монотрих

E. Лофотрих

144 / 200
Мiкробiологiчне дослiдження ягiд лiкарських рослин виявило їх контамiнацiю дрiжджовими грибками. Яка з перерахованих ознак характерна для даних мiкроорганiзмiв?

A. Чутливi до тетрациклiну i стрептомiцину

B. Утворюють цисти

C. Основна морфологiчна структура гiфи

D. Мають нуклеотид

E. Розмножуються брунькуванням

145 / 200
В науковiй лабораторiї в експериментi на тваринах вивчається нешкiдливiсть нового антибiотика. При цьому визначається спiввiдношення мiнiмальної дiючої i максимальної переносимої доз препарату. Як називається величина, що визначається?

A. Мiкробне число

B. Титр

C. Концентрацiя, що пригнiчує

D. Серiйне розведення

E. Хiмiотерапевтичний iндекс

146 / 200
Студент отримав завдання встановити, якi додатковi функцiї кореня пов’язанi з накопиченням поживних речовин. Визначте, якi саме:

A. Дихання

B. Пiдтримання положення рослини у просторi

C. Первинний синтез органiчних речовин

D. Утворення коренеплодiв, коренебульб

E. Симбiоз кореня з водоростями

147 / 200
При вивченнi текучостi порошкiв були отриманi рiзнi кути природного скосу. Визначте за значенням кутiв скосу порошок, що має максимальну текучiсть:

A. 50

B. 30

C. 40

D. 60

E. 20

148 / 200
Якi катiони при взаємодiї з сульфiдом натрiю утворюють осад чорного кольору?

A. Натрiю та калiю

B. Цинку та кадмiю

C. Кальцiю та магнiю

D. Свинцю та срiбла

E. Амонiю та алюмiнiю

149 / 200
Iз сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на МПА колонiї жовто-зеленого кольору i мають характерний запах. Який це мiкроорганiзм?

A. Протей

B. Стафiлокок

C. Псевдомонада

D. Ешерiхiя

E. Клебсiєла

150 / 200
Драглi - це системи, якi утворюються внаслiдок:

A. Переходу лiофобних золiв до в’язкодисперсного стану

B. Переходу розчинiв полiмерiв до еластичної форми

C. Переходу лiофобних золiв до еластичного стану

D. Дiї на розчини ВМР розчинiв електролiтiв

E. Вiддiлення дисперсної фази вiд дисперсiйного середовища

151 / 200
Для бiльшостi золiв значення критичної величини дзета-потенцiалу становить:

A. 45-50 мВ

B. 35-40 мВ

C. 30-35 мВ

D. 25-30 мВ

E. 20-25 мВ

152 / 200
У дитини, що хворiє на бронхiальну астму, виник астматичний приступ, який призвiв до розвитку гострої дихальної недостатностi. Це ускладнення зумовлене порушенням:

A. Перфузiї легень

B. Дисоцiацiї оксигемоглобiну

C. Альвеолярної вентиляцiї

D. Дифузiї газiв

E. Дiяльностi серця

153 / 200
Серед запропонованих рослин необхiдно вибрати ту, що має дрiбнi двостатевi асиметричнi квiтки, зiбранi в дихазiї, що утворюють щитковидну волоть. Це:

A. Bidens tripartita

B. Linum usitatissimum

C. Sanguisorba officinalis

D. Valeriana officinalis

E. Acorus calamus

154 / 200
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є у хворого?

A. Ахлоргiдрiя

B. Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя

C. Ахiлiя

D. Гiпохлоргiдрiя

E. Гiпосекрецiя

155 / 200
У якої рослини з родини Айстровi всi квiтки зигоморфнi, язичковi, двостатевi, жовтого кольору?

A. Taraxacum officialis

B. Achillea millefolium

C. Centaurea cyanus

D. Echinacea purpurea

E. Bidens tripartita

156 / 200
Солi якого катiону забарвлюють полум’я у фiолетовий колiр?

A. Барiю

B. Натрiю

C. Стронцiю

D. Кальцiю

E. Калiю

157 / 200
Приготували 0,05 М розчин натрiю тiосульфату. Вкажiть речовину-стандарт для стандартизацiї цього розчину:

A. AgNO3

B. HCl

C. K2Cr2O7

D. H2C2O4

E. Na2B4O7 • 10H2O

158 / 200
Хворому на туберкульоз призначено олiгомiцин - iнгiбiтор АТФ-синтетази. Назвiть процес, який цей препарат ГАЛЬМУЄ при розмноженнi туберкульозної палички:

A. Глiколiз

B. Пероксидне окиснення

C. Окисне фосфорилювання

D. Антиоксидантний захист

E. Пентозофосфатний шлях

159 / 200
Пiсля частих процедур в солярiї у жiнки вiдбулися змiни зовнiшнього вигляду родимки, розташованої у дiлянцi правого плеча: вона стала неоднорiдною за забарвленням, контур з нерiвними краями, вiдзначається прогресивне збiльшення її розмiрiв. Про який етап канцерогенезу йдеться?

A. Прогресiя

B. Трансформацiя

C. Кахексiя

D. Метастазування

E. Промоцiя

160 / 200
У хворого пiсля iн’єкцiї пенiцилiну розвинулася алергiчна реакцiя. Що характерно для бiохiмiчної (патогенетичної) стадiї алергiчної реакцiї?

A. Сенсибiлiзацiя Т-лiмфоцитiв

B. Утворення атипових клiтин

C. Вивiльнення i активацiя медiаторiв алергiї

D. Утворення антитiл

E. Видiлення кетонових тiл

161 / 200
При проведеннi проби на анiони нестiйких кислот з характерним шипiнням видiлився безбарвний газ. Який анiон знаходився у розчинi?

A. l−

B.

C. CH3COO−

D.

E.

162 / 200
З оцтової кислоти необхiдно отримати оцтовий ангiдрид за схемою:
Виберiть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:

A. NaCl

B. NaOH

C. HCl

D. P2O5

E. NaHCO3

163 / 200
За яким механiзмом вiдбувається реакцiя амiнування пiридину (реакцiя Чичибабiна)?

A. AN

B. AE

C. SR

D. SN

E. SE

164 / 200
Реакцiя дегiдратацiї вiдображена схемою:

A. C2H4 −→ C2H5OH

B.

C. CH3COOC2H5 −→ C2H5OH + CH COOH

D. C2H2 −→ C2H4

E. 2C2H5OH −→ C2H5OC2H5 + H2O

165 / 200
Який амiн при взаємодiї з нiтритною кислотою утворює етиловий спирт? ? + HNO2 −→ C2H5OH + N2 + H2O

A. (CH3)3N

B. (C2H5)3N

C. CH3 − NH − CH3

D. C2H5 − NH − C2H5

E. C2H5 − NH2

166 / 200
До лiкаря звернувся чоловiк 60- ти рокiв зi скаргами на гострий бiль в великих пальцях нiг. Вiн часто вживає пиво. Виникла пiдозра на подагру. Вмiст якої iз перелiчених речовин необхiдно визначити у кровi для пiдтвердження дiагнозу?

A. Лактат

B. Сечова кислота

C. Сечовина

D. Бiлiрубiн

E. Кетоновi тiла

167 / 200
На рiзних частинах квiтки виявлено екзогеннi багатоклiтиннi секреторнi структури, якi виробляють цукристi речовини. Це:

A. Залозистi волоски

B. Нектарники

C. Залозки

D. Гiдатоди

E. Емергенцi

168 / 200
Вкажiть, використовуючи принцип Ле-Шательє, проходженню якого з перерахованих нижче процесiв сприятиме пiдвищення тиску?

A. Fe( ) + H2 ( ) = FeO( ) + H2( )

B. 2NO ( ) + O2( ) −→ 2NO2( )

C. N2( ) + O2( ) = 2NO( )

D. CO( ) + H2O( ) ←→ CO2( ) + H2( )

E. MgCO 3( ) ←→ MgO( ) + CO2

169 / 200
Оберiть реакцiю, яка вказує на кислотнi властивостi фенолу:

A.

B.

C.

D.

E.

170 / 200
Вiдомо, що тривале застосування багатьох лiкарських засобiв призводить до зменшення їхньої фармакологiчної дiї. Який механiзм цього ефекту?

A. Активацiя глiкогенфосфорилази

B. Iндукцiя NO-синтази

C. Iндукцiя алкогольдегiдрогенази

D. Iндукцiя цитохрому Р-450

E. Активацiя гексокiнази

171 / 200
У хворої пiсля механiчного пошкодження пальця руки спостерiгається почервонiння, набряк, бiль, пiдвищення температури. Похiднi якої кислоти є провiдними медiаторами у патогенезi даного запалення?

A. Аскорбiнова

B. Оксимасляна

C. Арахiдонова

D. Молочна

E. Сечова

172 / 200
Назвiть сполуку, яка утворюється при взаємодiї анiлiну з концентрованою сульфатною кислотою в середовищi високо киплячого розчинника i є структурним фрагментом великої групи лiкарських препаратiв:

A. Салiцилова кислота

B. Метиламiн

C. Сульфанiлова кислота

D. Сечова кислота

E. Амiналон

173 / 200
Для яких з перелiчених розчинiв електролiтiв осмотичний тиск буде найбiльший, за умови що концентрацiя усiх розчинiв однакова i дорiвнює 1 моль/л?

A. AlCl3

B. Na 2SO4

C. CaSO4

D. Na3PO4

E. Al2(SO4)3

174 / 200
Лiпопротеїни кровi роздiляють методом електрофорезу, а їх шлях в електричному полi залежить вiд вмiсту бiлка у фракцiях. Якi лiпопротеїни мiстять найменше бiлка та знаходяться на електрофореграмi найближче до старту?

A. Лiпопротеїни дуже низької густини

B. Хiломiкрони

C. Лiпопротеїни високої густини

D. Лiпопротеїни промiжної густини

E. Лiпопротеїни низької густини

175 / 200
При мiкроскопiчному дослiдженнi кореневища виявили тканину, яка НЕ ЗУСТРIЧАЄТЬСЯ у коренi, а саме:

A. Луб

B. Серцевина

C. Паренхiма кори

D. Деревина

E. Перидерма

176 / 200
Представник родини вересовi - вiчнозелена рослина. Це:

A. Жовтушник розлогий

B. Звiробiй звичайний

C. Брусниця звичайна

D. Чорниця звичайна

E. Гiрчиця сарептська

177 / 200
Плоди селерових мiстять ефiрноолiйнi канальцi i можуть розпадатися на два напiвплодики. Цей плiд:

A. Стручечок

B. Коробочка

C. Двомерикарпiй

D. Гесперидiй

E. Горiх

178 / 200
Лiкарська сировина, що використовується для отримання лiкарських форм, може бути рiзного походження - природного та синтетичного. Найчастiше забруднюється сировина природного походження, зокрема рослинна. Яка сировина рослинного походження є бiльш стiйкою при зберiганнi?

A. Ягоди, кореневища

B. Квiти, плоди

C. Консервована сировина (плоди, ягоди)

D. Листя, коренi, кора

E. Свiжа сировина (трава, листя)

179 / 200
Яким має бути значення молярних концентрацiй реактантiв, щоб константа швидкостi чисельно дорiвнювала швидкостi реакцiї?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

E. 0

180 / 200
Плiд горобини звичайної вiдносять до ценокарпних соковитих i називають:

A. Ягодоподiбне яблуко

B. Кiстянкоподiбне яблуко

C. Суха однокiстянка

D. Ценокарпна ягода

E. Соковита однокiстянка

181 / 200
В медичнiй практицi для лiкування захворювань шкiри використовують мазi та пасти на основi кальцiєвих, магнiєвих, цинкових препаратiв, що являють собою:

A. Седиментацiйно стiйкi суспензiї

B. Лiофобнi суспензiї

C. Висококонцентрованi суспензiї

D. Агрегативно стiйкi суспензiї

E. Лiофiльнi суспензiї

182 / 200
Якiсна дiєта для пацiєнтiв має включати, перш за все, речовини, якi не синтезуються в органiзмi людини. Серед них:

A. Аспарагiнова кислота

B. Пiровиноградна кислота

C. Лiнолева кислота

D. Глутамiнова кислота

E. Пальмiтинова кислота

183 / 200
Доярку госпiталiзували на 5 день хвороби з пiдозрою на бруцельоз. Що слiд призначити з метою пiдтвердження дiагнозу?

A. Алергiчна проба

B. РIФ

C. РА

D. РЗК

E. РНГА

184 / 200
В клiнiку потрапив чоловiк з гострим нападом подагри. Вмiст сечової кислоти в сироватцi кровi хворого значно пiдвищений, в сечi пiдвищена добова кiлькiсть цiєї сполуки. Змiна активностi якого ферменту призводить до даної патологiї?

A. Глюкозо-6-фосфатаза

B. Лактатдегiдрогеназа

C. Глiкогенсинтаза

D. Аланiнамiнотрансфераза

E. Ксантиноксидаза

185 / 200
Пацiєнтка знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з приводу частих маткових кровотеч. Дiагностовано хронiчну постгеморагiчну анемiю. Якi клiтини є типовими у мазку кровi при даному захворюваннi?

A. Полiхроматофiльнi еритроцити

B. Гiпохромнi еритроцити

C. Дрепаноцити

D. Ретикулоцити

E. Мегалоцити

186 / 200
Перетравлювання лiпiдiв потребує наявностi лiпаз, емульгаторiв та слабколужного рН. У якому вiддiлi ШКТ формуються данi умови?

A. Товстий кишечник

B. Стравохiд

C. Ротова порожнина

D. Шлунок

E. Дванадцятипала кишка

187 / 200
Серед вказаних видiв плiд стручок має:

A. Erysimum canescens

B. Taraxacum officinale

C. Papaver somniferum

D. Polygonum aviculare

E. Oxycoccus palustris

188 / 200
У дiагностичнiй лабораторiї необхiдно пiдтвердити дiагноз правець. До якої групи за типом дихання вiдноситься цей збудник?

A. Мiкроаерофiли

B. Факультативнi анаероби

C. Облiгатнi аероби

D. Капнофiли

E. Облiгатнi анаероби

189 / 200
Серед наведених сполук вкажiть один з найпоширенiших полiмерiв - полiпропiлен:

A.

B.

C.

D.

E.

190 / 200
Свiтловий пучок, який пройшов через колоїдний розчин, має вигляд конуса, який свiтиться. Це явище називають ефектом:

A. Квiнка

B. Дорна

C. Вiна

D. Тиндаля

E. Дебая-Фалькенгагена

191 / 200
Укажiть серед наведених структур iзопропiльний радикал:

A. C6H5−

B. H3C − CH2−

C. H3C − CH2 − CH2−

D. (CH3)2CH−

E. (CH3)2CH − CH2−

192 / 200
Яка iз наведених сполук вiдноситься до нiтропохiдних вуглеводнiв?

A. C2H5 − NH2

B. C6H5 − NO2

C. C6H5 − N = N − C6H5

D. C2H5 − NO

E. C3H7 − O − NO2

193 / 200
Зазначте правильне твердження щодо сполуки, яка має наступну будову:

A. Має бензенове кiльце

B. Є одноатомним спиртом

C. Є багатоатомним спиртом

D. Окиснюється до кетону

E. Вiдноситься до фосфолiпiдiв

194 / 200
Яка з наведених сполук є гетерофункцiональною?

A. HO − CH2 − CH(OH) − CH2 − OH

B.

C. H 2N − CH2 − CH2 − CH3

D. HOOC − CH2 − COOH

195 / 200
Яка кислота утворюється при окисленнi орто-диметилбензолу (ксилолу) киснем повiтря на каталiзаторi:

A. Фталева кислота

B. Орто-Толуїлова кислота

C. Салiцилова кислота

D. Бензойна кислота

E. Фенiлоцтова кислота

196 / 200
Щоб перетворити бензойну кислоту в її водорозчинну сiль, необхiдно провести реакцiю бензойної кислоти з:

A. Гексаном

B. Iзопропанолом

C. Нiтратною кислотою

D. Натрiю гiдрокарбонатом

E. Ацетоном

197 / 200
При освiтленнi циклогексан
здатен реагувати з:

A. Хлором

B. Сульфатною кислотою

C. Гiдроксидом натрiю

D. Амiаком

E. Хлороводнем

198 / 200
Для ароматичних вуглеводнiв найбiльш характерними є реакцiї:

A. AE

B. E

C. SR

D. SN

E. SE

199 / 200
Для сульфування ацидофобних сполук, зокрема фурану, використовують:

A. Концентровану сiрчану кислоту

B. Розведену сiрчану кислоту

C. ”Царську горiлку”

D. Пiридинсульфотриоксид C6H5N • SO3

E. Олеум

200 / 200
Який з наведених амiнiв не утворює солi дiазонiю в умовах реакцiї дiазотування

A.

B.

C.

D.

E.