Крок 1 - Стоматологія 2016 (буклет)

1 / 200
При цитологічних дослідженнях було виявлено велику кількість різних молекул т-РНК, які доставляють амінокислоти до рибосоми. Кількість різних типів т-РНК у клітині буде дорівнювати кількості: Cytological studies have revealed a large number of different t-RNA molecules that deliver amino acids to the ribosome. The number of different types of t-RNA in the cell will be equal to:

Триплетів, що кодують амінокислоти Triplets encoding amino acids

Нуклеотидів Nucleotides

Амінокислот Amino acid

Білків, синтезованих у клітині Proteins synthesized in the cell

Різних типів і-РНК Different types of i-RNA

2 / 200
Відомо, що деякі гельмінти в личинковій стадії паразитують в м’язах риби. Вкажіть назву гельмінтозу, яким може заразитися людина, вживаючи рибу: It is known that some helminths in the larval stage parasitize in the muscles of fish. Enter the name of the helminthosis that a person can become infected by eating fish:

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Теніоз Taeniosis

Теніарінхоз Taeniarhynchosis

Трихінельоз Trichinellosis

Дикроцеліоз Dicroceliosis

3 / 200
До лікаря звернувся пацієнт 25-ти років з приводу сильного свербіжу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору. Який діагноз міг припустити лікар? A 25-year-old patient consulted a doctor about severe itching of the skin, especially between the fingers, in the armpits, on the lower abdomen. Upon examination of the patient's skin, it was found tortuous courses of a whitish-dirty color. What diagnosis could the doctor assume?

Скабієс Scabies

Педикульоз Pediculosis

Дерматотропний лейшманіоз Dermatotropic leishmaniasis

Демодекоз Demodecosis

Міаз Miaz

4 / 200
У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби? The patient was diagnosed with short-term pneumonia. The migration of larvae of which helminth can lead to this disease?

Аскарида Ascarida

Волосоголовець Hairhead

Гострик Hostrik

Карликовий ціп’як Dwarf creeper

Альвеокок Alveococcus

5 / 200
При огляді хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин личинками, а також локальні місця нагноєння. Діагноз: облігатний міаз. Збудником цього захворювання є: When examining a patient with bleeding wounds, the doctor found tissue damage by larvae, as well as local suppuration. Diagnosis: obligate myiasis. The causative agent of this disease is:

Муха вольфартовая Wolfarth fly

Жигалка осіння Autumn lighter

Триатомовий клоп Triatomic bug

Муха цеце Tsetse fly

Муха хатня Housefly

6 / 200
Є потреба катетеризації сечового міхура у чоловіка. В якій частині уретри або структурі може виникати опір катетеру? There is a need for bladder catheterization in a man. In what part of the urethra or structure can resistance to the catheter occur?

Перетинчаста Membranous

Простатична Prostatic

Губчаста Spongy

Зовнішній отвір сечівника External orifice of urethra

Внутрішній отвір сечівника Internal orifice of urethra

7 / 200
Хворий із запаленням слизової язика (глосит) скаржиться на розлад смакової чутливості передніх двох третин язика. Ураженням якого нерва воно викликане? A patient with inflammation of the tongue mucosa (glossitis) complains of a disorder of taste sensitivity in the front two thirds of the tongue. What nerve is it caused by?

Барабанна струна Drum String

Барабанний Drum

Малий кам’янистий Small rocky

Язиковий Language

Язикоглотковий Lingopharyngeal

8 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на утруднення під час жування. При обстеженні виявлена атрофія правих скроневого і жувального м’язів. При відкриванні рота щелепа відхиляється ліворуч. Який нерв уражений? The patient turned to the doctor with a complaint of difficulty while chewing. The examination revealed atrophy of the right temporal and masticatory muscles. When opening the mouth, the jaw deviates to the left. Which nerve affected?

Рухова частина нижньощелепного Move part of mandible

Лицевий Face

Нижній альвеолярний Inferior alveolar

Верхньощелепний Maxillary

Щелепно-під’язиковий Maxillohyoid

9 / 200
У постраждалого 46-ти років визначається перелом у ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковоступневого суглоба. Де найбільш імовірно відбувся перелом? A 46-year-old victim has a fracture in the area of ​​the inner surface of the left ankle joint. Where did the fracture most likely occur?

Медіальна кісточка Medial bone

Нижня третина малогомілкової кістки Lower third of fibula

Надп’яткова кістка Calcaneal bone

Латеральна кісточка Lateral bone

П’яткова кістка Calcaneal bone

10 / 200
У хворого 60-и років виявлено розширення вен стравоходу, прямої кишки та підшкірних вен передньої черевної стінки. Система якої вени ушкоджена? In a 60-year-old patient, dilatation of the veins of the esophagus, rectum, and subcutaneous veins of the anterior abdominal wall was detected. Which vein system is damaged?

Ворітна Voritna

Нижня порожниста вена Inferior vena cava

Непарна вена Odd vein

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Верхня брижова Upper Mesentery

11 / 200
У дитини 2-х років після перенесеного грипу з’явилися скарги на 6іль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха? A 2-year-old child complained of ringing in the ear after suffering the flu. The doctor found hearing loss and inflammation of the middle ear. How did the infection get to the middle ear ears?

Через слухову трубу Through the auditory tube

Через foramen jugularis Through the foramen jugularis

Через canalis caroticus Through canalis caroticus

Через atrium mastoideum Through atrium mastoideum

Через canalis nasolacrimalis Through canalis nasolacrimalis

12 / 200
В гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки входить також власна пластинка, м’язова пластинка відсутня. Визначте місце локалізації такої слизової оболонки: In the histological preparation, a mucous membrane is identified, covered with a multilayered flat non-keratinized, in some places - a multilayered flat keratinized epithelium. The mucous membrane also includes the lamina propria, the muscular plate is absent Determine the location of such a mucous membrane:

Ротова порожнина Oral cavity

Стравохід Esophagus

Тонка кишка Small intestine

Трахея Trachea

Шлунок Stomach

13 / 200
На електронній мікрофотографії поперечного шліфу зуба в емалі виявляються утворення овальної, полігональної і аркової форм, що складаються з щільно вкладених і упорядкованих кристалів гідроксиапатитів. Назвіть дане утворення: On an electron micrograph of a cross section of a tooth, formations of oval, polygonal and arch shapes, consisting of densely nested and ordered hydroxyapatite crystals, are revealed in the enamel. Name this formation:

Емалева призма Enamel prism

Лінії Ретціуса Retzius Lines

Смуги Гунтера-Шрегера Gunter-Schrager bands

Перикіматій Perikimatius

Колагенове волокно Collagen fiber

14 / 200
При обстеженні окуліст з’ясував, що пацієнт не розрізняє синій та зелений кольори при нормальному сприйнятті іншої кольорової гами. З порушенням функції яких структур сітківки це пов’язано? During the examination, the ophthalmologist found out that the patient does not distinguish between blue and green colors with normal perception of another color gamut. This is due to a violation of the function of which structures of the retina?

Колбочкові нейрони Cone neurons

Паличкові нейрони Rod neurons

Біполярні нейрони Bipolar neurons

Амакринні нейрони Amacrine neurons

Горизонтальні нейрони Horizontal neurons

15 / 200
У ході утворення плащового дентину у молочному зубі відбулося порушення секреторної активності одонтобластів. Утворення яких волокон зміниться? During the formation of mantle dentin in a milk tooth, the secretory activity of odontoblasts was disturbed. Which fibers will be formed?

Радіальні колагенові волокна Кор-фа Cor-fa radial collagen fibers

Ретикулярні Reticular

Еластичні Elastic

Тангенційні колагенові волокна Ебнера Ebner's tangential collagen fibers

Нервові Nervous

16 / 200
У процесі набуття клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження? In the process of acquisition by cells of morphological, biochemical and functional features specific to them, cells are limited in choosing the possibilities of development paths. What is the name of such an acquired limitation?

Комітування Commit

Рецепція Reception

Капацитація Capacitance

Детермінація Determination

Адгезія Adhesion

17 / 200
При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура? In the case of indirect histogenesis of bone tissue of tubular bones, a plate is formed between the epiphyseal and diaphyseal centers of ossification, which subsequently ensures bone growth in length. What is this structure called?

Метафізарна пластинка Metaphyseal plate

Кісткова манжетка Bone Cuff

Кісткова пластинка Bone plate

Остеон Osteon

Шар внутрішніх генеральних пластинок Layer of internal general plates

18 / 200
При дослідженні оболонок головного мозку медичний експерт знайшов зяючі венозні судини, що зрощені з навколишніми тканинами. Назвіть, до яких вен відносяться ці судини: During the examination of the membranes of the brain, the medical expert found gaping venous vessels fused with the surrounding tissues. Name which veins these vessels belong to:

Вени безм’язового типу Veins of muscleless type

Вени із слабким розвитком м’язових елементів Veins with weak development of muscular elements

Вени із середнім розвитком м’язових елементів Veins with average development of muscular elements

Вени із сильним розвитком м’язових елементів Veins with strong development of muscular elements

Венули Venules

19 / 200
У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози виділяється: In an experimental animal, the peripheral segment of the sympathetic fibers innervating the hypoglossal salivary gland was irritated. As a result, the gland duct is released from the fistula:

Мало в’язкої слини Not much viscous saliva

Мало рідкої слини Little liquid saliva

Слина не виділяється Saliva is not secreted

Багато рідкої слини Lots of liquid saliva

- -

20 / 200
При обстеженні хворого з травматичним пошкодженням головного мозку виявлено, що він втратив дотикову чутливість. Який відділ кори мозку пошкоджений? During the examination of a patient with traumatic brain damage, it was found that he has lost touch sensitivity. Which part of the cerebral cortex is damaged?

Задня центральна звивина Posterior central gyrus

Потилична частка кори Occipital cortex

Тім’яна частка кори Parietal cortex

Лобна частка кори Frontal cortex

Передня центральна звивина Anterior central gyrus

21 / 200
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори головного мозку без участі таламусу. Які це рецептори? Receptors from which information is sent to the cerebral cortex without the involvement of the thalamus are being studied. What are these receptors?

Нюхові Olfactory

Дотикові Touch

Смакові Tasty

Зорові Visual

Слухові Aural

22 / 200
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він НЕ ГЕНЕРУЄ імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отриманий кардіоміоцит? When examining an isolated cardiomyocyte, it was found that it does NOT generate excitation pulses automatically. From which heart structure is the cardiomyocyte derived?

Шлуночок Venticle

Сино-атріальний вузол Sino-atrial node

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Пучок Гіса His Bundle

Волокно Пуркін’є Purkinje fiber

23 / 200
Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували? After the destruction of the structures of the central nervous system, the animal lost orientation reflexes. What exactly was destroyed?

Чотиригорбкове тіло Four humped body

Червоні ядра Red kernels

Латеральні вестибулярні ядра Lateral vestibular nuclei

Чорна речовина Black Matter

Медіальні ретикулярні ядра Medial reticular nuclei

24 / 200
У жінки 32-х років запалення ясен супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта? In a 32-year-old woman, inflammation of the gums is accompanied by their hypoxia. The formation of which metabolite of carbohydrate metabolism significantly increases in this case in the periodontal tissues?

Лактат Lactate

Рибозо-5-фосфат Ribose-5-phosphate

Глікоген Glycogen

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

НАДФ-Н NADF-H

25 / 200
У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть добову кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму: The daily diet of a healthy adult should include fats, proteins, carbohydrates, vitamins, mineral salts and water. Specify the daily amount of protein that ensures the normal functioning of the body:

100-120 100-120

50-60 50-60

10-20 10-20

70-80 70-80

40-50 40-50

26 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. Він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. Порушенням функції якого ферменту можуть бути зумовлені зазначені симптоми? The patient complained of attacks of shortness of breath, dizziness. He works at a chemical plant producing hydrocyanic acid. The dysfunction of which enzyme can cause the specified symptoms?

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

Каталаза Catalase

Піруватдегідрогеназа Pyruvate dehydrogenase

27 / 200
Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку в тканинах мозку? Ammonia is a very poisonous substance, especially for the nervous system. What substance is particularly active in neutralizing ammonia in brain tissue?

Глутамінова кислота Glutamic acid

Аспарагінова кислота Aspartic acid

Сечовина Urea

Аргінін Arginine

Буферні системи Buffer systems

28 / 200
При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину. Назвіть речовини, травлення яких буде порушене? In diseases of the pancreas, the formation and secretion of trypsin is disturbed. Name the substances whose digestion will be disturbed?

Білки Proteins

Ліпіди Lipids

Вуглеводи Carbohydrates

Нуклеїнові кислоти Nucleic acids

Фосфоліпіди Phospholipids

29 / 200
При спадковій оратацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології? With hereditary orataciduria, the excretion of orotic acid is many times higher than the norm. The synthesis of what substances will be disturbed in this pathology?

Піримідинові нуклеотиди Pyrimidine nucleotides

Пуринові нуклеотиди Purine nucleotides

Біогенні аміни Biogenic amines

Сечова кислота Uric acid

Сечовина Urea

30 / 200
Чоловіку 37-ми років при лікуванні гострого пульпіту було введено розчин новокаїну. Через кілька хвилин у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. З яким імуноглобуліном головним чином взаємодіє в організмі антиген при даній алергічній реакції? A 37-year-old man was treated with a novocaine solution during the treatment of acute pulpitis. A few minutes later, the patient developed anaphylactic shock. With which immunoglobulin does the antigen mainly interact in the body with this allergic reaction?

IgE IgE

IgM IgM

IgA IgA

IgD IgD

IgG IgG

31 / 200
У хворого, якому було екстирповано зуб з приводу гострого гнійного періоститу, спостерігалася тривала кровотеча з комірки, яку не можна було спинити звичайними методами. У крові: ер.- 2,9•1012/л, НЬ- 90 г/л; КП-0,9; тромб.- 60•109/л; лейк.- 52•109/л.; базофіли - 0, еозинофіли - 1%, моноцити - 0, нейтрофіли: юні - 0, пали-чкоядерні - 2%, сегментоядерні -18%, лімфоцити - 8%, моноцити - 1%, мі-єлобласти - 70%. Яке захворювання крові наявне у цього хворого? A patient who had a tooth extracted due to acute purulent periostitis had prolonged bleeding from a cell that could not be stopped by conventional methods. In the blood: er.- 2.9•1012/l, Hb- 90 g/l, KP-0.9, thrombi- 60•109/l, leuk.- 52•109/l, basophils - 0, eosinophils - 1%, monocytes - 0, neutrophils: young - 0, rod-nuclear - 2%, segmentonuclear - 18%, lymphocytes - 8%, monocytes - 1%, myeloblasts - 70%. What blood disease does this patient have?

Гострий мієлоїдний лейкоз Acute myeloid leukemia

Хронічний мієлоїдний лейкоз Chronic myeloid leukemia

Недиференційований лейкоз Undifferentiated leukemia

Еритромієлоз Erythromyelosis

Промієлоцитарний лейкоз Promyelocytic leukemia

32 / 200
У водолаза, що проводив роботи на великій глибині, при швидкому поверненні в умови нормального атмосферного тиску з’явилися біль у суглобах, свербіж шкіри, порушення зору, непритомність. Як називається описане явище? The diver, who was working at a great depth, experienced pain in the joints, itchy skin, impaired vision, and fainting when he quickly returned to normal atmospheric pressure. What is the name of the described phenomenon?

Хвороба декомпресії Decompression sickness

Стан невагомості State of weightlessness

Синдром вибухової декомпресії Explosive decompression syndrome

Баротравма Barotrauma

Гіпероксія Hyperoxia

33 / 200
При електрокардіографічному дослідженні пацієнта 59-ти років, хворого на гіпертонічну хворобу, виявлено: ритм синусовий, правильний, ЧСС-92/хв, тривалість PQ- 0,2 с, QRS- не змінений. У хворого порушена така властивість серця: The electrocardiographic examination of a 59-year-old patient with hypertension revealed: sinus rhythm, regular, HR-92/min, duration of PQ-0.2 c, QRS- not changed. The patient has the following property of the heart:

Автоматизм Automation

Провідність Conductivity

Збудливість Excitability

Рефрактерність Refractory

Скоротливість Truncity

34 / 200
У чоловіка 54-x років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит та ендокардит, наявна недостатність мітрального клапану. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об’єм кровообігу достатній. Якому поняттю загальної нозології відповідає дана умова? A 54-x-year-old man, who suffered from rheumatic myocarditis and endocarditis 12 years ago, has mitral valve insufficiency. Studies have shown that there is no inflammatory process now, a minute the volume of blood circulation is sufficient. What concept of general nosology corresponds to this condition?

Патологічний стан Pathological condition

Патологічна реакція Pathological reaction

Патологічний процес Pathological process

Типовий патологічний процес Typical pathological process

Компенсаторна реакція Compensatory reaction

35 / 200
Артеріальна гіпертензія у хворого обумовлена стенозом ниркових артерій. Активація якої системи є головною ланкою в патогенезі цієї форми гіпертензії? The patient's arterial hypertension is due to renal artery stenosis. Activation of which system is the main link in the pathogenesis of this form of hypertension?

Ренін-ангіотензинова Renin-angiotensin

Симпато-адреналова Sympathoadrenal

Парасимпатична Parasympathetic

Калікреїн-кінінова Kallikrein-kinin

Гіпоталамо-гіпофізарна Hypothalamic-pituitary

36 / 200
У людини, яка тривалий час голодувала, розвинулись набряки. Який основний механізм виникнення цих набряків? A person who has been starving for a long time developed edema. What is the main mechanism of the occurrence of this edema?

Зменшення онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної речовини Increase in oncotic pressure of the intercellular substance

Збшьшення гідростатичного тиску венозної крові Reduction of hydrostatic pressure of venous blood

Зменшення гідростатичного тиску міжклітинної речовини Reduction of intercellular substance hydrostatic pressure

Зменшення об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

37 / 200
В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікулича, еозинофільні тільця Русселя. Який найбільш імовірний діагноз? Epithelioid cells, plasma cells, Mikulich cells, eosinophilic Russel bodies were found in the biopsy of the nasal mucosa. What is the most likely diagnosis?

Риносклерома Rhinoscleroma

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Алергічний риніт Allergic rhinitis

38 / 200
Хворий 20-ти років звернувся із скаргами на появу короткочасних болісних відчуттів в області 2-го зуба справа на нижній щелепі під дією хімічних або механічних подразників. При огляді зуба виявлений середньої глибини дефект твердих тканин, що перетинає дентино-емалеву межу. Дентин пігментований, дещо розм’якшений. Який найбільш імовірний діагноз? A 20-year-old patient complained of the appearance of short-term painful sensations in the area of ​​the 2nd tooth on the right on the lower jaw under the influence of chemical or mechanical irritants. During the examination of the tooth a medium-depth defect of hard tissues crossing the dentin-enamel boundary was detected. The dentin is pigmented, somewhat softened. What is the most likely diagnosis?

Середній карієс Average caries

Поверхневий карієс Surface caries

Глибокий карієс Deep caries

Флюороз Fluorosis

Клиноподібний дефект Wedge-shaped defect

39 / 200
6-річну дитину доставлено в стаціонар у стані асфіксії. У гортані виявлено сірувато-жовті плівки, що легко видаляються. Який вид запалення розвинувся? A 6-year-old child was brought to the hospital in a state of asphyxiation. Grayish-yellow films were found in the larynx that were easily removed. What kind of inflammation developed?

Фібринозне Fibrinous

Катаральне Catarrhal

Гнійне Purulent

Геморагічне Hemorrhagic

Десквамативно-некротичне Desquamative-necrotic

40 / 200
Макроскопічно печінка збільшена в розмірах, ущільнена, тканина сірувато-жовтого кольору, з сальним блиском. Який патологічний процес лежить в основі описаних змін? Macroscopically, the liver is enlarged, compacted, the tissue is grayish-yellow, with a greasy sheen. What pathological process is the basis of the described changes?

Амілоїдоз Amyloidosis

Гіаліноз Hyalinosis

Жирова дистрофія Fat dystrophy

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Гемахроматоз Hemachromatosis

41 / 200
При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання: During examination of the biopsy of an enlarged cervical lymph node, a roughness of the pattern was found, its tissue is represented by a large number of proliferating lymphocytes with an admixture of solitary Berezovsky-Sternberg cells. These changes indicate the following disease:

Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини Lymphogranulomatosis with predominance of lymphoid tissue

Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини Lymphogranulomatosis with depletion of lymphoid tissue

Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу Mixed cell variant of lymphogranulomatosis

Лімфосаркома Lymphosarcoma

Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу Nodular-sclerotic variant of lymphogranulomatosis

42 / 200
У жінки 45-ти років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії печінка різко збільшена, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце? In a 45-year-old woman who died of chronic alcohol intoxication, at autopsy, the liver was sharply enlarged, had a pasty consistency, and was yellowish in color. Microscopically, in the cytoplasm of hepatocytes when stained with hematoxylin and eosin reveal optically empty vacuoles of various sizes. What kind of dystrophy is taking place?

Паренхіматозна жирова Parenchymatous fatty

Вуглеводна паренхіматозна Carbohydrate parenchymatous

Гіаліново-крапельна Hyaline-drip

Мезенхімальна жирова Mesenchymal adipose

Гідропічна Hydropic

43 / 200
У дитини 5-ти років під час огляду зіву виявлено: слизова зіву і мигдаликів гіперемована, мигдалики збільшені, вкриті щільними, білуватими плівками, які видаляються з утрудненням. На місці видалення залишається глибокий дефект тканини. М’які тканини шиї набряклі, регіонарні лімфатичні вузли шиї збільшені, болісні. Про яке захворювання можна думати? In a 5-year-old child, during a pharyngeal examination, it was found: the mucous membrane of the pharynx and tonsils is hyperemic, the tonsils are enlarged, covered with dense, whitish films that are difficult to remove. a deep tissue defect remains at the site of removal. The soft tissues of the neck are swollen, the regional lymph nodes of the neck are enlarged, painful. What disease can you think of?

Дифтерія Diphtheria

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

Паротит Mumps

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

44 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційному бiоптатi нирок виявлена картина інтракапілярного пролiферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлєні вєликі субепiтелiальнi депозити. Який патогенез цього захворювання? A 23-year-old patient developed a urinary syndrome (hematuria, proteinuria, leukocyturia) after a sore throat. A puncture biopsy of the kidneys revealed a picture of intracapillary proliferative glomerulonephritis, and electron microscopic large subepithelial deposits. What is the pathogenesis of this disease?

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

Атопія, анафілаксія з утворенням IgE і фіксацією їх на опасистих клітинах Atopy, anaphylaxis with the formation of IgE and their fixation on mast cells

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

Гранулематоз Granulomatosis

45 / 200
В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це може свідчити? Antibodies to the measles virus were found in the blood serum of a newborn. What kind of immunity does this indicate?

Природний пасивний Natural Passive

Природний активний Natural Active

Штучний пасивний Artificial Passive

Штучний активний Artificial Active

Спадковий Hereditary

46 / 200
Бактеріолог при дослідженні крові та слизу із носоглотки дотримувався певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. При бактеріоскопічному дослідженні встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна і розташовані парами, або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом: When examining blood and mucus from the nasopharynx, the bacteriologist observed certain measures to preserve pathogens in the material. During bacterioscopic examination, the presence of gram-negative cocci, which resemble coffee beans and are located in pairs, was established. or tetrads. Name the pathogen that was isolated by a bacteriologist:

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

Staphilococcus aureus Staphilococcus aureus

Neisseria gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

Moraxella lacunata Moraxella lacunata

Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter calcoaceticus

47 / 200
Мисливцю, госпіталізованому на 5-й день хвороби, з метою підтвердження діагнозу туляремія для ранньої діагностики слід призначити: A hunter hospitalized on the 5th day of illness, in order to confirm the diagnosis of tularemia for early diagnosis, should be prescribed:

Алергічну пробу Allergy test

РА RA

РНГА RNHA

РЗК RZK

РІФ RIF

48 / 200
З виділень уретри хворого на уретрит в’ялого перебігу виділено чисту культуру кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму: A pure culture of cocci-like microorganisms was isolated from the urethral discharge of a patient with indolent urethritis. The isolated microorganism ferments only glucose to acid in a short motley series. Name the genus and species of the isolated microorganism:

Neisseria gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitides Neisseria meningitides

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes Streptococcus pyogenes

Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis

49 / 200
Лікар, мікроскопуючи мазок крові, що забарвлений за Романовським, виявив найпростіші у формі півмісяця, протоплазма яких вакуолізована і забарвлена у блакитний колір, а ядро - у червоний. Які найпростіші найбільш імовірно були у крові? The doctor, while microscoping a blood smear stained according to Romanovsky, discovered protozoa in the shape of a crescent, the protoplasm of which is vacuolated and stained blue, and the nucleus - red. Which protozoa were most likely in the blood?

Токсоплазми Toxoplasma

Трипаносоми Trypanosomes

Лейшманії Leishmania

Лямблії Lamblia

Балантидії Balantidia

50 / 200
Пацієнт госпіталізований з попереднім діагнозом: гепатит В. Для діагностики захворювання здійснено постановку серологічної реакції, яка базується на взаємодії антигену з антитілом, хімічно зв’язаним з пероксидазою або лужною фосфатазою. Яку назву має використана серологічна реакція? The patient was hospitalized with a preliminary diagnosis: hepatitis B. To diagnose the disease, a serological reaction was performed, which is based on the interaction of an antigen with an antibody chemically linked to peroxidase or alkaline phosphatase. What is the name of the serological reaction used?

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

Радіоімунологічний метод Radioimmunological method

Реакція імунофлюоресценції Immunofluorescence reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція імобілізації Immobilization reaction

51 / 200
Студент звернувся до лікаря з проханням допомогти йому перебороти страх перед стоматологічними маніпуляціями. Лікар порадив йому вжити такий препарат: The student asked the doctor to help him overcome his fear of dental manipulations. The doctor advised him to take the following drug:

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Дроперидол Droperidol

Дімедрол Diphenhydramine

Пірацетам Piracetam

52 / 200
Який комбінований препарат з групи сульфаніламідів має високий бактерицидний ефект? Which combined drug from the group of sulfonamides has a high bactericidal effect?

Бактрим Bactrim

Фталазол Phthalazole

Сульфадімезин Sulfadimezin

Салазопіридазин Salazopyridazine

Етамбутол Etambutol

53 / 200
Хворому призначено комплексне лікування пародонтозу з використанням антибіотика лінкоміцина. Позитивного ефекту не було. Призначте інший антибіотик, здатний накопичуватись в кістках, зубах i сполучній тканині: The patient was prescribed complex periodontal treatment using the antibiotic lincomycin. There was no positive effect. Prescribe another antibiotic capable of accumulating in bones, teeth and connective tissue:

Тетрациклін Tetracycline

Еритроміцин Erythromycin

Ністатин Nystatin

Левоміцетин Levomycetin

Оксацилін Oxacillin

54 / 200
У дитини вроджена розщілина нижньої губи (”заяча губа”) i переднього відділу піднебіння (”вовча паща”). Незрощенням яких відростків викликаний цей дефект? The child has a congenital cleft of the lower lip ('hare's lip') and the front part of the palate ('wolf's mouth'). The non-union of which appendages caused this defect?

Носовий, піднебінний Nasal, palatal

Верхньощелепний, лобний Maxillary, frontal

Піднебінний, нижньощелепний Palate, mandibular

Нижньощелепний, носовий Mandibular, nasal

Носовий, лобний Nasal, frontal

55 / 200
У хворого після автомобільної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст. Хворий у непритомному стані. За добу виділяє близько 300 мл сечі. Який механізм порушення сечоутворення у даному випадку? After a car accident, the patient's blood pressure is 70/40 mm Hg. The patient is unconscious. He releases about 300 ml of urine per day. What is the mechanism of urinary disorders in in this case?

Зменшення клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration

Збільшення клубочкової фільтрації Increase glomerular filtration

Зменшення канальцевої реабсорбції Reduction of tubular reabsorption

Збільшення канальцевої реабсорбції Increasing tubular reabsorption

Зменшення канальцевої секреції Reduction of tubular secretion

56 / 200
При огляді ротової порожнини у пацієнта 22-х років спостерігається нахил вперед верхніх та нижніх зубів, з перекриттям нижніх зубів верхніми. Якому прикусу характерне дане розміщення зубів? When examining the oral cavity of a 22-year-old patient, a forward inclination of the upper and lower teeth is observed, with the upper teeth overlapping the lower teeth. What bite is characteristic of this arrangement of teeth?

Біпрогнатія Biprognathia

Ортогнатія Orthognathia

Прямий прикус Direct bite

Закритий прикус Closed Bite

Прогенія Progeny

57 / 200
Небезпечно видавлювати гноячки на обличчі, особливо вище ротової щілини. Через анастомози з якими венами обличчя може поширитися інфекція у порожнину черепа? It is dangerous to squeeze pustules on the face, especially above the oral cavity. Through anastomoses with which facial veins, the infection can spread to the skull cavity?

Очні вени Ocular veins

Вени крилоподібного сплетення Veins of the pterygoid plexus

Передні вушні вени Anterior ear veins

Потилична вена Occipital vein

Середня і глибока скроневі вени Medium and deep temporal veins

58 / 200
До приймального відділення був доставлений хворий 56-ти років у непритомному стані з вираженим пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. Зі слів супроводжуючої його дружини, останнім часом він страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги? A 56-year-old patient was brought to the admissions department in an unconscious state with marked suppression of breathing and cardiac activity, decreased tendon reflexes. According to his accompanying wife, recently he suffered from insomnia and took sleeping pills at night. What drug should be administered to the patient for emergency care?

Бемегрид Bemegrid

Унітіол Unithiol

Дипіроксим Dipiroxime

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Протаміну сульфат Protamine sulfate

59 / 200
Хворий 44-х років скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блюванням. Порушення якої із функцій шлунка найімовірніше можна запідозрити у даного хворого? A 44-year-old patient complains of frequent nausea, which often ends in vomiting. Which of the stomach functions is most likely to be suspected in this patient?

Евакуаторна Tow truck

Екскреторна Excretory

Всмоктувальна Suction

Інкреторна Incretory

Секреторна Secretary

60 / 200
Хвора 48-ми років з цукровим діабетом, поступила до лікарні у важкому прекоматозному стані. При дослідженні КОС виявлений метаболічний ацидоз. Хворій призначена комплексна терапія, у тому числі інсулін внутрішньом’язево і розчин бікарбонату натрію внутрішньовенно. Який найбільш імовірний механізм зумовив виявлені зміни КОС? A 48-year-old patient with diabetes mellitus was admitted to the hospital in a severe precomatose state. Metabolic acidosis was detected during the examination of COS. The patient was prescribed complex therapy, including insulin intramuscularly and sodium bicarbonate solution intravenously. What is the most likely mechanism that caused the detected changes in COS?

Утворення недоокислених продуктів Formation of underoxidized products

Порушення використання 02 у клітинах Cell usage violation 02

Порушення буферних систем крові Disruption of blood buffer systems

Виведення лужних компонентів крові Excretion of alkaline blood components

Зниження виведення С02 C02 output reduction

61 / 200
При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кістки? During the X-ray examination of the bones of the base of the skull, an increase in the cavity of the sella turcica, thinning of the anterior oblique processes, destruction of various areas of the sella turcica was revealed. A tumor of which endocrine gland can cause such destruction of the bone?

Гіпофіз Pituitary

Вилочкова залоза Thymus gland

Епіфіз Pineal gland

Щитоподібна залоза Thyroid

Наднирник Adrenal gland

62 / 200
Аналізуються діти в одній сім’ї. Один з батьків гомозиготний по домінантному гену полідактилії, а другий - здоровий (гомозиготний по рецесивному гену) в цьому випадку у дітей проявиться закон: Children in one family are analyzed. One of the parents is homozygous for the dominant polydactyly gene, and the other is healthy (homozygous for the recessive gene), in this case the children will have law:

Одноманітності гібридів першого покоління Uniformities of first generation hybrids

Розщеплення гібридів Split hybrids

Незалежного спадкування Independent inheritance

Чистоти гамет Gamete purity

Зчеплене успадкування Linked Inheritance

63 / 200
У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію? During an experiment with intravenous administration of various physiologically active substances, tachycardia was registered. Which of these substances caused such a reaction?

Тироксин Tyroxin

Брадикінін Bradykinin

Ацетилхолін Acetylcholine

Калікреїн Kallikrein

Інсулін Insulin

64 / 200
Який препарат слід призначити для лікування хворій 54-х років з хронічною серцевою недостатністю, що супроводжується тахіаритмією та набряками? Which drug should be prescribed for the treatment of a 54-year-old patient with chronic heart failure accompanied by tachyarrhythmia and edema?

Дигоксин Digoxin

Анаприлін Anaprilin

Аміодарон Amiodarone

Метопролол Metoprolol

Спіронолактон Spironolactone

65 / 200
У хворої при лікуванні гіпертонічної хвороби на фоні прийому препарату виник сухий кашель. Для якого препарату характерна така побічна дія? During the treatment of hypertension, the patient developed a dry cough against the background of taking the drug. Which drug is characterized by such a side effect?

Еналаприл Enalapril

Резерпін Reserpine

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Дротаверин Drotaverin

Но-шпа No-shpa

66 / 200
У процесі звапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей фермент? In the process of calcification of the intercellular substance of bone tissue, hydroxyapatite crystals are deposited along the collagen fibers. This process requires the presence of alkaline phosphatase in the intercellular substance. Which cell produces this enzyme?

Остеобласт Osteoblast

Остеоцит Osteocyte

Остеокласт Osteoclast

Хондробласт Chondroblast

Хондроцит Chondrocyte

67 / 200
У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого? The patient developed yellowing of the skin, sclera, and mucous membranes. The level of total bilirubin in the blood plasma, stercobilin in the feces, and urobilin in the urine is elevated. What type jaundice in the patient?

Гемолітична Hemolytic

Хвороба Жільбера Gilbert's disease

Паренхіматозна Parenchymatous

Обтураційна Obstructive

Холестатична Cholestatic

68 / 200
У хворого на хронічний пієлонефрит після неконтрольованого прийому сечогінних засобів виникли екстрасистоли та болі у ділянці серця. При дослідженні крові виявлено гіпокаліємію. Який з перерахованих препаратів слід призначити? A patient with chronic pyelonephritis developed extrasystoles and pain in the heart area after uncontrolled intake of diuretics. A blood test revealed hypokalemia. Which of the listed drugs should be prescribed?

Аспаркам Asparkam

Калію перманганат Potassium permanganate

Кальцію хлорид Calcium chloride

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

69 / 200
У хворого 35-ти років після перенесеного гепатиту розвинулася печінкова недостатність. Порушення якої із функцій печінки при цьому запускає механізм утворення набряків? A 35-year-old patient developed liver failure after suffering hepatitis. Which of the liver function disorders triggers the mechanism of edema formation?

Білковоутворююча Protein-forming

Бар’єрна Barrier

Жовчоутворююча Bile-forming

Антитоксична Antitoxic

Глікогенутворююча Glycogen-forming

70 / 200
Хворий 41-го року звернувся до офтальмолога для обстеження очного дна. В кон’юнктивальний мішок ока лікар закрапав розчин, який викликав розширення зіниці і паралiч акомодації. Розчин якого препарату закрапали в око? A 41-year-old patient turned to an ophthalmologist for an examination of the fundus. The doctor instilled a solution into the conjunctival sac of the eye, which caused dilation of the pupil and paralysis of accommodation. The solution of which was the drug instilled into the eye?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Прозерин Prozerin

Галантаміну гідробромід Galantamine hydrobromide

Фурацилін Furacilin

71 / 200
У хворої 63-х років стався напад миготливої аритмії. При обстеженні лікар виявив гіпотонію (АТ- 80/45 мм рт.ст.). Який препарат можна призначити разом з антиаритмічним для попередження колапсу? A 63-year-old patient had an attack of atrial fibrillation. During the examination, the doctor found hypotension (BP - 80/45 mmHg). What drug can be prescribed together with an antiarrhythmic to prevent collapse?

Мезатон Mesaton

Адреналін Adrenaline

Теофілін Theophylline

Етимізол Etimizole

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

72 / 200
При тестуванні на гіперчутливість пацієнту під шкіру ввели алерген, після чого спостерігалось почервоніння, набряк, біль внаслідок дії гістаміну. В результаті якого перетворення амінокислоти гістидину утворюється цей біогенний амін? When testing for hypersensitivity, an allergen was injected under the patient's skin, after which redness, swelling, and pain were observed due to the action of histamine. As a result of which transformation of the amino acid histidine, this biogenic amine is formed?

Декарбоксилювання Decarboxylation

Метилювання Methylation

Фосфорилювання Phosphorylation

Ізомеризація Isomerization

Дезамінування Demining

73 / 200
У хворого 55-ти років, що знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу серцевої недостатності, виявлені зміни показників гемодинаміки. Які з них найбільш інформативні для підтвердження вказаної патології? A 55-year-old patient, who is in the cardiology department due to heart failure, has detected changes in hemodynamic parameters. Which of them are the most informative for confirming the indicated pathology?

Зменшення хвилинного об’єму крові Decrease in minute blood volume

Підвищення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Підвищення систолічного артеріального тиску Increased systolic blood pressure

Підвищення діастолічного артеріального тиску Increased diastolic blood pressure

Підвищення венозного тиску Increased venous pressure

74 / 200
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сирова- тками груп 0 (I), В (III) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (II). Досліджувана кров належить до такої групи: The blood group of a pregnant woman was determined. The erythrocyte agglutination reaction occurred with standard serums of groups 0 (I), B (III) and did not occur with standard serum of groups And (II). The studied blood belongs to the following group:

А (II) A (II)

0 (I) 0 (I)

В (III) In (III)

АВ (IV) AB (IV)

- -

75 / 200
До приймального відділення госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. На зовнішні подразники не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені застосуванням морфіну. Призначити антидотну терапію: A man was hospitalized in an unconscious state. He does not react to external stimuli, breathing is periodic according to the Cheyne-Stokes type, the pupils are narrowed, the pupillary reflex is absent. It was established that that these symptoms are due to the use of morphine. Prescribe antidote therapy:

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

Апоморфіну гідрохлорид Apomorphine hydrochloride

Кальцію хлорид Calcium chloride

Протаміну сульфат Protamine sulfate

76 / 200
У хворого із цирозом печінки відмічається стійка артеріальна гіпотензія. (АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено зниження артеріального тиску при такій патології печінки? A patient with cirrhosis of the liver has sustained arterial hypotension. (BP - 90/50 mmHg). What is the reason for the decrease in arterial pressure in such liver pathology?

Зниження синтезу ангіотензиногену Decreased synthesis of angiotensinogen

Збільшення синтезу Na-уретичного гормону Increased Na-uretic hormone synthesis

Надмірна інактивація вазопресину Excessive vasopressin inactivation

Посилення рефлекторного впливу із рецепторної зони дуги аорти Strengthening of the reflex effect from the receptor zone of the aortic arch

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

77 / 200
Для лікування бронхіту дитині 8ми років необхідно призначити антибактеріальний засіб. Який з вказаних препаратів з групи фторхінолонів ПРОТИПОКАЗАНИЙ в цьому віці? For the treatment of bronchitis, an 8-year-old child should be prescribed an antibacterial agent. Which of the indicated drugs from the group of fluoroquinolones is CONTRAINDICATED at this age?

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Ампіцилін Ampicillin

Амоксицилін Amoxicillin

Сульфадиметоксин Sulfadimethoxine

Ампіокс Ampiox

78 / 200
З досліджуваного матеріалу хворого виділений вірус, що належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус? A virus belonging to the RNA viruses that have oncogenic properties was isolated from the examined material of the patient. To which family does the virus isolated from the patient belong?

Ретровіруси Retroviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Рабдовіруси Rhabdoviruses

Коронавіруси Coronaviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

79 / 200
Для покращання трофіки серцевого м’яза пацієнту призначено кардонат, до складу якого входить кокарбоксилаза (тіаміндифосфат) - коферментна форма вітаміну: To improve the trophism of the heart muscle, the patient is prescribed cardonate, which includes cocarboxylase (thiamine diphosphate) - a coenzyme form of the vitamin:

B1 B1

B2 B2

B5 B5

B6 B6

B12 B12

80 / 200
У хворого при обстеженні виявлено глюкозурію, гіперглікемію. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри, часте сечовиділення, спрагу. Встановлений діагноз: цукровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хворого? Glucosuria and hyperglycemia were detected in the patient during the examination. Complaints of dry mouth, itchy skin, frequent urination, thirst. The diagnosis was established: diabetes mellitus. What causes polyuria in this patient?

Збільшення осмотичного тиску сечі Increase in urine osmotic pressure

Зменшення онкотичного тиску плазми Reduction of plasma oncotic pressure

Збільшення фільтраційного тиску Increase in filtration pressure

Зменшення серцевого викиду Decreasing cardiac output

Збільшення онкотичного тиску плазми Increase in oncotic plasma pressure

81 / 200
В пульмонологічному відділенні хворому обструктивним бронхітом зі спастичним компонентом було призначено бронхолітик, терапевтичний ефект якого обумовлюється стимуляцією β2 -адренорецепторів гладенької мускулатури бронхів. Визначте цей препарат: In the pulmonology department, a bronchodilator was prescribed to a patient with obstructive bronchitis with a spastic component, the therapeutic effect of which is due to the stimulation of β2-adrenoceptors of the smooth muscles of the bronchi. Define this drug:

Сальбутамол Salbutamol

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Еуфілін Euphilin

Метацин Metacin

Преднізолон Prednisone

82 / 200
В присутності 2,4-динітрофенолу окиснення субстратів може тривати, але синтез молекул АТФ неможливий. Який механізм його дії? In the presence of 2,4-dinitrophenol, the oxidation of substrates can continue, but the synthesis of ATP molecules is impossible. What is the mechanism of its action?

Роз’єднання окиснення і фосфори-лювання в мітохондріях Uncoupling of oxidation and phosphorylation in mitochondria

Активація ферменту АТФ-ази ATP-ase enzyme activation

Переніс субстратів за межі мітохон- дрії Transfer of substrates outside the mitochondrion

Стимуляція гідролізу утвореного АТФ Stimulation of hydrolysis of the formed ATP

Інгібування ферменту цитохромо-ксидаза Cytochrome oxidase enzyme inhibition

83 / 200
До акушерського відділення госпіталізовано породілля. Для знеболювання пологів жінці ввели наркотичний анальгетик. Назвіть препарат: A woman in labor was admitted to the obstetrics department. A narcotic analgesic was administered to the woman for labor pain relief. Name the drug:

Промедол Promedol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Анальгін Analgin

Целекоксиб Celecoxib

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

84 / 200
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш імовірна у жінки? A 28-year-old woman consulted a gynecologist about infertility. The examination revealed: underdeveloped ovaries and uterus, irregular menstrual cycle. When examining the sex chromatin in most somatic cells 2 Bar bodies were detected. What chromosomal disease is most likely in a woman?

Синдром трипло-Х Triple X Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

85 / 200
При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми, 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта: During deworming, long fragments of a helminth with an articulated structure were found in the patient. Mature segments of a rectangular shape, 30x12 mm, a closed-type uterus in the form of a trunk, from which 17 -35 side branches. Identify the type of helminth:

Ціп’як неозброєний The hook is unarmed

Альвеокок Alveococcus

Ехінокок Echinococcus

Ціп’як карликовий Dwarf creeper

Ціп’як озброєний The hook is armed

86 / 200
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який це орган? When studying a tubular organ, it was established that its middle shell consists of hyaline solid rings. What kind of organ is this?

Головний бронх Main bronchus

Трахея Trachea

Стравохід Esophagus

Сечовий міхур Bladder

Гортань Larynx

87 / 200
У 2-річної дівчинки була діагностована важка форма міастенії. Який з перерахованих засобiв показаний для лікуванні цього захворювання? A 2-year-old girl was diagnosed with a severe form of myasthenia gravis. Which of the listed means is indicated for the treatment of this disease?

Галантаміну гідробромід Galantamine hydrobromide

Допамін Dopamine

Скополамін Scopolamine

Цитітон Cititon

Норадреналін Noradrenaline

88 / 200
Порушення процесів розщеплення ліпідів у тонкому кишечнику зумовлено порушенням активності ліпази. Який з наведених чинників активує ліпазу? Disruption of the processes of splitting lipids in the small intestine is caused by a violation of lipase activity. Which of the following factors activates lipase?

Жовчні кислоти Bile acids

Ентерокіназа Enterokinase

Соляна кислота Hydrochloric acid

Солі Na+ Na+ salts

Пепсин Pepsin

89 / 200
На гістологічному препараті спинномозкового вузла видно, що псевдо-уніполярні нейроцити оточені шаром специфічних клітин нейроглії. Вкажіть, які з наведених клітин є мантійними гліоцитами? The histological preparation of the spinal cord shows that pseudo-unipolar neurocytes are surrounded by a layer of specific neuroglia cells. Specify which of the following cells are mantle gliocytes?

Олігодендроцити Oligodendrocytes

Астроцити Astrocytes

Епендимоцити Ependymocytes

Шванівські клітини Schwann cells

Фібробласти Fibroblasts

90 / 200
При обстеженні хворого 6-ти років виникла підозра на погіршення прохідності дихальних шляхів. Який із методів дослідження дозволяє вирогідно визначити дану патологію? During the examination of a 6-year-old patient, there was a suspicion of deterioration of the patency of the respiratory tract. Which of the research methods allows you to determine this pathology favorably?

Пневмотахометрія Pneumotachometry

Пневмографія Pneumography

Спірометрія Spirometry

Спірографія Spirography

Спірометаболографія Spirometabolography

91 / 200
У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений? A newborn baby has decreased sucking intensity, frequent vomiting, hypotonia. Citrulline concentration is significantly increased in urine and blood. What metabolic process is disturbed?

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

цтк ctk

Гліколіз Glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Цикл Корі Cory Cycle

92 / 200
У потерпілого 24-х років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена? A 24-year-old victim with a head injury in the temporal region was diagnosed with an epidural hematoma. Which of the arteries is most likely damaged?

Середня оболонкова Medium shell

Середня мозкова Average cerebral

Поверхнева скронева Superficial temporal

Передня оболонкова Front Shell

Задня вушна Back auricle

93 / 200
У хворого з облітеруючим атеросклерозом проведено десимпатизацію стегнової артерії в ділянці стегнового трикутника. Який вид артеріальної гіперемії виник внаслідок операції? In a patient with obliterating atherosclerosis, the femoral artery was de-sympathized in the area of ​​the femoral triangle. What type of arterial hyperemia occurred as a result of the operation?

Нейропаралітична Neuroparalytic

Реактивна Reactive

Метаболічна Metabolic

Нейротонічна Neurotic

Робоча Working

94 / 200
Чоловік скаржиться на порушення чутливості шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового ходу. Пошкодження якого нерва викликало такий стан у хворого? A man complains of a violation of the sensitivity of the skin of the auricle and the external auditory canal. Damage to which nerve caused this condition in the patient?

N. auricularis magnus N. auricularis magnus

N. auriculotemporalis N. auriculotemporalis

N. auricularis anteriores N. auricularis anteriores

N. facialis N. facialis

- -

95 / 200
У чоловіка 55-ти років діагностовано вікову далекозорість у зв’язку з послабленням акомодаційних властивостей кришталика та гладеньких м’язів судинної оболонки очного яблука. Тонус якого м’яза з віком послаблено? A 55-year-old man was diagnosed with age-related farsightedness due to weakening of the accommodation properties of the lens and the smooth muscles of the choroid of the eyeball. The tone of which muscle weakened with age?

M. ciliaris M. ciliaris

M. sphincter pupillae M. sphincter pupillae

M. dilatator pupillae M. dilatator pupillae

M. obliquus superior M. obliquus superior

M. obliquus inferior M. obliquus inferior

96 / 200
При лікуванні сіалоаденітів (запалення слинних залоз) використовують препарати вітамінів. Який із наведених вітамінів відіграє важливу роль в антиоксидантному захисті? In the treatment of sialoadenitis (inflammation of the salivary glands), vitamin preparations are used. Which of the following vitamins plays an important role in antioxidant protection?

Токоферол Tocopherol

Тіамін Thiamine

Рибофлавін Riboflavin

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Шридоксин Sridoxine

97 / 200
Одним із мєтодів зняття гострого болю при невралгії трійчастого нерва є створення депо анестетика в місці виходу гілок трійчастого нерва. В якій ділянці потрібно ввести анестетик для знечулення першої гілки трійчастого нерва? One of the methods of relieving acute pain in trigeminal neuralgia is to create a depot of anesthetic at the exit point of the branches of the trigeminal nerve. In which area should the anesthetic be injected to anesthetize the first branch of the trigeminal nerve ?

Надочноямковий край Suprafoveal margin

Підочноямковий край Subfoveal edge

Орбітальний край виличної кістки Orbital edge of zygomatic bone

Ділянка лобного відростка верхньої щелепи Area of ​​the frontal process of the upper jaw

Ділянка надперенісся Section of the bridge of the nose

98 / 200
У 4-річного хлопчика з’явились горбисті, щільні, підшкірно розташовані утворення в ділянці кутів та вздовж гілок двох нижніх щелеп, які зумовили деформацію обличчя. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено: в міжбалковому просторі розростання васкуляризованої сполучної тканини, довкола судин маси ацидофільного матеріалу, багатоядерні гігантські клітини, окремі примітивні кісткові балочки. Діагностуйте захворювання: In a 4-year-old boy, lumpy, dense, subcutaneous formations appeared in the area of ​​the corners and along the branches of the two lower jaws, which caused the deformation of the face. During histological examination of the biopsy revealed: in the inter-beam space, the growth of vascularized connective tissue, around the vessels, masses of acidophilic material, multinucleated giant cells, individual primitive bone beams. Diagnose the disease:

Херувізм Cherubism

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Хронічний фіброзний періостит Chronic fibrous periostitis

Периферійна гігантоклітинна гранульома Peripheral giant cell granuloma

99 / 200
При дослідженні бронхобіоптату встановлено атрофію слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкову метаплазію покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин, місцями у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз? During the examination of the bronchobioptate, atrophy of the mucous membrane, cystic transformation of the glands, focal metaplasia of the covering prismatic epithelium into a multilayered flat one, an increase in the number of goblet cells, in places in the wall of the bronchus and especially in the mucous membrane has a marked cellular inflammatory infiltration and the growth of granulation tissue, which explodes into the lumen of the bronchus in the form of a polyp. What is the most likely diagnosis?

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Бронхопневмонія Bronchopneumonia

Проміжна пневмонія Intermediate pneumonia

100 / 200
У чоловіка 30-ти років було видалено зуб. При гістологічному дослідженні періодонта на верхівці зуба виявлено: ріст щільної волокнистої сполучної тканини з інфільтрацією її лімфоцитами, гістіоцитами та з великою кількістю нейтрофілів. Який різновид апікального періодонтиту у хворого? A 30-year-old man had a tooth removed. Histological examination of the periodontium at the tip of the tooth revealed the growth of dense fibrous connective tissue with infiltration by lymphocytes, histiocytes and a large by the number of neutrophils. What type of apical periodontitis does the patient have?

Хронічний фіброзний з загостренням Chronic fibrotic with exacerbation

Хронічний фіброзний без загострення Chronic fibrotic without exacerbation

Хронічний гранулюючий Chronic granulating

Хронічний гранулематозний Chronic granulomatous

Гострий гнійний Acute purulent

101 / 200
На видаленому у хворого зубі лікар побачив три корені. Який це зуб? On the patient's removed tooth, the doctor saw three roots. What kind of tooth is it?

Великий кутній верхньої щелепи Major maxilla

Малий кутній верхньої щелепи Small maxillary angular

Ікло верхньої щелепи Canine of the upper jaw

Малий кутній нижньої щелепи Small angular mandible

Великий кутній нижньої щелепи Major angle of the lower jaw

102 / 200
При остеолатеризмі зменшується міцність колагену, що зумовлена помітним зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фібрилах. Причиною цього явища є зниження активності такого ферменту: With osteolaterism, the strength of collagen decreases, which is due to a noticeable decrease in the formation of cross-links in collagen fibrils. The reason for this phenomenon is a decrease in the activity of such an enzyme:

Лізилоксидаза Lysyl oxidase

Моноаміноксидаза Monoamine oxidase

Пролілгідроксилаза Prolylhydroxylase

Лізилгідроксилаза Lysylhydroxylase

Колагеназа Collagenase

103 / 200
На м’якому піднебінні та слизовій щік 27-річної жінки лікар-стоматолог помітив висип у вигляді папул, що нагадує ураження при вторинному сифілісі. Який метод діагностики найдоцільніше використати для перевірки попереднього діагнозу? On the soft palate and mucous membrane of the cheeks of a 27-year-old woman, a dentist noticed a rash in the form of papules, which resembles lesions in secondary syphilis. What diagnostic method is the most appropriate to use to check the previous diagnosis?

Серологічний Serological

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

Бактеріологічний Bacteriological

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

104 / 200
Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмоктування амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній i сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку? Hartnap's disease is caused by a point mutation of only one gene, resulting in impaired absorption of the amino acid tryptophan in the intestine and its reabsorption in the renal tubules. This leads to simultaneous disorders in the digestive and urinary systems. What genetic phenomenon is observed in this case?

Плейотропія Pleiotropy

Комплементарна взаємодія Complementary interaction

Полімєрія Polymeria

Кодомінування Codominance

Неповне домінування Incomplete dominance

105 / 200
При остеохондрозі хребта перетискається судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це артерія? During osteochondrosis of the spine, a vessel passing through the transverse openings of the cervical vertebrae is pinched. What is this artery?

Хребтова Spinal

Внутрішня сонна Internal Sleep

Зовнішня сонна External Sleepy

Потилична Occipital

Задня мозкова Hindbrain

106 / 200
За професійними показаннями проведена вакцинація лікарів-стоматологів. Вакцина має захищати їх від вірусної інфекції, збудник якої може бути присутній у крові стоматологічних хворих, які перенесли інфекцію або є хронічними носіями. Яка вакцина була використана? According to professional indications, vaccination of dentists was carried out. The vaccine should protect them from a viral infection, the causative agent of which may be present in the blood of dental patients who have suffered an infection or are chronic carriers. What vaccine was used?

Генно-інженерний НВs-антиген Genetically engineered HBs-antigen

Інактивована вакцина проти гепатиту А Inactivated hepatitis A vaccine

Жива корова вакцина Live cow vaccine

Субодинична грипозна вакцина Subunit influenza vaccine

Антирабічна вакцина Anti-rabies vaccine

107 / 200
У хворого 19-ти років після видалення верхнього лівого присереднього різця виникла кровотеча з комірки. Яка артерія зумовила кровотечу? A 19-year-old patient had bleeding from the cell after removal of the upper left central incisor. Which artery caused the bleeding?

Передня верхня коміркова Front Top Cell

Задня верхня коміркова Back top cell

Висхідна піднебінна Eastern Palate

Низхідна піднебінна Descending Palate

Нижня коміркова Bottom cell

108 / 200
У хворого у пародонтальних кишенях виявлена патогенна мікрофлора. Лікар-стоматолог призначив хіміотерапевтичний засіб - похідне імідазолу. Який це препарат? Pathogenic microflora was detected in the patient's periodontal pockets. The dentist prescribed a chemotherapeutic agent - an imidazole derivative. What is this drug?

Метронідазол Metronidazole

Фуразолідон Furazolidone

Метилурацил Methyluracil

Флюконазол Fluconazole

Ацикловір Acyclovir

109 / 200
На мікропрепараті, виготовленому зі спинномозкового вузла, спостерігаємо нейроцити, які мають тіло округлої форми і один відросток, який далі розгалужується на два. До якого різновиду нейронів за морфологічною класифікацією належать ці клітини? On a micropreparation made from a spinal node, we observe neurocytes that have a rounded body and one process, which further branches into two. To what type of neurons according to morphological classification belong to these cells?

Псевдоуніполярні Pseudo-unipolar

Уніполярні Unipolar

Біполярні Bipolar

Мультиполярні Multipolar

Нейробласти Neuroblasts

110 / 200
При мікроскопічному дослідженні фекалій від хворого з явищами профузного проносу, багаторазового блювання та наростаючої інтоксикації, було виявлено грамнегативні палички, що нагадували кому і розташовувались групами у вигляді табунців риб. Культура збудника була виділена через середовище накопичення - 1% пептонну воду, де вона утворювала ніжну плівку. Збудник якого захворювання був виділений з фекалій хворого? During microscopic examination of feces from a patient with profuse diarrhea, repeated vomiting, and increasing intoxication, Gram-negative rods resembling coma and arranged in groups in the form of shoals of fish were found. The culture of the causative agent was isolated through the accumulation medium - 1% peptone water, where it formed a delicate film. The causative agent of which disease was isolated from the patient's feces?

Холера Cholera

Шигельоз Shigelosis

Сальмонельоз Salmonellosis

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

Кишковий єрсиніоз Intestinal yersiniosis

111 / 200
У молодої жінки діагностовано позаматкову вагітність. В якому з перерахованих органів відбувається запліднення? A young woman is diagnosed with an ectopic pregnancy. In which of the listed organs does fertilization occur?

Ампула маткової труби Ampoule of fallopian tube

Порожнина матки Uterine cavity

Порожнина піхви Vaginal cavity

Перешийок маткової труби Isthmus of fallopian tube

Порожнина малого тазу Pelvic cavity

112 / 200
Хворому з важким перебігом ревматоїдного артриту для постійного прийому був призначений преднізолон. Який режим прийому є оптимальним з урахуванням хронофармакологічних особливостей дії преднізолону та фізіологічних коливань секреції кортикостероїдів в організмі? A patient with a severe course of rheumatoid arthritis was prescribed prednisone for continuous administration. What regimen is optimal taking into account the chronopharmacological features of the action of prednisone and the physiological fluctuations of the secretion of corticosteroids in the body?

2/3 добової дози вранці, 1/3 дози вдень 2/3 daily dose in the morning, 1/3 dose in the afternoon

Вся доза вранці Full dose in the morning

1/3 дози тричі на день 1/3 dose three times a day

Вся доза ввєчєрі Full dose in the evening

- -

113 / 200
Метилмалонова ацидемiя характеризується надлишком метилмалонової кислоти в крові та сєчі, метаболічним ацидозом, затримкою розвитку дітей, ураженням нервової системи. Клінічні прояви спадкової метилмалонової ацидемії у деяких пацієнтів можна послабити вживанням підвищених кількостей одного з вітамінів. Якого саме? Methylmalonic acidemia is characterized by an excess of methylmalonic acid in the blood and urine, metabolic acidosis, developmental delay in children, damage to the nervous system. Clinical manifestations of hereditary methylmalonic acidemia in some patients can be alleviated by using increased amounts of one of the vitamins. Which one exactly?

В12 B12

B1 B1

B2 B2

В3 B3

B6 B6

114 / 200
При дослідженні каріотипу п’ятирічного хлопчика виявлено 46 хромосом. Одна з хромосом 15-ої пари довша від звичайної, тому що до неї приєднана ділянка хромосоми з 21-ої пари. Вкажіть вид мутації, що має місце в цього хлопчика: When studying the karyotype of a five-year-old boy, 46 chromosomes were found. One of the chromosomes of the 15th pair is longer than usual, because a section of the chromosome from the 21st is attached to it pairs. Indicate the type of mutation this boy has:

Транслокація Translocation

Дуплікація Duplication

Делеція Deletion

Інверсія Inversion

Поліплоїдія Polyploidy

115 / 200
Хворому зі скаргами на періодичні напади тахікардії, був призначений лікарський засіб із групи β-адреноблокаторів. Тахікардія зникла, але з’явилися напади задухи. Який засіб був призначений хворому? A patient with complaints of periodic attacks of tachycardia was prescribed a drug from the group of β-blockers. Tachycardia disappeared, but attacks of suffocation appeared. What drug was prescribed to the patient ?

Анаприлін Anaprilin

Резерпін Reserpine

Октадин Octadine

Фентоламін Phentolamine

Фенотерол Fenoterol

116 / 200
Сульфаніламіди використовують у клінічній практиці як протимікробні засоби. Генетичний дефект якого ферменту пентозофосфатного обміну в еритроцитах під час лікування такими препаратами може призвести до розвитку гемолітичної анемії? Sulfonamides are used in clinical practice as antimicrobial agents. Which genetic defect of the pentose phosphate metabolism enzyme in erythrocytes during treatment with such drugs can lead to the development of hemolytic anemia?

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Гексокіназа Hexokinase

Транскетолаза Transketolase

Трансальдолаза Transaldolase

Піруваткіназа Pyruvate Kinase

117 / 200
Під час футбольного матчу між вболівальниками різних команд виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи регуляції функцій організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях? During a football match, a fight broke out between fans of different teams. Against the background of negative emotions, one participant in the fight had dilated pupils and an increased heart rate. Activation of which system of regulation of body functions provides such autonomic changes during negative emotions?

Симпато-адреналова Sympathoadrenal

Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна Hypothalamus-pituitary-thyroid

Соматична нервова Somatic nerve

Парасимпатична нервова Parasympathetic nerve

Метасимпатична нервова Metasympathetic nerve

118 / 200
Під час розтину тіла виявлено: легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладання ендогенного пігменту. Відомо, що за життя у хворого мав місце хронічний венозний застій в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину? During the autopsy, the lungs were found to be dense, brown in color due to the deposition of endogenous pigment. It is known that the patient had chronic venous stasis in the small blood circulation during his life . What pathological process caused such a picture?

Гемосидероз Hemosiderosis

Меланоз Melanosis

Жовтяниця Jaundice

Порфірія Porphyria

Кальциноз Calcinosis

119 / 200
У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Які зміни в крові є вирішальними в патогенезі цього синдрому? A radiation sickness patient has signs of a hemorrhagic syndrome. What changes in the blood are decisive in the pathogenesis of this syndrome?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лімфопенія Lymphopenia

Нейтропенія Neutropenia

Еритроцитоз Erythrocytosis

Еозинопенія Eosinopenia

120 / 200
У постраждалого травма голови, яка супроводжується артеріальною кровотечею в ділянці тім’яної кістки. Яка артерія уражена? The victim has a head injury, which is accompanied by arterial bleeding in the area of ​​the parietal bone. Which artery is affected?

A. temporalis superficialis A. temporalis superficialis

A. thyroidea superior A. thyroidea superior

A. facialis A. facialis

A. maxillaris A. maxillaris

A. auricularis posterior A. auricularis posterior

121 / 200
Вентилятор полегшує перебування в приміщенні з високою температурою, оскільки його робота суттєво збільшує віддачу організмом тепла таким шляхом: The fan makes it easier to stay in a room with a high temperature, because its operation significantly increases the body's return of heat in the following way:

Конвекція Convection

Радiацiя Radiation

Проведення Performance

Випаровування рідини Evaporation of liquid

- -

122 / 200
У людей, які проживають на великих висотах над рівнем моря, відмічається збільшення кількості еритроцитів, що спричиняється: In people who live at high altitudes above sea level, an increase in the number of red blood cells is noted, which is caused by:

Посиленим утворенням нирками еритропоетину Increased production of erythropoietin by the kidneys

Гальмівним впливом гіпоксії на кістковий мозок Inhibitory effect of hypoxia on bone marrow

Підвищеним споживанням тканинами кисню Increased tissue oxygen consumption

Впливом гіпоксії на розпад еритроцитів Influence of hypoxia on the breakdown of erythrocytes

Посиленим виділенням нирками реніну Increased excretion of renin by the kidneys

123 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води в мікроциркуляторному руслі? During the laboratory examination of the patient's blood, it was found that the protein content in the plasma is 40 g/l. How does this affect the transcapillary exchange of water in the microcirculatory channel?

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція Filtration increases, reabsorption decreases

Збільшуються фільтрація і реабсорбція Filtration and reabsorption are increasing

Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція Filtration decreases, reabsorption increases

Зменшуються фільтрація і реабсорбція Filtration and reabsorption are decreasing

Обмін не змінюється Exchange does not change

124 / 200
У пухлинних клітинах переважає анаеробний гліколіз. Виявлення якої речовини у шлунковому соці може підтвердити діагноз ”рак шлунка” у пацієнта? Anaerobic glycolysis prevails in tumor cells. Detection of which substance in gastric juice can confirm the diagnosis of 'stomach cancer' in a patient?

Молочна кислота Lactic acid

Глікохолева кислота Glycholic acid

Гем Ham

Таурохолева кислота Taurocholic acid

Білірубін Bilirubin

125 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводилася експертиза шкур тварин за допомогою імунної реакції преципітації за Асколі. Позитивний результат цієї реакції свідчить про наявність: In the bacteriological laboratory, an examination of animal skins was carried out using the immunoprecipitation reaction according to Ascoli. A positive result of this reaction indicates the presence of:

Антигенів збудника сибірки Anthrax antigens

Токсину анаеробної інфекції Anaerobic infection toxin

Збудника бруцельозу The causative agent of brucellosis

Поверхневого антигену ієрсиній Yersinia surface antigen

Збудника чуми The causative agent of the plague

126 / 200
Для профілактики і лікування тромбозу застосовуються засоби, що знижують згортання крові (антикоагулянти). Вкажіть антикоагулянт, при передозуванні якого як антагоніст застосовують протаміну сульфат: For the prevention and treatment of thrombosis, agents that reduce blood coagulation (anticoagulants) are used. Specify the anticoagulant, in case of overdose of which protamine sulfate is used as an antagonist:

Гепарін Heparin

Синкумар Sinkumar

Фенілін Feniline

Натрію гідроцитрат Sodium Hydrocitrate

Неодикумарин Neodicoumarin

127 / 200
Після вживання м’ясної консерви у школяра з’явилися неврологічні симптоми. Був поставлений діагноз: ботулізм. Які екстрені методи лікування необхідно використати? After eating canned meat, a schoolboy developed neurological symptoms. The diagnosis was botulism. What emergency treatment methods should be used?

Введення антиботулінічної сироватки Introduction of anti-botulinum serum

Введення сульфаніламідних препаратів Introduction of sulfonamide drugs

Введення антибіотиків Introduction of antibiotics

Введення антиботулінічної вакцини Introduction of anti-botulinum vaccine

Призначення проносних засобів Prescribing laxatives

128 / 200
У хворого запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в носову порожнину. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція? The patient has an inflammatory process in the pterygopalatine fossa. The infection spread to the nasal cavity. Through which anatomical structure did the infection spread?

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

Foramen rotundum Foramen rotundum

Canalis palatinus major Canalis palatinus major

Canalis palatinus minor Canalis palatinus minor

Canalis ptherygoideus Canalis ptherygoideus

129 / 200
У Південній та Центральній Америці зустрічається один з видів трипаносом, що є збудником хвороби Чагаса. Який з перелічених організмів є специфічним переносником збудника цього захворювання? In South and Central America, one of the species of trypanosomes is found, which is the causative agent of Chagas disease. Which of the listed organisms is a specific carrier of the causative agent of this disease?

Триатомовий клоп Triatomic bug

Тарган Cockroach

Муха цеце Tsetse fly

Москіт Mosquito

Комар Mosquito

130 / 200
Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина? The histological examination of the tissue revealed that there are no blood vessels in it, and the cells are closely adjacent to each other, forming layers. What kind of tissue is this?

Епітеліальна Epithelial

Хрящова Khryaschova

Кїсткова Bone

Нервова Nervous

М’язова Muscular

131 / 200
Лікарем швидкої допомоги у пацієнта було діагностовано анафілактичний шок, що супроводжувався бронхоспазмом. Виділення якої біологічно активної речовини тканинними базофілами зумовлює таку клінічну симптоматику? The emergency doctor diagnosed the patient with anaphylactic shock, which was accompanied by bronchospasm. What biologically active substance is released by tissue basophils that causes such clinical symptoms?

Гістамін Histamine

Гепарин Heparin

Брадикінін Bradykinin

Простагландини Prostaglandins

Лейкотрієни Leukotrienes

132 / 200
16-тирічна дівчина має зріст 139 см, крилоподібну шию, нерозвинені грудні залози, первинну аменорею. Найбільш імовірно, вона має такий каріотип: A 16-year-old girl has a height of 139 cm, a wing-shaped neck, underdeveloped mammary glands, primary amenorrhea. Most likely, she has the following karyotype:

45, Х0 45, X0

47, ХХХ 47, XXX

46, XY 46, XY

46, ХХ 46, XX

46, ХХ/46, XY 46, ХХ/46, XY

133 / 200
До пологового відділення надійшла пацієнтка з слабкістю пологової діяльності. Який гормон необхідно ввести пацієнтці для стимуляції скорочення гладеньких м’язів матки та лактації? A patient came to the delivery department with weakness of labor activity. What hormone should be administered to the patient to stimulate the contraction of the smooth muscles of the uterus and lactation?

Окситоцин Oxytocin

Вазопрессин Vasopressin

Альдостерон Aldosterone

Кортизол Cortisol

Синестрол Sinestrol

134 / 200
У травмованої жінки виявлено розрив лобкового симфізу. Який тип з’єднання кісток порушений? In an injured woman, a rupture of the pubic symphysis was detected. What type of bone connection is broken?

Hemyartrosis Hemyarthrosis

Synartrosis Synarthrosis

Synchondrosis Synchondrosis

Synostosis Synostosis

Syndesmosis Syndesmosis

135 / 200
У постраждалого перелом тіла нижньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка артерія ушкоджена? The victim has a fracture of the body of the lower jaw. Bleeding from the wound. Which artery is damaged?

A. alveolaris inferior A. alveolaris inferior

A. lingualis A. lingualis

A. maxillaris A. maxillaris

A. carotis externa A. carotis externa

A. facialis A. facialis

136 / 200
На розтині тіла чоловіка 47-ми років, що помер від легеневої кровотечі, у 2-му сегменті правої легені виявлена порожнина округлої форми з нерівними краями розміром 5,5 см; внутрішня поверхня її вкрита щільнуватими жовтуватими масами, що переходять у тканину легені. При гістологічному дослідженні - внутрішній шар складається з розплавлених казеозних мас, некротизованої тканини легені. Який процес розвинувся в легені? At the autopsy of the body of a 47-year-old man who died of pulmonary hemorrhage, in the 2nd segment of the right lung, a round cavity with uneven edges measuring 5.5 cm; its inner surface is covered with dense yellowish masses that pass into the lung tissue. In histological examination, the inner layer consists of melted caseous masses, necrotized lung tissue. What process developed in the lung?

Гострий кавернозний туберкульоз Acute cavernous tuberculosis

Рак легені, що розпадається Decomposing lung cancer

Хронічний кавернозний туберкульоз Chronic cavernous tuberculosis

Гострий абсцес Acute abscess

Хронічний абсцес Chronic abscess

137 / 200
Для лікування карієсу 36 зуба необхідно здійснити провідникову анестезію. Який нерв при цьому треба знеболити? For the treatment of caries of tooth 36, it is necessary to carry out conductor anesthesia. Which nerve should be anesthetized?

Нижній альвеолярний Inferior alveolar

Верхньощелепний Maxillary

Suprafoveal

Підочноямковий Subfoveal

Підборідний Chin

138 / 200
В економічно розвинених країнах поширеним захворюванням є карієс зубів. Це захворювання уражає більш 95% населення. Що відіграє головну роль у демінералізації твердих тканин зуба при карієсі? Dental caries is a common disease in economically developed countries. This disease affects more than 95% of the population. What plays the main role in the demineralization of hard tooth tissues during caries?

Органічні кислоти Organic acids

Неповноцінне харчування Malnutrition

Екстремальні впливи на організм Extreme effects on the body

Розлад регуляції метаболізму Metabolism regulation disorder

Недостатність вітаміну C Vitamin C deficiency

139 / 200
У гістологічному препараті яєчка в прошарках сполучної тканини між звивистими сім’яними канальцями виявлені відносно великі ацидофільні клітини, в цитоплазмі яких містяться глікопротеїнові включення та зерна глікогену, добре розвинута гладка ендоплазматична сітка та мітохондрії. Які це клітини? In the histological preparation of the testicle in the layers of connective tissue between the convoluted seminiferous tubules, relatively large acidophilic cells were found, the cytoplasm of which contains glycoprotein inclusions and glycogen grains, a well-developed smooth endoplasmic reticulum and mitochondria. What kind of cells are these?

Інтерстиційні Interstitial

Підтримуючі Supporters

Міоїдні Myoid

Фібробласти Fibroblasts

Сперматогонії Spermatogonia

140 / 200
У собаки вироблений умовний слиновидільний рефлекс на вмикання світла. Вмикання дзвоника під час виконання даного рефлексу призведе до розвитку наступного виду гальмування: The dog has developed a conditional salivary reflex to turn on the light. Turning on the bell during the execution of this reflex will lead to the development of the following type of inhibition:

Зовнішнє External

Згасання Extinction

Диференціювання Differentiation

Позамежне Foreign

Умовне гальмування Conditional braking

141 / 200
У пацієнта внаслідок запального процесу виникло надмірне збудження вушно-скроневого нерва. При цьому привушною слинною залозою буде виділятися: As a result of the inflammatory process, the patient has excessive excitation of the ototemporal nerve. At the same time, the parotid salivary gland will secrete:

Велика кількість рідкої слини A large amount of liquid saliva

Мала кількість рідкої слини Small amount of liquid saliva

Виділення слини припиниться Salivation will stop

Велика кількість в’язкої слини Lots of viscous saliva

Мала кількість в’язкої слини Small amount of viscous saliva

142 / 200
У пацієнта діагностований первинний туберкульоз легень. Призначення якого протитуберкульозного засобу з групи антибіотиків, що порушують синтез РНК мікобактерій, є бажаним? The patient is diagnosed with primary pulmonary tuberculosis. Which antituberculosis drug from the group of antibiotics that disrupt the synthesis of RNA of mycobacteria is recommended?

Рифампіцин Rifampicin

Піразинамід Pyrazinamide

Канаміцину сульфат Kanamycin sulfate

ПАСК PASK

Етамбутол Etambutol

143 / 200
Хвора 18-ти років впродовж декількох тижнів скаржиться на біль та кровоточивість в області 35 зуба при вживанні твердої їжі. Об’єктивно: на жувальній поверхні цього зуба - велика каріозна порожнина, яка заповнена м’язоподібною тканиною. При зондуванні виникає кровотеча і біль в області з’єднання каріозної порожнини з пульпою. Який діагноз найбільш імовірний? An 18-year-old patient complains of pain and bleeding in the area of ​​tooth 35 when eating solid food for several weeks. Objectively: on the chewing surface of this tooth there is a large a carious cavity that is filled with muscle-like tissue. During probing, bleeding and pain occur in the area where the carious cavity joins the pulp. What is the most likely diagnosis?

Хронічний гіпертрофічний пульпіт Chronic hypertrophic pulpitis

Хронічний фіброзний пульпіт Chronic fibrous pulpitis

Хронічний гангренозний пульпіт Chronic gangrenous pulpitis

Хронічний глибокий карієс Chronic deep caries

Гострий гнійний пульпіт Acute purulent pulpitis

144 / 200
Хвора 20-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на кровоточивість та біль у яснах, що з’явилися через 2 дні після прийому сульфадимезину. Об’єктивно: ясенні сосочки та ясенний край гіперемовані, набряклі, кровоточать при незначному подразненні. Яка патологія розвинулась в яснах? A 20-year-old patient turned to the doctor with complaints of bleeding and pain in the gums that appeared 2 days after taking sulfadimezin. Objectively: gums the papillae and the gingival margin are hyperemic, swollen, and bleed with slight irritation. What pathology has developed in the gums?

Гострий катаральний гінгівіт Acute catarrhal gingivitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis

Геморагічний гінгівіт Hemorrhagic gingivitis

Гострий виразковий гінгівіт Acute ulcerative gingivitis

Епулід Epulid

145 / 200
До стоматолога звернувся хворий 47-ми років з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікар призначив протизапальний препарат - селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Який препарат призначили хворому? A 47-year-old patient with temporomandibular arthritis came to the dentist. The doctor prescribed an anti-inflammatory drug - a selective inhibitor of the enzyme cyclooxygenase-2. What drug was prescribed to the patient?

Целекоксиб Celecoxib

Бутадіон Butadione

Індометацин Indomethacin

Ібупрофен Ibuprofen

Кислота мефенамова Mefenamic acid

146 / 200
При вживані гарячої та холодної їжі для підтримання сталої температури в ротовій порожнині виникає однотипна судинна реакція її слизової. У чому вона полягає? When eating hot and cold food to maintain a constant temperature in the oral cavity, a similar vascular reaction of its mucous membrane occurs. What does it consist of?

Розширення судин Vascular expansion

Звуження судин Vascular narrowing

Звуження артерій і розширення вен Narrowing of arteries and dilation of veins

Тонус судин не змінюється Vessel tone does not change

- -

147 / 200
Пацієнт 39-ти років із захворюванням першого верхнього різця зліва скаржиться на сильні болі шкіри в ділянці надбрівної дуги з того ж боку. Які рефлекси спричиняють вказані реакції? A 39-year-old patient with a disease of the first upper incisor on the left side complains of severe skin pain in the area of ​​the suprabrow arch on the same side. What reflexes cause these reactions?

Вісцеро-дермальні Viscero-dermal

Вісцеро-вісцеральні Viscero-visceral

Вісцеро-соматичні Viscero-somatic

Сомато-вісцеральні Somato-visceral

Пропріоцептивні Proprioceptive

148 / 200
Збудники ряду інфекційних захворювань можуть передаватися через повітря. Наявність яких мікроорганізмів у повітрі закритих приміщень є свідченням прямої епідеміологічної небезпеки? The causative agents of a number of infectious diseases can be transmitted through the air. The presence of which microorganisms in the air of closed rooms is evidence of direct epidemiological danger?

Гемолітичні стафілококи і стрептококи Hemolytic staphylococci and streptococci

Стафілококи і нейсерії Staphylococci and neisseria

Спори грибів Mushroom spores

Бацили і ентеробактерії Bacilli and enterobacteria

Бацили і гриби Bacilli and fungi

149 / 200
Хірург прооперував пацієнта з приводу пахвинної грижі. Нижньою стінкою пахвинного каналу є пахвинна зв’язка. Апоневрозом якого м’язу живота вона утворена? The surgeon operated on the patient for an inguinal hernia. The lower wall of the inguinal canal is the inguinal ligament. It is formed by the aponeurosis of which abdominal muscle?

Зовнішній косий Outer slash

Внутрішній косий Inner slash

Прямий Direct

Поперечний Transverse

- -

150 / 200
У хворого 12-ти років діагностована тріада Гетчинсона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний кератит та глухота. Для якої хвороби характерні виявлені зміни? A 12-year-old patient was diagnosed with Hutchinson's triad: tub-shaped teeth, parenchymal keratitis and deafness. Which disease is characterized by the detected changes?

Сифіліс Syphilis

Опісторхоз Opistorchosis

Туберкульоз Tuberculosis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Проказа Leprosy

151 / 200
Назвіть вітаміни, при дефіциті яких в організмі людини виникає однаковий симптомокомплекс, зокрема - кровоточивість ясен: Name the vitamins, the deficiency of which in the human body causes the same symptom complex, in particular - bleeding gums:

C, P C, P

В3 , B12 B3, B12

В1 , В2 B1 , B2

PP, В6 PP, B6

H, D H, D

152 / 200
При електронній мікроскопії у цитоплазмі клітини, поблизу ядра, виявлена мембранна органела, яка складається з 5-10 пласких цистерн, з розширеними периферичними ділянками, від яких від’єднуються маленькі пухирці - лізосоми. Назвіть цю орга-нелу: Under electron microscopy, a membrane organelle consisting of 5-10 flat cisterns, with expanded peripheral areas, from which they detach small vesicles - lysosomes. Name this organelle:

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Рибосома Ribosome

Мітохондрія Mitochondria

Цитоскелет Cytoskeleton

Клітинний центр Cell Center

153 / 200
При мікроскопічному вивченні біоптата нирки в її кірковій речовині виявлені канальці близько 60 мкм в діаметрі, їх стінка утворена високим кубічним епітелієм з вираженою апікальною облямівкою і базальною складчастістю. Назвіть дані структурні утворення: When microscopically examining a kidney biopsy, tubules about 60 μm in diameter were found in its cortical substance, their wall is formed by a tall cubic epithelium with a pronounced apical border and basal folds. Name the data structural formations:

Проксимальні канальці Proximal tubules

Дистальні канальці Distal tubules

Капсула ниркового тільця Renal corpuscle capsule

Збірна трубочка Collection tube

Петля Генле Loop of Henle

154 / 200
При лікуванні хворого на спадкову форму імунодефіциту було застосовано метод генотерапії: ген ферменту був внесений у клітини пацієнта за допомогою ретровірусу. Яка властивість генетичного коду дозволяє використовувати ретровіруси у якості векторів функціональних генів? In the treatment of a patient with a hereditary form of immunodeficiency, the method of gene therapy was used: the enzyme gene was introduced into the patient's cells using a retrovirus. What property of the genetic code allows retroviruses to be used as vectors functional genes?

Універсальність Versatility

Специфічність Specificity

Колінеарність Colinearity

Безперервність Continuity

Надмірність Redundancy

155 / 200
У хворого на стоматологічному прийомі виник напад пароксизмальної тахікардії, у зв’язку з чим йому ввели лідокаїн. З яким механізмом дії лідокаїну пов’язаний його протиаритмічний ефект? The patient had an attack of paroxysmal tachycardia during a dental appointment, in connection with which he was administered lidocaine. What mechanism of action of lidocaine is associated with its antiarrhythmic effect?

Мембранно-іонний Membrane ion

Потенціювання Potentiation

Кумуляція Cumulative

Антагонізм Antagonism

Сумація Summation

156 / 200
Провідну роль в процесі кальцифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин, який має високу здатність зв’язувати іони кальцію, завдяки наявності в поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти: The leading role in the process of calcification of tooth tissues is played by the protein osteocalcin, which has a high ability to bind calcium ions, due to the presence of modified amino acid residues in the polypeptide chain:

γ-карбоксиглутамінова γ-carboxyglutamine

Аланін Alanine

γ-аміномасляна γ-aminobutyric acid

Карбоксиаспарагінова Carboxyaspartic acid

δ-амінопропіонова δ-aminopropionic

157 / 200
Чоловік, у якого навіть у стані спокою часто бувають епізоди підвищення частоти скорочень серця до 180/хв., помітив, що після масажу шиї в ділянці пульсації сонних артерій частота скорочень серця та АТ зменшуються. Який рефлекс лежить в основі такої реакції хворого? A man who, even at rest, often has episodes of increased heart rate up to 180/min., noticed that after neck massage in the area of ​​carotid artery pulsation, the frequency heart contractions and blood pressure decrease. What reflex is the basis of such a reaction of the patient?

Власний депресорний Own Depressor

Власний пресорний Own pressor

Спряжений пресорний Conjugated pressor

Умовний парасимпатичний Conditional parasympathetic

Безумовний симпатичний Unconditional cute

158 / 200
У біоптаті слизової оболонки хворого на бронхіальну астму виявлено значну кількість клітин з численними метахроматичними гранулами. Назвіть цю клітину: In a biopsy of the mucous membrane of a patient with bronchial asthma, a significant number of cells with numerous metachromatic granules were found. Name this cell:

Тканинний базофіл Tissue Basophil

Макрофаг Macrophage

Плазмоцит Plasmocyte

Ретикулоцит Reticulocyte

Фібробласт Fibroblast

159 / 200
У хворого 69-ти років на шкірі в ділянці нижньої повіки з’явилося невелике бляшкоподібне утворення, з послідуючим виразкуванням, яке було оперативно видалене. При мікроскопічному дослідженні утворення: в дермі шкіри комплекси з атипових епітеліальних клітин, на периферії утворень клітини розташовані перпендикулярно до базальної мембрани. Клітини темні, призматичної полігональної форми; ядра гіперхромні з частими мітозами. Іноді зустрічаються утворення, подібні до волосяного фолікула. Яка гістологічна форма рака у хворого? In a 69-year-old patient, a small plaque-like formation appeared on the skin in the area of ​​the lower eyelid, with subsequent ulceration, which was surgically removed. Upon microscopic examination of the formation: in the dermis of the skin there are complexes of atypical epithelial cells, on the periphery of the formations the cells are located perpendicular to the basement membrane. The cells are dark, prismatic polygonal in shape; the nuclei are hyperchromic with frequent mitoses. Sometimes there are formations similar to a hair follicle. What is the histological form of cancer in the patient?

Базально-клітинний Basal cell

Плоскоклітинний з ороговінням Squamous with keratinization

Плоскоклітинний без ороговіння Squamous without cornification

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Недиференційований Undifferentiated

160 / 200
Вивчається мітотичний поділ клітин епітелію ротової порожнини. Встановлено, що в клітині диплоїдний набір хромосом. Кожна хромосома складається з двох максимально спіралізованих хроматид. Хромосоми розташовані у площині екватору клітини. Ця картина характерна для такої стадії мітозу: The mitotic division of the cells of the oral cavity epithelium is being studied. It was established that the cell has a diploid set of chromosomes. Each chromosome consists of two maximally spiraled chromatids. The chromosomes are located in the plane of the cell's equator. This picture is typical for this stage of mitosis:

Метафаза Metaphase

Прометафаза Prometaphase

Профаза Prophase

Анафаза Anaphase

Телофаза Telophase

161 / 200
У гістологічному препараті представлений орган ендокринної системи, структурно- функціональними одиницями якого є фолікули. Їх стінка утворена одношаровим кубічним епітелієм. Який орган представлений у препараті? In the histological preparation, an organ of the endocrine system is represented, the structural and functional units of which are follicles. Their wall is formed by a single-layer cubic epithelium. What organ is represented in the preparation?

Щитоподібна залоза Thyroid

Гіпофіз Pituitary

Білящитоподібна залоза Leukary gland

Наднирник Adrenal gland

Епіфіз Pineal gland

162 / 200
Хвора 65-ти років страждає на хронічний закреп внаслідок гіпотонії товстого кишечника. Який засіб лікування закрепу слід обрати за цих обставин? A 65-year-old patient suffers from chronic constipation due to hypotonia of the large intestine. What remedy for constipation should be chosen under these circumstances?

Бісакодил Bisacodyl

Касторова олія Castor oil

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Прозерин Prozerin

Метоклопрамід Metoclopramide

163 / 200
Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, припухлість, високу температуру, озноб. При обстеженні макроскопічно відмічається відшарування окістя з накопиченням запального ексудату між ним і кісткою, з пе- рифокальним набряком м’яких тканин та частково розплавленим окістям. Що розвинулося у хворого? A 25-year-old man went to the doctor with complaints of pain in the lower jaw on the right, swelling, high temperature, chills. During the examination, macroscopically, flaking of the periosteum with accumulation of inflammatory exudate between it and the bone, with perifocal edema of soft tissues and partially melted periosteum. What developed in the patient?

Гнійний періостит Suppurative periostitis

Катаральний гінгівіт Catarrhal gingivitis

Гангренозний пульпіт Gangrenous pulpitis

Локальний пародонтит Local periodontitis

Гранулюючий періодонтит Granulating periodontitis

164 / 200
У альпініста, що піднявся на висоту 5200 м, розвинувся газовий алкалоз. Що є причиною розвитку алкалозу? A mountaineer who climbed to a height of 5200 m developed gas alkalosis. What is the cause of the development of alkalosis?

Гіпервентиляція легенів Hyperventilation of the lungs

Гіповентиляція легенів Hypoventilation of the lungs

Введення лугів Introduction of meadows

Введення кислот Introduction of acids

Підвищення температури навколишнього середовища Rising ambient temperature

165 / 200
У дорослої людини у стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Водієм ритму серця у людини є: The heart rate of an adult at rest is 40/min. The driver of a person's heart rate is:

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Пучок Гіса His Bundle

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

166 / 200
У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють в передню черепну ямку? The patient has a chronic runny nose. Swelling of the mucous membrane of the nasal cavity leads to impaired function of the receptors of the olfactory nerve, which are located in the olfactory area of ​​the nasal cavity. Through which formation do the fibers of this nerve enter in the front cranial fossa?

Lamina cribrosa os ethmoidale Lamina cribrosa os ethmoidale

Foramen ethmoidale anterior Foramen ethmoidale anterior

Foramen ethmoidale posterior Foramen ethmoidale posterior

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

Foramen incisivum Foramen incisivum

167 / 200
Дівчина 19-ти років, хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету є причиною хронічної ниркової недостатності? A 19-year-old girl with diabetes is waiting for a donor kidney. What complication of diabetes is the cause of chronic kidney failure?

Мікроангіопатія Microangiopathy

Макроангіопатія Macroangiopathy

Атеросклероз Atherosclerosis

Нейропатія Neuropathy

Ретинопатія Retinopathy

168 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду ротової порожнини на вестибулярній поверхні ясен в області 2-го премоляра виявив утворення у вигляді вузлика 0,8 см в діаметрі, буро- червоного кольору, м’якої консистенції на широкій ніжці. Гістологічно утворення багате судинами синусоїдного типу з великою кількістю видовжених одноядерних та гігантських багатоядерних клітин, місцями зустрічаються гранули гемосидерину. Результати макро- мікроскопічного дослідження характерні для такого захворювання: During the examination of the oral cavity on the vestibular surface of the gums in the area of ​​the 2nd premolar, the dentist discovered a formation in the form of a nodule 0.8 cm in diameter, brown-red color, soft consistency on a wide leg. Histologically, the formation is rich in vessels of the sinusoidal type with a large number of elongated mononuclear and giant multinuclear cells, hemosiderin granules are found in places. The results of macro-microscopic examination are characteristic of such a disease:

Епуліс гігантоклітинний Epulis giant cell

Епуліс фіброзний Epulis fibrous

Папілома Papilloma

Епуліс судинний Epulis vascular

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

169 / 200
У жінки встановлено діагноз - рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія? A woman has been diagnosed with cervical cancer. What virus can this pathology be associated with?

Вірус простого герпесу тип 2 Herpes simplex virus type 2

Varicella-Zoster вірус Varicella-Zoster virus

Цитомегаловірус Cytomegalovirus

Папілома вірус Papilloma virus

Аренавірус Arenavirus

170 / 200
В яких лімфатичних вузлах може розвиватися запальна реакція при гінгівіті (запаленні слизової оболонки ясен)? In which lymph nodes can an inflammatory reaction develop during gingivitis (inflammation of the mucous membrane of the gums)?

Nodi submandibulares Nodi submandibulares

Nodi cervicales laterales Nodi cervicales laterales

Nodi supraclaviculares Nodes supraclaviculares

Nodi parotidei superficiales Nodi parotidei superficiales

Nodi parotidei profundi Nodi parotidei profundi

171 / 200
Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію легень. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання: The student was given the task of calculating the alveolar ventilation of the lungs. For this, he needs to know the following indicators of external breathing:

Дихальний об’єм, об’єм мертвого простору, частота дихання Respiratory volume, dead space volume, respiratory rate

Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху, резервний об’єм видиху Inspiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume

Життєва ємність легень, резервний об’єм вдиху, частота дихання Vital lung capacity, inspiratory reserve volume, respiratory rate

Об’ єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об’єм Dead space volume, vital lung capacity, respiratory volume

Хвилинний об’єм дихання, дихальний об’єм, частота дихання Minute respiratory volume, respiratory volume, respiratory rate

172 / 200
У дитини 2-х років спостерігається відставання в розумовому розвитку, непереносимість білкової їжі, важка гіперамоніємія на тлі зниженого вмісту сечовини в плазмі крові, що пов’язано з вродженим дефіцитом такого ферменту мітохондрій: A 2-year-old child has mental retardation, intolerance to protein food, severe hyperammonemia against the background of reduced urea content in the blood plasma, which is associated with congenital deficiency of this mitochondrial enzyme:

Карбомоїлфосфатсинтетаза Carbomoyl phosphate synthetase

Цитратсинтаза Citrate synthase

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

Малатдегідрогеназа Malate dehydrogenase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

173 / 200
Хвора 25-ти років звернулася до лікаря-алерголога зі скаргами на нежить, сльозотечу, чхання, утруднене дихання та сухий кашель після кожного прибирання у квартирі. Якій стадії патогенезу алергічних реакцій відповідає описана клінічна картина? A 25-year-old patient turned to an allergist with complaints of a runny nose, lacrimation, sneezing, difficulty breathing, and a dry cough after every cleaning in the apartment. What stage of pathogenesis does the described clinical picture correspond to allergic reactions?

Патофізіологічна Pathophysiological

Патохімічна Pathochemical

Імунологічна Immunology

Сенсибілізація Sensitization

- -

174 / 200
Хворому після дорожньо-транспортної пригоди було ампутовано нижню кінцівку. Протягом тривалого часу хворий відчував ампутовану кінцівку і сильний нестерпний біль в ній. Який вид болю виник у хворого? The patient had his lower limb amputated after a traffic accident. For a long time, the patient felt the amputated limb and severe unbearable pain in it. What kind of pain did the patient experience?

Фантомний Phantom

Каузалгічний Causal

Відбитий Reflected

Вісцеральний Visceral

Рефлекторний Reflex

175 / 200
При біохімічному аналізі еритроцитів немовляти встановлено виражену недостатність глутатіонпероксидази і низький рівень відновленого глутатіону. Яка анемія може розвинутись у цієї дитини? During the biochemical analysis of the baby's erythrocytes, a pronounced deficiency of glutathione peroxidase and a low level of reduced glutathione were established. What anemia can develop in this child?

Гемолітична Hemolytic

Перніціозна Pernicious

Мегалобластна Megaloblastic

Серпоподібно-клітинна Sickle cell

Залізодефіцитна Iron deficiency

176 / 200
У молодої жінки, яка увійшла до приміщення з високою концентрацією тютюнового диму, раптово виникли рефлекторні кашель та спазм бронхів. Подразнення яких рецепторів викликало дані захисні рефлекси? A young woman who entered a room with a high concentration of tobacco smoke suddenly developed a reflex cough and spasm of the bronchi. Irritation of which receptors caused these protective reflexes?

Ірритантні рецептори Irritant receptors

Механорецептори легень Lung mechanoreceptors

Центральні хеморецептори Central chemoreceptors

Юкстамедулярні рецептори Juxtamedullary receptors

Рецептори плеври Pleural receptors

177 / 200
На розтині тіла чоловіка, що страждає на черевний тиф, у здухвинній кишці виявлені дефекти, що розташовуються по довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром. Яка з стадій черевного тифу діагностована? At the autopsy of a man suffering from typhoid fever, defects were found in the ileum, located along the length of the intestine, their edges are even, the bottom is formed by a muscle layer Which of the stages of typhoid fever has been diagnosed?

Чистих виразок Clean ulcers

Загоєння Healing

Утворення виразок Formation of ulcers

Мозкоподібного набухання Cerebral swelling

Некрозу Necrosis

178 / 200
Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відходять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент? During the exam, the student saw in the histological specimen an organ in the cortical substance of which clusters of lymph nodes are located. In the medulla, there were strands of cells departing from the nodules. The stroma of the organ form connective and reticular tissues. What organ did the student study?

Лімфатичний вузол Lymph node

Мигдалик Amygdalik

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Селезінка Spleen

Тимус Thymus

179 / 200
Хворого госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні якого шийного хребця розташована пухлина? The patient was hospitalized with suspicion of a tumor of the upper esophagus. During an X-ray examination, a tumor process was detected on the border of the pharynx and esophagus. At which cervical vertebra is the tumor located?

6 6

1 1

4 4

3 3

2 2

180 / 200
Обмеження споживання води призвело до зневоднення організму. Який механізм активується за цих умов для збереження води в організмі? Restriction of water consumption led to dehydration of the body. What mechanism is activated under these conditions to conserve water in the body?

Збільшення секреції вазопресину Increased vasopressin secretion

Збільшення секреції соматостатину Increased secretion of somatostatin

Зменшення секреції вазопресину Decreased vasopressin secretion

Збільшення секреції альдостерону Increased secretion of aldosterone

Зменшення секреції альдостерону Decreased secretion of aldosterone

181 / 200
На штучному вигодовуванні знаходиться дитина 9-ти місяців. Для вигодовування використовують суміші, які незбалансовані за вмістом вітаміну B6 . У дитини спостерігаються судоми, причиною яких може бути порушення утворення такої речовини: A 9-month-old child is being artificially fed. For feeding, mixtures are used that are unbalanced in terms of vitamin B6 content. The child has convulsions, the cause of which may be a violation of the formation such substance:

ГАМК GABA

Серотонін Serotonin

Гістамін Histamine

Дофамін Dopamine

β-аланін β-alanine

182 / 200
Під дією медіатора на постсинаптичну мембрану нервової клітини розвинулася гіперполяризація. Збільшення проникності мембрани для якого іона може викликати такі зміни? Hyperpolarization developed under the influence of a mediator on the postsynaptic membrane of a nerve cell. An increase in membrane permeability for which ion can cause such changes?

Калій Potassium

Натрій Sodium

Кальцій Calcium

Магній Magnesium

Натрій і калій Sodium and potassium

183 / 200
Лікар дав жінці рекомендацію продовжити низькокалорійну дієту. Вона вирішила отримувати ту ж саму кількість калорій, але замінити вуглеводи на жири. Рівень якої з наведених ліпопротеїнових фракцій буде підвищеним внаслідок цієї дієти? The doctor advised the woman to continue a low-calorie diet. She decided to eat the same amount of calories, but to replace carbohydrates with fats. The level of which of the following lipoprotein fractions will be increased as a result of this diets?

Хіломікрони Chylomicrons

ЛПДНЩ LPDNS

ЛПНЩ LDL

ЛППЩ LDL

ЛПВЩ HDL

184 / 200
У пацієнта 28-ми років, хворого на пневмонію, розвинувся набряк легень. Об’єктивно спостерігається швидке зростання глибини та частоти дихання з переважанням фази вдиху над фазою видиху, загальне збудження, розширення зіниць, тахікардія, підвищення артеріального тиску, судоми. Який стан розвився у хворого? A 28-year-old patient with pneumonia developed pulmonary edema. Objectively, there is a rapid increase in the depth and frequency of breathing with a predominance of the inspiratory phase over the expiratory phase, general excitement, pupil dilation, tachycardia, increased blood pressure, convulsions. What condition has the patient developed?

Перший період асфіксії First period of asphyxiation

Другий період асфіксії Second period of asphyxiation

Третій період асфіксії The third period of asphyxiation

Апное Apnoea

Гіпопное Hypopnoea

185 / 200
В хромосомному наборі жінки виявлено хромосому, в якій плечі p і q мають однакову довжину. До якого морфологічного типу належить ця хромосома? In the chromosomal set of a woman, a chromosome was found in which arms p and q have the same length. What morphological type does this chromosome belong to?

Метацентричний Metacentric

Акроцентричний Acrocentric

Субметацентричний Submetacentric

Телоцентричний Telocentric

Субакроцентричний Subacrocentric

186 / 200
У хворого 50-ти років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску, спостерігається дефіцит пульсу. На ЕКГ виявлено відсутність зубця Р і різні інтервали R-R. Яке порушення серцевого ритму розвинулося у хворого? A 50-year-old patient suddenly developed a strong heartbeat, pain in the heart, sudden weakness, increased blood pressure, and a pulse deficiency. On the ECG, the absence of the P wave and different RR intervals. What heart rhythm disorder has developed in the patient?

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Дихальна аритмія Respiratory arrhythmia

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Поперечна блокада серця Transverse heart block

Екстрасистолія Extrasystole

187 / 200
На місці механічного пошкодження шкіри завдяки процесам регенерації формується пухка волокниста сполучна тканина. Які клітини продукують білки (колаген, еластин) та компоненти міжклітинної речовини? Due to regeneration processes, a loose fibrous connective tissue is formed at the site of mechanical damage to the skin. Which cells produce proteins (collagen, elastin) and components of the intercellular substance?

Фібробласти Fibroblasts

Адипоцити Adipocytes

Плазмоцити Plasmocytes

Макрофаги Macrophages

Тканинні базофіли Tissue basophils

188 / 200
При дослідженні слини людини необхідно оцінити її гідролітичні властивості. Що з наведеного потрібно при цьому використати як субстрат? When studying human saliva, it is necessary to evaluate its hydrolytic properties. Which of the following should be used as a substrate?

Крохмаль Starch

Білки Proteins

Жири Fats

Клітковина Fiber

Амінокислоти Amino acids

189 / 200
На електронограмі кінцевих секреторних відділів слинної залози визначаються клітини пірамідної форми з центрально розміщеним ядром та білковими секреторними гранулами. Визначте, що це за клітини: The electronogram of the terminal secretory parts of the salivary gland reveals pyramidal cells with a centrally located nucleus and protein secretory granules. Determine what kind of cells these are:

Сероцити Serocytes

Мукоцити Mucocytes

Міоепітеліальні клітини Myoepithelial cells

Ендотеліоцити Endotheliocytes

Адипоцити Adipocytes

190 / 200
Вітамін D резистентний рахіт визначається домінантним геном, який локалізований в Х- хромосомі. Який генотип має здоровий хлопчик у родині, де мати здорова, а у батька діагностовано дану форму рахіту? Vitamin D resistant rickets is determined by a dominant gene located on the X-chromosome. What genotype does a healthy boy have in a family where the mother is healthy and the father is diagnosed with this form rickets?

ХаУ HaU

Аа Ah

аа aa

ХАУ HAU

AA AA

191 / 200
У хворого після видалення зуба виник напад стенокардії. Який антиангінальний засіб дасть швидкий ефект при сублінгвальному застосуванні? The patient had an attack of angina pectoris after tooth extraction. Which antianginal drug will give a quick effect when used sublingually?

Нітроглицерин Nitroglycerin

Клофелін Clofelin

Панангін Panangin

Триметазідин Trimetazidine

Ізадрин Izadrin

192 / 200
У постраждалого глибока різана рана у ділянці зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Який м’яз при цьому буде пошкоджено? The victim has a deep cut wound in the area of ​​the outer surface of the corner of the lower jaw. What muscle will be damaged?

M. masseter M. masseter

M. zygomaticus M. zygomaticus

M. buccinator M. buccinator

M. orbicularis oris M. orbicularis oris

M. depressor anguli oris M. depressor anguli oris

193 / 200
На розтині тіла чоловіка 72-х років, який поступив до неврологічного відділення з геморагічним інсультом і помер, виявлено крововилив у стовбур головного мозку, гіпертрофію міокарду лівого шлуночка серця до 3 см, маленькі нирки з дрібнозернистою поверхнею. Гістологічно у нирці склероз і гіаліноз клубочків, атрофія канальців, склероз артеріол. Про яке захворювання йдеться? The autopsy of a 72-year-old man, who was admitted to the neurological department with a hemorrhagic stroke and died, revealed hemorrhage in the brain stem, hypertrophy of the myocardium of the left ventricle of the heart to 3 cm, small kidneys with a fine-grained surface. Histologically, the kidney has glomerular sclerosis and hyalinosis, tubular atrophy, arteriolar sclerosis. What disease is it about?

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Ішемічна хвороба серця Ischemic heart disease

Атеросклероз Atherosclerosis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Ревматизм Rheumatism

194 / 200
До консультації стоматолога звернулася жінка 25-ти років з гострим зубним болем. У хворої спостерігались симптоми кон’юнктивиту і бронхіту. При огляді ротової порожнини лікар поставив діагноз гострого пульпіту правого верхнього моляра, а також звернув увагу на набухлі, повнокровні слизові оболонки зіва і наявність на слизовій оболонці щік відповідно малим нижнім кутнім зубам білих плям (плям Більшовського-Філатова- Коплика). Жінка працює у дитячому садочку. З анамнезу відомо, що вона в дитинстві не вакцинувалася у зв’язку з відмовою батьків, ’’дитячими” інфекціями не хворіла. Яке інфекційне захворювання найвірогідніше розвинулося у жінки? A 25-year-old woman consulted a dentist with an acute toothache. The patient had symptoms of conjunctivitis and bronchitis. Upon examination of the oral cavity, the doctor diagnosed acute pulpitis right upper molar, and also drew attention to the swollen, full-blooded mucous membranes of the pharynx and the presence of white spots on the mucous membrane of the cheeks corresponding to the small lower corner teeth (Bilzhovskyi-Filatov-Koplik spot). The woman works in a kindergarten. From the anamnesis, it is known that she In childhood, she was not vaccinated due to her parents' refusal, she did not get sick with 'childhood' infections. What infectious disease most likely developed in a woman?

Кір Measles

Скарлатина Scarlatina

Коклюш Whooping cough

Епідемічний паротит Epidemic mumps

Дифтерія Diphtheria

195 / 200
У приймальне відділення лікарні доставлений хворий з черепно-мозковою травмою, у якого серед інших симптомів встановлено порушення ковтання. Який відділ ЦНС у нього імовірно уражений? A patient with a craniocerebral injury was brought to the reception department of the hospital, who, among other symptoms, was diagnosed with a swallowing disorder. Which part of the central nervous system is likely affected?

Довгастий мозок Olongate brain

Спинний мозок на рівні CIII-IV Spinal cord at level CIII-IV

Спинний мозок на рівні CV-VII Spinal cord at CV-VII level

Спинний мозок на рівні ThX-XII Spinal cord at ThX-XII level

Гіпоталамус Hypothalamus

196 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на біль та обмеженість зміщення нижньої щелепи праворуч. Функція якого м’язу порушена? A patient came to the doctor with complaints of pain and limited movement of the lower jaw to the right. Which muscle function is impaired?

M. ptherygoideus lateralis sinister M. ptherygoideus lateralis sinister

M. temporalis dexter M. temporalis dexter

M. ptherygoideus lateralis dexter M. ptherygoideus lateralis dexter

M. zygomaticus major M. zygomaticus major

M. masseter sinister M. masseter sinister

197 / 200
У молодої жінки на обличчі явища дерматиту у вигляді ”червоного метелика”. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявлені зміни, представлені проліферативно-деструктивним васкулітом, набряком сосочкового шару дерми, вогнищевою, переважно периваскулярною, лімфогістіоцитарною інфільтрацією. Встановіть діагноз: A young woman has dermatitis in the form of a 'red butterfly' on her face. Microscopic examination of a skin biopsy revealed changes represented by proliferative-destructive vasculitis, swelling of the papillary layer of the dermis, focal, mainly perivascular, lymphohistiocytic infiltration. Establish a diagnosis:

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Ревматизм Rheumatism

Склеродермія Scleroderma

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Дерматоміозит Dermatomyositis

198 / 200
Стоматолог після обробки зуба призначив хворому знеболюючий препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів. Вкажіть його: After processing the tooth, the dentist prescribed the patient a painkiller from the group of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Specify it:

Диклофенак натрію Diclofenac sodium

Галантаміну гідробромід Galantamine hydrobromide

Галоперидол Haloperidol

Буторфанол Butorphanol

Феназепам Phenazepam

199 / 200
Лікар встановив, що у хворої втрачена смакова чутливість у ділянці задньої третини язика. Функція якої пари черепних нервів порушена? The doctor found that the patient has lost taste sensitivity in the back third of the tongue. The function of which pair of cranial nerves is impaired?

IX IX

VIII VIII

XI XI

V V

XII XII

200 / 200
При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину з тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз? During a histological examination of the periapical tissue removed from a patient who had been suffering from chronic periodontitis for a long time, granulation tissue with strands of squamous epithelium surrounded by a fibrous capsule was found. What is the most probable diagnosis?

Складна гранульома Complex granuloma

Абсцедуючий періодонтит Abscessing periodontitis

Гранулюючий періодонтит Granulating periodontitis

Проста гранульома Simple granuloma

Кістогранульома Cystogranuloma