Крок 1 Фармація - 2016 (буклет)

1 / 200
У хворого на цукровий дiабет пiсля введення iнсулiну розвинулась кома. Вмiст цукру кровi - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має мiсце?

A. Гiперосмолярна

B. Гiпоглiкемiчна

C. Гiперглiкемiчна

D. Лактатацидемiчна

E. Кетоацидотична

2 / 200
Для точного обчислення константи швидкостi за величиною енергiї активацiї, застосовується стеричний фактор, який враховує:

A. Температуру реакцiйної сумiшi

B. Взаємну орiєнтацiю реагуючих молекул

C. Концентрацiю реагуючих речовин

D. Будову молекул взаємодiючих сполук

E. Хiмiчнi властивостi взаємодiючих сполук

3 / 200
При вивченнi рослинної клiтини за допомогою електронного мiкроскопа виявлено, що цитоплазму вiд клiтинної оболонки вiддiляє така структура:

A. Ендоплазматична сiтка

B. Тонопласт

C. Ядерна оболонка

D. Плазмалема

E. Гiалоплазма

4 / 200
У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї хiмiку необхiдно провести стандартизацiю розчину натрiю гiдроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

A. Оцтова кислота

B. Хлороводнева кислота

C. Натрiю тетраборат

D. Натрiю хлорид

E. Щавлева кислота

5 / 200
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: бiлок - 34 г/л, клiтини 3600 в мкл, переважають нейтрофiли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

A. Серозний

B. Змiшаний

C. Гнiйний

D. Фiбринозний

E. Геморагiчний

6 / 200
У пацiєнта з пiєлонефритом iз сечi видiлено синьогнiйну паличку, яка виявилась чутливою до гентамiцину при концентрацiї його в сечi 2 мкг/мл. Який метод дослiдження дозволив встановити мiнiмальну пригнiчуючу рiст мiкроба концентрацiю ( МПК ) антибiотика?

A. Серiйних розведень антибiотика

B. Паперових дискiв, змочених антибiотиками

C. Серiйних розведень поживного середовища

D. Серiйних розведень сечi

E. Паперових дискiв, змочених сечею

7 / 200
Лiполiтичнi ферменти ШКТ каталiзують гiдролiз лiпiдiв. Вкажiть хiмiчний зв’язок, який вони розщеплюють:

A. Амiдний

B. Водневий

C. Глiкозидний

D. Складноефiрний

E. Пептидний

8 / 200
Для стандартизацiї титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A. Цинку сульфату

B. Натрiю тетраборату

C. Калiю дихромату

D. Натрiю хлориду

E. Оксалатної кислоти

9 / 200
У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму кровi, виникла анурiя. Який провiдний механiзм її виникнення в даному випадку?

A. Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочкiв

B. Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв

C. Зменшення кiлькостi функцiонуючих клубочкiв

D. Пiдвищення онкотичного тиску кровi

E. Зниження тиску в капсулi клубочкiв

10 / 200
В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

A. Фiльтр Зейтця

B. Пiч Пастера

C. Автоклав

D. Апарат Коха

E. Паровий стерилiзатор

11 / 200
Пiд час мiкроскопiї стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподiбних трубок з клiтинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхiми. Це:

A. Епiдерма

B. Ксилема

C. Перидерма

D. Флоема

E. Кiрка

12 / 200
Кiнцевим продуктом розпаду бiлкiв в органiзмi людини є сечовина. До якого класу органiчних сполук вона вiдноситься?

A. Амiнокислоти

B. Кетони

C. Амiди

D. Складнi ефiри

E. Ангiдриди

13 / 200
Кiнетику термiчного розкладу лiкарської речовини дослiджують у бомбовому калориметрi. До якого типу вiдноситься цей процес?

A. Iзотермiчний

B. Рiвноважний

C. Iзобарний

D. Циклiчний

E. Iзохорний

14 / 200
Iзотонiчнiсть - це вимога, яку ставлять до iн’єкцiйних розчинiв та очних крапель. Розчин якої з наведених речовин має найбiльший осмотичний тиск при однакових молярнiй концентрацiї i температурi?

A. Al2(SO4)3

B. CuSO4

C. Cu(NO3)2

D. C12H22O12

E. C6H12O6

15 / 200
Характерною реакцiєю виявлення катiонiв ртутi (II) є реакцiя з калiю йодидом. При проведеннi реакцiї спостерiгають:

A. Чорний осад

B. Брудно-зелений осад

C. Яскраво-червоний осад

D. Оранжевий осад

E. Яскраво-червоний розчин

16 / 200
За замiсною номенклатурою IUPAC нiкотинова кислота має назву:

A. 2- карбоксипiридин

B. Пiридин-3-карбонова кислота

C. Пiридин-2-карбонова кислота

D. 3- карбоксипiридин

E. Пiридин-4-карбонова кислота

17 / 200
Встановлено, що надземну частину гороху посiвного утримують у просторi вусики, якi є видозмiною:

A. Нижнiх листочкiв складного листа

B. Верхнiх листочкiв складного листа

C. Всього складного листа

D. Прилисткiв

E. Верхiвкових пагонiв

18 / 200
Як називається альдегiд наступної будови:

A. 3- метилгексаналь

B. 2 ,3-диметилгексаналь

C. 2 ,3-диметилгексеналь

D. 1 ,2-диметилпентаналь

E. 2- метил-3-пропiлбутаналь

19 / 200
При електрофоретичному дослiдженнi сироватки кровi хворого виявили iнтерферон. В зонi якої фракцiї цей бiлок знаходиться?

A. β- глобулiни

B. γ- глобулiни

C. Альбумiни

D. α1- глобулiни

E. α2- глобулiни

20 / 200
При броматометричному визначеннi стрептоциду (первинний ароматичний амiн) застосовують пряме титрування стандартним розчином калiю бромату. Як iндикатор цього титрування застосовують:

A. Ерiохром чорний Т

B. Ферум (III) тiоцiанат

C. Мурексид

D. Метиловий оранжевий

E. Фенолфталеїн

21 / 200
До складу мiкстури входять натрiю гiдрокарбонат, натрiю бромiд, амонiю хлорид. Яким методом можна кiлькiсно визначити натрiю гiдрокарбонат у сумiшi?

A. Перманганатометрiя

B. Алкалiметрiя

C. Комплексонометрiя

D. Ацидiметрiя

E. Осаджувальне титрування

22 / 200
Для стандартизацiї розчину натрiю тiосульфату використовують розчин калiю дихромату. При цьому проводять:

A. Зворотнє титрування у лужному середовищi

B. Пряме титрування у лужному середовищi

C. Титрування замiсника

D. Пряме титрування у сильнокислому середовищi

E. Зворотнє титрування у кислому середовищi

23 / 200
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червонiє, його кровонаповнення збiльшується. Артерiальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?

A. Метаболiчна

B. Нейротонiчна

C. Робоча

D. Нейропаралiтична

E. Реактивна

24 / 200
Пiсля застосування фенацетину у пацiєнта з’явився гострий бiль у горлi, пiдвищилася температура тiла. Обстеження показало наявнiсть некротичної ангiни i агранулоцитозу. Зменшення кiлькостi яких лейкоцитiв характерне для агранулоцитозу?

A. Моноцити

B. Лiмфоцити

C. Еозинофiли

D. Базофiли

E. Нейтрофiли

25 / 200
Ацетилсалiцилову кислоту використовують при лiкуваннi ревматизму. На який процес впливає ацетилсалiцилова кислота?

A. Синтез амiнокислот

B. Розпад жирiв

C. Синтез глiкогену

D. Синтез простагландинiв

E. Розпад глюкози

26 / 200
Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

A. Курячi ембрiони, що розвиваються

B. Первиннi клiтиннi культури

C. Сприйнятливi лабораторнi тварини

D. -

E. Поживнi середовища

27 / 200
З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

A. Електронна

B. Аноптральна

C. Темнопольна

D. Свiтлова

E. Люмiнесцентна

28 / 200
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

A. Бiотин

B. Рибофлавiн

C. Карнiтин

D. Тiамiн

E. Убiхiнон

29 / 200
Для гравiметричного визначення сульфат-iонiв у якостi осадителя використовують розчин:

A. Цинку хлориду

B. Феруму (II) хлориду

C. Барiю хлориду

D. Арґентуму нiтрату

E. Магнiю хлориду

30 / 200
Якому лiкарському виду родини Вересковi належать листя з наступними морфологiчними ознаками: короткочерешковi, довгасто-лiнiйнi, з завернутими донизу краями, зверху шкiрястi, блискучi, буровато-зеленi, знизу - рудо-повстянi?

A. Брусниця звичайна

B. Мучниця звичайна

C. Журавлина болотна

D. Багно звичайне

E. Чорниця звичайна

31 / 200
В розчинi, що аналiзується, мiститься кальцiю хлорид i натрiю бромiд. Для iдентифiкацiї iону кальцiю до розчину, що аналiзується, додали розчин:

A. Калiю йодиду

B. Амонiю оксалату

C. Натрiю хлориду

D. Барiю хлориду

E. Амонiю ацетату

32 / 200
У потрiйнiй точцi на дiаграмi стану води:

A. Ф=3; С=1

B. С=0

C. С=1

D. С=2

E. Ф=3; n=1

33 / 200
Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:

A. Смолянi ходи

B. Нечленистi молочники

C. Членистi молочники

D. Схизогеннi вмiстища

E. Лiзигеннi вмiстища

34 / 200
Одним з факторiв, що впливають на збiльшення виходу лiкарської речовини у процесi його синтезу, є зниження енергiї активацiї реакцiї. Цьому сприяє:

A. Пiдвищення температури

B. Додавання каталiзатора

C. Зниження температури

D. Зменшення концентрацiї

E. Збiльшення концентрацiї

35 / 200
При мiкроскопiї стебла квiткової рослини у флоемi виявлений комплекс таких гiстологiчних елементiв: ситоподiбнi трубки з клiтинамисупутницями, луб’янi волокна, луб’яна паренхiма, що характерно для:

A. Голонасiннi

B. Хвощеподiбнi

C. Папоротеподiбнi

D. Покритонасiннi

E. Плауноподiбнi

36 / 200
При обробцi рослинних клiтин флороглюцином з концентрованою сiрчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червоного забарвлення, що вказує на їх:

A. Кутинiзацiю

B. Здерев’янiння

C. Опробкування

D. Мiнералiзацiю

E. Ослизнiння

37 / 200
Для кiлькiсного визначення ферум II сульфату методом потенцiометричного титрування в якостi iндикаторного електроду застосовують:

A. Хiнгiдронний

B. Платиновий

C. Хлорсрiбний

D. Сурм’яний

E. Скляний

38 / 200
Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу:

A. Однодольних

B. Папоротеподiбних

C. Хвойних

D. Дводольних

E. Гнетових

39 / 200
В перидермi стебла багаторiчної рослини виявленi сочевички, якi утворюються завдяки дiяльностi:

A. Прокамбiю

B. Камбiю

C. Фелогену

D. Фелодерми

E. Корової паренхiма

40 / 200
Назвiть препарат, що звужує зiницi та знижує внутрiшньоочний тиск:

A. Пiлокарпiну гiдрохлорид

B. Атропiну сульфат

C. Нiтразепам

D. Фенофiбрат

E. Дитилiн

41 / 200
У хворого 40-ка рокiв у зв’язку з ураженням гiпоталамо-гiпофiзарного провiдникового шляху виникла полiурiя (10-12 л за добу), полiдипсiя. При дефiцитi якого гормону виникають такi розлади?

A. Соматотропiн

B. Тиротропiн

C. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Кортикотропiн

42 / 200
За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мiтохондрiях утворюються 1 ФАДН2 i 1 НАДН(Н). Цi коферменти передають атоми Гiдроґену на дихальний ланцюг, де утворюється така кiлькiсть молекул АТФ:

A. 15

B. 5

C. 8

D. 10

E. 3

43 / 200
Стандартнi умови визначаються наступними значеннями тиску та температури (параметрами стану):

A. 101,3 кПа, 273 К

B. 101,3 кПа, 0 К

C. 50 кПа, 273 К

D. 101,3 кПа, 298 К

E. 50 кПа, 298 К

44 / 200
Пацiєнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркiнсона. Механiзм дiї цього засобу пов’язаний з тим, що вiн є:

A. Попередником дофамiну

B. Попередником стероїдних гормонiв

C. Симпатолiтиком

D. Попередником ацетилхолiну

E. Блокатором деградацiї дофамiну

45 / 200
Яка сполука утворюється в результатi реакцiї бромування нафталiну?

A.

B.

C.

D.

E.

46 / 200
При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

A. Кандiда

B. Актиномiцети

C. Аспергил

D. Мукор

E. Пенiцил

47 / 200
Фторид натрiю входить до складу препаратiв, що застосовують при лiкуваннi карiєсу зубiв. З якою iз наведених сполук реагує NaF?

A. NaCl

B. CO2

C. CH3COOH

D. KI

E. H2SO4

48 / 200
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дiї можна застосовувати при сухому кашлi?

A. Амброксол

B. Мукалтин

C. Ацетилцистеїн

D. Глауцин

E. Кодеїн

49 / 200
Який аналiтичний ефект спостерiгають при фiксуваннi кiнцевої точки титрування у методi Фольгарда?

A. Утворення осаду червоного кольору

B. Забарвлення розчину у червоний колiр

C. Утворення осаду жовтого кольору

D. Утворення осаду бурого кольору

E. Забарвлення розчину у жовтий колiр

50 / 200
Пiсля споживання високовуглеводної їжi спостерiгається алiментарна гiперглiкемiя. Активнiсть якого ферменту гепатоцитiв при цьому iндукується у найбiльшiй мiрi?

A. Фосфорилаза

B. Глюкокiназа

C. Iзоцитратдегiдрогеназа

D. Глюкозо-6-фосфатаза

E. Альдолаза

51 / 200
Введення iмунних препаратiв формує штучний набутий iмунiтет. Якi з нижчеперерахованих препаратiв застосовують для створення штучного пасивного iмунiтету?

A. Протиправцева сироватка

B. АКДП

C. БЦЖ

D. Холероген-анатоксин

E. Бруцельозна вакцина

52 / 200
Яка iз наведених речовин реагує з u(OH)2?

A.

B.

C.

D.

E.

53 / 200
При кондуктометричному титруваннi сумiшi кислот HCl i CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимiрюють:

A. Рiзницю потенцiалiв

B. Кут обертання площини поляризованого свiтла

C. pH середовища

D. Показник заломлення

E. Електропровiднiсть розчину

54 / 200
Приготували 0,1М розчин арґентуму нiтрату. Вкажiть речовинустандарт для стандартизацiї цього розчину:

A. Натрiю гiдроксид

B. Натрiю бензоат

C. Натрiю тетраборат

D. Оксалатна кислота

E. Калiю хлорид

55 / 200
Молекула мальтози ( солодового цукру) складається з двох залишкiв:

A. D-глюкопiранози та D-маннопiранози

B. D-глюкопiранози та D- фруктофуранози

C. D-глюкопiранози та L-глюкопiранози

D. D-глюкопiранози та D-галактопiранози

E. D-глюкопiранози

56 / 200
У Астрагала шерстистоквiткового квiтки сидять на вкороченiй i потовщенiй головнiй вiсi, утворюючи просте суцвiття:

A. Китиця

B. Голiвка

C. Щиток

D. Колос

E. Волоть

57 / 200
Який катiон III аналiтичної групи (кислотно-основнакласифiкацiя) знаходиться у розчинi, якщо при нагрiвання з гiпсовою водою через деякий час розчин мутнiє?

A. Стронцiю

B. Гiдрарґiруму ( III )

C. Кальцiю

D. Плюмбуму

E. Магнiю

58 / 200
В методi визначення термiну придатностi лiкарського препарату допускають, що реакцiя розкладання лiкарської речовини є реакцiєю такого порядку:

A. Дробний

B. Третiй

C. Нульовий

D. Другий

E. Перший

59 / 200
Використання активованого вугiлля для очистки антибiотикiв зумовлене процесом самовiльної змiни концентрацiї компонентiв у поверхневому шарi водних розчинiв, у порiвняннi з об’ємом фази. Цей процес називається:

A. Адгезiя

B. Адсорбцiя

C. Десорбцiя

D. Когезiя

E. Змочування

60 / 200
Iзоелектрична точка бiлка дорiвнює 5,7. При якому значеннi рН макроiон бiлка рухається до аноду?

A. 5,7

B. 5,0

C. 4,0

D. 7,0

E. 4,7

61 / 200
Дефiцит якого вiтамiну найбiльше буде спричиняти активiзацiю процесiв перекисного окиснення лiпiдiв?

A. Вiтамiн E

B. Вiтамiн B12

C. Вiтамiн D

D. Вiтамiн B6

E. Вiтамiн K

62 / 200
Внутрiшньоклiтинний метаболiзм глiцерину починається з його активацiї. Яка сполука утворюється в першiй реакцiї його перетворення?

A. Лактат

B. Альфа-глiцеролфосфат

C. Холiн

D. Пiруват

E. Ацетилкоензим А

63 / 200
При вивченнi мазку з вмiсту карбункула виявленi великi грампозитивнi палички з обрубаними кiнцями, розташованi у виглядi ланцюгiв, оточенi загальною капсулою. Який попереднiй дiагноз?

A. Сибiрка

B. Пiодермiя

C. Туляремiя

D. Чума

E. Кандидоз

64 / 200
Продуктом якої реакцiї буде натрiю нiкотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

65 / 200
За вказаних умов взаємодiя толуолу з хлором призводить до утворення:

A.

B. E.

C.

D.

66 / 200
Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi явища?

A. Гострий панкреатит

B. Iнфекцiйний гепатит

C. Гастрит

D. Ентероколiт

E. Гострий апендицит

67 / 200
З якою метою поряд з використанням групового реактиву III аналiтичної групи використовують етиловий спирт?

A. Для змiни рН середовища

B. Для дробного осадження катiонiв

C. Для подальшого розчинення утворених осадiв

D. Для запобiгання комплексоутворення

E. Для забезпечення повноти осадження всiх катiонiв цiєї групи

68 / 200
Препарована квiтка, в якої оцвiтина редукована до плiвок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:

A. Alliaceae

B. Poaceae ( Gramineae )

C. Convallariaceae

D. Asteraceae

E. Araceae ( Palmae )

69 / 200
При повному вiдновленнi пiролу одержують:

A.

B.

C.

D.

E.

70 / 200
Хворий потрапив до лiкарнi з кишковою кровотечею. Який препарат треба включити до схеми лiкування?

A. Вiкасол

B. Аспiрин

C. Сульфанiламiд

D. Кокарбоксилаза

E. Рибофлавiн

71 / 200
Наведена схема отримання нiтроалканiв називається реакцiєю:

A. Коновалова

B. Чичибабiна

C. Тищенко

D. Кучерова

E. Зiнiна

72 / 200
Який з перерахованих реактивiв використовується у данiй реакцiї?

A. Лукаса

B. Чугаєва

C. Толенса

D. Маркi

E. Гриньяра

73 / 200
Iз запропонованих реакцiй оберiть ту, яка буде перебiгати по карбоксильнiй групi:

A.

B.

C.

D.

E.

74 / 200
Вкажiть, яка з наведених реакцiй називається реакцiєю В’юрця:

A.

B.

C.

D.

E.

75 / 200
Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:

A. Гриба i бактерiї

B. Гриба i вищої рослини

C. Гриба i водоростi

D. Двох рiзних бактерiй

E. Бактерiї i вищої рослини

76 / 200
Вкажiть речовину, що утворюється при здiйсненнi даної реакцiї:
?

A. Ацетатна кислота

B. Етаналь

C. Пропанон

D. Етанол

E. Пропаналь

77 / 200
Для лiкування екземи лiкар виписав пацiєнту лiкарський засiб, який слiд використати трансдермально. Яка максимальна кiлькiсть мiкробних тiл допустима у 1 г цього засобу у вiдповiдностi з вимогами ВООЗ i Фармакопеї?

A. 100 бактерiй i 100 грибiв

B. 100 бактерiй i грибiв сумарно

C. 1000 бактерiй i грибiв

D. 100 бактерiй i 50 грибiв

E. 500 бактерiй i грибiв

78 / 200
При взаємодiї речовин за схемою
одержують:

A. Етилацетат

B. Метилформiат

C. Етилформiат

D. Метилацетат

E. Метилетаноат

79 / 200
У хворого при обстеженнi у периферичнiй кровi виявлено 5% мiєлобластiв. Ознакою якого захворювання може бути наявнiсть цих клiтин?

A. Анемiя

B. ДВЗ-синдром

C. Лейкопенiя

D. Лейкоцитоз

E. Лейкоз

80 / 200
Вкажiть сполуку, яка виявляє амфотернi властивостi, тобто вступає в реакцiї як з кислотами, так i з основами з утворенням вiдповiдних солей:

A.

B.

C.

D.

E.

81 / 200
Диметиламiн вступає в реакцiю з нiтритною кислотою за схемою:
? Виберiть продукт реакцiї:

A.

B.

C.

D.

E.

82 / 200
Серед наведених сполук ацилюючим реагентом є:

A.

B.

C.

D.

E.

83 / 200
Коагулююча здатнiсть електролiтiв по вiдношенню до деяких золiв зменшується у такiй послiдовностi: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?

A. Електронейтральний

B. Не має заряду

C. Вiд’ємний

D. Спочатку не має заряду, а потiм стає вiд’ємним

E. Позитивний

84 / 200
При визначеннi загальної твердостi води лаборант застосовує iндикатор ерiохром чорний Т. Вкажiть, яким методом проводилося визначення:

A. Броматометрiя

B. Перманганатометрiя

C. Аргентометрiя

D. Комплексонометрiя

E. Хроматометрiя

85 / 200
Є декiлька шляхiв знешкодження амiаку в органiзмi людини, але для окремих органiв є специфiчнi. Для клiтин головного мозку характерним шляхом знешкодження амiаку є утворення такої речовини:

A. Лактат

B. Глутамiн

C. Глiцин

D. Бiлiрубiн

E. Креатин

86 / 200
Пiдприємство мiкробiологiчної промисловостi випускає препарат, який являє собою живi лiофiльно висушенi клiтини E. coli. Яке найбiльш iмовiрне використання даного препарату?

A. A. Корекцiя дисбактерiозу

B. Серодiагностика колi-ентеритiв

C. Iмунiзацiя

D. Визначення колi-iндексу

E. Постановка шкiрної алергiчної проби

87 / 200
Пацiєнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратiв може викликати у нього алергiчний шок. Збiльшення кiлькостi в кровi якого бiогенного амiну може бути причиною такого стану?

A. Дофамiн

B. Путресцин

C. Гiстамiн

D. ГАМК

E. Кадаверин

88 / 200
Фiтопатогеннi захворювання змiнюють фармакологiчнi властивостi рослин. Якi мiкроорганiзми найчастiше викликають такi захворювання?

A. Вiруси

B. Актиномiцети

C. Гриби

D. Бактерiї

E. Мiкоплазми

89 / 200
В ходi аналiзу катiонiв VI аналiтичної групи (кислотно-основна класифiкацiя) при дiї групового реагенту можна не тiльки вiдокремити групу, але i iдентифiкувати iони:

A. Cd (II)

B. Hg (II)

C. Ni ( II )

D. Co (II)

E. Cu (II)

90 / 200
До лiкаря звернувся чоловiк 70ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика, збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений даний стан хворого?

A. Гiперфункцiя аденогiпофiзу

B. Гiпофункцiя аденогiпофiзу

C. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз

D. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв

E. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

91 / 200
Встановлено, що генетичну основу позахромосомної стiйкостi визначають елементи, що мiстять гени, якi зумовлюють резистентнiсть клiтини до рiзних лiкарських засобiв, перш за все до антибiотикiв. Якi саме?

A. Апарат Гольджi

B. Мiтохондрiї

C. Цитоплазма

D. R-плазмiди

E. Нуклеоїд

92 / 200
Бiля мiсцевостi, де планують вiдкрити дитячий табiр для лiтнього вiдпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слiд оцiнювати ступiнь бiологiчного забруднення питної води?

A. Мезосапробнiсть

B. Колi-iндекс

C. Олiгосапробнiсть

D. Перфрiнгенс-титр

E. Катаробнiсть

93 / 200
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

A. Однаковий з потенцiалвизначальними iонами

B. Однаковий з зарядом гранули

C. Протилежний до заряду гранули

D. Протилежний до протиiонiв адсорбцiйного шару

E. Однаковий iз зарядом ядра

94 / 200
При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?

A. Глюконеогенез

B. Глiкогенолiз

C. Пентозофосфатний шлях

D. Глiколiз

E. Орнiтиновий цикл

95 / 200
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс листка), а отже називаються:

A. Пальчасторозсiченi

B. Пальчастолопатевi

C. Перистоскладнi

D. Пальчастоскладнi

E. Перисторозсiченi

96 / 200
Хворому, у якого дiагностовано тромбоз нижнiх кiнцiвок, лiкар призначив приймати синкумар, що є антивiтамiном K. Який процес гальмується пiд дiєю цього препарату?

A. Фосфорилювання залишкiв серину

B. Карбоксилювання залишкiв глутамату

C. Метилювання радикалiв амiнокислот

D. Гiдроксилювання лiзину

E. Гiдроксилювання пролiну

97 / 200
Спецiалiст для кiлькiсного визначення хлорид-iонiв в лiкарському препаратi використав метод Мора. Кiнцева точка титрування була зафiксована за утворенням цегляночервоного осаду, який утворений такою сполукою:

A. Калiю хлорид

B. Калiю хромат

C. Калiю дихромат

D. Срiбла хлорид

E. Срiбла хромат

98 / 200
Еритроцити для своєї життєдiяльностi потребують енергiї у виглядi АТФ. Укажiть метаболiчний процес, який забезпечує еритроцит необхiдною кiлькiстю АТФ:

A. Цикл трикарбонових кислот

B. Глюконеогенез

C. Пентозофосфатний цикл

D. Анаеробний глiколiз

E. Бета-окиснення жирних кислот

99 / 200
Гiперхромна анемiя - хвороба Бiрмера - виникає внаслiдок нестачi вiтамiну B12. Який бiоелемент входить до складу цього вiтамiну?

A. Кобальт

B. Магнiй

C. Ферум

D. Цинк

E. Молiбден

100 / 200
Яку сполуку додають при визначеннi катiонiв кальцiю с iндикатором мурексидом для створення рН>12?

A. Уротропiн

B. Амонiю гiдроксид

C. Ацетатний буфер

D. Натрiю гiдроксид

E. Амiачний буфер

101 / 200
Пiсля приготування живильного середовища, що мiстить розчини вуглеводiв, лаборант провiв його стерилiзацiю. Який спосiб стерилiзацiї був застосований?

A. Кип’ятiння одноразове

B. Ультрафiолетове опромiнення

C. Сухим жаром

D. Паром пiд тиском

E. Текучою парою дрiбно

102 / 200
Спадковi захворювання можуть бути пов’язанi з порушенням структури i кiлькостi хромосом або генiв. Яке з перерахованих захворювань вiдноситься до моногенних?

A. Синдром Клайнфельтера

B. Цукровий дiабет

C. Синдром Шерешевського

D. Гемофiлiя

E. Хвороба Дауна

103 / 200
У хворого 47-ми рокiв з двосторонньою пневмонiєю виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбiльш iмовiрний захиснопристосувальний механiзм пiдтримує компенсацiю КОС у хворого?

A. Посилення ацидогенезу в нирках

B. Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках

C. Розвиток гiпервентиляцiї легень

D. Блювання

E. Пронос

104 / 200
Стрептомiцин та iншi амiноглiкозиди, зв’язуючись з 3OS- субодиницею рибосом, попереджають приєднання формiлметiонiл-тРНК. Який процес порушується внаслiдок цього ефекту?

A. Термiнацiя транскрипцiї

B. Iнiцiацiя транскрипцiї

C. Iнiцiацiя реплiкацiї

D. Термiнацiя трансляцiї

E. Iнiцiацiя трансляцiї

105 / 200
Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї шлункового соку при клiнiчних дослiдженнях?

A. Диоксифенiлаланiн

B. Тирамiн

C. ГАМК

D. Дофамiн

E. Гiстамiн

106 / 200
Взаємодiя мiж дисперсною фазою та дисперсiйним середовищем для рiзних систем проявляється не в однаковiй мiрi. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодiє з середовищем, то систему називають:

A. Вiльно-дисперсна

B. Лiофобна

C. Гiдрофiльна

D. Зв’язанодисперсна

E. Лiофiльна

107 / 200
Осаджуваною формою при визначеннi iонiв Fe2+ в солi Мора за допомогою гравiметричного методу є:

A. Fe2(SO4)3

B. Fe(OH)2

C. FePO4

D. Fe2O3

E. Fe(OH)3

108 / 200
Кiлькiсний вмiст KOH та K2CO3 у сумiшi можна визначити методом:

A. Пряме кислотно-основне титрування з двома iндикаторами

B. Не можна вiдтитрувати

C. Зворотнє кислотно-основне титрування

D. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном

E. Замiсникове кислотно-основне титрування

109 / 200
Збудники кишкових iєрсинiозiв здатнi розмножуватись при температурi холодильника, що може спровокувати iнфiкування людини. До якого типу за температурним оптимумом належать цi мiкроорганiзми?

A. Некрофiли

B. Антропофiли

C. Термофiли

D. Психрофiли

E. Мезофiли

110 / 200
При однаковiй молярнiй концентрацiї розчин якої з речовин характеризується мiнiмальною температурою кристалiзацiї?

A. NaCl

B. Na2SO4

C. C6H5COONa

D. CH3OH

E. CH3Cl

111 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратiв, якi мiстять ароматичну амiногрупу, проводять методом нiтритометрiї. Який зовнiшнiй iндикатор при цьому використовується?

A. Фенолфталеїн

B. Еозин

C. Йодидкрохмальний папiрець

D. Ерiохром чорний Т

E. Метиленовий червоний

112 / 200
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту викликає вказану патологiю?

A. Ксантиноксидаза

B. Тирозиназа

C. Глюкокiназа

D. Каталаза

E. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза

113 / 200
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

A. Фенiлаланiнгiдроксилаза

B. Тироксингiдроксилаза

C. Оксидаза гомогентизинової кислоти

D. Тирозиназа

E. Моноамiнооксидаза

114 / 200
У кровi хворого виявлено: ер.1,5 • 1012/л, Нb- 60 г/л, колiрний показник - 1,4, лейкоцити - 3,0 • 10 9/л, тромбоцити - 1,2 • 10 10/л, ретикулоцити - 0,2%. У мазку кровi тiльця Жоллi, кiльця Кебота, мегалоцити. Який вид анемiї у хворого?

A. B12- фолiєводефiцитна

B. Гемолiтична

C. Залiзодефiцитна

D. Залiзорефрактерна

E. Гiпопластична

115 / 200
У хворого з високою температурою тiла, вираженими болями у горлi пiд час ковтання, дiагностована ангiна. Якi з вказаних симптомiв вiдносяться до мiсцевих ознак гострого запалення?

A. Пiдвищення ШОЕ

B. Лейкоцитоз

C. Лихоманка

D. Тахiкардiя

E. Почервонiння

116 / 200
Для серопрофiлактики i серотерапiї iнфекцiйних захворювань використовують iмуннi сироватки. Який вид iмунiтету формується з їх допомогою?

A. Штучний активний

B. Штучний пасивний

C. Природний пасивний

D. Природний активний

E. -

117 / 200
На пiдприємствi для специфiчної профiлактики грипу у спiвробiтникiв використали вакцину ”Iнфлювак”. Який вид iмунiтету буде сформований в органiзмi вакцинованих?

A. Видовий спадковий

B. Штучний пасивний

C. Природнiй пасивний

D. Штучний активний

E. Природнiй активний

118 / 200
У хворої 59-ти рокiв при флюорографiї виявили в нижнiй частцi правої легенi затемнення з чiткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякiсної пухлини?

A. Експансивний рiст

B. Iнфiльтративний рiст

C. Метастазування

D. Ракова кахексiя

E. Проростання у навколишнi тканини

119 / 200
Пiд час бактерiологiчного дослiдження випорожнень хворого на гостру кишкову iнфекцiю була видiлена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологiчних реакцiй було застосовано для iдентифiкацiї видiленої культури?

A. Нейтралiзацiї

B. Бактерiолiзу

C. Аглютинацiї

D. Преципiтацiї

E. Зв’язування комплементу

120 / 200
Кофеїн пригнiчує активнiсть фосфодiестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєннi кофеїном найбiльш характерним є зниження активностi такого процесу:

A. Пентозофосфатний шлях

B. Синтез глiкогену

C. Фосфорилювання бiлкiв

D. Лiполiз

E. Глiколiз

121 / 200
До приймального вiддiлення був доставлений хворий зi скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичнi болi у животi, дiарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений дiагноз: отруєння фосфорорганiчними сполуками. Якi препарати доцiльно включити до патогенетичної терапiї?

A. Налорфiну гiдрохлорид та бемегрид

B. Глюкоза та бемегрид

C. Тiосульфат натрiю та бемегрид

D. Атропiну сульфат та дипiроксим

E. Тетацин-кальцiй та унiтiол

122 / 200
Хворому з гiпертонiчною хворобою призначено каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

A. Блокада α- адренорецепторiв

B. Блокада β- адренорецепторiв

C. Блокада повiльних кальцiєвих каналiв

D. Пригнiчення активностi ангiотензинперетворюючого ферменту

E. Блокада рецепторiв ангiотензину II

123 / 200
Хворому з виразковою хворобою призначено ранiтидин. Кислотнiсть шлункового соку значно знизилась. Який механiзм лежить в основi дiї даного препарату?

A. Блокада H2-гiстамiнових рецепторiв

B. Блокада М-холiнорецепторiв

C. Пригнiчення активностi H+, K+АТФ-ази

D. Блокада Н-холiнорецепторiв вегетативних ганглiїв

E. Блокада H1-гiстамiнових рецепторiв

124 / 200
З якою групою дiуретикiв НЕ МОЖНА одночасно призначати гiпотензивнi засоби, що вiдносяться до групи iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого ферменту?

A. Петльовi

B. Тiазиднi

C. Осмотичнi

D. Ксантини

E. Калiйзберiгаючi

125 / 200
Який мiсцевий анестетик краще придбати в аптецi для знеболення при екстракцiї зуба?

A. Совкаїн

B. Лiдокаїн

C. Дикаїн

D. Анестезин

E. Кокаїн

126 / 200
До аптеки надiйшов препарат нового поколiння нестероїдних протизапальних засобiв ”мелоксикам”. Вкажiть, якi переваги має даний препарат як переважний блокатор циклооксигенази-2 у порiвняннi з iншими нестероїдними протизапальними засобами?

A. Мiнiмальна побiчна дiя на травний канал

B. Значне пригнiчення активностi протеаз

C. Виразний мiоспазмолiтичний ефект

D. Наявнiсть iнтерфероногенних властивостей

E. Мiнiмальна побiчна дiя на кровотворення

127 / 200
Хворий 67-ми рокiв з хронiчною серцевою недостатнiстю отримує дигоксин. Для зменшення побiчної дiї дигоксину лiкар порадив його комбiнувати з:

A. Еуфiлiном

B. Хлоридом кальцiю

C. Глюконатом кальцiю

D. Дихлотiазидом

E. Панангiном

128 / 200
Для купiрування нападу стенокардiї хворий використовує нiтроглiцерин у капсулах. Який рацiональний шлях введення цього препарату?

A. Ректальний

B. Пероральний

C. Пiдшкiрний

D. Iнгаляцiйний

E. Сублiнгвальний

129 / 200
У наркоманiв пiсля закiнчення дiї наркотику виникають тяжкi психiчнi, неврологiчнi i соматичнi порушення. Як називається цей симптомокомплекс?

A. Сенсибiлiзацiя

B. Толерантнiсть

C. Iдiосинкразiя

D. Абстинентний синдром

E. Кумуляцiя

130 / 200
Хворому пiсля гострого iнфаркту мiокарда лiкар порекомендував протягом 3-4 мiсяцiв приймати ацетилсалiцилову кислоту. На яку дiю ацетилсалiцилової кислоти розрахував лiкар?

A. Анальгезуюча

B. Жарознижуюча

C. Спазмолiтична

D. Антиагрегантна

E. Протизапальна

131 / 200
Який засiб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентерiя?

A. Бiцилiн-5

B. Пiрантел

C. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

D. Метронiдазол

E. Левамiзол

132 / 200
Пацiєнтцi з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхiдно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Анальгiн

B. Ацетилсалiцилова кислота

C. Целекоксиб

D. Парацетамол

E. Диклофенак-натрiй

133 / 200
У хворого на невроз страх, емоцiйна напруга. Лiкар пiдiбрав йому препарат, що знижує цi симптоми. Це:

A. Ноотропiл

B. Карбонат лiтiя

C. Сiднокарб

D. Дiазепам

E. Кофеїн

134 / 200
Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся до кардiолога iз скаргами на пiдвищення АТ до 160/100 мм рт.ст., бiль в дiлянцi серця, вiдчуття перебоїв у роботi серця. Порекомендуйте препарат з групи β1-адреноблокаторiвдля лiкування даної патологiї:

A. Ноотропiл

B. Бензилпенiцилiн

C. Метопролол

D. Морфiн

E. Фенотерол

135 / 200
В аптеку звернулася жiнка зi скаргами на змiну забарвлення сечi на червону. Який протитуберкульозний препарат спричинив таку дiю?

A. Iзонiазид

B. Рифампiцин

C. Доксициклiну гiдрохлорид

D. Хiнгамiн

E. Стрептомiцин

136 / 200
В стацiонарi знаходиться хвора на цукровий дiабет, у якої пiсля введення iнсулiну розвинулась гiпоглiкемiчна кома. Який лiкарський засiб може швидко покращити її стан?

A. Атропiну сульфат

B. Глiбенкламiд

C. Метопролол

D. Анаприлiн

E. Адреналiну гiдрохлорид

137 / 200
Порадьте хворiй засiб для лiкування нападiв тахiаритмiї:

A. Адреналiн

B. Кофеїн-натрiю бензоат

C. Атропiн

D. Добутамiн

E. Анаприлiн

138 / 200
Вкажiть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дiю:

A. Диклофенак-натрiй

B. Дiазепам

C. Кофеїн-бензоат натрiю

D. Прозерин

E. Корглiкон

139 / 200
Назвiть провiдний механiзм протиатеросклеротичної дiї клофiбрату ( фенофiбрату ):

A. Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi

B. Має антиоксидантну дiю

C. Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини

D. Знижує рiвень триглiцеридiв

E. Пригнiчує всмоктування холестерину

140 / 200
У вагiтної жiнки виникла гостра стрептококова пневмонiя. Який з наведених антибактерiальних засобiв можна призначати в перiод вагiтностi?

A. Ципрофлоксацин

B. Стрептомiцин

C. Тетрациклiн

D. Гентамiцин

E. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль

141 / 200
Хворому з гiпотиреозом лiкар призначив препарат, який проявляє замiсну дiю. Який iз перелiчених препаратiв призначив лiкар?

A. Мерказолiл

B. Амiодарон

C. Парацетамол

D. L-тироксин

E. Адреналiн

142 / 200
Для взяття наважки при приготуваннi вторинних стандартних розчинiв використовують технохiмiчнi терези. Точнiсть зважування на технохiмiчних терезах:

A. ±0 0001a˜

B. ±0,001a˜

C. ±0,01a˜

D.

E. ±0,002a˜

143 / 200
Який з псевдомонокарпних однонасiнних сухих нерозкривних плодiв характерний для видiв родини Злаковi?

A. Горiшок

B. Сiм’янка

C. Зернiвка

D. Жолудь

E. Горiх

144 / 200
Кров являє собою складну лiофiлiзовану дисперсну систему, в якiй роль дисперсiйного середовища вiдiграє плазма, а розмiри частинок дисперсної фази лежать в iнтервалi 2-13 мкм. Цю фракцiю кровi можна охарактеризувати як:

A. Ультрамiкрогетерогенна

B. Мiкрогетерогенна

C. Високодисперсна

D. Грубодисперсна

E. Низькодисперсна

145 / 200
Iзоелектричну точку бiлкiв можна визначити за залежнiстю ступеня набрякання високомолекулярнихсполук вiд рН. В областi рН = IЕТ ступiнь набрякання бiлка:

A. Складає 50% вiд маси

B. Максимальний

C. Перевищує 100% вiд маси

D. Мiнiмальний

E. Дорiвнює 100% вiд маси

146 / 200
Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки для злоякiсних пухлин?

A. Не метастазують

B. Мають лише мiсцевий вплив

C. Експансивний рiст

D. Не рецидивують

E. Низький ступiнь диференцiювання клiтин

147 / 200
У листку кропиви дводомної визначенi жалкi багатоклiтиннi волоски. Це є:

A. Простi волоски

B. Сочевички

C. Залозки

D. Емергенцi

E. Канальцi

148 / 200
Який iон при нагрiваннi з металевим цинком у кислому середовищi утворює газ - арсин, що викликає появу темної плями на фiльтрувальному паперi, просоченому розчином нiтрату аргентуму:

A. Сульфат

B. Фосфат

C. Сульфiд

D. Нiтрат

E. Арсенат

149 / 200
Знешкодження бiлiрубiну в печiнцi вiдбувається шляхом приєднання глюкуронової кислоти. Який фермент печiнки каталiзує реакцiю перетворення непрямого бiлiрубiну на прямий?

A. Альдолаза

B. ДНК-залежна РНК-полiмераза

C. Лактатдегiдрогеназа

D. Глюкозо-6-фосфатаза

E. УДФ-глюкуронiлтрансфераза

150 / 200
Молодi листки евкалiпту кулястого супротивнi, м’якi, яйцеподiбнi iз серцевидною стеблообгортною основою; старi листки почерговi, шкiрястi, вузьколанцетнi, з коротким черешком. Як називається таке явище?

A. Гетеростилiя

B. Гетерофiлiя

C. Гетеротрофнiсть

D. Гетерогамiя

E. Гетероталiзм

151 / 200
Хворий 62-х рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у важкому станi з дiагнозом: гострий iнфаркт мiокарда у дiлянцi задньої стiнки лiвого шлуночкаi перегородки,набряк легень. Який первинний механiзм викликає розвиток набряку легень у пацiєнта?

A. Легенева артерiальна гiпертензiя

B. Легенева венозна гiпертензiя

C. Гiпоксемiя

D. Зниження альвеоло-капiлярної дифузiї кисню

E. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть

152 / 200
У хворого 59-ти рокiв, що страждає на цироз печiнки, розвинувся геморагiчний синдром. Розвиток геморагiчного синдрому у данiй клiнiчнiй ситуацiї зумовлений зниженням такої функцiї печiнки:

A. Кон’югацiйна

B. Жовчоутворююча

C. Детоксикацiйна

D. Гемопоетична

E. Бiлковосинтетична

153 / 200
Вiтамiн B6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за участю ПАЛФ?

A. Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

B. Синтез кетонових тiл i жовчних кислот

C. Синтез жовчних кислот i холестеролу

D. Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

E. Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

154 / 200
Глутамiнова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляцiї окисних процесiв в тканинах мозку. За яким рiвнянням можна визначити її поверхневий натяг?

A. Релея

B. Шишковського

C. Фрейндлiха

D. Нiкольського

E. Дюкло-Траубе

155 / 200
Пiсля закiнчення стерилiзацiї матерiалу для операцiйної проведено контроль її ефективностi. Для цього у стерилiзацiйну камеру разом з матерiалом були помiщенi смужки паперу, на якi нанесено:

A. Escherichia coli

B. Вacillus subtilis

C. Helicobacter pylori

D. Staphylococcus aureus

E. Candida albicans

156 / 200
Титрантами методу нейтралiзацiї є стандартнi розчини кислот i лугiв, якi є вторинними стандартними розчинами. Виберiть речовину, за якою стандартизують розчин хлоридної кислоти:

A. HNO3

B. Na2S2O3

C. CaCO3

D. H2C2O4

E. Na2CO3

157 / 200
Стебла рослини стеляться по землi i вкорiнюються за допомогою додаткових коренiв. Про який тип стебла йде мова?

A. Витке

B. Висхiдне

C. Повзуче

D. Чiпке

E. Прямостояче

158 / 200
Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинуласьсерцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?

A. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту

B. Iнфекцiя

C. Ушкодження мiокарда

D. Перевантаження серця опором

E. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур

159 / 200
Вторинна анатомiчна будова кореня у двосiм’ядольних рослин знаходиться в зонi:

A. Всисання

B. Подiлу

C. Кореневого чохлика

D. Розтягування i диференцiацiї

E. Укрiплення

160 / 200
При вивченi рослин родини Asteraceae встановлено декiлька типiв квiток. Який тип квiток НЕ ПРИТАМАННИЙ цим рослинам?

A. Лiйкоподiбнi

B. Двогубi

C. Язичковi

D. Трубчастi

E. Несправжньоязичковi

161 / 200
Хворому з гострим бронхiтом призначено вiдхаркувальний засiб, пiсля прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратiв мiг викликати даний побiчний ефект?

A. Валiдол

B. Сальбутамол

C. Платифiлiн

D. Лiбексин

E. Ацетилцистеїн

162 / 200
Багато хiмiчних процесiв вiдбувається за сталих температури i тиску. Яку термодинамiчну функцiю треба обрати як критерiй перебiгу самочинного процесу в цих умовах?

A. Внутрiшня енергiя

B. Ентропiя

C. Ентальпiя

D. Енергiя Гельмгольца

E. Енергiя Гiббса

163 / 200
До клiнiки поступив потерпiлий, який зазнав проникаючого кульового поранення грудної клiтки. Дiагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної недостатностi виникає в такому випадку?

A. Дисрегуляторна вентиляцiйна

B. Дифузiйна

C. Обструктивна вентиляцiйна

D. Перфузiйна

E. Рестриктивна вентиляцiйна

164 / 200
Хворому 37-ми рокiв з метою комплексного лiкування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотнiсть шлункового соку, iнгiбує H+, K+АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секрецiї i видiлення пепсиногену. Вiдноситься до пролiкiв. Назвiть препарат:

A. Гастроцепiн

B. Омепразол

C. Фамотидин

D. Фосфалюгель

E. Ранiтидин

165 / 200
У титриметричному аналiзi використовують рiзнi способи титрування. Якщо є можливiсть вибору, то яким методом слiд скористатись, щоб одержати точнiший результат?

A. Комбiноване титрування

B. Реверсiйне титрування

C. Замiсникове титрування

D. Пряме титрування

E. Зворотнє титрування

166 / 200
Пiд час огляду хворого невропатологом встановлено наявнiсть атаксiї. Визначте ознаки, якi притаманнi даному порушенню нервової системи:

A. Надмiрнiсть рухiв

B. Вiдсутнiсть рухiв верхнiх кiнцiвок

C. Порушення iнiцiацiї та планування рухiв

D. Порушення часової та просторової орiєнтацiї рухiв

E. Вiдсутнiсть рухiв однiєї половини тулуба

167 / 200
Монокарпнi плоди представникiв родини Fabaceae сухi, багатонасiннi, розкриваються по спинному та черевному швах двома стулками. Ця будова характерна для такої структури:

A. Бiб

B. Стрючечок

C. Листянка

D. Кiстянка

E. Стрючок

168 / 200
При порфiрiях накопичуються та екскретуються з органiзму людини порфiрини та порфiриногени. З порушенням синтезу якої сполуки пов’язанi цi патологiї?

A. Сечовина

B. Гем

C. Триглiцериди

D. Глюкоза

E. Холестерол

169 / 200
Для адсорбцiїПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:

A. Графiт

B. Силiкагель

C. Вугiлля

D. Тальк

E. Сажа

170 / 200
Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

A. Генноiнженерна

B. Асоцiйована

C. Хiмiчна

D. Аутовакцина

E. Штучна

171 / 200
До розчину катiонiв V аналiтичної групи додали амiачний буфер та розчин 8-оксихiнолiну. Утворився осад жовто-зеленого кольору. Якi це катiони?

A. Кальцiю

B. Амонiю

C. Марганцю

D. Магнiю

E. Залiза (II)

172 / 200
До розчину катiонiв V аналiтичної групи додали розчин тiоцiанату аммонiю. Розчин забарвлюється у червоний колiр. Якi це катiони?

A. Нiкелю

B. Кальцiю

C. Залiза (III)

D. Магнiю

E. Стронцiю

173 / 200
Iз сечi хворого на пiєлонефрит видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на МПА колонiї жовто-зеленого кольору i мають характерний запах. Який це мiкроорганiзм?

A. Протей

B. Клебсiєла

C. Стафiлокок

D. Псевдомонада

E. Ешерiхiя

174 / 200
У хворого з артерiальною гiпертензiєю при обстеженнi виявлено розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi необхiдно розцiнювати як:

A. Механiзми декомпенсацiї

B. Ознаки пошкодження

C. Патологiчнi

D. Функцiональнi порушення

E. Компенсаторно-пристосувальнi

175 / 200
Розчин вiнiлпiролiдону широко застосовується у фармацiї для пролонгування дiї лiкарських речовин. Його середньочисельну молекулярну масу можна визначити методом:

A. -

B. Крiоскопiя

C. Поляриметрiя

D. Осмометрiя

E. Кондуктометрiя

176 / 200
Який порядок має проста реакцiя складена за схемою + = 2 ?

A. Третiй

B. Дробний

C. Другий

D. Нульовий

E. Перший

177 / 200
Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:

A. Анiзоцитний

B. Дiацитний

C. Парацитний

D. Тетрацитний

E. Аномоцитний

178 / 200
До лiкаря звернувся чоловiк зi скаргами на втрату апетиту, бiль в животi, температуру 39-40oC та висипи на шкiрi живота. Хворому був поставлений дiагноз ”черевний тиф”. Реакцiя пасивної гемаглютинацiї позитивна з еритроцитарним тифозним Vi-дiагностикумом. Про що свiдчать отриманi результати?

A. Носiй тифозних мiкробiв

B. Рецидив захворювання на черевний тиф

C. Здорова людина

D. Реконвалесценцiя

E. Гостра форма захворювання на черевний тиф

179 / 200
Який iз протигрибкових антибiотикiв погано всмоктується у шлунково-кишковому трактi та ефективний при кандидомiкозi кишечника?

A. Нiстатин

B. Флуконазол

C. Кетоконазол

D. Гризеофульвiн

E. Тербiнафiн

180 / 200
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є у хворого?

A. Ахiлiя

B. Гiпосекрецiя

C. Гiпохлоргiдрiя

D. Ахлоргiдрiя

E. Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя

181 / 200
Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:

A. Аронiя

B. Родовик

C. Глiд

D. Перстач

E. Шипшина

182 / 200
Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

A. Мiкроскопiчнi гриби

B. Вiроїди

C. Найпростiшi

D. Вiруси

E. Бактерiї

183 / 200
Чоловiк 49-ти рокiв страждає на хронiчний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Який провiдний механiзм розвитку набрякiв при данiй патологiї?

A. Пiдвищення проникностi капiлярiв

B. Пiдвищення онкотичного тиску iнтерстицiальної тканини

C. Зниження онкотичного тиску кровi

D. Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах

E. Утруднення лiмфовiдтоку

184 / 200
У пацiєнта отруєння морфiном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

A. Магнiю сульфат

B. Натрiю хлорид

C. Унiтiол

D. Фурацилiн

E. Калiю перманганат

185 / 200
Дослiдження кровi пацiєнта, у якого спостерiгається деформацiя суглобiв в результатi запалення, виявило гiперурiкемiю. Яке захворювання найiмовiрнiше у цього хворого?

A. Подагра

B. Пелагра

C. Цинга

D. Ревматизм

E. Атеросклероз

186 / 200
У хлопчика, який захворiв на ГРВI, при вимiрюваннi температури тiла протягом доби показники коливались в межах 38-39oC. Який вид гарячки за ступенем пiдйому температури спостерiгається?

A. Гiперпiретична

B. Помiрна

C. Висока

D. Нормальна

E. Субфебрильна

187 / 200
У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

A. Леффлера

B. Ендо

C. ТЦБС

D. Кiтта-Тароцi

E. МПА

188 / 200
Згiдно до вимог Фармакопеї лiкарськi препарати для мiсцевого застосування повиннi пiдлягати контролю на ”мiкробiологiчну чистоту”. Виявлення яких мiкроорганiзмiв свiдчить про НЕПРИДАТНIСТЬ цих препаратiв для використання з лiкувальною метою?

A. Сарцини

B. Сапрофiтнi стафiлококи

C. Золотистi стафiлококи

D. Дрiжджовi гриби

E. Плiснявi гриби

189 / 200
При однаковiй температурi дано 5 водних розчинiв з молярною концентрацiєю 0,05 моль/кг. Якi з цих розчинiв є iзотонiчними по вiдношенню один до одного?

A. C6H1206 i NaCl

B. NaCl i MgSO4

C. AlCl3 i CaCl2

D. CH3OH i NaCl

190 / 200
Технологiя виготовлення лiкарських препаратiв широко використовує явища адсорбцiї та iонного обмiну. Який катiон iз водного розчину найкраще адсорбується на негативно заряджених дiлянках поверхнi адсорбенту:

A. Cs+

B. Na+

C. +

D. Li+

E. +

191 / 200
З оцтової кислоти необхiдно отримати оцтовий ангiдрид за схемою:
Виберiть водовiднiмаючий реагент для проведення цього перетворення:

A.

B. NaCl

C. HCl

D. P2O5

192 / 200
Для виявлення глiцерину може бути використана реакцiя дегiдратацiї, в результатi якої утворюється речовина з рiзким подразнюючим запахом. Ця речовина:

A. Ацетон

B. Диетиловий ефiр

C. Акролеїн

D. Амiак

E. Оцтовий альдегiд

193 / 200
Укажiть тип таутомерiї, характерний для 2- нiтропропану :

A. Амiно-iмiнна таутомерiя

B. Азольна (прототропна) таутомерiя

C. Лактим-лактамна таутомерiя

D. Кето-енольна таутомерiя

E. Аци-нiтро-таутомерiя

194 / 200
Барбiтурова кислота
є найважливiшим похiдним:

A. Пiридину

B. Пiридазину

C. Пiразину

D. Пiримiдину

E. Птеридину

195 / 200
Яка з наведених нижче сполук НЕ Є ароматичною?

A.

B.

C.

D.

E.

196 / 200
Як називаються стереоiзомери (просторовi iзомери), якi вiдносяться один до одного як предмет i його дзеркальне вiдображення?

A. Дiастереомери

B. Епiмери

C. Геометричнi iзомери

D. Iнтермедiати

E. Енантiомери

197 / 200
Вкажiть сполуку, яка виявляє найсильнiшi кислотнi властивостi:

A. CH3 − COOH

B. C2H5 − OH

C. C2H5 − COOH

D. CCl3 − COOH

E. C6H5 − OH

198 / 200
α-амiнокислоти R − CH(NH2) − COOH вiдносно легко декарбоксилюються до:

A. Оксокислот

B. Гiдроксикислот

C. Амiнiв

D. Нiтрозамiнiв

E. Спиртiв

199 / 200
Формулою нiтрилу оцтової кислоти є:

A. CH3NC

B. CH3COCN

C. NCCH2COOH

D. CH3C ≡ N

E. CH3CH2CN

200 / 200
Яка з наведених схем реакцiй є реакцiєю нуклеофiльного замiщення (SN) ?

A. H5C6 CH2CH2Cl --(Cl2; hv)-->

B. H5C6 CH2CH2Cl --(KOH (C2H5OH))-->

C. H5C6-CH2CH2Cl --(Cl2; AlCl3)-->

D. H5C6-CH2CH2Cl --([H])-->

E. H5C6-CH2CH2C --(NaOH (H2O))-->