Крок 1 Фармація - 2015 (буклет)

1 / 200
Груповим реактивом на катiони VI аналiтичної групи ( кислотно-основна класифiкацiя) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонiю гiдроксиду. При цьому спостерiгається утворення:

A. Розчинних у водi амiачних комплексних сполук

B. Гiдроксидiв катiонiв, розчинних в кислотах

C. Гiдроксидiв катiонiв, розчинних у лугах

D. Забарвлених, нерозчинних у водi сполук

E. Гiдроксидiв катiонiв, нерозчинних в надлишку амонiю гiдроксиду

2 / 200
У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лiкування iндометацином виникла шлункова кровотеча внаслiдок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дiя препарату пов’язана iз зменшенням активностi такого ферменту:

A. Тромбоксансинтетаза

B. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

C. Простациклiнсинтетаза

D. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

E. Лiпооксигеназа (ЛОГ)

3 / 200
Для точного обчислення константи швидкостi за величиною енергiї активацiї, застосовується стеричний фактор, який враховує:

A. Хiмiчнi властивостi взаємодiючих сполук

B. Концентрацiю реагуючих речовин

C. Будову молекул взаємодiючих сполук

D. Взаємну орiєнтацiю реагуючих молекул

E. Температуру реакцiйної сумiшi

4 / 200
Хвора 54-х рокiв з виразковою хворобою шлунка скаржиться на рiзку слабкiсть та задишку пiд час незначного фiзичного навантаження. У кровi: ер.- 1,44•1012/л, Hb- 66 г/л, КП- 1,4. Для якої анемiї притаманнi виявленi змiни складу периферичної кровi?

A. Хронiчна постгеморагiчна

B. Гостра постгеморагiчна

C. Залiзодефiцитна

D. Набута гемолiтична

E. 12- дефiцитна

5 / 200
У контрольно-аналiтичнiй лабораторiї хiмiку необхiдно провести стандартизацiю розчину натрiю гiдроксиду. Який первинний стандартний розчин може бути для цього використаний?

A. Оцтова кислота

B. Натрiю хлорид

C. Натрiю тетраборат

D. Хлороводнева кислота

E. Щавлева кислота

6 / 200
У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася анемiя. В кровi: гiпохромiя, мiкро-, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї слiд думати?

A. Залiзодефiцитна

B. 12- фолiєво-дефiцитна

C. Сидеробластна

D. Гемолiтична

E. Апластична

7 / 200
З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу: бiлок - 34 г/л, клiтини 3600 в мкл, переважають нейтрофiли, рН- 6,8. Який вид ексудату у хворого?

A. Геморагiчний

B. Гнiйний

C. Фiбринозний

D. Серозний

E. Змiшаний

8 / 200
До якого електроду буде рухатися частинка бiлка при електрофорезi, якщо його iзоелектрична точка дорiвнює 4 ,0, а рН становить 5 ,0?

A. До хлорсрiбного

B. До каломельного

C. До платинового

D. До аноду

E. До катоду

9 / 200
У фармацевтичнiй практицi широко використовують виготовлення лiкiв у виглядi колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золiв вiдноситься до фiзичної конденсацiї?

A. Подвiйний обмiн

B. Окиснення

C. Замiна розчинника

D. Гiдролiз

E. Вiдновлення

10 / 200
У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму кровi, виникла анурiя. Який провiдний механiзм її виникнення в даному випадку?

A. Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочкiв

B. Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв

C. Зменшення кiлькостi функцiонуючих клубочкiв

D. Зниження тиску в капсулi клубочкiв

E. Пiдвищення онкотичного тиску кровi

11 / 200
У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх кiнцiвках, асцит. Якою є провiдна ланка патогенезу кахектичного набряку?

A. Зниження онкотичного тиску плазми кровi

B. Порушення лiмфовiдтоку

C. Збiльшення проникностi судинної стiнки

D. Пiдвищення онкотичного тиску мiжклiтинної рiдини

E. Пiдвищення гiдростатичного тиску кровi

12 / 200
В умовах аптеки виникла потреба стерилiзацiї рiдкої лiкарської форми механiчним методом. Який апарат використали для цього?

A. Паровий стерилiзатор

B. Фiльтр Зейтця

C. Пiч Пастера

D. Автоклав

E. Апарат Коха

13 / 200
З метою лiкування дисбактерiозу використовують колiбактерин. Цей препарат мiстить у собi кишкову паличку, яка здатна виробляти бактерiоцини. Наявнiстю яких клiтинних структур обумовлена ця властивiсть?

A. Мезосоми

B. Плазмiди

C. Джгутики

D. Рибосоми

E. Капсула

14 / 200
В лабораторiї необхiдно iдентифiкувати катiон амонiю. Можна використати розчин:

A. Реактиву Несслера

B. Калiю хромату

C. Реактиву Чугаєва

D. Натрiю сульфату

E. Цинку уранiлацетату

15 / 200
Пiд час мiкроскопiї стебла виявлено комплексну тканину, яка складається з ситоподiбних трубок з клiтинамисупутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхiми. Це:

A. Кiрка

B. Перидерма

C. Епiдерма

D. Флоема

E. Ксилема

16 / 200
Кiнцевим продуктом розпаду бiлкiв в органiзмi людини є сечовина. До якого класу органiчних сполук вона вiдноситься?

A. Ангiдриди

B. Амiнокислоти

C. Кетони

D. Амiди

E. Складнi ефiри

17 / 200
Синтетичнi високомолекулярнi сполуки контактних лiнз набрякають у вологому середовищi очей. Набрякший матерiал лiнз має певну кiлькiсть води. Це приклад такого виду набрякання:

A. Кiнетичне

B. Адгезiйне

C. Необмежене

D. Синтетичне

E. Обмежене

18 / 200
За замiсною номенклатурою IUPAC нiкотинова кислота має назву:

A. 2- карбоксипiридин

B. 3- карбоксипiридин

C. Пiридин-2-карбонова кислота

D. Пiридин-4-карбонова кислота

E. Пiридин-3-карбонова кислота

19 / 200
Встановлено, що надземну частину гороху посiвного утримують у просторi вусики, якi є видозмiною:

A. Верхiвкових пагонiв

B. Всього складного листа

C. Верхнiх листочкiв складного листа

D. Нижнiх листочкiв складного листа

E. Прилисткiв

20 / 200
Як називається альдегiд наступної будови:

A. 2,3-диметилгексаналь

B. 2-метил-3-пропiлбутаналь

C. 1,2-диметилпентаналь

D. 2,3-диметилгексеналь

E. 3-метилгексаналь

21 / 200
Згiдно з вимогами ВООЗ та Фармакопеї в рiзних лiкарських формах нестерильних препаратiв допускається певна кiлькiсть бактерiй та грибiв. Яка кiлькiсть сапрофiтних бактерiй та грибiв в 1 г (мл) перорального препарату гарантує його безпеку?

A. 250 бактерiй та 25 плiснявих грибiв

B. 1000 бактерiй та 100 плiснявих грибiв

C. 500 бактерiй та 200 плiснявих грибiв

D. 1500 бактерiй та 150 плiснявих грибiв

E. 500 бактерiй та 50 плiснявих грибiв

22 / 200
При броматометричному визначеннi стрептоциду (первинний ароматичний амiн) застосовують пряме титрування стандартним розчином калiю бромату. Як iндикатор цього титрування застосовують:

A. Метиловий оранжевий

B. Ферум (III) тiоцiанат

C. Ерiохром чорний Т

D. Фенолфталеїн

E. Мурексид

23 / 200
До складу мiкстури входять натрiю гiдрокарбонат, натрiю бромiд, амонiю хлорид. Яким методом можна кiлькiсно визначити натрiю гiдрокарбонат у сумiшi?

A. Осаджувальне титрування

B. Алкалiметрiя

C. Комплексонометрiя

D. Перманганатометрiя

E. Ацидиметрiя

24 / 200
Для стандартизацiї розчину натрiю тiосульфату використовують розчин калiю дихромату. При цьому проводять:

A. Зворотнє титрування у лужному середовищi

B. Титрування замiсника

C. Пряме титрування у лужному середовищi

D. Зворотнє титрування у кислому середовищi

E. Пряме титрування у сильнокислому середовищi

25 / 200
Для виготовлення та аналiзу лiкарських препаратiв широко застосовуються буфернi розчини. Вони використовуються з метою:

A. Змiни iонної сили розчину

B. Змiни величини рН розчину

C. Пiдтримки певного значення величини рН розчину

D. Змiни добутку розчинностi речовини

E. Змiни константи iонiзацiї речовини

26 / 200
Гравiметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

A. Непрямої вiдгонки

B. Прямої вiдгонки

C. Видiлення i непрямої вiдгонки

D. Видiлення

E. Осадження

27 / 200
Хворому на стенокардiю призначили метопролол. Який фармакологiчний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лiкування стенокардiї?

A. Антиаритмiчний

B. Бронхолiтичний

C. Гiпотензивний

D. Антиангiнальний

E. Антиагрегантний

28 / 200
Особливiстю вiрусiв, як iнфекцiйних агентiв, є обов’язковий внутрiшньоклiтинний паразитизм. У зв’язку з цим, який об’єкт НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ з метою культивацiї вiрусiв?

A. Поживнi середовища

B. Курячi ембрiони, що розвиваються

C. -

D. Первиннi клiтиннi культури

E. Сприйнятливi лабораторнi тварини

29 / 200
З метою мiкроскопiчного пiдтвердження дiагнозу ”первинний сифiлiс” у хворого здiйснено забiр видiлень з виразки. Який вид мiкроскопiї використовується для виявлення та вивчення рухомостi збудника?

A. Аноптральна

B. Свiтлова

C. Темнопольна

D. Люмiнесцентна

E. Електронна

30 / 200
Хворому 49-ти рокiв з гострою серцевою недостатнiстю i непереносимiстю серцевих глiкозидiв було введено добутамiн. Який механiзм дiї цього препарату?

A. Стимуляцiя α1-адренорецепторiв

B. Стимуляцiя M-холiнорецепторiв

C. Блокада K+-, Na+-АТФ-ази

D. Стимуляцiя β1- адренорецепторiв

E. Пригнiчення активностi фосфодiестерази

31 / 200
Яка з зазначених реакцiй визначення катiонiв амонiю є специфiчною?

A. З натрiю гексанiтрокобальтом (III)

B. З гiдроксидами лужних металiв при нагрiваннi

C. З калiю гексагiдроксоантимонатом

D. З натрiю гексанiтрокобальтом (III) у кислому середовищi

E. З калiю тетрайодогiдраргиратом (II) у лужному середовищi

32 / 200
Для активацiї та переносу ВЖК через мiтохондрiальну мембрану потрiбнi вiтамiни та вiтамiноподiбнi сполуки. Вкажiть одну з них:

A. Карнiтин

B. Бiотин

C. Убiхiнон

D. Тiамiн

E. Рибофлавiн

33 / 200
Для гравiметричного визначення сульфат-iонiв у якостi осадителя використовують розчин:

A. Цинку хлориду

B. Арґентуму нiтрату

C. Барiю хлориду

D. Феруму (II) хлориду

E. Магнiю хлориду

34 / 200
Препарований апокарпний плiд, у якого плодики з соковитим мезокарпiєм та одним сiм’ям, оточеним здеревенiлим ендокарпiєм. Цей плiд:

A. Ягода

B. Однокiстянка

C. Ценокарпна кiстянка

D. Багатокiстянка

E. Фрага

35 / 200
У товстiй кишцi декарбоксилюються деякi амiнокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється iз орнiтину?

A. Iндол

B. Фенол

C. Путресцин

D. Аргiнiн

E. Лiзин

36 / 200
У потрiйнiй точцi на дiаграмi стану води:

A. Ф=3; n=1

B. С=2

C. С=0

D. С=1

E. Ф=3; С=1

37 / 200
При арґентометричному визначеннi лiкарського препарату, що мiстить KBr, за методом Мора у якостi iндикатора використовують:

A. Феруму (III) тiоцiанат

B. Флуоресцеїн

C. Мурексид

D. Тропеолiн 00

E. Калiю хромат

38 / 200
В якостi присипки для малюка педiатр порадив використовувати спори:

A. Lycopodium clavatum

B. Calendula officinalis

C. Ledum palustre

D. Equisetum arvense

E. Pinus sylvestris

39 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапiю долучено спазмолiтик з групи М-холiноблокаторiв, а саме:

A. Прозерин

B. Атропiн

C. Дитилiн

D. Галантамiн

E. Бензогексонiй

40 / 200
Встановлено, що у кореневищi та коренях Inula helenium є порожнини без чiтких внутрiшнiх меж, якi заповненi ефiрними маслами. Це:

A. Смолянi ходи

B. Членистi молочники

C. Лiзигеннi вмiстища

D. Схизогеннi вмiстища

E. Нечленистi молочники

41 / 200
На зрiзi кореня Helianthus annuus виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зрiз зроблено в зонi:

A. Росту та розтягнення

B. Кореневого чохлику

C. Клiтинного подiлу

D. Всмоктування

E. Укрiплення та проведення

42 / 200
При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлена тканина, що складається з прозорих клiтин з потовщеними зовнiшнiми кутинiзованими клiтинними стiнками, продихами, трихомами. Ця тканина:

A. Веламен

B. Кiрка

C. Перидерма

D. Ризодерма

E. Епiдерма

43 / 200
Для визначення масової частки арґентуму нiтрату в лiкарському препаратi використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутностi розчину iндикатора:

A. Флуоресцеїну

B. Амонiю залiза (III) сульфату

C. Дифенiлкарбазону

D. Калiю хромату

E. Еозину

44 / 200
Мiкроаналiз кореневища виявив вiдкритi колатеральнi провiднi пучки, якi розташованi кiльцем; це може свiдчити про належнiсть рослини до класу:

A. Гнетових

B. Папоротеподiбних

C. Хвойних

D. Однодольних

E. Дводольних

45 / 200
У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?

A. Гiпофункцiя надниркових залоз

B. Гiперфункцiя щитоподiбної залози

C. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз

D. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз

E. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

46 / 200
Мiкроскопiчним дослiдженням стебла багаторiчної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслiдок подiлу клiтин:

A. Протодерми

B. Прокамбiю

C. Фелогену

D. Перициклу

E. Камбiю

47 / 200
При дослiдженi лiкарського збору на поживному середовищi виросла культура у виглядi чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявленi несептованi нитки мiцелiю з кулеподiбними потовщеннями на кiнцях. Назвiть цi мiкроорганiзми:

A. Актиномiцети

B. Мукор

C. Аспергил

D. Кандiда

E. Пенiцил

48 / 200
Дослiдження залежностi швидкостi реакцiй вiд рiзних факторiв дозволяє iнтенсифiкувати технологiчнi процеси. Який з факторiв НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкостi хiмiчної реакцiї?

A. Ступiнь дисперсностi твердої речовини

B. Природа розчинника

C. Природа реагуючих речовин

D. Температура

E. Концентрацiя реагуючих речовин

49 / 200
Адреналiн використовується для подовження дiї новокаїну при iнфiльтрацiйнiй анестезiї. З якою дiєю адреналiну пов’язаний цей ефект?

A. Розширення судин

B. Пригнiчення тканинних естераз

C. Звуження судин

D. Потенцiювання дiї новокаїну на рiвнi ЦНС

E. Пригнiчення функцiй нервових закiнчень i провiдникiв

50 / 200
Укажiть який аналiтичний ефект спостерiгають при фiксуваннi кiнцевої точки титрування у методi Фольгарда?

A. Утворення осаду бурого кольору

B. Забарвлення розчину у жовтий колiр

C. Утворення осаду червоного кольору

D. Забарвлення розчину у червоний колiр

E. Утворення осаду жовтого кольору

51 / 200
Перетворення сукцинату в фумарат каталiзується сукцинатдегiдрогеназою. Який конкурентний iнгiбiтор гальмує активнiсть ферменту?

A. Щавлевооцтова кислота

B. Фумарова кислота

C. Пiровиноградна кислота

D. Малонова кислота

E. Яблучна кислота

52 / 200
Сечова кислота є похiдним: мал.2420

A. Пiридину

B. Пiразолу

C. Iндолу

D. Пурину

E. Пiразину

53 / 200
Серед наведених промiжних активних часточок оберiть радикал:

A.

B.

C.

D.

E.

54 / 200
Пiрол вiдноситься до:

A. Шестичленних гетероциклiв з двома гетероатомами

B. П’ятичленних гетероциклiв з двома гетероатомами

C. П’ятичленних гетероциклiв з одним гетероатомом

D. Шестичленних гетероциклiв з одним гетероатомом

E. Конденсованих гетероциклiв

55 / 200
Виберiть формулу анiлiну:

A.

B.

C.

D.

E.

56 / 200
Пiсля споживання високовуглеводної їжi спостерiгається алiментарна гiперглiкемiя. Активнiсть якого ферменту гепатоцитiв при цьому iндукується у найбiльшiй мiрi?

A. Глюкокiназа

B. Iзоцитратдегiдрогеназа

C. Глюкозо-6-фосфатаза

D. Альдолаза

E. Фосфорилаза

57 / 200
Який продукт утвориться при взаємодiї етилйодиду з калiй цiанiдом? C2H5−I + KCN → ?

A. C2H5OC2H5

B. CH2 = CH2

C. C2H5OH

D. C2H5CN

E. CH3CN

58 / 200
Первинним акцептором водню при тканинному диханнi виступають пiридинзалежнi дегiдрогенази. Який з вiтамiнiв необхiдний для утворення вiдповiдного коферменту (НАД+)?

A. B6

B. C

C. B2

D. PP

E. B1

59 / 200
У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолiзу пiдшлункової залози необхiдно застосувати:

A. Iнсулiн

B. Сульфанiламiднi препарати

C. Антибiотики

D. Трипсиноген

E. Iнгiбiтори протеолiтичних ферментiв

60 / 200
Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:

A. Еозинофiли

B. Нейтрофiли

C. Моноцити

D. Лiмфоцити

E. Базофiли

61 / 200
Який продукт утворюється при взаємодiї пропiонового альдегiду з PCl5?

A.

B.

C.

D.

E.

62 / 200
Яка iз наведених речовин реагує з u(OH)2?

A.

B.

C.

D.

E.

63 / 200
Яка якiсна реакцiя пiдтверджує ненасиченiсть лiнолевої кислоти?

A. Реакцiя ”срiбного дзеркала” з [Ag(NH3)2]OH

B. Гiдрогалогенування (HCl)

C. Знебарвлення бромної води (Br2;H2O)

D. Декарбоксилювання

E. Реакцiя з FeCl3

64 / 200
Дослiджувана сумiш мiстить катiони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катiони Ni2+ у цiй сумiшi?

A. Алiзарин

B. Амонiак

C. Магнезон-1

D. Диметилглiоксим

E. 1- нiтрозо-2-нафтол

65 / 200
Приготували 0,1М розчин арґентуму нiтрату. Вкажiть речовину-стандарт для стандартизацiї цього розчину:

A. Калiю хлорид

B. Натрiю тетраборат

C. Натрiю бензоат

D. Оксалатна кислота

E. Натрiю гiдроксид

66 / 200
Необхiдно провести кiлькiсне визначення натрiю гiдрокарбонату в препаратi. Яким iз методiв титриметричного аналiзу його можна визначити?

A. Комплексиметричне титрування

B. Неводне титрування

C. Осаджувальне титрування

D. Окислювально-вiдновне титрування

E. Кислотно-основне титрування

67 / 200
У хворого пiд час огляду карбункула лiкар вiдзначив: у центрi чорний струп, набряк пiдшкiрної клiтковини, при дотику - безболiснiсть. При мiкроскопiї виявленi грампозитивнi стрептобацили, що утворюють капсулу. Вкажiть найбiльш iмовiрне захворювання:

A. Сибiрка

B. Сифiлiс

C. Чума

D. Правець

E. Холера

68 / 200
Молекула мальтози (солодового цукру) складається з двох залишкiв

A. D-глюкопiранози та D-маннопiранози

B. D-глюкопiранози

C. D-глюкопiранози та D-галактопiранози

D. D-глюкопiранози та D-фруктофуранози

E. D-глюкопiранози та L-глюкопiранози

69 / 200
Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, висловлює скарги на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi дрiбноточковi крововиливи, омилений i знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяницi спостерiгається у хворого?

A. Паренхiматозна

B. Надпечiнкова

C. Гемолiтична

D. Механiчна

E. Печiнкова

70 / 200
В методi визначення термiну придатностi лiкарського препарату допускають, що реакцiя розкладання лiкарської речовини є реакцiєю такого порядку:

A. Перший

B. Дробний

C. Нульовий

D. Третiй

E. Другий

71 / 200
Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла, кашель з видiленням харкотиння, задишку. Пiсля огляду i обстеження встановлений дiагноз: вогнищева пневмонiя. Який тип гiпоксiї спостерiгається у хворого?

A. Гiпоксична

B. Дихальна

C. Гемiчна

D. Тканинна

E. Циркуляторна

72 / 200
Дефiцит якого вiтамiну найбiльше буде спричиняти активiзацiю процесiв перекисного окиснення лiпiдiв?

A. Вiтамiн 12

B. Вiтамiн 6

C. Вiтамiн D

D. Вiтамiн К

E. Вiтамiн Е

73 / 200
У хворого обструктивний тип дихальної недостатностi. Назвiть захворювання, при якому настає така дихальна недостатнiсть:

A. Пневмоконiоз

B. Бронхiальна астма

C. Ексудативний плеврит

D. Пневмоторакс

E. Пневмонiя

74 / 200
В клiнiчнiй практицi для фракцiонування бiлкiв сироватки кровi та iнших бiологiчних рiдин використовується метод висолювання. Якi сполуки застосовуються для цiєї мети?

A. Солi важких металiв

B. Детергенти

C. Солi лужних металiв

D. Кислоти

E. Луги

75 / 200
Продуктом якої реакцiї буде натрiю нiкотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

76 / 200
У хворого дiагностовано рак правої легенi та призначене оперативне лiкування. Пiсля операцiї правобiчної пульмонектомiї у хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатностi розвинулася у хворого?

A. Торако-дiафрагмальна

B. Центральна

C. Легенева рестриктивна

D. Периферична

E. Легенева обструктивна

77 / 200
За вказаних умов взаємодiя толуолу з хлором призводить до утворення:

A.

B.

C.

D.

E.

78 / 200
Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi явища?

A. Гострий апендицит

B. Iнфекцiйний гепатит

C. Ентероколiт

D. Гострий панкреатит

E. Гастрит

79 / 200
Хворий впродовж 10-ти рокiв страждає на цукровий дiабет. У важкому станi доставлений до лiкарнi. На другий день перебування у стацiонарi його стан рiзко погiршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокi вдихи змiнювалися посиленими видихами за участю експiраторних м’язiв. Яка форма порушення дихання спостерiгається у хворого?

A. Дихання Бiота

B. Стенотичне дихання

C. Тахiпное

D. Дихання Чейн-Стокса

E. Дихання Куссмауля

80 / 200
Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулонефрит. Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явилися набряки. Що лежить в основi їх розвитку?

A. Протеїнурiя

B. Введення нестероїдних протизапальних препаратiв

C. Гiперпродукцiя вазопресину

D. Гiперальдостеронiзм

E. Лiкування глюкокортикоїдами

81 / 200
Кiлькiсне визначення карбонатiв i гiдрокарбонатiв проводять таким методом:

A. Зворотня алкалiметрiя

B. Комплексонометрiя

C. Пряма алкалiметрiя

D. Зворотня ацидиметрiя

E. Пряма ацидиметрiя

82 / 200
Яка iз наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

A. CH3 − CH3

B. CH ≡ CH

C. CH2 = CH2

D. CH3 − CH = CH2

E.

83 / 200
Скiльки iснує стереоiзомерних альдопентоз?

A. 6

B. 8

C. 16

D. 2

E. 4

84 / 200
Наведена схема отримання нiтроалканiв називається реакцiєю:

A. Чичибабiна

B. Кучерова

C. Зiнiна

D. Тищенко

E. Коновалова

85 / 200
Iзопентан i неопентан є:

A. Гомологами

B. Iзомерами

C. Конформерами

D. Таутомерами

E. Енантiомерами

86 / 200
Дослiджена мiкориза на коренях дуба являє собою симбiоз:

A. Двох рiзних бактерiй

B. Гриба i бактерiї

C. Гриба i водоростi

D. Бактерiї i вищої рослини

E. Гриба i вищої рослини

87 / 200
При бактерiоскопiчному дослiдженнi матерiалу з твердого шанкеру виявили рухомi, тонкi, довгi, звивистi мiкроорганiзми з рiвномiрними 8-12 завитками. Вказанi властивостi мають:

A. Борелiї

B. Лептоспiри

C. Кампiлобактери

D. Вiбрiони

E. Трепонеми

88 / 200
Якi продукти утворюються при нагрiваннi щавлевої кислоти ( − ) з концентрованою сульфатною кислотою (H2SO4) ?

A. 2CO2 + H2

B. CO2 + CO + H2O

C. H2O + CO2

D. 2CO + H2 + O2

E. C2H2 + 2O2

89 / 200
Продуктом тримеризацiї ацетилену є:

A. Бутин-2

B. Триметилбензен

C. Бензен

D. Вiнiлацетилен

E. Циклооктатетраєн

90 / 200
Пiдберiть доречний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом стехiометрично, але повiльно:

A. Титрування з iнструментальним фiксуванням точки еквiвалентностi

B. Спосiб прямого титрування

C. Метод окремих навiсок

D. Спосiб зворотнього титрування

E. Титрування за змiщенням

91 / 200
Визначте продукт нижченаведеної реакцiї:

A.

B.

C.

D.

E.

92 / 200
Виберiть сполуку, iз якої в одну стадiю можна синтезувати ацетонiтрил CH3 C ≡ N:

A. CH3-OH

B. CH3-I

C. C2H5-Cl

D. CH4

E. C6H5CI

93 / 200
З яким iз реагентiв за наведених умов вiдбувається вiдновлення ненасичених органiчних сполук?

A. H2O, Hg2+, H+

B. NaOH, H2O

C. K2Cr2O7, H+

D. H2, Ni, t

E. HNO3, p, t

94 / 200
Яким реактивом можна одночасно визначити наявнiсть альдегiдної групи та глiкольного фрагменту в молекулi глюкози?

A. FeCl3

B. AlCl3

C. Cu(OH)2

D. KMnO4

E. Br2

95 / 200
Якщо кiлькiсть високомолекулярної речовини, що додана до золю, дуже мала, то можливе не пiдвищення, а зниження його стiйкостi. Це явище одержало назву:

A. Колоїдний захист

B. Солюбiлiзацiя

C. Сенсибiлiзацiя

D. Звикання золiв

E. Взаємна коагуляцiя

96 / 200
Пiд час голодування активується глюконеогенез. Назвiть вiтамiн, що бере активну участь у процесi карбоксилювання пiровиноградної кислоти:

A. Кальциферол

B. Нiкотинамiд

C. Ретинол

D. Бiотин

E. Фолацин

97 / 200
Iнфiкування лiкарських рослин мiкроорганiзмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловiстю. Iнвазивнi властивостi фiтопатогенних мiкроорганiзмiв обумовлюють:

A. Гiдролiтичнi ферменти

B. Iзомерази

C. Лiази

D. Трансферази

E. Оксидоредуктази

98 / 200
Бактерiї з часом набувають стiйкостi до антибактерiальних засобiв. Чим обумовлена резистентнiсть у грампозитивних бактерiй до антибiотикiв пенiцилiнового ряду?

A. Синтез бiлкiв

B. Активний синтез пептидоглiкану

C. Проникливiсть клiтинної стiнки

D. Активний транспорт антибiотика

E. Продукцiя β-лактамаз

99 / 200
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

A. Протилежний до протиiонiв адсорбцiйного шару

B. Однаковий iз зарядом ядра

C. Однаковий з потенцiалвизначальними iонами

D. Однаковий з зарядом гранули

E. Протилежний до заряду гранули

100 / 200
У складi м’якотi плода грушi звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхiмних клiтин з товстими оболонками та щiлиновидними порами. Це свiдчить, що цi клiтини вiдносяться до:

A. Трахеїд

B. Склереїд

C. Кутової коленхiми

D. Судин

E. Волокон

101 / 200
Студенти на польовiй практицi виявили рослину з рiзноманiтнiстю листкiв, що вiдрiзняються мiсцем розташування на пагонi, ступенем розвитку складових частин, розмiрами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

A. Жилкування

B. Листкова мозаїка

C. Метаморфоз

D. Листкорозмiщення

E. Гетерофiлiя

102 / 200
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочкiв, довгасто-обернено-яйцеподiбних, зубчасто-пилчастих, прикрiплених до черешка (рахiс листка), а отже називаються:

A. Перистоскладнi

B. Пальчастоскладнi

C. Пальчасторозсiченi

D. Перисторозсiченi

E. Пальчастолопатевi

103 / 200
Дослiдження зiбраних лiкарських рослин показало їх значну обсiменiннiсть рiзними бактерiями. Який метод треба використати, щоб видiлити чистi культури цих бактерiй?

A. Центрифугування у градiєнтi щiльностi

B. Зараження лабораторних тварин

C. Використання фiльтрiв з порами певного дiаметру

D. Посiв на щiльне живильне середовище

E. Фазово-контрастна мiкроскопiя

104 / 200
В лабораторiю для проведення санiтарно-вiрусологiчного дослiдження доставлена проба води, що використовується у виробництвi лiкарських препаратiв. Виявлення якої групи вiрусiв вкаже на фекальне забруднення води i необхiднiсть додаткового очищення?

A. Ортомiксовiруси

B. Флавiвiруси

C. Пiкорнавiруси

D. Герпесвiруси

E. Ретровiруси

105 / 200
Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi спочатку збiльшується, а потiм знижується пiд дiєю iнсулiну. Який процес активується пiд дiєю цього гормону?

A. Розпад глiкогену

B. Розпад лiпiдiв

C. Розпад бiлкiв

D. Синтез глiкогену

E. Глюконеогенез

106 / 200
Для лiкування хвороби Паркiнсона використовують L-DOФА та його похiднi. З якої амiнокислоти утворюється ця речовина?

A. Глутамат

B. Аспарагiн

C. Тирозин

D. Триптофан

E. Аргiнiн

107 / 200
При проведеннi систематичного ходу аналiзу на розчин подiяли груповим реагентом 1М H2SO4 у присутностi етилового спирту, утворився бiлий осад. Катiони якої групи присутнi у розчинi?

A. I

B. III

C. IV

D. II

E. VI

108 / 200
Фармацевт до золю срiбла хлориду додавав електролiт невеликими порцiями, при цьому коагуляцiя настала при бiльшiй концентрацiї електролiту, нiж при одноразовому його додаваннi. Це явище має назву:

A. Синергiзм

B. Адитивнiсть

C. Звикання золю

D. Антагонiзм

E. Зниження чутливостi

109 / 200
При виготовленнi титранту меркуриметрiї - розчину солi ртутi (II) - для пригнiчення його гiдролiзу додають таку кислоту:

A. Сульфатна

B. Фосфатна

C. Нiтратна

D. Ацетатна

E. Хлоридна

110 / 200
Якi катiони IV групи знаходяться у розчинi, якщо пiд дiєю розчину гiдроксиду натрiю утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

A. Свинець

B. Марганець

C. Вiсмут

D. Цинк

E. Хром

111 / 200
У хворого 47-ми рокiв з двосторонньою пневмонiєю виявлено порушення кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбiльш iмовiрний захисно-пристосувальний механiзм пiдтримує компенсацiю КОС у хворого?

A. Блювання

B. Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках

C. Посилення ацидогенезу в нирках

D. Пронос

E. Розвиток гiпервентиляцiї легень

112 / 200
Ферменти бактерiй характеризуються високою специфiчнiстю дiї. Ця їх властивiсть на практицi використовується для:

A. Фаготипування бактерiй

B. Iдентифiкацiї бактерiй

C. Культивування бактерiй

D. Серотипування бактерiй

E. Виготовлення iмуноглобулiнiв

113 / 200
Взаємодiя мiж дисперсною фазою та дисперсiйним середовищем для рiзних систем проявляється не в однаковiй мiрi. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодiє з середовищем, то систему називають:

A. Гiдрофiльна

B. Лiофiльна

C. Лiофобна

D. Вiльнодисперсна

E. Зв’язанодисперсна

114 / 200
Емульсiї класифiкують за об’ємною концентрацiєю дисперсної фази. До якої групи належать емульсiї з концентрацiєю 0,1-74,0% об.?

A. Висококонцентрованi

B. Зворотнi

C. Концентрованi

D. Розведенi

E. Прямi

115 / 200
У ялини верхiвковою брунькою росте головний пагiн, а з бiчних бруньок - боковi пагони. Цi ознаки притаманнi такому типу галуження:

A. Несправжньодихотомiчне

B. Симподiальне

C. Дихотомiчне

D. Колоноподiбне

E. Моноподiальне

116 / 200
При однаковiй молярнiй концентрацiї розчин якої з речовин характеризується мiнiмальною температурою кристалiзацiї?

A. C6H5COONa

B. Na2SO4

C. CH3Cl

D. NaCl

E. CH3OH

117 / 200
Антидепресанти здатнi збiльшувати вмiст катехоламiнiв у синаптичнiй щiлинi. У чому полягає механiзм дiї цих препаратiв?

A. Гальмують ацетилхолiнестеразу

B. Активують моноамiноксидазу

C. Активують ацетилхолiнестеразу

D. Гальмують моноамiноксидазу

E. Гальмують ксантиноксидазу

118 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратiв, якi мiстять ароматичну амiногрупу, проводять методом нiтритометрiї. Який зовнiшнiй iндикатор при цьому використовується?

A. Йодидкрохмальний папiрець

B. Еозин

C. Фенолфталеїн

D. Метиленовий червоний

E. Ерiохром чорний Т

119 / 200
У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту викликає вказану патологiю?

A. Каталаза

B. Глюкокiназа

C. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза

D. Тирозиназа

E. Ксантиноксидаза

120 / 200
У пацiєнта жирова iнфiльтрацiя печiнки. Цю патологiю уповiльнюють лiпотропнi речовини. Яку речовину можна вiднести до лiпотропних факторiв?

A. Ацетилхолiн

B. Аланiн

C. Холiн

D. Креатинiн

E. Гiстамiн

121 / 200
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого ферменту зумовлена ця патологiя?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенiлаланiнгiдроксилаза

C. Моноамiнооксидаза

D. Тироксингiдроксилаза

E. Тирозиназа

122 / 200
Однаковий аналiтичний ефект спостерiгають при взаємодiї NO3− та NO2−iонiв з:

A. Дифеніламіном і концентрованою H2SO4

B. Розчином BaCl2

C. Розчином KMnO4

D. Розчином I2 у KI

E. Розчином AgNO3

123 / 200
Класифiкацiя анiонiв базується на рiзнiй розчинностi їх солей з iонами Ba2+ та Ag+. Анiони першої аналiтичної групи утворюють малорозчиннi у водi солi з iонами:

A. Ag+ (нейтральне середовище)

B. Ag+ (лужне середовище)

C. Ag+ (кисле середовище)

D. Ba2+ (лужне або нейтральне середовище)

E. Ag+ (середовище амiачного буферу)

124 / 200
Рiвноважний стан хiмiчної реакцiї вiдноситься до конкретних процесiв, якi вiдбуваються в хiмiкофармацевтичному виробництвi. Для оборотних реакцiй вiн описується:

A. Правилом фаз Гiббса

B. Правилом Вант-Гоффа

C. Першим законом Коновалова

D. Законом дiї мас Гульдберга i Вааге

E. Законом Гесса

125 / 200
Ви роздивляєтесь багату на ефiрнi олiї та гiркоти срiблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготiвлi використовують верхiвковi пагони з волоттю дрiбних кулястих кошикiв. Ця рослина:

A. Chamomilla recutita

B. Arctium lappa

C. Bidens tripartita

D. Artemisia absinthium

E. Calendula officinalis

126 / 200
Хворому туберкульозом призначено антибiотик олiгомiцин. Який процес гальмує цей препарат у мiтохондрiях?

A. Окиснювальне декарбоксилювання

B. Мiкросомальне окиснення

C. Пероксидне окиснення лiпiдiв

D. Окиснювальне фосфорилювання

E. Субстратне фосфорилювання

127 / 200
Лецитин рiзного походження як поверхневоактивна сполука використовується для виготовлення харчових продуктiв (як емульгатор). До якої групи бiомолекул належить лецитин?

A. Сульфолiпiди

B. Стериди

C. Глiколiпiди

D. Триацилглiцероли

E. Фосфолiпiди

128 / 200
У хворого з високою температурою тiла, вираженими болями у горлi пiд час ковтання, дiагностована ангiна. Якi з вказаних симптомiв вiдносяться до мiсцевих ознак гострого запалення?

A. Лихоманка

B. Почервонiння

C. Тахiкардiя

D. Лейкоцитоз

E. Пiдвищення ШОЕ

129 / 200
У жiнки 52-х рокiв розвинулась катаракта (помутнiння кришталика) на тлi цукрового дiабету. Посилення якого процесу є причиною помутнiння кришталика?

A. Кетогенез

B. Глiкозилювання бiлкiв

C. Лiполiз

D. Глюконеогенез

E. Протеолiз бiлкiв

130 / 200
Для експериментального утворення тромбiв в судинах поруч з веною брижi жаби кладуть кристалик кухонної солi. Що є основним механiзмом, який запускає тромбоутворення у данному випадку?

A. Зростання активностi системи згортання кровi

B. Зниження активностi системи протизгортання кровi

C. Сповiльнення кровотоку

D. Завихрення кровотоку

E. Пошкодження ендотелiю

131 / 200
Хворому з артритом лiкар призначив парацетамол - iнгiбiтор циклооксигенази. Утворення яких бiологiчно активних сполук гальмується цим препаратом?

A. Цитокiни

B. Простагландини

C. Iнтерферони

D. Йодтиронiни

E. Катехоламiни

132 / 200
Активнiсть знешкодження токсичних речовин у дiтей нижча у 4 рази, нiж у дорослих. Який фермент, необхiдний для кон’югацiї токсичних сполук, має низьку активнiсть у дiтей?

A. Креатинфосфокiназа

B. АсАТ

C. АлАТ

D. ЛДГ1

E. Глюкуронiлтрансфераза

133 / 200
Для проникнення в тканини органiзму i поширення в них патогеннi мiкроорганiзми продукують рiзноманiтнi ферменти. Виберiть цi ферменти серед перерахованих:

A. Гiалуронiдаза, лецитиназа

B. Лiаза, лiгаза

C. Естераза, протеаза

D. Оксидаза, каталаза

E. Трансфераза, нуклеаза

134 / 200
Якi частинки мiцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n−x) NO3−}x+ xNO3−, знаходяться в дифузiйному шарi?

A. AgCl

B. Ag+

C. NO3−

D. Ag+ та NO3−

E. AgCl та Ag+

135 / 200
Хворому з гiпертонiчною хворобою призначено каптоприл. Який механiзм дiї даного препарату?

A. Пригнiчення активностi ангiотензинперетворюючого ферменту

B. Блокада β- адренорецепторiв

C. Блокада α- адренорецепторiв

D. Блокада повiльних кальцiєвих каналiв

E. Блокада рецепторiв ангiотензину II

136 / 200
Хворому на виразкову хворобу шлунка призначили альмагель. Яка з фармакологiчних властивостей препарату використовується для лiкування цiєї патологiї?

A. Блокада М-холiнорецепторiв

B. Нейтралiзацiя Cl

C. Протизапальна дiя

D. Мiсцевоанестезуюча дiя

E. Блокада 2- гiстамiнорецепторiв

137 / 200
До лiкарнi доставлено дитину з ознаками отруєння алклоїдами беладонни. Який препарат необхiдно застосувати у якостi антидоту?

A. Прозерин

B. Магнiю сульфат

C. Кофеїн бензоат натрiю

D. Парацетамол

E. Натрiю вальпроат

138 / 200
Хворiй для лiкування пневмонiї призначено доксициклiну гiдрохлорид. До якої групи антибiотикiв вiдноситься данний препарат?

A. Макролiди

B. Пенiцилiни

C. Тетрациклiни

D. Амiноглiкозиди

E. Цефалоспорини

139 / 200
Пацiєнтцi з ревматоїдним артритом та супутньою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки необхiдно призначити нестероїдний протизапальний препарат. Який препарат є препаратом вибору в даному випадку?

A. Ацетилсалiцилова кислота

B. Диклофенак-натрiй

C. Парацетамол

D. Анальгiн

E. Целекоксиб

140 / 200
Порадьте хворiй засiб для лiкування нападiв тахiаритмiї:

A. Адреналiн

B. Добутамiн

C. Анаприлiн

D. Атропiн

E. Кофеїн-натрiю бензоат

141 / 200
Пацiєнту призначили протикашлевий препарат, який вибiрково пригнiчує центральнi ланки кашлевого рефлексу, не пригнiчує дихальний центр, не викликає наркотичної залежностi. Це:

A. Мукалтин

B. Ацетилцистеїн

C. Бромгексин

D. Кодеїну фосфат

E. Глауцину гiдрохлорид

142 / 200
Назвiть провiдний механiзм протиатеросклеротичної дiї клофiбрату (фенофiбрату):

A. Знижує рiвень триглiцеридiв

B. Зв’язує жовчнi кислоти в тонкiй кишцi

C. Пригнiчує вивiльнення вiльних жирних кислот iз жирової тканини

D. Має антиоксидантну дiю

E. Пригнiчує всмоктування холестерину

143 / 200
Для взяття наважки при приготуваннi вторинних стандартних розчинiв використовують технохiмiчнi терези. Точнiсть зважування на технохiмiчних терезах:

A. ±0,1a˜

B. ±0,0001a˜

C. ±0,01a˜

D. ±0,002a˜

E. ±0,001a˜

144 / 200
Iзоелектричну точку бiлкiв можна визначити за залежнiстю ступеня набрякання високомолекулярних сполук вiд рН. В областi рН = IЕТ ступiнь набрякання бiлка:

A. Складає 50% вiд маси

B. Максимальний

C. Перевищує 100% вiд маси

D. Дорiвнює 100% вiд маси

E. Мiнiмальний

145 / 200
У виробництвi медичних препаратiв (живих та вбитих вакцин, сироваток тощо) використовують лiофiльне висушування бактерiй та вiрусiв. Як проводять лiофiльне висушування?

A. У вакуумi за високої температури

B. За низької температури

C. За умов нормального атмосферного тиску i при кiмнатнiй температурi

D. У вакуумi за низької температури

E. Усi вiдповiдi вiрнi

146 / 200
Нелегальнi емiгранти iз Сомалi були затриманi на українському кордонi. При медичному оглядi дитини 3-х рокiв виявлено гiпотонiю та дистрофiю м’язiв, депiгментацiю шкiри, знижений тургор, живiт збiльшений у розмiрi, дефiцит маси тiла. Встановлено дiагноз квашiоркор. До якого виду часткового голодування вiдносять дану патологiю?

A. Вiтамiнне

B. Бiлкове

C. Енергетичне

D. Жирове

E. Вуглеводне

147 / 200
Плiд рослини родини капустянi складається з двох стулок та несправжньої плiвчастої перегородки, на якiй розмiщенi насiнини. Має приблизно однакову ширину i довжину. Даний плiд:

A. Крилатка

B. Сiм’янка

C. Стручечок

D. Ягода

E. Бiб

148 / 200
Чоловiк 35-ти рокiв, який декiлька рокiв страждав на виразкову хворобу шлунка, пiсля прийому їжi вiдчув гострий iнтенсивний бiль у верхнiй частинi живота. При пальпацiї вiдмiчається напруження передньої черевної стiнки. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловiка?

A. Cтеноз

B. Перфорацiя

C. Малiгнiзацiя

D. Кровотеча

E. Пенетрацiя

149 / 200
Який iон при нагрiваннi з металевим цинком у кислому середовищi утворює газ - арсин, що викликає появу жовто-бурої плями на паперi, просоченому солями ртутi ( II ):

A. Сульфiд

B. Арсенат

C. Сульфат

D. Нiтрат

E. Фосфат

150 / 200
Ценокарпний плiд роздiляється на два мерикарпiя. В борозенках оплодня мiж ребрами проходять схизогеннi ефiроолiйнi канальцi. Це:

A. Стручок

B. Сiм’янка

C. Горiх

D. Вислоплiдник

E. Бiб

151 / 200
Хворий 54-х рокiв страждає на хронiчний алкоголiзм i цироз печiнки з розвитком асциту. Який патогенетичний механiзм є пусковим у розвитку асциту при цирозi печiнки?

A. Зниження тиску у внутрiшньопечiнкових капiлярах

B. Посилена реабсорбцiя натрiю в нирках

C. Пiдвищення системного артерiального тиску

D. Портальна гiпертензiя

E. Полiурiя

152 / 200
Вiтамiн 6 входить до складу коферменту пiридоксальфосфату (ПАЛФ). Якi реакцiї протiкають за участю ПАЛФ?

A. Декарбоксилювання i трансамiнування амiнокислот

B. Синтез нуклеїнових кислот i фосфолiпiдiв

C. Синтез жовчних кислот i холестеролу

D. Синтез стероїдних гормонiв i холестеролу

E. Синтез кетонових тiл i жовчних кислот

153 / 200
Глутамiнова кислота використовується як фармацевтичний препарат для стимуляцiї окисних процесiв в тканинах мозку. За яким рiвнянням можна визначити її поверхневий натяг?

A. Нiкольського

B. Шишковського

C. Релея

D. Фрейндлiха

E. Дюкло-Траубе

154 / 200
У пагона апiкальна брунька рано припиняє свiй розвиток. Потiм рiст забезпечують двi бiчнi бруньки. Вони розмiщенi супротивно пiд верхiвкою. Таке галуження пагона називається:

A. Нерiвнодихотомiчне

B. Моноподiальне

C. Кущiння

D. Рiвнодихотомiчне

E. Несправжньодихотомiчне

155 / 200
Природна рослинна сировина, яку використовують для отримання лiкiв, може бути добрим поживним середовищем для розвитку багатьох мiкроорганiзмiв. Виберiть iз наведених спосiб, який найчастiше використовується для попередження розвитку мiкроорганiзмiв на рослинах:

A. Висушування

B. Термiчна обробка (90 − 100oC)

C. Обробка антибiотками

D. Обробка детергентами

E. Лiофiльне висушування

156 / 200
Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинулась серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?

A. Перевантаження серця опором

B. Ушкодження мiокарда

C. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур

D. Iнфекцiя

E. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту

157 / 200
При проходженнi польової практики студент отримав завдання зiбрати морфологiчну колекцiю ценокарпних плодiв. Якi плоди з вказаних вiдносяться до даної групи?

A. Ягода

B. Кiстянка

C. Цинародiй

D. Багатокiстянка

E. Фрага

158 / 200
У пацiєнтки 42-х рокiв дiагностовано трихомонадну iнфекцiю сечовивiдних шляхiв. Який препарат можна рекомендувати для лiкування?

A. Олететрин

B. Метронiдазол

C. Амоксицилiн

D. Нiстатин

E. Ципрофлоксацин

159 / 200
Хворому з набряковим синдромом необхiдно призначити сечогiннi препарати. Оберiть оптимальне їх поєднання:

A. Фуросемiд + Дiакарб

B. Спiронолактон + Трiамтерен

C. Гiдрохлортiазид + Дiакарб

D. Гiдрохлортiазид + Трiамтерен

E. Гiдрохлортiазид + Фуросемiд

160 / 200
У пацiєнтки 46-ти рокiв на фонi миготливої аритмiї розвивається набряк легень. Який сечогiнний препарат необхiдно ввести?

A. Фуросемiд

B. Еуфiлiн

C. Верошпiрон

D. Трiамтерен

E. Амiлорид

161 / 200
Хворому на епiлепсiю та схильному до депресiї призначено протиепiлептичний препарат, що збiльшує вмiст ГАМК у ЦНС за рахунок пригнiчення ферменту ГАМК-трансамiнази. Визначте цей препарат:

A. Дiазепам

B. Етосуксимiд

C. Амiназин

D. Натрiю вальпроат

E. Амiтриптилiн

162 / 200
Вкажiть гiпотензивний засiб iз групи блокаторiв кальцiєвих каналiв з переважним впливом на судини:

A. Нiфедипiн

B. Празозин

C. Метопролол

D. Верапамiл

E. Дилтiазем

163 / 200
Хворому з гострим бронхiтом призначено вiдхаркувальний засiб, пiсля прийому якого виник бронхоспазм. Який з перерахованих препаратiв мiг викликати даний побiчний ефект?

A. Сальбутамол

B. Лiбексин

C. Валiдол

D. Платифiлiн

E. Ацетилцистеїн

164 / 200
У складi клiтин синьозелених водоростей та грибiв виявлено розчинний полiсахарид. Вiн забарвлюється розчином Люголя в бурий колiр. Це:

A. Крохмаль

B. Глiкоген

C. Целюлоза

D. Фруктоза

E. Iнулiн

165 / 200
Яку з формул матиме мiцела золю арґентум (I) йодиду, що одержаний з розчинiв AgNO3 та KI зa надлишку арґентум (I) нiтрату?

A. {m[AgI]nK+(n − x)I−}x+xI−

B. C. {m[AgI]nI−(n − x)K+}x−xK+

C. {m[AgI]nAg+(n − x)I−}x+xI−

D. {m[AgI]nAg+(n − x)NO3−}x+xNO3−

E. {m[AgI]nNO3−(n − x)Ag+}x−xAg+

166 / 200
Хворому 37 рокiв з метою комплексного лiкування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотнiсть шлункового соку, iнгiбує +, +-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секрецiї i видiлення пепсиногену. Вiдноситься до пролiкiв. Назвiть препарат:

A. Гастроцепiн

B. Фамотидин

C. Омепразол

D. Ранiтидин

E. Фосфалюгель

167 / 200
При дiї на дослiджувану сумiш катiонiв розчином KOH випав бiлий осад, що розчинився у надлишку реактиву. При дiї розчину K4[Fe(CN)6] утворився бiлий осад. Який катiон присутнiй у розчинi?

A. Cr3+

B. Zn 2+

C. Ba2+

D. Fe 3+

E. Ca2+

168 / 200
Пiсля курсу антибiотикотерапiї хворому з метою профiлактики дисбактерiозу було призначено препарат для вiдновлення нормальної мiкрофлори, який мiстить живi мiкроорганiзми i продукти їх життєдiяльностi. До якої групи вiн належить?

A. Iмуноглобулiни

B. Бактерiофаги

C. Еубiотики

D. Вакцини

E. Антибiотики

169 / 200
Вкажiть препарат з мiсцевоанестезуючою дiєю для лiкування шлуночкових аритмiй:

A. Амiодарон

B. Лiдокаїн

C. Мексилетин

D. Бупiвакаїн

E. Панангiн

170 / 200
У хворого виразкова хвороба шлунка. Який препарат з групи Мхолiноблокаторiв доцiльно призначити?

A. Пiрензепiн

B. Iпратропiй

C. Атропiн

D. Скополамiн

E. Платифiлiн

171 / 200
Хiмiк-аналiтик проводить якiсний систематичний аналiз сумiшi катiонiв першої аналiтичної групи. Який катiон визначають на початку дослiдження специфiчною реакцiєю?

A. Лiтiю

B. Арґентуму

C. Калiю

D. Натрiю

E. Амонiю

172 / 200
Для адсорбцiї ПАР з неполярного розчинника бензолу найкращим адсорбентом буде:

A. Силiкагель

B. Тальк

C. Вугiлля

D. Графiт

E. Сажа

173 / 200
Для профiлактики кашлюка, дифтерiї, правця дiтям вводять вакцину АКДП. Як називається вакцина, якщо до неї входять мiкроорганiзми одного iз збудникiв i анатоксини iнших?

A. Асоцiйована

B. Генноiнженерна

C. Аутовакцина

D. Штучна

E. Хiмiчна

174 / 200
Деякi похiднi барбiтурової кислоти здатнi пригнiчувати дихальний ланцюг. Вкажiть лiкарський препарат, що гальмує клiтинне дихання:

A. Пенiцилiн

B. Вiкасол

C. Амiнобарбiтал

D. Левомiцетин

E. Стрептоцид

175 / 200
При вивченнi посiвiв повiтря, взятого в аптецi, бактерiолог виявив санiтарно-показовий мiкроорганiзм. Це:

A. Гемолiтичний стрептокок

B. Мiкрокок

C. Кишкова паличка

D. Негемолiтичний стрептокок

E. Сарцина

176 / 200
Аптека отримала партiю препаратiв, що використовують для лiкування хворих на туберкульоз. Який iз перерахованих препаратiв має протитуберкульозну дiю?

A. Фурацилiн

B. Пенiцилiн

C. Ремантадин

D. Нiстатин

E. Рифампiцiн

177 / 200
Одним з джерел забруднення лiкарських засобiв мiкроорганiзмами може бути лабораторний посуд. Який метод доцiльно використовувати для його стерилiзацiї?

A. Кип’ятiння

B. Сухий жар

C. Висушування

D. Тиндалiзацiя

E. Пастеризацiя

178 / 200
У хворого з артерiальною гiпертензiєю при обстеженнi виявлено розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi необхiдно розцiнювати як:

A. Компенсаторно-пристосувальнi

B. Механiзми декомпенсацiї

C. Функцiональнi порушення

D. Патологiчнi

E. Ознаки пошкодження

179 / 200
Однiєю з груп протиалергiчних засобiв є блокатори 1-гiстамiнових рецепторiв. Який препарат належить до цiєї групи?

A. Преднiзолон

B. Кетотифен

C. Лоратадин

D. Мезатон

E. Кислота амiнокапронова

180 / 200
Який порядок має проста реакцiя складена за схемою А + В = 2С?

A. Третiй

B. Дробний

C. Перший

D. Другий

E. Нульовий

181 / 200
Тип продихового апарату, у якого побiчних клiтин двi, їх сумiжнi стiнки перпендикулярнi продиховiй щiлинi, має назву:

A. Тетрацитний

B. Анiзоцитний

C. Парацитний

D. Аномоцитний

E. Дiацитний

182 / 200
У хворої 25-ти рокiв невралгiя трiйчастого нерву. Їй призначено препарат, який застосовують й при мегалобластнiй анемiї. Назвiть його:

A. Аскорбiнова кислота

B. Токоферолу ацетат

C. Кислота фолiєва

D. Цiанокобаламiн

E. Ергокальциферол

183 / 200
Який iз протигрибкових антибiотикiв погано всмоктується у шлунковокишковому трактi та ефективний при кандидомiкозi кишечника:

A. Флуконазол

B. Кетоконазол

C. Гризеофульвiн

D. Нiстатин

E. Тербiнафiн

184 / 200
Найкращим прикладом iдеального розчину, що пiдпорядковується закону Рауля, є розчин:

A. Бензену в етанолi

B. Хлороформу у циклогексанi

C. Бензену у водi

D. Ацетону у хлороформi

E. Будь-який гранично розведений

185 / 200
У медичнiй практицi використовуються сульфанiламiднi препарати, якi є конкурентним iнгiбiтором ферменту фолатсинтази. Синтез якого вiтамiну при цьому блокується?

A. Рибофлавiн

B. Тiамiн

C. Фолiєва кислота

D. Аскорбiнова кислота

E. Лiнолева кислота

186 / 200
Плiд цинародiй, який складається iз соковитого червонуватого гiпантiю та справжнiх плодикiв-горiшкiв, мають види роду:

A. Родовик

B. Перстач

C. Аронiя

D. Шипшина

E. Глiд

187 / 200
Пiд час збирання лiкарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчнiсть листя. Якi мiкроорганiзми спричиняють це захворювання?

A. Вiруси

B. Найпростiшi

C. Мiкроскопiчнi гриби

D. Бактерiї

E. Вiроїди

188 / 200
У пацiєнта отруєння морфiном. Який препарат для промивання шлунка показаний?

A. Унiтiол

B. Фурацилiн

C. Натрiю хлорид

D. Магнiю сульфат

E. Калiю перманганат

189 / 200
Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на перiодичнi гострi болi в животi, судоми, порушення зору, вiдмiчає червоний колiр сечi. Дiагностовано порфiрiю. Ймовiрна причина хвороби - порушення бiосинтезу:

A. Жовчних кислот

B. Гему

C. Глюкози

D. Сечової кислоти

E. Холестеролу

190 / 200
У пацiєнта 34-х рокiв iз геморагiчним iнсультом вiдмiчається повна втрата рухiв правої руки. Цей патологiчний стан має назву:

A. Паралiч

B. Парез

C. Гiперкiнез

D. Тремор

E. Мiастенiя

191 / 200
Хворого 45-ти рокiв госпiталiзовано у неврологiчне вiддiлення. У нього спостерiгається гiперкiнезiя, тобто:

A. Уповiльненi рухи кiнцiвок

B. Неможливiсть утримати позу

C. Порушення координацiї рухiв

D. Мимовiльнi рухи

E. Пiдвищення м’язевого тонусу

192 / 200
У пацiєнта з пiдозрою на анаеробну iнфекцiю рани необхiдно провести бактерiологiчне дослiдження. Виберiть середовище, на якому можуть розвиватись анаероби:

A. ТЦБС

B. МПА

C. Леффлера

D. Кiтта-Тароцi

E. Ендо

193 / 200
При однаковiй температурi дано 5 водних розчинiв з молярною концентрацiєю 0,05 моль/кг. Якi з цих розчинiв є iзотонiчними по вiдношенню один до одного?

A. CH3OH і NaCl

B. AlCl3 і CaCl2

C. C6H12O6 і NaCl

D. AlCl3 і CaCl2

E. NaCl і MgSO4

194 / 200
У хворого зупинка серця. Для вiдновлення серцевої дiяльностi iнтракардiально введено адреномiметик. Який це препарат?

A. Метопролол

B. Сальбутамол

C. Адреналiну гiдрохлорид

D. Клофелiн

E. Нафазолiн

195 / 200
Iснує кiлька основних механiзмiв передачi iнфекцiйних хвороб: аерогенний, фекально-оральний, трансмiсивний, контактний, вертикальний. Якi фактори забезпечують передачу збудника вiд джерела захворювання до здорового органiзму при фекально-оральному механiзмi зараження?

A. Контамiнована їжа та вода

B. Медичнiй iнструментарiй

C. Повiтря

D. Кровосиснi комахи

E. Домашнi тварини

196 / 200
Препарат з якої фармакологiчної групи необхiдно призначити хворому, що перенiс iнфаркт мiокарда, для профiлактики тромбозу?

A. Блокатори протонної помпи

B. Мiорелаксанти

C. Антикоагулянти непрямої дiї

D. Наркотичнi анальгетики

E. Гемостатичнi засоби

197 / 200
Серед наведених сполук вкажiть резорцин (1,3-дигiдроксибензен):

A.

B.

C.

D.

E.

198 / 200
Укажiть тип таутомерiї, характерний для 2-нiтропропану :

A. Азольна (прототропна) таутомерiя

B. Амiно-iмiнна таутомерiя

C. Лактим-лактамна таутомерiя

D. Кето-енольна таутомерiя

E. Аци-нiтро-таутомерiя

199 / 200
Вкажiть сполуку, яка виявляє найсильнiшi кислотнi властивостi:

A. CCl3 − COOH

B. C2H5 − OH

C. CH3 − COOH

D. C6H5 − OH

E. C2H5 − COOH

200 / 200
α-амiнокислоти R − CH(NH2) − COOH вiдносно легко декарбоксилюються до:

A. Амiнiв

B. Оксокислот

C. Нiтрозамiнiв

D. Гiдроксикислот

E. Спиртiв