Крок 1 - Фармація 2014 (буклет)

1 / 200
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом: Gravimetric determination of moisture in pharmaceutical preparations is performed by the method:

Непрямої відгонки Indirect distillation

Виділення Highlight

Осадження Precipitation

Видшення та непрямої відгонки Extension and indirect distillation

Прямої відгонки Direct distillation

2 / 200
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A 49-year-old patient with acute heart failure and dobutamine was introduced due to intolerance of cardiac glycosides. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази Blockade K+-, Na+ -ATP-azi

Стимуляція M-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Стимуляція α-адренорецепторів Stimulation of α-adrenoceptors

Пригнічення активності фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase activity

3 / 200
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди стручки і стручечки, характерні для такої родини: Flowers with cruciform calyx and corolla, four-strong androecium, fruits pods and pods, characteristic of such families:

Brassicaceae Brassicaceae

Asteraceae Asteraceae

Ranunculaceae Banunculaceae

Rosaceae Rosaceae

Papaveraceae Papaveraceae

4 / 200
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину? In the large intestine, some amino acids from formation of toxic substances. What compound is formed from ornithine?

Путресцин Путресцин

Індол Індол

Лізин Lysine

Аргінін Arginin

Фенол Phenol

5 / 200
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого? A 55-year-old patient is in the hospital for chronic heart failure. Objectively: skin and mucous membranes are cyanotic, tachycardia, tachypnea What type of hypoxia does the patient have?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Гемічна Chemical

Анемічна Anemic

Гіпоксична Hypoxic

6 / 200
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17кетостероїдів? In which condition does the patient have hyperglycemia, glucosuria, high density of urine, increased amount of glucocorticoids in the blood; increased concentration of 17ketosteroids in blood and urine?

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Цукровий діабет Diabetes

Нирковий діабет Renal diabetes

Печінковий діабет Hepatic diabetes

7 / 200
Які існують показання до застосування налоксону? What are the indications for the use of naloxone?

Гостре отруєння наркотичними анальгетиками Acute poisoning with narcotic analgesics

Отруєння важкими металами Heavy metal poisoning

Отруєння серцевими глікозидами Cardiac glycoside poisoning

Отруєння атропіну

сульфатом Atropine poisoning

sulfate

Отруєння алкалоїдами ріжків Poisoning with horn alkaloids

8 / 200
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vhf23o.png
3 with what reagent does p-aminobenzoic acid react with amino group?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vhf23o.png

HCl HCl

NaOH NaOH

nh4oh nh4oh

KCN KCN

CH3COONa CH3COONa

9 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is included in complex therapy an antispasmodic from the group of Mcholine blockers, namely:

Атропін Atropine

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Дитилін

Галантамін Galantamine

Прозерин Prozerin

10 / 200
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для: Under microscopy of the stem of a flowering plant in the phloem a complex of the following histological elements was found: sieve-like tubes with companion cells, bark fibers, bark parenchyma, which is characteristic of:

Покритонасінні Angiosperms

Папоротеподібні Fern-like

Хвощеподібні Horselike

Голонасінні Nymbosome

Плауноподібні Plaun-like

11 / 200
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх: When treating plant cells with phloroglucin with concentrated sulfuric acid turned their shells crimson-red the color that indicates them:

Здерев’яніння Wooding

Мінералізацію Mineralization

Ослизніння Dazzling

Опробкування Testing

Кутинізацію Cutinization

12 / 200
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина: A tissue is defined, the cells of which are characterized by: relatively large nucleus, dense cytoplasm without vacuoles, numerous mitochondria and ribosomes, poorly developed endoplasmic reticulum, plastids in the proplastid stage, er -gastric substances are absent. This fabric:

Меристема Меристема

Епітема Epithema

Перисперм Perisperm

Ендосперм Endosperm

Епідерма Epiderm

13 / 200
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них: In the comparative analysis of leaves of plants of the family Polygonaceae established that a common feature is the presence of:

Розтруба Розтруба

Вусиків Vusyk

Колючок Thorn

Філоїдів Phyloids

Листової піхви Leather Sheath

14 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого? In the pharmacy, a patient with chronic bronchitis is discharged glaucine hydrochloride. What is a typical side effect of the drug? warn the patient?

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Збудження центральної нервової системи Central nervous system excitation

Порушення серцевого ритму Irregular heart rhythm

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

Алергічні висипи на шкірі Allergic rashes on the skin

15 / 200
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора: To determine the mass fraction of argentum nitrate in medicinal product, the method of direct titration according to Folgard is used. Titration is carried out in the presence of an indicator solution:

Амонію заліза (III) сульфату Ammonium iron (III) sulfate

Еозину Еозину

Калію хромату Potassium chromate

Флуоресцеїну Fluorescence

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

16 / 200
Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують: For the quantitative determination of ferrum II sulfate by the method potentiometric titration as an indicator electrode is used:

Платиновий Platinum

Скляний Glass

Сурм’яний Antimony

Хінгідронний Ninhydronic

Хлорсрібний Silver Chloride

17 / 200
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат: The doctor prescribed an antipyretic to a student with a cold preparation. Specify this drug:

Парацетамол Paracetamol

Окситоцин Oxytocin

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Фамотидин Famotidine

18 / 200
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск: Name a drug that constricts the pupils and lowers intraocular pressure:

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Фенофібрат Fenofibrate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Нітразепам Nitrazepam

Дитилін Dithyline

19 / 200
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади? The patient is 40 years old due to a lesion polyuria (10-12 l per day), polydipsia. Such disorders occur with a deficiency of which hormone?

Вазопресин Vasopressin

Кортикотропін Corticotropin

Окситоцин Oxytocin

Тиротропін Thyrotropin

Соматотропін Somatotropin

20 / 200
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес: The biosynthesis of the purine ring takes place on ribose-5-phosphate by gradually increasing nitrogen and carbon atoms and locking rings. The source of ribose phosphate is the following process:

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

Глікогеноліз Glycogenolysis

Гліколіз Glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліконеогенез Gluconeogenesis

21 / 200
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають: To obtain essential oil, they took the fruit of a plant from the family Roots, having a glandular orange exocarp, a white spongy mesocarp and overgrown juicy endocarp. Such a fruit is called:

Гесперидій Hesperidium

Піренарій Perennial

Коробочка Box

Стручок Pod

Іарбузина Watermelon

22 / 200
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин: The fifth group of cations includes cations Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). A group reagent for the fifth group of cations there is a solution:

NH3 NH3

HNO3 HNO3

HCl HCl

H2S H2S

H2SO4 H2SO4

23 / 200
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН? Potentiometric method of determining pH as the most universal is listed in the State Pharmacopoeia of Ukraine. With the help of which can the pH of electrode pairs be determined?

Скляний-каломельний Glass-calomel

Каломельний-хлорсрібний Calomel-silver chloride

Скляний-хінгідронний Glass-quinhydronic

Водневий-хінгідронний Hydrogen-quinhydrone

Скляний-водневий Hydrogen glass

24 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Природа розчинника Nature of the retailer

Температура Temperature

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

Природа реагуючих речовин Nature of reactants

25 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF? Sodium fluoride is part of drugs that used in the treatment of dental caries. With which of the following compounds does it react NaF?

H2SO4 H2SO4

CO2 CO2

CH3COOH CH3COOH

KI KI

NaCl NaCl

26 / 200
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект? Adrenaline is used to prolong the effect of novocaine with infiltration anesthesia. What action of adrenaline is this effect associated with?

Звуження судин Vascular narrowing

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників Suppression of functions of nerve endings and conductors

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС Potentiation of the action of novocaine at the level of the central nervous system

Пригнічення тканинних естераз Inhibition of tissue esterases

Розширення судин Vascular expansion

27 / 200
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції? You can draw conclusions based on the values of the rate constant regarding the progress of the synthesis of certain medicinal preparations. From which of does the rate constant of the reaction depend on the factors?

Температура Temperature

Час реакції Reaction time

Концентрація Concentration

Об’єм Об'ём

Тиск Pressure

28 / 200
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту? The conversion of succinate to fumarate is catalyzed succinate dehydrogenase. Which competitive inhibitor inhibits the activity enzyme?

Малонова кислота Malonic Acid

Піровиноградна кислота Pyrutaric acid

Щавлевооцтова кислота Oxaloacetic acid

Яблучна кислота Malic acid

Фумарова кислота Fumaric Acid

29 / 200
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:
Among the listed intermediate active shares, choose radical:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

30 / 200
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу: Indicate the number of n-electrons in the benzene molecule:

6 6

4 4

2 2

5 5

Бензол не має п-електронів Benzene has no n-electrons

31 / 200
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:Specify the reaction product of purine with sodium hydroxide:1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

32 / 200
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском? The molar concentration of solutions is 0.1M. Which of solutions characterized by the highest osmotic pressure?

Хлориду кальцію Calcium chloride

Хлориду літію Lithium chloride

Етанолу Ethanol

Хлориду калію Potassium chloride

Фенолу Phenol

33 / 200
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові: After total resection of the stomach, the patient developed severe B12-deficiency anemia with impaired hematopoiesis and the appearance of altered blood erythrocytes Evidence of it was its presence in the blood:

Мегалоцитів Megalocytes

Анулоцитів Annulocytes

Овалоцитів Ovalocytes

Нормоцитів Normocytes

Мікроцитів Microcytes

34 / 200
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є: During microscopy, opium poppy was found tubular structures with white latex that are:

Молочниками Milkmen

Секреторними залозками Secretory backs

Лізигенними вмістищами Lysogenic containers

Схигогенними канальцями Schigogenic tubules

Секреторними клітинами Secretory cells

35 / 200
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується: The victim was taken to the hospital from the garage, where he was in an unconscious state with the car engine running. Previous the diagnosis is carbon monoxide poisoning. The development of hypoxia in the victim is associated with by what accumulates in the blood:

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

36 / 200
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції: There is a 10-year-old child in the infectious department with a diagnosis of pharyngeal diphtheria. Diphtheria bacillus, toxigenic, was isolated strain The toxigenicity of the isolated diphtheria bacillus is established in the reaction:

Преципітації в гелі Precipitation in gel

Зв’язування комплементу Complement Binding

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Флокуляції Floculations

Аглютинації Agglutinations

37 / 200
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі? After consuming a high-carbohydrate meal, there is alimentary hyperglycemia. Activity of which hepatocyte enzyme at the same time induced to the greatest extent?

Ілюкокіназа Ilucokinase

Ілюкозо-6-фосфатаза Ilucose-6-phosphatase

Ізоцитратдегідрогеназа Isocitrate dehydrogenase

Фосфорилаза Phosphorylase

Альдолаза Aldolase

38 / 200
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ? What reagent is used to separate the AgCl precipitate from AgI?

Водний розчин амоніаку Aqueous ammonia solution

Розчин сульфатної

кислоти Sulphate

solution acids

Концентрована нітратна кислота Concentrated Nitric Acid

Розведена нітратна

кислота Dilute nitrate

acid

Концентрований розчин калію хлориду Concentrated potassium chloride solution

39 / 200
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою: Nitrite ions in the presence of nitrate ions can be detected by help:

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl Crystalline retardant in the presence of dilute HCl

Диметилгліоксиму Dimethylglyoxime

Кристалічного натрію тіосульфату Crystalline sodium thiosulfate

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

Кристалічного заліза (III) сульфату Crystalline iron (III) sulfate

40 / 200
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу? When purifying glycerin, which is part of many medicinal forms, use activated carbon. What is the underlying phenomenon of this process?

Адсорбція Adsorption

Адгезія Adhesion

Капілярна конденсація Capillary condensation

Змочування Wetting

Когезія Cohesion

41 / 200
Від хворого з діагнозом "холера"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник? From a patient with a diagnosis of 'cholera' isolated pure culture of motile vibrios. To which group of flagellate bacteria does this pathogen belong?

Монотріхи Монотріхи

Лофотріхи Lophotrichs

Перитріхи Intervals

- -

Амфітріхи Amphitrichs

42 / 200
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету? Introduction of immune drugs forms artificial acquired immunity. Which of the drugs listed below are used to create an artificial passive immunity?

Протиправцева сироватка Anti-tetanus serum

Бруцельозна вакцина Brucella Vaccine

Холероген-анатоксин Cholerogen-anatoxin

БЦЖ БЦЖ

АКДП AKDP

43 / 200
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K? In the physical and chemical laboratory, water solutions Which of the listed solutions has the highest osmotic pressure at 298K?

Сульфату алюмінію Aluminum sulfate

Бензоату натрію Sodium benzoate

Сульфату натрію Sodium sulfate

Ілюкози Ilyukosis

Сечовини Urea

44 / 200
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

What product is formed during the interaction of propionic aldehyde with PCl5?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

45 / 200
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH What qualitative reaction confirms the unsaturation of linoleic acid? CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH

Знебарвлення бромної води (Br2; H2O) Decolorization of bromine water (Br2; H2O)

Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3)2]OH Silver mirror reaction with [Ag(NH3)2]OH

Гідрогалогенування (HCl) Hydrohalogenation (HCl)

Реакція з FeCl3 Reaction with FeCl3

Декарбоксилювання Decarboxylation

46 / 200
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші? The studied mixture contains cations Mg2+, Ni2+, Co2+. According which reagent can be used to detect Ni2+ cations in this mixture?

Диметилгліоксим Dimethylglyoxime

Амоніак Ammonia

Магнезон-1 Magnezone-1

1- нітрозо-2-нафтол 1-nitroso-2-naphthol

Алізарин Алізарин

47 / 200
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину: A 0.1M silver nitrate solution was prepared. Specify the standard substance to standardize this solution:

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію бензоат Sodium benzoate

Натрію тетраборат Sodium tetraborate

Оксалатна кислота Oxalic Acid

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

48 / 200
Оберіть структуру бензену:
Select the structure of benzene:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

49 / 200
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
What reagent can be used to distinguish between ethanol and glycerol?

Cu(OH)2 Cu(OH)2

KMnO4 KMnO4

HBr HBr

Ag2O Ag2O

FeCl3 FeCl3

50 / 200
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки? A 46-year-old patient on the 2nd day after an acute inflammation of the knee joint, an increase in the size of the joint was noted, swelling of the skin. At what stage of development of inflammation data are observed signs?

Ексудація Exudation

Регенерація Regeneration

Склероз Sclerosis

Проліферація Proliferation

Альтерація Alteration

51 / 200
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів? A 54-year-old patient who complains of pain, pallor and a feeling of coldness in the lower extremities, the doctor diagnosed obliterans endarteritis What disorder of peripheral blood circulation is the main cause the specified symptoms?

Обтураційна ішємія Obstructive ischemia

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Венозний стаз Venous stasis

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Нейротонічна Neurotonichna

52 / 200
У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни? A patient with chronic heart failure has a hematocrit is 0.56 g/l, in the clinical blood analysis absolute erythrocytosis. To which are these changes related to disturbances in the volume of circulating blood?

Поліцитемічна гіперволемія Polycythemic hypervolemia

Проста гіперволемія Simple hypervolemia

Олігоцитемічна гіперволемія Oligocythemic hypervolemia

Олігоцитемічна гіповолемія Oligocytemic hypovolemia

Поліцитемічна гіповолемія Polycythemic hypovolemia

53 / 200
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули? During microbiological control of medicinal raw materials capsular bacteria were detected. What staining method was used for detection capsules?

Бурі-Гінса Buri-Ginsa

Ціля-Нільсена Nielsen Target

Нейсера Neisser

Грама Gram

Ожешко Ожешко

54 / 200
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу: In medicine, antibiotics are widely used, the producers of which are fungi of the genera Penicillium and Aspergillus belonging to the class:

Аскоміцети Ascomycetes

Хітридіоміцети Chytridiomycetes

Зигоміцети Zygomycetes

Базидіоміцети Basidiomycetes

Дейтероміцети Deuteromycetes

55 / 200
При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора: When determining streptocide (aromatic amine) by the nitritometry, to accelerate the diazotization reaction, a catalyst is added. Specify the substance that acts as a catalyst:

Калій бромід Potassium Bromide

Натрій хлорид Sodium Chloride

Сульфатна кислота Sulfate Acid

Калій сульфат Potassium sulfate

Хлоридна кислота Chloric Acid

56 / 200
В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети? In clinical practice for the fractionation of serum proteins of blood and other biological fluids, the method of salting out is used. Which compounds are used for this purpose?

Солі лужних металів Alkali metal salts

Кислоти Acids

Детергенти Detergents

Солі важких металів Salts of heavy metals

Луги Meadows

57 / 200
При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампозитивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз? When examining a smear from the contents of a carbuncle, large gram-positive rods with cut off ends, located in the form of chains, surrounded by a common capsule. What is the previous diagnosis?

Сибірка Anthrax

Кандидоз Candidiasis

Піодермія Pyoderma

Туляремія Tularemia

Чума Plague

58 / 200
Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?
The product of which reaction will be sodium nicotinate?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

59 / 200
До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Mn2+ Якісною реакцією для цих катіонів є: The V analytical group of cations includes Mn2+ ions The qualitative reaction for these cations is:

Окиснення в кислому середовищі Oxidation in an acidic environment

Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі Interaction with Fe3+ in an acidic environment

Утворення нерозчинних комплексів Formation of insoluble complexes

Дія лугів Meadow action

Дія кислот Effect of acids

60 / 200
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як: The student analyzes a plant organ that has a radial symmetry, unlimited growth, positive geotropism and provides nutrition, vegetative reproduction, anchoring of the plant in the soil. This body was defined as:

Корінь Root

Лист Leaf

Насіння Seed

Кореневище Rhizome

Стебло Stem

61 / 200
При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу: When examining the cross-section of the root in the leading the zone is visible laying and formation from the pericycle:

Бічних коренів Lateral roots

Кореневого чохлика Root cover

Придаткових коренів Additional roots

Кореневих волосків Root hairs

Трихом Trichome

62 / 200
Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для: A prepared flower in which the perianth is reduced to membrane, 3 stamens on long stamen filaments, pistil with 2-lobed pinna reception, which is characteristic of:

Poaceae (Gramineae) Poaceae (Gramineae)

Alliaceae Alliaceae

Araceae (Palmae) Araceae (Palms)

Convallariaceae Convallariaceae

Asteraceae Asteraceae

63 / 200
У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію? A patient with acute renal failure in the stage of polyuria azotemia not only did not decrease, but also continues to increase. What is in this causes polyuria?

Зменшення реабсорбції Reabsorption reduction

Зменшення фільтрації Reduce filtering

Збільшення реабсорбції Increase reabsorption

Збільшення секреції Increase in secretion

Збільшення фільтрації Increase filtering

64 / 200
Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин: To bind hydrogen ions when identifying ions potassium with tartaric acid use a solution:

Ацетату натрію Sodium Acetate

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

Амоніаку Ammonia

Хлоридної кислоти Chloric acid

Сірчаної кислоти Sulphuric acid

65 / 200
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду? Which of the following compounds WILL NOT decolorize bromine water?

СНз - СНз СНз - СНз

СН2 = СН2 СН2 = СН2

- -

СН = СН СН = СН

СНз - СН = СН2 CH3 - CH = CH2

66 / 200
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:


y-Butyrolactone is formed when heated y-hydroxybutyric acid. Mark it among the following compounds:


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

67 / 200
Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою? Which compound does not contain a carboxyl group, but called an acid?

Шкринова кислота Shyric Acid

Молочна кислота Lactic acid

Валерiанова кислота Valeric acid

Винна кислота tartaric acid

Яблучна кислота Malic acid

68 / 200
Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?
Which of the reactions indicates the acidic properties of pyrrole?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

69 / 200
Продуктами реакцiї нiтрування толуолу переважно будуть:
The products of the toluene nitration reaction will mainly be:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

70 / 200
Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:
Indicate which of the following reactions is called a reaction Vyurtsia:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

71 / 200
У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною? In a patient with HIV infection, signs of immunodeficiency were detected. Violation of the function of which cells is the cause?

Т-лімфоцити-хелпери Helper T-lymphocytes

Плазматичні клітини Plasma cells

Мікрофаги Microphages

В-лімфоцити B-lymphocytes

Т-лімфоцити-кілери Killer T lymphocytes

72 / 200
Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою
What products are formed when oxalic acid is heated (HOOC - COOH) with concentrated sulfuric acid

CO2 + CO + H2O CO2 + CO + H2O

C2H2 + 2O2 C2H2 + 2O2

2 CO2 + H 2 2 CO2 + H 2

H2O + CO2 H2O + CO2

2 CO + H2 + O 2 2 CO + H2 + O 2

73 / 200
Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH –(HOH, Hg2+)--> ? Specify the substance formed during the implementation of this reactions: CH = CH –(HOH, Hg2+)--> ?

Етаналь Етаналь

Етанол Ethanol

Пропаналь Propanal

Пропанон Propanone

Ацетатна кислота Acetate

74 / 200
При взаємодії речовин за схемою
одержують:
When substances interact according to the scheme
get:

Етилформiат Етилформiат

Метилацетат Methyl Acetate

Метилформіат Methyl formate

Метилетаноат Methylethanoate

Етилацетат Ethyl acetate

75 / 200
У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин? The patient's peripheral blood examination revealed 5% of myeloblasts. The presence of these cells can be a sign of what disease?

Лейкозу Leukosis

Анемії Anemia

Лейкопенії Leukopenia

Лейкоцитозу Leukocytosis

ДВЗ-синдрому DVT-syndrome

76 / 200
Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-xyAY2r.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-WGOUAF.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-7mhg6f.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-HtHlqH.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-iNOFRn.png
Specify a compound that exhibits amphoteric properties, that is, it reacts with both acids and bases to form corresponding salts:
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-xyAY2r.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-WGOUAF.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-7mhg6f.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-HtHlqH.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-iNOFRn.png

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

77 / 200
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza17/2045896552571.files/image590.gif
Choose the correct product name of the interaction of acetic aldehyde with hydrazine:
https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza17/2045896552571.files/image590.gif

Гідразон оцтового альдегіду Acetaldehyde hydrazone

Семикарбазон оцтового альдегіду Acetaldehyde semicarbazone

Фенілгідразин оцтового альдегіду Acetaldehyde phenylhydrazine

Ацетальдимін Acetaldimine

Оксим оцтового альдегіду Acetaldehyde oxime

78 / 200
нижченаведеної реакції:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-8xRkyw.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-t9gOeq.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-UJQuWD.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Szp24R.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-XTuWHX.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Jq1gfd.png
the following reaction:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-8xRkyw.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-t9gOeq.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-UJQuWD.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Szp24R.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-XTuWHX.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Jq1gfd.png

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

79 / 200
Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил СH3-С=N Choose a compound from which you can synthesize in one step acetonitrile CH3-C=N

CH3–I CH3–I

С6H5СІ С6H5СІ

С2H5-Cl С2H5-Cl

СH3-ОH СH3-ОH

СH4 СH4

80 / 200
За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-PeqwAo.png
Which reagent can be used to do the following conversion:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-PeqwAo.png

NaNO2(HCl) NaNO2(HCl)

Си(OH)2 Си(OH)2

KOH KOH

NaNO3(H2SO4) NaNO3(H2SO4)

K2Cr2O7 K2Cr2O7

81 / 200
Який з наведених спиртів при окисненні утворює ацетон?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-X4yW4_.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vqagdN.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-4v_AmI.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-J88z39.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-2IzDqm.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-SI1nfe.png
Which of the following alcohols forms acetone when oxidized?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-X4yW4_.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vqagdN.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-4v_AmI.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-J88z39.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-2IzDqm.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-SI1nfe.png

1. 1.

2. 2.

3. 3.

5. 5.

82 / 200
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненасичених органічних сполук? With which of the reagents under the given conditions recovery of unsaturated organic compounds?

H2, Ni, t H2, Ni, t

H2O, Hg2+, H+ H2O, Hg2+, H+

HNO3, t, p HNO3, t, p

NaOH H2О NaOH H2О

K2Cr2O7, H+ K2Cr2O7, H+

83 / 200
Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози? What reagent can simultaneously determine the presence of aldehyde group and glycol fragment in the glucose molecule?

Cu(OH)2 Cu(OH)2

Fed3 Fed3

AlCl3 AlCl3

Br2 Br2

KMnO4 KMnO4

84 / 200
Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та: Baskets of Helichrysum arenarium distinguished from baskets of other medicinal plants of the aster family by characteristic feature: wrapper leaves dry and:

Яскраво-жовті Bright yellow

Яскраво-червоні Bright Red

Яскраво-зелені Bright green

Світло-рожеві Light Pink

Темно-коричневі Dark brown

85 / 200
У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого? The patient has a temperature for a long time, and the difference between morning and evening temperature does not exceed 10C. To what type temperature curves, does this patient have a fever?

Постійна Constant

Переміжна Intermittent

Гектична Hectic

Послаблююча Attenuating

Спотворена Distorted

86 / 200
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого? A 70-year-old man came to the doctor with complaints of increase in hands, feet, tongue, change in appearance (facial features have become large). The examination revealed a significant increase in concentration somatotropic hormone in the blood. What is the cause of this condition of the patient?

Гіперфункція аденогіпофізу Hyperfunction of adenohypophysis

Гіперфункція

білящитоподібних залоз Hyperfunction

parathyroid glands

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіперфункція кіркової речовини наднирників Hyperfunction of the adrenal cortex

Гіпофункція Hypofunction

87 / 200
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти: Gluconeogenesis is activated during fasting. Name it a vitamin that takes an active part in the process of carboxylation of pyruvate acids:

Біотин Biotin

Кальциферол Calciferol

Ретинол Retinol

Фолацин Folacin

Нікотинамід Nicotinamide

88 / 200
При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме: In Parkinson's disease, the synthesis of dopamine in brain For treatment, its immediate predecessor is used, which is easy penetrates through the blood-brain barrier, namely:

ДОФА ДОФА

ГАМК ГАМК

Адреналін Adrenaline

Триптофан Tryptophan

Норадреналін Noradrenaline

89 / 200
Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу: Anticancer drugs can inhibit division cancer cells. The mechanism of action of the antitumor drug 5-fluorouracil is direct inhibition of synthesis:

ДНК ДНК

рРНК рРНК

Білка Squirrel

мРНК мРНК

тРНК tRNA

90 / 200
Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорального застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВООЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше: A 7-month-old baby is prescribed medicine for oral administration. The total number of bacteria and fungi in 1 g (ml) such a tool in accordance with the requirements of the WHO and the National Pharmacopoeia, should be no more:

50 50

10 10

1000 1000

Не повинно бути Should not be

100 100

91 / 200
Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють: Infection of medicinal plants with microorganisms makes it impossible their further use by the pharmaceutical industry. Invasive properties phytopathogenic microorganisms are conditioned by:

Гідролітичні ферменти Hydrolytic enzymes

Трансферази Transferazi

Оксидоредуктази Oxidoreductase

Ізомерази Isomerase

Ліази Lyase

92 / 200
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду? Bacteria over time acquire resistance to antibacterial agents. What causes resistance in gram-positives bacteria to penicillin antibiotics?

Продукція бета-лактамаз Production of beta-lactamases

Проникливість клітинної стінки Cell wall permeability

Активний транспорт антибіотика Active transport of antibiotic

Синтез білків Protein synthesis

Активний синтез пептидоглікану Active synthesis of peptidoglycan

93 / 200
Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина? To prevent which of the listed diseases is a live attenuated vaccine used?

Туберкульоз Tuberculosis

Правець Tetanus

Ботулізм Botulism

Коклюш Whooping cough

Дифтерія Diphtheria

94 / 200
Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води? Near the area where it is planned to open a children's camp for summer vacation, there is a well. By what indicator should be evaluated degree of biological contamination of drinking water?

Колі-індекс When-index

Мезосапробність Mesoprobability

Олігосапробність Oligosaprobability

Катаробність Diligence

Перфрінгенс-титр Perfringence titer

95 / 200
На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа? The pharmaceutical company conducted sanitary and microbiological research of tap water. What a method research used to estimate the total microbial count?

Мембранних фільтрів Membrane filters

Седиментаційний Sedimentary

Кротова Krotova

Мікроскопічний Microscopic

Будь-який з наведених Any of the following

96 / 200
На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря? On what mechanisms is the principle of work based recirculating air cleaners recommended for use in pharmacies institutions for the purpose of maintaining the microbiological purity of the air?

Фільтрування і УФ-опромінення Filtering and UV exposure

Радіаційне опромінення Radiation exposure

Газова стерилізація Gas sterilization

Ультразвукове опромінювання Ultrasonic irradiation

Хімічної стерилізації Chemical sterilization

97 / 200
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації: The chemical reaction rate constant is numerically equal to reaction rates provided that the molar concentrations:

Реагентів дорівнюють одиниці Reagents are equal to one

- -

Реагентів відрізняються на одиницю Reagents differ by one

Продуктів однакові Products are the same

Продуктів відрізняються на одиницю Products differ by one

98 / 200
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд: The coagulant ion will be the particle that has the charge:

Протилежний до заряду гранули Opposite to pellet charge

Однаковий з зарядом гранули Same as pellet charge

Однаковий з потенціалвизначальними іонами Same as potential-determining ions

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару Opposite to the counterions of the adsorption layer

Однаковий із зарядом ядра Same as core charge

99 / 200
У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до: In the composition of the fruit pulp of common pear, Pyrus communis, a group of parenchymal cells with thick membranes and slit-like cells was found at times This indicates that these cells belong to:

Склереїд Склереїд

Трахеїд Tracheid

Волокон Fibers

Судин Vessel

Кутової коленхіми Angular collenchyma

100 / 200
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається: Students discovered a plant with a variety of leaves that differ in location on the shoot, the degree of development of the component parts, the size, shape, dismemberment of the leaf plates This phenomenon is called:

Гетерофілія Heterophilia

Листкова мозаїка Leaf mosaic

Метаморфоз Metamorphosis

Жилкування Vein

Листкорозміщення Leaf placement

101 / 200
При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це: While studying the kohlrabi cabbage plant, students turned attention to the above-ground metamorphosis of the main shoot with thickened, inflated fleshy ones internodes It:

Стеблоплід Stem fruit

Бульба Bulb

Цибулина Onion

Кореневище Rhizome

Коренеплід Root

102 / 200
Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається: The fruit of wild radish is formed by two carpels, grows together at the edges and forms a plate with a false membranous septum and seeds located on it on both sides. When ripening, it disintegrates across the joints. Such a fruit is called:

Членистий стручок Member pod

Двокрилатка Twin

Ценобій Tsenobij

Калачик King

Коробочка Box

103 / 200
Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій? Examination of collected medicinal plants showed them significant omnipresence by various bacteria. What method should be used to isolate pure cultures of these bacteria?

Посів на щільне живильне середовище Sowing on dense nutrient medium

Зараження лабораторних тварин Infection of laboratory animals

Використання фільтрів з порами певного діаметру Using filters with pores of a certain diameter

Фазово-контрастна мікроскопія Phase contrast microscopy

Центрифугування у Centrifugation in

104 / 200
При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається: When adding a mixture of lithium and calcium chlorides to sol of the medicinal product, an increase in the coagulant effect of the mixture was observed, which called:

Синергізм Synergism

Антагонізм Antagonism

Колоїдний захист Colloid protection

Солюбілізація Solubilization

Пептизація Peptization

105 / 200
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини? In a newborn baby due to Rhesus conflict hemolytic jaundice occurred. The content of which bile pigment will be the most increased in the blood of this child?

Непрямий білірубін Indirect bilirubin

Уробіліноген Urobilinogen

Стеркобіліноген Stercobilinogen

Жовчні кислоти Bile acids

Прямий білірубін Direct bilirubin

106 / 200
У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого? A patient with bronchial asthma after taking aspirin bronchospasm occurred. What kind of hypoxia has developed in the patient?

Дихальна Respiratory

Циркуляторна Circular

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

Кров’яна Bloody

107 / 200
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої? A 49-year-old woman who has been suffering from diabetes, weakness, pallor of the face appeared after the introduction of insulin, palpitations, restlessness, double vision, numbness of the lips and tip of the tongue. Level blood glucose was 2.5 mmol/l. What complications does the patient develop?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Уремічна кома Uremia Coma

Гіперкетонемічна кома Hyperketonemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

108 / 200
Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази? It is known that the determination of LDH isoenzymes is used in differential diagnosis of pathological conditions. By what property are they divided isoforms of lactate dehydrogenase?

Електрофоретична рухомість Electrophoretic mobility

Гідрофільність Hydrophilicity

Небілкові компоненти Non-protein components

Розчинність Solubility

Гідрофобність Hydrophobicity

109 / 200
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина? L-DOPA is used to treat Parkinson's disease and its derivatives. From which amino acid is this substance formed?

Тирозин Tyrosine

Глутамат Glutamate

Аспарагін Aparagin

Триптофан Tryptophan

Аргінін Arginin

110 / 200
Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка? After drinking milk, a one-year-old child developed diarrhea, intestinal bloating. Which enzyme is deficient in the baby?

Лактаза Лактаза

Гексокіназа Hexokinase

Мальтаза Maltase

Альдолаза Aldolase

Глікозидаза Glycosidase

111 / 200
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта? A 56-year-old man developed megaloblastic anemia on the background of alcoholic liver cirrhosis. Deficiency of which vitamin is the main cause anemia in this patient?

Фолієва кислота Folic acid

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Тіамін Thiamine

Ліпоєва кислота Lipoic acid

Біотин Biotin

112 / 200
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття? The inflorescence of the large plantain grows at the top, the main axis is long, and the flowers are sessile. What is the name of such an inflorescence?

Колос Колос

Волоть Волоть

Початок Start

Голівка Head

Тирс Thirs

113 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи? In the chemical analytical laboratory, a specialist researched solutions containing mixtures of cations. Which of the solutions contains only cations II analytical group?

Ag+, Hg2+, Pb2+ Ag+, Hg2+, Pb2+

Na+, Pb2+, m2+ Na+, Pb2+, m2+

Hg2+, NH+, Ag+ Hg2+, NH+, Ag+

Pb2+, Ag+, Co2+ Pb2+, Ag+, Co2+

Na+, Hg2+, NH+ Na+, Hg2+, NH+

114 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект? In the chemical analytical laboratory, a specialist researches a mixture of cations of analytical group V. When adding thiocyanate ions, the solution turns red. This indicates the presence of which cation analytical effect?

Fe3+ Fe3+

Fe2+ Fe2+

Mn2+ Mn2+

Mg2+ Mg2+

Бг3+ Бг3+

115 / 200
Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляночервоного осаду, який утворений такою сполукою: Specialist for the quantitative determination of chloride ions in used the Mo-ra method for the medicinal product. The end point of the titration was recorded by the formation of a brick-red sediment, which is formed by this compound:

Срібла хромат Silver chromate

Калію хромат Potassium chromate

Срібла хлорид Silver Chloride

Калію хлорид Potassium Chloride

Калію дихромат Potassium dichromate

116 / 200
При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині? When conducting a systematic course of solution analysis were treated with the group reagent 1 M H2SO4 in the presence of ethyl alcohol, formed white precipitate What group of cations are present in the solution?

III III

VI VI

I I

IV IV

II II

117 / 200
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею? The androecium of a Brassica oleracea flower has six stamens, four of which the inner circles are longer than the two in the outer circle. As they call it this type of androecium?

Чотирисильний Quarterly

Багатобратній Multi-sibling

Однобратній Single

Двобратній Double

Двосильний Double

118 / 200
Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до: Blood, which is a typical colloidal system, is capable of coagulation, which promotes minimal blood loss. This is due to the ability of colloids particles to:

Коагуляції Coagulations

Когезії Cohesions

Адгезії Adhesions

Десорбції Desorptions

Змочування Wetting

119 / 200
Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить? The thermal effect of a chemical reaction does not depend on the path reactions, i.e. from intermediate stages, and is determined only by initial and final states of the system. What law of thermodynamics does this prove?

Гесса Гесса

Коновалова Konovalov

Смолуховського Smolukhovsky

Іесса-Іельмгольца Jess-Hielmholz

Рібендера Ribendera

120 / 200
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву: The pharmacist added an electrolyte to the sol of silver chloride in small portions, while coagulation occurred at a higher concentration of electrolyte than when it is added once. This phenomenon is called:

Звикання золю Zol addiction

Антагонізм Antagonism

Синергізм Synergism

Зниження чутливості Decreasing sensitivity

Адитивність Additivity

121 / 200
Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ: Erythrocytes need energy for their vital activity in the form of ATP. State the metabolic process that provides the erythrocyte the necessary amount of ATP:

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Бета-окиснення жирних кислот Beta oxidation of fatty acids

Цикл трикарбонових кислот Tricarboxylic acid cycle

Ілюконеогенез Iluconeogenesis

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

122 / 200
Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою? The patient was treated for myocardial infarction intravascular blood coagulation. What medicine is possible use for this purpose?

Гепарин Гепарин

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

Тетрациклін Tetracycline

Гістамін Histamine

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

123 / 200
У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес? Increased activity was determined in the patient's blood serum LDH isoenzyme. In which organ is the pathological process localized?

Серце Серце

Шлунок Stomach

М’язи Muscles

Печінка Liver

Нирки Kidneys

124 / 200
При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту: When making titrant of mer-curimetry - salt solution mercury (II) - to inhibit its hydrolysis, add the following acid:

Нітратна Nitrate

Фосфатна Phosphate

Хлоридна Chloride

Сульфатна Sulfated

Ацетатна Acetate

125 / 200
До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині? To a solution containing anions of the second analytical group, a solution of chlorine water and an organic extractant were added. At the same time, it was formed purple color of the organic layer. What anions are present in the solution?

Йодид-іони Iodide ions

Хлорид-іони Chloride ions

Сульфід-іони Sulfide ions

Тіоціанат-іони Thiocyanate ions

Бромід-іони Bromide ions

126 / 200
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту? What cations of the IV group are in the solution, if under under the action of sodium hydroxide solution, a colored precipitate is formed, soluble in excess reagent?

Хром Хром

Цинк Цинк

Вісмут Bismuth

Марганець Manganese

Свинець Lead

127 / 200
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи: In a swamp plant with sword-like leaves, inflorescence the beginning (kachan) with a cover, the rhizomes are thick, light, fragrant, pink on broken, with well-defined, close scars and accessory roots. It underground organs:

Acorus calamus Acorus pen

Bidens tripartita Tripartite bidding

Valerina officinalis Valerina officinalis

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

Ledum palustre Ledum marsh

128 / 200
При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей: During the morphological analysis, the student noticed that in the flower has two long and two short stamens. So, androecium:

Двосильний Double

Чотирисильний Four-lettered

Спайнопиляковий Spinopollen

Чотирибратній Quadruple

Двобратній Double

129 / 200
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований? After preparing the nutrient medium containing carbohydrate solutions, the laboratory technician sterilized it. What is the method of sterilization was applied?

Текучою парою дрібно Fine steam

Паром під тиском Pressurized steam

Сухою жарою Dry heat

Ультрафіолетове опромінення Ultraviolet exposure

Кип’ятіння одноразове One-time boiling

130 / 200
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем? Etiological factors of infectious diseases can be infectious agents with different ultrastructure. Which of the following groups DO NOT have a cellular structure, protein-synthesizing, enzymatic and energy systems?

Віруси Viruses

Найпростіші The easiest

Гриби Mushrooms

Рикетсії Rickettsia

Бактерії Bacteria

131 / 200
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм? Ultraviolet radiation is used in medicine in in the form of various physioprocedures. Which of the listed mechanisms is the basis therapeutic effect of ultraviolet rays on the body?

Активація синтезу вітаміну D Activation of vitamin D synthesis

Активація дії ліків Activation of medication

Зменшення синтезу меланіну в шкірі Decreased melanin synthesis in the skin

Активація перекисного окислення ліпідів Activation of lipid peroxidation

Посилення поділу клітин Enhanced cell division

132 / 200
У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотноосновного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захиснопристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого? A 47-year-old patient with bilateral pneumonia a violation of the acid-base state was detected - compensated gas acidosis. Which the most likely protective adaptive mechanism supports the compensation of KOS in the patient?

Посилення ацидогенезу в нирках Increased acidogenesis in the kidneys

Розвиток гіпервентиляції легень Development of lung hyperventilation

Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках Reduction of bicarbonate reabsorption in the kidneys

Пронос Diarrhea

Блювання Vomiting

133 / 200
У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика? A 5-year-old child often drinks milk bloating, spastic pain and diarrhea are noted. These symptoms occur 1-4 hours after consuming just one dose of milk. Lack of which are the specified symptoms caused by enzymes?

Лактозорозщеплюючі Lactose digesters

Мальтозорозщеплюючі Maltose splitters

Фруктозорозщеплюючі Fructose breakers

Сахарозорозщеплюючі Sucrose splitting agents

Ілюкозорозщеплюючі Ileukose splitting agents

134 / 200
У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку: According to the theory of rapid coagulation Smolukhovskyi, the coagulation process is described by a kinetic equation of the following order:

Другий Second

Третій Third

Дрібний Minor

Нульовий Null

Перший First

135 / 200
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для: Bacterial enzymes are characterized by high specificity actions This property of theirs is used in practice for:

Ідентифікації Identities

Культивування бактерій Bacteria cultivation

Фаготипування бактерій Phagotyping of bacteria

Серотипування бактерій Bacterial serotyping

Виготовлення імуноглобулінів Production of immunoglobulins

136 / 200
У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці? The patient was diagnosed with increased decay of proteins in intestines The intensity of this is assessed by the amount of substances in the urine process and reaction speed of detoxification of toxic products in the liver?

Індикан Indican

Креатин Creatine

Ацетон Acetone

Сечова кислота Uric acid

Молочна кислота Lactic acid

137 / 200
Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - кореневими волосками. Ця тканина: The covering tissue of the roots consists of cells with thin cellulose membranes and outgrowths - root hairs. This fabric:

Ризодерма (епіблема) Rhizoderm (epiblem)

Фелодерма Pheloderma

Периблема Periblem

Плерома Pleroma

Перидерма Periderm

138 / 200
Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають: Interaction between the dispersed phase and the dispersed environment for different systems is not manifested to the same extent. If dispersed phase interacts weakly with the environment, then the system is called:

Ліофобна Lyophobic

Зв’язанодисперсна Linked dispersion

Вільно-дисперсна Freely dispersed

Гідрофільна Hydrophilic

Ліофільна Lyophilic

139 / 200
Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають: Emulsions are not thermodynamically stable. They spontaneously there is a process of merging of droplets of the dispersed phase, which causes emulsion stratification. Such a phenomenon is called:

Коалесценція Coalescence

Деформація Deformation

Змочування Wetting

Контракція Contraction

Солюбілізація Solubilization

140 / 200
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження: The spruce has a top the main shoot grows from the bud, and from the side buds - side shoots. These signs inherent in this type of branching:

Моноподіальне Monopodial

Симподіальне Sympodial

Несправжньодихотомічне False Dichotomous

Колоноподібне Column-like

Дихотомічне Dichotomous

141 / 200
Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза? Phase diagrams are used in pharmaceuticals analysis What is the name of the line on the diagram of the state of the eutectic type, below which it is can't there be a liquid phase?

Солідус Солідус

Ліквідус Liquidus

Нода Noda

Конода Конода

- -

142 / 200
Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір: Volatile calcium compounds color the colorless flame burner in the following color:

Червоний Red

Зелений Green

Фіолетовий Purple

Жовто-зелений Yellow-green

Жовтий Yellow

143 / 200
В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів: Iodide and chloride ions are present in the solution. Choose reagent for the detection of iodide ions:

Хлорна вода Chlorine water

Гіпсова вода Gypsum water

Баритова вода Barite Water

Вапняна вода Lime water

Сірководнева вода Hydrogen sulfide water

144 / 200
Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом: The quantitative content of KOH and K2CO3 in the mixture can be determined method:

Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами Direct acid-base titration with two indicators

Не можна відтитрувати Cannot be titrated

Зворотне кислотно-основне титрування Inverse acid-base titration

Замісникове кислотно-основне титрування Substitute acid-base titration

Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном Direct acid-base titration with phenolphthalein

145 / 200
Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості? Some compounds are known to decouple tissue respiration and oxidative phosphorylation. What substance has these properties?

2,4-динітрофенол 2,4-dinitrophenol

Молочна кислота Lactic acid

Чадний газ Carbon monoxide

Ацетил-КоА Acetyl-CoA

Антиміцин А Antimycin A

146 / 200
При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації? At the same molar concentration, the solution of which of substances characterized by a minimum crystallization temperature?

Na2SO4 Na2SO4

CH3CI CH3CI

CH3OH CH3OH

NaCl NaCl

C6H5COONa C6H5COONa

147 / 200
Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є: To determine the mass fraction of barium ions in medicinal preparations use the gravimetric method of precipitation. Gravimetric form in this case there is:

Барію сульфат Barium sulfate

Барію сульфіт Barium Sulfite

Барію оксид Barium oxide

Барію гідроксид Barium hydroxide

Барію сульфід Barium sulfide

148 / 200
В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, несправжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину: In this plant family, inflorescences can consist of different types of flowers: tubular, ligulate, false-ligulate or funnel-shaped. Specify this family:

Asteraceae Asteraceae

Ericaceae Ericaceae

Ranunculaceae Banunculaceae

Apiaceae Apiaceae

Scrophulariaceae Scrophulariaceae

149 / 200
Дисперсність частинок в колоїднодисперсних системах відповідає значенням: Particle dispersion in colloidally dispersed systems corresponds to the values:

109 - 107 м-1 109 - 107 м-1

> 104 м -1 > 104 м -1

< 109 м -1 < 109 м -1

109 - 104 м -1 109 - 104 m -1

107 - 104 м -1 107 - 104 м -1

150 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується? Determination of the mass fraction of pharmaceuticals, which contain an aromatic amino group is carried out by the method of nitritometry. Which is the external indicator used?

Йодидкрохмальний папірець Iodide starch paper

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Еозин Еозин

Метиленовий червоний Methylene Red

151 / 200
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан? At a poultry farm worker who used to eat 5 and more raw eggs, lethargy, drowsiness, muscle pain, hair loss appeared hair, seborrhea. What vitamin deficiency is associated with this condition?

H (біотин) H (biotin)

C (аскорбінова кислота) C (ascorbic acid)

B2 (рибофлавін) B2 (riboflavin)

A (ретинол) A (retinol)

B1 (тіамін) B1 (thiamine)

152 / 200
У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми? Disorders are often observed in patients with alcoholism functions of the central nervous system - memory loss, psychosis. Causes the indicated symptoms in the body are vitamin B deficiency. Violation of formation which coenzyme can cause these symptoms?

Тіамінпірофосфат Thiamine pyrophosphate

Коензим А Coenzyme A

Піридоксальфосфат Pyridoxal phosphate

ФАД FAD

НАДФ НАДФ

153 / 200
Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання? For research from a patient with acute symptoms cerebrospinal fluid was taken for meningitis, gram- negative smears were found diplococci in leukocytes and outside them. What is the most likely microorganism? the cause of the disease?

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae Haemophilus influenzae

Escherichia coli Escherichia coli

Candida albicans Candida albicans

154 / 200
Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється? Without doing calculations, determine which result reaction entropy does not change?

H2 + СІ2 = 2HCI H2 + СІ2 = 2HCI

2 CO + O2 = 2CO 2 2 CO + O2 = 2CO 2

N2O4 = 2NO2 N2O4 = 2NO2

ЗН2 + N2 = 2NH3 ЗН2 + N2 = 2NH3

2 SO2 + O2 = 2SO 3 2 SO2 + O2 = 2SO 3

155 / 200
Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин? Seeds are adapted for different propagation options. To which group belong plants in which seeds and fruits spread does it happen with the help of animals?

Зоохорні Zoochorni

Гідрохорні Hydrochorny

Барохорні Barokhorni

Антропохорні Anthropochory

Автохорні Autochores

156 / 200
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з: The same analytical effect is observed with interaction NO- and NO- ions from:

Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4 Diphenylamine and concentrated H2 SO4

Розчином AgNO3 AgNO3 solution

Розчином І2 у KI I2 solution in KI

Розчином БаСІ2 BaSi2 solution

Розчином KMnO4 KMnO4 solution

157 / 200
Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами: The classification of anions is based on their different solubility salts with Ba2+ and Ag+ ions. Anions of the first analytical group form slightly soluble salts with ions:

Ба2+ (лужне або нейтральне середовище) Ba2+ (alkaline or neutral environment)

Ag+ (кисле середовище) Ag+ (acidic environment)

Ag + (середовище аміачного буферу) Ag + (ammonia buffer medium)

Ag+ (лужне середовище) Ag+ (alkaline environment)

Ag + Ag +

158 / 200
У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого? In an elderly patient during a hypertensive crisis there is shortness of breath, swelling of the legs, increased fatigue. What kind heart failure according to the mechanism of development is noted in this patient?

Перевантажний Overloaded

Змішаний Mixed

Компенсований Compensated

Субкомпенсований Undercompensated

Міокардіальний Myocardial

159 / 200
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина: You are looking at rich in essential oils and bitters silver pubescent plant of the Asteraceae family. Used for preparation apical shoots with a panicle of small spherical baskets. This plant:

Artemisia absinthium Artemisia absinthe

Bidens tripartita Bidens tripartita

Calendula officinalis Calendula officinalis

Chamomilla recutita Chamomilla recutita

Arctium lappa Arctic lappa

160 / 200
У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску? The patient after parenteral administration of vitamin B6 developed anaphylactic shock with the phenomena of bronchospasm, decrease in blood pressure pressure, cyanosis and convulsions. What mediator of anaphylaxis causes a fall blood pressure?

Гістамін Histamine

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Тромбоксан Thromboxane

Гепарин Heparin

Катехоламіни Catecholamines

161 / 200
Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого? The patient was taken to the hospital. During the examination: violations consciousness in the form of sopor, the skin is pale, moist, tachypnea, the smell of acetone from the mouth. The level of glycemia is 22 mmol/l, glucose in the urine. What a pathological condition observed in the patient?

Кетоацидотична кома Ketoacidotic Coma

Тром6оєм6олія легеневої артерїї Pulmonary artery thrombosis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Гостре порушення мозкового кровообігу Acute cerebrovascular accident

162 / 200
У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого? A patient with bronchial asthma developed an attack: breathing is difficult, BH - 24-26/min., inhalations alternate with prolonged exhalations with the participation of expiratory muscles. What is the form of breathing disorder in the patient?

Експіраторна задишка Expiratory shortness of breath

Біота Біота

Апнейстичне дихання Apneic breathing

Інспіраторна задишка Inspiratory shortness of breath

Чейна-Стокса Cheyne-Stokes

163 / 200
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях? A patient with tuberculosis was prescribed the antibiotic oligomycin. What process does this drug inhibit in the mitochondria?

Окиснювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Субстратне фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Пероксидне окиснення ліпідів Lipid peroxidation

Окиснювальне декарбоксилювання Oxidative decarboxylation

164 / 200
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до: Emulsions that contain less than 0.1% (by volume) dispersed phase refer to:

Розведених Divorced

Типу олія-вода Oil-water type

Висококонцентрованих Highly concentrated

Типу вода-олія Water-oil type

Концентрованих Concentrated

165 / 200
У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій? Antimicrobial drugs are used in medical practice with different types of action on microorganisms. What is the name of the drug's action? leads to the death of bacteria?

Бактерицидний Bactericidal

Бактеріостатичний Bacteriostatic

Фунгіцидний Fungicidal

Фунгістатичний Fungistatic

Вірулоцидний Virulocidal

166 / 200
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті? The patient came to the clinic with complaints of general weakness, headache, pain in the lumbar region of the body, swelling of the face and limbs In the analysis of urine: proteinuria, hematuria, cylindruria. What is leading pathogenetic mechanism of edema in glomerulonephritis?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення судинної проникливості Increased vascular permeability

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Підвищення гідродинамічного тиску крові Increased hydrodynamic blood pressure

Порушення гормонального балансу Hormonal imbalance

167 / 200
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика? A 52-year-old woman developed cataracts (clouding lens) against the background of diabetes. Enhancement of which process is the cause opacification of the lens?

Глікозилювання білків Glycosylation of proteins

Ліполіз Lipolysis

Кетогенез Ketogenesis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Протеоліз білків Proteolysis of proteins

168 / 200
Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони: Nettle dioecious, common hop, black elder belong to plants that require a large amount of nitrogen in the soil, i.e they:

Нітрофіли Nitrophils

Кальцефоби Calcephobic

Нітрофоби Nitrophobes

Кальцефіли Calcephiles

Галофіти Halophytes

169 / 200
В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини: Cells containing cystoliths The presence of cystoliths is typical for plants of the family:

Кропивні Nettles

Макові Poppies

Бобові Beans

Капустяні Cabbages

Пасленові Nightshades

170 / 200
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції? Antiviral drugs have arrived at the pharmacy network. Which of the listed drugs is used to treat herpes infection?

Ацикловір Acyclovir

Інтерлейкін-2 Interleukin-2

Азидотимідин Azidothymidine

Ремантадин Remantadine

Метисазон Methysazon

171 / 200
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини? In a 59-year-old patient, during fluorography, it was found in the lower lobe of the right lung darkening with clear boundaries, characteristic of a tumor. Which of signs characteristic of a benign tumor?

Експансивний ріст Expansive growth

Метастазування Metastasis

Ракова кахексія Cancer cachexia

Проростання у навколишню тканину Growing into surrounding tissue

Інфільтруючий ріст Infiltrating Growth

172 / 200
Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага? Which rule is used for the characteristic heterogeneous systems in which phase equilibrium is established?

Правило фаз Гіббса Gibbs phase rule

Нернста Нернста

Вант-Гоффа Vant Hoff

Штаудингера Staudinger

Петерса Peters

173 / 200
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей? The activity of neutralizing toxic substances is lower in children 4 times than in adults. What enzyme is necessary for the conjugation of toxic compounds, has low activity in children?

Ілюкуронілтрансфераза Ilucuronyl transferase

АлАТ АлАТ

ЛДГі ЛДГі

АсАТ ACAT

Креатинфосфокіназа Creatine Phosphokinase

174 / 200
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури? During the bacteriological examination of feces a Shigella sonnei culture was isolated from a patient with an acute intestinal infection. Which one of the named serological reactions was used to identify the isolated one cultures?

Аглютинації Agglutinations

Преципітації Precipitation

Зв’язування комплементу Complement Binding

Бактеріолізу Bacteriolysis

Нейтралізації Neutralizations

175 / 200
Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин? Ileucocorticoids have anti-inflammatory activity. This is associated with an increase in the synthesis of specific proteins with their participation, which suppress the activity of phospholipase A2. What compound is released as a result actions of this phospholipase and is a precursor of anti-inflammatory substances?

Арахідонова кислота Arachidonic Acid

Діацилгліцерол Diacylglycerol

Фосфоінозитол Phosphoinositol

Фосфатидна кислота Phosphatidic Acid

Фосфохолін Phosphocholine

176 / 200
Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу: Caffeine inhibits the activity of phosphodiesterase, which converts cAMP to AMP. In case of caffeine poisoning, the most characteristic is a decrease activity of such a process:

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Ліполіз Lipolysis

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Фосфорилювання білків Protein phosphorylation

Іліколіз Ilicolysis

177 / 200
Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни? The patient turned to the doctor with a complaint about the loss sensitivity and pain along the course of peripheral nerves. It was found during a blood test increased content of pyruvic acid. Lack of which vitamin can cause such changes?

Вітамін B1 Vitamin B1

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Вітамін PP Vitamin PP

Вітамін В2 Vitamin B2

Біотин Biotin

178 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих: To penetrate the tissues of the body and spread in them pathogenic microorganisms produce various enzymes. Select these enzymes among the listed:

Гіалуронідаза, лецитиназа Hyaluronidase, lecithinase

Ліаза, лігаза Lyase, ligase

Оксидаза, каталаза Oxidase, catalase

Трансфераза, нуклеаза Transferase, nuclease

Естераза, протеаза Esterase, protease

179 / 200
Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO, знаходяться в дифузійному шарі? What are the particles of a micelle whose structure is represented by the formula {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO, are in the diffusion layer?

NO3- NO3-

AgCl AgCl

Ag+ Ag+

AgCl та Ag+ AgCl та Ag+

Ag+ та NO- Ag+ та NO-

180 / 200
У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient on the 4th day of indomethacin treatment there was gastric bleeding from an ulcer of the gastric mucosa. Ulcerogenic the action of the drug is associated with a decrease in the activity of such an enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

181 / 200
Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату? A patient with hypertension is prescribed captopril. What is the mechanism of action of this drug?

ферменту enzyme

Блокада в-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Блокада а-адренорецепторів A-adrenoceptor blockade

Блокада повільних

кальцієвих каналів Slow blocker

calcium channels

Блокада рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockade

182 / 200
Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат? A patient with allergic dermatitis was prescribed suprastinum To which group of antiallergic drugs does this drug belong?

Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів Blockers of H - 1-histamine receptors

Інгібітори дегрануляції тучних клітин Mast cell degranulation inhibitors

Антагоністи лейкотрієнових рецепторів Leukotriene receptor antagonists

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів Blockers of H2-histamine receptors

Глюкокортикостероїди Glucocorticosteroids

183 / 200
Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння: Offer to a patient with chronic bronchitis an expectorant, which can be purchased at a pharmacy to make it easier to pass thick and viscous sputum:

Амброксол Ambroxol

Глаувент Glauvent

Лібексин Libexin

Сальбутамол Salbutamol

Фалімінт Falimint

184 / 200
Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози: Help the doctor choose a drug for replacement therapy after removal of the thyroid gland:

L-тироксин L-thyroxine

Інсулін Insulin

Преднізолон Prednisone

Паратиреоїдин Parathyroidin

Мерказоліл Mercazolil

185 / 200
Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату? A patient with digestive tract dyskinesia is prescribed metoclopramide What is the antiemetic effect of this drug associated with?

Блокада D2-рецепторів D2-receptor blockade

Блокада Н1 -рецепторів H1 receptor blockade

Стимуляція М1-холінорецепторів Stimulation of M1 cholinergic receptors

Блокада М^холінорецепторів Blockade of M^cholinoceptors

Стимуляція в-адренорецепторів B-adrenoceptor stimulation

186 / 200
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом: 67-year-old patient with chronic heart failure receives digoxin. To reduce the side effects of digoxin, the doctor recommended it combine with the following drug:

Панангін Панангін

Хлорид кальцію Calcium chloride

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Еуфілін Euphilin

187 / 200
Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату? To stop an attack of angina, the patient uses nitroglycerin in capsules. What is the rational route of administration of this drug?

Сублінгвальний Sublingual

Пероральний Oral

Інгаляційний Inhalation

Підшкірний Subcutaneous

Ректальний Rectal

188 / 200
Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб: A patient with Parkinson's disease was prescribed a drug with predominant influence on the dopaminergic system. Name this medicine:

Леводопа Леводопа

Дроперидол Droperidol

Аміназин Aminazine

Лоразепам Lorazepam

Зопіклон Zopiclone

189 / 200
Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат? The patient is scheduled for treatment of pneumonia doxycycline hydrochloride. What group of antibiotics does this belong to? a drug?

Тетрацикліни Tetracyclines

Аміноглікозиди Aminoglycosides

Пеніциліни Penicillins

Макроліди Macrolides

Цефалоспорини Cephalosporins

190 / 200
Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки? The patient suffers from gallstone disease. What remedy should it be prescribed to eliminate hepatic colic?

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Альмагель Almagel

Бісакодил Bisacodyl

Панкреатин Pancreatin

Контрикал Kontrykal

191 / 200
Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентєрія? Which remedy is better to prescribe to a patient diagnosed with amoeba dysentery?

Метронідазол Metronidazole

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Біцилін-5 Bicilin-5

Левамiзол Левамiзол

Пірантел Pyrantel

192 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку? A patient with symptoms came to the reception department mercury poisoning. What antidote is indicated in this case?

Унітіол Unithiol

Кальцію хлорид Calcium chloride

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Налоксон Naloxone

193 / 200
Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб: A man with a fractured femur for removal the drug was prescribed for the pain syndrome. Specify this medicine:

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Димедрол Diphenhydramine

Парацетамол Paracetamol

194 / 200
В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан? There is a patient with diabetes in the hospital, who developed a hypoglycemic coma after the introduction of insulin. What a medicine can the remedy quickly improve her condition?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Ілібенкламід Ilibenclamide

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Метопролол Metoprolol

Анаприлін Anaprilin

195 / 200
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів: Specify the hormonal preparation for labor stimulation:

Окситоцин Oxytocin

Дексаметазон Dexamethasone

Метопролол Metoprolol

Прогестерон Progesterone

Сальбутамол Salbutamol

196 / 200
Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату? To a patient who has been taking the drug for a long time diclofenac sodium. The family doctor prescribed celecoxib instead. Which one the disease became the reason for replacing the drug?

Пептична виразка шлунка Peptic ulcer

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

197 / 200
Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію: Specify the drug that has an analeptic and psychostimulant effect:

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Прозерин Prozerin

Діазепам Diazepam

Корглікон Corglycon

198 / 200
Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу: The doctor diagnosed bronchial asthma. Indicate the drug that can be prescribed to eliminate yaduha during attack:

Сальбутамол Salbutamol

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Анаприлин Inderal

Парацетамол Paracetamol

199 / 200
У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити? The patient has hyperchromic B12-deficient anemia. The drug what vitamin should he be prescribed?

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Вікасол Вікасол

Рибофлавін Riboflavin

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

200 / 200
Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат: The patient was treated for convulsive syndrome a drug from the benzodiazepine group is prescribed. Name this drug:

Діазепам Diazepam

Налоксон Naloxone

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Суксаметоній хлорид Suxamethonium Chloride

Леводопа Levodopa