Крок 1 - Фармація 2013 (буклет)

1 / 200
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення: Group reagent for cations of analytical group VI (acid-base classification) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ are in excess concentrated ammonium hydroxide. At the same time, formation is observed:

Розчинних у воді аміачних комплексних сполук Water-soluble ammonia complex compounds

Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду Hydroxide cations not soluble in excess ammonium hydroxide

Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах Alkaline soluble cation hydroxides

Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах Hydroxide cations soluble in acids

Забарвлених, нерозчинних у воді сполук Colored, water-insoluble compounds

2 / 200
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Which of the following reactions indicates the main properties pyridine?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3 / 200
У хворого 55-ти років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча внаслідок утворення виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту: A 55-year-old patient on the 4th day of treatment with indomethacin, gastric bleeding occurred due to the formation of a mucosal ulcer stomach lining. The ulcerogenic effect of the drug is associated with a decrease in activity such an enzyme:

Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1) Cyclooxygenase-1 (CSOG-1)

Ліпооксигеназа (ЛОГ) Lipoxygenase (LOG)

Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) Cyclooxygenase-2 (CSOG-2)

Тромбоксансинтетаза Thromboxane Synthetase

Простациклінсинтетаза Prostacycline Synthetase

4 / 200
Внаслідок інфаркту міокарда у хворого виникла шлуночкова аритмія. Серцевий ритм нормалізувався після введення протиаритмічного засобу з місцевоанестезуючою активністю. Який препарат введено? As a result of a myocardial infarction, the patient developed ventricular arrhythmia. The heart rhythm normalized after the administration of an antiarrhythmic agent local anesthetic activity. What drug was administered?

Лідокаїн Lidocaine

Верапаміл Verapamil

Пропранолол Propranolol

Панангін Panangin

Новокаїнамід Novocaineamide

5 / 200
До приймального відділення надійшов у важкому стані чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який ан-тидот треба негайно ввести хворому? He came to the reception department in a serious condition a 38-year-old man who was poisoned by sulema. What antidote should be administered immediately the patient?

Унітіол Unithiol

Атропін Atropine

Дипіроксим Dipiroxime

Ізонітрозин Isonitrosine

Налорфін Nalorphine

6 / 200
Вагітна жінка захворіла на пневмонію; термін вагітності 20 тижнів. Який хіміотерапевтичний препарат можна порадити лікарю для призначення хворій без загрози для розвитку плоду? Pregnant woman got pneumonia; pregnancy period 20 weeks. What chemotherapeutic drug can the doctor recommend for appointment to the patient without a threat to the development of the fetus?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Гентаміцин Gentamicin

Сульфален Sulfalene

Офлоксацин Ofloxacin

Левоміцетин Levomycetin

7 / 200
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків: By what value are the rates of chemical reactions compared of the same order:

За величиною константи швидкості хімічної реакції By the value of the chemical reaction rate constant

За зміною концентрацій реагуючих речовин According to the change in concentrations of reactants

За величиною швидкості хімічної реакції By the value of the chemical reaction rate

За зміною концентрацій продуктів реакції By changing the concentrations of reaction products

За часом закінчення реакції By reaction end time

8 / 200
Який сучасний антигістамінний препарат краще застосувати людям, робота, яких потребує швидкої реакції на оточуюче? Which modern antihistamine drug is better to use to people whose work requires a quick reaction to the environment?

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

Дипразин Diprazine

Супрастин Suprastin

Піпольфен Pipolfen

9 / 200
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефiцiєнта для розчину MgSO4? Solutions of some electrolytes are medicinal preparations. What is the maximum value of the isotonic coefficient for the MgSO4 solution?

2 2

4 4

7 7

5 5

3 3

10 / 200
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?
Which of the following formulas corresponds to acetoacetic acid?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

11 / 200
Хворому з дискінєзією травного тракту призначили метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату? A patient with digestive tract dyskinesia was prescribed metoclopramide What is the antiemetic effect of this drug associated with?

Блокада D2-рецепторів D2-receptor blockade

Блокада M1- холінорецепторів Blockade of M1 cholinergic receptors

Стимуляція в- адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Блокада H1- рецепторів Blockade of H1 receptors

Стимуляція M1- Stimulation M1-

12 / 200
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу? After using phenacetin, the patient developed sharp pain in the throat, increased body temperature. The survey showed the presence of necrotic angina and agranulocytosis. Reducing the number of which of leukocytes is characteristic of agranulocytosis?

Нейтрофіли Neutrophils

Базофіли Basophils

Моноцити Monocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

13 / 200
Хворому на стенокардію призначили метопролол. Який фармакологічний ефект дозволяє застосувати цей препарат для лікування стенокардії? A patient with angina was prescribed metoprolol. Which the pharmacological effect allows this drug to be used for treatment angina?

Антиангінальний Antianginal

Бронхолітичний Broncholytic

Гіпотензивний Hypotensive

Антиагрегантний Antiplatelet

Антиаритмічний Antiarrhythmic

14 / 200
У хворого у зв’язку з загостренням сечокам’яної хвороби виникла ниркова колька. Який препарат необхідно ввести для усунення кольки? The patient due to exacerbation of urolithiasis renal colic occurred. What drug should be administered to eliminate colic?

Дротаверину гідрохлорид Drotaverine hydrochloride

Етимізол Etimizole

Альмагель Almagel

Силібор Силібор

Прозерин Prozerin

15 / 200
Хворому на невроз було призначено анксиолітичний засіб, похідне бензоді-азепіну. Назвіть препарат: A patient with neurosis was prescribed an anxiolytic, a benzodiazepine derivative. Name the drug:

Діазепам Diazepam

Циклодол Cyclodol

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Піроксикам Piroxicam

Ретаболіл Retabolil

16 / 200
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A 49-year-old patient with acute heart failure and dobutamine was introduced due to intolerance of cardiac glycosides. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція β-адренорецепторів Stimulation of β-adrenoceptors

Стимуляція M- холінорецепторів Stimulation of M- cholinergic receptors

Блокада K+-, Na+- АТФ-ази K+-, Na+- ATP blockade

Пригнічення активності фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase activity

Стимуляція α-адренорецепторів Stimulation of α-adrenoceptors

17 / 200
Жінці 65-ти років з переломом нижньої щелепи призначили препарат із групи наркотичних анальгетиків. Назвіть препарат: A 65-year-old woman with a fracture of the lower jaw was prescribed drug from the group of narcotic analgesics. Name the drug:

Промедол Promedol

Циннаризин Cinnarizine

Гепарин Heparin

Фуросемід Furosemide

Пірацетам Piracetam

18 / 200
У рослини, що визначається, квітки метеликового типу. Ця рослина відноситься до родини: The identified plant has butterfly-type flowers. This the plant belongs to the family:

Fabaceae Fabaceae

Scrofulariaceae Scrofulariaceae

Asteraceae Asteraceae

Lamiaceae Lamiaceae

Ranunculaceae Banunculaceae

19 / 200
На поздовжньому зрізі кореня кульбаби розпізнані трубчасті структури з густим білим секретом. Місцями вони пов’язані між собою бічними відгалуженнями. Це: On the longitudinal section of the dandelion root, tubular structures with a thick white secretion. In some places they are connected side branches. It:

Членисті молочники з анастомозами Member milkers with anastomoses

Схізогенні ходи Schizogenic moves

Нечленисті нерозгалужені молочники Non-membered unbranched milkmen

Лізигенні канали Lisigen channels

Членисті молочники Member milkmen

20 / 200
Хворий страждає на тромбофлебіт. Який з вітамінів, що посилює синтез факторів згортання крові, може провокувати загострення даного захворювання? The patient suffers from thrombophlebitis. Which of the vitamins that increases the synthesis of blood coagulation factors, can provoke an exacerbation of this disease?

K K

В1 В1

C C

D D

В2 В2

21 / 200
Встановіть вид, що відноситься до родини Пасленові, за даними морфологічними ознаками: надземні органи залозистоопушені, листя чергові, перисті, переривчасторозсічені на великі та дрібні сегменти, суцвіття - подвійна завитка; віночок колесоподібний, рожево-бузковий або білий, плід - кулеподібна зелена отруйна ягода; підземні столони з клубнями. Це вид: Set a species belonging to the Solanaceae family to given morphological features: aerial organs glandular pubescence, leaves alternate, pinnate, intermittently dissected into large and small segments, inflorescences - double curl; corolla wheel-shaped, pink-lilac or white, fruit - spherical green poisonous berry; underground stolons with tubers. This is the type:

Solanum tuberosum Solanum tuberosum

Capsicum annuum Annual Capsicum

Solanum dulcamara Solanum dulcamara

Solanum lycopersicum Solanum tomato

Hyoscyamus niger Hyoscyamus niger

22 / 200
Виберіть препарат для лікування бронхіальної астми з групи β2- адреностимуляторів : Select a drug for the treatment of bronchial asthma from group β2- adrenostimulators:

Сальбутамол Salbutamol

Беклометазон Beclomethasone

Атровент Atrovent

Кетотіфен Ketotifen

Еуфілін Euphilin

23 / 200
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної? A 25-year-old woman in the 8th month of pregnancy had signs of varicose veins of the lower extremities, swelling of the feet. What kind of disorders peripheral blood circulation is observed in a pregnant woman?

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу Arterial hyperemia of neuroparalytic type

Ішемія Ischemia

Емболія Embolism

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу Arterial hyperemia of the neurotonic type

24 / 200
В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на поверхню. У нього відзначаються втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності в наслідок розвитку кесонної хвороби. Яке ускладнення може розвинутись у аквалангіста? In an emergency, a scuba diver quickly rose from depth to the surface. He has loss of consciousness, breathing disorders and cardiac activity as a result of the development of caisson disease. What a complication can develop into a scuba diver?

Газова емболія Gas embolism

Повітряна емболія Air embolism

Жирова емболія Fat embolism

Клітинна емболія Cellular embolism

Тромбоемболія Thromboembolism

25 / 200
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого? A 55-year-old patient is in the hospital for chronic heart failure. Objectively: skin and mucous membranes are cyanotic, tachycardia, tachypnea What type of hypoxia does the patient have?

Циркуляторна Circulator

Гемічна Chemical

Тканинна Fabric

Гіпоксична Hypoxic

Анемічна Anemic

26 / 200
При підйомі у гори у альпіниста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається? While climbing the mountains, the climber had flickering before the eyes, shortness of breath, tachycardia, cyanotic shade of the skin and mucous membranes. Which type of hypoxia is observed?

Гіпоксична Hypoxic

Дихальна Respiratory

Гемічна Chemical

Тканинна Fabric

Циркуляторна Circular

27 / 200
При досліджєнні крові виявлєні структурні зміни еритроцитів та гемоглобіну. Заміна якої амінокислоти у β-ланцюгу гемоглобіну може до цього призводити? Structural changes were detected during the blood test erythrocytes and hemoglobin. Substitution of which amino acid in the β-chain hemoglobin can lead to this?

Глутамінової кислоти на валін Glutamic acid to valine

Аспарагінової кислоти на валін Aspartic acid to valine

Фенілаланіну на аланін Phenylalanine to Alanine

Аргініну на серин Arginine to serine

Аспарагінової кислоти на лейцин Aspartic acid to leucine

28 / 200
Оберіть з препаратів, що надійшли до аптеки, той, який відноситься до жиророзчинних вітамінних препаратів: Choose from the drugs that arrived at the pharmacy the one that refers to fat-soluble vitamin preparations:

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Окситоцин Oxytocin

Гепарин Heparin

Димедрол Diphenhydramine

Ацикловір Acyclovir

29 / 200
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
With which reagent does p-aminobenzoic acid react according to amino group?

HCl HCl

KCN KCN

NaOH NaOH

CH3COONa CH3COONa

NH4OH NH4OH

30 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме: A patient with renal colic is included in complex therapy an antispasmodic from the group of Mcholine blockers, namely:

Атропін Atropine

Галантамін Galantamine

Прозерин Prozerin

Бензогексоній Benzohexonium

Дитилін Dithyline

31 / 200
Діагностовано трихомоніаз. Який антимікробний препарат необхідно призначити? Trichomoniasis was diagnosed. What antimicrobial drug must be appointed?

Метронідазол Metronidazole

Гентаміцин Gentamicin

Ампіцилін Ampicillin

Хлорохін Chloroquine

Ністатин Nystatin

32 / 200
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки набули малиново-червого забарвлення, що вказує на їх: When treating plant cells with phloroglucin with concentrated with sulfuric acid, their shells acquired a crimson-red color, which indicates their:

Здерев’яніння Wooding

Опробкування Testing

Мінералізацію Mineralization

Ослизніння Dazzling

Кутинізацію Cutinization

33 / 200
У однієї з рослин, що вивчається, підкласу ранункуліди встановлено наявність у всіх його органах молочників із жовто-оранжевим молочним соком, що характерно для: One of the studied plants of the Ranunculid subclass the presence of yellow-orange milk glands in all his organs was established with milky juice, which is characteristic of:

Chelidonium majus Chelidonium majus

Ranunculus acris A sharp frog

Papaver somniferum Drowsy Poppy

Adonis vernalis Adon's spring

Aconitum napellus Aconite napellus

34 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідрохлорид. Про який типовий по6ічний ефект препарату слід застерегти хворого? In the pharmacy, a patient with chronic bronchitis is discharged glaucine hydrochloride. What typical side effects of the drug should be warned about the patient?

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Порушення серцевого ритму Heart rhythm disorder

Збудження центральної нервової системи Central nervous system excitation

Алергічні висипи на шкірі Allergic rashes on the skin

Підвищення внутрішньоочного тиску Increased intraocular pressure

35 / 200
Лікар при підозрі на холеру призначив пацієнту доксицикліну гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат? The doctor suspected cholera and prescribed it to the patient doxycycline hydrochloride. What group of antibiotics does this belong to? a drug?

Тетрацикліни Tetracyclines

Макроліди та азаліди Macrolides and azalides

Пеніциліни Penicillins

Циклічні поліпептиди Cyclic polypeptides

Цефалоспорини Cephalosporins

36 / 200
У розчині присутні катіони цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку: Zinc and aluminum cations are present in the solution. Specify a reagent that allows you to detect zinc cations in this solution:

Розчин калію гексаціаноферату (II) Solution of potassium hexacyanoferrate (II)

Кобальту нітрат Co(NO3)2 Cobalt nitrate Co(NO3)2

Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню Excess 6M sodium hydroxide in the presence of hydrogen peroxide

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Розчин натрію Sodium solution

37 / 200
Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування: The content of magnesium sulfate in the drug is determined by the complexometric titration method. Offer an indicator for fixing end point titration:

Хромоген чорний Chromogen black

Еозин Еозин

Фенолфталеїн Phenolphthalein

- -

Метиловий оранжевий Methyl Orange

38 / 200
Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора: To determine the mass fraction of sodium chloride in the Fayans-Khodakov method is used for the medicinal product. Titration carried out in the presence of an indicator solution:

Флуоресцеїн Fluorescein

Фероїн Feroin

Амонію заліза (III) сульфат Ammonium iron (III) sulfate

Дифенілкарбазон Diphenylcarbazone

Калію хромат Potassium chromate

39 / 200
Оберіть пару електродів для потенціометричного визначення pH розчину: Select a pair of electrodes for potentiometric determination of the pH of the solution:

Скляний-хлорсрібний Glass-silver chloride

Сірчанокислий ртутний-хлорсрібний Mercuric sulfate-silver chloride

Каломельний-хлорсрібний Calomel-silver chloride

Хінгідронний-стибієвий Hinhydronic-stibium

Скляний-стибієвий Glass-stibie

40 / 200
Зелені пігменти рослин, за участю яких відбувається фотосинтез, містяться в: The green pigments of the plants, with the participation of which occurs photosynthesis, contained in:

Хлоропластах; Chloroplasts;

Протеопластах Proteoplast

Амілопластах Amiloplastakh

Мітохондріях Mitochondria

Хромопластах Chromoplast

41 / 200
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ... Microscopic study of the stem of a perennial plant covering tissue of secondary origin, formed as a result of division, was revealed cells ...

Фелогену Фелогену

Прокамбію Procambia

Протодерми Protoderma

Перициклу Pericycle

Камбію Cambiu

42 / 200
Допоможіть лікареві вибрати раціональний шлях введення корглікону при лікуванні гострої серцевої недостатності: Help the doctor choose a rational route of administration corglycon in the treatment of acute heart failure:

Внутрішньовенний Intravenous

Дом’язовий Domestic

Інгаляційний Inhalation

Підшкірний Subcutaneous

Всередину Inside

43 / 200
В аптеку звернулася жінка, у якої на верхній губі з’явились герпетичні висипання. Порекомендуйте для лікування противірусний препарат: A woman came to the pharmacy with a appeared herpetic rashes. Recommend an antiviral for treatment a drug:

Ацикловір Acyclovir

Метронідазол Metronidazole

Хінгамін Hingamine

Глібенкламід Glibenclamide

Ізоніазид Isoniazid

44 / 200
У пацієнта виявлено мегалобласти-чну гіперхромну анемію. Порадьте препарат для лікування даної патології: The patient was diagnosed with megaloblastic hyperchromic anemia. Recommend a drug for the treatment of this pathology:

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Бісакодил Bisacodyl

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Сальбутамол Salbutamol

Вікасол Vikasol

45 / 200
Який із лікарських засобів можна використовувати при лікуванні глаукоми? Which of the medicines can be used at treatment of glaucoma?

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Діазепам Diazepam

Промедол Promedol

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

46 / 200
Лікар призначив хворому препарат для лікування кровотечі. Який саме з наведених? The doctor prescribed the patient a drug for treatment bleeding Which one of the following?

Вікасол Вікасол

Інсулін Insulin

Метопролол Metoprolol

Дихлотіазид Dichlorothiazide

47 / 200
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів: Specify the hormonal preparation for labor stimulation:

Окситоцин Oxytocin

Дексаметазон Dexamethasone

Метопролол Metoprolol

Прогестерон Progesterone

Сальбутамол Salbutamol

48 / 200
Життєва форма рослини має багато здерев’янілих стебел, що галузяться біля самої землі. Це є: The life form of a plant has many woody stems, branching near the ground itself. This is:

Кущ Кущ

Багаторічніа трава Perennial grass

Дерево Tree

Ліана Liana

Однорічна трава Annual Grass

49 / 200
Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище? Quite often the cause of acquired immunodeficiencies is an infectious lesion of the body, in which pathogens multiply directly in cells of the immune system and destroy them. In which diseases does this phenomenon occur?

Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ-інфекція Infectious mononucleosis, HIV infection

Ку-лихоманка, висипний тиф Ku fever, typhus

Поліомієліт, гепатит А Polio, hepatitis A

Туберкульоз, дифтерія Tuberculosis, diphtheria

Дизентерія, холера Dysentery, cholera

50 / 200
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби? Gram-negative bacteria were found in the patient's stool smear bacteria in the form of coma. What properties should be studied first of all using a microscope to obtain additional information about the identified microbes?

Рухливість Mobility

Наявність цист Presence of cysts

Наявність спор Availability of disputes

Наявність гранул волютину Presence of volutin granules

Наявність капсул Availability of capsules

51 / 200
Жінка середнього віку звернулась до провізора відпустити препарат для зняття нападу стенокардії. Вкажіть цей препарат: A middle-aged woman asked the pharmacist to let her go a drug to relieve an attack of angina pectoris. Specify this drug:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

Добутамін Dobutamine

Дигоксин Digoxin

52 / 200
Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кристалізується при найнижчій температурі? Which of the listed solutions has the same molality crystallizes at the lowest temperature?

Al2(SO4)3 Al2(SO4)3

C6H12N4 C6H12N4

Сечовини Urea

NaCl NaCl

KI KI

53 / 200
Пацієнт отримує леводопу у зв’язку з хворобою Паркінсона. Механізм дії цього засобу пов’язаний з тим, що він є: Patient receives levodopa due to illness Parkinson's. The mechanism of action of this tool is related to the fact that it is:

Попередником дофаміну Dopamine precursor

Попередником ацетилхоліну Acetylcholine precursor

Симпатолітиком Symptolytic

Попередником стероїдних гормонів Precursor of steroid hormones

Блокатором деградації Degradation blocker

54 / 200
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з: Sulfonamides are widely used as bacteriostatic agents. The mechanism of antimicrobial action of sulfonamides drugs is based on their structural similarity with:

Параамінобензойною кислотою Para-aminobenzoic acid

Фолієвою кислотою Folic acid

Антибіотиками Antibiotics

Нуклеїновою кислотою Nucleic acid

Глутаміновою кислотою Glutamic acid

55 / 200
Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони першої групи: The group reagent for the first analytical group of anions is barium nitrate. Specify the anions of the first group:

PO3-4, CO3-3 PO3-4, CO3-3

Cl-, Br-, OH- Cl-, Br-, OH-

CH3COO-, S-2, ID. NO-3, NO-2, HCOO- CH3COO-, S-2, ID. NO-3, NO-2, HCOO-

BrO-3, Br-, ClO-4 BrO-3, Br-, ClO-4

56 / 200
Які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного титрування? What standard solutions (titrants) are used in the acid-base titration method?

NaOH, HCl NaOH, HCl

AgNO3, BaCl2 AgNO3, BaCl2

KI, KMnO4 KI, KMnO4

NaNO2, Na2S2O3 NaNO2, Na2S2O3

KI, K2Cr2O7 KI, K2Cr2O7

57 / 200
В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають : In a qualitative analysis during the precipitation of sulfate cations of the third analytical group (Ca2+, Sr2+, Ba2+) in order to reduce solubility sulfates are added to the solution:

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Бензол Benzene

Аміловий спирт Amyl alcohol

Дистильовану воду Distilled water

Хлороформ Chloroform

58 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Природа реагуючих речовин Nature of reactive substances

Температура Temperature

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

Природа розчинника Nature of the retailer

59 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Температура Temperature

Природа реагуючих речовин Nature of reactants

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

Природа розчинника Nature of the retailer

60 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF? Sodium fluoride is part of drugs that used in the treatment of dental caries. With which of the following compounds does it react NaF?

H2SO4 H2SO4

NaCl NaCl

KI KI

CH3COOH CH3COOH

CO2 CO2

61 / 200
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект? Adrenaline is used to prolong the effect of novocaine with infiltration anesthesia. What action of adrenaline is this effect associated with?

Звуження судин Vascular narrowing

Розширення судин Vascular expansion

Пригнічення тканинних естераз Inhibition of tissue esterases

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників Suppression of the functions of nerve endings and conductors

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС Potentiation of the action of novocaine at the level of the central nervous system

62 / 200
Яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату? What analytical effect is accompanied by the reaction detection of potassium cations under the action of sodium hydrotartrate?

Білий кристалічний осад White crystalline sediment

Бурий осад Brown sediment

Жовте забарвлення розчину Yellow color of the solution

Жовтий осад Yellow sediment

Білий аморфний осад White amorphous sediment

63 / 200
Який ненаркотичний протикашльовий препарат центральної дії можна застосовувати при сухому кашлі? What non-narcotic antitussive drug of the central actions can be used for dry cough?

Глауцин Глауцин

Амброксол Ambroxol

Кодеїн Codeine

Мукалтин Mukaltin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

64 / 200
Який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням? Which solution can be photocolorimetrically used absorption?

Калію хромат Potassium chromate

Калію нітрат Potassium nitrate

Калію фосфат Potassium phosphate

Калію сульфат Potassium sulfate

Калію хлорид Potassium Chloride

65 / 200
Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом потенціометричного титрування: Select indicator electrode for quantitative determination of acetic acid by the method of potentiometric titration:

Скляний Glass

Хлорсрібний Silver Chloride

Каломельний Kalomelny

Срібний Silver

Платиновий Platinum

66 / 200
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:Specify the reaction product of purine with sodium hydroxide:1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

67 / 200
До якого типу відноситься реакцiя:
What type does the reaction belong to:

Приєднання Joining

Відновлення Recovery

Заміщення Substitution

Окиснення Oxidation

Перегрупування Regroup

68 / 200
Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активною речовиною є: Regarding the surface-active water-air separation boundary substance is:

Валеріанова кислота Valeric acid

NaOH NaOH

HCl HCl

- -

Сечовина Urea

69 / 200
У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до розвитку гострої дихальної недостатності. Це ускладнення зумовлене порушенням: A child with bronchial asthma developed an asthma attack that led to the development of acute respiratory failure. It the complication is caused by a violation:

Альвеолярної вентиляції Alveolar ventilation

Дифузії газів Diffusion of gases

Перфузії легень Lung perfusions

Дисоціації оксигемоглобіну Oxyhemoglobin dissociations

Утилiзацїї кисню Utilization of oxygen

70 / 200
Для розпізнавання фенолу i саліцилової кислоти використовують реагент:
For recognition of phenol and salicylic acid use reagent:

Розчин натрiй гiдрогенкарбонату Sodium hydrogen carbonate solution

Розчин натрій гідроксиду Sodium hydroxide solution

Розчин натрій хлориду Sodium chloride solution

Розчин ферум (III) хлориду Solution of ferrum (III) chloride

Розчин брому Bromine solution

71 / 200
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI? What reagent is used to separate the AgCl precipitate from AgI?

Водний розчин амоніаку Aqueous ammonia solution

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Концентрована нітратна кислота Concentrated Nitric Acid

Розведена нітратна кислота Dilute nitric acid

Концентрований розчин калію хлориду Concentrated potassium chloride solution

72 / 200
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою: Nitrite ions in the presence of nitrate ions can be detected by help:

Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl Crystalline retardant in the presence of dilute HCl

Диметилгліоксиму Dimethylglyoxime

Дифенілкарбазону Diphenylcarbazone

Кристаличного заліза (III) сульфату Crystalline iron (III) sulfate

Кристалічного натрію тіосульфату Crystalline sodium thiosulfate

73 / 200
До лікаря звернувся хворий, який кілька днів тому поранив кисть лівої руки. Скаржиться на біль у ділянці ушкодження, обмеження рухів пальцями. При огляді встановлено, що кисть збільшена в об’ємі, гіперемована, температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес свідчать дані ознаки? A patient came to the doctor a few days ago injured the hand of his left hand. Complains of pain in the area of damage, restrictions finger movements During the examination, it was found that the brush has increased in volume, hyperemic, skin temperature is elevated. About what is a typical pathological process do these signs indicate?

Запалення Ignition

Пухлина Tumor

Лімфостаз Lymphostasis

Емболія Embolism

Тромбоз Thrombosis

74 / 200
У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан?

Which of the following reactions will produce ethane?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

75 / 200
З метою контролю санітарного стану приміщення аптеки, де готують лікарські форми, проведено обстеження повітря. Які з виявлених бактерій вказують на незадовільний санітарний стан? In order to control the sanitary condition of the premises of the pharmacy, where medicinal forms are prepared, air examination is carried out. Which of the detected bacteria indicate an unsatisfactory sanitary condition?

Гемолітичні стрептококи Hemolytic streptococci

Плісняві гриби Moldy mushrooms

Сарцини Сарцини

Мікрококи Micrococci

Грампозитиві бацили Gram-positive bacilli

76 / 200
На аналіз взято розчин сульфату цинку. Запропонуйте титриметри-чний метод для кількісного визначення ZnSO4 в розчині: Zinc sulfate solution was taken for analysis. Suggest titrimetric method for quantitative determination of ZnSO4 in solution:

Комплексонометрія Complexonometry

Йодометрія Iodometry

Арґентометрія Argentometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Меркурометрія Mercurometry

77 / 200
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?
What reagent can be used to distinguish ethanol from glycerin?

Cu(OH)2 Cu(OH)2

HBr HBr

KMnOA KMnOA

FeCh FeCh

Ag2O Ag2O

78 / 200
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті? Quite often the soil can be the location of a string pathogenic microorganisms. The causative agents of which diseases can last a long time exist in the soil?

Сибірка Anthrax

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Кашлюк Whooping cough

Дифтерія Diphtheria

Дизентерія Dysentery

79 / 200
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самочинного процесу в цих умовах? There is a lot in the technology of synthesis of pharmaceuticals processes takes place at constant temperature and pressure. What thermodynamic the function should be chosen as a criterion for the course of the spontaneous process under these conditions?

Енергія Гіббса Gibbs Energy

Ентропія Entropy

Внутрішня енергія Internal energy

Ентальпія Enthalpy

Енергія Гельмгольца Helmholtz Energy

80 / 200
При санітарно-бактеріологічному дослідженні повітря у приміщенні аптеки встановлено підвищення вмісту санітарно-показових мікроорганізмів. Які це мікроорганізми? During the sanitary and bacteriological examination of the air in in the premises of the pharmacy, an increase in the content of sanitary indicators has been established microorganisms What are these microorganisms?

Золотавий стафілокок і гемолітичні стрептококи Staphylococcus aureus and hemolytic streptococci

Ентерококи і цитробактер Enterococci and citrobacter

Епідермальний стафілокок і сарцини Epidermal Staphylococcus and Sarcin

Кишкова і синьогнійна палички Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa

Дифтерійна та туберкульозна палички Diphtheria and tuberculosis bacilli

81 / 200
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм? During bacteriological quality control of disinfection, carried out in a pharmacy, in a utility room (in the sink drain) detected microorganism with the following properties: motile nonspores gram-negative rods, form a capsule-like substance, grow well on simple nutrient media, releasing a blue-green pigment. To what kind this microorganism most likely belongs to?

Pseudomonas Pseudomonas

Vibrio Vibrio

Clostridium Clostridium

Shigella Shigella

Proteus Proteus

82 / 200
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули? During microbiological control of medicinal raw materials capsular bacteria were detected. What staining method was used for detection capsules?

Бурі-Гінса Buri-Ginsa

Ожешко Ожешко

Нейсера D. Грама Neissera D. Gramma

Ціля-Нільсена Nielsen Target

83 / 200
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу: Antibiotics are widely used in medicine, the producers of which are fungi of the genera Penicillium and Aspergillus, which belong to class:

Аскоміцети Ascomycetes

Базидіоміцети Basidiomycetes

Дейтероміцети Deuteromycetes

Хітридіоміцети Chytridiomycetes

Зигоміцети Zygomycetes

84 / 200
В перезрілих соковитих плодах відбулось руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок такого процесу: Destruction occurred in overripe juicy fruits intercellular substance and separation of cells as a result of such a process:

Мацерація Maceration

Лігніфікація Lignification

Мінералізація Mineralization

Гумоз Гумоз

Ослизніння Slime

85 / 200
Для визначення вмісту купрум (II) сульфату застосували метод йодоме-тричного титрування. Титрантом метода є: To determine the content of copper (II) sulfate was used method of iodometric titration. The titrant of the method is:

тіосульфату thiosulfate

Розчин йоду в розчині калій йодиду Iodine solution in potassium iodide solution

Розчин калій гідроксиду Potassium hydroxide solution

Розчин калій перйодату Periodate potassium solution

Розчин калій перманганату Potassium permanganate solution

86 / 200
Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активації. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення? The intracellular metabolism of glycerol begins with its activation. What compound is formed in the first reaction of its transformation?

Альфа-гліцеролфосфат Alpha Glycerol Phosphate

Лактат Lactate

Ацетилкоензим А Acetyl Coenzyme A

Піруват Pyruvate

Холін Cholin

87 / 200
Хворий 39-ти років страждає на бронхіальну астму і порушення серцевого ритму у вигляді брадиаритмії. Препарати якої фармакологічної групи доцільно призначити для усунення бронхоспазму? A 39-year-old patient suffers from bronchial asthma and heart rhythm disturbance in the form of bradyarrhythmia. Which drugs Is it advisable to prescribe a pharmacological group to eliminate bronchospasm?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

β- адреноблокатори β- adrenoblockers

Міорелаксанти Myorelaxants

88 / 200
При прополці грядок частіше за інші потраплявся багаторічний бур’ян з рослини злакових, кореневище якого є лікарським засобом, що нормалізує обмін речовин і діурез. Це: When weeding, the bed was hit more often than others a perennial weed from a cereal plant, the rhizome of which is a medicine, which normalizes metabolism and diuresis. It:

Elytrigia repens Creeping Elytrigia

Zea mays Zea mays

Avena sativa Avena sativa

Secale cereale Cereal Rye

Triticum aestivum Summer Wheat

89 / 200
У чоловіка 47-ми років діагностований рак правої легені та призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого? A 47-year-old man was diagnosed with right lung cancer and operative treatment is prescribed. After surgery (right pulmonectomy) the patient developed severe shortness of breath. What is the form of respiratory failure developed in the patient?

Легенева рестриктивна Pulmonary restrictive

Центральна Central

Торако-діафрагмальна Thoraco-diaphragmatic

Легенева обструктивна Pulmonary Obstructive

Периферична Peripheral

90 / 200
У рослини родини макових суцвіття зонтикоподібне, квітки невеликі, з опадаючою чашечкою і чотирма жовтими пелюстками, молочний сік жовтого кольору. Це є: A plant of the poppy family has an umbrella-shaped inflorescence, flowers small, with a falling cup and four yellow petals, milky juice yellow color This is:

Чистотіл великий Phystoma large

Мак східний Oriental poppy

Мак дикий Wild poppy

Мак снодійний Poppy sleep

Мачок жовтий Yellow cat

91 / 200
У хворого 43-х років закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з перелічених речовин спостерігається за цих умов? A 43-year-old patient has blockage of the common bile duct ducts The appearance of which of the listed substances in urine is observed under these conditions?

Білірубін Bilirubin

Глюкоза Glucose

Сечова кислота Uric acid

Кетонові тіла Ketone bodies

Креатинін Creatinine

92 / 200
У дитини з підозрою на дифтерію взяли мазки з зіву і направили в бакла-бораторію. Яке елективне середовище доцільно використати для отримання чистої культури збудника дифтерії? A child with suspected diphtheria was swabbed from the throat and were sent to the bakla-boratorium. What elective environment is appropriate to use for obtaining a pure culture of the causative agent of diphtheria?

Кров’яний телуритовий агар Blood tellurite agar

Середовище Ендо Environment Endo

Вісмут-сульфіт агар Bismuth sulfite agar

Середовище Сабуро Sabour Environment

Жовтково-сольовий агар Yolk-salt agar

93 / 200
У хворого з цукровим діабетом виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який з представлених механізмів відповідальний за розвиток полідипсії? Hyperglycemia was detected in a patient with diabetes 19 mmol/l, which is clinically manifested by glucosuria, polyuria, polydipsia. Which of the presented mechanisms responsible for the development of polydipsia?

дегідратація тканин tissue dehydration

Глікозилювання білків Glycosylation of proteins

Гіперліпацидемія Hyperlipacidemia

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Аміноацидемія Aminoacidemia

94 / 200
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як: The student analyzes a plant organ that has a radial symmetry, unlimited growth, positive geotropism and provides nutrition, vegetative reproduction, anchoring of the plant in the soil. This body was defined as:

Корінь Root

Лист Leaf

Кореневище Rhizome

Стебло Stem

Насіння Seed

95 / 200
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — С = N ? Choose a name that corresponds to the formula: CH3 — С = N ?

Нітрил оцтової кислоти Acetic acid nitrile

Ацетамід Acetamide

Ацетангідрид Acetanohydride

Етилізоціанід Ethyl isocyanide

Ацетоксим Acetoxime

96 / 200
Які дані необхідно використовувати для визначення енергії активації? What data should be used to determine activation energy?

Константи швидкості реакції при двох температурах Reaction rate constants at two temperatures

Внутрішня енергія системи Internal energy of the system

Порядок реакції Reaction order

Зміна енергії системи System Energy Change

Теплова енергія реакції Reaction thermal energy

97 / 200
Кількісне визначення гідроґен пероксиду проводять титриметричним методом: Quantitative determination of hydrogen peroxide is carried out titrimetric method:

Перманганатометрії Permanganatometry

Меркуріметрії Mercurimetry

Аргентометрії Argentometries

Меркурометрії Mercurometry

Алкаліметрії Alkalimetry

98 / 200
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду? Which of the following compounds WILL NOT decolorize bromine water?

СН3 — СН3 СН3 — СН3

СН ≡ СН СН ≡ СН

СН2 = СН2 СН2 = СН2СН3 — СН = СН2 CH3 - CH = CH2

99 / 200
Фізико-хімічні методи використовують для кількісного визначення лікарських речовин. Якій з наведених нижче методів ґрунтується на визначенні оптичної густини розчину? Physico-chemical methods are used for quantitative determination of medicinal substances. Which of the following methods is based on determining the optical density of the solution?

Спектрофотометрія Spectrophotometry

Потенціометрія Potentiometry

Кулонометрія Coulometry

Електрогравіметрія Electrogravimetry

Полярографія Polarography

100 / 200
У хімічному відношенні етери (прості ефіри) є досить інертними сполуками. Під дією якої з галогеноводневих кислот етери розщеплюються вже при кімнатній температурі? Chemically, ethers (simple ethers) are quite inert compounds. Under the influence of which of the hydrohalic acids ethers split already at room temperature?

НІ НІ

НF НF

НСlО НСlО

НСІ НСІ

НВr НВr

101 / 200
Для формування кісткової системи плоду під час внутрішньоутробного розвитку необхідно надходження вітаміну D. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін? For the formation of the bone system of the fetus during intrauterine development requires the supply of vitamin D. Derivatives of which chemical compound is this vitamin?

Холестерол Cholesterol

Інозитол Inositol

Етанол Ethanol

Гліцерол Glycerol

Сфінгозин Sphingosine

102 / 200
Скільки існує стереоізомерних аль-допентоз? How many stereoisomeric al-dopentoses are there?

8 8

16 16

4 4

6 6

2 2

103 / 200
Продуктами реакції нітрування толуолу переважно будуть:
The products of the toluene nitration reaction will preferably be:

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

104 / 200
Атоми галогенів у органічній сполуці можна виявити: Halogen atoms in an organic compound can be detected:

Пробою Бельштейна Belstein Breakthrough

Пробою Байєра Bayer Breakdown

Йодоформною пробою Iodoform sample

Пробою Моліша Molish Breakthrough

Пробою Лукаса Lucas Breakthrough

105 / 200
Продуктом тримеризації ацетилену є: The trimerization product of acetylene is:

Бензен Бензен

Триметилбензен Trimethylbenzene

Бутин-2 Bootin-2

Циклооктатетраєн Cyclooctatetraine

Вінілацетилен Vinylacetylene

106 / 200
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином: To convert aniline into its water-soluble salt must be treated with a solution:

Хлористоводневої кислоти Hydrochloric acid

Етанолу Ethanol

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Натрію сульфату Sodium sulfate

Диметиламіну Dimethylamine

107 / 200
Вкажіть вірний продукт реакції:


Indicate the correct reaction product:


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

108 / 200
Для схеми перетворень крекінг відбувається на стадії:
For the scheme of transformations, cracking occurs at the stage:

1 1

4 4

5 5

3 3

2 2

109 / 200
Серед наведених формул вкажіть ту, яка відповідає пентену-2: Among the given formulas, specify the one that corresponds pentene-2:

CH3 - CH2 - CH = CH - CH3 CH3 - CH2 - CH = CH - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2 CH3 - CH2 - CH2 - CH = CH2

CH3 - CH = CH - CH3 CH3 - CH = CH - CH3

110 / 200
Вкажіть сполуку, що має найбільш виражені основні властивостi в газовiй фазі:


Specify the compound with the most pronounced basic properties in the gas phase:


1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

111 / 200
Оберіть правильну назву продукта реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
Please select the correct product name of the interaction of acetaldehyde with hydrazine:

Гідразон оцтового альдегіду Acetaldehyde hydrazone

Оксим оцтового альдегіду Acetaldehyde oxime

Ацетальдимін Acetaldimine

Семикарбазон оцтового альдегіду Acetaldehyde semicarbazone

Фенілгідразин оцтового альдегіду Acetaldehyde phenylhydrazine

112 / 200
Серед наведених дієнових вуглеводнів оберіть спряжений дієн: Among the given diene hydrocarbons, choose the conjugated diene:

CH2 = CH-CH = CH2 CH2 = CH-CH = CH2

CH2 = CH-CH2-CH = CH2 CH2 = CH-CH2-CH = CH2CH2 = C = CH-CH3 CH2 = C = CH-CH3

CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2 CH2 = CH-CH2-CH2-CH = CH2

113 / 200
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненаси-чених органічних сполук? With which of the reagents under the given conditions recovery of unsaturated organic compounds?

H2, Ni, t H2, Ni, t

HNO3, p, t HNO3, p, t

K2Cr2O7, H+ K2Cr2O7, H+

H2 O, Hg2+, H+ H2 O, Hg2+, H+

NaOH, H2O NaOH, H2O

114 / 200
Яка з наведених сполук належить до кон’югованих (спряжених) дієнів? Which of the following compounds belongs to conjugates (conjugated) dienes?

СН3-СН2-СН=СН-СН=СН2 CH3-CH2-CH=CH-CH=CH2

СН3-СН=С=СН-СН2-СН3 CH3-CH=C=CH-CH2-CH3

СН2=С=СН-СН2-СН2-СН3 CH2=C=CH-CH2-CH2-CH3

СН2=СН-СН2 -СН=СН2 CH2=CH-CH2 -CH=CH2

СН2=СН-СН2-СН2-СН=СН2 CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2

115 / 200
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск? Which of the following solutions has the same molarity concentration has the maximum osmotic pressure?

Нітрату алюмінію Aluminum Nitrate

Сульфату магнію Magnesium sulfate

Глюкози Glucose

Хлориду натрію Sodium Chloride

Йодиду калію Potassium iodide

116 / 200
Для якого класу органічних сполук характерна наявність - C = N групи? Which class of organic compounds is characterized by presence - C = N group?

Нітрили Nitriles

Альдегіди Aldehydes

Нітросполуки Nitro compounds

Спирти Alcohol

Аміни Amines

117 / 200
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву: If the amount of high molecular weight substance added to ash is very small, it is possible not to increase, but to decrease its stability. It the phenomenon was named:

Сенсибілізація Sensitization

Звикання золів Zol addiction

Взаємна коагуляція Mutual Coagulation

Солюбілізація Solubilization

Колоїдний захист Colloid protection

118 / 200
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки? Which medicinal plant of the Asteraceae family has only tubular flowers are presented in the baskets?

Череда трироздільна The sequence is three-part

Ехінацея пурпурна Echinacea purple

Деревій звичайний Ordinary tree

Кульбаба лікарська Dandelion

Волошка синя Cornflower Blue

119 / 200
При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати: During the spore-pollen analysis among the pollen, spores of a tetrahedral shape with a hemispherical base and a mesh surface, which may belong to:

Lycopodiophyta Lycopodiophyta

Pinophyta Pinophyta

Polypodiophyta Polypodiophyta

Equisetiphyta Equisetiphyta

Bryophyta Bryophyta

120 / 200
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію: Some vitamins ensure the stability of biological membranes Specify one of the vitamins that has the following effect:

Токоферол Tocopherol

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Холекальциферол Cholecalciferol

Нафтохінон Naphtoquinone

Рибофлавін Riboflavin

121 / 200
У мікропрепраті ідентифікована прозенхімна, здерев’яніла, щільна механічна тканина: Prosenchyma was identified in the micropreparation, lignified, dense mechanical tissue:

Склеренхіма Sclerenchyma

Коленхіма Collenchyma

Пробка Jam

Аеренхіма Aerenchyma

Паренхіма Parenchyma

122 / 200
Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту: Proserin was used to treat myasthenia gravis and other diseases of the muscular system. This drug is a competitive inhibitor enzyme:

Ацетилхолінестераза Acetylcholinesterase

Цитратсинтаза Citrate synthase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

Аргіназа Arginase

123 / 200
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї? In the pharmacy, the patient was made an ointment for external use. How many microorganisms can be in one gram according to the requirements of the Pharmacopoeia?

До 100 бактерій і грибів разом Up to 100 bacteria and fungi together

До 10 000 бактерій і грибів разом Up to 10,000 bacteria and fungi together

До 1000 бактерій і грибів разом Up to 1000 bacteria and fungi together

До 500 бактерій і грибів разом Up to 500 bacteria and fungi together

До 5000 бактерій і Up to 5000 bacteria and

124 / 200
З метою визначення мікробіологічної чистоти лікарської сировини провели наступне дослідження: посів на середовища Ендо та вісмут-сульфітний агар, постановка оксидазного тесту, виявлення ферментації глюкози. Які мікроорганізми планували виявити? In order to determine the microbiological purity of medicinal raw materials conducted the following study: inoculation on Endo media and bismuth-sulfite agar, oxidase test, detection of fermentation glucose What microorganisms were planned to be detected?

Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

125 / 200
При зборі лікарської сировини (плодів шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження? When collecting medicinal raw materials (rose hips) on numerous growths and tumors were found on plant branches. Which could phytopathogenic microorganisms cause such damage?

Гриби Гриби

Псевдомонади Pseudomonas

Мікоплазми Mycoplasma

Актиноміцети Actinomycetes

Віруси Viruses

126 / 200
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду? Bacteria over time acquire resistance to antibacterial agents. What causes resistance in gram-positives bacteria to penicillin antibiotics?

Продукція бета-лактамаз Production of beta-lactamases

Активний транспорт антибіотика Active transport of antibiotic

Активний синтез пептидоглікану Active synthesis of peptidoglycan

Синтез білків Protein synthesis

Проникливість клітинної стінки Cell wall permeability

127 / 200
Сольові розчини для парентерального введення, виготовлені в аптечних умовах стерилізують методом: Saline solutions for parenteral administration, manufactured in pharmacy conditions are sterilized by the method:

Автоклавування Autoclaving

Сухий жар Dry Heat

УФ-опромінення UV exposure

Хімічний Chemical

Радіаційний Radiation

128 / 200
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації: The chemical reaction rate constant is numerically equal to reaction rates provided that the molar concentrations:

Реагентів дорівнюють одиниці Reagents are equal to one

Продуктів відрізняються на одиницю Products differ by one

- -

Продуктів одинакові Products are the same

Реагентів відрізняються на одиницю Reagents differ by one

129 / 200
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія? Glucocorticoids are prescribed for Addison's (bronze) disease. Their action is associated with the strengthening of which process?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Глікогеноліз Glycogenolysis

Гліколіз Glycolysis

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

130 / 200
На нижній стороні листків папороті Dryopteris filix max знаходяться спороносні структури - спорангії, які розташовані групами в : On the underside of the leaves of the fern Dryopteris filix max there are spore-bearing structures - sporangia, which are arranged in groups in :

Сорусах Сорусах

Антеридіях Antheridia

Архегоніях Archegonia

Споролистках Spores

Спороносних колосках Spore-bearing spikelets

131 / 200
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається: Students discovered a plant with a variety of leaves that differ in location on the shoot, the degree of development of the component parts, the size, shape, dismemberment of the leaf plates This phenomenon is called:

Гетерофілія Heterophilia

Листкова мозаїка Leaf mosaic

Метаморфоз Metamorphosis

Жилкування Vein

Листкорозміщення Leaf placement

132 / 200
У деяких видів рослин, як пристосування до несприятливих умов зовнішнього середовища, є корені, які здатні до поздовжнього скорочення, що забезпечує заглиблення в ґрунт цибулин, бульб кореневищ. Ці корені носять назву: In some plant species, as an adaptation to adverse environmental conditions, there are roots that are capable of longitudinal shortening, which ensures the deepening of bulbs and rhizomes into the soil. These the roots are called:

Контрактильні Contractual

Дихальні Respiratory

Гаусторії Haustories

Коренебульби Root Bulb

Повітряні Air

133 / 200
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення? To the laboratory for a sanitary-virological test the research delivered a sample of water used in the production of medicinal products drugs Detection of which group of viruses will indicate fecal contamination of water and need for additional cleaning?

Пікорнавіруси Picornaviruses

Герпесвіруси Herpesviruses

Ретровіруси Retroviruses

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Флавівіруси Flaviviruses

134 / 200
Застосування міцелярних ПАР у виробництві фармпрепаратів відбувається при концентрації, за якої міцели знаходяться у рівновазі з молекулами (іонами), яка має назву: Application of micellar surfactants in production of pharmaceuticals occurs at the concentration at which the micelles are in equilibrium with molecules (ions), which is called:

Критична концентраціяї міцелоутво-рення Critical concentration of micelle formation

Порогова концентрація Threshold concentration

Захисне число Protective number

Масова концентрація Mass Concentration

Гідрофільно-ліпофільний баланс Hydrophilic-lipophilic balance

135 / 200
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини? In a newborn baby due to Rhesus conflict hemolytic jaundice occurred. The content of which bile pigment will be the most increased in the blood of this child?

Непрямий білірубін Indirect bilirubin

Уробіліноген Urobilinogen

Жовчні кислоти Bile acids

Прямий білірубін Direct bilirubin

Стеркобіліноген Stercobilinogen

136 / 200
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що на протязі двух діб збільшилось в розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини на туберкулін? The man was injected to diagnose tuberculosis tuberculin Redness appeared at the injection site, which lasted for two days increased in size. What type of allergic reaction has developed in a person to tuberculin?

Клітинно-опосередкований Cell-mediated

- -

Стимулююча алергічна реакція Stimulating allergic reaction

Анафілактичний Anaphylactic

Імуннокомплексний Immune complex

137 / 200
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої? A 49-year-old woman who has been suffering from diabetes, weakness, pallor of the face appeared after the introduction of insulin, palpitations, restlessness, double vision, numbness of the lips and tip of the tongue. Level blood glucose was 2.5 mmol/l. What complications does the patient develop?

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіперкетонемічна кома Hyperketonemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Уремічна кома Uremic Coma

138 / 200
У препарованій квітці тюльпану встановлено: гінецей багатогніздний, утворений при бічному зростанні плодолистків, тобто він: In a prepared tulip flower, it is found: gynoecium multi-nested, formed by lateral growth of carpels, i.e. it:

Синкарпний Syncarpy

Монокарпний Monocarpnium

Апокарпний Apocarpic

Лізикарпний Lysicarpny

Хорікарпний Horicarpny

139 / 200
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону? After eating a meal rich in carbohydrates, the level of glucose in the blood first increases, and then decreases under the action of insulin. What process is activated under the influence of this hormone?

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Розпад білків Decomposition of proteins

Розпад ліпідів Lipid decay

Глюконеогенез Gluconeogenesis

140 / 200
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина? L-DOPA is used to treat Parkinson's disease and its derivatives. From which amino acid is this substance formed?

Тирозин Tyrosine

Аспарагін Aparagin

Аргінін Arginin

Триптофан Tryptophan

Глутамат Glutamate

141 / 200
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта? A 56-year-old man developed megaloblastic anemia on the background of alcoholic liver cirrhosis. Deficiency of which vitamin is the main cause anemia in this patient?

Фолієва кислота Folic acid

Біотин Biotin

Ліпоєва кислота Lipoic acid

Тіамін Thiamine

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

142 / 200
У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниження гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який процес впливає фенобарбітал? A baby born prematurely has a high bilirubin To reduce hyperbilirubinemia, the child was administered phenobarbital in a dose of 5 mg. What process does phenobarbital affect?

Адукція синтезу цитохрому Р450 Adduction of cytochrome P450 synthesis

Гальмування розпаду гемоглобіну Inhibition of hemoglobin breakdown

Еритропоез Erythropoiesis

Активація протеолітичних ферментів Activation of proteolytic enzymes

Синтез інсуліну Synthesis of insulin

143 / 200
Пагонам баранця звичайного притаманний такий тип галуження: Shoots of common sheep have the following type branching:

Дихотомічне Dichotomous

Псевдодихотомічне Pseudo-dichotomous

Симподіальне Sympodial

Кущення Pushing

Моноподіальне Monopodial

144 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаванні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект? In the chemical analytical laboratory, a specialist researches a mixture of cations of analytical group V. When adding thiocyanate ions, the solution turns red. This indicates the presence of which cation analytical effect?

Fe3+ Fe3+

Fe2+ Fe2+

Mg2+ Mg2+

Bi3+ Bi3+

Mn2+ Mn2+

145 / 200
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею? The androecium of a Brassica oleracea flower has six stamens, four of which in the inner circle are longer than the two in the outer circle. As is this type called androecium?

Чотирисильний Quarterly

Однобратній Single

Двобратній Double

Багатобратній Multi-sibling

Двосильний Double

146 / 200
У випадках різних отруєнь, при наданні швидкої невідкладної допомоги, лікарі використовують лікарський засіб "Карболен", який у своєму складі має активоване вугілля. Яке явище лежить в основі дії цього засобу? In cases of various poisonings, when providing an ambulance emergency, doctors use medicine 'Carbolene', which contains activated carbon. What a phenomenon underlies the action of this tool?

Адсорбція Adsorption

Десорбція Desorption

Когезія Cohesion

Змочування Wetting

Адгезія Adhesion

147 / 200
В фармацевтичній галузі використовують лікарські колоїдні препарати срібла, захищені білками - протаргол і коларгол. Яке явище лежить в основі їх виробництва? In the pharmaceutical industry, drugs are used colloidal silver preparations protected by proteins - protargol and kolargol. What a phenomenon underlies their production?

Колоїдний захист Colloid protection

Флотація Flotation

Флокуляція Flocculation

Сенсибілізація Sensitization

Коагуляція Coagulation

148 / 200
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву: The pharmacist added an electrolyte to the sol of silver chloride in small portions, while coagulation occurred at a higher concentration of electrolyte than when it is added once. This phenomenon is called:

Звикання золю Zol addiction

Зниження чутливості Decreasing sensitivity

Синергізм Synergism

Адитивність Additivity

Антагонізм Antagonism

149 / 200
Оберіть метод кількісного визначення пероксиду водню в присутності консервантів: Select a method for quantitative determination of hydrogen peroxide in the presence of preservatives:

Йодометрія Iodometry

Дихроматометрія Dichromatometry

Церіметрія Cerimetry

Броматометрія Bromatometry

Перманганатометрія Permanganatometry

150 / 200
Після обробки мікропрепарату розчином хлор-цинк-йоду оболонки певних груп клітин набули жовте забарвлення, що свідчить про наявність в них: After treating the micropreparation with a chlorine-zinc-iodine solution the membranes of certain groups of cells have acquired a yellow color, which indicates the presence in them:

Лігніну Lignin

Суберину Суберину

Кремнезему Silica

Глікогену Glycogen

Кутину Kutina

151 / 200
У представників родини Malvaceae плід розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схизокарпний плід: In representatives of the Malvaceae family, the fruit disintegrates at ripening on the one-seeded mericarp. This is a schizocarpic fruit:

Калачик King

Ценобій Tsenobij

Збірна сім’янка Collective seed

Регма Регма

Коробочка Box

152 / 200
Чоловіку 28-ми років, хворому на туберкульоз, лікар призначив протитуберкульозні препарати. Назвіть, який із наведених хіміотерапевтичних препаратів діє на збудник туберкульозу? A 28-year-old man with tuberculosis, a doctor prescribed anti-tuberculosis drugs. Name which of the following does chemotherapy drugs affect the causative agent of tuberculosis?

Фтивазид Фтивазид

Сульфадимезин Sulfadimezin

Фталазол Фталазол

Фурацилін Furacilin

Метисазон Methysazon

153 / 200
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем? Etiological factors of infectious diseases can be infectious agents with different ultrastructure. Which of the following groups DO NOT have a cellular structure, protein-synthesizing, enzymatic and energy systems?

Віруси Viruses

Бактерії Bacteria

Гриби Mushrooms

Рикетсії Rickettsia

Найпростіші The easiest

154 / 200
Спадкові захворювання можуть бути пов’язані з порушенням структури і кількості хромосом або генів. Яке з перерахованих захворювань відноситься до моногенних захворювань? Hereditary diseases can be associated with violation of the structure and number of chromosomes or genes. Which of the following diseases belong to monogenic diseases?

Гемофілія Hemophilia

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Шерешевського Shereshevsky syndrome

Цукровий діабет Diabetes

Хвороба Дауна Down's disease

155 / 200
Спадкові дефекти глутатіонпероксидази в еритроцитах призводять до гемолітичної анемії. Порушення якого процесу має місце за цих умов? Hereditary defects of glutathione peroxidase in erythrocytes lead to hemolytic anemia. Violation of which process takes place under these conditions?

Знешкодження активних форм кисню Disarming reactive oxygen species

Метаболізм пуринових нуклеотидів Metabolism of purine nucleotides

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Окиснення жирних кислот Oxidation of fatty acids

Цикл лимонної кислоти Cycle of citric acid

156 / 200
У хворої спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та сечі, відкладення солей сечової кислоти у суглобах і хрящах. Для якого захворювання це характерно? The patient has an increase in the content of urine acids in blood and urine, deposition of uric acid salts in joints and cartilage. What disease is this typical for?

Подагра Gout

Скорбут Scurvy

Рахіт Rickets

Остеопороз Osteoporosis

Остеохондроз Osteochondrosis

157 / 200
При дослідженні шлункового соку виявлено відсутність вільної хлороводневої кислоти. Як характеризується такий стан? In the examination of gastric juice, it was found to be absent free hydrochloric acid. How is such a condition characterized?

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіпокінез Hypokinesis

Ахілія Achillia

Гіперхлоргідрія Hyperchlorhydria

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

158 / 200
Які катіони можна визначити комплексонометрично в кислому середовищі? Which cations can be determined complexometrically in acidic environment?

Fe3+ Fe3+

Cu2+ Cu2+

Ni2+ Ni2+

Mg2+ Mg2+

Al3+ Al3+

159 / 200
Колоїдний розчин - це одна з лікарських форм. Вкажіть структурну одиницю колоїдного розчину: Colloidal solution is one of the dosage forms. Specify structural unit of colloidal solution:

Міцела Міцела

Вільний радикал Free radical

Йон Йон

Молекула Molecule

Атом Атом

160 / 200
До досліджуваного розчину, що містить катіони III групи, додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору розчинний в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів: To the studied solution containing III cations groups, added potassium chromate solution. A yellow precipitate, soluble in acetic acid. This indicates the presence of cations in the solution:

Стронцію Strontium

Барію

Арґентуму (I) Argentum (I)

Кальцію Calcium

Меркурію (I) Mercury (I)

161 / 200
Яким реагентом можна відокремити магній-катіони від інших катіонів V аналітичної групи в систематичному ході аналізу? What reagent can be used to separate magnesium cations from of other cations of the V analytical group in the systematic course of the analysis?

Насичений розчин амонію хлориду Saturated solution of ammonium chloride

Надлишок концентрованого розчину амоніаку Excess concentrated ammonia solution

Розчин лугу Alkali solution

Нітратна кислота Nitric acid

Гідроген пероксид Hydrogen peroxide

162 / 200
Який тип провідних пучків притаманний для усіх зон кореня односім’ядольних рослин? What type of conductive bundles are common to all zones the root of monocotyledonous plants?

Радiальний Radial

Центрофлоемний Centro-phloem

Центроксилемний Centroxylemnis

Колатеральний Collateral

Біколатеральний Bilateral

163 / 200
Наявність у розчинах ВМС відносно великих гнучких макромолекул суттєво впливає на осмотичний тиск розчинів полімєрів, що обчислюється за рівнянням: Presence of relatively large flexible ones in the solutions of the Navy of macromolecules significantly affects the osmotic pressure of polymer solutions, which calculated according to the equation:

Галлера Gallera

Доннана Donnana

Кірхгоффа Kirchhoff

Ейнштейна Einstein

Вант-Гоффа Vant Hoff

164 / 200
Пацієнту похилого віку з метою попередження розвитку жирової інфільтрації печінки рекомендовано вживати в їжу сир. Яка незамінна амінокислота, необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у сирі у великій кількості? To an elderly patient in order to prevent development fatty infiltration of the liver is recommended to eat cheese. How irreplaceable Amino acid, necessary for the synthesis of phospholipids, is in cheese in large quantities?

Метіонін Methionine

Пролін Пролін

Аланін Alanine

Аспартат Aspartate

Аргінін Arginin

165 / 200
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants are able to increase the content of catecholamines in synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Активують моноаміноксидазу Activate monoamine oxidase

Активують ацетилхолінестеразу Activate acetylcholinesterase

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

Гальмують Brake

166 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується? Determination of the mass fraction of pharmaceuticals, which contain an aromatic amino group is carried out by the method of nitritometry. Which is the external indicator used?

Йодидкрохмальний папірець Iodide starch paper

Метиленовий червоний Methylene Red

Еозин Еозин

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

167 / 200
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан? At a poultry farm worker who used to eat 5 and more raw eggs, lethargy, drowsiness, muscle pain, hair loss appeared hair, seborrhea. What vitamin deficiency is associated with this condition?

(біотин) (biotin)

C (аскорбінова кислота) C (ascorbic acid)

Б2 (рибофлавін) B2 (riboflavin)

Б1 (тіамін) B1 (thiamine)

A (ретинол) A (retinol)

168 / 200
При порушенні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом. До утворення якої сполуки у крові призводить отруєння чадним газом? People often are poisoned by carbon monoxide. Poisoning leads to the formation of which compound in the blood carbon monoxide?

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

169 / 200
Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Який процес інгібує актиноміцин? A large group of antibiotics used in medicine, inhibit the synthesis of nucleic acids and proteins. What process inhibits actinomycin?

Транскрипція Transcription

Рекогніція Recognition

Реплікація Replication

Репарація Reparation

Трансляція Broadcast

170 / 200
Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, які зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття: Astragalus woolly-flowered has sessile flowers that collected in inflorescences with a shortened thickened axis. This inflorescence:

Головка Head

Колос Spike

Кошик Cart

Щиток Shield

Китиця Tassel

171 / 200
Високомолекулярні речовини (ВМР) широко використовують у фармації. Яка властивiсть істинних розчинів характерна i для розчинів ВМР? High molecular weight substances (HMs) are widely used in pharmacy. What property of true solutions is also characteristic of HMs solutions?

Термодинамічна стійкість Thermodynamic stability

Розсіювання світла Light scattering

Наявність поверхні поділу Availability of a dividing surface

Велика структурна в’язкість High structural viscosity

Броунівський рух Brownian motion

172 / 200
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO- -іонів з: The same analytical effect is observed when NO- and NO- ions interact with:

Дифеніламіном і концентрованою H2SO4 Diphenylamine and concentrated H2SO4

Розчином BaCl2 BaCl2 solution

Розчином AgNO3 AgNO3 solution

Розчином KMnO4 KMnO4 solution

Розчином І2 у KI I2 solution in KI

173 / 200
У хворого, що страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігаються венозна гіперемія нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит, задишка, підвищена втомлюваність. Яка серцева недостатність спостерігається у хворого? In a patient suffering from coronary heart disease, venous hyperemia of the lower extremities, liver enlargement, ascites, shortness of breath, increased fatigue. What heart failure is observed in the patient?

Правошлуночкова Pravoslunočkova

Лівошлуночкова Left ventricular

Субкомпенсована Undercompensated

Компенсована Compensated

Гостра Acute

174 / 200
Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом лихоманки на організм це пов’язано? A positive result in the treatment of syphilis gives pyrotherapy What is the effect of fever on the body?

Збільшення проникності гематоенцефалічного бар’єру Increasing the permeability of the blood-brain barrier

Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози Increased release of thyroid hormones

Збільшення потовиділення Increased sweating

Збільшення діурезу Increased diuresis

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

175 / 200
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні креатиніну, сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотноосновного стану супроводжує дану патологію? In a patient who has been suffering from chronic glomerulonephritis, uremia occurred. Levels of creatinine, urea and uric acid in blood levels are sharply increased. What disturbance of the acid-base state accompanies the given pathology?

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

176 / 200
Колоїдні поверхнево-активні речовини (ПАР) різного типу у великих масштабах використовують у виробництві фармацевтичних та косметичних препаратів. Такі сполуки біологічного походження, як амінокислоти, належать до класу: Colloidal surfactants (surfactants) of various types used on a large scale in the production of pharmaceuticals and cosmetics drugs Such compounds of biological origin as amino acids belong to class:

Йоногенних амфолітних ПАР Ionogenic ampholytic surfactants

Неіоногенних амфолітних ПАР Nonionic ampholytic surfactants

Йоногенних катіоноактивних ПАР Ionogenic cationoactive surfactants

Неіоногенних ПАР Nonionic PAR

Йоногенних аніоноактивних ПАР Ionogenic anionic surfactants

177 / 200
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина: You are looking at rich in essential oils and bitters silver pubescent plant of the Asteraceae family. Used for preparation apical shoots with a panicle of small spherical baskets. This plant:

Artemisia absinthium Artemisia absinthe

Arctium lappa Arctic lappa

Chamomilla recutita Chamomilla recutita

Bidens tripartita Tripartite bidding

Calendula officinalis Calendula officinalis

178 / 200
У хворого підвищилася температура до 40oC, має місце блювання, діарея; стан хворого тяжкий. Осмоляр-ність крові складає 270 мосм/л. Яке порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого? The patient's temperature has risen to 40oC, there is vomiting, diarrhea; the patient's condition is serious. Blood osmolality is 270 mosm/l. Which one violation of water-salt metabolism is observed in the patient?

Гіпоосмолярна гіпогідрія Hyposmolar hypohydria

Гіпоосмолярна гіпергідрія Hyposmolar hyperhydria

Ізоосмолярна гіпергідрія Isoosmolar hyperhydria

Ізоосмолярна гіпогідрія Isoosmolar hypohydria

Гіперосмолярна гіпогідрія Hyperosmolar hypohydria

179 / 200
У хворої з недостатністю мітраль-ного клапану з’явилися задишка, набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм виникнення серцевої недостатності? A patient with mitral valve insufficiency had shortness of breath, edema, pressure drop. What is the pathogenetic mechanism of occurrence heart failure?

Перенавантаження об’ємом крові Blood volume overload

Ушкодження міокарда Myocardial damage

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Порушення регуляції серцевої діяльності Cardiac dysregulation

Перенавантаження опором викиду крові Blood ejection resistance overload

180 / 200
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у мітохондріях? A patient with tuberculosis was prescribed the antibiotic oligomycin. What process does this drug inhibit in the mitochondria?

Окиснювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Пероксидне окиснення ліпідів Lipid peroxidation

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Окиснювальне декарбоксилювання Oxidative decarboxylation

Субстратне фосфорилювання Substrate Phosphorylation

181 / 200
Оберіть індикатори для ацидіметричного визначення речовин у суміші NaOH та Na2CO3: Select indicators for acidimetric determination substances in a mixture of NaOH and Na2CO3:

Фенолфталеїн, метиловий оранжевий Phenolphthalein, methyl orange

Калію хромат, залізоамонійні квасці Potassium chromate, ferric ammonium alum

Еозин, флюоресцеїн Eosin, fluorescein

Дифенілкарбазон, дифенлікарбазид Diphenylcarbazone, diphenylcarbazide

Тропеолін 00, Tropeolin 00,

182 / 200
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до: Emulsions that contain less than 0.1% (by volume) dispersed phase refer to:

Розведених Divorced

Типу олія-вода Oil-water type

Типу вода-олія Water-oil type

Концентрованих Concentrated

Висококонцентрованих Highly concentrated

183 / 200
Реакція нітрування фенолу протікає з утворенням орто- і паранітрофенолу. До якого типу реакцій її відносять? The nitration reaction of phenol proceeds with the formation of ortho- and paranitrophenol. To what type of reaction is it classified?

Паралельна Parallel

Спряжена Conjugated

Послідовна Sequential

Ланцюгова Chain

Зворотня Reverse

184 / 200
Процес окиснювального фосфо-рилювання - це головний шлях біосинтезу АТФ в організмі людини. В якій органелі клітини локалізована АТФ-синтетаза? The oxidative phosphorylation process is the main the path of ATP biosynthesis in the human body. In which cell organelle is it located ATP synthetase?

Мітохондрія Mitochondria

Ядро Ядро

Лізосоми Lysosomes

Мікросоми Microsomes

Апарат Іольджі Iolji device

185 / 200
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті? The patient came to the clinic with complaints of general weakness, headache, pain in the lumbar region of the body, swelling of the face and limbs In the analysis of urine: proteinuria, hematuria, cylindruria. What is leading pathogenetic mechanism of edema in glomerulonephritis?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення гідродинамічного тиску крові Increased hydrodynamic blood pressure

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Підвищення судинної проникливості Increased vascular permeability

Порушення гормонального балансу Hormonal imbalance

186 / 200
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика? A 52-year-old woman developed cataracts (clouding lens) against the background of diabetes. Enhancement of which process is the cause opacification of the lens?

Глікозилювання білків Glycosylation of proteins

Протеоліз білків Proteolysis of proteins

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Кетогенез Ketogenesis

Ліполіз Lipolysis

187 / 200
Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігаються некротична ангіна, розлади шлунково-кишкового тракту. В крові - анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у чоловіка? The man received a radiation dose of 30 Gy. He has necrotic angina, disorders of the gastrointestinal tract are observed. In the blood - anemia, leukopenia, thrombocytopenia. What is the period of acute radiation sickness in husband?

Розпалу хвороби The outbreak of the disease

Удаваного благополуччя Fake Prosperity

- -

Кінця хвороби End of illness

Первинних реакцій Primary reactions

188 / 200
Для лікування онкологічного хворого використовувався аналог УМФ-5 фторурацил, який блокує синтез тимідину. Активність якого ферменту гальмується цим препаратом? It was used to treat an oncological patient UMF-5 analogue fluorouracil, which blocks thymidine synthesis. Activity of which enzyme inhibited by this drug?

Тимідилатсинтаза Thymidylate synthase

Тимідинфосфорилаза Thymidine phosphorylase

Аденозиндезаміназа Adenosine deaminase

Рибонуклеотидредуктаза Ribonucleotide Reductase

Дигідрооротатдегідрогеназа Dihydroorotate dehydrogenase

189 / 200
У сільській місцевості серед тварин виникли випадки сибірки. Для попередження розповсюдження захворювання необхідно провести масову імунізацію тварин. Який препарат необхідно використати? There have been incidents among animals in the countryside anthrax To prevent the spread of the disease, it is necessary to carry out mass immunization of animals. What drug should be used?

Живу вакцину СТІ Live STI vaccine

АКДП АКДП

Вакцину Себіна Sebin vaccine

Вакцину Солка Salk Vaccine

БЦЖ БЦЖ

190 / 200
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігаються епілептиморфні судомні напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому стані? A patient with a brain injury has regularly recurring epileptiform seizures. The formation of which biogenic amine is disturbed in this condition?

ГАМК ГАМК

Гістамін Histamine

Адреналін Adrenaline

Серотонін Serotonin

Норадреналін Noradrenaline

191 / 200
Лікарня замовила в аптечній фірмі препарати, що використовуються для діагностики інфекційних захворювань. Ці препарати дозволяють виявити наявність у пацієнта стану інфекційної алергії. Назвіть ці препарати: The hospital ordered drugs from the pharmacy company that are used to diagnose infectious diseases. These drugs allow to detect the presence of an infectious allergy in the patient. Name these drugs:

Алергени Allergenic

Діагностикуми Diagnostics

Анатоксини Anatoxin

Імуноглобуліни Immunoglobulins

Діагностичні сироватки Diagnostic sera

192 / 200
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини? In a 59-year-old patient, during fluorography, it was found in the lower lobe of the right lung darkening with clear boundaries, characteristic of a tumor. Which of signs characteristic of a benign tumor?

Експансивний ріст Expansive growth

Проростання у навколишню тканину Growing into surrounding tissue

Метастазування Metastasis

Ракова кахексія Cancer cachexia

Інфільтруючий ріст Infiltrating Growth

193 / 200
Ізоелектрична точка глобуліну 6,4. При якому значенні pH буде відсутнім рух при електрофорезі? The isoelectric point of globulin is 6.4. At what value pH will there be no movement during electrophoresis?

6,4 6,4

6,0 6,0

8,0 8,0

5,0 5,0

7,0 7,0

194 / 200
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей? The activity of neutralizing toxic substances is lower in children 4 times than in adults. What enzyme is necessary for the conjugation of toxic compounds, has low activity in children?

Глюкуронілтрансфераза Glucuronyl transferase

АсАТ АсАТ

ЛДГі ЛДГі

АлАТ АлАТ

Креатинфосфокіназа Creatine Phosphokinase

195 / 200
Хворому призначено гідразид ізо-нікотинової кислоти (антивітамін вітаміну PP). Недостатність синтезу якого коферменту спостерігається у даного пацієнта? The patient is prescribed iso-nicotinic acid hydrazide (antivitamin of vitamin PP). Lack of synthesis of which coenzyme observed in this patient?

НАД+ НАД+

ФМН ФМН

ФАД FAD

КоА-SH КоА-SH

ТПФ ТПФ

196 / 200
Для попередження і лікування інфекційних захворювань часто використовуються профілактично-лікувальні сироватки та імуноглобуліни. Який вид імунітету створюється у людини після введення цих препаратів? For the prevention and treatment of infectious diseases preventive and therapeutic serums and immunoglobulins are often used. What type of immunity is created in a person after the administration of these drugs?

Штучний пасивний імунітет Artificial passive immunity

Штучний активний імунітет Artificial active immunity

Природний пасивний імунітет Natural passive immunity

Видовий спадковий імунітет Species hereditary immunity

Природний активний імунітет Natural active immunity

197 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих: To penetrate the tissues of the body and spread in them pathogenic microorganisms produce various enzymes. Select these enzymes among the listed:

Гіалуронідаза, лецитиназа Hyaluronidase, lecithinase

Трансфераза, нуклеаза Transferase, nuclease

Ліаза, лігаза Lyase, ligase

Естераза, протеаза Esterase, Protease

Оксидаза, каталаза Oxidase, catalase

198 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих: To penetrate the tissues of the body and spread in them pathogenic microorganisms produce various enzymes. Select these enzymes among the listed:

Гіалуронідаза, лецитиназа Hyaluronidase, lecithinase

Естераза, протеаза Esterase, Protease

Ліаза, лігаза Lyase, ligase

Трансфераза, нуклеаза Transferase, nuclease

Оксидаза, каталаза Oxidase, catalase

199 / 200
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні і червоного кольору. Вкажіть, до якої групи поживних середовищ найбільш імовірно можна віднести це середовище? When sowing on a dense nutrient medium, the feces of a child with suspicion of colienteritis, two types of colonies grew in a day: colorless and red color Indicate to which group of nutrient environments it is most likely can this environment be assigned?

Диференціально-діагностичні Differential-diagnostic

Універсальні Universal

Прості Simple

Збагачення Enrichment

Елективні Electives

200 / 200
??? ???

NO3 NO3

Ag+ Ag+

Ag+ та NO- Ag+ та NO-

AgCl AgCl

AgCl та Ag+ AgCl та Ag+