Крок 1 Медицина - 2013 (буклет)

1 / 200
Хворий 47-ми років з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої лєгені, в скиді комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ? A 47-year-old patient with a diagnosis of focal tuberculosis of the upper lobe of the right lung receives isoniazid in the reset of combined therapy. After some time, the patient began to complain of muscle ulcer weakness, decreased skin sensitivity, impaired vision, coordination of movements. What vitamin preparation should be used to eliminate these phenomena?

Вітамін В6 Vitamin B6

Вітамін C Vitamin C

Вітамін D Vitamin D

Вітамін A Vitamin A

Вітамін В12 Vitamin B12

2 / 200
Хворий 58-ми років впродовж 9-ти років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому антигіпертензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови прийому анаприліну? A 58-year-old patient has been suffering from diabetes for 9 years, receives insulin-semilent to correct hyperglycemia. 10 days ago, he started treating hypertension with anaprilin. an hour after taking an antihypertensive drug, a hypoglycemic coma developed. What is the mechanism of hypoglycemia when taking anaprilin?

Зменшення всмоктування глюкози Decreased glucose absorption

Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте Increased half-life of insulin semilente

Пригнічення глікогенолізу Suppression of glycogenolysis

Зменшення періоду напіввиведення глюкагону Decreased glucagon half-life

Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте Increasing the bioavailability of insulin-semilente

3 / 200
Похідні птерину (аміноптерин і метотрексат) - є конкурентними інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується? Pterin derivatives (aminopterin and methotrexate) are competitive inhibitors of dihydrofolate reductase, as a result of which they inhibit the regeneration of tetrahydrofolic acid from dihydrofolate. These drugs lead to inhibition of the intermolecular transport of one-carbon groups The biosynthesis of which polymer is suppressed?

Глікозаміноглікани Glycosaminoglycans

Гомополісахариди Homopolysaccharides

ДНК ДНК

Гангліозиди Gangliosides

Білок Protein

4 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту Через 24 години у місці введення алергену з’явились припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму? On suspicion of tuberculosis, a sick child was given a Mantoux test. After 24 hours, swelling, hyperemia, and pain appeared at the site of allergen injection. What are the main components that determine this reaction of the body?

Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни Plasma cells, T-lymphocytes and lymphokines

Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити Macrophages, B-lymphocytes and monocytes

Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG Granulocytes, T-lymphocytes and IgG

Мононуклеари, Т-лімфоцити і лімфокіни Mononuclear cells, T-lymphocytes and lymphokines

В-лімфоцити, IgM B-lymphocytes, IgM

5 / 200
Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. У цього пацієнта в сироватці крові буде підвищена концентрація таких іонів: Biochemical analysis of blood serum of a patient with hepatolenticular degeneration (Wilson-Konovalov disease) revealed a decrease in the content of ceruloplasmin. This patient will have an increased concentration of the following ions in the blood serum:

Калій Potassium

Фосфор Phosphorus

Натрій Sodium

Мідь Мідь

Кальцій Calcium

6 / 200
В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал О2 . Цей аніон інактивується за допомогою ферменту: In the process of metabolism in the human body, active forms of oxygen arise, including the superoxide anion-radical O2. This anion is inactivated with the help of an enzyme:

Глутатіонредуктаза Glutathione reductase

Пероксидаза Peroxidase

Супероксиддисмутаза Superoxide dismutase

Глутатіонпероксидаза Glutathione Peroxidase

Каталаза Catalase

7 / 200
Хлопчик 10-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання? A 10-year-old boy is in the hospital with suspected food poisoning. A large number of colorless colonies grew when the patient's feces were cultured on Endo's medium. Which microorganism is most likely EXCLUDE from the number of possible causative agents of the disease?

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

Escherichia coli Escherichia coli

Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis

Yersinia enterocolitica Yersinia enterocolitica

8 / 200
Чоловік 23-х років після ДТП надійшов до лікарні у важкому стані із черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно? A 23-year-old man was admitted to the hospital in serious condition with a brain injury after a road accident. Breathing is characterized by a convulsive long inhalation interrupted by a short exhalation. For what type is breathing characteristic?

Біота Biota

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Кусмауля Kusmaul

Апнейстичне Apneistic

Чейн-Стокса Cheyne-Stokes

9 / 200
У хлопчика 2-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній антигемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмi крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого? A 2-year-old boy with severe hemorrhagic syndrome has no antihemophilic globulin A (factor VIII) in his blood plasma. Which phase of hemostasis is primarily disturbed in this patient?

Зовнішній механізм активації протромбінази External mechanism of prothrombinase activation

Перетворення протромбіну в тромбін Conversion of prothrombin to thrombin

Перетворення фібриногену в фібрин Conversion of fibrinogen to fibrin

Ретракція кров’яного згустку Blood clot retraction

Внутрішній механізм активації протромбінази Internal mechanism of prothrombinase activation

10 / 200
Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку? 0.5 ml of air was injected into the pleural cavity of a rat. What type of respiratory failure occurs in this case?

Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції Dysregulatory disorder of alveolar ventilation

Дифузійний Diffuse

Перфузійний Perfusion

Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції Restrictive violation of alveolar ventilation

Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції Obstructive violation of alveolar ventilation

11 / 200
У хворого виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. У крові знайдені одноклітинні півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є: The patient was diagnosed with a protozoan disease in which the brain was affected and vision loss was observed. One-cell crescent-shaped cells with a pointed end were found in the blood. The causative agent of this disease is:

Амеба Амеба

Лейшманія Leishmania

Токсоплазма Toxoplasma

Трихомонада Trichomonas

Лямблія Lamblia

12 / 200
Юнак 17-ти років звернувся до медико-генетичної консультації з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака: A 17-year-old boy turned to medical and genetic counseling regarding abnormalities in physical and sexual development. Microscopy of the cells of the oral mucosa revealed one Barr corpuscle. Specify the most probable karyotype of the young man:

47, XXY 47, XXY

47,21+ 47,21+

47, XYY 47, XYY

45, Х0 45, Х0

47,18+ 47,18+

13 / 200
У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників? As a result of an arbitrary breath hold for 40 seconds, the athlete's heart rate and systemic blood pressure increased. The implementation of which regulatory mechanisms causes changes in indicators?

Умовні симпатичні рефлекси Conditional sympathetic reflexes

Безумовні парасимпатичні рефлекси Unconditioned parasympathetic reflexes

Безумовні симпатичні рефлекси Unconditioned sympathetic reflexes

- -

Умовні парасимпатичні рефлекси Conditional parasympathetic reflexes

14 / 200
Жінці 54-х років поставили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності такого ферменту: A 54-year-old woman was given a preliminary diagnosis: myocardial infarction. A characteristic feature of this disease is a significant increase in the activity of such an enzyme in the blood:

Аргіназа Arginase

Альфа-амілаза Alpha Amylase

Каталаза Catalase

Креатинфосфокіназа Creatine Phosphokinase

Г-6-ФДГ Г-6-ФДГ

15 / 200
Дитина попросила батька надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об’ємів повітря скористується батько? The child asked the father to inflate the rubber ball as much as possible in one exhalation. Which of the listed volumes of air will the father use?

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

Загальна ємність легень Total lung capacity

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Функціональна залишкова ємність Functional residual capacity

Ємність вдиху Inhalation capacity

16 / 200
На розтині тіла хворого 43-х років, померлого від ревматизму, поверхня епікарду ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду. Який найбільш імовірний діагноз? On the autopsy of the body of a 43-year-old patient who died of rheumatism, the surface of the epicardium is covered with gray films that are easily separated. After their separation, a swollen full-blooded surface is determined epicardium. What is the most likely diagnosis?

Геморагічний перикардит Hemorrhagic pericarditis

Фібринозний перикардит Fibrinous pericarditis

Катаральний перикардит Catarrhal pericarditis

Гнійний перикардит Suppurative pericarditis

Проліферативний перикардит Proliferative pericarditis

17 / 200
При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни? During the autopsy of the deceased, hyperplasia of the bone marrow of flat and tubular bones (pyoid bone marrow), splenomegaly (6 kg), hepatomegaly (5 kg), an increase in all groups was found lymph nodes. What disease do the detected changes correspond to?

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Справжня поліцитемія Polycythemia True

Мієломна хвороба Myeloma

18 / 200
Хворий 61-го року страждає на цироз печінки. Варикозні розширення яких вен з системи порто-кавальних анастомозів можуть мати місце у хворого? A 61-year-old patient suffers from cirrhosis of the liver. Which varicose veins from the system of porto-caval anastomoses can occur in the patient?

V epigastrica superficialis Superficial epigastric V

V subcostalis V subcostalis

Vv. intercostales posteriores Vv. posterior intercostals

V. circumflexa ilium profunda V. circumflexed deep

V femoralis 5 femoral

19 / 200
Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її: Electrophoretic examination of the blood serum of a patient with pneumonia showed an increase in one of the protein fractions. Specify it:

γ-глобуліни γ-globulins

β-глобуліни β-globulins

Альбуміни Albumini

α2 -глобуліни α2 -globulins

α1 -глобуліни α1 -globulins

20 / 200
Хворий 34-х років страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені? A 34-year-old patient has suffered from pulmonary tuberculosis since childhood. He is scheduled for an operation. During the operation, the middle lobe of the patient's right lung was removed. What segments were removed?

Верхній язичковий і нижній язичковий Upper lingual and lower lingual

Задній і передній Back and front

Медіальний базальний і латеральний базальний Medial basal and lateral basal

Латеральний і медіальний Lateral and medial

Верхній і передній Top and Front

21 / 200
У потерпілого 35-ти років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. В який відділ очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні? A 35-year-old victim was diagnosed with purulent inflammation of the gallbladder. Into which part of the peritoneal cavity will pus enter when the gallbladder ruptures in its typical position?

Верхній дванадцятипалий закуток Upper twelve-digit corner

Чепцева сумка Cap Bag

Лівий бічний канал Left Side Channel

Передшлункова сумка Bag

Печінкова сумка Liver bag

22 / 200
При мікроскопії мазка фекалій школяра виявлені жовто-коричневого кольору яйця з горбкуватою оболонкою. Якому гельмінту вони належать? During microscopy of a schoolboy's fecal smear, yellow-brown eggs with a bumpy shell were found. What helminth do they belong to?

Аскарида Ascarida

Ціп’як карликовий Dwarf creeper

Стьожак широкий Stiojak wide

Гострик Hostrik

Волосоголовець Hairhead

23 / 200
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан? In an experiment on an animal, the heart cycle is studied. All the heart valves are closed. What phase of the cycle does this state correspond to?

Ізометричного скорочення Isometric reduction

Повільного наповнення Slow filling

Протодіастолічний період Protodiastolic period

Швидкого наповнення Fast filling

Асинхронного скорочення Asynchronous reduction

24 / 200
На основі лабораторного аналізу у хворого підтверджено діагноз - подагра. Для встановлення діагнозу було проведено визначення вмісту: On the basis of laboratory analysis, the diagnosis of gout was confirmed in the patient. To establish the diagnosis, the content was determined:

Сечової кислоти в крові та сечі Uric acid in blood and urine

Сечовини в крові та сечі Urea in blood and urine

Аміаку в сечі Ammonia in urine

Креатиніну в сечі Creatinine in urine

Залишкового азоту в крові Residual nitrogen in the blood

25 / 200
Ціаністий калій є отрутою, від якої смерть організму наступає миттєво. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій: Potassium cyanide is a poison from which the death of an organism occurs instantly. What enzymes in mitochondria does potassium cyanide act on:

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

Флавінові ферменти Flavin enzymes

НАД+ - залежні дегідрогенази NAD+ - dependent dehydrogenases

Цитохром В5 Cytochrome B5

Цитохромоксидаза (аа3) Cytochrome oxidase (aa3)

26 / 200
Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій. Назвіть механізм їх дії: For the treatment of some infectious diseases caused by bacteria, sulfonamide drugs are used that block the synthesis of the bacterial growth factor. Name the mechanism of their action:

Є антивітамінами параамінобензойної кислоти Are para-aminobenzoic acid antivitamins

Беруть участь в окисно-відновних процесах Participate in redox processes

Є алостеричними інгібіторами ферментів Are allosteric enzyme inhibitors

Інгібують всмоктування фолієвої кислоти Inhibit the absorption of folic acid

Є алостеричними ферментами Are allosteric enzymes

27 / 200
У різнороба 55-ти років, який 28 років пропрацював на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається? A 55-year-old handyman, who worked for 28 years at a chemical plant in a workshop with harmful production conditions, has frequent bleeding from the mucous membrane of the nasal cavity. Due to which arteries is it happening?

Передня мозкова артерія Anterior cerebral artery

Очна артерія Ocular artery

Війчасті артерії Ciliary arteries

Передня і задня решітчасті артерії Anterior and posterior ethmoidal arteries

Надочноямкова артерія Suprafoveal artery

28 / 200
Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено? After an injury to the front surface of the upper third of the forearm, the patient has difficulty in pronation, weakening of the palmar flexion of the hand and impaired skin sensitivity of 1-3 fingers on the palm. What nerve is damaged?

n. ulnaris n. ulnaris

n. radialis n. radialis

n. musculocutaneus n. musculocutaneus

n. cutaneus antebrachii medialis medial cutaneous no. of forearm

n. medianus n. medianus

29 / 200
Юнак 15-ти років доставлений до приймального відділєння у непритомному стань Об’єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне за типом Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назвіть засіб для антидотної терапії: A 15-year-old boy was brought to the reception department in an unconscious state Objectively: the patient does not react to external stimuli, breathing is periodic according to the Cheyne-Stokes type, the pupils are narrowed , the pupillary reflex is absent. It was established that these symptoms are due to the use of morphine. Name the agent for antidote therapy:

Унітіол Unithiol

Кальцію хлорид Calcium chloride

Налоксон Налоксон

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Апоморфіну гідрохлорид Apomorphine hydrochloride

30 / 200
При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед рясної строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів. Який попередній діагноз? During histological examination of the node in the removed mammary gland, complexes of different sizes and shapes of atypical polymorphic epithelial cells with the presence of lumens in the center of the complexes were found among the abundant stroma. Cells with large nuclei, an increased number of nucleoli and nucleolar organizers, the presence of atypical mitoses. What is the preliminary diagnosis?

Солідний рак Solid cancer

Фіброаденома молочної залози Breast fibroadenoma

Плоскоклітинний незроговілий рак Squamous non-keratinous carcinoma

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Недиференційований поліморфно-клітинний рак Undifferentiated polymorphic cell carcinoma

31 / 200
У чоловіка 63-х років, що багато років страждав на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований, через 3 дні, на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як: A 63-year-old man, who suffered from atherosclerosis for many years and previously suffered a myocardial infarction, developed an attack of chest pain. The patient was hospitalized, 3 days later, on the background of progressive cardiovascular failure, died. During the autopsy, a white area about 3 cm in diameter, fibrous, sunken, with a clear border was found in the area of the back wall of the left ventricle and the interventricular septum. The examiner interpreted these changes as:

Міокардит Myocarditis

Дистрофія міокарда Myocardial dystrophy

Вогнищевий кардіосклероз Focal cardiosclerosis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Ішемія міокарда Myocardial ischemia

32 / 200
23-х років вдень раптово підвищилася температура до 39,5°C і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився і температура досягла 41,5°C. Період апірексії настав через 8 годин. Який тип температурної кривої? In the afternoon of the 23rd, the temperature suddenly rose to 39.5°C and after 6 hours it returned to normal. On the second day, the attack was repeated and the temperature reached 41.5 °C. The period of apyrexia came after 8 hours. What type of temperature curve?

Переміжний Intermittent

Виснажуючий Exhausting

Септичний Septic

Постійний Permanent

Послаблюючий Attenuating

33 / 200
Під час оперативного втручання на фоні використання гігронію різко знизився артеріальний тиск. Представники яких груп лікарських препаратів можуть нормалізувати артеріальний тиск? During surgical intervention against the background of using hygronium, blood pressure dropped sharply. Representatives of which drug groups can normalize blood pressure?

Н-холіноміметики H-cholinomimetics

α-адреноміметики α-adrenomimetics

Гангліоблокатори Ganglioblockers

α-адреноблокатори α-blockers

M-холіноміметики M-cholinomimetics

34 / 200
При глікогенозі - хворобі Гірке - порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання? With glycogenosis - Gierke's disease - the conversion of glucose-6-phosphate to glucose is disturbed, which leads to the accumulation of glycogen in the liver and kidneys. The deficiency of which enzyme is the cause of the disease?

Глікогенсинтетаза Glycogen synthetase

Альдолаза Aldolase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Гексокіназа Hexokinase

Фосфорилаза Phosphorylase

35 / 200
При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була зруйнована найбільш імовірно? During a scientific experiment, the researcher destroyed the structure of one part of the cell, which disrupted the cell's ability to divide. Which structure was most likely destroyed?

Мікрофібрили Microfibrils

Пластичний комплекс Plastic Complex

Центросома Centrosome

Мітохондрії Mitochondria

Глікокалікс Glycocalyx

36 / 200
У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення рСO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотноосновного стану в даному випадку? A patient with respiratory insufficiency has a blood pH of 7.35. The determination of pCO2 showed the presence of hypercapnia. An increase in the acidity of urine is noted when examining the pH of urine. What is the form of acid-base disturbance in this patient case?

Ацидоз газовий, компенсований Gas acidosis, compensated

Алкалоз газовий, компенсований Gas alkalosis, compensated

Ацидоз метаболiчний, декомпенсований Metabolic acidosis, decompensation

Ацидоз метаболічний, компенсований Metabolic acidosis, compensated

Алкалоз газовий, декомпенсований Gas alkalosis, decompensated

37 / 200
При аутопсії тіла чоловіка середніх років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу, виявлено, що обидва наднирника різко з6ільшені в об’ємі за рахунок кіркового шару. Наднирники щільні, бліді, сального вигляду. Мікроскопічно по ходу ретикулярної строми, у стінках судин - відкладання безструктурних, гомогенних, еозинофільних мас і конго-рот - позитивних мас. Який процес зумовив ці зміни? During the autopsy of the body of a middle-aged man who suffered from bronchiectasis for a long time, it was found that both adrenal glands were sharply increased in volume due to the cortical layer. The adrenal glands are dense, pale, sebaceous appearance. Microscopically along the course of the reticular stroma, in the walls of vessels - deposition of structureless, homogeneous, eosinophilic masses and congo-rot - positive masses. What process caused these changes?

Ліпідоз Lipidosis

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

38 / 200
При бактеріологічному дослідженні сечі хворого на пієлонефрит виділені мікроорганізми, що утворюють на м’ясо-пептонному агарі жовто-зелений пігмент і характерний запах. Як вони називаються? During a bacteriological examination of the urine of a patient with pyelonephritis, microorganisms were isolated that form a yellow-green pigment and a characteristic odor on meat-peptone agar. What are they called?

Ешеріхії Escherichia

Азотобактерії Azotobacteria

Протеї Proteus

Псевдомонади Pseudomonas

Клебсієли Klebsiels

39 / 200
Дитина 4-х років вдихнула ґудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім предметом? A 4-year-old child inhaled a button that was removed from the right main bronchus using a bronchoscope. Which bronchus epithelium is most likely to be damaged by a foreign object?

Одношаровий багаторядний війчастий Single-layer multi-row ciliated

Багатошаровий незроговілий Multilayer non-keratinized

Одношаровий плоский Single ball flat

Перехідний Transitional

Одношаровий низькопризматичний Single-layer low-prismatic

40 / 200
Жінка 53-х років хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. Останнім часом стан її погіршився: з’явились нудота, набряк повік та губ, уртикарні висипання на шкірі, блювання, брадикардія, пронос. Який препарат викликає ці явища? A 53-year-old woman suffering from hypertension was treated with hypotensive drugs for a long time. Recently, her condition worsened: nausea, swelling of the eyelids and lips, urticaria appeared on the skin, vomiting, bradycardia, diarrhea. What drug causes these phenomena?

Анаприлін Anaprilin

Дибазол Dibazol

Бензогексоній Benzohexonium

Клофелін Clofelin

Резерпін Reserpine

41 / 200
У хворого 48-ми років, на тлі хронічного гломерулонефриту, розвинулася стійка артеріальна гіпертензія. Вкажіть групу найбільш ефективних лікарських засобів для лікування цього пацієнта: A 48-year-old patient, against the background of chronic glomerulonephritis, developed persistent arterial hypertension. Specify the group of the most effective drugs for the treatment of this patient:

а-адреноблокатори a-blockers

Гангліоблокатори Ganglioblockers

Міотропні спазмолітики Myotropic antispasmodics

Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Антагоністи кальцію Calcium antagonists

42 / 200
Чоловік 54-х років госпіталізований до нейрохірургічного відділення зі скаргами на відсутність чутливості шкіри нижньої повіки, латеральної поверхні носа, верхньої губи. Лікар при огляді встановив запалення другої гілки трійчастого нерва. Через який отвір виходить із черепа ця гілка? A 54-year-old man was hospitalized in the neurosurgery department with complaints of lack of sensitivity of the skin of the lower eyelid, the lateral surface of the nose, and the upper lip. During the examination, the doctor diagnosed inflammation of the second branch of the trigeminal nerve. Through which hole does this branch leave the skull?

Овальний отвір Oval hole

Остистий отвір Prickly Hole

Верхня очноямкова щілина Upper orbital fissure

Круглий отвір Round hole

Рваний отвір Torn Hole

43 / 200
Чоловік 64-х років із хронічним закрепом приймав щодня одне драже 'Бісакоділ'. Через деякий час для отримання ефекту він змушений був приймати по 2 драже. Як називається такий тип зміни дії лікарських речовин? A 64-year-old man with chronic constipation took one Bisacodyl dragee every day. After a while, he had to take 2 dragees to get the effect. What is the name of this type of change in the action of medicinal substances?

Кумуляція Cumulative

Сенсибілізація Sensitization

Лікарська залежність Drug addiction

Звикання Addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

44 / 200
У чоловіка 22-х років високого росту та астенічної будови тіла з ознаками гіпогонадизму, гінекомастією та зменшеною продукцією сперми (азооспермія) виявлено каріотип 47 XXY. Який спадковий синдром супроводжується такою хромосомною аномалією? A 22-year-old man of tall stature and asthenic body structure with signs of hypogonadism, gynecomastia and reduced sperm production (azoospermia) was diagnosed with karyotype 47 XXY. What hereditary syndrome is accompanied by such a chromosomal abnormality?

Віскотта-Олдрича Wiscotta-Aldrich

Клайнфельтера Klinefelter

Дауна Down

Луї-Барра Louis Barra

Тернера Turner

45 / 200
У товщі шкіри макроскопічно знайдена і видалена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподі6них клітин. Яка пухлина видалена? A dense mobile tumor was macroscopically found and removed in the thickness of the skin. Under microscopy, it is represented by randomly arranged bundles of collagen fibers with a small number of spindle-shaped cells. What tumor was removed?

Лейоміома Leiomyoma

Щільна фіброма Dense fibroma

Меланома Melanoma

Іломус-ангіома Ilomus-angioma

Ліпома Lipoma

46 / 200
Хвора 26-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на появу у випорожненнях білих плоских рухливих утворів, які нагадують локшину. При лабораторному дослідженні виявлені членики з такою характеристикою: довгі, вузькі, з розміщеним поздовжньо каналом матки, яка має 17-35 бічних відгалужень з кожного боку. Який вид гельмінтів паразитує у кишечнику жінки? A 26-year-old patient turned to the doctor with complaints about the appearance of white, flat, mobile formations that resemble noodles in her stools. Laboratory examination revealed joints with the following characteristics: long , narrow, with a longitudinally placed uterine canal, which has 17-35 side branches on each side. What kind of helminths parasitize in the intestines of a woman?

Hymenolepis nana Hymenolepis nana

Taeniarhynchus saginatus Taeniarhynchus saginatus

Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latus

Taenia solium Tape alone

Echinococcus granulosus Echinococcus granulosus

47 / 200
У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лімфоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни? In a 30-year-old woman, a histological examination of a cervical lymph node revealed a pattern disturbance due to the growth of epithelioid, lymphoid cells and macrophages with horseshoe-shaped nuclei in the center of some clusters of cells - structureless areas of pale pink color with fragments of nuclei. What disease is characterized by such changes?

Метастаз пухлини Tumor metastasis

Актиномікоз Actinomycosis

Лімфогрануломатоз Lymphogranulomatosis

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

48 / 200
В експерименті у тварини в результаті проведеного перетинання депресорного нерва та руйнування каротидних клубочків розвинулась стійка гіпертензія. З порушенням якої функції нервової системи пов’язане це явище? In the experiment, the animal developed persistent hypertension as a result of crossing the depressor nerve and destroying the carotid glomeruli. This phenomenon is associated with a violation of which function of the nervous system?

Рухова Motion

Трофічна Trophic

Вегетативна Vegetative

Сенсорна Touch

Вища нервова діяльність Higher neural activity

49 / 200
У хворого 20-ти років видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина була у хворого? A 20-year-old patient had a tumor of the frontal lobe of the right hemisphere of the brain with a diameter of 5 cm, which was indistinctly demarcated from the surrounding tissue, removed. On section - uniform in appearance, histologically - consists of star-shaped cells, numerous processes of which form dense plexuses. What kind of tumor did the patient have?

Гангліоневрома Ganglioneuroma

Олігодендрогліома Oligodendroglioma

Хоріоїдпапілома Choroid papilloma

Астроцитома Астроцитома

Епендімома Ependymoma

50 / 200
У хворого 20-ти років з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати? In a 20-year-old patient with jaundice, it was established: an increase in the content of total bilirubin in the blood plasma due to indirect (free), high content of stercobilin in feces and urine, the level of direct (conjugated) bilirubin in the blood plasma is within the normal range. What kind of jaundice can you think about?

Паренхіматозна (печінкова) Parenchymatous (hepatic)

Механічна Mechanical

Гемолітична Hemolytic

Хвороба Жильбера Gilbert's disease

Жовтяниця немовлят Infant Jaundice

51 / 200
У хлопчика зі спадково обумовленими вадами зразу ж після народження спостерігався характерний синдром, який називають 'крик кішки'. У ранньому дитинстві малюк мав 'нявкаючий' тембр голосу. Під час дослідження каріотипу цієї дитини було виявлено: A boy with hereditary defects immediately after birth had a characteristic syndrome called the 'cry of a cat'. In early childhood, the baby had a 'meowing' tone of voice. Under during the study of the karyotype of this child it was found:

Делецію короткого плеча 5-ї хромосоми Deletion of the short arm of the 5th chromosome

Додаткову Y-хромосому Additional Y chromosome

Додаткову 21-у хромосому Additional 21st chromosome

Додаткову Х-хромосому Additional X chromosome

Нестачу Х-хромосоми Missing X chromosome

52 / 200
При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинацію еритроцитів викликали сироватки I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові? When determining the blood group according to the AB0 system using standard sera, the following results were obtained: erythrocyte agglutination was caused by sera of groups I, II and III. What is the group of the examined blood?

AB(IV) AB(IV)

A(II) A(II)

Неможливо визначити Unable to determine

B(III) B(III)

O(I) O(I)

53 / 200
Жінка 68-ми років, що страждає на атеросклероз, госпіталізована до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту? A 68-year-old woman suffering from atherosclerosis was admitted to the surgical department for diffuse purulent peritonitis. Mesenteric artery thrombosis was diagnosed during the operation. What is the most likely cause peritonitis?

Стаз Status

Ішемія компресійна Compression ischemia

Ішемія ангіоспастична Angiospastic ischemia

Немічний інфаркт Nemic heart attack

Геморагічний інфаркт Hemorrhagic heart attack

54 / 200
Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно: For the formation of a transport form of amino acids for protein synthesis, it is necessary:

Аміноацил-тРНК-синтетаза Aminoacyl-tRNA Synthetase

Ревертаза Revertase

ГТФ ГТФ

Рибосома Ribosome

м-РНК м-РНК

55 / 200
Перебуваючи у робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. Враховуючи місцеві умови, що пов’язані з великою кількістю москітів, можна передбачити що це: While on a business trip in one of the countries of tropical Africa, the doctor encountered complaints from the local population about the illness of children aged 10-14 years, accompanied by persistent fevers that do not have the correct alternation, exhaustion, anemia, enlargement of the liver and spleen. Taking into account the local conditions associated with a large number of mosquitoes, it can be predicted that it:

Сонна хвороба Sleeping sickness

Хвороба Чагаса Chagas disease

Балантидіаз Balantidiasis

Вісцеральний лейшманіоз Visceral leishmaniasis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

56 / 200
Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу? During a surgical intervention on the organs of the abdominal cavity, a reflex cardiac arrest occurred. Where is the center of the reflex?

Спинний мозок Spinal cord

Довгастий мозок Olongate brain

Проміжний мозок Midbrain

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

Середній мозок Average brain

57 / 200
У чоловіка 36-ти років розвинулася гарячка, яка супроводжувалася зміщенням установчої точки терморегуляційного центру на більш високий рівень, з послідовним чергуванням наступних стадій: Incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюванні можуть спостерігатися подібні зміни? A 36-year-old man developed a fever, which was accompanied by a shift in the set point of the thermoregulatory center to a higher level, with a sequential alternation of the following stages: Incrementi, fastigii, decrementi. In what disease can such changes be observed?

Акромегалія Acromegaly

Ренальний діабет Renal diabetes

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Цукровий діабет Diabetes

Гіпертрофія міокарда Myocardial hypertrophy

58 / 200
Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяких органічних кислот, зокрема: One form of congenital pathology is accompanied by inhibition of the conversion of phenylalanine into tyrosine. A biochemical sign of the disease is the accumulation of some organic acids in the body, in particular:

Фенілпіровиноградна Phenylpyruvate

Піровиноградна Pyrovyngradna

Глутамінова Glutamine

Молочна Dairy

Лимонна Lemon

59 / 200
У чоловіка 41-го року відзначаються періодичні напади серцебиття (пароксизми), сильне потовиділення, напади головного болю. При обстеженні виявлена гіпертензія, гіперглікемія, підвищення основного обміну, тахікардія. При якій патології наднирників спостерігається подібна картина? A 41-year-old man has periodic attacks of heart palpitations (paroxysms), profuse sweating, and attacks of headache. During the examination, hypertension, hyperglycemia, increased basic metabolism, tachycardia were found In what pathology of the adrenal glands is a similar picture observed?

Гіпофункція мозкового шару Hypofunction of the cerebral layer

Первинний альдостеронізм Primary aldosteronism

Гіперфункція кори наднирників Hyperfunction of the adrenal cortex

Гіперфункція мозкового шару Hyperfunction of the cerebral layer

Гіпофункція кори наднирників Hypofunction of the adrenal cortex

60 / 200
У дитини 10-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся нефритичний синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який найбільш імовірний механізм лежить в основі ушкодження базальної мембрани? A 10-year-old child developed nephritic syndrome (proteinuria, hematuria, cylinduria) 2 weeks after a sore throat, which indicates damage to the basal membrane of the kidney glomeruli. What the most likely mechanism underlying the damage to the basement membrane?

Гранулематозний Granulomatous

Імунокомплексний Immunocomplex

Цитотоксичний Cytotoxic

Реагіновий Reagin

Антитільний Antibody

61 / 200
Жінка 24-х років звернулася до медико-генетичної консультації з приводу оцінки ризику захворювання на гемофілію у її дітей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик народження хворої дитини: A 24-year-old woman applied for a medical and genetic consultation regarding the assessment of the risk of hemophilia in her children. Her husband suffers from hemophilia. During the anamnesis, it was found , that there were no cases of hemophilia in the woman's family. Indicate the risk of giving birth to a sick child:

25% 25%

50% 50%

Відсутній None

100% 100%

75% 75%

62 / 200
При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвиваються схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин? In thyrotoxicosis, the production of thyroid hormones T3 and T4 increases, weight loss, tachycardia, mental agitation, etc. develop. How exactly do thyroid hormones affect the energy exchange in the mitochondria of cells?

Блокують дихальний ланцюг Block the respiratory chain

Активують окисне фосфорилювання Activate oxidative phosphorylation

Блокують субстратне фосфорилювання Block substrate phosphorylation

Роз‘єднують окислення та окисне фосфорилювання Distinguish between oxidation and oxidative phosphorylation

Активують субстратне фосфорилювання Activate substrate phosphorylation

63 / 200
У людини внаслідок тривалого перебування у горах на висоті 3000 м над рівнем моря збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі: As a result of a person's long stay in the mountains at an altitude of 3000 m above sea level, the oxygen capacity of the blood has increased. The direct reason for this is increased formation in the body:

Еритропоетинів Erythropoietins

Карбгемоглобіну Carbhemoglobin

Лейкопоетинів Leukopoietins

Катехоламінів Catecholamines

2,3-дифосфогліцерату 2,3-diphosphoglycerate

64 / 200
У хворого 45-ти років при рентгенологічному обстеженні була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін? A 45-year-old patient was diagnosed with a herniated intervertebral disc of the thoracic spine during an X-ray examination. What type of connection between the vertebrae underwent pathological changes?

Діартроз Diarthrosis

Геміартроз Hemiarthrosis

Синсаркоз Synsarcosis

Синостоз Synostosis

Синхондроз Synchondrosis

65 / 200
Чоловіку 44-х років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфографію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган? At the request of diagnostic tests, a 44-year-old man underwent lymphography of the organs of the chest cavity. The surgeon established that the tumor affected the organ from whose lymphatic vessels the lymph directly passes into the thoracic duct . What organ is this?

Трахея Trachea

Лівий головний бронх Left main bronchus

Осердя Hearts

Стравохід Esophagus

Серце Heart

66 / 200
Виникнення нижчеперерахованих захворювань пов’язане із генетичними факторами. Назвіть патологію із спадковою схильністю: The occurrence of the following diseases is associated with genetic factors. Name the pathology with a hereditary predisposition:

Хорея Гентінгтона Huntington Chorea

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Цукровий діабет Diabetes

Дальтонізм Daltonism

67 / 200
Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах? Serological diagnosis of infectious diseases is based on the specific interaction of antibodies with antigens. What is the name of the serological reaction in which highly dispersed antigens are adsorbed on erythrocytes?

Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації Indirect (passive) hemagglutination reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція преципітації Precipitation reaction

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Реакція гемадсорбції Hemadsorption reaction

68 / 200
Чоловік 42-х років з ураженням ліктьового нерва не може звести до серединної лінії II і V пальці. Функція яких м’язів при цьому порушена? A 42-year-old man with damage to the ulnar nerve cannot bring the II and V fingers to the midline. Which muscles are impaired?

Тильні міжкісткові м’язи Back interosseous muscles

Короткий долонний м’яз Short Long M'az

Червоподібні м’язи Vermiform muscles

Відвідний м’яз мізинця Abductor little finger

Долонні міжкісткові м’язи Palmaric interosseous muscles

69 / 200
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються паросткові клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть ці клітини: On an electron micrograph of the epidermis of the skin, germ cells stand out among the cubic-shaped cells, the cytoplasm of which has a well-developed Golgi apparatus, many ribosomes and melanosomes. Name these cells:

Клітини Лангеганса Langehans cells

Меланоцити Melanocytes

Клітини Меркеля Merkel cells

Тканинні базофіли Tissue basophils

Кератиноцити Keratinocytes

70 / 200
Потужність, що розвиває м’яз, недостатня для піднімання вантажу. Який вид скорочення м’яза має місце у даному випадку? The power that develops the muscle is not enough to lift the load. What type of muscle contraction is taking place in this case?

Концентричне Concentric

Тетанічне Tetanic

Ексцентричне Eccentric

Ізометричне Isometric

Ізотонічне Isotonic

71 / 200
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП=1.3, наявність мегалобластів та мегалоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї анемії? One year after the subtotal resection of the stomach due to the ulcer of the lesser curvature, changes in the blood test were detected - anemia, leuko- and thrombocytopenia, KP=1.3, the presence of megaloblasts and megalocytes. Deficiency of which factor caused the development of this anemia?

Хлороводнева кислота Chloric acid

Іастрин IAstring

Муцин Муцин

Фактор Касла Castle Factor

Пепсин Pepsin

72 / 200
У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано? In a smear from a plaque on the tonsils of a patient suspected of diphtheria, blue rods with thickenings at the poles were found. What method of staining the smears was used?

Грама Gram

Пнса Пнса

Буррі Буррі

Леффлера Lefflera

Нейссера Neisser

73 / 200
Хвора 66-ти років скаржиться на 6іль у гомілці, який підсилюється при ходьбі. Об’єктивно: набряк та почервоніння по ходу вени. Лікар призначив антикоагулянт прямої дії для місцевого вживання. Який препарат можна використати з цією метою? A 66-year-old patient complains of pain in the lower leg, which intensifies when walking. Objectively: swelling and redness along the course of the vein. The doctor prescribed a direct-acting anticoagulant for for local use. What drug can be used for this purpose?

Мазь гепаринова Heparin Ointment

Мазь бутадіонова Butadione ointment

Мазь троксевазинова Troxevasin ointment

Тромбін Thrombin

Мазь саліцилова Salicylic ointment

74 / 200
У хлопчика 6-ти років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для одноразового прийому? A 6-year-old boy has a mixed infestation with roundworms and pinworms. What anthelmintic drug should be prescribed for a single dose?

Мебендазол Мебендазол

Аміноакрихін Aminoacrychin

Фенасал Fenasal

Насіння гарбуза Pumpkin seeds

Піперазину адипінат Piperazine adipinate

75 / 200
Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання? The child was born in a state of asphyxia. What drug should be administered to the newborn to stimulate breathing?

Атропін Atropine

Прозерин Prozerin

Празозин Prazosin

Етимізол Etimizole

Лобелін Lobelin

76 / 200
У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного періодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old patient developed purulent inflammation of the bone-marrow spaces of the alveolar process and then the body of the lower jaw during the progression of staphylococcal purulent periodontitis. Microscopically, the bone beams are thin, foci necrosis, bone sequestrations surrounded by a connective tissue capsule. What is the most likely diagnosis?

Хронічний остеомієліт Chronic osteomyelitis

Хронічний фіброзний періостит Chronic fibrous periostitis

Пародонтома Periodontoma

Гострий остеомієліт Acute osteomyelitis

Гнійний періостит Suppurative periostitis

77 / 200
Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах? Human erythrocytes do not contain mitochondria. What is the main way of generating ATP in these cells?

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аденілаткіназна реакція Adenylate kinase reaction

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Креатинкіназна реакція Creatine kinase reaction

Окислювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

78 / 200
У чоловіка 50-ти років запалення яєчка ускладнилось його водянкою. Необхідне оперативне втручання. Яку з оболонок яєчка останньою розтинає хірург під час операції? In a 50-year-old man, inflammation of the testicle was complicated by his dropsy. Surgical intervention is necessary. Which of the testicle membranes is the last to be dissected by the surgeon during the operation?

Зовнішня сім’яна фасція External spermatic fascia

Внутрішня сім’яна фасція Internal spermatic fascia

М ’ясиста оболонка M 'meaty

Парієтальний листок піхвової оболонки яєчка Parietal sheet of the vaginal membrane of the testis

М’яз-підіймач яєчка Elevator testis muscle

79 / 200
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої? In a 52-year-old woman, the examination revealed a decrease in the number of erythrocytes in the blood and an increase in the level of free hemoglobin in the blood plasma (hemoglobinemia). CP- 0.85. What type of anemia is observed in the patient?

Хронічна постгеморагічна Chronic posthemorrhagic

Спадкова гемолітична Hereditary hemolytic

Анемія внаслідок порушення еритропоезу Anemia due to impaired erythropoiesis

Набута гемолітична Acquired hemolytic

Гостра постгеморагічна Acute posthemorrhagic

80 / 200
У хворого 28-ми років тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищена секреція якого гормону перш за все сприятиме збереженню води в організмі? Prolonged vomiting in a 28-year-old patient led to dehydration of the body. Increased secretion of which hormone will primarily contribute to the preservation of water in the body?

Соматостатин Somatostatin

Кальцитонін Calcitonin

Вазопресин Vasopressin

Тироксин Thyroxine

Альдостерон Aldosterone

81 / 200
При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову? When performing an operation on the small intestine, the doctor found a section of the mucous membrane where a longitudinal fold was present against the background of circular folds. Which part of the small intestine has this structure?

Початковий eiddrn jejunum Initial eiddrn jejunum

Pars descendens duodeni Descending part of the duodenum

Дистальний вiддiл ileum Distal division of ileum

Pars ascendens duodeni Ascending part of twelve

Pars horizontalis duodeni Pars horizontalis duodeni

82 / 200
У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення наступного процесу: The patient has normally colored stool, which contains a large amount of free fatty acids. The reason for this is a violation of the following process:

Гідроліз жирів Hydrolysis of fats

Секреція ліпаз Secretion of lipases

Жовчовиділення Bile

Всмоктування жирів Lip suction

Жовчоутворення Cholelithiasis

83 / 200
При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом: During thermometry, it was established that the temperature of open areas of the skin is 1-1.5° lower than the temperature of adjacent areas covered by clothes made of natural fabrics. The reason for this is that , that clothing, first of all, reduces heat transfer in the following way:

Радіація Radiation

- -

Конвекція Convection

Проведення Execution

Випаровування Evaporation

84 / 200
На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина? On the preparation of the medulla, a vessel is found in the wall of which there is no middle membrane, the outer membrane is fused with the surrounding tissue, the inner membrane is made of basement membrane and endothelium. What kind of vessel is this?

Артерія м’язового типу Muscular artery

Артеріола Arteriole

Вена волокнистого типу Fibrous type vein

Артерія змішаного типу Mixed type artery

Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів Muscular type vein with weak development of muscular elements

85 / 200
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних? In the basis of the development of immune and allergic reactions, the body uses the same mechanisms of the immune system's response to an antigen. Define the main difference between allergic reactions and immune reactions?

Кількість антигену, що потрапляє Number of incoming antigen

Спадкова схильність Hereditary tendency

Розвиток пошкодження тканин Development of tissue damage

Особливість будови антигенів Particularity of the structure of antigens

Шляхи потрапляння в організм Paths of entering the body

86 / 200
Чоловік 38-ми років поступив до неврологічного відділення зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку: A 38-year-old man was admitted to the neurology department with complaints of impaired memory and mental performance after a head injury. Suggest a drug to improve brain metabolism:

Меридил Meridil

Пірацетам (ноотропіл) Piracetam (nootropil)

Сиднокарб Sydnocarb

Анальгін Analgin

Кофеїн Caffeine

87 / 200
У хлопчика 8-ми років виник біль у горлі, підвищилась температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло, за винятком носо-губного трикутника. При огляді порожнини рота - в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Який найбільш імовірний діагноз? An 8-year-old boy developed a sore throat, increased body temperature. On the 2nd day after the onset of the disease, red rashes were found in the form of small, densely located spots, the size of a poppy seed. They cover the entire body, with the exception of the nasolabial triangle. When examining the oral cavity, the throat is bright red, the tonsils are enlarged, the tongue is crimson-red. What is the most likely diagnosis?

Кір Кір

Дифтерія зіва Pharyngeal diphtheria

Стрептококова ангіна Streptococcal angina

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Скарлатина Scarlatina

88 / 200
Юнака 15-ти років вжалила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку: A 15-year-old boy was stung by a bee. Swelling, hyperemia, and fever are detected at the site of the bite. Name the initial pathogenetic factor of inflammatory edema:

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення проникності мікросудин Increasing permeability of microvessels

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення Increased osmotic pressure in the focus of inflammation

Підвищення кров’яного тиску в капілярах Increased blood pressure in capillaries

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

89 / 200
Хворий 49-ти років був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі - цукровий діабет. Об’єктивно: дихання Кусмауля, зниження артеріального тиску, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат було введено хворому? A 49-year-old patient was brought to the hospital in a comatose state. He has a history of diabetes. Objectively: Kussmaul's breathing, decreased blood pressure, in exhaled air the smell of acetone. After emergency therapy, the condition improved. What drug was administered to the patient?

Глібенкламід Glibenclamide

Адреналін Adrenaline

Ізадрин Izadrin

Інсулін Insulin

Букаркам Bukarkam

90 / 200
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд? Cationic glycoproteins are the main components of parotid gland saliva. What amino acids determine their positive charge?

Лізин, аргінін, гістидин Lysine, arginine, histidine

Аспартат, глутамат, гліцин Aspartate, glutamate, glycine

Аспартат, аргінін, глутамат Aspartate, arginine, glutamate

Глутамат, валін, лейцин Glutamate, Valine, Leucine

Цистеїн, гліцин, пролін Cysteine, glycine, proline

91 / 200
На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку? Cornea damage is observed on the micro-preparation of the eyeball of the fetus. Which part of the germ layer was affected during embryonic development?

Мезодерма Mesoderm

Ентодерма Entoderma

Дерматом Dermatome

Нефротом Nephrotome

Ектодерма Ектодерма

92 / 200
Жінці 55-ти років для лікування ІХС був призначений β-адреноблокатор. Через деякий час у неї з’явився кашель, бронхоспазм. Якому з перелічених засобів притаманна така побічна дія? A 55-year-old woman was prescribed a β-adrenergic blocker for the treatment of coronary heart disease. After some time, she developed a cough and bronchospasm. Which of the listed remedies is characterized by such a side effect action?

Фенігідин Phenigidine

Талінол Talinol

Анаприлін Анаприлін

Метопролол Metoprolol

Атенолол Atenolol

93 / 200
Студентка 22-х років звернулася до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, біль у горлі. Об’єктивно: язик вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту? A 22-year-old student turned to the doctor with complaints of an increase in body temperature to 38°C, weakness, sore throat. Objectively: the tongue is covered with a white coating What histological structures of the tongue are involved in the formation of this plaque?

Епітелій жолобкуватих сосочків Epithelium of grooved papillae

Епітелій грибоподібних сосочків Epithelium of mushroom-shaped papillae

Епітелій ниткоподібних сосочків Epithelium of filiform papillae

Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика Connective tissue base of all tongue papillae

Епітелій листоподібних сосочків Epithelium of leaf-shaped papillae

94 / 200
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори? Receptors from which information is sent to the cortex without the involvement of the thalamus are being studied. What are these receptors?

Смакові Tasty

Слухові Aural

Зорові Visual

Дотикові Touch

Нюхові Olfactory

95 / 200
У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини? A child with multiple developmental disabilities was born to healthy parents whose heredity is not burdened. Cytogenetic analysis revealed trisomy on the 13th chromosome (Patau syndrome) in the child's somatic cells What phenomenon is associated with the birth of such a child?

Хромосомна мутація Chromosome mutation

Порушення гаметогенезу Disruption of gametogenesis

Соматична мутація Somatic mutation

Домінантна мутація Dominant mutation

Рецесивна мутація Recessive mutation

96 / 200
На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті? The preparation shows an organ covered by a connective tissue capsule from which trabeculae depart. In the organ, you can distinguish the cortical substance, which contains lymph nodes, and the medullary substance, represented by strands of lymphoid cells What organ is represented on the drug?

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Тимус Thymus

Селезінка Spleen

Лімфатичний вузол Lymph node

Мигдалики Tonsils

97 / 200
До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є: The bioregulators of cellular functions of a lipid nature include thromboxanes. The source for the synthesis of these compounds is:

Пальмітинова кислота Palmitic Acid

Арахідонова кислота Arachidonic Acid

Пальмітоолеїнова кислота Palmitoleic Acid

Стеаринова кислота Stearic Acid

Фосфатидна кислота Phosphatic Acid

98 / 200
Жінка 25-ти років звернулася зі скаргами на дисменорею та безпліддя. При обстеженні виявлено: зріст жінки 145 см, недорозвинені вторинні статеві ознаки, на шиї крилоподібні складки. При цитологічному дослідженні в соматичних клітинах не виявлено тілець Барра. Який діагноз встановив лікар? A 25-year-old woman complained of dysmenorrhea and infertility. The examination revealed: the woman's height is 145 cm, underdeveloped secondary sexual characteristics, wing-like folds on the neck. cytological examination did not reveal Barr corpuscles in somatic cells. What diagnosis did the doctor make?

Синдром трисомії Х Trisomy X syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

- -

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Морріса Morris Syndrome

99 / 200
У чоловіка 36-ти років хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку? A 36-year-old man with pulmonary tuberculosis is intolerant to the aminoglycoside antibiotic amikacin. Which antituberculosis antibiotic can be included in the complex therapy in this case?

Рифампіцин Rifampicin

Стрептоміцин Streptomycin

Амоксицилін Amoxicillin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Канаміцин Kanamycin

100 / 200
У жінки 60-ти років після емоційної реакції, яка була викликана гнівом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень міг спричинити це явище? A 60-year-old woman had an attack of chest pain after an emotional reaction that was caused by anger. On the ECG, signs of a violation of coronary blood circulation were detected. What type of disturbances could cause this phenomenon?

Венозний стаз Venous stasis

Ангіоспастична ішемія Angiospastic ischemia

Артерiальна гіпєрємія Arterial hyperemia

Справжній стаз True stasis

Венозна гіперемія Venous hyperemia

101 / 200
Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором: To prevent attacks of acute pancreatitis, the doctor prescribed trasilol (contrikal, gordox), which is an inhibitor:

Карбоксипептидази Carboxypeptidase

Трипсину Trypsin

Еластази Elastasi

Гастриксину Gastrixin

Хімотрипсину Chemotrypsin

102 / 200
Хворий 58-ми років помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце розширене у поперечнику, мляве, м’яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення, пістрявий. При гістологічному дослідженні: у міокарді повнокров’я, у стромі лімфогістіоцитарні інфільтрати, що розсувають кардіоміоцити. Виявлені морфологічні зміни свідчать про: A 58-year-old patient died of progressive heart failure. At autopsy: the heart is dilated in cross section, lethargic, the muscle on the section has uneven blood supply, speckled. At histological in the study: in the myocardium there is blood, in the stroma there are lymphohistiocytic infiltrates, displacing cardiomyocytes. The detected morphological changes indicate:

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Негнійний проміжний міокардит Nonpurulent interstitial myocarditis

Венозне повнокров’я Venous Congestion

Кардіосклероз Cardiosclerosis

Жирову дистрофії міокарда Fatty dystrophy of the myocardium

103 / 200
Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кетоацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело? A 39-year-old patient with a history of diabetes mellitus was admitted to the clinic in a precomatose state of the ketoacidotic type. The increase in the content of which metabolite led to this?

Аспартат Aspartate

Цитрат Citrate

Альфа-кетоглутарат Alpha-Ketoglutarate

Ацетоацетат Ацетоацетат

Малонат Malone

104 / 200
У хворих із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту. Клітини якого типу ушкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист? In patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), immunological reactivity is sharply reduced, which is manifested by the development of chronic inflammatory processes, infectious diseases, tumor growth. What type of cells is damaged by HIV- infection, as a result of which the immune defense decreases?

Т4-хелпери T4-helpers

Т8-ефектори T8-effectory

В-лімфоцити B-lymphocytes

Т-супресори T-suppressor

Природні кілери (NK) Natural killers (NK)

105 / 200
Під час аналізу електрокардіограми встановлено збільшення тривалості і амплітуди зубця S. Деполяризація якої ділянки серця порушена у хворого? During the analysis of the electrocardiogram, an increase in the duration and amplitude of the S wave was established. Depolarization of which part of the heart is disturbed in the patient?

Передсердя Atrial

Базальні відділи шлуночків Basal divisions of the ventricles

Верхівка серця Top of the heart

Середня і нижня третина міжшлуно-чкової перегородки Middle and lower third of interventricular septum

Бокові стінки шлуночків Lateral walls of the ventricles

106 / 200
У хворого 42-х років з хронічною серцевою недостатністю, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків? In a 42-year-old patient with chronic heart failure, despite therapy with cardiotonic agents and a thiazide diuretic, edema persists and there is a threat of ascites. What drug should be prescribed for strengthening diuretic effect of the used drugs?

Амілорид Amiloride

Клопамід Clopamide

Фуросемід Furosemide

Спіронолактон Spironolactone

Манітол Mannitol

107 / 200
У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеотидів? In the synthesis of purine nucleotides, some amino acids, vitamin derivatives, phosphoric esters of ribose are involved. The coenzyme form of which vitamin is the carrier of one-carbon fragments in the synthesis of purine nucleotides?

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Рибофлавін Riboflavin

Фолієва кислота Folic acid

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Піридоксин Pyridoxine

108 / 200
На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличок О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55? The stool of a sick infant was sent to the bacteriological laboratory for research, from which a culture of enteropathogenic Escherichia coli O55K59 was isolated. On the basis of what criteria was the isolated culture assigned to EPKP O55?'

Культуральні ознаки Cultural Features

Біохімічні властивості Biochemical properties

Морфологічні ознаки Morphological signs

Антигенні властивості Antigenic properties

Визначення фаговару Phagovar definition

109 / 200
У померлої дитини 3-х років за життя мала місце менінгіальна симптоматика, На розтині в м’якій мозковій оболонці макроскопічно виявлені просоподібні вузлики, які мікроскопічно представлені осередком казеозного некрозу з валами епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, між якими зустрічаються великі клітини з ядрами на периферії у вигляді півмісяця. Який найбільш імовірний менінгіт у дитини? The deceased child had meningeal symptoms for 3 years during his life. At autopsy, millet-like nodules were macroscopically found in the soft meninges, which microscopically represented a caseous necrosis center with shafts of epithelioid, lymphoid cells, between which there are large cells with nuclei on the periphery in the form of a crescent. What is the most likely meningitis in a child?

Грипозний Influenza

Туберкульозний Tuberculosis

Бруцельозний Brucellosis

Сифілітичний Syphilitic

Менінгококовий Meningococcal

110 / 200
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити? In order to assess adaptation to physical load, the doctor examined the workers after performing heavy work. What changes can be detected in the general blood analysis?

Зсув лейкоцитарної формули вліво Shift of leukocyte formula to the left

Гіпоальбумінемія Hypoalbuminemia

Перерозподільчий лейкоцитоз Redistributive leukocytosis

Лейкопенія Leukopenia

Анемія Anemia

111 / 200
У чоловіка 34-х років під час бійки виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів регуляції спричинив зупинку серця? A 34-year-old man suffered a cardiac arrest during a fight as a result of a strong blow to the upper part of the anterior abdominal wall. Which of the listed regulatory mechanisms caused the cardiac arrest?

Парасимпатичні умовні рефлекси Parasympathetic conditioned reflexes

Периферичні рефлекси Peripheral reflexes

Парасимпатичні безумовні рефлекси Parasympathetic unconditioned reflexes

Симпатичні безумовні рефлекси Sympathetic unconditioned reflexes

Симпатичні умовні рефлекси Sympathetic conditioned reflexes

112 / 200
Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано? After pharmacological blockade of ion channels of the nerve fiber membrane, the resting potential decreased from -90 to -80 mV. Which channels were blocked?

Магнієві Magnesium

Калієві Potassium

Натрієві Sodium

Кальцієві Calcium

Хлорні Chlorni

113 / 200
У хворого 49-ти років на гострий панкреатит виникала загроза некрозу підшлункової залози, що супроводжувалось надходженням у кров і тканини активних панкреатичних протеїназ і розщеплення тканинних білків. Які захисні фактори організму можуть інгібувати ці процеси? A 49-year-old patient with acute pancreatitis was at risk of pancreatic necrosis, which was accompanied by the entry into the blood and tissues of active pancreatic proteinases and the breakdown of tissue proteins. What are the protective factors body can inhibit these processes?

α2-макроглобулін, α1 -антитрипсин α2-macroglobulin, α1-antitrypsin

Гемоплексин, гаптоглобін Hemoplexin, haptoglobin

Кріоглобулін, інтерферон Cryoglobulin, interferon

Імуноглобуліни Immunoglobulins

Церулоплазмін, трансферин Ceruloplasmin, transferrin

114 / 200
У чоловіка 36-ти років після перенесеної стрептококової інфекції діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш імовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу: A 36-year-old man was diagnosed with acute glomerulonephritis after a streptococcal infection. It is most likely that the damage to the basal membrane of the renal corpuscles is caused by an allergic reaction of the following type:

Стимулююча Stimulating

Сповільнена Delayed

Імунокомплексна Immunocomplex

Цитотоксична Cytotoxic

Анафілактична Anaphylactic

115 / 200
Хворому 46-ти років на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб. Але, з причини супутнього захворювання, через деякий час препарат відмінили. Яке захворювання є протипоказанням до призначення цієї групи препаратів? A 46-year-old patient was prescribed a non-steroidal anti-inflammatory drug for rheumatoid polyarthritis. But, due to a concomitant disease, the drug was discontinued after some time. What disease is a contraindication to prescribing this drug drug groups?

Бронхіт Bronchitis

Мігрень Migraine

Виразкова хвороба Ulcer disease

Радикуліт Sciatica

Пневмонія Pneumonia

116 / 200
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми? A 53-year-old man complained of acute pain in the right hypochondrium. During the examination, the doctor drew attention to the patient's yellowed sclera. Laboratory tests showed increased activity of ALT and a negative reaction to stercobilin in feces. What disease is characterized by such symptoms?

Гепатит Hepatitis

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

Хронічний гастрит Chronic gastritis

Хронічний коліт Chronic Colitis

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

117 / 200
До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педикульоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу? An elderly, homeless man was brought to the infectious disease hospital. Complaints of high temperature, dizziness, rash on the skin. Given that the patient also suffers from pediculosis, the doctor suspected typhus . What diagnostic method is the most expedient to use to confirm the diagnosis?

Мікроскопічний Microscopic

Алергологічний Allergological

Серологічний Serological

Вірусологічний Virus

Бактеріологічний Bacteriological

118 / 200
У ході хірургічної операції на нирці із заднього доступу (з боку спини) виникла необхідність перетиснути ниркову артерію. У якій послідовності розташовані елементи ниркової ніжки у її воротах ззаду наперед? In the course of a surgical operation on the kidney from a posterior approach (from the back), it became necessary to compress the renal artery. In what order are the elements of the renal pedicle in its gate from back to front?'

Артерія, вена, сечовід Artery, vein, ureter

Вена, артерія, сечовід Vein, artery, ureter

Вена, сечовід, артерія Vein, ureter, artery

Артерія, сечовід, вена Artery, ureter, vein

Сечовід, артерія, вена Ureter, artery, vein

119 / 200
У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник 'гарячого' цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації? At the end of the working day, a worker in a 'hot' workshop was taken to the hospital, complaining of headache, dizziness, nausea, general weakness. Objectively: consciousness is preserved, skin the integuments are hyperemic, dry, hot to the touch. Heart rate - 130/min. Breathing is frequent, shallow. What violation of thermoregulation processes most likely occurred in a person in this situation?

Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі Reduction of heat production without changes in heat output

Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі Increased heat production without changes in heat output

Посилення тепловіддачі та зниження теплопродукції Increasing heat transfer and decreasing heat production

Зниження тепловіддачі Reduction of heat transfer

Посилення тепловіддачі та теплопродукції Increasing heat transfer and heat production

120 / 200
В експерименті подразнюють гілочки симпатичного нерва, які іннервують серце. Це призвело до збільшення сили серцевих скорочень, тому що через мембрану типових кардіоміоцитів збільшився: In the experiment, the branches of the sympathetic nerve, which innervate the heart, are irritated. This led to an increase in the force of heart contractions, because through the membrane of typical cardiomyocytes increased:

Вихід іонів калію Output of potassium ions

Вхід іонів кальцію Input of calcium ions

Вхід іонів кальцію та калію Input of calcium and potassium ions

Вихід іонів кальцію Output of calcium ions

Вхід іонів калію Input of potassium ions

121 / 200
Під час тривалого бігу у чоловіка 35-ти років виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані? During a long run, a 35-year-old man developed acute heart failure. What changes in the ionic composition are observed in the heart muscle in this condition?

Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+ Accumulation of Na+ and Ca2+ ions in myocardial cells

Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+ Increase in the extracellular space of Na+ and Ca2+ ions

Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+ Accumulation of K + and Mg2+ ions in myocardial cells

Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+ Reduction of Na+ and Ca2+ ions in myocardial cells

Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+ Decrease in the extracellular space of K + and Mg2+ ions

122 / 200
Дитині 14-ти років поставили діагноз: бруцельоз. В контакті з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись? A 14-year-old child was diagnosed with brucellosis. She was not in contact with sick animals. How could the child get infected?

Через сире молоко Due to raw milk

Через брудні руки Due to dirty hands

Під час ін’єкції During injection

Через воду Across the water

Через немиті овочі і фрукти Because of unwashed vegetables and fruits

123 / 200
При гострому інфаркті в міокарді виникає декілька зон в осередку інфаркту: зона некрозу, зона ішемічного пошкодження і зона ішемії. Зоні пошкодження на ЕКГ відповідає: During an acute myocardial infarction, several zones appear in the center of the infarction: a zone of necrosis, a zone of ischemic damage, and a zone of ischemia. The zone of damage on the ECG corresponds to:

Глибокий зубець Q Deep Q wave

Зміщення сегменту RS — T вище ізолінії Displacement of segment RS — T above isoline

Комплекс QRS типу QS QS type QRS complex

Негативний зубець T Negative T wave

Зниження зубця R Decreasing R wave

124 / 200
Жінка 38-ми років звернулася до ендокринологічної клініки з виразним тремором кінцівок. Гіперпродукція, якого гормону здатна викликати такі порушення? A 38-year-old woman applied to the endocrinology clinic with pronounced tremors of the limbs. Hyperproduction of which hormone can cause such disturbances?

Соматостатин Somatostatin

Інсулін Insulin

Адреналін Adrenaline

АКТГ АКТГ

Тироксин Tyroxin

125 / 200
Чоловік 60-ти років був госпіталізований до стаціонару з діагнозом отруєння грибами, де і помер на 12-й день з ознаками гострої печінкової недостатності. На секції - макроскопічно: печінка дрябла, в’яла, жовто-сірого кольору, глинястого вигляду як на поверхні, так і на розтині; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок. Який найбільш імовірний діагноз? A 60-year-old man was hospitalized with a diagnosis of mushroom poisoning, where he died on the 12th day with signs of acute liver failure. Macroscopically at autopsy: the liver is flaccid, flaccid, yellow-gray in color, clay-like both on the surface and on autopsy; microscopically: areas of necrosis with autolytic decay and the formation of fat-protein detritus in the center and a narrow strip of hepatocytes in a state of fatty dystrophy on the periphery of the liver lobules . What is the most likely diagnosis?

Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистрофії Toxic dystrophy of the liver in the stage of yellow dystrophy

Хвороба Вільсона-Коновалова Wilson-Konovalov disease

Спадковий пігментний гепатоз Hereditary pigmentary hepatosis

Токсична дистрофія печінки в стадії червоної дистрофії Toxic dystrophy of the liver in the stage of red dystrophy

Хронічна токсична дистрофія печінки Chronic toxic liver dystrophy

126 / 200
У хворого 32-х років у заочеревинному просторі виявлено пухлиноподібне утворення розміром 17х15 см з проростанням його в брижу, яке хірург цілком вилучити не зміг. Макроскопічно: тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлено: клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію. Визначте пухлину: A 32-year-old patient was found to have a tumor-like mass measuring 17x15 cm in the retroperitoneal space with its growth into the mesentery, which the surgeon could not completely remove. Macroscopically: the tissue of the mass on in section, it is yellowish, soft, with foci of necrosis and mucinization. Microscopic examination revealed: cells with pronounced nuclear polymorphism, with the presence of pathological mitoses, the cytoplasm of cells is light, finely vacuolated, when stained with Sudan, the vacuoles give a positive reaction. Identify the tumor:

Фіброма Fibroma

Гібернома Hibernoma

Ліпома Lipoma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Ліпосаркома Liposarcoma

127 / 200
У юнака 16-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцевосудинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби? A 16-year-old boy was diagnosed with Marfan's disease. During the examination, it was found: a violation of the development of connective tissue, the structure of the lens of the eye, anomalies of the cardiovascular system, arachnodactyly. What genetic phenomenon caused the development of this disease?

Комплементарність Complementarity

Плейотропія Pleiotropy

Множинний алелізм Multiple allelism

Кодомінування Codominance

Неповне домінування Incomplete dominance

128 / 200
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання? With alkaptonuria, there is an excessive excretion of homogentisic acid in the urine. The occurrence of this disease is associated with a violation of the metabolism of which amino acid?

Аланін Аланін

Тирозин Tyrosine

Фенілаланін Phenylalanine

Метіонін Methionine

Аспарагін Aparagin

129 / 200
У кішки з децеребраційною ригідністю потрібно знизити тонус м’язів. Цього можна досягти шляхом: A cat with decerebrate rigidity needs to reduce muscle tone. This can be achieved by:

Подразнення вестибулярних ядер Дейтерса Irritation of vestibular nuclei of Deiters

Подразнення вестибулослухового нерва Vestibulo-auditory nerve irritation

Подразнення отолітових вестибуло-рецепторів Irritation of otolith vestibulo-receptors

Подразнення ампулярних вестибуло-рецепторів Irritation of ampullary vestibulo-receptors

Руйнування вестибулярних ядер Дейтерса Destruction of vestibular nuclei of Deiters

130 / 200
Під дією негативних чинників довкілля порушена функція міосателітоцитів. Зміну якої функції всього м’язового волокна слід очікувати в даному випадку? Under the influence of negative environmental factors, the function of myosatellitocytes is disturbed. What change in the function of the entire muscle fiber should be expected in this case?

Трофіка Trofics

Розслаблення Relax

Скоротливий термогенез Short Thermogenesis

Скорочення Abbreviation

Регенерація Regeneration

131 / 200
У жінки 23-х років після аборту з’явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкребі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз? A 23-year-old woman developed uterine bleeding after an abortion. Microscopically, chorionic villi resembling bunches of grapes were found in a scraping from the uterine cavity. Microscopically: swelling of the stroma villi with the formation of many cysts, accompanied by the proliferation of the epithelium and syncytium of the villi, remains of the fruit and fruit membranes. What is the most likely diagnosis?

Вагітність Pregnancy

Ендометрит Endometritis

Плацентарний поліп Placental polyp

Міхуровий занесок Bubble Drift

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

132 / 200
У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу від хворого з підозрою на чуму, забарвленого за Гінсом-Буррі. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод? In the laboratory of especially dangerous infections, a microscopic study of pathological material from a patient suspected of plague, stained according to Ginsom-Burry, is carried out. What property of the causative agent can be determined by this method?

Лугостійкість Alkali resistance

Наявність зерен волютину Presence of volutin grains

Кислотостійкість Acid resistance

Спороутворення Spore formation

Капсулоутворення Encapsulation

133 / 200
Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно: The filtrate of the broth culture of the causative agents of gas anaerobic infection was poured into test tubes, species antitoxic sera were added, kept for 40 minutes at room temperature. To determine the type of anaerobes, it is now necessary:

Додати у пробірки еритроцитарний діагностикум Add erythrocyte diagnostics to test tubes

Вміст про6ірок посіяти на щільні поживні середовища Sow the contents of the seedling on dense nutrient media

Додати у пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку Add agglutinating diagnostic serum to test tubes

Додати у пробірки преципітуючу діагностичну сироватку Add precipitating diagnostic serum to tubes

Ввести тваринам вміст пробірок Enter the contents of the test tubes to the animals

134 / 200
Для постійного внутрішньовенного ведення ліків хворому краще встановити підключичний катетер. В якому анатомічному утворенні на шиї потрібно шукати підключичну вену? For continuous intravenous administration of drugs, it is better to install a subclavian catheter in the patient. In which anatomical formation on the neck should the subclavian vein be looked for?

- -

Spatium interscalenum Interscale interval

Fossa retromandibularis Retromandibular fossa

Spatium antescalenum Prescale space

Spatium interaponeuroticum suprasternale Suprasternal interaponeurotic space

135 / 200
У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами: The animal has an increased tone of the extensor muscles. This is a consequence of the increased transmission of information to the motoneurons of the spinal cord by the following descending pathways:

Вестибулоспінальні Vestibulospinal

Руброспінальні Rubrospinal

Медіальні кортикоспінальні Medial corticospinal

Ретикулоспінальні Reticulospinal

Латеральні кортикоспінальні Lateral corticospinal

136 / 200
У пацієнта 21-го року при очікуванні екстракції зуба виникло сильне відчуття страху. Який з препаратів йому слід призначити для усунення цього відчуття? A 21-year-old patient had a strong feeling of fear while waiting for a tooth extraction. Which drug should he be prescribed to eliminate this feeling?

Діазепам Diazepam

Карбамазепін Carbamazepine

Анальгін Analgin

Етимізол Etimizole

Аміназин Aminazine

137 / 200
У потерпілого 35-ти років з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найімовірніше пошкоджена? A 35-year-old victim with a head injury in the temporal area was diagnosed with an epidural hematoma. Which of the arteries is most likely damaged?

Середня мозкова Average cerebral

Задня вушна Back auricle

Передня оболонкова Front Shell

Поверхнева скронева Superficial temporal

Середня оболонкова Medium shell

138 / 200
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Які відростки яких нейронів при цьому пошкоджені? As a result of the injury, the integrity of the anterior root of the spinal cord is violated. Which processes of which neurons are damaged?

Дендрити чутливих нейронів Dendrites of sensory neurons

Аксони рухових нейронів Axons of motor neurons

Дендрити рухових нейронів Dendrites of motor neurons

Дендрити вставних нейронів Dendrites of intercalated neurons

Аксони чутливих нейронів Axons of sensory neurons

139 / 200
У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений? A man has loss of function of the medial halves of the retina. Which part of the conducting path of the visual analyzer is affected?

Правий зоровий тракт Right visual tract

Зорове перехрестя Visual intersection

Лівий зоровий тракт Left visual tract

Лівий зоровий нерв Left optic nerve

Правий зоровий нерв Right optic nerve

140 / 200
В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити: In the experiment, it is necessary to estimate the level of tissue excitability. For this, it is advisable to determine:

Тривалість ПД Duration of PD

Амплітуду ПД Amplitude of PD

Критичний рівень деполяризації Critical level of depolarization

Поріг деполяризації Depolarization Threshold

Потенціал спокою Rest Potential

141 / 200
Хворий 33-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування солями важких металів у нього з’явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів? A 33-year-old patient turned to the dentist with complaints that gray spots appeared on the mucous membrane of the oral cavity after treatment with heavy metal salts. should the tool be used to eliminate side effects?

Налоксон Naloxone

Калію перманганат Potassium permanganate

Діамантовий зелений Diamond Green

Метиленовий синій Methylene blue

Унітіол Unithiol

142 / 200
При визначенні повітряної та кісткової провідності звуку було встановлено, що у пацієнта ліве вухо краще сприймає звук при кістковому його проведенні, що могло бути пов’язане з захворюванням: When determining the air and bone conduction of sound, it was established that the patient's left ear perceives sound better with bone conduction, which could be related to the disease:

Зовнішнього вуха справа Right external ear

Внутрішнього вуха зліва Left inner ear

Середнього вуха справа Right middle ear

Середнього вуха зліва Left middle ear

Внутрішнього вуха справа Right inner ear

143 / 200
В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яку поведінкову реакцію це спричинило у тварин? In a chronic experiment on rats, the paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus were stimulated with electric current. What behavioral reaction did this cause in the animals?

Зменшення споживання води Reducing water consumption

Збільшення споживання їжі Increase in food consumption

Відмова від їжі та рідини Rejection of food and liquids

Зменшення споживання їжі Decreasing food intake

Збільшення споживання води Increase in water consumption

144 / 200
Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку? A 55-year-old man was brought to the intensive care unit unconscious. According to relatives, it became known that the patient mistakenly drank an alcohol solution of an unknown manufacturer. According to the examination, poisoning was diagnosed methyl alcohol. What antidote should be used in this case?

Етанол Етанол

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Тетурам Тетурам

Налоксон Naloxone

145 / 200
Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені? As a result of a road accident, a 37-year-old victim developed urinary incontinence. What segments of the spinal cord are damaged?

Th1 — Th5 Th1 — Th5

Th2 — Th5 Th2 — Th5

L1 — L2 L1 — L2

S2 - S4 S2 - S4

Th1 — L1 Th1 — L1

146 / 200
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії? During the examination of a 56-year-old woman with type 1 diabetes, a violation of protein metabolism was detected, which was manifested by aminoacidemia during a laboratory blood test, and clinically - slowing down wound healing and reducing the synthesis of antibodies. Which of the listed mechanisms causes the development of aminoacidemia?

Збільшення ліпопротеїдів високої щільності High-density lipoprotein increase

Зменшення концентрації амінокислот у крові Decreasing the concentration of amino acids in the blood

Гіперпротеїнемія Hyperproteinemia

Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові Increased oncotic pressure in blood plasma

Підвищення протеолізу Proteolysis increase

147 / 200
Дитина 6-ти років під час гри порізала ногу осколком скла і була направлена у поліклініку для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за методом Безредка. Який механізм лежить в основі подібного способу гіпосенсибілізації організму? A 6-year-old child cut his leg with a shard of glass while playing and was sent to the polyclinic for administration of anti-tetanus serum. In order to prevent the development of anaphylactic shock, the therapeutic serum was administered using the method Bezredka. What mechanism underlies this method of hyposensitization of the body?

Зв’язування фіксованих на тучних клітинах IgE Mat cell-fixed IgE binding

Блокування синтезу медіаторів у тучних клітинах Blocking the synthesis of mediators in mast cells

Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG Stimulation of antigen-specific IgG synthesis

Зв’язування рецепторів до IgE на тучних клітинах IgE receptor binding on mast cells

Стимуляція імунологічної толерантності до антигену Stimulation of immunological tolerance to antigen

148 / 200
У дитини 6-ти років гостро виникло захворювання з високою температурою тіла, вираженою інтоксикацією і геморагічною висипкою на шкірі. Смерть настала від гострої надниркової недостатності. На розтині морфологічні зміни визначалися головним чином важкістю ДВЗ-синдрому і ендотоксичного шоку. У шкірі виявлені вогнища некрозу, діапедезні крововиливи, у судинах дерми фібринові тромби. У наднирниках масивні крововиливи. Який найбільш імовірний діагноз? A 6-year-old child had an acute illness with high body temperature, severe intoxication and a hemorrhagic rash on the skin. Death was caused by acute adrenal insufficiency. Morphological changes at autopsy were determined mainly by the severity of DVZ-syndrome and endotoxic shock. Foci of necrosis, diapedesis hemorrhages were found in the skin, fibrin thrombi in the vessels of the dermis. Massive hemorrhages in the adrenal glands. What is the most likely diagnosis?

Скарлатина Scarlatina

Грип Грип

Менінгококцемія Meningococcemia

Висипний тиф Whispering Typhus

Кір Кір

149 / 200
Хворому на контактний дерматит необхідно призначити антигістамінний лікарський засіб, що не викликає сонливості. Назвіть цей препарат: A patient with contact dermatitis should be prescribed an antihistamine drug that does not cause drowsiness. Name this drug:

Супрастин Suprastin

Лоратадин Loratadine

Димедрол Diphenhydramine

Ранітидин Ranitidine

Дипразин Diprazine

150 / 200
Недостатність в організмі лінолевої та ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найімовірніше зумовлює вказані симптоми? Insufficiency of linoleic and linolenic acids in the body leads to skin damage, hair loss, delayed wound healing, thrombocytopenia, reduced resistance to infectious diseases. Violation of the synthesis of which substances most likely causes indicated symptoms?

Кортикостероїди Corticosteroids

Інтерлейкіни Interleukins

Катехоламіни Catecholamines

Ейкозаноїди Eicosanoids

Інтерферони Interferons

151 / 200
Прикладом специфічних паразитів людини є малярійний плазмодій, гострик дитячий і деякі інші. Джерелом інвазії таких паразитів завжди є людина. Такі специфічні паразити людини викликають захворювання, які називаються: An example of specific human parasites is malaria plasmodium, pinworm and some others. The source of invasion of such parasites is always a person. Such specific human parasites cause diseases called:

Мультифакторіальні Multifactorial

Антропонозні Anthroponous

Інфекційні Infectious

Антропозоонозні Anthropozoonous

Зоонозні Zoonozni

152 / 200
Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений? The doctor prescribed a drug to a 63-year-old patient with atony of the bladder, the dose of which the patient increased on his own. Increased sweating, salivation, diarrhea, muscle spasms appeared What group of drugs was prescribed?

Токолітики Tocolytics

Реактиватори холінестерази Cholesterase Reactivators

Адреноблокатори Adrenoblockers

Холіноміметики Cholinomimetics

Іангліоблокатори Anglioblockers

153 / 200
Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат? To treat pyoderma, the doctor prescribed a vaccine made from a strain of bacteria isolated from the patient. What type of vaccine does this drug belong to?

Генно-інженерна вакцина Genetically engineered vaccine

Хімічна вакцина Chemical vaccine

Атенуйована вакцина Vaccine Attenuated

Асоційована вакцина Associated vaccine

Автовакцина Auto Vaccine

154 / 200
У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфоплазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений ('щитоподібна' нирка). Який діагноз найбільш імовірний? A kidney biopsy of a 45-year-old man with chronic kidney disease revealed: sclerosis, lymphoplasmacytic infiltration of the walls of bowls and cups, tubular dystrophy and atrophy. The preserved tubules are dilated , stretched by colloidal masses, the epithelium is flattened ('thyroid' kidney). What is the most likely diagnosis?

Іломерулонефрит Ilomerulonephritis

Нефросклероз Nephrosclerosis

Тубуло -інтерстиційний нефрит Tubulo - interstitial jade

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Іострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

155 / 200
У водія 60-ти років довготривала хронічна патологія легень призвела до недостатності клапанів легеневої артерії і трикуспідального клапану, недостатності кровообігу за правошлуночко-вим типом. Який тип артеріальної гіпертензії є причиною перевантаження серця об’ємом? In a 60-year-old driver, long-term chronic lung pathology led to insufficiency of the valves of the pulmonary artery and tricuspid valve, insufficiency of blood circulation of the right ventricular type. What type of arterial hypertension is the cause of cardiac volume overload?

Сольова гіпертензія Saline hypertension

Центрально-ішемічна гіпертензія Central ischemic hypertension

Рефлексогенна гіпертензія Reflexogenic hypertension

Ессенціальна гіпертензія Essential hypertension

Легенева гіпертензія Pulmonary hypertension

156 / 200
Під час футбольного матчу між вболівальниками виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях? During a football match, a fight broke out between fans. Against the background of negative emotions, one participant in the fight had dilated pupils and an increased heartbeat. Activation of which body system provides such autonomic changes at negative emotions?

Метасимпатична нервова Metasympathetic Nervous

Парасимпатична нервова Parasympathetic Nervous

Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна Hypothalamus-pituitary-thyroid

Симпато-адреналова Sweet Adrenal

Соматична нервова Somatic Nervous

157 / 200
При дослідженні гостроти слуху в коваля виявили втрату слуху на 50% у діапазоні низьких частот і майже нормальну гостроту слуху в діапазоні високих частот. Порушення яких структур слухової системи призвело до такого стану? When examining the hearing acuity of a blacksmith, they found a 50% hearing loss in the low frequency range and almost normal hearing acuity in the high frequency range. Violation of which structures of the auditory system led to such a state?

Кортієв орган - ближче до гелікотреми Organ of Corti - closer to helicotrema

Барабанна перетинка Eardrum

Кортієв орган - ближче до овального віконця Organ of Corti - closer to the oval window

М’язи середнього вуха Middle ear muscles

Середня частина кортієвого органу Middle part of the organ of Corti

158 / 200
У хворого 26-ти лет, що приймав високоефективний протитуберкульозний засіб, наприкінці курсу лікування розвинувся периферичний неврит. Який препарат викликав ускладнення? A 26-year-old patient who was taking a highly effective anti-tuberculosis drug developed peripheral neuritis at the end of the course of treatment. Which drug caused complications?

Ізоніазид Isoniazid

Рифампіцин Rifampicin

Флориміцину сульфат Florimicin Sulfate

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Етамбутол Ethambutol

159 / 200
У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни у складі крові стали причиною цього? After an arbitrary long breath hold, the frequency and depth of breathing increased in a person. What changes in blood composition caused this?

Зниження p02 Decrease p02

Підвищення pH Increasing pH

Підвищення p02 Increase p02

Підвищення pC02 Increasing pC02

Зниження pC02 Decreasing pC02

160 / 200
Стеатоз виникає внаслідок накопичення триацилгліцеролів у гепатоцитах. Одним з механізмів розвитку цього захворювання є зменшення утилізації нейтрального жиру ЛПДНЩ. Які ліпотропні речовини попереджують розвиток стеатозу? Steatosis occurs as a result of the accumulation of triacylglycerols in hepatocytes. One of the mechanisms of the development of this disease is a decrease in the utilization of neutral VLDL fat. What lipotropic substances prevent the development of steatosis?

Валін, B3 , B2 Валін, B3 , B2

Аланін, B1 , PP Аланін, B1 , PP

Метіонін, B6 , B12 Methionine, B6, B12

Iзолейцин, B1 , B2 Isoleucine, B1 , B2

Аргінін, B2 , B3 Arginin, B2 , B3

161 / 200
Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней - тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові? What condition can develop 15-30 minutes after re-introduction of an antigen due to an increased level of antibodies, mainly IgE, which are adsorbed on the surface of target cells - tissue basophils (fat cells) and blood basophils?

Анафілаксія Anaphylaxis

Гіперчутливість уповільненого типу Delayed hypersensitivity

Імунно-комплексна гіперчутливість Immune complex hypersensitivity

Антитіло-залежна цитотоксичність Antibody-dependent cytotoxicity

Сироваткова хвороба Serum sickness

162 / 200
У дівчинки 18-ти років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутливості, що полягає в основі даних змін: In an 18-year-old girl, 5 hours after eating seafood, small itchy papules appeared on the skin of the trunk and distal parts of the limbs, which partially merge with each other. day the rash spontaneously disappeared. Name the mechanism of hypersensitivity underlying these changes:

Системна анафілаксія Systemic anaphylaxis

Атопія (місцева анафілаксія) Atopy (local anaphylaxis)

Антитілоопосередкований клітинний цитоліз Antibody-mediated cellular cytolysis

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

Імунокомплексна гіперчутливість Immune complex hypersensitivity

163 / 200
Чоловік 46-ти років, хворий на гіпертонічну хворобу, разом з безсольовою дієтою та з антигіпертензивними засобами довгий час приймав гідрохлортіазид, що зумовило порушення електролітного балансу. Яке порушення внутрішнього середовища виникло у хворого? A 46-year-old man with hypertension, together with a salt-free diet and antihypertensive drugs, took hydrochlorothiazide for a long time, which caused a violation of the electrolyte balance. What a violation of internal the environment arose in the patient?

Гіпермагніємія Hypermagnesemia

Збільшення об’єму циркулюючої крові Increasing the volume of circulating blood

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпохлоремічний алкалоз Hypochloremic alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

164 / 200
Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть: The synthesis of i-RNA takes place on the DNA matrix taking into account the principle of complementarity. If the triplets in DNA are as follows - ATG-CHT, then the corresponding codons of i-RNA will be:

УАЦ-ГЦА УАЦ-ГЦА

АУГ-ЦГУ АУГ-ЦГУ

ТАГ-УГУ TAG-UGU

АТГ-ЦГТ ATG-CGT

УАГ-ЦГУ УАГ-ЦГУ

165 / 200
При декарбоксилюванні глутамату утворюється нейромедіатор гамма-аміномасляна кислота (ГАМК). При розпаді ГАМК перетворюється у метаболіт циклу лимонної кислоти, яким є: When glutamate is decarboxylated, the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) is formed. When GABA breaks down, it turns into a metabolite of the citric acid cycle, which is:

Фумарат Fumarate

Лимонна кислота Citric Acid

Малат Малат

Сукцинат Сукцинат

Оксалоацетат Oxaloacetate

166 / 200
У дитячому дошкільному закладі напередодні новорічних свят було зареєстровано спалах кишкової інфекції. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворих патогенних бактерій не було виділено. При електронній мікроскопії виявлено утворення округлої форми з чітким обідком і товстою втулкою, які нагадують колесо. Вкажіть найбільш імовірний збудник даної інфекції: An outbreak of an intestinal infection was registered in a children's preschool on the eve of New Year's holidays. Bacteriological examination of the patient's feces did not reveal pathogenic bacteria. Electron microscopy revealed a rounded formation with a clear a rim and a thick hub that resemble a wheel. Specify the most likely causative agent of this infection:

Adenovirus Adenovirus

P.vulgaris P.vulgaris

Rotavirus Rotavirus

Coxsacki-virus Coxsacki-virus

E.coli E.coli

167 / 200
Жінка 28-ми років доставлена до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у нижній ділянці живота. Гінеколог при огляді припустив позаматкову вагітність. Яке анатомічне утворення потрібно пропунктувати для підтвердження діагнозу? A 28-year-old woman was brought to the reception department with complaints of sharp pain in the lower abdomen. During the examination, the gynecologist suspected an ectopic pregnancy. What anatomical formation should be identified for confirmation diagnosis?

Матково-міхурова заглибина Utero-vesical depression

Передміхуровий простір Bladder space

Прямокишково-маткова заглибина Recto-uterine cavity

Міжсигмоподібний закуток Inter-sigma corner

Міхурово-прямокишкова заглибина Velorectal depression

168 / 200
При гістологічному дослідженні біоптатів, взятих з потовщених країв виразки шлунка, виявлені невеликі гніздові скупчення різко атипових гіперхромних невеликих епітеліальних клітин, які розташовані серед дуже розвиненої строми. Визначте пухлину: On histological examination of biopsies taken from the thickened edges of a gastric ulcer, small nested clusters of sharply atypical hyperchromic small epithelial cells were found, which are located among a highly developed stroma. Identify the tumor:

Медулярний рак Medular Cancer

Скіррозний недиференційований рак Scarcerous undifferentiated cancer

Недиференційована саркома Undifferentiated sarcoma

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Аденома Adenoma

169 / 200
Жінка 26-ти років поступила у пологове відділєння в терміні вагітності 40 тижнів. Шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар дав засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть засіб: A 26-year-old woman was admitted to the maternity ward at 40 weeks of pregnancy. The cervix is open, but there is no contraction of the uterus. The doctor prescribed a hormonal agent to increase labor . Name the tool:

АКТГ ACTG

Тестостерон Testosterone

Окситоцин Oxytocin

Естрон Естрон

Гідрокортизон Hydrocortisone

170 / 200
У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації? A 47-year-old patient developed intestinal colic on the background of hypertension. Which of the listed groups of drugs is the most appropriate to use to stop it in this situation?

Симпатоміметики Sympathomimetics

Адреноміметики Adrenomimetics

Міотропні спазмолітики Myotropic antispasmodics

М-холиноміметики M-cholinomimetics

Антихолінестеразні засоби Anticholinesterase drugs

171 / 200
Віддачу тепла яким шляхом збільшують люди, які приймають прохолодний душ у спекотні дні? How do people who take a cool shower on hot days increase their heat output?

Випромінювання Radiation

Теплопроведення Heat conduction

- -

Випаровування поту Evaporation of sweat

Конвекція Convection

172 / 200
Пацієнт доставлений в інфекційне відділення з попереднім діагнозом ботулізм. У бактеріологічній лабораторії провели одну з імунних реакцій на вміст ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі. Як називається ця реакція? The patient was taken to the infectious disease department with a preliminary diagnosis of botulism. In the bacteriological laboratory, one of the immune reactions to the content of botulinum toxin in the researched material was conducted. What is the name of this reaction?

Аглютинації Agglutination

Нейтралізації Neutralizations

Подвійної імунної дифузії Double immune diffusion

Зв’язування комплементу Complement Binding

Іммобілізації Immobilizations

173 / 200
У недоношеного немовляти спостерігається жовтяниця. З нестачею у нього якого ферменту це пов’язано? A premature baby is jaundiced. What enzyme is it lacking?

Лужна фосфатаза Alkaline phosphatase

УДФ-трансглюкуронідаза UDF-transglucuronidase

Кисла фосфатаза Acid phosphatase

НАД+ -дегідрогеназа NAD+ dehydrogenase

Каталаза Catalase

174 / 200
У студента 19-ти років запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція? A 19-year-old student has an inflammatory process in the pterygopalatine fossa. The infection spread to the middle cranial fossa. Through which anatomical formation did the infection spread?

Canalis ptherygoideus Canalis ptherygoideus

Canalis palatinus minor Lesser palatine canal

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

Foramen rotundum Round hole

Canalis palatinus major Major palatine canal

175 / 200
У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит: A 36-year-old woman has hypovitaminosis B2. The cause of specific symptoms (epithelial, mucous membrane, skin, cornea damage) is probably a deficiency:

Цитохромоксидази Cytochrome oxidases

Цитохрому С Cytochrome C

Флавінових коферментів Flavin coenzymes

Цитохрому В Cytochrome B

Цитохрому А1 Cytochrome A1

176 / 200
Пацієнт 22-х років скаржиться на підвищену больову чутливість задньої третини язика і на порушення смаку в цій ділянці. Ураження якого нерва має місце? A 22-year-old patient complains of increased pain sensitivity in the back third of the tongue and impaired taste in this area. Which nerve is affected?

Лицевий Licevius

Під’язиковий Sublingual

Трійчастий Triple

Додатковий Additional

Язикоглотковий Lingopharyngeal

177 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження. Термінальна частина дендрита клітини має циліндричну форму і складається з 1000 замкнутих мембранних дисків. Яка клітина зображена на мікрофотографії? The electron micrograph shows a cell of neural origin. The terminal part of the dendrite of the cell has a cylindrical shape and consists of 1000 closed membrane discs. Which cell is shown in the micrograph?

Нейрон передніх рогів спинного мозку Neuron of the anterior horns of the spinal cord

Нейрон спинномозкового вузла Spinal node neuron

Паличкова нейросенсорна Rodular neurosensory

Колбочкова нейросенсорна Cone neurosensory

Нейрон кори великих півкуль Neuron of the cortex of the large hemispheres

178 / 200
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну: Disturbance of the processes of myelination of nerve fibers leads to neurological disorders and mental retardation. Such symptoms are characteristic of hereditary and acquired metabolic disorders:

Нейтральних жирів Neutral fats

Фосфатидної кислоти Phosphatic acid

Вищих жирних кислот Higher fatty acids

Сфінголіпідів Sphingolipids

Холестерину Cholesterol

179 / 200
Хворому хірург видалив порожнинне утворення печінки діаметром 2 см. Встановлено, що стінка порожнини утворена щільною волокнистою сполучною тканиною, вміст являє собою каламутну, густу, жовтувато-зеленуватого кольору рідину з неприємним запахом, яка мікроскопічно складається переважно з поліморфноядерних лейкоцитів. Якому патологічному процесу відповідають такі морфологічні зміни? The surgeon removed a 2-cm-diameter liver cavity from the patient. It was established that the wall of the cavity is formed by dense fibrous connective tissue, the contents are a cloudy, thick, yellowish-greenish liquid with an unpleasant smell, which microscopically consists mainly of polymorphonuclear leukocytes. What pathological process do such morphological changes correspond to?

Хронічний абсцес Chronic abscess

Флегмона Phlegmon

Емпієма Empyema

Гострий абсцес Acute abscess

- -

180 / 200
У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності: In a cell in the granular EPS, a stage of translation occurs, during which the advancement of i-RNA relative to the ribosome is observed. Amino acids are connected by peptide bonds in a certain sequence - biosynthesis occurs polypeptide. The sequence of amino acids in the polypeptide will correspond to the sequence:

Антикодонів р-РНК Anticodons of p-RNA

Нуклеотидів р-РНК R-RNA nucleotides

Кодонів і-РНК I-RNA codons

Нуклеотидів т-РНК T-RNA nucleotides

Антикодонів т-РНК T-RNA anticodons

181 / 200
При травмі периферичних нервів виникає м’язова атрофія, кістки стають порозними і ламкими, на шкірі і слизових виникають виразки. Яка функція нервових системи уражується у даному випадку? When peripheral nerves are injured, muscle atrophy occurs, bones become porous and brittle, ulcers appear on the skin and mucous membranes. What function of the nervous system is affected in this case?

Трофічна Trophic

Вища нервова діяльність Higher neural activity

Чутлива Sensitive

Вегетативна Vegetative

Рухова Motion

182 / 200
У вагітної жінки 24-х років після тривалого блювання було зареєстровано зниження об’єму циркулюючої крові. Про яку зміну загальної кількості крові може йти мова? A 24-year-old pregnant woman had a decrease in the volume of circulating blood after prolonged vomiting. What kind of change in the total amount of blood can we be talking about?

Олігоцитемічна гіперволемія Oligocythemic hypervolemia

Поліцитемічна гіповолемія Polycythemic hypovolemia

Поліцитемічна гіперволемія Polycythemic hypervolemia

Проста гіповолемія Simple hypovolemia

Олігоцитемічна гіповолемія Oligocytemic hypovolemia

183 / 200
Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся? A utility service worker went down into a sewage well without protective equipment and after some time passed out. Emergency doctors diagnosed hydrogen sulfide poisoning. What type of hypoxia developed?

Гемічний Chemical

Респіраторний Respiratory

Тканинний Fabric

Перевантажувальний Overloading

Циркуляторний Circular

184 / 200
У хворого 48-ми років на хронічний гломерулонефрит наявні набряки, АТ-210/100 мм рт.ст., ЧСС- 85/хв., межі серця розширені. Який механізм розвитку артеріальної гіпертензії є головним? A 48-year-old patient with chronic glomerulonephritis has edema, blood pressure 210/100 mm Hg, heart rate 85/min, heart borders are enlarged What is the main mechanism of development of arterial hypertension?

Активація ренин-ангіотензин-альдостеронової системи Activation of the renin-angiotensin-aldosterone system

Підвищення ОЦК BCC increase

Гіперфункція серця Hyperfunction of the heart

Підвищення активності симпатичного відділу нервової системи Increased activity of the sympathetic nervous system

Підвищення продукції вазопресину Increased production of vasopressin

185 / 200
Обстежуваний знаходиться у фазі повільнохвильового глибокого сну. Про це свідчить реєстрація на ЕЕГ таких хвиль: The subject is in the phase of slow-wave deep sleep. This is evidenced by the registration of the following waves on the EEG:

Тета -хвилі Theta Waves

Альфа-хвилі Alpha Waves

Альфа-веретена Alpha Spindles

Бета-хвилі Beta Waves

Дельта-хвилі Delta Waves

186 / 200
Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза? A 19-year-old victim was brought to the trauma department with a cut wound of the trapezius muscle. Which of the neck fascia forms the sheath for this muscle?

М ’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції Muscular part of the pretracheal plate of the cervical fascia

Сонна піхва шийної фасції Carotid sheath of cervical fascia

Передхребтова пластинка шийної фасції Prevertebral plate of cervical fascia

Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції Visceral part of the pretracheal plate of the cervical fascia

Поверхнева пластинка шийної фасції Surface plate of cervical fascia

187 / 200
У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку? The patient was diagnosed with SARS. Immunoglobulins of class M were found in the blood serum. What is the period of the infectious process in this case?

Мікро6оносійство Micro6-bearing

Гострий Acute

Продромальний Prodromal

Інкубаційний Incubation

Реконвалесценція Convalescence

188 / 200
При огляді дівчинки 5-ти років лікар помітив на мигдаликах сірувату плівку. Мікроскопія мазків, пофарбованих за Нейссером показала наявність коринебактерій дифтерії. Яка морфологічна особливість була найбільш суттєвою для встановлення виду збудника? During the examination of a 5-year-old girl, the doctor noticed a grayish film on the tonsils. Microscopy of smears stained according to Neisser showed the presence of diphtheria corynebacteria. Which morphological feature was the most significant for establishing type of pathogen?

Наявність капсули Availability of capsule

Розташування клітин збудника у вигляді штахетника Location of pathogen cells in the form of a checkerboard

Наявність спор, діаметр яких перевищує діаметр клітини The presence of spores whose diameter exceeds the diameter of the cell

Полярно розташовані гранули волютину Volume granules are polar

Локалізація збудника всередині макрофагів Localization of pathogen inside macrophages

189 / 200
На розтині тіла хворого, що помер від серцевої недостатності, в інтимі аорти і коронарних судин виявлені жовтого кольору плями і смуги, що вибухають над поверхнею інтими сірувато-жовтуваті бляшки, а також вогнищеве виразкування даних бляшок з наявністю крововиливів, тромбозів і вогнищ звапнування. Для якого захворювання характерні вказані зміни судин? At the autopsy of a patient who died of heart failure, yellow spots and stripes were found in the intima of the aorta and coronary vessels, grayish-yellow plaques exploding above the surface of the intima , as well as focal ulceration of these plaques with the presence of hemorrhages, thrombosis, and foci of calcification. What disease is characterized by the specified vascular changes?

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

- -

Атеросклероз Atherosclerosis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Сифілітичний мезаортит Syphilitic mesoorthitis

190 / 200
У результаті побутової травми у пацієнта виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Дія яких гормонів забезпечує швидке відновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою? As a result of a domestic injury, the patient suffered significant blood loss, which was accompanied by a decrease in blood pressure. What hormones ensure the rapid recovery of blood pressure caused by blood loss?

Статеві Gender

Кортизол Cortisol

Окситоцин Oxytocin

Альдостерон Aldosterone

Адреналін, вазопресин Adrenaline, vasopressin

191 / 200
Жінка 31-го року хворіє на ВІЛ-інфекцію на стадії СНІД. На шкірі нижніх кінцівок, слизової оболонки піднебіння з’явились рудувато-червоні плями, яскраво-червоні вузлики різних розмірів. Один з вузликів взято на гістологічне дослідження. Виявлено багато хаотично розташованих тонкостінних судин, вистелених ендотелієм; пучки веретеноподібних клітин з наявністю гемосидерину. Яка пухлина розвинулась у хворої? A 31-year-old woman has HIV infection at the AIDS stage. Reddish-red spots appeared on the skin of the lower extremities, the mucous membrane of the palate, bright red nodules of different sizes. One of the nodules was taken for histological examination. Many thin-walled vessels lined with endothelium were found in a chaotic manner; bundles of spindle-shaped cells with the presence of hemosiderin. What tumor developed in the patient?

Фібросаркома Fibrosarcoma

Лімфома Беркіта Burkitt's lymphoma

Гемангіома Hemangioma

Лімфангіома Lymphangioma

Саркома Капоші Kaposi's sarcoma

192 / 200
Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в повітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору? Anatomical dead space is the portion of air that remains in the airways after exhalation. In which of the following situations will the anatomical dead space decrease?

Поворот лежачого пацієнта на лівий бік Turn the lying patient to the left side

Поворот лежачого пацієнта на правий бік Turn the lying patient to the right side

Накладання трахеостоми Applying a tracheostomy

Нахил голови вперед Head tilt forward

Дихання через рот Breathing through the mouth

193 / 200
У чоловіка 29-ти років з ножовим пораненням шиї визначається кровотеча. При первинній обробці рани встановлено, що пошкоджена судина, розташована вздовж латерального краю груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. Визначте цю судину: Bleeding is detected in a 29-year-old man with a knife wound to the neck. During the initial treatment of the wound, it was established that a vessel located along the lateral edge of the sternoclavicular-mammoid m Identify this vessel:

V jugularis externa V external jugular

V jugularis anterior 5 anterior jugular

carotis externa external carot

V. jugularis interna Internal jugular vein

194 / 200
У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології. The patient's blood transfusion was complicated by the development of hemotransfusion shock. Name the type of allergic reaction underlying this pathology.

Рецептороопосередкований Receptor Intermediation

Анафілактичний Anaphylactic

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Цитотоксичний Cytotoxic

Імунокомплексний Immunocomplex

195 / 200
Лікарі-інфекціоністи широко застосовують антибіотики, які інгібують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин? Infectious disease doctors widely use antibiotics that inhibit the synthesis of nucleic acids. What stage of biosynthesis does rifampicin inhibit?

Транскрипція в прокаріотах і еукаріотах Transcription in prokaryotes and eukaryotes

Реплікація в прокаріотах Replication in prokaryotes

Ініціація транскрипції в прокаріотах Initiation of transcription in prokaryotes

Термінація транскрипції в прокаріотах і еукаріотах Transcription termination in prokaryotes and eukaryotes

Сплайсинг у прокаріотах і еукаріотах Splicing in prokaryotes and eukaryotes

196 / 200
Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)? The pancreas is an organ of mixed secretion. Endocrinely, beta cells produce the hormone insulin, which affects carbohydrate metabolism. How does it affect the activity of glycogen phosphorylase (GF) and glycogen synthetase ( GS)?

Пригнічує ГФ, активує ГС Suppresses HF, activates HS

Пригнічує ГФ і ГС Suppresses GF and GS

Активує ГФ, пригнічує ГС Activates HF, suppresses HS

Активує ГФ і Гс Activates GF and Hs

Не впливає на активність ГФ і ГС Does not affect the activity of HF and HS

197 / 200
Відомо, що введення в організм людини лікарського препарату дикумаролу викликає різке зниження в крові вмісту протромбіну і ряду інших білкових факторів згортання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол? It is known that the introduction of the drug dicoumarol into the human body causes a sharp decrease in the content of prothrombin and a number of other protein factors of blood coagulation. Dicoumarol is an antivitamin of which vitamin?

Вітамін E Vitamin E

Вітамін H Vitamin H

Вітамін C Vitamin C

Вітамін K Vitamin K

Вітамін P Vitamin P

198 / 200
До лікарні звернулися робітники з приводу того, що на тілі ними були знайдені паразити сірого кольору, довжиною близько 3 мм. Вони викликали неприємне подразнення шкіри, в місцях укусів виникали свербіж, біль, папули синього кольору, крововиливи. У окремих робітників піднялася температура. На шкірі були крововиливи. Яке захворювання найбільш імовірно? The workers contacted the hospital about the fact that they found gray parasites on their bodies, about 3 mm long. They caused unpleasant skin irritation, in the places of bites there were itching, pain, blue papules, hemorrhages. Some workers had a fever. There were hemorrhages on the skin. What disease is most likely?

Короста Scabies

Саркоптоз Sarcoptosis

Міаз шкірний Cutaneous myiasis

Фтіріоз Phthyriosis

Педикульоз Pediculosis

199 / 200
Пацієнту 40-ка років з ознаками емоційної лабільності та пов’язаним з ними порушенням сну призначено нітразепам. З чим пов’язаний снодійний ефект цього засобу? A 40-year-old patient with signs of emotional lability and associated sleep disturbance is prescribed nitrazepam. What is the hypnotic effect of this drug?

Стимуляція H1 -гістамінових рецепторів Stimulation of H1 -histamine receptors

Активація ГАМК-ергічної системи Activation of the GABA-ergic system

Пригнічення серотонінергічної нейромедіації Inhibition of serotonergic neuromediation

Інгібування ефектів збуджуючих амінокислот Inhibition of effects of excitatory amino acids

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

200 / 200
У хлопчика 11-ти років вміст холестерину в сироватці крові до 25 ммоль/л. В анамнезі - спадкова сімейна гіперхолестеринемія, причиною якої є порушення синтезу білків-рецепторів до: An 11-year-old boy has serum cholesterol up to 25 mmol/l. He has a history of hereditary familial hypercholesterolemia, the cause of which is a violation of the synthesis of receptor proteins :

Ліпопротеїнів низької щільності Low-density lipoprotein

Хіломікронів Chylomicrons

Ліпопротеїнів проміжної щільності Intermediate density lipoproteins

Ліпопротеїнів дуже низької щільності Very low density lipoprotein

Ліпопротеїнів високої щільності High-density lipoprotein