Крок 1 - Стоматологія 2009 (буклет)

1 / 200
У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi крові знайдеш одноклітинні організми півмісяцєвої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є: A man was diagnosed with a protozoan disease, in which the brain is affected and vision loss is observed. When analyzing the blood, you will find single-celled crescent-shaped organisms with a pointed end. The causative agent of this disease is:

Токсоплазма Toxoplasma

Лейшманія Leishmania

Лямблія Lamblia

Амеба Amoeba

Трихомонада Trichomonad

2 / 200
У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв’язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мікроцефалія, ідіотія, тощо). Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Під час збору анамнезу з’ясовано, що сім’я у квартирі тримає кота. Яке захворювання матері під час вагітності, найбільш вірогідно стало причиною вад розвитку у дитини? A couple turned to medical and genetic counseling in connection with the birth of a child with many developmental disabilities (microcephaly, idiocy, etc.). The woman was ill during pregnancy, but did not use mutagens or teratogens. The karyotype of the parents and the child is normal. During the anamnesis collection, it was found out that the family keeps a cat in the apartment. What disease of the mother during pregnancy is the most likely cause of developmental defects in the child?

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

Дизентерія Dysentery

Балантидіаз Balantidiasis

Трихомоноз Trichomoniasis

3 / 200
У хворого має місце розумова відсталість, низький зріст, короткопалі руки та ноги, монголоїдний розріз очей. Вивчення каріотипу показало наявність трисомії за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалія? The patient has mental retardation, short stature, short-fingered hands and feet, mongoloid eyes. The karyotype study showed the presence of trisomy on the 21st pair of chromosomes. What is the name this chromosomal abnormality?

Хвороба Дауна Down's disease

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Тернера Turner Syndrome

Трисомія за X-хромосомою Trisomy on the X-chromosome

Специфічна фетопатія Specific fetopathy

4 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку? The patient has symptoms of an inflammatory process of the genitourinary tract. In a smear from the mucous membrane of the vagina, large unicellular pear-shaped organisms with a pointed spine at the back end of the body, a large nucleus and undulating membrane were found . What are the simplest organisms found in the smear?

Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

Trichomonas hominis Trichomonas hominis

Trichomonas buccalis Trichomonas buccalis

Trypanosoma gambiense Trypanosoma gambiense

Lamblia intestinalis Lamblia intestinalis

5 / 200
Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які клітинні процеси можуть бути порушені внаслідок цього? During the study of the electronogram in the cell, the destruction of mitochondria was detected. What cellular processes can be disturbed as a result?

Окиснення органічних речовин Oxidation of organic substances

Поділ ядра Core split

Кросинговер Crossover

Дроблення Crush

- -

6 / 200
Експериментально (дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться? Experimentally (due to the action of mutagenic factors), the formation of ribosomal subunits is disturbed in the cell. What metabolic process will this affect?

Біосинтез білка Protein biosynthesis

Біосинтез вуглеводів Carbohydrate biosynthesis

Синтез АТФ ATP synthesis

Фотосинтез Photosynthesis

Біологічне окиснення Biological oxidation

7 / 200
При обстеженні лікарями СЕС працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище? During examination by SES doctors of public catering workers, asymptomatic parasitemia is often found, when a clinically healthy person is the source of cysts that infect other people. Parasitism of which pathogen is impossible such a phenomenon?

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Малярійний плазмодій Plasmodium malariae

Кишкова трихомонада Intestinal trichomonas

Дерматотропні лейшманії Dermatotropic leishmania

Вісцеротропні лейшманії Viscerotropic leishmania

8 / 200
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду? It is known that information about the sequence of amino acids in a protein molecule is recorded in the form of a sequence of four types of nucleotides in a DNA molecule, and different amino acids are encoded by a different number of triplets - from one to six What is this feature of the genetic code called?

Виродженість Degeneracy

Універсальність Versatility

Неперекривність Non-overlap

Триплетність Triplet

Специфічність Specificity

9 / 200
У хворого з карієсом нижнього лівого премоляра з’явилася припухлість шиї вище під’язикової кістки. Підвищилася температура, з’явилася слинотеча, скорочення жувальних м’язів; хворий з утрудненням відкриває рот. Встановлено діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м’язи будуть залучені у процес? A patient with caries of the lower left premolar developed a swelling of the neck above the hyoid bone. The temperature rose, salivation appeared, contraction of the chewing muscles; the patient he opens his mouth with difficulty. The diagnosis is phlegmon of the floor of the oral cavity. What muscles will be involved in the process?

Щелепно-під’язиковий i підборідно-під’язиковий Maxillo-hyoid and chin-hyoid

Двочеревцевий і під’язиково-шилоподібний Bigastric and hypoglossal

Під’язиково-щічний і шилоязиковий Hypolingual-buccal and stylolingual

Підшкірний і шилопід’язиковий Subcutaneous and stylohyoid

Щитопід’язиковий і груднино-під’язиковий Thyroidhyoid and sternohyoid

10 / 200
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання його з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду? During the performance of vagosympathetic blockade according to Vishnevsky, a solution of novocaine is injected along the back edge of the sternocleidomastoid muscle above the point of its intersection with the external jugular vein. within which triangle of the neck do the blockade take place?

Лопатково-трапецієподібний Scapula-trapezoidal

Ключично-лопатковий clavicular-scapular

Сонний Sleepy

Трикутник Пирогова Pirogov Triangle

Піднижньощелепний Mandibular

11 / 200
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним? During the approach to the thyroid gland from the transverse (collar-like) access, the cellular suprasternal space is dissected. Damage to which anatomical formation located in this space is dangerous?

Венозна яремна дуга Venous jugular arch

Лімфатичні вузли Lymph nodes

Сонна артерія Carotid artery

Підключична артерія Subclavian artery

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

12 / 200
Хвора з діагнозом пієлонефрит надійшла до урологічного відділення. Після проведення обстеження відмічено приєднання інфекції, що супроводжувалося пієловенозним рефлюксом. Ураження якої структури призвело до виникнення ускладнення? A patient with a diagnosis of pyelonephritis was admitted to the urology department. After the examination, an infection was noted, which was accompanied by pyelovenous reflux. Damage to which structure led to the complication?

Форнікальний апарат нирки Kidney fornix apparatus

Екскреторні шляхи нирки Excretory tracts of the kidney

Прямі трубочки Straight tubes

Ниркові канальці Renal tubules

Ниркове тільце Renal corpuscle

13 / 200
Хворий 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на наявність твердої пухлини попереду від козелка вушної раковини. Хірург-стоматолог, видаляючи пухлину, виявив вену. Яка вена проходить у даній ділянці? A 27-year-old patient turned to the doctor with a complaint about the presence of a solid tumor in front of the auricle. The dental surgeon, while removing the tumor, found a vein. Which vein runs in this area?

V retromandibularis V retromandibularis

V facialis V facialis

V jugularis interna V jugularis interna

V jugularis externa V jugularis externa

V auricularis posterior V auricularis posterior

14 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії: A 24-year-old patient turned to the doctor complaining of pain under the lower jaw on the right side. The dental surgeon found a stone in the submandibular gland. While removing it, he prevented bleeding from the artery:

A. facialis A. facialis

A. submentalis A. submentalis

A. alveolaris inferior A. alveolaris inferior

A. labialis inferior A. labialis inferior

A. lingualis A. lingualis

15 / 200
При обстеженні міміки хворого виявлено, що він не може свистіти, скласти губи трубочкою; під час сміху кутки рота не піднімаються догори, ротова щілина розтягується в боки (поперечна посмішка). На атрофію якого м’яза вказують дані симптоми? When examining the patient's facial expressions, it was found that he cannot whistle, fold his lips with a tube; during laughter, the corners of the mouth do not rise up, the oral cavity stretches to the sides (transverse smile ). What muscle atrophy do these symptoms indicate?

Коловий м’яз рота Orbital muscle

Великий виличний м’яз Major zygoma muscle

Шийний м’яз Cervical muscle

М’яз сміху Smiling muscle

Жувальний м’яз Masticatory muscle

16 / 200
При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованому боці. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку? When examining a person injured in a road accident, the doctor found damage to the outer wall of the eye socket. The victim lost the ability to withdraw the eyeball on the injured side. What nerve could be affected in this case?'

N. abducens N. abducens

N. trochlearis N. trochlearis

N. oculomotorius N. oculomotorius

N. ophthalmicus N. ophthalmicus

N. infraorbitalis N. infraorbitalis

17 / 200
Після видалення другого великого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого відмічається кровотеча з альвеолярної комірки. З системи якої артерії спостерігається кровотеча? After the removal of the second large canine tooth of the upper jaw, the patient has bleeding from the alveolar cell. From which system of the artery is the bleeding observed?

Верхньощелепна Maxillary

Нижня альвеолярна Inferior alveolar

Лицева Face

Висхідна глоткова Ascending pharyngeal

Щелепно-під’язикова Maxillohyoid

18 / 200
Спортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п’яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого м’язу ушкоджено? A basketball player complains of pain above the heel that worsens when walking. Which muscle tendon is damaged?

M. triceps surae M. triceps surae

M. tibialis posterior M. tibialis posterior

M. flexor digitorum longus M. flexor digitorum longus

M. fibularis longus M. fibularis longus

M. fibularis brevis M. fibularis brevis

19 / 200
Випадково вдарившись ліктем об край стола, студент відчув печіння і поколювання на внутрішній поверхні пе-рєдпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку? Accidentally hitting the edge of the table with his elbow, the student felt burning and tingling on the inner surface of the forearm. What nerve was injured in this case?

N. ulnaris N. ulnaris

N. radialis N. radialis

N. medianus N. medianus

N. axillaris N. axillaris

N. musculocutaneus N. musculocutaneus

20 / 200
У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апікальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці гранули? In the cytoplasm of pancreatic cells, secretory granules appear and disappear in the apical part during the secretory cycle. To what structural elements can these granules be classified?

Включення Enable

Мікрофіламенти Microfilaments

Лізосоми Lysosomes

Екзоцитозні вакуолі Exocytosis vacuoles

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

21 / 200
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії? A 35-year-old patient with a diagnosis of infertility underwent a diagnostic biopsy of the endometrium in the gynecological department. Microscopic examination revealed that the mucous membrane with swelling, uterine the glands are tortuous, filled with a thick secretion. An excess of which hormone causes such changes in the endometrium?

Прогестерон Progesterone

Естрогени Estrogens

Тестостерон Testosterone

Соматотропін Somatotropin

АКТГ ACTH

22 / 200
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферацією епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище? When adverse factors affect the body, the thymus undergoes a reorganization of the organ, which is accompanied by the mass death of thymocytes, their displacement to peripheral organs, and the proliferation of epithelioreticulocytes. What is the name of this phenomenon?

Акцидентальна інволюція тимуса Accidental thymus involution

Вікова інволюція тимуса Age involution of the thymus

Гіпотрофія тимуса Thymus hypotrophy

Дистрофія тимуса Thymic dystrophy

Атрофія тимуса Thymic atrophy

23 / 200
При обстеженні пацієнта було вияв- лено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов’язано? During the examination of the patient, an anomaly of enamel development was detected. What structural components of the tooth bud are damaged?

Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа Internal enamel epithelium of the enamel organ

Зовнішній емалевий епітелій емалевого органа External enamel epithelium of the enamel organ

Проміжний шар емалевого органа Intermediate layer of the enamel organ

Пульпа емалевого органа Pulp of the enamel organ

Шийка зубного емалевого органа Neck of tooth enamel organ

24 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган? In the histological preparation of the organ of the oral cavity, it can be seen that the front surface is lined with multi-layered flat non-keratinized epithelium, and the back surface is lined with multi-rowed ciliated epithelium. What kind of organ is this?

М’яке піднебіння Soft palate

Ясна Clear

Тверде піднебіння Hard palate

Іуба Yuba

Щока Cheek

25 / 200
У порожнині матки було виявлене плідне яйце, не прикріплене до ендо-метрію. Якій стадії розвитку відповідає зародок? A fertile egg was found in the uterine cavity, not attached to the endometrium. What stage of development does the embryo correspond to?

Бластоциста Blastocyst

Зигота Zygote

Морула Morula

Гаструла Gastrula

Нейрула Neurula

26 / 200
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6, 0 • 1012 /л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу? In a mountaineer, during a long stay in the mountains, the number of erythrocytes increases from 5.0 • 1012/l to 6.0 • 1012 /l. Thanks to which, erythropoiesis was stimulated ?

Зменшення pO2 в артеріальній крові Reduction of pO2 in arterial blood

Збільшення pO2 в артеріальній крові Increased pO2 in arterial blood

Зменшення pO2 у венозній крові Reduction of pO2 in venous blood

Збільшення pO2 у венозній крові Increased pO2 in venous blood

Збільшення pO2 у клітинах Increasing pO2 in cells

27 / 200
Що з наведеного може бути причиною збільшення енерговитрат організму людини на 100%? Which of the following can cause a 100% increase in the energy consumption of the human body?

Зниження зовнішньої температури Decreasing outdoor temperature

Підвищення зовнішньої температури Outside temperature increase

Споживання білкової їжі Consumption of protein food

Споживання вуглеводної їжі Carbohydrate food consumption

Споживання жирної їжі Consumption of fatty foods

28 / 200
Європеєць 40-ка років працює в одній з країн Південно-Східної Азії. Скаржиться, що йому важко переносити високу температуру при високій відносній вологості повітря. Причиною цього є утруднення віддачі організмом тепла шляхом: A European man in his 40s works in one of the countries of Southeast Asia. He complains that it is difficult for him to tolerate high temperature with high relative humidity. The reason for this is the difficulty return of heat by the body by:

Випаровування Evaporation

Випромінювання Radiation

Теплопроведення Heat conduction

Конвекції Convection

Конвекції та теплопроведення Convection and heat conduction

29 / 200
У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення: After a liver disease, the patient has a decrease in prothrombin content in the blood. This will lead, first of all, to a violation:

Другої фази коагуляційного гемостазу Second phase of coagulation hemostasis

Першої фази коагуляційного гемостазу First phase of coagulation hemostasis

Судинно-тромбоцитарного гемостазу Vascular-platelet hemostasis

Фібринолізу Fibrinolysis

Антикоагулянтних властивостей крові Anticoagulant properties of blood

30 / 200
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість? On an isolated heart, the speed of conduction of excitation in different parts of it was studied. Where was the lowest speed found?

У атріовентрикулярному вузлі In the atrioventricular node

У пучку Гіса In the bundle of His

У волокнах Пуркін’є In Purkinje fibers

У міокарді передсердь In the atrial myocardium

У міокарді шлуночків In ventricular myocardium

31 / 200
Людина, що приймає блокатор мембранних циторецепторів синапсів еферентних провідників автономної нервової системи, скаржиться на сухість у роті. Які з рецепторів у неї заблоковані? A person taking a blocker of membrane cytoreceptors of synapses of efferent conductors of the autonomic nervous system complains of dry mouth. Which receptors are blocked?

M-холінорецептори M-cholinergic receptors

Н-холінорецептори H-cholinergic receptors

Н2-рецептори H2-receptors

а-адренорецептори α-adrenoceptors

в-адренорецептори v-adrenoceptors

32 / 200
У людини опік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників у неї буде порушено найбільше? A person has a burn on the tip of his tongue. What taste stimuli will be most affected?

Солодких Sweet

Кислих Sour

Солоних Solonykh

Кислих та солоних Sour and salty

Гірких Bitter

33 / 200
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів: The student's mouth is dry during the exam. The reason for this is the implementation of the following reflexes:

Умовних симпатичних Conditionally cute

Умовних та безумовних симпатичних Conditional and unconditional cute

Умовних парасимпатичних Conditional parasympathetic

Безумовних парасимпатичних Unconditioned parasympathetic

Безумовних симпатичних та парасимпатичних Unconditional sympathetic and parasympathetic

34 / 200
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення? The child has a violation of the formation of enamel and dentin of the teeth due to a reduced content of calcium ions in the blood. A deficiency of which hormone can cause such violations?

Паратгормон Parathyroid hormone

Тирокальцитонін Tyrocalcitonin

Тироксин Thyroxine

Соматотропний гормон Somatotropic hormone

Трийодтиронін Triiodothyronine

35 / 200
У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40/хв. Що є водієм ритму серця? The patient's ECG revealed that the RR interval is 1.5 s, the heart rate is 40/min. What is the driver of the heart rhythm?

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синусовий вузол Sine Node

Пучок Гіса His Bundle

Ліва ніжка пучка Гіса Left leg of His bundle

Права ніжка пучка Гіса Right leg of His bundle

36 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни? Hyperkalemia and hyponatremia were detected in the patient. Decreased secretion of which hormone can cause such changes?

Альдостерон Aldosterone

Вазопресин Vasopressin

Кортизол Cortisol

Паратгормон Parathyroid hormone

Натрійуретичний Natriuretic

37 / 200
На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе? The tissue is affected by an electric pulse of the cathodic direction, the amplitude of which is equal to 70% of the threshold. What changes in the membrane potential will this cause?

Часткова деполяризація Partial depolarization

Гіперполяризація Hyperpolarization

Потенціал дії Action potential

Змін не буде There will be no changes

- -

38 / 200
У слині пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату? An increased content of lactate was detected in the patient's saliva. Activation of which process is the main reason for the increase in lactate?

Анаеробний розпад глюкози Anaerobic decomposition of glucose

Аеробний розпад глюкози Aerobic decomposition of glucose

Розпад глікогену Glycogen breakdown

Гідроліз вуглеводів Hydrolysis of carbohydrates

Глюкозо-лактатний цикл Glucose-lactate cycle

39 / 200
У хворого з діагнозом злоякісного карціноїду різко підвищений вміст серотоніну в крові. Оберіть амінокислоту, з якої може утворюватися даний біогенний амін: A patient with a diagnosis of malignant cartinoid has a sharply increased serotonin content in the blood. Choose an amino acid from which this biogenic amine can be formed:

Триптофан Tryptophan

Аланін Alanine

Лейцин Leucine

Треонін Threonine

Метіонін Methionine

40 / 200
У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку? The baby developed severe diarrhea as a result of improper feeding. One of the main consequences of diarrhea is the excretion of a large amount of sodium bicarbonate. What form of acid-base imbalance occurs in this case ?

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

Респіраторний алкалоз Respiratory alkalosis

Не буде порушень кислотно-лужного балансу There will be no violations of the acid-alkaline balance

41 / 200
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу? A patient suffering from chronic renal failure developed osteoporosis. Disturbance of the synthesis of which regulator of mineral metabolism in the kidneys is the main cause of osteoporosis?

Утворення 1,25(ОН)2 D3 Formation of 1.25(OH)2 D3

Гідроксилювання проліну Proline hydroxylation

Гідроксилювання лізину Lysine Hydroxylation

Карбоксилювання глутамату Carboxylation of glutamate

Гідроксилювання кортизолу Cortisol Hydroxylation

42 / 200
В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу: Antioxidants are used in the treatment of periodontal disease. Specify which of the following natural compounds is used as an antioxidant:

Токоферол Tocopherol

Тіамін Thiamine

Глюконат кальцію Calcium gluconate

Піридоксин Pyridoxine

Холін Cholin

43 / 200
У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При відстоюванні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш імовірна причина такого стану? The patient has an increased sensitivity of the skin to sunlight. During defecation, the urine acquires a dark red color. What is the most likely cause of this condition?

Порфірія Porphyria

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Альбінізм Albinism

Пелагра Pellagra

Алкаптонурія Alkaptonuria

44 / 200
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу? Periodontitis is accompanied by activation of proteolysis in periodontal tissues. An increase in which component of oral fluid indicates activation of proteolysis?

Амінокислоти Amino acids

Органічні кислоти Organic acids

Глюкоза Glucose

Біогенні аміни Biogenic amines

Холестерол Cholesterol

45 / 200
У хворого діагностована алкаптонурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології: The patient is diagnosed with alkaptonuria. Specify the enzyme whose defect is the cause of this pathology:

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Ілутаматдегідрогеназа Ilutamate dehydrogenase

Піруватдегідрогеназа Pyruvate dehydrogenase

дОФА-декарбоксилаза dOFA-decarboxylase

46 / 200
Піддослідному щуру внутрішньоо-черевинно введено 10 мл 40% розчину глюкози. Через 60 хвилин у щура розвинувся коматозний стан внаслідок дегідратації. Який механізм розвитку цього стану? 10 ml of a 40% glucose solution was administered intraperitoneally to a test rat. After 60 minutes, the rat developed a comatose state due to dehydration. What is the mechanism of development of this condition?

Збільшення осмотичного тиску позаклітинної рідини Increase in osmotic pressure of extracellular fluid

Збільшення онкотичного тиску позаклітинної рідини Increase in oncotic pressure of extracellular fluid

Зменшення секреції вазопресину Decreased vasopressin secretion

Втрата води та солей Loss of water and salts

Порушення кислотно-основного стану Violation of the acid-base state

47 / 200
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого? A 62-year-old patient in serious condition was admitted to the neurology department due to a cerebral hemorrhage. Objectively: there is an increase in the depth and frequency of breathing, and then its decrease to apnea, after which the cycle of respiratory movements is restored. What type of breathing did the patient have?

Чейн-Стокса Chain-Stokes

Кусмауля Kusmaul

Біота Biota

Іаспінг-дихання Iasping Breath

Апнейстичне Apneistic

48 / 200
У хворих на поворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується кількаденними періодами високої гарячки, що чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається: Patients with relapsing typhus develop fever, which is characterized by several-day periods of high fever alternating with periods of normal temperature. Such a temperature curve is called:

Febris recurrens Febris recurrentens

Febris hectica Febris hectica

Febris intermittens Febris intermittents

Febris continua Febris continua

Febris atypica Febris atypica

49 / 200
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоанурії, четверта - одужання. Як називається третя стадія гострої ниркової недостатності? As a result of sulema poisoning, the patient developed acute kidney failure, the course of which included 4 stages: the first - initial, the second - oligoanuria, the fourth - recovery. What is the third stage of acute kidney failure called? kidney failure?

Поліурична Polyuric

Метаболічна Metabolic

Іемодинамічна Iemodynamic

Ішемічна Ischemic

Патохімічна Pathochemical

50 / 200
Чоловік 48-ми років надійшов до лікарні із загостренням хронічного гломерулонефриту. Обстеження виявило наявність у хворого хронічної недостатності нирок. Чим пояснюється гіпера-зотемія при хронічній нирковій недостатності? A 48-year-old man was admitted to the hospital with an exacerbation of chronic glomerulonephritis. The examination revealed the presence of chronic renal failure in the patient. What explains hyperazotemia in chronic renal failure?

Зниження клубочкової фільтрації Decreased glomerular filtration

Зниження канальцевої реабсорбції Reduction of tubular reabsorption

Зниження канальцевої екскреції Decreased tubular excretion

Порушення білкового обміну Protein metabolism disorder

Порушення водно-електролітного обміну Violation of water-electrolyte exchange

51 / 200
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку? Experimental rats that received only carbohydrate food for a long time had an accumulation of water in the tissues. What pathogenetic mechanism is the main factor in the development of edema in this case?

Гіпоонкотичний Hyponcotic

Мембраногенний Membranogenic

Дисрегуляторний Disregulatory

Лімфогенний Lymphogenic

Гіперосмолярний Hyperosmolar

52 / 200
У хворого через добу після апен-дектомії в крові виявили нейтрофіль-ний лейкоцитоз з регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку абсолютного лейкоцитозу в периферичній крові хворого? One day after appendectomy, neutrophilic leukocytosis with a regenerative shift was detected in the patient's blood. What is the most likely mechanism for the development of absolute leukocytosis in the patient's peripheral blood?

Посилення лейкопоезу Increasing leukopoiesis

Перерозподіл лейкоцитів в організмі Redistribution of leukocytes in the body

Зменшення руйнування лейкоцитів Decreased destruction of leukocytes

Уповільнення еміграції лейкоцитів у тканини Slowing down of emigration of leukocytes into tissues

Активація імунітету Activation of immunity

53 / 200
У хворого на хронічний мієлолей- коз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії? A patient with chronic myelogenous leukemia showed signs of anemia - a decrease in the number of erythrocytes and hemoglobin content, oxyphilic and polychromatophilic normocytes, microcytes. What pathogenetic mechanism is the leading development of this anemia?

Заміщення еритроцитарного ростка Erythrocyte sprout replacement

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів Intravascular hemolysis of erythrocytes

Дефіцит вітаміну B12 Vitamin B12 deficiency

Зменшення синтезу еритропоетину Reduction of erythropoietin synthesis

Хронічна крововтрата Chronic blood loss

54 / 200
Під час розтину померлого м’які мозкові оболонки тьмяні, на їх поверхні наявні нашарування зеленувато-жовтого кольору, що захоплюють практично усю конвекситальну поверхню півкуль головного мозку. При гістологічному дослідженні спостерігається різке повнокров’я оболонок мозку з дифузною лейкоцитарною інфільтрацією. Яке з нижче перерахованих захворювань найбільш вірогідне? During the autopsy of the deceased, the soft meninges are dull, there are layers of greenish-yellow color on their surface, which occupy almost the entire convex surface of the cerebral hemispheres. At histological during the examination, there is a sharp perfusion of the meninges with diffuse leukocyte infiltration. Which of the diseases listed below is the most likely?

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Кір Measles

Сибірка Anthrax

Туберкульоз Tuberculosis

Грип Flu

55 / 200
У пункційному біоптаті встановлена дистрофія гепатоцитів, їх некроз, склероз з порушенням балочної і часточкової будови з утворенням несправжніх часточок, регенераторних вузлів. Який найбільш імовірний діагноз? In the puncture biopsy, dystrophy of hepatocytes, their necrosis, sclerosis with a violation of the beam and lobular structure with the formation of false lobules, regenerative nodes was established. What is the most likely diagnosis?

Цироз печінки Liver cirrhosis

Хронічний гепатоз Chronic hepatosis

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Прогресуючий масивний некроз печінки Progressive massive liver necrosis

Гострий гепатит Acute hepatitis

56 / 200
У дитини 6-ти років, госпіталізованої в зв’язку з коревою пневмонією, стоматолог виявив на слизовій оболонці щоки ділянку брудно-сірого кольору розмірами 2х2,5 см без чітких меж. М’які тканини набряклі, тьмяні, з неприємним запахом. Який найбільш вірогідний діагноз встановлений стоматологом? In a 6-year-old child hospitalized for measles pneumonia, the dentist found a dirty gray area measuring 2x2.5 cm on the mucous membrane of the cheek clear borders. Soft tissues are swollen, dull, with an unpleasant odor. What is the most likely diagnosis established by the dentist?

Нома Noma

Гангренозний стоматит Gangrenous stomatitis

Пустульозний стоматит Pustular stomatitis

Флегмонозний стоматит Phlegmonous stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

57 / 200
У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина? The sick person has deformed jaw bones. Histologically, growth of cellular-fibrous tumor-like tissue with primitive osteogenesis without clear boundaries was found at the bone site. What disease is this picture characteristic of?

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

Амелобластома Ameloblastoma

Остеосаркома Osteosarcoma

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

58 / 200
Чоловік 55-ти років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть настала при явищах хронічної ниркової недостатності. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді? A 55-year-old man suffered from chronic glomerulonephritis. Death occurred due to symptoms of chronic kidney failure. Macroscopically: on the surface of the epicardium and pericardium, grayish-whitish villous layers, after removal in which sharply expanded and blood-filled vessels are clearly visible. What process took place in the pericardium?

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Організація Organization

Проліферативне запалення Proliferative inflammation

Геморагічне запалення Hemorrhagic inflammation

Артеріальне повнокров’я Arterial congestion

59 / 200
У померлого від хронічної серцевої недостатності у віці 68-ми років на розтині виявлені деформовані, потовщені стулки мітрального клапану, що зрослися між собою, по краю змикання клапанів визначаються дрібні (1-2 мм) тромби. Який ендокардит був причиною розвитку хронічної серцевої недостатності? In a 68-year-old deceased from chronic heart failure, the autopsy revealed deformed, thickened leaflets of the mitral valve that had fused together, small (1-2 mm) thrombi. What kind of endocarditis caused the development of chronic heart failure?

Зворотньо-бородавчастий Reverse Warty

Дифузний Diffuse

Гострий бородавчастий Sharp warty

Фібропластичний Fibroplastic

Поліпозно-виразковий Polypo-ulcerative

60 / 200
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках? A 42-year-old man who had been suffering from chronic granulomatous periodontitis, chronic purulent osteomyelitis of the lower jaw for 8 years, died of chronic kidney failure. What complication of purulent osteomyelitis developed in the kidneys?

Амілоїдоз Amyloidosis

Гіаліноз Hyalinosis

Жирова дистрофія Fat dystrophy

Атрофія Atrophy

Некроз епітелію звивистих канальців Necrosis of the epithelium of convoluted tubules

61 / 200
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 40oC, виникли різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та наднир- кова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого? A 5-year-old child's temperature rose to 40oC, severe headache, vomiting, restlessness, chills appeared. After 4 days, a hemorrhagic rash appeared on the skin, oliguria and adrenal insufficiency, which was the cause of death. Meningococcus was detected during bacteriological examination of swabs from the throat. What form of meningococcal infection did the patient have?

Менінгококемія Meningococcemia

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

Менінгококовий назофарингіт Meningococcal nasopharyngitis

- -

62 / 200
Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. При біопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних міто-зів та осередків некрозу тканини. Який найбільш імовірний діагноз? A 75-year-old patient turned to the surgeon with complaints of a brownish leg ulcer that did not heal for a long time. During biopsy examination: diffuse growth of polymorphic atypical cells in the cytoplasm in which there is a brown pigment. The Perls reaction is negative. Many pathological mito-zoa and tissue necrosis centers. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Місцевий гемосидероз Local hemosiderosis

Внутрішньодермальний невус Intradermal nevus

Трофічна виразка Tropical ulcer

Рак шкіри Skin cancer

63 / 200
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін? During the autopsy of the deceased who suffered from hypertensive disease, a cavity was found in the substance of the brain, the walls of which have a rusty color. What preceded the appearance of these changes?

Гематома Hematoma

Діапедезні крововиливи Diapedic hemorrhages

Ішемічний інфаркт Ischemic heart attack

Плазморагії Plasmorrhages

Абсцес Abscess

64 / 200
Під час медичного обстеження учнів 1 класу поставлена проба Манту. З 35 учнів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту? During the medical examination of 1st grade students, a Mantoux test was performed. Out of 35 students, 15 had a negative Mantoux test. What should be done to children with a negative Mantoux test?

Ввести вакцину БЦЖ Inject BCG vaccine

Ввести антитоксичну сироватку Enter anti-toxic serum

Ввести вакцину антирабічну Enter rabies vaccine

Зробити повторну пробу Retry

Дослідити сироватку крові Examine blood serum

65 / 200
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії? A mass death of rodents was registered in a certain area. It was assumed that the causative agent of the plague could be the cause. What serological reaction should be used to quickly identify the causative agent of this epizootic?

Преципітації Precipitation

Аглютинації Agglutination

Пасивної гемаглютинації Passive hemagglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

Нейтралізації Neutralizations

66 / 200
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилаcя папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну? A 10-year-old child underwent a Mantoux test (with tuberculin). After 48 hours, a papule up to 8 mm in diameter appeared at the site of tuberculin injection. What type of hypersensitivity reaction occurred after administration of tuberculin?

Реакція гіперчутливості IV типу Type IV hypersensitivity reaction

Реакція типу феномен Артюса Arthus phenomenon type reaction

Реакція типу сироваткової хвороби Serum sickness type reaction

Атопічна реакція Atopic reaction

Реакція гіперчутливості II типу Type II hypersensitivity reaction

67 / 200
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі? A 58-year-old patient was being prepared for a cholecystectomy operation. Benzohexonium was introduced into the anesthesia premedication complex. What is the role of this drug in anesthesia?

Функціональна блокада вісцеральних рефлексів Functional blockade of visceral reflexes

Розслаблення скелетної мускулатури Relaxation of skeletal muscles

Розслаблення гладенької мускулатури Smooth muscle relaxation

Редукція фази збудження Reduction of excitation phase

Підсилення ретроградної амнезії Enhancement of retrograde amnesia

68 / 200
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікувальних засобів належить цей препарат? A patient in the dental office developed an attack of bronchial asthma, which was managed to be eliminated with salbuta-mol. To which group of therapeutic agents does this drug belong?

-адреноміметики -adrenomimetics

а-адреноміметики α-adrenomimetics

ві-в2-адреноміметики vi-v2-adrenomimetics

Симпатолітики Sympatholytics

а-в-адреноміметики a-v-adrenomimetics

69 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів: A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer of the duodenum in the acute phase. The analysis of gastric juice showed an increase in the secretory and acid-forming function of the stomach. Select a drug that will reduce the secretory function of the stomach glands due to the blockade of H2-receptors:

Ранітидин Ranitidine

Екстракт беладони сухий Belladonna extract dry

Атропін Atropine

Метацин Metacin

Платифілін Platyphilin

70 / 200
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений клофе- лін парентерально. Який його механізм дії? A patient with a sharp increase in blood pressure is prescribed clofeline parenterally. What is its mechanism of action?

Стимулює центральні а2- адренорецептори Stimulates central a2-adrenoceptors

Блокує H-холінорецептори гангліїв Blocks H-cholinergic ganglion receptors

Блокує аі та а2-адренорецептори Blocks ai and a2-adrenoceptors

Блокує а1 -адренорецептори Blocks a1-adrenoceptors

Стимулює центральні імідазоловіі-рецептори Stimulates central imidazole receptors

71 / 200
Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування? The patient is prescribed a drug with pronounced lipophilic properties. What will be the main mechanism of its absorption?

Пасивна дифузія Passive Diffusion

Фільтрація Filtering

Активний транспорт Active transport

Піноцитоз Pinocytosis

Зв’язування з транспортними білками Binding with transport proteins

72 / 200
Хворий, відчувши передвісники нападу бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале поліпшення стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату? Feeling the harbingers of a bronchial asthma attack, the patient took several pills inside at short intervals without the doctor's supervision. However, he noticed a short-term improvement in his condition only after taking the first two pills. The following taking the drug did not improve his condition. What phenomenon is caused by the decrease in the effect of the drug?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Звикання Addiction

Залежність Dependency

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

73 / 200
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи? A patient with a streptococcal gum infection was prescribed a drug containing a beta-lactam ring in its structure. Which drug belongs to this group?

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Рифампіцин Rifampicin

Еритроміцин Erythromycin

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Левоміцетин Levomycetin

74 / 200
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речових. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим? In a healthy person, the absolute thresholds of taste sensitivity to various substances are determined. To which of the following substances will the threshold be the lowest?

Хінін Quinine

Хлорид натрію Sodium Chloride

Глюкоза Glucose

Сахароза Sucrose

Лимонна кислота Citric acid

75 / 200
Хворий надійшов до клініки з пора- ненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено? The patient came to the clinic with an injury in the neck area. The examination revealed a damaged nerve located in front of the anterior scalene muscle. Which nerve is damaged?

Діафрагмальний Aperture

Блукаючий Wandering

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Під’язиковий Sublingual

Шийний відділ симпатичного стовбуру Cervical section of the sympathetic trunk

76 / 200
У хворої 38-ми років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія? In a 38-year-old patient, after taking aspirin and sulfonamides, increased hemolysis of erythrocytes is observed, which is caused by a deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase. This pathology is caused by a violation of the formation of which coenzyme?

НАДФ - Н NADF - H

ФАД - Н2 FAD - H2

Піридокеальфоефат Pyridokealphoephate

ФМН - Н2 FMN - H2

Убіхінон Ubiquinone

77 / 200
Після ДТП у водія відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, велика крововтрата. Яка кістка може бути пошкоджена? After the accident, the driver has a deformity in the middle third of the left lower leg, severe pain, especially when trying to move the left lower leg. The ends of the triangulated bone protrude from the wound, there is a lot of blood loss. What bone can be damaged?

Великогомілкова Velikohimilkova

Малогомілкова Malogomilkova

Стегнова Thigh

Надколінок Kneecap

Надп’яткова High heel

78 / 200
В гистопрепараті представлена тканина, що містить клітини, які позбавлені відростків, і мають кожна декілька десятків ядер, а одна з поверхонь клітки має гофровану зону, через яку відбувається секреція гідролітичних ферментів. Яка тканина представлена в препараті? The tissue preparation contains tissue that contains cells that are devoid of appendages and each have several tens of nuclei, and one of the surfaces of the cell has a corrugated zone through which secretion occurs hydrolytic enzymes. What tissue is represented in the preparation?

Кісткова Bone

Хрящова Khryaschova

Епітеліальна Epithelial

Нервова Nervous

М’язова Muscular

79 / 200
Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності: Potassium cyanide, which is a poison, got into the patient's body and caused death in a few minutes. The most likely cause of its toxic effect was a violation of activity:

Цитохромоксидази Cytochrome oxidase

Каталази Catalase

АТФ-синтетази ATP synthetases

НАДФ-Н-дегідрогенази NADP-H-dehydrogenases

Синтезу гемоглобіну Hemoglobin synthesis

80 / 200
Внаслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22 + X)? As a result of violation of the separation of chromosomes during meiosis, the following were formed: an egg with only 22 autosomes and a polar body with 24 chromosomes. What syndrome is possible in a child when such an egg is fertilized by a normal spermatozoon (22 + X)?

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Трисомія Х Trisomy X

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

81 / 200
У хворої проведена операція кесарського розтину, при цьому була розрізана на значній ділянці стінка матки і вилучений плід. Яким чином відбудеться загоєння у ділянці ушитого ендо-метрію? The patient underwent a caesarean section, at the same time, a large area of the uterine wall was cut and the fetus was removed. How will healing occur in the area of the sutured endometrium?

Формування сполучнотканинного рубця Formation of a connective tissue scar

Утворення гладенької м’язової тканини Formation of smooth muscle tissue

Формування поперечносмугастих м’язових волокон Formation of striated muscle fibers

Проліферація міосателітоцитів Proliferation of myosatellitocytes

Гіпертрофія гладеньких міоцитів Hypertrophy of smooth myocytes

82 / 200
У студента 18-ти років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку між органами. У судинах яких органів кро-вотік підвищився найбільшою мірою? In an 18-year-old student, redistribution of blood flow between organs was registered during physical exercise. In the vessels of which organs blood flow increased to the greatest extent?

Скелетні м’язи Skeletal muscles

Печінка Liver

Головний мозок Brain

Нирки Kidneys

Шлунково-кишковий тракт Gastrointestinal tract

83 / 200
Під час мікроскопії мазку ексудату, отриманого від щура з асептичним перитонітом, з додаванням в ексудат пташиних еритроцитів, виявлені макрофаги, оточені чужорідними еритроцитами. Якій стадії фагоцитозу відповідає описана картина? During microscopy of a smear of exudate obtained from a rat with aseptic peritonitis, with the addition of bird erythrocytes to the exudate, macrophages surrounded by foreign erythrocytes were found. What stage of phagocytosis does the described picture correspond to ?

Прилипання Stick

Незавершеного фагоцитозу Incomplete phagocytosis

Наближення Approach

Занурення Dive

Внутрішньоклітинного перетравлювання Intracellular digestion

84 / 200
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падiння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахiкардiєю до 140/хв, задишкою, нєпритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся? On the 2nd day after the development of a myocardial infarction, the patient experienced a sharp drop in systolic blood pressure to 60 mmHg with tachycardia up to 140/min, shortness of breath, unconsciousness. What mechanism is leading in the pathogenesis of the shock that has developed?

Зменшення ударного об’єму крові Decreasing stroke volume of blood

Інтоксикація продуктами некротичного розпаду Intoxication by products of necrotic decay

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Анафілактична реакція на міокарді-альні білки Anaphylactic reaction to myocardial proteins

85 / 200
Хворий 35-ти років висловлює скарги на постійну спрагу, знижений апетит. За добу випиває 9 л води. Добовий діурез збільшений, сеча знебарвлена, відносна густина - 1,005. Найбільш вірогідною причиною розвитку даної патології в хворого є пошкодження: A 35-year-old patient complains of constant thirst, reduced appetite. He drinks 9 liters of water per day. The daily diuresis is increased, the urine is discolored, the relative density is 1.005. The most probable reason for the development of this pathology in the patient is damage:

Гіпоталамічних ядер Hypothalamic nuclei

Епітелію ниркових канальців Epithelium of renal tubules

Аденогіпофізу Adenohypophysis

Епіфізу Pineal gland

Базальної мембрани капілярів клубочків Basal membrane of glomerular capillaries

86 / 200
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози? A patient with impaired external breathing needs to have a tracheostomy. At which cartilaginous rings of the trachea can the isthmus of the thyroid gland most often be located?

II-IV II-IV

III-IV III-IV

I-II I-II

IV-V IV-V

V-VI V-VI

87 / 200
У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується: During active physical work, the concentration of carbon dioxide in the blood increases. This leads to deepening and acceleration of breathing, as a result of which the concentration of carbon dioxide and hydrogen ions in the blood decreases. Thanks hereby supported:

гомеостаз homeostasis

імунітет immunity

онтогенез ontogeny

ортабіоз ortabiosis

анабіоз anabiosis

88 / 200
При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Що це за артерія? In case of purulent inflammation of the middle ear, an artery located on the front wall of the tympanic cavity is involved in the pathological process. What kind of artery is this?

A. carotis interna A. carotis interna

A. carotis externa A. carotis externa

A. meningea media A. meningea media

A. auricularis posterior A. auricularis posterior

A. temporalis superficialis A. temporalis superficialis

89 / 200
Хворий 34-х років звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Об’єктивно: нещільний, безболісний набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудником даної хвороби? A 34-year-old patient applied for a carbuncle on the face. Objectively: loose, painless swelling of the subcutaneous tissue, a black scab in the center of the carbuncle, vesicular rashes on the periphery around the carbuncle. A microbiological study revealed the presence of immobile streptobacilli, which are capable of forming capsules. What microorganisms are the causative agents of this disease?

Bacillus antracis Bacillus anthracis

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Bacillus anthracoides Bacillus anthracoides

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Bacillus megaterium Bacillus megaterium

90 / 200
До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури, внаслідок чого, попекла язик гарячим чаєм. Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена? A 38-year-old patient came to the hospital with complaints that after suffering an acute viral respiratory disease, she lost the feeling of food touching the front 2/3 of her tongue, and also a feeling of pain and temperature, as a result of which, she burned her tongue with hot tea. Indicate which of the branches of which nerve was damaged?

Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва Lingual nerve of the mandibular branch of the trigeminal nerve

Язикові гілки язикоглоткового нерва Lingual branches of the glossopharyngeal nerve

Язикові гілки під’язикового нерва Lingual branches of the hypoglossal nerve

Барабанна струна лицевого нерва Facial Nerve Drum String

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва Upper laryngeal nerve of the vagus nerve

91 / 200
Під час мікроскопічного дослідження коронарної артерії у померлого 53-х років виявлено звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з до-мішком ліпідів. Найвірогідніша форма атеросклерозу: During the microscopic examination of the coronary artery in a deceased 53-year-old, a narrowing of the lumen of the vessel due to a fibrous plaque with a lipid sac was found. The most likely form of atherosclerosis:

Ліпосклероз Liposclerosis

Ліпоїдоз Lipoidosis

Доліпідна Dolipid

Атероматоз Atheromatosis

Виразкування Ultration

92 / 200
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0а, в(I), Ba(III), та не відбулася з сироваткою Ав(II). Досліджувана кров належить до групи: A pregnant woman's blood group was determined. The erythrocyte agglutination reaction occurred with standard sera of groups 0а, б(I), Ba(III), and did not occur with Ав serum (II). The studied blood belongs to the group:

Ав(II) Av(II)

Ba(III) Ba(III)

0а,в(І) 0a,c(I)

AB (IV) AB (IV)

- -

93 / 200
Хворій на гострий бронхіт, яка скаржиться на утруднене дихання та кашель з густим в’язким харкотинням, призначено муколітик, стимулятор синтезу сурфактанту. Який муколітик призначено? A patient with acute bronchitis, who complains of difficulty breathing and a cough with thick viscous sputum, is prescribed a mucolytic, a surfactant synthesis stimulator. What mucolytic is prescribed?

Амброксол Ambroxol

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

Ілауцин Ilaucin

Теофілін Theophylline

94 / 200
При копрологічному дослідженні у фекаліях хворої знайдено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що жінка часто вживає рибні страви. Який сисун паразитує в організмі? During the coprological examination, small-sized eggs with a lid were found in the patient's feces. From the anamnesis, it is known that the woman often eats fish dishes. What type of sisun is a parasite in the body?

Котячий Feline

Кров’яний Bloody

Легеневий Pulmonary

Печінковий Hepatic

Ланцетоподібний Lancet

95 / 200
Під час клінічного обстеження пацієнтки виявлено зниження основного обміну на 40%, збільшення маси тіла, зниження температури тіла, одутлість обличчя, порушення статевих функцій, млявість і апатія, зниження інтелекту. Яке порушення функції і якої залози внутрішньої секреції призводить до появи даних симптомів? During the clinical examination of the patient, a decrease in basic metabolism by 40%, an increase in body weight, a decrease in body temperature, swelling of the face, sexual dysfunction, lethargy and apathy, decrease intelligence. What dysfunction and which gland of internal secretion leads to the appearance of these symptoms?

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіпофункція паращитоподібних залоз Hypofunction of parathyroid glands

Гіперфункція гіпофізу Hyperfunction of the pituitary gland

Гіпофункція епіфізу Pineal hypofunction

Гіперфункція щитоподібної залози Hyperthyroidism

96 / 200
У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні частки кори великих півкуль головного мозку. Які відчуття це викликатиме у хворого? In a person, during a neurosurgical operation, the occipital lobes of the cortex of the large hemispheres of the brain are irritated. What sensations will this cause in the patient?

Зорові Visual

Дотикові Touch

Слухові Aural

Нюхові Olfactory

Смакові Tasty

97 / 200
При мікроскопічному дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза? During microscopic examination of the endocrine gland, it was found that its parenchyma consists of follicular structures, the wall of which is formed by a single-layer cubic epithelium, and the cavity is filled with an oxyphilic substance. What hormone secretes this gland?

тироксин thyroxine

альдостерон aldosterone

кортизол cortisol

паратирин parathyrin

окситоцин oxytocin

98 / 200
Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу: During fasting, the normal level of glucose is maintained due to the activation of gluconeogenesis. Name the substance that can be used as a substrate for this process:

Аланін Alanine

Амоніак Ammonia

Аденін Adenine

Сечовина Urea

Гуанін Guanin

99 / 200
Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення до пер-фузійного розчину адреналіну? What changes in the isolated heart can be expected after the introduction of adrenaline into the perfusion solution?

Збільшення частоти і сили скорочень Increasing the frequency and force of contractions

Зменшення сили скорочень Decreasing the force of abbreviations

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

Зупинка серця в діастолі Cardiac arrest in diastole

Збільшення частоти скорочень Increasing frequency of contractions

100 / 200
Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою? An athlete needs to improve sports results. For this, he is recommended to use a drug that contains carnitine. What process is activated to the greatest degree by this compound?

Транспорт жирних кислот Transport of fatty acids

Транспорт амінокислот Transport of amino acids

Транспорт іонів кальцію Transport of calcium ions

Транспорт глюкози Transport of glucose

Транспорт вітаміну K Vitamin K Transport

101 / 200
Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на те, що склери хворого пожовтішали. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми? The patient complained of acute pain in the right hypochondrium. During the examination, the doctor noticed that the patient's sclera had turned yellow. Laboratory tests showed increased activity of ALT and a negative reaction to stercobilin in feces. What disease is characterized by such symptoms?

Жовчнокам’яна хвороба Cholelithiasis

Гемолітична жовтяниця Hemolytic Jaundice

Гепатит Hepatitis

Хронічний коліт Chronic Colitis

Хронічний гастрит Chronic gastritis

102 / 200
Хворому, який надійшов до лікарні з отруєнням неякісною їжею, було про- мито шлунок розчином калію перманганату. Який механізм дії цього засобу? A patient who came to the hospital with poor-quality food poisoning had his stomach washed with a solution of potassium permanganate. What is the mechanism of action of this agent?

Вивільнення атомарного кисню Release of atomic oxygen

Вивільнення хлору Chlorine release

Вившьнення йоду Study of iodine

Порушення синтезу ферментів дихального ланцюга Disruption of synthesis of respiratory chain enzymes

Руйнування мембран бактерій Destruction of bacterial membranes

103 / 200
Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення? The patient went to the hospital with complaints of noise and pain in the ear Objectively: the patient has an acute respiratory disease, rhinitis. Through which opening of the pharynx did the infection enter the eardrum cavity and caused its inflammation?

Глотковий отвір слухової труби Pharyngeal opening of the auditory tube

Барабанний отвір слухової труби Tympanic opening of the auditory tube

Хоани Hoans

Зів Ziv

Вхід до гортані Entrance to the larynx

104 / 200
У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу? A three-month-old baby developed a white plaque on the mucous membrane of the mouth, tongue, and lips. The doctor suspected Candida. On which nutrient medium should the test material be cultured for confirmation of the diagnosis?

Сабуро Saburo

Ендо Endo

Левенштейна-Йєнсена Levenstein-Jensen

Ру Ru

Клауберга Clauberg

105 / 200
З метою специфічної профілактики використана вакцина, яка містить в своєму складі мікроорганізми і знешкоджений формаліном екзотоксин. До яких вакцин вона належить? For the purpose of specific prevention, a vaccine was used, which contains microorganisms and an exotoxin neutralized by formalin. Which vaccines does it belong to?

Асоційована Associated

Генно-інженерна Genetic engineering

Анатоксин Anatoxin

Хімічна Chemical

Жива Alive

106 / 200
У хворого 70-ти років із серцевою недостатністю внаслідок безконтрольного прийому дигоксину виникли екстрасистолія, блювання, погіршення зору, тривожність, порушення сну, зменшення діурезу. Застосування препаратів якої групи є патогенетично виправданим у даному випадку? A 70-year-old patient with heart failure developed extrasystoles, vomiting, impaired vision, anxiety, sleep disturbances, decreased diuresis as a result of uncontrolled digoxin intake. Which group of drugs is used is pathogenetically justified in this case?

Донатори сульфгідрильних груп Donors of sulfhydryl groups

Стимулятори ^і-адренорецепторів Stimulators of ^i-adrenoceptors

Блокатори рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockers

Блокатори калієвих каналів Potassium channel blockers

Донатори оксиду азоту Nitric oxide donors

107 / 200
У хворого на гепатоцеребральну дистрофію в сироватці крові знижений вміст церулоплазміну. Накопичення якого елемента в печінці, мозку та нирках спостерігається у хворого? A patient with hepatocerebral dystrophy has a reduced content of ceruloplasmin in his blood serum. What element is accumulated in the liver, brain, and kidneys in the patient?

Мідь Copper

Кальцій Calcium

Натрій Sodium

Калій Potassium

Залізо Iron

108 / 200
При електронній мікроскопії в кірковій речовині нирки визначаються структури, що вистелені призматичним епітелієм, для якого характерна щіто-чкова облямівка та глибокі складки плазмолеми у базальній частині. Між складками розташована велика кількість мітохондрій. До якого відділу не-фрона належать описані структури? Electron microscopy reveals structures lined by prismatic epithelium in the cortical substance of the kidney, which is characterized by a brush border and deep folds of the plasmolemma in the basal part. Between the folds is located a large number of mitochondria. To which division of the non-fron do the described structures belong?

Проксимальний каналець Proximal tubule

Звивистий дистальний каналець Tortuous distal tubule

Петля Генле Loop of Henle

Ниркове тільце Renal corpuscle

Прямий дистальний каналець Direct distal tubule

109 / 200
На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри? In the liver preparation, the intra-lobular capillaries have a wide lumen, which is uneven along the entire length. The basement membrane is absent in most of the capillary. What type do such capillaries belong to?

Синусоїдного типу Sinusoidal type

Вісцерального типу Visceral type

Соматичного типу Somatic type

Прекапіляри Precapillaries

Посткапіляри Postcapillaries

110 / 200
Для прискорення загоєння опікової рани необхідно призначити засіб, який сприяє епітелізації шкіри та слизових оболонок. Визначте цей препарат: In order to speed up the healing of a burn wound, it is necessary to prescribe a drug that promotes epithelization of the skin and mucous membranes. Identify this drug:

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Ергокальциферол Ergocalciferol

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

111 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з шлуночковою аритмією. Який препарат доцільно призначити? A patient with ventricular arrhythmia was admitted to the cardiology department. What drug should be prescribed?

Аміодарон Amiodarone

Амлодипін Amlodipine

Дротаверин Drotaverin

Аміназин Aminazine

Прозерин Prozerin

112 / 200
Після відновлення кровообігу в ушкодженій тканині припиняється накопичення лактату та зменшується швидкість споживання глюкози. Активацією якого процесу зумовлені ці метаболічні зміни? After blood circulation is restored in the damaged tissue, the accumulation of lactate stops and the rate of glucose consumption decreases. The activation of which process is responsible for these metabolic changes?

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Ліполіз Lipolysis

Ілюконеогенез Iluconeogenesis

Біосинтез глікогену Glycogen biosynthesis

113 / 200
Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми 'виконавцями'апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині: Research over the last ten years has established that the direct 'executors' of apoptosis in the cell are special enzymes - caspases. Cytochrome C is involved in the formation of one of them. Specify its function in normal cell:

Фермент дихального ланцюга переносу електронів Enzyme of the respiratory chain of electron transfer

Фермент ЦТК CTC Enzyme

Фермент бета-окиснення жирних кислот Enzyme beta-oxidation of fatty acids

Компонент H+-АТФазной системи Component of the H+-ATPase system

Компонент піруватдегідрогеназної системи Component of pyruvate dehydrogenase system

114 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з гіпертонічною хворобою. Для зниження артеріального тиску лікар призначив лікарський засіб, що блокує ві та /32- адренорецептори. Назвіть цей лікарський засіб: A patient with hypertension was admitted to the cardiology department. To lower blood pressure, the doctor prescribed a drug that blocks v and /32-adrenoceptors. Name this drug:

Анаприлін Anaprilin

Прозерин Prozerin

Целекоксиб Celecoxib

Преднізолон Prednisone

Індометацин Indomethacin

115 / 200
До відділення реанімації був доставлений хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики больового шоку? A patient with a myocardial infarction was brought to the intensive care unit. What drug should be administered to the patient to prevent pain shock?

Промедол Promedol

Анальгін Analgin

Парацетамол Paracetamol

Целекоксиб Celecoxib

Налоксон Naloxone

116 / 200
До відділення реанімації надійшов хворий з інфарктом міокарда. Який препарат необхідно ввести хворому для профілактики тромбоутворення? A patient with a myocardial infarction was admitted to the intensive care unit. What drug should be administered to the patient to prevent blood clots?

Іепарин Heparin

Хінгамін Hingamine

Тироксин Thyroxine

Бісептол-480 Biseptol-480

Димедрол Diphenhydramine

117 / 200
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники і матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину у більшості соматичних клітин виявлено 2 тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки? A 28-year-old woman consulted a gynecologist about infertility. The examination revealed: underdeveloped ovaries and uterus, irregular menstrual cycle. When examining the sex chromatin in most somatic cells 2 Bar bodies were detected. What chromosomal disease is most likely in a woman?

Синдром трипло-Х Triple X Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

118 / 200
При лікуванні багатьох захворювань використовується фармацевтичний препарат кокарбоксилаза (тіамін-пірофосфат) для забезпечення клітин енергією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується? In the treatment of many diseases, the pharmaceutical drug cocarboxylase (thiamine pyrophosphate) is used to provide cells with energy. Specify which metabolic process is activated?

Окисне декарбоксилювання пірувату Oxidative decarboxylation of pyruvate

Дезамінування глутамату Glutamate deamination

Декарбоксилювання амінокислот Decarboxylation of amino acids

Декарбоксилювання біогенних амінів Decarboxylation of biogenic amines

Детоксикація шкідливих речовин у печінці Detoxification of harmful substances in the liver

119 / 200
До клініки надійшов хворий з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок. Сеча кольору темного пива, аналіз показав наявність у ній прямого білірубіну. Вміст жовчних пігментів в калі знижений. Який тип жовтяниці спостерігається в хворого? A patient came to the clinic with pronounced jaundice of the skin, sclera, and mucous membranes. The urine was the color of dark beer, the analysis showed the presence of direct bilirubin in it. The content of bile pigments in feces decreased. What type of jaundice is observed in the patient?

Обтураційна Obstructive

Паренхіматозна Parenchymatous

Іемолітична Hemolytic

Кон’югаційна Conjugative

Абсорбційна Absorptive

120 / 200
У хворого хронічна лівошлуночко-ва недостатність. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити хворому? The patient has chronic left ventricular failure. Which of the listed drugs should be prescribed to the patient?

Дигоксин Digoxin

Бемегрид Bemegrid

Етимізол Etimizole

Вінпоцетин Vinpocetine

Пірацетам Piracetam

121 / 200
У дитяче відділєння швидкою допомогою доставлена дівчинка 2-х років. Об’єктивно: дитина квола, апатична. Печінка збільшена, у її біоптаті -значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижча від норми. Найбільш вірогідною причиною гіпоглікемії є: A 2-year-old girl was brought to the children's department by ambulance. Objectively: the child is frail, apathetic. The liver is enlarged, in her biopsy there is a significant excess of glycogen. Concentration blood glucose is below normal. The most likely cause of hypoglycemia is:

Знижена активність глікогенфосфо-рилази Decreased activity of glycogen phospho-rylase

Підвищена активність глюкокінази Increased activity of glucokinase

Знижена активність глюкозо-6-фосфатази Decreased activity of glucose-6-phosphatase

Знижена активність глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази Decreased activity of glucose-1-phosphaturidine transferase

Знижена активність глікогенсинтази Decreased activity of glycogen synthase

122 / 200
У 22-річної жінки внаслідок довготривалого вживання сульфаніламідних препаратів з’явилися ознаки гемолітичної анемії, що зумовлюється спадковим порушенням синтезу ферменту пентозофосфатного циклу глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі: A 22-year-old woman, as a result of long-term use of sulfonamide drugs, developed signs of hemolytic anemia, which is caused by a hereditary violation of the synthesis of the enzyme of the pentose phosphate cycle of glucose-6-phosphate dehydrogenase, which provides formation in the body:

НАДФ - Н2 NADF - H2

НАД OVER

ФАД FAD

ФМН FMN

АТФ ATP

123 / 200
Хворій, що хворіє на інсулінонеза-лежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату: Glibenclamide was prescribed orally to a patient suffering from insulinosis-inpatient diabetes. State the mechanism of hypoglycemic action of this drug:

Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами Stimulates release of endogenous insulin by b-cells

Пригнічує глюконеогенез у печінці Suppresses gluconeogenesis in the liver

Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами Strengthens utilization of glucose by peripheral tissues

Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику Suppresses the absorption of glucose in the intestine

Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів Suppresses a-glucosidase and the breakdown of polysaccharides

124 / 200
Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенсації діяльності серця? During the preventive examination of a man who works as a miner, the doctor found changes in the functional state of the heart, which indicate heart failure in the compensation stage. Which of the following is the main confirmation compensation of heart activity?

Гіпертрофія міокарда Myocardial hypertrophy

Тахікардія Tachycardia

Збільшення артеріального тиску Increased blood pressure

Задишка Shortness of breath

Ціаноз Cyanosis

125 / 200
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому? Characteristic signs of cholera are the body's loss of a large amount of water and sodium ions. What mechanism underlies the occurrence of diarrhea?

Активація аденілатциклази ентеро-цитів Activation of enterocyte adenylate cyclase

Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол Enhancement of renin secretion by cells of renal arterioles

Окиснення альдостерону в корі на-днирників Oxidation of aldosterone in adrenal cortex

Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі Inhibition of vasopressin synthesis in the hypothalamus

Посилення синтезу кортикотропіну Strengthening of corticotropin synthesis

126 / 200
У новонародженого спостерігається диспепсія після годування молоком. При заміні молока розчином глюкози симптоми диспепсії зникають. Про недостатню активність якого ферменту в новонародженого можна думати у цьому випадку? A newborn has dyspepsia after feeding with milk. When milk is replaced with a glucose solution, the symptoms of dyspepsia disappear. Insufficient activity of which enzyme in a newborn can be considered in this case?

Лактаза Lactase

Сахараза Sucrase

Мальтаза Maltase

Амілаза Amylase

Ізомальтаза Isomaltase

127 / 200
Внаслідок травми у чоловіка 35-ти років настав повний розрив спинного мозку на рівні першого шийного сегменту. Як зміниться при цьому зовнішнє дихання? As a result of an injury, a 35-year-old man suffered a complete rupture of the spinal cord at the level of the first cervical segment. How will external breathing change?

Зупиниться Will stop

Не зміниться Will not change

Стане діафрагмальним Will become diaphragmatic

Стане поверхневим і частим Will become superficial and frequent

Стане рідким і глибоким It will become thin and deep

128 / 200
В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти: In an experiment on an animal, the middle part of the curl was destroyed. This led to a violation of the perception of sound vibrations of the following frequency:

Середньої Average

Низької Low

Високої High

Високої та середньої High and medium

Низької та середньої Low and Medium

129 / 200
Людина отруїлася грибами. Вони містять мускарин, який стимулює M-холінорецептори. За яким симптомом можна запідозрити отруєння неїстівни- ми грибами? A person was poisoned by mushrooms. They contain muscarine, which stimulates M-cholinergic receptors. What symptom can be used to suspect poisoning by inedible mushrooms?

Звуження зіниць Pupillary Constriction

Розширення зіниць Pupil Dilation

Розширення 6ронхів Expansion of 6ronkhs

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

130 / 200
Хворому на сифіліс призначили лікарський засіб, в основі механізму дії якого лежить порушення утворення муреїну, що призводить до загибелі збудника. Визначить цей препарат: A syphilis patient was prescribed a drug whose mechanism of action is based on a violation of murein formation, which leads to the death of the pathogen. This drug will determine:

Бензилпеніциліну натрієва сіль Benzylpenicillin sodium salt

Бійохінол Bioquinol

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Азітроміцин Azithromycin

Доксацикліну гідрохлорид Doxacycline hydrochloride

131 / 200
Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколітичний препарат, який сприяє розріджуванню харкотиння. Назвіть цей препарат: A patient with chronic bronchitis is taking a synthetic mucolytic drug that helps thin sputum. Name this drug:

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Діазепам Diazepam

Гепарин Heparin

Фуросемід Furosemide

Еналаприл Enalapril

132 / 200
На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, визначається кінцеві секреторні відділи з се-роцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз згідно класифікації за хімічним складом секрету вона належить? On the micropreparation made from the parotid salivary gland, the final secretory departments with serocytes that synthesize mainly enzymes are determined. To which glands according to the classification by the chemical composition of the secretion does it belong belong?

Білкова Bilkova

Слизова Mucous

Білково-слизова Protein-mucosal

Змішана Mixed

Ферментативна Enzymatic

133 / 200
Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинулися симптоми стоматиту. У препаратах, приготованих зі слизової рота, виявлені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані скупченнями. Який з перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів? After long-term treatment with antibiotics, the patient developed symptoms of stomatitis. In the preparations prepared from the oral mucosa, oval polymorphic Gram-positive microorganisms were found, located in clusters. Which of the following microorganisms can be the cause of such manifestations?

C.albicans C.albicans

C.perfringens C.perfringens

S.aureus S.aureus

S.pyogenes S.pyogenes

C.pylori C.pylori

134 / 200
Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс? After closing the mouth and clenching the teeth, it opens reflexively. From which receptors does the specified reflex begin?

Рецептори періодонту Periodontal receptors

Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу Proprioreceptors of muscles that lower the lower jaw

Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу Proprioreceptors of the muscles that raise the lower jaw

Смакові рецептори Taste receptors

Механорецептори слизової ротової порожнини Mechanoreceptors of the oral mucosa

135 / 200
При обстеженні у жінки встановлена недостатність активності ліпопроте-їнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на поверхні ендотелію капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слід очікувати? During the examination, a woman was diagnosed with insufficient activity of lipoprotein lipase, which hydrolyzes triglycerides of chylomicrons on the surface of the endothelium of capillaries of adipose tissue. What biochemical disorders should be expected?

Гіперліпопротеїнемія I типу Hyperlipoproteinemia type I

Гіперліпопротеїнемія II А типу Hyperlipoproteinemia type II A

Гіперліпопротеїнемія III типу Hyperlipoproteinemia type III

Гіперліпопротеїнемія IV типу Hyperlipoproteinemia type IV

Гіперліпопротеїнемія II Б типу Hyperlipoproteinemia type II B

136 / 200
У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений? The child has a delay in physical and mental development, deep disorders of the connective tissue of internal organs, keratan sulfates were detected in the urine. What substances are the metabolism disturbed?

Глікозаміноглікани Glycosaminoglycans

Колаген Collagen

Еластин Elastin

Фібронектин Fibronectin

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

137 / 200
У хворої 40-ка років збільшена щитоподібна залоза. При пальпації залоза щільна, поверхня її дрібногорби-ста. При гістологічному дослідженні біоптату щитоподібної залози виявлено дифузну інфільтрацію тканини лімфоцитами, плазматичними клітинами, утворення лімфоїдних фолікулів. Яке захворювання у хворої? A 40-year-old patient has an enlarged thyroid gland. On palpation, the gland is dense, with small bumps on its surface. Histological examination of a biopsy of the thyroid gland revealed diffuse tissue infiltration by lymphocytes, plasma cells, the formation of lymphoid follicles. What disease does the patient have?

Аутоімунний тиреоїдит Autoimmune thyroiditis

Ендемічний зоб Endemic goiter

Спорадичний зоб Sporadic goiter

Дифузний токсичний зоб Diffuse toxic goiter

Тиреоїдит Ріделя Riedel's thyroiditis

138 / 200
У жінки 30-ти років при тривалому використанні губної помади з флю-оресцуючою речовиною на облямівці губ розвинулись обмежена еритема, незначне лущення; пізніше виникли поперечні дрібні борозни та тріщини. При мікроскопічному дослідженні цієї зони ураження в сполучній тканині виявлені сенсибілізовані лімфоцити і макрофаги, явища цитолізу. Який тип імунологічної гіперчутливості розвинувся на губі? A 30-year-old woman developed a limited erythema, slight peeling on the border of the lips after long-term use of lipstick with a fluorescent substance; later, transverse small furrows and cracks appeared . During microscopic examination of this lesion zone, sensitized lymphocytes and macrophages, cytolysis phenomena were detected in the connective tissue. What type of immunological hypersensitivity developed on the lip?

IV тип (клітинна цитотоксичність) Type IV (cellular cytotoxicity)

I тип (реагінового типу) I type (reagin type)

II тип (антитільна цитотоксичність) Type II (antibody cytotoxicity)

III тип (імунокомплексна цитотокси-чність) Type III (immunocomplex cytotoxicity)

Гранулематоз Granulomatosis

139 / 200
У хворого на есенційну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку? A patient with essential arterial hypertension developed a hypertensive crisis, which led to a cardiac asthma attack. What is the leading mechanism of heart failure in this case?

Перевантаження серця підвищеним опором Heart overload with increased resistance

Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові Overload of the heart with increased blood volume

Абсолютна коронарна недостатність Absolute coronary insufficiency

Пошкодження міокарда Myocardial damage

Порушення надходження крові до серця Disruption of blood supply to the heart

140 / 200
Людина, що тривало приймала ліки, не може припинити їх використання, так як при цьому виникають порушення психічних і соматичних функцій. Як називається синдром, що виникає при відмові від прийому лікарської речовини? A person who has been taking medication for a long time cannot stop using it, as it causes disturbances in mental and somatic functions. What is the name of the syndrome that occurs when the drug is withdrawn taking a medicinal substance?

Абстиненція Abstinence

Сенсибілізація Sensitization

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

141 / 200
Жінка 43-х років госпіталізована зі скаргами на біль у правому підребер’ї, свербіж шкіри. При тривалому обстеженні встановлено: зниження больової чутливості та швидкості згортання крові, жовтяничність шкірних покривів, брадикардія, гіпотонія. Що є найбільш вірогідною причиною даного симпто-мокомплекса? A 43-year-old woman was hospitalized with complaints of pain in the right hypochondrium, itching of the skin. During a long-term examination, it was found: decreased pain sensitivity and blood coagulation rate, jaundice skin, bradycardia, hypotension. What is the most likely cause of this symptom complex?

Холемія Cholemia

Підвищення гемолізу еритроцитів Increased hemolysis of erythrocytes

Цукровий діабет Diabetes

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymal jaundice

Печінкова жовтяниця Hepatic Jaundice

142 / 200
За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися ато- нія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена? According to medical indications, the patient underwent removal of a part of one of the CNS structures. As a result of the removal, the patient developed atonia, astasia, intentional tremor, ataxia, adiadochokinesis. Part what structure of the central nervous system was removed?

Мозочок Cerebellum

Мигдалеподібний комплекс Amygdala Complex

Гіпокамп Hippocampus

Базальні ганглії Basal ganglia

Рухова кора Motor cortex

143 / 200
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень? In a patient with jaundice, an increase in total bilirubin was detected in the blood due to its indirect fraction. Urine and feces are intensely colored. What is the most likely mechanism of the specified disorders?

Підвищений гемоліз еритроцитів Increased hemolysis of erythrocytes

Утруднення відтоку жовчі з печінки Difficulty of outflow of bile from the liver

Пошкодження паренхіми печінки Damage of liver parenchyma

Порушення утворення прямого білірубіну Disruption of direct bilirubin formation

Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці Disruption of urobilin gene conversion in the liver

144 / 200
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні? What will be the contraction of the muscles of the upper limb when holding (but not moving) the load in a certain position?

!зометричне !isometric

Ьотонічне Iotonic

Ауксотонічне Auxotonic

Концентричне Concentric

Ексцентричне Eccentric

145 / 200
У хворого круглясті виразки на обличчі, запалення та збільшення лімфатичних вузлів. Ці симптоми з’явилися після укусів москітів. Під час лабораторного дослідження виділень із виразок на обличчі виявлено одноклітинні безджгутикові організми. Який діагноз найбільш вірогідний? The patient has round sores on his face, inflammation and enlarged lymph nodes. These symptoms appeared after mosquito bites. During the laboratory examination of secretions from the sores on his face, single-celled flagellate organisms. What is the most likely diagnosis?

Дерматотропний лейшманіоз Dermatotropic leishmaniasis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Короста Scabies

Трипаносомоз Trypanosomosis

Міаз Miaz

146 / 200
Хворий протягом 5-ти років страждає на цукровий діабет. В результаті порушення дієти у нього розвинувся коматозний стан. Лікар швидкої допомоги ввів глюкозу. Стан хворого покращився. Яка кома найбільш вірогідно була в хворого? The patient has been suffering from diabetes for 5 years. As a result of a diet violation, he developed a comatose state. The emergency doctor administered glucose. The patient's condition improved. What kind of coma was it most likely in the patient?

Гіпоглікемічна Hypoglycemic

Ацидотична Acidotic

Гіперглікемічна Hyperglycemic

Печінкова Hepatic

Гіпотиреоїдна Hypothyroid

147 / 200
Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді рисового відвару. Поставлений діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу, найбільш ймовірно, виникає при цьому захворюванні? The patient was admitted to the infectious department: dry skin, reduced skin turgor, stools in the form of rice broth. The diagnosis was made: cholera. What is the most likely violation of the water-electrolyte balance , occurs with this disease?

Ізоосмотична гіпогідратація Isoosmotic hypohydration

Гіперосмотична гіпергідратація Hyperosmotic hyperhydration

Гіпоосмотична гіпогідратація Hyposmotic hypohydration

Гіперосмотична гіпогідратація Hyperosmotic hypohydration

Гіпоосмотична гіпергідратація Hyposmotic hyperhydration

148 / 200
В препараті сполучної тканини дерми шкіри, забарвленому суданом-III і гематоксиліном, виявляються скупчення великих багатокутних клітин, які зафарбовуються в помаранчевий колір. Ядра мають сплощену форму, зміщені на периферію. Яка це тканина? In the preparation of the connective tissue of the dermis, stained with Sudan-III and hematoxylin, clusters of large polygonal cells are revealed, which are stained orange. The nuclei have a flattened shape, shifted to periphery. What tissue is this?

Біла жирова White fat

Бура жирова Bura fat

Ретикулярна сполучна Reticular connective

Гіалінова хрящова Hyaline cartilage

Пластинчаста кісткова Squamous bone

149 / 200
Хворому з метою знеболення ввели розчин місцевого анестетику. Через декілька хвилин у хворого виникли задишка, тахікардія, втрата свідомості. Який шок розвинувся в хворого? The patient was injected with a local anesthetic solution for pain relief. After a few minutes, the patient developed shortness of breath, tachycardia, loss of consciousness. What kind of shock did the patient develop?

Анафілактичний Anaphylactic

Кардіогенний Cardiogenic

Геморагічний Hemorrhagic

Травматичний Traumatic

Опіковий Currency

150 / 200
У новонародженого виявляється гіперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити? The newborn has hyperemia, swelling on the oral mucosa, small erosions with viscous muco-purulent secretions. A large number of leukocytes containing gram-negative diplococci. The same microorganisms are located outside leukocytes. What diagnosis can be assumed?

Гонококовий стоматит Gonococcal stomatitis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Вроджений сифіліс Congenital syphilis

Стафілококовий стоматит Staphylococcal stomatitis

Бленорея Blenorrhea

151 / 200
При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів молодої жінки виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі вогнища казе-озного некрозу тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз? When examining a biopsy of enlarged cervical lymph nodes of a young woman, proliferation of lymphocytes, reticular cells, histiocytes, large and small Hodgkin cells, Berezovsky-Sternberg multinucleated cells, numerous eosinophils, single foci of caseous necrosis of lymph node tissue. What is the most likely diagnosis?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульоз Tuberculosis

Гострий лейкоз Acute leukemia

Лімфосаркома Lymphosarcoma

Метастаз раку легень Lung cancer metastasis

152 / 200
При мікроскопічному дослідженні виділень з уретри хворого гострим уретритом виявлені бобоподібної форми мікроорганізми діаметром до 1 мкм, розміщені попарно та розташовані всередині лейкоцитів. Які це мікроорганізми? During the microscopic examination of secretions from the urethra of a patient with acute urethritis, bean-shaped microorganisms with a diameter of up to 1 μm were found, placed in pairs and located inside leukocytes. What are these microorganisms?

Гонококи Gonococcus

Менінгококи Meningococci

Тетракоки Tetracocci

Стрептококи Streptococci

Стафілококи Staphylococci

153 / 200
У хворого з переломом стегнової кістки в ділянці хірургічної шийки з’явились ознаки гострої правошлуночко-вої недостатності внаслідок емболії легеневої артерії. Який вид емболії має місце? A patient with a femur fracture in the area of the surgical neck developed signs of acute right ventricular failure due to pulmonary embolism. What type of embolism is there?

Жирова Fat

Метастатична Metastatic

Газова Gas

Повітряна Air

Тканинна Fabric

154 / 200
Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта порушена смакова чутливість передніх 2/3 язика та слиновиділення. Травмою якого нерва це викликано? Due to the dislocation of the lower jaw, the patient has impaired taste sensitivity of the front 2/3 of the tongue and salivation. What nerve injury is this caused by?

Барабанна струна Drum String

Великий кам’янистий нерв Great stony nerve

Малий кам’янистий нерв Small stony nerve

Глибокий кам’янистий нерв Deep stony nerve

Під’язиковий нерв Hypoglossal nerve

155 / 200
Хворий 40-ка років помер від набряку головного мозку. В анамнезі карбункул обличчя. На аутопсії відмічено повнокров’я та набряк тканини головного мозку. У білій речовині лівої півкулі виявлено дві порожнини розміра- ми 6х5,5 та 5х4,5 см, що заповнені вершковоподібною рідиною жовтувато-зеленого кольору. Стінками порожнин є нервова тканина з нєрівними краями. Яке ускладнення карбункула розвинулось у хворого? A 40-year-old patient died of cerebral edema. He has a history of facial carbuncles. At autopsy, hemorrhaging and swelling of the brain tissue were noted. In the white matter of the left hemisphere two cavities measuring 6x5.5 and 5x4.5 cm were found, filled with a yellowish-green creamy liquid. The walls of the cavities are nerve tissue with uneven edges. What complication of the carbuncle developed in the patient?

Гострі абсцеси Acute abscesses

Хронічні абсцеси Chronic abscesses

Емпієма Empyema

Колікваційні некрози Collicative necrosis

Кісти Cysts

156 / 200
У дитини 9-ти років під час огляду порожнини рота стоматолог виявив на щічній поверхні ясни у ділянці нижнього ікла утворення у вигляді вузлика діаметром 1 см, червоного кольору, м’якої консистенції, що легко кровоточить при дотику. Під час мікроскопічного дослідження утворення представлене великою кількістю дрібних судин типу венул і капілярів, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, з вогнищевою інфільтрацією лімфоїдними і плазматичними клітинами. Такі зміни характерні для: In a 9-year-old child, during an examination of the oral cavity, the dentist found on the buccal surface of the gingiva in the area of the lower canine a formation in the form of a nodule with a diameter of 1 cm, red in color, m 'of a consistency that easily bleeds when touched. During microscopic examination, the formation is represented by a large number of small vessels such as venules and capillaries, separated by thin layers of connective tissue, with focal infiltration by lymphoid and plasma cells. Such changes are characteristic of:

Ангіоматозного епуліда Angiomatous epulides

Капілярної гемангіоми Capillary hemangioma

Радикулярної гранульоми Radicular granuloma

Фіброзного епуліда Fibrous epulides

Папіломи Papillomas

157 / 200
У хірургічному відділенні стоматологічної клініки мали місце випадки госпітальної стафілококової інфекції, викликаної штамами, які характеризувались множинною лікарською стійкістю. Така ознака визначається наявністю: In the surgical department of the dental clinic there were cases of nosocomial staphylococcal infection caused by strains characterized by multiple drug resistance. Such a feature is determined by the presence of:

R-плазмід R-plasmid

F-плазмід F-plasmid

Помірних бактеріофагів Moderate bacteriophages

Екзотоксигенів Exotoxigens

Вірулентних бактеріофагів Virulent bacteriophages

158 / 200
Під час рентгенівського дослідження була виявлена деформація нижньої стінки правої очниці. Який параназаль-ний синус найімовірніше уражений? During an X-ray examination, a deformation of the lower wall of the right eyeball was detected. Which paranasal sinus is most likely affected?

Права верхньощелепна пазуха Right maxillary sinus

Клиноподібна пазуха Sinus wedge

Лобна пазуха Frontal Sinus

Правий решітчастий лабіринт Right Grid Maze

Лівий решітчастий лабіринт Left lattice maze

159 / 200
Під час огляду лікар виявив при-шийковий карієс нижніх правих різців. При цьому відзначено збільшення у розмірах групи лімфатичних вузлів. Які лімфовузли збільшені? During the examination, the doctor found paracervical caries of the lower right incisors. At the same time, an increase in the size of the group of lymph nodes was noted. Which lymph nodes are enlarged?

Підпідборідні Subchin

Потиличні Occipital

Поверхневі шийні Superficial cervical

Глибокі шийні Deep cervical

Лицеві Face

160 / 200
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа? When examining a tubular organ, it was established that its middle membrane consists of hyaline continuous rings. What epithelium lines the mucous membrane of this organ?

Багаторядний призматичний війчастий Multi-row prismatic ciliate

Одношаровий призматичний залозистий Single-layer prismatic glandular

Одношаровий призматичний з облямівкою Single layer prismatic with border

Багатошаровий плоский незрогові-лий Multilayer flat non-horny

Одношаровий кубічний One layer cubic

161 / 200
Який метод стерилізації доцільно використати для стоматологічних інструментів, які не псуються від дії температури і вологості для гарантованого знищення вірусів, вегетативних та спорових форм мікроорганізмів? Which sterilization method should be used for dental instruments that do not deteriorate under the influence of temperature and humidity for the guaranteed destruction of viruses, vegetative and spore forms of microorganisms?

Автоклавування Autoclaving

Кип’ятіння Boiling

Пастеризація Pasteurization

Тиндалізація Tyndalization

Прожарювання над полум’ям газового пальника Roasting over the flame of a gas burner

162 / 200
Хвора госпіталізована з діагнозом плеврит. В якому місці плевральної порожнини міститься найбільша кількість ексудату? The patient was hospitalized with a diagnosis of pleurisy. In which part of the pleural cavity is the largest amount of exudate?

Реберно-діафрагмальний синус Cost-phrenic sinus

Діафрагмально-медіастинальний синус Diaphragmatic-mediastinal sinus

Реберно-медіастинальний синус Cost-mediastinal sinus

Під куполом плеври Under the dome of the pleura

Під коренем легенів Under the root of the lungs

163 / 200
У дитини 10-ти місяців спостерігається висока збудливість, порушення сну, знижений тонус м’язів, запізніле прорізування зубів з недостатньо звапнованою емаллю. Дефіцит в організмі якого вітаміну зумовлює такі зміни? A 10-month-old child has high excitability, sleep disturbances, reduced muscle tone, delayed teething with insufficiently calcified enamel. Deficiency of which vitamin in the body causes such changes?

Холекальциферол Cholecalciferol

Рибофлавін Riboflavin

Тіамін Thiamine

Ретинол Retinol

Нікотинамід Nicotinamide

164 / 200
При огляді порожнини носа виявлено викривлення задньої частини носової перегородки. Яка кістка викривлена? When examining the nasal cavity, a curvature of the back part of the nasal septum was found. Which bone is curved?

Леміш Lemish

Медiальна пластинка крилоподі6ного відростка Medial plate of the pterygoid process

Латеральна пластинка крилоподі6но-го відростка Lateral plate of the pterygoid process

Перпендикулярна пластинка решітчастої кістки Perpendicular ethmoid plate

Вертикальна пластинка піднє6інної кістки Vertical plate of the pubic bone

165 / 200
В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку при-сінку порожнини рота. Який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки щічно-губної борозни? In the process of embryogenesis, the epithelial cord, which is called the vestibular plate, initiates the development of the oral cavity. What biological mechanism of programmed cell death ensures the formation of the buccal epithelial plate - labial furrow?

Апоптоз Apoptosis

Некроз Necrosis

Мейоз Meiosis

Паранекроз Paranecrosis

Амітоз Amitosis

166 / 200
У 27-річного чоловіка при рентгенологічному дослідженні нижньої щелепи виявлено вогнище деструкції кісткової тканини, гістологічно визначається пухлина, що складається із тяжів одонтогенного епітелію, незрілої сполучної тканини і острівців диспласти-чного дентину. Діагностуйте пухлину: In a 27-year-old man, an X-ray examination of the lower jaw revealed a focus of destruction of bone tissue, a tumor consisting of strands of odontogenic epithelium, immature connective tissue and islands of dysplasia was histologically determined -dentine. Diagnose the tumor:

Дентинома Dentinoma

Амелобластична фіброодонтома Ameloblastic fibroodontoma

Одонтоамелобластома Odontoameloblastoma

Одонтогенна фіброма Odontogenic fibroma

Складна одонтома Complex odontoma

167 / 200
У чоловіка під час операції з приводу пахвинної грижі хірург пошкодив вміст пахвинного каналу. Яку структуру пошкодив хірург? In a man, during an operation for an inguinal hernia, the surgeon damaged the contents of the inguinal canal. What structure did the surgeon damage?

Funiculus spermaticus Funiculus spermaticus

Urarchus Urarchus

Lig. teres uteri Lig. teres uteri

Lig. inguinale Lig. inguinale

- -

168 / 200
До відділення черепно-мозкової травми надійшов хворий з пошкодженням великого крила клиноподібної кістки. Лінія перелому пройшла через остистий отвір. Яка судина постраждала? A patient with damage to the large wing of the sphenoid bone came to the brain injury department. The fracture line passed through the spinous foramen. Which vessel was affected?

Середня оболонкова артерія Medium sheath artery

Поверхнева скронева артерія Superficial temporal artery

Латеральна крилоподібна артерія Lateral pterygoid artery

Передня глибока скронева артерія Anterior deep temporal artery

Задня глибока скронева артерія Posterior deep temporal artery

169 / 200
У хворого алергічний нежить з рясним виділенням слизу, свербінням, частим чханням. Який з перелічених засобів слід обрати у цьому випадку, якщо відомо, що він вибірково блокує гіста-мінові рецептори? The patient has an allergic runny nose with abundant secretion of mucus, itching, frequent sneezing. Which of the listed remedies should be chosen in this case, if it is known that it selectively blocks histo- exchange receptors?

Лоратадин Loratadine

Мезатон Mesaton

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Нафтизин Naphthyzin

Преднізолон Prednisone

170 / 200
До кардіологічного відділення надійшов хворий з інфарктом міокарда. Для усунення болю було вирішено потенціювати дію фентанілу нейролептиком. Який з перелічених нейролептиків найбільш придатний для нейролепта-налгезії? A patient with a myocardial infarction was admitted to the cardiology department. To eliminate pain, it was decided to potentiate the effect of fentanyl with a neuroleptic. Which of the listed neuroleptics is most suitable for neuroleptic analgesia?

Дроперідол Droperidol

Аміназин Aminazine

Трифтазин Triftazine

Іалоперидол Ialoperidol

Сульпірид Sulpiride

171 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр виявила наявність нижніх медіальних різців. Дитина розвивається нормально. Визначте її вік: When examining the child's oral cavity, the pediatrician found the presence of lower medial incisors. The child is developing normally. Determine his age:

6-7 місяців 6-7 months

8-9 місяців 8-9 months

10-12 місяців 10-12 months

13-14 місяців 13-14 months

- -

172 / 200
У чоловіка 23-х років виникла перфорація твердого піднебіння, в ділянці якого знайдено щільне утворення з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному дослідженні цього утворення було виявлено: значний осередок казеозного некрозу, який оточений грануляційною тканиною з ендоваскулі-том, клітинним інфільтратом, що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин, з перевагою плазмоцитів. Яке найбільш вірогідне захворювання у хворого? A 23-year-old man had a perforation of the hard palate, in the area of which a dense formation with clear boundaries was found. After the operation, microscopic examination of this formation revealed: a significant focus caseous necrosis, which is surrounded by granulation tissue with endovasculitis, a cellular infiltrate consisting of lymphocytes, epithelioid cells, with a predominance of plasma cells. What is the most likely disease in the patient?

Сифіліс Syphilis

Туберкульоз Tuberculosis

Склерома Scleroma

Саркома Sarcoma

Лепра Leprosy

173 / 200
У молодої жінки, яка зайшла до виробничого цеху з різким запахом лакофарбової продукції, виник бронхоспа-зм. Подразнення яких рецепторів викликало виникнення даного рефлексу? A young woman who entered a production shop with a sharp smell of paint products developed bronchospasm. Irritation of which receptors caused the emergence of this reflex?

!ритантні !retentive

Юкстакапілярні Juxtacapillary

Рецептори плеври Pleural receptors

Центральні хеморецептори Central chemoreceptors

Периферичні хеморецептори Peripheral chemoreceptors

174 / 200
На гістологічному препараті визначається орган, який має кіркову та мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, яка містить лімфатичні вузлики, та паракортикаль-ної зони. У мозковій речовині розташовані мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки? On the histological preparation, an organ is determined that has cortical and medullary substance. The cortical substance consists of the outer zone, which contains lymph nodes, and the paracortical zone. In the medullary brain cords, sinuses and trabeculae are located in the substance. Which organ has these morphological features?

Лімфатичний вузол Lymph node

Селезінка Spleen

Нирка Kidney

Тимус Thymus

Наднирники Adrenal glands

175 / 200
В результаті травми порушено цілісність переднього корінця спинного мозку. Визначте, які відростки яких нейронів при цьому пошкоджено? As a result of the injury, the integrity of the anterior root of the spinal cord is violated. Determine which processes of which neurons are damaged?

Аксони рухових нейронів Axons of motor neurons

Дендрити рухових нейронів Dendrites of motor neurons

Аксони чутливих нейронів Axons of sensory neurons

Дендрити чутливих нейронів Dendrites of sensory neurons

Дендрити вставних нейронів Dendrites of intercalated neurons

176 / 200
У дитини 7-ми років, хворої на ангіну, був взятий мазок з поверхні мигдаликів і засіяний на кров’яний агар. Через добу виросли колонії стрептококів, навколо яких середовище стало прозорим. Наявність якого фактора патогенності у збудника виявило це дослідження? A 7-year-old child with tonsillitis had a smear taken from the surface of the tonsils and inoculated on blood agar. A day later, colonies of streptococci grew, around which the environment became transparent. The presence of which factor of pathogenicity in the causative agent was detected by this study?

Гемолізин Hemolysin

Ендотоксин Endotoxin

Нейрамінідаза Neuraminidase

Бета -лактамаза Beta-lactamase

Лейкоцидин Leukocidin

177 / 200
Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацією лише одного гена, наслідком чого є порушення всмокту- вання амінокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбції її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладів у травній і сечовидільній системах. Яке генетичне явище спостерігається в цьому випадку? Hartnap's disease is caused by a point mutation of only one gene, the result of which is a violation of the absorption of the amino acid tryptophan in the intestines and its reabsorption in the renal tubules. This leads to simultaneous disorders in digestive and urinary systems. What genetic phenomenon is observed in this case?

Плейотропія Pleiotropy

Комплементарна взаємодія Complementary interaction

Полімерія Polymeria

Кодомінування Codominance

Неповне домінування Incomplete dominance

178 / 200
У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку? A patient with Itsenko-Cushing syndrome has persistent hyperglycemia and glycosuria, hypertension, osteoporosis, obesity. Synthesis and secretion of which hormone increases in this case?

Кортизол Cortisol

Адреналін Adrenaline

Глюкагон Glucagon

Тироксин Thyroxine

Альдостерон Aldosterone

179 / 200
Хворий надійшов до приймального відділення лікарні з отруєнням інсектицидом антихолінестера-зної дії. Який препарат, що блокує M-холінорецептори, потрібно призначити в даному випадку? A patient was admitted to the hospital's reception department with anticholinesterase insecticide poisoning. What drug that blocks M-cholinesterase receptors should be prescribed in this case?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Дитилін Dithyline

Бензогексоній Benzohexonium

Мезатон Mesaton

180 / 200
Дівчина 15-ти років була доставлена в лікарню з запаленням червоподібного відростка. У крові - ознаки анемії. У фекаліях виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з 'пробочками'на полюсах. Який вид гельмінта паразитує у дівчинки? A 15-year-old girl was taken to the hospital with inflammation of the appendix. There are signs of anemia in the blood. Helminth eggs were found in the feces, which have a lemon-like shape (50x30 microns ), with 'corks' at the poles. What kind of helminth parasitizes the girl?

Волосоголовець Hairhead

Гострик Hostrik

Анкілостома Ankylostoma

Ехінокок Echinococcus

Карликовий ціп’як Dwarf creeper

181 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання? During a dispensary examination, a 7-year-old boy was diagnosed with Lesha Naihan syndrome (only boys are affected). The parents are healthy, but the maternal grandfather has the same disease. What type of disease inheritance?

Рецесивний, зчеплений із статтю Sex-linked recessive

Домінантний, зчеплений із статтю Sex-linked dominant

Автосомно-рецесивний Autosomal recessive

Автосомно-домінантний Autosomal dominant

Неповне домінування Incomplete dominance

182 / 200
При ендоскопічному обстеженні 12-ти палої кишки дiагностовано пухлину великого сосочка. У якому відділі кишки локалізується патологічне утворення? During the endoscopic examination of the duodenum, a tumor of the large papilla was diagnosed. In which part of the intestine is the pathological formation localized?

Низхідна частина Descending part

Верхня частина Top

Горизонтальна частина Horizontal part

Висхідна частина Eastern part

Верхній вигин Upper bend

183 / 200
На розтині верхня частка правої легені збільшена, сірого кольору, безповітряна, з поверхні розрізу стікає каламутна рідина, на плеврі багато фібринозних плівок. Мікроскопічно в альвеолах виявляється ексудат з присутністю нейтрофілів, десквамативних альвео-лоцитів і ниток фібрину. Стінка бронха інтактна. Який найбільш імовірний діагноз? At autopsy, the upper lobe of the right lung is enlarged, gray in color, airless, cloudy fluid flows from the cut surface, there are many fibrinous films on the pleura. Microscopically, exudate with the presence of neutrophils, desquamative alveolocytes and fibrin threads. The bronchus wall is intact. What is the most likely diagnosis?

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

!нтерстиційна пневмонія !nterstitial pneumonia

Абсцес легень Lung abscess

Вогнищева пневмонія Focal pneumonia

Грипозна пневмонія Influenza pneumonia

184 / 200
У альпіністів, які тривалий час знаходились у високогірному районі, спостерігалось збільшення кількості еритроцитів - більше 6 • 1012/л та гемоглобіну - більше 170 г/л у крові. Який механізм спричинив виникнення цього явища? Alpinists who spent a long time in a high-altitude area had an increase in the number of erythrocytes - more than 6 • 1012/l and hemoglobin - more than 170 g/l in the blood. What mechanism caused the occurrence of this phenomenon?

Посилення продукції еритропоетинів нирками Enhancement of erythropoietin production by kidneys

Послаблення гемолізу еритроцитів у кровоносному руслі Weakening of hemolysis of erythrocytes in the bloodstream

Посилення здатності тканин утилізувати кисень Increasing the ability of tissues to utilize oxygen

Посилення процесів безкисневого енергоутворення Intensification of processes of oxygen-free energy generation

Послаблення внутрішньоклітинного гемолізу еритроцитів Weakening of intracellular hemolysis of erythrocytes

185 / 200
Хворий 60-ти років скаржиться на печіння язика, підвищене слиновиділення, явище глосалгії, котрі з’явились після 5 днів користування металевим мостоподібним протезом. Об’єктивно: слизова оболонка ротової порожнини набрякла, гіперемована. Який стоматит за характером запалення розвинувся у хворого? A 60-year-old patient complains of a burning tongue, increased salivation, glossalgia, which appeared after 5 days of using a metal bridge prosthesis. Objectively: mucosa the lining of the oral cavity is swollen, hyperemic. What kind of stomatitis by the nature of the inflammation has developed in the patient?

Катаральний Catarrhal

Гнійний Suppurative

Виразковий Ulcerous

Гангренозний Gangrenous

Фібринозний Fibrinous

186 / 200
У хворого видалений зуб, у якого коронка овальної форми, на жувальній поверхні два горбки. Корінь сильно здавлений у мезіо-дистальному напрямку, його верхівка роздвоєна. Який зуб видалений? The patient has a tooth removed, which has an oval-shaped crown, two bumps on the chewing surface. The root is strongly compressed in the mesio-distal direction, its apex is split. Which tooth was removed ?

Перший верхній премоляр First upper premolar

Перший нижній премоляр First lower premolar

Ікло Fang

Другий верхній премоляр Second upper premolar

Другий нижній премоляр Second lower premolar

187 / 200
У сечі лікаря-стоматолога, зібраній наприкінці робочого дня, виявлений вміст білку 0,7 г/л. У ранковій сечі таких змін не виявлено. Як називається це явище? In the urine of a dentist, collected at the end of the working day, a protein content of 0.7 g/l was detected. No such changes were detected in the morning urine. What is this phenomenon called ?

Функціональна протеїнурія Functional proteinuria

Органічна протеїнурія Organic proteinuria

Неселективна протеїнурія Nonselective proteinuria

Позаниркова протеїнурія Extrarenal proteinuria

Гематурія Hematuria

188 / 200
Внаслідок травми у хворого спостерігається порушення функції слізної залози. Який нерв забезпечує її секрецію? As a result of the injury, the patient has impaired function of the lacrimal gland. What nerve provides its secretion?

N. petrosus major N. petrosus major

N. petrosus minor N. petrosus minor

Chorda tympany Chorda tympany

N. auricularis magnus N. auricularis magnus

N. occipitalis minor N. occipitalis minor

189 / 200
Посів патологічного матеріалу від хворого на пульпіт було здійснено на середовище КіттаТароцці. Які мікроорганізми планується виділити? Culturing of pathological material from a patient with pulpitis was carried out on KittaTarozzi's medium. What microorganisms are planned to be isolated?

Анаеробні Anaerobic

Кислотостійкі Acid resistant

Ацидофільні Acidophilic

Гемолітичні Hemolytic

Аеробні Aerobic

190 / 200
У хворого відсутній 16 зуб. На рентгенограмі в товщі альвеолярного відростку визначається розрідження кістки з утворенням порожнини з чіткими межами, що містить недорозвинену коронку зуба. Мікроскопічно: стінка порожнини вистелена багатошаровим плоским епітелієм і оточена фіброзною капсулою. Встановіть діагноз: The patient is missing the 16th tooth. The X-ray shows bone thinning in the thickness of the alveolar process with the formation of a cavity with clear boundaries, containing an underdeveloped tooth crown. Microscopically: the cavity wall is lined multi-layered squamous epithelium and surrounded by a fibrous capsule. Make a diagnosis:

Фолікулярна кіста щелепи Follicular cyst of the jaw

Радикулярна кіста щелепи Radicular cyst of the jaw

Кіста різцевого каналу Cyst of the incisor canal

Кістозна амелобластома щелепи Cystic ameloblastoma of the jaw

Примордіальна кіста щелепи Primordial cyst of the jaw

191 / 200
Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії? A 52-year-old patient with cancer of the lower jaw underwent radiation therapy. The size of the tumor decreased. Which of the following mechanisms of cell damage most determines the effectiveness of radiation therapy?

Утворення вільних радикалів Formation of free radicals

Гіпертермія Hyperthermia

Лізис NK-клітинами Lysis by NK cells

Тромбоз судин Vascular thrombosis

Мутагенез Mutagenesis

192 / 200
На гістологічному препараті сформованого зуба виявляється оболонка, яка стійка до дії кислот, але зберігається лише на бічних поверхнях коронки зуба. Назвіть цю оболонку: On the histological preparation of the formed tooth, a membrane is revealed, which is resistant to the action of acids, but is preserved only on the lateral surfaces of the crown of the tooth. Name this membrane:

Кутикула Cuticle

Дентин Dentin

Пелікула емалі Enamel pellicle

Емаль Enamel

Цемент Cement

193 / 200
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини? A sensitive nerve ganglion consists of spherical neurocytes with one process, which at a certain distance from the perikaryon divides into an axon and a dendrite. What are such cells called?

псевдоуніполярні pseudounipolar

уніполярні unipolar

біполярні bipolar

мультиполярні multipolar

аполярні apolar

194 / 200
Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз? During an X-ray examination, a patient was found to have a cyst in the area of the premolar, in the cavity of which there is a tooth. Microscopically: the wall of the cyst is represented by connective tissue and is lined with multi-layered flat epithelium. Which is the most probable diagnosis?

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Радикулярна кіста Radicular cyst

Примордіальна кіста Primordial cyst

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Епуліс Epulis

195 / 200
До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на свербіж і печіння у порожнині рота, підвищену температуру. Був встановлений діагноз: трихомонадний гінгівостоматит. Який засіб слід обрати для лікування? A patient came to the dentist with a complaint of itching and burning in the oral cavity, high temperature. The diagnosis was established: trichomonad gingivostomatitis. What remedy should be chosen for treatment?

Метронідазол Metronidazole

Ампіцилін Ampicillin

Доксацикліну гідрохлорид Doxacycline hydrochloride

Гентаміцину сульфат Gentamicin sulfate

Ністатин Nystatin

196 / 200
У хворого з пухлиною в ділянці верхніх горбків чотиригорбкової пластинки сталося випадіння зіничного рефлексу. Функція якого ядра черепних нервів найімовірніше порушена? In a patient with a tumor in the area of the upper tubercles of the quadrituberous plate, the pupillary reflex was lost. The function of which cranial nerve nucleus is most likely impaired?

Додаткового ядра окорухового нерва Additional nucleus of the oculomotor nerve

Рухового ядра окорухового нерва Motor nucleus of the oculomotor nerve

Рухового ядра відвідного нерва Motor nucleus of the abductor nerve

Рухового ядра блокового нерва The motor core of the block nerve

Рухового ядра додаткового нерва Motor nucleus of the accessory nerve

197 / 200
Які профілактичні препарати слід ввести хворому з відкритою щелепно-лицевою травмою, якщо він раніше ніколи не одержував профілактичних щеплень? What prophylactic drugs should be administered to a patient with an open maxillofacial injury, if he has never received prophylactic vaccinations before?

Протиправцевий імуноглобулін і анатоксин Tetanus immunoglobulin and toxoid

Протисудомні препарати та анатоксин Anticonvulsant drugs and toxoid

Протиправцеву сироватку та антибіотики Anti-tetanus serum and antibiotics

Вакцину АКДП та антибіотики AKDP vaccine and antibiotics

Правцевий анатоксин і антибіотики Tetanus toxoid and antibiotics

198 / 200
При мікроскопічному дослідженні періодонта відзначено: повнокровні судини, набряк сполучної тканини з інфільтрацією поодинокими нейтрофілами. Який різновид ексудативного запалення в періодонті? During a microscopic examination of the periodontium, the following were noted: full blood vessels, swelling of the connective tissue with infiltration by single neutrophils. What is the type of exudative inflammation in the periodontium?

Серозне Serious

Гнійне Purulent

Гнилісне Rotten

Фібринозне Fibrinous

Катаральне Catarrhal

199 / 200
При гістологічному дослідженні екстирпованої пульпи зуба в її периферичному шарі визначені клітини циліндричної форми. Яку назву мають ці клітини? During the histological examination of the extirpated tooth pulp, cells of a cylindrical shape were identified in its peripheral layer. What is the name of these cells?

Одонтобласти Odontoblasts

Фібробласти Fibroblasts

Моноцити Monocytes

Амелобласти Ameloblasts

Міофібробласти Myofibroblasts

200 / 200
На прийомі стоматолог виявив у пацієнта каріозні порожнини на передніх зубах, які не мають додаткових антагоністів. Назвіть ці зуби: At the appointment, the dentist found carious cavities in the patient's front teeth, which do not have additional antagonists. Name these teeth:

Нижні медіальні різці Lower medial incisors

Нижні латеральні різці Lower lateral incisors

Верхні латеральні різці Upper lateral incisors

Верхні медіальні різці Upper medial incisors

Верхні ікла Upper Canines