Крок 1 Медицина - 2007 (буклет)

1 / 200
Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції та припинення наркозу самостійне дихання не відновилося. Дефіцит якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту? Before the operation, the patient was given Dithylin (Listenon) and intubation was performed. After the end of the operation and cessation of anesthesia, independent breathing was not restored. The deficiency of which enzyme in the patient's body prolongs the effect of m 'ulcer relaxant?

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

K — Na-АТФ-аза K - Na-ATPase

Псевдохолінестераза Pseudocholinesterase

N-ацетилтрансфераза N-acetyltransferase

Карбангідраза Carbohydrase

2 / 200
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії? A person has diabetes mellitus accompanied by fasting hyperglycemia over 7.2 mmol/l. The level of which blood plasma protein allows retrospectively (for the previous 4-8 weeks before examination) to assess the level of glycemia?

Альбумін Album

Фібриноген Fibrinogen

Глікозильований гемоглобін Glycosylated hemoglobin

С-реактивний білок C-reactive protein

Церулоплазмін Ceruloplasmin

3 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни? A 60-year-old patient was found to have a deterioration in the perception of high-frequency sounds. What structures of the auditory analyzer caused these changes?

Основна мембрана завитки біля гелікотреми The primary membrane of the whorl near the helicotreme

Євстахієва труба Eustachian tube

Барабанна перетинка Eardrum

Основна мембрана завитки біля овального віконця Main membrane of the curl near the oval window

М’язи середнього вуха Middle ear muscles

4 / 200
У хворого на цукровий діабет з’явився різкий біль у правій стопі. Об’єктивно: великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася в хворого? A patient with diabetes has a sharp pain in the right foot. Objectively: the big toe is black, the tissues of the foot are swollen, cells of epidermal detachment, discharge with an unpleasant smell. What clinical and morphological form of necrosis has developed in the patient?

Іангрена суха Iangrena dry

Пролежень Decubitus

Інфаркт Heart attack

Гангрена волога Gangrene moisture

Секвестр Sequestration

5 / 200
Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка наддається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка? Surgical assistance is provided to a victim with a stab wound of the front wall of the stomach. What formation of the peritoneal cavity did the contents of the stomach enter?

Печінкова сумка Liver bag

Передшлункова сумка Bag

Сальникова сумка Stuffing Bag

Лівий мезентеріальний синус Left mesenteric sinus

Правий мезентеріальний синус Right mesenteric sinus

6 / 200
До клініки надійшла дитина 4-х років з ознаками тривалого білкового голодування: затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Причиною розвитку набряків у цієї дитини є зниження синтезу: A 4-year-old child came to the clinic with signs of prolonged protein starvation: growth retardation, anemia, edema, mental retardation. The reason for the development of edema in this child is a decrease in synthesis :

Гемоглобіну Hemoglobin

Ілікопротеїнів Ilyoproteins

Альбумінів Albumin

Ліпопротеїнів Lipoproteins

Глобулінів Globulins

7 / 200
Під час розтину трупа чоловіка, що страждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, у правій плевральній порожнині містилося 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клінікоморфологічну форму запалення в плевральній порожнині: During the autopsy of a man who suffered from croup pneumonia and died of pneumococcal sepsis, the right pleural cavity contained 900 ml of cloudy greenish-yellow liquid. Pleural leaves dim, full-blooded. Name the clinicomorphological form of inflammation in the pleural cavity:

Хронічний абсцес Chronic abscess

Гострий абсцес Acute abscess

Емпієма Empyema

Флегмона Phlegmon

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

8 / 200
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено? The patient was found to have a decrease in the content of magnesium ions, which are required for the attachment of ribosomes to the granular endoplasmic reticulum. It is known that this leads to a violation of protein biosynthesis. What exactly is the stage of protein biosynthesis will be violated?

Термінація Termination

Транскрипція Transcription

Реплікація Replication

Трансляція Broadcast

Активація амінокислот Activation of amino acids

9 / 200
При дослідженні сироватки крові хворого виявлене підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатамінотрансферази (АСТ). Які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації? When examining the patient's blood serum, an increase in the level of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) was detected. What changes at the cellular level can lead to a similar situation?

Руйнування генетичного апарату клітин Destruction of genetic apparatus of cells

Руйнування клітин Destruction of cells

Порушення функції енергозабезпечення клітин Violation of the cell energy supply function

Порушення ферментних систем клітин Disruption of cell enzyme systems

Порушення міжклітинних взаємовідношень Violation of intercellular relations

10 / 200
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього? The young man's energy expenditure increased from 500 to 2000 kJ per hour. Which of the following could be the reason for this?

Фізичне навантаження Physical load

Розумова праця Mental work

Підвищення зовнішньої температури Outside temperature increase

Прийом їжі Food intake

Перехід від сну до бадьорості Transition from sleep to wakefulness

11 / 200
У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1 ,2 , АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу? In the patient, an increase in the activity of LDH1,2, AST, creatine phosphokinase was detected. In which organ (organs) is the most likely development of the pathological process?

Печінка та нирки Liver and Kidney

Скелетні м’язи Skeletal muscles

Сполучна тканина Connective tissue

Нирки та надниркові залози Kidneys and adrenal glands

Серцевий м’яз Heart muscle

12 / 200
За даними ВООЗ на малярію щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду: According to the WHO, approximately 250 million people on Earth are sick with malaria every year. This disease is found mainly in tropical and subtropical regions. The limits of its distribution coincide with the ranges of mosquitoes of the genus :

Аедес Аедес

Анофелес Анофелес

Мансоніа Мансоніа

Кулізета Kuliseta

Кулекс Кулекс

13 / 200
У померлого 58-ми років на розтині: мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волоконець еозінофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найвірогідніше це: At the autopsy of a 58-year-old deceased: the mitral valve is deformed, thickened, does not close completely. Microscopically: foci of collagen fibers are eosinophilic, give a positive reaction to fibrin. The most likely is:

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Амілоїдоз Amyloidosis

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

Гіаліноз Hyalinosis

14 / 200
Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах, миші ввели мічені амінокислоти аланін та триптофан. Біля яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот? To study the localization of protein biosynthesis in cells, mice were injected with labeled amino acids alanine and tryptophan. Near which organelles will the accumulation of labeled amino acids be observed?

Гладенька ЕПС Smooth EPS

Рибосоми Ribosomes

Апарат Гольджі Golgi Apparatus

Лізосоми Lysosomes

Клітинний центр Cell Center

15 / 200
У районах Південної Африки у людей розповсюджена серпоподібно-клітинна анемія, при якій еритроцити мають форму серпа внаслідок заміни в молекулі гемоглобіну амінокислоти глутаміну на валін. Чим викликана ця хвороба? In areas of South Africa, sickle cell anemia is widespread among people, in which red blood cells have a sickle shape due to the replacement of the amino acid glutamine with valine in the hemoglobin molecule. What is the cause of this disease?

Порушення механізмів реалізації генетичної інформації Violation of genetic information implementation mechanisms

Кросинговер Crossing Over

Геномні мутації Genomic mutations

Генна мутація Gene mutation

Трансдукція Transduction

16 / 200
Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: післяінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилятація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладенькою поверхнею, на розрізі повнокровна, з темно-червоними крапками на буруватому фоні тканини. Гістологічно: повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів - гепатоцити у стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки? The patient died of cardiovascular failure. Autopsy results: post-infarction cardiosclerosis, myocardial hypertrophy and dilatation of its cavities, especially the right ventricle. The liver is enlarged, with a smooth surface, on the cross-section it is full-blooded, with dark red dots on a brownish tissue background. Histologically: full blood in the central parts of the lobules; in the peripheral parts around the portal tracts - hepatocytes in a state of fatty dystrophy. What are the above-described liver changes called?

Амілоїдоз Amyloidosis

Мускатна печінка Nutmeg liver

Стеатоз печінки Hepatic steatosis

Несправжньомускатна печінка False liver

Цироз печінки Liver cirrhosis

17 / 200
У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене 'тигрове серце'. З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію? A 'tiger heart' was found at autopsy in a deceased person from chronic cardiovascular failure. From the endocardium, yellowish-white striations are visible; the myocardium is dull, clay-yellow. What process caused this pathology?

Жирова судинно-стромальна дистрофія Fat vascular-stromal dystrophy

Амілоїдоз Amyloidosis

Вуглеводна дистрофія Carbohydrate dystrophy

Гіаліново-краплинна дистрофія Hyaline-droplet dystrophy

Жирова паренхіматозна дистрофія Fatty parenchymal dystrophy

18 / 200
Під час експерименту подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м’язового скорочення? During the experiment, a skeletal muscle is stimulated with a series of electrical impulses. What type of muscle contraction will occur if each subsequent impulse arrives during the period of shortening of the previous single muscle' ulnar reduction?

Серія поодиноких скорочень Series of single abbreviations

Контрактура м’яза M'yaz Contracture

Суцільний тетанус Solid tetanus

Асинхронний тетанус Asynchronous tetanus

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

19 / 200
Амоніак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні амоніаку в тканинах мозку? Ammonia is a very poisonous substance, especially for the nervous system. What substance is particularly active in neutralizing ammonia in brain tissue?

Аланін Alanine

Пролін Proline

Гістидин Histidine

Глутамінова кислота Glutamic acid

Лізин Lysine

20 / 200
Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби: A sick man was hospitalized on the 5th day of illness with manifestations of jaundice, muscle pain, chills, nosebleeds. During the laboratory diagnosis, the bacteriologist performed a dark-field microscopy drops of the patient's blood. Name the causative agent of the disease:

Rickettsia mooseri Rickettsia mooseri

Bartonella bacilloformis Bartonella bacilloformis

Calymmatobacterium granulomatis Calymmatobacterium granulomatis

Leptospira interrogans Questioning Leptospira

Borrelia dutlonii Borrelia dutlonii

21 / 200
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання? The patient has a transverse rupture of the spinal cord below the VI thoracic segment. How will breathing change as a result?

Суттєво не зміниться Will not change significantly

Зупиниться Stop

Стане більш рідким Will become rarer

Стане більш глибоким Will get deeper

Стане більш частим Will become more frequent

22 / 200
У хворого через 12 годин після гострого нападу загруднинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення: In the patient, 12 hours after an acute attack of chest pain, a sharp increase in the activity of AST in the blood serum was found. Specify the pathology for which this shift is characteristic:

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Колагеноз Collagenosis

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Цукровий діабет Diabetes

23 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +140 C, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла? A person is standing in a room in light clothes, the air temperature is +140 C, the windows and doors are closed. Which way does he give off the most heat?

Теплопроведення Heat conduction

Теплорадіація Thermal radiation

Перспірація Perspiration

Конвекція Convection

Випаровування Evaporation

24 / 200
Жінка 30-ти років хворіє близько року, коли вперше з’явився біль у ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз - ревматоїдний артрит. Зміна якого компоненту в структурі білка сполучної тканини є однією з причин цього захворювання? A 30-year-old woman has been sick for about a year, when pain in the area of the joints, their swelling, redness of the skin above them first appeared. The preliminary diagnosis is rheumatoid arthritis. A change in which component in the protein structure of the connective tissue is one of the causes of this disease?

Овоальбумін Ovoalbumin

Міозин Myosin

Колаген Колаген

Тропонін Troponin

Муцин Муцин

25 / 200
Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення? A patient with infectious mononucleosis took glucocorticosteroid drugs for two weeks. He went into remission, but he had an exacerbation of chronic tonsillitis. What effect of glucocorticosteroids is the result of this complication?

Протишокова Anti-shock

Антиалергічна Antiallergic

Протизапальна Anti-inflammatory

Імунодепресивна Immunosuppressive

Антитоксична Antitoxic

26 / 200
У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва. При цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності: In an experiment, the peripheral segment of the vagus nerve was irritated in a dog's neck. At the same time, the following changes in heart activity were observed:

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

Збільшення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

Збільшення швидкості атріовентрикулярного проведення Increase in the rate of atrioventricular conduction

Зменшення частоти скорочень Decreasing the frequency of contractions

Збільшення частоти та сили скорочень Increasing the frequency and strength of contractions

27 / 200
У результаті виснажуючої м’язової праці у робочого значно зменшилася буферна ємність крові. Надходження якої речовини у кров може бути причиною цього явища? As a result of exhausting muscle work, the buffer capacity of the worker's blood has significantly decreased. What substance can be the cause of this phenomenon?

Піруват Pyruvate

1,3-бісфосфогліцерат 1,3-bisphosphoglycerate

3-фосфогліцерат 3-phosphoglycerate

- -

Лактат Лактат

28 / 200
Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги. Об’єктивно: стан важкий, свідомість відсутня, адинамія. Шкірні покриви сухі, запалі очі, ціаноз обличчя, тахікардія, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові -20,1 ммоль/л (у нормі - 3,3-5,5 ммоль/л), у сечі - 3,5% (у нормі - 0). Який найбільш вірогідний діагноз? The patient was delivered by an ambulance. Objectively: the condition is serious, unconsciousness, adynamia. The skin is dry, sunken eyes, cyanosis of the face, tachycardia, the smell of acetone with mouth. Test results: blood glucose -20.1 mmol/l (normal - 3.3-5.5 mmol/l), urine - 3.5% (normal - 0). What is the most likely diagnosis?

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Гостре алкогольне отруєння Acute alcohol poisoning

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

29 / 200
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки та хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитому). Який з перерахованих нижче лабораторних показників буде мати найбільше діагностичне значення? A 62-year-old woman complains of frequent chest and spine pain, rib fractures. The doctor suspected myeloma (plasmocytoma). Which of the following laboratory indicators will have the greatest diagnostic value?

Гіперальбумінемія Hyperalbuminemia

Гіпоглобулінемія Hypoglobulinemia

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Протеїнурія Proteinuria

Парапротеїнемія Paraproteinemia

30 / 200
У новонародженої дитини на пелюшках виявлені темні плями, що свідчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обміну якої речовини це пов’язане? Dark spots were found on the diapers of a newborn child, indicating the formation of homogentisic acid. What substance is this related to a metabolic disorder?

Холестерин Cholesterol

Триптофан Tryptophan

Метіонін Methionine

Галактоза Galactose

Тирозин Tyrosine

31 / 200
Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС, робітник одержав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни кількості лейкоцитів можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення? During the work to eliminate the consequences of the accident at the nuclear power plant, the worker received a radiation dose of 500 x-rays. He complains of headache, nausea, dizziness. What changes in the number of leukocytes can be expected in the patient 10 hours after irradiation?

Лейкемія Leukemia

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Лейкопенія Leukopenia

Нейтрофільний лейкоцитоз Neutrophil leukocytosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

32 / 200
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, виник тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка, блідість шкірних покривів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце? A 12-year-old teenager suffering from bronchial asthma had a severe asthma attack: severe expiratory shortness of breath, pallor of the skin. What type of alveolar ventilation disorder occurs ?

Рестриктивний Restrictive

Нервово-м’язовий Neuromuscular

Торако-діафрагмальний Thoraco-diaphragmatic

Обструктивний Obstructive

Центральний Central

33 / 200
У жінки, що тривалий час дотримувалася дієти з використанням очищеного рису, виявлений поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в їжі призводить до розвитку цього захворювання? Polyneuritis (Beri-Beri disease) was detected in a woman who followed a diet using refined rice for a long time. The lack of which vitamin in food leads to the development of this disease?'

Тіамін Thiamine

Фолієва кислота Folic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Піридоксин Pyridoxine

Рибофлавін Riboflavin

34 / 200
У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес? After removal of the gallbladder, the patient has difficulty absorbing Ca through the intestinal wall. The appointment of which vitamin will stimulate this process?

D3 D3

K K

PP PP

В12 В12

C C

35 / 200
У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, який зв’язують з водним фактором. Який вірус гепатиту міг викликати спалах захворювань у цьому населеному пункті? An outbreak of hepatitis has been registered in the locality, which is associated with the water factor. What hepatitis virus could have caused the outbreak of diseases in this locality?

C C

G G

B B

D D

E E

36 / 200
У хворого 43-х років у шлунку погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин шлунка порушена в даному випадку? A 43-year-old patient's stomach does not digest proteins well. The analysis of gastric juice revealed low acidity. Which cells of the stomach function is impaired in this case?

Слизові клітини (мукоцити) Mucous cells (mucocytes)

Шиєчні мукоцити Cervical mucositis

Парієтальні екзокриноцити Parietal exocrinocytes

Головні екзокриноцити Main exocrinocytes

Ендокринні клітини Endocrine cells

37 / 200
До навчального закладу вступив юнак 16-ти років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря? A 16-year-old young man from a rural area entered the educational institution. During the planned Mantoux test, it turned out that this young man was negative. What is the most rational tactic of the doctor?

Повторити реакцію через 1 місяць Repeat the reaction after 1 month

Провести серодiагностику туберкульозу Conduct serodiagnosis of tuberculosis

Зробити щеплення БЦЖ Get BCG vaccination

Провести прискорену дiагностику туберкульозу методом Прайса Conduct accelerated diagnosis of tuberculosis by the Price method

Терміново ізолювати юнака з навчального колективу Urgently isolate the young man from the educational team

38 / 200
Хворий відзначає частi проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану? The patient notes frequent diarrhea, especially after eating fatty food, weight loss. Laboratory tests showed the presence of steatorrhea; stool is hypocholic. What could be the cause of this condition?

Обтурація жовчних шляхів Biliary obstruction

Недостатність панкреатичної ліпази Pancreatic lipase deficiency

Незбалансована дієта Unbalanced diet

Запалення слизової оболонки тонкої кишки Inflammation of the mucous membrane of the small intestine

Недостатність панкреатичної фосфо-ліпази Pancreatic phospholipase deficiency

39 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту і ентериту. Під час лабораторного дослідження встановлено діагноз: лямбліоз. Застосування якого препарату показане? The patient turned to the doctor with complaints of intestinal dysfunction. The doctor noted symptoms of duodenitis and enteritis. During the laboratory examination, the diagnosis was made: giardiasis. What drug is indicated for use?

Еритроміцин Erythromycin

Хінгамін Hingamine

Тетрациклін Tetracycline

Мономіцин Monomycin

Метронідазол Metronidazole

40 / 200
У групи альпіністів на висоті 3000 метрів було зроблено аналіз крові. Виявлене зниження HCO3 до 15 ммоль/л (норма 22-26 ммоль/л). Який механізм зниження HCO3 крові? A group of climbers at an altitude of 3,000 meters had a blood test done. A decrease in HCO3 to 15 mmol/l (normal 22-26 mmol/l) was detected. What is the mechanism of the decrease HCO3 of the blood?

Гіповентиляція Hypoventilation

Посилення ацидогенезу Increasing acidogenesis

Зниження реабсорбції бікарбонатів у нирках Decreased bicarbonate reabsorption in the kidneys

Гіпервентиляція Hyperventilation

Зниження амоніогенезу Reduction of ammonogenesis

41 / 200
Після введення лікарської речовини у піддослідної тварини зменшилося виділення слини, розширилися зіниці, а при наступному введенні у вену ацетилхоліну частота скорочень серця істотно не змінилася. Вкажіть назву цієї речовини: After the introduction of the medicinal substance, saliva secretion decreased in the experimental animal, the pupils dilated, and the frequency of heart contractions did not change significantly when acetylcholine was administered intravenously. Enter the name of this substance:

Прозерин Prozerin

Сальбутамол Salbutamol

Атропін Atropine

Адреналін Adrenaline

Анаприлін Anaprilin

42 / 200
При тривалому використанні препарату в хворого можуть мати місце остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну в крові. Укажіть цей препарат: With long-term use of the drug, the patient may experience osteoporosis, erosions of the gastric mucosa, hypokalemia, sodium and water retention, and a decrease in the content of corticotropin in the blood. Specify this drug:

Дигоксин Digoxin

Резерпін Backup

Індометацин Indomethacin

Гіпотіазид Hypotiazide

Преднізолон Prednisone

43 / 200
Дитина квола, апатична. Печінка збільшена, при її біопсії виявлено значний надлишок глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. У чому причина зниженої концентрації глюкози у крові цієї хворої? The child is frail, apathetic. The liver is enlarged, a significant excess of glycogen was found during its biopsy. The concentration of glucose in the blood is below normal. What is the reason for the reduced concentration of glucose in the blood of this patient ?

Дефіцит гену, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази Deficiency of the gene responsible for the synthesis of glucose-1-phosphaturidine transferase

Понижена (відсутня) активність гексокінази у печінці Decreased (absent) activity of hexokinase in the liver

Понижена (відсутня) активність глікоген-фосфорилази у печінці Decreased (absent) activity of glycogen phosphorylase in the liver

Підвищена активність глікогенсинтетази у печінці Increased activity of glycogen synthetase in the liver

Понижена (відсутня) активність глюкозо-6-фосфатази у печінці Decreased (absent) activity of glucose-6-phosphatase in the liver

44 / 200
До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік 63-х років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату? A 63-year-old man with collapse symptoms was admitted to the emergency hospital. To combat hypotension, the doctor chose norepinephrine. What is the mechanism of action of this drug?

Активація β-адренорецепторів Activation of β-adrenoceptors

Активація серотонінових рецепторів Activation of serotonin receptors

Блокада M-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Активація дофамінових рецепторів Activation of dopamine receptors

Активація α-адренорецепторів Activation of α-adrenoceptors

45 / 200
У дитини з підозрою на дифтерію з зіву виділена чиста культура мікроорганізмів та вивчені їх морфологічні, тинкторіальні, культуральні та біохімічні властивості, які виявилися типовими для збудників дифтерії. Яке дослідження необхідно ще провести для видачі висновку про те, що виділена патогенна дифтерійна паличка? A pure culture of microorganisms was isolated from the throat of a child with suspected diphtheria, and their morphological, tinctorial, cultural and biochemical properties were studied, which turned out to be typical for the causative agents of diphtheria. What a study is it still necessary to issue a conclusion that a pathogenic diphtheria bacillus has been isolated?

Визначення уреазної активності Determination of urease activity

Визначення токсигенних властивостей Determination of toxicogenic properties

Визначення властивосгі розщеплювати крохмаль Determining the ability to break down starch

Визначення цистиназної активносгі Determination of cystinase activity

Визначення протеолітичних властивостей Determination of proteolytic properties

46 / 200
У дитини на слизовій оболонці щік та на язиці виявлені білуваті плями, які нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайдені грампозитивні овальнi дріжджоподі-6ні клітини. Які це збудники? The child has whitish spots on the mucous membrane of the cheeks and tongue, which resemble boiled milk. Gram-positive oval yeast cells were found in the prepared smears. What are these pathogens?

Стафілококи Staphylococci

Дифтерійна паличка Diphtheria bacillus

Фузобактерії Fusobacteria

Актиноміцети Actinomycetes

Гриби роду Кандіда Fungi of the genus Candida

47 / 200
У хворого 35-ти років, який часто вживає алкоголь, на фоні лікування сечогінними засобами, виникли сильна м’язова і серцева слабкість, блювання, діарея, АТ- 100/60 мм рт.ст., депресія. Причиною такого стану є посилене виділення з сечею: A 35-year-old patient who often drinks alcohol, on the background of treatment with diuretics, developed severe muscle and heart weakness, vomiting, diarrhea, BP- 100/60 mm Hg, depression. The cause of this condition is increased excretion with urine:

Кальцію Calcium

Фосфатів Phosphates

Хлору Хлору

Калію Калію

Натрію Sodium

48 / 200
Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача у кишечнику: After eating fatty food, the patient feels nauseous, lethargic; over time, signs of steatorrhea appeared. Blood cholesterol is 9.2 mmol/l. The cause of this condition is deficiency in the intestines:

Хіломікронів Chylomicrons

Жовчних кислот Bile acids

Фосфоліпідів Phospholipids

Тригліцеридів Triglycerides

Жирних кислот Fatty acids

49 / 200
У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, виявлено дерматит, погане загоювання ран, погіршення зору. Дефіцит яких компонентів є причиною порушення обміну речовин? A man who did not consume fats with food for a long time, but received a sufficient amount of carbohydrates and proteins, was diagnosed with dermatitis, poor wound healing, and impaired vision. Deficiency of which components is the cause of metabolic disorders?

Вітаміни PP, H Vitamins PP, H

Лінолева кислота, вітаміни A, D, E, K Linoleic acid, vitamins A, D, E, K

Мінеральні солі Mineral salts

Олеїнова кислота Oleic acid

Пальмітинова кислота Palmitic Acid

50 / 200
Експериментальній тварині давали надлишкову кількість глюкози, міченої за вуглецем, протягом тижня. У якій сполуці можна виявити мітку? An experimental animal was given an excess amount of carbon-labeled glucose for a week. In which compound can the label be detected?

Холін Cholin

Метіонін Methionine

Арахідонова кислота Arachidonic Acid

Пальмітинова кислота Palmitic Acid

Вітамін A Vitamin A

51 / 200
РНК, що містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього явища лежить: The RNA containing the human immunodeficiency virus penetrated inside the leukocyte and with the help of the revertase enzyme forced the cell to synthesize viral DNA. The basis of this phenomenon is:

Дерепресія оперона Operon derepression

Зворотня транскрипція Reverse transcription

Репресія оперона Operon Repression

Конваріантна реплікація Convariant replication

Зворотня трансляція Backcast

52 / 200
У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені пролін і лізин у складі колагенових волокон. Через відсутність якого вітаміну порушено їх гідроксилювання? In a patient with frequent bleeding from internal organs and mucous membranes, proline and lysine were found in the composition of collagen fibers. Due to the lack of which vitamin, their hydroxylation was impaired?

Вітамін C Vitamin C

Вітамін K Vitamin K

Вітамін E Vitamin E

Вітамін A Vitamin A

Тіамін Thiamine

53 / 200
У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву? A patient with pneumonia has an increase in body temperature. What biologically active substance plays a leading role in the occurrence of this manifestation?

Інтерлейкін-I Interleukin-I

Лейкотрієни Leukotrienes

Брадикінін Brady's

Серотонін Serotonin

Гістамін Histamine

54 / 200
Хвора 27-ми років закрапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з’явився свербіж та печіння тіла, набряк губ та повік, свистячий кашель; став падати артеріальний тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції? A 27-year-old patient instilled drops containing penicillin into her eyes. After a few minutes, itching and burning of the body appeared, swelling of the lips and eyelids, whistling cough; blood pressure began to fall. What immunoglobulins are involved in the development of this allergic reaction?

IgM та IgD IgM та IgD

IgE та IgG IgE та IgG

IgM та IgG IgM та IgG

IgG та IgD IgG та IgD

IgA та IgM IgA та IgM

55 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з пєрєлічєних речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки? The patient has cirrhosis of the liver. The study of which of the listed substances excreted in the urine can characterize the state of the liver's antitoxic function?

Гіпурова кислота Hippuric acid

Креатинін Creatinine

Амінокислоти Amino acids

Сечова кислота Uric acid

Амонійні солі Ammonium salts

56 / 200
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена? A 2-year-old child developed convulsions due to a decrease in the concentration of calcium ions in the blood plasma. The function of which endocrine organ is reduced?

Гіпофіз Pituitary

Шишкоподібна залоза Pineal gland

Прищитоподібні залози Parathyroid glands

Тимус Thymus

Кора наднирників Adrenal cortex

57 / 200
При запаленні ока у хворого відмічалося накопичення мутної рідини з високим вмістом білку на дні передньої камери, яке отримало назву - гіпопіон. Який процес лежить в основі зазначених змін? During inflammation of the eye, the patient had an accumulation of cloudy fluid with a high protein content at the bottom of the anterior chamber, which was called hypopyon. What process is the basis of these changes?

Порушення мікроциркуляції Disruption of microcirculation

Вторинна альтерація Secondary alteration

Проліферація Proliferation

- -

Первинна альтерація Primary alteration

58 / 200
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї? A person's heart rate is constantly kept at the level of 40 times per minute. What is the driver of her heart rate?

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Пучок Гіса His Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

59 / 200
Хвора 48-ми років надійшла до клініки із скаргами на слабкість, дратівливість, порушення сну. Об’єктивно: шкіра та склери жовтого кольору. У крові: підвищення рівня загального білірубіну з переважанням прямого. Кал - ахолічний. Сеча - темного кольору (жовчні пігменти). Яка жовтяниця має місце в хворої? A 48-year-old patient came to the clinic with complaints of weakness, irritability, sleep disturbances. Objectively: the skin and sclera are yellow. In the blood: increased levels of total bilirubin with a predominance of direct. Stool - acholic. Urine - dark color (bile pigments). What kind of jaundice occurs in the patient?

Синдром Кріглера-Найяра Krigler-Najjar Syndrome

Паренхіматозна Parenchymal

Синдром Жільбера Gilbert Syndrome

Механічна Mechanical

Гемолітична Hemolytic

60 / 200
При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання? During the bacteriological examination of the washing water of a patient with food poisoning, a pure culture of bacteria with the following properties was sown: a gram-negative motile bacillus, which grows in the form of colorless colonies on Endo's medium. A representative of which genus was the disease determined?

Iersinia Iersinia

Shigella Shigella

Esherichia Esherichia

Salmonella Salmonella

Citrobacter Citrobacter

61 / 200
Хворому встановлено діагноз - активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу? The patient has been diagnosed with active focal pulmonary tuberculosis. Specify which of the drugs is the most appropriate to prescribe in the first place?

Етіонамід Ethionamide

Сульфален Sulfalene

Циклосерін Cycloserine

Ізоніазид Isoniazid

Етоксид Etoxide

62 / 200
При обстеженні молодого чоловіка у центрі по боротьбі зі СНІДом отримано позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров’я відсутні. Про що може свідчити результат ІФА? During the examination of a young man at the center for the fight against AIDS, a positive ELISA result with HIV antigens was obtained. There are no health complaints. What can the ELISA result indicate?

Про інфікування ВІЛ About HIV infection

Про інфікування ВГВ About HBV infection

Про перенесене захворювання на СНІД About AIDS

Про персистенцію ВГВ About HBV persistence

Про захворювання на СНІД About AIDS

63 / 200
До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого відзначалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди і вус, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити? The parents of a 10-year-old boy, who had an increase in body hair, growth of a beard and mustache, and a low voice, turned to the doctor. It is possible to assume an increase in the secretion of which hormone ?

Соматотропін Somatotropin

Тестостерон Testosterone

Прогестерон Progesterone

Естроген Estrogen

Кортизол Cortisol

64 / 200
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно-сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі? A patient suffering from a severe form of impaired water-salt metabolism experienced cardiac arrest in diastole. What is the most likely mechanism of cardiac arrest in diastole?

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпонатріємія Hyponatremia

Дегідратація організму Dehydration of the body

65 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений у міокарді? During the study of the coronary arteries, atherosclerotic plaques with calcification were found, covering 1/3 of the lumen of the vessels. In the muscle, there are small multiple whitish layers of connective tissue. What is the name the process detected in the myocardium?

Тигрове серце Tiger Heart

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Міокардит Myocarditis

Післяінфарктний кардіосклероз Postinfarction cardiosclerosis

Дифузний кардіосклероз Diffuse cardiosclerosis

66 / 200
У реакції пасивної гемаглютинації, поставленої з еритроцитарним черевнотифозним Viдіагностикумом, виявлені антитіла у розведенні сироватки обстежуваного до 1:80, що вище діагностичного титру. Такий результат свідчить про наступне: In the reaction of passive hemagglutination performed with the erythrocyte typhoid Vidiagnosticum, antibodies were detected in the dilution of the examined serum up to 1:80, which is higher than the diagnostic titer. This result indicates the following:

Гостре захворювання на черевний тиф Acute typhoid fever

Можливе носійство паличок черевного тифу Possible carrier of typhoid bacilli

Рецидив черевного тифу Typhoid relapse

Реконвалесценції хворого на черевний тиф Convalescence of typhoid patient

Інкубаційний період черевного тифу Incubation period of typhoid fever

67 / 200
У підлітка внаслідок радіоактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система, відбувся розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливо завдяки діяльності залози: As a result of radioactive exposure, the teenager's lymphoid system was significantly damaged, a large number of lymphocytes disintegrated. Restoration of the normal blood formula is possible thanks to the activity of the gland:

Печінка Liver

Тимус Thymus

Наднирники Adrenal glands

Підшлункова Pancreatic

Щитоподібна Thyroid

68 / 200
До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи. У постраждалого обмежене підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м’яза. Який м’яз ушкоджений? A man was brought to the reception department with a cut wound on the sole of the right foot. The victim has limited elevation of the lateral edge of the foot. During treatment, damage to the tendon of the muscle was detected. What muscle' is the ulcer damaged?

Короткий малогомілковий Short fibula

Триголовий м’яз гомілки Triceps

Передній великогомілковий Tibia anterior

Довгий розгинач пальців Extensor digitorum longus

Довгий малогомілковий Long fibula

69 / 200
У хворого, що страждає на серцеву недостатність, спостерігаються збільшення печінки, набряки нижніх кінцівок, асцит. Який механізм є провідним в утворенні даного набряку? A patient suffering from heart failure has an enlarged liver, swelling of the lower extremities, and ascites. What mechanism is responsible for the formation of this swelling?

Мембраногенний Membranogenic

Колоїдно-осмотичний Colloid-osmotic

- -

Лімфогенний Lymphogenic

Гідродинамічний Hydrodynamic

70 / 200
У мужчини 32-х років високий зріст, гінекомастія, жіночий тип оволосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз - синдром Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення? A 32-year-old man has tall height, gynecomastia, female hair type, high-pitched voice, mental retardation, infertility. The preliminary diagnosis is Klinefelter's syndrome. What should be investigated for its clarification?

Лейкоцитарна формула WBC formula

Сперматогенез Spermatogenesis

Родовід Pedigree

Група крові Blood type

Каріотип Karyotype

71 / 200
У шахтаря виявлено фіброз легень, що супроводжувався порушенням альвеолярної вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним? A miner was diagnosed with pulmonary fibrosis, which was accompanied by a violation of alveolar ventilation. What is the leading mechanism of this violation?

Звуження верхніх дихальних шляхів Narrowing of the upper respiratory tract

Порушення нервової регуляції дихання Disruption of nervous regulation of breathing

Обмеження дихальної поверхні легень Restriction of the respiratory surface of the lungs

Спазм бронхів Bronchi spasm

Обмеження рухомості грудної клітки Restriction of chest mobility

72 / 200
Людина зробила спокійних видих. Як називається об’єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому? A person exhaled calmly. What is the volume of air contained in his lungs during this called?

Резервний об’єм видиху Reserve expiratory volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity

Дихальний об’єм Respiratory volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

73 / 200
При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит? When studying an isolated cardiomyocyte, it was found that it does not generate excitation pulses automatically. From which heart structure is the cardiomyocyte obtained?

Шлуночок Venticle

Пучок Пса Dog Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

Сино-атріальний вузол Sino-atrial node

74 / 200
При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об’єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об’єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину у людини? When examining a person, it was found that the minute volume of the heart is 3500 ml, the systolic volume is 50 ml. What is the frequency of heart contractions per minute in a person?

70 70

50 50

60 60

90 90

80 80

75 / 200
У людини, яка обертається на каруселі, збільшилися частота серцевих скорочень, потовиділення, з’явилася нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов’язано? A person spinning on a carousel has an increased heart rate, sweating, and nausea. This is primarily due to irritation of which receptors ?

Зорові Visual

Вестибулярні отолітові Vestibular otoliths

Слухові Aural

Вестибулярні ампулярні Vestibular ampullary

Пропріоцептори Proprioceptors

76 / 200
З метою встановлення токсигенно-ті виділених від пацієнтів збудників дифтерії, культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано? In order to establish toxigenic agents of diphtheria isolated from patients, cultures were sown on a Petri dish with nutrient agar on both sides of a strip of filter paper moistened with anti-diphtheria in the center with antitoxic serum. After incubation of cultures in agar between individual cultures and a strip of filter paper, strip-like areas of medium turbidity were detected. What immunological reaction was performed?

Реакція преципітації в гелі Gel precipitation reaction

Реакція кільцепреципітації Ring precipitation reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Реакція опсонізації Opsonization reaction

Реакція Кумбса Coombs reaction

77 / 200
У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст? A person's intra-pleural pressure is measured. In what phase did the person hold his breath, if the pressure is 7.5 cm Hg?

Спокійний видих Calm Exhalation

Спокійний вдих Calm Breath

- -

Форсований видих Forced expiration

Форсований вдих Forced inhalation

78 / 200
Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв, PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців P перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки? A 49-year-old woman consulted a doctor with complaints of increased fatigue and shortness of breath during physical exertion. On the ECG: HR-50/min, PQ- prolonged , QRS- unchanged, the number of P waves exceeds the number of QRS complexes. What type of arrhythmia does the patient have?

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Синоатріальна блокада Sinoatrial block

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

Екстрасистолія Extrasystole

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

79 / 200
У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена? A patient with femoral nerve neuritis has impaired hip flexion and tibial extension in the knee joint. Which muscle function is impaired?

Триголовий м’яз стегна Triceps femoris

Півсухожилковий м’яз Semitendinosus muscle

Чотирьохголовий м’яз стегна Quadriceps

Напівперетинчастий м’яз Semimembranous muscle

Двоголовий м’яз стегна Biceps femoris

80 / 200
При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи та твердого піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш вірогідна причина даної патології? An autopsy of a newborn boy revealed polydactyly, microcephaly, non-union of the upper lip and hard palate, as well as hypertrophy of parenchymal organs. These defects correspond to Patau syndrome. What is the most likely cause of this pathology?

Трисомія 21-ої хромосоми Trisomy of the 21st chromosome

Часткова моносомія Partial monosomy

Трисомія 18-ої хромосоми Trisomy of the 18th chromosome

Трисомія 13-ої хромосоми Trisomy of the 13th chromosome

Нерозходження статевих хромосом Non-separation of sex chromosomes

81 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул: On the preparation of the ovary, stained with hematoxylin-eosin, a follicle is determined, in which the cells of the follicular epithelium are placed in 1-2 layers and have a cubic shape, the membrane is clearly visible around the oocyte -red in color. Name this follicle:

Вторинний Secondary

Первинний Primary

Атретичний Atretic

Примордіальний Primordial

Зрілий Mature

82 / 200
Після тижневого застосування нового косметичного засобу у жінки розвинулося запалення повік з гіперемією, інфільтрацією та болючістю. Алергічна реакція якого типу розвинулася у пацієнтки? After a week of using a new cosmetic product, a woman developed eyelid inflammation with hyperemia, infiltration, and pain. What type of allergic reaction did the patient develop?

II II

IV IV

V V

I I

III III

83 / 200
Під час огляду хворого відзначаються різке звуження зіниць, сонливість, рідке дихання за типом Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спинномозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння? During the examination of the patient, a sharp narrowing of the pupils, drowsiness, shallow breathing according to the Cheyne-Stokes type, urinary retention, slowing of the heart rate, increased spinal reflexes are noted. What substance caused poisoning?

Морфін Morphine

Барбітал Barbital

Атропін Atropine

Кофеїн Caffeine

Фосфакол Phosphacol

84 / 200
Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії - головний біль, втомлюваність, мерехтіння 'мушок' перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоксії? The patient is registered in the endocrinological dispensary for hyperthyroidism. Weight loss, tachycardia, tremors of the fingers were joined by symptoms of hypoxia - headache, fatigue, flickering 'flies' in front of the eyes. What mechanism of action of thyroid hormones underlies the development of hypoxia?

Гальмування синтезу дихальних ферментів Inhibition of synthesis of respiratory enzymes

Посилення синтезу дихальних ферментів Increased synthesis of respiratory enzymes

Конкурентне гальмування дихальних ферментів Competitive inhibition of respiratory enzymes

Роз’єднання окиснення та фосфорилювання Dissociation of oxidation and phosphorylation

Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів Specific binding of active centers of respiratory enzymes

85 / 200
При алергічному дерматиті лікар призначив хворому в складі комплексної терапії Яігістаміноблокатор. Визначте цей препарат: For allergic dermatitis, the doctor prescribed the patient a histamine blocker as part of complex therapy. Identify this drug:

Преднізолон Prednisone

Гідрокортизон Hydrocortisone

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Адреналін Adrenaline

Лоратадин Loratadine

86 / 200
У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. До якого саме хребця притискається артерія у таких випадках? The wounded person is bleeding from the branches of the carotid artery. To temporarily stop the bleeding, the carotid artery must be pressed against the tubercle of the transverse process of the cervical vertebra. Which vertebra is the artery pressed against in such cases?

VI VI

III III

II II

V V

IV IV

87 / 200
Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль та набряк передньої поверхні гомілки; тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки постраждала? As a result of the accident, the victim experienced severe pain and swelling of the front surface of the leg; the back flexion of the foot is difficult. Which of the named muscles of the leg was affected?

M.flexor digitorum longus M.flexor digitorum longus

M.tibialis anterior M.tibialis anterior

M.peroneus longus M.peroneus longus

M.flexor hallucis longus M.flexor hallucis longus

M.peroneus brevis M.peroneus brevis

88 / 200
В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали? In the first grade, a medical examination of students was conducted in order to select children for revaccination against tuberculosis. Which of the following samples was used?

Проба з антраксином Anthraxine Sample

Проба Бюрне Burne Proof

Проба Манту Mantoux Test

Проба Шика Chic's Trial

Нашкірна проба з тулярином Skin test with tularine

89 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе? In the experiment, the permeability of the excitable cell membrane for potassium ions was increased. What changes in the membrane potential will this lead to?

Гіперполяризація Hyperpolarization

Змін не буде There will be no changes

Локальна відповідь Local response

Потенціал дії Action potential

Деполяризація Depolarization

90 / 200
Хворий на гіпертонічну хворобу II стадії з лікувальною метою приймав один з гіпотензивних препаратів. Через деякий час артеріальний тиск знизився, але хворий став скаржитися на в’ялість, сонливість, байдужість. Пізніше з’явився біль у шлунку. Було діагностовано виразкову хворобу. Який гіпотензивний препарат приймав хворий? A patient with stage II hypertension took one of the hypotensive drugs for therapeutic purposes. After some time, blood pressure decreased, but the patient began to complain of lethargy, drowsiness, indifference. Later, stomach pain appeared. Peptic ulcer disease was diagnosed. What hypotensive drug was the patient taking?

Каптоприл Captopril

Верапаміл Verapamil

Фуросемід Furosemide

Дибазол Дибазол

Резерпін Reserpine

91 / 200
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження у порожнині матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує 'губку'. Під час мікроскопічного дослідження пухлини, у лакунах крові виявлені атипові світлі епітеліальні клітини Лангханса та гігантські клітини синцитіотрофобласта. Яка це пухлина? A woman developed uterine bleeding 6 months after giving birth. During a gynecological examination, a dark red tissue with multiple cavities resembling a 'sponge' was found in the uterine cavity During the microscopic examination of the tumor, atypical light Langhans epithelial cells and giant syncytiotrophoblast cells were found in the blood lacunae. What kind of tumor is this?

Фіброміома Fibroid

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Плоскоклітинний незроговілий рак Squamous non-keratinous carcinoma

Міхуровий занос Bubble drift

92 / 200
Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію? A 42-year-old patient complains of a strong heartbeat, sweating, nausea, visual disturbances, hand tremors, increased blood pressure. From the anamnesis: 2 years ago it was established diagnosis of pheochromocytoma. Hyperproduction of which hormones causes this pathology?

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Альдостерон Aldosterone

АКТГ АКТГ

Катехоламіни Catecholamines

Тиреоїдні гормони Thyroid hormones

93 / 200
Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої? A 56-year-old patient has been suffering from thyrotoxicosis for a long time. What type of hypoxia can develop in this patient?

Дихальна Respiratory

Гемічна Chemical

Циркуляторна Circular

Тканинна Fabric

Змішана Mixed

94 / 200
Для підвищення спортивних результатів чоловіку рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином? To improve sports results, a man was recommended to use a drug containing carnitine. What process is activated to the greatest extent by carnitine?

Синтез стероїдних гормонів Synthesis of steroid hormones

Транспорт жирних кислот до міто-хондрій Transport of fatty acids to mitochondria

Синтез кетонових тіл Synthesis of ketone bodies

Тканинне дихання Tissue respiration

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

95 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку? The patient has symptoms of an inflammatory process of the genitourinary tract. In a smear from the mucous membrane of the vagina, large unicellular pear-shaped organisms with a pointed spine at the back end of the body, a large nucleus and undulating membrane were found . What are the simplest organisms found in the smear?

Trichomonas hominis Human Trichomonas

Lamblia intestinalis Intestinal lamblia

Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

Trypanosoma gambiense Trypanosoma gambiense

Trichomonas buccalis Trichomonas buccalis

96 / 200
У хворого виявлено екстрасистолію. На ЕКГ при екстрасистолічному скороченні відсутній зубець P, комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза. Які це екстрасистоли? Extrasystole was detected in the patient. On the ECG during extrasystolic contraction, there is no P wave, the QRS complex is deformed, there is a complete compensatory pause. What are these extrasystoles?

Передсердно-шлуночкові Atrial-ventricular

Передсердні Atrial

Шлуночкові Ventricular

- -

Синусні Sine

97 / 200
У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика. Яку судину повинен перев’язати лікар для зупинки кровотечі? A patient with cancer of the dorsum of the tongue experienced severe bleeding as a result of tumor damage to the dorsal artery of the tongue. Which vessel should the doctor ligate to stop the bleeding?

Лицева артерія Facial artery

Дорзальна артерія язика Dorsal artery of the tongue

Висхідна артерія глотки Ascending pharyngeal artery

Глибока артерія язика Deep artery of the tongue

Язикова артерія Lingual artery

98 / 200
В експерименті певним чином зруйнована значна кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозку. Оновлення яких популяцій клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано? In the experiment, a significant number of red bone marrow stem cells were destroyed in a certain way. The renewal of which cell populations in the loose connective tissue will be inhibited?

Макрофаги Macrophages

Фібробласти Fibroblasts

Перицити Pericytes

Пігментні клітини Pigment cells

Ліпоцити Lipocytes

99 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-ка років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище? During a histological examination of the thymus of a 40-year-old man, a decrease in the proportion of parenchymal elements of the gland, an increase in the proportion of adipose and loose connective tissue, and its enrichment with thymus bodies were determined while the general mass of the organ. What is the name of this phenomenon?

Атрофія Atrophy

Гіпотрофія Hypotrophy

Вікова інволюція Age involution

Акцідентальна інволюція Accidental Involution

Дистрофія Dystrophy

100 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться? On the mucous membrane of the right palatine tonsil, there is a painless ulcer with a smooth lacquered bottom and even edges of a cartilaginous consistency. Microscopically: an inflammatory infiltrate consisting of lymphocytes, plasma cells, a small amount neutrophils and epithelioid cells, and the presence of endo- and perivasculitis. What disease is it about?

Актиномікоз Actinomycosis

Сифіліс Syphilis

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Туберкульоз Tuberculosis

Виразково-некротична ангіна Венсана Vincent's ulcerative-necrotic tonsillitis

101 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано? In the bacteriological laboratory, canned meat is being tested for the content of botulinum toxin. For this, the experimental group of mice was injected with an extract from the researched material and antitoxic antibotulinum serum of types A, B, E; a control group of mice was injected with the extract without anti-botulinum serum. What serological reaction was used?

Опсонофагоцитарна Opsonophagocytic

Нейтралізації Neutralizations

Зв’язування комплементу Complement Binding

Преципітації Precipitation

Подвійної імунної дифузії Double immune diffusion

102 / 200
Для запобігання післяопераційної кровотечі 6-ти річній дитині рекомендовано приймати вікасол, який є синтетичним аналогом вітаміну K. Вкажіть, які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу? To prevent postoperative bleeding, a 6-year-old child is recommended to take Vikasol, which is a synthetic analogue of vitamin K. Specify which post-translational changes in blood coagulation factors are activated under the influence of Vikasol?'

Полімеризація Polymerization

Частковий протеоліз Partial proteolysis

Фосфорилювання радикалів серину Phosphorylation of serine radicals

Карбоксилювання глутамінової кислоти Carboxylation of glutamic acid

Глікозилювання Glycosylation

103 / 200
У чоловіка 33-х років внаслідок спинномозкової травми порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням таких висхідних шляхів: A 33-year-old man has impaired pain and temperature sensitivity as a result of a spinal cord injury, which is caused by damage to the following ascending pathways:

Латеральний спинокортикальний Lateral spinocortical

Медіальний спинокортикальний Medial spinocortical

Задній спиномозочковий Posterior spinocerebellar

Спиноталамічні Spinothalamic

Передній спиномозочковий Anterior spinocerebellar

104 / 200
У хворого для обробки опікової поверхні шкіри було використано препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що відщеплюється у присутності органічних речовин. Який лікарський засіб був використаний? The patient was treated with a drug, the antiseptic properties of which are provided by free oxygen, which is split in the presence of organic substances. What drug was used?

Фурацилін Furacilin

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

Кислота борна Born Acid

Хлоргексидин Chlorhexidine

Калію перманганат Potassium permanganate

105 / 200
У дитини 2-х років після грипу з’явилися скарги на біль у вусі. Лікар виявив зниження слуху та запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха? A 2-year-old child complained of ear pain after the flu. The doctor found hearing loss and inflammation of the middle ear. How did the infection get to the middle ear ?

Через foramen jugularis Through the jugular hole

Через atrium mastoideum Through the mastoid atrium

Через canalis caroticus Through the carotid canal

Через canalis nasolacrimalis Through the nasolacrimal canal

Через слухову трубу Through the auditory tube

106 / 200
Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому? A 50-year-old patient with chronic heart failure and tachyarrhythmia was prescribed a cardiotonic drug. Which drug was prescribed to the patient?

Добутамін Dobutamine

Дигоксин Digoxin

Аміодарон Amiodarone

Мілдронат Mildronate

Дофамін Dopamine

107 / 200
При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відзначався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвинулася в хворого? During microscopic examination of the surgically removed appendix, edema, diffuse neutrophilic infiltration of the wall with necrosis and the presence of a mucosal defect with damage to its muscular plate were noted. What form of appendicitis developed in the patient?

Апостематозна Apostematous

Гангренозна Gangrenous

Флегмонозно-виразкова Phlegmonous ulcer

Поверхнева Superficial

Флегмонозна Phlegmonous

108 / 200
У жінки 39-ти років під час операції були видалені збільшена у розмірах маткова труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш вірогідний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби? In a 39-year-old woman, an enlarged fallopian tube and part of an ovary with a large cyst were removed during surgery. Decidual cells, villi were found during histological examination of the wall of the tube chorion. What was the most likely diagnosis established during the examination of the fallopian tube?

'Паперовий' плід 'Paper' fruit

Плацентарний поліп Placental polyp

Трубна вагітність Tapal pregnancy

Літопедіон Litopedion

Хоріонкарцинома Choriocarcinoma

109 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту мають місце блювання, втрата свідомості, судоми. У крові - гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало патологічний стан хворого? In a 4-year-old boy, after severe viral hepatitis, vomiting, loss of consciousness, convulsions occur. Hyperammonemia in the blood. Violation of which biochemical process caused the patient's pathological condition ?

Порушення знешкодження біогенних амінів Violation of neutralization of biogenic amines

Пригнічення ферментів трансаміну-вання Inhibition of transamination enzymes

Активація декарбоксилування амінокислот Activation of decarboxylation of amino acids

Порушення знешкодження аміаку в печінці Disruption of ammonia disposal in the liver

Посилення гниття білків у кишечнику Increased protein decay in the intestine

110 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни? Hyperkalemia and hyponatremia were detected in the patient. Decreased secretion of which hormone can cause such changes?

Вазопресин Vasopressin

Натрійуретичний Natriuretic

Кортизол Cortisol

Альдостерон Aldosterone

Паратгормон Parathormone

111 / 200
При непрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним та діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка, що в подальшому забезпечує ріст кісток у довжину. Як називається ця структура? In the case of indirect histogenesis of bone tissue of tubular bones, a plate is formed between the epiphyseal and diaphyseal centers of ossification, which subsequently ensures bone growth in length. What is this structure called?

Остеон Остеон

Шар внутрішніх генеральних пластинок Layer of internal general plates

Кісткова пластинка Bone plate

Метафізарна пластинка Metaphyseal plate

Кісткова манжетка Bone Cuff

112 / 200
Хвора 40-ка років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано? A 40-year-old patient was admitted to the hospital's infectious disease department with a high body temperature. Objectively: severe meningeal symptoms. A spinal tap was performed. What anatomical formation was punctured?'

Cavum trigeminale Trigeminal cavity

Cisterna cerebellomedullaris posterior Posterior cerebellumedullary cistern

Spatium subarachnoideum Subarachnoid space

Spatium epidurale Epidural space

Spatium subdurale Subdural space

113 / 200
Після резекції середньої третини облітерованої тромбом стегнової артерії нижня кінцівка кровопостачається за рахунок обхідних анастомозів. Назвіть артерію, яка має основне значення у відновленні кровотоку: After resection of the middle third of the femoral artery obliterated by a thrombus, the lower extremity is supplied with blood through bypass anastomoses. Name the artery that is of primary importance in restoring blood flow:

Поверхнева огинальна артерія клубової кістки Superficial circumflex artery of the iliac bone

Глибока зовнішня соромітня артерія Deep external pubic artery

Поверхнева надчеревна артерія Superficial epigastric artery

Низхідна колінна артерія Descending popliteal artery

Глибока стегнова артерія Deep femoral artery

114 / 200
У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс, порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений? The patient does not extend the knee joint, there is no knee reflex, the sensitivity of the skin on the front surface of the thigh is disturbed. Which nerve is affected?

Стегновий Femoral

Верхній сідничний Superior gluteal

Великий малогомілковий Major fibula

Затульний Sheltered

Нижній сідничний Lower gluteal

115 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть даний вид клітин: An electron micrograph of a fragment of a kidney shows an afferent arteriole, in which large cells containing secretory granules are visible under the endothelium. Name this type of cells:

Інтерстиційні Interstitial

Мезангіальні Mesangial

Юкстагломерулярні Juxtaglomerular

Юкставаскулярні Juxtavascular

Гладеньком’язові Smooth muscle

116 / 200
Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначено серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перелічених реакцій доцільно використати для цього? To resolve the issue of retrospective diagnosis of transferred bacterial dysentery, a serological examination of blood serum was prescribed to determine the titer of antibodies to Shigella. Which of the listed reactions should be used for this?

Бактеріоліз Bacteriolysis

Пасивна гемаглютинація Passive hemagglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

Преципітація Precipitation

Гемоліз Hemolysis

117 / 200
У чоловіка 43-х років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів? A 43-year-old man with a kidney removed had symptoms of anemia. What caused these symptoms to appear?

Нестача вітаміну B12 Vitamin B12 deficiency

Нестача фолієвої кислоти Folic acid deficiency

Зниження синтезу еритропоетинів Decreased erythropoietin synthesis

Нестача заліза Iron deficiency

Підвищене руйнування еритроцитів Increased destruction of erythrocytes

118 / 200
Хворий 50-ти років потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудниною, ядуху при фізичних навантаженнях. Після ангіографії виявлені патологічні зміни в задній міжшлуночковій гілці правої вінцевої артерії. Які ділянки серця уражені? A 50-year-old patient was admitted to the hospital with complaints of chest pain, chest pain during physical exertion. After angiography, pathological changes were detected in the posterior interventricular branch of the right coronary artery. What parts of the heart are affected?

Передня стінка правого і лівого шлуночків Front wall of the right and left ventricles

Праве передсердя Right in front

Ліве передсердя Left atrium

Задня стінка правого і лівого шлуночків The back wall of the right and left ventricles

Правий передсердно-шлуночковий клапан Right atrioventricular valve

119 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін? After performing a tuberculin test (Mantoux test), the child developed a papule up to 10 mm in diameter 48 hours later at the site of tuberculin administration. What mechanism of hypersensitivity underlies the development of the specified changes?

Анафілаксія Anaphylaxis

Імунокомплексна цитотоксичність Immunocomplex cytotoxicity

Антитілозалежна цитотоксичність Antibody-dependent cytotoxicity

Гранулематоз Granulomatosis

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

120 / 200
У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться? In a newborn boy, during an examination of the external genitalia, a urethral fissure was detected, which opens on the lower surface of the penis. What kind of anomaly is this?

Гіпоспадія Hypospadia

Крипторхізм Cryptorchism

Гермафродитизм Hermaphrodite

Епіспадія Epispadia

Монорхізм Monorchism

121 / 200
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки наступних компонентів: A person has impaired absorption of fat hydrolysis products. The reason for this may be a deficiency in the cavity of the small intestine of the following components:

Жовчні пігменти Bile pigments

Жиророзчинні вітаміни Fat-soluble vitamins

Ліполітичні ферменти Lipolytic enzymes

Жовчні кислоти Bile acids

Іони натрію Sodium ions

122 / 200
У мешканців територій з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться? Inhabitants of territories with a cold climate have an increased content of a hormone in their blood, which has an adaptive thermoregulatory value. What hormone is it about?

Кортизол Cortisol

Тироксин Tyroxin

Інсулін Insulin

Глюкагон Glucagon

Соматотропін Somatotropin

123 / 200
У результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез склав 620 мл. У хворого з’явилися головний біль, блювання, судоми, задишка, у легенях - вологі хрипи. Яка патологія має місце? As a result of a violation of safety techniques, sulema (mercury chloride) poisoning occurred. After 2 days, the daily diuresis was 620 ml. The patient developed a headache, vomiting, convulsions , shortness of breath, wet wheezing in the lungs. What pathology is taking place?

Пієлонефрит Pyelonephritis

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Уремічна кома Uremia Coma

124 / 200
У новонародженої дитини з пілоростенозом часте блювання, що супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, інколи судомами. Яка форма порушення кислотно-основного стану розвинулася в хворого? A newborn child with pylorostenosis has frequent vomiting, accompanied by apathy, weakness, increased muscle tone, sometimes convulsions. What form of acid-base disturbance has developed in the patient ?

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

125 / 200
При декарбоксилуванні глутамату в ЦНС утворюється медіатор гальмування. Назвіть його: During the decarboxylation of glutamate in the CNS, an inhibitory mediator is formed. Name it:

Серотонін Serotonin

Гістамін Histamine

ГАМК ГАМК

Глутатіон Glutathione

Аспарагін Aparagin

126 / 200
Під час катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його: During the catabolism of histidine, a biogenic amine is formed, which has a powerful vasodilating effect. Name it:

Норадреналін Noradrenaline

Дофамін Dopamine

Серотонін Serotonin

ДОФА ДОФА

Гістамін Histamine

127 / 200
При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх: When arachidonic acid is utilized by the cyclooxygenase pathway, biologically active substances are formed. Specify them:

Соматомедини Somatomedini

Інсуліноподібні фактори росту Insulin-like growth factors

Простагландини Prostaglandins

Тироксин Thyroxine

Біогенні аміни Biogenic amines

128 / 200
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано? Due to the destruction of certain structures of the brain stem, the animal lost orientation reflexes. What structures were destroyed?

Червоні ядра Red kernels

Медіальні ядра ретикулярної формації Medial nuclei of the reticular formation

Чотиригорбкова структура Four hump structure

Чорна речовина Black Matter

Вестибулярні ядра Vestibular nuclei

129 / 200
У людини осмотичний тиск плазми крові 350 мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону: In a person, the osmotic pressure of the blood plasma is 350 mosmol/l (the norm is 300 mosmol/l). This will cause, first of all, increased secretion of such a hormone:

Адренокортикотропін Adrenocorticotropin

Вазопресин Vasopressin

Натрійуретичний Natriuretic

Альдостерон Aldosterone

Кортизол Cortisol

130 / 200
Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час обстеження зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається у цьому випадку? A young man went to the hospital with complaints of urination disorders. During the examination of the external genitalia, it was found that the urethra is split from above and urine is leaking through this opening. What kind of abnormality the development of the external genitalia is observed in this case?

Епіспадія Epispadia

Фімоз Phimosis

Парафімоз Paraphimosis

Гермафродитизм Hermaphrodite

Гіпоспадія Hypospadia

131 / 200
Хворий скаржиться на біль у ділянці печінки. При дослідженні жовчі, отриманої під час дуоденального зондування, виявлені жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів, на кінці одного полюсу знаходиться кришечка. Розміри цих яєць найменші серед яєць усіх гельмінтів. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient complains of pain in the area of the liver. When examining the bile obtained during duodenal sounding, yellowish eggs of an oval shape, narrowed to the poles, are found at the end of one pole cap. The size of these eggs is the smallest among the eggs of all helminths. What is the most likely diagnosis?

Теніарінхоз Taeniarhynchosis

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Ехінококоз Echinococcosis

Теніоз Taeniosis

Опісторхоз Opistorchosis

132 / 200
У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, її поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту: In a patient with dysentery, colonoscopy revealed that the mucous membrane of the large intestine is hyperemic, swollen, and its surface is covered with gray-green films. Name the morphological form of dysenteric colitis:

Некротичний Necrotic

Фібринозний Fibrinous

Катаральний Catarrhal

Гнійний Suppurative

Виразковий Ulcerous

133 / 200
У хворого через добу після апендектомії у крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним зсувом. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу в даному випадку? One day after appendectomy, neutrophilic leukocytosis with a regenerative shift is detected in the patient's blood. What is the most likely mechanism of development of leukocytosis in this case?

Уповільнення руйнування лейкоцитів Slowing down the destruction of leukocytes

Посилення лейкопоезу Increasing leukopoiesis

Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини Slowing down the migration of leukocytes into tissues

Перерозподіл лейкоцитів у організмі Redistribution of leukocytes in the body

Посилення лейкопоезу та уповільнення міграції лейкоцитів у тканини Increasing leukopoiesis and slowing the migration of leukocytes into tissues

134 / 200
У хірурга після проведення тривалої операції підвищився артеріальний тиск до 140/110 мм рт.ст. Які зміни гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку? The surgeon's blood pressure increased to 140/110 mm Hg after a long operation. What changes in humoral regulation could be the reason for the increase in blood pressure in this case?

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Гальмування симпатоадреналової системи Inhibition of the sympathoadrenal system

Активація утворення і виділення альдостерону Activation of formation and release of aldosterone

135 / 200
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води: A hypertonic glucose solution was administered intravenously to the patient. This will increase the movement of water:

Змін руху води не буде The movement of water will not change

З клітин до міжклітинної рідини From cells to intercellular fluid

З міжклітинної рідини до капілярів From intercellular fluid to capillaries

З міжклітинної рідини до клітин From intercellular fluid to cells

З капілярів до міжклітинної рідини From capillaries to intercellular fluid

136 / 200
У чоловіка 36-ти років черепно-мозкова травма. Об’єктивно: дихання слабке, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетама найбільш доцільний у даному випадку? A 36-year-old man has a craniocerebral injury. Objectively: breathing is weak, the pulse is filiform, there are no reflexes. What route of administration of piracetam is most appropriate in this case ?

Підшкірний Subcutaneous

Пероральний Oral

Ректальний Rectal

Інгаляційний Inhalation

Внутрішньовенний Intravenous

137 / 200
Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. Встановлено діагноз: ентеробіоз. Для уточнення діагнозу слід провести: The child complains of general weakness, lack of appetite, restless sleep, itching in the perianal area. The diagnosis is established: enterobiosis. To clarify the diagnosis, the following should be carried out:

Аналіз дуоденального вмісту Analysis of duodenal contents

Зіскоб з періанальних складок Scraping from perianal folds

Рентгеноскопічне дослідження X-ray examination

Імунодіагностика Immunodiagnostics

Біопсія м’язової тканини Biopsy of muscle tissue

138 / 200
У хворого опікова хвороба ускладнилася ДВЗ-синдромом. Яку стадію ДВЗ-синдрому можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше ніж за 3 хвилини? The patient's burn disease was complicated by DVZ-syndrome. What stage of DVZ-syndrome can be suspected if it is known that the patient's blood coagulates in less than 3 minutes?

Гіпокоагуляції Hypocoagulation

Перехідна Transitional

Термінальна Terminal

Фібриноліз Fibrinolysis

Гіперкоагуляції Hypercoagulation

139 / 200
На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій? In a practical session, students studied a stained mouse blood smear with bacteria phagocytosed by leukocytes. What cell organelle completes the digestion of these bacteria?

Рибосоми Ribosomes

Лізосоми Lysosomes

Мітохондрії Mitochondria

Апарат Гольджі Golgi Apparatus

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

140 / 200
Жінка 55-ти років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року, слабкість, запаморочення. Об’єктивно: блідість шкіри. У крові: Hb- 70 г/л, ер.- 3,2•1012/л, КП- 0,6, лейк.- 6,0•109 /л, ретикулоцити -1%; гіпохромія еритроцитів. Яка анемія у хворої? A 55-year-old woman complained of long cyclic uterine bleeding for a year, weakness, dizziness. Objectively: pale skin. In the blood: Hb- 70 g/l, ER - 3.2•1012/l, KP - 0.6, leuk. - 6.0•109 /l, reticulocytes -1%; hypochromia of erythrocytes. What anemia does the patient have?

Гемолітична Hemolytic

Апластична Aplastic

Хронічна постгеморагічна Chronic posthemorrhagic

В12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

Залізодефіцитна Iron deficiency

141 / 200
У пацієнта за даними аудіометрії виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Причиною цього може бути пошкодження: According to audiometry data, the patient has a violation of the perception of medium frequency sounds. The reason for this may be damage:

Кохлеарних ядер Cochlear Nuclei

Спірального ганглія Spiral ganglion

Чотиригорбикової структури Four hump structure

Середньої частини завитки Middle part of curl

Латеральних колінчастих тіл Lateral geniculate bodies

142 / 200
Госпіталізовано хворого з діагнозом карциноїд кишечнику. Аналіз виявив підвищену продукцію серотоніну. Відомо, що ця речовина утворюється з амінокислоти триптофану. Який біохімічний механізм лежить в основі даного процесу? A patient with a diagnosis of intestinal carcinoid was hospitalized. The analysis revealed an increased production of serotonin. It is known that this substance is formed from the amino acid tryptophan. What biochemical mechanism underlies this process?

Утворення парних сполук Formation of paired compounds

Дезамінування Demining

Трансамінування Transamination

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Декарбоксилювання Decarboxylation

143 / 200
-х років скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38 — 400 143. C. Об’єктивно: печінка і селезінка збільшені. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 2,9•1012/л, лейк.- 4,4•109 /л, тромб.-48 • 109 /л, нейтрофіли сегментоядерні -17%, лімфоцити - 15%, бластні клітини - 68%. Всі цитохімічні реакції негативні. Дайте гематологічний висновок: years old complains of weakness, temperature rises to 38 — 400 143. C. Objectively: the liver and spleen are enlarged. In the blood: Hb- 100 g /l, er.- 2.9•1012/l, leuk.- 4.4•109 /l, thromb.-48 • 109 /l, segmented neutrophils -17%, lymphocytes - 15%, blast cells - 68% . All cytochemical reactions are negative. Give a hematological conclusion:

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Гострий еритромієлоз Acute erythromyelosis

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

Хронічний мієлолейкоз Chronic myelogenous leukemia

Недиференційований лейкоз Undifferentiated leukemia

144 / 200
Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений? A patient with bronchial asthma did not tell the doctor that he had angina attacks. The doctor prescribed a drug, after taking which the asthma attacks became less frequent, but the angina attacks became more frequent. What drug was prescribed?

Сальбутамол Salbutamol

Ізадрин Ізадрин

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Фенотерол Fenoterol

Еуфілін Euphilin

145 / 200
Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав в амбулаторних умовах дигоксин. На певному етапі лікування в нього виникли симптоми передозування препарату. Яке явище лежить в основі розвитку цього ускладнення? A patient with chronic heart failure has been taking digoxin on an outpatient basis for several months. At a certain stage of the treatment, he developed symptoms of drug overdose. What phenomenon underlies the development of this complication ?

Сенсибілізація Sensitization

Функціональна кумуляція Functional cumulation

Звикання Addiction

Матеріальна кумуляція Material accumulation

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

146 / 200
Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату? A patient who was treated for neurosis with sibazon complains of a toothache. The doctor prescribed him an analgesic in a dose that is lower than the average therapeutic dose. What phenomenon did he take into account doctor, reducing the dose of the drug?

Лікарська залежність Drug addiction

Сумація Summation

Кумуляція Cumulative

Потенціювання Potentiation

Толерантність Tolerance

147 / 200
У крові дитини виявлено високий вміст галактози, концентрація глюкози понижена. Спостерігаються катаракта, розумова відсталість, розвивається жирове переродження печінки. Яке захворювання має місце? In the child's blood, a high content of galactose was detected, the concentration of glucose was reduced. Cataracts, mental retardation are observed, fatty degeneration of the liver develops. What disease is taking place?

Фруктоземія Fructoemia

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Цукровий діабет Diabetes

Галактоземія Galactosemia

Лактоземія Lactosemia

148 / 200
З урахуванням клінічної картини хворому призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат? Taking into account the clinical picture, the patient is prescribed pyridoxal phosphate. What processes is this drug recommended for correction?

Окисне декарбоксилювання кетокислот Oxidative decarboxylation of ketoacids

Синтез білку Protein synthesis

Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот Transamination and decarboxylation of amino acids

Синтез пуринових та піримідинових основ Synthesis of purine and pyrimidine bases

Дезамінування пуринових нуклеотидів Deamination of purine nucleotides

149 / 200
Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена? During the operation, a part of the lung was removed from the patient, which is ventilated by a bronchus of the third order, accompanied by branches of the pulmonary artery and other vessels. What part of the lung was removed?

Середня частка Average share

Сегмент легені Lung segment

Верхня частка Upper share

Легенева часточка Pulmonary lobule

Нижня частка Lower share

150 / 200
У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу? A patient with clinical signs of immunodeficiency underwent immunological tests. A significant decrease in the number of cells forming rosettes with ram erythrocytes was revealed. What conclusion should be drawn based on the analysis data?

Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету Deficiency of effector cells of humoral immunity

Зниження рівня натуральних кілерів (УХ-клітин) Decreasing the level of natural killers (UH-cells)

Зниження рівня T-лімфоцитів Decrease in the level of T-lymphocytes

Зниження рівня системи комплементу Complement system downgrade

Зниження рівня Б-лімфоцитів Decrease in the level of B-lymphocytes

151 / 200
У жінки з III (Б), Rh- групою крові народилась дитина з II (A) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АБо та резус-належність можливі у батька? A woman with III (B), Rh blood group gave birth to a child with II (A) blood group. The child was diagnosed with hemolytic disease of the newborn as a result of Rhesus conflict. What blood group according to the ABO system and Rh-affinity are possible for the father?

I (O), Rh I (O), Rh

III (Б), Rh+ III (Б), Rh+

II (A), Rh+ II (A), Rh+

I (O), Rh+ I (O), Rh+

II (A), Rh II (A), Rh

152 / 200
У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушінга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активується у жінки в першу чергу? A 45-year-old woman has Itsenko-Cushing's disease - steroid diabetes. During biochemical examination: hyperglycemia, hypochloremia. Which of the following processes is activated in a woman first of all ?

Глікогеноліз Glycogenolysis

Реабсорбція глюкози Glucose reabsorption

Транспорт глюкози в клітину Transport of glucose into the cell

Гліколіз Glycolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

153 / 200
На гістологічному препараті видно судину, стінка якої складається з ендотелію, базальної мембрани та пухкої сполучної тканини. Назвіть тип судини: The histological preparation shows a vessel whose wall consists of endothelium, basement membrane and loose connective tissue. Name the type of vessel:

Артерія Artery

Вена безм’язового типу Vein of muscleless type

Вена м’язового типу Muscular vein

Гемокапіляр Hemocapillary

Лімфокапіляр Lymphocapillary

154 / 200
При розтині тіла померлого чоловіка 48-ми років, у ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено округлий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточений тонким прошарком сполучної тканини, виповнений білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторинного туберкульозу: During the autopsy of the body of a deceased 48-year-old man, a rounded formation with a diameter of 5 cm with clear contours, surrounded by a thin layer of connective tissue, was found in the area of the 1st segment of the right lung , filled with white brittle masses. Diagnose the form of secondary tuberculosis:

Туберкулома Tuberculoma

Фіброзно-кавернозний туберкульоз Fibro-cavernous tuberculosis

Гострий вогнищевий туберкульоз Acute focal tuberculosis

Казеозна пневмонія Case pneumonia

Гострий кавернозний туберкульоз Acute cavernous tuberculosis

155 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку? A patient with acute myocarditis developed clinical signs of cardiogenic shock. Which of the following pathogenetic mechanisms is the leading factor in the development of shock?

Зниження діастолічного притоку до серця Decreased diastolic inflow to the heart

Зниження насосної функції серця Decreased pumping function of the heart

Зниження судинного тонусу Decreased vascular tone

Депонування крові в органах Blood storage in organs

Збільшення периферичного опору судин Increased peripheral vascular resistance

156 / 200
У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія. Чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності? A patient with acute renal failure developed polyuria on the 6th day of therapeutic measures. What is the reason for the increase in diuresis at the beginning of the polyuric stage of acute renal failure?

Зменшенням вазопресину в плазмі Reduction of vasopressin in plasma

Відновлення фільтрації в нефронах Recovery of filtration in nephrons

Збільшенням натрійуретичного фактора By increasing the natriuretic factor

Збільшенням об’єму циркулюючої крові By increasing the volume of circulating blood

Зменшенням альдостерону в плазмі Decreased plasma aldosterone

157 / 200
При тривалому лікуванні голодуванням у пацієнта зменшилося співвідношення альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Що з наведеного буде наслідком цих змін? During long-term fasting treatment, the ratio of albumins and globulins in the patient's blood plasma decreased. Which of the following will be a consequence of these changes?

Зниження гематокритного показника Hematocrit decrease

Збільшення гематокритного показника Hematocrit increase

Збільшення ШЗЕ SZE increase

Зниження ШЗЕ Reduction of SZE

Гіперкоагуляція Hypercoagulation

158 / 200
Експериментальній тварині, після попередньої сенсибілізації, підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулось фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного та фібриноїдного набухання і некрозу. Яка імунологічна реакція має місце? An experimental animal, after preliminary sensitization, was injected subcutaneously with a dose of antigen. At the injection site, fibrinous inflammation developed with alteration of vessel walls, the main substance, and fibrous structures of connective tissue in in the form of mucoid and fibrinoid swelling and necrosis. What immunological reaction takes place?

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Гранульоматоз Granulomatosis

Нормергічна реакція Normergic reaction

Гіперчутливість негайного типу Immediate Hypersensitivity

Реакція трансплантаційного імунітету Reaction of transplant immunity

159 / 200
У хворого спостерігається порушення зору - гемералопія ('куряча сліпота'). Який вітамінний препарат треба вживати хворому, щоб відновити зір? The patient has visual impairment - hemeralopia ('chicken blindness'). What vitamin preparation should the patient take to restore vision?

Піридоксин Pyridoxine

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Вікасол Вікасол

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

160 / 200
До клініки госпіталізована дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу: A 1-year-old child was admitted to the clinic with signs of muscle damage. After the examination, carnitine deficiency in the muscles was detected. The biochemical basis of this pathology is a violation of the process:

Синтезу актину та міозину Synthesis of actin and myosin

Субстратного фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Транспорту жирних кислот до міто-хондрій Transport of fatty acids to mitochondria

Утилізації молочної кислоти Lactic acid utilization

Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях Ca2+ regulation in mitochondria

161 / 200
У хворого важка післяопераційна псевдомонадна інфекція. Який з перелічених антибіотиків показаний хворому? The patient has a severe postoperative pseudomonas infection. Which of the listed antibiotics is indicated for the patient?

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Доксициклін Doxycycline

Амікацину сульфат Amikacin sulfate

Цефазолін Cefazolin

Еритроміцин Erythromycin

162 / 200
У дитини 9-ти місяців спостерігається запізніле прорізування зубів, порушення порядку прорізування. Конфігурація верхньої щелепи - у горизонтальному напрямку ('високе піднебіння'); мікроскопічно - у зубах нерівномірна мінералізація емалі, зморщені емалеві призми, деякі з них вакуолізовані. Розширення зони предентину; зустрічаються поодинокі дентиклі. Яке захворювання у дитини? A 9-month-old child has delayed teething, a violation of the order of teething. The configuration of the upper jaw is in the horizontal direction ('high palate'); microscopically - in the teeth uneven mineralization of enamel, shriveled enamel prisms, some of them are vacuolated. Expansion of the predentin zone; there are single denticles. What disease does the child have?

Подагра Gout

Пізній рахіт Late rickets

Ранній рахіт Early rickets

Остеомаляція Osteomalacia

Гіпервітаміноз D Hypervitaminosis D

163 / 200
Під час обстеження у хворого виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюдитись інфекція при несвоєчасному наданні медичної допомоги? During the examination, an abscess of the pterygoid fossa was detected in the patient. Where can the infection spread if medical care is not provided in time?

Барабанна порожнина Drum cavity

Орбіта Orbit

Міжкрилоподібний простір Interpterygoid space

Підапоневротичний скроневий простір Pidaponeurotic temporal space

Лобова пазуха Frontal Sinus

164 / 200
При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням 'півмісяців', некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? During a microscopic examination of the kidneys of a 36-year-old woman who died of renal failure, proliferation of capsule nephrothelium, podocytes and macrophages with the formation of 'crescents', necrosis of capillary loops was found in the glomeruli , fibrin thrombi in their lumens, as well as glomerular sclerosis and hyalinosis, tubular atrophy and renal stromal fibrosis. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Підгострий гломерулонефрит Subacute glomerulonephritis

Фокальний сегментарний склероз Focal segmental sclerosis

Мембранозна нефропатія Membranous nephropathy

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

165 / 200
На судово-медичній експертизі знаходиться тіло чоловіка 58-ми років, який тривалий час зловживав алкоголем. Помер вдома. Макроскопічно: права легеня щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі сіруватого кольору, однорідна, плевра вкрита сіруватими плівчастими нашаруваннями. Мікроскопічно - порожнини альвеол містять нитки фібрину, гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання: Forensic examination shows the body of a 58-year-old man who abused alcohol for a long time. He died at home. Macroscopically: the right lung is dense and enlarged, tissue on the cut, it is grayish in color, homogeneous, the pleura is covered with grayish filmy layers. Microscopically, the alveolar cavities contain fibrin threads, hemolyzed erythrocytes. Diagnose the disease:

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Казеозна пневмонія Case pneumonia

Інтерстиційна пневмонія Interstitial pneumonia

Вогнищева пневмонія Focal pneumonia

Первинний туберкульоз легень Primary pulmonary tuberculosis

166 / 200
Через кілька днів після споживання копченої свинини у хворого з’явилися набряки обличчя та повік, шлунково-кишкові розлади, різке підвищення температури, м’язовий біль. В аналізі крові різко виражена еозинофілія. Яким гельмінтом могла заразитися людина через свинину? A few days after consuming smoked pork, the patient developed swelling of the face and eyelids, gastrointestinal disorders, a sharp rise in temperature, and muscle pain. In the analysis eosinophilia in the blood. What helminth could a person have contracted through pork?

Анкілостома Ankylostoma

Гострик Hostrik

Волосоголовець Hairhead

Трихінела Trichinella

Аскарида Ascarida

167 / 200
У хворого після видалення зуба з’явився стійкий біль за грудниною. Після сублінгвального вживання антиангінального засобу біль за грудниною зник, але хворий поскаржився на головний біль та запаморочення. Для якого препарату притаманні ці властивості? After tooth extraction, the patient developed persistent pain behind the sternum. After sublingual use of an anti-anginal agent, the pain behind the sternum disappeared, but the patient complained of headache and dizziness. For which drug has these properties?

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Метопролол Metoprolol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Валідол Validol

168 / 200
До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано? A patient with a fracture of the lower jaw was admitted to the maxillofacial department. It was decided to join the bones surgically under anesthesia. After intravenous administration of a muscle relaxant, short-term fibrillar contractions were observed 'muscles of the patient's face. What muscle relaxant was used?

Меліктин Melictin

Дитилін Дитилін

Тубокурарина хлорид Tubocurarine Chloride

Пипекуроній бромід Pipecuronium bromide

Діазепам Diazepam

169 / 200
При розтині тіла померлого 56-ти років у правій скроневій частці головного мозку знайдено великий осередок розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консистенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз? During the autopsy of the body of a 56-year-old deceased, a large center of softened gray matter of a mushy consistency, pale gray in color, was found in the right temporal lobe of the brain. In the arteries of the base in the brain, numerous whitish-yellow thickenings of the intima, which sharply narrow the lumen. What is the most likely diagnosis?

Крововилив Bleeding

Набряк мозку Brain edema

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Геморагічний інсульт Hemorrhagic stroke

Абсцес мозку Brain abscess

170 / 200
При нестачі вітаміну A у людини відбувається порушення сутінкового зору. Вкажіть клітини, яким належить означена фоторецепторна функція: With a lack of vitamin A in a person, twilight vision is impaired. Specify the cells to which the specified photoreceptor function belongs:

Паличкові нейросенсорні клітини Rod neurosensory cells

Горизонтальні нейроцити Horizontal neurocytes

Гангліонарні нервові клітини Ganglionic nerve cells

Біполярні нейрони Bipolar neurons

Колбочкові нейросенсорні клітини Conele neurosensory cells

171 / 200
У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться? A 65-year-old patient was diagnosed with a hemorrhage in the upper temporal gyrus during a neurological examination. In the blood supply zone of which artery is it located?

Передня мозкова артерія Anterior cerebral artery

Задня мозкова артерія Posterior cerebral artery

Середня мозкова артерія Middle cerebral artery

Основна артерія Main artery

Передня сполучна артерія Anterior connecting artery

172 / 200
Чоловік 70-ти років під час гоління зрізав гнійник в ділянці соскоподібного відростка. Через 2 доби він був доставлений до лікарні з дiагнозом запалення оболонок головного мозку. Яким шляхом інфекція потрапила в порожнину черепа? A 70-year-old man cut an abscess in the area of the mastoid while shaving. After 2 days, he was taken to the hospital with a diagnosis of inflammation of the meninges. How did the infection got into the skull cavity?

V.emissariae mastoideae V.emissariae mastoideae

V.v.tympanicae V.v.tympanicae

V.facialis V.facialis

V.v.auriculares Vvauriculares

V.v.labyrinthi Vvlabyrinth

173 / 200
У жінки 22-х років виявлєні збіль-шєні лімфатичні вузли. Гістологічно: у лімфатичному вузлі наявні лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казе-озного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни? A 22-year-old woman has enlarged lymph nodes. Histologically: the lymph node contains lymphocytes, histiocytes, reticular cells, small and large Hodgkin cells, multinucleated cells of Berezovsky-Sternberg, single cells of caseous necrosis. What disease is characterized by such changes?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Метастаз рака легень Lung cancer metastasis

Гострий лейкоз Acute leukemia

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Лімфосаркома Lymphosarcoma

174 / 200
У хворого з підозрою на одне з протозойних захворювань досліджено пунктат лімфатичного вузла. В препараті, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявлені тільця півмісяцевої форми із загостреним кінцем, блакитною цитоплазмою, ядром червоного кольору. Яких найпростіших виявлено в мазках? A patient suspected of having one of the protozoan diseases had a lymph node punctate examined. In the preparation stained by Romanovsky-Giemsa, crescent-shaped bodies with a pointed end, blue cytoplasm were found , with a red core. What protozoa were found in the smears?

Вісцеротропні лейшманії Viscerotropic leishmania

Дерматотропні лейшманії Dermatotropic leishmania

Токсоплазми Toxoplasmosis

Малярійні плазмодії Malarial plasmodia

Трипаносоми Trypanosomi

175 / 200
Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон? During puberty, the cells of the male gonads begin to produce the male sex hormone testosterone, which determines the appearance of secondary sexual characteristics. What cells of the male gonads produce this hormone?

Підтримуючі клітини Supporting cells

Клітини Сертолі Sertoli cells

Сперматозоїди Sperm

Клітини Лейдіга Leydig cells

Сустентоцити Sustentocites

176 / 200
Ьольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разів за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину? An isolated human heart cell automatically generates excitation pulses with a frequency of 60 times per minute. From which heart structure is this cell obtained?

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Передсердя Atrial

Шлуночок Venticle

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Пучок Гіса His Bundle

177 / 200
При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений, інертний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт? When examining the patient, a strong, balanced, inert type of higher nervous activity according to Pavlov was established. What temperament does the patient correspond to according to Hippocrates?

Холерик Choleric

Меланхолік Melancholic

Флегматик Phlegmatic

- -

Сангвінік Sanguine

178 / 200
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе? The patient has a hemorrhage in the posterior central gyrus. What kind of sensitivity disturbance will this lead to on the opposite side?

Слухова Hearsay

Шкірна та пропріоцептивна Skin and proprioceptive

Слухова і зорова Aural and visual

Зорова Zorova

Нюхова та смакова Olfactory and gustatory

179 / 200
У пункційному біоптаті печінки виявлена дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз: A puncture biopsy of the liver revealed dystrophy of hepatocytes with necrosis, as well as sclerosis with violations of the beam and lobular structure, with the formation of false lobules and regenerative nodes. Choose the most likely diagnosis:

Хронічний гепатит Chronic hepatitis

Цироз печінки Liver cirrhosis

Прогресуючий масивний некроз печінки Progressive massive liver necrosis

Гострий гепатит Host Hepatitis

Хронічний гепатоз Chronic hepatosis

180 / 200
У 60-ти річного пацієнта була виявлена гіперглікемія та глюкозурія. Для лікування цього хворого лікар призначив препарат для приймання всередину. Який це препарат? A 60-year-old patient was diagnosed with hyperglycemia and glucosuria. To treat this patient, the doctor prescribed a drug to be taken orally. What is this drug?

Корглікон Corglycon

Окситоцин Oxytocin

Фуросемід Furosemide

Глібенкламід Glibenclamide

Панкреатин Pancreatin

181 / 200
У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилася кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку? The amount of blood plasma proteins has changed in a person who performed heavy physical work in conditions of increased ambient temperature. What exactly is happening in this case?

Абсолютна гіпопротеїнемія Absolute hypoproteinemia

Відносна гіперпротеїнемія Relative hyperproteinemia

Парапротеїнемія Paraproteinemia

Диспротеїнемія Dysproteinemia

Абсолютна гіпепротеїнемія Absolute hyperproteinemia

182 / 200
У піддослідного щура з паралічем кінцівки спостерігається зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м’язового тонусу, при цьому зберігається здатність м’язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму. Який тип паралічу відзначається у тварини? In an experimental rat with paralysis of a limb, there is a disappearance of tendon and skin reflexes, a decrease in muscle tone, while the ability of the muscles of the affected limb to respond by excitation to direct action is preserved direct current. What type of paralysis is observed in the animal?

Спастичний периферичний Spastic peripheral

Спастичний центральний Spastic Central

В’ялий центральний Slack Central

Екстрапірамідний Extrapyramidal

В’ялий периферичний Slack peripheral

183 / 200
Ліквідатора аварії на АЕС, який отримав опромінення, стало турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому? The liquidator of the accident at the nuclear power plant, who received radiation, began to worry about vomiting, which occurs unexpectedly. What drug should be prescribed to the patient?

Де-нол De-zero

Атропін Atropine

Резерпін Backup

Метоклопрамід Metoclopramide

Аерон Аерон

184 / 200
У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити та багато грамнегативних паличок. При посіві виросли колонії слизового характеру, які утворювали зелений розчинний пігмент. Який мікроорганізм, найбільш вірогідно, є причиною захворювання? In a patient with acute cystitis, leukocytes and many gram-negative rods were found during the urine examination. When cultured, colonies of a mucous nature grew, which formed a green soluble pigment. What microorganism, the most is probably the cause of the disease?

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis Wonderful Proteus

Salmonella enteritidis Salmonella enteritidis

Escherihia coli Escherihia coli

185 / 200
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта? A 45-year-old man consulted a doctor about a plaque-like lesion on his neck. In a skin biopsy, histologically, tumor cells were found, arranged in nests, which have a round and oval shape with a narrow rim of basophilic cytoplasm and similar to the cells of the basal layer of the epidermis. What is the patient's tumor called?

Базаліома Basal tumor

Сирінгоаденома Syringoadenoma

Трихоепітеліома Trichoepithelioma

Епідермальний рак Epidermal cancer

Гідраденома Hydradenoma

186 / 200
У чоловіка з’явилися біль, набряк та почервоніння шкіри у передньо-верхній частині стегна та великого пальця стопи. Які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес? A man developed pain, swelling and reddening of the skin in the front-upper part of the thigh and big toe. Which lymph nodes of the lower limb reacted to the inflammatory process?

Поверхневі повздовжні Surface longitudinal

Поверхневі пахвинні Superficial inguinal

Загальні повздовжні Total Longitudinal

Внутрішні повздовжні Internal Longitudinal

Глибокі пахвинні Deep inguinal

187 / 200
До лабораторії надійшов матеріал із рани хворого. Попередній діагноз - газова гангрена. Яким мікробіологічним методом можна встановити видову приналежність збудника? The laboratory received material from a patient's wound. The preliminary diagnosis is gas gangrene. What microbiological method can be used to determine the species of the causative agent?

РІА РІА

Бактеріологічний Bacteriological

Алергічний Allergic

Серологічний Serological

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

188 / 200
У культурі клітин, отриманих від хворого з лізосомною патологією, виявлено накопичення значної кількості ліпідів у лізосомах. При якому з перелічених захворювань має місце це порушення? In the culture of cells obtained from a patient with lysosomal pathology, the accumulation of a significant amount of lipids in lysosomes was detected. In which of the listed diseases does this disorder occur?

Галактоземія Galactosemia

Хвороба Тея-Сакса Tay-Sachs disease

Хвороба Вільсона-Коновалова Wilson-Konovalov disease

Подагра Gout

Фенілкетонурія Phenylketonuria

189 / 200
У чоловіка після черепно-мозкової травми виникла правобічна косоокість, що сходиться. Пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків? A man developed right-sided converging strabismus after a brain injury. Damage to which cranial nerve led to such consequences?

n.facialis n.facial

n.trochlearis n.trochlearis

n.abducens n.abducting

n.oculomotorius n.oculomotorius

n.trigeminus n.trigeminus

190 / 200
При проникаючому пораненні передньої черевної стінки раневий канал пройшов над малою кривиною шлунка. Яке утворення очеревини найвірогідніше пошкоджене? During a penetrating wound of the anterior abdominal wall, the wound channel passed over the lesser curvature of the stomach. What peritoneal formation is most likely damaged?

Ligamentum gastrocolicum Gastrocolic ligament

Ligamentum hepatoduoduodenale Hepatoduodenal ligament

Ligamentum triangulare sinistrum Left triangular link

Ligamentum hepatorenale Hepatorenal ligament

Ligamentum hepatogastricum Hepatogastric ligament

191 / 200
У кроля перерізали нерв, що іннервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилося, що температура шкіри вуха кролика на боці денервації на 1,50 C вища, ніж на протилежному інтактному боці. Що з наведеного є найбільш вірогідною причиною вказаних явищ? A rabbit had the nerve innervating the right ear cut and the right upper cervical sympathetic node removed. Immediately after the operation, ear skin temperature was measured. It turned out that the temperature of the ear skin rabbit on the side of denervation is 1.50 C higher than on the opposite intact side. Which of the following is the most likely cause of the indicated phenomena?

Фізіологічна артеріальна гіперемія Physiological arterial hyperemia

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу Arterial hyperemia of neuroparalytic type

Артеріальна гіперемія, обумовлена метаболічними факторами Arterial hyperemia caused by metabolic factors

Реактивна артеріальна гіперемія Reactive arterial hyperemia

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу Arterial hyperemia of the neurotonic type

192 / 200
У чоловіка 63-х років захворювання почалось гостро з явищ гострого трахеїту і бронхіту, до яких приєдналася бронхопневмонія. На 10-ту добу хворий помер від легенево-серцевої недостатності. На розтині виявлений фібринозно-геморагічний ларинготра-хеобронхіт; легені збільшені в об’ємі, на розрізі мають 'пістрявий'вигляд за рахунок чергування ділянок бронхопневмонії, крововиливів у легеневу паренхіму, гострих абсцесів і ателектазів. У внутрішніх органах - дисциркуляторні та дистрофічні зміни. Який діагноз найбільш вірогідний? In a 63-year-old man, the disease began acutely with the phenomena of acute tracheitis and bronchitis, which were joined by bronchopneumonia. On the 10th day, the patient died of pulmonary and heart failure At autopsy, fibrinous-hemorrhagic laryngotracheobronchitis was revealed; the lungs were enlarged, on cross-section they had a 'spotted' appearance due to alternating areas of bronchopneumonia, hemorrhages in the lung parenchyma, acute abscesses and atelectasis. In the internal organs, there were dyscirculatory and dystrophic changes. What is the most likely diagnosis?

Грип середньої важкості Medium flu

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Парагрип Paraflu

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Грип, важка форма Influenza, severe form

193 / 200
На аутопсії померлого від грипу чоловіка відзначено, що серце дещо збільшене у розмірах, пастозно, на розрізі міокард тьмяний, з крапом. Мікроскопічно: у міокарді на всьому протязі ознаки паренхіматозної жирової і гідропічної дистрофії, строма набрякла, з незначною макрофагально-лімфоцитарною інфільтрацією, судини повнокровні; периваскулярно - петехіальні крововиливи. Який вид міокардиту розвинувся в даному випадку? At the autopsy of a man who died from the flu, it was noted that the heart was slightly enlarged, pasty, on cross-section the myocardium was dull, with sputum. Microscopically: the myocardium showed signs of of parenchymal fatty and hydropic dystrophy, the stroma is swollen, with slight macrophage-lymphocyte infiltration, the vessels are full of blood; perivascular - petechial hemorrhages. What type of myocarditis developed in this case?

Проміжний проліферативний Intermediate proliferative

Гнійний Suppurative

Гранулематозний Granulomatous

Серозний вогнищевий Serous focal

Серозний дифузний Serous diffuse

194 / 200
У хворого на хронічну серцеву недостатність, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків? In a patient with chronic heart failure, despite therapy with cardiotonic agents and a thiazide diuretic, edema persists and there is a threat of ascites. What drug should be prescribed to enhance the diuretic effect of the drugs used ?

Амілорид Amiloride

Манітол Mannitol

Спіронолактон Spironolactone

Фуросемід Furosemide

Клопамід Clopamide

195 / 200
У хворого на колагеноз після тривалого прийому преднізолону з’явився спастичний біль скелетних м’язів внаслідок розвитку гипокаліємії. Який препарат треба використати для корекції обміну калію? A patient with collagenosis developed spastic pain in skeletal muscles due to the development of hypokalemia after long-term use of prednisone. What drug should be used to correct potassium metabolism?

Панангін Панангін

Но-шпа No-shpa

Дитилін Дитилін

Тирокальцитонін Thyrocalcitonin

Діазепам Diazepam

196 / 200
Хлопчик 7-ми років. Об’єктивно: на гіперемованому фоні шкіри дрібно-крапчастий яскраво-рожевий висип на лобі, шиї, внизу живота, підколінних ямках; носогубний трикутник блідий. В ротоглотці - відмежована яскраво-червона гіперемія; мигдалики набряклі, пухкі, в лакунах є гній, язик малиновий. Шийні лімфовузли збільшені, щільні, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз? A 7-year-old boy. Objectively: on a hyperemic background of the skin, a small-spotted bright pink rash on the forehead, neck, lower abdomen, popliteal fossa; nasolabial the triangle is pale. In the oropharynx - demarcated bright red hyperemia; the tonsils are swollen, loose, there is pus in the lacunae, the tongue is crimson. The cervical lymph nodes are enlarged, dense, painful. What is the most likely diagnosis?

Дифтерія Diphtheria

Краснуха Krasnukha

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Скарлатина Scarlatina

Кашлюк Whooping cough

197 / 200
Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербіж, ламкість і випадіння волосся. При обстеженні встановлений діагноз: себорея. З порушенням діяльності яких клітин це пов’язано? The patient complains of dry scalp, itching, brittleness and hair loss. During the examination, the diagnosis was established: seborrhea. What cells are this affected?

Адипоцити Adipocytes

Клітини потових залоз Sweat gland cells

Меланоцити Melanocytes

Епітеліоцити Epitheliocytes

Клітини сальних залоз Sebaceous gland cells

198 / 200
В хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, що проявлялася в частому нагноєнні післяопераційних ран. При бактеріологічному дослідженні гною був виділений золотистий стафілокок. Яке дослідження треба використати для виявлення джерела цього збудника серед персоналу відділення? In the surgical department of the hospital, there was an outbreak of nosocomial infection, which manifested itself in frequent suppuration of postoperative wounds. During the bacteriological examination of the pus, Staphylococcus aureus was isolated. What examination should be used to identify the source this pathogen among the staff of the department?

Мікроскопія Microscopy

Визначення чутливості до антибіотиків Determination of sensitivity to antibiotics

Серологічна ідентифікація Serological identification

Фаготипування Phagotyping

Біохімічна ідентифікація Biochemical Identification

199 / 200
Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Активація яких рецепторів найбільшою мірою зумовила реалізацію пресорного рефлексу в цій ситуації? As a result of short-term physical exertion, a person's heart rate and systemic blood pressure increased reflexively. The activation of which receptors most determined the realization of the pressor reflex in this situation?

Волюморецептори судин Vascular volume receptors

Хеморецептори судин Vascular chemoreceptors

Терморецептори гіпоталамуса Hypothalamus thermoreceptors

Барорецептори судин Vascular baroreceptor

Пропріорецептори працюючих м’язів Proprioreceptors of working muscles

200 / 200
В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення поодинокого м’язового скорочення? In an experiment, a skeletal muscle is stimulated with a series of electrical impulses. What type of muscle contraction will occur if each subsequent impulse falls on the relaxation period of a single muscle contraction ?

Серія поодиноких скорочень Series of single contractions

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

Суцільний тетанус Solid tetanus

Контрактура м’яза Muscle contracture

Асинхронний тетанус Asynchronous tetanus