Крок 1 - Стоматологія 2006 (буклет)

1 / 200
Хвора на ішемічну хворобу серця приймала антиангінальний препарат, який має наступні властивості розширює вінцєві артерії, периферичні судини (артерiальнi та венозні), зменшує потребу міокарда в кисні, покращує ен-докардіальний кровообіг. Вкажіть цей засіб: A patient with coronary heart disease took an anti-anginal drug, which has the following properties: it expands coronary arteries, peripheral vessels (arterial and venous), reduces myocardial oxygen demand, improves -precardial circulation. Specify this means:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Валідол Validol

Папаверин Papaverine

Дібазол Dibazol

Еуфілін Euphilin

2 / 200
Під час обстеження хлопчика 2-х місяців педіатр звернув увагу на те, що плач дитини схожий на котяче нявкання; мають місце мікроцефалія та вада серця. За допомогою цитогенетичного методу було встановлено каріотип - 46 XY, 5р-. На якій стадії мітозу дослідили каріотип хворого? During the examination of a 2-month-old boy, the pediatrician noticed that the child's cry was similar to a cat's meow; there was microcephaly and a heart defect. Using the cytogenetic method the karyotype was established - 46 XY, 5yr-. At what stage of mitosis was the patient's karyotype examined?

Метафаза Metaphase

Прометафаза Prometaphase

Профаза Профаза

Анафаза Anaphase

Телофаза Telophase

3 / 200
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які з наведених кліткових органел найбільш активні при відновленні тканини? A 50-year-old woman regenerated new tissue at the site of an extracted tooth. Which of the following cellular organelles are most active in tissue regeneration?

Рибосоми Ribosomes

Центросоми Centrosome

Постлізосоми Postlysosomes

Гладка ЕПС Smooth EPS

Лізосоми Lysosomes

4 / 200
У хворого встановлено попередній діагноз - токсоплазмоз. Який матеріал було використано для діагностики цієї хвороби? The patient has a preliminary diagnosis of toxoplasmosis. What material was used to diagnose this disease?

Кров Кров

Фекалії Feces

Сеча Сеча

Дуоденальний вміст Duodenal content

Харкотиння Snoring

5 / 200
У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта: A white helminth, 40 mm long with a thin thread-like front end, was found in the appendix. Oval-shaped eggs with plugs at the poles were found in the feces. Determine the type of helminth:

Волосоголовець Hairhead

Гострик Hostrik

Аскарида Ascarida

Кривоголовка Crankhead

Вугриця кишкова Intestinal acne

6 / 200
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв ушкоджено? After the operation, the patient has reduced sensitivity of the skin of the front and lateral surface of the neck. What nerve is damaged?

N.transversus colli N.cross neck

N.auricularis magnus N.auricularis magnus

Nn.supraclaviculares Nn.supraclaviculares

N.occipitalis minos Minor occipital number

N.phrenicus N.phrenicus

7 / 200
Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією? Excessive hairiness of the auricles (hypertrichosis) is determined by a gene located on the Y-chromosome. The father has this trait. What is the probability of a boy with this abnormality?

100% 100%

0% 0%

25% 25%

35% 35%

75% 75%

8 / 200
Дитина скаржиться на свербіж потиличної та скроневих ділянок голови. Під час огляду голови мати виявила поверхневі виразки внаслідок розчухів та гниди білого кольору на волоссі. Вкажіть збудника цього патологічного стану: The child complains of itching of the occipital and temporal areas of the head. During the examination of the head, the mother found superficial ulcers due to scratching and white nits on the hair. Specify the causative agent of this pathological condition:

Воша головна Your main

Воша платяна Your salary

Блоха людська Human flea

Муха вольфартова Wolfart Fly

Воша лобкова Pubic louse

9 / 200
Студенти під час вивчення особливостей генетичного коду з’ясували, що є амінокислоти, яким відповідають по 6 кодонів, 5 амінокислот - 4 різні кодони. Інші амінокислоти кодуються трьома або двома кодонами і тільки дві амінокислоти - одним кодоном. Вкажіть, яку властивість генетичного коду виявили студенти? While studying the features of the genetic code, students found out that there are amino acids that correspond to 6 codons, 5 amino acids - 4 different codons. Other amino acids are encoded by three or two codons and only two amino acids - one codon. State what property of the genetic code the students discovered?

Надлишковість Redundancy

Універсальність Versatility

Колінеарність Colinearity

Однонаправленість Unidirectional

Триплетність Triplet

10 / 200
Дівчина 16 років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості? A 16-year-old girl consulted a dentist about dark tooth enamel. When studying the family tree, it was found that the specified pathology is transmitted from the father to all girls, and from the mother to 50% of boys What type of inheritance are these features typical for?

Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою Dominant, linked to the X-chromosome

Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою X-linked recessive

Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою Recessive, linked to the Y-chromosome

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

11 / 200
До клініки надійшла дитина віком 1,5 роки. Під час обстеження було відзначено недоумкуватість, розлади регуляції рухових функцій, слабка пігментація шкіри, у крові високий вміст фенілаланіну. Який найбільш вірогідний діагноз? A 1.5-year-old child came to the clinic. During the examination, mental retardation, motor function regulation disorders, weak skin pigmentation, high phenylalanine content in the blood were noted. What the most likely diagnosis?

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Іалактоземія Ialactosemia

Тирозиноз Tyrosinosis

Синдром Дауна Down Syndrome

Муковісцидоз Cystic Fibrosis

12 / 200
У батька та матері широка щілина між різцями є домінантною ознакою. Обидва гомозиготні. Яка генетична закономірність проявиться у їх дітей? Father and mother have a wide gap between the incisors as a dominant feature. Both are homozygous. What genetic pattern will manifest in their children?

Одноманітність гібридів першого покоління Uniformity of first generation hybrids

Розщеплення гібридів за фенотипом Split hybrids by phenotype

Незалежне успадкування ознаки Independent trait inheritance

Незчеплене успадкування Unlinked inheritance

Зчеплене успадкування Linked Inheritance

13 / 200
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль? Father bought pork at the market. What disease can family members catch if this meat has not passed veterinary control?

Теніоз Теніоз

Теніаринхоз Taeniarhynchosis

Гіменолепідоз Hymenolepidosis

Ехінококоз Echinococcosis

Фасціольоз Fasciolosis

14 / 200
У хворого на гепатоцеребральну дегенерацію під час обстеження виявлено дефект синтезу білка - церулоплазмі-ну. З якими органелами пов’язаний цей дефект? In a patient with hepatocerebral degeneration, a defect in protein synthesis - ceruloplasmin - was detected during the examination. What organelles is this defect associated with?

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

Агранулярна ендоплазматична сітка Agranular endoplasmic reticulum

Мітохондрії Mitochondria

Комплекс Іольджі Iolji Complex

Лізосоми Lysosomes

15 / 200
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу. Це може призвести до порушення: During the postsynthetic period of the mitotic cycle, the synthesis of tubulin proteins, which are involved in the construction of the division spindle, was disrupted. This may lead to disruption:

Розходження хромосом Difference of chromosomes

Спіралізації хромосом Spiralization of chromosomes

Цитокінезу Cytokinesis

Деспіралізації хромосом Despiralization of chromosomes

Тривалості мітозу Durations of mitosis

16 / 200
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген? The infant was diagnosed with microcephaly. Doctors believe that this is due to the woman's use of actinomycin D during pregnancy. Which germ layer was affected by this teratogen?

Ектодерма Ектодерма

Усі листки All leaves

Ентодерма Entoderma

Мезодерма Mesoderm

Ентодерма та мезодерма Entoderm and Mesoderm

17 / 200
Інтенсивність пігментації шкіри в людини контролюють кілька незалежних домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні кількості цих генів пігментація стає інтенсивнішою. Який тип взаємодії між цими генами? The intensity of skin pigmentation in humans is controlled by several independent dominant genes. It has been established that when the number of these genes increases, pigmentation becomes more intense. What type of interaction between these genes?

Полімерія Polymeria

Плейотропія Pleiotropy

Епістаз Epistasis

Кодомінування Codominance

Комплементарність Complementarity

18 / 200
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба та пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку: The patient came to the department of maxillofacial surgery with a dislocation of the temporomandibular joint and damage to its main ligament. Name this ligament:

Латеральна Lateral

Нижньощелепна Mandibular

Шило-нижньощелепна Silo-mandibular

Крило-нижньощелепна Wing-mandible

Медіальна Median

19 / 200
В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9 років, у котрого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена? There is a 9-year-old boy in the endocrinology department who has had multiple fractures of his limbs due to fragility of bones. Which endocrine glands (glands) are not functioning properly?'

Паращитоподібні Parasites

Щитоподібна Thyroid

Вилочкова Vylochkova

Наднирковозалозні Adrenal

Епіфіз Pineal gland

20 / 200
Лікар-стоматолог під час огляду ро- тової порожнини пацієнта відмітив незначне перекриття зубів нижньої щелепи різцями верхньої щелепи. До якого прикусу відноситься таке розміщення зубів? During the examination of the patient's oral cavity, the dentist noticed a slight overlapping of the teeth of the lower jaw with the incisors of the upper jaw. What bite does this arrangement of teeth belong to?

Ортогнатія Orthognathia

Прогенія Progeny

Біпрогнатія Biprognathia

Прямий прикус Direct bite

Закритий прикус Closed Bite

21 / 200
У хворого скарги на порушення сечовипускання. Діагностовано гіпертрофію передміхурової залози. Пошкодження якої частини залози призводить до порушення сечовипускання? The patient complains of urination disorders. Hypertrophy of the prostate gland is diagnosed. Damage to which part of the gland leads to urination disorders?

Середня частка Average share

Ліва частка Left part

Права частка Partial Rights

Основа Base

Верхівка Top

22 / 200
Хворому для виготовлення функціонального повноцінного протеза необхідно видалити ліве верхнє ікло. Після інфраорбітальної анестезії у хворого з’явилася гематома в передній ділянці обличчя, яка швидко збільшувалася. Встановлено, що травмовано артерію, яка є гілкою: The patient's left upper canine needs to be removed in order to make a functional complete prosthesis. After infraorbital anesthesia, the patient developed a hematoma in the front part of the face, which grew rapidly. It was established that the artery, which is a branch, is injured:

A.maxillaris A.maxillaris

A.alveolaris inferior A.alveolar inferior

A .temporalis superf icialis A .temporalis superf icialis

A.ophthalmica A.ophthalmica

A.labialis superior A.labialis superior

23 / 200
До хірурга-стоматолога звернувся чоловік з травмою в ділянці піднижньо-щелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено? A man with an injury in the area of the mandibular triangle turned to a dental surgeon. While treating the wound, the doctor saw that the artery leading to the soft palate was injured. Which artery is damaged?

A.palatina ascendens A.palatine ascending

A.palatina descendens A.descending palatine

A.sphenopalatina A.sphenopalatina

A.pharingea ascendens A.pharyngeal ascending

A.facialis A.facial

24 / 200
Під час видалення у хворого ліпоми біля крила носа, хірург-стоматолог пошкодив судину, що призвело до утворення підшкірної гематоми. Яку судину пошкоджено? During the removal of a patient's lipoma near the wing of the nose, the dental surgeon damaged a vessel, which led to the formation of a subcutaneous hematoma. Which vessel was damaged?

A .facialis A .facialis

A .maxillaris A .maxillaris

A.supraorbitalis A.supraorbitalis

A.infraorbitalis A.infraorbitalis

A.angularis A.angularis

25 / 200
У хворого поранення у праву бічну ділянку живота. Яка частина товстої кишки найвірогідніше може бути пошкоджена? The patient has a wound in the right side of the abdomen. Which part of the colon is most likely to be damaged?

Висхідна ободова Outbound Rim

Поперечна ободова Transverse Rim

Низхідна ободова Descending Rim

Сигмоподібна ободова Sigma rim

Пряма Direct

26 / 200
У хворого 28 років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла надійти у нососльозову протоку? A 28-year-old patient was diagnosed with an acute inflammatory process of the mucous membrane of the nasolacrimal duct. It is known from the anamnesis that there were discharges from the nose for 10 days after the flu. department of the nasal cavity, could the infection enter the nasolacrimal duct?

Нижній носовий хід Inferior nasal passage

Середній носовий хід Average nasal passage

Верхній носовий хід Upper nasal passage

Присінок носа Nose Supplement

Лобова пазуха Frontal Sinus

27 / 200
Дитина 3 років надійшла до лікарні зі стороннім тілом у бронхах. У який бронх найвірогідніше потрапило стороннє тіло? A 3-year-old child came to the hospital with a foreign body in the bronchus. In which bronchus is the foreign body most likely?

Правий головний Right Main

Лівий головний Left main

Правий сегментарний Right segmental

Лівий сегментарний Left segmental

Часточковий Partial

28 / 200
До лікаря звернулася мати з дитиною віком 1 рік, у якої прорізалося шість зубів. Яку кількість зубів повинна мати дитина даного віку? A mother with a 1-year-old child, who has six teeth, came to the doctor. How many teeth should a child of this age have?

8 8

10 10

7 7

12 12

6 6

29 / 200
Хронічна нежить ускладнилася запаленням лобової пазухи. Через який носовий хід потрапила інфекція до цього синуса? Chronic runny nose was complicated by inflammation of the frontal sinus. Through which nasal passage did the infection reach this sinus?

Середній Average

Нижній Lower

Загальний General

Верхній Upper

Носоглотковий Nasopharyngeal

30 / 200
У постраждалого в ДТП з правого боку відзначається відрив ділянки кута нижньої щелепи, зміщення відламка назад та вверх. Яка зв’язка сприяє цьо- му зміщенню? On the right side of the victim in a road accident, the part of the corner of the lower jaw is detached, the fragment is displaced backwards and upwards. What ligament contributes to this displacement?

Шило-нижньощелепна Silo-mandibular

Внутрішньосуглобова Intra-articular

Латеральна Lateral

Клиноподiбно-нижньощелепна Cuneo-mandibular

Крилоподiбно-нижньощелепна Pterygoid-mandibular

31 / 200
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою? The surgeon plans to take the patient's lymph from the thoracic duct where it joins the venous bed. Where should the catheter be placed for this purpose?

Лівий венозний кут Left venous angle

Правий венозний кут Right venous angle

Місце утворення нижньої порожнистої вени Place of formation of inferior vena cava

Місце утворення верхньої порожнистої вени Place of formation of superior vena cava

Місце утворення ворітної вени Place of formation of the portal vein

32 / 200
Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепному синусі. У який носовий хід виділяється гній? An accumulation of pus in the maxillary sinus was X-rayed. In which nasal passage is the pus released?

Середній носовий Medium Nasal

Носоглотковий Nasopharyngeal

Нижній носовий Inferior nasal

Верхній носовий Upper Nasal

Загальний носовий General Nasal

33 / 200
У хворого спостерігається асиметрія обличчя, особливо при спробах виконати активне скорочення його м’язів. Пошкодження якого нерва можна запідозрити? The patient has facial asymmetry, especially when trying to actively contract his muscles. Damage to which nerve can be suspected?

Лицевий (рухова частина) Facial (motor part)

Трійчастий, I гілка Triple, I branch

Трійчастий, II гілка Triple, II branch

Трійчастий, III гілка Triple, III branch

Під’язиковий Sublingual

34 / 200
Дитина 5 років надійшла до ЛОР-відділення з діагнозом гнійне запалення середнього вуха (тимпаніт). Захворювання розпочалося із запалення носоглотки. Через який канал скроневої кістки інфекція потрапила до барабанної порожнини? A 5-year-old child was admitted to the ENT department with a diagnosis of purulent inflammation of the middle ear (tympanitis). The disease began with inflammation of the nasopharynx. Through which channel of the temporal bone did the infection reach the tympanic membrane cavities?

М’язово-трубний канал Muscular-tubular channel

Каналець барабанної струни Tympanic tube

Сонно-барабанні канальці Carotid-tympanic tubules

Барабанний каналець Tympanic tube

Сонний канал Sleepy Channel

35 / 200
Хворий втратив здатність впізнавати предмети за характерними для них звуками (годинник, дзвін, музика). Яка частина мозку, найбільш вірогідно, ушкоджена? The patient has lost the ability to recognize objects by their characteristic sounds (clock, bell, music). Which part of the brain is most likely damaged?

Lobus temporalis Lobus temporalis

Lobus occipitalis Occipital lobe

Lobus frontalis Lobus frontalis

Lobus parietalis Parietal lobe

Insula Insula

36 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено? The patient has inflammation of the middle ear (otitis). At the same time, he complains of a disorder of the sense of taste in the front part of the tongue. Which nerve is damaged?

N.facialis Facial Number

N.trigeminus N.trigeminus

N.vestibulo — cochlearis No. vestibule - spoon

N.vagus N.vagus

N.glossopharyngeus N.glossopharyngeus

37 / 200
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоїння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнене дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання? After eating canned meat, the patient developed double vision, a severe headache, difficulty swallowing, difficulty breathing, and muscle weakness. The diagnosis of botulism was established What factor of pathogenicity are associated with the clinical manifestations of this disease?

Екзотоксин Exotoxin

Гемолізин Hemolysin

Ендотоксин Endotoxin

Плазмокоагулаза Plasmocoagulase

Фібринолізин Fibrinolysin

38 / 200
Хворий скаржиться на біль в яснах та зубах верхньої щелепи. Про запалення якого нерва йде мова? The patient complains of pain in the gums and teeth of the upper jaw. Which nerve is it about inflammation?

II гілка V пари II branch of V couple

III гілка V пари III branch of V couple

I гілка V пари I branch of V pair

Під’язиковий Sublingual

Додатковий Additional

39 / 200
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми? A boxer who was hit in the area of the temporomandibular joint suffered a traumatic dislocation of the lower jaw. Which articular surfaces will be displaced beyond the physiological norm?

Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка Mandibular head and mandibular fossa

Вінцевий відросток та крилоподібна ямка Coronal process and pterygoid fossa

Вінцевий відросток та піднижньоще-лепна ямка Coronal process and submandibular fossa

Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка Head of mandible and supramandibular fossa

Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка Neck of the lower jaw and supramandibular fossa

40 / 200
У хворого сечокам’яна хвороба ускладнилася виходом конкремента з нирки. На якому рівні сечоводу, найві- рогідніше, він зупиниться? The patient's urolithiasis was complicated by the release of a stone from the kidney. At what level of the ureter is it most likely to stop?

На межі черевної та тазової частин On the border of the abdominal and pelvic parts

У лоханці In the pelvis

У середній черевній частиш In the middle abdomen

На 2 см вище впадіння в сечовий міхур 2 cm above the confluence with the bladder

На 5 см вище тазової частини 5 cm above the pelvis

41 / 200
Під час огляду порожнини рота стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні коронки другого малого кутнього зуба, зверненого до першого моляра. Назвіть уражену поверхню коронки: During the examination of the oral cavity, the dentist found a carious cavity on the surface of the crown of the second small canine facing the first molar. Name the affected surface of the crown:

Facies mesialis Facies mesialis

Facies vestibularis Vestibular face

Facies lingualis Lingual face

Facies distalis Distal face

Facies occlusalis Facies occlusalis

42 / 200
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану? A woman was admitted to the hospital in critical condition with a diagnosis of hemorrhagic stroke in the area of the frontal lobe of the right hemisphere of the brain. Damage to which artery most likely led to this condition?

A.cerebri anterior A.cerebrum anterior

A.cerebri posterior A.posterior brain

A.communicans anterior A.communicans anterior

A.cerebri media A.middle brain

A .communicans posterior A .communicans posterior

43 / 200
У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорсальної артерії язика. Яку судину слід перев’язати лікарю для зупинки кровотечі? A patient with cancer of the dorsum of the tongue experienced severe bleeding as a result of damage to the dorsal artery of the tongue by a tumor. Which vessel should the doctor ligate to stop the bleeding?

Язикова артерія Lingual artery

Дорсальна артерія язика Dorsal artery of the tongue

Глибока артерія язика Deep artery of tongue

Лицева артерія Facial artery

Висхідна артерія глотки Ascending pharyngeal artery

44 / 200
У хворої виявлено ексудативний плеврит. На якому рівні необхідно провести плевральну пункцію по задній пахвовій лінії? The patient was diagnosed with exudative pleurisy. At what level should a pleural puncture be performed in the posterior axillary line?

IX міжреберний простір IX intercostal space

VIII міжреберний простір VIII intercostal space

VII міжреберний простір VII intercostal space

XI міжреберний простір XI intercostal space

VI міжреберний простір VI intercostal space

45 / 200
Студентка 17 років видавила гній-ничок у медіальному куті ока. Через 2 дні вона надійшла до інституту нейрохірургії з діагнозом тромбоз печеристого синуса. Через яку вену інфекція потра- пила до цього синуса? A 17-year-old student squeezed out pus-pus in the medial corner of the eye. 2 days later, she came to the Institute of Neurosurgery with a diagnosis of cavernous sinus thrombosis. Through which vein did the infection enter to this sinus?

V.angularis V.angularis

V.maxillaris V.maxillaris

V.profunda faciei V. deep face

V.transversa faciei V.transverse face

V.diploicae frontalis Frontal V.diploica

46 / 200
Перед прорізуванням зубів на їх корені формується тверда тканина, що має характер грубоволокнистої кістки. Як вона називається? Before erupting teeth, a hard tissue is formed on their roots, which has the character of coarse-fibered bone. What is it called?

Цемент Цемент

Дентин Dentin

Емаль Enamel

Пухка волокниста сполучна Loose fibrous binder

Щільна волокниста сполучна Dense fibrous binder

47 / 200
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали: The patient's anterior roots of the spinal cord are damaged as a result of an injury. Specify which structures are affected:

Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів Axons of motoneurons and lateral horn neurons

Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів Central processes of neurons of spinal nodes

Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів Peripheral processes of neurons of spinal nodes

Аксони нейронів бокових рогів Axons of lateral horn neurons

Аксони мотонейронів Axons of motor neurons

48 / 200
При травмі скелетних м’язів процес їх регенерації відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна беруть участь у цьому процесі? When skeletal muscles are injured, their regeneration process is slow. What elements of the skeletal muscle fiber are involved in this process?

Міосателітоцити Myosatellitocytes

Міобласти Myoblasts

Гладкі міоцити Smooth myocytes

Міофібробласти Myofibroblasts

Міоепітеліальні клітини Myoepithelial cells

49 / 200
Хворий 46 років потрапив до гематологічного відділення лікарні. У нього виявлено порушення процесів грануло-цитопоезу та тромбоцитогенезу. В якому з наведених органів має місце патологічний процес? A 46-year-old patient was admitted to the hematology department of the hospital. He was diagnosed with a violation of the processes of granulocytopoiesis and thrombocytogenesis. In which of the following organs does the pathological process take place?

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Вилочкова залоза Thymus

Селезінка Spleen

Лімфатичний вузол Lymph node

Піднебінний мигдалик Palatine tonsil

50 / 200
У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія та підвищене утворення слизу в носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена? In a patient with acute rhinitis, hyperemia and increased production of mucus in the nasal cavity were detected. The activity of which epithelial cells of the mucous membrane is increased?

Келихоподібні Goblet

Війчасті Chilled

Мікроворсинчасті Microvillous

Базальні Basal

Ендокринні Endocrine

51 / 200
В експерименті, у тварини шляхом звуження ниркової артерії, отримано стійке підвищення кров’яного тиску. Підвищення функції яких клітин нирок зумовлює цей ефект? In an experiment, in an animal by narrowing the renal artery, a steady increase in blood pressure was obtained. The increase in the function of which kidney cells causes this effect?

ЮГА-клітини SOUTH cells

Подоцити Podocytes

Ендотеліоцити Endotheliocytes

Інтерстиційні клітини Interstitial cells

Клітини щільної плями Dense spot cells

52 / 200
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру? In the histological preparation of the tubular bone, signs of the regenerative process (callus) were found at the fracture site. What tissue forms this structure?

Грубоволокниста кісткова Coarse fibrous bone

Пухка сполучна Loose connector

Ретикулярна Reticular

Епітеліальна Epithelial

Пластинчаста кісткова Squamous bone

53 / 200
Після хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців? After a chemical burn of the esophagus, its local narrowing occurred due to the formation of a scar. What cells of loose connective tissue are involved in the formation of scars?

Зрілі спеціалізовані фібробласти Mature specialized fibroblasts

Юні малоспеціалізовані фібробласти Young unspecialized fibroblasts

Фіброцити Fibrocytes

Міофібробласти Myofibroblasts

Фіброкласти Fibroclasts

54 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула се-гментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина? The woman has hyperemia of the ovary, increased permeability of the hemato-follicular barrier with the development of edema, infiltration of the follicle wall with segmentonuclear leukocytes. The volume of the follicle is large, its wall is thinned. What period of the sexual cycle does the described picture correspond to?

Предовуляторна стадія Preovulatory stage

Овуляція Ovulation

Менструальний період Menstrual period

Постменструальний період Postmenstrual period

Період відносного спокою Period of relative calm

55 / 200
У гістологічному препараті визначаються кінцеві відділи залоз, утворені клітинами з центрально розташованим круглим ядром та базофільною цитоплазмою. Визначте вид кінцевих відділів: In the histological preparation, the end sections of glands formed by cells with a centrally located round nucleus and basophilic cytoplasm are determined. Determine the type of end sections:

Серозні Serous

Слизові Slimes

Змішані Mixed

Сальні Salni

Серомукозні Gray

56 / 200
Під час дослідження мікропрепара-ту шкіри пальця дитини встановлено, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкоджений у процесі розвитку? During the study of a micropreparation of the skin of a child's finger, it was established that the epidermis has signs of insufficient development. Which embryonic sheet was damaged during development?

Ектодерма Ектодерма

Мезодерма Mesoderm

Ентодерма Entoderma

Мезенхіма Mesenchyme

Ектомезенхіма Ectomesenchyme

57 / 200
У препараті, забарвленому за методом імпрегнації сріблом, виявляються клітини грушоподібної форми з добре вираженими 2-3 дендритами. Назвіть структуру, що досліджується: Pear-shaped cells with well-defined 2-3 dendrites are found in the drug stained by the silver impregnation method. Name the structure under investigation:

Кора мозочка Cerebellar cortex

Спіральний орган внутрішнього вуха Spiral organ of the inner ear

Сітківка ока Retina

Кора головного мозку Cerebral cortex

Спинномозковий вузол Spinal node

58 / 200
Під час експериментального дослідження хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. До порушення диференціювання яких клітин це призведе? During the experimental study of chondrohistogenesis, the sclerotum was damaged. Which cells will be disturbed in differentiation?

Хондробласти Chondroblasts

Гладенькі міоцити Smooth myocytes

Міобласти Myoblasts

Фібробласти Fibroblasts

Епідермоцити Epidermocytes

59 / 200
При нестачі вітаміну А у людини відбувається порушення сутінкового зору. Яким клітинам притаманна фо-торецепторна функція? With a lack of vitamin A, twilight vision is impaired in humans. Which cells have a photoreceptor function?

Паличкові нейросенсорні клітини Rod neurosensory cells

Горизонтальні нейроцити Horizontal neurocytes

Колбочкові нейросенсорні клітини Conele neurosensory cells

Біполярні нейрони Bipolar neurons

Гангліонарні нервові клітини Ganglionic nerve cells

60 / 200
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено? In the embryogenesis of the oral cavity, there was a violation of tooth enamel development. What source of tooth development was damaged?

Епітелій Epithelium

Мезенхіма Mesenchyme

Мезодерма Mesoderm

Зубний мішечок Dental pouch

Зубний сосочок Dental papilla

61 / 200
Під час розвитку зуба у складі емалевого органу з’являються клітини призматичної форми, які мають шести-кутовий перетин; ядро розташоване у центральні частиш клітини. Що це за клітини? During the development of the tooth, prismatic cells appear in the enamel organ, which have a hexagonal cross-section; the nucleus is located in the central part of the cell. What kind of cells are these ?

Преенамелобласти Renameloblasti

Зовнішні енамелобласти External enameloblasts

Камбіальні клітини Cambial cells

Клітини пульпи емалевого органа Cells of the pulp of the enamel organ

Преодонтобласти Preodontium

62 / 200
В ембріогенезі відбулася затримка зростання верхньо- та нижньощелепних відростків. Які аномалії розвитку слід очікувати у цьому випадку? In embryogenesis, there was a delay in the growth of the maxillary and mandibular processes. What developmental anomalies should be expected in this case?

Макростомія Macrostomia

Мікростомія Microstomia

Вовча паща Wolf's Mouth

Готичне піднебіння Gothic Palate

Розщілина верхньої губи Cleft lip

63 / 200
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються? The body's recovery from an infectious disease is accompanied by the neutralization of antigens with specific antibodies. What cells produce them?

Плазмоцити Plasmocytes

Фібробласти Fibroblasts

Тканинні базофіли Tissue basophils

Еозинофіли Eosinophils

Т-лімфоцити T-lymphocytes

64 / 200
У гістологічному препараті кори на-днирника спостерігаються дрібні полігональні клітини, які утворюють округлі скупчення та містять невелику кількість ліпідних включень. Яку частину наднирника представлено у гістологічному препараті? In the histological preparation of the adrenal cortex, small polygonal cells are observed, which form rounded clusters and contain a small amount of lipid inclusions. What part of the adrenal gland is represented in the histological preparation?

Клубочкова зона Globular zone

Проміжна зона Intermediate zone

Пучкова зона Beam zone

Сітчаста зона Grid Zone

- -

65 / 200
Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу та збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни? A 20-year-old patient complains of severe thirst and increased urination (up to 10 liters per day). The blood glucose level is normal, there is no glucose in the urine. The deficiency of which hormone can cause such changes?

Вазопресин Vasopressin

Окситоцин Oxytocin

Інсулін Insulin

Трийодтиронін Triiodothyronine

Кортизол Cortisol

66 / 200
Людина довільно затримала дихання впродовж 60 c. Після цього хвилинний об’єм дихання (ХОД) збільшився до 12 л. Яка зміна у крові є головною причиною збільшення ХОД? A person arbitrarily held his breath for 60 s. After that, the minute volume of respiration (MOV) increased to 12 L. What change in the blood is the main reason for the increase in VOM?

Підвищення р СС>2 Increase p SS>2

Зниження р О2 Decreasing p O2

Підвищення р О 2 Increase p O 2

Зниження р С02 Decreasing p С02

Підвищення pH Increasing pH

67 / 200
У хворого із зниженою видільною функцією нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскреції слинними залозами якої речовини є причиною цього? A patient with reduced excretory function of the kidneys has an unpleasant odor from the mouth. What substance is the cause of this increased excretion by the salivary glands?

Сечовина Urea

Альфа-амілаза Alpha amylase

Лізоцим Lysozyme

Фосфатаза Phosphatase

Муцин Муцин

68 / 200
У людини з захворюванням нирок збільшений артеріальний тиск, особливо діастолічний. Посилена секреція якої біологічно активної речовини спричиняє підвищення тиску у хворого? A person with kidney disease has increased blood pressure, especially diastolic. Increased secretion of which biologically active substance causes an increase in blood pressure in the patient?

Ренін Ренін

Адреналін Adrenaline

Норадреналін Noradrenaline

Вазопресин Vasopressin

Катехоламіни Catecholamines

69 / 200
У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося: In an acute experiment, the chorda tympani was electrically stimulated in animals, as a result of which the duct of the parotid salivary gland secreted:

Багато рідкої слини Lots of liquid saliva

Мало рідкої слини Little liquid saliva

Слина не виділялася Saliva was not secreted

Мало в’язкої слини Not much viscous saliva

Багато в’язкої слини A lot of viscous saliva

70 / 200
Людина постійно живе високо в горах. Яку зміну показників крові можна виявити у неї? A person constantly lives high in the mountains. What changes in blood parameters can be detected in him?

Збільшення кількості еритроцитів Increase in the number of erythrocytes

Зниження показників вмісту гемоглобіну Decrease in hemoglobin

Поява в крові еритробластів Emergence of erythroblasts in the blood

Зниження кількості ретикулоцитів Decrease in the number of reticulocytes

Зменшення колірного показника Decreasing color index

71 / 200
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища? A patient who has been taking glucocorticoids for a long time, as a result of withdrawal of the drug, there was an exacerbation of the disease, a decrease in blood pressure, weakness. What can be associated with these phenomena?

Виникнення недостатності надниркових залоз Emergence of adrenal insufficiency

Звикання до препарату Addiction to the drug

Сенсибілізація Sensitization

Гіперпродукція кортикотропного гормону Hyperproduction of corticotropic hormone

Кумуляція Cumulative

72 / 200
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження: An athlete was examined after intense physical exertion. A violation of movement coordination was detected while maintaining the force of muscle contraction. The reason for this may be a decrease in the speed of excitation:

Через центральні синапси Through central synapses

Через нервово-м’язові синапси Through neuromuscular synapses

Еферентними нервами Efferent nerves

Аферентними нервами Afferent nerves

Провідними шляхами By leading roads

73 / 200
У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання? The patient has a transverse rupture of the spinal cord below the VI thoracic segment. How will breathing change as a result?

Суттєво не зміниться Will not change significantly

Припиниться Stop

Стане більш рідким Will become rarer

Стане більш глибоким Will get deeper

Стане більш частим Will become more frequent

74 / 200
Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше? A person eats dry food. Which salivary glands secrete the most?

Привушні Ears

Щічні Cheeks

Підщелепні Submaxillary

Під’язикові Sublingual

Піднебінні Palates

75 / 200
Під час підготовки пацієнта до операції на серці, проведено вимірювання артеріального тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця: During the patient's preparation for heart surgery, blood pressure was measured in the chambers of the heart. In one of them, the pressure during the cardiac cycle varied from 0 to 120 mm Hg. Art. Name this chamber of the heart:

Лівий шлуночок Left Ventricle

Правий шлуночок Right ventricle

Праве передсердя Right atrium

Ліве передсердя Left atrium

- -

76 / 200
У хворого різко знизився вміст Са2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе? The content of Ca2+ in the patient's blood dropped sharply. Which hormone will this lead to an increase in secretion?

Паратгормон Parathyroid hormone

Тирокальцитонін Thyrocalcitonin

Альдостерон Aldosterone

Вазопресин Vasopressin

Соматотропний Somatotropic

77 / 200
У пацієнта після крововиливу в стовбур мозку відсутній рефлекс звуження зіниці у відповідь на збільшення освітлення. Ураження якої структури є причиною цього? After a brainstem hemorrhage, the patient has no pupillary constriction reflex in response to increased light. Which structure is affected?

Вегетативні ядра окорухових нервів Vegetative nuclei of oculomotor nerves

Латеральні ретикулярні ядра Lateral reticular nuclei

Медіальні ретикулярні ядра Medial reticular nuclei

Червоні ядра Red kernels

Чорна речовина Black Matter

78 / 200
Під час реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість першого тону серця вдвічі перевищує норму. Найбільш правильним є висновок про те, що у досліджуваного уражені: During the recording of the phonocardiogram, it was established that the duration of the first heart sound is twice the norm. The most correct conclusion is that the subject is affected by:

Атріовентрикулярні клапани Atrioventricular valves

Півмісяцеві клапани Crescent Valves

Мітральні клапани Mitral valves

Кардіоміоцити шлуночків Ventricular cardiomyocytes

Кардіоміоцити передсердь Atrial cardiomyocytes

79 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють? In the experiment, a nerve is stimulated with electrical impulses, which leads to the release of a small amount of thick viscous saliva by the submandibular and sublingual glands. Which nerve is stimulated?

N.sympathicus N.sympathicus

N.glossopharyngeus N.glossopharyngeus

N.facialis Facial Number

N.trigeminus N.trigeminus

N.vagus N.vagus

80 / 200
Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі. За рахунок якого шляху тепловіддачі це відбувається? Cooling of the human body occurs much faster in water than in air. Due to which path of heat transfer does this occur?

Теплопроведення Heat conduction

Конвекція Convection

Тепловипромінювання Heat radiation

Випаровування поту Evaporation of sweat

- -

81 / 200
У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Дефіцит яких компонентів у порожнині тонкої кишки може бути причиною цього? A person has impaired absorption of fat hydrolysis products. A deficiency of which components in the cavity of the small intestine can be the cause of this?

Жовчні кислоти Bile acids

Жовчні пігменти Bile pigments

Ліполітичні ферменти Lipolytic enzymes

Іони натрію Sodium ions

Жиророзчинні вітаміни Fat-soluble vitamins

82 / 200
Людина вийшла з кондиційоновано-го приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40оС, вологість повітря - 60%. За рахунок якого механізму переважно здійснюватиметься віддача тепла за цих умов? A person left the air-conditioned room to the street, where the air temperature is +40oC, the air humidity is 60%. At the expense of which mechanism will the heat transfer be mainly carried out during these conditions?

Випаровування поту Evaporation of sweat

Конвекція Convection

Радіація Radiation

Проведення Performance

- -

83 / 200
У тварини під час експерименту перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміни відбуватимуться в зоні іннервації? During the experiment, the rear roots of the spinal cord were cut in the animal. What changes will occur in the innervation zone?

Втрата чутливості Loss of sensitivity

Втрата рухових функцій Loss of motor functions

Зниження тонусу м’язів Decreased muscle tone

Підвищення тонусу м’язів Increasing muscle tone

Втрата чутливості та рухових функцій Loss of sensation and motor functions

84 / 200
Припинення кровотечі після пологів пов’язано з дією окситоцину на стінку матки. Яка оболонка органа реагує на дію цього гормону? The cessation of bleeding after childbirth is associated with the action of oxytocin on the uterine wall. Which organ membrane responds to the action of this hormone?

Міометрій Myometrium

Ендометрій Endometrium

Периметрій Perimeter

Параметрій Parameter

Підслизова Submucosa

85 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе? In a patient with chronic glomerulonephritis, the incretory function of the kidneys is disturbed. What form of blood elements will this lead to?

Еритроцити Erythrocytes

Лейкоцити Leukocytes

Тромбоцити Platelets

Лейкоцити та тромбоцити Leukocytes and platelets

Еритроцити та лейкоцити Erythrocytes and leukocytes

86 / 200
У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Який відділ мозку постраждав? The act of swallowing is disturbed in a patient with impaired cerebral blood flow. Which part of the brain is affected?

Стовбур мозку Brain stem

Шийний відділ спинного мозку Cervical spinal cord

Передній мозок Forebrain

Проміжний мозок Midbrain

Середній мозок Average brain

87 / 200
У хворого із запаленням легень ШЗЕ дорівнює 48 мм/год. Що призвело до подібних змін? In a patient with pneumonia, the SHE is 48 mm/h. What led to such changes?

Гіпергаммаглобулінемія Hypergammaglobulinemia

Гіперальбумінемія Hyperalbuminemia

Гіпогаммаглобулінемія Hypogammaglobulinemia

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Еритроцитоз Erythrocytosis

88 / 200
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини у зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині? During the examination of a child who did not receive fresh vegetables and fruits during the winter, multiple subcutaneous hemorrhages, inflammation of the gums, carious cavities in the teeth were found. What combination of vitamins should be prescribed child?

Аскорбінова кислота та рутин Ascorbic acid and rutin

Тіамін та піридоксин Thiamine and Pyridoxine

Фолієва кислота та кобаламін Folic acid and cobalamin

Рибофлавін та нікотинамід Riboflavin and nicotinamide

Кальциферол та аскорбінова кислота Calciferol and ascorbic acid

89 / 200
До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильного свербежу шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвових западинах, нижній частині живота. Під час огляду шкіри хворого помічені звивисті ходи брудно-білуватого кольору з кра-пинками на кінцях. Для якого захворювання характерні такі клінічні ознаки? The patient consulted a doctor about severe itching of the skin, especially between the fingers, in the armpits, and the lower part of the abdomen. During the examination of the patient's skin, tortuous movements of dirty whitish in color with specks at the ends. What disease is characterized by such clinical signs?

Скабієс Scabies

Педикульоз Pediculosis

Дерматотропний лейшманіоз Dermatotropic leishmaniasis

Демодекоз Demodecosis

Міаз Міаз

90 / 200
У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови та живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Наслідком якого гіповітамінозу є ці зміни? In a child of the first year of life, there is an increase in the size of the head and abdomen, delayed teething, a violation of the enamel structure. What hypovitaminosis are the consequences of these changes?

Гіповітаміноз D Hypovitaminosis D

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Гіповітаміноз А Hypovitaminosis A

Гіповітаміноз В1 Hypovitaminosis B1

Гіповітаміноз В2 Hypovitaminosis B2

91 / 200
Якій сумарній кількості молекул АТФ еквівалентне повне окиснення глюкози та спряження його з фосфо-рилюванням? To what total number of ATP molecules is equivalent to the complete oxidation of glucose and its conjugation with phosphorylation?

38 38

8 8

12 12

52 52

58 58

92 / 200
У пацієнтки з постійною гіпоглікемією після введення адреналіну аналіз крові суттєво не змінився. Лікар запідо- зрив патологію печінки. Про зміну якої функції пєчінки може йти мова? The blood test of a patient with constant hypoglycemia did not change significantly after the administration of adrenaline. The doctor suspected liver pathology. What kind of change in liver function can we be talking about?

Глікогендепонуюча Glycogen storage

Холестеринутворююча Cholesterol-Creating

Кетогенна Ketogenic

Гліколітична Glycolytic

Екскреторна Excretory

93 / 200
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки? A patient with chronic hepatitis was tested with a load of sodium benzoate to assess the neutralizing function of the liver. What acid excretion in urine will characterize the neutralizing function of the liver?

Гіпурова Hipurova

Фенілоцтова Feniloctova

Лимонна Lemon

Валеріанова Valerianova

Щавлева Sorrel

94 / 200
У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет, розвинувся кето-ацидоз. Біохімічною основою цього стану є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА. Нестачею якої сполуки в клітинах це обумовлено? A 57-year-old patient suffering from diabetes developed keto-acidosis. The biochemical basis of this condition is a decrease in the utilization rate of acetyl-CoA. The lack of which compound in cells is it conditioned?

Оксалоацетат Oxaloacetate

2-оксоглутарат 2-oxoglutarate

Ілутамат Ilutamat

Аспартат Aspartate

Сукцинат Succinate

95 / 200
У хворого виявлена болісність по ходу крупних нервових стовбурів та підвищений вміст пірувату в крові. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни? The patient has pain in the course of large nerve trunks and an increased content of pyruvate in the blood. A lack of which vitamin can cause such changes?

B1 B1

B2 B2

РР РР

Пантотенова кислота Pantothenic Acid

Біотин Biotin

96 / 200
Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано? After running a short distance in untrained people, muscle weakness due to the accumulation of lactate is observed. What biochemical process in the body can this be associated with?

Гліколіз Glycolysis

Ілюконеогенез Iluconeogenesis

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

Ліпогенез Lipogenesis

Глікогенез Glycogenesis

97 / 200
Зниження співвідношення аденіло-вих нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах па- родонту в умовах гіпоксії. Яка реакція при цьому активується? Decreasing the ratio of adenyl nucleotides ATP/ADP leads to increased glycolysis in periodontal tissues under hypoxia conditions. What reaction is activated in this case?

Фосфофруктокіназна Phosphofructokinase

Альдолазна Aldolase

Тріозофосфатізомеразна Triose Phosphatisomerase

Енолазна Enolazna

Лактатдегідрогеназна Lactate dehydrogenase

98 / 200
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Який процес у найбільшому ступені активізується карнітином? To improve the results, the athlete was recommended to use a drug containing carnitine. What process is activated to the greatest extent by carnitine?

Транспорт жирних кислот у мітохон- дрії Transport of fatty acids in mitochondria

Синтез стероїдних гормонів Synthesis of steroid hormones

Синтез кетонових тіл Synthesis of ketone bodies

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

Тканинне дихання Tissue respiration

99 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки? The patient has cirrhosis of the liver. The study of which of the listed substances excreted in the urine can characterize the state of the liver's antitoxic function?

Ппурова кислота Ppuric Acid

Амонійні солі Ammonium salts

Креатинін Creatinine

Сечова кислота Uric acid

Амінокислоти Amino acids

100 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури? With a deficiency of which vitamin, a simultaneous violation of reproductive function and dystrophy of skeletal muscles is observed?

Вітамін Е Vitamin E

Вітамін А Vitamin A

Вітамін К Vitamin K

Вітамін D Vitamin D

Вітамін В1 Vitamin B1

101 / 200
Хворий госпіталізований до клініки з попереднім діагнозом прогресуюча м’язова дистрофія. Збільшення вмісту якої речовини у сечі може підтвердити цей діагноз? The patient is hospitalized to the clinic with a preliminary diagnosis of progressive muscular dystrophy. An increase in the content of which substance in the urine can confirm this diagnosis?

Креатин Креатин

Піруват Pyruvate

Карнозин Carnosine

Тропонін Troponin

Пдроксипролін Pdroxyproline

102 / 200
У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. Посилення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену? A patient with systemic scleroderma has increased collagen breakdown. Increased urinary excretion of which amino acid will reflect collagen destruction processes?

Оксипролін Oxyproline

Аланін Received

Триптофан Tryptophan

Серин Serine

Фенілаланін Phenylalanine

103 / 200
Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота? What substance gives saliva a viscous, mucous character, performs a protective role, including against mechanical damage to the oral mucosa?

Муцин Муцин

Глюкоза Glucose

Калікреїн Kallikrein

Амілаза Amylase

Лізоцим Lysozyme

104 / 200
У вагітної 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилася недостатня активність ^-глюкуронідази. Який патологічний процес спостерігається? In a 28-year-old pregnant woman, enzymes in the cells of the amniotic fluid were studied. At the same time, insufficient activity of ^-glucuronidase was found. What pathological process is observed?

Мукополісахародоз Mucopolysaccharosis

Глікогеноз Glycogenosis

Аглікогеноз Aglycogenosis

Колагеноз Collagenosis

Ліпідоз Lipidosis

105 / 200
Молодий чоловік після імплантації серцевого клапана систематично отримує непрямі антикоагулянти. Його стан ускладнився кровотечею. Із зменшенням у крові якої речовини це пов’язане? After heart valve implantation, a young man systematically receives indirect anticoagulants. His condition is complicated by bleeding. This is due to a decrease in what substance in the blood?

Протромбін Prothrombin

Гаптоглобін Haptoglobin

Гепарин Heparin

Креатин Creatine

Церулоплазмін Ceruloplasmin

106 / 200
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмоцитами, атрофію паренхіми та розростання сполучної тканини. Визначте діагноз: During the histological examination of the thyroid gland of a patient who died of heart failure due to hypothyroidism, diffuse infiltration of the gland by lymphocytes and plasma cells, atrophy of the parenchyma, and growth of connective tissue were revealed. Define diagnosis:

Аутоімунний тиреоїдит Хашимото Hashimoto's autoimmune thyroiditis

Аденома щитоподібної залози Thyroid adenoma

Гнійний тиреоїдит Suppurative thyroiditis

Зоб тиреотоксичний Thyrotoxic goitre

- -

107 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат: A large number of metabolites of glucose oxidation are dissolved in the cytoplasm of myocytes. Name one of them that is directly converted into lactate:

Піруват Pyruvate

Оксалоацетат Oxaloacetate

Гліцерофосфат Glycerophosphate

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

Фруктозо-6-фосфат Fructose 6-Phosphate

108 / 200
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів у хворого розвивається гіперглікемія. Який процес вуглеводного обміну зумовлює це? With a chronic overdose of glucocorticoids, the patient develops hyperglycemia. What process of carbohydrate metabolism causes this?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Глікогеноліз Glycogenolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

Глікогенез Glycogenesis

109 / 200
Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетових променів, результатом чого є рак шкіри внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія? Patients with xeroderma pigmentosum are characterized by an abnormally high sensitivity to ultraviolet rays, the result of which is skin cancer due to the inability of enzyme systems to restore damage to the hereditary apparatus of cells. With the violation of which process What is this pathology?

Репарація ДНК DNA Repair

Генна конверсія Gene conversion

Рекомбінація ДНК DNA recombination

Генна комплементація Gene complementation

Редуплікація ДНК DNA reduplication

110 / 200
За клінічними ознаками хвороби людині призначено піридоксальфо-сфат. Для корекції яких процесів рекомендовано цей препарат? According to the clinical signs of the disease, a person is prescribed pyridoxal phosphate. For the correction of which processes is this drug recommended?

Трансамінування та декарбоксилю-вання амінокислот Transamination and decarboxylation of amino acids

Окисне декарбоксилювання кетокислот Oxidative decarboxylation of ketoacids

Дезамінування пуринових нуклеоти-дів Deamination of purine nucleotides

Синтез пуринових та піримідинових основ Synthesis of purine and pyrimidine bases

Синтез білка Protein synthesis

111 / 200
У чоловіка 35 років через 15 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий перебуває у збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є провідним та потребує негайної корекції? In a 35-year-old man, 15 minutes after a car accident, a massive injury of the lower extremities was detected without significant external blood loss. The victim is in an excited state. Which component of the pathogenesis of traumatic shock is the leading and needs immediate correction?

Біль Pain

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Інтоксикація Intoxication

Порушення функції серця Disruption of heart function

Внутрішня плазмовтрата Internal plasma loss

112 / 200
У хворого виявлено порушення прохідності дихальних шляхів на рівні дрібних та середніх бронхів. Які зміни кислотно-основної рівноваги (КОР) можуть розвинутися у нього? The patient has a violation of the patency of the respiratory tract at the level of the small and medium bronchi. What changes in the acid-base balance (ACB) may develop in him?

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

Респіраторний алкалоз Respiratory alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

КОР не зміниться COR will not change

113 / 200
У хворого на інфекційне захворювання температура тіла через добу підвищується до 39,5 — 40,50С та тримається на цьому рівні близько години, а потім повертається до вихідної. Який тип лихоманки має місце у даному випадку? In a patient with an infectious disease, the body temperature rises to 39.5 — 40.50C after a day and stays at this level for about an hour, and then returns to normal. What what type of fever is present in this case?

Переміжна Intermittent

Постійна Constant

Послаблююча Attenuating

Виснажуюча Exhausting

Атипова Atypical

114 / 200
Хворий 23 років надійшов до лікарні у важкому стані з черепно-мозковою травмою. Дихання характеризується судомним тривалим вдихом, який переривається коротким видихом. Для якого типу дихання це характерно? A 23-year-old patient was admitted to the hospital in serious condition with a brain injury. Breathing is characterized by a convulsive long inhalation, which is interrupted by a short exhalation. What type of breathing is this characteristic of?'

Апнейстичне Apneistic

Гаспінг Gasping

Куссмауля Kussmaul

Чейн-Стокса Cheyne-Stokes

Біота Biota

115 / 200
У хворого на 2 добу після розвитку інфаркту міокарда різко знизився систолічний АТ до 60 мм рт.ст., виникли тахікардія до 140/хв, задишка; хворий знепритомнів. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся? 2 days after the development of a myocardial infarction, the patient's systolic blood pressure dropped sharply to 60 mm Hg, tachycardia up to 140/min, shortness of breath occurred; the patient fainted. What mechanism is leading in the pathogenesis of the shock that has developed?

Зменшення ударного об’єму крові Decreasing stroke volume of blood

Інтоксикація Intoxication

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

116 / 200
У пацієнта 48 років після психоемоційного навантаження раптово з’явився гострий біль у ділянці серця з іррадіацією у ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку болю? A 48-year-old patient, after psycho-emotional stress, suddenly developed a sharp pain in the area of the heart with radiation to the left arm. Nitroglycerin relieved the pain attack after 10 minutes. What is the pathogenetic mechanism is leading in the development of pain?

Спазм коронарних судин Spasm of coronary vessels

Розширення периферійних судин Dilation of peripheral vessels

Закупорка коронарних судин Clogging of coronary vessels

Стиснення коронарних судин Compression of coronary vessels

Підвищення потреби міокарда у кисні Increased myocardial oxygen demand

117 / 200
Чоловік 40 років, що брав участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС, захворів на пародонтит. Який етіологічний фактор є найбільш важливим у розвитку цієї патології? A 40-year-old man who took part in the liquidation of the consequences of an accident at a nuclear power plant fell ill with periodontitis. What etiological factor is the most important in the development of this pathology?

Емоційний стрес Emotional stress

Дефіцит заліза Iron deficiency

Неповноцінне харчування Malnutrition

Підвищене навантаження зубощеле-пного апарата Increased load of the dental apparatus

Стрептококи Streptococci

118 / 200
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано? After giving birth, a woman's body weight decreased by 20 kg, her teeth and hair fall out, muscle atrophy is observed (pituitary cachexia). With a violation of the synthesis of which pituitary hormone, this related?

Соматотропний Somatotropin

Кортикотропний Corticotropic

Тиреотропний Thyrotropic

Гонадотропний Gonadotropic

Пролактин Prolactin

119 / 200
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжується лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку? After consuming honey, a teenager developed urticaria accompanied by leukocytosis. What type of leukocytosis occurred in this case?

Еозинофілія Eosinophilia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Моноцитоз Monocytosis

Базофілія Basophilia

Нейтрофілія Neutrophilia

120 / 200
Під час підйому в гори, на висоті 5000 метрів, у альпіністів з’явилися скарги на задишку, прискорення серцебиття, головний біль, запаморочення, дзвін у вухах. Який патогенетичний фактор визначає розвиток вказаних явищ? While climbing the mountains, at an altitude of 5,000 meters, climbers complained of shortness of breath, increased heartbeat, headache, dizziness, ringing in the ears. What pathogenetic factor determines the development of the specified phenomena?

Гіпоксемія Hypoxemia

Гіпокаліємія Hypokalemia

Зниження кисневої ємності крові Decreased blood oxygen capacity

Лактацидемія Lactacidemia

Гіпернатріємія Hypernatremia

121 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого? A patient with pneumosclerosis developed pulmonary hypertension and right ventricular heart failure with ascites and edema. What is the main pathogenetic mechanism of edema development in this patient?

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах Increase in the hydrostatic pressure of the blood in the veins

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини Increase in oncotic pressure of intercellular fluid

Зменшення онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Зменшення осмотичного тиску крові Decrease in blood osmotic pressure

Збільшення проникності стінок судин Increased permeability of vessel walls

122 / 200
У результаті пошкодження одного з реакторів АЕС відбулося витікання радіоактивних продуктів. Люди, які знаходилися в зоні підвищеної радіації, орієнтовно отримали по 250-300 Р Їх негайно госпіталізовано. Які зміни у крові будуть характерні у цей період? As a result of damage to one of the reactors of the nuclear power plant, radioactive products leaked out. People who were in the zone of increased radiation received approximately 250-300 R. They were immediately hospitalized. What will changes in the blood be characteristic during this period?

Лімфопенія Lymphopenia

Лейкопенія Leukopenia

Анемія Anemia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Нейтропенія Neutropenia

123 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця; переповнюються вени. Якому стану відповідає описана картина? Dystrophic changes in the heart muscle are accompanied by the expansion of the heart cavities, a decrease in the force of heart contractions, an increase in the volume of blood that remains during systole in the heart cavity; the veins are overflowing What condition does the described picture correspond to?

Міогенна дилатація Myogenic dilatation

Тоногенна дилатація Tonogenic dilatation

Аварійна стадія гіпертрофії міокарда Emergency stage of myocardial hypertrophy

Стадія кардіосклерозу Stage of cardiosclerosis

Тампонада серця Cardiac tamponade

124 / 200
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують кліпання та примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести описане порушення? A 37-year-old patient, after poisoning with an unknown drug, has stereotypic facial muscle contractions imitating blinking and squinting. What form of disorders of the motor function of the nervous system should be classified as described violation?

Гіперкінезія Hyperkinesia

Гіпокінезія Hypokinesis

Акінезія Akinesia

Атаксія Ataxia

- -

125 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень? A patient with adenoma of the glomerular zone of the adrenal cortex (Kohn's disease) has hypertension, seizures, and polyuria. What is the main link in the pathogenesis of these disorders?

Гіперсекреція альдостерону Hypersecretion of aldosterone

Гіпосекреція альдостерону Aldosterone hyposecretion

Гіперсекреція катехоламінів Hypersecretion of catecholamines

Гіперсекреція глюкокортикоїдів Hypersecretion of glucocorticoids

Гіпосекреція глюкокортикоїдів Glucocorticoid hyposecretion

126 / 200
У ліквідатора наслідків аварії на АЕС, під час гострої променевої хвороби, виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому? A liquidator of the consequences of an accident at a nuclear power plant, during acute radiation sickness, developed a hemorrhagic syndrome. What is the most important in the pathogenesis of this syndrome?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Порушення структури стінки судин Disruption of the vascular wall structure

Підвищення активності факторів фібринолізу Increased activity of fibrinolysis factors

Підвищення активності протизсі-дальної системи крові Increased activity of the blood anticoagulation system

Зменшення активності зсідальної системи крові Decreased activity of the blood coagulation system

127 / 200
Після тривалої і тяжкої хвороби у хворого знизився АТ до 60/40 мм рт.ст.; спостерігається тахікардія, задишка, затьмарення свідомості. Як можна визначити цей стан? After a long and severe illness, the patient's blood pressure dropped to 60/40 mm Hg; tachycardia, shortness of breath, blackout of consciousness are observed. How can this condition be determined?

Преагонія Preagony

Агонія Agony

Шок Шок

Клінічна смерть Clinical death

- -

128 / 200
Чоловік 56 років надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль та печіння в області язика, відчуття оніміння в кінцівках. У минулому переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові: Hb- 80 г/л; ер.-2,0 * 1012/л; колір. показн.- 1,2; лейк.-3,5 * 109/л. Який вид анемії в даного хворого? A 56-year-old man came to the clinic with complaints of general weakness, pain and burning in the area of the tongue, numbness in the limbs. In the past, he underwent a resection of the cardiac part of the stomach. In blood: Hb - 80 g/l; er.-2.0 * 1012/l; color indicator - 1.2; leuk. - 3.5 * 109/l. What type of anemia does this patient have?

В12-фолієво-дефіцитна B12-folate-deficient

Гемолітична Hemolytic

Постгеморагічна Posthemorrhagic

Апластична Aplastic

Залізодефіцитна Iron deficiency

129 / 200
Хворий після перенесеного епідемічного паротиту почав худнути, постійно відчував спрагу, пив багато води, відмічалося часте сечовиділення, підвищений апетит. В даний час скаржиться на шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза- 16 ммоль/л, кетонові тіла - 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулося у пацієнта? After suffering from epidemic parotitis, the patient began to lose weight, constantly felt thirsty, drank a lot of water, had frequent urination, increased appetite. Currently, he complains of skin itching, weakness, furunculosis. In the blood: glucose - 16 mmol/l, ketone bodies - 100 μmol/l; glucosuria. What disease has developed in the patient?

Інсулінозалежний цукровий діабет Insulin-dependent diabetes

Інсулінонезалежний цукровий діабет Insulin-dependent diabetes

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Цукровий діабет недостатнього харчування Diabetes undernutrition

130 / 200
Хворому поставлено діагноз ниркової артеріальної гіпертензії. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор розвитку артеріальної гіпертензії в даному випадку? The patient was diagnosed with renal arterial hypertension. Name the initial pathogenetic factor for the development of arterial hypertension in this case?

!шемія нирок !kidney hematology

Гіпернатріємія Hypernatremia

Гіперальдостеронізм Hyperaldosteronism

Збільшення синтезу реніну Increase in renin synthesis

Збільшення синтезу ангіотензину Increased synthesis of angiotensin

131 / 200
Дитина 7 років захворіла гостро. Під час огляду педіатр відзначив, що слизова оболонка зіву гіперемована, набрякла, вкрита великою кількістю слизу. На слизовій оболонці щік білуваті плями. На наступну добу у дитини з’явилася великоплямиста висипка на шкірі обличчя, шиї, тулуба. Про яке захворювання можна думати? A 7-year-old child became acutely ill. During the examination, the pediatrician noted that the mucous membrane of the pharynx is hyperemic, swollen, covered with a large amount of mucus. There are whitish spots on the mucous membrane of the cheeks. the next day, the child developed a large-spotted rash on the skin of the face, neck, and trunk. What kind of disease can you think about?

Кір Кір

Скарлатина Scarlet fever

Дифтерія Diphtheria

Менінгококемія Meningococcemia

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

132 / 200
Дитина 10 років мешкає в місцевості, де вміст фтору в воді перевищує припустиму норму. Під час обстеження лікарем-стоматологом виявлено пошкодження зубів у вигляді крейдяно-подібних, а також пігментних плям та смуг. Який діагноз є найбільш вірогідним? A 10-year-old child lives in an area where the fluoride content in the water exceeds the permissible limit. During the examination by a dentist, damage to the teeth in the form of chalk-like, as well as pigment spots and streaks. What is the most likely diagnosis?

Флюороз Флюороз

Середній карієс Average caries

Клиноподібні дефекти Wedge defects

Ерозія зубів Erosion of teeth

Кислотний некроз твердих тканин зубів Acid necrosis of hard tissues of teeth

133 / 200
До лікаря звернувся хворий 53 років зі скаргами на наявність білої бля-тттки на слизовій оболонці язика. Бляшка здіймається над слизовою оболонкою, її поверхня вкрита тріщинами. Мікроскопічно визначається потовщення багатошарового епітелію, паракератоз та акантоз. Який найбільш вірогідний діагноз? A 53-year-old patient approached the doctor with complaints about the presence of a white blah-tttka on the mucous membrane of the tongue. The plaque rises above the mucous membrane, its surface is covered with cracks. Microscopically, thickening is determined stratified epithelium, parakeratosis and acanthosis. What is the most likely diagnosis?

Лейкоплакія Leukoplakia

Географічний язик Geographic language

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Папілома Papilloma

Ромбоподібний глосит Rhomboid glossitis

134 / 200
Під час мікроскопічного дослідження бронхобіопсії виявлена пухлина, яка побудована з гніздних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями із характерними “перлинами' Який найбільш вірогідний діагноз? During a microscopic examination of a bronchobiopsy, a tumor was found, which is made of nested clusters of atypical cells of a multi-layered squamous epithelium, in places with characteristic 'pearls'. What is the most likely diagnosis?

Плоскоклітинний рак із ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Плоскоклітинний рак без ороговіння Squamous cell carcinoma without keratinization

Солідний рак Solid cancer

Слизовий рак Mucosal cancer

Скір Скір

135 / 200
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості; повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина? Histologically, polymorphonuclear leukocytes were found in all layers of the appendix in a significant amount; full blood, stasis. What disease is this picture characteristic of?

Флегмонозний апендицит Phlegmonous appendicitis

Гангренозний апендицит Gangrenous Appendicitis

Поверхневий апендицит Superficial appendicitis

Простий апендицит Simple appendicitis

Хронічний апендицит Chronic appendicitis

136 / 200
При мікроскопічному дослідженні в препараті виявлено орган нервової системи, який складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною та сполучнотканинною оболонками. Визначте даний орган: During microscopic examination, an organ of the nervous system was found in the preparation, which consists of pseudounipolar neurons, the bodies of which are covered with glial and connective tissue membranes. Identify this organ:

Спинномозковий вузол Spinal node

Вегетативний ганглій Vegetative ganglion

Спинний мозок Spinal cord

Мозочок Cerebellum

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

137 / 200
Під час макроскопічного дослідження судин основи головного мозку хворого, що помер від ішемічного інсульту, виявлено, що інтима судин головного мозку нерівна з помірною кількістю жовтих плям та жовтувато-білуватих бляшок, що звужують просвіт. Який найбільш вірогідний діагноз? During the macroscopic examination of the vessels of the base of the brain of a patient who died of an ischemic stroke, it was found that the intima of the vessels of the brain is uneven with a moderate number of yellow spots and yellowish-white plaques narrowing the lumen. What is the most likely diagnosis?

Атеросклероз Atherosclerosis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Цукровий діабет Diabetes

Ревматизм Rheumatism

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

138 / 200
При розтині тіла дитини 5 років, м’які мозкові оболонки різко повнокровні, каламутні, у вигляді жовтувато- зеленуватого «чепчика». Мікроскопічно: м’яка мозкова оболонка різко потовщена, повнокровна, просякнута гнійним ексудатом з наявністю фібрину. Про яке захворювання слід думати? At the autopsy of the body of a 5-year-old child, the soft meninges are sharply full of blood, cloudy, in the form of a yellowish-greenish 'cap'. Microscopically: soft meninges sharply thickened, full-blooded, soaked with purulent exudate with the presence of fibrin. What disease should be considered?

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Туберкульоз Tuberculosis

Сибірка Anthrax

Грип Грип

Кір Кір

139 / 200
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни? In the biopsy of the brackets of the soft palate, taken due to the suspicion of a tumor (an ulcer with a dense bottom was macroscopically determined), necrosis of the mucous membrane with infiltration of the submucosal layer by lymphocytes was detected. epithelioid cells, plasma cells, single neutrophils. The presence of pronounced endo- and perivasculitis draws attention. For which disease are these changes typical?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Афтозний стоматит Aphthous Stomatitis

Виразковий стоматит Viracian stomatitis

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Дифтерія зіва Pharyngeal diphtheria

140 / 200
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни? During the morphological examination of the bottom of the carious cavity of the tooth, three zones are clearly differentiated: softened dentin, transparent dentin, replacement dentin. For which stage of caries are these changes typical?

Середній карієс Average caries

Стадія плями Stage of spot

Поверхневий карієс Surface caries

Глибокий карієс Deep caries

Хронічний карієс Chronic caries

141 / 200
Хвора 65 років раптово померла. Страждала на тромбофлебіт глибоких вен гомілки. На автопсії: у загальному стовбурі та біфуркації легеневої артерії вільно лежать червоні пухкі маси з тьмяною гофрованою поверхнею. Який патологічний процес у легеневій артерії виявив патологоанатом? A 65-year-old patient died suddenly. She suffered from thrombophlebitis of the deep veins of the lower leg. At autopsy: in the common trunk and bifurcation of the pulmonary artery, red loose masses with a dull corrugated surface lie freely. What pathological process in the pulmonary artery was detected by the pathologist?

Тромбоемболія Thromboembolism

Тромбоз Thrombosis

Тканинна емболія Tissue embolism

Емболія сторонніми тілами Foreign body embolism

Жирова емболія Fat embolism

142 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри хворого виявляються гранульоми, які складаються з епітелі-оїдних клітин, оточених у більшості Т- лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовані поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні описані гранульоми? On microscopic examination of the patient's skin biopsy, granulomas are revealed, which consist of epithelioid cells, mostly surrounded by T-lymphocytes. Among the epithelioid cells are isolated giant multinucleated cells of the type Pirogov-Langhans. Areas of caseous necrosis are found in the center of some granulomas. Blood vessels are absent. For which disease are the described granulomas characteristic?

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

Лепра Leprosy

Риносклерома Rhinoscleroma

Сап Сап

143 / 200
Під час розтину тіла жінки, яка померла внаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми та тривалий час мала вимушене положення в ліжку, були знайдені великі ділянки некрозу шкіри та підлеглих м’яких тканин крижової ділянки. Яка форма некрозу має місце у даному випадку? During the autopsy of a woman who died as a result of tumor dissemination of mucinous cystadenocarcinoma and had been bedridden for a long time, large areas of skin and underlying muscle necrosis were found' what tissues of the sacral area. What form of necrosis occurs in this case?

Пролежень Decubitus

Інфаркт Heart attack

Секвестр Sequestration

Сирнистий некроз Cheesy necrosis

Воскоподібний (ценкеровський) некроз Waxy (Zenker's) necrosis

144 / 200
Під час електронно-мікроскопічного дослідження слинної залози виявлені фрагменти клітини, які оточені мембраною, містять конденсовані часточки ядерної речовини та окремі орга-нели; запальна реакція, безпосередньо навколо цих клітин, відсутня. Про який процес іде мова? During an electron-microscopic examination of the salivary gland, cell fragments were found that are surrounded by a membrane, contain condensed particles of nuclear matter and separate organelles; an inflammatory reaction, directly around these cells, absent. What process are we talking about?

Апоптоз Apoptosis

Каріорексис Karyorhexis

Коагуляційний некроз Coagulative necrosis

Каріопікноз Karyopyknosis

Каріолізис Karyolysis

145 / 200
На розтині тіла померлого від черевного тифу, виявлені виразки розташовані вздовж клубової кишки з рівними краями, чистим дном, утвореним м’язовим шаром або навіть серозною оболонкою кишки. Якій стадії хвороби відповідає зазначена картина? On the autopsy of the body that died from typhoid, the ulcers found are located along the ileum with smooth edges, a clean bottom formed by the muscle layer or even the serous membrane of the intestine. What does the indicated picture correspond to the stage of the disease?

“Чистих” виразок 'Clean' ulcers

Мозкоподібного набухання Cerebral swelling

Некрозу Necrosis

“Брудних” виразок 'Dirty' ulcers

Загоєння виразок Healing ulcers

146 / 200
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, за- дишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’єму пістрявого вигляду - 'велика пістрява легеня'. Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина? The patient became acutely ill, complained of chills, an increase in body temperature to 40°C, headache, cough, shortness of breath. He died on the 5th day of the illness. During autopsy: the lungs are enlarged in volume with a speckled appearance - 'large speckled lung'. What disease is characterized by such an anatomic picture?

Грип Грип

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

147 / 200
У жінки 22 років виявлені збільшені лімфатичні вузли. Гістологічне дослідження вузла виявило лімфоцити, гі-стіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни? A 22-year-old woman was diagnosed with enlarged lymph nodes. Histological examination of the node revealed lymphocytes, histiocytes, reticular cells, small and large Hodgkin cells, Berezovsky-Sternberg multinucleated cells , single cells of caseous necrosis. What disease is characterized by such changes?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Лімфосаркома Lymphosarcoma

Хронічний лейкоз Chronic leukemia

Гострий лейкоз Acute leukemia

Метастаз рака Cancer metastasis

148 / 200
На автопсії померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі; їх капсула знімається дуже легко. Кіркова речовина -широка, блідо-сіра. Мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулася у хворого? At the autopsy of a person who died from ethylene glycol poisoning, the kidneys are slightly enlarged, swollen; their capsule is removed very easily. The cortical substance is wide, pale gray. The brain substance is dark red. What kidney pathology has developed in the patient?

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит Acute tubulo-interstitial nephritis

Ліпоїдний нефроз Lipoid nephrosis

149 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях? During the histological examination of the lungs of a person who died from heart failure, foci of inflammation were found, filling the alveoli with liquid colored pale pink, in places with the presence of thin pink threads that form small loops mesh with a small number of lymphocytes. What is the nature of the exudate in the lungs?

Серозно-фібринозний Serous-fibrinous

Геморагічний Hemorrhagic

Серозний Serious

Гнійний Suppurative

Фібринозний Fibrinous

150 / 200
Дитина 7 років надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на різкий біль у горлі при ковтанні, підви- щення температури тіла до 390С, набряк шиї. Об’єктивно: мигдалики збільшені, їх слизова оболонка повнокровна, вкрита великою кількістю плівок білуватожовтого кольору, які щільно прилягають до слизової оболонки. При спробі зняти плівку залишається глибокий дефект, що кровоточить. Який вид запалення має місце? A 7-year-old child came to the infectious department with complaints of a sharp pain in the throat when swallowing, an increase in body temperature to 390C, swelling of the neck. Objectively: tonsils enlarged, their mucous membrane is full of blood, covered with a large number of films of whitish-yellow color, which tightly adhere to the mucous membrane. When you try to remove the film, a deep bleeding defect remains. What kind of inflammation is taking place?

Дифтеритичне Diphtheritic

Гнійне Purulent

Серозне Serous

Крупозне Coarse

Геморагічне Hemorrhagic

151 / 200
Дитині 4-х років зроблено реакцію Манту. Через 60 годин після введення у шкіру туберкуліну з’явилося вогнищеве затвердіння та почервоніння шкіри діаметром 15 мм, що було розцінено як позитивний тест. Який вид реакції гі-перчутливості лежить в основі цього тесту? A 4-year-old child underwent a Mantoux reaction. 60 hours after the introduction of tuberculin into the skin, focal hardening and redness of the skin with a diameter of 15 mm appeared, which was considered as positive test. What type of hypersensitivity reaction underlies this test?

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Імунокомплекс-опосередкована гіперчутливість Immune complex-mediated hypersensitivity

Комплімент-опосередкована цитотоксична гіперчутливість Complement-mediated cytotoxic hypersensitivity

Гіперчутливість негайного типу Immediate Hypersensitivity

- -

152 / 200
На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиждень від початку захворювання, виявлено зміни в міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокардиоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міокардиту: At the autopsy of the body of an 8-year-old boy who had diphtheria of the pharynx and tonsils and died the second week after the onset of the disease, changes in the myocardium were found in the form of small focal necrosis of myocardiocytes, edema of the stroma with slight lymphocytic infiltration. Diagnose the type of myocarditis:

Альтеративний Alternative

Септичний Septic

Гранулематозний Granulomatous

Інтерстиціальний Interstitial

Вогнищево-проміжний, ексудативний Focal-intermediate, exudative

153 / 200
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено під час мікроскопії мазків? The contents of the vesicles from the mucous membrane of a patient with smallpox are sent to the virology laboratory. Which of the following will be detected during smear microscopy?

Тільця Пашена Pashen Taurus

Тільця Бабеша-Негрі Babes-Negri Bodies

Тільця Гуарнієрі Guarnieri bodies

Тільця Бабеша-Ернста Babesch-Ernst Bodies

Синцитій Syncytium

154 / 200
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопоропо- дібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який діагноз? During histological examination of the mucous membrane of the uterus, convoluted glands, pollen- and corkscrew-shaped, elongated by stroma growth with proliferation of its cells were found. What is the diagnosis?

Залозиста гіперплазія ендометрію Glandular endometrial hyperplasia

Гострий ендометрит Acute endometritis

Лейоміома Leiomyoma

Пухирний занос Puffy Skid

Плацентарний поліп Placental polyp

155 / 200
До лабораторії надійшов матеріал (витяжка тваринницької сировини) з району, де відзначаються випадки сибірки серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі? The laboratory received material (extraction of livestock raw materials) from an area where cases of anthrax among animals are noted. What serological reaction should be used to detect pathogen antigens in the material under study?

Термопреципітації Thermoprecipitation

Зв’язування комплементу Complement Binding

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Радіоімунний аналіз Radioimmune analysis

Преципітації в агарі Precipitation in agar

156 / 200
У бактеріологічній лабораторії необхідно простерилізувати поживні середовища, що містять речовини, які змінюються при температурі вище 100оС (сечовина, вуглеводи). Який спосіб стерилізації має обрати лаборант? In a bacteriological laboratory, it is necessary to sterilize nutrient media containing substances that change at a temperature above 100°C (urea, carbohydrates). What method of sterilization should the laboratory technician choose?

Текучою парою, дрібно Liquid steam, fine

Парою під тиском у автоклаві Steam under pressure in an autoclave

Кип’ятіння Boiling

Тиндалізація Tyndalization

Пастеризація Pasteurization

157 / 200
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз? The patient was taken to the hospital with complaints of headache, high temperature, frequent bowel movements, abdominal pain with tenesmus. The doctor made a clinical diagnosis of dysentery and sent the research material ( defecation) to the laboratory. What diagnostic method should the laboratory technician confirm or reject the clinical diagnosis?

Бактеріологічний Bacteriological

Біологічний Biological

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

Серологічний Serological

Алергічний Allergic

158 / 200
У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлено сенсибілізацію алергеном тополиного пуху. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку цього імунопатологічного стану? A patient with bronchial asthma was diagnosed with poplar down allergen sensitization using skin allergy tests. What factor of the immune system plays a decisive role in the development of this immunopathological condition?

IgE IgE

IgD IgD

IgM IgM

Сенсибілізовані Т-лімфоцити Sensitized T-lymphocytes

- -

159 / 200
У баклабораторії, під час мікроскопії мазків з харкотиння хворого на хронічне легеневе захворювання, забарвлених за Цілем-Нільсоном, виявлені червоні палички. Яка властивість мікобактерії туберкульозу виявлена при цьому? During the microscopy of sputum smears of a patient with chronic lung disease, stained according to Tziel-Nilson, red rods were found in the laboratory. What property of mycobacterium tuberculosis was found in this case?'

Кислотостійкість Acid resistance

Лугостійкість Alkali resistance

Спиртостійкість Alcohol resistance

Капсулоутворення Capsule Creation

Спороутворення Spore formation

160 / 200
Хворий на сифіліс пройшов курс антибіотикотерапії та повністю вилікувався. Через деякий час він знову був інфікований Treponema pallidum. Як називається така форма інфекції? A syphilis patient underwent a course of antibiotic therapy and was completely cured. After some time, he was again infected with Treponema pallidum. What is this form of infection called?

Реінфекція Reinfection

Рецидив Relapse

Вторинна інфекція Secondary infection

Суперінфекція Superinfection

Ускладнення Complication

161 / 200
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7 років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника? A 7-year-old girl came to the infectious disease clinic with a high temperature, complaints of a sore throat, general weakness. The doctor suspected diphtheria. Which of the following is decisive for confirming the diagnosis after isolation of a pure culture of the pathogen?

Проба на токсигенність Toxigenicity test

Виявлення у збудника волютинових зерен Detection of volutine grains in the causative agent

Проба на цистиназу Cystinase Test

Гемолітична здатність збудника Hemolytic ability of the pathogen

Фаголізабельність Phagolyzability

162 / 200
Збудниками багатьох гнійно-запальних процесів ротової порожнини є анаероби. Яке з перерахованих поживних середовищ можна використати для контролю контамінації перев’язувального матеріалу анаеробами? Anaerobes are the causative agents of many purulent-inflammatory processes in the oral cavity. Which of the listed nutrient media can be used to control the contamination of dressing material by anaerobes?

Кітта-Тароцці Kitta-Tarozzi

Ендо Ендо

Ру Ру

Сабуро Saburo

Плоскірєва Flat-skinned

163 / 200
Під час мікроскопічного дослідження біоптату з ураженої ділянки слизової оболонки ротової порожнини виявлені палички, розташовані у вигляді скупчень, що нагадують пачку цигарок. За Цілем-Нільсеном фарбуються в червоний колір. Який вид збудника, найбільш вірогідно, виявлений у біо-птаті? During a microscopic examination of a biopsy from the affected area of the mucous membrane of the oral cavity, rods were found, located in the form of clusters resembling a pack of cigarettes. According to Ziel-Nielsen, they are colored red What type of pathogen is most likely to be found in a bio-bird?

M.leprae M.leprae

M.tuberculosis M.tuberculosis

A.bovis A.bovis

A.israilii A.israilii

M.avium M.avium

164 / 200
З гнійного ексудату хворого з одонтогенною флегмоною виділена чиста культура грампозитивних мікробів кулястої форми, що має лецитина-зну активність, коагулює плазму кроля, розщеплює маніт в анаеробних умовах. Який з вказаних мікроорганізмів міг сприяти виникненню гнійного ускладнення? From the purulent exudate of a patient with odontogenic phlegmon, a pure culture of spherical gram-positive microbes was isolated, which has lecithin-like activity, coagulates rabbit plasma, and breaks down mannitol under anaerobic conditions. of the indicated microorganisms could contribute to the emergence of a purulent complication?

S.aureus S.aureus

S.epidermidis S.epidermidis

S.pyogenes S.pyogenes

S.viridans S.viridans

S.mutans S.mutans

165 / 200
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій? A pure culture of diphtheria corynebacteria was isolated from the patient. What immunological reaction should be used to detect the toxigenicity of the bacteria?

Преципітації в агарі Precipitation in agar

Аглютинації Agglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

Гальмування гемаглютинації Inhibition of hemagglutination

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

166 / 200
До інфекційної лікарні надійшов ветеринарний лікар з підозрою на бруцельоз. За допомогою якого серологічного тесту можна підтвердити діагноз? A veterinarian came to the infectious disease hospital with suspicion of brucellosis. What serological test can be used to confirm the diagnosis?

Реакція аглютинації Райта Wright agglutination reaction

Реакція аглютинації Відаля Vidal agglutination reaction

Реакція преципітації Асколі Ascoli Precipitation Reaction

Реакція аглютинації Вейгля Weigle agglutination reaction

Реакція зв’язування комплементу Васермана Wasserman complement binding reaction

167 / 200
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у нього з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Яка основна причина розвитку цих розладів? Insulin was administered to a patient with insulin-dependent diabetes. After some time, he developed weakness, irritability, increased sweating. What is the main reason for the development of these disorders?

Вуглеводне голодування головного мозку Carbohydrate starvation of the brain

Посилення глікогенолізу Glycogenolysis enhancement

Посилення кетогенезу Intensification of ketogenesis

Посилення ліпогенезу Increasing lipogenesis

Зменшення глюконеогенезу Gluconeogenesis reduction

168 / 200
З віком знижується активність нав-коловушних слинних залоз. Активність якого ферменту буде зменшуватися в слині? With age, the activity of the parotid salivary glands decreases. The activity of which enzyme will decrease in saliva?

Амілаза Amylase

Лізоцим Lysozyme

Фосфатаза Phosphatase

Гексокіназа Hexokinase

Мальтаза Maltaza

169 / 200
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво величину потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували? Ion channels were blocked in an excitable cell. This did not significantly change the value of the resting potential, but the cell lost the ability to generate PD. Which channels were blocked?

Натрієві Sodium

Калієві Potassium

Натрієві та калієві Sodium and potassium

Хлорні Chlorni

Кальцієві Calcium

170 / 200
У хворого 25 років у стоматологічному кабінеті раптово розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар дав хворому сальбутамол у вигляді інгаляції. Який механізм дії цього препарату? A 25-year-old patient suddenly developed an attack of bronchial asthma in the dental office. The doctor gave the patient salbutamol in the form of inhalation. What is the mechanism of action of this drug?

Стимулює ^2-адренорецептори Stimulates ^2-adrenoceptors

Стимулює а-адренорецептори Stimulates α-adrenoceptors

Блокує Н !-гістамінорецептори Blocks H !-histamine receptors

Блокує фосфодіестеразу Blocks phosphodiesterase

Блокує М-холінорецептори Blocks M-cholinergic receptors

171 / 200
У хворого 30 років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається протеїнурія. Яке порушення спричинило це явище? A 30-year-old patient who was admitted to the clinic with a diagnosis of acute glomerulonephritis has proteinuria. What disorder caused this phenomenon?

Підвищення проникності ниркового фільтра Increasing the permeability of the renal filter

Затримка виведення продуктів азотистого обміну Delayed excretion of products of nitrogen metabolism

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах Increased hydrostatic blood pressure in capillaries

Зменшення кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

172 / 200
У пацієнта в стоматологічному кабінеті розвинувся напад бронхіальної астми, який вдалося усунути сальбута-молом. До якої групи лікарських засобів належить цей препарат? A patient in the dental office developed an attack of bronchial asthma, which was managed to be eliminated with salbuta-mol. To which group of drugs does this drug belong?

в2-адреноміметики v2-adrenomimetics

а-адреноміметики α-adrenomimetics

вгв2-адреноміметики hgv2-adrenomimetics

Симпатолітики Symptotics

а-в-адреноміметики a-v-adrenomimetics

173 / 200
У пацієнта, після застосування новокаїну для проведення провідникової анестезії, розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів є препаратом вибору для його усунення? The patient developed anaphylactic shock after using novocaine for conduction anesthesia. Which of the following drugs is the drug of choice for its elimination?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Кордіамін Cordiamine

Дімедрол Diphenhydramine

Атропіну сульфат Atropine sulfate

174 / 200
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії? The patient was prescribed a drug from the group of sulfonamides for stomatitis. What is the mechanism of its antibacterial action?

Конкурентний антагонізм з ПАБК Competitive antagonism with PABK

Порушення синтезу білків клітинної стінки Violation of cell wall protein synthesis

Зменшення проникності мембран Decreasing membrane permeability

Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів Inhibition of sulfhydryl groups of thiol enzymes

Коагуляція білка Protein coagulation

175 / 200
Під час огляду ротової порожнини пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну спричинила ці явища? During the examination of the patient's oral cavity, the dentist identified dryness of the mucous membrane, numerous erosions. The lack of which vitamin caused these phenomena?

Вітамін А Vitamin A

Вітамін К Vitamin K

Вітамін Р Vitamin P

Вітамін Н Vitamin H

Вітамін РР Vitamin RR

176 / 200
Хворому з гінгівітом після використання аплікацій призначили полоскання з препаратом, антисептичні властивості якого забезпечуються атомарним киснем, що відщеплюється в присутності органічних речовин. Виявляє також дезодоруючу, в’яжучу (протизапальну), а в більших концентраціях - припікаючу дію. Водні розчини використовуються для промивання ран, полоскання рота, а в більш високих концентраціях - для лікування опіків. Застосовується для промивання шлунка при отруєннях. Визначте препарат: After using the applications, a patient with gingivitis was prescribed a rinse with a drug whose antiseptic properties are provided by atomic oxygen, which is split in the presence of organic substances. It also has a deodorizing, astringent ( anti-inflammatory), and in higher concentrations - a caustic effect. Aqueous solutions are used for washing wounds, rinsing the mouth, and in higher concentrations - for the treatment of burns. It is used for washing the stomach in case of poisoning. Identify the drug:

Калію перманганат Potassium permanganate

Хлоргексидину біглюконат Chlorhexidine bigluconate

Перекис водню Hydrogen peroxide

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

177 / 200
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскорбіновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат? For the treatment of periodontitis, a drug from the group of water-soluble vitamins, a derivative of bioflavonoids, which is prescribed together with ascorbic acid, was included in the complex of drugs. The drug has antioxidant properties, reduces gum bleeding What kind of drug is this?

Рутин Рутин

Кальцію пантотенат Calcium pantothenate

Кальцію пангамат Calcium pangamate

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Кислота фолієва Folic acid

178 / 200
У стоматологічному кабінеті в хворого розвинувся напад бронхіальної астми. Лікар застосував препарат з групи в-адреноміметиків. Який препарат був застосований? In the dental office, the patient developed an attack of bronchial asthma. The doctor used a drug from the group of v-adrenomimetics. What drug was used?

Сальбутамол Salbutamol

Еуфілін Euphilin

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Ефедрину гідрохлорид Ephedrine hydrochloride

179 / 200
Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої частки правої легені в складі комбінованої терапії отримує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав скаржитися на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ? A patient with a diagnosis of focal tuberculosis of the upper lobe of the right lung receives isoniazid as part of combined therapy. After some time, the patient began to complain of muscle weakness, decreased skin sensitivity, impaired vision, coordination of movements. What vitamin preparation should be used to eliminate these phenomena?

Вітамін В6 Vitamin B6

Вітамін А Vitamin A

Вітамін D Vitamin D

Вітамін В12 Vitamin B12

Вітамін C Vitamin C

180 / 200
У хворого після довготривалого застосування препарату, призначеного для лікування гострого респіраторного захворювання, з’явилися головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину? The patient developed headache, dizziness, tinnitus, nausea, pain in the epigastric region after long-term use of the drug intended for the treatment of an acute respiratory disease. What drug could cause a similar clinical picture?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Вітамін С Vitamin C

Нафтизин Naftizine

Бромгексин Bromhexine

Мідантан Midantan

181 / 200
У клітині відбулася мутація першого екзону структурного гена. В ньому зменшилася кількість пар нуклеотидів - замість 290 пар стало 250. Визначте тип мутації: The cell underwent a mutation of the first exon of a structural gene. The number of nucleotide pairs decreased in it - instead of 290 pairs, there were 250. Determine the type of mutation:

Делеція Deletion

Інверсія Inversion

Дуплікація Duplication

Транслокація Translocation

Нонсенс-мутація Nonsense mutation

182 / 200
Хворий тривало хворіє на туберкульоз. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу? The patient has been suffering from tuberculosis for a long time. Which drug must be included in the complex therapy of tuberculosis?

Ізоніазид Isoniazid

Рифампіцин Rifampicin

Етіонамід Ethionamide

Натрію парааміносаліцилат Sodium paraaminosalicylate

Етамбутол Ethambutol

183 / 200
У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану? A 46-year-old patient developed pulmonary edema against the background of atrial fibrillation. What diuretic drug should be administered first to bring the patient out of a critical condition?

Фуросемід Furosemide

Тріамтерен Triamterene

Верошпірон Veroshpiron

Амілорид Amiloride

Еуфілін Euphilin

184 / 200
Хворому з неоперабельним раком шлунка призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відзначив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болю у всьому тілі. Яким є механізм зниження ефективності промедола? Promedol was prescribed to a patient with inoperable stomach cancer to relieve severe pain syndrome. Over time, the patient noted a decrease in the analgesic effect and duration of the drug's effect, a sharp increase in pain throughout the body. What Is there a mechanism for reducing the effectiveness of promedol?

Звикання Addiction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Психічна залежність Psychological dependence

Кумуляція Cumulative

Зменшення реабсорбції промедолу в канальцях нирок Decreased promedol reabsorption in renal tubules

185 / 200
У хворого після екстракції зуба виникла кровотеча. Який із запропонованих засобів доцільно використати у цьому випадку? The patient had bleeding after tooth extraction. Which of the proposed remedies should be used in this case?

Адреналін місцево Adrenaline locally

Тромбін ін’єкційно Thrombin by injection

Фібриноген ін’єкційно Fibrinogen by injection

Вікасол орально Vikasol orally

Неодикумарин орально Neodicoumarin orally

186 / 200
Хворому, який лікується тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочні продукти. Чому лікар дав таку рекомендацію? A patient treated with tetracycline was advised by the doctor not to consume dairy products. Why did the doctor give this recommendation?

Сповільнюється всмоктування антибіотика Absorption of the antibiotic slows down

Не засвоюються молочні продукти Dairy products are not digested

Збільшується ризик дисбактеріозу Risk of dysbacteriosis increases

Зростає токсичність антибіотика The toxicity of the antibiotic is increasing

Порушується процес перетравлення їжі Food digestion is disturbed

187 / 200
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах, що перевищують призначені. У нього розвилися нудота, блювання, біль у животі натщесерце. Який засіб було призначено хворому? A 50-year-old patient with coronary heart disease was prescribed a drug that has an antiplatelet effect. The patient began to take the drug in doses exceeding the prescribed. He developed nausea, vomiting, abdominal pain on an empty stomach. What medicine was prescribed to the patient?

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Пармідин Parmidine

Тиклід Тиклід

Дипіридамол Dipiridamol

Пентоксифілін Pentoxifylline

188 / 200
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності: Dogs in the experiment were irritated on the neck of the peripheral segment of the severed vagus nerve. At the same time, the following change in heart activity was observed:

Зменшення частоти скорочень Decreasing the frequency of contractions

Збільшення частоти та сили скорочень Increasing the frequency and strength of contractions

Збільшення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду Increasing the speed of conduction of excitation through the myocardium

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

189 / 200
Відомо, що у людей з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6- фосфатдегідрогенази еритроцитів, у відповідь на призначення деяких протималярійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей тип реакції на лікарські засоби? It is known that people with a genetically determined deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase of erythrocytes may develop hemolysis of erythrocytes in response to the appointment of some antimalarial drugs. What is the name of this type of reaction on medicines?

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Алергія Allergy

Сенсибілізація Sensitization

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Толерантність Tolerance

190 / 200
Під час огляду ротової порожнини стоматолог виявив появу у дитини перших великих нижніх кутніх зу6ів. Який вік дитини? During the examination of the oral cavity, the dentist discovered the appearance of the child's first large lower corner teeth. What is the child's age?

6-7 років 6-7 years

4-5 років 4-5 years

8-9 років 8-9 years

10-11 років 10-11 years

12-13 років 12-13 years

191 / 200
У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити? The patient developed intestinal paresis after surgery. Which drug from the group of anticholinesterase drugs should he be prescribed?

Прозерин Prozerin

Карбахолін Carbacholine

Ацеклідин Aceclidine

Пілокарпін Pilocarpine

Ацетилхолін Acetylcholine

192 / 200
При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Який антикоагулянт прямої дії застосовується при загрозі тромбозу? Anticoagulant therapy is indicated for acute thrombosis. What anticoagulant of direct action is used when thrombosis is threatened?

Гепарин Гепарин

Фенілін Feniline

Натрію цитрат Sodium Citrate

Дипіридамол Dipyridamole

Пентоксифілін Pentoxifylline

193 / 200
Під час огляду учнів першого класу стоматолог виявив, що у однієї дитини зуби жовтокоричневого кольору, два зуба надщерблені. До цього хлопчик лікувався від пневмонії, назву таблеток згадати не може. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби? During the examination of first-grade students, the dentist found that one child's teeth were yellow-brown, two teeth were chipped. Before that, the boy was treated for pneumonia, he cannot remember the name of the pills . What drug could have such a negative effect on the teeth?

Доксициклін Doxycycline

Оксацилін Oxacillin

Еритроміцин Erythromycin

Ампіцилін Ampicillin

Бісептол Biseptol

194 / 200
У хворого повільно загоюється перелом кістки. Який засіб можна використати для прискорення утворення її сполучнотканинної матриці? The patient's bone fracture is slowly healing. What means can be used to accelerate the formation of its connective tissue matrix?

Метилурацил Methyluracil

Преднізолон Prednisone

Циклофосфан Cyclophosphane

Метотрексат Methotrexate

Циклоспорин Cyclosporin

195 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним у розвитку шоку? A patient with acute myocarditis developed clinical signs of cardiogenic shock. Which of the following pathogenetic mechanisms is the leading factor in the development of shock?

Порушення насосної функції серця Impaired heart pumping function

Депонування крові у венах Deposit of blood in veins

Зниження діастолічного притоку крові до серця Decreased diastolic blood flow to the heart

Зниження судинного тонусу Decreased vascular tone

Збільшення судинного тонусу Increased vascular tone

196 / 200
Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому? A patient who, in a state of severe depression, tried to commit suicide was brought to the hospital by ambulance. What pharmacological agents should be prescribed to the patient?

Антидепресанти Antidepressants

Седативні Sedatives

Нейролептики Neuroleptics

Транквілізатори Tranquilizers

Солі літію Lithium salts

197 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку? A hypertensive patient developed acute heart failure. Which of the following remedies is the most appropriate to use in this case?

Корглікон Корглікон

Дігоксин Digoxin

Кардіовален Cardiovalen

Кофеїн Caffeine

Кордіамін Cordiamine

198 / 200
До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, яка під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням, безсистемно приймала антибіотики. Під час огляду у дитини відзначається руйнування різців, емаль жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який з препаратів приймала мати під час вагітності? The mother of a 2-year-old child, who during pregnancy, due to an infectious disease, took antibiotics unsystematically. During the examination, the child is noted destruction of the incisors, yellow enamel, a brown border at the neck of the teeth. Which of the drugs did the mother take during pregnancy?

Доксициклін Doxycycline

Фуросемід Furosemide

Ампіокс Ampiox

Ксантинола нікотинат Xanthine Nicotinate

Октадин Oktadin

199 / 200
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено? The patient has sharp soreness of the skin in the area of the face. Which nerve is affected?

Трійчастий Triple

Лицевий Licevius

Окоруховий Okoruhovy

Блукаючий Wandering

Язикоглотковий Lingopharyngeal

200 / 200
У хворого на запалення трійчастого нерва, останніми роками прогресує пародонтит. Який фактор є головним у розвитку пародонтиту? A patient with inflammation of the trigeminal nerve has been developing periodontitis in recent years. What is the main factor in the development of periodontitis?

Нейродистрофічні порушення Neurodystrophic disorders

Зменшення активності лейкоцитарної еластази Decreased activity of leukocyte elastase

Послаблення утворення імуногло6у-лінів Weakening of the formation of immunoglobulins

Пвдвищення тонусу блукаючого нерва Increased tone of the vagus nerve

Зниження активносгі калiкреїн-кінінової системи Decreased activity of the kallikrein-kinin system