Крок 1 - Медицина 2004 (буклет)

1 / 200
Пацієнт під час роботи швидко стомлюється. У положенні стоячи з заплющеними очима він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м'язів знижений. Яка з наведених структур мозку уражена у цієї людини? The patient gets tired quickly while working. In a standing position with closed eyes, he wobbles, loses balance. Skeletal muscle tone is reduced. Which of the following brain structures is affected in this person?

Мозочок Cerebellum

Прецентральна звивина кори великих півкуль Precentral gyrus of the cortex of the large hemispheres

Базальні ганглії Basal ganglia

Таламус Thalamus

Гіпоталамус Hypothalamus

2 / 200
На розтині тіла чоловіка 35 років у другому сегменті правої легені виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою. Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни? At the autopsy of the body of a 35-year-old man in the second segment of the right lung, a focus of compaction with a diameter of 5 cm, surrounded by a thin capsule, was found. The focus is represented by dry fragile tissue with a dull surface. For which Are such morphological changes characteristic of the disease?

Туберкульома Tuberculoma

Хондрома Chondroma

Туморозна форма силікозу Tumorous form of silicosis

Рак легені Lung cancer

Післязапальний пневмосклероз Post-inflammatory pneumosclerosis

3 / 200
Під час розтину тіла померлого 58 років знайдено, що мітральний клапан деформований, потовщений, змикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волокнинок еозинофільні, дають позитивну реакцію на фібрин. Найвірогідніше це: During the autopsy of the body of a deceased 58-year-old man, it was found that the mitral valve was deformed, thickened, and did not close completely. Microscopically: foci of collagen fibers are eosinophilic, give a positive reaction to fibrin The most likely is:

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

4 / 200
У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначено алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є алопуринол? A 42-year-old man suffering from gout has an increased concentration of uric acid in his blood. He is prescribed allopurinol to reduce the level of uric acid. Allopurinol is a competitive inhibitor of which enzyme?'

Ксантиноксидаза Xanthine oxidase

Аденозиндезаміназа Adenosine deaminase

Аденінфосфорибозилтрансфераза Adenine phosphoribosyltransferase

Гуаніндезаміназа Guanindeaminase

Гіпоксантинфосфорибозилтрансфераза Hypoxanthine phosphoribosyltransferase

5 / 200
У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кДж за годину. Що з наведеного може бути причиною цього? The young man's energy expenditure increased from 500 to 2000 kJ per hour. Which of the following could be the reason for this?

Фізичне навантаження Physical load

Підвищення зовнішньої температури Outside temperature increase

Прийом їжі Food intake

Розумова праця Mental work

Перехід від сну до бадьорості Transition from sleep to wakefulness

6 / 200
Під час розтину тіла померлої в комі молодої людини виявлено поширений тромбоемболічний інфаркт лівої півкулі мозку, велика септична селезінка, імунокомплексний гломерулонефрит, виразки в стулках аортального клапана, прикриті поліпоподібними тромбами з колоніями стафілококів. Яке захворювання викликало церебральну тромбоемболію? During the autopsy of the body of a young man who died in a coma, widespread thromboembolic infarction of the left hemisphere of the brain, a large septic spleen, immune complex glomerulonephritis, ulcers in the leaflets of the aortic valve covered with polyp-like thrombi were found with staphylococcal colonies. What disease caused cerebral thromboembolism?

Септичний бактеріальний ендокардит Septic bacterial endocarditis

Гострий ревматичний вальвуліт Acute rheumatic valvulitis

Ревматичний тромбоендокардит Rheumatic thromboendocarditis

Септикопіємія Septicopyemia

Септицемія Septicemia

7 / 200
У чоловіка 60 років після крововиливу в головний мозок настав тривалий сон. Пошкодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану? A 60-year-old man developed a prolonged sleep after a cerebral hemorrhage. Damage to which structure most likely led to this condition?

Ретикулярна формація Reticular Formation

Ядра черепних нервів Cranial nerve nuclei

Чорна субстанція Black substance

Гіпокамп Hippocampus

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

8 / 200
Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним субстратом зумовлена ця дія? Testosterone and its analogues increase the mass of skeletal muscles, which allows them to be used for the treatment of dystrophies. What cell substrate is this action caused by interaction with?

Ядерні рецептори Nuclear receptors

Мембранні рецептори Membrane receptors

Рибосоми Ribosomes

Білки-активатори транскрипції Transcription activator proteins

Хроматин Chromatin

9 / 200
При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів? With fatty infiltration of the liver, the synthesis of phospholipids is disturbed. Which of the listed substances can increase methylation processes in the synthesis of phospholipids?

Метіонін Methionine

Цитрат Citrate

Глюкоза Glucose

Гліцерин Glycerin

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

10 / 200
Під час обстеження людини встановлено, що хвилинний об'єм крові дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм - 50 мл. Якою є частота серцевих скорочень у цієї людини? During the examination of a person, it was found that the minute volume of blood is 3500 ml, the systolic volume is 50 ml. What is the heart rate of this person?

70 скорочень за хвилину 70 cuts per minute

60 скорочень за хвилину 60 cuts per minute

90 скорочень за хвилину 90 cuts per minute

50 скорочень за хвилину 50 cuts per minute

80 скорочень за хвилину 80 cuts per minute

11 / 200
Чоловік 40 років пробіг 10 км за 60 хвилин. Які зміни енергетичного обміну відбудуться у його м'язах? A 40-year-old man ran 10 km in 60 minutes. What changes in energy metabolism will occur in his muscles?

Збільшиться швидкість окислення жирних кислот The rate of fatty acid oxidation will increase

Посилиться глюконеогенез Gluconeogenesis will increase

Посилиться протеоліз Proteolysis will increase

Посилиться гліколіз Glycolysis will increase

Посилиться глікогеноліз Glycogenolysis will increase

12 / 200
У результаті виснажливої м'язової роботи у робітника значно зменшилась буферна ємність крові. Надходженням якої кислої речовини до крові можна пояснити це явище? As a result of exhausting muscle work, the buffer capacity of the worker's blood has significantly decreased. This phenomenon can be explained by the entry of an acidic substance into the blood?

Лактат Lactate

1,3-бісфосфогліцерат 1,3-bisphosphoglycerate

Піруват Pyruvate

3-фосфогліцерат 3-phosphoglycerate

α-кетоглутарат α-ketoglutarate

13 / 200
До фібрилярних елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини? The fibrillar elements of connective tissue include collagen, elastin and reticulin. Name the amino acid that is only part of collagen and whose determination in biological fluids is used to diagnose connective tissue diseases fabrics?

Гідроксипролін Hydroxyproline

Гліцин Glycine

Лізин Lysine

Фенілаланін Phenylalanine

Пролін Proline

14 / 200
У тяжко травмованої людини поступово настала біологічна смерть. Свідченням цього є: The biological death of a seriously injured person gradually came. This is evidenced by:

У клітинах відбувається автоліз і розкладання Cells undergo autolysis and decomposition

Невпорядкованість хімічних процесів Irregularity of chemical processes

Відсутність рухливості Lack of mobility

Відсутність серцебиття і дихання Absence of heartbeat and breathing

Непритомність Fainting

15 / 200
Хворому на тромбофлебіт призначено комплексну терапію, яка діє на різні етапи тромбоутворення. Яке з перелічених засобів сприяє відновленню прохідності судини? A patient with thrombophlebitis is prescribed complex therapy that affects different stages of thrombus formation. Which of the listed means helps to restore vessel patency?

Фібринолізин Fibrinolysin

Дипіридамол Dipyridamole

Неодикумарин Neodicoumarin

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Гепарин Heparin

16 / 200
Жінка 42 років із невралгією трійчастого нерва скаржиться на періодичне почервоніння правої половини обличчя та шиї, відчуття припливу тепла та підвищення шкірної чутливості. Якою у цьому випадку є артеріальна гіперемія за патофізіологічним механізмом? A 42-year-old woman with trigeminal neuralgia complains of periodic reddening of the right half of the face and neck, a feeling of warmth and increased skin sensitivity. What in this case is arterial hyperemia for pathophysiological mechanism?

Нейротонічна Neurotic

Реактивна Reactive

Метаболічна Metabolic

Нейропаралітична Neuroparalytic

Робоча Working

17 / 200
У мікропрепараті, виготовленому з пунктату регіонарного лімфовузла хворого та зафарбованому за Романовським-Гімзою, лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14 рівномірними завитками, з гострими кінцями, довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого кольору. Про збудника якої інфекційної хвороби може йти мова у даному випад- ку? In a micropreparation made from a punctate of the patient's regional lymph node and stained according to Romanovsky-Giemsa, the doctor found thin microorganisms with 12-14 uniform curls, with sharp ends, 10 -13 microns of pale pink color. What infectious disease agent can we be talking about in this case?

Сифіліс Syphilis

Трипаносомоз Trypanosomiasis

Поворотний тиф Typhoid

Лейшманіоз Leishmaniasis

Лептоспіроз Leptospirosis

18 / 200
Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури, головні болі, набряки повік та обличчя, болі в м'язах. З анамнезу стало відомо, що всі вони мисливці і часто вживають в їжу м'ясо диких тварин. Який найбільш імовірний діагноз? A group of men went to the doctor with complaints of fever, headaches, swelling of the eyelids and face, and muscle pain. From the anamnesis, it became known that all of them hunters and often eat the meat of wild animals. What is the most likely diagnosis?

Трихінельоз Trichinellosis

Теніаринхоз Taeniarhynchosis

Теніоз Taeniosis

Філяріатоз Filariasis

Цистицеркоз Cysticercosis

19 / 200
У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-іРНК відповідно до згаданої схеми? In general, the genetic apparatus of eukaryotes is as follows: exon-intron-exon. This structural and functional organization of the gene determines the features of transcription. What will be the pro-mRNA according to the mentioned schemes?

Екзон-інтрон-екзон Exon-Intron-Exon

Екзон-інтрон Exon-intron

Інтрон-екзон Intron-exon

Екзон-екзон-інтрон Exon-exon-intron

Екзон-екзон Exon-Exon

20 / 200
Хворий 43 років чотири місяця тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. На момент огляду скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки і постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю у хворого? A 43-year-old patient four months ago underwent a traumatic amputation of the left lower limb. At the time of examination, he complains of a feeling of the presence of the amputated limb and constant severe, sometimes unbearable pain in it. What type of pain in the patient?

Фантомний Phantom

Невралгія Neuralgia

Таламічний Thalamic

Каузалгія Causalgia

Рефлекторний Reflex

21 / 200
Під час футбольного матчу гравець отримав травму колінного суглоба. На рентгенівському знімку виявлено перелом кістки, що лежить у товщі сухожилка чотириголового м'яза стегна. До якої з перелічених груп кісток належить ця кістка? During a soccer match, the player injured his knee joint. The x-ray showed a fracture of the bone lying in the thickness of the tendon of the quadriceps muscle of the thigh. To which of the listed groups which bone does this bone belong to?

Сесамоподібні Sesame

Змішані Mixed

Повітроносні Airborne

Трубчасті Tubular

Плоскі Flat

22 / 200
У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади больової чутливості справа; зліва - паралічі відсутні, але порушена больова і температурна чутливість. Яка причина такого явища? After the injury, the patient developed paralysis, disorders of pain sensitivity on the right; on the left, there is no paralysis, but pain and temperature sensitivity is impaired. What is the cause of this phenomenon?

Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку Unilateral spinal cord injury on the right side

Пошкодження середнього мозку Midbrain damage

Пошкодження стовбура мозку Brain stem damage

Пошкодження рухової зони кори головного мозку Damage of the motor cortex of the brain

Пошкодження мозочка Cerebellar damage

23 / 200
Під час дослідження сироватки крові у пацієнта з ознаками імунодефіциту виявлено антитіла до білків gP120 і gP41. Наявність якої інфекції у хворого підтверджує цей результат? During the examination of blood serum in a patient with signs of immunodeficiency, antibodies to gP120 and gP41 proteins were detected. The presence of which infection in the patient confirms this result?

ВІЛ-інфекція HIV infection

HBV-інфекція HBV infection

HLTV-1-інфекція HLTV-1 infection

TORCH-інфекція TORCH infection

ЕСНО-інфекція ESNO infection

24 / 200
У дитини було діагностовано перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості. Яка частина кістки постраждала? The child was diagnosed with a fracture of the humerus. The broken arm began to lag behind in growth. What part of the bone was affected?

Метафіз Metaphysic

Діафіз Diaphysis

Апофіз Apophysis

Кістковомозковий канал Bone marrow channel

Епіфіз Pineal gland

25 / 200
Через деякий час після інтенсивного фізичного тренування у спортсмена активується глюконеогенез. Що є його основним субстратом? After some time after intensive physical training, gluconeogenesis is activated in an athlete. What is its main substrate?

Лактат Lactate

α-кетоглутарат α-ketoglutarate

Аспарагінова кислота Aspartic acid

Серин Serine

Глутамінова кислота Glutamic acid

26 / 200
До інфекційного відділення лікарні госпіталізовано хворого з діагнозом бактеріальної дизентерії. Лабораторними дослідженнями встановлено, що збудник чутливий до багатьох протимікробних засобів, однак у хворого виявлені явища анемії. Який препарат протипоказаний хворому? A patient with a diagnosis of bacterial dysentery was admitted to the infectious disease department of the hospital. Laboratory tests established that the pathogen is sensitive to many antimicrobial agents, but the patient showed signs of anemia. Which drug is contraindicated the patient?

Левоміцетин Levomycetin

Фуразолідон Furazolidone

Ентеросептол Enteroseptol

Ампіцилін Ampicillin

Фталазол Phthalazole

27 / 200
У людини частота серцевих скорочень утримується на рівні, що не перевищує 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у цієї людини? A person's heart rate is kept at a level that does not exceed 40 times per minute. What is the driver of this person's heart rate?

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Пучок Гіса His Bundle

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

28 / 200
У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із пре- паратів, що стимулює адренергічні структури, слід використати для нормалізації артеріального тиску? During a visit to the dentist, the patient developed a sharp hypotension. Which drug that stimulates adrenergic structures should be used to normalize blood pressure?

Мезатон Mesaton

Ерготамін Ergotamine

Ксилометазолін Xylometazoline

Доксазозин Doxazosin

Санорин Sanorin

29 / 200
Прозерин при систематичному введенні щуру підвищує тонус скелетних м'язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м'язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану. Proserin, when systematically administered to rats, increases the tone of skeletal muscles. Fluorotane causes relaxation of skeletal muscles and weakens the effects of proserin. Determine the nature of the interaction between proserin and fluorotane.

Непрямий функціональний антагонізм Indirect functional antagonism

Конкурентний антагонізм Competitive antagonism

Прямий функціональний антагонізм Direct functional antagonism

Неконкурентний антагонізм Non-competitive antagonism

Незалежний антагонізм Independent antagonism

30 / 200
У зв'язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію у відділенні новонароджених пологового будинку проведено обстеження. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела? In connection with the suspicion of nosocomial infection, an examination was conducted in the newborn department of the maternity hospital. Staphylococcus aureus was found in several children, as well as on some care items. What are the properties selected cultures make it possible to establish their origin from the same source?

Фаготип Fagotype

Антигенна структура Antigenic structure

Біохімічна активність Biochemical activity

Пігментоутворення Pigmentation

Антибіотикограма Antibiotic program

31 / 200
На базарі громадянин продавав ковбасу під назвою 'свиняча домашня'. У держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси . За допомогою якої серологічної реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт? At the bazaar, a citizen sold a sausage called 'homemade pork'. The State Sanitary Inspectorate suspected the sausage of being adulterated. What serological immune reaction can be used to identify a food product?

Преципітації Precipitation

Аглютинації Agglutination

Імунофлуоресценції Immunofluorescence

PЗK Е. РНГА PZK E. RNGA

32 / 200
У хворого після важкої травми розвинувся шок та з'явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН у даному випадку? After a severe injury, the patient developed shock and showed signs of acute renal failure [AKI]. What is the leading mechanism of AKI development in this case?

Падіння артеріального тиску Drop in blood pressure

Підвищення тиску в капсулі нефрону Increased pressure in the nephron capsule

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Порушення відтоку сечі Urine outflow disorder

Підвищення тиску в ниркових артеріях Increased pressure in renal arteries

33 / 200
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього? The student is diligently taking notes of the lecture. The quality of the notes deteriorated significantly when the neighbors started talking. What kind of inhibition in the cerebral cortex is the reason for this?

Зовнішнє External

Згасаюче Fading

Позамежне Foreign

Диференціювальне Differentiating

Запізніле Late

34 / 200
У хворого 39 років після променевої терапії з приводу пухлини печінки утворилася виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок яких відбувається поновлення покривного епітелію тонкої кишки. Мітотичну активність яких клітин пригнічено у даного хворого? A 39-year-old patient developed a small intestine ulcer after radiation therapy for a liver tumor due to inhibition of the mitotic activity of cells that regenerate the covering epithelium of the small intestine. Mitotic activity which cells are suppressed in this patient?

Стовпчастих клітин крипт без облямівки Crypt columnar cells without borders

Стовпчастих епітеліоцитів columnar epitheliocytes

Ендокринних клітин Endocrine cells

Келихоподібних екзокриноцитів Goblet-shaped exocrinocytes

Екзокриноцитів з ацидофільною зернистістю Exocrinocytes with acidophilic granules

35 / 200
Хворій 34 років 3 роки тому було встановлено діагноз гломерулонефриту. За останні 6 місяців з'явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку? A 34-year-old patient was diagnosed with glomerulonephritis 3 years ago. In the last 6 months, swellings appeared. What is the basis of their development?

Протеїнурія Proteinuria

Гіперальдостеронізм Hyperaldosteronism

Гіперосмолярність плазми Hyperosmolarity of plasma

Гіперпродукція вазопресину Hyperproduction of vasopressin

Порушення білковоутворюючої функції печінки Disruption of the protein-forming function of the liver

36 / 200
Під час бактеріологічного дослідження гнійних виділень з уретри було встановлено наявність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розщеплювали глюкозу і мальтозу до кислоти, знаходилися всередині лейкоцитів. Збудниками якої хвороби є ці мікроорганізми? During the bacteriological examination of purulent secretions from the urethra, it was established the presence of bacteria that stained negatively according to Gram, resembled coffee beans, split glucose and maltose into acid, were inside leukocytes . What disease are the causative agents of these microorganisms?

Гонорея Gonorrhea

Сифіліс Syphilis

Венеричний лімфогранулематоз Venereal lymphogranulomatosis

Меліоїдоз Melioidosis

М'який шанкр Mild chancre

37 / 200
Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Якою хромосомою вона може бути? Karyotyping of the cells of a healthy person is carried out. A small acrocentric odd chromosome was found in the karyotype. What chromosome could it be?

Y-хромосома Y chromosome

Хромосома групи В Chromosome group B

Х-хромосома X chromosome

Хромосома групи А Chromosome group A

Хромосома групи С C chromosome

38 / 200
При травмі у пацієнта 44 років виник розрив сухожилків м'язів лівої долоні, поверхневих кровоносних судин. Після оперативного втручання і видалення більшої частини некротично зміненої м'язової тканини кровотік був відновлений. За рахунок яких судин? During an injury, a 44-year-old patient suffered a rupture of the tendons of the muscles of the left palm, superficial blood vessels. After surgical intervention and removal of most of the necrotized muscle tissue, blood flow was restored. At the expense of which vessels?

Arcus palmaris profundus Arcus palmaris profundus

Аа. digitales palmares communes Aa. digitales palmares communes

Аа. perforantes Aa. perforantes

Arcus palmaris superficialis Arcus palmaris superficialis

Аа. metacarpeae palmares Aa. metacarpeae palmares

39 / 200
У хворого 30 років з різаною раною передпліччя виникло порушення розгинання пальців кисті. Про пошкодження якого нерва це свідчить? A 30-year-old patient with a cut wound on the forearm developed a violation of the extension of the fingers of the hand. What nerve damage does this indicate?

Променевий Radial

М'язовошкірний Musculocutaneous

Серединний Middle

Медіальний шкірний нерв передпліччя Medial cutaneous nerve of forearm

Ліктьовий Cubit

40 / 200
До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Отруєння якою речовиною найбільш вірогідне? A patient was brought to the reception department in an unconscious state. The skin is cold, the pupils are narrowed, breathing is difficult, periodicity according to the Cheyne-Stokes type is noted, blood pressure is low, the bladder overcrowded. Poisoning by what substance is most likely?

Наркотичними анальгетиками Narcotic analgesics

Транквілізаторами Tranquilizers

- -

М-холіноблокаторами M-cholinergic blockers

Ненаркотичними анальгетиками Non-narcotic analgesics

41 / 200
Малюк попросив Вас надути повітряну кульку якомога дужче за один видих. Яким об'ємом повітря Ви скористаєтесь? The kid asked you to blow up the balloon as much as possible in one exhalation. How much air will you use?

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Резервний об'єм вдиху Inspiratory reserve volume

Загальна ємність легень Total lung capacity

Ємність вдиху Inhalation capacity

Функціональна залишкова ємність Functional residual capacity

42 / 200
Жінка 33 років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. З прийманням якого препарату пов'язані ці скарги? A 33-year-old woman, who has been treated for chronic polyarthritis for a long time, complains of an increase in blood pressure, changes in the distribution of adipose tissue, menstrual cycle disorders. Taking which drug 'are these complaints?

Преднізолон Prednisone

Синафлан Sinaflan

Беклометазон Beclomethasone

Індометацин Indomethacin

Бутадіон Butadione

43 / 200
Хворому на сечокам'яну хворобу після обстеження призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з: Allopurinol - a competitive inhibitor of xanthine oxidase, was prescribed to a patient with urolithiasis after an examination. The basis for this was a chemical analysis of kidney stones, which consisted mainly of:

Урату натрію Sodium urate

Сульфату кальцію Calcium sulfate

Фосфату кальцію Calcium phosphate

Моногідрату оксалату кальцію Calcium oxalate monohydrate

Дигідрату оксалату кальцію Calcium oxalate dihydrate

44 / 200
У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні? The distal quarter of the small intestine damaged by a pathological process was surgically removed from a person. How will this affect the absorption of nutrients with a normal diet?

Всмоктування суттєво не зміниться Absorption will not change significantly

Зменшиться всмоктування вуглеводів Carbohydrate absorption will decrease

Зменшиться всмоктування білків Protein absorption will decrease

Зменшиться всмоктування жирів Fat absorption will decrease

Зменшиться всмоктування води Water absorption will decrease

45 / 200
Під час дослідження біоптату шкіри хворого на алергічний васкуліт знайдено: стінка судин потовщена, гомогенна, пікрофуксином забарвлюється у жовтий колір, ШІК-позитивна. Який патологічний процес розвинувся в стінках судин? During the examination of the skin biopsy of a patient with allergic vasculitis, it was found: the wall of the vessels is thickened, homogeneous, stained yellow by picrofuxin, SIK-positive. What pathological process developed in the walls vessels?

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

Ліпідоз Lipidosis

46 / 200
У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення: The thickness of the alveolocapillary membrane has increased in a person as a result of a pathological process. The direct consequence of this will be a decrease:

Дифузійної здатності легень Diffusing capacity of lungs

Кисневої ємкості крові Blood oxygen capacity

Хвилинного об'єму дихання Minute respiratory volume

Резервного об'єму видиху Exhalation reserve volume

Альвеолярної вентиляції легень Alveolar lung ventilation

47 / 200
З метою серологічної діагностики коклюшу поставлена розгорнута реакція з коклюшним та паракоклюшним діагностикумами. На дні пробірок, до яких було внесено діагностикум з Bordetella parapertussis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція? For the purpose of serological diagnosis of whooping cough, a comprehensive reaction was performed with pertussis and parapertussis diagnosticum. At the bottom of the test tubes to which the Bordetella parapertussis diagnosticum was introduced, a granular precipitate formed. What antibodies revealed this reaction?

Аглютиніни Agglutinins

Антитоксини Antitoxins

Опсоніни Opsonins

Бактеріолізини Bacteriolysins

Преципітини Precipitation

48 / 200
У хворих на цукровий діабет і під час голодування в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. З якої речовини вони синтезуються? In patients with diabetes and during fasting, the content of acetone bodies in the blood, which are used as an energy material, increases. From what substance are they synthesized?

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Кетоглутарат Ketoglutarate

Цитрат Citrate

Сукциніл-КоА Succinyl-CoA

Малат Malat

49 / 200
На мікропрепараті червоного кісткового мозку виявляються численні капіляри, через стінку яких у кровоносне русло виходять зрілі формені елементи крові. До якого типу належать ці капіляри? Numerous capillaries are found on the micropreparation of red bone marrow, through the wall of which mature formed elements of blood exit into the bloodstream. What type do these capillaries belong to?

Синусоїдні Sinusoids

Лімфатичні Lymphatic

Соматичні Somatic

Вісцеральні Visceral

Фенестровані Fenestrate

50 / 200
Хворий помер при явищах уремії. На розтині нирки збільшені, в'ялої консистенції, кірковий шар широкий, набряклий, з червоним крапом; мозкова речовина темночервона. Мікроскопічно у порожнині капсули клубочків виявлені 'півмісяці', які стискають капіляри, дистрофія нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке захворювання було причиною смерті цього чоловіка? The patient died due to uremia. On autopsy, the kidneys were enlarged, flaccid in consistency, the cortical layer was wide, swollen, with a red speck; the medulla was dark red. Microscopically in the cavity glomerular capsules revealed 'crescents' that compress capillaries, nephrocytic dystrophy, edema and stromal infiltration. What disease caused this man's death?

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Пієлонефрит Pyelonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Нефролітіаз Nephrolithiasis

51 / 200
Під час обстеження хворого виявлене новоутворення у білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху будуть зруйновані? During the examination of the patient, a neoplasm was detected in the white matter of the cerebral hemispheres with localization in the knee and the front part of the posterior leg of the internal capsule. The fibers of which conduction path will be destroyed?

Tr. pyramidalis Tr. pyramidalis

Tr. thalamocorticalis Tr. thalamocorticalis

Tr. frontopontinus Tr. frontopontinus

Tr. parietooccipitopontinus Tr. parietooccipitopontinus

Tr. frontothalamicus Tr. frontothalamicus

52 / 200
Під час обстеження юнака з розумовою відсталістю виявлено євнухоїдну будову тіла, недорозвиненість статевих органів. У клітинах порожнини рота - статевий хроматин. Який метод генетичного дослідження слід застосувати для уточнення діагнозу? During the examination of a young man with mental retardation, a eunuchoid body structure and underdevelopment of the genitals were revealed. Sex chromatin is found in the cells of the oral cavity. What method of genetic research should be used to clarify the diagnosis ?

Цитологічний Cytological

Дерматогліфіку Dermatoglyphic

Біохімічний Biochemical

Популяційно-статистичний Population-statistical

Клініко-генеалогічний Clinical-genealogical

53 / 200
У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею і вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання? The doctor diagnosed the patient with acute gonorrhea. From the anamnesis, it became known that he had previously suffered from gonorrhea and the cure was complete. To which category of infections can this new disease be classified?

Реінфекція Reinfection

Вторинна інфекція Secondary infection

Автоінфекція Autoinfection

Суперінфекція Superinfection

Рецидив Relapse

54 / 200
Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента? A careless student suddenly met the dean. The concentration of which hormone will increase the fastest in the student's blood?

Адреналін Adrenaline

Кортизол Cortisol

Тироліберин Tyroliberin

Кортикотропін Corticotropin

Соматотропін Somatotropin

55 / 200
Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п'є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль/л, в сечі глюкози і ацетону немає, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004. Яка причина поліурії? A 50-year-old patient complains of thirst, drinks a lot of water, pronounced polyuria. Blood glucose is 4.8 mmol/l, there is no glucose and acetone in the urine, urine colorless, specific gravity 1.002-1.004. What is the cause of polyuria?

Нестача вазопресину Lack of vasopressin

Інсулінова недостатність Insulin deficiency

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Альдостеронізм Aldosteronism

Гіпотиреоз Hypothyroidism

56 / 200
Після аналізу родоводу, лікар – генетик встановив: ознака проявляється у кожному поколінні, жінки та чоловіки успадковують ознаку з однаковою частотою, батьки в однаковій мірі передають ознаку своїм дітям. Який тип успадкування має досліджувана ознака? After analyzing the genealogy, the doctor-geneticist established: the trait appears in every generation, women and men inherit the trait with the same frequency, parents transmit the trait to their children to the same extent. What type of inheritance does the investigated trait have?

Аутосомно- домінантний Autosomal dominant

Х-зчеплене рецесивне успадкування X-linked recessive inheritance

Х-зчеплене домінантне успадкування X-linked dominant inheritance

Аутосомно- рецесивний Autosomal recessive

Y-зчеплене успадкування Y-linked inheritance

57 / 200
Чоловік 59 років має ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю перипортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів. Який найбільш імовірний діагноз? A 59-year-old man has signs of parenchymal jaundice and portal hypertension. During histological examination of a puncture biopsy of the liver, it was found: the beam-lobular structure is disturbed, part of the hepatocytes has signs of fatty dystrophy, porto-portal connective tissue septa are formed with the formation of pseudoparticles, with the presence of periportal lympho-macrophagic infiltrates. What is the most likely diagnosis?

Цироз печінки Liver cirrhosis

Токсична дистрофія Toxic dystrophy

Хронічний гепатоз Chronic hepatosis

Алкогольний гепатит Alcoholic hepatitis

Вірусний гепатит Viral hepatitis

58 / 200
В експерименті у кроля було видалено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігається почервоніння і підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулася в цьому випадку? In the experiment, the upper cervical node of the sympathetic trunk was removed from a rabbit. On the side of the removal, redness and an increase in the temperature of the scalp were observed. What form of peripheral blood circulation disorders developed in this case?

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

Метаболічна артеріальна гіперемія Metabolic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Стаз Stage

59 / 200
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце і зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після прийому їжі? Blood sampling for general analysis is recommended to be done on an empty stomach in the morning. What changes in blood composition are possible if blood sampling is performed after eating?

Збільшення кількості лейкоцитів Increase in the number of leukocytes

Збільшення кількості еритроцитів Increase in the number of erythrocytes

Зниження кількості еритроцитів Decreasing the number of erythrocytes

Збільшення білків плазми Increase in plasma proteins

Зниження кількості тромбоцитів Decreased platelet count

60 / 200
У хворого із значними периферійними набряками почергове застосування дихлотіазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не сприяло значному діуретичному ефекту. У крові - значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору. In a patient with significant peripheral edema, alternate use of dichlothiazid, ethacrynic acid and furosemide did not contribute to a significant diuretic effect. There is a significant increase in the amount of aldosterone in the blood. Specify the drug of choice.

Спіронолактон Spironolactone

Маніт Manit

Амілорид Amiloride

Сечовина Urea

Клопамід Clopamide

61 / 200
Під час мікроскопії біоптату печінки виявлені гранульоми, які складаються з плазматичних, лімфоїдних, гігантських багатоядерних клітин типу Пирогова- Ланхганса, дрібних судин з ознаками ендо- і периваскуліту, зустрічаються осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерно утворення таких гранульом? During the microscopy of the liver biopsy, granulomas were detected, consisting of plasmatic, lymphoid, giant multinucleated cells of the Pirogov-Lanchhans type, small vessels with signs of endo- and perivasculitis, cells of caseous necrosis. What disease is characterized by the formation of such granulomas?

Сифіліс Syphilis

Лепра Leprosy

Сап Sap

Риносклерома Rhinoscleroma

Туберкульоз Tuberculosis

62 / 200
Хвора 25 років звернулася зі скаргами на погіршення зору. При огляді виявлено порушення акомодації, зіниця розширена, не реагує на світло. Функція яких м'язів порушена? A 25-year-old female patient complained of impaired vision. During the examination, a violation of accommodation was revealed, the pupil was dilated, it did not react to light. Which muscles function is impaired?

М'яз, що звужує зіницю, війковий Muscle that narrows the pupil, ciliary

Латеральний прямий, м'яз, що звужує зіницю Lateral rectus, a muscle that constricts the pupil

М'яз, що звужує і м'яз, що розширює зіницю Muscle that constricts and muscle that dilates the pupil

М'яз, що розширює зіницю, війковий Muscle that dilates the pupil, ciliary

Верхній косий, війковий Upper oblique, ciliated

63 / 200
У 6-місячної дитини спостерігалися часті та інтенсивні підшкірні крововиливи. Призначення синтетичного аналога вітаміну К (вікасолу) дало позитивний ефект. В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого білку згортаючої системи крові бере участь цей вітамін? Frequent and intense subcutaneous hemorrhages were observed in a 6-month-old child. The appointment of a synthetic analogue of vitamin K (vicasol) had a positive effect. In the gamma-carboxylation of glutamic acid of which coagulation protein does this vitamin participate in the blood system?

Протромбін Prothrombin

Фактор Розенталя Rosenthal Factor

Фактор Хагемана Hageman Factor

Фібриноген Fibrinogen

Антигемофільний глобулін А Antihemophilic globulin A

64 / 200
У результаті землетрусу чоловік 50 років два дні перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу у нього було встановлено діагноз синдрому тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш імовірне у цьому випадку? As a result of the earthquake, a 50-year-old man was under the rubble for two days. After being freed from the rubble, he was diagnosed with prolonged crushing syndrome. The occurrence of which complications in the future are the most probable in this case?

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра серцева недостатність Acute heart failure

Гостра печінкова недостатність Acute liver failure

Гостра судинна недостатність Acute vascular insufficiency

Гостра дихальна недостатність Acute respiratory failure

65 / 200
У хворого 27 років діагностовано гнійне запалення жовчного міхура. До якого відділу очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні. A 27-year-old patient was diagnosed with purulent inflammation of the gallbladder. To which part of the peritoneal cavity will the pus enter when the gallbladder ruptures in its typical position.

До печінкової сумки To liver pouch

До передшлункової сумки To the pregastric bag

До чепцевої сумки To the glove bag

До верхнього дванадцятипалого закутка To the upper twelve-digit corner

До лівого бічного каналу To the left side channel

66 / 200
До хірурга звернулася хвора з приводу наявності ущільнення у молочній залозі. У якому напрямку має здійснити розріз хірург під час операції для зменшення травмування часточки? A patient approached the surgeon about the presence of a lump in the mammary gland. In which direction should the surgeon make an incision during the operation to reduce injury to the lobule?

Радіально Radial

Вертикально Vertical

Поперечно Transverse

- -

Дугоподібно Arc

67 / 200
Хворий помер на 3-й день після операції з приводу перфорації стінки товстої кишки з явищами розлитого гнійного перитоніту. На розтині: слизова оболонка стінки товстої кишки потовщена, вкрита фібриновою плівкою , поодинокі виразки проникають на різну глибину. Гістологічно: некроз слизової, інфільтрація лейкоцитами з фокусами геморагій. Ускладнення якого захворювання стало причиною смерті хворого? The patient died on the 3rd day after surgery for a perforation of the colon wall with symptoms of spilled purulent peritonitis. At autopsy: the mucosa of the colon wall is thickened, covered with fibrin film, individual ulcers penetrate to different depths. Histologically: mucosal necrosis, leukocyte infiltration with foci of hemorrhages. What complication of the disease caused the patient's death?

Дизентерія Dysentery

Хвороба Крона Crohn's disease

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Амебіаз Amebiasis

Черевний тиф Typhoid

68 / 200
Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з'явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів? While rotating on a carousel, a 25-year-old woman developed nausea, vomiting, increased sweating. Activation of which receptors caused the reflex development of these symptoms?

Вестибулярних рецепторів півколових каналів Vestibular receptors of the semicircular canals

Пропріорецепторів скелетних м'язів Skeletal muscle proprioceptors

Рецепторів кортієвого органу Receptors of the organ of Cortia

Зорових рецепторів Visual receptors

Отолітових вестибулярних рецепторів Otolith vestibular receptors

69 / 200
До хірургічного відділення надійшов чоловік 35 років з гнійною раною шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання? A 35-year-old man was admitted to the surgical department with a purulent neck wound in front of the trachea (in the area of the previsceral space). Where can the infection spread if urgent surgical intervention is not performed?

У переднє середостіння In the anterior mediastinum

У заднє середостіння Into the posterior mediastinum

У середнє середостіння In the middle mediastinum

У надгруднинний міжапоневротичний простір Into the suprasternal interaponeurotic space

У ретровісцеральний простір Into retrovisceral space

70 / 200
Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла пропасниця. Про яке протозойне захворювання можна думати? Two weeks after the blood transfusion, the recipient developed a sore throat. What protozoan disease can you think of?

Малярію Malaria

Амебіаз Amebiasis

Трипаносомоз Trypanosomosis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

71 / 200
До лікаря звернулися пацієнти з подібними скаргами: слабкість, болі у животі, рідкі випорожнення. Після дослідження фекалій з'ясувалося, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти? Patients came to the doctor with similar complaints: weakness, abdominal pain, loose stools. After examination of feces, it became clear that one of the patients is subject to urgent hospitalization, in which cysts with four nuclei were found. What protozoa is characterized by such cysts?

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Балантидій Balantidius

Лямблія Lamblia

Кишкова амеба Intestinal amoeba

Трихомонада Trichomonad

72 / 200
У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу? Due to the loss of 1.5 liters of blood, a person's diuresis decreased sharply. Increased secretion of which hormone caused changes in diuresis?

Вазопресин Vasopressin

Паратгормон Parathyroid hormone

Кортизол Cortisol

Кортикотропіну Corticotropin

Натрійуретичний Natriuretic

73 / 200
Хворому 56 років із скаргами на спрагу та часте сечовиділення було встановлено діагноз цукрового діабету та призначено бутамід. Яким є механізм дії цього препарату? A 56-year-old patient with complaints of thirst and frequent urination was diagnosed with diabetes and prescribed butamide. What is the mechanism of action of this drug?

Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса Stimulates the beta cells of the islets of Langerhans

Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани Facilitates glucose transport across cell membranes

Пригнічує альфа-клітини острівців Лан герганса Suppresses islet alpha cells of Lan Gergans

Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму Contributes to the assimilation of glucose by the cells of body tissues

Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику Suppresses the absorption of glucose in the intestine

74 / 200
Для знеболювання маніпуляції, пов'язаної із обробкою опеченої поверхні, ввели внутрішньовенно препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення AT, тахікардія, підвищення тонусу скелетних м'язів; рефлекси збережені. Після виходу із наркозу у хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат ввели хворому? In order to anesthetize the manipulation associated with the treatment of the burned surface, a drug for short-term anesthesia was administered intravenously. Anesthesia occurred after a minute, during which there was an increase in AT, tachycardia, increased tone of skeletal muscles; reflexes are preserved. After coming out of anesthesia, the patient had disorientation, visual hallucinations. What drug was administered to the patient?

Кетамін Ketamine

Сомбревін Sombrevin

Тіопентал натрію Sodium thiopental

Закис азоту Nitrous oxide

Ефір для наркозу Ether for anesthesia

75 / 200
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми? During the bacteriological examination of the feces of a four-month-old child with symptoms of an acute intestinal infection, a large number of red colonies grew on the Endo medium. What microorganisms could these be?

Ешерихії Escherichia

Стрептококи Streptococci

Шигели Schigels

Сальмонели Salmonella

Стафілококи Staphylococci

76 / 200
У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м/с. Що забезпечує атріовентрикулярна затримка? In a healthy adult, the speed of excitation through the atrioventricular node is 0.02-0.05 m/s. What does the atrioventricular delay provide?

Послідовність скорочення передсердів та шлуночків Atrial and ventricular contraction sequence

Одночасність скорочення обох перед- сердів Simultaneous contraction of both atria

Одночасність скорочення обох шлуночків Simultaneous contraction of both ventricles

Достатню силу скорочення передсердь Sufficient force of atrial contraction

Достатню силу скорочення шлуночків Sufficient force of ventricular contraction

77 / 200
У дитини, яка страждає на пілоростеноз, що супроводжується частими блюваннями, розвинулися ознаки зневоднення організму. Яка форма порушення кислотнолужного стану може розвинутися у даному випадку? A child suffering from pylorostenosis accompanied by frequent vomiting has developed signs of dehydration. What form of acid-base disturbance can develop in this case?

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

78 / 200
При ентеробіозі призначають акрихін - структурний аналог вітаміну В2. Порушення синтезу яких ферментів у мікроорганізмів викликає цей препарат? Acrychin is prescribed for enterobiosis - a structural analogue of vitamin B2. Violation of the synthesis of which enzymes in microorganisms does this drug cause?

ФАД-залежні дегідрогенази FAD-dependent dehydrogenases

Пептидази Peptidases

НАД-залежні дегідрогенази NAD-dependent dehydrogenases

Цитохромоксидази Cytochrome oxidase

Амінотрансферази Aminotransferases

79 / 200
Хворому на бронхіальну астму призначено інгаляції 0,5% розчину ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитися на болі в серці та серцебиття. Це пов'язано зі стимуляцією: A patient with bronchial asthma was prescribed inhalation of 0.5% isadrin solution. Bronchospasm was eliminated, but the patient began to complain of pain in the heart and palpitations. This is due to by stimulation:

β1-адренорецепторів β1-adrenoreceptors

Синтезу ацетилхоліну Acetylcholine synthesis

М-холінорецепторів M-cholinergic receptors

β2-адренорецепторів β2-adrenoreceptors

α1-адренорецепторів α1-adrenoceptors

80 / 200
Хвора 13 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії має місце у цієї хворої? A 13-year-old patient is undergoing inpatient treatment in the hematology department of the regional children's hospital with a diagnosis of iron deficiency anemia. What type of hypoxia does this patient have?

Гемічна Chemical

Дихальна Respiratory

Змішана Mixed

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

81 / 200
Для запобігання віддалених результатів чотириденної малярії пацієнту 42 років призначили примахін. Вже на 3 добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату у пацієнта з'явилися болі в животі та в ділянці серця, диспептичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що є причиною розвитку побічної дії препарату? To prevent the long-term results of a four-day malaria, a 42-year-old patient was prescribed primaquine. Already on the 3rd day after starting treatment with therapeutic doses of the drug, the patient developed pain in the abdomen and in the area hearts, dyspeptic disorders, general cyanosis, hemoglobinuria. What is the cause of the side effect of the drug?

Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази Genetic deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase

Кумуляція лікарського засобу Cumulation of medicinal product

Зниження активності мікросомальних ферментів печінки Decreased activity of microsomal liver enzymes

Потенціювання дії іншими препаратами Potentiation of action by other drugs

Сповільнення екскреції препарату з сечею Slowing down of drug excretion with urine

82 / 200
У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза? In a patient who undergoes a course of therapeutic fasting, the normal level of glucose in the blood is maintained mainly due to gluconeogenesis. From which amino acid is the most actively synthesized glucose in the human liver?

Аланін Alanine

Лізин Lysine

Глутамінова кислота Glutamic acid

Валін Valin

Лейцин Leucine

83 / 200
Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому? A reflex-type analeptic from the group of H-cholinomimetics was administered to the patient in order to restore breathing in case of carbon monoxide poisoning. What drug was prescribed to the patient?

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Мезатон Mesaton

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Пентамін Pentamine

84 / 200
У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли системний артеріальний тиск та частота серцевих скорочень. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників? As a result of arbitrary breath holding for 40 s, systemic blood pressure and heart rate increased in a person. The implementation of which regulatory mechanisms causes changes in indicators?

Безумовні симпатичні рефлекси Unconditioned sympathetic reflexes

Умовні парасимпатичні рефлекси Conditional parasympathetic reflexes

Умовні симпатичні рефлекси Conditional sympathetic reflexes

- -

Безумовні парасимпатичні рефлекси Unconditioned parasympathetic reflexes

85 / 200
У хлопчика 2 років спостерігається збільшення у розмірах печінки та селезінки, катаракта. У крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану? A 2-year-old boy has an increase in the size of the liver and spleen, a cataract. The blood sugar concentration is high, but the glucose tolerance test is normal. Hereditary disorder of the metabolism of which substance is the cause of this condition?

Галактоза Galactose

Мальтоза Maltose

Глюкоза Glucose

Фруктоза Fructose

Сахароза Sucrose

86 / 200
Протягом двох тижнів хвора приймала мікстуру, призначену невропатологом з приводу неврастенії. Самопочуття хворої дещо покращилося, однак незабаром з'явилися скарги на нежить, кон'юнктивіт, шкірні висипи, млявість та послаблення пам'яті. Був встановлений діагноз 'бромізм'. Що доцільно призначити для послаблення симптомів? For two weeks, the patient took a mixture prescribed by a neurologist for neurasthenia. The patient's well-being improved somewhat, but soon complaints of runny nose, conjunctivitis, skin rashes appeared , lethargy and impaired memory.The diagnosis was established 'bromism'. What should be prescribed to relieve symptoms?

Натрію хлорид Sodium chloride

- -

Аспаркам Asparkam

Поліглюкін Polyglukin

Розчин глюкози 5% Glucose solution 5%

87 / 200
Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина? While studying the phases of the mitotic cycle of an onion root, a cell was found in which the chromosomes lie in the equatorial plane, creating a star. What stage of mitosis is the cell in?

Метафаза Metaphase

Профаза Prophase

Інтерфаза Interphase

Телофаза Telophase

Анафаза Anaphase

88 / 200
У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин. Це підтверджується збільшенням у крові: In patients with collagenosis, the process of destruction of connective tissues takes place. This is confirmed by an increase in the blood:

Вмісту оксипроліну та оксилізину Oxyproline and oxylysine content

Активності ізоферментів ЛДГ Activities of LDH isozymes

Вмісту уратів Urate content

Активності трансаміназ Activities of transaminases

Вмісту креатину та креатиніну Content of creatine and creatinine

89 / 200
У хворого з опіковою хворобою наступила смерть внаслідок прогресування сепсису. Під час розтину тіла в ділянці передньої черевної стінки за допомогою мікроскопічного дослідження виявлено дифузну інфільтрацію міжм'язевих проміжків сегментоядерними лейкоцитами, набряк тканин, лізис м'язових волокон. Визначте характер патологічного процесу. A patient with a burn disease died as a result of the progression of sepsis. During the autopsy in the area of the anterior abdominal wall, microscopic examination revealed diffuse infiltration of the intermuscular spaces by segmented nuclear leukocytes , swelling of tissues, lysis of muscle fibers. Determine the nature of the pathological process.

Флегмона Phlegmon

Некроз Necrosis

Катаральне запалення Catarrhal inflammation

Абсцес Abscess

Дифтеритичне запалення Diphtheritic inflammation

90 / 200
У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Визначено збільшення Ig Е. Для якого типу реакцій це характерно? A patient with periodic attacks of wheezing that occur when inhaling various aromatic substances has been diagnosed with atopic bronchial asthma. An increase in Ig E has been determined. What type of reactions is this characteristic of?

Анафілактичні Anaphylactic

Імунокомплексні Immune complex

Цитотоксичні Cytotoxic

Автоімунні Autoimmune

Гіперчутливості сповільненого типу Delayed Hypersensitivity

91 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани виникатимуть при цьому? In the experiment, the permeability of the excitable cell membrane for potassium ions was increased. What changes in the electrical state of the membrane will occur in this case?

Гіперполяризація Hyperpolarization

Локальна відповідь Local response

Деполяризація Depolarization

Змін не буде There will be no changes

Потенціал дії Action potential

92 / 200
Жінка 26 років скаржиться на сухість у роті, спрагу. Під час обстеження: глюкоза крові - 6,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш характерні ці симптоми? A 26-year-old woman complains of dry mouth, thirst. During examination: blood glucose - 6.5 mmol/l, glucosuria. For which of the following conditions are these symptoms the most characteristic?

Нирковий діабет Renal diabetes

Аліментарна глюкозурія Alimentary glycosuria

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Цукровий діабет Diabetes

93 / 200
У хворого 30 років з дизентерією, підтвердженою бактеріологічно, з'явились ознаки парапроктиту. Про яку стадію місцевих змін найбільш імовірно йде мова у даного хворого? A 30-year-old patient with bacteriologically confirmed dysentery developed signs of paraproctitis. What stage of local changes is this patient most likely talking about?

Утворення виразок Formation of ulcers

Загоєння виразок Healing ulcers

Катаральний коліт Catarrhal colitis

Фолікулярний коліт Follicular colitis

Фібринозний коліт Fibrinous colitis

94 / 200
На прийом до лікаря звернувся хворий з симетричним дерматитом відкритих ділянок шкіри. З бесіди з пацієнтом встановлено, що він харчується здебільшого крупами і їсть мало м'яса, молока і яєць. Дефіцит якого з перерахованих вітамінів домінує у цього пацієнта? A patient with symmetrical dermatitis of open areas of the skin came to see a doctor. From a conversation with the patient, it was established that he eats mostly cereals and eats little meat, milk and eggs. The deficiency of which of the listed vitamins dominates in this patient?

Нікотинамід Nicotinamide

Кальциферол Calciferol

Токоферол Tocopherol

Фолієва кислотна Folic acid

Біотин Biotin

95 / 200
Хворий надійшов до клініки з пораненням у ділянці шиї. Під час обстеження виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено? The patient came to the clinic with a wound in the neck area. During the examination, a damaged nerve was found, located in front of the anterior scalene muscle. Which nerve is damaged?

Діафрагмальний Aperture

Блукаючий Wandering

Під'язиковий Sublingual

Шийний відділ симпатичного стовбуру Cervical section of sympathetic trunk

Язикоглотковий Lingopharyngeal

96 / 200
У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи, подовжені, з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у харкотинні? Gram-positive diplococci, elongated, with slightly pointed opposite ends, were found in the sputum of a patient with suspected pneumonia. What microorganisms were found in the sputum?

Streptococcus pneumoniae Streptococcus pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis

Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

97 / 200
Під час інтраопераційної біопсії щитоподібної залози гістологічно серед фолікулів, заповнених колоїдом, виявлені лімфоїдні структури із центрами росту. Яке захворювання у хворого? During the intraoperative biopsy of the thyroid gland, lymphoid structures with growth centers were found histologically among the follicles filled with colloid. What disease does the patient have?

Зоб Хашимото Hashimoto's goiter

Базедів зоб Bazed's goiter

Спорадичний зоб Sporadic goiter

Ендемічний зоб Endemic goiter

Зоб Ріделя Riedel's goiter

98 / 200
Скарги та об'єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, імовірність утворення жовчних каменів. Що головним чином може спричинити утворення каменів? Complaints and objective data suggest that the patient has an inflammatory process in the gallbladder, a violation of the colloidal properties of bile, the possibility of gallstone formation. What can mainly cause the formation stones?

Холестерин Cholesterol

Урати Urat

Оксалати Oxalates

Фосфати Phosphates

Хлориди Chlorides

99 / 200
Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження якої зони кори головного мозку може бути причиною цього? A person lost his vision after a brain injury. Damage to which area of the cerebral cortex can be the cause of this?

Потилична Occipital

Скронева Temple

Скронева та тім'яна Temporal and parietal

Лобна Frontal

Тім'яна Timyana

100 / 200
У хворого спостерігаються часті кровотечі з внутрішніх органів, слизових оболонок. Аналіз виявив недостатність гідроксипроліну та гідроксилізину у складі колагенових волокон. Через нестачу якого вітаміну порушено в організмі пацієнта процеси гідроксилювання названих амінокислот? The patient has frequent bleeding from internal organs and mucous membranes. The analysis revealed a deficiency of hydroxyproline and hydroxylysine in the composition of collagen fibers. Due to the lack of which vitamin, the hydroxylation processes are disrupted in the patient's body of named amino acids?

Вітамін С Vitamin C

Вітамін Н Vitamin H

Вітамін К Vitamin K

Вітамін РР Vitamin RR

Вітамін А Vitamin A

101 / 200
У хворого на сухий плеврит вислуховується шум тертя плеври. При ураженні якого виду епітелію відмічається цей симптом? A pleural friction noise is heard in a patient with dry pleurisy. What type of epithelium is affected by this symptom?

Одношаровий плоский епітелій Single-layer squamous epithelium

Перехідний епітелій Transitional epithelium

Одношаровий призматичний епітелій Single-layer prismatic epithelium

Багатошаровий епітелій Multilayered epithelium

Одношаровий кубічний епітелій Single-layer cuboidal epithelium

102 / 200
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на розлади травлення, розлитий біль у животі. Під час обстеження лікар виявив різко виражене зниження гемоглобіну в крові. З опитування виявилося, що, проживаючи на Далекому Сході, хвора часто вживала у їжу малосольну рибну ікру. Аналогічний стан відзначений у деяких родичів, що проживають з нею. Яке захворювання діагностував лікар у цієї хворої? A patient came to the doctor with complaints of indigestion, severe abdominal pain. During the examination, the doctor found a sharp decrease in hemoglobin in the blood. The survey revealed that, while living in the Far East, the patient often ate low-salt fish roe. A similar condition was noted in some relatives living with her. What disease did the doctor diagnose in this patient?

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Теніоз Taeniosis

Трихінельоз Trichinellosis

Ехінококоз Echinococcosis

Аскаридоз Ascariasis

103 / 200
Хворому на миготливу аритмію, у якого в анамнезі бронхіальна астма, треба призначити протиаритмічний засіб. Який препарат з цієї групи протипоказаний хворому? A patient with atrial fibrillation who has a history of bronchial asthma should be prescribed an antiarrhythmic drug. Which drug from this group is contraindicated for the patient?

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Аймалін Aimalin

Ніфедипін Nifedipine

Новокаїнамід Novocaineamide

104 / 200
У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити? A 52-year-old man was diagnosed with systemic amoebiasis with damage to the intestines, liver, and lungs. What drug should be prescribed?

Метронідазол Metronidazole

Хініофон Hineophone

Тетрациклін Tetracycline

Ентеросептол Enteroseptol

Хінгамін Hingamine

105 / 200
У хворого з розладом мозкового кровотоку порушено акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Який відділ мозку уражено? A patient with a disorder of cerebral blood flow has a disturbed act of swallowing, he may gag while taking liquid food. Which part of the brain is affected?

Довгастий мозок Olongate brain

Середній мозок Average brain

Мозочок Cerebellum

Проміжний мозок Midbrain

Шийний відділ спинного мозку Cervical spinal cord

106 / 200
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків - тубулінів, які беруть участь у побудові веретена поділу Це може призвести до порушення: During the postsynthetic period of the mitotic cycle, the synthesis of tubulin proteins, which are involved in the construction of the division spindle, was disrupted. This may lead to a disruption:

Розходження хромосом Difference of chromosomes

Деспіралізації хромосом Despiralization of chromosomes

Тривалості мітозу Durations of mitosis

Цитокінезу Cytokinesis

Спіралізації хромосом Spiralization of chromosomes

107 / 200
У 2-річної дитини кишковий дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Що є найбільш імовірною причиною геморагій у цієї дитини? A 2-year-old child has intestinal dysbacteriosis, which caused hemorrhagic syndrome. What is the most likely cause of hemorrhages in this child?

Нестача вітаміну К Vitamin K deficiency

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Дефіцит фібриногену Fibrinogen deficiency

Активація тромбопластину тканин Tissue thromboplastin activation

Гіповітаміноз РР Hypovitaminosis PP

108 / 200
До лікаря-генетика звернувся юнак 18 років астенічної будови тіла: вузькі плечі, широкий таз, високий зріст; незначне оволосіння обличчя. Виражена розумова відсталість. Було встановлено попередній діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволяє підтвердити цей діагноз? An 18-year-old young man with asthenic body structure: narrow shoulders, wide pelvis, tall height; slight facial hair. Pronounced mental retardation. A preliminary diagnosis was established : Klinefelter's syndrome. What method of medical genetics can confirm this diagnosis?

Цитогенетичний Cytogenetic

Популяційно-статистичний Population-statistical

Близнюковий Twin

Генеалогічний Genealogical

Дерматогліфіка Dermatoglyphics

109 / 200
У хворого на глаукому спостерігається підвищення внутрішньоочного тиску при нормальній секреції водянистої вологи циліарним тілом. З ушкодженням яких структур стінки очного яблука пов'язане порушення відтоку рідини з передньої камери? In a glaucoma patient, there is an increase in intraocular pressure with normal secretion of aqueous moisture by the ciliary body. What structures of the wall of the eyeball are damaged and the violation of fluid outflow from the anterior chamber is associated with damage?'

Венозний синус Venous sinus

Циліарне тіло Ciliary body

Судинна оболонка Choroid

Задній епітелій рогівки Posterior corneal epithelium

Війковий м'яз Ciliary muscle

110 / 200
Під час вивчення родоводу сім'ї, в якій спостерігається гіпертрихоз (надмірне оволосіння вушних раковин) встановлено, що ця ознака трапляється в усіх поколіннях тільки у чоловіків і успадковується від батька до сина. Який тип успадкування гіпертрихозу? When studying the pedigree of a family in which hypertrichosis (excessive hairiness of the auricles) is observed, it was established that this trait occurs in all generations only in men and is inherited from father to son. What is the type of inheritance of hypertrichosis?

Зчеплений з Y-хромосомою Linked to Y-chromosome

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Зчеплений з Х-хромосомою домінантний X-linked dominant

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний X-linked recessive

111 / 200
У положенні на спині дитина 6 місяців задихається. Пальпаторно на передній стінці трахеї до яремної вирізки визначається пухлиноподібне утворення, яке про- довжується в переднє середостіння. Що з наведеного може стискати трахею? In the supine position, a 6-month-old child is suffocating. Palpation reveals a tumor-like formation on the front wall of the trachea to the jugular notch, which extends into the anterior mediastinum. Which of the following can squeeze the trachea?

Загруднинна залоза Mammary gland

Навколощитоподібні лімфатичні вузли Parathyroid lymph nodes

Навколотрахеальні лімфатичні вузли Periotracheal lymph nodes

Паращитоподібні залози Parasite-like glands

Щитоподібна залоза Thyroid

112 / 200
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах? When determining the blood group according to the AB0 system, agglutination of erythrocytes of the studied blood was caused by standard serums of groups I and II and not group III. What agglutinogens are contained in these erythrocytes?

В In

А A

А та В A and B

D та C D and C

C C

113 / 200
У померлого від ядухи чоловіка, який багато років страждав на бронхіальну астму, при гістологічному дослідженні легень виявлено: у просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з вмістом еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце? In a man who died of dysentery and suffered from bronchial asthma for many years, a histological examination of the lungs revealed: in the lumen of the bronchioles and small bronchi there is a lot of mucus containing eosinophils, sclerosis interalveolar membranes, expansion of the lumen of the alveoli. Which of the mechanisms of the development of a hypersensitivity reaction takes place?

Реагіновий Reagin

Цитотоксичний Cytotoxic

Цитоліз, обумовлений лімфоцитами Cytolysis caused by lymphocytes

Гранулематоз Granulomatosis

Імунокомплексний Immunocomplex

114 / 200
У хворого спостерігаються напади артеріальної гіпертензії, які супроводжуються тахікардією, різким болем у надчеревній ділянці. Для якого з перелічених захворювань найбільш характерні ці симптоми? The patient has attacks of arterial hypertension, which are accompanied by tachycardia, sharp pain in the epigastric area. For which of the listed diseases are these symptoms most characteristic?

Феохромоцитома Pheochromocytoma

Базофільна аденома гіпофіза Basophilic pituitary adenoma

Аденома клубочкової зони наднирників Adenoma of the glomerular zone of the adrenal glands

Пухлина яєчників Ovarian tumor

Аденома щитовидної залози Thyroid adenoma

115 / 200
У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Дефіцит якого з нижчеперерахованих речовин є основною причиною цього ускладнення? A 35-year-old woman with chronic kidney disease developed osteoporosis. Deficiency of which of the following substances is the main cause of this complication?

1.25(ОH)2D3 1.25(OH)2D3

D2 D2

D3 D3

25OHD3 25OHD3

Холестерин Cholesterol

116 / 200
У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується «переміжною кульгавістю». Про оклюзію якої артерії слід думати? The patient has tissue ischemia below the knee joint, which is accompanied by 'intermittent lameness'. Which artery should be thought of as occluded?

Підколінна Popular

Малогомілкова Malogomilkova

Задня великогомілкова Posterior Tibial

Проксимальна частина стегнової Proximal part of femur

Передня великогомілкова Tibia anterior

117 / 200
У хворого з захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення: In a patient with liver disease, a decrease in the content of prothrombin in the blood was detected. This will lead, first of all, to a violation:

Другої фази коагуляційного гемостазу Second phase of coagulation hemostasis

Антикоагулянтних властивостей крові Anticoagulant properties of blood

Фібринолізу Fibrinolysis

Першої фази коагуляційного гемостазу First phase of coagulation hemostasis

Судинно-тромбоцитарного гемостазу Vascular-platelet hemostasis

118 / 200
Під час фарбування мазка з харкотиння хворого з підозрою на крупозну пневмонію були використані наступні барвники і реактиви: розчин генціанвіолету, розчин Люголя, 96° спирт, водний фуксин. Який спосіб фарбування застосований у даному випадку? The following dyes and reagents were used during staining of the sputum smear of a patient with suspected croup pneumonia: gentian violet solution, Lugol's solution, 96° alcohol, aqueous fuchsin. Which Is the dyeing method used in this case?

За Грамом By Gram

За Нейсером According to Neisser

За Лефлером According to Lefleur

За Цилем-Нільсеном According to Ziel-Nielsen

За Романовським According to Romanovsky

119 / 200
У чоловіка 50 років раптово виникли сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення AT; пульс аритмічний, з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубців Р і різна тривалість інтервалів R-R. Яке порушення серцевого ритму у хворого? A 50-year-old man suddenly developed a strong heartbeat, heart pain, sharp weakness, an increase in AT; the pulse is arrhythmic, with a deficit. The ECG revealed the absence of P waves and different duration of RR intervals. What is the patient's heart rhythm disorder?

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Дихальна аритмія Respiratory arrhythmia

Синусова екстрасистолія Sinus extrasystole

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Поперечна блокада серця Transverse heart block

120 / 200
У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це суттєво не змінило рівень потенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблоковано? Ion channels were blocked in an excitable cell. This did not significantly change the level of the resting potential, but the cell lost the ability to generate PD. Which channels are blocked?

Натрієві Sodium

Калієві Potassium

Натрієві та калієві Sodium and potassium

Кальцієві Calcium

Хлорні Chlorni

121 / 200
У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїду може бути причиною цього? Detoxification of natural metabolites and xenobiotics is impaired in the patient's liver. Decreased activity of which chromoprotein can be the reason for this?

Цитохром Р-450 Cytochrome P-450

Цитохром С-1 Cytochrome C-1

Гемоглобін Hemoglobin

Цитохром В Cytochrome B

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

122 / 200
У хворого із запаленням легень непе- реносимість антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому? A patient with pneumonia has intolerance to antibiotics. Which of the combined sulfonamide drugs should be prescribed to the patient?

Бісептол Biseptol

Сульфадиметоксин Sulfadimethoxine

Стрептоцид Streptocide

Етазол Ethazol

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

123 / 200
Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння, небезпекою жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами. Вміст якої речовини у раціоні має найбільше значення у даному випадку? A 65-year-old patient with signs of general obesity, a risk of fatty liver dystrophy, is recommended a diet enriched with lipotropic substances. The content of which substance in the diet is of the greatest importance in this case?

Метіонін Methionine

Глюкоза Glucose

Гліцин Glycine

Холестерин Cholesterol

Вітамін С Vitamin C

124 / 200
У хворого на гострий мієлобластний лейкоз виявлено: збільшення печінки, селезінки, анемія, мієлобласти в периферичній крові. Яка принципова ознака дозволяє відрізнити гострий мієлобластний лейкоз від хронічного? In a patient with acute myeloblastic leukemia, it was found: an increase in the liver, spleen, anemia, myeloblasts in peripheral blood. What is the main feature that allows you to distinguish acute myeloblastic leukemia from chronic?

Лейкемічний провал Leukemic failure

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Панцитопенія Pancytopenia

Бластні клітини в периферичній крові Blast cells in peripheral blood

Анемія Anemia

125 / 200
У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без чітких меж. У біоптаті тканини новоутворення нагадує риб'яче м'ясо, складаються з незрілих фібробластоподібних клітин з численними мітозами, які проростають в м'язи. Який найбільш імовірний діагноз? A painless neoplasm without clear boundaries appeared in the soft tissues of the left thigh of a young man. In the tissue biopsy, the neoplasm resembles fish meat, consists of immature fibroblast-like cells with numerous mitoses that sprout into muscle. What is the most likely diagnosis?

Фібросаркома Fibrosarcoma

Міосаркома Myosarcoma

Міома Myoma

Рaк Cancer

Фіброма Fibroma

126 / 200
Літня людина перенесла інфаркт правої півкулі головного мозку. Через рік, враховуючи відсутність рухів лівих кінцівок, проведено комп'ютерну томографію мозку, під час якої в правій півкулі знайдено порожнину з гладенькими стінками, заповнену ліквором. Який патологічний процес виявлено у головному мозку? An elderly person suffered a heart attack in the right hemisphere of the brain. A year later, taking into account the lack of movement of the left limbs, a computer tomography of the brain was performed, during which a cavity was found in the right hemisphere with smooth walls, filled with cerebrospinal fluid. What pathological process was detected in the brain?

Постінфарктна кіста Postinfarction cyst

Гематома Hematoma

Сіре розм'якшення мозку Gray softening of the brain

Гідроцефалія Hydrocephalus

Інфаркт мозку Cerebral infarction

127 / 200
У хворого, який страждає на вроджену еритропоетичну порфірію, відзначена світлочутливість шкіри. Накопиченням якої сполуки в клітинах шкіри це обумовлено? A patient suffering from congenital erythropoietic porphyria has skin photosensitivity. The accumulation of which compound in skin cells causes this?

Уропорфіриноген І Uroporphyrinogen I

Гем Ham

Уропорфіриноген II Uroporphyrinogen II

Протопорфірин Protoporphyrin

Копропорфіриноген III Coproporphyrinogen III

128 / 200
На 8 день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта температура підвищилася до 38°C, з'явилися болі в суглобах, висипка, свербіж. З боку крові спостерігається лейкопенія і тромбоцитопенія. Алергічна реакція якого типу розвинулася в цьому випадку? On the 8th day after administration of anti-tetanus serum for a dirty foot wound, the patient's temperature rose to 38°C, joint pain, rash, itching appeared. on the blood side, leukopenia and thrombocytopenia are observed. What type of allergic reaction developed in this case?

Імунокомплексного Immune complex

Анафілактичного Anaphylactic

Цитотоксичного Cytotoxic

Гіперчутливості уповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Стимулюючого Stimulating

129 / 200
Хвора 44 років надійшла до терапевтичного відділення з діагнозом правобічний плеврит. Обстеження підтвердило наявність рідини в плевральній порожнині. У якому закутку плеври буде найбільше накопичення серозної рідини? A 44-year-old patient came to the therapeutic department with a diagnosis of right-sided pleurisy. The examination confirmed the presence of fluid in the pleural cavity. In which corner of the pleura will the largest accumulation of serous fluid occur?

Правому реберно-діафрагмальному Right costo-diaphragm

Лівому середостінно-діафрагмальному Left mediastinal-diaphragmatic

Лівому реберно-середостінному Left costo-median

Правому середостінно-діафрагмальному Right mediastinal-diaphragm

Правому реберно-середостінному Right costo-median

130 / 200
В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення м'язу виникає? In an experiment, an isolated frog muscle is rhythmically stimulated with electric pulses. Each subsequent pulse falls on the relaxation period of the previous contraction. What muscle contraction occurs?

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

Тонічне Tonic

Суцільний тетанус Solid tetanus

Одиночне Single

Асинхронне Asynchronous

131 / 200
Після радіаційного опромінення у хворого зруйновано стовбурові клітини. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушено? After radiation exposure, the patient's stem cells are destroyed. Which cells of loose fibrous connective tissue will be damaged?

Макрофаги Macrophages

Адипоцити Adipocytes

Фібробласти Fibroblasts

Пігментні клітини Pigment cells

Перицити Pericytes

132 / 200
У малярійного плазмодія – збудника триденної малярії - розрізняють два штами: південний та північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду: у південного він короткий, а у північного - довгий. Дія якого відбору проявляється у даному випадку? There are two strains of malaria plasmodium, the causative agent of three-day malaria: southern and northern. They differ in the length of the incubation period: it is short in the southern, and long in the northern. What selection action is manifested in this case?

Розсікаючий Dissecting

Руховий Motion

Стабілізуючий Stabilizing

Штучний Artificial

Статевий Gender

133 / 200
У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота? The patient has an increased content of uric acid in the blood, which is clinically manifested by a pain syndrome due to the deposition of urates in the joints. As a result of which process is this acid formed?

Розпад пуринових нуклеотидів Decomposition of purine nucleotides

Розщеплення білків Protein Cleavage

Катаболізм гему Heme catabolism

Реутилізація пуринових основ Reutilization of purine bases

Розпад піримідинових нуклеотидів Decomposition of pyrimidine nucleotides

134 / 200
У хворого після видалення зуба з'явився стійкий біль за грудиною. Після вживання під язик антиангінального засобу біль за грудиною зник, але хворий поскаржився на головний біль і запаморочення. Який препарат використав хворий? The patient developed persistent pain behind the sternum after tooth extraction. After taking an anti-anginal agent under the tongue, the pain behind the sternum disappeared, but the patient complained of headache and dizziness. What drug did the patient use?

Нітрогліцерин Nitrogli cerine

Анаприлін Anaprilin

Верапаміл Verapamil

Метопролол Metoprolol

Валідол Validol

135 / 200
До терапевтичного відділення надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії цього хворого? A patient with long-term bronchopneumonia was admitted to the therapeutic department. Antibiotic therapy did not have the proper effect. Which drug to improve the immune status should be added to the complex therapy of this patient?

Тималін Tymalin

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Парацетамол Paracetamol

Димедрол Diphenhydramine

Аналгін Analgin

136 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м'яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об'єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця, переповненням вен. Для якого стану серця це характерно? Dystrophic changes of the heart muscle are accompanied by the expansion of the heart cavities, a decrease in the strength of heart contractions, an increase in the volume of blood remaining in the heart cavity during systole, and overflow of veins What kind of heart condition is this typical for?

Міогенна дилатація Myogenic dilatation

Тоногенна дилатація Tonogenic dilatation

Кардіосклероз Cardiosclerosis

Тампонада серця Cardiac tamponade

Аварійна стадія гіперфункції та гіпертрофії Emergency stage of hyperfunction and hypertrophy

137 / 200
У гістопрепараті представлено паренхіматозний орган, що має кіркову і мозкову речовину. Кіркова речовина утворена тяжами епітеліоцитів, між якими проходять кровоносні капіляри; тяжі формують три зони. Мозкова речовина складається з хромафіноцитів і венозних синусоїдів. Який орган має дані морфологічні ознаки? The histopreparation shows a parenchymal organ with cortical and medullary substance. The cortical substance is formed by strands of epitheliocytes, between which blood capillaries pass; the strands form three zones. The medulla consists of from chromaffinocytes and venous sinusoids. Which organ has these morphological features?

Наднирник Adrenal gland

Тимус Thymus

Нирка Kidney

Лімфатичний вузол Lymph node

Щитоподібна залоза Thyroid

138 / 200
Під час огляду хворого з ранами, що кровоточать, лікар виявив пошкодження тканин личинками, а також локальні місця нагноєння, та встановив діагноз: облігатний міаз. Личинки яких комах є збудниками цього захворювання? During the examination of a patient with bleeding wounds, the doctor found tissue damage by larvae, as well as local suppuration, and diagnosed obligate myiasis. The larvae of which insects are causative agents of this disease?

Муха вольфартова Wolfarth fly

Муха хатня Housefly

Тріатомовий клоп Triatomine bug

Муха цеце Tsetse fly

Жигалка осіння Autumn lighter

139 / 200
У мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімзою, виявляється 20% великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і бобоподібним ядром. Як клінічно характеризується це явище? 20% of large (diameter 20 μm), rounded cells with pale basophilic cytoplasm and a bean-like nucleus are found in a blood smear stained according to Romanovsky-Giemsa. How is this clinically characterized phenomenon?

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофільоз Neutrophilosis

Ретикулоцитоз Reticulocytosis

Лейкопенія Leukopenia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

140 / 200
Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового симфізу. Який орган найбільш імовірно буде травмований? During a difficult delivery, the pubic symphysis ruptured. Which organ is most likely to be injured?

Сечовий міхур Bladder

Пряма кишка Rectum

Маткові труби Fallist tubes

Яєчники Ovaries

Матка Uterus

141 / 200
Під час гістологічного дослідження серця померлого від гострої серцевої недостатності у міокарді лівого шлуночка виявлена ділянка омертвіння, відмежована від неушкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних крововиливів та лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш імовірний? During a histological examination of the heart of a person who died from acute heart failure, an area of necrosis was found in the myocardium of the left ventricle, separated from the intact tissue by a zone of full blood vessels, small hemorrhages and leukocyte infiltration. What the most likely diagnosis?

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Ішемічна дистрофія міокарда Ischemic myocardial dystrophy

Осередковий ексудативний міокардит Focus exudative myocarditis

Дифузний ексудативний міокардит Diffuse exudative myocarditis

Продуктивний міокардит Productive myocarditis

142 / 200
У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації та тривалості зубця: Repolarization processes are disturbed in the myocardium of the ventricles of the subject. This will lead to a violation of the amplitude, configuration and duration of the wave:

Т T

R R

Q Q

S S

P P

143 / 200
У чоловіка 46 років на шкірі голо- ви визначалася пігментна пляма темного кольору, яка дещо вибухала та не спричиняла турбот. Останнім часом пляма почала збільшуватися, з'явився біль, колір став чорно-коричневим, у її основі пальпується вузлик . Під час гістологічного дослідження видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину іде мова? A 46-year-old man had a dark-colored pigment spot on his scalp, which was somewhat exploding and did not cause concern. Recently, the spot began to increase in size, pain appeared , the color became black-brown, a nodule is palpable at its base. During the histological examination of the removed tissue, spindle-shaped and polymorphic cells were identified, the cytoplasm of which contained a brown pigment. What kind of tumor are we talking about?

Меланома Melanoma

Базаліома Basal tumor

Гемангіома Hemangioma

Карциноїд Carcinoid

Гематома Hematoma

144 / 200
У процесі метаболізму в організмі людини утворюються активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал. За допомогою якого ферменту інактивується цей аніон? In the process of metabolism in the human body, active forms of oxygen are formed, including the superoxide anion radical. Which enzyme inactivates this anion?

Супероксиддисмутаза Superoxide dismutase

Каталаза Catalase

Глутатіонпероксидаза Glutathione peroxidase

Глутатіонредуктаза Glutathione reductase

Пероксидаза Peroxidase

145 / 200
До медико-генетичної консультації звернулася жінка з приводу ризику захворювання на гемофілію у свого сина. Її чоловік страждає на дане захворювання з народження. Жінка та її батьки здорові стосовно гемофілії. Яка імовірність народження хворого хлопчика в цій сім'ї? A woman turned to a medical and genetic consultation regarding the risk of hemophilia in her son. Her husband has suffered from this disease since birth. The woman and her parents are healthy with regard to hemophilia What is the probability of the birth of a sick boy in this family?

Всі хлопчики будуть здорові All boys will be sick

50% хлопчиків будуть хворими 50% of boys will be sick

75 % хлопчиків будуть хворими 75% of boys will be sick

25 % хлопчиків будуть хворими 25% of boys will be sick

Усі хлопчики будуть хворі All boys will be healthy

146 / 200
Під час огляду хворого, який знаходився на гірських пасовиськах і надійшов у тяжкому стані з високою температурою, лікар відзначив, що пахвинні лімфатичні вузли збільшені до 8 см, зпаяні з оточуючими тканинами, нерухливі, шкіра над ними червона, різко болюча. Під час мікроскопічного дослідження в лімфатичному вузлі найгостріше серозно-геморагічне запалення. Для якого захворювання це характерно? During the examination of a patient who was in the mountain pastures and arrived in a serious condition with a high temperature, the doctor noted that the inguinal lymph nodes were enlarged to 8 cm, soldered with by the surrounding tissues, immobile, the skin above them is red, sharply painful. During a microscopic examination, the most acute serous-hemorrhagic inflammation is in the lymph node. What disease is this characteristic of?

Чума Plague

Туляремія Tularemia

Сибірка Anthrax

Бруцельоз Brucellosis

Сифіліс Syphilis

147 / 200
У хворого на цукровий діабет з'явився різкий біль у правій стопі. Під час огляду великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у хворого? A patient with diabetes has a sharp pain in the right foot. During the examination, the big toe is black, the tissues of the foot are swollen, cells of epidermal peeling, discharge from unpleasant smell. What clinical and morphological form of necrosis has developed in the patient?

Гангрена волога Gangrene moisture

Інфаркт Heart attack

Секвестр Sequestration

Гангрена суха Dry gangrene

Пролежень Decubitus bedsores

148 / 200
У хворої 38 років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, викликаний недостатністю глюкозо-6фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія? In a 38-year-old patient, after taking aspirin and sulfonamides, increased hemolysis of erythrocytes is observed, caused by glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. This pathology is caused by a violation of the formation of which coenzyme?

НАДФН NADFN

Убіхінон Ubiquinone

ФМНН2 FMNN2

ФАДН2 FADN2

Піридоксальфосфат Pyridoxal phosphate

149 / 200
Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними під час систоли передсердь? During an ultrasound examination of the heart, the doctor observes the leaflets of the mitral valve. What happens to them during atrial systole?

Вивертаються в порожнину шлуночка Evolved into the ventricular cavity

Стуляються, закриваючи просвіт отвору Crouch, covering the aperture

Притискаються до стінки судини They press against the vessel wall

Вивертаються в порожнину передсердя Evolved into the atrial cavity

Притискаються до стінок передсердя They press against the walls of the atrium

150 / 200
У мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення у скелетній мускулатурі. Про яке ядро спинного мозку йдеться? In the micropreparation of the spinal cord, it is necessary to analyze the state of the nucleus, the neurons of which form motor endings in the skeletal muscles. What is the nucleus of the spinal cord?

Власне ядро переднього рога Own anterior horn kernel

Власне ядро сірої речовини Own nucleus of gray matter

Власне ядро заднього рога Own rear horn kernel

Проміжне латеральне ядро Intermediate lateral nucleus

Грудне ядро Thoracic nucleus

151 / 200
Пацієнтка 58 років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: еритроцити - 4,6 * 1012 /л, гемоглобін - 92 г/л, кольоровий показник - 0,6. У мазку крові - велика кількість анулоцитів і мікроцитів. Для якої анемії це характерно? A 58-year-old female patient complains of increased fatigue, reduced work capacity, drowsiness, shortness of breath when walking quickly. In the blood: erythrocytes - 4.6 * 1012 /l, hemoglobin - 92 g/l, color index - 0.6. In the blood smear, there is a large number of annulocytes and microcytes. What anemia is this characteristic of?

Залізодефіцитна Iron deficiency

Гемолітична Hemolytic

Перніціозна Pernicious

Постгеморагічна Posthemorrhagic

Серпоподібноклітинна Sickle cell

152 / 200
Під час дослідження первинної структури молекули глобіну виявлено заміну глутамінової кислоти на валін. Для якої спадкової патології це характерно? During the study of the primary structure of the globin molecule, the substitution of glutamic acid for valine was found. What hereditary pathology is this characteristic of?

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Хвороба Мінковського-Шоффара Minkowski-Shofar disease

Таласемія Thalassemia

Фавізм Favism

Гемоглобіноз Hemoglobinosis

153 / 200
У хворої на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної протидифтерійної сироватки з'явилася висипка на шкірі, яка супроводжувалася сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38°С, з'явилися болі в суглобах. Яка причина цих явищ? In a child with diphtheria, 10 days after the administration of anti-toxic anti-diphtheria serum, a rash appeared on the skin, which was accompanied by severe itching, the body temperature rose to 38°C, pains appeared in the joints. What is the cause of these phenomena?

Сироваткова хвороба Serum sickness

Контактна алергія Contact allergy

Анафілактична реакція Anaphylactic reaction

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Атопія Atopy

154 / 200
У хворого внаслідок хронічного захворювання органів дихання на фоні задишки, тахікардії і ціанозу під час дослідження газового складу крові виявлено розвиток гіпоксемії і гіперкапнії. Яке порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого? As a result of a chronic disease of the respiratory organs, hypoxemia and hypercapnia were detected in the patient due to a background of shortness of breath, tachycardia, and cyanosis during the study of the gas composition of the blood. What disturbance of external breathing is observed in the patient ?

Гіповентиляція Hypoventilation

Гіпоперфузія Hypoperfusion

Гіперперфузія Hyperperfusion

Гіпервентиляція Hyperventilation

Гіпердифузія Hyperdiffusion

155 / 200
У людини в стані спокою збільшена робота м'язів, що забезпечують вдих. Що з наведеного може бути причиною цього? In a person at rest, the work of the muscles that provide breathing is increased. Which of the following can be the reason for this?

Звуження дихальних шляхів Narrowing of airways

Рідке дихання Liquid Breath

Зменшення хвилинного об'єму дихання Decrease in minute respiratory volume

Негативний внутрішньоплевральний тиск Negative intrapleural pressure

Поверхневе дихання Surface breathing

156 / 200
Біля інфікованої рани збільшилися регіонарні лімфовузли. Під час гістологічного дослідження в них виявлено збільшення кількості макрофагів, лімфоцитів і лімфатичних фолікулів у кірковому шарі, а також велику кількість плазматичних клітин. Який процес у лімфатичних вузлах відображують виявлені гістологічні зміни? Near the infected wound, the regional lymph nodes increased. During histological examination, an increase in the number of macrophages, lymphocytes, and lymphatic follicles in the cortical layer, as well as a large number of plasma cells, was found in them. What process in the lymph nodes reflect the detected histological changes?

Антигенну стимуляцію Antigenic stimulation

Природжену недостатність лімфоїдної тканини Congenital insufficiency of lymphoid tissue

Пухлинну трансформацію Tumor transformation

Реакцію гіперчутливості Hypersensitivity reaction

Набуту недостатність лімфоїдної тканини Acquired insufficiency of lymphoid tissue

157 / 200
Послаблення кровопостачання органа зумовлює розвиток гіпоксії, яка активізує функцію фібробластів. Об'єм яких елементів збільшується в цій ситуації? Weakening of the organ's blood supply leads to the development of hypoxia, which activates the function of fibroblasts. The volume of which elements increases in this situation?

Міжклітинна речовина Intercellular substance

Паренхіматозні елементи органа Parenchymatous elements of the organ

Судини мікроциркуляторного русла Vessels of the microcirculatory channel

Лімфатичні судини Lymphatic vessels

Нервові елементи Nervous elements

158 / 200
Хворому, який звернувся до лікаря з приводу безпліддя, було призначено обстеження на токсоплазмоз і хронічну гонорею. Яку реакцію слід поставити для виявлення прихованого токсоплазмозу і хронічної гонореї у цього хворого? A patient who consulted a doctor about infertility was prescribed an examination for toxoplasmosis and chronic gonorrhea. What reaction should be given to detect latent toxoplasmosis and chronic gonorrhea in this patient ?

РЗК RZK

РЗНГА РЗНГА

Імуноблотингу Immunoblotting

РІФ RIF

РЗПГА РЗПГА

159 / 200
Хвора на бронхіальну астму приймала протягом 2-х місяців преднізолон у таблетках. Внаслідок значного покращання стану раптово припинила його прийом. Розвиток якого ускладнення високоімовірний у цьому випадку? A patient with bronchial asthma took prednisone in tablets for 2 months. Due to a significant improvement in her condition, she suddenly stopped taking it. Which complication is most likely to develop in this case?

Синдром відміни Withdrawal Syndrome

Шлункова кровотеча Gastric bleeding

Гіпотонія Hypotonia

Ожиріння верхньої половини тулуба Obesity of the upper half of the body

Синдром Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing syndrome

160 / 200
До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози (яких залоз) ці скарги найбільш характерні? A patient came to the endocrinologist with complaints of weight loss of 10 kg in 2 months, heart palpitations, abdominal cramps. For the hyperfunction of which endocrine gland (which glands) are these complaints most characteristic?'

Щитоподібна Thyroid

Підшлункова Pancreatic

Паращитоподібні залози Parasite-like glands

Надниркові залози Adrenal glands

Яєчники Ovaries

161 / 200
Чоловік 63 років страждає на рак стравоходу, є метастази в лімфатичні вузли середостіння, ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу у цьому випадку? A 63-year-old man suffers from esophageal cancer, there are metastases in the mediastinal lymph nodes, cancer cachexia. What is the pathogenetic stage of the tumor process in this case?

Прогресії Progressions

Трансформації Transformations

Промоції Promotions

Ініціації Initiations

- -

162 / 200
У хворого через наявність каменя у загальній жовчній протоці припинилося надходження жовчі у кишечник. Порушення якого з процесів спостерігається при цьому? Due to the presence of a stone in the common bile duct, the patient has stopped the flow of bile into the intestines. Which of the processes is disturbed?

Перетравлення жирів Fat digestion

Перетравлення вуглеводів Digestion of carbohydrates

Всмоктування білків Absorption of proteins

Всмоктування вуглеводів Carbohydrate absorption

Перетравлення білків Protein digestion

163 / 200
У пацієнта 48 років після сильного пси- хоемоційного навантаження раптово з'явився гострий біль у ділянці серця з іррадіацією у ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку болю у даному випадку? A 48-year-old patient, after a strong psycho-emotional stress, suddenly developed a sharp pain in the area of the heart with radiation to the left arm. Nitroglycerin relieved the pain attack after 10 minutes. What pathogenetic mechanism is leading in the development of pain in this case?

Спазм коронарних судин Spasm of coronary vessels

Стиснення коронарних судин Compression of coronary vessels

Закупорка коронарних судин Clogging of coronary vessels

Підвищення потреби міокарда у кисні Increased myocardial oxygen demand

Розширення периферичних судин Dilation of peripheral vessels

164 / 200
Під час розтину тіла померлого виявлено, що печінка збільшена у розмірах, щільна, краї заокруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого кольору з темно-червоними крапками та смужками, що нагадує малюнок мускатного горіху. Який патологічний процес лежить в основі таких змін печінки? During the autopsy of the deceased, it was found that the liver was enlarged, dense, the edges were rounded, the tissue was yellowish-brown with dark red dots and stripes, which resembles a pattern of nutmeg. What pathological process underlies such changes in the liver?

Хронічне венозне повнокров'я Chronic venous congestion

Хронічна кровотеча Chronic bleeding

Артеріальне повнокров'я Arterial congestion

Артеріальне недокрів'я Arterial anemia

Гостре венозне повнокров'я Acute venous congestion

165 / 200
У здорової людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін? Energy expenditure was determined in a healthy person. What state was the person in, if his energy expenditure was less than the basic metabolism?

Нервове напруження Е. Сон E. Son's nervous tension

Спокій Peace

Легка робота Easy work

Відпочинок Vacation

166 / 200
У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з нижчеперерахованих речовин буде підтвердженням діагнозу? A 58-year-old man has a clinical picture of acute pancreatitis. An increase in the urine of which of the following substances will confirm the diagnosis?

Амілаза Amylase

Залишковий азот Residual Nitrogen

Альбумін Albumin

Сечовина Urea

Сечова кислота Uric acid

167 / 200
Під час інтраопераційної біопсії молочної залози виявлено ознаки тканинного атипізму, що виражається у порушенні співвідношення паренхіми і строми з переважанням останньої, різних розмірів і форми залозисті структури, вистелені одношаровим проліферуючим епітелієм. Який найбільш імовірний діагноз? During the intraoperative biopsy of the mammary gland, signs of tissue atypism were revealed, which is expressed in a violation of the ratio of parenchyma and stroma with a predominance of the latter, glandular structures of different sizes and shapes, lined with a single-layer proliferating epithelium. What is the most likely diagnosis?

Фіброаденома Fibroadenoma

Мастит Mastitis

Папілома Papilloma

Неінфільтруючий рак Non-infiltrating cancer

Інфільтруючий рак Infiltrating cancer

168 / 200
До інфекційної лікарні надійшов пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. Під час постановки реакції затримки гемаглютинації вияв- лено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1:20, що не є діагностичним. Які наступні дії лікаря після одержання вказаного результату? A patient with clinical signs of encephalitis was admitted to the infectious disease hospital. There is a history of a tick bite. During the hemagglutination delay reaction, antibodies against the causative agent of tick-borne encephalitis were detected in dilution 1 :20, which is not diagnostic. What are the next actions of the doctor after receiving the specified result?

Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів Repeat the study with serum taken after 10 days

Повторити дослідження з іншим діагностикумом Repeat the study with another diagnostic

Дослідити цю ж сироватку повторно Examine the same serum again

Використати чутливішу реакцію Use more sensitive response

Відхилити діагноз кліщового енцефаліту Reject diagnosis of tick-borne encephalitis

169 / 200
У 40-річної вагітної проведено амніоцентез. Під час дослідження каріотипу плоду одержано результат: 47XY+21. Яку патологію плода виявлено? Amniocentesis was performed on a 40-year-old pregnant woman. During the examination of the fetal karyotype, the result was 47XY+21. What fetal pathology was detected?

Синдром Дауна Down Syndrome

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Хвороба Патау Patau's disease

Хвороба Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner disease

170 / 200
До травмпункту звернувся чоловік 45 років після побутової травми плеча. Об'єктивно: відсутні функції розгинання, приведення та пронації плеча. Пошкодження якого м'яза викликало такий стан? A 45-year-old man came to the emergency room after a domestic shoulder injury. Objectively: the functions of shoulder extension, adduction, and pronation are absent. Damage to which muscle caused this condition?

Великого круглого Big Round

Підлопаткового Subscapular

Підосного Friday

Надостного Narodnogo

Малого круглого Small Round

171 / 200
У хворого 43 років спостерігається хронічний атрофічний гастрит, мегалобластна гіперхромна анемія. Підвищено виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного симптомокомплексу? A 43-year-old patient has chronic atrophic gastritis, megaloblastic hyperchromic anemia. The excretion of methylmalonic acid in the urine is increased. The deficiency of which vitamin is responsible for the occurrence of the specified symptom complex?

Вітамін В12 Vitamin B12

Вітамін В3 Vitamin B3

Вітамін В2 Vitamin B2

Вітамін В1 Vitamin B1

Вітамін В5 Vitamin B5

172 / 200
Під час обстеження у іноземного громадянина виявили кишковий шистосомоз. Яким шляхом він міг заразитися? During the examination, a foreign citizen was diagnosed with intestinal schistosomiasis. How could he get infected?

Під час купання в річці While swimming in the river

Через брудні руки Due to dirty hands

При вживання в їжу риби When eating fish

Через укуси комарів Because of mosquito bites

При вживанні в їжу м'яса When eating meat

173 / 200
Після вживання ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з'явився біль у ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що лежить в основі ульцерогенності вказаного препарату? After taking acetylsalicylic acid, the patient developed pain in the stomach area as a result of exacerbation of peptic ulcer disease. What is the basis of the ulcerogenicity of this drug?

Антипростагландинова дія Antiprostaglandin action

Жовчогінна дія Cholesterol effect

Спазм судин Vascular spasm

Імунодепресивний ефект Immunosuppressive effect

Стимуляція виділення пепсину Stimulation of pepsin release

174 / 200
До лікаря звернулася жінка зі скаргами на те, що у весняний період у неї з'являється нежить, сиплість голосу, почервоніння повік зі сльозотечею. Який тип алергічної реакції за Джелом і Кумбсом розвивається у цьому випадку? A woman went to the doctor with complaints that in the spring she has a runny nose, hoarseness of voice, redness of the eyelids with tearing. What type of allergic reaction is By Gel and Coombs it develops in this case?

Анафілактичний Anaphylactic

Цитотоксичний Cytotoxic

Стимулюючий Stimulating

Гіперчутливості сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

Імунокомплексний Immunocomplex

175 / 200
У чоловіка 39 років спостерігається підвищений ризик розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити? A 39-year-old man has an increased risk of developing infectious processes, hyperkeratosis, and impaired night vision. What vitamin preparation should be prescribed?

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

Піридоксину гідрохлорид Pyridoxine hydrochloride

Рибофлавін Riboflavin

Ергокальциферол Ergocalciferol

176 / 200
У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба бері-бері). Відсутність якого вітаміну в раціоні призводить до розвитку цього захворювання? Polyneuritis (beri-beri disease) was detected in a woman who was on a diet using refined rice for a long time. The lack of which vitamin in the diet leads to the development of this disease ?

Тіамін Thiamine

Піридоксаль Pyridoxal

Фолієва кислота Folic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Рибофлавін Riboflavin

177 / 200
При повному (з водою) аліментарному голодуванні розвинулись генералізовані набряки. Який з патогенетичних факторів у цьому випадку є провідним? With complete (with water) alimentary starvation, generalized edema developed. Which of the pathogenetic factors in this case is the leading one?

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Підвищення осмотичного тиску міжклітинної рідини Increased osmotic pressure of intercellular fluid

Зниження гідростатичного тиску міжклітинної рідини Reduction of intercellular fluid hydrostatic pressure

Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини Increased oncotic pressure of intercellular fluid

Зниження осмотичного тиску плазми крові Decrease in blood plasma osmotic pressure

178 / 200
Куди треба провести катетер для забору лімфи з грудної лімфатичної протоки? Where should the catheter be inserted to collect lymph from the thoracic lymphatic duct?

У лівий венозний кут To the left venous corner

У ліву пахову вену Into the left inguinal vein

У нижню порожнисту вену Into the inferior vena cava

У правий венозний кут To the right venous corner

У верхню порожнисту вену Into the superior vena cava

179 / 200
До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне? A patient came to the doctor complaining of constant thirst. Hyperglycemia, polyuria and an increased content of 17ketosteroids in the urine were detected. What disease is most likely?

Стероїдний діабет Steroid diabetes

Аддісонова хвороба Addison's disease

Інсулінозалежний діабет Insulin-dependent diabetes

Мікседема Myxedema

Глікогеноз І типу Glycogenosis type I

180 / 200
Смерть хворого 16 років настала від розлитого (поширеного) фібринозногнійного перитоніту. Під час розтину в нижній ділянці тонкої кишки виявлена виразка, яка повторювала форму пейєрової бляшки, з перфорацією стінки кишки. Мікроскопічне дослідження виявило невизначеність малюнку лімфоїдної тканини, витіснення її проліферуючими моноцитами, які формують гранульоми. Ускладнення якого захворювання є причиною смерті? The death of a 16-year-old patient was caused by disseminated (diffuse) fibrino-purulent peritonitis. During an autopsy, an ulcer was found in the lower part of the small intestine, which repeated the shape of a Peyer's plaque, with perforation of the wall intestines. Microscopic examination revealed an indeterminate pattern of lymphoid tissue, its displacement by proliferating monocytes that form granulomas. What complication of the disease is the cause of death?

Черевний тиф Typhoid

Дизентерія Dysentery

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Холера Cholera

Бруцельоз Brucellosis

181 / 200
Чоловік 42 років надійшов до кардіологічного відділення з діагнозом стенокардія. До комплексу препаратів, призначених хворому, включений інгібітор ферменту фосфодіестерази. Концентрація якої речовини в серцевому м'язі буде збільшуватись? A 42-year-old man was admitted to the cardiology department with a diagnosis of angina pectoris. A phosphodiesterase enzyme inhibitor is included in the complex of drugs prescribed to the patient. The concentration of which substance in the heart muscle will increase ?

Цикло-АМФ Cyclo-AMP

АДФ ADP

АТФ ATP

АМФ AMP

ГМФ HMF

182 / 200
У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перелічених речовин матиме лікувальну дію? The patient has hemeralopia (chicken blindness). Which of the listed substances will have a therapeutic effect?

Каротин Carotene

Карнітин Carnitine

Карнозин Carnosine

Кератин Keratin

Креатин Creatine

183 / 200
Хворому на аскаридоз призначили лікарський засіб, який має також вплив на імунну систему і використовується як імуномодулятор. Який це препарат? The patient was prescribed a drug for ascariasis, which also affects the immune system and is used as an immunomodulator. What is this drug?

Левамізол Levamizole

Пірантел В. Фенасал Pyrantel V. Fenasal

Нафтамон Naphtamon

Піперазину адипінат Piperazine adipinate

184 / 200
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої артерії виникло порушення кровообігу? The patient had a myocardial infarction in the area of the front wall of the left ventricle. In the basin of which artery did the circulatory disorder occur?

Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії Anterior interventricular branch of the left coronary artery

Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії Enveloping branch of the left coronary artery

Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії Atrioventricular branch of the left coronary artery

Ліва крайова гілки лівої вінцевої артерії Left marginal branch of the left coronary artery

Передні шлуночкові гілки правої вінце- вої артерії Anterior ventricular branches of the right coronary artery

185 / 200
У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями у кишечнику, проносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми? The patient usually has asthma attacks at night, accompanied by bradycardia, spastic pains in the intestines, diarrhea. What group of drugs can eliminate these symptoms?

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

Н-холіноблокатори H-cholinergic blockers

Салуретики Saluretics

β-адреноблокатори β-blockers

Симпатолітики Sympatholytics

186 / 200
Під час аналізу електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою є частота серцевих скорочень за хвилину? During the analysis of the electrocardiogram, it was established that the duration of the heart cycle in a person is equal to 1 second. What is the heart rate per minute?

60 60

70 70

50 50

80 80

100 100

187 / 200
У хворого на хронічну серцеву недостатність у процесі лікування препаратами наперстянки виникли симптоми, що свідчать про початок токсичної дії серцевих глікозидів. Який препарат необхідно призначити для зменшення негативної дії серцевих глікозидів? During treatment with digitalis drugs, a patient with chronic heart failure developed symptoms indicating the onset of the toxic effect of cardiac glycosides. What drug should be prescribed to reduce the negative effect of cardiac glycosides ?

Калію хлорид Potassium chloride

Кофеїн-натрія бензоат Caffeine sodium benzoate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Етимізол Etimizole

Дипіроксим Dipiroxime

188 / 200
Хворого госпіталізовано зі скаргами на блювання, запаморочення, двоїння в очах, утруднене ковтання. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу? The patient was hospitalized with complaints of vomiting, dizziness, double vision, difficulty swallowing. The doctor suspected botulism. What diagnostic methods should be used to confirm the diagnosis?

Біологічну пробу, бактеріологічний Biological test, bacteriological

Бактеріологічний, мікологічний Bacteriological, mycological

- -

Протозоологічний, мікроскопічний Protozoological, microscopic

Алергічну пробу, серологічний Allergy test, serological

189 / 200
Під час розтину тіла чоловіка, який багато років працював на шахті і помер від хронічної легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені малоповітряні, значно ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені, поверхня сірочорного кольору, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору. Яке захворювання стало причиною смерті цього чоловіка? During the autopsy of the body of a man who had worked in a mine for many years and died of chronic pulmonary heart failure, it was found that the lungs were hypoaerated, significantly compacted, sclerosed, the tops emphysematously changed, the surface is gray-black, the lung tissue is aspid-black in cross-section. What disease caused the death of this man?

Антракоз Anthracosis

Талькоз Talkoz

Азбестоз Asbestosis

Алюміноз Aluminoz

Силікоз Silicosis

190 / 200
У чоловіка після гіпертонічного кризу відзначається відсутність довільних рухів у правих руці і нозі, тонус м'язів у цих кінцівках підвищений. Який вид порушення функції нервової системи спостерігається у даному випадку? In a man, after a hypertensive crisis, the absence of voluntary movements in the right arm and leg is noted, the muscle tone in these limbs is increased. What type of nervous system dysfunction is observed in this case?

Центральний параліч Central paralysis

Рефлекторний парез Reflex paresis

Периферичний параліч Peripheral paralysis

Центральний парез Central paresis

Периферичний парез Peripheral paresis

191 / 200
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану? During the visit, the doctor found symmetrical roughness of the cheeks, diarrhea, and nervous disorders in the child. The lack of which nutritional factors is the cause of this condition?

Нікотинова кислота, триптофан Nicotinic acid, tryptophan

Метіонін, ліпоєва кислота Methionine, lipoic acid

Фенілаланін, пангамова кислота Phenylalanine, pangamic acid

Треонін, пантотенова кислота Threonine, pantothenic acid

Лізин, аскорбінова кислота Lysine, ascorbic acid

192 / 200
Під час мікроскопічного дослідження змиву з рани хворого з гострим рановим процесом гомілки виявлено велику кількість клітин неправильної витягнутої форми, з щільним ядром, у базофільній цитоплазмі яких міститься багато лізосом, фагосом, піноцитозних пухирців. Які клітини виявлено в рані? During the microscopic examination of washings from the wound of a patient with an acute wound process of the lower leg, a large number of cells of an irregular elongated shape, with a dense nucleus, and many lysosomes were found in the basophilic cytoplasm, phagosomes, pinocytotic vesicles. What cells are found in the wound?

Макрофаги сполучної тканини Macrophages of connective tissue

Тканинні базофіли Tissue basophils

Фібробласти Fibroblasts

Фіброцити Fibrocytes

Плазмоциди Plasmocides

193 / 200
Чоловік 40 років госпіталізований до хірургічного відділення з діагнозом розрив селезінки. У якому анатомічному утворі буде накопичуватися кров? A 40-year-old man is hospitalized in the surgical department with a diagnosis of a ruptured spleen. In which anatomical structure will the blood accumulate?

У передшлунковій сумці In the pregastric pouch

У прямокишково-міхуровій заглибині In the rectal-bladder depth

У правому бічному каналі In the right side channel

У чепцевій сумці In a glove bag

У печінковій сумці In liver bag

194 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, які містять секреторні гранули. Назвіть цей вид клітин: An electron micrograph of a fragment of a kidney shows an afferent arteriole, in which large cells containing secretory granules can be seen under the endothelium. Name this type of cell:

Юкстагломерулярні Juxtaglomerular

Юкставаскулярні Juxtavascular

Гладеньком'язові Smooth muscle

Мезангіальні Mesangial

Інтерстиціальні Interstitial

195 / 200
Хворий взимку впав в ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла підвищилася до 39,7°С і коливалася від 39,0°С до 39,8°С. Назвіть тип температурної кривої у хворого. The patient fell into a pit in the winter, froze in the wind, fell ill. The body temperature rose to 39.7°C and ranged from 39.0°C to 39.8 °С. Name the type of temperature curve in the patient.

Febris continua Febris continua

Febris recurrens Febris recurrentens

Febris hectica Febris hectica

Febris intermittens Febris intermittents

Febris remittens Febris remittens

196 / 200
У жінки, що хворіє на міастенію, виникли розлади дихання, що вимагало застосування штучної вентиляції легень. Який вид дихальної недостатності розвинувся у даної хворої? A woman suffering from myasthenia gravis developed breathing disorders that required the use of artificial lung ventilation. What type of respiratory failure developed in this patient?

Нервово-м'язовий Neuromuscular

Центрогенний Centrogenic

Обструктивний Obstructive

Торакодіафрагмальний Thoracodiaphragmatic

Рестриктивний Restrictive

197 / 200
Піддослідному собаці через зонд у порожнину шлунка ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої з приведених речовин швидко збільшиться в крові тварини? 150 ml of meat broth was injected into the stomach cavity of a test dog through a probe. The content of which of the following substances will quickly increase in the animal's blood?

Гастрин Gastrin

Нейротензин Neurotensin

Інсулін Insulin

Вазоінтестінальний поліпептид Vasointestinal polypeptide

Соматостатин Somatostatin

198 / 200
У хворого, що тривалий час палить тютюн, розвинувся рак легені. Які з перерахованих канцерогенних речовин містяться в тютюновому диму і відносяться до ПАВ (поліненасичених ароматичних вуглеводів)? A patient who smokes tobacco for a long time developed lung cancer. Which of the listed carcinogenic substances are contained in tobacco smoke and belong to PAH (polyunsaturated aromatic carbohydrates)?

Бензпірен Benzpiren

Діетилнітрозамін Diethylnitrosamine

Диметиламіноазобензол Dimethylaminoazobenzene

Ортоаміноазотолуол Orthoaminoazotoluene

β-нафтиламін β-naphthylamine

199 / 200
У хворого 56 років з серцевою недостатністю спостерігається набряк стоп та гомілок, шкіра в місці набряку бліда і холодна. Яка провідна ланка патогенезу набряку у цього хворого? A 56-year-old patient with heart failure has swelling of the feet and legs, the skin at the site of swelling is pale and cold. What is the leading link in the pathogenesis of swelling in this patient?

Підвищення гідростатичного тиску в венулах Increased hydrostatic pressure in venules

Зменшення онкотичного тиску в капілярах Reduction of oncotic pressure in capillaries

Позитивний водний баланс Positive water balance

Підвищення проникливості капілярів Increasing permeability of capillaries

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

200 / 200
При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію використовують для цього? In the case of an outbreak of an acute respiratory infection, in order to establish a diagnosis of influenza, an express diagnosis is carried out, which is based on the detection of a specific viral antigen in the researched material (nasopharyngeal washing). What serological reaction used for this?

Реакція імунофлюоресценції Immunofluorescence reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція опсонізації Opsonization reaction

Реакція преципітації Precipitation reaction