Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у пацієнта на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату? To relieve delusions and hallucinations in a schizophrenic patient, the doctor used aminazine. What is the mechanism of the drug's antipsychotic effect?

Інгібування адренергічних процесів у ЦНС Inhibition of adrenergic processes in the central nervous system

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів у ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування холінергічних процесів у ЦНС Inhibition of cholinergic processes in the central nervous system

Інгібування дофамінергічних процесів у ЦНС Inhibition of dopaminergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів у ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

2 / 150
Для отримання водорозчинних препаратів йоду (йодоформів) йод розчиняють в поверхневоактивних речовинах, які утворюють міцели. Процес самодовільного розчинення у міцелярних системах нерозчинних у даному розчиннику сполук, це: To obtain water-soluble preparations of iodine (iodoforms), iodine is dissolved in surface-active substances that form micelles. The process of spontaneous dissolution in micellar systems of compounds insoluble in this solvent is:

Солюбілізація Solubilization

Коагуляція Coagulation

Адсорбція Adsorption

Седиментація Sedimentation

Нейтралізація Neutralization

3 / 150
Укажіть тип таутомерії, характерний для 2нітропропану: Specify the type of tautomerism characteristic of 2nitropropane:

Кето-енольна таутомерія Keto-enol tautomerism

Лактим-лактамна таутомерія Lactim-lactam tautomerism

Аміно-імінна таутомерія Amino-imine tautomerism

Азольна (прототропна) таутомерія Azole (prototropic) tautomerism

Аци-нітро-таутомерія Aci-nitro-tautomerism

4 / 150
Пацієнт віком 49 років, із гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату? A 49-year-old patient with acute heart failure and intolerance to cardiac glycosides was administered dobutamine. What is the mechanism of action of this drug?

Стимуляція α1-адренорецепторів Stimulation of α1-adrenoceptors

Стимуляція М-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Стимуляція β1-адренорецепторів Stimulation of β1-adrenoceptors

Блокада К+-, Na+-АТФ-ази K+-, Na+-ATP-ase blockade

Пригнічення активності фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase activity

5 / 150
Одним із факторів, що впливають на збільшення виходу лікарської речовини у процесі її синтезу, є зниження енергії активації. Цьому сприяє: One of the factors affecting the increase in the yield of a medicinal substance in the process of its synthesis is a decrease in the activation energy. This is facilitated by:

Підвищення температури Increasing temperature

Зниження температури Decreasing temperature

Зменшення концентрації Decreasing concentration

Додавання каталізатора Addition of catalyst

Збільшення концентрації Increasing concentration

6 / 150
Укажіть титриметричний метод кількісного визначення фенолу та його похідних: Specify the titrimetric method for quantitative determination of phenol and its derivatives:

Церіметрія Cerimetry

Нітритометрія Nitritometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Аскорбінометрія Ascorbinometry

Броматометрія Bromatometry

7 / 150
Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. За якого значення pH макроіон білка рухається до аноду? The isoelectric point of the protein is 5.7. At what pH value does the macroion of the protein move to the anode?

4,0 4.0

5,0 5.0

4,7 4.7

7,0 7.0

5,7 5.7

8 / 150
Під час проведення титрометричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування як титрант використовують розчин: During the titrometric determination of substances by the mercurimetric titration method, a solution is used as a titrant:

Амонію тіоціанату Ammonium thiocyanate

Меркурію (І) нітрату Mercury (I) nitrate

Аргентуму (І) нітрату Argentum (I) nitrate

Меркурію (ІІ) нітрату Mercury (II) nitrate

Калію йодиду Potassium iodide

9 / 150
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбоксилювання піровиноградної кислоти: Gluconeogenesis is activated during fasting. Name the vitamin that takes an active part in the process of carboxylation of pyruvic acid:

Ретинол Retinol

Біотин Biotin

Нікотинамід Nicotinamide

Кальциферол Calciferol

Фолацин Folacin

10 / 150
Оберіть назву, яка відповідає формулі: Choose a name that matches the formula:

Нітрил оцтової кислоти Nitrile of acetic acid

Ацетамід Acetamide

Ацетоксим Acetoxime

Етилізоціанід Ethyl isocyanide

Ацетангідрид Acetanehydride

11 / 150
Студент отримав завдання встановити, які додаткові функції кореня пов’язані з накопиченням поживних речовин. Визначте, які саме: The student was given the task to establish which additional functions of the root are related to the accumulation of nutrients. Determine which ones:

Дихання Breathing

Первинний синтез органічних речовин Primary synthesis of organic substances

Підтримання положення рослини у просторі Maintaining the position of the plant in space

Утворення коренеплодів, коренебульб Formation of roots, tubers

Симбіоз кореня з водоростями Root symbiosis with algae

12 / 150
Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія. Активність якого ферменти гепатоцитів у цьому разі індукується найбільшою мірою? After consuming high-carbohydrate food, alimentary hyperglycemia is observed. In this case, the activity of which hepatocyte enzymes is induced to the greatest extent?

Ізоцитратдегідрогеназа Isocitrate dehydrogenase

Піюкозо-6-фосфатаза Piucose-6-phosphatase

Глюкокіназа Glucokinase

Альдолаза Aldolase

Фосфорилаза Phosphorylase

13 / 150
Під час огляду пацієнта невропатологом установлено наявність атаксії. Визначте ознаки, які притаманні цьому порушенню нервової системи: During the examination of the patient by a neurologist, the presence of ataxia was established. Identify the signs that are inherent in this disorder of the nervous system:

Надмірність рухів Excessive movements

Відсутність рухів однієї половини тулуба Lack of movement of one half of the body

Порушення ініціації та планування рухів Violation of movement initiation and planning

Порушення часової та просторової орієнтації рухів Disruption of temporal and spatial orientation of movements

Відсутність рухів верхніх кінцівок Lack of upper limb movements

14 / 150
У листку кропиви дводомної виявлено жалкі багатоклітинні волоски, що мають високу багатоклітинну підставку у яку занурена основа ампулоподібної живої клітини з малою головкою. Це є: In the leaf of the dicotyledonous nettle, pitiful multicellular hairs were found, having a high multicellular base in which the base of an ampoule-shaped living cell with a small head is immersed. It is:

Прості волоски Simple hairs

Сочевички Lentils

Канальці Channels

Залозки Bookmarks

Емергенці Emergencies

15 / 150
У пацієнта з гіпертонічною хворобою, підвищений рівень реніну в плазмі крові. Якій із наведених фармакологічних груп треба віддати перевагу для лікування цього пацієнта? A patient with hypertension has an elevated level of renin in the blood plasma. Which of the following pharmacological groups should be preferred for the treatment of this patient?

Антагоністи іонів кальцію Antagonists of calcium ions

Симпатолітики Sympatholytics

Діуретики Diuretics

Інгібітори АПФ ACE inhibitors

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

16 / 150
Під час броматометричного визначення стрептоциду (Sulfanilamide) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор у цьому методі титрування застосовують: During the bromatometric determination of streptocide (Sulfanilamide), direct titration with a standard solution of potassium bromate is used. As an indicator in this titration method, the following is used:

Фенолфталеїн Phenolphthalein

Еріохром чорний Т Eriochrome Black T

Форум (III) тіоціанат Forum (III) thiocyanate

Мурексид Murexide

Метиловий оранжевий Methyl Orange

17 / 150
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі? With which reagent does p-aminobenzoic acid react with the amino group?

NaOH NaOH

NH4OH NH4OH

HCl HCl

CH3COONa CH3COONa

KCN KCN

18 / 150
Випускникам медичного ЗВО провели активну профілактику гепатиту В тому що лікарі є групою ризику стосовно цього захворювання. Назвіть основний шлях передачі збудника: Graduates of medical higher educational institutions were given active prevention of hepatitis B because doctors are a risk group for this disease. Name the main way of transmission of the pathogen:

Контактний Contact

Парентеральний Parenteral

Водний Water

Повітряно-крапельний Airdrop

Харчовий Food

19 / 150
Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин: For standardization of the titrated solution of Trilon B, a standard solution is used:

Калію дихромату Potassium dichromate

Оксалатної кислоти Oxalic acid

Натрію тетраборату Sodium tetraborate

Цинку сульфату Zinc sulfate

Натрію хлориду Sodium Chloride

20 / 150
Яка з наведених сполук є Which of the following compounds is

21 / 150
Під час повного відновлення піролу отримують: During full pyrrole recovery:

22 / 150
Серед наведених сполук укажіть поліпропілен як один із найпоширеніших полімерів: Among the following compounds, specify polypropylene as one of the most common polymers:

23 / 150
У пацієнта діагностовано гостре отруєння морфіном. Який препарат слід використати як антидот? A patient is diagnosed with acute morphine poisoning. What drug should be used as an antidote?

Бемегрид Bemegrid

Налоксон Naloxone

Унітіол Unithiol

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Атропіну сульфат Atropine sulfate

24 / 150
Пацієнт скаржиться на зниження температури тіла, збільшення маси тіла, млявість, сонливість. У плазмі крові знижена концентрація Т4 і Т3. Назвіть патологію, для якої характерні такі ознаки: The patient complains of a decrease in body temperature, weight gain, lethargy, drowsiness. The concentration of T4 and T3 in the blood plasma is reduced. Name the pathology characterized by the following symptoms:

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Альбінізм Albinism

Цукровий діабет Diabetes

Пелагра Pellagra

Мікседема Myxedema

25 / 150
До лікарні була госпіталізована дитина з діагнозом ревматизм. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання? A child was admitted to the hospital with a diagnosis of rheumatism. What microorganisms cause this disease?

Пневмокок Pneumococcus

Стрептокок Streptococcus

Ентерокок Enterococcus

Менінгокок Meningococcus

Стафілокок Staphylococcus

26 / 150
Для активації та переносу ВЖК через мітохондріальну мембрану потрібні вітаміни та вітаміноподібні сполуки. Укажіть одну з них: Vitamins and vitamin-like compounds are required for the activation and transport of IHC across the mitochondrial membrane. Specify one of them:

Карнітин Carnitine

Убіхінон Ubiquinone

Біотин Biotin

Рибофлавін Riboflavin

Тіамін Thiamine

27 / 150
Барбітурова кислота є найважливішим похідним: Barbituric acid is the most important derivative:

Птеридину Pteridine

Піримідину Pyrimidine

Піразину Pirazine

Піридину Pyridin

Піридазину Pyridazine

28 / 150
На підприємстві біопрепаратів бактеріального екзотоксину додають 0,3-0,4% розчин формаліну та за 3-4 тижня добувають препарат, який використовують для проведення специфічної профілактики. Які вакцини виготовляють у такий спосіб? At the enterprise of biological preparations of bacterial exotoxin, a 0.3-0.4% solution of formalin is added and in 3-4 weeks a drug is obtained, which is used for specific prevention. What are vaccines made in this way?

Живі вакцини Live vaccines

Убиті вакцини Killed vaccines

Генно-інженерні вакцини Genetically engineered vaccines

Анатоксини Anatoxins

Хімічні вакцини Chemical vaccines

29 / 150
Пінні аерозолі застосовують у разі опіків. До якого типу дисперсних систем відносять піни? Foam aerosols are used in case of burns. To what type of dispersion systems are foams?

Тверде тіло – рідина Solid body - liquid

Газ – рідина Gas - liquid

Рідина – рідина Liquid - liquid

Тверде тіло – тверде тіло Solid body - solid body

Рідина – тверде тіло Liquid - Solid

30 / 150
У 5-річного хлопчика спостерігаються болі в животі, пронос із домішками слизу і крові в калі, температура тіла – 38,0°С. Під час бактеріологічного дослідження калу виявлено Shigella flexneri. Яке захворювання у дитини? A 5-year-old boy has abdominal pain, diarrhea with impurities of mucus and blood in the stool, body temperature is 38.0°C. During the bacteriological examination of the stool Shigella flexneri was detected. What disease does the child have?

Ієрсиніоз Yersiniosis

Дизентерія Dysentery

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

Сальмонельоз Salmonellosis

Черевний тиф Typhoid

31 / 150
Пацієнт 52 років скаржиться на відрижку кислим, печію, нудоту, болі в надчеревній ділянці та закрепи. Яке порушення шлункової секреції, імовірно, є у пацієнта? A 52-year-old patient complains of acid belching, heartburn, nausea, epigastric pain and constipation. What kind of gastric secretion disorder does the patient probably have?

Гіпосекреція Hyposecretion

Гіперсекреція та гіперхлоргідрія Hypersecretion and hyperchlorhydria

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Ахлоргідрія Achlorhydria

Ахілія Achillia

32 / 150
В аптеці виникла потреба стерилізації рідкої лікарської форми механічним методом. Який апарат використали для цього? In the pharmacy, there was a need to sterilize a liquid dosage form by a mechanical method. What device was used for this?

Фільтр Зейтца Seitz Filter

Апарат Коха Koch apparatus

Автоклав Autoclave

Паровий стерилізатор Steam sterilizer

Піч Пастера Pasteur Oven

33 / 150
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки? Which medicinal plant of the Asteraceae family has only tubular flowers in baskets?

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

Echinacea purpurea Echinacea purpurea

Bidens tripartita* Bidens tripartita*

Achillea millefolium Achillea millefolium

Taraxacum officinale Taraxacum officinale

34 / 150
Під час анаеробного гліколізу синтез АТФ відбувається шляхом субстратного фосфорилювання, у процесі якого використовується енергія інших макроергічних сполук. Укажіть одну з таких сполук: During anaerobic glycolysis, ATP synthesis occurs through substrate phosphorylation, in the process of which the energy of other macroergic compounds is used. Specify one of the following compounds:

Глюкоза Glucose

Лактат Lactate

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

Піруват Pyruvate

Фосфоенолпіруват Phosphoenolpyruvate

35 / 150
У пацієнта 36 років у шлунковому соці не виявлено хлоридної кислоти і пепсину. Як називається такий стан? In a 36-year-old patient, hydrochloric acid and pepsin were not detected in the gastric juice. What is this condition called?

Холемія Cholemia

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Ахілія Achilia

Гіперхлоргідрія Hyperchlorhydria

Ахлоргідрія Achlorhydria

36 / 150
Для точного розрахунку константи швидкості реакції за величиною енергії активації застосовується сторичний фактор, який враховує: For the exact calculation of the reaction rate constant based on the value of the activation energy, a stochastic factor is used, which takes into account:

Будову молекул взаємодіючих сполук Structure of molecules of interacting compounds

Взаємну орієнтацію реагуючих молекул Mutual orientation of reacting molecules

Концентрацію реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Хімічні властивості взаємодіючих сполук Chemical properties of interacting compounds

Температуру реакційної суміші Temperature of the reaction mixture

37 / 150
Який порядок має проста реакція складена за схемою А+В=2С? What is the order of a simple reaction made according to the scheme A+B=2C?

Нульовий Null

Другий Second

Дробний Fractional

Перший First

Третій Third

38 / 150
Під час кондуктометричнго титрування суміші кислот НСІ і СН3СОOН 0,1М розчином NaOH вимірюють: During the conductometric titration of a mixture of HCI and СН3СООН acids with a 0.1M NaOH solution, the following is measured:

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

pH середовища pH environment

Показник заломлення Refractive Index

Різницю потенціалів Potential difference

Електропровідність розчину Electrical conductivity of the solution

39 / 150
Більшість антидепресантів є неселективними інгібіторами моноамінооксидази (МАО) – флавінвмісних ферментів, які каталізують окисне дезамінування моноамінів у мітохондріях нейронів головного мозку. Коферментом МАО є: Most antidepressants are non-selective inhibitors of monoamine oxidase (MAO) - flavin-containing enzymes that catalyze the oxidative deamination of monoamines in the mitochondria of brain neurons. The coenzyme of MAO is:

Тіамінпірофосфат Thiamine pyrophosphate

Кофермент А Coenzyme A

Флавінаденіндинуклеотид Flavinadenine dinucleotide

Піридоксальфосфат Pyridoxal phosphate

Нікотинамідаденіндинуклеотид Nicotinamide adenine dinucleotide

40 / 150
Пацієнту тривалий час для лікування призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина: Cortisol was prescribed to the patient for a long time for treatment. Indicate the derivative of which compound this substance is:

Холестерин Cholesterol

Гліцерин Glycerin

Сфінгозин Sphingosine

Глюкоза Glucose

Альбумін Albumin

41 / 150
Який із катіонів IV аналітичної групи можна відкрити крапельним методом із алізарином з використанням аналітичного маскування? Which of the IV cations of the analytical group can be discovered by the drop method with alizarin using analytical masking?

Аl3+ Al3+

Сr3+ Cr3+

Sn4+ Sn4+

Zn2+ Zn2+

Sn2+ Sn2+

42 / 150
Кінцевим продуктом розпаду білків в організмі людини є сечовина. До якого класу органічних сполук вона відноситься? The end product of protein breakdown in the human body is urea. What class of organic compounds does it belong to?

Аміди Amides

Амінокислоти Amino acids

Ангідриди Anhydrides

Кетони Ketones

Складні ефіри Complex ethers

43 / 150
Під час виконання практичної роботи з фармацевтичної ботаніки досліджували мікоризу на коренях Quercus robur. Було встановлено, що вона являє собою симбіоз: During practical work on pharmaceutical botany, the mycorrhiza on the roots of Quercus robur was studied. It was established that it is a symbiosis:

Гриба і бактерії Fungus and bacteria

Гриба і водорості Mushroom and algae

Гриба і вищої рослини Mushroom and higher plants

Двох різних бактерій Two different bacteria

Бактерії і вищої рослини Bacteria and higher plants

44 / 150
Під час мікроскопічного дослідження стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин: During the microscopic examination of the stem of a perennial plant, covering tissue of secondary origin, formed as a result of cell division, was found:

Камбію Cambiu

Прокамбію Procambia

Фелогену Felogenu

Перициклу Pericycle

Протодерми Protoderms

45 / 150
Пацієнт 62 років госпіталізований до кардіологічного відділення у важкому стані з діагнозом: гострий інфаркт міокарда у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і перегородки, набряк легень. Який первинний механізм викликає розвиток набряку легень у пацієнта? A 62-year-old patient was hospitalized in the cardiology department in serious condition with a diagnosis of acute myocardial infarction in the area of ​​the posterior wall of the left ventricle and the septum, pulmonary edema. What is the primary mechanism that causes the development pulmonary edema in the patient?

Зниження альвеоло-капілярної дифузії кисню Decreased alveolar-capillary oxygen diffusion

Гіпоксемія Hypoxemia

Легенева венозна гіпертензія Pulmonary venous hypertension

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Легенева артеріальна гіпертензія Pulmonary arterial hypertension

46 / 150
Хлопчик віком 15 років страждає на інсулінозалежний цукровий діабет, який виник унаслідок панкреатичної недостатності інсуліну. Чим зумовлено виникнення цієї патології? A 15-year-old boy suffers from insulin-dependent diabetes caused by pancreatic insufficiency of insulin. What is the cause of this pathology?

Підвищенням вмісту контрінсулярних гормонів Increasing the content of counterinsular hormones

Зниженням чутливості рецепторів інсулінозалежних клітин Decreased sensitivity of receptors of insulin-dependent cells

Прискоренням руйнування інсуліну By accelerating the destruction of insulin

Зниженням продукції інсуліну Decrease in insulin production

Підвищенням зв’язку інсуліну з білками By increasing the binding of insulin to proteins

47 / 150
Пацієнту з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи відноситься цей препарат? The doctor prescribed proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

β-адреноблокатор β-blocker

α-адреноміметик α-adrenomimetic

М-холіноблокатор M-cholinergic blocker

Антихолінестеразний зворотної дії Anticholinesterase of reverse action

48 / 150
Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод для цього використовується? Hydrosols of sulfur, cholesterol, rosin are obtained by adding alcoholic solutions of these substances to water. What method is used for this?

Ультразвукове диспергування Ultrasonic dispersion

Заміна розчинника Solvent replacement

Хімічна конденсація Chemical condensation

Фізична конденсація Physical condensation

Механічне диспергування Mechanical dispersion

49 / 150
Для швидкої діагностики багатьох бактеріальних, вірусних, протозойних і грибкових захворювань, виявлення збудників хвороб у довкіллі, харчових продуктах і воді з успіхом використовується реакція, принцип якої полягає в багатократному копіюванні специфічної ділянки ДНК або окремого гена за допомогою ферменту ДНК-полімерази. Назвіть цю реакцію. For rapid diagnosis of many bacterial, viral, protozoan and fungal diseases, detection of pathogens in the environment, food products and water, a reaction is successfully used, the principle of which is multiple the copying of a specific section of DNA or a single gene by the enzyme DNA polymerase. Name this reaction.

Реакція ензиммічених антитіл Reaction of enzyme-labeled antibodies

Полімеразна ланцюгова реакція Polymerase chain reaction

Реакція імунофлуоресценції Immunofluorescence reaction

Радіоімунний аналіз Radioimmune analysis

Імуноферментний аналіз Enzyme immunoassay

50 / 150
До лікарні швидкої допомоги доставлений пацієнт із серцевою недостатністю за лівошлуночковим типом і ознаками набряку легень, що розвивається. Який первинний патогенетичний механізм набряку розвинувся у пацієнта? A patient with heart failure of the left ventricular type and signs of developing pulmonary edema was brought to the emergency hospital. What is the primary pathogenetic mechanism of the patient's edema?

Колоїдно-осмотичний Colloid-osmotic

Лімфогенний Lymphogenic

Гідродинамічний Hydrodynamic

Токсичний Toxic

Мембраногенний Membranogenic

51 / 150
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) із покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Які це підземні органи? A swamp plant with sword-like leaves, an inflorescence beginning (kachan) with a cover, rhizomes are thick, light, fragrant, pink at the fracture, with well-defined, close scars and adventitious roots. What are these underground organs?

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

Ledum palustre Ledum palustre

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

Acorus calamus Acorus calamus

Bidens tripartita Bidens tripartita

52 / 150
Студенти фармацевтичного факультету під час проходження польової практики встановили, що надземну частину Pisum sativum утримують у просторі вусики, які є видозміною: Students of the Faculty of Pharmacy during field practice found that the aerial part of Pisum sativum is held in space by tendrils, which are modifications:

Верхніх листочків складного листка Top leaves of a folded leaf

Верхівкових пагонів Apical shoots

Нижніх листочків складного Lower leaves of complex

Всього складного листа Total complex letter

Прилистків Stipules

53 / 150
Під час обстеження пацієнта встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого ферменту зумовлена ця патологія? During the examination of the patient, a diagnosis was established: alkaptonuria. The deficiency of which enzyme is responsible for this pathology?

Тирозиназа Tyrosinase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Тироксингідроксилаза Thyroxine Hydroxylase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

54 / 150
Пацієнт скаржиться на біль в епігастрії оперізуючого характеру. Під обстеження виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої хвороби найбільш характерні ці ознаки? The patient complains of pain in the epigastrium of a girdling nature. The examination revealed an increased content of diastase in the urine, as well as undigested fat in the feces. For which disease are these symptoms most characteristic?

Гастрит Gastritis

Гострий панкреатит Acute pancreatitis

Гострий апендицит Acute appendicitis

Інфекційний гепатит Infectious hepatitis

Ентероколіт Enterocolitis

55 / 150
Злоякісні пухлини мають низку морфологічних функціональних відмінностей від доброякісних. Що з нижченаведеного характерно тільки для злоякісних пухлин? Malignant tumors have a number of morphological and functional differences from benign ones. Which of the following is characteristic only of malignant tumors?

Низький ступінь диференціювання клітин Low degree of cell differentiation

Мають лише місцевий вплив Have only local impact

Експансивний ріст Expansive growth

Не метастазують Do not metastasize

Не рецидивують Do not recur

56 / 150
Під час дослідження лікарського збору на поживному середовищі виросла культура у вигляді чорного пухнастого нальоту. У препаратах-мазках виявлено несептовані нитки міцелію з кулеподібними потовщеннями на кінцях. Назвіть цей мікроорганізм: During the study of the medicinal collection, a culture in the form of a black fluffy coating grew on the nutrient medium. Unseptated mycelial threads with globular thickenings at the ends were found in the smear preparations. Name this microorganism :

Мукор Mukor

Аспергил Aspergillus

Кандіда Candida

Пеніцил Penicil

Актиноміцети Actinomycetes

57 / 150
Початковою структурною одиницею для утворення інших моносахаридів є глюкоза. Як називається синтез глюкози із невуглеводних джерел? The initial structural unit for the formation of other monosaccharides is glucose. What is the name of the synthesis of glucose from non-carbohydrate sources?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліколіз Glycolysis

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Глікогеноліз Glycogenolysis

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

58 / 150
Яку сполуку додають під нас визначення катіонів кальцію з індикатором мурексидом для створення pH>12? What compound is added to our determination of calcium cations with a murexide indicator to create a pH>12?

Ацетатний буфер Acetate Buffer

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Аміачний буфер Ammonia Buffer

Уротропін Urotropin

Амонію гідроксид Ammonium hydroxide

59 / 150
У розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Який розчин необхідно додати для ідентифікації іону кальцію до розчину, що аналізується? The solution under analysis contains calcium chloride and sodium bromide. Which solution must be added to identify the calcium ion in the solution under analysis?

Барію хлориду Barium chloride

Калію йодиду Potassium iodide

Амонію ацетату Ammonium Acetate

Натрію хлориду Sodium Chloride

Амонію оксалату Ammonium oxalate

60 / 150
Сполука складу C7H8O відноситься до похідних ароматичних вуглеводів та не утворює забарвлення з FeCl3. Під час окиснення вона утворює бензойну кислоту. Що це за сполука? The compound of the composition C7H8O belongs to derivatives of aromatic carbohydrates and does not form a color with FeCl3. During oxidation, it forms benzoic acid. What kind of compound is this?

Бензиловий спирт Benzyl alcohol

М-крезол M-cresol

Метилфеніловий ефір Methylphenyl ether

О-крезол O-cresol

П-крезол P-cresol

61 / 150
Який із наведених реактивів використовується у цій реакції? Which of the following reagents is used in this reaction?

Маркі Marks

Толленса Tollens

Гриньяра Hrignara

Чугаєва Chugaeva

Лукаса Lucas

62 / 150
У пацієнта 28 років було виявлено субфебрильну гарячку Такий тип гарячки спостерігається у разі коливання температури тіла в межах: A 28-year-old patient was diagnosed with subfebrile fever. This type of fever is observed when the body temperature fluctuates within:

39-41°С 39-41°С

38-39°С 38-39°С

36,6-37°С 36.6-37°С

37-37,9°С 37-37.9°С

Вище ніж 41°С Higher than 41°С

63 / 150
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну під час інфільтраційної анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект? Adrenaline is used to prolong the action of novocaine during infiltration anesthesia. What action of adrenaline is associated with this effect?

Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників Suppression of functions of nerve endings and conductors

Звуження судин Vascular narrowing

Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦHC Potentiation of the action of novocaine at the level of THC

Розширення судин Vascular expansion

Пригнічення тканинних естераз Inhibition of tissue esterases

64 / 150
У пацієнта на тлі неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. У крові виявлено: гіпохромія, мікро-, анізоцитоз, пойкілоцитоз. Про який вид анемії слід думати? The patient developed anemia against the background of non-specific ulcerative colitis. The blood showed: hypochromia, micro-, anisocytosis, poikilocytosis. What type of anemia should be considered?

Апластична Aplastic

Сидеробластна Syderoblastna

Гемолітична Hemolytic

Залізодефіцитна Iron deficiency

В12-фолієво-дефіцитна B12-folate-deficient

65 / 150
Як називається явище, за якого один препарат послаблює дію іншого? What is the name of the phenomenon in which one drug weakens the effect of another?

Звикання Addiction

Потенціювання Potentiation

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Антагонізм Antagonism

Сенсибілізація Sensitization

66 / 150
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону? After eating food rich in carbohydrates, the level of glucose in the blood first increases, and then decreases under the action of insulin. What process is activated under the action of this hormone?

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Розпад ліпідів Lipid Decay

Розпад білків Decomposition of proteins

Глюконеогенез Gluconeogenesis

67 / 150
Наведена схема отримання нітроалканів називається реакцією: The given scheme for obtaining nitroalkanes is called the reaction:

Зініна Zinina

Коновалова Konovalova

Чичибабіна Chichibabina

Кучерова Kucherova

Тищенко Tishchenko

68 / 150
Сечова кислота є похідним: Uric acid is derived from:

Індолу Indole

Піразолу Pyrazole

Пурину Purina

Піридину Pyridin

Піразину Pirazine

69 / 150
Пацієнту з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії цього препарату? A patient with hypertension is prescribed captopril. What is the mechanism of action of this drug?

Блокада рецепторів ангіотензину II Angiotensin II receptor blockade

Пригнічення активності ангіотензин- перетворюючого ферменту Inhibition of angiotensin-converting enzyme activity

Блокада β-адренорецепторів Blockade of β-adrenoceptors

Блокада повільних кальцієвих каналів Blockade of slow calcium channels

Блокада α-адренорецепторів Blockade of α-adrenoceptors

70 / 150
Який провідний механізм протиатеросклеротичної дії фенофібрату? What is the leading mechanism of antiatherosclerotic action of fenofibrate?

Має антиоксидантну дію Has an antioxidant effect

Пригнічує всмоктування холестерину Suppresses absorption of cholesterol

Зв’язує жовчні кислоти в тонкій кишці Bounds bile acids in the small intestine

Знижує рівень тригліцеридів Reduces triglycerides

Пригнічує вивільнення вільних жирних кислот із жирової тканини Suppresses the release of free fatty acids from adipose tissue

71 / 150
До клініки доставлений чоловік із гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сироватці крові пацієнта значно підвищений, у сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до такої патології? A man was brought to the clinic with an acute attack of gout. The content of uric acid in the patient's blood serum is significantly increased, the daily amount of this compound in the urine is increased. A change in the activity of which enzyme leads to such a pathology?

Ксантиноксидаза Xanthine oxidase

Аланінамінотрансфераза Alanine aminotransferase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Глікогенсинтаза Glycogen synthase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

72 / 150
У процесі аналізу катіонів VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) під час дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, але й ідентифікувати іони: In the process of analyzing cations of the VI analytical group (acid-base classification) during the action of the group reagent, it is possible not only to separate the group, but also to identify the ions:

Co (II) Co (II)

Cd (II) Cd (II)

Ni (II) Ni (II)

Cu (II) Cu (II)

Fе (II) Fe (II)

73 / 150
Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Укажіть реагент, який дає змогу виявити в цьому розчині катіони натрію. The studied solution contains ammonium and sodium cations. Specify the reagent that allows you to detect sodium cations in this solution.

Калію тетрайодомеркурат (II) Potassium tetraiodomercurate (II)

Цинкуранілацетат Zincuranyl acetate

Калію гідротартрат Potassium hydrotartrate

Калію оксалат Potassium oxalate

Калію бензоат Potassium benzoate

74 / 150
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для: Bacterial enzymes are characterized by high specificity of action. This property is used in practice for:

Серотипування бактерій Bacterial serotyping

Фаготипування бактерій Phagotyping of bacteria

Виготовлення імуноглобулінів Production of immunoglobulins

Культивування бактерій Bacteria cultivation

Ідентифікації бактерій Identifications of bacteria

75 / 150
Укажіть електрохімічний метод кількісного аналізу, що заснований на вимірюванні кількості електричного струму, витраченого на електрохімічне відновлення або окислення іонів або елементів, що визначають в процесі електролізу: Specify the electrochemical method of quantitative analysis, which is based on measuring the amount of electric current spent on the electrochemical reduction or oxidation of ions or elements determined in the electrolysis process:

Амперометрія Amperometry

Кулонометрія Coulometry

Потенціометрія Potentiometry

Кондуктометрія Conductometry

Полярографія Polarography

76 / 150
У пацієнта спостерігається брадикардія, помірно виражені гіпотензія, зниження основного обміну, набряки. Яке із порушень може спричинити такі симптоми? The patient has bradycardia, moderately pronounced hypotension, a decrease in basic metabolism, edema. Which of the disorders can cause such symptoms?

Гіпофункція паращитоподібних залоз Hypofunction of parathyroid glands

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіпофункція надниркових залоз Adrenal hypofunction

Гіперфункція щитоподібної залози Hyperthyroidism

Гіперфункція паращитоподібних залоз Hyperfunction of parathyroid glands

77 / 150
Під час спорово-пилкового аналізу серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з пів кулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати: During the spore-pollen analysis, tetrahedral spores with a hemispherical base and a mesh surface were found among the pollen, which may belong to:

Polypodiophyta Polypodiophyta

Pinophyta Pinophyta

Bryophyta Bryophyta

Equisetiphyta Equisetiphyta

Lycopodiophyta* Lycopodiophyta*

78 / 150
Емульсії, мазі, пасти тощо, можуть бути виготовлені шляхом дроблення твердих та рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес має назву: Emulsions, ointments, pastes, etc., can be made by crushing solid and liquid substances in a suitable medium. This process is called:

Адгезія Adhesion

Конденсація Condensation

Коагуляція Coagulation

Седиментація Sedimentation

Диспергація* Dispersion*

79 / 150
Оберіть вихідну сполуку для синтезу фталевої кислоти: Select the starting compound for phthalic acid synthesis:

О-ксилол O-xylene

1,2-дихлорбензол 1,2-dichlorobenzene

Саліцилова кислота Salicylic acid

2-хлорбензойна кислота 2-chlorobenzoic acid

М-ксилол M-xylene

80 / 150
Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх по-дальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють: Infection of medicinal plants with microorganisms makes their further use by the pharmaceutical industry impossible. The invasive properties of phytopathogenic microorganisms cause:

Оксидоредуктази Oxidoreductases

Трансферази Transferases

Ізомерази Isomerase

Ліази Lyase

Гідролітичні ферменти Hydrolytic enzymes

81 / 150
До лікаря звернувся чоловік 70 років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. Під час обстеження виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у кроні. Чим зумовлений такий стан пацієнта? A 70-year-old man came to the doctor with complaints of an increase in hands, feet, tongue, and facial features. During the examination, a significant increase in the concentration of somatotropic hormone in the crown was found. What is this condition of the patient caused?

Гіперфункція білящитоподібних залоз Hyperfunction of parathyroid glands

Гіпофункція щитоподібної залози Hypothyroidism

Гіпофункція аденогіпофізу Hypofunction of adenohypophysis

Гіперфункція аденогіпофізу Adenohypophysis hyperfunction

Гіперфункція кіркової речовини наднирників Hyperfunction of the adrenal cortex

82 / 150
У деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які зсередини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури мають назву: In pine wood, essential oils accumulate in passages that are lined from the inside by a layer of secretory cells. Such structures are called:

Лізигенні вмістища Sliding containers

Схізогенні вмістища* Schizogenic containers*

Членисті молочники Member milkmen

Нечленисті молочники Non-member milkmen

83 / 150
Хіміку-аналітику потрібно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати? An analytical chemist needs to determine the amount of hydrochloric acid in a mixture that contains nitric acid. What titrimetric method of analysis can he use?

Йодометрію Iodometry

Перманганотометрію Permanganotometry

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Комплексонометрію Complexonometry

Аргентометрію Argentometry

84 / 150
Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значне осім’яніння різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій? The study of the collected medicinal plants showed their significant insemination by various bacteria. What method should be used to isolate pure cultures of these bacteria?

Посів на щільне живильне середовище Sowing on dense nutrient medium

Центрифугування у градієнті щільності Density gradient centrifugation

Зараження лабораторних тварин Infection of laboratory animals

Фазово-контрастна мікроскопія Phase contrast microscopy

Використання фільтрів із порами певного діаметру Using filters with pores of a certain diameter

85 / 150
У пацієнта відсутні активні рухи в нижніх кінцівках. Тонус м’язів високий. Колінні й ахіллові рефлекси підвищені. Наявні патологічні рефлекси Бабінського. Утрачені всі види чутливості донизу від пахвинних складок. Спостерігається затримка сечі і випорожнення. Яке порушення рухових функцій є у пацієнта? The patient has no active movements in the lower limbs. Muscle tone is high. Knee and Achilles reflexes are increased. Babinski's pathological reflexes are present. All types of sensitivity down from the groin are lost folds. Retention of urine and defecation is observed. What kind of movement disorders does the patient have?

Периферійний параліч Peripheral paralysis

Периферійний парез Peripheral paresis

Центральний парез Central paresis

Центральний параліч Central paralysis

86 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слабколужного pH. У якому відділі ШКТ формуються ці умови? Digestion of lipids requires the presence of lipases, emulsifiers and slightly alkaline pH. In which part of the GI tract are these conditions formed?

Товстий кишечник Large intestine

Стравохід Esophagus

Дванадцятипала кишка Duodenum

Ротова порожнина Oral cavity

Шлунок Stomach

87 / 150
Укажіть фармакопейний метод ви-значення відносної молекулярної маси високомолекулярних сполук: Specify the pharmacopoeial method for determining the relative molecular weight of high molecular weight compounds:

Осмометрія Osmometry

Віскозиметрія Viscosimetry

Кріоскопія Cryoscopy

Калориметрія Calorimetry

Ебуліоскопія Ebulioscopy

88 / 150
У пацієнта 47 років із двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотно-основного стану – компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захисно-пристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС пацієнта? In a 47-year-old patient with bilateral pneumonia, a violation of the acid-base state was detected - compensated gas acidosis. What is the most likely protective and adaptive mechanism that supports the compensation of the patient's COS?

Блювання Vomiting

Розвиток гіпервентиляції легень Development of lung hyperventilation

Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках Reduction of bicarbonate reabsorption in the kidneys

Посилення ацидогенезу в нирках Increasing acidogenesis in the kidneys

Пронос Diarrhea

89 / 150
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень пацієнта, хворого на гостру кишкову інфекцію, була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури? During the bacteriological examination of the stools of a patient with an acute intestinal infection, a culture of Shigella sonnei was isolated. Which of the following serological reactions was used to identify the isolated culture?

Аглютинації Agglutinations

Преципітації Precipitation

Зв’язування комплементу Complement Binding

Нейтралізації Neutralizations

Бактеріолізу Bacteriolysis

90 / 150
Чому аніони третьої аналітичної групи аніонів не мають групового реагенту? Why do the anions of the third analytical group of anions have no group reagent?

Мають великі іонні радіуси Have large ionic radii

Мають здатність утворювати розчинні кислоти Have the ability to form soluble acids

Мають близькі іонні радіуси Have close ionic radii

Належать до токсичних елементів Belong to toxic elements

З більшістю катіонів утворюють розчинні у воді солі They form water-soluble salts with most cations

91 / 150
Під час мікроскопії стебла виявлено комплексну тканину, яка складається із ситоподібних трубок із клітинами-супутницями, луб’яних волокон та луб’яної паренхіми. Це: During microscopy of the stem, a complex tissue consisting of sieve-like tubes with satellite cells, bast fibers and bast parenchyma was revealed. It is:

Кірка Kirka

Епідерма Epiderm

Ксилема Xylem

Перидерма Periderm

Флоема Phloem

92 / 150
Пацієнту з виразковою хворобою призначено ранітидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії цього препарату? A patient with peptic ulcer is prescribed ranitidine. The acidity of gastric juice has decreased significantly. What is the mechanism underlying the action of this drug?

Блокада Н-холінорецепторів вегетативних гангліїв Blockade of H-cholinergic receptors of autonomic ganglia

Блокада Н2-гістамінових рецепторів Blockade of H2-histamine receptors

Блокада Н1-гістамінових рецепторів Blockade of H1-histamine receptors

Блокада М-холінорецепторів Blockade of M-cholinergic receptors

Пригнічення активності Н+, К+-АТФази Inhibition of H+, K+-ATPase activity

93 / 150
α-амінокислоти R–CH(NH2)–COOH відносно легко декарбоксилюються до: α-amino acids R–CH(NH2)–COOH are relatively easily decarboxylated to:

Оксокислот Oxoacid

Амінів Aminiv

Нітрозамінів Nitrosamines

Спиртів Alcohol

Гідроксикислот Hydroxy acid

94 / 150
Для кількісного визначення ферум (ІІ) сульфату методом потенціометричного титрування як індикаторний електрод застосовують: For the quantitative determination of ferric (II) sulfate by the method of potentiometric titration, the indicator electrode is used:

Хінгідронний Ninhydronic

Хлорсрібний Silver Chloride

Скляний Glass

Платиновий Platinum

Сурм’яний Antimony

95 / 150
Веламен – особлива багатошарова поглинальна, часто фотосинтезуюча тканина, яка забезпечує захист від механічних ушкоджень та втрати води. Вона утворюється на коренях: Velamen is a special multi-layer absorbent, often photosynthesizing tissue that provides protection against mechanical damage and water loss. It is formed on the roots:

Епіфітів Epiphytes

Гідрофітів Hydrophytes

Ксерофітів Xerophytes

Гігрофітів Hygrophytes

Мезофітів Mesophytes

96 / 150
Унаслідок декарбоксилювання амінокислоти гістидину у клітинах утворюється гістамін. За допомогою якого фермента забезпечується знешкодження цього біогенного аміну? As a result of decarboxylation of the amino acid histidine in cells, histamine is formed. Which enzyme is used to neutralize this biogenic amine?

Амінопептидаза Aminopeptidase

Каталаза Catalase

Амінотрансфераза Aminotransferase

Діамінооксидаза (ДАО) Diamine oxidase (DAO)

Моноамінооксидаза (МАО) Monoamine oxidase (MAO)

97 / 150
Колоїдний захист використовують для виготовлення лікарських препаратів. Як називається колоїдний препарат срібла, захищений білками? Colloidal protection is used for the production of medicinal preparations. What is the colloidal preparation of silver protected by proteins called?

Колаген Collagen

Ензимтал Enzymtal

Арґентум Argentum

Протаргол Protargol

Фестал Festal

98 / 150
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований? After preparing the nutrient medium containing carbohydrate solutions, the laboratory technician sterilized it. What method of sterilization was used?

Паром під тиском Pressurized steam

Ультрафіолетове опромінення Ultraviolet exposure

Сухою жарою Dry heat

Текучою парою дрібно Fine steam

Кип’ятіння одноразове One-time boiling

99 / 150
Пацієнту із гострим бронхітом при-значено відхаркувальний засіб, після прийому якого виник бронхоспазм. Який із наведених препаратів міг викликати даний такий ефект? A patient with acute bronchitis was prescribed an expectorant, after taking which bronchospasm occurred. Which of the following drugs could have caused this effect?

Преноксдіазин Prenoxdiazine

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Валідол Validol

Сальбутамол Salbutamol

Платифілін Platyphilin

100 / 150
Лікар-бактеріолог приготував із досліджуваного матеріалу мазки, зафарбував за Нейсером, посіяв на кров’яний телуритовий агар, виділив чисту культуру мікробів і перевірив її на токсигенність. Для мікробіологічної діагностики якого захворювання проведено ці дослідження? A bacteriologist prepared smears from the researched material, stained it according to Neisser, sowed it on blood tellurite agar, isolated a pure culture of microbes and tested it for toxigenicity. For microbiological diagnosis of which disease were these studies carried out?

Холера Cholera

Ботулізм Botulism

Лептоспіроз Leptospirosis

Туберкульоз Tuberculosis

Дифтерія Diphtheria

101 / 150
У клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети? In clinical practice, the salting-out method is used for the fractionation of blood serum proteins and other biological fluids. What compounds are used for this purpose?

Детергенти Detergents

Луги Meadows

Кислоти Acids

Солі важких металів Salts of heavy metals

Солі лужних металів Alkali metal salts

102 / 150
Під час збирання лікарської сировини виявилося, що в неї виражена мозаїчність листя. Які мікроорганізми спричиняють це захворювання? During the collection of medicinal raw materials, it turned out that it has pronounced mosaicism of the leaves. What microorganisms cause this disease?

Віроїди Viroids

Бактерії Bacteria

Мікроскопічні гриби Microscopic fungi

Найпростіші The easiest

Віруси Viruses

103 / 150
Харчові волокна, які є компонентами рослинної їжі, відіграють важливу роль у профілактиці захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Який основний полісахарид міститься у клітинних стінок рослин? Dietary fibers, which are components of plant food, play an important role in the prevention of diseases of the gastrointestinal tract. What is the main polysaccharide contained in the cell walls of plants?

Хондроїтинсульфат Chondroitin sulfate

Глікоген Glycogen

Целюлоза Cellulose

Крохмаль Starch

Хітин Chitin

104 / 150
Яким має бути значення молярних концентрацій реактантів, щоб константа швидкості чисельно дорівнювала швидкості реакції? What must be the value of the molar concentrations of the reactants so that the rate constant is numerically equal to the reaction rate?

4 4

2 2

0 0

3 3

1 1

105 / 150
Існують певні вимоги щодо бактеріального стану для виготовлення певних лікарських форм. Який показник використовують для оцінювання загального забруднення води? There are certain requirements regarding the bacterial state for the manufacture of certain dosage forms. What indicator is used to evaluate the general contamination of water?

Наявність анаеробних бацил Presence of anaerobic bacilli

Кількість бактерій в 1 мл води Number of bacteria in 1 ml of water

Кількість бактерій в 1 л води Number of bacteria in 1 liter of water

Наявність ентерококів Presence of enterococci

Наявність кишкових паличок Presence of E. coli

106 / 150
Хімік-аналітик проводить якісний аналіз катіонів четвертої аналітичної групи. Для чого додають 3% розчин пероксиду водню? A chemist-analyst conducts a qualitative analysis of cations of the fourth analytical group. Why is a 3% solution of hydrogen peroxide added?

Видалення газу Gas removal

Утворення забарвлених сполук Formation of colored compounds

Переведення іонів у нижчий ступінь окислення Transfer of ions to a lower oxidation state

Утворення осаду Sediment Formation

Переведення іонів у вищий ступінь окислення Transfer of ions to a higher oxidation state

107 / 150
Пацієнту 37 років для комплексного лікування виразкової хвороби шлунка було призначено препарат, що знижує кислотність шлункового соку, інгібує Н+, К+-АТФ-азу, знижує об’єм шлункової секреції і виділення пепсиногену. Препарат відноситься до проліків. Назвіть його: A 37-year-old patient was prescribed a drug that reduces the acidity of gastric juice, inhibits H+, K+-ATPase, reduces of gastric secretion and the release of pepsinogen. The drug belongs to prodrugs. Name it:

Омепразол Omeprazole

Фамотидин Famotidine

Гастроцепін Gastrotsepin

Ранітидин Ranitidine

Фосфалюгель Phosfalugel

108 / 150
Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи? Which of the following reactions can be used to identify the primary amino group?

109 / 150
Для виробництва лікарських препаратів необхідно дотримуватися комплексу заходів, спрямованих на попередження їхньої мікробної контамінації. Як називається цей комплекс заходів? For the production of medicinal products, it is necessary to follow a set of measures aimed at preventing their microbial contamination. What is the name of this set of measures?

Стерилізація Sterilization

Дезінфекція Disinfection

Антисептика Antiseptic

Асептика Aseptic

Дератизація Deratization

110 / 150
Аналіз шлункового соку має істотне діагностичне значення у разі захворювань шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секреції шлункового соку у клінічних дослідженнях? Gastric juice analysis has a significant diagnostic value in the case of stomach diseases. What compound is used as a stimulator of gastric juice secretion in clinical studies?

Дофамін Dopamine

ГАМК GABA

Гістамін Histamine

Диоксифенілаланін Dioxyphenylalanine

Тирамін Tyramine

111 / 150
3 плевральної порожнини пацієнта отримано ексудат такого складу: білок – 34 г/л, формені елементи крові 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, pH – 6,8. Який вид ексудату у пацієнта? Exudate of the following composition was obtained from the patient's 3 pleural cavity: protein - 34 g/l, formed blood elements 3600 in μl, neutrophils predominate, pH - 6.8. What the type of exudate in the patient?

Серозний Serious

Змішаний Mixed

Гнійний Purulent

Геморагічний Hemorrhagic

Фібринозний Fibrinous

112 / 150
До приймального відділення був доставлений чоловік зі скаргами на утруднене дихання, слинотечу, спастичні болі у животі, діарею, запаморочення, зниження гостроти зору. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити до патогенетичної терапії? A man was brought to the reception department with complaints of difficulty breathing, drooling, spastic abdominal pain, diarrhea, dizziness, decreased visual acuity. The diagnosis was made: organophosphate poisoning compounds. What drugs should be included in pathogenetic therapy?

Налорфіну гідрохлорид та бемегрид Nalorphine hydrochloride and bemegrid

Тіосульфат натрію та бемегрид Sodium thiosulfate and bemegrid

Глюкоза та бемегрид Glucose and bemegrid

Атропіну сульфат та дипіроксим Atropine sulfate and dipiroxime

Тетацин-кальцій та унітіол Thetacin-calcium and unitiol

113 / 150
З якою із наведених сполук реагує пропан за заданих умов? With which of the following compounds does propane react under the given conditions?

AlCl3 AlCl3

Вr2, освітлення, 20°С Вr2, lighting, 20°С

Розведена H2SO4, 20°С Dilute H2SO4, 20°С

Вr2, у темряві, 20°С Вr2, in the dark, 20°С

SO2+Cl2, у темряві SO2+Cl2, in the dark

114 / 150
Вітамін В6 входить до складу коферменту піридоксальфосфату (ПАЛФ). Які реакції протікають за участю ПАЛФ? Vitamin B6 is part of the coenzyme pyridoxal phosphate (PALP). What reactions take place with the participation of PALP?

Синтез нуклеїнових кислот і фосфоліпідів Synthesis of nucleic acids and phospholipids

Синтез кетонових тіл і жовчних кислот Synthesis of ketone bodies and bile acids

Декарбоксилювання і трансамінування амінокислот Decarboxylation and transamination of amino acids

Синтез стероїдних гормонів і холестеролу Synthesis of steroid hormones and cholesterol

Синтез жовчних кислот і холестеролу Synthesis of bile acids and cholesterol

115 / 150
Пацієнту з нирковою колькою до комплексної терапії доданий препарат із групи Мхоліноблокаторів, а саме: A drug from the Mcholine blockers group was added to the complex therapy of a patient with renal colic, namely:

Атропін Atropine

Дитилін Dithylin

Бензогексоній Benzohexonium

Галантамін Galantamine

Прозерин Prozerin

116 / 150
Для розрахунків теплових ефектів реакцій синтезу лікарських препаратів в умовах підвищених температур слід використовувати: To calculate the thermal effects of drug synthesis reactions at elevated temperatures, you should use:

Рівняння Больцмана Boltzmann equation

Рівняння Кірхгофа Kirchhoff equation

Рівняння ізохори Equation of isochore

Рівняння ізобари Isobar equation

Рівняння ізотерми Isotherm equation

117 / 150
Установлено що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними маслами. Це: It has been established that the rhizome and roots of Inula helenium have cavities without clear internal boundaries, which are filled with essential oils. These are:

Членисті молочники Member milkmen

Схізогенні вмістища Schizogenic containers

Смоляні ходи Tin steps

Нечленисті молочники Non-member milkmen

Лізигенні вмістища Lisigenny containers

118 / 150
До приймального відділення лікарні швидкої допомоги доставлено чоловіки 32 років із підозрою на отруєння алкалоїдами. Який препарат для промивання шлунка йому показаний? A 32-year-old man was brought to the emergency department of the emergency hospital with suspicion of alkaloid poisoning. What drug for gastric lavage was shown to him?

Калію перманганат Potassium permanganate

Фурацилін Furacilin

Натрію хлорид Sodium Chloride

Магнію сульфат Magnesium sulfate

Унітіол Unithiol

119 / 150
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок – бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження, як: In spruce, the main shoot grows from the top bud, and from the side buds - side shoots. These signs are characteristic of such a type of branching as:

Несправжньодихотомічне False Dichotomous

Симподіальне Sympodial

Колоноподібне Column

Дихотомічне Dichotomous

Моноподіальне Monopodial

120 / 150
Для вибору індикатора у методі кислотноосновного титрування будують криву титрування, яка показує залежність: To select an indicator in the acid-base titration method, a titration curve is constructed that shows the dependence:

рН розчину від концентрації розчину доданого титранту pH of the solution from the concentration of the solution of the added titrant

Концентрації досліджуваної сполуки від pH розчину Concentrations of the studied compound from the pH of the solution

pH розчину від об’єму досліджувано розчину pH of the solution from the volume of the studied solution

pН розчину від об’єму доданого титранту pН of the solution from the volume of added titrant

pH розчину від температури pH of solution from temperature

121 / 150
Коагулююча здатність електролітів відносно деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка? The coagulating ability of electrolytes relative to some sols decreases in the following sequence: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. What charge sign does the colloidal particle have?

Електронейтральний Electroneutral

Позитивний Positive

Від’ємний Negative

Не має заряду No charge

Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним Initially has no charge, then becomes negative

122 / 150
Під час вивчення рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє: During the study of a plant cell using an electron microscope, it was found that the cytoplasm is separated from the cell membrane:

Ендоплазматична сітка Endoplasmic reticulum

Ядерна оболонка Nuclear Shell

Плазмалема Plasmalema

Тонопласт Tonoplast

Гіалоплазма Hyaloplasm

123 / 150
Після самолікування засобами народної медицини для знеболення у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу? After self-treatment with folk medicine for pain relief, the patient developed a sharp pain in the throat, increased body temperature. The examination showed the presence of necrotic angina and agranulocytosis. A decrease in the number of leukocytes characteristic of agranulocytosis?

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

Базофіли Basophils

Моноцити Monocytes

Нейтрофіли Neutrophils

124 / 150
Який продукт утворюється під час реакції Вагнера у процесі оксидації алкенів перманганатом калію у водному середовищі? What product is formed during the Wagner reaction in the process of oxidation of alkenes with potassium permanganate in an aqueous medium?

Альдегід Aldehyde

Кетон Ketone

Гліколь Glycol

Епоксид Epoxy

Карбонова кислота Carboxylic acid

125 / 150
Найчастіше кількісний вміст первинних та вторинних ароматичних амінів у лікарських засобах визначають методом: Most often, the quantitative content of primary and secondary aromatic amines in medicinal products is determined by the method:

Аскорбінометрії Ascorbinometry

Нітритометрії Nitritometry

Церіметрії Cerimetry

Перманганатометрії Permanganatometry

Тітанометрії Titanometry

126 / 150
Назвіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії аніліну з концентрованою сульфатною кислотою в середовищі висококиплячого розчинника і є структурним фрагментом великої групи лікарських препаратів. Name the compound that is formed as a result of the interaction of aniline with concentrated sulfuric acid in the medium of a high-boiling solvent and is a structural fragment of a large group of drugs.

Сульфанілова кислота Sulfanilic acid

Аміналон Aminalon

Метиламін Methylamine

Сечова кислота Uric acid

Саліцилова кислота Salicylic acid

127 / 150
На практичному занятті з фармацевтичної ботаніки студенти вивчали гербарні зразки рослин родини Asteraceae. Укажіть, у якої рослини цієї родини всі квітки зигоморфні, язичкові, двостатеві, жовтого кольору? In a practical lesson on pharmaceutical botany, students studied herbarium specimens of plants of the Asteraceae family. Indicate which plant of this family has all the flowers zygomorphic, ligulate, bisexual, yellow?

Echinacea purpurea Echinacea purpurea

Taraxacum officinalis Taraxacum officinalis

Bidens tripartita Bidens tripartita

Achillea millefolium Achillea millefolium

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

128 / 150
У пацієнтки під час обстеження виявлено збільшення щитоподібної залози, витрішкуватість, підвищення основного обміну і теплопродукції, тахікардія, плаксивість, знервованість. Для якого захворювання характерна така картина? During the examination, the patient was found to have an enlarged thyroid gland, hypertrophy, increased basic metabolism and heat production, tachycardia, tearfulness, nervousness. Which disease is characterized by such a picture?

Цукровий діабет Diabetes

Хвороба Іценко-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Хвороба Аддісона Addison's disease

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

129 / 150
Пацієнту хворому на атеросклероз було призначено антиатеросклеротичний засіб. Який це препарат? A patient with atherosclerosis was prescribed an antiatherosclerotic drug. What is this drug?

Фенофібрат Fenofibrate

Бутадіон Butadione

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Пірацетам Piracetam

Дексаметазон Dexamethasone

130 / 150
Який із протигрибкових антибіотиків погано всмоктується у шлунково- кишковому тракті та ефективний у разі кандидомікозу кишечника? Which of the antifungal antibiotics is poorly absorbed in the gastrointestinal tract and is effective in case of intestinal candidomycosis?

Кетоконазол Ketoconazole

Ністатин Nystatin

Тербінафін Terbinafine

Флуконазол Fluconazole

Гризеофульвін Griseofulvin

131 / 150
Розроблення розділів АНД потребує навичок макро- та мікроскопічного аналізу рослинних органів. У препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для: The development of sections of AND requires the skills of macro- and microscopic analysis of plant organs. The multi-layered palisade (columnar) parenchyma is clearly visible under the microscope, which is characteristic of:

Додаткових коренів Additional roots

Листка Leaf

Стебла дводольних рослин Stems of dicotyledonous plants

Кореневища папоротей Fern rhizomes

Кореня Roots

132 / 150
Чоловік віком 77 років, скаржиться на задишку, набряки на ногах, біль у серці. Страждає хронічною серцевою недостатністю. Який тип гіпоксії наявний у чоловіка? A 77-year-old man complains of shortness of breath, leg swelling, heart pain. He suffers from chronic heart failure. What type of hypoxia does the man have?

Циркуляторна Circulator

Кров’яна Bloody

Гіпоксична Hypoxic

Тканинна Fabric

Дихальна Respiratory

133 / 150
Пацієнту для лікування гіпертонічної хвороби до комплексної терапії був включений діуретичний засіб, ідо викликав гіпокаліємію. Визначте цей препарат: Diuretic drug was added to the patient's complex therapy for the treatment of hypertension, and it caused hypokalemia. Identify this drug:

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Алопуринол Allopurinol

Амілорид Amiloride

Спіронолактон Spironolactone

Триамтерен Triamterene

134 / 150
У пацієнта внаслідок значної крововтрати, що становила 40% об’єму крові, виникла анурія. Який провідини механізм її виникнення у цьому разі? The patient developed anuria as a result of significant blood loss, which was 40% of the blood volume. What is the mechanism of its occurrence in this case?

Підвищення тиску в капсулі клубочків Increased pressure in the glomerular capsule

Зменшення кількості функціонуючих клубочків Decreasing the number of functioning glomeruli

Зниження тиску в капсулі клубочків Decreased pressure in the glomerular capsule

Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків Reduction of hydrostatic pressure in glomerular capillaries

Підвищення онкотичного тиску крові Increased blood oncotic pressure

135 / 150
Аналіз сухої речовини завжди починають із попередніх випробувань. Досліджуваний зразок білого кольору, що дає змогу зробити висновок про відсутність у зразку сполуки: The analysis of dry matter always begins with preliminary tests. The sample under investigation is white in color, which makes it possible to conclude that the sample contains no compounds:

Ba (ІІ) Ba (II)

Al (ІІІ) Al (ІІІ)

Cr (ІІІ) Cr (ІІІ)

Mg (ІІ) Mg (II)

Zn (ІІ) Zn (II)

136 / 150
Яка з наведених речовин реагує з Cu(OH)2? Which of the following substances reacts with Cu(OH)2?

137 / 150
У перманганатометрії як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквівалентності цієї сполуки, якщо титрування проводять у кислому середовищі? KMnO4 is used as a titrant in permanganatometry. What is the equivalence factor of this compound if the titration is carried out in an acidic medium?

1/4 1/4

1/2 1/2

1/3 1/3

1 1

1/5 1/5

138 / 150
Укажіть, який аналітичний ефект спостерігають під час фіксування кінцевої точки титрування у методі Фольгарда? Indicate what analytical effect is observed when fixing the end point of the titration in the Folgard method?

Утворення осаду червоного кольору Formation of red sediment

Утворення осаду бурого кольору Formation of brown sediment

Забарвлення розчину у жовтий колір The color of the solution is yellow

Забарвлення розчину у червоний колір Coloring of the solution in red

Утворення осаду жовтого кольору Formation of yellow sediment

139 / 150
Провізор-аналітик КАЛ приготував 0,1М розчин срібла нітрату Укажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину: CAL pharmacist-analyst prepared a 0.1M solution of silver nitrate Specify the standard substance for standardization of this solution:

Натрію тетраборат Sodium tetraborate

Натрію хлорид Sodium chloride

Оксалатна кислота Oxalic acid

Натрію бензоат Sodium benzoate

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

140 / 150
Мікстура містить натрій гідрокарбонат, натрій бромід, амоній хлорид. Яким методом можна кількісно визначити натрію гідрокарбонат у суміші ? The mixture contains sodium bicarbonate, sodium bromide, ammonium chloride. What method can be used to quantify sodium bicarbonate in the mixture?

Осаджувальне титрування Precipitation Titration

Перманганатометрія Permanganatometry

Комплексонометрія Complexonometry

Ацидиметрія Acidimetry

Алкаліметрія Alkalimetry

141 / 150
Укажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як із кислотами, так і з основами, й утворює відповідні солі з ними: Specify a compound that exhibits amphoteric properties, that is, it reacts with both acids and bases and forms the corresponding salts with them:

142 / 150
Для виготовлення живих вакцин на біофабриках застосовують висушування бактерій та вірусів у вакуумі в умовах низьких температурах, щоб забезпечити стабільність і тривалість строку зберігання. Назвіть цей метод. For the production of live vaccines, biofactories use vacuum drying of bacteria and viruses at low temperatures to ensure stability and shelf life. Name this method.

Сублімація Sublimation

Ліофілізація Lyophilisation

Тиндалізація Tyndalization

Фотореактивація Photoreactivation

Стерилізація Sterilization

143 / 150
Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози? What reagent can simultaneously determine the presence of an aldehyde group and a glycol fragment in a glucose molecule?

Вr2 Вr2

KMnO4 KMnO4

FeCl3 FeCl3

AlCl3 AlCl3

Cu(OH)2 Cu(OH)2

144 / 150
Під час хімічного аналізу речовину прожарили над полум’ям пальника. Солі якого катіону забарвлюють полум’я у фіолетовий колір? During chemical analysis, a substance was roasted over a burner flame. What cation salts color the flame purple?

Калію Potassium

Стронцію Strontium

Барію Barium

Натрію Sodium

Кальцію Calcium

145 / 150
Усі сильні електроліти, що додають до золю в достатній кількості, викликають його коагуляцію. Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд: All strong electrolytes, added to the sol in sufficient quantity, cause its coagulation. The coagulating ion will be the particle that has a charge:

Протилежний до заряду колоїдної частки Opposite to the charge of the colloidal particle

Однаковий із зарядом ядра Same as core charge

Протилежний до протиіонів адсорбційного шару Opposite to the counterions of the adsorption layer

Однаковий із зарядом колоїдної частки Same as the charge of the colloidal particle

Однаковий із потенціалвизначальними іонами Same as potential-determining ions

146 / 150
Під час застосування антибіотика для лікування пневмонії у пацієнта виникла шкірна алергічна реакція у вигляді кропив’янки. Який антигістамінний засіб показаний у такому разі? During the use of an antibiotic for the treatment of pneumonia, the patient developed a skin allergic reaction in the form of urticaria. What antihistamine is indicated in this case?

Лоратадин Loratadine

Танін Tannin

Раунатин Raunatin

Преднізолон Prednisone

Ранітидин Ranitidine

147 / 150
Для лікування екземи лікар виписав пацієнту лікарський засіб, який слід використати трансдермально. Яка максимальна кількість мікробних тіл допустима в 1 г цього засобу у відповідності до вимог ВООЗ і Фармакопеї? For the treatment of eczema, the doctor prescribed a drug for the patient, which should be used transdermally. What is the maximum number of microbial bodies allowed in 1 g of this drug in accordance with the requirements of the WHO and the Pharmacopoeia?

100 бактерій і грибів сумарно 100 bacteria and fungi in total

1000 бактерій і грибів сумарно 1000 bacteria and fungi in total

100 бактерій і 50 грибів 100 bacteria and 50 fungi

100 бактерій і 100 грибів 100 bacteria and 100 fungi

500 бактерій і грибів сумарно 500 bacteria and fungi in total

148 / 150
Оксиди Нітрогену можуть окислювати Fe2+ у молекулі гемоглобіну до Fe3+ з утворенням його похідного, нездатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину. Nitrogen oxides can oxidize Fe2+ in the hemoglobin molecule to Fe3+ with the formation of its derivative, incapable of attaching oxygen. Name this substance.

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

149 / 150
Після змащування скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в цьому разі? After smearing with turpentine, the rabbit's tongue turns red, its blood supply increases. What type of arterial hyperemia occurs in this case?

Метаболічна Metabolic

Нейротонічна Neurotonic

Реактивна Reactive

Робоча Working

Нейропаралітична Neuroparalytic

150 / 150
Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес? The kinetics of the thermal decomposition of a medicinal substance is studied in a bomb calorimeter. What type does this process belong to?

Рівноважний Equal

Ізобарний Isobaric

Ізотермічний Isothermal

Ізохорний Isochor

Циклічний Cyclic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150