Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 149
Хворий напередодні операції був у стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан? The patient was in a state of stress on the eve of the operation. An increase in the concentration of which hormone in the blood accompanies this state?

Пролактин Prolactin

Адреналін Adrenaline

Iнсулін Insulin

Прогестерон Progesterone

Глюкагон Glucagon

2 / 149
Пацієнт із сильним зубним болем впродовж декількох днів не звертався до лікаря і займався самолікуванням. В результаті цього виникла необхідність екстракції зуба. Застосування якого анальгетика збільшує імовірність розвитку кровотечі після екстракції зуба? A patient with a severe toothache for several days did not consult a doctor and engaged in self-medication. As a result, a tooth extraction was necessary. The use of which analgesic increases the likelihood of bleeding after extraction tooth?

Димедролу Dimedrol

Парацетамолу Paracetamol

Кодеїну фосфату Codeine Phosphate

Анальгіну Analgin

Ацетилсаліцилової кислоти Acetylsalicylic acid

3 / 149
Відомо, що слиз завжди вкривас епітелій власне носової порожнини. Вкажіть, які клітини епітелію слизової оболонки носової порожнини синтезують слиз: It is known that mucus always covers the epithelium of the nasal cavity itself. Specify which cells of the epithelium of the mucous membrane of the nasal cavity synthesize mucus:

Келихоподібні Goblet

Базальні Basal

Biйчасті Biйчасті

- -

Мікроворсинчасті Microvillous

4 / 149
Вибрати концентрацію етилового спирту, що має найактивнішу протимікробну дію за наявності білка в середовищі: Choose the concentration of ethyl alcohol that has the most active antimicrobial effect in the presence of protein in the environment:

15% 15%

70% 70%

96% 96%

40% 40%

60% 60%

5 / 149
У хворої дитини спостерігаються ознаки ахондроплазії (карликовості). Відомо, що це моногенне захворювання, і ген, який відповідає за розвиток такої аномалії є домінантним. У рідного брата цієї дитини розвиток нормальний. За генотипом здорова дитина буде: The sick child has signs of achondroplasia (dwarfism). It is known that this is a monogenic disease, and the gene responsible for the development of such an anomaly is dominant. The sibling of this the child's development is normal. According to the genotype, a healthy child will be:

АаВb АаВb

АА АА

ААВВ ААВВ

Aa Aa

aa aa

6 / 149
У хворого аритмія. Який лікарський засіб слід призначити хворому? The patient has an arrhythmia. What medicine should be prescribed to the patient?

Iмізин Iмізин

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Eyфілін Eyфілін

Аміодарон Amiodarone

Кавінтон Cavinton

7 / 149
У хворого діагностовано перелом вінцевого відростка нижньої щелепи зі зміщенням. Який м'яз змістить відросток? The patient was diagnosed with a fracture of the coronal process of the lower jaw with displacement. What muscle will displace the process?

Медiальний крилоподібний Medial pterygoid

Скроневий Temporal

Жувальний Chewing

Латеральний крилоподібний Lateral pterygoid

- -

8 / 149
У хворого на цукровий діабет з'явився біль у правій нозі, тканини першого пальця стали набряклими, чорного кольору, епідерміс відшарувався, з'явилися виділення з неприємним запахом. Визначте патологічний процес: A diabetic patient developed pain in his right leg, the tissues of the first finger became swollen, black, the epidermis peeled off, discharge with an unpleasant smell appeared. Define the pathological process:

Секвестр Sequestration

Коагуляційний некроз Coagulation necrosis

Iнфаркт Iнфаркт

Волога гангрена Wet gangrene

Суха гангрена Dry Gangrene

9 / 149
У хворого на СНIД в клітинах, уражених ВІЛ-інфекцією, виявлено активність ферменту ревертази. Яка нуклеїнова кислота синтезується заучастю цього ферменту? In a patient with SNID, the activity of the enzyme revertase was detected in the cells affected by HIV infection. What nucleic acid is synthesized with the participation of this enzyme?

пре-мРНК pre-mRNA

мPHK мPHK

ДНК ДНК

рPHK рPHK

тPHK тPHK

10 / 149
Під час ультразвукового дослідження дитини 1,5 років встановлено незарощення овального отвору. Де у серці розташоване це анатомічне утворення? During the ultrasound examination of a 1.5-year-old child, non-union of the foramen ovale was found. Where in the heart is this anatomical formation located?

Стінка лівого шлуночка Left Ventricular Wall

Міжпередсердна перегородка Atrial septum

Стінка правого шлуночка Right ventricular wall

Міжшлуночкова перегородка Mizhshlunochkova partition

- -

11 / 149
Хворий 38-ми років з хронічним алкоголізмом помер від прогресуючої серцевої недостатності. Нa розтині: лобарна плевропневмонія нижньої часточки правої легені. При гістологічному дослідженні в альвеолах фібринозний ексудат та сегментоядерні лейкоцити. Визначте стадію крупозної пневмонії: A 38-year-old patient with chronic alcoholism died of progressive heart failure. At autopsy: lobar pleuropneumonia of the lower lobe of the right lung. Histological examination revealed fibrinous exudate and segmentonuclear cells in the alveoli leukocytes. Determine the stage of croup pneumonia:

- -

Сiрої гепатизації Gray hepatizations

Червоної гепатизації Red hepatization

Припливу Tide

Завершення Completion

12 / 149
В плазмі крові здорової людини містяться декілька десятків білків. При захворюванні організму з'являються нові білки, зокрема 'білок гострої фази'. Таким білком є: The blood plasma of a healthy person contains several dozen proteins. When the body is diseased, new proteins appear, in particular the 'acute phase protein'. Such a protein is:

Імуноглобулін А Immunoglobulin A

C-рeактивний білок C-reactive protein

Фібриноген Fibrinogen

Протромбін Prothrombin

Iмуноглобулін G Immunoglobulin G

13 / 149
Під час фізичного й емоційного навантаження людина є менш чутливою до болю. Причиною цього є активація: During physical and emotional stress, a person is less sensitive to pain. The reason for this is activation:

Парасимпатичної системи Parasympathetic system

Функції надниркових залоз Adrenal functions

Функції щитоподібної залози Thyroid functions

Hоцицептивної системи Hociceptive system

Антиноцицептивної системи Antinociceptive system

14 / 149
У приймальне відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідістю, акроціанозом, частим поверхневим диханням. Який з перерахованих засобів показаний в цьому випадку? A patient with signs of acute heart failure was admitted to the reception department: pallor, acrocyanosis, frequent shallow breathing. Which of the listed remedies is indicated in this case?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Корглікон Корглікон

Дигітоксин Digitoxin

Кордіамін Cordiamine

Hітрогліцерин Hytroglycerin

15 / 149
Вивчення відбитків виступів епідермiсy пальців рук (дактилоскопія) використовується криміналістами для іденитфікаці особи, а також для діагностики генетичних аномалій, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкіри визначає індивідуальність відбитків? The study of fingerprints of the epidermal protrusions of the fingers (dactyloscopy) is used by forensic scientists to identify a person, as well as to diagnose genetic abnormalities, in particular, Down's disease. What layer of skin determines the individuality of prints?

Блискучий Brilliant

Сітчастий Grid

Базальний Basal

Cоcочковий Cocochkovy

Роговий Horn

16 / 149
В хірургічний кабінет звернулася людина, яку покусав невідомий собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу? A person who was bitten by an unknown dog came to the surgery room. Wide lacerations are localized on the face. What medical and preventive care should be provided to prevent rabies?

Терміново ввести нормальний у-глобулін Urgently inject normal y-globulin

Tерміново ввести вакцину АКДП Urgently introduce AKDP vaccine

Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря Hospitalize the patient and keep under the supervision of a doctor

Призначити комбіновану антибіотикотерапію Prescribe combined antibiotic therapy

Розпочати імунізацію антирабічною вакциною Start immunization with rabies vaccine

17 / 149
При запальних процесах в організмі починається синтез білків 'гострої фази'. Яка речовина є стимулятором іх синтезу? During inflammatory processes in the body, the synthesis of 'acute phase' proteins begins. What substance is a stimulator of their synthesis?

Біогенні аміни Biogenic amines

Iнтерферон Interferon

Ангіотензин Angiotensin

Iмуноглобуліни Immunoglobulins

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

18 / 149
У новонародженої дитини щелепи добре розвинені та в кожній є зачатки молочних і постійних зубів. Скільки зачатків зубів у новонародженого в одній щелепі? A newborn baby's jaws are well developed and each has the beginnings of milk and permanent teeth. How many beginnings of teeth does a newborn have in one jaw?

10 молочних та 16 постійних 10 dairy and 16 permanent

20 молочних 20 dairy

10 молочних та 10 постійних 10 dairy and 10 permanent

20 молочних та 10 постійних 20 dairy and 10 permanent

10 молочних та 8 постійних 10 dairy and 8 permanent

19 / 149
У людей похилого віку спостерігається надмірна втрата маси кісткової тканини, яка відображає розвиток остеопорозу. Активація яких клітин кісткової тканини зумовлює розвиток цього захворювання? In elderly people, there is an excessive loss of bone tissue mass, which reflects the development of osteoporosis. The activation of which bone tissue cells causes the development of this disease?

Остеоцитів Osteocytes

Тканинних базофілів Tissue basophils

Макрофагів Macrophages

Остеокластів Osteoclasts

Остеобластів Osteoblasts

20 / 149
В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз. Для бактеріоскопічного дослідження препаратів-мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із вказаних методів фарбування: The sputum of a tuberculosis patient was sent to the bacteriological laboratory. One of the specified staining methods should be used for bacterioscopic examination of swabs and detection of tuberculosis bacilli:

Ціля-Нільсена Nielsen Target

Буррі-Гінса Burri-Guinsa

Pомановського Pomanovsky

Здродовського Zdrodovsky

Грама Gram

21 / 149
В ході стоматологічних маніпуляцій були пошкоджені волокна 12-ї пари черепномозкових нервів. У чому це проявилося? In the course of dental manipulations, the fibers of the 12th pair of cranial nerves were damaged. How did this manifest itself?

Порушення скорочення м'язів, що піднімають під'язикову кістку Impaired contraction of the muscles that raise the hyoid bone

Порушення скорочення м'язів гортані Impaired laryngeal muscle contraction

Порушення скорочення м'язів м'якого піднебіння Disruption of soft palate muscle contraction

Порушення скорочення м'язів глотки Disruption of pharyngeal muscle contraction

Порушення функції м'язів язика Tongue muscle dysfunction

22 / 149
При виконанні оперативного втручання на діафрагмі ротової порожнини хірургу необхідно виділити ділянку, що має назву 'піднижньощелепний трикутник'. Який з м'язів його обмежує? When performing surgery on the diaphragm of the oral cavity, the surgeon needs to select an area called the 'submandibular triangle'. Which of the muscles limits it?

М. stylohyoideus M. stylohyoideus

М. digastricus M. digastricus

- -

М. hуoglossus M. Huoglossus

М. geniohyoideus M. geniohyoideus

23 / 149
У похилої людини зареєстрували зміну сили серцевих скорочень та фізичних властивостей судин, що чітко відобразилося на графічному записі пульсових хвиль сонної артерії. Який метод було застосовано? A change in the strength of heart contractions and physical properties of blood vessels was registered in an inclined person, which was clearly reflected in the graphic record of the pulse waves of the carotid artery. What method was used?

Флебографія Phlebography

Плетизмографія Plethysmography

Сфiгмографія Sphygmography

Mioгpафія Mioгpафія

Рeографія Reography

24 / 149
Чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на біль при жуванні і висуванні щелепи вперед. Які жувальні м'язи запалені? A man went to the dentist complaining of pain when chewing and moving his jaw forward. Which chewing muscles are inflamed?

М.m. plerigoidei mediales M.m. plerigoidei mediales

М.m. temporales Temporal M.m.

- -

M.m. buccalis M.m. buccalis

М.m. pterigoidei laterales M.m. lateral pterygoid

25 / 149
Хворого доставлено у лікарню з попереднім діагнозом «ботулізм». Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі? The patient was brought to the hospital with a preliminary diagnosis of 'botulism'. What serological reaction should be used to detect botulinum toxin in the research material?

Реакцію імунофлюоресценції Immunofluorescence reaction

Реакцію преципітації Precipitation Reaction

Реакцію зв'язування комлементу Complement binding reaction

Реакцію нейтралізації Neutralization reaction

Реакцію аглютинації Agglutination reaction

26 / 149
Гостра крововтрата викликала падіння системного артеріального тиску. Посилення секреції якого гормону може стабілізувати цю ситуацію? Acute blood loss caused a drop in systemic blood pressure. Increasing the secretion of which hormone can stabilize this situation?

Tестостерону Testosterone

Гастрину Gastrin

Реніну Renin

Iнсуліну Insulin

Глюкагону Glucagon

27 / 149
У дівчинки 16-ти років, яка тривалий час намагалась знизити масу свого тіла голодуванням, виник набряк. Яка головна причина цього явища? A 16-year-old girl who tried to reduce her body weight by fasting for a long time developed edema. What is the main cause of this phenomenon?

Гіпоглікемія, зумовлена порушенням синтезу глікогену Hypoglycemia caused by impaired glycogen synthesis

Венозний застій і підвищення венозного тиску Venous stasis and increased venous pressure

Зменшення синтезу вазопресину в гіпоталамусі Decreased synthesis of vasopressin in the hypothalamus

Гiпопротеїнемія, зумовлена порушенням синтезу білків Hypoproteinemia caused by a violation of protein synthesis

Зменшення швидкості клубочкової фільтрації Decreasing glomerular filtration rate

28 / 149
У людини виявлена пухлина одного з відділів головного мозку, внаслідок чого в неї порушена здатність підтримувати нормальну температуру тіла. Яка структура головного мозку пошкоджена? A person has a tumor in one of the brain departments, as a result of which his ability to maintain normal body temperature is impaired. What brain structure is damaged?

Tаламус Tаламус

Чорна субстанція Black substance

Гіпоталамус Hypothalamus

Стріатум Striatum

Мозочок Cerebellum

29 / 149
У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроорганізми, розташовані у вигляді 'грона винограду' Які мікроби виявлено? Spherical-shaped microorganisms arranged in the form of a 'bunch of grapes' were found in the culture of manure from a boil. What microbes were found?

Стафілококи Staphylococci

Тетракоки Tetracokes

Мікрококи Micrococci

Стрептококи Streptococci

Диплококи Diplococci

30 / 149
При деяких спадкових хворобах (наприклад синдром Кернса-Сейра) спостерігається деструкція мітохондрій. Які процеси у клітині можуть бути порушені внаслідок цього? In some hereditary diseases (for example, Cairns-Sayre syndrome), the destruction of mitochondria is observed. What processes in the cell can be disturbed as a result?

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

Кросинговер Crossing Over

Синтез АТФ ATP Synthesis

Поділ ядра Core split

Синтез білків Protein synthesis

31 / 149
У дитини 1,5 років при огляді виявили осередкові потовщения в ділянці ребер, зап'ястків, викривлення ніжок. Стоматолог вказав на пізнє прорізування зубів, порушення порядку прорізування зубів, нерівномірну мінералізацію емалі та дентину, конфігурацію верхньої щелепи в горизонтальному напрямку у вигляді 'високого піднебіння' Яке захворювання розвинулося у дитини? In a 1.5-year-old child, the examination revealed focal thickenings in the area of the ribs, wrists, curvature of the legs. The dentist indicated late teething, violation of the order of teething , uneven mineralization of enamel and dentin, configuration of the upper jaw in the horizontal direction in the form of a 'high palate' What disease has the child developed?

Рахіт Рахіт

Подагра Gout

Остеопороз Osteoporosis

Ciaлолітіаз Cialolithiasis

Флюороз Fluorosis

32 / 149
В ході розтину тіла померлого у прямій і сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, які зливаються між собою, залишаючи невеликі острівці слизової оболонки,що збереглася. Який різновид коліту можна припустити? During the autopsy of the dead body, defects of the mucous membrane of irregular shape with uneven contours are visible in the rectum and sigmoid colon, which merge with each other, leaving small islands of the mucous membrane that have survived What type of colitis can be assumed?

Виразковий Ulcerous

Катаральний Catarrhal

Фібринозний Fibrinous

Гнійний Suppurative

Фолікулярний Follicular

33 / 149
У хворого діагностована пневмонія мікоплазмової етіології. Які антибіотики за механізмом дії НЕ СЛІД використовувати для лікування? The patient was diagnosed with pneumonia of mycoplasma etiology. Which antibiotics according to the mechanism of action SHOULD NOT be used for treatment?

Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки Antibiotics that inhibit the synthesis of cell wall components

Антибіотики, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани Antibiotics that break the permeability of the cytoplasmic membrane

Антибіотики, які порушують синтез білка Antibiotics that disrupt protein synthesis

Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот Antibiotics that disrupt the synthesis of nucleic acids

Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання Antibiotics that disrupt the processes of oxidative phosphorylation

34 / 149
У хворого запалення привушної слинної залози. Визначте, який нерв залучений в запальний процес: The patient has parotid salivary gland inflammation. Determine which nerve is involved in the inflammatory process:

N. mandibularis N. mandibularis

N linqualis N left

N. tympaniсus N. tympaniсus

N. mаxillaris N. mаxillaris

N. Facialis Facial Number

35 / 149
При гістохімічному дослідженні лейкоцитів у мазку крові визначаються клітини, у цитоплазмі яких с гранули, що містять гістамін і гепарин. Які це клітини? During a histochemical examination of leukocytes in a blood smear, cells are identified with granules containing histamine and heparin in their cytoplasm. What are these cells?

Еритроцити Erythrocytes

Базофіли Базофіли

Моноцити Monocytes

Еозинофіли Eosinophils

Нейтрофіли Neutrophils

36 / 149
Чоловік 56-ти років з вадою серця скаржиться на набряки нижніх кінцівок, що з'явилися останнім часом. Mісцевим патогенетичним фактором набряку є: A 56-year-old man with a heart defect complains of swelling of the lower limbs that appeared recently. The local pathogenetic factor of the swelling is:

Підвищення гідродинамічного тиску крові Increased hydrodynamic blood pressure

Зниження проникності стінки судини Decreased permeability of the vessel wall

Підвищення онкотичного тиску крові Increased blood oncotic pressure

Підвищення тканинного тиску Increased tissue pressure

- -

37 / 149
Під час проведення стоматологічної лікувальної процедури у пацієнта виник напад стенокарді. Препарати якої групи необхідно призначити для надання швидкої допомоги? During a dental treatment procedure, the patient had an angina attack. What group of drugs should be prescribed for emergency care?

Стимулятори дихання Respiratory stimulants

Антигіпертензивні засоби Antihypertensive drugs

Антиангінальні засоби Antianginal drugs

Кардіотоніки Cardiotonics

Протиаритмічні засоби Antiarrhythmic drugs

38 / 149
В медичній практиці широкого застосування набули курареподібні речовини (міорелаксанти). Про яку побічну дію повинен пам'ятати лікар при їх застосуванні? In medical practice, curare-like substances (myorelaxants) have become widely used. What side effect should a doctor remember when using them?

Зупинка серця Cardiac arrest

Тромбоутворення Thrombosis

Розслаблення дихальних м'язів Respiratory muscle relaxation

Pозлади мозкового кровообігу Disorders of cerebral circulation

Напади судом Judg

39 / 149
На електронній мікрофотографії eпiтеліальної тканини ідентифікується структура, що лежить під епітеліоцитами і має вигляд тривимірної сітки. Як вона називається? On the electron micrograph of the epithelial tissue, a structure is identified that lies under the epitheliocytes and has the appearance of a three-dimensional grid. What is it called?

Власна пластинка Own record

Десмосома Desmosome

Базальна мембрана Basal membrane

Цитолема Cytolema

Hапiвдесмосома Hapiddesmosome

40 / 149
В ході розтину тіла 4-pічної дівчинки, яка тривалий час страждала і померла від зливної пневмонії, виявлено, що маса тимуса становить 2 грами. Під час гістологічного досліджения тимуса виявлено різкий спад лімфоцитів, колапс строми залози і нечисленні обвапнені кістоподібно розширені тільця Гассаля. Який патологічний процес розвинувся в тимусі? During the autopsy of a 4-year-old girl who suffered for a long time and died of effusion pneumonia, it was found that the mass of the thymus was 2 grams. During the histological examination of the thymus a sharp decline of lymphocytes, collapse of the stroma of the gland and few calcified, cyst-like expanded Hassal bodies were revealed. What pathological process developed in the thymus?

- -

Атрофія тимуса Thymic atrophy

Гіперплазія тимуса Thymic hyperplasia

Дисплазія тимуса Thymic dysplasia

Tимомегалія Thymomegaly

41 / 149
При патогістологічному дослідженні тканин видаленого зуба відзначається заповнення більшої частини порожнини зуба сполучною тканиною зі значною кількістю колагенових волокон та клітинними інфільтратами, які складаються з лімфоцитів і плазматичних клітин. Для якої форми пулыіту характерні зазначені зміни? In the pathohistological examination of the tissues of the extracted tooth, filling of most of the tooth cavity with connective tissue with a significant amount of collagen fibers and cellular infiltrates consisting of lymphocytes and plasma cells is noted. For which are the specified changes characteristic of the form of pulyite?

Гнійний пульпіт Purulent pulpitis

- -

Фіброзний пульпіт Fibrous pulpitis

Гранулюючий пульпіт Granulating pulpitis

Гангренозний пульпіт Gangrenous pulpitis

42 / 149
Хворий скаржиться на сильний нежить та втрату відчуття запахів. Де в носовій порожнині розташовані рецептори нюхового аналізатору? The patient complains of a strong runny nose and loss of sense of smell. Where are the receptors of the olfactory analyzer located in the nasal cavity?

Загальний носовий хід Common nasal passage

Верхній носовий хід Upper nasal passage

Хоани Хоани

Нижній носовий хід Inferior nasal passage

Середній носовий хід Average nasal passage

43 / 149
При дослідженні на лабораторних щурах властивостей одного з вітамінів при його дефіциті спостерігалося одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетних м'язів. Про який вітамін йдеться? When investigating the properties of one of the vitamins with its deficiency, simultaneous impairment of reproductive function and dystrophy of skeletal muscles were observed on laboratory rats. What vitamin is it about?

D D

А А

E E

K K

B2 B2

44 / 149
До гастроентеролога звернулася мати з дитиною 12-ти років зі скаргами на зниження апетиту в дитини, метеоризм. При ендоскопічному обстеженні діагностовано дискінезію жовчних проток, а у дуоденальному вмісті виявлено найпростіші грушоподібної форми з двома ядрами та численними джгутиками. Яке захворювання найбільш імовірне у дитини? A mother with a 12-year-old child turned to a gastroenterologist with complaints of decreased appetite in the child, flatulence. During the endoscopic examination, dyskinesia of the bile ducts was diagnosed, and the duodenal contents revealed the simplest are pear-shaped with two nuclei and numerous flagella. What disease is most likely in the child?

Tоксоплазмоз Toxoplasmosis

Трихомоноз Trichomonosis

Лямбліоз Giardiasis

Амебіаз Amebiasis

Балантидіаз Balantidiasis

45 / 149
В експерименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу іжі та води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту, де відбуваються ці процеси, є: In the experiment, when studying the processes of absorption of the products of the hydrolysis of food and water, it was established that the main part of the gastrointestinal tract, where these processes take place, is:

Шлунок Stomach

Pотова порожнина Sweat cavity

Товста кишка Intestine

Тонка кишка Small Intestine

Пряма кишка Rectum

46 / 149
У хворого встановлено діагноз синдром Клайнфельтера. Каріотип при цьому захворюванні буде (47, XXҮ). В цьому наборі буде така кількість статевих хромосом: The patient has been diagnosed with Klinefelter syndrome. The karyotype for this disease will be (47, XXЮ). This set will have the following number of sex chromosomes:

Одна One

Нуль Нуль

Сорок чотири Forty four

Tpи Tpи

Дві Two

47 / 149
При огляді ротової порожнини чоловіка 50-ти років, який тривалий час палить, на слизовій оболонці язика виявлено неправильної форми бляшку білого кольору. Гістологічно виявлено потовщення багатошарового плоского епітелію, паракератоз, гіперкератоз та акантоз. Вкажіть вид патологічного процесу: When examining the oral cavity of a 50-year-old man who smokes for a long time, an irregularly shaped white plaque was found on the mucous membrane of the tongue. Histologically, thickening of the multi-layered squamous epithelium was revealed. parakeratosis, hyperkeratosis and acanthosis. Specify the type of pathological process:

Лейкоплакія Leukoplakia

Авітаміноз А Avitaminosis

Хронічний стоматит Chronic stomatitis

Kератоакантома Keratoacanthoma

Гіпертрофічний глосит Hypertrophic glossitis

48 / 149
Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак-натрій. Через загострення супутнього захворювання диклофенакнатрій відмінили. Яке захворювання с протипоказанням для призначення диклофенаку-натрію? The patient was prescribed the non-steroidal anti-inflammatory drug diclofenac sodium for rheumatism. Diclofenac sodium was discontinued due to an exacerbation of the accompanying disease. What disease is a contraindication for diclofenac sodium?

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Бронхіт Bronchitis

Стенокардія Angina

Виразкова хвороба шлунку Gastric ulcer disease

Цукровий діaбет Diabetes

49 / 149
Для проведення аналізу кров пацієнта відібрали у присутності гепарину. Цей антикоагулянт за хімічною структурою належить до: For analysis, the patient's blood was taken in the presence of heparin. This anticoagulant chemically belongs to:

Простих білків Simple proteins

Фосфолітідів Phospholitides

Глікозаміногліканів Glycosaminoglycans

Гемопротеїнів Hemoproteins

Триацилгліцеролів Triacylglycerols

50 / 149
При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каpіопiкнозу, каpiopексису, карiолізису у ядрах клітин, а також плазмолізис і плазморексис у цитоплазмі клітин. Який патолоrічний процес має місце у цьому випадку? During a histological examination of a tissue section, the phenomena of capiopyknosis, capiopexis, karyolysis in cell nuclei, as well as plasmolysis and plasmorhexis in the cytoplasm of cells were detected. What pathological process is taking place in this case ?

- -

Некроз Некроз

Атрофія Atrophy

Дистрофія Dystrophy

Гіаліноз Hyalinosis

51 / 149
Дитині 13-ти років видалили другий молочний великий кутній зуб. Який постійний зуб виросте на його місці? A 13-year-old child had his second primary canine tooth removed. What permanent tooth will grow in its place?

Другий малий кутній зуб Second small canine

Третій великий кутній зуб Third large canine

Перший малий кутній зуб First small canine

Другий великий кутній зуб Second large canine

Перший великий кутній зуб First large canine

52 / 149
У хворого після застудного захворювання з'явилося порушення больової i температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який з нервів при цьому постраждав? After a cold, the patient developed a violation of pain and temperature sensitivity in the front 2/3 of the tongue. Which nerves were affected?

Дiафрагмальний Aperture

Барабанна струна Drum string

Блукаючий Wandering

Під’язиковий Sublingual

Трійчастий Triple

53 / 149
У дитини 10-ти років раптово підвищилася температура до 39°С, 3'явилися нежить, кашель, світлобоязнь, Під час огляду на слизовій оболонці порожнини рота виявлені плями Філатова-Копліка. Який з діагнозів найбільш iмовiрний? A 10-year-old child's temperature suddenly rose to 39°C, a runny nose, cough, photophobia appeared. During the examination, spots were found on the mucous membrane of the oral cavity Filatova-Koplika. Which of the diagnoses is the most probable?

Мононуклеоз Mononucleosis

Kip Kip

Вітряна віспа Chicken Pox

Краснуха Krasnukha

Скарлатина Scarlet fever

54 / 149
Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливості пиття, що призвело до вираженого відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного показника крові стала першопричиною цього? A person in hot weather was deprived of the opportunity to drink for a long time, which led to a pronounced feeling of thirst. A change in which blood homeostatic indicator became the root cause of this?

Pівень глюкози Glucose level

pH pH

Осмотичний тиск плазми Osmotic pressure of plasma

Гематокрит Hematocrit

Онкотичний тиск плазми Plasma oncotic pressure

55 / 149
У хворого, який тривалий час не звертався до лікаря-стоматолога для лікування хронічного каріссу в 36 зубі, з'явився різкий біль в нижній щелепі, припухлість щоки, температура тіла піднялася до 38°C. Яких змін в аналізі крові слід очікувати у хворого? The patient, who did not consult a dentist for a long time for the treatment of chronic caries in the 36th tooth, developed a sharp pain in the lower jaw, swelling of the cheek, temperature body temperature rose to 38°C. What changes in the patient's blood test should be expected?

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофільоз Neutrophilosis

Лейкопенія Leukopenia

Анемія Anemia

Еозинофілія Eosinophilia

56 / 149
У недоношених новонароджених порушений синтез сурфактанту. Які функції він виконує в легенях? Surfactant synthesis is impaired in premature newborns. What functions does it perform in the lungs?

Підвищує опір дихальних шляхів Increases airway resistance

Збільшує поверхневий натяг стінок альвеол Increases surface tension of alveolar walls

Полегшує екскурсію діафрагми Makes diaphragm excursion easier

Погіршує дифузію О2 через аерогематичний бар'єр Impairs O2 diffusion through the aerogematic barrier

Зменшує поверхневий натяг стівокальвеол Reduces the surface tension of stevocalveoli

57 / 149
Хворому на виразкову хворобу шлунку призначено препарат, в основі дії якогоє блокада Н2-гістамінових рецепторів. Який це препарат? A patient with gastric ulcer is prescribed a drug based on the blockade of H2-histamine receptors. What is this drug?

Омепразол Omeprazole

Дитилін Dithyline

Фамотидин Фамотидин

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Бісакодил Bisacodyl

58 / 149
Порекомендуйте препарат з групи нітратів хворому на ІXC для профілактики нападів стенокардії: Recommend a drug from the nitrate group to a patient with IXC to prevent angina attacks:

lзocopбіду мононітрат lzocopbidu mononitrate

Лізиногліцерин Lysinoglycerin

Ловастатин Lovastatin

Ментол Menthol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

59 / 149
Хворому 60-ти років, який стражає на цукровий діабет, був призначений інсулін. Про який вид медикаментозної терапії йде мова? A 60-year-old patient suffering from diabetes was prescribed insulin. What type of drug therapy is we talking about?

Замісна Substitute

Профілактична Preventive

Патогенетична Pathogenic

Симптоматична Symptomatic

Eтiотропна Eтiотропна

60 / 149
У хворої діагностовано крововилив в задні роги спинного мозку. Якими вони є за функцією? The patient was diagnosed with hemorrhage in the posterior horns of the spinal cord. What are their functions?

Руховими Motion

- -

Чутливими Sensitive

Парасимпатичними Parasympathetic

Симпатичними Cute

61 / 149
У хворого менінгіт. Показана пункція підпавутинного простору. Визначте, між якими структурами він розташований: The patient has meningitis. Puncture of the subarachnoid space is shown. Determine between which structures it is located:

Павутинною та м'якою оболонками Cobwebs and soft shells

- -

Окістям та павутинною оболонкою Periculum and cobweb

Твердою та павутинною оболонками Hard and webbed

Окістям та твердою мозковою оболонкою By periosteum and dura mater

62 / 149
Стоматолог при огляді хворих зазначив, що у багатьох з них зубна емаль без блиску, з фарфороподібними та пігментованими плямами. У окремих хворих є поодинокі та множинні дефекти емалі у вигляді безбарвних або пirментованих ерозій. Надмірне надходження в організм якої речовини призвело до розвитку таких змін в зy6ax? When examining the patients, the dentist noted that many of them have tooth enamel without shine, with porcelain-like and pigmented spots. Some patients have single and multiple enamel defects in the form of colorless or pigmented erosions. Excessive intake of which substance in the body led to the development of such changes in zy6ax?

Фтору Фтору

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

Калію Potassium

63 / 149
При досліджениі 16 зуба на жувальній поверхні виявлено порожнину з вузьким отвором, заповнену розм'якшеним дентином. Мікроскопічно: в розширених дентинних канальцях бактері, руйнування окремих канальців, злиття порожнин у каверни, явища декальцинації емалі та дентину без утворення замісного дентину. Поставте діагноз: During the examination of tooth 16, a cavity with a narrow opening filled with softened dentin was found on the chewing surface. Microscopically: bacteria in expanded dentinal tubules, destruction of individual tubules, fusion of cavities in the caverns, phenomena of decalcification of enamel and dentin without the formation of replacement dentin. Make a diagnosis:

Хронічний поверхневий карієс зуба Chronic superficial tooth caries

Гострий глибокий карієс зуба Acute deep tooth caries

Гострий поверхневий карієс зуба Acute superficial tooth caries

Карієс зуба у стадії плями Tooth caries in the stain stage

Хронічний глибокий карієс зуба Chronic deep tooth caries

64 / 149
У хворого під час відвідування стоматолога трапився напад бронхіальної астми. Що необхідно призначити хворому для зняття бронхоспазму? The patient had an attack of bronchial asthma while visiting the dentist. What should be prescribed to the patient to relieve bronchospasm?

Бензогексоній Benzohexonium

Анаприлін Anaprilin

Метацин Methacin

Дроперидол Droperidol

Сальбутамол Salbutamol

65 / 149
У хворого, який помер в результаті легенево-серцевої недостатності, серце збільшене в розмірах, стінка правого шлуночку на розтині потовщена, порожнина розширена. Визначте характер патологічного процесу: In a patient who died as a result of pulmonary heart failure, the heart is enlarged, the wall of the right ventricle is thickened at autopsy, the cavity is expanded. Determine the nature of the pathological process:

Гіпертрофія Hypertrophy

Гіперплазія Hyperplasia

Склероз Sclerosis

Метаплазія Metaplasia

Атрофія Atrophy

66 / 149
У трирічної дівчинки краснуха. Її десятирічна сестра не заразилася цією iнфекційною хворобою, хоча весь час контактувала з хворою. Педіатр з'ясував, що вона хворіла на краснуху п'ять років тому. Який вид імунітету лежить в основі захисту старшої сестри? A three-year-old girl has rubella. Her ten-year-old sister did not catch this infectious disease, although she was in contact with the patient all the time. The pediatrician found out that she had rubella p' five years ago. What kind of immunity is the basis of the older sister's protection?

Штучний пасивний Artificial passive

Видовий Specific

Штучний активний Artificial Active

Природний активний Natural Active

Природний пасивний Natural Passive

67 / 149
У пацієнта виявлено різке розширення підшкірних вен в ділянці передньої черевної стінки навколо пупка. Підвищений тиск у якій судині сприяє цій симптоматиці? The patient has a sharp expansion of the subcutaneous veins in the area of the anterior abdominal wall around the navel. Increased pressure in which vessel contributes to these symptoms?

V. рortae heрatis V. rotae heratis

V. mesenterica inferior V. mesenterica inferior

V. сava inferior Lower V. sava

V. mesenterica superior V. mesenterica superior

V. cava superior V. cava superior

68 / 149
У хворого зі скаргами на біль у шлунку встановлено зменшення його секреторної функції, що супроводжується анемією. Недостатність якої peчовини зумовлює розвиток у хворого гіповітамінозу В12 та виникнення анемії? In a patient with complaints of pain in the stomach, a decrease in his secretory function, accompanied by anemia, was established. Insufficiency of which uric acid causes the patient to develop hypovitaminosis B12 and the occurrence of anemia?

Біотин Biotin

Кальциферол Calciferol

Tiaмін Tiaмін

Піридоксин Pyridoxine

Фактор Касла Castle Factor

69 / 149
На аутопсії у померлого 72-х років з повторним трансмуральним інфарктом міокарда оболонки серця епікард та перикард набряклі, потовщені, неpівні, неначе вкриті волосяним покривом. Назвіть вид запалення в оболонках серця: At the autopsy of a 72-year-old deceased with repeated transmural myocardial infarction, the epicardium and pericardium are swollen, thickened, uneven, as if covered with hair. Name the type of inflammation in membranes of the heart:

Гнійне Purulent

Крупозне Крупозне

Дифтеритичне Diphtheritic

Серозне Serozne

Катаральне Cataral

70 / 149
На шостому місяці вагітності в жінки з'явилася виражена залізодефіцитна анемія. Її діагностичною ознакою була поява в крові: In the sixth month of pregnancy, a woman developed pronounced iron-deficiency anemia. Her diagnostic sign was the appearance in the blood:

Нормоцитів Normocytes

Ретикулоцитів Reticulocytes

Анулоцитів Annulocytes

Пойкілоцитів Poikilocytes

Макроцитів Macrocytes

71 / 149
Відомо, що iони калыцію разом з іншими факторами забезпечують скорочення м’язової тканини. 3 якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення? It is known that calcium ions, together with other factors, ensure contraction of muscle tissue. What structures does calcium interact with during contraction?

Актоміозиновим комплексом сарколеми Actomyosin complex of sarcolemma

Білком тропоніном тонких фібрил Protein troponin of thin fibrils

Білком кальсеквестрином By protein calsequestrin

Білком актином тонких фібрил Actin protein of thin fibrils

Білком міозином товстих фібрил Protein myosin of thick fibrils

72 / 149
У дитини діагностовано глистну інвазію. Яких змін лейкоцитарної формули слід при цьому очікувати? The child has been diagnosed with a worm infestation. What changes in the leukocyte formula should be expected?

3більшення кількості лімфоцитів 3increase in the number of lymphocytes

Збільшення кількості моноцитів Increase in the number of monocytes

Збільшення кількості еритроцитів Increase in the number of erythrocytes

Збільшення кількості нейтрофілів Increase in the number of neutrophils

Збільшення кількості еозинофілів Increase in the number of eosinophils

73 / 149
При лікуванні пародонтиту хворому призначили жиророзчинний вітамінний препарат, що бере активну участь в окисно-відновних процесах в організмі. Антиоксидант, який є фактором росту, антиксерофтальмічним, забезпечує нормальний зір. В стоматологічній практиці використовується для прискорення епітелізації при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота та тканин паподонту. Buзначте цей препарат: In the treatment of periodontitis, the patient was prescribed a fat-soluble vitamin preparation that takes an active part in redox processes in the body. The antioxidant, which is a growth factor, antixerophthalmic, provides normal vision . In dental practice, it is used to accelerate epithelization in diseases of the mucous membrane of the oral cavity and papodont tissues. Use this drug:

Ергокальциферол Ergocalciferol

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Biкасол Biкасол

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

74 / 149
У хворого на цукровий діабет після iн'єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат може дати біохімічний аналіз крові на вміст цукру? After an insulin injection, a patient with diabetes experienced loss of consciousness, convulsions. What result can a biochemical blood test for sugar content give?

10,0 ммоль/л 10.0 mmol/L

8,0 ммоль/л 8.0 mmol/L

5,5 ммоль/л 5.5 mmol/L

1,5 ммоль/л 1,5 ммоль/л

3,3 ммоль/л 3.3 mmol/L

75 / 149
У пацієнта через 2 місяці після операції трансплантації нирки погіршився стан. На основі лабораторного обстеження констатовано, що розпочалася реакція відторгнення трансплантату. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції? The patient's condition worsened 2 months after the kidney transplant operation. Based on the laboratory examination, it was established that the transplant rejection reaction had begun. What factor of the immune system plays a decisive role in this reactions?

Інтерлейкін-1 Interleukin-1

T-xeлпepu T-xeлпepu

T-кілери T-кілери

В-лімфоцити B-lymphocytes

Природні кілери Natural killers

76 / 149
У хворого фронтит. В анамнезі-задалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини інфекцій могла потрапити до лобової пазухи? The patient has frontitis. In the anamnesis - involvement of the maxillary sinus. Through which part of the nasal cavity could infections have entered the frontal sinus?

Середній носовий хід Average nasal passage

Верхний носовий хід Upper nasal passage

Клино-решітчастий закуток Wedge-Solve Nook

Нижній носовий хід Inferior nasal passage

Присінок носової порожнини Nasal cavity

77 / 149
У дитини 4-х років виявлено численні каріозні порожнини, жовте забарвлення зубів. Відомо, що мати під час вагітності лікувалася антибіотиками. Який препарат неймовірніше приймала мати дитини? A 4-year-old child was found to have numerous carious cavities, yellow discoloration of the teeth. It is known that the mother was treated with antibiotics during pregnancy. What drug did the child's mother take most improbably?

Доксициклін Doxycycline

Ампіцилін Ampicillin

Еритроміцин Erythromycin

Стрептоміцину сульфат Streptomycin Sulfate

Цефазолін Cefazolin

78 / 149
Після припинення вживання морфіну за умов його тривалого застосування виникають тяжкі психічні, неврологічні і соматичні порушення. Як називається цей стан? After stopping the use of morphine under the conditions of its long-term use, severe mental, neurological and somatic disorders occur. What is this condition called?

Сенсибілізація Sensitization

Кумуляція Cumulative

Абстиненція Abstinence

Tолерантність Tolerance

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

79 / 149
У хворого зареєстрували ЕKГ. За яким її елементом лікар може оцінити процеси розповсюдження деполяризації передсердями? The patient's ECG was registered. By what element of it can the doctor assess the processes of spreading depolarization through the atria?

Зубець R R tooth

Зубець Т Teeth T

Зубець Р Zubets P

Зубець S S tooth

Зубець Q Prong Q

80 / 149
У хворого з синдромом Іценка-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого? A patient with Itsenko-Cushing syndrome has persistent hyperglycemia and glucosuria. Which hormone synthesis and secretion are increased in this patient?

Глюкагон Glucagon

Tироксин Thyroxine

Альдостерон Aldosterone

Адреналім Adrenalim

Кортизол Кортизол

81 / 149
При якому захворюванні інфекційно-алергічної або невстановленої природи розвивається двостороннє дифузне або вогнищеве негнійне запалення клубочкового апарату нирок з характерними нирковими і позанирковими симптомами? In which disease of an infectious-allergic or unspecified nature develops bilateral diffuse or focal non-purulent inflammation of the glomerular apparatus of the kidneys with characteristic renal and extrarenal symptoms?

Полікістоз нирок Polycystic kidney disease

Нефролітіаз Nephrolithiasis

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Пієлонефрит Pyelonephritis

Нефросклероз Nephrosclerosis

82 / 149
Лікар-стоматолог застосував в якості антисептика розчин калію перманганату. Бактерицидний ефект препарату забезпечує: The dentist used a solution of potassium permanganate as an antiseptic. The bactericidal effect of the drug provides:

Калію оксид Potassium oxide

Атомарний кисень Atomic Oxygen

Mангану оксид Manganu Oxide

Гідроксид калію Potassium hydroxide

Калій Potassium

83 / 149
До лікаря-офтальмолога звернувся підліток з порушенням гостроти зору. Лікар пояснив це спазмом акомодації. Який з названих компонентів очного яблука входить до акомодаційного aпарату ока? A teenager consulted an ophthalmologist with impaired visual acuity. The doctor explained it as spasm of accommodation. Which of the named components of the eyeball is included in the accommodation apparatus of the eye?

Рогівка Cornea

Циліарний м'яз Ciliary muscle

Скловидне тіло Vitreous body

Сітківка Retina

Склера Sclera

84 / 149
Піддослідному змастили кiнчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку. The tip of the subject's tongue was smeared with a local anesthetic. This will lead to a lack of taste perception.

Солодкого Sweet

Гіркого Bitter

Кислого Sour

Кислого та солоного Sour and salty

Солоного Salty

85 / 149
У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього найімовірніше уражені? In a vertical position, the patient, closing his eyes, loses his balance. Which brain structures are most likely affected?

Таламус Thalamus

Базальні ганглії Basal ganglia

Лімбічна система Limbic system

Прецентральна звивина кори великих півкуль Precentral gyrus of the cortex of the large hemispheres

Мозочок Cerebellum

86 / 149
До основних способів підвищення резистентності емалі належить фторування. Механізм протикаріозної дії фтору пов'язаний з: The main methods of increasing enamel resistance include fluoridation. The mechanism of fluoride's anti-caries effect is related to:

- -

Демінералізацією зуба By tooth demineralization

Синтезом гідроксиапатиту Synthesis of hydroxyapatite

Синтезом хлорапатиту Chlorapatite Synthesis

Синтезом фторапатиту Fluorapatite Synthesis

87 / 149
У хворого наприкінці весни і на початку літа під час екскурсій за межі міста, а іноді й в місті спостерігаються риніт і кон'юнктивіт, що виникають раптово, супроводжуються рясним витIкання рідкого слизу з носа і сльозотечею. Який тип алергічних реакцій спостерігастьси у цьому випадку? At the end of spring and beginning of summer, during excursions outside the city, and sometimes in the city, the patient has rhinitis and conjunctivitis that occur suddenly, accompanied by abundant discharge of liquid mucus from the nose and lacrimation. What type of allergic reactions do you observe in this case?

II тип цитотоксичний Type II cytotoxic

I тип анафілактичний Type I anaphylactic

IIІ тип імунокомплексний Type III immune complex

IV тип ГУТ GUT type IV

- -

88 / 149
Bідбулося пошкодження структурного гена - ділянки молекули ДНК. Але це не призвело до заміни амінокислот у білку, тому що через деякий час пошкодження було ліквідовано. Це прояв такої властивості ДНК, як здатність до: There was damage to a structural gene - a section of the DNA molecule. But this did not lead to the replacement of amino acids in the protein, because after some time the damage was eliminated. This is a manifestation of such a property of DNA , as the ability to:

Peпарації Peparations

Зворотної транскрипції Reverse transcription

Мутації Mutations

Реплікації Replications

Транскрипції Transcriptions

89 / 149
У дитини, хворої на серповидноклітинну анемію, спостерігаються кілька патологічних ознак: анемія, збільшена селезінка, ураження шкіри, серця, нирок і мозку. Як називається цей випадок множинної дії одного гена? A child with sickle cell anemia has several pathological signs: anemia, an enlarged spleen, damage to the skin, heart, kidneys and brain. What is the name of this case of multiple action one gene?

Кодомінування Codominance

Епiстаз Епiстаз

Плейотропія Pleiotropy

Полімерія Polymeria

Комплементарність Complementarity

90 / 149
В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з'являються кетонові тіла? Ketone bodies were found in the patient's urine. In what disease do ketone bodies appear in the urine?

Інфаркт нирки Kidney infarction

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Цукровий діабет Diabetes

Сечокам'яна хвороба Urolithiasis

Туберкульоз нирки Kidney tuberculosis

91 / 149
Під час автомобільної аварії людина отримала сильний удар в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності? During a car accident, a person received a strong blow to the epigastric region, as a result of which cardiac arrest occurred. What could have caused such changes in cardiac activity?

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи Increasing the tone of the sympathetic nervous system

Виділення альдостерону Aldosterone release

Виділення адреналіну Adrenaline release

Виділення кортизолу Cortisol release

Підвищення тонусу блукаючого нерва Increasing the tone of the vagus nerve

92 / 149
На мікропрепараті зародка людини, взятого з мимовільного викидня, виявлено зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клітин: ендо- і ектодерма. На якому етапi ембріонального розвитку був ембріон? On a micropreparation of a human embryo taken from an involuntary miscarriage, an embryonic shield was found, in which two layers of cells are recognized: endo- and ectoderm. At what stage of embryonic development was the embryo ?

Oрганогенезу Organogenesis

Гаструляції Gastrulations

Нейруляції Neurulations

Гістогенезу Histogenesis

Прогенезу Progenesis

93 / 149
Після механічної травми хворому наклали джгут на руку, щоб зупинити кровотечу. Нижче джгута рука зблідла, з'явилося відчуття заніміння. Цей стан є наслідком: After a mechanical injury, a tourniquet was put on the patient's arm to stop the bleeding. Below the tourniquet, the arm turned pale, a feeling of numbness appeared. This condition is a consequence of:

Тромбозу Thrombosis

Ангіоспастичної ішемії Angiospastic ischemia

Обтураційної ішемії Obstructive ischemia

Компресійної ішемії Compression ischemia

Венозного застою Venous stasis

94 / 149
Однією з реакцій матричного синтезу є реплікація. Яка нова молекула утворюється внаслідок цього з молекули ДНК? One of the reactions of matrix synthesis is replication. What new molecule is formed as a result of this from a DNA molecule?

Про-іPНК Pro-iPNK

ДНК ДНК

рPHK рPHK

тРНК tRNA

іPHK іPHK

95 / 149
До вірусологічної лабораторії iнфекційної лікарні звернувся хворий з метою пройти обстеження на ВІЛ- iнфекцію. Які з методів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та СНIДу використовуються наразі в Україні? A patient applied to the virological laboratory of an infectious disease hospital to be tested for HIV infection. What methods of laboratory diagnosis of HIV infection and SNIDS are currently used in Ukraine?

Вiрусологічний Virus

Серологічний Serological

Бактеріологічний Bacteriological

Біологічний Biological

Алергічний Allergic

96 / 149
Для проведення оперативного втручання в щелепно-лицевій ділянці з метою зменшення салівації застосовують холінергічні засоби. Який препарат з названих нижче Ви запропонуєте? Cholinergic agents are used for surgical intervention in the maxillofacial region to reduce salivation. Which of the following drugs would you recommend?

Атротіну сульфат Atrotin sulfate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Прозерин Prozerin

Дитилін Dithyline

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

97 / 149
У хворого, що потрапив до неврологічного відділення, було виявлено посилення процесів гальмування в пентральній нервовій системі. Надлишок якого медіатора може призвести до цього? A patient admitted to the neurological department was found to have increased inhibition processes in the central nervous system. An excess of which mediator can lead to this?

Дофамін Dopamine

Норадреналін Noradrenaline

Адреналін Adrenaline

Ацетилхолін Acetylcholine

ГАМК ГАМК

98 / 149
Під час профілактичного огляду в одного працівника їдальні у фекаліях виявлено восьмиядерні цисти. Кому з найпростіших вони належать? During a preventive examination, eight-nucleated cysts were found in the feces of one cafeteria worker. To which protozoa do they belong?

Балантидію Balantidia

Лямблії Giardlia

Амебі кишковій Intestinal amoeba

Трихомонаді кишковій Intestinal Trichomonas

Токсоплазмі Toxoplasma

99 / 149
У хворого на малярію під час розтину спостерігається виражена жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. Селезінка збільшена в розмірі, аспідно-сірого кольору. Таке забарвлення селезінки обумовлене наявністю: In a patient with malaria, pronounced yellowness of the skin, sclera and mucous membranes is observed during the autopsy. The spleen is enlarged in size, asp-gray in color. This coloration of the spleen is due to the presence of:

Гематопорфірину Hematoporphyrin

Гeмомеланіну Hemomelanin

Лiпофусцину Lipofuscin

Гемосидерину Hemosiderin

Меланіну Melanin

100 / 149
У хворого на rіпертонічну хворобу виявлено в крові збільшення концентрації вазопресину. На функцію якого органу впливає цей гормон? An increase in the concentration of vasopressin was found in the blood of a hypertensive patient. Which organ's function does this hormone affect?

Наднирників Adrenals

Печінки Livers

Серця Hearts

Легень Lung

Нирок Нирок

101 / 149
У чоловіка 58-ми років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу? A 58-year-old man has a clinical picture of acute pancreatitis. An increase in the urine of which of the substances listed below will confirm the diagnosis?

Альбуміну Albumin

Амілази Amylases

Cечової кислоти Uric acid

Сечовини Urea

Залишкового азоту Residual Nitrogen

102 / 149
У хворого видалено новоутворення шкіри, яке мас вигляд вузла щільної консистенції з сосочковою поверхнею, що нагадує цвітну капусту. Мікроскопічно пухлина складається з багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію зі збільшеною кількістю шарів. В eпітелії збережені полярність клітин, стратифікація, цілісність власної мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз: The patient had a skin neoplasm removed, which had the appearance of a knot of a dense consistency with a papillary surface resembling a cauliflower. Microscopically, the tumor consists of many papillae. The parenchyma is formed from the covering epithelium with an increased number of layers. Cell polarity, stratification, and the integrity of its own membrane are preserved in the epithelium. The stroma of the tumor is located in the center of the papillae. Your diagnosis:

Аденома Adenoma

Фіброаденома Fibroadenoma

Фіброма Fibroma

Цистаденома Cystadenoma

Папілома Papilloma

103 / 149
В зв'язку з наявністю злоякісної пухлини на язику хворому необхідно його видалити. В якому місці легко знайти язичну артерію та перев'язати її? Due to the presence of a malignant tumor on the patient's tongue, it needs to be removed. In what place is it easy to find the lingual artery and ligate it?

В трикутнику Пирогова In the Pirogov triangle

В лопаточно-трахейному трикутнику In the scapular-tracheal tricot

В лопаточно-трапецієвидному трикутнику In the scapular-trapezoidal triangle

В лопаточно-підключичному трикутнику In the scapular-subclavian triangle

В сонному трикутнику In the sleepy triangle

104 / 149
При огляді у хворого коронка 47 зуба торкається глибокого дефекту слизової оболонки щоки, краї якого щільні, чіткі, дно сірого кольору. Мікроскопічне дослідження біопсійного матеріалу зі стінки дефекту виявило на дні гнійний ексудат, під яким зона некротизованої тканини, глибшегрануляційна тканина, яка переходить у зрілу фіброзну. Яка патологія розвинулась на щоці? When examining the patient, the crown of 47 teeth touches a deep defect of the mucous membrane of the cheek, the edges of which are dense, clear, the bottom is gray in color. Microscopic examination of the biopsy material from the wall of the defect revealed days purulent exudate, under which is a zone of necrotic tissue, deeper granulation tissue, which turns into mature fibrous tissue. What pathology developed on the cheek?

Хронічна виразка Chronic ulcer

Гостра виразка Acute ulcer

Гостра ерозія Acute erosion

Хронічна ерозія Chronic erosion

Рак Рак

105 / 149
На ЕКГ хворого виявлено скорочення тривалості інтервалу R-R. Як при цьому зміниться діяльність серця? The patient's ECG showed a reduction in the duration of the RR interval. How will the activity of the heart change?

Сповільниться частота і знизиться сила серцевих скорочень The frequency will slow down and the force of heart contractions will decrease

Зменшиться сила серцевих скорочень The strength of heart contractions will decrease

Збільшиться частота серцевих скорочень Your heart rate will increase

Збільшиться сила серцевих скорочень The strength of heart contractions will increase

Зменшиться частота серцевих скорочень Heart rate will decrease

106 / 149
Дитина 5-ти років надійшла в ЛОР-відділення клінічної лікарні з діагнозом гнійне запалення середнього вуха. Захворювання розпочалося з запалення носоглотки. Крізь який канал(каналець) скроневої кістки інфекція потрапила в барабанну порожнину? A 5-year-old child was admitted to the ENT department of a clinical hospital with a diagnosis of purulent inflammation of the middle ear. The disease began with inflammation of the nasopharynx. Through which canal (canalule) of the temporal bone did the infection get into the tympanic cavity?

Сонний Sleepy

М'язово-трубний Muscular-tubular

Сонно-барабанні Sleep-drumming

Барабанної струни Drum String

Барабанний Drum

107 / 149
У хворої суглоби збільшені, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія? The patient's joints are enlarged, painful. The patient's blood has an elevated level of urates. What is the name of this pathology?

Карiєс Карiєс

Рахіт Rickets

Подагра Gout

Цинга Цинга

Пелагра Pelagra

108 / 149
У потертілого глибока різана рана у задній ділянці шиї. Який м'яз пошкоджено? The battered man has a deep cut in the back of his neck. What muscle is damaged?

М. digastricus M. digastricus

M. levator scарulae M. levator scарulae

М. trapezius M. trapezius

М. sternocleidomastoideus M. sternocleidomastoideus

M. mylohyoideus M. mylohyoideus

109 / 149
Для працівників атомної електростанці проводять періодичні медогляди, під час яких в першу чергу обстежують найбільш чутливу до іонізуючого випромінювання систему організму. Назвіть цю систему: Periodic medical examinations are conducted for nuclear power plant workers, during which the body system most sensitive to ionizing radiation is first examined. Name this system:

Кровотворна Hematopoietic

М'язова Muscular

Hервова Hервова

Епiтеліальні тканини Epithelial tissues

Кісткова Bone

110 / 149
У водолазів при швидкому підйомі з глибини на поверхню існує ймовірність розвитку декомпресійної хвороби, що може призвести до смерті внаслідок газової емболії. Який газ при цьому виділяється? There is a possibility that divers will develop decompression sickness during rapid ascent from depth to the surface, which can lead to death due to gas embolism. What gas is released in this case?

N2 N2

NO2 NO2

CO CO

CO2 CO2

02 02

111 / 149
Хворому після радіоактивного опромінення лікар рекомендував збільшити в раціоні вміст рослинних олій - джерела полієнових жирних кислот. Назвіть кислоту, що містить три подвійні зв'язки: After radioactive exposure, the doctor recommended increasing the content of vegetable oils in the diet - sources of polyene fatty acids. Name the acid containing three double bonds:

Стеаринова Stearin

Ліноленова Linoline

Олеїнова Oleinova

Арахідонова Arakhidonova

Пальмітинова Palmitinova

112 / 149
У пацієнта 25-ти років спостерігається виражена м'язова слабкість. Вміст яких електролітів в плазмі крові доцільно визначити в першу чергу? A 25-year-old patient has severe muscle weakness. Which electrolytes should be determined first of all?

lонів хлору chlorine ions

Іонів натрію Sodium ions

Iонів магнію Magnesium ions

Iонів калыцію Calcium ions

Іонів калію Potassium ions

113 / 149
У соматичних клітинах абортивного плода людини виявлено делецію короткого плеча 5-ї хромосоми. Вкажіть число аутосом у каріотипі цього організму: A deletion of the short arm of the 5th chromosome was detected in somatic cells of an aborted human fetus. Specify the number of autosomes in the karyotype of this organism:

44 44

45 45

48 48

46 46

47 47

114 / 149
У процесі старіння у людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення: In the process of aging in humans, there is a decrease in the synthesis and secretion of pancreatic juice, a decrease in the content of trypsin in it. This leads to a violation of cleavage:

Полісахаридів Polysaccharides

Фосфоліпідів Phospholipids

Білків Proteins

Нуклеїнових кислот Nucleic acids

Ліпідів Lipids

115 / 149
. Тирозин використовується в якості субстрату в процесі синтезу тироксину. Вкажіть хімічний елемент, який бере участь в цьому процесі: . Tyrosine is used as a substrate in the synthesis of thyroxine. Specify the chemical element involved in this process:

Кальцій Calcium

Цинк Цинк

Miдь Miдь

Йод Йод

Залізо Iron

116 / 149
При посіві мікроорганізмів кишкової групи на середовище Ендо виростають або забарвлені, або безбарвні колонії. Ферментацією якого вуглеводу зумовлений цей процес? When inoculating microorganisms of the intestinal group on Endo's medium, either colored or colorless colonies grow. Fermentation of which carbohydrate is responsible for this process?

Лактози Lactose

Глюкози Glucose

Мальтози Maltose

Арабінози Arabinose

Сахарози Sucrose

117 / 149
, як називається новий стан біосфери, у якому визначальним фактором розвитку є розумова діяльність людини: what is the name of the new state of the biosphere, in which the determining factor of development is human mental activity:

Hоocфера Hоocфера

Тропосфера Troposphere

Літocфера Lithosphere

Aтмосфера Atmosphere

Гідросфера Hydrosphere

118 / 149
У пацієнта на місці гнійного запaлення шкіри (карбункул) утворився кeлoїдний рубець. На якій стадії запалення це відбувається? The patient has a keloid scar at the site of purulent inflammation of the skin (carbuncle). At what stage of inflammation does this occur?

Проліферації Proliferations

Альтерації вторинної Secondary Alterations

Альтерації первинної Primary changes

- -

Ексудації Exudations

119 / 149
У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла справа. Яка зі звивин великих півкуль головного мозку уражена? The patient has a loss of general sensitivity in certain parts of the body on the right. Which of the convolutions of the large hemispheres of the brain is affected?

Верхня скронева Upper temporal

Нижня скронева Inferior Temporal

Зацентральна Centered

Передцентральна Before center

Середня скронева Medium temporal

120 / 149
У хворого спостерігається остеопороз кісток, в крові - rіперкальциємія, гiпофосфатемія. Яка причина такого стану? The patient has bone osteoporosis, hypercalcemia, hypophosphatemia in the blood. What is the cause of this condition?

Посилена секреція тироксину Increased secretion of thyroxine

Пригнічення секреції кортикостероїдів Inhibition of corticosteroid secretion

Посилена секреція параттормону Increased secretion of parathormone

Посилена секреція кортикостерoйдів Increased secretion of corticosteroids

Пригнічення секреції паратгормону Suppression of parathyroid hormone secretion

121 / 149
У пацієнта при обстеженні у неврoпатолога виявлена втрата чутливості тильної поверхні лівої кисті. Як називасться це явище? During the examination by a neuropathologist, the patient was diagnosed with a loss of sensitivity of the back surface of the left hand. What is the name of this phenomenon?

Aстенія Aстенія

Атонія Atonia

Анестезія Anesthesia

Алексія Alexia

Атаксія Ataxia

122 / 149
До стоматолога звернувся хворий зі скаргами на асиметрію обличчя. Лікар зазначив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок, очна щілина вужча, очне яблуко виступає вперед. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена? A patient came to the dentist with complaints of facial asymmetry. The doctor noted that on the left side of the face the eyebrow is lower, there are no folds on the forehead, the eye slit is narrower, the eyeball comes forward. The function of which pair of cranial nerves is impaired?

I I

IV IV

V V

VI VI

VIІ VIІ

123 / 149
Пiсля обстеження у хворого виявлені симптоми акромегалії, Яка ендокринна залоза залучена до патологічного процесу? After the examination, symptoms of acromegaly were detected in the patient. Which endocrine gland is involved in the pathological process?

Нейрогіпофіз Neurohypophysis

Епіфіз Pineal gland

Щитоподібна залоза Thyroid

Аденогіпофіз Adenohypophysis

Наднирники Adrenal glands

124 / 149
У юнака 17-ти років взяли катетером сечу з сечового міхура для дослідження. Клітини якого епітелію, що вистилають сечовий міхур, можуть бути виявлені при мікроскопії осаду сечі? A 17-year-old boy had urine taken from the bladder with a catheter for research. Which epithelial cells lining the bladder can be detected by microscopy of the urine sediment?

Одношаровий кубічний One layer cubic

Перехідний Transitional

Одношаровий призматичний Single-layer prismatic

Багатошаровий зроговілий Multilayered keratinized

125 / 149
Чоловіку 35-ти років, хворому на атопічний дерматит, був призначений лоратадин. Вкажіть механізм дії цього препарату: A 35-year-old man with atopic dermatitis was prescribed loratadine. Specify the mechanism of action of this drug:

Блокує Н1-riстамінові рецептори Blocks H1-ristamine receptors

Блокує ГАМК-рецептори Blocks GABA receptors

Стимулює М-холінорецентори Stimulates M-cholinergic receptors

Стимулює дофамінові рецептори Stimulates dopamine receptors

Блокує β-адренорецептори Blocks β-adrenoceptors

126 / 149
У хворого діагностовано стоматит, викликаний вірусом простого герпесу типу 1 і 2. Який засіб, що є аналогом нуклеозидів і перетворюється під впливом тимідинкінази, забезпечить вибіркову високоефективну противірусну терапію? The patient was diagnosed with stomatitis caused by herpes simplex virus types 1 and 2. Which agent, which is an analog of nucleosides and is converted under the influence of thymidine kinase, will provide selective, highly effective antiviral therapy?'

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Лаферон Laferon

Ремантадин Remantadine

Ацикловір Acyclovir

Оксолін Oksolin

127 / 149
У хворої 43-х років на тлі септичного шоку відзначаються тромбоцитопенія, зменшення фібриногену, поява в крові продуктів деградації фібрину, поява петехiальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення цих змін: A 43-year-old patient with septic shock has thrombocytopenia, a decrease in fibrinogen, the appearance of fibrin degradation products in the blood, and the appearance of petechial hemorrhages. State the cause of these changes:

Геморагічний діатез Hemorrhagic diathesis

Аутоiммунна тромбоцитопенія Autoimmune thrombocytopenia

Порушення продукування тромбоцитів Disruption of platelet production

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

Eкзогенна iнтоксикація Exogenous intoxication

128 / 149
В ембріональному матеріалі виявлено порушення диференціації ентодерми. Зміни в розвитку яких органів можуть виникнути при даному процеci? Disruption of endoderm differentiation was detected in the embryonic material. Changes in the development of which organs can occur in this process?

Нирок Kidney

Шлунку Stomach

Аорти Aortas

Слинних залоз Salivary glands

Серця Hearts

129 / 149
Під час приготування мазка з зубного нальоту і фарбування його за методом Грама студент в ході мікроскопії знайшов різноманітні мікроорганізми фіолетового і рожевого кольору. Який структурний компонент мiкроорганізму зумовлює різне сприйняття барвників? While preparing a smear from dental plaque and staining it according to the Gram method, a student found various purple and pink microorganisms during microscopy. What structural component of a microorganism causes different perception of dyes ?

Зовнішня мембрана External membrane

Внутрішній периплазматичний простір Internal periplasmic space

Цитоплазматична мембрана Cytoplasmic Membrane

Клітинна стінка Cell wall

Цитоплазма Cytoplasm

130 / 149
У хворого важка нефропатія з масивним набряковим синдромом, що ускладнила хронічну бронхоектатичну хворобу. Лабораторні дослідження виявляють виражену протеїнурію, циліндрурію, значне зниження вмісту білка в сироватці крові, гіперліпемію, riпокаліємію та інші відхилення. Що є первинною і найбільш суттєвою ланкою в патогенезі набряків у цього хвоporo? The patient has severe nephropathy with a massive edematous syndrome, which complicated chronic bronchiectatic disease. Laboratory studies reveal pronounced proteinuria, cylindruria, a significant decrease in the protein content of blood serum, hyperlipemia, hypokalemia and other abnormalities. What is the primary and most important link in the pathogenesis of edema in this patient?

Блокада лімфовідтоку Blockage of lymphatic drainage

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення гідростатичного тиску крові Increased hydrostatic blood pressure

Підвищення проникності мікросудин Increasing permeability of microvessels

Підвищення тиску позаклітинної рідини Extracellular fluid pressure increase

131 / 149
У жінки народилася хвора на токсоплазмоз дитина. Жінка вважає, що заразилася токсоплазмою від подруги, яка нещодавно також народила хвору дитину. Який спосіб зараження людини токсоплазмою є НЕМОЖЛИВИМ? A woman gave birth to a child with toxoplasmosis. The woman believes she contracted toxoplasmosis from a friend who also recently gave birth to a sick child. What is the IMPOSSIBLE way for a person to be infected with toxoplasmosis?

Вживання напівсирого м'яса зараженої свійської тварини Consumption of semi-raw meat of an infected domestic animal

Контакт з кішкою Contact with a cat

Пиття води, зараженої ооцитами Drinking water contaminated with oocytes

Споживання немитих овочів Consumption of unwashed vegetables

Контакт з хворою людиною Contact with a sick person

132 / 149
У хворого із вивихом щелепи лікар застосував засіб для короткочасного розслаблення м'язів з групи міорелаксантів. Виберіть цей засіб: In a patient with a dislocation of the jaw, the doctor applied a short-term muscle relaxant from the group of muscle relaxants. Select this tool:

Піридостигміну бромід Pyridostigmine Bromide

Новокаїн Novocaine

Цититон Citithon

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

Дитилін Дитилін

133 / 149
Щоб взяти спинномозкову рідину для дослідження, лікар повинен зробити пункцію підпавутинного простору спинного мозку. Між якими хребцями треба ввести голку, щоб не пошкодити спинний мозок? To take cerebrospinal fluid for research, the doctor must make a puncture of the subarachnoid space of the spinal cord. Between which vertebrae should the needle be inserted so as not to damage the spinal cord?

XI і XIІ грудні December XI and XII

III i IV поперекові III and IV lumbar

l i ll поперекові li ll lumbar

IV і V rpyдні IV and V rpydni

XII грудний i l поперековий XII chest il lumbar

134 / 149
У хворого з крововиливом у передній гіпоталамус виникла поліурія. Не достатність якого гормону вплинула на зменшення реабсорбції води в канальцях нирок? A patient with a hemorrhage in the anterior hypothalamus developed polyuria. Insufficiency of which hormone affected the reduction of water reabsorption in the renal tubules?

Альдостерону Aldosterone

Вазопресину Vasopressin

Адреналіну Adrenaline

Окситоцину Oxytocin

Кальцитоніну Calciton

135 / 149
І.M. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатнiсть швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про: I.M. Sechenov established that a tired limb recovers working capacity faster if the other limb works during the rest period. This made it possible to develop the doctrine of:

Активний відпочинок Active recreation

Песимум Pesimum

Втому Tired

Парабіоз Parabiosis

Оптимум Optimum

136 / 149
Деякі триплети iPHK (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування iнформаці, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву: Some triplets of iPHK (UAA, UAG, UGA) do not code for amino acids, but are terminators in the process of reading information, that is, they are able to stop transcription. These triplets have the name:

Стоп-кодони Stop Codoni

Антикодони Anticodoni

Eкзони Eкзони

Оператори Operators

lнтрони introni

137 / 149
У пацієнта діагностували виразкову хворобу шлунка та призначили антибактеріальне лікування. На який збудник воно спрямоване? The patient was diagnosed with gastric ulcer and prescribed antibacterial treatment. What pathogen is it aimed at?

Е. сolli Е. сolli

Н. руlori Н. руlori

Cl. trachomatis Cl. trachomatis

St. aureus St. aureus

CL. perfringens CL. perfringens

138 / 149
Для уточнення діагнозу хворому 15-ти років потрібно зробити сіалографію привушної залози. Де розташований отвір, крізь який буде введена рентгеноконтрастна маса? To clarify the diagnosis, a 15-year-old patient needs a sialography of the parotid gland. Where is the opening through which the radiopaque material will be injected?

- -

Hа щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього великого кутнього зуба And the cheeks in the area opposite the 2nd lower large canine tooth

На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього великого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd upper large canine tooth

На щоці в ділянці навпроти 2-го нижнього малого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd lower small canine

На щоці в ділянці навпроти 2-го верхнього малого кутнього зуба On the cheek in the area opposite the 2nd upper small canine tooth

139 / 149
Як відрізнясться рH венозної крові від артеріальної і чим це пояснити? How does the pH of venous blood differ from that of arterial blood and how can this be explained?

Не відрізняється Not different

Більший, завдяки виділенню О2 із організму Bigger due to release of O2 from the body

Менший, завдяки більшому вмісту СО2 в крові Smaller due to higher CO2 content in the blood

Mенший, завдяки виділенню О2 із організму Smaller due to the release of O2 from the body

Більший, завдяки більшому вмісту СО2 в крові Bigger due to higher CO2 content in blood

140 / 149
У хворого, який перебуває на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з'явилися ознаки печінкової недостатності. Які зміни в аналізі крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найімовірніше будуть спостері гатися в цьому випадку? A patient who is being treated for viral hepatitis B has developed signs of liver failure. What changes in the blood test indicate a violation of protein metabolism, most likely, the observers will go away in this case?

Абсолютна гіперглобулінемія Absolute hyperglobulinemia

Абсолютна гіпоальбумінемія Absolute hypoalbuminemia

Абсолютна rіперфібриногенемія Absolute reperfibrinogenemia

Абсолютна гіперальбумінемія Absolute hyperalbuminemia

Білковий склад крові не змінений The protein composition of the blood has not changed

141 / 149
Досліджено ембріональний орган, в якому формуються перші формені елементи крові як тканини. Назвіть цей орган: An embryonic organ has been studied in which the first formed elements of blood as tissue are formed. Name this organ:

Печінка Liver

Селезінка Spleen

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Тимус Thymus

Жовтковий мішок Yolk Sac

142 / 149
Для покращення мінералізації зубів лікарі-стоматологи призначають препарати Са2+. На які процеси він НЕ ВПЛИВАЄ в організмі? To improve the mineralization of teeth, dentists prescribe Ca2+ drugs. What processes does it NOT affect in the body?

Гемостаз Hemostasis

Проведення збудження через синапс Conduction of excitation through the synapse

Створення онкотичного тиску Creating oncotic pressure

Розвиток деполяризації в міокарді Development of depolarization in the myocardium

М'язове скорочення Muscle contraction

143 / 149
У хворого на цукровий діабет після застосування цукрознижувальної терапії виник гіпоглікемічний стан. Надмірне вживання якого гормону могло призвести до цього стану? A patient with diabetes developed a hypoglycemic state after using hypoglycemic therapy. Excessive use of which hormone could have led to this state?

Iнсуліну Insulin

Кортизолу Cortisol

Тироксину Thyroxine

Адреналіну Adrenaline

Глюкагону Glucagon

144 / 149
На гістологічному препараті представлені три нейрони: псевдоуніполярний, біполярний та мультиполярний. Скільки аксонів можна визначити у кожного з перерахованих типів клітин? The histological preparation shows three neurons: pseudounipolar, bipolar and multipolar. How many axons can be determined in each of the listed cell types?

Один Один

Три Three

Жодного None

Багато Many

Два Два

145 / 149
На прийомі у стоматолога під час маніпуляцій в ротовій порожнині жінка відчула себе погано: виник головний біль, посилилось серцебиття. При вимірюванні AТ встановлено, що систолічний тиск становить 170 мм рт.ст. Яка нормальна величина систолічного АТ у людини (мм рт.ст.)? During an appointment with a dentist during manipulations in the oral cavity, a woman felt unwell: a headache occurred, the heartbeat increased. When measuring blood pressure, it was determined that the systolic pressure was 170 mm What is the normal value of systolic blood pressure in a person (mm Hg)?

100-120 100-120

90-100 90-100

60-80 60-80

140-160 140-160

160-180 160-180

146 / 149
Який фермент має демінералізуючу дію - посилює розщеплення мінеральних компонентів тканин зуба? Which enzyme has a demineralizing effect - it increases the splitting of mineral components of tooth tissues?

Гiкorенфосфорилаза Hycorene phosphorylase

Лужна фосфатаза Alkaline phosphatase

Глюкозо-6-фосфатаза Glucose-6-phosphatase

Кисла фосфатаза Acid phosphatase

Фосфотрансфераза Phosphotransferase

147 / 149
При досліджені трупа жінки 59-ти років, яка померла від гострої серцевої недостатності, в стінці лівого шлуночка виявлено ділянку жовтого кольору 2,5х2 см, неправильної форми, тістоподібної консистенції. На ендокарді, відповідно до неї, утворився тромб, а на епікарді – фібринозні нашарування. Яка локалізація інфаркту стосовно стінки серця мала місце? When examining the corpse of a 59-year-old woman who died of acute heart failure, a yellow 2.5x2 cm, irregularly shaped, dough-like area was found in the wall of the left ventricle consistency. In accordance with it, a thrombus formed on the endocardium, and on the epicardium - fibrinous layers. What was the location of the infarction in relation to the heart wall?

Трансмуральний Transmural

Iнтрамуральний Intramural

Субендокардіальний Subendocardial

Субепікардіальний Subepicardial

148 / 149
В ході мікроскопії з імерсійною системою вивчено препарат-мазок з культури стрептобацил, зафарбований за методом Ожешко. Яку структурну особливість бактерій досліджено? In the course of microscopy with an immersion system, a smear preparation from streptobacillus culture, stained according to Ozheshko's method, was studied. What structural feature of bacteria was studied?

Спори Спори

Включення Enable

Kапсула Kапсула

Джгутики Flags

Будова клітинної стінки Cell wall structure

149 / 149
Хворого оперують з приводу травми скронево-нижньощелепного суглоба. Під час розсічення виявлена структура, що доповнює конгруентність суглобових поверхонь. Що це за структура? The patient is operated on for an injury to the temporomandibular joint. During the dissection, a structure was found that complements the congruence of the joint surfaces. What kind of structure is this?

Меніск Meniscus

Диск Диск

Складка Fold

Зв'язка Link

Губа Губа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Завершити тест