Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 150
Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію: Photoelectrocolorimetric method of analysis allows you to determine the concentration:

Безбарвного розчину Colorless solution

Оптично-активної речовини Optically active substance

Будь-якого розчину Any solution

Забарвленого розчину Stained solution

Каламутного розчину Curdy solution

2 / 150
Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об’єднує їх в IV аналітичну групу (кислотноосновна класифікація)? What common property of Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ cation compounds unites them in the IV analytical group (acid-base classification)?

Добра розчинність деяких солей Good solubility of some salts

Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку Solubility of hydroxides in an excess of ammonia solution

Амфотерність гідроксидів Amphotericity of hydroxides

Нерозчинність солей у воді Insolubility of salts in water

Розчинність гідроксидів в кислотах Solubility of hydroxides in acids

3 / 150
У хворого, який скаржився на набряки, при обстеженні виявлено протеїнурію, артеріальну гіпертензію, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей синдром? In a patient who complained of swelling, the examination revealed proteinuria, arterial hypertension, hypoproteinemia, and retention hyperlipidemia. What is the name of this syndrome?

Нефротичний Nephrotic

Сечовий Urinary

Гіпертензивний Hypertensive

Уратний Uratnium

Анемічний Anemic

4 / 150
Скорковіння клітинних оболонок пов’язане з накопиченням в них: Shrinkage of cell membranes is associated with accumulation in them:

Целюлози Cellulose

Кутину Кутину

Суберину Суберину

Лігніну Lignin

Мінеральних солей Mineral salts

5 / 150
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до: Calculating the temperature of phase transformations at different pressures is of important practical importance for modern pharmaceutical produced and carried out in accordance with:

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса Clapeyron-Clausius equation

Правила фаз Гіббса Gibbs phase rules

Законів Коновалова Konovalov Laws

Правила Трутона Truton Rules

Рівняння Менделєєва-Клапейрона Mendeleev-Clapeyron equation

6 / 150
Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор, який враховує: To accurately calculate the rate constant according to the value of the activation energy, a steric factor is used, which takes into account:

Концентрацію речовин, що реагують Concentration of reactants

Взаємну орієнтацію молекул, що реагують Mutual orientation of reacting molecules

Будову молекул сполук, що взаємодіють Structure of molecules of interacting compounds

Хімічні властивості сполук, що взаємодіють Chemical properties of interacting compounds

Температуру реакційної суміші Temperature of the reaction mixture

7 / 150
Для профілактики правця використовують токсин, знешкоджений формаліном (0,4%) при температурі 39°С* впродовж чотирьох тижнів. Як називається цей препарат? It is used to prevent tetanus toxin neutralized with formalin (0.4%) at a temperature of 39°C* for four weeks What is the name of this drug?

Вбита вакцина Vaccinated

Ад’ювант Ad'juvant

Анатоксин Anatoxin

Антитоксична сироватка Antitoxic Serum

Імуноглобулін Immunoglobulin

8 / 150
При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю МпО2 відбувається явище: When passing a directed beam of light a phenomenon occurs through the MpO2 sol solution:

Світлорозсіювання Light Diffusion

Оптимальна анізотропія Optimal Anisotropy

Заломлення світла Refraction of light

Відбиття світла Reflection of light

Інтерференція світла Light interference

9 / 150
В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину? A colloidal solution was obtained in the laboratory medicinal substance. For what purpose is a high-molecular substance added to it?

Для седиментації колоїдного розчину For sedimentation of colloidal solution

Для підвищення його стійкості To increase its stability

Для коагуляції колоїдного розчину For coagulation of colloidal solution

Для коалесценції колоїдного розчину For coalescence of colloidal solution

Для зниження його стійкості To reduce its stability

10 / 150
Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, які хімічні зв’язки вони розщеплюють: GIT proteolytic enzymes catalyze hydrolysis of proteins. Indicate which chemical bonds they split:

Ілікозидні Ilicoside

Фосфодіефірні Phosphodiester

Ефірні Ethereal

Пептидні Peptides

Водневі Hydrogen

11 / 150
У клітинах організму еукаріотів ДНК перебуває у зв’язаній з білками формі. Вкажіть білки, що з’єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: In the cells of the body of eukaryotes DNA is in a protein-bound form. Specify the proteins connected to the molecule DNA and stabilize it:

Гістони Гістони

Глютеліни Glutelins

Інтерферони Interferons

Альбуміни Albumini

їлобуліни Ilobulins

12 / 150
У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунку, що супро-воджувалось анемією. Вкажіть, який з вітамінів має антианемічну дію: The patient has a decrease the secretory function of the stomach, which was accompanied by anemia. Specify which of of vitamins has an anti-anemic effect:

Токоферол Tocopherol

Кобаламін Cobalamin

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Ретинол Retinol

Тіамін Thiamine

13 / 150
У закритому гаражі водій був у машині з включеним двигуном. Через деякий час він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки призводить до такого стану? In a closed garage, the driver was in a car with with the engine running. After a while he felt a headache, it started vomiting The formation of which compound leads to such a state?

Ціанметгемоглобіну Cyanmethemoglobin

Міоглобіну Myoglobin

Карбоксигемоглобіну Carboxyhemoglobin

Оксигемоглобіну Oxyhemoglobin

Дезоксигемоглобіну Deoxyhemoglobin

14 / 150
До досліджуваного розчину додали 2М розчин НСІ. При цьому утворився білий осад, який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині? A 2M solution was added to the test solution NSI At the same time, a white precipitate was formed, which turned black when treated with an ammonia solution. What cation is present in the solution?

Ад+ Ад+

Ва2+ Ва2+

Нд22+ Нд22+

Мд2+ Мд2+

РЬ2+ РЬ2+

15 / 150
Введення в організм адреналіну призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес при цьому активується головним чином? The introduction of adrenaline into the body leads to to increase the level of glucose in the blood. What process is activated in this case the main one way?

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Синтез жирних кислот Synthesis of fatty acids

Спиртове бродіння Alcoholic fermentation

16 / 150
До груп професійного ризику зараження на ВІЛ-інфекцію входять люди різних спеціальностей, зокрема медичні робітники. Вкажіть найімовірніший механізм їх зараження: To groups of occupational risk of infection by People of various specialties, including medical workers, are infected with HIV. Specify the most likely mechanism of their infection:

Парентеральний Parenteral

Фекально-оральний Fecal-oral

Трансмісивний Transmissive

Повітряно-пиловий Air-dust

Повітряно-крапельний Airdrop

17 / 150
При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для яких цілей використовують метод Грама? By the bacterioscopic method of the laboratory various methods of microscopic staining are used to diagnose infections drugs For what purposes is the Gram method used?

Диференціації бактерій Bacterial differentiations

Виявлення джгутиків Detection of flagella

Виявлення плазмід Detection of plasmids

Забарвлення спор Spore color

Виявлення капсул Detection of capsules

18 / 150
Яка із зазначених реакцій визначення катіонів амонію є специфічною? Which of the specified reaction definition of ammonium cations is specific?

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (III) Reaction with sodium hexanitrocobalt (III)

Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні Reaction with hydroxides of alkali metals when heated

Реакція з калію гексагідроксостибатом Reaction with potassium hexahydroxystibate

Реакція з натрію гексанітрокобальтом (III) в кислому середовищі Reaction with sodium hexanitrocobalt (III) in an acidic environment

Реакція з калію тетрайодогідраргіратом (II) в лужному середовищі Reaction with potassium tetraiodohydrargyrate (II) in an alkaline medium

19 / 150
Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Виберіть такий вуглевод: Some carbohydrates are known not to are digested in the gastrointestinal tract of the human body. Choose the following carbohydrate:

Ілікоген Ilicogen

Крохмаль Starch

Сахароза Sucrose

Целюлоза Cellulose

Лактоза Lactose

20 / 150
Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для перетравлення ліпідів. Назвіть ці продукти: Cholesterol derivatives formed in liver, necessary for the digestion of lipids. Name these products:

Кортикостероїди Corticosteroids

Кальцифероли Calciferoli

Жовчні кислоти Bile acids

Ацетил-КоА Acetyl CoA

Катехоламіни Catecholamines

21 / 150
В приймально-діагностичне відділення доставлена жінка 38-ми років з матковою кровотечею. Які найімовірніші зміни з боку крові відбуваються у роділлі? To the reception and diagnostic department delivered a 38-year-old woman with uterine bleeding. What are the most likely changes from of the blood take place in childbirth?

Моноцитоз Monocytosis

Зменшення гематокритного числа Decreasing hematocrit number

Лейкопенія Leukopenia

Еритроцитоз Erythrocytosis

Збільшення гематокритного числа Hematocrit increase

22 / 150
У жінки 45-ти років в період цвітіння трав з’явилося гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів і очей: гіперемія, набряк, слизові виділення. Який вид лейкоцитозу буде найхарактернішим при цьому? A 45-year-old woman during the flowering period an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract and eyes appeared: hyperemia, edema, mucous secretions. What type of leukocytosis will be the most characteristic at the same time?

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Базофілія Basophilia

Еозинофілія Eosinophilia

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофілія Neutrophilia

23 / 150
Похідні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою якого вітаміну є тіамінпірофосфат? Vitamin derivatives play a role coenzymes The coenzyme form of which vitamin is thiamine pyrophosphate?

Вітамін В6 Vitamin B6

Вітамін Ві Vitamin Vi

Вітамін В5 Vitamin B5

Вітамін В3 Vitamin B3

Вітамін В2 Vitamin B2

24 / 150
У постійного жителя високогір’я вміст гемоглобіну у крові становить 180 г/л. Збільшення синтезу гемоглобіну в умовах хронічної гіпоксії зумовлене стимуляцією кісткового мозку: The permanent inhabitant of the highlands has content hemoglobin in the blood is 180 g/l. An increase in the synthesis of hemoglobin in the conditions chronic hypoxia caused by bone marrow stimulation:

Вазопресином Vasopressin

Норадреналіном Noradrenaline

Адреналіном Adrenaline

Тироксином Thyroxine

Еритропоетином Erythropoietin

25 / 150
Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають: The line on the state chart above which it cannot to exist a solid phase is called:

Евтектика Eutectic

Солідус Солідус

Ліквідує Limits

Медіана Median

Конода Конода

26 / 150
В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ? What analysis method is the phenomenon based on refraction of light at the boundary between two transparent media?

Турбідиметрія Turbidimetry

Рефрактометрія Refractometry

Кондуктометрія Conductivity

Поляриметрія Polarimetry

Кулонометрія Coulometry

27 / 150
Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно з яким кристали добудовуються: Adsorption of electrolytes is carried out by the rule of Paneth-Fayance, according to which crystals are completed:

Лише тими іонами, які не входять до їх складу Only those ions that are not included in their composition

Лише аніонами Only by anions

Лише тими іонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними Only by those ions or atoms that are part of them or are isomorphic with them

Будь-якими іонами з розчину Any ions from solution

Лише катіонами Only by cations

28 / 150
Наявність кишкової палички у воді є показником фекального забруднення. Що прийнято вважати колітитром? The presence of Escherichia coli in water is an indicator of fecal contamination. What is considered a colititer?

Кількість кишкових паличок віл води Number of Escherichia coli of water

Загальну кількість бактерій в 1 мл води Total number of bacteria in 1 ml of water

Найменшу кількість води, в якій виявлена присутність кишкової палички The smallest amount of water in which the presence of E. coli was detected

Загальну кількість бактерій віл води The total number of bacteria in the water

Кількість кишкових паличок в 1 мл води Number of Escherichia coli in 1 ml of water

29 / 150
При дії на кінчик кореня розчином Люголя в клітинах кореневого чохлика виявили: When acting on the tip of the root with Lugol's solution, the cells of the root cap found:

Жирні масла Fatty oils

Інулін Inulin

Складні білки Complex proteins

Ілікоген Ilicogen

Оберігальний крохмаль Preservative Starch

30 / 150
На заливних луках заготовлено трав’янистий багаторічник родини Polygonaceae, що має потовщене, горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Назвіть заготовлену рослину: On the flooded meadows, grass has been harvested a perennial of the family Polygonaceae, having thickened, horizontal, serpentine rhizome and apical spike-shaped inflorescences of small pink flowers. Name it harvested plant:

Polygonum hydropiper Polygonum hydropiper

Polygonum aviculare Bird polygon

Rumex acetosa Rumex acetosa

Polygonum persicaria Polygonum peacharia

Polygonum bistorta Polygon bistorta

31 / 150
При дії на аналізований розчин лугом при нагріванні виділяється газ, що змінює забарвлення червоного вологого лакмусового паперу на синє. Це свідчить про присутність в розчині: When acting on the analyzed solution with alkali at gas is released during heating, which changes the color of the red wet litmus paper on blue. This indicates the presence in the solution:

Карбонат-іонів Carbonate ions

Іонів свинцю Lead ions

Іонів вісмуту Bismuth ions

Хлорид-іонів Chloride ions

Іонів амонію Ammonium ions

32 / 150
На аналіз надійшов розчин калію дихромату. Для його кількісного визначення був використаний один з фізикохімічних методів аналізу: Potassium dichromate solution was received for analysis. One of the physicochemical methods was used for its quantitative determination analysis:

Спектрофотометричний Spectrophotometric

Флуориметричний Fluorimetric

Турбідиметричний Turbidimetric

Кулонометричний Coulometric

Поляриметричний Polarimetric

33 / 150
Порошки, що містять екстракт беладони і активоване вугілля, мають знижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності? Powders containing belladonna extract and activated carbon, have reduced therapeutic activity. What a superficial phenomenon affects the reduction of their activity?

Десорбція Desorption

Адсорбція Adsorption

Когезія Cohesion

Адгезія Adhesion

Розтікання Spread

34 / 150
В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярної сполуки (ВМС) для збільшення стійкості золів. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають: In colloidal preparations of argentum (protargol, kolargol) add a high molecular weight compound (VMC) to increase stability of ashes The ability of the IUD to protect the sol from coagulation is determined by:

Захисним числом Protective number

Електрофоретичною рухливістю Electrophoretic mobility

Порогом коагуляції Coagulation threshold

Величиною електротермодинамічного потенціалу The magnitude of the electrothermodynamic potential

Величиною електрокінетичного потенціалу By the magnitude of the electrokinetic potential

35 / 150
Для відтворення цукрового діабету у кроля використовується алоксан, який вибірково пошкоджує /3-клітини острівців Лангерганса підшлункової залози. Який вид методики використовується в даному експерименті? To reproduce diabetes in a rabbit alloxan is used, which selectively damages /3-cells of the islets Langerhans of the pancreas. What type of technique is used in this experiments?

Методика подразнення Provocation method

Методика введення ферментів, гормонів Methodology of introduction of enzymes, hormones

Методика стимуляції Method of stimulation

Методика ізольованих органів Methodology of isolated organs

Методика виключення Exclusion method

36 / 150
Серед зібраних рослин є Capsella bursa-pastoris, для якої характерно наступне: Among the collected plants is Capsella bursa-pastoris, which is characterized by the following:

Багаторічник, прикореневі листки суцільні, плоди - циліндричні стручки Perennial, basal leaves are solid, fruits are cylindrical pods

Однорічник, прикореневі листки перисторозсічені або розділені, плоди - трикутно-серцеподібні стручечки Annual, basal leaves pinnate or divided, fruits - triangular heart-shaped pods

Дворічник, прикореневі листки плівчасті, плоди - крилаті серцеподібні стручечки The annual, the basal leaves are membranous, the fruits are winged heart-shaped pods

Однорічник, прикореневі листки складні, плоди - членисті стручки Annual plant, basal leaves are complex, fruits are jointed pods

Дворічник, прикореневі листки перистолопатеві, плоди - округлі стручечки The annual plant, the basal leaves are pinnately lobed, the fruits are rounded pods

37 / 150
До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині: An excess was added to the test solution 6M sodium hydroxide solution and 3% hydrogen peroxide solution. Solution at heating turned yellow. This indicates the presence in the solution:

Катіонів цинку Zinc cations

Катіонів алюмінію Aluminum cations

Катіонів олова(ІІ) Tin(II) cations

Катіонів хрому(ІІІ) Chromium(III) cations

Катіонів свинцю Lead cations

38 / 150
У хворого досліджували секреторну функцію шлунку. У шлунковому соку не виявлена хлористоводнева кислота і ферменти. Як називається такий стан? The patient's secretory function was studied stomach Hydrochloric acid and enzymes were not detected in the gastric juice. As is such a state called?

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Ахлоргідрія Achlorhydria

Гіперхлоргідрія Hyperchlorhydria

Ахілія Achillia

Гіпоацидітас Hypoacidity

39 / 150
Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні? What should be the vapor pressure of a liquid at boiling?

Рівним атмосферному Equal to atmospheric

Мінімальним Minimal

Рівним тиску насиченої пари при 273 К Equal to saturated vapor pressure at 273 K

Максимальним Maximum

Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі Equal to saturated vapor pressure at room temperature

40 / 150
В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води використовують метод: In laboratories of various profiles for to determine the total hardness of drinking water use the method:

Комплексонометрїї Complexonometry

Осадження Precipitation

Оксидиметрії Oxidimetry

Ацидиметрії Acidimeters

Алкаліметрії Alkalimetry

41 / 150
Реакція утворення золотисто- жовтого осаду (реакція ’’золотого дощу”) - це реакція: The reaction of the formation of a golden-yellow precipitate ('golden rain' reaction) is a reaction:

Утворення осаду / У /2 Sediment Formation / In /2

Утворення осаду НдІ2 Formation of НдИ2 sediment

Утворення осаду АдІ Formation of AdI sediment

Утворення осаду РЬС12 Formation of PFC12 sediment

Утворення осаду Нд2І2 Formation of sediment Нд2И2

42 / 150
Існують певні вимоги щодо бактеріального стану води, на якій готують певні лікарські форми. Який показник використовують для оцінки загального забруднення води? There are certain requirements for bacterial state of the water in which certain dosage forms are prepared. What indicator is used to assess general water pollution?

Наявність кишкових паличок Presence of Escherichia coli

Кількість бактерій віл води Number of bacteria in the water

Наявність ентерококів Presence of enterococci

Наявність анаеробних бацил Presence of anaerobic bacilli

Кількість бактерій в 1 мл води Number of bacteria in 1 ml of water

43 / 150
Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, похідним якої сполуки є ця речовина: The patient is being treated for a long time prescribed cortisol. Indicate the derivative of which compound this substance is:

Холестерин Cholesterol

Ілюкоза Ілюкоза

Альбумін Album

Сфінгозин Sphingosine

Іліцерин Ilycerin

44 / 150
Інсулін - гормон підшлункової залози з гіпоглікемічною дією. Що він являє собою за хімічною природою? Insulin is a hormone of the pancreas with hypoglycemic effect. What is it chemically?

Стероїд Steroid

Ліпід Ліпід

Нуклеотид Nucleotide

Поліпептид Поліпептид

Вуглевод Carb

45 / 150
У хворого на крупозну пневмонію температура тіла підвищилася до 40°С*. До якого типу можна віднести дану температуру у людини за ступенем її підвищення? A patient with croup pneumonia body temperature rose to 40°С*. To what type can this be attributed a person's temperature according to the degree of its increase?

Помірно фебрильна Moderately febrile

Субфебрильна Subfebrile

Гіперпіретична Hyperpyretic

Високо фебрильна High fever

- -

46 / 150
У хворого після перенесеної операції спостерігався сильний больовий синдром. Яку найбільш імовірну зміну гормонального статусу можна очікувати у даному випадку? In a patient after an operation severe pain syndrome was observed. What is the most likely change hormonal status can be expected in this case?

Зниження вироблення АКТГ Decreased ACTH production

Підвищення продукції катехоламінів Increased production of catecholamines

Гіперсекреція інсуліну Hypersecretion of insulin

Зниження вироблення мінералокор- тикоїдів Decreased production of mineralocorticoids

Зниження вироблення глюкокорти- коїдів Decreased production of glucocorticoids

47 / 150
Виберіть відповідний метод титрування, якщо визначувана речовина летка: Select the appropriate titration method, if the determined substance is volatile:

Метод окремих наважок Method of individual measurements

Спосіб прямого титрування Direct titration method

Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності Titration with instrumental fixation of equivalence point

Спосіб зворотного титрування Back titration method

Титрування за замісником Substitute titration

48 / 150
Для визначення типу ботулінічного токсину на мишах проводять реакцію нейтралізації токсину антитоксином. Як називається цей метод дослідження? To determine the type of botulinum toxin the reaction of neutralizing the toxin with an antitoxin is carried out on mice. How called this research method?

Мікробіологічний Microbiological

Біологічний Biological

Мікроскопічний Microscopic

- -

Алергічний Allergic

49 / 150
Виявлення в сироватці крові хворого антитіл до збудника інфекційної хвороби дозволяє встановити діагноз. Як називається цей метод дослідження? Detection in the patient's blood serum antibodies to the causative agent of an infectious disease allows to establish a diagnosis. As what is the name of this research method?

Мікроскопічний Microscopic

Серологічний Serological

Мікробіологічний Microbiological

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

50 / 150
У дитини 9-ти років після підвищення температури тіла до 38,5°С*, що зберігалася впродовж тижня у зв’язку з гострим бронхітом, відзначалося зниження температури до 37,0°С. Який з перерахованих механізмів є провідним у 3-й стадії гарячки? The child is 9 years old after promotion body temperature up to 38.5°С*, which persisted for a week in connection with an acute bronchitis, the temperature dropped to 37.0°C. Which of the following mechanisms is leading in the 3rd stage of fever?

Посилення теплопродукції Intensification of heat production

Розвиток ознобу Development of chills

Розширення периферичних судин Dilation of peripheral vessels

Збільшення діурезу Increasing diuresis

Збільшення частоти дихання Increased breathing rate

51 / 150
Для серопрофілактики і серотерапії інфекційних захворювань використовують імунні сироватки. Який імунітет формується за їх допомогою? For seroprophylaxis and serotherapy of infectious diseases, immune serums are used. What immunity is formed with their help?

Видовий спадковий Species hereditary

Штучний пасивний Artificial Passive

Природний активний Natural active

Штучний активний Artificial Active

Природний пасивний Natural Passive

52 / 150
В якості джерела збудників інфекційних захворювань можуть бути як хворі люди, так і тварини. Як називаються інфекції, на які хворіють тварини і від яких заражується людина? As a source of infectious pathogens diseases can be both sick people and animals. What are infections called which animals get sick and from which people get infected?

Антропонози Anthroponosy

Зооантропонози Zooanthroponosis

Зоонози Zoonozy

Змішані Mixed

Сапронози Sapronosi

53 / 150
При практичному застосуванні лікувальних антитоксичних сироваток хворому завжди вводять точно визначені дози. Якими одиницями визначається активність цих сироваток? In the practical application of medicinal precisely determined doses of antitoxic serums are always administered to the patient. What kind units determine the activity of these serums?

Летальними Lethal

Бактеріостатичними Bacteriostatic

Гемолітичними Hemolytic

Флокуляційними Flocculating

Міжнародними International

54 / 150
Старий коренеплід редису є менш соковитим, запасальна ксилема стає пористою і твердне в результаті значного розростання і здерев’яніння: Old radish rootstock is less juicy, the storage xylem becomes porous and hardens as a result of significant growth and lignification:

Судин Судин

Ситоподібних трубок Sieve Tubes

Луб’яних волокон Bran fibers

Паренхіми Parenchyma

Клітин-супутниць Satellite cells

55 / 150
Скляний електрод часто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять? The glass electrode is often used in pharmaceutical analysis. What type of electrodes does it belong to?

Іонселективні Ion selective

Окислювально-відновні прості Redox Simple

Окислювально-відновні складні Redox compounds

Першого роду First Kind

Другого роду Different kind

56 / 150
Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин: To determine the mass-volume fraction ammonia in solution use a solution:

Сірчаної кислоти Sulphuric acid

Перманганату калію Potassium permanganate

Йоду Jodu

Хлороводневої кислоти Hydrochloric acid

Гідроксиду натрію Sodium hydroxide

57 / 150
При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду водню з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність катіонів якої аналітичної групи це свідчить? When adding to an unknown solution mixture of sodium hydroxide and hydrogen peroxide solution, a precipitate appeared, which disappeared after adding an excess of these substances. About the presence of cations of which analytical group does that show?

V V

III III

IV IV

II II

VI VI

58 / 150
В ході розщеплення глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перетворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6-фосфат в першій реакції: During the breakdown of glucose during a number of transformations take place during glycolysis. Specify which connection glucose-6-phosphate is converted in the first reaction:

Галактозо-1-фосфат Galactose-1-Phosphate

Фруктозо-1-фосфат Fructose 1-Phosphate

Фруктозо-6-фосфат Fructose 6-Phosphate

Манозо-1-фосфат Mannose-1-phosphate

Ацетил-КоА Acetyl CoA

59 / 150
Наявні ефірно-олійні залозки, плід - сім’янка, суцвіття - кошик. Це - характерні діагностичні ознаки родини: Essential oil glands present, fruit - seed, inflorescence - basket. These are typical diagnostic features of the family:

Rosaceae Rosaceae

Asteraceae Asteraceae

Scrophylariaceae Scrophylariaceae

Solanaceae Solanaceae

Lamiaceae Lamiaceae

60 / 150
Деякі лікарські рослини необхідно збирати з великою обережністю, оскільки серед них є отруйні. До таких рослин належить представник родини зонтичних: Some medicinal plants must be harvested with great care, as there are poisonous ones among them. It belongs to such plants representative of the umbrella family:

Cicuta virosa Cicuta Virosa

Viburnum opulus Viburnum's wealth

Plantago major Plantago major

Arctium lappa Arctic lappa

Valeriana officinalis Valeriana officinalis

61 / 150
У хворого з підозрою на туберкульоз легень матеріалом для дослідження є мокротиння. Яким методом доцільніше забарвлювати приготовані мазки? A patient with suspected pulmonary tuberculosis the material for research is sputum. Which method is more appropriate to color prepared smears?

Методом Грама Gram Method

Методом Мейера Meyer

Методом Нейссера Neisser method

Методом Леффлера Leffler Method

Методом Ціля-Нільсена Tiel-Nielsen method

62 / 150
При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до: When analyzing parts of the plant, pieces were found rhizomes, during their microscopic analysis centroxylemny were found on the section conductive bundles, the presence of which may indicate that the samples belong to:

Папоротей Fern

Дводольних Two-armed

Голонасінних Non-seeded

Однодольних Monocotyledons

Водоростей Algae

63 / 150
До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони: To II analytical group of cations according to the acid-base classification includes the following cations:

Кальцію, стронцію, барію Calcium, strontium, barium

Цинку, алюмінію, хрому Zinc, aluminum, chromium

Алюмінію, магнію, цинку Aluminum, magnesium, zinc

Аргентуму, плюмбуму, ртуті(І) Argentum, plumbum, mercury(I)

Калію, барію, бісмуту Potassium, barium, bismuth

64 / 150
Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів тощо. До якої родини належить ця рослина? Folk medicine uses flowers of the deaf white nettle (Lamium album) for diseases of the spleen, respiratory catarrh ways, etc. What family does this plant belong to?

Іубоцвіті Iubotsviti

Айстрові Asters

Ранникові Morning

Пасльонові Solanaceous

Бобові Beans

65 / 150
Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складі водно-спиртової суміші заснований на експериментальному визначенні: Pharmacopeia ebulioscopic method Quantitative determination of alcohol in a water-alcohol mixture is based on experimental determination:

Опору Prop

Осмотичного тиску Osmotic pressure

Температур кипіння Boiling temperature

Температур розчинення Dissolution temperature

Температур кристалізації Crystallization temperature

66 / 150
Родина Asteraceae є найбільшою за численністю серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до ’’Червоної книги України” і потребують охорони. Вкажіть один такий вид: The Asteraceae family is the largest in in number among all families of the department Magnoliophyta. Individual species of this family, which are used as medicinal products, listed in the 'Red Book of Ukraine' and need protection. Specify one such type:

Artemisia vulgaris Artemisia vulgaris

Helianthus annuus Helianthus annual

Arnica montana Arnica montana

Taraxacum officinale Taraxacum officinale

Centaurea су anus I am centaur old

67 / 150
Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокар- пного гінецею? What type of fruit is characterized by juicy ovule, multi-seeded, indehiscent, formed from coenocarpous gynoecium?

Цинародій Tsynarody

Суничина Sunichin

Стручок Pod

Ценобій Tsenobij

Іесперидій Hesperidius

68 / 150
Визначення аніонів І аналітичної групи проводять при дії: Determination of anions of analytical group I carried out during the action:

Розчину мінеральної кислоти Mineral acid solution

Розчину лугу Solution of alkali

Розчину AgNO3 в кислому середовищі AgNO3 solution in an acidic environment

Розчину ВаС12 в нейтральному або слабколужному середовищі BaC12 solution in a neutral or slightly alkaline environment

Розчину ВаС12 в кислому середовищі BaC12 solution in acidic environment

69 / 150
Концентрацію калію перманганату у розчині визначають фотометричним методом аналізу Вкажіть величину, яку при цьому вимірюють: Concentration of potassium permanganate in solution determined by the photometric method of analysis. Indicate the value, which at the same time measure:

Показник заломлення Refractive Index

Оптичну густину Optical density

Потенціал індикаторного електроду Indicator electrode potential

Кут обертання площини поляризованого променя Angle of rotation of the plane of the polarized beam

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

70 / 150
У представників Lamiaceae пари листків двох сусідніх вузлів розташовані у взаємно протилежних площинах, тобто: Representatives of Lamiaceae have pairs of leaves two adjacent nodes are located in mutually opposite planes, i.e.:

Скупчено Crowded

Мутовчасто Mutovoften

Навхрест-супротивно Cross-opposite

Спірально Spiral

Дворядно-супротивно Doubly Opposite

71 / 150
При вивченні мазків, приготованих зі спинномозкової рідини хворої дитини, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані всередині лейкоцитів. Вкажіть імовірного збудника: When studying smears prepared from cerebrospinal fluid of a sick child, gram-negative diplococci were detected bean-shaped, located inside leukocytes. Specify the probable pathogen:

Рикетсії Rickettsia

Гонокок Racing

Стафілокок Staphylococcus

Менінгокок Meningococcus

Стрептокок Streptococcus

72 / 150
При мікроскопії мазка з матеріалу хворого були виявлені великі палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюжка. Після культивування збудника в живильному середовищі з додаванням пеніциліну вони набули кулястої форми і стали нагадувати перлове намисто. Для збудника якого захворювання характерне дане явище? During microscopy of a swab from the patient's material large sticks with cut-off ends were found, arranged in the form chain After cultivation of the pathogen in a nutrient medium with the addition of penicillin, they acquired a spherical shape and began to resemble a pearl necklace. For What causative agent is this phenomenon characteristic of?

Кандидозу Candidiasis

Холери Cholera

Сибірки Anthrax

Туляремії Tularemia

Чуми Чуми

73 / 150
Завод бактерійних препаратів виготовляє кілька видів вакцин. Яка з них належить до вакцин обов’язкового застосування? The factory of bacterial preparations produces several types of vaccines. Which of them belongs to mandatory vaccines?

Чумна Чумна

Протигрипозна Anti-flu

Протикорова Протикорова

Антирабічна Antirabies

Черевнотифозна Typhoid

74 / 150
На лужному пептонному середовищі через шість годин після посіву випорожнень хворого відзначено зростання збудника у вигляді блакитнуватої плівки. В мазку виявлені палички зігнутої форми. Вкажіть імовірного збудника: On alkaline peptone medium through Six hours after inoculation of the patient's feces, growth of the pathogen was noted in the form of a bluish film. Sticks of a bent shape were found in the smear. Specify probable causative agent:

Кишкова паличка Escherichia coli

Туберкульозна паличка Tuberculosis bacillus

Синьогнійна паличка Blue pus bacillus

Холерний вібріон Cholera vibrio

Черевнотифозна паличка Typhoid bacillus

75 / 150
Людина несприйнятлива до чуми рогатої худоби і собак. З яким видом імунітету це пов’язано? Human is immune to Horned Plague cattle and dogs. What type of immunity is it associated with?

Природний пасивний Natural Passive

Штучний активний Artificial Active

Спадковий видовий Hereditary species

Штучний пасивний Artificial Passive

Природний активний Natural Active

76 / 150
Відомо, що азотфіксуючі та целюлозоруйнівні бактерії не здатні існувати нарізно. Як називається такий вид взаємодії організмів? It is known that nitrogen-fixing and cellulose-destroying bacteria cannot exist separately. What is the name of such a species interaction of organisms?

Симбіоз Symbiosis

Синергізм Synergism

Метабіоз Metabiosis

Сателізм Satellism

Антагонізм Antagonism

77 / 150
Відомо, що у більшості видів відділу Голонасінні листки представлені хвоєю. Який з нижчеперерахованих видів має листки довгочерешкові, шкірясті, з цілісною віялоподібною листковою пластинкою, дихотомічним жилкуванням та однією або кількома виїмками по верхньому краю? It is known that in most types of department Gymnosperm leaves are represented by needles. Which of the following species has long-petiolate leaves, leathery, with a single fan-shaped leaf blade, dichotomous veining and one or more notches along the upper edge?

Abies sibirica Abies sibirica

Cedrus libani Cedar of Lebanon

Juniperus communis Common juniper

Picea abies Picea abies

Ginkgo biloba Ginkgo biloba

78 / 150
Для визначення в’язкості мокротиння, що містить ВМС, достатньо виміряти відносну в’язкість рідини, яка характеризується: To determine the viscosity of sputum, which contains IMS, it is enough to measure the relative viscosity of the liquid, which characterized by:

Граничним значенням приведеної в’язкості розчину при концентрації, що прямує до нуля The limiting value of the reduced viscosity of the solution at a concentration that goes to zero

Різницею в’язкостей розчину та розчинника The difference between the viscosities of the solution and the solvent

Відношенням абсолютної в’язкості розчину до в’язкості розчинника The ratio of the absolute viscosity of the solution to the viscosity of the solvent

Відношенням відносної в’язкості розчину до масової частки розчину The ratio of the relative viscosity of the solution to the mass fraction of the solution

Відношенням відносної в’язкості розчину до масової концентрації розчину The ratio of the relative viscosity of the solution to the mass concentration of the solution

79 / 150
У провізора після проведення тривалого аналітичного дослідження (психо-емоційного стресу) підвищився артеріальний тиск (160/110 мм рт.ст.). Які зміни нейрогуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку? At the pharmacist after spending a long time analytical research (psycho-emotional stress), blood pressure increased (160/110 mm Hg). What changes in neurohumoral regulation can be the cause increase in blood pressure in this case?

Активація ренін-ангіотензинової системи Activation of the renin-angiotensin system

Активація калікреїн-кінінової системи Activation of the kallikrein-kinin system

Гальмування симпатоадреналової системи Inhibition of the sympathoadrenal system

Активація симпатоадреналової системи Activation of sympathoadrenal system

Активація утворення і виділення альдостерону Activation of formation and release of aldosterone

80 / 150
У пацієнта зі скаргами на біль у правій нозі при огляді стопи виявлено збліднення, зменшення об’єму, місцеве зниження температури. Яке порушення місцевого кровообігу спостерігається у хворого? A patient with complaints of pain in the right pallor, a decrease in volume, and a local decrease were found in the leg during the examination of the foot temperature What disturbance of local blood circulation is observed in the patient?

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

Метаболічна артеріальна гіперемія Metabolic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Ішемія Ischemia

81 / 150
У хворого виражені блідість, ’’гусяча шкіра’’ озноб. Для якої стадії гарячки характерні такі прояви? The patient has pronounced pallor, 'goosebumps', chills. What stage of fever are these manifestations characteristic of?

Зниження температури Decreasing temperature

Підвищення температури Increasing temperature

Компенсації Compensations

Збереження сталої температури тіла на високому рівні Maintaining constant body temperature at a high level

Латентної Latent

82 / 150
До органічних сполук рослинної клітини невуглеводної природи відносять: To the organic compounds of the plant cell of a non-carbohydrate nature include:

Слиз Слиз

Інулін Inulin

Клітковину Fiber

Воски Воски

Пектини Pectin

83 / 150
У хворого після фізичного навантаження розвинувся напад стенокардії внаслідок ішемії міокарда. Яке з формулювань найточніше відображає визначення ішемії? The patient developed an angina attack due to myocardial ischemia after physical exertion. Which of the formulations most accurately reflects the definition of ischemia?

Невідповідність між припливом крові до тканин і потребою в ній Disparity between blood flow to tissues and the need for it

Збільшення доставки кисню до тканин Increasing oxygen delivery to tissues

Дефіцит кисню в системі кровообігу Oxygen deficiency in the circulatory system

Розширення артеріол Dilation of arterioles

Зменшення кількості еритроцитів в крові Decreasing the number of erythrocytes in the blood

84 / 150
Одним з методів лікування при отруєнні метанолом є введення в організм (per os або внутрішньовенно) етанолу в кількостях, що у здорової людини викликають інтоксикацію. Чому цей спосіб лікування є ефективним? One of the methods of treatment for methanol poisoning is the introduction into the body (per os or intravenously) of ethanol in quantities that cause intoxication in a healthy person. Why is this method of treatment effective?

Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази Ethanol competes with methanol for the active site of alcohol dehydrogenase

Етанол пригнічує дифузію метанолу Ethanol inhibits methanol diffusion

Етанол швидше розщеплюється, ніж метанол Ethanol breaks down faster than methanol

Етанол інактивує алкогольдегідрогеназу Ethanol inactivates alcohol dehydrogenase

Етанол блокує кофермент алкогольдегідрогенази Ethanol blocks alcohol dehydrogenase coenzyme

85 / 150
Хвора звернулась зі скаргами на підвищене серцебиття, м’язову слабкість, підвищення апетиту Об’єктивно відзначається збільшення розмірів щитоподібної залози. Гіперсекреція якого гормону має місце? The patient complained of increased heartbeat, muscle weakness, increased appetite. Objectively, an increase in the size of the thyroid gland is noted. Hypersecretion of which hormone is taking place?

Глюкагону Glucagon

Альдостерону Aldosterone

Тироксину Tyroxin

Кальцитоніну Calciton

Кортизолу Cortisol

86 / 150
Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату? To relieve delusions and hallucinations in a schizophrenic patient, the doctor used aminazine. What is the mechanism of antipsychotic action drug?

Інгібування дофамінергічних процесів в ЦНС Inhibition of dopaminergic processes in the central nervous system

Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС Stimulation of adrenergic and dopaminergic processes in the central nervous system

Інгібування адренергічних процесів в ЦНС Inhibition of adrenergic processes in the central nervous system

Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС Stimulation of cholinergic processes in the central nervous system

Інгібування холінергічних процесів в ЦНС Inhibition of cholinergic processes in the central nervous system

87 / 150
Хворому, що страждає на невроз з явищами тривоги і страху, лікар призначив діазепам. Який фармакологічний ефект препарату дозволяє застосовувати його для лікування даного захворювання? To a patient suffering from neurosis with phenomena anxiety and fear, the doctor prescribed diazepam. What is the pharmacological effect does the drug allow its use for the treatment of this disease?

Протиаритмічний Antiarrhythmic

Антиангінальний Antianginal

Протизапальний Anti-inflammatory

Анксіолітичний Anxiolytic

Гіпотензивний Hypotensive

88 / 150
Хворому, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив лізиноприл. Який механізм дії має цей препарат? A patient suffering from hypertension was prescribed lisinopril by the doctor. What is the mechanism of action of this drug?

Пригнічує АПФ Suppresses ACE

Стимулює бета-адренорецептори Stimulates beta-adrenoceptors

Блокує альфа-адренорецептори Blocks alpha-adrenoceptors

Блокує М-холінорецептори Blocks M-cholinergic receptors

Блокує бета-адренорецептори Blocks beta-adrenoceptors

89 / 150
Через слабкість пологової діяльності лікар призначив роділлі гормональний препарат для стимуляції пологів. Назвіть препарат: Due to the weakness of labor activity, the doctor prescribed a hormonal drug to stimulate labor. Name a drug:

Окситоцин Oxytocin

Преднізолон Prednisone

Ілібенкламід Ilibenclamide

Інсулін Insulin

L-тироксин L-thyroxine

90 / 150
Дайте відповідь на питання медсестри: гіпоглікемічна дія якого препарату зумовлена стимуляцією бета-клітин підшлункової залози? Answer the nurse's question: hypoglycemic effect of which drug is caused by stimulation of pancreatic beta cells?

Преднізолон Prednisone

Ретаболіл (Нандролон) Retabolil (Nandrolone)

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин) Adrenaline hydrochloride (Epinephrine)

Глібенкламід Glibenclamide

Іепарин Ieparin

91 / 150
У літнього хворого розвинулася післяопераційна атонія кишечника. Який антихолінестеразний препарат йому показаний? An elderly patient developed postoperative intestinal atony. What anticholinesterase drug should he testimony?

Дитилін (Сукцинілхолін) Dithyline (Succinylcholine)

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Метопролол Metoprolol

Прозерин Prozerin

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

92 / 150
У хворого після бджолиних укусів розвинувся набряк Квінке. Який препарат треба негайно ввести хворому з метою усунення цього стану? The patient developed Quincke's edema after bee stings. What drug should be administered to the patient immediately in order to elimination of this condition?

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Натрію хлорид Sodium Chloride

Анаприлін (Пропранолол) Anaprilin (Propranolol)

Адреналіну гідрохлорид (Епінефрин) Adrenaline hydrochloride (Epinephrine)

Атропіну сульфат Atropine sulfate

93 / 150
Хворій на паркінсонізм для усунення м’язової ригідності було призначено препарат, який є попередником дофаміну. Назвіть цей препарат: A patient with parkinsonism was prescribed a drug that is a precursor of dopamine to eliminate muscle stiffness. Name this drug:

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Аміназин Aminazine

Парацетамол Paracetamol

Леводопа Леводопа

Атропіну сульфат Atropine sulfate

94 / 150
Пацієнтці 34-х років, яка хворіє на бронхіт та має сухий непродуктивний нав’язливий кашель, лікар призначив протикашльовий засіб центральної дії. Який це препарат? A 34-year-old patient with bronchitis and a dry unproductive persistent cough was prescribed a centrally acting antitussive. What is this drug?

Мукалтин Mukaltin

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

Амброксол Ambroxol

Глауцин Глауцин

Бромгексин Bromhexine

95 / 150
Допоможіть лікарю підібрати препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів, який є інгібітором цог-2 і не пошкоджує шлунок: Help the doctor choose a drug from group of non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is an inhibitor of Tsog-2 and not damages the stomach:

Целекоксиб Целекоксиб

Парацетамол Paracetamol

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

96 / 150
Поясніть лікарю-інтерну, як коректно називати явище, коли при тривалому застосуванні препарату його ефективність знижується: Explain to the intern doctor how to correctly name the phenomenon when, with long-term use of the drug, its effectiveness decreases:

Залежність Dependency

Кумуляція Cumulative

Звикання Addiction

Сенсибілізація Sensitization

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

97 / 150
Для лікування тромбозу лікар призначив хворому препарат з групи антикоагулянтів прямої дії. Назвіть цей препарат: For the treatment of thrombosis, the doctor prescribed the patient a drug from the group of direct anticoagulants. Name this drug:

Вікасол (Менадіон) Vikasol (Menadion)

Іепарин Іепарин

Синкумар (Аценокумарол) Sincoumar (Acenocoumarol)

Фенілін (Феніндіон) Phenilin (Phenindione)

Варфарин Warfarin

98 / 150
Для лікування глаукоми лікар вирішив призначити хворому холіноміметичний засіб прямої дії. Який це препарат? To treat glaucoma, the doctor decided to prescribe a cholinomimetic agent of direct action to the patient. What is this drug?

Цинку сульфат Zinc sulfate

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Сульфацил натрію Sulfacyl sodium

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

99 / 150
Допоможіть лікарю вибрати наркотичний анальгетик, який можна використати для знеболення пологів: Help the doctor choose a narcotic analgesic that can be used for labor pain relief:

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Анальгін (Метамізол натрію) Analgin (Metamisole sodium)

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Парацетамол Paracetamol

Промедол Promedol

100 / 150
У стаціонар надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба шлунку у фазі загострення. Проконсультуйте лікаря-інтерна, який препарат знизить функцію залоз шлунку за рахунок блокади Я2 -рецепторів: A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer disease in the acute phase. Consult an intern doctor, which drug will reduce the function of the gastric glands due to blockade of Я2 receptors:

Екстракт беладони сухий Dry Beladoni Extract

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Фамотидин Фамотидин

Метацин Methacin

101 / 150
Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксанту тубокурарину у пацієнта розвинулося порушення дихання, яке було ліквідовано після введення прозерину. Якому терміну відповідає вказана взаємодія між ліками? During surgery using the myorelaxant tubocurarine, the patient developed respiratory failure, which was eliminated after the introduction of proserin. What term corresponds to the indicated interaction between drugs?

Несумісність Incompatibility

Кумуляція Cumulative

Синергізм Synergism

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Антагонізм Antagonism

102 / 150
Препаратом вибору для лікування трихомонадної інфекції є: The drug of choice for the treatment of trichomonas infection is:

Метронідазол Metronidazole

Гентаміцин Gentamicin

Тетрациклін Tetracycline

Амоксицилін Amoxicillin

Норфлоксацин Norfloxacin

103 / 150
Хворому з глаукомою лікар призначив прозерин у вигляді очних крапель. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? The doctor prescribed Proserin in the form of eye drops to a patient with glaucoma. To which pharmacological group does this drug belong?

Н-холіноміметик H-cholinemimetic

Бета-адреноблокатор Beta Blocker

Антихолінестеразний засіб зворотної дії Anticholinesterase reversal agent

М-холіноблокатор M-anticholinergic

Альфа-адреноміметик Alpha-adrenomimetic

104 / 150
Які лікарські засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму? What medicines have be used to eliminate bronchospasm?

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Бета-адреноблокатори Beta Blockers

Бета-адреноміметики Beta-adrenomimetics

Альфа-адреноміметики Alpha-adrenomimetics

Інгібітори холінестерази Cholinesterase inhibitors

105 / 150
Аналітик провів реакцію на тіосульфат-іони з мінеральними кислотами. Вкажіть аналітичний ефект реакції: The analyst performed a reaction for thiosulfate ions with mineral acids. Specify the analytical effect of the reaction:

Утворення зеленого осаду Formation of green sediment

Помутніння розчину і виділення газу з характерним запахом Cloudiness of the solution and release of gas with a characteristic smell

Утворення чорного осаду Formation of black sediment

Утворення червоного осаду Formation of red sediment

Утворення синього осаду Formation of blue sediment

106 / 150
Який іон міститься в розчині, якщо при дії на нього дифеніламіну у присутності концентрованої сульфатної кислоти спостерігається синє забарвлення? What ion is contained in the solution if it is acted upon by diphenylamine in the presence of concentrated sulfuric acid is there a blue color?

Сульфід Sulfide

Нітрат Nitrate

Сульфат Sulfate

Фосфат Phosphate

Ацетат Acetate

107 / 150
Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви вуглеводів. Які метаболічні реакції підтримують при цьому вміст глюкози в крові? As a result of prolonged starvation in the human body, carbohydrate reserves quickly disappear. What are the metabolic reactions at the same time maintain the glucose content in the blood?

- -

Пентозофосфатний цикл Pentose Phosphate Cycle

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Ілюконеогенез Iluconeogenesis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

108 / 150
Седиментація це: Sedimentation is:

Укрупнення частинок у рідкому середовищі Agglomeration of particles in a liquid medium

Процес злипання частинок дисперсної фази під дією розчинів електролітів The process of clumping of dispersed phase particles under the influence of electrolyte solutions

Процес злипання частинок дисперсної фази в рідкому середовищі з утворенням агрегатів The process of clumping of dispersed phase particles in a liquid medium with the formation of aggregates

Довільний процес роздроблення частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією електричного струму Arbitrary process of fragmentation of dispersed phase particles in a liquid or gaseous medium under the action of an electric current

Процес осадження частинок дисперсної фази в рідкому або газоподібному середовищі під дією сил тяжіння The process of deposition of dispersed phase particles in a liquid or gaseous environment under the influence of gravity

109 / 150
Які два методи одержання дисперсних систем належать до фізичної конденсації? What two methods of obtaining dispersed systems belong to physical condensation?

Ультрафільтрація і пептизація Ultrafiltration and peptization

Конденсація з пари і заміна розчинника Condensation from steam and solvent replacement

Хімічна конденсація і пептизація Chemical condensation and peptization

Диспергація і пептизація Dispersion and peptization

Ультрафільтрація і конденсація з пари Ultrafiltration and condensation from steam

110 / 150
Вміст пероксиду водню без застосування індикаторів можна визначити таким методом редоксиметричного титрування: The content of hydrogen peroxide without the use of indicators can be determined by the following redox-symmetric titration method:

Аргентометрія Argentometry

Ацидиметрія Acidimetry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Перманганатометрія Permanganatometry

111 / 150
Однією з важливих діагностичних ознак шавлії лікарської та собачої кропиви є така форма віночка у квітці: One of the important diagnostic features of sage and dog nettle is the shape of the corolla in the flower:

Лійкоподібний Funnel

Двогубий Двогубий

Несправжньоязичковий False language

Язичковий Language

Наперсткоподібний Fingerial

112 / 150
Який з катіонів IV аналітичної групи можна виявити крапельним методом з алізарином з використанням аналітичного маскування? Which of the cations of the IV analytical group can be detected by the drop method with alizarin using the analytical disguise?

А13+ А13+

Sn2+ Sn2+

Zn2+ Zn2+

Сг3+ Сг3+

Sn[IV] Sn[IV]

113 / 150
Колаген, желатин, кератин, міозин - білки, що утворені за рахунок пепти- дних зв’язків, та являють собою витягнуті нитки. Такі білки називаються: Collagen, gelatin, keratin, myosin are proteins formed due to peptide bonds and are elongated threads. Such proteins are called:

- -

Фібрилярними Fibrillar

Глобулярними Globular

Структуройаними Animi Structure

Ланцюговими Chains

114 / 150
Здатність ВМС перешкоджати випадінню в осад ліофобних золів та відкладенню на стінках судин холестеринових бляшок має назву: The ability of the Navy to prevent the precipitation of lyophobic sols and the deposition of cholesterol plaques on the walls of blood vessels has name:

Колоїдний захист Colloid protection

Седиментація Sedimentation

Тиксотропія Thixotropy

Коацервація Coacervation

Коагуляція Coagulation

115 / 150
Термолабільний лікарський препарат для екстемпорального використання піддали нагріванню до 65°С* тричі з інтервалом в 1 день. До якого методу стерилізації вдалися у даному випадку? The heat-labile drug for extemporaneous use was heated to 65°C* three times with an interval of 1 day. What method of sterilization was used in this case?

Прожарювання Roasting

Кохірування Coordination

Фільтрування Filtering

Тйндалізація Tyndalization

Пастеризація Pasteurization

116 / 150
Хворий на гострий інфаркт міокарда у складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з’явилася гематурія. Який препарат показаний у якості антидоту? A patient with an acute myocardial infarction received heparin as part of complex therapy. After some time, hematuria appeared. What drug is indicated as an antidote?

Вікасол (Менадіон) Vikasol (Menadion)

Фібриноген Fibrinogen

Протаміну сульфат Protamine Sulfate

Етамзилат Etamzilat

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

117 / 150
До реанімаційного відділення надійшов хворий без свідомості. Діагностовано діабетичну кетоацидотичну кому. Який патологічний тип дихання є характерним для такого стану? An unconscious patient was admitted to the intensive care unit. Diabetic ketoacidotic coma was diagnosed. What pathological type of breathing is characteristic of this condition?

Апнейстичне дихання Apneic breathing

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Дихання Біота Biot's Breath

Дихання Куссмауля Kussmaul breathing

Дихання Чейна-Стокса Cheyne-Stokes Respiration

118 / 150
Індикатор фенолфталеїн часто використовують у титриметричному аналізі. Вкажіть метод титрування, в якому його застосовують: The indicator phenolphthalein is often used in titrimetric analysis. Specify the titration method in which it is used:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Метод перманганатометрїї Permanganometer method

Осаджувальне титрування Precipitation titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Окисно-відновне титрування Redox titration

119 / 150
У багаторічної рослини родини Айстрові навесні утворюються квітконосні пагони з золотаво-жовтими квітками, а після відцвітання - великі листки. Отже це: The perennial plant of the Aster family produces flower-bearing shoots with golden-yellow flowers in the spring, and after flowering - large leaves. So this:

Petroselinum crispum Crispy Parsley

Hipericum perforatum Hyperic hole

Tussilago farfara Tossilago farfara

Datura stramonium Datura stramonium

Potentilla erecta Potential set up

120 / 150
Хвора 20-ти років із цукровим діабетом потрапила у лікарню у непритомному стані. При обстеженні рівень глюкози плазми крові -1,8 ммоль/л. Діагностовано гіпоглікемічну кому. Яка причина, імовірно, призвела до розвитку даного стану? A 20-year-old patient with diabetes was admitted to the hospital in an unconscious state. During the examination, the blood plasma glucose level was -1.8 mmol/l. A hypoglycemic coma was diagnosed. What reason probably led to the development of this condition?

Введення препаратів сульфонілсечовини Introduction of sulfonylurea drugs

Порушення режиму сну Sleep violation

Передозування інсуліну Insulin overdose

Введення бігуанідів Introduction of Biguanides

Несвоєчасне введення інсуліну Untimely administration of insulin

121 / 150
Аскорутин застосовують при кровоточивості ясен та точкових крововиливах. Які вітаміни входять до складу цього препарату? Ascorutin is used for bleeding gums and point hemorrhages. What vitamins are included in this drug?

D, PP D, PP

К, А К, А

С, Р С, Р

Е, С Е, С

А, Е А, Е

122 / 150
У жінки 45-ти років була діагностована фіброміома, внаслідок рясних геморагій розвинулася гіпохромна мі- кроцитарна анемія. Яка це анемія за механізмом розвитку? A 45-year-old woman was diagnosed fibromyoma, as a result of profuse hemorrhages, hypochromic microcytic developed anemia. What is this anemia according to the mechanism of development?

Залізодефіцитна Iron deficiency

Білководефіцитна Protein-deficient

Метапластична Metaplastic

Фолієводефіцитна Folate deficient

Апластична Aplastic

123 / 150
Чоловік вживає здебільшого жирну їжу. Який фермент слід призначити пацієнту для нормалізації процесів травлення?  The man eats mostly fatty food. What enzyme should be prescribed to the patient to normalize the processes digestion? 

ДНКазу ДНКазу

Мальтазу Maltasu

Ліпазу Ліпазу

Гіалуронідазу Hyaluronidase

Каталазу Catalase

124 / 150
Перехід С2Н4 (алкен) —> С2Н6 (алкан) відбувається при проведенні реакції: Transition C2H4 (alkene) —> C2H6 (alkane) occurs during the reaction:

Гідрування Hydration

Дегідрування Dehydrogenation

Димеризацїї Dimerization

Дегідратації Dehydration

Гідратації Hydrations

125 / 150
При якому числовому значенні п виконується правило Хюккеля (4п+2) для нафталіну?
At what numerical value of p is Hückel's rule (4n+2) fulfilled for naphthalene?

n=4 n=4

n=1 n=1

n=0 n=0

n=8 n=8

n=2 n=2

126 / 150
Серед наведених реакцій виберіть реакцію азотсполучення:
Choose a reaction from the given reactions nitrogen compounds:

127 / 150
Виберіть правильну назву для даної сполуки:
Choose the correct name for this compounds:

4-амінопурин 4-aminopurine

6-амінопурин 6-aminopurine

8-амінопурин 8-aminopurine

6-нітропурин 6-nitropurine

2-амінопурин 2-aminopurine

128 / 150
Жінка скаржиться на свербіння губ, почервоніння, появу кірочок та лусочок після двох тижнів використання губної помади. Алергічні реакції якого типу зумовлюють дані порушення? A woman complains of itchy lips, redness, the appearance of crusts and scales after two weeks of using the lipstick lipsticks What type of allergic reactions cause these disorders?

Цитотоксичний Cytotoxic

Сповільнений Delayed

Стимулюючий Stimulating

Імунокомплексний Immunocomplex

Анафілактичний Anaphylactic

129 / 150
Серед наведених сполук виберіть формулу хіноліну:
Choose a formula from the given compounds quinoline:

130 / 150
За значенням рКА наведених карбонових кислот виберіть найслабшу: According to the pKA value of the given carbons acids, choose the weakest:

Молочна (рКА = 3,9) Dairy (pKA = 3.9)

Оцтова (рКА = 4,7) Acetate (pCA = 4.7)

Масляна (рКА = 4,82) Maslyana (rKA = 4.82)

Мурашина (рКА = 3,7) Murashina (rKA = 3.7)

Пропіонова (рКА = 4,9) Propionova (pKA = 4.9)

131 / 150
Вкажіть метод кількісного аналізу, заснований на утворенні комплексних сполук галогенід-іонів з солями Hg2+: Specify the quantitative analysis method, based on the formation of complex compounds of halide ions with Hg2+ salts:

Ацидиметрія Acidimetry

Меркуриметрія Mercurimetry

Аргентометрія Argentometry

Алкаліметрія Alkalimetry

Комплексонометрія Complexonometry

132 / 150
Оберіть назву радикалу, структурна формула якого:
Choose a radical name, structural whose formula is:

Втор-бутил sec-butyl

Бутил Butyl

Ізобутил Ізобутил

Трет-бутил T-butyl

Н-бутил N-butyl

133 / 150
Вкажіть продукти гідролізу сечовини:
Specify urea hydrolysis products:

СО2 + N2 + ЗН2О СО2 + N2 + ЗН2О

СО2 + Н2О + 2NH3 СО2 + Н2О + 2NH3

СО2 + N2 + ЗH2 СО2 + N2 + ЗH2

CO + 2NH3 CO + 2NH3

CO + N2 + ЗH2 CO + N2 + ЗH2

134 / 150
При взаємодії ацетилену з водою утворюється: When acetylene interacts with water is formed:

Оцтовий альдегід Acetaldehyde

Етиленгліколь Ethylene Glycol

Етиловий спирт Ethyl alcohol

Бензиловий спирт Benzyl Alcohol

Щавлева кислота Oxalic acid

135 / 150
При взаємодії фенолу з водним розчином брому утворюється: During the interaction of phenol with an aqueous solution bromine is formed:

м-бромфенол m-bromophenol

2,4,6-трибромфенол 2,4,6-tribromophenol

2,4,5-трибромфенол 2,4,5-tribromophenol

2,5-дибромфенол 2,5-dibromophenol

3,5-дибромфенол 3,5-dibromophenol

136 / 150
Серед представлених сполук визначте ту, яка належить до аліциклічних вуглеводнів: Among the presented compounds, determine the one which belongs to alicyclic hydrocarbons:

Нафтален Naphthalene

Циклогексен Cyclohexene

Фенантрен Phenanthrene

Бензен Benzene

Антрацен Anthracene

137 / 150
Якісна дієта для пацієнтів має включати, перш за все, речовини, які не синтезуються в організмі людини. Серед них: A quality diet for patients should include, first of all, substances that are not synthesized in the human body. Including:

Піровиноградна кислота Pyrutaric acid

Лінолева кислота Linoleic acid

Глутамінова кислота Glutamic Acid

Пальмітинова кислота Palmitic Acid

Аспарагінова кислота Aspartic Acid

138 / 150
В клініку потрапив чоловік з гострим нападом подагри. Вміст сечової кислоти в сироватці крові хворого значно підвищений, в сечі підвищена добова кількість цієї сполуки. Зміна активності якого ферменту призводить до даної патології? A man came to the clinic with an acute attack of gout. The content of uric acid in the blood serum of the patient is significant increased, the daily amount of this compound in the urine is increased. Change in activity which enzyme leads to this pathology?

Ксантиноксидаза Xanthine Oxidase

Аланінамінотрансфераза Alanine aminotransferase

Ілюкозо-6-фосфатаза Ilucose-6-phosphatase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Ілікогенсинтаза Ilicogen synthase

139 / 150
При лікуванні фуросемідом пацієнта з хронічним набряковим синдромом виникли порушення катіонного складу плазми крови. Який засіб необхідно застосувати? When treating a patient with furosemide with disorders of the cationic composition of plasma occurred due to chronic edematous syndrome blood What tool should be used?

Аскорутин Ascoroutine

Тіаміну бромід Thiamine Bromide

Аспірин (ацетилсаліцилова кислота) Aspirin (acetylsalicylic acid)

Магне В6 Магне В6

Калію хлорид Potassium chloride

140 / 150
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слаб- колужного pH. У якому відділі ШКТ формуються дані умови? Lipid digestion requires the presence of lipases, emulsifiers, and weakly viscous pH. In which department of the gastrointestinal tract are these conditions forming?

Товстий кишечник Large intestine

Ротова порожнина Oral cavity

Стравохід Esophagus

Дванадцятипала кишка Duodenum

Шлунок Stomach

141 / 150
Яка сполука утвориться при окисненні 3-метилпіридину? What compound will be formed during oxidation 3-methylpyridine?

2-Гідроксипіридин 2-Hydroxypyridine

Ізонікотинова кислота Isonicotinic acid

З-Гідроксипіридин Z-Hydroxypyridine

Нікотинова кислота Nicotinic acid

Піколінова кислота Picolinic acid

142 / 150
Яка з наведених сполук належить до нітропохідних вуглеводнів? Which of the following compounds belongs to nitro derivatives hydrocarbons?

С6Н5 - N = N - С6Н5 С6Н5 - N = N - С6Н5

С2Н5 - N0 С2Н5 - N0

С6Н5 - N02 С6Н5 - N02

С2Н5 - NH2 С2Н5 - NH2

С3Н7 – О - N02 С3Н7 – О - N02

143 / 150
Вкажіть формулу саліцилової кислоти, похідні якої широко використовуються в медицині як лікарські засоби:
Enter the formula of salicylic acid, derivatives of which are widely used in medicine as medicinal products:

144 / 150
Для одержання бутану СН3-СН2- СН2 - СН3 з хлоретану СН3 - СН2 - СІ використовують: To obtain butane CH3-CH2-CH2-CH3 with CH3 - CH2 - SI chloroethane is used:

Реакцію Вюрца Wurtz reaction

Реакцію Фінкельштейна Finkelstein reaction

Реакцію Коновалова Konovalov reaction

Реакцію Кучерова Kucherov reaction

Реакцію Зініна Zinin's reaction

145 / 150
Яка з наведених сполук є гетерофункціональною?
Which of the following compounds is heterofunctional?

146 / 150
Дибазол (бендазол) - гіпотензивний, спазмолітичний засіб. Механізм його дії пов’язаний зі здатністю блокувати активність фермента фосфодіе- стерази IV типу В структурі препарату дибазол
міститься гетероцикл:
Dibazol (bendazole) - hypotensive, antispasmodic agent. The mechanism of its action is related to the ability to block activity of the phosphodiesterase type IV enzyme in the structure of the Dibazole preparation
contains a heterocycle:

Піридин Pyridin

Тіазол Thiasol

Бензен Benzene

Піримідин Pyrimidine

Бензімідазол Benzimidazole

147 / 150
Яка з наведених сполук утворюється в результаті хлорування толуолу в присутності FeCl3 як каталізатора?

Which of the following compounds is formed in as a result of chlorination of toluene in the presence of FeCl3 as a catalyst?

148 / 150
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Вкажіть його серед наведених сполук:

y-Butyrolactone is formed when heated y-hydroxybutyric acid. Specify it among the following compounds:

149 / 150
Серед наведених реакцій вкажіть реакцію Канніццаро (диспропорціонування альдегідів):
Among the given reactions, specify the reaction Cannizzaro (disproportionation of aldehydes):

150 / 150
Вкажіть реагенти, що дозволять підтвердити наявність первинної аміногрупи в молекулі n-амінобензойної кислоти за допомогою ізонітрильної проби: Specify reagents that will allow to confirm the presence of a primary amino group in the n-aminobenzoic acid molecule using isonitrile test:

СНСІз, NaOH СНСІз, NaOH

NaHCO3 NaHCO3

КМпО4 КМпО4

Вr2, Н2О Вr2, Н2О

І2, NaOH І2, NaOH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Завершити тест