Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 179
При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для такого захворювання: With some helminthiasis, a person can detect the helminth himself, since the mature members of the pathogen can actively crawl out of the anus of a person. This is characteristic of such a disease:

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Гіменолепідоз Hymenolepidosis

Теніоз Taeniosis

Ехінококоз Echinococcosis

Теніарінхоз Taeniarhynchosis

2 / 179
У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м'яза при цьому порушена? A patient with femoral nerve neuritis has impaired hip flexion and tibial extension in the knee joint. Which muscle function is impaired?

Напівперетинчастий м'яз Semimembranous muscle

Чотирьохголовий м'яз стегна Quadriceps

Півсухожилковий м'яз Semitendinosus muscle

Триголовий м'яз стегна Triceps femoris

Двоголовий м’яз стегна Biceps femoris

3 / 179
У жінки 62-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на фоні цукрового діабету. Який тип модифікації білків має місце при діабетичній катаракті? A 62-year-old woman developed a cataract (clouding of the lens) on the background of diabetes. What type of protein modification occurs in a diabetic cataract?

Глікозилювання Glycosylation

Обмежений протеоліз Limited proteolysis

Фосфорилювзння Phosphorylation

АДФ-рибозилюзання ADP-ribosylation

Метилювання Methylation

4 / 179
У людини внаслідок травми мозку сталося вимкнення грудного дихання зі збереженням діафрагмального. У разі якої локалізації травми це може відбутися? As a result of a brain injury, a person has turned off thoracic breathing with preservation of diaphragmatic breathing. In the case of which localization of the injury can this occur?

На рівні 8-го ірудного сегмента спинного мозку At the level of the 8th iraud segment of the spinal cord

Між шийними та грудними сегментами спинного мозку Between the cervical and thoracic segments of the spinal cord

На рівні ретикулярної формації стовбура At the level of the reticular formation of the trunk

На рівні варолієвого моста At the level of Varolium bridge

На рівні 1-го шийного сегмента спинного мозку At the level of the 1st cervical segment of the spinal cord

5 / 179
У полі зору цистоскопа гладка поверхня слизової оболонки без складок. Яка частина сечового міхура у полі зору? In the field of view of the cystoscope, the surface of the mucous membrane is smooth without folds. What part of the bladder is in the field of view?

Верхівка. Top.

Шийка. Neck.

Дно Bottom

Міхуровий трикутник Bubble Triangle

Тіло. Body.

6 / 179
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат при розмноженні туберкульозної палички. A patient with tuberculosis is prescribed the antibiotic oligomycin. Name the process that this drug inhibits in the multiplication of the tubercle bacillus.

Трансляція. Broadcast.

Транскрипція. Transcription.

Трансамінування. Transamination.

Реплікація. Replication.

Окислювальне фосфорилювання. Oxidative phosphorylation.

7 / 179
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перелічених ознак є характерною при даній патології для уражених кінцівок? A patient who suffered an ischemic stroke against the background of atherosclerosis has impaired motor function in the form of hemiplegia. Which of the listed signs is characteristic of this pathology for the affected limbs?

Гіпотонус м'язів Muscle hypotonus

Трофічні розлади Trophic disorders

Гіпорефлексія Hyporeflexia

Відсутність трофічних розладів Absence of trophic disorders

Гіпертонус м'язів Hypertonus muscles

8 / 179
У хворого з ІХС виникли порушення серцевого ритму, збільшився рівень глюкози у крові. Поруч з антиангінальними засобами, лікар призначив вітамінний препарат. Який з вітамінних засобів має кардіотрофічний та гіпоглікемічний ефект? A patient with coronary heart disease had heart rhythm disturbances, the level of glucose in the blood increased. Along with antianginal drugs, the doctor prescribed a vitamin preparation. Which of the vitamin preparations has a cardiotrophic and hypoglycemic effect effect?

Ергокальциферол Ergocalciferol

Рибофлавін Riboflavin

Тіамін Thiamine

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Ретинол Retinol

9 / 179
Під час експерименту, внаслідок уведення тварині синтетичного аналога тиреоїдних гормонів, збільшилася частота серцевих скорочень, що опосередковано: During the experiment, as a result of the introduction of a synthetic analogue of thyroid hormones to the animal, the heart rate increased, which indirectly:

Соматичною нервовою системою Somatic nervous system

Симпатичною нервовою системою Sympathetic nervous system

Метасимпатичною нервовою системою Metasympathetic nervous system

Парасимпатичною нервовою системою Parasympathetic nervous system

10 / 179
При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри виявляються гранульоми, які складаються з епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташовуються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу Пирогова-Лангханса. В центрі деяких гранульом виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні судини відсутні. Для якого захворювання характерні зазначені зміни? On microscopic examination of a skin biopsy, granulomas are revealed, which consist of epithelioid cells, surrounded mainly by T-lymphocytes. Single giant multinucleated cells of the Pirogov-Langhans type are located among the epithelioid cells Areas of caseous necrosis are found in the center of some granulomas. There are no blood vessels. For which disease are these changes characteristic?

Сифіліс Syphilis

Риносклерома Rhinoscleroma

Туберкульоз Tuberculosis

Лепра Leprosy

Сап Sap

11 / 179
Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. При житті аускультативно відмічено "шум тертя перикарду? На розтині виявлено. що епікард тьмяний, шорсткий, ніби покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце? A patient with chronic pyelonephritis died of chronic renal failure. During life, was a pericardial friction rub noted during life? At autopsy, it was found that the epicardium was dull, rough, as if covered with a hair covering. What type of pericarditis occurs by the nature of inflammation?

Гнильний Rotten

Катаральний Catarrhal

Серозний Serious

Фібринозний Fibrinous

Гнійний Suppurative

12 / 179
Реалізація загального адаптаційного синдрому здійснюється переважно через нейроендокринну систему. Якій з ланок цієї системи належить провідна роль у патогенезі реакції, що розвішається? The implementation of the general adaptation syndrome is carried out mainly through the neuroendocrine system. Which of the links of this system has the leading role in the pathogenesis of the hanging reaction?

Гіпофізарно-адреналова Pituitary-adrenal

Гіпофізарно-тиреоїдна Pituitary-thyroid

Гіпофізарно-інсулярна Pituitary-insular

Гіпофізарно-юкстагломерулярна Pituitary-juxtaglomerular

Гіпофізарно-адреногенітальна Pituitary-adrenogenital

13 / 179
При операції у хлопчика 12-ти років видалений апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз? During the operation of a 12-year-old boy, an appendix was removed, which was sent to a pathologist for examination. Macroscopically: an appendix in the distal part with a club-like thickening with a diameter of 3 cm, which transparent yellowish liquid spilled out, the wall of the appendix is thinned. Microscopically: atrophy of all layers of the appendix, there are no signs of inflammation. What is the most likely diagnosis?

Водянка апендикса Appendix dropsy

Емпієма апендикса Empyema of the appendix

Міксоглобульоз апендикса Myxoglobulosis of the appendix

Хронічний апендицит Chronic appendicitis

Флегмонозний апендицит Phlegmonous appendicitis

14 / 179
При гістологічному дослідженні шийного лімфатичного вузла було виявлено повнокрів'я та набухання коркового шару, в мозковій речовині наявна велика кількість плазматичних клітин, зменшення кількості лімфоцитів, значна макрофагальна реакція. Назвіть характер змін в лімфатичному вузлі: During the histological examination of the cervical lymph node, full blood and swelling of the cortical layer were revealed, a large number of plasma cells, a decrease in the number of lymphocytes, and a significant macrophage reaction were found in the brain substance. Name the nature of changes in the lymph node:

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гострий лімфаденіт Acute lymphadenitis

Лімфома Lymphoma

Антигенна стимуляція лімфоїдної тканини Antigenic stimulation of lymphoid tissue

15 / 179
Під час розтину тіла дівчики 9 років у верхівці правої легені субплеврально було знайдене вогнище казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні лімфатичні вузли були збільшені містили дрібні вогнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо некротичних мас були розташовані епітеліоїдні клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські клітини. Діагностуйте захворювання. During the autopsy of a 9-year-old girl, a focus of caseous necrosis with a diameter of 15 mm was found in the apex of the right lung subpleural, the bifurcation lymph nodes were enlarged and contained small foci of necrosis of the coagulation type. Microscopically, epithelioid cells, lymphocytes, and single multinucleated giant cells were located in the pulmonary focus and in the lymph nodes around the necrotic masses. Diagnose the disease.

Гематогенний генералізований туберкульоз Hematogenous generalized tuberculosis

Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз Secondary fibro-focal tuberculosis

Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень Hematogenous tuberculosis with predominant lung damage

Первинний туберкульоз Primary tuberculosis

Вторинний вогнищевий туберкульоз Secondary focal tuberculosis

16 / 179
У хворого з яскраво вираженою жовтяничністю шкіри, склер, слизових оболонок сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого? In a patient with pronounced jaundice of the skin, sclera, and mucous membranes, the urine is the color of dark beer, the feces are light. The blood has an increased content of direct bilirubin, bilirubin is determined in the urine. What type of jaundice does the patient have?

Гемолітична Hemolytic

Паренхіматозна Parenchymatous

Кон'югаційна Conjugative

Екскреційна Excretory

Обтураційна Obstructive

17 / 179
При макро-мікроскопічному дослідженні ділянки великогомілкової кістки та м’яких тканин довкола виявлено дифузне гнійне запалення; що захоплює кістковий мозок, гаверсові канали та періост осередки некрозу Про яке захворювання слід думати? Diffuse purulent inflammation was detected during a macro-microscopic examination of the area of the tibia and the soft tissues around it; involving the bone marrow, Haversian canals and the periosteum of necrosis centers About what disease should think?

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Хвороба Педжета Paget's disease

Хронічний гематогений остеомієліт Chronic hematogenous osteomyelitis

Гострий гематогений остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Остеонекроз Osteonecrosis

18 / 179
У хворого 65-ти років під час неврологічного обстеження виявлено крововилив у межах верхньої скроневої звивини. У зоні кровопостачання якої артерії воно знаходиться? A 65-year-old patient was diagnosed with a hemorrhage in the upper temporal gyrus during a neurological examination. In the blood supply zone of which artery is it located?

Передня мозкова артерія Anterior cerebral artery

Основна артерія Main artery

Задня мозкова артерія Posterior cerebral artery

Передня сполучна артерія Anterior connecting artery

Середня мозкова артерія Middle cerebral artery

19 / 179
При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів. Degenerative and regenerative forms of erythrocytes are determined in peripheral blood with anemia. Name the regenerative forms of erythrocytes.

Гіперхромні еритроцити Hyperchromic erythrocytes

Пойкіяоцити Poikiaocytes

Ретикулоцити Reticulocytes

Мікроцити Microcytes

Сфероцити Spherocytes

20 / 179
Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання: As a result of UFO-endonuclease deficiency, DNA repair is disrupted and the following disease occurs:

Альбінізм Albinism

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Подагра Gout

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Пігментна ксеродермїя Xeroderma pigmentosum

21 / 179
В лікуванні системного захворювання сполучної тканини (склеродермія) необхідно використовувати десенсибілізуючу, протизапальну та імунодепресивну дії ліків. Якій групі засобів притаманні всі ці ефекти? In the treatment of a systemic connective tissue disease (scleroderma), it is necessary to use the desensitizing, anti-inflammatory and immunosuppressive effects of drugs. What group of drugs do all these effects belong to?

Анаболічні стероїди Anabolic steroids

Стероїдні протизапальні Anti-inflammatory steroids

Адреноміметичні засоби Adrenomimetic agents

Адреноблокатори Adrenoblockers

Антигістамінні засоби Antihistamines

22 / 179
У відділення реанімації поступив хворий після ДТП з однобічним пневмотораксом. Який вид дихання спостерігається у даному випадку? A patient was admitted to the intensive care unit after a road accident with unilateral pneumothorax. What type of breathing is observed in this case?

Поверхневе Superficial

Асфіктичне Asphyxic

Поверхневе часте Surface frequent

Поверхневе рідке Surface liquid

Глибоке часте Deep Frequent

23 / 179
При патології нирок в сечі з'являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрани? In case of kidney pathology, pathological constituents appear in the urine. The appearance of which pathological constituents of urine indicates an increase in the permeability of the glomerular membrane?

Аміноацидурія Aminoaciduria

Піурія Pyuria

Глюкозурія Glucosuria

Протеїнурія Proteinuria

Алкаптонурія Alkaptonuria

24 / 179
На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулась у головного мозку? At the autopsy of the deceased in the subcortical nuclei of the right hemisphere of the brain, an irregularly shaped cavity of 5 x 3.5 cm, filled with red blood clots and softened brain tissue, is determined. Name pathology that developed in the brain?

Абсцес. Abscess.

Кіста. Cyst.

Гематома. Hematoma.

Геморагічне просякнення. Hemorrhagic impregnation.

Ішемічний інфаркт. Ischemic heart attack.

25 / 179
У хворої при гастродуоденоскопії виявили множинні виразки шлунка. Діагностовано синдром Золлінгера-Еллісона. Надлишок якого гормону має місце в даному випадку? The patient was found to have multiple stomach ulcers during gastroduodenoscopy. Zollinger-Ellison syndrome was diagnosed. Which hormone is in excess in this case?

Інсулін Insulin

Гастрин Gastrin

Тироксин Thyroxine

Кортизол Cortisol

Окситоцин Oxytocin

26 / 179
Дівчина хвора на цукровий діабет, чекає на донорську нирку. Яке ускладнення діабету в неї є причиною хронічної ниркової недостатності? The girl has diabetes and is waiting for a donor kidney. What complication of diabetes is the cause of her chronic kidney failure?

Атеросклероз Atherosclerosis

Ретинопатія Retinopathy

Мікроангіопатія Microangiopathy

Макроангіопатія Macroangiopathy

Нейропатія Neuropathy

27 / 179
На розтині тіла чоловіка, яким номер від черевного тифу, в клубовій кишці виявлені дефекти, розташовані по всій довжині кишки, краї їх рівні, дно утворене м’язовим шаром. Яка зі стадій черевного тифу діагностована? On the autopsy of a man with typhoid fever, defects were found in the ileum, located along the entire length of the intestine, their edges are even, the bottom is formed by a muscle layer Which of the stages of typhoid fever has been diagnosed?

Утворення виразок Formation of ulcers

Некрозу Necrosis

Загоєння Healing

Чистих виразок Clean ulcers

Мозкоподібного набухання Cerebral swelling

28 / 179
При гастритах, як правило, ушкоджуються залози слизової оболонки шлунку. За рахунок яких клітин можлива їх регенерація? In gastritis, as a rule, the glands of the mucous membrane of the stomach are damaged. At the expense of which cells can their regeneration be possible?

Додаткові Additional

Головні Main

Парієтальні Parietal

Ендокринні Endocrine

Шийкові мукоцити Cervical mucocytes

29 / 179
На секції тіла жінки 76-ти років були знайдені ознаки хронічного бронхіту та легеневого серця, печінка збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі строката. Мікроскопічно: просвіти центральних вен та синусоїдних капілярів розширені. повнокровні, а гепатоцити на периферії часточок з жировою дистрофією. Який вид розладу кровообігу викликав зміни печінки? On the section of the body of a 76-year-old woman, signs of chronic bronchitis and pulmonary heart were found, the liver was enlarged, dense, and the tissue on the section was variegated. Microscopically: lumens of the central veins and sinusoidal capillaries are dilated. full-blooded, and hepatocytes on the periphery of the lobules with fatty dystrophy. What type of circulatory disorder caused the liver changes?

Загальна венозна гіперемія General venous hyperemia

Місцева артеріальна гіперемія Local arterial hyperemia

Місцева венозна гіперемія Local venous hyperemia

Загальна артеріальна гіперемія General arterial hyperemia

Загальне малокрів’я General anemia

30 / 179
Через 6 годин після інфаркту міокарда у хворого в крові піднялася активність лактатдегідрогенази. Наявність якого ізоферменту слід чекати у цьому випадку? Six hours after a myocardial infarction, the activity of lactate dehydrogenase in the patient's blood rose. The presence of which isoenzyme should be expected in this case?

ЛДГ4 LDH4

ЛДГ2 LDH2

ЛДГЗ ЛДГЗ

ЛДГ3 LDH3

ЛДГ1 LDH1

31 / 179
У жінки народилася мертва дитина з множинними вадами розвитку. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду? 1 A woman gave birth to a dead child with multiple developmental defects. What protozoan disease could have caused intrauterine death of the fetus? 1

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Лямбліоз Giardiasis

Трихомоніаз Trichomoniasis

Амебіаз Amebiasis

Балантидіаз Balantidiasis

32 / 179
Відповідно до сучасної концепції атерогенезу «Response to injury», атеросклероз є проявом хронічного запалення в інтимі артерій. З якою стадією запалення пов’язано формування фіброзних бляшок при атеросклерозі: According to the modern concept of atherogenesis 'Response to injury', atherosclerosis is a manifestation of chronic inflammation in the intima of arteries. Which stage of inflammation is associated with the formation of fibrous plaques in atherosclerosis:

Проліферація Proliferation

Вторинна альтерація Secondary alteration

Ексудація Exudation

Трансформація Transformation

Первинна альтерація Primary alteration

33 / 179
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів: In an experiment on an isolated excitable cell, it is necessary to obtain an increase in the resting membrane potential (hyperpolarization). For this, it is advisable to activate the following ion channels:

Натрієві та кальцієві Sodium and calcium

Кальцієві Calcium

Натрієві Sodium

Калієві та натрієві Potassium and sodium

Калієві Potassium

34 / 179
У пацієнтки на поверхні шкіри лівого кута лопатки знайдено утвір з наступними характеристиками: 5-7 мм діаметром, кулястої форми, твердої консистенції, який має широку основу та сосочкову поверхню. Гістологічно: клітини плоского епітелію. що нерівномірно розростаються, кількість шарів збільшена, надлишкова кількість кровоносних судин. Вкажіть патологічний процес: In the patient, a formation with the following characteristics was found on the skin surface of the left corner of the scapula: 5-7 mm in diameter, spherical in shape, solid consistency, which has a wide base and a papillary surface Histologically: squamous epithelial cells that grow unevenly, the number of layers is increased, an excessive number of blood vessels. Specify the pathological process:

Папілома Papilloma

Аденома Adenoma

Аденокарцинома Adenocarcinoma

«Рак на місці» 'Cancer in place'

Гідроаденома Hydroadenoma

35 / 179
І.М. Сєченов встановив, що втомлена кінцівка відновлює працездатність швидше, якщо в період відпочинку друга кінцівка працює. Це дало можливість розробити вчення про: I.M. Sechenov established that a tired limb recovers working capacity faster if the other limb works during the rest period. This made it possible to develop the doctrine of:

Парабіоз Parabiosis

Активний відпочинок Active recreation

Песимум Pesimum

Оптимум Optimum

Втому Tired

36 / 179
Жінка 40-ка років звернулася із скаргами на неможливість розгинати стопу і пальці, що створює труднощі при ходьбі. Об’єктивно: ступня звисає, дещо повернена всередину, пальці зігнуті ('кінська стопа'), чутливість втрачена на зовнішній поверхні гомілки і тильній поверхні стопи. Який нерв уражений? A 40-year-old woman complained of the inability to extend the foot and toes, which creates difficulties when walking. Objectively: the foot hangs down, slightly turned inward, the toes bent ('horse's foot'), sensitivity is lost on the outer surface of the lower leg and the back surface of the foot. What nerve is affected?

Підшкірний Subcutaneous

Великогомілковий Bigfoot

Стегновий Femoral

Спільний малогомілковий Common fibula

Сідничний Gluteal

37 / 179
Хворий звернувся до лікаря з пораненням проксимальної фаланги пальця, яка ускладнилася флегмоною долоні. Гній заповнив спільну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилки поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги? The patient went to the doctor with an injury to the proximal phalanx of the finger, which was complicated by phlegmon of the palm. The pus filled the joint synovial sheath for the flexors, in which the tendons of the superficial and deep flexors of the fingers lie. On which finger was the damage to the proximal phalanx?

ІІІ ІІІ

II II

I I

IV IV

V V

38 / 179
При обстеженні лікарем хворої людини на основі клінічних даних був поставлений діагноз парагрип. Яким із перелічених способів може передаватись це захворювання? When a doctor examined a sick person based on clinical data, a diagnosis of parainfluenza was made. Which of the listed ways can this disease be transmitted?

Повітряно-крапельний Air-drop

Парентеральний Parenteral

Фекально-оральний Fecal-oral

Трансмісивний Transmissive

Через укус тварин Because of an animal bite

39 / 179
Жінка 35-ти років розпочала голодувати. Депо яких поживних речовин використовується у початковий період голодування і як при цьому змінюється дихальний коефіцієнт (ДК)? A 35-year-old woman started fasting. What nutrient depot is used during the initial period of fasting and how does the respiratory coefficient (DC) change?

Жири, ДК наближається до 0,85 Fats, DC approaching 0.85

Жири, ДК наближається до 0,72 Fats, DC approaching 0.72

Білки, ДК наближається до 1 Proteins, DC approaching 1

Білки, ДК наближається до 0,7 Proteins, DC approaching 0.7

Вуглеводи, ДК наближається до 1 Carbs, DC approaching 1

40 / 179
У пацієнтки 26-ти років висипання на шкірі, свербіж після вживання цитрусових. Призначте лікарський засіб з блокаторів Н1-гістамінорецепторів: A 26-year-old female patient has a rash on her skin, itching after eating citrus fruits. Prescribe a drug containing H1-histamine receptor blockers:

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Дифенгідрамін Diphenhydramine

Менадіону натрію біосульфат Menadione sodium biosulfate

Парацетамол Paracetamol

Метамізол Metamisole

41 / 179
Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений пацієнту? To a patient with insomnia caused by emotional disorders, the doctor prescribed a drug that induces sleep due to a tranquilizing effect. What hypnotic drug was prescribed to the patient?

Етамінал-натрій Ethaminal sodium

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Бромізовал Bromisoval

Фенобарбітал Phenobarbital

Нітразепам Nitrazepam

42 / 179
Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал є обов'язковою складовою цих ферментів? Biological oxidation and detoxification of xenobiotics occurs at the expense of heme-containing enzymes. What metal is a mandatory component of these enzymes?

Мg Mg

Мn Mn

Zn Zn

Со So

Fe Fe

43 / 179
На гістологічному препараті представлений зріз судини, що характеризується правильною круглою формою; зіяє, стінка складається з 3-х оболонок, де у середній спостерігається наявність 40-50 вікончастих еластичних мембран. Яка судина представлена на препараті? On the histological preparation, a section of a vessel is presented, characterized by a regular round shape; it opens, the wall consists of 3 membranes, where the presence of 40-50 windowed elastic membranes is observed in the middle membranes. Which vessel is represented on the preparation?

Вена м’язового типу Muscular vein

Артерія змішаного типу Mixed type artery

Артерія еластичного типу Elastic type artery

Артерія м'язового типу Muscular artery

Кровоносний капіляр Blood-carrying capillary

44 / 179
У жінки при профілактичному огляді виявили пухлину молочної залози. Результати біопсії підтвердили наявність злоякісної пухлини. Який основний механізм інфільтративного росту злоякісної пухлини? A woman was diagnosed with a breast tumor during a preventive examination. Biopsy results confirmed the presence of a malignant tumor. What is the main mechanism of infiltrative growth of a malignant tumor?

Збільшення адгезивності пухлинних клітин Increase in adhesiveness of tumor cells

Підвищення ферментативної активності лізосом Increased enzymatic activity of lysosomes

Підвищення активності кейлонів в клітині Increasing the activity of keylons in the cell

Порушення контактного гальмування Violation of contact braking

Здатність пухлинних клітин до амебоїдного руху Ability of tumor cells to amoeboid movement

45 / 179
При обстеженні хворого 70-ти років виявлено цукровий діабет II типу. Яким препарат доцільно призначити хворому? During the examination of a 70-year-old patient, type II diabetes was detected. What drug should be prescribed to the patient?

Мерказоліл Mercazolil

Паратиреоїдин Parathyroidin

Кортизон Cortisone

Інсулін Insulin

Глібенкламід Glibenclamide

46 / 179
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +14°С, вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла? A person is standing in a room in light clothes, the air temperature is +14°С, the windows and doors are closed. Which way does he give off the most heat?

Теплопроведення Heat conduction

Теплорадіація Thermal radiation

Випаровування Evaporation

Конвекція Convection

Перспірація Perspiration

47 / 179
Чоловіка 49 років доставили з місця автомобільної аварії в лікарню в непритомному стані. Шкірні покриви бліді, пульс частий і поверхневий. Переломів кісток і пошкодження головного мозку не виявлено. При пункції черевної порожнини отримано значну кількість крові. Первинною причиною тяжкого стану потерпілого є A 49-year-old man was brought from the scene of a car accident to the hospital in an unconscious state. The skin is pale, the pulse is frequent and shallow. No bone fractures or brain damage were detected. a significant amount of blood was obtained from the puncture of the abdominal cavity. The primary cause of the victim's serious condition is

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Гіпоінсулінемія Hyposulinemia

Гіпокатріємія Hypokatriaemia

Еритропенія Erythropenia

Гіповолемія Hypovolemia

48 / 179
Під час бігу на довгі дистанції скелетна мускулатура тренованої людини використовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ для м'язового скорочення. Вкажіть основний процес утилізації глюкозиза цих умов; During long-distance running, the skeletal muscles of a trained person use glucose to obtain ATP energy for muscle contraction. State the main utilization process of glucosis under these conditions;

Глікогенез Glycogenesis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аеробне окиснення Aerobic oxidation

Глікогеноліз Glycogenolysis

49 / 179
Центральну роль в обміні амінокислот у нервовій тканині відіграє глутамінова кислота. Це пов'язано з тим, що дана амінокислота: The central role in the exchange of amino acids in nervous tissue is played by glutamic acid. This is due to the fact that this amino acid:

Використовується для синтезу ліків Used for drug synthesis

Зв’язує аміак з утворенням глутаміну Links ammonia to form glutamine

Використовується для синтезу нейроспецифічних білків Used for the synthesis of neurospecific proteins

Використовується для синтезу ацетонових тіл Used for the synthesis of acetone bodies

Використовується для синтезу глюкози Used for glucose synthesis

50 / 179
Після споживання солоної їжі в людини значно зменшилася кількість сечі. Який з указаних гормонів уплинув на функцію? After consuming salty food, the amount of urine in a person significantly decreased. Which of the indicated hormones affected the function?

Соматостатин Somatostatin

Антидіуретичний Antidiuretic

Адреналін Adrenaline

Окситоцин Oxytocin

АКТГ ACTH

51 / 179
Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано? Due to the destruction of certain structures of the brain stem, the animal lost orientation reflexes. What structures were destroyed?

Вестибулярні ядра Vestibular nuclei

Червоні ядра Red kernels

Медіальні ядра ретикулярної формації Medial nuclei of the reticular formation

Чотиригорбкова структура Four hump structure

Чорна речовина Black Matter

52 / 179
При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого входить Fе2+, перетворюється на сполуку, що містить FеЗ+. Ця сполука не здатна переносити кисень і має назву? Under the action of oxidizing agents (hydrogen peroxide, nitrogen oxides, and others), hemoglobin, which includes Fe2+, turns into a compound containing Fe3+. This compound is not able to carry oxygen and has a name?

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Глікозильований гемоглобін Glycosylated hemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

53 / 179
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків тубулінів. До яких наслідків це може призвести? During the postsynthetic period of the mitotic cycle, the synthesis of tubulin proteins was disrupted. What consequences can this lead to?

Порушення цитокінезу Disruption of cytokinesis

Порушення спіралізації хромосом Chromosome spiraling disorder

Порушення формування веретена поділу Disruption of the formation of the division spindle

Скорочення тривалості мітозу Reduction of the duration of mitosis

Порушення репарації ДНК DNA repair violation

54 / 179
Хворому із загальним набряковим синдромом на тлі серцевої недостатності призначено фуросемід. Вплив на який процес забезпечує його терапевтичний ефект в цьому випадку? Furosemide was prescribed to a patient with a general edematous syndrome on the background of heart failure. What process is affected by its therapeutic effect in this case?

Транспорт іонів крізь апікальну мембрану Ion transport through the apical membrane

Синтез натрієвих каналів в дистальних канальцях Synthesis of sodium channels in distal tubules

Нирковий кровотік Renal blood flow

Карбоангідразу Carbonic anhydrase

Активний транспорт іонів крізь базальну мембрану Active transport of ions through the basal membrane

55 / 179
Під дією УФ-опромінення та інших факторів можуть відбуватися зміни в структурі ДНК. Репарація молекули ДНК досягається узгодженою дією всіх наступних ферментів, ЗА ВИНЯТКОМ: Under the influence of UV-irradiation and other factors, changes in the structure of DNA can occur. Repair of the DNA molecule is achieved by the coordinated action of all the following enzymes, EXCEPT:

ДНК-полімераза DNA polymerase

ДНК-глікозидаза DNA glycosidase

Ендонуклеаза Endonuclease

ДНК-лігаза DNA ligase

Аміноацил-тРНК-синтетаза Aminoacyl-tRNA synthetase

56 / 179
При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки 36-ти років, в клубочках виявлено проліферацію нефротелію капсули, подоцитів та макрофагів з утворенням "півмісяців", некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків, атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? During a microscopic examination of the kidneys of a 36-year-old woman who died of renal failure, proliferation of capsule nephrothelium, podocytes and macrophages with the formation of 'crescents' was found in the glomeruli ;, necrosis of capillary loops, fibrin thrombi in their lumens, as well as glomerular sclerosis and hyalinosis, tubule atrophy and renal stroma fibrosis. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Підгострий гломерулонефрит Subacute glomerulonephritis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Гострий гломерулонефрит Acute glomerulonephritis

Фокальний сегментарний склероз Focal segmental sclerosis

Мембранозна нефропатія Membranous nephropathy

57 / 179
У клітинах мозку лисиці, яка була спіймана в межі міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання є ця тварина? Inclusions in the form of Babesh-Negri corpuscles were found in the brain cells of a fox that was caught within the city limits. What disease is this animal the source of?

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Грип Flu

Вітряна віспа Chicken Pox

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Сказ Rabies

58 / 179
Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується карнітином? To improve results, the athlete was recommended to use a drug that contains carnitine. What process is activated to the greatest degree by carnitine?

Синтез стероїдних гормонів Synthesis of steroid hormones

Транспорт жирних кислот у мітохондрії Transport of fatty acids in mitochondria

Синтез кетонових тіл Synthesis of ketone bodies

Тканинне дихання Tissue respiration

Синтез ліпідів Synthesis of lipids

59 / 179
У хворого з хронічним гіперацидним гастритом з'явився біль у суглобах. Для полегшення болю, враховуючи супутню патологію, був призначений целекоксиб. Вибіркова дія цього препарату на певний фермент забезпечує відсутність впливу на слизову шлунка. Назвіть цей фермент: A patient with chronic hyperacid gastritis developed pain in the joints. To alleviate the pain, taking into account the accompanying pathology, celecoxib was prescribed. The selective effect of this drug on a certain enzyme provides no effect on the gastric mucosa Name this enzyme:

Калікреїн Kallikrein

Фосфоліпаза А2 Phospholipase A2

Фосфоліназа С Phospholinase C

Циклооксигеназа 1 Cyclooxygenase 1

Циклооксигеназа 2 Cyclooxygenase 2

60 / 179
На щурах моделювали опіки. Збільшилось утворення гістаміну, серотоніну, кінінів. оксиду азоту. Який тип причинно-наслідкових відносин у патогенезі єднає ці зміни з розвитком артеріальної гіперемії та підвищення проникності судин? Burns were simulated on rats. The formation of histamine, serotonin, kinins, nitric oxide increased. What type of causal relationship in pathogenesis connects these changes with the development of arterial hyperemia and increased vascular permeability?

Конвергенція Convergence

Дивергенція Divergence

'Пряма лінія' 'Straight Line'

Саногенез Sanogenesis

Circulus vitiosus Circulus vitiosus

61 / 179
До лікарні поступив пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини під час операції хірург повинен ретельно обстежити? A patient with a perforated ulcer of the back wall of the stomach was admitted to the hospital. What element of the peritoneum should the surgeon carefully examine during the operation?

Праву брижозу пазуху Right mesenteric sinus

Чепцеву сумку Cap bag

Лівий бічний канал Left Side Channel

Печінкову сумку Liver bag

Передшлункову сумку Pregastric pouch

62 / 179
Основний спосіб зняття гіпертонічного кризу – швидке і значне зниження судинного опору. Ін’єкційні препарати якої групи адреноблокаторів можуть бути використані для цього? The main way to relieve a hypertensive crisis is a rapid and significant decrease in vascular resistance. Which group of adrenoblocker injectable drugs can be used for this?

a-Адреноблокатори a-Adrenoblockers

Симпатолітики Sympatholytics

Кардіоселективні В-адреноблокатори Cardioselective B-adrenoblockers

Неселективні В-адреноблокатори Non-selective B-adrenoblockers

63 / 179
У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція : The patient has an increased basic metabolism, increased body temperature, tachycardia at rest. The reason for this may be increased function :

Підшлункової залози. Pancreas.

Щитовидної залози. Thyroid.

Статевих залоз. Gonads.

Кіркової речовини наднирників. Adrenal cortex.

Нейрогіпофізу. Neurohypophysis.

64 / 179
ГІід час гістологічного дослідження видаленого збільшеного шийного лімфатичного вузла встановлено, що структура його стерта, лімфоїдні фолікули відсутні. Картина його одноманітна та представлена великою кількістю лімфобластів, серед яких наявні клітини з патологічним поділом. Інші групи лімфатичних вузлів і кістковий мозок не змінені. Виявлені зміни найбільш характерні для: During the histological examination of the removed enlarged cervical lymph node, it was established that its structure is erased, lymphoid follicles are absent. Its picture is monotonous and is represented by a large number of lymphoblasts, among which there are cells with pathological division. Other groups of lymph nodes and bone marrow are not changed. The detected changes are most characteristic of:

Саркоїдозу Sarcoid

Хронічного лімфолейкозу Chronic lymphocytic leukemia

Лімфогранулематозу Lymphogranulomatosis

Лімфосаркоми Lymphosarcomas

Неспецифічного гіперпластичного лімаденіту Nonspecific hyperplastic limadenitis

65 / 179
Хворий після прийому жирної їжі відчуває нудоту, млявість. З часом з явилися ознаки стеатореї. В крові, холестерин - 9,2 ммоль/л. Причиною такого стану є нестача: The patient feels nauseous and lethargic after eating fatty food. Over time, signs of steatorrhea appeared. In the blood, cholesterol is 9.2 mmol/l. The cause of this condition is lack:

Фосфоліпідів Phospholipids

Тригліцеридів Triglycerides

Жирних кислот Fatty acids

Жовчних кислот Bile acids

Хіломікронів Chylomicrons

66 / 179
Хворому поставлений діагноз: гострий пієлонефрит із запаленням стінок ниркових чашечок і мисок. Який епітелій зазнав пошкодження? The patient was diagnosed with acute pyelonephritis with inflammation of the walls of the renal calyces and bowls. Which epithelium was damaged?

Одношаровий призматичний Single-layer prismatic

Багатошаровий плоский зроговілий Multilayer flat keratin

Багаторядний війчастим Multi-row ciliated

Перехідний Transitional

Багатошаровий кубічний Multilayer Cubic

67 / 179
До отоларинголога звернувся хворий у якого під час огляду виявлено неповне змикання голосових зв’зок при фонації. Голосова щілина при цьому приймає форму овалу.
Функція якого м’яза гортані порушена у хворого?
A patient turned to an otolaryngologist who, during the examination, was found to have incomplete closure of the vocal cords during phonation. The glottis thus takes the shape of an oval.
The function of which m 'Is the patient's larynx affected?

М. aryttenoideus transversus M. aryttenoideus transversus

М. vocalis M. vocalis

М. cricoaryttenoideus posterior M. cricoaryttenoideus posterior

М. cricoaryttenoideus lateralis M. cricoaryttenoideus lateralis

М. thyroaryttenoideus M. thyroaryttenoideus

68 / 179
У людини, яка обертається на каруселі виникли збільшення частоти серцевії скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все це пов’язано? A person spinning on a merry-go-round experienced increased heart rate, sweating, and nausea. This is primarily due to irritation of which receptors?

Слухові Aural

Дотикові Touch

Вестибулярні Vestibular

Пропріоцептори Proprioceptors

Зорові Visual

69 / 179
Для лікування захворювань, збудники яких виділяють екзотоксин, застосовують антитоксичні сироватки. Для лікування якого з перерахованих захворювань антитоксичну сироватку застосувати НЕМОЖЛИВО? For the treatment of diseases, the causative agents of which emit an exotoxin, antitoxic serums are used. For the treatment of which of the listed diseases, it is IMPOSSIBLE to use antitoxic serum?

Газова гангрена Gas gangrene

Туберкульоз Tuberculosis

Правець Tetanus

Ботулізм Botulism

Дифтерія Diphtheria

70 / 179
Під час підйому пішки на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною є збільшення: While climbing on foot to the 5th floor, a person's blood pressure increased. The reason is the increase:

Об’єму циркулюючої крові Circulating blood volume

В'язкості крові Blood viscosity

Кількості функціонуючих капілярів Numbers of functioning capillaries

Вмісту іонів в плазмі крові Content of ions in blood plasma

Хвилинного об'єму крові Minute volume of blood

71 / 179
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит - 50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все: In a person with a mass of 80 kg, after prolonged physical exertion, the volume of circulating blood decreased, hematocrit - 50%, total blood protein - 80 g/l. Such indicators of blood is a consequence, first of all:

Збільшення кількості еритроцитів Increase in the number of erythrocytes

Збільшення змісту білків в плазмі Increase in plasma protein content

Втрати води з потом Sweat water loss

Збільшення діурезу Increased diuresis

Збільшення онкотичного тиску плазми Increase in oncotic plasma pressure

72 / 179
Лікар-гематолог призначив пацієнту з кровотечею коагулянт, який діє шляхом підвищення синтезу протромбіну та інших факторів зсідання крові переважно в печінці і є синтетичним водорозчинним вітаміном. Який препарат призначив лікар? A hematologist prescribed a coagulant to a patient with bleeding, which works by increasing the synthesis of prothrombin and other blood clotting factors mainly in the liver and is a synthetic water-soluble vitamin. What drug did the doctor prescribe ?

Менадіону натрію біосульфат Menadione sodium biosulfate

Тромбін Thrombin

Етамзилат Etamsylate

Кальцію хлорид Calcium chloride

Гепарин Heparin

73 / 179
Людину 35-ти років вкусила бджола. На місці укусу комахи визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку: A 35-year-old man was stung by a bee. Edema, hyperemia, and fever are detected at the site of the insect bite. Name the initial pathogenetic factor of inflammatory edema:

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення Increased osmotic pressure in the focus of inflammation

Підвищення проникності мікросудин Increasing permeability of microvessels

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення кров'яного тиску в капілярах Increased blood pressure in capillaries

74 / 179
У підлітка 12-ти років, який хворіє на бронхіальну астму, розвинувся тяжкий напад астми: виражена експіраторна задишка. блідість шкірних покровів. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце? A 12-year-old boy suffering from bronchial asthma developed a severe asthma attack: severe expiratory shortness of breath. pallor of the skin. What type of alveolar ventilation disorder is present? ?

Торако-діафрагмальний Thoraco-diaphragmatic

Центральний Central

Рестриктивннй Restrictive

Обструктивний Obstructive

Нервово-м’язовий Neuromuscular

75 / 179
Хірург під час операції на щитоподібній залозі перев’язав верхню щитоподібну артерію. Гілку якої судини перев’язав лікар? The surgeon ligated the superior thyroid artery during thyroid surgery. Which branch of the vessel did the doctor ligate?

А. carotis interna A. carotis interna

A. facialis A. facialis

A. lingualis A. lingualis

A. pharyngеа ascendens A. pharyngea ascendens

А. carotis externa A. carotis externa

76 / 179
У хворого відсутній зір, але зіничний рефлекс реалізується нормально. Де може знаходитись зона пошкодження? The patient has no vision, but the pupillary reflex is realized normally. Where can the damage zone be located?

Зоровий перехрест Sight cross

Зорова кора Visual cortex

Соматосенсорна кора Somatosensory cortex

Нижні горбики чотиригорбкового тіла Inferior tubercles of quadrituberous body

Верхні горбки чотиригорбкового тіла Upper tubercles of quadrituberous body

77 / 179
У чоловіка і його сина інтенсивно росте волосся по краю вушних раковин. Це явище спостерігалося також у батька дідуся за батьківською лінією. Який тип успадкування зумовлює це? The man and his son have intensively growing hair on the edge of the earlobes. This phenomenon was also observed in the grandfather's father on the paternal line. What type of inheritance causes this?

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою X-linked dominant

Рецесивний, зчеплений з X-хромосомою X-linked recessive

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Зчеплений з У-хромосомою Linked to Y-chromosome

78 / 179
У жінки 42 років, яка перенесла операцію на нирці, після наркозу розвинулися явища рекураризації і припинилося дихання. Як міорелаксант був застосований дитилін. Яки засіб найбільш доцільно застосовувати для відновлення тонусу м'язів? A 42-year-old woman who underwent kidney surgery developed recurarization phenomena after anesthesia and stopped breathing. Dithylin was used as a muscle relaxant. What is the most appropriate remedy to use for recovery muscle tone?

Плазму крові Blood plasma

Стрихніну нітрат Strychnine nitrate

Кофеїн Caffeine

Галантоміну гідробромід Galantomine hydrobromide

Прозерин Prozerin

79 / 179
До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця? A patient was admitted to the surgical department of the Central Hospital with a puncture wound of the foot, which he received during a bloodbath. What specific drug should be used for the purpose of emergency passive immunoprophylaxis of tetanus?

Антибіотики Antibiotics

Вакцина АКДП AKDP vaccine

Анатоксин Anatoxin

Протиправцева вакцина Tetanus vaccine

Антитоксична сироватка Antitoxic Serum

80 / 179
У хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика амікацину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку? A patient with pulmonary tuberculosis is intolerant to the aminoglycoside antibiotic amikacin. Which antituberculosis antibiotic can be included in the complex therapy in this case?

Амоксицилін Amoxicillin

Канзміцин Canzmicin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

Рифампіцин Rifampicin

Стрептоміцин Streptomycin

81 / 179
У хворого пухлина черевної порожнини, що стискає нижню порожнисту вену. Який кава-кавальний анастомоз на передній стінці живота забезпечить відтік венозної крові? The patient has an abdominal tumor compressing the inferior vena cava. Which cava-caval anastomosis on the anterior abdominal wall will ensure the outflow of venous blood?

Між верхньою і нижньою надчеревними венами Between the superior and inferior epigastric veins

Між непарною і напівнепарною венами Between odd and semi-odd veins

Між пупковою і верхньою надчеревною венами Between the umbilical and superior epigastric veins

Між хребетними і пупковими венами Between the vertebral and umbilical veins

Між верхніми і нижніми прямокишковими венами Between the superior and inferior rectal veins

82 / 179
Хворий на сімейну гіперліпідемію, викликану дефіцитом рецепторів ЛПНЩ, вживав інгібітори бета-гідроксиметил-глутарил-КоА-редуктази. Цей препарат сприяє: A patient with familial hyperlipidemia caused by LDL receptor deficiency used beta-hydroxymethyl-glutaryl-CoA reductase inhibitors. This drug contributes to:

Підвищенню рівня триацилгліцеролів крові Increased blood triacylglycerols

Підвищенню рівня сквалену в клітинах Increasing the level of squalene in cells

Зниженню рівня холестеролу крові Lowering blood cholesterol

Підвищенню рівня клітинної ацилхолестеролацилтрансферази Increase in the level of cellular acylcholesterol acyltransferase

Зниженню клітинного вмісту бета-ГМГ-КоА Decrease in the cellular content of beta-HMG-CoA

83 / 179
Людина 28 років споживає надмірну кількість вуглеводів (600 г на добу), що перевищує ії енергетичні потреби. Який процес буде активуватися у даному випадку? A 28-year-old man consumes an excessive amount of carbohydrates (600 g per day), which exceeds his energy needs. What process will be activated in this case?

Ліполіз Lipolysis

Гліколіз Glycolysis

Окислення жирних кислот Oxidation of fatty acids

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Ліпогенез Lipogenesis

84 / 179
Під час розтину померлого 43-х років, що страждав на ІХС з розвитком інфаркту міокарда, патологоанатом виявив набряк легень. Які патологічні зміни могли зумовити набряк легень? During the autopsy of a 43-year-old deceased who suffered from coronary heart disease with the development of a myocardial infarction, the pathologist found pulmonary edema. What pathological changes could cause pulmonary edema?

Стаз крові Blood stasis

Гостре загальне малокрїв'я Acute general anemia

Гостра правошлуночкова недостатність Acute right ventricular failure

Ішемія малого кола Small circle ischemia

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

85 / 179
У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снодійного талідоміл, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології? In the 1950s in Western Europe, several thousand children were born with missing or underdeveloped limbs, skeletal abnormalities, and other defects. What is the nature of this pathology?

Триплоїдів Triploids

Тератогенна дія Teratogenic effect

Трисомія Trisomy

Генна мутація Gene mutation

Моносомія Monosomy

86 / 179
Для підтвердження діагнозу: гострий атрофічний кандидоз проведено мікроскопію мазків, виготовлених із шкрібку нальоту на слизовій оболонці щоки, який взятий від хворої жінки. Виявлено овальної форми мікроорганізми, що брунькуються. Який метод забарвлення використав бактеріолог для фарбування мазків із досліджуваного матеріалу? To confirm the diagnosis: acute atrophic candidiasis, a microscopy of smears made from a scraping of plaque on the mucous membrane of the cheek, which was taken from a sick woman, was performed. Oval-shaped, budding microorganisms were detected What staining method did the bacteriologist use to stain smears from the researched material?

Грама Gram

Морозова Morozova

Ожешка Ozheshka

Романовського-Гімзе Romanovsky-Giemse

Нейсера Neissera

87 / 179
В ході обстеження людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється під час кожного вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього? During the examination of a person, it is necessary to determine what proportion of alveolar air is renewed during each inhalation. Which of the following indicators should be calculated for this?

Функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity

Коефіцієнт легеневої вентиляції Coefficient of pulmonary ventilation

Хвилинна альвеолярна вентиляція Minute alveolar ventilation

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Хвилинний об'єм дихання Minute respiratory volume

88 / 179
У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки у нього виявлено одне тільце Барра. Про який синдром може йти мова? A man turned to medical and genetic counseling for infertility. One Barr body was found in the nuclei of most cells of the epithelium of the mucous membrane of his cheek. What syndrome can we be talking about?'

Патау Patau

Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner

Едвардса Edwards

Дауна Down

Клайнфельтера Klinefelter

89 / 179
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки у пацієнта піднялась температура. він став скаржитися на біль у суглобах та свербіж шкіри. Який механізм цього ускладнення? On the 8th day after administration of anti-tetanus serum, the patient developed a fever. He began to complain of pain in the joints and itching of the skin. What is the mechanism of this complication?

Імунокомилексна гіперчутливість Immunocomplex hypersensitivity

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

Антитілозалежна цитотоксичність Antibody-dependent cytotoxicity

Анафілаксія Anaphylaxis

Гіперчутливість уповільненого типу Delayed hypersensitivity

90 / 179
Хворий 58-ми років надійшов у торакальне відділення з кровохарканням: при бронхоскопії виявлено звуження правого стовбурового бронха внаслідок розростання сірувато-білої тканини. В ході біопсії виявлена пухлина, що складається з дрібних клітин овальної й округлої форми з гіперхромними ядрами та незначною цитоплазмою, клітини справляють враження «голих ядер» Клітини пухлини ростуть пластами, тяжами. Гістологічна будова пухлини свідчить про те, що у хворого: A 58-year-old patient was admitted to the thoracic department with hemoptysis: bronchoscopy revealed a narrowing of the right trunk bronchus due to the growth of grayish-white tissue. During the biopsy, a tumor was found that consists of small oval and rounded cells with hyperchromic nuclei and insignificant cytoplasm, the cells give the impression of 'bare nuclei'. Tumor cells grow in layers, strands. The histological structure of the tumor indicates that the patient:

Пласкоклітинний зроговілий рак Squamous keratinized cancer

Перехідноклітинний рак Transitional cell carcinoma

Пласкоклітинний незроговілий рак Squamous non-keratinous carcinoma

Недиференційований рак Undifferentiated cancer

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

91 / 179
У хворого 40-ка років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під'язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали декретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена? In a 40-year-old patient, as a result of a maxillofacial injury, the function of the hypoglossal and submandibular glands on the left was disturbed - the glands began to secrete a small amount of thick saliva. The function of which nerve violated?

Блукаючий Wandering

Лицьовий Face

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Трійчастий Triple

92 / 179
Під час проведення морфологічного дослідження периферичної крові хворого було помічено, що у еритроцитів забарвлена лише периферична частина, а в центрі є незабарвлене прояснення. Кольоровий показник – 0,56. Яка анемія найбільш ймовірна у цього пацієнта? During the morphological examination of the patient's peripheral blood, it was noticed that only the peripheral part of the erythrocytes is colored, and there is a colorless clearing in the center. The color index is 0.56. What anemia is most likely in this patient?

Сидеробластна Syderoblastna

Е. Гемолітична E. Hemolytic

Залізодефіцитна Iron deficiency

В12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

Апластична Aplastic

93 / 179
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочені. Який вид аритмії серця виникає при ньому? Increased intracranial pressure in a patient with a cerebral hematoma caused excessive activity of the vagus nerve (vagotonia) and a change in heart rate. What type of heart arrhythmia occurs with it?

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Передсердно-шлуночкова блокада Atrioventricular block

Синусова тахікардія Sinus tachycardia

Шлуночкова екстрасистолія Ventricular extrasystole

94 / 179
Хворий на хронічний алкоголізм на вулиці втратив свідомість. Було діагностовано гіпоглікемію внаслідок порушення процесу глюконеогенезу. Які з наступних пар ферментів є необхідними для цього процесу? A patient with chronic alcoholism lost consciousness on the street. Hypoglycemia was diagnosed due to a violation of the gluconeogenesis process. Which of the following pairs of enzymes are necessary for this process?

Фруктозо-1.6-діфосфатаза і піруваткарбоксилаза Fructose-1.6-diphosphatase and pyruvate carboxylase

Піруваткіназа і піруваткарбоксилаза Pyruvate kinase and pyruvate carboxylase

Фосфоенолпіруваткарбоксикіназа і глюкокіназа Phosphoenolpyruvate carboxykinase and glucokinase

Глюкозо-6-фосфатаза і піруватдегідрогеназа Glucose-6-phosphatase and pyruvate dehydrogenase

Глюкозо-6-фосфатаза та фосфофруктокіназа Glucose-6-phosphatase and phosphofructokinase

95 / 179
У студента через добу після іспиту в аналізі крові виявили лейкоцитоз без істотної зміни в лейкоцитарній формулі Який механізм найімовірніше зумовив розвиток виявленої пиши в периферичній крові? One day after the exam, the student's blood test showed leukocytosis without significant changes in the leukocyte formula. What mechanism most likely caused the development of the detected pus in the peripheral blood?

Зменшення руйнування лейкоцитів Decreased destruction of leukocytes

Перерозподіл лейкоцитів в організмі Redistribution of leukocytes in the body

Посилення лейкопоезу Increasing leukopoiesis

Уповільнення еміграції лейкоцитів до тканин Slowing down of emigration of leukocytes to tissues

96 / 179
Юнак 15-ти років після переохолодження був доставлений в лікарню зі скаргами на біль, озноб. При огляді «гусяча шкіра», блідість, температура поступово підвищується. Яка стадія гарячки спостерігається у хворого? After hypothermia, a 15-year-old boy was taken to the hospital with complaints of pain and chills. On examination, 'goosebumps', pallor, the temperature gradually rises. What stage fever is observed in the patient?

St. decrementі St. decrement

St. absorbi St. absorbi

St. fastigii St. fastigii

St. inflamenti St. inflamenti

St. incrementi St. incrementi

97 / 179
На розтині тіла чоловіка, який хворів на фіброзно-кавернозний туберкульоз і помер від ниркової недостатності, виявлені збільшені в розмірах нирки, щільні на дотик, сіруватого кольору, на розрізі мають сальний вигляд. Який діагноз можна припустити? At the autopsy of the body of a man who suffered from fibro-cavernous tuberculosis and died of kidney failure, enlarged kidneys were found, dense to the touch, grayish in color, on section have a greasy appearance. What diagnosis can be assumed?

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Амілоїдоз нирок Kidney amyloidosis

Хронічний пієлоневрит Chronic pyeloneuritis

Нефросклероз Nephrosclerosis

Мієломна нирка Myeloma kidney

98 / 179
Знешкодження ксенобіотиків (лікарських засобів, епоксидів, ареноксидів, альдегідів, нітропохідних тощо) та ендогенних метаболітів (естрадіолу, простагландинів, лейкотрієнів) відбувається в печінці шляхом їх кон'югації з: Detoxification of xenobiotics (drugs, epoxides, arenoxides, aldehydes, nitroderivatives, etc.) and endogenous metabolites (estradiol, prostaglandins, leukotrienes) occurs in the liver through their conjugation with:

Б-Аденозилметіоніном B-Adenosylmethionine

Фосфоаденозином Phosphoadenosine

Глутатіоном Glutathione

Гліцином

Аспарагіновою кислотою Aspartic acid Glycine

99 / 179
У хворого після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, але проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію у хворого слід виконати за допомогою введення: After the injury, the patient required the administration of anti-tetanus serum, but the test for sensitivity to the serum was positive. Specific hyposensitization of the patient should be performed by administering:

Лікувальних доз антигістамінних препаратів Therapeutic doses of antihistamines

Роздільної дози специфічного алергену Separate dose of specific allergen

Мінімальних доз специфічного алергену Minimum doses of a specific allergen

Наркотичних речовин, що знижують чутливість Desensitizing drugs

Фізіологічних доз глюкокортикоїдів Physiological doses of glucocorticoids

100 / 179
У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця у неї? A person's heart rate is constantly kept at the level of 40 times per minute. What is the driver of her heart rate?

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Пучок Гіса His Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Волокна Пуркін'є Purkinje fibers

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

101 / 179
Внаслідок захворювання нирок у пацієнта відмічаються набряки. В аналізах сечі масивна протеїнурія. Який механізм є основним у виникненні набряків у такого пацієнта? As a result of kidney disease, the patient has edema. In the urine analysis, there is massive proteinuria. What mechanism is the main cause of edema in such a patient?

Зниження онкотичного тиску лімфи Decreased lymph oncotic pressure

Підвищення осмотичного тиску плазми крові Increased blood plasma osmotic pressure

Зниження онкотичного тиску тканин Reduction of tissue oncotic pressure

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Зниження фільтраційного тиску в нирках Decreased filtration pressure in the kidneys

102 / 179
Бактеріологічний метод діагнотики був використаний для підтвердження діагнозу: газова гангрена у хворого. Які живільні середовища необхідно використовувати для культивуваня збудника в цьому випадку? The bacteriological method of diagnostics was used to confirm the diagnosis: gas gangrene in the patient. What nutrient media should be used for the cultivation of the pathogen in this case? MPA, MPB

МПА, МПБ

Лужний агар Alkaline Agar

Вільсона-Блера, Кітта-Тароцці Wilson-Blair, Kitt-Tarozzi

ЖСА, кров’яний агар ZHA, blood agar

Ендо, Левіна, Плоскірєва Endo, Levina, Ploskireva

103 / 179
Внаслідок дефіциту вітаміну D у дитини визначається симптом рахіту. Зниження активності якого ферменту крові спостерігається при цьому? As a result of vitamin D deficiency, a child has a symptom of rickets. A decrease in the activity of which blood enzyme is observed in this case?

а-амілаза α-amylase

Холінестераза Cholinesterase

Креатинкіназа Creatine kinase

Лужна фосфатаза Alkaline phosphatase

Кисла фосфатаза Acid phosphatase

104 / 179
Хворому на глаукому призначили пілокарпіну гідрохлорид в очних краплях. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? A patient with glaucoma was prescribed pilocarpine hydrochloride in eye drops. To which pharmacological group does this drug belong?

Гангліоблокатори Ganglioblockers

М -холіноблокатори M-choline blockers

а-адреноблокатори α-adrenergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Міорелаксанти Myorelaxants

105 / 179
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутися при цьому? Miners' work in the pit often causes anthracosis. What type of respiratory failure can develop?

Діафрагмальний Aperture

Рестриктивний Restrictive

Обструктивний Obstructive

Дисрегуляторний Disregulatory

Торакальний Thoracic

106 / 179
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшені у цього хворого? A patient with Itsenko-Cushing syndrome has persistent hyperglycemia and glucosuria. Which hormone synthesis and secretion are increased in this patient?

Адреналін Adrenaline

Альдостерон Aldosterone

Тироксин Thyroxine

Глюкагон Glucagon

Кортизол Cortisol

107 / 179
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах? A 38-year-old patient died during an uncontrollable attack of bronchial asthma. During a histological examination, accumulations of mucus were found in the lumen of the bronchi, in the wall of the bronchi there were many fatty cells (labrocytes), many of them in a state of degranulation, as well as many eosinophils. What is the pathogenesis of these changes in the bronchi?

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

Атопія Atopy

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Гранулематоз Granulomatosis

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

108 / 179
У жінки під час пологів в зв'язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп О (I), А (II) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи В (III). Досліджувана кров належить до групи The blood group was determined in a woman during childbirth due to blood loss. The erythrocyte agglutination reaction took place with standard sera of groups O (I), A (II) and did not occur with the standard serum of group B (III). The studied blood belongs to the group

АВ (IV) AB (IV)

А (II) A (II)

В (III) In (III)

О (І) About (And)

109 / 179
В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: АВСDЕFG. В результаті дії радіоактивного випромінювання відбулася перебудова, після чого ділянка хромосоми має наступний вигляд: АВDЕFG. Яка мутація відбулася? In the chromosome section, the genes are located in the following sequence: АВСДЕFG. As a result of the action of radioactive radiation, a rearrangement took place, after which the chromosome section has the following form: АВДЕFG. What mutation occurred?

Інверсія Inversion

Делеція Deletion

Інсерція Insertion

Мутація Mutation

Дуплікація Duplication

110 / 179
Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води? To assess the suitability of water for drinking, a bacteriological study was conducted. What indicator characterizes the number of bacteria of the group of coliforms found in 1 liter of water?

Колі-титр Coli-titre

Перфрінгенс-титр Perfringence titer

Титр колі-фага Coli phage titer

Колі-індекс When-index

Мікробне число Microbial number

111 / 179
У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу? A patient with clinical signs of immunodeficiency underwent immunological tests. A significant decrease in the number of cells forming rosettes with ram erythrocytes was revealed. What conclusion should be drawn based on the analysis data?

Зниження рівня Т-лімфоцитів Decrease in the level of T-lymphocytes

Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету Deficiency of effector cells of humoral immunity

Зниження рівня системи комплементу Complement system downgrade

Зниження рівня Б-лімфоцитів Decrease in the level of B-lymphocytes

Зниження рівня натуральних кїлерів (УХ-клітин) Decreasing the level of natural killers (UH-cells)

112 / 179
На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв'язок. Цю функцію виконує провізорний орган: At a certain stage of human ontogenesis, a physiological connection is established between the circulatory systems of the mother and the fetus. This function is performed by a provisional organ:

Алантоїс Allantois

Серозна оболонка Serous membrane

Плацента Placenta

Жовтковий мішок Yolk Sac

Амніон Amnion

113 / 179
Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез: Virus damage to T-lymphocytes has been established. At the same time, the viral enzyme reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) catalyzes the synthesis:

Вірусної і-РНК на матриці ДНК Viral i-RNA on DNA matrix

ДНК на вірусній р-РНК DNA on viral p-RNA

Вірусної ДНК на матриці ДНК Viral DNA on DNA matrix

ДНК на матриці вірусної і-РНК DNA on viral i-RNA matrix

і-РНК на матриці вірусного білка i-RNA on a viral protein matrix

114 / 179
При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Причиною цього є те, що у даних відділах легень: When examining a person in a vertical position, it was established that in the alveoli of the tops of the lungs, the partial pressure of oxygen is 140 mm Hg. The reason for this is that in these parts of the lungs :

Вентиляція переважає над перфузією Ventilation prevails over perfusion

Перфузія і вентиляція врівноважені Perfusion and ventilation are balanced

Перфузія переважає над вентиляцією Perfusion prevails over ventilation

Вентиляція відсутня No ventilation

115 / 179
У гістопрепараті яєчника жінки визначаються структури, що мають велику порожнину. Овоцит І порядку в них оточений прозорою оболонкою, променистим вінцем і розташований у яйценосному горбику, стінка утворена шаром фолікулярних клітин і текою. Вкажіть, якій структурі яєчника належать дані морфологічні ознаки: In the histopreparation of a woman's ovary, structures with a large cavity are identified. The first-order oocyte in them is surrounded by a transparent membrane, a radiant crown and is located in the egg-bearing tubercle, the wall is formed by a layer of follicular cells and theca. Indicate which structure of the ovary these morphological features belong to:

Первинний фолікул Primary follicle

Атретичне тіло Atretic body

Примордіальний фолікул Primordial follicle

Жовте тіло Yellow body

Зрілий (третинний) фолікул Mature (tertiary) follicle

116 / 179
На заняттях з лікувальної фізкультури лікар-фізіотерапевт запропонував юнакам відхилитись назад і дістати долонями підлогу. Яка зв’язка запобігає надмірному розгинанню хребтового стовпа? During physical therapy classes, the physiotherapist suggested the young men lean back and touch the floor with their palms. Which ligament prevents excessive extension of the spinal column?

Жовта Yellow

Міжпоперечна Intertransverse

Надостьова Nadostova

Задня повздовжня Back longitudinal

Передня повздовжня Front longitudinal

117 / 179
На розтині жінки 23 років, помершої при нирковій недостатності, виявлено на шкірі лиця “червоний метелик”, на мітральному клапані дрібні до 0.2 см червонувато-рожеві бородавчаті нашарування, в нирках осередки фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів клубочків у вигляді “дротяних петель”, гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке захворювання стало причиною смерті хворої? At the autopsy of a 23-year-old woman who died of kidney failure, a 'red butterfly' was found on the skin of the face, on the mitral valve small reddish-pink warty layers up to 0.2 cm, in the kidneys, foci of fibrinoid necrosis in the glomeruli, thickening of the basal membranes of glomerular capillaries in the form of 'wire loops', hematoxylin bodies, karyorrhexis. What disease caused the patient's death?

Ревматизм Rheumatism

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Вузликовий периартериит Nodular periarteritis

Системна склеродермія Systemic scleroderma

118 / 179
В експерименті у кролика було видалено верхній шийний вузол симпатичного стовбура. На боці видалення спостерігається почервоніння і підвищення температури шкіри голови. Яка форма порушень периферичного кровообігу розвинулась у кроля? In an experiment, the upper cervical node of the sympathetic trunk was removed from a rabbit. On the side of the removal, redness and an increase in the temperature of the scalp are observed. What form of peripheral blood circulation disorders developed in the rabbit?

Стаз Stage

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Метаболічна артеріальна гіперемія Metabolic arterial hyperemia

Нейротонічна артеріальна гіперемія Neurotonic arterial hyperemia

119 / 179
Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний? The experimenter needs to develop a conditioned reflex in a dog as soon as possible. On the basis of which unconditioned reflex is it advisable to develop a conditioned one?

Захисного Protective

Статевого Gender

Орієнтувального Indicative

Травного Travny

Міотатичного Myotatic

120 / 179
У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу? In a child who often suffers from sore throats and pharyngitis, an increase in lymph nodes and spleen is noted. The appearance is characterized by pastiness and paleness, the muscle tissue is poorly developed. In the blood lymphocytosis is observed. What is the name of this type of diathesis?

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

Нервово-артритичний Nervous-arthritic

Астенічний Asthenic

Геморагічний Hemorrhagic

121 / 179
У хворого з підозрою на ботулізм необхідно визначити тип екзотоксину, що циркулює в крові. Яка реакція може бути використана з цією метою? In a patient with suspected botulism, it is necessary to determine the type of exotoxin circulating in the blood. What reaction can be used for this purpose?

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція преципітації Precipitation reaction

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Реакція пасивної гемаглютинації Passive hemagglutination reaction

Реакція гальмування гемаглютинації Hemagglutination inhibition reaction

122 / 179
У хворого після травми коліна гомілку у зігнутому під прямим кутом положенні можна зміщувати вперед і назад подібно до висувної шухляди. Які зв'язки розірвані? In a patient, after a knee injury, the lower leg in a bent position at a right angle can be moved back and forth like a drawer. Which ligaments are torn?

Коса підколінна Kisa popliteal

Малогомілкова колатеральна Small calf collateral

Поперечна зв'язка коліна Transverse knee ligament

Великогомілкова колатеральна Great tibial collateral

Схрещені зв'язки коліна cruciate ligaments of the knee

123 / 179
Підлітку, що перебував у стані важкого алкогольного сп'яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом'язове введення розчину кофеїну. Поясніть на основі якого принципу дії дана маніпуляція є доцільною: A teenager who was in a state of heavy alcohol intoxication, among other measures, an emergency doctor administered an intramuscular injection of a caffeine solution. Explain the principle of action of this drug on the basis of manipulation is appropriate:

Фізіологічний антагонізм Physiological antagonism

Потенціація Potentiation

Синергізм Synergism

Конкурентний антагонізм Competitive Antagonism

Сумація ефектів Sum of effects

124 / 179
Чоловік 43-х років доставлений у лікарню з ознаками черевного тифу. Хворий нещодавно був у місцевості, епідемічній за даним захворюванням, де пив некип'ячену воду з колодязя. З моменту появи перших симптомів пройшло З дні. У цей період збудник може бути виявлений у: A 43-year-old man was brought to the hospital with symptoms of typhoid fever. The patient had recently been in an area with an epidemic of this disease, where he drank unboiled water from a well. 3 days have passed since the first symptoms appeared. During this period, the pathogen can be detected in:

Крові Blood

Жовчному міхурі Gall bladder

Лімфоїдній тканині кишківника Intestinal lymphoid tissue

Тонкій кишці Small intestine

Шлунку Stomach

125 / 179
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений: The ophthalmologist used a 1% mesaton solution for diagnostic purposes (pupil dilation to examine the fundus). Mydriasis caused by the drug is due to:

Активація М-холінорецепторів Activation of M-cholinergic receptors

Активація альфа-2 адренорецепторів. Activation of alpha-2 adrenoceptors.

Блокада альфа-1 адренореципторів. Alpha-1 adrenoreceptor blockade.

Активація 6ета-1 адренорецепторів Activation of 6eta-1 adrenoceptors

Активація альфа-1 адренорецепторів. Activation of alpha-1 adrenoceptors.

126 / 179
Зменшення тиску в каротидному синусі спричиняє наступні ефекти: Decreasing pressure in the carotid sinus causes the following effects:

Рефлекторну брадикардію Reflex bradycardia

Зростання частоти серцевих скорочень Increasing heart rate

Рефлекторне зростання венозного тиску Reflex increase in venous pressure

Рефлекторне гіперпное Reflex hyperpnea

Падіння венозного тиску Drop in venous pressure

127 / 179
З метою профілактики гепатиту В групі стоматологів ввели вакцину, яка являє собою генно-інженерний НВs-антиген. Від якого ще інфекційного агента захищає таке щеплення? In order to prevent hepatitis B, a group of dentists was given a vaccine, which is a genetically engineered HBs-antigen. What other infectious agent does this vaccination protect against?

Вірус імунодефіциту людини Human immunodeficiency virus

Вірус Коксакі, група В Coxsackie virus, group B

Вірус грипу, тип В Influenza virus type B

Вірус дельта Delta virus

Вірус гепатиту С Hepatitis C virus

128 / 179
Після прийому препарату у хворого з серцевою недостатністю зменшилася частота скорочень серця, пул став кращого наповнення, зменшилися набряки, збільшився діурез. Вкажить, який препарат приймав хворий: After taking the drug in a patient with heart failure, the frequency of heart contractions decreased, the pool became better filled, swelling decreased, diuresis increased. Indicate which drug the patient took:

Анаприлін Anaprilin

Резерпін Reserpin

Верапаміл Verapamil

Дилтіазем Diltiazem

Дигоксин Digoxin

129 / 179
У чоловіка, померлого від внутрішньої кровотечі (гемоперитонеум). в печінці субкапсулярно виявлено губчастий вузол темно-червоного кольору розмірами 15x10 см, добре відмежований від навколишньої тканини. Мікроскопічно: тканина вузла складається з великих судинних тонкостінних порожнин, вистелених ендотеліальними клітинами та заповнених рідкою або згорнутою кров'ю. Встановіть вид пухлини: In a man who died from internal bleeding (hemoperitoneum), a dark red spongy nodule measuring 15x10 cm was found in the liver subcapsular, well separated from the surrounding tissue. Microscopically: the tissue of the node consists of large vascular thin-walled cavities lined with endothelial cells and filled with liquid or coagulated blood. Establish the type of tumor:

Лімфангіома Lymphangioma

Капілярна гемангіома Capillary hemangioma

Кавернозна гемангіома Cavernous hemangioma

Гемангіоперицитома Hemangiopericytoma

Венозна гемангіома Venous hemangioma

130 / 179
Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює +40°С, вологість повітря - 60%. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок: A person left the air-conditioned room outside, where the air temperature is +40°С, the air humidity is 60%. The return of heat from the body to the street will be carried out due to :

Конвекції Convection

Випаровування поту Evaporation of sweat

Проведення Execution

Радіації Radiation

131 / 179
До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який лікарський засіб доцільно застосувати? A patient was brought to the reception department with complaints of dry mouth, photophobia, and impaired vision. Objectively: the skin is hyperemic, dry, pupils are dilated, tachycardia. At further during the examination, a diagnosis was established: poisoning by belladonna alkaloids. What medicine should be used?

Ацеклідин Aceclidine

Армій Army

Прозерин Proserin

Пілокарпін Pilocarpine

Дипіроксим Dipiroxime

132 / 179
Хворий 63 років звернувся до невропатолога зі скаргою на те, що протягом трьох місяців не може виконувати столярні роботи, які потребують точності виконання тому що права рука робить багато неціленаправленних рухів. При дослідженні виявлено, що у хворого пошкоджена: A 63-year-old patient turned to a neurologist with a complaint that for three months he could not perform carpentry work that requires precision because his right hand makes many non-targeted movements During the examination, it was found that the patient had damaged:

Gyrus supramarginalis. Gyrus supramarginalis.

Gyrus angularis. Gyrus angularis.

Gyrus postcentralis. Gyrus postcentralis.

Gyrus precentralis. Gyrus precentralis.

Gyrus temporalis superior. Gyrus temporalis superior.

133 / 179
У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений? A newborn baby has decreased sucking intensity, frequent vomiting, hypotonia. The concentration of citrulline is significantly increased in the urine and blood. What metabolic process is disturbed?

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Цикл Корі Cory Cycle

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліколіз Glycolysis

ЦТК CTC

134 / 179
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну? On an isolated heart, the functioning of individual structures is stopped by cooling. Which structure was cooled, if as a result the heart first stopped contracting, and then it was restored with a frequency 2 times lower for a day off?

Атріозетрикулярний вузол Atrioventricular node

Волокна Пуркін'є Purkinje fibers

Пучок Гіса His Bundle

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

135 / 179
Жінка літнього віку перенесла сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації катехоламінів? An elderly woman suffered severe stress. The concentration of adrenaline and norepinephrine in the blood increased sharply. What enzymes catalyze the process of catecholamine inactivation?

Моноамінооксидази Monoamine oxidases

Тирозиназа Tyrosinase

Пептидази Peptidases

Карбоксилаза Carboxylase

Глікозидази Glycosidases

136 / 179
У новонародженої дитини після годування молоком спостерігалися диспептичні розлади (диспепсія, блювота). При годуванні розчином глюкози ці явища зникали. Вкажіть фермент, що бере участь в перетравленні вуглеводів, недостатня активність якого приводить до вказаних розладів. Dyspeptic disorders (dyspepsia, vomiting) were observed in a newborn child after feeding with milk. When feeding with glucose solution, these phenomena disappeared. Specify the enzyme involved in the digestion of carbohydrates, insufficient activity of which leads to the specified disorders.

Лактаза. Lactase.

Ізомальтаза. Isomaltase.

Мальтаза. Maltase.

Амілаза. Amylase.

Сахараза. Sucrase.

137 / 179
У хворого, що страждає на важку форму порушення водно- сольового обміну, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки серця в діастолі? A patient suffering from a severe form of impaired water-salt metabolism experienced cardiac arrest in diastole. What is the most likely mechanism of cardiac arrest in diastole?

Гіперкаліємія Hyperkalemia

Гіпонатріємія Hyponatremia

Дегідратація організму Dehydration of the body

Гіпокаліємія Hypokalemia

Гіпернатріемія Hypernatremia

138 / 179
Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений? After suffering an inflammatory disease, the patient developed an incomplete deviation of the eyeball to the lateral side. Which nerve is damaged in the patient?

Блоковий Block

Лицевий Face

Окоруховий Okoruhovy

Зоровий Visual

Відвідний Deferred

139 / 179
В аналізі крові лаборант виявив без’ядерні форменні елементи у вигляді двовгнутих дисків. Назвіть їх: In the blood analysis, the laboratory technician found non-nuclear shaped elements in the form of biconcave discs. Name them:

Нейтрофіли Neutrophils

Моноцити Monocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофізи Eosinophyses

Еритроцити Erythrocytes

140 / 179
Пацієнт, що прийшов на прийом, скаржиться на свербіж між пальцями. Лікар поставив діагноз - скабієз. Які членистоногі можуть спричиняти це захворювання? The patient who came to the appointment complains of itching between the fingers. The doctor diagnosed scabies. What arthropods can cause this disease?

Дермацентор. Dermacenter.

Селищний кліщ. House tick.

Тайговий кліщ. Taiga tick.

Собачий кліщ. Dog tick.

Коростяний свербун. Scabies itch.

141 / 179
Студент дістав завдання розрахувати альвеолярну вентиляцію. Для цього йому необхідні знати наступні показники зовнішнього дихання: The student was given the task of calculating alveolar ventilation. For this, he needs to know the following indicators of external respiration:

Хвилинний об’єм дихання, частота дихання, дихальний об’єм Minute respiratory volume, respiratory rate, respiratory volume

Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху, резервний об’єм видиху Inspiratory reserve volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume

Об’єм мертвого простору, життєва ємність легень, дихальний об’єм Dead space volume, vital lung capacity, respiratory volume

Дихальний об’єм, об’єм мертвого простору, частота дихання Respiratory volume, dead space volume, respiratory rate

Частота дихання, життєва ємність легень, резервний об’єм вдиху Respiration rate, vital lung capacity, inspiratory reserve volume

142 / 179
Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу? Aspirin inhibits prostaglandin synthesis by blocking cyclooxygenase activity. Which fatty acid is necessary for this synthesis?

Лінолева Linoleum

Пальмітинова Palmitinova

Стеаринова Stearinova

Ліноленова Linoline

Арахідонова Arakhidonova

143 / 179
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому? Characteristic signs of cholera are the body's loss of a large amount of water and sodium ions. What mechanism underlies the occurrence of diarrhea?

Посилення синтезу кортикотропіну Strengthening of corticotropin synthesis

Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол Enhancement of renin secretion by cells of renal arterioles

Гальмування синтезу вазопресину з гіпоталамусі Inhibition of vasopressin synthesis from the hypothalamus

Активація аденілатциклази ентероцитів Activation of enterocyte adenylate cyclase

Окиснення альдостерону в корі наднирникїв Aldosterone oxidation in the adrenal cortex

144 / 179
Під час пологової діяльності при важкому прорізуванні голівки плоду, щоб уникнути розриву промежини, виконують розсічення отвору піхви біля основи великої статевої губи. Який м’яз промежини при цьому розсікають? During childbirth, with severe cutting of the fetal head, in order to avoid rupture of the perineum, the opening of the vagina is dissected at the base of the labia majora. What muscle of the perineum is dissected at the same time ?

Цибулинно-губчастий м’яз Onion spongy muscle

Глибокий поперечний м’яз Deep transverse muscle

Зовнішній сфінктер прямої кишки External rectal sphincter

Сіднично-печеристий м'яз Gluteal-cavernous muscle

Поверхневий поперечний м’яз Superficial transverse muscle

145 / 179
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень Який компонент аерогематичного бар'єру при цьому пошкоджується в першу чергу? Workers of chemical plants that produce organic solvents capable of dissolving phospholipids often develop lung diseases. Which component of the air barrier is damaged in the first place?

Секреторні альвеолоцити Secretory alveolocytes

Альвеолярні макрофаги Alveolar macrophages

Сурфактант Surfactant

Респіраторні альвеолоцити Respiratory alveolocytes

Септальні клітини Septal cells

146 / 179
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з'явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь? After hypothermia, the patient developed herpes rashes in the area of the wings of the nose and upper lip. An ointment was used for treatment. What antiviral agent does the applied ointment contain?

Ацикловір Acyclovir

Інтерферон Interferon

Індометацин Indomethacin

Дексаметазон Dexamethasone

Азидотимідин Azidothymidine

147 / 179
Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінцеві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті ? During the dissection of the heart cavities, comb muscles were found on the inner wall. What parts of the heart cavities were opened?

Ліве передсердя і лівий шлуночок Left atrium and left ventricle

Праве передсердя і правий шлуночок Right atrium and right ventricle

Правий і лівий шлуночок Right and left ventricle

Ліве вушко і лівий шлуночок Left auricle and left ventricle

Праве і ліве вушко Right and left ear

148 / 179
Під час ендоскопічного дослідження лікар виявив порушення цілісності стінки шлунка в межах слизової оболонки. Вкажіть. яким типом епітелію в нормі вистелена з середини стінку шлунка: During the endoscopic examination, the doctor found a violation of the integrity of the stomach wall within the mucous membrane. Specify what type of epithelium normally lines the stomach wall from the middle:

Багатошаровий плоский незроговілий Multilayer flat non-keratinized

Багатошаровий плоский зроговілий Multilayer flat keratinized

Одношаровий призматичний залозистий Single-layer prismatic glandular

Перехідний Transitional

Псевдобагатошаровий Pseudomultilayer

149 / 179
Хворому 50-ти років після операції з метою прискорення загоєння рани місцево був призначений препарат, який має репаративну та імуностимулюючу активність. Визначте препарат: A 50-year-old patient after surgery was prescribed a local drug that has reparative and immunostimulating activity to accelerate wound healing. Identify the drug:

Діазолін Diazolin

Циклоспорин Cyclosporin

Дексаметазон Dexamethasone

Метилурацил Methyluracil

Меркаптопурин Mercaptopurine

150 / 179
Хворому на сепсис призначте антимікробний препарат з групи фторхінолонів. Оберіть його серед наведених препаратів Prescribe an antimicrobial drug from the group of fluoroquinolones to a patient with sepsis. Choose it from the given drugs

Цефалексин Cephalexin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Ампіцилін Ampicillin

Цефпіром Zefpirom

Метронідазол Metronidazole

151 / 179
A 24-year-old man undergoes surgery and during the operation, an organ is excised and sent for histological evaluation. A light microscopic examination roved s Ihe organ encased by thin connective tissue capsule that enters the substance oi the lobes to further subdivide the organ into irregular lobular units. Bach lobule contains a cluster of follicles filled with colloid. Follicular epithelium consists of low columnar, cuboidal or squamous cells depending on the level of activity of the follicle. Which of the following organs does this tissue most likely belong to? 24-річному чоловікові роблять операцію, і під час операції орган вирізають і відправляють на гістологічне дослідження. Світлове мікроскопічне дослідження показало, що орган закритий за допомогою тонкої сполучнотканинної капсули, яка входить у речовину часток для подальшого поділу органу на неправильні часточкові одиниці. Часточка Баха містить скупчення фолікулів, заповнених колоїдом. Фолікулярний епітелій складається з низьких стовпчастих, кубоподібних або плоских клітин залежно від рівня активності. фолікула. До якого з наведених органів швидше за все належить ця тканина?

Pancreas Підшлункова залоза

Parathyroid gland Паращитовидна залоза

Thymus Тимус

Parotid gland Привушна залоза

Thyroid gland Щитовидна залоза

152 / 179
A 23-year-old woman presents to the emergency department complaining of bloody diarrhea, fatigue and confusion. A few days earlier, she went to a fast food restaurant for a birthday party. Her friends are experiencing similar symptoms. Laboratory studies show anemia. Which of the following would you most likely obtain for microbiologic testing? 23-річна жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на криваву діарею, втому та сплутаність свідомості. Кілька днів тому вона зайшла до ресторану швидкого харчування на вечірку з нагоди дня народження. Її друзі відчувають схожі симптоми. Лабораторні дослідження показують анемію. Що з перерахованого нижче ви, швидше за все, отримаєте для мікробіологічного дослідження?

Stool Табурет

Bile Жовч

Urine Сеча

Cerebrospinal fluid Спинномозкова рідина

Blood Кров

153 / 179
An 18-year-old girl comes to her physician with concern about her health because she has not achieved menarche. She denies any significant weight loss, changes in mood, or changes in her appetite. She mentions that her mother told her about mild birth defects, but she cannot recall the specifics. Past medical history and family history are benign. On physical examination, the patient is short in stature, has a short and webbed neck and wide chest. Staining of buccal smear reveals absence of Barr bodies in the nucleus of epithelial cells. A urine pregnancy test is negative. Which of the following genetic disorders is the most likely cause of this patient’s condition? 18-річна дівчина звернулася до свого лікаря із занепокоєнням щодо свого здоров’я, оскільки у неї не настала менархе. Вона заперечує будь-яку значну втрату ваги, зміни настрою , або зміни апетиту. Вона згадує, що мати розповідала їй про легкі вроджені дефекти, але вона не може пригадати подробиць. Історія хвороби та сімейний анамнез є доброякісними. Під час медичного обстеження пацієнтка низького зросту, має низький і перетинчаста шия та широка грудна клітка. Фарбування буккального мазка виявляє відсутність тілець Барра в ядрі епітеліальних клітин. Тест на вагітність сечі негативний. Яке з перерахованих нижче генетичних захворювань є найбільш вірогідною причиною стану даної пацієнтки?

Edwards syndrome Синдром Едвардса

Klinefelter syndrome Синдром Клайнфельтера

Turner syndrome Синдром Тернера

Palau syndrome Синдром Палау

Cri du chat ("cat-cry”) syndrome Cri du chat ('котячий крик') синдром

154 / 179
A 38-year-old woman, who was diagnosed with systemic lupus erythematosus (SLE) 3 years ago, comes to her physician with a complaint of facial swelling and decreased urination that she first noticed 2 weeks ago. She currently takes azathioprine and corticosteroid. Her vital signs show blood pressure 150/90 mm Hg, pulse – 91/min., temperature – 36.8 C and respiratory rate – 15/min. On physical examination, the doctor notices erythematous rash on her face exhibiting a butterfly pattern. The laboratory studies reveal hypertriglyceridemia and proteinuria. Which of the following is the most likely mechanism of SLE`s complication in this patient? 38-річна жінка, якій 3 роки тому поставили діагноз системний червоний вовчак (СЧВ), звернулася до лікаря зі скаргою на набряк обличчя та зменшення сечовипускання, яке вперше помітила 2 тижні тому.В даний час приймає азатіоприн і кортикостероїд.За життєвими показаннями артеріальний тиск 150/90 мм рт.ст., пульс – 91/хв., температура – 36,8 С і частота дихання – 15/хв.На фіз. при огляді лікар помічає еритематозний висип на обличчі з малюнком метелика Лабораторні дослідження виявляють гіпертригліцеридемію та протеїнурію Що з перерахованого є найбільш імовірним механізмом ускладнення СЧВ у даної пацієнтки?

Acute infection of the kidney Гостра інфекція нирок

Increased plasma oncotic pressure Підвищений онкотичний тиск плазми

Decrease in renal blood flow (ischemic nephropathy) Зниження ниркового кровотоку (ішемічна нефропатія)

Immune complex-mediated glomerular disease клубочкова хвороба, опосередкована імунними комплексами

155 / 179
A 37-year-old man is admitted to hospital with mental confusion and disorientation. His wile reports he became more irritable and forgetlul in the past year. In addition, she notes that be became a vegan a year ago and currently, his diet consists of starchy foods like potatoes, corn and leafy vegetables. GI symptoms include anorexia, diarrhea and vomiting. He has glossitis and skin lesions that appear as vesicles over the extremities. Eczemalike lesions around the mouth, as well as desquamation and roughened skin over the hands are also present. Neurologic examination reveals symmetrical hypesthesia for all types of sensation in both upper and lower extremities in a ’’gloves and socks” distribution. Deficiency in diet of which of the following amino acids is the most likely cause of this condition? 37-річний чоловік потрапив до лікарні із сплутаністю свідомості та дезорієнтацією. Його хитрість повідомляє, що останній рік він став більш дратівливим і забудькуватим. Крім того, , вона зазначає, що be став веганом рік тому, і зараз його дієта складається з крохмалистих продуктів, таких як картопля, кукурудза та листові овочі.Симптоми шлунково-кишкового тракту включають анорексію, діарею та блювоту.У нього глосит і ураження шкіри, які з’являються у вигляді пухирців на кінцівках .Також присутні екземаподібні ураження навколо рота, а також лущення та огрубіння шкіри на руках.Неврологічний огляд виявляє симетричну гіпестезію для всіх типів чутливості як у верхніх, так і в нижніх кінцівках у розподілі «рукавички та шкарпетки».Дефіцит дієти яка з наступних амінокислот є найбільш ймовірною причиною цього стану?

Arginine Аргінін

Tryptophan Триптофан

Lysine Лізин

Threonine Треонін

Histidine Гистидин

156 / 179
A 60-year old man with a history of hypertension, diabetes and hyperlipidemia had a sudden onset a right-sided weakness. By the time the ambulance arrived, he had difficulty speaking. Unfortunately, the patient died within the next two hours and an autopsy was performed immediately. The gross examination of the cerebral left hemisphere showed brain swelling, widened, gyri and poorly demarcated gray-white junction. Which of the following is the most likely cause of this patient`s death? У 60-річного чоловіка з гіпертензією, діабетом і гіперліпідемією раптово виникла слабкість правого боку. Коли прибула швидка допомога, він мав проблеми з розмовою. На жаль, пацієнт помер протягом наступних двох годин, і негайно було проведено розтин. Загальне обстеження лівої півкулі головного мозку показало набряк мозку, розширення, звивини та погано розмежований сіро-білий з’єднання. Що з наступного є найбільш ймовірна причина смерті цього пацієнта?

Cyst Кіста

Abscess Абсцес

Ischemic stroke Ішемічний інсульт

Intracerebral hemorrhage Внутрішньомозковий крововилив

Tumor Пухлина

157 / 179
A 34-year-old-man visits dentist complaining of toothache. After a dental procedure that onvolved extraction of several teeth, he develops severe bleeding lasting more than 15 minutes. He has a history of chronic hepatitis. Which of the following is the most likely cause of prolonged bleeding in this patient? 34-річний чоловік звернувся до стоматолога зі скаргами на зубний біль. Після стоматологічної процедури, яка передбачала видалення кількох зубів, у нього почалася сильна кровотеча, яка тривала понад 15 років хвилин Він має хронічний гепатит в анамнезі Що з перерахованого є найбільш імовірною причиною тривала кровотеча у цього пацієнта?

Hypocalcemia Гіпокальціємія

Hypoalbuminemia Гіпоальбумінемія

Hypofibrinogenemia Гіпофібриногенемія

Trombocytopenia Тромбоцитопенія

158 / 179
A 43-year-old man seeks evaluation at emergency department with complaints of fever with chills, melaise, diffuse abdominal pain for over a week, diarrhea and loss of appetite. He says that his symptoms are progressively getting worse. He recalls that the fever began slowly and climbed its way- up stepwise to the current 39.8°C. His blood pressure is 110/70 mm Hg. A physical exam reveals a coated tongue, enlarged spleen and rose spots on the abdomen. Serologic study shows the agglutinin O titre of 1:200 by the Widal test. Which of the following is the most likely causative organism for this patient's condition? 43-річний чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на лихоманку з ознобом, меланзез, дифузний біль у животі протягом тижня, діарею та втрату апетит. Він каже, що його симптоми поступово погіршуються. Він пригадує, що лихоманка почалася повільно і поступово піднімалася до нинішніх 39,8°C. Його артеріальний тиск становить 110/70 мм рт. ст. Фізичний огляд показує обкладений язик , збільшена селезінка та рожеві плями на животі. Серологічне дослідження показує титр аглютиніну О 1:200 за тестом Відаля. Який із перерахованих нижче є найбільш вірогідним збудником цього стану пацієнта?

Enterohemorrhagic E. coli Ентерогеморагічна кишкова паличка

Leptospira interrogans Leptospira interrogans

Vibrio cholerae Холерний вібріон

Salmonella typhi Salmonella typhi

Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis

159 / 179
A 64-year-old man presents with a tremor in his legs and arms. He says he has had the tremor for "many years", but it has worsened in the last year. The tremor is more prominent at rest and nearly disappears on movement. His daughter mentions that his movements have become slower. The patient is afebrile and vital signs are within normal limits. On physical examination, the patient is hunched over and his face is expressionless throughout examination. There is a "pillrolling" resting tremor that is accentuated when the patient is asked to clench the contralateral hand and alleviated by finger nose testing. When asked to walk across the room, the patient has difficulty taking the first step, has a stooped posture and takes short rapid shuffling steps. A doctor initiates pharmacotherapy and the drug of first line, levodopa, is prescribed. Which of the following is the most likely mechanism of action of this drug? Лікар починає фармакотерапію і призначає препарат першої лінії леводопа. Що з перерахованого є найбільш імовірним механізмом дії цього препарату?

Inhibition of M2-cholinergic receptors Пригнічення М2-холінорецепторів

Activation of M2-cholinergic receptors Активація М2-холінорецепторів

Cholinesterase inhibition Пригнічення холінестерази

Stimulation of dopamine production Стимуляція вироблення дофаміну

160 / 179
A 65-year-old woman presents to the emergency department because of shortness of breath and chest pain that started a few hours ago. She did not have a lever, expectoration, or any accompanying symptoms. She has a history of right leg deep vein thrombosis that occurred 5 years ago. Some time later, she dies of severe respiratory distress. A pulmonary autopsy specimen reveals red loose mass that is lodged in the bifurcation of the pulmonary trunk with extensions into both the left and right main pulmonary arteries. Which of the following is the most likely diagnosis? 65-річна жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги через задишку та біль у грудях, які почалися кілька годин тому. У неї не було важеля , виділення мокротиння або будь-які супутні симптоми. У неї в анамнезі тромбоз глибоких вен правої ноги, який стався 5 років тому. Через деякий час вона померла від важкого респіраторного дистресу. Зразок розтину легенів виявляє червону пухку масу, яка застрягла в біфуркації легеневий стовбур із розширенням як лівої, так і правої головних легеневих артерій. Що з перерахованого є найбільш імовірним діагнозом?

Pneumothorax Пневмоторакс

Tromboembolism Тромбоемболія

Pneumonia Пневмонія

Myocardial infarction Інфаркт міокарда

161 / 179
An 11-year-old girl is brought to the doctor’s office by her mother who stales her daughter has been weak with swollen face for 5 days. The mother slates her daughter had always been healthy and active until the initiation of symptoms. Upon inquiry, the girl describes a foamy appearance of her urine but denies blood in urine, urinary frequency at night, or pain during urination. Physical examination reveals generalized swelling of the face and pitting edema on the lower limbs. Laboratory study shows proteinuria and microscopic hematuria. Which of the following is the most likely cause of findings in the laboratory study of urine? Мати привела 11-річну дівчинку до лікаря, яка страждала від хвороби, її донька була слабкою з набряклим обличчям протягом 5 днів. її донька завжди була здоровою та активною до появи симптомів. На запит дівчина описує пінистий вигляд сечі, але заперечує кров у сечі, часте сечовипускання вночі або біль під час сечовипускання. Фізичне обстеження виявляє загальний набряк обличчя і точкові набряки на нижніх кінцівках. Лабораторне дослідження показує протеїнурію та мікроскопічну гематурію. Що з перерахованого є найбільш вірогідною причиною результатів лабораторного дослідження сечі?

Increased permeability across the glomerular capillary wall Підвищена проникність стінки клубочкового капіляра

Increased glomerular hydrostatic pressure Підвищений гідростатичний тиск у клубочках

Increased plasma oncotic pressure Підвищений онкотичний тиск плазми

Increased hydrostatic pressure in Bowman's capsule Підвищений гідростатичний тиск у капсулі Боумена

162 / 179
A group of researchers aimed to study cardiac physiology found that overstretching of atria in the heart leads to decreased sodium reabsorption in the distal convoluted tubule and increase in glomerular filtration rate. Which of the following is the most likely cause ot physiologic effects discovered by researchers? Група дослідників, яка мала на меті вивчити фізіологію серця, виявила, що надмірне розтягнення передсердь серця призводить до зниження реабсорбції натрію в дистальному звивистому канальці та збільшення швидкості клубочкової фільтрації Що з перерахованого є найбільш імовірною причиною фізіологічних ефектів виявлено дослідниками?

Renin Ренін

Natriuretic peptide Натрійуретичний пептид

Angiotensin Ангіотензин

Aldosterone Альдостерон

Antidiuretic hormone Антидіуретичний гормон

163 / 179
After dehelmintization, a 35-year-old man passed a 3.5 m tapeworm during a bowel movement. A stool examination reveals scolex with four suckers and hooks. Mature proglottids are static with up to 12 primary uterine branches. Which of the following is the most likely diagnosis? Після дегельмінтизації 35-річний чоловік випустив стрічкового хробака розміром 3,5 м під час дефекації. При дослідженні калу виявлено сколекс із чотирма присосками та гачками. Зрілі проглоттиди є статичними з первинними матковими гілками до 12. Що з наведеного є найбільш імовірним діагнозом?

Taeniasis Теніоз

Opisthorchiasis Опісторхоз

Diphyllobothriasis Дифілоботріоз

Echinococcosis Ехінококоз

164 / 179
A 14-year old girl presents to the emergency department for evaluation of an "infected leg". She states there is no history of trauma but mentions she had a history of sickle cell disease. On physical examination, her upper part of right shin is very painful, red, swollen and hot. Her temperature is 39.2°C. An X-ray shows focal bony lysis and loss of trabecular architecture in the metaphysis of right tibia, increased activity of which of the following cells is the most likely cause of bone reabsorption in this patient? 14-річна дівчина звертається до відділення невідкладної допомоги для оцінки 'інфікованої ноги'. Вона стверджує, що травми в анамнезі немає але згадує, що в анамнезі у неї була серповидно-клітинна анемія. Під час фізикального обстеження її верхня частина правої гомілки дуже болить, червона, набрякла та гаряча. Її температура 39,2°C. Рентгенівський знімок показує вогнищевий лізис кістки та втрату трабекулярної архітектура в метафізі правої великогомілкової кістки, підвищена активність якої з наступних клітин є найбільш імовірною причиною реабсорбції кістки у цього пацієнта?

Chondrocytes Хондроцити

Osteocytes Остеоцити

Osteoclasis Остеоклаз

Osteoblasts Остеобласти

Chondroblasts Хондробласти

165 / 179
A male neonate born to a 24-year-old primigravida had jaundice at 8 hours f life The neonates red blood cell time was A+, while the mothers RBC type was 0+. Laboratory studies revealed elevated titer of mother's anti-A antibody, normal erythrocyte glucose-6-phosphate and negative sickle cell test. The infant’s hemoglobin was 106 g/L. Which of the following is the most likely cause of infant’s jaundice? Новонароджений чоловічої статі, народжений 24-річним першопочатком, мав жовтяницю на 8 годині життя. Тривалість еритроцитів у новонароджених була A+, тоді як тип еритроцитів матері був 0+ Лабораторні дослідження виявили підвищений титр анти-А антитіл матері, нормальний глюкозо-6-фосфат еритроцитів і негативний серповидно-клітинний тест Рівень гемоглобіну немовляти 106 г/л Що з перерахованого є найбільш вірогідною причиною жовтяниці у немовляти ?

Hyperbilirubinemia Гіпербілірубінемія

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (G6PD)

Rh incompatibility Резус-несумісність

Sickle cell disease Серповидно-клітинна хвороба

Decrease in hemoglobin level Зниження рівня гемоглобіну

166 / 179
A 16-year-old girl concerned about her sexual development comes to the physician. She mentions that she has still not had a menstrual period. However, she is otherwise a healthy girl with no significant medical problems since birth. On physical examination, her vital signs are stake. She does not have pubic hair and her breast fe sliehtlv elevated with areola remaining in contour with surrounding breast. Which of the following is the most likely cause of this abnormal physical development? 16-річна дівчина, стурбована своїм статевим розвитком, приходить до лікаря. Вона згадує, що у неї досі не було менструації. Однак вона в іншому випадку здорова дівчинка без значних медичних проблем з народження. Під час фізичного огляду її життєво важливі показники є важливими. У неї немає волосся на лобку, її груди трохи підняті, ареола залишається на контурі навколо грудей. Що з наведеного нижче найбільше ймовірна причина цього ненормального фізичного розвитку?

Hypothyroidism Гіпотиреоз

Pancreatic islet insufficiency Недостатність острівців підшлункової залози

Hyperthyroidism Гіпертиреоз

Ovarian insufficiency Недостатність яєчників

Adrenal medulla hyperfunction Гіперфункція мозкової речовини надниркових залоз

167 / 179
A 46-year-old man presents with fatigue and joint pain in his lingers and wrists lor the last 2 months. The pain is present in both hands and the wrists are swollen. Furthermore, he describes morning stiffness in his joints lasting about 2 hours, which improves with use. His past medical history reveals he has been successfully treated for H. pylori related ulcers last year. He denies smoking and stopped drinking when his gastric symptoms started. Which of the following drugs is the best choice for his joint`s pain management? 46-річний чоловік відчуває втому та біль у суглобах у кистях і зап’ястях протягом останніх 2 місяців. Біль присутній в обох руках і зап'ястя опухлі. Крім того, він описує ранкову скутість у суглобах, яка триває приблизно 2 години, яка покращується під час використання. Його минула медична історія показує, що минулого року він успішно лікувався від виразки, пов'язаної з H. pylori. Він заперечує куріння та кинув пити, коли його почалися шлункові симптоми. Який із наведених препаратів є найкращим вибором для лікування болю в його суглобах?

Morphine Морфін

Paracetamol Парацетамол

Prednisone Преднізон

Aspirin Аспірин

Celecoxib Целекоксиб

168 / 179
A 68-year-old man comes to his physician with complaints of severe fatigue and altered sensations in his extremities. Past medical history is remarkable for chronic gastritis. He drinks alcohol almost every day. His blood pressure is 130/80 mm Hg, heart rate is 95/min., respiratory rate -14/min. and temperature of 37.1 C. His heart has a regular rate and rhythm, his lungs are clear to auscultation bilaterally. Neurologic examination reveals loss of touch and vibration sense in both upper and lower limbs. Laboratory investigation results include a hemoglobin of 80 g/L, Mean Corpuscular Volume (MCV) of 115 fL (the reference range is 80-100 fL) and White Blood Cells (WBC) of 3.0=109/L. Which of the following is the most likely diagnosis? 68-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на сильну втому та зміну чутливості в кінцівках. Історія хвороби свідчить про хронічний гастрит. Він вживає алкоголь майже щодня.Тиск 130/80 мм рт.ст., пульс 95/хв., дихання -14/хв., температура 37,1 С. Серце нормальне, частота і ритм, легені чисті. до аускультації двосторонньо.Неврологічний огляд виявляє втрату відчуття дотику та вібрації як у верхніх, так і в нижніх кінцівках.Результати лабораторних досліджень включають гемоглобін 80 г/л, середній корпускулярний об’єм (MCV) 115 фЛ (референтний діапазон 80-100 фЛ ) і лейкоцитів (лейкоцитів) 3,0=109/л. Що з наведеного нижче є найбільш імовірним діагнозом?

Vitamin C deficiency Дефіцит вітаміну С

Vitamin A deficiency Дефіцит вітаміну А

Iron deficiency Дефіцит заліза

Viitamin B12 deficiency Дефіцит вітаміну B12

169 / 179
A 6-year-old boy is brought to the pediatrician by his mother, who complains of low-grade fever, chronic cough and night sweats in her child. She describes the cough as productive, producing white sputum that is sometimes streaked with blood. She also says thet her son has lost some weight in the last month. His vital sings include blood pressure of 115/75 mm Hg, heart rate of 110/min., respiratory rate of 18/min and temperature ot 36.6 C. On physical examination, the patient is ill looking. Pulmonary auscultation reveals some fine crackles 'in the right upper lobe. The pediatrician suspects an active infection and performs Mantoux test. Intradermal injection of which of the following substances has been most likely used by pediatrician for screening test in this clinical case? Мати привела хлопчика 6 років до педіатра, яка скаржиться на субфебрильну температуру, хронічний кашель і нічну пітливість. Вона описує кашель як продуктивний, з виділенням білого мокротиння, іноді з прожилками крові. Вона також каже, що її син трохи схуд за останній місяць. Його життєві показники включають артеріальний тиск 115/75 мм рт.ст., частоту серцевих скорочень 110/. хв., частота дихання 18/хв, температура 36,6 С. При фізикальному огляді хворий поганий. При аускультації легенів у правій верхній частці виявляються дрібні хрипи. Педіатр підозрює активну інфекцію і проводить пробу Манту. ін'єкція якої з наведених нижче речовин, швидше за все, була використана педіатром для скринінгового тесту в цьому клінічному випадку?

Tetanus and diphtheria toxoids vaccine (Td) Вакцина проти правцевого та дифтерійного анатоксинів (Td)

Bacillus Calmcttc-Guerin (BCG) vaccine Вакцина Bacillus Calmcttc-Guerin (BCG)

Tuberculin Туберкулін

Diphtheria-tetanus toxoids-acellular pertussis vaccine (DTaP) Дифтерійно-правцевий анатоксини безклітинна кашлюкова вакцина (DTaP)

170 / 179
A 37-year old female presents to the clinic complaining of severe pain in her left wrist and tingling sensation in her left thumb, index finger, and middle finger, and some part of her ring finger. Hie pain started as an occasional throb and she could ignore it or take ibuprofen but now the pain is much worse and wakes her up at night. She works as a typist and her pain mostly increases alter typing all day. Her right wrist and fingers are line Nerve conduction studies reveal ncive compression. Which of the following nerves is most likely compressed in this patient? 37-річна жінка звернулася до клініки зі скаргами на сильний біль у лівому зап'ясті та відчуття поколювання у великому, вказівному та середньому пальці лівої руки, і деяка частина її безіменного пальця. Біль починався як випадкова пульсація, і вона могла ігнорувати це або приймати ібупрофен, але тепер біль набагато сильніший і прокидається вночі. Вона працює друкаркою, і її біль здебільшого посилюється, коли все друкує день. Праве зап'ястя та пальці на одній лінії. Дослідження нервової провідності виявили стиснення нервів. Який із наведених нижче нервів найімовірніше стиснутий у цього пацієнта?

Axillary nerve Пахвовий нерв

Median nerve Середній нерв

Ulnar nerve Ліктьовий нерв

Musculocutaneous nerve Шкірно-м'язовий нерв

Radial nerve Променевий нерв

171 / 179
A 45-year-old woman comes to her physician with complaints of excessive fatigue and weakness. She says that these symptoms have been present for the past month. On further questioning, she admits having lost 3 kilograms in the last 2 weeks. On physical examination, she is a tired-appearing thin woman. Hyperpigmentation is present over many areas of her body, most prominently over the face, neck and back of hands (areas exposed to light). Increased production of which of the following hormones is the most likely cause of hyperpigmentation in this patient? Жінка 45 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність і слабкість. Вона каже, що ці симптоми спостерігаються протягом останнього місяця. На Після подальшого опитування вона визнає, що схудла на 3 кілограми за останні 2 тижні. Під час медичного обстеження вона худа жінка, яка виглядає втомленою. Гіперпігментація присутня на багатьох ділянках її тіла, найбільш помітно на обличчі, шиї та тильній стороні долонь ( ділянки, які піддаються впливу світла.) Підвищене вироблення якого з наступних гормонів є найбільш імовірною причиною гіперпігментації у цього пацієнта?

Thyroid-stimulaiing hormone (TSII) Тиреотропний гормон (TSII)

Melanocytc-stimulating hormone (MSH) Меланоцитостимулюючий гормон (МСГ)

B-Lipolropin В-ліполропін

Gonadotropins Гонадотропіни

Growth hormone (GII) Гормон росту (GII)

172 / 179
A 40-year-old woman dies of intracerebral hemorrhage alter hypertensive emergency. During an autopsy, the pathologist reveals severe obesity, excess of body hair and wide purplish stria on the abdomen. Microscopic examination of pituitary gland reveals hyperplastic acini populated by a homogenous cluster of deeply basophilic cells. Which of the following was the most likely underlying disease 40-річна жінка померла від внутрішньомозкового крововиливу внаслідок екстреної гіпертонічної хвороби. Під час розтину патологоанатом виявив важке ожиріння, надмірне волосся на тілі та широкі багряні смуги на черевній порожнині. Мікроскопічне дослідження гіпофіза виявляє гіперпластичні ацинуси, заселені гомогенним скупченням глибоко базофільних клітин. Що з перерахованого було найбільш ймовірним основним захворюванням

Sheehan's syndrome Синдром Шихана

Cushing disease Хвороба Кушинга

Hyperthyroidism Гіпертиреоз

Arterial hypertension Артеріальна гіпертензія

173 / 179
A 56-year-old man presents for a checkup. The patient says he has to urinate quite frequently, but denies any dysuria or pain on urination. Past medical history is significant for diabetes mellitus type 2 and hypertension, both managed medically. Current medications are metformin, aspirin, rosuvastaiin. captopril and furosemide Laboratory findings arc significant for the following: Glycated Hemoglobin (Hb A1c) - 8.0%. Fasting Blood Glucose - 12 mmol L. His doctor decides to add glibenclamide to the therapy. Which of the following is the most likely mechanism of this drug's action? 56-річний чоловік звернувся на обстеження. Пацієнт каже, що йому доводиться досить часто мочитися, але заперечує будь-яку дизурію або біль під час сечовипускання. Минулі медичні анамнез має значення для цукрового діабету 2 типу та гіпертонії, обидва лікуються медикаментозно. Поточні ліки - це метформін, аспірин, розувастаїн. каптоприл і фуросемід. Лабораторні дані мають значення для наступного: глікований гемоглобін (Hb A1c) - 8,0 %, рівень глюкози в крові натще - 12 ммоль Л. Його лікар вирішує додати до терапії глібенкламід. Який із перерахованих механізмів дії цього препарату є найбільш імовірним?

Inhibition of insulin release Пригнічення вивільнення інсуліну

Stimulation of insulin release Стимуляція вивільнення інсуліну

Stimulation of glucose reuptake by the cell Стимуляція зворотного захоплення глюкози клітиною

174 / 179
After dehelmintization, a 35-year-old man passed a 3.5 m tapeworm during a bowel movement. A stool examination reveals scolex with four suckers and hooks. Mature proglottids are static with up to 12 primary uterine branches. Which of the following is the most likely diagnosis? Після дегельмінтизації 35-річний чоловік випустив стрічкового хробака розміром 3,5 м під час дефекації. При дослідженні калу виявлено сколекс із чотирма присосками та гачками. Зрілі проглоттиди є статичними з первинними матковими гілками до 12. Що з наведеного є найбільш імовірним діагнозом?

Diphyllobothriasis Дифілоботріоз

Taeniasis Теніоз

Opisthorchiasis Опісторхоз

Echinococcosis Ехінококоз

175 / 179
A mother of a 4-month-old male infant brought him to pediatrician with complaints of food rejection and weight loss. He started having trouble latching onto his bottle. He has also become extremely lethargic. Examination reveals diminished muscle tone in all four limbs, and hepatosplenomegaly. An ophthalmoscopic exam reveals macular cherry red spots. During the next few weeks, hepatosplenomegaly progresses, the boy fails to thrive, and he continues to reject food. Chest X-ray shows a reticulonodular pattern and calcified nodules. Biopsy of the liver shows foamy histiocytes. A Niemann-Pick disease is suspected. Which of the following is the most likely deficient enzyme in this patient? Мати 4-місячного немовляти чоловічої статі привела його до педіатра зі скаргами на відмову від їжі та втрату ваги. У нього почалися проблеми з хапанням за пляшечку. Він також став надзвичайно млявим. Огляд виявляє зниження тонусу м’язів у всіх чотирьох кінцівках і гепатоспленомегалію. Офтальмоскопічне обстеження виявляє макулярні вишнево-червоні плями. Протягом наступних кількох тижнів гепатоспленомегалія прогресує, хлопчик не розвивається, і він продовжує відмовлятися від їжі . Рентгенограма грудної клітки показує ретикулонодулярний малюнок і кальцифіковані вузлики. Біопсія печінки показує пінисті гістіоцити. Підозра на хворобу Німана-Піка. Що з перерахованого є найімовірнішим дефіцитом ферменту у цього пацієнта?

Phenylalanine-hydroxylase Фенілаланін-гідроксилаза

Sphingomyelinase Сфінгомієліназа

Galactocerebrosidase Галактоцереброзидаза

Glucocerebrosidase Глюкоцереброзидаза

Glucose-6-phosphatase Глюкозо-6-фосфатаза

176 / 179
An unidentified surgical specimen is received for histopathologic analysis. A portion of the specimen is cut and stained with hematoxylin and eosin. Under the microscope, you see an organ encapsulated by dense connective tissue that extends to the deeper areas by way of the trabecular extensions. The organ can be subdivided into two regions: a cortex with lymphoid nodules and medulla with medullary cords populated by plasma cells, B-cells and T-cells. Which of the following structures is most likely the origin of this surgical specimen? Неідентифікований хірургічний зразок отримано для гістопатологічного аналізу. Частину зразка вирізають і фарбують гематоксиліном та еозином. Під мікроскопом ви бачите інкапсульований орган щільною сполучною тканиною, яка поширюється на глибші ділянки шляхом трабекулярних розширень.Орган можна розділити на дві області: кору з лімфоїдною вузлики та мозкова речовина з мозковими тяжами, населеними плазматичними клітинами, В-клітинами та Т-клітинами. Яка з наведених нижче структур є найвірогіднішим джерелом цього хірургічного зразка?

Bone marrow Кістковий мозок

Lymph node Лімфатичний вузол

Tonsils Мигдалини

Thymus Тимус

Spleen Сплін

177 / 179
A team of medical students is performing research on phases of cell cycle. During one of the mitotic phases the cell is nearly done dividing, the chromosomes decondense and two nuclei begin to form around them. Which of the following phases most likely takes place in ihe cell? Команда студентів-медиків проводить дослідження фаз клітинного циклу. Під час однієї з мітотичних фаз клітина майже завершує поділ, хромосоми деконденсуються і два ядра Навколо них починають формуватися. Яка з наступних фаз, швидше за все, відбувається в клітині?

Metaphase Метафаза

Telophase Телофаза

Anaphase Анафаза

Prophase Профаза

178 / 179
A 20-year-old female comes to the clinic after missing her last 2 periods. Her cycles are usually regular, occurring at 28-30 day interval with moderate bleeding and some abdominal discomfort. She also complains of progressively diminishing peripheral vision. Her doctor reveals loss of vision in the lateral halves of both eyes. Involvement of which of the following structures would you most likely expect to be the reason of bitemporal hemianopsia? 20-річна жінка прийшла в клініку після відсутності останніх 2 менструацій. Її цикли зазвичай регулярні, відбуваються з інтервалом 28-30 днів з помірним кровотеча та певний дискомфорт у животі. Вона також скаржиться на прогресуюче погіршення периферичного зору. Її лікар виявляє втрату зору в бічних половинах обох очей. Ураження якої з наступних структур, на вашу думку, є причиною бітемпоральної геміанопсії?

Optic chiasm Оптичний хіазм

Right optic nerve Правий зоровий нерв

Left optic nerve Лівий зоровий нерв

Right optic tract Правий зоровий тракт

Left optic tract Лівий зоровий тракт

179 / 179
A 54-year-old woman has a total thyroidectomy for papillary thyroid carcinoma. 11 hours after operation she complains of tingling around her mouth. On physical examination, the Trousseau's sign and Chvostek’s sign are present. Her condition rapidly deteriorates with laryngospasm and focal seizures. The suigeon suggests surgical destruction of parathyroid glands. Which of the following is the most likely cause of this patient`s neurologic abnormality? 54-річній жінці була проведена тотальна тиреоїдектомія з приводу папілярної карциноми щитовидної залози. Через 11 годин після операції вона скаржиться на поколювання навколо рота. Під час фізичного огляду Присутні ознаки Труссо та Хвостека. Її стан швидко погіршується з ларингоспазмом та фокальними судомами. Лікар пропонує хірургічне руйнування паращитовидних залоз. Що з перерахованого є найбільш ймовірною причиною неврологічної аномалії цієї пацієнтки?

Hyperkalemia Гіперкаліємія

Hypophosphatemia Гіпофосфатемія

Hypocalcemia Гіпокальціємія

Hyponatremia Гіпонатріємія

Hyperchloremia Гіперхлоремія




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Завершити тест