Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Під час гіпертонічного кризу хворому ввели магнію сульфат, в результат чого відбулося різке зниження артеріального тиску. Введенням якого препарату можна запобiгти по6ічному ефекту сульфату магнію? During a hypertensive crisis, magnesium sulfate was administered to the patient, as a result of which a sharp drop in blood pressure occurred. Which drug can be used to prevent the adverse effect of magnesium sulfate?

Натрію бромід Sodium bromide

Кальцію хлорид Calcium chloride

Калію хлорид Potassium chloride

Натрію сульфат Sodium sulfate

Трилон Б Trilon B

2 / 200
Паренхіма аденогіпофізу представлена трабекулами, утвореними залозистими клітинами. Серед аденоцитів є клітини з гранулами, які забарвлюються основними барвниками і містять глікопротеїди. Які це клітини? The parenchyma of the adenohypophysis is represented by trabeculae formed by glandular cells. Among adenocytes there are cells with granules that are stained with basic dyes and contain glycoproteins. What kind of cells are these?

Хромофобні клітини Chromophobe cells

Меланотропоцити Melanotropocytes

Гонадотропоцити, тиротропоцити Gonadotropocytes, thyrotropocytes

Соматотропоцити Somatotropocytes

Мамотропоцити Mammatropocytes

3 / 200
У хворого із сечокам’яною хворобою виник нестерпний спастичний біль. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це препарат? A patient with urolithiasis developed intolerable spastic pain. To prevent painful shock, he was administered a narcotic analgesic with atropine, which does not have a spasmogenic effect. What is this drug ?

Трамадол Tramadol

Етилморфіну гідрохлорид Ethylmorphine hydrochloride

Промедол Promedol

Піритрамід Piritramide

Морфіну гідрохлорид Morphine hydrochloride

4 / 200
До травматологічного пункту доставлено постраждалого після ДТП з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулося тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферментопатія? A victim after a traffic accident was brought to the trauma center with a diagnosis of: closed fracture of the middle third of the thigh with displacement. In order to reposition the bone fragments, the patient was injected with 10 ml of a 2% solution of dithyline intravenously c, as a result of which prolonged apnea and myorelaxation developed. What enzyme deficiency is caused by the specified pharmacogenetic enzymopathy?

Псевдохолінестераза Pseudocholinesterase

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Уридіндифосфоглюкуронова трансфераза Uridine diphosphoglucuronyl transferase

N-ацетилтрансфераза N-acetyltransferase

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

5 / 200
Підлітку, що перебував у стані тяжкого алкогольного сп’яніння, лікар швидкої допомоги серед інших заходів здійснив внутрішньом’язове введення розчину кофеїну. Поясніть, який принцип взаємодії між алкоголем та кофеїном пояснює доцільність даної маніпуляції: A teenager who was in a state of severe alcohol intoxication, among other measures, an emergency doctor administered an intramuscular injection of a caffeine solution. Explain the principle of interaction between alcohol and caffeine explains the expediency of this manipulation:

Потенціація Potentiation

Фізіологічний антагонізм Physiological antagonism

Синергізм Synergism

Конкурентний антагонізм Competitive Antagonism

Сумація ефектів Sum of effects

6 / 200
Захворювання бері-бері - це класична форма недостатності вітаміну тіаміну. Активна форма його синтезується за допомогою ферменту з класу: Beriberi disease is a classic form of vitamin thiamine deficiency. Its active form is synthesized using an enzyme from the class:

Гідролаз Hydrolas

Оксидоредуктаз Oxidoreductase

Ліаз Liaz

Трансфераз Transferase

Ізомераз Isomerase

7 / 200
Після введення пірогену у хворого підвищилася температура тіла, шкірні покриви стали блідими, холодними на дотик, з’явилася остуда, збільшилося споживання кисню. Яка зміна у процесах терморегуляції буде спостерігатися, насамперед, під час описаного періоду лихоманки? After the introduction of pyrogen, the patient's body temperature increased, the skin became pale, cold to the touch, a chill appeared, oxygen consumption increased. What change in thermoregulation processes will observed, first of all, during the described period of fever?

Зниження теплопродукції Reduction of heat production

Зниження тепловіддачі Reduction of heat transfer

Збільшення теплопродукції Increase in heat production

- -

Тепловіддача та теплопродукція перебувають у рівновазі Heat transfer and heat production are in balance

8 / 200
Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кореляцію розвитку пухлин легень з тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найімовірніше пов’язаний розвиток даного виду патології? An epidemiological study of the spread of tumors revealed a high correlation between the development of lung tumors and tobacco smoking. Which chemical carcinogen is most likely associated with the development of this type of pathology?

Афлатоксин Aflatoxin

Метилхолантрен Methylcholanthrene

Ортоаміноазотолуол Orthoaminoazotoluene

3,4-бензопірен 3,4-benzopyrene

Діетилнітрозамін Diethylnitrosamine

9 / 200
В ході експерименту у білого щура моделювався набряк легені шляхом введення адреналіну. Який патогенетичний механізм розвитку набряку є провідним в даному випадку? During the experiment, pulmonary edema was simulated in a white rat by injecting adrenaline. What pathogenetic mechanism of edema development is the leading one in this case?

Токсичний Toxic

Колоїдно-осмотичний Colloid-osmotic

Мембраногенний Membranogenic

Гідродинамічний Hydrodynamic

Лімфогенний Lymphogenic

10 / 200
У хворого інфаркт міокарда. Активність якого ферменту буде значно підвищена в сироватці крові хворого в перші години? The patient has a myocardial infarction. The activity of which enzyme will be significantly increased in the patient's blood serum in the first hours?

АЛТ ALT

ЛДГ4 LDH4

ACT ACT

ЛДГ5 LDH5

Креатинфосфокіназа МВ Creatine phosphokinase MV

11 / 200
У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність якого може бути знижена при такому стані: The patient has muscle atony. Name the enzyme of the muscle tissue, the activity of which can be reduced in this condition:

Транскетолаза Transketolase

Креатинфосфокіназа Creatine phosphokinase

Амілаза Amylase

Каталаза Catalase

Глутамінтрансфераза Glutamine transferase

12 / 200
Пацієнтові, що звернувся до травмпункту у зв’язку з травмою, отриманою під час роботи на присадибній ділянці, лікар призначив введення правцевого анатоксину. Який імунітет сформується у даного пацієнта після введення препарату? The doctor prescribed the administration of tetanus toxoid to the patient who went to the trauma center in connection with an injury received while working on the farm. What immunity will this patient develop after the administration of the drug?

Антимікробний пасивний Antimicrobial Passive

Нестерильний Nonsterile

Антитоксичний пасивний Antitoxic Passive

Антимікробний активний Antimicrobial Active

Антитоксичний активний Antitoxic active

13 / 200
При яких групах крові батьків за резус-фактором можливий розвиток резус-конфлікту під час вагітності? With which blood groups of the parents according to the Rh factor, the development of Rh conflict during pregnancy is possible?

Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гетерозигота) Female Rh(+), male Rh(+) (heterozygous)

Жінка Rh(-), чоловік Rh(+) (гомозигота) Female Rh(-), male Rh(+) (homozygous)

Жінка Rh(+) (гетерозигота), чоловік Rh(+) (гомозигота) Female Rh(+) (heterozygous), male Rh(+) (homozygous)

Жінка Rh(+), чоловік Rh(+) (гомозигота) Female Rh(+), male Rh(+) (homozygous)

Жінка Rh(-), чоловік Rh(-) Female Rh(-), male Rh(-)

14 / 200
Здорова людина перебуває в небезпечному за захворюванням на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії? A healthy person is in an area dangerous for malaria. Which of these drugs should be prescribed for the purpose of personal malaria chemoprevention?

Сульфален Sulfalene

Метронідазол Metronidazole

Бісептол Biseptol

Хінгамін Hingamine

Тетрациклін Tetracycline

15 / 200
У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: остуда, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найімовірніше буде виявлена в крові хворого в цей час? The patient has a typical clinical picture of a malaria attack: chills, fever, profuse sweat. What stage of malaria plasmodium is most likely to be detected in the patient's blood at this time?

Оокінета Ookineta

Мікро- або макрогамети Micro or macro gametes

Спорозоїт Sporozoite

Мерозоїт Merozoite

Спороциста Sporocyst

16 / 200
Юнак 15-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. В ході обстеження виявлено еритроцити зміненої форми, кількість їх знижена. Попередній діагноз: серпоподібноклітинна анемія. Який тип мутації зумовлює розвиток цього патологічного стану? A 15-year-old boy complains of general weakness, dizziness, quick fatigue. During the examination, erythrocytes of a changed shape were found, their number was reduced. Preliminary diagnosis: sickle cell anemia. What type of mutation causes the development of this pathological condition?

Мутація зсуву рамки зчитування Reading frame shift mutation

Хромосомна аберація Chromosomal aberration

Точкова мутація Point Mutation

Делеція Deletion

Інверсія Inversion

17 / 200
Хворій виконують операцію на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції? The patient is undergoing surgery on the thyroid gland. The branches of which arteries should the surgeon ligate during the operation?

Верхня щитоподібна та висхідна шийна Superior thyroid and ascending cervical

Верхня та нижня гортанна Upper and lower larynx

Висхідна шийна та глибока шийна Ascending Cervical and Deep Cervical

Верхня та нижня щитоподібна Superior and inferior thyroid

Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур Superior thyroid and thyrocervical trunk

18 / 200
У хворого 75-ти років з позачеревної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6 см. Мікроскопічно: анаплазовані жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні спотворені клітини, що мають у цитоплазмі жирові крапельки. Найімовірнішим є такий діагноз: In a 75-year-old patient, a tumor measuring 16x8x6 cm was removed from the extra-abdominal tissue. Microscopically: anaplastic fat cells with signs of cell atypism, polymorphism. There are huge distorted cells that have fat droplets in the cytoplasm. The most likely diagnosis is:

Ліпосаркома Liposarcoma

Ліпома Lipoma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Міосаркома Myosarcoma

Мезотеліома Mesothelioma

19 / 200
Внаслідок травми у людини ушкоджений отолітовий апарат внутрішнього вуха. На які подразники НЕ ЗМОЖЕ реагувати ця людина? As a result of an injury, the otolith apparatus of the inner ear of a person is damaged. What stimuli will this person NOT be able to respond to?

Світлові Light

Рух з лінійним прискоренням Motion with linear acceleration

Рух з кутовим прискоренням Motion with angular acceleration

Дотикові Touch

Звукові Sound

20 / 200
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад? The patient has a tachycardia attack. Which membrane cytoreceptors of cardiomyocytes should be blocked to stop the attack?

М- та Н-холінорецептори M- and H-cholinergic receptors

α-адренорецептори α-adrenoceptors

Н-холінорецептори H-cholinergic receptors

β-адренорецептори β-adrenoceptors

М-холінорецептори M-cholinergic receptors

21 / 200
Під час патологічних процесів, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування: During pathological processes accompanied by hypoxia, incomplete restoration of the oxygen molecule in the respiratory chain and accumulation of hydrogen peroxide occurs. Specify the enzyme that ensures its destruction:

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Каталаза Catalase

Кетоглутаратдегідрогеназа Ketoglutarate dehydrogenase

Аконітаза Aconitase

Сукцинатдегідрогеназа Succinate dehydrogenase

22 / 200
У хворого після травми виникла необхідність введення протиправцевої сироватки, але проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Специфічну гіпосенсибілізацію у хворого слід виконати за допомогою введення: After the injury, the patient required the administration of anti-tetanus serum, but the test for sensitivity to the serum was positive. Specific hyposensitization of the patient should be performed by administering:

Роздільної дози специфічного алергену Separate dose of specific allergen

Наркотичних речовин, що знижують чутливість Densitizing drugs

Лікувальних доз антигістамінних препаратів Therapeutic doses of antihistamines

Фізіологічних доз глюкокортикоїдів Physiological doses of glucocorticoids

Мінімальних доз специфічного алергену Minimum doses of a specific allergen

23 / 200
Водій автомобіля дістав травму грудної клітки внаслідок удару об рульове колесо. Яка з перерахованих артерій найімовірніше може бути ушкодженою? The driver of the car suffered a chest injury as a result of hitting the steering wheel. Which of the following arteries is most likely to be damaged?

A. thoracica interna A. thoracica interna

А. subscapularis A. subscapularis

А. vertebralis A. vertebralis

А. suprascapularis A. suprascapularis

А. thyroidea superior A. thyroidea superior

24 / 200
У вагітної жінки розвинувся токсикоз з тяжким повторним блюванням шлунковим вмістом протягом доби. Наприкінці доби почали проявлятися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який розлад кислотно-лужної рівноваги викликав дані зміни? A pregnant woman developed toxicosis with severe repeated vomiting of gastric contents during the day. At the end of the day, tetanic convulsions and dehydration of the body began to appear. What disorder of the acid-base balance caused these changes ?

Негазовий видільний ацидоз Nongaseous excretory acidosis

Негазовий метаболічний ацидоз Nongaseous metabolic acidosis

Негазовий видільний алкалоз Nongaseous excretory alkalosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

25 / 200
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх із частотою у 2 рази меншою за вихідну? On an isolated heart, the functioning of individual structures is stopped by cooling. Which structure was cooled, if the heart first stopped contracting as a result, and then resumed them with a frequency 2 times lower than day off?

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Пучок Гіса His Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

26 / 200
У жінки 30-ти років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї за 1 хвилину крізь судини легень? A 30-year-old woman has a minute blood volume at rest of 5 l/min. What volume of blood passes through her vessels in 1 minute lungs?

2,5 л 2.5 L

3,75 л 3.75 L

1,5 л 1.5 L

5 л 5 l

2,0 л 2.0 L

27 / 200
Після перенесеного запального захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука в латеральну сторону. Який нерв у хворого пошкоджений? After suffering from an inflammatory disease, the patient developed incomplete drainage eyeball to the lateral side. Which nerve is damaged in the patient?

Відвідний Deferred

Блоковий Block

Окоруховий Okoruhovy

Лицевий Face

Зоровий Visual

28 / 200
У дитини, що померла від дифтерії з явищами серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику; м’яз серця тьмяний, в’ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою спостерігаються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються у оранжевий колір суданом 3. Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах? In a child who died of diphtheria with symptoms of heart failure, the autopsy revealed that the heart cavities were widened in diameter; the heart muscle was dull, flabby, on section it is variegated, with yellowish areas. In the cytoplasm of some cardiomyocytes with preserved cytoplasm, small vacuoles are observed. On frozen sections, vacuoles are stained orange with Sudan 3. What type of dystrophy is found in cardiomyocytes?

Гідропічна Hydropic

Гіаліново-крапельна Hyaline-drip

Вуглеводна Hydrocarbon

Балонна Balloon

Жирова Fat

29 / 200
У хворого на тимому (пухлину загрудинної залози) спостерігаються ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною? A patient with a thymus (tumor of the retrosternal gland) has cyanosis, expansion of the subcutaneous venous network, and swelling of the soft tissues of the face, neck, upper half of the body, and upper limbs. Which venous trunk is compressed by the tumor?

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

Зовнішня яремна вена External jugular vein

Підключична вена Subclavian vein

Передня яремна вена Anterior jugular vein

30 / 200
Хворій 20-ти років в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який структурний компонент слизової оболонки шлунку найбільшою мірою забезпечить її захист від ушкодження? A 20-year-old patient is prescribed long-term aspirin due to rheumatism. Which structural component of the gastric mucosa will provide the greatest protection against damage?

Багатошаровий плаский незроговілий епітелій Multilayered squamous nonkeratinized epithelium

М’язова тканина Muscle tissue

Одношаровий призматичний залозистий епітелій Single-layered prismatic glandular epithelium

Багатошаровий війчастий епітелій Multilayered ciliated epithelium

Сполучна тканина Connective tissue

31 / 200
У хворої 36-ти років, яка лікувалася сульфаніламідами з приводу респіраторної вірусної інфекції, в крові спостерігаються гіпорегенераторна нормохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. В кістковому мозку - зменшення кількості мiєлокарiоцитiв. Яка це анемія? A 36-year-old patient, who was treated with sulfonamides for a respiratory viral infection, has hyporegenerative normochromic anemia, leukopenia, and thrombocytopenia in the blood. In the bone marrow, there is a decrease in the number of myelokaryocytes. What kind of anemia is this?

В 12-фолієводефіцитна In 12-folio deficient

Гемолітична Hemolytic

Залізодефіцитна Iron deficiency

Гіпопластична Hypoplastic

Постгеморагічна Posthemorrhagic

32 / 200
Чоловік 38-ми років раптово помер. На розтині: у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда. Які найбільш імовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно? A 38-year-old man died suddenly. At autopsy: a myocardial infarction was found in the back wall of the left ventricle of the heart. What are the most likely changes in the structure of myocardiocytes that can be seen in the heart of the infarction microscopically?

Білкова дистрофія Protein dystrophy

Звапнування Calcification

Жирова дистрофія Fat dystrophy

Вуглеводна дистрофія Carbohydrate dystrophy

Каріолізис Karyolysis

33 / 200
У лікарню надійшла робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки знайдено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, порушення якого процесу є найімовірнішою причиною отруєння: A worker at a chemical plant was admitted to the hospital with signs of poisoning. In this woman's hair, an increased concentration of arsenate, which blocks lipoic acid, was found. Indicate the violation of which process is the most likely cause of poisoning :

Окислювальне декарбоксилювання ПВК Oxidative decarboxylation of PVC

Знешкодження супероксидних іонів Detoxification of superoxide ions

Мікросомальне окиснення Microsomal oxidation

Відновлення метгемоглобіну Recovery of methemoglobin

Відновлення органічних перекисів Recovery of organic peroxides

34 / 200
Під час операції на головному мозку помічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало у хворого і тактильні і температурні відчуття. На яку звивину діяли подразники? During the operation on the brain, it was noticed that the irritation of certain areas of the cortex of the large hemispheres caused tactile and temperature sensations in the patient. Which gyrus did the irritants affect?

Поясна Belt

Парагіпокампова Parahippocampal

Прецентральна Precentral

Постцентральна Postcentral

Верхня латеральна Upper lateral

35 / 200
З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть таку речовину: For the purpose of analgesia, substances that mimic the effects of morphine, but are produced in the central nervous system, can be used. Specify the following substance:

Соматоліберин Somatoliberin

Кальцитонін Calcitonin

Окситоцин Oxytocin

β-ендорфін β-endorphin

Вазопресин Vasopressin

36 / 200
У хворого через 12 годин після гострого нападу загрудинного болю спостерігається різке підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення: 12 hours after an acute attack of chest pain, the patient has a sharp increase in the activity of AST in the blood serum. Specify the pathology for which this shift is characteristic:

Інфаркт міокарду Myocardial infarction

Цукровий діабет Diabetes

Колагеноз Collagenosis

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Нецукровий діабет Diabetes insipidus

37 / 200
У дитини, що народилася від пізнього шлюбу, спостерігаються малий зріст, відставання у розумовому розвитку, товстий 'географічний' язик, вузькі очні щілини, пласке обличчя з широкими вилицями. Що найімовірніше спричинило розвиток вказаного синдрому? A child born from a late marriage has short stature, mental retardation, a thick 'geographic' tongue, narrow eye slits, a flat face with wide cheekbones What most likely caused the development of the specified syndrome?

Спадкова хромосомна патологія Hereditary chromosomal pathology

Внутрішньоутробна інфекція Intrauterine infection

Пологова травма Birth trauma

Внутрішньоутробна інтоксикація Intrauterine intoxication

Внутрішньоутробний імунний конфлікт Intrauterine immune conflict

38 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +14°C. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом організм людини віддає найбільше тепла? A person is standing in a room in light clothes; the air temperature is +14°C. The windows and doors are closed. Which way does the human body give off the most heat?

Теплорадіація Thermal radiation

Перспірація Perspiration

Теплопроведення Heat conduction

Конвекція Convection

Випаровування Evaporation

39 / 200
До медико-генетичної консультації звернулася жінка за рекомендацією гінеколога з приводу відхилень фізичного і статевого розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки ротової порожнини не знайдено статевого хроматину. Який найбільш імовірний діагноз? A woman turned to medical and genetic counseling on the recommendation of a gynecologist regarding abnormalities in physical and sexual development. No sex chromatin was found during the microscopy of the cells of the mucous membrane of the oral cavity. What is the most probable diagnosis?

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Хвороба Реклінгаузена Recklinghausen's disease

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Трисомія за Х-хромосомою Trisomy on the X-chromosome

Хвороба Дауна Down's disease

40 / 200
35-річному хворому на атопічний дерматит був призначений лоратадин. Визначте механізм дії цього препарату: A 35-year-old patient with atopic dermatitis was prescribed loratadine. Determine the mechanism of action of this drug:

Блокує Н1-гістамінові рецептори Blocks H1-histamine receptors

Блокує β-адренорецептори Blocks β-adrenoceptors

Стимулює дофамінові рецептори Stimulates dopamine receptors

Стимулює М-холінорецептори Stimulates M-cholinergic receptors

Блокує ГАМК-рецептори Blocks GABA receptors

41 / 200
Розпочинається імплантація бластоцисти людини. Як називається період ембріогенезу, що розпочинається одночасно з імплантацією? Implantation of a human blastocyst begins. What is the name of the period of embryogenesis that begins simultaneously with implantation?

Гаструляція Gastrulation

Диференціювання Differentiation

Дроблення Crush

Інвагінація Intussusception

Гістогенез Histogenesis

42 / 200
Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40-ка років з приводу нападу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із наведених препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги? The emergency doctor was called to a 40-year-old woman due to an attack of bronchial asthma with angina pectoris, the doctor administered the appropriate drug to the patient. Which of the following drugs is the most effective for emergency help?

Адреналін Adrenaline

Ефедрин Ephedrine

Сальбутамол Salbutamol

Платифілін Platyphilin

Атропін Atropine

43 / 200
Який препарат слід призначити хворому, у якого з’явилося безсоння внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком та сильним свербінням? What drug should be prescribed to a patient who has insomnia due to the appearance of allergic rashes with redness, swelling and severe itching?

Натрію оксибутират Sodium oxybutyrate

Нітразепам Nitrazepam

Димедрол Diphenhydramine

Хлоралгідрат Chloral hydrate

Фенобарбітал Phenobarbital

44 / 200
В дитячому садку проведені планові щеплення вакциною проти кору. Яким методом можна перевірити формування післявакцинального імунітету? Measles vaccination was carried out in the kindergarten. By what method can you check the formation of post-vaccination immunity?

Вірусологічний Virus

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

Бактеріологічний Bacteriological

Серологічний Serological

Алергічний Allergic

45 / 200
Після курсу терапії хворому на виразку дванадцятипалої кишки лікар пропонує вживати соки з капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих продуктах сприяє профілактиці та загоєнню виразок? After a course of therapy for a patient with a duodenal ulcer, the doctor suggests using cabbage and potato juices. The content of which substances in these products contributes to the prevention and healing of ulcers?

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Вітамін K Vitamin K

Вітамін U Vitamin U

Вітамін C Vitamin C

Вітамін Б Vitamin B

46 / 200
У дитини з білявим волоссям, блідою шкірою відмічається збільшений тонус м’язів, судоми та розумова відсталість. В крові підвищений рівень фенілаланіну. Який з перелічених методів необхідно застосувати для встановлення діагнозу цієї ензимопатії? A child with blond hair and pale skin has increased muscle tone, seizures and mental retardation. Increased level of phenylalanine in the blood. Which of the listed methods should be used to establish the diagnosis of this enzymopathy?

Генеалогічний Genealogical

Біохімічний Biochemical

Цитогенетичниий Cytogenetic

Електрофізіологічний Electrophysiological

Популяційно-статистичний Population-statistical

47 / 200
Хворому з больовим синдромом в суглобах постійно призначають аспірин. Який з перерахованих ферментів він пригнічує? A patient with pain syndrome in the joints is constantly prescribed aspirin. Which of does it suppress the listed enzymes?

Циклооксигеназа Cyclooxygenase

Фосфоліпаза D Phospholipase D

Фосфоліпаза С Phospholipase C

Фосфоліпаза А2 Phospholipase A2

Ліпооксигеназа Lipoxygenase

48 / 200
Робота шахтарів у забої часто спричинює антракоз. Який вид дихальної недостатності може розвинутися при цьому? Miners' work in the pit often causes anthracosis. What type of respiratory failure can develop at the same time?

Обструктивний Obstructive

Рестриктивний Restrictive

Торакальний Thoracic

Дисрегуляторний Disregulatory

Діафрагмальний Aperture

49 / 200
До гінекологічного відділення госпіталізована жінка з клінікою гострого живота, припускається позаматкова вагітність. Крізь яке анатомічне утворення або його частину гінеколог буде виконувати пункцію черевної порожнини? A woman with an acute abdomen was admitted to the gynecological department, an ectopic pregnancy is assumed. Through which anatomical formation or part of it will the gynecologist perform a puncture of the abdominal cavity?

Rectum Rectum

Fornix vaginae anterior Fornix vaginae anterior

Cervix uteri Cervix uteri

Fornix vaginae posterior Fornix vaginae posterior

- -

50 / 200
У дитини 6-ти місяців спостерігається різке відставання в психомоторному розвитку, бліда шкіра з екзематозними змінами, біляве волосся, блакитні очі, напади судом. Найточніше встановити діагноз у цієї дитини дозволить визначення в крові і сечі концентрації такої речовини: A 6-month-old child has a sharp lag in psychomotor development, pale skin with eczematous changes, blond hair, blue eyes, seizures. The most accurate diagnosis of this child will allow determination of the concentration of such a substance in the blood and urine:

Валін Valin

Лейцин Leucine

Гістидин Histidine

Триптофан Tryptophan

Фенілпіруват Phenylpyruvate

51 / 200
У хворого діагностували легеневу форму туберкульозу. Який з наведених лікарський засіб використовують для лікування туберкульозу? The patient was diagnosed with pulmonary tuberculosis. Which of the following drugs is used to treat tuberculosis?

Фуразолідон Furazolidone

Ізоніазид Isoniazid

Пеніцилін Penicillin

Норсульфазол Norsulfazole

Тетрациклін Tetracycline

52 / 200
Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. Під час огляду в гортані виявлені білуваті плівки, що обтурують просвіт та легко видаляються. Лікар припускає дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться? The child was taken to the hospital in a state of asphyxiation. During the examination, whitish films were found in the larynx, obscuring the lumen and easily removed. The doctor suspects diphtheria. What kind of inflammation of the larynx are we talking about ?

Катаральне Catarrhal

Гнійне Purulent

Серозне Serious

Дифтеритичне Diphtheritic

Крупозне True

53 / 200
В бактеріологічній лабораторії досліджувалися консерви, які спричинили тяжку токсикоінфекцію. В результаті мікроскопії культури з середовища Кітта-Тароцці виділені грампозитивні палички, схожі на тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар? In the bacteriological laboratory, canned goods were studied, which caused severe toxic infection As a result of culture microscopy, gram-positive rods resembling a tennis racket were isolated from the Kitta-Tarozzi medium. What diagnosis will the doctor make?

Дизентерія Dysentery

Черевний тиф Typhoid

Хламідіоз Chlamydia

Туляремія Tularemia

Ботулізм Botulism

54 / 200
Хворому на глаукому призначили пілокарпіну гідрохлорид в очних краплях. До якої фармакологічної групи належить цей препарат? A patient with glaucoma was prescribed pilocarpine hydrochloride in eye drops. To which to which pharmacological group does this drug belong?

α-адреноблокатори α-adrenoblockers

М-холіноблокатори M-cholinergic blockers

М-холіноміметики M-cholinomimetics

Гангліоблокатори Ganglioblockers

Міорелаксанти Myorelaxants

55 / 200
Під час автомобільної аварії людина зазнала сильного удару в епігастральну ділянку, внаслідок чого виникла зупинка серця. Що могло стати причиною таких змін серцевої діяльності? During a car accident, a person suffered a strong blow to the epigastric area, resulting in cardiac arrest. What could have caused such changes in heart activity?

Підвищене виділення альдостерону Increased secretion of aldosterone

Підвищене виділення кортизолу Increased release of cortisol

Підвищене виділення адреналіну Increased release of adrenaline

Підвищення тонусу блукаючого нерва Increasing the tone of the vagus nerve

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи Increasing the tone of the sympathetic nervous system

56 / 200
До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на лихоманку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар припускає черевний тиф. Для підтвердження діагнозу найдоцільніше призначити виділення: A patient came to the infectious disease doctor for an appointment with complaints of a fever that lasts for three days, general weakness, insomnia, loss of appetite. The doctor suspects typhoid fever. For confirmation diagnosis, it is most expedient to prescribe allocation:

Гемокультури Hemocultures

Білікультури Bilicultures

Копрокультури Coprocultures

Мієлокультури Myelocultures

Уринокультури Urine cultures

57 / 200
У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м/с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує: In a healthy adult, the speed of excitation through the atrioventricular node is 0.02-0.05 m/s. Atrioventricular delay provides:

Одночасність скорочення обох передсердь Simultaneous contraction of both atria

Одночасність скорочення обох шлуночків Simultaneous contraction of both ventricles

Достатню силу скорочення передсердь Sufficient force of atrial contraction

Достатню силу скорочення шлуночків Sufficient force of ventricular contraction

Послідовність скорочення передсердь та шлуночків Atrial and ventricular contraction sequence

58 / 200
В клітині, яка мітотично ділиться, спостерігається розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини. На якій стадії мітотичного циклу перебуває клітина? In a mitotically dividing cell, daughter chromatids diverge to the poles of the cell. At what stage of the mitotic cycle is the cell?

Анафаза Anaphase

Метафаза Metaphase

Профаза Prophase

Телофаза Telophase

Інтерфаза Interphase

59 / 200
На розтині тіла померлого виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина? At the autopsy of the deceased, it was found that the entire right lung was enlarged, dense, on the pleura layering of fibrin, on the section, the tissue is gray in color, from which a cloudy liquid flows. For which lung disease is this picture typical?

Фіброзувальний альвеоліт Fibrosing alveolitis

Вогнищева пневмонія Focal pneumonia

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Інтерстиціальна пневмонія Interstitial pneumonia

Гангрена легені Gangrene of the lungs

60 / 200
Вкажіть антибіотик, що утворює хелатні сполуки з іонами кальцію, заліза, алюмінію, які не абсорбуються з тонкого кишківника: Specify an antibiotic that forms chelating compounds with calcium, iron, aluminum ions that are not absorbed from the small intestine:

Амоксиклав Amoxiclav

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Хіноксидин Quinoxidine

Гентаміцину сульфат Gentamicin sulfate

Ампіциліну натрієва сіль Ampicillin sodium salt

61 / 200
Аналіз крові хворого на цукровий діабет показав наявність молочної кислоти у концентрації 2,5 ммоль/л. Яка кома розвинулася у хворого? Blood analysis of a diabetic patient showed the presence of lactic acid in concentration of 2.5 mmol/l. What coma developed in the patient?

Гіпоглікемічна Hypoglycemic

Лактацидемічна Lactacidemic

Гіперосмолярна Hyperosmolar

Гіперкетонемічна Hyperketonemic

Гіперглікемічна Hyperglycemic

62 / 200
Підвищення внутрішньочерепного тиску у хворого з церебральною гематомою обумовило надмірну активність блукаючого нерва (ваготонію) та зміну частоти серцевих скорочень. Який вид аритмії серця виникає при цьому? Increased intracranial pressure in a patient with a cerebral hematoma caused excessive activity of the vagus nerve (vagotonia) and a change in heart rate. What type of cardiac arrhythmia occurs in this case?

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

Передсердно-шлуночкова блокада Atrioventricular block

Шлуночкова екстрасистолія Ventricular extrasystole

Синусова тахікардія Sinus tachycardia

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

63 / 200
В ході обстеження людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється під час кожного вдиху. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього? During the examination of a person, it is necessary to determine what proportion of alveolar air is updated with each inhalation. Which of the following indicators should be calculated for this?

Коефіцієнт легеневої вентиляції Coefficient of pulmonary ventilation

Функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity

Хвилинна альвеолярна вентиляція Minute alveolar ventilation

Хвилинний об’єм дихання Minute respiratory volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

64 / 200
У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього? A person needs to assess the condition of the heart valves. Which of the instrumental methods is it appropriate to use research for this?

Сфігмографія Sphygmography

Флебографія Phlebography

Електрокардіографія Electrocardiography

Фонокардіографія Phonocardiography

Зондування судин Vessel probing

65 / 200
Швидкою допомогою в приймальне відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш ймовірне вданому випадку? A patient with bloody vomiting Liver cirrhosis in the anamnesis. Which veins are most likely to be damaged in this case?

Верхні брижові Upper Mesentery

Печінкові Hepatic

Нижні брижові Lower Mesentery

Стравохідні Esophagus

Селезінкові Spleen

66 / 200
Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що отримав велику дозу опромінення, проведено трансплантацію кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції у пацієнта діагностовано розвиток реакції 'трансплантат проти хазяїна'. Які антигени стали пусковим механізмом виникнення цієї реакції? To the liquidator of the consequences of the accident at the Chornobyl NPP, who received a large dose irradiation, bone marrow transplantation was performed. Some time after the operation, the patient was diagnosed with the development of a graft-versus-host reaction. What antigens became the trigger for this reaction?

Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора Rh system antigens of liquidator erythrocytes

Антигени системи HLA-клітин організму донора Antigens of the HLA cell system of the donor's body

Антигенами системи AB0 еритроцитів ліквідатора Antigens of the AB0 system of erythrocytes of the liquidator

Антигени системи HLA-клітин організму ліквідатора Antigens of the system of HLA cells of the liquidator's body

Антигени HBs, HBc, Hbe Antigens HBs, HBc, Hbe

67 / 200
В експерименті ізольований м’яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникає? In an experiment, an isolated muscle of a frog is rhythmically stimulated with electrical impulses. Each subsequent impulse corresponds to the period of relaxation of the previous contraction. What reduction occurs?

Асинхронне Asynchronous

Тонічне Tonic

Одиночне Single

Зубчастий тетанус Serrated tetanus

Суцільний тетанус Solid tetanus

68 / 200
Під час розтину тіла мертвонародженої дитини виявлено аномалію розвитку серця: шлуночки не розмежовані, з правої частини виходить суцільний артеріальний стовбур. Для яких хребетних характерна подібна будова серця? During the autopsy of the body of a stillborn child, an abnormality in the development of the heart was found: the ventricles are not demarcated, a solid arterial trunk emerges from the right part. What vertebrates have a similar structure of the heart?

Рептилії Reptiles

Амфібії Amphibia

Риби Fish

Птахи Birds

Ссавці Mammals

69 / 200
Хворому на сепсис призначили антимікробний препарат з групи фторхінолонів. Оберіть його серед наведених препаратів: A patient with sepsis was prescribed an antimicrobial drug from the group of fluoroquinolones. Choose its among the listed drugs:

Цефпіром Zefpirom

Цефалексин Cephalexin

Ампіцилін Ampicillin

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Метронідазол Metronidazole

70 / 200
Під дією медіатора на постсинаптичну мембрану нервової клітини розвинулася гіперполяризація. Збільшення проникності мембрани для яких іонів може викликати такі зміни? Under the action of the mediator on the postsynaptic membrane of the nerve cell, a hyperpolarization. An increase in membrane permeability for which ions can cause such changes?

Натрію і калію Sodium and potassium

Калію Potassium

Магнію Magnesium

Кальцію Calcium

Натрію Sodium

71 / 200
Щоденно в організмі людини 0,5% всього гемоглобіну перетворюється на метгемоглобін. Який фермент, що міститься в еритроцитах, каталізує відновлення метгемоглобіну до гемоглобіну? Every day in the human body, 0.5% of all hemoglobin is converted into methemoglobin. What enzyme, contained in erythrocytes, catalyzes the reduction of methemoglobin to hemoglobin?

Ілюкуронілтрансфераза Ilucuronyltransferase

Білівердинредуктаза Biliverdin reductase

Гемоксигеназа Hemoxygenase

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

Метгемоглобінтрансфераза Methemoglobintransferase

72 / 200
У хворого спостерігається гемералопія (куряча сліпота). Яка з перерахованих речовин матиме лікувальну дію? The patient has hemeralopia (chicken blindness). Which of the listed substances will have a therapeutic effect?

Каротин Carotene

Карнітин Carnitine

Кератин Keratin

Карнозин Carnosine

Креатин Creatine

73 / 200
У хворого з серцевою недостатністю виникла аритмія у вигляді генерації позачергових імпульсів в пучку Гіса. Порушення якої функції серцевого м’язу спостерігається в даному випадку? A patient with heart failure developed an arrhythmia in the form of extra-ordinary pulses in the His beam. Which heart muscle function is impaired in this case?

Автоматизм Automation

Провідність Conductivity

Скоротливість Truncity

Збудливість та провідність Excitability and Conductivity

Збудливість Excitability

74 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилося відчуття слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри обличчя. Дихання супроводжувалося чутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому? A 50-year-old patient suffers from hypertension. During physical exertion, he developed a feeling of weakness, lack of air, bluishness of the mucous membrane of the lips, facial skin. Breathing was accompanied by moist wheezes audible in the distance. What mechanism underlies the occurrence of such a syndrome?

Колапс Collapse

Хронічна лівошлуночкова недостатність Chronic left ventricular failure

Тампонада серця Cardiac tamponade

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Хронічна правошлуночкова недостатність Chronic right ventricular failure

75 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними краями хрящеподібної консистенції. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин, наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться? On the mucous membrane of the right palatine tonsil, there is a painless ulcer with a smooth lacquered bottom and smooth edges of a cartilaginous consistency. Microscopically: an inflammatory infiltrate consisting of lymphocytes, plasma cells, a small amount neutrophils and epithelioid cells, the presence of endo- and perivasculitis. What disease is it about?

Скарлатина Scarlatina

Сифіліс Syphilis

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Туберкульоз Tuberculosis

Актиномікоз Actinomycosis

76 / 200
У юнака 20-ти років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Підвищення якого показника крові підтверджує цей діагноз? A 20-year-old man was diagnosed with a hereditary deficiency of UDP-glucuronyltransferase. An increase in which blood level confirms this diagnosis?

Прямий (кон’югований) білірубін Direct (conjugated) bilirubin

Уробілін Urobilin

Тваринний індикан Animal Indican

Непрямий (некон’югований) білірубін Indirect (unconjugated) bilirubin

Стеркобіліноген Stercobilinogen

77 / 200
Хворому 50-ти років з хронічною серцевою недостатністю і тахіаритмією призначили кардіотонічний препарат. Який з препаратів призначили хворому? A 50-year-old patient with chronic heart failure and tachyarrhythmia was prescribed cardiotonic drug. Which of the drugs was prescribed to the patient?

Дигоксин Digoxin

Аміодарон Amiodarone

Добутамін Dobutamine

Дофамін Dopamine

Мілдронат Mildronate

78 / 200
Офтальмолог з діагностичною метою (розширення зіниць для огляду очного дна) використав 1% розчин мезатону. Мідріаз, викликаний препаратом, обумовлений: Ophthalmologist for diagnostic purposes (pupil dilation for fundus examination) used a 1% solution of mesatone. Mydriasis caused by the drug is due to:

Активацією М-холінорецепторів Activation of M-cholinergic receptors

Активацією β1-адренорецепторів Activation of β1-adrenoceptors

Активацією α2-адренорецепторів Activation of α2-adrenoceptors

Блокадою α1-адренорецепторів By blocking α1-adrenoceptors

Активацією α1-адренорецепторів Activation of α1-adrenoceptors

79 / 200
Чоловік 55-ти років, що скаржиться на біль в ділянці нирок, надійшов в лікарню. В ході ультразвукового обстеження пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність в сечі якої з наведених речовин є найбільш імовірною причиною утворення каменів уданого пацієнта? A 55-year-old man, complaining of pain in the kidney area, came to the hospital. During an ultrasound examination of the patient, the presence of kidney stones was detected. The presence of which of the following in the urine which of the following substances is the most likely cause of stone formation in a successful patient?

Білірубін Bilirubin

Сечова кислота Uric acid

Креатинін Creatinine

Білівердин Biliverdin

Уробілін Urobilin

80 / 200
В ході визначення енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окиснюються: In the course of determining the energy expenditure of the human body, it was established that the respiratory coefficient is equal to 1.0. This means that the cells of the subject are mainly oxidized:

Вуглеводи Carbohydrates

Білки і вуглеводи Proteins and carbohydrates

Вуглеводи та жири Carbohydrates and Fats

Білки Proteins

Жири Fats

81 / 200
Чоловік 43-х років доставлений у лікарню з ознаками черевного тифу. Хворий нещодавно був у місцевості, епідемічній за даним захворюванням, де пив некип’ячену воду з колодязя. З моменту появи перших симптомів пройшло 3 дні. У цей період збудник може бути виявлений у: A 43-year-old man was brought to the hospital with symptoms of typhoid fever. The patient had recently been in an area with an epidemic of this disease, where he drank unboiled water from a well. 3 days have passed since the first symptoms appeared. During this period, the pathogen can be detected in:

Крові Blood

Жовчному міхурі Gall bladder

Шлунку Stomach

Тонкій кишці Small intestine

Лімфоїдній тканині кишківника Intestinal lymphoid tissue

82 / 200
У хворого запалення присереднього надвиростка плечової кістки (епікондиліт). Який нерв залучений у процес? The patient has inflammation of the medial epicondyle of the humerus (epicondylitis). What is the nerve involved in the process?

N. medianus N. medianus

N. axillaris N. axillaris

N. radialis N. radialis

N. ulnaris N. ulnaris

N. musculocutaneus N. musculocutaneus

83 / 200
У холодну погоду з вітром люди мерзнуть швидше, ніж за відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, насамперед, віддачу тепла таким шляхом: In cold weather with wind, people freeze faster than in the absence of wind. The reason of this is that the wind increases, first of all, the return of heat in the following way:

Випаровування Evaporation

Конвекція Convection

Радіація Radiation

Теплопроведення Heat conduction

- -

84 / 200
Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після вживання сирих яєць. На розтині: слизова оболонка шлунка і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці знайдені абсцеси. Який діагноз найбільш імовірний? The patient died of intoxication on the 4th day after eating raw eggs. At autopsy: the mucous membrane of the stomach and small intestine was inflamed, covered with mucous exudate; in the lungs, the main abscesses were found in the brain and liver. What is the most likely diagnosis?

Дизентерія Dysentery

Сальмонельоз (інтестинальна форма) Salmonellosis (intestinal form)

Черевний тиф Typhoid

Сальмонельоз (черевнотифозна форма) Salmonellosis (typhoid form)

Сальмонельоз (септична форма) Salmonellosis (septic form)

85 / 200
Під час визначення групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові? During the blood group determination according to the AB0 system, the standard sera of groups I and II caused agglutination of erythrocytes of the examined blood, and the serum of group III did not. What is the blood group?

А (II) бета A (II) beta

В (III) альфа B (III) alpha

Неможливо визначити Unable to determine

0 (I) альфа, бета 0 (I) alpha, beta

АВ (IV) AB (IV)

86 / 200
На мікропрепараті серця розрізняються клітини, які розташовані у вигляді світлих тяжів, мають невелику кількість міофібрил, включення глікогену та ексцентрично локалізоване ядро. Які це клітини? On the micro-section of the heart, cells are distinguished, which are located in the form of light cords, have a small number of myofibrils, glycogen inclusions and an eccentrically localized nucleus. What are these cells?

Провідні перехідні Leading transients

Провідні пейсмекерні Leading pacemakers

Ендокринні Endocrine

Волокна Пуркіньє Purkinje fibers

Скоротливі Abbreviations

87 / 200
Чоловік 40-ка років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлено діагноз: пневмонія. Який тип гіпоксії має місце у хворого? A 40-year-old man complains of general weakness, headache, cough with sputum discharge, shortness of breath. After a clinical examination and examination, a diagnosis was made: pneumonia. What type of hypoxia does the patient have?

Циркуляторна Circulator

Тканинна Fabric

Респіраторна Respiratory

Гіпоксична Hypoxic

Ішемічна Ischemic

88 / 200
До хірурга звернувся чоловік 60-ти років, що тривалий час хворів на цукровий діабет. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив хірург? A 60-year-old man who had been suffering from diabetes for a long time turned to the surgeon. The fabrics of the right foot were black, dense, with clear edges. What diagnosis did the surgeon make?

Волога гангрена Wet gangrene

Пролежень Decubitus bedsores

Іазова гангрена Iasian gangrene

Трофічна виразка Tropical ulcer

Суха гангрена Dry gangrene

89 / 200
У жінки 52-х років артеріальна гіпертензія ускладнилася правобічною геміплегією і втратою мови. Яка зона головного мозку є імовірно найбільш ураженою? In a 52-year-old woman, arterial hypertension was complicated by right-sided hemiplegia and loss of language Which area of the brain is likely to be most affected?

Права передня звивина Right anterior gyrus

Ліва скронева частка Left temporal lobe

Ліва передня звивина Left anterior gyrus

Ліва передня звивина і ліва скронева частка Left frontal gyrus and left temporal lobe

Потилична частка Occipital lobe

90 / 200
Хворий 62-х років блідий, всі групи лімфовузлів збільшені. В крові: Hb- 60 г/л, еритроцити - 1,9 Т/л, лейкоцити - 29 Г/л, тромбоцити - 110 Г/л. Лейкоцитарна формула: сегментоядерні лейкоцити - 10%, лімфоцити - 8%, моноцити - 2%, бластних клітин - 80%. Цитохімічні дослідження бластних клітин: позитивна реакція на глікоген, негативна – на ліпіди і пероксидазу. Дайте заключення про патологію: A 62-year-old patient is pale, all groups of lymph nodes are enlarged. In the blood: Hb - 60 g/l, erythrocytes - 1.9 T/l, leukocytes - 29 g/l, platelets - 110 g/l. Leukocyte formula: segmented leukocytes - 10%, lymphocytes - 8%, monocytes - 2%, blast cells - 80%. Cytochemical studies of blast cells: positive reaction to glycogen, negative - to lipids and peroxidase. Give a conclusion about the pathology:

Гострий монобластний лейкоз Acute monoblastic leukemia

Гострий лімфобластний лейкоз Acute lymphoblastic leukemia

Гострий промієлоцитарний лейкоз Acute promyelocytic leukemia

Гострий мегакаріоцитарний лейкоз Acute megakaryocytic leukemia

Гострий мієлобластний лейкоз Acute myeloblastic leukemia

91 / 200
До лікарні надійшов пацієнт з перфоративною виразкою задньої стінки шлунка. Який елемент очеревини хірург під час операції повинен ретельно обстежити? A patient with a perforated ulcer of the back wall of the stomach came to the hospital. What the element of the peritoneum should the surgeon carefully examine during the operation?

Печінкова сумка Liver bag

Лівий бічний канал Left Side Channel

Передшлункова сумка Pregastric pouch

Чепцева сумка Cap Bag

Права брижова пазуха Right mesenteric sinus

92 / 200
У померлого від інтоксикації чоловіка під час розтину тіла виявлено збільшення стегна в об’ємі; на поверхні шкіри нориці з виділенням в’язкої жовто-зеленої рідини; стегнова кістка потовщена та деформована, має місце утворення секвестрів. При мікроскопічному дослідженні: секвестральні порожнини оточені грануляційною та сполучною тканиною з наявністю нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані, компактна пластинка потовщена. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний? In a man who died from intoxication, during the autopsy, an increase in the volume of the thigh was found; on the surface of the skin, a fistula with the release of a viscous yellow-green liquid; the femur thickened and deformed, the formation of sequestrations takes place. Upon microscopic examination: sequestral cavities are surrounded by granulation and connective tissue with the presence of neutrophils, bone marrow channels are obliterated, the compact plate is thickened. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Туберкульозний остеомієліт Tuberculous osteomyelitis

Гострий гематогенний остеомієліт Acute hematogenous osteomyelitis

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Остеопороз Osteoporosis

Хронічний гнійний остеомієліт Chronic purulent osteomyelitis

93 / 200
Хворому на хронічний бронхіт призначили муколітичний препарат, що підвищує синтез сурфактанту. Який препарат був використаний? A patient with chronic bronchitis was prescribed a mucolytic drug that increases the synthesis surfactant. What drug was used?

Лібексин Libexin

Мукалтин Mukaltin

Фенотерол Fenoterol

Кодеїн Codeine

Амброксол Ambroxol

94 / 200
Внаслідок травми низу передньої стінки живота у хворої ушкоджена зв’язка, що розташована у пахвинному каналі. Яка це зв’язка? Due to an injury to the lower front abdominal wall, the patient has a damaged ligament that located in the inguinal canal. What is this connection?

Ligamentum lacunare Ligamentum lacunare

Ligamentum ovarium proprium Ligamentum ovarium proprium

Ligamentum inguinale Ligamentum inguinale

Ligamentum latum uteri Ligamentum latum uteri

Ligamentum teres uteri Ligamentum teres uteri

95 / 200
Після перенесеного ГРЗ у хворої спостерігається утруднене носове дихання, підвищена температура, головний біль, сльозовиділення, болючість під час пальпації в ділянці fossa canina справа. Запаленням якої пазухи ускладнилося захворювання? After a severe acute respiratory syndrome, the patient has difficulty breathing through the nose, increased temperature, headache, lacrimation, tenderness during palpation in the fossa canina on the right. Inflammation of which sinus complicated the disease?

Sinus sphenoidalis dexter Sinus sphenoidalis dexter

Sinus frontalis dexter Sinus frontalis dexter

Sinus maxillaris dexter Sinus maxillaris dexter

Cellulae ethmoidales posteriores Cellulae ethmoidales posteriores

Cellulae ethmoidales anteriores Cellulae ethmoidales anteriores

96 / 200
Під час профілактичного огляду у деяких робітників, що працюють на виробництві кам’яновугільних смол, у ротовій порожнині виявлені ділянки стовщення і зроговіння слизової оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться? During the preventive examination of some workers working in the production coal tars, areas of thickening and keratinization of the mucous membrane, mainly of the cheeks, whitish in color, with a rough surface, painless, were found in the oral cavity. What pathology is it about?

- -

Глосит Glossit

Лейкоплакія Leukoplakia

Папіломатоз Papillomatosis

Стоматит Stomatitis

97 / 200
У хворого на рентгенограмі легень виявлено затемнення. В ході діагностичної експрес-біопсії лімфатичного вузла бронха виявлено казеозний некроз, навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин. Вкажіть причину лімфаденіту: The patient's lung X-ray showed darkening. During the diagnostic express biopsy of the lymph node of the bronchus, caseous necrosis was revealed, around which there are epithelioid and lymphoid layers with admixtures of multinucleated giant cells Specify the cause of lymphadenitis:

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Пневмонія Pneumonia

Сифіліс Syphilis

Метастази раку Cancer metastases

Туберкульоз Tuberculosis

98 / 200
На розтині тіла померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку спостерігається порожнина неправильної форми 5х3,5 см, заповнена червоними згустками крові та розм’якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася у головному мозку: On the autopsy of the body of the deceased in the subcortical nuclei of the right hemisphere of the brain an irregularly shaped cavity of 5x3.5 cm filled with red blood clots and softened brain tissue is observed. Name the pathology that developed in the brain:

Геморагічне просякнення Hemorrhagic impregnation

Гематома Hematoma

Абсцес Abscess

Ішемічний інфаркт Ischemic heart attack

Астроцитома Astrocytoma

99 / 200
У хворого діагностовано пухлину мозку, яка розміщена в ділянці 'пташиної шпори. Порушення якої функції розвинеться у хворого, якщо пухлина буде активно розвиватися? The patient was diagnosed with a brain tumor located in the area of the bird's spur. Violation of which function will develop in the patient if the tumor will actively develop?

Зір Sight

Нюх Sniff

Дотикова чутливість Touch sensitivity

Смак Taste

Слух Hearing

100 / 200
Хворому 35-ти років для обстеження очного дна був призначений атропіну сульфат у вигляді очних крапель. Для відновлення акомодації йому закрапали пілокарпіну гідрохлорид, але це не дало бажаного ефекту. Що є причиною відсутності ефекту? A 35-year-old patient was prescribed atropine sulfate in in the form of eye drops. He was given pilocarpine hydrochloride as an instillation to restore accommodation, but this did not have the desired effect. What is the reason for the lack of effect?

Двосторонній антагонізм Bilateral antagonism

Звикання Addiction

Односторонній антагонізм One-sided antagonism

Синергізм Synergism

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

101 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдалося зняти. В ході гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, в стінці бронхів численні лаброцити, багато з них у стані дегрануляції, а також велика кількість еозинофілів. Який патогенез (механізм розвитку) цих змін у бронхах? A 38-year-old patient died during an unrelieved attack of bronchial asthma. In During the histological examination, accumulation of mucus was found in the lumen of the bronchi, numerous labrocytes in the wall of the bronchi, many of them in a state of degranulation, as well as a large number of eosinophils. What is the pathogenesis (mechanism of development) of these changes in the bronchi?

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

Атопія Atopy

Гранулематоз Granulomatosis

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

102 / 200
У хворого 23-х років після перенесеної ангіни розвинувся сечовий синдром (гематурія, протеїнурія, лейкоцитурія). В пункційній біопсії нирок виявлена картина інтракапілярного проліферативного гломерулонефриту, а електронномікроскопічно виявлені великі субепітеліальні депозити. Який патогенез цього захворювання? A 23-year-old patient developed a urinary syndrome (hematuria, proteinuria, leukocyturia). A puncture biopsy of the kidneys revealed a pattern of intracapillary proliferative glomerulonephritis, and electron microscopy revealed large subepithelial deposits. What is the pathogenesis of this disease?

Атопія Atopy

Гранулематоз Granulomatosis

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

103 / 200
У хворого, який на тлі атеросклерозу переніс ішемічний інсульт, спостерігається порушення рухової функції у вигляді геміплегії. Яка з перерахованих ознак є характерною для уражених кінцівок при даній патології? A patient who suffered an ischemic stroke against the background of atherosclerosis has impaired motor function in the form of hemiplegia. Which of the listed signs is characteristic of the affected limbs in this pathology?

Гіпертонус м’язів Hypertonus muscles

Гіпорефлексія Hyporeflexia

Гіпотонус м’язів Muscle hypotonus

Трофічні розлади Trophic disorders

- -

104 / 200
Через три тижні після пересадки серця у пацієнта різко погіршився стан. Смерть настала від гострої серцевої недостатності. Гістологічно в міокарді виявлено васкуліт, некрози та лімфоцитарну інфільтрацію. Назвіть причину таких змін: Three weeks after the heart transplant, the patient's condition deteriorated sharply. Death came from acute heart failure. Histologically, vasculitis, necrosis and lymphocytic infiltration were found in the myocardium. Name the reason for such changes:

Хронічне відторгнення трансплантату Chronic transplant rejection

Найгостріше відторгнення трансплантату Most acute transplant rejection

Гостре відторгнення трансплантату Acute graft rejection

Некротизуючий васкуліт Necrotizing vasculitis

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

105 / 200
У хворого з флегмоною передпліччя в ході мікробіологічного аналізу ексудату в зоні запалення виявлена присутність стрептококів. Які клітини будуть переважати в ексудаті? In a patient with phlegmon of the forearm during the microbiological analysis of the exudate in the area inflammation revealed the presence of streptococci. What cells will prevail in the exudate?

Базофільні гранулоцити Basophilic granulocytes

Нейтрофільні гранулоцити Neutrophil granulocytes

Еозинофільні гранулоцити Eosinophilic granulocytes

Моноцити Monocytes

Лімфоцити Lymphocytes

106 / 200
Важливим джерелом утворення аміаку в головному мозку є дезамінування АМФ. Яка амінокислота відіграє основну роль у зв’язуванні аміаку в нервовій тканині? An important source of ammonia formation in the brain is the deamination of AMP. What amino acid plays a major role in ammonia binding in nervous tissue?

Глутамат Glutamate

Аргінін Arginine

Ізолейцин Isoleucine

Лізин Lysine

Аланін Alanine

107 / 200
У хворої 19-ти років з дитинства спостерігалося зниження гемоглобіну до 9095 г/л. Аналіз крові під час госпіталізації: еритроцити - 3,2 • 1012/л, гемоглобін - 85 г/л, КП- 0,78;лейкоцити - 5,6 • 109/л, тромбоцити - 210 • 109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза не ефективне. Яку патологію системи крові можна припустити в даному випадку? A 19-year-old patient had a decrease in hemoglobin to 9095 g/l since childhood. Blood analysis during hospitalization: erythrocytes - 3.2 • 1012/l, hemoglobin - 85 g/l, CP - 0.78; leukocytes - 5.6 • 109/l, platelets - 210 • 109/l. In the smear: anisocytosis, poikilocytosis, target-like erythrocytes. Reticulocytes - 6%. Treatment with iron preparations is not effective. What pathology of the blood system can be assumed in this case?

Фавізм Favism

Таласемія Thalassemia

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Ферментопатія Fermentopathy

Мембранопатія Membranopathy

108 / 200
Жінці 50-ти років, яка хворіє на тромбофлебіт, ввели гепарин, що спровокував кишкову кровотечу. Який препарат потрібно призначити? A 50-year-old woman suffering from thrombophlebitis was administered heparin, which provoked intestinal bleeding. What drug should be prescribed?

Кислоту амінокапронову Aminocaproic acid

Вікасол Vikasol

Натрію цитрат Sodium Citrate

Стрептокіназу Streptokinase

Протаміну сульфат Protamine sulfate

109 / 200
До хірургічного відділення ЦРЛ надійшов хворий з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат необхідно застосувати з метою екстреної пасивної імунопрофілактики правця? A patient was admitted to the surgical department of the Central Hospital with a puncture wound of the foot, which he received during a bloodbath. What specific drug should be used for the purpose of emergency passive immunoprophylaxis of tetanus?

Анатоксин Anatoxin

Протиправцева вакцина Tetanus vaccine

Вакцина АКДП AKDP vaccine

Антитоксична сироватка Antitoxic Serum

Антибіотики Antibiotics

110 / 200
Під час серцевого нападу чоловік в автобусі втратив свідомість, з’явилися судоми. Лікар швидкої допомоги виявив на ЕКГ, що частота скорочення передсердь перевищує частоту скорочення шлуночків. Що може бути причиною даного стану? During a heart attack, a man on the bus lost consciousness, convulsions appeared. The emergency doctor found on the ECG that the rate of contraction of the atria exceeds the rate of contraction of the ventricles. What can be the cause of this condition?

Порушення проведення збудження між передсердями Disruption of conduction between the atria

Повна поперечна блокада проведення збудження Complete transverse blockade of conduction

Порушення автоматії СА-вузла Violation of SA-node automation

Виникнення гетеротропних вогнищ збудження Emergence of heterotropic foci of excitation

Порушення автоматії АВ-вузла AV node automation violation

111 / 200
На розтині тіла померлого, який страждав на гіпертонічну хворобу, у лівій півкулі мозку виявлена порожнина округлої форми 4х5 см з іржавою стінкою, заповнена жовтуватою прозорою рідиною. Назвіть патологію, яка розвинулася у головному мозку хворого: At the autopsy of the body of the deceased who suffered from hypertensive disease, a 4x5 cm round cavity with a rusty wall filled with a yellowish transparent liquid was found in the left hemisphere of the brain. Name the pathology, which developed in the patient's brain:

Кіста Cyst

Абсцес Abscess

Гематома Hematoma

Геморагічне просякнення Hemorrhagic impregnation

Ішемічний інфаркт Ischemic heart attack

112 / 200
Під час постсинтетичного періоду мітотичного циклу було порушено синтез білків тубулінів. До яких наслідків це може призвести? During the postsynthetic period of the mitotic cycle, the synthesis of tubulin proteins was disrupted. What consequences can this lead to?

Порушення цитокінезу Disruption of cytokinesis

Порушення репарації ДНК DNA repair violation

Порушення спіралізації хромосом Chromosome spiraling disorder

Порушення формування веретена поділу Disruption of the formation of the division spindle

Скорочення тривалості мітозу Reduction of the duration of mitosis

113 / 200
У хворого 40-ка років, доставленого в травматологічне відділення, виявлено поранення правої кисті на долонній поверхні. Під час обстеження травмований не може самостійно звести розведені II, IV та V пальці. Які м’язи пошкоджені? A 40-year-old patient brought to the trauma department was found to have an injury to the right hand on the palmar surface. During the examination, the injured person cannot raise the dilated II, IV and V fingers. What muscles are damaged?

Довгий долонний Long Palm

Короткий долонний Short Palm

Долонні міжкісткові Palar interosseous

Тильні міжкісткові Back interosseous

Червоподібні Wormlike

114 / 200
На аутопсії тіла жінки, що хворіла на хронічну дизентерію, в ході гістологічного дослідження внутрішніх органів в стромі та паренхімі міокарда, нирок, в слизовій оболонці шлунка та в сполучній тканині легень виявлені аморфні відкладення фіолетового кольору, що дають позитивну реакцію за Коссом. Яке ускладнення розвинулося у хворої? At the autopsy of the body of a woman suffering from chronic dysentery, during histological examination of internal organs in the stroma and parenchyma of the myocardium, kidneys, in the mucous membrane of the stomach and in the connective tissue of the lungs revealed amorphous deposits of violet color, which give a positive reaction according to Koss. What complications did the patient develop?

Метастатичне звапніння Metastatic calcification

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

Дистрофічне звапніння Dystrophic calcification

Метаболічне звапніння Metabolic calcification

115 / 200
У хворого з патологією серцево-судинної системи розвинулися набряки на нижніх кінцівках. Який механізм розвитку серцевого набряку? A patient with a pathology of the cardiovascular system developed swelling on the lower limbs What is the mechanism of development of cardiac edema?

Підвищення онкотичного тиску плазми крові Increased blood plasma oncotic pressure

Підвищення гідростатичного тиску в артеріолах Increased hydrostatic pressure in arterioles

Підвищення гідростатичного тиску в венулах Increased hydrostatic pressure in venules

Зниження осмотичного тиску плазми крові Decrease in blood plasma osmotic pressure

Порушення лімфовідтоку Disruption of lymphatic drainage

116 / 200
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Яку алергічну реакцію можна припустити? During surgical manipulations, novocaine was used to pain relief After 10 minutes, the patient developed pallor of the skin, shortness of breath, and hypotension. What allergic reaction can be assumed?

Цитотоксична Cytotoxic

Імунокомплексна Immunocomplex

Клітинно-опосередкована Cell-mediated

Анафілактична Anaphylactic

Стимулююча Stimulating

117 / 200
У 19-місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається? In a 19-month-old child with developmental delay and manifestations of self-aggression, the content of urine acid in the blood - 1.96 mmol/l. In which metabolic disorder is this observed?

Хвороба Гірке Bitter disease

Подагра Gout

Хвороба Іценко-Кушинга Itsenko-Cushing disease

Синдром набутого імунодефіциту Acquired immunodeficiency syndrome

Синдром Леша-Ніхана Lesch-Nyhan Syndrome

118 / 200
Дитина 9-ти місяців харчується сумішами, незбалансованими за вмістом вітаміну В6. У дитини спостерігається пелагроподібний дерматит, судоми, анемія. Розвиток судом може бути пов’язаний з дефіцитом утворення: A 9-month-old child eats mixtures unbalanced in terms of vitamin B6 content. The child has pellagra-like dermatitis, convulsions, anemia. The development of convulsions may be associated with a deficiency formation:

ДОФА DOFA

Дофаміну Dopamine

Гістаміну Histamine

Серотоніну Serotonin

ГАМК GABA

119 / 200
У хлопчика 12-ти років видалено апендикс, який надіслано патологу на дослідження. Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з булавоподібним потовщенням діаметром 3 см, при розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина, стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Який найбільш імовірний діагноз? A 12-year-old boy had his appendix removed and sent to a pathologist for examination. Macroscopically: appendix in the distal part with a club-like thickening with a diameter of 3 cm, when cut, a transparent yellowish liquid poured out, the wall of the appendix is thinned. Microscopically: atrophy of all layers of the appendix, no signs of inflammation. What is the most likely diagnosis?

Флегмонозний апендицит Phlegmonous appendicitis

Міксоглобульоз апендикса Myxoglobulosis of the appendix

Водянка апендикса Appendix dropsy

Хронічний апендицит Chronic appendicitis

Емпієма апендикса Empyema of the appendix

120 / 200
У дитини 7-ми років, яка неодноразово хворіла на стрептококову ангіну, лікар припускає розвиток ревматизму. Призначено серологічне дослідження. Наявність антитіл до якого з стрептококових антигенів найімовірніше підтвердить передбачуваний діагноз? In a 7-year-old child who repeatedly suffered from strep throat, the doctor assumes development of rheumatism. A serological examination was prescribed. The presence of antibodies to which of the streptococcal antigens will most likely confirm the presumed diagnosis?

О-стрептолізин O-streptolysin

Капсульний полісахарид Capsular polysaccharide

Еритрогенний токсин Erythrogenic toxin

М-білок M-protein

С-вуглевод C-carb

121 / 200
У хворого з попереднім діагнозом 'озена' з носоглотки були виділені грам-негативні палички, які утворювали капсулу на поживному середовищі. Які мікроорганізми спричинили хворобу? Gram-negative bacteria were isolated from the nasopharynx of a patient with a previous diagnosis of 'ozen' rods that formed a capsule on a nutrient medium. What microorganisms caused the disease?

Сальмонели Salmonella

Мікоплазми Mycoplasma

Шигели Schigels

Хламідії Chlamydia

Клебсієли Klebsiels

122 / 200
У зв’язку з крововтратою пацієнту введено 1 л розчину хлориду натрію з концентрацією 150 ммоль/л. Внаслідок цього, насамперед, зменшиться: Due to blood loss, 1 liter of sodium chloride solution with a concentration of 150 mmol/l was administered to the patient. As a result, first of all, the following will decrease:

Осмотичний тиск внутрішньоклітинний Intracellular osmotic pressure

Осмотичний тиск міжклітинної рідини Osmotic pressure of intercellular fluid

Онкотичний тиск крові Oncotic blood pressure

Онкотичний тиск міжклітинної рідини Oncotic pressure of intercellular fluid

Осмотичний тиск крові Blood osmotic pressure

123 / 200
У хворого кровотеча з поперечної ободової кишки. Чим кровопостачається цей відділ товстої кишки? The patient is bleeding from the transverse colon. What is the blood supply to this section colon?

Arteria sigmoidea Arteria sigmoidea

Arteria ileocolica Arteria ileocolica

Arteria mesenterica inferior Inferior mesenteric artery

Arteria lienalis Arteria lienalis

Arteria colica media Arteria colica media

124 / 200
Чоловік протягом 3-х років працював в одній з африканських країн. Після переїзду до України звернувся до офтальмолога зі скаргами на біль в очах, набряки повік, сльозоточивість і тимчасове послаблення зору. Під кон’юнктивою ока були виявлені гельмінти розмірами 30-50 мм, які мали видовжене ниткоподібне тіло. Який діагноз може поставити лікар? The man worked in one of the African countries for 3 years. After moving to Ukraine, he turned to an ophthalmologist with complaints of eye pain, swelling of the eyelids, lacrimation and temporary weakening of vision. Helminths 30-50 mm in size were found under the conjunctiva of the eye, which had an elongated thread-like body. What diagnosis can the doctor make?

Філяріоз Filariasis

Ентеробіоз Enterobiosis

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Аскаридоз Ascariasis

Трихоцефальоз Trichocephalus

125 / 200
Хворому призначена ендоскопія 12-палої кишки. В результаті виявлено запалення великого дуоденального сосочка і порушення виділення жовчі в просвіт кишки. У якому відділі 12-палої кишки виявлені порушення? The patient was scheduled for endoscopy of the duodenum. As a result, inflammation was found large duodenal papilla and violation of bile secretion into the lumen of the intestine. In which part of the duodenum are the abnormalities found?

Верхня частина Top

Висхідна частина Eastern part

Низхідна частина Descending part

Горизонтальна частина Horizontal part

Цибулина Onion

126 / 200
Чоловік з гострим міокардитом помер від серцево-судинної недостатності. В ході мікроскопічного дослідження внутрішніх органів виявлені: плазморагія, набряк, стази в капілярах, численні крововиливи, а також дистрофічні зміни в паренхімі. Наслідком чого є дані зміни? A man with acute myocarditis died of cardiovascular failure. During microscopic examination of internal organs revealed: plasmarrhagia, edema, stasis in capillaries, numerous hemorrhages, as well as dystrophic changes in the parenchyma. What are the consequences of these changes?

Гострий загальний венозний застій Acute general venous stasis

Хронічний загальний венозний застій Chronic general venous stasis

ДВС-синдром DCS syndrome

Загальне артеріальне повнокрів’я Total arterial complete blood

Місцеве артеріальне повнокрів’я Local arterial complete blood

127 / 200
Хворому на гепатит для попередження уражень печінки призначили вітаміноподібну речовину холін. Його лікувальний ефект пов’язаний з: A patient with hepatitis was prescribed a vitamin-like substance choline. Its therapeutic effect is associated with:

Пригніченням синтезу холестерину Inhibition of cholesterol synthesis

Активацією глікогенсинтази Glycogen synthase activation

Активацією глікогенфосфорилази Glycogen phosphorylase activation

Пригніченням синтезу ацетонових тіл Suppression of the synthesis of acetone bodies

Ліпотропною дією Lipotropic action

128 / 200
Дослідженнями останніх десятиліть встановлено, що безпосередніми 'виконавцями' апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Вкажіть його функцію в нормальній клітині: Research over the past decades has established that direct 'executors' apoptosis in the cell there are special enzymes - caspases. Cytochrome C is involved in the formation of one of them. State its function in a normal cell:

Компонент H + - АТФ-азної системи H + - component of the ATPase system

Компонент піруватдегідрогеназної системи Component of pyruvate dehydrogenase system

Фермент дихального ланцюга переносу електронів Enzyme of the respiratory chain of electron transfer

Фермент в-окиснення жирних кислот Enzyme in-oxidation of fatty acids

Фермент ЦТК CTC Enzyme

129 / 200
Процес біосинтезу білка є енергозалежним. Вкажіть, який макроергічний субстрат безпосередньо використовується в цьому процесі на стадії елонгації: The process of protein biosynthesis is energy-dependent. Specify which macroergic substrate is directly used in this process at the elongation stage:

АДФ ADP

АТФ ATP

УТФ UTF

ГТФ GTF

ЦТФ CTF

130 / 200
З метою профілактики гепатиту В групі стоматологів ввели вакцину, яка являє собою генно-інженерний HBs-антиген. Від якого ще інфекційного агента захищає таке щеплення? In order to prevent hepatitis B, a vaccine was administered to a group of dentists, which is genetically engineered HBs antigen. What other infectious agent does this vaccination protect against?

Вірус дельта Delta virus

Вірус імунодефіциту людини Human immunodeficiency virus

Вірус Коксакі, група В Coxsackie virus, group B

Вірус грипу, тип В Influenza virus type B

Вірус гепатиту С Hepatitis C virus

131 / 200
У хворого з ознаками інтоксикації та ниркової недостатності виявлені у сечі рухливі мікроорганізми з численними дрібними завитками, які забарвилися за Романовським-Гімзою у рожевий колір. З анамнезу відомо, що хворий кілька днів тому купався у відкритій водоймі. Яке захворювання можна припустити? In a patient with signs of intoxication and kidney failure, mobile microorganisms with numerous small curls, which were colored pink according to Romanovsky-Giemsa. It is known from the anamnesis that the patient swam in an open water body a few days ago. What disease can be assumed?

Сифіліс Syphilis

Лептоспіроз Leptospirosis

Бруцельоз Brucellosis

Туберкульоз Tuberculosis

Псевдотуберкульоз Pseudotuberculosis

132 / 200
У жінки під час мейозу відбулося порушення розходження аутосом. Утворилася яйцеклітина з зайвою 18-ю хромосомою. Яйцеклітина запліднюється нормальним сперматозооном. У майбутньої дитини буде синдром: During meiosis, a woman had a violation of the separation of autosomes. an egg cell with an extra 18th chromosome. The ovum is fertilized by a normal spermatozoon. The future child will have a syndrome:

Едвардса Edwards

Клайнфельтера Klinefelter

Дауна Down

Патау Patau

Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner

133 / 200
Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділенні патогенним стафілококом було проведено дослідження з застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел, було проведено? To identify the source of pathogen infection of patients in the surgical department Staphylococcus was studied using standard staphylococcal bacteriophages. What research has been done on pure cultures isolated from different sources?

Фаготипування Phagotyping

Фагоіндикація Phage indication

Фагодіагностика Phage diagnostics

Фаготерапія Phage therapy

Фагоідентифікація Phage identification

134 / 200
У новонародженої дитини спостерігається зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений? A newborn baby has a decrease in the intensity of sucking, often vomiting, hypotension. The concentration of citrulline is significantly increased in urine and blood. What metabolic process is disturbed?

Гліколіз Glycolysis

ЦТК CTC

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Цикл Корі Cory Cycle

Глюконеогенез Gluconeogenesis

135 / 200
Після споживання солоної їжі у людини значно зменшилася кількість сечі. Підвищена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу? After consuming salty food, the amount of urine in a person significantly decreased. Increased the secretion of which hormone led to a decrease in diuresis?

Альдостерон Aldosterone

Натрійуретичний Natriuretic

Ангіотензин-II Angiotensin-II

Вазопресин Vasopressin

Ренін Renin

136 / 200
У результаті радіаційного випромінювання були ушкоджені стовбурові гемопоетичні клітини. Утворення яких клітин сполучної тканини буде порушено? As a result of the radiation, stem hematopoietic cells were damaged cells The formation of which connective tissue cells will be disrupted?

Адипоцити Adipocytes

Макрофаги Macrophages

Перицити Pericytes

Меланоцити Melanocytes

Фібробласти Fibroblasts

137 / 200
Через 8 днів після хірургічної операції у пацієнта розвинувся правець. Лікар припускає, що причиною став контамінований збудником правця шовний матеріал, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використовувати для первинного посіву шовного матеріалу? 8 days after surgery, the patient developed tetanus. The doctor suggests that the cause was suture material contaminated with the causative agent of tetanus, which was delivered to the bacteriological laboratory. What nutrient medium should be used for primary sowing of suture material?

Сабуро Saburo

ЖСА ЖША

Ендо Endo

Гіса His

Кітта-Тароцці Kitta-Tarozzi

138 / 200
У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий нерв). Формування якого відчуття буде порушено? The patient has damage to the fibers of the ninth pair of cranial nerves (glossopharyngeal nerve). The formation of which feeling will be disturbed?

Солоне Salty

Кисле Sour

Гірке Bitter

Усі смакові відчуття All tastes

Солодке Sweet

139 / 200
Чоловік 70-ти років хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів є головною ланкою в патогенезі атеросклерозу? A 70-year-old man suffers from atherosclerosis of the vessels of the lower extremities and coronary heart disease. During the examination, a violation of the lipid composition of the blood was detected. The excess of which lipoproteins is the main link in the pathogenesis atherosclerosis?

Проміжної щільності Intermediate density

Хіломікронів Chylomicrons

Високої щільності High density

Низької щільності Low Density

Холестерину Cholesterol

140 / 200
У хворого на есенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що призвело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним вданому випадку? A patient with essential arterial hypertension developed a hypertensive crisis, which led to a cardiac asthma attack. What is the mechanism of heart failure leading to a successful case?

Абсолютна коронарна недостатність Absolute coronary insufficiency

Пошкодження міокарда Myocardial damage

Порушення надходження крові до серця Disruption of blood supply to the heart

Перевантаження серця підвищеним опором Heart overload with increased resistance

Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові Overload of the heart with increased blood volume

141 / 200
Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжуються анурією (відсутністю сечовиділення). Це явище зумовлене збільшенням: Patient's stress and pain before visiting the dentist are accompanied by anuria (absence of urination). This phenomenon is due to the increase:

Секреції вазопресину та адреналіну Secretions of vasopressin and epinephrine

Секреції адреналіну та зменшенням вазопресину Secretions of epinephrine and reduction of vasopressin

Активності парасимпатичної нервової системи Activities of the parasympathetic nervous system

Секреції вазопресину та зменшенням адреналіну Secretion of vasopressin and reduction of adrenaline

Активності антиноціцептивної системи Activities of the antinociceptive system

142 / 200
У хворого під час прийому їжі виникла асфіксія внаслідок закупорки трахеї стороннім тілом. Яка форма порушення зовнішнього дихання спостерігається у хворого? The patient had asphyxia while eating as a result of obstruction of the trachea by foreign objects body What form of external breathing disorder is observed in the patient?

Обструктивна Obstructive

Первинно дискінетична Primarily dyskinetic

Вентиляційно-рестриктивна Ventilation-restrictive

Дифузно-рестриктивна Diffuse-restrictive

Дифузно-пневмонозна Diffuse pneumonia

143 / 200
Під час дослідження епітелію шкіри з’ясувалося, що він складається з кількох шарів клітин. Епітеліоцити зовнішнього шару не мають ядер. Який це епітелій? During the study of the epithelium of the skin, it was found that it consists of several layers cells Epitheliocytes of the outer layer do not have nuclei. What is this epithelium?

Багатошаровий плаский зроговілий Multilayer flat keratinized

Багатошаровий кубічний Multilayer Cubic

Багатошаровий плаский незроговілий Multilayer flat nonkeratinized

Багаторядний війчастий Multi-line ciliate

Перехідний Transitional

144 / 200
Введення пацієнту знеболювального перед екстракцією зуба призвело до розвитку анафілактичного шоку, який супроводжувався розвитком олігурії. Який патогенетичний механізм зумовив зменшення діурезу в даній клінічній ситуації? The administration of painkillers to the patient before tooth extraction led to the development of anaphylactic shock, which was accompanied by the development of oliguria. What pathogenetic mechanism caused the decrease in diuresis in this clinical situation?

Пошкодження клубочкового фільтру Damage of the glomerular filter

Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків Reduction of hydrostatic pressure in glomerular capillaries

Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена Increase in hydrostatic pressure in the Shumlyansky-Bowman capsule

Збільшення онкотичного тиску крові Increased blood oncotic pressure

Зменшення кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

145 / 200
Після видалення зуба у пацієнта виникла кровотеча. Аналіз крові виявив зниження протромбінового індексу. Дефіцит якого вітаміну може бути причиною такого стану? After the extraction of the tooth, the patient started bleeding. The blood test revealed a decrease prothrombin index. Deficiency of which vitamin can be the cause of this condition?

A A

C C

K K

B B

D D

146 / 200
У пацієнтів для оцінки ефективності дихання використовують показник функціональної залишкової ємності. З яких наступних об’ємів вона складається? In patients, the functional index is used to assess the efficiency of breathing residual capacity. Which of the following volumes does it consist of?

Резервний об’єм видиху та дихальний Expiratory and respiratory reserve volume

Резервний об’єм видиху та залишковий Reserve expiratory volume and residual volume

Резервний об’єм вдиху та дихальний Inspiratory and respiratory reserve volume

Резервний об’єм вдиху, дихальний, залишковий Inspiratory reserve volume, respiratory, residual

Резервний об’єм вдиху та залишковий Inspiratory reserve volume and residual volume

147 / 200
В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраоптичні ядра гіпоталамуса. Яка поведінкова реакція спостерігалася у тварин? In a chronic experiment on rats, the paraventricular and supraoptic nuclei of the hypothalamus were stimulated with electric current. What behavioral response was observed in the animals?

Зменшення споживання їжі Decreasing food intake

Збільшення споживання їжі Increase in food consumption

Зменшення споживання води Reducing water consumption

Збільшення споживання води Increase in water consumption

Відмова від їжі та рідини Rejection of food and liquids

148 / 200
Після обстеження пацієнта в клініці нервових хвороб встановлена відсутність звуження зіниці під дією світла. З ураженням яких структур головного мозку це пов’язано? After examination of the patient in the clinic of nervous diseases, the absence of narrowing was established pupils under the influence of light. What brain structures is this associated with damage?

Ретикулярні ядра довгастого мозку Reticular nuclei of medulla oblongata

Червоні ядра середнього мозку Red nuclei of the midbrain

Ретикулярні ядра середнього мозку Reticular nuclei of the midbrain

Ядра гіпоталамуса Nuclei of the hypothalamus

Вегетативні ядра 3 пари черепно-мозкових нервів Vegetative nuclei of 3 pairs of cranial nerves

149 / 200
Аспірин інгібує синтез простагландинів, завдяки блокуванню активності циклооксигенази. Яка жирна кислота необхідна для цього синтезу? Aspirin inhibits prostaglandin synthesis by blocking cyclooxygenase activity. Which fatty acid is necessary for this synthesis?

Пальмітинова Palmitinova

Арахідонова Arakhidonova

Лінолева Linoleum

Ліноленова Linoline

Стеаринова Stearinova

150 / 200
Лікар встановив у хворого наявність ураження парасимпатичного ядра IX пари черепних нервів. Яке ядро уражене в даному випадку? The doctor established that the patient has a lesion of the parasympathetic nucleus of the IX pair of cranial nerves What nucleus is affected in this case?

Nucleus thoracicus Nucleus thoracicus

Nucleus salivatorius inferior Nucleus salivatorius inferior

Nucleus ambiguus Nucleus ambiguus

Nucleus tractus solitarii Nucleus tractus solitarii

Nucleus salivatorius superior Nucleus salivatorius superior

151 / 200
Хворому лікар призначив протикашльовий препарат центральної дії, який є алкалоїдом мачку жовтого. Діє на кашльовий центр вибірково, не пригнічує дихання, не затримує виділення харкотиння. Не викликає обстипації і лікарської залежності. Можна призначати дітям. Визначте цей препарат: The doctor prescribed an antitussive drug of central action to the patient, which is an alkaloid a patch of yellow Acts on the cough center selectively, does not suppress breathing, does not delay the release of sputum. Does not cause constipation and drug dependence. Can be prescribed to children. Identify this drug:

Глауцину гідрохлорид Glaucine hydrochloride

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

Окселадин Oxeladine

Бромгексин Bromhexine

Лібексин Libexin

152 / 200
У хворого після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби перистальтика кишківника не відновилася. Який лікарський засіб доцільно призначити хворому для відновлення моторики? Intestinal peristalsis in a patient after gastric resection due to peptic ulcer disease did not recover. What medicine should be prescribed to the patient to restore motility?

Резерпін Reserpin

Гігроній Hygronium

Атенолол Atenolol

Прозерин Proserin

Метилурацил Methyluracil

153 / 200
Коли людина проходить повз їдальню та чує дзвін посуду, у неї виділяється слина. Реалізація якого рефлексу зумовлює цю реакцію? When a person walks past a dining room and hears the clinking of dishes, they salivate. The implementation of which reflex determines this reaction?

Безумовний орієнтовний Unconditional approximate

Умовний орієнтовний Conditional estimated

Умовний природний Conditional natural

Умовний інструментальний Conditional instrumental

Умовний штучний Conditional artificial

154 / 200
До медико-генетичної консультації звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. В ході мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлені тільця Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака: A young man turned to medical and genetic counseling regarding abnormalities in his physical and sexual development. In the course of microscopy of cells of the mucous membrane of the mouth, Barr bodies were detected. Specify the most probable karyotype of the young man:

47, 21+ 47, 21+

45, ХО 45, XO

47,18+ 47,18+

47, ХYY 47, XYY

47, ХХY 47, XXY

155 / 200
У хворого з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер та слизових оболонок, сеча має колір темного пива, кал світлий. У крові підвищений вміст прямого білірубіну, в сечі визначається білірубін. Який тип жовтяниці у хворого? In a patient with pronounced yellowness of the skin, sclera and mucous membranes, urine has the color of dark beer, stool is light. The content of direct bilirubin is increased in the blood, bilirubin is determined in the urine. What type of jaundice does the patient have?

Паренхіматозна Parenchymatous

Обтураційна Obstructive

Екскреційна Excretory

Гемолітична Hemolytic

Кон’югаційна Conjugative

156 / 200
У реанімаційне відділення надійшов хворий з гострим інфарктом міокарда, якому для зменшення болю ввели морфіну гідрохлорид. Механізм дії морфіну гідрохлориду обумовлений: A patient with an acute myocardial infarction was admitted to the intensive care unit, who was given morphine hydrochloride to reduce pain. The mechanism of action of morphine hydrochloride is due to:

Стимуляцією аденілатциклази By stimulation of adenylate cyclase

Стимуляцією опіатних рецепторів Stimulation of opiate receptors

Блокадою гістамінових рецепторів Blocking of histamine receptors

Блокадою холінестерази Cholinesterase blockade

Блокадою фосфодіестерази Phosphodiesterase blockade

157 / 200
Хворому у ЛОР-відділенні проведено біопсію слизової оболонки носа. Гістологічно виявлено продуктивне запалення з формуванням гранульом, у складі яких переважають лімфоцити і плазмоцити, спостерігаються еозинофільні гіаліноподібні кулі та великі макрофаги із світлою цитоплазмою (клітини Мікуліча). Який збудник міг викликати описані зміни? The patient underwent a biopsy of the nasal mucosa in the ENT department. Histologically productive inflammation with the formation of granulomas, the composition of which is dominated by lymphocytes and plasma cells, eosinophilic hyaline spheres and large macrophages with light cytoplasm (Mikulich cells) are observed. What causative agent could have caused the described changes?

Мікобактерія лепри Mycobacterium leprosy

Паличка Волковича-Фріша Volkovich-Frisch stick

Бліда трепонема Pale Treponema

Золотистий стафілокок Golden Staphylococcus

Респіраторно-синцитіальний вірус Respiratory syncytial virus

158 / 200
У працівників хімічних комбінатів, де виробляють органічні розчинники, які здатні розчиняти фосфоліпіди, часто розвиваються захворювання легень. Який компонент аерогематичного бар’єру при цьому пошкоджується в першу чергу? Employees of chemical plants producing organic solvents capable of dissolve phospholipids, lung diseases often develop. Which component of the aerogematic barrier is damaged in the first place?

Сурфактант Surfactant

Альвеолярні макрофаги Alveolar macrophages

Секреторні альвеолоцити Secretory alveolocytes

Септальні клітини Septal cells

Респіраторні альвеолоцити Respiratory alveolocytes

159 / 200
У людини після довільної тривалої затримки дихання збільшилися частота й глибина дихання. Які зміни в крові, насамперед, стали причиною цього? In a person, after an arbitrary long-term breath hold, the frequency and depth breath. What changes in the blood primarily caused this?

Підвищення рН Raising pH

Зниження рСО2 Decreasing pCO2

Зниження рО2 Decreasing pO2

Підвищення рО2 Increasing pO2

Підвищення рСО2 Increasing pCO2

160 / 200
У відділення надійшла дитина з носовою кровотечею та меленою в калі. Зі слів матері, відбулося отруєння дитини кумаринами, які застосовувалися для боротьби з щурами. Введення якого засобу припинить кровотечу у дитини? A child was admitted to the department with a nosebleed and ground stool. According to the mother, a child was poisoned by coumarins, which were used to fight rats. The introduction of what means will stop the bleeding in the child?

Тромбін Thrombin

Вікасол Vikasol

Адреналін Adrenaline

Фепранон Fepranon

Фраксипарин Fraxiparin

161 / 200
Внаслідок дефіциту УФО-ендонуклеази порушується репарація ДНК і виникає таке захворювання: As a result of UFO-endonuclease deficiency, DNA repair is disrupted and the following disease occurs:

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Альбінізм Albinism

Пігментна ксеродермія Xeroderma pigmentosum

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Подагра Gout

162 / 200
В експериментальної тварини зроблено двобічну перерізку блукаючих нервів. Що відбудеться з диханням? A bilateral transection of the vagus nerves was made in an experimental animal. What will happen with breathing?

Стане частим і поверхневим Will become frequent and superficial

Не зміниться Will not change

Зупиниться в фазі вдиху Stops in the inhalation phase

Зупиниться в фазі видиху Will stop in exhalation phase

Стане рідким і глибоким It will become thin and deep

163 / 200
Жінка 69-ти років довго хворіла на атеросклероз. Надійшла до хірургічного відділення з симптомами гострого живота. В ході лапаротомії виявлені: тромбоз мезентеріальної артерії, петлі тонкої кишки набряклі, багряно-чорного кольору, на їх серозній оболонці фібринозні нашарування. Який патологічний процес розвинувся у кишці хворої? A 69-year-old woman suffered from atherosclerosis for a long time. She came to the surgical department with symptoms of an acute abdomen. During the laparotomy, the following were found: thrombosis of the mesenteric artery, the loops of the small intestine are swollen, purple-black in color, and fibrinous layering on their serous membrane. What pathological process developed in the intestine of the patient?

Секвестр Sequestration

Ішемічний інфаркт Ischemic heart attack

Коагуляційний некроз Coagulation necrosis

Волога гангрена Wet gangrene

Суха гангрена Dry gangrene

164 / 200
До лікарні потрапив футболіст з ушкодженням поверхневого пахвинного кільця та розривом двох ніжок, що його обмежують. Похідним якої анатомічної структури вони є? A football player was admitted to the hospital with an injury to the superficial inguinal ring and the gap between the two legs that limit it. What anatomical structure are they derived from?

Міжніжкові волокна Interstitial fibers

Апоневроз внутрішнього косого м’яза живота Aponeurosis of the internal oblique muscle of the abdomen

Власна фасція живота Own abdominal fascia

Апоневроз зовнішнього косого м’яза живота Aponeurosis of the external oblique muscle of the abdomen

Апоневроз поперечного м’яза живота Aponeurosis of the transverse abdominal muscle

165 / 200
В ході копрологічного дослідження у працівників кав’ярні лікарями санітарно- епідеміологічної станції були виявлені округлі цисти, характерною ознакою яких є наявність чотирьох ядер. Імовірніше за все у цих працівників безсимптомно паразитує: In the course of the coprological examination of the employees of the coffee shop, sanitary- of the epidemiological station, rounded cysts were found, the characteristic feature of which is the presence of four nuclei. Most likely, these workers have an asymptomatic parasite:

Балантидій Balantidius

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Кишкова трихомонада Intestinal trichomonas

Амеба кишкова Intestinal amoeba

Лямблія Lamblia

166 / 200
При деяких гельмінтозах людина може сама виявити гельмінта, оскільки зрілі членики збудника можуть активно виповзати з ануса людини. Це характерно для: With some helminthiasis, a person can detect the helminth himself, since mature members the causative agent can actively crawl out of a person's anus. This is characteristic of:

Гіменолепідозу Hymenolepidosis

Ехінококозу Echinococcosis

Дифілоботріозу Diphyllobotriosis

Теніозу Taeniosis

Теніаринхозу Taeniarhynchosis

167 / 200
Хворий на хронічну серцеву недостатність протягом декількох місяців приймав дигітоксин; в процесі дигіталізації з’явилися такі симптоми: головний біль, нудота, діарея, втрата апетиту, порушення кольорового сприйняття, брадикардія. Який антидот доцільно призначити для зменшення симптомів інтоксикації? A patient with chronic heart failure has been taking digitoxin; in the process of digitalization, the following symptoms appeared: headache, nausea, diarrhea, loss of appetite, impaired color perception, bradycardia. What antidote should be prescribed to reduce the symptoms of intoxication?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Унітіол Unithiol

Преднізолон Prednisone

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Налоксон Naloxone

168 / 200
У сироватці крові новонародженого виявлено антитіла до вірусу кору. Про наявність якого імунітету це свідчить? Antibodies to the measles virus were detected in the blood serum of a newborn. About the presence what kind of immunity does this show?

Спадковий, видовий Hereditary, species

Природний активний Natural active

Природний пасивний Natural Passive

Штучний пасивний Artificial Passive

Штучний активний Artificial Active

169 / 200
Під час реплікації ДНК один із її ланцюгів синтезується із запізненням. Що визначає дану особливість синтезу? During DNA replication, one of its strands is synthesized late. What determines this feature of synthesis?

Великі розмірами ДНК-полімерази Large DNA polymerases

Антипаралельність ланцюгів Antiparallelism of chains

Необхідність репарації Reparation needed

Компліментарність ланцюгів Complementarity of chains

Відсутність трифосфонуклеотидів Absence of triphosphonucleotides

170 / 200
Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки D-амінокислот. Яка властивість ферментів виявляється при цьому? The enzyme D-amino acid oxidase catalyzes the deamination of only D-amino acids. Which the property of enzymes is revealed at the same time?

Відносна специфічність Relative specificity

Стереохімічна специфічність Stereochemical specificity

Залежність від рН Dependence on pH

Термолабільність Thermal stability

Абсолютна специфічність Absolute Specificity

171 / 200
У хворого хронічний нежить. Набряк слизової оболонки носової порожнини призводить до порушення функції рецепторів нюхового нерва, які розташовані в нюховій ділянці носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва потрапляють до передньої черепної ямки? The patient has a chronic runny nose. Swelling of the mucous membrane of the nasal cavity leads to impaired function of the receptors of the olfactory nerve, which are located in the olfactory area of the nasal cavity. Through which formation do the fibers of this nerve enter to the front cranial fossa?

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

Lamina cribrosa os ethmoidale Lamina cribrosa os ethmoidale

Foramen ethmoidale posterior Foramen ethmoidale posterior

Foramen incisivum Foramen incisivum

Foramen ethmoidale anterior Foramen ethmoidale anterior

172 / 200
На гістологічному препараті в складі видовженої структури, обмеженої плазмолемою, по периферії розташовані численні ядра, а в цитоплазмі наявна поперечна посмугованість. Яка це структура? On the histological preparation as part of an elongated structure limited by the plasmolemma, numerous nuclei are located on the periphery, and transverse striations are present in the cytoplasm. What is this structure?

Колагенове волокно Collagen fiber

Синцитіотрофобласт Syncytiotrophoblast

Гладенький міоцит Smooth myocyte

Міосимпласт Myosymplast

Кардіоміоцит Cardiomyocyte

173 / 200
A woman complains of раіп іп the right іlіас region. Palpation detects there a soft, movie, and painful intestine. What intestine is being palpated? Жінка скаржиться на раіп іп у правій клубовій ділянці. При пальпації кишка м'яка, пухнаста, болюча. Яка кишка пальпується?

Sigmoid colon Сигмовидна кишка

Cecum Сліпа кишка

Jejunum Хороша кишка

Ascendmg colon Двокрапка вгору

Rectum Пряма кишка

174 / 200
An experiment has demonstrated that after exposure to ultrav radiation the dermal cells of the patients with xeroderma pigmentosum are slower to restore the native DNA structure than they are in the healthy individuals due to deficiency of the DNA repair enzyme. What enzyme takes part in the repair process? Експеримент показав, що після впливу ультрафіолетового випромінювання клітини шкіри пацієнтів із пігментною ксеродерма повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж у здорових. осіб через дефіцит ферменту репарації ДНК. Який фермент бере участь у процесі репарації?

Endonuclease Ендонуклеаза

DNA polymerase III holoenzyme голофермент ДНК-полімераза III

Primase Primase

DNA gyrase ДНК-гіраза

RNA ligase РНК-лігаза

175 / 200
Blood serum analysis of the patient with acute hepatitis shows increased levels of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). What changes on the cellular level can result in such developments? Аналіз сироватки крові пацієнта з гострим гепатитом показує підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) і аспартатамінотрансферази (АСТ). До яких змін на клітинному рівні можуть призвести при такому розвитку подій?

Disturbed cellular enzyme systems Порушені клітинні ферментні системи

Disturbed energy supply to the cells Порушене енергозабезпечення клітин

Damage to the genetic apparatus of the cells Пошкодження генетичного апарату клітин

Cell destruction Знищення клітин

Disturbed intercellular interactions Порушені міжклітинні взаємодії

176 / 200
The disease onset occurred 3 days ago. The patient complains of body temperature up to 38°C, stomachache, and frequent loose bloody stools. Bacillary dysentery was clinically diagnosed in the patient. What method of microbiological diagnostics would be advisable in this case and what samples should be obtained from the patient to confirm this diagnosis? Початок захворювання 3 дні тому. Хворий скаржиться на підвищення температури тіла до 38°С, біль у животі та частий рідкий кривавий стілець. У хворого клінічно діагностовано бактеріальну дизентерію. Який метод мікробіологічної діагностики буде доцільним у даному випадку та які зразки необхідно взяти у хворого для підтвердження цього діагнозу?

Bacterioscopy, blood Бактеріоскопія, кров

Bacterioscopy, feces Бактеріоскопія, кал

Serology, blood Серологія, кров

Bacteriology, feces Бактеріологія, кал

Bacteriology, urine Бактеріологія, сеча

177 / 200
In the morning a man diagnosed with diabetes mellitus received a prescribed dose of long- acting insulin on an empty stomach. He missed his regular meal and soon after that he developed weakness, headache, and vertigo, body tremors, convulsions, feeling of hunger, and signs of hypoglycemia. Glucose administration did not improve the patient’s condition. What medicine should be administered to provide quick relief to the patient? Вранці чоловік з діагнозом цукровий діабет отримав призначену дозу тривалого діючий інсулін натщесерце. Він пропустив свій звичайний прийом їжі, і незабаром після цього у нього з’явилися слабкість, головний біль і запаморочення, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду та ознаки гіпоглікемії. Введення глюкози не покращило стан хворого. Який препарат ввести для швидкого полегшення стану хворого?

Hydrocortisone Гідрокортизон

Triamcinolone Тріамцинолон

Prednisolone Преднізолон

Adrenaline Адреналін

Noradrenaline Норадреналін

178 / 200
A man complaining of memory deterioration, reduced mental capabilities, sleep disorders, and vertigo was brought to the neurologic department. The patient explains these symptoms as consequences of the brain concussion received in a traffic accident 2 years ago. Choose the drug that can improve the patient’s brain metabolism and would be the most advisable in this case: Чоловік скаржиться на погіршення пам'яті, зниження розумових здібностей, розлади сну та запаморочення доставили в неврологічне відділення. Ці симптоми хворий пояснює наслідками струсу головного мозку, отриманого в ДТП 2 роки тому. Виберіть препарат, який може покращити метаболізм головного мозку пацієнта і буде найбільш доцільним у даному випадку:

Caffeine Кофеїн

Cordiamin (Nikethamide) Кордіамін (нікетамід)

Sydnocarb (Mesocarb) Сиднокарб (мезокарб)

Piracetam Пірацетам

Sodium oxybutirate Оксибутират натрію

179 / 200
Autopsy of the body shows that the soft meninges of the deceased individual are plethoric, thickened, opaque, and yellow-green colored. What type of exudative inflammation can be characterized by such changes in the soft meninges? Розтин тіла показує, що м'яка мозкова оболонка померлого повнокровна, потовщений, непрозорий, жовто-зеленого кольору. Для якого виду ексудативного запалення можуть бути характерні такі зміни м'яких мозкових оболонок?

Hemorrhagic Геморагічний

Serous Серозний

Catarrhal Катаральний

Suppurative Гнійний

Fibrinous Фібринозний

180 / 200
Mass mortality of rodents was observed in one of the mountain villages. Simultaneously there occurred a disease outbreak in the local population. The disease manifested by rapidly progressive fever up to 40°C, marked intoxication, and enlargement of inguinal lymph nodes. Smear preparations made from autopsy specimens contained gram-negative ovoid bacilli with bipolar staining. What microorganism is the causative agent of this disease? В одному з гірських сіл спостерігалася масова загибель гризунів. Одночасно стався спалах захворювання серед місцевого населення. Хвороба проявлялася швидко прогресуючою лихоманкою до 40°С, виражена інтоксикація, збільшення пахових лімфатичних вузлів. У мазку з аутопсійних препаратів виявлені грамнегативні овоїдні палички з біполярним забарвленням. Який мікроорганізм є збудником даного захворювання?

Clostridia Clostridia

Bacillus anthracis Bacillus anthracis

Yersinia pestis Yersinia pestis

Francisella tularensis Francisella tularensis

Staphylococcus Стафілокок

181 / 200
A 36-year-old woman suffers from a connective tissue disease (collagenosis). What metabolite is the most likely to be increased in her urine? 36-річна жінка страждає на захворювання сполучної тканини (колагеноз). Який метаболіт найбільш ймовірно збільшиться в її сечі?

Urea Сечовина

Oxyproline Оксипролін

Creatinine Креатинін

Indican Indican

Urobilinogen Уробіліноген

182 / 200
A 34-year-old woman was diagnosed with hereditary spherocytosis (hereditary microspherocytic hemolytic anemia, Minkowski-Chauffard syndrome). What mechanism leads to erythrocyte hemolysis in the patient? У 34-річної жінки діагностовано спадковий сфероцитоз (спадковий мікросфероцитарна гемолітична анемія, синдром Мінковського-Шофара). Який механізм призводить до гемолізу еритроцитів у хворого?

Enzymopathy Ензимопатія

Hemoglobinopathy Гемоглобінопатія

Autoimmune disorder Аутоімунне захворювання

Bone marrow hypoplasia Гіпоплазія кісткового мозку

Membranopathy Мембранопатія

183 / 200
A patient has an incised wound on the posterior surface of his thigh and is unable to flex his lower leg. What muscles were damaged? У пацієнта різана рана на задній поверхні стегна, він не може згинати гомілку. Які м'язи були пошкоджені?

Semimembranosus, semitendinosus, gracilis Напівперетинчаста, напівсухожильна, грацільна

Biceps, gracilis, adductor Біцепс, великий м'яз, аддуктор

Semitendinosus, semimembranosus, biceps Напівсухожильний, напівперетинчастий, біцепс

Semitendinosus, adductor, gracilis Напівсухожильний м'яз, аддуктор, великий м'яз

Biceps, adductor, gracilis Біцепс, аддуктор, великий м'яз

184 / 200
After intensive training session an athlete presents with significant loss off vascular tone in the working muscles. These changes are caused by accumulation of the following in the vessels: Після інтенсивного тренування у спортсмена спостерігається значна втрата судинного тонусу в працюючих м'язах. Ці зміни спричинені накопиченням у судинах:

Serotonin Серотонін

Renin-angiotensin ренін-ангіотензин

Histamine Гістамін

Natriuretic hormone Натрійуретичний гормон

Metabolites Метаболіти

185 / 200
The cell was exposed to mutagenic factor which resulted in DNA molecule losing 2 nucleotide pairs. What type of mutation occurred in the DNA? Клітина була піддана мутагенному фактору, в результаті чого молекула ДНК втратила 2 пари нуклеотидів. Який тип мутації стався в ДНК?

Deletion Видалення

Duplication Дублювання

Translocation Переміщення

Inversion Інверсія

Replication Реплікація

186 / 200
Permeability of the excitable cell membrane to potassium ions was increased in an experiment. What changes in the membrane potential will occur? Проникність збудливої клітинної мембрани для іонів калію була збільшена в експерименті. Які зміни мембранного потенціалу відбудуться?

No changes Без змін

Hyperpolarization Гіперполяризація

Local response Локальна відповідь

Action potential Потенціал дії

Depolarization Деполяризація

187 / 200
An unconscious patient was brought into the hospital. The smell of acetone can be detected from the patient’s mouth. Blood glucose - 25 mmol/L, ketone bodies -0.57 mmol/L. What hormone deficiency can result in the development of this condition? У лікарню доставлений пацієнт без свідомості. З рота відчувається запах ацетону. Глюкоза в крові - 25 ммоль/л, кетонові тіла -0,57 ммоль/л Дефіцит якого гормону може призвести до розвитку цього стану?

Thyroxin Тироксин

Aldosterone Альдостерон

Somatotropin Соматотропін

Insulin Інсулін

Glucocorticoids Глюкокортикоїди

188 / 200
A patient has developed systemic (megaloblastic) anemia despite eating a balanced diet. The day before he underwent a gastric surgical resection. The anemia in this patient is caused by the deficiency of: У пацієнта розвинулася системна (мегалобластна) анемія, незважаючи на збалансовану дієту. За день до цього він переніс хірургічне видалення шлунка. Анемія у цього пацієнта спричинена дефіцит:

Vitamin C Вітамін С

Vitamin PP Вітамін РР

Folic acid Фолієва кислота

Protein Білок

Castle factor Коефіцієнт Касла

189 / 200
A patient was hospitalized with diagnosis of an intestinal carcinoid. Laboratory analysis detects increased synthesis of serotonin from tryptophan. This process is based on the following biological mechanism: Пацієнт госпіталізований з діагнозом карциноїд кишечника. Лабораторний аналіз виявляє підвищений синтез серотоніну з триптофану. В основі цього процесу лежить наступний біологічний механізм:

Decarboxylation Декарбоксилювання

Microsomal oxidation Мікросомальне окислення

Transamination Трансамінація

Deaminization Дезамінізація

Formation of paired compounds Утворення парних сполук

190 / 200
A patient with ciliary arrhythmia was prescribed digoxin. What mechanism of action of this medicine results in its antiarrhythmic effect? Пацієнту з миготливою аритмією призначили дигоксин. Який механізм дії цього препарату призводить до його антиаритмічної дії?

Decreased permeability of the cell membrane to calcium Знижена проникність клітинної мембрани для кальцію

Increased potassium concentration in the cardiomyocytes Підвищена концентрація калію в кардіоміоцитах

Decreased permeability of the cell membrane to sodium Знижена проникність клітинної мембрани для натрію

Inhibition of Na, K-ATPase Інгібування Na, K-АТФази

Decreased sympathetic influences Зниження симпатичних впливів

191 / 200
Thoracic duct rupture has occurred in a weightlifter, when he was lifting the bar. The injury to the thoracic duct is the most likely to be localized in the area of: Розрив грудної протоки стався у важкоатлета під час підйому штанги. Травма грудної протоки, швидше за все, локалізована в області :

Posterior mediastinum Заднє середостіння

Lumbosacral junction Попереково-крижовий з'єднання

Venous angle junction З'єднання венозного кута

Neck Шия

Aortic hiatus Прорив аорти

192 / 200
A man was brought to the hospital in a severe condition: facial edemas, myalgia, high temperature, and respiratory distress. History-taking revealed that the patient’s family regularly consumes untested pork. What helminth can be the cause of such symptoms? До лікарні доставлений чоловік у важкому стані: набряк обличчя, міалгія, висока температура, порушення дихання. При зборі анамнезу родина хворого регулярно вживає неперевірену свинину. Який гельмінт може бути причиною таких симптомів?

Strongyloides stercoralis Strongyloides stercoralis

Taeniarynchus saginatus Taeniarynchus saginatus

Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum

Trichinella spiralis Trichinella spiralis

Ancylostoma duodenale Ancylostoma duodenale

193 / 200
Blood sample poured into a test tube has clotted within 6 minutes. The test tube was then put into a thermostat and in 24 hours the blood clot was destroyed due to activation of: Зразок крові, налитий у пробірку, згортався протягом 6 хвилин. Потім пробірку поміщали в термостат і через 24 години згусток крові знищувався через активація:

Antithrombins Антитромбіни

Plasmins Плазміни

Kallikreins калікреїни

Heparin Гепарин

Kinins Кініни

194 / 200
Autopsy of the body of a 48-year-old man shows that the bone marrow in the flat bones, as well as in the cylindrical bone diaphyses and epiphyses, is moist, colored gray-red or gray-yellow, and puriform (pyoid bone marrow). The spleen weight is 7 kg; it is dark red on section, with signs of ischemic infarctions. All the lymph nodes are enlarged, soft, and gray-red in color. In the liver there are signs of fatty degeneration and leukemic infiltrates. What is the most likely diagnosis? Розтин тіла 48-річного чоловіка показує, що кістковий мозок у плоских кістках, а також у циліндричних діафізах та епіфізах кісток, волога, забарвлена в сіро-червоний або сіро-жовтий колір, чистоподібна (піоїдний кістковий мозок) Селезінка маса 7 кг, на розрізі темно-червона, з ознаками ішемічних інфарктів, всі лімфовузли збільшені, м’які, сіро-червоного кольору.У печінці ознаки жирової дистрофії та лейкозні інфільтрати.Який найбільш ймовірний діагноз?

Acute lymphoid leukemia Гострий лімфоїдний лейкоз

Acute myeloid leukemia Гостра мієлоїдна лейкемія

Multiple myeloma Множинна мієлома

Chronic myeloid leukemia Хронічний мієлоїдний лейкоз

Lymphogranulomatosis Лімфогранулематоз

195 / 200
A 52-year-old woman suffering from breast cancer had undergone a course of radiation therapy. As a result the tumor diminished in size. What mechanism of cell damage ensures effectiveness of radiation therapy? 52-річна жінка, хвора на рак молочної залози, пройшла курс променевої терапії. В результаті пухлина зменшилася в розмірах. Який механізм пошкодження клітин забезпечує ефективність променевої терапії?

Formation of free radicals Утворення вільних радикалів

Mutagenesis Мутагенез

NK cell-induced lysis Лізис, викликаний клітинами NK

Vascular thrombosis Тромбоз судин

Hyperthermia Гіпертермія

196 / 200
A person has memorized a phone number for a short period of time (a few seconds). After making a call the person was unable to reproduce this sequence of numbers. In this case the process of memorizing was based on the following type of memory: Особа запам'ятала номер телефону на короткий період часу (кілька секунд). Після здійснення дзвінка особа не змогла відтворити цю послідовність цифр В даному випадку процес запам'ятовування базувався на такому типі пам'яті:

Iconic memory Знакова пам'ять

Secondary and tertiary memory Вторинна та третинна пам'ять

Medium-term memory (episodic buffer) Середньострокова пам'ять (епізодичний буфер)

Long-term memory Довгострокова пам'ять

Short-term memory Короткочасна пам'ять

197 / 200
A 27-year-old woman suffering from rheumatic heart disease since her childhood has developed cardiac decompensation and died. Autopsy shows mitral stenosis; mitral valve cusps are sharply thickened, sclerotic, and fused together along the closure line. Specify the type of endocarditis in this case: 27-річна жінка, яка з дитинства страждає на ревматичну хворобу серця розвинулась серцева декомпенсація і він помер. Розтин показує мітральний стеноз; стулки мітрального клапана різко потовщені, склерозовані та зрощені по лінії змикання. Вкажіть вид ендокардиту в даному випадку:

Fibroplastic endocarditis Фібропластичний ендокардит

Ulcero-polypoid endocarditis Виразково-поліпозний ендокардит

Recurrent verrucous endocarditis Рецидивний бородавчастий ендокардит

Acute verrucous endocarditis Гострий бородавчастий ендокардит

Diffuse endocarditis Дифузний ендокардит

198 / 200
A patient with ischemic heart disease was prescribed a calcium channel blocker. Name this drug: Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначили блокатор кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат:

Thiotriazolin Тіотриазолін

Nitroglycerine Нітрогліцерин

Amlodipine Амлодипін

Altiopril Алтіоприл

Carvedilol Карведилол

199 / 200
Analysis detects glucose and amino acids in the primary urine. In the residual urine they are absent due to tubular reabsorption of these substances. Where in the nephron does this process occur? Аналіз виявляє глюкозу та амінокислоти в первинній сечі. У залишковій сечі вони відсутні через канальцеву реабсорбцію цих речовин. Де в нефроні відбувається цей процес відбуваються?

Macula densa Macula densa

Proximal convoluted tubule Проксимальний звивистий каналець

Distal convoluted tubule Дистальний звивистий каналець

Collecting duct Збірна труба

Henle’s loop Петля Генле

200 / 200
Histologic specimen of an ovary shows a follicle in its cortical substance. The follicle consists of a primary oocyte, transparent membrane, and one layer of prismatic cells. Specify the type of the follicle: Гістологічний препарат яєчника показує фолікул у корковій речовині. Фолікул складається з первинного ооцита, прозорої мембрани та одного шару призматичних клітин. Вкажіть тип фолікула:

Primordial Первісний

Primary Основний

Tertiary Третинний рівень

Secondary Вторинний

Ovulating Овуляція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест