Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це: During the microscopic examination of the primary bark of the root of in the suction zone, it was found that the bulk of its mass is multi-layered live fluff parenchyma with starch grains. It:

Екзодерма Exoderm

Ендодерма Endoderm

Фелоген Felogen

Мезодерма Mesoderm

Коленхіма Collenchyma

2 / 200
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення: Group reagent for cations of analytical group VI (acid-base classification) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ is an excess of concentrated ammonium hydroxide. At the same time, formation is observed:

Забарвлених, нерозчинних у воді Colored, insoluble in water

Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах Alkaline soluble cation hydroxides

Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах Hydroxide cations soluble in acids

Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду Hydroxides of cations that are not soluble in an excess of ammonium hydroxide

Розчинних у воді аміачних комплексних сполук Water-soluble ammonia complex compounds

3 / 200
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори? In which of the titrimetric methods of analysis is used external and internal indicators?

Нітритометрія Nitritometry

Комплексонометрія Complexonometry

Аргентометрія Argentometry

Перманганатометрія Permanganatometry

Алкаліметрія Alkalimetry

4 / 200
Cеред наведених кислот виберіть окисника: Choose an oxidizer from the following acids:

H2SO3 H2SO3

HNO3 HNO3

HCl HCl

H2S H2S

H2CO3 H2CO3

5 / 200
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

Which of the following reactions indicates the main properties pyridine?

1. 1.

3. 3.

5. 5.

4. 4.

2. 2.

6 / 200
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається: The calculation of thermal effects of chemical reactions in pharmaceutical production is based on Hess's law, which states that the thermal effect of a reaction is determined by:

Тривалістю процесу Duration of the process

Кількістю проміжних стадій By the number of intermediate stages

Шляхом перебігу реакції By the course of the reaction

Способом перебігу реакції By the course of the reaction

Початковим і кінцевим станом системи Initial and final state of the system

7 / 200
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до: Calculation of the temperature of phase transformations at different pressure has important practical significance for modern pharmaceutical production and is carried out in accordance with:

Правила фаз Гіббса Gibbs phase rules

Законів Коновалова Konovalov Laws

Правила Трутона Truton Rules

Рівняння Менделєєва-Клапейрона Mendeleev-Clapeyron equation

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса Clapeyron-Clausius equation

8 / 200
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу: A patient with coronary heart disease is prescribed riboxin (inosine), which is an intermediate metabolite of synthesis:

іпопротеїнів hypoproteins

Глікопротеїнів Glycoproteins

Кетонових тіл Ketone bodies

Металопротеїнів Metalloproteins

Пуринових нуклеотидів Purine nucleotides

9 / 200
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого? A 40-year-old patient with coronary heart disease and vascular disease (obliterating endarteritis) during examination of the lower extremities paleness and dystrophic changes of the skin were detected, decrease in local temperature, impaired sensitivity, pain. What kind of peripheral blood circulation disorder does the patient have?

Обтураційна ішемія Obstructive ischemia

Артеріальна гіперемія Arterial hyperemia

Ангіоспастична ішемія Angiospastic ischemia

Компресійна ішемія Compression ischemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

10 / 200
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку? Sugar was detected in the patient's urine. Glucose content in the blood normal. Blood pressure is normal. What is the mechanism of glucosuria in in this case?

Гіперфункція щитоподібної залози Hyperthyroidism

Гіперфункція кіркової частини наднирників Hyperfunction of the adrenal cortex

Гіперфункція мозкової частини наднирників Hyperfunction of the cerebral part of the adrenal glands

Інсулінова недостатність Insulin deficiency

Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону Disturbance of glucose reabsorption in nephron tubules

11 / 200
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?What compound is formed when heated a-hydroxypropionic acid?5. 5.

2. 2.

4. 4.

1. 1.

3. 3.

12 / 200
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків: By what value are chemical speeds compared reactions of the same order:

За часом закінчення By end time

За величиною швидкості хімічної реакції By the value of the chemical reaction rate

За зміною концентрацій реагуючих речовин By changing concentrations of reactants

За зміною концентрацій продуктів реакції By changing concentrations of reaction products

За величиною константи швидкості хімічної реакції By the value of the chemical rate constant reactions

13 / 200
Amylolytic enzymes catalyze hydrolysis polysaccharides and oligosaccharides. What chemical bond do they act on?

Водневий Hydrogen

Глікозидний Glycoside

Фосфодіефірний Phosphodiester

Амідний Amid

Пептидний Peptide

14 / 200
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі: Which of the following names corresponds to the formula:

Амід ізонікотинової кислоти Isonicotinic acid amide

Амід піколінової кислоти Picolinic acid amide

нікотинової кислоти nicotinic acid

Амід антранілової кислоти Anthranilic acid amide

Амід саліцилової кислоти Salicylic acid amide

15 / 200
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор: For quantitative determination of sodium carbonate in the preparation by the method of acid-base titration, an indicator is used:

Метиловий помаранчевий Methyl Orange

Фероїн Feroin

Дифеніламін Diphenylamine

Метиленовий синій Methylene blue

Мурексид Murexide

16 / 200
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент: Drugs are prescribed for the treatment of depressive states - inhibitors of the enzyme that inactivates biogenic amines. Name this enzyme:

Аспартатамінотрансфераза Aspartate aminotransferase

Аланінамінотрансфераза Alanine aminotransferase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

Креатинфосфокіназа Creatine phosphokinase

17 / 200
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4? Solutions of some electrolytes are medicinal preparations. What is the maximum value of the isotonic coefficient for the MgSO4 solution?

5 5

7 7

3 3

4 4

2 2

18 / 200
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах? What substance blocks the transmission of excitation in neuromuscular synapses?

Адреналін Adrenaline

Кураре Curare

Соматостатин Somatostatin

Аспартат Aspartate

Норадреналін Noradrenaline

19 / 200
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено: A. On the labels of some medicines there is an inscription: 'Shake before use!'This warning is due to: A.

Седиментацією By sedimentation

Нічим з переліченого None of the above

Коагуляцією Coagulation

Розчинністю дисперсних систем Solubility of dispersed systems

Нерозчинністю дисперсних систем Insolubility of dispersed systems

20 / 200
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

Which of the following formulas corresponds to acetoacetic acid acid?

2. 2.

1. 1.

5. 5.

3. 3.

4. 4.

21 / 200
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться? During electrophoretic examination of blood serum the patient was diagnosed with interferon. In the zone of which fraction is this protein located?

в-глобуліни b-globulins

а2-глобуліни a2-globulins

Альбуміни Albumins

y-глобуліни y-globulins

а1-глобуліни a1-globulins

22 / 200
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку? In the environment with which the pH is maximal activity of proteolytic enzymes of gastric juice?

3,2-3,5 3.2-3.5

7 , 0 7 , 0

6 , 5 6 , 5

9 , 0 9 , 0

0 ,5-1, 0 0,5-1,0

23 / 200
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу? After using phenacetin, the patient developed sharp pain in the throat, increased body temperature. The survey showed the presence of necrotic angina and agranulocytosis. Reducing the number of which of leukocytes is characteristic of agranulocytosis?

Нейтрофіли Neutrophils

Лімфоцити Lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

Базофіли Basophils

Моноцити Monocytes

24 / 200
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого? In a newborn born from the third pregnancy of a Rhesus-negative mother, jaundice is observed, which increases with sometimes, symptoms of CNS irritation, anemia. What kind of jaundice does a newborn have?

Токсична Toxic

Гемолітична Hemolytic

Обтураційна Obstructive

Паразитарна Parasitic

Паренхіматозна Parenchymatous

25 / 200
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій? Vant Hoff's rule is used to determine the term suitability of drugs. In what limits is the temperature coefficient of speed most chemical reactions?

2-4 2-4

3-4 3-4

2-3 2-3

1-5 1-5

1-3 1-3

26 / 200
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної? A 25-year-old woman in the 8th month of pregnancy had signs of varicose veins of the lower extremities, swelling of the feet. What kind of disorders peripheral blood circulation is observed in a pregnant woman?

Артеріальна гіперемія нейротонічного типу Arterial hyperemia of the neurotonic type

Емболія Embolism

Ішемія Ischemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу Arterial hyperemia of neuroparalytic type

27 / 200
При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається? While climbing the mountains, the climber had flickering before the eyes, shortness of breath, tachycardia, cyanotic shade of the skin and mucous membranes. Which type of hypoxia is observed?

Тканинна Fabric

Гемічна Chemical

Дихальна Respiratory

Гіпоксична Hypoxic

Циркуляторна Circulator

28 / 200
Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку? The dry residue obtained after evaporation of the solution that is analyzed, turns the colorless flame of vodka yellow, and at viewed through blue glass - in violet. What cations are in the dry remainder?

Na+, K+ Na+, K+

Ca2+, K+ Ca2+, K+

Na+, Sr2+ Na+, Sr2+

Li+, Ba2+ Li+, Ba2+

Na+, Ca2+ Na+, Ca2+

29 / 200
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
With which reagent does p-aminobenzoic acid react according to amino group?

NaOH NaOH

CH3COONa CH3COONa

HCl HCl

NH4OH NH4OH

KCN KCN

30 / 200
При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону? When examining the composition of urine, a decrease was found concentration of sodium ions. Which of the hormones provides increased reabsorption of sodium ions in the convoluted tubules of the nephron?

Адреналін Adrenaline

Альдостерон Aldosterone

Соматостатин Somatostatin

Ацетилхолін Acetylcholine

Вазопресин Vasopressin

31 / 200
У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект? Heart rate in athletes after training contractions increased to 120/min. What adrenal hormones provide similar effect?

Мінералокортикоїди Mineralocorticoids

Катехоламіни Catecholamines

Рилізинг-гормони Releasing hormones

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

Статеві гормони Sex hormones

32 / 200
Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції: Thermodynamic calculations allow you to determine possibility and direction of arbitrary processes. In an isolated system for this purpose use the change of the following thermodynamic function:

Енергія Іельмгольця Ielmholtz Energy

Внутрішня енергія Internal energy

Ентальпія Enthalpy

Енергія Гібса Gibbs Energy

Ентропія Entropy

33 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина: During a microscopic examination, a tissue was found that consists of transparent living cells with thickened outer cutinized cells cell walls, stomata, trichomes. This fabric:

Перидерма Periderm

Ризодерма Rhizoderma

Кірка Kirka

Епідерма Epiderm

Веламен Velamen

34 / 200
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ... The result of the conducted histochemical reaction on fatty oil using Sudan III is colored ...

Малиново-червоне Raspberry Red

Жовто-лимонне Yellow-lemon

Рожево-помаранчеве Pink-Orange

Чорно-фіолетове Black-purple

Синьо-фіолетове Blue-purple

35 / 200
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є: The strongest among hydrohalic acids is:

Бромідна Bromidena

Йодидна Iodine

Фторидна Fluoride

Плавикова Plavykova

Хлоридна Chloride

36 / 200
У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку: Zinc and aluminum cations are present in the solution. Specify the reagent that allows you to detect zinc cations in this solution:

Розчин калію гексаціаноферату (II) Solution of potassium hexacyanoferrate (II)

Розчин натрію Sodium solution

Розчин сульфатної кислоти Sulphuric acid solution

Кобальту нітрат Co(NO3)2 Cobalt nitrate Co(NO3)2

Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню Excess 6M sodium hydroxide in the presence of hydrogen peroxide

37 / 200
До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині? To a solution containing cations of the sixth analytical group (acid-base classification), potassium iodide solution was added. Red fell out a precipitate soluble in an excess of reagent. What cations are present in the solution?

Кадмію Cadmium

Вісмуту Bismuth

Кобальту (II) Cobalt (II)

Нікелю Nickel

Ртуті (II) Mercury (II)

38 / 200
У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту: In a solution containing copper (II) and zinc cations, copper cations can be determined using an excess of the following reagent:

6 М розчин калію гідроксиду 6 M potassium hydroxide solution

2 М розчин хлороводневої кислоти 2 M hydrochloric acid solution

6 М розчин амоніаку 6 M ammonia solution

2 М розчин сульфатної кислоти 2 M sulfuric acid solution

2 М розчин амонію карбонату 2 M ammonium carbonate solution

39 / 200
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату: The drug contains sodium bicarbonate and sodium chloride. Suggest a method for the quantitative determination of sodium bicarbonate:

Кислотно-основне титрування Acid-base titration

Кулонометричне титрування Coulometric titration

Комплексонометричне титрування Complexonometric titration

Окисно-відновне титрування Redox titration

Осаджувальне титрування Precipitation Titration

40 / 200
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ... Microscopic study of the stem of a perennial plant covering tissue of secondary origin, formed as a result of division, was revealed cells ...

Камбію Cambiu

Фелогену Felogen

Перициклу Pericycle

Протодерми Protoderms

Прокамбію Procambia

41 / 200
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини? The heart rate of a person at rest is equal to 40/min. What structure is the driver of this person's heart rhythm?

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

Пучок Гіса His Bundle

42 / 200
У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм? A healthy person was determined using a spirometer the volume of air that she exhales during calm breathing was 0.5 liters. As what is the name of this volume?

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Залишковий об’єм Remaining Volume

Дихальний об’єм Respiratory volume

Резервний об’єм видиху Exhalation reserve volume

43 / 200
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби? Gram-negative bacteria were found in the patient's stool smear bacteria in the form of coma. What properties should be studied first of all using a microscope to obtain additional information about the identified microbes?

Наявність капсул Availability of capsules

Наявність гранул волютину Presence of volutin granules

Рухливість Mobility

Наявність цист Presence of cysts

Наявність спор Availability of disputes

44 / 200
До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод? What type of electrodes is silver chloride electrode?

Газові Gas

Першого роду First kind

Другого роду Second kind

Окисно-відновні Redox

Іон-селективні Ion-selective

45 / 200
Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції? What substances are adequate neurohumoral stimulators of the secretion of gastric juice in the gastric phase of secretion?

Ентерогастрон i секретин Enterogastrone and secretin

Секретин, ХЦК-ПЗ Sekretin, HCC-PZ

Серотонін i ацетилхолін Serotonin and acetylcholine

гастрин gastrin

Дофамін i мотілін Dopamine and motilin

46 / 200
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з: Sulfonamides are widely used as bacteriostatic agents. Mechanism of antimicrobial action of sulfonamides drugs is based on their structural similarity with:

Параамінобензойною кислотою Para-aminobenzoic acid

олієвою кислотою oleic acid

Нуклеїновою кислотою Nucleic acid

Антибіотиками Antibiotics

Глутаміновою кислотою Glutamic acid

47 / 200
Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль? Which of the listed salts due to hydrolysis forms basic salt?

BaI2 BaI2

AgNO3 AgNO3

KNO2 KNO2

AlCl3 AlCl3

Na2CO3 Na2CO3

48 / 200
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату: Specify the conditions (environment, temperature) of the course reactions during standardization of potassium permanganate solution by sodium solution oxalate:

Нейтральне, охолодження Neutral, Cooling

Кислотне, нагрівання Acid, heating

Нейтральне, нагрівання Neutral, heating

Лужне, нагрівання Alkaline, heating

Кислотне, охолодження Acid, Cooling

49 / 200
Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів? Which parameter is measured during conductometric titration of electrolyte solutions?

В’язкість розчину Solution viscosity

Кислотність середовища Environmental acidity

Концентрація розчину Solution concentration

Електропровідність Electrical conductivity

Електрорушійна сила Electromotive force

50 / 200
Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву: Choose an appropriate name for the given compound:

1,5-Динітронафталін 1,5-Dinitronaphthalene

2 ,7-Динітронаоталін 2,7-Dinitronaotaline

1 ,6-Динітронафталін 1,6-Dinitronaphthalene

4 ,8-ДинітронаФталін 4,8-Dinitronaphthalein

4 ,9-Динітронафталін 4,9-Dinitronaphthalene

51 / 200
Замісником якого роду є ацильована аміногрупа? What kind of substituent is an acylated amino group?

Неможливо визначити Unable to determine

I та II одночасно I and II simultaneously

Ацетанілід не бере участь в реакціях Se Acetanilide does not participate in Se reactions

II роду Type II

I роду I kind

52 / 200
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів: The fifth group of cations includes cations Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Specify the group reagent for this group cations:

Розчин амоніаку Ammonia solution

Розчин HCl HCl solution

Розчин H2S H2S solution

Розчин HNO3 HNO3 solution

Розчин H2SO4 H2SO4 solution

53 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції? Research on the dependence of reaction rates on various factors allows to intensify technological processes. Which of the factors is NOT DOES IT AFFECT the rate constant of a chemical reaction?

Природа розчинника Solvent Nature

Природа реагуючих речовин Nature of reactive substances

Температура Temperature

Концентрація реагуючих речовин Concentration of reactive substances

Ступінь дисперсності твердої речовини Degree of solid matter dispersion

54 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF? Sodium fluoride is part of drugs that used in the treatment of dental caries. With which of the following compounds does it react NaF?

H2SO4 H2SO4

CO2 CO2

NaCl NaCl

KI KI

CH3COOH CH3COOH

55 / 200
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора? What analytical effect is observed when fixing end point of the titration in Mohr's method?

Утворення осаду жовтого кольору Formation of yellow sediment

Утворення осаду білого кольору Formation of a white sediment

Утворення осаду цегляно-червоного кольору Formation of brick-red sediment

Забарвлення розчину в червоний колір The color of the solution is red

Забарвлення розчину в жовтий колір The color of the solution is yellow

56 / 200
Сечова кислота є похідним
Uric acid is a derivative

Піразину Pirazine

Піразолу Pyrazole

Пурину Purina

Піридину Pyridin

Індолу Indole

57 / 200
До якого типу відноситься реакція:
To what type does the reaction belong:

Окиснення Oxidation

Приєднання Joining

Заміщення Substitution

Відновлення Recovery

Перегрупування Regroup

58 / 200
Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через Studying a stem covered with periderm, the researcher made sure that the gas exchange is carried out through

Продихи Breaths

Пори Times

Сочевички Lentils

Гідатоди Hydatodes

Пропускні клітини Pass cells

59 / 200
Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу img="???" Which salt corresponds to the expression for calculating the constant hydrolysis img='???'

NH4CI NH4CI

(NH4)2S (NH4)2S

Li2S Li2S

Fe(NO3)3 Fe(NO3)3

NaCN NaCN

60 / 200
Що являє собою перетворення MnO - MnO2? What is the transformation of MnO - MnO2?

Відновлення в кислому середовищі Recovery in acidic environment

Окислення в лужному середовищі Oxidation in an alkaline environment

Відновлення в лужному середовищі Recovery in an alkaline environment

в нейтральному середовищі in a neutral environment

Окислення в кислому середовищі Oxidation in an acidic environment

61 / 200
Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу? Which method is based on the functional dependence between the concentration of the studied component and the value of the electrode potential?

Амперометрія Amperometry

Електрофорез Electrophoresis

Атомно-абсорбційна спектроскопія Atomic absorption spectroscopy

Потенціометрія Potentiometry

Кондуктометрія Conductometry

62 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта? A patient came to the doctor with complaints about sunburn burns, decreased visual acuity. Hair, skin and eyes have no pigmentation. The established diagnosis is albinism. What enzyme deficiency does the patient have?

Аргіназа Arginase

Гексокіназа Hexokinase

Карбоангідраза Carbonic anhydrase

Гістидиндекарбоксилаза Histidine decarboxylase

Тирозиназа Tyrosinase

63 / 200
Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:


Benzaldehyde under Cannizzaro reaction conditions forms:


1. 1.

5. 5.

4. 4.

3. 3.

2. 2.

64 / 200
Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:


Specify the reaction by which salicylic acid:


4. 4.

3. 3.

1. 1.

5. 5.

2. 2.

65 / 200
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін? Increased secretion of insulin by the pancreas occurs after eating carbohydrate food. The activity of which enzyme regulates insulin?

Енолаза Enolase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Альдолаза Aldolase

Глюкокіназа Glucokinase

Піруваткіназа Pyruvate Kinase

66 / 200
Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9? What is the concentration of hydroxide ions (in mol/l) in the solution, whose pOH is equal to 9?

10-1 10-1

10-5 10-5

10-9 10-9

10-7 10-7

10-3 10-3

67 / 200
При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид? What metal is formed when it interacts with oxygen peroxide?

Zn Zn

Na Na

Al Al

Cu Cu

Fe Fe

68 / 200
В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота? In what case will silicate (silicon) acid?

При дії хлоридної кислоти на натрій силікат In the action of hydrochloric acid on sodium silicate

При горінні аморфного силіцію When burning amorphous silicon

При дії води на діоксид силіцію At the action of water on silicon dioxide

При сплавленні діоксиду силіцію з лугом When fusing silicon dioxide with alkali

При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію In the action of hydrochloric acid on silicon dioxide

69 / 200
Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки: The cause of optical activity is the presence of the structure of a molecule of an organic compound:

Асиметричного атома Карбону Asymmetric Carbon atom

Потрійного зв’язку Triple bond

Подвійного зв’язку Double bond

Функціональної групи Functional groups

Площини симетрії Planes of symmetry

70 / 200
Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом? Cryoscopic steels of water, benzene, chloroform, acetic acids and camphor, respectively, are equal to 1.86; 5.12; 4.9; 3.9; 40.0. Which of these solvents should be chosen for the most accurate determination of molar mass medicinal substance (non-electrolyte) by the cryoscopic method?

Хлороформ Chloroform

Оцтова кислота Acetic acid

Камфора Camphor

Вода Water

Бензол Benzene

71 / 200
Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою: Sulema medicine is used as disinfectant. Name the mercury (II) compound called sulema:

НgСІ2 HgСИ2

Hg(NO3)2 Hg(NO3)2

HgO HgO

HgI2 HgI2

HgS HgS

72 / 200
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних? Which of the following substances belong to surface-inactive?

Неорганічні кислоти, основи та їх солі Inorganic acids, bases and their salts

Карбонові кислоти та мила Carboxylic acids and soaps

Аміни та сульфокислоти Amines and sulfonic acids

Спирти та мила Alcohol and soap

Альдегіди та спирти Aldehydes and alcohols

73 / 200
Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?


Which of the following carbonyl compounds gives a positive iodoform test?


1. 1.

4. 4.

3. 3.

5. 5.

2. 2.

74 / 200
Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?


Which of the following reactions can be used for identification of the primary amino group?


4. 4.

2. 2.

5. 5.

3. 3.

1. 1.

75 / 200
При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють: In conductometric titration of a mixture of HCl and CH3COOH with 0.1M NaOH solution is measured:

Різницю потенцiалiв Potential difference

pH середовища pH environment

Показник заломлення Refractive Index

Кут обертання площини поляризованого світла Angle of rotation of the plane of polarized light

Електропровідність розчину Conductivity of the solution

76 / 200
У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого? A patient was admitted to the intensive care unit with a diagnosis of: drug poisoning. The condition is difficult. Breathing is frequent, shallow, with periods of apnea (Biota). What was the main reason for the development of periodic breathing in the patient?

Порушення функції легень Impaired lung function

Порушення функції нервово-м’язевого апарату Disruption of the function of the neuromuscular apparatus

Порушення функції мотонейронів спинного мозку Disruption of spinal cord motoneurons

Пригнічення функції дихального центру Suppression of the function of the respiratory center

Порушення рухомості грудної клітки Thoracic mobility disorder

77 / 200
Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині? Cell nuclei have been treated with a drug that destroys the nucleolus. What process violation occurred in the cell?

Утворення рибосом Formation of ribosomes

Утворення лізосом Lysosome Formation

Утворення комплексу Гольджі Formation of the Golgi complex

Утворення мітохондрій Mitochondria Formation

Утворення центросоми Centrosome formation

78 / 200
Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину:
Specify the number of electrons involved in formation of a closed conjugated system in a pyrimidine molecule:

6 6

4 4

8 8

10 10

2 2

79 / 200
Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву: Pharmaceutical synthesis requires the study of kinetics complex reactions. If the product of the first stage is the starting substance of the second stage, then such a reaction is called:

Паралельна Parallel

Другого порядку Second order

Оборотна Reversible

Послідовна Sequential

Спряжена Conjugated

80 / 200
При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при Lтрансформації? During long-term treatment of an infectious patient Penicillin established the phenomenon of transformation of the pathogen into the L-form. What changes arise in the pathogen cell during Ltransformation?

Відсутність капсули Missing capsule

Відсутність спори No dispute

Відсутність включень No inclusions

Відсутність джгутика No flag

Відсутність клітинної стінки No cell wall

81 / 200
У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота? The patient has an increased content of hippuric acid in the urine, which is a product of liver detoxification of benzoic acid. From which amino acid in does the human body produce benzoic acid?

Сукцинат Succinate

Малат Malat

Фенілаланін Phenylalanine

Аспартат Aspartate

Лактат Lactate

82 / 200
Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву: Solubility of sparingly soluble substances (such as AgCl or BaSO4) is characterized by a special constant called:

Коефіцієнт абсорбції Absorption coefficient

Константа гідролізу Hydrolysis constant

Добуток розчинності Solubility product

Ступінь гідролізу Degree of hydrolysis

Ступінь Degree

83 / 200
Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку? During a blood test in a group of climbers who participate in the ascent to the top, erythrocytosis, an increase was noted amount of hemoglobin. What type of hypoxia led to the stimulation of erythropoiesis in bone marrow?

Тканинна Fabric

Гіпоксична Hypoxic

Гемічна Chemical

Змішана Mixed

Циркуляторна Circulator

84 / 200
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті? Quite often the soil can be the location of a string pathogenic microorganisms. The causative agents of which diseases can last a long time exist in the soil?

Вірусний гепатит Viral hepatitis

Дифтерія Diphtheria

Сибірка Anthrax

Кашлюк Whooping cough

Дизентерія Dysentery

85 / 200
Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії: Pathogenic microorganisms are characterized by the presence of enzymes aggressions that determine their virulence. Choose among the listed enzymes aggression:

Трансфераза Transferase

Оксидаза Oxidase

Лiаза Liaza

Карбогідраза Carbohydrase

Гіалуронідаза Hyaluronidase

86 / 200
При названа β-оксикарбонових кислот утворюються: When the named β-oxycarboxylic acids are formed:

Ненасичені карбоновi кислоти Unsaturated carboxylic acids

Лактони Lactones

Дикарбонові кислоти Dicarboxylic acids

Насичені монокарбонові кислоти Saturated monocarboxylic acids

Лактиди Lactides

87 / 200
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів? A 54-year-old patient who complains of pain, pallor and a feeling of coldness in the lower extremities, the doctor diagnosed obliterans endarteritis What disorder of peripheral blood circulation is the main cause the specified symptoms?

Нейропаралітична артеріальна гіперемія Neuroparalytic arterial hyperemia

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Нейротонічна Neurotic

Венозний стаз Venous stasis

Обтураційна ішемія Obstructive ischemia

88 / 200
У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього? The patient was diagnosed with malabsorption fats Deficiency of what substance in the intestines can be the cause of this?

Лецитин Lecithin

Холестерин Cholesterol

Бікарбонати Bicarbonates

Жовчні пігменти Bile pigments

Жовчні кислоти Bile acids

89 / 200
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов? There is a lot in the technology of synthesis of pharmaceuticals processes takes place at constant temperature and pressure. What thermodynamic the function should be chosen as a criterion for the course of an arbitrary process under these conditions?

Ентальпія Enthalpy

Енергія Гельмгольця Helmholtz Energy

Енергія Гіббса Gibbs Energy

Внутрішня енергія Internal energy

Ентропія Entropy

90 / 200
Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює: Hydrogen index of 0.001 M hydrogen chloride solution acid is equal to:

5 5

10 10

0 0

7 7

3 3

91 / 200
Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку? Which of the following biologically active substances inhibits secretion of pancreatic juice?

Гастрин Gastrin

Секретин Secretin

Атропін Atropine

Ацетилхолін Acetylcholine

Інсулін Insulin

92 / 200
Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює : Molar mass equivalent for calcium hydroxide (M(Ca(OH)2) = 74 g/mol) equals :

148 г/моль 148 g/mol

37 г/моль 37 g/mol

19 г/моль 19 g/mol

74 г/моль 74 g/mol

32 г/моль 32 g/mol

93 / 200
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм? During bacteriological quality control of disinfection, carried out in a pharmacy, in a utility room (in the sink drain) detected microorganism with the following properties: motile nonspores gram-negative rods, form a capsule-like substance, grow well on simple nutrient media, releasing a blue-green pigment. To which kind is the most probably belongs to this microorganism?

Pseudomonas Pseudomonas

Proteus Proteus

Shigella Shigella

Vibrio Vibrio

Clostridium Clostridium

94 / 200
У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для: The identified plant has hollow, ribbed stems, inflorescence - a complex umbrella, schizocarpic fruit - a physalis, rich in essential oil, which is characteristic of:

Apiaceae Apiaceae

Asteraceae Asteraceae

Fabaceae Fabaceae

Brassіceae Brassiceae

Ericaceae Ericaceae

95 / 200
У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції? The technology of pharmaceuticals plays an important role have: pressure, temperature, concentration. Lowering the temperature of which process increases the yield of reaction products?

Ендотєрмічний Endothermic

Ізобарний Isobaric

Ізохорний Isochoric

Екзотермічний Exothermic

Адiабатичний Adiabatic

96 / 200
Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину: Nitrogen oxides can oxidize Fe2+ in the molecule hemoglobin to Fe3+ with the formation of its derivative, which is not able to attach oxygen. Name this substance:

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

97 / 200
При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес? When ammonia acts on acids, formation occurs ammonium salts. What properties of ammonia characterize this process?

Кислотні Acid

Здатність до гідролізу Ability to hydrolyze

Відновні Renewable

Окисні Oxidative

Здатність до приєднання іонів Гідрогену Ability to join Hydrogen ions

98 / 200
У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого? The patient was diagnosed with cancer of the right lung and prescribed operative treatment. After surgery (right-sided pulmonectomy) in the patient severe shortness of breath appeared. What form of respiratory failure developed in the patient?

Легенева рестриктивна Pulmonary restrictive

Центральна Central

Торако-діафрагмальна Thoraco-diaphragmatic

Легенева обструктивна Pulmonary obstructive

Периферична Peripheral

99 / 200
Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця? Which wave of the electrocardiogram characterizes the distribution excitation of the atria of the heart?

Q Q

R R

P P

T T

S S

100 / 200
До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону? Sound external manifestations of heart work include heart tones What is the cause of the second tone?

Коливання грудної клітки Chest oscillation

Вібрація стінок шлуночків Vibration of the walls of the ventricles

Закриття півмісяцевих клапанів Closing crescent valves

Закриття стулчастих клапанів Closing of leaf valves

Вібрація стінок передсердя Vibration of the walls of the atrium

101 / 200
Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена? While performing the finger-to-nose test, the examinee was unable to with closed eyes, touch the tip of the finger to the tip of the nose. What is the structure of the central nervous system damaged?

Чотиригорбкове тіло Four humped body

Мозочок Cerebellum

Кора Cora

Спинний мозок Spinal cord

Таламус Thalamus

102 / 200
При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується: When calculating the osmotic pressure of electrolyte solutions according to Van't Hoff's law is used:

Коефіцієнт активності Activity rate

Кріоскопічна константа Cryoscopic constant

Ебуліоскопічна константа 103. Ebulioscopic constant 103.

Ізотонічний коефіцієнт Isotonic coefficient

Осмотичний коефіцієнт Osmotic coefficient

103 / 200
метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт? the goal is to use the group reagent of the III analytical group do you use ethyl alcohol?

Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи To ensure complete deposition of all cations of this group

Для подальшого розчинення утворених осадів For further dissolution of the sediments

Для зміни рН середовища To change the pH of the medium

Для запобігання комплексоутворення To prevent complexation

Для дробного осадження катіонів For fractional precipitation of cations

104 / 200
В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є: There are many stamens in the flower and they grow stamens threads in several bundles, that is, the androecium of this flower is:

Чотирисильним Four-syllable

Двосильним Double

Двобратнім Double

Однобратнім Single

Багатобратнім Many siblings

105 / 200
При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих: During the examination, the patient showed signs of myocardial heart failure. State a possible cause of heart failure myocardial type among the named:

Мітральний стеноз Mitral stenosis

Коарктація аорти Coarctation of the aorta

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Інфекційний міокардит Infectious myocarditis

106 / 200
Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа? Dehydrogenases are enzymes that split atoms Hydrogen from the substrate. What class of enzymes does it belong to? lactate dehydrogenase?

Трансферази Transferases

Ізомерази Isomerase

Оксидоредуктази Oxidoreductases

Лiази Lyase

Пдролази Pdrolazy

107 / 200
З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити? From the sputum of a patient with a high temperature, chills, gram-negative bacilli of an ovoid shape with bipolar coloration were isolated from the cough, having a delicate capsule. What diagnosis can be assumed?

Бруцельоз Brucellosis

Чума Plague

Лептоспіроз Leptospirosis

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Туберкульоз Tuberculosis

108 / 200
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ? Choose a name that corresponds to the formula: CH3 — C = N ?

Нітрил оцтової кислоти Acetic acid nitrile

Ацетоксим Acetoxime

Етилізоціанід Ethyl isocyanide

Ацетамід Acetamide

Ацетангідрид Acetanehydride

109 / 200
Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх: One of the important diagnostic features to determine pine species have the number of needles on shortened shoots. In common pine they:

Дві Two

П’ять Five

Три Three

Багато Many

Вісім Eight

110 / 200
Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії? What reactions are used in methods permanganatometry, dichromatometry, iodometry?

Нейтралізації Neutralizations

Осадження Precipitation

Комплексоноутворення Complex Formation

Окисно-відновлювальні Redox

Гідролізу Hydrolysis

111 / 200
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом: Quantitative determination of carbonates and hydrocarbons carried out by the following method:

Зворотня ацидиметрія Reverse acidimetry

Комплексонометрія Complexonometry

Пряма ацидиметрія Direct acidimetry

Зворотня алкаліметрія Reverse alkalimetry

Пряма алкаліметрія Direct alkalimetry

112 / 200
Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який: According to the Paneth-Fayance rule, on the surface of a crystalline solid adsorbent from the solution is adsorbed that ion which:

Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку Forms a highly soluble compound with one of the mesh ions

Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку Forms a sparingly soluble compound with one of the mesh ions

Входить до складу сітки адсорбенту It is part of the adsorbent grid

Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку Does not form a sparingly soluble compound with one of the grid ions

Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту Not included in the crystal lattice of the adsorbent

113 / 200
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну? Which of the listed reactions should be carried out to get an azo dye from an aromatic amine?

Діазотування і взаємодія з ціанідом калію Dianitrification and interaction with potassium cyanide

Солеутворення і нітрування Salt formation and nitration

Відновлення і діазотування Regeneration and diazotization

Діазотування і азосполучення Diatrogenation and azo compounds

Алкілювання і нітрозування Alkylation and nitrosation

114 / 200
Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів? A solution containing calcium and magnesium cations, titrate with a solution of trilon B. In what medium is the complexometric test performed titration of these cations?

В середовищі амонійного буферного розчину In an ammonium buffer solution

В середовищі ацетатного буферного розчину In the medium of acetate buffer solution

В нейтральному розчині In a neutral solution

В кислому розчині In acid solution

В середовищі форміатного буферного розчину In the environment of formate buffer solution

115 / 200
За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?
https://studfile.net/html/2706/491/html_dtMyOAtfYx.O3C2/img-8ifNTN.png
By what mechanism will the aromatic core be brominated toluene?
https://studfile.net/html/2706/491/html_dtMyOAtfYx.O3C2/img-8ifNTN.png

Sr Sr

Sn Sn

Se Se

AE AE

An An

116 / 200
Наведена схема отримання нітроалканів називається реакцією:
The given scheme for obtaining nitroalkanes is called reaction:

Чичибабіна Chichibabina

Тищенко Tishchenko

Кучерова Kucherova

Коновалова Konovalova

Зініна Zinina

117 / 200
Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот: The nitrifying mixture is a mixture of concentrated acids:

HCl + H2SO4 HCl + H2SO4

H3PO4 + H2SO4 H3PO4 + H2SO4

H3PO4 + HCl H3PO4 + HCl

HNO3 + H2SO4 HNO3 + H2SO4

HNO3 + HCl HNO3 + HCl

118 / 200
При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають: During bacterioscopic examination of material from solid chancre found mobile, thin, long, winding microorganisms with evenly 8-12 curls. The specified properties have:

Кампілобактери Campylobacter

Трепонеми Treponemes

Лептоспіри Leptospira

Борелії Borrelia

Вібріони Vibrios

119 / 200
Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин? Before the operation, the surgeon treated the hands alcohol-containing solution. To which group of drugs does this solution belong?

Миючі розчини Cleaning solutions

Дезінфектанти Disinfectants

Антисептики Antiseptics

Стерилізуючі розчини Sterilizing solutions

Поверхнево-активні речовини Surfactants

120 / 200
З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку? In order to determine the possible seeding of medical the drug was inoculated with mushrooms on a nutrient medium on which large ones grew cream-like colonies. What living environment was used in this case?

Левенштейна-Йенсена Levenstein-Jensen

Сабуро Saburo

Ру Ru

Лефлера Leffler

ФШН-2 FSHN-2

121 / 200
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином: To convert aniline into its water-soluble salt must be treated with a solution:

Етанолу Ethanol

Натрію гідроксиду Sodium hydroxide

Хлористоводневої кислоти Hydrochloric acid

Натрію сульфату Sodium sulfate

Диметиламіну Dimethylamine

122 / 200
Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює: The maximum degree of oxidation of an element, as a rule, is equal to:

Номеру підгрупи в періодичній системі Subgroup number in the periodic table

Номеру групи в періодичній системі Group number in the periodic table

Номеру періоду Period number

- -

Номеру ряду Series number

123 / 200
Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук: Some chemical compounds are known to separate tissue respiration and oxidative phosphorylation. Name one of the following compounds:

Молочна кислота Lactic acid

Антиміцин А Antimycin A

2,4-динітрофенол 2,4-dinitrophenol

Чадний газ Carbon monoxide

Ацетил-КоА'); Acetyl-CoA');

124 / 200
У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку? As a result of prolonged exposure to fresh air in very warm clothes, the child's body temperature increased, it developed general weakness. What form of thermoregulation disorder is observed in this case?

Лихоманка Fever

Ендогенна гіпертермія Endogenous hyperthermia

Центрогенна гіпертермія Centrogenic hyperthermia

Екзогенна гіпертермія Exogenous hyperthermia

Тепловий шок Thermal shock

125 / 200
У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого? In a patient suffering from pneumosclerosis, blood pH is 7.34. Blood gas analysis showed the presence of hypercapnia. Examination of urine showed an increase in its acidity. What form of violation does the patient have an acid-alkaline state?

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

126 / 200
Для схеми перетворень реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:
For the transformation scheme, the electrophilic reaction replacement takes place at the stage:

5 5

1 1

4 4

2 2

3 3

127 / 200
Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з: The study of the ontogeny of the main root showed that it is formed from:

Апікальної меристеми Apical meristem

Латеральної меристеми Lateral meristem

Зародкового корінця насінини Seed radicle

Перициклу Pericycle

Ітеркалярної меристеми Intercalary meristem

128 / 200
Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є: The end product of starch hydrolysis is:

D-фруктоза D-fructose

Мальтоза Maltose

D-галактоза D-galactose

D-Глюкоза D-Glucose

Сахароза Sucrose

129 / 200
За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу? What reagent can be used to distinguish starch and glucose?

І2 I2

Br2 Br2

FeCl3 FeCl3

KMnO4 KMnO4

K2Cr2O7 K2Cr2O7

130 / 200
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск? Which of the following solutions has the same molarity concentration has the maximum osmotic pressure?

Хлориду натрію Sodium Chloride

Глюкози Glucose

Сульфату магнію Magnesium sulfate

Нітрату алюмінію Aluminum Nitrate

Йодиду калію Potassium iodide

131 / 200
Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином: The pharmacopoeial reaction for the determination of benzoate ions is interaction with the solution:

Резорцину Resorcin

Дифеніламіну Diphenylamine

Заліза (III) хлориду Iron (III) chloride

Калію хлориду Potassium chloride

Оцтового ангідриду Acetic anhydride

132 / 200
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву: If the amount of high molecular weight substance added to ash is very small, it is possible not to increase, but to decrease its stability. It the phenomenon was named:

Взаємна коагуляція Mutual Coagulation

Звикання золів Zol addiction

Сенсибілізація Sensitization

Колоїдний захист Colloid protection

Солюбілізація Solubilization

133 / 200
Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес: To strengthen inhibitory processes in the central nervous system, it is used pharmacological drugs that cause such on postsynaptic membranes process:

Гіперполяризація Hyperpolarization

Активація кальцієвих каналів Activation of calcium channels

Деполяризація Depolarization

Активація натрієвих каналів Activation of sodium channels

Слідова деполяризація Trace depolarization

134 / 200
У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу? A 70-year-old patient was diagnosed with atherosclerosis heart and brain. During the examination, changes in the lipid spectrum were noted of blood An increase in which lipoproteins plays a significant role in pathogenesis atherosclerosis?

Ліпопротеїни Lipoproteins

Ліпопротеїни високої щільності High-density lipoprotein

Ліпопротеїни низької щільності Low-density lipoprotein

Ліпопротеїни дуже низької щільності Very low density lipoprotein

Хіломікрони Chylomicrons

135 / 200
Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття: For the medicinal calendula - a representative of the family Asters, characteristic inflorescences:

Зонтик Umbrella

Головка Head

Сережка Earring

Кошик Cart

Щиток Shield

136 / 200
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки? Which medicinal plant of the Asteraceae family has only tubular flowers are presented in the baskets?

Череда трироздільна The sequence is three-part

Ехінацея Echinacea

Кульбаба лікарська Dandelion

Деревій звичайний Ordinary tree

Волошка синя Cornflower blue

137 / 200
У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі ( кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція? The child developed itching after eating strawberries red spots on the skin (hives). To what type of allergic reactions? does this reaction belong to the classification of Gell and Coombs?

Цитотоксичний (цитоліз) Cytotoxic (cytolysis)

Імунокомплексний (реакції феномену Артюса) Immunocomplex (Reactions of the Artus phenomenon)

Клітинно-опосередкований Cell-mediated

Реагіновий (анафілактичний) Reagin (anaphylactic)

Стимулюючий Stimulating

138 / 200
При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає: When determining changes in membrane permeability over time development of the action potential, it was established that in the depolarization phase:

Вихід Na+ з клітини Exit Na+ from the cell

Вхід K + в клітину Input K + into cell

Na+ в клітину Na+ into cell

Вихід K + з клітини Exit K + from the cell

Вхід Login

139 / 200
в клітину 139. При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати: in the cell 139. During the spore-pollen analysis among the pollen, spores of a tetrahedral shape with a hemispherical base and a mesh surface, which may belong to:

Bryophyta Bryophyta

Equisetiphyta Equisetiphyta

Polypodiophyta Polypodiophyta

Lycopodiophyta Lycopodiophyta

Pinophyta Pinophyta

140 / 200
В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для: In the practice of harvesting raw materials of aster species under the concept of 'flowers' we mean both individual flowers and inflorescences. However, the concept of 'flowers' botanically correct for:

Arnica montana Arnica montana

Echinops ritro Echinops ritro

Gnaphalium uliginosum Gnaphalium uliginosum

Bidens tripartita Bidens tripartita

Centaurea cyanus Centaurea cyanus

141 / 200
Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування методі Фольгарда? What working solutions (titrants) are used in the method precipitation titration by the Folgard method?

AgNO3 та NH4SCN AgNO3 and NH4SCN

KMnO4 та KBrO3 KMnO4 and KBrO3

H2SO4 та NaOH H2SO4 and NaOH

HClO4 та KOH HClO4 and KOH

Na2S2O3 та K(I3) Na2S2O3 and K(I3)

142 / 200
В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника? In which of the following reactions does Hydrogen detect properties of the oxidizer?

2Na + H2 ^ 2NaH 2Na + H2 ^ 2NaH

N2 + 3H2 ^ 2NH3 N2 + 3H2 ^ 2NH3

CI2 + H2 ^ 2HCl CI2 + H2 ^ 2HCl

CuO + H2 ^ H2O + Cu CuO + H2 ^ H2O + Cu

F2 + H2 ^ 2HF F2 + H2 ^ 2HF

143 / 200
До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ? To which botanical family does the described herb belong plant: 'Perennial herbaceous plant with ascending tetrahedral stem and oppositely placed integral leaves. The flowers are zygomorphic, bisexual with a two-lipped corolla, collected in half-rings in the axils of the leaves; fruit - cinnabar (quan)' ?

Poaceae Poaceae

Brassicaceae Brassicaceae

Asteraceae Asteraceae

Rosaceae Rosaceae

Lamiaceae Lamiaceae

144 / 200
Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів: To correct dysbiosis, drugs are used which contain live representatives of normal microflora, as well as their products life activities Choose among the listed microorganisms those that used for the manufacture of such preparations:

Протей Proteus

Ієрсинії Yersinia

Провіденції Providence

Золотавий стафілокок Golden Staphylococcus

Біфідобактерії Bifidobacteria

145 / 200
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію: Some vitamins ensure the stability of biological membranes Specify one of the vitamins that has the following effect:

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Рибофлавін Riboflavin

Нафтохінон Naphtoquinone

Токоферол Tocopherol

Холекальциферол Cholecalciferol

146 / 200
При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та When determining the type and features of the leading bundles axial organs taking into account the mutual location of phloem and xylem and

Прокамбію Procambia

Коленхіми Collenchyma

Фелогену Felogen

Перициклу Pericycle

Камбію Cambiu

147 / 200
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого? A 70-year-old man came to the doctor with complaints of increase in hands, feet, tongue, increase in facial features. During the examination it was found a significant increase in the concentration of somatotropic hormone in the blood. What is the reason? this condition of the patient?

Гіперфункція аденогіпофізу Hyperfunction of adenohypophysis

Гіперфункція білящитоподібних залоз Hyperfunction of parathyroid glands

Гіперфункція кіркової речовини наднирників Hyperfunction of the adrenal cortex

Гіпофункція щитоподі6ної залози Hypofunction of the thyroid gland

Гіпофункція аденогіпофізу Hypofunction of adenohypophysis

148 / 200
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї? In the pharmacy, the patient was made an ointment for external use. How many microorganisms can be in one gram according to the requirements of the Pharmacopoeia?

До 500 бактерій і грибів разом Up to 500 bacteria and fungi together

До 100 бактерій і грибів разом Up to 100 bacteria and fungi together

До 5 000 бактерій і грибів разом Up to 5,000 bacteria and fungi together

До 10 000 бактерій і грибів разом Up to 10,000 bacteria and fungi together

До 1 000 бактерій і грибів разом Up to 1,000 bacteria and fungi together

149 / 200
При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження? When collecting medicinal raw materials (rose hips) on numerous growths and tumors were found on plant branches. Which could phytopathogenic microorganisms cause such damage?

Актиноміцети Actinomycetes

Мікоплазми Mycoplasma

Псевдомонади Pseudomonads

Гриби Mushrooms

Віруси Viruses

150 / 200
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія? For Addison's (bronze) disease, prescribe glucocorticoids. Their action is associated with the strengthening of which process?

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліколіз Glycolysis

Глікогеноліз Glycogenolysis

151 / 200
При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ: When studying the inflorescences of plants of the Asteraceae family, it was found several types of flowers, EXCEPT:

Трубчастих Tubular

Язичкових Yazychkovy

Двогубих Two-lipped

Несправжньоязичкових False language

Лійкоподібних Funnel

152 / 200
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберененояйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються: The leaves of Aesculus hippocastanum consist of 5-7 sessile leaves, oblong-ovate-ovate, toothed-serrate, attached to the petiole (rachis of a leaf), and therefore are called:

Пальчасторозсічені Finger-dissected

Пальчастолопатеві Fingerfoot

Пальчастоскладні Finger compound

Перисторозсічені Feathered

Перистоскладні Peristocomplex

153 / 200
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення? To the laboratory for a sanitary-virological test the research delivered a sample of water used in the production of medicinal products drugs Detection of which group of viruses will indicate fecal contamination of water and need for additional cleaning?

Ортоміксовіруси Orthomyxoviruses

Пікорнавіруси Picornaviruses

Флавівіруси Flaviviruses

Герпесвіруси Herpesviruses

Ретровіруси Retroviruses

154 / 200
У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу? A 38-year-old man was found to have a urine pH of 7.5. What foods did he eat?

М’ясо Meat

Овочі Vegetables

Рибу Fish

Сир Cheese

Яйце Egg

155 / 200
У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунковокишкового каналу має місце при даному рефлексі? The patient had a vomiting reflex during poisoning. What what type of motility of the gastrointestinal tract occurs with this reflex?

Ритмічна сегментація Rhythmic segmentation

Антиперистальтика Antiperistalsis

Пропульсивна перистальтика Propulsive peristalsis

Непропульсивна перистальтика Non-propulsive peristalsis

Маятникоподібні рухи Pendulum movements

156 / 200
Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові: Indicate the indicator of the protective properties of the body's Navy, which contributes to the retention of calcium phosphate and carbonate in the blood plasma:

Критична концентрація міцелоутворення Critical concentration of micelle formation

Поріг коагуляції Coagulation Threshold

Захисне число Protective number

Гідрофільно-ліпофільний баланс Hydrophilic-lipophilic balance

Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль Volume of sol coagulated with 1 mol of electrolyte substance

157 / 200
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини? The man was injected to diagnose tuberculosis tuberculin Redness appeared at the injection site, which lasted for two days increased in size. What type of allergic reaction did the person develop?

Клітинно-опосередкований Cell-mediated

Анафілактичний Anaphylactic

Імунокомплексний Immunocomplex

- -

Stimulating allergic reaction

158 / 200
У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби? A 45-year-old man was diagnosed with a stomach ulcer. After conservative treatment, the pain and heartburn disappeared, and the function normalized gastrointestinal tract Endoscopic examination of the stomach revealed scarring. As it should be qualify such a course of the disease?

Латентний період Latent period

Ремісія Remission

Продромальний період Prodromal period

Рецидив Relapse

Одужання Recovery

159 / 200
Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O? What is the equivalent of Al(OH)3 in the reaction Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

1/2 моль 1/2 mole

2 моль 2 mol

3 моль 3 mol

1 /3 моль 1/3 mol

1 моль 1 mol

160 / 200
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону? After eating a meal rich in carbohydrates, the level of glucose in the blood first increases, and then decreases under the action of insulin. What process is activated under the influence of this hormone?

Синтез глікогену Glycogen synthesis

Розпад глікогену Decomposition of glycogen

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Розпад ліпідів Lipid decay

Розпад білків Decomposition of proteins

161 / 200
Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає: Significant irritation of the mucous membrane of the conductors airways with dust particles or caustic vapors causes irritation endings of the trigeminal nerve and reflexively causes:

Кашель Cough

Нудоту Nausea

Чхання Sneezing

Печію Cookie

Блювання Vomit

162 / 200
Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату: An important substrate of gluconeogenesis in the liver is alanine. Name the reaction during which it is formed in skeletal muscles from pyruvate:

Фосфорилювання Phosphorylation

Трансамінування Transamination

Декарбоксилювання Decarboxylation

Дегідрування Dehydrogenation

Ізомеризація Isomerization

163 / 200
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник: For quantitative photocolorimetric determination of ions A specialist conducts a reaction of ferrum (III) with sulfosalicylic acid and measures the following indicator:

Довжина хвилі Wavelength

Показник заломлення Refractive Index

Оптична густина Optical density

Питоме обертання Specific rotation

Потенціал напівхвилі Half-wave potential

164 / 200
Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється? Analytical chemist for the identification of zinc (II) cations used a solution of potassium hexacyanoferrate (II) reagent (pharmacopoeia reaction). What color is the sediment formed at the same time?

Жовтий Yellow

Чорний Black

Червоний 165. Яку сполуку додають при Red 165. What compound is added to

Білий White

Зелений Green

165 / 200
кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12? calcium with murexide indicator to create pH>12?

Ацетатний буфер Acetate Buffer

Уротропін Urotropin

Натрію гідроксид Sodium hydroxide

Аміачний буфер Ammonia Buffer

Амонію гідроксид Ammonium hydroxide

166 / 200
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . . In a swamp plant with sword-like leaves, the inflorescence is the beginning (kachan) with a cover, the rhizomes are thick, light, fragrant, pink at the fracture, with well-defined, close scars and appendages roots These are underground organs. . .

Bidens tripartita Bidens tripartita

Sanguisorba officinalis Sanguisorba officinalis

Acorus calamus Acorus calamus

Ledum palustre Ledum palustre

Valerina officinalis Valerina officinalis

167 / 200
Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду: Many diseases of medicinal plants are caused by bacteria genus Pseudomonas. Choose among the bacteria that belong to this genus:

Кишкова паличка Escherichia coli

Мікрококи Micrococci

Мікоплазма Mycoplasma

Протей Proteus

Синьогнійна паличка Blue pus bacillus

168 / 200
Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту? Streptomycin and other aminoglycosides, binding to 305-subunit of ribosomes, prevent the attachment of formylmethionyl-tRNA. Which is the process disrupted due to this effect?

Ініціація транскрипції Transcription initiation

Термінація транскрипції Termination of transcription

Ініціація реплікації Replication initiation

Ініціація трансляції Broadcast Initiation

Термінація трансляції Termination of broadcast

169 / 200
Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.? Emulsions are classified by volume concentration dispersed phase. Emulsions with a concentration of 0.1 - 74.0% belong to which group about.?

Розбавлені Diluted

Концентровані Concentrated

Зворотні Reverse

Прямі Direct

Висококонцентровані Highly concentrated

170 / 200
Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є: Precipitated form in the determination of Fe2+ ions in salt Mora using the gravimetric method is:

Fe2(SO4) s Fe2(SO4) s

Fe2O3 Fe2O3

FePO4 FePO4

Fe(OH)3 Fe(OH)3

Fe(OH)2 Fe(OH)2

171 / 200
Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль: Choose the reaction that will result in the main salt:

2NaOH + H2SO4 2NaOH + H2SO4

Fe(OH)3 + 3KCl Fe(OH)3 + 3KCl

Fe(OH)3 + 2HCl Fe(OH)3 + 2HCl

NaOH + HCl NaOH + HCl

KOH + H2SO4 KOH + H2SO4

172 / 200
При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів? At complete dissociation of 1 Mol of which electrolyte will 3 moles of ions be formed?

Ca(NO3)2 Ca(NO3)2

HNO3 HNO3

FeCl3 FeCl3

Na3PO4 Na3PO4

LіOH LiOH

173 / 200
Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2: Select the valency and oxidation state of the atom Nitrogen in the N2 molecule:

1 та +1 1 and +1

3 та 0 3 and 0

2 та +2 2 and +2

3 та +2 3 and +2

1 та +3 1 and +3

174 / 200
Який плід характерний для Atropa belladonna? Which fruit is characteristic of Atropa belladonna?

Однолистянка Single leaf

Гесперидій Hesperidium

Стручок Pod

Коробочка Box

Ягода Berry

175 / 200
У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця? In a person due to a blow to the epigastric area the heart stopped. What led to such changes in the activity of the heart?

Підвищення тонусу симпатичної нервової системи Increasing the tone of the sympathetic nervous system

Виділення ангіотензину ІІ Angiotensin II release

Виділення Highlight

Виділення гістаміну Histamine release

Підвищення тонусу блукаючого нерва Increasing the tone of the vagus nerve

176 / 200
У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо? The patient is 30 years old after the introduction of penicillin the concentration of the drug in urine was 500 times higher than in blood. Thanks to which is this possible for processes?

Лише реабсорбція Reabsorption only

Лише фільтрація Filtering only

Фільтрація і реабсорбція Filtration and reabsorption

Секреція і реабсорбція Secretion and reabsorption

Фільтрація і секреція Filtration and secretion

177 / 200
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички: A patient with tuberculosis is prescribed an antibiotic oligomycin Name the process that this drug inhibits in the tubercle bacillus:

Трансляція Broadcast

Окиснювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Транскрипція Transcription

Трансамінування Transamination

Реплікація Replication

178 / 200
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? Antidepressants can increase the content of catecholamines in the synaptic cleft. What is the mechanism of action of these drugs?

Активують ацетилхолінестеразу Activate acetylcholinesterase

Активують

моноаміноксидазу Activating

monoamine oxidase

Гальмують моноаміноксидазу Inhibit monoamine oxidase

Гальмують ацетилхолінестеразу Inhibit acetylcholinesterase

Гальмують ксантиноксидазу Inhibit xanthine oxidase

179 / 200
Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння? The patient was brought to the hospital with acute food poisoning poisoning, the cause of which was the use of canned mushrooms that were made at home. A study of the product revealed its presence microorganisms that develop only in the absence of oxygen. What microorganisms caused the poisoning?

Облігатні аероби Obligate aerobes

Мікроаерофіли Microaerophiles

Капнофіли Capnophiles

Факультативні анаероби Facultative anaerobes

Облігатні анаероби Obligate anaerobes

180 / 200
Який з наведених оксидів є основним? Which of the following oxides is basic?

NO NO

СО2 CO2

BaO BaO

N2O N2O

СrО3 СrО3

181 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується? Determination of the mass fraction of pharmaceuticals, which contain an aromatic amino group, are carried out by the method of nitritometry. Which is the external indicator used?

Йодидкрохмальний папірець Iodide starch paper

Метиленовий червоний Methylene Red

Еозин Eosin

Фенолфталеїн Phenolphthalein

ріохром чорний Т riochrome black T

182 / 200
Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу? Allopurinol is used to treat gout. What is the mechanism of action of allopurinol?

Активатор ксантиноксидази Activator of xanthine oxidase

Інгібітор синтезу пуринових нуклеотидів Inhibitor of synthesis of purine nucleotides

Активатор катаболізму пуринових нуклеотидів Activator of catabolism of purine nucleotides

Кофермент ксантиноксидази Xanthine oxidase coenzyme

Конкурентний інгібітор ксантиноксидази Competitive xanthine oxidase inhibitor

183 / 200
As a result of prolonged starvation, a person has speed of glomerular filtration increased by 20%. The most likely reason for the changes filtering in the specified conditions are :

Збільшення проникності ниркового фільтру Increase in renal filter permeability

Збільшення ниркового плазмотоку Increase in renal plasma flow

Збільшення коефіцієнту фільтрації Increase the filter factor

Зменшення онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Збільшення тиску Pressure increase

184 / 200
Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі: Lithium carbonate is used in pharmacy for treatment psychoses of various etiology. Specify the reaction of an aqueous solution of this salt:

рН > 7 pH > 7

рН < 5 pH < 5

рН < 7 pH < 7

рН = 7 pH = 7

рН < 1 pH < 1

185 / 200
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію? In a patient who has been suffering from chronic glomerulonephritis, uremia occurred. Levels of urea and uric acid in the blood sharply are elevated What disturbance of the acid-base state accompanies this pathology?

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

186 / 200
Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за: Degree of medicinal substance extraction in the process extraction depends on the value of its distribution coefficient. If the substance that distributed, characterized by various degrees of dissociation or association in different phases, the distribution coefficient is calculated by:

Першим законом Рауля By Raoult's first law

Правилом фаз Гіббса Gibbs phase rule

Рівнянням Шилова-Лепінь By the Shilov-Lepin equation

Законом розподілу Нернста Nernst distribution law

Правилом Вант-Гоффа Vant Hoff's rule

187 / 200
До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме: The group of weeds includes a species of medicinal plants, a exactly:

Papaver somniferum Papaver somniferum

Plantago major Plantago major

Convallaria majalis Convallaria majalis

Mentha piperita Mentha piperita

Salvia officinalis Salvia officinalis

188 / 200
Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон? One of the cations of the first group interferes with the detection of others. Therefore, it should be detected first and removed. What is this cation?

NH4+ NH4+

Na+ Na+

Ca2+ Ca2+

K+ K+

Li+ Li+

189 / 200
Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії: A pharmaceutical company can offer pharmacies a wide list of antimicrobial drugs. Choose an antibacterial drug of a wide range of action:

Фталазол Phthalazole

Тетрациклін Tetracycline

Ремантадин Remantadine

Гризеофульвін Griseofulvin

Ністатин Nystatin

190 / 200
У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення? A patient with Parkinson's disease has a reduced count dopamine, which is formed from dioxyphenylalanine (DOPA). Under the action of which enzyme is this transformation taking place?

Дезаміназа Deaminase

Гідролаза Hydrolase

Амінотрансфераза Aminotransferase

Карбоксипептидаза Carboxypeptidase

Декарбоксилаза Decarboxylase

191 / 200
Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини: Selected plants with tubular, reed, false-toned and funnel-shaped flowers, collected in elementary basket inflorescence. These plants belong to the family:

Айстрові Asters

Валеріанові Valerian

Верескові Heathers

Липові Linden

Пасленові Nightshades

192 / 200
В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум? In the process of hemoglobin catabolism, Ferrum is released, which enters the bone marrow and is used again for synthesis hemoglobin In a complex with which transport protein is Ferrum transferred?

Гаптоглобін Haptoglobin

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Альбумін Albumin

Транскобаламін Transcobalamin

Трансферин Transferin

193 / 200
На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих? At the enterprise for specific prevention of influenza in employees used the 'Influvak' vaccine. What type of immunity? will be formed in the body of the vaccinated?

Видовий спадковий Species hereditary

Штучний активний Artificial active

Штучний пасивний Artificial passive

Природній активний Natural active

Природній пасивний Natural Passive

194 / 200
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції? Antiviral drugs have arrived at the pharmacy network. Which of the listed drugs is used to treat herpes infection?

Інтерлейкін-2 Interleukin-2

Метисазон Metisazone

Ремантадин Remantadine

Азидотимідин Azidothymidine

Ацикловір Acyclovir

195 / 200
У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини? A 59-year-old patient was found in the lower lobe of the right lung darkening with clear boundaries, characteristic of a tumor. Which of signs characteristic of a benign tumor?

Інфільтративний ріст Infiltrative growth

Проростання у навколишні тканини Growing into surrounding tissues

Експансивний ріст Expansive growth

Ракова кахексія Cancer cachexia

Метастазування Metastasis

196 / 200
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність? Fibrinolytic drugs are able to dissolve in blood clots have already formed in the human body. What pharmaceutical drug has fibrinolytic activity?

Ізоніазид Isoniazid

Стрептокіназа Streptokinase

Вікасол Vikasol

Фенобарбітал Phenobarbital

Рибофлавін Riboflavin

197 / 200
В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для: Multilayer is clearly visible in the preparation under the microscope palisade (columnar) parenchyma, which is characteristic of:

Листка Leaf

Кореневища папоротей Fern rhizomes

Кореня Roots

Додаткових коренів Additional roots

Стебла дводольних рослин Stems of dicotyledonous plants

198 / 200
Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті? Among the microflora of the soil it is very common to find representatives of pathogenic microorganisms. Which of the following are pathogenic can microorganisms exist in the soil for a long time?

Збудники черевного тифу Causative agents of typhoid fever

Збудники коліентериту і холери Causents of colienteritis and cholera

Збудники туберкульозу і мікобактеріозів Causative agents of tuberculosis and mycobacteriosis

Збудники правця і газової анаеробної інфекції Causative agents of tetanus and gas anaerobic infection

Збудники лептоспірозу і чуми Leptospirosis and plague

199 / 200
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище? When sowing on a dense nutrient medium, the feces of a child with suspicion of colienteritis, two types of colonies grew in a day: colorless and red color To which group of nutrient media is most likely possible attribute this environment?

Диференціально-діагностичні Differential-diagnostic

Універсальні Universal

Прості Simple

Збагачення Enrichment

Елективні Electives

200 / 200
У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього? In a 2-year-old child, intestinal dysbiosis led to deterioration of blood coagulation. What is the most likely reason for this?

Порушення синтезу фібриногену Disruption of fibrinogen synthesis

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Активація тканинного тромбопластину Tissue thromboplastin activation

Недостатність вітаміну K Vitamin K deficiency

Гіповітаміноз PP Hypovitaminosis PP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест