Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 25 см. Яке захворювання можна запідозрити? The sick child periodically has loose stools, sometimes pain in the abdomen, nausea, vomiting. According to the mother, once a child with vomiting had a helminth spindle-shaped, 25 cm in size. What disease can be suspected?

Ентеробіоз Enterobiosis

Трихоцефальоз Trichocephalus

Аскаридоз Ascariasis

Дракункульоз Dracunculiasis

Трихінельоз Trichinellosis

2 / 200
У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща. Каріотип дитини виявився 47, XY,13+. Про яку хворобу йдеться? A newborn boy has brain and facial skull deformation, microphthalmia, auricle deformation, cleft palate. The child's karyotype was 47, XY,13+. What disease is it about ?

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Патау Patau Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

3 / 200
У 19-річної дівчини клінічно виявлено наступну групу ознак: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш імовірні причини даної патології? A 19-year-old girl was clinically diagnosed with the following group of symptoms: short stature, sexual infantilism, retardation in intellectual and sexual development, heart defect. What are the most likely causes of this pathology ?

Моносомія за Х-хромосомою X-chromosome monosomy

Трисомія по 20-й хромосомі Trisomy on the 20th chromosome

Часткова моносомія Partial monosomy

Трисомія по 18-й хромосомі Trisomy on the 18th chromosome

Трисомія по 13-й хромосомі Trisomy on the 13th chromosome

4 / 200
У клітині людини в гранулярну ендоплазматичну сітку до рибосом доставлена і-РНК, що містить як екзонні, так і інтронні ділянки. Який процес НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ? In a human cell, i-RNA containing both exonic and intronic regions is delivered to the granular endoplasmic reticulum to ribosomes. Which process does NOT occur?

Транскрипція Transcription

Реплікація Replication

Трансляція Broadcast

Пролонгація Extension

Процесінг Processing

5 / 200
У клітині людини відбувається транскрипція. Фермент РНК-полімераза, пересуваючись вздовж молекули ДНК, досяг певної послідовності нуклеотидів. Після цього транскрипція припинилась. Ця ділянка дНк має назву: Transcription is taking place in a human cell. The RNA polymerase enzyme, moving along the DNA molecule, reached a certain sequence of nucleotides. After that, transcription stopped. This section of DNA is called:

Репресор Repressor

Термінатор Terminator

Оператор Operator

Регулятор Regulator

Промотор Promoter

6 / 200
Через два тижні після переливання крові у реципієнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лікар? Two weeks after the blood transfusion, the recipient developed a fever. What protozoan disease should the doctor think about?

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Лейшманіоз Leishmaniasis

Малярія Malaria

Трипаносомоз Trypanosomiasis

Амебіаз Амебіаз

7 / 200
У хворого інфаркт міокарда в ділянці передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу? The patient had a myocardial infarction in the area of the front wall of the left ventricle. In which vessel's basin did the circulatory disturbance occur?

Огинаюча гілка лівої вінцевої артерії Enveloping branch of the left coronary artery

Передня шлуночкова гілка правої вінцевої артерії Anterior ventricular branch of the right coronary artery

Передня міжшлуночкова гілка лівої вінцевої артерії Anterior interventricular branch of the left coronary artery

Ліва крайова гілка лівої вінцевої артерії Left marginal branch of the left coronary artery

Передсердно-шлуночкова гілка лівої вінцевої артерії Atrioventricular branch of the left coronary artery

8 / 200
У хворого після застудного захворювання з’явилося порушення больової і температурної чутливості передніх 2/3 язика. Який із нервів при цьому постраждав? After a cold, the patient developed a violation of pain and temperature sensitivity of the front 2/3 of the tongue. Which of the nerves was affected?

Трійчастий Triple

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Блукаючий Wandering

Додатковий Additional

Під’язиковий Sublingual

9 / 200
Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при наявності гнійного запалення в ділянці підочно-ямкового простору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції? The doctor predicts the possibility of inflammation of the tissue of the orbit in the presence of purulent inflammation in the area of the infraorbital space. Through which of the formations is the spread of infection possible?

Canalis infraorbitalis Infraorbital channel

Canalis incisivus Incisive Channel

Canalis pterygoideus Canalis pterygoideus

Fissura orbitalis inferior Inferior orbital fissure

Canalis nasolacrimalis Nasolacrimal duct

10 / 200
У потерпілого лівобічний уламковий перелом виличної кістки з втратою шкірної чутливості над нею. Який нерв пошкоджений? The victim has a left-sided fragmentary fracture of the zygomatic bone with loss of skin sensitivity above it. Which nerve is damaged?

Вилично-лицевий Vilicno-Licevius

Лицевий Licevius

Нижньоочноямковий Inferior foveal

Мала гусяча лапка Small Goose Foot

Щічний Buccal

11 / 200
Під час дослідження обличчя хворого відзначається, що правий кут рота зміщений у лівий бік, права щока і губи притиснеш до зу6ів і ясен. Порушенням функції якого м’яза це викликане? During the examination of the patient's face, it is noted that the right corner of the mouth is shifted to the left side, the right cheek and lips are pressed against the teeth and gums. A violation of the function of which muscle is this caused?

Коловий м’яз рота Orbital muscle

М’яз сміху Smiling muscle

Щічний м’яз Buccal muscle

Виличні м’язи Chelic muscles

М’яз, що опускає кут рота Muscle that lowers the corner of the mouth

12 / 200
До лікаря звернувся хворий з запаленням комірок решітчастої кістки (етмоїдит). При обстеженні виявлено порушення кровопостачання кістки. Гілками якої артерії кровопостачаю-ться решітчасті комірки в нормі? A patient with inflammation of the cells of the ethmoid bone (ethmoiditis) consulted a doctor. During the examination, a violation of the blood supply to the bone was revealed. Which artery's branches normally supply blood to the ethmoid cells?

A. facialis A. facialis

A. ophthalmica A. ophthalmica

A. transversa faciei A. transverse face

A. infraorbitalis A. infraorbitalis

A. cerebri anterior A. anterior cerebrum

13 / 200
Хворому чоловіку 60-ти років після операції потрібно вивести сечу катетером. В якому місці сечівника можна зробити прорив при недостатньо вмілій маніпуляції (найбільш звужена у нормі частина)? After surgery, a sick man in his 60s needs to remove urine with a catheter. In which part of the ureter can a breakthrough be made with insufficiently skillful manipulation (the most narrowed part in the norm)?

Pars membranacea Membrane part

Ostium uretrae externum External opening of the urethra

Pars spongiosa Spongy part

Pars prostatica Part prostatic

Fossa navicularis Fossa navicularis

14 / 200
У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове ви-п’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення найімовірніше виникло грижове вип’ячування? A 52-year-old man developed a hernial protrusion in the iliac region while lifting excessive weight. What anatomical formation most likely caused the hernial protrusion?

Lig. inguinalis Inguinal ligament

Canalis inguinalis Inguinal canal

Linea alba White line

Anulus femoralis Thigh ring

Anulus umbilicalis Navel ring

15 / 200
Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального положення. Який із м’язів імовірно пошкоджений? After falling from a tree, the boy has difficulty moving his arm to a horizontal position. Which of the muscles is probably damaged?

M.anconeus M.anconeus

M.deltoideus M.deltoideus

M.coracobrachialis M.coracobrachialis

M.triceps brachii M.triceps brachii

M.supinator M.supinator

16 / 200
Жінка звернулась до лікаря зі скаргами на набряклість та болючість нижньої кінцівки, припухлість вен та вузлів на медіальній поверхні стегна. Яка з вен уражена? A woman consulted a doctor with complaints of swelling and pain in the lower limb, swelling of veins and nodes on the medial surface of the thigh. Which of the veins is affected?

Великогомілкова Great Milk

Велика підшкірна Large subcutaneous

Стегнова Thigh

Підколінна Popular

Мала підшкірна Small subcutaneous

17 / 200
У хворої з пухлиною підшлункової залози розвинулася механічна жовтяниця внаслідок стиснення жовчовивідної протоки. Яка протока зазнала стиснення? A patient with a pancreatic tumor developed mechanical jaundice due to compression of the bile duct. Which duct was compressed?

Ductus hepaticus sinister Ductus hepaticus sinister

Ductus cysticus Ductus cysticus

Ductus hepaticus dexter Ductus hepaticus dexter

Ductus choledochus Ductus choledochus

Ductus hepaticus communis Common hepatic duct

18 / 200
На обмеженій ділянці епідермісу внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. Назвіть основне джерело регенерації епідермісу: In a limited area of the epidermis due to trauma, there are no layers up to the germ layer. Name the main source of regeneration of the epidermis:

Шари шипуватих і зернистих клітин незруйнованої ділянки Layers of spiny and granular cells of an intact area

Шари зернистих клітин Grain cell layers

Клітини блискучого шару незруйно-ваної ділянки Cells of the shiny layer of the intact area

Шари шипуватих клітин Layers of spiked cells

Шар базальних клітин Basal cell layer

19 / 200
В червоному кістковому мозку в постембріональному гемопоезі в клітинах одного з диферонів поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, ядро виштовхується. Для якого виду гемопоезу характерні дані морфологічні зміни? In the red bone marrow during postembryonic hematopoiesis in the cells of one of the diferons, cytoplasmic basophilia gradually decreases and oxyphilia increases, the nucleus is pushed out. What type of hematopoiesis are these morphological changes characteristic of?

Лімфопоез Lymphopoiesis

Еритропоез Erythropoiesis

Нейтрофілоцитопоез Neutrophilocytopoiesis

Базофілоцитопоез Basophilocytopoiesis

Еозинофілоцитопоез Eosinophilocytopoiesis

20 / 200
В препараті діагностується тканина, в якій клітини розміщуються поодинці та ізогрупами, а в міжклітинній речовині не видно волокнистих структур. Яка тканина присутня в препараті? A tissue is diagnosed in the preparation, in which cells are located singly and in isogroups, and fibrous structures are not visible in the intercellular substance. What kind of tissue is present in the preparation?

Гіалінова хрящова Hyaline cartilage

Кісткова Bone

Волокниста хрящова Fibrocartilage

Гладенька м’язова Smooth muscular

Епітеліальна Epithelial

21 / 200
У хворого з тяжкою травмою верхньої кінцівки спостерiгається порушення процесів регенерації хрящової тканини внаслідок пошкодження мало диференційованих клітин хрящового ди-ферону. Які клітини зазнали ушкодження? In a patient with a severe injury of the upper limb, a violation of cartilage tissue regeneration processes is observed as a result of damage to the poorly differentiated cells of the cartilage diferon. Which cells were damaged?

Клітини внутрішнього шару охрястя Cells of the inner layer of the peritoneum

Клітини зони молодого хряща Cells of the zone of young cartilage

Клітини у складі ізогенних груп Cells in isogenic groups

Клітини, що надходять з кровоносних судин Cells coming from blood vessels

Клітини зовнішнього шару охрястя Cells of the outer layer of the peritoneum

22 / 200
На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плоду людини спостерігається епітеліальний емалевий орган, оточений компактно розташованими мезенхімними клітинами. Як називається це мезенхімне утворення? An epithelial enamel organ surrounded by compactly arranged mesenchymal cells is observed on a histological specimen of a sagittal section of the mandible of a 3.5-month-old human fetus. What is the name of this mesenchymal formation?

Зубний мішечок Dental pouch

Зовнішні емалеві клітини External enamel cells

Внутрішні емалеві клітини Internal enamel cells

Зубний сосочок Dental papilla

Пульпа емалевого органа Enamel Organ Pulp

23 / 200
Під час розвитку облітеруючого атеросклерозу у хворих виникають зміни в судинах нижніх кінцівок. На гістологічному препараті такої судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. Яка судина ушкоджується при цьому захворюванні? During the development of obliterating atherosclerosis in patients, changes occur in the vessels of the lower extremities. The internal and external elastic membranes are well defined on the histological preparation of such a vessel, and there are many myocytes in the middle membrane. Which vessel is damaged in this disease?

Лімфатична судина Lymphatic vessel

Артерія змішаного типу Mixed type artery

Вена з сильним розвитком м’язів A vein with strong muscle development

Артерія м’язового типу Muscular artery

Артерія еластичного типу Artery of elastic type

24 / 200
У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку? During the first critical period in the fallopian tube, for an unknown reason, the embryo dissolved the fertilization membrane. What complication of pregnancy is possible in this case?

Утворення двох бластоцист Formation of two blastocysts

Загибель зародка Death of embryo

Інвагінація стінки бластоцисти Intussusception of blastocyst wall

Імплантація зародка в стінці труби Embroid implantation in the pipe wall

Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби Return of the blastocyst back to the ampullary zone of the tube

25 / 200
У жінки 30-ти років зменшений вміст ферментів у підшлунковому соці. Недостатня секреція якого гастроінте-стинального гормону може бути причиною цього? A 30-year-old woman has a reduced content of enzymes in the pancreatic juice. Insufficient secretion of which gastrointestinal hormone can be the cause of this?

Секретин Secretin

Соматостатин Somatostatin

Холецистокінін-панкреозимін Cholecystokinin-pancreozymin

Вазо-інтестинальний пептид Vaso-intestinal peptide

Шлунково-інгібуючий пептид Gastric inhibitory peptide

26 / 200
Відомо, що у людей, які постійно мешкають в умовах високогір’я, збільшується вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров’ю такої функції: It is known that the content of erythrocytes per unit volume of blood increases in people who live permanently in the highlands. This contributes to the optimal performance of such functions:

Підтримка кислотно-лужної рівноваги Maintenance of acid-alkaline balance

Підтримка іонної рівноваги Maintenance of ion balance

Транспортування газів Gas transportation

Участь у гемостазі Fate in hemostasis

Транспортування амінокислот Amino acid transport

27 / 200
Пацієнт скаржиться на постійні кровотечі з ясен, які спостерігаються з дитинства. Аналіз крові виявив дефіцит VIII плазменного фактору зсідання крові. Це означає, що у пацієнта, перш за все, порушено: The patient complains of constant bleeding from the gums, which has been observed since childhood. A blood test revealed a deficiency of plasma coagulation factor VIII. This means that the patient, first of all, has , violated:

Утворення протромбінази Formation of prothrombinase

Утворення тромбіну Formation of thrombin

Утворення фібрину Fibrin formation

Агрегація тромбоцитів Platelet aggregation

Адгезія тромбоцитів Platelet adhesion

28 / 200
У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину новокаїну додають 0,1% розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає: Local anesthesia is widely used in dental practice, when a 0.1% adrenaline solution is added to the novocaine solution. The added adrenaline causes:

Підвищення артеріального тиску Increased blood pressure

Місцеве звуження судин Local vasoconstriction

Місцеве розширення судин Local vasodilation

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Зниження опору судин Reduction of vascular resistance

29 / 200
В гострому досліді тварині в порожнину 12-ти палої кишки ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. До збільшення секреції якого гастроін-тестинального гормону це призведе? In an acute experiment, a weak solution of hydrochloric acid was injected into the duodenal cavity of an animal. This will lead to an increase in the secretion of which gastrointestinal hormone?

Секретин Secretin

Нейротензин Neurotensin

Гістамін Histamine

Гастрин Gastrin

Мотилін Motilin

30 / 200
У хворого у результаті розладу моз- кового кровообігу порушений акт ковтання, він може поперхнутися під час прийому рідкої їжі. Вкажіть, який відділ мозку уражений? As a result of a disorder of cerebral circulation, the patient has a disturbed act of swallowing, he may choke when taking liquid food. Specify which part of the brain is affected?

Середній мозок Average brain

Шийний відділ спинного мозку Cervical spinal cord

Проміжний мозок Midbrain

Мозочок Cerebellum

Довгастий мозок Olongate brain

31 / 200
У хворого 70-ти років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження виявило підвищення тонусу м’язів-згиначів на тлі зниження тонусу м’язів-розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни тонусу м’язів? A 70-year-old patient was diagnosed with a brain stem hemorrhage. The examination revealed an increase in the tone of the flexor muscles on the background of a decrease in the tone of the extensor muscles. The irritation of which can brain structures explain changes in muscle tone?

Червоні ядра Red kernels

Ретикулярна формація Reticular Formation

Вестибулярні ядра Vestibular nuclei

Чорна речовина Black Matter

Чотиригорбикова структура Four hump structure

32 / 200
У дитини наявне порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення? The child has a violation of the formation of enamel and dentin of the teeth due to a reduced content of calcium ions in the blood. A deficiency of which hormone can cause such violations?

Паратгормон Parathyroid hormone

Тироксин Thyroxine

Трийодтиронін Triiodothyronine

Тирокальцитонін Thyrocalcitonin

Соматотропний гормон Somatotropin

33 / 200
Людина вживає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше слини? A person eats dry food. Which salivary glands secrete the most saliva?

Привушні Ears

Підщелепні Submaxillary

Під’язикові Sublingual

Щічні Cheeks

Піднебінні Palates

34 / 200
У чоловіка 30-ти років методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів у плазмі крові може бути причиною цього? A 30-year-old man has a 30% decrease in basic metabolism using indirect calorimetry. A decrease in the concentration of which hormones in the blood plasma could be the reason for this?

Катехоламіни Catecholamines

Соматоліберин, соматостатин Somatolliberine, somatostatin

Тиреокальцитонін, паратгормон Thyrocalcitonin, parathormone

Ілюкокортикоїди Ilucocorticoids

Трийодтиронін, тетрайодтиронін Triiodothyronine, tetraiodothyronine

35 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це озна- чає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються: When determining the energy expenditure of the human body, it was established that the respiratory coefficient is equal to 1.0. This means that the cells of the subject are mainly oxidized:

Жири Жири

Білки та вуглеводи Proteins and carbohydrates

Вуглеводи та жири Carbohydrates and Fats

Вуглеводи Carbohydrates

Білки Proteins

36 / 200
У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт) супроводжується їх гіпоксією. Утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта? In a 32-year-old woman, inflammation of the gums (gingivitis) is accompanied by their hypoxia. The formation of which metabolite of carbohydrate metabolism is significantly increased in the periodontal tissues?

Ілікоген Ilicogen

Рибозо-5-фосфат Ribose-5-phosphate

Ілюкозо-6-фосфат Ilucose-6-phosphate

НАДФ-Н NADP-N

Лактат Лактат

37 / 200
Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко впродовж 3-4 хвилин. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму? A person at rest artificially forces himself to breathe often and deeply for 3-4 minutes. How does this affect the acid-alkaline balance of the body?

Виникає дихальний ацидоз Respiratory acidosis occurs

Виникає метаболічний ацидоз Metabolic acidosis occurs

Виникає метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis occurs

Виникає дихальний алкалоз Respiratory alkalosis occurs

Кислотно-лужна рівновага не змінюється The acid-base balance does not change

38 / 200
У 8-місячної дитини спостерігаються блювання та діарея після прийому фруктових соків. Навантаження фруктозою призвело до гіпоглікемії. Спадкова недостатність якого ферменту є причиною цих порушень? An 8-month-old child has vomiting and diarrhea after consuming fruit juices. The fructose load has led to hypoglycemia. The hereditary deficiency of which enzyme is the cause of these disorders?

Фруктокіназа Fructokinase

Фосфофруктокіназа Phosphofructokinase

Іексокіназа Iexokinase

Фруктозо-1,6-дифосфатаза Fructose 1,6 Diphosphatase

Фруктозо-1-фосфатальдолаза Fructose-1-phosphate aldolase

39 / 200
Використанню глюкози клітинами передує її транспорт з екстрацелюляр-ного простору через плазматичну мембрану всередину клітини. Яким гормоном стимулюється цей процес? The use of glucose by cells is preceded by its transport from the extracellular space through the plasma membrane into the cell. What hormone stimulates this process?

Інсулін Insulin

Тироксин Thyroxine

Глюкагон Glucagon

Альдостерон Aldosterone

Адреналін Adrenaline

40 / 200
При лікуванні пародонтиту використовують препарати кальцію та гормон, що має здатність стимулювати мінералізацію зубів та гальмувати ре- зорбцію кісткової тканини, а саме: In the treatment of periodontitis, calcium preparations and a hormone are used, which has the ability to stimulate mineralization of teeth and inhibit bone tissue resorption, namely:

Паратгормон Parathormone

Адреналін Adrenaline

Тироксин Thyroxine

Кальцитонін Calcitonin

Альдостерон Aldosterone

41 / 200
У жінки 35-ти років із хронічним захворюванням нирок розвинувся осте-опороз. Дефіцит якої з перерахованих нижче речовин є основною причиною цього ускладнення? A 35-year-old woman with chronic kidney disease developed osteoporosis. Deficiency of which of the following substances is the main cause of this complication?

Холестерин Cholesterol

D3 D3

25-гідрокси-Д3 25-hydroxy-D3

1,25-дигідрокси-Дз 1,25-dihydroxy-Dz

D2 D2

42 / 200
У хлопчика 4-х років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігаються блювання, епізоди непритомності, судоми. У крові - гіперамо-ніємія. Порушення якого біохімічного процесу в печінці викликало такий стан хворого? A 4-year-old boy has vomiting, episodes of fainting, convulsions after suffering severe viral hepatitis. Hyperammonemia in the blood. A violation of which biochemical process in the liver caused is this the condition of the patient?

Активація декарбоксилювання амінокислот Activation of decarboxylation of amino acids

Пригнічення ферментів трансаміну-вання Inhibition of transamination enzymes

Порушення знешкодження біогенних амінів Violation of neutralization of biogenic amines

Пригнічення синтезу білків Inhibition of protein synthesis

Порушення знешкодження аміаку Ammonia neutralization violation

43 / 200
У хворого на хронічний гепатит видалили зуб. Кровотеча, що виникла після цього, не припинялася впродовж 2 годин. Проведене дослідження системи гемостазу встановило зменшення вмісту в плазмі крові декількох факторів зсідання. Порушення якої функції печінки призвело до порушення гемостазу у цього хворого? A tooth was removed from a patient with chronic hepatitis. The bleeding that occurred after that did not stop for 2 hours. The conducted study of the hemostasis system established a decrease in the content of several factors in the blood plasma which liver function disorder led to a hemostasis disorder in this patient?

Захисна Protective

Травна Travana

Антитоксична Antitoxic

Гормональна Hormonal

Білоксинтезуюча Protein synthesizing

44 / 200
У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові: ер.- 4,0 • 1012/л, НЬ- 120 г/л, кП -0,9, лейк.- 18 • 109/л, б.- 0, е.- 0, ю.- 0, п/я.- 20%, с/я.- 53%, л.- 21%, м.- 6%. Як називається такий зсув лейкоцитарної формули? In a patient operated on for complicated appendicitis, blood: er.- 4.0 • 1012/l, Hb- 120 g/l, kP -0 ,9, leuk.- 18 • 109/l, b.- 0, e.- 0, ju.- 0, p/y.- 20%, s/y.- 53%, l.- 21%, m .- 6%. What is this shift in the leukocyte formula called?

Регенеративно-дегенеративний Regenerative-degenerative

Дегенеративний зсув вліво Degenerative shift to the left

Гіперрегенеративний Hyperregenerative

Зсув вправо Shift right

Регенеративний зсув вліво Regenerative shift left

45 / 200
Хворого доставили до клініки у коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет II типу впродовж 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, у видихуваному повітрі чути запах ацетону. Вміст глюкози у крові 15,2 ммоль/л, кетонових тіл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення цукрового діабету характерні такі клінічні прояви? The patient was brought to the clinic in a comatose state. He has a history of type II diabetes for 5 years. Objectively: breathing is noisy, deep, and can be heard in exhaled air the smell of acetone. The content of glucose in the blood is 15.2 mmol/l, ketone bodies - 100 μmol/l. What complications of diabetes are characterized by such clinical manifestations?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіперосмолярна кома Hyperosmolar coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Кетоацидотична кома Ketoacidotic Coma

Печінкова кома Hepatic coma

46 / 200
В осередку запалення у судинах мікроциркуляторного русла відзначається підвищення їх проникливості, збільшення гідродинамічного тиску. У міжтканинній рідині має місце підвищення осмотичної концентрації і дисперсності білкових структур. Який вид набряку буде спостерігатися в даному випадку? In the center of inflammation in the vessels of the microcirculatory channel, there is an increase in their permeability, an increase in hydrodynamic pressure. There is an increase in the osmotic concentration and dispersion of protein structures in the interstitial fluid. What kind of edema will there be observed in this case?

Гідродинамічний Hydrodynamic

Лімфогенний Lymphogenic

Колоїдно-осмотичний Colloid-osmotic

Мембраногенний Membranogenic

Змішаний Mixed

47 / 200
У хворого діагностовано хронічний гломерулонефрит. Внаслідок значних склеротичних змін маса функціонуючих нефронів зменшилася до 10%. Яке з перерахованих нижче порушень лежить в основі розвитку в хворого уремічного синдрому? The patient was diagnosed with chronic glomerulonephritis. As a result of significant sclerotic changes, the mass of functioning nephrons decreased to 10%. Which of the following disorders is the basis for the development of uremic syndrome in the patient?

Азотемія Azotemia

Порушення осмотичного гомеостазу Disruption of osmotic homeostasis

Артеріальна гіпертензія Hypertension

Ниркова остеодистрофія Renal osteodystrophy

Порушення водного гомеостазу Disruption of water homeostasis

48 / 200
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на сильний, тупий, без чіткої локалізації біль у ясні, підвищення температури тіла до 37,5oC. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в цього хворого? After a traumatic tooth extraction, the patient complains of severe, dull pain in the gums without clear localization, an increase in body temperature to 37.5oC. Alveolitis is diagnosed. What kind of pain in this patient?

Відбитий Reflected

Фантомний Phantomnius

Вісцеральний Visceral

Протопатичний Protopathic

Епікритичний Epicritic

49 / 200
У підлітка було видалено зуб із застосуванням новокаїну. Через 10 хвилин у нього з’явилися 6лідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. При розвитку цієї реакції алерген на тканинних базофілах реагує з: A teenager had a tooth removed with the use of novocaine. After 10 minutes, he had cold skin, shortness of breath, hypotension. During the development of this reaction, the allergen on tissue basophils responds with:

IgA IgA

IgM IgM

IgE IgE

Т-лімфоцитами by T-lymphocytes

IgD IgD

50 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя. Дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому? A 50-year-old patient suffers from hypertension. During physical exertion, he developed feelings of muscle weakness, lack of air, bluishness of the mucous membrane of the lips, skin, face. Breathing was accompanied by moist wheezes perceptible at a distance. What mechanism is the basis for the occurrence of such a syndrome?

Хронічна лівошлуночкова недостатність Chronic left ventricular failure

Хронічна правошлуночкова недостатність Chronic right ventricular failure

Колапс Collapse

Тампонада серця Cardiac tamponade

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

51 / 200
Чоловік 50-ти років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному навантаженні, постійний кашель з відходженням харкотиння. При обстеженні діагностовано ускладнення - емфізема легень. Чим вона обумовлена? A 50-year-old man suffers from chronic bronchitis, complains of shortness of breath during physical exertion, a constant cough with expectoration. During the examination, a complication was diagnosed - emphysema of the lungs. What is it conditioned?

Зменшенням альвеолярної вентиляції Reduced alveolar ventilation

Зниженням еластичних властивостей легень Decreasing the elastic properties of the lungs

Зменшенням перфузії легень Reduced lung perfusion

Порушенням вентиляційно-перфузійного співвідношення в легенях Disruption of the ventilation-perfusion ratio in the lungs

Зменшенням розтяжності легень Reduced lung distensibility

52 / 200
У хворого хронічне генералізова-не ушкодження зубів з формуванням зубоясневих кишень. За результатами рентгенологічного обстеження щелепних кісток виявлено, що краї зубних ямок знаходяться на рівні 2/3 довжини кореня зуба. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний? The patient has chronic generalized tooth damage with the formation of periodontal pockets. According to the results of an X-ray examination of the jaw bones, it was found that the edges of the pits are at the level of 2/3 of the root length tooth. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Пародонтит 4 ступеня резорбції Periodontitis of the 4th degree of resorption

Пародонтит 2 ступеня резорбції Periodontitis of the 2nd degree of resorption

Пародонтит 3 ступеня резорбції Periodontitis of the 3rd degree of resorption

Пародонтит 1 ступеня резорбції Periodontitis of the 1st degree of resorption

Пародонтоз Periodontosis

53 / 200
При якій інфекції у перший період її розвитку відзначається різке повнокров’я судин зіву, мигдаликів, слизової оболонки порожнини рота, язика ('малиновий язик')? In which infection, in the first period of its development, there is a sharp congestion of the vessels of the pharynx, tonsils, mucous membrane of the oral cavity, tongue ('raspberry tongue')?

Кір Кір

Коклюш Whooping cough

Дифтерія Diphtheria

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Скарлатина Scarlatina

54 / 200
У чоловіка 30-ти років на нижній щелепі зліва в ділянці моляра визначається пухлиноподібне утворення щільної консистенції, дрібногорбисте, що значно деформує щелепу. Утворення місцями нечітко відшароване від кісткової тканини. Мікроскопічно: у стромі біоптату виявляються тяжі, фолікули, на периферії яких - клітини одонтоген-ного циліндричного епітелію, у центрі -зірчасті клітини, які нагадують пульпу емалевого органа. Який найбільш імовірний діагноз? A 30-year-old man has a tumor-like formation of a dense consistency, a small hump, which significantly deforms the jaw, on the lower jaw on the left in the area of the molar. The formation is vaguely detached from the bone tissue in places . Microscopically: in the stroma of the biopsy, there are strands, follicles, on the periphery of which there are cells of the odontogenic cylindrical epithelium, in the center - stellate cells that resemble the pulp of the enamel organ. What is the most likely diagnosis?

Амелобластома Ameloblastoma

Первинний внутрішньокістковий рак Primary intraosseous cancer

Остеобластокластома Osteoclastoma

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Аденоматоїдна пухлина Adenomatoid tumor

55 / 200
У хворого 50-ти років протягом багатьох років була ревматична вада серця. Під час загострення захворювання розвинулась геміплегія і настала смерть. Гістологічно в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні інфільтрати, дрібні тромботичні нашарування. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни? A 50-year-old patient had rheumatic heart disease for many years. During an exacerbation of the disease, hemiplegia developed and death occurred. Histologically, pronounced sclerosis was found in the mitral valve, focal cellular infiltrates, small thrombotic layering. What form of endocarditis are characteristic of the detected changes?

Поворотно-бородавчастий Turn-wartparts

Фібропластичний Fibroplastic

Виразково-поліпозний Ulcerous polyposis

Гострий бородавчастий Sharp warty

Дифузний Diffuse

56 / 200
При розтині тіла чоловіка, померлого від внутрішньокишкової кровотечі, в клубовій кишці спостерігається некроз групових і солітарних фолікулів, імбібіція мертвих тканин жовчю і кров’ю; в нижньому відрізку кишки -явища секвестрації та відторгнення некротичних мас з утворенням дефектів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? At the autopsy of the body of a man who died of intra-intestinal bleeding, necrosis of group and solitary follicles was observed in the ileum, imbibition of dead tissues with bile and blood; in the lower segment of the intestine - phenomena of sequestration and rejection of necrotic masses with the formation of defects. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Черевнотифозна форма сальмонельозу Terbotyphoid form of salmonellosis

Черевний тиф, стадія 'бру- дних'виразок Typhoid, stage of 'dirty' ulcers

Черевний тиф, стадія 'чи- стих'виразок Typhoid fever, stage 'pure' ulcer

Хвороба Крона Crohn's disease

Черевний тиф, стадія некрозу Typhoid fever, stage of necrosis

57 / 200
На розтині тіла чоловіка, який помер на 5-у добу захворювання черевним тифом, виявлені наступні зміни: групові фолікули клубової кишки збільшені, повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на їх поверхні видно борозни та звивини. Гістологічно: повнокров’я і набряк тканини, наявність гранульом, які складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і містять черевнотифозні палички. Про який період місцевих змін при черевному тифі можна думати? The autopsy of a man who died on the 5th day of typhoid fever revealed the following changes: the group follicles of the ileum are enlarged, full of blood and protruding above the mucous membrane, furrows and convolutions are visible on their surface. Histologically: full blood and swelling of the tissue, the presence of granulomas, which consist of large cells with light cytoplasm and contain typhoid bacilli. What period of local changes in typhoid fever can we think about?

Стадія 'чистих'виразок Stage of 'pure' sores

Стадія мозкоподібного набухання Stage of cerebral swelling

Стадія загоєння виразок Stage of ulcer healing

Стадія некрозу Stage of necrosis

Стадія утворення виразок Stage of formation of ulcers

58 / 200
Бригадою швидкої медичної допомоги до клініки доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на луночкову кровотечу впродовж 6-ти годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок. У крові: Hb-80 г/л, Ht- 30%, показники часу кровотечі та зсідання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося в хворої в зв’язку з кровотечею? A 46-year-old patient was brought to the clinic by the emergency medical team with complaints of alveolar bleeding for 6 hours after tooth extraction, general weakness, dizziness. History - hypertensive disease. Objectively: pallor of the skin and visible mucous membranes. In the blood: Hb-80 g/l, Ht- 30%, indicators of bleeding time and blood clotting are within normal limits. What complication developed in the patient in connection with bleeding?

Гостра постгеморагічна анемія Acute posthemorrhagic anemia

Хронічна постгеморагічна анемія Chronic posthemorrhagic anemia

Залізодефіцитна анемія Iron deficiency anemia

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Фолієводефіцитна анемія Folate deficiency anemia

59 / 200
У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась пляма темного кольору, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорнокоричневим; почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні та поліморфні клітини, з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться? A 46-year-old man had a dark-colored spot on his skin that erupted and did not cause concern. Over time, the spot began to increase in size, pain appeared, the color became black-brown; a nodule began to be palpated. The histological examination of the removed tissue revealed spindle-shaped and polymorphic cells with numerous mitoses, the cytoplasm of which contained a brown pigment. What kind of tumor is this?

Меланома Меланома

- -

Гемангіома Hemangioma

Невус Nevus

Базаліома Basal tumor

60 / 200
Чоловік, який багато років страждав на бронхіальну астму, помер від ядухи. При гістологічному дослідженні легень виявлено: в просвітах бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвео-лярних перегородок, розширення просвітів альвеол. Який з механізмів розвитку реакції гіперчутливості має місце? A man who suffered from bronchial asthma for many years died of dysentery. Histological examination of the lungs revealed: in the lumens of the bronchioles and small bronchi there is a lot of mucus mixed with eosinophils, sclerosis interalveolar septa, expansion of alveolar lumens. Which of the mechanisms of the development of a hypersensitivity reaction takes place?

Реагінова реакція Reagin reaction

Цитоліз, обумовлений лімфоцитами Cytolysis caused by lymphocytes

Імунокомплексна реакція Immunocomplex reaction

Цитотоксична реакція Cytotoxic reaction

Гранулематоз Granulomatosis

61 / 200
Під час оформлення дитини до школи для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби? During the registration of the child to school, to resolve the issue of the need for revaccination, a Mantoux test was performed, which turned out to be negative. What does this test result indicate?

Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу Lack of cellular immunity to tuberculosis

Наявність клітинного імунітету до туберкульозу Presence of cellular immunity to tuberculosis

Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу Lack of antitoxic immunity to tuberculosis

Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій Absence of antibodies to tuberculosis bacteria

Наявність антитіл до туберкульозних бактерій Presence of antibodies to tuberculosis bacteria

62 / 200
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp41 та gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp120 вірусу: The human immunodeficiency virus, having gp41 and gp120 antigens on its surface, interacts with the target cells of the body. Choose among the listed antigens of human lymphocytes with which it binds complementarily gp120 of the virus:

CD 19 CD 19

CD 4 CD 4

CD 8 CD 8

CD 28 CD 28

CD 3 CD 3

63 / 200
Пацієнтка 65-ти років з хронічною серцевою недостатністю тривалий час лікується дигітоксином, самостійно визначаючи дозу. Надійшла до стаціонару із скаргами на погіршення загального стану, появу аритмії, нудоту, зменшення виділення сечі, безсоння. З чого слід розпочати лікування хворої? A 65-year-old patient with chronic heart failure has been treated with digitoxin for a long time, independently determining the dose. She came to the hospital with complaints of deterioration of her general condition, appearance of arrhythmia, nausea, decrease in urine output, insomnia. Where should the treatment of the patient begin?

Відмінити дигітоксин Cancel Digitoxin

Ввести розчин кальцію глюконату внутрішньовенно Enter calcium gluconate solution intravenously

Призначити дигоксин Prescribe digoxin

Призначити строфантин внутрішньовенно Prescribe strophantin intravenously

Зменшити дозу дигітоксину Reduce the dose of digitoxin

64 / 200
Хворий надійшов до хірургічного відділення з діагнозом гострий панкреатит. Розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтованим? The patient was admitted to the surgical department with a diagnosis of acute pancreatitis. Conservative treatment was started. The prescription of which drug is pathogenetically justified?

Хімотрипсин Chymotrypsin

Трипсин Trypsin

Панкреатин Pancreatin

Контрикал Kontrykal

Фібринолізин Fibrinolysin

65 / 200
Під час огляду школярів першого класу стоматолог виявив, що у дитини зуби жовтокоричневого кольору, два з них надщерблені. Зі слів дитини, до цього його лікували від пневмонії 'якимись таблетками'. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби? During the examination of the first-grade students, the dentist found that the child's teeth were yellow-brown, two of them were chipped. According to the child, before that he was treated for pneumonia 'with some tablets'. What drug could have such a negative effect on the teeth?

Ампіцилін Ampicillin

Бісептол Biseptol

Еритроміцин Erythromycin

Доксициклін Doxycycline

Оксацилін Oxacillin

66 / 200
До стоматолога звернувся пацієнт з артритом скронево-нижньощелепного суглоба. Лікарстоматолог призначив мазь із диклофенак-натрієм. Який механізм дії цього лікарського засобу? A patient with arthritis of the temporomandibular joint came to the dentist. The dentist prescribed an ointment with diclofenac sodium. What is the mechanism of action of this medicine?

Активація опіатних рецепторів Activation of opiate receptors

Активація циклооксигенази Activation of cyclooxygenase

Пригнічення фосфоліпази Inhibition of phospholipase

Пригнічення циклооксигенази Inhibition of cyclooxygenase

Блокада опіатних рецепторів Opiate receptor blockade

67 / 200
Під час дослідження мазку крові, взятого у хворого і забарвленого за Ро-мановським, лікар виявив найпростіші і встановив діагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростіше викликало захворювання у даного хворого? During the study of a blood smear taken from a patient and stained according to Romanovsky, the doctor found the simplest protozoan and diagnosed it as Cruz-Chagas disease. Which protozoan caused the disease in this patient?

Trypanosoma brucei Trypanosoma brucei

Trypanosoma cruzi Trypanosoma cruzi

Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii

Leishmania donovani Leishmania donovani

Leishmania tropica Leishmania tropica

68 / 200
До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання утруднене, відзначається періодичність дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння? A patient was admitted to the reception department in an unconscious state. Objectively: the skin is cold, the pupils are narrowed, breathing is difficult, the periodicity of breathing according to the Cheyne-Stokes type, blood pressure is noted decreased, the bladder is full. What caused the poisoning?

Транквілізаторами Tranquilizers

Наркотичними анальгетиками Narcotic analgesics

М-холіноблокаторами M-anticholinergics

Ненаркотичними анальгетиками Non-narcotic analgesics

- -

69 / 200
На електронній мікрофотографії видно клітину відростчастої форми, що містить у глибоких інвагінаціях пла-змолеми лімфоцити, що диференціюються. Для якого органа характерна така ультраструктура? On the electron micrograph, a cell with a process-like shape is visible, containing in deep intussusceptions of plasma, differentiating lymphocytes. What organ is characterized by such an ultrastructure?

Печінка Liver

Мигдалик Amygdalik

Селезінка Spleen

Тимус Thymus

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

70 / 200
При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години у місці введення алергену з’явилися припухлість, гіперемія і болісність. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму? When tuberculosis is suspected, a sick child was given a Mantoux test. After 24 hours, swelling, hyperemia, and pain appeared at the site of allergen injection. What are the main components that determine the development of this reaction organism?

В-лімфоцити, IgM B-lymphocytes, IgM

Плазматичні клітини, Т-лімфоцити і лімфокіни Plasma cells, T-lymphocytes and lymphokines

Гранулоцити, Т-лімфоцити і IgG Granulocytes, T-lymphocytes and IgG

Мононуклеари, Т-лімфоцити і лім-фокіни Mononuclear cells, T-lymphocytes and lymphokines

Макрофаги, В-лімфоцити і моноцити Macrophages, B-lymphocytes and monocytes

71 / 200
У собаки через 1-2 доби після видалення прищитоподібних залоз спостерігались: млявість, спрага, різке підвищення нервово-м’язової збудливості з розвитком тетанії. Яке порушення обміну електролітів має місце при цьому? In a dog 1-2 days after the removal of the parathyroid glands, the following symptoms were observed: lethargy, thirst, a sharp increase in neuromuscular excitability with the development of tetany. What a violation of electrolyte metabolism does this take place?

Гіпомагніємія Hypomagnesium

Гіпермагніємія Hypermagnesemia

Гіперкальціємія Hypercalcemia

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Гіпонатріємія Hyponatremia

72 / 200
В селищі у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстреного встановлення збудника інфекції? In the village, a mass death of rats was discovered in several farms. It was suspected that the cause could be plague. What postmortem studies of animals should be carried out in order to urgently establish the causative agent of the infection?

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Реакція пасивної аглютинації Passive agglutination reaction

Реакція кільцепреципітації Ring precipitation reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

73 / 200
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не поступає. Яку структуру сечовидільної системи було ушкоджено під час операції? A 58-year-old woman underwent complete removal of the uterus with appendages, after which the urine flow stopped. During cystoscopy: the bladder does not contain urine, urine does not flow from the mouths of the ureters. What structure of the urinary system was damaged during the operation?

Uretra Uretra

Vesica urinaria Urinary Bladder

Ren Ren

Ureter Ureter

Pelvis renalis Renal pelvis

74 / 200
У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфої-дної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище? Difficult nasal breathing can often be observed in children, which is associated with excessive development of the lymphoid tissue of the mucous membrane of the pharynx. The growth of which tonsils can cause this phenomenon?

Tonsilla palatina Tonsilla palatina

Tonsilla tubaria Tonsilla tubaria

Tonsilla pharyngea Tonsilla pharyngea

Tonsilla lingualis Lingual tonsil

Усіх названих мигдаликів All named tonsils

75 / 200
При рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла внаслідок пухлини гіпофіза. Яка кісткова порожнина при цьому вражена? During radiography, destruction and enlargement of the fossa of the Turkish saddle due to a tumor of the pituitary gland was revealed. Which bone cavity is affected?

Лицевий канал Front channel

Пазуха клиноподібної кістки Sinus of sphenoid bone

Сонний канал Sleepy Channel

Барабанна порожнина Drum cavity

Зоровий канал Visual Channel

76 / 200
У хворого 26-ти років виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореня носа та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції венозними сполученнями цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш імовірно може бути уражена? In a 26-year-old patient, a large furuncle of the soft tissues of the face near the root of the nose and the lower eyelid was detected. A formidable complication of this disease can be the spread of infection through the venous connections of this region to the sinuses of the dura mater. Which of the sinuses is most likely to be affected?

Потилична Occipital

Печериста Cave

Верхня кам’яниста Upper stony

Верхня сагітальна Upper sagittal

Сигмоподібна Sigma

77 / 200
Хворій 65-ти років, що страждає на інсулінонезалежний цукровий діа- бет, призначили всередину глібенкла-мід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату: A 65-year-old patient suffering from non-insulin-dependent diabetes was prescribed glibenclamide orally. State the mechanism of hypoglycemic action of this drug:

Пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику Suppresses the absorption of glucose in the intestine

Пригнічує а-глюкозидазу і розпад полісахаридів Suppresses a-glucosidase and the breakdown of polysaccharides

Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами Strengthens utilization of glucose by peripheral tissues

Стимулює виділення ендогенного інсуліну в-клітинами Stimulates release of endogenous insulin by b-cells

Пригнічує глюконеогенез у печінці Suppresses gluconeogenesis in the liver

78 / 200
На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджуваного матеріалу (випорожнень) і 8-годинної інкубації у термостаті при температурі 37°C виявлений ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості? On 1% alkaline peptone water, after inoculation of the test material (feces) and 8-hour incubation in a thermostat at a temperature of 37°C, growth was detected in the form of a delicate blue Films. For the causative agent of which disease are these cultural properties characteristic?

Паратиф А Paratyphos A

Чума Plague

Черевний тиф Typhoid

Дизентерія Dysentery

Холера Холера

79 / 200
У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлене збільшення в’язкості крові. При капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин мі-кроциркуляторного русла. Яке з перелічених порушень можливе у даному випадку? In a patient with chronic heart failure, an increase in blood viscosity was detected. Capillaroscopy revealed damage to the vessel walls of the microcirculatory channel. Which of the listed disorders is possible in this case?'

Артеріальна гіперемія Arterial hyperemia

Емболія Embolism

Тромбоз Thrombosis

Сладж-феномен Sludge Phenomenon

Венозна гіперемія Venous hyperemia

80 / 200
У хворого на цукровий діабет розвинулася діабетична кома внаслідок порушення кислотно-основного стану. Який вид порушення кислотно-основного стану виник при цьому? A patient with diabetes developed a diabetic coma as a result of a violation of the acid-base state. What type of violation of the acid-base state occurred?

Негазовий алкалоз Non-gas alkalosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Респіраторний ацидоз Respiratory acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

81 / 200
Під час барбітурового наркозу у хворого 65-ти років почало розвиватися пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегріду. Стан хворого покращився, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів? During barbiturate anesthesia, a 65-year-old patient began to develop respiratory depression. The anesthesiologist administered an intravenous injection of 10 ml of 0.5% bemegrid solution. The patient's condition improved , the volume of pulmonary ventilation increased. What phenomenon is the basis of the interaction of these drugs?

Антагонізм прямий Antagonism is direct

Антагонізм непрямий Antagonism is indirect

Синергізм непрямий Synergism is indirect

Синергізм прямий Synergism is direct

Антагонізм однобічний Antagonism is unilateral

82 / 200
У лабораторії при експертизі шкур тварин була використана реакція преципітації за Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкури було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат? In the laboratory, during the examination of animal skins, the Ascoli precipitation reaction was used. When recording the results, a few minutes after the combination of immune serum and skin extract, the formation of a whitish ring was noted. About what does this result show?

Наявність антигену вірулентного сальмонел Presence of virulent Salmonella antigen

Наявність антигенів сибірки Presence of anthrax antigens

Наявність токсину анаеробної інфекції Presence of anaerobic infection toxin

Наявність поверхневого антигену ешеріхій Presence of Escherichia surface antigen

Наявність збудника бруцельозу Presence of brucellosis pathogen

83 / 200
Клітину обробили речовиною, яка блокує фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу? The cell was treated with a substance that blocks the phosphorylation of nucleotides in the mitochondria. What process of the cell's vital activity will be disrupted first of all?

!нтеграція функціональних білкових молекул !integration of functional protein molecules

Окислювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Ресинтез АТФ ATP Resynthesis

Синтез мітохондріальних білків Synthesis of mitochondrial proteins

Фрагментація великих мітохондрій на менші Fragmentation of large mitochondria into smaller ones

84 / 200
Хворому 60-ти років важко формувати і рухати харчову грудку, що порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стає неможливою. Причиною цього може бутити порушення функції такого нерва: It is difficult for a 60-year-old patient to form and move a food lump, which disrupts the eating process. At the same time, the tongue is immobile, speech becomes impossible. The reason for this may be a violation of the function of such nerve:

Лицевий Licevius

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Під’язиковий Sublingual

Додатковий Additional

Трійчастий Triple

85 / 200
В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизової оболонки ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Са-буро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми? A material of whitish layering from the mucous membrane of the oral cavity was sent to the laboratory. The material was cultured on Sa-buro medium, the growth of cream-like colonies was noted, and bacterioscopy revealed short budding threads. To isolated microorganisms are causative agents of which infection?

Спірохетоз Spirochetosis

Мікоплазмоз Mycoplasmosis

Хламідіоз Chlamydia

Мікоз Мікоз

Рікетсіоз Rickettsiosis

86 / 200
У дитини відзначається затримка прорізування зубів, неправильне їх розташування. Скарги також на сухість у роті, появу тріщин в кутах рота з наступним нагноєнням. З нестачею якого вітаміну може бути пов’язаний цей стан? The child has a delay in teething, their incorrect position. Complaints are also about dryness in the mouth, the appearance of cracks in the corners of the mouth with subsequent suppuration. A lack of which vitamin can be is this condition related?

D D

C C

E E

A A

K K

87 / 200
У хворого з гломерулонефритом виявлено: анасарка, АТ- 185/105 мм рт.ст., анемія, лейкоцитоз, гіперазотемія, гі-попротеїнемія. Який показник свідчить про ускладнення гломерулонефриту нефротичним синдромом? A patient with glomerulonephritis was found to have: anasarca, blood pressure 185/105 mm Hg, anemia, leukocytosis, hyperazotemia, hypoproteinemia. Which indicator indicates complications of glomerulonephritis with nephrotic syndrome?

Гіпопротеїнемія Hypoproteinemia

Гіперазотемія Hyperazotemia

Анемія Anemia

Артеріальна гіпертензія Arterial hypertension

Лейкоцитоз Leukocytosis

88 / 200
На гістологічному препараті представлений орган нервової системи зірчастої форми, зовні вкритий сполучнотканинною капсулою, містить мульти-полярні нейрони, різноманітні за функцією. Який це орган? The histological preparation shows a star-shaped organ of the nervous system, externally covered by a connective tissue capsule, containing multi-polar neurons, diverse in function. What kind of organ is this?

Спинномозковий ганглій Spinal ganglion

Вегетативний ганглій Vegetative ganglion

Мозочок Cerebellum

Довгастий мозок Olongate brain

Спинний мозок Spinal cord

89 / 200
Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку нора-дреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у си-напсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують активність такого ферменту: Depression, emotional disorders are the result of a lack of noradrenalin, serotonin and other biogenic amines in the brain. Increasing their content in synapses can be achieved with antidepressants, which inhibit the activity of such an enzyme:

Фенілаланін-4-монооксигеназа Phenylalanine-4-monooxygenase

Диамінооксидаза Diamine oxidase

Оксидаза L-амінокислот L-amino acid oxidase

Оксидаза D-амінокислот D-amino acid oxidase

Моноамінооксидаза Monoamine oxidase

90 / 200
Хворий 60-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на загруднинний біль після фізичного навантаження. Лікар призначив нітрогліцерин. Після засто- сування препарату загруднинний біль зник, проте з’явився сильний біль голови. Який можливий механізм цієї побічної дії? A 60-year-old patient turned to the doctor complaining of chest pain after physical exertion. The doctor prescribed nitroglycerin. After using the drug, the chest pain disappeared, but with severe headache appeared. What is the possible mechanism of this side effect?

Гальмування утворення медіаторів у мозку Inhibition of the formation of mediators in the brain

Блокада а-адренорецепторів A-adrenoceptor blockade

Блокада фосфодиестерази Phosphodiesterase Blockade

Підвищення внутрішньочерепного тиску Increased intracranial pressure

Зменшення накопичення іонів кальцію Decreased accumulation of calcium ions

91 / 200
Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний ме-сенджер (посередник) утворюється при цьому в гепатоцитах? Decomposition of glycogen in the liver is stimulated by adrenaline. What secondary messenger is formed in hepatocytes?

СО СО

Триацилгліцерол Triacylglycerol

NO NO

ц-АМФ ц-АМФ

ц-ГМФ ц-ГМФ

92 / 200
Хворий ходить хитаючись, широко розставляючи ноги. У нього знижений тонус м’язів рук і ніг, скандована мова. У якій структурі головного мозку локалізується ураження? The patient walks unsteadily, spreading his legs wide. He has reduced tone of the muscles of his arms and legs, slurred speech. In which brain structure is the lesion localized?

Шкаралупа Shell

Моторна кора Motor Cortex

Хвостате ядро Tail the core

Мозочок Cerebellum

Червоне ядро Red Core

93 / 200
У хворого 65-ти років синдром паркінсонізму. Який засіб слід йому призначити? A 65-year-old patient has parkinsonism syndrome. What drug should he be prescribed?

Амізил Амізил

Леводопа Леводопа

Скополамін Scopolamine

- -

Атропіну сульфат Atropine sulfate

94 / 200
На підставі фенотипового аналізу у жінки встановлено попередній діагноз: полісомія Ххромосом. Для уточнення діагнозу використовується цитогенети-чний метод. Діагноз буде підтверджено, якщо каріотип буде: On the basis of the phenotypic analysis, the woman has a preliminary diagnosis: polysomy of Chromosomes. The cytogenetic method is used to clarify the diagnosis. The diagnosis will be confirmed if the karyotype is:

48(XXXY) 48(XXXY)

47(XXY) 47(XXY)

48(XXYY) 48(XXYY)

46(XX) 46(XX)

47(ХХХ) 47(ХХХ)

95 / 200
У хворого, який знаходиться на лікуванні з приводу вірусного гепатиту В, з’явилися ознаки печінкової недо- статності. Які зміни крові, що свідчать про порушення білкового обміну, найбільш імовірно будуть спостерігатися у даному випадку? A patient who is being treated for viral hepatitis B has developed signs of liver failure. What changes in the blood indicate a violation of protein metabolism, most likely to be observed in this case?

Білковий склад крові не змінений The protein composition of the blood has not changed

Абсолютна гіперглобулінемія Absolute hyperglobulinemia

Абсолютна гіперфібриногенемія Absolute hyperfibrinogenemia

Абсолютна гіперальбумінемія Absolute hyperalbuminemia

Абсолютна гіпоальбумінемія Absolute hypoalbuminemia

96 / 200
Під час травми грудної клітки пошкоджена хрящова частина ребра. За рахунок якого шару охрястя відбудеться регенерація хряща? During a chest injury, the cartilage part of the rib was damaged. At the expense of which cartilage layer will regeneration of the cartilage take place?

Хондрогенний Chondrogenic

Колагеновий Collagen

Еластичний Elastic

Фіброзний Fibrous

Волокна Шарпея Shar Pei Fibers

97 / 200
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку? There is a strict time limit for humans at an altitude of more than 8000 meters above sea level without oxygen tanks. What is the limiting factor for life in this case?

Парціальний тиск кисню в повітрі Partial pressure of oxygen in air

Температура Temperature

Рівень вологості Humidity Level

Рівень ультрафіолетового опромінення Level of ultraviolet radiation

Сила земного тяжіння Gravity

98 / 200
Після прийому блокатору мембранних циторецепторів хворий скаржиться на відчуття сухості в роті. Блокатор яких циторецепторів приймав пацієнт? After taking a blocker of membrane cytoreceptors, the patient complains of a feeling of dryness in the mouth. Which cytoreceptor blocker did the patient take?

Н-холінорецептори N-cholinoreceptors

в-адренорецептори in-adrenergic

а-адренорецептори a-adrenergic receptors

М-холінорецептори M-cholinergic receptors

а- та в-адренорецептори a- and b-adrenoreceptors

99 / 200
При дослідженні культури тканин злоякісної пухлини виявили поділ клітин, який відбувався без ахроматиново-го апарату шляхом утворення перетяжки ядра, при якому зберігались ядерна оболонка та ядерце. Який тип поділу клітин відбувався у злоякісній пухлині, що вивчалась? During the examination of the tissue culture of a malignant tumor, cell division was found, which occurred without the achromatin apparatus through the formation of a narrowing of the nucleus, in which the nuclear envelope and nucleolus were preserved. What type of division of cells occurred in the malignant tumor under study?

Мейоз Meiosis

Ендомітоз Endomitosis

Мітоз Mitosis

Амітоз Амітоз

Екзомітоз Exomitosis

100 / 200
У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін? The number of granulocytes in the blood of a person under the influence of ionizing radiation has decreased. What mechanism is the basis of these changes?

Збільшений перехід гранулоцитів в тканини Increased migration of granulocytes into tissues

Розвиток аутоімунного процесу Development of autoimmune process

Пригнічення лейкопоезу Suppression of leukopoiesis

Підвищене руйнування лейкоцитів Increased destruction of leukocytes

Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку Disturbance of the release of mature leukocytes from the bone marrow

101 / 200
У 19-ти місячної дитини із затримкою розвитку та проявами самоагре-сії вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль/л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається? In a 19-month-old child with developmental delay and manifestations of self-aggression, the content of uric acid in the blood is 1.96 mmol/l. In which metabolic disorder is this observed ?

Синдром Леша-Ніхана Lesch-Nyhan syndrome

Хвороба Гірке Bitter disease

Подагра Gout

Синдром набутого імунодефіциту Acquired immunodeficiency syndrome

Хвороба Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing disease

102 / 200
Курареподібні речовини (дитилін) роблять неможливим скорочення скелетних м’язів, оскільки вони блокують: Curare-like substances (dithyline) make skeletal muscle contraction impossible because they block:

Центральні синапси Central synapses

Гангліонарні синапси Ganglionic synapses

Нервово-м’язові синапси Neuromuscular synapses

Пропріорецептори Proprioreceptors

Проведення збудження мембраною Conduction of excitation through the membrane

103 / 200
Під час гістологічного дослідження нирок жінки 25-ти років, що померла під час пологів, в епітелії канальців головних відділів нефрону виявлені конденсація хроматину ядер, розпад їх на глибки та лізис, а також плазморексис та цитоліз. Який патологічний процес виявлений в епітелії канальців нирок? During a histological examination of the kidneys of a 25-year-old woman who died during childbirth, condensation of nuclear chromatin, their disintegration into deep and lysis, as well as plasmorhexis and cytolysis. What pathological process was detected in the epithelium of the kidney tubules?

Гіаліноз Hyalinosis

Некроз Некроз

Амілоїдоз Amyloidosis

Гідропічна дистрофія Hydropic dystrophy

Жирова дистрофія Fat dystrophy

104 / 200
Під час бійки у чоловіка виникла рефлекторна зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. На яку структуру серця впливають еферентні нерви, що зумовили його зупинку? During the fight, the man suffered a reflex cardiac arrest as a result of a strong blow to the upper part of the anterior abdominal wall. What structure of the heart is affected by the efferent nerves that caused his arrest?

Робочий міокард шлуночків Working ventricular myocardium

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Робочий міокард передсердь Working atrial myocardium

Провідна система шлуночків серця The conduction system of the ventricles of the heart

105 / 200
Хворому на ішемічну хворобу серця з передсердною екстрасистолією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, знижує адренергічні впливи на серце, суттєво подовжує потенціал дії, розширює коронарні судини. Який препарат призначено? A patient with coronary heart disease with atrial extrasystole is prescribed a drug that primarily blocks potassium channels, reduces adrenergic effects on the heart, significantly prolongs the action potential, and dilates coronary vessels. Which is the drug prescribed?

Лізиноприл Lizinopril

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Корглікон Corglycon

Добутамін Dobutamine

Аміодарон Amiodarone

106 / 200
Клітина піддалась впливу іонізуючого випромінювання при дефіциті вітаміну E. Це сприяло посиленому виходу гідролітичних ферментів у цитоплазму і призвело до повного руйнування внутрішньоклітинних структур - ауто-лізу. Які органели клітини призвели до цього явища? The cell was exposed to ionizing radiation with vitamin E deficiency. This contributed to the increased release of hydrolytic enzymes into the cytoplasm and led to the complete destruction of intracellular structures - autolysis. What are the cell organelles led to this phenomenon?

Ендоплазматична сітка Endoplasmic reticulum

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Мітохондрії Mitochondria

Мікротільця Microbodies

Лізосоми Lysosomes

107 / 200
Батьки дитини 3-х років звернули увагу на те, що при відстоюванні сеча дитини темнішає. Об’єктивно: температура тіла дитини в нормі, шкірні покриви рожеві, чисті, печінка не збільшена. Назвіть найбільш імовірну причину даного явища: Parents of a 3-year-old child drew attention to the fact that the child's urine darkens during defecation. Objectively: the child's body temperature is normal, the skin is pink, clean , the liver is not enlarged. Name the most likely cause of this phenomenon:

Гемоліз Hemolysis

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Алкаптонурія Alkaptonuria

Синдром Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing syndrome

Подагра Gout

108 / 200
У хворого, що харчувався винятково полірованим рисом, недостатність тіаміну стала причиною поліневриту. Екскреція якої сполуки з сечею може бути індикатором цього авітамінозу? In a patient who ate exclusively polished rice, thiamine deficiency caused polyneuritis. Excretion of which compound with urine can be an indicator of this vitamin deficiency?

Метил-малонова кислота Methylmalonic Acid

Малат Малат

Піровиноградна кислота Pyruvic acid

Фенілпіруват Phenylpyruvate

Сечова кислота Uric acid

109 / 200
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В якому процесі найбільш імовірно будуть використовуватися амінокислоти за таких умовах? During fasting, muscle proteins break down into free amino acids. In which process are amino acids most likely to be used under such conditions?

Глікогеноліз Glycogenolysis

Декарбоксилювання Decarboxylation

Глюконеогенез у м’язах M'yazah Gluconeogenesis

Глюконеогенез у печінці Gluconeogenesis in the liver

Синтез вищих жирних кислот Synthesis of higher fatty acids

110 / 200
До наркологічного відділєння го-спiталiзовано хворого з діагнозом -морфінізм. Лікар відзначив зниження фармакологічної активності морфіну. Як називається явище, коли зменшується ефективність препарату при повторному введенні? A patient with a diagnosis of morphinism was hospitalized in the narcology department. The doctor noted a decrease in the pharmacological activity of morphine. What is the name of the phenomenon when the effectiveness of the drug decreases with repeated administration?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Звикання Addiction

Кумуляція Cumulative

Антагонізм Antagonism

Алергія Allergy

111 / 200
40-річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень призначено ізоніазид. Нестача якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату? A 40-year-old man with pulmonary tuberculosis is prescribed isoniazid. Which vitamin deficiency can develop as a result of long-term use of this drug?

Тіамін Thiamine

Кобаламін Cobalamin

Піридоксин Pyridoxine

Фолієва кислота Folic acid

Біотин Biotin

112 / 200
У хворої дитини виявили у сечі підвищений рівень фенілпірувату (в нормі практично відсутній). Вміст фенілаланіну в крові становить 350 мг/л (норма близько 15 мг/л). Для якого захворювання характерні перелічені симптоми? In a sick child, an elevated level of phenylpyruvate was detected in the urine (normally it is practically absent). The content of phenylalanine in the blood is 350 mg/l (the norm is about 15 mg/l) For which disease are the listed symptoms typical?

Алкаптонурія Alkaptonuria

Альбінізм Albinism

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Подагра Gout

Тирозиноз Tyrosinosis

113 / 200
Хворий на стенокардію приймає ацетилсаліцилову кислоту в дозі 100 мг на добу. З якою метою застосовується ацетилсаліцилова кислота у даного хворого? A patient with angina takes acetylsalicylic acid in a dose of 100 mg per day. For what purpose is acetylsalicylic acid used in this patient?

Для пригнічення агрегації тромбоцитів To inhibit platelet aggregation

Для зниження вмісту холестерину To lower cholesterol

Для зниження рівня протромбіну To reduce the level of prothrombin

Для пригнічення зсідання крові To inhibit blood clotting

Для розширення коронарних судин For expansion of coronary vessels

114 / 200
У 2-річної дитини з нирковою недостатністю виявили гіпероксалурію, оксалатний уролітіаз, що призвело до відкладання оксалату кальцію в нирках. Порушення обміну якої аміноки- слоти призвело до такого стану? A 2-year-old child with kidney failure was diagnosed with hyperoxaluria, oxalate urolithiasis, which led to the deposition of calcium oxalate in the kidneys. A disturbance in the metabolism of which amino acids led to this condition ?

Аргінін Arginin

Лізин Lysine

Метіонін Methionine

Гліцин Glycine

Гістидин Histidine

115 / 200
Потенціал спокою клітини дорівнює -80 мВ. Під час якої фази ПД величина мембранного потенціалу складатиме +30 мВ? The resting potential of the cell is -80 mV. During which PD phase will the membrane potential be +30 mV?

Деполяризація Depolarization

Слідова деполяризація Trace depolarization

Реверсполяризація Reverse polarization

- -

Слідова гіперполяризація Trace hyperpolarization

116 / 200
Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів: After prolonged physical exertion during a physical education class, the students developed muscle stiffness. The cause of its occurrence was the accumulation of lactic acid in the skeletal muscles. It was formed after activation in the body of students:

Ілюконеогенезу Ilucooneogenesis

Гліколізу Glycolysis

Ілікогенезу Ilicogenesis

Ліполізу Lipolysis

Пентозофосфатного циклу Pentose phosphate cycle

117 / 200
При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Зрілі членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у вигляді стовбура, від якого відходять 17-35 бічних відгалужень. Визначте вид гельмінта: During deworming, long fragments of a helminth with an articulated structure were found in the patient. Mature segments of a rectangular shape 30x12 mm, a closed-type uterus in the form of a trunk, from which 17- 35 side branches. Identify the type of helminth:

Ціп ’як карликовий Tip 'like a dwarf'

Ехінокок Echinococcus

Альвеокок Alveococcus

Ціп’як неозброєний The hook is unarmed

Ціп ’як озброєний Cip 'as armed'

118 / 200
У пацієнта виник спазм гладеньких м’язів бронхів. Застосування антагоністів яких рецепторів буде фізіологічно доцільним для надання невідкладної допомоги? The patient had a spasm of the smooth muscles of the bronchi. Which receptor antagonists would be physiologically appropriate for emergency care?

в-адренорецептори in-adrenergic

а-адренорецептори a-adrenergic receptors

М-холінорецептори M-cholinergic receptors

Н-холінорецептори N-cholinoreceptors

Аденозинові рецептори Adenosine receptors

119 / 200
У 42-річного чоловіка діагностований інфаркт міокарда. Неефективність попередніх заходів дала підставу лікарю провести нейролептаналгезію. Який нейролептик необхідно застосувати? A 42-year-old man was diagnosed with a myocardial infarction. The ineffectiveness of previous measures gave the doctor reason to perform neuroleptanalgesia. Which neuroleptic should be used?

Аміназин Aminazine

Іалоперидол Aloperidol

Клозепін Clozepine

Дроперидол Droperidol

Прометазин Promethazine

120 / 200
Хворий 37-ми років за останні три місяці схуд на 5 кг, скаржиться на тремор рук, підвищене потовиділення, екзофтальм, тахікардію. Збільшення секреції якого гормону може бути причиною цього? A 37-year-old patient has lost 5 kg of weight over the past three months, complains of hand tremors, increased sweating, exophthalmos, tachycardia. An increase in the secretion of which hormone can be the cause this?

Глюкагон Glucagon

Тироксин Tyroxin

Кортизол Cortisol

Інсулін Insulin

Тиреокальцитонін Thyrocalcitonin

121 / 200
За проханням лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Які м’язи з наведених нижче беруть участь у такому видоху? At the doctor's request, the patient exhaled as deeply as possible after a normal inhalation. Which of the following muscles are involved in such an exhalation?

Трапецієподібні Trapezoids

Живота Живота

Зовнішні міжреберні External intercostals

Грудні February

Діафрагма Aperture

122 / 200
У людини має місце травматичне пошкодження скроневої зони кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів: A person has traumatic damage to the temporal cortex of the large hemispheres. This will lead to a violation of the formation of such sensations:

Дотикові Touch

Слухові Aural

Зорові Visual

Температурні Temperature

Смакові Tasty

123 / 200
Пацієнт скаржиться на свербіж шкіри, особливо між пальцями рук, у пахвинних западинах, на нижній частині живота. При огляді в цих ділянках шкіри виявлено маленькі пухирці. Під час лабораторної діагностики встановлено, що причиною цього стану є представник членистоногих. Вкажіть назву хвороби, спричинену цим членистоногим: The patient complains of itching of the skin, especially between the fingers, in the groin, on the lower part of the abdomen. During the examination, small blisters were found in these areas of the skin. During the laboratory diagnosis has established that the cause of this condition is an arthropod representative. Enter the name of the disease caused by this arthropod:

Дерматотропний лейшманіоз Dermatotropic leishmaniasis

Демодекоз Demodecosis

Міаз Міаз

Педикульоз Pediculosis

Короста Scabies

124 / 200
Сімейний лікар діагностував ішемічну хворобу серця і призначив хворому нітрат тривалої дії, який повністю абсорбується в травному каналі, застосовується для профілактики нападів стенокардії. Визначте цей препарат: The family doctor diagnosed coronary heart disease and prescribed the patient a long-acting nitrate that is completely absorbed in the digestive tract and is used to prevent angina attacks. Identify this drug:

Метопролол Metoprolol

Валідол Validol

Ніфедипін Nifedipine

Ізосорбіду мононітрат Isosorbide mononitrate

Амлодипін Amlodipine

125 / 200
У людини цистинурія проявляється у вигляді наявності цистинових камінців у нирках (гомозиготи) або підвищеним рівнем цистину в сечі (гетерозиготи). Захворювання цистинурією є моногенним. Визначити тип взаємодії генів цистинурії і нормального вмісту цистину в сечі: In humans, cystinuria manifests itself as the presence of cystine stones in the kidneys (homozygotes) or an increased level of cystine in the urine (heterozygotes). The cystinuria disease is monogenic. Determine the type of gene interaction cystinuria and normal cystine content in urine:

Кодомінування Codominance

Неповне домінування Incomplete dominance

Комплементарність Complementarity

Повне домінування Total dominance

Епістаз Epistasis

126 / 200
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тром-боцитарного серотоніну? During the examination in the clinic, the man was diagnosed with acute radiation sickness. A sharp decrease in serotonin in platelets was found in the laboratory. Disruption of the metabolism of which substance is a possible cause of the decrease in platelet serotonin?

Тирозин Tyrosine

Гістидин Histidine

5-окситриптофан 5-hydroxytryptophan

Фенілаланін Phenylalanine

Серин Serine

127 / 200
Хворий тривалий час вживав антибіотики широкого спектру дії, що викликали зниження апетиту та пронос з гнилісним запахом. Про яку побічну дію йдеться? The patient used broad-spectrum antibiotics for a long time, which caused a decrease in appetite and diarrhea with a putrid smell. What side effect is it about?

Дисбактеріоз Dysbacteriosis

Нефротоксична дія Nephrotoxic effect

Ототоксична дія Ototoxic action

Кардіотоксична дія Cardiotoxic action

Алергічна реакція Allergic reaction

128 / 200
Хвора 65-ти років страждає на жовчнокам’яну хворобу. Останнім часом з’явилися ознаки ахолічного синдрому внаслідок обтурації жовчних шляхів. Засвоєння яких компонентів їжі буде порушене найбільше? A 65-year-old patient suffers from gallstone disease. Recently, signs of acholic syndrome appeared due to obstruction of the bile ducts. The assimilation of which food components will be most impaired?'

Електроліти Electrolytes

Жири Жири

Нуклеїнові кислоти Nucleic acids

Вуглеводи Carbohydrates

Білки Proteins

129 / 200
У хворого на 2-3 день після операції резекції шлунка не відновилась перистальтика кишок. Що потрібно призначити хворому для стимуляції рухової функції шлунковокишкового тракту? Intestinal motility did not return to the patient 2-3 days after gastric resection. What should be prescribed to the patient to stimulate the motor function of the gastrointestinal tract?

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Циклодол Cyclodol

Празозин Prazosin

130 / 200
Жінці 57-ми років проведено операцію екстирпації матки із придатками. Макроскопічно: в товщі міометрію вузол щільної консистенції, округлої форми з чіткими контурами, розміром 5х6 см, на розрізі волокнистої будови. Гістологічно він представлений хаотично розташованими пучками гладень-ком’язевих клітин та надмірно розвиненою стромою. Який найбільш імовірний діагноз? A 57-year-old woman underwent an operation to extirpate the uterus with appendages. Macroscopically: in the thickness of the myometrium, a node of dense consistency, rounded shape with clear contours, 5x6 cm in size, on the section fibrous structure. Histologically, it is represented by chaotically arranged bundles of smooth muscle cells and excessively developed stroma. What is the most likely diagnosis?

Рабдоміома Rhabdomyoma

Фіброміома Fibroid

Рабдоміосаркома Rhabdomyosarcoma

Лейоміосаркома Leiomyosarcoma

Фіброма Fibroma

131 / 200
Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювання, анорексію, біль у різних ділянках живота, наявність крові у калі, підвищення температури тіла, кволість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина? The patient was admitted to the hospital after ionizing radiation with complaints of vomiting, anorexia, pain in various parts of the abdomen, the presence of blood in the stool, increased body temperature, weakness. For which is such a clinical picture characteristic of a form of acute radiation sickness?

Кишкова Intestinal

Церебральна Cerebral

Токсемічна Toxemic

Кістковомозкова Bone marrow

Змішана Mixed

132 / 200
У чоловіка 56-ти років системний артеріальний тиск становить 135/100 мм рт.ст. Збільшення якого з наведених чинників є найімовірнішою причиною збільшення діастолічного тиску у людини? A 56-year-old man has a systemic arterial pressure of 135/100 mm Hg. An increase in which of the following factors is the most likely cause of an increase in diastolic pressure in a person?

Частота серцевих скорочень Heart rate

Еластичність артеріальних судин Elasticity of arterial vessels

Насосна функція серця Heart pumping function

Об’єм циркулюючої крові Volume of circulating blood

Загальний периферичний опір Total peripheral resistance

133 / 200
У чоловіка 40-ка років на шиї виявлено пухлиноподібне утворення розміром 8х7 см, яке хірург видалив неповністю через інтимний зв’язок з великими судинами. Мікроскопічно в ньому виражений тканинний і клітинний атипізм, клітини типу ліпобластів різного ступеня зрілості, з поліморфізмом, гіперхромією ядер, патологічними мітозами, осередками некрозу. Визначте гістологічну форму пухлини: A 40-year-old man was found to have a tumor-like mass measuring 8x7 cm on his neck, which the surgeon removed incompletely due to its intimate connection with large vessels. Microscopically, it tissue and cellular atypism, cells of the lipoblast type of varying degrees of maturity, with polymorphism, hyperchromia of the nuclei, pathological mitoses, centers of necrosis. Determine the histological form of the tumor:

Ліпосаркома Liposarcoma

Гібернома Hibernoma

Ліпома Lipoma

Фіброма Fibroma

Фібросаркома Fibrosarcoma

134 / 200
Відомо, що при цукровому діабеті у хворих частіше зустрічаються запальні процеси, знижена регенерація, уповільнюється загоєння ран. Причиною цього є: It is known that in patients with diabetes, inflammatory processes occur more often, regeneration is reduced, and wound healing slows down. The reason for this is:

Зниження ліполізу Decreased lipolysis

Прискорення глюконеогенезу Acceleration of gluconeogenesis

Підвищення ліполізу Increasing lipolysis

Посилення катаболізму Strengthening catabolism

Зниження протеосинтезу Reduction of proteosynthesis

135 / 200
У хворого внаслідок інсульту утворилася гематома в коліні внутрішньої капсули, що призвело до паралічу мімічних та жувальних м’язів. Який провідний шлях ушкоджено? As a result of a stroke, the patient developed a hematoma in the knee of the internal capsule, which led to paralysis of facial and masticatory muscles. Which conduction pathway was damaged?

Tr. cortico-temporo-parieto-occipito-pontinus Tr. cortical-temporal-parietal-occipital-pontine

Tr. cortico-thalamicus Tr. cortico-thalamicus

Tr. cortico-spinalis Cortico-spinal tract

Tr. cortico-nuclearis Tr. cortico-nuclearis

Tr. cortico-fronto-pontinus Tr. cortico-fronto-pontinus

136 / 200
У жінки 49-ти років внаслідок тривалого стояння з’явився набряк ніг. Що є причиною появи набряків? A 49-year-old woman developed leg swelling as a result of prolonged standing. What is the cause of swelling?

Зменшення гідростатичного тиску крові в артерiях Reduction of hydrostatic blood pressure in arteries

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах Increase in the hydrostatic pressure of the blood in the veins

Збільшення системного артеріального тиску Increase in systemic blood pressure

Зменшення гідростатичного тиску крові у венах Reduction of hydrostatic pressure of blood in veins

Збільшення онкотичного тиску плазми крові Increase in oncotic pressure of blood plasma

137 / 200
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначений антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу полягає в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи? After an appendectomy, a cephalosporin antibiotic was prescribed to the patient to prevent infection. The violation of which process is the basis of the antimicrobial activity of antibiotics of this group?

Рибосомальний синтез білку Ribosomal protein synthesis

Утворення мікробної стінки Microbial wall formation

Блокада холінестерази Cholesterase block

Синтез нуклеїнових кислот Synthesis of nucleic acids

Енергетичний обмін Energy Exchange

138 / 200
При токсичному ушкодженні гепа-тоцитів з порушенням їх білковосинте-зуючої функції у пацієнта різко знизився вміст альбумінів у плазмі крові та онкотичний тиск плазми. Що буде наслідком цих змін? With toxic damage to hepatocytes with a violation of their protein-synthesizing function, the patient's albumin content in the blood plasma and oncotic pressure of the plasma decreased sharply. What will be the consequence of these changes?'

Збільшення густини крові Increasing blood density

Поява набряків Appearance of edema

Збільшення об’єму циркулюючої крові Increase in circulating blood volume

Зменшення діурезу Diuresis reduction

Зменшення ШОЕ Reduction of ESR

139 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявляється паренхіматозний орган, в якому епітеліальні тяжі формують клу-бочкову, пучкову та сітчасту зони. Центральна частина органу представлена скупченнями хромафінних клітин. Визначте орган: Microscopic examination reveals a parenchymal organ in which epithelial strands form lobular, bundle and reticular zones. The central part of the organ is represented by clusters of chromaffin cells. Identify the organ:

Печінка Liver

Надниркова залоза Adrenal gland

Щитоподібна залоза Thyroid

Гіпофіз Pituitary

Епіфіз Pineal gland

140 / 200
У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps- 140/хв, температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? The patient was diagnosed with influenza. After taking antipyretics, his condition deteriorated sharply: his consciousness was dimmed, blood pressure - 80/50 mm Hg, Ps - 140/min, the body temperature dropped sharply to 35.8oC. What complication did this patient have?

Гіповолемія Hypovolemia

Алкалоз Alkalosis

Ацидоз Acidosis

Гіпертермія Hyperthermia

Колапс Колапс

141 / 200
В ендокринологічному відділенні обласної лікарні знаходиться хворий із скаргами на швидку втомлюваність, поганий апетит. З анамнезу відомо: тривалий час лікувався кортикостероїдами з приводу бронхіальної астми. Об’єктивно: АТ- 90/60 мм рт.ст., гіперпігментація шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у хворого? There is a patient in the endocrinology department of the regional hospital with complaints of rapid fatigue and poor appetite. It is known from the anamnesis: he was treated with corticosteroids for a long time for bronchial asthma. Objectively: Blood pressure - 90/60 mmHg, hyperpigmentation of the skin. What disease can be suspected in the patient?

Хвороба Сімондса Symonds disease

Хвороба Грейвса Graves' disease

Хвороба Іценка-Кушінга Itsenko-Cushing disease

Хвороба Аддісона Addison's disease

Хвороба Кона Kohn's disease

142 / 200
Хворий надійшов до інфекційного відділення: шкіра суха, тургор шкіри знижений, випорожнення у вигляді 'відвару рису'. Встановлено діагноз: холера. Яке порушення водно-електролітного балансу найбільш імовірно виникає при даному захворюванні? The patient was admitted to the infectious department: the skin is dry, the skin turgor is reduced, the stools are in the form of 'rice broth'. The diagnosis is established: cholera. What violation of the water-electrolyte balance is the most likely occurs with this disease?

Ізоосмотична гіпогідратація Isoosmotic hypohydration

Гіперосмотична гіпогідратація Hyperosmotic hypohydration

Гіперосмотична гіпергідратація Hyperosmotic hyperhydration

Гіпоосмотична гіпогідратація Hyposmotic hypohydration

Гіпоосмотична гіпергідратація Hyposmotic hyperhydration

143 / 200
Слизова оболонка трубчастого органу вкрита перехідним епітелієм, утворює поздовжні складки. М’язова оболонка складається з двох шарів у верхній половині і трьох у нижній. Який це орган? The mucous membrane of a tubular organ is covered with transitional epithelium, forming longitudinal folds. The muscle membrane consists of two layers in the upper half and three in the lower half. What kind of organ is this?

Маткова труба The Fallopian Tube

Пряма кишка Rectum

Сечовий міхур Bladder

Стравохід Esophagus

Сечовід Ureter

144 / 200
При обстеженні хворого на атрофічний гастрит виявлено: ер.- 2,0 • 1012/л, Hb- 87 г/л, КП1,3, лейк.- 4,0 • 109/л, тромб.- 180 • 109/л. Дефіцит якої речовини може бути причиною анемії в хворого? During the examination of a patient with atrophic gastritis, it was found: er.- 2.0 • 1012/l, Hb- 87 g/l, CP1.3, leuk.- 4.0 • 109/l, thrombus - 180 • 109/l. Deficiency of which substance can cause anemia in a patient?

Вітамін B12 Vitamin B12

Вітамін A Vitamin A

Вітамін K Vitamin K

Цинк Zinc

Залізо Iron

145 / 200
У жінки 46-ти років видалена пухлина правої привушної ділянки, яка поступово збільшувалася протягом 5 років. Макроскопічно: інкапсульова-ний вузол діаметром 60 мм еластичної консистенції, тканина бiлувато-dра з множинними дрі6ними кiстами, що містять слиз. Мікроскопічно: дуктальні структури або осередки солідної будови, що складаються з мономорфних полігональних та кубічних клітин, між ними розміщуються ділянки міксоїдної і хондроїдної речовини. Діагностуйте пухлину: A 46-year-old woman had a tumor removed from the right parotid area, which gradually increased over the course of 5 years. Macroscopically: an encapsulated nodule with a diameter of 60 mm, elastic consistency, whitish tissue -dra with multiple dry cysts containing mucus. Microscopically: ductal structures or cells of a solid structure consisting of monomorphic polygonal and cubic cells, areas of myxoid and chondroid matter are placed between them. Diagnose the tumor:

Мономорфна аденома Monomorphic adenoma

Мукоепідермальна пухлина Mucoepidermal tumor

Плеоморфна аденома Adenoma is pleomorphic

Аденокістозна карцинома Adenocystic carcinoma

Аденолімфома Adenolymphoma

146 / 200
У зв’язку з підозрою на внутрі-шньолікарняну інфекцію проведено обстеження у відділенні хірургічної стоматології. У кількох пацієнтів, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їх походження з одного джерела? In connection with the suspicion of nosocomial infection, an examination was conducted in the department of surgical dentistry. Staphylococcus aureus was found in several patients, as well as on some care items. What properties of selected cultures make it possible to establish their origin from the same source?

Біохімічні властивості Biochemical properties

Фаготипування Phagotyping

Чутливість до антибіотиків Sensitivity to antibiotics

Антигенна структура Antigenic structure

Пігментоутворення Pigmentation

147 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи лікар повинен пам’ятати про м’яз, який при скороченні відтягує назовні капсулу і суглобовий диск скроневонижньощелепного суглоба. Який це м’яз? When intervening for the treatment of dislocation of the lower jaw, the doctor must remember the muscle that, when contracted, pulls the capsule and articular disc of the temporomandibular joint outward. What is this m 'I'm from?

M. pterygoideus lateralis M. pterygoideus lateralis

M. temporalis M. temporalis

M. pterygoideus medialis M. pterygoideus medialis

M. masseter M. masseter

M. mylohyoideus M. mylohyoideus

148 / 200
У чоловіка 71-го року впродовж 10 днів спостерігався пронос з домішками у калі слизу та крові. Хворого було госпіталізовано у тяжкому стані, помер через 2 доби. При розтині тіла померлого виявлено: дифтеритичний коліт з множинними виразками неправильної форми різної глибини в сигмоподібній і прямій кишках. При бактеріологічному дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворювання у хворого? A 71-year-old man had diarrhea with impurities of mucus and blood in his stool for 10 days. The patient was hospitalized in serious condition, died 2 days later. At autopsy the body of the deceased revealed: diphtheritic colitis with multiple ulcers of irregular shape of different depths in the sigmoid and rectum. Bacteriological examination revealed Shigella. What is the patient's main disease?

Дизентерія Dysentery

Ієрсиніоз Yersiniosis

Сальмонельоз Salmonellosis

Черевний тиф Typhoid

Неспецифічний виразковий коліт Nonspecific ulcerative colitis

149 / 200
У хворого 75-ти років, який страждав на розповсюджений атеросклероз та помер від хронічної серцевої недостатності, на розтині виявлені звужені деформовані коронарні артерії, горбиста інтима на розрізі білого кольору, кам’яниста. Назвіть стадію морфогенезу атеросклерозу: In a 75-year-old patient who suffered from widespread atherosclerosis and died of chronic heart failure, the autopsy revealed narrowed and deformed coronary arteries, a bumpy intima on a white section , stony. Name the stage of atherosclerosis morphogenesis:

Ліпосклероз Liposclerosis

Ліпоїдоз Lipoidosis

Стадія атероматоза Atheromatosis stage

Доліпідна стадія Dolipid stage

Атерокальциноз Atherocalcinosis

150 / 200
При мікроскопічному дослідженні біоптата з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і величини. Базальна мембрана залоз зруйнована. Клітки пухлини поліморфні, ядра гіперхромні, відзначається велика кількість патологічних мітозів. Який діагноз найбільш вірогідний? During microscopic examination of a biopsy from the colon, a tumor of prismatic epithelium was found, which forms atypical glandular structures of various shapes and sizes. The basal membrane of the glands is destroyed. The tumor cells are polymorphic, the nuclei hyperchromic, a large number of pathological mitoses are noted. What is the most likely diagnosis?

Слизовий рак Mucosal cancer

Недиференційований рак Undifferentiated cancer

Солідний рак Solid cancer

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

151 / 200
У пацієнта на слизовій оболонці ротової порожнини, носа та губах з’явились везикулярні пухирці. Стоматолог запідозрив везикулярний стоматит. Яке дослідження надасть можливість підтвердити діагноз? The patient has vesicular blisters on the mucous membrane of the oral cavity, nose, and lips. The dentist suspected vesicular stomatitis. What research would provide an opportunity to confirm the diagnosis?

Мікроскопія везикулярної рідини Microscopy of vesicular fluid

Зараження тварин везикулярною рідиною Infection of animals with vesicular fluid

Виділення вірусу з везикулярної рідини Isolation of virus from vesicular fluid

Виділення бактерій з везикулярної рідини Isolation of bacteria from vesicular fluid

Постановка алергічної проби Allergy testing

152 / 200
При дослідженні бронхобіоптату встановлено: атрофія слизової оболонки, кістозне перетворення залоз, осередкова метаплазія покривного призматичного епітелію в багатошаровий плоский, збільшення числа келихоподібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна інфільтра- ція і розростання грануляційної тканини, яка вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Який найбільш імовірний діагноз? During examination of the bronchobioptate, it was found: atrophy of the mucous membrane, cystic transformation of the glands, focal metaplasia of the covering prismatic epithelium into a multilayered flat one, an increase in the number of goblet cells; in places - in the wall of the bronchus and especially in the mucous membrane, cellular inflammatory infiltration and growth of granulation tissue, which explodes into the lumen of the bronchus in the form of a polyp, is sharply expressed. What is the most likely diagnosis?

Часткова пневмонія Partial pneumonia

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Бронхопневмонія Bronchopneumonia

!нтерстиційна пневмонія !nterstitial pneumonia

153 / 200
При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву фекалій і культивування в термостаті, виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії, грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми? On microscopy of a smear from a film that appeared on peptone water 6 hours after inoculation of feces and cultivation in a thermostat, motile bacteria bent in the form of a comma were found, gram - negative, do not form spores and capsules. What are these microorganisms?

Спірохети Spirochetes

Коринебактерії Corynebacteria

Спірили Spiril

Клостридії Clostridia

Вібріони Vibrios

154 / 200
Під час операції на щелепно-лицьовій ділянці для зниження секреції слинних залоз хворому ввели атропіну сульфат. Виникли тахікардія, сухість та гіперемія шкіри, параліч акомодації та підвищення внутрішньоочного тиску. Який антагоніст доцільно використати в даному випадку? During an operation on the maxillofacial region, atropine sulfate was administered to the patient to reduce salivary gland secretion. Tachycardia, dryness and hyperemia of the skin, paralysis of accommodation, and increased intraocular pressure occurred. What antagonist should be used in this case?

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Прозерин Prozerin

Дипіридамол Dipiridamol

Скополаміну гідробромід Scopolamine hydrobromide

Атенолол Atenolol

155 / 200
Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах відбувся значний склероз їх паренхіми і зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин. Через те погіршилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині: As a result of the viral process in the submandibular salivary glands, significant sclerosis of their parenchyma occurred and the production of biologically active hormonal substances decreased. Because of this, the regeneration of the mucous membrane of the oral cavity deteriorated. The reason for this is insufficient content in saliva:

Паротину Mush

Тимоцит-трансформуючого фактора Thymocyte Transforming Factor

Фактора росту епітелію Epithelial growth factor

Лізоциму Lysozyme

Інсуліноподібного фактора Insulin-like factor

156 / 200
Для знечулення різців верхньої щелепи анестетик вводять у ділянку різцевого отвору. Який нерв залягає в цьому місці? To anesthetize the incisors of the upper jaw, an anesthetic is injected into the area of the incisor hole. What nerve lies in this place?

N.palatinus major N. palatine major

N.nasopalatinus N.nasopalatinus

N.pharyngeus N.pharyngeus

Nn.palatini minores No. minor palatines

Rr.nasales posteriores inferiores Rr. lower posterior nasals

157 / 200
В процесі гістогенезу тканин зуба з певних причин вчасно не утворився дентин. Який процес подальшого гістогенезу не відбудеться або буде віддалений у часі? In the process of histogenesis of tooth tissues, dentin was not formed in time for certain reasons. Which process of further histogenesis will not take place or will be distant in time?

Утворення емалі Enamel formation

Утворення безклітинного цементу Acellular cement formation

Утворення пульпи Pulp Formation

Утворення клітинного цементу Formation of cellular cementum

Утворення предентинового простору Formation of predentine space

158 / 200
Під час гістологічного дослідження операційного матеріалу з ділянки ікла верхньої щелепи 20-річного чоловіка виявлено пухлину, яка побудована з численних дрібних примітивних залозистих та тубулярних структур, із незміненого одонтогенного епітелію, розташованих серед гіалінізованої сполучнотканинної строми. Діагностуйте пухлину: During the histological examination of the surgical material from the canine area of the upper jaw of a 20-year-old man, a tumor was found, which was built from numerous small primitive glandular and tubular structures, from unchanged odontogenic epithelium , located among the hyalinized connective tissue stroma. Diagnose the tumor:

Остеобластокластома Osteoclastoma

Амелобластична фіброма Ameloblastic fibroma

Аденоматоїдна пухлина Adenomatoid tumor

Амелобластома Ameloblastoma

Первинна внутрішньокісткова карцинома Primary intraosseous carcinoma

159 / 200
У чоловіка 70-ти років розвинувся протезний стоматит. Крім того, спостерігається виражене ураження куточків рота. Під час мікроскопії виявлені великі овоїдні грампозитивні клітини. Які мікроорганізми найбільш імовірно стали провідним етіологічним фактором такого ураження? A 70-year-old man developed prosthetic stomatitis. In addition, a marked lesion of the corners of the mouth was observed. During microscopy, large ovoid gram-positive cells were detected. What microorganisms most likely became the leading etiological factor of such a lesion?

Коринебактерії Corynebacteria

Стрептококи Streptococci

Нейсерії Neisseria

Стафілококи Staphylococci

Гриби роду Candida Candida fungi

160 / 200
Лікарю-стоматологу для знеболен-ня необхідно ввести анестетик у крило-піднебінну ямку із ротової порожнини. В ділянці якої анатомічної структури потрібно робити ін’єкцію? For pain relief, the dentist needs to inject an anesthetic into the pterygoid fossa from the oral cavity. In which part of the anatomical structure should the injection be made?

Піднижньоочноямковий отвір Inferoorbital hole

Підборідний отвір Chin

Нижньощелепний отвір Mandibular foramen

Великий піднебінний отвір Major cleft palate

Різцевий канал Riding Channel

161 / 200
Під час мікроскопічного дослідження в залозі дитини 10-ти років були визначені тільки серозні кінцеві відділи, міжчасточкові протоки вистелені двошаровим чи багатошаровим епітелієм. Визначте залозу: During a microscopic examination of the gland of a 10-year-old child, only serous end sections were identified, the interlobular ducts were lined with two-layered or multilayered epithelium. Identify the gland:

Під’язикова Sublingual

Підшлункова Pancreatic

Привушна Privushna

Підщелепна Submaxillary

Печінка Liver

162 / 200
При обстеженні групи осіб, що мешкають на одній території, лікар-стоматолог звернув увагу на однакові симптоми захворювання - темно-жовті плями емалі зубів. Надлишок якого мікроелементу у продуктах або питній воді може бути причиною цього стану? During an examination of a group of people living in the same territory, a dentist drew attention to the same symptoms of the disease - dark yellow spots on the enamel of the teeth. An excess of which trace element in products or drinking water can be the cause of this condition?

Фтор Фтор

Мідь Copper

Кальцій Calcium

Нікель Nickel

Йод Ход

163 / 200
У біоптаті нирки виявлено: проміжна тканина інфільтрована лейкоцитами, міліарні абсцеси, канальці в стані дистрофії, заповнені десквамованим епітелієм та лейкоцитами. Про яке захворювання можна думати? In a kidney biopsy, it was found: interstitial tissue infiltrated with leukocytes, miliary abscesses, tubules in a state of dystrophy, filled with desquamated epithelium and leukocytes. What kind of disease can you think about?

Нефролітіаз Nephrolithiasis

Пієлонефрит Pyelonephritis

Пієліт Pyelitis

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

164 / 200
Лікар оглянув зів хворого і встановив діагноз: тонзиліт (запалення піднебінних мигдаликів). При цьому було відзначено збільшення розмірів лімфатичних вузлів. Які це вузли? The doctor examined the patient's throat and established the diagnosis: tonsillitis (inflammation of the palatine tonsils). At the same time, an increase in the size of the lymph nodes was noted. What are these nodes?

Соскоподібні Mammals

Піднижньощелепні Mandibular

Поверхневі шийні Superficial cervical

Потиличні Occipital

Підпідборідні Subchin

165 / 200
У пульпі зуба є зона, у якій судини і нерви оточені колагеновими та ретикулярними волокнами, фібробластами, макрофагами, мало диференційованими клітинами - перицитами, адвенти-ційними клітинами, тканинними базофілами. Як називається ця зона пульпи? In the tooth pulp there is a zone in which vessels and nerves are surrounded by collagen and reticular fibers, fibroblasts, macrophages, poorly differentiated cells - pericytes, adventitia cells, tissue basophils. What is the name of this zone of the pulp?

Проміжна Intermediate

Коронкова Koronkova

Центральна Central

Коренева Root

Предентинна Predentinal

166 / 200
У хлопчика із синдромом Дауна спостерігаються аномалії лицевої частини черепа, включаючи гіпоплазію верхньої щелепи, високе піднебіння, неправильний ріст зубів. Який із каріотипів притаманний цій дитині? A boy with Down syndrome has abnormalities of the facial part of the skull, including hypoplasia of the upper jaw, a high palate, irregular tooth growth. Which of the karyotypes is characteristic of this child?

48, XXXY 48, XXXY

47, XXY 47, XXY

47XY+18 47XY+18

48, XXYY 48, XXYY

47, XY+21 47, XY+21

167 / 200
Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої складається з епітелію та нервової тканини. В епітеліальних тра-бекулах виявляється 2 типи клітин: хро-мофільні та хромофобні. Визначте даний орган: An endocrine gland is presented for morphological examination, the parenchyma of which consists of epithelium and nervous tissue. 2 types of cells are found in epithelial trabeculae: chromophilic and chromophobic. Define this body:

Щитоподібна залоза Thyroid

Надниркова залоза Adrenal gland

Гіпофіз Pituitary

Гіпоталамус Hypothalamus

Прищитоподібна залоза Parathyroid gland

168 / 200
У дитини 12-ти років непереноси-мість ряду харчових продуктів. Їх вживання викликає алергічну реакцію у вигляді висипань на шкірі, що сверблять. Який антигістамінний засіб слід призначити, щоб не заважати шкільним заняттям дитини (не викликати сонливості)? A 12-year-old child is intolerant to a number of food products. Their use causes an allergic reaction in the form of itchy rashes on the skin. What antihistamine should be prescribed, so as not to interfere with the child's school work (not to cause drowsiness)?

Димедрол Diphenhydramine

Лоратадин Loratadine

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

Еуфілін Euphilin

Мезатон Мезатон

169 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з ознаками гострої серцевої недостатності: блідість, акроціаноз, часте, поверхневе дихання. Який з перелічених засобів показаний у цьому випадку? A patient with signs of acute heart failure arrived at the reception department: paleness, acrocyanosis, frequent shallow breathing. Which of the listed remedies is indicated in this case?

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Кордіамін Cordiamine

Дигітоксин Digitoxin

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Корглікон Корглікон

170 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр виявив, що прорізалися ікла. Дитина розвивається нормально. Визначте вік дитини: During an examination of the child's oral cavity, the pediatrician discovered that fangs had erupted. The child is developing normally. Determine the child's age:

10-12 міс. 10-12 міс.

- -

8-10 міс. 8-10 міс.

14-20 міс. 14-20 міс.

6-8 міс. 6-8 міс.

171 / 200
У хворого на вірусний гепатит на другому тижні захворювання виникли: розлад сну, головний біль, агресивність, нестерпний свербіж шкіри. Об’єктивно: відзначається зниження артеріального тиску, швидкості згортання крові, рефлекторної діяльності, брадикардія. Чим зумовлені ці зміни? In the second week, a patient with viral hepatitis developed: sleep disorder, headache, aggressiveness, unbearable itching of the skin. Objectively: there is a decrease in blood pressure, speed blood coagulation, reflex activity, bradycardia. What are these changes?

Гіперліпемія Hyperlipemia

Уробілінемія Urobilinemia

Гіперхолестеринемія Hypercholesterolemia

Холемія Cholemia

Стеркобілінемія Stercobilinemia

172 / 200
У чоловіка 25-ти років після тривалого перебування на сонці при високій вологості повітря підвищилась температура тіла до 39oC. Який патологічний процес спостерігається у цьому випадку? A 25-year-old man's body temperature rose to 39oC after a long stay in the sun with high air humidity. What pathological process is observed in this case?

Гіпотермія Hypothermia

Опікова хвороба Burning disease

Неінфекційна гарячка Non-infectious fever

Інфекційна гарячка Infectious fever

Гіпертермія Hyperthermia

173 / 200
Чоловік 26-ти років внаслідок автомобільної аварії перебуває в торпі-дній стадії шоку. У крові: лейк.- 3, 2 • 109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії? A 26-year-old man is in the torpid stage of shock as a result of a car accident. In the blood: leuk.- 3, 2 • 109/l. What is the main mechanism in the development of leukopenia?

Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах Destruction of leukocytes in hematopoietic organs

Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі Redistribution of leukocytes in the vascular bed

Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров Disturbance of release of mature leukocytes from the bone marrow into the blood

Підвищення виділення лейкоцитів з організму Increased release of leukocytes from the body

Пригнічення лейкопоезу Suppression of leukopoiesis

174 / 200
У пацієнта з’явились герпетичні висипання. Який засіб необхідно призначити? The patient has herpetic rashes. What remedy should be prescribed?

Клотримазол Clotrimazole

Гентаміцин Gentamicin

Бісептол Biseptol

Ацикловір Acyclovir

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin

175 / 200
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. У крові знижений вміст іонів кальцію. З чим пов’язані ці зміни? A 5-month-old boy is hospitalized due to tonic convulsions. He has been sick since birth. On examination, the hair is hard, the nails are thin and brittle, the skin is pale and dry. In the blood decreased content of calcium ions. What are these changes associated with?

Гіперальдостеронізм Hyperaldosteronism

Гіперпаратиреоз Hyperparathyroidism

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Гіпоальдостеронізм Hypoaldosteronism

176 / 200
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити з метою надання швидкої допомоги? A patient with alcoholism has started an alcoholic psychosis with pronounced psychomotor agitation. Which drug from the group of neuroleptics should be prescribed for the purpose of providing emergency care?

Аміназин Aminazine

Натрію бромід Sodium bromide

Резерпін Backup

Фторотан Fluorothane

Діазепам Diazepam

177 / 200
При посіві матеріалу із зіва хворого ангіною на кров’яно-телуритовий агар виросли колонії діаметром 4-5 мм, сірого кольору, радіально покреслені (у вигляді розеток). Під мікроскопом грам-позитивні палички із булавоподібними потовщеннями на кінцях, розміщені у вигляді розчепірених пальців. Які це мікроорганізми? When inoculating the material from the pharynx of a angina patient on blood-tellurite agar, colonies with a diameter of 4-5 mm, gray color, radially outlined (in the form of rosettes) grew. Under the microscope, gram-positive rods with club-like thickenings at the ends, placed in the form of splayed fingers. What are these microorganisms?

Клостридії ботулізму Clostridia botulism

Стрептобацили Streptobacilli

Дифтероїди Diphtheria

Стрептококи Streptococci

Коринебактерії дифтерії Diphtheria corynebacteria

178 / 200
У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають: In a patient who suffers from acne and inflammatory changes of the skin of the face, during microscopy of the material from the lesions, living arthropods with a size of 0.2-0.5 mm were found. They have an elongated worm-like shape, four pairs of short limbs located in the middle part of the body. Arthropods identified are called:

Демодекоз Demodecosis

Фтиріоз Phthyriosis

Педикульоз Pediculosis

Коросту Scabies

Шкірний міаз Cutaneous myiasis

179 / 200
У препараті кори головного мозку, імпрегнованому азотнокислим сріблом, ідентифікуються велетенські нейрони пірамідної форми. Який шар кори утворюють ці клітини? Giant pyramidal neurons are identified in the preparation of the cerebral cortex impregnated with silver nitrate. What layer of the cortex do these cells form?

Молекулярний Molecular

Зовнішній зернистий Outer Granular

Пірамідний Pyramid

Внутрішній зернистий Internal granular

Гангліонарний Ganglionic

180 / 200
В експерименті у тварини перерізали таламокортикальні шляхи. Який вид сенсорних відчуттів у піддослідної тварини зберігся? In the experiment, the animal's thalamocortical pathways were cut. What kind of sensory sensations was preserved in the experimental animal?

Екстероцептивні Exteroceptive

Слухові Aural

Нюхові Olfactory

Ноцицептивні Nociceptive

Зорові Visual

181 / 200
У хворого внаслідок травми порушена чутливість верхньої губи та крила носа. Який нерв, найвірогідніше, ушкоджений? Due to an injury, the patient has impaired sensitivity of the upper lip and wing of the nose. Which nerve is most likely damaged?

N. infraorbitalis N. infraorbitalis

N. frontalis N. frontalis

N. nasociliaris N. nasociliaris

N. buccalis N. buccalis

N. mandibularis N. mandibularis

182 / 200
На розрізі легенева тканина має великокомірчастий вигляд у зв’язку з мішкоподібними і циліндричними розширеннями бронхів; мікроскопічно у стінці таких бронхів відзначається лейкоцитарна інфільтрація з переважанням нейтрофілів; еластичні, м’язові волокна, а також хрящові пластинки частково зруйновані і заміщені сполучною тканиною. Прилегла легенева тканина з фокусами запалення, полями фіброзу, склерозом судин, ознаками емфіземи. Гіпертрофований правий тттлу-ночок серця. Який найбільш імовірний діагноз? On cross-section, the lung tissue has a large-cell appearance in connection with bag-like and cylindrical expansions of the bronchi; microscopically, leukocyte infiltration with a predominance of neutrophils is noted in the wall of such bronchi; elastic, m 'ulcer fibers, as well as cartilaginous plates are partially destroyed and replaced by connective tissue. Adjacent lung tissue with foci of inflammation, fields of fibrosis, vascular sclerosis, signs of emphysema. Hypertrophied right ventricle of the heart. What is the most likely diagnosis?

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Пневмофіброз Pneumofibrosis

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Інтерстиційна пневмонія Interstitial pneumonia

183 / 200
У ході експерименту у тварини перерізали спинний мозок нижче 5-го шийного сегменту. Внаслідок цього зовнішнє дихання у тварини: During the experiment, the animal's spinal cord was cut below the 5th cervical segment. As a result, the animal's external breathing:

Стане глибоким Will get deep

Стане більш частим Will become more frequent

Стане діафрагмальним Will become diaphragmatic

Стане поверхневим Will become shallow

Припиниться Will stop

184 / 200
У чоловіка 25-ти років на спинці язика зліва з’явилась блюдцеподібна виразка 0,8 см в діаметрі. Дно і краї виразки щільні, поверхня їх гладенька, блискуча, при пальпації безболісна. При мікроскопічному дослідженні на межі виразки та в області її дна - інфільтрат з лімфоїдних, плазматичних, епітеліоїдних клітин при наявності значної кількості судин з ендоваскулітом. Який найбільш вірогідний діагноз? A 25-year-old man developed a saucer-shaped ulcer 0.8 cm in diameter on the back of his tongue on the left side. The bottom and edges of the ulcer are dense, their surface is smooth, shiny , painless on palpation. On microscopic examination at the edge of the ulcer and in the region of its bottom - an infiltrate of lymphoid, plasmatic, epithelioid cells in the presence of a significant number of vessels with endovasculitis. What is the most likely diagnosis?

Первинний сифіліс Primary syphilis

Ракова виразка Cancer ulcer

Афта Сеттона Afta Settona

Декубітальна виразка Decubitus ulcer

Туберкульоз Tuberculosis

185 / 200
Хворий потрапив до щелепно-лицьового відділення з переломом виличної дуги. У хворого утруднене закривання рота. Порушення функції якого м’язу призвело до цього? The patient was admitted to the maxillofacial department with a fracture of the zygomatic arch. The patient has difficulty closing his mouth. What muscle dysfunction led to this?

Присередній крилоподібний Medium pterygium

Жувальний Chewing

Двочеревцевий Twin

Бічний крилоподібний Lateral pterygoid

Виличний Great

186 / 200
Дитина під час гри отримала удар у ділянку рукоятки груднини. В результаті травми постраждав орган, що знаходиться за рукояткою груднини. Назвіть цей орган: The child was hit in the area of the handle of the sternum while playing. As a result of the injury, the organ located behind the handle of the sternum was damaged. Name this organ:

Гортань Larynx

Серце Heart

Вилочкова залоза Thymus gland

Перикард Pericardium

Щитоподібна залоза Thyroid

187 / 200
До стоматолога звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на зменшення щільності зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно визначили співвідношення Ca/P в емалі при зіскоблюванні. Яке значення цього показника свідчить про посилення демінералізації? A 35-year-old man came to the dentist with complaints of a decrease in the density of dental tissue, increased fragility of teeth when eating solid food. The laboratory determined the Ca/P ratio in enamel at scraping. What value of this indicator indicates the strengthening of demineralization?

2,5 2,5

1,85 1,85

1,67 1,67

0,9 0,9

1,5 1,5

188 / 200
У пацієнта вилучений верхній медіальний різець. Гілки якої артерії його кровопостачають? The patient has had his upper medial incisor removed. Which artery's branches supply him with blood?

A.palatina descendens A.descending palatine

A.sphenopalatina A.sphenopalatina

A.buccalis A.buccalis

A.infraorbitalis A.infraorbitalis

A.alveolaris inferior A.alveolar inferior

189 / 200
У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю ('малинове желе') при мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими еритроцитами. Для якого з найпростіших характерна така морфологічна форма? In a patient with complaints of frequent liquid stools with blood ('raspberry jelly'), microscopic examination revealed large cells with a single nucleus and absorbed erythrocytes. For which of the simplest organisms is characterized by such a morphological form?

Campylobacter jejuni Campylobacter jejuni

Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii

Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica

Giardia lamblia Giardia lamblia

Balantidium coli Balantidium coli

190 / 200
Під час гістологічного вивчення мі-кропрепаратів зуба людини похилого віку виявлені великі вакуолі в одонто-бластах. Тканина пульпи нагадує сітку з гіалінізованих тонких волокон, частина одонтобластів дуже низькі, у вигляді 'ниточки'. Для якого захворювання характерні такі зміни? During the histological study of micro-preparations of the tooth of an elderly person, large vacuoles were found in odontoblasts. The pulp tissue resembles a mesh of hyalinized thin fibers, some of the odontoblasts are very low, in the form of a 'thread'. What disease is characterized by such changes?

Сітчаста атрофія пульпи Reticular pulp atrophy

Вроджене недорозвинення пульпи Congenital underdevelopment of the pulp

Гострий пульпіт Acute pulpitis

- -

Дефекти пульпи зуба Dental pulp defects

191 / 200
При рентгенологічному дослідженні встановлено проростання кореня зуба в гайморову порожнину. Визначте, який зуб міг прорости? During an X-ray examination, it was established that the root of a tooth had grown into the maxillary cavity. Determine which tooth could grow?

Верхнє ікло Upper Canine

Перший верхній моляр First upper molar

Перший верхній премоляр First upper premolar

Другий верхній премоляр Second upper premolar

Другий верхній моляр Second upper molar

192 / 200
У хворої 35-ти років з хронічним періодонтитом біля кореня 15 зуба видалено кісту діаметром 3 см. При гістологічному досліджені встановлено, що стінка її тонка, утворена зрілою сполучною тканиною, яка інфільтрована лімфоцитами і плазматичними клітинами, внутрішня поверхня вистелена багатошаровим плоским епітелієм без ознак кератинізації, в порожнині серозний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз? A 3-cm-diameter cyst was removed from a 35-year-old patient with chronic periodontitis near the root of tooth 15. Histological examination revealed that its wall is thin, formed by mature connective tissue , which is infiltrated with lymphocytes and plasma cells, the inner surface is lined with multilayered flat epithelium without signs of keratinization, there is serous exudate in the cavity. What is the most likely diagnosis?

Радикулярна кіста Radicular cyst

Херувізм Cherubism

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Примордіальна кіста Primordial cyst

Фолікулярна амелобластома Follicular ameloblastoma

193 / 200
Хворого після автомобільної аварії госпіталізовано з масивною кровотечею з м’яких тканин обличчя. Яку артерію треба притиснути, щоб зупинити кровотечу? After a car accident, a patient was hospitalized with massive bleeding from the soft tissues of the face. Which artery should be clamped to stop the bleeding?

Лицева Face

Язикова Language

Підключична Sub-key

Внутрішня сонна Internal Sleep

Верхньощелепна Maxillary

194 / 200
Хворий 43-х років тривалий час не отримував з їжею достатньої кількості вітаміну C, що призвело до порушень в утворенні колагенових волокон. Яка структура підтримуючого апарата зуба буде страждати у першу чергу? A 43-year-old patient did not receive enough vitamin C with food for a long time, which led to disturbances in the formation of collagen fibers. What structure of the supporting apparatus of the tooth will suffer in first of all?

Дентин Dentin

Епітелій борозни Fulrow epithelium

Ясеневі кишені Ash Pockets

Періодонт Periodont

Епітелій ясен Gingival epithelium

195 / 200
У хворого є зміни секреторної функції сльозової залози, що пов’язано з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї? The patient has changes in the secretory function of the lacrimal gland, which is associated with a violation of its autonomic innervation. Which of the nodes of the autonomic nervous system sends postnodal parasympathetic fibers to it?

Ganglion ciliare Ganglion ciliare

Ganglion submandibulare Ganglion submandibulare

- -

Ganglion pterygopalatinum Ganglion pterygopalatinum

Ganglion oticum Ganglion oticum

196 / 200
У чоловіка, який повернувся з весняної дослідницької експедиції, спостерігаються слабкість, нудота, порушення сну, підвищення температури тіла, ознаки паралічу м’язів шиї та плечового поясу. З анамнезу відомо, що його кусали кліщі. При лабораторній діагностиці встановлено діагноз - весняно-літній енцефаліт. Який шлях зараження хворого? A man who returned from a spring research expedition has weakness, nausea, sleep disturbances, increased body temperature, signs of paralysis of the muscles of the neck and shoulder girdle. With in the anamnesis it is known that he was bitten by ticks. During the laboratory diagnosis, the diagnosis was established - spring-summer encephalitis. What is the route of infection of the patient?

Контактно-побутовий Contact-domestic

Перкутанний Percutaneous

Пероральний Oral

Трансмісивний Transmissive

Статевий Gender

197 / 200
У пацієнта навесні з’явилися пете-хіальні крововиливи, розхитування зу- бів, він відмічає високу чутливість до простудних хвороб. Лікар припустив гіповітаміноз C. Чим пояснюються зміни з боку зубів? In the spring, the patient developed petechial hemorrhages, loose teeth, he notes a high sensitivity to colds. The doctor assumed hypovitaminosis C. What explains the changes from side of the teeth?

Механічне ушкодження зубів Mechanical damage to teeth

Зміна структури глікозаміногліканів Change in structure of glycosaminoglycans

Порушення структури колагену періодонтальних зв’язок Disruption of the collagen structure of periodontal ligaments

Підвищення проникності мембран навколозубних тканин Increasing permeability of membranes of peri-dental tissues

Порушення окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах Disruption of oxidation-reduction processes in peri-dental tissues

198 / 200
Хворому на остеомієліт нижньої щелепи був призначений антибіотик тетрациклінової групи. Вкажіть цей препарат: A patient with osteomyelitis of the lower jaw was prescribed an antibiotic of the tetracycline group. Specify this drug:

Амікацин Amikacin

Оксацилін Oxacillin

Доксицикліну гідрохлорид Doxycycline hydrochloride

Рифампіцин Rifampicin

Стрептоміцин Streptomycin

199 / 200
У хворої 45-ти років відзначається деформація обличчя через пухлиноподібне розростання без утворення капсули, яке росте у кістці, мікроскопічно представлене клітинно-волокнистою тканиною і остеоїдними балочками. Яка патологія найбільш імовірна? A 45-year-old patient has a facial deformity due to a tumor-like growth without the formation of a capsule, which grows in the bone, microscopically represented by cellular-fibrous tissue and osteoid beams. What pathology most likely?

Херувізм Cherubism

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Кіста щелепних кісток Cyst of jaw bones

Фіброзна дисплазія щелепних кісток Fibrous dysplasia of the jaw bones

Остеобластокластома Osteoclastoma

200 / 200
При огляді порожнини рота пацієнта стоматолог виявив каріозну порожнину на поверхні першого верхнього моляра, яка звернена до другого моляра. Яка поверхня зуба уражена? When examining the patient's oral cavity, the dentist found a carious cavity on the surface of the first upper molar, which faces the second molar. Which tooth surface is affected?

Вестибулярна Vestibular

Язична Язична

Дистальна Distal

Мезіальна Mesial

Жувальна Chewing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200