Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС? During emotional excitement, the heart rate (HR) of a 30-year-old man reached 112/min. The change in the state of which structure of the heart's conduction system is the reason for the increase in HR?

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

Синоатрiальний вузол Sinoatrial node

Ніжки пучка Пса Legs of a dog bundle

Пучок Гіса His Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

2 / 200
При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води: During the sanitary-bacteriological examination of water using the membrane filter method, two red colonies were detected on the membrane filter (Endo's medium), through which 500 ml of the tested water was passed. Calculate the coli index and the coli titer of the tested water:

2 та 500 2 and 500

500 та 2 500 and 2

250 та 2 250 and 2

4 та 250 4 and 250

250 та 4 250 and 4

3 / 200
Хвора 46-ти років довгий час страждає на прогресуючу м’язову дистрофію (Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку? A 46-year-old patient has been suffering from progressive muscular dystrophy (Duchenne) for a long time. Changes in the level of which blood enzyme is a diagnostic test in this case?

Піруватдегідрогеназа Pyruvate dehydrogenase

Лактатдегідрогеназа Lactate dehydrogenase

Аденілаткіназа Adenylate kinase

Креатинфосфокіназа Creatine phosphokinase

Глутаматдегідрогеназа Glutamate dehydrogenase

4 / 200
Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких спостерігаються множинні точкові крововиливи в місцях тертя одягу. Який гіповітаміноз має місце в дівчинки: A 10-year-old girl often suffers from acute respiratory infections, after which multiple point hemorrhages are observed in places where clothes rub. What kind of hypovitaminosis does the girl have:

A A

C C

B1 B1

B2 B2

В6 B6

5 / 200
З сироватки крові людини виділили п’ять ізоферментних форм лактатдегідрогенази і вивчили їх властивості. Яка властивість доводить, що виділені ізоферментні форми одного і того ж ферменту? Five isoenzyme forms of lactate dehydrogenase were isolated from human blood serum and their properties were studied. What property proves that the isolated isoenzyme forms of the same enzyme?

Однакова електрофоретична рухливість Same electrophoretic mobility

Однакові фізико-хімічні властивості Identical physical and chemical properties

Однакова молекулярна маса Same molecular weight

Каталізують одну і ту ж реакцію Catalyze the same reaction

Тканинна локалізація Tissue localization

6 / 200
Хворий з виразковою хворобою шлунка приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5- ти днів температура не знизилася, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йдеться? A patient with a stomach ulcer took the antacid drug Almagel. To treat acute bronchitis, he was prescribed the antibiotic methicycline. However, for 5 days the temperature did not decrease, the cough and the nature of sputum have not changed. The doctor came to the conclusion about the incompatibility of the drugs due to their interaction. What kind of incompatibility of the drugs are we talking about?

Прямий антагонізм Direct antagonism

Фармакокінетична на етапі біотрансформації Pharmacokinetic at the stage of biotransformation

Фармацевтична Pharmaceutical

Фармакокінетична на етапі всмоктування Pharmacokinetic at the stage of absorption

Фармакодинамічна Pharmacodynamic

7 / 200
При гістологічному дослідженні біоптата перегородки носа хворого, який страждає на утруднене носове дихання, в слизовій оболонці знайдено гранулематозне запалення з наявністю в гранульомах клітин Микуліча і бактерій Волковича-Фріша. Який найбільш вірогідний діагноз? During a histological examination of a biopsy of the nasal septum of a patient suffering from difficulty breathing, granulomatous inflammation was found in the mucous membrane with the presence of Mikulich cells and Volkovich-Frisch bacteria in the granulomas. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

Лепра Leprosy

Риносклерома Rhinoscleroma

Сап Sap

8 / 200
При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання: When analyzing the ECG, it is necessary to determine what is the driver of the heart rhythm. This can be done on the basis of the measurement:

Тривалості зубців Duration of teeth

Амплітуди зубців Amplitudes of waves

Тривалості комплексу QRST Durations of the QRST complex

Напрямку зубців In the direction of the teeth

Тривалості інтервалу R — R Durations of the interval R — R

9 / 200
У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини - 47, XY, 13+. Про яку хворобу йде мова? A newborn boy has cerebral and facial skull deformation, microphthalmia, auricle deformation, cleft palate, etc. The child's karyotype is 47, XY, 13+ What disease are we talking about?

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Дауна Down Syndrome

10 / 200
Прозерин при системному введеннї підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію м’язів і послаблює ефекти прозерину. Який характер взаємодії прозерину та фторотану? Proserin, when administered systemically, increases the tone of skeletal muscles. Fluorotane causes muscle relaxation and weakens the effects of proserin. What is the nature of the interaction between proserin and fluorotane?

Конкурентний антагонізм Competitive antagonism

Незалежний антагонізм Independent antagonism

Непрямий функціональний антагонізм Indirect functional antagonism

Неконкурентний антагонізм Non-competitive antagonism

Прямий функціональний антагонізм Direct functional antagonism

11 / 200
Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка? During pregnancy, a woman took an antibiotic for a long time without a doctor's supervision. After a while, her appetite worsened, nausea, diarrhea, changes in the mucous membranes of the oral cavity and gastrointestinal tract. Over time, jaundice appeared. Bone growth disorders were noted in the newborn. What drug did the woman take?

Бісептол Biseptol

Еритроміцин Erythromycin

Ампіцилін Ampicillin

Левоміцетин Levomycetin

Доксациклін Doxacycline

12 / 200
До кардіологічного відділення доставлений хворий з діагнозом: гострий інфаркт міокарда. Для усунення больового синдрому (нейролептанальгезії) пацієнту необхідно ввести таку комбінацію лікарських препаратів: A patient with a diagnosis of acute myocardial infarction was brought to the cardiology department. To eliminate the pain syndrome (neuroleptanalgesia), the patient should be given the following combination of drugs:

Дроперідол + фентаніл Droperidol + Fentanyl

Анальгін + піпольфен Analgin + pipolfen

Морфін + атропін Morphine + atropine

Аміназин + діазепам Aminazine + Diazepam

Но-шпа + димедрол No-shpa + diphenhydramine

13 / 200
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об’єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни? The minute volume of blood increased during physical exertion in a patient with a transplanted heart. What regulation mechanism ensures these changes?

Парасимпатичні умовні рефлекси Parasympathetic conditioned reflexes

Симпатичні умовні рефлекси Sympathetic conditioned reflexes

Парасимпатичні безумовні рефлекси Parasympathetic unconditioned reflexes

Катехоламіни Catecholamines

Симпатичні безумовні рефлекси Sympathetic unconditioned reflexes

14 / 200
У хворого 53-х років, що тривало страждав на бронхоектатичну хворобу та кровохаркання, з’явилися набряки на обличчі і у ділянці попереку; у сечі - білок 33 мг/л. Смерть настала від легеневої кровотечі. Результати аутопсії: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, поверхня розрізу має сальний вигляд. Гістологічно відзначено відкладення у клубочках і по ходу канальців гомогенних еозинофільних мас, які вибірково забарвлюються конго-рот і дають метахромазію з метиловим фіолетовим. Який патологічний процес мав місце в нирках у даному випадку? A 53-year-old patient, who suffered from bronchiectasis and hemoptysis for a long time, developed swelling on the face and lower back; 33 mg of protein in the urine /l. Death occurred from pulmonary hemorrhage. Autopsy results: the kidneys are enlarged in volume, compacted, the cut surface has a sebaceous appearance. Histologically, the deposition of homogeneous eosinophilic masses in the glomeruli and along the course of the tubules, which are selectively stained with congo-rot and give metachromasia with methyl violet. What pathological process took place in the kidneys in this case?

Жирова дистрофія Fat dystrophy

Гіаліноз Hyalinosis

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Амілоїдоз Amyloidosis

15 / 200
Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму? A person intravenously injected 0.5 l of an isotonic solution of a medicinal substance. Which of the receptors will first of all react to changes in the body's water-salt balance?

Осморецептори гіпоталамусу Osmoreceptors of the hypothalamus

Барорецептори дуги аорти Baroreceptors of the aortic arch

Натрієві рецептори гіпоталамуса Sodium receptors of the hypothalamus

Волюморецептори порожнистих вен і передсердь Volume receptors of the vena cava and atria

Осморецептори печінки Osmoreceptors of the liver

16 / 200
Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує: Poisoning with botulinum toxin, which blocks the entry of calcium ions to the nerve endings of motor neuron axons, is life-threatening because it threatens:

Розвитком проносу Development of diarrhea

Розладом тонусу судин Vascular tone disorder

Зупинкою дихання Stop breathing

Розвитком блювання Development of vomiting

Зупинкою серця With cardiac arrest

17 / 200
Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента? A careless student suddenly met the dean. The concentration of which hormone will increase the fastest in the student's blood?

Соматотропін Somatotropin

Кортизол Cortisol

Адреналін Adrenaline

Тиреоліберин Thyreoliberin

Кортикотропін Corticotropin

18 / 200
У студента після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму? A student developed diplopia, speech impairment, and respiratory paralysis after eating home-canned meat. What are the causes of such symptoms of botulism?

Ендотоксичний шок Endotoxic shock

Активація аденілатциклази Activation of adenylate cyclase

Дія нейротоксину Effect of neurotoxin

Секреція ентеротоксину Enterotoxin secretion

Інвазія Cl. eotulinum в епітелій кишечнику Invasion of Cl. eotulinum in intestinal epithelium

19 / 200
У клінічно здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію (аутосомнорецесивне спадкове захворювання). Які генотипи батьків? A child with phenylketonuria (an autosomal recessive hereditary disease) was born to clinically healthy parents. What are the parents' genotypes?

АА х Аа АА х Аа

Аа х аа Aah x aah

Аа х Аа Ah x Ah

АА х АА AA x AA

аа х аа aa x aa

20 / 200
Хворого 55-ти років госпіталізовано до хірургічної клініки з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти? A 55-year-old patient is hospitalized in a surgical clinic with suspicion of sepsis. What research material should be taken from the patient and what medium should it be inoculated?

Гній, жовточно-сольовий агар Manure, yolk-salt agar

Ліквор, сироватковий агар Liquor, serum agar

Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар Lymph node puncture, cysteine agar

Кров, цукровий бульйон Blood, sugar broth

Сеча, м’ясо-пептонний бульйон Urine, meat-peptone broth

21 / 200
У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому? The patient has been diagnosed with a diabetic coma. The concentration of sugar in the blood is 18.44 mmol/l. Which hypoglycemic drug should be prescribed for this patient?

Інсулін середньої тривалості дії Intermediate-acting insulin

Препарат із групи похідних сульфо-нілсечовини A drug from the group of sulfonylurea derivatives

Інсулін короткої дії Short-acting insulin

Препарат із групи бігуанідів A drug from the group of biguanides

Інсулін тривалої дії Long-acting insulin

22 / 200
Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що впродовж тривалого часу вона харчувалася переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Дефіцит якої речовини у кукурудзі спричинив розвиток хвороби? A person fell ill with pellagra. During the survey, it became known that for a long time she ate mostly corn, she ate little meat. The deficiency of which substance in corn caused the development of the disease ?

Гістидин Histidine

Пролін Proline

Тирозин Tyrosine

Триптофан Tryptophan

Аланін Alanine

23 / 200
До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров’ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік? A patient came to the clinic with complaints of pain in the right subcostal region, vomiting with blood. During the examination, an enlarged liver and dilation of the subcutaneous veins of the front abdominal wall were found. In which vessel is blood flow obstructed?

Нижня порожниста вена Inferior vena cava

Печінкові вени Hepatic veins

Верхня порожниста вена Superior vena cava

Ворітна вена Portal vein

Черевна аорта Abdominal aorta

24 / 200
До лабораторії направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній. Бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки. До збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми? Whitish layering material from the mucous membranes of the oral cavity was sent to the laboratory. The material was cultured on Sabouraud's medium, the growth of cream-like colonies was noted. Bacterioscopy revealed short budding filaments. The causative agents of which infections include isolated microorganisms?

Спірохетоз Spirochetosis

Мікоплазмоз Mycoplasmosis

Мікоз Mycosis

Рикетсіоз Rickettsiosis

Хламідіоз Chlamydia

25 / 200
У хворого, який проходить курс лікувального голодування, нормальний рівень глюкози у крові підтримується головним чином за рахунок глюконеогенезу. З якої амінокислоти при цьому у печінці людини найбільш активно синтезується глюкоза? In a patient who undergoes a course of therapeutic fasting, the normal level of glucose in the blood is maintained mainly due to gluconeogenesis. From which amino acid is the most actively synthesized glucose in the human liver ?

Валін Valin

Глутамінова кислота Glutamic acid

Аланін Alanine

Лейцин Leucine

Лізин Lysine

26 / 200
Оглядаючи дитину 6-ти років, лікар помітив на глоткових мигдаликах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдаликів показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування? While examining a 6-year-old child, the doctor noticed a grayish film on the pharyngeal tonsils, which, when trying to remove it, caused moderate bleeding. Bacterioscopy of smears from the tonsils showed the presence of mace-shaped gram-positive bacteria . What symptoms may appear in the child in the coming days, if no specific treatment is carried out?

Токсичні ураження серцевого м’яза, печінки, нирок Toxic lesions of heart muscle, liver, kidneys

Папульозні висипи на шкірі Papular rashes on the skin

Хвильоподібна лихоманка Waving fever

Дуже сильний нападоподібний кашель Very strong paroxysmal cough

Набряк легенів Pulmonary edema

27 / 200
Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання? A 46-year-old patient turned to the doctor with a complaint of pain in the joints, which worsens on the eve of a change in weather. An increase in the concentration of uric acid was detected in the blood. Increased breakdown of which substance is the most likely cause of the disease?

АМФ AMP

ЦМФ CMF

УТФ UTF

ТМФ TMF

УМФ UMF

28 / 200
Чоловік 65-ти років надійшов до неврологічного відділєння з дiагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання? A 65-year-old man came to the neurological department with a diagnosis of post-stroke syndrome. What drug is the most appropriate to prescribe to the patient to speed up his recovery?

Дипіроксим Dipiroxime

Іпратропіум бромід Ipratropium bromide

Галантаміну гідрохлорид Galantamine hydrochloride

Ізонітрозин Isonitrosine

Ацеклідин Aceclidine

29 / 200
Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння? 2-3 hours after parenteral administration of the drug, the patient developed a comatose state, Cheyne-Stokes breathing was observed, the pupils were sharply narrowed, the knee reflex was preserved. What drug could cause poisoning?

Сибазон Sibazone

Аміназин Aminazine

Морфін Morphine

Спирт етиловий Ethyl alcohol

Фенобарбітал Phenobarbital

30 / 200
Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній? A 3-year-old child came to the clinic with a diagnosis of otitis media. There is a possibility of pus spreading from the tympanic cavity through the back wall. Where is the pus most likely to get?

В задню черепну ямку In the posterior cranial fossa

У внутрішнє вухо Into the inner ear

В слухову трубу In the auditory tube

В соскоподібну печеру Into the nipple-shaped cave

В зовнішній слуховий прохід In the external auditory canal

31 / 200
В медико-генетичній консультації при обстеженні хворого хлопчика в крові були виявлені нейтрофільні лейкоцити з однією 'барабанною паличкою'. Наявність якого синдрому можна запідозрити у хлопчика? In the medical and genetic consultation during the examination of a sick boy, neutrophilic leukocytes with one 'drum stick' were found in the blood. The presence of which syndrome can be suspected in the boy?

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром трисомії-Х Trisomy-X syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

32 / 200
Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого утруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті та порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено? After an injury to the front surface of the upper third of the forearm, the patient has difficulty in pronation, weakening of the palmar flexion of the hand and impaired skin sensitivity of 1-3 fingers on the palm. What nerve is damaged?

n. ulnaris n. ulnaris

n. cutaneus antebrachii medialis n. cutaneus antebrachii medialis

n. musculocutaneus n. musculocutaneus

n. radialis n. radialis

n. medianus n. medianus

33 / 200
До лікарні доставлено дитину 2-х років з уповільненим розумовим і фізичним розвитком, що страждає на часті блювання після прийому їжі. У сечі визначена фенілпіровиноградна кислота. Наслідком якого порушення є дана патологія? A 2-year-old child with delayed mental and physical development, suffering from frequent vomiting after eating, was brought to the hospital. Phenylpyruvic acid was detected in the urine. As a result, the disorder is there a given pathology?

Обмін амінокислот Exchange of amino acids

Водно-сольовий обмін Water-salt exchange

Фосфорно-кальцієвий обмін Phosphorus-calcium exchange

Вуглеводний обмін Carbohydrate exchange

Ліпідний обмін Lipid exchange

34 / 200
Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну шорсткість щік, діарею, порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною такого стану? During the visit, the doctor found symmetrical roughness of the cheeks, diarrhea, and nervous disorders in the child. The lack of which nutritional factors is the cause of this condition?

Метіонін, ліпоєва кислота Methionine, lipoic acid

Нікотинова кислота, триптофан Nicotinic acid, tryptophan

Треонін, пантотенова кислота Threonine, pantothenic acid

Лізин, аскорбінова кислота Lysine, ascorbic acid

Фенілаланін, пангамова кислота Phenylalanine, pangamic acid

35 / 200
Чоловік 38-ми років загинув при спробі підйому вантажу. Розвинувся колаптоїдний стан. На аутопсії виявлений розрив обширної аневризми грудного відділу аорти. За життя страждав на вісцеральний сифіліс. Який патологічний процес в даному випадку обумовив зменшення міцності стінки аорти, її розширення і розрив? A 38-year-old man died while trying to lift a load. Collaptoid condition developed. An autopsy revealed rupture of an extensive aneurysm of the thoracic aorta. During his life, he suffered from visceral syphilis. What the pathological process in this case led to a decrease in the strength of the aorta wall, its expansion and rupture?

Новоутворення судин Neoformation of blood vessels

Атрофія м’язового шару Atrophy of the muscle layer

Зникнення колагенових волокон Disappearance of collagen fibers

Зміни інтими за типом 'шагреневої шкіри' Intimate changes by type 'brown skin'

Зникнення еластичних волокон Disappearance of elastic fibers

36 / 200
У хворого на міастенію після призначення прозерину з’явилися нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’язів. Чим можна усунути інтоксикацію? A patient with myasthenia gravis developed nausea, diarrhea, twitching of the tongue and skeletal muscles after prescribing Proserin. What can be done to eliminate intoxication?

Пірідостигміну бромід Pyridostigmine bromide

Ізадрин Izadrin

Фізостигмін Physostigmine

Мезатон Mesaton

Атропіну сульфат Atropine sulfate

37 / 200
У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків, під час бактеріологічного дослідження випорожнень шигели не виявлені. Титр антишигельозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого підвищився в 4 рази. Про що це свідчить? In a patient with a typical clinical picture of dysentery, as a result of the early use of antibiotics, Shigella was not detected during the bacteriological examination of stools. The titer of anti-shigellosis antibodies in RPGA in paired sera of this patient increased by 4 times. What does this indicate?

Вакцинальна реакція Vaccinal reaction

Неспецифічна реакція Non-specific reaction

Підтверджує діагноз дизентерії Confirms the diagnosis of dysentery

Переніс дизентерію раніше Suffered dysentery before

Виключає діагноз дизентерії Excludes diagnosis of dysentery

38 / 200
Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені? The man died of an acute infectious disease, which was accompanied by fever, jaundice, a hemorrhagic rash on the skin and mucous membranes, as well as acute kidney failure. During histological examination of kidney tissue ( Romanovsky-Giemsa staining) winding bacteria were found that look like the letters C and S. What bacteria were found?

Спіроли Spiroli

Лептоспіри Leptospira

Борелії Borrelia

Кампілобактерії Campylobacteria

Трепонеми Treponemes

39 / 200
Чоловіку 46-ти років, що хворіє на дифузний токсичний зоб, була проведена операція резекції щитоподібної залози. Після операції відмічаються відсутність апетиту, диспепсія, підвищена нервово-м’язова збудливість. Маса тіла не збільшилася. Температура тіла у нормі. Чим, із нижче переліченого, обумовлений стан хворого? A 46-year-old man suffering from a diffuse toxic goiter underwent thyroid resection surgery. After the operation, there was a lack of appetite, dyspepsia, increased nervousness' ulcer excitability. Body weight has not increased. Body temperature is normal. What, from the following, is the cause of the patient's condition?

Підвищенням продукції кальцитоніну Increased production of calcitonin

Підвищенням продукції тиреоліберину Thyroliberin production increase

Підвищенням продукції тироксину Thyroxin production increase

Зниженням продукції паратгормону Decreased production of parathyroid hormone

Зниженням продукції тироксину Decreased production of thyroxine

40 / 200
з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pC02 40. показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку? with respiratory insufficiency, blood pH 7.35. The determination of pC02 40. showed the presence of hypercapnia. When examining the pH of urine, an increase in its acidity is noted. What is the form of violation of the acid-base state in this case?

Ацидоз газовий, компенсований Gas acidosis, compensated

Алкалоз газовий, декомпенсований Gas alkalosis, decompensated

Алкалоз газовий, компенсований Gas alkalosis, compensated

Ацидоз метаболічний, компенсований Metabolic acidosis, compensated

Ацидоз метаболічний, декомпенсований Metabolic acidosis, decompensated

41 / 200
Чоловіку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок? After a course of therapy, the doctor suggests drinking cabbage and potato juices to a man with duodenal ulcer. What substances do these vegetables contain to prevent and heal ulcers?

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Вітамін K Vitamin K

Вітамін C Vitamin C

Вітамін U Vitamin U

Вітамін Бі Vitamin Bi

42 / 200
У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна? In a 12-year-old boy, a high content of all amino acids of the aliphatic series was detected in the urine. At the same time, the highest excretion of cystine and cysteine was noted. In addition, ultrasound of the kidneys showed the presence stones in them. What pathology is most likely?

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Цистинурія Cystinuria

Цистит Cystitis

Хвороба Хартнупа Hartnup's disease

Алкаптонурія Alkaptonuria

43 / 200
У дитини 5-ти років гостра правобічна нижньодольова пневмонія. При посіві харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку? A 5-year-old child has acute right-sided lower lobe pneumonia. During sputum culture, it was found that the pathogen is resistant to penicillin, but sensitive to macrolides. Which drug is the most appropriate to use in this case?

Тетрациклін Tetracycline

Стрептоміцин Streptomycin

Ампіцилін Ampicillin

Гентаміцин Gentamicin

Азитроміцин Azithromycin

44 / 200
У дитини 10-ти років хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Ревізія якої ділянки кишечника необхідна, щоб знайти дивертикул? In a 10-year-old child, the surgeon suspected inflammation of Meckel's diverticulum, which requires surgical intervention. Revision of which part of the intestine is necessary to find the diverticulum?

0,5 м порожньої кишки від зв’язки Трейца 0.5 m of jejunum from ligament of Treitz

1м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку 1m of the ileum from the place where it joins the colon

20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута 20 cm of the ileum from the ileocecal angle

Висхідна ободова кишка Ascending colon

Низхідна ободова кишка Descending colon

45 / 200
Чоловік 44-х років з інфарктом міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності. На аутопсії: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний? A 44-year-old man with a myocardial infarction died of left ventricular failure. At autopsy: pulmonary edema, small droplet hemorrhages in the serous and mucous membranes. Microscopically: dystrophic and necrobiotic changes in the epithelium of the proximal tubules of the kidneys, in the liver - centrilobular hemorrhages and foci of necrosis. Which of the types of circulatory disorders is the most likely?

Хронічне недокрів’я Chronic anemia

Гостре недокрів’я Acute anemia

Хронічне загальне венозне повнокров’я Chronic general venous congestion

Артеріальна гіперемія Arterial hyperemia

Гостре загальне венозне повнокров’я Acute general venous congestion

46 / 200
У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. В яку частину носової порожнини витікає гній? The patient has purulent inflammation of the sphenoid sinus. In which part of the nasal cavity does pus flow?

Meatus nasi inferior Meatus nasi inferior

Meatus nasi medius Meatus nasi medius

Meatus nasi communis Meatus nasi communis

- -

Meatus nasi superior Meatus nasi superior

47 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади Н2 -рецепторів: A patient was admitted to the hospital with the diagnosis: ulcer of the duodenum in the acute phase, ulcer of the bulb of the duodenum. The analysis of gastric juice showed an increase in secretory and acid-forming functions choose a drug that reduces the secretory function of the stomach glands due to the blockade of H2 receptors:

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Екстракт беладони сухий Belladonna extract dry

Метацин Metacin

Фамотидин Famotidine

Платифілін Platyphilin

48 / 200
У хворого 30-ти років із гострим запаленням підшлункової залози (панкреатитом) виявлено порушення порожнинного травлення білків. Це може бути пов’язано із недостатнім синтезом та виділенням залозою такого ферменту: In a 30-year-old patient with acute inflammation of the pancreas (pancreatitis), a violation of cavity digestion of proteins was detected. This may be due to insufficient synthesis and secretion of such enzyme:

Пепсин Pepsin

Дипептидаза Dipeptidase

Трипсин Trypsin

Ліпаза Lipase

Амілаза Amylase

49 / 200
Хворому тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї з зон кори наднирників. Яка це зона? The patient was administered high doses of hydrocortisone for a long time, as a result of which atrophy of one of the zones of the adrenal cortex occurred. Which zone is this?

- -

Сітчаста Grid

Клубочкова і сітчаста Globular and reticular

Пучкова Puchkova

Клубочкова Klubochkova

50 / 200
Жінка 25-ти років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку під час рухів, загальну слабкість. Об’єктивно: шкіра бліда та холодна, акроціаноз. Ps- 96/хв., АТ- 105/70 мм рт.ст. Межа серця зміщена на 2 см вліво. Перший тон над верхівкою серця послаблений, систолічний шум над верхівкою. Діагностовано недостатність мітрального клапана серця. Чим обумовлене порушення кровообігу? A 25-year-old woman complains of constant pain in the heart area, shortness of breath during movements, general weakness. Objectively: the skin is pale and cold, acrocyanosis. Ps - 96/min., BP- 105/70 mm Hg. The border of the heart is shifted 2 cm to the left. The first sound above the apex of the heart is weakened, the systolic murmur above the apex. Insufficiency of the mitral valve of the heart is diagnosed. What is the cause of the circulatory disturbance?

Перевантаження міокарда збільшеним об’ємом крові Myocardial overload with increased blood volume

Збільшення об’єму судинного русла Increasing the volume of the vascular bed

Пошкодження міокарда Myocardial damage

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Перевантаження міокарда підвищеним опором відтоку крові Myocardial overload due to increased blood flow resistance

51 / 200
У потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м’яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Яку судину необхідно перев’язати для зупинки кровотечі? The accident victim has bleeding from soft tissues in front of the angle of the lower jaw. Which vessel should be ligated to stop the bleeding?

A.lingvalis A.lingvalis

A.facialis A.facialis

A.carotis interna A.carotis interna

A.temporalis superficialis A.temporalis superficialis

A.alveolaris inferior A.alveolaris inferior

52 / 200
При мікроскопії зіскрібку з язика, забарвленого за Грамом, знайдені овальні, округлі, темно-фіолетового кольору, видовжені ланцюжки клітин, що брунькуються. Про збудника якого захворювання може йти мова? When microscopically scraping from the tongue, stained by Gram, oval, round, dark purple, elongated chains of budding cells were found. The causative agent of which disease may be language?

Стафілококова інфекція Staphylococcal infection

Дифтерія Diphtheria

Стрептококова інфекція Streptococcal infection

Кандидоз Candida

Актиномікоз Actinomycosis

53 / 200
В препараті представлений порожнистий орган. Слизова оболонка вкрита дворядним війковим епітелієм, що переходить в однорядний. М’язова пластинка слизової добре розвинена по відношенню до товщини всієї стінки. Хряща і залоз немає. Який орган представлений в препараті? The preparation presents a hollow organ. The mucous membrane is covered with a double-rowed ciliated epithelium, which transitions into a single-rowed one. The muscular plate of the mucous membrane is well developed in relation to the thickness of the entire wall. Cartilage and there are no glands. What organ is represented in the preparation?

Середній бронх Medium bronchus

Трахея Trachea

Дрібний бронх Small bronchus

Гортань Larynx

Сечовий міхур Bladder

54 / 200
Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці призводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження амоніаку в крові і тканинах? The main mass of nitrogen is excreted from the body in the form of urea. A decrease in the activity of which enzyme in the liver leads to the inhibition of urea synthesis and the accumulation of ammonia in the blood and tissues?

Амілаза Amylase

Пепсин Pepsin

Аспартатамінотрансфераза Aspartate aminotransferase

Уреаза Urease

Карбамоїлфосфатсинтаза Carbamoyl phosphate synthase

55 / 200
Хвора 36-ти років страждає на колагеноз. Збільшення вмісту якого метаболіту найбільш вірогідно буде встановлено у сечі? A 36-year-old patient suffers from collagenosis. An increase in the content of which metabolite is most likely to be detected in the urine?

Креатинін Creatinine

Сечовина Urea

Уробіліноген Urobilinogen

Оксипролін Oxyproline

Індикан Indican

56 / 200
При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення: During coprological examination, it was found that the stool is discolored, drops of neutral fat were found in it. The most likely reason for this is a violation:

Надходження жовчі до кишечнику Inflow of bile to the intestine

Секреції кишкового соку Secretions of intestinal juice

Секреції підшлункового соку Secretions of pancreatic juice

Кислотності шлункового соку Acidity of gastric juice

Процесів всмоктування в кишечнику Intestinal absorption processes

57 / 200
При обстеженні хворого виявлені наступні клінічні прояви: шкірні покриви рожеві, теплі на дотик, сухі, ЧСС-92/хв.,ЧДР- 22/хв., температура тіла -39,2oC. Яке співвідношення процесів утворення і віддачі тепла в описаному періоді лихоманки? When examining the patient, the following clinical manifestations were revealed: the skin is pink, warm to the touch, dry, heart rate - 92/min., HRD - 22/min., temperature the body is -39.2 o C. What is the ratio of the processes of heat generation and return in the described period of fever?

Теплопродукція дорівнює тепловіддачі Heat production equals heat output

Теплопродукція перевищує тепловіддачу Heat production exceeds heat output

Теплопродукція нижче за тепловіддачу Heat production is lower than heat output

Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі Increasing heat production without changing heat output

Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції Decreased heat transfer against the background of unchanged heat production

58 / 200
Хворий 21-го року надійшов до стаціонару з загостренням хронічного тонзиліту. Скаржиться на слабкість, задуху при помірному фізичному навантаженні. Температура 37,5oC. ЧСС- 110/хв. ЕКГ: ритм синусовий, інтервал PQ подовжений. Яка аритмія у хворого? A 21-year-old patient was admitted to the hospital with an exacerbation of chronic tonsillitis. He complains of weakness, shortness of breath with moderate physical exertion. Temperature 37.5oC. Heart rate - 110/min ECG: sinus rhythm, PQ interval prolonged. What arrhythmia does the patient have?

Внутрішньопередсердна блокада Intra-atrial block

Передсердно-шлуночкова блокада І ст. Atrial-ventricular blockade of the 1st degree.

Передсердно-шлуночкова блокада ІІ ст. Atrial-ventricular blockade of the 2nd degree.

Передсердно-шлуночкова екстрасистолія Atrial-ventricular extrasystole

Порушення внутрішньошлуночкової провідності Disruption of intraventricular conduction

59 / 200
Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, які містять статеві гормони? The secretion of which pituitary hormones is inhibited after taking oral contraceptives that contain sex hormones?

Вазопресин Vasopressin

Тиреотропні Thyrotropic

Окситоцин Oxytocin

Соматотропний Somatotropic

Гонадотропні Gonadotropic

60 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено високий рівень реніну в крові. Якому з гіпотензивних засобів слід віддати перевагу в цьому випадку? A patient with hypertension has a high level of renin in the blood. Which hypotensive agent should be preferred in this case?

Ніфедіпін Nifedipine

Празозин Prazozin

Лізиноприл Lisinopril

Анаприлін Anaprilin

Дихлотіазид Dichlorothiazide

61 / 200
При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті? During histological examination of the kidney in the cortical substance, a tubule lined with a single-layered cubic bordered epithelium, the cytoplasm of which is stained oxyphilic, is identified in the cortical substance. What segment of the nephron is found in the specimen?

Петля Генле Loop of Henle

Дистальний звивистий каналець Distal convoluted tubule

Збірна трубочка Collection tube

Проксимальний звивистий каналець Proximal convoluted tubule

Дистальний прямий каналець Distal straight tubule

62 / 200
Встановлено ураження вірусом ВШ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня траскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез: Virus BSH T-lymphocytes have been damaged. At the same time, the viral enzyme reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase) catalyzes the synthesis:

ДНК на вірусній р-РНК DNA on viral p-RNA

і-РНК на матриці вірусного білка i-RNA on a viral protein matrix

ДНК на матриці вірусної і-РНК DNA on viral i-RNA matrix

Вірусної і-РНК на матриці ДНК Viral i-RNA on DNA matrix

Вірусної ДНК на матриці ДНК Viral DNA on DNA matrix

63 / 200
Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в її легенях після цього? A person exhaled as deeply as possible. What is the volume of air in his lungs after that called?

Резервний об’єм видиху Reserve expiratory volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

Функціональна залишкова ємність легень Functional residual lung capacity

Ємність вдиху Inhalation capacity

Альвеолярний об’єм Alveolar volume

64 / 200
Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані? As a result of the activation of the ion channels of the outer membrane of the excitable cell, its resting potential increased significantly. Which channels were activated?

Калієві Potassium

Повільні кальцієві Slow calcium

Натрієві Sodium

Натрієві та кальцієві Sodium and calcium

Швидкі кальцієві Fast calcium

65 / 200
Хворому з кардіогенним шоком, гіпотензією, ядухою і набряками ввели неглікозидний кардіотонік. Який саме препарат був введений хворому? A non-glycoside cardiotonic was administered to a patient with cardiogenic shock, hypotension, dysentery, and edema. What drug was administered to the patient?

Етимізол Etimizole

Добутамін Dobutamine

Кордіамін Cordiamine

Бемегрид Bemegrid

Кофеїн-бензоат натрію Caffeine sodium benzoate

66 / 200
Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м’яза може бути причиною цього? After an injury, the patient cannot extend his arm at the elbow joint. What muscle dysfunction could be the reason for this?

Musculus brachialis Musculus brachialis

Musculus coraco-brachialis Musculus coraco-brachialis

Musculus biceps brachii Musculus biceps brachii

Musculus triceps brachii Musculus triceps brachii

Musculus subscapularis Musculus subscapularis

67 / 200
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30-ти років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу та васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту: During a histological examination of the leaflets of the mitral valve heart of a 30-year-old woman, it was established that the endothelial cells are focally desquamated, in these areas there are small thrombotic layers on the surface of the leaflet, leaflet connective tissue with mucoid swelling phenomena with areas of sclerosis and vascularization. Diagnose the type of valvular endocarditis:

Дифузний Diffuse

Фібропластичний Fibroplastic

Гострий бородавчастий Sharp warty

Поворотньо-бородавчастий Rotary-warty

Поліпозно-виразковий Polypo-ulcerative

68 / 200
У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14-ти років мікроскопічно було встановлено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу та вогнища некрозу, клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини великих розмірів з багаточасточковими ядрами (клітини Березовського-Штернберга) та також одноядерні клітини великих розмірів. Діагностуйте захворювання: In the enlarged cervical lymph node of a 14-year-old girl, it was found microscopically that the tissue structure of the node is disturbed, there are no lymphoid follicles, there are areas of sclerosis and foci of necrosis, the cellular composition the node is polymorphic, lymphocytes, eosinophils, large atypical cells with multilobular nuclei (Berezovsky-Sternberg cells) and also large mononuclear cells are present. Diagnose the disease:

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

Лімфома Беркіта Burkitt's lymphoma

Грибоподібний мікоз Mycosis fungoides

Хронічний лімфолейкоз Chronic lymphocytic leukemia

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

69 / 200
Який з перерахованих сечогінних засобів НЕ БУДЕ проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Аддісона? Which of the listed diuretics WILL NOT have a diuretic effect in a patient with Addison's disease?

Етакринова кислота Ethacrynic acid

Фуросемід Furosemide

Тріамтерен Triamterene

Спіронолактон Spironolactone

Гіпотіазид Hypotiazid

70 / 200
Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? During the autopsy of a man who had long-term suppuration of the wound after a limb wound, and who died of intoxication, general exhaustion, dehydration, brown atrophy of the liver, myocardium were found , spleen, striated muscles and kidney amyloidosis. Which of the listed diagnoses is the most likely?

Септикопіємія Septicopyemia

Хвороба Чорногубова Black lip disease

Хроніосепсис Chroniosepsis

Бруцельоз Brucellosis

Септицемія Septicemia

71 / 200
Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат: The drug has a detrimental effect on erythrocytic forms of malarial plasmodia, dysenteric amoeba. It is used for the treatment and prevention of malaria, treatment of amebiasis and collagenosis. Define this drug:

Хінгамін Hingamine

Еритроміцин Erythromycin

Тетрациклін Tetracycline

Хінін Quinine

Еметину гідрохлорид Emetine hydrochloride

72 / 200
У хворого у крові збільшення концентрації пірувату, значна кількість його екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого? The patient has an increased concentration of pyruvate in the blood, a significant amount of it is excreted in the urine. What kind of vitamin deficiency is observed in the patient?

B3 B3

B1 B1

В2 B2

E E

В6 B6

73 / 200
Дитина страждає на ідіосинкразію лікарської речовини. Чим зумовлена ця реакція? The child suffers from an idiosyncrasy of the medicinal substance. What is the cause of this reaction?

Виснаження субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина Depletion of the substrate with which the medicinal substance interacts

Накопичення лікарської речовини в організмі Accumulation of medicinal substance in the body

Супутнє захворювання органу-мішені Target organ comorbidity

Спадкова ензимопатія Hereditary enzymopathy

Інгібування мікросомальних ферментів печінки Inhibition of microsomal liver enzymes

74 / 200
У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім’ї дитини, хворої на фенілкетонурію? One of the parents was suspected of carrying the recessive phenylketonuria gene. What is the risk of having a child with phenylketonuria in this family?

0% 0%

100% 100%

25% 25%

75% 75%

50% 50%

75 / 200
Патологоанатом у біоптаті шкіри побачив гостре серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої червоної плями, в центрі якої утворився міхур із серозно-геморагічною рідиною. Згодом центральна частина стала чорною. Який діагноз найбільш вірогідний? In the skin biopsy, the pathologist saw acute serous-hemorrhagic inflammation and an area of necrosis. From the anamnesis: the disease began with the appearance of a small red spot, in the center of which a bubble of serous hemorrhagic fluid. Eventually, the central part turned black. What is the most likely diagnosis?

Актиномікоз шкіри Actinomycosis of the skin

Хімічний дерматит Chemical dermatitis

Сибірковий карбункул Anthrax carbuncle

Карбункул стрептококовий Streptococcal carbuncle

Алергічний дерматит Allergic dermatitis

76 / 200
В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях? In the lungs of a patient who worked as a stone grinder for 9 years, small round dense nodules consisting of connective tissue were found. Macrophages are located on the periphery of these nodules . What disease is a manifestation of changes in the lungs?

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Гостра пневмонія Acute pneumonia

Силікоз Silicosis

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Бронхіальна астма Bronchial asthma

77 / 200
У пацієнта тривалість інтервалу P — Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження: In the patient, the duration of the P — Q interval on the ECG exceeds the norm with a normal duration of the P wave. The reason for this is a decrease in the speed of conduction of excitation:

Пучком Гіса His beam

Волокнами Пуркін’є By Purkinje fibers

Сино-атріальним вузлом Sino-atrial node

Атріо-вентрикулярним вузлом Atrio-ventricular node

Ніжками пучка Гіса By the legs of the bundle of His

78 / 200
У підлітка 12-ти років, який впродовж 3-х місяців різко схуд, вміст глюкози у крові 50 ммоль/л. У нього розвинулася кома. Який головний механізм її розвитку? A 12-year-old teenager who lost weight dramatically over the course of 3 months has a blood glucose level of 50 mmol/l. He developed a coma. What is the main mechanism its development?

Лактацидемічний Lactacidemic

Кетонемічний Ketonemic

Гіпоксичний Hypoxic

Гіпоглікемічний Hypoglycemic

Гіперосмолярний Hyperosmolar

79 / 200
Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості -70%? Which way of heat transfer by the body of greenhouse workers is the most effective at an air temperature of 36oC and a relative humidity of -70%?

Конвекція Convection

- -

Випаровування рідини Evaporation of liquid

Теплопроведення Heat conduction

Теплорадіація Thermal radiation

80 / 200
Внаслідок землетрусу чоловік 50-ти років дві доби перебував під завалом. Після звільнення з-під завалу рятівниками у нього був встановлений синдром тривалого розчавлення. Виникнення якого ускладнення в подальшому найбільш вірогідне? As a result of the earthquake, a 50-year-old man was under the rubble for two days. After being freed from the rubble by rescuers, he was diagnosed with prolonged crushing syndrome. The occurrence of which complications in the future most likely?

Гостра серцева недостатшсть Acute heart failure

Гостра печінкова недостатшсть Acute liver failure

Гостра судинна недостатшсть Acute vascular insufficiency

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Гостра дихальна недостатшсть Acute respiratory failure

81 / 200
У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час перебігу гострої променевої хвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому? A liquidator of the consequences of an accident at a nuclear power plant developed a hemorrhagic syndrome during the course of acute radiation sickness. What is the most important in the pathogenesis of this syndrome?

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Зменшення активності факторів зсідання крові Decreased activity of blood clotting factors

Підвищення активності факторів фібринолізу Increased activity of fibrinolysis factors

Підвищення активності факторів систем протизсідання крові Increased activity of factors of blood clotting systems

Порушення структури стінки судин Disruption of the vascular wall structure

82 / 200
Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФглюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням: Barbiturates that induce the synthesis of UDFglucuronyltransferase are prescribed for the treatment of jaundice. The therapeutic effect is due to the formation of:

Прямого (кон’югованого) білірубіну Direct (conjugated) bilirubin

Гему Hemu

Непрямого (некон’югованого) білірубіну Indirect (unconjugated) bilirubin

Білівердину Biliverdin

Протопорфирину Protoporphyrin

83 / 200
До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання? A 35-year-old man who lost vision in one eye was admitted to the hospital. It is known from the anamnesis that the patient often used undercooked barbecue. After an X-ray examination and immunological reactions, the doctor made a diagnosis of cysticercosis. What helminth is the causative agent of this disease?

Trichinella spiralis Trichinella spiralis

Diphyllobothrium latum Diphyllobothrium latum

Taenia solium Taenia solium

Trichocephalus trichiurus Trichocephalus trichiurus

Taeniarhynchus saginatus Taeniarhynchus saginatus

84 / 200
До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні? An 18-year-old man was admitted to the hospital after a car accident. In the trauma department, multiple injuries of the soft tissues of the face in the area of the medial corner of the eye were found, which led to massive bleeding . What arterial anastomosis could be damaged in this region?

a. subclavia et a. ophthalmica a. subclavia et a. ophthalmica

a. carotis externa et a. subclavia a. carotis externa et a. subclavia

a. carotis externa et a. carotis interna a. carotis externa et a. carotis interna

a. carotis interna et a. subclavia a. carotis interna et a. subclavia

a. carotis interna et a. ophthalmica a. carotis interna et a. ophthalmica

85 / 200
У чоловіка 75-ти років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на аутопсії у правій тім’яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна причина розвитку цього процесу? In a 75-year-old man who suffered from atherosclerosis of cerebral vessels for a long time, an irregularly shaped lesion was found at autopsy in the right parietal-temporal region of the brain, sluggish consistency, gray color. What is the most likely reason for the development of this process?

Тромбоз базилярної артерії Thrombosis of the basilar artery

Тромбоз правої передньої мозкової артерії Thrombosis of the right anterior cerebral artery

Тромбоз правої середньої мозкової артерії Thrombosis of the right middle cerebral artery

Тромбоз судини м’якої мозкової оболонки Thrombosis of a vessel of soft brain membrane

Тромбоз правої задньої мозкової артерії Thrombosis of the right posterior cerebral artery

86 / 200
Під час розтину трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, що помер від ракової інтоксикації, в задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору неправильної форми осередки, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно: у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Про яке захворювання свідчать зміни у легенях померлого? During the autopsy of a man with a malignant tumor of the stomach who died of cancerous intoxication, dense gray-red cells of irregular shape were found in the posterior lower parts of the lungs, which protrude above surface of the cut. Microscopically: exudate with many neutrophils is found in the lumen, walls of small bronchi and alveoli. What disease do the changes in the lungs of the deceased indicate?

Гостра гнійна бронхопневмонія Acute purulent bronchopneumonia

Гостра серозна бронхопневмонія Acute serous bronchopneumonia

Гострий бронхіт Acute bronchitis

Проміжна пневмонія Intermediate pneumonia

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

87 / 200
При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів хірург повинен знайти загальну печінкову протоку. Між листками якої зв’язки вона знаходиться? During surgery for gallstones, the surgeon must find the common hepatic duct. Between the leaves of which ligament is it located?

Печінково-ниркова Hepato-renal

Печінково-дванадцятипала Hepatoduodenal

Венозна зв’язка Venous ligament

Печінково-шлункова Hepato-gastric

Кругла зв’язка печінки Round ligament of the liver

88 / 200
Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характери виявлєні зміни? During the autopsy of the body of a dead 1.5-year-old child, the following were found: a hemorrhagic rash on the skin, moderate hyperemia and swelling of the mucous membrane of the nasopharynx, small hemorrhages in the mucous membranes and internal organs , sharp dystrophic changes in the liver, myocardium, acute necrotic nephrosis, massive hemorrhages in the adrenal glands. For which disease are the most characteristic changes detected?

Кір Measles

Висипний тиф Typhoid

Менінгококова інфекція Meningococcal infection

Дифтєрія Diphtheria

Скарлатина Scarlatina

89 / 200
Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об’єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в: A 75-year-old patient was brought to the ophthalmology department of the hospital with complaints of vision impairment. An objective examination revealed the presence of a brain tumor located in the area of the left optic tract. At the same time, the patient has a loss of field of vision in:

Правих і лівих половинах сітківки правого ока Right and left halves of the retina of the right eye

Правих і лівих половинах сітківок обох очей Right and left halves of the retinas of both eyes

Лівих половинах сітківки обох очей Left halves of the retina of both eyes

Правих і лівих половинах сітківки лівого ока Right and left halves of the retina of the left eye

Правих половинах сітківки обох очей Right halves of the retina of both eyes

90 / 200
У хворого на ішемічну хворобу серця відзначається гіпертрофія міокарда, тахікардія, зниження ХОК. Який з механізмів є провідним в ушкодженні кардіоміоцитів у даному випадку? A patient with coronary heart disease has myocardial hypertrophy, tachycardia, and decreased IOC. Which of the mechanisms is the leading cause of cardiomyocyte damage in this case?

Пошкодження специфічних мембранних насосів Damage to specific membrane pumps

Збільшення числа а та β-адренорецепторів Increase in the number of α and β-adrenoceptors

Дегідратація кардіоміоцитів Dehydration of cardiomyocytes

Втрата Ca2+ кардіоміоцитами Loss of Ca2+ by cardiomyocytes

Втрата Mg2+ кардіоміоцитами Loss of Mg2+ by cardiomyocytes

91 / 200
У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну та жовчних кислот; у сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак? A patient with jaundice has an increased content of direct bilirubin and bile acids in the blood; there is no stercobilinogen in the urine. What kind of jaundice can have these signs?

Надпечінкова Suprahepatic

Паренхіматозна Parenchymatous

Механічна Mechanical

Гемолітична Hemolytic

Печінкова Hepatic

92 / 200
Проводиться вивчення максимально спіралізованих хромосом каріотипу людини. При цьому процес поділу клітини припинили на стадії: The maximally spiraled chromosomes of the human karyotype are being studied. At the same time, the process of cell division was stopped at the stage:

Телофаза Telophase

Анафаза Anaphase

Метафаза Metaphase

Інтерфаза Interphase

Профаза Prophase

93 / 200
У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими? A person's energy expenditure is measured on an empty stomach, lying down, in conditions of physical and mental rest, at a comfortable temperature. At what time will the energy expenditure be the greatest?

7-8 годин ранку 7-8 am

3-4 години ранку 3-4 am

17-18 годин вечора 17-18 hours in the evening

10-12 годин дня 10-12 hours of the day

14-16 годин дня 14-16 hours of the day

94 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини? When determining the energy expenditure of the human body by the method of indirect calorimetry, it was established that in one minute 1000 ml of oxygen is consumed and 800 ml of carbon dioxide is released. What is the respiratory rate of the person under study?

1,0 1.0

0,8 0.8

1,25 1.25

0,84 0.84

0,9 0.9

95 / 200
Тварині внутрішньовенно ввели концентрований розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію у канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається? The animals were intravenously injected with a concentrated solution of sodium chloride, which led to a decrease in the reabsorption of sodium ions in the tubules of the kidneys. What changes in the secretion of hormones does this occur?

Зменшення натрійуретичного фактора Reduction of natriuretic factor

Зменшення альдостерону Aldosterone reduction

Зменшення вазопресину Vasopressin reduction

Збільшення вазопресину Vasopressin Increase

Збільшення альдостерону Aldosterone Increase

96 / 200
У хворого діагностовано алкаптонурію. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології: The patient is diagnosed with alkaptonuria. Specify the enzyme whose defect is the cause of this pathology:

Глутаматдегідрогеназа Glutamate dehydrogenase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Піруватдегідрогеназа Pyruvate dehydrogenase

ДОФА-декарбоксилаза DOPA decarboxylase

97 / 200
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози у плазмі крові: In case of chronic overdose of glucocorticoids, hyperglycemia develops. Name the process of carbohydrate metabolism due to which the concentration of glucose in the blood plasma increases:

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Глікогеноліз Glycogenolysis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Шкогенез Shkogenesis

98 / 200
У хворої 49-ти років відзначається обмеження довільних рухів у лівих кінцівках. Тонус м’язів у лівих руці та нозі підвищений за спастичним типом, посилені місцеві сухожилкові рефлекси, виявляються патологічні рефлекси. Який найбільш вірогідний механізм призвів до розвитку м’язової гіпертонії та гіперрефлексії? A 49-year-old patient has limitation of voluntary movements in the left limbs. The muscle tone in the left arm and leg is increased according to the spastic type, local tendon reflexes are increased, pathological reflexes are detected. What is the most likely mechanism that led to the development of muscle hypertension and hyperreflexia?

Активація мотонейронів внаслідок інсульту Motor neuron activation due to stroke

Активація збуджуючих впливів з вогнища інсульту Activation of excitatory influences from the stroke focus

Зниження гальмівних низхідних впливів Decreasing inhibitory downstream effects

Активація синаптичної передачі імпульсів Activation of synaptic impulse transmission

Гальмування мотонейронів кори головного мозку Inhibition of motoneurons of the cerebral cortex

99 / 200
При виконуванні вправ на колоді гімнастка втратила рівновагу і впала. Із збудження, перш за все, яких рецепторів розпочнуться рефлекси, що забезпечать відновлення порушеної пози? While performing exercises on the floor, the gymnast lost her balance and fell. From excitement, first of all, which receptors will trigger the reflexes that will ensure the restoration of the broken posture?

Ампулярні вестибулорецептори Ampullary vestibuloreceptors

Рецептори завитки Curl receptors

Пропріорецептори Proprioreceptors

Отолітові вестибулорецептори Otolith vestibuloreceptors

Вестибулорецептори Vestibuloreceptors

100 / 200
Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp — 41 та gp — 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp — 120 вірусу: The human immunodeficiency virus, having gp — 41 and gp — 120 antigens on its surface, interacts with the target cells of the body. Choose among the listed antigens of human lymphocytes with which complementarily binds gp — 120 of the virus:

CD 4 CD 4

CD 28 CD 28

CD 8 CD 8

CD 3 CD 3

CD 19 CD 19

101 / 200
В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат? In the annotation to the drug, it is indicated that it contains antigens of the causative agent of typhoid, adsorbed on stabilized erythrocytes of a ram. For what purpose is this drug used?

Для серологічної ідентифікації збудника черевного тифу For serological identification of the causative agent of typhoid

Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації To detect antibodies in the indirect hemagglutination reaction

Для виявлення антитіл в реакції Відаля To detect antibodies in the Vidal reaction

Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації To detect antibodies in the hemagglutination delay reaction

Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу To detect antibodies in the complement binding reaction

102 / 200
При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною кров’ю знайдено високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні клапоть відторгнувся, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу, набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами та макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний? During examination of a pregnant woman with Rh-negative blood, a high level of anti-erythrocyte antibodies was found, to reduce which a skin flap of her Rh-positive husband was sutured to her. After 2 weeks, the flap was rejected, microscopically, blood circulation disorders, edema, cellular infiltration mainly by lymphocytes, neutrophils, and macrophages were found in it. Which of the listed pathological processes is the most likely?

Реакція гіперчутливості сповільненого типу Delayed hypersensitivity reaction

Реакція гіперчутливості негайного типу Immediate type hypersensitivity reaction

Гранулематозне запалення Granulomatous inflammation

Інтерстиційне запалення Interstitial inflammation

Трансплантаційний імунітет Transplant immunity

103 / 200
Дівчина 17-ти років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат? A 17-year-old girl took a large dose of phenobarbital with the intention of committing suicide. After arriving at the scene, the emergency doctor quickly washed the stomach, administered bemegrid and sodium bicarbonate solution intravenously. For what purpose did the doctor inject sodium bicarbonate?

Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу To increase renal excretion of phenobarbital

Для інактивації фенобарбіталу For phenobarbital inactivation

Для пробуджуючого ефекту For wake-up effect

Для нормалізації артеріального тиску To normalize blood pressure

Для стимуляції дихання To stimulate breathing

104 / 200
Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини спинки язика виявив запалені сосочки. Які сосочки язика запалені? During the examination of the oral cavity, the dentist found inflamed papillae on the border of the middle and back third of the back of the tongue. Which papillae of the tongue are inflamed?

Papillae conicae Papillae conicae

Papillae fungiformes Papillae fungiformes

Papillae foliatae Papillae foliatae

Papillae vallatae Papillae vallatae

Papillae filiformes Papillae filiformes

105 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води? During a laboratory examination of the blood of a 44-year-old patient, it was found that the protein content in the plasma is 40 g/l. How does this affect transcapillary water exchange?

З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція Filtration and reabsorption are increasing

Обмін не змінюється Exchange does not change

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція Filtration increases, reabsorption decreases

Зменшуються фшьтращя та реабсорбція Washing and reabsorption are decreasing

Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція Freshness decreases, reabsorption increases

106 / 200
У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено? A person has narrowed pupils. What causes this?

Зростання тонусу парасимпатичних центрів Increasing tone of parasympathetic centers

Дія адреналіну Effect of adrenaline

Збільшення активності симпато-адреналової системи Increased activity of the sympatho-adrenal system

Зростання тонусу симпатичних центрів Increasing tone of sympathetic centers

Дія норадреналіну Effect of norepinephrine

107 / 200
У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться? A 46-year-old man had a dark spot on his skin that erupted and did not cause concern. Over time, the spot began to increase in size, pain appeared, the color turned black -brown, and the nodule began to be palpated. During histological examination of the removed tissue, spindle-shaped and polymorphic cells with numerous mitoses were determined, the cytoplasm of which contained a brown pigment. What kind of tumor is this?

- -

Невус Nevus

Меланома Melanoma

Базаліома Basal tumor

Гемангіома Hemangioma

108 / 200
У немовля с пілороспазмом внаслідок блювання, що часто повторювалося, з’явилися слабкість, гіподинамія, іноді судоми. Яка форма порушення кислотно-основного стану в нього спостерігається? An infant with pylorospasm developed weakness, hypodynamia, and sometimes convulsions as a result of frequent vomiting. What form of acid-base disturbance is observed in him?

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Екзогенний негазовий ацидоз Exogenous non-gaseous acidosis

109 / 200
На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз? On an electron micrograph of a cell that has a rod-like nucleus and a spindle-like shape, a large number of intermediate microfilaments containing desmin are observed in the cytoplasm. From what tissue was the section made?

Епітеліальна Epithelial

Сполучна Connective

Нервова Nervous

- -

М’язова Muscular

110 / 200
У важкоатлета при підйомі штанги відбувся розрив грудної лімфатичної протоки. Вкажіть найбільш вірогідне місце пошкодження: A weightlifter ruptured a thoracic lymphatic duct while lifting a barbell. Specify the most likely location of the injury:

У ділянці попереково-крижового зчленування In the area of the lumbosacral joint

У ділянці шиї In the neck area

У ділянці аортального отвору діафрагми In the area of the aortic opening of the diaphragm

У задньому середостінні In the posterior mediastinum

У місці впадіння у венозний кут At the confluence with the venous angle

111 / 200
У жінки, що хворіє на остеохондроз, з’явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів? A woman suffering from osteochondrosis developed sharp pain in the shoulder joint, which worsened when the shoulder was abducted. Damage to which nerve could be the cause of these symptoms?

Дорсальний нерв лопатки Dorsal nerve of the scapula

Підключичний нерв Subclavian nerve

Пахвовий нерв Axillary nerve

Підлопатковий нерв Subscapular nerve

Грудо-спинний нерв Thoraco-spinal nerve

112 / 200
На рентгенограмі нирок при пієлографії лікар виявив ниркову миску, в яку безпосередньо впадали малі чашечки (великі були відсутні). Яку форму сечовивідних шляхів нирки виявив лікар? On the x-ray of the kidneys during pyelography, the doctor found a renal bowl into which the small calyces directly flowed (large ones were absent). What shape of the urinary tract of the kidney did the doctor find?

Ампулярна Ampullary

Деревоподібна Tree-like

Ембріональна Embryonic

Фетальна Fetal

Зріла Mature

113 / 200
У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів буде пригнічений? The endocrine function of the follicular cells of the ovarian follicles is disturbed in the patient as a result of inflammation. The synthesis of which hormones will be inhibited?

Фолістатин Follistatin

Естрогени Estrogens

Фолікулостимулюючий гормон Follicle-stimulating hormone

Прогестерон Progesterone

Лютропін Lutropin

114 / 200
У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3, 2 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5, 6 • 109/л, тромб.- 210 • 109 /л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку? A 19-year-old patient had a decrease in hemoglobin to 90-95 g/l since childhood. In the blood during hospitalization: er.- 3, 2 • 1012 /l, Hb- 85 g/l, CP- 0.78, leuk.- 5, 6 • 109/l, thromb.- 210 • 109 /l. In smear: anisocytosis, poikilocytosis, target-like erythrocytes. Reticulocytes - 6% . Treatment with iron preparations was ineffective. What pathology of the blood system can be suspected in this case?

Мембранопагія Membranopagia

Серпоподібноклітинна анемiя Sickle cell anemia

Фавізм Favism

Ферментопагія Fermentopagia

Таласемія Thalassemia

115 / 200
Хворому на гострий інфаркт міокарда у комплексній терапії було призначено гепарин. Через деякий час після введення даного препарату з’явилась гематурія. Який антагоніст гепарину необхідно ввести хворому для усунення даного ускладнення? A patient with an acute myocardial infarction was prescribed heparin in complex therapy. Some time after the administration of this drug, hematuria appeared. What heparin antagonist should be administered to the patient to eliminate this complication?

Протаміну сульфат Protamine sulfate

Фібриноген Fibrinogen

Амінокапронова кислота Aminocaproic acid

Вікасол Vikasol

Неодикумарин Neodicoumarin

116 / 200
Пацієнта турбують поліурія (7л на добу) і полідипсія. При обстеженні не виявлено ніяких розладів вуглеводного обміну. Дисфункція якої ендокринної залози може бути причиною даних порушень? The patient is concerned about polyuria (7 liters per day) and polydipsia. The examination did not reveal any disorders of carbohydrate metabolism. Dysfunction of which endocrine gland could be the cause of these disorders?

Острівці підшлункової залози Pancreatic islets

Кора наднирників Adrenal cortex

Аденогіпофіз Adenohypophysis

Нейрогіпофіз Neurohypophysis

Мозкова речовина наднирників Adrenal brain substance

117 / 200
У чоловіка 30-ти років перед операцією визначили групову належність крові. Кров резуспозитивна. Реакцію аглютинації еритроцитів не викликали стандартні сироватки груп 0αβ (I), Аβ (II), Вα (III). Досліджувана кров належить до групи: The blood group of a 30-year-old man was determined before the operation. The blood is Rh-positive. The erythrocyte agglutination reaction was not caused by standard sera of groups 0αβ (I), Aβ (II) , Bα (III). The studied blood belongs to the group:

АВ (IV) AB (IV)

0αβ (I) 0αβ (I)

Аβ (II) Aβ (II)

- -

Вα (III) Bα (III)

118 / 200
У жінки 20-ти років під час медичного огляду при пальпації в молочній залозі виявлено щільний інкапсульований вузол діаметром 1,0 см. Результат післяопераційного біопсійного дослідження: розростання сполучної тканини навколо протоків молочної залози та залозисті елементи різного діаметру, що не утворюють часточок, без ознак клітинного атипізму. Яка відповідь патологоанатома? During a medical examination of a 20-year-old woman, palpation revealed a dense encapsulated nodule with a diameter of 1.0 cm in the mammary gland. Postoperative biopsy result: growth of connective tissue around the ducts of the mammary gland and glandular elements of various diameters that do not form lobules, without signs of cellular atypism. What is the pathologist's answer?

Фіброзний рак Fibrous cancer

Фіброма Fibroma

Фіброаденома Fibroadenoma

Метастаз раку Cancer metastasis

Аденома Adenoma

119 / 200
У хворого 38-ми років на 3-му році захворювання на системний червоний вівчак виявлене дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками і вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта? A 38-year-old patient in the 3rd year of systemic lupus erythematosus was diagnosed with diffuse kidney damage, accompanied by massive edema and severe proteinuria. What is most likely the reason for the development of proteinuria in the patient?

Запальне ураження сечовивідних шляхів Inflammatory lesion of the urinary tract

Запальне ураження сечового міхура Inflammatory lesion of the urinary bladder

Немічне ушкодження нирок Nemic kidney damage

Аутоімунне ушкодження нирок Autoimmune kidney damage

Асептичне ураження нирок Aseptic kidney damage

120 / 200
Студент на екзамені не зміг вірно відповісти на питання екзаменаційного білету, що супроводжувалося почервонінням шкіри обличчя, відчуттям жару і невпевненістю поведінки. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся у даному випадку? At the exam, the student could not correctly answer the question on the exam ticket, which was accompanied by redness of the skin of the face, a feeling of heat and uncertainty of behavior. What type of arterial hyperemia developed in this case?'

Нейротонічна Neurotic

Нейропаралітична Neuroparalytic

Метаболічна Metabolic

Постішемічна Postischemic

Патологічна Pathological

121 / 200
У хворого з кровотечею розвинулась гостра ниркова недостатність, що спричинила смерть. На аутопсії макроскопічно: нирки збільшені з широким блідо-рожевим кірковим шаром, різко відмежованим від темно-червоних пірамід. Мікроскопічно: відсутність ядер епітелію звивистих канальців, тубулорексіс, венозний застій, ядра клітин судинних клубочків та прямих канальців збережені. Яка патологія нирок розвинулась у хворого? A patient with bleeding developed acute renal failure, which caused death. At autopsy macroscopically: the kidneys are enlarged with a wide pale pink cortical layer sharply demarcated from dark red pyramid. Microscopically: the absence of convoluted tubule epithelial nuclei, tubulorhexis, venous stasis, the nuclei of vascular glomeruli cells and straight tubules are preserved. What kidney pathology has developed in the patient?

Нефроз Nephrosis

Інфаркт Heart attack

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Некронефроз Necronephrosis

Пієлонефрит Pyelonephritis

122 / 200
Хвора звернулась до лікаря із скаргами на біль та обмеження рухів у колінних суглобах. Який з нестероїдних протизапальних засобів краще призначити, враховуючи наявність в анамнезі хронічного гастродуоденіту? The patient turned to the doctor with complaints of pain and limitation of movement in the knee joints. Which of the non-steroidal anti-inflammatory drugs is better to prescribe, taking into account the presence of chronic gastroduodenitis in the anamnesis?

Бутадіон Butadione

Кислота ацетилсаліцилова Acetylsalicylic acid

Целекоксиб Celecoxib

Промедол Promedol

Диклофенак-натрій Diclofenac sodium

123 / 200
У хворого з’явилися жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі - рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого? The patient developed yellowing of the skin, sclera, and mucous membranes. The level of total bilirubin in the blood plasma is elevated, the level of stercobilin in the feces, and the level of urobilin in the urine. What type of jaundice in the patient?

Гемолітична Hemolytic

Обтураційна Obstructive

Холестатична Cholestatic

Хвороба Жільбера Gilbert's disease

Паренхіматозна Parenchymatous

124 / 200
У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з’являються нові білки, зокрема 'білок гострої фази'. Таким білком є: There are dozens of proteins in the blood plasma of a healthy person. When the body is sick, new proteins appear, in particular the 'acute phase protein'. Such a protein is:

Імуноглобулін G Immunoglobulin G

Фібриноген Fibrinogen

Імуноглобулін А Immunoglobulin A

С-реактивний білок C-reactive protein

Протромбін Prothrombin

125 / 200
Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця? During the fight, the man suffered a cardiac arrest as a result of a strong blow to the upper part of the front abdominal wall. Which of the following mechanisms caused the cardiac arrest?

Парасимпатичні умовні рефлекси Parasympathetic conditioned reflexes

Симпатичні умовні рефлекси Sympathetic conditioned reflexes

Симпатичні безумовні рефлекси Sympathetic unconditioned reflexes

Парасимпатичні безумовні рефлекси Parasympathetic unconditioned reflexes

Периферичні рефлекси Peripheral reflexes

126 / 200
Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку? There is a strict time limit for a person to stay at an altitude of more than 800 meters above sea level without oxygen tanks. What is the limiting factor for life in this case?

Парціальний тиск кисню в повітрі Partial pressure of oxygen in air

Сила земного тяжіння Gravity

Температура Temperature

Рівень вологості Humidity level

Рівень ультрафіолетового опромінення Level of ultraviolet radiation

127 / 200
У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься? A patient with pronounced pneumosclerosis developed respiratory failure after a history of infiltrative pulmonary tuberculosis. What pathogenetic type does it belong to?

Дисрегуляційний Disregulatory

Апнеїстичний Apneic

Рестриктивний Restrictive

Обструктивний Obstructive

Рефлекторний Reflex

128 / 200
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилася блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити? During surgical manipulations, novocaine was used for pain relief. After 10 minutes, the patient developed pallor of the skin, shortness of breath, hypotension. What type of allergic reaction can suspect?

Клітинно-опосередкована Cell-mediated

Стимулююча Stimulating

Імунокомплексна Immunocomplex

Анафілактична Anaphylactic

Цитотоксична Cytotoxic

129 / 200
Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини? A sensitive nerve ganglion consists of spherical neurocytes with one process, which at a certain distance from the perikaryon divides into an axon and a dendrite. What are such cells called?

біполярні bipolar

псевдоуніполярні pseudounipolar

уніполярні unipolar

аполярні apolar

мультиполярні multipolar

130 / 200
У препараті трубчастого органу, зафарбованому орсеїном, виявлено близько 50 товстих мембран, які мають хвилясту форму і складають основу середньої оболонки органу. Який це орган? In the preparation of a tubular organ, stained with orsein, about 50 thick membranes were found, which have a wavy shape and make up the basis of the middle shell of the organ. What kind of organ is this?

Аорта Aorta

Стравохід Esophagus

Артерія м’язового типу Muscular artery

Трахея Trachea

Стінка серця Heart wall

131 / 200
Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту? It has been established that some compounds, for example, fungal toxins and some antibiotics, can inhibit the activity of RNA polymerase. What process occurs in the cell when this enzyme is inhibited?'

Реплікація Replication

Транскрипція Transcription

Процесінг Processing

Трансляція Broadcast

Репарація Reparation

132 / 200
У дорослої людини системний артеріальний тиск знизився з 120/70 до 90/50 мм рт.ст., що викликало рефлекторне звуження судин. У якому з зазначених органів звуження судин буде найменшим? In an adult, the systemic arterial pressure decreased from 120/70 to 90/50 mm Hg, which caused reflex vasoconstriction. In which of the specified organs is the constriction vessels will be the smallest?

Скелетні м’язи Skeletal muscles

Кишечник Intestine

Серце Heart

Шкіра Skin

Печінка Liver

133 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, у цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітохондрій. Визначте дану клітину: The electron micrograph of a fragment of the gastric gland shows a large cell of an irregular spherical shape, in the cytoplasm of which there are a large number of intracellular tubules and mitochondria. Identify this cell:

Недиференційована Undifferentiated

Парієтальна Parietal

Слизова Mucous

Ендокринна Endocrine

Головна Main

134 / 200
крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5 • 1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7-109 134. /л,н.- 64%, б.- 0,5%,е.- 0,5%, м.-8%,л.-27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все: athlete's blood was found to be: er.- 5.5 • 1012/l, Hb- 180 g/l, leuk.- 7-109 134./l ,n.- 64%, b.- 0.5%, e.- 0.5%, m.-8%, l.-27%. Such indicators indicate stimulation, first of all:

Гранулоцитопоезу Granulocytopoiesis

Лейкопоезу Leukopoiesis

Імуногенезу Immunogenesis

Лімфопоезу Lymphopoiesis

Еритропоезу Erythropoiesis

135 / 200
Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої недостатності. При гістологічному дослідженні виявлено: дифузне ураження легенів з інтерстиціальним набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами, плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна емфізема. Який найбільш вірогідний діагноз? The patient died of progressive pulmonary heart failure. Histological examination revealed: diffuse lung damage with interstitial edema, infiltration of interstitial tissue with lymphocytes, macrophages, plasmocides; pneumofibrosis, panacinar emphysema. What is the most likely diagnosis?

Ателектаз легенів Atelectasis of the lungs

Бронхіальна астма Bronchial asthma

Бронхопневмонія Bronchopneumonia

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Фіброзуючий альвеоліт Fibrosing alveolitis

136 / 200
У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього? In a person with an attack of bronchospasm, it is necessary to reduce the influence of the vagus nerve on the smooth muscle of the bronchi. Which membrane cytoreceptors should be blocked for this purpose?

α- та β-адренорецептори α- and β-adrenoceptors

M-холінорецептори M-cholinergic receptors

β-адренорецептори β-adrenoceptors

α-адренорецептори α-adrenoceptors

H-холінорецептори H-cholinergic receptors

137 / 200
У хворого виявлена виразка шлунка. При бактеріологічному дослідженні біоптату, отриманого із ушкодженої ділянки шлунка, на 5-й день на шоколадному агарі виросли дрібні колонії грамнегативних оксидоредуктазопозитивних звивистих бактерій. Який із перерахованих мікроорганізмів є найбільш вірогідним збудником? The patient was diagnosed with a stomach ulcer. During the bacteriological examination of the biopsy obtained from the damaged area of the stomach, on the 5th day, small colonies of gram-negative oxidoreductase-positive tortuous bacteria grew on chocolate agar. Which of the listed microorganisms is the most likely causative agent?

Helicobacter pylori Helicobacter pylori

Campilobacter fetus Campylobacter fetus

Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis

Campilobacter jejuni Campylobacter jejuni

Mycoplasma hominis Mycoplasma hominis

138 / 200
Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження? Several groups of molecular mechanisms are distinguished, which are important in the pathogenesis of cell damage, which contributes to the development of pathology. What processes are provided by protein mechanisms of damage?

Ацидоз Acidosis

Осмотичне розтягнення мембран Osmotic stretching of membranes

Пригнічення ферментів Enzyme inhibition

Перекисне окиснення ліпідів Lipid peroxidation

Активація фосфоліпаз Activation of phospholipases

139 / 200
У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта? The patient was diagnosed with a compression fracture of the lumbar vertebra. At the same time, the curvature of the lordosis of the lumbar spine increased sharply. Damage to which ligament can be accompanied by such a change in the curvature of the spine?

Клубово-поперекова Iliolumbar

Міжостиста Interstellar

Жовта Yellow

Передня поздовжня Front longitudinal

Задня поздовжня Back Longitudinal

140 / 200
При розтині тіла померлого 49-ти років, який хворів на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл каламутної рідини зеленувато-жовтого кольору з неприємним запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвіть клініко-морфологічну форму запалення в плевральній порожнині: During the autopsy of the body of a 49-year-old deceased who suffered from croup pneumonia and died of pneumococcal sepsis, the left pleural cavity contained up to 700 ml of cloudy greenish-yellow liquid color with an unpleasant smell. The leaves of the pleura are dull, full of blood. Name the clinical and morphological form of inflammation in the pleural cavity:

Емпієма Empyema

Флегмона Phlegmon

Гострий абсцес Acute abscess

Хронічний абсцес Chronic abscess

Фі6ринознє запалення Fi6rinous inflammation

141 / 200
У чоловіка 35-ти років під час тривалого 6ігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані? A 35-year-old man developed acute heart failure during long-term exercise. What changes in the ion composition are observed in the heart muscle during this condition?

Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+ Reduction of Na+ and Ca2+ ions in myocardial cells

Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+ Accumulation of K + and Mg2+ ions in myocardial cells

Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+ Accumulation of Na+ and Ca2+ ions in myocardial cells

Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+ Decrease in the extracellular space of K + and Mg2+ ions

Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+ Increase in the extracellular space of Na+ and Ca2+ ions

142 / 200
У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м’язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу? In a child who often suffers from sore throats and pharyngitis, an increase in lymph nodes and spleen is noted. The appearance is characterized by pastiness and paleness, the muscle tissue is poorly developed. In the blood lymphocytosis is observed. What is the name of this type of diathesis?

Нервово-артритичний Nervous-arthritic

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

Астенічний Asthenic

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

Геморагічний Hemorrhagic

143 / 200
На перехід із горизонтального положення у вертикальне система кровообігу відповідає розвитком рефлекторної пресорної реакції. Що з наведеного є її обов’язковим компонентом? The circulatory system responds to the transition from a horizontal position to a vertical one with the development of a reflex pressor reaction. Which of the following is its mandatory component?

Системне розширення артеріальних судин опору Systemic expansion of resistance arterial vessels

Зменшення об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Системне звуження венозних судин ємності Systemic narrowing of the venous vessels of the vessel

Зменшення частоти серцевих скорочень Decreasing heart rate

Зменшення насосної функції серця Decreased pumping function of the heart

144 / 200
Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини? After analyzing the immunogram, the child was diagnosed with primary immunodeficiency of the humoral link of immunity. Which of the reasons can lead to the development of primary immunodeficiency in the child's body?

Порушення обміну речовин в організмі матері Metabolism in the mother's body

Спадкові порушення в імунній системі Hereditary disorders in the immune system

Токсичне пошкодження В-лімфоцитів Toxic damage to B-lymphocytes

Порушення реактивності та резистентності організму Violation of reactivity and resistance of the body

Порушення в процесі ембріонального розвитку Disturbances in embryonic development

145 / 200
У життєвому циклі клітини відбувається процес самоподвоєння ДНК. В результаті цього однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. У який період клітинного циклу спостерігається це явище? In the life cycle of a cell, the process of DNA self-replication takes place. As a result, single-chromatid chromosomes become double-chromatid. In what period of the cell cycle is this phenomenon observed?

G1 G1

G2 G2

M M

S S

G0 G0

146 / 200
Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВЗ-синдромом, внаслідок чого породілля померла. На аутопсії виявлений гнійний ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне запалення. Який діагноз найбільш вірогідний? Two days after giving birth, the woman developed a shock clinic with DVZ-syndrome, as a result of which the woman in labor died. Purulent endomyometritis, regional purulent lymphangitis and lymphadenitis, purulent thrombophlebitis. In the parenchymal organs - dystrophic changes and intermediate inflammation. What diagnosis is most likely?

Сепсис Sepsis

Деструюючий міхуровий занесок Destructive Bubble Drift

Міхуровий занесок Bubble Drift

Туберкульоз статевих органів Tuberculosis of genital organs

Сифіліс Syphilis

147 / 200
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосф атидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на: Inositol triphosphates in body tissues are formed as a result of hydrolysis of phosphatidylinositol diphosphates and play the role of secondary mediators (messengers) in the mechanism of hormone action. Their influence in the cell is aimed at:

Гальмування протеїнкінази С Inhibition of protein kinase C

Гальмування фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase

Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо Release of calcium ions from cellular depots

Активацію аденілатциклази Activation of adenylate cyclase

Активацію протеїнкінази А Activation of protein kinase A

148 / 200
Хворому на ішемічну хворобу серця з аритмією призначено препарат, який переважно блокує калієві канали, суттєво подовжує потенціал дії. Який препарат призначено? A patient with coronary heart disease with arrhythmia is prescribed a drug that mainly blocks potassium channels, significantly prolongs the action potential. What drug is prescribed?

Аміодарон Amiodarone

Лізиноприл Lisinopril

Добутамін Dobutamine

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Корглікон Corglycon

149 / 200
Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+? For the treatment of chronic heart failure, the patient takes digoxin. Which diuretic can increase the toxicity of digoxin due to the increased removal of K+ ions from the body?

Панангін Panangin

Спіронолактон Spironolactone

Лізиноприл Lisinopril

Гідрохлортіазид Hydrochlorothiazide

Силібор Silibor

150 / 200
Під час голодування м’язові білки розпадаються до вільних амінокислот. В який процес найімовірніше будуть втягуватися ці сполуки за таких умов? During fasting, muscle proteins break down into free amino acids. In what process are these compounds most likely to be involved under such conditions?

Глюконеогенез у м’язах Gluconeogenesis in muscles

Глікогеноліз Glycogenolysis

Синтез вищих жирних кислот Synthesis of higher fatty acids

Декарбоксилування Decarboxylation

Глюконеогенез у печінці Gluconeogenesis in the liver

151 / 200
Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на неприємні відчуття в епігастрії, нудоту, зниження апетиту. При дослідженні дуоденального вмісту виявлено лямблії. Який препарат слід призначити? The patient turned to the doctor with complaints of unpleasant sensations in the epigastrium, nausea, decreased appetite. Giardia was found during the examination of the duodenal contents. What drug should be prescribed?

Ацикловір Acyclovir

Метронідазол Metronidazole

Рифампіцин Rifampicin

Хінгамін Hingamine

Ізоніазид Isoniazid

152 / 200
До гінеколога звернулася жінка 28-ми років з приводу безпліддя. При обстеженні знайдено: недорозвинені яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослідженні статевого хроматину в більшості соматичних клітин виявлено два тільця Бара. Яка хромосомна хвороба найбільш вірогідна у жінки? A 28-year-old woman consulted a gynecologist about infertility. The examination revealed: underdeveloped ovaries and uterus, irregular menstrual cycle. When examining the sex chromatin in most somatic cells two Bar bodies were detected. What chromosomal disease is most likely in a woman?

Синдром трипло-Х Triple X Syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

153 / 200
До клініки потрапила дитина 1-го року з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу: A 1-year-old child was admitted to the clinic with signs of damage to the muscles of the limbs and trunk. After the examination, carnitine deficiency in the muscles was detected. The biochemical basis of this pathology is process violation:

Утилізації молочної кислоти Lactic acid utilization

Транспорту жирних кислот у мітохондрії Transport of fatty acids in mitochondria

Субстратного фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях Ca2+ regulation in mitochondria

Окисного фосфорилювання Oxidative phosphorylation

154 / 200
У хворого при проведенні наркозу виникли ознаки підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи: гіперсалівація, ларингоспазм. Введенням якого препарату можна було попередити небажані ефекти? During anesthesia, the patient developed signs of an increase in the tone of the parasympathetic nervous system: hypersalivation, laryngospasm. Which drug could be used to prevent unwanted effects?

Анальгін Analgin

Пірацетам Piracetam

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

155 / 200
Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м’язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м’язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмі студентів: After prolonged physical exertion during a physical education class, the students developed muscle stiffness. The cause of its occurrence was the accumulation of lactic acid in the skeletal muscles. It was formed after activation in the body of students:

Гліколізу Glycolysis

Ліполізу Lipolysis

Пентозофосфатного циклу Pentose phosphate cycle

Глікогенезу Glycogenesis

Глюконеогенезу Gluconeogenesis

156 / 200
На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м’язів бере участь у такому видиху? At the doctor's request, the patient exhaled as deeply as possible after a normal inhalation. Which of the following muscles is involved in such an exhalation?

Грудні February

Зовнішні міжреберні External intercostals

Живота Stomach

Трапецієподібні Trapezoids

Діафрагма Aperture

157 / 200
На електронній мікрофотографії науковець виявив структуру, утворену вісьмома молекулами білків-гістонів і ділянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертів навколо них. Яку структуру виявив дослідник? On an electron micrograph, a scientist discovered a structure formed by eight molecules of histone proteins and a section of a DNA molecule that makes about 1.75 revolutions around them. What structure did the researcher discover?

Нуклеосома Nucleosome

Хромосома Chromosome

Елементарна фібрила Elementary fibril

Хроматида Chromatid

Напівхроматида Half-chromatid

158 / 200
У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку? A patient with massive burns developed acute kidney failure, which is characterized by a significant and rapid decrease in the rate of glomerular filtration. What is the mechanism of its development?

Емболія ниркової артерії Renal artery embolism

Зменшення ниркового кровотоку Decreased renal blood flow

Збільшення тиску канальцевої рідини Increase in tubular fluid pressure

Зменшення кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

Ушкодження клубочкового фільтра Damage of the glomerular filter

159 / 200
У фекаліях трирічної дитини із сильновираженою діареєю, яка хворіє впродовж 3-х днів, за методом імунної електронної мікроскопії виявлено віруси із двошаровим капсидом і псевдоо-болонкою, які нагадують дрібні коліщатка із спицями. Які віруси найбільш вірогідно виявлені? In the feces of a three-year-old child with severe diarrhea who has been sick for 3 days, viruses with a double-layered capsid and a pseudo-sheath resembling small wheels with spokes. What viruses are most likely to be detected?

ЕСНО-віруси ESNO-viruses

Ротавіруси Rotaviruses

Реовіруси Reoviruses

Коксакі-віруси Coxsackie viruses

Коронавіруси Coronaviruses

160 / 200
У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини? A patient with fever and a rash on the skin was diagnosed with fasciolosis after examination using serological reactions. It was established that the patient became infected by consuming raw water from the river. What stage the life cycle of fasciola is invasive for humans?

Метацеркарій Metacercarium

Мірацидій Miracidium

Фіна Fina

Адолескарій Adolescarius

Яйце Egg

161 / 200
У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть настала від наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, абактеріальний бородавчастий ендокардит; в селезінці - періартеріальний цибулинний склероз, в шкірі - продуктивнопроліферативний васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз? A patient with a high titer of antinuclear antibodies died from progressive renal failure. Pathological examination revealed mesangioproliferative glomerulonephritis, abacterial warty endocarditis; in the spleen - periarterial bulbous sclerosis, in skin - productive proliferative vasculitis. What is the most likely diagnosis?

Ревматизм Rheumatism

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системний червоний вівчак System red sheep

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

162 / 200
При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого виду, найбільш вірогідно, відноситься виділений збудник? In case of food poisoning, a culture of anaerobic Gram-positive spore-forming bacilli was isolated. To what species, most likely, does the isolated pathogen belong?

Vibrio parahemolyticus Vibrio parahemolyticus

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

P.mirabilis P.mirabilis

C. perfringens C. perfringens

Esherichia coli Esherichia coli

163 / 200
У тварини збільшений тонус м’язів-розгиначів. Це є наслідком посиленої передачі інформації до мотонейронів спинного мозку такими низхідними шляхами: The animal has an increased tone of the extensor muscles. This is a consequence of the increased transmission of information to the motoneurons of the spinal cord by the following descending pathways:

Вестибулоспінальні Vestibulospinal

Латеральні кортикоспінальні Lateral corticospinal

Руброспінальні Rubrospinal

Медіальні кортикоспінальні Medial corticospinal

Ретикулоспінальні Reticulospinal

164 / 200
Хворий 70-ти років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалась припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення організованого фібрину, який вкриває ділянки синовіальної оболонки і визначається в суглобовій рідині у вигляді рисових зерен. Який найбільш вірогідний діагноз? A 70-year-old patient died of acute coronary insufficiency. Throughout his life, swelling, deformation, and pain in the knee joints were noted. Pathomorphological examination of the deformed joints and synovial membranes revealed: hyperemia membrane with multiple perivascular inflammatory infiltrates of lymphocytes, plasma cells, macrophages. Accumulation of organized fibrin, which covers areas of the synovial membrane and is determined in the joint fluid in the form of rice grains. What is the most likely diagnosis?

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Ревматоїдний артрит Rheumatoid arthritis

Анкілозуючий спондилоартрит Ankylosing spondylitis

Туберкульозний артрит Tuberculous arthritis

Деформуючий артроз Deforming arthrosis

165 / 200
До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка з втратою слуху внаслідок травми голови. Порушення якої частки кори головного мозку може бути причиною цього? A man was brought to the neurosurgery department with hearing loss due to a head injury. What part of the cerebral cortex could be affected?

лобова frontal

потилична occiput

постцентральна звивина postcentral gyrus

скронева temporal

тім’яна parietal

166 / 200
Вагітній жінці, під час встановлення на облік у жіночу консультацію, було проведено клінічне обстеження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені lgM до вірусу краснухи. Про що свідчить такий результат? A pregnant woman, during registration at a women's consultation, underwent a clinical examination for a number of infections. IgM to the rubella virus was detected in the blood serum. This indicates such a result?

Загострення хронічного процесу Exacerbation of chronic process

Хронічний процес Chronic process

Первинне зараження жінки Primary female infection

Повторне інфікування вірусом краснухи Reinfection with the rubella virus

Жінка здорова The woman is healthy

167 / 200
Хворий, що страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені визначається порожнина діаметром 5 см, яка сполучається з просвітом сегментарного бронха. Стінки порожнини з середини покриті сирнистими масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу: A patient suffering from tuberculosis died of progressive pulmonary heart failure. An autopsy revealed a cavity with a diameter of 5 cm in the area of the apex of the right lung, which communicates with the lumen of the segmental bronchus. The walls of the cavity from the middle are covered with cheesy masses, under which are epithelioid cells and Pirogov-Langhans cells. Specify the morphological form of tuberculosis:

Інфільтративний туберкульоз Infiltrative tuberculosis

Гострий осередковий туберкульоз Acute focal tuberculosis

Туберкульома Tuberculoma

Гострий кавернозний туберкульоз Acute cavernous tuberculosis

Казеозна пневмонія Case pneumonia

168 / 200
До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат 'висяча крапля'. Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості? Vomiting masses of a patient suspected of cholera were delivered to the bacteriological laboratory. A 'hanging drop' preparation was prepared from the material. What microscopy method will be used to detect the causative agent by its mobility?

Імунна електронна Immune Electronic

Шерстна Wooly

Фазово-контрастна Phase-contrast

Електронна Electronic

Люмінесцентна Fluorescent

169 / 200
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну? In a patient with enteritis, which was accompanied by significant diarrhea, there is a decrease in the amount of water in the extracellular space, an increase in it inside the cells and a decrease in blood osmolality. What is the name of such a water- electrolyte exchange?

Гіперосмолярна гіпогідратація Hyperosmolar hypohydration

Гіпоосмолярна гіпергідратація Hyposmolar hyperhydration

Осмолярна гіпогідратація Osmolar hypohydration

Гіперосмолярна гіпергідратація Hyperosmolar hyperhydration

Гіпоосмолярна гіпогідратація Hyposmolar hypohydration

170 / 200
При огляді 6-місячної дитини лікар виявив незакрите заднє тім’ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини? During an examination of a 6-month-old child, the doctor found an open posterior parietal lobe. At what age does it close during normal child development?

До народження Before birth

До кінця другого року життя Until the end of the second year of life

До кінця першого року життя Until the end of the first year of life

До 3-х місяців Up to 3 months

До 6-ти місяців Up to 6 months

171 / 200
У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений? A newborn baby has decreased sucking intensity, frequent vomiting, hypotonia. The concentration of citrulline is significantly increased in the urine and blood. What metabolic process is disturbed?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Орнітиновий цикл Ornithine cycle

Гліколіз Glycolysis

Цикл Корі Cory Cycle

ЦТК CTC

172 / 200
При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну? During the examination in the clinic, the man was diagnosed with acute radiation sickness. A sharp decrease in the serotonin content in platelets was found in the laboratory. A metabolic disorder of which substance is a possible cause of the decrease in platelet serotonin?

5-окситріптофан 5-oxytryptophan

Серин Serine

Тирозин Tyrosine

Гістидин Histidine

Фенілаланін Phenylalanine

173 / 200
У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов’язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1- фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини? In a sick child, a delay in mental development, an enlarged liver, and impaired vision were detected. The doctor associates these symptoms with a deficiency of galactose-1-phosphaturidyltransferase in the body. What is the pathological process does the child have a place?

Фруктоземія Fructosemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіпоглікемія Hypoglycemia

Галактоземія Galactosemia

Гіперлактатацидемія Hyperlactate acidemia

174 / 200
В умовному експерименті повністю інгібовано розвиток клітин мезенхіми. Порушення розвитку якої м’язової тканини при цьому буде спостерігатися? In the conditional experiment, the development of mesenchymal cells is completely inhibited. Which muscle tissue will be impaired?

М’язова тканина епідермального походження Muscle tissue of epidermal origin

Скелетна м’язова тканина Skeletal muscle tissue

Гладенька м’язова тканина Smooth muscle tissue

Серцева м’язова тканина Cardiac muscle tissue

М ’язова тканина нейрального походження Muscle tissue of neural origin

175 / 200
На гістологічному препараті паренхіма органу представлена лімфоїдною тканиною, яка утворює лімфатичні вузлики, останні розташовані дифузно і містять центральну артерію. Яке анатомічне утворення має дану морфологічну будову? On the histological specimen, the parenchyma of the organ is represented by lymphoid tissue that forms lymph nodes, the latter are located diffusely and contain a central artery. What anatomical formation has this morphological structure?

Червоний кістковий мозок Red bone marrow

Мигдалик Amygdalik

Тимус Thymus

Лімфатичний вузол Lymph node

Селезінка Spleen

176 / 200
У потерпілого з травмою голови у скроневій ділянці діагностовано епідуральну гематому. Яка з артерій найвірогідніше пошкоджена? A victim with a head injury in the temporal region was diagnosed with an epidural hematoma. Which of the arteries is most likely damaged?

Поверхнева скронева Superficial temporal

Середня мозкова Average cerebral

Середня оболонкова Medium shell

Задня вушна Back auricle

Передня оболонкова Front shell

177 / 200
У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений? The child has a delay in physical and mental development, deep disorders of the connective tissue of internal organs, keratan sulfates were detected in the urine. What substances are the metabolism disturbed?

Колаген Collagen

Еластин Elastin

Глікозаміноглікани Glycosaminoglycans

Фібронектин Fibronectin

Гіалуронова кислота Hyaluronic acid

178 / 200
Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому? The extraction of a tooth in a patient with chronic persistent hepatitis was complicated by prolonged bleeding. What is the cause of hemorrhagic syndrome?

Зменшення утворення тромбіну Decreased thrombin formation

Збільшення синтезу фібриногену Increase in fibrinogen synthesis

Зменшення утворення фібрину Decreased fibrin formation

Посилення фібринолізу Intensification of fibrinolysis

Збільшення утворення тромбопла-стину Increased formation of thromboplastin

179 / 200
У жінки під час гаметогенезу (в мейозі) статеві хромосоми не розійшлися до протилежних полюсів клітини. Яйцеклітина була запліднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини? In a woman, during gametogenesis (in meiosis), the sex chromosomes did not separate to the opposite poles of the cell. The egg was fertilized by a normal sperm. What chromosomal disease can a child have?

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром котячого крику Cat Scream Syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

180 / 200
Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу? The patient was prescribed loratadine for the treatment of allergic cheilitis. What is the mechanism of action of this medicine?

Блокує Н1-гістамінові рецептори Blocks H1-histamine receptors

Пригнічує активність холінестерази Inhibits cholinesterase activity

Підвищує активність моноамінокси-дази Increases the activity of monoamine oxidase

Пригнічує активність Na,K — АТФ — ази Suppresses the activity of Na,K - ATP - aza

Блокує адренорецептори Blocks adrenoceptors

181 / 200
Хворому після апендектомії з метою профілактики інфекції призначено антибіотик групи цефалоспоринів. Порушення якого процесу лежить в основі протимікробної активності антибіотиків цієї групи? A cephalosporin antibiotic was prescribed to a patient after an appendectomy to prevent infection. The violation of which process is the basis of the antimicrobial activity of antibiotics of this group?

Блокада холінестерази Cholinesterase blockade

Енергетичний обмін Energy Exchange

Утворення мікробної стінки Microbial wall formation

Синтез нуклеїнових кислот Synthesis of nucleic acids

Рибосомальний синтез білку Ribosomal protein synthesis

182 / 200
За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена? According to medical indications, the patient underwent removal of a part of one of the structures of the CNS. As a result of the removal, the patient developed atonia, astasia, intention tremor, ataxia, adiadochokinesis. Which part of the structure Was the central nervous system removed?

Гіпокамп Hippocampus

Базальні ганглії Basal ganglia

Мозочок Cerebellum

Лімбічна система Limbic system

Мигдалеподібний комплекс Amygdala Complex

183 / 200
У хворого діагностовано грип. Після прийому антипіретиків стан його різко погіршився: свідомість потьмарена, АТ- 80/50 мм рт.ст., Ps-140/хв., температура тіла різко знизилась до 35,8oC. Яке ускладнення виникло у даного хворого? The patient was diagnosed with influenza. After taking antipyretics, his condition deteriorated sharply: his consciousness was clouded, blood pressure - 80/50 mm Hg, Ps - 140/min. , the body temperature dropped sharply to 35.8oC. What complication did this patient have?

Ацидоз Acidosis

Гіпертермія Hyperthermia

Алкалоз Alkalosis

Колапс Collapse

Гіповолемія Hypovolemia

184 / 200
Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого? The patient consulted a doctor about the loss of the ability to distinguish tastes at the root of the tongue. The doctor determined that this was due to nerve damage. Which one?

Лицевий Face

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Трійчастий Triple

Верхньогортанний Upper laryngeal

Блукаючий Wandering

185 / 200
Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщенні) вантажу в певному положенні? What will be the contraction of the muscles of the upper limb when holding (but not moving) the load in a certain position?

Ауксотонічним Auxotonic

Ексцентричним Eccentric

Ізометричним Isometric

Концентричним Concentric

Ізотонічним Isotonic

186 / 200
Жінка. похилого віку госпіталізована зі скаргами на різкий 6іль, набряк в ділянці правого кульшового суглоба, що з’явилися після падіння. Об’єктивно: стегно приведене досередини, рухи в кульшовому суглобі порушені. Перелом якої кістки або її частини визначив лікар? An elderly woman was hospitalized with complaints of sharp pain, swelling in the area of the right hip joint, which appeared after a fall. Objectively: the thigh is adducted to the inside, Movements in the hip joint are impaired. What bone or part of it did the doctor identify as a fracture?

Лобкова кістка Pubium

Сіднична кістка Gluteal bone

Виростки стегнової кістки Femoral condyles

Шийка стегнової кістки Neck of femur

Тіло стегнової кістки Body of femur

187 / 200
Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої? A 45-year-old woman suffers from cancer of the left breast gland. There are signs of insufficiency of the lymphatic system on the left hand - swelling of the limb, enlargement of lymph nodes. What form of insufficiency of lymphatic circulation is observed in sick?

Механічна недостатність Mechanical failure

- -

Резорбційна недостатність Resorptive failure

Змішана недостатність Mixed deficiency

Динамічна недостатність Dynamic failure

188 / 200
До лікарні доставлений хворий з отруєнням інсектицидом - ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною? A patient with rotenone insecticide poisoning was brought to the hospital. Which part of the mitochondrial electron transport chain is blocked by this substance?

АТФ -синтетаза ATP synthetase

Коензим Q-цитохром С-редуктаза Coenzyme Q-cytochrome C-reductase

НАДН-коензим Q-редуктаза NADH coenzyme Q-reductase

Сукцинат-коензим Q-редуктаза Succinate coenzyme Q-reductase

Цитохром С-оксидаза Cytochrome C oxidase

189 / 200
Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург? During an operation on the inguinal canal for a hernia, the surgeon damaged its contents. What exactly did the surgeon damage?

Funiculus spermaticus Funiculus spermaticus

Urarchus Urarchus

Lig. teres uteri Lig. teres uteri

- -

Lig. inguinale Lig. inguinale

190 / 200
Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3, 2 • 109 /л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії? A 26-year-old man is in the torpid stage of shock as a result of a car accident. In the blood: leuk.- 3, 2 • 109 /l. What is the main mechanism in the development leukopenia?

Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах Destruction of leukocytes in hematopoietic organs

Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров Disturbance of release of mature leukocytes from the bone marrow into the blood

Підвищення виділення лейкоцитів з організму Increased release of leukocytes from the body

Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі Redistribution of leukocytes in the vascular bed

Пригнічення лейкопоезу Suppression of leukopoiesis

191 / 200
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на порушення відчуття рівноваги, що з’явилося після травми. Який нерв пошкоджено? The patient turned to the doctor with complaints about a disturbance in the sense of balance that appeared after the injury. What nerve is damaged?

Трійчастий Triple

Проміжний Intermediate

Присінково-завитковий Curly

Блукаючий Wandering

Лицевий Face

192 / 200
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. Об’єктивно: волосся жорстке, нігті витончені та ламкі, шкірні покриви бліді та сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій - 0,5 ммоль/л (норма - 0,75-2,5 ммоль/л), фосфор -1,9 ммоль/л (норма - 0,646-1,292 ммоль/л). З чим пов’язані ці зміни? A 5-month-old boy is hospitalized for tonic convulsions. He has been sick since birth. Objectively: hair is hard, nails are thin and brittle, skin is pale and dry. In the biochemical blood analysis: calcium - 0.5 mmol/l (normal - 0.75-2.5 mmol/l), phosphorus -1.9 mmol/l (normal - 0.646-1.292 mmol/l). 'What are these changes?

Гіперпаратиреоз Hyperparathyroidism

Гіпопаратиреоз Hypoparathyroidism

Гіпотиреоз Hypothyroidism

Гіперальдостеронізм Hyperaldosteronism

Гіпоальдостеронізм Hypoaldosteronism

193 / 200
У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги? A patient with alcoholism has started an alcoholic psychosis with pronounced psychomotor agitation. Which drug from the group of neuroleptics should be prescribed for emergency care?

Фторотан Fluorotan

Діазепам Diazepam

Натрію бромід Sodium bromide

Аміназин Aminazine

Резерпін Reserpin

194 / 200
При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз? In a puncture biopsy of the liver of a patient with a clinic of hepatocellular insufficiency, vacuolar, balloon dystrophy of hepatocytes, necrosis of individual cells, Kaunsilman bodies, infiltration of the portal and lobular stroma mainly by lymphocytes and macrophages with a small number of polymorphonuclear leukocytes. What is the most likely diagnosis?

Хронічний активний гепатит Chronic active hepatitis

Алкогольний гепатит Alcoholic hepatitis

Аутоімунний гепатит Autoimmune hepatitis

Гострий вірусний гепатит Acute viral hepatitis

Хронічний персистуючий гепатит Chronic persistent hepatitis

195 / 200
З метою прискорення загоєння променевої виразки був призначений вітамінний препарат. Вкажіть його: In order to accelerate the healing of the radiation ulcer, a vitamin preparation was prescribed. Specify it:

Левамiзол Levamizol

Метилурацил Methyluracil

Преднізолон Prednisone

Ретинолу ацетат Retinol Acetate

Ретаболіл Retabolil

196 / 200
Дівчина 15-ти років була доставлена до лікарні з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, які мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з 'пробочками'на полюсах. Який вид гельмінту паразитує у хворої? A 15-year-old girl was brought to the hospital with appendicitis. A blood test showed signs of anemia. Helminth eggs were found in the feces, which have a lemon-like shape (50x30 μm), with 'corks' at the poles. What kind of helminth is parasitizing the patient?

Волосоголовець Hairhead

Карликовий ціп’як Dwarf creeper

Ехінокок Echinococcus

Анкілостома Ankylostoma

Гострик Hostrik

197 / 200
У хворого, який страждає на вугри та запальні зміни шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, розміщених у середній частині тіла. Виявлені членистоногі викликають: In a patient who suffers from acne and inflammatory changes of the skin of the face, during microscopy of the material from the lesions, living arthropods with a size of 0.2-0.5 mm were found. They have an elongated worm-like shape, four pairs of short limbs located in the middle part of the body. Arthropods identified are called:

Коросту Scabies

Фтіріоз Phthyriosis

Шкірний міаз Cutaneous myiasis

Демодекоз Demodecosis

Педикульоз Pediculosis

198 / 200
При огляді дитини 4-х років зі скаргами на загальну слабкість, біль у горлі та утруднене ковтання лікар запідозрив дифтерію та направив матеріал до бактеріологічної лабораторії. На яке диференціально-діагностичне поживне середовище слід засіяти матеріал для виділення збудника дифтерії? When examining a 4-year-old child with complaints of general weakness, sore throat, and difficulty swallowing, the doctor suspected diphtheria and sent the material to the bacteriological laboratory. On which differential should the diagnostic nutrient medium be sown with material for isolation of the causative agent of diphtheria?

Середовище Ендо Environment Endo

Кров’яно-телуритовий агар Blood Tellurite Agar

Середовище Плоскірєва Environment of Ploskirev

Середовище Сабуро Sabour Environment

Середовище Левенштейна-Йєнсена Lewenstein-Jensen Environment

199 / 200
Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом: Among the antiatherosclerotic drugs used for the prevention and treatment of atherosclerosis is levostatin. It works by:

Усіма наведеними шляхами All given paths

Гальмування біосинтезу холестерину Cholesterol biosynthesis inhibition

Пригнічення всмоктування холестерину в кишечнику Inhibition of cholesterol absorption in the intestine

Активації метаболізму холестерину Activations of cholesterol metabolism

Стимулювання екскреції холестерину з організму Stimulation of cholesterol excretion from the body

200 / 200
У вагітної жінки на передній черевній стінці виявлено пухлиноподібне утворення, яке виникло на місці видаленої два роки тому пухлини. Утворення має щільну консистенцію і розміри 2х1 см, з чіткими межами. При гістологічному дослідженні виявлено, що пухлина побудована з диференційованої сполучної тканини з переважанням колагенових волокон. Про яку пухлину слід думати? A tumor-like formation was detected on the front abdominal wall of a pregnant woman, which arose at the site of a tumor removed two years ago. The formation has a dense consistency and dimensions of 2x1 cm, with clear borders . During histological examination, it was found that the tumor is made of differentiated connective tissue with a predominance of collagen fibers. What kind of tumor should we think about?

Лейоміома Leiomyoma

Гібернома Hibernoma

Ліпома Lipoma

Фібросаркома Fibrosarcoma

Десмоїд Desmoid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест