Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
При дегельмінтизації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид гельмінта: During deworming with feces, a helminth up to 2 m long was released. The body is segmented, with a small head, on which there are four suckers and hooks. Determine the type of helminth:

Стьожак широкий Wide ribbon

Неозброєний ціп’як Unarmed Stick

Карликовий ціп’як Dwarf creeper

Озброєний ціп’як Armed Stickman

Ехінокок Echinococcus

2 / 200
У чоловіка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні організми півмісяцевої форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є: A man was diagnosed with a protozoan disease, in which the brain is affected and vision loss is observed. During a blood test, single-celled crescent-shaped organisms with a pointed end were found. The causative agent of this disease is:

Трихомонада Trichomonad

Амеба Amoeba

Лямблія Lamblia

Лейшманія Leishmania

Токсоплазма Toxoplasma

3 / 200
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент? Among the students in one group there are representatives of different races. One of the students has straight black hair and an overhanging skin fold of the upper eyelid - epicanthus. A representative of which race is this most likely student?

Монголоїдна Mongoloid

Австралоїдна Australoid

Ефіопська Ethiopian

Негроїдна Negroid

Європеоїдна European

4 / 200
Вживання тетрациклінів в першій половині вагітності призводить до виникнення аномалій органів і систем плода, в тому числі до гіпоплазії зубів, зміни їх кольору. До якого виду мінливості належить захворювання дитини? The use of tetracyclines in the first half of pregnancy leads to abnormalities of fetal organs and systems, including hypoplasia of teeth, changes in their color. To what type of variability does the child's disease belong ?

Комбінативна Combinative

Модифікаційна Modifying

Мутаційна Mutational

Рекомбінантна Recombinant

Спадкова Hereditary

5 / 200
Дівчина 16-ти років звернулася до стоматолога з приводу темної емалі зубів. При вивченні родоводу встановлено, що вказана патологія передається від батька всім дівчаткам, а від матері -50% хлопчиків. Для якого типу успадкування характерні ці особливості? A 16-year-old girl consulted a dentist about dark tooth enamel. When studying the genealogy, it was found that the specified pathology is transmitted from the father to all girls, and from the mother -50 % of boys. For what type of inheritance are these features typical?

Рецесивний, зчеплений з Х- хромосомою X-linked recessive

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Рецесивний, зчеплений з Y- хромосомою Recessive, linked to the Y-chromosome

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Домінантний, зчеплений з Х- хромосомою Dominant, linked to the X-chromosome

6 / 200
При мікроскопіюванні виділень з ясен хворого, який хворіє на парадонтоз, виявлені найпростіші грушоподібної форми, з довжиною тіла 6-13 мкм. У паразита одне ядро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є унду-лююча мембрана. Яких найпростіших виявили в хворого? During microscopy of secretions from the gums of a patient suffering from periodontitis, pear-shaped protozoa were found, with a body length of 6-13 microns. The parasite has one nucleus, at the front end there are 4 flagella, there is an undulating membrane. What protozoa were found in the patient?

Амеба Amoeba

Балантидій Balantidius

Трихомонада Trichomonad

Лейшманія Leishmania

Лямблія Lamblia

7 / 200
При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне парази-тоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які заражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище? During the examination by doctors of the sanitary-epidemiological station of public catering workers, asymptomatic parasitism is often detected, when a clinically healthy person is the source of cysts that infect other people. For parasitism what causative agent is impossible for such a phenomenon?

Кишкова трихомонада Intestinal trichomonas

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Малярійний плазмодій Plasmodium malariae

Дерматотропні лейшманії Dermatotropic leishmania

Вісцеротропні лейшманії Viscerotropic Leishmania

8 / 200
У пацієнта після обширного опіку залишився дефект шкіри. Для закриття дефекту на це місце хірурги перемістили шкірний клапоть з іншої частини тіла цього ж хворого. Який вид трансплантації було здійснено? The patient left a skin defect after an extensive burn. To close the defect, surgeons moved a skin flap from another part of the same patient's body to this place. What type of transplantation was performed?

Аутотрансплантація Autotransplantation

Експлантація Explantation

Ксенотрансплантація Xenotransplantation

Алотрансплантація Allotransplantation

Гомотрансплантація Homotransplantation

9 / 200
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білку записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду? It is known that information about the sequence of amino acids in a protein molecule is written in the form of a sequence of four types of nucleotides in a DNA molecule, and different amino acids are encoded by a different number of triplets - from one to six What is this feature of the genetic code called?

Специфічність Specificity

Виродженість Degeneracy

Триплетність Triplet

Неперекриваність Non-overlapping

Універсальність Versatility

10 / 200
При дослідженні гельмінтологічними методами фекалій хворого виявлено яйця овальної форми, коричневі, з горбкуватою зовнішньою оболонкою. Встановіть вид гельмінта: When examining the patient's feces by helminthological methods, oval-shaped, brown eggs with a bumpy outer shell were found. Determine the type of helminth:

Ціп ’як карликовий Zip 'like a dwarf'

Гострик Hostrik

Аскарида Ascarida

Волосоголовець Hairhead

Стьожак широкий Wide ribbon

11 / 200
В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9-ти років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані з крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена? There is a 9-year-old boy in the endocrinology department who has had several fractures of his limbs due to bone fragility. What are the functions of the endocrine glands (glands) violated?

Щитоподібна Thyroid

Вилочкова Vylochkova

Наднирковозалозні Adrenal

Паращитоподібні Parasites

Епіфіз Pineal gland

12 / 200
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду? During the performance of vagosympathetic blockade according to Vishnevsky, a solution of novocaine is injected along the back edge of the sternocleidomastoid muscle above the point of its intersection with the external jugular vein. In within which triangle of the neck do the blockade take place?

Ключично-лопатковий clavicular-scapular

Піднижньощелепний Mandibular

Трикутник Пирогова Pirogov Triangle

Сонний Sleepy

Лопатково-трапецієподібний Scapula-trapezoidal

13 / 200
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним? During the approach to the thyroid gland from the transverse (collar-like) access, the cellular suprasternal space is dissected. Damage to which anatomical formation located in this space is dangerous?

Лімфатичні вузли Lymph nodes

Сонна артерія Carotid artery

Підключична артерія Subclavian artery

Венозна яремна дуга Venous jugular arch

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

14 / 200
У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесено- го грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки? A 28-year-old patient was diagnosed with an acute inflammatory process of the mucous membrane of the nasolacrimal duct. It is known from the anamnesis that after suffering the flu for 10 days there were secretions from nose. From which part of the nasal cavity could the infection enter the nasolacrimal duct?

Нижній носовий хід Inferior nasal passage

Лобова пазуха Frontal Sinus

Верхній носовий хід Upper nasal passage

Присінок носа Nose hair

Середній носовий хід Average nasal passage

15 / 200
У потерпілого відзначається правобічний перелом і крововилив у ділянці передньої третини нижньої щелепи, втрата шкірної чутливості в ділянці підборіддя. Який нерв травмований? The victim has a right-sided fracture and hemorrhage in the area of the front third of the lower jaw, loss of skin sensitivity in the area of the chin. Which nerve is injured?

Підборідний нерв Submental nerve

Верхні альвеолярні нерви Superior alveolar nerves

Щелепно-під’язикові нерви Maxillohyoid nerves

Нижній альвеолярний нерв Inferior alveolar nerve

Щічний нерв Buccal Nerve

16 / 200
При розкритті глибокого абсцесу щоки був виконаний вертикальний розріз, після чого спостерігається парез (порушення функції) м’язів на боці операції. Гілки якого нерва були перерізані? When opening a deep abscess of the cheek, a vertical incision was made, after which paresis (disruption of function) of the muscles on the side of the operation was observed. The branches of which nerve were cut?

Блукаючий Wandering

Верхньощелепний Maxillary

Під’язиковий Sublingual

Нижньощелепний Mandibular

Лицевий Face

17 / 200
У постраждалого травма верхньої щелепи з пошкодженням підочноям-кового отвору. Яка поверхня щелепи ушкоджена? The victim has an injury to the upper jaw with damage to the infraorbital opening. What surface of the jaw is damaged?

Носова Nosova

Очна Full-time

- -

Передня Front

Підскронева Subtemporal

18 / 200
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою? The surgeon plans to take the patient's lymph from the thoracic duct where it joins the venous bed. Where should the catheter be placed for this purpose?

Правий венозний кут Right venous angle

Місце утворення верхньої порожнистої вени Place of formation of superior vena cava

Місце утворення ворітної вени Place of formation of the portal vein

Лівий венозний кут Left venous angle

Місце утворення нижньої порожнистої вени Place of formation of inferior vena cava

19 / 200
У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол най- більше при цьому постраждав? After a cold, the patient developed a violation of tear secretion. Which vegetative node was most affected?

Війчастий Chilled

Крилопіднебінний Phytopalatine

Вушний Ear

Під’язиковий Sublingual

Піднижньощелепний Mandibular

20 / 200
У хворого порушилася робота жувальних м’язів. Який нерв пошкоджений? The patient's masticatory muscles are disturbed. Which nerve is damaged?

Язиковий Language

Нижньощелепний Mandibular

Вушно-скроневий Ototemporal

Верхньощелепний Maxillary

Щічний Cheeky

21 / 200
Під час ДТП водій отримав численні ушкодження бічної поверхні голови, серед яких був перелом виличної дуги. Функція якого з м’язів буде страждати? During the accident, the driver received multiple injuries to the side of the head, including a fracture of the zygomatic arch. Which muscle function will suffer?

M.buccinator M.buccinator

M.procerus M.procerus

M.risorius M.risorius

M.masseter M.masseter

M.orbicularis oris M.orbicularis oris

22 / 200
Внаслідок травми у постраждалого відбувся перелом у зовнішній нижній третині правої гомілки. У якій кістці відбувся перелом? As a result of the injury, the victim suffered a fracture in the outer lower third of the right lower leg. In which bone did the fracture occur?

Стегнова Thigh

Малогомілкова Malogomilkova

Таранна Taranna

Великогомілкова Velikohimilkova

П’яткова Friday

23 / 200
Під час оперативного втручання у жінки виникла необхідність перев’язати маткову артерію. Яке з утворень може бути випадково перев’язаним разом з нею? During surgery, the woman had to ligate the uterine artery. Which of the formations can be accidentally ligated together with it?

Маткова труба Uterine tube

Сечовід Ureter

Кругла зв’язка матки Round ligament of uterus

Внутрішня клубова вена Internal iliac vein

Сечівник Urine

24 / 200
В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив? As a result of a point hemorrhage in the retina of the eye, the patient lost the ability to see objects in the center of the field of vision. Where in the retina did the hemorrhage occur?

Райдужна частина сітківки Iris part of the retina

Судинна оболонка Choroid

Циліарна частина сітківки Ciliary part of the retina

Жовта пляма Yellow spot

Сліпа пляма Blind spot

25 / 200
Хворій 35-ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендоме-трію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону обумовлюють такі зміни в ендометрії? A 35-year-old patient with a diagnosis of infertility underwent a diagnostic biopsy of the endometrium in the gynecological department. Microscopic examination revealed that the mucous membrane with swelling, uterine the glands are tortuous, filled with a thick secretion. An excess of which hormone causes such changes in the endometrium?

Тестостерон Testosterone

АКТГ ACTH

Прогестерон Progesterone

Естрогени Estrogens

Соматотропін Somatotropin

26 / 200
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру? In the histological preparation of the tubular bone, signs of the regenerative process (callus) were found at the fracture site. What tissue forms this structure?

Пластинчаста кісткова Squamous bone

Пухка сполучна Loose connector

Епітеліальна Epithelial

Грубоволокниста кісткова Coarse fibrous bone

Ретикулярна Reticular

27 / 200
Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки? The brain substance of a lobe of a hematopoietic organ on a histological specimen has a lighter color and contains epithelial bodies. What organ do these morphological features belong to?

Нирка Kidney

Тимус Thymus

Лімфатичний вузол Lymph node

Печінка Liver

Селезінка Spleen

28 / 200
Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин: During a histological examination, small cells with a high nuclear-plasmic ratio and basophilic cytoplasm are found in the neck of the gastric gland. Specify the function of these cells:

Ендокринна Endocrine

Регенерація залозистого епітелію Regeneration of glandular epithelium

Захисна Protective

Секреція іонів хлору Chlorine ion secretion

Секреція пепсиногену Pepsinogen secretion

29 / 200
У мазку крові хворого після перенесеного грипу виявлено 10% округлих клітин розмірами 4,5-7 мкм, які мають велике кулясте ядро, базофільно забарвлену цитоплазму у вигляді вузької облямівки навколо ядра. Який стан крові вони характеризують? 10% of round cells with a size of 4.5-7 microns, which have a large spherical nucleus, basophilic stained cytoplasm in the form of a narrow border were found in the blood smear of the patient after the flu around the core. What state of blood do they characterize?

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Моноцитопенія Monocytopenia

Лімфоцитопенія Lymphocytopenia

Лейкопенія Leukopenia

Тромбопенія Thrombopenia

30 / 200
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури: In a 42-year-old patient suffering from periodontitis, rounded calcified formations with a diameter of 2-3 mm were found in the coronal part of the pulp. Name these structures:

!нтерглобулярні простори !interglobular spaces

Мертвий дентин Dead dentine

!нтертубулярний дентин !intertubular dentine

Дентиклі Denticles

Склерозований (прозорий) дентин Sclerosed (transparent) dentin

31 / 200
Одужання організму від інфекційної хвороби супроводжується нейтралізацією антигенів специфічними антитілами. Якими клітинами вони продукуються? The body's recovery from an infectious disease is accompanied by the neutralization of antigens with specific antibodies. What cells produce them?

Плазмоцити Plasmocytes

Тканинні базофіли Tissue basophils

Фібробласти Fibroblasts

Т-лімфоцити T-lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

32 / 200
В процесі ембріогенезу із трофо-бласта формується зачаток органа, який має ендокринну функцію. Вкажіть, який це зачаток: In the process of embryogenesis, a rudiment of an organ with an endocrine function is formed from the trophoblast. Specify which rudiment it is:

Ворсинчастий хоріон Villous chorion

Жовтковий мішок Yolk Sac

Амніон Amnion

Алантоїс Allantois

Пуповина Umbilical Cord

33 / 200
Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі; температура повітря +140Е. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла? A person is standing in a room in light clothes; the air temperature is +140E. The windows and doors are closed. Which way does he give off the most heat?

Теплорадіація Thermal radiation

Теплопроведення Heat conduction

Випаровування Evaporation

Конвекція Convection

Перспірація Perspiration

34 / 200
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість? On an isolated heart, the speed of conduction of excitation in different parts of it was studied. Where was the lowest speed found?

У міокарді шлуночків In ventricular myocardium

У волокнах Пуркін’є In Purkinje fibers

У пучку Гіса In the bundle of His

У міокарді передсердь In the atrial myocardium

У атріовентрикулярному вузлі In the atrioventricular node

35 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на виснажливу спрагу і підвищене сечовиділення (до 10 літрів на добу). Концентрація глюкози крові в межах норми, в сечі глюкоза відсутня. Нестача якого гормону може викликати таку клінічну картину? A 20-year-old patient complains of exhausting thirst and increased urination (up to 10 liters per day). Blood glucose concentration is within the normal range, there is no glucose in the urine. Lack what hormone can cause such a clinical picture?

Кортизол Cortisol

Трийодтиронін Triiodothyronine

!нсулін !nsulin

Окситоцин Oxytocin

Вазопресин Vasopressin

36 / 200
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів: The student's mouth is dry during the exam. The reason for this is the implementation of the following reflexes:

Безумовних парасимпатичних Unconditioned parasympathetic

Умовних симпатичних Conditionally cute

Умовних та безумовних симпатичних Conditional and unconditional cute

Безумовних симпатичних та парасимпатичних Unconditional sympathetic and parasympathetic

Умовних парасимпатичних Conditional parasympathetic

37 / 200
У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболення, коли до розчину анестетика додають адреналін. Яка мета такого методу? Local anesthesia is widely used in dental practice, when adrenaline is added to the anesthetic solution. What is the purpose of this method?

Місцеве зниження опору судин Local decrease in vascular resistance

Місцеве звуження судин Local vasoconstriction

Покращення мікроциркуляції Improving microcirculation

Зниження артеріального тиску Lower blood pressure

Місцеве розширення судин Local vasodilation

38 / 200
Хворий після травми черепа втратив зір. Яка ділянка кори великих півкуль мозку ушкоджена? The patient lost his vision after a skull injury. Which part of the cerebral cortex is damaged?

Скронева Temple

Тім’яна Timyana

Тім’яна та скронева Parial and temporal

Потилична Occipital

Фронтальна Front

39 / 200
При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишечник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище? In liver diseases accompanied by insufficient flow of bile into the intestines, a deterioration of hemocoagulation is observed. How can this phenomenon be explained?

Дефіцит вітаміну К Vitamin K deficiency

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Лейкопенія Leukopenia

Еритропенія Erythropenia

Дефіцит заліза Iron deficiency

40 / 200
У хворого відзначаються збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) при збереженні пропорцій тіла. Зі збільшеною секрецією якого гормону це може бути пов’язане? The patient has an increase in individual parts of the body (jaw, nose, ears, tongue, feet, hands) while maintaining body proportions. With increased secretion of which hormone can this be related?

Соматостатин Somatostatin

Тетрайодтиронін Tetraiodothyronine

Трийодтиронін Triiodothyronine

Кортизол Cortisol

Соматотропін Somatotropin

41 / 200
У людини суттєво порушено перетравлення 6ілків, жирів та вуглеводнів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього? A person's digestion of fats, oils, and carbohydrates is significantly impaired. Decreased secretion of which digestive juice is most likely the reason for this?

Слина Saliva

Шлунковий Gastric

Кишковий Intestinal

Підшлунковий Pancreatic

Жовч Bile

42 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють? In the experiment, a nerve is stimulated with electrical impulses, which leads to the release of a small amount of thick viscous saliva by the submandibular and sublingual glands. Which nerve is stimulated?

N.glossopharyngeus N.glossopharyngeus

N.facialis N.facialis

N.trigeminus N.trigeminus

N.vagus N.vagus

N.sympathicus N.sympathicus

43 / 200
У хворого в результаті травми порушене ковтання. Ураження якого з перерахованих відділів ЦНС є найбільш вірогідною причиною цього порушення? The patient's swallowing is impaired as a result of an injury. Damage to which of the listed departments of the central nervous system is the most likely cause of this disorder?

Середній мозок Average brain

Довгастий мозок Olongate brain

Гіпоталамус Hypothalamus

Спинний мозок, Th II-IV Spinal cord, Th II-IV

Спинний мозок, C V-VI Spinal cord, C V-VI

44 / 200
При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини? When determining the energy expenditure of the human body by the method of indirect calorimetry, it was established that in one minute 1000 ml of oxygen is consumed and 800 ml of carbon dioxide is released. What is the respiratory rate of the person under study?

0,8 0.8

0,9 0.9

0,84 0.84

1,25 1.25

1,0 1.0

45 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе? In a patient with chronic glomerulonephritis, the incretory function of the kidneys is disturbed. What form of blood elements will this lead to?

Лейкоцити Leukocytes

Лейкоцити та тромбоцити Leukocytes and platelets

Еритроцити Erythrocytes

Тромбоцити Platelets

Еритроцити та лейкоцити Erythrocytes and leukocytes

46 / 200
Після бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. З посиленням якого біохімічного процесу в організмі це може бути пов’язано? After running a short distance in untrained people, muscle weakness due to the accumulation of lactate is observed. What biochemical process in the body can this be associated with?

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Гліколіз Glycolysis

Глікогенез Glycogenesis

Ліпогенез Lipogenesis

Глюконеогенез Gluconeogenesis

47 / 200
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу? A patient suffering from chronic renal failure developed osteoporosis. Disturbance of the synthesis of which regulator of mineral metabolism in the kidneys is the main cause of osteoporosis?

Утворення 1,25(OH)2D3 Formation of 1,25(OH)2D3

Гідроксилювання проліну Proline hydroxylation

Гідроксилювання лізину Lysine Hydroxylation

Гідроксилювання кортизолу Cortisol Hydroxylation

Карбоксилювання глутамату Carboxylation of glutamate

48 / 200
У крові хворих на цукровий діабет спостерігається підвищення вмісту вільних жирних кислот (ВЖК). Причиною цього може бути: There is an increase in the content of free fatty acids (FA) in the blood of patients with diabetes. The reason for this may be:

Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА Accumulation in the cytosol of palmitoyl-CoA

Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4 Activation of synthesis of apolipoproteins A-1, A-2, A-4

Активація утилізації кетонових тіл Activation of disposal of ketone bodies

Підвищення активності тригліцери-дліпази адипоцитів Increased activity of triglyceride-lipase of adipocytes

Зниження активності фосф атидилхолін-холестеїн-ацилтрансферази плазми крові Decreased activity of blood plasma phosphatidylcholine-cholesteine acyltransferase

49 / 200
Причиною захворювання на пелагру може бути переважне харчування кукурудзою та зниження у раціоні продуктів тваринного походження. Відсутність у раціоні якої амінокислоти призводить до даної патології? The cause of pellagra disease can be a predominant diet of corn and a decrease in the diet of products of animal origin. The lack of which amino acid in the diet leads to this pathology?

Ізолейцин Isoleucine

Метіонін Methionine

Гістидин Histidine

Фенілаланін Phenylalanine

Триптофан Tryptophan

50 / 200
У хворого на системну склеродермію посилений розпад колагену. По- силення екскреції з сечею якої амінокислоти буде віддзеркалювати процеси деструкції колагену? A patient with systemic scleroderma has increased collagen breakdown. Increased urinary excretion of which amino acid will reflect the processes of collagen destruction?

Оксипролін Oxyproline

Фенілаланін Phenylalanine

Триптофан Tryptophan

Аланін Alanine

Серин Serine

51 / 200
Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, у тому числі від механічного пошкодження слизової рота? What substance gives saliva a viscous, mucous character, performs a protective role, including against mechanical damage to the oral mucosa?

Муцин Mucin

Лізоцим Lysozyme

Амілаза Amylase

Калікреїн Kallikrein

Глюкоза Glucose

52 / 200
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах пародон-ту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу? Periodontitis is accompanied by activation of proteolysis in periodontal tissues. An increase in which component of oral fluid indicates activation of proteolysis?

Біогенні аміни Biogenic amines

Амінокислоти Amino acids

Органічні кислоти Organic acids

Глюкоза Glucose

Холестерол Cholesterol

53 / 200
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого? A 62-year-old patient in serious condition was admitted to the neurology department due to a cerebral hemorrhage. Objectively: there is an increase in the depth and frequency of breathing, and then its decrease to apnea, after which the cycle of respiratory movements is restored. What type of breathing did the patient have?

Гаспінг-дихання Gasping Breath

Кусмауля Kusmaul

Біота Biota

Чейн-Стокса Chain-Stokes

Апнейстичне Apneistic

54 / 200
Чоловік 52-х років. 3 роки тому назад переніс операцію видалення шлунка. В крові: 2,0 • 1012/л, Hb- 85 г/л, КП-1,27 Порушення засвоєння якого вітаміну викликало такі зміни? A 52-year-old man. 3 years ago he had a gastrectomy. Blood: 2.0 • 1012/l, Hb- 85 g/l, KP-1.27 Violation of the assimilation of which vitamin caused such changes?

B12 B12

P P

C C

B6 B6

A A

55 / 200
Під час роботи з радіоактивними речовинами працівник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни в складі крові можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення? While working with radioactive substances, the worker received a total radiation dose of 4 Gy as a result of the accident. He complains of headache, nausea, dizziness. What changes in blood composition can be expected in the patient 10 hours after irradiation?

Нейтропенія Neutropenia

Нейтрофільний лейкоцитоз Neutrophil leukocytosis

Агранулоцитоз Agranulocytosis

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Лейкопенія Leukopenia

56 / 200
Після введення місцевого анестетика у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. Який механізм порушення кровообігу є провідним при цьому? After administration of a local anesthetic, the patient developed an anaphylactic shock. What mechanism of circulatory disturbance is the leading one?

Зниження скоротливої функції серця Decreased contractile function of the heart

Активація симпато-адреналової системи Activation of sympatho-adrenal system

Зменшення тонусу судин Decreased vascular tone

Гіперволемія Hypervolemia

Біль Pain

57 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень? A patient with adenoma of the glomerular zone of the adrenal cortex (Kohn's disease) has hypertension, seizures, and polyuria. What is the main link in the pathogenesis of these disorders?

Гіперсекреція глюкокортикоїдів Hypersecretion of glucocorticoids

Гіперсекреція альдостерону Hypersecretion of aldosterone

Гіпосекреція глюкокортикоїдів Glucocorticoid hyposecretion

Гіперсекреція катехоламінів Hypersecretion of catecholamines

Гіпосекреція альдостерону Aldosterone hyposecretion

58 / 200
Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою близько 3 Гр. Яка зміна у крові буде через 8 годин після опромінювання? A 30-year-old man was irradiated with a dose of about 3 Gy. What will be the change in the blood 8 hours after the irradiation?

Лейкопенія Leukopenia

Лімфопенія Lymphopenia

Анемія Anemia

Гранулоцитопенія Granulocytopenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

59 / 200
Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70C та коливалася від 39,00C до 39,80C. Назвіть тип температурної кривої в хворого: The patient fell into a pit in the winter, froze in the wind, fell ill. The body temperature rose to 39.70C and ranged from 39.00C to 39.80C. Name the type of temperature curve in the patient:

Febris hectica Febris hectica

Febris recurrens Febris recurrentens

Febris intermittens Febris intermittents

Febris continua Febris continua

Febris remittens Febris remittens

60 / 200
На розтині померлого 34-х років від ревматизму т-поверхня епікарду ворсиста, вкрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відокремлення визначається набрякла повнокровна поверхня. Який найбільш вірогідний діагноз? At the autopsy of a 34-year-old deceased from rheumatism, the t-surface of the epicardium is covered with gray films that are easily separated. After their separation, a swollen full-blooded surface is determined. What the most likely diagnosis?

Катаральний перикардит Catarrhal pericarditis

Геморагічний перикардит Hemorrhagic pericarditis

Проліферативний перикардит Proliferative pericarditis

Гнійний перикардит Suppurative pericarditis

Фі6ринозний перикардит Fi6rinous pericarditis

61 / 200
У дівчинки 5-ти років спостерігаються висока температура і біль у горлі. Об’єктивно: набряк м’якого піднебіння, на мигдаликах сірі плівки, які важко відокремлюються, залишаючи глибокі кровоточиві дефекти тканини. Яке захворювання найбільш вірогідне? A 5-year-old girl has a high temperature and a sore throat. Objectively: swelling of the soft palate, gray films on the tonsils that are difficult to separate, leaving deep bleeding tissue defects. What disease is most likely?

Некротична ангіна Necrotic sore throat

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Лакунарна ангіна Lacunar angina

Ангіна Симановського-Венсана Symanovsky-Vincent angina

62 / 200
У хворої людини деформовані кістки щелеп. Гістологічно виявлено розростання на місці кісток клітинно-волокнистої пухлиноподібної тканини з примітивним остеогенезом без чітких меж. Для якого захворювання характерна така картина? The sick person has deformed jaw bones. Histologically, growth of cellular-fibrous tumor-like tissue with primitive osteogenesis without clear boundaries was found at the bone site. What disease is this picture characteristic of?

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Остеосаркома Osteosarcoma

Паратиреоїдна остеодистрофія Parathyroid osteodystrophy

Фіброзна дисплазія Fibrous dysplasia

Амелобластома Ameloblastoma

63 / 200
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни? In the biopsy of the brackets of the soft palate, taken due to the suspicion of a tumor (an ulcer with a dense bottom was macroscopically determined), necrosis of the mucous membrane with infiltration of the submucosal layer by lymphocytes was detected. epithelioid cells, plasma cells, single neutrophils. The presence of pronounced endo- and perivasculitis draws attention. For which disease are these changes typical?

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Первинний сифіліс Primary syphilis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

64 / 200
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Для якої стадії карієсу властиві ці зміни? During the morphological examination of the bottom of the carious cavity of the tooth, three zones are clearly differentiated: softened dentin, transparent dentin, replacement dentin. For which stage of caries are these changes typical?

Глибокий карієс Deep caries

Хронічний карієс Chronic caries

Стадія плями Stage of spot

Середній карієс Average caries

Поверхневий карієс Surface caries

65 / 200
Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені? During the macroscopic examination of lung tissue, areas of increased airiness with the presence of small bubbles were detected, and histologically - thinning and rupture of alveolar membranes with the formation of large cavities of various shapes. What disease was detected in the lungs?

Фіброзуючий альвеоліт Fibrosing alveolitis

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Кавернозний туберкульоз Cavernous tuberculosis

66 / 200
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років хворів на хронічний грануле-матозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках? A 42-year-old man who had been suffering from chronic granulomatous periodontitis, chronic purulent osteomyelitis of the lower jaw for 8 years, died of chronic kidney failure. What complication of purulent osteomyelitis developed in the kidneys?

Некроз епітелію звивистих канальців Necrosis of the epithelium of convoluted tubules

Гіаліноз Hyalinosis

Амілоїдоз Amyloidosis

Жирова дистрофія Fat dystrophy

Атрофія Atrophy

67 / 200
У дитини 5-ти років підвищилася температура до 400C, виник різкий головний біль, блювання, неспокій, озноб. Через 4 дні з’явився геморагічний висип на шкірі, олігурія та надниркова недостатність, що і стало причиною смерті. Під час бактеріологічного дослідження мазків з глотки виявлений менінгокок. Яка форма менінгококової інфекції була в хворого? A 5-year-old child's temperature rose to 400C, there was a sharp headache, vomiting, restlessness, chills. After 4 days, a hemorrhagic rash appeared on the skin, oliguria and adrenal insufficiency, which was the cause of death. Meningococcus was found during bacteriological examination of swabs from the pharynx. What form of meningococcal infection did the patient have?

Менінгококовий менінгіт Meningococcal meningitis

Менінгококовий назофарингіт Meningococcal nasopharyngitis

Менінгоенцефаліт Meningoencephalitis

- -

Менінгококцемія Meningococcemia

68 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці введення туберкуліну утворилася папула розміром до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливо-сті полягає в основі зазначених змін? After performing a tuberculin test (Mantoux test), the child developed a papule up to 10 mm in diameter 48 hours later at the site of tuberculin injection. What is the mechanism of hypersensitivity on the basis of these changes?

Антитілозалежна цитотоксичність Antibody-dependent cytotoxicity

Імунокомплексна цитотоксичність Immunocomplex cytotoxicity

Гранулематоз Granulomatosis

Анафілаксія Anaphylaxis

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

69 / 200
У хворого на слизовій оболонці порожнини рота з’явилося вогнище сірувато-білого кольору, щільне, яке виступає над слизовою оболонкою. Гістологічно в цій ділянці виявлений гіперкератоз, паракератоз та акантоз епітелію. Який патологічний процес розвинувся в слизовій оболонці? A grayish-white, dense focus appeared on the mucous membrane of the oral cavity of the patient, which protrudes above the mucous membrane. Histologically, hyperkeratosis, parakeratosis and acanthosis of the epithelium. What pathological process has developed in the mucous membrane?

Лейкоплакія Leukoplakia

Осередковий іхтіоз Cellular ichthyosis

Локальний пухлинний амілоїдоз Local tumor amyloidosis

Гіаліноз Hyalinosis

Лейкодерма Leukoderma

70 / 200
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника? A 7-year-old girl came to the infectious disease clinic with a high temperature, complaints of a sore throat, general weakness. The doctor suspected diphtheria. Which of the following is crucial for confirmation diagnosis after isolation of a pure culture of the pathogen?

Проба на цистиназу Cystinase test

Гемолітична здатність збудника Hemolytic ability of the pathogen

Виявлення у збудника волютинових зерен Detection of volutine grains in the causative agent

Проба на токсигенність Toxigenicity test

Фаголізабельність Phagolyzability

71 / 200
В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBsантиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген? The HBsantigen was detected in the blood serum during the immunoenzymatic reaction. In which disease is this antigen found?

СНІД AIDS

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

Вірусний гепатит В Viral hepatitis B

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

72 / 200
В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали? In the first grade, a medical examination of students was conducted in order to select children for revaccination against tuberculosis. Which of the following samples was used?

Нашкірна проба з тулярином Skin test with tularine

Проба Манту Mantoux Test

Проба Бюрне Burnet test

Проба з антраксином Test with anthraxine

Проба Шика Shick's Trial

73 / 200
Для вакцинації використовують токсин, знешкоджений формальдегідом (0,4%) при 37 — 400C протягом чотирьох тижнів. Вперше такий препарат застосував для профілактики дифтерії Рамон. Що це за препарат? For vaccination, a toxin neutralized by formaldehyde (0.4%) at 37 — 400C for four weeks is used. For the first time, such a drug was used to prevent diphtheria by Ramon. What is it preparation?

Імуноглобулін Immunoglobulin

Анатоксин Anatoxin

Антитоксична сироватка Antitoxic Serum

Ад’ювант Adjuvant

Вбита вакцина Killed vaccine

74 / 200
При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень антигене-мії низький? In the case of many infectious diseases, antigens of the causative agent can be detected in the patient's blood. What reaction should be applied, given that the level of antigenemia is low?

Імуноелектрофорез Immunoelectrophoresis

Твердофазний ІФА Solid phase ELISA

Реакція непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Реакція латекс-аглютинації Latex agglutination reaction

75 / 200
У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище? A 30-year-old patient who was admitted to the clinic with a diagnosis of acute glomerulonephritis has proteinuria. What disorder caused this phenomenon?

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах Increased hydrostatic blood pressure in capillaries

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Зменшення кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

Затримка виведення продуктів азотистого обміну Delayed excretion of products of nitrogen metabolism

Підвищення проникності ниркового фільтра Increasing the permeability of the renal filter

76 / 200
Для дезінфекції неметалічного інструментарію в хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат? For the disinfection of non-metallic instruments in the surgical department, formaldehyde solution was used. To which chemical group does this antiseptic preparation belong?

Детергенти Detergents

Засоби ароматичного ряду Means of aromatic series

Засоби аліфатичного ряду Aliphatic series means

Спирти Alcohol

Галогеновмісні сполуки Halogen compounds

77 / 200
Усі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим воно пов’язане. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення? All non-steroidal anti-inflammatory drugs can damage the gastric mucosa. In order to find substances that do not cause this complication, it is necessary to know what it is associated with. The effect on which molecular the substrate should be reduced to reduce the severity of this complication?

Калікреїн Kallikrein

Аденілатциклаза Adenylate cyclase

Циклооксигеназа 1 Cyclooxygenase 1

Циклооксигеназа 2 Cyclooxygenase 2

Лізосомальні ферменти Lysosomal enzymes

78 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-ти па-лої кишки у фазi загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюю-чої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів: A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer of the duodenum in the exacerbation phase. The analysis of gastric juice showed an increase in the secretory and acid-forming function of the stomach. Select a drug that will reduce the secretory function of the stomach glands due to the blockade of H2-receptors:

Платифілін Platyphilin

Метацин Metacin

Атропін Atropine

Екстракт красавки сухий Beauty extract dry

Ранітидин Ranitidine

79 / 200
У хворого після оперативного втручання розвинувся парез кишечнику. Який засіб із групи антихолінестера-зних слід йому призначити? The patient developed intestinal paresis after surgery. Which drug from the group of anticholinesterase drugs should he be prescribed?

Пілокарпін Pilocarpine

Ацетилхолін Acetylcholine

Карбахолін Carbacholine

Ацеклідин Aceclidine

Прозерин Proserin

80 / 200
При лікуванні шкірних захворювань з вираженим запальним компонентом у щелепнолицевій ділянці в стоматологічній практиці використовують глю-кокортикоїди місцевого застосування. Які з нижче перерахованих препаратів мають найменшу резорбтивну дію? In the treatment of skin diseases with a pronounced inflammatory component in the maxillofacial area, topical glucocorticoids are used in dental practice. Which of the drugs listed below have the least resorptive effect?

Гідрокортизон Hydrocortisone

Триамцинолон Triamcinolone

Флуметазона півалат Flumetasone pivalate

Преднізолон Prednisone

Дексаметазон Dexamethasone

81 / 200
Каретою швидкої допомоги до лікарні доставлено хворого, який у стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому? A patient who, in a state of severe depression, tried to commit suicide was brought to the hospital by ambulance. What pharmacological agents should be prescribed to the patient?

Солі літію Lithium salts

Седативні Sedatives

Нейролептики Neuroleptics

Транквілізатори Tranquilizers

Антидепресанти Antidepressants

82 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів най- більш доцільно використати в даному випадку? A hypertensive patient developed acute heart failure. Which of the following remedies is the most appropriate to use in this case?

Дігоксин Digoxin

Кардіовален Cardiovalen

Корглікон Corglycon

Кофеїн Caffeine

Кордіамін Cordiamine

83 / 200
Хворому призначено препарат з вираженими ліпофільними властивостями. Яким буде головний механізм його всмоктування? The patient is prescribed a drug with pronounced lipophilic properties. What will be the main mechanism of its absorption?

Активний транспорт Active transport

Зв’язування з транспортними білками Binding with transport proteins

Піноцитоз Pinocytosis

Фільтрація Filtering

Пасивна дифузія Passive Diffusion

84 / 200
Пародонтоз уражує у всьому світі до 50% населення віком після 30-ти років. Вирішальну роль в патогенезі даного захворювання відіграє: Periodontosis affects up to 50% of the population over the age of 30 all over the world. A decisive role in the pathogenesis of this disease is played by:

Нервово-дистрофічний фактор Nerve-dystrophic factor

Імунні пошкодження тканин Immune tissue damage

Пошкодження калікреїном тканин пародонту Kallikrein damage to periodontal tissues

Пошкодження пародонту активними факторами лейкоцитів Periodontal damage by active factors of leukocytes

Утворення зубного каменю мікрофлорою Calculus formation by microflora

85 / 200
У 40-ка річного чоловіка із стенозу-ючим (без метастазів) раком стравоходу виявляються наступні зміни: атрофія скелетних м’язів та жирової клітковини. Шкіра землистокоричневого забарвлення, епідерміс потоншений, серце зменшене за розмірами. Міокард та печінка бурого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? A 40-year-old man with stenotic (without metastases) esophageal cancer has the following changes: atrophy of skeletal muscles and adipose tissue. The skin is earthy brown, the epidermis is thinned, the heart is reduced in size. Myocardium and liver are brown in color. What is the most likely diagnosis?

Ракова кахексія Cancer cachexia

Аліментарна кахексія Alimentary cachexia

Бура атрофія Brown atrophy

Міастенія Myasthenia

Хвороба Аддісона Addison's disease

86 / 200
Хворий надійшов до клініки з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м’яза. Який нерв ушкоджено? The patient came to the clinic with a wound in the neck area. During the examination, a damaged nerve was found, located in front of the anterior scalene muscle. Which nerve is damaged?

Під’язиковий Sublingual

Шийний відділ симпатичного стовбуру Cervical section of sympathetic trunk

Блукаючий Wandering

Діафрагмальний Aperture

Язикоглотковий Lingopharyngeal

87 / 200
До лікарні надійшов 9-ти річний хлопчик, розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищений вміст фенілаланіну. Блокування якого ферменту може призвести до такого стану? A 9-year-old mentally and physically retarded boy was admitted to the hospital. A biochemical blood test revealed an elevated phenylalanine content. Blocking which enzyme can lead to this condition?

Ілутаматдекарбоксилаза Ilutamate decarboxylase

Аспартатамінотрансфераза Aspartate aminotransferase

Фенілаланін-4-монооксигеназа Phenylalanine-4-monooxygenase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Ілутамінтрансаміназа Ilutamine transaminase

88 / 200
Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов’язка. Наступного дня з’явилися припухлість, синюшність і похолодання кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки? A patient with a closed fracture of the humerus was put on a plaster cast. The next day, swelling, bluishness, and coldness of the hand of the injured hand appeared. What disorder of peripheral blood circulation do these indicate signs?

Емболія Embolism

Венозна гіперемія Venous hyperemia

Артеріальна гіперемія Arterial hyperemia

Ішемія Ischemia

Тромбоз Thrombosis

89 / 200
У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипкою на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутрішньо-шкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін’єкції висип зник. Що означають результати реакції? The doctor suspected scarlet fever in a 2-year-old child with catarrhal symptoms and a rash on the skin. The child was injected intradermally with a small amount of serum to erythrogenic streptococcus toxin, on the spot injection, the rash disappeared. What do the results of the reaction mean?

Захворювання викликав негемоліти-чний стрептокок The disease was caused by non-hemolytic streptococcus

Імунна система дитини дуже ослаблена The child's immune system is very weak

У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину The child has increased sensitivity to erythrogenic toxin

Клінічний діагноз підтвердився Clinical diagnosis confirmed

Всю дозу сироватки можна вводити внутрішньовенно The entire dose of serum can be administered intravenously

90 / 200
До лікаря звернулася вагітна жінка зі скаргами, характерними для токсоплазмозу. Для підтвердження клінічного діагнозу в неї взято кров. Яку серологічну реакцію необхідно поставити в цьому випадку? A pregnant woman came to the doctor with complaints typical of toxoplasmosis. Blood was taken from her to confirm the clinical diagnosis. What serological reaction should be given in this case?

Реакція преципітації Precipitation reaction

Реакція нейтралізації Neutralization reaction

Реакція Відаля Vidal reaction

Реакція Васермана Wasserman reaction

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

91 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігру- ють до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина? The electron micrograph shows a cell in which there are no nucleoli and nuclear envelope. Chromosomes are freely placed, centrioles migrate to the poles. In which phase of the cell cycle is the cell located?

Метафаза Metaphase

Телофаза Telophase

Профаза Prophase

Анафаза Anaphase

Інтерфаза Interphase

92 / 200
До лікаря-генетика звернувся юнак 18-ти років астенічної тілобудови: вузькі плечі, широкий таз, високий зріст, нерясна рослинність на обличчі. Виражена розумова відсталість. Було встановлено попередній діагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволить підтвердити даний діагноз? An 18-year-old young man with an asthenic body turned to a geneticist: narrow shoulders, a wide pelvis, tall stature, sparse vegetation on his face. Expressed mental retardation. It was established previous diagnosis: Klinefelter's syndrome. What method of medical genetics will confirm this diagnosis?

Цитогенетичний Cytogenetic

Дерматогліфіка Dermatoglyphics

Популяційно-статистичний Population-statistical

Іенеалогічний Genealogical

Близнюковий Twin

93 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина нейрального походження, що знаходиться у складі епітелію слизової оболонки. Дистальна частина периферичного відростка клітини має булавоподібне потовщення, від якого відходять 10-12 війок. Що це за клітина? The electron micrograph shows a cell of neural origin, which is part of the epithelium of the mucous membrane. The distal part of the peripheral process of the cell has a mace-like thickening, from which 10-12 cilia depart. What kind of cell is this?

Паличкова зорова клітина Rod optic cell

Колбочкова зорова клітина Cone eye cell

Біполярний нейрон спинномозкового вузла Bipolar neuron of the spinal cord

Сенсорні епітеліоцити органа смаку Sensory epitheliocytes of the organ of taste

Нюхова клітина Olfactory cell

94 / 200
До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри позаду вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Об’єктивно: пальпація позаду груднинно-ключично-соскоподібного м’язу болісна. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину? A patient came to the doctor with complaints of increased pain sensitivity of the skin behind the auricle and external auditory canal. Objectively: palpation behind the sternoclavicular-mammoid muscle painful. Irritation of which nerves can give such a clinical picture?

Nn.supraclaviculares Nn.supraclaviculares

N.vagus N.vagus

N.auricularis magnus N.auricularis magnus

N.transversus colli N.transversus colli

N.occipitalis minor N.occipitalis minor

95 / 200
У чоловіка 50-ти років раптово виникло сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс неправильний з дефіцитом. На ЕКГ: відсутність зубця P і різні інтервали R — R. Яке порушення серцевого ритму в хворого? A 50-year-old man suddenly developed a strong heartbeat, heart pain, sudden weakness, increased blood pressure; the pulse is irregular with a deficiency. On the ECG: absence of the P wave and different R — R intervals. What is the patient's heart rhythm disorder?

Синусова екстрасистолiя Sinus extrasystole

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Поперечна блокада серця Transverse heart block

Дихальна аритмія Respiratory arrhythmia

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

96 / 200
При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною i містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органе-ли забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини. Ці елементи: During an electron-microscopic study of cells, spherical vesicles were found, which are bounded by a membrane and contain many different hydrolytic enzymes. It is known that these organelles provide intracellular digestion, protective reactions cells. These elements:

Мітохондрії Mitochondria

Центросоми Centrosomes

Ендоплазматична сітка Endoplasmic reticulum

Лізосоми Lysosomes

Рибосоми Ribosomes

97 / 200
У хворої дитини з підозрою на дифтерію було взято на дослідження виділення ураженої слизової оболонки зіву. Приготовлений і забарвлений мазок. Під час мікроскопії виявлені жовті палички з темно-синіми потовщеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини визначається у виявлених мікроорганізмів? In a sick child with suspicion of diphtheria, a discharge from the affected mucous membrane of the pharynx was taken for examination. A swab was prepared and stained. During microscopy, yellow rods with dark blue thickenings were found at the ends. What structural element of a microbial cell is determined in the detected microorganisms?

Спори Disputes

Зерна волютину Volume grains

Джгутики Flags

Плазміди Plasmids

Капсула Capsule

98 / 200
У хворого на 2-гу добу після розвитку інфаркту міокарда відбулося різке падіння систолічного артеріального тиску до 60 мм рт.ст. з тахікардією до 140/хв, задишкою, непритомністю. Який механізм є провідним у патогенезі шоку, що розвинувся? On the 2nd day after the development of a myocardial infarction, the patient experienced a sharp drop in systolic blood pressure to 60 mm Hg with tachycardia up to 140/min, shortness of breath, fainting. What mechanism is leading in the pathogenesis of the shock that has developed?

Зниження об’єму циркулюючої крові Decreasing the volume of circulating blood

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Зменшення ударного об’єму крові Decreasing stroke volume of blood

Анафілактична реакція на міокарді-альні білки Anaphylactic reaction to myocardial proteins

Інтоксикація продуктами некротичного розпаду Intoxication by products of necrotic decay

99 / 200
У хворого 42-х років скарги на біль в епігастральній ділянці, блювання; блювотні маси кольору 'кавової гущі', мелена. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. У крові: ер.- 2,8 • 1012/л, лейк.-8 • 109/л, Hb- 90 г/л. Вкажіть найбільш вірогідне ускладнення, яке виникло у хворого: A 42-year-old patient complains of pain in the epigastric area, vomiting; vomiting masses the color of 'coffee grounds', ground. He has a history of gastric ulcer. In the blood : er.- 2.8 • 1012/l, leuk.-8 • 109/l, Hb- 90 g/l. Specify the most likely complication that occurred in the patient:

Пілоростеноз Pylorostenosis

Пенетрація Penetration

Пререродження в рак Transformation into cancer

Кровотеча Bleeding

Перфорація Perforation

100 / 200
До лікарні звернулася хвора 38-ми років із скаргами на те, що після перенесеного гострого вірусного респіраторного захворювання вона втратила відчуття дотику їжі до передніх 2/3 язика, а також відчуття болю та температури (попекла язик гарячим чаєм). Вкажіть, яка з гілок якого нерва при цьому була ушкоджена? A 38-year-old patient came to the hospital with complaints that after suffering an acute viral respiratory disease, she lost the feeling of food touching the front 2/3 of her tongue, and also a feeling of pain and temperature (she burned her tongue with hot tea). Indicate which of the branches of which nerve was damaged?

Язиковий нерв нижньощелепної гілки трійчастого нерва Lingual nerve of the mandibular branch of the trigeminal nerve

Язикові гілки язикоглоткового нерва Lingual branches of the glossopharyngeal nerve

Барабанна струна лицевого нерва Facial Nerve Drum String

Верхній гортанний нерв блукаючого нерва Upper laryngeal nerve of the vagus nerve

Язикові гілки під’язикового нерва Lingual branches of the hypoglossal nerve

101 / 200
Хворий страждає брадиаритмією на фоні гіпертонічної хвороби. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити? The patient suffers from bradyarrhythmia on the background of hypertension. Which medicine should be prescribed?

Метилдофа Methyldopa

Платифіліну гідротартрат Platiphylline hydrotartrate

Клофелін Clofelin

Резерпін Reserpin

Папаверину гідрохлорид Papaverine hydrochloride

102 / 200
У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При зборі анамнезу виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані дані порушення? The patient has dermatitis, diarrhea, and dementia. When taking an anamnesis, it was found that the patient's main food is corn. What vitamin deficiency are these disorders associated with?

Вітамін В2 Vitamin B2

Вітамін B1 Vitamin B1

Вітамін В8 Vitamin B8

Вітамін PP Vitamin PP

Вітамін В9 Vitamin B9

103 / 200
Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов’язаний з використанням кондитерських виробів, що зберігались при кімнатній температурі та при виготовлені яких використовували качині яйця. Який мікроорганізм міг зумовити це захворювання? There has been an outbreak of food poisoning associated with the use of confectionary products that were stored at room temperature and were made with duck eggs. What microorganism could have caused this disease?'

Стафілокок Staphylococcus

Холерний вібріон Vibrio cholerae

Легіонела Legionella

Сальмонела Salmonella

Кишкова паличка Escherichia coli

104 / 200
Хворий 20-ти років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку втомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно - еритроцити зміненої форми. Причиною цього може бути: A 20-year-old patient complains of general weakness, dizziness, and rapid fatigue. The examination revealed: blood hemoglobin 80 g/l, microscopically - erythrocytes of a changed shape. The reason it can be:

Гостра переміжна порфірія Acute intermittent porphyria

Серпоподібноклітинна анемія Sickle cell anemia

Обтураційна жовтяниця Obstructive jaundice

Хвороба Аддісона Addison's disease

Паренхіматозна жовтяниця Parenchymal jaundice

105 / 200
Лікар записав в історії хвороби, що у хворого дихання поверхневе (знижена глибина дихання). Це означає, що зменшеним є такий показник зовнішнього дихання: The doctor recorded in the medical history that the patient's breathing is shallow (reduced depth of breathing). This means that the external breathing rate is reduced:

Хвилинний об’єм дихання Minute respiratory volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Функціональна залишкова ємність Functional residual capacity

Ємність вдиху Inhalation capacity

Дихальний об’єм Respiratory volume

106 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту кіркової речовини нирки виявляються клітини щільної плями та юкстагломерулярні клітини з великими секреторними гранулами. Яка структура нирки представлена на мікрофотографії? On an electron micrograph of a fragment of the cortical substance of the kidney, cells of a dense spot and juxtaglomerular cells with large secretory granules are revealed. What is the structure of the kidney shown on the micrograph?

Фільтраційний бар’єр Filter barrier

Юкстагломерулярний апарат Juxtaglomerular apparatus

Ниркове тільце Renal corpuscle

Простагландиновий апарат Prostaglandin apparatus

Судинний клубочок Vascular glomerulus

107 / 200
У людини визначили частоту серцевих скорочень за пульсом. Вона дорівнює 120 за хвилину. Яка при цьому тривалість серцевого циклу? A person's heart rate was determined by pulse. It is equal to 120 per minute. What is the duration of the heart cycle?

0,5 с 0.5 s

1,0 с 1.0 s

0,7 с 0.7 s

0,8 с 0.8 s

0,9 с 0.9 s

108 / 200
Пацієнта на дачі вжалила бджола. Під час огляду: кисть лівої руки гаряча, рожева, набрякла, у місці укусу бджоли великий червоний пухир. Який з механізмів є провідним у розвитку набряку? The patient was stung by a bee in the country. During the examination: the hand of the left hand is hot, pink, swollen, at the site of the bee bite there is a large red blister. Which of the mechanisms is leading in development of edema?

Зниження онкотичного тиску тканини Reduction of tissue oncotic pressure

Зниження кровонаповнення судин Decreased blood vessel filling

Підвищення проникливості судин Increasing vascular permeability

Пошкодження судин під час вжален-ня Vessel damage during sting

Зниження осмотичного тиску тканини Decrease in tissue osmotic pressure

109 / 200
До травмпункту доставлено пацієнта із кровотечею з рваної рани в ділянці кута рота. Цілісність якої артерії порушена? A patient with bleeding from a laceration in the corner of the mouth was brought to the trauma center. The integrity of which artery is broken?

Верхньощелепна Maxillary

Передня верхньокоміркова Front upper cell

Язикова Language

Лицева Face

Підочноямкова Pydochnya

110 / 200
Під час проведення хірургічних маніпуляцій було використано новокаїн з метою знеболення. Через 10 хвилин у хворого з’явилися блідість шкірних покривів, задишка, гіпотензія. Алергічна реакція якого типу розвинулася в хворого? During surgical manipulations, novocaine was used for pain relief. After 10 minutes, the patient developed pallor of the skin, shortness of breath, hypotension. What type of allergic reaction developed in the patient?

Імунокомплексна Immunocomplex

Анафілактична Anaphylactic

Стимулююча Stimulating

Цитотоксична Cytotoxic

Клітинно-опосередкована Cell-mediated

111 / 200
Після операційного втручання експериментальна тварина загинула від сильних судом. Які ендокринні залози було видалено? After surgery, the experimental animal died from severe convulsions. Which endocrine glands were removed?

Яєчники Ovaries

Прищитоподібні Pystiliformes

Яєчка Testicles

Надниркові Adrenal

Щитоподібна Thyroid

112 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його: A patient came to the doctor with complaints of dizziness, memory impairment, periodic seizures. It was established that the cause of such changes is the product of decarboxylation of glutamic acid. Name it:

ТГФК TGFC

ТДФ TDF

ГАМК GABA

ПАЛФ PALF

АТФ ATP

113 / 200
До лікарні надійшов хворий зі скаргами на здуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та їх посиленого гниття. Яка з пере- рахованих речовин є продуктом цього процесу в кишечнику? A patient came to the hospital with complaints of abdominal distension, diarrhea, flatulence after eating protein food, which indicates impaired digestion of proteins and their enhanced decay. Which of the following of the listed substances is a product of this process in the intestine?

Путресцин Putrescine

Кадаверин Cadaverin

Бїлїрубїн Bilirubin

!ндол !ndol

Агматин Agmatine

114 / 200
До лікаря звернувся студент з проханням призначити препарат для лікування алергічного риніту, який виник у нього під час цвітіння липи. Який засіб можна застосувати? A student turned to the doctor with a request to prescribe a drug for the treatment of allergic rhinitis, which occurred during the flowering of the linden tree. What drug can be used?

Норадреналіну гідротартрат Noradrenaline hydrotartrate

Анаприлін Anaprilin

Лозартан Losartan

Амброксол Ambroxol

Лоратадин Loratadine

115 / 200
Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітин. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою? An athlete needs to improve sports results. For this, he is recommended to use a drug that contains carnitine. What process is activated to the greatest degree by this compound?

Транспорт амінокислот Transport of amino acids

Транспорт вітаміну К Vitamin K Transport

Транспорт жирних кислот Transport of fatty acids

Транспорт глюкози Transport of glucose

Транспорт іонів кальцію Transport of calcium ions

116 / 200
У зародка порушено процес сегментації дорзальної мезодерми й утворення сомітів. В якій частині шкіри можливі порушення розвитку? In the embryo, the process of segmentation of the dorsal mesoderm and the formation of somites is disturbed. In which part of the skin are developmental disorders possible?

Дерма Derma

Волосся Hair

Сальні залози Sebaceous glands

Потові залози Sweat glands

Епідерміс Epidermis

117 / 200
Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначаються тахікардія, АТ100/70 мм рт.ст., тахі-пное до 28/хв. Який тип гіпоксії первинно розвивається при такій клінічній ситуації? During childbirth, a woman lost about 800 ml of blood. Tachycardia, blood pressure 100/70 mm Hg, tachypnea up to 28/min are noted. What type of hypoxia primarily develops in such a clinical situation?

Тканинна Fabric

Серцево-судинна Cardiovascular

Кров’яна Bloody

Дихальна Respiratory

Змішана Mixed

118 / 200
При лабораторному обстеженні дитини виявлено підвищений вміст у крові та сечі лейцину, валіну, ізолейцину та їх кетопохідних. Сеча мала характерний запах кленового сиропу. Недо- статність якого ферменту зумовила це захворювання? During the child's laboratory examination, an elevated content of leucine, valine, isoleucine and their keto derivatives was found in the blood and urine. The urine had a characteristic smell of maple syrup. The deficiency of which enzyme caused is this a disease?

Ілюкозо-6-фосфатаза Ilucose-6-phosphatase

Фосфофруктомутаза Phosphofructomutase

Фосфофруктокіназа Phosphofructokinase

Дегідрогеназа розгалужених амінокислот Dehydrogenase of branched-chain amino acids

Амінотрансфераза Aminotransferase

119 / 200
Хворий звернувся з приводу карбункула на обличчі. Об’єктивно: нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункула. Бактеріологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби? The patient applied for a carbuncle on the face. Objectively: loose, painless swelling of the subcutaneous tissue, a black scab in the center of the carbuncle, vesicular rashes around the carbuncle on the periphery. Bacteriological research revealed the presence of immobile streptobacilli, which are capable of forming capsules. What microorganisms are the causative agents of this disease?

Bacillus megaterium Bacillus megaterium

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Bacillus anthracoides Bacillus anthracoides

Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus

Bacillus antracis Bacillus anthracis

120 / 200
Хворий звернувся до лікарні із скаргами на шум та больові відчуття в вусі. Об’єктивно: у хворого гостре респіраторне захворювання, риніт. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення? The patient went to the hospital with complaints of noise and pain in the ear. Objectively: the patient has an acute respiratory disease, rhinitis. Through which opening of the pharynx did the infection enter the tympanic cavity and caused its inflammation?

Барабанний отвір слухової труби Tympanic opening of the auditory tube

Зів Ziv

Хоани Hoans

Вхід до гортані Entrance to the larynx

Ілотковий отвір слухової труби Auditory opening of the auditory tube

121 / 200
У тримісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив канди-доз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджуваного матеріалу для підтвердження діагнозу? A three-month-old baby developed a white plaque on the mucous membrane of the mouth, tongue, and lips. The doctor suspected Candida. On which nutrient medium should the test material be cultured for confirmation of the diagnosis?

Сабуро Saburo

Ендо Endo

Клауберга Clauberg

Левенштейна-Йєнсена Levenstein-Jensen

Ру Ru

122 / 200
У процесі розвитку зуба в пері-одонті зберігаються залишки ембріональної кореневої піхви Іертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути джерелом розвитку кіст або пухлин у ділянці кореня зуба. Якими клітинами утворена піхва Іертвіга? In the process of tooth development, remnants of the embryonic root sheath of Iertvig are preserved in the periodontium, which are called epithelial islands of Malasse. They can be the source of the development of cysts or tumors in the root area tooth. What cells formed the vagina of Iertvig?

Пульпоцити Pulpocytes

Одонтобласти Odontoblasts

Клітини емалевого органу Enamel organ cells

Цементобласти Cement areas

Мезенхімні клітини Mesenchymal cells

123 / 200
На об’єктах зовнішнього середовища i харчових продуктах антигени ттти-гел Зонне виявляють у реакції з використанням діагностичної тест-системи, в набір якої входить полістероловий планшет з адсорбованими специфічними антитілами. Назвіть цю реакцію: Ttty-gel Zonne antigens are detected on environmental objects and food products in a reaction using a diagnostic test system, which includes a polystyrene tablet with adsorbed specific antibodies. Name this reaction:

РЗПГА РЗПГА

Реакція імуноелектрофорезу Immunoelectrophoresis reaction

ІФА IFA

РІФ RIF

РПГА RPGA

124 / 200
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфа-тів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. На що направлена їх дія у клітині? Inositol triphosphates in the tissues of the body are formed as a result of the hydrolysis of phosphatidylinositol diphosphates and play the role of secondary mediators (messengers) in the mechanism of hormone action. What is their action in the cell aimed at?

Активація протеїнкінази А Activation of protein kinase A

Гальмування протеїнкінази С Inhibition of protein kinase C

Активація аденілатциклази Activation of adenylate cyclase

Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо Release of calcium ions from cellular depots

Гальмування фосфодіестерази Inhibition of phosphodiesterase

125 / 200
Синильна кислота та ціаніди належать до найсильніших отрут. Залежно від дози смерть наступає через декілька секунд чи хвилин. Пригнічення активності якого ферменту є причиною смерті? Pranic acid and cyanides belong to the strongest poisons. Depending on the dose, death occurs after a few seconds or minutes. Inhibition of the activity of which enzyme is the cause of death?

Метгемоглобінредуктаза Methemoglobin reductase

АТФ-синтетаза ATP synthetase

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Ацетилхолінестераза Acetylcholinesterase

Каталаза Catalase

126 / 200
На препараті печінки внутрішньо-часточкові капіляри мають широкий просвіт, нерівномірний по всій довжині. Базальна мембрана у більшій частині капіляра відсутня. До якого типу відносяться такі капіляри? In the liver preparation, the intra-lobular capillaries have a wide lumen, which is uneven along the entire length. The basement membrane is absent in most of the capillary. What type do such capillaries belong to?

Прекапіляри Precapillaries

Вісцерального типу Visceral type

Соматичного типу Somatic type

Посткапіляри Postcapillaries

Синусоїдного типу Sinusoidal type

127 / 200
У хворого з порушенням згортання кровї виявлений тромбоз однієї з гілок нижньої брижової артерії. Який відділ кишечнику вражений? Thrombosis of one of the branches of the lower mesenteric artery was detected in a patient with a blood coagulation disorder. Which part of the intestine is affected?

Ileum Ileum

Caecum Caecum

Colon ascendens Colon ascendens

Colon sigmoideum Colon sigmoideum

Colon transversum Colon transversum

128 / 200
При ферментативних жовтяницях має місце порушення активності ферменту УДФглюкуронілтрасферази. Яка сполука накопичується в сироватці крові при цих патологіях? With enzymatic jaundice, there is a violation of the activity of the UDFglucuronyl transferase enzyme. What compound accumulates in the blood serum in these pathologies?

Непрямий білірубін Indirect bilirubin

Білівердин Biliverdin

Мезобілірубін Mesobilirubin

Прямий білірубін Direct bilirubin

Вердоглобін Verdoglobin

129 / 200
Хворий госпіталізований з приводу небезпеки поширення запального процесу з потиличної ділянки в порожнину черепа. Крізь яке анатомічне утворення можливе це поширення? The patient is hospitalized due to the danger of the spread of the inflammatory process from the occipital region to the skull cavity. Through which anatomical formation is this spread possible?

Тім ’яний отвір That hole

Остистий отвір Prickly Hole

Виростковий канал Condylar canal

Круглий отвір Round hole

Овальний отвір Oval hole

130 / 200
У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербежем, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах? The patient has an allergic reaction, which is accompanied by itching, swelling and redness of the skin. The concentration of which biogenic amine has increased in the tissues?

Дофамін Dopamine

Гістамін Histamine

Серотонін Serotonin

Гамааміномасляна кислота Gammaaminobutyric acid

Триптамін Tryptamine

131 / 200
Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунка. В шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце в ракових клітинах? Clinical examination of the patient made it possible to establish a preliminary diagnosis: stomach cancer. Lactic acid was detected in gastric juice. What type of glucose catabolism takes place in cancer cells?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Пентозофосфатний цикл Pentose phosphate cycle

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Глюкозо-аланіловий цикл Glucose-alanyl cycle

132 / 200
Характерними ознаками холери є втрата організмом великої кількості води та іонів натрію. Який механізм лежить в основі виникнення діареї при цьому? Characteristic signs of cholera are the body's loss of a large amount of water and sodium ions. What mechanism underlies the occurrence of diarrhea?

Посилення синтезу кортикотропіну Strengthening of corticotropin synthesis

Гальмування синтезу вазопресину в гіпоталамусі Inhibition of vasopressin synthesis in the hypothalamus

Окислення альдостерону в корі на-днирників Aldosterone oxidation in adrenal cortex

Активація аденілатциклази ентеро-цитів Activation of enterocyte adenylate cyclase

Посилення секреції реніну клітинами ниркових артеріол Enhancement of renin secretion by cells of renal arterioles

133 / 200
У хворого на цукровий діабет після оперативного втручання (розтин абсцесу в задній ділянці шиї) загоєння рани відбувалося протягом 1,5 місяців, з рани постійно виділявся гнійний вміст. Після загоєння рани на її місці утворився грубий рубець. У який спосіб загоювалася рана? In a patient with diabetes, after surgery (dissection of an abscess in the back of the neck), the wound healed within 1.5 months, purulent contents were constantly released from the wound. After healing of the wound, a rough scar was formed in its place. How did the wound heal?

Первинний Primary

Епітелізація Epithelization

Під струпом Under the scab

Вторинний Secondary

Змішаний Mixed

134 / 200
У хворого з черепно-мозковою травмою спостерігається зупинка дихання. Пошкодження якого відділу мозку є найбільш вірогідним? A patient with a brain injury has stopped breathing. Which part of the brain is most likely to be damaged?

Довгастий мозок Olongate brain

Середній мозок Average brain

Проміжний мозок Midbrain

Мозочок Cerebellum

Кінцевий мозок End Brain

135 / 200
В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти: In an experiment on an animal, the middle part of the curl was destroyed. This led to a violation of the perception of sound vibrations of the following frequency:

Високої High

Високої та середньої High and medium

Низької та середньої Low and Medium

Низької Low

Середньої Average

136 / 200
У людини збільшена частота серцевих скорочень, розширені зіниці, сухість у роті. Це є наслідком активації в організмі такої системи регуляції функцій: The person has an increased heart rate, dilated pupils, dry mouth. This is a consequence of the activation of the following function regulation system in the body:

Гипоталамо-гіпофізарно-надниркова Hypothalamus-pituitary-adrenal

Парасимпатична Parasympathetic

Ваго-інсулярна Vago-insular

Симпатична Cute

Метасимпатична Metasympathetic

137 / 200
Пацієнт, що хворіє на хронічний бронхіт, приймає синтетичний муколі-тичний препарат, який сприяє розрі- джуванню харкотиння. Назвіть цей препарат: A patient suffering from chronic bronchitis takes a synthetic mucolytic drug that helps thin sputum. Name this drug:

Гепарин Heparin

Еналаприл Enalapril

Фуросемід Furosemide

Діазепам Diazepam

Ацетилцистеїн Acetylcysteine

138 / 200
У хворого, що знаходиться у опіковому відділенні, виникло гнійне ускладнення. Гній, що виділяється, має синьо-зелений відтінок, що вказує на інфекцію, зумовлену Pseudomonas aeruginosa. Яка ознака характерна для цього збудника? A patient in the burn unit developed a purulent complication. The pus that is released has a blue-green tint, indicating an infection caused by Pseudomonas aeruginosa. What sign is characteristic of this pathogen?

Кокова форма Coco form

Утворення міцелію Formation of mycelium

Наявність спор Availability of disputes

Негативне забарвлення за Грамом Negative gram stain

Розташування клітин парами Arrangement of cells in pairs

139 / 200
У дитини 10-ти років на альвеолярному відростку нижньої щелепи виявлене нерухливе пухлиноподібне утворення 1,5 см у діаметрі, що закриває коронку премолярів з вестибулярного боку. Слизова оболонка на його поверхні червоно-бура, кровоточить при незначній механічній дії. Дані біопсії: утворення складається з судин дрібного калібру, розділених тонкими прошарками сполучної тканини, інфільтрованими плазмоцитами, слизова оболонка на деяких ділянках звиразкована. Який найбільш вірогідний діагноз? In a 10-year-old child, an immobile tumor-like mass 1.5 cm in diameter was found on the alveolar process of the lower jaw, covering the crown of the premolars from the vestibular side. The mucous membrane on its surface is red-brown, it bleeds with slight mechanical action. Biopsy data: the formation consists of vessels of small caliber, separated by thin layers of connective tissue, infiltrated by plasma cells, the mucous membrane is ulcerated in some areas. What is the most likely diagnosis?

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

Фіброзна форма епулісу Fibrous form of epulis

Гігантоклітинна форма епулісу Giant cell form of epulis

Ангіоматозна форма епулісу Angiomatous form of epulis

Фіброматоз ясен Gingival fibromatosis

140 / 200
Після закривання рота і стискання зубів відбувається його рефлекторне відкривання. З яких рецепторів починається зазначений рефлекс? After closing the mouth and clenching the teeth, it opens reflexively. From which receptors does the specified reflex begin?

Механорецептори слизової ротової порожнини Mechanoreceptors of the oral mucosa

Рецептори періодонту Periodontal receptors

Пропріорецептори м’язів, що опускають нижню щелепу Proprioreceptors of muscles that lower the lower jaw

Смакові рецептори Taste receptors

Пропріорецептори м’язів, що піднімають нижню щелепу Proprioreceptors of the muscles that raise the lower jaw

141 / 200
До медико-генетичної консультації звернулось подружжя з питанням про вірогідність народження у них дітей з X-зчепленою формою рахіту (домінантна ознака). Батько здоровий, мати ге- терозиготна і страждає на це захворювання. На вітаміностійкий рахіт можуть захворіти: A couple turned to medical and genetic counseling with the question of the probability of having children with X-linked rickets (dominant trait). The father is healthy, the mother is heterozygous and suffers from this disease. Vitamin-resistant rickets can be caused by:

Половина дочок i синів Half of daughters and sons

Тільки сини Only sons

Всі діти будуть здорові All children will be healthy

Всі діти All children

Тільки дочки Only daughters

142 / 200
У хворого на ентерит, що супроводжувався значною діареєю, спостерігається зменшення кількості води в позаклітинному просторі, збільшення її всередині клітин та зниження осмолярності крові. Як називають таке порушення водно-електролітного обміну? In a patient with enteritis, which was accompanied by significant diarrhea, there is a decrease in the amount of water in the extracellular space, an increase in it inside the cells and a decrease in blood osmolality. What is the name of such a water- electrolyte exchange?

Гіпоосмолярна гіпогідратація Hyposmolar hypohydration

Гіпоосмолярна гіпергідратація Hyposmolar hyperhydration

Гіперосмолярна гіпогідратація Hyperosmolar hypohydration

Осмолярна гіпогідратація Osmolar hypohydration

Гіперосмолярна гіпергідратація Hyperosmolar hyperhydration

143 / 200
У хворого для обробки опікової поверхні шкіри був використаний препарат, антисептичні властивості якого забезпечуються вільним киснем, що виділяється в присутності органічних речовин. Оберіть правильну відповідь: The patient used a drug to treat the burn surface of the skin, the antiseptic properties of which are provided by free oxygen released in the presence of organic substances. Choose the correct answer:

Фурацилін Furacilin

Розчин йоду спиртовий Iodine alcohol solution

Хлоргексидин Chlorhexidine

Калію перманганат Potassium permanganate

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

144 / 200
Хворому 30-ти років бактеріологічно підтверджений діагноз амебної дизентерії. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання: A 30-year-old patient has a bacteriologically confirmed diagnosis of amoebic dysentery. Specify the drug of choice for the treatment of this disease:

!траконазол !traconazole

Метронідазол Metronidazole

Фурацилін Furacilin

Ацикловір Acyclovir

Мебендазол Mebendazole

145 / 200
Хворому чоловіку 75-ти років, в якого частота серцевих скорочень була 40/хв, імплантували серцевий електростимулятор. Після цього ЧСС зросла до 70/хв. Функцію якого відділу серця взяв на себе електростимулятор? A 75-year-old man with a heart rate of 40/min was implanted with a pacemaker. After that, the heart rate increased to 70/min. The function of which department the heart was taken over by an electric stimulator?

Ніжки Гіса His Legs

Волокон пучка Гіса His bundle fiber

Синоатрільного вузла Sino-atrial node

Атріовентрикулярного вузла Atrioventricular node

Волокон Пуркін’є Purkinje fiber

146 / 200
Людина, що тривалий час знаходилася у задушливому приміщенні, зне- притомніла. Свідомість відновилася після вдихання парів нашатирного спирту. З прямим впливом на які структури пов’язана дія цієї речовини? A person who had been in a suffocating room for a long time fainted. Consciousness was restored after inhaling ammonia vapors. Which structures are directly affected by the action of this substances?

Резистивні судини Resistive vessels

Дихальний центр Respiratory Center

Судиноруховий центр Vascomotor Center

Ємкісні судини Capacity vessels

Рецептори верхніх дихальних шляхів Upper respiratory tract receptors

147 / 200
У хворого 40-а років в результаті щелепно-лицьової травми порушилася функція під’язикової і підщелепної залоз зліва - залози почали секретувати невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена? In a 40-year-old patient, as a result of a maxillofacial injury, the function of the hypoglossal and submandibular glands on the left was disturbed - the glands began to secrete a small amount of thick saliva. The function of which nerve violated?

Під’язиковий Sublingual

Трійчастий Triple

Блукаючий Wandering

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Лицьовий Face

148 / 200
При огляді порожнини рота дитини педіатр знайшла 8 різців. Розвиток дитини відповідає віковій нормі. Визначте вік дитини: When examining the child's oral cavity, the pediatrician found 8 incisors. The child's development corresponds to the age norm. Determine the child's age:

16-20 місяців 16-20 months

7-8 місяців 7-8 months

12-15 місяців 12-15 months

6-7 місяців 6-7 months

10-12 місяців 10-12 months

149 / 200
У хворого на жовтяницю у крові виявлено збільшення загального білірубіну за рахунок непрямої його фракції. Сеча і кал інтенсивно забарвлені. Який найбільш вірогідний механізм вказаних порушень? In a patient with jaundice, an increase in total bilirubin was detected in the blood due to its indirect fraction. Urine and feces are intensely colored. What is the most likely mechanism of the specified disorders?

Пошкодження паренхіми печінки Damage of liver parenchyma

Порушення перетворення уробіліно-гену в печінці Disruption of urobilin gene conversion in the liver

Підвищений гемоліз еритроцитів Increased hemolysis of erythrocytes

Порушення утворення прямого білірубіну Disruption of direct bilirubin formation

Утруднення відтоку жовчі з печінки Difficulty of outflow of bile from the liver

150 / 200
У потерпілого артеріальна кровотеча з різаної рани в ділянці переднього краю жувального м’яза. Яку судину потрібно перев’язати? The victim has arterial bleeding from a cut wound in the area of the front edge of the masticatory muscle. Which vessel should be ligated?

A.facialis A.facialis

A.mentalis A.mentalis

A.maxillaris A.maxillaris

A.lingualis A.lingualis

Aa.labiales inferiores Aa.labiales inferiores

151 / 200
В стоматологічному кабінеті необхідно терміново провести дезинфе- кцію обладнання. Оберіть препарат з відсутністю неприємного запаху і фарбувальних властивостей: In the dental office, it is necessary to urgently disinfect the equipment. Choose a drug with no unpleasant smell and coloring properties:

Розчин карболової кислоти Carbolic acid solution

Формалін Formalin

Етакридину лактат Ethacridine lactate

Хлоргексидину біглюконат Chlorhexidine bigluconate

Хлорне вапно Chlorine lime

152 / 200
Хворий проходив чергове обстеження, в результаті якого у нього виявлено гіперглікемію, кетонурію, поліурію, глюкозурію. Яка форма КОС має місце за наявності цих явищ? The patient underwent another examination, as a result of which hyperglycemia, ketonuria, polyuria, glucosuria were detected. What form of COPD occurs in the presence of these phenomena?

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Негазовий ацидоз Nongaseous acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

153 / 200
Після перенесеної стафілококової інфекції у хворої з’явився набряковий синдром (анасарка). У сечі виявлена масивна протеїнурія. У крові: гіпопро-теїнемія, гіперліпідемія. Яку патологію можна припустити? After a staphylococcal infection, the patient developed an edematous syndrome (anasarca). Massive proteinuria was detected in the urine. In the blood: hypoproteinemia, hyperlipidemia. What pathology can assume?

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Нефротичний синдром Nephrotic syndrome

Пієлонефрит Pyelonephritis

Сечокам’яна хвороба Urolithiasis

ХНН CNN

154 / 200
На прийомі у лікаря-стоматолога в хворого стався напад стенокардії. Який лікарський засіб, що відноситься до групи нітратів, доцільно використати в даному випадку? During an appointment with a dentist, the patient had an attack of angina pectoris. Which medicine belonging to the group of nitrates should be used in this case?

Талінолол Talinolol

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Ментол Menthol

Валідол Validol

Ериніт Erinith

155 / 200
Хворий звернувся до поліклініки зі скаргами на утруднення під час сечовиділення. Після огляду виявлена гіпертрофія органу, який охоплює проксимальний відділ уретри. Що це за орган? The patient came to the polyclinic with complaints of difficulty urinating. After the examination, hypertrophy of the organ covering the proximal part of the urethra was revealed. What kind of organ is this?

Цибулина статевого члена Penis bulb

Бульбо-уретральна залоза Bulbourethral gland

Придаток яєчка Appendix

Передміхурова залоза Prostate

Сім’яні міхурці Seminal vesicles

156 / 200
При обстеженні дитини виявлено: розростання глоткового мигдалика, що утруднює вихід повітря із носової порожнини. Які отвори носової порожнини перекриваються при цьому захворюванні? During the child's examination, it was found: growth of the pharyngeal tonsil, which makes it difficult for air to exit the nasal cavity. What openings of the nasal cavity are blocked in this disease?

Грушоподібний Pear-shaped

Хоани Hoans

Крило-піднебінний Phytopalatine

Ніздрі Nostrils

Гайморова щілина Hymor's fissure

157 / 200
У новонародженого виявляється гиперемія, набряк на слизовій рота, невеликі ерозії з в’язкими слизово-гнійними виділеннями. У мазках з виділень виявляється велика кількість лейкоцитів, що містять грамнегативні диплококи. Такі ж мікроорганізми розташовуються і поза лейкоцитами. Який діагноз можна припустити? The newborn has hyperemia, swelling of the oral mucosa, small erosions with viscous muco-purulent secretions. A large number of leukocytes containing gram-negative diplococci. The same microorganisms are located outside leukocytes. What diagnosis can be assumed?

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

Бленорея Blenorrhea

Стафілококовий стоматит Staphylococcal stomatitis

Гонококовий стоматит Gonococcal stomatitis

Вроджений сифіліс Congenital syphilis

158 / 200
Під час розтину трупа чоловіка 70-ти років, який тривало хворів на атеросклероз і помер при явищах серцево-судинної недостатності, в черевному відділі аорти при макроскопічному дослідженні спостерігаються щільні, овальної форми фіброзні бляшки з відкладенням вапна у вигляді щільних, ламких пластин. Вкажіть стадію морфогенезу атеросклерозу: During the autopsy of a 70-year-old man who suffered from atherosclerosis for a long time and died of cardiovascular insufficiency, macroscopically, in the abdominal part of the aorta, dense , oval-shaped fibrous plaques with lime deposits in the form of dense, brittle plates. Specify the stage of atherosclerosis morphogenesis:

Атероматоз Atheromatosis

Ліпосклероз Liposclerosis

Ліпоїдоз Lipoidosis

Звиразкування Expression

Атерокальциноз Atherocalcinosis

159 / 200
У хворого діагностовано кореневу кісту, яка проросла у носову порожнину. Який зуб найбільш вірогідно уражений? The patient was diagnosed with a root cyst that grew into the nasal cavity. Which tooth is most likely affected?

Верхній латеральний різець Upper lateral incisor

Верхній медіальний різець Upper medial incisor

Верхній перший премоляр Upper first premolar

Верхнє ікло Upper Canine

Верхній перший моляр Upper first molar

160 / 200
Хворий, який протягом багатьох років страждає на захворювання нирок, помер при явищах уремії. На розтині: нирки різко зменшені за розміром, щільні, дрібнозернисті, світло-сірого кольору. Як називаються нирки з такими змінами? The patient, who has been suffering from kidney disease for many years, died due to uremia. At autopsy: the kidneys are sharply reduced in size, dense, fine-grained, light gray in color What are kidneys with such changes called?

- -

Сальні Salni

Вторинно зморщені Secondarily wrinkled

Строкаті Various

Первинно зморщені Initially shrunken

161 / 200
З метою профілактики запалення ясен та покращення регенерації епітеліальних клітин пародонту до зубних паст додають один з наступних вітамінів: In order to prevent gum inflammation and improve the regeneration of periodontal epithelial cells, one of the following vitamins is added to toothpastes:

Біотин Biotin

Тіамін Thiamine

Філохінон Phylloquinone

Кальциферол Calciferol

Ретинол Retinol

162 / 200
Після закладки молочних зубів на початку 5-го місяця ембріогенезу певними чинниками пошкоджено ростову властивість зубної пластинки позаду вказаних закладок. Який можливий важкий наслідок? After the placement of milk teeth at the beginning of the 5th month of embryogenesis, certain factors damaged the growth property of the dental plate behind the indicated placements. What is the possible serious consequence?

Не відбудеться закладка постійних зубів Permanent teeth will not be installed

Постраждає процес утворення при-сінку ротової порожнини Damages the formation process of the oral cavity

Порушиться утворення піхви Іертвіга Iertvig's sheath formation will be disrupted

Не відбудеться утворення дентину молочних зубів Dentin formation of primary teeth will not occur

Не руйнуватиметься шийка емалевого органа The neck of the enamel organ will not be destroyed

163 / 200
При дослідженні трубчастого органу встановлено, що його середня оболонка складається із гіалінових суцільних кілець. Який епітелій вистилає слизову оболонку цього органа? When examining a tubular organ, it was established that its middle membrane consists of hyaline continuous rings. What epithelium lines the mucous membrane of this organ?

Багатошаровий плоский незрогові-лий Multilayer flat non-horny

Одношаровий призматичний залозистий Single-layer prismatic glandular

Одношаровий кубічний One layer cubic

Одношаровий призматичний з облямівкою Single layer prismatic with border

Багаторядний призматичний війчастий Multi-row prismatic ciliate

164 / 200
Новонароджена дитина погано набирає вагу, в сечі виявлено підвищений вміст оротової кислоти, що свідчить про порушення синтезу піримідинових нуклеотидів. Який метаболіт необхідно використати для нормалізації метаболізму? A newborn child is not gaining weight well, an increased content of orotic acid was detected in the urine, which indicates a violation of the synthesis of pyrimidine nucleotides. What metabolite should be used to normalize metabolism?

Тимідин Thymidine

Іуанозин Iuanosin

Уридин Uridin

Аденозин Adenosine

Гістидин Histidine

165 / 200
При гістологічному дослідженні періапікальної тканини, видаленої у хворого, що тривалий час хворів на хронічний періодонтит, було виявлено грануляційну тканину, пронизану тяжами плоского епітелію, оточену фіброзною капсулою. Який найбільш вірогідний діагноз? During a histological examination of the periapical tissue removed from a patient who suffered from chronic periodontitis for a long time, granulation tissue penetrated by strands of flat epithelium, surrounded by a fibrous capsule, was revealed. the most likely diagnosis?

Абсцедуючий періодонтит Abscessing periodontitis

Складна гранульома Complex granuloma

Гранулюючий періодонтит Granulating periodontitis

Кістогранульома Cystogranuloma

Проста гранульома Simple granuloma

166 / 200
На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлені ацинуси, які містять 10-15 клітин конічної форми з базофільною цитоплазмою, круглим ядром і добре розвиненою гранулярною ендоплазматичною сіткою. Аци-нус оточений базальною мембраною, в розщепленні якої локалізуються мі-оепітеліальні клітини. З якого органа зроблено зріз? Acinus, which contain 10-15 cells of a conical shape with a basophilic cytoplasm, a round nucleus and a well-developed granular endoplasmic reticulum, were found on a micropreparation made from an unknown organ. Acini - the nose is surrounded by a basal membrane, in the cleavage of which myoepithelial cells are localized. From which organ is the section made?

Під’язикова залоза Hypolingual gland

Легені Lungs

Печінка Liver

Підшлункова залоза Pancreas

Привушна слинна залоза Parotid salivary gland

167 / 200
Під час операції з приводу гранульоми в ділянці правого верхнього різця виникла кровотеча, яку вдалося зупинити тільки через 3 години. В анамнезі хворого хронічний лімфолейкоз. Що найбільш вірогідно стало причиною кровотечі? During the operation for a granuloma in the area of the right upper incisor, bleeding occurred, which was stopped only after 3 hours. The patient has a history of chronic lymphocytic leukemia. What was the most likely cause bleeding?

Лейкопенія Leukopenia

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Еозинофілія Eosinophilia

Тромбоцитопатія Thrombocytopathy

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

168 / 200
У дитини 5-ти років спостерігається покреслені жовтувато-коричневими смугами емаль і дентин, оголення дентину, множинний карієс. Відомо, що під час вагітності мати приймала антибіотики. Який препарат міг спричинити таку побічну дію? A 5-year-old child has yellow-brown streaks of enamel and dentin, exposed dentin, multiple caries. It is known that the mother took antibiotics during pregnancy. What could the drug cause such a side effect?

Лінкоміцин Lincomycin

Ністатин Nystatin

Тетрациклін Tetracycline

Стрептоцид Streptocide

Ампіцилін Ampicillin

169 / 200
При вивченні шліфу зуба чоловіка 40-а років на дентино-емалевій межі визначені оптично щільні лінійні структури довжиною до 1/3 товщі емалі веретеноподібної форми. Що за структури визначив дослідник? When studying the grinding of the tooth of a 40-year-old man, optically dense linear structures with a length of up to 1/3 of the enamel thickness of a spindle-shaped shape were determined at the dentin-enamel border. What kind of structures did he determine researcher?

Каріозне ушкодження Carious damage

Дентиклі Denticles

'Мертві'шляхи 'Dead' paths

Емалеві пучки Enamel bundles

Емалеві веретена Enamel spindles

170 / 200
Емаль характеризується високою стійкістю до дії різних механічних та хімічних факторів. Синтез якого компоненту забезпечує таку резистентність? Enamel is characterized by high resistance to various mechanical and chemical factors. The synthesis of which component provides such resistance?

Гідроксиапатит Hydroxyapatite

Хлорапатит Chloropatite

Карбонатний апатит Carbonate apatite

Колаген Collagen

Фторапатит Fluorapatite

171 / 200
Лікар-стоматолог знайшов неглибоку порожнину з ураженням емалі між двома верхніми центральними різцями. Діагноз: карієс. На якій поверхні коронки лікар пломбує зуб? The dentist found a shallow cavity with damage to the enamel between the two upper central incisors. Diagnosis: caries. On which surface of the crown does the doctor fill the tooth?

Facies contactus distalis Facies contactus distalis

Facies lingualis Facies lingualis

Facies contactus mesialis Facies contactus mesialis

Facies occlusialis Facies occlusialis

Facies labialis Facies labialis

172 / 200
Зроблено мікропрепарат м’якого піднебіння, на якому визначаються ротова і носова поверхня. На ротовій поверхні виявлено пошкодження епітелію. Який епітелій пошкоджено? A micropreparation of the soft palate was made, on which the oral and nasal surfaces are determined. Damage to the epithelium was detected on the oral surface. Which epithelium was damaged?

Багатошаровий плоский зроговілий Multilayer flat keratin

Багатошаровий призматичний незро-говілий Multilayer prismatic non-horny

Багаторядний миготливий Multiline flashing

Багатошаровий кубічний незрогові-лий Multilayer cubic non-horn

Багатошаровий плоский незрогові-лий Multilayer flat non-horny

173 / 200
При регенерації епітелію слизової оболонки порожнини рота (розмноження клітин) відбулася реплікація (авторепродукція) ДНК за напівконсерва-тивним механізмом. При цьому нукле-отиди нової нитки ДНК є комплемен- тарними до: During the regeneration of the epithelium of the mucous membrane of the oral cavity (cell reproduction), replication (autoreproduction) of DNA occurred according to a semi-conservative mechanism. At the same time, the nucleotides of the new DNA strand are complementary - tarnished to:

Ферменту ДНК-полімерази DNA polymerase enzyme

Ферменту РНК-полімерази RNA polymerase enzyme

Інтронних ділянок гену Intron regions of the gene

Материнської нитки Mother threads

Змістовних кодонів Content codons

174 / 200
У лабораторії група дослідників експериментально отримала без’ядер-цеві мутантні клітини. Синтез яких сполук буде в них порушений у першу чергу? In the laboratory, a group of researchers experimentally obtained anucleate mutant cells. The synthesis of which compounds will be disrupted in them in the first place?

Транспортна РНК Transport RNA

Полісахариди Polysaccharides

Моносахариди Monosaccharides

Ліпіди Lipids

Рибосомна РНК Ribosomal RNA

175 / 200
У хворого з синдромом Іценко-Кушінга спостерігаються стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку? A patient with Itsenko-Cushing syndrome has persistent hyperglycemia and glycosuria, hypertension, osteoporosis, obesity. Synthesis and secretion of which hormone increases in this case?

Альдостерон Aldosterone

Адреналін Adrenaline

Кортизол Cortisol

Тироксин Thyroxine

Глюкагон Glucagon

176 / 200
У хворого, що тривалий час лікувався в клініці нервових хвороб седативним засобом, виникло ускладнення: кашель, нежить, сльозотеча. Який препарат призвів до таких порушень? The patient, who was treated for a long time in the clinic of nervous diseases with a sedative, developed a complication: cough, runny nose, lacrimation. What drug led to such disorders?

Натрію бромід Sodium Bromide

Діазепам Diazepam

Резерпін Reserpin

Валеріана Valeriana

Феназепам Phenazepam

177 / 200
У хворого інфаркт міокарда задньої стінки правого шлуночка. Гілки якої артерії тромбовані? The patient has a myocardial infarction of the posterior wall of the right ventricle. The branches of which artery are thrombosed?

Ліва коронарна артерія Left coronary artery

Права підключична артерія Right subclavian artery

Ліва підключична артерія Left subclavian artery

Ліва та права коронарна артерія Left and right coronary artery

Права коронарна артерія Right coronary artery

178 / 200
При тривалому перебуванні у погано вентильованому приміщені у студента збільшилась частота дихання. Які рецептори найшвидше відреагували на збільшення концентрації вуглекислого газу в повітрі? During a long stay in a poorly ventilated room, the student's breathing rate increased. Which receptors reacted the fastest to an increase in the concentration of carbon dioxide in the air?

Іритантні рецептори Irritant receptors

Центральні хеморецептори Central chemoreceptors

Хеморецептори судин Vascular chemoreceptors

Юкстагломерулярні Juxtaglomerular

Нюхові Olfactory

179 / 200
Проводять дослідження на ізольованому м’язовому волокні. Встановлено, що поріг сили подразнення клітини суттєво зменшився. Що з вказаного може бути причиною цього? Research is being conducted on an isolated muscle fiber. It has been established that the threshold of the cell's irritation force has significantly decreased. Which of the following could be the reason for this?

Інактивація натрієвих каналів мембрани Inactivation of membrane sodium channels

Активація калієвих каналів мембрани Activation of membrane potassium channels

Блокада енергоутворення у клітині Blockade of energy production in the cell

Інактивація кальцієвих каналів мембрани Inactivation of membrane calcium channels

Активація натрієвих каналів мембрани Activation of membrane sodium channels

180 / 200
При диспансерному обстеженні хлопчику 7-ми років встановлено діагноз - синдром ЛешаНайхана (хворіють тільки хлопчики). Батьки здорові, але у дідуся за материнською лінією таке ж захворювання. Який тип успадкування захворювання? During a dispensary examination, a 7-year-old boy was diagnosed with Lesha Naihan syndrome (only boys are affected). The parents are healthy, but the maternal grandfather has the same disease. What type of disease inheritance?

Домінантний, зчеплений із статтю Sex-linked dominant

Неповне домінування Incomplete dominance

Рецесивний, зчеплений із статтю Sex-linked recessive

Автосомно-домінантний Autosomal dominant

Автосомно-рецесивний Autosomal recessive

181 / 200
В кардіологічному відділенні в хворого виникла аритмія. Лікар призначив аміодарон. Який основний механізм протиаритмічної дії аміодарону? In the cardiology department, the patient developed an arrhythmia. The doctor prescribed amiodarone. What is the main mechanism of the antiarrhythmic action of amiodarone?

Переважно блокує калієві канали Predominantly blocks potassium channels

Змінює чутливість міокарду до ацетилхоліну Changes the sensitivity of the myocardium to acetylcholine

Пригнічує холінорецептори Suppresses cholinergic receptors

Стимулює гістамінові рецептори Stimulates histamine receptors

Активує серотонінові рецептори Activates serotonin receptors

182 / 200
При переливанні крові у пацієнта почав розвиватися внутрішньосудин-ний гемоліз еритроцитів. Гіперчутли-вість якого типу розвинулась у пацієнта? During a blood transfusion, the patient developed intravascular hemolysis of erythrocytes. What type of hypersensitivity did the patient develop?

Гіперчутливість II типу (антитілоза-лежна) Hypersensitivity type II (anti-tylose-supine)

Гіперчутливість IV типу (клітинна цитотоксичність) Type IV hypersensitivity (cellular cytotoxicity)

Гіперчутливість V типу (гранулема-тоз) V type hypersensitivity (granulomatosis)

Гіперчутливість І типу (анафілактична) Type I hypersensitivity (anaphylactic)

Гіперчутливість III типу (імуноком-плексна) Type III hypersensitivity (immunocomplex)

183 / 200
В результаті експресії окремих компонентів геному клітини зародка набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес? As a result of the expression of individual components of the genome, germ cells acquire their characteristic morphological, biochemical and functional features. What is the name of this process?

Детермінація Determination

Адукція Adduction

Диференціювання Differentiation

Рецепція Reception

Капацитація Capacitance

184 / 200
До приймального відділення лікарні доставлено людину з гострим отруєнням морфіном. Який специфічний антагоніст наркотичних аналгетиків необхідно застосувати в цьому випадку? A person with acute morphine poisoning was brought to the hospital's reception department. What specific antagonist of narcotic analgesics should be used in this case?

Унітіол Unithiol

Налоксон Naloxone

Метацин Metacin

Дігоксин Digoxin

Парацетамол Paracetamol

185 / 200
Хворому з набряками призначено К+-зберігаючий діуретик - антагоніст альдостерону. Визначте цей препарат: A patient with edema is prescribed a K+-sparing diuretic - an aldosterone antagonist. Identify this drug:

Спіронолактон Spironolactone

Алопуринол Allopurinol

Клофелін Clofelin

Дігоксин Digoxin

Новокаїнамід Novocaineamide

186 / 200
Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм дії цього препарату? The patient was prescribed paracetamol to reduce body temperature with fever and reduce toothache. What is the mechanism of action of this drug?

Блокування моноамінооксидази Monoamine oxidase blocking

Блокування ліпооксигенази Blocking lipoxygenase

Блокування циклооксигенази Cyclooxygenase blocking

Блокування холінестерази Cholinesterase blocking

Блокування фосфодіестерази Phosphodiesterase blocking

187 / 200
При втручанні з метою лікування вивиху нижньої щелепи, лікар повинен пам’ятати про дію м’яза, задні пучки якого тягнуть назад висунуту нижню щелепу. Про який з м’язів йдеться? When intervening for the treatment of dislocation of the lower jaw, the doctor must remember the action of the muscle, the posterior bundles of which pull back the protruding lower jaw. About which of the 'what is it about?

M.masseter M.masseter

M.mylohyoideus M.mylohyoideus

M.temporalis M.temporalis

M.pterygoideus medialis M. pterygoideus medialis

M.pterygoideus lateralis M.pterygoideus lateralis

188 / 200
У хворого при обстеженні було виявлено зміну секреторної функції привушної слинної залози, що пов’язане з порушенням її вегетативної іннервації. Який з вузлів вегетативної нервової системи віддає післявузлові парасимпатичні волокна для неї? The patient's examination revealed a change in the secretory function of the parotid salivary gland, which is associated with a violation of its autonomic innervation. Which of the nodes of the autonomic nervous system gives off postnodal parasympathetic fibers for her?

Ganglion sublinguale Ganglion sublinguale

Ganglion ciliare Ganglion ciliare

Ganglion pterygopalatinum Ganglion pterygopalatinum

Ganglion submandibulare Ganglion submandibulare

Ganglion oticum Ganglion oticum

189 / 200
Під час огляду зуба у його коронці виявлена велика порожнина, дном якої є вузький шар розм’якшеного дентину, що відділяє цю порожнину від пульпи. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination of the tooth, a large cavity was found in its crown, the bottom of which is a narrow layer of softened dentin separating this cavity from the pulp. What is the most likely diagnosis?

Періодонтит Periodontitis

Пульпіт Pulpit

Середній карієс Average caries

Глибокий карієс Deep caries

Поверхневий карієс Surface caries

190 / 200
Стоматолог, оглядаючи хворого, звернув увагу на надмірне слиновиділення. Лікар застосував препарат, що спричиняє сухість в ротовій порожнині. Вкажіть цей препарат: The dentist, while examining the patient, noticed excessive salivation. The doctor used a drug that causes dryness in the oral cavity. Specify this drug:

Пілокарпіну гідрохлорид Pilocarpine hydrochloride

Фентоламін Phentolamine

Прозерин Prozerin

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Галантамін Galantamine

191 / 200
При мікроскопічному дослідженні інфільтрату, котрий був видалений із піднижньощелепної ділянки шкіри хворого 30-ти років, виявлено: осередки гнійного розплавлення, які оточені дозріваючими грануляціями та зрілою сполучною тканиною, в гної - друзи, які складаються з численних коротких паличкоподібних елементів, прикріплених одним кінцем до гомогенного центру. Визначте, яке захворювання в хворого? On microscopic examination of the infiltrate, which was removed from the submandibular area of the skin of a 30-year-old patient, it was found: foci of purulent fusion, which are surrounded by maturing granulations and mature connective tissue, in pus - drusen, which consist of numerous short rod-like elements attached at one end to a homogeneous center. Determine what disease the patient has?

- -

Актиномікоз Actinomycosis

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

Кандидоз Candida

192 / 200
При мікроскопічному дослідженні операційного матеріалу (частина губи з виразкою), біля країв і під дном виразкового дефекту в сполучній тканині слизової оболонки, виявлено епітеліальні комплекси з атипового багатошарового епітелію, з фігурами патологічного мітозу. В центрі комплексів накопичення яскраво-рожевих концентричних утворів. Яка патологія розвинулася? At the microscopic examination of the surgical material (part of the lip with an ulcer), near the edges and under the bottom of the ulcer defect in the connective tissue of the mucous membrane, epithelial complexes of atypical multilayered epithelium were found, with figures of pathological mitosis. In the center of the complexes accumulation of bright pink concentric formations. What pathology has developed?

Перехідноклітинний рак Transitional cell carcinoma

Базальноклітинний рак Basal cell carcinoma

Плоскоклітинний рак з ороговінням Squamous cell carcinoma with keratinization

Папілома Papilloma

Плоскоклітинний рак без ороговіння Squamous cell carcinoma without keratinization

193 / 200
Хвора на рак нижньої щелепи 52-х років пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини найбільш обумовлює ефективність променевої терапії? A 52-year-old patient with cancer of the lower jaw underwent radiation therapy. The size of the tumor decreased. Which of the following mechanisms of cell damage most determines the effectiveness of radiation therapy?

Лізис NK-клітинами Lysis by NK cells

Мутагенез Mutagenesis

Гіпертермія Hyperthermia

Тромбоз судин Vascular thrombosis

Утворення вільних радикалів Formation of free radicals

194 / 200
Лікарю необхідно знеболити передній відділ слизової оболонки твердого піднебіння. Блокаду яких нервів йому потрібно зробити? The doctor needs to anesthetize the anterior part of the mucous membrane of the hard palate. Which nerves does he need to block?

Нижні коміркові нерви Inferior cellular nerves

Глоткові нерви Pharyngeal nerves

Виличні нерви Bulk nerves

Носо-піднебінні нерви Nasopalate nerves

Підочноямкові нерви Subfossa nerves

195 / 200
Під час рентгенологічного дослідження у хворого виявлена кіста у ділянці премоляра, у порожнині якої міститься зуб. Мікроскопічно: стінка кісти представлена сполучною тканиною і вистелена багатошаровим плоским епітелієм. Який найбільш вірогідний діагноз? During an X-ray examination, a patient was found to have a cyst in the area of the premolar, in the cavity of which there is a tooth. Microscopically: the wall of the cyst is represented by connective tissue and is lined with multi-layered flat epithelium. Which is the most probable diagnosis?

Еозинофільна гранульома Eosinophilic granuloma

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Епуліс Epulis

Примордіальна кіста Primordial cyst

Радикулярна кіста Radicular cyst

196 / 200
При обстеженні хворого встановлено, що причиною гіпоплазії зубів є гіповітаміноз А та D. Ці вітаміни призначили перорально, проте лікувального ефекту не досягли. Яка можлива причина порушення засвоєння вітамі- нів? When examining the patient, it was established that hypovitaminosis A and D is the cause of hypoplasia of the teeth. These vitamins were prescribed orally, but they did not achieve a therapeutic effect. What is the possible cause of impaired absorption of vitamins niv?

Гіпохлоргідрія Hypochlorhydria

Ахлоргідрія Achlorhydria

Ахілія Achillia

Гіпєрхлоргідрія Hyperchlorohydria

Нестача жовчних кислот Lack of bile acids

197 / 200
Під час розтину жінки 35-ти років поряд із збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена збільшена селезінка вагою 600,0; на розрізі неоднорідна, темно-червоного кольору, щільна, з ділянками некрозу сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см (порфірова селезінка). Про яке захворювання можна думати? During the autopsy of a 35-year-old woman, along with an increase in many lymph nodes, an enlarged spleen weighing 600.0 was found; on cross-section, it was heterogeneous, dark red in color, dense , with areas of grayish-yellow necrosis, up to 1 cm in diameter (porphyritic spleen). What disease can you think of?

Метастази раку Cancer metastases

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Хронічний лімфоїдний лейкоз Chronic lymphoid leukemia

Лімфосаркома Lymphosarcoma

Хронічний мієлоїдний лейкоз Chronic myeloid leukemia

198 / 200
У дитини 9-ти років після тривалого прийому антибіотиків з приводу бронхопневмонії з’явилися біль та печіння в ділянці слизової оболонки губ та язика. Об’єктивно: на слизовій оболонці губ, язика сирнисті нальоти та сірі бляшки, які легко знімаються шпателем, залишаючи на своєму місці осередки гіперемії. При мікроскопічному досліджені нальоту виявлено міцелій. Який найбільш вірогідний діагноз? A 9-year-old child developed pain and burning sensation in the mucous membrane of the lips and tongue after prolonged use of antibiotics for bronchopneumonia. Objectively: on the mucosa the membranes of the lips, the tongue, cheesy plaques and gray plaques, which are easily removed with a spatula, leaving foci of hyperemia in their place. Microscopic examination of the plaque revealed mycelium. What is the most likely diagnosis?

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Лейкоплакія Leukoplakia

Контактний алергічний хейліт Contact allergic cheilitis

Хейліт Манганотті Hailet Manganotti

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

199 / 200
У пацієнта герпетичний стоматит на фоні імунодепресії. Який препарат, що застосовують внутрішньовенно, всередину і місцево, забезпечить противірусну та імуностимулюю-чу дію? The patient has herpetic stomatitis on the background of immunodepression. What drug, used intravenously, inside and locally, will provide antiviral and immunostimulating effect?

Левамізол Levamizole

Ацикловір Acyclovir

Метисазон Metisazone

Амоксицилін Amoxicillin

Ремантадин Remantadine

200 / 200
При огляді порожнини рота чоловіка 60-ти років виявлені наступні зміни: 26 і 27 зуби вкриті металічними коронками, які глибоко заходять під ясна. Між ними пародонтальна кишеня глибиною 0,7 см з незначною кількістю гною. Ясенні сосочки цих зубів гіперемовані, набряклі, з ціанотичним відтінком, при дотику зондом кровоточать. На рентгенограмі - резорбція міжзубних перегородок на 1/2 довжини кореня. Який найбільш вірогідний діагноз? When examining the oral cavity of a 60-year-old man, the following changes were found: teeth 26 and 27 are covered with metal crowns that go deep under the gums. Between them, a periodontal pocket with a depth of 0 .7 cm with a small amount of pus. The gingival papillae of these teeth are hyperemic, swollen, with a cyanotic hue, and bleed when touched with a probe. The radiograph shows resorption of the interdental septa for 1/2 the length of the root. What is the most likely diagnosis?

Локальний пародонтит Local periodontitis

Гіпертрофічний гінгівіт Hypertrophic gingivitis

- -

Генералізований пародонтит Generalized periodontitis

Хронічний катаральний гінгівіт Chronic catarrhal gingivitis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест