Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Під час мікроскопії клітин серцевого м’яза людини знайдеш органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня - гладенька, а внутрішня утворює кристи. Біохімічно встановлена наявність ферменту АТФ-синтетази. Які органели досліджувалися? During the microscopy of human heart muscle cells, you will find oval-shaped organelles, the shell of which is formed by two membranes: the outer one is smooth, and the inner one forms cristae. Biochemically, the presence of an enzyme has been established ATP synthetases. What organelles were studied?

Лізосоми Lysosomes

Мітохондрії Mitochondria

Рибосоми Ribosomes

Центросоми Centrosomes

Ендоплазматичний ретикулюм Endoplasmic reticulum

2 / 200
При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0-1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, що вкрито волосками. Які комахи були виявлені? During the medical examination of the young men, insects 1.0-1.5 mm in size, gray in size, with a short wide body covered with hairs were found under the armpits of some of them. What were insects detected?

Лобкова воша Pubic louse

Головна воша Head louse

Постільна блошиця Bed bug

Блоха Flea

Коростяний кліщ Scab mite

3 / 200
Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна? Trisomic, translocation, and mosaic forms of Down syndrome are known. Which human genetics method can be used to differentiate the named forms of Down syndrome?

Близнюковий Twin

Генеалогічний Genealogical

Цитогенетичний Cytogenetic

Біохімічний Biochemical

Популяційно-статистичний Population-statistical

4 / 200
Дуже крупні зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матері зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупні. Вірогідність наявності дуже крупних зубів у батька складає: Very large teeth - a trait linked to the Y-chromosome. The mother has teeth of normal size, and her son has very large teeth. Probability of having very large teeth in the father is:

75% 75%

12,5% 12.5%

50% 50%

25% 25%

100% 100%

5 / 200
У дитини 8-ми місяців виявлено неза-рощення піднебіння, цілий ряд дефектів з боку очей, мікроцефалія, порушення серцево-судинної системи. Цитогенети-чні дослідження виявили 47 хромосом з наявністю додаткової 13-ої хромосоми. Який діагноз можна встановити на підставі клінічних спостережень і цито-генетичних досліджень? In an 8-month-old child, a non-union of the palate, a number of eye defects, microcephaly, disorders of the cardiovascular system were detected. Cytogenetic studies revealed 47 chromosomes with the presence of an additional 13th chromosome. What diagnosis can be established on the basis of clinical observations and cytogenetic studies?

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Патау Patau syndrome

Синдром 'котячого крику' Cat Screaming Syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

6 / 200
До хірургічного відділення лікарні надійшов хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неодноразово хворів на гострі шлунково-кишкові розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого? A patient was admitted to the surgical department of the hospital with suspicion of a liver abscess. The patient was on a business trip in one of the African countries for a long time and repeatedly suffered from acute gastrointestinal disorders. What kind of protozoan disease can the patient have?

Лейшманіоз Leishmaniasis

Амебіаз Amebiasis

Трипаносомоз Trypanosomiasis

Малярія Malaria

Токсоплазмоз Toxoplasmosis

7 / 200
Під час обстеження дитини 7-ми років виявлено наступні ознаки: низький зріст, широке округле обличчя, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також ваду серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології: During the examination of a 7-year-old child, the following signs were revealed: short stature, a wide round face, close-set eyes with narrow eye slits, a half-open mouth. A defect was also diagnosed heart. These clinical signs are most characteristic of Down's disease. Specify the cause of this pathology:

Трисомія за Х-хромосомою Trisomy on the X-chromosome

Трисомія 13-ої хромосоми Trisomy of the 13th chromosome

Трисомія 21-ої хромосоми Trisomy of the 21st chromosome

Нерозходження статевих хромосом Non-separation of sex chromosomes

Часткова моносомія Partial monosomy

8 / 200
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси, найвірогідніше, є цей студент? Among the students in one group there are representatives of different races. One of the students has straight black hair and an overhanging skin fold of the upper eyelid - epicanthus. A representative of which race is this most likely student?

Європеоїдна European

Монголоїдна Mongoloid

Австралоїдна Australoid

Негроїдна Negroid

Ефіопська Ethiopian

9 / 200
У вагітної жінки, яка вживала алкоголь, порушилася закладка ектодерми в ембріональний період. В яких похідних цього листка розвинулися вади? In a pregnant woman who drank alcohol, the laying of the ectoderm during the embryonic period was disrupted. Which derivatives of this leaf developed defects?

Нирки Kidneys

Статеві залози Gonads

Нервова трубка Neural tube

Печінка Liver

Епітелій кишечнику Intestinal epithelium

10 / 200
У генетичній лабораторії під час роботи з молекулами ДНК білих щурів лінії Вістар замінили один нуклеотид на інший. При цьому отримали заміну лише однієї амінокислоти у пептиді. Такий результат буде наслідком наступної мутації: In the genetic laboratory, while working with DNA molecules of white Wistar rats, one nucleotide was replaced by another. At the same time, only one amino acid in the peptide was replaced. This result will be a consequence of the following mutation:

Зміщення рамки зчитування Read frame offset

Транслокація Translocation

Трансверсія Transversion

Делеція Deletion

Дуплікація Duplication

11 / 200
На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль? Father bought pork at the market. What disease can family members catch if this meat has not passed veterinary control?

Ехінококоз Echinococcosis

Теніоз Taeniosis

Теніаринхоз Taeniarhynchosis

Гіменолепідоз Hymenolepidosis

Фасціольоз Fasciolosis

12 / 200
У немовляти виявлено мікроцефалію. Лікарі вважають, що це пов’язано із застосуванням жінкою під час вагітності актиноміцину Д. На який зародковий листок подіяв цей тератоген? The infant was diagnosed with microcephaly. Doctors believe that this is due to the woman's use of actinomycin D during pregnancy. Which germ layer was affected by this teratogen?

Усі листки All leaves

Ектодерма Ectoderm

Ентодерма та мезодерма Entoderm and Mesoderm

Мезодерма Mesoderm

Ентодерма Entoderm

13 / 200
При обстеженні лікарями санітарно-епідеміологічної станції працівників сфери громадського харчування нерідко виявляється безсимптомне паразитоносійство, коли клінічно здорова людина є джерелом цист, які за-ражують інших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище? During the examination by doctors of the sanitary-epidemiological station of public catering workers, asymptomatic parasitemia is often found, when a clinically healthy person is the source of cysts that infect other people. For parasitism what causative agent is impossible for such a phenomenon?

Кишкова трихомонада Intestinal trichomonas

Дерматотропні лейшманії Dermatotropic leishmania

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Вісцеротропні лейшманії Viscerotropic Leishmania

Малярійний плазмодій Plasmodium malariae

14 / 200
Відомо, що інформацію про послідовність амінокислот у молекулі білка записано у вигляді послідовності чотирьох видів нуклеотидів у молекулі ДНК, причому різні амінокислоти кодуються різною кількістю триплетів -від одного до шести. Як називається така особливість генетичного коду? It is known that information about the sequence of amino acids in a protein molecule is recorded in the form of a sequence of four types of nucleotides in a DNA molecule, and different amino acids are encoded by a different number of triplets - from one to six What is this feature of the genetic code called?

Виродженість Degeneracy

Специфічність Specificity

Універсальність Versatility

Неперекривність Non-overlap

Триплетність Triplet

15 / 200
У клітинах усіх організмів присутні безмембранні органели, що складаються з двох неоднакових за розміром частинок. Вони мають мікроскопічний розмір та беруть участь у синтезі білків. Як називаються ці органели? Membrane-less organelles are present in the cells of all organisms, consisting of two unequally sized particles. They are microscopic in size and participate in protein synthesis. What are these organelles called?

Мітохондрії Mitochondria

Рибосоми Ribosomes

Лізосоми Lysosomes

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Клітинний центр Cell Center

16 / 200
57-ми річна хвора на гіпертонію звернулася до лікаря з скаргою на біль великого пальця руки. При огляді лікар констатував зниження пульсації, блідість шкіри та зниження температури у цій ділянці. Яка з артерій верхньої кінцівки найвірогідніше ушкоджена? A 57-year-old patient with hypertension went to the doctor with a complaint of pain in the thumb. During the examination, the doctor noted a decrease in pulsation, pallor of the skin, and a decrease in temperature in this area Which of the arteries of the upper limb is most likely damaged?

A.ulnaris A.ulnaris

A.perforans A.perforans

A.princeps pollicis A.princeps pollicis

A.digitalis propria A.digitalis propria

A.digitalis communis A.digitalis communis

17 / 200
Під час виконання вагосимпати-чної блокади за Вишневським вводять розчин новокаїну по задньому краю груднино-ключично-соскоподібного м’яза вище місця перетинання її з зовнішньою яремною веною. У межах якого трикутника шиї виконують блокаду? During the performance of vagosympathetic blockade according to Vishnevsky, a solution of novocaine is injected along the back edge of the sternocleidomastoid muscle above the point of its intersection with the external jugular vein. In within which triangle of the neck do the blockade take place?

Трикутник Пирогова Pirogov Triangle

Лопатково-трапецієподібний Scapula-trapezoidal

Ключично-лопатковий clavicular-scapular

Сонний Sleepy

Піднижньощелепний Mandibular

18 / 200
Під час підходу до щитоподібної залози з поперечного (коміроподібно-го) доступу розтинається клітковинний надгруднинний простір. Пошкодження якого анатомічного утворення, що знаходиться в даному просторі, є небезпечним? During the approach to the thyroid gland from the transverse (collar-like) access, the cellular suprasternal space is dissected. Damage to which anatomical formation located in this space is dangerous?

Підключична артерія Subclavian artery

Внутрішня яремна вена Internal jugular vein

Лімфатичні вузли Lymph nodes

Сонна артерія Carotid artery

Венозна яремна дуга Venous jugular arch

19 / 200
Під час огляду ротової порожнини у пацієнта спостерігається невелика щі- лина між верхніми та нижніми різцями. Контакту між передніми зубами немає. Якому прикусу притаманне зазначене розміщення зубів? During the examination of the patient's oral cavity, a small gap is observed between the upper and lower incisors. There is no contact between the front teeth. What bite is characterized by the specified placement of the teeth?

Прогенія Progeny

Закритий прикус Closed Bite

Прямий прикус Direct bite

Ортогнатія Orthognathia

Відкритий прикус Open Bite

20 / 200
Хворий 24-х років звернувся до лікаря зі скаргою на біль під нижньою щелепою з правого боку. Хірург-стоматолог виявив камінь у піднижньо-щелепній залозі. Видаляючи його, він запобігав кровотечі з артерії: A 24-year-old patient turned to the doctor complaining of pain under the lower jaw on the right side. The dental surgeon found a stone in the submandibular gland. While removing it, he prevented bleeding from the artery:

A.facialis A.facialis

A.labialis inferior A.labialis inferior

A.lingualis A.lingualis

A.submentalis A.submentalis

A.alveolaris inferior A.alveolaris inferior

21 / 200
Чоловік 28-ми років з різаною раною шкіри лобової ділянки був доставлений до лікарні. Для зупинки кровотечі перев’язана судина, яка кровопоста-чає цю ділянку. Яка судина була перев’язана? A 28-year-old man with a cut wound on the skin of the frontal area was taken to the hospital. To stop the bleeding, a vessel supplying blood to this area was ligated. Which vessel was bandaged?

A.dorsalis nasi A.dorsalis nasi

A.angularis A.angularis

A.temporalis superf icialis A.temporalis superficialis

A.infraorbitalis A.infraorbitalis

A.supraorbitalis A.supraorbitalis

22 / 200
Хворий скаржиться на головний біль, утруднене дихання. Рентген підтвердив діагноз - фронтит. В якому носовому ході при огляді порожнини носа можуть спостерігатися гнійні виділення? The patient complains of a headache, difficulty breathing. An X-ray confirmed the diagnosis - frontitis. In which nasal passage during an examination of the nasal cavity can purulent secretions be observed?

Верхній Upper

Середній Average

Над верхньою носовою раковиною Above superior turbinate

Загальний General

Нижній Lower

23 / 200
У хворого 28-ми років діагностовано гострий запальний процес слизової оболонки нососльозової протоки. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу протягом 10-ти днів були виділення із носа. З якого відділу носової порожнини інфекція могла потрапити до нососльозової протоки? A 28-year-old patient was diagnosed with an acute inflammatory process of the mucous membrane of the nasolacrimal duct. It is known from the anamnesis that there were discharges from the nose for 10 days after the flu. From which part of the nasal cavity could the infection enter the nasolacrimal duct?

Середній носовий хід Average nasal passage

Присінок носа Nose hair

Верхній носовий хід Upper nasal passage

Лобова пазуха Frontal Sinus

Нижній носовий хід Inferior nasal passage

24 / 200
Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитися у середню черепну ямку? After an eye injury, there was suppuration of the soft tissues of the orbit. Through which anatomical structure can the purulent process spread into the middle cranial fossa?

Через вилично-очноямковий отвір Through the zygomatic-orbital opening

Через верхню очноямкову щілину Through the superior orbital fissure

Через нижню очноямкову щілину Through the inferior orbital fissure

Через передній решітчастий отвір Through the front grating

Через задній решітчастий отвір Through the back hatch

25 / 200
У хворого під час висування язика спостерігається відхилення його кінчика ліворуч. Рухова іннервація якого черепного нерва порушена в цьому випадку? The patient has a deviation of its tip to the left while sticking out the tongue. The motor innervation of which cranial nerve is disturbed in this case?

N.facialis sinister N.facialis sinister

N.vagus dexter N.vagus dexter

N.glossopharyngeus dexter N.glossopharyngeus dexter

N.trigeminus sinister N.trigeminus sinister

N.hypoglossus dexter N.hypoglossus dexter

26 / 200
При травмі потиличної ділянки визначається тріщина в ділянці поперечного синуса. Яка частина потиличної кістки пошкоджена? In the case of an injury to the occipital region, a crack is determined in the area of the transverse sinus. What part of the occipital bone is damaged?

Виросток Condyle

Основна Basic

Ліва бокова Left lateral

Луска Scale

Права бокова Right lateral

27 / 200
Хірург планує взяти у хворого лімфу з грудної протоки в місці її впадіння до венозного русла. Куди слід провести катетер з цією метою? The surgeon plans to take the patient's lymph from the thoracic duct where it joins the venous bed. Where should the catheter be placed for this purpose?

Правий венозний кут Right venous angle

Лівий венозний кут Left venous angle

Місце утворення верхньої порожнистої вени Place of formation of superior vena cava

Місце утворення ворітної вени Place of formation of the portal vein

Місце утворення нижньої порожнистої вени Place of formation of inferior vena cava

28 / 200
У хворого 69-ти років при гнійній інфекції носової порожнини виник абсцес лобової частки мозку. Через яке анатомічне утворення поширилася інфекція? A 69-year-old patient developed an abscess of the frontal lobe of the brain during a purulent infection of the nasal cavity. Through which anatomical formation did the infection spread?

Foramen ovale Foramen ovale

Foramen rotundum Foramen rotundum

Foramen ethmoidalae posterior Foramen ethmoidalae posterior

Foraminae cribrosae Foraminae cribrosae

Foramen sphenopalatinum Foramen sphenopalatinum

29 / 200
У наслідок травми в ділянці вінцевого відростка нижньої щелепи в хворого спостерігається порушення зміщення нижньої щелепи назад. Пошкодження якого м’яза найбільш вірогідно? As a result of an injury in the area of the coronal process of the lower jaw, the patient has a violation of the backward displacement of the lower jaw. Which muscle is most likely to be damaged?

M.pterygoideus medialis M. pterygoideus medialis

M.pterygoideus lateralis M.pterygoideus lateralis

M.temporalis M.temporalis

M.levator anguli oris M.levator anguli oris

M.masseter M.masseter

30 / 200
У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав? After a cold, the patient developed a violation of tear secretion. Which vegetative node was most affected?

Під’язиковий Sublingual

Крилопіднебінний Phytopalatine

Вушний Ear

Піднижньощелепний Mandibular

Війчастий Chilled

31 / 200
Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устій сечоводів сеча не надходить. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено під час операції? A 58-year-old woman underwent a complete removal of the uterus with appendages, after which the urine flow stopped. During cystoscopy: the bladder does not contain urine, urine does not flow from the mouths of the ureters. What part of the urinary system was damaged during the operation?

Ureter Ureter

Uretra Uretra

V esica urinaria V esica urinaria

Pelvis renalis Pelvis renalis

Ren Ren

32 / 200
При огляді хворого 32-х років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої залози порушена? When examining a 32-year-old patient, disproportionate growth of the skeleton, an increase in the browbones, nose, lips, tongue, jawbones, and feet is noted. Which gland's function is impaired?

Епіфіз Pineal gland

Надниркова Adrenal

Гіпофіз Pituitary

Щитоподібна Thyroid

Підшлункова Pancreatic

33 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено? The patient has inflammation of the middle ear (otitis). At the same time, he complains of a disorder of the sense of taste in the front part of the tongue. Which nerve is damaged?

N.glossopharyngeus N.glossopharyngeus

N.facialis N.facialis

N.vestibulo — cochlearis N.vestibulo — cochlearis

N.trigeminus N.trigeminus

N.vagus N.vagus

34 / 200
Під час оперативного втручання у черевну порожнину хірургу необхідно проникнути до чепцевої сумки. Як може проникнути хірург до цієї частини порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чіпця? During an operation in the abdominal cavity, the surgeon needs to penetrate the peritoneum. How can the surgeon penetrate to this part of the peritoneal cavity without violating the integrity of the peritoneum?

Через правий брижовий синус Through right mesenteric sinus

Через чепцевий отвір Through the cap hole

Через ліву біляободову борозну Through the left periorbital sulcus

Через праву біляободову борозну Through the right periorbital sulcus

Через лівий брижовий синус Through left mesenteric sinus

35 / 200
Дитина 5-ти років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене праворуч, пасивні рухи голови в правий бік обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце при цій патології? A 5-year-old child suffers from a neck deformity. Clinical examination revealed the following symptoms: pronounced head tilt to the left, face turned to the right, passive movements of the head to the right side are limited What muscle development disorder occurred with this pathology?

Ремінний м’яз голови Strap muscle of the head

Трапецієподібний Trapezoid

Груднино-ключично-соскоподібний Sternal-clavicular-mastoid

Довгий м’яз голови Longus cephalus

Груднино-під’язиковий Sternohyoid

36 / 200
У хворого утруднене щільне змикання щелеп під час жування. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче виличної дуги. Гілки якого нерва іннервують вказані м’язи? The patient has difficulty closing his jaws tightly during chewing. There is partial atrophy of the masticatory muscles located below the zygomatic arch. The branches of which nerve innervate the specified muscles?'

N.alveolaris inferior N.alveolaris inferior

N.maxillaris N.maxillaris

Nn.alveolares superiores Nn.alveolares superiores

N.infraorbitalis N.infraorbitalis

N.mandibularis N.mandibularis

37 / 200
У боксера, що отримав удар у ділянку скронево-нижньощелепного суглоба, відбувся травматичний вивих нижньої щелепи. Зміщення яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми? A boxer who was hit in the area of the temporomandibular joint suffered a traumatic dislocation of the lower jaw. Which articular surfaces will be displaced beyond the physiological norm?

Вінцєвий відросток та піднижньоще-лепна ямка Coronal process and submandibular fossa

Вінцевий відросток та крилоподібна ямка Coronal process and pterygoid fossa

Голівка нижньої щелепи та нижньощелепна ямка Mandibular head and mandibular fossa

Шийка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка Neck of the lower jaw and supramandibular fossa

Голівка нижньої щелепи та підни-жньощелепна ямка Head of mandible and supramandibular fossa

38 / 200
У хворого запалення середнього вуха ускладнилося мастоїдитом. Виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої саме? The patient's inflammation of the middle ear was complicated by mastoiditis. There was a threat of purulent thrombosis of the nearest venous sinus. Which one exactly?

Верхня сагітальна Upper sagittal

Нижня кам’яниста Lower rocky

Сигмоподібна Sigma

Пряма Direct

Поперечна Transverse

39 / 200
У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці та порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації променевої артерії). Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш вірогідна? The doctor found a fracture of the left clavicle and impaired blood circulation in the limb (there is no pulsation of the radial artery) in the victim in the road accident. Which of the causes of impaired blood circulation in the limb is the most likely?

Стиснення хребтової артерії Spinal artery compression

Стиснення підключичної вени Compression of the subclavian vein

Стиснення пахвової артерії Axillary artery compression

Стиснення підключичної артерії Compression of the subclavian artery

Стиснення пахвової вени Axillary vein compression

40 / 200
Хворому 60-ти років важко формувати та рухати харчову грудку, це порушує процес їжі. При цьому язик нерухомий, мова стала неможливою. Який нерв при цьому пошкоджено? It is difficult for a 60-year-old patient to form and move a food lump, which disrupts the eating process. At the same time, the tongue is immobile, speech has become impossible. Which nerve is damaged?

IX IX

V V

XII XII

XI XI

VII VII

41 / 200
До лікарні госпіталізовано жінку в важкому стані з діагнозом геморагічний інсульт у ділянці лобної частки правої півкулі головного мозку. Утттко-дження якої артерії, найбільш вірогідно, призвело до цього стану? A woman was admitted to the hospital in serious condition with a diagnosis of hemorrhagic stroke in the area of the frontal lobe of the right hemisphere of the brain. The rupture of which artery most likely led to this condition ?

A.communicans anterior A.communicans anterior

A.cerebri anterior A.cerebri anterior

A.cerebri media A.cerebri media

A.cerebri posterior A.cerebri posterior

A .communicans posterior A .communicans posterior

42 / 200
Хворий 35-ти років звернувся до приймального покою зі скаргами на біль та набряк у ділянці дна ротової порожнини. Після огляду діагностовано запальний процес у ділянці вивідної протоки піднижньощелепної слинної залози. Куди відкривається ця протока? A 35-year-old patient came to the reception room with complaints of pain and swelling in the area of the floor of the oral cavity. After examination, an inflammatory process was diagnosed in the area of the excretory duct of the submandibular salivary gland Where does this channel open?

Foramen caecum linguae Foramen caecum linguae

Vestibulum oris Vestibulum oris

Caruncula sublingualis Caruncula sublingualis

Plica fimbriata Plica fimbriata

Recesus gingivalis Recesus gingivalis

43 / 200
При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають патологічних змін? During the examination of a patient exposed to ionizing radiation, damage to the white pulp of the spleen was revealed. Which white pulp cells undergo pathological changes?

Тканинні базофіли Tissue basophils

Базофільні лейкоцити Basophilic leukocytes

Нейтрофільні лейкоцити Neutrophil leukocytes

Лімфоцити Lymphocytes

Моноцити Monocytes

44 / 200
У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждали: The patient's anterior roots of the spinal cord are damaged as a result of an injury. Specify which structures are affected:

Аксони мотонейронів та нейронів бокових рогів Axons of motoneurons and lateral horn neurons

Периферійні відростки нейронів спинномозкових вузлів Peripheral processes of neurons of spinal nodes

Аксони мотонейронів Axons of motor neurons

Аксони нейронів бокових рогів Axons of lateral horn neurons

Центральні відростки нейронів спинномозкових вузлів Central processes of neurons of spinal nodes

45 / 200
В результаті травми голови у чоловіка 32-х років ушкодженні ампули півколових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього? As a result of a head injury, a 32-year-old man has damaged ampullae of the semicircular canals. The perception of what irritations will be disturbed as a result?

Гравітація Gravity

Вібрація та гравітація Vibration and Gravity

Вібрація Vibration

Кутове прискорення Angular acceleration

Лінійне прискорення Linear acceleration

46 / 200
Під час морфологічного дослідження в гістопрепараті біопсійного матеріалу визначається судина неправильної форми, середня оболонка якої утворена пучками гладеньких міоцитів та прошарками сполучної тканини. Вкажіть вид цієї судини: During the morphological examination in the histopreparation of the biopsy material, an irregularly shaped vessel is identified, the middle shell of which is formed by bundles of smooth myocytes and layers of connective tissue. Specify the type of this vessel:

Вена м’язового типу Muscular vein

Артерія м’язового типу Muscular artery

Венула Venula

Артеріола Arteriole

Лімфатична судина Lymphatic vessel

47 / 200
На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріоли мігрують до полюсів. У якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина? The electron micrograph shows a cell in which there are no nucleoli and nuclear envelope. Chromosomes are freely arranged, centrioles migrate to the poles. In what phase of the cell cycle is the cell?

Профаза Prophase

Анафаза Anaphase

Телофаза Telophase

Метафаза Metaphase

!нтерфаза !interphase

48 / 200
У гістологічному препараті трубчастої кістки, на місці зламу виявлені ознаки регенераторного процесу (мозоля). Яка тканина формує цю структуру? In the histological preparation of the tubular bone, signs of the regenerative process (callus) were found at the fracture site. What tissue forms this structure?

Грубоволокниста кісткова Coarse fibrous bone

Пластинчаста кісткова Squamous bone

Епітеліальна Epithelial

Пухка сполучна Loose connector

Ретикулярна Reticular

49 / 200
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців? After a chemical burn of the esophagus, its local narrowing occurred due to the formation of a scar. What cells of loose connective tissue are involved in the formation of scars?

Юні малоспеціалізовані фібробласти Young unspecialized fibroblasts

Фіброкласти Fibroclasts

Фіброцити Fibrocytes

Міофібробласти Myofibroblasts

Зрілі спеціалізовані фібробласти Mature specialized fibroblasts

50 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гематофо-лікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає зазначена картина? The woman has hyperemia of the ovary, increased permeability of the hematofollicular barrier with successive development of edema, infiltration of the follicle wall by segmented leukocytes. The volume of the follicle is large, the wall it is thinner. What period of the sexual cycle does this picture correspond to?

Предовуляторна стадія Preovulatory stage

Постменструальний період Postmenstrual period

Менструальний період Menstrual period

Овуляція Ovulation

Період відносного спокою Period of relative calm

51 / 200
У недоношених дітей розвивається синдром дихальної недостатності. Недостатність якого компоненту аероге-матичного бар’єру лежить в основі цієї патології? Premature babies develop respiratory failure syndrome. Insufficiency of which component of the air barrier is the basis of this pathology?

Базальна мембрана ендотелію The basement membrane of the endothelium

Альвеолоцити Alveolocytes

Сурфактант Surfactant

Базальна мембрана альвеолоцитів Alveolocyte basement membrane

Ендотелій капілярів Capillary endothelium

52 / 200
В стінці фолікулів та у міжфоліку-лярних прошарках сполучної тканини щитоподібної залози розміщуються великі ендокриноцити, секреторні гранули яких осміо- і аргірофільні. Назвіть ці клітини: In the wall of the follicles and in the interfollicular layers of connective tissue of the thyroid gland, there are large endocrinocytes, the secretory granules of which are osmio- and argyrophilic. Name these cells:

Кальцитоніноцити Calcitoninocytes

Паратироцити Parathyrocytes

Тироцити Thyrocytes

Пінеалоцити Pinealocytes

Пітуїцити Pituitsites

53 / 200
Під час гістологічного дослідження в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, що мають високе ядерно-плазматичне відношення та базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію даних клітин: During a histological examination, small cells with a high nuclear-plasmic ratio and basophilic cytoplasm are found in the neck of the gastric gland. Specify the function of these cells:

Секреція іонів хлору Chlorine ion secretion

Захисна Protective

Секреція пепсиногену Pepsinogen secretion

Ендокринна Endocrine

Регенерація залозистого епітелію Regeneration of glandular epithelium

54 / 200
При гістологічному дослідженні поперечного шліфу емалі виявлена лінійна посмугованість у вигляді концентричних кругів, яка направлена під кутом до дентиноемалевого з’єднання. Назвіть ці структури: During the histological examination of the cross-section of the enamel, linear striations in the form of concentric circles, which are directed at an angle to the dentino-enamel junction, were found. Name these structures:

Емалеві веретена Enamel spindles

Емалеві пластини Enamel plates

Лінії Ретціуса Retzius Lines

Емалеві пучки Enamel bundles

Смуги Іунтера-Шрегера Unter-Schrager bands

55 / 200
Для вирішення питання ретроспективної діагностики перенесеної бактеріальної дизентерії було призначене серологічне дослідження сироватки крові з метою встановлення титру антитіл до шигел. Яку з перерахованих реакцій доцільно використати для цього? To resolve the issue of retrospective diagnosis of transferred bacterial dysentery, a serological examination of blood serum was prescribed to determine the titer of antibodies to Shigella. Which of the listed reactions should be used for this?

Зв’язування комплементу Complement Binding

Пасивної гемаглютинації Passive hemagglutination

Преципітації Precipitation

Гемолізу Hemolysis

Бактеріолізу Bacteriolysis

56 / 200
На мікропрепараті шкіри пальця дитини спостерігаємо, що епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Який ембріональний листок був пошкодже- ний у процесі розвитку? On a micropreparation of the skin of a child's finger, we observe that the epidermis shows signs of insufficient development. Which embryonic sheet was damaged during development?

Ентодерма Entoderm

Ектодерма Ectoderm

Мезенхiма Mesenchyme

Ектомезенхiма Ectomesenchyme

Мезодерма Mesoderm

57 / 200
Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім білкових та змішаних кінцевих відділів визначаються слизові. Яка слинна залоза досліджується? A histological specimen of the salivary glands is being studied, in which, in addition to the protein and mixed terminal sections, mucous membranes are determined. What salivary gland is being studied?

Під’язикова Sublingual

Підщелепна Submaxillary

Щічна Cheek

Привушна Piritis

Іубна Iubna

58 / 200
При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище? When the body is affected by adverse factors, the thymus undergoes a reorganization of the organ, which is accompanied by the mass death of thymocytes, their displacement to peripheral organs, and the proliferation of epithelioreticulocytes. What is the name of this phenomenon?

Вікова інволюція тимуса Age involution of the thymus

Гіпотрофія тимуса Hypotrophy of the thymus

Атрофія тимуса Thymic atrophy

Акцидентальна інволюція тимуса Accidental thymus involution

Дистрофія тимуса Thymic dystrophy

59 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган? In the histological preparation of the organ of the oral cavity, it can be seen that the front surface is lined with multi-layered flat non-keratinized epithelium, and the back surface is lined with multi-rowed ciliated epithelium. What kind of organ is this?

Тверде піднебіння Hard palate

Щока Cheek

Ясна Clear

М’яке піднебіння Soft palate

Іуба Yuba

60 / 200
У пацієнта 42-х років, що страждає на парадонтоз, у коронковій частині пульпи виявлені округлі звапновані утворення діаметром 2-3 мм. Назвіть ці структури: In a 42-year-old patient suffering from periodontitis, rounded calcified formations with a diameter of 2-3 mm were found in the coronal part of the pulp. Name these structures:

Інтертубулярний дентин Intertubular dentin

Мертвий дентин Dead dentine

Склерозований (прозорий) дентин Sclerosed (transparent) dentin

Інтерглобулярні простори Interglobular spaces

Дентиклі Denticles

61 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, в якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секре- торні гранули. Назвіть цей вид клітин: An electron micrograph of a fragment of a kidney shows a supply arteriole, in which large cells containing secretory granules are visible under the endothelium. Name this type of cells:

Мезангіальні Mesangial

Іладеньком’язові Iladenkomyazov

Юкставаскулярні Juxtavascular

Інтерстиціальні Interstitial

Юкстагломерулярні Juxtaglomerular

62 / 200
Дитина пошкодила бокову поверхню язика. Які сосочки язика при цьому пошкоджені найвірогідніше? The child damaged the lateral surface of the tongue. Which papillae of the tongue are most likely damaged?

Грибоподібні Mushroom

Жолобуваті Groovy

Листоподібні Leaf

Ниткоподібні Threadlike

Конічні Conical

63 / 200
Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Якій гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності? Producing a number of hormones, the placenta plays the role of a temporary endocrine gland. Which hormone can be determined in a woman's blood already on the third or fourth day after the beginning of implantation, which is used in medical practice for early diagnosis of pregnancy?

Вазопресин Vasopressin

Прогестерон Progesterone

Хоріонічний гонадотропін chorionic gonadotropin

Соматостатин Somatostatin

Окситоцин Oxytocin

64 / 200
Процес імплантації відбувається в два етапи: адгезія та інвазія. Морфологічним проявом процесу адгезії бластоцисти є: The implantation process takes place in two stages: adhesion and invasion. The morphological manifestation of the blastocyst adhesion process is:

Формування лакун Formation of gaps

Руйнування епітелію ендометрію Endometrial epithelium destruction

Руйнування судин ендометрію Destruction of endometrial vessels

Руйнування сполучної тканини ендо-метрію Endometrial connective tissue destruction

Прикріплення бластоцисти до ендо-метрію Attachment of the blastocyst to the endometrium

65 / 200
У жінки 24-х років під час очікування на видалення зубу збільшився тонус симпатичного відділу автономної нервової системи. Що з наведеного буде спостерігатися у пацієнтки? In a 24-year-old woman, while waiting for a tooth extraction, the tone of the sympathetic division of the autonomic nervous system increased. Which of the following will be observed in the patient?

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Підсилення перистальтики Strengthening peristalsis

Звуження зіниць Pupillary Constriction

Підсилення секреції травних соків Increasing secretion of digestive juices

Звуження бронхів Bronchi narrowing

66 / 200
У чоловіка 47-ми років за медичними показаннями була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилася активність амілази у слині. Яка залоза була видалена? A 47-year-old man had one of his salivary glands removed for medical reasons, after which the activity of amylase in saliva decreased sharply. Which gland was removed?

Привушна Privushna

Щічна Cheek

Підщелепна Submaxillary

Ясенева Yaseneva

Під’язикова. Sublingual.

67 / 200
У альпініста при тривалому перебуванні в горах відбувається збільшення кількості еритроцитів з 5,0 • 1012/л до 6,0 • 1012/ л. Завдяки чому відбулася стимуляція еритропоезу? In a climber, during a long stay in the mountains, the number of erythrocytes increases from 5.0 • 1012/l to 6.0 • 1012/l. As a result, erythropoiesis was stimulated ?

Зменшення р О2 в артеріальній крові Reduction of pO2 in arterial blood

Збільшення р О2 в артеріальній крові Increase in pO2 in arterial blood

Збільшення р О2 у клітинах Increase in pO2 in cells

Зменшення р О2 у венозній крові Reduction of pO2 in venous blood

Збільшення р О2 у венозній крові Increase in pO2 in venous blood

68 / 200
Експериментатор хоче виробити у собаки слиновидільний умовний рефлекс. Що з наведеного доцільно використати як умовний подразник? The experimenter wants to develop a conditioned salivary reflex in a dog. Which of the following should be used as a conditioned stimulus?

М’ясо Meat

Дуже гучний звук Very loud sound

Звук помірної гучності Sound of moderate volume

Електричний струм Electric current

Сухарі Crispers

69 / 200
У людини травматичне пошкодження великого грудного м’яза. До зменшення величини якого показника це призведе? A person has a traumatic injury to the pectoralis major muscle. Which indicator will this lead to a decrease?

Резервний об’єм видиху Exhalation reserve volume

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

Дихальний об’єм Respiratory volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

Функціональна залишкова ємність легенів Functional residual lung capacity

70 / 200
У чоловіка 60-ти років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пошкодження якої структури найвірогідніше призвело до цього стану? A 60-year-old man had a brain hemorrhage that caused prolonged sleep. Damage to which structure most likely led to this condition?

Чорна субстанція Black substance

Чотиригорбикова структура Four hump structure

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

Гіпокамп Hippocampus

Ретикулярна формація Reticular Formation

71 / 200
У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини? One month after surgical narrowing of the renal artery, a significant increase in systemic blood pressure was registered in a rabbit. Which of the following regulatory mechanisms caused the change in pressure in the animal?

Норадреналін Noradrenaline

Вазопресин Vasopressin

Ангіотензин-II Angiotensin-II

Серотонін Serotonin

Адреналін Adrenaline

72 / 200
На ізольованому серці вивчалася швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість? On an isolated heart, the speed of conduction of excitation in different parts of it was studied. Where was the lowest speed found?

У атріовентрикулярному вузлі In the atrioventricular node

У міокарді шлуночків In ventricular myocardium

У міокарді передсердь In the atrial myocardium

У волокнах Пуркін’є In Purkinje fibers

У пучку Гіса In the bundle of His

73 / 200
У студента під час складання іспиту сохне в роті. Причиною цього є реалізація таких рефлексів: The student's mouth is dry during the exam. The reason for this is the implementation of the following reflexes:

Умовних та безумовних симпатичних Conditional and unconditional cute

Безумовних симпатичних та парасимпатичних Unconditional sympathetic and parasympathetic

Умовних симпатичних Conditionally cute

Умовних парасимпатичних Conditional parasympathetic

Безумовних парасимпатичних Unconditioned parasympathetic

74 / 200
Обстежено спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження. Виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження: An athlete was examined after intense physical exertion. A violation of movement coordination was detected while maintaining the force of muscle contraction. The reason for this may be a decrease in the speed of excitation:

Аферентними нервами Afferent nerves

Через центральні синапси Through central synapses

Провідними шляхами By leading roads

Еферентними нервами Efferent nerves

Через нервово-м’язові синапси Through neuromuscular synapses

75 / 200
Після крововиливу в мозок у пацієнта виникло значне погіршення смакової чутливості. Яка структура мозку найбільш вірогідно пошкоджена? After a brain hemorrhage, the patient had a significant deterioration of taste sensitivity. Which brain structure is most likely damaged?

чорна речовина black substance

мигдалик tonsil

гіпоталамус hypothalamus

постцентральна звивина postcentral gyrus

гіпокамп hippocampus

76 / 200
Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит II фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини, перш за все? The patient complains of frequent bleeding from the gums. A blood test revealed a deficiency of blood coagulation factor II (prothrombin). Which phase of blood coagulation is disturbed in a person first of all?

Утворення тромбіну Formation of thrombin

Утворення протромбінази Formation of prothrombinase

Утворення фібрину Fibrin formation

Ретракція згустку Clump retraction

Фібриноліз Fibrinolysis

77 / 200
Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкнєному двигуні. Яку сполуку гемоглобіну можна виявити у крові постраждалого? A person fainted in the passenger compartment of a car, where he had been waiting for a friend for a long time with the engine running. What hemoglobin compound can be detected in the victim's blood?

Дезоксигемоглобін Deoxyhemoglobin

Карбоксигемоглобін Carboxyhemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Карбгемоглобін Carbhemoglobin

Оксигемоглобін Oxyhemoglobin

78 / 200
У хворого різко знизився вміст Ca2+ у крові. До збільшення секреції якого гормону це призведе? The patient's Ca2+ content in the blood decreased sharply. This will lead to an increase in the secretion of which hormone?

Альдостерон Aldosterone

Тирокальцитонін Tyrocalcitonin

Соматотропний Somatotropic

Паратгормон Parathyroid hormone

Вазопресин Vasopressin

79 / 200
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього? In an experiment on an isolated excitable cell, it is necessary to obtain an increase in the resting membrane potential (hyperpolarization). Which ion channels should be activated for this?

Натрієві та кальцієві Sodium and calcium

Калієві та натрієві Potassium and sodium

Кальцієві Calcium

Калієві Potassium

Натрієві Sodium

80 / 200
У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найвірогідніше, є причиною цього? A person's digestion of proteins, fats, and carbohydrates is significantly impaired. Decreased secretion of which digestive juice is most likely the reason for this?

Жовч Bile

Слина Saliva

Шлунковий Gastric

Підшлунковий Pancreatic

Кишковий Intestinal

81 / 200
У хворого виявлено гіперкаліємію та гіпонатріємію. Знижена секреція якого гормону може спричинити такі зміни? Hyperkalemia and hyponatremia were detected in the patient. Decreased secretion of which hormone can cause such changes?

Натрійуретичний Natriuretic

Альдостерон Aldosterone

Паратгормон Parathyroid hormone

Кортизол Cortisol

Вазопресин Vasopressin

82 / 200
У людини вимірюють енерговитра-ти натщесерце, лежачи, в умовах фізичного та психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерго-витрати будуть найменшими? A person's energy expenditure is measured on an empty stomach, lying down, in conditions of physical and mental rest, at a comfortable temperature. At what time will energy expenditure be the lowest?

3-4 години ранку 3-4 am

17 - 18 годин вечора 17 - 18 hours in the evening

7-8 годин ранку 7-8 am

10-12 годин дня 10-12 hours of the day

14 -16 годин дня 14-16 hours of the day

83 / 200
Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність. Об’єктивно: у положенні стоячи з заплющеними очима похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка структура мозку найбільш вірогідно вражена у цієї людини? The patient complains of rapid fatigue. Objectively: in a standing position with closed eyes he wobbles, loses his balance. Skeletal muscle tone is reduced. Which brain structure is most likely impressed with this person?

Мозочок Cerebellum

Таламус Thalamus

Базальні ганглії Basal ganglia

Прецентральна звивина кори великих півкуль Precentral gyrus of the cortex of the large hemispheres

Гіпоталамус Hypothalamus

84 / 200
У хворого на хронічний гломерулонефрит порушується інкреторна функція нирок. До дефіциту яких формених елементів крові це призведе? In a patient with chronic glomerulonephritis, the incretory function of the kidneys is disturbed. What form of blood elements will this lead to?

Еритроцити та лейкоцити Erythrocytes and leukocytes

Тромбоцити Platelets

Еритроцити Erythrocytes

Лейкоцити Leukocytes

Лейкоцити та тромбоцити Leukocytes and platelets

85 / 200
У тварини в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності: In the experiment, the peripheral segment of the vagus nerve was irritated in the animal's neck, while the following changes in heart activity were observed:

Збільшення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

Збільшення проведення збудження по міокарду Increased conduction of excitation through the myocardium

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

Зменшення частоти скорочень Decreasing the frequency of contractions

Збільшення частоти та сили скорочень Increasing the frequency and strength of contractions

86 / 200
У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається? In the patient, a stone in the common bile duct blocked the flow of bile to the intestine. Which of the processes is primarily disturbed?

Перетравлення білків Protein digestion

Перетравлення вуглеводів Digestion of carbohydrates

Перетравлення жирів Fat digestion

Всмоктування білків Absorption of proteins

Всмоктування вуглеводів Carbohydrate absorption

87 / 200
У пацієнта виявлено гіпокальціє-мію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього? The patient was diagnosed with hypocalcemia. Which hormone deficiency could be the cause of this?

Кортикотропін Corticotropin

Паратгормон Parathyroid hormone

Тирокальцитонін Tyrocalcitonin

Альдостерон Aldosterone

Кортиколі6єрин Corticollery

88 / 200
Під час огляду дитини, що не отримувала протягом зими свіжих овочів та фруктів, виявлені множинні підшкірні крововиливи, запалення ясен, каріозні порожнини в зубах. Комбінацію яких вітамінів слід призначити дитині? During the examination of a child who did not receive fresh vegetables and fruits during the winter, multiple subcutaneous hemorrhages, inflammation of the gums, carious cavities in the teeth were found. What combination of vitamins should be prescribed child?

Рибофлавін та нікотинамід Riboflavin and nicotinamide

Фолієва кислота та кобаламін Folic acid and cobalamin

Тіамін та піридоксин Thiamine and Pyridoxine

Кальциферол та аскорбінова кислота Calciferol and ascorbic acid

Аскорбінова кислота та рутин Ascorbic acid and rutin

89 / 200
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми? The patient has an increase in the permeability of the walls of blood vessels with the development of increased bleeding of the gums, the appearance of small-spotted hemorrhages on the skin, and loss of teeth. What violation of vitamin metabolism can explain these symptoms?'

Гіповітаміноз D Hypovitaminosis D

Гіпервітаміноз C Hypervitaminosis C

Гіповітаміноз A Hypovitaminosis A

Гіпервітаміноз D Hypervitaminosis D

Гіповітаміноз C Hypovitaminosis C

90 / 200
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози? A patient with diabetes lost consciousness, convulsions after an insulin injection. What was the result of a biochemical blood glucose test?

3,3 ммоль/л 3.3 mmol/l

2,5 ммоль/л 2.5 mmol/l

10 ммоль/л 10 mmol/l

5,5 ммоль/л 5.5 mmol/l

8,0 ммоль/л 8.0 mmol/l

91 / 200
У жінки 46-ти років, що страждає на жовчнокам’яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал - знебарвлений. Вкажіть, концентрація якої речовини у сироватці крові зросте в найбільшій мірі? A 46-year-old woman suffering from gallstone disease developed jaundice. At the same time, the urine became dark yellow and the feces became discolored. Specify , the concentration of which substance in blood serum will increase to the greatest extent?

Кон’югований білірубін Conjugated bilirubin

Уробіліноген Urobilinogen

Білівердин Biliverdin

Вільний білірубін Free bilirubin

Мезобілірубін Mesobilirubin

92 / 200
У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки та головного мозку. У плазмі крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз - хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити для підтвердження діагнозу? A 27-year-old patient was diagnosed with pathological changes in the liver and brain. A sharp decrease in blood plasma was detected, and an increase in copper content in urine. The diagnosis was Wilson's disease The activity of which enzyme in the blood serum must be investigated to confirm the diagnosis?

Карбоангідраза Carbonic anhydrase

Алкогольдегідрогеназа Alcohol dehydrogenase

Церулоплазмін Ceruloplasmin

Ксантиноксидаза Xanthine oxidase

Лейцинамінопептидаза Leucinaminopeptidase

93 / 200
У немовляти на 6-й день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини? An excess of phenylpyruvate and phenylacetate was detected in the urine of a baby on the 6th day of life. Which amino acid metabolism is disturbed in the baby's body?

Триптофан Tryptophan

Метіонін Methionine

Аргінін Arginine

Фенілаланін Phenylalanine

Гістидин Histidine

94 / 200
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування та випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту викликає ці симптоми? In a patient suffering from scurvy, the processes of formation of connective tissue are disturbed, which leads to loosening and loss of teeth. Violation of the activity of which enzyme causes these symptoms?

Ілікозилтрансфераза Ilicosyltransferase

Лізилгідроксилаза Lysylhydroxylase

Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду N-terminal peptide procollagen peptidase

Еластаза Elastase

Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду C-terminal peptide procollagen peptidase

95 / 200
У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопо-розу? A patient suffering from chronic renal failure developed osteoporosis. Disturbance of the synthesis of which regulator of mineral metabolism in the kidneys is the main cause of osteoporosis?

Гідроксилювання лізину Lysine Hydroxylation

Гідроксилювання проліну Proline Hydroxylation

Карбоксилювання глутамату Carboxylation of glutamate

Гідроксилювання кортизолу Cortisol Hydroxylation

Утворення 1, 25(OH)2D3 Formation of 1, 25(OH)2D3

96 / 200
При отруєнні ціанідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії ціанідів на молекулярному рівні? Cyanide poisoning results in instant death. What is the mechanism of action of cyanide at the molecular level?

Зв’язують субстрати ЦТК CTC substrates bind

Блокують сукцинатдегідрогеназу Block succinate dehydrogenase

Інгібують цитохромоксидазу Inhibit cytochrome oxidase

Інгібують цитохром В Inhibit cytochrome B

Інактивують кисень Inactivate oxygen

97 / 200
У хворого відмічені такі зміни: порушення зору в сутінках, підсихання кон’юнктиви та рогової оболонки. Такі порушення можуть бути при нестачі віта- міну: The following changes were noted in the patient: impaired vision at dusk, drying of the conjunctiva and cornea. Such disorders can be caused by vitamin deficiency:

Вітамін D Vitamin D

Вітамін C Vitamin C

Вітамін B12 Vitamin B12

Вітамін A Vitamin A

Вітамін B Vitamin B

98 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції та дистрофія скелетної мускулатури? With a deficiency of which vitamin, a simultaneous violation of reproductive function and dystrophy of skeletal muscles is observed?

Вітамін E Vitamin E

Вітамін K Vitamin K

Вітамін D Vitamin D

Вітамін B1 Vitamin B1

Вітамін A Vitamin A

99 / 200
Пацієнтці з високим ступенем ожиріння в якості харчової добавки рекомендований карнітин для покращення 'спалювання'жиру. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі оки-снення жирів? Patients with a high degree of obesity are recommended carnitine as a dietary supplement to improve fat burning. What is the direct role of carnitine in the process of fat oxidation?

Транспорт ВЖК з цитозолю до мітохондрій Transport of UVK from cytosol to mitochondria

Активація ВЖК Activation of LCD

Активація внутрішньоклітинного ліполізу Activation of intracellular lipolysis

Бере участь у одній з реакцій бета-окиснення ВЖК Participates in one of the beta-oxidation reactions of VHD

Транспорт ВЖК з жирових депо до тканин Transport of UVC from fat depots to tissues

100 / 200
У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни? The child has a disturbance in the formation of enamel and dentine due to a reduced content of calcium ions in the blood. A deficiency of which hormone can cause such changes?

Соматотропний гормон Somatotropic hormone

Трийодтиронін Triiodothyronine

Тироксин Thyroxine

Тиреокальцитонін Thyrocalcitonin

Паратгормон Parathyroid hormone

101 / 200
У дитини встановлена гостра ниркова недостатність. Якими біохімічними показниками слини це можна підтвердити? A child has been diagnosed with acute kidney failure. What biochemical indicators of saliva can be used to confirm this?

Підвищення рівня залишкового азоту Increase in residual nitrogen

Зниження лужної фосфатази Decreased alkaline phosphatase

Збільшення альфа-амілази Increase in alpha-amylase

Збільшення імуноглобуліну А Increase in immunoglobulin A

Зменшення рівня фосфату Decreasing phosphate level

102 / 200
У дитини спостерігається порушення процесів окостеніння та 'крапчастість емалі'. Обмін якого мікроелементу при цьому порушений? The child has a violation of the processes of ossification and 'spotted enamel'. The exchange of which microelement is disturbed?

Залізо Iron

Мідь Copper

Цинк Zinc

Хром Chrome

Фтор Fluorine

103 / 200
Пародонтит супроводжується активацією протеолізу в тканинах па-родонту. Підвищення якого компоненту ротової рідини свідчить про активацію протеолізу? Periodontitis is accompanied by activation of proteolysis in periodontal tissues. An increase in which component of oral fluid indicates activation of proteolysis?

Амінокислоти Amino acids

Органічні кислоти Organic acids

Глюкоза Glucose

Біогенні аміни Biogenic amines

Холестерол Cholesterol

104 / 200
У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище? In a sick child, a hereditary hyperlipoproteinemia was detected in the blood. A genetic defect in the synthesis of which enzyme causes this phenomenon?

Протеїназа Proteinase

Гемсинтетаза Hemesynthetase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Ліпопротеїнліпаза Lipoprotein lipase

Глікозидаза Glycosidase

105 / 200
В ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет лікується жінка 42-х років зі скаргами на спрагу, підвищений апетит. Які патологічні компоненти виявлені при лабораторному дослідженні сечі пацієнтки? In the endocrinology department, a 42-year-old woman with a diagnosis of diabetes is being treated with complaints of thirst and increased appetite. What pathological components were detected during the laboratory examination of the patient's urine?

Білок, амінокислоти Protein, amino acids

Кров Blood

Глюкоза, кетонові тіла Glucose, ketone bodies

Білірубін, уробілін Bilirubin, urobilin

Білок, креатин Protein, creatine

106 / 200
Під час огляду дитини у віці 11-ти місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа. Нестача якого вітаміну призводить до цієї патології? During the examination of the child at the age of 11 months, the pediatrician found curvature of the bones of the lower limbs and delayed mineralization of the bones of the skull. The lack of which vitamin leads to this pathology?

Тіамін Thiamine

Пантотенова кислота Pantothenic acid

Рибофлавін Riboflavin

Холекальциферол Cholecalciferol

Біофлавоноїди Bioflavonoids

107 / 200
У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота? The patient has an increased content of uric acid in the blood, which is clinically manifested by a pain syndrome due to the deposition of urates in the joints. As a result of which process is this acid formed?

Розпад пуринових нуклеотидів Decomposition of purine nucleotides

Катаболізм гему Heme catabolism

Розпад піримідинових нуклеотидів Decomposition of pyrimidine nucleotides

Реутилізація пуринових основ Reutilization of purine bases

Розщеплення білків Protein Cleavage

108 / 200
У хворого в результаті неповноцінного харчування з’явилися діарея, деменція та дерматит. Нестачею якого вітаміну викликаний цей стан? The patient developed diarrhea, dementia, and dermatitis as a result of poor nutrition. What vitamin deficiency caused this condition?

Вітамін Б12 Vitamin B12

Вітамін Б1 Vitamin B1

Вітамін Б2 Vitamin B2

Вітамін PP Vitamin PP

Вітамін C Vitamin C

109 / 200
Під час бігу на короткі дистанції у нетренованої людини виникає м’язова гіпоксія. До накопичення якого метаболіту в м’язах це призводить? During short-distance running in an untrained person, muscle hypoxia occurs. What metabolite does this lead to the accumulation of in the muscles?

Кетонові тіла Ketone bodies

Ілюкозо-6-фосфат Ilucose-6-phosphate

- -

Лактат Lactate

Оксалоацетат Oxaloacetate

110 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окиснен-ня глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат: A large number of metabolites of glucose oxidation are dissolved in the cytoplasm of myocytes. Name one of them that is directly converted into lactate:

Оксалоацетат Oxaloacetate

Ілюкозо-6-фосфат Ilucose-6-phosphate

Фруктозо-6-фосфат Fructose-6-phosphate

Піруват Pyruvate

Гліцерофосфат Glycerophosphate

111 / 200
У хворого діагностована алкапто-нурія. Вкажіть фермент, дефект якого є причиною цієї патології: The patient is diagnosed with alkapto-nuria. Specify the enzyme whose defect is the cause of this pathology:

Піруватдегідрогеназа Pyruvate dehydrogenase

Фенілаланінгідроксилаза Phenylalanine hydroxylase

Ілутаматдегідрогеназа Ilutamate dehydrogenase

дОФА-декарбоксилаза dOFA-decarboxylase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

112 / 200
У дитини 2-х років кишечний дисбактеріоз, на фоні якого виник геморагічний синдром. Найбільш вірогідною причиною геморагій у цієї дитини є: A 2-year-old child has intestinal dysbacteriosis, on the background of which hemorrhagic syndrome occurred. The most likely cause of hemorrhages in this child is:

Гіпокальціємія Hypocalcemia

Активація тромбопластину тканин Tissue thromboplastin activation

Гіповітаміноз РР Hypovitaminosis PP

Дефіцит фібриногену Fibrinogen deficiency

Нестача вітаміну К Vitamin K deficiency

113 / 200
У щура відтворено токсичний набряк легень за допомогою розчину хлориду амонію. Який провідний патогенетичний фактор цього набряку? Toxic pulmonary edema was reproduced in a rat using ammonium chloride solution. What is the leading pathogenetic factor of this edema?

Підвищення проникності капілярів Increasing permeability of capillaries

Посилення лімфовідтоку Increasing lymph flow

Зниження колоїдно-осмотичного тиску Decreased colloid osmotic pressure

Підвищення венозного тиску Increased venous pressure

Розлади нервової та гуморальної регуляції Disorders of nervous and humoral regulation

114 / 200
До неврологічного відділення з приводу мозкового крововиливу надійшов хворий 62-х років у важкому стані. Об’єктивно: спостерігається наростання глибини та частоти дихання, а потім його зменшення до апное, після чого цикл дихальних рухів відновлюється. Який тип дихання виник у хворого? A 62-year-old patient in serious condition was admitted to the neurology department due to a cerebral hemorrhage. Objectively: there is an increase in the depth and frequency of breathing, and then its decrease to apnea, after which the cycle of respiratory movements is restored. What type of breathing did the patient have?

Апнейстичне Apneistic

Кусмауля Kusmaul

Біота Biota

Чейн-Стокса Chain-Stokes

Іаспінг-дихання Iasping Breath

115 / 200
У тварини штучно спровокували карієс. Який компенсаторний механізм є найважливішим при розвитку цього захворювання? Caries was artificially induced in an animal. What compensatory mechanism is the most important in the development of this disease?

Утворення одонтобластами вторинного дентину Formation of secondary dentin by odontoblasts

Новоутворення емалі Enamel formation

Гіпотрофія слинних залоз Hypotrophy of salivary glands

Гіперфункція паращитоподібних залоз Hyperfunction of parathyroid glands

Пригнічення фагоцитозу Suppression of phagocytosis

116 / 200
У чоловіка 35-ти років через 30 хвилин після автомобільної аварії виявлена масивна травма нижніх кінцівок без значної зовнішньої крововтрати. Постраждалий знаходиться в збудженому стані. Який компонент патогенезу травматичного шоку є в пацієнта провідним та потребує негайного коригування? 30 minutes after a car accident, a 35-year-old man was found to have a massive injury to the lower extremities without significant external blood loss. The victim is in an excited state. What is the component of the pathogenesis of traumatic shock is the patient leading and needs immediate correction?

Внутрішня крововтрата Internal blood loss

Порушення функції органів Organ dysfunction

Внутрішня плазмовтрата Internal plasma loss

Інтоксикація Intoxication

Біль Pain

117 / 200
У жінки після пологів зменшилася маса тіла на 20 кг, випадають зуби та волосся, спостерігається атрофія м’язів (гіпофізарна кахексія). З порушенням синтезу якого гормону гіпофіза це пов’язано? After giving birth, a woman's body weight decreased by 20 kg, her teeth and hair fall out, muscle atrophy is observed (pituitary cachexia). With a violation of the synthesis of which pituitary hormone, this related?

Гонадотропний Gonadotropic

Пролактин Prolactin

Тиреотропний Thyrotropic

Соматотропний Somatotropic

Кортикотропний Corticotropic

118 / 200
У хворого внаслідок отруєння сулемою розвинулася гостра ниркова недостатність, пєрє6іг якої включав 4 стадії: перша - початкова, друга - олігоану-рії, четверта - одужання. Як називається третя стадiя гострої ниркової недостатності? As a result of sulema poisoning, the patient developed acute kidney failure, the course of which included 4 stages: the first - initial, the second - oligoanuria, the fourth - recovery. What is the name of the third stage of acute renal failure?

Ішемічна Ischemic

Метаболічна Metabolic

Поліурична Polyuric

Гемодинамічна Hemodynamic

Патохiмiчна Pathochemical

119 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпєртєнзія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого? A patient with pneumosclerosis developed pulmonary hypertension and right ventricular heart failure with ascites and edema. What is the main pathogenetic mechanism of the development of edema in this patient?

Зменшення онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Збільшення проникності стінок судин Increased permeability of vessel walls

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах Increase in the hydrostatic pressure of the blood in the veins

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини Increase in oncotic pressure of intercellular fluid

Зменшення осмотичного тиску крові Decrease in blood osmotic pressure

120 / 200
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривини виявлені зміни в крові - анемія, лейко- та тромбоцитопенія, КП-1,3, наявність мегалобластів та мегало-цитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї патології? One year after the subtotal resection of the stomach due to the ulcer of the lesser curvature, changes in the blood were detected - anemia, leuko- and thrombocytopenia, KP-1,3, the presence of megaloblasts and megalo -cytiv. The deficiency of which factor determined the development of this pathology?

Хлороводнева кислота Hydrochloric acid

Гастрин Gastrin

Пепсин Pepsin

Фактор Касла Castle Factor

Муцин Mucin

121 / 200
Постраждалий 45-ти років доставлений бригадою швидкої допомоги з тяжкою травмою черепа в стані шоку. Об’єктивно: непритомний, шкіра бліда, t° тіла - 35,00С, м’язовий тонус знижений, рефлекси відсутні, пульс частий та слабкий, АТ- 50/30 мм рт.ст. У якій клінічній стадії шоку знаходиться людина? A 45-year-old victim was brought by an ambulance with a severe skull injury in a state of shock. Objectively: unconscious, pale skin, body temperature - 35.00С , muscle tone is reduced, reflexes are absent, the pulse is frequent and weak, BP - 50/30 mm Hg. In what clinical stage of shock is a person?

Еректильна Erectile

Торпідна Torped

Збудження Excitement

Гальмування Braking

Термінальна Terminal

122 / 200
Після травматичного видалення зуба хворий скаржиться на тупий сильний біль у ясні без чіткої локалізації, підвищення температури тіла до 37,50С. Діагностований альвеоліт. Який вид болю в даного хворого? After a traumatic tooth extraction, the patient complains of dull, severe pain in the gums without a clear localization, an increase in body temperature to 37.50C. Alveolitis is diagnosed. What kind of pain does this patient have ?

Епікритичний Epicritic

Протопатичний Protopathic

Фантомний Phantom

Вісцеральний Visceral

Відображений Displayed

123 / 200
Хлопчик 12-ти років повернувся зі школи та почав скаржитися на головний біль, нудоту, озноб, періодичний біль у м’язах, втрату апетиту, кволість. Для якого періоду хвороби характерні такі симптоми? A 12-year-old boy returned from school and began to complain of headache, nausea, chills, periodic muscle pain, loss of appetite, weakness. For which are such symptoms characteristic of the period of illness?

Латентний Latent

Розпал захворювання Disease onset

Закінчення хвороби End of illness

Інкубаційний Incubation

Продромальний Prodromal

124 / 200
Кролів годували їжею з додаванням холестерину. Через 5 місяців виявлені атеросклеротичні зміни в аорті. Назвіть головну причину атерогенезу в даному випадку: Rabbits were fed food with added cholesterol. After 5 months, atherosclerotic changes were detected in the aorta. Name the main cause of atherogenesis in this case:

Екзогенна гіперхолестеринемія Exogenous hypercholesterolemia

- -

Гіподинамія Hypodynamia

Ендогенна гіперхолестеринемія Endogenous hypercholesterolemia

Переїдання Overeating

125 / 200
У хворого на первинний нефроти-чний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію? A patient with primary nephrotic syndrome has a total blood protein content of 40 g/l. What caused the hypoproteinemia?

Протеїнурія Proteinuria

Зниження синтезу білку в печінці Decreased protein synthesis in the liver

Підвищений протеоліз Increased proteolysis

Вихід білку з судин у тканини Protein release from blood vessels into tissues

Порушення всмоктування білку в кишечнику Disruption of protein absorption in the intestine

126 / 200
У експериментальних щурів, що тривалий час отримували лише вуглеводну їжу, спостерігалося накопичення води в тканинах. Який патогенетичний механізм є головним у розвитку набряку в даному випадку? Experimental rats that received only carbohydrate food for a long time had an accumulation of water in the tissues. What pathogenetic mechanism is the main factor in the development of edema in this case?

Дисрегуляторний Disregulatory

Гіпоонкотичний Hyponcotic

Мембраногенний Membranogenic

Лімфогенний Lymphogenic

Гіперосмолярний Hyperosmolar

127 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерiгаються артерiальна гіпер-тєнзія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень? A patient with adenoma of the glomerular zone of the adrenal cortex (Kohn's disease) has hypertension, seizures, and polyuria. What is the main link in the pathogenesis of these disorders ?

Гіпосекреція глюкокортикоїдів Glucocorticoid hyposecretion

Гіперсекреція глюкокортикоїдів Hypersecretion of glucocorticoids

Гіперсекреція альдостерону Hypersecretion of aldosterone

Гіперсекреція катехоламінів Hypersecretion of catecholamines

Гіпосекреція альдостерону Aldosterone hyposecretion

128 / 200
Чоловік 30-ти років отримав опромінювання дозою біля 3 Гр. Яка зміна в крові буде через 8 годин після опромінювання? A 30-year-old man was irradiated with a dose of about 3 Gy. What will be the change in the blood 8 hours after the irradiation?

Анемія Anemia

Лейкопенія Leukopenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

Гранулоцитопенія Granulocytopenia

Лімфопенія Lymphopenia

129 / 200
Хворий 43-х років чотири місяці тому переніс травматичну ампутацію лівої нижньої кінцівки. Зараз він скаржиться на відчуття наявності ампутованої кінцівки та постійний сильний, іноді нестерпний біль у ній. Який вид болю в хворого? A 43-year-old patient underwent a traumatic amputation of the left lower limb four months ago. Now he complains of a feeling of having an amputated limb and constant severe, sometimes unbearable pain in it. What kind of pain does the patient have?

Фантомний Phantom

Рефлекторний Reflex

Каузалгія Causalgia

Таламічний Thalamic

Невралгія Neuralgia

130 / 200
У дитини 14-ти років, хворого на дифтерію, у період кризи, під час різкого падіння температури на фоні тахікардії, АТ- 70/50 мм рт.ст. До якої форми порушення судинного тонусу відноситься дане явище? In a 14-year-old child with diphtheria, during a crisis, during a sharp drop in temperature against the background of tachycardia, blood pressure is 70/50 mm Hg What form of vascular tone disorder does this phenomenon belong to?

- -

Гіпотонічна хвороба Hypotonic disease

Гостра гіпотензія Acute hypotension

Хронічна гіпотензія Chronic hypotension

Вегето-судинна дистонія Vegeto-vascular dystonia

131 / 200
У хворого на жовтяницю у крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, у сечі відсутній стер-кобіліноген. При якому виді жовтяниці можлива наявність цих ознак? A patient with jaundice has an increased content of direct bilirubin, bile acids in the blood, and there is no ster-cobilinogen in the urine. What type of jaundice is possible to have these signs?

Механічна Mechanical

Печінкова Hepatic

Паренхіматозна Parenchymatous

Гемолітична Hemolytic

Надпечінкова Suprahepatic

132 / 200
У новонародженої дитини з піло-ростенозом спостерігається блювання, що часто повторюється, супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу м’язів, іноді судомами. Яка форма порушення кислотно-лужного стану розвинулася в хворого? A newborn child with pilo-rostenosis has frequent vomiting, accompanied by apathy, weakness, increased muscle tone, sometimes convulsions. What form of acid- has an alkaline state developed in the patient?

Негазовий алкалоз Nongaseous alkalosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Газовий ацидоз Gas acidosis

133 / 200
У хворого 19-ти років виявлена хронічна набута гемолітична анемія. Що є провідним патогенетичним механізмом розвитку цієї патології? A 19-year-old patient was diagnosed with chronic acquired hemolytic anemia. What is the leading pathogenetic mechanism of the development of this pathology?

Токсичний гемоліз Toxic hemolysis

Аутоімунний гемоліз Autoimmune hemolysis

Внутрішньоклітинний гемоліз Intracellular hemolysis

Осмотичний гемоліз Osmotic hemolysis

Гіпоосмолярність плазми Plasma hypoosmolarity

134 / 200
Хворий взимку впав у ополонку, замерз на вітрі, захворів. Температура тіла піднялася до 39, 70С та коливалася від 39,00С до 39,80С. Назвіть тип температурної кривої в хворого: The patient fell into a pit in the winter, froze in the wind, fell ill. The body temperature rose to 39.70C and ranged from 39.00C to 39.80C. Name the type of temperature curve in the patient:

Febris continua Febris continua

Febris intermittens Febris intermittents

Febris recurrens Febris recurrentens

Febris hectica Febris hectica

Febris remittens Febris remittens

135 / 200
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні та поліхромато-фільні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії? In a patient with chronic myelogenous leukemia, signs of anemia were detected - a decrease in the number of erythrocytes and hemoglobin content, oxyphilic and polychromatophilic normocytes, microcytes. What pathogenetic mechanism is leading in the development of this anemia?

Хронічна крововтрата Chronic blood loss

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів Intravascular hemolysis of erythrocytes

Зменшення синтезу еритропоетину Reduction of erythropoietin synthesis

Заміщення еритроцитарного ростка Erythrocyte sprout replacement

Дефіцит вітаміну В12 Vitamin B12 deficiency

136 / 200
У водолаза, що тривалий час перебував на глибині 40 м, при декомпресії розвинулася кесонна хвороба. Основною патогенетичною ланкою стала емболія: A diver who was at a depth of 40 m for a long time developed caisson disease during decompression. The main pathogenetic link was embolism:

Повітряна Air

Парадоксальна Paradoxical

Жирова Fat

Газова Gas

Тканинна Fabric

137 / 200
У померлої з атеросклерозом судин головного мозку на автопсії в лівій півкулі головного мозку виявлено вогнище, яке представлене в’ялою, безструктурною сірувато-жовтуватою тканиною з нечіткими краями. Про наявність якого патологічного процесу йдеться? In a woman who died with atherosclerosis of cerebral vessels, an autopsy revealed a focus in the left hemisphere of the brain, which is represented by flaccid, structureless grayish-yellowish tissue with indistinct edges. About the presence of which pathological process is referred to?

Мультифокальний ріст пухлини з кістозним перетворенням Multifocal tumor growth with cystic transformation

Стареча енцефалопатія Senile encephalopathy

Ішемічний інсульт Ischemic stroke

Безліч вогнищ свіжих та старих крововиливів у мозок Many foci of fresh and old hemorrhages in the brain

Вогнищевий енцефаліт Focal encephalitis

138 / 200
Гістологічно в усіх шарах апендикса знайдені поліморфноядерні лейкоцити в значній кількості, повнокров’я, стази. Якому захворюванню притаманна така картина? Histologically, polymorphonuclear leukocytes were found in all layers of the appendix in a significant amount, full blood, stasis. What disease is this picture characteristic of?

Флегмонозний апендицит Phlegmonous appendicitis

Поверхневий апендицит Superficial appendicitis

Хронічний апендицит Chronic appendicitis

Гангренозний апендицит Gangrenous appendicitis

Простий апендицит Simple appendicitis

139 / 200
Чоловік віком 55-ти років тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда та перикарда виявляються сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді? A 55-year-old man suffered from chronic glomerulonephritis for a long time. He died due to symptoms of chronic kidney failure. On the surface of the epicardium and pericardium, grayish-whitish villous layers are found. What did the pathological process take place in the pericardium?

Артеріальне повнокров’я Arterial congestion

Геморагічне запалення Hemorrhagic inflammation

Фібринозне запалення Fibrinous inflammation

Організація Organization

Проліферативне запалення Proliferative inflammation

140 / 200
На розтині в хворого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л. гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок сіруватого кольору нашарування, що легко знімаються. Найвірогідніше це: At autopsy, about 2.0 liters of purulent fluid was found in the patient's abdominal cavity. The peritoneum is dull, with a grayish tint, on the serosal membrane of the intestines, grayish-colored layering, which are easily removed. The most likely are:

Геморагічний перитоніт Hemorrhagic peritonitis

Серозний перитоніт Serous peritonitis

- -

Фібринозно-гнійний перитоніт Fibrinous-purulent peritonitis

Туберкульозний перитоніт Tuberculous peritonitis

141 / 200
У біоптаті дужок м’якого піднебіння, взятого з приводу підозри на пухлину (макроскопічно визначалася виразка з щільним дном), виявлений некроз слизової оболонки з інфільтрацією підслизового шару лімфоцитами, епіте-ліоїдними клітинами, плазматичними клітинами, поодинокими нейтрофілами. Звертає увагу наявність вираженого ендо- та периваскуліту. Для якого захворювання властиві зазначені зміни? In the biopsy of the brackets of the soft palate, taken due to the suspicion of a tumor (an ulcer with a dense bottom was macroscopically determined), necrosis of the mucous membrane with infiltration of the submucosal layer by lymphocytes was detected. epithelioid cells, plasma cells, single neutrophils. The presence of pronounced endo- and perivasculitis draws attention. For which disease is characteristic the specified changes?

Дифтерія зіва Pharyngeal diphtheria

Первинний сифіліс Primary syphilis

Афтозний стоматит Aphthous stomatitis

Виразково-некротичний стоматит Венсана Vincent's ulcerative-necrotic stomatitis

Виразковий стоматит Ulcerative stomatitis

142 / 200
Під час гістологічного дослідження щитоподібної залози померлого від серцевої недостатності при явищах гіпотиреозу виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами та плазмо-цитами, з утворенням лімфоїдних фолікулів, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш вірогідний діагноз? During the histological examination of the thyroid gland of a patient who died of heart failure with hypothyroidism, diffuse infiltration of the gland by lymphocytes and plasma cells, with the formation of lymphoid follicles, atrophy of the parenchyma and growth of connective tissues. What is the most likely diagnosis?

Аденома щитоподібної залози Thyroid adenoma

Зоб тиреотоксичний Thyrotoxic goitre

Гнійний тиреоїдит Suppurative thyroiditis

Аутоімунний тиреоїдит Хашімото Hashimoto's autoimmune thyroiditis

- -

143 / 200
Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5-ти років, померлого від гострої легенево-серцевої недостатності, було знайдено: серозно-геморагічний трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки, у легенях - множинні вогнища геморагічної пневмонії. Про яке захворювання йдеться? During the post-mortem examination of the body of a 5-year-old boy who died of acute pulmonary heart failure, it was found: serous-hemorrhagic tracheobronchitis with areas of mucosal necrosis, in in the lungs - multiple foci of hemorrhagic pneumonia. What disease are we talking about?

Дифтерія Diphtheria

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Грип Flu

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

144 / 200
Під час макроскопічного дослідження тканини легені виявлені ділянки підвищеної повітряності з наявністю дрібних пухирів, а гістологічно - стоншення та розрив альвеолярних перетинок з утворенням великих порожнин різної форми. Яке захворювання виявлене в легені? During the macroscopic examination of lung tissue, areas of increased airiness with the presence of small bubbles were detected, and histologically - thinning and rupture of alveolar membranes with the formation of large cavities of various shapes. What disease was detected in the lungs?

Хронічний бронхіт Chronic bronchitis

Кавернозний туберкульоз Cavernous tuberculosis

Фі6розуючий альвеоліт Fi6rous alveolitis

Емфізема легень Pulmonary emphysema

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

145 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено в міокарді? During the examination of the coronary arteries, atherosclerotic plaques with calcinosis were detected, covering 1/3 of the lumen. In the muscle, there are small multiple whitish layers of connective tissue. What process was detected in the myocardium?

Міокардит Myocarditis

Тигрове серце Tiger Heart

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Післяінфарктний кардіосклероз Postinfarction cardiosclerosis

Дифузний кардіосклероз Diffuse cardiosclerosis

146 / 200
У дитини після перенесеного кору, при огляді в м’яких тканинах щік та промежини виявлено нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка флуктують. Яке ускладнення розвинулося у дитини? In a child after measles, examination of the soft tissues of the cheeks and perineum revealed vaguely demarcated, swollen, red-black areas that fluctuate slightly. What Has the child developed a complication?

Газова гангрена Gas gangrene

Пролежень Decubitus bedsores

Трофічна виразка Tropical ulcer

Суха гангрена Dry gangrene

Волога гангрена Wet gangrene

147 / 200
У хворого, що тривалий час страждає на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору, смерть настала від серцево-легеневої недостатності. Під час розтину виявлена бура індурація легень. При якому виді порушення кровообігу виникають подібні зміни в легенях? A patient suffering from rheumatism for a long time had stenosis of the mitral orifice, died from cardiopulmonary failure. During the autopsy, brown induration of the lungs was found. In which What types of blood circulation disorders do similar changes occur in the lungs?

Портальна гіпертензія Portal hypertension

Хронічна лівошлуночкова недостатність Chronic left ventricular failure

Хронічна правошлуночкова недостатність Chronic right ventricular failure

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Гостра правошлуночкова недостатність Acute right ventricular failure

148 / 200
У дитини 12-ти років, що лікувалася в інфекційному відділенні з приводу грипу, на 5-ту добу захворювання з’явилися сильний головний біль, нудота, запаморочення, менінгеальні знаки. Смерть настала через добу від наростаючого набряку мозку. Під час розтину черепу м’які мозкові оболонки набряклі, повнокровні, дифузно просякнуті рідиною яскраво-червоного кольору. Звивини та борозни згладжені. Про яке ускладнення грипу слід думати? A 12-year-old child, who was treated in the infectious department for the flu, on the 5th day of the disease developed a severe headache, nausea, dizziness, meningeal signs. Death occurred a day later from increasing brain edema. At autopsy, the soft meninges were swollen, full of blood, diffusely saturated with a bright red fluid. The gyri and sulci were smoothed. What complication of influenza should be considered?

Гнійний лептоменінгіт Suppurative leptomeningitis

Венозна гіперемія оболонок мозку Venous hyperemia of the meninges

Крововилив у мозок Brain hemorrhage

Геморагічний менінгіт Hemorrhagic meningitis

Серозний менінгіт Serous meningitis

149 / 200
Чоловік 42-х років, що протягом 8-ми років страждав на хронічний гра-нулематозний періодонтит, хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи, помер при явищах хронічної ниркової недостатності. Яке ускладнення гнійного остеомієліту розвинулося в нирках? A 42-year-old man who had been suffering from chronic granulomatous periodontitis, chronic purulent osteomyelitis of the lower jaw for 8 years, died of chronic kidney failure. What complication of purulent osteomyelitis developed in the kidneys?

Гіаліноз Hyalinosis

Атрофія Atrophy

Амілоїдоз Amyloidosis

Некроз епітелію звивистих канальців Necrosis of the epithelium of convoluted tubules

Жирова дистрофія Fat dystrophy

150 / 200
Під час морфологічного дослідження дна каріозної порожнини зуба чітко диференціюються три зони: розм’якшеного дентину, прозорого дентину, замісного дентину. Вкажіть, для якої стадії карієсу характерні ці зміни? During the morphological examination of the bottom of the carious cavity of the tooth, three zones are clearly differentiated: softened dentin, transparent dentin, replaced dentin. Indicate which stage of caries these changes are characteristic of ?

Стадія плями Stage of spot

Хронічний карієс Chronic caries

Поверхневий карієс Surface caries

Глибокий карієс Deep caries

Середній карієс Average caries

151 / 200
На слизовій оболонці правого піднебінного мигдалика спостерігається безболісна виразка з гладеньким лакованим дном та рівними хрящоподібної консистенції краями. Мікроскопічно: запальний інфільтрат, що складається з лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин та наявність ендо- та периваскуліту. Про яке захворювання йдеться? On the mucous membrane of the right palatine tonsil, there is a painless ulcer with a smooth lacquered bottom and even edges of a cartilaginous consistency. Microscopically: an inflammatory infiltrate consisting of lymphocytes, plasma cells, a small amount neutrophils and epithelioid cells and the presence of endo- and perivasculitis. What disease is it about?

Туберкульоз Tuberculosis

Дифтерія зіву Pharyngeal diphtheria

Сифіліс Syphilis

Актиномікоз Actinomycosis

Виразково-некротична ангіна Венса-на Vance's ulcerative-necrotic tonsillitis

152 / 200
У хворої 57-ми років з’явилися маткові кровотечі, що виникають періодично. З діагностичною метою проведено вишкрібання матки. В отриманому матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (у тому числі патологічними). Який найбільш вірогідний діагноз? A 57-year-old patient had recurrent uterine bleeding. For diagnostic purposes, a uterine scraping was performed. Among the blood elements, glandular complexes of various sizes and shapes formed by atypical cells with hyperchromic nuclei with numerous mitoses (including pathological ones). What is the most likely diagnosis?

Хоріонепітеліома Chorioepithelioma

Залозиста гіперплазія ендометрію Endometrial glandular hyperplasia

Аденокарцинома Adenocarcinoma

Фіброміома матки Uterine fibromyoma

Ендометрит Endometritis

153 / 200
Під час розтину померлого, що страждав на гіпертонічну хворобу, у речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін? During the autopsy of the deceased who suffered from hypertensive disease, a cavity was found in the substance of the brain, the walls of which have a rusty color. What preceded the appearance of these changes?

Плазморагії Plasmorrhages

Гематома Hematoma

Абсцес Abscess

Діапедезні крововиливи Diapedic hemorrhages

Немічний інфаркт Nemic heart attack

154 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності, виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою в блідорожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудату в легенях? During the histological examination of the lungs of a person who died from heart failure, foci of inflammation were found, filling the alveoli with a liquid colored in a pale pink color, in places with the presence of thin pink threads that form small loops mesh with a small number of lymphocytes. What is the nature of the exudate in the lungs?

Гнійний Suppurative

Геморагічний Hemorrhagic

Серозно-фібринозний Serous-fibrinous

Фібринозний Fibrinous

Серозний Serious

155 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, який не вдавалося купірувати. Під час гістологічного дослідження у просвіті бронхів виявлені накопичення слизу, у стінці бронхів багато тучних клітин (лабро-цитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах? A 38-year-old patient died during an uncontrollable attack of bronchial asthma. During a histological examination, accumulation of mucus was found in the lumen of the bronchi, in the wall of the bronchi there were many fatty cells (labrocytes), many of them in a state of degranulation, as well as many eosinophils. What is the pathogenesis of these changes in the bronchi?

Гранулематоз Granulomatosis

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

!мунокомплексний механізм !monocomplex mechanism

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Атопія, анафілаксія Atopy, anaphylaxis

156 / 200
Під час розтину тіла дитини 9-ти років у слизовій оболонці прямої кишки виявлені численні неправильної форми дефекти різної глибини з нерівними краями, а також сіробілі плівки, що щільно спаяні з підлеглими тканинами. Про яке захворювання слід думати? During the autopsy of the body of a 9-year-old child, numerous irregularly shaped defects of various depths with uneven edges, as well as gray-white films tightly soldered, were found in the rectal mucosa with subordinate tissues. What disease should be considered?

Холера Cholera

Черевний тиф Typhoid

Дизентерія Dysentery

Амебіаз Amebiasis

Сальмонельоз Salmonellosis

157 / 200
Під час ендоскопії шлунка взято бі- оптат слизової оболонки. Його гістологічне дослідження виявило: слизова оболонка збережена, стовщена, набрякла, гіперемована, з дрібнокрапельни-ми крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити форму гострого гастриту: During gastric endoscopy, a biopsy of the mucous membrane was taken. Its histological examination revealed: the mucous membrane was preserved, thickened, swollen, hyperemic, with small droplet hemorrhages, dense covered with mucus. Determine the form of acute gastritis:

Некротичний Necrotic

Гнійний Suppurative

Фібринозний Fibrinous

Катаральний Catarrhal

Ерозивний Erosive

158 / 200
Хворий був доставлений до лікарні зі скаргами на головний біль, підвищену температуру, часті випорожнення, біль у животі з тенезмами. Лікар встановив клінічний діагноз дизентерія та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) до баклабораторії. Яким методом діагностики лікар-лаборант має підтвердити або відхилити клінічний діагноз? The patient was taken to the hospital with complaints of headache, high temperature, frequent bowel movements, abdominal pain with tenesmus. The doctor made a clinical diagnosis of dysentery and sent the research material ( defecation) to the laboratory. What diagnostic method should the laboratory technician confirm or reject the clinical diagnosis?

Серологічний Serological

Бактеріологічний Bacteriological

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

Бактеріоскопічний Bacterioscopy

159 / 200
Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини, розкладали глюкозу та мальтозу до кислоти. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести? Bacteriological examination of purulent secretions from the urethra revealed the presence of bacteria that were Gram-negative, resembled coffee beans, decomposed glucose and maltose into acid. They were located in leukocytes. To the causative agents of which disease should they be attributed?

Сифіліс Syphilis

М ’який шанкр Mild chancre

Меліоїдоз Melioidosis

Гонорея Gonorrhea

Венеричний лімфогранулематоз Venereal lymphogranulomatosis

160 / 200
У відділенні щелепно-лицевої хірургії в хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найвірогідніше є збудником інфекції? In the department of maxillofacial surgery, the patient developed a purulent complication. During the bacteriological examination of the material from the wound, a culture that formed a blue-green pigment was isolated. What microorganism is most likely is the causative agent of infection?

Bacillus subtilis Bacillus subtilis

Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa

161 / 200
До інфекційної клініки надійшла дівчинка 7-ми років з високою температурою, скаргами на біль у горлі, загальну слабкість. Лікар запідозрив дифтерію. Що із перерахованого є вирішальним для підтвердження діагнозу після виділення чистої культури збудника? A 7-year-old girl came to the infectious disease clinic with a high temperature, complaints of a sore throat, general weakness. The doctor suspected diphtheria. Which of the following is crucial for confirmation diagnosis after isolation of a pure culture of the pathogen?

Проба на токсигенність Toxigenicity test

Гемолітична здатність збудника Hemolytic ability of the pathogen

Проба на цистиназу Cystinase test

Фаголізабельність Phagolyzability

Виявлення у збудника волютинових зерен Detection of volutine grains in the causative agent

162 / 200
В сироватці крові під час постановки імуноферментної реакції був визначений HBsантиген. При якому захворюванні зустрічається даний антиген? The HBsantigen was detected in the blood serum during the immunoenzymatic reaction. In which disease is this antigen found?

Вірусний гепатит А Viral hepatitis A

Вірусний гепатит В Viral hepatitis B

Туберкульоз Tuberculosis

СНЩ TNS

Сифіліс Syphilis

163 / 200
Для серологічної діагностики поліомієліту досліджують парні сироватки хворого. Що слід використати як антиген в реакції нейтралізації цитопато-генної дії? For the serological diagnosis of poliomyelitis, paired sera of the patient are examined. What should be used as an antigen in the reaction to neutralize the cytopathogenic effect?

Антигени з капсидних білків вірусу Antigens from virus capsid proteins

Антигени-гемаглютиніни Hemagglutinin antigens

Антигени, інактивовані формаліном Antigens inactivated by formalin

Комплементзв’язуючі антигени вірусу Virus complement-binding antigens

Живі віруси трьох типів Live viruses of three types

164 / 200
Спеціалісти-стоматологи є групою ризику щодо професійного зараження гепатитом В. Вкажіть ефективний засіб для специфічної активної профілактики цієї хвороби серед лікарів-стоматологів: Dental specialists are a risk group for occupational hepatitis B infection. Specify an effective means for specific active prevention of this disease among dental practitioners:

Введення інтерфероногенів Introduction of interferonogens

Вакцинація рекомбінантною вакциною Vaccination with a recombinant vaccine

Введення специфічного імуноглобу-ліну Introduction of specific immunoglobulin

Виконання робіт в гумових рукавичках Working in rubber gloves

Надійна стерилізація медичного інструментарію Reliable sterilization of medical instruments

165 / 200
У пацієнта із виразки, яка роз- ташована на слизовій оболонці ротової порожнини, при забарвленні за Романовським-Гімза, виявлені тонкі спіралеподібної форми мікроорганізми блідо-рожевого кольору із 12-14 завитками та загостреними кінцями. Збуднику якого захворювання властиві такі ознаки? In a patient with an ulcer located on the mucous membrane of the oral cavity, when stained according to Romanovsky-Giemsa, thin spiral-shaped microorganisms of pale pink color with 12 - 14 curls and pointed ends. Which disease agent has these signs?

Содоку Sodoku

Кампілобактеріоз Campylobacteriosis

Поворотний тиф Typhoid

Лептоспіроз Leptospirosis

Сифіліс Syphilis

166 / 200
У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим? In a patient with clinical signs of primary immunodeficiency, a violation of the function of antigen presentation to immunocompetent cells was detected. A defect in the structures of which cells is possible?

В-лімфоцити B-lymphocytes

Макрофаги, моноцити Macrophages, monocytes

Фібробласти Fibroblasts

0-лімфоцити 0-lymphocytes

Т-лімфоцити T-lymphocytes

167 / 200
Після обстеження хворого на реци-дивуючий афтозний стоматит з супутнім кандидозом лікар вирішив виключити ВШ-інфекцію. Яке дослідження допоможе прояснити ситуацію та встановити попередній діагноз? After examining a patient for recurrent aphthous stomatitis with accompanying candidiasis, the doctor decided to rule out a VH infection. What research will help clarify the situation and establish a preliminary diagnosis?

Фазово-контрастна мікроскопія Phase contrast microscopy

!муноферментний аналіз !immunoenzyme analysis

Реакція преципітації у гелі Gel precipitation reaction

Реакція гемаглютинації Hemagglutination reaction

Реакція гальмування гемаглютинації Hemagglutination inhibition reaction

168 / 200
На території певної місцевості була зареєстрована масова загибель гризунів. Виникло припущення, що причиною може бути збудник чуми. Яку серологічну реакцію слід використати для швидкого встановлення збудника цієї епізоотії? A mass death of rodents was registered in a certain area. It was assumed that the causative agent of the plague could be the cause. What serological reaction should be used to quickly identify the causative agent of this epizootic?

Нейтралізації Neutralizations

Пасивної гемаглютинації Passive hemagglutination

Аглютинації Agglutination

Преципітації Precipitation

Зв’язування комплементу Complement Binding

169 / 200
У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з’явилася папула розміром до 8 мм у діаметрі. Який тип реакції гіперчутливості виник після введення туберкуліну? A 10-year-old child underwent a Mantoux test (with tuberculin). After 48 hours, a papule up to 8 mm in diameter appeared at the site of tuberculin injection. What type of hypersensitivity reaction occurred after administration of tuberculin?

Реакція типа сироваткової хвороби Serum sickness type reaction

Реакщя гіперчутливості II типа Type II hypersensitivity reaction

Реакція типа феномен Артюса Arthus phenomenon type reaction

Реакція гіперчутливості IV типа Type IV hypersensitivity reaction

Атопічна реакщя Atopic reaction

170 / 200
При багатьох інфекційних хворобах у крові хворого можна виявити антигени збудника. Яку реакцію слід застосувати, враховуючи, що рівень ан-тигенемії низький? In the case of many infectious diseases, antigens of the causative agent can be detected in the patient's blood. What reaction should be applied, given that the level of antigenemia is low?

Реакція непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination reaction

Реакція латекс-аглютинації Latex agglutination reaction

Реакція аглютинації Agglutination reaction

Твердофазний !ФА Solid-phase !FA

Імуноелектрофорез Immunoelectrophoresis

171 / 200
Хвору 58-ми років готували до операції холецистектомії. В комплекс засобів премедикації наркозу було введено бензогексоній. Яка роль цього фарма-копрепарату в наркозі? A 58-year-old patient was being prepared for a cholecystectomy operation. Benzohexonium was introduced into the anesthesia premedication complex. What is the role of this drug in anesthesia?

Розслаблення гладенької мускулатури Smooth muscle relaxation

Підсилення ретроградної амнезії Enhancement of retrograde amnesia

Редукція фази збудження Reduction of excitation phase

Функціональна блокада вісцеральних рефлексів Functional blockade of visceral reflexes

Розслаблення скелетної мускулатури Relaxation of skeletal muscles

172 / 200
У хворого 30-ти років, який потрапив до клініки з діагнозом гострий гломерулонефрит, спостерігається проте-їнурія. Яке порушення спричинило це явище? A 30-year-old patient who was admitted to the clinic with a diagnosis of acute glomerulonephritis has proteinuria. What disorder caused this phenomenon?

Затримка виведення продуктів азотистого обміну Delayed excretion of products of nitrogen metabolism

Підвищення проникності ниркового фільтра Increasing the permeability of the renal filter

Зниження онкотичного тиску плазми крові Reduction of oncotic pressure of blood plasma

Підвищення гідростатичного тиску крові у капілярах Increased hydrostatic blood pressure in capillaries

Зменшення кількості функціонуючих нефронів Decreasing the number of functioning nephrons

173 / 200
Під час ефірного наркозу в хворого виникла виражена брадикардія з погрозою зупинки серця. Який із перелічених препаратів треба застосувати для прискорення серцевих скорочень в умовах наркозу, що повинен продовжуватися? During ether anesthesia, the patient developed pronounced bradycardia with the threat of cardiac arrest. Which of the listed drugs should be used to accelerate heart contractions under anesthesia conditions, which should continue?

Адреналін Adrenaline

Атропін Atropine

Ізадрін Izadrin

Камфора Camphor

Кофеїн Caffeine

174 / 200
Хворий з простудним захворюван- ням страждає від нестерпного кашлю з харкотинням, що погано виділяється. Який з перелічених препаратів поліпшує відходження харкотиння? A patient with a common cold suffers from an intolerable cough with sputum that does not come out well. Which of the listed drugs improves the discharge of sputum?

Лібексін Libexin

Настій трави термопсису Infusion of thermopsis

Ілауцину гідрохлорид Ilaucin hydrochloride

Фалімінт Falimint

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

175 / 200
Хворому на стоматит призначили препарат з групи сульфаніламідів. Який механізм його антибактеріальної дії? The patient was prescribed a drug from the group of sulfonamides for stomatitis. What is the mechanism of its antibacterial action?

Порушення синтезу білків клітинної стінки Violation of cell wall protein synthesis

Конкурентний антагонізм з ПАБК Competitive antagonism with PABK

Коагуляція білка Protein coagulation

Пригнічення сульфгідрильних груп тіолових ферментів Inhibition of sulfhydryl groups of thiol enzymes

Зменшення проникності мембран Decreasing membrane permeability

176 / 200
Хворому з інфарктом міокарда була проведена нейролептаналгезія. Який препарат з групи наркотичних анальгетиків найчастіше застосовується спільно з дроперидолом? A patient with a myocardial infarction underwent neuroleptanalgesia. Which drug from the group of narcotic analgesics is most often used together with droperidol?

Промедол Promedol

Фентаніл Fentanyl

Омнопон Omnopon

Морфін Morphine

Пентазоцин Pentazocine

177 / 200
До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Об’єктивно: шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння? A patient was admitted to the reception department in an unconscious state. Objectively: the skin is cold, the pupils are narrowed, breathing is difficult, periodicity according to the Cheyne-Stokes type is noted, blood pressure decreased, the bladder is full. What caused the poisoning?

М-холіноблокатори M-cholinoblockers

Ненаркотичні аналгетики Non-narcotic analgesics

Наркотичні аналгетики Narcotic analgesics

Транквілізатори Tranquilizers

- -

178 / 200
Хворий 30-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос та біль у животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. Напередодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання: A 30-year-old patient consulted a doctor with complaints of diarrhea and abdominal pain for 5 days, an increase in body temperature to 37.50C with chills. The day before, the patient was in the forest, where he drank water from an open reservoir. A bacteriologically confirmed diagnosis was established: amoebic dysentery. Specify the drug of choice for the treatment of this disease:

Левоміцетин Levomycetin

Фталазол Phthalazole

Метронідазол Metronidazole

Фуразолідон Furazolidone

Еметина гідрохлорид Emetine hydrochloride

179 / 200
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми? The surgeon used a 70% solution of ethyl alcohol to treat his hands before surgery. What is the main mechanism of the antiseptic effect of the drug on microorganisms?

Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем Blockade of sulfhydryl groups of enzyme systems

Взаємодія з гідроксильними групами ферментів Interaction with hydroxyl groups of enzymes

Дегідратація білків протоплазми Dehydration of protoplasm proteins

Окиснення органічних компонентів протоплазми Oxidation of organic components of protoplasm

Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми Interaction with amino groups of protoplasmic proteins

180 / 200
Для дезінфекції неметалічного інструментарію у хірургічному відділенні використали розчин формальдегіду. До якої групи за хімічною будовою відноситься даний антисептичний препарат? Formaldehyde solution was used to disinfect non-metallic instruments in the surgical department. To which chemical group does this antiseptic preparation belong?

Засоби ароматичного ряду Means of aromatic series

Детергенти Detergents

Іалогенвмісні сполуки Hyalogen-containing compounds

Спирти Alcohol

Засоби аліфатичного ряду Aliphatic series means

181 / 200
Хворій 39-ти років для зняття гіпертонічної кризи ввели розчин пента-міну. Який механізм дії препарату? A 39-year-old patient was injected with a solution of pentamine to relieve a hypertensive crisis. What is the mechanism of action of the drug?

Стимуляція M-, Н-холінорецепторів Stimulation of M-, H-cholinergic receptors

Пригнічення Н-холінорецепторів Inhibition of H-cholinergic receptors

Стимуляція M-холінорецепторів Stimulation of M-cholinergic receptors

Пригнічення М-холінорецепторів Suppression of M-cholinergic receptors

Стимуляція Н-холінорецепторів Stimulation of H-cholinergic receptors

182 / 200
Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникності судин. Яку з перелічених речовин можна використовувати для протидії цьому при будь-якому з названих видів патології? Many types of pathology (inflammation, pulmonary edema, shock of various origins) are accompanied by increased vascular permeability. Which of the listed substances can be used to counteract this in any of the named types of pathology?

Димедрол Diphenhydramine

Преднізолон Prednisone

Беклометазон Beclomethasone

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Індометацин Indomethacin

183 / 200
До стаціонару надійшов хворий з діагнозом виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворю- ючої функції шлунка. Оберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів: A patient was admitted to the hospital with a diagnosis of peptic ulcer disease of the duodenum in the acute phase. The analysis of gastric juice showed an increase in the secretory and acid-forming function of the stomach. Choose the drug that will reduce the secretory function of the stomach glands due to the blockade of H2-receptors:

Екстракт красавки сухий Beauty extract dry

Ранітидин Ranitidine

Атропін Atropine

Метацин Metacin

Платифілін Platyphilin

184 / 200
При огляді школярів першого класу стоматолог виявив, що у одної дитини зуби жовтокоричньового кольору, два з них надщерблені. До цього школяра лікували з приводу пневмонії 'якимись таблетками'. Який препарат міг так негативно вплинути на зуби? During an examination of first-grade schoolchildren, the dentist found that one child's teeth were yellow-brown, two of them were chipped. Before this schoolboy was treated for pneumonia with 'some pills'. What drug could have such a negative effect on the teeth?

Еритроміцин Erythromycin

Ампіцилін Ampicillin

Бісептол Biseptol

Доксициклін Doxycycline

Оксацилін Oxacillin

185 / 200
Собаці в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок перерізаного блукаючого нерва. При цьому спостерігали таку зміну серцевої діяльності: Dogs in the experiment were irritated on the neck of the peripheral segment of the severed vagus nerve. At the same time, the following change in heart activity was observed:

Зменшення частоти скорочень Decreasing the frequency of contractions

Збільшення частоти та сили скорочень Increasing the frequency and strength of contractions

Збільшення збудливості міокарда Increased myocardial excitability

Збільшення швидкості проведення збудження по міокарду Increasing the rate of conduction of excitation through the myocardium

Збільшення сили скорочень Increasing the strength of abbreviations

186 / 200
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз: Name a group of drugs that reduce myocardial oxygen demand, reduce the force of heart contractions, and inhibit lipolysis:

а-адреноблокатори α-adrenoblockers

Селективні ^-адреноміметики Selective ^-adrenomimetics

а-адреноміметики α-adrenomimetics

^-адреноблокатори ^-adrenoblockers

Симпатолітики Sympatholytics

187 / 200
Хворому на тиреотоксикоз було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози. Вкажіть цей препарат: A patient with thyrotoxicosis was prescribed a drug that suppresses enzyme systems involved in the synthesis of thyroid hormones. Specify this drug:

Калію йодид Potassium iodide

Тиреоїдин Thyroidin

Мерказоліл Mercazolil

Дийодтирозин Diiodotyrosine

Радіоактивний йод Radioactive iodine

188 / 200
Хворому на туберкульоз в компле- ксній терапії призначено препарат - похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначить цей препарат: A tuberculosis patient in complex therapy is prescribed a drug - a derivative of isonicotinic acid hydrazide. This drug will be determined by:

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Цефалоридін Cefaloridine

Канаміцин Kanamycin

Рифампіцин Rifampicin

Ізоніазид Isoniazid

189 / 200
Вагітна жінка страждає від печії. Який засіб є оптимальним в даному випадку? A pregnant woman suffers from heartburn. What remedy is optimal in this case?

Ранітидин Ranitidine

Омепразол Omeprazole

Альмагель Almagel

Вісмуту субнітрат Bismuth subnitrate

Натрію гідрокарбонат Sodium bicarbonate

190 / 200
Хворому при вилученні стороннього тіла з ока необхідно провести місцеву анестезію лідокаїном. Який механізм дії цього препарату? When removing a foreign body from the eye, the patient needs local anesthesia with lidocaine. What is the mechanism of action of this drug?

Блокує проходження оксиду азоту Blocks the passage of nitric oxide

Знижує активність дегідрогеназ Reduces the activity of dehydrogenases

Порушує проходження Na+ крізь мембрану Disrupts the passage of Na+ through the membrane

Знижує вихід нейромедіаторів Decreases the output of neurotransmitters

Пригнічує активність цитохромокси-даз Suppresses the activity of cytochrome oxidases

191 / 200
Для купірування больового синдрому пацієнту з інфарктом міокарда лікар призначив аналгетичний засіб. Стан хворого поліпшився, але згодом, у зв’язку з передозуванням з’явилася сонливість, міоз, лікар відзначив пригнічення дихання. Який лікарський засіб було призначено? The doctor prescribed an analgesic to relieve the pain syndrome of a patient with a myocardial infarction. The patient's condition improved, but later, due to an overdose, drowsiness, miosis, the doctor noted respiratory depression. What medicine was prescribed?

Парацетамол Paracetamol

Седалгін Sedalgin

Ібупрофен Ibuprofen

Баралгін Baralgin

Морфін Morphine

192 / 200
Хворому при різкому підвищенні артеріального тиску призначений кло-фелін парентерально. Який його механізм дії? A patient with a sharp increase in blood pressure is prescribed clo-felin parenterally. What is its mechanism of action?

Стимулює центральні а2-адренорецептори Stimulates central a2-adrenoceptors

Блокує а1-адренорецептори Blocks a1-adrenoceptors

Блокує Н-холінорецептори гангліїв Blocks H-cholinergic ganglion receptors

Стимулює центральні імідазолові1-рецептори Stimulates central imidazole 1-receptors

Блокує аі та а2-адренорецептори Blocks ai and a2-adrenoceptors

193 / 200
Який препарат, що має протиглисну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому пародонтиті? Which anthelmintic drug is used to stimulate the body's immune system in chronic generalized periodontitis?

Піперидину адипінат Piperidine adipinate

Насіння гарбуза Pumpkin seeds

Хлоксил Chloxyl

Пірантел Pyrantel

Левамізол Levamizole

194 / 200
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинулася гостра серцева недостатність. Який з наведених засобів найбільш доцільно використати в даному випадку? A hypertensive patient developed acute heart failure. Which of the following remedies is the most appropriate to use in this case?

Дігоксин Digoxin

Корглікон Corglycon

Кардіовален Cardiovalen

Кофеїн Caffeine

Кордіамін Cordiamine

195 / 200
Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. В кінці операції, коли дихання відновилося, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настали зупинка дихання та довгочасне розслаблення скелетних м’язів. Який ефект лежить в основі цього явища? The patient underwent an operation for an abdominal wound using tubocurarine. At the end of the operation, when breathing was restored, the patient was given gentamicin. Suddenly, respiratory arrest and long-term relaxation of the skeletal muscles. What effect underlies this phenomenon?

Антагонізм Antagonism

Кумуляція Cumulative

Сенсибілізація Sensitization

Звикання Addiction

Потенціювання Potentiation

196 / 200
У хворого відзначається різка болючість шкіри в ділянці обличчя. Який нерв уражено? The patient has sharp soreness of the skin in the area of the face. Which nerve is affected?

Лицевий Face

Трійчастий Triple

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Окоруховий Okoruhovy

Блукаючий Wandering

197 / 200
Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність поширення гною із барабанної порожнини. Куди може потрапити гній? A 3-year-old child came to the clinic with a diagnosis of otitis media. There is a possibility of pus spreading from the tympanic cavity. Where can pus get to?

В зовнішній слуховий прохід In the external auditory canal

В соскоподібну печеру Into the nipple-shaped cave

В слухову трубу In the auditory tube

У внутрішнє вухо Into the inner ear

В задню черепну ямку In the posterior cranial fossa

198 / 200
У хворого видалений зуб, у якого язикова поверхня менша за щічну. Жувальна поверхня у формі овалу. Глибока поперечна борозна розділяє щічний та язиковий горбики. Корінь сильно стиснений у мезіо-дистальному напрямку з поздовжніми борознами на апроксимальних поверхнях та розщеплений. Визначте, який зуб видалений: The patient has a tooth removed, the lingual surface of which is smaller than the buccal one. The chewing surface is oval-shaped. A deep transverse groove separates the buccal and lingual tubercles. The root is strongly compressed in the mesio -distal direction with longitudinal furrows on the proximal surfaces and split. Determine which tooth is removed:

Перший верхній малий кутній зуб First upper small canine

Верхнє ікло Upper Canine

Нижнє ікло Lower Canine

Другий верхній малий кутній зуб Second upper small canine

Перший нижній малий кутній зуб First lower small canine

199 / 200
Під час огляду хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепні та шийні лімфатичні вузли. Була проведена біопсія. Мікроскопічно в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одно-ядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділян- ки некрозу та вогнища склерозу. Який найбільш вірогідний діагноз? During the examination of a 16-year-old boy, enlarged submandibular and cervical lymph nodes were found. A biopsy was performed. Microscopically, the lymph nodes were found to have the following typical structure: obliterated, cellular the population is heterogeneous, there are large cells with a multilobed nucleus, multiple large mononuclear cells, eosinophilic and neutrophilic leukocytes, lymphocytes, and areas of necrosis and foci of sclerosis are also found. What is the most likely diagnosis?

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Гранулематозний лімфаденіт Granulomatous lymphadenitis

Неходжкінська лімфома Non-Hodgkin lymphoma

Гнійний лімфаденіт Suppurative lymphadenitis

Гіперплазія лімфатичного вузла Hyperplasia of the lymph node

200 / 200
Хворому із стрептококовою інфекцією ясен було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи? A patient with a streptococcal gum infection was prescribed a drug containing a beta-lactam ring in its structure. Which drug belongs to this group?

Стрептоміцину сульфат Streptomycin sulfate

Еритроміцин Erythromycin

Левоміцетин Levomycetin

Рифампіцин Rifampicin

Бензилпеніцилін Benzylpenicillin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест