Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
До хірургічного відділення надійшов чоловік 35-ти років з гнійною раною шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо терміново не буде проведене оперативне втручання? A 35-year-old man was admitted to the surgical department with a purulent neck wound in front of the trachea (in the area of the previsceral space). Where can the infection spread if an urgent operation is not carried out intervention?

У переднє середостіння In the anterior mediastinum

У заднє середостіння Into the posterior mediastinum

У надгруднинний міжапоневротичний простір Into the suprasternal interaponeurotic space

У ретровісцеральний простір Into retrovisceral space

У середнє середостіння In the middle mediastinum

2 / 200
Тривале перебування в умовах спеки викликало в людини спрагу. Сигналізація від яких рецепторів, перш за все, зумовила її розвиток? Prolonged stay in hot conditions made a person thirsty. Signaling from which receptors primarily determined its development?

Барорецептори дуги аорти Aortic arch baroreceptors

Осморецептори гіпоталамуса Osmoreceptors of the hypothalamus

Глюкорецептори гіпоталамуса Hypothalamus glucoreceptors

Натрієві рецептори гіпоталамуса Sodium receptors of the hypothalamus

Осморецептори печінки Osmoreceptors of the liver

3 / 200
Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі, перехворіла триденною малярією. Через півтора року після переїзду в іншу місцевість захворіла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання? A person who lived in an endemic outbreak fell ill with malaria for three days. A year and a half after moving to another area, he fell ill with malaria again. What is the most likely form of this disease?

Суперінфекція Superinfection

Рецидив Relapse

Реінфекція Reinfection

Персистуюча інфекція Persistent infection

Вторинна інфекція Secondary infection

4 / 200
До приймального відділення в важкому стані надійшов чоловік 38-ми років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому? A 38-year-old man who was poisoned by sulema came to the reception department in serious condition. What antidote should be administered to the patient immediately?

Атропін Atropine

Унітіол Unithiol

Ізонітрозин Isonitrosine

Налорфін Nalorphine

Дипіроксим Dipiroxime

5 / 200
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії? A person has diabetes mellitus accompanied by fasting hyperglycemia over 7.2 mmol/l. The level of which blood plasma protein allows retrospectively (for the previous 4-8 weeks before examination) to assess the level of glycemia?

С-реактивний білок C-reactive protein

Фібриноген Fibrinogen

Глікозильований гемоглобін Glycosylated hemoglobin

Альбумін Album

Церулоплазмін Ceruloplasmin

6 / 200
У дітей часто можна спостерігати утруднене носове дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище? Difficult nasal breathing can often be observed in children, which is associated with excessive development of the lymphoid tissue of the mucous membrane of the pharynx. The growth of which tonsils can cause this phenomenon?

Tonsilla tubaria Tonsilla tubaria

Tonsilla lingualis Lingual tonsil

Усі названі мигдалики All named tonsils

Tonsilla pharyngea Tonsilla pharyngea

Tonsilla palatina Tonsilla palatina

7 / 200
У чоловіка 50-ти років раптово виникли сильне серцебиття, біль у серці, різка слабкість, підвищення артеріального тиску; пульс аритмічний, з дефіцитом. На ЕКГ виявлено відсутність зубців Р та різна тривалість інтервалів R-R. Яке порушення серцевого ритму в хворого? A 50-year-old man suddenly developed a strong heartbeat, heart pain, sudden weakness, increased blood pressure; the pulse is arrhythmic, with a deficit. The ECG revealed the absence of teeth P and different duration of RR intervals. What is the heart rhythm disorder in the patient?

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Синусова екстрасистолія Sinus extrasystole

Пароксизмальна тахікардія Paroxysmal tachycardia

Поперечна блокада серця Transverse heart block

Дихальна аритмія Respiratory arrhythmia

8 / 200
У пацієнта 60-ти років виявлено погіршення сприйняття звуків високої частоти. Порушення стану яких структур слухового аналізатора зумовило ці зміни? A 60-year-old patient was found to have a deterioration in the perception of high-frequency sounds. What structures of the auditory analyzer caused these changes?

Барабанна перетинка Eardrum

Основна мембрана завитки біля гелікотреми The primary membrane of the whorl near the helicotreme

Євстахієва труба Eustachian tube

Основна мембрана завитки біля овального віконця Main membrane of the curl near the oval window

М’язи середнього вуха Middle ear muscles

9 / 200
У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується 'переміжною кульгавістю'. Про оклюзію якої артерії слід думати? The patient has tissue ischemia below the knee joint, which is accompanied by 'intermittent lameness'. Which artery should be thought of as occluded?

Передня великогомілкова Tibia anterior

Підколінна Popular

Задня великогомілкова Posterior Tibial

Проксимальна частина стегнової Proximal part of femur

Малогомілкова Malogomilkova

10 / 200
В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих на пігментну ксеродерму, через дефект ферменту репарації, повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес? In an experiment, it was shown that ultraviolet-irradiated skin cells of patients with xeroderma pigmentosum restore the native structure of DNA more slowly than cells of healthy people, due to a defect in the repair enzyme which enzyme does this process take place?

ДНК-полімераза III DNA polymerase III

РнК-лігаза RnK-ligase

Праймаза Primaza

Ендонуклеаза Endonuclease

ДНК-гіраза DNA gyrase

11 / 200
Ветеринарний фельдшер, що працював на тваринницькій ферму звернувся до лікаря зі скаргами на 6іль у суглобах, лихоманку, нездужання, пітливість по ночам. Хворіє близько місяця. Враховуючи скарги та професійний анамнез, лікар запідозрив у нього бруцельоз. Який матеріал, взятий у цього хворого, підлягає дослідженню в звичайній мікробіологічній лабораторії? A veterinary paramedic who worked on an animal farm turned to the doctor with complaints of joint pain, fever, malaise, night sweats. He has been ill for about a month. Considering the complaints and professional anamnesis, the doctor suspected brucellosis in him. What material taken from this patient should be examined in a regular microbiological laboratory?

Сироватка крові Blood serum

Випорожнення Peel

Блювотні маси Vomiting masses

Сеча Сеча

Спинномозкова рідина Spinal fluid

12 / 200
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено? The patient was found to have a decrease in the content of magnesium ions, which are required for the attachment of ribosomes to the granular endoplasmic reticulum. It is known that this leads to a violation of protein biosynthesis. What exactly is the stage of protein biosynthesis will be violated?

Реплікація Replication

Трансляція Broadcast

Термінація Termination

Активація амінокислот Activation of amino acids

Транскрипція Transcription

13 / 200
У пацієнта після травми виникли паралічі, розлади больової чутливості праворуч; з лівого боку - паралічі відсутні, але порушена больова та температурна чутливість. Яка причина такого явища? After the injury, the patient developed paralysis, disorders of pain sensitivity on the right side; on the left side, there is no paralysis, but pain and temperature sensitivity is impaired. What is the cause of this phenomenon?

Однобічне пошкодження спинного мозку з правого боку Unilateral spinal cord injury on the right side

Пошкодження мозочка Cerebellar damage

Пошкодження рухової зони кори головного мозку Damage of the motor cortex of the brain

Пошкодження стовбура мозку Brain stem damage

Пошкодження середнього мозку Midbrain damage

14 / 200
Студент старанно конспектує лекцію. Якість конспектування значно погіршилася, коли сусіди стали розмовляти. Який вид гальмування в корі головного мозку є причиною цього? The student is diligently taking notes of the lecture. The quality of the notes deteriorated significantly when the neighbors started talking. What kind of inhibition in the cerebral cortex is the reason for this?

Зовнішнє External

Позамежове Foreign

Запізніле Late

Диференціювальне Differentiating

Згасаюче Fading

15 / 200
При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення порожнини турецького сідла, витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке руйнування кісток? During X-ray examination of the bones of the base of the skull, an increase in the cavity of the sella turcica, thinning of the anterior oblique processes, destruction of various areas of the sella turcica was revealed. A tumor of which endocrine gland can cause such destruction of bones?

Вилочкова залоза Thymus gland

Гіпофіз Pituitary

Наднирники Adrenal glands

Епіфіз Pineal gland

Щитоподібна залоза Thyroid

16 / 200
До лікаря-невропатолога звернулася хвора 52-х років із скаргами на втрату чутливості шкіри правої половини обличчя в ділянці нижньої повіки, спинки носа та верхньої губи. Вкажіть, яка гілка якого нерва при цьому ушкоджена: A 52-year-old patient turned to a neuropathologist with complaints of loss of sensitivity of the skin of the right half of the face in the area of the lower eyelid, the back of the nose, and the upper lip. Specify which the branch of which nerve is damaged:

Великий кам’янистий нерв лицевого нерва Great Stony Facial Nerve

Нижньощелепна гілка трійчастого нерва Mandibular branch of the trigeminal nerve

Очна гілка трійчастого нерва Ocular branch of the trigeminal nerve

Барабанна струна лицевого нерва Facial Drum String

Верхньощелепна гілка трійчастого нерва Maxibular branch of the trigeminal nerve

17 / 200
Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу вживав преднізолон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення? A patient with neurodermatitis has been taking prednisolone for a long time. During the examination, an increase in blood sugar was found. The effect of the drug on which link of carbohydrate metabolism leads to the occurrence of this complication?

Посилення всмоктування глюкози в кишечнику Increased absorption of glucose in the intestine

Активація глікогеногенезу Activation of glycogenogenesis

Активація розщеплення інсуліну Activation of insulin cleavage

Активація глюконеогенезу Activation of gluconeogenesis

Пригнічення синтезу глікогену Inhibition of glycogen synthesis

18 / 200
Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Яка вірогідність народження хлопчика з такою аномалією? Excessive hairiness of the auricles (hypertrichosis) is determined by a gene located in the Y-chromosome. The father has this trait. What is the probability of a boy with this abnormality?

0% 0%

35% 35%

100% 100%

25% 25%

75% 75%

19 / 200
У дівчини виявлена диспропорція тіла, крилоподібні складки на шиї. При цитогенетичному дослідженні в ядрах лейкоцитів не виявлені 'барабанні палички', а в ядрах букального епітелію відсутні тільця Барра. Який найбільш вірогідний діагноз? The girl has a disproportion of the body, wing-like folds on the neck. During the cytogenetic study, no 'drumsticks' were found in the nuclei of leukocytes, and there are no Barr bodies in the nuclei of the buccal epithelium. What is the most likely diagnosis?

Синдром Дауна Down Syndrome

Синдром Клайнфельтера Klinefelter Syndrome

Синдром Шерешевського-Тернера Shereshevsky-Turner syndrome

Синдром Едвардса Edwards Syndrome

Синдром Патау Patau Syndrome

20 / 200
У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові: In patients with collagenosis, the process of destruction of connective tissue takes place. This is confirmed by an increase in the blood:

Вмісту креатину та креатиніну Content of creatine and creatinine

Вмісту уратів Urate content

Активності трансаміназ Activities of transaminases

Вмісту оксипроліну та оксилізину Oxyproline and oxylysine content

Активності ізоферментів ЛДГ Activities of LDH isozymes

21 / 200
Хворому з частими нападами стенокардії був призначений сустак-форте по 1 табл. 2 рази на день. Спочатку відмічався позитивний ефект, однак, на другу добу, напади стенокардії відновилися. Чим можна пояснити неефективність призначеного препарату? Sustak-forte was prescribed to a patient with frequent angina attacks, 1 tablet 2 times a day. Initially, a positive effect was noted, however, on the second day, the angina attacks resumed How can the ineffectiveness of the prescribed drug be explained?

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Залежність Dependency

Сенсибілізація Sensitization

22 / 200
На розтині тіла чоловіка 35-ти років у другому сегменті правої легені виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою. Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни? At the autopsy of the body of a 35-year-old man, a focus of compaction with a diameter of 5 cm was found in the second segment of the right lung, surrounded by a thin capsule. The focus is represented by dry, fragile tissue with a dull surface. What disease is characterized by such morphological changes?

Післязапальний пневмосклероз Post-inflammatory pneumosclerosis

Туберкулома Tuberculoma

Рак легені Lung cancer

Хондрома Chondroma

Туморозна форма силікозу Tumorous form of silicosis

23 / 200
У хворого лікар діагностував гостру гонорею. З анамнезу стало відомо, що раніше він переніс гонорею і вилікування було повним. До якої категорії інфекцій можна віднести це нове захворювання? The doctor diagnosed the patient with acute gonorrhea. From the anamnesis, it became known that he had previously suffered from gonorrhea and the cure was complete. To which category of infections can this new disease be classified?

Суперінфекція Superinfection

Вторинна інфекція Secondary infection

Реінфекція Reinfection

Рецидив Relapse

Автоінфекція Autoinfection

24 / 200
Хворій проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій має перев’язати хірург під час операції? The patient is being operated on the thyroid gland. What branches of arteries should the surgeon ligate during the operation?

Верхня щитоподібна та щитошийний стовбур Superior thyroid and thyrocervical trunk

Верхня та нижня гортанні Upper and lower larynx

Верхня та нижня щитоподібні Upper and lower shield-shaped

Висхідна та глибока артерії шиї Ascending and deep carotid arteries

Верхня щитоподібна та висхідна артерія шиї Superior thyroid and ascending neck artery

25 / 200
Під час вивчення фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, утворюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина? While studying the phases of the mitotic cycle of an onion root, a cell was found in which the chromosomes lie in the equatorial plane, forming a star. At what stage of mitosis is the cell?

Інтерфаза Interphase

Телофаза Telophase

Профаза Профаза

Анафаза Anaphase

Метафаза Metaphase

26 / 200
Запалення барабанної порожнини (гнійний середній отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній до комірок? Inflammation of the tympanic cavity (purulent otitis media) in the patient was complicated by inflammation of the cells of the mastoid process. Through which wall of the tympanic cavity did the pus penetrate to the cells?

Верхня Top

Медіальна Median

Передня Front

Латеральна Lateral

Задня Back

27 / 200
На спеціальному живильному середовищі після посіву виділення гною з уретри, виросли ніжні голубуваті колонії. При мікроскопії препаратів з них виявлені грамнегативні бобовинні диплококи. Збудником якої хвороби вони є? After inoculation of pus from the urethra, gentle bluish colonies grew on a special nutrient medium. Gram-negative leguminous diplococci were detected under microscopy of preparations from them. What disease are they the cause of?

Туляремія Tularemia

Хламідіоз Chlamydia

Меліоїдоз Melioidosis

Гонорея Gonorrhea

Сифіліс Syphilis

28 / 200
В бактеріологічній лабораторії досліджували в’ялену рибу домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння. При мікроскопії виділеної на середовищі Кіта-Тароцці культури виявлені мікроорганізми, схожі на тенісну ракетку. Який найбільш вірогідний діагноз? In the bacteriological laboratory, home-made dried fish was studied, which was the cause of severe food poisoning. Microscopy of the culture isolated on the Kita-Tarozza medium revealed microorganisms similar to tennis racket. What is the most likely diagnosis?

Дизентерія Dysentery

Черевний тиф Typhoid

Холера Cholera

Ботулізм Botulism

Сальмонельоз Salmonellosis

29 / 200
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на розлади травлення, розлитий біль у животі. При обстеженні лікар виявив різко виражене зниження гемоглобіну в крові. З опитування виявилося, що, під час проживання на Далекому Сході, хвора часто вживала в їжу малосольну рибну ікру. Аналогічний стан відзначений у деяких родичів, що проживають з нею. Яке захворювання діагностував лікар у цієї хворої? A patient came to the doctor with complaints of indigestion, diffuse pain in the stomach. During the examination, the doctor found a sharp decrease in hemoglobin in the blood. The survey revealed that, under during her stay in the Far East, the patient often ate low-salt fish roe. A similar condition was noted in some relatives living with her. What disease did the doctor diagnose in this patient?

Дифілоботріоз Diphyllobotriosis

Аскаридоз Ascariasis

Ехінококоз Echinococcosis

Трихінельоз Trichinellosis

Теніоз Taeniosis

30 / 200
У клітині повністю заблокований синтез АТФ. Як зміниться величина мембранного потенціалу спокою цієї клітини? ATP synthesis is completely blocked in the cell. How will the resting membrane potential of this cell change?

Спочатку збільшиться, потім зменшиться First it will increase, then it will decrease

Спочатку зменшиться, потім збільшиться First it will decrease, then it will increase

Істотно збільшиться Will increase significantly

Незначно збільшиться Will increase slightly

Зникне Will disappear

31 / 200
Хворій, що перенесла мастектомію в зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів має виражену радіопротекторну дію, зумовлену антиоксидантною активністю? A patient who underwent a mastectomy due to breast cancer was prescribed a course of radiation therapy. Which of the listed vitamin preparations has a pronounced radioprotective effect due to antioxidant activity ?

Тіаміну хлорид Thiamine chloride

Ергокальциферол Ergocalciferol

Рибофлавін Riboflavin

Фолієва кислота Folic acid

Токоферолу ацетат Tocopherol Acetate

32 / 200
У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлене 'тигрове серце'. З боку ендокарду помітна жовтувато-біла посмугованість; міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію? A 'tiger heart' was found at autopsy in a deceased person from chronic cardiovascular failure. From the endocardium, yellowish-white striations are visible; the myocardium is dull, clay-yellow. What process caused this pathology?

Жирова паренхіматозна дистрофія Fatty parenchymal dystrophy

Амілоїдоз Amyloidosis

Жирова судинно-стромальна дистрофія Fat vascular-stromal dystrophy

Гіаліново-краплинна дистрофія Hyaline-droplet dystrophy

Вуглеводна дистрофія Carbohydrate dystrophy

33 / 200
У хворої дитини періодично з’являються рідкі випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. Зі слів матері, одного разу в дитини з блювотними масами виділився гельмінт веретеноподібної форми, розміром 20 см. Причиною такого стану може бути: The sick child periodically has loose stools, sometimes pain in the abdomen, nausea, vomiting. According to the mother, once a child with vomiting masses had a helminth spindle-shaped, 20 cm in size. The cause of this condition can be:

Анкілостомоз Ankylostomosis

Аскаридоз Ascariasis

Трихінельоз Trichinellosis

Трихоцефальоз Trichocephalus

Дракункульоз Dracunculiasis

34 / 200
Дистрофічні зміни серцевого м’яза супроводжуються розширенням порожнин серця, зниженням сили серцевих скорочень, збільшенням об’єму крові, що залишається під час систоли в порожнині серця, переповненням вен. Для якого стану серця це характерно? Dystrophic changes of the heart muscle are accompanied by the expansion of the heart cavities, a decrease in the strength of heart contractions, an increase in the volume of blood remaining in the heart cavity during systole, and overflow of veins What kind of heart condition is this typical for?

Тоногенна дилатація Tonogenic dilatation

Тампонада серця Cardiac tamponade

Міогенна дилатація Myogenic dilatation

Аварійна стадія гіперфункції та гіпертрофії Emergency stage of hyperfunction and hypertrophy

Кардіосклероз Cardiosclerosis

35 / 200
У хворого 27-ми років діагностовано гнійне запалення жовчного міхура. До якого відділу очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні? A 27-year-old patient was diagnosed with purulent inflammation of the gallbladder. To which part of the peritoneal cavity will the pus enter when the gallbladder ruptures in its typical position?

До печінкової сумки To liver pouch

До верхнього дванадцятипалого закутка To the upper twelve-digit corner

До передшлункової сумки To the pregastric bag

До чепцевої сумки To the glove bag

До лівого бічного каналу To the left side channel

36 / 200
У хворого, який тривалий час страждає на переміжну кульгавість, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червона лінія прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовта - до змінених тканин). Який вид некрозу в даного хворого? In a patient who has been suffering from intermittent lameness for a long time, the tissues of the toes are dry, black in color, reminiscent of a mummy. At a short distance from the blackened area, there is a two-color line (red the line is adjacent to practically unchanged tissues, and the white-yellow line is to the changed tissues). What type of necrosis does this patient have?

Секвестр Sequestration

Мацерація Maceration

Гангрена Gangrene

Пролежень Decubitus

Інфаркт Heart attack

37 / 200
Збудник гепатиту D (дельта-агент) є дефектним вірусом, який може реплікуватись лише в клітинах, що вже інфіковані одним з вірусів. Який саме вірус необхідний для розмноження дельта-вірусу? The causative agent of hepatitis D (delta agent) is a defective virus that can only replicate in cells already infected with one of the viruses. Which virus is necessary for the reproduction of delta - a virus?

Вірус імунодефіциту людини Human immunodeficiency virus

Вірус Епстайна-Барр Epstein-Barr virus

Вірус гепатиту Е Hepatitis E virus

Вірус гепатиту А Hepatitis A virus

Вірус гепатиту В Hepatitis B virus

38 / 200
Хворому призначено дигоксин. Через декілька днів виявлено ознаки передозування препарату, його вміст у крові значно перевищує верхню межу терапевтичної концентрації. Як називається такий варіант дії лікарських речовин? The patient was prescribed digoxin. After a few days, signs of an overdose of the drug were detected, its content in the blood significantly exceeds the upper limit of the therapeutic concentration. What is the name of this variant of the action of medicinal substances?

Звикання Addiction

Потенціювання Potentialization

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Кумуляція Cumulative

Антагонізм Antagonism

39 / 200
Хворий чоловік госпіталізований на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болем у м’язах, ознобом, носовими кровотечами. Під час проведення лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудника хвороби: A sick man was hospitalized on the 5th day of illness with manifestations of jaundice, muscle pain, chills, nosebleeds. During the laboratory diagnosis, the bacteriologist performed a dark-field microscopy drops of the patient's blood. Name the causative agent of the disease:

Leptospira interrogans Questioning Leptospira

Calymmatobacterium granulomatis Calymmatobacterium granulomatis

Bartonella bacilloformis Bartonella bacilloformis

Borrelia dutlonii Borrelia dutlonii

Rickettsia mooseri Rickettsia mooseri

40 / 200
При переведенні погляду на близько розташований об’єкт, заломна сила оптичних середовищ ока збільшилася на 10 діоптрій. Це є результатом зміни стану такої структури ока: When looking at a nearby object, the refractive power of the optical media of the eye increased by 10 diopters. This is the result of a change in the state of the following eye structure:

Рогівка Cornea

Кришталик Crystal

Волога передньої камери ока Moisture of the anterior chamber of the eye

М’яз, що розширює зіницю Muscle that dilates the pupil

Скловидне тіло Vitreous body

41 / 200
Хворому з метою відновлення дихання, при отруєнні чадним газом, було введено аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметиків. Який засіб було призначено хворому? In order to restore breathing, in case of carbon monoxide poisoning, an analeptic of the reflex type of action from the group of H-cholinomimetics was administered to the patient. What drug was prescribed to the patient?

Атропіну сульфат Atropine sulfate

Пентамін Pentamine

Лобеліну гідрохлорид Lobelin hydrochloride

Адреналіну гідрохлорид Adrenaline hydrochloride

Мезатон Мезатон

42 / 200
У хворого, прооперованого з приводу ускладненого апендициту, в крові відзначаються наступні зміни: ер.-4,0•1012/л, Нb-120 г/л, КП- 0,9, лейк.-18•109 /л, б - 0, е - 0, мієлоц.- 0, ю - 0, п - 20, с - 53, л - 21, м - 5. Як називається такий ядерний зсув лейкоцитарної формули? In a patient operated on for complicated appendicitis, the following changes are noted in the blood: er.-4.0•1012/l, Hb-120 g/l, KP- 0.9, leuk.-18•109 /l, b - 0, e - 0, myelots.- 0, yu - 0, p - 20, c - 53, l - 21, m - 5. What is the name of such a nuclear shift of the leukocyte formula?

Зсув вправо Shift right

Регенеративно-дегенеративний Regenerative-degenerative

Гіперрегенеративний Hyperregenerative

Регенеративний зсув вліво Regenerative shift left

Дегенеративний зсув вліво Degenerative shift to the left

43 / 200
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце та зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після приймання їжі? Blood collection for general analysis is recommended to be done on an empty stomach in the morning. What changes in blood composition are possible if blood collection is taken after eating?

Збільшення кількості еритроцитів Increase in the number of erythrocytes

Зниження кількості тромбоцитів Decreased platelet count

Зниження кількості еритроцитів Decreasing the number of erythrocytes

Збільшення кількості лейкоцитів Increase in the number of leukocytes

Збільшення білків плазми Increase in plasma proteins

44 / 200
Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоїдів із серцевого м’яза бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції? For the serological diagnosis of syphilis in the Wasserman reaction, the laboratory doctor prepared the following reagents: cardiolipin antigen, alcoholic extract of lipoids from the heart muscle of a bull with cholesterol, antigen with treponem, destroyed by ultrasound, hemolytic system, physiological solution, researched sera. What other component is necessary for setting the reaction?

Діагностична преципітуюча сироватка Diagnostic precipitating serum

Комплемент Complement

Еритроцити барана Sheep Blood Cells

Живі трепонеми Live Treponemas

Антиглобулінова сироватка Antiglobulin serum

45 / 200
До відділення реанімації надійшов чоловік 47-ми років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові протягом перших двох діб? A 47-year-old man was admitted to the intensive care unit with a diagnosis of myocardial infarction. Which fraction of lactate dehydrogenase (LDH) will predominate in the blood serum during the first two days?

ЛДГ1 ЛДГ1

ЛДГ5 ЛДГ5

ЛДГ2 ЛДГ2

ЛДГ3 ЛДГ3

ЛДГ4 ЛДГ4

46 / 200
Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення певних зон кори великих півкуль викликало в хворого i тактильні і температурні відчуття. На яку зону кори діяли подразники? During the operation on the brain, it was noted that irritation of certain areas of the cortex of the large hemispheres caused tactile and temperature sensations in the patient. On which area of the cortex did the irritants affect?

Верхня латеральна звивина Superior lateral gyrus

Поясна звивина Waist curvature

Постцентральна звивина Postcentral gyrus

Прецентральна звивина Precentral gyrus

Парагіпокампова звивина Parahippocampal gyrus

47 / 200
До відділення травматології надійшов хворий із значним пошкодженням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі буде збільшений при цьому? A patient was admitted to the traumatology department with significant damage to muscle tissue. What biochemical indicator of urine will be increased in this case?

Креатинін Creatinine

Мінеральні солі Mineral salts

Глюкоза Glucose

Загальні ліпіди Total lipids

Сечова кислота Uric acid

48 / 200
У хворої 43-х років на фоні септичного шоку відзначається тромбоцитопенія, зниження фібриногену, поява в крові продуктів дегенерації фібрину, поява петехіальних крововиливів. Вкажіть причину виникнення даних змін: A 43-year-old patient with septic shock has thrombocytopenia, a decrease in fibrinogen, the appearance of fibrin degeneration products in the blood, and the appearance of petechial hemorrhages. State the cause of these changes:

Порушення утворення тромбоцитів Disruption of platelet formation

Автоімунна тромбоцитопенія Autoimmune thrombocytopenia

Геморагічний діатез Hemorrhagic diathesis

ДВЗ-синдром DVZ-syndrome

Екзогенна інтоксикація Exogenous intoxication

49 / 200
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь? A patient with severe burns underwent a donor skin transplant. On the 8th day, the graft swelled, its color changed; on the 11th day, it began to reject. What cells are involved in this ?

Т-лімфоцити T-lymphocytes

Еозинофіли Eosinophils

Базофіли Basophils

В-лімфоцити B-lymphocytes

Еритроцити Erythrocytes

50 / 200
Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом двох тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення? A patient with infectious mononucleosis took glucocorticosteroid drugs for two weeks. He went into remission, but he had an exacerbation of chronic tonsillitis. What effect of glucocorticosteroids is the result of this complication?

Протизапальна Anti-inflammatory

Антитоксична Antitoxic

Антиалергічна Antiallergic

Протишокова Anti-shock

Імунодепресивна Immunosuppressive

51 / 200
Під час розтину трупа дівчинки 12-ти років виявлено: множинні крововиливи у шкірі (переважно сідниць, нижніх кінцівок), серозних та слизових оболонок, у головному мозку. У наднирниках вогнищевий некроз та масивні крововиливи, у нирках - некротичний нефроз, гнійний артрит, іридоцикліт, васкуліт. Який найбільш вірогідний діагноз? During the autopsy of the corpse of a 12-year-old girl, it was found: multiple hemorrhages in the skin (mainly buttocks, lower extremities), serous and mucous membranes, in the brain. focal necrosis and massive hemorrhages in the adrenal glands, necrotic nephrosis, purulent arthritis, iridocyclitis, vasculitis in the kidneys. What is the most likely diagnosis?

Променева хвороба Radiation sickness

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Висипний тиф Whispering Typhus

Системний червоний вівчак System red sheep

Менінгококцемія Meningococcemia

52 / 200
Більша частина учасників експедиції Магелана до Америки загинула від авітамінозу. Це захворювання проявлялося загальною слабкістю, підшкірними крововиливами, випадінням зубів, кровотечею з ясен. Як називається цей авітаміноз? Most of the participants of Magellan's expedition to America died from vitamin deficiency. This disease was manifested by general weakness, subcutaneous hemorrhages, tooth loss, bleeding from the gums. What is this vitamin deficiency called?

Поліневрит (бері-бері) Polyneuritis (since)

Скорбут (цинга) Grieving (Scurvy)

Рахіт Rickets

Пелагра Pelagra

Анемія Бірмера Birmer Anemia

53 / 200
При розтині тіла жінки 40-а років, яка страждала на ревматоїдний артрит, знайдена збільшена щільна селезінка. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білуватих зерен. Вкажіть, який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний? During the autopsy of a 40-year-old woman suffering from rheumatoid arthritis, an enlarged, dense spleen was found. On cross-section, her tissue is brownish-red with enlarged follicles, which have the appearance of translucent grayish-whitish grains. Indicate which of the listed pathological processes is the most likely?

Гіаліноз селезінки Hyalinosis of the spleen

Глазурна селезінка Glaze Spleen

Порфірна селезінка Porphyric spleen

Сальна селезінка Sebaceous Spleen

Сагова селезінка Sago spleen

54 / 200
Чоловік 28-ми років надійшов зі скаргами на нудоту, блювання, біль у правому підребер’ї. Об’єктивно: жовтяничність шкіри, склер; температура тіла підвищена, печінка збільшена, сеча темна, кал гіпохолічний. Гіпербілірубінемія (білірубін прямий та непрямий), білірубінурія, уробілінурія, гіпопротеїнемія, зниження зсідання крові. Для якого з перелічених нижче станів найбільш характерні ці зміни? A 28-year-old man came in with complaints of nausea, vomiting, pain in the right hypochondrium. Objectively: jaundice of the skin, sclera; body temperature is elevated, the liver is enlarged, the urine is dark, the stool is hypocholic. Hyperbilirubinemia (direct and indirect bilirubin), bilirubinuria, urobilinuria, hypoproteinemia, decreased blood clotting. For which of the following conditions are these changes most characteristic?

Гострий холецистит Hostry Cholecystitis

Гострий панкреатит Hostry Pancreatitis

Підпечінкова жовтяниця Subhepatic jaundice

Надпечінкова гемолітична жовтяниця Suprahepatic hemolytic jaundice

Клітинно-паренхіматозна жовтяниця Cellular-parenchymal jaundice

55 / 200
Хворому на сечокам’яну хворобу після обстеження призначили алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з: Allopurinol - a competitive inhibitor of xanthine oxidase, was prescribed to a patient with urolithiasis after an examination. The basis for this was a chemical analysis of kidney stones, which consisted mainly of:

Моногідрата оксалату кальцію Calcium oxalate monohydrate

Фосфату кальцію Calcium phosphate

Урату натрію Sodium urate

Сульфату кальцію Calcium sulfate

Дигідрата оксалату кальцію Calcium oxalate dihydrate

56 / 200
Під час обстеження підлітка, що страждає на ксантоматоз, виявлена сімейна гіперхолестеринемія. Концентрація яких ліпопротеїнів значно підвищена в крові при цій патології? During the examination of a teenager suffering from xanthomatosis, familial hypercholesterolemia was detected. The concentration of which lipoproteins is significantly increased in the blood with this pathology?

ЛПДНГ ЛПДНГ

ЛПНГ ЛПНГ

Хіломікрони Chylomicrons

НЕЖК НЕЖК

ЛПВГ ЛПВГ

57 / 200
У жінки, що хворіє на міастенію, виникли розлади дихання, що вимагало застосування штучної вентиляції легень. Який вид дихальної недостатності розвинувся в даної хворої? A woman suffering from myasthenia gravis developed breathing disorders that required the use of artificial lung ventilation. What type of respiratory failure developed in this patient?

Рестриктивний Restrictive

Нервово-м’язовий Neuromuscular

Торакодіафрагмальний Thoracodiaphragmatic

Центрогенний Centrogenic

Обструктивний Obstructive

58 / 200
У вагітної жінки розвинувся токсикоз з важкими повторними блюваннями протягом доби. До кінця доби почали з’являтися тетанічні судоми та зневоднення організму. Який зсув кислотно-лужного стану викликав вказані зміни? A pregnant woman developed toxicosis with severe repeated vomiting during the day. By the end of the day, tetanic convulsions and dehydration of the body began to appear. What shift in the acid-base state caused the indicated changes?

Газовий ацидоз Gas acidosis

Видільний ацидоз Excretory acidosis

Видільний алкалоз Excretory alkalosis

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Газовий алкалоз Gas alkalosis

59 / 200
У хворої 18-ти років пахові лімфатичні вузли збільшені в розмірах, не болючі, ущільнені при пальпації. У ділянці слизової оболонки геніталій невеликих розмірів виразка з ущільненими краями та 'лакованим'дном сіруватого кольору. Який найбільш вірогідний діагноз? An 18-year-old patient has enlarged inguinal lymph nodes, they are not painful, they are thickened upon palpation. In the area of the mucous membrane of the genitals, there is a small ulcer with thickened edges and ' grayish lacquered bottom. What is the most likely diagnosis?

Туберкульоз Tuberculosis

Сифіліс Syphilis

Лепра Leprosy

Гонорея Gonorrhea

Трофічна виразка Tropical ulcer

60 / 200
У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат є препаратом вибору в даному випадку? In a patient with suspected diphtheria, rod-shaped bacteria with volutin grains were found during bacterioscopic examination of a throat swab. Which etiotropic drug is the drug of choice in this case?

Протидифтерійна антитоксична сироватка Anti-diphtheria anti-toxic serum

Еубіотик Eubiotic

Бактеріофаг Bacteriophage

Дифтерійний анатоксин Diphtheria toxoid

Інтерферон Interferon

61 / 200
Чоловік 26-ти років скаржиться на безплідність. Об’єктивно: зріст 186 см, довгі кінцівки, гінекомастія, гіпоплазія яєчок, у зіскрібку слизової оболонки щоки знайдені тільця Барра. Діагностований синдром Клайнфельтера. Який механізм хромосомної аномалії має місце при даному захворюванні? A 26-year-old man complains of infertility. Objectively: height 186 cm, long limbs, gynecomastia, hypoplasia of the testicles, Barr bodies were found in the scraping of the mucous membrane of the cheeks Klinefelter's syndrome was diagnosed. What mechanism of chromosomal abnormality occurs in this disease?

Інверсія хромосоми Chromosome inversion

Транслокація Translocation

Нерозходження хроматид у мітозі Non-separation of chromatids in mitosis

Нерозходження гетосом у мейозі Non-differentiation of hetosomes in meiosis

Делеція хромосоми Chromosome deletion

62 / 200
Чоловік 32-х років чотири роки страждає на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Відзначаються явні набряки на обличчі, в останній час з’явилися набряки на ногах та тулубі. Який із механізмів розвитку набряків найбільш вірогідний у цього хворого? A 32-year-old man has been suffering from chronic glomerulonephritis with nephrotic syndrome for four years. There is obvious swelling on the face, and recently swelling on the legs and trunk. Which of the mechanisms of edema development is the most likely in this patient?

Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах Increased hydrostatic blood pressure in capillaries

Підвищення онкотичного тиску тканинної рідини Increased oncotic pressure of tissue fluid

Підвищення проникливості капілярів Increasing permeability of capillaries

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Утруднення лімфовідтоку Difficulty of lymphatic drainage

63 / 200
У жінки, яка тривалий час знаходилася на дієті з використанням очищеного рису, виявлено поліневрит (хвороба Бері-Бері). Відсутність якого вітаміну в раціоні призводить до розвитку цього захворювання? Polyneuritis (Beri-Beri disease) was detected in a woman who was on a diet using refined rice for a long time. The lack of which vitamin in the diet leads to the development of this disease ?

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Тіамін Thiamine

Фолiєва кислота Folic Acid

Рибофлавін Riboflavin

Піридоксаль Pyridoxal

64 / 200
У хворого після видалення жовчного мiхура утруднені процеси всмоктування Ca через стінку кишечнику. Призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес? After removal of the gallbladder, the patient has difficulty absorbing Ca through the intestinal wall. Which vitamin will be prescribed to stimulate this process?

РР РР

В12 В12

С С

К К

D3 D3

65 / 200
У хворого з гіпертонічною хворобою з’явилися головний біль, шум у вухах, блювання. Артеріальний тиск підвищився до 220/160 мм рт.ст. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя з правого боку, відсутність довільних рухів, підвищення сухожилкових рефлексів та тонусу м’язів правих руки і ноги. Яка форма розладів рухової функції має місце в цьому випадку? A patient with hypertension developed a headache, tinnitus, and vomiting. Blood pressure increased to 220/160 mm Hg. During the examination, it was found asymmetry of the face on the right side, lack of voluntary movements, increased tendon reflexes and muscle tone of the right arm and leg. What form of motor function disorders occurs in this case?

Тетраплегія Tetraplegia

Параплегія Paraplegia

Моноплегія Monoplegia

Геміплегія Hemiplegia

Гіперкінез Hyperkinesis

66 / 200
У жінки, яка хворіє на гіпертонічну хворобу, розвинувся напад бронхіальної астми. Який засіб слід призначити для зняття нападу? A woman suffering from hypertension developed an asthma attack. What drug should be prescribed to relieve the attack?

Адреналін Adrenaline

Еуфілін Euphilin

Ізадрин Ізадрин

Сальбутамол Salbutamol

Ефедрин Ephedrine

67 / 200
Фенілкетонурія успадковується як аутосомно-рецесивна ознака. У здорових батьків народилася дитина, хвора на фенілкетонурію. Які генотипи батьків? Phenylketonuria is inherited as an autosomal recessive trait. A child with phenylketonuria was born to healthy parents. What are the parents' genotypes?

АА х АА АА х АА

аа х аа aa x aa

АА х Аа АА х Аа

Аа х аа Aa x aa

Аа х Аа Аа х Аа

68 / 200
Хворий відзначає часті проноси, особливо після вживання жирної їжі, схуднення. Лабораторні дослідження показали наявність стеатореї; кал гіпохолічний. Що може бути причиною такого стану? The patient notes frequent diarrhea, especially after eating fatty food, weight loss. Laboratory tests showed the presence of steatorrhea; stool is hypocholic. What could be the cause of this condition?

Незбалансована дієта Unbalanced diet

Недостатність панкреатичної ліпази Pancreatic lipase deficiency

Обтурація жовчних шляхів Biliary obstruction

Недостатність панкреатичної фосфоліпази Pancreatic phospholipase deficiency

Запалення слизової оболонки тонкої кишки Inflammation of the mucous membrane of the small intestine

69 / 200
У хворої жінки після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску і також підвищилися рівні глюкози та ліпідів у крові. Який гормон було введено? After parenteral administration of a hormone, a sick woman had an increase in blood pressure and also increased levels of glucose and lipids in the blood. What hormone was administered?

Інсулін Insulin

Фолікулін Foliculin

Глюкагон Glucagon

Адреналін Adrenaline

Прогестерон Progesterone

70 / 200
У дівчинки 7-ми років ознаки анемії. Лабораторно встановлений дефіцит піруваткінази в еритроцитах. Порушення якого процесу грає головну роль в розвитку анемії у дівчинки? A 7-year-old girl has signs of anemia. A laboratory-determined deficiency of pyruvate kinase in erythrocytes. The violation of which process plays the main role in the development of anemia in a girl?

Тканинне дихання Tissue respiration

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Окислювальне фосфорилювання Oxidative phosphorylation

Дезамінування амінокислот Amino acid deamination

Розклад пероксидів Schedule of peroxides

71 / 200
У дитини 5-ти років, що часто хворіє на респіраторні захворювання, відмічаються екзематозні явища після вживання деяких харчових продуктів, схильність до затяжного перебігу запальних процесів. Який вид діатезу можна припустити в даному випадку? A 5-year-old child, who often suffers from respiratory diseases, has eczematous symptoms after eating certain foods, a tendency to protracted inflammatory processes. What type of diathesis can it be assumed in this case?

Ексудативно-катаральний Exudative-catarrhal

Лімфатико-гіпопластичний Lymphatic-hypoplastic

Нервово-артритичний Nervous-arthritic

Геморагічний Hemorrhagic

Астенічний Asthenic

72 / 200
Хворий сонливий, свідомість потьмарена, реакції на сильні подразники загальмовані. Шкіра бліда, суха, виражені набряки. М’язові фібрилярні посмикування. Мідріаз. Дихання типу Чейна-Стокса з аміачним запахом. При аускультації серця - шум тертя перикарда. Який вид коми розвинувся в хворого? The patient is sleepy, consciousness is dimmed, reactions to strong stimuli are inhibited. The skin is pale, dry, marked swelling. Muscle fibrillary twitches. Mydriasis. Cheyne-Stokes type breathing with an ammoniacal smell. During auscultation of the heart - pericardial friction noise. What type of coma developed in the patient?

Печінкова. Hepatic.

Ниркова Kidney

Кетоацидотична Ketoacidotic

Апоплексична Apoplexy

Гіперосмолярна Hyperosmolar

73 / 200
Дитина 10-ти місячного віку, батьки якої брюнети, має світлє волосся, дуже світлу шкіру та блакитні очі. Зовнішньо при народженні виглядала нормально, але протягом останніх 3 місяців спостерігалися порушення мозкового кровообігу, відставання в розумовому розвитку. Причиною такого стану може бути: A 10-month-old child, whose parents are brunettes, has blond hair, very fair skin, and blue eyes. She appeared normal at birth, but within the past 3 months disorders of cerebral blood circulation, retardation in mental development were observed. The cause of such a condition may be:

Галактоземія Galactosemia

Гістидинемія Histidinemia

Глікогеноз Glycogenosis

Гостра порфірія Acute porphyria

Фенілкетонурія Phenylketonuria

74 / 200
У грудної дитини спостерігається забарвлення склер, слизових оболонок. Виділяється сеча, яка темніє на повітрі. В крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Що може бути причиною даного стану? The infant has discoloration of the sclera and mucous membranes. Urine is released, which darkens in the air. Homogentisic acid was detected in the blood and urine. What could be the cause of this condition?

Галактоземія Galactosemia

Альбінізм Albinism

Гістидинемія Histidinemia

Цистинурія Cystinuria

Алкаптонурія Alkaptonuria

75 / 200
У мазку дуоденального вмісту хворого з розладом травлення виявлено найпростіших розміром 10-18 мкм. Тіло грушоподібної форми, 4 пари джгутиків, у розширеній передній частині тіла два ядра, які розміщені симетрично. Який вид найпростіших найбільш вірогідний? In a smear of the duodenal contents of a patient with indigestion, protozoa with a size of 10-18 microns were found. The body is pear-shaped, 4 pairs of flagella, in the expanded front part of the body, two nuclei, which placed symmetrically. Which type of protozoan is most likely?

Лямблія Lamblia

Дизентерійна амеба Dysentery Amoeba

Кишкова амеба Intestinal amoeba

Трихомонада Trichomonad

Балантидій Balantidius

76 / 200
У потерпілого травма м’яких тканин голови та тім’яних кісток в ділянці їх з’єднання між собою, яка супроводжується сильною кровотечею. Яке судинне утворення пошкоджене? The victim has an injury to the soft tissues of the head and parietal bones in the area of their connection with each other, which is accompanied by severe bleeding. What vascular formation is damaged?

Sinus sagittalis inferior Inferior sagittal sinus

Sinus sagittalis superior Sinus sagittalis superior

Sinus transversus Transverse pocket

Sinus rectus Sinus rectus

Sinus petrosus superior Sinus petrosus superior

77 / 200
Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, біль у ділянці серця, значне збільшення маси тіла. Об’єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ- 165/100 мм рт.ст., зріст -164 см, вага - 103 кг; переважно накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки? A 44-year-old woman complains of general weakness, pain in the heart area, a significant increase in body weight. Objectively: moon-shaped face, hirsutism, blood pressure - 165/ 100 mm Hg, height -164 cm, weight - 103 kg; mainly accumulation of fat on the neck, upper shoulder girdle, abdomen. What is the main pathogenetic mechanism of obesity in women?

Підвищення продукції мінералокортикоїдів Increase in production of mineralocorticoids

Підвищення продукції інсуліну Increase in insulin production

Зниження продукції глюкагону Glucagon production decrease

Зниження продукції тиреоїдних гормонів Decreased production of thyroid hormones

Підвищення продукції глюкокортикоїдів Increased production of glucocorticoids

78 / 200
У дитини 3-х років після перенесеної важкої вірусної інфекції відзначаються повторне блювання, непритомність, судоми. При дослідженні виявлена гіперамоніємія. З чим може бути пов’язана зміна біохімічних показників крові у цієї дитини? A 3-year-old child, after suffering a severe viral infection, has repeated vomiting, fainting, convulsions. During the examination, hyperammonemia was detected. What could be associated with the change in biochemical this child's blood parameters?

Активація процесів декарбоксилювання амінокислот Activation of amino acid decarboxylation processes

Пригнічення активності ферментів трансамінування Suppression of the activity of transamination enzymes

Посилення гниття білків у кишечникУ Increased decay of proteins in intestines

Порушення знешкодження біогенних амінів Violation of neutralization of biogenic amines

Порушення знешкодження аміаку в орнітиновому циклі Disruption of ammonia neutralization in the ornithine cycle

79 / 200
На гістологічному препараті в сполучній тканині знайдено великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Які клітини найбільш вірогідно знайдено в препараті? On the histological preparation, large cells filled with basophilic metachromatic granules were found in the connective tissue; it was histochemically established that the granules contain heparin and histamine. Which cells are most likely found in the preparation?'

Плазмоцити Plasmocytes

Адипоцити Adipocytes

Фібробласти Fibroblasts

Макрофаги Macrophages

Тучні клітини Mast cells

80 / 200
Альбіноси погано переносять вплив сонця - засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища? Albinos don't tolerate the influence of the sun well - a tan does not develop, but burns appear. What amino acid metabolism disorder is at the basis of this phenomenon?

Фенілаланін Phenylalanine

Глутамінова Glutamine

Метіонін Methionine

Триптофан Tryptophan

Гістидин Histidine

81 / 200
У хворого 25-ти років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоцiацiї з епідермальним стафілококом. В аналiзi харкотиння виявлена пневмоциста карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами? In a 25-year-old patient, Staphylococcus aureus was cultured from numerous skin pustules in association with epidermal staphylococcus. Pneumocystis carinia was found in the sputum analysis, and cryptosporidia, Proteus vulgaris were found in the stools and fungi of the Candida genus. In which disease occurs such multiple infection with opportunistic microorganisms?

СНІД СНІД

Сепсис Sepsis

Дисбактерiоз Dysbacteriosis

Цукровий діабет Diabetes

Медикаментозний агранулоцитоз Drug-induced agranulocytosis

82 / 200
До терапевтичного відділєння надійшов хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії цього хворого? A patient with long-term bronchopneumonia was admitted to the therapeutic department. Antibiotic therapy did not have the proper effect. What drug to improve the immune status should be added to the complex therapy of this patient?

Парацетамол Paracetamol

Сульфокамфокаїн Sulfocamphocaine

Тималін Тималін

Димедрол Diphenhydramine

Анальгін Analgin

83 / 200
У пацієнта цироз печінки. Дослідження якої з перелічених речовин, що екскретуються з сечею, може характеризувати стан антитоксичної функції печінки? The patient has cirrhosis of the liver. The study of which of the listed substances excreted in the urine can characterize the state of the liver's antitoxic function?

Гіпурова кислота Hippuric acid

Сечова кислота Uric acid

Амінокислоти Amino acids

Амонійні солі Ammonium salts

Креатинін Creatinine

84 / 200
Під час розтину трупа чоловіка 60-ти років у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлене сіре неправильної форми щільне вогнище 5х4 см з чіткими межами, волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний? During the autopsy of the corpse of a 60-year-old man, a gray, irregularly shaped dense focus of 5x4 cm with clear boundaries, fibrous structure was found in the myocardium of the anterior wall of the left ventricle. What is the most likely diagnosis reliable?

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Дифузний дрібновогнищевий міокардіосклероз Diffuse microfocal myocardiosclerosis

Післяінфарктний міокардіосклероз Postinfarct myocardial sclerosis

Міокардит Myocarditis

Інфаркт Heart attack

85 / 200
При аналізі спірограми в обстежуваного встановлено зменшення частоти та глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе? During the analysis of the spirogram, a decrease in the frequency and depth of breathing was found in the subject. Which indicator will this lead to a decrease?

Резервний об’єм видиху Reserve expiratory volume

Хвилинний об’єм дихання Minute respiratory volume

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

Життєва ємність легень Vital lung capacity

86 / 200
У внутрішньоутробному періоді розвитку в судинній системі плода функціонує крупна артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в lig. arteriosum. Що з’єднує ця протока? In the intrauterine period of development, a large arterial (botal) duct functions in the fetal vascular system, which after birth turns into a lig. arteriosum. What does this duct connect?

Легеневий стовбур та верхню порожнисту вену Pulmonary trunk and superior vena cava

Праве та ліве передсердя Right and left atrium

Аорту та верхню порожнисту вену Aorta and superior vena cava

Аорту та нижню порожнисту вену Aorta and inferior vena cava

Легеневий стовбур та аорту Pulmonary trunk and aorta

87 / 200
Хворий під час курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину цього: During the course of treatment with metronidazole, the patient consumed a small amount of alcohol, as a result of which severe poisoning developed. Explain the reason for this:

Серцево-судинна недостатність Cardiovascular failure

Порушення функції нирок Renal dysfunction

Накопичення ацетальдегіду Acetaldehyde accumulation

Невралгічні розлади Neuralgic disorders

Алергічна реакція Allergic reaction

88 / 200
До пологового відділення надійшла вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності: A pregnant woman came to the maternity ward with weak labor. Prescribe a hormonal agent to increase labor:

АКТГ ACTG

Метандростенолон Methandrostenolone

Гідрокортизон Hydrocortisone

Окситоцин Oxytocin

Прогестерон Progesterone

89 / 200
Оперуючи молочну залозу, хірурги надають перевагу радіальним розрізам. З особливостями будови яких анатомічних структур пов’язана така техніка операції? When operating on the mammary gland, surgeons prefer radial incisions. What anatomical structures are associated with this surgical technique?

Основи часточок звернені до соска The bases of the lobes face the nipple

Верхівки часточок сходяться до соска The tops of the lobes converge to the nipple

Часточки залози розташовані поперечно Particles of the gland are located transversely

- -

Часточки залози розташовані вертикально Particles of the gland are located vertically

90 / 200
У пацієнта, який суворо виконував рекомендації щодо дотримання певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. Результат: ДК=1,0. Якої дієти дотримувався пацієнт? A patient who strictly followed the recommendations for following a certain diet for 10 days had a study of the value of the respiratory coefficient. The result: DC=1.0. What diet did he follow patient?

З переважним вмістом жирів та вуглеводів With a predominant content of fats and carbohydrates

З переважним вмістом білків та вуглеводів With a predominant content of proteins and carbohydrates

З переважним вмістом білків та жирів With a predominant content of proteins and fats

Змішана Mixed

З переважним вмістом вуглєводів Carbohydrate dominated

91 / 200
У мікропрепараті спинного мозку необхідно проаналізувати стан ядра, нейрони якого утворюють моторні закінчення в скелетній мускулатурі. Про яке ядро спинного мозку йде мова? In the micropreparation of the spinal cord, it is necessary to analyze the state of the nucleus, the neurons of which form motor endings in the skeletal muscles. Which nucleus of the spinal cord is we talking about?

Власне ядро переднього рога Own anterior horn kernel

Власне ядро заднього рога Own rear horn kernel

Проміжне латеральне ядро Intermediate lateral nucleus

Грудне ядро Thoracic nucleus

Власне ядро сірої речовини Own nucleus of gray matter

92 / 200
У процесі розвитку дитини хребет поступово набув два лордози та два кіфози. Це пояснюється розвитком здатності до: During the child's development, the spine gradually acquired two lordosis and two kyphosis. This is explained by the development of the ability to:

Плавання Swimming

Сидіння Seats

Прямоходіння Direct

Повзання Crawling

Лежання Lying

93 / 200
При лабораторному дослідженні сечі в нормі в ній не виявляються формені елементи крові. Яка структура нефрону найбільше перешкоджає їх надходженню до первинної сечі? During laboratory examination of urine, formed blood elements are not detected in it. What structure of the nephron most prevents their entry into the primary urine?

Епітелій петлі Іенле Epithelium of the loop of Ienle

Базальна мембрана капілярів клубочка Glomerular capillary basement membrane

Юкставаскулярні клітини Juxtavascular cells

Епітелій зовнішнього листка капсули клубочка Epithelium of the outer sheet of the glomerular capsule

Мезангіальні клітини Mesangial cells

94 / 200
На розтині тіла жінки 27-ми років, що померла від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці та інфаркти в селезінці, нирках. Під час мікроскопічного дослідження виявлені зміни в артеріях середнього та дрібного калібру, які характеризуються склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. На яке захворювання страждала померла? At the autopsy of a 27-year-old woman who died of chronic kidney failure, multiple scars and infarctions were found in the spleen and kidneys. During the microscopic examination, changes in arteries of medium and small caliber, which are characterized by sclerosis of the walls, moderate proliferation of the endothelium and pronounced lymphohistiocytic infiltration around. What disease did the deceased suffer from?

Атеросклероз Atherosclerosis

Вісцеральний сифіліс Visceral syphilis

Хвороба Марфана Marfan's disease

Вузликовий періартеріїт Nodular periarteritis

Гіпертонічна хвороба Hypertensive disease

95 / 200
Хворому з облітеруючим ендартеріїтом проведена гангліонарна симпатектомія. Позитивний лікувальний ефект цієї операції пов’язаний з розвитком артеріальної гіперемії нижніх кінцівок. Як визначається ця гіперемія за механізмом розвитку? A patient with obliterating endarteritis underwent ganglionic sympathectomy. The positive therapeutic effect of this operation is associated with the development of arterial hyperemia of the lower extremities. How is this hyperemia determined by the mechanism of development?

Робоча Working

Нейропаралітична Neuroparalytic

Реактивна Reactive

Метаболічна Metabolic

Нейротонічна Neurotonichna

96 / 200
Під час аналізу електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу в людини дорівнює 1 секунді. Яка частота серцевих скорочень за хвилину? During the analysis of the electrocardiogram, it was determined that the duration of the heart cycle in a person is equal to 1 second. What is the heart rate per minute?

50 50

100 100

80 80

60 60

70 70

97 / 200
Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує ця отрута? The neuromuscular preparation of the frog was treated with poison. After this, the ability of the muscle to contract in response to direct stimulation is preserved, but is lost in response to nerve stimulation. What does this poison block?

Процеси енергоутворення Processes of energy generation

Калієві канали Potassium channels

Спряження збудження та скорочення в м’язі Coupling of excitation and contraction in muscle

Натрієві канали Sodium channels

Нервово-м’язовий синапс Neuromuscular synapse

98 / 200
У місті епідемія грипу. Який препарат доцільно використати для неспецифічної профілактики захворювання? There is an epidemic of influenza in the city. What drug should be used for non-specific prevention of the disease?

Пеніцилін Penicillin

Лейкоцитарний інтерферон Leukocyte interferon

Протигрипозна сироватка Anti-influenza serum

Протигрипозний імуноглобулін Anti-influenza immunoglobulin

Протигрипозна вакцина Flu Vaccine

99 / 200
Швидкою допомогою до приймального відділення доставлений хворий з кривавим блюванням. В анамнезі - цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне у даному випадку? A patient with bloody vomiting was brought to the emergency department by ambulance. He has a history of cirrhosis of the liver. Which veins are most likely to be damaged in this case?

Печінкові Hepatic

Селезінкова Selezinkova

Верхня брижова Upper Mesentery

Нижня брижова Lower Mesentery

Стравохідні Esophagus

100 / 200
Хворий скаржиться на біль при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю - нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м’яза порушена? The patient complains of pain during movements in the left half of the neck. The best position in which the patient does not feel pain is tilting the neck to the left while simultaneously raising the head and turning the face in the opposite direction side. Which muscle's function is impaired?

M.sternocleidomastoideus зліва M.sternocleidomastoid

M.trapezius зліва M.trapezius on the left

M.sternocleidomastoideus з правого боку M.sternocleidomastoideus right side

M.sternohyoideus M.sternohyoideus

M.trapezius з правого боку M.trapezius on the right side

101 / 200
У людини вимірюють внутрішньо-плевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює - 7,5 см вод.ст.? A person's intra-pleural pressure is measured. In what phase did the person hold his breath, if the pressure value is - 7.5 cm H2O?

Форсований видих Forced expiration

Спокійний вдих Calm Breath

- -

Форсований вдих Forced inhalation

Спокійний видих Calm Exhalation

102 / 200
Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ: ЧСС-50/хв.; PQ- подовжений, QRS- не змінений, кількість зубців Р перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки? A 49-year-old woman consulted a doctor with complaints of increased fatigue and shortness of breath during physical exertion. On the ECG: HR-50/min.; PQ- prolonged, QRS is unchanged, the number of P waves exceeds the number of QRS complexes. What type of arrhythmia does the patient have?

Синоатріальна блокада Sinoatrial block

Миготлива аритмія Atrial fibrillation

Екстрасистолія Extrasystole

Атріовентрикулярна блокада Atrioventricular block

Синусова брадикардія Sinus bradycardia

103 / 200
На препараті одного з відділів дихальної системи виявлений трубчастий орган, в якому визначається невисокий епітелій, добре розвинена м’язова оболонка, відсутні залози та хрящ. Назвіть цей орган: On the preparation of one of the departments of the respiratory system, a tubular organ was found, in which a low epithelium, a well-developed muscular membrane, glands and cartilage are absent. Name this organ:

Гортань Larynx

Трахея Trachea

Великі бронхи Large bronchi

Середні бронхи Medium bronchi

Малі бронхи Small bronchi

104 / 200
На препараті яєчника, забарвленому гематоксиліном-еозіном, визначається фолікул, в якому клітини фолікулярного епітелію розміщені в 1-2 шари та мають кубічну форму, навколо овоциту видно оболонку яскраво-червоного кольору. Назвіть цей фолікул: On the preparation of the ovary, stained with hematoxylin-eosin, a follicle is determined, in which the cells of the follicular epithelium are placed in 1-2 layers and have a cubic shape, the membrane is clearly visible around the oocyte -red in color. Name this follicle:

Зрілий Mature

Атретичний Atretic

Первинний Primary

Вторинний Secondary

Примордіальний Primordial

105 / 200
Для розвитку гарячкових станів характерним є зростання рівня білків 'гострої фази' церулоплазміну, фібриногену, С-реактивного протеїну. Вкажіть можливий механізм цього явища: The development of febrile conditions is characterized by an increase in the level of the 'acute phase' proteins ceruloplasmin, fibrinogen, and C-reactive protein. Specify the possible mechanism of this phenomenon:

Проліферативна дія ІЛ-2 на Т-лімфоцити Proliferative effect of IL-2 on T-lymphocytes

Стимулюючий вплив ІЛ-1 на гепатоцити Stimulating effect of IL-1 on hepatocytes

Руйнівна дія підвищеної температури на клітини організму Destructive effect of elevated temperature on body cells

Дегрануляція тканинних базофілів Degranulation of tissue basophils

- -

106 / 200
Хворий протягом двох тижнів отримував медикаментозну терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явилися ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає вказані ускладнення? The patient received drug therapy for psychosis for two weeks. The patient's condition improved, however, rigidity, tremors, and hypokinesia soon appeared. Which of the listed drugs causes the indicated complications ?

Аміназин Aminazine

Дифенін Difenin

Імізін Imisin

Сиднокарб Sydnocarb

Хлордіазепоксид Chlordiazepoxide

107 / 200
При огляді лікарем у хворого виявлена стегнова кила. Через яке анатомічне утворення вона виходить під шкіру? During the examination by the doctor, a femoral hernia was found in the patient. Through which anatomical formation does it go under the skin?

Canalis adductorius Additional channel

Hiatus saphenus Hiatus saphenus

Anulus femoralis Thigh ring

Lacuna musculorum Muscle gap

Anulus inguinalis superficialis Superficial inguinal ring

108 / 200
Внаслідок впливу у-випромінювання ділянка ланцюга ДНК повернулася на 180 градусів. Яка з перелічених видів мутацій відбулася в ланцюзі ДНК? As a result of exposure to y-radiation, a section of the DNA chain turned 180 degrees. Which of the listed types of mutations occurred in the DNA chain?

Делеція Deletion

Реплікація Replication

Дуплікація Duplication

Інверсія Inversion

Транслокація Translocation

109 / 200
В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе? In the experiment, the permeability of the excitable cell membrane for potassium ions was increased. What changes in the membrane potential will this lead to?

Змін не буде There will be no changes

Локальна відповідь Local Answer

Потенціал дії Action potential

Деполяризація Depolarization

Гіперполяризація Hyperpolarization

110 / 200
При розтині тіла чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна, дрібно-бугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити в стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний? In the autopsy of a man who abused alcohol for a long time, the liver is small, dense, small and tuberous. Microscopically: pseudoparticles are small, distributed in narrow layers of connective tissue with lympho-macrophagic infiltrates; hepatocytes in a state of large-drop fatty dystrophy. Which of the listed diagnoses is the most probable?

Алкогольний цироз Alcoholic cirrhosis

Жировий гепатоз Fatty hepatosis

Хронічний активний алкогольний гепатит Chronic active alcoholic hepatitis

Хронічний персистуючий алкогольний гепатит Chronic persistent alcoholic hepatitis

Токсична дистрофія печінки Toxic dystrophy of the liver

111 / 200
У чоловіка виявлено гонорею за даними бактеріоскопії мазка з уретри. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити: The man was diagnosed with gonorrhea according to bacterioscopy of a swab from the urethra. Taking into account that the drugs of choice for the treatment of gonorrhea are fluoroquinolones, the patient should be prescribed:

Уросульфан Urosulfan

Фуразолідон Furazolidone

Ципрофлоксацин Ciprofloxacin

Фторурацил Fluorouracil

Цефазолін Cefazolin

112 / 200
Хворий з ревматоїдним артритом приймає диклофенак-натрій. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав диклофенакнатрій? A patient with rheumatoid arthritis is taking diclofenac sodium. After the next blood test, the doctor canceled this drug. What blood complications did diclofenac sodium cause?

Еозинофілія Eosinophilia

Посилення гемокоагуляції Strengthening hemocoagulation

Лейкоцитоз Leukocytosis

Лейкопенія Leukopenia

Зниження гемокоагуляції Decreased hemocoagulation

113 / 200
У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування? A patient who took tetracycline for a long time developed candidiasis of the mucous membranes. What drug should be prescribed for his treatment?

Нітрофунгін Nitrofungin

Гризеофульвін Griseofulvin

Ітраконазол Itraconazole

Амфотеріцин Amphotericin

Фурадонін Furadonin

114 / 200
Хворий 40-а років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію? A 40-year-old patient complains of a strong heartbeat, sweating, nausea, visual disturbances, hand tremors, increased blood pressure. From the anamnesis: 2 years ago it was established diagnosis of pheochromocytoma. Hyperproduction of which hormones causes this pathology?

Глюкокортикоїди Glucocorticoids

АКТГ АКТГ

Катехоламіни Catecholamines

Альдостерон Aldosterone

Тиреоїдні гормони Thyroid hormones

115 / 200
Хвора 56-ти років тривалий час хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої? A 56-year-old patient has been suffering from thyrotoxicosis for a long time. What type of hypoxia can develop in this patient?

Змішана Mixed

Тканинна Fabric

Циркуляторна Circular

Дихальна Respiratory

Гемічна Chemical

116 / 200
У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної форми з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Які найпростіші знайдені в мазку? The patient has symptoms of an inflammatory process of the genitourinary tract. In a smear from the mucous membrane of the vagina, large unicellular pear-shaped organisms with a pointed spine at the back end of the body, a large nucleus and undulating membrane were found . What are the simplest organisms found in the smear?

Lamblia intestinalis Intestinal lamblia

Trypanosoma gambiense Trypanosoma gambiense

Trichomonas buccalis Trichomonas buccalis

Trichomonas hominis Human Trichomonas

Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis

117 / 200
Ціаніди є надзвичайно потужними клітинними отрутами, які при надходженні до організму людини можуть спричинити смерть. Блокування якого ферменту тканинного дихання лежить в основі такої їх дії? Cyanides are extremely powerful cellular poisons that can cause death when they enter the human body. Blocking which enzyme of tissue respiration is the basis of their action?

Ферохелатаза Ferrochelatase

Гемоглобінредуктаза Hemoglobin Reductase

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа Glucose-6-phosphate dehydrogenase

Цитохромоксидаза Cytochrome oxidase

Каталаза Catalase

118 / 200
Під час гістологічного дослідження тимуса чоловіка 40-а років, визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями при незмінній загальній масі органа. Як зветься таке явище? During the histological examination of the thymus of a 40-year-old man, a decrease in the proportion of parenchymal elements of the gland, an increase in the proportion of adipose and loose connective tissue, and its enrichment with thymus bodies with an unchanged overall mass of the organ. What is the name of this phenomenon?

Дистрофія Dystrophy

Акцідентальна інволюція Accidental Involution

Гіпотрофія Hypotrophy

Вікова інволюція Age involution

Атрофія Atrophy

119 / 200
У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників насосної функції серця. Як це вплине на величину артеріального тиску? The patient has an increased tone of arterioles with normal parameters of the pumping function of the heart. How will this affect the value of blood pressure?

Зменшиться переважно систолічний Mainly systolic will decrease

Тиск не зміниться The pressure will not change

Зменшиться переважно діастолічний Predominantly diastolic will decrease

Зросте переважно діастолічний Increase mainly diastolic

Зросте переважно систолічний Will increase mainly systolic

120 / 200
Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явилися відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність губ, шкіри, обличчя; дихання супроводжувалося відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому? A 50-year-old patient suffers from hypertension. During physical exertion, he developed feelings of muscle weakness, lack of air, bluish lips, skin, face; breathing was accompanied by moist wheezes that could be felt at a distance. What mechanism underlies the occurrence of such a syndrome?

Хронічна лівошлуночкова недостатність Chronic left ventricular failure

Колапс Collapse

Гостра лівошлуночкова недостатність Acute left ventricular failure

Тампонада серця Cardiac tamponade

Хронічна правошлуночкова недостатність Chronic right ventricular failure

121 / 200
У хворого 58-ми років з гострою серцевою недостатністю спостерігається зменшення добової кількості сечі - олігурія. Який механізм цього явища? A 58-year-old patient with acute heart failure has a decrease in the daily amount of urine - oliguria. What is the mechanism of this phenomenon?

Зниження онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення гідростатичного тиску крові в капілярах Increased hydrostatic blood pressure in capillaries

Зниження проникності ниркового фільтру Decreased renal filter permeability

Зниження клубочкової фільтрації Decreased glomerular filtration

Зниження кількості функціонуючих клубочків Decreasing the number of functioning glomeruli

122 / 200
Хворий 32-х років надійшов до стаціонару зі скаргами на загальне нездужання, блювання, біль праворуч внизу живота. Після огляду лікарем був поставлений діагноз - гострий апендицит. Який вид болю в хворого? A 32-year-old patient came to the hospital with complaints of general malaise, vomiting, pain in the right lower abdomen. After examination, the doctor diagnosed acute appendicitis. What kind pain in the patient?

Соматичний поверхневий ранній Somatic superficial early

Фантомний Phantomnius

Вісцеральний Visceral

Соматичний глибокий Somatic deep

Соматичний поверхневий пізній Somatic superficial late

123 / 200
У новонародженого фізіологічна жовтяниця. Рівень вільного білірубіну в крові значно перевищує норму. Нестачею якого ферменту це обумовлено? The newborn has physiological jaundice. The level of free bilirubin in the blood is much higher than normal. What enzyme is this lacking?

Гем-оксигеназа Heme Oxygenase

Трансаміназа Transaminase

УДФ-глюкуронілтрансфераза UDF-glucuronyltransferase

Аденозиндезаміназа Adenosine deaminase

Ксантиноксидаза Xanthine Oxidase

124 / 200
У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м’ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А, В, Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано? In the bacteriological laboratory, canned meat is being tested for the content of botulinum toxin. For this, the experimental group of mice was injected with an extract from the researched material and antitoxic antibotulinum serum of types A, B, E; a control group of mice was injected with the extract without anti-botulinum serum. What serological reaction was used?

Зв’язування комплементу Complement Binding

Подвійної імунної дифузії Double immune diffusion

Нейтралізації Neutralizations

Преципітації Precipitation

Опсонофагоцитарна Opsonophagocytic

125 / 200
У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну настала непритомність, спостерігаються судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст цукру? A patient with diabetes fainted after the injection of insulin, convulsions are observed. What is the result of a biochemical blood sugar analysis?

8 ммоль/л 8 mmol/L

3,3 ммоль/л 3.3 mmol/L

10 ммоль/л 10 mmol/L

5,5 ммоль/л 5.5 mmol/L

1,5 ммоль/л 1,5 ммоль/л

126 / 200
При зовнішньому огляді новонародженого виявлені виражені зміни шкірних покривів усього тіла. Шкіра суха, тьмяна, з нерівною поверхнею та з наявністю сірих пластин, які відшаровуються. З яким видом дистрофії пов’язана ця патологія? External examination of the newborn revealed marked changes in the skin of the entire body. The skin is dry, dull, with an uneven surface and the presence of gray plates that peel off. What kind of dystrophy is this pathology related?

Мукоїдне набухання Mucoid swelling

Гідропічна Hydropic

Гіаліново-крапельна Hyaline-drip

Рогова Рогова

Фібриноїдне набухання Fibrinoid swelling

127 / 200
Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що включає речовини різного механізму дії. Яке з протитуберкульозних засобів пригнічує в мiкобактерiях транскрипцію РНК на ДНК? Tuberculosis treatment is carried out with the help of combined chemotherapy, which includes substances with different mechanisms of action. Which of the anti-tuberculosis drugs suppresses the transcription of RNA to DNA in mycobacteria?

ПАСК ПАСК

Рiфампiцин Рiфампiцин

Стрептоміцин Streptomycin

Ізоніазид Isoniazid

Етіонамід Ethionamide

128 / 200
Чоловіка 45-ти років протягом останніх 3-х років непокоїв сухий кашель, наростала задишка, легенева недостатність, швидко втрачалася вага. На розтині: легеневе серце; у легенях різко виражений фіброз з наявністю порожнин, що створюють картину 'медових сот'. Гістологічно: інтерстиційний фіброз з вираженою інфільтрацією строми лімфогістіоцитами з домішками нейтрофілів. Який найбільш вірогідний діагноз? For the past 3 years, a 45-year-old man has been troubled by a dry cough, increasing shortness of breath, pulmonary insufficiency, rapid weight loss. At autopsy: pulmonary heart; in the lungs sharply expressed fibrosis with the presence of cavities creating a 'honeycomb' picture. Histologically: interstitial fibrosis with marked infiltration of the stroma by lymphohistiocytes with admixtures of neutrophils. What is the most likely diagnosis?

Пиловий пневмосклероз Dust pneumosclerosis

Післязапальний пневмосклероз Post-inflammatory pneumosclerosis

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Фіброзуючий альвеоліт Fibrosing alveolitis

Хронічна бульозна емфізема Chronic bullous emphysema

129 / 200
У хворого вдень піднялася температура тіла до 39oС і через 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився: в період пароксизму температура досягла 41oС, період апірексії настав через 8 годин. Як називається такий тип температурної кривої? The patient's body temperature rose to 39oC during the day and returned to normal after 6 hours. On the second day, the attack was repeated: during the paroxysm, the temperature reached 41oC, the period of apyrexia came due to 8 hours. What is this type of temperature curve called?

Інтермітуючий Intermittent

Септичний Septic

Постійний Permanent

Гектичний Hectic

Зворотній Reverse

130 / 200
Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яка амінокислота бере участь у видаленні аміаку з мозкової тканини? Brain injury caused increased formation of ammonia. Which amino acid is involved in removing ammonia from brain tissue?

Глутамінова Glutamine

Валін Валін

Триптофан Tryptophan

Тирозин Tyrosine

Лізин Lysine

131 / 200
Хвора 40-а років надійшла до інфекційного відділення лікарні з високою температурою тіла. Об’єктивно: виражені менінгеальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Яке анатомічне утворення було пропунктовано? A 40-year-old patient was admitted to the hospital's infectious disease department with a high body temperature. Objectively: pronounced meningeal symptoms. A spinal tap was performed. What anatomical formation was punctured?'

Spatium subarachnoideum Subarachnoid space

Cisterna cerebellomedullaris posterior Posterior cerebellumedullary cistern

Spatium epidurale Epidural space

Cavum trigeminale Trigeminal cavity

Spatium subdurale Subdural space

132 / 200
У вагітної жінки 29-ти років лікар визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями. Який розмір великого таза був визначений? The doctor measured the pelvis of a 29-year-old pregnant woman. Using a compass, the distance between the two upper front iliac spines was measured. What size of the pelvis was determined?

Distantia trochanterica Trochanteric distance

Distantia spinarum Distance of spines

Conjugata vera Conjugata vera

Distantia cristarum Crest Distance

Conjugata anatomica

133 / 200
Після проведення туберкулінової проби (проба Манту) у дитини через 48 годин на місці ведення туберкуліну утворилася папула до 10 мм у діаметрі. Який механізм гіперчутливості лежить в основі розвитку вказаних змін? After performing a tuberculin test (Mantoux test), the child developed a papule up to 10 mm in diameter 48 hours later at the site of tuberculin administration. What mechanism of hypersensitivity underlies the development of the specified changes?

Гранулематоз Granulomatosis

Анафілаксія Anaphylaxis

Антитілозалежна цитотоксичність Antibody-dependent cytotoxicity

Клітинна цитотоксичність Cellular cytotoxicity

Імунокомплексна цитотоксичність Immunocomplex cytotoxicity

134 / 200
У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні? The distal quarter of the small intestine damaged by a pathological process was surgically removed from a person. How will this affect the absorption of nutrients with a normal diet?

Зменшиться всмоктування вуглеводів Carbohydrate absorption will decrease

Зменшиться всмоктування білків Protein absorption will decrease

Всмоктування не зміниться Suction will not change

Зменшиться всмоктування води Water absorption will decrease

Зменшиться всмоктування жирів Fat absorption will decrease

135 / 200
У новонародженого хлопчика під час огляду зовнішніх статевих органів виявлена розщілина сечівника, яка відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію йдеться? In a newborn boy, during an examination of the external genitalia, a urethral fissure was detected, which opens on the lower surface of the penis. What kind of anomaly is this?

Монорхізм Monorchism

Гіпоспадія Hypospadia

Крипторхізм Cryptorchism

Гермафродитизм Hermaphrodite

Епіспадія Epispadia

136 / 200
У ході катаболізму гістидину утворюється біогенний амін, що має потужну судинорозширюючу дію. Назвіть його: In the course of histidine catabolism, a biogenic amine is formed, which has a powerful vasodilating effect. Name it:

Серотонін Serotonin

ДОФА ДОФА

Дофамін Dopamine

Гістамін Histamine

Норадреналін Noradrenaline

137 / 200
У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма - 125 ± 25 мл/хв). Збільшення якого показника може бути причиною цього? A man has a glomerular filtration rate of 80 ml/min (normal - 125 ± 25 ml/min). An increase in which indicator can be the reason for this?

Онкотичний тиск плазми крові Oncotic pressure of blood plasma

Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків Hydrostatic blood pressure in glomerular capillaries

Ефективний фільтраційний тиск Effective filtration pressure

Нирковий кровотік Renal blood flow

Проникність ниркового фільтру Renal filter permeability

138 / 200
Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води: A hypertonic glucose solution was administered intravenously to the patient. This will increase the movement of water:

З клітин до міжклітинної рідини From cells to intercellular fluid

З міжклітинної рідини до капілярів From intercellular fluid to capillaries

З міжклітинної рідини до клітин From intercellular fluid to cells

З капілярів до міжклітинної рідини From capillaries to intercellular fluid

Змін руху води не буде The movement of water will not change

139 / 200
Хвора 45-ти років звернулася до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання та пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар? A 45-year-old patient turned to the doctor with complaints of sleep disturbances, manifested by worsening falling asleep and waking up in the middle of the night. The doctor prescribed the patient a sleeping pill. What type of pharmacotherapy did he use? doctor?

Симптоматична Symptomatic

Вибіркова Selective

Рефлекторна Reflex

Етіотропна Etiotropic

Патогенетична Pathogenetic

140 / 200
Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42-х років призначили примахін. Вже на 3 добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату в пацієнта з’явилися біль у животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що стало причиною розвитку побічної дії препарату? To prevent the distant results of four-day malaria, a 42-year-old patient was prescribed primaquine. On the 3rd day after the start of treatment with therapeutic doses of the drug, the patient developed abdominal pain and in the area of the heart, dyspeptic disorders, general cyanosis, hemoglobinuria. What caused the development of the side effect of the drug?

Зниження активності мікросомаль-них ферментів печінки Decreased activity of microsomal liver enzymes

Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази Genetic deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase

Кумуляція лікарського засобу Cumulation of medicinal product

Сповільнення екскреції препарату з сечею Slowing down of drug excretion with urine

Потенціювання дії іншими препаратами Potentiation of action by other drugs

141 / 200
До ендокринолога звернулася хво- ра 45-ти років із скаргами на підвищений апетит, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулінонезалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій? A 45-year-old patient came to the endocrinologist with complaints of increased appetite, dryness of the mucous membranes of the oral cavity, increased diuresis. During the examination, non-insulin-dependent diabetes was detected for the first time. What Is it appropriate to prescribe the above-mentioned drugs to the patient?

Адіурекрин Adiurecrin

Інсулін Insulin

Глібенкламід Glibenclamide

Окситоцин Oxytocin

Вазопресин Vasopressin

142 / 200
У хворого спостерігається зниження тактильної та смакової чутливості слизової оболонки задньої третини спинки язика. З патологією якого нерва це пов’язано? The patient has a decrease in tactile and taste sensitivity of the mucous membrane of the back third of the back of the tongue. What nerve pathology is this associated with?

III гілка трійчастого нерва III branch of the trigeminal nerve

II гілка трійчастого нерва II branch of the trigeminal nerve

Язикоглотковий Lingopharyngeal

Лицевий Licevius

Під’язиковий Sublingual

143 / 200
На 8-й день після введення протиправцевої сироватки з приводу брудної рани стопи у пацієнта підвищилася температура тіла до 380 С, з’явилися біль у суглобах, висипка, свербіж. У крові - лейкопенія і тромбоцитопенія. Який тип алергічної реакції розвинувся? On the 8th day after administration of anti-tetanus serum for a dirty foot wound, the patient's body temperature rose to 380 C, joint pain, rash, itching appeared In the blood - leukopenia and thrombocytopenia. What type of allergic reaction developed?

Стимулююча Stimulating

Цитотоксична Cytotoxic

Імунокомплексна Immunocomplex

Гіперчутливість уповільненого типу Delayed hypersensitivity

Анафілактична Anaphylactic

144 / 200
Юнак 17-ти років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,5o С, з’явилися кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулося у юнака? A 17-year-old boy became acutely ill, the body temperature rose to 38.5o C, cough, runny nose, lacrimation, nasal discharge appeared. What kind of inflammation developed in a young man?

Серозне Serous

Фібринозне Fibrinous

Геморагічне Hemorrhagic

Катаральне Cataral

Гнійне Suppurative

145 / 200
У добовій сечі хворого знайдені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок найбільш притаманний виявлений симптом? Leached erythrocytes were found in the daily urine of the patient. For which kidney pathology is the detected symptom most characteristic?

Пієлонефрит Pyelonephritis

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Нефротичний синдром Nephrotic Syndrome

Дифузний гломерулонефрит Diffuse glomerulonephritis

Нирковокам’яна хвороба Kidney stone disease

146 / 200
При аналізі родоводу лікар-генетик встановив, що хвороба зустрічається в осі6 чоловічої та жіночої статей, не в усіх поколіннях, і що у здорових батьків можуть народжуватися хворі діти. Який тип успадкування хвороби? When analyzing the genealogy, the geneticist found that the disease occurs in the male and female axis, not in all generations, and that sick children can be born to healthy parents. What is the type of inheritance of the disease?

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Y-зчеплений Y-linked

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Х-зчеплений домінантний X-linked dominant

Х -зчеплений рецесивний X-linked recessive

147 / 200
Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак, почастішали напади стенокардії. Який препарат був призначений? A patient with bronchial asthma did not tell the doctor that he had angina attacks. The doctor prescribed a drug, after taking which the bronchial asthma attacks became less frequent, however, the angina attacks became more frequent . What drug was prescribed?

Еуфілін Euphilin

Ізадрин Ізадрин

Сальбутамол Salbutamol

Кромолін-натрій Cromolyn sodium

Фенотерол Fenoterol

148 / 200
Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, яка менша за середню терапевтичну. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату? A patient who was treated for neurosis with sibazon complains of a toothache. The doctor prescribed him an analgesic in a dose that is lower than the average therapeutic dose. What phenomenon did he take into account doctor, reducing the dose of the drug?

Потенціювання Potentiation

Сумація Summation

Лікарська залежність Drug addiction

Кумуляція Cumulative

Толерантність Tolerance

149 / 200
Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих органів встановив лікар? The inflammatory process of the altered subserous base around the cervix caused an intense pain symptom in the patient. What pathological process of the genital area did the doctor establish?

Parametrium Parametrium

Mesometrium Mesometrium

Perimetrium Perimetrium

Myometrium Myometrium

Endometrium Endometrium

150 / 200
При дослідженні амніотичної рідини, одержаної під час амніоцентезу (прокол амніотичної оболонки), виявлені клітини, ядра яких містять статевий хроматин (тільце Барра). Про що це може свідчити? In the study of amniotic fluid obtained during amniocentesis (puncture of the amniotic membrane), cells whose nuclei contain sex chromatin (Barr body) were found. What can this indicate? ?

Розвиток плода жіночої статі Development of a female fetus

Розвиток плода чоловічої статі Male fetus development

Генетичні порушення розвитку плода Genetic disorders of fetal development

Трисомія Trisomy

Поліплоїдія Polyploidy

151 / 200
На гістологічному препараті, забарвленому орсеїном, у середній оболонці судини виявлено від 40 до 60 вікончастих еластичних мембран. Назвіть цю судину: From 40 to 60 fenestrated elastic membranes are found in the middle layer of a vessel on a histological preparation stained with orsein. Name this vessel:

Артерія еластичного типу Elastic type artery

Артерія м’язового типу Muscular artery

Вена безм’язового типу Vein of muscleless type

Вена м’язового типу Muscular vein

Артерія змішаного типу Mixed type artery

152 / 200
У людей після тривалого фізичного навантаження виникає інтенсивний біль у м’язах. Які зміни в м’язах є найбільш вірогідною причиною цього? People develop intense muscle pain after prolonged physical activity. What changes in the muscles are the most likely cause of this?

Підвищена збудливість Increased excitability

Накопичення креатиніну Creatinine accumulation

Підвищення вмісту АДФ Increase in ADP content

Накопичення молочної кислоти Accumulation of lactic acid

Посилений розпад білків Enhanced protein degradation

153 / 200
Під час операції у пацієнта було видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку, що супроводжується гілками легеневої артерії та інших судин. Яка частина легені була видалена? During the operation, a part of the lung was removed from the patient, which is ventilated by a bronchus of the third order, accompanied by branches of the pulmonary artery and other vessels. What part of the lung was removed?

Нижня частка Lower share

Сегмент легені Lung segment

Середня частка Average share

Верхня частка Upper share

Легенева часточка Pulmonary lobule

154 / 200
При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології? With hereditary orotaciduria, the release of orotic acid is many times higher than the norm. The synthesis of what substances will be disturbed in this pathology?

Сечова кислота Uric acid

Сечовина Urea

Піримідинові нуклеотиди Pyrimidine nucleotides

Пуринові нуклеотиди Purine nucleotides

Біогенні аміни Biogenic amines

155 / 200
На розтині тіла чоловіка 46-ти років на слизовій оболонці прямої та сигмоподібної кишок виявлено множинні коричнево-зелені нашарування, крововиливи; у просвіті кишки слиз, невелика кількість крові; гістологічно - фібринозний коліт. При бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяна S.Sonne. Який найбільш вірогідний діагноз? At the autopsy of the body of a 46-year-old man, multiple brown-green layers, hemorrhages were found on the mucous membrane of the rectum and sigmoid colon; in the lumen of the intestine, mucus, a small amount of blood; histologically - fibrinous colitis. Bacteriological examination of the intestinal contents revealed S. Sonne. What is the most likely diagnosis?

Сальмонельоз Salmonellosis

Хвороба Крона Crohn's disease

Дизентерія Dysentery

Холера Cholera

Ієрсиніоз Yersiniosis

156 / 200
Чоловік 40-а років протягом 10 років після перелому великогомілкової кістки страждав на хронічний остеомієліт. Три роки тому з’явився нефротичний синдром. Смерть настала від уремії. На секції: нирки щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі на розрізі з сальним блиском. Яка патологія нирок розвинулася? A 40-year-old man suffered from chronic osteomyelitis for 10 years after a tibial fracture. Nephrotic syndrome appeared three years ago. Death occurred from uremia. At autopsy : the kidneys are dense, white, with scars in the cortical layer on a section with a sebaceous sheen. What pathology of the kidneys has developed?

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Ідіопатичний амілоїдоз Idiopathic amyloidosis

Хронічний гломерулонефрит Chronic glomerulonephritis

Вторинний амілоїдоз Secondary amyloidosis

Первинний амілоїдоз Primary amyloidosis

157 / 200
Пацієнтка 58-ми років скаржиться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, сонливість, задишку під час швидкої ходи. У крові: ер.-4,6•1012/л, Hb- 92 г/л, КП- 0,6. У мазку крові - велика кількість анулоцитів та мікроцитів. Для якої анемії це характерно? A 58-year-old female patient complains of increased fatigue, decreased work capacity, drowsiness, shortness of breath during fast walking. In the blood: er.-4.6•1012/ l, Hb - 92 g/l, KP - 0.6. In the blood smear - a large number of annulocytes and microcytes. What anemia is this typical for?

Серповидноклітинна Sickle cell

Гемолітична Hemolytic

Постгеморагічна Posthemorrhagic

Залізодефіцитна Iron deficiency

Перніціозна Pernicious

158 / 200
У жінки 30-ти років виникли набряки обличчя. При обстеженні виявлені протеїнурія (5,87 г/л), гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія. Для якого стану характерно таке поєднання симптомів? A 30-year-old woman developed facial swelling. The examination revealed proteinuria (5.87 g/l), hypoproteinemia, dysproteinemia, and hyperlipidemia. Which condition is characteristic such a combination of symptoms?

Хронічна ниркова недостатність Chronic renal failure

Гостра ниркова недостатність Acute renal failure

Нефритичний синдром Jade Syndrome

Нефротичний синдром Nephrotic Syndrome

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

159 / 200
Хворий багато років страждав на бронхіальну астму та помер від нападу ядухи. Під час гістологічного дослідження легень виявлено: в просвіті бронхіол та дрібних бронхів багато слизу з домішкою еозинофілів, склероз міжальвеолярних перетинок, розширення просвіту альвеол. Який механізм розвитку реакції гіперчутливості мав місце? The patient suffered from bronchial asthma for many years and died from an attack of dysentery. During the histological examination of the lungs, it was found: in the lumen of the bronchioles and small bronchi there is a lot of mucus with an admixture of eosinophils, sclerosis interalveolar membranes, expansion of the lumen of the alveoli. What mechanism of the development of the hypersensitivity reaction took place?

Реагінова реакція Reagin reaction

Цитотоксична реакція Cytotoxic reaction

Гранулематоз Granulomatosis

Імунокомплексна реакція Immunocomplex reaction

Цитоліз, обумовлений лімфоцитами Cytolysis caused by lymphocytes

160 / 200
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. У чому полягає механізм розвитку поліурії? The patient has a reduced synthesis of vasopressin, which leads to polyuria and, as a result, severe dehydration of the body. What is the mechanism of polyuria?

Зниження канальцевої реабсорбції іонів Na Decreased tubular reabsorption of Na ions

Зниження канальцевої реабсорбції білку Decreased tubular protein reabsorption

Зниження канальцевої реабсорбції води Reduction of tubular reabsorption of water

Збільшення швидкості клубочкової фільтрації Glomerular filtration speed increase

Зниження реабсорбції глюкози Decreased glucose reabsorption

161 / 200
У медичній практиці для профілактики алкоголізму широко використовують тетурам, який є інгібітором альдегіддегідрогенази. Підвищення в крові якого метаболіту викликає відразу до алкоголю? Teturam, which is an aldehyde dehydrogenase inhibitor, is widely used in medical practice to prevent alcoholism. An increase in the blood of which metabolite causes an aversion to alcohol?

Етанол Ethanol

Пропіоновий альдегід Propionic aldehyde

Ацетальдегід Acetaldehyde

Метанол Methanol

Малоновий альдегід Malonaldehyde

162 / 200
До клініки надійшла дитина 1 року з ознаками ураження м’язів. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Порушення якого процесу є біохімічною основою цієї патології? A 1-year-old child came to the clinic with signs of muscle damage. After the examination, carnitine deficiency in the muscles was detected. What process violation is the biochemical basis of this pathology?

Субстратне фосфорилювання Substrate Phosphorylation

Регуляція рівня Ca2+ в мітохондріях Regulation of Ca2+ level in mitochondria

Синтез актину та міозину Synthesis of actin and myosin

Транспорт жирних кислот у мітохондрії Transport of fatty acids in mitochondria

Утилізація молочної кислоти Disposal of lactic acid

163 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення привушною залозою великої кількості рідкої слини. Який нерв стимулюють? In the experiment, a nerve is stimulated with electrical impulses, which leads to the secretion of a large amount of liquid saliva by the parotid gland. Which nerve is stimulated?

N.vagus N.vagus

N.sympathicus N.sympathicus

N. facialis Facial number

N.trigeminus N.trigeminus

N.glossopharyngeus N.glossopharyngeus

164 / 200
До щелепно-лицьового відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з’єднання кісток провести хірургічним методом під наркозом. Після внутрішньовенного введення міорелаксанту спостерігались короткочасні фібрилярні скорочення м’язів обличчя хворого. Який міорелаксант було застосовано? A patient with a fracture of the lower jaw was admitted to the maxillofacial department. It was decided to join the bones surgically under anesthesia. After intravenous administration of a muscle relaxant, short-term fibrillar contractions were observed 'muscles of the patient's face. What muscle relaxant was used?

Пипекуроній бромід Pipecuronium bromide

Діазепам Diazepam

Дитилін Дитилін

Тубокурарина хлорид Tubocurarine Chloride

Меліктин Melictin

165 / 200
У хворого відзначається атрофія альвеолярних відростків щелепи після видалення зубів. Це є прикладом: The patient has atrophy of the alveolar processes of the jaw after tooth extraction. This is an example:

патологічної реакції pathological reaction

структурного сліду адаптації structural trace of adaptation

патологічного процесу pathological process

хвороби diseases

патологічного стану pathological state

166 / 200
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з гіперплазією її клітин. Який найбільш вірогідний діагноз? During the histological examination of the mucous membrane of the uterus, convoluted glands, pollen- and corkscrew-shaped, elongated, growth of the stroma with hyperplasia of its cells were found. What is the most likely diagnosis?

Залозиста гіперплазія ендометрія Glandular hyperplasia of the endometrium

Лейоміома Leiomyoma

Плацентарний поліп Placental polyp

Гострий ендометрит Acute endometritis

Пухирний занос Puffy Skid

167 / 200
При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44-х років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води? During a laboratory examination of the blood of a 44-year-old patient, it was found that the protein content in the plasma is 40 g/l. How does this affect transcapillary water exchange?

Зменшуються фільтрація та реабсорбція Filtration and reabsorption are decreasing

Обмін не змінюється Exchange does not change

Збільшуються фільтрація та реабсорбція Increasing filtration and reabsorption

Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція Filtration decreases, reabsorption increases

Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція Filtration increases, reabsorption decreases

168 / 200
В гістологічному препараті органу ротової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незроговілим епітелієм, а задня поверхня - багаторядним війчастим епітелієм. Що це за орган? In the histological preparation of the organ of the oral cavity, it can be seen that the front surface is lined with multi-layered flat non-keratinized epithelium, and the back surface is lined with multi-rowed ciliated epithelium. What kind of organ is this?

Щока Cheek

Тверде піднебіння Hard palate

М’яке піднебіння Soft palate

Губа Губа

Ясна Ясна

169 / 200
Хворому на гостру серцеву недостатність було введено серцевий глікозид швидкої дії. Який з перелічених засобів було введено? A fast-acting cardiac glycoside was administered to a patient with acute heart failure. Which of the listed agents was administered?

Дигітоксин Digitoxin

Мілринон Milrinone

Корглікон Корглікон

Целанід Celanide

Адонізид Adoniside

170 / 200
У нирках досліджуваного збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена - фосфатних іонів. Впливом якого гормону це зумовлено? Reabsorption of calcium ions increased and phosphate ions decreased in the kidneys of the subject. Which hormone is responsible for this?

Вазопресин Vasopressin

Паратгормон Parathyroid hormone

Гормональна форма вітаміну D3 Hormonal form of vitamin D3

Тирокальцитонін Thyrocalcitonin

Альдостерон Aldosterone

171 / 200
У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції - 10 ммоль/л). Наслідком цього буде: A person has a blood glucose level of 15 mmol/l (the reabsorption threshold is 10 mmol/l). The result will be:

Зменшення секреції вазопресину Decreased vasopressin secretion

Зменшення секреції альдостерону Decreased secretion of aldosterone

Зменшення реабсорбції глюкози Decreased glucose reabsorption

Глюкозурія Glucosuria

Зменшення діурезу Diuresis reduction

172 / 200
Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може бути причиною цього? A person lost his vision after a brain injury. What areas of the cerebral cortex can be damaged?

Лобна Лобна

Скронева та тім’яна Temporal and parietal

Тім’яна Timyana

Скронева Temple

Потилична Occipital

173 / 200
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість відповідає нормі. Вірним є висновок про те, що в шлуночках серця нормально відбувається процес: When analyzing a human ECG, it was found that in the second standard lead from the extremities T waves are positive, their amplitude and duration correspond to the norm. The conclusion that in the ventricles of the heart, the process normally takes place:

Розслаблення Relax

Деполяризація Depolarization

Скорочення Abbreviation

Реполяризація Repolarization

Збудження Arousal

174 / 200
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси збудження з частотою 60 разiв за хвилину. З якої структури серця отримано цю клітину? An isolated human heart cell automatically generates excitation pulses with a frequency of 60 times per minute. From which heart structure is this cell derived?

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Шлуночок Venticle

Синоатрiальний вузол Sinoatrial node

Пучок Пса Dog Bundle

Передсердя Atrial

175 / 200
Під час підготовки пацієнта до операції проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 до 120 мм рт.ст. Назвіть цю камеру серця: During the patient's preparation for surgery, pressure was measured in the chambers of the heart. In one of them, the pressure during the cardiac cycle varied from 0 to 120 mm Hg. Name this heart chamber:

Лівий шлуночок Left Ventricle

Правий шлуночок Right ventricle

Праве передсердя Right atrium

- -

Ліве передсердя Left atrium

176 / 200
Під час помірного фізичного навантаження хвилинний об’єм крові в досліджуваного становить 10 л/хв. Який об’єм крові проходить у нього за хвилину через судини легень? During moderate physical exertion, the subject's minute blood volume is 10 l/min. What volume of blood passes through the pulmonary vessels per minute?

10 л/хв 10 л/хв

5 л/хв 5 л/хв

7 л/хв 7 л/хв

6 л/хв 6 л/хв

4 л/хв 4 л/хв

177 / 200
У немовляти, народженої передчасно, частина альвеол не розправилася за рахунок підвищеної еластичної тяги легень. Яким чином можна зменшити цю силу? In a premature baby, part of the alveoli did not expand due to the increased elastic pull of the lungs. How can this force be reduced?

Введення глюкози Introduction of glucose

Штучна вентиляція легень Artificial lung ventilation

Вдихання чистого кисню Inhalation of pure oxygen

Відсмоктування рідини з дихальних шляхів Suction of fluid from respiratory tract

Введення сурфактантів Introduction of surfactants

178 / 200
Під час розтину тіла померлого в прямій та сигмоподібній кишках видно дефекти слизової оболонки неправильної форми з нерівними контурами, вони зливаються між собою, залишаючи невеликі островки збереженої слизової оболонки. Про який різновид коліту йдеться? During the autopsy of the dead body, defects of the mucous membrane of an irregular shape with uneven contours are visible in the rectum and sigmoid colon, they merge with each other, leaving small islands of preserved mucosa. About what kind of colitis is it about?

Фолікулярний Follicular

Виразковий Ulcerous

Фібринозний Fibrinous

Катаральний Catarrhal

Гнійний Suppurative

179 / 200
У дитини з гострою кишковою інфекцією швидко розвинулись ознаки зневоднення, з’явилася кров у випорожненнях. Педіатром було запідозрено коліентерит. Яким методом необхідно скористатись для діагностики ентерального ешерихіозу? A child with an acute intestinal infection quickly developed signs of dehydration, blood appeared in the stools. The pediatrician suspected colienteritis. What method should be used to diagnose enteric escherichia?

Алергічний Allergic

Біологічний Biological

Бактеріологічний Bacteriological

Серологічний Serological

Мікроскопічний Microscopic

180 / 200
У жінки 22-х років, при гістологічному дослідженні збільшених шийних лімфатичних вузлів, виявлені вузлики, що складаються переважно з плоских, дещо витягнутих, з блідо забарвленим ядром, гігантських клітин округло-овальної форми з блідо-рожевою цитоплазмою та з ядрами, розташованими на периферії (у вигляді частоколу), а також дрібних округлої форми клітин з вузьким обідком цитоплазми; у центрі деяких вузликів безструктурні маси, забарвлені в блідо-рожевий колір. Для якого захворювання характерні такі зміни? In a 22-year-old woman, a histological examination of enlarged cervical lymph nodes revealed nodules consisting mainly of flat, somewhat elongated, with a pale colored core, giant round-oval-shaped cells with pale pink cytoplasm and with nuclei located on the periphery (in the form of a palisade), as well as small round-shaped cells with a narrow rim of cytoplasm; in the center of some nodules there are structureless masses stained in pale pink color. For which Are such changes characteristic of the disease?

Саркоїдоз Sarcoidosis

Бруцельоз Brucellosis

Неспецифічний гіперпластичний лімфаденіт Nonspecific hyperplastic lymphadenitis

Лімфогранулематоз Lymphogranulomatosis

Туберкульоз Tuberculosis

181 / 200
У хворого під час об’єктивного огляду виявлено: тонка фігура, великий череп, сильно розвинена лобна частина обличчя, короткі кінцівки. Для якого конституціонального типу це характерно? During an objective examination, the patient was found to have: a thin figure, a large skull, a strongly developed frontal part of the face, short limbs. What constitutional type is this characteristic of?

Мускульний Muscle

Церебральний Cerebral

Дигестивний Digestive

Респіраторний Respiratory

Змішаний Mixed

182 / 200
Хвора 38-ми років померла під час нападу бронхіальної астми, що не вдалося купірувати. Під час гістологічного дослідження в просвіті бронхів виявлені скупчення слизу, в стінці бронхів багато тучних клітин (лаброцитів), багато з них у стані дегрануляції, а також багато еозинофілів. Який патогенез цих змін у бронхах? A 38-year-old patient died during an uncontrollable attack of bronchial asthma. During a histological examination, accumulations of mucus were found in the lumen of the bronchi, in the wall of the bronchi there were many fatty cells (labrocytes), many of them in a state of degranulation, as well as many eosinophils. What is the pathogenesis of these changes in the bronchi?

Цитотоксична, цитолітична дія антитіл Cytotoxic, cytolytic effect of antibodies

Імунокомплексний механізм Immune complex mechanism

Клітинно обумовлений цитоліз Cell-induced cytolysis

Атопія Атопія

Гранулематоз Granulomatosis

183 / 200
У хворого на тромбофлебіт нижніх кінцівок з’явився біль у грудній клітці, кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На розтині діагностовано множинні інфаркти легень. Яка найбільш вірогідна причина їх розвитку в цьому випадку? A patient with thrombophlebitis of the lower extremities developed chest pain, hemoptysis, increasing respiratory failure, the symptoms of which caused him to die. At autopsy, multiple lung infarctions were diagnosed. What is the most likely reason for their development in this case?

Тромбоз бронхіальних артерій Thrombosis of bronchial arteries

Тромбоз гілок легеневої артерії Thrombosis of pulmonary artery branches

Тромбоемболія бронхіальних артерій Thromboembolism of bronchial arteries

Тромбоемболія гілок легеневої артерії Thromboembolism of the branches of the pulmonary artery

Тромбоз легеневих вен Thrombosis of pulmonary veins

184 / 200
У клітинах мозку лисиці, яка була спіймана в межі міста, виявлені включення у вигляді тілець Бабеша-Негрі. Джерелом якого захворювання є ця тварина? Inclusions in the form of Babesh-Negri corpuscles were found in the brain cells of a fox that was caught within the city limits. What disease is this animal the source of?

Грип Грип

Інфекційний мононуклеоз Infectious mononucleosis

Вітряна віспа Chicken Pox

Кліщовий енцефаліт Tick-borne encephalitis

Сказ Сказ

185 / 200
Хворому, що страждає на стенокардію та приймає ізосорбіда мононітрат, було додатково призначено лікарський засіб з дезагрегантним ефектом. Визначте цей препарат: A patient suffering from angina and taking isosorbide mononitrate was additionally prescribed a drug with a disaggregant effect. Identify this drug:

Нітрогліцерин Nitroglycerin

Валідол Validol

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

Ніфедипін Nifedipine

Анаприлін Anaprilin

186 / 200
У хворого на обличчі вугрі. Під час мікроскопії зіскрібків із уражених ділянок виявлені живі членистоногі розміром 0,2-0,5 мм, які мають витягнуту червоподібну форму, чотири пари коротких кінцівок, що розташовані в середній частині тіла. Який лабораторний діагноз? The patient has acne on his face. During the microscopy of scrapings from the affected areas, living arthropods with a size of 0.2-0.5 mm, which have an elongated worm-like shape, four pairs of short limbs located in the middle part of the body. What is the laboratory diagnosis?

Педикульоз Pediculosis

Демодекоз Demodecosis

Міаз Міаз

Фтиріоз Phthyriosis

Короста Scabies

187 / 200
У хворого гостра серцево-легенева недостатність, що супроводжується набряком легень. Який препарат з групи діуретиків необхідно призначити? The patient has acute cardiopulmonary failure accompanied by pulmonary edema. Which drug from the group of diuretics should be prescribed?

Тріамтерен Triamterene

Спіронолактон Spironolactone

Фуросемід Furosemide

Дихлотіазид Dichlorothiazide

Діакарб Diakarb

188 / 200
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати в аналізі крові цієї хворої? A patient came to the doctor complaining of a runny nose, which worsens in the spring during the flowering period of plants. A diagnosis of allergic rhinitis was made. What changes in the leukocyte formula can be expected in the blood test of this patient sick?

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Еозинофілія Eosinophilia

Зсув формули вліво Shift the formula to the left

Еозинопенія Eosinopenia

Лімфопенія Lymphopenia

189 / 200
В крові пацієнта вміст глюкози натщесерце 5,6 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження - 13,8 ммоль/л, а через 3 години - 9,2 ммоль/л. Для якої патології характерні такі показники? In the patient's blood, the glucose content on an empty stomach is 5.6 mmol/l, after 1 hour after the sugar load - 13.8 mmol/l, and after 3 hours - 9 .2 mmol/l. What pathology is characterized by such indicators?

Акромегалія Acromegaly

Тиреотоксикоз Thyrotoxicosis

Хвороба Іценко-Кушінга Itsenko-Cushing disease

Здорова людина Healthy person

Прихована форма цукрового діабету Hidden form of diabetes

190 / 200
До терапевтичного відділення надійшов хворий на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом. Який препарат з перелічених груп лікарських засобів необхідно використати у комплексній терапії пацієнта? A patient with gastric ulcer disease with hyperacidity syndrome was admitted to the therapeutic department. Which drug from the listed groups of drugs should be used in the complex therapy of the patient?

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Нестероїдні протизапальні засоби Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Блокатори Н1-гістамінових рецепторів H1-histamine receptor blockers

Стероїдні протизапальні засоби Steroidal anti-inflammatory drugs

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів Blockers of H2-histamine receptors

191 / 200
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В біоптаті шкіри гістологічно виявлено пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають круглу та овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми та схожі на клітини базального шару епідермісу. Як називається пухлина в пацієнта? A 45-year-old man consulted a doctor about a plaque-like lesion on his neck. In a skin biopsy, histologically, tumor cells were found, arranged in nests, which have a round and oval shape with a narrow rim of basophilic cytoplasm and similar to the cells of the basal layer of the epidermis. What is the patient's tumor called?

Трихоепітеліома Trichoepithelioma

Епідермальний рак Epidermal cancer

Сирінгоаденома Syringoadenoma

Гідраденома Hydradenoma

Базаліома Basal tumor

192 / 200
У хворого з діагнозом хвороба Іценка-Кушинга (гіперпродукція гормонів корою наднирників) в крові визначено підвищену концентрацію глюкози, кетонових тіл, натрію. Який біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії? In a patient with a diagnosis of Itsenko-Cushing's disease (hyperproduction of hormones by the adrenal cortex), an increased concentration of glucose, ketone bodies, and sodium was determined in the blood. What biochemical mechanism is the leading cause hyperglycemia?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Гліколіз Glycolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Глікогеноліз Glycogenolysis

Глікогенез Glycogenesis

193 / 200
При цукровому діабеті внаслідок активації процесів окиснення жирних кислот виникає кетоз. До яких порушень кислотно-лужної рівноваги може призвести надмірне накопичення кетонових тіл у крові? Due to diabetes, ketosis occurs due to the activation of fatty acid oxidation processes. What disturbances in the acid-base balance can excessive accumulation of ketone bodies in the blood lead to?

Метаболічний ацидоз Metabolic acidosis

Дихальний алкалоз Respiratory alkalosis

Дихальний ацидоз Respiratory acidosis

Змін не відбуватиметься There will be no change

Метаболічний алкалоз Metabolic alkalosis

194 / 200
У жінки, що має 0 (I) групу крові, народилася дитина з групою крові AB. Чоловік цієї жінки має групу крові A. Які з наведених нижче видів взаємодії генів пояснюють це явище? A woman with blood type 0 (I) has a child with blood type AB. The woman's husband has blood type A. Which of the following interactions genes explain this phenomenon?

Полімерія Polymeria

Епістаз рецесивний Epistasis is recessive

Комплементарність Complementarity

Кодомінування Codominance

Неповне домінування Incomplete dominance

195 / 200
У дитини 5-ти років діагностовано хворобу Брутона, яка проявляється у важкому перебігу бактеріальних інфекцій, відсутності В-лімфоцитів та плазматичних клітин. Які зміни вмісту імуноглобулінів будуть спостерігатися в сироватці крові цієї дитини? A 5-year-old child was diagnosed with Bruton's disease, which manifests itself in a severe course of bacterial infections, the absence of B-lymphocytes and plasma cells. What changes in the content of immunoglobulins will be observed in blood serum of this child?

Змін не буде There will be no changes

Збільшення IgA, IgM IgA, IgM increase

Зменшення IgD, IgE Reduction of IgD, IgE

Зменшення IgA, IgM Reduction of IgA, IgM

Збільшення IgD, IgE Increase of IgD, IgE

196 / 200
У жінки 30-ти років виявлено недостатність зовнішньосекреторної функції підшлункової залози. Гідроліз яких поживних речовин буде порушений? Insufficiency of the exocrine function of the pancreas was detected in a 30-year-old woman. The hydrolysis of which nutrients will be impaired?

Білки, вуглеводи Proteins, carbohydrates

Білки Proteins

Білки, жири, вуглеводи Proteins, fats, carbohydrates

Білки, жири Proteins, fats

Жири, вуглеводи Fats, carbohydrates

197 / 200
При розслідуванні спалаху внутрішньолікарняної інфекції виділені чисті культури золотистого стафілококу від хворих, медперсоналу та деяких об’єктів навколишнього середовища. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити ідентичність виділених стафілококів і встановити джерело госпітальної інфекції? During the investigation of an outbreak of nosocomial infection, pure cultures of Staphylococcus aureus were isolated from patients, medical personnel, and some environmental objects. What research should be performed to determine the identity of the isolated staphylococci and establish the source of hospital infection?

Зараження тварин Animal infection

Серотипування Serotyping

Фаготипування Phagotyping

Визначення біовару Definition of biovar

Визначення патогенності Determination of pathogenicity

198 / 200
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу? Two hours after the exam, the student's blood test revealed leukocytosis without significant changes in the leukocyte formula. What is the most likely mechanism of leukocytosis?

Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів Increasing leukopoiesis and reducing destruction of leukocytes

Уповільнення руйнування лейкоцитів Slowing down the destruction of leukocytes

Перерозподіл лейкоцитів в організмі Redistribution of leukocytes in the body

Посилення лейкопоезу Increasing leukopoiesis

Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини Slowing down the migration of leukocytes into tissues

199 / 200
У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко зростала. Макроскопічно: пухлина строкатого вигляду - від біло-сірого до коричневочервоного кольору, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, вистеленими атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліч тонкостінних судин. Який найбільш вірогідний діагноз? A tumor of the distal end of the femur, which was growing rapidly, was removed from a young woman. Macroscopically: a tumor of a variegated appearance - from white-gray to brownish-red in color, loose consistency. Microscopically: the main tissue component of the tumor is represented by bone and osteoid structures lined by atypical osteoblasts with pathological mitoses; many thin-walled vessels. What is the most likely diagnosis?

Остеосаркома Osteosarcoma

Хондрома Chondroma

Саркома Юїнга Yuing's sarcoma

Остеома Osteoma

Ангіосаркома Angiosarcoma

200 / 200
У жінки 39-ти років відмічається мокнуття в ділянці соска молочної залози, наявність неглибокої виразки з запальною гіперемією та набряком шкіри. При гістологічному дослідженні біоптату цієї ділянки в ростковому шарі потовщеного епідермісу виявлені атипові великі клітини зі світлою та оптично пустою цитоплазмою, з відсутністю міжклітинних містків. Такі клітини знайдені і в усті великих протоків залози. Який найбільш вірогідний діагноз? A 39-year-old woman has wetness in the area of the nipple of the mammary gland, the presence of a shallow ulcer with inflammatory hyperemia and swelling of the skin. During histological examination of the biopsy of this area in the germ layer atypical large cells with light and optically empty cytoplasm, with the absence of intercellular bridges, were found in the thickened epidermis. Such cells were also found in the mouth of the large ducts of the gland. What is the most likely diagnosis?

Меланома Melanoma

Хвороба Педжета Paget's disease

Плоскоклітинний рак Squamous cell carcinoma

Внутрішньопротоковий рак Intraductal cancer

Базально-клітинний рак Basal cell carcinoma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест