Тепер Ви можете повідомити нас про будь-яку помилку в тесті, натиснувши кнопку
Гарячі клавіші Відкрити/закрити список тестів: Space Гортати тести: ← → Перекласти тест: Shift
Понято
0.0%
1 / 200
Досліджуються клітини червоного кісткового мозку людини, які відносяться до клітинного комплексу, що постійно поновлюється. Яким чином у нормі утворюються ці клітини? Human red bone marrow cells, which belong to the cell complex that is constantly renewed, are being studied. How are these cells normally formed?

Бінарний поділ Binary Division

Амітоз Amitosis

Мейоз Meiosis

Шизогонія Schizogony

Мітоз Mitosis

2 / 200
У здорового подружжя народилась дитина з розщілинами губи та піднебіння, аномаліями великих пальців кисті та мікроцефалією. Каріотип дитини: 47,18+. Який тип мутації спричинив цю спадкову хворобу? A healthy couple had a child with cleft lip and palate, thumb abnormalities, and microcephaly. The child's karyotype: 47.18+. What type of mutation caused this hereditary disease ?

Моносомія за Х-хромосомою Monosomy on the X-chromosome

Моносомія за аутосомою Monosomy by autosome

Нулісомія Nullisomy

Трисомія за аутосомою Trisomy by autosome

Поліплоїдія Polyploidy

3 / 200
У жінки, яка під час вагітності вживала алкогольні напої, народилася глуха дитина із розщілинами верхньої губи і піднебіння. Ці ознаки нагадують прояв деяких хромосомних аномалій. Який процес призвів до таких наслідків? A woman who drank alcohol during pregnancy gave birth to a deaf child with clefts of the upper lip and palate. These signs resemble the manifestation of some chromosomal abnormalities. What process led to such consequences?

Філогенез Phylogeny

Онтогенез Ontogeny

Мутагенез Mutagenesis

Тератогенез Teratogenesis

Канцерогенез Carcinogenesis

4 / 200
У чоловіка, його сина та дочки відсутні малі корінні зуби. Така аномалія спостерігалася також у дідуся по батьківській лінії. Який найбільш імовірний тип успадкування цієї аномалії? The man, his son, and his daughter all lack small molars. This anomaly was also observed in the paternal grandfather. What is the most likely type of inheritance of this anomaly?

Домінантний, зчеплений з Х-хромосомою X-linked dominant

Аутосомно-домінантний Autosomal dominant

Аутосомно-рецесивний Autosomal recessive

Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою X-linked recessive

Зчеплений з Y-хромосомою Linked to Y-chromosome

5 / 200
Під час мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. У крові - еозинофілія. Який гельмінтоз найбільш імовірно наявний у хворого? During microscopy of the sputum of a patient with pneumonia, larvae were accidentally detected. Eosinophilia in the blood. What helminthosis is most likely present in the patient?

Трихоцефальоз Trichocephalus

Парагонімоз Paragonimosis

Аскаридоз Ascariasis

Ентеробіоз Enterobiosis

Опісторхоз Opistorchosis

6 / 200
До лікаря звернувся юнак 16 років зі скаргами на свербіння між пальцями рук і на животі, яке посилюється вночі. Під час огляду на шкірі виявлені тоненькі смужки сірого кольору і дрібнокрапковий висип. Який збудник найбільш імовірно спричинив це захворювання? A 16-year-old boy went to the doctor with complaints of itching between the fingers and on the stomach, which worsens at night. During the examination of the skin, thin strips of gray color and small dots were found rash. What pathogen most likely caused this disease?

Dermacentor pictus Dermacentor pictus

Ornithidorus papillipes Ornithidorus papillipes

Ixodes persulcatus Ixodes persulcatus

Sarcoptes scabiei Sarcoptes scabiei

Ixodes ricinus Ixodes ricinus

7 / 200
У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини? A 50-year-old woman regenerated new tissue at the site of an extracted tooth. Based on their function, which cell organelles are most active in tissue regeneration?

Центросоми Centrosomes

Постлізосоми Postlysosomes

Лізосоми Lysosomes

Гладка ЕПС Smooth EPS

Рибосоми Ribosomes

8 / 200
У пацієнта спостерігаються лихоманка і поява везикул, розташованих на межі шкіри і слизових оболонок. За допомогою яких методів дослідження можна підтвердити наявність в організмі хворого вірусу простого герпесу? The patient has a fever and the appearance of vesicles located on the border of the skin and mucous membranes. What research methods can be used to confirm the presence of the herpes simplex virus in the patient's body?

Мікроскопічне і алергічне Microscopic and allergic

Мікроскопічне і біологічне Microscopic and biological

Серологічне і біологічне Serological and biological

Вірусологічне і біологічне Virusological and biological

Вірусологічне і серологічне Virological and serological

9 / 200
Через певний час після огляду вимушено забитої корови у ветеринарного лікаря на щоці з’явився карбункул чорного кольору. Під час мікроскопічного дослідження його вмісту виявлені грампозитивні, великі, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Для якого збудника характерні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості? After some time, after examining a forcibly slaughtered cow, a black carbuncle appeared on the cheek of a veterinarian. During a microscopic examination of its contents, gram-positive, large, arranged in chains were found rods with truncated ends resembling a bamboo stick. Which pathogen is characterized by the specified morphological and tinctorial properties?

Bacillus anthracis Bacillus anthracis

Clostridium perfringens Clostridium perfringens

Yersinia pestis Yersinia pestis

Francisella tularensis Francisella tularensis

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

10 / 200
При очікуванні екстракції зуба у пацієнта виникло сильне відчуття боязні. Який лікарський препарат йому слід ввести для усунення цих відчуттів? While waiting for a tooth extraction, the patient had a strong feeling of fear. What medicine should be administered to him to eliminate these feelings?

Карбамазепін Carbamazepine

Діазепам Diazepam

Аміназин Aminazine

Анальгін Analgin

Етимізол Etimizole

11 / 200
Після операції у хворого знижена чутливість шкіри передньої та латеральної поверхні шиї. Який нерв було пошкоджено під час операції? After the operation, the patient has decreased sensitivity of the skin of the front and lateral surface of the neck. What nerve was damaged during the operation?

N. occipitalis minos N. occipitalis minos

N. auricularis magnus N. auricularis magnus

N. phrenicus N. phrenicus

Nn. supraclaviculares Nn. supraclaviculares

N. transversus colli N. transversus colli

12 / 200
Хворий 56 років страждає на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Протягом останніх 3 тижнів посилилися кашель, слабкість, збільшилася кількість гнійно-слизового харкотиння з прожилками крові. Яка причина вентиляційної недостатності, що виникла в даному випадку? A 56-year-old patient suffers from fibro-cavernous tuberculosis of the lungs. Over the past 3 weeks, the cough, weakness, and the amount of purulent-mucous sputum with blood streaks have increased. What is the cause of ventilatory deficiencies that arose in this case?

Порушення прохідності повітроно-сних шляхів Airway traffic violation

Зменшення кількості функціонуючих альвеол Decreasing the number of functioning alveoli

Порушення функції нервово-м’язового апарату Disruption of the function of the neuromuscular apparatus

Порушення функції дихального центру Disruption of the function of the respiratory center

Порушення рухливості грудної клітки Thoracic mobility disorder

13 / 200
У хворого зниження хвилинного викиду серця зумовлене зниженням іно-тропної функції міокарда. Яка з перелічених речовин підвищує цю функцію в результаті прямої дії на міокард? In a patient, the decrease in cardiac output is due to a decrease in the inotropic function of the myocardium. Which of the listed substances increases this function as a result of a direct effect on the myocardium?

Фуросемід Furosemide

Еналаприл Enalapril

Дроперидол Droperidol

Строфантин Strophantin

Анаприлін Anaprilin

14 / 200
Який нейромедіатор у тканині мозку може бути синтезований з продукту переамінування альфа-кетоглутарової кислоти? Which neurotransmitter in brain tissue can be synthesized from the peramination product of alpha-ketoglutaric acid?

Триптамін Tryptamine

ГАМК GABA

Норадреналін Noradrenaline

Серотонін Serotonin

Дофамін Dopamine

15 / 200
Серед студентів однієї групи присутні представники різних рас. Один з студентів має пряме чорне волосся та нависаючу шкірну складку верхньої повіки - епікантус. Представником якої раси найвірогідніше є цей студент? Among the students in one group, there are representatives of different races. One of the students has straight black hair and an overhanging skin fold of the upper eyelid - epicanthus. What race is this student most likely to be?

Негроїдна Negroid

Австралоїдна Australoid

Європеоїдна European

Ефіопська Ethiopian

Монголоїдна Mongoloid

16 / 200
В результаті інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ферменти, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білку у цьому випадку? As a result of intoxication, splicing enzymes are not synthesized in the epithelial cell of the mucous membrane of the oral cavity. What is the reason for the termination of protein biosynthesis in this case?

Порушено транспорт амінокислот Transport of amino acids is broken

Не утворюється р-РНК No p-RNA is produced

Не утворюється зріла і-РНК Mature i-RNA is not formed

Не активуються амінокислоти Amino acids are not activated

Не синтезується АТФ ATP is not synthesized

17 / 200
У хворої 43 років, яка була прооперована з приводу 'гострого живота', сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в крові різко підвищилася. Про що може свідчити цей показник? In a 43-year-old patient who was operated on for an 'acute abdomen', the urine turned brown, the amount of indican in the blood increased sharply. What can this indicator indicate ?

Посилення гниття білків в кишечнику Increased protein decay in the intestines

Інгібування глюконеогенезу Gluconeogenesis inhibition

Зниження інтенсивності орнітиново-го циклу Decreasing the intensity of the ornithine cycle

Зниження швидкості клубочкової фільтрації у нирках Decreased glomerular filtration rate in kidneys

Посилення дезамінування амінокислот Enhanced deamination of amino acids

18 / 200
Під час розтину трупа новонародженого хлопчика виявлено: полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпертрофія паренхіматозних органів. Сукупність вказаних вад відповідає синдрому Патау. Яке порушення у генетичному апараті є причиною даної патології? During the autopsy of a newborn boy, the following were found: polydactyly, microcephaly, non-union of the upper lip and upper palate, as well as hypertrophy of parenchymal organs. The set of these defects corresponds to Patau syndrome. Which is a disturbance in the genetic apparatus the cause of this pathology?

Трисомія 21-ої хромосоми Trisomy of the 21st chromosome

Трисомія 18-ої хромосоми Trisomy of the 18th chromosome

Нерозходження статевих хромосом Non-separation of sex chromosomes

Трисомія 13-ої хромосоми Trisomy of the 13th chromosome

Часткова моносомія Partial monosomy

19 / 200
До гастроентерологічного відділення надійшов хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлені рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання діагностується у хворо- го? A patient with inflammation of the biliary tract was admitted to the gastroenterology department. In portions of the bile, motile pear-shaped protozoa, binucleate, with a supporting axostyle rod, were found. What protozoan disease is diagnosed in the patient - Huh?

Трихомоноз Trichomonosis

Балантидіаз кишковий Intestinal balantidiasis

Лямбліоз Giardiasis

Амебіаз кишковий Intestinal amebiasis

Амебна дизєнтєрія Amoebic dysentery

20 / 200
У результаті травми у хворого був ушкоджений відвідний нерв. Який з пе-рєлічєних симптомів спостерігатиметься у такого хворого? As a result of the injury, the patient's abductor nerve was damaged. Which of the listed symptoms will be observed in such a patient?

Стійке розширення зіниці Persistent pupil dilation

Параліч медіального прямого м’яза очного яблука Paralysis of the medial rectus muscle of the eyeball

Розлад акомодації Accommodation disorder

Параліч латерального прямого м’яза очного яблука Paralysis of the lateral rectus muscle of the eyeball

Порушення сльозовиділення Disturbance of lacrimation

21 / 200
До травмпункту надійшов хворий, який не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Який м’яз ушкоджено? A patient came to the trauma center who cannot straighten his arm at the elbow joint. What muscle is damaged?

Дзьобо-плечовий м’яз Oratobrachial muscle

Двоголовий м’яз плеча Biceps brachii

Плечовий м’яз Brachial muscle

Триголовий м’яз плеча Triceps

Плечо-променевий м’яз Brachioradialis muscle

22 / 200
У хворого на хронічне запалення субмаксилярної слинної залози спостерігається гіпосалівація. Порушення інкреції якої речовини спостерігається при цьому? In a patient with chronic inflammation of the submaxillary salivary gland, hyposalivation is observed. Violation of secretion of what substance is observed?

Кальцитонін Calcitonin

Паротин Parotyn

Глюкагон Glucagon

Соматостатин Somatostatin

Паратирін Parathyrin

23 / 200
Хворий 43 років звернувся до лікаря зі скаргою на пухлиноподібне утворення на корені язика. Хірург-стоматолог встановив, що це злоякісна пухлина. Плануючи операцію, він вирішив перев’язати артерію, яка проходить у трикутнику Пирогова. Що це за артерія? A 43-year-old patient turned to the doctor with a complaint of a tumor-like formation on the root of the tongue. The dental surgeon determined that it was a malignant tumor. When planning the operation, he decided to bandage an artery that passes in the Pirogov's triangle. What kind of artery is this?

А. sublrnguahs A. sublrnguahs

А. lrnguahs A. lrnguahs

А. palatina ascendens A. palatina ascendens

А. palatina desсendens A. palatina dessendens

А. profunda lrnguae A. profunda lrnguae

24 / 200
У медико-генетичній консультації 14-річній дівчинці встановлено діагноз: синдром Шерешевського - Тернера. Який каріотип дитини? During a medical and genetic consultation, a 14-year-old girl was diagnosed with Shereshevsky-Turner syndrome. What is the child's karyotype?

47, трисомія за 13-ою парою 47, trisomy for the 13th pair

45, Х0 45, X0

46, ХУ 46, ХУ

47, ХХУ 47, XXU

46, ХХ 46, XX

25 / 200
На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші, у якому було виявлено фагоцито-вані лейкоцитами бактерії. Які органе-ли клітини завершують перетравлення цих бактерій? In a practical lesson, students studied a stained blood smear of a mouse, in which bacteria phagocytosed by leukocytes were found. What cell organelles complete the digestion of these bacteria?

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

Мітохондрії Mitochondria

Рибосоми Ribosomes

Апарат Гольджі Golgi Apparatus

Лізосоми Lysosomes

26 / 200
До хірурга-стоматолога потрапив чоловік 28 років з вуличною травмою. Лікар виявив ушкодження луски скроневої кістки та субдуральну гематому, яка виникла внаслідок цього. Ушкодження якої артерії найбільш імовірно спричинило утворення гематоми? A 28-year-old man was admitted to a dental surgeon with a street injury. The doctor found damage to the scales of the temporal bone and the resulting subdural hematoma. Damage to which artery most likely caused hematoma formation?

A. carotis rnterna A. carotis rnterna

A. menrngea media A. menrngea media

A. maxtilaris A. maxtilaris

A. ophthalmia A. ophthalmia

A. sphenopalatina A. sphenopalatina

27 / 200
Хворий надійшов до відділення щелепно-лицьової хірургії з вивихом скроневонижньощелепного суглоба з пошкодженням основної його зв’язки. Назвіть цю зв’язку. The patient came to the department of maxillofacial surgery with a dislocation of the temporomandibular joint with damage to its main ligament. Name this ligament.

Латеральна Lateral

Нижньощелепна Mandibular

Медіальна Median

Шило-нижньощелепна Silo-mandibular

Крило-нижньощелепна Wing-mandible

28 / 200
При артритах спостерігається порушення ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується? With arthritis, there is a violation of gliding of the joint surfaces. What tissue is damaged?

Ретикулярна Reticular

Пухка сполучна Loose connector

Гіалінова хрящова Hyaline cartilage

Колагеново-волокниста хрящова Collagen-fibrous cartilage

Кісткова Bone

29 / 200
Під час рентгеноскопічного дослідження органів грудної клітки у хворого відзначена нерухомість діафрагми з правого боку. Який нерв пошкоджено з правого боку? During the x-ray examination of the chest organs, the patient noted immobility of the diaphragm on the right side. What nerve was damaged on the right side?

Додатковий нерв Additional nerve

Блукаючий нерв vagus nerve

Симпатичний стовбур Cute trunk

Діафрагмальний нерв Phrenic nerve

Шийна петля Neck Loop

30 / 200
Гнійні вогнища на о6личчі вище ротової порожнини небезпечні можливістю поширення інфекції у порожнину черепа. Наявністю яких анастомозів вен обличчя це зумовлено? Purulent foci on the face above the oral cavity are dangerous due to the possibility of infection spreading to the skull cavity. What anastomoses of facial veins is this due to?

З потиличною веною With occipital vein

З передніми вушними венами With anterior ear veins

З крилоподібним сплетенням With pterygium

З очними венами With eye veins

З середньою і глибокими скроневими венами With middle and deep temporal veins

31 / 200
Відомо, що накопичення аміаку є основною причиною мозкової коми при печінковій недостатності. Яка вільна амінокислота відіграє першочергову роль в утилізації аміаку в мозку? It is known that the accumulation of ammonia is the main cause of cerebral coma in liver failure. Which free amino acid plays a primary role in the disposal of ammonia in the brain?

Аланін Alanine

Триптофан Tryptophan

Гістидин Histidine

Глютамінова кислота Glutamic acid

Цистеїн Cysteine

32 / 200
Хворій потрібно зробити пункцію прямокишково-маткової заглибини (Дугласового простору). Через яку частину склепіння піхви її здійснюють? The patient needs to have a rectal-uterine puncture (Douglas space). Through which part of the vaginal vault is it performed?

Бічна права Side right

Передня Front

Задня Back

Бічна ліва Side Left

Будь-яка Any

33 / 200
До хірурга-стоматолога привели хворого з вуличною травмою в ділянці піднижньощелепного трикутника. Обробляючи рану, лікар побачив, що травмована артерія, яка іде до м’якого піднебіння. Яку артерію пошкоджено? A patient with a street injury in the area of the mandibular triangle was brought to the dental surgeon. While treating the wound, the doctor saw that the artery leading to the soft palate was injured. What is the artery damaged?

A. fatiatis A. fatiatis

A. pharingea ascendens A. pharyngea ascendens

A. palatina descendens A. palatina descendens

A. palatina ascendens A. palatina ascendens

A. sphenopalatina A. sphenopalatina

34 / 200
Хворий на застудне захворюванням страждає від безперервного кашлю з харкотинням, що погано відділяється. Який з перелічених препаратів поліпшить відділення харкотиння? A patient with a cold suffers from a continuous cough with sputum that is poorly separated. Which of the listed drugs will improve the separation of sputum?

Настій трави термопсису Infusion of thermopsis

Ілауцину гідрохлорид Ilaucin hydrochloride

Фалімінт Falimint

Лібексин Libexin

Кодеїну фосфат Codeine Phosphate

35 / 200
У постраждалого у ДТП лівобічний перелом середньої третини нижньої щелепи. Які судини можуть бути травмовані? A victim in a traffic accident has a left-sided fracture of the middle third of the lower jaw. What vessels can be injured?

Верхні альвеолярні артерія і вена Superior alveolar artery and vein

Щелепно-під’язикові артерія і вена Maxillohyoid artery and vein

Нижні альвеолярні артерія і вена Inferior alveolar artery and vein

Язикові артерія і вена Lingual artery and vein

Верхньощелепна артерія і крилоподібне сплетення Maximillary artery and pterygoid plexus

36 / 200
На розтині тіла померлого від ниркової недостатності, який протягом останніх 5 років хворів на бронхое-ктатичну хворобу, виявлені збільшені у розмірах нирки щільної консистенції з потовщеним кірковим шаром білого кольору та сальним блиском. Яке захворювання нирок у хворого? At the autopsy of the body of the deceased from kidney failure, who had been suffering from bronchiectasis for the past 5 years, enlarged kidneys of a dense consistency with a thickened white crustal layer were found and a greasy shine. What kind of kidney disease does the patient have?

Гломерулонефрит Glomerulonephritis

Вторинний амілоїдоз Secondary amyloidosis

- -

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Некротичний нефроз Necrotic nephrosis

37 / 200
У новонародженої дитини під час смоктання молоко потрапляє до носової порожнини. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт? In a newborn baby, milk enters the nasal cavity during sucking. What developmental defect does this fact indicate?

Незарощення піднебіння Palate cleft palate

Дивертикул стравоходу Esophageal diverticulum

Звуження стравоходу Esophageal narrowing

Заяча губа Hare's lip

Атрезія стравоходу Esophageal atresia

38 / 200
У 37-річної хворої в аналізі крові: Нв - 60 г/л, ер. - 3,0 * 1012/л, КП - 0,6. Лейкоцитарна формула без змін, тромбоцити - 200 * 109/л, ретикулоцити - 0,3 %, ШОЕ - 18 мм/год. Мікроцитоз, пой-кілоцитоз. Вкажіть найбільш імовірний тип анемії за механізмом розвитку: A 37-year-old patient in a blood test: Hb - 60 g/l, er. - 3.0 * 1012/l, CP - 0.6. The leukocyte formula is unchanged, platelets - 200 * 109/l, reticulocytes - 0.3%, ESR - 18 mm/h. Microcytosis, poi-kilocytosis. Specify the most probable type of anemia according to the mechanism of development:

Гемолітична Hemolytic

Гостра постгеморагічна Acute posthemorrhagic

Гіпопластична Hypoplastic

Залізодефіцитна Iron deficiency

В12-фолієводефіцитна B12-folate deficient

39 / 200
Під час обстеження пацієнта ЛОР-лікар діагностував запалення верхньощелепних пазух. У якому носовому ході під час риноскопії було виявлено гній? During the examination of the patient, the ENT doctor diagnosed inflammation of the maxillary sinuses. In which nasal passage was pus detected during rhinoscopy?

Верхній Upper

Загальний General

Нижній Lower

Найвищий Highest

Середній Average

40 / 200
До хірургічного відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширитися інфекція, якщо хворому терміново не зробити операцію? A 35-year-old man was brought to the surgical department with a purulent wound on the neck in front of the trachea (in the area of the previsceral space). Where can the infection spread if the patient is not urgently operated on?

У середнє середостіння In the middle mediastinum

У ретровісцеральний простір Into retrovisceral space

У заднє середостіння Into the posterior mediastinum

У переднє середостіння In the anterior mediastinum

У надгрудинний міжапоневротичний простір Into the suprasternal interaponeurotic space

41 / 200
Внаслідок інсульту (крововилив у головний мозок) у хворого відсутні активні рухи м’язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого? As a result of a stroke (hemorrhage in the brain), the patient has no active movements of the muscles of the head and neck. An MRI examination of the brain showed that the hematoma is in the knee of the internal capsule. Which conducting path is damaged in the patient?

Тr.cortico-thalamicus. Tr.cortico-thalamicus.

Tr.cortico-fronto-pontinus. Tr.cortico-fronto-pontinus.

Tr.thalamo-corticalis. Tr.thalamo-corticalis.

Tr.cortico-spinalis. Tr. cortico-spinalis.

Tr.cortico-nuclearis. Tr.cortico-nuclearis.

42 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключичнососковидного м’язу болюча. Подразнення якого нерва може дати таку клінічну картину? A patient came to the doctor with complaints of increased pain sensitivity of the skin of the auricle and the external auditory canal. Palpation behind the sternocleidomastoid muscle is painful. Irritation of which nerve can cause such a clinical picture?

N. occipitalis minor N. occipitalis minor

N. auricularis magnus N. auricularis magnus

N. transversus colli N. transversus colli

N. vagus N. vagus

Nn. supraclaviculares Nn. supraclaviculares

43 / 200
Чоловік 43 років скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість нижніх фронтальних зубів. Під час огляду виявлено: гіперемія і набряк слизової оболонки ясни нижньої щелепи. Різці та ікла нижньої щелепи рухомі, шийки цих зубів оголені. При натискуванні пінцетом з-під слизової ясни виділяється гній. Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми? A 43-year-old man complains of bleeding gums, mobility of the lower front teeth. During the examination, it was found: hyperemia and swelling of the mucous membrane of the gums of the lower jaw. The incisors and canines of the lower jaw are mobile , the necks of these teeth are exposed. When pressed with tweezers, pus is released from under the mucous gum. For which disease are the given symptoms most characteristic?

Остеомієліт Osteomyelitis

Гінгівіт Gingivitis

Періодонтит Periodontitis

Стоматит Stomatitis

Парадонтит Periodontitis

44 / 200
Позазародковий орган на ранніх етапах ембріогенезу має одношаровий плоский епітелій, який з третього місяця набуває призматичної і кубічної форми, бере участь у виробленні навколоплідних вод. Назвіть цей орган: The extra-embryonic organ in the early stages of embryogenesis has a single-layer flat epithelium, which from the third month acquires a prismatic and cubic shape, participates in the production of amniotic fluid. Name this organ:

Пуповина Umbilical Cord

Жовтковий мішок Yolk Sac

Алантоїс Allantois

Плацента Placenta

Амніон Amnion

45 / 200
Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. При цьому слід пам’ятати про розташування перешийку щитоподібної залози. На рівні яких хрящових кілець трахеї він знаходиться частіше за все? A patient with impaired external breathing needs to have a tracheostomy. At the same time, you should remember the location of the isthmus of the thyroid gland. At which cartilaginous rings of the trachea is it most often located ?

II- IV II-IV

I-II I-II

III-IV III-IV

IV-V IV-V

V-VI V-VI

46 / 200
У здорової людини визначають абсолютні пороги смакової чутливості до різних речовин. До якої з наведених речовин поріг буде найменшим? In a healthy person, the absolute thresholds of taste sensitivity to various substances are determined. For which of the following substances will the threshold be the lowest?

- -

Хінін Quinine

Лимонна кислота Citric acid

Хлорид натрію Sodium Chloride

Глюкоза Glucose

47 / 200
Перед екстракцією зуба хворому місцево ввели знеболюючий препарат із групи заміщених амідів (похідних анілі-ду). Визначте цей препарат. Before the extraction of the tooth, the patient was injected locally with an anesthetic drug from the group of substituted amides (anilide derivatives). Identify this drug.

Лідокаїн Lidocaine

Танін Tannin

Новокаїн Novocaine

Анестезин Anesthesia

Дикаїн Dikain

48 / 200
Зуб, видалений у пацієнта, має два корені. Що це за зуб? The patient's extracted tooth has two roots. What kind of tooth is it?

Нижній малий кутній Lower small angular

Верхній різець Upper incisor

!кло !clo

Нижній великий кутній Lower large angular

Верхній великий кутній Upper large angular

49 / 200
При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої травми він не може опустити нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може бути причиною вказаного порушення? When examining a 15-year-old patient, it was found that after a maxillofacial injury he could not lower his lower jaw. Damage to which muscle could be the cause of this disorder?

Медіальний крилоподібний Medial pterygium

Підборідно-під’язиковий Altohyoid

Жувальний Chewing

Скроневий Temporal

Латеральний крилоподібний Lateral pterygoid

50 / 200
У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад відчуття смаку в передній частині язика. Який з нервів ушкоджено? The patient has inflammation of the middle ear (otitis). At the same time, he complains of a disorder of the sense of taste in the front part of the tongue. Which nerve is damaged?

N. trigemmus N. trigemmus

N. vagus N. vagus

N. vestibulo-cochlearis N. vestibulo-cochlearis

N. fatiaUs N. fatiaUs

N. glossopharyngeus N. glossopharyngeus

51 / 200
До лікаря звернулися декілька пацієнтів з подібними скаргами: слабкість, болі в животі, діарея. Після дослідження фекалій виявилось, що терміновій госпіталізації підлягає один з пацієнтів, у якого були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти? Several patients came to the doctor with similar complaints: weakness, abdominal pain, diarrhea. After examining the feces, it was found that one of the patients, who had cysts with four nuclei were found. Which protozoan is characterized by such cysts?

Лямблія Lamblia

Кишкова амеба Intestinal amoeba

Дизентерійна амеба Dysenteric amoeba

Балантидія Balantidia

Трихомонада Trichomonad

52 / 200
Пролонгована дія ряду антибіотиків та сульфаніламідів зумовлена тим, що вони циркулюють у крові тривалий час у комплексі з: The prolonged action of a number of antibiotics and sulfonamides is due to the fact that they circulate in the blood for a long time in a complex with:

Гемоглобіном Hemoglobin

Альбуміном Albuminoma

Іемопексином Iemopexin

Іаптоглобіном Iaptoglobin

Трансферином Transferin

53 / 200
Після вживання м’ясних консервів у хворого з’явилося двоіння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, ускладнення дихання, м’язова слабкість. Встановлено діагноз: ботулізм. З яким фактором патогенності пов’язані клінічні прояви цього захворювання? After eating canned meat, the patient developed double vision, a severe headache, difficulty swallowing, difficulty breathing, and muscle weakness. The diagnosis was established: botulism. Which factor of pathogenicity are associated with the clinical manifestations of this disease?

Іемолізин Hemolysin

Ендотоксин Endotoxin

Фібринолізин Fibrinolysin

Екзотоксин Exotoxin

Плазмокоагулаза Plasmocoagulase

54 / 200
У хворого утруднене щільне змикання щелеп при жуванні. Відзначається часткова атрофія жувальних м’язів, що розташовані нижче скулової дуги. Гілки якого нерва інервують вказані м’язи? The patient has difficulty closing the jaw tightly when chewing. There is partial atrophy of the masticatory muscles located below the zygomatic arch. Which nerve branches innervate the specified muscles?

N. infraorbitalis N. infraorbitalis

N. maxUlaris N. maxUlaris

N. alveolaris inferior N. alveolaris inferior

Nn. alveolares superiores Nn. alveolares superiores

N. mandtoularis N. mandtoularis

55 / 200
У робітника, який працював улітку в щільному костюмі, різко підвищилася температура тіла, з’явилися задишка, тахікардія, нудота, судоми, непритомність. Що найбільш імовірно стало причиною розвитку згаданих симптомів? The worker, who worked in the summer in a tight suit, had a sudden rise in body temperature, shortness of breath, tachycardia, nausea, convulsions, fainting appeared. What most likely caused the development of the mentioned symptoms?

Підвищення теплопродукції Increase in heat production

Підвищення тепловіддачі Increasing heat output

Зниження теплопродукції Reduction of heat production

Зниження тепловіддачі Reduction of heat transfer

Рівність тепловіддачі та теплопродукції Equality of heat transfer and heat production

56 / 200
У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліаль-них трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини? In the histological preparation, vessels that begin blindly, have the appearance of flattened endothelial tubes, do not contain a basement membrane and pericytes, the endothelium of these vessels are fixed by sling filaments to collagen connective tissue fibers. What are these vessels?

Іемокапіляри Iemocapillaries

Лімфокапіляри Lymph capillaries

Артеріоли Arterioles

Артеріо-венозні анастомози Arterio-venous anastomoses

Венули Venules

57 / 200
При онкологічному захворюванні одного з органів грудної порожнини пухлина метастазує дуже швидко, оскільки лімфа від цього органу частіше за все відтікає одразу до грудної лімфатичної протоки. Який це орган? In case of oncological disease of one of the organs of the thoracic cavity, the tumor metastasizes very quickly, because the lymph from this organ most often drains immediately to the thoracic lymphatic duct. What organ is this?

Трахея Trachea

Вилочкова залоза Thymus

Серце Heart

Стравохід Esophagus

Легеня Lung

58 / 200
У хворої жінкі 47 років при обстеженні виявлено рефлюкс (зворотній закид сечі). У якій частині нирки розташовані гладенькі м’язи, порушення функції яких може бути причиною ре-флюкса? A 47-year-old sick woman was diagnosed with reflux during the examination. In which part of the kidney are smooth muscles located, the dysfunction of which can be the cause of re- flux?

Pelvis renalis Pelvis renalis

Capsula glomeruli Capsula glomeruli

Calyx renalis minor Calyx renalis minor

Ductuli papillares Ductuli papillares

Calyx renalis major Calyx renalis major

59 / 200
У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні мембрани, у середній оболонці багато міоцитів. До якого типу відноситься ця судина? In the histological preparation of the vessel, the inner and outer elastic membranes are well defined, there are many myocytes in the middle membrane. What type does this vessel belong to?

Вена з сильним розвитком м’язів A vein with strong muscle development

Екстраорганна лімфатична судина Extraorgan lymphatic vessel

Артерія еластичного типу Elastic type artery

Артерія м’язового типу Muscular artery

Артерія змішаного типу Mixed type artery

60 / 200
Внаслідок перенесеної хвороби у хворого порушено розширення голосової щілини. Який м’яз пошкоджено? As a result of the illness, the patient's glottis expansion is disturbed. Which muscle is damaged?

Голосовий Voice

Персне-щитоподібний Parathyroid

Бічний персне-черпакуватий Lateral perineal-scoop

Щито-черпакуватий Shield-scoop

Задній персне-черпакуватий Posterior peroneal scoop

61 / 200
До лікарні надійшов хворий з пошкодженням щоки. Протока якої слинної залози може бути ушкоджена? A patient came to the hospital with a cheek injury. The duct of which salivary gland can be damaged?

Щічна Cheek

Кутня Corner

Піднижньощелепна Mandibular

Під’язикова Sublingual

Привушна Privushna

62 / 200
У дітей, хворих на квашіоркор, поряд з іншими ознаками виявлені порушення процесу утворення зубів. В основі цього явища лежить недостатнє надходження до організму: In children with kwashiorkor, along with other signs, disorders of the process of tooth formation were detected. The basis of this phenomenon is insufficient intake of the body:

Вітаміну С Vitamin C

Білків Proteins

Жирів Fat

Вуглеводів Carbs

Вітаміну В1 Vitamin B1

63 / 200
Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції? The patient underwent a subtotal subfascial resection of the thyroid gland. In the postoperative period, the hoarseness of the voice persists for a long time. What nerve was damaged during the operation?

Зворотний гортанний Reverse laryngeal

Язиковий Language

Нижньощелепний Mandibular

Верхній гортанний Upper laryngeal

Під’язиковий Sublingual

64 / 200
У гістологічному препараті видно м’язове утворення ротової порожнини, яке складається з двох відділів: шкірного і слизового, у якому розрізняють верхню, проміжну і нижню зони. У проміжній зоні слизового відділу епітелій багатошаровий плоский зроговілий. Яке утворення представлено у препараті? In the histological preparation, a muscular formation of the oral cavity is visible, which consists of two sections: skin and mucous, in which the upper, intermediate and lower zones are distinguished. In the intermediate in the zone of the mucous department, the epithelium is multilayered, flat, keratinized. What education is represented in the preparation?

Язик Language

Губа Lip

Щока Cheek

Тверде піднебіння Hard palate

Ясна Clear

65 / 200
Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше? Long-term exposure to toxic substances led to a significant decrease in protein synthesis in hepatocytes. Which organelles were most affected by intoxication?

Мітохондрії Mitochondria

Лізосоми Lysosomes

Комплекс Гольджі Golgi Complex

Мікротрубочки Microtubules

Гранулярна ендоплазматична сітка Granular endoplasmic reticulum

66 / 200
У хворого після психічної травми відзначаються підвищена збудливість, дратівливість, безсоння, тривога. Який лікарський засіб доцільно призначити? After a mental trauma, the patient has increased excitability, irritability, insomnia, anxiety. What medicine should be prescribed?

Імізин Imisin

Кофеїн Caffeine

Феназепам Phenazepam

Пірацетам Piracetam

Бемегрид Bemegrid

67 / 200
У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну спостерігалися непритомність, судоми. Який результат біохімічного аналізу крові на вміст глюкози найбільш імовірний? A patient with diabetes experienced fainting and convulsions after an insulin injection. What is the most likely result of a biochemical blood analysis for glucose?

5,5 ммоль/л 5.5 mmol/l

8,0 ммоль/л 8.0 mmol/l

2,5 ммоль/л 2.5 mmol/l

10 ммоль/л 10 mmol/l

3,3 ммоль/л 3.3 mmol/l

68 / 200
Лікар-бактеріолог виділив у хворої дитини збудника дизентерії Флекснера - тип 2, Зонне - тип І та етеропатогенну кишкову паличку - О55/В5. Як зветься тип інфекції у цієї дитини? The bacteriologist isolated the causative agent of Flexner's dysentery - type 2, Zonne - type I and heteropathogenic Escherichia coli - О55/B5 in a sick child. What is the name of the type of infection in this child?

Носійство патогенних бактерій Carrier of pathogenic bacteria

Змішана інфекція Mixed infection

Реінфекція Reinfection

Суперінфекція Superinfection

Вторинна інфекція Secondary infection

69 / 200
В результаті травми голови у чоловіка 32 роки ушкодженні ампули півко-лових каналів. Сприйняття яких подразнень буде порушено внаслідок цього? As a result of a head injury, a 32-year-old man has damaged ampoules of the semicircular canals. The perception of what irritations will be impaired as a result?

Вібрація та гравітація Vibration and Gravity

Кутове прискорення Angular acceleration

Лінійне прискорення Linear acceleration

Вібрація Vibration

Гравітація Gravity

70 / 200
У хворого на хронічний ентероколіт виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці внаслідок недостатньої кількості дипептидаз у кишковому соці. У яких клітинах порушено синтез цих ферментів? In a patient with chronic enterocolitis, a violation of digestion and absorption of proteins in the small intestine was detected due to an insufficient amount of dipeptidases in the intestinal juice. In which cells is the synthesis of these enzymes impaired?

Стовпчасті без облямівки Column without border

Ендокриноцити Endocrinocytes

Келихоподібні Goblet

Клітини Панета Paneth cells

Стовпчасті з облямівкою Column with border

71 / 200
Під час розтину тіла жінки 38 років виявлені нирки розміром 18хі6х8 см, що нагадують виноградні грона, на розрізі складаються з численних порожнин від 0,5 см до 3 см у діаметрі, заповнених серозною рідиною або колоїдними масами. Паренхіма нирки між порожнинами різко стоншена до 0,1 см. На яке захворювання страждала померла? During the autopsy of the body of a 38-year-old woman, kidneys measuring 18 x 6 x 8 cm were found, resembling grapes, on cross-section consisting of numerous cavities from 0.5 cm to 3 cm in in diameter, filled with serous fluid or colloid masses. The kidney parenchyma between the cavities is sharply thinned to 0.1 cm. What disease did the deceased suffer from?

Дисплазія нирок Kidney dysplasia

Хронічний пієлонефрит Chronic pyelonephritis

Полікістоз нирок Polycystic kidney disease

Нефролітіаз Nephrolithiasis

Гострий пієлонефрит Acute pyelonephritis

72 / 200
Після перенесеного хімічного опіку стравоходу відбулося локальне його звуження внаслідок утворення рубця. Які клітини пухкої сполучної тканини беруть участь в утворенні рубців? After a chemical burn of the esophagus, its local narrowing occurred due to the formation of a scar. What cells of loose connective tissue are involved in the formation of scars?

Фіброцити Fibrocytes

Фіброкласти Fibroclasts

Зрілі спеціалізовані фібробласти Mature specialized fibroblasts

Юні малоспеціалізовані фібробласти Young unspecialized fibroblasts

Міофібробласти Myofibroblasts

73 / 200
У жінки має місце гіперемія яєчника, підвищення проникності гемато-фолікулярного бар’єру з послідовним розвитком набряку, інфільтрація стінки фолікула сегментоядерними лейкоци- тами. Об’єм фолікула великий, стінка його потоншена. Якому періоду статевого циклу відповідає описана картина? The woman has hyperemia of the ovary, increased permeability of the hemato-follicular barrier with successive development of edema, infiltration of the follicle wall by segmented leukocytes. The volume of the follicle is large , its wall is thinned. What period of the sexual cycle does the described picture correspond to?

Овуляція Ovulation

Період відносного спокою Period of relative calm

Постменструальний період Postmenstrual period

Менструальний період Menstrual period

Предовуляторна стадія Preovulatory stage

74 / 200
З ектодермального епітелію вистил-ки верхньої частини ротової ямки зародка людини формується кишеня Ра-тке, яка направляється до основи майбутнього головного мозку. Що розвивається з даного ембріонального зачатка? From the ectodermal epithelium lining the upper part of the oral cavity of a human embryo, a Ra-tke pocket is formed, which is directed to the base of the future brain. What develops from this embryonic rudiment?

Гіпофізарна ніжка Pituitary leg

Передній гіпоталамус Anterior hypothalamus

Аденогіпофіз Adenohypophysis

Нейрогіпофіз Neurohypophysis

Медіальне підвищення Media promotion

75 / 200
У приміщенні відзначається підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, яка увійшла до цього приміщення? In the room there is an increased content of carbon dioxide. How will the breathing (depth and frequency) of a person who entered this room change?

Збільшиться частота Frequency will increase

Збільшиться глибина і частота The depth and frequency will increase

Зменшиться глибина Decrease depth

Зменшиться частота Frequency will decrease

Збільшиться глибина The depth will increase

76 / 200
У хлопчика перелом плечової кістки. За рахунок якої структури відбуватиметься репаративна регенерація кістки? The boy has a fracture of the humerus. At the expense of which structure will the reparative regeneration of the bone take place?

Шар зовнішніх генеральних пластинок Layer of external master plates

Шар внутрішніх генеральних пластинок Layer of internal general plates

Епіфіз Pineal gland

Діафіз Diaphysis

Окістя Oostya

77 / 200
У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі й тонкі кінцівки з дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею окремих амінокислот. Для якого захворювання характерні дані ознаки? A newborn child has a dislocation of the lens, long and thin limbs with very long and thin fingers, an aneurysm of the aorta, excretion of certain amino acids in the urine. For which disease are these symptoms characteristic?'

Фенілкетонурія Phenylketonuria

Галактоземія Galactosemia

Гіпофосфатемія Hypophosphatemia

Фруктозурія Fructosuria

Синдром Марфана Marfan syndrome

78 / 200
До лікарні надійшов пацієнт у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужену дихання за типом Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Попередній діагноз: отруєння наркотиками. Який препарат необхідно застосувати як антагоніст? A patient was admitted to the hospital in an unconscious state. The skin is cold, the pupils are constricted, breathing according to the Cheyne-Stokes type, the blood pressure is low, the bladder is full. Preliminary diagnosis: drug poisoning What drug should be used as an antagonist?

Унітіол Unithiol

Налоксон Naloxone

Бемегрид Bemegrid

Тіосульфат натрію Sodium thiosulfate

Цититон Cititon

79 / 200
Під час мікроскопічного дослідження у препараті виявлений орган нервової системи, що складається з псевдоу-ніполярних нейронів, тіла яких вкриті гліальною і сполучнотканинною оболонками. Визначте цей орган. During a microscopic examination, an organ of the nervous system was found in the preparation, consisting of pseudo-unipolar neurons, the bodies of which are covered with glial and connective tissue membranes. Identify this organ.

Спинний мозок Spinal cord

Кора великих півкуль Cortex of large hemispheres

Спинномозковий вузол Spinal node

Вегетативний ганглій Vegetative ganglion

Мозочок Cerebellum

80 / 200
Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри людини виявляється лише щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу було представлено для вивчення? During histological examination of a human skin biopsy, only dense, irregular connective tissue is detected. What layer of this organ was presented for study?

Гіподерма Hypoderm

Сосочковий шар дерми Papillary layer of the dermis

Епідерміс Epidermis

Сітчастий шар дерми Reticular layer of the dermis

М’язова пластинка Muscular plate

81 / 200
В експерименті тварині нанесена травма рогівки. За рахунок чого буде відбуватися регенерація її багатошарового епітелію? In the experiment, the animal suffered a corneal injury. What will regenerate its multilayered epithelium?

Остистий шар епітелію рогівки Spiny layer of the corneal epithelium

Плоскі клітини Flat cells

Власна речовина рогівки Own substance of the cornea

Клітини базального шару епітелію Cells of the basal layer of the epithelium

Базальна мембрана Basal membrane

82 / 200
На електронній мікрофотографії представлені структури у вигляді відкритих міхурців, внутрішня поверхня яких вистелена одношаровим епітелієм, який утворений респіраторними та секреторними клітинами. Які структури представлені на мікрофотографії? The electron micrograph shows structures in the form of open vesicles, the inner surface of which is lined with a single-layer epithelium, which is formed by respiratory and secretory cells. What structures are shown in the micrograph?

Бронхіоли Bronchioles

Альвеоли Alveoli

Термінальні бронхи Terminal bronchi

Альвеолярні ходи Alveolar passages

Ацинуси Acinus

83 / 200
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 за хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС? During emotional excitement, the heart rate (HR) of a 30-year-old man reached 112 per minute. A change in the state of which structure of the heart's conduction system is the reason for the increase in HR?

Синоатріальний вузол Sinoatrial node

Пучок Гіса His Bundle

Атріовентрикулярний вузол Atrioventricular node

Волокна Пуркін’є Purkinje fibers

Ніжки пучка Гіса His Bundle Legs

84 / 200
У новонародженої дитини недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений? A newborn child has an underdeveloped thymus. What type of hematopoiesis will be impaired?

Моноцитопоез Monocytopoiesis

Гранулоцитопоез Granulocytopoiesis

Лімфопоез Lymphopoiesis

Еритропоез Erythropoiesis

Мегакаріоцитопоез Megakaryocytopoiesis

85 / 200
В ембріогенезі ротової порожнини відбулося порушення розвитку емалі зубів. Яке джерело розвитку зубів було пошкоджено? In the embryogenesis of the oral cavity, there was a violation of tooth enamel development. What source of tooth development was damaged?

Зубний сосочок Dental papilla

Мезенхіма Mesenchyme

Мезодерма Mesoderm

Зубний мішечок Dental pouch

Епітелій Epithelium

86 / 200
У мазку крові людини, що страждає на алергію, можна бачити велику кількість клітин округлої форми з сегмен-тованим ядром і великими яскраво - рожевими гранулами в цитоплазмі. Які це клітини? In a blood smear of a person suffering from allergies, you can see a large number of round cells with a segmented nucleus and large bright pink granules in the cytoplasm. What are these cells?

Нейтрофільні гранулоцити Neutrophil granulocytes

Еозинофільні гранулоцити Eosinophilic granulocytes

Базофільні гранулоцити Basophilic granulocytes

Еритроцити Erythrocytes

Лімфоцити Lymphocytes

87 / 200
На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена прино-сна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, що містять секреторні гранули. Назвіть цей вид клітин. An electron micrograph of a fragment of a kidney shows a supply arteriole, in which large cells containing secretory granules are visible under the endothelium. Name this type of cells.

Юкстагломерулярні Juxtaglomerular

Юкставаскулярні Juxtavascular

Інтерстиціальні Interstitial

Іладеньком’язеві Iladenkomyazevi

Мезангіальні Mesangial

88 / 200
У хворого з алкогольним цирозом печінки скарги на загальну слабкість, задишку. Встановлено зниження артеріального тиску, асцит, розширення поверхневих вен передньої стінки живота, спленомегалія. Яке порушення гемоди-наміки спостерігається у хворого? A patient with alcoholic cirrhosis of the liver complains of general weakness, shortness of breath. Decreased blood pressure, ascites, dilation of the superficial veins of the anterior abdominal wall, splenomegaly have been established. signs are observed in the patient?

Недостатність правого шлуночка серця Right ventricular failure

Недостатність лівого шлуночка серця Left ventricular failure

Синдром портальної гіпертензії Portal hypertension syndrome

Тотальна серцева недостатність Total heart failure

Колапс Collapse

89 / 200
Під час кружіння на каруселі у жінки 25 років з’явилися нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів? While spinning on the carousel, a 25-year-old woman developed nausea, vomiting, increased sweating. Activation of which receptors caused the reflex development of these symptoms?

Пропріорецептори скелетних м’язів Skeletal muscle proprioceptors

Кортієвого органу Corti's organ

Вестибулярні півколових каналів Vestibular semicircular canals

Зорові Visual

Вестибулярні отолітові Vestibular otoliths

90 / 200
У людей похилого віку швидкість поширення пульсової хвилі вища, ніж у молодих. Причиною цього є зменшення з віком: Pulse wave propagation speed is higher in elderly people than in young people. The reason for this is that it decreases with age:

Об’ ємної швидкості кровотоку Volume velocity of blood flow

Величини серцевого викиду Cardiac output values

Частоти серцевих скорочень Heart rate

Лінійної швидкості кровотоку Linear velocity of blood flow

Еластичності судинної стінки Vascular wall elasticity

91 / 200
У людини через 10 хвилин після початку інтенсивної фізичної роботи кількість еритроцитів у крові збільшилася з 4,0 * 1012/л до 4,5 * 1012/л. Що є основною причою цього? In a person, 10 minutes after the start of intensive physical work, the number of erythrocytes in the blood increased from 4.0 * 1012/l to 4.5 * 1012/l. What is the main reason for this?

Вихід еритроцитів з депо Output of erythrocytes from the depot

Активація еритропоезу Activation of erythropoiesis

Пригнічення руйнування еритроцитів Inhibition of erythrocyte destruction

Втрата води організмом Body water loss

Збільшення хвилинного об’єму крові Increase in minute blood volume

92 / 200
У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окості-ніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану? The child has delayed growth, mental development and tooth formation, delayed appearance of ossification points, decreased basic metabolism. Hypofunction of which endocrine gland (gland) is the cause of this will I?

Щитовидна Thyroid

Наднирники Adrenal glands

Підшлункова Pancreatic

Нейрогіпофіз Neurohypophysis

Статеві Gender

93 / 200
Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові? A test animal was injected with 150 ml of meat broth through a probe into the stomach cavity. The content of which substance will quickly increase in the blood?

Глюкагон Glucagon

Інсулін Insulin

Нейротензин Neurotensin

Гастрин Gastrin

Соматостатин Somatostatin

94 / 200
У хворого, який протягом тривалого часу приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення хвороби, зниження артеріального тиску, слабкість. З чим можна пов’язати ці явища? A patient who has been taking glucocorticoids for a long time, as a result of withdrawal of the drug, there was an exacerbation of the disease, a decrease in blood pressure, weakness. What can be associated with these phenomena?

Гіперпродукція кортикотропного гормону Hyperproduction of corticotropic hormone

Кумуляція Cumulative

Недостатність кори наднирників Insufficiency of the adrenal cortex

Сенсибілізація Sensitization

Звикання до препарату Addiction to the drug

95 / 200
У хворої з набряками у сечі велика кількість білку. Про порушення функції якого відділу нефрону це свідчить? A patient with edema has a large amount of protein in her urine. Which part of the nephron does this indicate?

Дистальний звитий каналець Distal convoluted tubule

Нисхідна частина петлі Іенле Descending part of the Ienle loop

Проксимальний звитий каналець Proximal convoluted tubule

Висхідна частина петлі Іенле Eastern part of the Ienle Loop

Ниркове тільце Renal corpuscle

96 / 200
Під час обстеження пацієнта виникла необхідність визначити силу жувальних м’язів. Який метод дослідження треба використати? During the examination of the patient, it became necessary to determine the strength of the chewing muscles. What research method should be used?

Електроміографія Electromyography

Міоартрографія Myoarthrography

Мастікаціографія Mastication

Електроодонтодіагностика Electroodontodiagnostics

Гнатодинамометрія Gnath dynamometry

97 / 200
Студент перед іспитом скаржився на гострий зубний біль, під час складання іспиту біль послабився. Розвитком якого виду гальмування у корі головного мозку зумовлене зменшення больових відчуттів? Before the exam, the student complained of a sharp toothache, during the exam the pain subsided. The development of which type of inhibition in the cerebral cortex is responsible for the reduction of pain sensations?

Зовнішнє External

Позамежне Foreign

Згасаюче Fading

Запізніле Late

Диференціювальне Differentiating

98 / 200
При аналiзi електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину? When analyzing the electrocardiogram, it was established that the duration of a person's heart cycle is 1 second. What is her heart rate per minute?

50 50

80 80

70 70

60 60

100 100

99 / 200
У людини внаслідок хронічного захворювання пєчінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе? Due to a chronic liver disease, a person's protein-synthesizing function is significantly impaired. Which parameter of homeostasis will this lead to a decrease?

рН pH

Гематокрит Hematocrit

Осмотичний тиск Osmotic pressure

Щільність крові Blood density

Онкотичний тиск плазми крові Oncotic pressure of blood plasma

100 / 200
Експериментальній тварини перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться у зоні інервації? The anterior roots of five spinal cord segments were cut in an experimental animal. What changes will occur in the innervation zone?

Втрата дотикової чутливості Loss of touch sensitivity

Гіперчутливість Hypersensitivity

Втрата температурної чутливості Loss of temperature sensitivity

Втрата пропріоцептивної чутливості Loss of proprioceptive sensitivity

Втрата рухів Loss of movements

101 / 200
У пацієнта порушена координація рухів, їх амплітуда і спрямованість; рухи розмашисті, непропорційні; хода 'півняча', 'п’яна'. Який відділ мозку пошкоджено? The patient has impaired coordination of movements, their amplitude and direction; movements are sweeping, disproportionate; gait is 'rooster', 'drunk'. What part of the brain is damaged?

Спинний мозок Spinal cord

Довгастий мозок Olongate brain

Мозочок Cerebellum

Таламус Thalamus

Гіпоталамус Hypothalamus

102 / 200
В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Які іонні канали слід активувати для цього? In an experiment on an isolated excitable cell, it is necessary to obtain an increase in the resting membrane potential (hyperpolarization). Which ion channels should be activated for this?

Кальцієві Calcium

Натрієві Sodium

Натрієві та кальцієві Sodium and calcium

Калієві та натрієві Potassium and sodium

Калієві Potassium

103 / 200
Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін її складає 11 000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла? An 18-year-old student has a body weight of 50 kg. Her work (total) metabolism is 11,000 kJ/d. What should be the caloric content of a student's diet if she wants increase body weight?

10 500 - 11 500 кДж/д 10,500 - 11,500 kJ/d

10 000 - 11 000 кДж/д 10,000 - 11,000 kJ/d

12 000 - 13 000 кДж/д 12,000 - 13,000 kJ/d

8 000 - 9 000 кДж/д 8,000 - 9,000 kJ/d

9 000 - 10 000 кДж/д 9,000 - 10,000 kJ/d

104 / 200
У хворого крововилив у задню центральну звивину. До порушення якого виду чутливості з протилежного боку це призведе? The patient has a hemorrhage in the posterior central gyrus. What kind of sensitivity disturbance will this lead to on the opposite side?

Нюхова і смакова Olfactory and gustatory

Шкірна та пропріоцептивна Skin and proprioceptive

Зорова Zorova

Слухова і зорова Aural and visual

Слухова Auditory

105 / 200
В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення малої кількості густої в’язкої слини підщелепною та під’язиковою залозами. Який нерв стимулюють? In the experiment, a nerve is stimulated with electrical impulses, which leads to the release of a small amount of thick viscous saliva by the submandibular and sublingual glands. Which nerve is stimulated?

N. sympaticus N. sympaticus

N. trigemrnus N. trigemrnus

N. facialis N. facialis

N. glossopharyngeus N. glossopharyngeus

N. vagus N. vagus

106 / 200
Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені? As a result of damage to the spinal cord's leading pathways by a pathological process, pain sensitivity of the skin and muscles is impaired. What pathways are affected?

Латеральні спинно-кортикальні Lateral spinal cortical

Передні спинно-мозочкові Anterior spinocerebellar

Медіальні спинно-кортикальні Medial spinocortical

Спинно-таламічні Dorso-thalamic

Задні спинно-мозочкові Posterior Spinocerebellar

107 / 200
У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилася людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін? A person's energy expenditure was determined. What state was the person in, if his energy expenditure was less than the basic metabolism?

Відпочинок Vacation

Легка робота Easy work

Спокій Peace

Сон Sleep

Нервове напруження Nervous tension

108 / 200
На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне, еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькій, м’якій ніжці, розміром 1х1см, нерухоме, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що вкриває новоутворення, у кольорі не змінена. Для якого захворювання найбільше характерні такі зміни? On the mucous membrane of the left cheek, a painless, elastic neoplasm is detected, located on a narrow, soft stalk, 1x1 cm in size, immovable, its surface is uneven, papillary. Mucosal the membrane covering the neoplasm has not changed in color. What disease is most characteristic of such changes?

Аденома Adenoma

Папілома Papilloma

Поліп Polyp

Рак Cancer

Аденокистозна карцинома Adenocystic carcinoma

109 / 200
У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокра-пчастих крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Яким порушенням вітамінного обміну пояснюються ці симптоми? The patient has an increase in the permeability of the walls of blood vessels with the development of increased bleeding of the gums, the appearance of small-spotted hemorrhages on the skin, and loss of teeth. What violation of vitamin metabolism can explain these symptoms?'

Гіпервітаміноз С Hypervitaminosis C

Гіпервітаміноз D Hypervitaminosis D

Гіповітаміноз С Hypovitaminosis C

Гіповітаміноз А Hypovitaminosis A

Гіповітаміноз D Hypovitaminosis D

110 / 200
У хворого спостерігаються дерматит, діарея, деменція. В анамнезу відомо, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. З нестачею якого вітаміну пов’язані ці порушення? The patient has dermatitis, diarrhea, and dementia. It is known in the anamnesis that the main food product of the patient is corn. What vitamin deficiency is associated with these disorders?

В9 B9

РР YY

B1 B1

B2 B2

В8 B8

111 / 200
Хвора 58 років надійшла у важкому стані: свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5% глюкози. Що є причиною такого стану? A 58-year-old patient arrived in critical condition: consciousness is clouded, skin is dry, eyes are inflamed, cyanosis, the smell of rotten apples from the mouth. Blood glucose 15.1 mmol/l , 3.5% glucose in the urine. What is the cause of this condition?

Гіперглікемічна кома Hyperglycemic coma

Гіпоглікемічна кома Hypoglycemic coma

Гіповолемічна кома Hypovolemic coma

Уремічна кома Uremic coma

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

112 / 200
У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових обо- лонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини? An infant has darkening of the sclera, mucous membranes, auricles, the urine darkens in the air. Homogentisic acid was detected in the blood and urine. What disease does child?

Алкаптонурія Alkaptonuria

Цистинурія Cystinuria

Порфірія Porphyria

Гемолітична анемія Hemolytic anemia

Альбінізм Albinism

113 / 200
До лікарні надійшов 9-річний хлопчик з відставанням у розумовому і фізичному розвитку. Під час біохімічного аналізу крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до такого стану? A 9-year-old boy was admitted to the hospital with a delay in mental and physical development. An increased amount of phenylalanine was detected during a biochemical blood test. Blocking which enzyme can lead to such a condition ?

Глутаматдекарбоксилаза Glutamate decarboxylase

Оксидаза гомогентизинової кислоти Homogentisic acid oxidase

Глутамінтрансаміназа Glutamine transaminase

Аспартатамінотрансфераза Aspartate aminotransferase

Фенілаланін-4-монооксигеназа Phenylalanine-4-monooxygenase

114 / 200
Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки? A patient with chronic hepatitis was tested with a load of sodium benzoate to assess the neutralizing function of the liver. What acid excretion in urine will characterize the neutralizing function of the liver?

Гіпурова Hipurova

Валеріанова Valerianova

Лимонна Lemon

Щавлева Sorrel

Фенілоцтова Feniloctova

115 / 200
У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини? An experimental animal on a protein-free diet developed fatty infiltration of the liver due to a deficiency of methylating agents. The formation of which metabolite was disturbed in the experimental animal?

Холін Choline

Лінолева кислота Linoleic acid

ДОФА DOFA

Ацетоацетат Acetoacetate

Холестерин Cholesterol

116 / 200
До відділення травматології надійшов хворий з розчавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений? A patient was admitted to the traumatology department with crushed muscle tissue. What biochemical indicator of urine will be increased?

Креатинін Creatinine

Сечова кислота Uric acid

Мінеральні солі Mineral salts

Загальні ліпіди Total lipids

Глюкоза Glucose

117 / 200
При хронічному панкреатиті спо- стерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Розщеплення яких речовин буде порушене? In chronic pancreatitis, a decrease in the synthesis and secretion of trypsin is observed. The breakdown of which substances will be impaired?

Нуклеїнові кислоти Nucleic acids

Вуглеводи Carbohydrates

Білки і вуглеводи Proteins and carbohydrates

Білки Proteins

Ліпіди Lipids

118 / 200
У хворого, що страждає на цингу, порушено процеси утворення сполучної тканини, що призводить до розхитування і випадіння зубів. Порушення активності якого ферменту зумовлює ці симптоми? In a patient suffering from scurvy, the processes of formation of connective tissue are disturbed, which leads to loosening and loss of teeth. Violation of the activity of which enzyme causes these symptoms?

Проколагенпептидаза С-кінцевого пептиду C-terminal peptide procollagen peptidase

Лізилгідроксилаза Lysylhydroxylase

Проколагенпептидаза N-кінцевого пептиду N-terminal peptide procollagen peptidase

Глікозилтрансфераза Glycosyltransferase

Еластаза Elastase

119 / 200
При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього? When eating cookies, candies, the level of lactate in the mixed saliva temporarily increases. The activation of which biochemical process leads to this?

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Мікросомальне окислення Microsomal oxidation

Тканинне дихання Tissue respiration

Ілюконеогенез Iluconeogenesis

120 / 200
Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі? Increased fragility of blood vessels, destruction of enamel and dentine in patients with scurvy is mostly caused by impaired collagen maturation. What stage of procollagen modification is disturbed in this avitaminosis?

Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду Removal of C-terminal peptide from procollagen

Утворення поліпептидних ланцюгів Formation of polypeptide chains

Ілікозилювання гідроксилізинових залишків Ilicosylation of hydroxylysine residues

Гідроксилювання проліну Proline hydroxylation

Відщеплення N-кінцевого пептиду N-terminal peptide cleavage

121 / 200
У хворого після переливання крові спостерігається жовтуватість шкіри та слизових оболонок, в крові підвищено рівень загального та непрямого білірубіну, у сечі підвищено рівень уробіліну, у калі - стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого? After a blood transfusion, the patient has yellowing of the skin and mucous membranes, the level of total and indirect bilirubin is increased in the blood, the level of urobilin is increased in the urine, and stercobilin in the feces. What type of jaundice in the patient?

Спадкова Hereditary

Гемолітична Hemolytic

Обтураційна Obstructive

Жовтяниця новонароджених Jaundice of newborns

Паренхіматозна Parenchymatous

122 / 200
У дитини на протязі перших трьох місяців після народження розвинулася важка форма гіпоксії, що проявлялася задухою та синюшністю шкіри. Причиною цього є порушеня заміни фетального гемоглобіну на: During the first three months after birth, the child developed a severe form of hypoxia, manifested by suffocation and bluish skin. The reason for this is a violation of the replacement of fetal hemoglobin by:

Гемоглобін А Hemoglobin A

Ілікозильований гемоглобін Ilicosylated hemoglobin

Метгемоглобін Methemoglobin

Гемоглобін М Hemoglobin M

Гемоглобін S Hemoglobin S

123 / 200
При дефіциті якого вітаміну спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури? With a deficiency of which vitamin, a simultaneous violation of reproductive function and skeletal muscle dystrophy is observed?

Вітамін Е Vitamin E

Вітамін К Vitamin K

Вітамін Д Vitamin D

Вітамін В1 Vitamin B1

Вітамін А Vitamin A

124 / 200
У нормі рН слини складає 6,4 - 7,8. До яких змін емалі призводить зсув рН слини у кислий бік (менше 6,2)? The normal pH of saliva is 6.4 - 7.8. What changes in enamel does a shift in the pH of saliva to the acidic side (less than 6.2) lead to?

Демінералізація Demineralization

Мінералізація Mineralization

Підвищення стійкості Increasing stability

Флюороз Fluorosis

Кальцифікація Calcification

125 / 200
При обстеженні хворого похилого віку був встановлений супутній діагноз “блукаюча нирка' Зміни в яких структурах нирки призвели до цього стану? During the examination of an elderly patient, a concomitant diagnosis of 'wandering kidney' was established. Changes in which kidney structures led to this condition?

Ureter Ureter

Corpus a^posum pararenale Corpus a^posum pararenale

Fascia renaUs Fascia renaUs

ffilus renaUs ffilus renaUs

Smus renaUs Smus renaUs

126 / 200
Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі: During the examination of the patient's blood plasma 4 hours after he ate a fatty meal, it was found to be cloudy. The most likely cause of this condition is an increase in plasma concentration:

Фосфоліпідів Phospholipids

Хіломікронів Chylomicrons

ЛПВГ LPVH

ЛПНГ LPNG

Холестерину Cholesterol

127 / 200
У хворого 43 років з хронічним атрофічним гастритом і мегалобла-стною гіперхромною анемiєю підвищене виділення метилмалонової кислоти з сечею. Недостатністю якого вітаміну обумовлене виникнення зазначеного симптомокомплексу? A 43-year-old patient with chronic atrophic gastritis and megaloblastic hyperchromic anemia has increased excretion of methylmalonic acid in the urine. The deficiency of which vitamin is responsible for the occurrence of the indicated symptom complex?

B з B from

В 5 In 5

В 6 In 6

B 2 B 2

В12 B12

128 / 200
Внаслідок тривалого голодування в органiзмi людини швидко зникають резерви вуглеводів. Який з процегів метаболізму поновлює вміст глюкози у крові? As a result of prolonged starvation in the human body, reserves of carbohydrates quickly disappear. Which of the metabolic processes restores the glucose content in the blood?

Глюконеогенез Gluconeogenesis

Анаеробний гліколіз Anaerobic glycolysis

Аеробний гліколіз Aerobic glycolysis

Пентозофосфатний шлях Pentose phosphate pathway

Глікогеноліз Glycogenolysis

129 / 200
При гістологічному дослідженні щитовидної залози хворого, який помер від серцевої недостатності при явищах гіпотіреозу, виявлено дифузну інфільтрацію залози лімфоцитами і пла-змоцитами, атрофію паренхіми і розростання сполучної тканини. Який найбільш імовірний діагноз? Diffuse infiltration of the gland by lymphocytes and plasma cells, atrophy of the parenchyma and growth of connective tissue were revealed during histological examination of the thyroid gland of a patient who died of heart failure due to hypothyroidism. What is the most likely diagnosis?

Аутоімунний тиреоїдит Хашимото Hashimoto's autoimmune thyroiditis

Гнійний тиреоїдит Suppurative thyroiditis

Аденома щитовидної залози Thyroid adenoma

Зоб тиреотоксичний Thyrotoxic goitre

- -

130 / 200
У цитоплазмі міоцитів розчинена велика кількість метаболітів окислення глюкози. Назвіть один з них, що безпосередньо перетворюється на лактат. A large number of metabolites of glucose oxidation are dissolved in the cytoplasm of myocytes. Name one of them that is directly converted to lactate.

Оксалоацетат Oxaloacetate

Піруват Pyruvate

Гліцерофосфат Glycerophosphate

Фруктозо-6-фосфат Fructose-6-phosphate

Глюкозо-6-фосфат Glucose-6-phosphate

131 / 200
Вагітна жінка вживала алкоголь, що призвело до порушення закладки ектодерми ембріону. У яких похідних цього листка розвинуться вади? A pregnant woman drank alcohol, which led to a violation of the laying of the ectoderm of the embryo. Which derivatives of this leaf will develop defects?

Епітелій кишечника Intestinal epithelium

Нирки Kidneys

Нервова трубка Neural tube

Статеві залози Gonads

Надниркові залози Adrenal glands

132 / 200
У хворого з опіками 40% поверхні тіла розвинувся опіковий шок. Який механізм розвитку шоку домінує на його початку? A patient with burns on 40% of the body surface developed burn shock. What mechanism of shock development dominates at its onset?

Зневоднення Dehydration

Порушення мінерального обміну Disruption of mineral exchange

Больовий Painful

Порушення білкового обміну Protein metabolism disorder

Аутоімунізація Autoimmunization

133 / 200
На ранній стадії цукрового діабету у хворих спостерігається поліурія. Чим вона зумовлена? At the early stage of diabetes, polyuria is observed in patients. What causes it?

Кетонемія Ketonemia

Гіперглікемія Hyperglycemia

Гіперхолестеринемія Hypercholesterolemia

Гіпохолестеринемія Hypocholesterolemia

Гіперкаліемія Hyperkalemia

134 / 200
При аналізі спірограми хворого встановлено зменшення частоти і глибини дихання. До зменшення якого показника це призведе? During the analysis of the patient's spirogram, a decrease in the frequency and depth of breathing was established. Which indicator will this lead to a decrease?

Життєва ємність легень Vital lung capacity

Резервний об’єм видиху Reserve expiratory volume

Резервний об’єм вдиху Inspiratory reserve volume

Хвилинний об’єм дихання Minute respiratory volume

Залишковий об’єм Remaining Volume

135 / 200
Постраждалому у ДТП наклали кровозупинюючий джгут на верхню третину стегна на 3 години. Після зняття джгута у хворого виник різкий набряк тканин стегна, частий пульс, холодний піт, виражена гіпотонія. Який патологічний процес розвинувся у хворого? A blood-stopping tourniquet was applied to the upper third of the thigh for 3 hours to the victim in the road accident. After the tourniquet was removed, the patient developed a sharp swelling of the thigh tissues, a rapid pulse, cold sweat, severe hypotension . What pathological process has developed in the patient?

Колапс Collapse

Кардіогенний шок Cardiogenic shock

Токсемічний шок Toxemic shock

Анафілактичний шок Anaphylactic shock

Геморагічний шок Hemorrhagic shock

136 / 200
У хворого після важкої травми грудної клітки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатності [ГНН]. Що є провідним механізмом розвитку ГНН у даному випадку? After a severe chest injury, the patient developed shock and showed signs of acute renal failure [AKI]. What is the leading mechanism of AKI development in this case?

Зменшення онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення тиску в ниркових артеріях Increased pressure in renal arteries

Падіння артеріального тиску Drop in blood pressure

Порушення відтоку сечі Urine outflow disorder

Підвищення тиску в капсулі клубочка Increased pressure in the glomerular capsule

137 / 200
У хворого на променеву хворобу з’явилися ознаки геморагічного синдрому. Який механізм має найбільше значення у патогенезі цього синдрому? A radiation sickness patient has signs of a hemorrhagic syndrome. What mechanism is most important in the pathogenesis of this syndrome?

Нейтропенія Neutropenia

Лімфопєнія Lymphopenia

Еритропенія Erythropenia

Еозинопенія Eosinopenia

Тромбоцитопенія Thrombocytopenia

138 / 200
Хворий 68 років переніс інфаркт мiокарда. Під час ЕКГ-обстеження відзначається прогресуюче збільшення тривалості інтервалу PQ аж до випадіння комплексу QRS, після чого інтервал PQ відновлюється. З порушенням якої функції серця пов’язане таке порушення серцевого ритму? A 68-year-old patient suffered a myocardial infarction. During the ECG examination, a progressive increase in the duration of the PQ interval until the loss of the QRS complex is noted, after which the PQ interval is restored. Is such a heart rhythm disorder related to the function of the heart?

Автоматизм Automation

- -

Провідність Conductivity

Скоротливість Truncity

Збудливість Excitability

139 / 200
У хворого 37 років після отруєння невідомим лікарським препаратом відзначаються швидкі самодовільні стереотипні скорочення м’язів обличчя, що імітують мигання і примружування. До якої форми розладів рухової функції нервової системи слід віднести ці пору-шенн? In a 37-year-old patient, after poisoning with an unknown drug, rapid spontaneous stereotypical contractions of the facial muscles are noted, imitating blinking and squinting. What form of disorders of the motor function of the nervous system should these violations be attributed to the Shenn?

Атаксія Ataxia

Гіпокінез Hypokinesis

- -

Акінезія Akinesia

Гіперкінез Hyperkinesis

140 / 200
У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії? In the patient, damage to the posterior lobe of the pituitary gland led to an increase in daily diuresis to 10-15 liters. What is the main mechanism in the development of polyuria?

Дефіцит вазопресину Vasopressin deficiency

Надлишок альдостерону Aldosterone excess

Надлишок вазопресину Excess vasopressin

Надлишок натрійуретичного фактора Natriuretic factor excess

Дефіцит кортикотропіну Corticotropin deficiency

141 / 200
Після вживання меду у підлітка з’явилася кропив’янка, що супроводжувалася лейкоцитозом. Який вид лейкоцитозу виник у даному випадку? After consuming honey, a teenager developed urticaria accompanied by leukocytosis. What type of leukocytosis occurred in this case?

Лімфоцитоз Lymphocytosis

Моноцитоз Monocytosis

Нейтрофілія Neutrophilia

Еозинофілія Eosinophilia

Базофілія Basophilia

142 / 200
Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушінга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжї, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку? A 16-year-old patient suffering from Itsenko-Cushing's disease came in for overweight. During the survey, it was found that the energy value of the food consumed is 1700-1900 kcal/day. What is the leading cause of obesity in this case?

Нестача інсуліну Lack of insulin

Надлишок глюкокортикоїдів Glucocorticoid excess

Надлишок інсуліну Excess insulin

Нестача глюкокортикоїдів Lack of glucocorticoids

Гіподинамія Hypodynamia

143 / 200
У людини, яку покусали бджоли, розвинувся набряк верхніх кінцівок та обличчя. Який основний патогенетичний механізм розвитку цього набряку? A person who was bitten by bees developed swelling of the upper limbs and face. What is the main pathogenetic mechanism of the development of this swelling?

Зменшення гідростатичного тиску тканин Reduction of tissue hydrostatic pressure

Зменшення онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Підвищення проникності стінки судин Increasing the permeability of the vessel wall

Збільшення онкотичного тиску тканин Increased tissue oncotic pressure

Збільшення гідростатичного тиску в капілярах Increasing hydrostatic pressure in capillaries

144 / 200
У хворого на пневмосклероз розвинулася легенева гіпертензія та пра-вошлуночкова серцева недостатність з асцитом та набряками. Який основний патогенетичний механізм розвитку набряків у цього хворого? A patient with pneumosclerosis developed pulmonary hypertension and right ventricular heart failure with ascites and edema. What is the main pathogenetic mechanism of edema development in this patient?

Зменшення осмотичного тиску крові Decrease in blood osmotic pressure

Збільшення гідростатичного тиску крові у венах Increase in the hydrostatic pressure of the blood in the veins

Збільшення проникності стінок судин Increased permeability of vessel walls

Зменшення онкотичного тиску крові Reduction of blood oncotic pressure

Збільшення онкотичного тиску міжклітинної рідини Increase in oncotic pressure of intercellular fluid

145 / 200
Через декілька годин після опіку в ділянці гіперемії та набряку шкіри у хворого з’явилось вогнище некрозу. Який головний механізм забезпечує посилення руйнівних явищ в осередку запалення? Several hours after the burn, a focus of necrosis appeared in the area of hyperemia and swelling of the skin. What is the main mechanism that ensures the increase of destructive phenomena in the center of inflammation?

Діапедез еритроцитів Diapedesis of erythrocytes

Вторинна альтерація Secondary alteration

Первинна альтерація Primary alteration

Проліферація фібробластів Proliferation of fibroblasts

Еміграція лімфоцитів Emigration of lymphocytes

146 / 200
У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Кон-на) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень? A patient with adenoma of the glomerular zone of the adrenal cortex (Kohn's disease) has hypertension, seizures, and polyuria. What is the main link in the pathogenesis of these disorders?

Гіперсекреція катехоламінів Hypersecretion of catecholamines

Гіперсекреція альдостерону Hypersecretion of aldosterone

Гіперсекреція глюкокортикоїдів Hypersecretion of glucocorticoids

Гіпосекреція глюкокортикоїдів Glucocorticoid hyposecretion

Гіпосекреція альдостерону Aldosterone hyposecretion

147 / 200
У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гострий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнурією, гематурією, гіперазотемією. Порушення якого процесу у нирках найбільш суттєве для виникнення цих змін? 2 weeks after a sore throat, a 5-year-old child developed acute diffuse glomerulonephritis, which was characterized by oliguria, proteinuria, hematuria, and hyperazotemia. Which kidney process is most significant for occurrence of these changes?

Канальцева секреція Tanular secretion

Сечовиведення Urine

Клубочкова фільтрація Globular filtering

Секреція гормонів Hormone secretion

Канальцева реабсорбція Canal reabsorption

148 / 200
У хворого на хронічний мієлолейкоз виявлено ознаки анемії - зменшення кількості еритроцитів і вмісту гемоглобіну, оксифільні і поліхроматофіль-ні нормоцити, мікроцити. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку цієї анемії? A patient with chronic myelogenous leukemia showed signs of anemia - a decrease in the number of erythrocytes and hemoglobin content, oxyphilic and polychromatophilic normocytes, microcytes. What pathogenetic mechanism is the leading factor in the development of this anemia?

Зменшення синтезу еритропоетину Reduction of erythropoietin synthesis

Хронічна кровотрата Chronic blood loss

Дефіцит вітаміну В12 Vitamin B12 deficiency

Внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів Intravascular hemolysis of erythrocytes

Заміщення еритроцитарного ростка Erythrocyte sprout replacement

149 / 200
Під час плевральної пункції було отримано гнійний ексудат. При мікроскопічному дослідженні ексудату знайдено багато гнійних тілець. У результаті руйнування яких клітин крові вони утворюються? During a pleural puncture, a purulent exudate was obtained. Upon microscopic examination of the exudate, many purulent bodies were found. As a result of the destruction of which blood cells are they formed?

Базофіли Basophils

Нейтрофіли Neutrophils

Еозинофіли Eosinophils

Еритроцити Erythrocytes

Лімфоцити Lymphocytes

150 / 200
Дитина 3 років мала множинні порушення розвитку кісток лицевого відділу черепа. Загинула від сепсису, який розвинувся на фоні бронхопневмонії. У крові вміст імуноглобулінів в межах норми. Під час розтину встановлена відсутність тимуса. Яка головна причина страждань дитини? A 3-year-old child had multiple disorders of the development of the bones of the facial skull. She died from sepsis, which developed against the background of bronchopneumonia. The content of immunoglobulins in the blood was within the normal range. During the autopsy the absence of the thymus is established. What is the main cause of the child's suffering?

Вторинний імунодефіцит Secondary immunodeficiency

Недостатність клітинного імунітету Deficiency of cellular immunity

Комбінований імунодефіцит Combined immunodeficiency

Хронічна інтоксикація Chronic intoxication

Гострий лімфолейкоз Acute lymphocytic leukemia

151 / 200
Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз? During the autopsy of the body of the deceased from pulmonary edema, a large yellow-gray focus was found in the myocardium, and a fresh blood clot was found in the coronary artery. What is the most likely diagnosis?

Міокардит Myocarditis

!нфаркт міокарда !myocardial infarction

Кардіосклероз Cardiosclerosis

Кардіоміопатія Cardiomyopathy

Амілоїдоз Amyloidosis

152 / 200
Хвора 45 років скаржиться на біль і кровотечу з каріозної порожнини 36 під час їжі. Раніше спостерігався непро-вокований біль. Під час огляду 36 - на жувальній поверхні глибока каріозна порожнина, виповнена тканиною червоного кольору, під час зондування відмічається біль і кровотеча. Яка тканина розрослася у каріозну порожнину? A 45-year-old patient complains of pain and bleeding from the carious cavity 36 while eating. Previously, unprovoked pain was observed. During the examination 36 - on the chewing surface a deep carious a cavity filled with red tissue, pain and bleeding are noted during probing. What tissue has grown into a carious cavity?

Жирова Fat

Фіброзна Fibrous

Епітеліальна Epithelial

М’язова Muscular

Грануляційна Granular

153 / 200
Під час розтину тіла померлого від серцевої недостатності виявлено серозний менінгіт, некроз і крововиливи в наднирниках, пролежні. Мікроскопічно: деструктивнопроліферативний ендотромбоваскуліт (гранульоми Попова) у довгастому мозку, інтерстиці-альний міокардит. Яке захворювання було у померлого? During the autopsy of the body of the deceased from heart failure, serous meningitis, necrosis and hemorrhages in the adrenal glands, bedsores were found. Microscopically: destructive proliferative endothrombovasculitis (Popov granulomas) in the medulla oblongata, interstitium - chronic myocarditis. What disease did the deceased have?

Висипний тиф Typhoid

Скарлатина Scarlatina

Кір Measles

Грип Flu

Черевний тиф Typhoid

154 / 200
Жінка 38 років захворіла гостро з підвищенням температури тіла до 40оС. На другому тижні хвороби на шкірі живота з’явилися розеоли. На 18-й день хвороби виявлені ознаки “гострого живота' діагностовано перитоніт, від якого хвора померла. На аутопсії у клубовій кишці виявлені глибокі виразки у ділянці групових фолікулів, одна з яких перфорувала, у черевній порожнині -фібринозно-гнійний ексудат. Який найбільш імовірний діагноз? A 38-year-old woman became acutely ill with an increase in body temperature to 40°C. In the second week of the illness, roseola appeared on the skin of the abdomen. On the 18th day of the illness, symptoms were detected' acute abdomen' was diagnosed with peritonitis, from which the patient died. The autopsy revealed deep ulcers in the ileum in the area of group follicles, one of which perforated, and a fibrinous-purulent exudate in the abdominal cavity. What is the most likely diagnosis?

Дизентерія Dysentery

Лямбліоз Giardiasis

Амебіаз Amebiasis

Черевний тиф Typhoid

Кампілобактерійний ентероколіт Campylobacter enterocolitis

155 / 200
У хворого на хронічний періодон-тит рентгенологічно виявлено кісту кореня зуба. Мікроскопово в операційному матерiалi виявлено, що порожнина кісти вистелена багатошаровим плоским єпітєлієм, стінка кісти утворена грануляційною тканиною різного ступеня зрілості з дифузним запальним інфільтратом. Який найбільш імовірний діагноз? A patient with chronic periodontitis was radiologically diagnosed with a tooth root cyst. Microscopically in the surgical material, it was found that the cyst cavity is lined with multi-layered flat epithelium, the cyst wall is formed by granulation tissue of various degree of maturity with a diffuse inflammatory infiltrate. What is the most likely diagnosis?

Примордіальна кіста Primordial cyst

Фолікулярна кіста Follicular cyst

Амелобластома Ameloblastoma

- -

Радикулярна кіста Radicular cyst

156 / 200
Під час розтину тіла виявлено, що вся права легеня збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину, на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає каламутна рідина. Для якого захворювання легенів характерна така картина? During the autopsy, it was found that the entire right lung was enlarged, dense, on the pleura layering of fibrin, on the section, the tissue was gray in color, from which a cloudy liquid was flowing. For which lung disease is characterized by such a picture?

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

!нтерстиціальна пневмонія !interstitial pneumonia

Фіброзуючий альвеоліт Fibrosing alveolitis

Вогнищева пневмонія Focal pneumonia

Гангрена легені Gangrene of the lungs

157 / 200
Під час аутопсії у потиличній долі головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см, заповнена прозорою рідиною, стінка її гладенька, буроватого кольору. Який процес розвинувся у головному мозку? During the autopsy in the occipital lobe of the brain, a cavity 2.5x1.5 cm was found, filled with a transparent liquid, its wall was smooth, brownish in color. What process developed in the main brain?

Кіста на місці сірого розм’якшення мозку Cyst at the place of gray softening of the brain

Абсцес мозку Brain abscess

Киста на місці крововиливу Cyst at the site of hemorrhage

Вада розвитку мозку Brain malformation

Сіре розм’якшення мозку Gray softening of the brain

158 / 200
На слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння виявляються білувато-сірого кольору плівки, які щільно з’єднані з підлеглою тканиною, при спробі зняти плівку на її місці виникає глибокий дефект тканини. Який вид запалення виник на слизовій оболонці мигдаликів та м’якого піднебіння? On the mucous membrane of the tonsils and soft palate, there are whitish-gray films that are tightly connected to the underlying tissue, when you try to remove the film in its place, there is a deep tissue defect. What kind of inflammation occurred on the mucous membrane of the tonsils and soft palate?

Серозне Serious

Гнійне Suppurative

Дифтеритичне Diphtheritic

Змішане Mixed

Крупозне True

159 / 200
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м’язі дрібні множинні білуваті прошарки сполучної тканини. Який процес виявлено у міокарді? During the examination of the coronary arteries, atherosclerotic plaques with calcinosis were detected, covering 1/3 of the lumen. In the muscle, there are small multiple whitish layers of connective tissue. What process was detected in the myocardium?

Дифузний кардіосклероз Diffuse cardiosclerosis

Міокардит Myocarditis

Тигрове серце Tiger Heart

Інфаркт міокарда Myocardial infarction

Післяінфарктний кардіосклероз Postinfarction cardiosclerosis

160 / 200
У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на туберкульоз, розвинулася легенева кровотеча, що призвело до смерті. Під час розтину тіла у легенях виявлено декілька порожнин овальної або округлої форми, стінка яких утворена некротичними масами та тканиною легень. Для якої форми туберкульозу легень характерні такі зміни? A 43-year-old man, who had been suffering from tuberculosis for a long time, developed pulmonary hemorrhage, which led to his death. During the autopsy, several oval or round cavities were found in the lungs forms, the wall of which is formed by necrotic masses and lung tissue. What form of pulmonary tuberculosis is characterized by such changes?

Фіброзно-кавернозний Fibro-cavernous

Туберкулома Tuberculosis

Гострий кавернозний Acute cavernous

Гострий вогнищевий Acute focal

Казеозна пневмонія Case pneumonia

161 / 200
Хворий помер від серцевої недостатності, в анамнезі - пульмонектомія з приводу кісти правої легені. Під час розтину виявлено збільшену у розмірах ліву легеню. Назвіть патологічний процес у лівій легені. The patient died of heart failure, with a history of pulmonectomy due to a right lung cyst. An enlarged left lung was found during the autopsy. Name the pathological process in the left lung.

Нейротична атрофія Neurotic atrophy

Дисфункціональна атрофія Dysfunctional atrophy

Вікарна гіпертрофія Vicarious hypertrophy

Дисциркуляторна атрофія Dyscirculatory atrophy

Нейрогуморальна гіпертрофія Neurohumoral hypertrophy

162 / 200
Хворий захворів гостро, скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40оС, головний біль, кашель, задишку. На 5-й день захворювання помер. Під час розтину: легені збільшені в об’ємі, пістрявого вигляду - 'велика пістрява легеня'. Для якого захворювання характерна така патологоанато-мічна картина? The patient became acutely ill, complained of chills, an increase in body temperature to 40°C, headache, cough, shortness of breath. He died on the 5th day of the disease. During the autopsy: the lungs are enlarged in volume, speckled in appearance - 'big speckled lung'. What disease is characterized by such a patho-anatomical picture?

Бронхоектатична хвороба Bronchoectatic disease

Крупозна пневмонія Croup pneumonia

Грип Flu

Аденовірусна інфекція Adenovirus infection

Респіраторно-синцитіальна інфекція Respiratory syncytial infection

163 / 200
Під час розтину тіла жінки 45 років, що померла від хронічної ниркової недостатності, знайдено: склероз та гі-аліноз дерми, великовогнищеві некрози кортикального шару нирок та нефросклероз, великовогнищевий кардіосклероз та базальний пневмосклероз. Який найбільш імовірний діагноз? During the autopsy of a 45-year-old woman who died of chronic renal failure, the following were found: sclerosis and hyalinosis of the dermis, large-focal necrosis of the cortical layer of the kidneys and nephrosclerosis, large-focal cardiosclerosis and basal pneumosclerosis. What is the most likely diagnosis?

Ревматизм Rheumatism

Дерматоміозит Dermatomyositis

Системний червоний вовчак Systemic lupus erythematosus

Системна склеродермія Systemic scleroderma

Вузликовий периартеріїт Nodular periarteritis

164 / 200
Під час гістологічного дослідження легень померлого від серцевої недостатності виявлені вогнища запалення з заповненням альвеол рідиною, забарвленою у блідо-рожевий колір, місцями з наявністю тонких рожевих ниток, які утворюють дрібнопетлисту сітку з невеликою кількістю лімфоцитів. Який характер ексудата у легенях? During a histological examination of the lungs of a person who died from heart failure, foci of inflammation were found, with the alveoli being filled with liquid colored pale pink, in places with the presence of thin pink threads that form a fine-loop mesh with a small number of lymphocytes. What is the nature of the exudate in the lungs?

Серозно-фібринозний Serous-fibrinous

Фібринозний Fibrinous

Геморагічний Hemorrhagic

Гнійний Suppurative

Серозний Serious

165 / 200
Під час розтину тіла померлого через тиждень від початку профузної діареї, виявлено різко виражений ексікоз, кров густа. Під час бактеріологічного дослідження вмісту тонкої кишки, що нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання призвело до смерті хворого? During the autopsy of the body of the deceased one week after the onset of profuse diarrhea, sharply expressed exicosis was found, the blood was thick. During the bacteriological examination of the contents of the small intestine, which resembled rice broth, Vibrios were found. What disease led to the patient's death?

Сальмонельоз Salmonellosis

Холера Cholera

Харчова токсикоінфекція Food poisoning

Черевний тиф Typhoid

Дизентерія Dysentery

166 / 200
Експериментальній тварині після попередньої сенсибілізації підшкірно введено дозу антигену. У місці ін’єкції розвинулося фібринозне запалення з альтерацією стінок судин, основної речовини та волокнистих структур сполучної тканини у вигляді мукоїдного на фібриноїдного набухання, фібрино-їдного некрозу. Яка імунологічна реакція розвинулася у тварини? After preliminary sensitization, a dose of antigen was administered subcutaneously to an experimental animal. At the injection site, fibrinous inflammation developed with alteration of vessel walls, the main substance, and fibrous structures of connective tissue in the form of mucoid on fibrinoid swelling, fibrin-eating necrosis. What immunological reaction developed in the animal?

Нормергічна реакція Normergic reaction

Гранульоматоз Granulomatosis

Реакція трансплантаційного імунітету Reaction of transplant immunity

Гіперчутливість негайного типу Immediate Hypersensitivity

Гіперчутливість сповільненого типу Delayed type hypersensitivity

167 / 200
Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків? The contents of the vesicles from the mucous membrane of a patient with smallpox are sent to the virological laboratory. Which of the following will be detected by smear microscopy?

Тільця Пашена Pashen Taurus

Синцитій Syncytium

Тільця Бабеша-Негрі Babes-Negri Bodies

Тільця Іуарнієрі Iuarnieri bodies

Тільця Бабеша-Ернста Babesch-Ernst Bodies

168 / 200
Хвора 27 років скаржиться на сухість губ, появу лусочок, котрі вона зкушує. Об’єктивно: губи сухі, на межі червоної кайми та слизової оболонки губ наявність сірих прозорих лусочок, краї яких дещо виступають над поверхнею слизової. Після зняття лусочок ерозій немає, відмічається гіперемія. Який найбільш імовірний діагноз? A 27-year-old patient complains of dry lips, the appearance of scales that she bites. Objectively: the lips are dry, on the border of the red border and the mucous membrane of the lips, the presence of gray transparent scales, the edges of which slightly protrude above the surface of the mucous membrane. After removing the scales, there are no erosions, hyperemia is noted. What is the most likely diagnosis?

Ексфоліативний хейліт Exfoliative cheilitis

Кандидозний хейліт Candida cheilitis

Червоний вовчак Lupus erythematosus

Лейкоплакія Leukoplakia

Метеорологічний хейліт Meteorological cheilitis

169 / 200
У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати для встановлення серотипу збудника? On the fifth day after the onset of the disease, a sick 5-year-old boy was isolated from the mucous membrane of the nasopharynx and tonsils. What reaction should be used to determine the serotype of the pathogen?

Реакція вірусної нейтралізації цито-патичної дії Reaction of viral neutralization of cytopathic action

Реакція зв’язування комплементу Complement binding reaction

Реакція непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination reaction

Реакція гальмування гемадсорбції Hemadsorption inhibition reaction

Реакція гальмування гемаглютинації Hemagglutination inhibition reaction

170 / 200
При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдені звивисті залози, пилко- та штопороподібні, подовжені розростанням строми з проліферацією її клітин. Який найбільш імовірний діагноз? During the histological examination of the mucous membrane of the uterus, convoluted glands, pollen-shaped and corkscrew-shaped, elongated by the growth of the stroma with the proliferation of its cells were found. What is the most likely diagnosis?

Залозиста гіперплазія ендометрія Glandular hyperplasia of the endometrium

Плацентарний поліп Placental polyp

Лейоміома Leiomyoma

Гострий ендометрит Acute endometritis

Пухирний занос Bubble drift

171 / 200
Лікарю-пародонтологу необхідно оцінити у пацієнтки фактори неспецифічної резистентності слини і видільного слизової оболонки ротової порожнини. Який фактор неспецифічної резистентності слід вивчити у досліджуваному матеріалі у першу чергу? A periodontist needs to assess the patient's factors of non-specific resistance of saliva and secretory mucous membrane of the oral cavity. Which factor of non-specific resistance should be studied in the researched material in the first place?

Комплемент Complement

Пропердин Properdin

Секреторний IgA Secretory IgA

Лізоцим Lysozyme

Інтерферон Interferon

172 / 200
До відділення хірургічної стоматології надійшов пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю? A patient with an open fracture of the lower jaw was admitted to the department of surgical stomatology. What drug should be used for the purpose of active immunization against tetanus?

Коклюшно-дифтерійна-правцева вакцина Pertussis-diphtheria-tetanus vaccine

Протиправцевий імуноглобулін Tetanus immunoglobulin

Протиправцева сироватка Anti-tetanus serum

Правцевий анатоксин Tetanus toxoid

Іаммаглобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю Iammaglobulin from the blood of donors immunized against tetanus

173 / 200
У відділенні щелепно-лицьової хірургії у хворого виникло гнійне ускладнення. Під час бактеріологічного дослідження матеріалу із рани виділено культуру, що утворювала пігмент синьо-зеленого кольору. Який мікроорганізм найімовірніше є збудником інфекції? In the department of maxillofacial surgery, the patient developed a purulent complication. During the bacteriological examination of the material from the wound, a culture was isolated that formed a blue-green pigment. What microorganism is most likely is the causative agent of infection?

Klebsiella pneumornae Klebsiella pneumornae

Staphylococcus epidermidis Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aerugmosa Pseudomonas aerugmosa

Proteus vulgaris Proteus vulgaris

Batillus subtihs Batillus subtihs

174 / 200
У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дизба-ктеріоз кишечника. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори? The patient developed intestinal dysbacteriosis after prolonged use of antibiotics. What drugs should be prescribed to restore normal microflora?

Нітрофурани Nitrofurans

Еубіотики (пробіотики) Eubiotics (probiotics)

Сульфаніламіди Sulfonamides

Протигрибкові препарати Antifungal drugs

Інтерферон Interferon

175 / 200
У пацієнта в результаті активації власних мікроорганізмів, що входять до складу мікрофлори слизової оболонки рота, виник гнійно-запальний процес тканин пародонту. До якої форми інфекції належить захворювання? The patient developed a purulent-inflammatory process of the periodontal tissues as a result of the activation of his own microorganisms that are part of the microflora of the oral mucosa. What form of infection does the disease belong to?

Рецидив Relapse

Аутоінфекція Auto-infection

Суперінфекція Superinfection

Реінфекція Reinfection

Екзогенна інфекція Exogenous infection

176 / 200
У хворого виділено чисту культуру коринебактерій дифтерії. Яку імунологічну реакцію слід використати для виявлення токсигенності бактерій? A pure culture of diphtheria corynebacteria was isolated from the patient. What immunological reaction should be used to detect the toxigenicity of the bacteria?

Непрямої гемаглютинації Indirect hemagglutination

Зв’язування комплементу Complement Binding

Іальмування гемаглютинації Ialmation of hemagglutination

Преципітації в агарі Precipitation in agar

Аглютинації Agglutination

177 / 200
Дитина 1 року часто хворіє на вірусно-бактеріальні інфекції, які погано піддаються терапії. Під час проведення дослідження імунологічного статусу виявлено відсутність у крові лімфоцитів, що забезпечують клітинний імунітет. Який імунодефіцит і за якою системою виявлений у цієї дитини? A 1-year-old child often suffers from viral-bacterial infections that are poorly amenable to therapy. During a study of the immunological status, the absence of lymphocytes in the blood, which provide cellular immunity, was found. What immunodeficiency and by what system was detected in this child?

Первинний за макрофагальною системою Primary by the macrophage system

Вторинний за Т-системою T-secondary

Первинний за мікрофагами Primary by microphages

Первинний за Т-системою Primary according to the T system

Первинний за В-системою Primary according to B-system

178 / 200
Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції? The patient recovered from Zonne's dysentery and was re-infected with the same pathogen. What is this form of infection called?

Персистуюча інфекція Persistent infection

Хронічна інфекція Chronic infection

Рецидив Relapse

Суперінфекція Superinfection

Реінфекція Reinfection

179 / 200
Хворому на інсулінзалежний цукровий діабет було введено інсулін. Через деякий час у хворого з’явилися слабкість, дратівливість, посилення потовиділення. Який основний патогенетичний механізм розвитку гіпоглікемічної коми, що виникла? Insulin was administered to a patient with insulin-dependent diabetes. After some time, the patient developed weakness, irritability, increased sweating. What is the main pathogenetic mechanism of the development of hypoglycemic coma, which arose?

Посилення глікогенолізу Glycogenolysis enhancement

Посилення кетогенезу Intensification of ketogenesis

Посилення ліпогенезу Increasing lipogenesis

Вуглеводне голодування головного мозку Carbohydrate starvation of the brain

Зменшення глюконеогенезу Gluconeogenesis reduction

180 / 200
Людині внутрішньовенно ввели розчин, що спричинило збільшення частоти та сили серцевих скорочень. Які складові розчину зумовили ці зміни? People were intravenously injected with a solution that caused an increase in the frequency and force of heart contractions. What components of the solution caused these changes?

Іони хлору Chlorine ions

Іони кальцію Calcium ions

Ілюкоза Illukosis

Іони натрію Sodium ions

Іони калію Potassium ions

181 / 200
Для лікування стоматиту дитині 10 місяців призначено антисептичний препарат в розчині для змазування слизової оболонки рота. Що з наведеного призначено дитині? To treat stomatitis, a 10-month-old child was prescribed an antiseptic drug in a solution to lubricate the oral mucosa. Which of the following was prescribed to the child?

Водний розчин фенолу Aqueous solution of phenol

Водний розчин метиленового синього Aqueous solution of methylene blue

Водний розчин саліцилової кислоти Aqueous solution of salicylic acid

Спиртовий розчин етакридину лактату Ethacridine lactate alcohol solution

Спиртовий розчин дiамантового зеленого Alcoholic solution of diamond green

182 / 200
Хворий із серцевою недостатністю приймає дигоксин. Який ефект диго-ксину зумовлює доцільність його застосування при цій патології? A patient with heart failure takes digoxin. What effect of digoxin determines the expediency of its use in this pathology?

Зменшення переднавантаження на серце Decreasing preload on the heart

Збільшення сили серцевих скорочень Increasing heart rate

Збільшення частоти серцевих скорочень Increased heart rate

Зменшення постнавантаження на серце Decreasing the afterload on the heart

Зменшення потреби міокарду в кисні Decreased myocardial oxygen demand

183 / 200
У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ферменту. Як називається це явище? In human cells, the DNA molecule was damaged under the influence of ultraviolet radiation. A system was implemented to restore the damaged section of the DNA molecule along the undamaged chain with the help of a specific enzyme. What is this phenomenon called?

Реплікація Replication

Ініціація Initiation

Термінація Termination

Репарація Reparation

Дуплікація Duplication

184 / 200
Для лікування ксеростомії хворому було призначено пілокарпіну гідрохло-рид в краплях всередину. Хворий порушував режим лікування: у нього виникли брадикардія, бронхоспазм, болісне посилення перистальтики, різке потовиділення, слинотеча, звуження зініць і спазм акомодації. Для усунення симптоматики був призначений атропіну сульфат. Який вид взаємодії існує між зазначеними препаратами? For the treatment of xerostomia, the patient was prescribed pilocarpine hydrochloride in drops inside. The patient violated the treatment regimen: he developed bradycardia, bronchospasm, painful increased peristalsis, severe sweating, drooling, narrowing of the zine and spasm of accommodation. Atropine sulfate was prescribed to eliminate the symptoms. What kind of interaction exists between these drugs?

Кумуляція Cumulative

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Антагонізм Antagonism

Звикання Addiction

Синергізм Synergism

185 / 200
Для лікування пародонтиту в комплекс препаратів був включений лікарський засіб з групи водорозчинних вітамінів, похідне біофлавоноїдів, який призначають разом з кислотою аскор- біновою. Препарат має антиоксидантні властивості, зменшує кровоточивість ясен. Який це препарат? For the treatment of periodontitis, a drug from the group of water-soluble vitamins, a derivative of bioflavonoids, which is prescribed together with ascorbic acid, was included in the complex of drugs. The drug has antioxidant properties, reduces bleeding gums. What drug is this?

Кальцію пангамат Calcium pangamate

Кислота фолієва Folic acid

Ціанокобаламін Cyanocobalamin

Кальцію пантотенат Calcium pantothenate

Рутин Routine

186 / 200
Хірург використав 70% розчин спирту етилового для обробки рук перед оперативним втручанням. Який основний механізм антисептичної дії препарату на мікроорганізми? The surgeon used a 70% solution of ethyl alcohol to treat his hands before surgery. What is the main mechanism of the antiseptic effect of the drug on microorganisms?

Взаємодія з гідроксильними групами ферментів Interaction with hydroxyl groups of enzymes

Взаємодія з аміногрупами білків протоплазми Interaction with amino groups of protoplasmic proteins

Блокада сульфгідрильних груп ферментних систем Blockade of sulfhydryl groups of enzyme systems

Окислення органічних компонентів протоплазми Oxidation of organic components of protoplasm

Дегідратація білків протоплазми Dehydration of protoplasm proteins

187 / 200
У наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке захворювання може бути показанням для його застосування? In the narcology department of a psychoneurological hospital, a patient is prescribed teturam. What disease can be an indication for its use?

Гостре отруєння спиртом етиловим Acute ethyl alcohol poisoning

Алкоголізм Alcoholism

Наркоманія Addiction

Алкогольний психоз Alcoholic psychosis

Гостре отруєння морфіном Acute morphine poisoning

188 / 200
Хворий з феохромоцитомою страждає від підвищеного артеріального тиску, який переростає в гіпертонічні кризи. Препарати якої групи допоможуть хворому? A patient with pheochromocytoma suffers from high blood pressure, which develops into hypertensive crises. What group of drugs will help the patient?

о-адреноблокатори o-adrenergic blockers

^-адреноблокатори ^-adrenoblockers

Блокатори кальцієвих каналів Calcium channel blockers

Гангліоблокатори Ganglioblockers

Симпатолітики Sympatholytics

189 / 200
У хворого, що тривало хворіє на туберкульоз, виявлене внутрішньоклітинне розташування мікобактерій. Який препарат обов’язково має бути включений до комплексної терапії туберкульозу? The intracellular location of mycobacteria was detected in a patient who has been suffering from tuberculosis for a long time. Which drug must be included in the complex therapy of tuberculosis?

Натрію парааміносаліцилат Sodium paraaminosalicylate

Рифампіцин Rifampicin

Етамбутол Etambutol

Ізоніазид Isoniazid

Етіонамід Ethionamide

190 / 200
Хворому було призначено препарат. Через декілька діб дія препарату значно знизилась i для отримання початкового ефекту стало необхідним збільшити дозу. За яким типом змінилася дія лiкарської речовини? The patient was prescribed a drug. After a few days, the effect of the drug decreased significantly, and to obtain the initial effect, it became necessary to increase the dose. By what type did the effect of the medicinal substance change?

Звикання Addiction

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Лікарська залежність Drug addiction

Ідіосинкразія Idiosyncrasy

Кумуляція Cumulative

191 / 200
Назвіть групу препаратів, що зменшують потребу міокарду в кисні, зменшують силу серцевих скорочень та гальмують ліполіз: Name a group of drugs that reduce myocardial oxygen demand, reduce the force of heart contractions, and inhibit lipolysis:

Альфа-адреноблокатори Alpha blockers

Селективні бета-адреноміметики Selective beta-adrenomimetics

Симпатолітики Sympatholytics

Альфа-адреноміметики Alpha-adrenomimetics

Бета-адреноблокатори Beta blockers

192 / 200
Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування цього захворювання. Який препарат можна призначити? During a flu epidemic, a man consulted a doctor about the prevention and early treatment of this disease. What drug can be prescribed?

Метисазон Metisazone

Адамантан Adamantane

!нтерферон !interferon

Бонафтон Bonafton

Ацикловір Acyclovir

193 / 200
Хворий 25 років звернувся до лікаря із скаргами на нежить та головний біль протягом 4 днів. Після обстеження йому встановлено діагноз фронтит. Через який носовий хід інфекція потрапила до лобної пазухи? A 25-year-old patient consulted a doctor complaining of a runny nose and headache for 4 days. After an examination, he was diagnosed with frontitis. Through which nasal passage did the infection reach the frontal sinus ?

Нижній Lower

Загальний General

Середній Average

Верхній Upper

Носоглотковий Nasopharyngeal

194 / 200
У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить ця мазь? After hypothermia, the patient developed herpes rashes in the area of the wings of the nose and upper lip. An ointment was used for treatment. What antiviral agent does this ointment contain?

Ацикловір Acyclovir

Дексаметазон Dexamethasone

Інтерферон Interferon

Азидотимідин Azidothymidine

Індометацин Indomethacin

195 / 200
У хворого перелом кістки повільно загоюється. Який засіб можна вико- ристати для пришвидшення загоєння її сполучнотканинної матриці? The patient's bone fracture is slowly healing. What means can be used to speed up the healing of its connective tissue matrix?

Преднізолон Prednisone

Циклофосфан Cyclophosphane

Циклоспорин Cyclosporin

Метотрексат Methotrexate

Метилурацил Methyluracil

196 / 200
Хворому 50 років з ішемічною хворобою серця лікар призначив лікарський засіб, який має антиагрегантну дію. Хворий почав приймати засіб у дозах більших, ніж було призначено, внаслідок чого виникли нудота, блювання, біль натщесерце у животі. Який засіб було призначено хворому? A 50-year-old patient with coronary heart disease was prescribed a drug that has an antiplatelet effect. The patient began to take the drug in doses larger than prescribed, which caused nausea , vomiting, stomach pain on an empty stomach. What medicine was prescribed to the patient?

Пентоксифілін Pentoxifylline

Діпіридамол Dipyridamole

Тиклід Tyclides

Пармідин Parmidine

Ацетилсаліцилова кислота Acetylsalicylic acid

197 / 200
Хворому 60 років було встановлено діагноз цироз печінки, причиною якого було токсичне ураження алкоголем. Який препарат краще за все призначити хворому? A 60-year-old patient was diagnosed with cirrhosis of the liver, the cause of which was toxic alcohol damage. What drug is best to prescribe to the patient?

Рибоксин Riboxin

Ессенціале Essential

Кислота глютамінова Glutamic acid

Аскорбінова кислота Ascorbic acid

Вітамін Е Vitamin E

198 / 200
У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенно-го шоку. Який патогенетичний механізм є провідним у розвитку шоку? A patient with acute myocarditis developed clinical signs of cardiogenic shock. What pathogenetic mechanism is leading in the development of shock?

Порушення насосної функції серця Impaired heart pumping function

Збільшення судинного тонусу Increased vascular tone

Зниження судинного тонусу Decreased vascular tone

Зниження діастолічного притоку крові до серця Decreased diastolic blood flow to the heart

Депонування крові у венах Deposit of blood in veins

199 / 200
Який препарат, що має протигли-стну дію, застосовують для стимуляції імунної системи організму при хронічному генералізованому парадонтиті? What anthelmintic drug is used to stimulate the body's immune system in chronic generalized periodontitis?

Левамізол Levamizole

Хлоксил Chloxyl

Насіння гарбуза Pumpkin seeds

Піперидину адипінат Piperidine adipinate

Пірантел Pyrantel

200 / 200
Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3 місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з‘явилися агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Яке ускладнення фармакотерапії виникло у хворої? A 50-year-old patient suffers from insomnia. For 3 months, she took various sleeping pills: sodium ethaminal, phenobarbital, barbamil. After the withdrawal of the drugs, the patient became irritable, insomnia returned, aggressiveness, loss of appetite, tremors of limbs appeared. What complication of pharmacotherapy did the patient experience?

Сенсибілізація Sensitization

Звикання до препаратів Drug addiction

Фізична і психічна залежність Physical and mental dependence

Тахіфілаксія Tachyphylaxis

Функціональна кумуляція Functional cumulation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Завершити тест