1 / 200
Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

A. Виділення

B. Осадження

C. Непрямої відгонки

D. Видшення та непрямої відгонки

E. Прямої відгонки

2 / 200
Хворому 49-ти років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глікозидів було введено добутамін. Який механізм дії цього препарату?

A. Блокада K+-, Na+ -АТФ-ази

B. Стимуляція M-холінорецепторів

C. Стимуляція α-адренорецепторів

D. Пригнічення активності фосфодіестерази

E. Стимуляція β-адренорецепторів

3 / 200
Квітки з хрестоподібними чашечкою і вінчиком, чотирисильним андроцеєм, плоди стручки і стручечки, характерні для такої родини:

A. Asteraceae

B. Ranunculaceae

C. Rosaceae

D. Papaveraceae

E. Brassicaceae

4 / 200
У товстій кишці декарбоксилюю-ться деякі амінокислоти з утворенням токсичних речовин. Яка сполука утворюється із орнітину?

A. Індол

B. Лізин

C. Аргінін

D. Путресцин

E. Фенол

5 / 200
Хворий 55-ти років перебуває у лікарні з приводу хронічної недостатності серця. Об’єктивно: шкіра і слизові ціанотичні, тахікардія, тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?

A. Тканинна

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Анемічна

E. Гіпоксична

6 / 200
При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія, висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена концентрація 17кетостероїдів?

A. Нецукровий діабет

B. Цукровий діабет

C. Стероїдний діабет

D. Нирковий діабет

E. Печінковий діабет

7 / 200
Які існують показання до застосування налоксону?

A. Отруєння важкими металами

B. Отруєння серцевими глікозидами

C. Гостре отруєння наркотичними анальгетиками

D. Отруєння атропіну

сульфатом

E. Отруєння алкалоїдами ріжків

8 / 200
3 яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vhf23o.png

A. NaOH

B. nh4oh

C. KCN

D. HCl

E. CH3COONa

9 / 200
Хворому з нирковою колькою в комплексну терапію долучено спазмолітик з групи Мхоліноблокаторів, а саме:

A. Атропін

B. Бензогексоній

C. Дитилін

D. Галантамін

E. Прозерин

10 / 200
При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситоподібні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма, що характерно для:

A. Папоротеподібні

B. Покритонасінні

C. Хвощеподібні

D. Голонасінні

E. Плауноподібні

11 / 200
При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки на- були малиново-червого забарвлення, що вказує на їх:

A. Здерев’яніння

B. Мінералізацію

C. Ослизніння

D. Опробкування

E. Кутинізацію

12 / 200
Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична сітка розвинена слабо, пластиди у стадії пропластид, ер-гастичнї речовини вїдсутнї. Ця тканина:

A. Епітема

B. Перисперм

C. Ендосперм

D. Меристема

E. Епідерма

13 / 200
При порївняльному аналїзї листків рослин родини Polygonaceae встановлено, що загальною ознакою є наявність у них:

A. Вусиків

B. Розтруба

C. Колючок

D. Філоїдів

E. Листової піхви

14 / 200
В аптеці хворому на хронічний бронхіт відпускають глауцину гідро-хлорид. Про який типовий побічний ефект препарату слід застерегти хворого?

A. Збудження центральної нервової системи

B. Порушення серцевого ритму

C. Підвищення внутрішньоочного тиску

D. Зниження артеріального тиску

E. Алергічні висипи на шкірі

15 / 200
Для визначення масової частки арґентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A. Еозину

B. Калію хромату

C. Флуоресцеїну

D. Дифенілкарбазону

E. Амонію заліза (III) сульфату

16 / 200
Для кількісного визначення ферум II сульфату методом потенціометричного титрування в якості індикаторного електроду застосовують:

A. Платиновий

B. Скляний

C. Сурм’яний

D. Хінгідронний

E. Хлорсрібний

17 / 200
Студентці з застудою лікар призначив жарознижуючий препарат. Вкажіть цей препарат:

A. Окситоцин

B. Ціанокобаламін

C. Аскорбінова кислота

D. Парацетамол

E. Фамотидин

18 / 200
Назвіть препарат, що звужує зіниці та знижує внутрішньоочний тиск:

A. Пілокарпіну гідрохлорид

B. Фенофібрат

C. Атропіну сульфат

D. Нітразепам

E. Дитилін

19 / 200
У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового шляху виникли поліурія (10-12 л за добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону виникають такі розлади?

A. Кортикотропін

B. Окситоцин

C. Тиротропін

D. Соматотропін

E. Вазопресин

20 / 200
Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату є такий процес:

A. Пентозофосфатний цикл

B. Глікогеноліз

C. Гліколіз

D. Глюконеогенез

E. Гліконеогенез

21 / 200
Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзо-карпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

A. Піренарій

B. Гесперидій

C. Коробочка

D. Стручок

E. Іарбузина

22 / 200
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Груповим реагентом для п’ятої групи катіонів є розчин:

A. HNO3

B. HCl

C. H2S

D. H2SO4

E. NH3

23 / 200
Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної Фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

A. Каломельний-хлорсрібний

B. Скляний-хінгідронний

C. Скляний-каломельний

D. Водневий-хінгідронний

E. Скляний-водневий

24 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

A. Природа розчинника

B. Концентрація реагуючих речовин

C. Температура

D. Ступінь дисперсності твердої речовини

E. Природа реагуючих речовин

25 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

A. CO2

B. CH3COOH

C. KI

D. H2SO4

E. NaCl

26 / 200
Адреналін використовується для подовження дії новокаїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов’язаний цей ефект?

A. Пригнічення функцій нервових закінчень і провідників

B. Потенціювання дії новокаїну на рівні ЦНС

C. Звуження судин

D. Пригнічення тканинних естераз

E. Розширення судин

27 / 200
За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів. Від якого з факторів залежить константа швидкості реакції?

A. Час реакції

B. Температура

C. Концентрація

D. Об’єм

E. Тиск

28 / 200
Перетворення сукцинату в фума-рат каталізується сукцинатдегідрогеназою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту?

A. Малонова кислота

B. Піровиноградна кислота

C. Щавлевооцтова кислота

D. Яблучна кислота

E. Фумарова кислота

29 / 200
Серед наведених проміжних активних часточок оберіть радикал:

A.

B.

C.

D.

E.

30 / 200
Вкажіть кількість п-електронів у молекулі бензолу:

A. 6

B. 4

C. 2

D. 5

E. Бензол не має п-електронів

31 / 200
Вкажіть продукт взаємодії пурину з натрій гідроксидом:A.

B.

C.

D.

E.

32 / 200
Молярна концентрація розчинів складає 0,1М. Який з розчинів характеризується найбільшим осмотичним тиском?

A. Хлориду літію

B. Етанолу

C. Хлориду калію

D. Хлориду кальцію

E. Фенолу

33 / 200
Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка B12-дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була наявність у крові:

A. Анулоцитів

B. Овалоцитів

C. Нормоцитів

D. Мікроцитів

E. Мегалоцитів

34 / 200
При мікроскопії оплодня маку опійного було виявлено трубчасті структури з білим латексом, які є:

A. Секреторними залозками

B. Молочниками

C. Лізигенними вмістищами

D. Схигогенними канальцями

E. Секреторними клітинами

35 / 200
Потерпшого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз - отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов’язаний з тим, що у крові накопичується:

A. Оксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Карбгемоглобін

D. Дезоксигемоглобін

E. Метгемоглобін

36 / 200
В інфекційному відділенні знаходиться дитина 10-ти років з діагнозом "дифтерія зіву". Виділено дифтерійну паличку, токсигенний штам. Токсигенність виділеної дифтерійної палички встановлюють у реакції:

A. Зв’язування комплементу

B. Непрямої гемаглютинації

C. Преципітації в гелі

D. Флокуляції

E. Аглютинації

37 / 200
Після споживання високовуглево-дної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбільшій мірі?

A. Ілюкокіназа

B. Ілюкозо-6-фосфатаза

C. Ізоцитратдегідрогеназа

D. Фосфорилаза

E. Альдолаза

38 / 200
Який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl від AgI ?

A. Розчин сульфатної

кислоти

B. Концентрована нітратна кислота

C. Водний розчин амоніаку

D. Розведена нітратна

кислота

E. Концентрований розчин калію хлориду

39 / 200
Нітрит-іони в присутності нітрат-іонів можна виявити за допомогою:

A. Диметилгліоксиму

B. Кристалічного натрію тіосульфату

C. Кристалічного антипірину в присутності розведеної HCl

D. Дифенілкарбазону

E. Кристалічного заліза (III) сульфату

40 / 200
При очищенні гліцерину, який входить до складу багатьох лікарських форм, використовують активне вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

A. Адгезія

B. Капілярна конденсація

C. Змочування

D. Адсорбція

E. Когезія

41 / 200
Від хворого з діагнозом "холера"виділена чиста культура рухливих вібріонів. До якої групи джгутикових бактерій відноситься цей збудник?

A. Лофотріхи

B. Монотріхи

C. Перитріхи

D. -

E. Амфітріхи

42 / 200
Введення імунних препаратів формує штучний набутий імунітет. Які з нижчеперерахованих препаратів застосовують для створення штучного пасивного імунітету?

A. Протиправцева сироватка

B. Бруцельозна вакцина

C. Холероген-анатоксин

D. БЦЖ

E. АКДП

43 / 200
У фізико-хімічній лабораторії були приготовані водні розчини. Який з перерахованих розчинів має найбільший осмотичний тиск при 298K?

A. Сульфату алюмінію

B. Бензоату натрію

C. Сульфату натрію

D. Ілюкози

E. Сечовини

44 / 200
Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з PCl5?

A.

B.

C.

D.

E.

45 / 200
Яка якісна реакція підтверджує ненасиченість лінолевої кислоти? CH3(CH2)4CH=CH-СH2-CH=CH(CH2)7COOH

A. Знебарвлення бромної води (Br2; H2O)

B. Реакція "срібного дзеркала" з [Ag(NH3h]OH

C. Гідрогалогенування (HCl)

D. Реакція з FeCl3

E. Декарбоксилювання

46 / 200
Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Co2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?

A. Амоніак

B. Магнезон-1

C. 1- нітрозо-2-нафтол

D. Алізарин

E. Диметилгліоксим

47 / 200
Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації цього розчину:

A. Калію хлорид

B. Натрію бензоат

C. Натрію тетраборат

D. Оксалатна кислота

E. Натрію гідроксид

48 / 200
Оберіть структуру бензену:

A.

B.

C.

D.

E.

49 / 200
Дією якого реагенту можна відрізнити етанол від гліцерину?

A. KMnO4

B. HBr

C. Ag2O

D. Cu(OH)2

E. FeCl3

50 / 200
У хворого 46-ти років на 2-гу добу після гострого запалення колінного суглоба було відзначено збільшення суглоба у розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку запалення спостерігаються дані ознаки?

A. Ексудація

B. Регенерація

C. Склероз

D. Проліферація

E. Альтерація

51 / 200
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

A. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

B. Венозний стаз

C. Венозна гіперемія

D. Обтураційна ішємія

E. Нейротонічна

52 / 200
У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56 г/л, у клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень об’єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?

A. Поліцитемічна гіперволемія

B. Проста гіперволемія

C. Олігоцитемічна гіперволемія

D. Олігоцитемічна гіповолемія

E. Поліцитемічна гіповолемія

53 / 200
Під час мікробіологічного контролю лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод фарбування використали для виявлення капсули?

A. Ціля-Нільсена

B. Бурі-Гінса

C. Нейсера

D. Грама

E. Ожешко

54 / 200
В медицині широко використовуються антибіотики, продуцентами яких є гриби родів Penicillium і Aspergillus, що відносяться до класу:

A. Хітридіоміцети

B. Зигоміцети

C. Базидіоміцети

D. Дейтероміцети

E. Аскоміцети

55 / 200
При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітрито-метрії для прискорення реакції діа-зотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:

A. Натрій хлорид

B. Сульфатна кислота

C. Калій сульфат

D. Калій бромід

E. Хлоридна кислота

56 / 200
В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інших біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки застосовуються для цієї мети?

A. Солі лужних металів

B. Кислоти

C. Детергенти

D. Солі важких металів

E. Луги

57 / 200
При вивченні мазку з вмісту карбункула виявлені великі грампозитивні палички з обрубаними кінцями, розташовані у вигляді ланцюгів, оточені загальною капсулою. Який попередній діагноз?

A. Сибірка

B. Кандидоз

C. Піодермія

D. Туляремія

E. Чума

58 / 200
Продуктом якої реакції буде натрію нікотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

59 / 200
До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Mn2+ Якісною реакцією для цих катіонів є:

A. Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі

B. Утворення нерозчинних комплексів

C. Окиснення в кислому середовищі

D. Дія лугів

E. Дія кислот

60 / 200
Студент аналізує орган рослини, що має радіальну симетрію, необмежений ріст, позитивний геотропізм і забезпечує живлення, вегетативне розмноження, закріплення рослини у ґрунті. Даний орган був визначений як:

A. Лист

B. Насіння

C. Кореневище

D. Стебло

E. Корінь

61 / 200
При дослідженні поперечного зрізу кореня у провідній зоні видно закладення і формування з перициклу:

A. Кореневого чохлика

B. Придаткових коренів

C. Кореневих волосків

D. Трихом

E. Бічних коренів

62 / 200
Препарована квітка, в якої оцвітина редукована до плівок, 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, маточка з 2-лопатевою перистою приймочкою, що характерно для:

A. Poaceae (Gramineae)

B. Alliaceae

C. Araceae (Palmae)

D. Convallariaceae

E. Asteraceae

63 / 200
У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але й продовжує наростати. Що в даному випадку спричиняє поліурію?

A. Зменшення фільтрації

B. Зменшення реабсорбції

C. Збільшення реабсорбції

D. Збільшення секреції

E. Збільшення фільтрації

64 / 200
Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин:

A. Гідроксиду натрію

B. Амоніаку

C. Ацетату натрію

D. Хлоридної кислоти

E. Сірчаної кислоти

65 / 200
Яка із наведених сполук НЕ БУДЕ знебарвлювати бромну воду?

A. СН2 = СН2

B. СНз - СНз

C. -

D. СН = СН

E. СНз - СН = СН2

66 / 200
у-Бутиролактон утворюється при нагріванні у-гідроксимасляної кислоти. Зазначте його серед наведених сполук:


A.

B.

C.

D.

E.

67 / 200
Яка сполука не містить карбоксильної групи, але називається кислотою?

A. Шкринова кислота

B. Молочна кислота

C. Валерiанова кислота

D. Винна кислота

E. Яблучна кислота

68 / 200
Яка з реакцш свідчить про кислотні властивості піролу?

A.

B.

C.

D.

E.

69 / 200
Продуктами реакцiї нiтрування толуолу переважно будуть:

A.

B.

C.

D.

E.

70 / 200
Вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакцією В’юрця:

A.

B.

C.

D.

E.

71 / 200
У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких клітин є причиною?

A. Т-лімфоцити-хелпери

B. Плазматичні клітини

C. Мікрофаги

D. В-лімфоцити

E. Т-лімфоцити-кілери

72 / 200
Які продукти утворюються при нагріванні щавлевої кислоти (HOOC - COOH) з концентрованою сульфатною кислотою

A. CO2 + CO + H2O

B. C2H2 + 2O2

C. 2 CO2 + H 2

D. H2O + CO2

E. 2 CO + H2 + O 2

73 / 200
Вкажіть речовину, що утворюється при здійсненні даної реакції: CH = CH –(HOH, Hg2+)--> ?

A. Етанол

B. Етаналь

C. Пропаналь

D. Пропанон

E. Ацетатна кислота

74 / 200
При взаємодії речовин за схемою
одержують:

A. Метилацетат

B. Метилформіат

C. Метилетаноат

D. Етилформiат

E. Етилацетат

75 / 200
У хворого при обстеженні у периферичній крові виявлено 5% мієло-бластів. Ознакою якого захворювання може бути наявність цих клітин?

A. Анемії

B. Лейкопенії

C. Лейкоцитозу

D. ДВЗ-синдрому

E. Лейкозу

76 / 200
Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості, тобто вступає в реакції як з кислотами, так і з основами з утворенням відповідних солей:
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-xyAY2r.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-WGOUAF.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-7mhg6f.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-HtHlqH.png
https://studfile.net/html/21668/1613/html_whEfhh99lL.mU1P/img-iNOFRn.png

A.

B.

C.

D.

E.

77 / 200
Оберіть правильну назву продукту реакції взаємодії оцтового альдегіду з гідразином:
https://www.ok-t.ru/studopediaru/baza17/2045896552571.files/image590.gif

A. Гідразон оцтового альдегіду

B. Семикарбазон оцтового альдегіду

C. Фенілгідразин оцтового альдегіду

D. Ацетальдимін

E. Оксим оцтового альдегіду

78 / 200
нижченаведеної реакції:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-8xRkyw.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-t9gOeq.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-UJQuWD.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Szp24R.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-XTuWHX.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_aYStZSP4sd.DYTp/img-Jq1gfd.png

A.

B.

C.

D.

E.

79 / 200
Виберіть сполуку, із якої в одну стадію можна синтезувати ацетонітрил СH3-С=N

A. С6H5СІ

B. CH3–I

C. С2H5-Cl

D. СH3-ОH

E. СH4

80 / 200
За допомогою якого реагенту можна здійснити наступне перетворення:
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-PeqwAo.png

A. Си(OH)2

B. KOH

C. NaNO3(H2SO4)

D. K2Cr2O7

E. NaNO2(HCl)

81 / 200
Який з наведених спиртів при окисненні утворює ацетон? https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-X4yW4_.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-vqagdN.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-4v_AmI.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-J88z39.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-2IzDqm.png
https://studfile.net/html/2706/1263/html_tx24Wzyufs.IIlF/img-SI1nfe.png

A.

B.

C.

D.

E.

82 / 200
З яким із реагентів за наведених умов відбувається відновлення ненасичених органічних сполук?

A. H2, Ni, t

B. H2O, Hg2+, H+

C. HNO3, t, p

D. NaOH H2О

E. K2Cr2O7, H+

83 / 200
Яким реактивом можна одночасно визначити наявність альдегідної групи та глікольного фрагменту в молекулі глюкози?

A. Fed3

B. AlCl3

C. Br2

D. Cu(OH)2

E. KMnO4

84 / 200
Кошики Helichrysum arenarium відрізнили від кошиків інших лікарських рослин родини айстрових за характерною ознакою: листочки обгортки сухі та:

A. Яскраво-червоні

B. Яскраво-зелені

C. Світло-рожеві

D. Яскраво-жовті

E. Темно-коричневі

85 / 200
У хворого тривало тримається температура, причому різниця між ранковою і вечірньою температурою не перевищує 10С. До якого типу температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?

A. Переміжна

B. Постійна

C. Гектична

D. Послаблююча

E. Спотворена

86 / 200
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

A. Гіперфункція

білящитоподібних залоз

B. Гіпофункція щитоподібної залози

C. Гіперфункція аденогіпофізу

D. Гіперфункція кіркової речовини наднирників

E. Гіпофункція

87 / 200
Під час голодування активується глюконеогенез. Назвіть вітамін, що бере активну участь у процесі карбо-ксилювання піровиноградної кислоти:

A. Кальциферол

B. Ретинол

C. Фолацин

D. Біотин

E. Нікотинамід

88 / 200
При хворобі Паркінсона порушується синтез дофаміну в мозку. Для лікування використовується його безпосередній попередник, який легко проникає через гематоенцефа-лічний бар’єр, а саме:

A. ДОФА

B. ГАМК

C. Адреналін

D. Триптофан

E. Норадреналін

89 / 200
Протипухлинні препарати здатні пригнічувати поділ ракових клітин. Механізмом дії протипухлинного фармпрепарату 5-фторурацилу є безпосереднє гальмування синтезу:

A. рРНК

B. Білка

C. мРНК

D. ДНК

E. тРНК

90 / 200
Малюку у віці 7 місяців призначено лікарський засіб для перорального застосування. Сумарна кількість бактерій та грибів в 1 г (мл) такого засобу у відповідності до вимог ВООЗ та Національної Фармакопеї, повинна бути не більше:

A. 10

B. 1000

C. Не повинно бути

D. 100

E. 50

91 / 200
Інфікування лікарських рослин мікроорганізмами унеможливлює їх подальше використання фармацевтичною промисловістю. Інвазивні властивості фітопатогенних мікроорганізмів обумовлюють:

A. Трансферази

B. Гідролітичні ферменти

C. Оксидоредуктази

D. Ізомерази

E. Ліази

92 / 200
Бактерії з часом набувають стійкості до антибактеріальних засобів. Чим обумовлена резистентність у грампозитивних бактерій до антибіотиків пеніцилінового ряду?

A. Проникливість клітинної стінки

B. Активний транспорт антибіотика

C. Синтез білків

D. Продукція бета-лактамаз

E. Активний синтез пептидоглікану

93 / 200
Для попередження якого з перерахованих захворювань використовується жива атенуйована вакцина?

A. Правець

B. Ботулізм

C. Коклюш

D. Туберкульоз

E. Дифтерія

94 / 200
Біля місцевості, де планують відкрити дитячий табір для літнього відпочинку, знаходиться колодязь. За яким показником слід оцінювати ступінь біологічного забруднення питної води?

A. Мезосапробність

B. Олігосапробність

C. Колі-індекс

D. Катаробність

E. Перфрінгенс-титр

95 / 200
На фармацевтичному підприємстві проведено санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води. Який метод дослідження використали для оцінки загального мікробного числа?

A. Седиментаційний

B. Кротова

C. Мембранних фільтрів

D. Мікроскопічний

E. Будь-який з наведених

96 / 200
На яких механізмах ґрунтується принцип роботи рециркуляційних по-вітряноочисників, рекомендованих для використання в аптечних установах з метою підтримання мікробіологічної чистоти повітря?

A. Радіаційне опромінення

B. Газова стерилізація

C. Ультразвукове опромінювання

D. Хімічної стерилізації

E. Фільтрування і УФ-опромінення

97 / 200
Константа швидкості хімічної реакції чисельно дорівнює швидкості реакції за умови, що молярні концентрації:

A. -

B. Реагентів відрізняються на одиницю

C. Продуктів однакові

D. Продуктів відрізняються на одиницю

E. Реагентів дорівнюють одиниці

98 / 200
Йоном-коагулятором буде та частинка, яка має заряд:

A. Однаковий з зарядом гранули

B. Однаковий з потенціалвизначальними іонами

C. Протилежний до протиіонів адсорбційного шару

D. Однаковий із зарядом ядра

E. Протилежний до заряду гранули

99 / 200
У складі м’якоті плода груші звичайної, Pyrus communis, виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиноподібними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до:

A. Трахеїд

B. Склереїд

C. Волокон

D. Судин

E. Кутової коленхіми

100 / 200
Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

A. Листкова мозаїка

B. Метаморфоз

C. Жилкування

D. Листкорозміщення

E. Гетерофілія

101 / 200
При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:

A. Стеблоплід

B. Бульба

C. Цибулина

D. Кореневище

E. Коренеплід

102 / 200
Плід редьки дикої утворюється двома плодолистками, зростається краями і формує пластинку з несправжньою плівчастою перегородкою і насінинами, розташованими на ній з обох боків. При дозріванні він розпадається поперек на членики. Такий плід називається:

A. Двокрилатка

B. Членистий стручок

C. Ценобій

D. Калачик

E. Коробочка

103 / 200
Дослідження зібраних лікарських рослин показало їх значну обсі-менінність різними бактеріями. Який метод треба використати, щоб виділити чисті культури цих бактерій?

A. Зараження лабораторних тварин

B. Використання фільтрів з порами певного діаметру

C. Посів на щільне живильне середовище

D. Фазово-контрастна мікроскопія

E. Центрифугування у

104 / 200
При додаванні суміші літій та кальцій хлоридів до золю лікарського засобу спостерігалось посилення коагулюючої дії суміші, яке називається:

A. Антагонізм

B. Синергізм

C. Колоїдний захист

D. Солюбілізація

E. Пептизація

105 / 200
У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця. Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищеним у крові цієї дитини?

A. Уробіліноген

B. Стеркобіліноген

C. Жовчні кислоти

D. Непрямий білірубін

E. Прямий білірубін

106 / 200
У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник брон-хоспазм. Яка гіпоксія розвинулась у хворого?

A. Циркуляторна

B. Гіпоксична

C. Дихальна

D. Тканинна

E. Кров’яна

107 / 200
У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій, двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози крові становив 2,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвивається у хворої?

A. Гіпоглікемічна кома

B. Уремічна кома

C. Гіперкетонемічна кома

D. Гіперглікемічна кома

E. Гіперосмолярна кома

108 / 200
Відомо, що визначення ізоферментів ЛДГ використовують в диференціальній діагностиці патологічних станів. За якою властивістю розділяють ізоформи лактатдегідрогенази?

A. Гідрофільність

B. Небілкові компоненти

C. Розчинність

D. Електрофоретична рухомість

E. Гідрофобність

109 / 200
Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З якої амінокислоти утворюється ця речовина?

A. Глутамат

B. Аспарагін

C. Тирозин

D. Триптофан

E. Аргінін

110 / 200
Після прийому молока у однорічної дитини розвинулись діарея, здуття кишечнику. Дефіцит якого ферменту має місце у малюка?

A. Гексокіназа

B. Мальтаза

C. Альдолаза

D. Лактаза

E. Глікозидаза

111 / 200
У чоловіка 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта?

A. Фолієва кислота

B. Пантотенова кислота

C. Тіамін

D. Ліпоєва кислота

E. Біотин

112 / 200
Суцвіття подорожника великого наростає верхівкою, головна вісь довга, а квітки сидячі. Як називається таке суцвіття?

A. Волоть

B. Колос

C. Початок

D. Голівка

E. Тирс

113 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджував розчини, що містять суміші катіонів. В якому з розчинів містяться лише катіони II аналітичної групи?

A. Na+, Pb2+, m2+

B. Hg2+, NH+, Ag+

C. Ag+, Hg2+, Pb2+

D. Pb2+, Ag+, Co2+

E. Na+, Hg2+, NH+

114 / 200
В хіміко-аналітичній лабораторії спеціаліст досліджує суміш катіонів V аналітичної групи. При додаван- ні тіоціонат-іонів розчин забарвлюється в червоний колір. Про наявність якого катіону свідчить даний аналітичний ефект?

A. Fe2+

B. Mn2+

C. Fe3+

D. Mg2+

E. Бг3+

115 / 200
Спеціаліст для кількісного визначення хлорид-іонів в лікарському препараті використав метод Мо-ра. Кінцева точка титрування була зафіксована за утворенням цегляночервоного осаду, який утворений такою сполукою:

A. Калію хромат

B. Срібла хлорид

C. Калію хлорид

D. Срібла хромат

E. Калію дихромат

116 / 200
При проведенні систематичного ходу аналізу на розчин подіяли груповим реагентом 1 М H2SO4 у присутності етилового спирту, утворився білий осад. Катіони якої групи присутні у розчині?

A. VI

B. III

C. I

D. IV

E. II

117 / 200
Андроцей квітки Brassica oleracea має шість тичинок, чотири з яких внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі. Як називають даний тип андроцею?

A. Багатобратній

B. Чотирисильний

C. Однобратній

D. Двобратній

E. Двосильний

118 / 200
Кров, яка є типовою колоїдною системою, здатна до згортання, що сприяє мінімальній крововтраті. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до:

A. Коагуляції

B. Когезії

C. Адгезії

D. Десорбції

E. Змочування

119 / 200
Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху реакцій, тобто від проміжних стадій, а визначається лише початковим і кінцевим станами системи. Який закон термодинаміки це доводить?

A. Гесса

B. Коновалова

C. Смолуховського

D. Іесса-Іельмгольца

E. Рібендера

120 / 200
Фармацевт до золю срібла хлориду додавав електроліт невеликими порціями, при цьому коагуляція настала при більшій концентрації електроліту, ніж при одноразовому його додаванні. Це явище має назву:

A. Антагонізм

B. Синергізм

C. Звикання золю

D. Зниження чутливості

E. Адитивність

121 / 200
Еритроцити для своєї життєдіяльності потребують енергії у вигляді АТФ. Укажіть метаболічний процес, який забезпечує еритроцит необхідною кількістю АТФ:

A. Бета-окиснення жирних кислот

B. Анаеробний гліколіз

C. Цикл трикарбонових кислот

D. Ілюконеогенез

E. Пентозофосфатний цикл

122 / 200
Хворому на інфаркт міокарда проводилась терапія по протидії вну-трішньосудинному згортанню крові. Який лікарський препарат можна застосовувати з цією метою?

A. Хондроїтинсульфат

B. Тетрациклін

C. Гістамін

D. Гепарин

E. Гіалуронова кислота

123 / 200
У сироватці крові хворого визначено підвищену активність ізоферменту ЛДГі. В якому органі локалізовано патологічний процес?

A. Шлунок

B. М’язи

C. Печінка

D. Серце

E. Нирки

124 / 200
При виготовленні титранту мер-куриметрії - розчину солі ртуті (II) -для пригнічення його гідролізу додають таку кислоту:

A. Нітратна

B. Фосфатна

C. Хлоридна

D. Сульфатна

E. Ацетатна

125 / 200
До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, додали розчин хлорної води та органічний екстрагент. При цьому утворилось фіолетове забарвлення органічного шару. Які аніони присутні у розчині?

A. Хлорид-іони

B. Сульфід-іони

C. Йодид-іони

D. Тіоціанат-іони

E. Бромід-іони

126 / 200
Які катіони IV групи знаходяться у розчині, якщо під дією розчину гідроксиду натрію утворюється забарвлений осад, розчинний у надлишку реагенту?

A. Цинк

B. Хром

C. Вісмут

D. Марганець

E. Свинець

127 / 200
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи:

A. Bidens tripartita

B. Valerina officinalis

C. Sanguisorba officinalis

D. Acorus calamus

E. Ledum palustre

128 / 200
При морфологічному аналізі студент звернув увагу, що у квітці дві тичинки довгі, а дві короткі. Отже, андроцей:

A. Чотирисильний

B. Спайнопиляковий

C. Двосильний

D. Чотирибратній

E. Двобратній

129 / 200
Після приготування живильного середовища, що містить розчини вуглеводів, лаборант провів його стерилізацію. Який спосіб стерилізації був застосований?

A. Паром під тиском

B. Текучою парою дрібно

C. Сухою жарою

D. Ультрафіолетове опромінення

E. Кип’ятіння одноразове

130 / 200
Етіологічними факторами інфекційних захворювань можуть бути інфекційні агенти з різною ультраструктурою. Які з нижче перерахованих груп НЕ МАЮТЬ клітинної структури, білково-синтезуючої, ферментативної та енергетичної систем?

A. Найпростіші

B. Віруси

C. Гриби

D. Рикетсії

E. Бактерії

131 / 200
У медицині використовують ультрафіолетове опромінення у вигляді різних фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії ультрафіолетових променів на організм?

A. Активація дії ліків

B. Зменшення синтезу меланіну в шкірі

C. Активація перекисного окислення ліпідів

D. Посилення поділу клітин

E. Активація синтезу вітаміну D

132 / 200
У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотноосновного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захиснопристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?

A. Розвиток гіпервентиляції легень

B. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках

C. Пронос

D. Блювання

E. Посилення ацидогенезу в нирках

133 / 200
У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття живота, спастичний біль та пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів зумовлена вказана симптоматика?

A. Лактозорозщеплюючі

B. Мальтозорозщеплюючі

C. Фруктозорозщеплюючі

D. Сахарозорозщеплюючі

E. Ілюкозорозщеплюючі

134 / 200
У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського, процес коагуляції описується кінетичним рівнянням такого порядку:

A. Третій

B. Дрібний

C. Нульовий

D. Перший

E. Другий

135 / 200
Ферменти бактерій характеризуються високою специфічністю дії. Ця їх властивість на практиці використовується для:

A. Культивування бактерій

B. Фаготипування бактерій

C. Серотипування бактерій

D. Виготовлення імуноглобулінів

E. Ідентифікації

136 / 200
У хворого діагностовано посилене гниття білків у кишечнику. За кількістю якої речовини в сечі оцінюють інтенсивність цього процесу і швидкість реакції знешкодження токсичних продуктів у печінці?

A. Креатин

B. Ацетон

C. Сечова кислота

D. Індикан

E. Молочна кислота

137 / 200
Покривна тканина коренів складається з клітин із тонкими целюлозними оболонками і виростами - кореневими волосками. Ця тканина:

A. Фелодерма

B. Ризодерма (епіблема)

C. Периблема

D. Плерома

E. Перидерма

138 / 200
Взаємодія між дисперсною фазою та дисперсійним середовищем для різних систем проявляється не в однаковій мірі. Якщо дисперсна фаза слабо взаємодіє з середовищем, то систему називають:

A. Зв’язанодисперсна

B. Вільно-дисперсна

C. Ліофобна

D. Гідрофільна

E. Ліофільна

139 / 200
Емульсії - термодинамічно не стійкі. У них самочинно відбувається процес злиття краплинок дисперсної фази, який зумовлює розшарування емульсії. Таке явище називають:

A. Деформація

B. Коалесценція

C. Змочування

D. Контракція

E. Солюбілізація

140 / 200
У ялини верхівковою брунькою росте головний пагін, а з бічних бруньок - бокові пагони. Ці ознаки притаманні такому типу галуження:

A. Симподіальне

B. Несправжньодихотомічне

C. Моноподіальне

D. Колоноподібне

E. Дихотомічне

141 / 200
Фазові діаграми використовують у фармацевтичному аналізі. Як називається лінія на діаграмі стану евтектичного типу, нижче якої не може існувати рідка фаза?

A. Ліквідус

B. Нода

C. Конода

D. -

E. Солідус

142 / 200
Леткі сполуки кальцію забарвлюють безбарвне полум’я пальника в такий колір:

A. Зелений

B. Фіолетовий

C. Жовто-зелений

D. Червоний

E. Жовтий

143 / 200
В розчині присутні йодид- і хлорид-іони. Виберіть реагент для виявлення йодид-іонів:

A. Гіпсова вода

B. Баритова вода

C. Вапняна вода

D. Сірководнева вода

E. Хлорна вода

144 / 200
Кількісний вміст KOH та K2CO3 у суміші можна визначити методом:

A. Не можна відтитрувати

B. Зворотне кислотно-основне титрування

C. Замісникове кислотно-основне титрування

D. Пряме кислотно-основне титрування з двома індикаторами

E. Пряме кислотно-основне титрування з фенолфталеїном

145 / 200
Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?

A. Молочна кислота

B. Чадний газ

C. Ацетил-КоА

D. 2,4-динітрофенол

E. Антиміцин А

146 / 200
При однаковій молярній концентрації розчин якої з речовин характеризується мінімальною температурою кристалізації?

A. Na2SO4

B. CH3CI

C. CH3OH

D. NaCl

E. C6H5COONa

147 / 200
Для визначення масової частки іонів барію в лікарському препараті використовують гравіметричний метод осадження. Гравіметричною формою в даному випадку є:

A. Барію сульфіт

B. Барію оксид

C. Барію сульфат

D. Барію гідроксид

E. Барію сульфід

148 / 200
В цієї родини рослин суцвіття можуть складатись з різних типів квіток: трубчастих, язичкових, несправжньоязичкових або воронкоподібних. Вкажіть цю родину:

A. Asteraceae

B. Ericaceae

C. Ranunculaceae

D. Apiaceae

E. Scrophulariaceae

149 / 200
Дисперсність частинок в колоїднодисперсних системах відповідає значенням:

A. > 104 м -1

B. 109 - 107 м-1

C. < 109 м -1

D. 109 - 104 м -1

E. 107 - 104 м -1

150 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

A. Еріохром чорний Т

B. Йодидкрохмальний папірець

C. Фенолфталеїн

D. Еозин

E. Метиленовий червоний

151 / 200
У працівника птахофабрики, що вживав у їжу щодня 5 і більше сирих яєць з’явилась млявість, сонливість, біль у м’язах, випадіння волосся, себорея. З дефіцитом якого вітаміну пов’язаний даний стан?

A. C (аскорбінова кислота)

B. B2 (рибофлавін)

C. A (ретинол)

D. H (біотин)

E. B1 (тіамін)

152 / 200
У хворих на алкоголізм часто спостерігаються розлади функції центральної нервової системи - втрата пам’яті, психози. Викликає вказані симптоми в організмі недостатність вітаміну Б\. Порушення утворення якого коферменту може спричинити ці симптоми?

A. Коензим А

B. Піридоксальфосфат

C. ФАД

D. НАДФ

E. Тіамінпірофосфат

153 / 200
Для дослідження від хворого з ознаками гострого менінгіту було взято спинномозкову рідину В мазку з неї виявлено грамнегативні диплококи в лейкоцитах та поза ними. Який мікроорганізм найбільш імовірно є причиною захворювання?

A. Streptococcus pneumoniae

B. Neisseria meningitidis

C. Haemophilus influenzae

D. Escherichia coli

E. Candida albicans

154 / 200
Не проводячи обчислень, визначити, в результаті якої реакції ентропія не змінюється?

A. H2 + СІ2 = 2HCI

B. 2 CO + O2 = 2CO 2

C. N2O4 = 2NO2

D. ЗН2 + N2 = 2NH3

E. 2 SO2 + O2 = 2SO 3

155 / 200
Насіння пристосовані для різних варіантів розповсюдження. До якої групи відносяться рослини, у яких розповсюдження насіння і плодів відбувається за допомогою тварин?

A. Зоохорні

B. Гідрохорні

C. Барохорні

D. Антропохорні

E. Автохорні

156 / 200
Однаковий аналітичний ефект спостерігають при взаємодії NO- та NO--іонів з:

A. Дифеніламіном і концентрованою Н2 SO4

B. Розчином AgNO3

C. Розчином І2 у KI

D. Розчином БаСІ2

E. Розчином KMnO4

157 / 200
Класифікація аніонів базується на різній розчинності їх солей з іонами Ба2+ та Ag+. Аніони першої ана- літичної групи утворюють малорозчинні у воді солі з іонами:

A. Ба2+ (лужне або нейтральне середовище)

B. Ag+ (кисле середовище)

C. Ag + (середовище аміачного буферу)

D. Ag+ (лужне середовище)

E. Ag +

158 / 200
У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається задишка, набряклість ніг, підвищена втомлюваність. Який вид серцевої недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?

A. Змішаний

B. Компенсований

C. Субкомпенсований

D. Перевантажний

E. Міокардіальний

159 / 200
Ви роздивляєтесь багату на ефірні олії та гіркоти сріблясто опушену рослину родини Asteraceae. Для заготівлі використовують верхівкові пагони з волоттю дрібних кулястих кошиків. Ця рослина:

A. Artemisia absinthium

B. Bidens tripartita

C. Calendula officinalis

D. Chamomilla recutita

E. Arctium lappa

160 / 200
У хворого після введення парентерально вітаміну Б6 розвинувся анафілактичний шок з явищами брон-хоспазму, зниженням артеріального тиску, ціанозом та судомами. Який медіатор анафілаксії спричинює падіння артеріального тиску?

A. Ілюкокортикоїди

B. Тромбоксан

C. Гепарин

D. Катехоламіни

E. Гістамін

161 / 200
Хворий доставлений у лікарню. При обстеженні: порушення свідомості по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпноє, запах ацетону з рота. Рівень глікемії 22 ммоль/л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається у хворого?

A. Тром6оєм6олія легеневої артерїї

B. Інфаркт міокарда

C. Хронічна ниркова недостатність

D. Гостре порушення мозкового кровообігу

E. Кетоацидотична кома

162 / 200
У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД- 24-26/хв., вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м’язів. Яка форма порушення дихання у хворого?

A. Біота

B. Апнейстичне дихання

C. Інспіраторна задишка

D. Експіраторна задишка

E. Чейна-Стокса

163 / 200
Хворому туберкульозом призначено антибіотик олігоміцин. Який процес гальмує цей препарат у міто-хондріях?

A. Мікросомальне окиснення

B. Субстратне фосфорилювання

C. Пероксидне окиснення ліпідів

D. Окиснювальне декарбоксилювання

E. Окиснювальне фосфорилювання

164 / 200
Емульсії, які містять менше, ніж 0,1% (за об’ємом) дисперсної фази відносяться до:

A. Типу олія-вода

B. Висококонцентрованих

C. Розведених

D. Типу вода-олія

E. Концентрованих

165 / 200
У медичній практиці застосовують антимікробні препарати з різним типом дії на мікроорганізми. Як називається ти дії препарату, що призводить до загибелі бактерій?

A. Бактеріостатичний

B. Бактерицидний

C. Фунгіцидний

D. Фунгістатичний

E. Вірулоцидний

166 / 200
Хворий поступив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним механізмом набряків при гломерулонефриті?

A. Підвищення судинної проникливості

B. Порушення лімфовідтоку

C. Зниження онкотичного тиску крові

D. Підвищення гідродинамічного тиску крові

E. Порушення гормонального балансу

167 / 200
У жінки 52-х років розвинулась катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?

A. Ліполіз

B. Кетогенез

C. Глюконеогенез

D. Глікозилювання білків

E. Протеоліз білків

168 / 200
Кропива дводомна, хміль звичайний, бузина чорна належать до рослин, які потребують великої кількості азоту в ґрунті, тобто вони:

A. Кальцефоби

B. Нітрофіли

C. Нітрофоби

D. Кальцефіли

E. Галофіти

169 / 200
В епідермі листка виявлені клітини, що містять цистоліти. Наявність цистолітів характерно для рослин родини:

A. Макові

B. Кропивні

C. Бобові

D. Капустяні

E. Пасленові

170 / 200
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

A. Ацикловір

B. Інтерлейкін-2

C. Азидотимідин

D. Ремантадин

E. Метисазон

171 / 200
У хворого 59-ти років при флюорографії виявили у нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак характерна для доброякісної пухлини?

A. Метастазування

B. Ракова кахексія

C. Проростання у навколишню тканину

D. Експансивний ріст

E. Інфільтруючий ріст

172 / 200
Яке правило застосовують для характеристики гетерогенних систем, у яких встановлюється фазова рівновага?

A. Нернста

B. Вант-Гоффа

C. Правило фаз Гіббса

D. Штаудингера

E. Петерса

173 / 200
Активність знешкодження токсичних речовин у дітей нижча у 4 рази, ніж у дорослих. Який фермент, необхідний для кон’югації токсичних сполук, має низьку активність у дітей?

A. АлАТ

B. Ілюкуронілтрансфераза

C. ЛДГі

D. АсАТ

E. Креатинфосфокіназа

174 / 200
Під час бактеріологічного дослідження випорожнень хворого на гостру кишкову інфекцію була виділена культура Shigella sonnei. Яку з названих серологічних реакцій було застосовано для ідентифікації виділеної культури?

A. Преципітації

B. Зв’язування комплементу

C. Бактеріолізу

D. Аглютинації

E. Нейтралізації

175 / 200
Ілюкокортикоїди мають протизапальну активність. Це пов’язано зі збільшенням за їх участю синтезу специфічних білків, які пригнічують активність фосфоліпази А2. Яка сполука вивільняється в результаті дії цієї фосфоліпази та є попередником протизапальних речовин?

A. Діацилгліцерол

B. Фосфоінозитол

C. Фосфатидна кислота

D. Арахідонова кислота

E. Фосфохолін

176 / 200
Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, яка перетворює цАМФ до АМФ. При отруєнні кофеїном найбільш характерними є зниження активності такого процесу:

A. Синтез глікогену

B. Ліполіз

C. Пентозофосфатний шлях

D. Фосфорилювання білків

E. Іліколіз

177 / 200
Хворий звернувся до лікаря із скаргою на втрату чутливості та болі по ходу периферичних нервів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст піровиноградної кислоти. Нестача якого вітаміну може викликати такі зміни?

A. Пантотенова кислота

B. Вітамін PP

C. Вітамін В2

D. Вітамін B1

E. Біотин

178 / 200
Для проникнення в тканини організму і поширення в них патогенні мікроорганізми продукують різноманітні ферменти. Виберіть ці ферменти серед перерахованих:

A. Ліаза, лігаза

B. Оксидаза, каталаза

C. Трансфераза, нуклеаза

D. Гіалуронідаза, лецитиназа

E. Естераза, протеаза

179 / 200
Які частинки міцели, будова якої зображена формулою {m(AgCl) nAg+ (n - x) NO-}x+ xNO, знаходяться в дифузійному шарі?

A. AgCl

B. Ag+

C. AgCl та Ag+

D. NO3-

E. Ag+ та NO-

180 / 200
У хворого 55-років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча з виразки слизової оболонки шлунка. Ульцерогенна дія препарату пов’язана із зменшенням активності такого ферменту:

A. Простациклінсинтетаза

B. Циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2)

C. Тромбоксансинтетаза

D. Ліпооксигеназа (ЛОГ)

E. Циклооксигеназа-1 (ЦОГ-1)

181 / 200
Хворому з гіпертонічною хворобою призначено каптоприл. Який механізм дії даного препарату?

A. Блокада в-адренорецепторів

B. Блокада а-адренорецепторів

C. Пригнічення активності ангіотен-зинперетворюючого

ферменту

D. Блокада повільних

кальцієвих каналів

E. Блокада рецепторів ангіотензину II

182 / 200
Хворому з алергічним дерматитом був призначений супрастин. До якої групи антиалергічних засобiв належить цей препарат?

A. Інгібітори дегрануляції тучних клітин

B. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів

C. Блокатори Н2-гістамінових рецепторів

D. Глюкокортикостероїди

E. Блокатори Н - 1-гістамінових рецепторів

183 / 200
Запропонуйте хворому на хронічний бронхіт відхаркувальний засіб, який можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в’язкого харкотиння:

A. Глаувент

B. Амброксол

C. Лібексин

D. Сальбутамол

E. Фалімінт

184 / 200
Допоможіть лікарю вибрати препарат для замісної терапії після видалення щитоподібної залози:

A. Інсулін

B. Преднізолон

C. Паратиреоїдин

D. L-тироксин

E. Мерказоліл

185 / 200
Хворому з дискінезією травного тракту призначений метоклопрамід. З чим пов’язаний протиблювотний ефект цього препарату?

A. Блокада Н1 -рецепторів

B. Блокада D2-рецепторів

C. Стимуляція М1-холінорецепторів

D. Блокада М^холінорецепторів

E. Стимуляція в-адренорецепторів

186 / 200
Хворий 67-ми років з хронічною серцевою недостатністю отримує ди-гоксин. Для зменшення побічної дії дигоксину лікар порадив його комбінувати з таким препаратом:

A. Хлорид кальцію

B. Дихлотіазид

C. Глюконат кальцію

D. Панангін

E. Еуфілін

187 / 200
Для купірування нападу стенокардії хворий використовує нітрогліцерин у капсулах. Який раціональний шлях введення цього препарату?

A. Пероральний

B. Інгаляційний

C. Підшкірний

D. Ректальний

E. Сублінгвальний

188 / 200
Хворому з хворобою Паркінсона призначили препарат з переважним впливом на дофамінергічну систему. Назвіть цей лікарський засіб:

A. Дроперидол

B. Аміназин

C. Лоразепам

D. Леводопа

E. Зопіклон

189 / 200
Хворій для лікування пневмонії призначено доксицикліцину гідрохлорид. До якої групи антибіотиків відноситься даний препарат?

A. Аміноглікозиди

B. Тетрацикліни

C. Пеніциліни

D. Макроліди

E. Цефалоспорини

190 / 200
Хворий страждає на жовчно-кам’яну хворобу. Який засіб слід йому призначити з метою усунення печінкової кольки?

A. Альмагель

B. Бісакодил

C. Магнію сульфат

D. Панкреатин

E. Контрикал

191 / 200
Який засіб краще призначити хворому з дiагнозом амебна дизентєрія?

A. Бензилпеніциліну натрієва сіль

B. Біцилін-5

C. Левамiзол

D. Метронідазол

E. Пірантел

192 / 200
До приймального відділення надійшов хворий з симптомами отруєння ртуттю. Який антидот показаний в даному випадку?

A. Унітіол

B. Кальцію хлорид

C. Прозерин

D. Атропіну сульфат

E. Налоксон

193 / 200
Чоловіку з перелом стегнової кістки для зняття больового синдрому був призначений препарат. Вкажіть цей лікарський засіб:

A. Кислота ацетилсаліцилова

B. Кофеїн-бензоат натрію

C. Димедрол

D. Парацетамол

E. Морфіну гідрохлорид

194 / 200
В стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома. Який лікарський засіб може швидко покращити її стан?

A. Ілібенкламід

B. Атропіну сульфат

C. Метопролол

D. Адреналіну гідрохлорид

E. Анаприлін

195 / 200
Вкажіть гормональний препарат для стимуляції пологів:

A. Дексаметазон

B. Окситоцин

C. Метопролол

D. Прогестерон

E. Сальбутамол

196 / 200
Пацієнту, який тривалий час приймав препарат диклофенак-натрій. Сімейний лікар замість нього призначив целекоксиб. Яке захворювання стало підставою для заміни препарату?

A. Пептична виразка шлунка

B. Артеріальна гіпертензія

C. Сечокам’яна хвороба

D. Бронхіальна астма

E. Хронічний гепатит

197 / 200
Вкажіть препарат, що має аналептичну та психостимулюючу дію:

A. Диклофенак-натрій

B. Прозерин

C. Діазепам

D. Кофеїн-бензоат натрію

E. Корглікон

198 / 200
Лікарем був поставлений діагноз: бронхіальна астма. Вкажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу:

A. Ацетилцистеїн

B. Диклофенак-натрій

C. Анаприлин

D. Парацетамол

E. Сальбутамол

199 / 200
У хворого гіперхромна В12-дефіцитна анемія. Препарат якого вітаміну йому необхідно призначити?

A. Вікасол

B. Рибофлавін

C. Ретинолу ацетат

D. Тіаміну хлорид

E. Ціанокобаламін

200 / 200
Хворому для купірування судомного синдрому був призначений препарат з групи бензодіазепіну. Назвіть цей препарат:

A. Налоксон

B. Кофеїн-бензоат натрію

C. Суксаметоній хлорид

D. Леводопа

E. Діазепам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200