1 / 200
При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

A. Екзодерма

B. Мезодерма

C. Ендодерма

D. Фелоген

E. Коленхіма

2 / 200
Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Co2+, Ni2+, Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:

A. Розчинних у воді аміачних комплексних сполук

B. Гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду

C. Гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах

D. Гідроксидів катіонів, розчинних у лугах

E. Забарвлених, нерозчинних у воді

3 / 200
В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори?

A. Комплексонометрія

B. Перманганатометрія

C. Нітритометрія

D. Аргентометрія

E. Алкаліметрія

4 / 200
Cеред наведених кислот виберіть окисника:

A. HNO3

B. H2SO3

C. HCl

D. H2S

E. H2CO3

5 / 200
Яка з наведених реакцій вказує на основні властивості піридину?

A.

B.

C.

D.

E.

6 / 200
Розрахунок теплових ефектів хімічних реакцій на фармацевтичному виробництві ґрунтується на законі Гесса, який стверджує, що тепловий ефект реакції визначається:

A. Початковим і кінцевим станом системи

B. Кількістю проміжних стадій

C. Тривалістю процесу

D. Способом перебігу реакції

E. Шляхом перебігу реакції

7 / 200
Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється відповідно до:

A. Правила Трутона

B. Рівняння Менделєєва-Клапейрона

C. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

D. Правила фаз Гіббса

E. Законів Коновалова

8 / 200
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу:

A. Глікопротеїнів

B. Металопротеїнів

C. Кетонових тіл

D. Пуринових нуклеотидів

E. іпопротеїнів

9 / 200
У хворого 40-ка років з ішемічною хворобою серця і захворюванням судин (облітеруючий ендартеріїт) під час огляду нижніх кінцівок виявлені блідість і дистрофічні зміни шкіри, зниження місцевої температури, порушення чутливості, біль. Яке порушення периферичного кровообігу має місце у хворого?

A. Венозна гіперемія

B. Ангіоспастична ішемія

C. Обтураційна ішемія

D. Артеріальна гіперемія

E. Компресійна ішемія

10 / 200
У хворого виявлено цукор в сечі. Вміст глюкози в крові нормальний. Артеріальний тиск нормальний. Який механізм виникнення глюкозурії в даному випадку?

A. Порушення реабсорбції глюкози в канальцях нефрону

B. Інсулінова недостатність

C. Гіперфункція щитоподібної залози

D. Гіперфункція мозкової частини наднирників

E. Гіперфункція кіркової частини наднирників

11 / 200
Яка сполука утворюється при нагріванні а-гідроксипропіонової кислоти?A.

B.

C.

D.

E.

12 / 200
За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:

A. За величиною швидкості хімічної реакції

B. За зміною концентрацій продуктів реакції

C. За величиною константи швидкості хімічної

реакції

D. За зміною концентрацій реагуючих речовин

E. За часом закінчення

13 / 200
Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосахаридів. На який хімічний зв’язок вони діють?

A. Пептидний

B. Водневий

C. Глікозидний

D. Амідний

E. Фосфодіефірний

14 / 200
Яка з перелічених нижче назв відповідає формулі:

A. Амід саліцилової кислоти

B. Амід

нікотинової кислоти

C. Амід антранілової кислоти

D. Амід піколінової кислоти

E. Амід ізонікотинової кислоти

15 / 200
Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A. Дифеніламін

B. Метиленовий синій

C. Метиловий помаранчевий

D. Мурексид

E. Фероїн

16 / 200
Для лікування депресивних станів призначають препарати - інгібітори ферменту, що інактивує біогенні аміни. Назвіть даний фермент:

A. Лактатдегідрогеназа

B. Аспартатамінотрансфераза

C. Аланінамінотрансфераза

D. Моноамінооксидаза

E. Креатинфосфокіназа

17 / 200
Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

E. 4

18 / 200
Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

A. Аспартат

B. Соматостатин

C. Кураре

D. Норадреналін

E. Адреналін

19 / 200
На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: "Перед вживанням збовтати!"Це попередження обумовлено: A.

A. Коагуляцією

B. Розчинністю дисперсних систем

C. Нерозчинністю дисперсних систем

D. Седиментацією

E. Нічим з переліченого

20 / 200
Яка із наведених формул відповідає ацетооцтовій кислоті?

A.

B.

C.

D.

E.

21 / 200
При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили інтерферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться?

A. Альбуміни

B. а2-глобуліни

C. y-глобуліни

D. а1-глобуліни

E. в-глобуліни

22 / 200
У середовищі з яким pH проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?

A. 7 , 0

B. 0 ,5-1, 0

C. 9 , 0

D. 6 , 5

E. 3,2-3,5

23 / 200
Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль у горлі, підвищилася температура тіла. Обстеження показало наявність некротичної ангіни і агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?

A. Моноцити

B. Еозинофіли

C. Базофіли

D. Лімфоцити

E. Нейтрофіли

24 / 200
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резус-негативної матері, спостерігаються жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемiя. Який вид жовтяниці у новонародженого?

A. Гемолітична

B. Токсична

C. Обтураційна

D. Паренхіматозна

E. Паразитарна

25 / 200
Правило Вант-Гоффа застосовують при визначенні терміну придатності ліків. В яких межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшості хімічних реакцій?

A. 2-3

B. 1-3

C. 2-4

D. 1-5

E. 3-4

26 / 200
У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який вид розладів периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?

A. Ішемія

B. Венозна гіперемія

C. Артеріальна гіперемія нейротонічного типу

D. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

E. Емболія

27 / 200
При підйомі у гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка, тахікардія, ціанотичний відтінок шкіри і слизових. Який вид гіпоксії спостерігається?

A. Тканинна

B. Циркуляторна

C. Гемічна

D. Дихальна

E. Гіпоксична

28 / 200
Сухий залишок, отриманий після упарювання розчину, що аналізується, забарвлює безколірне полум’я горілки у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло - у фіолетовий. Які катіони знаходяться у сухому залишку?

A. Na+, K+

B. Li+, Ba2+

C. Na+, Sr2+

D. Na+, Ca2+

E. Ca2+, K+

29 / 200
З яким реагентом п-амінобензойна кислота реагує по аміногрупі?

A. CH3COONa

B. NH4OH

C. HCl

D. NaOH

E. KCN

30 / 200
При дослідженні складу сечі виявили зменшення концентрації іонів натрію. Який з гормонів забезпечує посилення реабсорбції іонів натрію у звивистих канальцях нефрону?

A. Альдостерон

B. Соматостатин

C. Вазопресин

D. Ацетилхолін

E. Адреналін

31 / 200
У спортсменів після тренування частота серцевих скорочень збільшилась до 120/хв. Які гормони наднирників забезпечують подібний ефект?

A. Статеві гормони

B. Рилізинг-гормони

C. Мінералокортикоїди

D. Глюкокортикоїди

E. Катехоламіни

32 / 200
Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

A. Енергія Гібса

B. Енергія Іельмгольця

C. Ентропія

D. Внутрішня енергія

E. Ентальпія

33 / 200
При мікроскопічному дослідженні виявлена тканина, що складається з прозорих живих клітин з потовщеними зовнішніми кутинізованими клітинними стінками, продихами, трихомами. Ця тканина:

A. Перидерма

B. Епідерма

C. Веламен

D. Кірка

E. Ризодерма

34 / 200
Результатом проведеної гістохімі- чної реакції на жирні олії з використанням Судану III є забарвлення ...

A. Рожево-помаранчеве

B. Малиново-червоне

C. Чорно-фіолетове

D. Жовто-лимонне

E. Синьо-фіолетове

35 / 200
Найбільш сильною серед галогено-водневих кислот є:

A. Плавикова

B. Йодидна

C. Фторидна

D. Бромідна

E. Хлоридна

36 / 200
У розчині присутні катіони цинку i алюмінію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку:

A. Розчин калію гексаціаноферату (II)

B. Кобальту нітрат Co(NO3)2

C. Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню

D. Розчин сульфатної кислоти

E. Розчин натрію

37 / 200
До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині?

A. Нікелю

B. Кобальту (II)

C. Ртуті (II)

D. Вісмуту

E. Кадмію

38 / 200
У розчині, що містить катіони міді (II) і цинку, катіони міді можна визначити за допомогою надлишку такого реагенту:

A. 6 М розчин калію гідроксиду

B. 2 М розчин амонію карбонату

C. 6 М розчин амоніаку

D. 2 М розчин хлороводневої кислоти

E. 2 М розчин сульфатної кислоти

39 / 200
Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

A. Осаджувальне титрування

B. Комплексонометричне титрування

C. Окисно-відновне титрування

D. Кислотно-основне титрування

E. Кулонометричне титрування

40 / 200
Мікроскопічним дослідженням стебла багаторічної рослини виявлено покривну тканину вторинного походження, що утворилась внаслідок поділу клітин ...

A. Протодерми

B. Фелогену

C. Прокамбію

D. Камбію

E. Перициклу

41 / 200
У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40/хв. Яка структура є водієм ритму серця у цієї людини?

A. Атріовентрикулярний вузол

B. Волокна Пуркін’є

C. Синоатріальний вузол

D. Ніжки пучка Гіса

E. Пучок Гіса

42 / 200
У здорової людини за допомогою спірометра визначили об’єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні він склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?

A. Резервний об’єм видиху

B. Життєва ємність легень

C. Резервний об’єм вдиху

D. Дихальний об’єм

E. Залишковий об’єм

43 / 200
У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопа для отримання додаткової інформації про виявлені мікроби?

A. Наявність цист

B. Наявність гранул волютину

C. Наявність спор

D. Рухливість

E. Наявність капсул

44 / 200
До якого типу електродів відноситься хлорсрібний електрод?

A. Першого роду

B. Іон-селективні

C. Другого роду

D. Окисно-відновні

E. Газові

45 / 200
Які речовини є адекватними нейрогуморальними стимуляторами виділення шлункового соку в шлункову фазу секреції?

A. Дофамін i мотілін

B. Ентерогастрон i секретин

C. Гістамін i

гастрин

D. Серотонін i ацетилхолін

E. Секретин, ХЦК-ПЗ

46 / 200
Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікро6ної дії сульфанiламiдних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

A. Антибіотиками

B. Параамінобензойною кислотою

C. Нуклеїновою кислотою

D. олієвою кислотою

E. Глутаміновою кислотою

47 / 200
Яка з перелічених солей внаслідок гідролізу утворює основну сіль?

A. Na2CO3

B. BaI2

C. AlCl3

D. AgNO3

E. KNO2

48 / 200
Вкажіть умови (середовище, температура) перебігу реакції при стандартизації розчину калію перманганату за розчином натрію оксалату:

A. Кислотне, нагрівання

B. Нейтральне, нагрівання

C. Лужне, нагрівання

D. Кислотне, охолодження

E. Нейтральне, охолодження

49 / 200
Який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів електролітів?

A. Кислотність середовища

B. В’язкість розчину

C. Концентрація розчину

D. Електрорушійна сила

E. Електропровідність

50 / 200
Для наведеної сполуки виберіть відповідну назву:

A. 1,5-Динітронафталін

B. 4 ,9-Динітронафталін

C. 1 ,6-Динітронафталін

D. 4 ,8-ДинітронаФталін

E. 2 ,7-Динітронаоталін

51 / 200
Замісником якого роду є ацильована аміногрупа?

A. II роду

B. Неможливо визначити

C. I та II одночасно

D. I роду

E. Ацетанілід не бере участь в реакціях Se

52 / 200
До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вкажіть груповий реагент для цієї групи катіонів:

A. Розчин HCl

B. Розчин HNO3

C. Розчин амоніаку

D. Розчин H2S

E. Розчин H2SO4

53 / 200
Дослідження залежності швидкості реакцій від різних факторів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси. Який з факторів НЕ ВПЛИВАЄ на константу швидкості хімічної реакції?

A. Природа реагуючих речовин

B. Ступінь дисперсності твердої речовини

C. Температура

D. Природа розчинника

E. Концентрація реагуючих речовин

54 / 200
Фторид натрію входить до складу препаратів, що застосовують при лікуванні карієсу зубів. З якою із наведених сполук реагує NaF?

A. KI

B. NaCl

C. CH3COOH

D. H2SO4

E. CO2

55 / 200
Який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?

A. Утворення осаду цегляно-червоного кольору

B. Забарвлення розчину в червоний колір

C. Утворення осаду жовтого кольору

D. Утворення осаду білого кольору

E. Забарвлення розчину в жовтий колір

56 / 200
Сечова кислота є похідним

A. Піридину

B. Піразину

C. Індолу

D. Піразолу

E. Пурину

57 / 200
До якого типу відноситься реакція:

A. Перегрупування

B. Приєднання

C. Відновлення

D. Окиснення

E. Заміщення

58 / 200
Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через

A. Пори

B. Продихи

C. Гідатоди

D. Пропускні клітини

E. Сочевички

59 / 200
Якій солі відповідає вираз для розрахунку константи гідролізу img="???"

A. Fe(NO3)3

B. NH4CI

C. Li2S

D. NaCN

E. (NH4)2S

60 / 200
Що являє собою перетворення MnO - MnO2?

A. Окислення в кислому середовищі

B. Відновлення

в нейтральному середовищі

C. Відновлення в кислому середовищі

D. Окислення в лужному середовищі

E. Відновлення в лужному середовищі

61 / 200
Який метод заснований на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу?

A. Кондуктометрія

B. Потенціометрія

C. Амперометрія

D. Електрофорез

E. Атомно-абсорбційна спектроскопія

62 / 200
До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостроти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз - альбінізм. Дефіцит якого ферменту має місце у пацієнта?

A. Гексокіназа

B. Аргіназа

C. Гістидиндекарбоксилаза

D. Тирозиназа

E. Карбоангідраза

63 / 200
Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:


A.

B.

C.

D.

E.

64 / 200
Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:


A.

B.

C.

D.

E.

65 / 200
Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін?

A. Лактатдегідрогеназа

B. Альдолаза

C. Піруваткіназа

D. Енолаза

E. Глюкокіназа

66 / 200
Яка концентрація гідроксид-іонів (в моль/л) у розчині, pOH якого дорівнює 9?

A. 10-5

B. 10-7

C. 10-1

D. 10-3

E. 10-9

67 / 200
При взаємодії якого металу з киснем утворюється пероксид?

A. Al

B. Na

C. Cu

D. Zn

E. Fe

68 / 200
В якому випадку утвориться силікатна (кремнієва) кислота?

A. При сплавленні діоксиду силіцію з лугом

B. При дії води на діоксид силіцію

C. При горінні аморфного силіцію

D. При дії хлоридної кислоти на діоксид силіцію

E. При дії хлоридної кислоти на натрій силікат

69 / 200
Причиною виникнення оптичної активності є наявність у структурі молекули органічної сполуки:

A. Подвійного зв’язку

B. Асиметричного атома Карбону

C. Площини симетрії

D. Потрійного зв’язку

E. Функціональної групи

70 / 200
Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

A. Оцтова кислота

B. Хлороформ

C. Камфора

D. Вода

E. Бензол

71 / 200
Лікарський препарат сулему використовують у якості дезінфікуючого засобу. Вкажіть сполуку ртуті (II), яку називають сулемою:

A. НgСІ2

B. Hg(NO3)2

C. HgO

D. HgI2

E. HgS

72 / 200
Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

A. Спирти та мила

B. Карбонові кислоти та мила

C. Аміни та сульфокислоти

D. Неорганічні кислоти, основи та їх солі

E. Альдегіди та спирти

73 / 200
Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?


A.

B.

C.

D.

E.

74 / 200
Яку з наведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?


A.

B.

C.

D.

E.

75 / 200
При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1М розчином NaOH вимірюють:

A. Кут обертання площини поляризованого світла

B. Показник заломлення

C. Різницю потенцiалiв

D. Електропровідність розчину

E. pH середовища

76 / 200
У реанімаційне відділєння надійшов хворий з діагнозом: наркотичне отруєння. Стан важкий. Дихання часте, поверхневе, з періодами апное (Біота). Що стало основною причиною розвитку періодичного дихання у хворого?

A. Пригнічення функції дихального центру

B. Порушення функції мотонейронів спинного мозку

C. Порушення функції нервово-м’язевого апарату

D. Порушення рухомості грудної клітки

E. Порушення функції легень

77 / 200
Ядра клітин оброблено препаратом, що руйнує ядерце. Порушення якого процесу виникло в клітині?

A. Утворення центросоми

B. Утворення мітохондрій

C. Утворення рибосом

D. Утворення комплексу Гольджі

E. Утворення лізосом

78 / 200
Вкажіть кількість електронів, яка бере участь в утворенні замкненої спряженої системи у молекулі піримідину:

A. 6

B. 10

C. 4

D. 8

E. 2

79 / 200
Фармацевтичний синтез потребує вивчення кінетики складних реакцій. Якщо продукт першої стадії є вихідною речовиною другої стадії, то така реакція має назву:

A. Другого порядку

B. Спряжена

C. Паралельна

D. Оборотна

E. Послідовна

80 / 200
При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L-форму. Які зміни виникають у клітині збудника при Lтрансформації?

A. Відсутність капсули

B. Відсутність клітинної стінки

C. Відсутність джгутика

D. Відсутність спори

E. Відсутність включень

81 / 200
У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом знешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота?

A. Фенілаланін

B. Лактат

C. Аспартат

D. Сукцинат

E. Малат

82 / 200
Розчинність малорозчинних речовин (типу AgCl або BaSO4) характеризують за допомогою спеціальної константи, яка має назву:

A. Константа гідролізу

B. Коефіцієнт абсорбції

C. Добуток розчинності

D. Ступінь гідролізу

E. Ступінь

83 / 200
Під час дослідження крові у групи альпіністів, які беруть участь у сходженні на вершину, було відзначено еритроцитоз, збільшення кількості гемоглобіну. Який тип гіпоксії призвів до стимуляції еритропоезу у кістковому мозку?

A. Змішана

B. Циркуляторна

C. Тканинна

D. Гіпоксична

E. Гемічна

84 / 200
Досить часто ґрунт може бути місцем перебування низки патогенних мікроорганізмів. Збудники яких захворювань можуть тривалий час існувати в ґрунті?

A. Сибірка

B. Дифтерія

C. Кашлюк

D. Вірусний гепатит

E. Дизентерія

85 / 200
Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії:

A. Трансфераза

B. Оксидаза

C. Лiаза

D. Карбогідраза

E. Гіалуронідаза

86 / 200
При названа β-оксикарбонових кислот утворюються:

A. Лактиди

B. Насичені монокарбонові кислоти

C. Лактони

D. Дикарбонові кислоти

E. Ненасичені карбоновi кислоти

87 / 200
У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість та відчуття похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт. Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених симптомів?

A. Венозна гіперемія

B. Венозний стаз

C. Обтураційна ішемія

D. Нейропаралітична артеріальна гіперемія

E. Нейротонічна

88 / 200
У пацієнта було встановлено порушення всмоктування жирів. Дефіцит якої речовини в кишечнику може бути причиною цього?

A. Бікарбонати

B. Жовчні пігменти

C. Холестерин

D. Жовчні кислоти

E. Лецитин

89 / 200
В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато процесів відбувається при сталих температурі та тиску. Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самодовільного процесу за цих умов?

A. Внутрішня енергія

B. Енергія Гіббса

C. Ентропія

D. Енергія Гельмгольця

E. Ентальпія

90 / 200
Водневий показник 0,001 М розчи- ну хлористоводневої кислоти дорівнює:

A. 3

B. 5

C. 7

D. 0

E. 10

91 / 200
Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічує секрецію підшлункового соку?

A. Гастрин

B. Інсулін

C. Атропін

D. Ацетилхолін

E. Секретин

92 / 200
Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (M(Ca(OH)2) = 74 г/моль) дорівнює :

A. 37 г/моль

B. 148 г/моль

C. 32 г/моль

D. 74 г/моль

E. 19 г/моль

93 / 200
При бактеріологічному контролі якості дезінфекції, проведеної в аптеці, в підсобному приміщенні (у зливі раковини умивальника) виявлений мікроорганізм з наступними властивостями: рухливі неспорові грамнегативні палички, утворюють капсулоподібну речовину, добре ростуть на простих поживних середовищах, виділяючи синьо-зелений пігмент. До якого роду найбільш імовірно відноситься цей мікроорганізм?

A. Clostridium

B. Pseudomonas

C. Proteus

D. Shigella

E. Vibrio

94 / 200
У рослини, що визначається, стебла порожні, ребристі, суцвіття - складний зонтик, схізокарпний плід - вислоплідник, багатий на ефірні олії, що характерно для:

A. Brassіceae

B. Ericaceae

C. Fabaceae

D. Asteraceae

E. Apiaceae

95 / 200
У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

A. Ізобарний

B. Ендотєрмічний

C. Ізохорний

D. Адiабатичний

E. Екзотермічний

96 / 200
Оксиди Нітрогену можуть окиснювати Fe2+ у молєкулі гємогло6іну до Fe3+ з утворенням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речовину:

A. Дезоксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Оксигемоглобін

D. Метгемоглобін

E. Карбоксигемоглобін

97 / 200
При дії амоніаку на кислоти відбувається утворення солей амонію. Які властивості амоніаку характеризує цей процес?

A. Кислотні

B. Відновні

C. Окисні

D. Здатність до гідролізу

E. Здатність до приєднання іонів Гідрогену

98 / 200
У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

A. Легенева обструктивна

B. Торако-діафрагмальна

C. Легенева рестриктивна

D. Периферична

E. Центральна

99 / 200
Який зубець електрокардіограми характеризує поширення збудження передсердями серця?

A. S

B. T

C. R

D. P

E. Q

100 / 200
До звукових зовнішніх проявів роботи серця відносяться серцеві тони. Що є причиною виникнення ІІ тону?

A. Коливання грудної клітки

B. Вібрація стінок шлуночків

C. Закриття півмісяцевих клапанів

D. Закриття стулчастих клапанів

E. Вібрація стінок передсердя

101 / 200
Виконуючи пальце-носову пробу, обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти кінчиком пальця у кінчик носа. Яка структура ЦНС ушкоджена?

A. Таламус

B. Мозочок

C. Кора

D. Чотиригорбкове тіло

E. Спинний мозок

102 / 200
При обчисленні осмотичного тиску розчинів електролітів за законом Вант-Гоффа використовується:

A. Осмотичний коефіцієнт

B. Ебуліоскопічна константа 103.

C. Ізотонічний коефіцієнт

D. Кріоскопічна константа

E. Коефіцієнт активності

103 / 200
метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

A. Для дробного осадження катіонів

B. Для подальшого розчинення утворених осадів

C. Для зміни рН середовища

D. Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи

E. Для запобігання комплексоутворення

104 / 200
В квітці тичинок багато і вони зростаються тичинковими нитками в кілька пучків, тобто андроцей цієї квітки є:

A. Двобратнім

B. Чотирисильним

C. Багатобратнім

D. Однобратнім

E. Двосильним

105 / 200
При обстеженні у хворої виявлені ознаки міокардіальної серцевої недостатності. Вкажіть можливу причину серцевої недостатності міокардіального типу серед названих:

A. Мітральний стеноз

B. Інфекційний міокардит

C. Коарктація аорти

D. Емфізема легень

E. Гіпертонічна хвороба

106 / 200
Дегідрогенази - це ферменти, які відщеплюють атоми Гідрогену від субстрату. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

A. Оксидоредуктази

B. Пдролази

C. Трансферази

D. Ізомерази

E. Лiази

107 / 200
З харкотиння хворого з високою температурою, ознобом, кашлем виділили грамнегативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, що мають ніжну капсулу. Який діагноз можна припустити?

A. Токсоплазмоз

B. Бруцельоз

C. Туберкульоз

D. Чума

E. Лептоспіроз

108 / 200
Оберіть назву, яка відповідає формулі: CH3 — C = N ?

A. Ацетангідрид

B. Ацетоксим

C. Ацетамід

D. Нітрил оцтової кислоти

E. Етилізоціанід

109 / 200
Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх:

A. Три

B. Багато

C. Вісім

D. П’ять

E. Дві

110 / 200
Які реакції використовують у методах перманганатометрії, дихроматометрії, йодометрії?

A. Комплексоноутворення

B. Осадження

C. Окисно-відновлювальні

D. Нейтралізації

E. Гідролізу

111 / 200
Кількісне визначення карбонатів і гідрокарбонатів проводять таким методом:

A. Пряма алкаліметрія

B. Пряма ацидиметрія

C. Зворотня ацидиметрія

D. Зворотня алкаліметрія

E. Комплексонометрія

112 / 200
Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:

A. Входить до складу сітки адсорбенту

B. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку

C. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту

D. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку

E. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку

113 / 200
Які з перерахованих реакцій треба провести, щоб одержати азобарвник із ароматичного аміну?

A. Солеутворення і нітрування

B. Алкілювання і нітрозування

C. Діазотування і взаємодія з ціанідом калію

D. Відновлення і діазотування

E. Діазотування і азосполучення

114 / 200
Розчин, який містить катіони кальцію та магнію, титрують розчином трилону Б. У якому середовищі проводиться комплексонометричне титрування цих катіонів?

A. В середовищі форміатного буферного розчину

B. В нейтральному розчині

C. В кислому розчині

D. В середовищі амонійного буферного розчину

E. В середовищі ацетатного буферного розчину

115 / 200
За яким механізмом буде бромуватись ароматичне ядро толуолу?
https://studfile.net/html/2706/491/html_dtMyOAtfYx.O3C2/img-8ifNTN.png

A. Sr

B. AE

C. Sn

D. Se

E. An

116 / 200
Наведена схема отримання нітроалканів називається реакцією:

A. Кучерова

B. Коновалова

C. Тищенко

D. Чичибабіна

E. Зініна

117 / 200
Нітруюча суміш - це суміш концентрованих кислот:

A. HNO3 + HCl

B. H3PO4 + H2SO4

C. HCl + H2SO4

D. H3PO4 + HCl

E. HNO3 + H2SO4

118 / 200
При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

A. Лептоспіри

B. Кампілобактери

C. Борелії

D. Вібріони

E. Трепонеми

119 / 200
Перед проведенням операції хірург обробив руки спиртвмісним розчином. До якої групи препаратів відноситься даний розчин?

A. Стерилізуючі розчини

B. Поверхнево-активні речовини

C. Дезінфектанти

D. Антисептики

E. Миючі розчини

120 / 200
З метою визначення можливої засіяності медичного препарату грибами провели посів на поживне середовище, на якому виросли великі сметаноподібні колонії. Яке поживе середовище було використане в даному випадку?

A. Лефлера

B. Левенштейна-Йенсена

C. ФШН-2

D. Ру

E. Сабуро

121 / 200
Для перетворення аніліну в водорозчинну сіль його необхідно обробити розчином:

A. Натрію гідроксиду

B. Етанолу

C. Хлористоводневої кислоти

D. Натрію сульфату

E. Диметиламіну

122 / 200
Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнює:

A. Номеру періоду

B. Номеру групи в періодичній системі

C. Номеру підгрупи в періодичній системі

D. -

E. Номеру ряду

123 / 200
Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук:

A. 2,4-динітрофенол

B. Чадний газ

C. Антиміцин А

D. Молочна кислота

E. Ацетил-КоА");

124 / 200
У результаті тривалого перебування на свіжому повітрі в дуже теплому одязі у дитини підвищилася температура тіла, розвинулася загальна слабкість. Яка форма порушення терморегуляції спостерігається у даному випадку?

A. Екзогенна гіпертермія

B. Тепловий шок

C. Центрогенна гіпертермія

D. Ендогенна гіпертермія

E. Лихоманка

125 / 200
У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH крові складає 7,34. Аналіз газового складу крові показав наявність гіперкапнії. Дослідження сечі показало підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має місце у хворого?

A. Видільний алкалоз

B. Негазовий алкалоз

C. Газовий ацидоз

D. Негазовий ацидоз

E. Газовий алкалоз

126 / 200
Для схеми перетворень реакція електрофільного заміщення відбувається на стадії:

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

E. 5

127 / 200
Вивчення онтогенезу головного кореня показало, що він формується з:

A. Перициклу

B. Латеральної меристеми

C. Апікальної меристеми

D. Ітеркалярної меристеми

E. Зародкового корінця насінини

128 / 200
Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є:

A. D-Глюкоза

B. D-фруктоза

C. Сахароза

D. D-галактоза

E. Мальтоза

129 / 200
За допомогою якого реагенту можна розрізнити крохмаль та глюкозу?

A. Br2

B. І2

C. KMnO4

D. FeCl3

E. K2Cr2O7

130 / 200
Який з наведених нижче розчинів однакової молярної концентрації має максимальний осмотичний тиск?

A. Сульфату магнію

B. Хлориду натрію

C. Йодиду калію

D. Глюкози

E. Нітрату алюмінію

131 / 200
Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

A. Калію хлориду

B. Дифеніламіну

C. Резорцину

D. Заліза (III) хлориду

E. Оцтового ангідриду

132 / 200
Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

A. Звикання золів

B. Сенсибілізація

C. Колоїдний захист

D. Взаємна коагуляція

E. Солюбілізація

133 / 200
Для посилення гальмівних процесів у ЦНС використовують фармакологічні препарати, які викликають на постсинаптичних мембранах такий процес:

A. Активація натрієвих каналів

B. Слідова деполяризація

C. Активація кальцієвих каналів

D. Деполяризація

E. Гіперполяризація

134 / 200
У хворого 70-ти років виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При обстеженні відмічено зміни ліпідного спектру крові. Збільшення яких ліпопротеїнів відіграє суттєве значення в патогенезі атеросклерозу?

A. Ліпопротеїни низької щільності

B. Ліпопротеїни дуже низької щільності

C. Ліпопротеїни високої щільності

D. Хіломікрони

E. Ліпопротеїни

135 / 200
Для календули лікарської - представника сімейства айстрових, характерно суцвіття:

A. Зонтик

B. Кошик

C. Сережка

D. Щиток

E. Головка

136 / 200
У якої лікарської рослини сімейства Asteraceae у кошиках представлені тільки трубчасті квітки?

A. Череда трироздільна

B. Волошка синя

C. Деревій звичайний

D. Кульбаба лікарська

E. Ехінацея

137 / 200
У дитини після вживання полуниці виникли сверблячі червоні плями по шкірі ( кропивниця). До якого типу алергічних реакцій за класифікацією Джелла і Кумбса відноситься ця реакція?

A. Цитотоксичний (цитоліз)

B. Клітинно-опосередкований

C. Стимулюючий

D. Реагіновий (анафілактичний)

E. Імунокомплексний (реакції феномену Артюса)

138 / 200
При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціалу дії встановлено, що у фазі деполяризації переважає:

A. Вихід Na+ з клітини

B. Вхід K + в клітину

C. Вхід

Na+ в клітину

D. Вхід

E. Вихід K + з клітини

139 / 200
в клітину 139. При спорово-пилковому аналізі серед пилку виявлені спори тетраедричної форми з півкулястою основою і сітчастою поверхнею, які можуть належати:

A. Bryophyta

B. Polypodiophyta

C. Lycopodiophyta

D. Pinophyta

E. Equisetiphyta

140 / 200
В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям "квітки"мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для:

A. Arnica montana

B. Gnaphalium uliginosum

C. Centaurea cyanus

D. Echinops ritro

E. Bidens tripartita

141 / 200
Які робочі розчини (титранти) використовують у методі осаджувального титрування методі Фольгарда?

A. KMnO4 та KBrO3

B. HClO4 та KOH

C. Na2S2O3 та K(I3)

D. H2SO4 та NaOH

E. AgNO3 та NH4SCN

142 / 200
В який з наведених реакцій Гідроген виявляє властивості окисника?

A. N2 + 3H2 ^ 2NH3

B. F2 + H2 ^ 2HF

C. CuO + H2 ^ H2O + Cu

D. 2Na + H2 ^ 2NaH

E. CI2 + H2 ^ 2HCl

143 / 200
До якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина: "Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостатеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід - цинобій (чотиригорішок)" ?

A. Asteraceae

B. Rosaceae

C. Brassicaceae

D. Lamiaceae

E. Poaceae

144 / 200
Для корекції дисбіозу використовують препарати, які містять живих представників нормальної мікрофлори, а також продукти їх життєдіяльності. Виберіть серед перерахованих мікроорганізмів ті, які використовують для виготовлення таких препаратів:

A. Ієрсинії

B. Протей

C. Золотавий стафілокок

D. Провіденції

E. Біфідобактерії

145 / 200
Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію:

A. Рибофлавін

B. Токоферол

C. Холекальциферол

D. Нафтохінон

E. Пантотенова кислота

146 / 200
При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та

A. Камбію

B. Коленхіми

C. Фелогену

D. Прокамбію

E. Перициклу

147 / 200
До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика, збільшення рис обличчя. При обстеженні виявлено значне підвищення концентрації соматотропного гормону у крові. Чим зумовлений даний стан хворого?

A. Гіперфункція аденогіпофізу

B. Гіпофункція щитоподі6ної залози

C. Гіпофункція аденогіпофізу

D. Гіперфункція білящитоподібних залоз

E. Гіперфункція кіркової речовини наднирників

148 / 200
В аптечних умовах хворому виготовили мазь для зовнішнього застосування. Яка кількість мікроорганізмів може знаходитися в одному грамі згідно вимог Фармакопеї?

A. До 1 000 бактерій і грибів разом

B. До 10 000 бактерій і грибів разом

C. До 500 бактерій і грибів разом

D. До 100 бактерій і грибів разом

E. До 5 000 бактерій і грибів разом

149 / 200
При зборі лікарської сировини (плоди шипшини) на гілках рослин були виявлені багаточисельні нарости та пухлини. Які фітопатогенні мікроорганізми могли викликати такі ушкодження?

A. Псевдомонади

B. Гриби

C. Віруси

D. Мікоплазми

E. Актиноміцети

150 / 200
При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З посиленням якого процесу пов’язана їх дія?

A. Глюконеогенез

B. Глікогеноліз

C. Гліколіз

D. Орнітиновий цикл

E. Пентозофосфатний шлях

151 / 200
При вивченні суцвіть рослин родини Asteraceae виявлено декілька типів квіток, ОКРІМ:

A. Язичкових

B. Двогубих

C. Несправжньоязичкових

D. Лійкоподібних

E. Трубчастих

152 / 200
Листки Aesculus hippocastanum складаються з 5-7 сидячих листочків, довгасто-оберененояйцеподібних, зубчасто-пилчастих, прикріплених до черешка (рахіс листка), а отже називаються:

A. Пальчасторозсічені

B. Пальчастолопатеві

C. Перистоскладні

D. Перисторозсічені

E. Пальчастоскладні

153 / 200
В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

A. Герпесвіруси

B. Флавівіруси

C. Пікорнавіруси

D. Ретровіруси

E. Ортоміксовіруси

154 / 200
У чоловіка 38-ми років визначили, що рН сечі дорівнює 7,5. Які продукти харчування він вживав у їжу?

A. М’ясо

B. Рибу

C. Сир

D. Яйце

E. Овочі

155 / 200
У хворого при отруєнні виник блювотний рефлекс. Який вид моторики шлунковокишкового каналу має місце при даному рефлексі?

A. Ритмічна сегментація

B. Антиперистальтика

C. Пропульсивна перистальтика

D. Непропульсивна перистальтика

E. Маятникоподібні рухи

156 / 200
Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові:

A. Критична концентрація міцелоутворення

B. Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль

C. Гідрофільно-ліпофільний баланс

D. Захисне число

E. Поріг коагуляції

157 / 200
Чоловікові для діагностики туберкульозу був введений туберкулін. На місці введення виникло почервоніння, що протягом двох діб збільшилось у розмірі. Який тип алергічної реакції розвинувся у людини?

A. Анафілактичний

B. Імунокомплексний

C. Клітинно-опосередкований

D. Стимулююча алергічна реакція

E. -

158 / 200
У чоловіка 45-ти років діагностували виразку шлунка. Після консервативного лікування зникли 6іль, пєчія, нормалiзувалась функція ШКТ. При ендоскопічному дослідженні шлунка було виявлено рубцювання. Як треба кваліфікувати такий перебіг хвороби?

A. Одужання

B. Латентний період

C. Ремісія

D. Рецидив

E. Продромальний період

159 / 200
Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

A. 2 моль

B. 1 моль

C. 3 моль

D. 1 /3 моль

E. 1/2 моль

160 / 200
Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією цього гормону?

A. Розпад глікогену

B. Синтез глікогену

C. Розпад білків

D. Глюконеогенез

E. Розпад ліпідів

161 / 200
Значне подразнення слизової оболонки провідних повітряних шляхів частинками пилу або їдкими парами викликає збудження закінчень трійчастого нерва і рефлекторно викликає:

A. Блювання

B. Чхання

C. Кашель

D. Печію

E. Нудоту

162 / 200
Важливим субстратом глюконеогенезу в печінці є аланін. Назвіть реакцію, в ході якої він утворюється в скелетних м’язах з пірувату:

A. Трансамінування

B. Ізомеризація

C. Дегідрування

D. Фосфорилювання

E. Декарбоксилювання

163 / 200
Для кількісного фотоколориметричного визначення іонів Феруму (III) спеціаліст проводить реакцію з сульфосаліциловою кислотою і вимірює такий показник:

A. Питоме обертання

B. Довжина хвилі

C. Показник заломлення

D. Потенціал напівхвилі

E. Оптична густина

164 / 200
Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (II) використав розчин реагенту гексаціаноферату (II) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?

A. Чорний

B. Білий

C. Зелений

D. Жовтий

E. Червоний 165. Яку сполуку додають при

165 / 200
кальцію з індикатором мурексидом для створення рН>12?

A. Ацетатний буфер

B. Уротропін

C. Амонію гідроксид

D. Натрію гідроксид

E. Аміачний буфер

166 / 200
У болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок (качан) з покривалом, кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи. . .

A. Ledum palustre

B. Acorus calamus

C. Bidens tripartita

D. Valerina officinalis

E. Sanguisorba officinalis

167 / 200
Багато хвороб лікарських рослин спричиняють бактерії роду Pseudomonas. Оберіть серед наведених бактерій ті, які належать до цього роду:

A. Протей

B. Синьогнійна паличка

C. Мікрококи

D. Кишкова паличка

E. Мікоплазма

168 / 200
Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв’язуючись з 305-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-тРНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?

A. Ініціація реплікації

B. Ініціація трансляції

C. Термінація трансляції

D. Термінація транскрипції

E. Ініціація транскрипції

169 / 200
Емульсії класифікують за об’ємною концентрацією дисперсної фази. До якої групи належать емульсії з концентрацією 0,1 - 74,0% об.?

A. Зворотні

B. Висококонцентровані

C. Розбавлені

D. Прямі

E. Концентровані

170 / 200
Осаджуваною формою при визначенні іонів Fe2+ в солі Мора за допомогою гравіметричного методу є:

A. Fe(OH)3

B. Fe2O3

C. FePO4

D. Fe2(SO4) s

E. Fe(OH)2

171 / 200
Виберіть реакцію, в результаті якої утвориться основна сіль:

A. KOH + H2SO4

B. NaOH + HCl

C. Fe(OH)3 + 3KCl

D. Fe(OH)3 + 2HCl

E. 2NaOH + H2SO4

172 / 200
При повній дисоціації 1 Моль якого електроліту утвориться 3 Моль іонів?

A. FeCl3

B. Ca(NO3)2

C. Na3PO4

D. HNO3

E. LіOH

173 / 200
Виберіть валентність і ступінь оки-снення атома Нітрогену в молекулі N2:

A. 1 та +1

B. 3 та +2

C. 1 та +3

D. 3 та 0

E. 2 та +2

174 / 200
Який плід характерний для Atropa belladonna?

A. Ягода

B. Коробочка

C. Гесперидій

D. Однолистянка

E. Стручок

175 / 200
У людини внаслідок удару в епіга-стральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до таких змін у діяльності серця?

A. Виділення гістаміну

B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

C. Виділення ангіотензину ІІ

D. Підвищення тонусу блукаючого нерва

E. Виділення

176 / 200
У хворого 30-ти років після введення пеніциліну концентрація препарату в сечі була в 500 раз вищою, ніж у крові. Завдяки яким процесам це можливо?

A. Лише реабсорбція

B. Лише фільтрація

C. Фільтрація і реабсорбція

D. Фільтрація і секреція

E. Секреція і реабсорбція

177 / 200
Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички:

A. Трансляція

B. Трансамінування

C. Реплікація

D. Окиснювальне фосфорилювання

E. Транскрипція

178 / 200
Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

A. Гальмують ксантиноксидазу

B. Гальмують моноаміноксидазу

C. Гальмують ацетилхолінестеразу

D. Активують

моноаміноксидазу

E. Активують ацетилхолінестеразу

179 / 200
Пацієнт доставлений до лікарні з гострим харчовим отруєнням, причиною якого стало вживання консервова- них грибів, що були виготовлені у домашніх умовах. Дослідження продукту виявило наявність у ньому мікроорганізмів, що розвиваються лише за відсутності кисню. Які мікроорганізми стали причиною отруєння?

A. Мікроаерофіли

B. Облігатні анаероби

C. Факультативні анаероби

D. Капнофіли

E. Облігатні аероби

180 / 200
Який з наведених оксидів є основним?

A. N2O

B. СrО3

C. BaO

D. СО2

E. NO

181 / 200
Визначення масової частки фармацевтичних препаратів, які містять ароматичну аміногрупу, проводять методом нітритометрії. Який зовнішній індикатор при цьому використовується?

A. Фенолфталеїн

B. Йодидкрохмальний папірець

C. Еозин

D. ріохром чорний Т

E. Метиленовий червоний

182 / 200
Для лікування подагри використовується алопуринол. Який механізм дії алопуринолу?

A. Активатор катаболізму пуринових нуклеотидів

B. Інгібітор синтезу пуринових нуклеотидів

C. Активатор ксантиноксидази

D. Конкурентний інгібітор ксантиноксидази

E. Кофермент ксантиноксидази

183 / 200
Внаслідок тривалого голодування у людини швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20 %. Найбільш імовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є :

A. Збільшення ниркового плазмотоку

B. Зменшення онкотичного тиску плазми крові

C. Збільшення проникності ниркового фільтру

D. Збільшення коефіцієнту фільтрації

E. Збільшення тиску

184 / 200
Літію карбонат використовують у фармації для лікування психозів різної етіології. Укажіть реакцію водного розчину цієї солі:

A. рН < 1

B. рН < 5

C. рН > 7

D. рН < 7

E. рН = 7

185 / 200
У хворого, що тривало страждає на хронічний гломерулонефрит, виникла уремія. Рівні сечовини і сечової кислоти у крові різко підвищені. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану патологію?

A. Газовий алкалоз

B. Газовий ацидоз

C. Негазовий алкалоз

D. Видільний алкалоз

E. Видільний ацидоз

186 / 200
Ступінь вилучення лікарської речовини в процесі екстракції залежить від величини її коефіцієнта розподілу. Якщо речовина, що розподіляється, характеризується різними ступенями дисоціації або асоціації в різних фазах, коефіцієнт розподілу обчислюється за:

A. Правилом Вант-Гоффа

B. Рівнянням Шилова-Лепінь

C. Законом розподілу Нернста

D. Першим законом Рауля

E. Правилом фаз Гіббса

187 / 200
До групи бур’янів належить вид лікарських рослин, а саме:

A. Plantago major

B. Mentha piperita

C. Salvia officinalis

D. Convallaria majalis

E. Papaver somniferum

188 / 200
Один із катіонів першої групи заважає виявленню інших. Тому його слід виявити першим і видалити. Який це катіон?

A. Na+

B. Li+

C. Ca2+

D. K+

E. NH4+

189 / 200
Фармацевтичне підприємство може запропонувати аптекам широкий перелік антимікробних препаратів. Оберіть антибактеріальний препарат широкого спектру дії:

A. Гризеофульвін

B. Фталазол

C. Тетрациклін

D. Ністатин

E. Ремантадин

190 / 200
У пацієнта з хворобою Паркінсона знижена кількість дофаміну, який утворюється з діоксіфенілаланіну (ДОФА). Під дією якого ферменту відбувається це перетворення?

A. Гідролаза

B. Дезаміназа

C. Декарбоксилаза

D. Карбоксипептидаза

E. Амінотрансфераза

191 / 200
Відібрані рослини з трубчастими, язичковими, несправжньоязичковими та воронкоподібними квітками, зібраними в елементарні суцвіття кошики. Ці рослини відносяться до родини:

A. Липові

B. Верескові

C. Валеріанові

D. Айстрові

E. Пасленові

192 / 200
В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється Ферум, який надходить до кісткового мозку і знову використовується для синтезу гемоглобіну. В комплексі з яким транспортним білком переноситься Ферум?

A. Трансферин

B. Церулоплазмін

C. Гаптоглобін

D. Альбумін

E. Транскобаламін

193 / 200
На підприємстві для специфічної профілактики грипу у співробітників використали вакцину "Інфлювак". Який вид імунітету буде сформований в організмі вакцинованих?

A. Штучний пасивний

B. Природній активний

C. Штучний активний

D. Природній пасивний

E. Видовий спадковий

194 / 200
До аптечної мережі надійшли противірусні препарати. Який з перерахованих препаратів застосовують для лікування герпетичної інфекції?

A. Ремантадин

B. Азидотимідин

C. Метисазон

D. Ацикловір

E. Інтерлейкін-2

195 / 200
У хворої 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак притаманна для доброякісної пухлини?

A. Проростання у навколишні тканини

B. Метастазування

C. Ракова кахексія

D. Інфільтративний ріст

E. Експансивний ріст

196 / 200
Фібринолітичні лікарські засоби здатні розчиняти в організмі людини вже утворені тромби. Який фармацевтичний препарат має фібринолітичну активність?

A. Фенобарбітал

B. Вікасол

C. Ізоніазид

D. Стрептокіназа

E. Рибофлавін

197 / 200
В препараті під мікроскопом добре видно багатошарову палісадну (стовпчасту) паренхіму, яка характерна для:

A. Додаткових коренів

B. Кореневища папоротей

C. Листка

D. Кореня

E. Стебла дводольних рослин

198 / 200
Серед мікрофлори ґрунту дуже часто можна знайти представників патогенних мікроорганізмів. Які з нижче перерахованих патогенних мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в ґрунті?

A. Збудники лептоспірозу і чуми

B. Збудники коліентериту і холери

C. Збудники туберкульозу і мікобактеріозів

D. Збудники черевного тифу

E. Збудники правця і газової анаеробної інфекції

199 / 200
При посіві на щільне поживне середовище фекалій дитини з підозрою на коліентерит через добу виросли два види колоній: безбарвні та червоного кольору. До якої групи живильних середовищ, найбільш імовірно можна віднести це середовище?

A. Диференціально-діагностичні

B. Збагачення

C. Універсальні

D. Прості

E. Елективні

200 / 200
У дитини 2-х років дисбактеріоз кишечнику призвів до погіршення згортання крові. Яка найбільш імовірна причина цього?

A. Гіповітаміноз PP

B. Активація тканинного тромбопластину

C. Порушення синтезу фібриногену

D. Недостатність вітаміну K

E. Гіпокальціємія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200